You are on page 1of 4

c  

   

`Cross êàáåëààð õîîðîíä íü õîëáîíî.

`Start->Control Panel-> Network (Network and Dial-up Con-


nections)

Õî¸ð êîìïüþòåðòàà íýã ñ¿ëæýýíèé IP õàÿã îëãîíî. ª.õ IP


õàÿãèéíñ¿ëæýýíèé õýñýã íü èæèë áàéõ ¸ñòîé.
`Ping õèéæ øàëãàæ ¿ç.
PING 202.100.22.3
A -202.100.22.3
B -202.100.22.17

 
    
-Êîìïüþòåðóóäàà êàáåëààð hub-òàé õîëáîíî.

-Êîìïüþòåð òóñ á¿ðä ñ¿ëæýýíèé òîõèðãîî õèéæ ºãíº. (IP îëãîõ,


subnet mask, file sharing)
-Ñ¿ëæýýãýýð ôàéë õóóëæ ¿çíý.
 !!!"#$%&&     
-Start->Control Panel-> Network and Dial-up Connections
Ýíäýýñ Local Area Network äýýð õóëãàíû áàðóóí òîâ÷èéã
äàðæ Properties ñîíãîëòèéã õèéíý.
-Ýñâýë Desktop äýýðáàéõMy Network Places èéã àøèãëàæ
áîëíî
'()*+)  ,   
-IP 
-Subnet mask
-Default Gateway
-DNS (Domain Name Server) õàÿãóóäûã îðóóëíà

Êîìïüþòåðò íýð ºãºõ


-My Computer äýýð õóëãàíû áàðóóí òîâ÷ äàðàí ãàð÷ èðýõ
öîíõíîîñ Properties ñîíãîîä òýíäýýñ Network Identification
õýñãèéã, Properties òîâ÷èéã äàðíà.
-Êîìïüþòåðèéí íýð áîëîí áàéðëàõ Workgroup ýñâýë Domain-èé
íýðèéã ºãíº.

 


/0120130456789:;<7=>>

Server based ɬԧɪɥɢɣɧ ɫԛɥɠɷɷɧɢɣ ɯɭɜɶɞ client server -ɢɣɝ


ɬɨɞɨɪɯɨɣɥɨɯ ɯɷɪɷɝɬɷɣ. ɋɟɪɜɟɪ ɧɶ ɷɧɷ ɬԧɪԧɥɞ ɦɚɲ ɱɭɯɚɥ
ԛԛɪɷɝɬɷɣ ɛԧɝԧԧɞ ԛԛɧɢɣɝ, ɢɯ ɚɧɯɚɚɪɱ ԛɡɷɯ ɯɷɪɷɝɬɷɣ. ɋɟɪɜɟɪ
ɧɶ client-ɢɣɧ ɲɚɚɚɪɞɫɚɧ ɦɷɞɷɷɥɥɢɣɝ ɢɥɝɷɷɯ ԛɣɥ ɚɠɢɥɥɚɝɚɚɝ
ɬɨɞɨɪɯɨɣɥɞɨɝ. ɏɨɜɨɪɯɨɧ ɬɨɯɢɨɥɞɨɥɞ ɯɚɦɝɢɣɧ ɷɯɧɢɣ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɫɟɪɜɟɪɷɷɪ ɫɨɧɝɨɧ ɫɭɭɪɢɥɭɭɥɚɯ, ɡɚɝɜɚɪɱɥɚɯ
ɸɦɭɭ ԧԧɪԧԧɪ ɯɷɥɛɷɥ client-ɢɣɧ ԛԛɫɝɷɠ ɱɚɞɚɯ ɲɚɚɪɞɫɚɧ
ɨɥɨɧ ԛɣɥɱɢɥɝɷɷɧԛԛɞɢɣɝ ɫԛɥɠɷɷɝɷɷɪ ԛɪɝɷɥɠɥԛԛɥɷɧ
ɹɜɭɭɥɚɯɚɞ ɝɨɥ ԛԛɪɝɢɣɝ ɝԛɣɰɷɬɝɷɞɷɝ.
Server based ɬԧɪɥɢɣɧ ɫԛɥɠɷɷɧԛԛɞ ɧɶ ɫԛɥɠɷɷɧ ɞɚɯɶ ɷɯ
ɫɭɪɜɚɥɠɭɭɞɵɧ ɯɹɧɚɥɬɵɝ ɬԧɜɥԧɪԛԛɥɠ ɝɨɥɞɭɭ ɫԛɥɠɷɷɧɢɣ
ɚɸɭɥɝԛɣ ɛɚɣɞɥɵɝ ɫɟɪɜɟɪɷɷɪ ɯɹɧɚɯ ɛɨɥɨɧ ɬɨɯɢɪɭɭɥɞɚɝ.
ɋɟɪɜɟɪɷɷɪ ɚɠɢɥɥɚɠ ɛɚɣɝɚɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɣɧ
ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪ ɧɶ ɯɭɪɞ ɫɚɣɬɚɣ, ɧɷɦɷɥɬ ɫɚɧɚɯ ɨɣɬɨɣ,
ɞɢɫɤɢɣɧ ɬԧɯԧԧɪԧɦɠɢɣɧ ɛɚɝɬɚɚɦɠ ɫɚɣɬɚɣ, ɧɷɦɷɥɬ ɝɚɞɚɚɞ
ɬԧɯԧԧɪԧɦɠԛԛɞɬɷɣ ɛɚɣɯ ɺɫɬɨɣ. (CDROM ɝɷɯ ɦɷɬ)
 ɋɟɪɜɟɪԛԛɞ ɧɶ client-ɞ ɲɚɚɪɞɥɚɝɚɬɚɣ ɛɚɣɝɚɚ ɨɥɨɧ
-$%&&  . 
##&%%
ɯԛɫɷɥɬԛԛɞɷɞ ɷɯ ɫɭɪɜɚɥɠɢɣɝ ɦɚɲ ɯɭɪɞɚɧ ɲɭɭɪɯɚɣ ɞɚɦɠɭɭɥɠ
-Start-> Run
ɯɭɜɚɚɥɰɚɯ ɺɫɬɨɣ. ɋɟɪɜɟɪ ɧɶ ɫԛɥɠɷɷɧɢɣ client-ԛԛɞɢɣɝ
-Net send amaraa Sain uu
 ɲɚɚɪɞɫɚɧ ɦɷɞɷɷɥɥԛԛɞɷɷɪ ɧɶ ɯɚɧɝɚɠ ɚɠɢɥɥɚɞɚɝ. ɍɱɢɪ ɧɶ
ɮɢɡɢɤ ɬɚɥɵɧ ɚɸɭɥɝԛɣ ɛɚɣɞɚɥ ɧɶ ɚɠɢɥ ɯɷɪɝɢɣɧ ɯɷɜɢɣɧ
ɛɚɣɞɥɵɝ ɬɭɫɝɚɣɥɚɧ ɛɚɣɪɥɭɭɥɫɚɧ ɫɟɪɜɟɪɷɷɪ ɯɹɧɚɞɚɝ. Server
based ɬԧɪɥɢɣɧ ɫԛɥɠɷɷ ɧɶ ɯɷɪɷɝɥɷɝɱɞɢɣɧ ɬɚɣɥɚɧ, ɬԛɥɯԛԛɪ ɢɥԛԛ ɯɷɪɷɝɥɷɝɱɞɢɣɧ ɯɭɜɶɞ ɫԛɥɠɷɷɧɢɣ ɚɠɢɥɥɚɝɚɚ ɛԛɪ
ԛɝԛԛɞɢɣɧ ɢɬɝɷɥɰɥɢɣɝ ɢɥԛԛ ɚɧɯɚɚɪɱ ɬԧɜɥԧɪԛԛɥɞɷɝ ɧɷɝ ɸɦɭɭ ɭɧɚɞɚɝ.
ɯɷɞɷɧ ɬɭɫɝɚɣ ɫɟɪɜɟɪԛԛɞɢɣɝ ɫԛɥɠɷɷɧɞ ɯɷɪɷɝɥɷɞɷɝ. ɏɚɪɢɧ server based ɫԛɥɠɷɷɧԛԛɞ ɧɶ 1000 ɯԛɪɬɷɥɯ ɬɨɨɧɵ
Windows NT ɧɶ ɫԛɥɠɷɷɧɢɣ ɷɯ ɫɭɪɜɚɥɠɢɞ ɯɚɧɞɚɠ ɛɚɣɝɚɚ ɯɷɪɷɝɥɷɝɱɞɢɣɧ ԛɣɥ ɚɠɢɥɥɚɝɚɚɝ ɭɞɢɪɞɚɠ ɱɚɞɞɚɝ. Ԧԧɪԧԧɪ
ɯɷɪɷɝɥɷɝɱɞɢɣɧ ɯɚɧɞɚɥɬɵɝ ɯɹɧɚɯ ɦɚɲɢɧɭɭɞ, ɯɷɪɷɝɥɷɝɱɢɞ, ɯɷɥɛɷɥ ɛɚɣɝɭɭɥɥɚɝɵɧ ԧɪɝԧɬɝԧɥ ɯɢɣɝɞɷɯɷɞ ɬԛԛɧɢɣ ɞɚɝɭɭ ɰɚɪ
ɛԛɥɝԛԛɞɢɣɧ ɧɷɪɲɥɢɣɝ ɡɨɯɢɰɭɭɥɚɯɵɧ ɬɭɥɞ domain model-ɢɣɝ ɯԛɪɷɷɝɷɷ ɬɷɥɠ ɱɚɞɞɚɝ. Server based ɫԛɥɠɷɷ ɧɶ server ɝɷɠ
ɚɲɢɝɥɚɞɚɝ. ɏɷɪɷɝɥɷɝɱɢɞ ɷɯɥɷɷɞ ɫԛɥɠɷɷɧ ɞɷɯ ɷɯ ɫɭɪɜɚɥɠɢɞ ɧɷɪɥɷɝɞɷɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɣɧ ɬɭɫɝɚɣ ԛɣɥ ɚɠɢɥɥɚɝɚɚɧ ɞɷɷɪ
ɯɚɧɞɚɯɵɝ ɡԧɜɲԧԧɪԧԧɞ, ɬɷɞ ԧԧɪɫɞԧԧ ɦɷɞɷɷɥɥɢɣɧ ԧɝԧɝɞɥɢɣɧ ɬɭɥɝɭɭɪɥɚɧ ɫԛɥɠɷɷɧɢɣ ɯɚɧɞɚɥɬɵɝ ɯɹɧɚɯ ɛɨɥɨɧ ɚɸɭɥɝԛɣ
ɫɚɧɝɢɣɧ ɬԛɥɯԛԛɪ ԛɝ, ɧɷɜɬɪɷɯ ɧɷɪɢɣɝ ɬɷɦɞɷɝɥɷɠ ɯɹɧɚɞɚɝ ɛɚɣɞɥɵɧ ɬԧɜɥԧɪԧɥɬɢɣɝ ɧɷɜɬɪԛԛɥɷɯ ɫԛɥɠɷɷɧɢɣ ɷɯ
ɫɟɪɜɟɪ, domain ɯɹɧɚɝɱɢɣɝ ɬɨɞɨɪɯɨɣɥɨɯ ɺɫɬɨɣ. Ԧɝԧɝɞɥɢɣɧ ɫɭɪɜɚɥɠɢɣɧ ɚɝɭɭɥɚɦɠɢɣɧ ɰɭɝɥɭɭɥɝɵɝ ɞɷɦɠɞɷɝ.
ɫɚɧɝɢɣɧ domain ɯɹɧɚɝɱ ɞɚɯɶ ɦɷɞɷɷɥɥɢɣɧ ɚɸɭɥɝԛɣ ɛɚɣɞɥɵɧ Server based ɬԧɪɥɢɣɧ ɫԛɥɠɷɷ ɧɶ Peer-to-peer ɬԧɪɥɢɣɧ
ɡɚɝɜɚɪɵɝ ɡԧɜɯԧɧ ɫԛɥɠɷɷɧɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɭɭɞ ɯɹɧɚɯ ɛɚ ɫԛɥɠɷɷɬɷɣ ɡɚɪɢɦ ɞɭɬɚɝɞɚɥɬɚɣ ɬɚɥɭɭɞɚɚɪɚɚ ɚɞɢɥɯɚɧ. Serv-
ɡԧɜɯԧɧ ɧɷɜɬɪɷɯ ԛɝ ɛɨɥɨɧ ɬԛɥɯԛԛɪ ԛɝԛԛɞɢɣɧ ɯɨɫɥɨɥɨɨɪ er based ɫԛɥɠɷɷɧɢɣ ԛɣɥ ɚɠɢɥɥɚɝɚɚɧɵ ɷɧɷ ɢɥɷɪɯɢɣ
ɫԛɥɠɷɷɧɢɣ ɷɯ ɫɭɪɜɚɥɠɢɞ ɯɚɧɞɚɯ ɡԧɜɲԧԧɪɥɢɣɝ ɚɜɞɚɝ. ɂɧɝɷɯ ɞɭɬɚɝɞɥɭɭɞ ɧɶ ɬԛԛɧɢɣɝ ɧɷɦɷɝɞɷɥ ԧɪɬԧɝɬɷɣ ɛɨɥɝɨɞɨɝ. Server
ɧɶ ɡԧɜɯԧɧ ɚɸɭɥɝԛɣ ɛɚɣɞɥɵɝ ɯɚɧɝɚɯ ɬԧɞɢɣɝԛɣ ɷɯ based ɬԧɪɥɢɣɧ ɫԛɥɠɷɷɧԛԛɞ ɧɶ ɫɟɪɜɟɪɢɣɧ ԛɣɥ ɚɠɢɥɥɚɝɚɚɝ
ɫɭɪɜɚɥɠɭɭɞɵɝ ɯɹɧɚɥɬɵɧ ɡɷɪɝɷɷɪ ɭɞɢɪɞɚɯɵɝ ɡԧɜɲԧԧɪԧɯ, ɯɚɧɝɚɠ ɱɚɞɚɯ ɬɭɫɝɚɣ ɩɪɨɝɪɚɦ ɯɚɧɝɚɦɠ ɚɠɢɥɥɚɯ ɛɨɥɨɦɠɬɨɣ
ɬɷɞɝɷɷɪɢɣɧ ɨɧɰɥɨɝ ɦɷɞɷɷɥɷɥ ɦɷɞɪɷɦɬɝɢɣ ɱɚɧɚɪ ɸɦɭɭ ԛɧɷ ɢɯɬɷɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɛɨɥɨɧ ɛɭɫɚɞ ɧɷɦɷɥɬ
ɡɚɦɚɚɫ ɯɚɦɚɚɪɭɭɥɞɚɝ. ɬԧɯԧԧɪԧɦɠԛԛɞɢɣɝ ɲɚɚɪɞɞɚɝ.
Server based ɫԛɥɠɷɷɧɢɣ ɯɭɜɶɞ ɬɭɫɝɚɚɪ ɷɯ ɫɭɪɜɚɥɠɭɭɞɵɧ ȿɪ ɧɶ ɫԛɥɠɷɷɧԛԛɞ ɢɯɷɧɯɞɷɷ ɛɨɝɢɧɨɯɨɧ ɯɭɝɚɰɚɚɧɞ ɢɯ
ɬɨɨɧ ɬԛɥɯԛԛɪ ԛɝɢɣɝ ɯɷɪɷɝɥɷɝɱɢɞ ɫɚɧɚɯ ɲɚɚɪɞɥɚɝɚɝԛɣ ɛɚ ɦɷɞɷɷɥɥɢɣɝ ɞɚɦɠɭɭɥɚɯ ɡɚɪɱɦɚɚɪ ɚɠɢɥɥɚɞɚɝ. Server based
ɫԛɥɠɷɷɧɞ ԧԧɪԧԧ ɞɚɧɝɚɚɪ ɨɪɨɯɵɝ ɲɚɚɪɞɞɚɝ. Ԛԛɧɢɣ ɧɷɝɷɧ ɫԛɥɠɷɷɝ ɭɞɢɪɞɚɯɵɧ ɬɭɥɞ ɦɚɲ ɢɯ ɭɪ ɱɚɞɜɚɪ ɲɚɚɪɞɚɯ ɛɚ
ɚɞɢɥ ɫԛɥɠɷɷɧɢɣ ɮɚɣɥ, ɯɷɜɥɷɯ ɬԧɯԧԧɪԧɦɠ ɛɨɥɨɧ ɛɭɫɚɞ ɫԛɥɠɷɷɧɢɣ ɚɞɦɢɫɬɪɚɬɨɪɵɝ ɚɠɢɥɥɭɭɥɚɯ, ɞɚɫɝɚɥɠɭɭɥɚɯ, ԛɣɥ
ɯɚɧɞɚɠ ɛɚɣɝɚɚ ɷɯ ɫɭɪɜɚɥɠɭɭɞ ɧɶ ɬɭɫɝɚɣ ɫɟɪɜɟɪɬ ɚɠɢɥɥɚɝɚɚɧɵ ԛɧɷ ԧɪɬɝɢɣɝ ɧɷɦɷɝɞԛԛɥɷɯ ɲɚɚɪɞɥɚɝɚɬɚɣ.
ɯɨɥɛɨɝɞɨɠ, ɫԛɥɠɷɷɧɞ ɧɷɜɬɪɷɯ ɯɷɪɷɝɥɷɝɱɞɢɣɧ ɬɭɫɝɚɚɪ Server based ɫԛɥɠɷɷ ɧɶ ɷɯ ɫɭɪɜɚɥɠɢɣɧ ɬԧɜɥԧɪԛԛɥɷɥɬ ɛɨɥɨɧ
ɦɚɲɢɧɭɭɞɵɝ ԛԛɧɞ ɨɪɨɥɰɭɭɥɞɚɝɝԛɣ. ɷɟɪɷɝ ɛɚ ɫԧɪԧɝ ԛɪ ɞɚɝɚɜɚɪɭɭɞɵɝ ɯɹɧɚɞɚɝ. ɏɷɞɢɣɝɷɷɪ ɯɹɥɛɚɪ
Ȼɚɝ ɬɨɨɧɵ ɫɟɪɜɟɪԛԛɞ ɞɷɷɪɯ ɷɯ ɫɭɪɜɚɥɠɭɭɞɵɧ ɯɚɧɞɚɥɬɵɝ ɬԧɜɥԧɪԛԛɥɷɯ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵɝ ɯɹɧɚɯ, ɷɯ
ɬԧɜɥԧɪԛԛɥɷɥɬ, ɦԧɧ ɬԛԛɧɱɥɷɧ ɦɷɞɷɷɥɥɢɣɧ ɷɯ ɫɭɪɜɚɥɠɢɣɝ ɫɭɪɜɚɥɠɭɭɞɵɝ ɧɷɝɬɝɷɯ ɛɨɥɨɜɱ ɷɞɝɷɷɪ ɧɶ ɫԛɥɠɷɷɧɢɣ ɭɧɚɥɬɵɧ
ԛԛɫɝɷɯ ɧɶ ɬɷɞɝɷɷɪɢɣɝ ɧԧԧɰɥԧɯ ɛɨɥɨɧ ɬɚɫɥɚɯɝԛɣ ɛɚɣɥɝɚɯɚɞ ɷɧɝɢɣɧ ɲɚɥɬɝɚɚɧ ɛɨɥɞɨɝ.
ɯɹɥɛɚɪ ɛɚɣɞɚɝ. Server based ɫԛɥɠɷɷɧɢɣ peer-to-peer -ɷɷɫ Ԛɣɥɞɥɢɣɧ ɫɟɪɜɟɪɝԛɣɝɷɷɪ Server based ɬԧɪɥɢɣɧ ɫԛɥɠɷɷ ɧɶ
ɯɹɥɛɚɪ ɛɚɣɞɝɚɚɪɚɚ ɹɥɝɚɝɞɞɚɝ. ɫԛɥɠɷɷɧɢɣ ɬԛɜɲɧɢɣɝ ɯɚɧɝɚɠ ɱɚɞɚɯɝԛɣ. ɋԛɥɠɷɷɧɞ ɧɷɝɷɷɫ
Peer-to-peer ɫԛɥɠɷɷɧԛԛɞ ɧɶ 10 ɛɨɥɨɧ ɬԛԛɧɷɷɫ ɞɷɷɲ ɬɨɨɧɵ ɨɥɨɧ ɬɨɨɧɵ ɫɟɪɜɟɪ ɛɚɣɯɚɞ ɫɟɪɜɟɪɢɣɧ ɯɷɜɢɣɧ ɚɠɢɥɥɚɝɚɚ
ɯɷɪɷɝɥɷɝɱɞɢɣɧ ɯɭɜɶɞ ɫԛɥɠɷɷɧɢɣ ɚɥɞɚɝɞɚɥ ɝɚɪɝɚɯ ɛɚ 20-ɨɨɫ ɚɥɞɚɝɞɚɠ, ɬɭɯɚɣɧ ɫɟɪɜɟɪɷɷɪ ɞɚɦɠɢɝɞɚɯ ɷɯ ɫɭɪɜɚɥɠɭɭɞ
ɬɚɫɚɪɧɚ. Ɇԧɧ ɫԛɥɠɷɷɧɞ ɯɚɧɞɚɠ ɱɚɞɚɯɚɚɪɝԛɣ ɛɨɥɫɨɧ Proxy ɫɟɪɜɟɪɢɣɧ ɚɠɢɥɥɚɝɚɚɝ ɬɨɜɱ ɞɭɪɞɜɚɥ:
ɯɷɪɷɝɥɷɝɱɞɢɣɧ ɦɷɞɷɷɥɷɥɞ ɯɚɧɞɚɯɚɞ ɯɹɧɚɥɬ ɬɚɜɶɞɚɝ. ȼɷɛ ɯɭɭɞɚɫ ԛɡɷɯ ɝɷɯ ɦɷɬɢɣɧ ɡɚɯɢɚɥɝɵɝ ɯԛɥɷɷɠ ɚɜɧɚ. ɏɷɪɜɷɷ
Server based ɫԛɥɠɷɷɧɢɣ ɞɚɜɭɭ ɬɚɥ Server based ɬԧɪɥɢɣɧ ɚɞɦɢɧ ɷɥɞɷɜ ɲԛԛɥɬԛԛɪ ɯɚɦɝɚɚɥɚɥɬ ɬɚɜɶɫɚɧ ɛɨɥ ɬɷɪ ɞɚɝɭɭ
ɫԛɥɠɷɷ ɧɶ ɞɚɪɚɚɯ ɞɚɜɭɭ ɬɚɥɭɭɞɬɚɣ. ɲԛԛɠ ԛɡɧɷ. Ȼɚɫ cache ɚɠɢɥɥɚɠ ɛɚɣɝɚɚ ɛɨɥ ɲɭɭɞ ԧԧɪ
- ɏɷɪɷɝɥɷɝɱɞɢɣɧ ɦɷɞɷɷɥɥɢɣɧ ɚɸɭɥɝԛɣ ɛɚɣɞɥɵɝ ɬԧɜɥԧɪԛԛɥɠ, ɞɷɷɪɷɷ ɧԧԧɰԧɥɫԧɧ ɛɚɣɝɚɚ ɷɫɷɯɢɣɝ ɲɚɥɝɚɧɚ. ɏɷɪɜɷɷ
ɫԛɥɠɷɷɧɢɣ ɭɞɢɪɞɥɚɝɵɧ ɯɹɧɚɥɬɵɝ ɧɷɜɬɪԛԛɥɞɷɝ. ɧԧԧɰԧɥɫԧɧ ɛɚɣɯ ɚɜɚɚɫ ɢɧɬɟɪɧɷɬɷɷɫ ɞɭɭɞɚɯɝԛɣɝɷɷɪ ɭɝ
- Ɍɨɧɨɝ ɬԧɯԧԧɪԧɦɠԛԛɞ ɧɶ ɫԛɥɠɷɷɧɢɣ ɷɯ ɫɭɪɜɚɥɠɢɞ ɚɲɢɝɬɚɣ ɧԧԧɰԧɥɫԧɧ ɯɭɭɞɫɚɚ ɲɭɭɞ ɯɚɪɭɭɥɞɚɝ ɭɱɢɪ ɯɭɪɞ ɧɷɦɷɝɞɞɷɝ.
ɧɷɜɬɪɷɯ ɛɨɥɨɦɠɢɣɝ ɨɥɝɨɞɨɝ. Ȼɚɣɧɝɚ ɞɭɭɞɚɝɞɞɚɝ Yahoo-ɢɣɧ ɧԛԛɪ ɯɭɭɞɚɫ ɦɷɬɢɣɧ
- ɋԛɥɠɷɷɧɞ ɨɪɨɯ ɷɧɝɢɣɧ ɬԛɥɯԛԛɪ ԛɝɷɷɪ ɛԛɯ ɷɯ ɫɭɪɜɚɥɠɢɞ ɜɷɛԛԛɞɢɣɝ ɧԧԧɰԧɥɫɧԧԧɪ ɚɫɚɪ ɢɯ ɯɭɪɞ, ɭɪɫɝɚɥɵɝ ɯɷɦɧɷɞɷɝ.
ɯɚɧɞɚɠ ɛɨɥɧɨ. ɂɣɦɷɷɫ ɢɧɬɟɪɧɷɬ ɤɚɮɟ ɦɷɬɢɣɧ ɝɚɡɪɭɭɞ ɫɚɣɧ ɬɨɯɢɪɝɨɨ
- Server based ɫԛɥɠɷɷ ɧɶ ɚɠɢɥɥɚɯɚɞ ɬԛɜɷɝɬɷɣ ɷ ɫԛɥɠɷɷ ɧɶ ɯɢɣɫɷɧ Proxy ɫɟɪɜɟɪɢɣɝ ɡɚɚɜɚɥ ɫɭɭɥɝɚɯ ɲɚɚɪɞɥɚɝɚɬɚɣ.
ɚɠɢɥɥɚɯɚɞ ɬԛɜɷɝɬɷɣ ɷɯ ɫɭɪɜɚɥɠɭɭɞɬɚɣ ɫԛɥɠɷɷ ɸɦɭɭ 10 ɚɚɫ ɏɷɪɜɷɷ cache ɯɢɣɝɞɷɷɝԛɣ ɛɨɥ ɢɧɬɟɪɧɷɬɷɷɫ ɭɝ ɯɭɭɞɫɵɝ
ɞɷɷɲ ɯɷɪɷɝɥɷɝɱɬɷɣ ɫԛɥɠɷɷɧɢɣ ɯɭɜɶɞ ɯɚɦɝɢɣɧ ɬɨɯɢɪɨɦɠɬɨɣ. ɞɭɭɞɚɠ ɯɚɪɭɭɥɧɚ. Ԛɧɞɫɷɧɞɷɷ ɯɷɪɷɝɥɷɝɱ ɯԛɧɞ Proxy ɫɟɪɜɟɪ
Server based ɫԛɥɠɷɷɧɢɣ ɞɭɬɚɝɞɚɥɬɚɣ ɬɚɥ Server based ɧɶ ɹɦɚɪ ɱ ɯԛɪɬɷɷɥɝԛɣ, ɛɚɫ ɯɚɪɚɝɞɚɯ ɦɷɞɷɝɞɷɯ ɛɨɥɨɦɠɝԛɣ
ɬԧɪɥɢɣɧ ɫԛɥɠɷɷ ɧɶ ɞɚɪɚɚɯ ɞɭɬɚɝɞɚɥɬɚɣ ɬɚɥɭɭɞɬɚɣ. ɡԛɣɥ ɸɦ.
- ɋɟɪɜɟɪ ɚɠɢɥɥɚɯɚɚ ɛɨɥɢɯ ԛɟɞ ɫԛɥɠɷɷɧɢɣ ɷɯ ɫɭɪɜɚɥɠɭɭɞ Proxy ɫɟɪɜɟɪɢɣɧ ɷɯɧɢɣ ɡɨɪɢɥɝɨ ɛɨɥ cache ɯɢɣɠ ɭɪɫɝɚɥɵɝ
ɬɚɫɚɪɞɚɝ. ɝɚɦɧɚɯ ɹɜɞɚɥ ɛɚɣɞɚɝ ɛɨɥ ɯɨɺɪ ɞɚɯɶ ɧɶ ɫԛɥɠɷɷɝɷɷ ɭɞɢɪɞɚɯ
- ɋɟɪɜɟɪɢɣɧ ɩɪɨɝɪɚɦ ɯɚɧɝɚɦɠ ɧɶ ɬɭɫɝɚɣ ɲɢɧɠɢɥɝɷɷɧɢɣ ɯɹɧɚɯ ɛɨɥɨɦɠɢɣɝ ɚɞɦɢɧɞ ɨɥɝɨɞɨɝ ɛɢɥɷɷ.
ɚɥɛɚɧ ɯɚɚɝɱɢɞ ɚɠɢɥɥɚɯɵɝ ɲɚɚɪɞɚɯ ɛɚ ԛԛɧɢɣ ɞɚɝɭɭ ԛɧɷ Proxy ɫɟɪɜɟɪɢɣɧ ɬɚɥɚɚɪ ɞɷɥɝɷɪɷɧɝԛɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɝ 2008 ɨɧɵ
ԧɪɬԧɝ ɧɷɦɷɝɞɷɧɷ. 11-ɪ ɫɚɪɵɧ ɷɯɷɷɪ ɧɢɣɬɥɷɝɞɷɯ ɄɌ ɫɷɬɝԛԛɥɢɣɧ 026-ɪ ɞɭɝɚɚɪ
- Ɍɭɫɝɚɣ ɢɥԛԛ ɯԛɱɢɧ ɱɚɞɚɥ ɫɚɣɬɚɣ ɬɟɯɧɢɤ ɯɚɧɝɚɦɠ ɛɨɥɨɧ ɞɷɷɪ ɧɢɣɬɷɥɠ ԧɝɶɟ. ɍɝ ɫɷɞɷɜ ɬԧɥԧɜɥԧɝԧԧɧɞ ɢɣɧɯԛԛ ɨɪɫɧɵɝ
ɬɭɫɝɚɣ ɩɪɨɝɪɚɦ ɯɚɧɝɚɦɠɭɭɞ ɲɚɚɪɞɚɯ ɭɱɪɚɚɫ ԛɧɷ ɧɶ ɦɷɞɷɝɞɶɟ.
ɧɷɦɷɝɞɷɧ Proxy ɫɟɪɜɟɪ ɝɷɞɷɝ ɛɨɥ ɫԛɥɠɷɷɧɞ ɯɨɥɛɨɝɞɨɠ
ɛɚɣɝɚɚ ɯɷɪɷɝɥɷɝɱ ɛɨɥɨɧ ɢɧɬɟɪɧɷɬ ɫԛɥɠɷɷɧɢɣ ɞɭɧɞ
ɛɚɣɪɥɚɞɚɝ ɡɚɜɫɪɵɧ ɫɟɪɜɟɪɢɣɝ ɯɷɥɞɷɝ. Ԛɧɞɫɷɧ ɡɨɪɢɥɝɨ ɧɶ
ɧɭɭɰɥɚɥɵɝ ɫɚɣɠɪɭɭɥɚɯ, ɫԛɥɠɷɷɧɢɣ ɚɠɢɥɥɚɝɚɚɝ
ɫɚɣɠɪɭɭɥɚɯ, ɫԛɥɠɷɷɝ ɭɞɢɪɞɚɯ ɛɨɥɨɧ ɯɹɧɚɯ ɚɠɢɥɥɚɝɚɚɝ
ɡɨɯɢɨɧ ɛɚɣɝɭɭɥɚɯ ɹɜɞɚɥ ɛɚɣɞɚɝ. Ȼɚɫ cache ɛɭɸɭ ԧɝԧɝɞɥɢɣɝ
ɧԧԧɰɥԧɯ ɹɜɞɚɥɞ Proxy ɫɟɪɜɟɪ ɬɚɜɢɯ ɲɚɚɪɞɥɚɝɚɬɚɣ.
Proxy ɧɶ Gateway ɫɟɪɜɟɪɢɣɧ ɧɷɝ ɯɷɫɷɝ ɷɫɜɷɥ Firewall
ɯɚɦɝɚɚɥɚɥɬɬɚɣ ɯɨɪɲɢɧ ɚɠɢɥɥɚɠ ɛɨɥɧɨ.