You are on page 1of 14

c 

     

 ͷ‫ ݔ‬െ ሺ͵‫ ݔ‬െ ͹ሻ െ ሾͶ െ ʹ‫ ݔ‬െ ሺ͸‫ ݔ‬െ ͵ሻሿ ൌ ͳͲ ܽଶ ሺ‫ ݔ‬െ ܽሻ ൅ ܾଶ ሺ‫ ݔ‬െ ܾሻ ൌ ܾܽ‫ ݔ‬

‫ ݔ‬െ ቀ͵‫ ݔ‬െ ቁ ൌ ሺʹ‫ ݔ‬െ ͹ሻ െ ܽ െ ൌܾെ ǡ ് Ͳ


ଶ௫ିହ ଵ ହ ௠ା௡ ௠ି௡
ଵ଴ ଺ ଷ ௫ ௫
 

 ቀ௔ ൅ ͳቁ ൌ ሺ െ ͳሻ ൅ ൌ ʹ
ଶ ௫ ଷ ௫ ௔ି௫ ௕ା௫
ଷ ସ ௔ ௕ ௔
  

െ‫ ݔ‬ൌ
௠ሺ௠ି௫ሻ ௡ሺ௡ା௫ሻ
௡ ௠
 

  

ሺିଶ௫௬ሻయ ൫ଷ௔௕ మ ൯ ൫ି௔௫ మ ௬ య ൯ ଻೙శమ ିଷହ൫଻೙షభ ൯
ሺିଷ௔௕మ ሻ మሺଶ௫௬ మ ሻయ ଵଵሺ଻೙ሻ
    

ଵା௫ ೘ష೙ ൅ ଵା௫ ೙ష೘ 


ଵ଴౮శ౯ Ǥଵ଴౯ష౮ Ǥଵ଴౯శభ ଵ ଵ
ଵ଴౯శభ Ǥଵ଴౮౯శభ
   


ቆ ቇ 
൫ଵଶయ Ǥଽ଼మ Ǥ଻ହయ ൯ ହǤଷ೙ ିଷǤଷ೙షమ

଼଴Ǥସହయ Ǥସଽ଴మ ଷ೙ ି ሺଷ೙ ሻ
   

 

 ሺ‫ ݔ‬ଷ ൅ ʹ‫ ݔ‬ଶ ‫ ݕ‬൅ ʹ‫ ݕݔ‬ଶ ൅ ‫ ݕ‬ଷሻሺ‫ ݔ‬ଷ െ ʹ‫ݔ‬ଶ ‫ ݕ‬൅ ʹ‫ ݕݔ‬ଶ െ ‫ ݕ‬ଷ ሻ

 ൫ͳ ൅ ‫ݔ‬ଶ െ ξ͵൯൫ξ͵ ൅ ‫ݔ‬ଶ െ ͳ൯൫‫ ݔ‬ସ െ ʹξ͵ െ Ͷ൯

 ሺ‫ ݔ‬ଷ െ Ͷ‫ ݔ‬ଶ ൅ ͺ‫ ݔ‬െ ͺሻሺ‫ ݔ‬ଷ ൅ Ͷ‫ ݔ‬ଶ ൅ ͺ‫ ݔ‬൅ ͺሻ

  

 Ͷሺܽ െ ‫ݍ‬ሻሺܽ െ ߜሻ ൅ ሺ‫ ݍ‬െ ߜሻଶ ൌ ‫ ݌‬ଶ Ǣ ‫ ܽʹ݅ݏ‬ൌ ‫ ݌‬൅ ‫ ݍ‬൅ ‫ ݎ‬

 ‫ ݔ‬ሺ‫ ݔ‬൅ ͳሻሺ‫ ݔ‬൅ ʹሻሺ‫ ݔ‬൅ ͵ሻ ൅ ͳ ൌ ሺ‫ ݔ‬ଶ ൅ ͵‫ ݔ‬൅ ͳሻଶ

‫ ݔ‬ൌ ܽ ൅ ܾ ൅ Ǣ ‫ ݕ‬ൌ ൅ Ǣ ݀݁݉‫݁ݑݍݎܽݎݐݏ݋‬ǣሺ‫ ݔ‬െ ܽሻଶ െ ሺ‫ ݕ‬െ ܾሻଶ ൌ ܾ ଶ


ሺ௔ି௕ሻమ ௔ା௕ ௔௕
ସሺ௔ା௕ሻ ସ ௔ା௕


 ‫ ݔ‬െ ‫ି ݔ‬ଵ ൌ ͳǡ ݁݊‫ݔݏ݁ܿ݊݋ݐ‬ଶ ൅ ‫ି ݔ‬ଶ ൌ ͵‫ݔݕ‬ଷ െ ‫ି ݔ‬ଷ ൌ Ͷ

 ʹ‫ ݌‬ൌ ܽ ൅ ܾ ൅ ܿǡ ݁݊‫ݏ݁ܿ݊݋ݐ‬ǣሺ‫ ݌‬െ ܽሻଷ ሺ‫ ݌‬െ ܾሻଷ ൅ ሺ‫ ݌‬െ ܿሻଷ ൅ ͵ܾܽܿ ൌ ‫݌‬ଷ 

 ܽ ଷ ൅ ܾ ଷ ൌ Ͷܽ ൅ ܾ ൌ ʹǢ  ሺܽ െ ܾሻଶ ൌ ͶȀ͵

 ൌ ՜ ሺܾܽ ൅ ܿ݀ሻଶ ൌ ሺܽଶ ൅ ܿ ଶ ሻሺܾଶ ൅ ݀ଶ ሻ


௔ ௖
௕ ௗ


 ܽଶ ൅ ܾଶ ൅ ܿଶ ൌ ܾܽ ൅ ܽܿ ൅ ܾܿ ՜ ܽ ൌ ܾ ൌ ܿ 

‫ ݕݔ‬ൌ ܾܽ ሺܽ ൅ ܾሻ‫ ݔݕ‬ଶ െ ‫ ݕݔ‬൅ ‫ ݕ‬ଶ ൌ ܽଷ ൅ ܾଷ Ǣቀ௔ െ ௕ ቁ ቀ௕ െ ௔ቁ ൌ Ͳ


௫ ௬ ௫ ௬‫ ݔ‬ൌ ܽ ൅ ݀ǡ ‫ ݕ‬ൌ ܾ ൅ ݀ǡ ‫ ݖ‬ൌ ܿ ൅ ݀ǡ 

 ‫ ݔ‬ଶ ൅ ‫ ݕ‬ଶ ൅ ‫ ݖ‬ଶ െ ‫ ݖݕ‬െ ‫ ݔݖ‬െ ‫ ݕݔ‬ൌ ܽଶ ൅ ܾଶ ൅ ܿଶ െ ܾܿ െ ܾܽ െ ܿܽ

! " #$   


ଶඥ ଷା଻ξଶ

ଷ ଻ାଷξହ ଻ିଷξହ
ହ ξଷିସξଶ ξହାξଷିξଶ ଻ିଷξହ ଻ାଷξହ
     

൫ξହିଶ൯൫ξହିଷ൯ሺξସହାଽሻ య
ξଷ ିଵ ହ
൫ହିଶξହ൯ሺξଶିξହሻ
 య
ξଷ ାଵ ଶି యξଷ
    

െ ቀξଶି ξଷ ቁ Ȁ ቀ ቁ
௫ାξ௫ మ ିଵ ௫ିξ௫ మ ିଵ ଷା ଶ ଻ାସ ξଷ
௫ିξ௫ మ ିଵ ௫ାξ௫ మ ିଵ ξ ξଷିξଶ
  

% 

൅ ൅
ξଵା௫ ଵି௫ ଵ ଵ
ξଵା௫ିξଵି௫ ξଵି௫ మ ା௫ିଵ
య య య
ξଽା ξ଺ ା ξସ ଵା యξଶ ା యξସ
  

൅ ͵ ൅ ξ͵ ൅ ‫ ܧ‬ൌ ௡ାଶିξ௡మ ିସ ൅ ௡ାଶାξ௡మ ିସ


ଵ ଵ ௡ାଶାξ௡మ ିସ ௡ାଶିξ௡మ ିସ
ଷା
ξଷ ξଷିଷ
 

ට െට
ξହାଵ ξହିଵ
ξହିଵ ξହାଵ
 

& " '

଺ ଶ
ቀ‫ ݔ‬൅ ͳ ൅ ௫ ቁ ቀ‫ ݔ‬െ ͳ ൅ ௫ ቁ ൌ ʹͶ ቀ‫ ݔ‬െ ௫ ቁ ൅ Ͷ‫ ݔ‬െ ൌ ͷ
଺ ଺ ଶସ

 

ଷ ଶ
ቀ‫ ݔ‬െ ቁ െ Ͷ‫ ݔ‬൅ ൌ ͳʹ ‫ݔ‬ଶ െ ‫ ݔ‬൅ ͵ξʹ‫ݔ‬ଶ െ ͵‫ ݔ‬൅ ʹ ൌ ൅ ͹
ଵଶ ௫
௫ ௫ ଶ
 

 ሺ‫ݔ‬ଶ ൅ ͵‫ ݔ‬൅ ʹሻଶ െ ͺሺ‫ݔ‬ଶ ൅ ͵‫ݔ‬ሻ ൌ Ͷ ሺʹ‫ ݔ‬െ ͷሻሺ‫ ݔ‬െ ʹሻሺ‫ ݔ‬൅ Ͷሻሺʹ‫ ݔ‬൅ ͹ሻ ൌ ͻͳ

 ͸‫ݔ‬ଶ ൅ ͳͲ‫ ݔ‬൅ ξ͵‫ ݔ‬ଶ ൅ ͷ‫ ݔ‬൅ ͳ ൌ െͳ ͳʹ‫ ݔ‬ଷȀହ ൌ ͳ͹‫ݔ‬ଵȀହ െ ͸‫ିݔ‬ଵȀହ


ሺʹ‫ ݔ‬൅ ͳሻሺʹ‫ ݔ‬൅ ͵ሻሺʹ‫ ݔ‬൅ ͷሻሺʹ‫ ݔ‬൅ ͹ሻ ൌ ͻ (ሺ‫ ݔ‬൅ ʹሻଶ ൌ ͷ൫ξ‫ݔ‬ଶ ൅ Ͷ‫ ݔ‬൅ ͷ െ ͳ൯

ට െ ට ൌ ට ൅ට ൌ
௔ ௫ ௔మ ିଵ ௫ ଵି௫ ଵଷ
௫ ௔ ௔ ଵି௫ ௫ ଺
   

) " '

 *(+  ‫ ݔ‬ଶ ൅ ሺʹ݇ ൅ ͷሻ‫ ݔ‬൅ ݇ ൌ Ͳ, -#.  

/‫ ܣ‬ൌ ቄ‫ א ݔ‬௫ మ െ ʹሺͳ ൅ ͵݉ሻ‫ ݔ‬൅ ͹ሺ͵ ൅ ʹ݉ሻ ൌ Ͳǡ ݉ ‫ܴ א‬ቅ0 ' *+ 1


  
  2  
 

 ሼ‫ݎ‬ǡ ‫ݏ‬ሽ 


  ܽ‫ݔ‬ଶ ൅ ܾ‫ ݔ‬൅ ܿ ൌ ͲǢ '

൅ 3‫ି ݎ‬ଷ ൅ ‫ି ݏ‬ଷ 


௥మ ௦మ
௦ ௥
3

  -  ‫ ݔ‬ଶ െ ݇‫ ݔ‬൅ ଶ ሺ݇ ଶ െ ͳሻ ൌ Ͳ

 ݇ ଶ ് ͲǤ͵, 'ʹሺ‫ ݎ‬ଷ ൅ ‫ ݏ‬ଷሻ‫ ݔ‬ଶ െ ͵‫ ݔ‬൅ ሺ‫ ݎ‬൅ ‫ݏ‬ሻ ൌ Ͳ

  -  ‫ݔ‬ଶ ൅ ‫ ݔ݌‬൅ ‫ ݍ‬ൌ ͲǢ *(+ ‫ ݌‬ൌ Ͳ

 ሺͳ െ ܽ ଶሻሺ‫ ݔ‬൅ ܽ ሻ ൌ ʹܽሺͳ െ ‫ݔ‬ଶ ሻ *+ 


  ሼ‫ݎ‬ǡ ‫ݏ‬ሽ0 ሾ‫ ݎ‬െ ‫ݏ‬ሿ
g) la gráfia d aሺ ሻ ܿ

ܿ

i , i ͞p͟ l produ o d la raí ͞m͟ l promdio. Hallar ͞p+m͟

ܿ
ି ା ି
h) i , on raí d

ܿ , uando

ି
Hallar l 'alor d

9. R ol'r:
 
a) Ef uar la di'i ion on r o:

3 ntr:

3 ntr:

b) Ba
o qu ondiión di'i ibl por:

) Al di'idir l polinomio por l r to ; hallar a b

d) Calular la raíz uadrada d:

3 3

) Hallar la ondiión para qu: ܿ puda r uadrado prfto para todo


lo 'alor d x.

f) Hall m n para qu a uadrado prfto.

h) Fatorizar por a pa dobl ( impl)

3 ‫ݕ‬ ‫ݖ‬ ‫ݕ‬ ‫ݖݕ‬ ‫ݖ‬

3 ‫ݕ‬ ‫ݓ ݖ‬ ‫ݕ‬ ‫ݓݖ‬ ‫ݓݖݕ‬

i) Fatorizar por a pa dobl pial:

3 ‫ݖ‬ ‫ݖ‬ ‫ݖ‬ ‫ݖ‬


) 3 Hallar p q para qu: a di'i ibl por
 3*+ ‫ݔ‬ହ െ ʹ‫ ݔ‬ସ െ Ͷ‫ ݔ‬ଷ ൅ ͳͻ‫ ݔ‬ଶ െ ͵ͳ‫ ݔ‬൅ ͳʹ ൅ ݉  ‫ݔ‬ଷ െ ͹‫ ݔ‬൅ ͷ

 (4  5   ' ܽ‫ ݔ‬൅ ܾ  

 3‫ ݔ‬ସ െ ʹ‫ݔ‬ଷ ൅ Ͷ‫ݔ‬ଶ െ ͸‫ ݔ‬൅ ͺ ሺ‫ ݔ‬െ ͳሻ

 3Ͷ‫ݔ‬ଷ ൅ ͸‫ ݔ‬ଶ െ ʹ‫ ݔ‬൅ ͵ ʹ‫ ݔ‬൅ ͳ

 3‫ ݔ‬ହ ൅ ൫͵ξʹ െ ʹ൯‫ ݔ‬ଷ ൅ ʹξʹ ൅ ͹ ‫ ݔ‬െ ξʹ ൅ ͳ

 3Ͷ‫ݔ‬ସ െ ͳ͸‫ݔ‬ଷ ൅ ͻ‫ݔ‬ଶ ൅ ͵‫ ݔ‬െ ͵͵ ʹ‫ݔ‬ଶ െ ͷ‫ ݔ‬െ ͹

 " '

 3െͳ -#ܲሺ‫ݔ‬ሻ ൌ ܽ‫ݔ‬ହ ൅ ܽ‫ ݔ‬ସ ൅ ͳ͵‫ ݔ‬ଷ െ ͳͳ‫ݔ‬ଶ െ ͳͲ‫ ݔ‬െ ʹܽ ܲሺͳሻ ൌ ݇,ܽ ൅ ݇ 

3 ܲ ሺ‫ݔ‬ሻ ൌ ‫ݔ‬ଷ ൅ ܾ‫ݔ‬ଶ ൅ ܿ‫ ݔ‬൅ ݀ 6 ሺ‫ݔ‬ଶ െ ‫ݍ‬ሻ' ሺ‫ ݔ‬൅ ͳሻ, 
 െͺ ܾǡ ܿ‫ ݀ݕ‬
 
 

 3ܲ ሺ‫ݔ‬ሻ ൌ ‫ݔ‬ହ െ ʹ‫ݔ‬ସ െ ͸‫ ݔ‬ଷ ൅ ݉‫ݔ‬ଶ ൅ ݊‫ ݔ‬൅ ‫݌‬0 ݉ǡ ݊‫݌ݕ‬, ܲ ሺ‫ݔ‬ሻ ' 

 ሺ‫ ݔ‬െ ͵ሻሺ‫ ݔ‬൅ ͳሻሺ‫ ݔ‬െ ͳሻ 

 3ሺ‫ ݔ‬ଶ െ ͵‫ ݔ‬൅ ʹሻ  ሺܽ‫ ݔ‬൅ ܾሻ ܲ ሺͳሻ ൌ Ͷ,ܲ ሺʹሻ ൌ ʹ ܽ‫ ܾݕ‬

 3‫ ݔ‬൅ ͳ  ‫ݔ‬ଷ െ ʹܽ‫ ݔ‬ଶ ൅ ሺ͵ܽ ൅ ܾሻ‫ ݔ‬െ ͵ܾ‫ݔ‬ଷ െ ሺܽ ൅ ܾܽሻ‫ ݔ‬൅ ʹܽ ܾܽ 

3 ܲ ሺ‫ݖ‬ሻ7,    ' 
‫ݖ‬ଶ െ ‫ ݖ‬െ ͸ ' ሺ‫ ݖ‬൅ ͳሻ  9 
 
 

 3 - ,  

  3‫ ݔ‬ସ െ ͵‫ ݔ‬ଷ െ ͸‫ݔ‬ଶ െ ͳͶ‫ ݔ‬൅ ͳʹ0 ‫ ݔ‬ൌ ͳ െ ξ͵

  3͸‫ݔ‬ସ ൅ ͵ͷ‫ ݔ‬ଷ െ Ͷͻ‫ ݔ‬ଶ ൅ ͹‫ ݔ‬൅ ͹0 ‫ ݔ‬ൌ െ͵ξʹ

 32   ,  ,  -  

  3‫ ݔ‬ൌ െͳǡ ͵ǡ ͳ ൅ ݅ξ͵ 3‫ ݔ‬ൌ ʹ ൅ Ͷ݅ǡ ʹ݅

  3‫ ݔ‬ൌ ʹǡ െ͵ǡ ʹ െ ξ͵ 3‫ ݔ‬ൌ ʹ െ ݅ǡ ͳ ൅ ξʹǡ ʹǡ െͳ

c8 " ' - 

 ‫ ݔ‬ସ ൅ Ͷ‫ ݔ‬ଷ െ ͵‫ݔ‬ଶ ൅ Ͷ‫ ݔ‬൅ ͳ ൌ Ͳ

 ‫ ݔ‬ସ െ ʹ‫ ݔ‬ଷ െ ‫ ݔ‬ଶ െ ʹ‫ ݔ‬൅ ͳ ൌ Ͳ

 ʹ‫ݔ‬ସ ൅ ‫ݔ‬ଷ െ ͸‫ݔ‬ଶ ൅ ‫ ݔ‬൅ ʹ ൌ Ͳ

 ‫ ݔ‬ସ െ ͳͲ‫ݔ‬ଷ ൅ ʹ͸‫ ݔ‬ଶ െ ͳͲ‫ ݔ‬൅ ͳ ൌ Ͳ

       ͳ ଶ  # '   ' $ c88
cc 9 '   $ %88:  c8; '  

<2 :   


    $ 888=
 9  c888 $ c!8 > 88  
  !;< ?:'   %88 
   8; 

    ' $ &8888         %;   
  ) !;   '    
$ !888<2- '     !888=

 9 @-' ' - c8888A


# # ' ,  
   c8;, ,    !;
 ' 
#   c!; /   ' 
   #   

       %8      
   
   $ c)8  1       
 '- ,  ,    $ ! ,   '- 
   <B ? -     
$ cc&!=

' '   :. , ‫ ݌‬ൌ ʹ െ ‫     ݔ‬
 A:  
 *+  ', 6 

  ‫ ܫ‬ൌ ‫ ݌ݔ‬ൌ ‫ݔ‬ሺʹ െ ‫ݔ‬ሻ   .  
 

 '  ܿ ൌ ͲǤʹͷ ൅ ͲǤͷ‫<  ݔ‬B ?


:


   8 !  =

     


  '    ) '   
    '         8;  
    888 <2 :   '  
   $c888=

 9  8;   -   


  -    c8;  $ ! ,<2 :
 =

 9     %8  
 
 $c!8  ,  :  ,  $     
 ,   ' : ,  , '  
    $ !888  , : $!8    $8  ' 
<B -
  $ c! =


 9   c%  ?  -  C< 
    -# c  - 
C  =

c " '

 3‫ ݔ‬ଶ െ ʹ‫ݔ‬ଷ ൐ Ͳ  3‫ ݔ‬ସ െ ʹ‫ݔ‬ଶ ൒ Ͳ

 3ሺ‫ ݔ‬ଶ ൅ ‫ݔ‬ሻሺ‫ ݔ‬ଶ ൅ ͳሻ ൑ Ͳ  3ሺ‫ ݔ‬ଶ ൅ ‫ݔ‬ሻሺ‫ ݔ‬ଶ ൅ ͳሻ ൒ Ͳ

 3‫ ݔ‬ଷ െ ‫ ݔ‬൒ Ͳ


 3‫ ݔ‬ଷ ൅ ʹ‫ݔ‬ଶ െ ‫ ݔ‬൏ Ͳ  3‫ ݔ‬ଶ ൅ ͸‫ ݔ‬൅ ͷ ൑ Ͳ

 3ͻ‫ݔ‬ଶ െ ͵͸‫ ݔ‬൅ ͵ʹ ൏ Ͳ  3Ͷ‫ݔ‬ଶ െ Ͷ‫ ݔ‬൅ ͳ ൐ Ͳ

 3ͳ ൅ ‫ ݔ‬െ ‫ݔ‬ଶ െ ‫ݔ‬ଷ ൑ Ͳ  3‫ ݔ‬ଷ ൅ ʹ‫ݔ‬ଶ ൅ ‫ ݔ‬൅ ʹ ൐ Ͳ

 3‫ ݔ‬ହ െ ʹͳ‫ ݔ‬ଷ ൅ ͳ͸‫ ݔ‬ଶ ൅ ͳͲͺ‫ ݔ‬െ ͳͶͶ ൏ Ͳ 3‫ ଺ ݔ‬൅ ͸‫ݔ‬ହ ൅ Ͷ‫ ݔ‬ସ െ Ͷʹ‫ݔ‬ଷ െ ͳͳ͵‫ ݔ‬ଶ െ ͵͸ ൒ Ͳ

 3‫ ݔ‬ଶ ሺͳ െ ‫ݔ‬ሻସ ൐ Ͳ  3ሺ‫ ݔ‬െ ‫ ݔ‬ଷ ሻሺͳ െ ‫ݔ‬ሻ ൏ Ͳ

 3ሺ‫ ݔ‬െ ʹሻଶ ሺ‫ ݔ‬െ ͳሻଶ ሺͷ െ ‫ݔ‬ሻ ൐ Ͳ

 " '

3ଷିଶ௫ ൑ Ͳ 3ሺ௫ିଶሻమ ൐ Ͳ ൑ Ͳ
௫ మ ାସ ௫ య ି௫ మ ሺ௫ାସሻమ ሺ௫ାଶሻ
ሺଶ௫ିଵሻమ
    3

3‫ ݔ‬െ ͳ ൅ ௫ିଵ ൒ Ͳ 3ଶହ ൏ ௫ మିସ௫ାସ ൏ ଽ 3ͳ ൐ ௫


ଵ ଽ ଵ ସ ଵ
  

3‫ ݔ‬൏ ൏ ͵ ൏ ൒
ଷ ଷ ଷ ௫ିଵ ଵ
௫ିଶ ௫ିଶ ଶ௫ିଵ ௫ ௫ାଶ
  3  3 

3௫ିଶ ൒ 3௫ మ ାଶ ൏ ௫మ ାଵ 3Dଶ ൏ ሺ௫ିଶሻሺଶ௫ାଷሻ


௫ାଶ ௫ మ ାଶ ௫ య ିସ ௫య ିଶ ଵ ଶ௫ మ ିଷ௫ାଷ
௫మ
   

൐ Ͳ ൐ Ͳ 3ʹ ൒ ൐ 
ሺ௫మ ିଶሻሺ௫ାହሻሺ௫ିଷሻ ሺସ௫ାଶሻ మ ሺ௫మ ାଶሻఱ ሺଶ௫ି଼ሻవ ଷ௫ାଵ ଵ
௫ሺ௫ మ ାଶሻሺ௫ାଷሻ ሺ௫ାଵሻమ ሺଶ௫ାହሻభయ ௫ ௫
 3 3

3଺௫ ఱ ାଵ଻௫ రାଶଷ௫ య ାଵ଼௫ మ ା଻௫ାଵ ൐ Ͳ 3௫ିଵ െ ௫ మ ିଵ ൏ ͷ 3௫ మ ିସ௫ାଷ ൐ െ͵


ଶ௫ ర ା଻௫ య ା଼௫ మ ା଺௫ାଵ ଻ ଺ ௫ మ ିଶ௫ାଷ
 

 " '

3ͷ‫ ݔ‬െ ʹ ൏ ͳͲ‫ ݔ‬൅ ͺ ൏ ʹ‫ ݔ‬൅ ͸ 3ଷ௔ ൅ Ͷ ൐ ଺௕ ൅ ʹ‫ݔ‬Ǣ ܽ ൐ ܾ ൐ Ͳ


ଶ௫ ହ௫
 

3െ ହ ൏ ͵‫ ݔ‬െ ସ ൑ ଷ 3ʹ‫ ݔ‬൅ ൏ Ͷ


ଵ ଵ ଵ ଺ିଷ௫

  

൅ ൏ Ǣ ܽ ൐ ܾ ൐ Ͳ 3ʹ‫ ݔ‬െ ͸ ൏


௫ ଷ௫ ହ ଷ௫ା଼
௔మ ି௕మ ௔ା௕ ௔ି௕ ହ
 3 

 3͵ሺ‫ ݔ‬െ ͷሻ െ ͶሺͶ െ ͵‫ݔ‬ሻ ൒ ʹሺ͹ െ ‫ݔ‬ሻ െ ͵ሺ‫ ݔ‬െ ͷሻ

 " '

ʹ‫ ݔ‬൅ ͹ ൐ Ͳ
‫ݔ‬ଶ ൅ ‫ ݔ‬െ ʹ ൒ Ͳ
3൜ ‫ݔ‬ଶ െ ʹ‫ ݔ‬െ ͵ ൐ Ͳ  3൝ͳͶ െ ͵‫ ݔ‬൐ Ͳ

3൜ ଶ
‫ ݔ‬െ ͳͳ‫ ݔ‬൅ ʹͺ ൒ Ͳ ‫ ݔ‬െ ͳ͸ ൑ Ͳ ͷ‫ ݔ‬൅ ͳ ൐ Ͳ
  

ͷ‫ ݔ‬െ ͵‫ ݕ‬൐ ʹ ͷ‫ ݔ‬െ ͸ ൐ ͵‫ ݔ‬െ ͳͶ


3൝ʹ‫ ݔ‬൅ ‫ ݕ‬൏ ͳͳ  3൜͵‫ ݔ‬ଶെ ͳͳ‫ ݔ‬൅ ͸ ൏ Ͳ

3ቊ ଻௫ାହ
൏ ‫ݔ‬൅ʹ ʹ‫ ݔ‬െ ‫ ݔ‬െ ͳͲ ൒ Ͳ
‫ݕ‬൐͵
  

‫ݔ‬൅‫ݕ‬൅‫ ݖ‬൐ ͺ
൒ Ͳଶ
௫ మ ାଵ
 ‫ ݔ‬െ ‫ ݕ‬൅ ‫ ݖ‬൏ Ͷ
൐ ଷ ሺͳ ൅ ‫ݔ‬ሻ ൏ ͳͳ ൅ ʹ‫ ݔ‬ 3ቐ ௫ିଷ 3൞
ହ௫ାଶ ସ
ହ ଵ
൏ െͳ ‫ݖ‬െ‫ ݕ‬൐Ͳ
 3 
ଶି௫ ‫ݖ‬൏ͷ
ʹ‫ ݔ‬െ ͷ‫ ݕ‬൐ ͵Ͳ
ͷሺ െ ʹሻ ൏ ͵ሺ െ ʹሻ ሺ‫ݔ‬ଶ ൅ ͳሻሺ‫ݔ‬ଶ ൅ ‫ ݔ‬൅ ͳሻ ൐ Ͳ
௫ ௫
3ቐ‫ ݔ‬൅ ͵‫ ݕ‬൏ െʹʹ 3ቊ ହ ଷ 3ቊ
͵ሺ‫ ݔ‬െ ͵ሻ ൐ ͳ ൅ ʹ‫ݔ‬ ȁ‫ݔ‬ȁ ൒ Ͳ
‫ ݕ‬ൌ൐ െͺ
   

 3 @ A  cC     !$
  c%$! /  

 3   0'     
 cc)'  ' %  - : c9' <2 :   
 =

 35cD‫א‬5c,< ' .+=

3௫ ‫א‬൏ ͵ǡͷ ൐< ' .Dc=

3.‫ א‬ሾͷǡ ͳͲሿ,E, ൑ ൑ ‫ ܯ‬


ଶ௫ିଵ
ଷ௫ାଶ


3   2 5ԨF  5Ԭሻ ‫ ܥ‬ൌ ଽ ሺ‫ ܨ‬െ ͵ʹሻ 33Dc!F2FD!< ' F=

 33%FFF)8< ' 2=

 3 / 25 -  c &!+ !2൑!5D!

 3/ 25 -  c &!+ !2൑!52D!

 3/  5 %5D!88൑5+88

 3. 6  '    "5.Gcc8. 
 25.G&!88+%8.< ?' .   =

        9൑2൑
 3 A    :  2 G 8 &! + %0  2    , *+ 

c< '   =

 39   '    H c!8
 I  
  Hc!,888 Hc88  
  /  7     '    
 Hc888 

 3   -   * + -,   
   #  5%88J   /      * + 
    ))88 

 3 9      #   ' :  


   # * ' +,' :*. , .Gc888D
8<B ?:
    Hc8=
 3A '  . -   *  G88D
.     .    -  2G %!8 + !.  <2 : 
   -   '      
 !88 =
 3 2  -  
 '  H c888,   - ,   '   8,888
 - @  :   '  - 
 '  
 " , ' : !44" - @,<B ?
' " :      $ c %)   @    
 =<B ?' ":    Hc 9 @= 
 3A   '  c!; ' Hc,888 

 '       H 888  < :  '  - 
'  #= 
 3    '  H8 %!, '  H8 %8
 ,  c8;  ' 
c8,888   6'     ?
5    :' 
 39      D%.+8.Dc85. 
  <B ? '    Hc,888= 
 39   # ,      *    c) Jc% +
 /    : c9% 
 39   c8  : H 
 H8 !8 , ) <B ?:.

     H!8=
 3* +         ', 6  ', 6 

൅ ʹͲͲͲ /   6  ଵ଴଴଴଴
௧ మ ାଵ
  

888 

൅ ͳ
ଵ଴଴

 3      *+     

  <2 :  6 -     '   
 '  H!888=ECUACION CUADRATICA O REDUCIBLE A CUADRATICA Y ORDEN UPERIOR

A)

ቀܺ ቁ ቀܺ ቁ . ሺܺ ሻ ܺ
௑ ௑ ௑ ௑
c.

ሺܺ ሻ ሺ ሻ . ሺ ሻ
௫ ି ௫
.

!. %. ሺ ሻሺ ሻሺ ሻሺ ሻ

&. ሺ ሻሺ ሻሺ ሻ ). Ȁ Ȁ ି Ȁ

9. c8. ሺ ሻ ሺ ሻ


௫ ି௫ ௫ ି
cc. ට c. ට ට
ି௫ ௫ ௫

c. ට ට
ି௫ ௫ ௫ ௕
௫ ି௫
c. ට ට௫ ௕

B)

c. Hallar k n la uaión: ሺ ݇ ሻ ݇ , i una raíz xd a la otra n unidad .

ሺ ሻ ሺ ሻ ܴ hallar lo 'alor d ͞m͟. Dado l on
unto
para qu A a un on
unto unitario on truir diho on
unto.

. ¿Para qu? 'alor d ͞m͟ la uma d la raí d la uaión ሺ ሻሺ ሻ ሺ ሻሺ ሻ;


 igual al duplo dl produto d la raí d diha uaión mno c 

. i l on
unto oluión d la uaión: ሺ ሻ ሺ ሻ , hallar ͞m͟ para qu
 umpla .

݇ ሺ݇ ሻ ; ݇
ሺ‫ݎ‬ ሻ ሺ‫ݎ‬ ሻ
!. i r on la raí d la uaión . R ol'r la uaión:

%. i r on la raí ral d la uaión: ܿ i: ‫ݎ‬ ݇ ݇ on la raí ral d


la uaión , hallar k, tal qu

&. i ‫ݎ‬ l on


unto oluión d ܿ , hallar l 'alor d ‫ݎ‬ ‫ݎ‬

). La gráfia d a ሺ ሻ ܿ d la figura.
/   ‫ݔ‬ଶ ൅ ܾ‫ ݔ‬൅ ܿ ൌ Ͳ  *+    -  *+    
 ‫ ݌‬൅ ݉


ξଷ
  ξ ଷ  -  ܽ‫ ݔ‬ଶ ൅ ܾ‫ ݔ‬൅ ܿ ൌ Ͳ0 ܽ ് Ͳ0  ' ‫ ܧ‬ൌ ൅ ܿ0
ଷ ௕
ξଷି௔ାξଷ ξଷି௔ିξ ξଷି௔
9 
 ܽ ് ͵ 

c8  ሼ‫ݎ‬ǡ ‫ݏ‬ሽ  


   ‫ ܣ‬ൌ ‫א ݔ‬ ൅ ͵‫ ݔ‬൅ ݊ ൌ Ͳ,   ' 
 B 

௫మ
  ቄ௦మ ǡ ௥మ ቅ
௥ ௦

cc     -  ܽ‫ݔ‬ଶ ൅ ܾ‫ ݔ‬൅ ܿ ൌ Ͳ0   ሺ‫ݎ‬ଶ ൅ ‫ݏ‬ଶ ሻ ሺ‫ ݎ‬൅ ͳሻሺ‫ ݏ‬൅ ͳሻ   - 
ܽ‫ ݕ‬ଶ ൅ ݇‫ ݕ‬൅ ݄ ൌ Ͳ, (  ?  

c   - ܽ‫ݔ‬ଶ ൅ ܾ‫ ݔ‬൅ ܿ ൌ ͲǢ   -  ‫ ݎ‬൅ ‫ ݏݕ‬൅ 
ଵ ଵ
௦ ௥

c F  : - ܽ ൅ ܾ ൅ ξܽଶ ൅ ܾଶ 


ଶ௔௕
௔ା௕ାξ௔మ ା௕ మ


2

c " ''- # 

 ‫ ݔ‬ଶ െ ͳͳ‫ ݔ‬൅ ʹͺ ൌ Ͳ  ʹ‫ݔ‬ଶ ൅ ‫ ݔ‬െ ͳ ൌ Ͳ

 ‫ ݔ‬ଶ ൅ Ͷ‫ ݔ‬െ Ͷͷ ൌ Ͳ  ͵‫ݔ‬ଶ െ ͸‫ ݔ‬െ ͵ ൌ Ͳ

 ‫ ݔ‬ଶ െ Ͷ‫ ݔ‬െ ʹͳ ൌ Ͳ  ͵‫ݔ‬ଶ ൅ ‫ ݔ‬െ ͳͲ ൌ Ͳ

 " '  

 ‫ ݔ‬ଶ െ ͸‫ ݔ‬൅ ͸ ൌ Ͳ  ͷ‫ݔ‬ଶ ൅ Ͷ‫ ݔ‬െ ͳ ൌ Ͳ

 ‫ ݔ‬ଶ ൅ ͷ‫ ݔ‬െ ͷ ൌ Ͳ  ʹ‫ݔ‬ଶ െ ʹ‫ ݔ‬െ ͳ ൌ Ͳ

 ‫ ݔ‬ଶ ൅ ʹ‫ ݔ‬െ Ͷ ൌ Ͳ  ͳ͸‫ ݔ‬ଶ ൅ ʹͶ‫ ݔ‬൅ ͷ ൌ Ͳ

KK A 4 

1 " '

 ቀ ൅ െ ቁെ ൌ 
ଵ ଶ௫ାଵ ௫ିଷ ௫ିଵ ௫ିସ ଵ
ଶ ହ ସ ଷ ଺ ଶ
 

ටሺ‫ ݔ‬൅ ʹሻିଵ ξ‫ ݔ‬൅ ͳ ൌ ଵ( ቐ ర
ξଷ 
ξ‫ݔ‬ଶ ൅ ݇ െ ͳ ൌ ʹ݇


 " 'ඥͳʹ െ ξͳͳʹ െ ‫ ݔ‬ඥ͵ െ ξ͹ ൌ െඥʹ͹ െ ξͷ͸͹


ξଵା௫ାξଵି௫ ξ௔ା௕
ξଵା௫ିξଵି௫ ξ௔ି௕
 


ೌ ೌ ೌ ೌ
ξ௔ା௕௫ା ξ௔ି௕௫ ξ௔ ା ξ௕
 ೌ ೌ ೌ ೌ 
ξ௔ା௕௫ି ξ௔ି௕௫ ξ௔ ି ξ௕

൅ ൌ Ͷെ
ଵ ହା௫ ଵ଴௫ିଶଷ
ଶ௫ିଷ ଶ௫ మ ିଷ௫ ଶ௫మ ିଷ௫
 

 *+ ͷܽ‫ ݔ‬െ ʹ ൌ ͵ܽ ൅ Ͷ‫  ݔ‬

" '௠௫ିଵ ൌ ሺ௠ା௡ሻ௫ିଵ െ ௡௫ିଵ


௠ ௠ା௡ ௡


൅ ൌ 0ܽ ് ܾ 
ሺ௡ିଵሻ௫ା௔೙ ሺ௡ିଵሻ௫ା௕೙ ሺ௔೙ ା௕೙ ሻమ
௔೙ ା௕ ೙ ௔೙ ି௕೙ ௔మ೙ ି௕ మ೙
 


௫ మ ା௔௫ାଶ ௫ା௔
௫ మ ା௕௫ାଷ ௫ା௕

 

(௫ାଵ ൅ ௫ మ ିଵ ൌ ௫ିଵ ൅ ௫ మ ିଵ


௔ ௕௫ ௔ ଶ௔ା௕


 ξ͵‫ ݔ‬൅ ͹ ൌ ξͻ‫ ݔ‬െ ͷ െ ξ‫ ݔ‬െ ʹ

 @ξ‫ ݔ‬െ Ͷܽ ൅ ͳ͸ ൌ ʹξ‫ ݔ‬െ ʹܽ ൅ Ͷ െ ξ‫ ݔ‬

൅ ൌ
ሺ௔ା௫ሻሺ௔ି௕ሻ ሺ௔ି௫ሻሺ௔ା௕ሻ ሺ௫ି௔ሻሺ௔మ ି଺௔௕ା௕ మ ሻ
௔ା௕ ௔ି௕ ௔మ ି௕ మ
 " ' 

B " '  '

  6   # 9,   c$c 
 K 6 

 <2 :    '    ' 8, 
 & c,   9 =

 *+*+   ,  @   -* +
 '   - * +@ 

 9         1  D?   , 
  1 D?  0   ,
 1 D?   ' 1   
    <2 :  =

 9     !    '  C$ , < :    
 = 

  ' ($ ,  8(


 
c)(,< : '  =

 /            '


 ! (  : 
:    A  )     %8 (    <2 :  
'' - =

 9    6 (  ,     ' %($ ,
           '   , 
  <2 : (=
K /   '  : #        #  cc0  
 # c,  # c,   '   
 9  <2 :   . =


 9 #  *+       
        D?  ,      
    D?  2   
 6 

(9 c888    


  ,88 
:  , $! : c88 ,  
   ?   8 <2 : 
    c888 =

       98      6   ,
           .   ,
    6        <2 :  
  =

  . ,: : ݉ଶ <2 : '.=


9     8   %       

, ‫ ݔ‬ൌ ͳ͸ͲሺͳͲ െ ‫ ݌‬ሻ  Ͷ‫ ݔ‬൅ ͶͲͲ   .   
 9  ' .    *+ 

<2 :  - '    Hc888=

@   


    H8: '  8888   
  , '  !88
 <2 :  
   ' !888=

2 " '   

2?  6  ,      6   
  c8,      
   
   6        $%! : 
<2 :  =

  - ' 6  .-# , '  c
   ,:  6#  c  
 ' <2 : # =

   :            :
 -  !  <2 :         
? c=

   :  :     c8 ,    
     

/       98( 
    (    ,       
 <2 ' =
 9   $ c8)88  
        @ 

   $ )88   
 - 
 ,     ,     <2 :  
 
 =

A   %8888   c!888   ' 
 ' c    c;

  *+       ' #:  ,  
 ? ++ #,    A '  
 :  $ 2 '  

/   - - 

 ‫ ݔ‬ହ ൅ ͵‫ ݔ‬ସ െ ͳ͵‫ ݔ‬ଷ െ ʹͷ‫ ݔ‬ଶ ൅ ͷͲ‫ ݔ‬൅ ʹͶ ൌ Ͳ ʹ‫ݔ‬ହ ൅ ͵‫ ݔ‬ସ െ ͳ͵‫ ݔ‬ଷ െ ͳͲ‫ݔ‬ଶ െ ͳʹ‫ ݔ‬൅ ͺ ൌ Ͳ

 ͻ‫ݔ‬ସ ൅ ͳͷ‫ ݔ‬ଷ െ ͳͶ͵‫ݔ‬ଶ ൅ Ͷͳ‫ ݔ‬൅ ͵Ͳ ൌ Ͳ ͵‫ݔ‬ହ ൅ ͷ‫ ݔ‬ସ ൅ ‫ ݔ‬ଷ ൅ ͷ‫ ݔ‬ଶ െ ʹ‫ ݔ‬ൌ Ͳ

 ͳʹ‫ ݔ‬ହ ൅ Ͷ‫ ݔ‬ସ ൅ ͹‫ݔ‬ଷ ൅ ͳͶ‫ ݔ‬ଶ െ ͵Ͷ‫ ݔ‬൅ ͳʹ ൌ Ͳ ͸‫ݔ‬ସ െ ʹͷ‫ ݔ‬ଷ ൅ ͳʹ‫ ݔ‬ଶ ൅ ʹͷ‫ ݔ‬൅ ͸ ൌ Ͳ

KK K  

1 A 

 ሺͶ‫ ݔ‬൅ ʹሻ െ ሺ‫ ݔ‬൅ ʹሻ ൑ ሺͶ‫ ݔ‬൅ ͷሻ ൅ ൏ ൅


ଶ ସ ௫ିଷ ହ ௫ ଶ௫ାଽ
ଷ ଵଷ ଷ ସ ଵଶ ଵହ
  

ଶ ൅ ହ ൏ ൅ ൐ ʹ‫ ݔ‬െ ͳͳ െ ൏ ଷ ሺͷ‫ ݔ‬൅ ͳͶሻ ൒ ହ ሺʹ ൅ ‫ݔ‬ሻ


௫ ଺ ଷ௫ ଵଵ ଵସ ଷ௫ ଵ ଽ
ସ ହ ହ ଶ
  

B K ' 

 ‫ ܣ‬ൌ൏ ͸ǡ ͳʹ ൐ǡ ‫ ܤ‬ൌ൏ ͹ǡ ͳ͸ሿǡ ‫ ܥ‬ൌ ሾͳ͸ǡ ൅ λ ൐ ሺ‫ ܤ ׫ ܣ‬ሻƮ െ ‫ܥ‬Ʈ

 ‫ ܣ‬ൌ൏ െ͹ǡ െ͵ሿǢ ‫ ܤ‬ൌ൏ െ͵ǡ Ͷ ൐Ǣ ‫ ܥ‬ൌ ሼ‫ܴ א ݔ‬Ȁ‫ ݔ‬൐ ͶሽǤ‫ܥ‬Ʈ െ ሺ‫ܤ ׫ ܣ‬ሻƮ

ܵ݅ǣ ‫ ܣ‬ൌ ቄ‫א ݔ‬ ‫א‬൏ െͷǡ ͷ ൐ ‫ א ݔٿ‬ሾͲǡ ͺሿቅ Ǣ ‫ ܤ‬ൌ ሼ‫ܴ א ݔ‬Ȁ‫ א ݔ‬ሾെͶǡ ͸ሿ‫ א ݔڀ‬ሾͶǡ ͳͲሿሽ
 ‫ ܥ‬ൌ ሼ‫ܴ א ݔ‬Ȁ‫ א ݔ‬ሾͷǡ ʹሿ ՜ ‫ א ݔ‬ሾͲǡ ͺሿሽ‫ݎ݈݈ܽܽܪ‬ሺ‫ ܤ ׫ ܣ‬ሻο‫ ܥ‬

 ‫ ܣ‬ൌ ሾെʹǡ ͷሿǡ ‫ ܤ‬ൌ ሿͳǡ ͵ሿǡ ‫ ܥ‬ൌ ሿെ͵ǡ ͷሿ <2 :   ' =

 3‫ܣ‬Ʈ ‫ܤ ؿ‬Ʈ 3ሺ െ ሻƮ ‫ ת‬Ʈ ൌ ‫׎‬ 3‫ ܣ‬െ ‫ ܤ‬ൌ ‫ ܥ‬െ ሾ‫ܤ‬Ͷሺ‫ ܥ‬െ ‫ܣ‬ሻሿ

 ‫ ܣ‬ൌ ‫ۃ‬െ͵ǡ ͺ‫ ۄ‬െ ሼͳሽ0‫ ܤ‬ൌ ‫ۃ‬െλǡ ͵ሿ0‫ ܥ‬ൌ ሾ͸ǡ ൅λ‫<ۄ‬2 :  ' =

 3‫ܤ ׫ ܣ‬ሻ‫ܥ‬ሺെͲͲǡ͹ሻ 3ሺ‫ ܥ ת ܣ‬ሻ ‫ ܤ ׫‬ൌ൏ Ͳǡͺ ൐‫׫‬൏ െͲͲǡ െ͵ ൐

 3ሺ‫ ܥ‬െ ‫ܣ‬ሻ ൌ ሺͺǡ ൅ܱܱሻ 3‫ܣ‬ᇱ ൌ ሺെͲͲǤ െ͵ሻ ‫ ׫‬ሺͺǡ ൅ͲͲሻ

 ‫ ܣ‬ൌ ܰ ‫ ת‬ሺ‫ۃ‬ͷǡ ͺሿ ‫ ׫‬ሾʹͲǡ ͵͸ሿሻǢ ‫ ܤ‬ൌ ܰ ‫ۃ ת‬͹ǡ ʹͶሿǡ ‫ ܥ‬ൌ ܰ ‫ʹʹۃ ת‬ǡ ͶͲሿ

 ‫ ܦ‬ൌ ሾሺ‫ ܥ ׫ ܤ‬ሻ െ ሺ‫ ܥ‬െ ‫ ܤ‬ሻ ‫ ׫‬ሺ‫ ܣ‬െ ‫ܤ‬ሻƮǢ ‫ ܧ‬ൌ ‫ ׫ ܥ‬ሾሺ‫ ܣ‬െ ‫ܤ‬ሻ ‫ܥ ׫‬ƮሿƮ ‫ ܧ ת ܦ‬