You are on page 1of 8

Kemahiran 5 : Perkataan KV + KV

Nama :________________________ Tarikh:_______________

Tahun :____________

Bina perkataan dari suku kata KV dengan betul.

1) gu li
+ =

2) +
la bu =

3) ku + ku =

4) ru
gu + =

ka + ki =
5)

+ ri =
6) ja

ku da
7) + =

Kemahiran 5 : Perkataan KV + KV

Nama :___________________________ Tarikh :____________

Tahun: ______________

Padankan perkataan dengan gambar.


ma ti ri ba du gi ka ki ta
ma lo gi sa ga su ju tu li
Kemahiran 5 : Perkataan KV + KV

Nama :___________________________ Tarikh :____________

Tahun: ______________

Padankan perkataan dengan gambar.


ku la pi ru me to li ta ku
gu ci ja ja bu da li ci ri
Susun perkataan menjadi ayat yang betul.

1. baju itu . beli Bapa


________________________________________________

2. baca suka buku . Ali

________________________________________________
3. guli . ada baru Ravi

________________________________________________

4. guru saya Ini . meja

________________________________________________

Kemahiran 5 : Perkataan KV + KV

Nama :___________________________ Tarikh :____________

Tahun: ______________
kuda topi labu meja tali guli
guru jari cili