Un prim criteriu în clasificarea formelor comunic rii este cel privind modalitatea sau tehnica de transmitere a mesajului.

Se întâlnesc astfel urm toarele dou categorii:
y

comunicarea direct , când mesajul este transmis utilizându-se mijloace primare: cuvânt, gest, mimic ;

y

comunicarea indirect , când se folosesc tehnici secundare: scriere, tip ritur , semnale transmise prin unde radio, cabluri, sisteme grafice etc. La rândul ei, comunicarea indirect poate fi:     comunicare imprimat (c r i, reviste, afi e etc.); comunicare înregistrat (pe film, disc, band magnetic , CD, CVD etc.); comunicare prin fir (telefon, telegraf, prin fibre optice etc.); comunicare radiofonic (radio, TV, având ca suport undele radio). Un alt criteriu de clasificare este dup modul de realizare a procesului de comunicare, în

func ie de rela ia existent între indivizii din cadrul unei organiza ii. Se pot astfel identifica urm toarele tipuri de comunicare:
y

comunicare ascendent (realizat de la nivelurile inferioare ale unei organiza ii c tre cele superioare);

y

comunicare descendent (atunci când fluxurile informa ionale se realizeaz de la nivelurile superioare c tre cele inferioare);

y

comunicare orizontal (realizat între indivizi afla i pe pozi ii ierarhice similare sau între compartimentele unei organiza ii în cadrul rela iilor de colaborare ce se stabilesc între acestea).