)) ¤ >rr rrtrrrtrrªr ªrrrŠ )) )) ¤ >rr rrtrrrtrrªr ªrrrŠ )) )) ¤ >rr rrtrrrtrrªr ªrrrŠ )) )) ¤ >rr rrtrrrtrrªr ªrrrŠ )) )) ¤ >rr rrtrrrtrrªr ªrrrŠ

))
DeLe <eâes”OŸeeŸe:
tr trrt rr ªrrr rr ¦ ªrrrr rrt tr r` tr-r` tªrr¤r. rr ¤rr-rrar` trªrr . trrtrarªrr rr¦r
ªrrrrªr rrªr rrt rr¦trr`trªrr rr¦r rrrrªr rr¦trr¦ ¤rr¦ s+rt rr¦r tºrrrrªrr ¤ªr
strrr¦r trrr`rtr rr¦r trr`›r¦ªrr rr¦r trrrttr rr¦tªr rr¦ r`rr¤ r`rr¦trr rrrrrr×rr rr¦r
+rrr` ªr+rr ªr rr trr r ) r` ›r¦ªrr+rr rr¦r ør zrr¦t ªr a ¤rrªr +rr t -rrªrr rr¦rrrrªr rr¦r
=r` o rr ¦r¢rrr¦rrr rr +rtªrªtr ªªrrrrrr¦ ºrr ) strr` rr¤ str +rªªrrªr rr ¦ trrtr+r rr
rr ªrrªr+rt >rrrr¦r¢r ªr str trrªr rr¦r -rrºrr ªrrt tªrªr sarªrr r`rr¦ -rrªrªrrªr
trºrr r` ªrrrr¦rrr rr¦rr ªrr ªr ar ªrr rr ¦ +rªr trrt rr¦rr rr¦tªrr rr rr ªrr)
+rªªrrªr ar rr sªrr ªr rr¦rr ºrr. +r¤r ªr! orr` ªrªr rr ¦ r` rr¤ ªr a tr ªr orr¦t
rr¦rªrr¢rrr¦rtr rr¦rs trttrr ªrrr r) str ªra rr rrtrªr trr +rr aªrtªr r +rrt
¤rrtrªr rrt rrrrrrr`rrr r`tºrr`tr rr r - ¤trr trrrsrrr¦t ªra rr¦t) +r¤rªr! ªrr
ªrr`a trt r`rr¤ -rrªrªrrªr rr¦ r`ªrrrªr rr rr¦rr ªrªrr) rr¦rªr-trr ªrr`a? ªrrr r`rr¦
ªr a rr¦t) -rrªrªrr ªr ¤ trr ªrrr r r` rr¦ rrºr rrt rrºr tarrr¦t ªr a tr ) -rrªrªrr ªr
rr rr ¦ªrrr +rrrªr rrr` ªr-rrr+r rr¦r tªrªr r` ªr>rªr rr¦trr ¦. +rrrªrr rrr` -r¦ trrrsrrr¦t
rr¦rr rr trªr -r rr ªrr r . ¤rªrr` rr¦ tr trr¦ rrrrrr ×rr rr r ) -rrªrªrr ªr rr ªr a rr¦tªrr
+rr` ªrªrrªr r )
+rªªrrªr trr ªr rr +r¤r ªr ªr trrªr r` rr¦ªrr r` rr¦ - +rªrªrªr ! r` ªrrrr¦rrr rr¦rr ªrr ªr
rr¦r +rrr orr -rrªr +rrrrrr¦r >r ‰ rrrªªr r . trr rr sr rrr t rr¦rrr rr rrªrr rrªrrtr r ?
+r¤r ªr rr¦r r` ªrrrr¦rrr rr¦rr ªrr ªr rr¦r` aªr trtrr tr r +rr) str rrt ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢r ªr
rr¦rr r` rr¦ ar ªrr r` ªr‰r¤ rr t zrtr rr¦rr ªrªrr r · r` rr¦ªtr r` rr¦trr +rr rrºr rr ¦ +rªr trrt
rr¦rr rr¦r tªrrªrrr¦t -rrrªr rr¦r r` ªrªrrªr ªrrr r ) ªr trr ¤ trr rr r r` rr¦ rr¦rr rr¦r ªr
+rrtr+r rr¦tªr tr rr¦r s rrtrr ªr rrr¦rªr rr¦r r` trr` a rrr rr +rr t ªr +rrtr+r rr¦r r s
r` ›r¦ªrr rr¦r tªrrªr a ªr tr rr¦r s str rrtrrr` trr` a rr¦r rrrtrr r ) ar ªrr rrrªrr rr r` ªrªrtr
rr¦rr - ªr-r rr¦r trr`›r¦ªrr rr¦r rr¦tªrr rr rrªrr)
+rªr +r¤rªr ªr +rrrr trrr¦rt trrrsr r`rrªrr r`rr¦ -rrªrrrrªr +r-ør rrªr
+rºrªrr r` ªrrrr¦rrr rr¦rr ªrr ªr. ar ªrr ¶r` ¤ªrr rr rr¦rr rr¦tªrr rr r · r` rr¦t +rr rrr -rªr
+rªªrrªr rr strªr trrªr r`rr¦ªrr r`rr¦ rr¦rr rr¦r ¶r`¤ tr rr¦rªr >r‰ r? rr¦rªr
tr r` ªrªrr¤rªrrr¦ r ? >rr rr ¦r¢r ªr rr¦rr - +r¤r ªr! ar ªrr rr rrtrr>r ªr rr¦r a ªr ªrrrr
r) ¤rr¦ rr tºrrªr rrt arªrr rrr-rrtr r r`rr¦t +rr trra.ªr rr¦r +rrrorr r`ªrrrr¦rrr
rr¦rr ªrr ªr >r ‰ r · rrªrr r` rr¦ r` ªrrrr¦rrr rr¦rr rr¦r +rr-rt¢r r` rr¦ªr r` ªrªrr rr¦r s tr ªªrrtrr
ªrrr rr trrr¦trr) ar ªrr rr rr¦rr ¤rr¦ rr r ) +rtrŠ trr¤ r r` rr¦ ªrr r` ªrªrr r` ttr rr¦rr
r` rr¦ªr r` ªrªrr rr¦r s tr ªªrrtrr ªrrr rr trrr¦trr +rr t ªr rr¦r s ªrr ªrr rr rr trrr¦trr r )
rr ¦ªrrr str rrt -rrrªr ªrrrr rrr` ºrrr¦r rr¦r ar ¶r` ¤ªrr r . ¤rr rrr ø ªrtrrªrr ªrªrr r )
>rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r
+rªrrr`>rtrŠ rr¦rrrr¦rr rr¦rªr rr¦rr rr¦trr`tr ªrŠ) +rªrrr`>rtrŠ rr¦rrrr¦rr rr¦rªr rr¦rr rr¦trr`tr ªrŠ) +rªrrr`>rtrŠ rr¦rrrr¦rr rr¦rªr rr¦rr rr¦trr`tr ªrŠ) +rªrrr`>rtrŠ rr¦rrrr¦rr rr¦rªr rr¦rr rr¦trr`tr ªrŠ) +rªrrr`>rtrŠ rr¦rrrr¦rr rr¦rªr rr¦rr rr¦trr`tr ªrŠ))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
tr trªªrrtrr -r ªrrªrr -r ªr r`ªrtr`ªªrªr -rrr`›r¦ªrŠ))º)) tr trªªrrtrr -r ªrrªrr -r ªr r`ªrtr`ªªrªr -rrr`›r¦ªrŠ))º)) tr trªªrrtrr -r ªrrªrr -r ªr r`ªrtr`ªªrªr -rrr`›r¦ªrŠ))º)) tr trªªrrtrr -r ªrrªrr -r ªr r`ªrtr`ªªrªr -rrr`›r¦ªrŠ))º)) tr trªªrrtrr -r ªrrªrr -r ªr r`ªrtr`ªªrªr -rrr`›r¦ªrŠ))º))
>rr rr ¦r¢r rrrrtr¤r ªrr rr - +r¤r ªr! rr¦rr rr¦rr rr ¦ +rr>rªr tr tr` rtr rr rr¦t
+rºrrtr rr¦rr rr¦ttr trrrªr r`rr¦trr trrr¦rt rr¦r rr¦rrrªrr ªr tartr r¤ ¤rr ‘rr¦rªrrr ‘rr¦rªrrr ‘rr¦rªrrr ‘rr¦rªrrr ‘rr¦rªrrr
rr¦rr ’- rr¦rr ’- rr¦rr ’- rr¦rr ’- rr¦rr ’- rr¦tªr ªrr ªªr trr` ›r¦ªrr-r` ªrrr rr rr¦r rr¦ttrr r ªrrr tr ªªrrtrr r . ªrrr ªrr ªrr
r) rr¦ªrrr +rr`ªr rr¦r tªrrªrªrªrrrrr trºrr rr¦ªrrr r`›r¦ªrr rr¦r tªrrªrªrªrrrrr ªr
trªªrrtrr r. ªr ªrrªrr) r`›r¦ªrr¤ ªrrtr-trr r) sªrrr tr ‘rr¦rªrrr rr¦rr’ ‘rr¦rªrrr rr¦rr’ ‘rr¦rªrrr rr¦rr’ ‘rr¦rªrrr rr¦rr’ ‘rr¦rªrrr rr¦rr’-rr¦tªr
ªrr ªªr r` ›r¦ªrr. ‘r` ªrªrtr rr¦rr ’- ‘r` ªrªrtr rr¦rr ’- ‘r` ªrªrtr rr¦rr ’- ‘r` ªrªrtr rr¦rr ’- ‘r` ªrªrtr rr¦rr ’- r` ªrªrr r` ttr rr¦r r s rr¦r s r` ›r¦ªrr-r` ªrrr rr r ) ªrr r
ªr-r rr¦r trr` ›r¦ªrr) r` ¤rtrrr¦r rr a +rºr r +rrtrªrªrr. ¤rr +rrtrªªr a ªr rr trªr rr
r`arrr aªrªrrrrr r`ªrr`ªr-r`ªrrrrr r) strrr¦r rr¦rªr=rr aªrr rr¦rr r) ¤rr str
rr¦ttrr r ªrrr tr ªªrrtrr r . ªrrr ªrr ªrr rr trr r ) rr ¦ªrrr +rr` ªr rr¦r tªrrªrªr ªrrrrr
r` rr¦ ‘rrr +rr` ªr ªrrr ø tr ’ ªrr rr¦rr tªrrªrªr ªrrrrr r` rr¦ ‘rr t r` rr¤ rr¦rr r rr ªrrr .
rr trr +rrtrr-rrªrr r )’ - rr ¦ªrrr ¤ trr rr¦r +rr t rr¦rr +rrtr+r rr ªr rr¦t . rr¦tªr
ªrrªªr r`›r¦ªrr-r`ªrrrrr ªr rr¦t trr ªrr ªr trªªrrtrr r. ªr ªrrªrr) str rrt +rrt
a ar -
ªr trªªrrtrr`rrr`tr trrrªrrªr tr r`ªrr`a rrr¢zªr) ªr trªªrrtrr`rrr`tr trrrªrrªr tr r`ªrr`a rrr¢zªr) ªr trªªrrtrr`rrr`tr trrrªrrªr tr r`ªrr`a rrr¢zªr) ªr trªªrrtrr`rrr`tr trrrªrrªr tr r`ªrr`a rrr¢zªr) ªr trªªrrtrr`rrr`tr trrrªrrªr tr r`ªrr`a rrr¢zªr))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
ªr zrtrªªrttrtr¶rrrr ª ªr zrtrªªrttrtr¶rrrr ª ªr zrtrªªrttrtr¶rrrr ª ªr zrtrªªrttrtr¶rrrr ª ªr zrtrªªrttrtr¶rrrr ªrrªrr +rªrr`tr rr¦>rªr))¤)) rrªrr +rªrr`tr rr¦>rªr))¤)) rrªrr +rªrr`tr rr¦>rªr))¤)) rrªrr +rªrr`tr rr¦>rªr))¤)) rrªrr +rªrr`tr rr¦>rªr))¤))
+r¤r ªr! r` ¤rtr ‘tr ªªrrtr’ ¤ trr rr¦rtr r . strr rr¦r tr ªrr ªr ¤rrªr· rrªrr r` rr¦
tr rr¦rrrr rr¦r tªrrªr r` rr¦ªr r` ªrªrr rr¦r s +rr rr ×rr ªrr ªrr ªrrr rr trr +rºrr tr rr¦rrrªrr+rr
rr¦r tªrrªr ar ªrr rr rrrr` ªr ªrr rr ¦ r` rr¤ +rrªrrªrrr¦ r ) trªr trr trtrr r r` rr¦ rr¦r a
r`rr¦ rrr trrr¦rrr ªrrr rr¦ttr +rrt rr ªrªr ªrrªrr-trªªrrtrr) >rrrr¦r¢r rr¦rtr r.
¤ trr rr¦arr` rr ªrrr r -
+rr××orrrrªrªrrªr rr¦rr rr¦rt¢rrr-ªrtr) +rr××orrrrªrªrrªr rr¦rr rr¦rt¢rrr-ªrtr) +rr××orrrrªrªrrªr rr¦rr rr¦rt¢rrr-ªrtr) +rr××orrrrªrªrrªr rr¦rr rr¦rt¢rrr-ªrtr) +rr××orrrrªrªrrªr rr¦rr rr¦rt¢rrr-ªrtr))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
ªrrªrr=otªr trtªrªr rrrrŠ rr¦rt¢rrr-ªrtr))-)) ªrrªrr=otªr trtªrªr rrrrŠ rr¦rt¢rrr-ªrtr))-)) ªrrªrr=otªr trtªrªr rrrrŠ rr¦rt¢rrr-ªrtr))-)) ªrrªrr=otªr trtªrªr rrrrŠ rr¦rt¢rrr-ªrtr))-)) ªrrªrr=otªr trtªrªr rrrrŠ rr¦rt¢rrr-ªrtr))-))
ªrr ªr rrt +rr= o rr ªr rr¦r s-ørªrrrr rrªrªrrrr rr rr ×rr rr ¦ r` rr¤ ªrr ªr rr¦r
trrr`rtr rr rr¦rr rr¦tªrr rr rr¦rt¢r r +rrt ªrrªr rr¦r +rªr‰rªr rr¦ttr-rr¦ttr ¤rªr
ªrr rrr`t¢rrrr aªr rr¦r +rªrtºrr rr +rr ¤rrªr. str ªrrªrr=otrr rr ‘rrrrŠ ‘rrrrŠ ‘rrrrŠ ‘rrrrŠ ‘rrrrŠ
rr¦rt¢rrr s-ªrtr’- rr¦rt¢rrr s-ªrtr’- rr¦rt¢rrr s-ªrtr’- rr¦rt¢rrr s-ªrtr’- rr¦rt¢rrr s-ªrtr’- trrrr¢r trrr¦rrrr rr¦r +r+rrªr rr¦rt¢r r) strtr rrrrr
tr rr¦rrr r` rr¢z ªrrr ør ztr +rr t-
ªrar r`r ªrr`ª¢ªrrºrrr ªr rr¦rrtªrªrrr¤¤rtr) ªrar r`r ªrr`ª¢ªrrºrrr ªr rr¦rrtªrªrrr¤¤rtr) ªrar r`r ªrr`ª¢ªrrºrrr ªr rr¦rrtªrªrrr¤¤rtr) ªrar r`r ªrr`ª¢ªrrºrrr ªr rr¦rrtªrªrrr¤¤rtr) ªrar r`r ªrr`ª¢ªrrºrrr ªr rr¦rrtªrªrrr¤¤rtr))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
trªrtr¶rrrtrªªrrtrr ªrrªrr=ottrar-ªrtr))×)) trªrtr¶rrrtrªªrrtrr ªrrªrr=ottrar-ªrtr))×)) trªrtr¶rrrtrªªrrtrr ªrrªrr=ottrar-ªrtr))×)) trªrtr¶rrrtrªªrrtrr ªrrªrr=ottrar-ªrtr))×)) trªrtr¶rrrtrªªrrtrr ªrrªrr=ottrar-ªrtr))×))
r`¤rtr rr¦rrr rr rr×rr ªr trr sr`ª¢ªrr rr¦ +rrªrr rr +rrtr-r¦ rrtrr r +rrt ªr
rr¦rrr rr rr +rrtr-r¦ r (ªrr ªr rr¦r rrr` trrrrªrrªrtºrr rr rrr -r ¤rrªr rrt +rrªr rr¦rr
rr¦trr¦ oo r`rr¦tr? +rtrŠ r`ªrªrtr rr¦rr +rrtrªrªrr rr¦r +rrªrrªrrr¦trr ªrrr tr
¤rrtrr ) strr r` rr¤ ªrr rr¦rrr rr +rr +rrtr-r¦ ªrrr r `. str rr¦rrr rr ‘trªr tr rr¦rrr ‘trªr tr rr¦rrr ‘trªr tr rr¦rrr ‘trªr tr rr¦rrr ‘trªr tr rr¦rrr
trªªrrtrr’- trªªrrtrr’- trªªrrtrr’- trªªrrtrr’- trªªrrtrr’- trªrtrrr¦rrrr rr¦r +r+rrªr r) ªrrr trªªrrtr r. ªrrr ªrrªrr=otrr
r) trttr rr trªªrrtr ªrrrr rr¦r rr¦rs ªrttr ªrrr r) str ªrrªrr=otrr tr rrr+r
rrªrr r ?
satartrrªrr:trrrªr ªrrtrrrªrrrªrtrraªrtr) satartrrªrr:trrrªr ªrrtrrrªrrrªrtrraªrtr) satartrrªrr:trrrªr ªrrtrrrªrrrªrtrraªrtr) satartrrªrr:trrrªr ªrrtrrrªrrrªrtrraªrtr) satartrrªrr:trrrªr ªrrtrrrªrrrªrtrraªrtr))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
+rrtrrªr zrrtrrªrr ªrªªrtrtrrªr r`trrtrtrrªrŠ))¤)) +rrtrrªr zrrtrrªrr ªrªªrtrtrrªr r`trrtrtrrªrŠ))¤)) +rrtrrªr zrrtrrªrr ªrªªrtrtrrªr r`trrtrtrrªrŠ))¤)) +rrtrrªr zrrtrrªrr ªrªªrtrtrrªr r`trrtrtrrªrŠ))¤)) +rrtrrªr zrrtrrªrr ªrªªrtrtrrªr r`trrtrtrrªrŠ))¤))
+r¤rªr! rrªrrªr rr¦r -rrr`r¤ r`rr¦ +rrrªr zrtr +rrrªrr sart rr¦t) +rrrªr
+rrtrrr rr¦r +rªrrªrr`tr rr ªr rrr-rrªr· rrªrrr`rr¦ ªrr ¤rrªrrtrrr tªrªr rr +rrrªrr
r`rrªr r +rrt ªrrr +rrrªrr rrªr +rr r) rr¦ªr ªrr rrªr rrtrr r +rrt rr¦ªr r`rrªr?
str rrt rr¦rtr r-
ªrªªrtrtrrrtrrªrttrtªr ªrªrrtrrªrrtrrªrr r`¤rtrŠ) ªrªªrtrtrrrtrrªrttrtªr ªrªrrtrrªrrtrrªrr r`¤rtrŠ) ªrªªrtrtrrrtrrªrttrtªr ªrªrrtrrªrrtrrªrr r`¤rtrŠ) ªrªªrtrtrrrtrrªrttrtªr ªrªrrtrrªrrtrrªrr r`¤rtrŠ) ªrªªrtrtrrrtrrªrttrtªr ªrªrrtrrªrrtrrªrr r`¤rtrŠ))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
+rªrrtrrªrttr rrªrtªr ªrtrtrrtrrªr rrªrªrtr))º)) +rªrrtrrªrttr rrªrtªr ªrtrtrrtrrªr rrªrªrtr))º)) +rªrrtrrªrttr rrªrtªr ªrtrtrrtrrªr rrªrªrtr))º)) +rªrrtrrªrttr rrªrtªr ªrtrtrrtrrªr rrªrªrtr))º)) +rªrrtrrªrttr rrªrtªr ªrtrtrrtrrªr rrªrªrtr))º))
r` ¤rtr ¤rr ªrrtrrr zrtr rrªr +rr t sr` ª¢ªrr trr` rtr rrtr t ¤rr trr r +rr r . strrr ¦
r`rr¤ strr rr¦r ¤rrªrrtrrr r`rrªr r +rrt r`¤rtrrr¦ zrtr rrªr +rrt sr`ª¢ªrrtrr`rtr
rrtr t ªrrr ¤rr trr ªrªrr r . strrr ¦ r` rr¤ ªrr tªrªr rrªr trr rr ªrttrtrr r )
sªr ar rrrr rr¦r rr >rr rr ¦r¢r ¤rr¦ rr ªrrtr rr¦rtr r r` rr¦ +rrrªr zrtr +rrrªr
+rrtrrr rr¦r sart rr¦t . str +rªrr ªrr` tr rr ªr rrr -rrªr · rrªrr r` rr¦ +rrtrrr rr r` rrªr
r) trr`¤ rr ªr atrtr rr¦rs rrªr r. ªr r`rrªr) r`rr¦tr trrr¦rt? r`¤rtrrr¦ zrtr
rrªrtrr`rtr sr`ª¢ªrr ¤rrtrr rs r. strrr¦ r`rrªr strr rr¦r +rrtrrr r`rrªr ªrªrrr¦t
r`rrªrtrr rr ªrttrtrr r. rrtrrrr¦rªrr¢r rr¦tªrªrrrrr rrtrr r +rrt r`¤rtrrr¦ zrtr
rrªrtrr` rtr sr` ª¢ªrr ªrrr ¤rr trr ªrs r . strrr ¦ r` rrªr strr rr¦r +rrtrrr rrªr ªrªrrr¦t
rrªrtrr rr ªrttrtrr r. +rªrªtr ªrrr`ªrªrr +rrt ªrrtrªrr+rr rr¦r +rrt rr ¤rrtrr r)
trrªrŠ rrrªr rr¦rtr r - ‘rr trr +rrtrrr r’) ªrrtrr rr r`rrarr r. ‘‘ªr str rrŒr
rr¦rš trrr¦trr r . ªr +rr` ªr ¤rrrr trrr¦trr r . ªr ªrrªr tr arr trrr¦trr r ) ªrr r` ªrtªr
r. +rrrtrtªr=rr r. ªr ªrarrªrªrrrrr r. rrr+rtr r +rrt ªrr +rrtrrr rrsrrr r
rr )’’ ªr ªrr trr rr¦r sªr rr r` -r¦ªrr rrt ªªrrªr ªrrr a tr r` rr¦ +rrtrrr +rªrr ªrr` tr rr +rr
¤rrtrr r ) +rrtrrr rr¦r sart +rr rr trr r . r` ¤rtrrr ¦ r` rrªr ‘rr¦rªr rr rr¦rr ’- ‘rr¦rªr rr rr¦rr ’- ‘rr¦rªr rr rr¦rr ’- ‘rr¦rªr rr rr¦rr ’- ‘rr¦rªr rr rr¦rr ’- rr¦tªr
ªrrªªr trr`›r¦ªrr-r`ªrrrrr rr¦trr¦ rr srrrrr`ªªr ªrtrrªrr ªrs r) +rªr +rªrrr¦rr
+rrtrrr rr ¦ rror¢r a ar -
r`¤rtrrtrrªrŠ trrrrªtrtªr rrtrrrtrrr trrrrr`rtrŠ) r`¤rtrrtrrªrŠ trrrrªtrtªr rrtrrrtrrr trrrrr`rtrŠ) r`¤rtrrtrrªrŠ trrrrªtrtªr rrtrrrtrrr trrrrr`rtrŠ) r`¤rtrrtrrªrŠ trrrrªtrtªr rrtrrrtrrr trrrrr`rtrŠ) r`¤rtrrtrrªrŠ trrrrªtrtªr rrtrrrtrrr trrrrr`rtrŠ))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
rrrtrrr¢rtraraŠarrr trºrr rrrªrrrrrrrªrªrrŠ))»)) rrrtrrr¢rtraraŠarrr trºrr rrrªrrrrrrrªrªrrŠ))»)) rrrtrrr¢rtraraŠarrr trºrr rrrªrrrrrrrªrªrrŠ))»)) rrrtrrr¢rtraraŠarrr trºrr rrrªrrrrrrrªrªrrŠ))»)) rrrtrrr¢rtraraŠarrr trºrr rrrªrrrrrrrªrªrrŠ))»))
trar -ªrrrr . tr ar-a Šar +rr t rrrªr-+rrrrrrªr rr r` ¤rtrrr ¦ +rªtrŠrr¦t¢r rr¦r
ªrr`-rªrr +rrrr trrr¦rt rrrªtr r. ¤tr tªrrªrrªr +rrtrrrªrrrr rr×rr rr rrtrrrtrrr
tra ªr r` tºrtr r . rr¦+rr r` ªrrrªr ªrrr rr trr) ‘r` ¤rtrrtrrr’ +rºrr tr r` ¤rtrªr rrªrtrr` rtr
sr`ª¢ªrr rr¦r ¤rrtr r`rrªrr r. ªrr`-r rrtrrrrrr`ªtr rr trªrrr`rtr rr ªrs r) (ªrrr
+rrtrrr rr ¦ sart rr¦r +rªrtºrr r ` +rrªr rr¦rtr r -
-rrªrr`ªr-rrªrtrrtrrtrrr rr¦štºrr r`ªrr`¤rtrr`ª¢ªrŠ) -rrªrr`ªr-rrªrtrrtrrtrrr rr¦štºrr r`ªrr`¤rtrr`ª¢ªrŠ) -rrªrr`ªr-rrªrtrrtrrtrrr rr¦štºrr r`ªrr`¤rtrr`ª¢ªrŠ) -rrªrr`ªr-rrªrtrrtrrtrrr rr¦štºrr r`ªrr`¤rtrr`ª¢ªrŠ) -rrªrr`ªr-rrªrtrrtrrtrrr rr¦štºrr r`ªrr`¤rtrr`ª¢ªrŠ))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
ªr-r¦ stªr-ªrtr ªrrªrr trrrrrr¤rrrrrr¦r&rªrŠ))¿)) ªr-r¦ stªr-ªrtr ªrrªrr trrrrrr¤rrrrrr¦r&rªrŠ))¿)) ªr-r¦ stªr-ªrtr ªrrªrr trrrrrr¤rrrrrr¦r&rªrŠ))¿)) ªr-r¦ stªr-ªrtr ªrrªrr trrrrrr¤rrrrrr¦r&rªrŠ))¿)) ªr-r¦ stªr-ªrtr ªrrªrr trrrrrr¤rrrrrr¦r&rªrŠ))¿))
r` ¤rtrrr¦r +rªtrŠrr¦t¢r -rrªr-r` ªr-rrªr tr tr rtr r . r` ¤rtrrr¦r r` tºrr` tr +r-rrr.
r` tºrt +rr t r` ªrrr¦rttr` rtr r . r` ¤rtrªr sr` ª¢ªrr rr¦r r` ªrrr rr =rr tr ¤rr tr r` rrªrr r .
r` ¤rtrrr¦r ¶r` ¤ rr r` rr¶r . rrtºrt +rr t tr ªr¢r ¤rr¦ trrrrªr r - ¤ trr ªrr ªrr ‘ªr -r¦’
rr¦rr ¤rrtrr r ) ‘ªr -r¦’ rr¦r +rºr r ªrr ªr tr tr ªr -r¦) ªrr ªrr ªr rr¦r rrtrrr¦r‰r r .
r` ¤rtr ªrr ªr +rt rrr -rªr +rªªrrªr rr rrrr rr¦ trrtr tr ªrrtr trrr¦ r` -rr` ªrtr rr¦t +rrªr
r ) rrtrrtr-ªr rrtrrrtrrr rr¦r trrorrtrr¦rt +rr t strrr ¦ trrºr rr ªr ªrrrrr ¤rrªrrr¦rtr
-rrªr r) ¤rr¦ s&r +rr s¤ tr atr r. ¤rrªrªr rr¦r s-ør ªrªrr r. trªr trrr¦ ªrr
+r-rrªrr r) ªrr trtrr¦ rr¦tr trªrªªrrrtr r? rr¦tr trt¢rr atrr r? rr¦tr +rªrrr¦
+rrtrrr+rr rr¦r ¤rr¦ trrºr rrºr-trarr ªr rr¦ttrr r ? rr ¦tr ªrr +r tr. +rr` ªrrªr +rr t
ªrtrrrrªr rr¦r -rrtrr r? str trtrr¦ s¤ rr¦r str rr¦rªr-tr¢rrrrr rr¦r -rrªr rr
‘r`ªr-rrªr’ r) r`¤rtr r`aªr tr zaªr rr s¤ rr¦r +rrr`ªr+rrªr rrtrr r. strr r`aªr tr
ªrr r` ªra rr a ªr rrªrtrr r · r` rr¦ªtr trrtr+r rr trrªrrr¦ trrrsr ªrrr rrrtrr) rrtrrr¦r‰rrr¦rrr
rr rr ªrr ªrr sªrrr¦r +rrªtrr` trr¦ rr¦rªr -tr¢rrrrr rr¦r rr ¢r trŠ trrrsr rrrtrr r ) ªrrr
trrrsr r` ªr-rrªr r ) ªrr ªrr= o +rºrªrr ªr -r¦rr ×rr rr¦r +rªtrŠrr¦t¢r -rrªr-r` ªr-rrªr
tr trrtr trtrr r) strr trrr¦rt ªrrªrªr-r¦ rr×rr rr¦r r`tºrr`tr rr¦r r`ªr=rr¢r rr¦ttr
r ¤ ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢r rr ªrŠ rr¦rtr r -
tr zr` ªrrªrrªr artrr ªrrrªªrtºrz rªrªrªªr rr ) tr zr` ªrrªrrªr artrr ªrrrªªrtºrz rªrªrªªr rr ) tr zr` ªrrªrrªr artrr ªrrrªªrtºrz rªrªrªªr rr ) tr zr` ªrrªrrªr artrr ªrrrªªrtºrz rªrªrªªr rr ) tr zr` ªrrªrrªr artrr ªrrrªªrtºrz rªrªrªªr rr ))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
trrªrrªrr`rr -r rrrrrrr trrrªrr`ar`ªrr`rrrªrtr))º)) trrªrrªrr`rr -r rrrrrrr trrrªrr`ar`ªrr`rrrªrtr))º)) trrªrrªrr`rr -r rrrrrrr trrrªrr`ar`ªrr`rrrªrtr))º)) trrªrrªrr`rr -r rrrrrrr trrrªrr`ar`ªrr`rrrªrtr))º)) trrªrrªrr`rr -r rrrrrrr trrrªrr`ar`ªrr`rrrªrtr))º))
trrr` rtr rr ¦ rr>rrtr rrrrrr ×rr trrrarrr +rr t trrrªrtrr rr trr r ) ¤r tr r` rrørr
rrrrrr¦ rr sªrrªr ªrtrrªrr r`rr¦ ¤rr rr¢r -rrtrr ªrr rrr`¢ztr r. ªrr r`ªrcrr-
r` ªrªrªrtrrrrªr ªr rzr¢r rr . -rr¢zrrr rr . ªrrªr-rr ¦-rr-rrºrr rr trrrrªr ¶r` ¤ªrrrrr
rrtrr r - strr rr¦r rrtrr¦ ªrr rrrrrr¦ r) ªrr zaªr tr trrrªrtrr rr¦tªrªrrrr
trzaªr. r` rrªr. ªr tr . sartrr ªr. z rrr . ªrªªr ªr¢rr . ªrrrr trrr trºrr rrrr` rrªrr rr +rr
trrrrªr ¶r` ¤ªrrrrr ªrr ªrªr -r¦ rr ×rr +rr` tr>r ‰ r ) ªrr sªrrr ¦ rr¦rªrr rrt ¶r` ¤ ªrrr
zrrrtrr ªrr`rrr¦ sªrrr¦ +rrtrt +rrtrrr rr¦ tr-rrt rrt rr strrr¦r ¶r`¤ rrztrr r)
sªr trªrrr ªrr rr ¦ªrrr strªrr rr +rªtrt a artrr r r` rr¦ rr¦r s rr ¦ø ªrr -r rr¦r trr or
rrt arzr r. trr rr¦rs r`ªrrrrrtrr rr¦ trrrrrr· r`rr¦ªtr ªrr orrrtrr trªrrr r) ªrrr
ªrr ªrªr -r¦ rr ¦ rror¢r rr ªrŠ a rtrªr ªrªr )
rr¦rs ªrrªrªr-r¦ rr¦tr ªrªrtrr r? ªrr rr¦tr ªr-r rr¦ttrr r? ªr-rtºrrrr
rr¦trr rr? +rrtrªr rr¦trr rr? str trrrªr rr¦tr ªrar ¤rrªr? rr¦-rr rr¦ zrtr
rrrrrªr r`rr¦ªr ¤rrªrªrrrr r`ªrªrrr. +rrrrt-r`ªrrrt. trrªr-¤rrªrªr rr¦r trªrrr trºrr
rr¦rr rrt rr¦trr -r¤r rr? - stªrrr`a r`ªrªa+rr rrt ªrrªr+rt >rrrr¦r¢r ªr +rªrrr
rrr-r rrrrrr¦r rr trrr¦rrr zrrrr r. r`¤rtrtr +rrrr +rr str ªr-r rr¦r trrrrªr rr¦t
trrr ¦)
+rªªrrªr trrªr rr sªrrªr ªr-r rr¦r ªrrrr r`rrªrr +rrt ªrtrrªrr r`rr¦ ªr-r rr¦r
trr`›r¦ªrr rr ªrr r`ªrªrtr rr¦rr r) +rªªrrªr -rrt rr sªrrªr ªr-r rr¦r tªr=rr
r`ªrttrrt tr ªrtrrªrr. r`¤rtrrr trr¢r rr¦r +rrrrªr rr rªrªr. +rrrrªr rr¦r trr¢r rr
rªrªr. trr¢r-+rrrrªr rr¦r ªrr` tr tr rr¦rr¦t rrªr rr¦r r` ªrtr ªr stªrrr` a r` rr¦ªrr ¤rrtrr r )
trªr r` rrrrrrr¦t ªr-r rr¦r rr a +rºr r +rrtrªrªrr trºrr str +rrtrªªr a ªr trrr¦ rr¦r
atr trªr rr¦trªrªrrrrr trr`›r¦ªrr. r`¤rtr rrt rrr-rªr +rªªrrªr rr +rr rr¦rr) r`rr¦ªtr
strrr ¦ r` rr¤ +rrtrªr. +r r` rr. rr¦tªr rr¦r r` ªrr` ªr stªrrr` a rr¦r r` -rªr¢r rr rr ºrr. strr
rrt ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢r ªrrr trrr¦rrr zrrrtr r —
ªrrªrr ªr=rrtr trtrtrrrrtrrrªr trr`tr r`tºrtrŠ) ªrrªrr ªr=rrtr trtrtrrrrtrrrªr trr`tr r`tºrtrŠ) ªrrªrr ªr=rrtr trtrtrrrrtrrrªr trr`tr r`tºrtrŠ) ªrrªrr ªr=rrtr trtrtrrrrtrrrªr trr`tr r`tºrtrŠ) ªrrªrr ªr=rrtr trtrtrrrrtrrrªr trr`tr r`tºrtrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
¤rr¦rrr¦r ªrtrr`-r-rrtrrr r`ªrtrrrrtrrr`trrrŠ))º«)) ¤rr¦rrr¦r ªrtrr`-r-rrtrrr r`ªrtrrrrtrrr`trrrŠ))º«)) ¤rr¦rrr¦r ªrtrr`-r-rrtrrr r`ªrtrrrrtrrr`trrrŠ))º«)) ¤rr¦rrr¦r ªrtrr`-r-rrtrrr r`ªrtrrrrtrrr`trrrŠ))º«)) ¤rr¦rrr¦r ªrtrr`-r-rrtrrr r`ªrtrrrrtrrr`trrrŠ))º«))
r` -r-r rr¦r ¤rr trªr rr rrªrr r +rr ªrr ªrr rrªr. sr` ª¢ªrr +rr t rrtr t rr¦r ªrrr rr
tarrr¦t. ªrrtrªrr +rr t tr rrrtr` rtr rr rr¦t. ¤rr¦rªtr tºrrªr rr +rrr ¦rr rr r` -r-r rr¦r
(+rrtrrrrrrrr`ªªr rr¦trªrªrrrrr` ªrrªr-r`›r¦ªrr rr rrªrrªr) strrr¦ r`rr¤ tºrrªr
rr¦trr rr? +rrtrªr rr¦trr tr?—
rr-rr arr trr`tr‰rrªr r`tºrtrrrtrªrrrrtrrªrŠ) rr-rr arr trr`tr‰rrªr r`tºrtrrrtrªrrrrtrrªrŠ) rr-rr arr trr`tr‰rrªr r`tºrtrrrtrªrrrrtrrªrŠ) rr-rr arr trr`tr‰rrªr r`tºrtrrrtrªrrrrtrrªrŠ) rr-rr arr trr`tr‰rrªr r`tºrtrrrtrªrrrrtrrªrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
ªrrtªrr`-øtr ªrrr`trªrr-r -rrrrr`¤rªrrr¦rrr-rtrr))ºº)) ªrrtªrr`-øtr ªrrr`trªrr-r -rrrrr`¤rªrrr¦rrr-rtrr))ºº)) ªrrtªrr`-øtr ªrrr`trªrr-r -rrrrr`¤rªrrr¦rrr-rtrr))ºº)) ªrrtªrr`-øtr ªrrr`trªrr-r -rrrrr`¤rªrrr¦rrr-rtrr))ºº)) ªrrtªrr`-øtr ªrrr`trªrr-r -rrrrr`¤rªrrr¦rrr-rtrr))ºº))
rra +rr`rr rr rr¦rr. rrªrørrr. ªrŒr +rºrªrr strtr s-rtr-rt (trrrrr.
=ªrr. tratr rr¦ø +rr` r`ªrørrr¦t +rrrªr +rrtrªr rr¦r ªr +rr`tr =-rr. ªr ªrr-rr.
r` tºrt tºrrr` rrtr rr¦t ) rr a +r r` rr rr¦r trrtrrªr str srr zªr -ªr rrtªr . trrr¦rs rr¦tªr
tr r) ¤rrrrªr rrt rr¦ø r`ªrør rrªrr -rrr`r¤ - -rrr rrªrørrr rr ªrr -ršrs
+rºrªrr rr¦r s +rr ªrŒr. tratr ¤rr +rr srrrrªªr rr . rr¦r s ¤rr¦ ªrttr r` ªrør rr ªrr
-rrr` r¤) +rrtrªr r` rrrªr -z rrªr ªrrrrr ªr rr ) ªr ¤rrrr ªr tr ªrr tr = -rr rr +rr t ªr
¤rr¦arr ªrr -rr) ‘rr ¤ªr rrrrtr¤r ¤rr ’ rrªr+rªr rrr -r s -r = -r +rrtrªr rrt ªr atr
ºr) ¤rr¦ ªrrt +rrr`ªrrr¦r ªr rrªr+rªr ¤rr¦ rr¦rš =-rr trªrrrtrrt rr¦r ¤rr¦ tratr
rr ªrr r` aªrr) rrrrtr¤r ¤rr ¤rr¦ r` aªr trr ªr a r` rr¦t ªrr rr - ‘‘ªrrr rr ! ªrr tr = -rr
rr ªrªrr) =-r ªrrr ªra rr¦ -rrrr trrªr rr¦r. +rr`+rrrrªr rrs ¤rrªrr rr¦ttr r)
ªrr-rr ªr ªra rr¦ -rrrr. rrªrtrr +rrªrtr r. +rrrªr tr rr¢rr +rrªrtr r)’’ ªrtr.
strrr¦r saªrrªrr +rrt ¤rªrrr rr ¤rr¦ ªrªrr-rr ºrr. ªrrr tarªrr r`aªrr) ªrrr ªr
rr¦+rr rrrrtr¤r ¤rrtr ºr +rrt ªr +rªr rr rr¦rs ¤rrtrr r) ªrr ºrr sªr rrrrrr×rr
rr¦r r` ›r¦ªrrtrrrr¦ r` rror¢r) strr trrr¦rt trrªrrr¦ rr ¦ r` rr¤ +rr ªrr tr = -rr +rrtrªr
ªrrr rrªrr -rrr`r¤. ªrrr trr +r¤rªrrrr`tr ªrra rr rrªrr. +rrrr¦rt rrrrr -ro
ªr a ªrr) strrr ¦ rr>rrtr -
trªrrr¦rrr rrªrŠ rr¦tªrr ªrtrr`-r-rr`ª¢ªrr`›r¦ªrŠ) trªrrr¦rrr rrªrŠ rr¦tªrr ªrtrr`-r-rr`ª¢ªrr`›r¦ªrŠ) trªrrr¦rrr rrªrŠ rr¦tªrr ªrtrr`-r-rr`ª¢ªrr`›r¦ªrŠ) trªrrr¦rrr rrªrŠ rr¦tªrr ªrtrr`-r-rr`ª¢ªrr`›r¦ªrŠ) trªrrr¦rrr rrªrŠ rr¦tªrr ªrtrr`-r-rr`ª¢ªrr`›r¦ªrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
srrr`ªrrªrrtrªr ªr=ªrrcrrªrrrrtrrr`ªrrraªr))º¤)) srrr`ªrrªrrtrªr ªr=ªrrcrrªrrrrtrrr`ªrrraªr))º¤)) srrr`ªrrªrrtrªr ªr=ªrrcrrªrrrrtrrr`ªrrraªr))º¤)) srrr`ªrrªrrtrªr ªr=ªrrcrrªrrrrtrrr`ªrrraªr))º¤)) srrr`ªrrªrrtrªr ªr=ªrrcrrªrrrrtrrr`ªrrraªr))º¤))
str +rrtrªr rrt ªrarr¦t (ªrarr¦t rr ªªrrªr rr¦tªr rr¦r r`ªrªrrªr r`. rrªr
rr¦r ¤rr¦rrr rr¦trr¦. r`-r-r +rrt sr`ª¢ªrr rr¦r r`›r¦ªrr+rr rr¦r ªrrr rr tartr r¤
+rªtrŠrr¦t¢r rr¦r rr r` a rr ¦ r` rr¤ ªrr ªrr+ªrrtr rr¦t ) +rªr ªr aªr rr¦r trtr rr¦r ªrtrrtr
r-
trrr rr¦rªrr`rrtrrrrªr ªrrtªrªªr-rrr r`tºrtŠ) trrr rr¦rªrr`rrtrrrrªr ªrrtªrªªr-rrr r`tºrtŠ) trrr rr¦rªrr`rrtrrrrªr ªrrtªrªªr-rrr r`tºrtŠ) trrr rr¦rªrr`rrtrrrrªr ªrrtªrªªr-rrr r`tºrtŠ) trrr rr¦rªrr`rrtrrrrªr ªrrtªrªªr-rrr r`tºrtŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
trrtroªr ªrrr`trrr¦rrr tªr r`arr>rrªrªrrrrrr¦ªrªr))º-)) trrtroªr ªrrr`trrr¦rrr tªr r`arr>rrªrªrrrrrr¦ªrªr))º-)) trrtroªr ªrrr`trrr¦rrr tªr r`arr>rrªrªrrrrrr¦ªrªr))º-)) trrtroªr ªrrr`trrr¦rrr tªr r`arr>rrªrªrrrrrr¦ªrªr))º-)) trrtroªr ªrrr`trrr¦rrr tªr r`arr>rrªrªrrrrrr¦ªrªr))º-))
rrtrt. ªraªr +rrt r`trt rr¦r trrªrr. +r-rrr-r`tºrt rr¦trr¦ (¤rtr rr¦rs
rrštr arzr rr¦t ar ªrs rr` str trrr¦rt trrªrr. ¶o rrrr¦t ªra ¤rrªr +rrt
+rrrªrr ªrrr` trrr¦r rr ¦ +rrr+rrªr rr¦r a arrr¦t (ªrrr` trrr¦r rr¦r ªrr rr¦ a artr trªr rr¦r
r` ªra rr ªrrr r ªrr` rrr¦ trr ªr ªr aªr rrt ªrrrr¦ rr ¦ trrrrªr ¤rrr ¶r` ¤ rr ztrr r . ªrrr
¶r` ¤ tr ) arr` rªr -ªrrªr a artr trªr rr¦r -r -rrrtrr ªr tr ` +rªªr r` arrr+rr rr¦r ªr
a artrr r +rr r` tºrt rr rr¦t ªr a +rr t-
trrrrªtrrtrrr r`ªrªrtr+rrªrzr-rrr`t›rtr r`tºrtrŠ) trrrrªtrrtrrr r`ªrªrtr+rrªrzr-rrr`t›rtr r`tºrtrŠ) trrrrªtrrtrrr r`ªrªrtr+rrªrzr-rrr`t›rtr r`tºrtrŠ) trrrrªtrrtrrr r`ªrªrtr+rrªrzr-rrr`t›rtr r`tºrtrŠ) trrrrªtrrtrrr r`ªrªrtr+rrªrzr-rrr`t›rtr r`tºrtrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
rrªrŠ trªrrªr rrr`--r-rr ªr-r¦ +rrtrrtr rrtrrtŠ))º×)) rrªrŠ trªrrªr rrr`--r-rr ªr-r¦ +rrtrrtr rrtrrtŠ))º×)) rrªrŠ trªrrªr rrr`--r-rr ªr-r¦ +rrtrrtr rrtrrtŠ))º×)) rrªrŠ trªrrªr rrr`--r-rr ªr-r¦ +rrtrrtr rrtrrtŠ))º×)) rrªrŠ trªrrªr rrr`--r-rr ªr-r¦ +rrtrrtr rrtrrtŠ))º×))
ªr zr-rªr ›rtr rr r` tºrtr rr rr¦t (trrªrŠ rrr ªr rr¦rtr r r` rr¦ ¤rªrªr r` ª¢ªr rr¦r
trªrrr ªrzr-rªr r· r`rr¦ªtr rrrrrr×rrr rr¦r +rªr+rr`tr r r`rr¦ rrªr tr r`ªrrrªrr rr¦r
trrt¢r rr¦trr¦. +rrarr tr ªrtr ¶rªr aarrr¦t. tªr-rr tr trrrr rr¦t. rr¦rªrr tr
r`ªrrrªrr-r¤rrr¦ rrªa trªrrr¦t ¤rªrªrr`ª¢ªr trªrrr trr+rªr ªrrr r) ªrzr-rrtr rr¦r
ªrrttrr`ªrrr¦ +rºr r. ‘ªrzr +rr-rtr`tr tr ªrzr-rrtr’ ‘ªrzr +rr-rtr`tr tr ªrzr-rrtr’ ‘ªrzr +rr-rtr`tr tr ªrzr-rrtr’ ‘ªrzr +rr-rtr`tr tr ªrzr-rrtr’ ‘ªrzr +rr-rtr`tr tr ªrzr-rrtr’- ªrzr rr¦r +rr-rt¢r r
r`ªrªrtr rr¦rr. ªr-r rr¦r trr`›r¦ªrr. r`¤rtr rr¦tªrªrrrr ‘ªrrr`ªtr ªrzr trªrrtrªrrr’ ‘ªrrr`ªtr ªrzr trªrrtrªrrr’ ‘ªrrr`ªtr ªrzr trªrrtrªrrr’ ‘ªrrr`ªtr ªrzr trªrrtrªrrr’ ‘ªrrr`ªtr ªrzr trªrrtrªrrr’-
trªrrtrªr ªr zr rr trªr rr rrr ¤rrtr r ) str rr¦ttr trrrªr ‘trrrrr ªrr ¦tªrr ªrr` rªrr zrrªr ’ trrrrr ªrr ¦tªrr ªrr` rªrr zrrªr ’ trrrrr ªrr ¦tªrr ªrr` rªrr zrrªr ’ trrrrr ªrr ¦tªrr ªrr` rªrr zrrªr ’ trrrrr ªrr ¦tªrr ªrr` rªrr zrrªr ’-
ªrrrt rr ¦ trrrr . rrªr +rr t tr+rr sr` ª¢ªrr rr ¦ trrrr ªrrrt rr tªrrªrrr¦t r` -r-r rr¦r
ªrzr-r`-rªtrªr rr. +rrtr-tr+rrtr rr. ªªrrªr rr rrªrrªrr r) rrªr ªrzr rr rrªrr r.
trr ªrrzr trrt¢r rr¦rªr rr¦t) ªrr`a ªrrzr trrt¢r rrtrr r. trr +r+rr rrªr rrªrr
rr¦rr ? r` ªrrr¦rt rrtr t rr ªrrr . rrªr rr¦r trt ªrr rr trtr r ) rrªr ªr zrr-rt¢r rr rrªrr
r. trr ¤rªrªrr`ª¢ªr trªrrr rr ªrrr. trrr¦rrr`ª¢ªr trªrrr trrr¦ tªrr+rrr`ªrrr¦ rr
¤rrtrr r) +rtrŠ ªrzr rr¦ +rr-rt¢r rr r`tºrtr trrr¦t` +rªrtr`rtr +rrt +r-ør
trrr¦rt rrrªtr +rªtrŠrr¦t¢rªrrrrr. rrªr rr¦r tr ªrtr tartr r ¤. rr srrr rrªr r ¤ r` -r-r
tr ªr -r¦ rr t rrtrªr¢r rr rr¦t r` tºrtr rr ) ¤ trr rr¦tªr rr¦r rrr` t¢rrrr rrªrr rr ªrr?-
ªr=rªrªr trartrrrªr ªrrªrr r`ªrªrtrrrrªrtrŠ) ªr=rªrªr trartrrrªr ªrrªrr r`ªrªrtrrrrªrtrŠ) ªr=rªrªr trartrrrªr ªrrªrr r`ªrªrtrrrrªrtrŠ) ªr=rªrªr trartrrrªr ªrrªrr r`ªrªrtrrrrªrtrŠ) ªr=rªrªr trartrrrªr ªrrªrr r`ªrªrtrrrrªrtrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
rrrr`ªtr r`ªrªrr¢rrrtrrr rrttrtºrrrrr`ªrªr-ør`tr))º¤)) rrrr`ªtr r`ªrªrr¢rrrtrrr rrttrtºrrrrr`ªrªr-ør`tr))º¤)) rrrr`ªtr r`ªrªrr¢rrrtrrr rrttrtºrrrrr`ªrªr-ør`tr))º¤)) rrrr`ªtr r`ªrªrr¢rrrtrrr rrttrtºrrrrr`ªrªr-ør`tr))º¤)) rrrr`ªtr r`ªrªrr¢rrrtrrr rrttrtºrrrrr`ªrªr-ør`tr))º¤))
str trrr¦rt +rrrªr +rrrrrr¦r r` ªrtªtrt strr r` -rªtrªr rr rrªrrtrr r +rr. tr ªrtr
rrªrªrrrrr ªrrªrr rrt rr r`tºrr`tr=rrr rrtrrr¦r‰rªrrrrr rrrr`ªtr rr¦r trrrtr rrtrr r)
strr` rr¤ +rrrªr rr¦r r` ªrtªtrt rr¦rr rr rrªrr¤ ) ªrrr ªrr trrªr rr ¢r trrªr r ) +rªrrr
ar rrrrrr¦r rr ªr ªrtrrtr r r`rr¦ rrtrrrªrªaªrrrrr rrrr`ªtr rr¦ r`rr¤ rrrtrr`trr¦
tr ªrrr. ªr -r¦rrrt. r` ªrrrt +rr +rrªrrªrrr¦ r -
ªrrtªrºrtrttr ªrrªrr:r`ttr ªr -rrr¦rªtrrrªrºrtrŠ) ªrrtªrºrtrttr ªrrªrr:r`ttr ªr -rrr¦rªtrrrªrºrtrŠ) ªrrtªrºrtrttr ªrrªrr:r`ttr ªr -rrr¦rªtrrrªrºrtrŠ) ªrrtªrºrtrttr ªrrªrr:r`ttr ªr -rrr¦rªtrrrªrºrtrŠ) ªrrtªrºrtrttr ªrrªrr:r`ttr ªr -rrr¦rªtrrrªrºrtrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
ªr -rrr`tr tªrrªrrrrrrtªr ¤rrrrtrr ªrªr -rr¤rªr))ºº)) ªr -rrr`tr tªrrªrrrrrrtªr ¤rrrrtrr ªrªr -rr¤rªr))ºº)) ªr -rrr`tr tªrrªrrrrrrtªr ¤rrrrtrr ªrªr -rr¤rªr))ºº)) ªr -rrr`tr tªrrªrrrrrrtªr ¤rrrrtrr ªrªr -rr¤rªr))ºº)) ªr -rrr`tr tªrrªrrrrrrtªr ¤rrrrtrr ªrªr -rr¤rªr))ºº))
+r¤rªr! ªrr ªrrªr ªr trr ªrrtr arrªrªrrrr rr¦r r`tra rrtrr r +rrt ªr
r`ªrrrr¦rr ªr arrªrªrrrr rr¦r r`tra rrtrr r. ªr +rtªrªtr trrªrªrrrr rr¦r +rrt ªr
+rtªrªtr ¤rrªrªr ªrrrr rr¦r rr r` tra rr trr r ) trªr r` rr¦trrr¦r r` tra rr trr r ?-
ªr-r¦rrrtr`ªrrrttªr ªr-r¦-r¤tªr rr¦rrtr) ªr-r¦rrrtr`ªrrrttªr ªr-r¦-r¤tªr rr¦rrtr) ªr-r¦rrrtr`ªrrrttªr ªr-r¦-r¤tªr rr¦rrtr) ªr-r¦rrrtr`ªrrrttªr ªr-r¦-r¤tªr rr¦rrtr) ªr-r¦rrrtr`ªrrrttªr ªr-r¦-r¤tªr rr¦rrtr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
ªr-r¦tªrrªrrªrªrrªrtªr ªrrªrr +rªrr`tr aŠarrr))º»)) ªr-r¦tªrrªrrªrªrrªrtªr ªrrªrr +rªrr`tr aŠarrr))º»)) ªr-r¦tªrrªrrªrªrrªrtªr ªrrªrr +rªrr`tr aŠarrr))º»)) ªr-r¦tªrrªrrªrªrrªrtªr ªrrªrr +rªrr`tr aŠarrr))º»)) ªr-r¦tªrrªrrªrªrrªrtªr ªrrªrr +rªrr`tr aŠarrr))º»))
aŠarr rr¦r ªrrrr rr¦tªrªrrrrr ªrr ªrrªr sr`-rtr +rrrrt-r`ªrrrt. rr¦rrr rr
srrªr -r¦ -r ¤r +rr t tr tr r` rrtr rrªrªr-¤rrªrt¢r rr¦tªr ªrrrr rr¦r rr rr ¢r rr trr r )
+rr`ªrrr¦ +rr¤rªr rr¦tªr tr +rrrrtªr. r`ªr¢r +rrt trrrra rrtªr. trªr trrªrªrr ªrrr
rr ªrr ) +rr¤rªr ørz aªr tr sr`ª¢ªrr orr¢r rr ¤rrªrªrr. +r-rrr-r`tºrt ªraªr
rr¦r orrrtrr ªrrr trªrr) ‘rr¤ªr rrrrtr¤r ¤rr’ rr¦rtr ºr r`rr¦ artrrr¦ tr zo-ar
tršr rr¦rr arrªrr -rrr`r¤) r`ªrrrt +rºrrtr trrªrªr rr¦ +rªrrr¦rr r`ªr-rt¢r. rr¦ø
rrr` t>rrr +rr rr¦ttr trªrr -rrr` r¤. rr¦r s rr¦rªr o o rr ªrr -rrr` r¤ +rªªrºrr
t-r¦-tr-rrt r`rrr`ºrrr rrz ¤rr¤ªrr. trªr rrt rrªr) +rrªr trrªrr +rrt ¤rrªrªrr.
+rrrrt +rrt +r+ªrrtr tr rrštrr-ªrotrr r) ‘rrrrtr¤r ¤rr’ rr¦rr rr¦ttr ºr -
‘‘ªrrªrr rr¦r -rrt rr¢š trrªrr -rrr`r¤ +rrt +rªrªrttr r`-rªtrªr rr rrªr trªrr
-rrr` r¤) ra rr¦trr ¦ ªr trr ªr ªrrrr rrr rr rrrªrrr rr ¤rrtr r )’’ rr¦rrr rr srrªr -r¦
-r¤r +rr rr +rºrrtr r`ªrªrtr rr¦rr +rrtrªrªrr rr¦ +rªr=rr r`ªrtªtrt trªrtªrrrrrr
rr ) ªrrzr r` ªrrrªrr rr¦r trrt¢r ªr rr¦t tra ªr strr rr rrªr trªr ªrrrr rr¦r rr
ªrrªr r`tra rrtrr r. trrºr rr-
ªrar r`ªrr`ªrªrtr r`-r-rrrrtrrªªrªrrªrr`tr‰tr) ªrar r`ªrr`ªrªrtr r`-r-rrrrtrrªªrªrrªrr`tr‰tr) ªrar r`ªrr`ªrªrtr r`-r-rrrrtrrªªrªrrªrr`tr‰tr) ªrar r`ªrr`ªrªrtr r`-r-rrrrtrrªªrªrrªrr`tr‰tr) ªrar r`ªrr`ªrªrtr r`-r-rrrrtrrªªrªrrªrr`tr‰tr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
r`ªrŠtrrrŠ trªrrr¦rrr+ªrr ªr-r¦ stªr-ªrtr trar))º¿)) r`ªrŠtrrrŠ trªrrr¦rrr+ªrr ªr-r¦ stªr-ªrtr trar))º¿)) r`ªrŠtrrrŠ trªrrr¦rrr+ªrr ªr-r¦ stªr-ªrtr trar))º¿)) r`ªrŠtrrrŠ trªrrr¦rrr+ªrr ªr-r¦ stªr-ªrtr trar))º¿)) r`ªrŠtrrrŠ trªrrr¦rrr+ªrr ªr-r¦ stªr-ªrtr trar))º¿))
str trrr¦rt ªrr ªr rr ¦ +r+ªrrtr tr r` ªrrr rr=rr tr ªrrr rr r` rr¦ªrr r +rr r` -r-r
r`¤rtr rr¦rrr rr rrtrrrtrrr rr +rrrr trrr¦rt r`tºrtr rr ¤rrtrr r. r`ªrrrrªr-trr rr
¤rrtrr r . str rr¦rrr rr trrrr ¢r rr¦rrrªrr+rr tr tr` rtr r +rr rr ×rr ªrr ªrªr -r¦ rr¦rr
¤rrtrr r ) +rªr r` ªrrr rr ¤rr tr r ¤ r` -r-r rr ¦ rror¢r rrªrr r ?-
ªrºrr arrrr r`ªrªrrtrtºrr ªrztr trrrrrrr trrtrr) ªrºrr arrrr r`ªrªrrtrtºrr ªrztr trrrrrrr trrtrr) ªrºrr arrrr r`ªrªrrtrtºrr ªrztr trrrrrrr trrtrr) ªrºrr arrrr r`ªrªrrtrtºrr ªrztr trrrrrrr trrtrr) ªrºrr arrrr r`ªrªrrtrtºrr ªrztr trrrrrrr trrtrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
ªrrr`ªrªrr ªrtrr`-r-rtªr ªr=rtrr ªrrªrrrrtrrªrŠ))ºº)) ªrrr`ªrªrr ªrtrr`-r-rtªr ªr=rtrr ªrrªrrrrtrrªrŠ))ºº)) ªrrr`ªrªrr ªrtrr`-r-rtªr ªr=rtrr ªrrªrrrrtrrªrŠ))ºº)) ªrrr`ªrªrr ªrtrr`-r-rtªr ªr=rtrr ªrrªrrrrtrrªrŠ))ºº)) ªrrr`ªrªrr ªrtrr`-r-rtªr ªr=rtrr ªrrªrrrrtrrªrŠ))ºº))
r`¤rtr trrr¦rt ªrrªrtr`rtr tºrrªr rr tarr ªrªrr arrrrr¦ -rrrrªrrrrªr ªrrr
rr trr. rrr trr ªr =rrt ¤rrtrr r . strrr rr¦rrrªr ªrrr rr trr. ªrrr srrrrr
rrtrrrtrrr rr ¦ ªªrrªr rr rrªr r ¤ ªrr ªrr rr ¦ ¤rr tr r ¤ r` -r-r rr¦r ar ªrs r )
arrrrr¦ trr sarrt¢r rrrªr r) +rr¤rrr¦rr arrrrr¦ rr¦r tr-rrrªr r`rrr`ºrrr rrz
trr r) +rªrtªr-rr rr ¤rrrrªr rrt ªr+rr trrªr =rrt ¤rrtrr r. ªrr`a ªrrªr rr
ªrªr ªr rr) ªrr ªrrªrr rr¦ ¤rrtr r¤ r`-r-r rr¦r ¤rr¦ sarrt¢r rrrªr r) +r+rr
r`-r-r +rrr rr ¤rrtrr ªrªrr r. r`ªrtrªr rr ªrªrr r· r`rr¦ªtr +r+rr r`-r-r r) ¤rªr
r` ªr×a r` -r-r rr¦r +rr r` ªrrrªr rr ¤rrtrr r . trªr rr¦r ªr-trr r` ªr+r r` tr r` rrrrtrr
r? aar-
ªrªrrrrtrrtr r`-r-r r`ªr×a ªrrªrtrªrªrr) ªrªrrrrtrrtr r`-r-r r`ªr×a ªrrªrtrªrªrr) ªrªrrrrtrrtr r`-r-r r`ªr×a ªrrªrtrªrªrr) ªrªrrrrtrrtr r`-r-r r`ªr×a ªrrªrtrªrªrr) ªrªrrrrtrrtr r`-r-r r`ªr×a ªrrªrtrªrªrr))¤«)) )¤«)) )¤«)) )¤«)) )¤«))
ªrªr -rªrrtrrªrrtrrrªr rrrªrªrrtrrr`ªr trrªrr`tr))¤«)) ªrªr -rªrrtrrªrrtrrrªr rrrªrªrrtrrr`ªr trrªrr`tr))¤«)) ªrªr -rªrrtrrªrrtrrrªr rrrªrªrrtrrr`ªr trrªrr`tr))¤«)) ªrªr -rªrrtrrªrrtrrrªr rrrªrªrrtrrr`ªr trrªrr`tr))¤«)) ªrªr -rªrrtrrªrrtrrrªr rrrªrªrrtrrr`ªr trrªrr`tr))¤«))
r` ¤rtr +rªrtºrr rr ªrr ªr rr ¦ +r+ªrrtr tr r` ªr×a r +rr r` -r-r +rr srrtrrr rr
¤rrtrr r. r`ªrrrªr rr ¤rrtrr r. r`rrš ¤rrtrr r. str +rªrtºrr rr ‘+rrtrrªrr’- ‘+rrtrrªrr’- ‘+rrtrrªrr’- ‘+rrtrrªrr’- ‘+rrtrrªrr’-
+rrrªr +rrtrrr rr¦ zrtr ‘+rrtrrrªrrr’- ‘+rrtrrrªrrr’- ‘+rrtrrrªrrr’- ‘+rrtrrrªrrr’- ‘+rrtrrrªrrr’- rrtrrrtrrr rr¦r aartrr r+rr ‘+rrtrrr`ªr ‘+rrtrrr`ªr ‘+rrtrrr`ªr ‘+rrtrrr`ªr ‘+rrtrrr`ªr
¤ªr’- ¤ªr’- ¤ªr’- ¤ªr’- ¤ªr’- +rrrªr +rrtrrr rr rr trtr¤ rrtrr r) aartrr trr rrtrrrtrrr rr¦r r rrr`rr¦ªr
trtr¤ +rrrªr rr +rrtrrr tr rrtrr r· rrªrrr`rr¦ trrr`rtrrr¦rrr rr trr rrtrrrtrrr rr¦r
trrorrtrr¦rt rr trr r r` rr¦ªtr a trt rr or¢r ªrr +rrrªr rr +rrtrrr rr¦r sªr rrr+rtr
s +rtr ªr r` ªr+r r` trªrr tr +rr tr-trr tr rrrtrr r ) ªr zr +r¤rt. +rrrt. rrr+rtr. +rªªr-r¦
+rr t +rrr trtªr=rr r trr sªrt +rrtrrr +rr +r¤rt. +rrrt. rrr+rtr. +rªªr-r¦ +rr t
+rrr tr tªr=rr r ) r trr r` rr¦ªtr +rr` -rªtªr +rr r ) ¤rªr trrr¦ r` -r-r +rr t r` -r-r rr¦r
rrrt r . trªr trrr¦ ªrr +rrrrrr ¦ srr+rr ªr rr ¦ r` rr¤ ªrrr r ) r` -r-r rr¦r r` ªrtr ªr +rr t
r` ªr×a r` -r-r rr ¦ r` ªrrrªrrr¦rrr rr rrtrrrtrrr rr¦r trrorrtrr¦rt rr trr r +rr t arr ªr
rr ¦ ar rr¦ a trt or¢r sªrr s +rtr ªr ªr ¢rªrrrr tr ªr -r¦ +rrrªr rr +rrtrrr rr¦r rrrtrr
r. strr`rr¤ ªrr +rrrªr rr +rrtrrr rr trªtr¤ rrtrr r) ªrrr strrr¦r tªr=rr r)
ªrrr rrtrrr¦r‰r r ) strr rr¦r rr trr¦ +rªrrrr rrrr rr¦ a ar -
trarrrrtªrr`ªtrrr¦ ªr-raªrr`arrrzrrrtrrr`ª¢ªrrr) trarrrrtªrr`ªtrrr¦ ªr-raªrr`arrrzrrrtrrr`ª¢ªrrr) trarrrrtªrr`ªtrrr¦ ªr-raªrr`arrrzrrrtrrr`ª¢ªrrr) trarrrrtªrr`ªtrrr¦ ªr-raªrr`arrrzrrrtrrr`ª¢ªrrr) trarrrrtªrr`ªtrrr¦ ªr-raªrr`arrrzrrrtrrr`ª¢ªrrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
ªrr`-r ªrªr ªr -rªrrªr r`tºrtr>rrrr`tr tr-ªrtrŠ))¤º)) ªrr`-r ªrªr ªr -rªrrªr r`tºrtr>rrrr`tr tr-ªrtrŠ))¤º)) ªrr`-r ªrªr ªr -rªrrªr r`tºrtr>rrrr`tr tr-ªrtrŠ))¤º)) ªrr`-r ªrªr ªr -rªrrªr r`tºrtr>rrrr`tr tr-ªrtrŠ))¤º)) ªrr`-r ªrªr ªr -rªrrªr r`tºrtr>rrrr`tr tr-ªrtrŠ))¤º))
trºrr sr` ª¢ªrr tr +rtrr tr. rr ¦ªrrr rr a r s tr orr ªr r` a zrtr rrr¢r rr¦tªr
ªrrªªr ¤rr +rªrªtr +rrªrªa r strrr¦r r`¤rtr +rªrtºrr rr +rªr+rªr rr¦ttrr r +rrt
r`¤rtr +rªrtºrr rr r`tºrtr r+rr ªrrªrr +rªrªrttªr=rr rr¦r tr-ªr tr ¤rrªrrr¦t
-rrrrªrrrrªr ªrrr rr trr. tra ªr strr rr trr` trr` ‰tr trtrr r trºrr-
ªr rrªªªrr -rrrrt rrr+r rrªªrtr ªrrr`ªrrr¦ trtrŠ) ªr rrªªªrr -rrrrt rrr+r rrªªrtr ªrrr`ªrrr¦ trtrŠ) ªr rrªªªrr -rrrrt rrr+r rrªªrtr ªrrr`ªrrr¦ trtrŠ) ªr rrªªªrr -rrrrt rrr+r rrªªrtr ªrrr`ªrrr¦ trtrŠ) ªr rrªªªrr -rrrrt rrr+r rrªªrtr ªrrr`ªrrr¦ trtrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
ªrr`trrr`ªtºrtrr ªr aŠarªr ªr×¢rrr`rr r`ªr-rrrªrtr))¤¤)) ªrr`trrr`ªtºrtrr ªr aŠarªr ªr×¢rrr`rr r`ªr-rrrªrtr))¤¤)) ªrr`trrr`ªtºrtrr ªr aŠarªr ªr×¢rrr`rr r`ªr-rrrªrtr))¤¤)) ªrr`trrr`ªtºrtrr ªr aŠarªr ªr×¢rrr`rr r`ªr-rrrªrtr))¤¤)) ªrr`trrr`ªtºrtrr ªr aŠarªr ªr×¢rrr`rr r`ªr-rrrªrtr))¤¤))
rrtrr +rt rr¦r trrr` rtr=rrr r` ¤rtr rrr+r rr¦r . rrtrrr¦r‰r rr¦r rrrr` ªtr rr¦r trrrtr
rr¦t strtr +rr`ªrrr¦ atrtr rr¦ø +rr rrr+r ªrrr rrrªrtrr +rrt +rªrªrttrrr`rtr=rrr
r` ¤rtr +rªrtºrr rr r` tºrtr r +rr ªrr ªrr +rrtr a Šar tr +rr -rrrrªrrrrªr ªrrr rr trr.
aŠar rr¦r str +rrªr +rr ªrrr rrtrr· rrªrrr`rr¦ +rrªr rr¦tªrªrrrrr r`-r-r trr r`rrš
ªrªrr. str trrr¦rt-
tr r`ªrcrraaŠartrªrrªrr`ªrªrrªr ªrrªrtrr`=-rtrrr) tr r`ªrcrraaŠartrªrrªrr`ªrªrrªr ªrrªrtrr`=-rtrrr) tr r`ªrcrraaŠartrªrrªrr`ªrªrrªr ªrrªrtrr`=-rtrrr) tr r`ªrcrraaŠartrªrrªrr`ªrªrrªr ªrrªrtrr`=-rtrrr) tr r`ªrcrraaŠartrªrrªrr`ªrªrrªr ªrrªrtrr`=-rtrrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
tr r`ªr>rªrªr ªrr-r¦ªªrr ªrrªrr:r`ªrr`ªr¢¢r-rtrtrr))¤-)) tr r`ªr>rªrªr ªrr-r¦ªªrr ªrrªrr:r`ªrr`ªr¢¢r-rtrtrr))¤-)) tr r`ªr>rªrªr ªrr-r¦ªªrr ªrrªrr:r`ªrr`ªr¢¢r-rtrtrr))¤-)) tr r`ªr>rªrªr ªrr-r¦ªªrr ªrrªrr:r`ªrr`ªr¢¢r-rtrtrr))¤-)) tr r`ªr>rªrªr ªrr-r¦ªªrr ªrrªrr:r`ªrr`ªr¢¢r-rtrtrr))¤-))
¤rr tr trrt rr ¦ tr ªrr ªr +rr t r` ªrªrr ªr tr tr` rtr r . strr rr¦r ªrrrr ªrr ªr r ) ¤rr
+rrtªrr` ªtrrr¦ tr ar r . strrr ¦ r` rrrrªr rr¦r ªrrrr ªrr ªr r ) r` ¤rtr rrtrrtr-ªr rrtrrrtrrr
rr¦rtr r. strrr¦ r`rrrrªr rr¦r ªrrrr ªrrªr r) ªrr ªrrªr ªr srr¦trrªr r¤ r`-r-r tr
r` ªr>rªrrr ªr rr¦ rr¦tªrr rr¦-r ªªr r ) ªr ªr rr ªr rr¦ rrªrr trªr ªrrrrr rr ªrr ªr rr trrr¦rr
rr trr r )
tr¶rrrtr+rªrrªrr¦rrrrttªrrrtªrr trªrrªrrrrrtrŠ) tr¶rrrtr+rªrrªrr¦rrrrttªrrrtªrr trªrrªrrrrrtrŠ) tr¶rrrtr+rªrrªrr¦rrrrttªrrrtªrr trªrrªrrrrrtrŠ) tr¶rrrtr+rªrrªrr¦rrrrttªrrrtªrr trªrrªrrrrrtrŠ) tr¶rrrtr+rªrrªrr¦rrrrttªrrrtªrr trªrrªrrrrrtrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
rrªrtrªrr`ª¢ªrrrrrr r`ªrr`ªrªrrªr trrrªtrtrŠ))¤×)) rrªrtrªrr`ª¢ªrrrrrr r`ªrr`ªrªrrªr trrrªtrtrŠ))¤×)) rrªrtrªrr`ª¢ªrrrrrr r`ªrr`ªrªrrªr trrrªtrtrŠ))¤×)) rrªrtrªrr`ª¢ªrrrrrr r`ªrr`ªrªrrªr trrrªtrtrŠ))¤×)) rrªrtrªrr`ª¢ªrrrrrr r`ªrr`ªrªrrªr trrrªtrtrŠ))¤×))
strr`rrªr rrªrrªr rr¦r -rrr`r¤ r`rr¦ trrr¦rrr tr strrªr rrªrªrrrrr trrrr¢r
rr¦rrrªrr+rr rr¦r ªrrtrªrr +rrt +rrtrr`-r¦ trr`rtr trªrºrr tªrrªrrr¦t. rrªr rr¦ zrtr
sr`ª¢ªrr rr¦ trrrarªr rr¦r trªr +rrt tr +r-ør trrr¦rt ªrrr rr rr¦trr¦-
rrªrŠ rrªr=rrtrraªraªªrr ªrr`trªrrrtrªrr) rrªrŠ rrªr=rrtrraªraªªrr ªrr`trªrrrtrªrr) rrªrŠ rrªr=rrtrraªraªªrr ªrr`trªrrrtrªrr) rrªrŠ rrªr=rrtrraªraªªrr ªrr`trªrrrtrªrr) rrªrŠ rrªr=rrtrraªraªªrr ªrr`trªrrrtrªrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
+rrtrrtrtºr rrªrŠ rr¦tªrr ªr r`rr¦r`&rar`rr r`-rªtrªrtr))¤¤)) +rrtrrtrtºr rrªrŠ rr¦tªrr ªr r`rr¦r`&rar`rr r`-rªtrªrtr))¤¤)) +rrtrrtrtºr rrªrŠ rr¦tªrr ªr r`rr¦r`&rar`rr r`-rªtrªrtr))¤¤)) +rrtrrtrtºr rrªrŠ rr¦tªrr ªr r`rr¦r`&rar`rr r`-rªtrªrtr))¤¤)) +rrtrrtrtºr rrªrŠ rr¦tªrr ªr r`rr¦r`&rar`rr r`-rªtrªrtr))¤¤))
›r¦rr-›r¦rr tr +r+ªrrtr rr¦ttrr r +rr srrtrrrtrr rr¦r trrrtr rr ¤rrªr) r` -r-r
rr¦r r` ªrtr ªr +rr t ›r¦rrrrŠ r` ªrrrªr rr ¤rrªr) traªrªtrt ªrr ªr ªr ªr -r¦ ªr r` a zrtr rrªr
rr¦r rrtrrrtrrr rr r`tºrtr rr¦trr¦ +rªªr rr¦ø +rr r`-rªtrªr ªr rr¦t) r`ªrtªtrt rrªrrr¦t
rrrªr rr¦r r` ªrªrrªr r ) r` rr¦ªtr +rrtr+r rr rrªr rrªrtrr ªrrr . strr rrt ªrr ªr +rt rr¦rtr
r-
ªrtrr ªrtrr r`ªr>rtr`tr rrªr>r&rrrrrr`tºrtrr) ªrtrr ªrtrr r`ªr>rtr`tr rrªr>r&rrrrrr`tºrtrr) ªrtrr ªrtrr r`ªr>rtr`tr rrªr>r&rrrrrr`tºrtrr) ªrtrr ªrtrr r`ªr>rtr`tr rrªr>r&rrrrrr`tºrtrr) ªrtrr ªrtrr r`ªr>rtr`tr rrªr>r&rrrrrr`tºrtrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
trtrttrtrr r`ªrªrrªrtrartrrªªrªr ªrrr ªrªrtr))¤º)) trtrttrtrr r`ªrªrrªrtrartrrªªrªr ªrrr ªrªrtr))¤º)) trtrttrtrr r`ªrªrrªrtrartrrªªrªr ªrrr ªrªrtr))¤º)) trtrttrtrr r`ªrªrrªrtrartrrªªrªr ªrrr ªrªrtr))¤º)) trtrttrtrr r`ªrªrrªrtrartrrªªrªr ªrrr ªrªrtr))¤º))
ªrr r`tºrt ªr trªrªrrrrr -r-rrr rrªr r`¤rtr-r`¤rtr rr¦rt¢r tr trrtrrr`trr¦
rrarºrr rr r` ªr-rttrr r . str-str tr tr rr¦rr¦t ªrrtrªrrt +rªtrtrtrrr rr rr r` ªrtr ªr
rr¦t ) trrªrŠ rrr ªr rr¦rtr r r` rr¦ rrªr ¤rrr +rr ¤rrtrr r ¤rrªr ar . trrr ¦r` tr rr rr trr
¤rrªr ªrr +rr t trrr ¦r` tr +rr str ªr zr rr ¦ rr +rªtrªr tr r . trrr ¦r` tr rr r` ªr-rt¢r rr¦tªrr
ªr zr rr ¦ ªrrrt ªrrr r · r` rr¦ªtr >rr rr ¦r¢r rr ¦ +rªr trrt ªrr ªrrrtr r ) ªrr trr rr sªr
rrrªªrtrr+rr rr¦r r`rr¦r`-rtr +rr tºrrªr ªrrr r) >rrrr¦r¢r rr¦r rr¦ºrªr r r`rr¦ rrªr
¤rrr -¤rrr ¤rrªr. r` ¤rªr rrrªªrrrr tr ¤rrªr. sªrr rrrªªrrrr tr tr rr¦rr¦t rrtrrrtrrr
rr rr rrªrrªr) rrªr rr¦r r`ªrtrªr trr+rªr r) str r`ªrtrªr rr¦r rrr`t¢rrrr rrªrr
rr ªrr?-
trrrrªtrrrªrtr rŸrªr ªrrr`ªrªr trarrr-rrrrr) trrrrªtrrrªrtr rŸrªr ªrrr`ªrªr trarrr-rrrrr) trrrrªtrrrªrtr rŸrªr ªrrr`ªrªr trarrr-rrrrr) trrrrªtrrrªrtr rŸrªr ªrrr`ªrªr trarrr-rrrrr) trrrrªtrrrªrtr rŸrªr ªrrr`ªrªr trarrr-rrrrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
srrr`tr rrrªtrt¤rtr ªrzr+rtrrrrr¦rrrrrrr))¤»)) srrr`tr rrrªtrt¤rtr ªrzr+rtrrrrr¦rrrrrrr))¤»)) srrr`tr rrrªtrt¤rtr ªrzr+rtrrrrr¦rrrrrrr))¤»)) srrr`tr rrrªtrt¤rtr ªrzr+rtrrrrr¦rrrrrrr))¤»)) srrr`tr rrrªtrt¤rtr ªrzr+rtrrrrr¦rrrrrrr))¤»))
r` ¤rtrrr¦r rrªr rr ¢r =rr ¢r rrrªtr r . ¤rr rrrrr tr tr` rtr r . r` ¤rtrrr¦r t¤rr ªr ¢r
rrrªtr rr ªrªrr r . ¤ tr ªr zr tr ¤rr¦r +r tr ªrr ªrr rr¦r trªrr -rrr +rrªrªa trrrtr rr trr
r. r`¤rtrtr s-rrr rr¦ø +rr ªrrr r) strr rrt rrªrŠ ªrrr atr r-
ªr=rªrªr trartrrrªr ªrrªrr r`ªrªrtrrr¦rrrrrŠ) ªr=rªrªr trartrrrªr ªrrªrr r`ªrªrtrrr¦rrrrrŠ) ªr=rªrªr trartrrrªr ªrrªrr r`ªrªrtrrr¦rrrrrŠ) ªr=rªrªr trartrrrªr ªrrªrr r`ªrªrtrrr¦rrrrrŠ) ªr=rªrªr trartrrrªr ªrrªrr r`ªrªrtrrr¦rrrrrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
trarªr ªrzrtrtrrrrrrtªrªtr trarrrrªrtr))¤¿)) trarªr ªrzrtrtrrrrrrtªrªtr trarrrrªrtr))¤¿)) trarªr ªrzrtrtrrrrrrtªrªtr trarrrrªrtr))¤¿)) trarªr ªrzrtrtrrrrrrtªrªtr trarrrrªrtr))¤¿)) trarªr ªrzrtrtrrrrrrtªrªtr trarrrrªrtr))¤¿))
rrrrrtr` rtr ªrr ªrr str trrr¦rt +rrtrrr rr¦r r` ªrtªtrt str rrtrrrtrrr rr rrªrrtrr
r+rr trarrrªrrr¦ rrtªrzr rrtrrrtrrr rr¦r trrr`rtr rr¦ +rªrªtr +rrªrªa rr¦r +rªr+rr`tr
rr¦ttrr r ) ªrr ‘ªr zrtr trrrr ’ +rºrr tr ªr zr rr ¦ trrrr +rr t trªr rr rr ¦ trrºr +rªrªtr
+rrªrªa rr¦r +rªr +rªr rr¦ttrr r ) +rtrŠ +r¤rªr +rr` ªrªrrªr r ) strr rrt +rrªr rr¦rtr
r-
trªr+rtrtºrrrrtrrrªr trªr+rtrrr`ªr -rrtrrr`ªr) trªr+rtrtºrrrrtrrrªr trªr+rtrrr`ªr -rrtrrr`ªr) trªr+rtrtºrrrrtrrrªr trªr+rtrrr`ªr -rrtrrr`ªr) trªr+rtrtºrrrrtrrrªr trªr+rtrrr`ªr -rrtrrr`ªr) trªr+rtrtºrrrrtrrrªr trªr+rtrrr`ªr -rrtrrr`ªr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
sortr ªrrªrªr-r¦rtrrr trªrªr trrrarrªrŠ))¤º)) sortr ªrrªrªr-r¦rtrrr trªrªr trrrarrªrŠ))¤º)) sortr ªrrªrªr-r¦rtrrr trªrªr trrrarrªrŠ))¤º)) sortr ªrrªrªr-r¦rtrrr trªrªr trrrarrªrŠ))¤º)) sortr ªrrªrªr-r¦rtrrr trªrªr trrrarrªrŠ))¤º))
ªrr ªr rr ¦ rrr` t¢rrrr tr ªr -r¦ +rrtrrrªrrrrr. trªrrr trrr+rrªr tr a arªr ªrrrrr
ªrrªrr +rrtrrr rr¦r trrrr¢r trrr`¢rªrr rr ªªrrrtr aartrr r +rrt trrrr¢r +rtrr rr¦r
+rrtrrr rr rr trªrrr` rtr a artrr r ) str trrr¦rt a arªr tr rrr+r rrªrr r ?-
ªrr rrr rrrªrr`tr trªrªr trªr -r rrr`ªr rrrªrr`tr) ªrr rrr rrrªrr`tr trªrªr trªr -r rrr`ªr rrrªrr`tr) ªrr rrr rrrªrr`tr trªrªr trªr -r rrr`ªr rrrªrr`tr) ªrr rrr rrrªrr`tr trªrªr trªr -r rrr`ªr rrrªrr`tr) ªrr rrr rrrªrr`tr trªrªr trªr -r rrr`ªr rrrªrr`tr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
trtªrrr ªr tr¢rrªrrr`rr tr -r rr ªr tr¢rrªrr`tr))-«)) trtªrrr ªr tr¢rrªrrr`rr tr -r rr ªr tr¢rrªrr`tr))-«)) trtªrrr ªr tr¢rrªrrr`rr tr -r rr ªr tr¢rrªrr`tr))-«)) trtªrrr ªr tr¢rrªrrr`rr tr -r rr ªr tr¢rrªrr`tr))-«)) trtªrrr ªr tr¢rrªrrr`rr tr -r rr ªr tr¢rrªrr`tr))-«))
¤rr rr ×rr trrrr ¢r +r trr rr rr sr rrtrrrtrrr rr¦r a artrr r . ªªrrrtr a artrr r
+rr t trrrr ¢r +r trr rr¦r rr sr rrtrrrtrrr rr ¦ rr +rªtrªr tr a artrr r . strrr ¦ r` rrªr rr
+r¶rªr ªrrr rrtrr r +rrt ªrr rrt r`rrªr +r¶rªr ªrrr rrtrr) ªrr trtrr¦ rr¦r
+rrrrªr -trrrrªr r` rrrrªr r . traªr+rrªr r . trrrrr rªr rr r` -r¦ r )
trªr+rtrr`tºrtr ªrr rrr +r¤rtªrrr¦tªrrrrr`tºrtrŠ) trªr+rtrr`tºrtr ªrr rrr +r¤rtªrrr¦tªrrrrr`tºrtrŠ) trªr+rtrr`tºrtr ªrr rrr +r¤rtªrrr¦tªrrrrr`tºrtrŠ) trªr+rtrr`tºrtr ªrr rrr +r¤rtªrrr¦tªrrrrr`tºrtrŠ) trªr+rtrr`tºrtr ªrr rrr +r¤rtªrrr¦tªrrrrr`tºrtrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
trªrºrr ªrtrrrrªrr:r`rr tr ªrrªrr rrr`ªr ªrtrtr))-º)) trªrºrr ªrtrrrrªrr:r`rr tr ªrrªrr rrr`ªr ªrtrtr))-º)) trªrºrr ªrtrrrrªrr:r`rr tr ªrrªrr rrr`ªr ªrtrtr))-º)) trªrºrr ªrtrrrrªrr:r`rr tr ªrrªrr rrr`ªr ªrtrtr))-º)) trªrºrr ªrtrrrrªrr:r`rr tr ªrrªrr rrr`ªr ªrtrtr))-º))
¤rr rr×rr +rªrrr¦trr tr rrt srrªr-r¦ ¤rr¦tªr +rrªr tr rrsr rrtrrrtrrr rr¦r
+r¤rtrr r. ªrr ªrrªrr trªr trrr¦rt rr¦ rr¦rªrr rr ªrttrtrr r+rr +rr rrt rr rr
ªrttrtrr r · rrªrr r` rr¦ rr sr ør zrr¦t strrr ¦ r` rrªr rr¦r s ªr-rr +rr trr ªrrr ) strrr¦r
trr trªr r` rrš ªrªrr. strr` rrªr ªrr +rªr satrr. ªr atrr ¤rr rr ¦ø +rr rr¦ttrr r . rr t
tr rr¦rrr tr rr¦ttrr r )
+rrtrrrrrrªrªr trªrªr trrr rrrªrr`tr ªrr:¤rªr) +rrtrrrrrrªrªr trªrªr trrr rrrªrr`tr ªrr:¤rªr) +rrtrrrrrrªrªr trªrªr trrr rrrªrr`tr ªrr:¤rªr) +rrtrrrrrrªrªr trªrªr trrr rrrªrr`tr ªrr:¤rªr) +rrtrrrrrrªrªr trªrªr trrr rrrªrr`tr ªrr:¤rªr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
trar ªrr ªrr`a ªrr aŠar tr ªrrªrr rrtrrr rrtrŠ))-¤)) trar ªrr ªrr`a ªrr aŠar tr ªrrªrr rrtrrr rrtrŠ))-¤)) trar ªrr ªrr`a ªrr aŠar tr ªrrªrr rrtrrr rrtrŠ))-¤)) trar ªrr ªrr`a ªrr aŠar tr ªrrªrr rrtrrr rrtrŠ))-¤)) trar ªrr ªrr`a ªrr aŠar tr ªrrªrr rrtrrr rrtrŠ))-¤))
r +r¤rªr! ¤rr ªrrªrr +rrrªr rr trrrrªr trrrr¢r +rtrr rr trrr aartrr r.
+rrrªr -¤r trr a artrr r . tr ar +rr t a Šar +rr trªrrr trrrrªr a artrr r . ªrr ªrr ªrr
(r`¤rtrrr¦r +ra+rrªr trrrrrtr rr ªrªrr r` rrtrr>r‰ rrrªrr ªrªrr r) trrªr rrtr
r+rr) str rrt +r¤rªr ªr trrªr r`rr¦ªrr-
+r¤rªr sªrr-r +r¤rªr sªrr-r +r¤rªr sªrr-r +r¤rªr sªrr-r +r¤rªr sªrr-r
ªrr:ªr ªrrªrttªrªrr trr-r¦Š trrrªrªr rrªrtraªr) ªrr:ªr ªrrªrttªrªrr trr-r¦Š trrrªrªr rrªrtraªr) ªrr:ªr ªrrªrttªrªrr trr-r¦Š trrrªrªr rrªrtraªr) ªrr:ªr ªrrªrttªrªrr trr-r¦Š trrrªrªr rrªrtraªr) ªrr:ªr ªrrªrttªrªrr trr-r¦Š trrrªrªr rrªrtraªr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
¤trtªrrr ªr rrrªrrr`rr -r&rrrtªrrr`ttºrr`tr r`tºrtrrr))--)) ¤trtªrrr ªr rrrªrrr`rr -r&rrrtªrrr`ttºrr`tr r`tºrtrrr))--)) ¤trtªrrr ªr rrrªrrr`rr -r&rrrtªrrr`ttºrr`tr r`tºrtrrr))--)) ¤trtªrrr ªr rrrªrrr`rr -r&rrrtªrrr`ttºrr`tr r`tºrtrrr))--)) ¤trtªrrr ªr rrrªrrr`rr -r&rrrtªrrr`ttºrr`tr r`tºrtrrr))--))
r rrªrtraªr! ªrr ªrrªr ¤rr +rrrr rrrrr ªrtrr +rrªr r. r`¤rtrtr trrrtªr
+rrªr¶r` ¤ r` rrrrtrr r . rrªr rr ¦ -r&rrr rr ªr tr ªrr tr trrrªr trrr¦ strrr artªr ªrrrrr
r`tºrr`tr rr rr +rrrªr rr¦r ªrrr aartrr)
-r&rrr r`r rrªrŠ rr¦r¢r trrrrr`ºr ªrrrªra¶orr) -r&rrr r`r rrªrŠ rr¦r¢r trrrrr`ºr ªrrrªra¶orr) -r&rrr r`r rrªrŠ rr¦r¢r trrrrr`ºr ªrrrªra¶orr) -r&rrr r`r rrªrŠ rr¦r¢r trrrrr`ºr ªrrrªra¶orr) -r&rrr r`r rrªrŠ rr¦r¢r trrrrr`ºr ªrrrªra¶orr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
trtªrrr r`ªrrrr rrªªr ªrrªrrr`tªr trarrr¦trr))-×)) trtªrrr r`ªrrrr rrªªr ªrrªrrr`tªr trarrr¦trr))-×)) trtªrrr r`ªrrrr rrªªr ªrrªrrr`tªr trarrr¦trr))-×)) trtªrrr r`ªrrrr rrªªr ªrrªrrr`tªr trarrr¦trr))-×)) trtªrrr r`ªrrrr rrªªr ªrrªrrr`tªr trarrr¦trr))-×))
r rr¦r¢r! ªrr rrªr ªrzr -r-rrr r. trrrºrªr tªr+rrªrªrrrrr r. (trrrºrªr
+rºrr tr a trt rr¦r rrºr zrrrªr ªrrrrr` rar . trºrr ªrrrªrrªr r . strr` rrªr str ªrrr
rr rr¦tªrr rr ªrrªr rr¦r +rrr`tr +rr`tr arrr¦t rrrªrtrr r) trrr¦rªrr rªrr +rrt strrr¦r
tr rr¦ªrr ªrtrªrt r ) str rrt ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢r rr¦rtr r -
>rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r
+rtrrrªr rrrrªrrrr rrªrr ar`ªrrrr -rrrrr) +rtrrrªr rrrrªrrrr rrªrr ar`ªrrrr -rrrrr) +rtrrrªr rrrrªrrrr rrªrr ar`ªrrrr -rrrrr) +rtrrrªr rrrrªrrrr rrªrr ar`ªrrrr -rrrrr) +rtrrrªr rrrrªrrrr rrªrr ar`ªrrrr -rrrrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
+r+ªrrtrªr tr rr¦rªtrªr ªrtrªªr¢r -r ªrzrtr))-¤)) +r+ªrrtrªr tr rr¦rªtrªr ªrtrªªr¢r -r ªrzrtr))-¤)) +r+ªrrtrªr tr rr¦rªtrªr ªrtrªªr¢r -r ªrzrtr))-¤)) +r+ªrrtrªr tr rr¦rªtrªr ªrtrªªr¢r -r ªrzrtr))-¤)) +r+ªrrtrªr tr rr¦rªtrªr ªrtrªªr¢r -r ªrzrtr))-¤))
rrrrªr rr¦rªr rr¦tªr rr ¦ r` rrªr trªrtªrrrr rr +rºrr tr rrrrªrrr +r¤r ªr! r` ªrŠtrªa r
rrªr -r-rrr r. ªrzr rr¦r`aªrrs tr ªrrr rr rrªrªrrrrr r· rrtªtr rr¦rªtrªr! ªrr
+r+ªrrtr +rr t ªr trªªr rr ¦ zrtr ªrrr rr rr trr r ) ¤rrr r` -r-r rr¦r rrªrrªrr r . ªrrr
r`tºrt rr¦tªr rr¦ r`rrªr ªrrt-ªrrt trªrtªr rr¦r ªrrrr +r+ªrrtr r trºrr aarr-trªrr
r`ªrrrªr-ªrttr+rr rr (trtrrt ªrr tªrªrrr`a +rrªrr rr` trªr +rºrrtr rrªrrªr rr¦r
tªrrªr ªrtrªªr r) >rrrr¦r¢r rr¦rtr r r`rr¦ rrªr ªrrr rr rr¦tªrr rr¦r`aªr r. r`rr¦ªtr
+r+ªrrtr +rr t ªr trªªr zrtr ªrr ªrrr rr rr ¤rrtrr r )
+rtrªrtrrtrrªrr ªrrªrr artrrrr sr`tr rr rrr`trŠ) +rtrªrtrrtrrªrr ªrrªrr artrrrr sr`tr rr rrr`trŠ) +rtrªrtrrtrrªrr ªrrªrr artrrrr sr`tr rr rrr`trŠ) +rtrªrtrrtrrªrr ªrrªrr artrrrr sr`tr rr rrr`trŠ) +rtrªrtrrtrrªrr ªrrªrr artrrrr sr`tr rr rrr`trŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
ªrrªrrtrrªrr tr ªrtrtrr rrrrªrr:ªrrrtrrrrrrªrtrŠ))-º)) ªrrªrrtrrªrr tr ªrtrtrr rrrrªrr:ªrrrtrrrrrrªrtrŠ))-º)) ªrrªrrtrrªrr tr ªrtrtrr rrrrªrr:ªrrrtrrrrrrªrtrŠ))-º)) ªrrªrrtrrªrr tr ªrtrtrr rrrrªrr:ªrrrtrrrrrrªrtrŠ))-º)) ªrrªrrtrrªrr tr ªrtrtrr rrrrªrr:ªrrrtrrrrrrªrtrŠ))-º))
+r¤rªr! rrªr rr¦r ªrrr rr ªr rr¦tªrªrrrr rr×rr rr¦ r`rrªr ªrrªr trrrtr rrªrr
rr¦r`aªr r· r`rr¦ªtr tªrªrrr rrªrªrrrr trªrtªrrrrrr rr×rr rr¦ r`rr¤ ªrrªr trr¤r r.
¤ trr rr tr +rrrªrr rrtr r ) r` ¤rtrªrr rr¦r` aªr tr rrrªr ªr ar r . strªrr rr¦r` aªr ªrrr r )
+rtrŠ str rr¦r`aªr rrrªrrr¦t ørz rrtr ar) trªrtªrrrªrrr¦ rrªrrr¦t ªrrªr rr¦r trrrtr
rr¦t· rrªrr r` rr¦ rrªr ªrrr rr rr¦tªr rrt rr ªrr ªr trr+rªr r ) str rrt +r¤r ªr ªr trrªr
r` rr¦ªrr-
+r¤r ªr sªrr-r +r¤r ªr sªrr-r +r¤r ªr sªrr-r +r¤r ªr sªrr-r +r¤r ªr sªrr-r
+rªrr`trŠ >raªrrrrtrr ªrrªrr--rr`rrtrrrrªrtrŠ) +rªrr`trŠ >raªrrrrtrr ªrrªrr--rr`rrtrrrrªrtrŠ) +rªrr`trŠ >raªrrrrtrr ªrrªrr--rr`rrtrrrrªrtrŠ) +rªrr`trŠ >raªrrrrtrr ªrrªrr--rr`rrtrrrrªrtrŠ) +rªrr`trŠ >raªrrrrtrr ªrrªrr--rr`rrtrrrrªrtrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
+rtrrrªr ªrrªrtrr`trr`a rr¦r ªrr`tr rr¦r¢r ªr-ør`tr))-»)) +rtrrrªr ªrrªrtrr`trr`a rr¦r ªrr`tr rr¦r¢r ªr-ør`tr))-»)) +rtrrrªr ªrrªrtrr`trr`a rr¦r ªrr`tr rr¦r¢r ªr-ør`tr))-»)) +rtrrrªr ªrrªrtrr`trr`a rr¦r ªrr`tr rr¦r¢r ªr-ør`tr))-»)) +rtrrrªr ªrrªrtrr`trr`a rr¦r ªrr`tr rr¦r¢r ªr-ør`tr))-»))
ªrrªr rr¦ttr-rr¦ttr ªrr`a r`rr¦trr rr¦r rrªr -rrrrªrrrrªr rr ¤rrªr. ªrcrr`rr
+r+rr ªrrªr rr strrr¦r >rar r rr. trr ¤trr rr×rr +rªrªrr`ttrr`a rr¦r trrrtr ªr
rrrr¦t r`rr¦tr ªrr`tr rr¦r rrrtrr r?
rr¦r`--rªrr+rªrr`ªr+r¤r`røªrr+rr`rrªr ªrrªrr`tr) rr¦r`--rªrr+rªrr`ªr+r¤r`røªrr+rr`rrªr ªrrªrr`tr) rr¦r`--rªrr+rªrr`ªr+r¤r`røªrr+rr`rrªr ªrrªrr`tr) rr¦r`--rªrr+rªrr`ªr+r¤r`røªrr+rr`rrªr ªrrªrr`tr) rr¦r`--rªrr+rªrr`ªr+r¤r`røªrr+rr`rrªr ªrrªrr`tr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
+rtrr`tr‰r rrrrªrrrr r`ªrrror ªrzr¢rŠ rrr`ºr))-¿)) +rtrr`tr‰r rrrrªrrrr r`ªrrror ªrzr¢rŠ rrr`ºr))-¿)) +rtrr`tr‰r rrrrªrrrr r`ªrrror ªrzr¢rŠ rrr`ºr))-¿)) +rtrr`tr‰r rrrrªrrrr r`ªrrror ªrzr¢rŠ rrr`ºr))-¿)) +rtrr`tr‰r rrrrªrrrr r`ªrrror ªrzr¢rŠ rrr`ºr))-¿))
rrrrªrrr >rr rr ¦r¢r! +rªrªrttrrr` rtr rr ¦ rrrªr tr r` ªr-rr` rrtr r +rr ªrr rrr r` rtr
rr×rr r`øªr-r`+rªr ªrrarr rr¦r +rrr`tr arªrr +rrt tr ªr¤-+r¤ trr ªrrr rrtrr?
ør šr -trr ªrarrr +rrrr¦rrr rr ørªr . trr ªrr ªr ªrttr rrrtrr r ªr rrr šrr¦t rr rrr
tr rr r` rrrr rrrtrr r · ªrr` rrr¦ rªrr rr ¦ srr rr¦r tr a artr -a artr ªr¤trrªr rr ¤rrtrr
r) strr trrr¦rt r`rrr`ºrrr trªrtªrªrrrrr. rr¦ø rr¦rrr trrr¦ trrªrªr rr¦trr¦ tºrr`ªrtr
rr¦tªr ªrrrrr ªr¤ trr ªrrr rr ¤rrtrr? ªrr ªr +rrrrrr trªr rr rr¦t trrr¦r +rr t ªr +rr ªr
rr +rr ªr rrrªrr) strrr¦r rr¦r ªr-trr ªrr` tr rr trr r ?
¤trªrr trrrªr rr¦r¢r ø-rrrrtªrrrrrtrŠ) ¤trªrr trrrªr rr¦r¢r ø-rrrrtªrrrrrtrŠ) ¤trªrr trrrªr rr¦r¢r ø-rrrrtªrrrrrtrŠ) ¤trªrr trrrªr rr¦r¢r ø-rrrrtªrrrrrtrŠ) ¤trªrr trrrªr rr¦r¢r ø-rrrrtªrrrrrtrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
tªraªªrŠ trrrªrtªrrtªr ø-rr ªr zrrrrrcrtr))-º)) tªraªªrŠ trrrªrtªrrtªr ø-rr ªr zrrrrrcrtr))-º)) tªraªªrŠ trrrªrtªrrtªr ø-rr ªr zrrrrrcrtr))-º)) tªraªªrŠ trrrªrtªrrtªr ø-rr ªr zrrrrrcrtr))-º)) tªraªªrŠ trrrªrtªrrtªr ø-rr ªr zrrrrrcrtr))-º))
r >rrrr¦r¢r! rrt str trrrªr rr¦r trrrr¢rtrr tr r`rršrªr rr¦ r`rr¤ +rrrr rr
trorrr r ) +rrrrrr ¦ +rr` trr` t-r¦ a trtr rr¦r s str tr rrªr rr¦r r` rršrªr ªrrrrr r` rrrrªrr
trr+rªr ªrrr r ) str rrt ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢r ªr rr¦rr-
>rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r
rrrºr ªrªrr ªrrrrªr r`ªrªrrrrttrtªr r`ªrcrtr) rrrºr ªrªrr ªrrrrªr r`ªrªrrrrttrtªr r`ªrcrtr) rrrºr ªrªrr ªrrrrªr r`ªrªrrrrttrtªr r`ªrcrtr) rrrºr ªrªrr ªrrrrªr r`ªrªrrrrttrtªr r`ªrcrtr) rrrºr ªrªrr ªrrrrªr r`ªrªrrrrttrtªr r`ªrcrtr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
ªr r`r rr¦rªrr¢rrr¦trr¦r`>rzªrr`tr trrtr ªr-ør`tr))׫)) ªr r`r rr¦rªrr¢rrr¦trr¦r`>rzªrr`tr trrtr ªr-ør`tr))׫)) ªr r`r rr¦rªrr¢rrr¦trr¦r`>rzªrr`tr trrtr ªr-ør`tr))׫)) ªr r`r rr¦rªrr¢rrr¦trr¦r`>rzªrr`tr trrtr ªr-ør`tr))׫)) ªr r`r rr¦rªrr¢rrr¦trr¦r`>rzªrr`tr trrtr ªr-ør`tr))׫))
rrrr`ºrªr rrtrt rr¦r rr tºr ªrªrrrr¦t rroªr rr¦r +rrt +rrrtrt +r¤rªr! str
rr×rr rr¦r ªr trr str rrrrr¦ rr +rrt ªr rrtrrrrr¦ rr rr ªrrrr rrtrr r· rrªrrr`rr¦ r
trrtr! str rrtrrrr¦rªrr¢rrr¦rtr r` ªrªrtrrr¦rr rr¦r rr¦tªr ªrrrrr a ªr r` tr rr¦r trrrtr ªrrr
rr trr) strrr¦r rr trr rrªrr r ?-
trrrªr rr¢ªrrr¦trr rrrrr¦rªrr`rrtªrr rrr+rtrrŠ trrrrŠ) trrrªr rr¢ªrrr¦trr rrrrr¦rªrr`rrtªrr rrr+rtrrŠ trrrrŠ) trrrªr rr¢ªrrr¦trr rrrrr¦rªrr`rrtªrr rrr+rtrrŠ trrrrŠ) trrrªr rr¢ªrrr¦trr rrrrr¦rªrr`rrtªrr rrr+rtrrŠ trrrrŠ) trrrªr rr¢ªrrr¦trr rrrrr¦rªrr`rrtªrr rrr+rtrrŠ trrrrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
rr-rrªrr >rrrrtrr ªrr ªrrªr+r¤r:r`+r¤rrªrtr))׺)) rr-rrªrr >rrrrtrr ªrr ªrrªr+r¤r:r`+r¤rrªrtr))׺)) rr-rrªrr >rrrrtrr ªrr ªrrªr+r¤r:r`+r¤rrªrtr))׺)) rr-rrªrr >rrrrtrr ªrr ªrrªr+r¤r:r`+r¤rrªrtr))׺)) rr-rrªrr >rrrrtrr ªrr ªrrªr+r¤r:r`+r¤rrªrtr))׺))
rrªr -rrrrªrrrrªr rr ªr tr ªrr ªr+r ¤ r +rr ªrr rr ×rr rr ¢ªrªrrªrr rr ¦ rrr rr¦r rr
ªrrtrªrr+rr rr¦r +rrªrrr¦t (r`¤rªr ªrrtrªrr+rr rr¦r rrrr¦t ªrr ªrrªr+r¤ r+rr ºrr.
+rªrªrrªr str ºrrz rr trªr r`aarr-trªrr atr r. sªr +rrªrrr¦t` ªrr ‘rr-rrªrr ‘rr-rrªrr ‘rr-rrªrr ‘rr-rrªrr ‘rr-rrªrr
>rr rrtrrrr ’- >rr rrtrrrr ’- >rr rrtrrrr ’- >rr rrtrrrr ’- >rr rrtrrrr ’- rr a +rr-rt¢rªrrrr >rr rrrªr rr ×rrr rr ¦ rrt rr ¤rªrr rr trr r ) (¤rr
rr a +rr-rt¢rªrrrr r . ªrrr >rr rrrªr r )`
+rºrªrr ªrrr`ªrªrrrrªr rr¦rr +rªrr`tr ªrrrrtrrrr) +rºrªrr ªrrr`ªrªrrrrªr rr¦rr +rªrr`tr ªrrrrtrrrr) +rºrªrr ªrrr`ªrªrrrrªr rr¦rr +rªrr`tr ªrrrrtrrrr) +rºrªrr ªrrr`ªrªrrrrªr rr¦rr +rªrr`tr ªrrrrtrrrr) +rºrªrr ªrrr`ªrªrrrrªr rr¦rr +rªrr`tr ªrrrrtrrrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
¤trr`a arr+rtrt rrrrr¦ ¤rªrr ªrar¶rrrr))פ)) ¤trr`a arr+rtrt rrrrr¦ ¤rªrr ªrar¶rrrr))פ)) ¤trr`a arr+rtrt rrrrr¦ ¤rªrr ªrar¶rrrr))פ)) ¤trr`a arr+rtrt rrrrr¦ ¤rªrr ªrar¶rrrr))פ)) ¤trr`a arr+rtrt rrrrr¦ ¤rªrr ªrar¶rrrr))פ))
+rºrªrr ªrrr ¤rªrr ªr r` rrrrªr rrt +rr r` tºrtªr r` a ªrr r` ªrªrr rr ¦ rr ¦rr rr ªrr
trªrrr rrr ¤rrtrr r) >rrrrrªrr rr¦ rrt rr rrr`ªrªr trtrr¦rt ªr-rrrªr tr rr r`rrrrªr
rrªrtr r· r`rr¦ªtr ªrrr ¤rªrr ªr rr rrrªr rrt ªrr ªrrr`ªrªrr rr¦ rr¦rr rr (rrt rr
ªrrr `. r` rrrªr-rrtrrrtr rr trªr rr rrr ¤rrtrr r ) rr¦ªrr t. tr rrtrr . t artr. ªrrrrrr r` rr¦
stªrrr`a rr¦r rra +rr-rt¢r +rrt >rrrrrªrr rr¦r rrt ªrrr. ªrrr`ªrªrr rr¦ rr¦rr rr
trªr rr r` rrrrr) tra ªr × rr ¦ rr ¦rr rr tr trr¦rtr rr¦r rrr` tªrtr ªr +rr ¤rr¦ ¤rªrr r +rr t
¤ trr ¤rªrr tr trrt rr r` ªrŠtrªa r +rr` tra rr +r r ) ªrr r` ªrªrr rr ¦ ªrrr ¤rªrr rr¦r +rºr
sªrrr ¦ rrtr t tr rr ªr=rr rr strrªr rr ªrr ªrrr r ) ªr rtªrrªr tr rr ªr rr ar rr ªr ªrrrr
rrzrr¦ rrrrªrrr rrrrrr×rr rr¦r +rr +rrr rr r`rrtrr rrrªrtr tr· r`rr¦ªtr rrrrrr×rr
rr¦ r`rr¤ rrt ªrrrrr rr¦ ªrrrr rrt rr¦rs ªrrr rrtrr) ¤rr r`rrrªr sªrrr¦r rrªrrar+rr
rr¦r +rªr‰rªr rr¦ttr r. sªrrr¦r rrr-ªr rrzrr¦r tr rr¦s ªrªrr +rr`ªrrr¦ rrrªrtr r)
ªrrr sªrrr ¦ tr--r rr ªr r )
¤rr ªrrªr rr¦ trtrr¦rtr tr ªr-r¦ ªrrr r. sªr rrrrrr×rr ªrrr +rrrªrrtr)
‘rr¤ªr rrrrtr¤r ¤rr’ ªrr`a trrªr ªrªrrtr. trr r¤rrtr r`ªrt-r¦ sªrrr¦ r`rrrªr rrtr)
r` rr¦ªtr sªrr ªr r` rr¦trr rr¦r r` rr¦trªrr-+rr zr a rr¦t. r` rr¦trr rr ¦ rrt tr -rªrr +r ¤rrr¦t.
rrªr +r ¤rrr¦t. trrrsrr-ªr srrrr¦t trªrrr¦r sªrrr ¦ rrt rrr šr r` aªrr) ªrr tr rrr ªr ra
rr¦tªr rrªr . trr sªr +rrrrrrr ¦ªr rr ) +rr trt tr rrªrr rr r` rr¦ strrr trrªr ªrªrªr rr ¦
¤rr¦ +rr rror¢r ªrrr r) str tarªr rr +rrrrs ªrrr r. ªrr rrrt ªrrr rrªrr)
r`ªrtrrr rrrr¦t ar-¤rr¦ ªr rrrrz tr r`ªrtrr¦t +rrrªrr ¤rrªr +rr a ar· r`rr¦ªtr
rrrrtr¤r ¤rr ªr sªr +rrrªr ªrrr ªrrr tarr) ªrra rr rrtrr -rrrªr rrt ªrrrr -
‘‘¤rrªrtr tr s r` rr¦ ªr zr r` ªrrr¦rr r rr r` rr¦ªr s trr -rtr r` rr¦ tr-rr rr ¦ rrr` t ¤rrs trr
tarr rr tr ) ¤rr¦ ar rrr` trtr trtr. +rst rr¦r rr tr)’’ rrrrtªr sªrrr +rr r` ªrrr¦š ºrr.
r`rr¦t +rr ªrrr tarr) øŠ-trrtr rr¦r. r`¤rªrrr¦ r`rrªr +rrarr r+rr ºrr r`rr¦ -
‘‘+rr¤r ¤rr¦ ªrr ªr+r ¤ +rr trr r . ¤rªrr-¤rªrr tr +ršrr¦r r +rr -rrrr +rr trr r .
str ªrrrr +rrt str =rr rr¦r rr¦rs +rrªrªrrrrr r. str tarr. ªrzrr`ªrcrr rr¦r
srra rr rr¦tr . str +rrªr ªr or+rr )’’ rr ¦ªrrr sªrr rr¦r tarr) +rr¤r +rr sªrrr tr
¤rr¦ rrrrrr ×rr ªrrtrr ¦¢zr rr ªr a r . ¤rr¦ +rªr tr sªrr rr r . ar -trr ªr +rªªrªr +rr
r) sªr traªr× rr¦ rr¦rr rr trªrrr r`rrrrr) ¤tr rrrrrr×rrr rr¦r rrr ¤rrªrr
+rr` tra rr +r r )
trªr tr ªrr`atrªrrªr rr+rtr rrrªrar`rrr¦rr) trªr tr ªrr`atrªrrªr rr+rtr rrrªrar`rrr¦rr) trªr tr ªrr`atrªrrªr rr+rtr rrrªrar`rrr¦rr) trªr tr ªrr`atrªrrªr rr+rtr rrrªrar`rrr¦rr) trªr tr ªrr`atrªrrªr rr+rtr rrrªrar`rrr¦rr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
ªrtrtr -r trtrr +rªrŠ trr`trar rr¦×ªrªaªr))×-)) ªrtrtr -r trtrr +rªrŠ trr`trar rr¦×ªrªaªr))×-)) ªrtrtr -r trtrr +rªrŠ trr`trar rr¦×ªrªaªr))×-)) ªrtrtr -r trtrr +rªrŠ trr`trar rr¦×ªrªaªr))×-)) ªrtrtr -r trtrr +rªrŠ trr`trar rr¦×ªrªaªr))×-))
ªrrr ªrr rr×rr rrtrt rr trrªrªr r`rr¦ªr r¤ ªrr`a rr¦ trªrrªr rr¦r +rºrrtr
rrªr¤rªrr rr¦ trrªrªr-trtrr¦rtr rr¦r +rªrrªrrtr rr trrrtr rr ¤rrtrr r +rrt r
rr ¦×ªrªaªr! strrr ¦ tr+rrªr tr ªrr r` rr¦t ‘tr r` trar ’- ‘tr r` trar ’- ‘tr r` trar ’- ‘tr r` trar ’- ‘tr r` trar ’- +rªrªrttrrr` rtr=rrr rrtrrr` trr` a
rr ¦ r` ªrr` rr-r trªrtªr rr¦tªr rrªrtrr r )
rrªrr+ªrrtrªr trªrªr r`zªrtr zrªrrrr:r`rr trŠ) rrªrr+ªrrtrªr trªrªr r`zªrtr zrªrrrr:r`rr trŠ) rrªrr+ªrrtrªr trªrªr r`zªrtr zrªrrrr:r`rr trŠ) rrªrr+ªrrtrªr trªrªr r`zªrtr zrªrrrr:r`rr trŠ) rrªrr+ªrrtrªr trªrªr r`zªrtr zrªrrrr:r`rr trŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
r`¤r-rrtrtr`rr ªrrªrtªr rrªaªrzrrr`trªrtrtr))××)) r`¤r-rrtrtr`rr ªrrªrtªr rrªaªrzrrr`trªrtrtr))××)) r`¤r-rrtrtr`rr ªrrªrtªr rrªaªrzrrr`trªrtrtr))××)) r`¤r-rrtrtr`rr ªrrªrtªr rrªaªrzrrr`trªrtrtr))××)) r`¤r-rrtrtr`rr ªrrªrtªr rrªaªrzrrr`trªrtrtr))××))
>rr rrrªrr rr ¦ rrt r` ªrrrªrr rr ¦ ªrrr rr trªr rrt +rr ªrr rr ªr ¤rªrr rr ¦ +r+ªrrtr
tr +rªrªrtrrºr rr¦r +rr t +rrrr¦r` rr tr rr ¤rrtrr r +rr t ªrr ªr rr r` rrr` ºrrr trªrtªrªrrrrr
ªrr r` ¤r-rrtr +rr ªrr¢rr rr ¦ r` ªrrrªr rr¦r rrrt rr¦trr ¦ r` ªrªrr ¢r rra rr¦r rrr ¤rrtrr r )
strrr¦r trrr` rtr rr¦r ªrrr trtr rr¦r r ) rr¦r s ¤rr¦ ¤rªrr rr rrrtrr +rr ªrrr )
trªrtªrrcrtrrrrªrttr ªrrªrr trrrar`rr¦r`rªrrrŠ) trªrtªrrcrtrrrrªrttr ªrrªrr trrrar`rr¦r`rªrrrŠ) trªrtªrrcrtrrrrªrttr ªrrªrr trrrar`rr¦r`rªrrrŠ) trªrtªrrcrtrrrrªrttr ªrrªrr trrrar`rr¦r`rªrrrŠ) trªrtªrrcrtrrrrªrttr ªrrªrr trrrar`rr¦r`rªrrrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
+rªrrr¦¤rªrrtrr`trattrtrr ªrrr`tr rrtr ªrr`trrr))פ)) +rªrrr¦¤rªrrtrr`trattrtrr ªrrr`tr rrtr ªrr`trrr))פ)) +rªrrr¦¤rªrrtrr`trattrtrr ªrrr`tr rrtr ªrr`trrr))פ)) +rªrrr¦¤rªrrtrr`trattrtrr ªrrr`tr rrtr ªrr`trrr))פ)) +rªrrr¦¤rªrrtrr`trattrtrr ªrrr`tr rrtr ªrr`trrr))פ))
+rªr rr¦ ¤rªrrr tr trªrtªr rr¦tªr ªrrrrr ªrr ªrr rrtrrr` trr` a rr¦r trrrtr rr ¤rrtrr
r ) trªrtªrrr ªr rr¦ +r+ªrrtr rr¦tªr ªrrrrr ªrr ªrr tr+rr rrrrrr tr +r-ør trrr¦rt rr a
rr rr¦t rrtrrªrr` tr rr¦r trrrtr rr ¤rrtrr r ) trrr` rtr rr¦r ªrrr ›r¦rr r ) rrrrr r` rrr` ºrrr
trªrtªr tr ªrr ªrr ªr +rrtr+r rr¦ttrr r . rrªr -rrrrªrrrrªr rr ªr rrt ¤rªrr rr trr r .
traªr× rr¦ rr¦rr rr trªrrr rrrtrr r +rrt trtªrrr¦ ¤rªrr rr +r+ªrrtr rr¦ttr r¤
ªrrr rrr -r ¤rrtrr r . r` ¤rtrrr¦r ªrrrr rrtrrªrr` tr rrtrrªrrrr r ) >rr rr ¦r¢r ªr rr¦rr ºrr
r`rr¦ str ªrrªr rr ªrr¤r rr¦r ªrrrr ªrrr rrtrr) +rrrr ar rr¦arr -rrr +rt a. str
trrªrªr rr¦r rr¦+rr ªrrrr ªrrr rrtrr) rt rrr`tr`tºrr`tr rr trtr r¤ rr×rr ¤trr rr¦t
trrr¦trr r ) rr¦rt¢r r` rr¦ ºrr zr trrªrªr trr rrr` tr` tºrr` trªrr tr r` rrtªr ªrrrrr ªªrr` -r¦ rr
rr¦t rrrtrr r· rrªrrr`rr¦ strrr¦ rrrtr trrrªr ªrrr r) +rrrr rr¦rrr rr.ªrrt rr
+rºrªrr rr¦rr rr ¦ rr . ªrr trr trªrrr ¦ r` rr¤ r ) +rrrrrr ¦ rr ¦ r` rr¤ +rr r . ªrrrtr +rrrr
rrªrrªr rr) strr¦š trªrtªrªrrrrr -rrr ¤rr rr. r`rr¦ªtr r`rrr`ºrrr trªrtªrªrrrrr
ªr rtºr rr rr trr r ) ªrr trr ªr rtºr-r` ªrt-r¦. r` rrr` ortr-+rr` rrr` ortr. trªr trrªrrt¢r
rrªr rªr rrrªr rr ¦ r` rr¤ r ) r` rr¦trr ‘trrªr ’ ªrrrrrr¦ r` ªrr` -rªr trr¢rr rr ¦ r` rr¤ rr ªrrr )
+rªtr rr ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢r r` ªr¢r ªr a tr r -
trrrr`tªr+ªrr:r`ªrrr¦r ªrrªrr -rrr`ªr+ªrr:r`rr rrtrr:r`ªrrr¦Š) trrrr`tªr+ªrr:r`ªrrr¦r ªrrªrr -rrr`ªr+ªrr:r`rr rrtrr:r`ªrrr¦Š) trrrr`tªr+ªrr:r`ªrrr¦r ªrrªrr -rrr`ªr+ªrr:r`rr rrtrr:r`ªrrr¦Š) trrrr`tªr+ªrr:r`ªrrr¦r ªrrªrr -rrr`ªr+ªrr:r`rr rrtrr:r`ªrrr¦Š) trrrr`tªr+ªrr:r`ªrrr¦r ªrrªrr -rrr`ªr+ªrr:r`rr rrtrr:r`ªrrr¦Š))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
rr¦r`rr+ªr>rrr`ªrrr¦r ªrrªrr trtrrrcrrªrr +rªrr¤rªr))׺)) rr¦r`rr+ªr>rrr`ªrrr¦r ªrrªrr trtrrrcrrªrr +rªrr¤rªr))׺)) rr¦r`rr+ªr>rrr`ªrrr¦r ªrrªrr trtrrrcrrªrr +rªrr¤rªr))׺)) rr¦r`rr+ªr>rrr`ªrrr¦r ªrrªrr trtrrrcrrªrr +rªrr¤rªr))׺)) rr¦r`rr+ªr>rrr`ªrrr¦r ªrrªrr trtrrrcrrªrr +rªrr¤rªr))׺))
trrrr` tªrªrr tr ªrr ªrr >r ‰ r . -rrr` ªrªrr tr +rr >r ‰ rrrªrr ªrªrr r ) rr¦r` rr ªrr tr
+rr ªrr ªrr >r ‰ r ) strr` rr¤ +r¤r ªr! tr ªrr ªrr ªrªr)
trrrtªrr- trrrtªrr- trrrtªrr- trrrtªrr- trrrtªrr- trrrtªrr rrªrtrr`rtr sr`ª¢ªrr rr¦r str ªrrªr rr orrrªr rr¦ r`rr¤
trrrrtrr r . +r+rr ªrr ªr strrr orrr ªrrr )
rr¦rrr- rr¦rrr- rr¦rrr- rr¦rrr- rr¦rrr- rr¦rrr str r`ªrªrtr rr¦rr rr¦r ¤rrªrrr¦t strrr trªr-r rrtrr r) ªr trr
ªrr +rrrªrr rrr`-r¦ trrrsrrr¦t rr trªr-r r +rrt ªr ªrr trrrrr¢r rr¦trr¦ rr trªr-r
r ) rr¦ttrr +rt r )
-rrªrr- -rrªrr- -rrªrr- -rrªrr- -rrªrr- -rrªrrrrªrr strr r`ªrªrtr rr¦rr ªr-r rr¦r trr`›r¦ªrr-r`ªrrrrr rr¦r +rrrr
trrr¦rt trrrsrtr r¤ +rrrªrr rrr`-r¦ rr¦r trrrrªr tarrr¦t strrr trªr-r rrtrr r)
strrr ¦ rrr+r-rrr` ªr rr¦r r` ¤rrrr artr strr rr¦r r ) str rrt ¶r` ¤ tarrr¦t -rrrtrr r )
ªrrªrr- ªrrªrr- ªrrªrr- ªrrªrr- ªrrªrr- r`ªrrrr¦rrr rr¦rrªrrªrr s¤ rrt r`ªr+rt rrrr¦t rrt trrrrr¢r rr¦ trrºr
strr r`ªrªrtr rr¦rr ‘ªrrªr-trrªrªrr’ rr trªr-r rrtrr r. r`¤rtrrr¦ ªrrªrorrr rr¦r
r` ¤rrrr artr +rªrªrrªr trºrr ªrr ªr +rt ªrrªr rr¦ttr r ) rrtrªr rr¦r rrr` tr` tºrr` trªrr rr tr
r ¤ +rr strrr ¦ r` rr¤ rrtrªr rr¦r +rªr ªrrr r · rrªrr r` rr¦ r` ¤rtr rrtrrtr-ªr rr¦r -rrrtrr
r . ªrrr str tr +rrrrªr rr¦r r` ¤rrrr artr +rr rr rr trr r )
trrrtªrr +r+rr ªrrªr rr¦r orrrªr rr trªrtªrrrrrr r) rr¦rrr rr¦ªrrr rr¦rr
¤rrªrrr¦t rr¦ttrr +rt r ) ªr r` ªrt +rr trrr¦tr r · rrªrr r` rr¦ ªr sªr ar ªrr rr trrrrr ¢r r
+rr t ªr +rrrªrr rrr` ªr-rrr+r a arªr rr¦r orrrtrr· r` rr¦ªtr -rrªrr ªrr ªr rr¦r rrr` tr` tºrr` trªrr
rr¦r ¤rrªrtrr r. +rrrªrr rrr`-r¦ trrrsrtrr r. strrr¦r r`¤rrrrartr strr rrt r +rrt
r` ªrrrr¦rrr rr¦rr ªrr ªrr trr s¤ rr ¦ =rrt +rrrªr rr¦r rr ¦rr¦ -r rr¦r r . ªrr s¤ tr +rrrr ªrr)
rrtrrrr¦rªrr¢r rr ¦ rrºr rrt ªr ar ªrr ar rr¦ -rrrtr r · r` rr¦ªtr r` ¤rtrrr¦r +rrt ªrr s¤
tr +rrrrtrr r . ªrr sªr trªrrr >r ‰ r · rrªrr r` rr¦ tr+r ªr str rrr¢r rr¦t r` rrªrr r )
strrr¦r rrr` ªr-rrr+r ªrr tr+r a artrr r ) strr` rr¤ ªrr ªrr >r ‰ r ) strr` rr¤ +r¤r ªr!
tr ªrr ªrr ªrªr) trrrrr ¢r rr ¦ trrºr ªrr ªr rr¦r +rr-rt¢r rr¦t)
ªrrªrr >r‰ r· r`rr¦ªtr sªrtr +rr ªrr ªrrªrr trªr>r‰ r. ¤rr +rªtrtrtrrr tr
rrªrtrr r ) strr rrt rr¦rtr r -
ªrrr`ªrªrrrrr`rr trªrrrr rrctrªrrªtrtrtrrªrr) ªrrr`ªrªrrrrr`rr trªrrrr rrctrªrrªtrtrtrrªrr) ªrrr`ªrªrrrrr`rr trªrrrr rrctrªrrªtrtrtrrªrr) ªrrr`ªrªrrrrr`rr trªrrrr rrctrªrrªtrtrtrrªrr) ªrrr`ªrªrrrrr`rr trªrrrr rrctrªrrªtrtrtrrªrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
>rarªrrª+r¤rtr ªrr rrr tr rr ªr-r¦trrrr rrtrŠ))×»)) >rarªrrª+r¤rtr ªrr rrr tr rr ªr-r¦trrrr rrtrŠ))×»)) >rarªrrª+r¤rtr ªrr rrr tr rr ªr-r¦trrrr rrtrŠ))×»)) >rarªrrª+r¤rtr ªrr rrr tr rr ªr-r¦trrrr rrtrŠ))×»)) >rarªrrª+r¤rtr ªrr rrr tr rr ªr-r¦trrrr rrtrŠ))×»))
trrrr ¢r r` ªrrrr¦rrr rr¦rr ªrr r` ªrªrr rr +rr ¤rr >rarr` ªr+rr t rr rr¦t +rªtrtrtrrr
tr . +rªtrr` -r ªtrªr tr rr sr r` ªrtªtrt +r¤rtrr r . ªrr ªrr ªrr rr sr rrtrr>r ‰ rrrªªr r )
+r¤rªr r`aarrªr ªrr
trarrªr rr¦r ªrttr ªrrr r) strtr trrrr¤r +rrr rr +rªrrr¦rr
rr· r`rr¦ªtr tr+r trr`trrr¦rr rr ¤rrtr r) +r¤rªr +rtªrªtr ªrrrrªrrªr r +rrt ªrr
+rªtrŠrr¦t¢r tr rr trr r ) strrr¦r strrt--r orªr +rªtrŠrr¦t¢r rr ¦ =rrt r )
r`ªrrrr¦rr— r`ªrrrr¦rr— r`ªrrrr¦rr— r`ªrrrr¦rr— r`ªrrrr¦rr—
str +rªªrrªr rr¦ +rrtr+r rr ªrrªr+rt >rrrr¦r¢r ªr rr¦rr r`rr¦ rr¦rr rr¦
+rr>rªr tr tr` rtr rr rr¦t ¤rr ‘rr¦rªr rr rr¦rr ’ +rºrr tr rr¦tªr ªrr ªªr trr` ›r¦ªrr-r` ªrrr rr
rr¦r +rr-rt¢r rr¦ttrr r. ªrrr trªªrrtrr r +rrt strr rr¦rr rr¦r rr¦tªrªrrrrr rr
ªrr ªrr r ) rr ¦ªrrr r` ›r¦ªrr+rr +rºrªrr +rr` ªr rr¦r tªrrªrªr ªrrrrr ªrr ªrr +rºrªrr tr ªªrrtrr
ªrrr rrtrr) trrr¦rrrr rr¦r tªrrªr r`rr¦ªr r`ªrªrr rr¦rs +rr rr×rr trªªrrtrr +rºrªrr
ªrrªrr ªrrr rrtrr) rrr trrr¦rrr ªrrr rr¦ttr - ¤trr rr¦r aªr rrrªr tr trrr¦rrr
r` rr¢z ªrrr ør ztr ) ªrr ªr rr +rr= o rr ªr rr¦r s-ørªrrrr rr ×rr rr¦r -rrr` r¤ r` rr¦
‘rr¦rªrrr rr¦rr’ rr¦t) rr¦rr rr¦ttr-rr¦ttr ªrrªrr=o rr ¤rrªr rrt rr trªrtrrr¦rrrr
rr¦r +r+rrªr rr trr r . strtr rr ªr ªrrr ) trªr tr rr¦rrrr rr¦r +r+rrªr rr tr ªªrrtr r )
ªrrªr+rt ªr rrªrŠ ªrtrrªrr r`rr¦ +rrtrrr +rªrrªrr`tr rr ¤rrtrr r +rrt strrr¦r
sart +rr rr trr r ) r` ¤rtr rr ×rr zrtr rrªrtrr` rtr sr` ª¢ªrr ¤rr tr rrr ªrs r . strrr¦r
+rrtrrr strrr¦ r`rr¤ r`rrªr ªrªrrr¦t r`rrªrtrr rr ªrttrtrr r trºrr rrtrrrr¦rªrr¢r
rr¦tªrªrrrrr rrtrr r) r`¤rtrrr¦ zrtr ªr ªrrr ¤rrtrr ªrs. strrr¦ r`rr¤ strr rr¦r
+rrtrrr rrªr ªrªrrr¦t rrªrtrr rr ªrttrtrr r. ªrrtrªrr+rr rr¦r rr¦rt¢r ªrªrtrr r)
+rtrŠ rrªr rªr rr¦r -rrr` r¤ r` rr¦ +rrrªr +rrtrrr rr¦r +rªrr ªrr` tr rr ªr rrr -rrªr . +rrrªr
zrtr +rrrªrr +rrtrrr rr¦r sart rr¦t )
sªrrªr trrr`rtrªrrrr ªrrªrr rr¦r trªrr ªrtrrªrr) ‘ªr-rtºrrrr’. ªraªr rr¦r
+rrtrªr trºrr ªraªr rr¦ trtrrr¦ rrt sªrrªr rr¦rr r`rr¦ tºrrªr ¤rr¦rªtr +rrt tªr-ø
rr ) ªrŒr. rr ªr-rrr +rºrªrr rr ¦rr rr¦r -ršrs rr tr rr¦r s ¤rr¦ +rrtrªr rr ) rr¦rr rr ¦
+rªr =rr -r ¤r. ªr -r¦rrrt-r` ªrrrt. trr ªr -¤rrªrªr rr ¦ tr ªrrr rrt sªrr ªr ªrrr r` aªrr)
ªrrªrr rr¦ r`ªr×a r`-r-r rr¦r srrrrr sªrrªr ªrrªrtr`rtr tºrrªr rr arrrrr¦ rr¦r
+rrr¦r` rrrtr rrr tr ar ) +rr t str trrr¦rt str r` ªr×a r` -r-r rr¦r +rr ¤rªr r` ªrrrªr rr
¤rrtrr r . str trrrªr ªrr ªrr ªr rr¦r rrtrrr¦r‰r +rªrªtr +rrªrªa rr¦r trrrtr rr trr r )
trtrrt rr¦ trªrrªr-r`ªrªrrªr tr tr`rtr +rªrªtr trar rr¦r ªrrrr rrror r) ªrrªr rr¦r
+rºr r strtr r` rrrrªr) ¤rr ªrr ªrr strrr trªr rr rrr ¤rrtrr r . ªrr trrrr ¢r +r trr rr
trrr¶r`¤ªrrrrr rr ¤rrtrr r) ¤rtr +rrrªrr +rrtrrr ªrtr rr trªrrr¦r +rrtrrr rr¦r
aartrr r) ªrr rrtrr rrtrrr¦r‰r rr¦r rrrr`ªtr rr¦r trrrtr rrtrr r) +rtrŠ ªrrªr
+rrªrrªrrr¦ r ) rrªr ¤rrr -¤rrr ¤rrªr. ªrrr -ªrrr tr rrtrr šrr¦t ªrrtrªrrt strrr¦r
r` ªrtr ªr rr¦tªrr -rrr` r¤) >rr rr ¦r¢r ªr tªrr rr¦rt r` rr¦ªrr r` rr¦ rrªr ªr zr rr¦r` aªrrs tr
ªrrr rr rr ªr ªrrrrr r . rr r` rr¦ªr rr trr r ) ªrr +r+ªrrtr +rr t ªr trªªr zrtr ªrrr rr
rr ¤rrtrr r ) r` rrr` ºrrr trªrtªrªrrrrr ªªrr` -r¦ +rr +rªr rr¦ ¤rªrr rr ¦ +r+ªrrtr tr ªrrr
rrr-r ¤rrtrr r. r`¤rtrrr¦r ªrrrr rrtrrªrr`tr +rºrªrr rrtrrªrrrr r) trrrr`tªrªrr.
-rrªrrrrr`ªrªrr trºrr rr¦ªrrr rr¦r`rrªrr tr ªrrªrr >rra r strr`rr¤ +r¤rªr! tr ªrrªrr
ªrªr) trrrrr ¢r rr ¦ trrºr +rªtrrr ªr tr ªrr ªr rr¦r +rr-rt¢r rr¦t) trttr tr +rªªrrªr rr
ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢r ªr trrr ar =rr tr ªrr ªr rr¦r trrr` rtr rr ¦ r` rr¤ +r+ªrrtr rrt ªrrr
r` aªrr r ) +rtrŠ-
¤ trttrr`ar`tr >rrrrzªrªraªrrtrrtrrrr`ªrrrttr ªrzrr`ªrcrrªrr ªrrªrrrrŒr ¤ trttrr`ar`tr >rrrrzªrªraªrrtrrtrrrr`ªrrrttr ªrzrr`ªrcrrªrr ªrrªrrrrŒr ¤ trttrr`ar`tr >rrrrzªrªraªrrtrrtrrrr`ªrrrttr ªrzrr`ªrcrrªrr ªrrªrrrrŒr ¤ trttrr`ar`tr >rrrrzªrªraªrrtrrtrrrr`ªrrrttr ªrzrr`ªrcrrªrr ªrrªrrrrŒr ¤ trttrr`ar`tr >rrrrzªrªraªrrtrrtrrrr`ªrrrttr ªrzrr`ªrcrrªrr ªrrªrrrrŒr
>rr rr ¦r¢rr¤r ªrtrrªrra ‘+r+ªrrtrªrr ªrr ’ ªrrrr rrrar :ªªrrªrŠ))º)) >rr rr ¦r¢rr¤r ªrtrrªrra ‘+r+ªrrtrªrr ªrr ’ ªrrrr rrrar :ªªrrªrŠ))º)) >rr rr ¦r¢rr¤r ªrtrrªrra ‘+r+ªrrtrªrr ªrr ’ ªrrrr rrrar :ªªrrªrŠ))º)) >rr rr ¦r¢rr¤r ªrtrrªrra ‘+r+ªrrtrªrr ªrr ’ ªrrrr rrrar :ªªrrªrŠ))º)) >rr rr ¦r¢rr¤r ªrtrrªrra ‘+r+ªrrtrªrr ªrr ’ ªrrrr rrrar :ªªrrªrŠ))º))
str trrr¦rt >rrrra+rªrªraªrrtrr=rrr srrr`ªrrra ¤ªr ªrzrr`ªrcrr trºrr
ªrr ªrrrrŒrr` ªrrrªrrr¦ >rr rr ¦r¢r +rr t +r¤r ªr rr ¦ trrªrra rr ‘+r+ªrrtr ªrr ªr’ ªrrrrrr¦
øar +rªªrrªr rr ¢r rr trr r )
sr` tr >rr rrtrrtrrr trrrtrrrªrªatªr r` rrrªr tªrrrrr +r zªr zrªrªarr ¦tr sr` tr >rr rrtrrtrrr trrrtrrrªrªatªr r` rrrªr tªrrrrr +r zªr zrªrªarr ¦tr sr` tr >rr rrtrrtrrr trrrtrrrªrªatªr r` rrrªr tªrrrrr +r zªr zrªrªarr ¦tr sr` tr >rr rrtrrtrrr trrrtrrrªrªatªr r` rrrªr tªrrrrr +r zªr zrªrªarr ¦tr sr` tr >rr rrtrrtrrr trrrtrrrªrªatªr r` rrrªr tªrrrrr +r zªr zrªrªarr ¦tr
>rr rrzªrªrcr trrªrrŠ ‘ªrºrrºr ªrr trr’ +rrrªr ‘+r+ªrrtrªrr ªrr ’ ªrrrr >rr rrzªrªrcr trrªrrŠ ‘ªrºrrºr ªrr trr’ +rrrªr ‘+r+ªrrtrªrr ªrr ’ ªrrrr >rr rrzªrªrcr trrªrrŠ ‘ªrºrrºr ªrr trr’ +rrrªr ‘+r+ªrrtrªrr ªrr ’ ªrrrr >rr rrzªrªrcr trrªrrŠ ‘ªrºrrºr ªrr trr’ +rrrªr ‘+r+ªrrtrªrr ªrr ’ ªrrrr >rr rrzªrªrcr trrªrrŠ ‘ªrºrrºr ªrr trr’ +rrrªr ‘+r+ªrrtrªrr ªrr ’ ªrrrr
rr‰r :ªªrrªrŠ))º)) rr‰r :ªªrrªrŠ))º)) rr‰r :ªªrrªrŠ))º)) rr‰r :ªªrrªrŠ))º)) rr‰r :ªªrrªrŠ))º))
))rr`tŠ ¤ trtr trtr)) ))rr`tŠ ¤ trtr trtr)) ))rr`tŠ ¤ trtr trtr)) ))rr`tŠ ¤ trtr trtr)) ))rr`tŠ ¤ trtr trtr))