P. 1
SR 1848-4-95 semafoare rutiere

SR 1848-4-95 semafoare rutiere

|Views: 1,346|Likes:
Published by Gudei Catalin

More info:

Published by: Gudei Catalin on Sep 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2013

pdf

text

original

ICS 13.

200

IRS ,

sTANDARD ROMAN

'SR 1848-4

lulle 1995

Indice de clasificare G 75

,APROBARE

DESCRIPTORI TIT

Siguran1a· circula1if'~ \

SEMAFOARE PENtRU DIRIJAREA CIRCULATIEI Amplasare ~i funclionare

\

Safety of traffic. Traffic tights. Emplacement an,d performance So rete du trafic. Feux lumineux de circulation. Emplacement et tonctionnement

Aprobat de Directorul General aplicare din 01 iuli~1995 inlocuie~teSTAS 1 848/4~86

al IRS la 26 ianuarie 1995, cu

La 'data aprobarli prezentului standard nu exista nici un standard international sau european care ,sa se refere laacelasi subiect

On the date of this standard approval there is no Int.ernationalor European Standard dealing with the same subject

A la date d'approbation.de la presente norme il n'existe pas de Norme internationale ou europeenne traitant durneme sujet

Ctrculatle, ~igu'ranla circulatiei, semafor, amplasere, mod, de functionare

INSTITUTUL ROMAN Dt: STANDARPIZARE (IRS), str. Jean Louis Calderon 13, 70201, Bucuresti 2, Rom!nia; , . TP (401) 2107401, (401) 2,,3296; TF (401) 21Q0833

©IRS ' Aeproducere~ sau utilizarea integralii sau pi'r'tialii a pretentulul standard in orice publicatil !li prin orice procedeu (electronic;

mecanic,/fotocopiere, mlcrcfllmara etc~1 este interzisa daca nu exist a acordul scris at IRS.

Ref:: SR 1848-4:' 995

Editia a 4-a

-~.-:"" ',,'; :2>t~"\' '; ~ "

:.;,.,,:'.'

PREAMBUL' .

.' ',' ,

.' :.;,."" ..»

Prezentul stadardardrepr~zindi revizuireastandarduluiSTAS 1848/4 - 86. '.' . . Standardul at()stelabOrat'inilia,' inal'!ul197J$i af()st reyizuit il'!anii 197~~i1985.

Prin r"vi~-1;reau t()s.taduselJrmAtoare'em()difi~ri: . ..••••..... .

- s-au.complet~Uineletiguri~i au fost introduse altele noi:

i. - s-au fAcut precjzArjin.ceea .ceprive~te functlonaree semnelelor-lomtnoase:.

~ s-au introdus tipl.lri noj desemafoare: comaridate de pietoni, semafoarepe banda 111-8 reversibila.

UtiJizarea prezentulul standard se yaface ell respectarea ~i ~ prevederilOr legtsla~iei rutiere in vigoare. Proiectul prezentl,ll},listandard atost elaboratde.dJ. dr ;Ing. V. GlJtu.

?

- 1 -

SR 1848-4

1 GENERALITATI

1. 1 Obiect ~i domenlu de aplicare

1.1.1 Prezentul standard stabileste prescrlpthle privind amplasareasl functionarea semafoarelor folosite la dirijarea circulatiei de vehicule, pietoni ~i biciclete de Iatntersectlile drumurilor publice, precum ~i in cale curenta la tr,cerile de pietoni. ,

1.1.2 Semafoatele sunt constituite dinunul sau mai multe corpurl de iluminat cu lumini colorate :~jjferit sau albe si care emit succesiv semnale de lumina continua sau intermitenta. Semnalizarea se face in concordanta cu tipul de semafoare ~i faze Ie de functionare care se stabilesc pe baza de program pentru diferitele directf ge deplasare.

1.1.3 Prezentul standard nu se retera la semafoarele slstemelor de dirijare pe bazA deautocontrol-comenda

care constituie obiectul altor reglementAri. . .

r- 1.1.4 Pentru semnallzarea ~i ditijarea etrcutattei pe sectoarele de drumuri unde se executa luorari pe partea carosablla se pot instala, cu caractertemporar, semafoare mobile.

1.2 Clasificarea semafoarelor.

Semafoarele se clasificA dupa .urmAtoarele criterii:

1.2.1

. (

DupA felul psrtlcipantilor 18 trafic, sema1oarele, denumite modele, pot 1.1 pentru:

- vehlcule (inclusiv la trecerile la nivel.cu CF);

- transportul in comun;

- pietoni;

- blciclisti.

1.2.2 Oupa sensul fluxurilor de clrculatie, semafoarele denumite dlrectlonele, pot 1i pentru:

- mers inainte;

- viraj la dreapta;

- viraj la stanqa:

- sensurl reversibile;

t"'" - directii combinate: inainte ~i la dreapta sau inainte ,i la stAnga.

1.2.3 DupA locul de amplasare pot 1i:

- in intersectll:

;... incale curenta.

1.2.4 DupA durata de tunctlonare, pot fi:

- cu functionare permanentA;

- cu functlonare ternporara.

1.2.5 DupA modul de actlonare, pot 1i:

- 'actlonateautomat: .

- cu afi'$are coman'tlata dinamic pentru lndtcarea vitezei, avand unul sau mai multe corpurl:

- ectlcnate manual de agenli de circulatie, respectiv de pietoni la trecerl:

- actionate in sistem mlxt. .

1.2.6 DupA caracterul functlei semafoarele pot fi:

. - de bezA: simple, directicnale. modale; _,. repetitoare;

'de. avertlzare,

SR 1848 4

- 2 -

1.2.7 Dupa sistemul de sustinere, pot fi:

pI! stalpi: . po console; pe portal:

suspend ate pe cabluri.

1.2.8 Dupa nurnarul corpurilor de ilurninat, pot fi cu:

- un corp de iluminat (monocolore) cu lumina interrnitenta de avertizare;

-- Cll doua corpuri de iluminat (bicolore) pentru pietoni;

- Cll trei corpuri de iluminat (tricolore) pentru vehicule cu sau fara aflaare de viteza:

-- eu patru sau mai multecorpuri de iluininat pentru tramvai, sensuri prioritare, viteze .

..

1.3 Prevederi generale

1.3.1 Sisternul de sustinere al semafoarelor trebuie sa fie dimensionat astfel rncat sa reziste la tncarcarea data de semafor, indicatoare l;li accesoriile respective, la presiunea produsa de vant cu vlteza de 100 km/h, precum

si la incarcarea cu zapada sau chiciura. ' '

1.3.2 Corpurile de ilu-nlnatse rnonteaza in axul vertical al stalpulul sau pe consola, pe portal sau suspendate pe cabluri in urmatoarea succesiune a culorilor lentilelor, de sus in jos:

- la semaforul tricolor pentru dirijarea vehiculelor ordinea semnalelor este: rosu, galben, verde;

- la semaforul bicolor pentru dirijarea pietonilor :;;i a biciclistilor: rosu, verde;

- la semaforul monocolor, de avertizare: galben intermitent.

1.3.3 Corpurile de iluminat in cazul semaforului pentru trarnvaie, sunt dispuse trei pe orizontala la partea superioara si unul la. partea lnferioara. toate cu lumina alba (fig.8).

1.3.4 Corpurile de Ilumlnat pentru indicatorul de.viteza sunt dispuse vertical, pe stalpl sau pe orizontala, pe portal sau in console, avand lumina alba.

1.3.5 Lentilele colorate ale elementelor de semafor au caracteristlcile colorimetrice conform STAS 1848/6.

1.4 Referin!e

ST AS 1244/3"90,· S~guranla circulatiei, Treceri fa nivel cu calea terata. Instalatll de semnalizare automata ST AS 1848/1-86, Siquranta circulatiel. Indicatoare. rlitiere.Clasificare, simboluri !1i amplasare

ST AS 1848/2-86, Siguranta 'clrculatiei. lndicatoare rutiere. Prescrip~jj tehnice (M-SR8/87, 10/88) STAS 1848/3-86, Siguranta circulatiet. fndicatoare rutiere. Scriere, mod de alclituire

STAS 1848/5-82, Semnalizare rutiera.lndicatoareluminoasepentrucirculatie. Conditiitehnice de calitate '

ST AS 1848/6- 77, Semlializare rutiera. Semafoare pentru dirijarea circutatiei. Conditf! tehnice generale de calitate

STAS. 1848/7-85, Siquranta circulatiei; Marcaje rutiere (M-SR 10/87)

, . .

STAS 7348-86, Lucrari de drumuri. Echivalarea vehlcutefc+pentru determinarea capacitatii de circulatie

STAS 10144/2-91, Strazi, Trotuare, alei de pietoni si piste de circulatie. Prescnptii de proiectare

ST AS 1014413 -81, Elemente geometrice ale' strazilor. Pr escriptii de proiectare

ST AS 101 44/4-93, Amenajarea intersectiilor de strazi, clasificare si prescriptii de proiectare

ST AS 1 0144/6-89, Calculu!'c~Raciialii de circulatie a i/lterseqiilor de strazl

- 3 -

SR 1848-4

2 AMPLASAREA ~I FUNCTIONAREA SEMAFOARELOR

2.1 Amptasarea l?i tunctionarea semafoarelor se realizeaza c,onform prevederilor prezentului standard si documentatillor tehnice elaborate de unitali de specialitate, avizate de organele care raspund de slquranta circulatiei si de cele ce asiqura exploatarea instalatiilor ,

2.2 Semaforizarea din dreptul trecerilor la nivel cu calea terata se realizeaza conform ST AS 1244/3.

2.3 Programul de functionare a semafoarelor se stabiteste corespunzator conditiilor de Iluenta l?i siguranta a traficului conform reqlernentarilor tehnice specifice In vigoare.

2.4 Semafoarele se amptaseaza in lntersectii l?i' la treceri pentru pietoni cand exista eel putin una din

urrnatoarele situatll: .

- volumul total de vehicule etalon intrate in Intersectle intr-o ora este min. 1000, din care pe 0 ramura a

mtersectiel min. 150. '

In cazuri tavorabile de elemente geometrice l?i de organizare, volumul de trafic se poate majora cu pan a la 50% condltionat de veri fica rea capacitatii de trecere conform STAS 10144/6;

- volumul total de vehlcule etalon intrate In lntersectle Intr-o ora este de min. 750, concornltent cu 0 travers are de min. 4000 pietoni;

- dirijarea circulatiei In lntersectf se face In sistem coordonat de semnalizare cu unda. verde;

- asigurarea unor timpi de asteptare sub 90 s pentru vehicule l?i pietoni; .

- lntersectia este traversata de min. 60 vehicule pe ora pentru transport In comun, In conditli de vizibilitate

necorespunzatoare:

- artera de circulatle are min. 4 benzi de c~culalie l?i este traversata de 0 trecere de min. 2000 pietoni/h;

- de~fal?urarea libera a traflcutui In intersectle nuasigura traversarea fluxurilor din diverse sensuri in conditll

de siguranla l?i tluenta.

"

2.5 Semafoarele de baza, simple se arnplaseaza In intersectii, de regula, pe partea dreapta a directiei de mers asttet fncat semnaleleluminoase ale acestora sa fie vizibile de la 0 distanta de min .. 50 m (fig.1).

Semator de baza Semator de bali'
sirnplu simplu
-.
0
N
N
1\\
0,60 ... 0,?5 ~ ~ .~. 0,60 ... 0,75 .

Fig. 1

2.6 Sernafoarele dlrectionale se amptaseaza fat a de trotuar conform fi9' 2 a, iar directia de deplasare pentru diferite situatii, conform fig. 2 b.

SR 1848-4

. 0,60 .•. 0,75

-4 -

Fig. 2 a

~ ~ ~ I~ [@J -\ ' -r-,
!
~ ~ ~ ~ [@]
~ l@] [@] ~ [@]

Fig. 2 b 2.6.1 Semnalul de libera trecere pentru vehiculele care schlrnba dlrectia de mers are in carnpul sau 0 sillgeata verde pe fond negru. Senmalul d,e interzicerea accesului pe oanumlta dlrectle are 0 sageata ro~ie pe fond n'egru, ortentata in directla de mers. • i '

2.6.2 Semafoarele de baza pot avea alaturat grupului de lampi placute aditlonale, care pot fi si luminoase, avand sllgeti negre pe fond alb, care indica directia de mers (fig. 2 a), Pentru perioadele cand nu functioneeza semaforul se rnonteaza indicatoare de prioritate pentru directiile majore, con~orm STAS ·1848/1.

2.7 Amplasarea sernatoarelor de baza, in cazul intersectiilor in care accedartere cu mai multe benzi d. circulatie pe sens ~i unde semnalele semaforului de baza pot fi mascatede vehiculele cu gabarit mare de pe \

- 5 -

SR 1848-4

. prima banda, se face deasupra p~rlii carosabile la min. 5,00 m in~ltime, astfel: - pe consola stalpului sernaforutul de baza (.fig.3);

- pe portal (fig.4);

-_ pe cabluri (fig. 5).

Semafor de bozo direc~i_onol pe conso a

Semator de bozo.. direc1ionol

/

Semafor de. bozo' dlrec!ionol

h II 5,00

Semafor repetltor

/ /
.;
/ /
/
Fig. 3 SF'l 1848-4

- 6 -

Semator de bozo dire~tjonol r==="pe portal

~~~rz~~ V ~~m::~

__ :_-~-----------------I~ ,lillJ ~ "direc!ionol

-.-1=--: = 9 @ e

9®9 8®9

... --~ ..

1I

~

Ii

.,.

Fig. 4

pe cabluri

o<J Sematoore perirl,l pietoni ~ Sematoare pentrU vehicule

Fig. 5

Cand nu este posibila amplasarea semaforului directional pe partea stanga, montarea sernaforului se face pe consolala ',00 rn de la linia de opri,re a vehiculelor spre tr icerea de pietoni, fig. 3.

2.8 Sernaforul repetitor poate fi amplasat pe acelasi stalp pe care rste amplasat semaforul de bazi! la 0 Tn51time convenabila unei bune perceptii de 0,80 m ... ',30 m (fig.3).

Semafoarele repetitoare mai pot fi amplasate si.lateral. pe parte a stanga a directiei de mers, pe insule, refugii

sau statii de transport 'in comun. I -

2.9 Amplasarea semafoarelor PEi portal sau cabluri se realizeaz a astfel:

_ in cazul cand benzile de cir culatie sunt prevazute pentru dir ectii diferite Ila dreapta. inainte si la stanqa). -'! tirnpi diferiti de traversare a intersectiei. sematoare!e s c morite az a separ at. in dr eptul fiecarci benzi. fig, 4;

- 7-

SR 1848-4

- in cazul cand sunt mai multe b,erzi de circulatie pentru aceeasi directie sau pentru directii diferite cu acelasi timp de traversare, se poate prevedea un singur grup de semafoare amplasat deasupra benzilor

respective sau in mijlocul intersectiei (fig. 3 !;i fig. 5). .

Semafoarele suspendate pe consola. portal sau cabluri se arnplaseaz a in sectiunea de dupa intersectie trebuind sa se asigure vizibilitatea la inaltimeagabaritului de libera trecere de min. 5,00 m !;i de max. 7,00 m (rnasurata intre cot a partii carosabile !;i partea interioara a sern. ~ oruluil ,

2.10 Pentru asigurarea vizibiliHitii semnalelor luminoase montarea semafoarelor pe stalpi se face astfel ca sa existe posibilitatea de rotire pe orizontala circa 15° .. 20° !;i cu 0 Tnclinare verticata de 10° spre partea carosabila.

2.11 Semafoarele pentru vehicule pot fi amplasate separat sau lmpreuna cu semafoarele pentru pietoni pe stalpi sltuati la dlstanta de 0,60 m ... 0,75 m de la marginea corpului de semafor pana la marginea partil carosabile (fig. 1).

2.11.1 Stalpul de sustlnere poate fi destinat numai pentru semafor sau poate fi de tolosinta comuna cu alte utilitati cum sunt iluminat indicatoarerutiere etc,

2.11.2 Aparatoarea (cozorocul) lentilei are forma curba tn cazul lam pi lor de semafor pentru vehiculs !;i

rectangulara in cazul lampilor pentru pietoni. '

2.11.3 Inaltimea stalpilor de sustinere se alege in functle de nurnarul posibil al elementelor de semafor !;i de indicatoare care se pot instala pe el,astlel tncat distanta de la nivSiul solului la extremitatea de josa semaforului sa fie de min. 2,20 m.

2.11.4 Stalpu! de sustinere destinat numai pentru sernatoara se executa dintr-un tub metalic avand diametrul de min. 100 rnrn. protejat impotriva 'coroziunii. Partea superloara a s,Jlpului trebuie tnchisa etans. Partea lnferioara a stalpului care' se gasel1te tn fundatii de baton trebuie sa fie prevazuta cu 0 fanta pentru introdiicerea cablurilor. Stalpii au culoarea gri, sau sunt zincati. .

2.12 Semafoarele pentru pietoni, fig. 6a, se Instaleaza de regula, in intersectiile retelei principale de circulatie. Cand pe a artera cu circulatie intensa este necesara 0 traversare izolata de pietoni, se pot ampJasa in zona marcajului trecerii de pietoni sematoare sau panouri speciale cu cornada rnanuala a cererli de verde, care se po ate face direct de catre pietoni -(fig. 7). Dimensiunile date nu sunt obligatorii dar se impun inscrlptflle ~i

semnalele de rigoare. .

0,60 ... 0;75

al

b)

Fig. 6.

SR 1848-4

- 8 -

~ 215 ~

I1l
Pietoni
Aposoti butonul si
asteptoti semnulul

-
ASTEPTATJ!
0 . Asteptati Trover:sajicu
e-
m ~~.
~
.~

0
~
, .
i---..
Fig. 7 2.12.1 In cazul in .care trecerea depleton' este 'fragmentatA de un refugiu median-insulA de ciirijare sau spafiu· verde median - se pot instala pe acestea panouri repetitoare pentru pietoni.

2.12.2 Cand din calculul programelor de semaforlzare a unelIntersectll rezultA necesitatea defragmentare a traversArii pietonilor cu refug~i,' pe acestea se pot monta semstoere: de bazA pentru pletonl,

2.12.3 Semnalul de IiberA trecere pentru pietoni are tn.camput sAu siluete. unul pleton tn mif;carc:tdeculpare .. -r ____

verde pe fond ne()ru, iar semnalul de interzicerea traversArii pietonilor are silueta unui pieton in stare de. imobilitate, de culoare rosie pe fond negru (fig. 6) .

2.13 Semafoarele pentru bicicli~ti se lnstaleaza in lntersectii cand in lungul pArtii carosabile sunt amenajate piste special pentru biclctisti Iii sunt lnsotlte de indicatorul penthLpistele de biclclete conform STAS 1848/1.

(fig. 6 b). .

Semnalul deliberA trecere pentru blcicllst! are in campul sau imagineauneibiciclete de culoareverde pe fond negru, iar semnalul de interzicere a accesului blcictlstllor aratii 0 bicicletA de culoare ro~ie pe fond negru •.

2. 14 Semafoarele pentru tramvaiese mstaleaza atunci cand din programul de semaforizare al intersectiei

se impune 0 taza separata pentru circulatia ac~stora. .

2.14.1 Semafoarele pentru tramvaie au torrna de caseta cu patru corpuri cie iluminat de cutoareatba ~i sunt intotdeauna in~otite de tabllte adltlonale conform fig. 8.

.

2.14.2 Semnalul de libera trecere pentru tramvaie este dat de cornbinatla luminoasa a IAmpii inferioare cu una din cele trei lampi situate la partea.superioara pentru mdicereadirectiel. Semnalul de interzlcere a trecerii este

dat de iluminarea concornltenta ~i excluslva a celor trei lumini de la partea superioara. -

- 9 -

I I
I I
, I 160 I:
I. 450 ~,

Fig. 8 3 AL TE SEMNALE LUMINOASE

SR 1848-4

I I 1

I I

I I

I I

1 I·

I I

I I

I . ,·1

_1.90 -r

3.1 In cazul semaforizArii coo'rdonate in lungul unui traseu magistral, S8 pot instala indicatoare lumlnoase sau semnale aditlonale care sA arate conducatorllor auto vlteza de mars stabilitA prin p~ogramul de semaforizare . sincronizatA (fig. 9).

Fig. 9

3.2 Semaforul de avertizare se constituie dintr-un singur element cu luminA galbenA intermltenta avand sernnificatia prevazuta In regulamentul de circulatie. EI po ate avea lli o-situeta de pie.on in rniscare, de culoare qalbena, pe fond negru la lesirite din intersectii (cano din oroqrarnul de functlonare a instalatlei de comanda a serna foarelor pietonii pot fi surprinsi de vehicule in timp ce traverseaza pe culoarea verde).

\ '

<

3.3 La trecerile la nivel cu cale terata se prevad dispo-itive luminoasecu luminA rosie lnterrnitenta alternativ

S'f'\crtma si cu lumina alba interrnitenta. conform ST AS 1244/3. ' .i

.'

- 10-

3.4 Dispozitivele pentru seinaforizarea benzilor In circulatie reversibiliJ trebuie sa asigure semnalizarea verde puuuu perioada In care accesul pe calea respective este adrnis ~i respectiv semnalizarea rosu pentru perioada (;;11111 accesul este interzis (fig. 10).

" -_,

Banda reversibilci

Fig. 10

I~~] I I

I

4 FUNCTIONAREA SEMNALELOR LUMINOASE

4,1 Cicluri perrnise tafunctlonarea semafoarelor

"

4.1.1Pentru semafdarele devehicule sunt permise urmatoarete ciclurl de functionare.j

a) rcsu-rosu/qalben - verde -gslben; .

b) rOl?u· verde -qalben. "

inaintea sfarsltului fazei de verde care obllgi intrarea in lnrersectle (vehicule, pietonl, bici¢li~ti), pcate si $parA ,~ functionarea rntermitentA a semnalului de culoarea verde- circa 5 se tnscopul avertizArii. , '

Lumina rosie interzice intrarea ,in lntersectle, partlclpanlil la traflc fiindol;lligati sA opreasca, dupA caz:

- Inaintea marcajului pentru oprlrea vehiculelor dEda intrare in intepsectie, respectiv atraversirH pentrupietoni;'

- 'in lipsa rnarcajului, 1n dpeptul semaforului; . '.' .. , • .'

- In interiorul intersectiei .. cAnd aceasta este amenajatA cu spatil de stocaisl asteptare ... ', .... , , '

luminagalbena aVertlzeaz.schlmbarea fazel.or $i la felcaJumina. rosie, jnterzic~)'ltrarEla ·inj_nJ~.r$_ElQti~:_;9al1d._ ". semnalul de culoara galbenli apare dupli culcerea verde,iar vehicululse afUi atat de aproape de intersectl.

tncat nu mai poatefl oprit tn conditii deslgurantA, aceste poate intra Tn intersectle I}i poate continuatr.c.rea' say se poate opri tn Interiorul intersectlei dacl aceasta este amenajatii eu spatll il"lteriOarede statloner"lji ' asteptare. In cazul presemnaliz~rii sfAr$ltului accesulul liber prin verde clipitor esteiriterzisl pAtrunderea pe culoarea galbena in lntersectie, tlmpul respectiv fiind rezervat evacuant acesteia de vehi6ule $lpietoni.

lumina rosie simultan cu lumina galbena avertizeazAaparilia semnalului verde.

/ '

4.1.2 Pentru semafoarele de pletonl sunt permise urrnatoarele cicluri de functlonare:

a) rosu-verde:

b) rosa-verde-verde interrnitent. ,

Semnalul de verde po ate fl tosorlt de un semnal sonor • pentru nevlizi!ltori . ell caracter!sticile contcrrn standardelor- internationala,

4.1.3 Pentru semafoarele de tramval sunt permlse cornbinatiile necesare manevrelor de Stop, stlinga, dreapta si inainte.

4.2 Cornbinatlile de culori nepermise sunt: rO~L1 eLi verde;

- 11 -

SR 1848-4

rosu intermitent.

Trec~rea de la culoarea verde la culoarea rosie se efectueaz8 astfel:

dupa terminarea fazei verzi apare lumina qalbena, de. exernplu cu o. durata de 35 ... 55 (conform calculului

duratei fazelor cicluluil: . .

-,- inaii,te de sfi:ir~itul fazei verzi apare functionarea lnterrnltentaa serrmah,!.fui de culoare verde (in scopul avertizarli) dupa care poate urma semnalul galben sau, tn.cazulsernaforului pe~trupietoni, direct sernnalul rosu,

4.3 Situatiile detunctlonare a semaforului cu lumina interrnitenta sunt: .

- in [ntersectiile fara dirijare.a clrculatlei vehiculelor prin Pi ogram desemaforizare;

-in dreptul trecerilor de pietoni izolate sau din cadrul intersectlilor semaforizate pentru vehicule;

- in regim de avarie al intersectiilor sernaforlzate.vcand sunt posibilesituatiile:

• toate becurile pentruculoarea galbena a semetoeretorr.de vehlcule ¥unctioneaza cu lumina galbena

intermitenta cu aplicarea prioritatii'de.dreapta; ••.. • . ..•.. . .

• tunctloneeza cu lumina 9albenainterrnitent~ semafoarele de pe intrarilesecundare, iar clrculajiaeste dirijati1

prin indlcatoare ..,.'

Latrecer~a de la.culoarea rosie la cutoarea verde ~entru vehicule, nusestinge IUlT!.inaro~ie pe durataeperltiel r" luminii galbene (semnalul ro~u-galben functionend slmultan circa 2s ... 4s, conform duratei calculate in functle de asigurarea capacitatii de trecers ~ide evacuare aJntersectiel).

',i

4.4 Ame.liorarea perceptlei se poateface prin introducerea unui ecran de contrast, placa de culoare neagrs

dispus!rl in jurulunui semnal tricolor.' ,

4.5 in cazul eparttlel unei detecttuni in 'sistemul . de dirijare cu semafore tricolore; lnstalatla trebuie sa sernnalizeze pe toatedlrectille galben intermitentcu prioritate de dreapta,

5 RECEPTIA ~I EXPLOATAREASEMAFOARELOR

5.1 InstalatiHede' semafoare din intersectilse dau in folosinta nurnai dupa verificarea ~i receptla lor asigurandu-se sincronlzarea funclionarii individuale ~i pe ansamblu a semnalelor lurnlnoase.

, ,

5.2 . Verificarea rnodulul de amplasare~i instalareasemafol:irelor se face cu respectarea prevederilor prezentului standard IIi a conditlltor t(lhnice prevazute in proiectele de specialitate de catre beneficlarul lucrarilor

~i factorii care raspund de sigurantscirculatiel. ,. .

5.3 in timpul exploatarll se afectuea.zll.controale, perlodlce (saptamenalelpentru verifieare functionarii "'_. semafoarelor atAt individual cat ,I insistemul ansambluluide semafoare ale lntersectlel, in conformitate eu condltille stablhte in prezentul standard 'Inn STAS 1848/13.

. I

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->