You are on page 1of 42

Καταπληκτικές φωτογραφίες από την Ελλάδα του 1903 με 1920

Ο Φηιέιιελαο Ειβεηόο Fred Boissonnas είλαη ν πξώηνο μέλνο θσηνγξάθνο πνπ


πεξηεγήζεθε ηόζν πνιύ ζηνλ ειιεληθό ρώξν, από ην 1903 θαη γηα πεξίπνπ ηξεηο
δεθαεηίεο αξγόηεξα. Σαμίδεςε από ηελ Πεινπόλλεζν σο ηελ Κξήηε θαη ηνλ Όιπκπν θαη
από ηελ Ιζάθε σο ην Άγην Όξνο. Πεξηεγήζεθε, θσηνγξάθηζε, έγξαςε. Σν έξγν ηνπ,
πξσηνπνξηαθό αιιά θαη θαζνξηζηηθό γηα ηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο θσηνγξαθίαο θαηά
ηνλ 20ό αηώλα. Μέζα από ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηα ιεπθώκαηά ηνπ παξνπζηάδεη έλα
παλόξακα ηεο Ειιάδαο ηνπ.
κεζνπνιέκνπ, ζπκβάιινληαο ζηε δηακόξθσζε ηεο επξσπατθήο θνηλήο γλώκεο γηα ηελ
Ειιάδα ηελ ίδηα πεξίνδν.
Σν έξγν ηνπ Φξελη Μπνπαζνλά, αλ θαη γλσζηό ζηελ Επξώπε ησλ αξρώλ ηνπ 20νπ
αηώλα, αμίδεη ζήκεξα κηα δεύηεξε αλάγλσζε. Η πξόνδνο ζε ηερληθά ζέκαηα, ε
αλαθάιπςε ηνπ ρξώκαηνο, ε επρξεζηία ησλ κεραλώλ θαη νη αλέζεηο ηνπ ηαμηδηνύ,
κπνξεί ζήκεξα λα θαζηζηνύλ ην έξγν ηνπ απαξραησκέλν, αιιά ε ηζηνξηθή καηηά
απνθαιύπηεη ηνλ κνληεξληζκό ηνπ ζε ζύγθξηζε κε άιινπο θσηνγξάθνπο πνπ
πεξηπιαλήζεθαλ ζηελ Ειιάδα. Ο θαιιηηέρλεο, πέξα από ην θαηαγξαθηθό ελδηαθέξνλ
ηνπ γηα όια όζα εμαθαλίδνληαη, καο δίλεη κηα εηθόλα ηεο Ειιάδαο πνπ εθηείλεηαη πέξα
από ηελ εζλνγξαθηθή καξηπξία. Η κεγάιε πίζηε θαη ν ζαπκαζκόο ηνπ γηα ηε ρώξα
απηή κεηαδίδνληαη κέζα από ην έξγν ηνπ κε κηα ηξπθεξόηεηα θαη κηα αγάπε πνπ ε
δύλακε ηνπο αθόκε θαη ζήκεξα, κεηά από ηόζα ρξόληα, δίλεη ςπρή ζ' απηά ηα θνκκάηηα
ραξηηνύ, ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα είραλ παξακείλεη απιέο θσηνγξαθίεο.

ΔΕΙΣΕ ΜΕΡΙΚΕ΢ ΤΠΕΡΟΥΕ΢ ΚΑΙ Ι΢ΣΟΡΙΚΕ΢ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ΢ :

Πρόβατα κάτω από τθν Ακρόπολθ, 1903


Άποψθ τθσ Ακρόπολθσ από το Θθςειο,1920

Ακινα, οδόσ Ακθνάσ, 1920


Ακινα, οδόσ Ερμοφ 1920

Ακινα, Πλάκα, 1920


Κθφιςιά, 1920
Ανδρίτςαινα, αγορά, 1903
Ανδρίτςαινα, εςωτερικό ςπιτιοφ, 1903
Άνδρεσ ςτο δρόμο τθσ Ανδρίτςαινασ 1903
Κριτθ, Ομαλόσ, 1911

Κριτθ, εςωτερικό ςπιτιοφ, 1911


Κριτθ, οι αδελφοί Μάντακα ςτο χωριό Λάκκοι 1911

Κριτθ, εςωτερικό ςπιτιοφ ςτο χωριό Λάκκοι, 1911


Το μάηεμα τθσ ελιάσ ςτθ Πρζβελθ Κριτθσ, 1911

Κριτθ, προαφλιο ςπιτιοφ, 1919


Μετζωρα, το μαγκάνι, 1908
Μετζωρα, ανάβαςθ του FRED BOISSONNAS με το καλάκι, 1908
Ηεμενό Κορινκίασ, οικογζνεια ιερωμζνου 1903
Ηεμενό Κορινκίασ, ο Fred και ο Daniel τςουγκρίηουν τα ποτιρια με τουσ οδθγοφσ των ηϊων τουσ,
1903

Οικογζνεια ςτο Ηεμενό Κορινκίασ, 1903


Ηεμενό Κορινκίασ, θ οικογζνεια του ιερζα 1913

Ακράτα, αυλζσ 1903


Λαγκάδια Αρκαδίασ, 1903
Άκωσ, θ μονι μεγίςτθσ Λαφρασ, 1929
Άκωσ, μονι Βατοπαιδίου, 1929

Οδοιπορικό ςτον Άκω, 1928-1930


Οδοιπορικό ςτον Άκω, 1928-1930

Κερκυραίεσ ςτθν ζξοχθ, 1903


Γαςτοφρι Κζρκυρασ, ςτθν πθγι τθσ αυτοκράτειρασ Ελιςάβετ, 1903
Γιορτι ςτο Γαςτοφρι Κζρκυρασ, 1903
Όλυμποσ, το «ΠΑΝΘΕΟΝ», 1914
Όλυμποσ, καταυλιςμόσ κτθνοτροφϊν, 1914
Κοκκινόπουλο, Ελαςςόνα, 1913
Βοςκοί ςτθν κορυφι του Παρναςςοφ, 1903

Αμοργόσ, γυναίκεσ, 1911


Μφλοσ ςτθν Μαρϊνεια, 1911
Ζδεςςα, 1908
Κλειςοφρα Καςτοριάσ, εςωτερικό αρχοντικοφ, 1911
Μακεδονία, λίχνιςμα, 1911
Μακεδονία, φρουρόσ ςε φυλάκιο, 1913
Άνδρεσ και ςκυλιά ςτο δράμα Πρζβεηασ Ιωαννίνων, 1913

Δελβινάκι Ιωαννίνων, πρόκριτοι, 1913


Καβαλάρι Ηαγορίου, παλικάρι, 1913

Μετςοβο,1913
Μζτςοβο, ςτθ βρφςθ, 1913

Μετςοβο,1913
Κόνιτςα, Μεςογζφυρα, 1913

Μεςογζφυρα Κόνιτςασ, χωρικοί 1913


Ιωάννινα, θ λίμνθ με το κάςτρο, 1913

Το γεφφρι τθσ Άρτασ, 1913


Πάργα, 1913

Παραμυκιά, κρεοπωλεία, 1913


Παραμυκιά, 1913
Παραμυκιά, οικία Ρίγκα, 1913
Καςτρί Πρεβζηθσ, Ιερζασ ςτθν κατεςτραμμζνθ από τον πόλεμο εκκλθςιά, 1913
Φιλιάτεσ, εξοχι, 1913