Det gamle tv-signal til antenner slukkes

lørdag ved midnat. Er du klar?
F
å
r d
u


s
o
rt s
k
æ
rm


p
å
s
ø
n
d
a
g
?
Få hjælp her: Din tv-forhandler · Borgeroplysningen på tlf. 70 33 99 00 · www.DetNyeTv-signal.dk
TØR - HVOR ANDRE TIER tirsdag 27. oktober 2009 nr. 258 uge 44 106. årg. ekstrabladet.dk 14,00 kr.
F
O
T
O
:
E
K
S
T
R
A
B
L
A
D
E
T
.T
V
/
K
E
N
N
E
T
H
M
E
Y
E
R
HER ER
BILLEDERNE
DU IKKE MÅ SE
STOP PELSAVLERNES DYREMISHANDLING
LÆS SIDE
2, 4, 5,
6, 7, 8 OG 9
Mor til to
hugget ihjel
Samleveren anholdt i aftes
Trekronergade 110 * 2500 Valby * www.SKANREJSER.dk * Tlf. 3313 2350
BERLIN 4dg ..... fra 750,-
STETTIN 4dg ..... fra 950,-
HARZEN 4dg ..... fra 898,-
PRAG 3dg ... fra 1198,-
BUSREJSER
REJS LANGT BILLIGERE ...
L
A
NGTID
S
R
E
JS
E
R
!
fra 4998,-
4 uger nov-mar
SPANIEN
SKIREJSER
Spindleruv Mlyn - Tjekkiet
Også mulighed Ior f y
fra 798,-
Julemarked i Lübeck
F
ra d. 23/11
T
il d. 20/12
fra 198,-
inkl.
bus/hotel
Fly
Vi sejler altid med
Tlf. 33111313
Udgivet og trykt af
JP/Politikens Hus A/S. Adm.
direktør Lars Henrik Munch
Chefredaktører: Poul Madsen (ledende)
Bent Falbert (ansvarsh.) og Jan Jensen.
Redaktører: Karen Bro og Morten V. Poulsen
Abonnement: Bestilling, infor-
mation eller reklamation
Tlf. 70 21 03 13, fax 33 11 39 40
www.ekstrabladet.dk
Personlig betjening: Man.-fredag kl. 7.00-17.00
Lørdag samt søn- og helligdage kl. 7.30-12.00
København: Rådhuspladsen 37, 1785 Kbh. V
Tlf. 33 11 13 13. Åben hele døgnet (lukket lør-
dag kl. 22 til søndag kl. 11). Fax 33 14 10 00.
Mail: redaktionen@eb.dk
Århus: Frederiksgade 33, 8000
Århus C. Tlf. 86 13 27 44, fax
86 13 27 21. Sporten: Fax 86 13 27 24,
mail: ebaarhus@eb.dk
Syd- og Sønderjylland, Bundgårds-
vej 45, Erritsø, 7000 Fredericia,
tlf. 75 94 03 11, fax 75 94 02 87,
mail: eberritso@eb.dk
Sjælland, Ramsherred 6, 1.
4700 Næstved, tlf. 55 72 50 00,
fax 55 77 22 67,
mail: ebnestved@eb.dk
Vestjylland: Matrosvænget 104,
6710 Esbjerg V. tlf. 75 46 18 22,
mail: ebesbjerg@eb.dk
Side 2 27.10.2009
Grundlagt
1904
Flere overlever
nu i Gentofte
Overskrift i Berlingeren.
Vist så. Men man er da
begyndt at skyde dem, så det
er kun et spørgsmål om tid.
Jeg nægter at
tage roller, hvor
jeg skal være et
svagt sex-objekt
Sådan sagde Nicole Kidman un-
der en kongreshøring i USA iføl-
ge The Guardian. FOTO: AP
Nu har damen tilbragt
26 år med at spille svagt sex-
objekt. Hun skifter smag,
netop som hun af naturlige
grunde ikke får den slags
roller længere. Til gengæld
har hun gigantiske anlæg
for en rolle som hykler.
Nyhedsredaktører: Mogens Bille og George Hilton
KOM IGEN OM ET HALVT ÅR
EKSTRA BLADET og TV2 viste alle-
rede for uger siden billeder af
mishandlede pelsdyr fra 34 dan-
ske farme til kontrolmyndighe-
den, som er Fødevarestyrelsen.
Det var en rystende øjenåbner.
Derfor har styrelsen allerede
sammen med politiet skynd-
somst besøgt mange af farmene.
SJOVT NOK er forholdene pludse-
lig ganske pæne. Avlerne har haft
tid til at rydde op, herunder aflive
de mest elendige kræ. Det kan
være dyr med lamme ben, alvorli-
ge bidmærker, bylder i munden.
Eller det kan være en ræv, der
mangler et helt ben!
REGLERNE i dyreværnsloven er
således til en afveksling blevet
overholdt på det seneste. Nemlig
at mink og ræve skal tilses hver
dag, ligesom sygdomme skal af-
hjælpes omgående i form af dyr-
lægehjælp eller aflivning.
AFSLØRINGEN af skandalen, som
billeddokumenteres offentligt i
dag, har skabt panik i pelsdyrav-
lernes forening. Det forstår vi
godt. Deres formand, Erik Ugilt
Hansen, er såmænd blandt de
værste mishandlere, viser billed-
er af hans dyr. Han kan ikke selv
holde ud at se fotografierne – men
fører alligevel kampagne mod
budbringerne: TV2 og Ekstra
Bladet.
ENKELTE ærlige farmere erkender
dog ligeud, at den er helt gal med
moralen i branchen, hvis milli-
ard-indtægter burde muliggøre
forsvarlige pelsbrug.
HELT ÅBENBART sker kvalitetshøj-
nelsen ikke af sig selv. Tillid til
farmerne er der langtfra basis
for. Der må en skrap kontrol til.
Vi foreslår, at statskontrollan-
terne besøger farmene igen om
tre måneder, et halvt år – og så
fremdeles. Gerne uvarslet, tak.
Og mod regning.
DAN JØRGENSEN fra EU-parlamen-
tet foreslår nu, at al pelsdyravl
forbydes. Så langt vil vi ikke gå.
Men hvis branchen vil have lov at
eksistere, er det på høje tid, at den
hæver kravene til sig selv. Den
har råd til det.
Læs reportagen side 4, 5, 6, 7, 8 og 9
Afsløringen af
mishandlingen
har skabt panik
FOTO: EKSTRABLADET.TV
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fremgang for rygning
Sundhedseksperter har i
årevis fremhævet Irland
som foregangsland for ry-
gepolitik.
Det irske rygeforbud fra
2004 er omtalt som en stor
succes, som fik antallet af
rygere til at dale.
En undersøgelse fra som-
meren 2009 viser imidler-
tid, at rygernes andel af
befolkningen er i frem-
gang. Nu ryger 33 pct. af
irerne, det højeste antal i
11 år, oplyser Danmarks
Rygerforening.
Forbud fører altså ikke
til færre rygere, og for-
eningen håber, danskerne
vil tage ved lære.
Det er et fromt håb.
Men rent logisk må læren
fra Irland være, at vi i Dan-
mark skal indføre endnu
skrappere rygeforbud.
For så stiger antallet af
rygere, hvilket Danmarks
Rygerforening gerne ser.
Forudsat altså at dansker-
ne er lige så trodsige som
irerne.
Vi foreslår, at rygerfore-
ningen laver en fælles
kampagne med Kræftens
Bekæmpelse.
Agitatoren fra Den Gule Negl må gå i kompagniskab
med Kræftens Bekæmpelse! FOTO: MARTIN KURT HAGLUND
Georgs brandert som opera
’Kongen af Himmelby’ hed-
der Den Fynske Operas nye
forestilling, som kun får to
stjerner i Jydepotten. Tek-
sten er skrevet af den gamle
stukkatør Georg Metz, som
mange troede død. Men nej,
nu synges han i Odense til
musik af en Niels Marthin-
sen.
Jo dårligere forestillinger,
jo længere programmer,
skriver Jyppens kritiker
John Christiansen, som
ganske rigtigt gik hjem med
et alenlangt program. Det
fortæller, at operaen hand-
ler om en drankers dag og
udgør komponistens tilgi-
velse af sine forældres alko-
holisme.
Hvad Georg Metz angår,
har han næppe haft behov
for at gå en alkoholikergene-
ration tilbage. Han er nu en-
gang fuld af sig selv, og det
er altid faldet Georg let at
tilgive sine egne egenskaber,
blandt hvilke der ikke findes
én egentlig svaghed. Dét véd
vi fra ham selv.
Tilbage er at gratulere
med, at Georgs brandert op-
føres hele otte gange i en
middelstor provinsby. Læren
heraf er, at det kan gå frem-
ad for enhver.
G. Metz – ottedobbelt
brandert i Odense. FOTO:
PETER HOVE OLESEN
Ultimatum
til kristne
’Konverter til islam, betal
den særlige skat, som islam
påkræver over for religiøse
mindretal, eller forlad lan-
det.’
Sådan står der i Taleban-
bevægelsens brev til Paki-
stans kristne ledere, som
fortsætter:
’Hvis de kristne ikke ac-
cepterer vores ultimatum,
vil vi dræbe dem, brænde
deres huse og bruge deres
koner som sex-slaver.’
Og så er der folk, som
klager over den italienske
mafias manerer! Hér er der
virkelig tale om et tilbud,
man næsten ikke kan sige
nej til, når man ser på alter-
nativet. Som Taleban formu-
lerer det: De kristne i Paki-
stan bestemmer faktisk helt
selv deres skæbne. Det er ba-
re at vælge.
Svært at sige nej til Tale-
ban-gutternes tilbud.
FOTO: AP
Hebraisk er et folkekrav
Det er stadig muligt at stu-
dere til præst i Århus, selv
om jungleuniversitetets teo-
logiske fakultet ikke søges
af ret mange studenter.
En af dem, Rasmus Chri-
stensen, beretter i Kriste-
ligt Dagblads kronik, at de-
kan Carsten Riis formaste-
de sig til at foreslå, at latin
og hebraisk blev strøget af
studieplanen for at lokke
flere til at vove sig ind i fag-
et.
Dekanen blev stenet ån-
deligt af de andre lærere
ved fakultetet og måtte
trække snuden til sig for ik-
ke at få den i klemme under
en brosten.
Selvfølgelig måtte fjolset
opgive den vanvittigt anar-
kistiske tanke.
Hvordan i alverden havde
Carsten Riis forestillet sig, at
bedstemor Hertha i Vorupør
skulle holde ud at gå i kirke
om søndagen for at høre på
en præst, der ikke forstår he-
braisk og latin?
Aldrig i livet!
Tal hebraisk, din hund!
FOTO: THORKILD AMDI
Det siger
loven
Pelsdyr skal tilses mindst
en gang om dagen.
Hvis et eller flere pelsdyr vi-
ser tydelige tegn på sundheds-
eller adfærdsmæssige afvigel-
ser, skal den ansvarlige for dy-
rene omgående tage skridt til
at få fastslået årsagen og sør-
ge for en passende afhjælp-
ning af problemet.
Hvis afhjælpningen ikke vir-
ker, skal en dyrlæge konsulte-
res hurtigst muligt, eller pels-
dyrene skal aflives straks.
Hvis aflivning sker straks el-
ler efter anbefaling fra en dyr-
læge, må produktionen først
genoptages, når der er truffet
foranstaltninger med henblik
på afhjælpning af problemet.
Pelsdyr skal i deres bure
have adgang til materiale som
halm, hylder og rør, der kan
bruges til leg, gnavning osv.
Burene skal holdes rene, så
skadedyr undgås.
4 EKSTRA BLADET
TIRSDAG 27. OKTOBER 2009
REDIGERET AF SØREN HENRIK JACOBSEN
EKSTRA BLADET KAMPAGNE
TIRSDAGENS
SPØRGSMÅL
ekstrabladet.dk
Synes du, mink-avl
skal forbydes i
Danmark?
?
Farm 54
Farm 97
Udpluk af Ekstra Bladets
dokumentation fra de 34 farme
viser en lang række overtrædelser
af love og regler. Det er disse
optagelser, som pelsindustrien
har forsøgt at få forbudt
Ifølge optagelserne er der på
33 ud af 34 farme fundet over-
trædelser af bekendtgørel-
sen om beskyttelse af pels-
dyr. På 20 ud af 34 farme fin-
des skader på dyrene. Og på
11 farme er der fundet døde
dyr.
Farm 2, 4173 Fjenneslev
Mink med alvorlig bidska-
de. Desuden mangler nogle
af dyrene halm, hylde og rør
til adspredelse.
Farm 9, 4660 St. Heddinge
Mink mangler det ene øre
og døde dyr.
Farm 43, 8585 Glesborg
Mink med store bidskader,
døde mink, manglende hyl-
der og rør.
Farm 46, 8585 Glesborg
Mink med stor bidskade,
og der mangler halm, hylde
og rør.
Farm 54, 7171 Uldum
Beskidte og for små bure.
Mangler halm, hylde og rør.
Farm 60, 6960 Hvide Sande
Mink med store bidskader,
døde dyr, beskidte bure.
Mangler halm hylde og rør.
Farm 70, Houvig Klitvej 14B,
6950 Ringkøbing
Mink med store bidskader,
ødelagte bure. Mangler
halm, hylde og rør.
Farm 92, Hobrovej 19, 9632
Møldrup
Trebenet ræv, ræv med
tandkøds-svulster.
Farm 93, Tingvej, 8832 Skals
Mink med store bidskader,
døde mink, rådne kadavere,
ødelagte bure. Mangler
halm, hylder og rør.
Farm 97, Minkfarmen ved
Grønnevej 15, 7730 Hanstholm
Mink store bidskader.
Mangler hylder, rør og halm.
Farm 100, Skraldekær 2A,
7700 Thisted
Mink med bidskader.
Mangler hylder og rør.
Farm 101 A, Minkvej 2, 4 og
10, 7730 Hanstholm
Mink med bidskader, døde
dyr. Mangler halm, hylder og
rør.
Farm 101 B, Minkvej 2, 4 og
10, 7730 Hanstholm
Mink med bidskader, døde
dyr. Mangler halm, hylder og
rør.
Farm 101 K, Minkvej 2, 4 og
10, 7730 Hanstholm
Mink med bidskader, døde
dyr. Mangler halm, hylder og
rør.
FOTO: EKSTRABLADET.TV
Læs hele listen på
ekstrabladet.dk
Farm 9
Farm 101
HER ER DE
BILLEDER
DU IKKE
MÅ SE
TIRSDAG 27. OKTOBER 2009 ...
EKSTRA BLADET 5 REDIGERET AF SØREN HENRIK JACOBSEN
STOP
MISHANDLINGEN
Danske pelsdyravlere
misrøgter deres dyr
og scorer kassen,
mens kendte
danskere flasher
deres pelse.
NU ER DET NOK
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Læs mere på side
6, 7, 8 og 9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Smæde-
kampagne
I EN HISTORISK beskidt smædekampag-
ne mod Ekstra Bladet og TV2 har pels-
dyr-industrien forsøgt at stoppe offent-
liggørelsen af de billeder, du kan se på
de næste sider. Billeder, der dokumen-
terer, at den er helt gal med dyrevelfær-
den i den danske pelsdyr-branche.
Hvis du stadig – efter at have læst
avisen – er i tvivl, så gennemgå den
fulde dokumentationen, som du kan
finde på ekstrabladet.dk. Vi har også
vist billederne til verdens førende, uaf-
hængige pelsdyr-eksperter, og de er ry-
stede.
MEN I STEDET for at gøre noget ved pro-
blemerne har pelsdyr-industrien for-
søgt at mistænkeliggøre os og stoppe of-
fentlighedens adgang til at se den ucen-
surerede version af virkeligheden på de
danske pelsdyrfarme.
Anført af informationschef Sander
Jacobsen, Danmarks svar på Saddam
Husseins informationsminister Komi-
ske Ali, har pelsdyr-industrien dagligt
spredt løgne om vore metoder og moti-
ver. Man har kastet hundredtusindvis
af kroner ind i dagbladsannoncer for at
manipulere offentligheden, og man har
ynkeligt forsøgt at få fogedretten til at
stoppe billederne. Annoncerne fortsæt-
ter – en af dem kan du se på side 11 i
dagens udgave af Ekstra Bladet. Men i
modsætning til pelsdyr-industrien tåler
vi at blive modsagt.
HELDIGVIS ER ALLE forsøg på censur slå-
et fejl for Komiske Ali og hans kumpa-
ner. Tilbage står en branche uden tro-
værdighed. For naturligvis er det vig-
tigt for offentligheden at se, hvordan
dyrene behandles. Det er fogedretten
også helt enige med os i.
Vi er ikke imod pelsdyravl eller folk,
der går i pelse. Men vi kræver, at dyre-
ne behandles ordentligt.
I MODSÆTNING til pelsdyravler-industri-
en har vi intet at skjule. På de følgende
sider kan du detaljeret læse, hvordan vi
har skaffet billederne. Vi allierede os
med dyreværnsorganisationen Anima,
som Komiske Ali har forsøgt at hænge
ud som rabiate fanatikere, der hader al-
le dyr og i øvrigt er veganere – som om
det var ulovligt kun at spise grøntsager.
Vi ringede ikke i forvejen til farmer-
ne, men lod Anima forcere hegnene
uden først at spørge om lov. Det gjorde
vi for at få et retvisende, ucensureret
billede af pelsdyrenes forhold i Dan-
mark.
DET ER naturligvis en kontroversiel me-
tode, som vi sjældent bruger. Men efter-
følgende er jeg blevet endnu mere over-
bevist om, at vi gjorde det rigtige. Smæ-
dekampagnen fra Kopenhagen Fur og
pelsdyr-industrien viser, at det ikke er
fra den kant, vi får sandheden. De vil
kun tillade os at se et glansbillede.
Kig på billederne her i avisen, se tv-
optagelserne på ekstrabladet.dk, og be-
døm selv, hvem der har det største pro-
blem: Er det os eller den branche, der
forsøger at skjule de rystende forhold
for pelsdyrene?
Poul
Madsen
poma@eb.dk
Ledende chefredaktør
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kommentar
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Farm 2
Farm 60
Farm 92
Farm 93
Farm 43
Farm 46
Farm 70
Farm 100
ekstrabladet.dk
Se alle
optagelserne

6 EKSTRA BLADET
TIRSDAG 27. OKTOBER 2009
REDIGERET AF BIRGITTE HELWEG
Sådan gjorde vi
Miki Mistrati
redaktionschef for
gravergruppen
----------------------------
Jeg fik et tip fra en kilde, der i
al sin enkelhed gik ud på, at vi
burde kigge kritisk på den dan-
ske pelsindustri. I den forbindel-
se opsøgte jeg en række dyre-
værnsfolk, herunder repræsen-
tanter fra Anima, der er en
dansk dyreværnsforening. En
forening, der er medlem af Doso
– en paraplyorganisation for 15
dyreværnsforeninger som Kat-
tens Værn og Hestens Værn.
Foreningen fortalte, at ræve
og mink udsættes for grov dyre-
mishandling hos danske farmere
på samme måde, som man har
set det i Norge.
Jeg tvivlede og bad efterføl-
gende Anima om at bevise på-
standen.
Repræsentanter fra Anima
valgte derefter at forcere hegnet
til 34 tilfældige ræve- og mink-
farme i Danmark i perioden 12.
august til 14. september 2009
og videooptage dyrene i fangen-
skab med et kamera udlånt af
mig, da jeg ville undgå billed-
manipulation.
Desuden er alle videoopta-
gelserne leveret til Ekstra Bladet
i uklippet tilstand, så det er mu-
ligt at kontrollere præcis hvilken
farm, de forskellige billeder
HOV DEN MANGL
Pelsindustriens grove misrøgt: Hemmelige optagelser på mink- og rævefarme viser, hvordan
Steen Larsen
Foto: ekstrabladet.tv
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En ræv med tre ben, der hal-
ter rundt på trådnet. En ræv
med munden fuld af bylder.
Flere mink med lamme bag-
ben, der ikke kan bevæge
sig. En hel stribe af mink
med åbne kødsår.
Dyrene misrøgtes i den
danske pelsindustri, som er
en milliardforretning og en
af Danmarks store eksport-
succeser.
Men succesen har sin pris,
viser en række optagelser,
som Ekstra Bladet er kom-
met i besiddelse af, og som
viser hverdagen på en ræk-
ke tilfældigt udvalgte farme
i Danmark.
På de 34 farme, som har
haft uanmeldt besøg af dyre-
værnsfolk med snurrende
kamera, er der alle steder
kritisable forhold eller di-
rekte misrøgt af pelsdyrene.
På en af landets rævefar-
me humpede en ræv rundt
på tre ben i det lille bur, da
optagelserne blev lavet. Be-
net blev bidt af af moderen i
forbindelse med fødslen i
april, oplyser bestyreren af
farmen. Han aflivede ikke
dyret dengang, men efter at
optagelserne er kommet for
dagens lys, er den trebenede
ræv blevet pelset, siger be-
styreren.
Svulster i munden
På samme farm, der ejes af
Jens Kristensen, har flere af
rævene munden fyldt med
tandkødssvulster, viser op-
tagelserne af en sølvræv.
Og billederne af ræven hu-
er på ingen måde kontorche-
fen i Fødevarestyrelsen, dyr-
læge Per Henriksen:
– Det kunne tyde på en ar-
velig sygdom, som medfører
nydannelser i munden, og
som betyder, at ræven i sid-
ste ende ikke kan indtage fø-
de og dermed dør.
– Ville I reagerer på sådan
noget også?
– Ja den skal helt klart af-
lives, siger Per Henriksen.
Et flertal i Folketinget har
forbudt rævefarme, men for-
buddet slår først fuldt igen-
nem om 15 år, og den lang-
strakte afvikling af denne
del af pelsindustrien vil gå
ud over dyrene, mener for-
manden for dyreetisk råd,
Peter Sandøe.
Et spørgsmål om penge
– Det betyder, at de, der bli-
ver tilbage, får en dårligere
velfærd, fordi der jo ikke er
nogen, der vil investere i at
forbedre forholdene, når
man ved, det skal lukkes, si-
ger han.
Peter Sandøe mener, at
den langstrakte afvikling af
rævefarmene skyldes øko-
nomiske hensyn.
– Det er formodentlig, for-
di de ikke ønsker at udbetale
erstatning, men når man
lukker et erhverv med en
tidsbegrænsning, så er der
jo ikke noget, der bliver bed-
re, siger han.
steen@eb.dk
ekstrabladet.dk
Se alle
de chokerende
optagelser
Modbydeligt
Denne sølvræv fik sit fjerde ben bidt af ved fødslen. Men der er penge i pelsværket, så derfor
måtte den humpe rundt så godt, den nu kunne, indtil den blev pelset.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
På de 34 farme, som har haft
uanmeldt besøg af dyreværnsfolk
med snurrende kamera, er der alle
steder kritisable forhold eller
direkte misrøgt af pelsdyrene
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EKSTRA BLADET KAMPAGNE
Et fint liv
med tre ben
og bylder
Ekstra Bladet og TV2 har
vist vores optagelser af den
trebenede ræv og ræven med
masser af bylder i munden
til ejeren af minkfarmen,
Jens Kristensen.
– Prøv at se, den mangler et
ben?
– Ja det er korrekt, det er
også rigtigt. Det kan godt
være, der er en mere, der
mangler et ben, men det er
helt fra lille af, den har
manglet det.
– Det dyr har ikke et ringe-
re liv end nogle af de andre.
– Og den der har en forfær-
delig sygdom i munden?
– Ja men jeg vil næsten vo-
ve at påstå, at den ikke er fra
os af. Jeg kan jo ikke se, om
det (billederne, red.) er fra os
af.
– Hvad havde du gjort, hvis
du havde set den?
– Jamen hvis der var en,
der gik sådan, så var den ble-
vet slået ihjel.
Dyrlægen ikke tilkaldt
Senere kontakter Ekstra
Bladet igen Jens Kristensen
men bliver denne gang hen-
vist til forvalteren af far-
men, Ole Olsen.
Han erkender, at der er to
ræve på farmen, som har
haft såkaldte tandkødssvul-
ster. Ingen af dyrene er ble-
vet tilset af en dyrlæge, op-
lyser forvalteren.
Ingen problemer
Den ene er blevet behandlet
med antibiotika og lever,
mens den anden – en 11 år
gammel sølvræv – er død af
alderdom, efter optagelser-
ne har fundet sted.
– Han har et lige så godt liv
som alle andre. Tandkøds-
svulsterne er kun et pro-
blem, hvis der går betændel-
se i det.
Fin pels fra den trebenede
Forvalteren erkender også,
at der er – eller rettere har
været – en ræv på tre ben. Ef-
ter optagelserne er den nem-
lig blevet pelset.
– For at der ikke skulle væ-
re noget at komme efter, så
pelsede jeg den 14 dage før
normalt.
– Og selv om jeg gjorde det
lidt før, så er det en meget fin
pels.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GROTESK PÅSTAND:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
stammer fra.
Animas kriterium for de udvalg-
te farme var, at ingen af dem
stod på Kopenhagen Furs dag-
ligt opdaterede liste over syg-
domsramte farme.
Alle optagelserne er lavet
efter samme metode, som når
Fødevarestyrelsen laver kontrol-
besøg på de danske farme. På
den måde har der ikke været ri-
siko for at påføre dyrene syg-
dom.
Anima har derfor ikke haft fysisk
kontakt med dyrene. Mellem
besøgene har de rengjort og
desinficeret fodtøj med desinfi-
ceringsmiddel. De har skiftet tøj
og vasket det anvendte tøj ved
60 grader. Mellem besøgene har
de vasket hænderne og brugt
desinficerende middel til hæn-
derne.
LER ET BEN
dyrene lider
De overtræder dyreværnsloven
Landets førende kontrol-
myndighed med mink- og
rævefarme mener, at dyre-
værnsloven er overtrådt på
de optagelser, som Ekstra
Bladet og TV2 er i besiddelse
af.
– Billederne viser, at der er
tilfælde, som jeg umiddel-
bart kan vurdere er overtræ-
delser af dyreværnsloven, si-
ger kontorchef i Fødevare-
styrelsen Per Henriksen.
Behandles eller aflives
Per Henriksen, der selv er
dyrlæge, reagerer meget
skarpt på de store kødsår,
som har fået lov til at udvikle
sig på en hel stribe mink.
– Ejerne skulle for lang tid
siden enten have fået de dyr
behandlet eller aflivet, som
har ældre bideskader – altså
bylder der er blevet til store
åbne sår. Det er uacceptabelt
at se det i en pelsdyrfarm.
Ejerens tilsyn svigter
De mange skader på dyrene
skyldes ifølge kontorchefen,
at minkavlerne ikke har væ-
ret grundige nok med at føre
tilsyn med dyrene, som er et
hovedkrav i reglerne.
– Hvis vi antager, at det er
danske farme, der er blevet
fotograferet, så tyder det på,
at der i hvert fald på nogle
farme er velfærdsmæssige
problemer, og hvor ejerens
tilsyn simpelt hen er svigtet.
En af verdens førende eks-
perter på pelsdyrområdet,
Georgia Maeson, professor i
dyrevelfærd ved Guelph Uni-
versitet i Canada er ’choke-
ret’ over optagelserne fra de
danske farme.
– En grundig farmer ville
ha opdaget de her ting og sat
dyrene i behandling. Og hvis
behandlingen ikke virker,
skal dyrene aflives, og jeg må
indrømme, at jeg aldrig har
set så grimme bidskader før,
siger hun.
Tid til at rydde op
Efter at have set optagelser-
ne fra farmene har Fødeva-
restyrelsen bedt sine regio-
ner om at anmelde de pågæl-
dende farmere til politiet.
Adresserne har Fødevare-
styrelsen fået fra Dansk
Pelsavlerforening efter, at
TV2 har sendt breve ud til de
32 farmere.
Det skete allerede 8. okto-
ber, og først en uge senere
begyndte politi og dyrlæger
at møde op hos farmerne,
der således har haft god tid
til at rydde op.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EKSPERT OM FARMERNE:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Flere af rævene har munden fyldt med tandkødssvulster, som betyder, at de i sidste ende ikke kan indtage føde
og dermed dør.
– Det kan godt være, der er en mere, der mangler et
ben, men det er helt fra lille af, den har manglet det.
Det dyr har ikke et ringere liv, hævder minkfarmens
ejer, Jens Kristensen. FOTO: THOMAS LEKFELDT
TIRSDAG 27. OKTOBER 2009 ...
EKSTRA BLADET 7 REDIGERET AF BIRGITTE HELWEG
STOP
MISHANDLINGEN
Danske pelsdyravlere
misrøgter deres dyr
og scorer kassen,
mens kendte
danskere flasher
deres pelse.
NU ER DET NOK
8 EKSTRA BLADET
TIRSDAG 27. OKTOBER 2009
REDIGERET AF BIRGITTE HELWEG
Pelsdyravlernes formand, Erik Ugilt Hansen, vil ikke
kommentere, hvorfor han selv og en række af hans
medlemmer misrøgter deres dyr. FOTO: THOMAS LEKFELDT
Hans mink
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FORMANDEN ER EN AF DE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEN SKULLE
HAVE VÆRET
SLÅET IHJEL
Erkender dyremishandling:
Minkfarmer Michael Møller forstår godt,
hvis han nu bliver meldt til politiet
Steen Larsen
Foto: ekstrabladet.tv
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
– Den er ikke køn. Det kan
jeg godt se.
Ekstra Bladet og TV2 har
vist optagelser af mink med
store kødsår fra Michael
Møllers egen farm, og han
valgte med det samme at gå
til bekendelse.
– Et kæmpestort kødsår?
– Det kan jeg godt se.
– Optagelserne har fundet
sted over tre gange. Dyret har
været der alle tre gange?
– Det kan jeg godt se er for-
kert. Hvis jeg kører derop i
morgen, kan jeg måske også
finde nogle.
– Det her er jo et brud på dy-
reværnsloven?
– Ja, det ved jeg godt.
I har jo ledt efter dem
– Du har ikke noget imod, at vi
kalder det dyremishandling?
– Nej. Det er synd. Den
skulle have været slået ihjel.
– Det er strafbart. Hvordan
kan du forsvare, at dine dyr har
det på den måde?
– Det kan jeg heller ikke.
Den skulle have været afli-
vet.
– Hvorfor har du ikke opda-
get den?
– Jeg har taget nogle fra og
sprøjtet dem med penicillin,
men I har jo ledt efter dem.
Det er ikke optimalt
– Når man kan komme tre gan-
ge, og det dyr stadigvæk ikke er
kommet i behandling, så er der
jo noget helt galt?
– Helt sikkert, det vil jeg
give dig ret i.
– Hvad vil du så selv sige om
den måde du driver din farm
på?
– Det er jo ikke optimalt.
– Har du vidst det her, inden
vi kom?
– Om jeg har vidst det. Jeg
vidste godt, at der var sådan
nogle der, men jeg vidste ik-
ke, at I kom. Den skulle have
været aflivet for længe si-
den.
Der er nogle hvert år der
ser sådan ud
– Men hvordan kan du vide, at
der er dyr, der har det sådan, og
så ikke aflive dem?
– Men det kunne jeg jo hel-
ler ikke vide, hvis jeg ikke
har set den?
– Men du siger, at du godt
ved, at der er dyr, der har det
sådan?
– Ja det ved jeg godt. Jeg
har nogle, som jeg har taget
fra.
– Men hvordan er det kom-
met så vidt. Hvor lang tid er det
her forgået på din farm? Taler
vi om år?
– Nej. Der er nogle hvert
år, der ser sådan der ud.
Det er jo det, jeg lever af
– Det her kan man finde på en
time. Så er der optagelser af
tre-fire dyr med store sår eller
døde dyr ...
– Det er jeg jo også selv lidt
træt af. Men jeg prøver jo på
at redde dem, så jeg kan få så
meget ud af skindet som mu-
ligt. Det er jo det, jeg skal le-
ve af.
– Så du tænker kun på pen-
gene?
– Nej, ja både på pengene,
det er det, vi skal leve af.
Selvfølgelig tænker jeg også
på dyrene.
– Så du prøver at få så meget
ud af skindet som muligt i ste-
det for at aflive dem?
– Altså, hvis jeg ser sådan
nogle, så sætter jeg dem ind i
nogle tomme bure og giver
dem som regel noget penicil-
lin for, at de skal prøve at
komme sig.
– Er det, fordi du ikke kan
overskue det?
– Nej, det er det ikke. Jeg
går der hver dag.
Relevant at politianmelde
– Vil du gå op i morgen og tjek-
ke samtlige bure for at se, om
der er flere, der har det sådan?
– Ja.
– Når vi viser de her billeder
på tv, kan man forestille sig, at
der er nogle, der vil melde poli-
tianmelde dig?
– Det er jeg sikker på, at
der er nogle, der vil.
– Hvordan vil du forholde dig
til det?
– Det vil jeg have det skidt
med.
– Kan du selv se, det er rele-
vant at politianmelde dig?
– Ja, det kan jeg godt se.
Ikke godt nok
– Hvad vil du gøre for at undgå
det her i fremtiden?
– Jeg vil sørge for, at sådan
nogle der bliver aflivet, og så
vil jeg sørge for, at de bliver
reddet og tage det i opløbet
og få dem behandlet.
– Så du vil tage det at passe
dine mink mere seriøst i frem-
tiden?
– Det synes jeg også, jeg
har gjort.
– Men ikke godt nok?
– Nej, det kan jeg jo se.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeg prøver jo på at redde dem,
så jeg kan få så meget ud af
skindet som muligt.
Det er jo det, jeg skal leve af
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Michael Møller
indrømmer, at
han ikke har
passet sine mink
godt nok, da han
konfronteres
med
ekstrabladet.tv’s
optagelser fra
hans farm.
Halen på
denne mink i
Michael
Møllers farm
er ét kæmpe
åbent
kødsår.
EKSTRA BLADET KAMPAGNE
ekstrabladet.tv
Se alle de
chokerende
optaglser på
har store kødsår
Pelsdyravlerne får meget
svært ved at forsvare sig
mod Ekstra Bladet og TV2’s
afsløringer ved at slå på, at
der blot er tale om enkelte
brodne kar i en ellers nobel
og regelret branche.
Den er nemlig helt gal med
dyrevelfærden hos pelsdy-
ravlernes førstemand, Erik
Ugilt Hansen, der ejer en
farm ved Hobro.
Rent faktisk var netop for-
mandens farm en af de vær-
ste af de 34 farme, som fik
hemmeligt besøg med kame-
ra.
Lamme og døde mink
Optagelserne hos Erik Ugilt
Hansen viser mink med lam-
me bagben, mink med åbne
kødsår og flere døde mink,
der ser ud til at have ligget
meget længe i deres bure.
Og der burde farmeren ha-
ve grebet ind, mener dyrlæ-
ge Per Henriksen, kontor-
chef i Fødevarestyrelsen,
der står for kontrollen af dy-
revelfærden hos landets
pelsdyravlere:
Det er ejerens ansvar
– Der skal ejeren jo tilkalde
en dyrlæge, som kan finde ud
af årsagen til, at dyret angi-
veligt er lam, som et af dem
ser ud til at være.
– Og dyrlægen må så finde
ud af, om der er en chance
for overlevelse, og er der ik-
ke det, så skal ejeren natur-
ligvis få dyret aflivet med det
samme, siger kontorchefen.
Erik Ugilt Hansen har væ-
ret formand for Dansk Pels-
dyravlerforening i 17 år, og
så er han tillige medlem af
Landbrugsrådets bestyrelse.
Trods de fine poster er han
idømt en stribe miljødom-
me. I 2003 fik han en af de
største miljøbøder på 2,6 mil-
lioner kroner for overfod-
ring på to dambrug. Selve
bøden var på 534.000 kroner,
mens 2,1 millioner blev kon-
fiskeret som uberettiget for-
tjeneste.
Vil ikke se optagelserne
Erik Uglit Hansen vil lige-
som de fleste af de øvrige far-
mere ikke se optagelserne af
hans egne misrøgtede dyr,
da vi opsøgte ham på hans
farm i sidste uge.
– Nej, det vil jeg ikke. Jeg
har ingen kommentarer.
– Men du er jo formand for
pelsdyravlerne?
– Vi har besluttet, at det
kun er vores sekretariat i
København, der udtaler sig i
denne sag.
– Ellers kunne vi alle sam-
men rende rundt og sige no-
get forskelligt.
– Men du er formand?
– Jeg har ingen kommen-
tarer.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VÆRSTE PELSDYRAVLERE:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dyrene lider også hos pelsdyravlernes formand.
Minken her har et stort kødsår i hovedet.
Grusomme skader
Blodet løber fra minkens ødelagte næse. Man skal ikke være professor for
at kunne se, at Michael Møllers mink lider og burde aflives.
Studerende
afslører pels-
industrien
Normalt studerer 25-årige
Thorbjørn Schiønning er-
hvervsøkonomi og kommu-
nikation på Copenhagen Bu-
siness School.
Men han er ikke bare en
målrettet studerende. Som
medlem af dyreværnsfor-
eningen Anima har han
valgt at bryde loven for at do-
kumentere, at dyrene lider
på landets mink- og rævefar-
me.
Når han er gået så langt,
skyldes det, at han mener,
det er den eneste måde at få
et reelt indblik i pelsdyrin-
dustrien.
Umuligt at komme ind
– Vi ser det som en nødven-
dighed, fordi pelsindustrien
i mange år har holdt det me-
get skjult, hvordan virkelig-
heden er.
– Hvis studerende eller
journalister gerne vil have
adgang til farmene, så er det
meget meget besværligt.
– Og når de så endelig får
lov, er det med to pr-folk i
ryggen, som sørger for, at
man ser det, som de gerne vil
have.
– Men vi vil gerne vise,
hvordan virkeligheden er. Så
vi har set os nødsaget til at
hoppe over hegnet for at vise
det, siger Thorbjørn Schiøn-
ning.
Vil vise omfanget
Når Thorbjørn Schiønning
ikke med det samme har an-
meldt en farmer, hvor der er
dyr, der lider, skyldes det, at
ambitionen har været at vi-
se, at der er tale om et gene-
relt problem i branchen.
– Hvis vi starter med at gå
ud og anmelde en enkelt far-
mer, så vil andre hurtigt bli-
ve advaret, og de vil begynde
at rydde op.
– Vi er interesserede i at
vise problemets omfang.
Thorbjørn Schiønning vil vise, hvordan dyrene lider, inden
de ender som fine pelse i butikkerne. FOTO: JAN UNGER
13
millioner mink
pelses hver år her-
hjemme. Danmark
er verdens største
producent af mink
med godt 2000
pelsfarme.
TIRSDAG 27. OKTOBER 2009 ...
EKSTRA BLADET 9 REDIGERET AF BIRGITTE HELWEG
STOP
MISHANDLINGEN
Danske pelsdyravlere
misrøgter deres dyr
og scorer kassen,
mens kendte
danskere flasher
deres pelse.
NU ER DET NOK
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Side 9-pigen er i dag på side 19
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TØR - HVOR ANDRE TIER onsdag 28. oktober 2009 nr. 259 uge 44 106. årg. ekstrabladet.dk 14,00 kr.
F
O
T
O
:
T
H
O
M
A
S
S
J
Ø
R
U
P
/
J
E
N
S
D
I
G
E
/
M
O
G
E
N
S
F
L
I
N
D
T
/
P
O
L
F
O
T
O
/
N
I
C
O
L
A
I
B
R
I
X
Det gamle tv-signal til antenner slukkes
lørdag ved midnat. Er du klar?
F
å
r d
u


s
o
rt s
k
æ
rm


p
å
s
ø
n
d
a
g
?
Få hjælp her: Din tv-forhandler · Borgeroplysningen på tlf. 70 33 99 00 · www.DetNyeTv-signal.dk
Plade-aktuelle
Thomas Helmig:
Jeg er et
gammelt
røvhul
GLAD FOR
PELSEN?
nationen!
i oprør:
Nu skal
mishandlingen
af pelsdyr
stoppes
HAN KAN
FÆLDE
KIRSTENS
MORDER
Nyt spor
Terror-celles
hævn for
Muhammed-
tegninger
VILLE
MYRDE
REDAKTØR
REKLAMESØJLE I PELS
8 EKSTRA BLADET
ONSDAG 28. OKTOBER 2009
REDIGERET AF SØREN HENRIK JACOBSEN
EKSTRA BLADET KAMPAGNE
Købt og betalt af Kopenhagen
Mette Kjær
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mia Lyhne, Caroline Hen-
derson, Suzanne Brøgger og
Malene Schwartz er Kopen-
hagen Furs ansigter udadtil.
I glamourøse reklamer frem-
viser de fire damer de eks-
klusive pelse.
Med Ekstra Bladets og
TV2’s afsløringer af mis-
handlede dyr på danske far-
me er de fire damers rekla-
mearbejde for pelsavlerne
blevet til en ubehagelig affæ-
re.
Det har ikke været muligt
at få et svar fra de fire kvin-
der på, hvordan de har det
med at reklamere for et er-
hverv, hvor dyremishand-
ling foregår. I en mail svarer
Caroline Hendersons pres-
seansvarlige, Maria Thee-
sink:
– Jeg har talt med Caroline
om dette, og hun ønsker ikke
at medvirke i artiklen. Hå-
ber på jeres forståelse for
dette.
Ingen kommentar
I en telefonsamtale med Ma-
ria Theesink i går, hvor bille-
derne blev offentliggjort, ef-
terlyser vi igen en udtalelse
fra Caroline Henderson.
– Nu er billederne offentlig-
gjort, så jeg vil lige høre igen,
hvad Caroline synes?
– Jeg har sagt, hun ikke vil
udtale sig.
– Nej, men det kunne jo væ-
re, hun havde ombestemt sig
efter at have set billederne.
Det må være ubehageligt at
have lagt ansigt til de rekla-
mer, og så kommer sådan nogle
billeder?
– Nej, og det er jo nok også
derfor, hun ikke har lyst til
at udtale sig, men jeg skal
nok spørge igen og vende til-
bage.
Lyhne har ikke tid
Samtalen med Mia Lyhne
forløb således, da Ekstra Bla-
det kontaktede hende:
– Det har jeg altså ikke tid
til at svare på. Jeg er på vej
ud, og jeg kan høre, det bli-
ver en længere snak.
– Kan du ikke bare komme
med en hurtig kommentar. Har
du set billederne? Synes du,
det er okay?
– Jeg har virkelig ikke tid.
Der er en, der venter på mig.
Måske om et par dage.
Hverken Suzanne Brøgger
eller Malene Schwartz vend-
te tilbage inden redaktio-
nens slutning.
mette.kjaer@eb.dk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DE KENDTE REKLAMERER FOR PELS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Royal opbakning: Kongehusets kvinder med
Margrethe i spidsen begaves med pelse i stor stil
Steen Larsen
Mette Kjær
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
De kvindelige medlemmer af
kongehuset er eftertragtede
af den danske pelsindustri.
Og de varme følelser er
gengældt.
Dronningen, kronprinses-
sen og andre kongelige ses
ofte i de eksklusive pelsga-
ver, de har modtaget af Ko-
penhagen Fur, der er pelsin-
dustriens store handelshus.
Mens gaverne strømmer
til Amalienborg, er Margre-
the samtidig protektor for
Dyrenes Beskyttelse, der så
sent som i går efter Ekstra
Bladet og TV2’s afsløringer
kaldte pelsdyravl for ’dyre-
mishandling’.
Men protektoratet er hel-
ler ikke det, som har dron-
ningens største bevågenhed
– for at sige det mildt.
Margrethe ikke aktiv
– Dronningen er ikke en ak-
tiv protektor. Hun deltager
ikke i vores sager eller ar-
rangementer. Vi har sidst set
hende til vores 125-års jubi-
læum i år 2000, siger Britta
Riis, direktør i Dyrenes Be-
skyttelse.
– Hvordan har I det med at
have en protektor, som støtter
pelsindustrien, når I mener,
pelsdyravl er dyremishand-
ling?
– Vi blander os ikke i dron-
ningens valg af beklædning.
Vi er meget glade for at have
hende som protektor. Det ser
vi som en anerkendelse, si-
ger Britta Riis.
Ud over at de kongelige
pelse bliver vist frem ved
særlige lejligheder, så delta-
ger repræsentanter fra kon-
gehuset ved pelsindustriens
pr-arrangementer.
Pels til de royale børn
Kronprinsesse Mary fik en
minkpels i forbindelse med
sit bryllup, og det nyeste
kvindelige medlem af den
kongelige familie, Marie Ca-
vallier, fik i 2007 en minkkap-
pe.
Også de royale børn har
nydt godt af gavestrømmen
fra Kopenhagen Fur. Det er
blevet til en babylift i mink
samt en baby-bæresele til
prins Christian og en køre-
pose til prinsesse Isabella.
Hjælper branchens image
Den royale støtte har været
med til understøtte pels-
branchens image. Pels
står atter stærkt i mode-
billedet, og det har vist
sig som en stor fordel for
Kopenhagen Fur, efter at
finanskrisen er begyndt
at kradse i branchen.
De danske pelsavlere har
de senere år omsat for cirka
fem milliarder kroner årligt,
og det seneste regnskab ud-
viste et overskud på 133 mil-
lioner. Men efter krisens ind-
tog er prisen på mink faldet
12,5 procent.
Ekstra Bladet har forsøgt
at få en kommentar fra dron-
ningen, men hoffets infor-
mationschef, Lene Balleby,
siger, at kongehuset ikke vil
kommentere sagen.
steen@eb.dk
mette.kjaer@eb.dk
Dronning Margrethe er
protektor for Dyrenes
Beskyttelse, men optræder
ofte i pels, selv om foreningen
betegner pelsdyravl som
’dyremishandling’. FOTO: JENS DIGE
Dobbeltmoralsk
Også Suzanne Brøgger og Malene Schwartz reklamerer
for Kopenhagen Fur. FOTO: KOPENHAGEN FUR
Caroline Henderson øn-
sker ikke at udtale sig til
Ekstra Bladet om hendes
reklamer for Kopenhagen
Fur. FOTO: KOPENHAGEN FUR
Det er billeder som disse, de kendte ikke har lyst til at
kommentere. FOTO: EKSTRABLADET.TV
ONSDAG 28. OKTOBER 2009 ...
EKSTRA BLADET 9 REDIGERET AF SØREN HENRIK JACOBSEN
STOP
MISHANDLINGEN
Danske pelsdyravlere
misrøgter deres dyr
og scorer kassen,
mens kendte
danskere flasher
deres pelse.
NU ER DET NOK
Kira Eggers, 34 år
Demonstrerer mod pelsindustrien
Søren K. Jacobsen
Foto: covermodel.dk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
– Dyrene kan ikke selv sige
fra, så jeg vil gerne give dem
en nødvendig stemme.
Sådan begrunder Kira Eg-
gers sin afklædte protest.
– De seneste år har jeg be-
skæftiget mig meget med dy-
revelfærd, og med mit arbej-
de som ambassadør og besty-
relsesmedlem for Organisa-
tion Against the Suffering of
Animals er jeg med til at red-
de liv, siger Kira.
– Hvad der oprigtigt rører
mig er, at jeg ofte modtager
mails fra folk, som vil fortæl-
le mig, at de har måttet aflive
deres kæledyr og bare gerne
vil dele det med en, som for-
står, hvordan det føles at hol-
de af dyr, og det at miste dem.
– Det fortæller mig, at mit
arbejde og min evne til at vi-
dereformidle oplysninger er
vellykket. Jeg er begejstret
over, at jeg ikke længere er
kendt som stripperen Kira,
men som Kira med medfølel-
se. Hvis ikke man som kendt
kan gøre en forskel, så giver
det for mig ingen mening, si-
ger den smukke dyreven.
skj@eb.dk
Se mere på:
www.oasa-dk.dk
nationen!-medlemmer har
omgående reageret på Ekstra
Bladets og TV2’s afsløringer
af mishandlingen af pelsdyr.
Her et lille udpluk:
Forfærdeligt at se på.
Dyremishandling af
værste skuffe!
Thea L.
Fuck, hvor er det fedt,
at se dyrplagerne blive
taget med bukserne nede og
indrømme, de kun tænker
på penge. Og man kunne jo
se, at hele ledelsen for pels-
dyravlerne var indspist med
avlerne og udmærket vidste,
det foregik.
Ole A.
Der er brodne kar i alle
brancher og beklagelig
vis også hos minkavlerne,
men det overrasker mig, det
står så slemt til. Eneste løs-
ning på problemet må være,
at der i fremtiden kun gives
en advarsel. Næste gang, det
overtrædes, skal den enkelte
farmer have forbud mod at
holde dyr med øjeblikkelig
virkning.
John T.
Efter min mening bur-
de den slags industri i
det hele taget forbydes..
Hvorfor skal dyrene leve de-
res liv under så trange for-
hold, for at mennesket skal
kunne iføre sig deres pels ...
forfærdeligt.
Jacob L.
Er billederne af alle de
andre mink for stærke?
Altså de 16.999.980, som har
det godt?
Mette S.
Jeg håber de avlere og
pelshandlere får pro-
blemer med alt fra politi, na-
boer, venner, økonomi og fa-
milie – og at de kommer til at
LIDE under deres problemer
på samme måde som dyrene
i programmet!
Stig N.
De havde jo kun besøgt
40 ud af 1460, men mon
ikke at de bare havde udvalgt
de farme, hvor der var ska-
der. Underligt, at der ikke
var en eneste farm, hvor for-
holdene var i orden.
Joakim P.
Minkavlerne er nogle
modbydelige forbryde-
re, og de skal bare have fjer-
net dyrene omgående. Jeg
håber dæleme, at alle dem,
som render rundt med pelse
nu, har en dårlig smag i
munden, og det gælder san-
delig også dem fra kongehu-
set, som jo er nogle af de vær-
ste til at rende rundt med
pelse af alle slags.
Annie N.
Vilde med den varme luksus
Mette Kjær
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Caroline Fleming, Christia-
ne Shaumburg-Müller, Lene
Espersen, Lina Rafn, Nik og
Jay, Helle Thorning-
Schmidt, Pia Kjærsgaard og
mange flere.
Listen over pelsglade poli-
tikere og kendisser er lang.
Ingen af dem har dog haft
lyst til at se og kommentere
Ekstra Bladets afslørende
billeder af de mishandlede
dyr, der lægger krop til de
kendtes pelsbeklædning.
Caroline Fleming har al-
drig svaret tilbage på vores
henvendelser.
Lina Rafn er i studiet og er
for travlt optaget af at ind-
spille Infernals nye plade, og
Helle Thorning-Schmidt og
Lene Espersen ønsker ikke
udtale sig om deres egne pel-
se.
Helle Thorning-Schmidts
oplyser dog, at hun ejer en
rulamsfrakke, et par mink-
handsker og en jakke med en
krave, som hun mener er
ræv.
Lene Espersen har trods
adskillige henvendelser ikke
været i stand til at oplyse os
om, hvad hendes pelskappe
– som ligner mink eller ræv
– er lavet af.
mette.kjaer@eb.dk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POLITIKERE OG KENDISSER
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fur
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Det har jeg altså ikke tid
til at svare på, siger Mia
Lyhne til Ekstra Bladet.
FOTO: KOPENHAGEN FUR
9
side pigen
TIRSDAGENS
SPØRGSMÅL
10.172 stemte på
ekstrabladet.dk
Synes du, mink-avl skal for-
bydes i Danmark?
!
JA 40%
60% NEJ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NATIONEN!:
MISHANDLING AF
VÆRSTE SKUFFE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tina scorer
fodbold-
spiller - igen
PELSET
Det gamle tv-signal til antenner slukkes
lørdag ved midnat. Er du klar?
F
å
r d
u


s
o
rt s
k
æ
rm


p
å
s
ø
n
d
a
g
?
Få hjælp her: Din tv-forhandler · Borgeroplysningen på tlf. 70 33 99 00 · www.DetNyeTv-signal.dk
TØR - HVOR ANDRE TIER torsdag 29. oktober 2009 nr. 260 uge 44 106. årg. ekstrabladet.dk 14,00 kr.
F
O
T
O
:
T
H
O
M
A
S
L
E
K
F
E
L
D
T
/
A
P
/
U
F
F
E
K
O
N
G
S
T
E
D
/
B
E
N
J
A
M
I
N
K
Ü
R
S
T
E
I
N
/
S
O
N
Y
... men
folket
jubler
B
Jeg
tænkte
på selv-
mord
ROBERT
HANSEN:
VILJENS TRIUMF
sport
MINK-BOSSEN
MÅTTE GÅ EFTER
EKSTRA BLADETS
AFSLØRINGER
FANTASTISKE CAROLINE
PET jager medskyldig
TERROR-
JAGT I
DANMARK
M
akvæ
rk
Efter Ekstra Bladets afsløringer:
Formanden for pelsavlerne træk-
ker sig, mens politiet undersøger,
om han skal sigtes for dyrplageri
Niels Ebdrup
Steen Larsen
Foto: Thomas Lekfeldt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Formanden for de dan-
ske pelsavlere måtte
trække sig på grund af
anklager om dyremis-
handling – og de andre
topfolk i branchen var
fuldstændig enige.
Det var simpelt hen helt
nødvendigt, at Erik Ugilt
Hansen forlod formands-
posten i kølvandet på Eks-
tra Bladet og TV2’s afslø-
ringer af misrøgt på hans
egen minkfarm, hvor tv-op-
tagelser viser dyr med
uhyggelige bidskader og
lamme bagben.
Det siger en anden af bran-
chens topfolk, formanden
for de nordjyske pelsdyravle-
re, Karsten Beltoft Jørgen-
til politiet, så nu tilkommer
det ikke mig at udtale mig
om det her. Så længe det her
står på, er næstformand Kaj
Kristensen konstitueret for-
mand, og jeg er bestyrelses-
medlem. Så drejer det sig ik-
ke om min person, men om
sagen, siger Erik Ugilt Han-
sen, der fortsætter som me-
nigt medlem af bestyrelsen.
– Benægter du, at billederne
er fra din farm?
– Nu er optagelserne over-
givet til politiet, så det har
jeg slet ikke nogen kommen-
tar til. Det ville ikke være
fair over for politiet.
– Ville du have noget imod,
at vi kom op på din gård og vi-
ste dig optagelserne?
– Ja, det ville jeg have no-
get imod. Min kommandovej
er at snakke med politiet,
når og hvis de kommer.
– Når politiet har gennem-
gået det her, må vi se, hvilket
resultat de kommer frem til.
ne@eb.dk;steen@eb.dk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Min
kommandovej er
at snakke med
politiet, når og
hvis de kommer
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 EKSTRA BLADET
TORSDAG 29. OKTOBER 2009
REDIGERET AF ANNE HØJGAARD
EKSTRA BLADET KAMPAGNE
Cirka 18 ansatte arbejder her på Erik Ugilt Hansens gård i Himmerland.
Det er nok klogt af
ham at gå – ikke
mindst, hvis han vil behol-
de sin dannebrogsorden.
Jens H.
Om en måned – når det
hele har lagt sig – er
han tilbage. Sådan en forpu-
let dyremishandler
Kenn H.
Det klæder ham sgu at
gå. Det kunne da kun
ske for langsomt.
Dorthe M.
Den mand burde låses
inde for livstid.
Peter E.
Selv om han ikke er
dømt endnu, skal han
have større straf end mor-
dere og voldsmænd.
Brian R.
Dyremishandlere skul-
le fratages retten til at
have med dyr at gøre.
Carina R.
Endelig gik han
Ekstra Bladet tirsdag.
sen, der var med på det ek-
straordinære bestyrelses-
møde i går eftermiddag i
Middelfart, hvor pelsbran-
chens formand gennem 17 år
trådte tilbage.
– Vi syntes, det var den
bedste løsning for ham selv
og for erhvervet. Når han
selv er under mistanke og
anmeldt til politiet for dyre-
mishandling, så kan han jo
ikke udtale sig om sagen på
alle minkfarmeres vegne, si-
ger Karsten Beltoft Jørgen-
sen.
– Var det ham selv eller jer
andre, der foreslog, at han
skulle gå?
– Det, var vi enige om, var
det bedste, siger Karsten
Beltoft Jørgensen.
I øjeblikket bliver råopta-
gelserne fra alle de afslørede
farme gennemset af politiet,
som vurderer, om ejerne
skal sigtes for dyrplageri.
Det er dyreværnsforeningen
Anima, der har indgivet alle
deres råbånd til politiet og
meldt formanden og en helt
stribe andre farmere.
I er ikke velkomne
Erik Ugilt Hansen siger selv,
at politianmeldelsen var ud-
slaggivende for, at han træ-
der tilbage som formand for
en branche, der omsætter for
næsten fem milliarder kro-
ner om året.
– Materialet er overgivet
MINK-BOSSEN HAR
PELSET SIG SELV
Under mistanke
Erik Ugilt Hansen forlod i går formandsposten i Dansk Pelsdyravlerforening. Det sker
efter, at dyreværnsforeningen Amina har meldt ham til politiet. FOTO: THOMAS LEKFELDT
TORSDAG 29. OKTOBER 2009 ...
EKSTRA BLADET 7 REDIGERET AF ANNE HØJGAARD
STOP
MISHANDLINGEN
Danske pelsdyravlere
misrøgter deres dyr
og scorer kassen,
mens kendte
danskere flasher
deres pelse.
NU ER DET NOK
Stenrig gårdejer med rekord i bøder
John Mynderup
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Den 63-årige rigmand Erik
Ugilt Hansens nu afdøde far,
dyrlæge Severin Hansen, vil-
le formentlig rotere i sin
grav, hvis han vidste, hvad
sønnen, der er uddannet sko-
lelærer, gik og tumlede med.
Erik Ugilt Hansen er en af
de minkavlere, der har mest
ondt i dyrevelfærden, og tal-
rige gange er han dømt for
miljøsvineri med sine dam-
brug. Han har danmarksre-
korden i bøder. Landsretten
har for eksempel kendt ham
skyldig i overforbrug af fo-
der på to dambrug i Nordjyl-
land – og blandt andet idømt
ham en bøde på 534.000 kro-
ner samt konfiskation af
godt 2,1 millioner kroner.
Nu er han atter kommet i
mediernes søgelys – denne
gang for sin rolle som min-
kavler og formand for både
Dansk Pelsdyravlerforening
og Danske Pels Auktioner.
Afslørende billeder af mis-
røgtede dyr i små bure for-
tæller en forfærdelig histo-
rie om den ellers så succesri-
ge danske industri af pelse
fra danske mink og ræve.
Ekstra Bladet og TV2 har
nemlig afsløret, at mange
mink på blandt andre Erik
Ugilt Hansens gård, Vol-
strup i Himmerland, har byl-
der og åbne sår.
Erik Ugilt Hansen er ikke
en hr. hvem som helst. Ud
over sine betydelige poster i
den danske minkindustri
har han topposter i dansk
landbrug og sidder i besty-
relsen for en af verdens stør-
ste slagterikoncerner – nem-
lig Danish Crown.
Nærmest ingen gæld
Den aktive landmand er godt
kendt i det nordjyske, men
ikke for noget godt. De man-
ge miljøsager har givet ham
mange spaltemeter i de loka-
le aviser. Alligevel fortsætter
Erik Ugilt Hansen med at ud-
bygge sine aktiviteter.
I en artikel sponseret af
Sparekassen Farsø udtaler
gårdejeren, at gården skal
være en levende organisme
eller et levende samfund,
hvor man satser på flere for-
skellige muligheder. Det
gælder planteavl, svinepro-
duktion, pelsdyravl og dam-
brug. Der er også lavet put
and take-fiskeri.
Det fortælles videre i den
sponserede artikel, at går-
den er en af landets meget
driftige landbrugsvirksom-
heder med cirka 18 ansatte.
Som i gamle dage har man
folk på kost, og alt i alt bor
der på gårdens jorder mel-
lem 30 og 35 mennesker.
Erik Ugilt Hansen er en
meget velhavende mand.
Han er god for mere end 100
millioner kroner. I sit pri-
vate firma – Erik Ugilt Han-
sen Holding A/S – er for-
muen eller egenkapitalen på
105 millioner kroner og gæl-
den næsten ikke til at få øje
på. mynde@eb.dk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PORTRÆT AF ERIK UGILT HANSEN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Læs mere næste side
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SNAG HELLERE I
POLITIKERNES PRIVATLIV
Per Mathiessen
Steen Larsen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Toppen af den danske pels-
dyrindustri bruger helt
usædvanlige metoder mod
de medlemmer af Folketin-
get, som er kritiske over for
branchen og har forbudt ræ-
veavl herhjemme.
Med et skarpt personan-
greb og en opfordring til
pressen om at snage i politi-
kernes privatliv forsøgte di-
rektør Torben Nielsen fra
Dansk Pelsdyravlerforening
til det sidste at sætte en stop-
per for, at forslaget om for-
bud mod at holde ræve i bur
skulle blive vedtaget i Folke-
tinget i år.
Det endte godt nok med et
forbud – men det træder
først endeligt i kraft om 15 år.
’De, der mener sig kaldet
til at dømme andre på deres
etik, bør vel selv være totalt
rene. Kan Christian H. Han-
sen tåle et uanmeldt eftersyn
af sit privatliv, og hvad fore-
går der bag de nedrullede
gardiner i Bjarne Laustsens
hjem?’ skrev Torben Nielsen
i en leder i pelsdyravlerfore-
ningens blad, netop som ju-
stitsministeriet havde lagt
op til en udfasning af ræve-
produktionen.
DF: Det er plat
Manden, der ellers har kriti-
seret Ekstra Bladet og TV2
for at krænke pelsdyravler-
nes private ejendomsret, op-
fordrede direkte pressen til
at snage i politikernes pri-
vatliv:
’Bør pressen ikke vågne op
til den nye virkelighed og
starte med at vride vrangen
ud på politikernes privatliv,
så vi kan se, hvad det er for
nogle karle, der mener sig
kaldet til at dømme f.eks. ræ-
veavl og dermed dømme
hårdtarbejdende mennesker
og deres erhverv som ue-
tisk?’, skriver direktøren.
Den sygemeldte dyrevel-
færdsordfører Christian H.
Hansen fra Dansk Folkepar-
ti er stærkt forundret over
pels-direktørens udfald:
– Det er plat og siger noget
om hans debatniveau. Det er
dyrenes sag, jeg har talt, og
ikke noget andet. Og i den
sammenhæng er det under
bæltestedet at lave et person-
angreb, siger han.
Socialdemokraternes dy-
revelfærdsordfører, Bjarne
Lausten, kalder Torben Niel-
sen for en af ’de dårligste re-
præsentanter, pelsdyr-bran-
8 EKSTRA BLADET
TORSDAG 29. OKTOBER 2009
REDIGERET AF ANNE HØJGAARD
EKSTRA BLADET KAMPAGNE
Vi lukker øjnene
ÅH! SIKKE ET HERLIGT liv, jeg har! Dér på bordet foran
mig perler dråberne i et højtstilket glas. Og det er ikke
Perrier, der stiger mig til hovedet nu, men selvfølgelig
kun toppen af poppen inden for de ægte dråber. Intet
mindre end Dom Pérignon kan gøre det.
For selv om jeg har læst på lekturen som den fattigfi-
ne smartass, jeg er: At lever fra mishandlede gæs bedst
nydes med sød dessertvin, så skyller jeg min foie gras
ned med champagne iført min nyindkøbte mink.
SIDSTNÆVNTE ER lige efter bogen, for sådan skal et dødt
pelsdyr se ud i dag. Nemlig kort med små fikse syninger
her og der og lidt detaljer i skind i samme matchende
hvide farve. Designeren er en af dem, som Kopenhagen
Fur – verdens største auktionshus af pels – har hædret
med deres særlige pris.
Og det er en sand udmær-
kelse, for Kopenhagen Fur
står for intet mindre end
’simply the world’s finest
fur’. På deres hjemmeside
kan man også – ligesom på
side 4 og 5 i tirsdagens avis
– møde en mink. En rigtig
lækker en. Grålig, med op-
vakt hoved, snuden i vejret,
tittende ud af sit lille hul i
den trækasse, som den kan
gemme sig i.
Og sikke en kasse den
har! Pæn, brunbejdset og
velholdt. Langtfra den slidte
kasse, som den hvide mink
fra Thisted kiggede ud på os
fra i tirsdagsavisen. Her var
snuden for nedadgående og
slet ikke som Kopenhagen
Furs nysgerrige fætter, der
heller ikke som den hvide mink havde et sår på toppen
af hovedet. Hvis jeg lytter til pelsavlerne, som Kopenha-
gen Fur linker til, så kommer mit hvide designerkluns
måske nok fra en flænset mink, men med garanti fra en
af de nysgerrige og glade.
Ser jeg på billederne i avisen og følger den verserende
debat, er det tydeligt, at uanset diskussionen af, hvor-
dan medierne har skaffet sig billederne, så er der mere
end én dansk kvinde, der render rundt med en lækker
pels skabt på baggrund af et ulykkeligt dyreliv. Så der-
for burde jeg måske ikke smyge mig i min designer-
mink? Det gør jeg heller ikke, kun i damebladsdrømme.
MEN JEG GØR SÅ MEGET andet, der betyder, at andre lider.
For historien om minkene og de rystende billeder er
’bare’ historien om alt det, vi lukker øjnene for, fordi vi
tror, vi bliver nødt til det. For selvfølgelig er danske
minkavlere ikke alle som én nogle afstumpede svin.
Nej, de er mennesker ligesom en i min familie, der en-
gang levede af nogle lige så fine, hvide dyr med deres
bløde poter på en bund af jern formet i et gitter.
Kaninkød er aldrig blevet big business herhjemme,
men familiemedlemmet forsøgte sig med det og havde
række på række af bure med mimrende gnavere i. Hø og
gulerødder var forbeholdt husstandens kæledyr i et
stort bur på gulvet i kaninstalden med underjordiske
gange, græs og hø til at gemme sig i.
DE VAR DE HELDIGE kaniner, der fik plads at røre sig på,
fordi kaninavleren også skulle have noget hyggeligt at
se på. En dag stod vi og kiggede på kæledyrs-kaninerne,
og ejermanden sagde:
’Ja, de er sgu meget rarere at have med at gøre end de
andre derovre.’
Og pegede så på rækken af bure med de hvide kani-
ner, hvor der var mindst en eller to, der havde det knap
så fedt.
MEN HAN SKULLE JO tjene penge. Så han kiggede vel et
andet sted hen, og slet ikke ind i sig selv, når de dyr, der
skulle give smør på brødet, fik deres kaninpiller.
For sådan er det gode liv. Det er blindt. Selv en kendt
designer som Stella McCartney, der aldrig kunne finde
på at have pels og skind med i sine kollektioner, må luk-
ke sit ellers årvågne retfærdighedsblik og skide bare en
lille smule på miljøet, når stofferne til tøjet skal have
den rette farve.
Læs klummen i morgen:
Christine Feldthaus
Journalist og blogger
Camilla
Lærke Mors
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Der er mere
end én dansk
kvinde, der
render rundt
med en lækker
pels skabt på
baggrund af
et ulykkeligt
dyreliv
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
De skal føre et etisk liv
– Hvorfor skal pressen vride
vrangen ud på politikerne, Tor-
ben Nielsen?
– Jo, for hvis du føler dig
kaldet til at føre et etisk kors-
tog mod dine medborgere, så
må man også gå ud fra, at du
fører et etisk liv selv.
– Hvad er det, der skulle kun-
ne diskvalificere politikerne i at
lave en lov mod ræveproduk-
tion?
– Det er en generel betragt-
ning om love, der har et ud-
gangspunkt i nogle etiske
overvejelser. Ræveproduk-
tion skal stoppes, hvis der ik-
ke er de dyrevelfærdsmæssi-
ge forsvarlige forhold. Pro-
blemet er, at når man ikke
kan finde nogle dyrevel-
færdsmæssige forhold, der
kan begrunde et forbud, så
bruger man et andet argu-
ment – nemlig at det er ue-
tisk.
– Tror du, at disse politikere
har et skummelt privatliv?
– Nej, overhovedet ikke.
Overhovedet ikke.
pma og steen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TORBEN NIELSEN:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Direktøren
Cand.polit. 1975.
Ansat på ’TV-avisen’ 1977-
78.
Cheføkonom i Privatbanken
1978-85.
Direktør i Kreditforeningen
Danmark 1989-91.
Direktør, medindehaver af
Lannung Bank 1991-92.
Direktør i Dansk Pelsdyrav-
lerforening fra 1992.
Har tidligere været medlem
af Venstres hovedbestyrelse.
Pels-direktøren: Pressen burde se
folketingsmedlemmerne efter i sømmene
Utilfreds
Torben Nielsen (th.) er ikke helt tilfreds med
forbuddet mod at holde ræve i bur. FOTO: SCANPIX
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hvad foregår
der bag de
nedrullede
gardiner i Bjarne
Laustsens hjem
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
chen nogensinde har haft’.
– Hans argumenter og
synspunkter er så langt ude,
at jeg godt kan forstå, at der
er nogen, som føler sig kal-
det til at lave sådan noget,
som I har gjort – altså ulovlig
indtrængen, siger Bjarne
Lausten.
pma@eb.dk
teen@eb.dk
Margrethe burde som en af de første
lade være med at gå med pels, når hun
repræsenterer Danmark, skriver Johnn
Pedersen. FOTO: ANTHON UNGER
36 EKSTRA BLADET
TORSDAG 29. OKTOBER 2009
REDIGERET AF Z_PAGINA_STANDARD TAG MED DUMMY-TEKST.
DIN SIDE
AF SAGEN
Redaktion:
Marianne Hjorth
Velfortjent ros
Ved EU-valget mødte
S-forkvinden Løkke
for første gang efter hans
udnævnelse til statsmini-
ster. I sin vurdering af
dette møde skrev Hans
Engell i Ekstra Bladet, at
’Thorning for alvor be-
gyndte at ligne og optræ-
de som en statsminister.
Hun har fundet en rolig,
balanceret stil, som vir-
ker godt’. Hun har ’over-
skud – også til at sige no-
get pænt om andre. Ingen
smålighed eller smarte
finter (som Løkke). En
samler (en god egenskab
for en vordende statsmini-
ster), ikke en slagsbror’.
Den 25.10. gentog Engell
sin positive vurdering af
Helle i anledning af Ritts
usaglige kritik. Thorning
’er vokset hurtigt, frem-
træder med autoritet og
greb om tingene’. Jeg er
ganske enig. Helle Thor-
ning er et oplagt emne
som Danmarks første
kvindelige statsminister.
Jacob Lund
Stavsdalvej 52
Gudhjem
Helle Thorning står i høj kurs hos Jacob Lund.
FOTO: THOMAS SJØRUP
Brokkeri belønnes
Man skal bare blive
ved med at brokke
sig som de utilpassede
unge, som fik et nyt ung-
domshus, eller som i
Tingbjerg, brænd bare je-
res klub af og jag præsten
ud, så får I, hvad I vil. Nu
skal I bare se skralde-
mændene, som nok skal
få deres vilje, selv om Ar-
bejdsretten har erklæret
deres aktion for ulovlig.
Man tager bare hele Kø-
benhavn som gidsel, så får
man det, som man vil have
det til sidst.
Helge Ravn
Havebyen Mozart 73
Kbh. SV
Du får vist ikke søvn nok
Med al respekt for
dig, Johannes Mølle-
have, vil jeg anbefale, at
du går ind på nettet og in-
teresser dig lidt for den
rådgivning, du kan finde
omkring søvnproblemer.
Jeg har læst, at man løber
vis risiko for demens, så-
fremt man ikke sørger for
at få søvn nok, når man
kommer op i alderen. Din
historie om din kone og
J.O. Krag kunne tyde på,
at det er sket for dig.
Gudrun Heilbuth
Rygårds Alle 94
Hellerup
Gudrun Heilbuth er bekymret for Johannes
Møllehaves mentale tilstand. FOTO: MARTIN ZAKORA
Aldrig har jeg set Aldrig har jeg set
Totalt skruppelløse
Sjældent har jeg lagt øre til så
megen sludder for en sladder
som på www.den2side.org. Vorherre
bevares. Her forstår den danske pel-
savlerbranche virkelig at udstille sig
selv som en totalt skruppelløs bran-
che uden etik og moral – kun med øje
for nemt tjente penge. Er der da slet
ingen selvkritik i den branche? Hvor-
dan i alverden kan mennesker be-
handle levende væsener så modbyde-
ligt?
Tina Haupt
Vadum Allé 3A, Kastrup
Kira vil hellere vise sig nøgen
end i pels, og det synes jeg i dob-
belt forstand er dejligt. De kendte, der
lufter deres dyredress burde skamme
sig. Der er meget andet tøj, der er
langt billigere og langt mere praktisk
på alle punkter end netop pels. Pelse
er vel ikke lige det kluns, man tager
på, når man skal ud og fiske eller hop-
pe rundt i skoven og kravle i træer
med ungerne. En tur i vaskemaski-
nen går nok heller ikke!
Paul Alring
Hollændervej 5, Dragør
Dejlig dyreelsker
Smid pelsen,
Margrethe
Dronning Margrethe burde som
en af de første lade være med at
gå med pels, når hun repræsenterer
Danmark. Det var rystende at se tv-ud-
sendelsen om, hvordan pelsdyrindu-
strien behandler levende dyr. Og der er
intet, der tyder på, at de forskellige
minkavlere vil gøre noget for at be-
handle deres dyr bedre. Det hele hand-
ler om penge. Jeg forstår bare ikke, at
der ikke er bedre kontrol af minkavle-
re, men det kommer måske nu, efter at
TV2 og Ekstra Bladet har taget fat i sa-
gen. At se dyr lide på den måde er næ-
sten ikke til at holde ud. Og til alle dy-
reaktivisterne: Luk for guds skyld ik-
ke de dyr ud, de bringer stor skade
bl.a. på de dyr, der lever i vores natur.
Johnn Pedersen
Holme Byvej 35
Højbjerg
Det var vel nok godt, at
minkavlerne ikke fik
held med deres fogedforbud,
nu vi har set, hvad det var, de
ville skjule for os. Her er helt
klare overtrædelser af Dyre-
værnsloven. Hvor blev politi-
et af, og hvad med veterinær-
myndighederne – skulle de
ikke arbejde for dyrene?
Hvad angår politiet, er de
svære at få i tale, når det
gælder dyremishandling;
det ved jeg af smertelig er-
faring. Derfor kæmper vi i
Alle Dyrs Ret for et dyre-
værnspoliti.
Axel-Erik Sørensen
Gl. Køge Landevej 268
Hvidovre
Kira vil hellere vise sig nøgen end i pels, og det falder i Paul Alrings smag.
FOTO: THOMAS WILMANN
Godt de ikke fik fogedforbud
TORSDAG 29. OKTOBER 2009 ...
EKSTRA BLADET 37
eb.dk/nationen
mail: nationen@eb.dk
Tlf.: 33 11 13 13
Fax: 33 14 10 00
Søn-Tors. 14-18
Fre. 12-16, Lør. lukket
Ekstra Bladet, Rådhuspladsen 37,
1785 København V
Ekstra Bladet forbeholder sig ret til at forkorte brevene.
Husk altid navn og adresse, også på e-mail. Anonyme
breve optages ikke. Indsendte breve returneres ikke.
MED
3
SPECIAL NUMMER
Køb
blad
+DVD
i dag! i dag!
TIMERS
DVD
at hvorfor lader man dog ikke
banderne udrydde sig selv; så
længe de bare skyder på hin-
anden, gør de os andre en tje-
neste.
Margit Sahl
Fuglsangsvej 62
Løgstør
---------------------------
at jeg har tænkt mig at købe
Johnny Hansens bog. Han er
sød og charmerende, og jeg
forstår ikke, at nogen kan have
noget imod ham.
Lillian I. Hansen
Urtehaven 78
Valby
---------------------------
at bandekrigen kan stoppes i
dag. Afvæn dem, der er af-
hængige af hash. Uden køber,
intet marked!
Frances Hofland
Peter Bangsvej 114
Frederiksberg
---------------------------
at nu skal alle, der har
en dieselbil uden partikelfilter
anskaffe sig et sådant til en
pris af ca. 5000-10.000 kr.
Gør man det ikke, skal man
betale 1000 kr. i bøde årligt
for noget, som ikke har en skid
effekt, hvad kaldes noget
sådant?
M.J. Larsen
Nedre Vej
Randers
---------------------------
at pelsavlerne er nogle svin.
Niels Ulriksen
Kobbertoften 5
Svendborg
---------------------------
at det er groft, at alle radio-
forretninger og supermarkeder,
f.eks. Kvickly, sælger DAB-ra-
dioer, som allerede nu er for-
ældede, da man har vedtaget,
at standarden skal være DAB-
PLUS – altså en standard
DAB-radioerne ikke kan tage.
Yngve Verwohlt
Folemarken 55
Nykøbing F.
---------------------------
at det er dejligt, at Muslimsk
Fællesråd tager afstand fra
terrorplanerne. Nu mangler vi
bare, at imamerne også for-
dømmer dem under næste
fredagsbøn.
John Hansen
Skolegade, Vejle
---------------------------
at begrebet dansktopmusik
må være gået i glemmebogen,
når Ivan Nordbo påstår, at
Thomas Helmig er dansktop-
sanger.
Kurt Terkelsen
Venslev Huse 6
Skibby
i øvrigt
mener
nationen! søger
DIG!
Tilmeld dig på...
www.nationen.nu
Det var rystende bil-
leder, vi så i tv-doku-
mentaren om, hvordan vi
behandler pelsdyr. Stakkels
dyr. Der var særligt nogle
optagelser fra Kina af ræ-
ve, der blev flået levende.
Jeg blev både gal og ked af
det. Hvorfor tillader vi
mennesker den slags? Den
stakkels ræv lå tilbage
uden skind på kroppen og
blinkede med sine øjenvip-
per – aldrig har jeg set no-
get så ondt. Alle, der synes,
det er smart at gå i pelse,
skulle se det program og
skamme sig.
Charlotte Christiansen
Svaneparken 7
Ikast
noget så ondt noget så ondt
Hvorfor tillader vi mennesker den slags, spørger Charlotte Christiansen, som
blev både vred og ked af det, da hun så ’Operation X’. FOTO: EKSTRABLADET.DK
Bare der er
penge i lortet
Det værste dyr i verden
er mennesket – et væsen
som tillader sig alt, bare der
er penge i lortet. Sæler bank-
es ihjel, dyr flås levende, rov-
dyr som mink og ræve bliver
helt imod deres natur spærret
inde i små bure. Hvor fedt vil-
le det være for den fine frue
med pels at blive spærret inde
i et lille rum? Som en mand
fra Copenhagen Fur sagde:
’Vi er ligeglade, hvor pelsen
kommer fra’. Ja – bare kvali-
teten er god, er vi da skide li-
geglade med dyrenes liv og
død. Nå nu har jeg ikke mere
tid, jeg skal ned og købe bu-
ræg.
Morten Bro
Stationsvej 3, Broager
Mit liv er forandret for evigt
Mit liv er for evigt
forandret efter at
have set ’Operation X’ og
’Pels eller ej’ på TV2.
Havde jeg dog bare ikke
set især ’Pels eller ej’. At
se levende dyr blive flået
uden bedøvelse ’for ikke
at skade pelsen’ er det
værste, jeg har set, og
jeg måtte stå ud af min
seng og få skrevet dette,
da jeg ikke kunne sove,
fordi jeg for mine øjne
ser de rædselsfulde bil-
leder af dyr, der flås le-
vende. Kan man da for
fanden ikke bedøve dyre-
ne? Mennesker, der gør
sådan noget, er onde, be-
stialske og grufulde.
Tænk at trampe på et
dyrs hoved, til det dør,
bare for at en eller anden
gimpe kan få en fin pels-
frakke. Jeg håber, de to
udsendelser bliver vist
verden over, så folk vil
boykotte lande, der ikke
har en human lovgivning
på området. Mht. minkav-
lerne må vi passe på ikke
at skære alle over en
kam. Der er helt sikkert
gode avlere, der tænker
på deres dyrs ve og vel.
Men ligesom vi skal have
certificeret skovhugst, må
vi forlange, at pelsavl og
dyreopdrættere også skal
være certificerede og
kunne bevise, at deres
dyr har levet ordentligt.
Bettina Schjølie
Søborghus Park 21
Søborg
Det burde ikke
komme bag på dig
I forbindelse med af-
sløringen af de sene-
ste islamistiske terrorpla-
ner imod mål i Danmark
udtaler Margrethe Vest-
ager, at ’hadet mod dan-
ske værdier er større
end antaget’. Hvis Vest-
ager havde gjort sig
den ulejlighed at læse,
hvad der står i Kora-
nen og høre, hvad der
prædikes i moskeerne
om fredagen, ville hun
ikke være blevet
spor overrasket.
Finn Rudaizky
Overgaden
neden Vandet
Kbh. K
Jamen, det er tyveri
Misbrug af offentlige
midler er efterhånden
blevet en almindelig forete-
else. Generaler, højtstående
officerer og folkevalgte po-
litikere er blevet afsløret i
misbrug af skatteydermid-
ler og har pludselig fået
travlt med at tilbagebetale
af egen lomme. Senest er
Finn Rudaizky i Køben-
havns Borgerrepræsenta-
tion blevet afsløret i at ha-
ve nallerne for langt nede i
kommunens frimærkekas-
se. Han har udsendt pri-
vate valgbreve og uden blu-
sel ladet kommunen betale
portoen. Jamen – det er da
tyveri, og sanktionerne
skal være derefter. Det er
ikke nok, at de bare tilba-
gebetaler. De bør straffes.
Kurt Wagn Hansen
Gl. Køge Landevej 563A
Hvidovre
Alle gode kræfter må sættes ind
Så er det igen Eva
Kjer Hansen, der
efter nye afsløringer af
et kontrolsystem ikke for-
mår at være på forkant
med tingene; først nu våg-
ner hun og bebuder, at de
1500 farme skal besøges
næste år. Det er bare ikke
godt nok. Nu må alle gode
kræfter sættes ind med
hjælp fra dyreorganisatio-
nerne, som må dokumente-
re, hvordan forholdene er,
så de rette myndigheder
kan træffe afgørelser ud fra
materialet og komme dyre-
ne til hjælp. Dyrene skal ik-
ke lide længere, imens fru
Kjer Hansen varmer sig i
sin minkpels her til vinter.
Bjarne Petersen
Kirkevej 6 box 34
Hadsten
Margrethe
Vestager ville
vide mere,
hvis hun
havde læst
Koranen,
mener Finn
Rudaizky.
TEGNING:
MORTEN
INGEMANN
28 EKSTRA BLADET
LØRDAG 31. OKTOBER 2009
REDIGERET AF Z_PAGINA_STANDARD TAG MED DUMMY-TEKST.
DIN SIDE
AF SAGEN
Redaktion:
Marianne Hjorth
Min foretrukne
lørdagsven
Kurt Therkelsen har
fuldstændig ret i, at
DR ikke spiller vores mu-
sik, de er kolde som en
brøndgravers bagdel. Der
kan komme nok så mange
gode dansktop-kunstnere.
Alle bliver de henvist til
DAB eller Giro 413. DR har
lokket en million til at købe
DAB-radioer, og nu starter
de så kanal 5 for ad den vej
at dæmme op for kritikken
fra seerne. DR har nemlig
fundet ud af, at det er de 40-
70-årige, der ser tv, og ikke
de 18-30-årige. Og så vil jeg
foreslå hr. Therkelsen at tu-
ne ind på TV2 Charlie om
lørdagen. Her er masser af
den musik, som alle uden
for København hygger sig
med, bl.a. Johnny Reimars
fællessang, hvor vi får en
bred vifte af sange fra de
helt nye til gamle travere.
Så tak til Charlie for nogle
fantastiske lørdage med
fællessangsholdet. Johnny
Reimar, Fede Finn & Funny
Boyz og Maud er vores for-
trukne lørdagsvenner.
Gert Larsen
Nygade 12
Nyborg
Gert Larsen hygger sig gevaldigt med Johnny Reimars
fællessang. FOTO: THOMAS LEKFELDT
En nation af kødædere
Da jeg går ud fra, at re-
geringen er åben over
for forslag fra offentlighe-
den, vil jeg hermed foreslå,
at den danske regering mar-
kerer sin villighed til at
spare på CO2, metanudslip
og overdreven brug af vand
ved at sætte en kødløs dag
på spiseplanen for møder-
ne. Baggrunden er, at dan-
skerne iflg. oplysninger er
det folkefærd, der spiser
mest kød pr. år, hvilket både
forurener og er et angreb
på naturens ressourcer.
Derfor er en kødløs dag et
godt signal at give omverde-
nen.
Kai Dalsgaard
Lundgade 7
Ulfborg
Inkompetent diktator
Nu må der altså ske
ændringer i DCU-ledel-
sen. Det ender med, at vi
mister alle vores talenter
pga. den inkompetente dik-
tator Jesper Worre. Nu vi-
ser det sig, at det ikke kun
er Michael Rasmussen, der
er træt af DCU. Bronzevin-
deren fra VM i cykling for
kvinder, Linda Villumsen,
har skiftet sit danske pas
ud med et newzealandsk.
Hun vil ikke indrømme, at
det er DCU, der er proble-
met, men det er det, for
DCU-ledelsen, med Jesper
Worre i spidsen, minder
mere og mere om diktato-
rerne i det fhv. Sovjetunio-
nen. Magtbegærlige og in-
kompetente. Fyr dem.
Christian Hansen
Horsevænget 41
Tranbjerg J
Jesper Worre – minder
om diktatorerne i det
fhv. Sovjetunionen,
mener Christian
Hansen. FOTO: OLE STEEN
Tak til ’Operation X’,
til Anima og til Eks-
tra Bladet fordi de, på
trods af diverse trusler og
politianmeldelser, er modi-
ge nok til at vise, hvad der
foregår hos pelsdyrsavler-
ne. Mit ordforråd er des-
værre ikke stort nok til at
beskrive, hvad jeg synes
om det, jeg så på TV2. Sy-
ge, sårede, invalide,
skræmte og døde dyr, der
moslede rundt i små ulov-
lige bure på størrelse med
en opslået avis. Det vi så,
var grotesk. En skændsel.
Intet under, at avlerne og
sælgerne nærmest gik i
selvsving i deres forsvar
for minkavl. Godsejer Erik
Ugilt Hansen, formand for
Dansk Pelsdyravlerfore-
ning, medlem af land-
brugsrådet, dambrugsejer
mm. – og i øvrigt ejer af en
minkfarm med syge, ska-
dede, og døde dyr – udviste
den største arrogance, da
han blev bedt om en kom-
mentar til de misrøgtede
dyr. Man skulle tro, at en
ridder af Dannebrog kun-
ne præstere en bedre op-
førsel end den.
Hvorfor laver man en dy-
reværnslov, når det tilsy-
neladende er ganske gratis
at bryde loven. Forklaring?
Der er så mange penge in-
volveret i skidtet, at alle
vender det blinde øje til,
alle undtaget ’Operation
X’, Anima og Ekstra Bla-
det.
Lili Sørensen
Engparken 5
Karlslunde
Tak for jeres
Amen
Fantasten Søren Pind skriver
30.10. i Ekstra Bladet, at det ’at
møde op til en gudstjeneste ikke kan
være politisering’. Jo Pind, det kan
det, når det formentlig er sidste og
eneste gang, du mødte op i Tingbjerg
Kirke til søndags-gudstjeneste.
Per Jensen, Nørregade 3, Nordborg
Godt de fik skoddet den fabrik
Jeg brød ud i spontane
hurraråb og klapsal-
ver, da jeg hørte nyheden
om, at den danske cigaretfa-
brik lukker.
Desværre lagde min kro-
niske astmatiske bronkitis,
som skyldes passiv rygning,
en dæmper på mine festlig-
heder, men jeg er absolut
med på at holde en røgfri
fest i den anledning. Nu har
den fabrik i over 50 år frem-
stillet et produkt, som har
påført befolkningen lunge-
kræft, impotens, livmoder-
halskræft, leverkræft, blæ-
rekræft, strubekræft osv.,
osv. Vi taler om lidelser i et
omfang, som jeg mener bur-
de være ansvarspådragende
– også for den enkelte an-
satte. Derfor er det horri-
belt, at nogle af de ansatte
forventer at få dagpenge.
Det skulle være en smal sag
for Inger Støjsender at ud-
sende et dekret om, at an-
satte i tobaksindustrien ik-
ke har ret til dagpenge. Når
det drejer sig om cirkulæ-
rer, der fratager arbejdsta-
gere retten til supplerende
dagpenge og retten til kur-
ser og uddannelse, har hun
indtil nu ingen hæmninger
haft.
Swami Deva Aketan
Indre Ringvej 18
Brædstrup
Min forsikringssag
har varet seks år
Jeg var udsat for en arbejds-
ulykke i august 2003. Efter
mange ankesager og en doms-
mandsret i 2008 kom afgørelsen
endelig i oktober, og erstatnin-
gen opgjort.
Men til alles undren anker
virksomhedens forsikringssel-
skab igen, hvorfor sagen nu skal
starte på ny. Jeg fatter ikke, at
forsikringsselskaberne kan få
lov til at anke igen og igen. Jeg
har per måned mistet 15.000 kr. i
forhold til tidligere løn.
Vi er på nippet til at miste alt,
så det rammer både psykisk som
fysisk. Men tilsyneladende satser
forsikringsselskaberne på at
knække folk i stedet for at få sa-
gen afsluttet, så de skadelidte og
deres familier kan få hverdagen
til at køre.
Det, at man kan anke en sag
igen og igen, må være noget som
er skræddersyet til forsikrings-
selskaberne, da menigmand
uden en million på lommen ikke
har et sådant overskud. Hvor el-
lers finder man et system, hvor
man, selv når afgørelsen er truf-
fet, kan anke, og sagen bliver ta-
get op på ny.
Min sag kører hos Codan.
Per Haulund
Lens Kusks Vej 43
Tjæreborg
Hvorfor laver man en dyreværnslov, når det tilsyneladende er gratis at bryde den,
spørger Lili Sørensen. FOTO: EKSTRABLADET.DK
TEGNING: MORTEN INGEMANN
FREDAGENS
SPØRGSMÅL
6749 stemte på
ekstrabladet.dk
Er det i orden, at Folketin-
gets formand, Thor Peder-
sen, har to tjenestebiler?
!
JA 10%
90% NEJ
mod
LØRDAG 31. OKTOBER 2009 ...
EKSTRA BLADET 29
eb.dk/nationen
mail: nationen@eb.dk
Tlf.: 33 11 13 13
Fax: 33 14 10 00
Søn-Tors. 14-18
Fre. 12-16, Lør. lukket
Ekstra Bladet, Rådhuspladsen 37,
1785 København V
Ekstra Bladet forbeholder sig ret til at forkorte brevene.
Husk altid navn og adresse, også på e-mail. Anonyme
breve optages ikke. Indsendte breve returneres ikke.
at Post Danmark stadig ikke
respekterer det blå mærke
’Reklamer-Nej tak’. Forstå det
dog: Jeg gider ikke jeres rekla-
mer!
Ebbe Hejne Hansen
Kærvej 5, Snedsted
--------------------------
at det er på høje tid, at Jes-
per Worre rækker Michael
Rasmussen hånden, så begge
kan starte på en frisk.
Allan Karlsson
Hvidtjørnen 9, Dragør
--------------------------
at de mennesker, kronprins
Frederik nu omgås i IOC, vel
ikke er værre end mange af
dem, han ellers omgås.
Allan Sonnermann
Boholtevej 64
Køge
--------------------------
at tusindvis af danskere om
få år vil havne i den sociale
massegrav, nemlig når deres
afdragsfri lån er udløbet, fri-
værdien er væk, og der ikke er
flere lånemuligheder tilbage.
Flemming Rasmussen
Belsager 29
Greve
--------------------------
at det er utroligt, vi skal pla-
ges med Jon Dahl Tomasson
på landsholdet, når vi har go-
de, unge angribere siddende
på bænken.
Benny Wisler
Elmekrogen 4
Kalvehave
--------------------------
at helt unge kriminelle bør
tvangsfjernes. Forældrene har
tydeligt bevist, at de ikke selv
kan styre deres smårollinger.
Jan Dallerup
Chl. Muncksvej 21, Kbh. NV
--------------------------
at vi burde ha’ en klippekort-
ordning i forbindelse med
statsborgerskab til indvandre-
re. Begår de kriminalitet, van-
ker der klip. Efter tre klip
starter ansøgningen om
statsborgerskab forfra. Først
efter ti år uden kriminalitet er
det fulde statsborgerskab i
hus.
Kim Mertz
Grønsvinget 42, Herlev
--------------------------
at det er på tide, Løkke sør-
ger for mere lighed i samfun-
det. Det kan ikke være rigtigt,
at topchefer forgyldes i en tid,
hvor Danmark lider under fi-
nanskrisen, og flere og flere
mister deres job.
B. Brasch
Peter Bangsvej 110
Frederiksberg
i øvrigt
mener
nationen! søger
DIG!
Tilmeld dig på...
www.nationen.nu
Tænk at genere
en syg mand
Direktøren for Dansk
Pelsdyravlerforening,
Torben Nielsen, sætter i
Ekstra Bladet 29.10. spørgs-
målstegn ved, om DF’s syge-
meldte dyrevelfærdsordfø-
rer, Christian H. Hansens,
privatliv kan tåle samme ef-
tersyn, som pelsdyravlere
blev udsat for i ’Operation
X’ forleden.
Hvad ligner det at kræn-
ke en alvorligt syg mand på
den måde? Insinuerer Tor-
ben Nielsen, at Christian H.
Hansen pjækker fra folke-
tingsarbejdet eller hvad?
Christian H. Hansen er
ramt af Hortons sygdom og
tvunget til at gå omkring
med en iltflaske døgnets 24
timer, for at han kan få ilt
under de invaliderende an-
fald, der rammer ham flere
gange i døgnet. Det har
Christian H. Hansen været
helt åben omkring, og så
forsøger pels-
dyravlerdirektøren at insi-
nuere, at noget er galt.
Der er intet, Christian H.
Hansen hellere ville, end at
komme tilbage og tale dyre-
nes sag på Christiansborg.
Torben Nielsen skylder
ham en kæmpemæssig und-
skyldning!
Kenneth Kristensen Berth
Nørrebred 3
Vallensbæk
Hvad ligner det at krænke en alvorligt syg mand,
skriver Kenneth Kristensen Berth om Christian H.
Hansen, som er ramt af Hortons sygdom.
FOTO: FINN FRANDSEN
Kold i røven
Aflys klimatopmødet
og send i stedet Pia og
de andre i Dansk Folkeparti
til Nordpolen/Grønland.
Pianisterne er nemlig så
kolde i røven, at nedsmelt-
ningen straks vil stoppe, og
isen genopstå.
Finn 44 Hansen
Torpenvangen 21, Humlebæk
Ingen over
ingen ved
siden af
Flere eksperter, her-
under lektor i forfat-
ningsret på Københavns
Universitet Jens Elo Ryt-
ter, udtaler, at et forbud
mod moskéer i Danmark
vil være grundlovsstri-
digt og i strid med basale
menneskerettigheder.
Torsdag aften kunne man
så i ’Jersild Live’ høre
formanden for Dansk Fol-
keparti, Pia Kjærsgaard,
sige, at hun afviser eks-
perternes udsagn. Hvad
gør det hende så til? Over-
ekspert?
Zeki Laurent Sadic
Østergade
Tølløse
Pia Kjærsgaard afviser
eksperternes udsagn.
FOTO: FINN FRANDSEN
Det er nu vi skal vise
flaget
Det planlagte terroran-
greb mod Jyllands-Po-
sten og dens medarbejdere
kalder på sympati. Avisens
tegnere og journalister kan
fra i dag være sikre på, at
der findes mennesker i den-
ne verden, som vil gå langt
for at slå dem ihjel. Lige-
som alle landets aviser gen-
optrykte Muhammed-teg-
ningerne, da det kom frem,
at herboende terrorister
planlagde at myrde Kurt
Westergaard, bør de danske
aviser igen vise deres sym-
pati. Danmark har i dag en
avis, der er et fyrtårn for al-
le, som håber, at der stadig-
væk findes mennesker, som
er villige til at risikere no-
get for friheden. Det skal vi
være stolte af.
Nicolai Sennels
Hougaardsvej 29
Brabrand
Skal vi
bytte
Jeg er en gammel
dame, som har en
kaninpels. Den tager jeg
på, når det er koldt. Ikke
for at pynte mig, men for
ikke at fryse. Hvis der er
nogen, der synes, det er
synd for de kaniner, der
har været i den pels for
20 år siden, bytter jeg
den gerne for en varm
frakke, for jeg tåler ikke
at fryse!
PS: Kaninen blev spist!
I. Larsen
Halskovvej
Korsør
Sort
snak
Sort
snak
Nu er det ikke, fordi
jeg synes, at det ærede
medlem af Folketinget Bjar-
ne Laustsen (S) plejer at
være særlig sjov at høre på.
Han bruger meget af sin tid
på noget, der i mine ører ly-
der som noget ævl, men
26.10. kom der på tv allige-
vel det værste, jeg har hørt
ham sige.
Det drejede sig om ar-
bejdsløse deltidsbrand-
mænd.
Det vil den gode Laustsen
tage op i Folketinget, for
som han sagde ’de kan ikke
få understøttelse, samtidig
med at de er på fuldtids
dagpenge’. Forstå det, hvem
der kan.
Torben Lundsgaard Jensen
Kastetvej 82
Aalborg
Bjarne Laustsen – siger det rene ævl, mener Torben Lundsgaard Jensen. FOTO: JENSPANDURO
EKSTRA BLADETS ARTIKEL 28.10.
Mette Kjær
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Der er gået flere uger, siden
minkavlerne første gang
hørte, at Ekstra Bladet og
TV2 var i gang med en histo-
rie om forholdene på de dan-
ske pelsdyrfarme. De har
derfor haft god tid til at for-
berede et besøg fra myndig-
hederne og få forholdene i
orden.
I mellemtiden har pelsav-
lerne beskyldt Ekstra Bladet
og TV2 for at føre en smæde-
kampagne uden hold i virke-
24 EKSTRA BLADET
ONSDAG 18. NOVEMBER 2009
REDIGERET AF KASPER JUUL
ÆGYPTERNE TI LBYDER DI G DERES DYREBARESTE SKAT: SOLEN
Den kaster glans over de majestætiske pyramider, bader Nilens fortryllende byer i genskinneti
af sit lys, kærtegner Rødehavets og Middelhavets pragtfulde strande og åbenbarer havets og
korallernes overdådige farver. Med en sol af den støbning bliver du næppe overrasket, når
du opdager, at den også leverer varmen i ægypternes smil og den måde, hvorpå de byder
dig velkommen. Vel mødt i landet, der ophøjede solen til guddom. www.egypt.travel
D
D
B
T
r
a
v
e
l &
T
o
u
r
is
m
- ©
D
e
n
y
s
V
in
s
o
n
- B
o
r
is
A
im
é
- P
ix
ta
l - A
u
th
o
r
’s
im
a
g
e
.
Ni ud af ti
minkfarme
overtræder
reglerne
Store problemer med dyrevelfærd hos avlerne, da Fødevarestyrelsen
foretog tilsyn efter Ekstra Bladets mange afsløringer
ligheden.
Fødevarestyrelsen beslut-
tede oven på afsløringerne at
gennemføre ekstra tilsyn
med minkavlerne. Indtil vi-
dere har de gennemført 76 af
de 150 ekstra tilsyn, og resul-
tatet er overvældende: Ni ud
af ti farme har problemer
med dyrevelfærden, kun ti
ud af de 76 besøg gav ikke an-
ledning til indskærpelser el-
ler anmeldelse.
Resultatet overrasker Ve-
terinærdirektør fra Fødeva-
restyrelsen Jan Mousing.
– De vidste jo, at vi kom ef-
ter den offentlige polemik
om sagen, så vi havde nok
forventet, det så lidt bedre
ud. Det er et ret højt antal
indskærpelser, vi har givet,
siger Jan Mousing til TV2
Nyhederne.
Hos Det Dyreetiske Råd gi-
ver de pelsavlerne et fif med
på vejen:
– Jeg er lidt skuffet over
branchen. Jeg tænker, om de
har investeret alle deres pen-
ge i kommunikationsfolk og
ikke dyrlæger. I stedet for at
bruge al deres energi på at
sige, at alt er i orden, burde
de bruge nogle af deres milli-
oner på at sørge for, at tinge-
ne er i orden, siger Peter
Sandøe, formand for Det Dy-
reetiske Råd til TV2 Nyhe-
derne.
Pelsavlerne erkender, at
tallet er højt.
– Det er for dårligt. Det er
alt for højt. Men det er værd
at bemærke, at det ikke er
dyrevelfærd, men mere tek-
niske detaljer, som ikke er i
orden, siger Torben Nielsen,
direktør i Kopenhagen Fur.
mette.kjaer@eb.dk
De rå tal
To minkfarme er anmeldt
til politiet for grove overtræ-
delser af dyreværnsloven.
Ni farme har fået indskær-
pelser, fordi syge dyr ikke er
blevet behandlet godt nok.
45 farme har ikke haft lov-
lige bure.
23 farme havde ikke styr
på den medicin, dyrene får.
Pelset
Det er ikke kun de mange mink, der bliver pelset. Deres ejere har
netop fået en hård medfart af Fødevarestyrelsen. FOTO: EKSTRABLADET.DK
28 EKSTRA BLADET
MANDAG 30. AUGUST 2010
REDIGERET AF HENRY THINGVAD
Minkene mishandles stadig
Blodige pelse: ’Operation X’ afslører i aften, hvor galt det
stadig står til med behandlingen af pelsdyrene i Danmark
Jacob H. Jensen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Minkene lider stadig på en
betydelig del af pelsdyrav-
lernes farme rundt omkring
i Danmark. Det på trods af,
at Dansk Pelsdyravlerfore-
ning har brugt store sum-
mer på annoncer i tv og dan-
ske dagblade for at demente-
re TV2’s billeder og afslørin-
ger af elendige forhold hos
danske minkavlere sidste år.
Det har branchen gjort for at
redde sit eget skind.
Men nu er Fødevarestyrel-
sen gået i gang med den op-
gave, de er blevet pålagt, om
at undersøge samtlige mink-
farme i Danmark inden 2011.
Her er resultaterne heller ik-
ke opløftende, selv om det er
blevet bedre.
Kritisk hos 38 pct.
– De første tal ud af de første
ca. 200 kontroller viser, at vi i
cirka 38 procent har fundet
fejl og mangler af forskellig
art, siger Jan Mousing i pro-
grammet ’Operation X’, der
vises på TV2 i aften.
Der skal i alt foretages
over 500 uanmeldte kontrol-
besøg på minkfarme i år.
Det var Ekstra Bladet og
’Operation X’, der stod bag
afsløringerne sidste efterår,
og i aften kommer tv-værten
Morten Spiegelhauer med
nye afsløringer i program-
met ’Hvad skete der så?’,
som Ekstra Bladet har fået
en kopi af.
Programmet følger op på
de grusomheder og den
smerte, som danske minkav-
lere har udsat de små pels-
dyr for.
Løj i annoncer
Sidste efterår afslørede pro-
grammet ’Pels på vrangen’
de horrible forhold hos dan-
ske minkavlere, hvor mink
med voldsomme bidsår leve-
de under kummerlige for-
hold i bure, hvor der ofte ik-
ke var halm eller et rør, de
kunne gemme sig i.
Dansk Pelsdyravlerfore-
ning har blandt andet påstå-
et i annoncer, at pelsdyrer-
hvervet ved efterfølgende
kontroller har fået bekræftet
deres status som de dyrehold
med de bedste tilsynsrappor-
ter.
Det er løgn, for Fødevare-
styrelsen har ved de uan-
meldte kontrolbesøg, der
blev sat i værk efter afslørin-
gerne sidste efterår, doku-
menteret, at kun 21 ud af de
138 minkfarme, de besøgte,
gik glat igennem kontrollen.
Ikke tilfredsstillende
– Der var fejl og mangler på
85 procent af de farme, vi be-
søgte. Det synes vi ikke var
tilfredsstillende, siger Jan
Mousing, veterinærdirektør
i Fødevarestyrelsen til ’Ope-
ration X’ i aften.
Morten Spiegelhauer fra
’Operation X’, der lavede ef-
terårets program i samar-
bejde med Ekstra Bladets
graverchef, Miki Mistrati,
konfronterer i aften næstfor-
manden for Dansk Pelsdyr-
avlerforening i programmet.
– Hvad synes du om de bil-
leder, vi viste, sidst vi kiggede
på minkenes forhold i Dan-
mark?
– For det første var det
nogle forfærdelige billeder.
Nogle meget grimme sår.
Men de har intet at gøre med
virkeligheden på danske
minkfarme, siger Tage Pe-
dersen. jaje@eb.dk
Grusomme forhold
Fødevarestyrelsens kontroller afslører, at tusindvis af mink fortsat lider under grusomme forhold på
mange danske minkfarme, selv om pelsdyravlerne påstår det modsatte. POLFOTO/FINN FRANDSEN
De fleste var rystede, da ’Operation X’ sidste år afslørede billeder som dette af
mink med bidsår pga. massiv overbelægning i de små bure. Siden er der kun sket
minimale forbedringer. FOTO: EKSTRABLADET
Ekstra Bladets forside
27. oktober 2009.
Politi i lynaktion
Pelsdyravlerforeningen har
også påstået i avisannoncer,
at politiet efter granskning
har afvist TV2’s billedmate-
riale, og at der ikke er blevet
rejst tiltale over for nogen
avler på grund af Animas op-
tagelser. Anima er den dyre-
værnsorganisation, der vi-
deregav optagelserne til
’Operation X’.
Men det passer heller ik-
ke.
I forbindelse med efter-
årets program viste ’Opera-
tion X’ optagelserne til Føde-
varestyrelsen for at få dem
vurderet, og det fik Fødeva-
restyrelsen til at melde de
farmere, de havde billeder
fra, til politiet. Det fik politi-
et til at reagere med en lyn-
aktion på 19 minkfarme.
Massiv overbelægning
– Vi lavede sammen med dyr-
læger et besøg på alle de far-
me, vi havde fået anmeldt. Vi
havde forinden vurderet det
materiale, vi havde modta-
get, siger politiinspektør Ole
Henriksen, Midt- og Vestjyl-
lands Politi.
Ved aktionen blev der kon-
stateret flere ubehagelighe-
der blandt minkene. Blandt
andet var der massiv overbe-
lægning på to af farmene,
hvor flere mink havde bid-
sår. Ejeren af begge farmene
fik en bøde.
jaje
BESØGTE 19 MINKFARME
Minkavlere skal
på skolebænken
Til næste år skal minkavler-
ne have fire obligatoriske
dyrlægebesøg om året, som
de selv betaler for. Tidligere
var der kun krav om ét.
Det skriver fødevaremini-
ster Henrik Høegh (V) i en
mail til Ekstra Bladet.
Uvidende minkavlere
– Vores kontrol viser også, at
alt for mange minkavlere
fortsat ikke sørger for, at de-
res dyr f.eks. har det rodema-
teriale eller de rør i burene,
som de skal have, siger mini-
steren.
Han mener, det er vigtigt
at understrege, at rodemate-
riale og rør også er et spørgs-
mål om dyrevelfærd, og tal-
lene tyder på, at der fortsat
er mange danske minkavle-
re, der trænger til at få noget
mere viden om, hvad god dy-
revelfærd er.
– Derfor vil jeg til efteråret
forsøge at samle politisk fler-
tal for, at det fremover bliver
et krav, at man skal en tur på
skolebænken, før man kan
slå sig ned som minkavler,
siger fødevareminister Hen-
rik Høegh. jaje
FØDEVAREMINISTEREN:
Fødevareminister Henrik Høegh (V) mener, at mange
pelsdyravlere mangler grundlæggende viden om god
dyrevelfærd. POLFOTO/MAGNUS MØLLER