KURSUS I HVORDAN MAN FLÅR PATIENTER

DIN TANDLÆGE
SNYDER DIG
VATNISSESPILLET !
VIND FEDE PRÆMIER
HVER DAG FREM TIL JUL
TØR - HVOR ANDRE TIER søndag 13. december 2009 nr. 305 uge 50 106. årg. ekstrabladet.dk 16,00 kr.
F
O
T
O
:
L
A
R
S
P
O
U
L
S
E
N
/
T
H
O
M
A
S
L
E
K
F
E
L
D
T
SØNDAGSÅBENT I DAG KL. 10-17
sport
16 sider
flash! 16 sider
E
K
S
T
R
A
B
L
A
D
E
T
V
A
R
M
E
D
U
N
D
E
R
-
C
O
V
E
R
biler 16 sider
SØNDAG
PAULA LARRAIN:
Se min
baby
Sådan
sparer du
benzin
I DAG GÅR VI I
SEMIFINALEN
Klimafest
90.300 BLEV IKKE ANHOLDT
KURSUS I HVORDAN MAN FLÅR PATIENTER
DIN TANDLÆGE
SNYDER DIG
VATNISSESPILLET !
VIND FEDE PRÆMIER
HVER DAG FREM TIL JUL
TØR - HVOR ANDRE TIER søndag 13. december 2009 nr. 305 uge 50 106. årg. ekstrabladet.dk 16,00 kr.
F
O
T
O
:
L
A
R
S
P
O
U
L
S
E
N
/
T
H
O
M
A
S
L
E
K
F
E
L
D
T
SØNDAGSÅBENT I DAG KL. 10-17
sport
16 sider
flash! 16 sider
E
K
S
T
R
A
B
L
A
D
E
T
V
A
R
M
E
D
U
N
D
E
R
-
C
O
V
E
R
biler 16 sider
SØNDAG
PAULA LARRAIN:
Se min
baby
Sådan
sparer du
benzin
I DAG GÅR VI I
SEMIFINALEN
Klimafest
90.300 BLEV IKKE ANHOLDT
IKKE STYRE
er ikke meget for at forholde sig til Ekstra Bladets afsløring:
Den underviser på kurset
underviser i det, jeg har set
nogle klip af, og jeg kan ikke
ud fra det vurdere sammen-
hængen i det.
– Formanden for Regioner-
ne, Bent Hansen, kalder det her
’fuldstændig uacceptabelt’.
– Det må vi tale med for-
manden for Regionerne om.
– Hvad siger du til, at direk-
tør i Sygeforsikringen ’dan-
mark’ Johannes Due siger, at I
har svigtet deres tillid?
– Det må vi også tale med
dem om.
– Gør det indtryk på dig, at
de folk retter en kritik og siger,
at de er skuffede?
– Jeg er sikker på, at hvis
de retter en kritik, retter de
også en kritik til Tandlæge-
foreningen, og så ser vi på
det. Så tager vi en samtale
med dem.
– Hvilke konsekvenser får
det?
– I første omgang tager vi
en samtale med den undervi-
ser, der har været på kurset,
med henblik på at få en udta-
lelse om, hvad der er foregå-
et, og høre hans udgave.
ne@eb.dk;dr@eb.dk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Det er ikke i overensstemmelse
med tandlægeforeningens etik
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13. DECEMBER 2009 ...
EKSTRA BLADET SØNDAG 7
REDIGERET AF JACOB RAITH
Det sagde Torben Andersen
Om at få dobbelt tilskud for
patienter, der er medlem af
’danmark’
Torben Andersen: Ved I, at
hvis patienten er medlem af
’danmark’, så er det helt lige-
gyldigt, om I afregner bite-
wings med tilskud, eller om I
har taget to ekstra billeder
og afregner dem? Det er rart
at vide ... (...) Regner I på det,
koster det det samme for pa-
tienten, men I får et større
tilskud, der står et større be-
løb på regningen, så I får re-
funderet mere.
Om at tage mere for et plast-
hjørne
Torben Andersen: Hvor
meget skal patientandelen
være?
Kursisterne svarer alle
500-700 kroner.
Torben Andersen: Det er
alt for lidt. I skal meget høje-
re op på sådan et hjørne. (...)
Hvis man laver noget, der
ser ordentligt ud, og det fun-
gerer, som det skal, så kan
sådan et plasthjørne nemt
koste over 1000 kroner – 1500
måske!
Om brug af bedøvelse
Torben Andersen: Hvad
koster en bedøvelse?
Kursisternes svar løber
fra 181 kroner til 277 kroner.
Torben Andersen: Der er
også nogle, der tager 200 kro-
ner, hvis det ikke virker, og
400, hvis det virker. Men
hvad er reglerne her? Der er
ingen regler. Det bestemmer
I selv. I kan tage for per tand
eller for per gang, de sætter
numsen i sædet. Det bestem-
mer I.
Om at lave en tandudtrækning
om til en opperation
Torben Andersen: Lige så
snart I skærer i tand, knogle
eller tandkød, så er det ikke
længere en simpel tandud-
trækning. Jeg kender mange
nye tandlæger, som står lang
tid og løsner og løsner, og så
kommer tanden så fint ud.
Og hvad koster det? En sim-
pel tandudtrækning! Men
jeg vil sige jer, at de komme
nemmere ud, hvis I lige kom-
mer op med en lille, tynd,
smal, lang diamant (ekstra
teknisk snak er redigeret ud,
red.) og fjerner noget knogle
fra rødderne. Og så løsner
lidt. Og så kommer den me-
get hurtigere ud. Hov! Hvad
var det? Det var en operati-
on! (...) Når I er nye, bruger I
lang tid på at løsne. Og det er
også fint nok, men det er ba-
re ikke særlig godt økono-
misk. Så hvis man lige kan
hjælpe lidt ...
DOKUMENTATION
Behandlingsydelserne
Tandlægeforeningen og
Danske Regioner har ind-
gået en overenskomst,
hvor det er aftalt, at
tandlæger kan få tre for-
skellige slags ydelser for
deres behandling:
Fast honorar. Det vil
sige, at tandlægen kun
kan tage den pris, som er
fastsat i overenskomsten,
og regionerne yder et til-
skud, som oftest er på
40 procent af honoraret.
Fast honorar, men
uden at regionen yder
tilskud. Det vil sige fuld
brugerbetaling.
Fri pris med grundtil-
skud. Det vil sige, at
tandlægen selv bestem-
mer prisen, og regionen
yder et tilskud, som er
fastsat i overenskomsten.
Ý Derudover er der indgå-
et aftaler med den pri-
vate Sygeforsikringen
’danmark’ om at yde til-
skud til særlige ting,
blandt andet røntgenbil-
leder.
Det er et tillidssvigt
Ud over patienterne og det offentlige er og-
så den private sygeforsikring ’danmark’
med på listen over dem, Torben Andersen
og Tandlægeforeningen ved, hvordan man
kan snøre.
Ekstra Bladets afsløring kommer som en
skuffelse for Johannes Due, direktør i ’dan-
mark’.
– Det her er et tillidssvigt i forhold til vo-
res ellers gode samarbejde med tandlæger-
ne. Vi udbetaler mere end 600 millioner kro-
ner om året i tilskud til tandbehandling – så
vi giver et væsentligt bidrag til det erhverv.
– Derfor har vi en forventning om, at vo-
res samarbejde med Tandlægeforeningen
er fair. Så det her er ikke, hvad vi forventer,
siger Johannes Due, som straks vil tage
kontakt til Tandlægeforeningen for at få en
forklaring.
SYGEFORSIKRINGEN DANMARK:
Den slags lærer de ikke her
På Tandlægeskolen i Køben-
havn har man kun hovedry-
sten tilovers for Tandlæge-
foreningens budskab om,
hvordan nyuddannede tand-
læger kan øge deres indtje-
ning.
– Det lyder, som om kur-
susgiveren har en lidt under-
lig holdning, siger Lone
Schou, der er institutleder
på Tandlægeskolen.
– De udtalelser der – de
handler om økonomi og ind-
tjening, og det er et uheldigt
fokus, som jeg ikke billiger,
siger institutlederen, der
har ansvaret for, at de nyud-
dannede er fagligt rustede.
Hun understreger, at hun
er sikker på, at de nyuddan-
nede tandlæger først og
fremmest baserer deres be-
handling på hensynet til pa-
tienterne.
TANDLÆGESKOLEN:
ekstrabladet.tv
Se hele
konfrontationen
Ekstra Bladets afsløring kommer som en
skuffelse for Johannes Due, direktør i
’danmark’. FOTO: JAN GRARUP
ØKONOMIEN SKAL
BEHANDLINGEN
Niels Ebdrup
David Rebouh
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Det har ikke været en nem
opgave at få Tandlægefore-
ningens formand, Susanne
Andersen, til at forholde sig
til Ekstra Bladets afsløring
af budskaberne fra Tandlæ-
geforeningens kontroversi-
elle kursusgiver.
Men efter lang rådslag-
ning med sin pressegeneral
indvilligede formanden i at
tage imod Ekstra Bladets ud-
sendte, som kunne vise hen-
de optagelserne af Torben
Andersen på slap line.
– Torben Andersen anbefa-
ler, at man laver en tandud-
trækning om til en operation,
for på den måde at få flere pen-
ge fra patienten og sygesikrin-
gen. Er det i orden?
– Nej, du skal altid tage ud-
gangspunkt i en faglig vur-
dering og se på patientens
behov. Du skal ikke lave det
ud fra et økonomisk syns-
punkt.
– Mener du, det er det, jeres
repræsentant gør?
– Torben Andersen er un-
derviser på det her kursus,
og hvis der er nogen, der sy-
nes, at man laver et oplæg til
en behandling ud fra tandlæ-
gens økonomi, så er det ikke
i overensstemmelse med
Tandlægeforeningens etik.
– Han siger jo direkte: ’Når I
er nye, så bruger I lang tid på at
løsne, og det er også fint nok,
men det er bare ikke særlig
godt økonomisk’. Kan det blive
mindre tvetydigt?
– Som jeg sagde før, hvis
tandlægens økonomi er det
styrende for behandlings-
planen, så er det ikke i over-
ensstemmelse med Tandlæ-
geforeningens etik.
– Torben Andersen forklarer
kursisterne, at de per definition
bør op på 1000 til 1500 kroner
for en flerfladet plastfyldning.
Det, mener Forbrugerrådet,
lugter af priskoordinering?
– Jeg mener, at man skal
have den pris for den fyld-
ning, man har lavet, og den
skal være god og tilstrække-
lig. Og det skal stadig være
inden for en faglighed, du
kan stå ved.
– Hvorfor står der så en re-
præsentant for Tandlægefore-
ningen og siger: ’I skal tage me-
get mere’?
– Han er ikke en repræsen-
tant for Tandlægeforenin-
gen. Der står en underviser
og fortæller om muligheder-
ne i overenskomsten, og jeg
vil stadig sige, at det ikke er
tandlægens økonomi, der
skal afgøre, hvad patienten
skal have lavet, eller hvad
patienten skal betale.
– Så jeres kursusgiver repræ-
senterer ikke jeres holdninger?
– Nej, der er ikke ... Øh ...
Uld i munden Tandlægeforeningens formand, Susanne Andersen,
6 EKSTRA BLADET SØNDAG
13. DECEMBER 2009
REDIGERET AF JACOB RAITH
Tomme fyldninger
Tandlægeforeningens formand, Susanne Andersen, er ikke meget for at
kommentere Ekstra Bladets afsløringer. FOTO: ANTHON UNGER
På grænsen til
at være kriminelt
Den bevidste opfordring til
snyd får formand for Danske
Regioner, Bent Hansen, til at
tale med store bogstaver.
– Jeg går ud fra, at jeres op-
lysninger er korrekte. I så
fald er det fuldstændig uac-
ceptabelt, at en organisati-
on, som vi har en samar-
bejdsaftale med, på den må-
de underviser i, hvordan
man udnytter systemet.
– Tandlægeforeningen la-
ver noget, der er på grænsen
til at være direkte kriminelt
– hvis ikke det er kriminelt.
Og det kan vi ikke bare sidde
stille og se på, konstaterer
Bent Hansen.
Han vil nu kigge materia-
let grundigt igennem for at
vurdere, om han skal bede
Tandlægeforeningen om en
skriftlig redegørelse og et
møde, hvor de bliver kon-
fronteret med Ekstra Bla-
dets oplysninger. Konse-
kvensen kan nemt blive me-
re kontrol med tandlægerne,
mener han.
BENT HANSEN, DANSKE REGIONER:
LÆS MERE DE NÆSTE SIDER
13. DECEMBER 2009 ...
EKSTRA BLADET SØNDAG 5
REDIGERET AF JACOB RAITH
de undervises i at give regningen vokseværk
Om kurset
Kurset ’Start i praksis’ udbydes af Tandlægeforeningen og er kun
for medlemmer.
Det har til formål at lære nyuddannede at begå sig i tandlæge-
branchen og holdes flere gange årligt – hver gang med 18-25 del-
tagere.
Det vigtigste punkt på kurset er ’Tandlægeoverenskomstens ydel-
ser’, som tandlægekonsulent Torben Andersen underviser og er eks-
pert i.
Øvrige kursusgivere er Tandlægeforeningens økonomer Sven Bak-
Jensen og Christian Holt.
Kurset koster 300 kroner, hvilket er meget billigere end Tandlæge-
foreningens øvrige kurser.
Det lugter af
priskoordinering
Det forarger forbrugernes
uafhængige vagthund, For-
brugerrådet, at Tandlæge-
foreningen belærer nyud-
dannede tandlæger om, at de
skal hælde hundredvis af
ekstra kroner på patienter-
nes regninger.
Under kurset på Hotel Le-
goland spørger Torben An-
dersen de unge tandlæger,
hvor meget de mener, patien-
ten skal betale for at repare-
re en hjørnetand med pla-
stic.
De nyuddannede svarer, at
de vil tage 500-700 kroner.
Men det kan Torben Ander-
sen kun ryste på hovedet ad:
– Det er alt for lidt. I skal
meget højere op på sådan et
hjørne.
Har en forpligtelse
– Hvis man laver noget, der
ser ordentligt ud, og det fun-
gerer, som det skal, så kan
sådan et plasthjørne nemt
koste over 1000 kroner, 1500
måske, siger Tandlægefore-
ningens kursusgiver, som
altså mener, at hans kursi-
ster skal tage mere end dob-
belt så meget, som de ellers
ville.
Den udmelding falder ikke
i god jord hos Sine Jensen,
sundhedspolitisk medarbej-
der i Forbrugerrådet:
– Det er ensretning af pri-
sen, når Tandlægeforenin-
gen hyrer en til at lære nye,
unge tandlæger, at de skal ta-
ge mere for en ting, end de el-
lers ville gøre – og fortæller
dem, hvad den pris bør være.
Det lugter langt væk af pri-
skoordinering, og det bør
Tandlægeforeningen holde
sig for god til.
Sine Jensen mener, at
Tandlægeforeningen har en
forpligtelse over for forbru-
geren, der i reglen stoler på
sin tandlæge.
– Vi er som forbrugere me-
get trofaste over for vores
tandlæge.
Det bør han eller hun gen-
gælde med god og billig be-
handling, siger hun.
FORBRUGERRÅDET:
Formanden for Danske
Regioner, Bent Hansen,
finder det dybt uaccepta-
belt, at Tandlægeforenin-
gen underviser i at udnytte
systemet.
FOTO: CLAUS BONNERUP
Guldtænder
Mange frygter besøget
hos tandlægen – og
især den efterfølgende
regning. Nu kan Ekstra
Bladet afsløre, at
nyuddannede
tandlæger undervises i
at give regningen
vokseværk.
FOTO: PETER HOVE OLESEN
ekstrabladet.tv
Se klip
fra kurset på
4 EKSTRA BLADET SØNDAG
13. DECEMBER 2009
REDIGERET AF JACOB RAITH
Føler du dig snydt
af din tandlæge?
1224
sms/mms til 1224
eller email
1224@eb.dk
TANDLÆGER
LÆRER AT
FLÅ DIG
Udnytter systemet: Nyuddannede tandlæger sendes på kursus, hvor
Niels Ebdrup
David Rebouh
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Patienten bliver snydt og det
offentlige bliver lænset – til
gengæld scorer tandlægerne
kassen. Sådan er læren for
nyuddannede tandlæger på
kurser arrangeret af deres
fagorganisation, Tandlæge-
foreningen.
Det kan Ekstra Bladet af-
sløre efter at have deltaget i
et af de tvivlsomme kurser.
Operationer er dyrest
På kurserne underviser
tandlæge Torben Andersen
nyudklækkede tandlæger i,
hvordan de kan tjene hund-
redvis af ekstra kroner på en
patient. Han er en af Tandlæ-
geforeningens mest brugte
kursusgivere, og det er ikke
artige tips og tricks, han de-
ler ud af.
På det kursus, Ekstra Bla-
det deltog i på Hotel Lego-
land, anbefalede Torben An-
dersen blandt andet kursi-
sterne at operere tænder ud i
stedet for blot at løsne dem
og trække dem ud – for øko-
nomisk vindings skyld. Ope-
rationer er nemlig dyrere
end tandudtrækninger.
– Når I er nye, bruger I
lang tid på at løsne. Og det er
også fint nok, men det er ba-
re ikke særlig godt økono-
misk, lød det fra den erfarne
underviser til de nyuddan-
nede tilhørere.
Pengegriskhed
Den anbefaling skaber for-
undring på Kæbekirurgisk
Afdeling ved Odense Univer-
sitetshospital, hvor over-
tandlæge Henning Lehmann
Bastian har sin gang. Han
mener ikke, at man skal lade
pengegriskhed gå forud for
en tandlægefaglig vurde-
ring.
– At sende det budskab til
nyuddannede tandlæger
– det holder ikke en meter.
Intentionen skal jo ikke væ-
re at tjene flere penge. Inten-
tionen skal være at lette pati-
enternes lidelser, siger han.
Grunden til, at Torben An-
dersens ’gode råd’ kan resul-
tere i flere penge til tandlæ-
gen, er, at han eller hun som
sagt må kræve flere penge af
patienten for en operation
end for en tandudtrækning.
Samtidig får tandlægen des-
uden et større tilskud fra
Danske Regioner ved en ope-
ration.
Ekstra Bladet har forgæ-
ves forsøgt at få en kommen-
tar fra kursusgiver Torben
Andersen. ne@eb.dk;dr@eb.dk
Sådan gjorde vi
Ekstra Bladet fik et tip fra en tandlæge om, at Tandlægeforenin-
gen holder kurser for nyuddannede danske tandlæger, hvor de
blandt andet instrueres i, hvordan man kan øge prisen på et tand-
lægebesøg.
Det tip fandt vi samfundsmæssigt væsentligt, da danske tandlæ-
ger i forvejen er op mod 50 pct. dyrere end i vores nabolande, og
fordi mange danskere ofte føler, at deres regning er urimelig høj.
Med en dækhistorie lykkedes det vores undercover-journalist at til-
melde sig det ellers lukkede kursus for nyuddannede tandlæger.
Vores journalist var til stede på første kursusdag for en uge siden,
og Ekstra Bladet kan dokumentere, hvordan nye tandlæger bliver
guidet i at flå deres patienter og malke den offentlige pengekasse.
På kurserne underviser tandlæge Torben Ander-
sen i, hvordan man kan tjene hundredvis af eks-
tra kroner på en patient.
Ekstra Bladet deltog i Tandlægeforeningens
’økonomi’-kursus på Hotel Legoland i Billund.
FOTO: UFFE KONGSTED
De unge
blev
presset
Under kurset ’Start i prak-
sis’, der sidste fredag blev af-
holdt på Hotel Legoland i
Billund, brød de nyuddanne-
de tandlæger sig ikke om at
sætte økonomiske skrue-
tvinger på patienterne. Det
stod klart for Ekstra Bladets
undercover-journalist, da
han deltog i Tandlægefore-
ningens ellers lukkede kur-
sus.
De nyuddannede tandlæ-
ger var imidlertid ikke i
tvivl om, at det var skrue-
tvingerne, kursusgiveren
Torben Andersen forvente-
de, de tog frem, når de skulle
vurdere, hvor meget de kun-
ne tage for at behandle en pa-
tient.
Brød sig ikke om det
Den opfindsomme kursusgi-
vers pengefikserede budska-
ber førte til en del rynkede
pander blandt kursisterne.
Et eksempel var hans kon-
troversielle holdning til pri-
sen på bedøvelse. Kursister-
ne vidste godt, at det ifølge
overenskomsten er lovligt
selv at bestemme den. Men
holdningen var, at de ikke
brød sig om at tage penge,
hvis de havde stukket for-
kert i første omgang.
Den slags blødsødenhed
ville Torben Andersen åben-
bart gøre op med. Under et
oplæg kunne han ikke dy sig
for at lufte, hvilke indbrin-
gende muligheder der gem-
mer sig i de frie regler vedrø-
rende bedøvelse.
– I bestemmer selv. Der er
nogle, der tager 200 kroner
(for bedøvelsen, red.), hvis
den ikke virker, og 400 hvis
den virker, lød det kækt fra
Torben Andersen.
ØJENVIDNE:
Ekstra Bladet har forgæves
forsøgt at få en kommentar
fra kursusgiver og tandlæge
Torben Andersen. I løbet af
de seneste dage har avisen
ringet ham op utallige gange
– uden at han tog sin telefon
eller ringede tilbage på de ef-
terladte beskeder.
Heller ikke en e-mail, et
anbefalet brev eller et besøg
på hans privatadresse – hvor
der også blev afleveret et
brev – har fået kursusgive-
ren til at reagere.
Tandlægeforeningen hen-
viser til de telefonnumre,
Torben Andersen ikke be-
svarer, når Ekstra Bladet be-
der om at komme i kontakt
med ham. Men formand Su-
sanne Andersen har lovet at
overbringe Ekstra Bladets
anmodning – dog stadig
uden at han er vendt tilbage.
Vil ikke udtale sig
TORBEN ANDERSEN I FLYVERSKJUL
Torben Andersens ’gode
råd’ på Tandlægeforenin-
gens kurser kan betyde en
højere regning for dig og
for det offentlige. FOTO:
EKSTRABLADET.TV
bedt om
MANDAG 14. DECEMBER 2009 ...
EKSTRA BLADET 27
REDIGERET AF SØREN HENRIK JACOBSEN
TDC MaxFree
P5: 1elefonen har 1DC MaxFree, sä du kan downloade musik, sms'e, mms'e og ringe lige
sä meget, somdu overhovedet gider. ßare hold dig inden for landets grænser og undgä
indholdstakserede tienester. Du kan dog kun ringe for 0 kr./min. 1 time ad gangen,
herefter koster det 0,80 kr./min., men det er ikke forbudt at ringe op igen. ßare husk, at
opkaldsafgiften er 35 øre. 1DC MaxFree kører over betalingsservice, og aftalen indgäs
for ó mäneder. Cerne længere. Cprettelsen koster 199 kr. Der tages forbehold for trykfeil.
1ilbuddet gælder t.o.m29.12.2009.
ßesøg TDC ßutik, tdc.dk eIIer ring 80 80 80 20
û
kr./min.
û
kr./sms
û
kr./mms
499
kr. m/mobil
3.193
kr./min. udgift
i ó mdr.
Med TDC MaxFree
99,-
Nokia ó73û
6WLOUHQWGHVLJQ
- 3,2 megapixel kamera
- Navigation med CP5
- E-mail
- Inkl. 5 mio. musik-
numre med 1DC Play
Mindsteudgift i ó mdr.
3.292,-
TDC Maxlree
tiI aIIe os der
taIer max
Føler du dig snydt
af din tandlæge
1224
sms/mms til 1224
eller email
1224@eb.dk
ekstrabladet.tv
Se klip fra
kurset på
Helt
ude i
hampen
Ekstra Bladets afsløring af
Tandlægeforeningens pen-
gefikserede kurser bringer
ikke god stemning til Chri-
stiansborg og minister for
sundhed og forebyggelse, Ja-
kob Axel Nielsen (K).
– Spekulationer over,
hvordan man som del af det
danske sundhedsvæsen kan
presse mest muligt ud af bå-
de patienter og offentlige
kasser, er selvfølgelig helt
ude i hampen, siger ministe-
ren.
Han mener, at Tandlæge-
foreningen nu har et ansvar
at leve op til.
– Hvis der er noget om
snakken, forventer jeg, at
Tandlægeforeningen tager
fat i det, så snart de møder
mandag morgen, siger mini-
steren.
Dybt forargeligt
Også oppositionen er choke-
ret over, at Tandlægefore-
ningen afholder de udspeku-
lerede kurser.
– Det er dybt forargeligt. I
Danmark kæmper vi med at
holde priserne på tandbe-
handling nede. Så er det ikke
i orden at opfordre til at pres-
se prisen på plastfyldninger
op, siger socialdemokrater-
nes sundhedsordfører, Sofie
Hæstorp Andersen.
– Vi ved, at mange i forve-
jen ikke har råd til at få de fi-
ne, dyre plastfyldninger. Så
det her bidrager til den soci-
ale ulighed på tandområdet.
Fuldstændig urimeligt
Ligesom ministeren forven-
ter hun, at tandlægernes fag-
organisation får gjort noget
ved deres problem.
– Jeg går ud fra, at Tandlæ-
geforeningen nu tager nogle
initiativer, der viser, at de er
en seriøs og ansvarlig bran-
cheforening.
– For at flå sine kunder på
den her måde er fuldstændig
urimeligt, siger Sofie Hæ-
storp Andersen, som nu vil
tage sagen op med sundheds-
ministeren.
SUNDHEDS
MINISTEREN:
får regningen til at svulme op
Dokumentation
På kurset ’Start i Praksis’ har
Tandlægeforeningens kursusgi-
ver, Torben Andersen, fortalt,
hvordan tandlæger kan putte en
ekstra IFB på regningen hos en
patient, der behandles for al-
mindelig paradentose.
– Det er en lille fræk en. (...)
Man er rettet mod karies, men
det er man ved hjælp af fluor.
Så hvis man fluorbehandler en
paradentosepatient, så kan man
tage begge ydelser, og hvad fik
vi så? Dobbelt udbetaling for
den enkelte profylakse. Ikke dår-
ligt, men sådan er det. Men det
er ikke noget, vi snakker så me-
get med Regionernes Lønnings-
og Takstnævn om, sagde Torben
Andersen.
Dyre råd du ikke har
26 EKSTRA BLADET
MANDAG 14. DECEMBER 2009
REDIGERET AF SØREN HENRIK JACOBSEN

Ydelse:
Udtrækning af tand
Operativ fjernelse af tand
Flerfladet plastfyldning
Lokalbedøvelse
Indiv. forb. behandling (IFB)
Samlet pris:
424,10 kr.
Ikke fast
Ikke fast
Ikke fast
232,63 kr.
Tilskud fra regionen:
141,10 kr.
163,92 kr.
90,52 kr.
Intet tilskud
92,63 kr.
Patientandel:
283,00 kr.
Bestemmer tandlægen
Bestemmer tandlægen
Bestemmer tandlægen
140 kr.
Prisen på de omtalte ydelser:
Sagen kort
Ekstra Bladet kunne i går
afsløre, at Tandlægeforeningen
holder kurser for nyuddannede
tandlæger, hvor de bliver op-
lært i at hive ekstra mange
penge ud af deres patienter,
det offentlige og den private
sygeforsikring.
Tandlægernes fagorganisa-
tion har sat en af dens mest
benyttede kursusgivere, tand-
lægen Torben Andersen, i spid-
sen for undervisningen.
Tandlægernes guldgrube: ’Individuel forebyggende behandling’
Niels Ebdrup
David Rebouh
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lige så hurtigt du kan nå at
sige ’individuel forebyggen-
de behandling’ (IFB), kan
din tandlæge flå dig for 140
kroner. Helt uden at spørge
dig.
Ydelsen IFB er så løst defi-
neret, at tandlægerne kan
skrive den på patienternes
regning bare ved at give gode
råd og vejlede – for eksempel
om at bruge tandtråd eller
om, hvordan man opdager
huller.
Det har fået mange patien-
ter, som føler sig snydt, til at
klage til Forbrugerrådet.
– Problemet med IFB er, at
tandlægen kan putte en eks-
tra ydelse på regningen,
uden at patienten har valgt
det hverken til eller fra. Og
så burde personlige råd og
vejledning om tandhygiejne
være en naturlig del af det at
gå til tandlæge. Vi er ikke
som forbrugere vant til at
skulle betale penge for den
slags råd og vejledninger, si-
ger sundhedspolitisk medar-
bejder Sine Jensen fra For-
brugerrådet.
Populær ydelse
I går kunne Ekstra Bladet af-
sløre, at Tandlægeforenin-
gen på kurset ’Start i prak-
sis’ underviser nyuddanne-
de tandlæger i at gøre deres
regninger ekstra store – på
bekostning af patienterne og
det offentlige. IFB var en af
de ydelser, fagforbundets
pengebevidste kursusgiver
Torben Andersen undervi-
ste i.
Fra tidligere kursusdelta-
gere erfarer Ekstra Bladet,
at Torben Andersen i særlig
grad ynder at anbefale de
nyudklækkede tandlæger at
tjene ekstra tykt på netop
IFB.
Det lader da også til, at fle-
re og flere tandlæger deler
Torben Andersens begej-
string for den ofte overflødi-
ge ydelse: Fra 2000 til 2008
steg brugen af IFB med 27
pct. fra 384.688 til 489.196 ud-
skrivninger.
Overforbrug
Men det er ikke kun patien-
terne, der må punge ud for
overforbruget af IFB. Ud
over patientens andel på 140
kroner betaler det offentlige
92,63 kroner for hver gang,
en tandlæge skriver ydelsen
på sin regning.
Og det er ifølge Regioner-
nes Lønnings- og Takstnævn
en af hovedårsagerne til, at
de danske tandlæger sidste
år sprængte den økonomi-
ramme, der er blevet for-
handlet mellem Danske Re-
gioner og Tandlægeforenin-
gen.
ne@eb.dk;dr@eb.dk
Hård kerne skriver
masser af regninger
Det er især en lille kerne af
de danske tandlæger, som
ser ud til at spekulere i ydel-
sen ’individuel forebyggen-
de behandling’ (IFB). I hvert
har Regionernes Lønnings-
og Takstnævn kunnet kon-
statere, at det er en eksklusiv
skare på 16 pct. af de danske
tandlægeklinikker, som er
særlig begejstrede for IFB og
som gør sig skyldig i overfor-
bruget af den indbringende
ydelse.
Mens 45 pct. af klinikker-
ne i 2008 brugte mindre end
100 IFB per 1000 patienter,
indkasserede den lille kerne
på 16 pct. fra 300 og helt op til
mere end 800 IFB-regninger
per 1000 patienter.
Det er en af hovedårsager-
ne til, at Tandlægeforenin-
gen og Regionernes Løn-
nings- og Takstnævn så sig
nødsaget til at sende henstil-
ling ud til samtlige af landets
tandlæger om at indskærpe
og begrænse brugen af den
indbringende og løst define-
rede ydelse.
rebouh
TJENER FEDT PÅ IFB
Du betaler regningen
Vælger en tandlæge at følge
de ’gode råd’, som Tandlæge-
foreningens kursusgiver
Torben Andersen undervi-
ser i, venter der hans patient
og det offentlige en ekstra
regning.
Tandlægen kan for eksem-
pel vælge at følge kursusgi-
verens råd om at operere en
tand ud i stedet for at trække
den ud. I det tilfælde findes
der ingen grænser for, hvor
meget tandlægen kan tjene
på sin patient. En tandud-
trækning koster nemlig al-
tid kun 283 kroner for pati-
enten, mens tandlægen selv
bestemmer prisen på en ope-
ration.
Skruppelløs
I samme omgang bliver Dan-
ske Regioner snydt. I stedet
for at skulle af med et tilskud
på 141,10 kroner til en tand-
udtrækning, skal de pludse-
lig punge ud med 163,92 kro-
ner.
Også når tandlægen læg-
ger en lokalbedøvelse eller
laver en såkaldt ’flerfladet
plastfyldning’, er der penge i
farvandet, hvis han er
skruppelløs nok.
I begge tilfælde kan han
nemlig selv bestemme pri-
sen, og det gjorde Torben An-
dersen opmærksom på un-
der kurset. De nyuddannede
tandlæger fik sågar at vide,
at de skulle tage mere for de
to ydelser, end de ellers ville
gøre.
PATIENTER OG REGIONER BLIVER FLÅET
... og vi lukker helt op for pengepungen
’Individuel forebyggende behandling’ er tre magiske ord, der på ingen tid
kan få et besøg hos tandlægen til at blive endnu dyrere. FOTO: CORBIS
Ekstra Bladet i går.
Vi arbejder på sagen
Føler du dig snydt
af din tandlæge
1224
sms/mms til 1224
eller email
1224@eb.dk
TIRSDAG 15. DECEMBER 2009 ...
EKSTRA BLADET 11
REDIGERET AF JACOB RAITH
Ifølge Tandlægeforeningens
formand, Susanne Ander-
sen, har fagorganisationen
haft travlt med at gyde olie
på vandene.
Forholdet til både Danske
Regioner, Sygeforsikringen
danmark og Forbrugerrådet
skal nu klinkes.
Det sker efter Ekstra Bla-
dets afsløringer af, at Tand-
lægeforeningen på kurser
opfordrer til fusk på bekost-
ning af patienter, regioner
og Sygeforsikringen dan-
mark.
– Sundhedsministeren har
sagt, at han forventer, I får
gjort noget ved tingene...
– Jamen, det har vi allere-
de gjort. Vi har taget kontakt
til vores samarbejdspartne-
re. Så vi reagerer selvfølge-
lig på det. Vi startede med at
sende mails til dem, og vi
har kontaktet dem telefon-
isk i dag – og har fået fat i
nogle af dem. Formentlig
skal vi holde nogle møder
med dem, men det er ikke
helt fastlagt endnu. Så vi er i
gang.
– Hvad med jeres kursusgi-
ver?
– Ham har jeg også haft
kontakt med.
– Hvad sagde du til ham?
– Det tror jeg ikke, at jeg
vil fortælle dig nu. Det kom-
mer der nok mere om på et
tidspunkt.
– Hvad han sagde?
– Han har ikke villet udta-
le sig til jer, så jeg synes ikke,
at jeg skal referere ham.
– Hvad har I tænkt jer at gøre
nu?
– I første omgang skal vi
have kontakt til vores sam-
arbejdspartnere.
Og så er vi inde og evalue-
re på kurset og undervise-
ren. Så tager vi den derfra.
Der bliver virkelig arbejdet
på sagen, fastslår Susanne
Andersen.
ebdrup
FORMANDEN:
Tandlæger må ikke
kritisere tandlæger
Tandlæge Gert Bjørndal-
Mølgaard kan udtale sig om
kollegaen Torben Andersen,
fordi han efter 49 års med-
lemskab af Tandlægefore-
ningen meldte sig ud i vrede.
Men var han fortsat med-
lem, kunne hans åbne mund
koste ham en bod på 10.000
kroner – eller en eksklusion
af organisationen.
Tandlægerne er nemlig,
som medlemmer af Tandlæ-
geforbundet, bundet af en så-
kaldt ’kollegial vedtægt’.
Den siger blandt andet: ’En
kollega, dennes arbejde eller
metoder må ikke omtales
unødigt kritisk’.
Brydes den regel, falder
hammeren.
ebdrup
KOSTER 10.000 KRONER
PRISSNYD
Klart
penge-
fikseret
Da Peter Aldershaab, som er
tandlæge i Haderslev, købte
Ekstra Bladet i søndags, blev
han ikke overrasket over af-
sløringerne fra kurset ’Start
i praksis’.
’Vi havde selv på vores kli-
nik sendt en ny assistent af
sted på kurset, som vi så som
et kursus, der kunne sætte
ham ind i de praktiske ting
vedrørende overenskomster
etc.’, skriver Peter Alders-
haab til Ekstra Bladet.
’Hvad han refererede fra
kurset var netop den penge-
fikserede del, og det har vi ef-
terfølgende fået os en snak
om’, fortsætter tandlægen.
Afsløringen ærgrer ham,
fordi han ellers havde ind-
tryk af, at Tandlægeforenin-
gen forsøgte at anspore sine
medlemmer til en høj etisk
standard.
ebdrup
KOLLEGA:
Ingen fusk her
De kommunalt ansatte tand-
lægers fagorganisation ta-
ger afstand fra Tandlægefor-
eningens kurser i fup og fi-
duser.
– Når jeg læser Ekstra Bla-
det og ser klippene på hjem-
mesiden, bliver jeg bange
for, at oplysningerne skader
synet på hele tandlægestan-
den. Jeg ønsker ikke, at de
kommunalt ansatte tandlæ-
ger bliver slået i hartkorn
med tandlæger, der snyder,
siger Anne Kaae-Nielsen,
formand for Tandlægernes
Nye Landsorganisation
(TNL).
Samtidig er hun bange for,
at opfordringerne til fusk
går ud over de penge, der be-
vilges til kommunal børne-
tandpleje.
– Der er en vis pose penge
til tandpleje i kongeriget. Så
når nogen går på kursus i at
hive penge ud ét sted, er der
færre et andet sted, siger An-
ne Kaae-Nielsen.
Hun understreger, at kom-
munalt ansatte tandlæger er
lønnet på en anden måde end
Tandlægeforeningens med-
lemmer. ebdrup
LANDSORGANISATION:
Ekstra Bladet søndag.
Susanne Andersen regner med at holde møder med samarbejdspartnerne, der
føler sig svigtet efter Ekstra Bladets afsløringer. FOTO: ANTHON UNGER
10 EKSTRA BLADET
TIRSDAG 15. DECEMBER 2009
REDIGERET AF JACOB RAITH
JEG ADVAREDE OM
Niels Ebdrup
Foto: Per Rasmussen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tandlægeforeningen blev
for tre år siden advaret om,
at deres kursusgiver Torben
Andersen opfordrede til at
snyde patienter for økono-
misk vindings skyld.
Det skete under et kursus,
som specialist i paradentose
Gert Bjørndal-Mølgaard del-
tog i. I bilen hjem fra kurset
blev han utrolig vred over,
hvad han lige havde hørt
Torben Andersen forklare.
– Han sagde, at når folk
har ømme tandhalse – og det
har de som følge af paraden-
tose – så smurte han bare lak
på, men tog penge for en pa-
radentosebehandling. Jeg
var dybt rystet. Han sagde,
at han bestilte en hel last-
vogn lak hjem ad gangen,
fordi det jo var en god og hur-
tig forretning, fortæller Gert
Bjørndal-Mølgaard.
Ikke være bekendt
Da Bjørndal-Mølgaard kom
hjem, besluttede han sig for
at anmelde den amoralske
Sagen kort
Ekstra Bladet kunne søn-
dag afsløre, at Tandlægefore-
ningen holder kurser for nyud-
dannede tandlæger, hvor de
bliver oplært i metoder til at
suge ekstra mange penge ud
af deres patienter.
Tandlægernes fagorganisa-
tion har sat en af dens mest
benyttede kursuslærere, tand-
læge Torben Andersen, i spid-
sen for undervisningen.
Tandlægeforeningen
har kendt til fusk i tre
år: Underviser
opfordrede til at give
lak - og tage betaling
for en paradentose-
behandling
kursusgiver.
– Jeg ringede til Flemming
Juul fra Tandlægeforenin-
gen og sagde, at de måtte gø-
re noget ved ham dér Ander-
sen, for det kunne vi sgu ik-
ke være bekendt. Det måtte
de få sat en stopper for. Han
sagde, at det var han godt
klar over. Og så troede jeg, at
den sag var klaret. Men det
var den åbenbart ikke, siger
Gert Bjørndal-Mølgaard.
Tidligere næstformand i
Tandlægeforeningen, Flem-
ming Juul, bekræfter over
for Ekstra Bladet, at Gert
Bjørndal-Mølgaard har hen-
vendt sig telefonisk til ham
med kritik af Torben Ander-
sen. Den kritik videregav
han til Tandlægeforenin-
gens top.
Uheldige ting
Men når man spørger Tand-
lægeforeningens formand,
Susanne Andersen, kan hun
ikke huske, at hun er blevet
advaret mod Torben Ander-
sens kursusforedrag.
– Jeg er ikke bekendt med,
at Torben Andersen har sagt
nogle uheldige ting på kur-
serne. Der har været en eva-
luering af samtlige kurser.
Nu går vi ind og kigger på,
om det er en form, vi kan
bruge, siger Susanne Ander-
sen.
Hun fortæller, at hun i for-
bindelse med sin undersø-
gelse vil skabe klarhed over,
hvad den advarsel, som
Tandlægeforeningen over-
hørte, gik ud på.
Ekstra Bladet har fortsat
forgæves forsøgt at få en
kommentar fra kursushol-
der Torben Andersen.
ne@eb.dk
Forarget
Gert Bjørndal-Mølgaard er specialist i paradentose – og
han blev vred over Torben Andersens anbefalinger.
Torben Andersen har
stadig ikke lyst til at ta-
le med Ekstra Bladet.
FOTO: EKSTRABLADET.TV
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Han bestilte
en hel lastvogn
lak hjem ad
gangen, fordi
det jo var en
god og hurtig
forretning
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TANDLÆGE-SVINDEL
SKJULT I ÅREVIS
VI ER ALTID BILLIGST
VINTER DÆK
TUSINDVIS AF DÆK I ALLE KENDTE MÆRKER. ALLE DÆK ER E- ELLER DOT- MÆRKET, DVS. GODKENDT TIL KØRSEL I EUROPA.
WWW.AGL.DK
AGL´S PRISER ER ALT INKLUSIV!
TØR - HVOR ANDRE TIER tirsdag 15. december 2009 nr. 307 uge 51 106. årg. ekstrabladet.dk 14,00 kr.
F
O
T
O
:
L
A
R
S
P
O
U
L
S
E
N
/
M
O
G
E
N
S
F
L
I
N
D
T

VÆR MED I VATNISSESPILLET
VIND HVER DAG FREM TIL JUL - PRÆMIER FOR OVER 250.000
Klima-
bøffen
droppede
Frede
sport
METTE MELGAARD:
Vi slår
Rusland i
dag
Branchens top var advaret om fup med regninger
CHRISTIANIA
STORMET
I NAT
CHRISTIANIA
STORMET
I NAT
Tåregas mod klima-fest
OP MOD
200 ANHOLDT
Fyret efter fusk
Torben Andersen færdig som underviser
i Tandlægeforeningen
Niels Ebdrup
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tandlægeforeningen har be-
sluttet at fyre tandlæge Tor-
ben Andersen som kursus-
underviser.
Ekstra Bladet kunne søn-
dag afsløre, at han under et
kursus for nyuddannede
tandlæger opfordrede dem
til at malke patienter, regio-
ner og Sygeforsikringen
danmark for penge og samti-
dig gav eksempler på, hvor-
dan regningerne kunne
pumpes op.
– Der er blevet sendt signa-
ler fra Torben Andersen,
som er blevet opfattet på den
måde, at tandlæger kun er
interesserede i at tjene pen-
ge.
– Og så bliver vi nødt til at
sige, at vi ikke kan bruge
ham, siger næstformand i
Tandlægeforeningen Jan
Frederiksen.
Han fortæller, at hovedbe-
styrelsen i morgen samles
for at drøfte, hvordan man i
fremtiden skal indrette kur-
ser, der lærer tandlæger om
deres overenskomstrettighe-
der.
– Vi er kede af at blive
klandret på vores etik. Vi er
ikke interesserede i at få det
image, at tandlæger ikke er
seriøse, når de tager sig af
folks sundhedsproblemer
med tænderne. For det me-
ner vi ikke, er retfærdigt. Ef-
terlader kurserne det ind-
tryk, revurderer vi dem selv-
følgelig, siger Jan Frederik-
sen.
Gi’ dem lidt lak
Under Torben Andersens fo-
redrag på kurset ’Start i
praksis’ anbefalede han
blandt andet at lave tandud-
trækninger om til operati-
oner, fordi det ville skæppe
bedre i tandlægens kasse
– på bekostning af regioner
og patienter.
Da Tandlægeforeningens
formand, Susanne Ander-
sen, hørte det, sagde hun, at
det stred imod organisatio-
nens etik.
Men hun har haft en god
chance for at vide, hvad Tor-
ben Andersen sagde på sine
kurser.
I går kunne Ekstra Bladet
nemlig afsløre, at en kursist
allerede for tre år siden ad-
varede foreningen om kur-
susgiverens pengefikserede
fif.
Dengang anbefalede han
tandlæger at nøjes med at la-
kere paradentose-patienters
tandhalse, men alligevel
skrive en paradentosebe-
handling på regningen.
Intet at tale om
Ekstra Bladet forsøgte i går
at opsøge Torben Andersen
på hans private adresse i Rø-
dekro for at få en kommen-
tar.
Det fik ham til at ringe op
til avisens redaktion og med
iskold stemme erklære, at
han intet havde at tale med
Ekstra Bladet om.
Alle Tandlægeforenin-
gens planlagte kurser om
tandlægers overenskomst er
indtil videre aflyst.
ne@eb.dk
Læs også lederen side 2
EFTER EKSTRA BLADETS AFSLØRINGER
Flå dem!
Tandlæge Torben Andersen har undervist nyuddannede tandlæger i at tjene rigtig godt på
patienterne. FOTO: EKSTRABLADET.TV
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vi er kede af
at blive klandret
på vores etik
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ekstra Bladet søndag.
Ekstra Bladet i går.
12 EKSTRA BLADET
ONSDAG 16. DECEMBER 2009
REDIGERET AF BIRGITTE HELWEG OG ANNE HØJGAARD
Klimakamp
POLITIET ER I kampstilling, og TV2 News har tanket
helikopteren op. I denne uge er der endnu flere, som
ryger ind på vand og brød i det nyåbnede klimahotel
i Valby. Alle er klar over, at der både på onsdag og
fredag vil blive gang i gaden på den helt forkerte må-
de.
For i disse dage, hvor hele verden har taget initia-
tiv til at redde vores Jord og har valgt at sætte sig
sammen i rundkreds for at finde en løsning, ja, så er
der nogle, der ikke helt har fattet, hvad det går ud på
– eller også er det mig, der ikke helt har fattet, hvad
det er, de vil.
JEG ER VILD MED tanken om, at endelig er alle med på
at løfte i flok og redde vores smukke planet. Jeg er
vild med at tænke på miljøet og skære ned på CO2.
Jeg ta’r det til mig som et helt personligt projekt at
se, hvor meget jeg egentlig selv kan gøre.
Og jeg er da også vild med, at man går sammen i
demonstrationer og prøver med fælles røst og kærlig-
hed at råbe sit budskab ud til verden for at presse os
selv og hinanden til at gøre det hele meget bedre.
MEN DET GÅR lidt galt for mig, når man bliver så pas-
sioneret omkring noget, at andre skal lide for, at man
selv kan få sine aggressive meninger kommunikeret
ud.
Og jeg er sådan set ligeglad med, om det er et ung-
domshus eller et klimaløfte, man hærger for – jeg sy-
nes, det er forkert. Og jeg tvivler på, at der bliver lyt-
tet mere positivt til
det, man har på hjer-
te, fordi man sætter
ild til et par biler sam-
tidig.
Det er, som om der
er mange demonstran-
ter, der ikke har fun-
det ud af, at hærværk
ikke rigtig åbner døre.
PÅ DEN ANDEN side
står politiet med en
hel kasse plastik-
strips, de slet ikke kan
vente med at få brugt.
Og jeg er da glad for,
at man ikke lige kom
ud af en butik i nær-
heden af demonstra-
tionen, får så var man da helt sikkert endt med hæn-
derne i plastik.
Der er ikke meget at sige til, at der er mange, der
ikke har den store respekt for lovens lange arm, for
ærlig talt så virker politiet mere som en trussel for
borgerne end som nogle, der rent faktisk passer på
os.
JEG HAR ALDRIG GJORT noget ulovligt og er i øvrigt ik-
ke indehaver af et særlig bidsk udseende eller en
næsvis attitude.
Alligevel er jeg kun blevet dårligt behandlet af poli-
tiet. Faktisk har jeg desværre ikke en eneste positiv
episode at skrive på mit balkort, når det kommer til
mine danse med ordensmagten.
Så jeg kan måske godt forstå, at der er mange af de
unge mennesker, der føler sig groft forulempet af po-
litiet, efter at de har været med i demonstrationerne
her til klimatopmødet.
Måske skal politiet appellere til fremtidige aspiran-
ters beskyttertrang og ikke deres trang til at være
bad ass.
Jeg ville sådan ønske, at der kunne dyrkes en gen-
sidig respekt frem, så der kunne demonstreres i god
ro og orden. At politiet var til stede for at passe på og
ikke for at skræmme. Og at folk, der demonstrerer,
gør det af kærlighed til Jorden og ikke af had til alt
muligt andet.
Ellers ender den gode intention bare med at blive
druknet i vold – og det er nok det sidste COP15 bør
blive husket for.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ærlig talt
virker politiet
mere som en
trussel for
borgerne end
som nogle, der
rent faktisk
passer på os
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Læs klummen i morgen:
Camilla Lærke Mors
Skuespiller og komiker
Vicki
Berlin
Tlf. 33111313
Udgivet og trykt af
JP/Politikens Hus A/S. Adm.
direktør Lars Henrik Munch
Chefredaktører: Poul Madsen (ledende)
Bent Falbert (ansvarsh.) og Jan Jensen.
Redaktører: Karen Bro og Morten V. Poulsen
Abonnement: Bestilling, infor-
mation eller reklamation
Tlf. 70 21 03 13, fax 33 11 39 40
www.ekstrabladet.dk
Personlig betjening: Man.-fredag kl. 7.00-17.00
Lørdag samt søn- og helligdage kl. 7.30-12.00
København: Rådhuspladsen 37, 1785 Kbh. V
Tlf. 33 11 13 13. Åben hele døgnet (lukket lør-
dag kl. 22 til søndag kl. 11). Fax 33 14 10 00.
Mail: redaktionen@eb.dk
Århus: Frederiksgade 33, 8000
Århus C. Tlf. 86 13 27 44, fax
86 13 27 21. Sporten: Fax 86 13 27 24,
mail: ebaarhus@eb.dk
Syd- og Sønderjylland, Bundgårds-
vej 45, Erritsø, 7000 Fredericia,
tlf. 75 94 03 11, fax 75 94 02 87,
mail: eberritso@eb.dk
Sjælland, Ramsherred 6, 1.
4700 Næstved, tlf. 55 72 50 00,
fax 55 77 22 67,
mail: ebnestved@eb.dk
Vestjylland: Matrosvænget 104,
6710 Esbjerg V. tlf. 75 46 18 22,
mail: ebesbjerg@eb.dk
Side 2 16.12.2009
Grundlagt
1904
Køn har
givetvis en vis
betydning, men
den er mindre,
end mange tror
Jydepottens chefredaktør, Jørn
Mikkelsen, tager det roligt, at
der kun er mænd i Pottens chef-
redaktion. I Information.
FOTO: FINN FRANDSEN
Den er mindre end man-
ge tror? Tal for dig selv,
Jørn.
Sidste år
reducerede jeg
mine flyrejser
betydeligt
Ærkebiskoppen af Canterbury,
Rowan Williams, fortæller Kri-
steligt Dagblad, hvad han gør
for klimaet. FOTO: AP
Man må beundre man-
dens offervilje. Og viljen ser
Vorherre jo på.
Nyhedsredaktører: Mogens Bille og George Hilton
UNDERVISNING I SNYD
TANDLÆGE TORBEN Andersen fik
i går sparket af Tandlægefore-
ningen. Han skal ikke længere
holde kurser for nyuddannede
tandlæger.
Ekstra Bladet har de seneste
dage afsløret, at Torben Ander-
sens undervisning mest handle-
de om, hvordan patienterne
plukkes mest effektivt.
HVORDAN en smart tandlæge ud-
skriver regninger på behandlin-
ger, som er overflødige eller
uden indhold. Hvordan man fu-
sker med prisen for lokalbedø-
velse. Hvordan man kan udføre
dyre, operative indgreb, hvor en
enklere og billigere behandling
ville have den samme effekt. Og
så videre.
Han underviste kort sagt de
nye tandlæger i, hvordan de kan
snyde ikke blot deres patienter,
men også samfundet og Sygefor-
sikringen danmark.
TANDLÆGEFORENINGENS afsked
med Torben Andersen er en lo-
gisk konsekvens af Ekstra Bla-
dets afsløringer.
Men hvorfor reagerede for-
eningen ikke allerede for tre år
siden, da den af en erfaren tand-
læge blev advaret om mandens
metoder? Adskillige tandlæger,
der i dag har en praksis, er ble-
vet undervist af Torben Ander-
sen. Hvorfor har de ikke råbt op?
TANDLÆGER kan nærmest selv
bestemme, hvor meget de tjener
på os. Fortæller en tandlæge, at
en tand skal rodbehandles, så vil
de fleste af os nok bede ham gå i
gang.
Vi er prisgivet den professio-
nelles vurdering, og det kræver
en høj moral at sælge elastik i
metermål.
Men ikke alle tandlægers for-
retning er hæmmet af moral.
Kritik fra fagfæller behøver de
heller ikke frygte, for Tandlæge-
foreningens medlemmerne har
en musketer-ed, som betyder, at
de kan få en bøde, hvis de afslø-
rer kollegers fusk.
Denne sag har gjort det svære-
re at stole på tandlægen – og det
gavner ikke, at Tandlægefore-
ningen er fremmed over for be-
grebet selvjustits.
Læs side 12
Adskillige
tandlæger er
blevet undervist af
Torben Andersen
FOTO: EKSTRABLADET.TV
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Logo Strik
4. farver.
Normalpris:
799,-
Julepris...
499
WWW.KAUFMANN.DK
Børnemishandling
Kristeligt Dagblad skriver
om alternative måder at fej-
re jul på. For eksempel ar-
rangerer Jette Berring, le-
der af Iyengar Yoga Center
Copenhagen, en yogatur til
Goa i Indien hen over julen.
Mange tager familier og
børn med på rejsen, fortæl-
ler hun:
’Vi arrangerer en stor fa-
miliejul med julemiddag på
en restaurant, der pynter
op. Nogle vælger at tage til
katolsk midnatsmesse. På
ferien kan forældrene dyrke
yoga, og der er en lektiecafé
for børnene. De vælger jule-
ns stress fra. Man skal bare
stå op om morgenen og tage
stilling til, om man vil have
sukker eller friskrevet ko-
kos på sin pandekage.’
Her har de arme børn
set frem til en juleferie med
gran, gaver og godter, og så
får de en lektiecafé og frisk-
revet kokos!
Er det ikke en sag for de
sociale myndigheder?
B.T. – avisen med
de gode nyheder –
skriver grimt om
Anders Lund Mad-
sen, fordi han har
mumlet noget om
at stifte et nyt par-
ti:
’Tænk, hvis Bir-
the Rønn Horn-
bech ville til at væ-
re stand-up-komi-
ker. Eller Bendt
Bendtsen.’
Det troede vi
sådan set, de var.
I hvert fald er de
garanter for god
underholdning,
når de optræder, og
så forrygende sjov
kan man altså ikke
være uden at gøre
sig umage.
Fiskeolie
og vand
Mette Wier er formand for
Forebyggelseskommissio-
nen. Hun kæmper en ind-
ædt kamp for at gøre meget
af det sjove forbudt og for at
få lagt en tårnhøj afgift på
resten. Så kan danskerne
nemlig leve tre år mere.
Den idé er afdelingsjord-
emoder Karen West temme-
lig træt af. Hun skriver i
Berlingeren:
’Hvad Mette Wier ikke
har spurgt danskerne om,
er kvaliteten af danskernes
’korte’ liv, og om de selv sy-
nes, at et liv med fiskeolie,
vand og 10 timers motion
om ugen er et godt bytte at
give for at nå de famøse tre
år mere i livet.’
Karen West har helt ret.
Mette Wier bør flytte til
Sverige. Svenskere lever
nemlig lige akkurat tre år
længere end danskere. Tre
forfærdeligt lange år.
Svenskere lever længere tid end danskere. Men de ser
ikke lykkeligere ud, vel? FOTO: JAN UNGER
Lidt overdrevet
Både Venstre og Dansk Fol-
keparti kræver, at sund-
hedsminister Jakob Axel
Nielsen (K) inden 1. januar
fremlægger en plan for,
hvordan der kan rettes op
på det danske akutsystem,
som nogle gange fungerer
så skidt, at det er en trussel
mod patienterne.
Den konservative sund-
hedsordfører, Vivi Kier, er
forarget over kravet, som
hun i Berlingeren kalder
’uhørt’ og ’urealistisk’:
’Det er godt nok lidt over-
drevet, når vi ser på datoen
i dag. Politikerne går jo på
juleferie på fredag.’
Ja, for pokker da. Og
Jakob Axel Nielsen har jo
kun været sundhedsminister
i godt to år.
Giv ham lige tid til at sæt-
te sig i stolen, ikke?
En mand, der er udsat for
et urimeligt pres.
FOTO: THOMAS SJØRUP
Julestemningen breder
sig, mens børnene laver
lektier. FOTO: MIRIAM DALSGAARD
Bendt Bendtsen som stand-upper
– men lige om lidt er han nok skvat-
tet igen. TEGNING: MORTEN INGEMANN
Forrygende sjove
3,4 mio. til
kommunal-
direktør
Siden marts har Hjør-
rings kommunaldirektør,
Jesper Christensen, væ-
ret sendt hjem med fuld
løn og pension på grund
af mistillid fra byrådet,
men nu har parterne
fundet en løsning.
Christensen får lov at
blive hjemme med fuld
løn indtil juli 2011, for-
tæller DR Nordjylland.
Borgmester Finn Olesen
vurderer, at forliget med
Christensen er en billige-
re løsning end en tjene-
stemandssag.
Jesper Christensens
kontrakt løb til 2012. krt
Nyt rod hos
Connie
Der er stadig rod i regn-
skabet og rejsebilagene i
Klimaministeriet. Det vi-
ser en ny rapport fra
Rigsrevisionen, som Jyl-
lands-Posten har fået
aktindsigt i.
Nogle medarbejdere
rejser fortsat på busi-
nessclass og bor på hotel-
ler, som er for dyre i for-
hold til statens regler
– uden at forklare, hvor-
for budgetterne er blevet
overskredet. Samtidig
har ministeriet stadig
problemer med bogførin-
gen. 521.371 kroner er
blevet bogført forkert.
FOTO: MOGENS FLINDT
18 EKSTRA BLADET
TORSDAG 17. DECEMBER 2009
REDIGERET AF KASPER JUUL
Tandfusker er ekspert
i Sundhedsstyrelsen
Torben Andersen behandler tilsyns-sager mod tandlæge-kolleger
Mette Kjær
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Den omstridte tandlæge Tor-
ben Andersen, som Ekstra
Bladet har afsløret i at un-
dervise andre tandlæger i,
hvordan man får flest penge
ud af patienter og myndighe-
der, og hvordan tandlæger
kan fuske med f.eks. para-
dentose-behandlinger, arbej-
der også for Sundhedsstyrel-
sen.
Sundhedsstyrelsen bru-
ger tandfuskeren som eks-
pert i sager mod tandlæger,
der anklages for at have rod i
deres praksis, og som i vær-
ste fald kan miste deres ret
til at praktisere.
– Vi bruger Torben Ander-
sen for at få en faglig spar-
ring på sagen. Vi beder ham
om at vurdere helt konkrete
spørgsmål i journalen, og så
får vi hans input, siger Anne
Mette Dons, chef for tilsynet
i Sundhedsstyrelsen.
Stor alvor
Således er Torben Andersen
med til at holde øje med
Tandlægeforeningens med-
lemmer, som han på kurser
samtidig underviser i bl.a. at
fifle med reglerne.
– Det er naturligvis en
sag, vi ser på
med stor alvor, og derfor har
vi bedt Torben Andersen om
en skriftlig redegørelse, som
vi forventer at få i begyndel-
sen af det nye år, siger
kontor-
chef Anne Mette Dons.
Anne Mette Dons har ikke
selv set Ekstra Bladets opta-
gelser fra Torben Andersens
kursus. Her opfordrer han
bl.a. nyuddannede tandlæ-
ger til give patienter en dyre-
re behandling end nødven-
digt. Ekstra Bladet har lige-
ledes afsløret, at Torben An-
dersen har opfordret
kolleger til at smøre lak på
paradentose-patienters tæn-
der i stedet for at udføre
egentlig behandling.
Fyret som underviser
– Økonomi skal aldrig være
et incitament, når tandlæger
skal vurdere, hvilken be-
handling en patient skal ha-
ve, siger hun og understre-
ger, at hun ikke vil tage stil-
ling til, om Sundhedsstyrel-
sen fortsat vil bruge Torben
Andersen som sagkyndig,
før der ligger en redegørelse.
– Men det er klart, vi ikke
kan bruge en sagkyndig,
hvis han har gjort noget
ulovligt, siger hun.
Tandlægeforeningen fyre-
de tirsdag Torben Andersen
som kursus-underviser.
Torben Andersen har ikke
svaret på Ekstra Bladets
henvendelser om en kom-
mentar.
mette.kjaer@eb.dk
Stadig i brug
Torben Andersen må
ikke undervise længere,
men han bruges stadig
som ekspert af
Sundhedsstyrelsen.
FOTO: EKSTRABLADET.TV
Hans moral er bekymrende
Patientforeningens for-
mand, Karsten Skawbo-Jen-
sen, er ikke begejstret for
Torben Andersens rolle som
konsulent for Sundhedssty-
relsen.
– Det er bekymrende. Han
har jo på sine kurser tydeligt
givet udtryk for sin egen mo-
ral på området, så man kan
have tvivl om, hvorvidt han
er den rette til at varetage
patienternes interesser og
holde øje med brodne kar i
branchen.
PATIENTFORENINGEN:
Ekstra Bladet
i søndags.
Hos EkstraCasino.dk har vi 45 spil,
som du kan spille helt gratis. Spil
Roulette, Poker og Black Jack – eller
en af de mange enarmede tyveknægte.
Prøv også de nye sjove spil X-factor
og Matador.
Spil alle spil gratis.
Sæt penge ind og få 1.250 kr. i bonus.
Spil det
klassiske
Matador om
rigtige penge!
Trods finanskrisen og bliv
boligspekulant idag!
Vi ses på Danmarks bedste Casino
34 EKSTRA BLADET
LØRDAG 19. DECEMBER 2009
REDIGERET AF HENRY THINGVAD
5
år bag tremmer blev to
unge midt i 20’erne
idømt for at have op-
bygget et våben- og
narkolager på Amager.
General Mo-
tors (GM) be-
gynder en af-
vikling af kri-
seramte sven-
ske Saab Automobile.
Beslutningen skyldes, at
det ikke har været muligt
at afslutte en salgsaftale
med den hollandske bilpro-
ducent Spyker. GM siger, at
koncernen nu indleder en
solvent lukning af Saab.
Den sidste Saab ventes at
forlade fabrikken i Troll-
hättan ultimo første kvar-
tal næste år.
FOTO: AP
GM afvikler Saab
Mere kontrol
med tand-fusk
Danske Regioner får gennemført
sanktioner mod griske tandlæger
Mette Kjær
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nu skal det være slut med
tandlæger, der uden proble-
mer kan udskrive megareg-
ninger til intetanende pati-
enter. Der skal være mere
kontrol med og sanktioner
mod brodne kar.
Sådan lød konklusionen
fra et møde torsdag mellem
Danske Regioner og Tandlæ-
geforeningen.
Danske Regioner var ry-
stede efter Ekstra Bladets af-
sløringer af tandlæge Tor-
ben Andersens kursus for
vordende tandlæger, hvori
han minutiøst gennemgik,
hvordan de nye i faget lærer
at ribbe patienter og myn-
digheder.
Formentlig kriminelt
– Tandlægeforeningen laver
noget, der er på grænsen til
at være direkte kriminelt
– hvis ikke det er kriminelt.
Og det kan vi ikke bare sidde
stille og se på, sagde forman-
den for Danske Regioner
Bent Hansen (S) søndag til
Ekstra Bladet.
Hårdt presset – og efter fle-
re dages betænkningstid – så
Tandlægeforeningen til
sidst ingen anden udvej end
at fyre foreningens mange-
årige underviser Torben An-
dersen. I samme åndedrag
inviterede foreningen til
samtaler med blandt andet
Danske Regioner for at finde
ud af, hvordan tilliden kan
genoprettes.
Og konklusionen på mødet
er klar: Tandlægernes smut-
huller skal lukkes.
Tandlæger sat til vægs
– Vi skal i gang med forhand-
linger med Tandlægefore-
ningen om en ny tandlæge-
overenskomst. Her vil vi dis-
kutere, hvordan vi blandt
andet med kontrol og sank-
tioner kan sikre, at tandlæ-
gernes patienter altid får en
behandling, hvor faglighe-
den er afgørende, siger Bent
Hansen.
Bent Hansen forventer, at
Tandlægeforeningen umid-
delbart efter nytår fremlæg-
ger en samlet plan for de til-
tag, Tandlægeforeningen vil
iværksætte for at sikre, at
borgerne fortsat kan have
tillid til tandlægerne.
kjaer@eb.dk
EFTER EKSTRA BLADETS AFSLØRING
Tandlæge Torben Andersens undervisning i svindel og humbug tvinger nu
Tandlægeforeningen til at lukke alle kriminelle huller.
Ekstra Bladets afsløring i søndags.