1

Engleza are o ortografie etimologic . În majoritatea cazurilor, literale ce compun un cuvânt un corespund sunetelor din care este el alc tuit. De pild , un cuvânt ca minute (minute) se ponun Diferen ele dintre scriere (destul) care se pronun i pronun are merg pân la anomalie, ca în cazul cuvântului enought proximativ inaf. minit.

Lucrurile se complic prin faptul c aceea i liter sau acela i grup de litere poate avea pân la sapte sau opt pronun ii diferite, ca de pild vocala a sau grupul ough. Totodat , acela i cuvânt poate avea pronun ii diferite, dup sens. De exemplu, row se pronun rau cand inseamn "ceart ". Tot astfel minute se pronun "amanun it". Exist , e drept, anumite reguli de pronun ie în englez , îns exep iile sunt uneori atât de numeroase, încat reguliule acestea dau o fals certitudine care poate duce în eroare. Singura solu ie practic este aceea de a înv a pronun ia fiec rui cuvânt în parte, consultând un vocabular sau un dic ionar în care se d transcrierea fonetic a cuv ntului. Am folosit pentru manualul de fa adoptat de majoritatea manualelor transcrierea fonetic interna ional , care este în prezent i dic ionarelor. rou când inseamn "sir" sau "a vâsli" mainiut când este adjectiv i inseamn i

Cele mai multe semne sau simboluri fonetice sunt luate din alfabetul latin, ca [t], [f], [b], [u], [e] etc. Valoarea lor este cea cunoscut , cu particularit ilespecifice limbii engleze. Aceste particularit i sunt expuse in cele 20 paragrafe din partea întai aflat în meniu. Pentru sunetele care nu i-au g sit un echivalent în aflabetul latin, transcrierea fonetic folose te , [ ] pentru o englez deschis etc. i simbol fonetic.

simboluri noi, ca de exemplu [œ] pentru

Este necesar s facem distinc ia cuvenit intre litere liter

Cuvântul scris este alc tuit din litere. Alfabetul englez are 26 litere. Cuvântul rostit este alc tuit din sunete, care sunt prezentate prin simboluri fonetice. În limba englez acestea sunt în numar de 37. Independente sau asociate, ele formeaz cele 47 de unit principale ale limbii engleze. Substantivul head (cap), de exemplu, estew format din literele h, e , a este deci alc tui din sunetele [h], [e], d în paranteze drepte. i d. Pronun ia lui este [hed]. El i fonetice

i [d]. Simbolul fonetic sau transcrierea fonetic a unui cuvânt se

2

Accentul (') cuvintelor formate din dou sau mai multe silabe se a eaz înaintea silabei accentuate. Cuvântul many (mul i, multe), în transcriere fonetic ['meni], are accentul pe prima silab . Cuvântul remain ( a r mane ), în transcriere fonetic [ri'mein], are accentul pe ultima silab . Prin însu irea sistemului fonetic i prin consultarea permanent a transcrierii fonetice, cei ce vor

inv ta engleza dup acest site vor c p ta o pronuntie corect .

3

Sunetele limbii engleze lec ia 1
LESSON ONE [i] , [e] , [ ]

a [ ] un, o (art. nehot. folosit înaintea cuvintelor care încep cu o consoan ) an [ n] un, o (art. nehot. folosit înaintea cuvinelor care încep cu o vocal ) egg [eg] ou hen [hen] g in in [in] în lily ['lili] crin nest [nest] cuib, cuibar Nick [nik] pen [pen] toc. * Vocabularul fiec rei lec ii este a ezat în ordine alfabetic . a pen, Nick's pen, Lily's pen, a lily, a hen, a nest, a hen in a nest, an egg.

Fonetica

1. Vocala [i] este p vocal scurt , un sunet intermediar între i Cuvinte care con in vocala [i]: in [in], Lily ['lili], Nick ['nik]. 2.Vocala [e] este o vocal scurt pere, etc.

i e din limba rom na.

i foarte apropiat de e românesc, fiind îns ceva mai deschis . Ea

seam n îndeosebi cu e din limba româna, când acesta e urmat de r, ca de exemplu în cuvintele mere, Cuvinte care con in vocala [e]: hen [hen] , nest [nest], pen [pen], egg [eg]. 3. Vocala [ ] este o vocal scurt , niciodata accentuat Am înt lnit acest sunet în articolul nehot rât a [ ] i corespunde vocalei din limba român .

i an [ n].

4

Pronun ia i substantivele precedate de articolul nehot rât ca cuvânt, ca de pild cuvintele române ti opun, alene, etc.:

i cum ar forma împreun un singur

a pen [ 'pen], a lily [ 'lily], a hen [ 'hen], a nest [ 'nest], an egg [ n 'eg] 4. Accentul cuvintelor. în transcrierea fonetic, accentul (') se a eaz întodeauna înaintea silabei accentuate. De exemplu Lily ['lili]. 5.Accentul în propozi ie. în propozi ie se accentueaz de obicei p rtile principale de vorbire, ca substantivele, adjectivele, verbele principale, adverbele, pronumele demonstrative numeralele. De exemplu: A hen in a nest [ 'hen in 'nest]. (Puneti accentele ca în propozi ia rom neasca: Un 'om de la 'noi). i interogative i

Gramatic

1. Articolul nehot rât a, pronun at [ ], se folose te înaintea cuvintelor care încep cu o consoan ; de exemplu: a hen = o g ina, a pen = un toc vocal , de exemplu: an egg = un ou. În limba englez , articolul nehot rât est e acela i pentru toate genurile, traducându-se prin un sau o, în functie de genul substantivului din limba românâ. De exemplu: a lily = u crin , a hen = o g in . 2. Genitivul în 's (sintetic) este una din fomrele de exprimare a genitivului. Substantivul care indic posesorul, urmat de apostrof i s, se a eaz înaintea substantivului pe care-l determin . De exemplu: Nick's pen = tocul lui Nick. i an, pronun at [ n], înaintea cuvintelor care încep cu o

Exerci ii

I. Transcrie i în limba englez : Un cuib, O g ina, Un toc, Un crin, Tocul lui Nick, Un ou, Un ou într-un cuibar.

5

Sunetele limbii engleze lec ia 2
LESSON TWO [ai] , [au] , [ei]

VOCABULAR Ben [ben] big [big] mare house [hous] cas I [ai] eu (scris întodeauna cu liter mare) is [iz] este isn't ['iznt] nu este it [it] el, ea (pronume personal neutru to like [t 'laik] a pl cea I like [ai 'laik] îmi place to live [t 'liv] a tr i, a locui I live [ai 'liv] (eu) tr iesc, locuiesc Mike [maik] my [mai] eu, mea, mei, mele name [neim] nume nice [nais] dr gu , frumos

În particula to a infinitivului, sunetul [ ] se apropie de î românesc. My name is Ben. I live in a nice house. Textul lec iei I like my house. It is a nice house. It isn't a big house.

FONETIC 1. Diftongul [ai] se apropie foarte mult de diftongul românesc din cuvintele mai, cai, dai, etc., cu deosebirea c elementul al doilea al diftongului este sunetul [i] scurt englexesc.

6

* Cuvinte care con in diftongul [ai]: I [ai], like [laik], my [mai], nice [nais] 2. Diftongul [au] se apropie de asemenea foarte mult de diftongul românesc din cuvintele dau, sau etc. Elementul al doilea diftongului este sunetul [u] scurt englezesc. 3. Diftongul [ei] se aseam n cu diftongul românesc din cuvintele mei tei, lei, etc. Elementul al doilea al diftongului este sunetul [i] scurt englezesc. Am întâlnit acest diftong în cuvântul name [neim]. 4. Consoanele [b], [v], [g], [m], [n], [s], [z] pot fi considerate ca fiind identice cu consoanele corespunz toare din limb român . 5. Consoana [h] se pronun cu aspira ie (emitere de aer) mai puternic decât în limba român . GRAMATIC 1. Adjectivele în limba englez , oricâte la num r, se a eaz înaintea substantivului: A nice house. It is a nice big house 2. It este pronumele personal pentru substantivele apar inând genului neutru. Marea majoritate a substantivelor din limba englez sunt de genul neutru, ca de exemplu: house, nest, pen lily etc. 3. To like se construie te cu nominativul, spre deosebire de verbul a pl cea din limba român , care se construie te du dativul. Construi i propozi iile cu to like în englez a a cum se construiesc ele în limba român cu verbul a iubi (nu a pl cea). De exemplu: I like my house = Îmi place casa mea (în traducere textual : "plac casa mea" sau "iubesc casa mea"). 4. Infinitivul "lung" al verbelor este precedat de propozi ia to, care corespunz toare lui a din limba român . De exemplu: to live = a tr i; to like = a pl cea. EXERCI II I. Traduce i în limba englez : 1. M cheam Mike. 2. Îmi place numele meu. 3. Mike este un nume

7

frumos. 4, Locuiesc într-o cas mare. 5, (Ea) este o cas frumoas . 6, E o cas mare i frumoas . 7, Nu e o cas mare. 8, Îmi place casa lui Ben. 9, G ina lui Lily este într-un cuibar.

8

Sunetele limbii engleze lec ia 3
LESSON THREE [i:]

VOCABULAR five [faiv] cinci and [ nd] i to buy [t 'bai] a cump ra I buy [ai 'bai] (eu) cump r cake [keik] pr jitur , tort cakes [keiks] pr jituri, tort down [daun] jos to eat [tu 'i:t] a mânca I eat [ai 'i:t] (eu) m nânc eleven [i'levn] unsprezece to leave [t 'li:v] a l sa I leave [ai 'li:v] (eu las Lily-May ['lili 'mei] nice [nais] pl cut, gustos, bun to sit down [t 'sit 'daun] a se a eza I sit down [ai 'sit 'daun] m a ez six [siks] ase

My name is Lily-May. I buy eleven cakes. Textul lec iei I like cakes. I sit down and eat my cakes. Nice cakes! I eat six cakes and leave five. FONETIC 1. Vocala [i:] este o vocala lung Este apropiata identic cu i românesc din cuvintele în care accentu m aceast vocal în mod deosebit, ca de pild în exclama ia: biine! (în sens de concesie).

9

Cuvinte care con in vocala [i:]: eat [i:t], leave [Ii:v].

Not . În transcrierea fonctic , cele dou puncte [:] dup simbolul unei vocale arat c vocala este lung .. Spre deosebire de limba român , care are vocale de lungime medie si egal una fa a de alta, În limba englez întâlnim vocale scurte si vocale lungi. 2. To, ca particul a infinitivului, se pronun [t ] inaintea verbelor care încep cu o consoan si [tu] înaintea celor care încep cu o vocal . De exemplu: tu buy [t 'bai], ta eat [tu 'i:t]. EXERCI II I. Traduce i în limba român : 1. M numesc Nick. 2. Eu cump r unsprezece pr jituri. 3. M nânc cinci pr jituri. 4. Îmi plac pr jiturile. 5. M nânc cinci pr jituri i las ase. 6. M a ez. 7. Ia o pr jitur i m nânc-o.

10

Sunetele limbii engleze lec ia 4
LESSON FOUR [t] [d]

VOCABULAR I see [ai 'si:] (eu) v d to sit down [t 'sit 'daun] a se a eza sit down ['sit 'daun] stai jos to take [t 'teik] a lua I take [ai 'teik] (eu) iau ticket ['tikit] bilet Victor ['vikt ]

Pete [pi:t] Plane [plein] aeroplan please [pli:z] te rog to say [t 'sei] a spune I say [ai 'sei] (eu) spun seat [si:t] loc to see [t 'si:] a vedea

My name is Pete. I buy a ticket. Textul lec iei I take a seat in a plane. It is a big plane. I see Victor. "Sit down, Victor, please," I say.

FONETIC 1. Consoanele [t] i [d] prezint o particularitate fa de limba român , în sensul c la articularea lor

varful limbii se sprijin pe alveole (pe radacina dinlilor). 2. Consoanele [k], [p], [t] sunt consoane surde. Spre deosebire de consoanele

11

corespunz toare din limba roman , ele sunt urmate - cand nu sunt preceedate de alta consoan silab accentuat - de un u or sunet h: cake [keik], ticket ['tikit],pen [pen].

i sunt în

Not . în transcrieri fonetice nu se folose te litera c, consoana respectiv fiind reprezentat prin simbolul [kJ. GRAMATIC La persoana a II-a singular i plural, imperativul este acela i cu infinitivul scurt ( far to): Sit down. = Stai jos. Sta i jos. Take a seat. = Ia lac. Lua i lac. EXERCITIU FONETIC RECAPITULA TIV i: in eat seat Pete see Nick live sit it big eleven ticket Lily six Victor hen nest Ben pen eleven a and Victor name May cake plane take I my like nike buy five leave it house take down i e ei ai au t d

down ticket and

EXERCI II: I. Traduce i în limba englez : 1. Stai jos! 2. Ia (un) loc! 4. Spune "ticket", te rog. 5. M nînc o pr jitur mare. 6.V d un avion. 7. Cump r un bilet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful