Qawaid fiqhiyyah ialah prinsip-prinsip atau kaedah-kaedah yang terdapat dalam feqah Islam.

Di dalam definasi Islam Qawaid Fiqhiyyah bermaksud kaedah-kaedah umum dalam fiqh Islam yang mana di dalamnya merangkumi hukum-hukum syarak yang berbentuk umum. Selain itu, Qawaid Fiqhiyyah juga dapat didefinasikan sebagai kaedah umum yang menjadi rujukan untuk menetapkan hukum setiap peristiwa fiqhiyyah sama ada yang sudah mempunyai nas yang sharih iaitu jelas ataupun belum.Tambahan pula, terdapat beberapa kepentingan Qawaid Fiqhiyyah itu sendiri iaitu mengembangkan hukum syarak mengikut perkembangan keperluan hidup manusia.Selain itu, Qawaid Fiqhiyyah dapat menentukan hukum yang belum ada hukumannya dan menyelesaikan masalah yang berlaku dalam hidup manusia.Lebih-lebih lagi, Qawaid fiqliyyah dapat mengatasi masalah manusia yang susah meletakkan sesuatu hukum. Demikian pula, terdapat banyak ulama¶ yang memberikan pandangan mengenai kaedah-kaedah yang terdapat dalam Qawaid Fiqliyyah antaranya, Sheikh Izudin Abdul Salam yang berpendapat bahawa terdapat dua kaedah yang boleh digunakan iaitu pertama, menolak segala yang merosakkan dan yang kedua menarik segala maslahat.Berbeza pula dengan Abu Qadhi daripada as-Syafieyyah yang berpendapat bahawa terdapat lima kaedah yang melambangkan Fiqliyyah antaranya, kenyakinan itu tidak dapat dikalahkan oleh keraguan, kemudaratan harus dilenyapkan, adat dapat dijadikan sebagai hukum, Segala urusan tergantung kepada tujuannya, dan pertembungan antara 2 mudhorat perlu memilih mudhorat yang paling ringan.

w.Semua perbuatan yang menyebabkan kematian samada ke atas orang lain atau diri sendiri amatlah dilarang dalam Islam. Maqasid Syariah juga bermaksud tujuan syariat Islam dalam Proses pensyariatan satu hukum yang berkait rapat dengam matlamat yang ingin dicapai.Lebih-lebih lagi. untuk memelihara kewarasan dan kemurniaan akal Islam melarang umatnya meminum arak dan mengambil segala bentuk minuman dan makanan yang memabukkan. berbanding makhluk lain seperti malaikat dan jin yang telah diciptakan oleh Allah s. dari segi ekonomi Maqasid Syariah amat penting untuk menjaga kepentingan dan maslahat umum masyarakat Islam dalam kehidupan mereka.t pada setiap perkara yang disyariatkan olehNya atau sebahagian besar daripadanya.Nyawa dan jiwa serta tubuh badan adalah elemen penting bagi manusia menurut Islam. di dalam Maqasid Syariah juga menyuruh manusia memelihara keselamatan nyawa dan anggota tubuh badan . Selain Itu.Manusia pula dikurniakan Akal fikiran untuk membolehkan manusia memahami setiap bentuk tanggungjawab yang ditentukan terhadapnya.Manusia diserahkan tugas dan hak untuk mentadbir alam sebagai satu amanah dan kepercayaan dari Allah s.Contohnya. Tambahan pula.Kaedah yang dilaksanakan juga mesti sesuai dengan matlamat yang ingin dicapai dan mestilah berdasarkan daripada Al-Quran dan Hadith. sebaliknya ia meliputi sifat-sifat syariat Islam dan tujuanumum yang difokus olehNya.Jika berlaku perkara yang buruk atau negatif dalam ekonomi Islam ini akan menjejaskan Maqasid Syariah sesebuah negara Islam. Maruah dan keturunan. Memelihara kesucian dan kepercayaan beragama dapat dilihat melalui manusia dalam kehidupan ini. khurafat.Maqasid Syariah iaitu matlamat syariah terbahagi kepada dua maksud umum dan khusus.w. memelihara kemurniaan dan kewarasan akal fikiran juaga terdapat dalam Maqasid Syariah. .t. Memelihara usaha pemilikan dan penguasaan harta.Maqasid Syariah juga terbahagi kepada 5 iaitu Memelihara Kesesucian dan kepercayaan beragama.Tujuan asal Maqasid Syariah ini untuk menentukan kemaslahatan manusia dan memelihara atau menjauhi mereka daripada perkara yang merosakkan.Tambahan pula.Contohnya seperti membunuh diri dan mencederakan diri sendiri.w.Terdapat beberapa perkara yang boleh dielakkan oleh setiap orang muslim untuk memelihara agama seperti syirik. Memelihara keselamatan nyawa dan anggota tubuh badan. Memelihara kemurniaan dan kewarasan akal. Sementalahan pula. akal fikiran manusia juga dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya mengenai kebaikan dan keburukan sesuatu perkara. Dari segi umum Maqasid Syariah dapat didefinasikan sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan daripada Allah s.t. dan taqliq kerana apabila mereka melakukan perkara ini akan menyebabkan agama mereka tidak terpelihara. dan Memelihara kehormatan . Iaitu pemerhatian kepada makna dan hikmah ini tidak tertumpu kepada himah hukum tertentu sahaja.Menjaga agama amatlah penting bagi umat muslim.Tanpa jiwa manusia akan mati kerosakan pada anggota badan dan menyebabkan kesukaran untuk hidup.Sebaliknya maksud Maqasid Syariah dari segi khusus pula bermaksud matlamat-matlamat yang merupakan kepentingan-kepentinagn yang diperhatikan untuk manusia daripada hukum-hukum yang disyariatkan dan makna-makna yang dimaksudkan secara terus daripada lafaz Al-Quran dan Al-Hadith.

menyuruh umatnya mendapatkan harta melalui sumber yang halal dan selamat bukan dari bentuk pencerobohan harta orang lain. menodai kehormatan dan menjatuhkan maruah diri adalah dilarang dalam Islam.t juga telah memperundangkan cara yang terbaik untuk memelihara keturunan . perbuatan yang mencemar kesucian keturunan . .Keturunan yang mulia merupakan penghormatan yang amat dihargai oleh semua manusia.di dalam Islam.Sebagai contoh.w.Allah s.hadiah dan sebagainya.Setiap manusia juga mahukan keturunan yang mulia untuk dihormati dan disegani. mencuri .Manusia juga boleh memperolehi harta melalui muamalah. kehormatan dan maruah diri dengan menutup aurat dan melindungi kehormatan diri.Selain itu.waqaf. pewarisan. Memelihara kehormatan .Sebagai contoh memfitnah mengumpat berzina dan meliwat.Selain itu.maruah dan keturunan juga ada terdapat di dalam Maqasid Syariah. memelihara usaha pemilikan dan penguasaan harta.menganiaya serta merampas hak milik orang lain adalah dilarang dalam Islam.