CH!A TÐ C!A NH!

NC CHIÐC NHÂN 1
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TÌNH ÐÀ NC H! ! C! A
NH! NC CHIÐ C NHÂ N |TIÐP)
J.R.R ToIkIon 2
hffp://obooks.vdcmodIa.com
M!C I!C
CH!ONC 7 TRONC NHA C!A TOM ÐOMÐAÐII.................................................................... 3
CH!ONC 8 S!ONC M! TRÐN CAO NC!YÐN MO ............................................................... 20
CH!ONC 9 Ð!OI ÐIÐN Q!AN NC!A IONC........................................................................ 41
CH!ONC 10 NC!OI SAI Ð!OC............................................................................................... 61
CH!ONC 11 CON ÐAO TRONC ÐONC TOI ........................................................................... 80

CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 3
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 7
TRONC NHA C!A TOM ÐOMÐAÐII
Ca bôn hobbIf buoc qua nguong cua da, va dung IaI do, chop
maf. Ho dang o frong môf phong daI, dây anh sa ng foa ra fu
nhung Iuông sang frôn frâ n, va frôn ban Ia m bang gô fhâm bong
Ioang da daf san nhIôu cây nôn, cao va mau vang, dang chay sang
Iâp Ianh.
Trong môf caI ghô, o goc xa cua can phong dôI dIô n voI cua
ra, môf nguo I phu nu dang ngôI. MaI foc daI cua nang phu daI
xuông vaI nang, vay cua nang mau xanh, xanh nhu nhu ng cây sây
non, chIô u sang boI nhu ng dôm ba c nhIôu gIông nhu haf suong; va
fhaf Iung cua nang Iam ba ng va ng, hình da ng gIô ng nhu môf chuôI
nhung canh huô daf frôn nhu ng caI nhuy fIgôn xanh nhaf. Trông
nhu na ng duoc daf frong môf duong ông Ion bang dâf nung mau
xanh va nâu, vo I nhung bông huô nuoc mau frang dang bay Iuon,
nôn na ng co vo nhu duoc fôn Iôn gIu a môf bIôn suong.
"Vao dI nao, cac vj khach quy!" nang noI, va khI nang noI fhì
ho bIôf rang ho da ngho fIông haf fu gIong cua nang. Ho ruf ro dI
vaI buoc nua vao frong phong, va baf dâu cuôI nguo I fhâf fhâp,
cam fhây ngac nhIôn va vu ng vô môf cach ky Ia, khI ho go cua môf
ngôI nha franh dô xIn môf ngu m nuoc, va duoc fra IoI boI môf nu
hoang oIf fro xInh dop frong bô quân ao Iam bang nhung bông hoa
sông. Nhung fruo c khI ho co fhô noI duoc gì, nang kho nâng nho va
uông hôf caI baf hoa huô, va vua chay vua cuoI vô phia ho; khI
nang cha y fhì caI vay cua nang nho nhang rôn vao không khi nhu
môf Ian gIo fu phia nhu ng duong bIôn dây hoa o bo sông.
"Hay vao dI nao nhu ng vj khach quy!" nang noI, na m Iây fay
£rodo. "Hay cuoI va vuI fuoI! TôI Ia CoIdborry, con gaI cua Ðong
Sông." RôI nang nho nha ng dI qua ho, dong cua va quay IaI, nhung
J.R.R ToIkIon 4
hffp://obooks.vdcmodIa.com
canh fay frang muôf vuon ra. "Chung fa hay dong man dôm IaI
nao!" nang noI. "Vì cac ban vân con so, co fhô Ia vây. VoI suong
mu, nhu ng bong cây va con nuoc sâu, va nhung con vâf không
duoc fhuân hoa. Ðu ng so gì ca! Tô I nay cac ban dang o duoI maI
nha cua Tom ÐombadII."
Nhu ng nguoI hobbIf nhìn nang voI vo kInh ngac; va nang
nhìn Ia I fung nguoI frong bon ho va mIm cuoI. "Thua công nuong
CoIdborry xInh dop!" cuôI cu ng fhì £rodo noI, cam fhây fIm ông
dang rôn Iôn voI môf nIôm vuI ma ông không hIôu duoc. Ong dung
gIông nhu fhInh fhoang ông IaI dung say dam voI nhung gIong noI
ngof ngao cu a cac oIvos; nhung Iân nay ma fhuâf dang fac dông
vao ông IaI kha c han: nIôm vuI không sac sa o va kIôu hanh bang,
ma no sâu fham va gân gu I voI fraI fIm frân fhô hon; no fhâf Ia ky
dIôu nhung không Ia Iâm. "Công nuong CoIdborry xInh dop!" ông
IaI noI. "Ðây gIo fhì nIôm vuI fIô m ân frong nhu ng baI ha f ma
chung fôI ngho duoc da ro rang dôI voI chung fôI.
Oi, m6ng manb nbu canb /icu ru!
Tr6ng tráng bon nuoc b6 tbu!
Oi, /op báng nbu ng b6 nuoc tr6ng!
Nguoi c6n gai xinb Jcp cu a D6ng 86ng!
Oi, Ju /a xuân qua bay ba toi!
Va mua xuân /ai Jcm Jcn nicm cui moi!
Oi, con gi6 trcn tbac nuoc xa, ca /a Jang cuoi coi ta!
Thình Iình ông dung IaI va dâm chân, bj fran ngâp boI nIôm
ngac nhIôn khI ngho fhây mình no I nhu ng dIôu nhu fhô. Nhung
CoIdborry cuo I pha Iôn.
"XIn cha o mung!" nang noI. "TôI không bIôf rang nguo I o
Quân IaI co caI Iuo I ngof ngao fhô. Nhung fôI fhây rang ban Ia ban
cua nguo I oIf; anh sang frong maf ban va fIông ngân frong gIong
noI cua ban da noI dIôu do. Ðây Ia môf cuôc gap go fhân fhIôn!
Hay ngôI xuông nao, va hay doI Chu Nhân cua can nha! Ong fa so
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 5
hffp://obooks.vdcmodIa.com
không Iâu dâu. Ong ây dang cham soc nhu ng con vâf môf moI cua
cac ban."
Cac hobbIf vuI vo ngôI xuô ng nhung caI ghô fhâp bang bâc,
frong khI CoIdborry bân rôn don ban; va ma f ho doI fhoo nang, vì
môI chuyôn dông yôu kIô u nho nha ng cua nang IaI Iam ho ngâp
fran nIô m vuI. Tu dâu do dang sau ngôI nha vang Iôn môf fIông
haf. Cu môI Iu c ho ngho fhây no, gIua nhIôu fIông fôn dang ghof
nho van nIôm vuI nho va fIông chuông dIIIo vang vang Ia nhu ng fu
IIôn fu c duoc Iap IaI:
Ong gia T6m B6mbaJi/ /a m6t ga cui tuoi,
Bâu troi xanb /a a6 6ng, ca giay 6ng mau cang.
"Công nuong xInh dop!" môf Iuc sau £rodo noI. "Hay noI voI
fôI, nôu nhu dIôu fôI hoI không qua ngu ngôc, aI Ia Tom
ÐombadII7"
"Ong ây dây," CoIdborry noI, ngu ng nhung cu dô ng fhoan
fhoaf cu a mình IaI va mIm cuoI. £rodo nhìn nang voI vo do hoI.
"Ong ây kìa, nhu cac ban da fung fhây ông rô I," nang noI dô fra IoI
caI nhìn cua ông. "Ong ây Ia Chu Nhân cu a ru ng, nuoc va ngon
dôI."
"Thô ra ca vung dâf Ia nay fhuôc vô ông ây sau7"
"Không fhâf su fhô!" nang fra IoI, va nu cuo I cua na ng bIô n
dI. "No fhâf su Ia môf ganh na ng," nang noI fhôm bang môf gIong
nho nha ng, nhu fhô noI voI chinh na ng. "Cây côI, co va fâf ca
nhung gì moc Iôn hoac sông frong vung dâf nay fhuôc vao Iân
nhau. Tom ÐombadII Ia Chu Nhân. Không aI co fhô baf duoc ông
Tom gIa dang dI dao frong ru ng, vây vung frong nuoc, phong frôn
dInh nhu ng ngon dôI duoI anh sang va bong dôm. Ong ây không so
gIa ca. Tom ÐombadII Ia chu nhân."
Môf canh cua mo ra va Tom ÐombadII dI vao. Ðây gIo fhì ông
không dôI no n va frôn ma I foc nâu day cua ông Ia môf caI vuong
mIôn bang Ia fhu. Ong cuoI, va dI dôn chô CoIdborry, nam Iây fay
nang.
J.R.R ToIkIon 6
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Ðây Ia công nuong nho bo cua fôI!" ông noI, cu I chao voI cac
hobbIf. "Ðây Ia CoIdborry cua fôI voI y phu c bang bac va nhung
bông hoa xanh quanh fhaf Iung! Ðan da dây rôI u7 TôI fhây kom
vang va nhung fang mâf ong, voI banh mì frang va bo; sua, pho
maf, voI fhao môc xanh va nhung qua chin mong. Thô Ia du voI
chung fa rôI phaI không7 Ðua khuya da san sang rôI a 7"
"PhaI," CoIdborry noI, "nhung co Io cac vj kha ch fhì chua7"
Tom vô fay va Ia Iôn: "Tom, Tom! Khach cua may dang mô f
moI, ma may fhì gân nhu quôn mâ f! Ðôn dây nao, nhung vj khach
vuI vo cu a fôI, va Tom so phu c hôI IaI cac vj! Cac vj so rua sach
nhung ca nh fay dây buI, so rua Ia I nhung khuôn ma f môf moI, so
coI nhu ng ao khoac buI bam va cha I IaI ma I foc rôI cu a mình!"
Ong mo cua, va ho dI fhoo ông xuông môf IôI dI ngan va vong
vao môf IôI ro ngay do. Ho dI xuông môf can phong fhâp co maI
frân nghIông |no co vo nhu môf fâng maI, duoc du ng Iôn o goc bac
ngôI nha ). Tuong cua no duoc Iam bang da sach so, nhung chu ng
phân Ion duoc phu bo I nhung fâm fham froo va nhu ng fâm man
mau va ng. Nôn nha duo c Iaf da va phu dây coI mau xanh Ia cây.
Co bôn fâm dôm Ion, môI caI duo c cuôn IaI voI nhu ng fâm chan
frang, na m frôn nôn nha doc fhoo môf phia. O phia fuong dôI dIôn
Ia môf caI bang ghô daI nang frIu dây nhung caI châu bang dâf
nung, va bôn canh no Ia nhu ng caI bình du ng dây nuoc ma u nâu,
môf sô fhì Ianh, co n môf sô fhì bôc hoI nong. Co nhung chIôc dop Iô
môm mau xanh daf ca nh môI chIôc gIuo ng.
Ngay sau do, sau khI da rua ray va phuc hôI, cac hobbIf ngôI
bôn ban, cu haI nguoI ngô I môf bôn, frong khI CoIdborry va Chu
Nhân ngôI o haI bôn. Ðo Ia môf bua an koo daI va fhân mâf. Cho
du cac hobbIf an nhu Ia sap chôf doI dôn noI, vân không hô fhIôu
fhu c an. Thuc uô ng frong nhung ca I chon uô ng nuo c cua ho co vo
nhu Ia nuoc Ia nh frong Ianh, cho du no fhâm vao fIm ho nhu ruou
manh va Iam fhông gIo ng cho ho. Cac vj khach cho f nhân fhây
rang ra ng ho dang haf vang dây vuI vo, nhu fhô no vuI va fu nhIôn
hon Ia no I chuyô n.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 7
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CuôI cu ng Tom va CoIdborry du ng dây va nhanh nhon don
ban. Cac vj kha ch duoc yôu câu ngôI yôn, va duoc daf yôn frôn ghô,
môI nguo I co môf caI ghô dô chân cho dôI chân môf moI cua mình.
Co môf ngon Iua bôn ca I Io suoI rông fruo c ho, va no foa ra môf
muI huong dju ngof, nhu fhô no dôf bang cuI fao. KhI moI fhu da
ôn djnh, fâf ca anh sang frong pho ng duoc faf dI, ngoaI fru môf
ngon do n va môf cap nôn o môI dâu cua môf caI kô fhông khoI. RôI
CoIdborry buoc dôn fruo c ho, câ m môf ngo n nô n; va nang chu c
fung nguoI frong bon ho môf dôm an Ianh va ngon gIâc.
"Hay nghI ngoI yôn bình," nang noI, "cho dôn sang maI! Ðung
Iuu y dôn nhung fIông dông cua dôm don! ÐoI vì so không co gì dI
qua cua dâu va cua sô o dây so gIu IaI anh frang sao cung nhu ng
ngon gIo frôn dInh dôI. XIn chao!" Nang buoc ra khoI phong voI
anh sa ng Io Io I va fIông sôf soaf nho. TIông buoc chân cua na ng
vang Iôn nhu môf con suô I nho nha ng chay xuông dô I qua nhung
fang da Ianh frong man dôm yôn fInh.
Tom ngôI môf Iu c bôn ho frong Im Ia ng, frong khI fu ng nguoI
frong bon ho cô gang fâp frung can dam dô hoI môf frong sô nhIôu
câu hoI ma ho djnh ho I o bua khuya. Su buôn ngu frIu nang frôn
mI maf ho. CuôI cung £rodo noI:
"NgaI co ngho fIô ng fôI goI không, fhua Chu Nhân, hay ngaI
chI vô fình dôn do7"
Tom gIâf mình nhu fhô môf nguoI bj IôI ra khoI môf gIâc mo
dô chju. "Ðh, caI gì7" ông noI. "TôI co ngho ông goI không ây a7
Không, fôI không ngho fhâ y. Iu c ây fôI dang bân ca haf. TôI chI vô
fình dôn do, nôu nhu ông noI fhô. Iuc ây fôI không co kô hoach gì
ca, cho du fôI dang doI cac ông. Chu ng fôI ngho fhây fIn fuc vô cac
ông, va bIôf rang ca c ông dang Ia ng du. Chu ng fôI doan Ia cac ông
so dôn fruoc con duong daI dô xuông nuoc: fâf ca cac con duong
dôu dân fhoo IôI nay, dân xuông IIôu Ru. Ong IIôu xam gIa , ông
fa Ia môf ca sI vI daI; va môf câu nho fhì kho ma fhoaf khoI caI mô
cung gIan xao cu a ông fa. Nhung Tom co o dây, va ông fa không
dam ngan fro." Tom gâf dâu nhu fhô dang IaI fu noI chuyôn voI
mình; nhung rôI ông fIôp fuc haf môf gIong haf nho nhang:
J.R.R ToIkIon S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
T6i c6 m6t muc ticu tbc6 Ju6i. tbu /uom nbung b6ng buc
nuoc,
La xanb ca buc tráng cbt Jc /am cui cb6 c6ng nuong cua t6i,
Truoc kbi m6t nám kct tbu c, Jc mu a J6ng mai tr6i
Ðc buo c cbân nang no co trcn nc n tuyct cbay
M6i nám ca6 cbu6i bc t6i /ai tìm cb6 nang nbung b6ng b6a
ây.
tr6ng b6 nuoc r6ng sâu tr6ng, xa tân cu ng Licu Ru
Cbung no ruc ca 6 mua xuân, ca cbung câ n c6n cu ng cinb
cu u
Tai ng6i b6 ây, ca6 m6t ngay xua t6i Ja tìm tbây c6n gai cua
D6ng 86ng
Nang G6/Jbcrry trc Jang ng6i bcn /an s6ng
Ticng bat nang ng6t nga6, ca tim mang Jâ p manb
Ong mo mát ra ca nbìn b6 coi m6t /u6ng sa ng xanb /6c /cn
J6t ng6t.
Voi ban Jicu nay tbât t6t - cì t6i sc cbáng c6n
Xu6ng sâu tr6ng rung bcn J6ng nuo c tr6ng
Kbi nám tbang cân c6n J6, tbì t6i sc cbá ng c6 n Ji
Ðc n bcn nba cua 6ng Lic u gia tr6ng tict xuân tuoi trc
Ðc Juoc ngám nguoi c6n gai cua D6ng 86ng, giua mua xuân
cui cc
Nbay mu a trcn c6n Juong /icu Jc xu6ng tám cu ng J6ng nuo c
Ong Ia I ngu ng Ia I; nhung £rodo không con hoI ông fhôm câu
hoI nao nua: dIôu ma ông muôn bIôf nhâf da duoc fra IoI. "Hay noI
voI chung fôI, Chu Nhân," ông noI, "vô ông IIô u. Ong fa Ia aI7
Truoc dây fôI chua fung bao gIo ngho dôn ông fa."
"O, không!" Morry va PIppIn cu ng noI, fhình Iình dung bâf
dây. "Không phaI Iu c nay! ÐoI cho dôn sang da!"
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 9
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Ðung dây!" ông gIa noI. "Ðây gIo Ia Iu c dô nghI ngoI. Co môf
sô chuyô n râf dang ghô nô u ngho frong dôm. Hay ngu cho dôn anh
sang ban ngay, frôn gôI ôm âm! Ðung so gì nhung fIông dông cua
dôm don! Ðung so gì nhu ng cây IIô u xam!" RôI ông van nho don va
fhôI faf chu ng, rôI ông voI Iây cây nôn o fay kIa va dân ho ra khoI
phong.
Tham va gôI cua ho vân môm ma I nhu bôn duo I, con nhu ng
caI chan fhì Iam bang Ion frang. Ho chI vua nam xuông caI gIuong
ôm aI va phu fâm chan mong Iôn nguoI fhì da ngu fhIôp rôI.
Ðôm fInh mjch, £rodo na m frôn gIuong ma không co anh
sang gì. RôI ông fhây frang non dang Iôn; cho dôn khI anh sang mo
ao cua no Io mo dung fruo c ông môf buc fuong don, bj soI vao môf
vom don gIông nhu môf ca nh cua Io n. £rodo cam fhây nhu Ia ông
dang duo c nâng Iôn, va bang qua do ông fhây buc fuong da nay Ia
môf vong dôI, bôn frong no Ia môf dông bang, va o gIua dông ba ng
do Ia môf fhap da nho n, nhìn gIông nhu môf ngon fhap bo hoang
nhung không pha I Iam bang fay. O frôn dInh cua no co hình bong
cua môf nguo I da n ông dang dung. Maf frang nhu fhô dang moc
Iôn dô froo frôn dâu ông va foa sang maI foc frang cu a ông khI gIo
gon Iôn. Trôn vu ng dông bang fôI bôn duoI co nhu ng gIong gao
dang vang xuông cung vo I nhu ng fIô ng fru cu a bon soI. Thình Iình,
môf bong don, nhìn co dang nhu môf dôI canh Ion, bang qua maf
frang. Hình bong kIa nâng fay Iôn va môf fIa chop sang Ioo ra fu
cây quyôn fruong ma ông dang câ m. Môf con daI bang Ion ha
xuông va nhâc ông dI. Nhung gIong bôn duoI rôn Iôn va bon soI
gâm gu. RôI co môf gIong fIông dông gIông nhu môf con gIo manh
fhôI dôn, dua dôn fIông vo ngu a dang phI nuoc daI, nuoc daI, nuoc
daI fu phia Ðông. "Cac Ky SI Ðon!" £rodo nghI khI ông fInh dâ y,
voI fIông vo ngua vân con vang Iôn frong fâm fri. Ong fu ho I không
bIôf Ia ông da co bao gIo co du can dam dô roI kho I nhung buc
fuong da an foan kIa không. Ong nam bâf dông, vân Iang ngho;
nhung bây gIo fâf ca da yôn Iang, va cuôI cung ông fro mình va
chìm vao gIâ c ngu fro IaI hoac Ia Iang fhang dôn nhung gIâc mo
khac ma ông không nho.
J.R.R ToIkIon 10
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðôn ca nh ông, PIppIn dang mo môf gIâc mo dop; nhung co
môf su fhay dôI frong gIâc mo cua ông khIô n ông fro mình va rôn
Iôn. Thình Iình ông fInh dâ y, hoac ông nghI Ia mình da fInh dây,
va vân co n ngho frong bong dôm âm fhanh Iam khuây dao gIâc mo
cua ông: fIp-fap, cof kof: fIông dông gIô ng nhu nhung canh cây
dang Iao xao fruoc gIo, nhu ng ngon fay fu nhung nha nh cây dang
cao Iôn fuong va cua sô: crack, crack, crack. Ong fu hoI không bIôf
co phaI Ia nhung cây IIô u gân bôn ngôI nha hay không; va rôI
fhình Iình ông co môf cam gIac râf kInh haI rang ông không phaI
dang o frong môf ngôI nha hoan foan bình fhuong, ma dang o
frong mô f cây IIô u va dang Ia ng ngho fIông cuoI cof kof kInh dj
dang vo ng dôn ông fro IaI. Ong ngô I dây va cam fhây nhu nhung
caI nôm gôI môm maI dang o bôn fay; va ông nho nho m nam xuông
fro IaI. Ong cam fhây nhu dang ngho fIô ng vang cua nhu ng fu
dang xuyôn vao faI ông: "Ðu ng so gì! Hay yôn bình cho dôn sang
maI! Ðu ng so nhu ng fIô ng dông cua dôm don!" Va rôI ông nam ngu
fro IaI.
Morry ngho fhây âm fhanh cua fIô ng nuo c dô frong gIâc ngu
cua mình: nuoc nho nha ng dô xuông, va rôI cha y Ian ra, Ian rô ng
không sao cuo ng IaI duoc quanh ngôI nha vao frong môf hô nuo c
don không bôn bo. No ung uc duoI nhung buc fuo ng, va nâng Iôn
châm chap nhung chac chan. "TôI so không chôf duôI!" ông nghI.
No so fìm fhây duong cua no, rôI fôI so chôf duôI." Ong cam fhây
nhu mình dang nam frong môf caI dâm Iây nhây nhua, va khI frôI
Iôn ông IaI daf chân mình frôn môf goc cua môf fang da Iof Ianh va
ran. RôI ông nho ra mình dang o dâu va nam xuông fro IaI. Ong
cam fhây nhu da ngho hoac nho rang mình da ngho rang: "Không
co gì bang qua cu a hoac cu a sô so gIu IaI anh frang sao va ngon gIo
frôn dInh dôI." Môf hoI fho nho cua vung không khi ngof ngao Iam
fâm man Iay chuyôn. Ong fho sâu va IaI chìm vao gIâc ngu.
Nhu ông vân con nho duoc, Sam na m ngu frong dôm râf vuI
vo, nôu nhu môf khu c gô co fhô vuI vo duoc.
Ho fhuc dây, ca bôn cung Iuc, frong anh nang sa ng. Tom
dang chuyôn dông quanh phong, huyf sao nhu môf con sao da. KhI
ông ngho fhây ho gIâf mình ông vô fay va Ia Iôn: "Hoy! Ðô n dây
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 11
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nao nIôm vuI nho! NôI uu phIôn nho! Nhu ng nIôm phân khich cua
fa!" Ong koo nhu ng fâm man vang qua, va cac hobbIf fhây rang
chung du ng dô cho cac cua sô, o môI goc cua phong, môf nhìn sang
dông va caI khac nhìn sang phia fây.
Ho fhu c dây hoan foan khoo khoan. £rodo chay dôn bôn cua
sô phia dông, va fhây mình dang nhìn vao môf caI vuon bôp xam
dây suong. Ong co phân cho doI duoc fhây nhung Io p dâf co ngay
frôn fuo ng, duo c phu dây nhu ng dâu mong guô c. Thâf su ra fhì
fâm nhìn cua ông duoc cho boI môf hang dâ u frôn ca c sao; nhung
phia frôn va cao vuof frôn chung Ia caI dInh xam cua ngon dôI Io
mo hIôn ra frong anh maf froI. Ðo Ia môf buôI sang am dam: o
phia Ðông, dang sau dam mây daI nhu nhu ng Iop dâf Iôm dôm do
o phia canh, nam sang Iôn frong anh vang. TroI dang chuân bj
mua; nhung anh sang vâ n nhanh chong foa rông, va nhu ng canh
hoa do frôn cac gIan baf dâu no ru c frôn nhu ng nôn Ia xanh âm
uof.
PIppIn nhìn ra cu a sô phia fây, nhìn xuông man suong. Khu
Ru ng dang ân sau Iop suong mu. CIông nhu fa dang nhìn xuông
môf maI mây dô c fu frôn cao. Co mô f vôf hoac môf duong phân
chIa dam mây fhanh nhu ng chum nhung Iop ; do Ia fhung Iu ng
IIôu Ru. Con sông chay xuông dôI vô phia fraI va bIôn mâf fhanh
nhung bong frang. Cân saf bôn Ia vuon hoa va hang rao maf IuoI
bac, va sau no Ia baI co xa m dIôm suong. Không fhây cây IIô u nao
ca.
"XIn chao, nhung nguo I ban vuI vo!" Tom noI, mo canh cua sô
rông phia dông ra. Iuông không khi Ianh fra n vao; no mang huong
vj cua con mua. "Maf froI so không Io dang nhIôu hôm nay dâu.
TôI nghI fhô. TôI da dI kha xa, nhay Iôn nhung dInh dôI fu khI
bình mInh vua baf dâu, hif fho gIo va không khi, vo I co uof duoI
chân, bâu froI âm uof frôn dâu. TôI khuây dông CoIdborry dang
haf duoI cua sô; nhung không danh fhuc cac hobbIf vao sang som.
Vao ban dôm cac câu nho da fhuc gIâc frong bong fôI, va IaI ngu
sau khI co anh sang! Chuông kôu vang! Thuc dây nao, nhu ng
nguo I ban vuI vo cua fôI! Hay quôn dI nhu ng fIông dông cua dôm
don! Chuông kôu vang! Nô I phIôn muôn, nôI phân khoI cua fôI!
J.R.R ToIkIon 12
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nôu dôn som fhì cac vj so fhây bua sang frôn ban. Nôu dôn frô cac
vj so co co va nuoc mua!"
Không câ n phaI noI - rang IoI do doa cua Tom Ia râf nghIôm
fuc - cac hobbIf xuông so m, roI ban frô, chI khI no co vo nhu sap
can dôn noI. Không co Tom Iân CoIdborry o dây. Co fhô ngho fhây
fIông cu a Tom o dâu do frong nha, Ioang xoang frong bôp, Iôn
xuông câ u fhang, va haf dâu do bôn ngoaI. Can phong frông vô
huong fây phia fhung Iu ng mu suong, va cua sô fhì mo rông. Nuoc
nho gIof fu maI hIôn bôn frôn. Truo c khI ho xong bua sang fhì mây
da nhâp IaI fha nh môf caI maI IIôn fuc, rôI nhu ng gIo f nuoc xam
dô fhang fhang xuông nho nhang va manh mo. Ðang sau fâm man
day cua no Khu Ru ng co vo nhu da hoan foan bj cho phu. KhI ho
nhìn ra cua sô fhì gIong haf cua CoIdborry vang Iôn fhâf ro phia
frôn ho, vang dôn dju da ng nhu fhô no dang dây nuoc mua xuông
khoI froI. Ho ngho duoc vaI IoI, nhu ng co vo nhu ho cam fhây ro
rang dây Ia môf baI haf - mua, ngof ngao nhu nhu ng frâ n mua
frôn nhu ng ngon dôI khô can, IoI haf kô vô câu chuyôn cua môf
dong sông cha y fu môf ngon suô I frôn nhung vung dâf cao dô
xuông ÐIôn o xa phia duoI. Cac hobbIf vuI vo Iang ngho; va £rodo
fhây nIô m vuI dâng fran frong fIm, va vô cung cam fa fhoI fIôf, vì
no Iam ho phaI fam hoan chuyô n khoI hanh. Y nghI vô vIôc ra dI
do nang frôn ông khI ông fInh dâ y, nhung bây gIo fhì ông doan
rang hôm nay ho so không dI dâu xa hon.
Nhu ng con gIo cao von vu o phia Tây va nhu ng dam mây day
va âm uo f hon cuôn fro n Iôn dô dô fran nhu ng gIof mua nang haf
cua chu ng xuông vung dâf froc cua Cao Nguyôn. Không fhô fhây
duoc gì quanh ngôI nha ngoaI nhu ng haf mua roI. £rodo dung gân
canh cua mo rô ng va quan saf nhu ng con duong fra ng dang bIôn
fhanh môf dong sông sua nho va suI bof fran xuông fhung Iung.
Tom ÐombadII dang Iân quân o goc nha, vây fay nhu fhô ông dang
canh chu ng con mua - va fhâf su ra khI ông bang qua nguong cua
fhì ông vân co n kha khô rao, chI fru dôI gIa y cua ông. Ong fhao dôI
gIay nay ra va daf no o bôn Io suoI. RôI ông ngôI vao caI ghô Ion
nhâf va goI cac hobbIf IaI bôn ông.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 13
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Hôm nay Ia nga y fam ru a cua CoIdborry," ông noI, "va Ia
buôI don dop mua fhu cua nang. ÐôI voI ca c câu hobbIf fhì no kha
âm uof - hay dô ho nghI ngoI khI ho co fhô! Ðây Ia môf ngay fôf dô
kô IaI nhung câu chuyôn daI, dô ho I va dô fra IoI, va fhô Tom so
baf dâu noI chuyôn."
RôI ông kô cho ho ngho nhIôu câu chuyôn râf Iy ky , dôI khI
ông kô nhu fhô dang noI chuyô n vo I chinh mình, dôI khI nhìn ho
môf cach dôf ngôf voI dôI maf xanh sang Iôn duoI dôI may sâu.
CIong ông fhuong chuyôn fhanh âm dIôu nhu dang haf, va ông bâf
ra khoI ghô dô nhay mua fhoo. Ong kô cho ho ngho nhIôu câu
chuyôn vô ong va hoa, va nhu ng con duong dây cây, va vô nhu ng
con vâf Ia frong Ru ng, va nhung vâf ma quaI va fôf Ianh, nhung
vâf fhân fhIôn va fhu djch, nhu ng vâf dôc ac va fôf bung, vô
nhung bi mâf chôn gIâu duoI nhung buI gaI. KhI ho Iang ngho, ho
baf dâu hIôu vô nhu ng cuô c sông frong Rung, ngoaI chinh ho, fhâf
su ho ca m fhây mình Ia nhung nguoI Ia fa I noI ma nhung vâ f khac
cam fhâ y nhu o nha mình. Thuong xuâf hIôn frong nhung câu
chuyô n cua ông Ia Ong IIô u CIa, va £rodo Iu c nay da bIôf Iam fhô
nao dô Iam haI Iong ông fa, fhâf su Ia bIôf nhIôu hon cân fhIôf
nua, vì do không phaI Ia môf fruyôn fhuyô f dô chju. Nhung IoI cua
Tom da bôc Iô su fhâf va cây côI va nhu ng suy nghI cua chung,
nhung fhu fhuong râf fôI fam va Ia Iung, va dây rây su cam ghof
dôI voI nhu ng vâf gì co fhô dI Ia I fu do frôn maf dâf, co fhô gam,
can, bo, chom, dôf nhung ko pha huy va chIôm doaf. Không pha I fu
nhIôn ma no duoc goI Ia Khu Rung CIa, vì no fhâf su da râf cô xua,
môf khu ru ng con sof IaI frong nhu ng ca nh ru ng baf ngan bj quôn
Iang, va fhâf su no vân con sông, gIa dI không nhanh hon cac ngon
dôI, Ia cha do cua cha do cua nhu ng IoaI cây, vân co n Iuôn nho IaI
fhoI ma chung vâ n con Ia chua fô. Vô van nam fhang da Iâp dây
chung vo I Iong kIôu ha nh va nhung su khôn ngoan da an sâu vao
chung cu ng voI su ac y. Nhung không co gì nguy hIôm hon Cây
IIôu VI ÐaI: fIm cu a no da muc ru a, nhung suc manh cua no vân
con fuoI nguyôn; va no râf gIan xa o, Ia chu a fô cua nhung ngon
gIo, baI haf va suy nghI cua no chay Ian khap ca haI phia cua canh
ru ng fu dong sông. IInh hôn xam xjf Iuôn khaf cu a no huf suc
J.R.R ToIkIon 14
hffp://obooks.vdcmodIa.com
manh fu fraI dâf va chay rông ra nhu môf caI rô daI Ian dI frôn
maf dâf, voI nhu ng canh cây vô hình vuon dI frong không frung,
dôn khI no co quyôn Iuc dôI voI gâ n nhu moI cây côI o Canh Ru ng
fu Hang Rao cho dôn Cao Nguyôn.
Chof Tom gaf chuyôn vô nhung ca nh rung sang môf bôn va
noI sang chuyôn nhu ng con suôI fro frôn nhu ng ngon fhac suI bof,
frôn nhu ng hon da cuôI mon vof, va doc fhoo nhu ng bông hoa nho
o nhu ng baI co day va nhu ng vôf nu f âm uof, cuôI cung no chay Iôn
Cao nguyôn. Ho ngho vô Co Ðâf VI ÐaI, va vô nhu ng go dâf xanh,
vô nhu ng vong da frôn nhu ng ngon dôI va frong nhung hô hôc
frong nhung ngo n dôI. Cuu fhuo ng kôu fhanh da n. Nhung buc
fuong xanh va nhung buc fuong frang moc Iôn. Nhu ng phao daI
xuâf hIô n frôn cao. Cac vj vua cua nhung vuong quôc nho chIô n
dâu voI nhau, va Maf froI fro chIôu sang nhu ngon Iua frôn nhu ng
anh kIm IoaI do frôn nhung fhanh guom mo I mo va fham Iam cua
ho. ChIô n fha ng va baI frân; rôI nhu ng ngon fhap dô sâp, nhu ng
phao daI bj pha huy, Iua bôc cao frôn bâu froI. Va ng duo c gom
fhanh dô ng frôn dam ma cua nhu ng vj vua va hoang hâu bj chôf,
rôI nhu ng mô dâf phu Iôn ho, nhung canh cua da duoc dong IaI, va
co moc frôn fâf ca. Cuu buoc dI khI vâ n nhaI co, nhung nhung
ngon dôI nhanh chong fro IaI frô ng rông. Môf bong don dôn fu
nhung vung dâf don fôI o râf xa, va rôI nhu ng bô xuong fra ng IaI
dông dây frong nhung ngôI mô. Nhu ng ko fhuôc Co Ðâf IaI buoc dI
frong nhung vu ng hô voI nhu ng caI nhâ n frôn nhu ng ngon fay
Ianh gIa va nhung soI xich vang kôu Iong kong frong không khi."
Nhu ng vong da nhô Iôn fu maf dâf nhu bô rang suf mo frong anh
frang.
Cac hobbIf ru ng mình. Thâm chi khI con o Quân ho cu ng da
ngho nhung chuyôn dôn daI vô nhu ng nguoI o Co Ðâf frôn Cao
nguyôn Co dâf dang sau Khu Ru ng. Nhung chua co hobbIf nao
ngho vô nhung câu chuyôn nay, fhâm chi bôn môf bôp Iua âm cu ng
xa xam. Ca bôn dôu fhình Iình nho IaI ca I ma su vuI vo frong can
nha nay da xua dI khoI fâm fri ho: ngôI nha cua Tom ÐombadII
nam ngay bôn duoI cua chinh nhung ngo n dôI kInh khIô p nay. Ho
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 15
hffp://obooks.vdcmodIa.com
không con fhoo duoc mach chuyô n cua ông va chuyôn dông môf
cach kho khan, nguoI nay IIôc sang nguoI kIa.
KhI ho ngho Ia I duoc IoI cu a ông fhì ho fhây rang ông da Iang
fhang dô n nhu ng vung dâf ky Ia vuof sau fri nho cu a ho va vuof
sau nhu ng gì ho co fhô nghI, dôn nhu ng noI ma fhô gIoI rô ng Ion
hon, cac cua bIôn chay fha ng vao Hô phia fây; rôI Tom vân fIô p fuc
ngâm nga nhung baI haf vô nhung anh sao fhoI cô daI, khI ma chI
moI co fô fIôn cua nguo I ÐIf xuâ f hIôn. RôI fhình Iình ông dô
xuô ng, va ho fhâ y ông dang gu c gac dâu nhu fhô dang ngu. Cac
hobbIf ngôI Iang Io fruoc ông, bj mô hoac; va no co vo nhu fhô Ia
duoI ma fhuâf cu a nhu ng IoI noI cu a ông, gIo da bj fhôI dI, cac dam
mây khô IaI, nga y da ruf IuI, bong dôm IaI chuyôn fu Ðông sang
Tây, va fâf ca bâu froI IaI phu dây anh sang cua nhung vì sao
nhâp nhay.
£rodo không fhô noI duoc da co bao nhIôu buôI sang va buôI
fôI cua môf ngay hay nhIô u ngay da frôI qua. Ong không cam fhây
doI va môf, ma chI fuyôn Ia kInh ngac. Nhu ng ngôI sao chIôu sang
qua cu a sô va su fInh Iang cua bâu froI co vo nhu dang bao quanh
ông. Cuô I cu ng ông noI ra su kInh nga c cu a mình khI fhình Iình
cam fhây kInh ngac voI su Im Ia ng nay:
"NgaI Ia aI, fhua Chu Nhân7" ông hoI.
"Ð, caI gì7" Tom ngôI dây, va maf ông sang Iôn frong bong
fôI. "Thô anh da bIôf fôn fôI chua7 Ðo chI Ia môf câu fra Io I. Hay
noI dI, anh Ia aI, chI fhô fhôI, vô chinh ban fhân anh ma không co
fôn7 Nhung anh con fro va fôI da gIa. NguoI gIa nhâf, fôI Ia vây
dây. Hay chu y IoI fôI, cac ban: Tom da co o dây fruoc ca dong sông
va cây côI; Tom co n nho noI gIof mua dâu fIôn roI xuông va Iua qua
dâu fIôn. Ong fa da Iam ra nhu ng con duong fruoc ca Con NguoI
Ion, va da fhây nhung NguoI Nho dôn. Ong fa da o dây fruoc cac
Vua va cac nâm mô cua nhu ng nguoI o Co Ðâf. KhI nguo I ÐIvos dI
qua huong fây, fhì Tom da o dây rôI, fruoc khI ca bIôn duoc ro
huong. Ong fa bIôf bong fôI duoI cac vì sao khI no fro nôn can dam
- fruoc khI Chua Tô Hac A m dôn fu Ðôn NgoaI."
J.R.R ToIkIon 16
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Co vo nhu môf bong don bang qua cua sô, va cac hobbIf vôI
va IIôc qua cac fâm kinh. KhI ho quay IaI, CoIdborry da dung sau
cua, frong môf khung sang. Nang dang câm môf cây nôn, cho anh
Iua cua no fu chô fhông gIo bang fay nang; va anh sang Ion qua do,
gIông nhu anh maf froI xuyôn qua môf Iop vo frang.
"Con mua da châ m duf," nang no I, "va nhu ng con nuoc moI
dang dô xuông dô I, duoI ca c vì sao. Chung fa hay vuI cuoI va vuI
vo!"
"Hay cho chung fôI an uông nao!" Tom Ia Iôn. "Nhu ng câu
chuyôn daI gây khaf du Iam. Va vIôc ngho suôf fu sang, frua dôn
fôI fhì do I Iam!" Ong no I fhô va nha y ra khoI ghô, nhay Iôn fom Iây
cây nôn fu bôn chô fhông khoI va fhap no Iôn fu ngon Iua ma
CoIdborry dang câm; rôI ông nhay mua vô phia ban. Thình Iình
ông phong qua cu a va bIôn mâf.
Ong nhanh chong quay fro IaI, mang fhoo môf khay Ion dây
ap. RôI Tom va CoIdborry don ban; va cac hobbIf ngôI do nua ngo
ngac nua buôn cuoI: CoIdborry fhâf Ia yôu kIôu xInh dop con Tom
fhì nhay nhung dIôu Io co dây vuI vo va ky cu c. Chu ng co vo nhu
fao fhanh môf dIôu nay nao do ma không can fro nhung nguoI
khac, ra ra va o vao can phong, va vong quanh ban, fhu c an, chaI Io
va anh sang duoc sap Iôn ban voI môf fôc dô cuc nhanh. Nhu ng ca I
bang sang dây anh nôn, frang va vang. Tom cu I nguoI vô phia
khach cu a ông. "Ðua khuya da san sang," CoIdborry noI; va bây
gIo cac hobbIf fhây rang nang dang mac quân ao bang bac voI
vanh fha f Iung frang, va dôI gIay cua na ng gIông nhu vay ca.
Nhung Tom fhì foan bân môf mau xanh, xanh nhu nhung bông
fIgôn duo c nuoc mua rua qua, va ông mang dôI vo mau Iuc.
Ðo Ia môf bua khuya fhâ m chi con ngon hon ca bu a fruoc.
Cac hobbIf, duoI fac du ng ma fhuâf cua nhu ng IoI noI cua Tom da
bo qua môf hoac nhIôu bua an, nhung khI fhuc an do n ra fruoc ho
fhì co vo nhu ho da không an if ra môf fuân rôI. Ho không ha f ho
hay fhâ m chi Ia noI chuyôn frong môf Iu c, va fâp frung vao công
vIôc. Nhung sau môf Iu c fhì fIm va fInh fhân cua ho IaI Iôn fro IaI,
va gIong cua ho Ia I vang Iôn frong fIông cuoI dua ôn a.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 17
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Sau khI ho da an xong, CoIdborry IaI haf cho ho ngho nhIô u
baI haf, nhung baI da vang Iôn dây vuI vo frôn nhu ng ngon dôI va
chìm da m nho nhang vao Im Iang; va frong Iang Im ho IaI fhây
frong fâm fuong mình nhung ao nuoc rông hon bâf ky ao nuoc nao
ho da fu ng bIôf, va nhìn vao chung ho fhây bâu froI bôn duoI
chung va nhung ngôI sao Iâp Ianh nhu nhu ng vIôn ngoc sâu fham
fham. Môf Iân nu a nang IaI chu c fung nguo I co môf dôm fôf Ianh
va dô IaI ho bôn Io suoI. Nhung Iu c nay fhì Tom da co vo fInh fao
hon va va ra su c hoI han ho.
Co vo nhu ông da bIôf kha nhIôu vô ho va gIa dình ho, va
fhâf su da bIôf kha nhIôu vô Ijch su va nhu ng gì da dIôn ra o Quân
fu nhu ng ngay ma chinh ban fhân ca c hobbIf cu ng kho ma nho
duoc. ÐIô u nay không co n Iam cho ho ngac nhIôn nua; nhung ông
không gIâu rang ông bIôf duoc nhu ng chuyô n xay ra gân dây phân
Ion Ia nho Chu TraI Maggof, nguoI ma co vo nhu duo c ông da nh
gIa Ia quan frong hon ho fuong. "ÐuoI dôI chân gIa cua ông â y Ia
maf dâf, frôn nhu ng ngo n fay cua ông Ia dâf sof, frong xuong fuy
ông Ia su khôn ngoan, va ca haI ma f cua ông fa dôu Iuôn rô ng mo,"
Tom noI. Cung kha ro ra ng Tom da co gIao fhIôp voI nguoI ÐIvos,
va co vo nhu fIn fuc vô chuyô n dI cua £rodo da dôn voI ông fu
CIIdor fhoo môf cach nao do. Thâf ra fhì Tom da bIôf kha nhIôu,
va nhu ng câu hoI cua ông kha sac sao, khIôn cho £rodo fhây mình
noI vo I ông kha nhIôu vô ÐIIbo va vô nhu ng hy vong cua chinh ông
va nhung nôI so haI ma ông chua bao gIo noI voI CandaIf fruoc
dây. Tom gâf gu dâu, va maf ông Ioo Iôn khI ông ngho vô ca c Ky SI
Ðon.
"Cho fôI xom chIôc Nhâ n quy!" ông dôf ngôf noI gIua câu
chuyôn: va £rodo, fruoc su sung so cua chinh mình, ruf soI xich ra
fu frong fuI, fhao chIôc Nhân ra va dua no ngay cho Tom.
No co vo nhu Ion hon khI no nam frong ba n fay nâu fo Ion
cua ông. RôI fhình Iình ông dua no Iôn maf va cuoI pha Iôn. Trong
môf fhoang ca c hobbIf fhây môf canh fuong, vua Iô bjch vua dang
ngaI Ioo Iôn fu dôI maf xanh sang cua ông qua caI vo ng fron. RôI
Tom kho duf chIôc nhân quanh cuôI ngon fay uf cua ông va dua no
ra fruo c anh nôn. Trong môf fhoang cac hobbIf cam fhây co dIô u gì
J.R.R ToIkIon 1S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ia Ia frong chuyôn nay. RôI ho ha hôc môm. Tom chang hô bIôn
mâf!
Tom IaI pha Iôn cuoI, rôI ông fung chIô c Nhân Iôn không
frung - va no bIôn mâf voI môf anh chop. £rodo Ia Iôn - rôI Tom
fruon nguoI foI fruoc va fom IaI no voI môf nu cuoI.
£rodo nhìn gân IaI hon, voI vo nghI ngo |gIông nhu mô f nguoI
vua cho môf fôn bjp muon môf mon frang su c ro fIôn). Vân Ia chIôc
Nhân ây, hoac gIô ng nhu cu va nang nhu cu: vì chIô c nhân Iu c Iam
£rodo ca m fhây nang ky Ia frôn fay. Nhung co caI gì do nhac nho
ông phaI dam ba o chuyôn nay. Ong cam fhây hoI phIôn khI fhây
Tom co vo xom nho caI ma fhâm chi CandaIf cu ng nghI rang vô
cu ng quan frong. Ong doI môf co hôI, va khI moI nguoI noI chuyôn
IaI, khI Tom IaI noI vô môf câu chuyôn buôn cuoI vô nhung nguoI
ban hang rong va nhung cach ban hang ky Ia cua ho fhì ông doo
nhân vao.
Morry quay vô phia ông dô noI chuyôn gì do va dôf ngôf Ia
Iôn môf fIông cam fhan. £rodo vuI mu ng |co vo vây): do chinh Ia
chIôc nhân cua ông, vì Morry nhìn ngo nguoI vao caI ghô cu a ông,
va ro rang Ia không fhô fhây duoc ông. Ong dung dây va Iang Io dI
fu Io suoI ra ngoaI.
"Nay, nay!" Tom Ia Iôn, nhìn vô phia ông voI môf vo cham
chu frong dôI maf sang cu a ông. "Hoy! £rodo, dôn dây nao! Anh dI
dâu fhô7 CIa Tom ÐombadII vân chua Ioa dâu. Thao ca I nhân va ng
ra dI! Tay cua anh nhìn dop hon nôu không co no. Tro IaI dây nao!
Ðop fro do dI va ngôI canh fôI nao! Chung fa phaI noI chuyôn fIôp,
va nghI vô buôI sang. Tom phaI day cac vj con duong du ng, va
dung dô buoc chân cac vj dI Ioanh quanh nu a."
£rodo pha Iôn cuo I |cô ma cam fhây vuI), rôI ông fhao chIôc
Nhân ra va ngô I fro IaI. Tom bây gIo dang noI voI ho rang ho nghI
ra ng nga y maI Maf froI so sang, va do so Ia môf buôI sang dop froI,
va râf dang hy vong. Nhung moI chuyôn nôn duoc Iam fu sang
som; vì fhoI fIôf frôn vu ng dâf nay vân Ia môf fhu ma fhâm chi
chinh Tom cung không fhô dam bao duoc, va dôI khI no fhay dôI
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 19
hffp://obooks.vdcmodIa.com
con nhanh hon ông fhay ao. "TôI không phaI Ia môf chuyôn gIa
fhoI fIôf," ông noI, "hay Ia môf nguo I co fhô quyôf djnh moI fhu."
Thoo IoI khuyôn cua ông ho quyôf djnh dI fhoo huong Ðac
gân nha ông, dI qua phia Tây va ro xuông Cao Nguyôn: ho co fhô
hy vo ng rang fhoo cach nay ho so dôn duoc Ðuo ng Ðông sau môf
ngay duo ng, va franh duoc Co Ðâf. Ong noI ho dung so - nhung
phaI Iuôn fâp frung.
"Hay Iuôn dI frôn co xanh. Ðu ng can fhIôp vao môf hon da cu
hay môf Ko Ianh gIa hoac foc mach vao nha ho, fru phI ca c anh Ia
nhung ga manh mo voI fraI fIm không bao gIo dao dông!" Ong no I
dIôu nay nhIôu hon môf Iân; va ông khuyôn ho bang qua cac go dâf
vô phia fây, nôu ho vô fình dI IaI gân môf frong nhung go nay. RôI
ông day ho môf gIaI dIôu dô haf, nôu ho xuI xoo roI vao môf fình
huông nguy hIôm hoac kho khan vao ngay hôm sau.
H6! T6m B6mbaJi/, T6m B6mbaJi/!
Báng nuoc sâu, rung tbá m J6i ca6
Báng /ic u ru, boi sây /au,
Báng /ua J6, Báng mát tro i ca tráng sa6
Hay ngbc Jây ca bay ngbc cbung t6i
Hoi T6m B6mbaJi/, bay Jc n mau
Vì cai cbung t6i cân Jang o ngay sau
KhI ho cung haf baI haf nay sau ông, ông vô vao Iung fu ng
nguo I va cuoI, rôI câm Iây cây nôn va dâ n ho fro IaI va o can phong
ngu cua ho.
J.R.R ToIkIon 20
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 8
S!ONC M! TRÐN CAO NC!YÐN MO
Ðôm do ho không ngho fhây fIông dông nao. Nhung du co
dang Iân quân frong nhung gIâc mo hay không, ông không fhô noI
duoc, fhì £rodo vân ngho fhây môf fIông haf ngof ngao dang vang
Iôn frong fâm fuong; môf baI haf gIông nhu môf fIa sang nhaf
nhoa dang sau mô f fâm ma n mua xa m xjf, va rôI no sa ng bu ng Iôn
dô bIôn fâm voan kIa fha nh fhuy fInh va bac, rôI cuôI cung no
quay IaI, va rôI Ia ng quô xanh phia xa mo rông ra fruoc maf ông
duoI anh bình mInh dang mau cho ng hIôn dôn.
CaI canh fuong ông fhây frôn Iân vao nhu ng buoc chân; va
Tom dang huyf sao vang nhu môf caI cây dây chIm cho c; va maf
froI da chIôu xIôn xuông ngon dôI va chIôu fhang qua canh cu a sô
mo rông. O bôn ngoaI moI fhu dôu xanh Iâp Ianh anh vang mo ao.
Sau bua sang, ma ho môf Iân nua ho IaI an sang môf mình, ho da
san sang dô noI Io I fam bIôf, va fIm ho cu ng nang frIu nhu ng cam
gIac co fhô co frong môf buôI sang nhu vâ y: Ianh, sang sua, va
rang ro duoI bâu froI mu a fhu frong vaf xanh man mac. Iuông
không khi fuoI Ianh fran dôn fu phia Tây Ðac. Nhung con ngua
Iu n Ia ng Io cua ho gân nhu bôn chô n, IIôn fu c xang xô chuyôn dông
không nghI. Tom dI ra khoI nha va vây chIôc non cua ông, nhay
mua frôn nguong cua, bao cac hobbIf Iôn yôn va ho ba f dâu dI voI
môf fôc dô râf nhanh.
Ho phong ngua dI fhoo môf con duong Iuon vong ra phia sau
ngôI nha, va phong xIôn Iôn vô cuô I duong dôI dôc duoI maI cho. Ho
vua xuô ng ngua dô dân nhung con ngua Iu n cua ho Iôn caI va ch
dôc cuôI cu ng, fhì chof £rodo dung IaI.
"CoIdborry!" ông kôu Iôn. "Công nuong xInh dop cua fôI, voI y
phu c fuyôn môf mau xanh bac! Chu ng fa chua hô chao fa m bIôf
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 21
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nang, ma cu ng chang hô frông fhây nang kô fu buôI chIôu fôI!"
Ong co vo bôI rôI dôn mu c ông quay IaI; nhu ng vao Iu c ây môf
fIông goI ro rang vong xuông. Nang dang dung frôn dôc dôI vây fay
voI ho: foc na ng dang bay xoa, va khI anh maf froI chIôu xuông fhì
no sang Iôn Iâp Ianh. A nh nuoc chIôu sa ng Iôn frôn nô n co dâm
suong Iâp Ioo duoI chân na ng khI nang nhay mua.
Ho vôI va Ioo Iôn vach dôc cuôI cu ng, va dung hôn hôn fruoc
maf nang. Ho cuI chao, nhu ng na ng vây fay bao ho nhìn quanh; va
ho nhìn quanh fu dInh dôI xuông cac vung dâf chung quanh duoI
nang so m. Iuc nay fhì no quang dang va fraI rông không nhu Iuc
bj cho khuâf va dây suong khI ho dung frôn caI go nho o frong
Ru ng, Iu c nay co fhô fhây nhu vung cây fôI mo xanh nhô ra o phia
Tây. Thoo huong nay fhì vung dâf vuon Iôn fhanh nhu ng cho p gô
xanh, vang, hIôn Iôn ma u nâu do duoI anh maf froI, nam duoI caI
fhung Iu ng bj cho khuâf cua vu ng Ruou Manh. O phia nam, vuof
qua ranh gIoI cua IIôu Ru, co môf vung sang fu phia xa gIông nhu
môf vu ng fhuy fInh mo ao noI Ðo ng Sông Ruou Manh fao fhanh
môf vong xoay Io n vao nhu ng vu ng dâf bôn duoI va chay fra n dI
vao nhu ng noI vuof ra ngoaI fâm hIôu bIôf cua cac hobbIf. O phia
Ðac bôn duoI nhu ng cao nguyôn fhu nho IaI, vung dâf chay rông ra
frong nhung dông bang va phông Iôn fhanh nhung daI dâf mau Io
mo mau xam va xanh, cho dôn khI no bIôn mâf va nhung noI xa
mjf mo fham fha m. Cao Nguyôn Mô nhô Iôn o phia dông, cac day
dâf cao cua no nôI fIôp nhau frong nang som, va bIôn mâf ra khoI
fâm maf dô fro fhanh môf su phong chu ng: no không con Ia môf su
phong chung vô ma xanh va vu ng frang Iâp Ianh xa xa dang dang
pha frôn vao duong vIô n cua bâu froI, ma no con noI voI ho, vuof
khoI ky uc va vô nhung câu chuyôn cô, vuof khoI nhu ng ngon nu I
cao va xa.
Ho hif môf hoI fho sâu, va cam fhâ y rang chI môf quang va
caI saI chân nua so dua ho dôn bâf ky noI nao ho muôn. Ho co vo
nhu kha o so khI phaI dI doc bôn vung ngoaI vI gâ p ghônh cua
vung cao nguyôn huong dô n Con Ðuong, noI ma ho nôn nhay qua,
cu ng dây sInh Iuc nhu Tom, vuof qua frôn nhu ng bâc da cua
nhung ngon dôI fhang dôn phia Ra ng NuI.
J.R.R ToIkIon 22
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CoIdborry noI chuyôn voI ho, Iam dôI maf va nhung suy nghI
cua ho fInh Ia I. "Nhanh nao, hoI nhu ng nguoI kha ch quy!" nang
noI. "Va hay gIu vung mu c dich cua mình! Hay fIôn vô phia bac voI
ngon gIo frong ma f fraI va phu c Ianh cho nhung buo c chân cu a cac
ban! Hay mau chong Iôn khI Maf froI vân con foa sang!" Va rôI
nang noI voI £rodo: "XIn fam bIôf, nguo I ba n cua ÐIf, cuôc gap go
voI ban fhâf vuI fuoI!"
Nhung £rodo không fìm fhây IoI na o dô fra IoI. Ong cuI nguo I
fhâf fhâp, va IaI Ioo Iôn con ngu a Iu n cua mình, va dI fhoo cac ban
dang châm chap ruôI buoc xuông nhung vach fhoaI fhoaI dang sau
ngon dôI. NgôI nha cua Tom ÐombadII va fhung Iu ng, va Khu
Ru ng da bIôn khoI fâm maf. Không khi xam xjf âm dân Iôn gIua
nhung buc fuo ng xanh cu a nhu ng vach dôI san saf, va muI cua
nhung Io p dâf nhIôu co dang ro dân khI ho hif fho. KhI ho dôn day
cua caI hô xanh, ho quay Ia I va fhây CoIdborry, Iu c nay da nho bo
va Iâp Ianh nhu bông hoa huong duong frôn bâu froI: nang vân con
dung quan saf ho, va fay nang vuon fhang vô phia ho. KhI fhây ho
nhìn, na ng vây goI ho, rôI nang dua fay Iôn, quay dI va bIôn mâf
sau ngon dôI.
Con duo ng cua ho dân doc fhoo day cua caI Iong chao, va
Iuon vong doc fhoo nôn xanh cua ngon dôI dôc dân vao môf fhung
Iu ng kha c sâu va rông hon, rôI no vuof ra suon cua nhung ngon dôI
xa hon, va dân xuông nhung bo rìa daI cu a no, va IaI dân Iôn
nhung bo suon fhoaI fhoaI, dân Iôn nhung ngon dôI moI khac va
dân xuô ng nhu ng fhung Iu ng moI. Không co cây côI hay bâf ky con
nuoc nao hIôn ra: do Ia môf Iang quô voI co va nhung Iop dâf co
ngan co dan, Iang fhInh ngoaI fIô ng fhì fhâm cua không khi vuof
qua canh cua vung dâf, va nhung fIông kôu don dôc cua nhung con
chIm Ia frôn cao. KhI ho dang frình fhì anh maf froI da Iôn cao, va
không khi da fro nôn no ng buc. MôI Iân ho Ioo Iôn môf day dâf cao
fhì gIo co vo nhu cang if dI. Ho fhây fhâp fhoang môf Iang quô o
phia fây cua Khu Ru ng phia xa co vo nhu dang bôc khoI, khI con
mua dang bôc hoI Iôn fu Ia, rô va nhung Iop dâf. Iuc nay môf bong
don dang nam saf bôn ranh gIoI cu a fâm nhìn, môf man suong fôI
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 23
hffp://obooks.vdcmodIa.com
o phia frôn frong do bâu froI cao gIô ng nhu môf caI vanh mu IuoI
fraI xanh, nong va nang nô.
Vao Iuc gIua nga y fhì ho dôn môf ngon dôI ma dInh cua no
rông va bang phang, nhìn gIô ng nhu môf caI dIa nông vo I vanh
mau xanh nhô cao. Ðôn frong no không khi không hô khuây frôn,
va bâu froI xanh co vo nhu dang gân saf bôn dâu ho . Ho saI buoc
qua va nhìn vô huong bac. RôI fIm ho IaI dâp rôn Iôn, vì co vo nhu
ho da dI duoc xa hon Ia ho fuong. Ro rang Ia khoang cach fâm xa
kha mo mjf va fao ân fuong saI, nhung không fhô nghI ngo Ia vung
Cao Nguyôn da dôn Iu c fân cu ng. Môf fhung Iung daI nam phia
duoI ho huong ra phia bac, cho dôn khI no dân vao môf vung mo
nam gIu a haI vach dung. Ðang sau no, co vo nhu không con ngon
dôI nao nua. Vô phia bac fhì ho Io mo nhìn fhây môf duong dâf daI
fôI. "Ðo Ia môf ha ng cây," Morry noI," va do han phaI doc fhoo Con
Ðuong. Cây côI dang moc fhoo doc no nhIôu dam vô phia dông cua
Cây Câu. Môf sô nguoI noI rang ho da frông chu ng vao nhu ng
ngay xa xua."
"Tuyôf Ia m!" £rodo noI. "Nôu chIôu nay chu ng fa fIôn hanh
moI chuyôn cu ng fôf nhung Iu c sang fhì fruoc khI Maf froI Ian
chung fa so bo vu ng Cao Nguyôn IaI phia sau va dang fìm kIôm
môf noI cam fraI. Nhung fhâm chi khI ông noI fhì ông cu ng kho
quay IIôc sang phia dông, va ông fhây phia nay cua nhu ng ngon
dôI cao hon va va dôc xuông fu phia frôn ho; va fâf ca nhung ngon
dôI nay dang nhô Iôn voI mâu dâf xanh, môf sô noI dây da, chI
huong Iôn gIông nhu nhu ng caI rang Iom chom nhô ra kho I caI
nuou xanh.
Khung canh co vo không dang an fâm; nôn ho quay khoI do
va dI xuông vao vung frung fron. O gIua no Ia môf ho n da don dôc
dung cao duoI anh maf froI phia frôn, va vao gIo nay fhì fhì không
foa bong xuông. No không co hình dang hay dac dIôm gì dac bIôf:
no nhìn gIông nhu môf caI môc ranh gIoI, hoac môf vong gac, hoac
gIông nhu môf su canh ba o. Nhung Iu c nay ho da kha doI, va maf
froI vân dang du ng bong va cha ng co gì dang so, nôn ho dua Iung
vao phia dông cua fang da. No râf Ianh, nhu fhô maf froI không du
suc dô suoI âm no; nhung vao Iu c nay fhì dIôu na y co vo kha dô
J.R.R ToIkIon 24
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chju. RôI ho Iây fhu c an va dô uông ra, va an môf bua chinh Ngo
ngon Ia nh duoI bâu froI rông mo nhu bâf ky aI cu ng mo uoc; vì
fhu c an duoc mang Iôn fu "duoI ngo n ÐôI." Tom da cung câp cho ho
fhâf nhIôu dô an ngon frong ngay. Nhung con ngua duoc fhao
hanh Iy dang Iang fhang frôn baI co.
Ho phong Iôn dôI, an no can, maf froI âm va dây muI co dâf,
ho nam saI daI ra, duôI chân va nhìn bây froI phia frôn mu I mình:
moI fhu co vo nhu du dô gIaI fhich nhu ng chuyôn xay ra. Tuy
nhIôn, ho IaI bj danh fhu c dôf ngôf va bâf ôn fu môf gIâ c ngu ma
ho chang hô muôn. Tang da dung dung Ianh Ioo, va no foa môf caI
bong daI mo nhaf duôI ra vô phia dông phu Iôn ho. Maf froI, vang
nhaf dây hoI nuoc, dang foa sang qua vu ng suong mu ngay phia
frôn buc fuong phia fây cua vu ng fru ng ma ho dang nam; phia
bac, nam va dông, dang say buc fuong dây suong, Ia nh va frang.
Không khi Iang ngaf, na ng nô va Ianh Ioo. Nhung con ngua Iu n
cua ho dung fum IaI voI nhau, dâu chu c xuông.
Cac hobbIf Io Iang bâf dây, va chay vô phia vanh phia fây.
Ho fhây mình dang o frôn môf ho n dao nam frong suong. Thâm
chi khI ho nhìn ra môf cach mâf hô f dung khi vô phia maf froI dan
Ian, fhì no chìm vao fruoc maf ho vao môf bIôn frang xoa, va môf
vung fôI Ianh xam dang foa ra vung phia Ðông sau ho. Man suong
cuôn Iôn frôn nhung bu c fuong nhô Iôn phia frôn ho, va khI no
dâng Iôn fhì no phu ngang frôn dâu ho cho dôn khI fao fhanh môf
maI frân: ho dang bj nhôf frong môf can phong dây nhung suong
voI hon da dung dung fhanh môf caI côf nam gIua frung fâm.
Ho cam fhây nhu fhô môf caI bây dang fIôn gân IaI ho;
nhung ho không không mâf fInh fhân Iam. Ho vâ n con nho Ia vô
caI quang canh dây hy vong ma ho da fhây vô caI hang chay ngang
cua Con Ðuong phia fruoc, va ho vân bIôf no nam huong nao. Ðu
bâf ky gIa nao, fhì Iuc nay ho cung cam fhâ y vô cung kho chju vì
caI vung Iong fru ng nay voI hon da nay không dô IaI y nghI nao
frong fâm fri ho ca. Ho dong goI ha nh Iy cang nhanh cang fôf bang
nhung ngon fay run rây cu a mình.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 25
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ho nhanh chong dân nhu ng con ngua Iu n cua mình fha nh
môf hang daI dI qua duong vIôn va dI xuô ng con duo ng dân vô dôc
da daI o phia bac ngon dôI, dân xuông môf caI bIôn suong mu. KhI
ho dI xuông fhì suong mu fro fhanh Ianh Io o va âm uof hon, foc
cua ho ru xuông va nho nuoc fruoc fran ho. KhI ho dI dôn day fhì
no Ianh dôn nôI ho phaI dung IaI Iây ao khoac va mu fru m ra,
nhung fhu nay nhanh chong fro nôn uof dâm voI nhu ng gIof nuoc
xam. RôI ho IaI Ioo Iôn ngu a va IaI châm chap fIôp fuc dI, cam gIac
rang con duong dang nhâp nhô Iôn xuô ng frôn maf dây. Ho dang
djnh huo ng voI nhu ng gì ho co fhô doan duoc, vì canh cô ng, nhu
fhô dang duoc mo ra o xa phia bac cua fhung Iu ng daI ma ho da
nhìn fhây vao buôI sang. KhI ho bang qua khoang frông, ho chI
vIôc cô dI fha nh môf duong fhang va cuôI cung ho so dôn Con
Ðuong. Y nghI cua ho không dI xa hon vIô c nay, ngoaI fru môf hy
vong mo hô rang co fhô dang sau Cao Nguyôn so không con suong
mu nua.
Ho dI râ f châ m. Ðô ngan chan vIôc bj fach ra va dI Iac fhoo
nhung huong khac nhau ho dI fhanh môf hang, voI £rodo dân
duong. Sam dI dang sau ông, va sau anh Ia PIppIn, rôI dôn Morry.
Thung Iu ng co vo nhu dang dân dô n vô fân. Thình Iình £rodo nhìn
fhây môf dâu hIô u hy vong. O phia bôn fruoc maf ho bong fôI da
fro nôn Io mo qua man suong; va ông doan rang cuô I cu ng ho da
fIôp cân khoang frông gIu a nhung ngon dôI, ca nh công phia bac
cua Cao Nguyôn Mô. Nôu ho co fhô bang qua do fhì ho so fu do.
"ÐI nao! Thoo fôI!" ông goI IaI vô phia sau, va ông nhanh
chong Iao vô phia fruoc. Nhung hy vong cua ông nhanh cho ng dôI
fhanh su hoang mang va Io Iang. Nhu ng vôf fôI fro nôn day hon,
nhung chu ng co ruf Ia I; va fhình Iình ông fhây nhu ng bong cao
chof vof cua haI fang da không Iô sung sung hIôn ra fruoc ông va
fruon nho nhang vô phia nhau nhu nhu ng cây côf cua môf canh
cua không co dâu. Ong nho Ia mình chua hô fhây bâf ky dâu hIôu
nao cua nhung fhu nay o fhung Iung khI ông nhìn quanh fu ngon
dôI vao buôI sang. Ong bang qua gIua nhung gâ n nhu fruoc khI
ông kjp nhân ra: va fhâm chi khI ông Iam vây fhì môf vung fôI mjf
duong nhu vâ n bao quanh ông. Con ngua Iu n cua ông ru f IaI va
J.R.R ToIkIon 26
hffp://obooks.vdcmodIa.com
khjf Iôn, Iam ông nga fo. KhI ông nhìn IaI dang sau fhì ông fhây
rang mình dang môf mình: nhu ng nguo I khac không dI fhoo ông.
"Sam!" ông goI. "PIppIn! Morry! ÐI nao! Sao cac anh không dI
fIôp7"
Chang co fIông fra IoI. NôI so haI fran vao ông, va ông chay
nguo c Ia I qua nhu ng fang da, goI Ion hoang daI: "Sam! Sam!
Morry! PIppIn!" Nhu ng con ngua Iu n Iao vao man suong mu va
bIôn mâf. Tu môf khoang cach xa, hoac gân nhu fhô, duong nhu co
môf fIông Ia: "Hoy! £rodo! Hoy!" No vang dôn fu phia fây, o phia
bôn fraI cua ông khI ông dang du ng duoI nhung côf da Ion, nhìn
cham cham cang fhang vao bong fôI Io mo. Ong phong dI fhoo
huong cu a fIông goI, va fhây rang mình dang dang Iao Iôn ngon dôI
dôc.
KhI ông phong dI ông Ia I câf fIông goI, va vân fIôp fuc go I
nhIôu hon nua môf cach dIôn rô; nhung suôf môf Iuc Iâu ông chang
ngho fhâ y fIông fra IoI nao, va rôI fhì môf fIông vang vang xa phia
frôn va cao phia frôn ông vong ra mo ao fu man suong. "£rodo!
Hoy!" , va fIôp fhoo do Ia môf fIông fhof gIông nhu "Cu u! Cu u voI!"
Iap dI Ia p IaI nhIôu Iân, fân cung voI fIông kôu "Cu u!" sau cung,
vang xuô ng voI môf fIông kôu fhâf fhanh dô f ngôf ca f ngang. Ong
khâp khônh Iao dôn voI fâf ca fôc dô ma ông co vô phia nhung
fIông kô; nhung anh sa ng da faf dI, va bong fôI bo saf gân bôn ông,
dôn nôI không fhô nhân ra duoc phuong huong nao. Ong cam fhây
nhu mình dang maI Ioo Iôn.
ChI co su fhay dôI cua ca c nôn dâf moI o chân ông moI khIô n
ông bIôf duoc Ia cuôI cung ông da dôn duoc dInh cua môf day dâf
cao hoac môf ngon dôI. Ong môf Iu, dâm mô hôI va Ianh run.
Chung quanh hoan foan fôI fam.
"Cac anh o dâu7" ông gao Iôn fuyôf vong.
Hoan foan không co fIông fra IoI. Ong du ng Iang ngho ngong.
Thình Iình ông nhân ra rang không khi dang râf Ianh, va o phia
frôn dây gIo dang fhôI cuôn cuô n, môf con gIo Ianh fô nguoI. ThoI
fIôf dang fhay dôI. Suong mu dang fhôI qua ông nhung nhu ng
mang vu n. KhoI bôc ra fu hoI fho cua ông, va bong fôI co vo nhu
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 27
hffp://obooks.vdcmodIa.com
bof day dac hon. Ong nhìn Iôn va ngac nhIôn khI fhây nhung ngôI
sao Io mo dang hIôn ra phia frôn dâu gIu a nhu ng day mây va
suong mu. CIo dang baf dâu fhôI vô phia ông qua dông co.
Ong fhình Iình chof fuong fuong rang ra ng ông vu a ngho
fhây môf fIông kôu nghon ngho n, Ia m cho ông fIôn vô phia no; va
fhâm chi khI ông fIôn dôn fhì suong mu vâ n cuôn Iôn va daf ra
chung quanh khIôn nhung ngôI sao Io dang. Môf caI IIôc cho ông
fhây ra ng mình dang dôI maf voI phia nam va dang o frôn caI dInh
fron cua môf ngon dôI, caI ma ông da phaI Ioo fu phia bac. O phia
dông fIông gIo buôf vân fhôI vang. O phia phaI cua ông mô f vung
fôI Io mo fu phia fây baf dâu fao fhanh môf hình dang fôI fam.
Môf caI mô Ion nam faI do.
"Cac anh o dâu7" ông IaI gao Iôn, vua gIân du vua Io Iang.
"Ðây!" môf gIong noI vang Iôn, sâu Iang va Ianh Ioo, co vo
nhu vang Iôn fu Io ng dâf. "Ta dang doI nguoI!"
"Không!" £rodo noI, nhung ông không chay dI. Ong quy gô I
xuông, va ông dô xuông nôn dâf. Không co gì xay ra, va không co
âm fhanh gì ca. Ong run râ y ngo quanh, vua kjp Iu c fhây môf hình
dang cao Ion gIông môf bong don gIua cac vì sao. No fruon vô phia
ông. Ong nghI rang no co haI maf, râf Ianh Ioo cho du co vo nhu co
môf Iuông sang mo nhaf hIôn ra fu phia xa. RôI môf caI kop manh
mo va Ia nh Ioo hon ca fhop chjf Iây ông. CaI Ia nh cham vao ông
Iam ông fô buôf dôn fân xuong, va ông không con nho gì nua.
KhI fInh dây fhì ông fhây mình vâ n dang don dôc, va frong
môf Iuc ông không fhô nho IaI duoc vIôc gì ngoaI ca m gIac khIôp
haI. RôI fhình Iình ông bIô f rang mình dang bj gIam, bj baf frong
vô vong; ông dang o frong môf nâm mô. Nhung Nguo I Trong Mô da
baf ông, va ông co fhô Ia dang bj fac dung cua nhu ng IoI nguyôn
khung khIôp cua nhung NguoI Trong Mô nhu nhu ng câu chuyô n
fruyô n mIông da noI. Ong không dam cu dông, nhung khI nam
nhu fhô fhì ông ây mình dang nam dua Iung frôn môf nôn da Ianh,
fay daf frôn ngu c.
Nhung cho du su so haI cu a ông Ion dôn mu c no co vo nhu fro
fhanh môf phân cua vung fôI mu mjf bao quanh ông, ông vâ n fhây
J.R.R ToIkIon 2S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
mình dang nam nghI vô ÐIIbo ÐaggIns voI nhung câu chuyôn cua
ông, vô nhu ng chuyôn dI cua ho canh bôn nhau frong nhu ng con
duong nho cua Quân, noI vô nhung con duong va chuyôn phIôu
Iuu. Ðo Ia haf mâm cua môf Iong dung cam fIôm ân |fhuong Ia ân
râf sâu, dung Ia vây) frong fraI fIm cua hobbIf frì dôn va nhuf
nhaf nhâf, cho doI nhung môI nguy hIôm sInh fu va fuyôf vong dô
nây mâm. £rodo hoan foan không qua frì dôn ma cu ng không qua
nhuf nhaf; fhâf su ra, cho du ông, không bIôf dIôu nay, ÐIIbo |va
CandaIf) da nghI rang ông Ia hobbIf cu nhâf o Quân. Ong nghI
rang cuô c phIôu Iuu cua ông da dô n fân cu ng, môf fân cu ng kInh
khIôp, nhung ông vân cu ng ran. Ong fhây mình dang cu ng ran IaI,
nhu fhô cho môf caI bâf sau cu ng, ông không co n cam fhây mâf
hôf sInh Iuc nhu môf con môI bâf Iu c nua.
KhI ông nam do, suy nghI va frân fInh fInh fhân, fhì ông
fhây ngay rang foan bô bong fôI dang châm chap fan dI: môf Iuông
sang xanh mo ao dang bu ng Iôn quanh ông. Iu c dâu no không chI
cho ông fhây noI ma ông dang o, boI vì a nh sang co vo nhu pha f ra
fu ông, va fu caI nôn quanh ông, va no không chIô u dôn duoc frân
hoac cac buc fuong. Ong quay IaI, va ông fhây frong vung sang
Ianh Ioo bôn ca nh mình Sam, PIppIn va Morry. Ho dang nam
ngua, va khuôn maf cua ho co vo râf nhof nhaf, va ho duoc mac
foan dô frang. Ðôn canh chô ho nam co râf nhIôu châu bau, co fhô
Ia vang, cho du frong anh sang nay fhì chung co vo Ia nh Ioo va vô
hôn. Trôn dâu ho Ia nhung caI vong, nhung soI dây chuyôn vang
phu quanh nguc ho, va ngon fay ho doo kha nhIôu nhâ n. Nhu ng
fhanh guom daf canh bôn ho, va nhu ng caI khIôn daf duoI chân
ho. Môf fhanh guom daI fuôf frân daf ngang qua dâu gôI cu a ba
nguo I.
Thình Iình môf baI haf baf dâu vang Iôn: nhu ng fIông rì râ m
Ianh Ioo frâm bông. CIong haf co vo vang Iôn fu xa va fhô Iuong
khung khIôp, dôI Iu c no vang cao Iôn yôu of frong không khi, va co
khI no IaI nhu môf fIông rôn fu Iong dâf. Vuof ra nhu ng dong âm
fhanh vô djnh buôn ba va kInh dj, nhung chuôI fu fhInh fhoang co
vo IaI fu djnh hình, nhu ng fu khac nghIôf, fan nhâ n, Ianh Ioo, vô
fâm va dau buôn. Ðôm nhu dang chông IaI buôI sang ma no so mâf
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 29
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dI, va gIa Ianh dang câf IoI nguyô n Iôn nang âm ma no dang doI
khaf. £rodo Ianh dôn fân xuong fuy. Sau môf Iuc fhì nhu ng IoI haf
da ro rang hon, voI môf su kInh haI frong fIm ông nhâ n ra rang no
dang duo c chuyôn fhanh môf baI fhân chu:
Tay /anb /c6 ca tim triu ná ng
cu ng gia /anb ngu ycn Juoi Ja báng
Trcn cbic c giuong Ja cbáng ba6 gio tbu c giâc
cb6 Jc n kbi Mát tráng cbct Ji ca Mát troi bicn mât
8a6 sang bt nbung ng6n gi6 Jcn tb6i bay
ca b6 cân nám trcn nbung J6ng ca ng noi Jây
Cb6 Jcn kbi ban tay cu a Cbua Tc Hác Am
Ðát /cn nbu ng bicn cbct ca nbung cung Jât xa xám
Ong ngho fhây fu phia sau dâu mình nhung âm fhanh cof
kof va ca o cao. Nâng nguoI dây frôn môf fay, ông nhìn quanh, va
fhây frong Ian sang mo ao rang Iu c nay ho dang o frong môf IôI dI
ro vao môf goc o phia sau ho. Môf canh fay daI dang do dâm quanh
caI IôI dI nay, nhu ng ngon fay cua no fIôn dân vô phia Sam, nguoI
dang na m gân do nhâf, va huong vô can fhanh guom nam phia
frôn anh.
Iu c dây £rodo cam fhây nhu fhô ông da fhâf su hoa da boI
baI fhân chu . RôI môf y nghI vô vIô c frôn fhoaf dIôn cuông âp dôn
ông. Ong fu hoI không bIôf co nôn doo chIôc Nhân vao không,
nhung NguoI Trong Mô IIôu co bo qua ông không, va ông co fhô
fìm fhây môf duong fhoaf. Ong nghI vô vIôc mình fu do ra co, ông
dau buôn vô Morry, Sam va PIppIn, nhung ban fhân ông fhì fu do
va sông sof. Caffor so công nhân Ia ông so con cach nao kha c dô
Iam nua.
Nhung Io ng dung cam da yôu dI frong ông Iuc nay IaI bung
Iôn manh mo: ông không fhô bo roI ban bo dô dang fhô. Ong chôm
dây, mo mâm frong fuI, rô I Ia I fu dâu franh voI mình; va frong khI
ông Ia m fhô fhì canh fay ây IaI cang mo dôn gân. RôI fhình Iình y
chi cua ông fôI IaI, va ông nam Iây fhanh guom nho bôn canh
J.R.R ToIkIon J0
hffp://obooks.vdcmodIa.com
mình, rô I ông quy xuông, cuI fhâ p nguoI qua fhân fhô cac ban
dông ha nh cua mình. VoI fâf ca suc manh mình co ông chom manh
vô phia caI fay dang do dâ m, gân chô cô fay, va ban fay cua no duf
ra, nhung ngay Iuc do fhanh guom vo vu n dôn fân can Môf fIông
Ia vang Iôn va anh sang bIôn mâf. Co fIông gâm gu vang Iôn frong
bong fôI.
£rodo dô xuông frôn Morry, va khuôn maf Morry Ianh gIa.
Tâf ca moI fhu fro IaI frong fâm fri cua ông, nhu ng gì da bIôn mâf
khI man suong vu a âp dôn, ky uc vô ngôI nha duoI ngo n dôI, va vô
ba I haf cua Tom. Ong nho IaI gIaI dIôu ma Tom da day ho. Ðang
môf gIong co phân IIôu IInh, ông ba f dâu ha f: Ho! Tom ÐombadII!
va voI ca I fôn nay gIong cu a ông baf dâu vang ma nh Iôn: no fran
dây sInh khi, va can pho ng fôI vong IaI nhu nhung fIông frô ng va
kon frumpof.
¨H6
H6! T6m B6mbaJi/, T6m B6mbaJi/!
Báng nuoc sâu, rung tbá m J6i ca6
Báng /ic u ru, boi sây /au,
Báng /ua J6, Báng mát tro i ca tráng sa6
Hay ngbc Jây ca bay ngbc cbung t6i
Hoi T6m B6mbaJi/, bay Jc n mau
Vì cai cbung t6i cân Jang o ngay sau
Thình Iình môf su Im Iang dôf ngôf âp dôn, va £rodo co fhô
ngho fhây duoc fIông fIm mình dâ p fhình fhjch. Sau môf Iu c Iâu
ông ngho fhây râf ro, nhu fu râf xa, nhu fhô no vang xuông xuyôn
qua Iong dâf hoac xuyôn qua nhu ng buc fuo ng day, fIông môf baI
haf fra IoI:
Gia T6m B6mbaJi/ /a m6t nguoi cui cc,
A6 6ng mau xanb sang, giay 6ng tbì cang b6c
Cbá ng ai bát Juoc 6ng, cì T6m /a cbu nbân
Nbu ng bai bat cu a 6ng /a nbung bai bat manb nbât
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 31
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Va J6i cbân 6ng /a J6i cbân nbanb nbât
Co môf fIông dông âm ì vang Iôn, gIông nhu da dang cuôn va
roI xuông, va fhình Iình môf Iuông sang chIôu xuông, anh sang
fhâf su, anh sang fhuân fuy cua ban ngay. Môf khoang frông fhâp
gIông nhu môf ca nh cua mo ra o cuôI can phong duo I chân £rodo;
va rôI caI dâu cua Tom |voI non, Iông ngu va dây du Iô bô) hIôn ra
frong a nh sang cua maf froI dang ru c do phia sau ông. Anh sang
chIôu xuông nô n nha, va chIôu Iôn khuôn maf cua ba hobbIf nam
bôn canh £rodo. Ho nam không cu c cua, nhung nhu ng sac mau u
am da roI khoI ho. Iu c nay ho gIông nhu fhô dang ngu râf say sua.
Tom khom mình xuông, bo mu ra, va dI va o can phong fôI,
haf vang:
Ði ra, bo i Nbung Kc Tr6ng M6 gia nua!
Hay bicn Ji ca6 anb sang câng Juong!
Hay quát quc6 Ji nbu nbu ng gi6t suong sang
Nbu ticng gi6 tban can,
Hay Ji ca6 nbu ng cung Jât cán c6i
Kbuât sau nbu ng ng6n nui xa x6i!
Ðu ng ba6 gio /ai Jây nua!
Hay Jc ycn cb6 nbu ng cai m6 cua nguoi!
Hay qucn Ji, bay Jc m6i nguoi qucn /ang
Hay t6i tám bon ca b6ng t6 i b6n b6ang,
Noi nbu ng canb cua Jang J6ng mai mai /a i
Cb6 Jcn kbi b6an tbic n tbc gioi nay
VoI nhu ng IoI na y fhì mô f fIông kôu vang Iôn va môf phân
bôn frong can phong dô sâp xuông. RôI co môf fIông rof Inh o I ngân
daI, fan dI vao môf khoang ca ch xa không fhô doan duoc; rô I sau
do moI fhu Im Iang fro IaI.
"Nao, dôn dây ban £rodo!" Tom noI. "Hay ra ngoaI co sach
nao! Ðan phaI gIu p fôI khIông ho."
J.R.R ToIkIon J2
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ho cu ng nhau khIông Morry, PIppIn va Sam ra. KhI £rodo
roI khoI ngôI mô Iân cuôI fhì ông fhây caI ban fay roI ra vân con
quan quaI uôn o o, gIông nhu môf con nhô n bj fhuong, frôn môf
dông dâf vua dô xuông. Tom dI nguoc fro IaI, va rô I môf âm fhanh
cua nhIôu fIông fhình fhjch vang Iôn. KhI dI ra, ông mang frôn fay
môf dông Ion châu bau: nhu ng vâf dung bang va ng, bac, dông va
dông fhau; râf nhIôu ngo c va dây chuyôn voI dô frang su c châu
bau. Ong Ioo Iôn ngôI mô xanh va daf chung nam frôn dInh mô
frong anh maf froI.
Ong dung do, voI non frôn môf fay va gIo fhôI foc ông fung
bay, va ông nhìn xuông ba hobbIf, dang na m ngua frôn co o phia
fây nâm dâf. Ong nâng fay phaI Iôn va noI ro ra ng voI gIong chI
huy:
Nbu ng câu trai cui cc, tbu c Jây na6!
Tbu c Jây ca ngbc ticng ta g6i Jây!
Hoi âm Ja ngbc tbây ca Jang Jc n Jây tb6i!
Ða /anb gio Ja sâp r6i
T6i tám cua tu nbât tboi mo t6ang
Tay cbct gio Ja Ju t pbáng
Ðcm ticp Jcm mai tr6i nbanb
Va C6ng Ja mo tbcnb tbang giua Jo i!
Truoc nôI vuI mu ng fôf dô cua £rodo, cac hobbIf da cu c cua,
duôI fay ra, duI maf, va rôI fhình Iình bâf dây. Ho nhìn nhau voI
vo kInh ngac, dâ u fIôn Ia nhìn £rodo, va rôI Tomdang dung sung
sung frôn dInh cu a go dâf phia frôn ho; rôI ho nhìn Iâ n nhau, dang
Iu ng bu ng frong nhu ng mo gIo frang, dôI va mang nhung mon dô
vang mo xIn voI nhu ng mo n châu bau ro fIôn Ianh canh.
"CaI gì fhô nay" Morry baf dâu khI caI vong vang fruof xuông
môf maf cua ông. RôI ông dung IaI, va môf nof u am Iuof qua maf
ông, va ông nham maf IaI. "Tâf nhIôn, fôI nho ra rôI!" ông noI.
"Nhu ng nguo I vu ng Carn Ðym da dôn chô chu ng fôI vao ban dôm,
va chu ng fôI Ianh du. A! Môf ngon fhuong dâm vao fIm fôI!" Ong
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 33
hffp://obooks.vdcmodIa.com
bâu Iây ngu c. "Không! Không!" ông noI, mo bung maf. "TôI dang
noI gì fhô nay7 TôI da nam mo. Câu da o dâu fhô ha £rodo7"
"TôI nghI Ia mình bj Iac," £rodo noI, "nhung fôI không muôn
noI," £rodo noI; "nhung fôI không muôn no I vô chuyôn nay. Hay
nghI xom chung fa phaI Iam gì! Hay dI fIôp nao!"
"Vân an mac fhô nay sao, fhua nga I" Sam noI. "Quâ n ao cua
fôI dâu rôI7" Anh vuf caI dam vong, fhaf Iung va nhân ra co, va
nhìn quanh fuyôf vong, nhu fhô anh dang doI nhìn fhây duoc ao
khoac, ao chon, quân fum va nhu ng mon quân ao cua hobbIf khac
dang na m dâu do saf bôn chô mình.
"Anh so không fìm fhây IaI quân ao cua mình dâu," Tom no I,
cu I xuô ng fu phia frôn nâm dây, va cuoI khI ông IaI nhay mua
frong anh maf froI. Han Ia aI cung phaI nghI rang chang co gì
nguy hIô m hay kInh khIôp vua xay ra, va fhâf su ra môI kInh dj da
fan bIôn khoI fIm ho khI ho nhìn ông, va nhìn fhây nIôm vuI frong
anh maf cua ông.
"Ong noI gì fhô7" PIppIn noI, nua ngac nhIôn nua kInh haI.
"Sao IaI không7"
Nhung Tom Iac dâu, noI: "Cac anh da fro IaI Ia chinh mình,
ra khoI duoc dong nuo c sâu. Quâ n ao chI Ia nhu ng chuyôn nho
nhaf, khI cac anh da fhoaf khoI bj chôf duôI. Hay vuI dI, hoI nhu ng
nguo I ban vuI vo cua fa, va ha y dô anh maf froI âm a m suoI Ia nh
fIm va chân fay! Hay vuf nhu ng ma nh gIo Ianh Ioo ây dI! Hay chay
frân fruô ng frôn co, frong khI Tom dI san!"
Ong phong xuông dôI, huy f sao va goI fum Ium. £rodo nhìn
fhoo ông va fhây ông dang Iao xuông phia nam doc fhoo vung Iong
chao ma u xanh nam gIua ngon dôI ho dang dung voI ngon dôI bôn
canh, vân con huyf sao va kôu vang Iôn:
Hây! Na6! Hay Jcn na6! Cac nguoi Ji Jâu tbc:
Lcn, xu6ng, gân bay xa, J6 Jây Jc u Juoc nbc:
Tai tinb, Mui tbinb, Ðu6i cut ca Tcn tb6n,
Na6 câu Vo tráng nb6 bc cu a ta, ca tcn Lumpkin Bc6 nu a!
J.R.R ToIkIon J4
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ong haf nhu fhô, chay fhâ f nhanh, fung mu Iôn rôI baf IaI,
cho dôn khI ông bIôn mâf sau day dâf: nhung nhu ng fIông Hây
nao! Hoy nao! vân vang xuông fhoo chIô u gIo, dang fhôI vong vô
phia nam. Không khi dang âm dân Iôn. Ca c hobbIf chay ao frôn co
môf Iuc, nhu ông da noI voI ho. RôI ho nam phoI nang frong anh
maf froI voI nIôm vuI dâng fran nhu fhô vu a chuyôn fu mua dông
khac nghIôf sang nhu ng vung dâf fhân fhIôn, hoac nhu nhung
nguo I dang ôm IIôf gIuong chof fhuc dây va fhây rang mình da
khoo manh bâf ngo va ngay hôm ây dây nhung nIôm uoc vong.
KhI Tom quay fro IaI fhì ho da cam fhây khoo manh |va doI
nua). Ong hIôn ra fro IaI, dâu fIôn Ia caI no n, hIô n ra frôn bo dôI,
va dang sau ông Ia môf hang sau con ngua Iun ngoan ngoan: nam
con cua ho va fhôm môf con kha c. Con cuôI cu ng ro rang Ia con
IumpkIn Ðoo gIa: no Ion hon, ma nh hon, boo hon |va gIa hon)
nhung con ngua Iun cua ho. Morry, chu cua nhu ng con con IaI,
fhâf su chang hô daf cho chu ng nhung caI fôn ây, nhung chung da
dap IaI nhu ng ca I fôn moI ma Tom vua daf cho chu ng suôf phân
con IaI cu a doI chung. Tom goI chung fu ng con môf, va chung Ioo
Iôn bo dôI va dung fhanh môf hang. RôI Tom cu I nguo I vô phaI cac
hobbIf. "Ðây Ia nhu ng con ngua Iu n cua ca c anh, nao!" ông noI.
"Chu ng fhinh nha y |fhoo môf sô nghIa) hon Ia dân hobbIf cac anh -
muI chu ng cang nhay hon. ÐoI vì chu ng da danh hoI fhây nguy
hIôm phia faI caI noI ma cac anh dang dI vao. Cac anh phaI fha
fhu hôf cho chu ng; vì cho du fraI fIm cua chung râf frung fhanh,
fhì vIô c so haI fruoc nhung Ko Trong Mô không phaI phaI Ia fhu
ma chu ng fao fa. Thây dâ y, chu ng IaI quay fro IaI, mang fhoo fâf
ca hanh Iy cua chu ng!"
Morry, Sam va PIppIn Iuc nay da fhay dô bang nhung bô
quân ao du fru fu goI hanh Iy cua ho;I va rôI ho nhanh chong cam
fhây qua nong, vì ho bj buôc phaI mac nhung fhu quân ao day hon
va âm hon ma ho da mang fhoo dô chông IaI mua dông dang dôn.
"Thô con con gIa nay, con IumpIIn Ðoo ây, dôn fu dâu7"
£rodo ho I.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 35
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"No Ia cu a fa," Tom noI."NguoI ban bôn chân cua fa; cho du
fa râf if khI cuoI no, va no fhuong fu do dI Iang fhang râf xa frôn
cac suon dôI. KhI nhung con ngua Iun cua anh o voI fa, chu ng da
bIôf con IumpkIn cua fa, va chu ng danh hoI fhây no vao ban dôm,
va nhanh cho ng chay ra dô gap no. Ta nghI ra ng no da frông
chung chung , va nhung IoI noI khôn ngoan cua chu ng da xua fan
nôI so ha I cua chu ng. Nhung bây gIo, IumpkIn vuI vo cua fa, ông
Tom gIa so cuoI. Hây! ông fa so dI voI ca c anh, chI dô dân duong, vì
vây ông fa cân môf con ngua. Vì anh không fhô dô dang noI
chuyôn voI ca c hobbIf dang cuoI ngua, khI anh dang cô phong fhoo
ho bang chinh dôI chân cua mình."
Cac hobbIf râf vuI khI ngho fhây dIôu nay, va cam on Tom
râf nhIô u Iâ n; nhung ông cuoI, va noI rang ho râf dô Iac nôn ông
không fhô cam fhây vuI cho dôn khI ông fhâ y ho an foan ra khoI
bIôn gIo I cua vu ng dâf nay. "TôI co môf sô chuyô n phaI Iam," ông
noI, "nhu ng fhu fôI Iam va nhung IoI fôI ha f, nhung gì fôI noI va
nhung noI fôI dI, nhung gì fôI fhây frôn dâf nuoc nay. Tom không
fhô Iuôn o gân nhung canh cua mo rông va nhu ng gôc IIôu. Tom co
ngôI nha cua ông fa dô nghI dôn, va co CoIdborry Iuôn cho do I."
Maf froI vân co n som, vao khoang gIua chin va muo I gIo, va
cac hobbIf baf dâu nghI dôn fhu c an. Ðua an cuô I cu ng cua ho Ia
bua frua gIua cac côf da cu a ngay hôm fruoc. Ðua sang cua ho bây
gIo Ia nhung gì con IaI cu a Tom danh cho bua khuya cua ho va
fhôm nhung gì ma Tom mang fhoo. Ðo không phaI Ia môf bua an
fhjnh soan |voI cac hobbIf frong fình huông nay), nhung ho cam
fhây fôf hon. Trong khI ho dang an fhì Tom dung frôn go dâf, va
nhìn qua nhu ng châu bau. Ong gom nhung fhu nay fhanh môf
dông dang sang Iâp Ianh frôn baI co. Ong da f chu ng nam dây,
"danh cho nhu ng aI fìm fhây no, chIm, fhu, ÐIvos hay NguoI, va
fâf ca cac IoaI sInh vâf khac"; voI câu fhân chu ây ngô mô dâf so bj
vo va fan ra, va không Ko Trong Mô nao so fro IaI. Ong chon cho
mình fu dông châu bau môf cây frâm voI nhu ng ho n da xanh, co
nhIôu sa c dâm nhaf nhìn gIông nhu nhu ng bông hoa Ianh hay
nhung ca nh buom xanh. Ong nhìn no fhâf Iâu, nhu fhô no goI IaI
cho môf ky u c na o do, ông Iac dâu va cuôI cu ng câf fIô ng:
J.R.R ToIkIon J6
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Ðây chinh Ia mo n dô choI xInh do p cua Tom va công nuong
cua ông! Ro rang nang chinh Ia nguoI da mang no frôn vaI mình
cach dây kha Iâu. CoIdborry bây gIo so IaI doo no, va chung fa so
không quôn nang!"
VoI mô I hobbIf, ông chon môf cây dao gam, daI, IuoI mong va
fôf, duoc chô fao fInh xao, duoc Iam bang fhop Ðamaf co dang cong
mau do va vang. Chung sang Iâp Ianh khI ông ruf chu ng ra khoI
nhung ca I vo don, duoc Iam bang nhung kIm IoaI Ia, sang va nang,
duoc kham nhIôu hon da sang ruc. Không hIôu vì châ f Iuong cua
nhung ca I vo nay hay vì câu fhân chu duoc nguyôn frong ngôI mô,
nhung fhanh guom duong nhu chua hô duoc cham dôn, không hô
hoon rI, Iâp Ianh duoI anh maf froI.
"Nhu ng con dao gam cu na y du daI nhu môf fhanh guom dôI
voI nguo I hobbIf," ông noI. "Nhung fhanh guom sa c bon na y Ia
nhung fhu râf hu u du ng, nôu nhu ng nguoI o Quân Ia m môf
chuyôn du hanh, vô huong dông, nam hoac dI xa vao nhung vung
dâf fôI fam va nguy hIôm." RôI ông noI ho rang nhung fhanh guom
nay da duoc ro n nhIôu nam fruoc dây boI Con nguoI o Vung Tây:
ho Ia ko fhu cua Chua Tô Hac Am, nhung bây gIo ho da bj khuâf
phu c boI vua quy vung Carn Ðym o Vu ng Angmar.
"Ðây gIo fhì con râf if nguoI nho dôn ho" Tom Iâ m bâm,
"nhung vân con môf sô nguoI bon ho Iang fhang do dây, nhu ng
nguo I con fraI cu a nhu ng vj vua bj quôn Iang dang Iang fhang
frong cô dôc, duoc bao vô khoI nhu ng fôn quy Io dang."
Cac hobbIf không hIôu IoI cua ông, nhung khI ông noI fhì ho
nhìn fhây môf vIôn canh rang do so Ia su mo rông vô cu ng cua
nhung nam fhang sau ho, gIông nhu môf dâf vung fô I khô ng Iô voI
nhung buoc chân mo ao cua Con NguoI, cao Ion va khac nghIô f, voI
nhung fhanh guom sang Ioang, va nguo I cuôI cu ng xuâf hIôn voI
môf ngôI sao Iông may. RôI caI vIôn canh ây bIôn dI, va ho fro IaI
voI fhô gIoI fran ngâp anh sang maf froI. Ðo Ia Iuc dô baf dâu fro
IaI. Ho da san sa ng, dong goI Ia I hanh Iy va châf Iôn Iung ngua. Ho
doo nhung vu khi moI cua mình frôn nhung fhaf Iung da duoI Iop
ao chon, cam fhây chu ng râf bâf fIôn, va fu hoI Ia không bIôf ho co
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 37
hffp://obooks.vdcmodIa.com
djp du ng dôn chu ng không. Chua fung co aI frong sô ho da fung
chIôn dâu frong nhu ng chuyôn phIôu Iuu ma ho da fung co.
CuôI cung ho khoI hanh. Ho dân nhung con ngua Iun xuông
dôI; va rôI ho Ioo Iôn chu ng va nhanh chong phong xuông fhung
Iu ng. Ho nhìn IaI va fhây dInh cua ngôI mô cu frôn dô I, va anh maf
froI chIô u Iôn Io p vang fu no sang bung Iôn nhu môf ngon Iua
vang. RôI ho ro sang bôn Cao Nguyôn va no bIôn mâf khoI fâm
nhìn.
Cho du £rodo da nhìn khap moI huong ông vân không hô
fhây ca I dâu hIôu nao cua nhu ng fang dang không Iô dung nhu
môf caI công, va IIôn do ho da dôn vung dâf bac va nhanh chong
phong qua, va day dâf daI fraI fruoc ho. Ðo Ia mô f chuyôn hanh
frình vuI vo voI Tom ÐombadII hoan hI pho ng ngua bôn canh ho,
hoac phia fruoc ho, frôn con IumpkIn Ðoo, con vâf co fhô dI
chuyôn nhanh hon nhIôu so voI su hua ho n cua ko cuoI no. Tom
haf ho suôf, nhung phân Ion chang co nghIa gì sâf, hoac co fhô do
Ia môf fhu ngôn ngu Ia ma cac hobbIf không bIô f dôn, môf IoaI
ngôn ngu cô daI ma cac fu ngu cu a no fhuong chI Ia cac su ngac
nhIôn va nIôm vuI.
Ho phong fhang vô phia fruoc, nhung rô I ho nhanh chong
fhây rang Con Ðuong o xa hon ho hang fuong fuong. Thâm chi
nôu không co suong mu, fhì vIôc ho ngu o gIu a ngay cung so ngan
ho dôn duoc no cho dôn sau khI hoang hôn cua nga y fruoc. CaI
hang mo fôI ma ho không phaI Ia môf hang cây ma Ia môf hang
buI râm moc Iôn bôn canh cua môf con dô sâu voI môf buc fuong
dôc frôn bo xa hon. Tom noI rang no da fung Ia ranh gIoI cua môf
vuong quôc, nhung fruo c dây râf Iâu. Ong co vo nhu dang nho môf
dIôu gì râf buôn vô chuyôn nay, va không noI gì nhIô u.
Ho Ioo xuông va dI ra kho I con do va bang qua môf khoang
frông o frong fuong, va rô I Tom ro Iôn huong bac, vì co vo nhu ho
da dI hoI qua vô phia fây. Vu ng dâf bây gIo dang rô ng mo va kha
ca, va ho nhanh chong phong dI, nhung maf froI vân kjp Ia n sâu
khI cuôI cu ng ho cung fhây duoc môf hang nhu ng cây cao vuf phia
fruoc, va ho bIôf rang ho da fro IaI Con Ðuong sau nhIô u cuôc
J.R.R ToIkIon JS
hffp://obooks.vdcmodIa.com
phIôu Iuu không hô mong doI. Ho gIu c ngu a phong nuoc daI qua
nhung dam cuôI cu ng, va dung IaI duoI môf hang cây daI fôI fam.
Ho dang o frôn dInh cua môf bo dôc, va Con Ðuong, bây gIo da mo
fôI khI buôI chIôu fôI buông xuông, dang Iuo n xuông bôn duoI ho.
TaI vj fri nay fhì no chay gân nhu fu huong Tây Nam sang huong
Ðông Ðac, va o phia bôn phaI ho fhì no dang nhanh cho ng dô
xuông vao môf vu ng frung Ion. No Iun sâu va mang nhIôu dâu
hIôu cua nhu ng con mua nang haf gân dây, co nhIôu caI hô va
nhung ca I hô Io n dâ y nhung nuo c. Ho phong xuông va nhìn quanh.
Không co gì dô nhìn ca. "RôI, cuôI cung chu ng fa cu ng IaI o dây!"
£rodo noI. "TôI cho rang chung fa so không mâf qua haI ngay nôu
dung con duong faf dI qua rung! Nhung co fhô Ia vIôc châ m frô
nay so duoc chu ng mInh Ia huu du ng - co fhô no da Iam ho Iac dâu
chung fa." Nhung nguoI khac nhìn ông. Ðong fôI vô nôI so haI voI
cac Ky SI Ðon fhình Iình IaI âp xuô ng ho. Tu khI dI vao Rung ho
chI maI nghI dôn vIôc fro IaI Con Ðuong; chI dôn bây gIo khI con
duong ây da na m duoI chân ho fhì ho moI Ia I môI nguy hIôm dang
fhoo duôI mình, va co vo nhu no dang nam doI ho o ngay chinh
Con Ðuong nay. Ho nhìn IaI voI vo Io Iang vô phia maf froI dang
Ian, nhung Con Ðuong vâ n vang Iang.
"Anh co nghI Ia," PIppIn vôI va hoI, "anh co nghI Ia chu ng fa
co fhô so bj duôI fhoo vao dôm nay không7"
"Không, fôI hy vo ng Ia không phaI fôI nay," Tom ÐombadII
fra IoI; "hoac co fhô Ia ngay maI cung so không. Nhung dung fIn
vao nhu ng suy doan cua fôI, vì fôI không fhô noI môf cach chac
chan duo c. Ra khoI phia dông Ia kIôn fhuc cua fôI fIôu fu ng. Tom
không phaI Ia chu nhân cua ca c Ky SI o Vung Ðâf Ðon nam xa
khoI dâf nuoc cua ông fa."
Cu ng Iuc cac hobbIf dôu mong uo c ông fa so dI voI ho. Ho
cam fhây Ia ông fa bIôf Iam cach nao dô xu Iy voI cac Ky SI Ðon,
nôu nhu co fôn nao dôn. Ðây gIo fhì ho so som dI vao nhung vung
dâf hoan foan xa Ia voI mình, va dang sau chu ng chI Ia nhung
fruyô n fhuyôf xa xôI va mo hô nhâf cua Quân, va khI hoang hôn
dô IaI fhì ho IaI fIôc nho vô quô nha. Môf nôI cô don sâu Iang va
môf cam gIac mâ f maf frum Iôn ho. Ho du ng Iang Io, mIô n cuong
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 39
hffp://obooks.vdcmodIa.com
baf dâu chuyôn ra dI cuôI cu ng, va chI baf dâu châm chap bung
fInh khI Tom câf IoI chIa fay, va noI ho hay vung Iong va phong
ngua cho dôn fôI ma dung dung IaI.
"Tom so cho cac anh nhu ng IoI khuyôn fôf, cho dôn khI ngay
nay châ m duf |sau do fhì su may man cua cac anh so dI voI cac
anh va chI dân cac anh): dI bôn dam doc fhoo Con Ðuong cac anh
so dôn môf ngôI Ia ng, Ðroo nam duo I ÐôI Ðroo, voI nhu ng canh cua
frông vô huong fây. O do cac anh so fhây môf quan fro cu ky goI Ia
Ngua Iông. ÐarIIman Ðufforbur Ia môf frông chu ng dang gIa dây.
Cac anh co fhô nghI dôm o dây, va sau do fhì buôI sang so gIuc
buoc cac anh. Hay dung cam, nhung phaI fhân frong! Hay Iuôn gIu
cho fIm mình vuI vo, va hay phong dI dô dôn gap fuong IaI!"
Ho van naI ông ha y dI if nhâf Ia dôn quan fro va cu ng uông
voI ho môf Iân nu a; nhung ông cuoI pha Iôn va fu chôI, noI rang:
"Ðâf nuo c cua Tom ngung IaI dây: ông fa không fhô vuof qua
bIôn gIoI.
Tom co môf ngôI nha dô frông nom, va nang CoIdborry dang
cho doI!"
RôI ông quay IaI, hâf mu Iôn, phong Iôn Iung con IumpkIn,
va phI vô phia bo dâf va haf vang frong bong fôI.
Cac hobbIf Ioo Iôn va nhìn fhoo ông cho dôn khI ông mâf khoI
fâm nhìn. "TôI râf fIôc khI phaI roI Chu Nhân ÐombadII," Sam noI.
"Ong ây râf fhân frong va không hô saI Iâm. TôI cho rang chung fa
co fhô dI râf xa ma không fhây aI fôf hon hoa c ky quac hon. Nhung
fôI so không chôI rang fôI so râf vuI nôu fhâ y quan Ngua Iông ma
ông fa noI dôn. TôI hy vong Ia no so gIông quan Rông Xanh o nha!
Nhu ng nguoI o Ðroo fhì nhu fhô nao nhI7"
"Co nhu ng hobbIf o Ðroo," Morry noI. "cu ng nhu nhu ng Ko
Ion. TôI dam noI Ia no so kha gIô ng nha. Ngua Iông Ia môf quan
fro fôf vô moI maf. nguo I cu a fôI fhInh fhoang co dôn dây."
"Co fhô do Ia fâf ca nhu ng gì chu ng fa co fhô uoc muôn,"
£rodo no I. "nhung o bôn ngoaI Quân fhì cung vây fhôI. Ðu ng co
Iam gIông nhu o nha qua! XIn hay nho - fâf ca cac anh - rang fôn
J.R.R ToIkIon 40
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cua bac ÐaggIns không duoc phop nhac dôn. TôI Ia ngaI !ndorhIII,
nôu nhu cân phaI co môf caI fôn nao do."
Ðây gIo ho IaI Ioo Iôn nhu ng con ngu a Iu n va phong dI Iang Io
frong buôI chIô u fôI. Ðong dôm dang dô xuông râf nhanh, khI ho
châm cham Iô buoc xuông dôI rôI Iôn fro IaI, cho dôn khI cuô I cu ng
ho fhây anh sang phaf ra fu khoang xa phia fruoc.
Truoc maf ho, ngon dôI Ðroo dang moc Iôn sung su ng chan
ngang duong, mô f vung fôI rông Ion dang foa ra duoI nhung anh
sao mo mjf, va môf ngôI Iang Io n dang na u mình o suo n fây bôn
duoI ho. Ðây gIo fhì ho dang vô I va phong dôn no voI chI môf nIôm
mo uoc Ia fìm fhây môf ngon Iua, va môf canh cua ngan ca ch ho
voI man dôm.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 41
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 9
Ð!OI ÐIÐN Q!AN NC!A IONC
Ðroo Ia ngôI Iang chinh vung vung Ðroo, môf vung dâf nho co
nguo I o, gIông nhu môf hon dao nam gIua nhu ng vu ng dâf hoang
vu chung quanh. NgoaI Ðroo, con co SfaddIo o phia kIa ngo n dôI,
Combo nam frong môf fhung Iu ng sâu o hoI xa vô phia dông, va
Archof o bôn Iô Chofvood. Nam quanh ngon dôI Ðroo va nhung
ngôI Ia ng Ia môf vung Iang quô nho voI nhu ng canh dông va nhu ng
vung rung frông frof chI rô ng co vaI dam.
Con NguoI o Ðroo co foc nâu, rông raI, co phân hoI fhâp, vuI
vo va dôc Iâp: ho chang phu fhuô c vao aI ngoaI chinh mình; nhung
ho fhân fhIô n va dô gân hon voI HobbIf, NguoI Iun, ÐIvos va
nhung cu dân khac frôn fhô gIoI so voI cach ho da |hoac dang) Iuôn
dôI xu voI Con NguoI Ion . Thoo nhung câu chuyôn cô fich cu a ho
fhì ho Ia nhung cu dân dâu fIôn va Ia hâu duô cua Con NguoI dâu
fIôn da dI vao vung dâf phia Tây cu a fhô gIo I gIua. VaI nguoI con
sông sof sau nhu ng rôI Ioan fu fhoI Nhung Ngay Xa Xua, nhu khI
cac vj Vua fro IaI frôn ÐIôn VI daI fhì ho fhây nhu ng nguo I Ðroo
vân co n o dây, va ho vân o dây dôn bây gIo, khI ma ky u c cua
nhung vj Vua cô xua da nhaf nhoa vao dông co.
Vao nhu ng ngay ây không con Con NguoI na o khac djnh cu o
vung dâf xa phia fây, hoac frong vo ng môf fram dam cua Quâ n.
Nhung o nhung vung dâf hoang nam duoI Ðroo vân con nhu ng Iu
khach bi ân fham vIông. Nhu ng nguo I Ðroo goI ho Ia Rangor, va
không bIôf gì vô nguôn gô c cua nhung nguoI nay. Nhu ng nguoI nay
cao hon va fôI fam hon Con NguoI o Ðroo va ho duoc fIn Ia co
nhung nang Iu c Ia fhuong frong vIôc nhìn va ngho, cung nhu co
fhô hIôu duoc ngôn ngu cu a muông fhu va chIm muông. ho Iang
fhang xuô ng vu ng phia nam va phia dông va fhâm chi dI xa dôn
fân Rang NuI Suong Mu; nhung ho bây gIo con râf if va râf hIôm
J.R.R ToIkIon 42
hffp://obooks.vdcmodIa.com
khI fa co fhô baf gap duoc ho. KhI ho xuâf hIôn IaI fhì ho mang
dôn nhu ng fIn fu c nhung vung xa, ho noI vô nhu ng câu chuyô n Ia
da chìm vao quôn Iang Iuôn duo c nhIôf fình Iang ngho; nhung
nhung nguoI o Ðroo không kôf ban voI ho.
Co nhIôu gIa dình hobbIf sông o vu ng Ðroo va ho cho rang
mình Ia nhung nguoI hobbIf djnh cu Iâu do I nhâf frôn fhô gIoI, ho
da duoc fìm fhây râf Iâu fhâm chi fruoc khI nguoI fa bac câ u qua
Sông Ruou Manh va khaI pha Quâ n. Ho fhuong sông o SfaddIo cho
du vân co môf sô vân sông o Ðroo, dac bIôf Ia frôn nhung bo dô c
cao hon cua ngon dôI, na m phia frôn nhu ng ngôI nha cua Con
NguoI. Nhu ng Con NguoI Ion va Nhung Con NguoI Nho |ho fu goI
mình nhu fhô), do Ia nhu ng cach goI fhân fhIôn, chI fâp frung vao
nhung công vIôc cua mình, nhung ca haI gIông noI vâ n coI mình Ia
nhung fhanh phân cân fhIôf cua công dông Ðroo. Không dâu frôn
fhô gIoI co môf su kôf ho p dac bIôf |nhung fuyôf voI) nhu fhô.
Nhu ng nguoI o Ðroo, Ion va Nho, không dI du Ijch nhIôu, va môI
quan fâm chu yôu cua ho Ia nhu ng công vIôc o bôn ngon dôI. ÐôI
khI nhu ng HobbIf o Ðroo cu a dI xa xuô ng fân ÐuckIand, hoac vung
phia Ðông; nhung du con duong dân dôn vung dâf ây không xa
hon môf ngay phI ngua vô phia dông cua Câu Ruou Manh, ngay
nay nhu ng HobbIf o Quân vân if khI dI xuô ng dây. Môf
ÐuckIandor dac bIôf hay môf Took fhich phIôu Iuu dôI vân ra khoI
Quan Tro frong môf vaI dôm, nhung fhâ m chi nhung vIô c ây cu ng
fro nôn ngay ca ng fhua hon. Cac hobbIf o Quân no I dôn nhung
nguo I cu ng gIô ng noI o Ðroo, va bâf ky aI khac sông sau duong
bIôn gIoI, nhung NguoI Ðôn NgoaI, cu ng cha ng hô khIôn ho quan
fâm, ho cho do Ia nhung noI fam fôI va fhIô u van mInh. Co fhô co
nhIôu NguoI Ðôn NgoaI sông raI ra c o phia Tây cua fhô gIoI frong
nhung ngay nay hon Ia nhu ng nguoI o Quân fuong fuong Ro rang
Ia co mô f sô chang kha hon nhu ng ko Iang fhang chuf nao, san
sang dao môf caI hô o bâf ky day dâf nao va o Iì do cho dôn khI nao
noI do vân con fhich hop voI ho. Nhung o vung dâf Ðroo, du fhô
nao dI nua fhì ca c hobbIf vân râf fô chInh va fhjnh vuong, va ho
chang hô quô kô ch hon nhung nguoI ba con o xa fân Ðôn Trong.
NguoI fa vân không quôn Ia co mô f fhoI vIôc dI Ia I gIua Quân va
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 43
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðroo kha fâp nâp. TaI Ðrandybuck vân co dong mau Ðroo. NgôI
Iang o Ðroo co ha ng fram ngôI nha da cua Con NguoI Ion, phân
Ion nam phia frôn Con Ðuong, dan xon frôn nhu ng suon dôI voI
nhung canh cua sô nhìn ra phia fây. O phia nay, chay frôn hon
nua vo ng fron fu ngon dôI va vong fro IaI no, va môf con ranh sâu
voI nhu ng hang rao day nam o bo bôn frong. Con Ðuong phia frôn
no bj caf ngang boI môf duong bo dap cao; nhung faI noI no dâm
ngang hang rao fhì no bj caf ngang boI môf caI công Ion. Co môf
caI công khac o vung phia Nam noI Con Ðuong bang qua khoI
Ia ng. KhI hoang hôn xuông fhì nhu ng canh công duoc dong IaI;
nhung o ngay phia frong chu ng Ia nhung fu p Iôu nho cho nhung
nguo I ga c công.
Xuông doc fhoo Con Ðuong, noI no chay vô phia phaI dô vong
qua chân dôI, co môf quan fro Ion. No da duoc xây dung fruoc do
kha Iâu khI gIao fhông frôn nhung con duong con fâp nâp hon
nhIôu. Vì Ðroo nam ngay noI gIao Iô cu cua cac con duong; môf con
duong cô xua kha c da caf ngang Con Ðuong Phia Ðông ngay bôn
ngoaI no |no fao nôn con dô nam cuôI phia fây Iang), va frong
nhung ngay xua, Con NguoI va nhu ng gIông noI khac nhau da
fhuong dung no dô dI Ia I. "Ia nhu nhung fIn fuc fu Ðroo" Ia môf
câu fhanh ngu vân fhuong duoc noI o phia Ðông, kô fu nhu ng
ngay ây, va khI fIn fuc fu phaI Ðac, Nam va Ðông duoc fruyô n foI
quan fro, khI ma cac hobbIf o Quân vân con fhuong xuông dây hon
dô ngho no. Nhung o Nhu ng Vu ng Ðây Phuong Ðac da bj bo hoang
fu Iâu, va Con Ðuong Phia Ðac ngay nay if khI duo c dung: no da
moc dây co daI, va nhung nguoI Ðroo goI no Ia Con Ðuong Xanh.
Tuy nhIôn Qua n fro Ðroo vân con do, va nguoI chu quan vân
Ia môf nguoI quan frong. NgôI nha cua ông Ia ga p go cua nguoI
nguo I rô I vIôc, noI nhIôu va foc ma ch frong sô cu dân Ion va nho
cua bôn ngôI Iang; va do Ia noI nghI cua Rangor va nhu ng nguoI
khac, cu ng voI nhu ng nguoI du hanh |phâ n Io n Ia nhung nguoI
Iu n) vân con dang frình o Con Ðuong Phia Ðông, dôn va dI fu
Rang Nu I.
Iu c nay froI da fôI, va nhung ngôI sao frang dang sang Iâp
Ianh khI £rodo va cac ban dông ha nh cua ông cuôI cu ng cu ng dôn
J.R.R ToIkIon 44
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Con Ðuo ng Xanh caf ngang va Iuon gân xuông ngôI Iang. Ho dô
công Tây va fhây no da dong kin, nhung faI công cua caI fraI phia
sau no, co môf nguoI dang ngôI. Ong fa nha y du ng Iôn va nhâ c ca I
don Iông Iôn rôI nhìn ho qua công vo I vo kInh ngac.
"Cac ông muôn gì, va cac ông dôn fu dâu dây7" ông fa hoI voI
vo côc ca n.
"Chu ng fôI dang fìm môf quan fro o dây," £rodo fra IoI.
"Chu ng fôI dang dI vô phia dông va không fhô dI fhôm nua vao fôI
nay."
"HobbIf! Ðôn HobbIf! Va con gì nu a bôn ngoaI Quân voI IoI
cua ho," nguo I gac công no I, nho nhang nhu fhô dang noI voI chinh
mình. Ong nhìn ho cham cham voI vo am muôI frong môf Iuc, rôI
châp cha m mo cô ng ra va dô ho phI ngua qua.
"Chu ng fôI không fhuong fhây nguoI o Quân phong ngua
xuông Con Ðuong vao ban dôm," ông noI fIôp, khI ho ngung IaI
môf Iuc bôn nguo ng cua. "Thu IôI cho fôI, nhung fôI không bIôf
dIôu gì da khIô n cac vj ra khoI phia dông cua Ðroo! TôI co fhô hoI
fôn cac vj chu7"
"Tôn va công vIôc cua chu ng fôI fhuôc vô chu ng fôI, va dây co
vo nhu không phaI Ia môf noI fhuân fIôn dô noI chuyô n," £rodo
noI, ông không fhich vo nhìn cua nguoI dan ông va gIong no I cua
ông.
"Chac chan rang công vIôc cua ca c công fhuôc vô cac ông,"
nguo I da n ông noI, "nhung công vIô c cua fôI Ia hoI cac câu ho I sau
khI dôm xuông."
"Chu ng fôI Ia nhu ng hobbIf fu ÐuckIand, chung fôI fhich du
Ijch va muôn o IaI quan fro o dây," Morry noI. "TôI Ia ngaI
Ðrandybuck. Thô da du voI ông chua7 Ðân Ðroo fhuong no I chuyôn
fu fô voI cac Iu khach, hoac Ia fôI da fung ngho vây."
"Ðuoc rôI, duoc rôI!" nguoI dan ông noI. "TôI muôn Ia m mây
Iong. Nhung cac vj so fhây Ia co nhIôu nguoI hon ông Harry gIa o
công nay so noI cac vj nhIôu câu o I. Ðo Ia nhung ko ky dj. Nôu cac
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 45
hffp://obooks.vdcmodIa.com
vj dôn quan Ngua Iu n, cac vj so fhây cac vj Ia nhu ng vj kha ch duy
nhâf."
Ong fa chao ho, va ho không noI gì fhôm; nhung £rodo co fhô
fhây frong anh don Iông ra ng nguoI dan ông vân dang nhìn ho dây
fo mo. Ong Iây Ia m vuI mung khI ngho fhây fIông công dong sâp fu
phia sau ho, khI ho phong ngua dô n fruoc. Ong fu hoI vì sao ma
nguo I dan ông IaI da nghI fhô, va da co aI khac ho I han vô fIn fuc
cua môf doan hobbIf hay chua. Co fhô do Ia CandaIf7 Co fhô ông
da dôn, frong khI ho ngung IaI o Ru ng va Cao Nguyôn. Nhung co
caI gì do frong ca I nhìn va gIong noI cua nguoI gac cô ng khIô n ông
cam fhây không yôn fâm. NguoI da n ông nhìn fhoo cac hobbIf môf
Iu c, rôI ông quay fro IaI nha mình. KhI khI ông vua quay Iung dI,
môf bong don nhanh chong pho ng Ioo qua cua va fan bIôn vao
vung bong fôI frôn con duo ng Ia ng.
Cac hobbIf phong Iôn môf dôc fhoaI fhoaI, bang qua vaI ngôI
nha fach bIôf va phong Iôn bôn ngoaI quan fro. Nhu ng ngôI nha co
vo kha Io n va xa Ia voI ho. Sam nhìn cham cham Iôn quan fro ba
fâng voI nhIôu cu a sô, va cam fhây fIm mình chu ng xuông. Anh da
fuong fuong ra ng mình so ga p nhu ng ga không Iô cao hon ca cây
côI, va nhu ng sInh vâf khac fhâm chi con dang so hon, vao Iuc nay
hay Iu c khac frôn chuyôn hanh frình cua mình, nhung vao Iuc anh
fhây duoc dâu hIôu dâu fIôn cua Con NguoI, va nhung ngôI nha
cua ho fhì cao vu a phaI, fhì fhâf su do Ia qua nhIô u cho môf kôf
cu c don fôI cua môf ngay môf moI. Anh fuo ng fuo ng ra nhu ng con
ngua don san sang yôn cuong frong vung bong fôI cua sân quan,
va cac Ky SI Ðon dang nhìn ra fu cua sô.
"Chac chan Ia chung fa so không o dây qua dôm chu, fhua
ngaI7" ông kôu Iôn. "Nôu nhu frong ca I Io ng chao nay co nguoI
hobbIf o, fhì sao chung fa không fìm nhung noI nao do san sang
chao don chung fa chu7 No so co không khi quô nha hon."
"Thô quan fro fhì co vâ n dô gì nao7" £rodo noI. "Tom
ÐombadII da dô nghj chu ng fa nôn o do. TôI nghI ra ng bôn frong
no co du không khi quôn nha cho chu ng fa."
J.R.R ToIkIon 46
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Thâm chi nhìn fu bôn ngoaI fhì qua fro cu ng co vo Ia môf
ngôI nha dô chju cho nhu ng dôI maf fhân fhIôn. No co môf canh
cua fruoc frông ra Con Ðuo ng, va haI bôn ca nh cua no chay nguoc
xuông vu ng dâf hoI caf ra khoI nhung bo dôc fhâp cua ngo n dôI,
cho nôn nhung canh cua sô o fâng haI dang sau nam ngang voI
maf dây. Co môf công vom rông dân ra caI sân nam haI bôn hông
quan fro, va o phia bôn fraI duoI công vom co môf ô cua Ion voI
nhung bâc fhang Ion. Canh cua dang mo va anh sa ng dang chIôu
ra fu no. Phia frôn công vom Ia môf ngo n don, va bôn duoI no froo
môf fâm bang Ion: môf con ngua Iu n frang fo boo dang Iông Iôn fu
haI chân sau. Phia frôn ca nh công son môf dong chu frang: Q!AN
NC!A IONC cu a ÐARIIMAN Ð!TTÐRÐ!RR. Co nhIôu canh
cua sô fhâp dang chIôu sa ng duoI nhu ng fâm man day.
KhI ho con dang ngân ngu bôn ngoaI vung fôI, fhì môf aI do
baf dâu haf môf baI haf fhâf vuI vo o bôn frong, va nhIôu gIo ng noI
hao hu ng vang Iôn haf fhoo doan dIôp khu c. Ho Iang ngho nhung
âm fhanh dây khuyôn khich nay môf Iu c rôI xuông ngua. ÐaI haf
châm du f, nhu ng fIông cuoI va fIông vô fay vang Iôn. Ho daf ngua
dôn duoI công vom, va dô chu ng du ng frong sân, ho Ion Iôn ca c bâc
fhang. £rodo dI fruoc va gân nhu dâm sâm va môf ông mâp Iu n co
caI dâu hoI va khuôn maf do. Ong fa doo môf caI fap dô frang, va
dang Iao ra khoI môf canh cua va Iao xuyôn qua môf caI cua khac,
mang mô f khay Io n nang frIu nhung ca nuo c dây fran.
"IIôu chung fôI co fhô -" £rodo baf dâu.
"ÐoI nua phuf, nôu ca c ông không phIôn!" nguoI dan ông hof
voI Ia I, va bIôn mâf vao caI mo hôn dôn nhu ng âm fhanh âm I va
khoI cuôn day. Môf Iuc sau ông xuâf hIôn fro IaI, chuI fay Iôn ca I
fap dô.
"XIn cha o, cac vj khach nho!" ông noI, cu I xuông. "Cac vj
muôn gì7"
"Nhu ng chIôc gIuong cho bôn chu ng fa, va chuông ngua cho
nam chu ngua Iu n, nôu nhu co fhô. Ong Ia ngaI Ðufforbur7"
"Ðung vây! ÐarIIman Ia fôn fôI. ÐarIIman Ðo CaI san sang
phu c vu cac vj! Cac vj dôn fu Quâ n dung không7" ông noI, rôI fhình
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 47
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iình vô fay vao fran, "HobbIf!" ông Ia Iôn. "ÐIôu nay dang Ia m fôI
nho dôn dIôu gì nhI7 TôI co fhô bIôf fôn ngaI duoc không7"
"NgaI Took va ngaI Ðrandybuck," £rodo noI, "va dây Ia Sam
Camgoo. Tôn fôI Ia ÐuoI Ngon ÐôI."
"Thô a!" ông Ðo CaInoI, baf choo cac ngon fay IaI. "No dâu
mâf rôI! Nhung no so fro IaI, khI fôI co fhoI gIan dô nghI. Chân fôI
muôn ra rôI, nhung fôI so xom xom co fhô Iam duoc gì cho cac vj.
Ngay nay chu ng fôI không fhuong gap môf doan nguo I fu Quân, va
fôI so râf fIôc nôu không chao don quy vj. Iâu Iam rôI frong quan
fro chang dông duc nhu fhô nay. Không mua nhung fhình Iình
nuoc fruf xuông, o Ðroo chung fôI co câu nga n ngu nhu fhô."
"HI! Nob!" ông Ia Iôn. "MI o dâu rôI, caI fôn chân Iông châ m
chap kIa7 Nob!"
"Ðôn ngay, fhua ngaI! Ðôn ngay!" môf hobbIf co vo vuI vo Iao
ra fu cua, va khI fhây nhu ng Iu khach fhì anh dung IaI môf Iuc va
nhìn ho voI vo vô cung fhich fhu.
"Ðob dâu rôI7" NguoI chu hoI. "Anh không bIôf a7 Tìm han dI!
Nhanh Iôn! TôI không co sa u chân ma cu ng không co sau maf! NoI
voI Ðob rang co nam con ngua Iu n cân cho vao chuô ng. Han phaI
Iam cach nao do dô fìm cho duoc chô ." Nob Iao dI, cuoI foo foof va
nhay ma f.
"Tôf, nao, bây gIo fhì fôI so noI gì dây7" ông Ðo CaInoI, vô
fran. "Môf dIôu so dân dôn dIô u khac, fhô dây. TôI nay fôI bân qua,
va dâu fôI xoay vo ng vo ng. TôI nay co môf foan nguoI dI Iôn Ðuong
Xanh fu duoI phia nam - va baf dâu nhu fhô cung da du Ia rôI. RôI
co môf foan nguo I Iu n du hanh qua phia Tây cung dôn dây vao
chIôu fôI. Va bây gIo Ia cac vj. Nôu cac vj không phaI Ia hobbIf fhì
fôI nghI rang chu ng fôI không fhô fIôp cac vj duoc. Nhung chung
fôI co vaI phong o phia bac duoc Iam dac bIôf cho cac hobbIf, fu khI
noI nay duoc du ng Iôn. No duoc Iam o fâng frôf nhu ho vân fhuong
muôn vâ y; cac cu a sô frong nhu ho vân Iuôn fhich. TôI hy vong Ia
cac vj so cam fhây fhoaI maI. TôI không hô nghI ngo rang cac vj so
muôn co môf bua khuya. Som nhâf khI co fhô. Ðây gIo fhì duo ng
nay!" Ong dân ho xuông môf con duong ngan va mo môf canh cua.
J.R.R ToIkIon 4S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"O dây co môf phong khach rIông nho!" ông noI. "TôI hy vong Ia no
so hop voI quy vj. Ðây gIo fhì xIn fhu IôI cho fôI. TôI dang bân.
Không co fhoI gIan dô noI chuyô n. TôI pha I chay cuông Iôn dây.
ChI co haI chân fhì vâf va fhâf, nhung fôI không co cach khac. TôI
so quay IaI sau. Nôu cac vj muôn gì, fhì hay rung ca I chuông fay,
va Nob so dôn. Nôu han không dôn fhì cu rung chuông va hof vang
Iôn!"
CuôI cu ng fhì ông fa bo dI, dô ho IaI voI cam gIac gân nhu Ia
mâf fho. Ong co vo nhung co fhô noI ao ao không câ n ngu ng, fuy
nhIôn co fhô Ia ông dang bân. Ho fìm fhây môf can phong nho va
âm cu ng. Co môf ngon Iua sang dang bâp bung chay frong Io suoI,
va o phia fruoc no Ia nhu ng caI ghô nho va fIôn Io I. Co môf caI ban
fron, da duoc fra I san môf fâm vaI frang, va phia frôn no Ia môf
caI chuông fay Ion. Nhung Nob, nguoI hobbIf phu c vu, da dôn ngay
fruoc khI ho nghI dôn chuyôn rung chuông. Anh mang nôn va môf
caI khay dây dIa.
"Cac nga I muôn uông chuf gì chu7" anh noI. "Va cac ngaI
muôn fôI chI cho cac ngaI phong ngu cua ca c ngaI frong khI cho doI
bua khuya cua cac ngaI san sang chu7"
Ho fam rua va rôI khI dang khoan khoaI nôc nhung vaI bIa
fhì ông Ðo CaIva Nob xuâf hIôn fro IaI. CaI ban dang nam gIua
môf vung sang. Ða co su p nong, fhjf nguôI, banh fac qua don,
banh mì moI, nhu ng fhanh bo, va nua fhanh pho maf: nhung mon
an ngon don gIan, ngon nhu o Quâ n, va co không khi quô nha du
dô danh baf dI su o ngaI cu a Sam |vôn da khuây khoa nhIôu bo I su
fuyôf voI cua bIa).
NguoI chu nha dI dI IaI IaI dô noI chuyôn, va rôI chuân bj roI
khoI ho.
"TôI không bIôf Ia cac vj co muôn co ban không, sau khI ca c
vj an fôI xong," ông noI, du ng faI nguong cua. "Co fhô Ia cac vj so
dI ngu. Vân con co nhu ng nguo I ban râf vuI Iong chao don cac vj,
nôu cac vj không phIôn. Chu ng fôI không fhuong co nhung NguoI
Ðôn NgoaI, ma Ia cac Iu khach fu Quân, fôI phaI no I fhô - xIn cac
vj fhu IôI - va chu ng fôI fhich ngho fIn fu c, hoac bâf ky câu chuyôn
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 49
hffp://obooks.vdcmodIa.com
va baI ha f nao ma cac vj fhich. Nhung chI khI ca c vj vuI Iong! Hay
rung chuông nôu cac vj fhIôf fhu gì do!
Ðôn cuôI bua khuya fhì ho da cam fhây fhâf phu c hôI va
phân chân |khoang ba phân fu cua môf gIo da frôI qua, va không
hô bj fro ngaI boI nhung cuôc noI chuyôn không cân fhIôf), dôn nôI
£rodo, PIppIn va Sam quyôf djnh nhâp bon voI nhung nguoI
khach. Morry noI rang o do qua ngôf ngaf. "TôI so ngôI dây Iang Io
bôn ngon Iua môf Iu c, va co fhô so ra ngoaI sau dô fìm không khi
frong Ia nh. Hay nho vô cac chu Pva Q, va du ng quôn rang ca c anh
djnh ra khoI dây môf ca ch bi mâf, va vâ n dang frôn o frôn duong
caI va chua xa khoI Quân Iam dâu!"
"Ðuoc rô I," PIppIn no I. "Hay hay fu Iuu y! Ðung Iac IôI va
dung quôn rang o frong nha fhì an foan hon!"
Ðoan khach o frong can phong chung Io n o frong quan fro.
Ho fâp frung fhanh môf dam Ion va Iôn xôn, nhu £rodo nhân fhây
khI maf ông da quon voI anh sang. Phân Io n anh sang foa ra fu
môf fhanh cu I Ion dang chay sang, vì ba cây don froo frôn vu ng
sang kha mo, va phân nu a man fruong da bôc khoI. ÐarIIman Ðo
CaIdang dung gâ n bôn ngo n Iua, noI chuyô n voI haI nguoI Iu n va
môf vaI nguo I Ia khac. O bôn cac bang ghô Ia du cac IoaI nguoI
khac nhau: nhu ng nguoI o Ðroo, môf bô suu fâp cac hobbIf dja
phuong |dang ngôI fan gâu voI nhau), vaI nguoI Iun khac, va
nhung nguoI kha c dang kho nho c Iach khoI bong fôI va dI vao.
Ngay khI ca c hobbIf o Quân dI vao, co môf fIông chao don
dông fhanh vang Iôn fu nhung cu dân o Ðroo. Nhung nguoI Ia, dac
bIôf Ia nhu ng nguoI dôn fu Croonvay, fhì nhìn ho voI vo fo mo.
NguoI chu quan gIoI fhIôu nhu ng nguoI moI voI nhung nguo I Ðroo,
nhanh dô n nô I, cho du ho da ngho kjp nhIôu caI fôn, ho vân không
cha c Iam nhung caI fôn do fhuôc vô aI. Nhu ng Con NguoI o Ðroo co
vo nhu co co nhu ng caI fôn fhu c vâf hoc |va kha Ia Iâm voI nhung
nguo I o Quân), nhu A nh Sang Ðâc, Ia Ðô, Ngon Chân Thach
Nam, Ðo Tao, Ion Kô va Ðây Ðuong XI |không finh dôn Ðo CaI).
Môf sô hobbIf co nhu ng caI fôn quon fhuôc. Vi du nhu nha
Mugvorf, co vo nhu kha dông. Nhung phâ n Ion ho co nhung caI
J.R.R ToIkIon 60
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fôn fhIôn nhIôn, vi du nhu Ðo Ðâf, Nha Iung, Hô Ða I, Khuân Caf
va Ðuo ng O ng, nhIôu fôn frong sô nay da duoc du ng o Quân. Co
nhIôu ÐuoI Ngon ÐôI dôn fu SaddIo, va khI ho không fhô fuong
fuong duoc Ia co môf nguo I cung fôn voI mình ma chang co ba con
gì hôf, fhì ho râf fhân aI vo I £rodo va dôI xu voI ông nhu môf nguoI
anh om ho fhâf Iac fu Iâu.
Thâf su fhì cac hobbIf o Ðroo râf fhân fhIô n va fo mo, va khI
£rodo som fhây rang so phaI som dua ra môf su gIaI fhich xom ông
dang Ia m gì. Ong noI rang ông râf yôu fhich Ijch su va dja Iy
|nhu ng fu nay gây ra nhIôu caI Iac dâu, cho du không co fu nao
frong sô chung duoc dung nhIôu frong fhô ngu o Ðroo). Ong noI
rang ông dang nghI dôn vIôc vIôf môf cuôn sach |môf su Im Ia ng
kInh ngac don chao dIôu nay), va ông voI cac ban mình dang muôn
fhu fhâp fhông fIn vô cuô c sông cu a cac hobbIf o bôn ngoaI Quân,
dac bIôf Ia o nhung vu ng dâf phia Ðông.
VoI dIôu nay fhì nhu ng fIô ng dông dông fhanh vang Iôn. Nôu
£rodo fhâf su muôn vIôf môf cuôn sach, va co duoc nhIôu ca I faI,
fhì ông co fhô bIôf duoc nhu ng chuyôn du dô vIôf fhanh nhIôu
chuong chI frong vaI phuf. Va nôu nhu dIô u do Ia chua du, fhì ông
duoc duI cho mô f danh sach dây du cac caI fôn, baf dâu voI
"ÐarIIman gIa o dây," cua nhung nguoI ma ông co fhô fìm dô n dô
bIôf fhôm fhông fIn. Nhung sau môf Iuc, khI ma £rodo chang fo ra
môf dâu hIôu nao vô vIô c vIôf môf cuôn sach ngay Iâp fuc, fhì cac
hobbIf IaI quay fro IaI voI nhung câu hoI cua ho vô nhung gì dang
duoc Iam o Quân. £rodo không fo ra fhich gIao fIôp Iam, va ông
nhanh chong fhây mình dang o don dôc o môf goc, Iang ngho va
nhìn quanh.
Nhu ng Con Nguo I va Nguo I Iun co vo Ia nhung nguo I chinh
noI vô nhung su kIôn o xa va noI ao ao vô nhung fhu da baf dâu fro
nôn qua quon fhuôc. Vô nhu ng rac rôI o phia Nam, va co vo nhu
rang Con nguoI da dI chuyô n dI Iôn Ðuong Xanh, fìm nhung vung
dâf ma ho co fhô co duoc môf chuf hoa bình. Nhu ng nguoI Ðroo râf
kIôn nhâ n, nhung ro rang Ia không san sang dô don chao mô f sô
nguo I Io n nguoI Ia o manh dâf nho cua ho . Môf frong sô ca c Iu
khach, mô f nguo I maf Iac co vo bônh hoan, dua ra Io I fIôn doan Ia
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 51
hffp://obooks.vdcmodIa.com
so co nga y cang nhIôu nguoI dI vô phuong bac frong môf fuong IaI
gân. "Nôu nguoI fa không fìm duo c chô cho ho , fhì ho so fu fìm Iây.
Ho co quyôn sông, cu ng nhu nhu ng nguo I khac," ông noI fo. Nhu ng
cu dân dja phuong không co vo haI Io ng Iam voI vIôn canh nay.
Nhu ng hobbIf không chu y nhIôu dôn fâf ca nhu ng chuyôn
nay, va dIôu nay co vo nhu không IIôn quan gì nhIôu dôn cac
hobbIf. Con NguoI Ion co fhô kho ma xIn ngu fam frong nhung caI
Iôu cua hobbIf duoc. Ho fhich fhu voI Sam voI PIppIn hon, nhung
nguo I ma Iu c na y da co cam gIac gIông nhu dang o nha, va dang
fan chuyôn dây vuI vo vô nhung su kIôn o Quân. PIppIn cuoI râf
nhIôu vô vIôc maI frân cua Thj Trân Hang dô sâp o MIchoI
ÐoIvIng: WIII WhIffoof, Thj Truong, va Ia hobbIf boo nhâf o vung
Tây, da bj chôn vu I frong dam vôI vua, va bo ra nhu môf caI banh
bao bôf. Nhung co nhIô u câu hoI khac duo c dua Iôn khIôn £rodo
cam fhây không fhoaI maI Iam. Môf frong nhu ng cu dân o Ðroo,
nguo I co vo nhu da dôn Quân nhIôu Iân, muôn bIôf xom nha ÐuoI
Ngon ÐôI sông o dây va ho co ba con voI aI.
Cho f £rodo chu y dôn môf nguo I da n ông co vo Ia Iu ng va da n
day suong gIo, dang ngô I frong môf vung bong fôI gân bôn bo
fuong, va cung dang Iang ngho râf cham chu dôn câu chuyô n cua
cac hobbIf. Ong fa daf môf caI cô c vaI cao fruo c maf mình, va dang
nha khoI fu môf caI ông dIôu daI duoc cha m kha c môf cach ky Ia.
ÐôI chân cua ông dang duô I daI ra fruoc maf, cho fhâ y môf dôI u ng
bang da hao hang râf vu a khif voI ông, nhung co vo nhu no da
duoc mang dI nhIôu va bây gIo fhì vây dây bu n. Môf caI ao khoac
da hanh Iôm dôm bân bang vaI ma u xanh dâm nang nô duoc koo
saf quanh ông fa, va cho frong pho ng kha hâm, ông vân dôI mu
frum su m sup xuông maf mình; nhung co fhô fhây duoc anh sang
fu maf ông Ioo Iôn khI ông quan saf cac hobbIf.
"AI fhô nhI7" £rodo hoI, khI ông co duoc co hôI fhì fhâm voI
ông Ðo CaI. "Hình nhu Ia ông chua gIoI fhIôu ông fa fhì pha I7"
"Ong fa ây a7" nguoI chu quan fhì fhâm fra IoI, IIô c môf maf
IaI ma không buôn quay dâu. "TôI không bIôf chinh xac. Ong fa Ia
môf frong nhu ng nguo I Iang fhang - chu ng fôI goI ho Ia Rangor.
J.R.R ToIkIon 62
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ong fa if noI Iam: va ông fa chI kô nhung câu chuyô n cô fich hIôm
co khI ông co fâm frang. Ong fa bIôn mâf hang fhang, hoac ca
nam, va rôI ông fa IaI hIôn ra fro IaI. Vao mu a xuân vua rôI fhì ông
fa xuâf nhâp râf fhuong xuyôn; nhung gân dây fhì fôI không fhây
ông fa. TôI chua bao gIo ngho dôn fôn cua ông fa Ia gì: nhung ông
fa duoc bIôf dôn khap chung quanh nhu Ia môf NguoI SaI Ðuoc
|SfrIdor). CaI fôn nay dôn fu saI chân ghô gom fu dôI chân daI cua
ông fa; cho du ông fa không noI voI aI vì sao ma ông fa phaI vôI
fhô. Nhung cha ng co chuyôn gì fu Ðông sang Tây, nhu chu ng fôI
vân fhuo ng no I o Ðroo, co IIôn quan dôn Rangors va nhu ng nguoI o
Quân, xIn nga I fhu Iô I. VIô c ngaI ho I vô ông fa co vo hoI buôn cuoI."
Nhung dung Iu c do ông Ðo CaI duoc goI dI boI môf IoI goI fhôm bIa
va dIôu ma ông noI dôn sau cung không duoc gIaI fhich gì fhôm.
£rodo fhây rang NguoI SaI Ðuoc dang nhìn ông, nhu fhô ông
fa ngho duoc hoa c doan duoc ho dang noI gì. Ngay Iuc do, vo I môf
caI vây fay va gâ f dâu, ông fa moI £rodo buoc dôn va ngôI canh
ông. KhI £rodo ngôI IaI gân fhì ông koo caI mu frum ra sau, dô ra
môf caI dâu bom xom voI maI foc don xa m daI dôn cô va frôn
khuôn maf faI Ia môf dôI maf xam Ianh Iu ng.
"TôI duo c goI Ia NguoI SaI Ðuoc," ông noI bang môf gIo ng nho
nho. "TôI râf vuI khI duoc gap ngaI, fhua ngaI ÐuoI Ngon ÐôI, nôu
nhu ông Ðo CaI goI dung fôn ngaI."
"Ong fa goI du ng dây," £rodo noI môf cach cu ng ran. Ong
cam fhây kho ma dô chju duoc duo I caI nhìn cham cham cua dôI
maf Ianh Iu ng nay.
"Ðuoc Iam, fhua ngaI Ðuo I Ngon ÐôI," NguoI SaI Ðuoc noI,
"nôu fôI Ia ngaI, fôI so ngan nhung nguoI ban fro fuôI cua ngaI
dung noI nhIôu qua. Ðô uông, Iua hông va co hôI dô gap go Ia du
fhoaI ma I rôI, nhung, o - dây không phaI Ia Quân. Co nhung nguoI
Ia o dây. Cho du fôI noI rang không nôn, ngaI cung co fhô suy
nghI," ông noI fhôm voI mô f nu cuoI ghô gom, IIôc nhìn £rodo. "Va
dao gân dây co nhIôu nguoI Ia fhuong dôn dây qua Ðroo," ông noI
fIôp, va nhìn maf £rodo.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 53
hffp://obooks.vdcmodIa.com
£rodo da p IaI caI nhìn cha m cham cua ông fa, nhung không
noI gì; va NguoI SaI Ðuoc không fo ra môf dâu hIô u nao khac nua.
Co vo nhu su chu y cua ông fhình Iình gan chaf voI PIppIn. Vo I su
canh bao cua ông, £rodo chof nhân fhây ra ng caI ga Took fro ky
quaI nay, duoc khuyôn khich boI su fhanh công cua ông fa vô câu
chuyôn cua ngaI Thj fruo ng boo o MIchoI ÐoIvIng, dang fhâ f su
dung Iôn môf vo kjch vuI vô bua fIôc chIa fay cua ÐIIbo. Ong da
fhâf su mô phong IaI Ða I dIôn van, va dang gâ n noI dôn Su ÐIôn
Mâ f dây kInh nga c ây.
£rodo Io Iang. Câu chuyôn nay du vô haI cho phân Ion hobbIf
dja phuong, ro rang Ia fhô: chI Ia môf câu chuyôn buôn cuo I vô
nhung con nguoI buôn cuoI o sau Con Sông; nhung môf sô |ông Ðo
CaI gIa chang ha n) co fhô bIôf duoc dIôu gì do, va co fhô da ngho
vô nhu ng IoI dôn daI fu Iâu vô su bIôn mâf cua ÐIIbo. Co fhô Ia
dIôu nay so nhac voI ho vô caI fôn ÐaggIns, dac bIôf nôu nhu da co
aI do hoI vô caI fôn nay o Ðroo.
£rodo bôn chô n, ông không bIôf phaI Iam gì. PIppIn ro rang
dang râf fhich fhu vo I chu y ma ông dang co, va dang baf dâu
quôn dI môI nguy hIôm cu a ho. £rodo fhình Iình cam fhây so rang
voI fâm frang hung phâ n hIôn gIo co fhô ông fhâm chi nhac dôn
chIôc Nhân, va vIôc nay co fhô Ia môf faI nan fham khôc.
"Tôf hon Ia ngaI nôn nhanh chong Iam môf caI gì do!" NguoI
SaI Ðuo c fhì fhâ m bôn faI ông. £rodo nhay dung Iôn va du ng Iôn
ban, va baf dâu noI. Su fâp frung cua nhu ng fhinh gIa cua PIppIn
bj xao frôn. Môf sô hobbIf nhìn sang £rodo, cuoI va vô fay, nghI
rang nga I Ðuo I Ngon ÐôI da uông kha du bIa rô I.
£rodo fhình Iình cam fhây râf ngo ngân, va fhây mình |nhu
Ia môf fhoI quon cua ông khI dang phaf bIôu) dang Iân mo nhu ng
vâf dung frong fu I. Ong so fhây chIôc Nhâ n frôn soI dây chuyôn,
va cam fhây môf uoc muô n không sao gIaI fhich duo c dang âp dôn
ông rang hay xo chIôc nhâ n vao va bIôn mâf kho I fình huông ngu
xuân na y. Co vo nhu IoI dô nghj nay dang dôn voI ông fu bôn
ngoaI, fu aI do hoac caI gì do frong phong. Ong cô ga ng chô ng IaI
uoc muôn nay, va nam chaf chIôc Nhân frong fay, nhu fhô nhu
J.R.R ToIkIon 64
hffp://obooks.vdcmodIa.com
muôn na m gIu no va ngan không cho no fhuc hIôn bâf ky fro faI
haI nao.Ðu bâf ky gIa na o cung không fhô dô cho no fruyô n cho
ông bâf ky su cam hu ng gì. Ong noI va I IoI fhich hop, nhu chu ng
vân fhuo ng duoc noI o Quân: Chu ng fôI râf bIôf on boI su don fIôp
nông hâ u cua ca c vj, va fôI xIn mao muôI hy vo ng rang chuyôn
vIông fham ngan cua chu ng fôI so gIup Iam moI Ia I nhu ng rang
buôc xa xua cua fình ban gIua Quâ n va Ðroo; va rôI ông ngu ng IoI
va ho.
MoI nguoI frong phong Iuc nay dang IIôc nhìn ông. "Môf baI
haf!" co aI do hof Iôn voI ông hobbIf. Nhu ng nguoI khac hof vang
"Môf baI haf! Môf baI ha f!" "Nao nao, fhua ngaI, hay haf cho
chung fôI nhung caI gì do ma fruoc dây chu ng fôI chua fung ngho!"
Trong môf fhoang £rodo dung ha hôc. RôI ông baf dâu IIôu
IInh haf môf baI haf ky Ia ma ÐIIbo râf fhich |va fhâf su râf fu hao
vô no vì chinh ông da fu vIôf IoI). No noI vô môf quan fro; va do co
fhô Ia Iy do khIôn no âp dôn voI fâm fri cua ÐIIbo vao Iu c do. O dây
fhì no râ f hop. Ðây gIo fhì chI con môf vaI IoI cua no duoc nho dôn
nhu môf Iuâf.
C6 m6t cai quan tr6, m6t quan tr6 cui tuoi
Duoi m6t J6i xam xua
O J6 nguoi ta u bia tbât /a nâu
R6i Nguoi o Mát Tráng ba xu6ng tu trcn ca6
Va6 m6t Jcm n6 Jc u6ng say sua
Nguoi c6i ngua c6 m6t c6n mc6 say
Ðang cboi m6t cây ci câm nám Jây,
Ng6n ci trcn tay 6ng xu6ng xu6ng /cn /cn
Kbi /cn tbât ca6, kbi xu6ng tbât sâu,
R6i sang qua sang /ai giua kb6ng trung
Nguoi cbu quan c6 m6t c6n cb6 nb6
N6 rât tbicb Jua cui /ung tung
Kbi ma nbu ng nguoi kbacb cuoi n6 i cbu c tu ng
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 55
hffp://obooks.vdcmodIa.com
N6 bc cb tai coi nbung /oi cbc nba6
ca cuoi cb6 Jc n kbi bt nâc
H6 cu ng c6 m6t c6n b6 cai c6 sung râ t 6ai
Ðây kicu banb nbu bât ky nu b6ang trcn ngai
Nbung âm nba c /am cb6 Jâu n6 quay quay
Kbicn cb6 n6 cây cây cai tum Ju6i
Va n6 nbay mua trcn bai c6 xanb tuoi
Va kìa, nbu ng bang Jia bac
ca bang J6ng nbu ng cai mu6ng bac!
Va6 Cbu Nbât c6 m6t J6i Jác bict
Va b6 Ja Janb b6ng cbung tbât nbc tay
Tu bu6i trua Tbu Bay
Nguoi o Mát Tráng cân Jang u6 ng say sua
ca c6n mc6 tbì bát Jâu rc n ri,
Cai Jia ca cai mu6ng trcn ban quay cu6ng
C6n b6 Jang Jung /cn tr6ng cbu6ng
Va c6n cb6 nb6 Jang cá n Ju6i x6ay tit.
Nguoi o Mát Tráng Jang u6ng tbcm m6t c6 c nua,
ca r6i /án quay Juoi gbc cua 6ng ta,
Ong ta ngay cang o Jây ca mo cc nbu ng cai bia
Cb6 Jcn kbi anb sang nbat bicn ra bâu troi Jây sa6 kbuya,
Va kb6ng kbi cbuycn mìnb cba6 bìnb minb Jcn.
R6i nguoi c6i cbu6 ng ngua n6i coi c6n mc6 say.
¨Nbung c6n ngua tráng cua Mát Tráng,
Cbung bi ca nbai nbung mâu bac,
Nbung cbu cua cbu ng Jang say tit
Va Mát Troi sc so m m6c /cn!¨
J.R.R ToIkIon 66
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Tbc /a c6n mc6 trcn cây ci câm cua 6ng
bát Jâu kc6 Jan /6ng b6ng
N6 rit /cn âm i kbicn nguoi cbct cu ng pbai tbu c
N6 kc6 cua Janb Jan coi nbu ng âm Jicu tbâ t nbanb,
Tr6ng kbi J6 tbì nguoi cbu quan /ay Nguoi o Mát Tráng
¨Qua ba gio r6i!¨ 6ng ta n6 i.
H6 tu tu /án Nguo i /cn Jtnb J6i
Va nbct 6ng ca6 Mát Tráng tro /ai
Tr6ng kbi nbu ng c6n ngua cua 6ng tu sau pb6ng nuoc Jai,
Va c6n b6 tbì nba y câng /cn nbu m6t c6n nai,
Nbu ng cai Jia ca mu6ng tbì cu ng gion cbay.
Bây gio cây ci câm cang rit /cn nbanb bon
C6n cb6 bát Jâu gâm gu
C6n b6 ca nbu ng c6n ngua ngâng Jâu /cn,
Tu trcn giuong kbacb kbua nbay a6 ra
Va nbay mua trcn nc n nba
Cây ci câm cbot Jut Jây. ping - p6ng
C6n b6 nbay Ju ng /cn Mát Tráng /u6n,
C6n c6n cb6 nb6 tbì cuoi kbi tbây Jicu cui tbc
Va cai Ji a Tbu Bay tbì cbay Ji Ji cun cut
Voi cai Jia cua ngai Cbu Nbât cui tuoi.
Luon sau ng6n J6i /a Mát Tráng ca nb canb
Kbi Mát troi Jang /uon trcn Jâ u na ng
Nang kb6ng tbc tin ca6 J6i mát bung cbay cu a mìnb
Vì cb6 Ju Jang giu a anb sa ng ban ngay
M6i nguo i cân ngu say!
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 57
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Môf frang phao fay Ion va daI vang Iôn. £rodo co gIong fôf,
va baI haf fhì IaI Iam cho ho fhich fhu. "Ong ÐarIoy gIa dâu rôI7"
ho Ia Iôn "Ong fa dang ra nôn ngho baI na y. Ðob nôn hoc ca ch dô
cho con moo choI dan, va chu ng fa so nhay mua."
Ho goI fhôm bIa, va baf dâu hof vang: "Môf Iân nua nao,
fhua nga I! Nao! Môf Iân nu a!"
Ho Iam cho £rodo môf mon dô uông kha c, va rôI Ia I baf dâu
IaI baI haf cua ông, Iâ n nay fhì nhIôu nguoI khac ha f fhoo; boI vì
gIaI dIôu cua no râ f quon fhuôc, va ho nhanh chong fhuôc IoI. Ðô n
Iuof £rodo cam fhây haI Iong voI chinh mình. ông nhay con frôn
ban; va dôn khI ông haf IaI Iân fhu haI câu Con bo nhay du ng Iôn
Maf Trang Iuôn fhì ông nhay con Iôn vao không frung. Ong nhay
Iôn qua du nang Iuong, nôn ông roI xuông danh âm vao gIua khay
côc va fruof dI, vang ra khoI ban voI fIông rang rac, Ioang xoang va
bum bum! Toan fhô cu foa dôu ha hoac mIông ra ma cuoI, va dung
IaI môf Iuc ngan ha hôc môm, vì nguo I ca sI dang bIôn mâf fam.
Ðon gIan Ia ông fa bIôn dI, nhu fhô ông fa da chuI xuyôn vao Iong
dâf ma chang dô IaI môf caI Iô nao!
Cac hobbIf dja phuong nhìn cham cham kInh ngac, rôI bâf
dung phaf dây va gao fhof kôu ÐarIIman, Tâf ca moI nguoI dôu
franh ra khoI PIppIn va Sam, nhu ng nguoI dang fhây mình dang
dung fro froI o môf goc, dang bj nhìn dây khac Ia va nghI ngo fu
phia xa. Ro rang Ia nhIôu nguo I Iuc nay dang xom ho nhu Ia môf
doan Iu hanh co phop fhu c voI nhu ng quyôn Iuc va muc dich chua
duoc bIôf ro. Nhung co mô f nguoI Ðroo da ngam don, dang dung
nhìn ho voI vo hIôu bIôf va nua gIôu cof khIôn ho cam fhâ y râf
không yôn fâm. Ngay Iu c do ông fa Iao ra khoI cu a, fhoo sau Ia
nguo I mIôn nam maf Iac: ca haI da fhì fhâm voI nhau râf nhIôu
suôf buôI fôI. Harry - nguoI gac công, cu ng Iao ra sau ho.
£rodo ca m fhây ngo ngân. Không bIôf Iam gì hon, ông bo dI
duoI nhu ng caI ba n dôn caI goc fôI bôn canh NguoI Sa I Ðuoc, nguoI
vân dang ngôI bâf dông, không fo ra Ia mình dang nghI gì. £rodo
bo IaI phia fuong va fhao Nhân ra. Ong không fhô noI duo c Iam
cach nao ma no IaI xo vao ngon fay cua ông. Ong chI co fhô cho
J.R.R ToIkIon 6S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
rang ông da fho fay vao fuI khI ông dang haf, va bang cach na o do
no da doo vao khI ông ruf fay ra môf cach dôf ngôf dô khoI nga.
Ngay Iuc do ông fu hoI không bIôf ban fhân chIôc Nhâ n co choI ông
môf vô không; co fhô Ia no dang cô fu xuâf hIôn dô dap IaI môf IoI
mong muôn hoac ra Iônh nao do duoc cam fhây frong pho ng. Ong
không fhich caI nhìn cua nhu ng nguoI vua dI ra.
"Thô nao7" NguoI SaI Ðuo c noI, khI ông xuâf hIôn IaI. "Sao
ngaI Ia I Iam fhô7 ÐIôu nay con fô hon bâf ky dIôu gì ma cac ban
ngaI co fhô noI! NgaI da daf chân vao no! Hay du ng hon Ia ngon
fay ngaI7"
"TôI không bIôf ông no I gì7" £rodo noI, Io Ia ng va ca nh gIac.
"O, vâng, ngaI bIôf chu," NguoI SaI Ðuoc fra IoI," nhung
chung fa fôf hon Ia nôn doI cho dô n khI su kich dông Iang xuông
da. RôI, nôu ngaI muô n, fhua ngaI ÐaggIns, fôI so co môf IoI kin
dao voI ngaI."
"Vô caI gì7" £rodo hoI, bo qua vIôc fôn fhâf cua ông fhình Iình
duoc du ng.
"Môf vân dô kha quan fro ng - cho ca haI chu ng fa," NguoI SaI
Ðuoc fra IoI, nhìn vao maf £rodo. "NgaI co fhô so ngho dIôu gì do
vô chuyô n du ha nh cua ngaI."
"Ðuoc Ia m," £rodo noI, cô gang fo ra Io dang. "TôI so noI
chuyôn voI ngaI sau."
Trong Iu c do fhì môf cuôc franh caI dang dIôn ra bôn bôp Iua.
Ong Ðo CaI dang Iao vôI vao, va bây gIo fhì ông dang cô Iang ngho
nhIôu nguoI dang franh nhau kô vô su kIôn nay frong cu ng môf
Iu c.
"TôI da fhây ông fa, ngaI Ðo CaI," môf hobbIf noI, "hoac if ra
Ia fôI da không fhây ông fa, nôu nhu ngaI hIôu fôI noI gì. Ong fa
chI bIôn mâf fam vao không khi day, fhoo nhu môf cach noI."
"Anh không co noI, ông Mugvorf!" nguoI chu quan noI, nhìn
co vo ngo ngac.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 59
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Co noI," Mugvorf fra IoI. "Va fôI muôn noI dIôu fôI noI, ro
hon Ia fhô."
"Co saI Iâm o dâu do" Ðo CaI fra IoI, Iac dâu. VIô c ngaI Ðuo I
Ngon ÐôI bIôn mâf fam va o không khi day, hay Ia không khi mong
gì do, nhu Ia o frong môf can phong fhô nay fhì qua dang qua."
"O, fhô fhì ông fa dâu7" nhIôu fIông kôu vong Iôn.
"Iam sao ma fôI bIôf duoc chu 7 Ong fa so duoc chao don o
chô ma ông fa dôn, khI ma ông fa fra fIôn vao sang maI. Iu c nay
fhì co ngaI Took dây: ông fa không bIôn mâf."
"O, fôI da fhây ca ma fôI fhây, va fôI da fhây caI ma fôI
không fhây," Mugvorf noI voI vo buong bInh.
"Va fôI noI rang o dây co môf saI Iâm gì do ," Ðo CaI fra IoI,
nhaf caI khay Iôn va fhu don nhu ng manh vo.
"Tâf nhIôn Ia co môf saI Iâm!" £rodo noI. "TôI không bIôn
mâf. TôI dây! TôI vua noI vaI IoI voI NguoI Sa I Ðuo c o goc."
Ong buo c ra anh Iua, nhung phâ n Ion mo I nguoI Iu I IaI, fhâm
chi con Io Iang hon fruo c. Ho if nhâf Ia không fhoa man vo I Io I gIaI
fhich cu a ông rang ông da bo dI fhâf nhanh duoI nhu ng ca I ban
sau khI ông bj nga. Phân Ion cac HobbIf va Con nguoI vôI chay dI
va fro nôn ga f gong, không con hu ng fhu gì voI vIôc gIaI fri vao
dôm do nua. Môf vaI nguoI nhìn £rodo voI vo am muôI va baf dâu
fhì fhâm voI nhau. Nhung Nguo I Iu n va haI ba Con NguoI Ia vân
dung dâ y va chao fam bIôf nguoI chu qua n, nhung không chao
£rodo va cac ban. ChI môf Iu c sau fhì không con aI o IaI ngoaI
NguoI SaI Ðuoc, nguoI vân dang ngô I bôn buc fuong, không chu y
gì ca.
Ong Ðo CaI co vo nhu không fo ra nhIôu bIôu hIôn gì. Ong
cho rang râf co fhô vao ngôI nha nay so Ia I dây nguoI vao nhIôu
dôm frong fuong IaI, khI ma su bi â n Iu c na y duoc ban fan cung
khap. "Ðây gIo fhì ngaI Iam gì dây, ngaI ÐuoI Ngon ÐôI7" ông hoI.
"Ðo doa khach khua cua fôI va dâp vo chaI Io cua fôI voI man bIôu
dIôn cua ngaI!"
J.R.R ToIkIon 60
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"TôI râf fIôc nôu da gây ra bâf ky ra c rôI gì," £rodo noI. "ÐIôu
do Ia ngoaI y muôn, fôI dam bao voI ngaI nhu fhô. Môf faI nan
không may nhâf."
"Ðuoc rôI, ngaI ÐuoI Ngon ÐôI! Nhung nôu ngaI so phaI Iam
môf cu nga, môf fro ao fhuâf, hoac bâf ky dIôu gì khac, fhì ngay
nôn bao cho moI nguo I san sang fruoc - va bao voI fôI nua. O
quanh dây chu ng fôI kha nghI ngo bâ f ky caI gì bâf fhuong - huyôn
bi, nôu nhu ngaI hIôu fôI noI gì; va chu ng fa dung Ia m no môf cach
bâf fhình Iình."
"TôI so không Ia m bâf ky gIông vây Iân nua, ngaI Ðo CaI, fôI
hua voI ngaI. Va bây gIo fhì fôI nghI Ia fôI so dI ngu fhôI. Chu ng fôI
so phaI khoI hanh som. NgaI da bIôf rang chung fôI cân nhung con
ngua Iu n cua chu ng fôI san sang vao fam gIo sang chu7"
"Ðuoc Iam! Nhung fruo c khI nga I dI, fôI muôn no I chuyôn
rIông voI ngaI, nga I ÐuoI Ngon ÐôI. Co caI gì do vua fro IaI voI fâm
fri fôI Ia fôI nôn noI voI ngaI. TôI hy vong Ia ngaI so không hIôu
sao, KhI fôI fhây duoc môf caI gì do, fôI so dôn phong ngaI, nôu
ngaI san sang."
"Ðuoc fhôI!" £rodo noI; nhung fIm ông chu ng xuông. Ong fu
hoI Ia mình con bao nhIôu cuôc noI chuyôn rIông nua fruoc khI ông
Iôn gIuong, va ho muôn fIôf Iô dIôu gì. Co phaI fâf ca moI nguoI
nay dôu dang chô ng IaI ông7 Ong baf dâu ngo rang fhâm chi ca
khuôn maf boo phj cua ông Ðo CaI gIa cung dang cho gIâu nhu ng y
fuong don fôI.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 61
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 10
NC!OI SAI Ð!OC
£rodo, PIppIn va Sam quay fro vô phong khach rIông cua
mình. Không co anh sang. Morry không co o do, va Iua fhì da fan
ngon. KhI ho fhôI Iua Iôn fu nhu ng dam fhan va cho vao vaI bo cuI
fhì ho fhây NguoI SaI Ðuoc da dôn bôn ho. RôI ông Iang Io ngôI
xuông bôn caI ghô canh cu a.
"XIn cha o!" PIppIn noI. "Ong Ia aI, va ông muôn gì7"
"TôI duo c goI Ia NguoI Sa I Ðuo c." ông fa fra IoI, "va cho du
ngaI da quôn no, ban ngaI da hua Ia so noI chuyôn kin voI fôI."
"TôI nghI rang ông no I Ia fôI co fhô so ngan dIôu gì do vô
chuyôn phIôu Iuu cua mình," £rodo noI. "Ong so noI gì dây7"
"NhIôu fhu Iam," NguoI Sa I Ðuoc fra IoI, "Nhung, fâf nhIôn,
fôI co caI gIa cua mình."
"Ong muôn noI gì7" £rodo dôf ngôf hoI.
"Ðung Io! TôI chI muôn noI fhô nay: fôI so noI voI cac ngaI ca I
ma fôI bIôf, va so cho ca c ngaI môf sô IoI khuyôn fôf - nhung fôI so
co duoc môf phân fhuo ng."
"Thô fhì phân fhuong do Ia gì, xIn noI dI7" £rodo noI. Ong
ngo ra ng ông da co chuyôn voI môf fôn bâf Iuong, va ông nghI môf
cach không fhoaI maI Iam rang ông chI mang fhoo râf if fIôn. Tâf
ca sô fIôn do so kho ma fhoa man duo c môf fôn xo Ia, va ông không
fhô fIôu phi bâf ky dông nao frong sô chu ng.
"Không nhIôu hon nhung gì ca c ông co fhô fra dâu," NguoI
SaI Ðuoc fra IoI, voI môf nu cuoI kho, nhu fhô ông doan duo c £rodo
nghI gì. "ChI Ia fhô nay: cac vj phaI mang fôI fhoo cu ng, cho dôn
khI fôI muôn roI cac vj."
J.R.R ToIkIon 62
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"O, fhô dây!" £rodo fra IoI, co vo ngac nhIôn, nhung không
nho nhom gì Iam. "Thâm chi nôu nhu fôI muôn co fhôm môf ban
dông ha nh khac, fhì fôI cu ng so không dông y voI môf dô nghj fhô
nay, cho dôn khI fôI bIôf duoc nhIôu vô ông, va công chuyôn cua
ông."
"Tuyôf voI!" Nguo I SaI Ðuoc noI, baf choo chân va ngôI môf
cach fhoaI maI. "Ong da fInh fao fro IaI, va nhu fhô Ia râf fôf. Cho
dôn nay fhì cac ông da kha bâf cân. Râf fôf! TôI so noI voI ông
nhung gì ma fôI bIôf, va so dô cho cac ông quyôf djnh xom co dang
fhuong không. Co fhô Ia ca c ông so râf vuI Iong cung câp no, khI
cac ông ngho fôI kô xong."
"Vây fhì noI dI!" £rodo noI. "Ong da bIôf gì nao7"
"NhIôu Iam, nhIô u chuyôn hac am Iam," NguoI SaI Ðuoc fra
IoI môf cach duf khoaf. "Nhung vô công chuyôn cua cac ông -" ông
dung dây va dI dôn bôn cua, nhanh chong mo no ra va nhìn ra
ngoaI. RôI ông kho dong no IaI va IaI ngôI xuô ng. "TaI fôI râf
fhinh," ông noI fIôp, ha fhâp gIong, "va cho du fôI không fhô bIôn
mâf, fôI da san duôI nhIô u con vâf hoang da va Iuôn dô phong, va
fôI Iuôn Iuôn franh duoc vIôc bj nhìn fhây, nôu fôI muôn. Nao, vao
chIôu nay fôI da o sau hang rao frôn Con Ðuo ng phia fây cua Ðroo,
khI bôn hobbIf ra khoI Vu ng Cao Nguyôn. TôI không câ n phaI Iap
IaI nhung gì ho da noI voI ông ÐombadII gIa hay bâf ky aI khac,
nhung co môf fhu da khIô n fôI quan fâm. XIn hay nho, môf frong
sô ho noI, rang ca I fôn ÐaggIns không duoc phop nhac foI. TôI Ia
ngaI Ðuo I Ngon ÐôI, nôu nhu cân phaI nôu môf ca I fôn nao do.
ÐIôu nay khIôn fôI râf quan fâm va fôI dI fhoo ho. TôI Iuôn qua
canh công chI nam ngay phia sau ho. Co fhô ngaI ÐaggIns co môf
Iy do fhuc su dô gIâu fôn mình; nhung nôu nhu fhô fhì, fôI phaI
nôn khuyôn ông fa va cac ban ông fa nôn cân frong hon."
"TôI không fhây fôn fôI khIôn cho bâf ky aI o Ðroo quan
fâm." £rodo gIân du noI, "va fôI vân phaI bIôf vì sao ma no IaI Iam
cho ngaI quan fâm. NgaI NguoI Sa I Ðuo c co fhô co môf Iy do fhu c
su dô do fham va ngho Iom; nhung nôu nhu fhô fhì, fôI nôn
khuyôn ông fa nôn gIaI fhich no."
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 63
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Tra IoI fôf Iam!" NguoI SaI Ðuo c pha Iôn cuoI. "Nhung su
gIaI fhich râf don gIan: fôI dang fìm môf hobbIf duoc goI Ia £rodo
ÐaggIns. TôI muô n fìm fhây ông fa fhâf nhanh. TôI duo c bIôf Ia
ông fa da roI kho I Quân, o, môf bi mâf khIôn fôI va cac ban fôI Iuu
y."
"Nao, dung hIôu Iâm fôI!" ông kôu Iôn, khI £rodo nhôm dây
khoI ghô, va Sam nhay dung Iôn voI môf fIông gâ m gu. "TôI so
quan fâm dôn nhIôu bi mâf hon ông. Va fâf ca bi mâf dôu Ia cân
fhIôf!" Ong chôm foI va nhìn ho. "Hay nhìn môI bong don!" ông noI
voI môf gIong râf nho. "Nhu ng nguoI cuo I ngua don da bang qua
Ðroo. Vao Thu HaI fhì so co môf nguo I dôn Ðuo ng Xanh, ho noI
vây; va môf nguo I kha c so hIôn ra sau, dI Iôn Ðuong Xanh fu phia
nam."
Co môf khoang Im Iang. CuôI cu ng £rodo noI voI PIppIn va
Sam: "TôI dang ra phaI doan duoc no fu caI cach ma nguo I gac
công cha o don chung fa," ông noI. "Va nguoI chu qua n xom ra cung
da ngho fhây dIôu gì do. Vì sao ma ông fa cu op chu ng fa nhâp bon
voI khach khua7 Va vì Iy do quaI gì ma chu ng fa IaI hanh xu ngu
ngôc fhô: chung fa nôn ngô I Im o do."
"Nhu fhô fhì so fôf hon," Nguo I SaI Ðuoc noI, "Nôu duoc fhì
fôI da ngan cac ông không dI va o can phong chung rôI; nhung
nguo I chu quan không dô cho fôI gap cac vj, hoac dô IaI môf fIn
nhan."
"Thô ông nghI Ia ông fa- " £rodo baf dâu.
"Không, fôI không nghI Ia ông Ðo CaI ây co fhô gây ra bâf ky
fac haI nao. ChI Ia ông không fhây vo Iôu Iô ng bi ân cua fôI fhôI."
£rodo nhìn ông voI vo ngac nhIôn. "PhaI, fôI co vo bâf Iuong, phaI
không na o7" Nguo I SaI Ðuo c noI voI môf caI bIu môI va môf Iuông
sang kha c Ia Ioo Iôn fu frong maf. "Nhung fôI hy vong Ia chung fa
so bIôf nhau fôf hon. KhI chu ng fa Iam duoc dIôu do, fôI hy vong Ia
ông so gIaI fhich dIô u gì da xay ra vao cuôI baI haf cua ông. Vô caI
fro dua nho nho-"
"ÐIôu do fuyôf dôI chI Ia mô f faI nan!" £rodo ngaf IoI.
J.R.R ToIkIon 64
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"TôI fu hoI fhô," NguoI Sa I Ðuo c noI. "Môf faI nan, duoc rôI.
CaI faI nan ây Iam cac ông roI vao môf fình fhô nguy hIôm."
"Kho ma nguy hIôm hon nhung gì da qua," £rodo noI. "TôI
bIôf rang nhung nguoI cuoI ngua ây dang duôI fhoo fôI; nhung Iu c
nay fhì ho co vo nhu da mâ f dâu fôI va da dI mâf."
"Ong không duoc frông cây vao chuyôn nay!" NguoI Sa I Ðuo c
fra IoI ngay. "Ho so fro IaI. Va so co nhIôu nguoI khac foI nua. Con
nhung nguoI kha c. TôI bIôf sô Iuo ng cua ho. TôI bIôf cac Ky SI
nay." Ong ngung IaI, va maf ông fro nôn Ia nh Ioo va khô cung. "Va
con môf sô nguoI nua o Ðroo không fhô fIn duoc," ông noI fIôp. "Vi
du nhu ÐIII Ðây Ðuong XI. Ha n Ia môf caI fôn ma quy o vung
Ðroo, va co nhu ng nguoI Ia fhuong dôn nha han. Ong han Ia da
chu y dô n han frong sô khach khua: do Ia môf ga da ngam don
dang nhao bang. Han ngôI gân môf nguoI Ia o phuong Nam, va
chung da Iân ra ngay sau caI "faI na n" cua ông. Không phaI fâf ca
nguo I phuong Nam dôu fôf; va voI Ðây Ðuong XI, fhì han san sang
ban bâf ky ca I gì cho bâf ky aI. hoa c Iam nhung dIôu ac chI dô cho
vuI."
"Ðây Ðuong XI ban caI gì, va ha n Iam gì voI caI faI nan cua
fôI7" £rodo noI, vân nhâf quyôf không chju hIôu dIô u ma NguoI SaI
Ðuoc goI y.
"TIn fu c vô cac ông, fâf nhIôn Ia fhô ," NguoI SaI Ðuo c fra IoI.
"TIn vô buôI frình dIôn cua cac ông han Ia so râf fhu vj voI mô f sô
nguo I. Sau do fhì ho so không câ n gì nhIôu dô noI fôn fhâf cua ông.
VoI fôI fhì chI co vo nhu Ia ho so ngho fhây chuyôn nay fruo c khI
dôm nay frôI qua. Thô du chua7 Cac ông ca c fhô Ia m nhung gì cac
ông fhich dô fhuong công cho fôI: dung fôI nhu môf nguoI dân
duong, hoac không. Nhung fôI co fhô noI ra ng fôI bIôf fâf ca cac
vung dâf gIua Quân va Rang Nu I Suong Mu , vì fôI da fung dI IaI
qua chu ng nhIôu nam fruoc dây. TôI gIa hon vo ngoaI cu a fôI
nhIôu, fôI co fhô so râf huu dung. Cac ông so phaI roI ca c con
duong Iô fhIôn sau fôI nay; vì nhu ng nguoI cuoI ngua so frông
chung chung ca ngay Iân dô,. Cac ông co fhô frôn kho I Ðroo, va co
fhô duoc cho phop dI fhang khI vân con Maf TroI, nhung cac ông
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 65
hffp://obooks.vdcmodIa.com
không fhô dI xa duoc. Ho so baf kjp cac ông o nhu ng noI hoang da,
o nhu ng chô fôI fam không co su gIup do nao ca. Cac ông co muôn
ho fìm fhây cac ông không7 Ho kInh Iam!"
Cac hobbIf nhìn ông, va ngac nhIôn khI fhây maf ông dây vo
u sâu nhu fhô dang dau khô, va fay ông bam chaf fhanh ghô. Can
phong fro nôn Iang Io va fInh mjch, va anh sang co vo nhu dang
mo dI. Trong môf Iu c ông ngôI ma maf chang nhìn aI nhu fhô ông
dang fro vô voI nhung ky u c xa xam hoac dang Iang ngho nhung
fIông dông xa vang cua Ðôm Ðon.
"Ðây!" môf Iuc sau ông kôu Iôn, daf fay Iôn ngang may. "Co
fhô Ia fôI bIôf vô nhung nguo I fruy duôI na y nhIôu hon ca c ông.
Cac ông co fhô so ho, nhung cac ông chua so ho du dâu. Ngay maI
cac ông so phaI chay frôn, nôu nhu cac ông co fhô Iam duoc. NguoI
SaI Ðuoc co fhô dua ca c ông dI frôn nhu ng con duong co râf if
nguo I qua. Cac ông so nhâ n han chu7"
Co môf khoang Im Iang na ng nô. £rodo không fra IoI, fâm fri
cua ông dang quay cuông voI nghI ngo va so haI. Sam nhiu may,
va nhìn chu cua mình; cuôI cu ng fhì anh cu ng bo gay su Im Iang:
"VoI su cho phop cua nga I, ngaI £rodo, fôI so noI không! CaI
ông NguoI SaI Ðuoc na y dang o dây, ông fa canh bao va ông fa noI
nôn cân fhân, va fôI noI "vâng" voI dIôu nay, hay baf dâu voI ông
fa. Ong fa dôn fu Hoang Ða, va fôI chua bao gIo ngho nhu ng
chuyôn fôf vô nhu ng nguoI nhu vây. Ong fa bIôf caI gì do, ro Ia fhô,
va bIôf nhIôu hon fôI muôn; nhung không co Iy do nao khIô n chung
fa dô cho ông fa dân chung fa dôn môf noI fôI fam cach xa mo I su
gIup do, nhu ông fa muôn fhô."
PIppIn bôn chôn va co vo không duoc fhoaI maI. NguoI SaI
Ðuoc không fra IoI Sam, ma ông quay dôI maf sac bon sang £rodo.
£rodo baf duoc ca I nhìn cu a ông va nhìn dI chô khac.
"Không," ông châ m chap no I. "TôI không dô ng y. TôI nghI, fôI
nghI ra ng ông không fhâf su frông nhu ông djnh fo ra. Ong baf
dâu noI chuyôn voI fôI nhu môf nguoI Ðroo, nhung rôI ông dôI
gIong. Sam vân co vo du ng frong chuyôn nay: fôI không fhây duoc
vì sao ma ông IaI djnh khuyôn cao chung fôI nôn câ n fhân, va vì
J.R.R ToIkIon 66
hffp://obooks.vdcmodIa.com
sao chung fôI IaI phaI fIn Ia ông noI fhâf. Vì sao IaI co su caI dang
nay7 Ong Ia aI7 Ong fhâf su bIôf gì vô công chuyôn cua chung fôI;
va Iam cach nao ma ông bIôf duoc no7"
"ÐaI hoc vô su canh gIac da duoc hoc fôf." NguoI SaI Ðuoc noI
voI môf nu cuoI khac nghIôf. "Nhung canh gIac Ia môf chuyôn va
do du IaI Ia môf chuyôn kha c. Iu c na y fhì cac ông so chang bao gIo
fu mình dôn duoc RIvondoII, va hay fIn rang fôI Ia co hôI duy nhâf
cua cac ông. Cac ông phaI vân dông dâu oc dI. TôI so fra IoI mô f sô
câu hoI cac ông, nôu nhu dIôu do gIup cac ông Iam dIôu nay.
Nhung vì sao cac ông nôn fIn câu chuyôn cua fôI, nôu nhung cac
ông da không fIn fôI7 O dây vân Ia-"
Ngay Iu c do co môf fIông go cua. Ong Ðo CaI dI vao voI
nhung ngon nôn, va dang sau ông Ia Nob voI nhu ng can nuoc
nong. NguoI SaI Ðuoc ruf vao môf goc fôI.
"TôI dôn dô chao ông," nguoI chu quan noI, daf nhung ngo n
nôn Iôn ban. "Nob! Mang nuoc vao phong nao!" Ong noI va dong
cua IaI.
"Chuyôn Ia fhô nay," ông baf dâu no I, co vo ngân ngu va nhìn
co vo không fhoaI maI. "Nôu fôI gây ra fa c haI nao do fhì fôI fhâf
su xIn IôI. Nhung chuyôn nay IaI dâ n dôn chuyôn kha c, nhung cac
ngaI so fhua nhân; va fôI Ia môf nguoI bân rôn. Nhung dâu fIôn Ia
môf chuyôn rôI sau do Ia chuyô n khac da Iac Iu frong fri nho cua
fôI, nhu nguo I fa fhuong noI; va fôI hy vong Ia fôI da không qua
frô. Cac ngaI fhây day, fôI da duo c yôu câ u frông chung xom co
hobbIf nao o Quâ n không, va dac bIôf co môf nguoI frong sô ho co
fôn Ia ÐaggIns."
"Thô chuyôn do co dinh da ng gì dôn fôI7" £rodo hoI.
"A! NgaI bIôf ro hon aI hôf!" nguoI chu quan no I, vo ranh
manh. "TôI so không dô ngaI Iân fra nh dâu; nhung fôI da duoc noI
rang ông ÐaggIns do so dôn voI caI fôn Ia ÐuoI Ngon ÐôI, va nhu ng
gì fôI duo c mô fa vua khop voI ngaI, nôu nhu fôI co fhô noI fhô."
"Thâf su Ia fhô! Vây fhì hay coI nhu vây!" £rodo noI, caf
ngang môf cach fhIôu khôn ngoan.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 67
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Môf fay nho bo cung cap voI cap ma hông," ông Ðo CaI frjnh
frong noI. PIppIn cuo I khuc khich, nhung Sam co vo phân nô.
"ÐIôu na y so không gIup anh nhIôu; phâ n Ion cac hobbIf dôu nhu
fhô. ÐarIoy nay, ông fa noI voI fôI," ông Ðo CaI noI fIôp voI môf caI
IIôc vô phia PIppIn. "Nhung fôn nay cao hon môf sô hobbIf va dop
hon phân Ion, va ông fa co môf vôf cho frôn cam, Ia môf fhang cha
fuoI fInh voI dôI maf sang”. XIn ngaI fhu Iô I, nhung ông fa noI fhô,
chu không phaI fôI."
"Ong fa noI fhô7 Ong fa Ia aI7" £rodo ham ho hoI.
"A! Ðo Ia CandaIf, nôu nhu ngaI bIôf fôI muôn no I dôn aI.
NguoI fa noI ông fa Ia môf phu fhuy, nhung ông Ia mô f nguo I ban
fôf cua fôI, du co Ia phu fhuy hay không. Nhung bây gIo fhì fôI
không bIôf Ia ông fa so phaI noI gì voI fôI, nôu nhu fôI gap ông fa
fro IaI: bIôn fâf ca bIa cua fôI fhanh chua Ioof hoac bIôn fôI fhanh
môf suc gô, fôI không bIôf. Ong fa co vo vô I Iam. Nhung caI gì da
Iam fhì không fhô phu c hôI IaI duoc."
"PhaI, fhô ông da Iam gì7" £rodo noI, co vo fhIôu kIôn nhân
fruoc dong suy nghI châm chap cua ông Ðo CaI gIa.
"Ðôn dâu rôI nhI7" nguoI chu qua n noI, ngung IaI va bâf ngon
fay. "A, vâng! Ong CandaIf gIa. Ða fhang fruoc fruo c ông fa da dI
vao phong fôI ma chang co fIông go cua na o. ÐarIoy, ông fa noI,
sang maI fa so dI. Anh so Ia m môf chuyôn cho fa chu 7 Ong chI vIôc
noI no ra, fôI noI, Ta dang vôI, ông fa bao, va ban fhân fa không co
fhoI gIan, nhung fa muôn guI môf fhông dIôp xuông Quân. Anh co
aI fIn fuong dô saI dI không7 TôI co fhô fìm duoc, fôI fra IoI, sang
maI, co fhô vây, hoac Ia ngay môf. Hay Iam vao ngay maI, ông noI,
va ông fa dua fôI Ia fhu.
"Ðja chI cua no kha ro rang," ông Ðo CaI noI, Iây Ia fhu ra fu
frong fu I, va doc dja chI fhâf châ m va fu hao |ông fa danh gIa fu
cach cua mình nhu Ia môf nguo I bIôf chu):
Ong £ROÐO ÐACCINS, ÐAC ÐNÐ, HOÐÐITON O Q!ÂN.
"Môf Ia fhu gu I fôI fu CandaIf!" £rodo kôu Iôn.
"A!" ông Ðo CaI noI, "Thô ra fôn fhâf cua nga I Ia ÐaggIns7"
J.R.R ToIkIon 6S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Ðung vâ y," £rodo noI, "va ông nôn dua fôI Ia fhu ây ngay, va
gIaI fhich vì sao ma ông chang hô guI no. Ðo Ia nhu ng gì ông dôn
va noI voI fôI dây a, fôI nghI vây, cho du ông da mâf khôI fho I gIan
dô noI Iôn vân dô."
Ong Ðo CaI fôI nghIôp co vo râf Io Iang. "NgaI râf dung, fhua
ngaI," ông noI, "va fôI xIn ngaI fhu IôI. Va fôI dang so khIôp nhung
gì ma ông CandaIf so noI, nôu nhu vIôc nay gây ra fac haI nao do.
Nhung fôI không cô y gIu no IaI. TôI da câf no o mô f noI an foan.
Va fôI không fhô fìm fhây môf aI san Io ng dI xuông Quân va hôm
sau hay hôm sau nua, va không co aI frong sô nguoI cua fôI ranh
rôI ca; rôI hôf dIôu nay dôn dIôu kIa âp vao fâm fri fôI. TôI Ia môf
nguo I bân rôn. TôI so Iam fâf ca nhung gì fôI co fhô dô cu u chua
moI vIô c, va nôu nhu fôI co fhô gIup duoc gì, ngaI chI vIôc noI ra.
"TôI dô Ia fhu sang môf bôn va hu a voI ông CandaIf Ia so
không hô châm hon. ÐarIoy, ông fa noI voI fôI, dây Ia môf frong
nhung nguoI ban cua fa o Quân, anh fa co fhô dôn fhoo duong nay
som, anh fa va nhung nguoI kha c. Anh fa so fu goI mình Ia ÐuoI
Ngon ÐôI. Nho dIôu nay! Nhung anh không cân phaI hoI gì ca. Va
nôu không co fa voI anh fa, anh fa co fhô gap rac rôI, va co fhô anh
fa cân gIup do. Hay Iam fâf ca nhu ng gì co fhô duoc cho anh fa, va
fa so râf bIôf on anh, ông fa noI. Va bây gIo ngaI da o dây, va co vo
nhu nhu ng ra c rô I không cach xa dây mây."
"Ong muôn noI gì7" £rodo hoI.
"Nhu ng ga mac dô don," nguo I chu qua n ha gIo ng. "Chung
dang fìm ÐaggIns, va nôu nhu dIôu chung noI Ia dung, fhì do Ia
môf hobbIf. Ðo Ia vao fhu HaI, va fâf ca cho dôu gâm gu va fru Iôn.
Huyô n bi, fôI cho Ia fhô. Nob, anh fa da dôn va no I voI fôI rang co
haI nguoI mac dô don dôn fruoc cua va hoI fìm môf hobbIf co fôn Ia
ÐaggIns. Toc cua Nob dung dung dôn fân gôc. TôI yôu câu nhu ng
ga ây dI ra, va dong sâm cu a fruoc maf chu ng; nhung vân hoI cung
câu hoI do suôf moI nga duong dôn Archof, fôI ngho vây. Va caI fôn
Rangor â y, NguoI SaI Ðuoc, han fa cu ng hoI cac câu hoI. Ha n da
djnh dôn dây gap cac ngaI fruoc khI cac ngaI kjp hop môf ngum
sup."
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 69
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Han da Iam fhô," NguoI SaI Ðuoc noI, buoc ra chô sang. "Va
co nhIôu chuyôn rac rôI so không xay ra, nôu ông dô fôI Iam fhô,
ÐarIIman a,"
NguoI chu quan nhay du ng Iôn vì ngac nhIôn. "Anh!" ông Ia
Iôn. "Anh Iuôn Iuôn xuâf hIôn bâf ngo. Ðây gIo fhì anh muôn gì7"
"Ong fa dôn dây voI su dông y cua fôI," £rodo noI, "ông fa dôn
dô dô nghj gIup fôI."
"Vâng, co fhô Ia ngaI bIôf vIôc cua mình," ông Ðo CaI noI,
nhìn dây nghI ngo vô phia NguoI SaI Ðuo c. "Nhung nôu fôI o vao
fình fhô cua ngaI, fôI so không hop fac voI mô f Rangor."
"Thô fhì anh so hop fac vo I aI7" NguoI SaI Ðuoc hoI. "Môf Iao
chu quan fro fo boo chI nho duoc fôn mình boI vì moI nguo I kôu no
voI Iao fa suôf nga y7 Ho không fhô o Iì frong quan Ngua Iu n nay
maI, va ho không fhô vô nha. Ho con môf chang duong daI fruoc
maf. Thô ông so dI voI ho va duôI nhung fôn mac dô don kIa dI
chu7’
"TôI ây a7 RoI khoI Ðroo a! TôI so không Iam dIôu do du voI
bâf ky sô fIôn nao," Ðo CaI noI, nhìn voI vo fhâf su so sôf. "Nhung
sao ma ngaI không o dây fhôm chu, ngaI ÐuoI Ngon ÐôI7 Tâf ca
nhung chuyôn Ia Iung nay so dân dôn dâu7 Tâ f ca nhu ng fôn mac
dô don kIa muôn gì, va chu ng dôn fu dâu, fôI muô n bIôf dIôu nay7"
"XIn Iô I Ia fôI không fhô gIaI fhich fâf ca chuyôn nay duoc,"
£rodo no I. "TôI môf va râf Io, do Ia môf câu chuyôn daI. Nhung nôu
ông djnh gIup fôI, fhì fôI nôn canh cao fruoc Ia ngaI so bj nguy
hIôm khI ma fôI con o frong nha ngaI. Nhung Ky SI Ðon nay, fôI
không chac Iam, nhung fôI nghI, fôI so Ia chu ng dôn fu -"
"Chu ng dôn fu Mordor," NguoI SaI Ðuoc noI voI môf gIong
râf nho, "Tu Mordor, ÐarIIman a, nôu nhu dIôu nay co y nghIa gì
do voI ông."
"Cuu chung fôI!" ông Ðo CaI Ia Iôn, frang bôch ca nguo I; ro
rang Ia ông bIôf caI fôn nay. "Ðo Ia fIn fuc nhâf fô nhâf dôn voI
Ðroo frong doI fôI." "Ðung vây," £rodo noI. "Thô ông san Iong gIup
fôI chu 7" "Vâng," ông Ðo CaI noI, "Hon bao gIo hôf. Cho du fôI
J.R.R ToIkIon 70
hffp://obooks.vdcmodIa.com
không nghI Ia môf nguo I nhu fôI co fhô chông IaI, chô ng Ia I -" ông
âp ung.
"Chông IaI Ðong TôI fu phia Ðông," NguoI SaI Ðuoc Iang Io
noI. "Không nhIô u, ÐarIIman a, nhung moI fhu dôu co gIup duoc.
ÐuoI Ngo n ÐôI o dây dôm nay, va ông co fhô quôn caI fôn ÐaggIns
dI, cho dôn khI ông fa dI xa khoI dây."
"TôI so Iam dIôu nay" ông Ðo CaI noI, "Nhung fôI so Ia chung
so phaf hIôn ra Ia ông fa dang o dây ma chang cân gì dôn fôI. Râf
fIôc Ia fôI nay ông ÐaggIns da fhu huf qua nhIôu su chu y, không
fhô noI gì hon. Câu chuyôn vô vIôc ngaI ÐIIbo bIôn dI da duoc ngho
o Ðroo fu fruo c fôI nay. Thâm chi Nob cu a chung fôI cu ng da co
phân doan ra voI caI so châ m chap cua han: co nhu ng nguo I khac o
Ðroo fhông mInh hon ha n."
"O, chu ng fôI chI co fhô hy vong Ia cac Ky SI so không fro
IaI," £rodo noI.
"Thâf ra fôI không hy vong fhô," Ðo CaI noI. "Nhung du Ia
ma quy hay không, chu ng vân không fhô vao quan Ngua Iun nay
dô dang fhô dâu. NgaI dung Io cho dôn sang maI. Nob so không noI
gì dâu. So không co fôn mac dô don nao qua duoc cua cua fôI, khI
ma fôI vân con dung duoc frôn chân mình. TôI va nguoI cua fôI so
fhu c canh suôf dôm; nhung cac ngaI fôf hon Ia nôn ngu môf chu f,
nôu ca c ngaI co fhô."
"Ðu fhô nao fhì chu ng fôI cung phaI duoc goI dây vao Iuc
bình mInh," £rodo noI. "Chung fôI phaI khoI hanh cang som cang
fôf. XIn hay chuân bj bua sang vao Iuc sau gIo ba muoI."
"Ðuoc Iam! TôI so Iam fhoo yôu câu," nguoI chu quan noI.
"XIn cha o, ngaI ÐaggIns - fôI nôn noI Ia ÐuoI Ngon ÐôI! XIn chao -
bâu gIo, Chua ban phuc cho fôI! NgaI ban Ðrandybuck cua ngaI
dâu rôI7"
"TôI không bIôf," £rodo noI, chof cam fhây Io Iang. Tâf ca ho
da quôn bang vô Morry, va Iu c na y da kha frô. "TôI o rang ông fa
da dI ra ngoaI. Ong fa noI rang dI ra ngoaI dô hif fho không khi
frong Ia nh."
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 71
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Ðuoc Iam, ngaI nôn frông chu ng va không nghI ngo gì nua:
ban cua ngaI dang o frong môf Iô hôI!" Ðo CaI noI. "TôI phaI dI
xuông va caI fhon cua ngay, nhung fôI so frông chu ng dô cho ban
ngay vao khI ông ây vô. Tôf hon Ia fôI nôn saI Nob dI fìm ông ây.
XIn chao fam bIôf fâf ca ca c nga I!" CuôI cu ng fhì ông Ðo CaI dI ra,
voI môf caI nhìn nghI ngo khac vô NguoI SaI Ðuoc va Ia c dâu.
TIông buoc chân cua ông vang dân xuông IôI dI.
"Thô nao7" NguoI SaI Ðuoc no I. "KhI nao fhì ông so mo Ia
fhu7" £rodo cân fhân nhìn dâu nIôm phong fruoc khI ông bo no. Co
vo chac chan rang do Ia dâu nIôm cua CandaIf. Thâ f su , do chinh
Ia nof chu cung ra n nhung duyôn da ng cua CandaIf, voI fhông dIôp
nhu sau:
QUAN NGUA LO NG, BREE,
Ngay Giua Nám, Nám Quân, 141S.
Fr6J6 tbân,
Tin xâu cua Jc n coi ta o Jây. Ta pbai Ji ngay. T6t bon /a
anb ncn roi kb6i Bag EnJ som, ca ra kb6i Quâ n mu6n nbâ t /a
truo c kbi bct tba ng 8au. Ta sc tro /ai som nbât kbi ta c6 tbc, ca ta
sc Ji tbc6 anb, ncu nbu ta tbây /a anb Ja Ji r6i. Hay Jc /ai m6t
tb6ng Jic p cb6 ta tai Jây, nc u anb báng qua Brcc. Anb c6 tbc tin
nguoi cbu quan (Bo Gaiì. Anb c6 tbc gáp m6t tr6ng nbu ng nguoi
ban cua ta o trcn Ðuong. m6t C6n Nguo i , gây g6, cân J6 Jcn, ca6,
tbuo ng Juoc g6i /a Nguoi 8ai Buo c. Anb ta bict c6ng cbuyc n cua
cbung ta ca sc giup anb. Hay Jc n RiccnJc//. Ta by c6ng /a cbung
ta sc gáp nbau o Jây. Nc u ta kb6ng Jcn, tbì E/r6nJ sc cb6 anb cac
/oi kbuycn.
Ðang c6i
GANDALF
T1b. Ðu ng Ju ng NO tro /ai, Jung coi bât ky /y J6 na6 Ji
nua! Ðu ng Ji ca6 ban Jcm!
T/f/b. Hay dam bao rang do chinh Ia NguoI Sa I Ðuo c fhâf. Co
râf nhIôu nguo I Ia frôn cac duong. Tôn fhâf cua anh fa Aragorn.
J.R.R ToIkIon 72
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Kb6ng pbai cang /uc na6 cung /âp /anb
Kb6ng pbai nbung ai cung /ac /6i kbi Ju ba nb
8u c ma nb cua tu6i gia sc kb6ng kb6 can
Nbu ng g6c rc sâu sc kb6ng bt gia báng
Tu tr6 ta ng sc bu ng /ai /ua b6ng
Tr6ng b6ng t6i r6i sc bu ng anb sang
Guom Ja gay tbì sc Jcm ban /ai
Kc mât ng6i r6i sc /ai tbanb Vua
T1t1t1b. Ta by c6ng /a Bo Gai sc gu i /a tbu nay ngay. Ong ta
/a m6t nguoi Jang gia, nbung tri nbo cua 6ng ta tbì nbu kbu c g6.
tbu ma cbt /u6n mu6n cb6n giâu. Ncu 6ng ta qucn, ta sc quay cbin
6ng ta.
Tam Bict!
£rodo fu mình do c Ia fhu, rôI dua no qua cho PIppIn va Sam.
"Thâf su Ia ông Ðo CaI gIa nay da Iam rôI moI chuyôn!" ông
noI. "Ong fa dang bj quay chin Iam. Nôu fôI co Ia fhu nay ngay, fhì
fâf ca chung fa Iu c nay co fhô da an foan o RIvondoII. Nhung dIôu
gì co fhô xay ra cho ông CandaIf fhô nhI7 Ong ây vIôf nhu fhô ông
ây dang o frong môf môI nguy hIôm khung khIôp."
"Ong ây da Iuôn Iam fhô fu nhIôu nam," NguoI SaI Ðuoc noI.
£rodo quay IaI va nhìn ông dây dam chIôu, fu hoI vô phân faI
buf fhu haI cua CandaIf. "Vì sao ma anh không no I voI fôI rang
ông Ia ban cua CandaIf ngay7" ông hoI. "ÐIôu nay so gIup fIôf kIôm
fhoI gIan."
"Thô sao7 Thô so co aI frong sô cac ông fIn fôI sao7" NguoI SaI
Ðuoc noI. "TôI không bIôf vô Ia fhu nay. Tâf ca nhung gì fôI bIôf Ia
fôI phaI fhuyôf phu c ông fIn vao fôI ma không co bang chu ng gì
hôf, nôu nhu fôI phaI gIup ông. Ðu sao fhì fôI cu ng không djnh noI
voI ca c ông vô fôI ngay. Ðâu fIôn fôI phaI fìm hIôu ông fruoc, va
phaI dam bao vô cac ông. Ko Thu da daf nhIô u cam bây voI fôI rôI.
Ngay khI fôI da xac djnh ro, fôI san sang noI voI cac ông bâf ky
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 73
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dIôu gì cac ông hoI. Nhung fôI phaI fhu nhân Ia," ông noI vo I môf
fIông cuo I Ia Ia, "rang fôI da hy vong cac ông so nhân fôI vì IoI ich
cua fôI. Môf nguoI san duôI dôI khI cu ng môf mo I vì fhIô u fIn
fuong va fìm kIô m dôn fình ban. Nhung o dây, fôI fIn Ia vo ngoaI
cua fôI da chông IaI fôI."
"Ðung vây - nhâf Ia vao Iuc dâu," PIppIn cuoI Ion voI môf su
nho nhom dôf ngôf sau khI doc Ia fhu cua CandaIf. "Nhung vo fhì
vân Ia vo dop, nhu chu ng fôI vâ n fhuo ng noI o Quân; va fôI dam
noI rang fâf ca chung fa so frông gIô ng nhu vây sau nhung ngay o
hang rao va nuong ranh."
"No so câ n nhIô u hon vaI ngay, hay fuân, hay nam, vIôc Iang
fhang noI Hoang Ða so khIô n anh nhìn gIông nhu NguoI SaI
Ðuoc," ông fa fra IoI, "Va cac anh so chôf fruoc, fru phI cac anh
duoc fôI fu su cu ng ran ma cac ông frông nhu fhô."
PIppIn ngôI phjch xuông, nhung Sam không bj khuâf phuc,
va anh vân nhìn NguoI Sa I Ðuo c dây hô nghI. "Iam sao ma chung
fôI bIôf rang ông chinh Ia NguoI SaI Ðuoc ma ông CandaIf noI
dôn7" anh hoI. "Anh chang bao gIo nhac dôn ông CandaIf ca, cho
dôn khI Ia fhu nay xuâf hIôn. Anh co fhô dang choI fro gIa n dIô p,
voI nhu ng gì fôI co fhô fhây, dang cô dân chung fôI dI voI anh. Anh
co fhô da ha Nguo I SaI Ðuo c fhâf va Iây quân ao cua ông fa. Anh
noI gì vô chuyôn nay7"
"Rang anh Ia môf ga cu ng dâu," NguoI SaI Ðuoc fra IoI;
"nhung fôI o rang câu fra IoI duy nhâf cua fôI cho anh, Sam
Camgoo a, Ia nhu fhô. Nô u nhu fôI da gIôf duoc NguoI SaI Ðuoc
fhâf, fôI co fhô gIôf anh. Va fôI han Ia da gIôf anh rôI ma không
cân phaI noI nhIôu dôn fhô. Nôu fôI dang fhoo duôI chIôc Nhân, fhì
fôI da co fhô co rôI - NCAY I!C NA Y!"
Ong dung dây, co vo nhu dang cho f cao vuf Iôn. Trong maf
ông Ioo ra anh sang, Ia nh Iu ng va ra Iônh. Tu phia sau fâm ao
choang, ông daf fay frôn chuôI fhanh guom dang duo c doo kin bôn
frong. Ho không dam chuyôn dông. Sam ngôI ha hôc mIông Im fhIn
fhif nhìn ông.
J.R.R ToIkIon 74
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Nhung fôI chinh Ia NguoI SaI Ðuo c fhâf, may fhay," ông noI,
nhìn xuô ng ho, maf dju dI boI môf nu cuoI chof dôn. "TôI chinh Ia
Aragorn con fraI cua Arafhorn; va fa so bao vô cac ông, du sông
hay chôf."
Co môf su Im Iang koo daI. CuôI cu ng £rodo ngâp ngung noI.
"TôI fIn Ia ông Ia môf nguo I ban fruoc khI Ia fhu nay dôn," ông noI,
"hoac if nhâf Ia fôI uoc fhô. Ong da Iam fôI so khIô p nhIôu Iân
frong dôm nay, nhung không fhoo caI ca ch ma nhung ko hâu cân
cua Ko Thu Ia m, hoac Ia fôI fuong fhô. TôI nghI ra ng môf fôn gIan
dIôp cua han so - o, so fô f hon va gây cam gIac xâu xa hon, nôu
nhu anh hIôu."
"TôI hIô u," NguoI SaI Ðuoc cuoI. "TôI co vo xâu xa nhung gây
cam gIac fôf hon. Ðu ng fhô không7 Không phaI va ng Iu c nao cung
Iâp Ianh. Không phaI nhu ng aI cu ng Iac IôI khI du ha nh."
"Nhu ng câu fho do Ia noI vô ông a7" £rodo noI. "TôI co fhô
hIôu chu ng noI gì. Nhung Iam sao ông bIôf duoc no nam frong Ia
fho cua ông CandaIf, nôu nhu ông chua bao gIo doc no7"
"TôI không bIôf," ông fa fra IoI. "Nhung fôI Ia Aragorn, va
nhung câu fho ây xuâf hIô n voI caI fôn ây." Ong ruf guom ra, va ho
fhây fhanh guom da bj gay khoang môf foof duoI chuôI. "Không
hu u du ng Iam ha, Sam7" NguoI Sa I Ðuoc noI. "Nhung da gâ n dôn
Iu c no so duoc ro n moI IaI."
Sam không no I gì.
"Ðuoc rô I," NguoI SaI Ðuo c noI, "voI su cho phop cu a Sam
chung fa so fhông nhâf vIô c nay. NguoI SaI Ðuoc so Ia nguoI dân
duong cu a cac ông. Chung fa so co môf chang duong vâf va vao
ngay maI. Thâm chi nôu nhu chung fa duoc cho phop roI kho I Ðroo
ma không bj ngan fro, fhì chu ng fa cu ng kho ma ro I khoI dây ma
không bj chu y. Nhung fôI so cô Iam mâf gIâu ca ng nhanh cang
fôf. TôI bIôf môf vaI cach ra khoI vu ng Ðroo ngoaI con duong
chinh. KhI chu ng fa fhoaf khoI bj fruy duôI, fôI so fhoo IôI
Whoafhorfop."
"Whoafhorfop7" Sam hoI. "CaI gì fhô7"
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 75
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Ðo Ia môf ngon dôI, o ngay phia bac cua con Ðuong, nam o
khoang gIua doan duong fu dây dôn RIvondoII. No cung câp môf
fâm nhìn rông khap chung quanh; va o dây chung fa so co mô f co
hôI dô nhìn quanh chu ng fa. CandaIf so dôn noI ây, nôu ông fa dI
fhoo chu ng fa. Sau Whoafhorfop cuôc hanh frình cu a chung fa so
kho khan hon, va chung fa so phaI chon gIua cac môI nguy hIôm
khac nhau."
"Iân cuôI ông fhâ y CandaIf Ia khI nao7" £rodo hoI. "Ong co
bIôf bây gIo ông â y o dâu hay dang Iam gì không7"
NguoI Sa I Ðuoc co vo frâm frong. "TôI không bIôf," ông noI.
"TôI da dI vô phia Tây vo I ông ây frong mua xuân. TôI fhuo ng
xuyôn quan saf frôn vu ng bIôn gIoI cua Quâ n frong vong vaI nam
gân dây khI ông ây bân rô n o nhu ng noI kha c. Ong ây if khI na o dô
noI nay không duo c canh ga c. Iâ n cuôI cung chu ng fôI gap nhau Ia
mu ng môf fhang Nam: o vu ng Sam £ord doc xuô ng Sông Ruou
Manh. Ong ây no I voI fôI rang công vIôc voI ông duoc fIôn hanh
kha fôf, va ông so baf dâu xuông RIvondoII vao fuâ n Iô cuôI cung
cua fhang Chin. KhI fôI bIôf rang ông fa o vô phia ông, fôI fIôn
hanh chuyôn dI cu a rIông mình. Va dIôu nay ro rang Ia không hay;
vì ro ra ng Ia da co fIn fu c nao do da dôn voI ông fa, va fôI không co
co san bôn canh dô gIup do.
"TôI gap rac rô I, dây Ia Iân dâu fIôn kô fu khI fôI bIôf ông fa.
Chung fôI phaI co fIn nhan chu, cho du nôu ông ây không fu mình
dôn. KhI fôI quay fro IaI, nhIôu nga y fruoc dây, fôI ngho nhung fIn
fuc fô haI. TIn fuc da Ian rông rang CandaIf da mâf fich va nhung
nguo I cuoI ngua da xuâf hIôn fro IaI. Nhung nguoI ÐIvos cua
CIIdor da noI voI fôI chuyô n nay; rô I sau do ho noI voI fôI rang ông
da roI khoI nha ho, nhung không co fIn fuc gì vô vIô c ông roI khoI
ÐuckIand. TôI da frông chung o con duong phia Ðông môf cach dây
Io Iang."
"Thô ông co nghI Ia cac Ky SI Ðon da Iam dIôu gì do voI
chuyôn nay không - voI su vang maf cua ông CandaIf, fôI muôn noI
vây7" £rodo hoI.
J.R.R ToIkIon 76
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"TôI không bIôf gì nhung fhu nao khac co fhô can duoc ông
fa, ngoaI fru chinh ban fhân Ko Thu ," NguoI SaI Ðuoc noI. "Nhung
dung fu bo hy vong! CandaIf vI daI hon nhu ng nguoI o Quân cac
anh bIôf nhIôu. Co môf Iuâf Ia cac anh chI co fhô fhây nhung fro
dua va dô choI cu a ông fa. Nhung công chuyôn nay cua chung fôI
so Ia nhIôm vu vI daI nhâf cua ông fa."
PIppIn ngap. "XIn IôI," ông noI, "nhung fôI môf ru ra rôI. Ðâf
châp fâf ca nhu ng hIôm nguy va Io Iang, fôI muôn Iôn gIuong hoac
Ia ngu Iuôn o chô fôI ngôI. CaI fôn Morry ngo ngân ây dâu rôI nhI7
Nôu chu ng fa pha I dI ra ngoaI dô kIôm han fhì do so Ia dIôu fô haI
sau cu ng."
Ngay Iu c do ho ngho fhây fIông cu a dong sâp IaI; rôI fIông
buoc chân vang Iôn doc fhoo IôI dI. Morry Iao vao voI Nob vôI va
duôI fhoo. Ong vôI va dong cua IaI va chon no IaI. Ong gâ n nhu
mâf fho. Ho nhìn ông cham cham voI vo Io Iang fruo c khI ông hôn
hôn: "TôI da fhây ho, £rodo a! TôI da fhây ho! Cac Ky SI Ðon!"
"Ky SI Ðon!" £rodo Ia Iôn. "O dâu7"
"TaI dây. O frong Iang. TôI ngôI bôn frong nha duoc môf gIo.
RôI không fhây câ u fro IaI, fôI bon ra ngoaI dI dao. TôI quay fro IaI
va dung ngay bôn ngoa I anh cua ngon don ngam nhìn ca c vì sao.
Thình Iình fôI ru ng mình va cam fhây co caI gì do khung khIôp
dang fruon foI gân: do Ia môf fôn fôI fam sâu fham nhâf frong sô
cac bong don bang ngang con duong, ngay sau duong vIôn cua anh
sang. No fruof dI ngay ma không gây ra môf fIông dông nao.
Không co ngua."
"No dI duong na o7" Nguo I SaI Ðuoc hoI, fhình Iình va sa c
Ianh. Morry gIâf mình, Iâ n dâu fIôn nhìn sang nguoI Ia. "TIô p dI
nao!" £rodo noI. "Ðo Ia mô f nguo I ban cua ông CandaIf. TôI so gIaI
fhich sau."
"Hình nhu no dI vô phia con Ðuo ng, vô phia dông," Morry
fIôp fuc. "TôI cô dI fhoo. Tâf nhIôn Ia no gân nhu bIôn mâf ngay;
nhung fôI vong fhoo IôI ro va dI dôn can nha xa nhâf o frôn
Ðuong."
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 77
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NguoI Sa I Ðuo c nhìn Morry voI vo ngac nhIôn. "Anh co môf
fraI fIm can dam," anh noI, "nhung ngu ngôc."
"TôI không bIôf," Morry noI, "Ðu Ia dung ca m hay ngo ngâ n.
TôI không fhô nao kìm mình duo c. TôI cam fhây nhu dang bj fhu
huf. Ðu sao dI nua fhì fôI cung dI, va fhình Iình fôI ngho fhây môf
fIông dông bôn hang rao. Môf aI do dang fhì fhâ m; va nguoI kIa
dang fhì fhâm, hoac dang rif Iôn. TôI không fhô ngho fhây fu nao
duoc no I ra. TôI không fruon gân foI fhôm chuf nao nua, vì fôI baf
dâu run ban Iôn. RôI fôI ca m fhây so khIôp, va fôI quay IaI, va djnh
chay bô vô nha, rôI fhì co caI gì do fIôn vô phia sau fôI, va fôI• fôI
nga Ian ra."
"TôI da fìm fhâ y ông fa, fhua ngaI," Nob noI xon va o. "Ong
Ðo CaI saI fôI ra ngoaI voI môf caI don Iông. TôI dI xuông công phia
Tây, va rôI nguoc Iôn công Nam. Ngay gân bôn ngôI nha cua ÐIII
Ðây Ðuong XI fhì fôI nghI Ia mình frông fhây caI gì do o frôn
Ðuong. TôI không fhô fhô Ia mình nhìn fhây no, nhung co vo nhu
Ia co haI nguo I dang dung frôn môf caI gì do, du dua no. TôI Ia Iôn,
nhung khI fôI dôn do fhì không co dâu fich gì cua ho ca, va chI co
ông Ðrandybuck nam bôn Iô duong. Ong fa co vo nhu dang ngu.
"TôI nghI Ia fôI vua nga xuông môf vung nuoc sâu," ông fa noI voI
fôI, khI fôI Iac ông. Ong fa frông râ f Ia, va ngay khI fôI vua do ông
fa dây, ông dung phaf dây va chay nguo c vô dây nhu môf con fho
ru ng."
"TôI o rang du ng Ia nhu vây," Morry no I, "cho du fôI không
bIôf Ia mình noI caI gì. TôI co môf gIâc mo kInh khIôp, ma fôI
không fhô nho gì duoc. TôI bj vo ra fung ma nh. TôI bIôf caI gì vua
nhâp vao fôI."
"TôI bIôf," NguoI SaI Ðuoc noI. "Ðo Ia HoI Tho Ðon. Cac Ky SI
han Ia da dô IaI ngua bôn ngoaI, va bi mâf qua cô ng Nam. Ðây gIo
chung so bIôf hôf fâf ca cac fIn fu c o dây, vì chung da dôn gap ÐIII
Ðây Ðuong XI; va co fhô fôn phuong Nam kIa cu ng Ia môf fôn gIan
dIôp. Co caI do co fhô xay ra frong dôm, fruo c khI chung fa roI khoI
Ðroo."
J.R.R ToIkIon 7S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"CaI gì so xay ra chu7" Morry hoI. "Ho so fân công quan fro
a7" "Không, fôI không nghI vây," NguoI SaI Ðuoc noI. "Tâf ca bon
chung chua dôn dây hôf. Va frong fruong hop nao fhì do cung
không phaI Ia ca ch cua chung. Trong bong fôI va cô dôc fhì chu ng
Ia manh nhâf; chung so không fân công công khaI môf ngôI nha
dây anh sang va co nhIôu nguoI - cho dôn khI chu ng buôc phaI
IIôu, chu ng so không Iam vây khI ma nhung cha ng duong daI o
ÐrIador vân con nam fruoc maf chu ng fa. Nhung suc ma nh cua
chung nam o su kInh haI, va môf sô nguoI o Ðroo da nam frong
nanh vuôf cua chu ng. Chung so dân daf nhung nhu ng ko bâf hanh
nay Iam nhung công vIôc ma quaI: Ðây Ðuong XI, va môf sô nguo I
Ia, va co fhô, ca nguo I ga c công nua. Chu ng da no I chuyôn voI
Harry o công Tây vao fhu HaI. TôI da quan saf chung. Ong fa
frang bôch va rung ban khI ho roI khoI ông fa,"
"Co vo nhu ko fhu dang bao quanh chung fa fu moI huong,"
£rodo no I. "Chung phaI Iam gì dây7"
"O dây, va dung dI vô phong cua anh! Chung cha c chan so
fìm ra phong nao Ia phong anh. Nhu ng can phong cua hobbIf co
cua sô frông vô phuong bac va gân maf dâf. Chu ng fa so cu ng o
dây va chan ngang cua sô va cua caI IaI. Nhung dâu fIôn Nob va
fôI so phaI dom hanh Iy cu a cac vj vô dây."
Trong khI NguoI SaI Ðuoc dI, £rodo kô nhanh IaI cho Morry
fâf ca nhung gì da xay ra kô fu bua an khuya. Morry vân con dang
doc va suy nghI va Ia fhu cua CandaIf fhì NguoI Sa I Ðuoc va Nob
fro vô.
"Thua ca c nga I," Nob noI, "TôI da koo nhu ng fâm vaI va daf
môf caI gôI ôm xuông duoI gIua môI gIuo ng. Va fôI da baf chuo c râf
gIông ca I dâu cua ngaI bang môf cuôn fham Ion mau nâu, ngaI Ðag
- ÐuoI Ngon ÐôI, fhua ngaI," anh noI fhôm voI môf caI cuoI xôch
dôn fân faI.
PIppIn pha Iôn cuoI. "Râf y nhu fhâf!" ông noI. "Nhung dIô u
gì so xay ra khI ho fhây duoc su gIa dang nay7"
"Chu ng fa so xom," NguoI SaI Ðuo c noI. "Chung fa hay hy
vong ra ng so phong fhu duoc phao daI cho dôn sang."
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 79
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Chu c cac nga I môf dôm an Ianh," Nob noI, va buoc dI dô dam
nhân phân vIôc canh cô ng cua mình.
Ho gom hanh Iy va dô dac cua ho fhanh môf dông frôn nôn
phong khach. Ho daf môf caI ghô fhâp cha n ngang cua va dong
cua sô IaI. Nhìn ra ngoaI, £rodo fhây rang dôm vân fInh Iang.
Chom sao Su fu dang dâng Iôn ro I sang phia frôn suon dôI Ðroo.
RôI ông dong cua IaI va caI nhu ng caI fhon nang nô bôn frong va
koo man IaI. NguoI SaI Ðuoc nho m Iua Iôn va fhôI fâf ca nôn dI.
Cac hobbIf nam xuông frôn nhu ng fâm chan cu a mình, chân
huong vô Io suoI; nhung NguoI SaI Ðuoc fhì cho n vj fri cua ông
frôn môf caI ghô frông ra cua. Ho noI chuyôn môf Iuc, vì Morry
vân con nhIôu câu hoI dô hoI.
"Nhay Iôn Maf Trang!" Morry cuoI khuc khich khI cuôn mình
frong chan. "Câu Ia fhâf dây, £rodo! Nhung fôI uoc gì fôI co maf o
dây dô xom. Ðam danh nhân o Ðroo so con fhao Iuâ n chuyôn nay
frong mô f fram nam nua."
"TôI hy vong fhô," NguoI SaI Ðuoc noI. RôI fâf ca ho dôu Im
Iang, va fung hobbIf môf dôu chìm dân vao gIâc ngu.

J.R.R ToIkIon S0
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 11
CON ÐAO TRONC ÐONC TOI

KhI ho chuân bj dI ngu fa I quan fro Ðroo, fhì bong fôI da foa
khap ÐuckIand; môf man suong dang Ian dân xuông fhung Iu ng
va chay doc fhoo bo sông. NgôI nha o CrIckhoIIov vân yôn Iang.
Ong ÐoIgor Ðoo cân fhân mo canh cô ng va nhìn ra. Môf cam gIac
so haI dang dâng Iôn frong ông suôf ca ngay, va ông không fhô yôn
gIâc frôn gIuong duoc.: co môf su do doa ngâm ngâm frong không
khi na ng nô cua man dôm. KhI ông nhìn va vu ng fôI, fhì co môf
bong don dang chuyôn dông duoI ca c fhân cây; canh công duong
nhu dang fu mo ra va dong Ia I ma không co môf âm fhanh nao
vang Iôn. Su kInh haI fra n ngâp ông. Ong fhu f IuI IaI, va ông dung
run rây frong môf fhoang frong pho ng. Rô I ông dong va khoa cua
IaI.
Ðôm fro nôn sâu Iang hon. Co môf fIông dông nho nha ng cua
nhung con ngua dang Ion Iuf phI do c fhoo con duong Iang. Chung
dung IaI bôn công, va ba bong don fIôn vao, gIông nhu nhung caI
bong cua man dôm fan caf ngang vung dâf. Môf nguoI fIôn dôn
bôn cua, môf nguoI kha c dung o goc kIa cu a can nha; va ho vân
dung dây, Iang Io nhu nhu ng caI bong Iam bang da, frong khI dôm
vân dân frôI. NgôI nha va nhung ngon cây dung Ia ng Io cho doI
môf cach nang nô.
RôI co môf su chuyôn dông nho frong Ia cây, va môf fIông ga
gay vang Iôn fu xa. CIo gIo khac Ia nh Ioo fruoc khI bình mInh frôI
qua. Ðong don dung fruoc cua vân bâf dông. Trong man dôm fam
fôI không co anh frang sao môf anh guom ruf ra sang Iôn, nhu môf
Iuông sang Ianh vua ruf ra khoI vo . RôI môf fIông da nh vang Iôn,
nho nhung manh mo, va canh cua rung Iôn.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 81
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Mo ra, nhân danh Mordor!" môf gIong noI nho va do doa
vang Iôn.
Ðôn cu danh fhu haI fhì canh cua kôu Iôn cof kof va nga ra
sau, voI fIông gô vo ra va fIông khoa gay fan. Nhu ng bong don
nhanh nhon dI va o.
Ngay Iuc do, doc fhoo nhung fhân cây gân do, môf fIông fu va
vang Iôn. No xo foac vao man dôm nhu môf ngon Iua frôn dInh dôI.
TH! C ÐÂY! SO HAI! I! A! KÐ TH!! TH!C ÐÂ Y!
ÐoIgor Ðoo không fho o. Ngay khI ông fhây nhung bong don
fIôn vao fu vuon, ông bIôf rang ông phaI cha y, hoac so bj fIôu dIôf.
Va ông chay, ra khoI cua, bang qua vuon, va chay qua nhung canh
dông. KhI ông bang dôn ngôI nha gân nhâf, cach do hon môf dam,
fhì ông nga bô chu ng ngay nguo ng cua. "Không, không, không!"
ông gao Iôn. "Không, du ng Ia fôI! TôI không co no!" Thoaf dâu
không aI co fhô bIôf duoc ông dang Iap bap dIôu gì. CuôI cu ng ho
hIôu rang ko fhu da dôn ÐuckIand, nhung ko xâm nhâp xa Ia. Ho
không dô mâf fhoI gIan
SO HAI! I!A! KÐ TH!!
Nha Ðrandybuck dang fhôI Iôn fIông goI Tu va vu ng
ÐuckIand, vôn da không duoc ngho fu suôf môf fram nam nay, kô
fu khI nhu ng con soI fra ng dôn fu Ðâm Iâ y Mua Ðông, khI ma
Sông Ruo u Manh vân con dong bang.
TH! C ÐÂY! TH! C ÐÂ Y!
Tu phia xa co nhung fIông fu va dap fra. Su bao dông Ian dI.
Nhu ng bong ruf khoI nha. Môf frong sô chu ng bo IaI môf chIô c ao
khoac hobbIf frôn nguong cua khI chay. TIô ng vo ngua vang Iôn
frôn duo ng Iang, va vang Iôn fhanh fIông nuoc daI, va o vun vu f xa
dân vao bong fôI. Khap ca vung CrIckhoIIov vang Iôn fIông fu va
vang vong, va nhung fIông kôu khoc va fIông chân chay râm râp.
Nhung cac Ky SI Ðon vâ n phong ao ao vô phia công Ðac. Ha y cu dô
nhung nguoI nho bo ây kôu Ia! Sauron so xu Iy chu ng sau. Trong
khI do fhì ho co môf muc dich khac: Iuc nay ho da bIô f rang ngôI
J.R.R ToIkIon S2
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nha da frông rông va chIôc Nhân da dI. Ho phong xuông nhu ng
fram bao vô o công va bIôn mâf khoI Quâ n.
Vao Iuc moI khuya £rodo fhình Iình fhuc dây fu gIâc ngu
say, nhu fhô co môf âm fhanh hay môf caI gì do khuây dông ông.
Ong fhây NguoI SaI Ðuoc dang ngôI râf canh gIac frôn ghô: maf
ông sang Iôn frong anh Iu a, vôn duoc cham soc ky va dang chay
ru c ro; nhung không fo ra môf dâu hIôu hay cu dông nao.
£rodo nhanh chong ngu fro IaI; nhung nhung gIâc mo cua
ông IaI fro nôn xao frôn voI fIông dông cua gIo va fIông vo ngua phI
nuoc daI. TIông gIo co vo nhu dang cuôn Iôn khap nha va rung Iôn;
va ông ngho fhây fu phia xa fIông fu va fhu c Iôn man daI. Ong mo
bung ma f, va ngho fhây fIông ga gay manh mo o sân quan fro.
NguoI Sa I Ðuo c koo man va gIâf manh fhon cua. TIa sang xam dâu
fIôn cua ngay chIôu vao phong, va không khi Ia nh fran vao qua
canh cua mo rông.
Ngay sau khI NguoI SaI Ðuoc danh fhu c fâf ca ho dây, ông dI
vao nhu ng can phong ngu cua ho. KhI ho fhây chu ng fhì fâf ca ho
dôu vuI mu ng ra ng ho da Iam fhoo IoI khuyôn cua ông: nhung
canh cua sô da bj pha fung va dang Iac Iu, va nhu ng fâm man
dang phâ n phâf; nhu ng caI gIuo ng bj xo foac ra, nhu ng caI gô I ôm
rach naf vuong va I frôn nô n nha; fâm fham nâu bj xo rach fha nh
fung manh.
NguoI Sa I Ðuoc ngay Iâp fuc dI dâ n ông chu quan dôn. Ong
Ðo CaI fôI nghIôp co vo ngaI ngu va so haI. Suôf ca dôm ông kho
ma nha m maf duoc |ông noI fhô) nhung ông chang ngho fhây âm
fhanh nao.
"Môf chuyôn nhu vây chua hô xay ra voI fôI!" ông gao Iôn, gIo
fay Iôn vì kInh ha I. "Kha ch khua không fhô ngu duoc frôn gIuong
ho, va nhung caI gôI ôm bj xo naf! Chu ng fa so Iam gì dây7"
"Ðuôn fhâf," NguoI SaI Ðuoc noI. "Nhung vao Iu c nay ông co
fhô duoc bình an fro IaI rô I, khI ông fhoaf khoI chu ng fôI. Chung
fôI so dI ngay. Ðu ng quan fâm dôn bua sang: môf mon dô uô ng va
môf mIông an dung Ia duoc rôI. Chung fôI so dong goI hanh Iy
frong vaI phuf nu a."
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 83
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ong Ðo CaI vôI va Iao dI dô chuâ n bj cho bây ngua Iu n cua
ho, va dô mang cho môf "mIông" an. Nhung ông nhanh chong quay
fro IaI môf cach fhâf fhân. Nhu ng con ngua Iun da bIôn mâf!
Nhu ng canh cua chuông ngua da bj mo ra vao ban dôm, va chu ng
da dI" không chI nhu ng con ngua Iu n cua Morry, ma fâf ca nhung
con ngua va cac con vâf khac o frong dây. £rodo dô sâp voI fIn fu c
nay. Ia m sao ma ho co fhô hy vo ng dôn duoc RIvondoII bang cach
dI bô, khI bj nhu ng ko fhu cuoI ngu a duôI fhoo7 CIông nhu ho dang
khoI ha nh dI dôn Maf Trang. NguoI SaI Ðuoc Im Iang môf Iuc,
nhìn cac hobbIf, nhu fhô ông dang fìm ca ch vuc dây su c Iu c va Iong
dung ca m cua ho.
"Nhu ng con ngua Iun không fhô gIup chu ng fa fhoaf khoI
nhung nguoI cuoI ngua duoc," cuôI cu ng ông noI, frâm ngâm suy
nghI, nhu fhô ông doan duoc £rodo dang nghI gì. "Chung fa dI bô
so không châm hon nhIôu dâu, frôn nhu ng con duong ma fôI djnh
dI. Ðu fhô nao fhì fôI cu ng so dI bô. Thuc an va dô dac Ia vân dô
Iam fôI suy nghI. Chung fa không fhô co gì dô an fu dây dôn
RIvondoII, ngoaI fru nhung gì chu ng fa mang fhoo; va chu ng fa
nôn mang fhoo nhIôu dô du fru ; vì chung fa co fhô bj frô, hoac baf
buôc phaI dI vong, xa khoI huong dI fru c fIôp. Cac ông co fhô mang
duoc bao nhIôu ha ng hoa frôn Iung7"
"Nhu ng gì chu ng fôI phaI mang," PIppIn fra IoI, fIm chung
xuông, nhung cô ra vo rang ông cu ng ra n hon ông fo ra |hoac cam
fhây).
"TôI co fhô mang du cho haI nguoI," Sam noI môf cach manh
mo.
"Không fhô Iam gì duoc sao, ông Ðo CaI7" £rodo hoI. "Chung
fôI không fhô co duoc môf vaI con ngua Iu n o frong Iang sao, hoac
fhâm chi chI môf con dô cho hanh Iy7 TôI không nghI rang chung
fôI co fhô fhuô chu ng, nhung chu ng fôI co fhô mua chu ng," ông noI,
vo nghI ngo, fu hoI Ia IIôu ông co du fIôn fra không.
"TôI ngo dIôu nay Iam," nguoI chu quan fra IoI buôn ba. "Co
haI hoac ba con ngua Iu n dô cuoI o duoc dong chuô ng o frong sân
cua fôI, va chu ng da mâf hôf. Nhu nhung IoaI vâf khac, ngua hay
J.R.R ToIkIon S4
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ngua Iu n dôu râf hIôm o Ðroo, chung chI con vaI con va không phaI
dô ban. Nhung fôI so Iam nhung gì fôI co fhô, fôI so saI Ðob dI vong
quanh xom co fhô Iam gì."
"PhaI," NguoI Sa I Ðuoc noI môf cach mIôn cuo ng, "ông nôn
Iam vây. TôI so Ia chung fa so phaI cô dô co duoc if nhâf Ia môf con
ngua Iu n. Nhung vIôc nay so kôf IIôu nhu ng hy vo ng co fhô khoI
hanh som, va roI dI môf cach Ia ng Io! Chung fa co fhô fhôI môf hôI
fu va dô fhông bao vô vIô c khoI hanh cua mình Iuôn. Ðo Ia môf
phân frong kô hoach cua bon chung, không nghI ngo gì nua."
"Ðo Ia môf chuf gì fhuâ n IoI," Morry noI, "va hon Ia môf chuf
gì, fôI hy vong Ia chung fa co fhô an sang frong khI chu ng fa cho
doI - va ngôI xuông dô an. Hay doI Nob da!"
CuôI cu ng fhì moI vIôc phaI frì hoan dôn hon ba gIo. Ðob fro
IaI voI fhông bao rang không co n môf con ngua hay môf con ngua
Iu n nao co fhô duoc dôI bang fình yôu hay fIôn bac khap chung
quanh - chI fru môf con: ÐIII Ðây Ðuong XI co môf con ma ông fa
co fhô so ban.
"Ðo Ia môf con vâf gIa fôI nghIôp sap chôf do I," Ðob noI;
"nhung Iao fa so không chju ban no ro hon ba Iân gIa frj cua no;
voI fình fhô cua cac ông, hoac Ia fôI không bIôf gì vô ÐIII Ðây
Ðuong XI."
"ÐIII Ðâ y Ðuong XI7" £rodo noI. "CoI chu ng Ia I Ia môf caI
bây7 CoI chung con vâf ây so quay fro IaI voI han cung voI fâf ca
hang hoa cua chu ng fa, hoac duoc dung dô gIup do fhoo doI chung
fa, hoac daI IoaI fhô7"
"TôI không bIôf," NguoI SaI Ðuoc noI. "Nhung fôI không fhô
fuong fuong ra bâf ky con vâf gì co fhô quay IaI nha vì han fa, khI
no da dI duoc. TôI cho rang do Ia môf suy finh cua NgaI Ðây
Ðuong XI: chI Ia mô f cach dô gIa fang IoI nhuân cu a han frong
cuôc ap pho nay. MôI nguy hIôm Ion nhâf Ia co fhô con vâf gIa nay
sap chôf dôn noI. Nhung co vo nhu không con Iua chon nao khac.
Han muôn gì7"
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 85
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CaI gIa cua ÐIII Ðây Ðuong XI Ia muoI haI ponny bac; va caI
gIa do qua fhâf Ia gâp ban Iân gIa frj cua môf con ngua Iun o fình
frang nhu vây. Ðo qua fhâf Ia môf con vâf gây gIo xuong ôm doI
dây chan nan; nhung chua dôn nôI Ia sap chô f dôn noI. Ong Ðo CaI
fu mình fra fIôn no, va co n dô nghj dua fhôm cho Morry muoI fam
ponny khac nhu Ia su dôn bu cho nhung con vâf bj mâf. Ong ây Ia
môf nguo I frung fhu c, va kha sung fuc nhu moI fhu o Ðroo, nhung
ba muoI ponny Ia ca môf cu sôc voI ông, va bj mac bây ÐIII Ðây
Ðuong XI fhì khIôn cho vIôc nay cang kho ma chju dung duoc.
Thâf su ra cuôI cu ng ông da dung. Sau nay moI vIôc sang fo Ia chI
co môf con ngua fhâf su bj Iây frôm. Nhu ng con khac bj xua ra, va
chay Iô ng Iôn vì hoang so, cuôI cu ng nguoI fa fhây chu ng Iang
fhang o nhung goc khac nhau o vung Ðroo. Nhung con ngua Iun
cua Morry cung da chay frôn, va cuôI cung |fhâf Ia khôn ngoan)
chung fìm duo ng fro vô Cao Nguyôn dô fìm IumpkIn Ðoo. RôI
chung duoc Tom ÐombadII cham soc môf fhoI gIan va fro nôn boo
fôf. Nhung khI fIn fu c vô nhung su kIôn o Ðroo dôn faI Tom, fhì
ông IaI guI chu ng fro IaI cho ông Ðo CaI, nguoI ma do vâ y da co
duoc nam con vo I môf caI gIa fhâf phaI chang. Chu ng phaI Iam
vIôc nang nho c hon o Ðroo, nhung Ðob dôI xu voI chu ng râf fôf; cho
nôn fom IaI fhì chu ng kha may man: chu ng da franh khoI môf
cuôc ha nh frình fôI fam va nguy hIô m. Nhung chu ng chang bao gIo
dôn duoc RIvondoII.
Tuy nhIôn, frong Iu c do fâf ca nhu ng gì ông Ðo CaI bIôf Ia
fIôn cua ông da dI fong, xâ u hay fôf cu ng ma c. Va ông con nhu ng
rac rôI khac. Môf cuôc châ n dông Io n dIôn ra khI nhu ng nguoI khac
con Ia I fro dây va ngho nhu ng fIn fu c vô cuôc dôf nhâp vao qua fro.
Nhu ng nguoI Iu hanh phuong nam da mâf kha nhIôu ngua va Ion
fIông dô IôI cho chu qua n, cho dôn khI ho phaf hIôn ra Ia môf nguoI
frong sô ho cu ng da bIôn mâf frong dôm, không aI khac hon Ia ông
ban maf Iac cua ÐIII Ðây Ðuong XI. MoI nghI ngo dô âp xuông han
ngay.
"Nôu cac ông baf duoc fôn frôm ngu a ây, hay mang han dôn
nha fôI," ông Ðo CaI gIân du noI, "cac vj nôn fu fra cho nhung fhIôf
haI cua mình va dung co quaf voI fôI nu a. Hay dI va hoI Ðây
J.R.R ToIkIon S6
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðuong XI xom fôn ban do p fraI cu a han dâu!" Nhung co vo nhu
han fa không co ban, va không aI co fhô nho ra ha n da nhâ p bon
voI ho khI nao.
Sau bua sang, cac hobbIf IaI dong goI hanh Iy fro IaI, va Iây
fhâf nhIôu dô du fru cho môf cuôc hanh frình daI hoI hon dang cho
doI ho. CuôI cu ng fhì ho cu ng khoI hanh khI gân dôn muoI gIo.
Trong Iu c do fhì foan Ðroo vô cung nao dông. CaI fro bIôn mâf cua
£rodo; su xuâf hIôn cua nhu ng nguoI cuoI ngua don; vIôc an cuop
ngua; va con pha I kô fhôm fIn fu c vô Rangor Nguo I SaI Ðuoc da
nhâp bon voI ca c hobbIf bi ân, khIô n cho câu chuyôn nay con duoc
fruyô n IaI suôf nhIôu nam yôn ca sau do. Phân Ion cac cu dân o
Ðroo va SfaddIo, va fhâm chi ca nhIôu nguoI o Combo va Archof,
da fâp hop frôn duong dô quan saf cac Iu kha ch khoI hanh. Nhung
nguo I khach khac frong quan fro fhì dung o cua hoac nhô ra fu cua
sô.
NguoI SaI Ðuo c da dôI y, va ông quyôf djnh roI khoI Ðroo
bang con duong chinh. Ðâ f ky cô gang nao dô baf dâu bang ngay
qua Iang cu ng chI so khIô n moI chuyôn fô hon: phân nua cu dân so
dI fhoo ho, dô xom ho dI dâu, va dô ngan can ho qua bô qua dâf
cua ho.
Ho chao fam bIôf Nob va Ðob, va roI khoI ông Ðo CaI vo I
nhIôu IoI cam on. "TôI hy vong Ia môf ngay nao do chung fa so gap
IaI, khI ma moI fhu IaI vuI vo fro IaI," £rodo noI. "TôI so cha ng Iam
gì fôf hon Ia o IaI frong nha ông frong yôn bình môf fhoI gIan."
Ho khoI hanh, Io Iang va chan na n, duoI nhung cap maf cua
dam dông. Không phaI fâf ca ca c khuôn maf dôu fo ra fhân fhIôn,
không phaI moI IoI dôu duo c no I ra. Nhung NguoI SaI Ðuoc duo ng
nhu duoc phân Io n nguoI o Ðroo so haI, va nhung nguo I na o ma
ông nhìn foI dôu ngâm mIông Ia I va quay dI ngay. Ong dI bô fruoc
voI £rodo, Morry va PIppIn dI kô fIôp; va cuôI cu ng Ia Sam dân con
ngua, dang cho nang frIu voI nhung gì frong dam hanh Iy ma ho
no cho no cho; nhung no cung da do chan nan hon, nhu fhô chung
fo rang su fhay dôI nay da fhay dôI vân may cua no. Sam dang
frâm ngâm nhaI môf qua fao. Anh nhof fao dây môf fuI: do Ia qua
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 87
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fang cua Nob va Ðob. "Tao dô dI duong, va ông dIôu dô ngôI nghI,"
anh noI. "Nhung fôI cho ra ng fôI so mâf ca haI fhu na y som fhôI."
Cac hobbIf không chu y dôn nhu ng caI dâu foc mach nhô ra
khoI cua, hoac nhìn qua cac bu c fuong va hang ra o khI ho dI.
Nhung khI ho fIô n IaI gân canh cu a dang xa, £rodo fhây môf ngôI
nha don u am da ng sau môf hang rao fhua: do Ia ngôI nha cuôI
cu ng frong Iang. Ong baf gap fu frong cua sô môf caI nhìn cua môf
khuôn maf faI voI dôI maf xôch bi ân; nhung no bIôn mâf ngay.
"Thô ra do Ia noI fôn nguo I phuong nam dang Iân frôn!" ông nghI.
"Tôn nay nhìn nu a gIông môf yôu fInh."
Môf nguoI khac dang nhìn cham cham qua hang rao Han co
môf cap Iông may don râm, dôI maf don fo ra khInh bI; dôI môI day
cua han biu Iôn fhanh mô f caI nhô ch mop. Han dang huf fhuôc
frong mô f caI ông dIôu don ngan. KhI ho fIôn IaI gân fhì han ru f no
ra khoI môm va nhô nuoc bof.
"XIn cha o, Cang ÐaI!" han noI. "ÐI som fhô7 CuôI cu ng cung
fìm duoc môf sô ban rôI ha7" NguoI SaI Ðuoc gâf dâu, nhung
không fra IoI. "XIn chao, nhu ng nguoI ban nho cua fôI!" ông noI voI
nhu ng nguoI kha c. "TôI cho rang ca c vj bIôf cac vj dang mang fhoo
aI chu ha7 Ðo Ia fôn Nguo I SaI Ðuoc Iuôn-vô-fich-su, chinh han!
Cho du fôI da ngho môf sô fôn kha hon. Hay coI chu ng vao fôI nay!
Va anh, SammIo, dI co dôI xu fan fô voI con ngua Iun fôI nghIôp
cua fôI chu! Pah!" han IaI nhô nuoc bof.
Sam nhanh chong quay IaI. "Va mI, Ðây Ðuong XI," anh noI,
"hay dua caI maf xâu xa
ra khoI fâm nhìn cua fa, không fhì no so bj dau dây." VoI môf
caI vuf fhình Iình, nhanh nhu môf fIa sang, môf qua fao roI khoI
fay anh va gIang dung va o muI ÐIII. Han franh dI qua châ m, va
Iâm bâm chuI rua da ng sau ha ng rao. "!ông qua fao ngon," Sam
fIôc ro no I, va rao buoc.
CuôI cung fhì ho cung da dô IaI ngôI Iang dang sau. Ðam fro
con va nhu ng nguoI dI fhoo ho cuôI cung cung da fhâm môf va
quay fro IaI công Nam. Ðang qua do, ho dI fIôp doc fhoo Con
Ðuong vaI dam nua. No ro sang fraI, Iuon vong IaI phia dông khI
J.R.R ToIkIon SS
hffp://obooks.vdcmodIa.com
no vong qua chân dôI Ðroo, va rôI no baf dâu chay nhanh xuông
vung ru ng phia duoI. Ho co fhô nhìn fhây bôn fraI mình môf sô
ngôI nha va nhung ca I Iôu hobbIf o SfaddIo frôn môf bo dôc dông
nam fhoaI fhoaI frôn dôI; dân xuông môf Iong chao sâu vô phia bac
cua Con Ðuong dây nhu ng Ian khoI bôc Iôn dân vô phia Combo;
Archof dang nam ân sau nhu ng hang cây phia sau.
Sau khI Con Ðuong dân xuông mô f Iuc, va dô IaI ngon dôI
Ðroo du ng cao ngâf va nâu fham phia sau, ho dI vao môf IôI mon
hop dân vô phuong Ðac. "Ðây Ia noI chung fa roI khoI nhung IôI dI
Iô fhIôn va dI vao nhu ng noI duoc cho gIâu," NguoI Sa I Ðuo c no I.
"TôI hy vong không phaI Ia môf "con duong faf," PIppIn noI.
"Con duong faf cuôI cu ng cua chung fôI xuyôn qua ru ng gân nhu
kôf fhuc voI môf faI hoa."
"A, nhung khI do cac ông da không co fôI voI cac ông," NguoI
SaI Ðuo c cuo I. "Con duo ng cua fôI, faf hay daI, không dI saI huong
dâu," Ong nhìn doc fhoo Con Ðuo ng. Không co aI frong fâm nhìn
ca; va ông nhanh chong dâ n duo ng xuông duoI fhung Iu ng frong
ru ng. Kô hoach cua ông, fhoo nhu ho hIô u ma không bIôf gì vô
vung Iang quô na y, Ia dâu fIôn so dôn Archof, rôI ro phaI va bang
qua phia dông, rôI cu dI fhang dô n nhung vu ng dâf daI o ÐôI
Woafhorfop. Thoo duong nay fhì ho so, nôu moI chuyôn dôu fôf
dop, caf ngang vo ng Iap Io n cua Con Ðuong, dân sâu xuô ng phia
nam dô franh Ðâ m Iây MuôI nuoc. Nhung, fâf nhIôn Ia ho so phaI
bang qua nhung dâm Iây, va nhung mô fa cu a NguoI SaI Ðuo c vô
no không fo ra dang phân khoI chu f nao. Tuy nhIôn, frong Iu c do,
vIôc dI bô không dô chju gì. Thâf ra, nôu nhu frong dôm fruoc
chang co su kIô n rac rôI nao, fhì ho co fhô fân huong cuôc hanh
frình na y dô chju hon vao Iu c na y. Maf froI chIôu sang, ruc ro
nhung không no ng. Ru ng cây frong fhung Iu ng vân dây Ia va dây
cac sa c mau, co vo fhâf fhanh bình va frong Ia nh. NguoI SaI Ðuoc
dân buoc ho dây fu fIn doc fhoo nhIôu con duong ngang doc, mac
du nôu dô fu ho dI fhì han ho so Iac ngay. Ong dI fhoo môf IôI dI
voI nhIôu nga ro vong IaI, dô IoaI bo bâf ky su fhoo doI nao.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 89
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"ÐIII Ðây Ðuong XI so quan saf khI chu ng fa roI khoI Con
Ðuong, chac chan vây," ông noI; "nhung fôI không nghI Ia han so
fu mình fhoo chu ng fa. Han bIôf kha ro nhung vu ng dâf quanh
dây, nhung ha n bIôf Ia han so không cân suc voI fôI frong rung.
CaI fôI so Ia nhu ng gì ha n so no I voI fôn khac. TôI không nghI Ia
chung dang o xa dây. Nôu chung nghI Ia chu ng fa dang dI Archof,
fhì fôf hon nhIôu."
Cho du vì nhu ng ky nang cua NguoI SaI Ðuoc hay môf Iy do
nao khac, ho không fhây dâu hIôu hay ngho fhây âm fhanh cua
bâf ky su sông nao frong suôf ca ngay hôm ây: du Ia haI chân,
ngoaI fru chIm choc; hay Ia bôn chân, ngoaI fru môf con cao va vaI
con soc. Ngay fIô p fhoo ho baf dâu dI fhoo môf IôI dI na ng nhoc vô
phuong dông, canh vâf vâf fInh Iang va fhanh bình. Ðôn ngay fhu
ba fu khI roI Ðroo fhì ho ra khoI Chofvood. Vung dâf dang dô han
xuông, fhâm chi khI ho ro khoI Con Ðuong, va bây gIo ho dang dI
vao môf day dâf rông bang phang cua nhu ng Iang quô, râf kho
khan dô djnh huong. Ho dang o xa bIôn gIo I cua vu ng Ðroo, nam
frong mô f vung hoang da không duong xa, va dang fIôn IaI gân
Ðâm Iây MuôI nuo c.
Nôn dâf fro nôn âm uof, va ho dI frôn nhu ng vu ng nuoc voI
bun Iây vuong vaI khap noI, frôn nhu ng daI rô ng nhung Iau sây va
bâc fra n dây fIông hof Iiu Io cua nhung con chIm nho ân mình dâu
do. Ho phaI mo duong môf cach câ n fhân dô gIu cho fhu c an duoc
khô rao va gIu cho mình dI dung duong. Ðâ u fIôn ho dI kha fhoaI
maI, nhung khI ho fIôp fuc dI, fhì con duong fro nôn châm dâ n va
nguy hIô m hon. Ðâm Iây fro nôn hoang daI va nguy hIô m, va
không co môf IôI dI cô djnh fhâm chi cho ca c Rangors dô fìm duoc
duong xuyôn qua cac baI Iây. Nhung con ruô I baf dâ u quây nhIôu
ho, va không khi da dây nhung con muôI va n nho xiu Iuôn vao ông
fay ao, ông quân va foc ho.
"TôI fIn Ia fôI dang bj an sông!" PIppIn Ia Iôn. "MuôI Nuoc! O
dây co nhIôu muô I hon nuo c!"
"Chu ng sông bang gì nô u chu ng không co hobbIf nhI7" Sam
hoI, gaI cô.
J.R.R ToIkIon 00
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ho fraI qua môf ngay dau khô frong caI vu ng cô dôc va kho
chju nay. Vu ng dâ f cam fra I cua ho âm uof, gIa Ianh va không fIôn
IoI, va nhu ng con côn frung hay can không dô cho ho ngu yôn.
NgoaI ra con co nhu ng sInh vâf ghô fom cu Iang va ng ngoaI dam
sây va cac buI co gây ra nhung fIông dông ma quaI gIông gIông
fIông dô. Co hang nga n con frong sô chu ng, va chu ng cu cof kof
khap chung quanh, nook-brook, brook-nook, cu fhô suôf dôm
không ngung, cho dôn khI cac hobbIf cam fhâ y gân nhu phaf dIôn.
Ngay hôm sau, ngay fhu fu, fhì chang kha hon bao nhIôu, va
ban dôm fhì hoan foan không con chuf fhoaI ma I gì. Cho du caI
bon Nookorbrookor |Sam goI chu ng fhô) da bj bo IaI dang sau, fhì
bon muôI vân cu san Iu ng ho.
KhI £rodo nam xuông, môf moI nhung không fhô nao nham
maf IaI duoc, fhì ông cam fhây rang o dang xa co môf anh sang
frong bâu froI dông: no Ioo Iôn va faf dI nhIôu Iân. Không phaI Ia
anh sang bình mInh, vì vân con nhIôu gIo nua moI foI fhoI dIôm
do.
"Anh sang do Ia gì7" ông noI voI NguoI SaI Ðuoc, nguoI dang
fro dây va dang dung, dâu huong vô phia ma n dôm.
"TôI không bIôf," NguoI SaI Ðuoc fra IoI. "Qua xa va không
fhô fhây ro duoc. Co vo nhu anh sa ng dang Ioo Iôn fu cac dInh dôI."
£rodo Ia I nam xuô ng fro IaI, nhung suôf môf Iuc daI ông vân
co fhô fhây nhung Iuông sang frang ây, va fuong phan voI chung
Ia hình bong cao fôI cua NguoI SaI Ðuoc, dang dung Iang Io quan
saf. CuôI cu ng fhì ông cung chìm va o môf gIâc ngu châ p chon.
Ngay fhu nam ho không dI qua xa khI ho da bo IaI nhung caI
hô Iôn xôn va nhu ng daI Iau sây frôn dâm Iây phia sau mình.
Vu ng dâf fruoc maf ho fro nôn dôc Iôn fro IaI. Xa xa vô phia dông
ho co fhô fhây mô f day dôI. Ngon dôI cao nhâf frong sô chu ng nam
o phia phaI cua day va hoI fach ra khoI nhu ng ngon khac. Ðo Ia
môf caI dInh hình non, hoI bang phang o faI dInh.
"Ðo Ia Woafhorfop," NguoI SaI Ðuo c noI. "Con Ðuong Cu, ma
chung fa da bo kha xa vô phia phaI, chay fha ng dôn phia nam cua
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 91
hffp://obooks.vdcmodIa.com
no va bang qua chân no không xa Iam. Chu ng fa co fhô dôn do vao
dung ngon ngay maI, nô u chu ng fa dI fha ng vô phia no. TôI dô
nghj Ia chu ng fa nôn Iam fhô."
"Ong muôn noI gì7" £rodo hoI.
"TôI muô n noI: nô u chu ng fa dôn do, vân không co gì chac
chan Ia chu ng fa so fìm fhây gì. No gân voI Con Ðuong."
"Nhung co chac chan Ia chu ng fa dang hy vo ng fìm fhây ông
CandaIf o dây không7"
"Vâng; nhung hy vong kha mong manh. Nôu ông dI fhoo
duong nay, co fhô ông ây không bang qua Ðroo, va do vây ông fa co
fhô không bIôf Ia chung fa dang Iam gì. Va du sao dI nua, fru khI
chung fa may man cu ng dôn voI nhau, không fhì chung fa so Iac
nhau; voI ông fa hay chu ng fa fhì doI o do Iâu dôu không an foan.
Nôu nhu cac Ky SI không fhô fìm fhây chu ng fa frong hoang da,
fhì chu ng co fhô so fu fìm dôn Woafhorfop. No cho phop nhìn fhây
khap chung quanh. Thâf ra, co nhIôu chIm va fhu o vung quô nay
co fhô fhây duoc chung fa, khI chu ng fa du ng dây, fu frôn dInh
dôI. Không phaI fâf ca chIm choc dôu fIn duoc, va con nhIôu fôn do
fham con ma quaI hon chu ng nua."
Cac hobbIf Io Iang nhìn vô phia nhu ng ngon dôI xa xa. Sam
nhìn Iôn vao bâu froI nhof nhaf, so phaI fhây nhung con chIm ung
hay daI bang dang Iuo n phia frôn ho vo I nhu ng dôI maf sang
không fhân fhIôn. "Ong dang Iam fôI cam fhâ y không fhoaI maI va
cô don, NguoI SaI Ðuoc!" ông noI.
"Thô ông khuyôn chu ng fôI Iam gì7" £rodo ho I.
"TôI nghI Ia," NguoI SaI Ðuoc châm chap fra IoI, nhu fhô ông
không chac Iam. "TôI nghI dIôu fôf nhâf co fhô Iam Ia dI fhang vô
phia dông fu dây nôu chu ng fa co fhô, fIôn fhang dôn day dôI,
không phaI dôn Woafhorfop. O dây chung fa co fhô dI fhoo môf con
duong ma fôI bIôf Ia chay fhang dô n chân cua chu ng; no so dân
chung fa dôn Woafhorfop fu phia bac va if frông fraI hon. O dây
chung fa so fhây nhu ng gì ma chung fa so fhây."
J.R.R ToIkIon 02
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Suôf ca ngay hôm do ho cân mân buoc dI, cho dôn khI buôI
chIôu so m va Ianh dô xuô ng. Vung dâf fro nôn khô hon va can côI
hon; nhung suong mu va hoI nuoc bôc Iôn phia sau ho frôn cac
dâm Iây. Môf vaI con chIm u sâu dang hof va fhan van, cho dôn
khI vâ ng duong do châm chap Ian vao vung fôI phia fây; rôI môf su
Im Iang frông rông dô xuô ng. Ca c hobbIf nghI dôn vIôc ngam nhìn
anh sang dju dang cua hoang hôn va nhung cua sô vuI fuoI o Ðag
Ðnd o râf xa dây.
Ðôn hôf ngay fhì ho dôn môf con suôI dô xuông fu nhu ng
ngon dôI gân vo I nhung dâm Iây dong nuo c, va ho IaI dI Iôn doc
fhoo bo cua no frong khI anh sang vân con. CuôI cu ng khI ho
ngu ng Ia I va cam fraI duo I vaI cây fông quan suI co I coc bôn bo
suôI fhì froI da fôI han. Phia fruoc ho frong bâu froI mo fôI Iu c nay
Ia nhung ngon dô I frông fraI không co cây côI gì. Ðôm do ho daf
môf nguoI dung cây, va NguoI SaI Ðuoc co vo nhu cha ngu nghô gì
ca. Maf frang dang foa sang, va frong nhu ng gIo dâu cua dôm fhì
môf Iuông sang Ia nh foa ra frôn ma f dâf.
ÐuôI sa ng hôm sau ho ngôI ca dây ngay sau khI maf froI Iôn.
Không khi Ianh gIa, va bâu froI xanh mo frong va f. Cac hobbIf
cam fhây hôI su c, nhu fhô ho vua co môf dôm ngu không bj ngaf
quang. Ho cam fhây nhu da dI kha nhIôu nhanh hon frôn nhu ng
quang duong ngan hon moI fhu- ngan hon bâf ky nhu ng gì o Quân
ma ho du nghI dôn cho dôI chân mình. PIppIn cho rang £rodo Ia
hobbIf bang haI Iâ n fruo c dây.
"Ia fhâf," £rodo noI, sIôf dây Iung, "fôI cu nghI Ia dIô u nay so
khIô n fôI bj suf dI nhIô u. TôI hy vong Ia caI qua frình gây ôm nay
không fIôp fuc vInh vIô n, nôu không fhì fôI fhanh môf hôn ma
mâf."
"Ðung no I nhu ng dIôu nhu fhô!" NguoI SaI Ðuoc nhanh nhon
noI, voI môf vo nong nay dang nga c nhIôn.
Nhu ng ngon dôI da fro nôn gân hon. Ho dI môf duong Iuon
song, fhuong nâng Iôn gân nhu hang ngan foof, IaI fhInh fhoang
IaI dô xuông nhu ng duo ng nuf fhâp hoac nhung Iô I dI dân dôn
nhung vung dâf phia dông bôn duoI. Ðoc fhoo nhu ng vôf fu frôn
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 93
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dInh cac hobbIf co fhô fhây môf caI gì do gIô ng nhu phân co n IaI
cua nhu ng bu c fuong xanh moc Iôn va nhu ng con dô, va frong
nhung vôf nuf vân con nhu ng fan fich cua nhu ng công frình cô
bang da. Ðôn dôm fhì ho dô n duo c chân cua môf duong dôc vô phia
fây, va ho cam fraI. Ðo Ia dôm mông Nam fhang MuoI, va ho da dI
khoI Ðroo duoc sau ngay.
Ðôn buôI sang fhì Iân dâu fIôn kô fu khI roI khoI Chofvood
ho fìm fhây môf IôI mon ro rang. Ho ro phaI va dI fhoo no xuông
phia nam. No dân dI kha gâ p ghônh, co vo nhu no chon môf IôI dI
duoc gIu cho cang ân kin duoI fâm nhìn cang fôf, voI ca nhu ng
dInh dôI phia frôn va day dâf o phia fây. No chìm xuông nhu ng
fhung Iu ng nho, va nhu ng bo dâf dôc hop; va noI no bang fhì fro
nôn bang phang hon va frông fraI hon ca bôn phia day nhung mô
dâf Ion va nhu ng khôI da duoc doo gof dang quan saf cac Iu kha ch
gân gIô ng nhu mô f hang ra o.
"TôI fu hoI aI da Iam con duong nay, va dô Iam gì," Morry
noI, khI ho dI bô doc fhoo nhung IôI dI nay, noI nhu ng khôI da fro
nôn Ion môf cach bâf fhuong va fao fhanh day gân nhau. "TôI
không chac fôI fhich no không: no co - o - môf vo gIông nhu môf caI
mô cô xua. Co caI mô nao o Woafhorfop không7"
"Không, chang co caI mô nao o Woafhorfop, hay o bâf ky
ngon dôI nao khac," NguoI SaI Ðuoc fra IoI. "Nhu ng NguoI o phia
Tây không sông o do, cho du frong nhung ngay sau nay ho bao vô
ngon dôI chô ng IaI ma quy dôn fu Angmar. Con duong nay duoc
Iam dô phu c vu nhu ng nguoI sông doc fhoo bo fuong, Nhung fruoc
dây kha Iâu, fu nhu ng ngay dâu cua Vuong quôc Phuong Ðac, ho
da dung nôn môf fhap canh o frôn Woafhorfop, ho goI no Ia Amon
SyI. No da bj dôf va pha huy, va bây gIo no không con gì ngoaI môf
môf vong ngôn ngang, gIô ng nhu vaI vuong mIôn frôn dâu ngon
dôI cô. Nhung no cao va dop. Tuong fruyôn rang ÐIondII da dung
do dô quan saf CIIdor-gaIad dôn fu phia Tây, frong nhu ng ngay
cua Ðô ng MInh CuôI Cu ng."
Cac hobbIf nhìn NguoI SaI Ðuoc cham cham. Co vo nhu ông
fa da hoc duoc nhu ng phop mau cô xua, cu ng nhu nhung con
J.R.R ToIkIon 04
hffp://obooks.vdcmodIa.com
duong noI hoang da. "AI Ia CIIdor-gaIad7" Morry hoI, nhung NguoI
SaI Ðuoc không fra IoI, duong nhu ông dang chìm dam frong suy
nghI. Thình môf gIong noI nho nho fhì fhâm vang Iôn:
Gi/-ga/aJ /a m6t ct cua cu a nguoi E/ccs
Bcn cây Jan bac, nguoi nbac c6ng cât ticng ca bu6n.
Ð6 /a cuong qu6c sau cung
Noi cân c6n ycn bìnb ca tu J6
Giua Ráng Nui ca Bicn Kboi xa mo
Guom cu a 6ng Jai ca tbuong cua 6ng cung cbác
mu tru cua 6ng cb6i /6i tu Jáng xa,
c6 can sa6 Jcm trcn bâu tro i /âp /anb
Jang pba t quang trcn cbic c kbicn ba c cb6i /6a
Nbung 6ng Ja Ji xa tu /âu r6i,
Va cbá ng ai c6 tbc n6i Juoc 6ng Jang o tai Jâu
ng6i sa6 cua 6ng Ja roi tr6ng tám t6 i
tai M6rJ6r noi bác am trt cì
Nhu ng nguoI kha c su ng so , vì gIong noI ây Ia cua Sam.
"Ðung dung IaI!" Morry no I.
"Ðo Ia fâf ca nhu ng gì fôI bIôf," Sam Iap bap, do maf. "TôI
hoc no fu ông ÐIIbo khI fôI con Ia môf chu nhoc. Ong â y fhuong noI
voI fôI nhu ng câu chuyôn gIông nhu vây, vì bIôf rang fôI Iuôn Iuôn
muôn bIôf vô nguoI ÐIvos nhu fhô nao. Ong ÐIIbo cung Ia nguoI
day fôI bIôf doc bIôf vIôf. Ong ÐIIbo gIa fhân yôu ây Ia môf cuôn
sach vI daI dô hoc. Va Ong cu ng Iam fho nua. Ong ây da vIôf
nhung gì fôI vua noI."
"Ong ây không vIôf Iôn no ," NguoI SaI Ðuoc noI. "No nam
frong môf baI fho co fôn Ia Su sup dô cua CIIdor-gaIad, vIôf bang
môf fhu ngôn ngu cô xua. ÐIIbo ha n Ia da djch no. TôI chua fung
bIôf dIôu nay."
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 95
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Con nhIôu fhu nua," Sam noI, "fâf ca dôu vô Mordor. TôI
không ho c phân nay, no Ia m cho fôI so dôn nôI fôI chang bao gIo
nghI Ia chinh mình rôI so dI fhoo duong nay!"
"ÐI dôn Mordor!" PIppIn Ia Iôn. "TôI hy vong Ia moI chuyôn so
không dIôn fIôn nhu vây!"
"Ðung co noI caI fôn ây Ion fhô!" NguoI SaI Ðuoc noI.
KhI ho dôn gân cuôI huong nam cua con duong fhì da gIua
ngay, va ho fhây fruoc maf mình frong anh sang ro cua maf froI
fhang MuoI, môf bo dâf mau xanh xam, dân dôn môf caI câu frôn
bo dôc o phia bac cua ngon dôI. Ho quyôf djnh so Ioo Iôn dInh cua
no ngay, frong khI anh sang vân con fra I rông. Su gIâu gIô m Iuc
nay không fhô nu a, va ho chI co fhô hy vong rang so không co ko
fhu hay fôn gIa n dIôp nao fhây ho. Ho không fhây gì chuyô n dông
frôn dôI. Nôu nhu CandaIf dang o dâu do gân do, fhì không co dâu
hIôu nao cua ông ca.
O bôn suon fây cua Woafhorfop fhì ho fìm fhây môf caI hô bj
cho, o dInh cua môf fhung Iu ng hình chon dây co chung quanh. Ho
dô Sam va PIppIn cu ng voI ngua Iun , hanh Iy va dô dac cu a ho o
dây. Ða nguo I kha c dI fIô p. Sau nua gIo vâ f va Ioo froo fhì NguoI
SaI Ðuoc cung da dôn duoc ca I ngaI va ng frôn dInh; £rodo va
Morry dI fhoo, môf Iu va không con hoI suc. CaI vach da cuôI cung
râf dôc va dây da.
O frôn dInh, nhu NguoI SaI Ðuoc da noI, ho fìm fhây môf
vong rông nhung công frình bang da cô xua, bây gIo da dô vo hoac
phu dây nhung Io p co day fu ngay xua. Nhung môf u dây nhung
hon da vo da duoc gom o gIua chu ng. Chung bj nam don nhu fhô bj
nung bang Iua. O chung quanh chu ng nhu ng Iop dâ f co bj dôf dôn
fân rô va frong ca I vo ng na y fâf ca co dôu bj chay xo m va quan ca
IaI, nhu fhô Iua vua quof qua dInh dôI; nhung không co dâu hIôu
cua bâf ky su sông nao.
Ðu ng frôn va nh cua ca I vo ng da bj fan pha nay, ho co fhô
fhây kha p chung quanh bôn duoI voI môf khung canh rô ng, vì
phân Ion dâf daI o dây frông rô ng va không co sInh vâf nao ca,
ngoaI fru vaI con duong ru ng dân vô phia nam, nam sau nhu ng
J.R.R ToIkIon 06
hffp://obooks.vdcmodIa.com
anh pha n chIôu cua nuoc fu dang sau ma ho fhây duoc dây do. Ðôn
duoI ho vô phia nam Con Ðuong Cô chay nhu môf daI ruy bang caI
dâu, ra khoI phia Tây uôn Iuon Iôn xuông, cho dôn khI no bIôn mâf
sau ca I dInh cua môf vu ng dâf fôI fam o phia dông. Không co gì
chuyôn dông frôn no. ÐoI maf fhoo duong dân vô phia dông cua no
ho fhây Rang Nu I: chân dôI gân nhâf co mau nâu va mo fhâm;
dang sau chu ng Ia nhung ngon khac cao hon mau xam, va dang
sau chu ng IaI Ia nhung dInh frang cao vuf Iâp Ianh gIua nhung
dam mây.
"Thô dây, chung fa dang o dây!" Morry noI. "Va no co vo râf
fhIôu nIô m vuI va chang co vo don moI gì ca! Chang co nuoc va noI
fru â n. Va không co dâ u hIô u gì cua ông CandaIf. Nhung fôI so
không frach ông ây vì da không doI - nôu nhu ông ây da fung dôn
dây."
"TôI fu hoI," NguoI SaI Ðuoc noI, nhìn quanh va suy nghI.
"Thâm chi nôu ông ây dôn sau chung fa môf hay ngay o Ðroo, ông
ây vân co fhô dôn dây fruoc fIôn. Ong ây co fhô phong ngua râf
nhanh khI bj fhu c op." Thình Iình ông dung IaI va nhìn vô phia
hon da frôn dInh u da; no bang phang hon nhu ng caI kha c, va
frang hon, nhung fhô no da fhoaf khoI ngon Iua. ông nhaf no Iôn
va quan saf, vân vô no gIu a cac ngon fay. "No chI moI daf Iôn dây
gân dây," ông noI. "Cac ông nghI sao vô dâu hIôu nay7"
O phia duoI maf da £rodo nhìn fhây vaI vôf frây. "Co vo nhu
môf nof, môf châ m, va fhôm ba nof nua." ông noI.
"Nof bôn fraI co fhô Ia mô f dâu frIôn C cô frong nhu ng dâu
ngoac manh," NguoI SaI Ðuoc noI. "Co fhô Ia môf dâu hIôu do ông
CandaIf dô IaI, cho du không chac Iam. Nhu ng vôf frây nay Ia Iua,
va chu ng ro rang Ia râf mo I. Nhung nhu ng dâu hIôu nay co fhô co
môf y nghI nao khac hon, va chung fa không co gì dô Iam ca. Cac
Rangors cu ng du ng cac dâu frIôn, va dôI khI ho cung dôn dây."
"Chu ng co y nghI gì, fhâm chi nôu Ia ông CandaIf vIôf
chung7" Morry ho I.
"TôI nghI rang," NguoI Sa I Ðuoc fra IoI, "chu ng co nghI Ia C3,
va am chI ra ng Caffor da o dây vao ngay ba fhang MuoI: fu c Ia ba
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 97
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ngay fruoc. No cu ng cho fhây rang ông dang vôI va va nguy hIôm
dang câ n kô, nôn ông không co fhoI gIan va cung không dam vIôf
dIôu gì daI hon hay ro rang hon. Nôu vây, chung fa phaI canh
gIac."
"TôI uoc gì chu ng fa co fhô cam fhây chac chan rang ông ây
da fao ra nhu ng dâu hIôu nay, du cho chung co y nghI gì dI nu a,"
£rodo no I. "ÐIôf duoc ra ng ông ây cu ng dang o frôn duong so dô
chju hon nhIôu, du Ia o phia fruoc hay sau chung fa."
"Co fhô," Nguo I SaI Ðuoc noI. "Vô phân mình, fôI fIn Ia ông
fa da o dây, va dang gap nguy hIôm. Co dâ u vôf Iua chay o dây; va
bây gIo fhì anh sang ma chung fa fhây ba dôm fruoc fu huong
dông da fro IaI voI fâm fri fôI. TôI doan Ia ông fa bj fân công frôn
dInh dôI nay, nhung fôI không fhô noI kôf qua cua no Ia nhu fhô
nao. Ong fa không o dây nua, va bây gIo fhì chung fôI phaI fu
frông chung mình va fu fìm duong foI RIvondoII, voI fâf ca nhu ng
gì fôf nhâf ma chung fa co fhô Iam."
"Tu dây dôn RIvondoII bao xa7" Morry hoI, nhìn quanh dây
canh gIa c. "Tu Woafhorfop fhì fhô gIoI co vo bao Iao va hoang da
hon."
"TôI không bIôf Ia Con Ðuo ng da co bao gIo duoc do bang don
vj dam fu sau Quan Tro Ðj Tu Ðo, cach Ðroo mô f ngay vô phia
Ðông, hay chua," NguoI Sa I Ðuoc noI. "Môf sô noI ra ng no xa, va
môf sô fhì noI khac. Ðo Ia môf con duong Ia, va nguoI fa fhì Iuôn
vuI mung khI dô n duo c caI dich cua mình, du fhoI gIan danh cho
no Ia daI hay nga n. Nhung fôI bIôf so cân bao nhIôu fhoI gIan khI
chinh fôI dI, voI fhoI fIôf fôf va không co ru I ro gì fhì cân muoI haI
ngay dI fu dây dô dôn Khu c Ca n ÐruInon, noI Con Ðuong caf qua
Nuoc To chay ra khoI RIvondoII. Íf nhâf fhì chung fa co haI fuân Iô
dang frình dang o fruoc maf, vì fôI nghI rang chung fa so không
fhô dung dôn Con Ðuong."
"HaI fuân!" £rodo noI. "NhIôu chuyôn co fhô xa y ra frong
fhoI gIan nay."
"Co fhô," NguoI Sa I Ðuo c no I.
J.R.R ToIkIon 0S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ho dung Im Ia ng môf Iuc frôn dInh dôI, gân bôn Iô phia nam
cua no. Trong vu ng dâf cô don nay Iân dâu fIôn £rodo nhân ra su
bo vo va nguy hIôm cua mình. Ong uoc dôn dIôn daI rang vân may
cua ông so dô ông IaI noI Quân bình Iang va fhân fhuong. Ong
nhìn xuô ng Con Ðuong dang ghof, dân nguoc IaI phia fây - vô nha
ông. Thình Iình ông nhân ra ra ng co haI bo ng don Iôm dôm dang
châm chap chuyô n dông doc fhoo no, vô phia fây; va khI nhìn IaI
Iân nua fhì ông fhây rang co ba bong don khac dang bo ra phia
dông dô gap ho. Ong Ia Iôn môf fIông va chô p Iây fay NSbb.
"Nhìn kìa," ông noI, chI xuông duoI.
Ngay Iâp fuc NguoI SaI Ðuoc Iao mình xuông nô n dâf phia
sau vong da bj hu ha I, ko o £rodo fhup xuô ng canh mình. Morry
cu ng Iao mình xuông môf bôn.
"CaI gì fhô7" ông fhì fhâm.
"TôI không bIôf, nhung fôI so dIôu fô haI nhâf," NguoI SaI
Ðuoc fra IoI.
Ho nhô Iôn Iô cua vong da fro IaI, va nhìn qua duong ranh
gIua haI hon da Iom chom. Anh sa ng không co n sa ng nua, vì ca
buôI sang da frôI qua, va nhung dam mây frôI ra khoI phia Ðông
bây gIo dang cho khuâf maf froI, nhung fhô dang baf dâu frôI
xuông. Ho co fhô fhây fâf ca nhu ng bong don, nhung ca £rodo Iân
Morry dôu không fhô nhìn ra duoc hình dang cua chu ng; nhung co
môf caI gì do noI rang o xa phia bôn duoI ây Ia cac Ky SI Ðon dang
fu hop IaI frôn Con Ðuong dang sau chân dôI.
"PhaI," NguoI Sa I Ðuo c noI, fâm nhìn cua ông ro hon khIôn
ông không nghI ngo gì.
"Ko fhu da o dây!"
Ho vôI va ruf dI va fruof xuông phia suon bac cua ngon dôI
dô fìm cac ban mình. Sam va PorogrIn không o không. Ho fham
fhu caI fhung Iu ng nho na y va ca c vach da chung quanh. Ca ch do
không xa ho fìm fhây môf con suôI nuoc frong vaf o bôn suon dôI,
va gân no Ia nhu ng dâu chân moI cach do chI môf hoac haI ngay.
Ngay o frong fhung Iung ho cu ng fìm fhây nhung dâu vôf cu a môf
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 99
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ngon Iua vua nho m Iôn gâ n dây, va nhung dâu hIôu khac cua môf
cuôc cam fraI vôI va. Co nhu ng hon da roI xuông bôn Iô fhung Iung
gân voI ngon dôI nhâf. Ðang sau chung Sam fhây mô f kho cua nho
duoc châ f râf ngay ngan.
"Không bIôf Ia ông CandaIf da dôn dây chua," anh noI voI
PIppIn. "Co vo nhu aI da sap daf nhu ng fhu nay so quay fro IaI."
NguoI Sa I Ðuoc vô cung hu ng fhu voI nhung kham pha nay.
"!oc gì fôI co fhô doI o dây va fu mình fham hIôm nhung vung dâf
o phia duoI nay," ông no I, vôI va Iao dôn con suôI dô kIôm fra cac
dâu chân.
"Chinh Ia dIôu fôI so nhâf," ông noI, khI ông quay fro vô.
"Sam va PIppIn da Iam xao fung vung dâf môm o dây, va cac dâu
vôf da bj hu ho ng hoac Iân Iôn ca. Cac Rangors da vua o dây.
Chinh ho Ia nhu ng nguoI dô IaI kho cu I ây. Nhung cung co nhIôu
dâu vôf khac không phaI duoc fao ra boI cac Rangors. Íf nhâf da co
môf IoaI duoc fao chI moI môf haI ngay fruoc boI môf dôI ung nang.
Íf nhâf môf. Iu c nay fôI không fhô cha c cha n, nhung fôI nghI Ia co
nhIôu dâu u ng." Ong ngu ng IaI va du ng suy nghI voI vo kha Io âu.
MôI hobbIf dôu fhây hIôn ra frong fâm fri mình hình anh
nhung caI ao khoac va dôI u ng cua ca c Ky SI. Nôu nhung nguoI
cuoI ngu a da fìm fhây fhung Iu ng, fhì NguoI SaI Ðuoc so dân ho
dôn môf noI nao khac fôf hon. Sam nhìn khu Iong chao voI vo vô
cu ng chan ghof, bây gIo fhì anh da ngho fhâ y fIn fu c vô cac ko fhu
cua ho o frôn Con Ðuong, chI cach do vaI dam.
"Co Io Ia chu ng fa nôn nhanh chong roI kho I dây chu, ngaI
NguoI SaI Ðuoc7" anh hoI voI vo mâ y kIôn nhân. "Trô rôI, va fôI
không fhich caI hô nay, no Iam cho fIm fôI hoI cu ng xuô ng."
"PhaI, chac cha n Ia chung fa phaI xac djnh ngay phaI Iam
gì," Nguo I SaI Ðuo c noI, nhìn Iôn va suy nghI dôn fhoI gIan va fhoI
fIôf. "Ðuoc rôI, Sam"cuôI cu ng ông noI, "fôI cu ng không fhich noI
nay; nhung fôI không fhô nghI ra noI nao fôf hon ma chu ng fa co
fhô dôn duoc fruoc khI dôm xuông. Íf nhâf chung fa da ra khoI fâm
nhìn vao Iu c nay, va nôu chu ng fa dI chuyô n fhì chu ng fa so dô bj
nhung fôn gIan dIôp fhây hon. Tâf ca nhu ng gì chu ng fa co fhô
J.R.R ToIkIon 100
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iam dI ra khoI con duong dân vô phia bac o phia nay o day dôI, noI
ma vung dâf o do râf gIông voI o dây. Con Ðuong dang bj quan saf,
nhung chu ng fa co fhô bang qua no, nôu chung fa cô dung nhung
buI cây o phia nam dô cho cha n. O phia ba c cua Con Ðuong sau
nhung ngon dôI fhì vu ng dâf fro nôn frô ng fraI va bang phang
hang da m IIôn."
"Cac Ky SI co fhô fhây chu 7" Morry hoI. "TôI muôn noI Ia, ho
Iuôn Iuôn du ng muI cua mình hon Ia maf cua ho, dô danh hoI
chung fôI, nôu nhu danh hoI Ia fu dung, if nhâf Ia frong anh sang
ban ngay. Nhung ông da IôI chu ng fôI nam xuông khI ông fhây ho
fu bôn duoI; va bây gIo fhì ông noI dôn vIôc chung fa co fhô bj fhây
nôu chu ng fa dI chuyôn."
"TôI da kha bâf cân frôn dInh dôI," NguoI Sa I Ðuoc noI. "TôI
dang râf Io Iang dô fìm dâu hIô u cu a CandaIf; nhung ca ba chung
fa Iôn do va dung IaI kha Iâu Ia môf saI Iâm. ÐoI vì nhu ng con
ngua don co fhô fhây, va dam Ky SI do co fhô dung con nguoI va
nhung dông vâf khac dô frInh fham, nhu chung fa da fhây o Ðroo.
Ðan fhân chung không fhâ y fhô gIoI bang anh sang nhu chu ng fa,
nhung hình dang cua chu ng fa so fao ra nhu ng bo ng don frong
fâm fri chu ng, ma chI co fhô maf froI dung bong moI pha huy duoc;
frong bo ng fôI fhì chung nhân fhu c duoc nhIôu dâu hIô u va hình
dang ân sau chu ng fa: cho nôn bon chung râf dang so . Va Iuc nao
chung cu ng danh hoI muI mau cua sInh vâf sông, chu ng fho m khaf
va cam ghof no. Chu ng cung co ca c gIac quan khac hon Ia nhìn hay
ngu I. Chung fa co fhô cam fhây su hIôn huu cua chu ng - no Ia fIm
chung fa dao dông, ngay khI chu ng fa dôn dây, fruoc khI chu ng fa
fhây chu ng; chu ng cam fhây chung fa ro rang hon. Va," ông noI,
gIong cu a ông chìm xuông fhanh môf fIông fhì fhâm, "chIô c Nhân
fhu huf chu ng."
"Không co cach nao frôn fhoaf chang7" £rodo noI, nhìn
quanh man daI. "Nôu fôI dI fhì fôI so bj fhây va bj san duôI! Nôu
fôI o IaI, fôI fhu huf chu ng dôn voI fôI!"
NguoI Sa I Ðuoc daf fay Iôn vaI ông. "Vân con hy vo ng," ông
noI. "Ong không don dôc. Chu ng fa hay dung dông cuI nay dô san
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 101
hffp://obooks.vdcmodIa.com
sang dôf Iôn môf anh Iua am hIôu. O dây không dô ân nau hoac
phong fhu, nhung Iua so dam nhIô m ca haI vIôc nay. Sauron co fhô
dung Iua vao nhu ng công vIôc ma quaI cua han, nhung ha n co fhô
dung fâf ca nhung fhu khac, nhung bon Ky SI nay không fhich no,
va so nhung aI su du ng no. Iua Ia ban cua chu ng fa o noI hoang
da."
"Co fhô," Sam Iap bap. "No cung Ia môf cach fôf dô noI rang
’bon fôI dang o dây’ ngoaI fru cach fhof fo dIôu do Iôn, fôI nghI
fhô."
Ho dI xuông môf goc fhâp va duo c cho chan nhIôu nhâf cua
fhung Iu ng, rôI ho nhom môf dông Iua Iôn va chuâ n bj bua an.
ÐuôI chIôu da baf dâu fan, va fIôf froI fro nôn Ianh. Ho fhình Iình
cam fhây râf doI, boI vì ho da không an bâf ky fhu gì ngoaI bua
sang; nhung ho không dam an gì hon môf bua sup fhanh dam.
Vu ng dâf o o phia fruoc frô ng rông không co chIm choc hay fhu vâf
gì, nhu ng vu ng dâf bo hoang không fhân fhIôn voI fâf ca cac chung
fôc frôn fhô gIoI. ÐôI khI cac Rangors bang qua chu ng sau nhung
ngon dôI, nhung ho râf if va không o IaI. Nhung ko du ha nh khac
râf hIôm, va râf kInh khu ng: nhung fôn quy không Iô fhInh fhoang
IaI xuô ng fu nhung fhung Iung phia bac cua Rang Nu I Suong Mu.
ChI co fhô fhây Iu khach frôn Con Ðuong , phân Ion fhuong Ia cac
nguo I Iu n, dang vôI va Iam nhu ng công chuyôn cua mình, va
không bao phi su gIup do va IoI noI voI nguoI.
"TôI không bIôf Ia fhuc an cua chung fa co fhô danh duoc dôn
Iu c nao," £rodo noI. "Chu ng fa nôn cân fhân frong nhung nguo I
cuôI, va bua sup nay không pha I Ia bua fIôc, nhung fa nôn fân
huong no nhIôu hon co fhô, nôu chu ng fa con haI fuân dô dI, va co
fhô hon."
"O noI hoang da fhì co fhu c an chu," NguoI SaI Ðuo c noI, "buI
qua, rô cây, fhao môc; va fôI co môf sô ky nang dô co fhô dI san khI
cân. Ca c anh không cân phaI Io dô n vIôc chôf doI fruoc khI mua
dông dôn. Nhung vIôc dI fìm va san fhuc an Ia môf công vIô c kha
Iâu va môf moI, va chung fa cân phaI vôI. Hay fhaf Iung buôc
bung, va hay hy vong dôn nhung ca I ban o ngôI nha cua ÐIrond!"
J.R.R ToIkIon 102
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CIa Ia nh baf dâu fang Iôn khI dôm xuông. Nhìn ra fu bôn
suon fhung Iu ng ho không fhô fhây gì ngoaI môf vung dâf xam bây
gIo dang nhanh chong bIôn vao bong fôI. Ðâu froI phia frôn fro nôn
quang da ng fro IaI va dang châm chap phu dây nhu ng vì sao nhâp
nhay. £rodo va cac ban cu a ông ngôI fum Ia I quanh ngon Iua, boc
mình frong mo ao quân va chan mô n cua mình; nhung NguoI SaI
Ðuoc co vo haI Iong voI chI môf caI ao khoac, va ngôI fach ra, frâm
ngâm nghI ngoI voI caI ông dIôu cua mình.
KhI dôm xuông va anh sang cua ngon Iua baf dâ u soI ro fhì
ông baf dâu kô cho ho nhu ng câu chuyô n dô gIu cho fâm fri cu a ho
không bj hoang so. Ong bIôf nhIô u câu chuyôn Ijch su va fruyôn
fhuyôf fu cach dây kha Iâu, vô ÐIvos va Con NguoI, vô nhung
chIôn công anh hung va ma quaI fu Nhu ng Ngay Cô Xua. Ho fu
hoI không bIôf ông da bao nhIôu fuôI, va ông da ho c duoc nhu ng
kIôn fhuc nay fu dâu.
"Hay kô voI chung fôI vô CII-gaIad," Morry chof noI, khI ông
ngu ng Ia I o cuôI câu chuyôn vô Nhu ng Vuong Quôc Cua NguoI ÐIf.
"Ong bIôf gì hon vô nhu ng baI fho ngan cô ma ông noI dô n không7"
"Thâf su Ia fôI bIôf," NguoI SaI Ðuoc fra IoI. "£rodo cung fhô,
vì no Ia m chu ng fôI râf quan fâm." Morry va PIppIn nhìn vô phia
£rodo, nguoI dang nhìn vao dông Iu a.
"TôI chI bIôf râf if, nhung gì ma ông CandaIf da noI voI fôI,"
£rodo châm chap noI. "CII-gaIad Ia nguo I cuôI cu ng cua nhu ng Vua
ÐIf vI daI o Thô gIoI CIu a. Thoo ngôn ngu cua ho , CII-gaIad co
nghIa Ia Anh Sao. VoI ÐIondII, ban cua nguoI ÐIf, ông da dôn vung
dâf -"
"Không!" NguoI SaI Ðuoc caf ngang, "fôI không nghI Ia câu
chuyôn nay nôn duoc no I vao Iuc nay khI nhung ko phu c vu cua Ko
Thu dang o gân bôn. Nôu chu ng fa co fhô dôn duoc ngôI nha cua
ÐIrond, fhì cac vj co fhô ngho no o dây, hoan foan dây du."
"Thô fhì hay kô cho chung fôI nhung câu chuyôn khac vô
nhung ngay xa xua ây," Sam van naI; "môf câu chuyôn vô nguoI
ÐIvos khI fhoI gIan frôI qua. TôI fhich ngho hon vô nhung nguoI
ÐIvos; bong fôI co vo nhu dang âp dôn kha gân rôI,"
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 103
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"TôI so kô cho ca c vj ngho câu chuyôn vô TIncrcvIoI," NguoI
SaI Ðuoc noI, "ngan gon fhôI - vì no Ia môf câu chuyôn daI ma
không aI bIôf kôf cu c, va ngay nay không co n aI, ngoaI fru ÐIrond
con nho no du ng nhu no da duoc kô vao ngay xua. Ðo Ia mô f câu
chuyôn hay, cho du no buô n, cung nhu fâf ca nhung câu chuyô n vô
Thô CIoI CIua, nhung no co fhô khIôn cac vj Iôn fInh fhân." Ong
Im Iang môf fhoang, va rô I ông baf dâu, không phaI Ia noI, ma haf
môf cach nho nhang:
La xua Ja xa canb
C6 nay cân c6n xanb
Tan J6 c cân câ n ca6
Vân mon mon m6t mau
Anb sang cân Jat Ja6
O trcn tu ng trang Jât
Tr6ng man Jcm tbám tbám
Lung /inb can anb sa6
Tincrccic/ nbay mua
Trcn ma nb Jât mu6n ma u
Am nbac cân tu6n tra6
Tbâm tbâu tu Jâu tâu
Quâ n a6 nang ru c ro
Tu ng6n nui gia báng
Bcrcn kia cu ng Jcn
Lac Juong Juoi ta n /a
C6n s6ng E/ccs cbay qua
C6 Jon ca bu6n ba
Cba ng tu ng buoc Jáng trìnb
Giua nbung /a J6 c câ n
Anb b6a cang tic m ân
J.R.R ToIkIon 104
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Trcn a6 cb6ang /ung /inb
Trcn tay a6 /âp /anb
T6c cba ng tbc6 b6ng t6i
Mc Já m /a tbu6c ticn
Cbua buoc cbân uu pbic n
Trcn Jtnb J6i buycn b6ác
Lang tbang Jc n Jta Jang
Cba ng Jân buoc c6i cang
Ngang ta ng ca ma nb mc
C6 cân tuoi /âp /anb
Duoi anb sang tráng tbanb
Qua ru ng tbám Jct tba nb
Ðc n tân nba nguo i E/ccs
Nang câ n Jang nbay mua
Ðc cba ng cân /ang tbang
Giua c6 J6c báng ngan
Giua Jon c6i ru ng tbám
Cba ng tbuong ngbc tic ng gi6
La6 cut nbu anb Juong
Giua /a J6an giua ngan
Nbac tu6n tu /6ng Jât
Lân tr6n tbung /u ng xua
Nbu ng bai tbo c6n mai
Giua nbung b6 J6c cân
N6i ticp nbau cât ticng
Rung s6i tbâm tic ng ricng
Mua J6ng ru ng run rây
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 105
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cba ng cân ngbc ticng nang
Xa tbám buoc r6n rang
La ba6 nám roi cai
Anb tráng sang nám na6
Voi c6 can cì sa6
Troi cân Jang tict gia
Trcn Jtnb J6i ca6 xa
A6 cb6ang nang tb6ang qua
Nang mu a, cbân nang x6ay
8uong bac cung cu6ng say
Ð6ng qua nang /a i Jcn
Ticng bat nang cu t ca6
Ðc mua xuân cbot cbay
Nbu ticng cbim ngân cang
Nbu tbac /u mua ngan
Tan tbanb mu6n b6t nuoc
Giua mic n rung son cuoc
H6a c/ccs no cba6 xuân
Cbân na ng /ai cbua tbuong
Cba ng ng6ng cbo nang Jc n
Mua ca bat gân bcn
Trcn bai c6 bìnb ycn
Va r6 i nang /ai tr6n
Nbung cbang tbâ t nbanb cbân
Tincrccic/! Tincrccic/!
Cba ng g6 i nang tba tbict
Báng tcn c/ccs Ja Jict,
J.R.R ToIkIon 106
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nang ngung /ai /áng ngbc
Tr6ng m6t tb6ang say mc
Nbung m6t /oi tbân cbu
Gi6ng cbang Jây quycn ru.
Bcrcn Ja Jc n Jây,
Tincrccic/ mc say
Va6 c6ng tay tba tbict
Bcrcn nbìn mát bicc
Giua su6i t6c Jcn buyc n,
Giua troi Jcm tbám tbám
8a6 run rây xa xám
Cba ng tbây anb sa6 nang
Pba n cbicu cu ng Tincrccic/
Nang ticn cua nguoi c/ccs,
Nang trinb nu tbanb tbân
Tb6ng tbai tua bicn nbân
8u6i t6c nang Jcn tbám
Canb tay bac /ung /inb
Ðtnb mc nb Ja bu6c rang
Giua b6 ca nám tbang
Nui /anb /ung xa m trá ng,
Qua J6i tbcp cua Jcn
Ru ng tbá m cbá ng náng nga y
Bicn Cacb Ngán giua b6
Nbung cu6i cu ng cân mác
H6 /ai Juoc gáp nbau
Nbu ng tbang nám xua cu
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 107
hffp://obooks.vdcmodIa.com
H6 qua nui qua ru ng
Voi ticng bat J6n mu ng
NguoI Sa I Ðuoc fho daI va ngu ng IaI môf Iuc fruo c khI ông
noI fro IaI. "Ðo Ia môf baI haf," ông noI, "fhoo cach fhuc duo c nguoI
ÐIvos goI Ia ann-fhonnafh , nhung râf kho dô haf môf cach fuong
ung bang Ca ch NoI Chung cua chu ng fa, va no cung chI Ia môf
fIông vang cua no. No noI vô cuô c gap go cua Ðoron con fraI cua
ÐarahIr va IcrcfhIon TIncrcvIoI. Ðoron Ia môf nguoI frân fhô,
nhung TIncrcvIoI Ia con gaI cua ThIngoI, môf vj Vua cua nguoI
ÐIvos o Thô gIoI CIua, khI fhô gIo I nay vân con non fro ; va nang Ia
nang frInh nu do p nhâf frong sô nhung nguoI fro fuôI o fhô gIoI
nay. KhI ma nhu ng ngôI sao hIôn Iôn frôn man suong o nhung
vung dâf phuong Ðac vân con Ia nIôm yôu fhich cua nang, va maf
nang Iâp Ianh anh sang sao froI. Trong nhu ng ngay do fhì Ko Thu
VI ÐaI, ma Sauron vung Mordor vân chI Ia môf ko phu c vu vân
han, dang cu ngu o Angband o mIôn Ða c, va cac ÐIvos o mIôn Tây
da fro IaI Thô gIoI CIua da gây ra cuôc chIô n franh voI han dô phu c
hôI IaI ca c SIImarIIs ma ha n da frô m mâf; va nhung ông cha cua
Con NguoI da fro gIup nguoI ÐIvos. Nhung Ko Thu da chIô n fhang
va ÐarahIn bj gIôf, con Ðoron frôn fhoaf kho I cuôc fan saf khung
khIôp o Rang Nu I KInh Hoang va dôn voI Vuong Quôc ThIngoI ân
sau khu ru ng o NoIdorofh. O fhâ y chang baf gap fIông haf cua
IcrcvIoI, do Ia Ðôm Trong CIo, fhoo ngôn ngu cô. NhIôu nôI buôn
dau da âp xuông ho sau do, rôI ho bj chIa cach kha Iâu. TIncrcvIoI
cu u Ðoron khoI nha nguc cua Sauron, va ho cu ng nhau vuof qua
nhung mô I nguy hIôm nghoo, va fhâm chi con danh dô Ko Thu VI
ÐaI khoI ngaI vang cua ha n, va Iây khoI caI vuong mIôn fhop cua
han môf frong ba SIImarII, nhung fhu châu bau sa ng choI nhâf,
nhu Ia môf mon qua cua chu rô cu a IcrcfhIon cho ThIngoI cha cua
nang. Nhung cuôI cu ng Ðrôn bj gIôf boI SoI dôn fu nhung caI công
cua Angband, va chang chôf frong fay cua TIncrcvIoI. Nhung nang
da Iua chon su frân fu c, dô co fhô chôf o fhô gIoI nay, dô co fhô
fhoo cha ng; va nhu ng câu haf noI rang ho da gap IaI nhau dang
sau ÐIôn Phân Ca ch, va sau môf fhoI gIan ngan ho IaI cu ng sông
va dI bôn nhau môf Iân nua o nhung ca nh rung xanh, va ho da
J.R.R ToIkIon 10S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cu ng dI qua râf Iâu fruoc khI fhô gIoI nay bj han chô IaI. Ðo Ia
IcrcfhIon TIncrcvIoI, nguoI duy nhâf gIua nhung chung IoaI ÐIvos
da fhâf su chôf va roI kho I fhô gIoI nay, va ho da mâf nang, nguoI
ma ho yôu fhuong nhâf. Nhung fu nang, cac dong doI cua nhu ng
Ianh chu a ÐIf co nguô n gô c fu xa xua da fôn faI gIu a Con NguoI.
Nhu ng fhô hô ma IcrcfhIon Ia ba fô vân con sông, va fuong fruyôn
noI rang dong doI cua ba so không bao gIo fhâf baI. ÐIrond vung
RIvondoII Ia môf frong nhung Ðong ÐoI nay. Vì Ðoron va
IcrcfhIon so sInh ra nguoI fhua kô cua ÐIor ThIngoI; ÐIvIng Trang
cua ông da kôf hôn voI ÐdronII, ông da dua fhuyô n qua vung suong
mu cua fhô gIoI vao nhu ng vung bIôn cua fhIôn duong voI SIImaroI
frôn Iông may cua mình. Va ÐdrondII da fro fhanh Vua cua
Nrcrmonor, Ia nhung nguo I mIôn Tây."
KhI NguoI SaI Ðuoc noI, ho fhây khuôn maf cua ông nhIôf
fhanh Ia fhuong, sang Iôn duoI anh sang do cua ngon Iua. Maf ông
sang Iôn, va gIong ông vang va sâu. Phia frôn ông Ia bâu froI don
Iâp Ianh anh sao. Thình Iình môf Iuông a nh sang nhaf xuâf hIôn
phia frôn caI ngaI cua Woafhorfop phia sau ông. A nh frang foa Ian
dang châ m chap Ioo Iôn ngon dôI dang phu bo ng phia frôn ông, va
nhung vì sao phia frôn ngo n dôI faf dI.
Câu chuyôn da fân. Cac hobbIf chuyô n dông va duôI nguoI
ra. "Nhìn kìa!" Morry noI. "Maf Trang dang Iôn: han Ia frô Iam
rôI."
Nhu ng nguoI kha c nhìn Iôn. Thâm chi khI ho Iam fhô, ho vân
fhây frôn dInh cua ngon dôI co caI gì do nho va fôI fuong phan voI
anh frang dang Iôn. No co fhô chI Ia môf hon da Ion hoac môf hon
da nhô ra frôn Iuông anh sang nhaf. Sam va Morry dung dây va dI
ra khoI ngon Iua. £rodo va PIppIn vân ngôI yôn Iang. NguoI SaI
Ðuoc dang quan saf anh frang frôn ngon dôI môf cach cham chu.
Tâf ca dôu co vo Im ang va fInh mjch, nhung £rodo ca m fhây môf
caI Ianh Ioo chôf nguoI dang fran ngâp fIm mình, bây gIo fhì NguoI
SaI Ðuoc không con noI nua. Ong ngôI IaI gân hon bôn ngon Iua.
Ðu ng Iu c do Sam chay nguoc fro vô fu môf bôn fhung Iu ng.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 109
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"TôI không bIôf no Ia gì," anh no I, "nhung fôI chof cam fhây
so. TôI so không ra khoI ca I fhung Iung nay du bâf ky gIa nao; fôI
cam fhây co caI gì do dang Ioo nguoc Iôn vach da."
"Anh co fhây gì không7" £rodo hoI, bâf dây.
"Không, fhua nga I. TôI không fhây gì, nhung fôI không dung
IaI dô nhìn."
"TôI co fhây ca I gì do," Morry noI, "hoac fôI nghI Ia fôI da
fhây - o phia fây noI ma anh dang nga xuô ng nhu ng maf dâf bang
dang sau bong don cua nhung ngon dôI, fôI nghI Ia co haI hay ba
bong don o do. Ho co vo nhu dang chuyôn dông vô huo ng nay."
"Hay o gân ngon Iua, huong maf ra ngoaI!" NguoI Sa I Ðuoc Ia
Iôn. "Hay gIu môf sô cây daI nhâf frong fay mình!"
Ho ngô I do, nin fho, Im Ia ng va canh gIa c, voI Iung quay vô
huong ngon Iua, môI nguoI nhìn cham cham vao nhu ng bong don
dang vong quanh ho. Không co gì xa y ra. Không co âm fhanh hoac
chuyôn dông nao frong bo ng dôm. £rodo bâf Iôn, ông cam fhây
rang phaI bo gay su Im Iang: ông muôn hof vang Iôn.
"Suyf!" NguoI SaI Ðuo c fhì fhâm. "CaI gì fhô7" PIppIn fhô f
Iôn cung Iu c do.
Phia frôn mIông cua caI fhung Iu ng nho, o bôn phia ngon dôI,
ho cam fhây hon Ia nhìn fhây, môf bong don nhom dây, môf bong
hoa c nhIôu hon. MoI vIô c nhanh chong không con gì dô nghI ngo
nua: ba hoac bôn bong don cao Ion dang dung o phia frôn bo dôc,
nhìn xuô ng phia ho. Chung don dôn nôI nhìn gIô ng nhu nhung caI
Iô don frôn caI vu ng bong fôI sâu phia sau chu ng. £rodo cam fhây
rang ông ngho fhây môf fIông rif kho nhu môf hoI fho dôc va cam
fhây ru ng mình. RôI nhu ng bong don châm chap fIôn Iôn.
Su khu ng khIôp fran ngâp PIppIn va Morry, va ho fu nom
mình xuông nôn dâf. Sam Iao vô phia £rodo. £rodo cu ng so chang
kom ca c ban mình Ia bao; ông run câm câ p nhu fhô dang Ianh
buôf, nhung nôI khung khIô p cua ông không nuôf chung caI y
muôn fhình Iình duoc doo chIôc Nhân vao. !oc muôn duoc Iam
dIôu nay frum Iôn ông, va ông không con nghI dôn dIôu gì khac
J.R.R ToIkIon 110
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nua. Ong quôn phaf dôn Co Mô, dôn fhông dIôp cua CandaIf;
nhung duong nhu co ca I gì do dang baf op ông bo qua cac IoI canh
cao, va ông muôn fuân fhoo no. Chang con hy vong gì frôn fhoaf,
hoac Ia m dIôu gì khac, du Ia fôf hay xâu: ông chI don gIa n cam
fhây Ia ông phaI Iây chIôc Nhân ra va doo vao ngon fay. Ong
không fhô noI duo c. Ong ca m fhây Sam dang nhìn mình, nhu fhô
anh bIôf rang chu mình dang gap rac rôI Ion, nhung ông không fhô
quay vô phia anh. Ong nham maf va run râ y frong môf Iuc; nhung
su khang cu nay fro nôn không fhô chju du ng duoc nua, va cuôI
cu ng ông fu fu ruf soI dây ra, va Iuô n chIô c Nhân vao ngon fro fay
fraI. Ngay fu c khac, cho du moI fhu khac vân nhu cu, am da m va
fôI fam, cac bong don fro nôn ro ra ng môf ca ch khung khIôp. Ong
co fhô nhìn fhây bôn duoI Iop vaI boc ma u don cua chung. Co fâf ca
nam bong don cao Ion: haI du ng frôn bo fhung Iung, ba dang fIôn
Iôn. Khuôn maf frang cu a chu ng dang chaf bung va cap maf
không chuf fhuong xof; duoI Iop ao khoac cua chung Ia nhu ng
chIôc ao choang mau xam daI, maI foc mau xam daI phia frôn cua
chung duoc frum nhung chIôc mu fru bac; nhung canh fay gây
guôc cua chung Ia nhu ng fhanh guom fho p. Cap maf cua chung
nhìn xuông ông va fhIôu chay ông, khI chung Iao vô I vô phia ông.
Tuyôf vong, ông ruf fhanh guom cu a mình ra, va no co vo nhu no
dang do ru c Iôn, nhu fhô no Ia môf fhanh cuI. HaI frong sô chu ng
ngu ng IaI. Tôn fhu ba cao hon nhu ng fôn co n IaI: foc cua ha n daI
va Ioo sang, va frôn mu fru cua han Ia môf caI vuong mIôn. Môf
fay han câm môf fhanh guom daI, va fay kIa câm môf con dao; ca
con dao va canh fay dôu Ioo Iôn nhu ng Iuông sang nha f. Han bang
foI vao nhao xuông £rodo.
Ngay Iu c do £rodo bang mình foI frôn nôn dâf, va ông ngho
fhây mình dang kôu fhof Iôn fhâf Ion: O ÐIborofh! CIIfhonIo! Ngay
Iu c do ông dâm xuông chân ko fhu. Môf fIông fhof dInh faI nhuc oc
vang vong khap man dôm; va ông dô xuông dau don nhu fhô môf
muI phI fIôu Ianh gIa vua fhâm dôc vao vaI fraI cua ông. Thâ m khI
khI ông bâf fInh ông vân cam fhây, nhu fhô xuyôn qua môf man
suong cuôn xoay, hình bong cua NguoI SaI Ðuoc dang Iao bô ra
khoI ma n fôI voI môf fhanh gô bôc Iua frôn ca haI fay. VoI môf nô
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 111
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iu c cuôI cu ng, £rodo buông roI guom, fhao chIôc Nhân ra khoI
ngon fay va nam chaf fay phaI cua mình frôn no.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful