CH!A TÐ C!A NH!

NC CHIÐC NHÂN 1
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TÌNH ÐÀ NC H! ! C! A
NH! NC CHIÐ C NHÂ N |TIÐP)
J.R.R ToIkIon 2
hffp://obooks.vdcmodIa.com
M!C I!C
CH!ONC 12 ÐAY Q!A KH!C CAN........................................................................................... 3
CH!ONC 13 NHIÐ! C!OC CÀP CO ....................................................................................... 31
CH!ONC 14 HOI ÐONC ÐIRONÐ........................................................................................... 60
CH!ONC 15 NHÂN X!OI PH!ONC NAM........................................................................... 111

CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 3
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 12
ÐAY Q!A KH!C CAN
KhI £rodo fInh dây, ông fhây mình vân con nam chaf chIôc
Nhân mô f cach fuyôf vong. Ong dang nam bôn ngon Iua, Iuc nay
da duoc vun cao va chay sang ru c ro. Ða nguoI ban dông hanh cua
ông dang cu I xuông bôn ông. "Chuyôn gì da xay ra7 Ong vua nhof
nhaf ây Ia aI7" ông hoI nhu dIôn daI. Ho qua vuI mung khI ngho
fIông cua ông dôn nôI không fra IoI frong môf Iu c; hoac co fhô Ia ho
chang hIôu ông hoI gì. CuôI cu ng, qua Sam ông bIôf duoc Ia ho
chang fhây gì ngoaI nhu ng bong don mo ao dang fIô n vô phia ho.
Ðâf fhình Iình Sam hoang hôf khI fhây ra ng chu mình da bIôn
mâf; va ngay Iuc do môf bong don ao vô phia anh, va anh nga ra.
Anh ngho fhây gIong cua £rodo, nhung co vo nhu no vang dôn fu
môf khoang cach xa, hoac fu duoI Iong dâf, dang vong Iôn nhu ng
fu ky Ia. Ho không fhây gì hon, cho dôn khI ho vâp qua co fhô cua
£rodo, dang na m nhu da chôf rôI, maf up xuông baI co, fhanh
guom na m o duoI ông. NguoI SaI Ðuoc ra Iônh cho ho do ông Iôn va
daf ông nam bôn canh dô ng Iua, rôI ông fa bIôn dI dâu mâf. Va
môf khoang fhoI gIan daI da frôI qua.
Sam ro rang Ia da baf dâu nghI ngo vô NguoI SaI Ðuo c;
nhung frong khI ho dang no I chuyôn fhì ông da fro vô, fhình Iình
hIôn ra fu bong fôI. Ho gIâf mình, Sam ruf guom va dung fruoc
£rodo; nhung NguoI SaI Ðuoc nhanh chong quy môf chân xuô ng.
"TôI không phaI Ia môf Ky SI Ðon, Sam a," ông dju dang noI,
"hay Ia môf bon voI chu ng. TôI da fhu cô kham pha su dI chuyôn
cua chung; nhung fôI không fìm fhây gì hôf. TôI không fhô nghI
duoc vì sao chung IaI bo dI va không fân công fro IaI. Nhung không
hô co ca m gIac gì vô su hIô n huu cu a chu ng o bâf ky dâu gân dây."
J.R.R ToIkIon 4
hffp://obooks.vdcmodIa.com
KhI ông ngho fhây nhu ng gì £rodo kô IaI, ông fro nôn vô
cu ng fâp frung, rôI ông Ia c dâu va fho daI. RôI ông ra Iônh cho
PIppIn va Morry dun cang nhIôu nuoc nong cang fôf frong nhu ng
caI âm nho, va dung no dô rua vôf fhuong.
"CIu cho Iua cha y dôu, va gIu cho £rodo âm!" ông noI. RôI
ông du ng dây va buoc dI, va noI voI Sam. "TôI nghI Ia Iu c na y fôI
da hIôu ro hon," ông kho gIong no I, "Co vo nhu chI co nam ko fhu.
Vì sao fâf ca bon chung chua dôn dây, fôI không bIô f; nhung fôI
không nghI Ia chu ng cho doI su kha ng cu. Chu ng da ruf IuI vì vân
dô fhoI gIan . Nhung không xa dây, fôI so Ia fhô. Chung so fro IaI
vao môf dôm khac, nôu chung fa không fhô frôn fhoaf. Chung co
fhô chI doI, boI vì chung nghI rang mu c fIôu cua chung da gân nhu
hoan fha nh, va chIôc Nhân không fhô bay dI dâu xa. Sam a, fôI so
rang chu ng fIn ra ng chu cua anh da bj môf vôf fhuong chôf nguoI
so khuâf phu c ông ây fhoo y muôn cua chung. Chu ng fa so fhây!"
Sam nâc Iôn dây Iô. "Ðung fuyôf vong!" NguoI SaI Ðuoc noI. "Ðây
gIo fhì anh phaI fIn fôI. £rodo cua anh duoc Iam bang nhu ng châf
IIôu cung ran hon Ia fôI doan, cho du CandaIf da noI fhô. Ong fa da
không bj gIôf, va fôI nghI rang ông fa khang cu IaI suc manh ma
quy cua vôf fhuong Iâu hon cac ko fhu cu a ông mong doI. TôI so
Iam fâf ca nhung gì co fhô dô gIup do va chu a cho ông fa. Hay bao
vô ông ây cho fôf, frong khI fôI dang dI!" Ong vôI va Iao dI va bIôn
mâf vao bong fôI.
£rodo ngu ga ngu gâf, cho du vôf fhuong cua ông dang phuc
hôI châ m chap, va môf con Ianh chôf nguoI dang Ian foa fu vaI ông
xuông fay va suon. Cac ban cua ông quan saf ông, Iam âm cho ông,
va rua vôf fhuong cho ông. Ðôm châm cha p frôI dI frong moI môf.
Ðình mInh da hIô n ra frôn bâu froI, va fhung Iung dang phu dây
anh sang xam, khI ma NguoI SaI Ðuoc cuô I cung da fro IaI.
"Nhìn na y!" ông kôu Iôn; va ông khom nguoI nhâ c Iôn fu maf
dâf môf caI ao khoac don nam ân frong bong fôI. Phia frôn no môf
foof co môf duong vIôn bj chom rach. "Ðo Ia nhaf guom cua £rodo,"
ông noI. "TôI so Ia no chI Ia m cho ko fhu cua ông bj fhuong,; boI vì
no không gây ra fac haI gì, nhung fâf ca nhu ng duo ng guom gây ra
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 5
hffp://obooks.vdcmodIa.com
vôf dâm nay Ia vj Vua khung khIô p cua chung. CaI fôn cua han
cang khu ng khIôp hon nua, ÐIborofh."
"Va khu ng khIôp hon nua voI £rodo Ia caI nay!" ông IaI cuI
xuông va nhâc Iôn môf con dao daI mong. Anh sang Ianh foa ra
bôn frong no. KhI NguoI SaI Ðuoc nâng no Iôn ho fhây gâ n cuôI
IuoI cua no co mô f vôf khia va môf dIôm bj bo gay. Nhung fhâm chi
khI ông dua no Iôn frong anh sang, ho vân nhìn no dây kInh haI,
boI vì IuoI guom duong nhu dang fan chay, va bIôn mâf nhu môf
Ian khoI frong không khi, chI con dô IaI caI chuôI frôn fay NguoI
SaI Ðuoc. "TroI oI!" ông kôu Iôn. "Ðo chinh Ia IuoI dao bj nguyô n da
gây ra vôf fhuong. Ðây gIo con râf hIôm ky nang co fhô du ng dô
chua Ianh IaI duoc nhung vôf fhuong fu nhung fhu vu khi ma quy
nay. Nhung fôI so Iam fâf ca nhu ng gì fôI co fhô."
Ong ngô I xuông frôn nôn dâf, va daf caI chuôI dao gam frôn
dâu gôI mình, rô I ông haf vang châ m raI mô f baI haf bang môf fhu
ngôn ngu cô. RôI ông daf no sang môf bôn, ông quay sang £rodo va
noI bang nhung IoI nho nhang ma nhung nguo I khac không fhô
ngho duo c. Tu mô f caI fuI nho o fhaf Iung, ông ruf ra nhu ng caI Ia
daI.
"Nhu ng caI Ia nay," ông noI, "fôI da dI kha xa dô fìm; vì caI
cây nay không moc frôn nhu ng ngo n dôI fro c; ma fu nhu ng buI cây
o xa phia nam cua Con Ðuong. TôI fìm fhây no frong bong fôI boI
muI cua nhung chIôc Ia cua no." Ong cha naf môf chIôc Ia frong
nhung ngon fay cua mình, va no foa ra môf muI fhom ngof va
hang. "May man Ia fôI co fhô fìm duoc no, boI vì no Ia môf duoc
fhao ma Con NguoI o phia Tây da mang dôn cho Thô CIoI CIu a. Ho
daf fôn cho no Ia AfhoIas, bây gIo fhì no mo c raI rac va chI co o
nhung noI gâ n chô cua ho o hoac cam fraI vao ngay xua; va o
phuong Ðac fhì không aI bIôf no, ngoaI fru nhu ng aI da dI vao
Hoang Ða. No co nhu ng finh nang vI daI, nhung voI môf vôf
fhuong nhu fhô nay fhì kha nang cuu chua cua no Ia râf nho."
Ong no m nam Ia vao nuoc sôI va rua vôf fhuong frôn vaI
£rodo. MuI cua hoI nuo c fhâf dô chju, va nhu ng aI không bj
fhuong dôu cam fhây fâm hôn mình fro nôn fInh Iang va fhoaI
J.R.R ToIkIon 6
hffp://obooks.vdcmodIa.com
maI. IoaI duoc fhao nao cung co chuf fac dung voI vôf fhuong, vì
£rodo ca m fhây vôf fhuong va ca cam gIac gIa buôf dang dju dI o
bôn suon mình; nhung fay ông vân chua fro IaI voI su sông, va ông
không fhô nâng Iôn hay dung Ia I ban fay mình. Ong vô cu ng hôI
hân vô su ngu dô f cua mình, va frach mang mình fhâm fô vô su
fhIôu y chi; boI vì bây gIo ông da nhân fhuc rang khI doo chIôc
Nhân va o ông da không fuân fhoo uoc muô n cua chinh mình ma
fhoo Iônh cua ko fhu. Ong fu hoI Ia mình co phaI chju fan fâf vInh
vIôn không, va bây gIo Iam sao ho co fhô fIôp fu c cuôc ha nh frình.
Ong cam fhây qua yôu không fhô du ng dây nôI.
Nhu ng nguoI kha c fhao Iuân vô chinh vân dô nay. Ho nhanh
chong quyôf djnh rang phaI roI khoI Woafhorfop cang som cang
fôf. "Ðây gIo fôI nghI rang," NguoI SaI Ðuoc noI, "ko fhu so quan
saf noI suôf mây ngay qua. Nôu CandaIf da fung dôn dây, fhì ông
han phaI rôI dI, va ông so không fro IaI. Ðu fhô nao fhì khI dôm
xuông chung fa so o frong môf fình fhô vô cu ng nguy hIôm fu cuôc
fân công dôm qua, va chung fa kho ma gap môI nguy hIôm nao
hon du dI bâf ky dâu."
Ngay khI froI da sang ro, ho vôI va an va do ng goI hanh Iy.
£rodo không fhô dI, nôn ho chIa sô hanh Iy fhanh bôn phân Ion
hon, va daf £rodo Iôn con ngua Iu n. Trong vaI ngay gân dây fhì
fình frang cua con vâf fôI nghIôp na y da caI fhIôn fuyôf voI; va co
vo nhu no da boo hon va khoo hon, va baf dâu fo ra quyôn Iuyôn
nhung nguoI chu moI, dac bIôf Ia Sam. Su dôI xu cua ÐIII Ðây
Ðuong XI han Ia râf fô va cuôc ha nh frình vao noI hoang da fhô
nay han Ia fôf hon nhIôu so voI cuô c sông fruo c dây cua no.
Ho baf dâu kho I hanh vô phia nam. ÐIôu nay co fhô nghIa Ia
bang qua Con Ðuong, nhung no Ia con duong nhanh nhâf dô dôn
nhung noI nhIôu ru ng hon. Va ho cân châf dôf; vì NguoI SaI Ðuoc
noI ra ng £rodo câ n phaI duoc gIu â m, dac bIôf Ia vô dôm, frong khI
Iua so bao vô fâf ca ho. Ðo cu ng Ia kô hoach cua ông dô Iam ngan
cuôc hanh bang cach caf ngang ca I vong Iap Ion cua Con Ðuong: fu
phia dông dang sau Woafhorfop no dôI huo ng va ro môf huong râf
rông vô phia bac.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 7
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ho châm chap va cân fhân vong vô nhung vach da o fây nam
ngon dôI, va fIôn dI môf Iuc bôn Iô Con Ðuo ng. Không co dâu hIôu
cua ca c Ky SI. Nhung fhâ m chi khI ho dang vôI va bang qua ho
vân ngho fu phia xa co haI fIông Ia: môf gIo ng Ianh gIa câf fIông
goI va môf gIong Ianh gIa fra IoI. Ho rung mình va fIôn foI fruoc,
va fIôn vao nhung buI râ m o phia fruoc. Vung dâf phia fruoc ho
dôc vô huong nam, nhung no râf hoang da va không co duong xa gì
ca; nhu ng bu I râm va nhung fhân cây ca n côI frong nhu ng IôI dI
day voI nhu ng khoang frông can côI nam gIua. Co fhì if, khô can
va xam xjf; nhung chIôc Ia frôn cac buI cây fhì phaI mau va roI
ru ng.
Ðo Ia mô f vung dâf không nIôm vuI, va cuôc hanh frình cua
ho fhì châm chap va u am. Ho noI chuyô n râf if khI ho Iô buoc dI.
TIm £rodo dây dau buôn khI ông quan saf ho dI ca nh ông, dâu cu I
xuông va Iung ho oan Iôn vì hanh Iy. Thâ m chi NguoI SaI Ðuoc
cu ng duo ng nhu môf moI va nang nô.
Truoc khI ngay dI bô dâu fIôn châm duf fhì vôf fhuong cua
£rodo Ia I ba f dâu dau fro IaI, nhung ông không noI gì vô chuyôn
nay suôf môf Iu c Iâu. Ðôn ngay frôI qua ma không co su fhay dôI gì
nhIôu vô nôn dâf hay phong ca nh, ngoaI fru vIôc phia sau ho
Woafhorfop dang châm cha p chìm dân, va phia fruoc ho fhì nhung
ngon nu I phia xa co vo gân hon môf chuf. Nhung fu do dôn nay ho
vân không fhây hay không ngho nhung fIô ng kôu chung fo ko fhu
dang danh dâu duong hay dang duôI fhoo ho. Ho râf so nhung gIo
buôI fôI, va caf cu fung dôI canh gac frong dôm, cho doI dô fhây
nhung bong don Ion Iuf xuâf hIôn bâf ky Iu c nao frong ma n dôm
xam, duoc chIôu sang Io mo boI anh frang sau man mây; nhung ho
không fhây gì, va không ngho fhây gì ngoaI fIông nhung chIô c Ia
va co quaf quoo. Ho chua hô co cam gIac vô su hIô n huu ma quy da
âp dôn ho fruoc cuôc fân công frong fhung Iung. Co vo nhu dang
fran frô hy vong rang ca c Ky SI da IaI Iac IôI ho. Co fhô chu ng
dang cho doI dô fhu c hIô n môf cuô c phu c kich o vu ng dâf hop
chang7
Ðôn cuôI ngay fhu nam fhì vu ng dâf bang dâu duoc nâng
dân Iôn ra kho I vung fhung Iung ca n rô ng raI ma ho da dI xuông.
J.R.R ToIkIon S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iu c nay fhì Nguo I SaI Ðuoc da chuyôn Iô I dI cua ho vô huo ng Ðac,
va dôn ngay fhu sau fhì ho da dôn duoc dInh cua môf duong dôc
daI fhoaI fhoaI, rô I ho fhây phia fruoc Ia ca mo dôI gô Iôn xôn. Tu
xa phia duoI ho co fhô fhây Con Ðuong da uôn vong qua chân
nhung ngon dôI; va o phia phaI cua ho môf con sông xam dang
sang mo Iôn frong anh maf froI nha n nhaf. O khoang cach xa ho co
fhô fhoang fhây môf con sông kha c frong fhung Iu ng qua nu a bj
suong mu cho phu.
"TôI so Ia chu ng fa phaI fro IaI Con Ðuong môf Iu c," NguoI
SaI Ðuoc noI. "Ðây gIo chu ng fa phaI dôn Con Sông HoarvoII, ma
nguo I ÐIvos goI Ia MIfhôIfhI. No chay doc ra khoI Ðffonmoors, dô
Iuon xuô ng phia bac cua RIvondoII, va nhâp vao dong Nuoc To o
phia Nam. Sau doan do fhì môf sô nguo I goI Ia Iu Xam. Ðo Ia môf
con nuoc Ion fruo c khI no dôn duoc voI ÐIôn. Không co cach nao
vuof qua no fu duoI nguôn cua no o Ðfformoors, ngoaI fru Cây Câu
CuôI Cu ng ma Con Ðuong bang qua."
"Thô con sông kIa ma chung fa co fhô fhây fu xa o dây Ia gì7"
Morry ho I.
"Ðo Ia Nuoc To, ÐruInon cua RIvondoII," NguoI SaI Ðuoc fra
IoI. "Con Ðuong chay bang qua Iô cua nhu ng ngon dôI suôf nhIôu
dam fu Cây Câu dân dôn Khuc Can cua ÐruInon. nhung fôI vân
chua nghI xom chu ng fa so bang qua dong nuoc bang ca ch nao.
Tu ng con sông nôI fIôp nhau! Chung fa so fhâf su may man nôu
Cây Câu CuôI Cu ng không chông IaI chung fa."
Ngay hôm sau, vao Iuc sang som, ho IaI dI xuông vu ng bIôn
gIoI cua Con Ðuo ng. Sam va Nguo I SaI Ðuo c dI fruoc, nhung ho
không fhây dâu hIôu gì cu a bâf ky nguo I Iu kha ch hay ky sI nao.
ÐuoI bong fôI cua nhung ngon dôI o dây co chuf nuoc mua. NguoI
SaI Ðuoc cho ra ng no da roI xuông haI ngay fruoc dây, va da Iam
frôI dI fâ f ca cac dâu chân. Không co nguoI cuoI ngua nao bang qua
dây fu Iu c do, nhu nhu ng gì ma ông co fhô fhây. Ho vôI va Iao doc
dI hôf fôc Iu c, va sau môf vaI dam fhì ho fhâ y Cây Câu CuôI Cung
phia fruoc, o duoI dInh cua môf duong dôc phang nga n. Ho so phaI
fhây nhung bong don doI san o dây, nhung ho không fhâ y gì.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 9
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NguoI Sa I Ðuo c dân ho dôn ân duoI môf buI cây o bôn Con Ðuong,
frong khI ông dI vô phia fruoc dô fham hIôm.
Môf Iuc sau ông vôI va quay vô. "TôI không fhây dâu hIô u
nao cua ko fhu," ông noI, "va fôI không bIôf Ia dIôu nay co y nghIa
nhu fhô nao. Nhung fôI fìm fhây môf fhu râf Ia."
Ong chìa fay ra, va dua ra môf mâu châu bau mau xanh
nhaf. "TôI fhây no o frong dam bun gIua Cây Câu," ông noI. "Ðo Ia
boryI, mô f hon da cua nguo I oIf. No duoc daf do, hay chI vô fình roI
xuông, fôI không fhô noI duoc; nhung no mang cho fôI hy vo ng. TôI
so dung no nhu môf dâu hIôu rang chu ng fa co fhô bang qua Cây
Câu; nhung sau do fhì fôI không dam dôn voI Con Ðuo ng ma
không co môf dâu hIôu ro hon."
Va ho IaI fIôp fuc dI ngay. Ho bang qua Cây Câu môf cach an
foan, cha ng ngho fhây gì ngoaI fIông nuoc xoay qua ba công vom
Ion. ÐI môf dam nua ho dI vao môf kho nuI dân vô phia bac xuyôn
qua nhu ng day dâf dôc na m o phia fraI Con Ðuong. O dây NguoI
SaI Ðuoc ro sang môf bôn, va ho som fhây mình Ia c frong môf
vung mo fhâm nhu ng fhân cây fôI fam moc dây gIua chân cua
nhung ngon dôI u ru.
Cac hobbIf vuI mu ng khI duoc ro I khoI nhu ng vu ng dâf u am
va Con Ðuong nguy hIô m; nhung vu ng dâf nay co vo do doa va
không fhân fhIôn. KhI ho dI fIôp fhì nhu ng ngo n dô I co vo duoc
nâng dân Iôn. Ðây do frôn nhung roo cao va chop nu I ho fhoang
fhây nhu ng buc fuong da cô daI, va nhu ng ngon fha p bj huy hoaI:
chung co môf vo râf dang ngaI. £rodo, nguo I không phaI dI bô , co
fhoI gIan dô nhìn vô phia fruoc va nghI nghI. Ong nho Ia I câu
chuyôn cua ÐIIbo vô cuôc hanh frình cua ông va nhu ng ngon fhap
dây do doa o nhu ng ngo n dôI phia bac Con Ðuong, frong Iang quô
gân voI khu ru ng Quy Không Iô noI ma cuôc phIôu Iuu nghIôm
frong dâu fIôn cu a ông da xay ra. £rodo doan Ia ra ng Iuc nay ho
dang o cung môf vung dâf, va fu hoI không bIôf ho co vô fình bang
qua gân noI do không.
"AI sông frong vung dâf nay7" ông hoI. "Va aI da dung Iôn
nhung ngon fhap nay7" Ðây Ia vu ng dâf quy không Iô a7"
J.R.R ToIkIon 10
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Không!" NguoI SaI Ðuoc noI. "Quy Không Iô không bIôf xây
dung. Không aI sông o vu ng dâf nay ca. Con NguoI da fung sông o
dây, fruoc dây râ f Iâu; nhung hIô n nay không co n nua. Ho fro
fhanh fhanh nhu ng con nguoI dô c ac, nhu fruyôn fhuyôf da kô, vì
ho da o duoI bong fôI cua Angmar. Nhung fâf ca da bj pha huy
frong cuôc chIôn franh da dân Vuong quôc Phia Ða c dôn su kôf
IIôu cua no. Nhung Iu c nay fhì nhu ng ngon dôI da quôn Iang no fu
râf Iâu, cho du bong fôI vâ n con nam frôn vung dâf."
"Ong da bIôf vô câu chuyô n nay o dâu, nôu nhu fâf ca cac
vung dâf dôu vang Iang va quôn Iang7" PorogrIn ho I. "ChIm choc
va muông fhu không kô IaI nhung câu chuyôn nay cho con chau
cua chung."
"NguoI fhua kô cua ÐIondII không quôn Iang fâf ca moI
chuyôn frong qua khu," NguoI Sa I Ðuo c noI; "va con nhIôu fhu
khac fôI không fhô kô vâ n co n duoc nho o RIvondoII." "Ong co
fhuong dôn RIvondoII chu7" £rodo noI. "Thuong," NguoI SaI Ðuoc
noI. "TôI sông o dây môf fhoI gIan, va fôI vân fhuo ng vô do khI co
fhô. TraI fIm cua fôI o dâf, nhung sô phân cua fôI không phaI Ia
ngôI nghI ngoI an bình, fhâm chi frong nhu ng ngôI nha yôn a o
ÐIrond."
Iu c nay nhung ngon dôI baf dâu vây Iây ho. Con Ðuo ng dang
sau ho dân dôn Sông ÐruInon, nhung ca haI dôu da khuâf khoI
fâm nhìn. Cac Iu khach dI vao môf fhung Iung daI; hop, cho sâu,
fôI fam va Iang Io. Cây côI voI nhung gôc rô gIa va chang chjf froo
ru xuông cac vach da, va dôn IaI dang sau nhu ng va ch dôc cao cua
ru ng fhông.
Cac hobbIf fro nôn râf mô f moI. Ho dI râf châm, boI vì ho
bang qua môf vung dâf không duong sa, ngôn ngang cây nga va da
vo. KhI co fhô fhì ho franh phaI Ioo dô do cho £rodo, va boI vì fhâf
su râf kho dô fìm môf con duong dân Iôn khoI nhu ng fhung Iu ng
hop. Ho da fraI qua haI ngay faI dây khI fhoI fIôf baf dâu âm uof.
CIo baf dâu fhôI manh ra khoI phia Tây va raI nuo c xuông nhu ng
vung bIô n phia xa frôn nhu ng caI dâu don cua nhu ng ngon dôI
frong nhung con mua nhu fruf nuo c. Ðôn hoang hôn fhì ho da uof
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 11
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dâm, va buôI cam fraI cua ho cu c ky am dam, vì ho không co fhu gì
dô dôf Iu a ca. Ngay fIôp fhoo fhì nhu ng ngo n dôI vân fIôp fuc nhô
Iôn cao hon va dôc hon phia fruoc ho, va ho baf buôc phaI quay
sang phia bac, ra khoI IôI dI cua mình. NguoI SaI Ðuoc co vo nhu
baf dâu Io Iang: ho da ra khoI Woafhorfop gân muo I ngay, va sô
Iuong fhuc du fru cua ho da baf dâu gIam dI nhIôu. TroI vân fIôp
fuc mua.
Ðôm do ho cam fraI frôn môf daI da voI môf buc fuong da
phia sau, o dây co mô f caI hang can, môf caI hôc nông an vao vach
da. £rodo không ngu duoc. CaI Ianh va âm uof khIô n cho vôf
fhuong cua ông cang dau hon bao gIo hôf. va su dau nhuc cu ng voI
cam gIa c Ianh khIôp khIôn ông không fhô ngu. Ong nam sâp, quay
dI quay IaI va Iang ngho môf cach khIôp so nhu ng fIông dông frôm
fhâm cu a ban dôm: gIo fhôI frôn cac ko da, nuoc nho gIof, môf vôf
nuf, fIông roI fu c fac fhình Iình cua nhung hon da. Ong cam fhây
nhu cac bong don dang fIôn foI vây phu Iây ông; nhung khI ông
ngôI dây fhì ông không fhâ y gì ngoaI caI Iung cua NguoI SaI Ðuoc
dang ngô I gu Iôn, nha khoI fu ca I fâu, va quan saf. Ong nam xuông
fro IaI va chìm vao nhu ng gIâc mo kho chju, frong do ông dang dI
frôn co frong ngôI vuon o Quân cua ông, nhung co vo nhu nhaf
nhoa va mo hô, không ro rang nhu nhung caI bong don cao Ion
dang dung nhìn xuông fu frôn ha ng rao.
Vao buôI sang, ông fhu c dây va fhây Ia mua da ngung roI.
Nhu ng dam mây vân day, nhung chu ng dang fan dân, va nhu ng
khoang froI xanh nhaf da xuâf hIôn gIua chung. CIo dang fhô I fro
IaI. Ho không kho I ha nh som. Ngay sau bu a an sang Ianh Io o va
don so, Nguo I SaI Ðuoc IaI môf mình bo dI, noI nhung nguo I khac o
IaI duoI bo vach da, cho dôn khI ông quay IaI. Ong Ioo Iôn, nôu ông
co fhô, va nhìn Ia I daI dâf.
KhI ông fro xuông fhì ông không noI gì chac chan. "Chung fa
da dI qua xa vô phia bac," ông noI, "va chu ng fa phaI fìm môf con
duong nao do dô fro IaI phia nam. Nôu chung fa cu fIôp fu c fhì
chung fa so dI vao ÐffondaIos nam xa o phia bac cua RIvondoII. Ðo
Ia vu ng dâf cua quy khô ng Iô, va fôI không bIôf nhIôu vô noI do . Co
fhô Ia chung fa so fìm fhây duong qua va vong dôn RIvondoII o
J.R.R ToIkIon 12
hffp://obooks.vdcmodIa.com
phia bac; nhung no so râf daI, vì fôI không bIôf duo ng, va buoc
chân cua cua chu ng fa so không dôn noI duoc. Vì vâ y bang cach
nao do chung fa phaI fìm cho duoc Khuc Can ÐruInon."
Trong phân con IaI cua nga y ho bo Iôn nhung bo duong dây
da. Ho fìm fhây môf IôI dI nam gIua haI ngon dôI dân ho va o môf
fhung Iu ng chay vô phia dông nam, huong ma ho dang muôn dI;
nhung dôn cuôI ngay fhì ho IaI IaI fhây con duong cu a mình IaI bj
chan ngang boI môf mom dâf cao; nhung canh fôI cua no fuong
phan voI bâu fro I mo Iom cho m rang cua môf IuoI cua cu n. Ho phaI
Iua cho n gIua vIô c quay IaI hoac Ioo qua no. Ho quyôf djnh Ia fhu
Ioo Iôn fruoc, nhung vIôc nay cho fhây Ia râf kho khan. IIôn do
£rodo baf buôc phaI xuông ngua va cô Ioo Iôn bang chân. Thâ m chi
nhu fhô ho cu ng fhuong fhây kha fuyôf vong dô dân bon ngua Iun
Iôn, hoac fhâf su fìm môf con duong cho chung, khI chu ng dang
cho na ng nhu fhô. Anh sa ng da gân nhu faf, va fâf ca ho da kIôf
suc, fhì cuôI cu ng ho cu ng dôn duoc dInh. Ho Ioo vao môf doan do o
yôn ngua nam gIu a haI dIôm cao nhâf, va vung dâf IaI dô xuông
choo Ioo fro IaI, chI voI môf khoang cach nga n phia fruoc. £rodo dô
mình xuông, va nam vâf ra dâf run rây. Tay ông chang co n suc
sông, suon va vaI ông fhì nhu co mô f caI mong vuôf Ianh gIa dang
bâu vao. Cây côI va vach da chung quanh ông vo nhu dây fôI fam
va am dam.
"Chu ng fa không fhô dI xa hon nua." Morry noI voI NguoI SaI
Ðuoc. "TôI so Ia nhu fhô Ia qua nhIôu cho £rodo. TôI Io Ia ng cho
câu fa dôn phaf khIôp. Chung fa Iam gì dây7 Ong nghI Ia o
RIvondoI ho so cu u chua duoc cho câu fa không, nôu chung fa dô n
duoc dây7"
"Chu ng fa so xom," NguoI SaI Ðuo c fra IoI. "TôI không fhô
Iam gì hon o noI hoang da nay; va chinh vì vôf fhuong cua ông fa
ma fôI râf Io Iang vôI va. Nhung fôI dông y Ia fôI nay chu ng fa
không fhô dI xa hon nua."
"Co chuyôn gì voI chu fôI fhô7" Sam hoI bang môf gIong fhâp,
nhìn dây van Ion vô phia NguoI SaI Ðuoc. "Vôf fhuong cua ông ây
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 13
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nho fhôI ma, va no da gân nhu IIôn da. Chang co gì ngoaI môf vôf
Ianh frang frôn vaI ông ây."
"£rodo da bj vu khi cua Ko Thu cham vao," NguoI SaI Ðuoc
noI, "va co môf IoaI châf dôc hay phop quy nao do ma vuof fông no
ra vuof ra ngoaI kha nang cua fôI . Nhung hay gIu hy vong, Sam
a."
Ðôm râf Ianh frôn mom dâf cao nay. Ho nhom môf ngon Iua
nho duoI caI gôc dây mâu cua môf ngon fhông gIa, no ru xuông
môf hô can: nhìn gIông nhu fhô co môf hon da da duoc Iây ra khoI
dây. Ho ngôI fu m IaI bôn nhau. CIo fhôI gIa Ianh fhoo con duong,
va ho ngho fhây nhung dInh cây ru xuông bôn duoI dang rôn rI va
fho daI. £rodo na m nua mo nua fInh, fuong fuong dôn nhu ng caI
canh fôI fam không co fân cu ng dang vây manh phia frôn ông, va
rôI frôn nhung ca I ca nh do nhu ng ko fruy duôI dang fìm kIôm ông
o fâf ca moI hang hô frôn nhung ngon dôI.
Ðình mInh cua buôI sang dang dôn rang ro va vuI fuoI;
không khi frong Ia nh, anh sang hIôn ra mo ao va ro rang frôn bâu
froI da fanh mua. Tâm hô n ho IaI duoc khuyôn khich, nhung ho
cho maf froI dô suoI âm fay chân da gIa Ia nh cu ng ca IaI cua mình.
ngay khI no vua foa sang, NguoI Sa I Ðuo c da dân Morry dI cung
voI ông dô khao saf vung dâf o frôn cao phia dông cua con duong.
Maf froI da Iôn va dang foa sang ru c ro khI ho fro IaI voI nhIôu fIn
fuc fôf Ianh hon. Iu c nay fhì co vo nhu ho da dI dung duong . Nôu
fIôp fuc dI xuông suon xa hon cua mom dâf, ho so dôn duo c Rang
NuI phia bôn fraI. O môf sô noo duong phia fruoc NguoI SaI Ðuoc
da IaI fhây IaI duoc Nuoc To, va ông bIôf ra ng, cho du dang â n sau
fâ m nhìn, Con Ðuong dôn Khu c Can dang nam không xa Ðong
Sông va dang na m o môf bôn suon gân voI ho nhâf.
"Chu ng fa phaI fro IaI Con Ðuong," ông noI. "Chung fa không
fhô hy vong fìm fhây môf con duong bang qua nhu ng ngon dôI
nay. Ðu cho môI nguy hIôm nao co fhô dang bao vây no, fhì Con
Ðuong vân Ia IôI duy nhâf cua chu ng fa dô dôn duoc Khuc Can."
Ngay khI da an xong fhì ho baf dâu khoI hanh fro IaI. Ho
châm chap Ioo xuông suo n phia nam cua mom dâf; nhung con
J.R.R ToIkIon 14
hffp://obooks.vdcmodIa.com
duong na y hoa ra IaI dô hon ho fuong nhIôu, vì bo vach o phia nay
do dôc hon nhIô u, va nhanh chong sau do £rodo da co fhô cuoI
ngua fro IaI. Con ngua gIa fôI nghIôp cua ÐIII Ðây Ðuong XI da bôc
Iô môf faI nang bâ f ngo frong vIôc fìm duong, va da franh duoc cho
chu no fâf ca nhu ng caI xo c nay co fhô. TInh fhân cua ca dôI IaI Iôn
fro IaI. Thâm chi ca £rodo cu ng ca m fhây kha hon frong anh sang
ban ngay, nhung chôc chôc fhì IaI co nhu co môf man suong phu
fruoc fâ m nhìn cua ông, va ông vây fay fruo c maf mình.
PIppIn vuof Iôn fruoc nhu ng nguoI khac môf khoang. Thình
Iình ông quay IaI va goI voI ho. "Co môf con duong o dây!" ông Ia
Iôn.
KhI ho dôn foI chô ông, ho fhây rang ông da không saI: o dây
ro rang Ia mo dâu cua môf con duong, dang Ioo Iôn voI nhIôu khu c
Iuon dân ra khoI nhung ca nh ru ng nam phia duoI va bIôn ra khoI
dInh dôI phia sau. Trong nhu ng vu ng dây nay no mo nhaf va moc
cao Iôn, hoac bj chon voI nhu ng ho n da roI va cây côI, nhung co vo
nhu da co môf Iu c no duo c du ng râf nhIô u. Ðo Ia môf con duong
duoc fao ra fu nhung canh fay manh mo va dôI chân ran chac. Ðo
dây Ia nhung caI cây gIa da bj chaf hoac dôn nga, va nhung hon da
fo da duoc cho ra hoac nghIông vô môf bôn dô mo duong. Ho dI
fhoo IôI mon nay môf Iu c, vì no cho ho IôI dI dô dang nhâf dô dI
xuông, nhung ho dI râf cân fhân, va su Io Iang cua ho ca ng gIa
fang khI ho vao nhu ng ca nh ru ng fôI, va con duong fro nôn ro va
rông hon. Thình Iình môf day cây IInh sam hIôn ra chay dôc xuông
fhoo duong va ch, rôI dôf ngôf ro vô huo ng fraI cua nhung vach da
cua ngo n dôI. KhI ho dôn duoc nga ro, ho nhìn quanh va fhây môf
con duo ng dân Iôn môf day dâf phia duo I bô maf cua môf vach
fhâp dây cây côI. Trôn buc fuong da o dây Ia môf caI cua quanh co
khop ho frôn môf caI ban Iô Ion.
Tâf ca ho dung IaI bôn ngoaI canh cua. Ha n Ia môf caI hang
hoac môf can pho ng da dang say, nhung frong vung fôI Io mo bôn
frong fhì không fhô fhây duoc gì ca. NguoI SaI Ðuoc, Sam va
Morry du ng fâf ca suc manh cua mình dô cô dây canh cua mo rông
hon, va rôI NguoI SaI Ðuoc va Morry dI vao. Ho không dI xa, vì
frôn nôn dâf dây nhung caI xuong cu, va không fhô fhây gì khac
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 15
hffp://obooks.vdcmodIa.com
gân IôI vao ngoaI fru môf sô nhu ng caI Io va bình vo fo fuong frông
rông.
"Chac chan rang dây Ia môf caI hang cua quy không Iô, nôu
nhu da fung co môf fôn o dây!" PIppIn noI.
"Ra fhôI nao, ca haI ông, va chu ng fa hay dI fhôI. Ðây gIo fhì
chung fa da bIôf aI Ia nguoI da fao ra con duong nay va chu ng fa
nôn dI nhanh fhôI."
"Không cân dâu, fôI nghI vây," NguoI SaI Ðuoc noI, goI vong
ra. "Chac han rang dây Ia môf caI hang cua quy không Iô, nhung
co vo nhu no da duoc bo hoang fu Iâu Iam rôI. TôI không nghI Ia
chung fa cân phaI so. Nhung cu dô chung fa câ n fhân fIôp fuc dI
xuông da , va chu ng fa so xom."
Con duong IaI fIôp fuc dân Iôn fu nôn dâf, va IaI ro phaI bang
qua môf khoang dâf bang phang dâm vao vach ru ng day bôn duoI.
PIppIn, không fhich fo ra cho NguoI SaI Ðuo c fhây Ia ông dang so,
fIôp fuc dI dâu voI Morry. Sam va NguoI SaI Ðuoc dI sau, môI
nguo I môf bôn con ngua Iu n cua £rodo, vì con duong bây gIo da du
rông cho bôn hoac nam hobbIf cu ng song buoc. Nhung ho dI chua
duoc bao xa fhì PIppIn quay IaI, fhoo sau Ia Morry. Ca haI dôu co
vo khIôp dam."
"Co nhu ng fôn quy không Iô !" PIppIn hôn hôn. "Chu ng o ngay
phia duoI frong nhung canh ru ng ca ch dây không xa. Chu ng fôI da
fhoang fhây chu ng qua nhung fhân cây. Chu ng râf Io n!"
"Chu ng fa so dôn va quan saf chu ng," NguoI SaI Ðuoc noI,
nhaf môf caI gây Iôn. £rodo không noI gì, nhung Sam co vo râf so.
Maf froI Iu c nay da Iôn cao, va no chIôu sang xuông qua
nhung ca nh cây da bj daf bof cua nhung ngon cây, va chIôu sang
ro con duong bang nhu ng vôf sang. Ho fhình Iình ngung IaI bôn
môf Iô duong, va nhìn xuyôn qua cac fhân cây, nin fho. Co nhu ng
fôn quy không Iô dang du ng do: ba fôn Ion. Mô f fôn dang khom
mình xuông, va haI fôn kIa dang dung nhìn han.
J.R.R ToIkIon 16
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NguoI SaI Ðuoc buoc fha ng dôn môf cach ho hu ng. "Ðu ng
fhang dâ y, cu c da gIa nay!" ông noI, va dâp caI gây cua mình Iôn
fôn không Iô dang khom xuông.
Không co gì xay ra. Cac hobbIf ha hôc môm kInh haI, va rôI
£rodo bâf cuo I. "A!" ông noI. "Chung fa da quôn Ijch su gIa dình
mình rô I! Ðây han chinh Ia ba fôn da bj ông CandaIf baf, dang
franh caI xom ca ch nao fhich hop dô nâu chin muoI ba nguoI Iu n
va môf hobbIf."
"TôI không bIôf Ia chu ng fa dang o gân noI ây!" PIppIn no I.
Ong bIôf ro chuyôn nay. ÐIIbo va £rodo fhuong hay kô IaI no;
nhung fhâf su ra ông chua bao gIo fIn no.Thâ m chi ngay ca Iuc nay
ông cung dang nhìn nhu ng fôn quy không Iô da voI vo nghI ngo , fu
hoI không bIôf co phop fhuâf nao co fhô fhình Iình Ia m chung sông
IaI không,
"Ong da quôn không chI Ijch su gIa dình, va fâf ca cac ông da
fung bIôf vô bon quy không Iô." NguoI SaI Ðuoc noI. "Iuc nay a nh
sang ban ngay dang fran ngâp boI maf froI rang ro, fhô ma cac vj
IaI fìm cach Iam fôI so vô câu chuyôn cua nhu ng fôn quy khô ng Iô
sông dang doI chu ng fa frôn frang dâf nay! Va du sao fhì ca c ông
cu ng co fhô fhây Ia môf fôn frong sô chung co môf caI fô chIm cu
ngay sau faI han. Ðo han phaI Ia môf mon frang suc ky quaI nhâf
cho môf fôn quy không Iô sông!"
Tâf ca bon ho cuoI pha Iôn. £rodo cam fhâ y fInh fhân mình
sông fro IaI: su nhac nho Ia I vô cuô c phIôu Iuu fhanh công dâu fIôn
cua ÐIIbo fhâf co fac dung cô vu. Maf froI cu ng fro nôn âm ap va
dô chju, va man suong fruoc maf ông co vo nhu da mâf dI kha
nhIôu. Ho nghI ngoI môf Iuc frong frang dâ f, va an bua gIua ngay
ngay duo I bong don cu a nhu ng caI chân Io n cua nhung fôn quy
không Iô.
"Sau không aI do haf cho chung fa ngho môf chuf nhI, khI
ma maf froI vân con cao7" Morry no I, khI ho da an song. "Chu ng fa
da không hô haf hay kô chuyôn gì suôf mây ngay rô I."
"Chang hô co fu khI roI Woafhorfop." £rodo noI. Nhung
nguo I khac nhìn ông. "Ðu ng Io vô fôI!" ông fhôm vao. "TôI cam
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 17
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhây kha hon nhIôu rô I, nhung fôI không nghI Ia fôI co fhô ha f. Co
fhô Ia Sam so dao duoc caI gì do fu fri nho cu a anh fa."
"Nao, Sam!" Morry noI. "Han Ia con nhIô u fhu duo c chua
frong dâu anh hon Ia anh fuong."
"TôI không bIôf," Sam noI. "Nhung no phu hop voI ca I gì7 No
không phaI Ia ca I ma fôI co fhô go I môf ca ch chinh fhông Ia fho,
nôu cac ngaI hIôu fôI: chI Ia môf mo vô nghIa. Nhung nhu ng hình
anh xua nay mang no fro IaI vao fâm hôn fôI." Anh dung dây, fay
chap sau Iung, nhung fhô anh dang o fruong hoc, anh baf dâu haf
bang môf âm dIôu cu .
Tcn quy kb6ng /6 ng6i Jon J6c trcn tang Ja
Nbai tc u ta6 t6p tc p mâu xuong kb6
Ða nbicu nám bá n cbt tuycn nbai n6
Vì tbtt tbì ngay cang kb6 tbây
Lam Ji! Nbai Ji!
Lân nay tbì bán s6ng Jon J6c trcn nbung ng6n J6i
Va tbtt tbì ngay cang kb6 tbây
O trcn Jâ y T6m mang nbu ng cai u ng t6
Ong n6i coi tcn quy kb6ng /6. ¨Anb Jang gáp cai gì cây,
Cbua oi:
N6 gi6ng nbu kbu c cá ng cbân 6ng Tim cua t6i
Ðang /y n6 Jang ycn ngbt Juoi nâ m m6
Nâm m6! 8an m6!
Tim Ja Ji xa nbic u nám nay
Va t6i ngbi ráng 6ng Ja ná m Juoi m6 sâu
¨Câ u nb6 ,¨ Quy kb6ng /6 n6i, ¨t6i Ja tr6m kbu c xuong nay.
Nbung nbu ng kbuc xuong nám Juo i cai b6 c6 y ngbia gì:
Ong Juo ng Ja cbct nbu m6t kbuc cbì,
Va t6i Ja tìm tbây kbuc xuong 6ng cua 6ng ta o pbia truoc,
J.R.R ToIkIon 1S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Xuong tbicc! Xuong 6ng!
Ong ta c6 tbc cbia xc n6 coi m6t tcn quy kb6ng /6 kb6n kb6
gia nua
Vì 6ng kb6ng cân kbuc xuong 6ng ngay xua.¨
T6m n6i. ¨T6i cbá ng tbây cì sa6 /6ai nguoi nbu anb
Lai cbá ng Jc cb6 /a ru ng ycn ngbt Juoi m6 xanb
Voi kbuc xuong tay bay cbân cua cu a nguoi cba t6i g6i /a anb
Hay Jua /ai Jây kbu c xuong cu ây!
Ðua ngay! Tra ngay!
Cb6 Ju 6ng Ja cbct, tbì n6 cân tbu6c cc 6ng
Hay Jua /ai kbuc xuong cu ây ngay!¨
¨Cbt Jc ma cboi tb6i,¨ Quy kb6ng /6 n6i, cuoi kban,¨
¨Ta cu ng sc án ca mi, ca sc nbai xuong mi,
Tbtt tuoi ng6t /tm sc tbáng Juong ma Ji!
Ta sc tbu tbtt mi trcn ráng ta,
Xcm na6! C6i na 6!
Ta Ja cban nbai xuong ca Ja cu,
Ta mu6n cbcn mi cb6 bua cbicu nay.¨
Nbung ngay kbi bán ngbi /a bua kbuya Ja o tr6ng tay,
Tbì bán tbây tay bán Ja bt nám cbát.
Truoc kbi bán ngbi gì, T6m Ja /u6 n ra sau
Va cb6 bán ncm J6i ung cu a mìnb
Canb ca6 bán! Nguycn rua bán!
Voi m6t cu u ng ca 6 m6ng, T6m ngbi tbc,
8c /a ca cb cb6 bá n bict Jic u
Nbung Ja tbtt cu a tcn quy kb6ng /6 c6n cung bon Ja tang
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 19
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Kbi bán Ja ng6i /ì trcn nbung ng6 n J6i su6t ba6 nbicu nám
tbang
Ða bán cung nbu Ja ca6 cbân nui
Vì m6ng cua tcn quy kb6ng /6 cbá ng cam tbâ y gì
B6c Ji! Cbua Ji!
Tcn Quy kb6ng /6 gia cuoi pba, kbi bán ngbc ticng T6m rcn,
Va bán bict ng6n cbân 6ng Jang Jau
Cbân T6m Ja bt /ict, kc tu kbi 6ng cc nba
Va cai cbân kb6ng ung /a cai c6n kbâp kbicng sau cu ng,
Nbung tcn Quy kb6ng /6 kb6ng quan tâm, ca bán cân ng6i
Jây
Voi kbuc xuong ma bán Ja /ây Ji tu cbu n6.
Tcn gict nguoi! Tcn tr6m xuong!
Cb6 cua tcn Quy kb6ng /6 gia cân tbc
Voi kbuc xuong bá n Ja /ây Ji tu cbu n6!
"Hay, dIôu nay so canh cao fâf ca chung fa!" Morry pha Iôn
cuoI. "Cu ng vì fhô ma ông dung gây chu không du ng fay, NguoI
SaI Ðuoc!"
"Anh ngho nhu ng dIôu na y o dâu fhô, Sam7" PIppIn hoI. "TôI
chua bao gIo ngho dôn nhu ng câu nay fruoc dây."
Sam Iâm bâm dIôu gì do không fhô ngho fhây. "No xuâf phaf
fu chinh caI dâu cua anh fa, fâf nhIôn," £rodo no I. "TôI da bIôf
duoc nhIôu fhu vô Sam Camgoo frong cuôc hanh frình nay. Ðâu
fIôn anh fa Ia môf ko âm muu, bây gIo fhì Ia môf nguoI pha fro.
CuôI cu ng fhì anh fa so fro fhanh môf phu fhuy - hoac môf chIôn
sI!"
"TôI hy vong Ia so không nhu vây," Sam noI. "Va fôI cung
không muôn fro fhanh nhu vây!"
Ðôn chIôu fhì ho dI xuông nhu ng canh ru ng. Ho co fhô da
fhoo dung con duong ma CandaIf, ÐIIbo va nhung nguoI Iun da
J.R.R ToIkIon 20
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dung nhIôu nam fruoc. Sau vaI da m fhì ho ra khoI dInh cua mô f bo
cao phia frôn Con Ðuong. Tu dIô m nay Con Ðuong da roI khoI
HoarvoII nam xa phia sau frong ca I fhung Iu ng hop cua no, va bây
gIo fhì no nhâp vao gân voI chân nhu ng ngo n dôI, cuôn IaI va Iuon
ra phia dông doc fhoo nhung canh rung va nhu ng bo vach phu dây
fhach nam huo ng vô phia Khuc Can va Rang NuI. Không xa khoI
duong dô NguoI SaI Ðuoc fìm fhây môf hon da frôn co. Trôn nhu ng
duong khac nguôch ngoac va bây gIo da phu dây fhach nam cua no
vâ n co fhô fhây duoc nhung dâu frIôn cua nguoI Iu n va nhu ng dâu
hIôu bi mâf.
"Ðây!" Morry noI. "Ðây han phaI chinh Ia hon da da danh
dâu noI ma vang cua nhu ng fôn quy khô ng Iô da duoc dâu. Phân
cua ông ÐIIbo duo c chIa co n bao nhIôu nhI hu £rodo7"
£rodo nhìn ho n da, va uoc gì ÐIIbo da mang vô nha không
nhIôu châu bau hon nguy hIôm, hoac Ia nhu ng nguy hIôm ây dô xu
Iy hon. "Hoan foan không," ông noI, "ông ÐIIbo da cho no dI. Ong
noI voI fôI rang ông không cam fhây Ia no fhu c su fhuôc vô ông,
khI ma no dôn fu nhung fôn cuo p."
Con Ðuong na m kha Iang Io duoI caI bong don daI cua buôI
chIôu so m. Cha ng co dâu hIôu cua nhung nguoI Iu hanh nao khac.
Va vì cha ng co n Iô I dI nao khac kha dI cho ho, nôn ho Ioo xuông bo
dô, va ro fraI dI cang nhanh cang fôf. Anh sang cua maf froI phia
fây da nhanh cho ng foa xuông mô f bôn bo nhung ngon dôI. Môf
con gIo Ianh dang fhôI xuông dô don ho fu rang nu I phia fruoc.
Ho baf dâu nhìn quanh dô fìm môf chô nghI frôn Con Ðuong,
noI ho co fhô cam fraI qua dôm, fhì ho ngho fhây mô f âm fhanh
chof vang Iôn, mang nôI so haI âp vao fIm ho: fIông vo ngua dang
vang Iôn ngay phia sau ho. Ho nhìn IaI, nhung ho không fhô fhây
duoc gì xa do co nhIôu khu c quanh da Iuon ngang Con Ðuong. Ho
cô gang dI nhanh hôf suc dô vuof qua con duong mâp mô dô Ioo
vao frong caI vach sâu dây nhung buI vIôf quâf va fhach nam o
phia frôn, cho dôn khI ho dI vao môf IôI nho dây nhu ng cây gô phI
moc day. KhI ho nhìn ra fu dam buI cây, ho co fhô nhìn fhâ y Con
Ðuong, mo nhaf va xam xjf frong anh na ng faf dân, fhì ho cam
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 21
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhây môf cam gIac khang khac. TIông vo ngua vang Iôn gân hon.
Ho dang phong râf nhanh, voI nhu ng fIông cIIppofy-cIIppoIy-cIIp
nho nho. RôI ho ngho fhây môf fIông dông co vo nhu fIông nhung
caI chuông nho rung Iôn, râf yôu o f, nhu fhô no dang duoc fhôI vô
phia ho boI môf Ian gIo nho .
"Ngho không gIông nhu fIông ngua cua cac Ky SI Ðon!"
£rodo noI, Iang ngho cham chu. Cac hobbIf khac dông y môf cach
dây hy vong rang no không gIông vây, nhung fâf ca ho vân fran
dây nghI ngo. Ho da sông frong nôI so haI bj san duôI Iâu dôn nôI
bâf ky fIông dông nao vang phia sau ho cu ng co vo bao dIôm go va
không hô fhân fhIôn. Nhung NguoI SaI Ðuoc da Iach Iôn fruoc,
cuôI xuô ng nôn dâf, môf fay daf Iôn faI, va môf vo vuI mu ng hIôn
ra frôn maf ông.
Anh sang dang mo faf, nhung chIôc Ia frôn cac buI cây run
nho nho. TIông chuông kôu cang Iu c cang ro va gân hon, va nhung
fIông cIIppofy - cIIp vang dôn fu nhu ng fIông chân vôI va. Thình
Iình môf con ngua frang hIôn ra fu khung canh bôn duoI, sang ruc
Iôn frôn frong khung ca nh fôI fam, dang phong dI râf nhanh.
Trong bo ng cha ng vang, dây cuong cua no Ioo sang Iâp Ianh, nhu
fhô no dang duo c dinh boI nhu ng ho n ngoc nhu nhung ngôI sao
sông. CaI ao khoac don cu a nguoI cuoI ngua fraI ra sau Iung ông,
va caI mu fru m cua ông Iâf ra sau; maI foc vang cua ông fung bay
fhoo fung buoc ngua. £rodo cam fhây nhu co môf Iuông sang frang
dang foa ra fu fhân hình va y phuc cua nguoI ky sI, nhu fhô dang
foa ra qua môf fâm man mong.
NguoI Sa I Ðuoc buoc ra khoI chô nâp va huo ng xuô ng vô phia
Con Ðuo ng, nha y Iôn voI môf fIông kôu xuyôn qua ru ng fha ch
nam; nhung fhâ m chi ngay fruoc khI ông dI chuyôn hoac Iôn fIông,
fhì nguoI ky sI da koo cuong ngua va ngu ng IaI, nhìn vô phia buI
cây ma ho dung. KhI nhìn fhây NguoI SaI Ðuoc, nguoI ky sI xuông
ngua va chay dôn gap ông, goI Ion: AI na voduI Ðcrcnadan! Mao
govannon! CIong noI nhanh va vang Iôn ro rang cua ông khIô n fIm
ho không con nghI ngo gì nua: nguoI ky sI Ia môf nguo I ÐIvos.
Không co aI sông frong ca I fhô gIoI rông Ion nay co duoc môf gIong
noI fuyôf voI nhu fhô. Nhung co vo nhu co môf âm dIôu vôI va hoac
J.R.R ToIkIon 22
hffp://obooks.vdcmodIa.com
so haI frong fIông goI cua ông, va ho fhây ra ng Iu c nay ông dang
noI chuyôn nhanh chong va vôI va voI Nguo I SaI Ðuo c.
NguoI SaI Ðuoc nhanh cho ng vây fay ra hIô u cho ho, va cac
hobbIf ro I khoI bu I cây va vôI va Iao xuông Con Ðuo ng. "Ðây Ia
CIorfIndoI, nguoI dang sông frong ngôI nha cu a ÐIrond," NguoI SaI
Ðuoc noI.
"Chao, va cuôI cung chu ng fa cu ng da ga p nhau!" vj Ia nh
chua ÐIf noI voI £rodo. "TôI duoc gu I dI fu RIvondoII dô ga p cac
ông. Chu ng fôI so rang cac ông dang gap nguy hIôm frôn duong."
"Thô ông CandaIf da dôn RIvondoII rôI a7" £rodo kôu Iôn vuI
mu ng.
"Không. Ong ây không o dây khI fôI khoI hanh; nhung da
cach dây chin ngay rôI," CIorfIndoI fra IoI. "ÐIrond da nhân duoc
nhung fIn fu c Ia m ông Io Iang. Môf sô nguoI ba con cua fôI da du
hanh frong vu ng dâf cua ông o dang say ÐaranduIn, da bIôf duoc
nhung chuyô n xâu dang xay ra, va da gu I vô nhu ng fhông dIôp
ngay khI ho co fhô. Ho noI rang sô Chin da ra ngoaI, va rang ông
dang Ia c duong voI môf ganh nang khu ng khIôp ma không co aI
huong dân, vì CandaIf da không fro IaI. Thâ m chi o RIvondoII cu ng
co fhô co vaI nguoI dang công khaI pho ng ngua dI fìm sô ChinI
nhung khI ho o dây fhì ÐIrond da chI ho vô phia bac, fây va nam.
MoI nguoI nghI rang cac ông co fhô da ro dI kha xa dô franh bj
fhoo duôI, va da Iac IôI o Hoang Ða.
"Phân vIôc cua fôI Ia dô n Con Ðuong, va fôI da dôn Câu
MIfhoIfhoI, dô IaI môf dâu am hIôu o dây, khoang gâ n bay ngay
fruoc. Co ba frong sô nhu ng nguoI phu c vu cua Sauron dang o frôn
Câu, nhung chung ruf IuI va fôI fhoo chu ng vô phia fây. TôI cung
gap haI fôn khac, nhung chung ro xuông huong nam. Tu do fôI baf
dâu doI fhoo dâu vô f cua cac ông. Cach dây haI nga y fhì fôI fhây
duoc no, va dI fhoo no qua Câu; dôn hôm nay fhì fôI nhân ra noI
ma cac ông xuông fu nhu ng ngo n dôI fro IaI. Nhung dI nao! Không
co fhoI gIan cho nhung fIn fu c khac. Ðo cac ông o dây chu ng fa
phaI mao hIôm du ng Con Ðuong va dI fhôI. Co nam fôn dang duôI
fhoo chu ng fa, va khI chu ng fhây dâu vôf cua cac ông frôn Con
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 23
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðuong fhì chung so duôI fhoo chu ng fa nhu gIo fhôI. Va chung
chua phaI Ia fâf ca. TôI không bIôf bôn fôn kIa co fhô dang o dâu.
TôI so Ia khI chu ng fa fìm fhây Khu c Can fhì no da bj chIôm gIu dô
chông IaI chung fa."
Trong khI CIorfIndoI dang no I fhì bong chIôu da day hon.
£rodo ca m fhây môf su môf moI khu ng khIôp dang fran ngâp ông.
Kô fu khI maf froI baf dâu chìm vao man suong fhì man suong
fruoc ma f ông cang fôI IaI, va ông cam fhây rang môf bong fôI
dang phu gIua ông va khuôn maf cac ban. Ðây gIo fhì vôf fhuong
dang hanh ha ông, va ông cam fhây Ianh. Ong Iac Iu, na m Iây fay
Sam.
"Chu fôI dang ôm va bj fhuong," Sam gIâ n du no I. "Ong ây
không fhô fIôp fuc phI ngua sau khI dôm xuông. Ong ây câ n nghI
ngoI."
CIorfIndoI do Iây £rodo khI ông nga ra nô n dâf; rôI ông nâng
ông hobbIf Iôn nho nhang frôn fay mình va nhìn vao maf ông voI
môf vo Io Iang nghIôm nghj.
NguoI Sa I Ðuo c kô IaI nga n gon vô cuôc fân công vao fraI cua
ho duoI Woafhorfop, va vô con dao kInh khIôp. Ong ruf ra caI
chuôI dao ma ông con gIu va dua no cho nguoI ÐIf. CIorfIndoI rung
mình khI ông câm Iây no, nhung ông nhìn no râf cham chu.
"Co nhung dIôu ma quaI duoc vIôf frôn chIôc chuôI na y," ông
noI; "cho du co maf cac ông không fhâ y duoc no. CIu Iây no,
Aragorn a, cho dô n khI chung fa dôn duoc ngôI nha cua ÐIrond!
Nhung hay cân fhân, va câm no cang if cang fôf! Chua oI! Vôf
fhuong cua fhu vu khi na y vuof ra khoI kha nang chua fhuong cua
fôI. TôI so Iam nhung gì fôI co fhô - nhung fâf ca nhung dIôu nay
cang khIôn fôI fhuc gIu c cac ông fIôp fuc dI ngay bây gIo ma không
nghI ngoI gì nua."
Ong kIô m fra vôf fhuong frôn vaI £rodo bang nhu ng ngon
fay cua mình, va khuôn maf cua ông cang fro nôn nghIôm frong,
nhu fhô ông dang fhây duoc dIôu gì do Iam ông không an Io ng.
nhung £rodo cam fhây caI Ianh dang gIam dân frôn suon va fay
mình; môf ca m gIac âm ap dang foa fu vaI xuông fay ông, va vôf
J.R.R ToIkIon 24
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhuong fro nôn bof dau. A nh chang vang cu a buôI chIôu fôI co vo
nhu dang sang Iôn voI ông, nhu fhô môf dam mây vua ruf dI. Ong
IaI fhây ro khuôn maf cua cac ban mình fro IaI, rôI hy vong va suc
Iu c IaI fro vô voI ông.
"Ong so cuoI con ngua cua fôI," CIorfIndoI noI. "TôI so fhu
ngan ba n dap IaI gân yôn, va ông phaI ngôI cang chaf cang fôf.
Nhung ông không cân phaI so: con ngua fôI so không dô roI nguoI
ky sI nao ma fôI ra Iônh cho no cho. Ðuo c kIôu cua no nho nhang
va ôm aI; va nôu co môI nguy hIôm nao dôn qua gân, no so cho ông
Iuof dI voI môf fôc dô va fhâm chi ca nhu ng con chIôn ma don cua
ko fhu cu ng không fhô so duoc."
"Không, không dâu!" £rodo noI. "TôI so không cuo I no, nô u
nhu fôI so duoc cho foI RIvondoII hoa c bâf ky noI dâu ma bo IaI cac
ban fôI voI nguy hIôm."
CIorfIndoI mIm cuoI. "TôI râf nghI ngo dIôu nay," ông noI,
"rang cac ban ông so gap nguy hIô m ma không co ông! Nhung ko
san duôI so fhoo ông va dô chung fôI IaI frong yôn bình, fôI nghI
fhô. Chinh Ia ông, £rodo a, va vâf ma ông dang mang bôn mình da
mang fâf ca chung fôI vao cuôc mao hIôm."
£rodo không fra IoI dIôu nay, va ông bj fhuyôf phu c dô Ioo
Iôn con ngua frang cua CIorfIndoI. Thay cho ông, con ngua Iu n IaI
cho nang phân Ion nhu ng hanh Iy cua nhu ng nguoI khac, nôn bây
gIo ho co fhô dI nho nhang hon, va ho dI kha nhanh frong môf Iuc;
nhung cac hobbIf baf dây fhây rang kho ma fhoo kjp su nhanh
nhon chang hô bIôf dôn moI môf cua nguoI ÐIf. Ong dân ho vao
vung bong fôI mo rông, va vân fIôp fuc dI duoI nhung man dôm
day dac. Chang co frang hay sao. Cho dôn khI bình mInh xa m xjf
hIôn ra ông moI cho phop ho ngung IaI. PIppIn, Morry va Sam dôn
Iu c nay da gân nhu ngu mo frôn nhung buoc fhâp buoc cao cu a
mình; va fhâm chi ca vaI NguoI Sa I Ðuoc cung co vo nhu da Iu n
xuông frong môf moI. £rodo ngôI frôn ngua frong môf gIâc mo fam
fôI.
Ho dI xuông vu ng fhach nam cach bo duong vaI dam, va ngu
ngay fuc kha c. Ho cam fhây kho ma mo duoc maf khI CIorfIndoI,
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 25
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nguo I fu mình canh ga c khI ho ngu, danh fhu c ho fro IaI. Maf froI
buôI sang Iuc na y dang Iôn cao, va nhu ng dam mây va suong mu
cua dôm don da fan mâf.
"!ông ca I nay!" CIorfIndoI noI vo I ho, Iân Iuof rof cho fung
nguo I môf côc nho fu caI fuI da dIôm bac cua ông. No frong vaf
nhu nuoc suôI va chang co vj gì, va no chang dô IaI cam gIac Ianh
hay no ng gì frong mIông; nhung suc manh va sInh Iu c nhu dang
fuôn vao fay chân ho khI ho uông no. Sau châu ruou nay fhì banh
mì cu va fraI cây khô |Ia fâf ca nhung fhu ma ho co n IaI vao Iu c
nay) ma ho an co vo con fhoa ma n con doI cu a ho hon nhIôu bua
sang ngon Ianh o Quân fruoc dây.
Ho da nghI ngoI không dôn nam gIo khI ho dôn Con Ðuong
fro IaI. CIorfIndoI vâ n fIô p fuc fhuc ho fIôn Iôn, va chI cho phop
dung IaI haI Iân frong môf khoang fhoI gIan ngan frong khI ngay
dang frình. Thoo do ho da dI duo c gân haI muoI dam fruoc khI dôm
xuông, va dôn duoc dIôm ma Con Ðuong baf dâu ro phaI va chay
vô phia day cua fhung Iung, bây gIo no dang dân fhang dôn
ÐruInon. Cho dô n Iu c nay fhì cac hobbIf vân không fhô fhây hay
ngho duo c dâu hIôu nao cu a nhung ko fruy duôI; nhung CIorfIndoI
fhuong xuyôn ngung IaI va Iang ngho xom ho co bj duôI fu sau
không, va môf vo Io Iang phu Iôn maf ông. Môf hoac haI Iâ n ông
noI chuyôn voI NguoI SaI Ðuoc bang ngôn ngu cua nguoI oIf.
Tuy nhIôn cho du nhu ng nguoI dân duong cua ho co fo ra Io
Iang fhô nao chang nua, fhì ca c hobbIf cu ng kho ma dI xa hon nua
frong dôm nay. Ho buoc fhâp buoc cao frong fIông ong ong cua su
môf moI, va không fhô nghI dô n dIôu gì ngoaI ban chân va dôI
chân cua mình. Vôf fhuong cua £rodo IaI dau gâ p dôI, va frong
suôf ca ngay moI fhu dôI vo I ông nhu fan vao nhu ng bong don cua
bong ma xam xjf. Ong gâ n nhu vuI mu ng khI dôm dôn, vì Iuc do
fhô gIoI co vo nhu if mo nhaf va frông rô ng hon.
Cac hobbIf vân dang râf môf moI, khI ho IaI khoI ha nh vao
sang som hôm sau. Con nhIôu dam cân phaI dI dô dôn Khuc Can,
va ho vôI va phong dI voI fôc dô nhanh nhâf ma ho co fhô.
J.R.R ToIkIon 26
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"MôI nguy hIôm cua chu ng fa co fhô Iôn dôn mu c cao nhâf
ngay faI dôm fruoc khI chu ng fa dôn duoc bo sông," CIorfIndoI noI;
"boI vì fIm cua fôI canh cao fôI rang ko fruy duôI hIôn nay dang
nhanh chong fhoo sau chu ng fa, va nhung nguoI kha c co fhô dang
cho doI o noI Khu c Can"
Con Ðuo ng vân dang ro han xuông duoI dôI, va Iuc nay o
nhIôu noI da co nhIôu co o ca haI bôn, cac hobbIf buoc Iôn do khI ho
co fhô, dô Iam dju dôI chân moI môf cua ho. Ðôn xô frua fhì ho dôn
môf noI ma Con Ðuong fhình Iình hIôn ra duoI bong fôI cua nhu ng
cây fhông cao, va rôI no an va o môf duong hâm nho voI nhung
vach fuong âm uo f dôc cao Iam bang da do. TIông vong cua nhung
buoc chân vang Iôn xa khI ho vôI va fIôn foI fruoc; va co vo nhu co
nhIôu fIông chân vang Iôn fhoo sau fIông chân cua chinh ho. Ngay
Iu c do, nhu fhô xuyôn qua môf caI công anh sang, Con Ðuong dân
ra khoI doan cuô I cua duong ông vao môf vung không gIan fraI
rông. O phia cuôI cua cua duong dô c ho fhây fruoc maf mình môf
dam daI bang phang, va nam sau no Ia Khu c Can RIvondoII. O
phia xa hon Ia môf day dâf nâu, nôI mach boI nhu ng con duong
uôn Iuon; va phia sau no Ia môf rang nuI cao nhô Iôn, bo vach nay
nôI voI bo vach kIa, va dInh nay sau dInh no, bIôn vao bâu froI mo
ao. Vân con môf fIông vo ng cua nhu ng fIông chân va ng fhoo duong
hâm dang sau ho; môf âm fhanh vô I va nhu fhô môf con gIo dang
fhôI Iôn fran qua nhung canh fhông. Ngay Iu c do CIorfIndoI quay
IaI va Iang ngho, va rôI ông Iao dôn voI môf fIông Ia Io n.
"Ðay!" ông goI fo. "Ðay nao! Ko fhu dang duôI dôn chung fa!"
Con ngu a frang phong vof Iôn. Cac hobbIf chay ao xuông bo
dôc.
CIorfIndoI va NguoI SaI Ðuoc cha y sau nhu môf dôI quân hâ u
fâp. Ho chI moI chay duo c nua duong bang qua day dâf fhì fhình
Iình fIông ngua phong nuo c daI vang Iôn. Mô f Ky SI Ðon vua hIôn
ra khoI caI công cây côI ma ho vua vuof qua. Han kìm cuong ngua,
dung IaI, Iac Iu frôn yôn ngua. Môf fôn khac phong fhoo han, va
rôI fôn khac nua, va IaI fhôm haI fôn kha c.
"Phong ngua dI! Phong dI nao!" CIorfIndoI ga o Iôn voI £rodo.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 27
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ong không fuân Iônh ngay, vì mô f su kha ng cu ky Ia da
chIôm Iâ y ông. Ong gIu ngua fIôn môf buoc, rôI ông quay IaI va
nhìn Ia I sau. Cac Ky SI Ðon ngôI frôn nhu ng con chIôn ma ghô
gom cua chung co vo nhu nhung buc fuong dây do doa frôn môf
ngon dôI, fôI fam va cu ng ran, frong khI fâf ca canh rung va vung
dâf chung quanh chung Iu I xa dân nhu fhô dang bIôn vao suong
khoI. Thình Iình ông bIôf fu fIm mình rang chung dang dung Im
dô ra Iônh cho ông dung doI. Ngay fuc khac nôI so ha I va cam ghof
fhu c vao ông. Ca nh fay fraI cua ông roI dây cuong va nam vao
chuôI guom, voI môf anh do ông ru f no ra.
"Phong ngua dI! Phong ngua dI!" CIorfIndoI gao Iôn, va rôI
voI môf gIong Ion va ro ông goI vo I con ngu a bang ngôn ngu cua
nguo I oIf: noro IIm, noro IIm, AsfaIofh!
Ngay fuc khac con ngua frang pho ng vof dI nhu môf Ian gIo
vuof qua khoang fru ng cuôI cu ng cua Con Ðuong, Ngay Iuc do
nhung con ngua don phong vuf xuô ng dôI dô fruy duô I, va fu phia
cac Ky SI Ðon vang Iôn mô f fIông kôu kInh haI, nhu fhô £rodo da
fung ngho dây so haI frong nhung khu ru ng cach xa o phia Ðông.
No duoc fra IoI va fruoc su khIô p via cua £rodo cu ng ban bo, fu
canh rung va nhu ng va ch da phia xa bôn Ky SI Ðon kha c dang
phong ra nhu bay. HaI fôn phong ngua vô phia £rodo; haI fôn kIa
phong nhu dIôn vô phia Khuc Can dô cha n ngang duo ng fhoaf cua
ông. Ong co ca m fuong chung phong nhanh nhu gIo va dang
nhanh chong Io n hon va fôI fam hon, khI duong dI cua chung hôI
fu vo phia ông.
£rodo nhìn nguoc IaI môf fhoang. Ong không fhô fhâf cac
ban mình nua. Cac Ky SI Ðon fu phia sau dang bj bo roI: fhâm chi
nhung con chIôn ma ghô gom cua chu ng cu ng không fhô fhoo kjp
fôc dô cu a con ngua oIf frang cua CIorfIndoI. Ong IaI nhìn ra phia
fruoc, va hy vo ng fan bIôn. Co vo nhu không con co hô I dô dôn duoc
Khuc Ca n fruoc khI ông bj haI fôn khac dang nam maI phu c chan
ngang. Iuc nay ông co fhô fhây chu ng mô f cach ro rang: chung
duong nhu da câf mu fru m va ao khoac don dI, va bây gIo chu ng
dang mac ao choang mao xam frang. Nhu ng fhanh guom fuôf frân
nam frong nhu ng canh fay nhof nha f cua chu ng; nhung caI mu fru
J.R.R ToIkIon 2S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nam frôn dâu chu ng. ÐôI maf Ianh cua chu ng Ioo Iôn, va chu ng go I
fôn ông voI môf gIong frâm fhâp.
NôI so haI Iu c nay da fran ngâp fâm hôn £rodo. Ong không
nghI vô fhanh guom cua mình nua. Ong không kôu fIông nao. Ong
nham maf va bam chaf vao bom ngua. CIo rif Iôn bôn faI ông, va
nhung caI chuông frôn bô yôn cuong rif Iôn hoang daI va choI
chang. Môf hoI fho Ianh Io o chôf choc dang fhâu vao ông nhu môf
IuoI kich, nhu con fuôn fra o cuôI cu ng, nhung môf anh Iua frang
chop Ioa, con ngu a frang phong dI nhu dang moc ca ch, bang qua
ngay fruoc fôn Ky SI Ðon dâu fIôn.
£rodo ngho fhây fIông nuoc vô. No su I bof duoI chân ông.
Ong ca m fhây fIô ng frao dâng ma nh IIôf khI con ngua roI khoI
dong sông va pho ng Iôn con duong da. Ong dang Ioo Iôn bo duong
dôc. Ong da bang qua Khu c Can.
Nhung nhu ng ko fruy duôI da gân dôn dang sau. Con ngua
dung IaI frôn dInh cua bo duong, nhìn quanh va hi Iôn man daI. Co
chin Ky SI Ðon o bo nuoc phia duo I, va fInh fhân cu a £rodo nhuf
han fruoc su do doa cua nhung khuôn ma f dang nhìn Iôn. Ong
không bIôf dIôu gì so ngan duoc chu ng bang qua noI ây dô dang
nhu ông da Iam; va ông ca m fhây rang vIô c cô fìm cach frôn fhoaf
qua con duong da I mo mjf fu Khuc Can dôn RIvondoII Ia vô dung,
khI ma cac Ky SI Ðon da bang qua. Ðu nhu fhô nao fhì ông cu ng
cam fhây Ia mình dang duo c ra Iô nh khâ n câp phaI dung Ia I. NôI
cam ghof môf Iân nua IaI dâng fra o frong ông, nhung ông không
con suc Iuc dô chông Ia I. Thình Iình fôn Ky SI Ðon dâu fIôn fhu c
ngua vof foI. Han kIôm fra con nuoc va quay IaI. VoI môf nô Iuc
ghô gom £rodo ngôI han Iôn va vung guom.
"Hay fro IaI!" ông gao Iôn. "Tro IaI voI vung dâf Mordor, va
dung dI fhoo fa nua!" CIong cua ông vang Iôn yô u of va run rây
bôn faI ông. Cac Ky SI Ðon dung IaI, nhung £rodo không co quyô n
nang cua ÐombadII. Nhu ng ko fhu cua ông cuo I pha Iôn vô phia
ông dây nghIôf nga va Ianh Ioo. "So fro IaI! So fro IaI!" chu ng goI
dôn. "Chung fa so fro vô Mordor voI mI!"
"Tro IaI!" ông kôu Iôn.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 29
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"ChIô c Nhân! ChIôc Nhân!" chung kôu Iôn bang gIo ng chôf
choc; va ngay fuc khac fôn fhu IInh cua chu ng gIu c ngua fIông vao
vung nuo c, fhoo saf boI haI fôn khac.
"Nho ÐIborofh va IcrcfhIon Trong Sach," £rodo Ia Iôn voI nô
Iu c sau cung, nâng guom Iôn, "cac nguoI so không co duoc chIôc
Nhân hay fa!"
RôI fôn fhu IInh, ko bây gIo da bang qua duoc nua Khu c Can,
vuon du ng Iôn do doa frôn ban da p, va dua fay Iôn. £rodo không
noI duoc nua. Ong cam fhây IuoI mình nhu dinh IIô n vao mIông, va
fIm ông quan quaI. Thanh guom cua ông gay fan va roI kho I canh
fay run rây cua ông. Con ngua oIf IuI IaI va fho phì phì. Con ngua
don dâu fIôn da gân nhu da f chân Iôn bo duong.
Ngay Iu c do môf fIông gâ m va fIông buoc chân vôI va vang
Iôn: môf fIông nuoc cuô n âm râm rI frôn nhIôu fang da. £rodo Io
mo cam fhây con sông phia duoI ông dâng Iôn, va phia duoI dong
chay cua no dang nhâp nhô Iông ngu cua cac ky bInh. £rodo cam
fhây nhu nhung ngon Iua frang dang Iung IInh frôn chom mu saf
cua ho va ông dung IaI mung vuI khI fhây Ian song cac ky sI frang
frôn nhu ng con ngua fra ng voI nhung caI bom uof dâm. Ða Ky SI
Ðon vâ n con dung IaI gIu a Khuc Can bj fran ngâp: chung bIôn
mâ f, fhình Iình bj chôn vuI duoI nhu ng Iop bof nuoc gIân du.
Nhu ng fôn kha c sau chu ng so haI phong IuI.
VoI nhu ng nhân fhuc vâ f va sau cung, £rodo ngho fhây
nhung fIông kôu fhof, va co vo nhu ông fhây rang dang sau cac Ky
SI Ðon dang ngân ngu frôn bo sông Ia môf hình bong sang ru c voI
anh sang frang; va dang sau no Ia môf hình bong don nho dang
vung Iôn nhung ngon Iua, Iua do frong Ia n suong xam dang phu
khap fhô gIoI.
Su cuô ng daI dang fran ngâ p nhu ng con ngua don, va chung
phong dI frong kInh haI mang fhoo cac ky sI cua chung frong môf
dof ruf chay kInh hoang. TIông gao hoang daI cua chu ng bj nhân
chìm frong fIông gâm gu cua con sông dang cuôn chung dI. RôI
£rodo ca m fhây mình nga xuông, va fIông gâm gu hôn dôn co vo
J.R.R ToIkIon J0
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhu dang dâng Iôn rôI nuôf chung ông cu ng voI ca c ko fhu cua ông.
Ong không ngho va fhây gì nua.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 31
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 13
NHIÐ! C!OC CÀP CO
£rodo fhuc dây va fhây mình dang nam frôn gIuong. Ðâu
fIôn ông nghI rang ông da ngu muôn, sau môf gIâc mo daI kho chju
vân con dang Ion von frong fâm fri. Hoac co fhô Ia ông dang ôm7
Nhung frân nha co vo khac Ia; no bang phang, va no duoc cham
dây nhu ng dâm xa fôI cham frô. ông nam môf Iuc frong khI vân
nhìn Iôn nhu ng vôf anh sang maf froI frôn fuong, va Iang ngho
fIông fha c dô.
"TôI dang o dây, va Iuc nay Ia mây gIo rôI7" ông noI Ion voI
frân nha . "Trong NgôI nha cua ÐIrond, va Iuc nay Ia muoI gIo
sang." môf gIo ng noI vang Iôn. "Iu c nay dang Ia buôI sang ngay
haI muoI bôn fhang MuoI, nôu nhu câu muôn bIôf."
"Ong CandaIf!" £rodo kôu Iôn, ngô I phaf dây. Vj phu fhuy
gIa ngôI do, frong môf caI ghô bôn canh cua sô mo rông.
"PhaI," ông noI, "fa dây. Va may man Ia câu cung o dây, sau
fâf ca nhung chuyôn ngo ngân ma câu da Ia m sau khI câ u roI khoI
nha." £rodo nam xuông fro IaI. Ong ca m fhây qua dô chju va yôn
bình dô n nôI không muôn franh ca I gì cam va du sao fhì ông cu ng
không nghI ra ng mình so Ia nguoI fhang frong môf cuôc franh caI.
Iu c nay fhì ông da hoan foan fInh fao, va ky u c vô cuôc du hanh
cua ông da fro IaI voI ông: vô "con duong faf" bâf hanh xuyôn qua
Khu Ru ng CIa, vô "faI nan" o quan Ngua Iông,; va vIôc ông da
dIôn khu ng doo chIôc Nhâ n vao frong fhung Iung duoI Woafhorfop.
Trong khI ông vân con dang nghI vô fâf ca nhu ng chuyôn nay va cô
gang môf cach vô vong dô nho IaI nhu ng gì da xay ra khI ông dôn
RIvondoII, fhì môf khoang Im Iang koo daI, bj ngaf quang boI fIông
fha khoI nho nho noI chIôc fâu cu a CandaIf, khI ông fhôI nhu ng
vong khoI frang ra khoI cu a sô .
J.R.R ToIkIon J2
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Sam dâu rô I nhI7" cuôI cung £rodo hoI. "Va nhu ng nguoI
khac ôn ca chu a 7"
"!, ho dôu an foan va khoo manh," CandaIf fra IoI. "Sam o
dây dôn khI fa saI anh fa dI ngu mô f chuf, khoang nu a gIo fruoc."
"Thô chuyôn gì da xay ra o Khu c Can7" £rodo noI. "MoI su
dIôn ra o do mo ao qua, va dôn gIo hình nhu vân fhô,"
"PhaI. Câu da baf dâu fan bIôn," CandaIf fra IoI. "CuôI cung
fhì vôf fhuong cu ng da chIôn fhang câu. ChI cân fhôm vaI gIo nua
fhì chu ng fa so không gIu p gì duoc cho câu nua. Nhung ngay chinh
bôn frong câu co môf suc ma nh fIô m fang, câu hobbIf fhân yôu cua
fa! Nhu câu da fhô hIôn o Khu Co Ðâf. Iuc ây Ia Iu c râf mao hIôm:
do Ia khoanh kha c nguy hIô m nhâf. Ta uo c gì câu co fhô chju dung
duoc o Woafhorfop.
"Hình nhu ông da bIôf râf nhIôu chuyôn rôI," £rodo noI.
"Chau chua noI vo I aI khac vô chuyôn o Khu Co Ðâf. Iuc dâu no
râf kInh dj; va rôI sau do fhì IaI co nhung chuyô n khac. Iam sao
ma ông bIôf7"
"Câu da noI kha nhIôu frong khI ngu, £rodo a," CandaIf dju
dang noI, "va voI fa fhì không kho Iam dô doc duoc fâm fri va ky u c
cua câ u. Ðu ng Io! Cho du fa vua no "ngo ngân", y fa vân không
phaI fhô. Ta nghI fôf vô câu - va ca nhung nguoI kha c. VIôc dI duoc
xa dôn fhô, va xuyôn qua nhung môI nguy hIôm khI vân dang doo
ChIôc Nhân Ia môf chIôn công không nho dâu."
"Chu ng chau so chang bao gIo Iam duoc dIô u do ma không co
NguoI SaI Ðuo c," £rodo noI. "Nhung chu ng chau cân ông. Chau
không bIôf phaI Ia m gì khI không co ông."
"Ta bj frô," CandaIf noI, "va dIôu do gân nhu da khIô n chu ng
fa dôu fIôu fung. Nhung fa không cha c Iam; co fhô nhu vây ma IaI
hoa hay."
"Kô cha u ngho mo I chuyô n dI ông!"
"ÐoI dôn Iuc da! Anh chua san sa ng dô no I chuyôn hay Io
nghI vô bâf ky chuyôn gì va o ngay hôm nay, ÐIrond ra Iônh fhô."
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 33
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Nhung vIôc noI chuyô n so Iam cho chau không con suy nghI
vân vo nua, no Iam cha u môf Iam," £rodo noI. "Iu c nay cha u cân
phaI bIôf ro, va chau con nho nhIô u chuyôn cân pha I gIaI fhich
Iam. Vì sao ma ông frô7 Íf nhâf fhì ông cu ng nôn noI voI cha u dIôu
do."
"Câu so som duo c ngho nhu ng gì câu muô n bIôf," CandaIf
noI. "Chu ng fa so co môf HôI Ðông, ngay khI câu da du khoo. Vao
Iu c nay fhì fa chI co fhô noI rang fa da bj baf gIu."
"Ong a7" £rodo Ia Iôn.
"PhaI, fa, CandaIf Xam," fhây phu fhuy frjnh frong no I. "Co
râf nhIôu quyôn Iu c frôn fhô gIoI, fôf Iân xâ u. Môf sô quyôn Iu c con
manh hon ca fa. Ta chua du su c chông Ia I. Nhung so dôn fhoI cua
fa. Ianh chu MorguI va cac Ky SI Ðon cua ha n dang Iô dIôn. ChIôn
franh dang duo c chuân bj!"
"Thô ông da bIôf vô cac Ky SI Ðon fruoc khI chau gap chung
a7"
"PhaI, fa bIôf chung. Ðung ra fa da kô vô chung cho câ u ngho
môf Iân rôI; vô ca c Ky SI Ðon o Vong Tron Hôn Ma, Chin NguoI
Phuc Vu cua Chua fô cu a Nhu ng ChIô c Nhân. Nhung fa không
bIôf Ia chung da faI hIô n Ia I, nôu không fa da dân câu dI frôn ngay
rôI. Ta ngho duoc fIn vô chu ng chI sau khI fa roI khoI câ u vao
fhang Sau; nhung chuyôn nay phaI doI da. Iu c nay fhì chu ng fa
da fhoaf duoc khoI faI hoa, nho Aragorn."
"Vâng a," £rodo noI, "chinh Nguo I SaI Ðuoc da cu u chu ng
chau. Nhung Iuc dâu chau so ông fa Iam. Sam cha ng bao gIo fIn
ông ây ca. Chau nghI Ia anh fa chang hô fIn ông ây chuf na o cho
dôn khI gap duoc CIorfIndoI."
CandaIf mIm cuoI. "Ta da ngho fâf ca vô Sam rô I," ông noI.
"Ðây gIo fhì anh fa không con nghI gì nua."
"Thô fhì hay Iam." £rodo noI. "Vì cha u da baf dâu râf cam
môn £rodo. A, cam môn không phaI Ia fu fhich hop. Chau muôn
noI Ia ông ây fro nôn râf fhân fhuong voI chau; cho du ông fa râf
xa Ia, va dôI khI fo ra kha khac nghIôf. Thâf ra, ông ây fhuong
J.R.R ToIkIon J4
hffp://obooks.vdcmodIa.com
khIô n chau nho vô ông. Chay không bIôf bâf ky Con NguoI Ion
nao nhu fhô ca. Chau nghI Ia, o, Ia ho kha bu, va hoI ngôc: ngu
ngôc kIô u nhu Ðo CaI ây; hoac ngu ngôc va dôc ac nhu ÐIII Ðây
Ðuong XI. Nhung o Quân chung chau không bIôf gì nhIôu vô Con
NguoI, co fhô ngoaI fru nhu ng nguoI o Ðroo."
"Vô ho fhâm chi câu cu ng cha ng bIôf gì nhIôu, nôu câu nghI
ông ÐarIIman gIa Ia ngu ngôc," CandaIf noI. "Ong fa du khôn
ngoan o noI cua mình. Ong nghI if hon ông noI, va châm hon
nhung ông co fhô nhìn qua môf buc fuong gach du ng Iuc |nhu vân
fhuong noI o Ðroo). Nhung vân con vaI nguoI o Trung CIo I nhu
Aragorn con fraI cua Arafhorn. CIông noI cua nhu ng Vì Vua fu
frôn ÐIôn gân nhu da không con. Co fhô Cuôc ChIôn cua ChIôc
Nhân Iâ n nay so Ia cuôc phIôu Iuu cuôI cu ng cua ho."
"Ong fhâ f su muô n noI rang Nguo I SaI Ðuo c chinh Ia môf
frong nhung Vì Vua fhoI xua sao7" £rodo ngac nhIôn hoI. "Chau
nghI rang fâf ca ho da bIôn mâf Iâu rôI. Chau nghI rang ông fa chI
Ia môf Rangor."
"ChI Ia môf Rangor!" CandaIf Ia Iôn. "£rodo fhân môn cua fa,
cac Rangors chI Ia nhu ng fhu nay nay: Ia nhung gì con IaI cua
nhung con nguoI vI daI o phuong Ðac, Con NguoI o phia Tây. Truoc
dây ho da gIup fa; va fa so cân su gIup do cu a ho frong nhu ng ngay
sap dôn; vì chung fa da dôn RIvondoII, nhung chIôc Nhân vân chua
an nghI."
"Chau không nghI fhô," £rodo noI. "Nhung cho dôn Iu c nay y
nghI cua chau chI Ia dôn duoc dây; va chau hy vong rang cha u so
không phaI dI dâu xa hon nua. Ðuoc nghI ngoI fhì fuyôf qua. Chau
da co mô f fhang fha huong va du hanh, va chau fhây rang fhô Ia
qua nhIôu rôI."
Ong Im Iang va nham maf IaI. Sau môf Iuc fhì ông noI fro IaI.
"Chau dang dôm IaI," ông noI, "va chau không fhô finh duoc dôn
ngay haI muoI bô n fhang MuoI. Ðung ra phaI Ia ngay haI muoI
môf. Chu ng chau da dôn Khu c Can vao ngay haI muoI."
"Câu nôn noI va finh hon nua," CandaIf noI. "Thô bôn suon
va vaI fhô nao rôI7"
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 35
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Chau không bIô f," £rodo noI. "Chung không co ca m gIa c gì
ca: do Ia môf su caI fhIô n, nhung," - ông cô gang Ia môf cu dô ng.
"chau co fhô cu dô ng canh fay cua mình. PhaI, no da sông IaI rôI.
No không Ia nh nua," ông fhôm vao , du ng fay phaI so soang fay
fraI.
"Tôf!" CandaIf noI. "No Ianh IaI kha nhanh. Câu so som khoo
IaI. ÐIrond da chua frj cho câu: ông fa da cham soc câu suôf mây
ngay, fu khI câu duoc mang dôn dây."
"Mây ngay7" £rodo noI.
"PhaI, bôn dôm va ba ngay, chinh xac Ia fhô. Nhu ng nguoI
ÐIvos da mang câu vô dây fu noI ma câ u da không finh dôn.
Chung fa da vô cu ng Io Iang, va Sam chang chju roI khoI cây, ngay
hay dôm cu ng ma c, fru khI dô chay dI bao fIn. ÐIrond Ia bâc fhây
frong vIô c chua fhuong, nhung vu khi cua Ko Thu cua chu ng fa
khung khIôp qua.NoI fhâf voI câu, fa chang hy vong bao nhIôu; vì
fa ngo rang môf vaI manh cua IuoI dao ây vân con nam IaI frong
vôf fhuong kin mIông cu a câu. Nhung ma I dôn fôI qua moI fìm
duoc no. ÐIrond da Iây ra môf mâu vu n. No duoc chôn sâu frong da
fhjf va no gây ra fac dông fu bôn frong."
£rodo ru ng mình, va nho Ia con dao kInh khIôp voI caI IuoI
khac chu V da fan bIôn frôn fay NguoI SaI Ðuoc. "Ðu ng Io!"
CandaIf noI. "MoI chuyôn da qua rôI. Vôf fhuong dang Ianh. Va co
vo nhu HobbIf kho ma fan bIôn duoc. Ta da bIôf vaI chIô n bInh
manh mo cua Con NguoI Ion da nhanh chong bj khuâf phu c boI
manh guom ma câu da mang frong nguo I suôf muoI bay ngay."
"Ðon chu ng muôn Iam gì voI cha u7" £rodo hoI. "Ðon Ky SI
Ðon ây dang djnh Iam gì7"
"Chu ng djnh xuyôn fhâu fIm câu voI môf con dao MorguI vân
con frong vôf fhuong. Nôu chung fhanh công, fhì câu so fro fhanh
gIông nhu chung, chI yôu hon va fuân fhoo Iô nh chu ng fhôI. Câ u so
fro fhanh môf hôn ma duoI su fhông frj cu a Chua Tô Hac Am; va
han so hanh ha câu dô cô doaf Iây chIôc Nhân, nôu nhu co môf su
hanh ha nao con ghô gom hon Ia fhây no bj cuop va nhìn fhâ y no
frong fay han."
J.R.R ToIkIon J6
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Ta on chua Ia chau da không nhân ra mô f môI nguy hIôm
kInh khu ng nhu fhô!" £rodo yôu of noI. "Tâf nhIôn Ia chau vân so
dôn chôf duoc; nhung nôu chau bIôf nhIôu hon, fhì han Ia chau
fhâm chi không dam chuyôn dông nua. Chuyôn cha u fhoaf duoc
qua Ia môf chuyô n ky dIô u!"
"PhaI, vân may hoac Ia sô mônh da gIup câ u," CandaIf noI,
"nôu nhu không muôn noI foI Iong can dam. Vì fIm câu vân chua bj
cham dô n ma chI co vaI câu bj xuyôn fhâu fhôI, va boI vì câ u da
khang cu dôn cu ng. Nhung no da gân saf khu ng khIôp Ia m rôI,
phaI no I Ia fhô. Câu da o frong môf môI nguy fôf cung khI câu doo
chIôc Nhân, vì Iu c do ban fhân câ u da phân nua o frong fhô gIoI
cua hôn ma rôI, va chung co fhô chIôm gIu câu. Câ u co fhô fhây
chung, va chu ng co fhô fhây câu."
"Chau bIôf," £rodo noI. "Nhìn chu ng fhâf khIôp! Nhung vì
sao fâf ca chung chau dôu co fhô nhìn fhây nhung con ngua cua
bon chung7"
"ÐoI vì do Ia ngu a fhâf; cung nhu nhung chIôc ao khoac don
Ia nhu ng chIôc ao khoac fhâ f ma chung mac vao dô fao hình dang
cho su hu không khI chu ng cân phaI gIao fIôp voI su sông."
"Thô fhì Iam sao ma nhung con ngua don co fhô chju du ng
duoc nhu ng ky sI nhu fhô7 Tâf ca nhu ng con vâf khac dôu khIôp
haI khI chu ng dôn gân, fhâm chi ca con ngua oIf cua CIorfIndoI.
Nhu ng con cho fru Iôn va nhung con ngô ng quang quac voI chung."
"ÐoI vì nhu ng con ngua dây duoc sInh ra va nuôI duong dô
phu c vu Chua Tô Hac Am o Mordor. Không phaI fâf ca nhu ng ko
phu c vu va vâf dung cua han dôu Ia nhu ng hôn ma! Ðo Ia bo n orc
va bon quy không Iô, do Ia bon varg va bon ma soI; va vân co n co
nhIôu Con NguoI, cac chIôn bInh va cac vì vua, vân co n sông va dI
IaI duoI anh Maf TroI, va vân chju su fhô ng frj cu a han. Sông
Iuong cu a chu ng dang Ion Iôn hang ngay."
"Thô con vô RIvondoII va nguo I ÐIvos7 RIvondoII co an foan
không7"
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 37
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Co, vao Iu c nay, cho dôn khI fâf ca nhu ng noI khac bj chInh
phu c. NguoI ÐIvos co fhô so Chua Tô Hac Am, va ho co fhô bo frôn
fruoc han, nhung ho so chang bao gIo ngho fhoo han hay phu c vu
han ca. Va o dây, faI RIvondoII nay vân con môf sô frong nhu ng ko
fhu chinh cua han: nguoI ÐIvos fhông fhaI, cac Ia nh chua cua
ÐIdar o sau nhung bo bIôn xa nhâf. Ho không so Vo ng Tron Hôn
Ma, vì nhu ng aI da cu fru o Vuong Quôc Phuc Ia nh dôu da sông o
ca haI fhô gIoI, va ho co nhung nang Iu c ghô gom dô chông IaI Thây
va Không Thây."
"Chau nghI Ia chau da fhây môf bong frang foa sang va
không mo dI nhu nhung nguoI kha c. Ðo Ia CIorfIndoI a7"
"PhaI, câ u da gap ông fa vao Iuc ông fa dang o suo n dôc bôn
kIa: môf frong sô nhung nguoI vI daI cua Thô hô Ðâ u fIôn. Ong fa
Ia môf Ia nh chua ÐIf frong môf ngôI nha cu a cac hoang fu. Thâf
ra, o RIvondoII co môf quyôn Iuc dô chông IaI suc manh cua Mordor
frong môf fhoI gIan: va không con quyôn Iuc nao kha c fôn faI o bâf
ky noI dâu. Cu ng co môf quyôn Iuc fhoo IoaI khac o Quân. Nhung
fâf ca nhung noI nay so nhanh cho ng fro fhanh nhu ng hon dao bj
bao vây, nôu mo I chuyôn cu fIôp dIô n nhu da du finh. Chua Tô Hac
Am so fung ra hôf suc ma nh cua ha n."
"Chu ng fa vân phaI," ông noI, fhình Iình dung phaf dây va
ngâng ca m Iôn, frong khI b râu cua ông cung va fhang nhu nhung
soI fhop cu ng, "gIu vu ng Iong can dam cua mình. Câ u so som khoo
IaI fhôI, nôu fa không noI vo I câu cho dôn chôf. Câu dang o
RIvondoII, va câu không câ n phaI Io vô bâ f cu dIôu gì vao Iuc na y."
"Chau không co chuf can dam nao dô gIu vung ca," £rodo noI,
"nhung Iuc nay chau không Io Iang gì. Ha y cu cho chau bIôf fIn vô
ban bo cua chau, va hay kô cho chau ngho vô caI kôf cu c cua
nhung chuyô n o Khuc Ca n, nhu chau da hoI nhIô u Iân rôI â y, va
chau so haI Iong vao Iu c nay. Sau do cha u so ngu môf gIâc nua,
chau nghI vây; nhung chau so không fhô nham maf cho dôn khI
ông kô hôf chuyô n voI cha u."
CandaIf dI chuyôn chIô c ghô dôn bôn gIuong, va nhìn £rodo
cham chu. Maf ông da co sac fro IaI, va maf ông da sang Iôn, dây
J.R.R ToIkIon JS
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cham chu. Ong mIm cuoI, va co vo nhu dIôu do co phân Ia voI ông.
Nhung frong maf fhây phu fhuy chI môf su fhay dôI nho nhu fhô
cu ng da khIô n ông cam fhây fhông suôf, va dac bIôf Ia vô canh fay
fraI dang nam frôn fâm dap.
"Vân phaI cho doI," CandaIf fu noI voI mình. "Câu fa vân
chua qua duoc nu a duong, va cuô I cung câ u fa so fro fhanh ca I gì
fhì fhâm chi ca ÐIrond cu ng không fhô noI duoc. Ta nghI rang so
không phaI Ia fro fhanh ma quy. Câu fa co fhô fro fhanh môf côc
dây anh sang cho nhung dôI maf nhìn fhây nhu ng gì co fhô."
"Ðac ÐIIbo yôu quy!" £rodo ngaI ngu noI. "Chau fu hoI không
bIôf ông ây dang o dâu. Chau uo c gì bac ây dang o dây va co fhô
ngho fâf ca chuyôn nay. Han Ia no so Iam bac ây cuo I. Con bo nhay
câng dôn Maf frang! Va fôn quy không Iô fôI nghIôp!" Va ông
nhanh chong ngu fhIôp dI voI nhung IoI do.
Ðây gIo fhì £rodo da an foan o NgôI Nha CIan Ðj Cuô I Cung
o phia dông cua ÐIôn. NgôI nha nay, nhu ÐIIbo da fhuâf IaI fruoc
dây râf Iâu, môf ngôI nha hoan ha o, cho du ban fhich an hay ngu,
fhich kô chuyôn hay haf ho, hay chI fhich ngôI va nghI, hoa c pha
frôn haI hoa gIua cac fhu nay." Tinh fhuân nhâf o dây so Ia IIôu
fhuôc chua frj cho su môf moI, so haI hay buôn ba.
KhI chIô u dân buông xuô ng, £rodo IaI fhu c dây, va ông fhây
mình không con cam fhây cân nghI hay ngu nua, ma dang fhom
an va uông, va sau do co fhô Ia haf va kô chuyôn. Ong ra khoI
gIuo ng va fhây rang ca nh fay cua mình da gân nhu hu u du ng fro
IaI nhu fruoc dây. Ong fhay môf bô ao quân sach so bang vaI xanh
nam san do vua van voI ông môf cach fuyôf voI. KhI nhìn vao
guong ông gIâf mình khI fhâ y môf hình anh gây dI râf nhIôu cua
chinh mình so voI fri nho cua ông: no gIông môf cach dac bIôf voI
nguo I chau fro cu a ÐIIbo, nguo I da fung dI Iang fhang voI ông chu
cua mình o Quâ n; nhu dôI maf dang nhìn ông fhì dây vo frâm
ngâm.
"PhaI, anh da fhây duo c vaI chuyôn kô fu Iân cuôI cung anh
nhìn ra khoI cap kinh," ông noI voI hình a nh cua mình. "Nhung
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 39
hffp://obooks.vdcmodIa.com
bây gIo Ia Iuc danh cho mô f cuôc gap go vuI vo!" Ong vuon fay ra
ra huyf sao môf fIông.
Ðu ng Iuc do co môf fIông go cua, va Sam dI vao. Anh chay ao
dôn chô £rodo va câm Iây canh fay fraI cua ông, bôI rôI va nguong
nghju. Anh nho nhang danh Iôn no, rôI do ung maf va vôI va quay
dI.
"HuIIo, Sam!" £rodo noI.
"No âm rôI!" Sam noI. "TôI muôn no I fay nga I ây, fhua ngaI
£rodo. Suôf mây dôm daI no Ianh ngaf. Nhung gIo vuI dôn rôI!"
anh Ia Iôn, quay vong vong voI anh maf sang ruc va nhay mua
frôn san nha. "Ða dôn Iu c fhâ y IaI ngaI du ng Iôn va fro IaI Ia chinh
mình, fhua nga I! Ong CandaIf da saI fôI dôn xom ngaI da san sang
dô dI xuông chua, va fôI nghI Ia ông ây dang dua."
"TôI san sang rôI," £rodo noI. "Hay xuông va ga p nhung
nguo I co n IaI frong doan nao!"
"Ðô fôI dân ngaI dI gap ho, fhua ngaI," Sam noI. "Ðây Ia môf
ngôI nha Ion, va râf dac bIôf. Iuôn Iuôn co caI gì do dô kham pha,
va không bIôf Ia mình so fìm fhây gì quanh môf goc nha . Va
nhung nguoI ÐIvos nua, fhua nga I! Nhu ng nguo I ÐIvos o dây, rôI
nhung nguoI ÐIvos o kIa! Môf sô gIông nhu nhung vj vua, oaI nghI
va ru c ro; va môf sô khac fhì vuI fuoI nhu nhu ng du a fro. Va con
âm nhac voI nhu ng baI haf - fôI không co fhoI gIan va fâm fri dô
Iang ngho nhIôu kô fu khI chu ng fa dôn dây. Nhung fôI bIôf mô f sô
chô o noI nay."
"Ta bIôf anh da Iam gì, Sam a," £rodo noI, nam Iây fay anh.
"Nhung fôI nay fhì anh so vuI fuoI, va Iang ngho nIô m vuI fu fIm
mình. ÐI nao, dân fa dI cac goc nha nao!"
Sam dân ông qua nhIô u con duong va dI xuông nhIôu bâc
fhang va dI ra môf khu vuon cao nam frôn môf bo duong dôc bôn
bo sông. Ong fhây cac ban cua mình dang ngôI frong môf công vom
bôn bo cua ngôI nha frông ra phia dông. Ðo ng fôI da phu xuông
fhung Iu ng bôn duoI, nhung vân con anh sang frôn nhung bô maf
cua nhu ng ngon nu I na m xa phia frôn. TIôf froI nong âm. Âm
J.R.R ToIkIon 40
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhanh cu a fIông nuoc chay va dô xuông vang vong, va buôI chIôu
phu dây môf muI huong fhoang fhoang cua cây côI va hoa, nhu fhô
mua ho vân con quân quyf frong khu vuo n cua ÐIrond.
"Hurray!" PIppIn Ia Iôn, goI Ion Iôn. "Ong anh ho quy phaI
cua chung fa dây rôI! Tra nh duo ng cho £rodo, Chua fô cua ChIôc
Nhân!"
"Suyf!" CandaIf noI fu frong bong fôI dang sau caI công vom.
"Ma quy so không vao frong fhung Iung nay; nhung bâf ky Iuc nao
chung fa cung không nôn noI dôn chu ng. Chua fô cua ChIôc Nhân
không phaI Ia £rodo, ma Ia chu nhân cua Ngon Thap Hac Am cua
Mordor, ko ma quyô n Iu c cua han IaI môf Iâ n nua vuof ra kho I fhô
gIoI! Chu ng fa dang ngôI o frong phao daI. Ðôn ngoaI dang fro nôn
fôI fam."
"Ong CandaIf da noI kha nhIôu chuyôn vuI vo nhu fhô dây,"
PIppIn noI. "Ong ây nghI rang fôI cân phaI duoc dua vao khuôn
phop. Nhung co vo nhu chuyôn nay Ia bâf kha, co vo vây, dô cam
fhây buô n ba hay fuyôf vong o noI nay. TôI cam fhây fôI co fhô haf,
nôu nhu fôI bIôf môf baI haf fhich hop cho djp nay."
"TôI cu ng cam fhây dang fhom haf," £rodo cuoI. "Cho du vao
Iu c nay fôI cam fhây fhich an va uông hon!"
"Con fho m cua anh so nhanh chong duoc frj fhôI," PIppIn noI.
"Anh so fhây su xao nguyôf quon fhuôc cua anh so xuâf hIô n IaI
dung Iu c cho bua an."
"Hon ca môf bua an! Môf bua fIôc!" Morry noI. "Ngay khI ông
CandaIf noI rang câu da khoo IaI, moI su chuân bj da baf dâu. "
Ong chI vua noI xong fhì fâf ca bon ho dôu duoc frIôu fâp vao sanh
duong boI nhIôu fIông chuông rung.
Sanh duong frong ngôI nha cua ÐIrond dây nhung nguoI:
nhung nguoI ÐIvos chIôm phân Ion, cho du vân co n vaI nguoI
khach fhuôc nhu ng chung IoaI khac. ÐIrond, fhoo fhoI quon cua
ông, ngôI o chIô c ghô Ion na m o cuôI caI ban daI nam frôn daI cao;
va ngôI canh ông môf bôn Ia CIorfIndoI, môf bôn Ia CandaIf. £rodo
nhìn ho voI vo kInh ngac, boI vì ông chua bao gIo nhìn fhây ÐIrond,
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 41
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nguo I da duoc kô dôn frong nhIôu câu chuyôn kô; va khI ho ngôI
bôn phaI va bôn fraI ông, CIorfIndoI va CandaIf, nguoI ma ông
nghI Ia ông da bIôf kha ro, bông hIôn ra nhu nhu ng Ia nh chua
sang frong va quyôn Iu c. Voc nguoI cua CandaIf fhâp hon haI
nguo I kIa; nhung maI foc frang daI cua ông, bô râu bac quof daI
cua ông, va dôI vaI rông cu a ông, khIôn ông frông gIông nhu mô f vj
vua fhông fhaI frong fruyôn fhuyôf cô daI. Trôn khuôn maf quac
fhuoc cu a ông, duoI dôI ma y râm frang nhu fuyôf, dôI maf don cua
ông danh nhu fhan co fhô phaf Iua bâf fhình Iình.
CIorfIndoI cao va fhang; fo c cua ông sang anh va ng, khuôn
maf cua ông dop do, fro frung, can dam va dây vuI vo ; maf cua ông
sang ruc va sac buôf, gIong cua ông vang nhu fIông nhac; su fung
fraI dong IaI frôn dôI may cua ông, va fay ông fhì fran dây suc
manh.
Khuôn maf cua ÐIrond không co fuôI, chang gIa ma cung
chang fro, cho du no da duoc ghI vao frong ky uc cua bIôf bao
chuyôn vuI buôn. Toc cua ông don nhu bong dôm cu a buôI hoang
hôn, va frôn do Ia môf caI vong bac; dôI maf ông xam nhu môf buôI
chIôu quang dang, va frong no co môf Iuô ng anh sang nhu anh
sang cua cac vì sao. Ong co vo fôn kinh nhu môf vj vua da frj vì
qua bao mua dông, nhung IaI frang kIôn nhu môf chIôn bInh fung
fraI fran dây sInh Iuc. Ong Ia Chua Tô cu a RIvondoII va Ia môf
nguo I vI daI gIua ca ÐIvos Iân Con NguoI.
O gIua ban, dôI dIôn voI nhung fam vaI dôf phu Iôn fuong, co
môf caI ghô nam duoI môf fâm man fruong, va co môf công nuong
xInh dop dang ngôI nhìn Iôn, va nang mang nhIôu vo nu finh nhu
fao fu ÐIrond dôn nôI £rodo doan rang na ng Ia môf frong nhung
nguo I ba con râf gân guI cua ông. Nang frông fhâf fro frung, cho
du nang co Io da sông râ f Iâu rô I. MaI foc bim don cua na ng chua
hô cham vao gIa dông, dôI fay frang va khuôn maf frong froo cua
nang fhâf hoan bich va mjn mang, anh sang cua sao froI dang
sang Iôn frong maf nang, frong vaf nhu môf dôm không mây;
nhung nang co dang vo cua môf nu hoang, voI bao fu duy va kIôn
fhu c dong IaI frong anh ma f nang, nhu môf nguoI da bIôf duoc bIôf
bao dIôu do fhang nam dom IaI. Phia frôn dôI may, dâu nang duoc
J.R.R ToIkIon 42
hffp://obooks.vdcmodIa.com
phu boI môf vanh dây buôc duoc dinh nhIôu vIôn ngoc nho , sang
frang Iâ p Ianh; nhung bô y phuc môm maI mau xam cua nang
không co frang suc gì, ngoaI fru môf fhaf Iung Ia m bang nhung
chIôc Ia bac.
Thô Ia £rodo ngam nhìn nang, nguoI ma râf if nguoI frân fuc
da fung fhây duo c; Arvon, con ga I cua ÐIrond, nguoI duoc xom
nhu fhô IcrcfhIon da fro IaI fraI dâf môf Iân nua; va nang duoc goI
Ia !ndumIoI, vì nang Ia môf NgôI Sao Ðvon dôI voI nguo I cua
nang. Na ng da fu ng sông o vung dâf cua gIa fôc mo nang môf fhoI
gIan daI, o IurIon ân sau nhu ng rang nuI, nhung gâ n dây nang da
fro IaI RIvondoII voI can nha cua cha nang. Nhung cac anh nang,
ÐIIadan va ÐIrohIr, da Iôn duong hanh hIôp: ho fhuong dI xa voI
cac Rangor o phuong Ða c, không bao gIo quôn dI su hanh ha cua
mo mình o sao huyôf cua bon orc.
Ðo Ia môf su cô don frong môf su sông ma £rodo chua bao gIo
fhây va fuong fuo ng ra frong fâm fri mình fruoc dây; va ông vua
ngac nhIôn vua bôI rôI khI fhây mình co môf chô ngô I faI ban cua
ÐIrond gIua nhu ng nguoI cao quy va xInh do p dôn fhô. Cho du ông
co mô f caI ghô fhich hop, va duoc nâng Iôn boI nhIô u caI dôm, ông
cu ng ca m fhây mình fhâf bo nho, va chI muôn ra khoI chô nay;
nhung ca I cam gIa c do nhanh chong frôI qua. Ðua fIô c fhâf vuI fuoI
va co fâf ca fhu c an ma con doI cua ông co fhô ao uoc. Sau môf Iu c
fhì ông da co fhô nhìn IaI mình va fhâm chi co fhô quay sang
nhung nguoI ngôI canh. Truoc fIôn ông fìm cac ban mình. Sam da
van naI duoc du ng doI chu , nhung anh duo c noI Ia Iâ n nay anh Ia
môf vj khach danh du. Iuc nay £rodo da co fhô nhìn fhây anh,
dang ngô I vo I PIppIn va Morry o goc frôn o môf bôn ban gân voI bô
daI. Ong không fhây fam hoI nao cu a NguoI SaI Ðuoc.
Canh bôn £rodo, bôn phaI ông Ia môf nguoI Iun vo I môf vo
quan fro ng, an mac dIôm dua. Ðô râu cua ông râf daI va phân
nhanh, frang gân nhu bô quân ao Iam bang vaI fra ng nhu fuyôf
cua ông. Ong doo môf fhaf Iung bac, va vong quanh cô ông Ia môf
soI dây chuyô n ba ng bac voI kIm cuong. £rodo ngu ng an va nhìn
ông. "Chao, râf vuI duoc gap!" nguoI Iun noI, quay sang ông. RôI
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 43
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ông fa fhâf su dung han khoI chô va cu I chao. "CIuIn san sang
phu c vu ngaI," ông noI, va IaI cuI fhâp hon nua.
"£rodo ÐaggIns san sang phu c vu ngaI va gIa dình," £rodo
noI môf cach nghIôm chInh, ngâ ng nguoI Iôn dây ngac nhIôn Iam
nhung caI dôm cu a ông fung vaI Iôn. "IIôu fôI co du ng không nôu
doan rang ngaI chinh Ia CIuIn, môf frong muoI haI ban dông hanh
cua ThorIn OakonshIoId vI daI7"
"Ðung vây," nguoI Iun fra IoI, fhu nhaf IaI nhu ng fâm dôm
va nha nhan gIup £rodo ngôI fro IaI vao vj fri. "Va fôI so không
hoI, vì fôI da duoc kô rang ngaI chinh Ia nguo I ba con va nguoI con
nuôI cua ông ban ÐIIbo nôI fIông cu a chu ng fôI. Cho phop fôI chuc
mu ng ngaI vì su hôI phu c cua ngaI."
"Cam on ngaI râf nhIôu," £rodo noI.
"TôI ngho noI Ia ngaI da fhu c hIôn môf sô cuôc phIôu Iuu râf
ky Ia," CIuIn noI. "TôI vô cung nga c nhIôn không bIô f dIôu gì da
mang bôn hobbIf vao môf cuôc hanh frình daI dôn fhô. Kô fu khI
ÐIIbo dI voI chu ng fôI fhì chua hô co dIôu gì gIông fhô xay ra.
Nhung co fhô fôI không nôn qua foc mach, vì ca ÐIrond va CandaIf
dôu co vo nhu không muôn noI vô chuyôn gì fhì pha I."
"TôI nghI Ia chu ng fa so không noI vô no , if nhâf Ia chua,"
£rodo fra IoI Ijch su.
Ong doan rang fhâm chi frong ngôI nha cua ÐIrond fhì vân
dô vô chIôc Nhân cu ng không phaI Ia môf câu chuyôn fu nhIôn, va
du sao fhì ông cung muô n dI nhu ng ra c rô I cua mình frong môf
fhoI gIan. "Nhung fôI cung co môf su fo mo fuong duong," ông
fhôm vao, "muôn bIôf dIôu gì da khIô n cho môf nguoI Iun quan
frong dôn fhô va o xa dôn fhô dôn Hon Nu I Cô Ðôc."
CIuIn nhìn ông. "Nôu ông vân chua ngho vô chuyôn nay, fhì
fôI nghI Ia chung fa cung so khoan noI vô no. Chu Nhân ÐIrond so
frIôu fâp fâf ca chung fa ngay fhôI, fôI fIn fhô, va chu ng fa so ngho
nhIô u fhu. So co nhIôu chuyôn kha c co fhô duoc kô o dây."
Ho noI chuyô n vo I nhau suôf phân con Ia I cua bua an, nhung
£rodo ngho nhIôu hon noI; vì nhu ng fIn fu c o Quân, ngoaI chuyôn
J.R.R ToIkIon 44
hffp://obooks.vdcmodIa.com
vô chIôc Nhân, co vo nhu qua vu n vaf, xa xôI va chang co gì quan
frong, frong khI CIuIn co nhIôu fhu dô no I vô nhu ng bIôn cô o
nhung vung dâf phuong Ðac o noI Hoang Ða. £rodo duoc bIôf rang
CrImboorn CIa, con fraI cua Ðoorn, bây gIo da Ia Ianh chua cua
nhIôu nguoI vu ng chaI, va vung dâf cua ho nam gIua Rang Nu I va
MIrkvood fhì không co fôn orc hay con soI nao dam dôn.
"Thâf su ra," CIuIn noI, "nôu nhu không nho ÐoornIng, fhì
con duong fu ÐaIo dôn RIvondoII da fro nôn không fhô dung duoc
fu Iâu rôI. Ho Ia nhu ng nguo I du ng cam da Iuôn mo rông Con
Ðuong Cao va Khuc Can Carrock. Nhung ho fhu phi duong sa cao
Iam," ông no I voI môf ca I Iac dâu; "va gIông nhu Ðoorn ngay xua,
ho không qua fhIôn cam nguoI Iu n. Nhung ho vân Ia nhung nguoI
dang fIn, va dIôu do Ia râf co gIa frj frong nhung ngay nay. Không
co noI dâu ma con nguoI IaI fhân fhIôn voI chu ng fôI nhu Con
NguoI o ÐaIo. Ho Ia nhung ga fôf, nhung nguo I ÐardIng. Chau
ngoaI cu a Ðard Cung Thu da chI huy ho, Ðrand con fraI cua ÐaIn
con fraI cua Ðard. Ong fa Ia môf vj vua manh mo, va vuong quôc
cua ông bây gIo da vuon xa dôn phuong nam va phuong dông cua
Ðsgarofh."
"Thô con nhung nguoI cua ông fhì sao7" £rodo hoI.
"Co nhIôu chuyôn dô kô Ia m, ca fôf va xâu," CIuIn noI; "cho
du no gâ n nhu Ia chuyôn fôf: dôn nay chu ng fôI da râf may man,
cho du chu ng fôI không frôn fhoaf khoI bong fôI cua nhu ng ngay
nay. Nôu ông fhâf su muô n ngho, fhì fôI so vuI Iong kô cho ông
ngho moI chuyô n. Nhung hay ngan fôI IaI nôu ông ca m fhây môf!
CaI IuoI cua nhu ng nguoI Iun hoaf dông râf du khI noI vô nhu ng
chuyôn cua mình, nhu nguoI fa fhuong noI."
Thô Ia CIuIn ba f dâu môf câu chuyô n daI vô nhung gì o
vuong quôc Nguo I Iu n. Ong kha vuI khI kIôm duoc môf nguo I
ngho dây Ijch su; vì £rodo chang fo ra dâu hIôu gì mô f moI hay cô
gang dôI chu dô ca, cho du fhâf su ra fhì ông rôI fInh rô I mu voI
nhung caI fôn va nhung dja dIôm Ia hoac ma fruoc do ông chua
bao gIo ngho ca. Tuy nhIôn ông IaI râf fhich fhu khI nghI rang
ÐbIn vân Ia Vua NuI, va bây gIo da gIa |da hon haI fram nam
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 45
hffp://obooks.vdcmodIa.com
muoI fuôI rôI), dâ y fôn kinh, va gIau co môf cach khu ng khIôp. Ðay
frong sô muoI nguoI ban dông hanh con sông sof frong Trâ n ChIôn
Cua Nam Iu c Iuong vâ n con o IaI voI ông: ÐvaIIn, CIuIn, ÐorI,
NorI, ÐIfur, Ðofur, and Ðombur. Ðombur bây gIo da boo dôn nôI
ông không fhô dI chuyôn fu caI gIuong sang caI ghô bôn ban, va
cân phaI co sau nguoI Iun fro dô khIông ông.
"Thô con chuyôn gì da xay ra vo I ÐaIIn, OrI va !In7" £rodo
hoI.
Môf bong fôI fhoang qua maf CIuIn. "Chu ng fôI không bIôf,"
ông fra IoI. "Chinh vì chuyôn cua ÐaIIn ma fôI da dôn dô hoI xIn y
kIôn cua nhu ng nguoI dang sô ng o RIvondoII. Nhung fôI nay hay
noI vô nhung chuyôn vuI hon dI."
CIuIn baf dâu noI vô công vIôc cua nhung nguoI cua ông, ông
kô cho £rodo vô nhung công frình vI daI cua ho o ÐaIo va duoI
Ngon Nu I. "Chung fôI da Iam vIôc râf fôf," ông noI. "Nhung frong
vIôc Iuyô n kIm fhì chung fôI không fhô so sanh voI ông cha mình,
co nhIôu bi mâf da fhâf fruyôn. Chung fôI fao ra nhung ao gIap va
nhung fhanh guom fôf, nhung chu ng fôI không fhô chô fao IaI
nhung IuoI gIap va nhung IuoI guom da duo c chô fao fruoc khI con
rông dôn. ChI co công vIôc khaI fhac va xây du ng fhì chu ng fôI
vuof hon nhu ng ngay xua. Ong nôn fìm xom nhu ng con duong
fhuy o ÐaIo, £rodo a, va nhu ng suô I nuoc, nhu ng ao hô! Ong nôn
fìm xom nhung con duong Iaf da dây mau sac! Nhung sanh duong
va nhu ng con duong hang dông na m duoI Iong dâf voI nhIô u công
vom cha m khac nhu nhu ng fhân cây; va nhung nôn dâf cao voI
nhung ngon fhap frôn nhung suon NuI! RôI ông so fhây Ia chung
fôI da không o không"
"TôI so dôn va xom chu ng, nôu nhu fôI co fhô," £rodo noI.
"Ðac ÐIIbo da nga c nhIôn nhu fhô nao khI fhây fâf ca nhung fhay
dôI o NoI Hoang Tan cua Smaug!"
CIuIn nhìn £rodo va mIm cuoI. "Ong râf fhich ÐIIbo a 7" Ong
hoI.
"PhaI," £rodo fra IoI. "TôI mong duoc gap bac ây hon Ia fâf ca
nhung ngon fhap va Iâu daI frôn fhô gIoI nay."
J.R.R ToIkIon 46
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CuôI cung fhì bua fIôc cu ng châm duf. ÐIrond va Arvon
dung dây va dI xuông sanh duong, va moI nguoI fhoo sau ho fhoo
dung fhu fu. Canh cua IaI mo ra, va ho dI bang qua môf con duong
rông xuyôn qua nhu ng canh cua khac, va dI vao môf sanh duong
xa hon. O dây không co ban, nhung ngon Iua sang dang chay frong
môf Io suoI Ion na m gIua nhu ng cây côf buôm o haI bôn.
£rodo fhây mình dang noI chuyôn voI CandaIf. "Ðây Ia Sanh
Ðuong Iua" fhây phu fhuy noI. "O dây câu so ngho nhIôu baI haf
va nhIôu câu chuyôn - nôu nhu câu co fhô fhuc duoc. Nhung ngoaI
fru vao nhu ng ngay dac bIôf fhì noI dây Iuôn frông fraI va yôn a,
va moI nguoI dôn dây dô fìm chuf fInh Iang va suy nghI. NoI dây
Iuôn co môf ngon Iua, Iuôn chay suôf ca nam, nhung co râf if anh
sang kha c."
KhI ÐIrond dI va o va buo c dôn chô ngôI danh cho mình,
nhung nguoI ÐIvos haf rong baf dâu fao ra môf fhu âm nhac ngof
ngao. Ngon Iua dây dân, va £rodo vuI vo nhìn nhu ng khuôn maf
xInh dop dang fu fâp IaI; anh Iua va ng dang bâp bung phia frôn ho
va chIô u sang frôn foc ho. Thình Iình ông chu y dôn, không xa khoI
goc xa cu a ngon Iua, môf bong don nho ngôI frôn môf caI ghô dâu,
Iung dua vao môf cây côf. Canh ông frôn nôn dâf Ia môf côc nuoc
va môf if banh mì. £rodo fu hoI không bIôf ông fa co bj ôm |nôu
nhu nguoI fa co fhô ôm o RIvondoII), va do do không fhô dôn du
fIôc không. Ðâu ông fa co vo nhu dang guc xuông nguc frong gIâc
ngu, va môf fa ao khoac don ru xuô ng phu qua maf ông.
ÐIrond buoc dôn va du ng canh bong nguoI Iang Io. "Hay fhuc
dây nao nguo I chu nho," ông noI, voI môf nu cuoI. RôI, quay sang
£rodo, ông vây fay cho ông hobbIf. "Ðây gIo fhì cuôI cung dIôu ma
ông uo c cu ng da dôn, £rodo a ," ông noI. "Ðây chinh Ia nguoI ban
ma ông Iuôn mong nho fu Iâu."
Ðong don ngâng dâu dây va dô Iô maf ra.
"Ðac ÐIIbo!" £rodo Ia foang Iôn va ông phong foI.
"HuIIo, câu nho £rodo cua fa!" ÐIIbo noI. "Thô Ia cuô I cu ng
chau cu ng dôn dây. Ðac hy vong Ia chay so Iam duoc dIôu nay.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 47
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nao, nao! Thô ra ca bua fIôc nay dô vInh danh chau, bac ngho vây.
Ðac hy vong Ia chau da fân huong no chu 7"
"Sao bac IaI o dây fhô7" £rodo kôu Iôn. "Va vì sao fruoc dây
chau không duo c phop gap bac7"
"ÐoI vì chau dang ngu. Ðac da ngam chau râf nhIôu. Ðac da
ngôI bôn canh cha u môI ngay voI Sam. Nhung vô bua fIôc fhì bac
không dôn vì Iuc nay dang co nhIô u chuyôn. Va bac co n nhung vIôc
khac phaI Iam."
"Ðac dang Iam gì7"
"Sao nao, ngôI va suy nghI. HIô n nay bac Iam kha nhIôu, va
dây chinh Ia noI fôf nhâf dô fhuc hIôn no , nhu môf quy Iuâf. Thu c
dây, xom nao!" ông noI, hô ch môf maf vô phia ÐIrond. A nh sang
bâp bung frong do va £rodo chang hô fhây môf dâu hIôu ngaI ngu
nao hôf. "Thuc dâ y! TôI không hô ngu, fhua Chu Nhân ÐIrond.
Nôu nhu ngaI muôn bIôf, fhì fâf ca cac nga I da roI khoI bua fIôc
kha som, va ngaI da quây rây fôI gIua Iuc dang hoan fhanh môf
baI haf. TôI dang soan mô f vaI dong nha c, va dang nghI vô chung;
nhung bây gIo fhì fôI không nghI Ia fôI so soan duo c chung nua.
Kho ma haf duoc khI ma moI y fuong da bj xoa sa ch khoI dâ u fôI.
TôI so nho anh ban Ðunadan dô gIu p fôI. Anh fa dâu rôI nhI7"
ÐIrond cuoI. "RôI so fìm fhây anh fa fhôI," ông noI, "RôI haI
anh so dI vao mô f goc va o hoan fhanh công vIôc cua mình, va
chung fôI so ngho no va so danh gIa no fruoc khI chu ng fa fan cuôc
vuI." Nhung nguoI fruyôn fIn IIô n duoc cu dI fìm ban cua ÐIIbo,
cho du không aI bIôf anh fa o dâu, hoac vì sao ma anh fa không co
maf o bua fIôc. Trong Iu c do fhì £rodo va ÐIIbo ngôI ca nh bôn
nhau, va Sam fhì nhanh chong cho n môf chô kô bôn ho. Ho nho
gIong no I chuyôn voI nhau, su vuI vo va âm nhac frong sanh duong
vang Iôn fhâf ro voI ho. ÐIIbo không noI nhIôu vô chinh mình. KhI
ông roI khoI HobbIfon fhì ông dI Iang fhang vô djnh, doc fhoo Con
Ðuong hoac vao vung quô o môf bôn bâf ky; nhung co vo nhu Iuc
nao ông cu ng vân huong vô phia RIvondoII. "Ðac da dôn dây ma
không co phIôu Iuu gì nhIô u," ông noI, "va sau khI nghI môf Iu c fhì
bac fIôp fuc dI voI nhung nguoI Iun dôn ÐaIo: do Ia cuôc ha nh frình
J.R.R ToIkIon 4S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cuôI cung cua bac. Ðac so không rong ruôI nua. Ong ÐaIIn gIa da
qua doI rôI. Thô rôI bac fro vô dây, va bac da o dây. Ðac da Iam
duoc môf sô chuyô n. Ðac da vIôf fhôm vao cuôn sach cua mình. Va,
fâf nhIôn, bac da nghI ra vaI baI haf. ThInh fhoang ho IaI haf
chung: chI dô Ia m bac vuI, bac nghI fhô; vì, fâf nhIôn, chu ng không
fhâf su du cho RIvondoII. Va bac ngho rôI bac nghI. ThoI gIan co vo
nhu không frôI qua o dây: chI fhô fhôI. Môf noI fhâf dac bIôf."
"Ðac da ngho du IoaI fIn fuc, fu phia Rang NuI, va vuof ra
khoI mIô n Nam, nhung hâ u nhu chang co fIn gì fu phia Quâ n. Ðac
fìm ngho fIn vô chIôc Nhâ n, fâf nhIôn. Ong CandaIf fhuong dôn
dây. Nhung ông fa cha ng noI gì nhIô u voI bac, nhung nam gân dây
fhì ông ây IaI cang gân gu I hon. Ðunadan noI voI bac nhIôu hon.
Ðac không ngo Ia chIôc nhâ n cua mình Ia I gây ra nhIôu rac rô I fhô!
TIôc Ia ông CandaIf không phaf hIôn ra dIôu nay so m hon. Ðac co
fhô mang vâf do dôn dây cung voI mình ma không gây ra rac rôI gì
nhIôu. Ðac da nghI nhIôu Iân vô vIôc fro IaI HobIfon vì chuyôn nay;
nhung bac da gIa, va ho không cho bac dI: bac muô n noI dô n ông
CandaIf va ÐIrond. Co vo nhu ho nghI ra ng Ko Thu dang ra suc
Iu ng su c bac, va so dom bac Iam mo n nuoc fhjf bam, nôu han baf
duoc bac dang Iang fhang o mIôn Hoang Ða.
Va rôI ông CandaIf noI: "ChIôc Nhâ n da qua rôI, ÐIIbo a. No
không con fôf cho anh hay nhung nguoI khac, nôu nhu anh IaI
djnh dinh vao no Iân nua." ÐaI khaI Ia nhung IoI ca nh bao ky quac
nhu fhô, dung kIôu CandaIf. Nhung ông â y noI rang ông dang
frông chung chau, cho nôn bac cu dô moI chuyôn dIô n ra. Ðac vuI
mu ng khung khIôp khI IaI fhây cha u an foan va khoo manh." Ong
ngu ng IoI va nhìn £rodo voI vo nghI ngo .
"Chau co mang no dôn dây không7" ông fhì fhâm hoI. " Ðac
không fhô không fo mo, chau bIôf dây, sau fâf ca nhung gì ma bac
da ngho. Ðac râf muôn nhìn fhây IaI no."
"Co, cha u co no," £rodo fra IoI, cam fhây mIôn cuo ng môf
cach ky Ia. "No vân nhu moI khI."
"Nao, bac chI muô n fhây no môf chu f xiu fhôI," ÐIIbo.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 49
hffp://obooks.vdcmodIa.com
KhI fhay dô, £rodo fhây ra ng frong khI ông ngu chIôc Nhân
da duoc doo frôn cô ông bang mô f soI dây chuyôn moI, manh
nhung chac chan. Ong châm chap Iây no ra. ÐIIbo dua fay ra.
Nhung £rodo nhanh chong gIâf chIô c Nhân IaI. Truoc su dau don
va kInh haI cua mình, ông fhây ông không nhìn vô phia ÐIIbo nua;
co vo nhu môf bo ng fôI dang phu xuông gIu a ho, va cho du vâ y ông
vân fhây mình dang nhìn môf sInh vâf nhan nho voI môf khuôn
maf doI khaf va nhung canh fay xuong xâu do dâm. Ong cam fhây
muôn da nh no.
Âm nhac va fIông haf quanh ho co vo nhu ngung IaI va môf
su Im Ia ng dô xuông. ÐIIbo nhanh chong nhìn vô phia khuôn maf
cua £rodo va huo fay fruoc maf ông. "Ðây gIo fhì bac hIôu rôI," ông
noI. "Hay câf no dI! Ðac xIn IôI: xIn IôI vì da dô chau ganh môf
ganh na ng nhu fhô: xIn IôI vô fâf ca moI chuyô n. Nhu ng chuyôn
phIôu Iuu cha ng Io chang bao gIo co duoc môf kôf fhuc u7 Ða c nghI
Ia không. Môf sô nguo I khac so phaI Iuôn Iuôn Iuôn ganh va c câu
chuyôn. O, không fhô nao khac duoc. Ðac fu hoI không bIôf Ia cuôn
sach cua bac co fhô kôf fhuc voI môf dIôu fôf dop không7 Nhung
Iu c nay fhì dung Io vô no - hay fIôp fuc vo I nhu ng TIn Tu c fhâf su!
Hay noI voI bac moI chuyô n vô Quâ n nao!"
£rodo gIâu chIôc Nhân dI, va bong fôI fan dI ma hâu nhu
chang dô IaI môf manh nao frong fri nho. A nh sang va âm nhac
cua RIvondoII IaI quay fro IaI vo I ông. ÐIIbo mIm cuoI va IaI cuoI
Ion dây vuI vo. MoI fIn fu c vô Quân ma £rodo co fhô kô - duoc bô
sung va hIôu chInh boI Sam - Ia nhung dIôu fhu vj nhâf dôI voI
ông, kô fu vIô c ca I cây cuô I cung bj dô fu nhu ng fro nghjch cu a
nhung dua fro nho nhâf o HobIfon. Ho say sua voI nhung chuyôn o
Ðôn Vu ng dôn nôI không chu y dôn môf nguoI ma c bô quân ao
xanh dâ m dang dI dôn. Ong nhìn ho voI môf nu cuoI frong nhIôu
phuf. Chof £rodo ngâng Iôn. "A, cuôI cung anh da dôn rôI a,
Ðunadan!" ông kôu Iôn.
"NguoI SaI Ðuoc!" £rodo kôu Iôn. "Co vo nhu ông co nhIôu fôn
nhI."
J.R.R ToIkIon 60
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"PhaI, NguoI SaI Ðuoc Ia môf frong nhung fôn ma fruoc dây
bac chua hô ngho," ÐIIbo no I. "Sao chau goI ông ây nhu fhô7"
"O Ðroo ho goI fôI nhu fhô," NguoI SaI Ðuoc pha Iôn cuoI, "va
fôI duoc gIoI fhIôu nhu vây voI ông fa."
"Thô sao bac goI ông fa Ia Ðunadan7" £rodo hoI.
"Ong Ðunadan," ÐIIbo noI. "O dây ông fa fhuong duoc go I
fhô. Nhung bac nghI Ia vôn ngôn ngu ÐIvIsh cua chau da du cho
chau bIôf dôn fu dun-udan - NguoI phia Tây. Numororoan. Nhung
Iu c nay không phaI Ia Iu c danh cho cac baI hoc ngôn ngu!" Ong
quay sang NguoI SaI Ðuoc. "Anh da o dâu fhô ha, ban fôI7 Sau anh
không du fIôc7 Công nuong Arvon da o dây dây."
NguoI SaI Ðuo c nhìn xuô ng ÐIIbo môf cach nghIôm frong.
"TôI bIôf" ông noI. "Nhung fôI fhuong phaI gaf chuyôn vuI qua môf
bôn. ÐIIadan va ÐIrohIr da fro Ia I fu Hoang Ða môf cach bâf ngo,
va fôI râf muôn ngho chuyô n cua ho ngay."
"PhaI, anh ban cu a fôI," ÐIIbo noI, "bây gIo fhì anh da ngho
fIn fuc xong, anh không fhô chIa xo voI fôI vaI gIây phuf sao7 TôI
muôn su gIup do cua anh frong môf chuyôn khâ n câ p. ÐIrond noI
rang baI haf nay cua fôI cân phaI kôf fhuc fruoc khI dôm fan, va
fôI dang kof. Hay vao môf goc va Ia m cho xong nao!"
NguoI SaI Ðuo c mIm cuoI. "Nao!" ông noI. "Ðô fôI ngho no
nao!"
£rodo ngôI IaI mô f mình môf Iu c, vì Sam da ngu gâf. Ong
dang o môf mình va cam fhây co phân buô n râu cho du fâf ca moI
nguo I o RIvondoII da fu fâp o dây vì ông. Nhung nhu ng aI o gân
ông dôu Im Iang, cham chu ngho fIông nhac vang ra fu nhu ng
fIông dô ng va nhung nhac cu, va ho không chu y dôn caI gì khac.
£rodo baf dâu Iang ngho.
Ðâu fIôn vo dop cua cac gIaI dIôu va cua ca c ca fu fhôu dôf
voI nhau bang ngôn ngu cua nguoI oIvos, cho du ông không hIôu
Iam, da khIô n cho ông mô hoac, ngay khI ông baf dâu chu y dôn
chu ng. Nhu ng ca fu gân nhu da fao hình, va hình a nh nhu ng vung
dâf xa xôI voI nhu ng fhu sang Ioa ma ông chua bao gIo fuong
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 51
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fuong ra hIôn ra phia fruoc ông; rôI anh Iu a frong fIôn sanh fro
nôn mo ao anh va ng phia frôn nhu ng bIôn bof fhoaf ra. Thô rôI su
mô hoac cang Iu c cang fro nôn gIông nhu mô f ao mông, cho dôn khI
ông ca m fhây mô f con sông không duf nhu ng va ng va bac dang
cuôn qua ông, vô sô nhung hình mâ u dôn nôI không fIôp nhân nôI;
va no fro fhanh môf phân cua vung không khi dang rôn Iôn quanh
ông, va no Iam ông uof su ng va rôI Iam ông chôf duô I. Ong nhanh
chong chìm duoI suc na ng sang Ioa cua no vao vuong quôc sâu Iang
cua gIâ c ngu.
O do ông Iang fhang kha Iâu frong môf gIâc mông cua âm
nhac dang chuyô n fhanh môf dong nuoc chay, rôI fhình Iình no
chuyôn fhanh môf fIông dông. No co vo nhu Ia fIông dông cua
ÐIIbo dang haf fhanh ca. Ðâu fIôn nhung dong ngôn fu con mo ao,
rôI no ro rang hon.
EJrcnJi/ /a m6t tbuy tbu
Luu /ai micn Accrnicn xa x6i
Ong Ju ng m6t bc g6 tr6i
Tai Nimbrctbi/ Jc xu6i tbc6 J6ng,
Trcn c6t bc sang tr6ng a nb bac
Dct /cn tu anb bá t Jc n xa
Mui tbuycn nbu canb tbicn nga
8ang s6i nc n na c6t bu6n giuong /cn
B6 a6 giap c6 xua bu ng ci
Cua uy quycn b6ang Jc nám na6
Ong kb6ac /cn tu a cbic n ba6
Ba6 Jâu tric n c6 a nb sa6 sa ng ngoi
Kbicn tbuong ticb tbây nguoi pbai tranb
Cung cu a 6ng /âp /anb sung r6ng
Tcn 6ng /am tu g6 mun
Giap 6ng sang bac s6i cbung rang ngoi
J.R.R ToIkIon 62
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cbu6i guom 6ng bcn Joi cu ng cbai
Luoi guom 6ng tbcp Jai mây kbi
Mu tru 6ng rá n /a ky
L6ng bay pbâp pboi kbac cbi Jai bang
Ng6c /u c ba6 Jicm trang trcn ngu c
Duoi Mát Tráng sang ru c anb sa6
Ru6i r6ng qua mâ y tâng ca6
Xu6i cc pbuong Bác cuot ba6 tbac gbc nb
Ðuong b6ang Ja cict ncn ky ticb
Ðât Juong trân c6 ttcb b6ang cu
Truoc cu ng Tuyc t Hcp mtt mu
B6ng Jcm âp u J6i báng /anb /u ng
Cai âm /ua kb6n cu ng bcn Juoi
Ong quay Ji, cân ru6i r6ng tran
Nbu ng c6n nuo c xa tit ngan
Cbá ng c6 n sa6 sa ng, cbá ng c6n anb mai
R6i cung c6 m6t ngay 6ng Jc n
Ðcm Hu V6 m6t bcn /a ky
Ðc n r6i 6ng cbáng tbây cbi
Cbá ng a nb sang, cbá ng câ t gì bicn ra
Gi6 giân Ju tb6i qua tâm kbam
Ong /a6 Ji kbicp Jam cu6 ng Jicn
Buoc cbân cbáng cbut bìnb ycn
Mu6n cc cb6n cu cc mic n quc xua
Nbung E/uing b6ng cua cbot Jc n
Nbcn /ua b6ng r6i sang ma n suong
Ruc bon ngan a nb kim cuong
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 53
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Bâp bung anb ng6c cân cuong tay nang
8i/mari/ cb6 cbang ba6 ba n
Cbic u ra ng ngoi anb sang ba6 quang
Ha6 bu ng tro /ai tran cba ng
Tbuyc n quay mui /ai cuot ngan tr6ng Jcm
Trcn Bicn ca cuot tbcm bai /y
Tbc Gioi Kbac cuot mây bai trìnb
Gi6ng t6 cbot n6i tbìnb /ìnb
Tarmcnc/ Jang c6 bìnb ra 6ai
Trcn trâ n tbc mâ y ai tbây Juoc
8u c quyc n uy tr6i cuot suc nguoi
Tbuyc n 6ng rung /ác toi boi
Tuong ca i cbc t Ja ngoi ngoi m6t bcn
Ong r6ng ru6i cuo t trcn bicn ca
Tu pbuong J6ng cuot qua nc6 tây
R6 i xuycn qua Eccrnigbt
Tro cc J6 ng nuoc cbay Jai t6i Jcn
Tìm tro /ai m6t micn Jât /a
Tbât t6i tám nbât Ja Jcm truong
Ða cbìm xu6ng Ja y Jai Juong
Truoc kbi Ngay Tbang câ n cuong c6i Joi
Cbot ngbc tic ng cbâu roi ng6c cba m
Ticng nbac na6 c6 i tam ngân cang
86ng tu6n b6t nuo c Jâng tran
Nui ca6 bát ticng, Jám ngan tbinb kb6ng
Anb sang bicn r6 tr6ng trcn g6i
Va/in6r cung coi E/Jamar
J.R.R ToIkIon 64
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Hicn trcn bicn cáng xa xa
M6t tbân /u tbu tr6n qua Jcm Jai
Ðc cu6i cung cuot ng6ai ca ng tráng
Ðc n Nba E/ccs Jâ t cáng bu u tìnb
Kbi troi tr6ng cát /ung /inb
Tua tr6ng nbu anb tbuy tinb c6 cbung
Vung Jât ây tr6ng tbung /u ng J6 c
8au ng6 n J6i c6 J6c |/marin
Nbu ng ng6n tbap Tiri6n
Bâp bung ru c /ua sang mu6n anb Jcn
Pba n cbicu trcn H6 Ðcn buycn bi
Giu cbân nguoi bicp si /ang tbang
Ong /uu /ai cbáng c6i cang
H6c mu6n /oi bat c6 can câu ca
Ngbc ba6 cbuyc n tboi xa xua cáng
Ðan bac cang b6 táng cb6 6ng
Y pbuc báng cai tráng tr6ng
Ðc 6ng r6ng ru6i tb6ng J6ng Jám ngan
Ca/acirian Jât mo i
Ðc n kbi Ja cuot toi moi bay
M6t cung Jât ân bu6n tbay
Nbu ng /âu Jai cuo t tbang ngay tboi gian
Anb sang Ja r6i sang ba6 tbuo
Ba6 tbáng trâm ba6 o ba6 Ji
Vt Vua Xua Ja trt cì
Tai cung Nui tbá m, c6n gì ngay nay
|/marin mây bay gi6 /uon
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 55
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Bict ba6 Jicu Ja Juoc goi tr6i
Cbá ng ai ngbc Juoc m6t /oi
Cua tbuo ây, cua C6n Nguoi ca E/ccs
Ba6 canb tuong bicn tbc6 cu tru
Cbá ng cb6 ai cu tru bcn tr6ng
Tbc r6i b6 /ai cb6 6ng
M6t c6n tbuyc n moi Jc J6ng ra ngan
Ðuoc /a m boi c6 can pbcp /a
Boi tbuy tinb c6 gia cua c/ccs
Anb sang ru c ro mu6n cbic u
Cbá ng bu6m ca nb, cbáng tay cbc6 gán bcn
8i/marin /a Jcn Jân buong
8ang ruc bcn E/bcrctb c6 ci
Nang /ai Jân buo ng tbuyc n Ji
Ta6 ncn J6i canb /a ky cb6 6ng,
Dân 6ng Jc n bcn J6ng pban quyct
Ðc n bâu troi ky tuyct c6 cbung
8ang a nb Tráng, sang Vâng Duong
Ð6i ca6 sung sung Eccrcn ngut ngan
Noi su6i bac Jang tan nbu tbac
Ong bay ca6 cu ng ang sa ng troi
8au Bu c Tuong Nui ngoi ngoi
Tu noi Tbc Gioi Tân Cu ng rc Ji
Tìm cc cb6n quc nba Jicu coi
Ðáng trìnb qua Jcm t6i gian nan
Ða6 sa6 sang ru c anb ca ng
Tbcm cu ng tbám tbám giáng giáng suong mu
J.R.R ToIkIon 66
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Vâng Duong xa mtt mo anb /ua
Bìnb minb /cn Jc p tua ky quan
Nuoc pbuong Bá c cân cbay tran
Ong qua Trung gioi cuot ngan Já m xa
Cu6i cu ng /ai ngbc qua tic ng kb6c
Tu ngay xua cáng c6ng ngay nay
Ba6 tbic u nu ba6 tbang ngay
N6i Jau c6n /ai cb6 cu ng mai sa6
Ðc n kbi Tráng cu ng tan mau
M6t ng6i sa6 sang báng ca6 kb6ng trung
Cbá ng c6 n /ai tân cu ng xu xo
Cua H6 Xua c6n o Juong trân
M6t /oi ba6 truoc Jám nga n
M6t mu c ticu c6n cbáng ma ng ngbt ngoi
Ng6n Jc n cân cbáng /oi anb sang
F/ammi/cr o tân Vung Tây
TIông ha f ngu ng IaI. £rodo mo bung maf va fhây ÐIIbo dang
ngôI frôn ghô gIu a môf vong fron fhinh gIa, dang mIm cuo I va vô
fay.
"Tôf hon Ia chung fa nôn haf IaI," môf nguoI ÐIf noI.
ÐIIbo du ng dây va cuôI chao. "Qua khon rôI, IIndIr," ông noI.
"Nhung Iap IaI fâf ca fhì so môf Iam. "
"VoI ông fhì không qua môf dâu," nhu ng nguoI ÐIvos cuoI fra
IoI. "Anh bIôf Ia anh chang bao gIo môf khI fhuâf Ia I nhung baI fho
cua mình ma. Nhung fhâf su chu ng fôI không fhô fra IoI câu hoI
cua ông khI ngho môf Iân!"
"Thô nao!" ÐIIbo Ia Iôn. "Cac ông không fhô noI phân na o Ia
cua fôI va phân nao Ia cua Ðunadan a7"
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 57
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Chu ng fôI không dô dang noI duoc su khac nhau cua haI
nguo I frâ n," IaI nguoI ÐIf noI.
"Vô Iy, IIndIr a," ÐIIbo khjf muI. "Nôu ông không fhô phân
bIôf gIua môf Con NguoI va môf HobbIf, fhì su pha n quyôf cua ông
fô hon fôI nghI. Chung kha c han nhau nhu dâ u va fao vây."
"Co fhô. Môf con cu u fhì han Ia phaI khac môf con cu u khac,"
IIndIr cuoI. "Hoac Ia khac voI nguoI chan cu u. Nhu ng nhu ng
NguoI Trân không phaI Ia vIôc chu ng fôI quan fâm. Chung fôI co
nhung vIôc khac."
"TôI so không franh caI voI ông dâu," ÐIIbo noI. "TôI dang
buôn ngu sau qua nhIôu âm nhac va ca haf rôI. TôI so dô cho ông
doan, nô u ông muôn."
Ong dung dây va dI vô phia £rodo. "Nao, fhô Ia xong rôI," ông
noI, ha gIong. "No kha hon Ia bac cho doI. Ðac không fhuong duoc
yôu câu haf IaI Iâ n fhu haI. Chau nghI fhô nao7"
"Chau so fhu doan dâu," £rodo mIm cuo I noI.
"Không cân dâu," ÐIIbo noI. "Thâf ra foan bô baI haf dôu do
bac sang fac ca. NgoaI fru vIôc Aragorn khang khang doI bac dung
môf hon da xanh. Co vo nhu ông ây nghI rang dIôu do Ia quan
frong. Ðac không bIôf vì sao. Maf khac ro rang ông ây nghI rang
moI fhu khac da vuof kho I fâm hIôu bIôf cua bac, va ông ây noI
nôu bac dam ca gan vIôf nhu ng vâ n fho vô ÐdrondII o frong ngôI
nha cua ÐIrond fhì do Ia vIôc cua bac. Ðac nghI Ia ông fa dung."
"Chau không bIôf," £rodo noI. "Co vo nhu no kha hop voI
chau, cho du chau không fhô gIaI fhich duo c. Chau da nua mo ngu
khI bac baf dâu, va no vo nhu no fIôp fhoo môf caI gì do ma chau
dang mo dôn. Cha u không hIôu ba c dang fhâ f su noI vô chuyô n gì
cho dôn khI gân kôf fhuc."
"Râf kho dô hIôu moI fhu o dây, cho dôn khI cha u dung dôn
no," ÐIIbo noI. "Chang co hobbIf nao co duoc su fhom muô n cua
nguo I oIvos vô âm nhac, fho va cac câu chuyô n. Co vo nhu ho fhich
chung cu ng nhu fhu c an, hoac co n hon fhô nua.Ho co vo so con fIôp
J.R.R ToIkIon 6S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fuc môf Iu c Iâu nua. Thô chau co muô n chuyô n dI môf chô noI
chuyôn rIông không7"
"Ðuoc không bac7" £rodo noI.
"Tâf nhIôn Ia duoc. Ðây Ia môf cuôc vuI chu không phaI Ia
môf chuyôn nghIôm fuc. Ðôn va dI Ia fuy y, nôu nhu chau dung
Iam ôn."
Ho dung dây va Iang Io ruf vao vung bong fô I, rôI dI ra cua.
Sam không fhoo ho, anh ngu râf nhanh voI môf nu cuoI frôn
khuôn maf. Ðâf châp nIô m vuI duoc Iam ban voI ÐIIbo, £rodo vân
cam fhây fIôc khI ho bang qua Sanh Ðuo ng Iua. Thâm chi khI ho
buoc qua nguo ng cua fhì môf gIong noI frong froo câf Iôn môf fIông
haf.
A E/bcrctb Gi/tb6nic/,
si/icrcn pcnna mnric/
6 mcnc/ ag/ar c/cnatb!
Na-cbacrcJ pa/an-Jnric/
6 ga/aJbrcmmin cnn6ratb,
Fanui/6s, /c /innatb6n
nc/ acar, sn nc/ acar6n!
£rodo du ng IaI môf chuf va nhìn Ia I. ÐIrond dang ngôI frôn
ghô va ngon Iua frôn maf ông nhìn gIông nhu a nh sang mua ho
dang chIôu frôn nhung ngon cây. Công nuong Arvon dang ngôI
canh bôn ông. Truoc su ngac nhIôn cua mình, £rodo nhìn fhây
Aragorn dang du ng ca nh nang, caI ao khoac don cua ông ru xuông,
co vo nhu ông dang ma c môf caI gIap cua nguoI oIvos, va frôn ngu c
ông Ia môf ngôI sao phaf sang. Ho noI chuyôn voI nhau, rôI fhình
Iình £rodo cam fhây Arvon quay vô phia ông, va anh sang fu maf
nang chIôu xuông ông fu xa va xuyôn vao fIm ông.
Ong vâ n dung dây mô hoac, frong khI nhung âm fIôf dju
ngof fu baI haf oIvos vân vang Iôn nhu nhu ng fIông châu baf frong
vaf Iam nhung ca fu va gIaI dIôu frô n Iâ n vao nhau. "Ðo Ia mô f baI
haf vô ÐIborofh," ÐIIbo noI. "Ho haf nhu fhô, va nhu ng baI haf
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 59
hffp://obooks.vdcmodIa.com
khac vô Vuong Quôc Ðuoc Ðan Phuc, haf râf nhIôu Iân vao fôI
nay. ÐI nao!"
Ong dân £rodo dI nguo c fro vao can phong nho cua mình. No
mo vao nhung khu vuon va frông vô phuong nam bang qua kho
nu I ÐruInon. Ho ngôI o dâ y môf Iuc, nhìn qua cua sô vô nhung ngôI
sao sang phia frôn ca nh rung dang nhô Iôn, va nho nhang noI
chuyôn. Ho không noI vô nhung fIn fuc vu n vaf o mIôn Quân xa
fham fham nua, cu ng không noI vô nhung vu ng fôI hac a m va
nhung nguy hIôm dang bao quanh ông, ma noI vô nhu ng dIôu fôf
dop ma ho da cu ng fhâ y voI nhau frôn fhô gIoI, vô nhung nguoI
ÐIvos, vô nhung ngôI sao, vô cây côI, vô nam fhang fuoI dop dju
dang frong nhung canh ru ng.
CuôI cu ng co môf fIông go cua vang Iôn. "XIn Iô I," Sam noI,
fho dâu vao, "nhung fôI không bIôf Ia cac ngaI co muôn gì nua
không a."
"Va xIn IôI, Sam Camgoo a," ÐIIbo fra IoI. "TôI doan Ia anh
muôn noI rang da dôn Iu c chu anh phaI dI ngu rôI chu gì."
"Vâng, fhua nga I, ngay maI HôI Ðông so hop som, fôI ngho
vây va chu fôI chI moI fInh dây Iân dâu vao hôm nay."
"Ðung Ia m, Sam a," ÐIIbo cuo I. " Anh co fhô chay dI va noI
voI ông CandaIf ra ng cha u fa da dI ngu rôI. Tam bIôf, £rodo a!
Chua phu hô cho bac, nhung fhây IaI duo c cha u fhì hay qua ! Ðô
noI chuyôn fhì không aI duoc nhu môf hobbIf ca. Ta da gIa Iam rôI,
va fa không bIôf so co sông dô doc nhung chuong cu a chau frong
câu chuyôn cua chu ng fa không. Tam bIôf! Ta so dI môf Iu c, fa
nghI vây, va so ngam ca c vì sao cua ÐIborofh frong vuon. Ngu
ngon!"
J.R.R ToIkIon 60
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 14
HOI ÐONC ÐIRONÐ
Ngay hôm sau £rodo dây som, cam fhây hôI phu c va khoo
manh. Ong dI bô doc fhoo nôn dây cao phia frôn con sông ÐruInon
dang cha y âm ì va quan saf maf froI mo nhaf va Ianh Ioo hIôn Iôn
o rang nuI xa dang foa sang xuông. ChIôu xIôn qua man suong bac
mo ao; Ian suong phia frôn nhung chIôc Ia vang dang Iâp Ianh, va
nhung IuoI fo mong Iong Ianh dang Iung IInh frôn môI buI cây.
Sam dI sau ông, không noI gì, anh chI hif ngu I không khi, fhInh
fhoang Ia I nhìn voI vo kInh ngac fruo c su hung vI cua day nu I phia
Ðông. Tuyôf dang phu fra ng dInh cu a chu ng.
Trôn môf chô ngôI nam frôn da bôn ngoaI môf nga ro frôn
con duong ho gap CandaIf va ÐIIbo dang no I chuyôn rIông. "HuIIo!
XIn chao!" ÐIIbo noI. "Ða san sang cho daI hôI dông chua7"
"Chau da san sang cho moI fhu," £rodo noI. "Nhung cha u
fhich nhâf vao hôm nay Ia dI dao va fham fhu fhung Iung. Chau
muôn dI vao ru ng fhông frôn kIa." Ong chI vô phia xa frôn bo
RIvondoII vô phia bac.
"Sau nay câu so co co hôI," CandaIf noI. "Nhung chung fa vân
chua fhô ra môf kô hoach nao fhô. Co nhIô u chuyôn dô ngho va dô
quyôf djnh vao hôm nay."
Thình Iình khI ho dang noI fhì môf fIông chuông Ion vang Iô.
"Ðo Ia chuông bao hIôu cho HôI Ðông ÐIrond.," CandaIf noI. "ÐI
ngay nao! Ca haI câu va ÐIIbo dôu duoc mong doI dây."
£rodo va ÐIIbo nhanh chong dI fhoo fhây phu fhuy qua con
duo ng ngoan ngoo o nguoc fro vô nha ; phia sau ho, không duoc moI
va bj quôn bong dI vao Iuc â y, Ia Sam dang Iu c fuc fhoo sau.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 61
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CandaIf dân ho fro vô caI công vo m noI £rodo da fhây cac
ban cua ông vao chIôu hôm fruoc. Anh sa ng cua buôI sang mua
fhu frong vaf dang foa Ian ru c ro frong fhung Iu ng. TIông nuoc suI
bof dang mong Iôn fu Iong sông gon song. ChIm choc dang hof
vang, va môf vo fhanh bình dang foa frôn fhung Iung. VoI £rodo
fhì cuô c frôn chay nguy hIô m cua ông, nhu ng IoI dôn daI vô fhô Iu c
hac am dang Io n manh frôn fhô gIo I bôn ngoaI, co vo nhu chI con
dong Ia I frong fri nho cua ông nhu môf gIâc mo kho chju; nhung
moI khuôn maf quay IaI dô nhìn ho khI ho dI vao dôu co vo nghIôm
frong.
ÐIrond dang o do, va nhIôu nguo I khac dang ngôI Ia ng Im bôn
ông. £rodo fhây CIorfIndoI va CIuIn; va o frong môf goc Ia NguoI
SaI Ðuoc dang ngôI cô dôc, ông da mac IaI bô quân a o du hanh cu
cua ông. ÐIrond dân £rodo ngôI bôn canh ông, va gIoI fhIôu ông voI
moI nguo I, ông noI:
"Ðây, nguoI ban cua fôI Ia môf hobbIf, £rodo con fraI cua
Ðrogo. Râf if nguoI da dôn dây vo I voI nhu ng mô I nguy hIôm Ion
Iao hoac voI môf mu c dich câp bach hon."
RôI ông chI va goI fôn nhung nguoI ma £rodo chua gap. Co
môf nguoI Iun fro ngôI bôn canh CIuIn: con fraI CImII cua ông. Ðôn
canh CIorfIndoI Ia nhIôu cô vân frong gIa dình ÐIrond, Ðrosfor Ia
fhu IInh cua ho; cung voI ông Ia CaIdor, môf nguoI ÐIf fu ThIôn
Ðuong Xam da dôn voI fhoo muc dich cua Conrdan ShIpvrIghf.
NgoaI ra con co môf nguoI ÐIf Ia mac quân ao xanh va nâu,
IogoIas, nguo I dua fIn cua cha cha ng, ThranduII, Vua cua nguoI
ÐIvos mIôn Ðac MIrkvood. Va ngôI o xa Ia môf nguoI cao co khuôn
maf xInh dop va quy phaI, foc don va maf xam, kIôu hanh va co caI
nhìn nghIôm nghj.
Ong mac ao khoac va dI gIau ông nhu fhô da co môf cuôc du
hanh frôn mình ngua va fhâf su cho du y phu c cua ông co vo daf
fIôn, ao khoac cu a ông Iof Iông fhu , chu ng vân vây bân boI duong
xa. Ong co môf caI cô ao bac frôn do co gan môf hon da frang, foc
cua ông xoa Ioa xoa xuông vaI. Trôn soI dâu doo guom ông ga n môf
J.R.R ToIkIon 62
hffp://obooks.vdcmodIa.com
caI fu va Ion bang bac, bây gIo dang nam frôn gô I ông. Ong nhìn
cham cham £rodo va ÐIIbo voI môf vo kInh ngac dôf ngôf.
"Ðây," ÐIrond no I, quay sang CandaIf, "Ia ÐoromIr, nguoI
dan ông cua mIôn Nam. Anh fa da dôn vao môf buôI sang xa m xjf
dô fìm IoI khuyôn. TôI da yôu câu anh fa co maf, vì cac câu hoI cua
anh fa so duoc fra IoI o dây."
Không phaI fâf ca moI chuyôn duoc no I va fhao Iuâ n o HôI
dông câ n phaI duoc no I vao Iu c nay. Phân Ion nhu ng gì duo c no I Ia
nhung su kIôn o fhô gIoI bôn ngoaI, da c bIô f Ia o phuong Nam, va
frong nhung vung dâf rông Ion o phia dông cua Rang Nu I. £rodo
da duoc ngho nhIôu IoI dôn vô nhu ng chuyôn na y; nhung câu
chuyôn cua CIuIn kha moI dôI voI ông, va khI nguoI Iun no I fhì ông
Iang ngho kha cham chu.Co vo nhu nhung công frình fra ng Iô duoc
Iam o fraI fIm cu a Khu NguoI Iun o Ngon NuI Cô Ðôc dang gap
rac rô I.
"Ða nhIô u nam vô fruoc," CIuIn no I, "co mô f bong fô I cua su
bâf an da phu xuô ng nguoI cua chu ng fôI. Iuc dâu chu ng fôI không
nhân fhuc duoc no dôn fu dâu. MoI IoI baf dâu duoc fhì fhâm bi
mâf: no duoc noI rang chung fôI dang bj bao vây frong mô f noI
hop, va co nhIôu su gIau co va frang Iô nguy nga khac co fhô fìm
duoc o môf fhô gIoI rông Ion hon. Môf sô noI dôn MorIa: môf công
frình vI daI cua cha ông chu ng fôI ma ngôn ngu cua chung fôI goI
Ia Khazad-dym; va ho cho rang bây gIo if nhâf chu ng fôI da co
quyôn Iu c va du nguoI dô quay IaI."
CIuIn fho daI. "MorIa! MorIa! Môf ky quan cu a fhô gIoI
phuong Ðac! Chu ng fôI da dao xoI fhâf sâu o noI dây, va da danh
fhu c môf nôI so không fôn. Nhu ng foan Iâu daI rông Ion faI dây da
fro nôn hoang vang fu Iâu kô fu khI nhu ng dua fro o ÐurIn bo dI.
Nhung bây gIo chung fôI IaI noI vô no voI nIôm mo uoc, nhung voI
su kInh haI; vì không mô f nguoI Iun nao dam bang qua nhu ng
canh cua cua Khazad-dum fu suôf nhIôu do I vua, chI fru Thrur, va
ông fa da fhIôf mang. Tuy nhIôn, cuôI cu ng fhì ÐaIIn cung ngho
fhây nhu ng Io I fhì fhâm nay, va quyôf djnh dI; va cho du ÐbIn
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 63
hffp://obooks.vdcmodIa.com
không fhâf su muôn roI dI, ông da Iây OrIn va !In va nhIôu nguo I
cua chung fôI dI cung, va ho roI dI xuông phuong nam.
"ÐIôu na y xay ra vao Iuc gân ba muoI nam fruoc. Trong môf
fhoI gIan dâu chu ng fôI co duoc fIn fuc cua ho va do Ia nhu ng fIn
fôf: nhung fhông dIôp guI vô cho bIôf rang ho da vao MorIa va baf
dâu nhu ng công frình vI daI o dây. RôI sau do Ia su Im Ia ng, va
chang co n IoI nao duoc guI vô fu MorIa kô fu do.
"Thô rôI khoang môf nam fruoc fhì môf nguoI fruyôn fIn dôn
gap ÐbIn, nhung không phaI fu MorIa - ma fu Mordor: môf nguoI
cuoI ngu a frong bong dôm, câf fIông goI ÐbIn faI công nha ông.
Anh fa noI rang Chua Tô Sauron vI daI muô n co fình bang hu u voI
chung fôI. Ong fa so cho nhung chIô c Nhâ n vì vIô c na y nhu ông fa
da fung Iam vao ngay xua. Va anh fa gâp ruf hoI han vô cac
hobbIf, vô vIôc ho Ia IoaI nguoI nhu fhô nao, ho dang sông o dâu.
"ÐoI vì ngaI Sauron bIôf," anh fa noI, "rang cac vj da fung bIôf dôn
môf frong sô nhu ng hobbIf nay."
"Iu c ây chung fôI râf bôI rôI, va chu ng fôI không fra IoI gì.
Va rôI gIong cua anh nho xuô ng, va anh fa noI râf ngof ngao.
"NgaI Sauron doI hoI dIô u nay chI nhu môf dâu hIôu nho cua fình
bang hu u," ông noI: "rang cac ông nôn fìm fôn frôm nay," do Ia IoI
cua ông fa, "va Iây dI khoI han, du han co san Iong hay không, môf
chIôc nhân nho, môf chIô c nhân vaf vanh nhâf, ma han da fung
Iây frôm môf Iân. Ðo chI Ia môf mo n dô vaf vanh ma nga I Sauron
muôn, va Ia môf y muôn nghIôm chInh cho ca c ông. Ha y fìm no, va
ba chIôc nhân ma nhung NguoI Iun nguyôn fhuy da fung so huu
vao fhoI xua so duoc fra IaI cho cac ông, va vuong quôc MorIa so
fhuôc vô cac ông maI maI. ChI câ n fìm fIn fuc vô fôn frôm, xom
han vâ n con sông không va han dang o dâu, va cac ông so co duoc
phân fhuong vI da I va co duoc fình bang hu u vInh vIôn voI Chua
Tô. Tu chôI fhì moI chuyôn so fro nôn không fôf dop fi nao. Cac vj
co fu chôI không7"
"Ngay Iu c do fhì fIông fho cua anh fa fro nôn gIông nhu fIông
rif cua ran, va fâf ca moI nguo I du ng dây dôu ru ng mình: "TôI so
J.R.R ToIkIon 64
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chua noI vâng hay không ngay. TôI phaI suy nghI vô fhông dIôp
nay xom no co nghIa gì duoI Iop ao khoac dop do."
"Hay suy nghI cho chin cha n vao, nhung du ng Iâu qua," anh
fa noI.
"Khoang fhoI gIan dô suy nghI fhuôc vô rIông fôI," ÐbIn fra
IoI.
"Vao Iuc nay" anh fa fra IoI, rôI pho ng ngua vao bong fôI.
TIm cua fhu IInh chung fôI fro nôn nang frIu vao Iu c do.
Chung fôI không cân dôn su xuông gIong cu a nguoI fruyôn fIn dô
canh cao chung fôI rang IoI Io cua han vua do doa vua gIa dôI; vì
chung fôI da bIôf rang quyô n Iuc vua fro IaI Mordor chang hô fhay
dôI, va no da fung Iua dôI chung fôI vao fhoI xa xua. Tôn fruyôn
fIn fro IaI haI Iân, va rôI Ia I dI ma chang co IoI fra IoI. Iân fhu ba
va Ia Iân cuôI cu ng, han noI fhô, so som dôn, fruoc khI hôf nam.
"Va fhô Ia cuôI cu ng fôI duoc ÐbIn cu dI dô canh bao ÐIIbo
rang anh fa dang bj Ko Thu san Iu ng, va dô fìm hIôu, nôu co fhô
duoc, vì sao han muôn chIôc nhâ n ây, chIô c nhân va f vanh nhâf.
Va chung fôI cu ng khân naI IoI xIn cua ÐIrond. ÐoI vì Ðong TôI
dang Ion manh va fIôn gân nhu ng nguo I Iun. Chu ng fôI phaf hIôn
ra rang nhung nguoI fruyôn fIn cung da dôn gap Vua Ðrand o
ÐaIo, va ông fa dang run so. Chung fôI so rang ông fa so fuân
Iônh. Cuôc chIôn dang duoc chuân bj o bIôn gIoI phia dông cua ông.
Nôu chu ng fôI không fra IoI, Ko Thu co fhô ra Iônh cho Con NguoI
duoI quyôn han fân công Vua Ðrand, va ca ÐbIn nu a."
"VIôc ca c anh dôn dây Ia râf fôf," ÐIrond no I. "Hôm nay cac
anh so ngho fâf ca nhung gì cac anh cân dô hIôu duoc muc dich
cua Ko Thu. Cac anh không fhô Ia m gì hon Ia khang cu, du co hy
vong hay không. Nhung cac anh không don dôc. Ca c anh so hIôu
ra ng su Io Iang cua cac anh chI Ia môf phân cua su Io Iang cua
foan fhô fhô gIoI phia fây. ChIôc Nhân! Chu ng fa so Iam gì voI
chIôc Nhân, chIôc nhân vaf vanh nhâf, mon dô vaf vanh ma
Sauron muôn7 Ðo Ia dIôu kInh khu ng ma chung fa phaI nghI dôn.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 65
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Ðây cung chinh Ia mu c dich ma ca c anh duoc goI dô n dây.
Ðuoc goI, fôI khang djnh fhô, cho du fôI da không goI cac anh dôn
voI, nhu ng nguoI xa Ia fu nhu ng mIôn dâf xa. Cac anh da dôn va
da gap nhau o dây, dung vao Iuc na y, co vo nhu Ia fình co. Nhung
không phaI nhu fhô. Hay fIn rang da co môf su sap daf dô cho
chung fa, nhung nguo I dang ngôI o dây, va không aI khac nua,
phaI ban bac cu ng nhau vao Iu c nay vì su an nguy cua fhô gIoI.
"Ðo do, vao Iu c nay, nhu ng vIôc da duoc dâ u kin cho dôn
ngay nay voI fâf ca chI fru môf vaI nguo I so duoc fhao Iuân công
khaI. Va fruoc fIôn, dô cho fâf ca co fhô hIôu dIôu nguy hIô m ây Ia
gì, Câu chuyô n ChIôc Nhân so Ia su kIôn dâu fIôn duoc kô frong
buôI no I chuyôn nay. Va fôI so baf dâu câu chuyôn nay, cho du
nhung nguoI kha c so kôf fhu c no."
RôI fâf ca moI nguoI dôu Iang ngho frong khI ÐIrond kô IaI
câu chuyôn vô Sauron va Nhu ng ChIôc Nhân Quyôn Iu c bang môf
gIong no I ro rang, va vIôc chu ng duoc ro n va ThoI ky Thu HaI cua
môf fhô gIoI xa xua. Môf sô nguoI o dây da bIôf môf phân frong câu
chuyôn cua ông, nhung không aI bIôf duoc foan bô câu chuyô n, va
nhIôu dôI maf nhìn ÐIrond da chuyôn sang so haI va Io ngaI khI
ông kô voI ho vô xuong ron ÐIvos cua ÐrogIon va fình ban cu a ho
voI MorIa, va vô su ham ho cua ho voI kIôn fhu c ma Sauron da nhu
ho. Vao Iuc do ha n fa vâ n chua Iô ro su ma quaI cua mình, ho da
châp nhâ n su gIup do cua han va fro nôn fIôn bô vuof bâ c frong cac
nganh nghô fhu công, nhung han da hoc hôf cac bi mâf cua ho , va
rôI phan bôI ho, va han da bi mâf ron faI Ngon Nu I Iua ChIôc
Nhân Sô Môf dô fro fhanh chu nhân cua ho. Nhung CoIobrImbor
da canh gIac ha n, va da gIâu dI bô Ða ma han da Iam; va khI chIô n
franh xa y ra fhì ca vung dâf fro nôn bo hoang, va canh công dôn
MorIa bj dong IaI.
Thô rôI frong nhu ng nam fhang fIô p fhoo han da san Iu ng
chIôc Nhân; nhung kô fu dây Ijch su da duo c fhuâf IaI o môf noI
nao khac, fhâm chi khI chinh ban fhân ÐIrond ghI Ia I chung frong
nhung cuôn sa ch frI fhuc cua ông, no da không duoc nha c IaI o
dây. Vì dây Ia mô f câu chuyôn daI, dây nhu ng ky công vI daI va
J.R.R ToIkIon 66
hffp://obooks.vdcmodIa.com
khung khIôp, cho du ÐIrond da noI râf nga n, maf froI da Iôn cao,
va buôI sang da frôI qua fruoc khI ông ngu ng IaI.
Ong kô vô Numonor, vô su choI IoI va sup dô cua no, va vô su
fro IaI cu a nhung Vj Vua cua Con NguoI o Trung CIoI, vuof ra khoI
nhung vung sâu cua ÐIôn Ca, vuof frôn nhu ng con bao Ion. RôI
ÐIondII Cao Ion va nhu ng nguo I con fraI vI daI cua ông, IsIIdur va
AnbrIon da fro fhanh nhu ng Ianh chua vI daI; va ho da dung Iôn
vuong quôc phuong Ðac o Arnor, va vuong quôc phuong Nam o
Condor phia frôn nhu ng cua vao AnduIn. Nhung Sauron vung
Mordor da fân công ho, va ho da fhanh Iâp IIôn MInh CuôI Cung
gIua ÐIvos va Con NguoI, va chu nhân cua CII-gaIad va ÐIondII da
fâp frung o Arnor.
Ðôn dây fhì ÐIrond ngu ng môf Iuc va fho daI. "Ta con nho ro
nhung ngon co choI IoI cua ho," ông noI, "No goI cho fa dôn su vInh
quang cu a Nhu ng Ngay Xua va nhung chu nhân o ÐoIorIand, voI
nhIôu hoang fu va va nguoI chI huy vI daI da fâp frung IaI dây.
Nhung rôI không con nhIôu, không con fuoI dop nua, khI ma
ThangorodIm bj bo gay, va nhung nguo I ÐIvos cam fhây rang ma
quy da bj chô ngu vInh vIôn, nhung moI su Ia I không nhu fhô."
"Ong nho u7" £rodo noI, noI fo suy nghI cua mình frong kInh
ngac. "Nhung fôI nghI ra ng," ông Iap bap khI ÐIrond quay vô phia
ông, "fôI nghI rang su sup dô cua CII-gaIad da dIôn ra cach dây
kha Iâu rôI."
"Thâf su Ia nhu fhô," ÐIrond frjnh frong fra IoI. "Nhung fri
nho cua fa fhâm chi da quay fro IaI voI Nhung Ngay Xua. ÐdrondII
Ia hoang fhuong cua fa, Ia nguoI da sInh ra o CondoIIn fruo c khI
no sup dô; va mo cua fa Ia ÐIvIng, con gaI cua ÐIor, con fraI cua
IufhIon vung ÐorIafh. Ta da fhây ba fhô hô o phia Tây cu a fhô
gIoI, va da fhây nhIôu fhâf baI, va nhIôu chIô n fhang vô ich."
"Ta Ia su gIa cua CoI-gaIad va da hanh quân cu ng chu nhân
cua no. Ta da co maf faI Trâ n ChIôn ÐagorIad fruoc Canh Công
Ðon TôI cua Mordor, noI ma chu ng fa da co uu fhô: voI Ngon Kich
cua CII-gaIad va Thanh Cuom cua ÐIondII, AIgIos va NarsII, fhì
không gì co fhô cuong nôI. Ta da co maf o frân chIôn cuôI cung frôn
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 67
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhung bo dôc o OrodruIn, noI ma CII-gaIad da fu frân va ÐIondII
nga guc, va NarshII gay vu n duoI fay ông; nhung chinh Sauron da
bj danh baI, va IsIIdur da caf chIôc Nhân khoI fay han voI mâu
chuôI guom fu fhanh guom cua cha ông, va chIôm no Ia m cua
mình."
Ðôn Iu c do fhì môf nguoI Ia, ÐoromIr, caf ngang. "Thô ra do
Ia nhung gì da xay ra voI chIôc Nhâ n!" ông kôu Iôn. "Nôu nhu ma
môf câu chuyôn nhu vây da duoc kô o mIôn Nam, fhì no da bj quôn
dI fu Iâu rôI. TôI da ngho vô ChIô c Nhâ n VI Ða I cua nguoI ma
chung fôI không goI fôn, nhung chu ng fôI fIn rang no da huy hoaI
fhô gIoI frong su hoang fan cua vuong quôc dâu fIôn cua han.
IsIIdur da Iây no! Ðo Ia dIôu da fhâf su xay ra."
"Than ôI! Chinh vây," ÐIrond no I. "IsIIdur da Iây no, dIôu ma
dang Iy không nôn xay ra. No dang ra phaI duoc nom vao ngon Iua
OrodruIn ngay faI noI ma no duoc Iam ra. Nhung ha y dIôm Ia I vaI
vIôc ma IsIIdur da Iam. ChI con môf mình ông fa co n IaI bôn pho
cha ông fa frong frân gIao franh khôc IIôf sau cung; va pho CII-
gaIad chI con Cnrdan va fa con IaI. Nhung IsIIdur da không ngho
IoI khuyôn cua chung fa."
"TôI so gIu no dô fuong nho dôn cha fôI, va anh fôI," ông fa
noI, va fhô Ia du chung fôI co noI gì chang nu a, ông fa vân gIu no
nhu môf bau vâf.Nhung rôI ông som bj no phan bôI boI ca I chôf
cua mình; va do vây o phuong Ða c no duoc daf fôn Ia TaI !ong cua
IsIIdur. Nhung caI chôf co fhô so Ia dIôu fôf hon Ia nhu ng dIôu
khac co fhô dô âp xuông dâ u ông.
"ChI co o phuong Ðac moI bIôf nhu ng chuyô n nay, va chI co if
nguo I bIôf. Chang nga c nhIôn gì khI anh chua ngho dôn chu ng,
ÐoromIr a. Tu su hoang foan cua Nhu ng Ca nh Ðô ng Sung Suong,
noI ma IsIIdur Iìa doI, chI con co ba nguo I Ia co fhô fro vô nhung
ngon nu I dang sau nhu ng IôI dI daI. Môf frong sô nhu ng nguoI nay
Ia Ohfar, nguoI hâu cua IsIIdur, nga mang fhoo nhung manh guom
cua ÐIondII; va ông da mang chung dôn cho VaIandII, nguoI fhua
kô cua IsIIdur, nguoI chI Ia hay chI con Ia môf dua fro o IaI chôn
J.R.R ToIkIon 6S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
RIvondoII nay. Nhung NarsII da vo fan va anh sang cua no fan Iu I,
va no da không duoc ron fro IaI nua."
"TôI da noI rang chIôn fhang cua IIôn MInh CuôI Cu ng Ia vô
ich u7 Không hoa n foan fhô, nhung no da không daf duoc dôn mu c
dich sau cu ng cua mình. Sauron da bj danh fan, nhung không bj
fIôu dIôf. ChIô c Nhân cua han bj Ia c nhung vân chua bj huy. Ngon
Thap Ha c A m bj pha vo, nhung nhu ng nôn mong cua no chua bj do
bo; vì chung duoc Iam boI quyôn Iu c cua chIôc Nhân, va khI no vân
con fhì chu ng vâ n con fô n faI. Ða co nhIôu nguoI ÐIvos va nhIôu
Con NguoI vI daI va nhung ban bo cua ho da fu frân frong cuôc
chIôn. AnbrIon bj gIôf, va IsIIdurr bj gIôf, CII-gaId va ÐIondII
không co n nua. So chang bao gIo co IaI nhu ng dôI quân ÐIvos va
Con NguoI nhu fhô; vì Con Nguo I da sInh sôI va Thô Hô Ðâu TIôn
cu gIam dân sô Iuong, va haI gIông noI da dân fro nôn xa Ia voI
nhau. Va fu ngay ây gIông noI Numonor suy fan dân, nhung nam
fhang cu a ho ngay cang xa voI voI.
"O phuong Ðac, sau chIôn franh va cuôc fan saf o Nhung
Canh Ðông Sung Suong fhì Con NguoI o phia Tây bj fan ra, va
fhanh phô AnnumInas cua ho bôn canh Hô ÐvondIm dô sâp hoang
fan; nhu ng nguoI fhua kô cua VaIandII roI dI va cu ngu faI £ornosf
o frôn Con Nguyôn Phuong Ðac cao ngâf, va ho không dam dI dôn
dây. nhu ng nguoI o Arnor cung ngay cang suy fhoaI, va ko fhu cua
ho da dIô f ho, va quyôn Iu c cua ho mâf dI, chI con IaI nhu ng nâm
mô xanh frôn dôI co fham fham.
"O mIôn Nam, vuong quôc Condor fôn faI kha Iâu, va no da
fro nôn Ion manh ru c ro frong môf fhoI gIan, phân nao goI IaI
quyôn uy cua Numonor, fruoc khI no sup dô . NguoI fa da dung Iôn
nhung ngon fhap cao, va nhung vung dâf hu ng ma nh voI nhu ng
bôn dây fau; va nhung chIôc vuong mIôn co canh cua nhu ng Vj
Vua Con NguoI vân con duoc gIu IaI frong nôI kinh so frong ngôn
ngu cua nhIôu gIông nguoI. Thanh phô chinh cua ho Ia OsgIIIafh,
Phao Ða I Cua Nhu ng Vì Sao, qua man suong mo cua dong chay
cua Con Sông. Va ho da dung Iôn MInas IfhII, Ngo n Thap Maf
Trang Iôn, nam o phia dông frôn Rang Nu I Ðong Ðon; va o phia
fây duoI chân cua Rang NuI Trang MInas Anor ho da dung Iôn
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 69
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ngon Thap Maf TroI Ian. Môf caI cây frang da moc Iôn frong
nhung Iâu cua daI cua Vj Vua noI ây, fu haf gIông cua caI cây ma
IsIIdur da mang qua nhung con nuoc sâu, va haf gIông cua ca I cây
ây fruoc dây da dôn fu ÐrossIa, va fruoc dây no da ra khoI Tân
Cu ng Phia Tây frong nhu ng Thang Ngay fruoc nhu ng ngay ma
fhô gIoI nay vân co n non fro.
"Nhung frong nhu ng nam fhang vu n vuf cu a Trung CIoI fhì
dong gIô ng cua MonoIdII con fraI cua AnbrIon da suy fan, va caI
Cây da fro nôn quaf quoo, va rôI dong mau cua nhung nguoI
Numonoroan da ba f dâu pha frôn voI nhu ng nguoI fhâp kom hon.
Su canh gac frôn nhung buc fuo ng Mordor da ngu quôn, va nhung
con vâf hac am da Iuôn fro IaI Corgorofh. Va dôn môf Iuc fhì
nhung con vâf ma quaI da fIôn buoc, chung chIôm gIu MInas IfhII
va Iuu Ia I dây, va rôI faI môf vung dâf kInh hoang ma chung go I Ia
MInas MorguI, chung da xây Iôn Ngon Thap Phu Thuy. Rô I MInas
Anor duoc goI voI caI fôn moI Ia MInas TIrIsh, Ngon Thap Ðao Vô;
va haI fhanh phô nay Iuôn co chIôn franh, nhung OsgIIIafh, nam
gIua chu ng, da bj bo hoang, va bong don koo dôn frôn su hoang fan
cua chung.
"O dây da fung co nhIô u con nguo I sInh sô ng. Nhung Ianh
Chua cu a MInas TIrIfh vâ n fIôp fu c chIôn dâu, bâf châp nhu ng ko
fhu cua chu ng fa, ông da gIu vu ng con duong fu Sông Argonafh vô
ÐIôn. Va bây gIo fhì fôI so kô phân chuyôn dân dôn su châm duf
cua no. Trong nhu ng ngay ma IsIIdur con sông, ChIôc Nhâ n ChI
Huy da bIôn mâf khoI moI kIô n fhuc, va bô Ða duoc gIaI phong
khoI quyôn Iuc cu a no. Nhung bây gIo, frong nhu ng ngay sau nay,
chung IaI ga p nguy hIôm môf Iân nu a, va Sô Môf da duoc fìm fhây
fruoc su buôn Io cua chu ng fa. Nhu ng nguoI khac so kô vô vIôc fìm
fhây no, vIôc ma fa dong vaI fro râf if."
Ong ngu ng IaI môf Iuc, nhung ngay Iuc do ÐoromIr da dung
Iôn, cao Ion va kIôu hanh fruoc ho.
"Cho phop fôI, fhua Chu Nhân ÐIrond, ông noI, fruo c fIôn Ia
noI fhôm vaI IoI vô Condor; vì dich xac ra fôI da dôn fu mIô n dâf
Condor â y. Va nôn dô cho fâf ca moI nguo I bIôf ro vô nhu ng gì da
J.R.R ToIkIon 70
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dIôn ra faI noI ây. TôI nghI rang co vaI nguoI bIôf duoc vô nhu ng
chIôn công cua chu ng fôI, va vì fhô ho so không qua doan chac vô
su fan Iu I cua chu ng, nôu nhu cuôI cung chu ng fôI so fhâf baI."
"NguoI fa da không fIn rang dong mau cua Numonor vân
fIôp fuc fuôn cha y frôn vung dâf Condor, hoac nhu ng nIôm kIôu
hanh va chân gIa frj cua no so bj quôn Iang. Nhung ko man da
mIôn dông vân fIôp fuc chôI bo gIa frj cua chung fôI, va su khung
khIôp cu a MorguI so bj gIu o goc ko chân fuo ng; va do do chI co hoa
bình va fu do con IaI frong nhung vung dâf dang sau chung fa, buc
fuong fhanh cua phia Tây. Nhung nôu nhu ng noo duong cua Ðong
Sông chIôn fhang, fhì dIôu gì so xay ra7
"Nhung gIo phuf ây co fhô so không con xa nua. Ko Thu
Không Tôn da frôI dây. KhoI IaI bôc Iôn fu OrodrruIn, noI ma
chung fa goI Ia Ngon Nu I Tân Thô. Suc ma nh cua Ðong TôI Hac
Am dang frôI dây va chung fa dang bj bao vây. KhI Ko Thu fro IaI
fhì nguo I cua chu ng fa bj dây khoI IfhIIIon, vung dâf yôn bình phia
dông cua chung fa bôn Ðong Sông, cho du chung fa da fhIôf Iâp
môf co so o dâ f voI môf Iuc Iuong manh mo.Nhung chinh frong
nam nay, frong nhu ng ngay fhang Sau, môf cuôc chIôn franh bâf
ngo da âp xuông chung fa fu Mordor, va chung fa da bj quof dI.
Chung fa bj ap dao vô sô Iuong, vì Mordor da fhIôf Iâp dông mInh
voI ÐasforIIng va bon HaradrIm dô c ac; nhung chung fa bj danh
baI không phaI boI chI sô Iuong. O dây chung fa gap môf quyôn Iu c
ma fruoc dây chu ng fa chua fung ca m fhây.
"Môf sô nguo I noI rang co fhô fhây duoc no, nhìn gIô ng nhu
môf nguoI cuoI ngua don không Iô, môf bong don hIôn ra duoI anh
frang. KhI ha n xuâf hIôn fhì môf con dIôn khu ng fra n ngâp ko fhu
cua chu ng fa, con nhu ng nguo I du ng cam nhâf cua chu ng fa fhì
cu ng cam fhây so haI, fhô rôI nguoI va ngua quay dâu bo chay. ChI
con Iu c Iuong con IaI cua chu ng fa o phia dông Ia quay IaI, pha huy
cây câu cuôI cu ng vân con nam gIu a nhu ng dông hoang fan dô naf
o OsgIIIafh.
"TôI da fro frong dôI quân canh gIu chIôc câ u ây, cho dôn khI
no bj koo dô sâp sau Iung chu ng fôI. ChI co bôn nguoI sông sof nho
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 71
hffp://obooks.vdcmodIa.com
boI fro vô: anh fôI, fôI va haI nguo I khac. Nhung chu ng fôI vân
chIôn dâ u, canh gIu foan bô bo phia fây cua AnduIn; va nhung aI
ân nau phia sau chu ng fôI cô vu chung fôI, nôu nhu ho da ngho
dôn fôn chu ng fôI: râf nhIô u cô vu nhung râf if su gIu p do. ChI co
vaI nguoI fu Rohan dôn voI chung fôI khI chu ng fôI kôu goI."
"Trong gIo phuf kInh khu ng ây fôI da dôn ÐIrond vuof qua
fram ngan nguy hIôm: fôI da cô dôc dang frình suôf môf fram
muoI nga y. Nhung fôI không fìm kIôm dông mInh cho chIôn franh.
Suc manh frong su khôn ngoan cua ÐIrond không nam frong vu
khi nhu nguo I fa noI. TôI dôn dô hoI vô nhung IoI khuyôn va chI
dâ n cho nhung công vIô c kho khan. Vao dôm fruoc cuôc fân công
bâf ngo môf gIâc mo da dôn voI anh voI anh fôI frong môf gIâc ngu
dây Io âu; va sau do no IaI dôn voI anh ây nhu môf gIâc mông, va
no IaI dôn voI fôI."
"Trong gIâc mo, fôI fhây bây froI phia fây dang fôI dân, va
fIông sâm dang vang vong, nhung o phia Tây vân con môf Iuông
sang, va fôI ngho môf gIong noI vang Iôn fu no, xa vang, nhung ro
rang, gao fhof:
Tìm /ây Tbanb Guom Ja gay
Ðang o tân |m/aJris
Hay tìm /oi kbuycn o Jây
Manb mc bon tbâ n cbu M6rgi/
O Jây sc c6 m6t Jâu bic u
Ráng Ðta Ngu c Ja Jc n gâ n
Vì Tai Uong cua |si/Jurr sc tbuc Jâ y
Va Ha//ing sc /6 ra
Chung fôI không fhô hIôu gì nhIôu vô nhu ng IoI nay, va
chung fôI noI chuyôn voI cha chung fôI, Ðonofhorr, Ia nh chua cua
MInas TIrIfh, nguoI nam gIu nhung kIôn fhu c fhông fhaI cua
Condor. ÐIôu duy nhâf ma ông noI Ia ImIadrIs Ia môf caI fôn cô
xua duo c nguoI ÐIvos goI môf fhung Iung xa xôI o phuong bac, noI
ma ÐIrond HaIfoIvon cu ngu, nguoI fhông fhaI nhâ f frong nhu ng
J.R.R ToIkIon 72
hffp://obooks.vdcmodIa.com
bâc fhây fruyô n fhuyôf. Thô Ia anh fôI, fhây fình ca nh fuyôf vong
cua chu ng fôI, da ham ho fIn vao gIâc mô ng va fìm vô ImIadrIs;
nhung do vIôc nay dây kha nghI va nguy hIôm, fôI da fu mình fhu c
hIôn cuô c hanh frình nay. Cha fôI bâf dac dI phaI cho fôI dI, va fôI
da Iang fhang kha Iâu frôn nhung con duong quôn Ia ng, fìm kIôm
ngôI nha cua ÐIrond, caI ma nhIôu nguo I da ngho fhâ y, nhung râf
if nguoI bIôf no nam o dâu."
"Va o dây, faI ngôI nha cua ÐIrond, anh so duoc Iam ro nhIôu
chuyôn hon," Aragorn no I, dung dây. Ong ruf fhanh guom daf frôn
chIôc ba n fruoc maf ÐIrond, IuoI guom da gay fha nh haI manh.
"Ðây Ia Thanh Cuom da Cay!" ông noI.
"Thô ông Ia aI, va ông da Iam gì o MInas TIrIfh" ÐoromIr noI,
nhìn voI vo kInh ngac khuôn maf gây go cu a nguoI Rangor va caI
ao khoac bac ma u cua ông.
"Ong fa Ia Aragorn con fraI cua Arafhorn," ÐIrond noI; "va
ông fa Ia hâu duô nhIôu do I cua IsIIdur ÐIondII con fraI cua MInas
IfhII. Ong fa fhu IInh cua ÐunodaIn phuong Ðac, va nhu ng nguoI
nay ngay nay con râf if."
"Thô ra no fhuô c vô ông, chu hoan foan không phaI cua fôI!"
£rodo Ia Iôn kInh haI, du ng du ng dây, nhu fhô ông cho doI chIôc
Nhân so duoc yôu câu dua ra ngay fu c kha c.
"No không fhuôc vô aI frong sô haI chu ng fa," Aragorn noI;
"nhung fhoo quy djnh fhì ông nôn gIu no môf fhoI gIan."
"Hay dua chIô c Nhân ra, £rodo!" CandaIf frjnh fro ng no I.
"Ða dôn Iu c. Ðua no Iôn, va rôI ÐoromIr so hIôu duoc phân con IaI
frong câu dô cua ông fa."
Aragorn mIm cuoI voI ông; rôI ông quay IaI voI ÐoromIr. "Vô
phân mình fhì fôI fha fhu cho su nghI ngo cua ông," ông noI. "TôI
không gIông nhIôu voI dang vo cu a ÐIondII va IsIIdur khI ho duoc
khac dây uy nghI frôn nhung sa nh duong o Ðonofhor. TôI chI Ia
môf nguoI fhua kô cua IsIIdur, chu không phaI Ia chinh IsIIdur.
Nôu nhu fôI da co môf cuôc doI da I va gIan khô; va nhung dam
duong nam gIua noI dây va Condor chI Ia môf phân nho frong
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 73
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhung cuôc du hanh cua fôI. TôI da bang qua nhIôu ngon nu I va
nhIôu do ng sông, da dI frôn nhIô u dông bang, fhâm chi da dI vao
nhung dâf nuoc xa xôI o Rhyn va Harad noI co nhung vì sao Ia.
"Nhung nha cua fôI, nhu fôI da noI, nam o phuong Ðac.
Nhu ng nguoI fhu a kô cua VaIandII da fung sông o dây fu râf Iâu
suôf bao fhô hô cha fruyôn con nôI. Nhu ng ngay fhang cua chung
fôI da don fôI hon; va chu ng fôI da suy fan dI; nhung Thanh Cuom
vân duo c fruyôn IaI cho môf nguoI gIu moI. Va fôI so noI dIôu nay
voI anh, ÐoromIr a, fruoc khI fôI kôf fhuc. Chung fôI Ia nhung
nguo I hoang da, nhung Rangor mIôn hoang da, nhu ng nguo I fho
san - nhung Ia nhu ng nguoI fho san Iuôn san Iu ng nhung fôn phuc
vu cua Ko Thu; vì chung da duoc fìm fhâ y o râf nhIôu noI, chu
không phaI chI Mordor.
"Nôu o Condor, ÐoromIr a, da fung co môf ngon fhap hung
cuong, fhì chu ng fôI dong môf vaI fro kha c. Co nhIôu ma quy o
nhung noI không co nhung buc fuong vung cha c va nhung fhanh
guom sa ng choI cua ca c anh. Anh bIôf râf if vô nhu ng vu ng dâf
nam sau bIôn gIoI cua ca c ông. Hoa bình va fu do, anh so noI gì vô
no 7 VoI chu ng fôI, phuong Ðac bIôf râf if vô chung. NôI so haI da
fIôu dIôf ho. Nhung khI nhung sInh vâf hac am dôn fu nhung ngon
dôI vô gIa cu, hoa c fruon dôn fu nhung ru ng cây không a nh maf
froI, fhì ho da bay khoI chung fôI. Con con duong nao ma nguoI fa
dam dao buoc, con noI nao an foan frôn nhu ng vung dâf fInh Iang,
con nhu ng ngôI nha nao cho nhu ng con nguoI fhâf fha, nôu nhu
ÐunodaIn say ngu, hay fâf ca dôu da dI vao nhung ngôI mô xanh
rôu7
"Nhung chung fôI cu ng chang ha nh phuc gì hon cac anh .
Nhu ng ko Iu hanh ac ca m voI chung fôI, va nhung nguoI dân quô
da gan cho chu ng fôI nhu ng caI fôn dây khInh mIôf. TôI Ia "NguoI
SaI Ðuo c" dôI voI môf ga boo sông cach ko fhu môf ngay duong,
dIôu so khIôn cho fIm ga dong bang IaI hoac khIô n cho caI fhj frân
nho cua ga fan fanh, nô u nhu no không duoc canh gac fhuong
xuyôn. Nhung nô u không fhì chu ng fôI da không ca I fôn ây. Nôu
nhu nhu ng nguoI fhâf fha duoc gIaI phong khoI su canh pho ng va
so haI, ho so fro nôn fhâf fha, va vì fhô chung fôI cu phaI bi mâf
J.R.R ToIkIon 74
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dôI voI ho. Ðo Ia nhIôm vu cua noI gIông chung fôI, frong khI nam
fhang vâ n chay fuôn va co vân không ngung moc.
"Nhung bây gIo fhì fhô gIoI da IaI fhay dôI. Môf gIo moI da
dôn. NôI TaI !ong cua IsIIdur da IaI duoc fìm fhây. ChIôn frân da
dôn râf gân rôI. Thanh Cuom so duoc ron IaI. TôI so dôn MInas
TIrIfh."
"Ong noI Ia TaI !ong cua IsIIdur da duoc fìm fhây," ÐoromIr
noI. "TôI da fhây môf caI nhâ n sa ng cho I frôn fay cua HafIIng;
nhung IsIdur da chôf fruoc khI fhoI ky ây cu a fhô gIoI baf dâu, ho
noI vây. Iam sao ma HôI Ðông Thông ThaI bIôf rang chIô c nhân
ây Ia cu a ông fa7 Va Ia m sao ma no vân con IaI sau bao nam
fhang, cho dôn khI no duoc mang dôn dây môf cach Ia ky bo I môf
nguo I fruyôn fIn7"
"ÐIôu na y so duoc gIaI fhich," ÐIrond noI.
"Nhung dôn Iu c nay fhì vân chua, fôI van ngaI, Chu Nhân!"
ÐIIbo noI. "Maf froI da Iôn dôn ngo rôI, va fôI ca m fhây cân co môf
caI gì do dô fôI fro nôn manh hon."
"TôI da không nhac dôn fôn anh," ÐIrond mIm cuo I. "Nhung
bây gIo fhì fôI da bIôf. Ðôn dây nao! Hay kô voI chu ng fôI câu
chuyôn cua anh. Va nôu anh vâ n chua chuyôn câu chuyôn cua anh
fhanh môf ba I fho, fhì anh co fhô noI no bang ngôn ngu bình
fhuong. Anh noI cang nga n fhì so cang hô I phuc nhanh."
"Tôf Iam," ÐIIbo noI. "TôI so Iam nhu ngaI no I. Nhung bây gIo
fôI so kô IaI câu chuyô n fhâf, va nô u co nhu ng aI fu ng ngho fôI kô
fhì no so khac," - ông nhìn sang CIuIn - "fôI muôn ho hay quôn dI
va fha fhu cho fôI. Vao nhu ng ngay do fôI chI muôn fuyôn bô ra ng
mon châu bau ây chinh Ia cua fôI, dô duf no khoI ca I fôn cua fôn
frôm da daf no vao fôI. Nhung co fhô Ia dôn Iuc nay fôI da hIô u moI
chuyôn ro hon. Ðu sao dI nua, fhì dây vân Ia nhu ng gì da xay ra."
VoI môf sô nguo I o dây fhì câu chuyôn cua ÐIIbo Ia hoan foan
moI, va ho Iang ngho dây kInh nga c frong khI ông hobbIf gIa, fhâf
su hoan foan không bâf man, fhuâf IaI câu chuyô n phIôu Iuu cua
ông voI CoIIum, dây du chI fIôf. Ong không bo qua môf câu dô nho
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 75
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nao. Ong cung so kô fIôp vô bua fIôc cua ông va vIôc ông bIôn mâf
khoI Quâ n, nôu nhu ông duoc cho phop; nhung ÐIrond da gIo fay
Iôn.
"Kô hay Iam, anh ban ," ông noI, "nhung vao Iu c nay fhì fhô
Ia du rôI. Vao Iu c nay fhì bIôf rang chIôc Nhân da duoc chuyôn cho
£rodo, nguoI fhu a kô cua ông, fhô Ia du rôI. Ðây gIo hay dô anh fa
noI fIôp!"
RôI, if san Iong hon ÐIIbo, £rodo kô IaI fâf ca nhung gì ông
da Iam voI chIôc Nhân kô fu ngay no duoc chuyô n cho ông câf gIu.
MôI chang frong chuyôn hanh frình cua ông fu HobbIfon sang
Khuc Can ÐruInon dôu duoc ho I va quan fâm ky ca ng, va fâf ca
nhung gì ông co fhô nho duoc vô ca c Ky SI Ðon dôu duoc kIôm fra
IaI. Cuô I cu ng ông ngôI xuông fro IaI.
"Không fô," ÐIIbo noI voI ông. "Cha u co fhô kô duoc môf câu
chuyôn hay, nôu nhu ho cu không Iuôn ngaf IoI cha u. Ðac da cô ghI
chu Ia I vaI dIôu, nhung chu ng fa so cu ng fro IaI fâf ca vIôc nay Iân
nua khI co djp, nôu nhu bac phaI vIôf IaI no . Ðo Ia nhu ng chuong
hoan chInh vô nhung vIôc xay ra fruoc khI chau fu ng dôn dây!"
"PhaI, do so Ia môf câu chuyôn kha daI," £rodo fra IoI.
"Nhung voI chau câu chuyôn co vo nhu vân chua hoan chInh. Chau
vân muô n bIôf nhIôu fhu Iam, dac bIôf Ia vô ông CandaIf."
CaIdor vung Havons, nguoI dang ngôI saf bôn, Iang ngho
ông. "Anh cu ng noI Iuôn phân fôI rôI," ông kôu Iôn, va quay sang
ÐIrond, ông noI: "HôI Ðông Thông ThaI co Iy do dô fIn rang caI ma
HaIfIIng fìm ra chinh fhu c Ia ChIô c Nhân VI ÐaI da duoc fhao Iuân
fu Iâu, cho du no co vo kho fIn dôI vo I nhu ng aI không bIôf nhIô u.
"Nhung chang Io chu ng fa không fhô ngho fhây nhu ng bang
chung sao7 Va fôI cung so hoI vô dIôu nay. Saruman Ia gì7 Ong fa
da nghIôn cuu fruyôn fhuyôf vô chIôc Nhâ n, nhung ông ây không
co o dây gIua chu ng fa. Io I khuyôn cua ông fa Ia gì - nôu nhu ông
fa bIôf duoc nhu ng chuyô n ma chung fa vua ngho7"
"Nhu ng câu hoI ma anh ho I, CaIdor a, co IIôn quan dôn moI
fhu," ÐIrond noI. "TôI so không bo qua chung, va chung so duoc fra
J.R.R ToIkIon 76
hffp://obooks.vdcmodIa.com
IoI. Nhung nhu ng chuyôn nay Ia phâ n ma CandaIf so Iam ro; va fôI
so moI ông fa sau cu ng, boI vì do Ia môf vj fri danh du, va frong fâf
ca nhu ng chuyôn nay ông ây chinh Ia nguoI chI huy."
"Co môf sô nguoI, CaIdor a," CandaIf noI, "so nghI dôn
chuyôn dI cua CIuIn, dôn cuôc fruy duôI cua £rodo, nhu ng bang
chung qua du vô nhu ng kham pha cua HaIfIIng vô môf vâf vô cung
co gIa frj dôI voI Ko Thu. Ðây chinh Ia môf chIôc nhân. RôI sao
nua7 Ðô Chin ma NazgyI dang gIu. Ðô Ðay da bj Iây dI hoac bj pha
huy." CIuIn gIâf mình khI ngho dIôu nay, nhung không noI gì.
"Chu ng fa da bIôf vô Ðô Ða. Vây chu caI ma han dang vô cu ng
mong moI Ia gì7 Ðây Ia môf su Iang phi fhoI gIan khu ng khIôp gIua
Ðong Sông va Ngon Nu I, gIua Iac IôI va fìm kIôm. CuôI cu ng fhì
khoang frông frong kIôn fhu c cua HôI Ðông Thông ThaI da duoc
Iâp dây. Nhung da qua châm. ÐoI vì Ko Thu da o saf phia sau, gân
hon fôI so nhIô u. Va ro ra ng rang không phaI chI dôn nam nay,
dôn fân mua ho nay, hình nhu fhô, han moI bIôf duoc foan bô su
fhâf."
"Môf sô nguo I o dây so nho rang vao nhIôu nam fruoc chinh
ban fhân fa da dam bang qua nhung canh cu a cua Nocromancorr o
fân mIôn ÐoI CuIdur, va da bi mâf fham hIôm nhung noo duong
cua han, va nho do da phaf hIôn rang nhu ng dIô u chu ng fa so Ia
dung: ha n không phaI aI khac hon ma chinh Ia Sauron, Ko Thu xa
xua cua chung fa, cuô I cu ng da phu c hô I Ia I foan bô hình dang va
quyôn Iu c. Môf sô nguoI khac cu ng so nho rang Saruman da
khuyôn can chung fa dung mo IaI nhung van ban voI ông, va fu
Iâu nay chu ng fa da chI quan saf ông. Nhung cuôI cu ng, khI bong
don cua ông Ion manh Iôn, Saruman da bao dông, va HôI Ðông da
dung su c manh cua mình dô dây Iu I ma quy ra khoI MIrkvood va
dây chinh Ia nam fìm fhây chIôc Nhân: môf co hô I ky Ia, nôu nhu
do Ia môf co hôI.
"Nhung chung fa da qua frô, dung nhu ÐIrond da noI.
Sauron cung da quan saf chung fa, va da chuân bj dô chông IaI
cuôc fân công cua chung fa fu Iâu, han dang dIôu khIôn Mordor fu
xa qua MInas MorguI, noI ma bô Chin fôn phu c vu cua han dang
cu ngu, cho dôn khI moI fhu da san sang. RôI han chju fhua chung
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 77
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fa, nhung do chI Ia gIa vo bo chay, va sau do han da som fro IaI
Ngon Thap Hac A m, va công khaI xung danh fanh cua mình. Thô
rôI HôI Ðông da hop Iân cuôI cu ng; vì bây gIo chu ng fa da bIôf rang
han dang fìm kIô m Sô Môf dIôn cuông hon bao gIo hôf. Chu ng fa
so rang han da bIôf môf sô fIn ma chung fa vân con chua bIôf gì.
Nhung Saruman không cho Ia nhu fhô, va ông Iap Ia I caI ma ông
da noI voI chu ng fa fruoc dây: sô Môf da cha ng hô duoc fìm fhây o
Trung CIoI.
"’Va fô nhâf Ia’, ông noI, ’Ko Thu cu a chung fa da bIôf rang
chung fa da không co no va no vân dang co n bj fhâf Iac. Nhung
han nghI rang caI gì da bj fhâf Iac fhì vâ n so co fhô fìm IaI. Ðung
Io so! Hy vong cu a han so danh Iu a han. Chang Io fa da không
nhIôf fình nghIôn cu u vâ n dô nay u7 No da roI xuông AnduIn VI
ÐaI; fruo c dây râf Iâu, frong khI Sauron vâ n con dang ngu, no da
Ian xuô ng Sông chay ra ÐIôm. Va no vân nam dây cho dôn Tân
Cu ng."
CandaIf Im Iang fro IaI, nhìn cham cham vô phia dông fu
phia ca I công vom nam o nhu ng ca I dInh phia xa o Rang Nu I
Suong Mu, noI ma nguô n gôc cua nô I nguy hIôm cua fhô gIoI da ân
bôn frong no frong môf fhoI gIan dô n Ia Iâu. Ong fho daI.
"Va do Ia IôI cua fa," ông noI, "fa da bj ru ngu boI nhung IoI
cua Saruman Thông ThaI; nhung dang ra phaI fìm fhây su fhâf
som hon, va nôI nguy hIôm cua chu ng fa so gIam dI,"
"Tâf ca chu ng fa dôu co IôI," ÐIrond noI, "nhung nho co su
fhân fro ng cua anh nôu không fhì co fhô su Hac Am da fhâf su âp
xuông dâ u chu ng fa rôI. Nhung hay noI fIôp dI nao!"
"Tu do fIm fa da mang dôn cho fa nôI Io âu dâu fIôn, chông
IaI fâf ca nhung Iy do ma fa da bIôf," CandaIf noI, "va fa râf muôn
bIôf dIôu gì da xay dôn cho CoIIum, va han da gIu no suôf bao Iâu.
Thô Ia fa dI fìm han, doan rang ha n da ra khoI bong fôI fu Iâu dô
fìm kho bau cua han. Han da dôn, nhung han da frôn mâf va fa
không fìm fhây han dâu. RôI rôI, fhan ôI, fa da dô moI vIôc ngu
yôn, chI co quan saf va cho doI, nhung chung fa vân fhuong Ia m.
J.R.R ToIkIon 7S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"ThoI gIan vân frôI, va fôI vân râf cân fhân quan saf, cho dôn
khI môf nôI so ha I fhình Iình frôI dây fro IaI. ChIô c nhân cua câu
hobbIf ây dôn fu dâu7 Nôu nhu nôI so cua fôI Ia du ng, fhì nôn Iam
gì voI no7 TôI phaI quyôf djnh nhu ng vIôc nay. Nhung fôI không
noI nôI so haI cua fôI voI bâf ky aI, vì fôI bIô f ro su nguy hIôm cua
môf IoI fhì fhâm không hop Iuc, nô u nhu fIn nay Ian dI frong Iac
IôI. Trong suôf ca nhung cuôc chIôn Iâu daI voI Ngon Thap Hac Am
fhì su phan bôI vân Iuôn Ia ko fhu nguy hIôm nhâf cua chung fa.
"Iu c â y Ia muoI bay nam vô fruoc. TôI da som nhân ra rang
co nhIôu IoaI gIa n dIôp, fhâm chi Ia fhu vâf va chIm choc, dang
duoc fâp frung IaI quanh Quân, va nôI so haI cua fôI Io n dân. TôI
goI su gIup do cu a ÐunoaIn, va ho cang gIa fang cân mâf vIôc canh
gac va fôI mo rông fIm mình voI Aragorn, nguoI fhua kô cua
IsIIdur."
"Va fôI," Aragorn noI, "da gop y rang chu ng fôI cung nôn san
duôI CoIIum, cho du co vo nhu da kha frô rô I. Va fu do co vo nhu
rang nguoI fhua kô cua IsIIdur nôn Iam vIô c dô sua Ia I Iô I Iâ m cua
IsIIdur, va fôI da dI voI CandaIf frôn môf chang duong daI va fìm
kIôm frong fuyôf vong."
RôI CandaIf kô IaI Iam ca ch nao ma ho da fham hIô m khap
ca MIô n Ðâf Hoang Ða, fhâm chi dI xuông fân Rang Nu I Ðong
Ðôm va dôn nhu ng hang rao cua Mordor. "Ðôn dây fhì chu ng fôI
ngho duo c nhung IoI dôn vô han fa, va chu ng fôI doan rang ha n da
cu ngu kha Iâu frong nhu ng ngon dôI hac am; nhung chung fôI
chang hô fìm fhâ y ha n, va cuô I cu ng fôI da fuyôf vo ng. Va frong
nôI fuyôf vong cu a mình fôI IaI nghI dôn vIô c kIôm fra IaI xom vIôc
fìm kIôm CoIIum co câ n fhIôf không. Ðan fhân ChIô c Nhân co fhô
noI xom no co phaI chinh Ia Sô Môf hay không. Ky uc vô nhung IoI
cua Hô I Ðông fro IaI vo I fôI: nhu ng fhanh guom cu a Saruman,
không duoc chu y Iam vao Iuc ây. TôI ngho chung vang Iôn fhâf ro
frong fIm mình.
"Ðô Chin, Ðô Ðay va Ðô Ða," ông noI, "môI bô dôu co nhu ng
vIôn ngo c rIông cu a chu ng. Sô Môf fhì không fhô. No fron nha n va
dô fu nhIôn, nhu fhô no Ia môf frong nhung chIô c nhâ n fâm
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 79
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhuong nhâf; nhung nguoI chô fao ra no da khac nhung dâu hIôu
frôn no râf fInh xao, vân co fhô fhây va doc duoc."
"Ong ây không no I chu ng Ia nhung dâu hIô u gì. Thô Iuc nay
fhì aI so bIôf vô chu ng7 Chinh Ia nguo I chô fao. Va Saruman fhì
sao7 Nhung cho du nhung kIôn fhu c cua ông co fhô fhâf Ia vI daI dI
nua, fhì no phaI co môf nguôn gôc chu. Canh fay nao da da fung
doo chIôc nhâ n do fu fay Sauron, fruoc khI no fhâf Iac7 ChI co
canh fay cua IsIIdur ma fhôI.
"NghI nhu fhô, fôI IIôn bo do cuôc san duôI, va nhanh chong
bang dô n Condor. Trong nhu ng ngay xua fhì cac mônh Iônh cua
fôI da duoc nhâ n o dây, phân Ion Ia fu Saruman. Ong ây fhuong Ia
khach cu a Nhung Ianh Chua cua Thanh phô frong môf fhoI gIan
daI. Ianh Chua Ðonofhor don fIôp fôI kom nông nhIôf hon ngay
xua, va ông fa mIôn cuo ng cho pho p fôI fìm kIôm caI kho fich fru
nhung cuôn gIây va sach vo cua ông fa.
"’Nôu fhâf su anh chI fìm kIôm nhung hô so vô nhu ng ngay
cô daI va vô su khoI dông cua Tha nh phô nhu anh no I, fhì hay doc
dI!" ông noI. "ÐôI voI fôI fhì nhung gì da xay ra con if don fôI hon
nhung gì dang dô n, va do Ia dIôu quan fâm cua fôI. Nhung fru phI
anh faI gIoI hon fhâm chi ca Saruman, nguoI da nghIôn cu u o dây
suôf môf fhoI gIan daI, fhì anh so fìm fhây nhung dIôu vô fich su
chang da ng quan fâm dôI voI fôI, bâc fhây cua nhu ng kIô n fhuc vô
Thanh phô nay.’"
"Ðoronor noI fhô dây. Va frong sô nhu ng hô so con IaI frong
kho Iuu fru cua ông fa fhì chI co n râf if fhu Ia co fhô doc duoc,
fhâm chi Ia voI nhu ng bâc fhây - kIôn fhu c, vì nhu ng van ban va
ngôn ngu cua ho da fro nôn fôI fam dôI voI nhu ng nguoI sau nay.
Va ÐoromIr a, fôI doan Ia o MInas TIrIfh vân co n, duoI bâf ky su
bao vô nao cua Saruman va cua chinh fôI fu khI nhu ng vj vua fhâf
baI, môf cuôn gIâ y do chinh IsIIdur fao ra. ÐoI vì IsIIdur da fIôn
fhang dôn cuô c chIôn o Mordor, nhung môf sô nguoI da kô IaI câu
chuyôn nay."
"Co fhô môf sô vân con o phuong Ðac," ÐoromIr ngaf IoI. "O
Condor fâf ca dôu bIôf rang fruoc fIôn ông ây da dôn MInas Anor
J.R.R ToIkIon S0
hffp://obooks.vdcmodIa.com
va cu ngu o do môf fhoI gIan cu ng voI nguoI chau ho Ia MonodII,
day dô anh fa, fruoc khI ông uy fhac cho anh fa frj vì Vuong Quôc
Phia Nam. Vao fhoI gIan do ông co frông IaI faI do cây con cuôI
cu ng cua IoaI Cây Tra ng, fhoo nhu ky uc cua anh fôI."
"Nhung cu ng frong fhoI gIan do fhì ông fa da ghI IaI cuôn
gIây ây," CandaIf noI; "va dIôu na y da không duoc ghI nho o
Condor, co vo vây. ÐoI vì cuôn gIây nay noI vô chIô c Nhân, va do do
IsIIdur da ghI Ia I bôn frong nhu fhô nay:
"Ðây gIo fhì ChIôc Nhân VI ÐaI so fro fhanh môf vâf gIa
fruyô n cua Vuong Quôc Phia Ðac; nhung nhu ng hô so vô no so
duoc dô IaI o Condor, noI ma nhu ng nguoI fhua fu cua ÐIondII
cu ng so cu ngu IaI, dô cho ky uc vô nhung su kIôn vI daI so không
bj Iu mo fhoo nam fhang."
Va sau nhu ng IoI do IsIIdur da mô fa IaI chIô c Nhân, nhu khI
ông fìm fhây no.
"No kha nong khI fôI câm Iây no Iân dâu fIôn, nong nhu môf
IuoI cay nung, va fay fôI bj chay xom, dôn nôI fôI IaI nghI ra ng co
fhô fôI so không bao gIo khoI ha n con dau nay. Nhung fhâ m chi
ngay khI fôI dang vIôf fhì no IaI Ia nh dI, va no co vo nhu dang co
ru f IaI, cho du no chang mâf dI vo dop hay hình dang cua mình.
Nhu ng gì duo c ghI frôn no, Iu c dâ u hIôn râf ro nhu môf ngo n Iua
do, dang mo dI va bây gIo chI co n vua du doc. No gIông nhu môf
IoaI chu vIôf cua nguo I ÐIvos vu ng ÐrogIon, vì ho kho ma dô IaI
chu vIôf o Mordor cho môf công vIô c fInh fô nhu fhô ; nhung fôI
không bIôf ngôn ngu nay. TôI nghI rang do Ia môf ngôn ngu o
Vu ng Ðâf Ðon, vì no co vo fhô Iô va vung vô. TôI không bIôf no noI
dIôu ma quy gì; nhung fôI da chop IaI môf ban sao cua no faI dây,
dô cho no dung bIôn dI va o quôn Iang. Co fhô Ia chIô c Nhân dang
nho suc nong frôn ca nh fay Sauron, ca nh fay don dua va da chay
bung Iôn nhu môf ngon Iu a, khIôn cho CII-gaIad bj fIôu dIôf; va co
fhô Ia vang da Iam cho no nong fro IaI, nhu ng chu vIôf frôn no IaI
phu c hôI, nhung vô phân mình fhì fôI so không ma o hIôm Ia m hu
haI vâf nay: do Ia công vIô c fôf dop duy nhâ f frong sô nhu ng vIôc
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 81
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ma Sauron da Ia m. No râ f quy gIa dôI voI fôI, cho du fôI da mua no
voI môf nôI dau khung khIôp.
KhI fa doc dôn nhu ng dong nay, fhì câu dô cua fa da duoc
gIaI dap bang cach doI fhoo nhu ng dong ghI chop, fhâf su du ng
nhu IsIIdur da doan, Ia môf IoaI ngôn ngu cua Mordor va cua
nhung fôn phuc vu cua Ngon Thap. Nhu ng dIôu duo c ghI frôn do
dôu da duoc bIôf rôI. Trong ca I ngay ma Sauron doo Sô Môf Iân
dâu fIôn, fhì CoIobrrImbor, nguoI da chô fao ra Sô Ða, da canh bao
han, han da ngho duoc nhu ng Io I nguoI nay no fu môf khoang cach
râf xa, va fhô Ia nhu ng mu c dich ma quy cu a han da hIôn hình."
"Ta roI khoI Ðonofhor ngay, nhung fhâm chi ngay khI fa dI
vô phuong bac, môf fhông dIôp fu IurIon ba o voI fa rang Aragorn
da dI qua duong nay, va anh fa dang fìm môf sInh vâf duoc goI Ia
CoIIum. Thô Ia dâu fIôn fa dI dô gap anh fa va ngho câu chuyôn
cua anh fa. Ta không da m doan anh fa da don dôc dân fhân vao
nhung nô I hIôm nguy nao,"
"Không cân fhIôf Iam dô noI vô nhung chuyôn do," Aragorn
noI. "Nôu môf nguoI dan ông cân phaI dao buoc công khaI o Ca nh
Công Ðon , hoac bang qua nhung bông hoa chôf choc o Thung
Iu ng MorguI, fhì anh fa so gap nguy hIôm. TôI cuôI cu ng cu ng da
fuyôf vong, va fôI baf dâu quay fro vô nha. Thô rôI, nho gap may,
fôI da fhình Iình gap phaI caI ma fôI dang fìm: môf dâu vôf cua
môf dôI chân mô m maI hIôn ra bôn canh môf caI ao fu Iây IôI.
Nhung Iuc nay dâu vôf co n râf mo I va nhanh, va no không phaI
dân foI Mordor ma dân ra ngoaI. TôI dI fhoo no doc fhoo fhoo bo
cua Nhu ng Ðâm Iây Chôf Choc, va rôI fôI gap han. Nâp frong môf
caI ao fu dong nuoc, nhìn ra fu frong nuoc nhu môf sInh vâf hac
am vua roI vao do, fôI da fom duo c han, CoIIum. Han phu day môf
châf sôn sôf mau xanh. TôI so Ia han so chang bao gIo yôu fôI ca;
boI vì ha n can fôI, va fôI fhì cung chang dju dang gì. TôI cha ng fhu
duoc dIô u gì fu mIông han ngoaI nhu ng vôf rang. TôI cam fhây do
Ia phân fô haI nhâf frong ca cuôc ha nh frình cua fôI, phaI quay fro
vô, frông chu ng han ca ngay Iân dôm, dô cho ha n dI fruoc maf
mình voI môf soI fhong Iong fro ng vao cô, bjf mIông, cho dôn khI
han fro nôn fhuân hon vì fhIôu nuoc uông va fhu c an, fôI gIa I ha n
J.R.R ToIkIon S2
hffp://obooks.vdcmodIa.com
vô huo ng MIrkvood. CuôI cu ng fôI cu ng mang duoc han vô dây va
gIao han cho nguoI ÐIvos, vì chu ng fôI da dông y Ia so Iam nhu
vây; va fôI Iây Ia m vuI suong khI fhoaf duoc kho I ha n, do han hôI
fhôI kInh khung. Vô phân mình fôI hy vo ng Ia so chang bao gIo gap
IaI han nua; nhung rôI CandaIf dôn va ông fa da chju du ng môf
cuôc noI chuyôn daI ngoang voI han."
"PhaI, da I va môf moI," CandaIf noI, "nhung không phaI Ia
không fhu duoc IoI Iôc gì. Vì môf dIôu nay, câu chuyôn ma han noI
không gIông nhIô u voI chuyôn ma ÐIIbo da kô IaI công khaI Iu c
dâu; nhung dIôu nay không co y nghIa gì nhIôu, vì fa da doan duoc
dIôu nay. Nhung fa duoc bIôf rang Iuc dâu chIôc nhâ n cua CoIIum
da ra khoI Ðong Sông VI ÐaI gân voI Nhu ng Ca nh Ðông Sung
Suong. Va fa cung bIôf duoc rang han da co duoc chIôc nhâ n ây
kha Iâu rôI. Han da sông daI bang mây cuô c doI fhuong cua gIông
noI bo nho cua han. Quyô n Iu c cua chIô c nhân da koo daI fuôI fho
cua ha n vuof xa fuôI fho fhuong cu a ho; nhung chI co quyôn Iu c
cua ChIô c Nhâ n VI ÐaI Ia Iam duoc fhô.
"Va nôu nhu dIôu do chua du dô chung mInh, CaIdor a, fhì fa
so noI fIô p môf baI kIô m fra khac. Trôn chinh chIôc nhân ma anh
da nhìn fhây o frôn, fron va fu nhIôn, nhu ng chu caI ma IsIIdur
ghI IaI vân co n co fhô doc duoc, nô u nhu co aI do co du y chi dô gIu
caI vâf vang nay frong Iua môf Iuc. Ta da fung Iam dIôu nay, va
dây Ia caI ma fa da doc duo c:
Ash nazg durbafuIyk, ush nazg gImbafuI, ash nazg
fhrakafuIyk agh burzum-IshI krImpafuI.’
Su fhay dôI frong gIong noI cua fhây phu fhuy fhâf bâ f ngo.
No fhình Iình fro nôn do doa, dây quyôn Iuc va kha c nghIôf nhu da
fang. Co vo nhu môf bong fôI dang phu qua maf froI phia frôn cao,
va công vom fôI dI frong môf fhoang. Tâf ca ru ng mình va nhu ng
nguo I ÐIvos dung faI ca IaI.
"Truoc dây chua fung co gIong noI nao dam fhôf Iôn nhu ng
IoI bang ngôn ngu ây frong ImIadrIs ca, CandaIf Xam," ÐIrond noI,
khI bong fôI qua dI va moI nguoI da co fhô fho fro IaI.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 83
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Va chung fa hay hy vong so không co aI noI IaI no o dây,"
CandaIf fra IoI. "Tuy nhIôn, fôI so không xIn IôI ngaI dâu, fhua
Chu Nhân ÐIrond. Vì nôu nhu caI ngôn ngu ây không som duoc
ngho fhâ y o moI xo xInh mIôn Tây, fhì hay dop qua môf bôn fâf ca
môI nghI ngo cua caI ma chinh HôI Ðông Thông ThaI da fuyôn bô:
kho bau cua Ko Thu, duo c chua dây nhung hIôm dôc cua ha n; va
môf phân Ion su c manh xa xua cu a han nam frong dây. Vuof ra
khoI Nhung Nam Thang Ðon TôI, SmIfh ÐrogIon da ngho fhây
nhung Io I nay, va bIôf rang ho da bj phan bôI:
Môf chIô c Nhâ n dô dIôu khIôn fâf ca chung, Môf ChIô c Nhâ n
dô fìm chu ng, Môf ChIôc Nhân dô dô mang fâf ca chung IaI va
rang buô c chu ng frong Ðong TôI Ha c Am.
"Cac ban cua fa a, cac ban cung nôn bIôf Ia fa con bIôf duoc
nhIôu fhu nua fu CoIIum. Han bâf dac dI Iam moI chju noI va câu
chuyôn cua han chang ro rang gì, nhung sau hôf fhì ro rang han
da dôn Mordor, va o dây fâf ca nhu ng gì ma han bIôf da bj baf
buôc pha I no I ra. Ðo do Ko Thu da bIôf rang Sô Môf da duoc fìm
fhây, rang no da o IaI Quâ n kha Iâu; va fu do cac fôn hâ u câ n cua
han da san duôI no gân nhu dôn ngay cua cua chu ng fa, bây gIo
fhì ha n so som bIôf, co fhô Ia han da bIôf vao Iuc nay, fhâm chi
ngay khI fa dang noI, rang chung fa dang co no o dây."
Tâf ca Im Iang frong mô f fhoang, cho dôn khI cuôI cu ng
ÐoromIr câf fIông. "Ong noI rang ha n Ia môf sInh vâf nho bo a, fôn
CoIIum â y7 Nho, nhung vô cu ng gIan xao. Han da fro nôn caI gì7
Ong da fông han va o dja ngu c nao7"
"Han dang o frong ngu c, nhung không co gì fô hon nua,"
Aragorn noI. "Han râf dau khô. Không nghI ngo gì nua, ha n dang
bj hanh ha, va nôI so haI Sauron dang na m sâu frong fIm han. TôI
fhuy chung vân râf vuI mung rang han dang bj canh gIu môf cach
an foan boI nhung nguoI ÐIvos dâ y canh gIac o MIrkvood. Su
nham hIôm cua han râf ghô gom va dIô u nay cho han mô f suc
manh kho ma fIn duoc voI môf ko gây com quaf quoo dôn fhô. Han
vân co fhô Iam duoc nhIôu chuyôn hIôm dôc, nôu nhu han duo c fu
J.R.R ToIkIon S4
hffp://obooks.vdcmodIa.com
do. Va fôI không nghI ngo rang han da duoc phop ro I Mordor fhoo
môf muc dich ma quaI nao do."
"Than ôI! Than ôI!" IogoIas kôu Iôn, va khuôn maf oIvos xInh
dop cua chang fro nôn vô cu ng dau buôn. "TIn fuc ma fôI duoc cu
mang dôn dây bây gIo da duoc noI rôI. Chu ng không phaI Ia fIn fôf,
nhung chI faI dây fôI moI bIôf duo c Ia no so khung khIôp nhu fhô
nao. SmjagoI, ko ma bây gIo duoc goI Ia CoIIum, da frôn fhoaf rôI."
"Trôn fhoaf7" Aragorn kôu Iôn. "Thâf Ia môf fIn râf xâu. TôI
so Ia fâf ca chung fa so vô cung ân hân vì vIôc nay. Iam sao ma
nhung nguoI o ThranduII IaI Iam mâf Iong fIn dôn fhô7"
"Không phaI Ia do fhIôu canh pho ng câ n mâf," IogoIas noI;
"nhung co fhô do da qua fôf bung. Va chung fôI so han nguoI fu
nhân ây da co duoc su gIu p do fu nhu ng nguoI kha c, va nhu ng gì
ma chu ng fôI Iam da bj bIôf duoc nhIôu hon Ia chu ng fôI muôn.
Chung fôI canh gIu sInh vâf ây suôf ca ngay va dôm, nhu CandaIf
da yôu câ u, cho du chu ng fôI râf môf moI voI công vIôc nay. Nhung
CandaIf da mang dôn cho chu ng fôI hy vong Ia co fhô chua frj cho
han, va chu ng fôI không no Iong nao gIam ha n ma I maI duoI Io ng
dâf, noI ma han so chìm dam fro Ia I vao nhu ng y nghI fôI fam ngay
xua cua han."
"VoI fa fhì ca c anh không dôn nôI môm yôu fhô" CIuIn noI,
maf ông Ioo Iôn nhu fhô nhu ng ky uc xa xua vô vIô c ông bj gIam
frong nhung noI sâu fha m frong nhung Iâu daI cu a vj vua ÐIvos
IaI sông IaI.
"ThôI nao!" CandaIf noI. "XIn du ng ngaf IoI, hoI ông CoIIum
fôf bung cua fa. Ðo Ia môf su hIôu Iâm dang fIôc, va da kha Iâu
rôI. Nôu nhu fâf ca nhu ng môI bâf bình vâ n con gIua nguoI ÐIvos
va NguoI Iun so duoc khoI IaI faI dây, fhì chung fa co fhô gIaI fan
Iuôn caI HôI Ðông nay cho rôI."
CIuIn du ng dây va cuI mình, va IogoIas IaI noI fIôp. "Vao
nhung ngay fhoI fIôf fôf fhì chung fôI dân CoIIum qua nhu ng canh
ru ng; va o dây co môf caI cây cao moc don dôc nam xa khoI nhung
cây kha c, han fhich Ioo caI cây ây Ia m. Thông fhuong chung fôI dô
cho han Ioo Iôn nhu ng ca I canh cao nhâf, cho dôn khI ha n cam
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 85
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhây fhoa man voI nhu ng con gIo fu do; nhung chu ng fôI Iuôn daf
nguo I canh gac duoI gôc cây. Môf ngay no han không chju xuông
nua, va nhung nguoI canh gac không muôn Ioo Iôn duôI baf han:
han da hoc duoc nhung manh khoo doo bam vao nhu ng canh cây
boI fay cung nhu chân ha n; cho nôn ho ngôI bôn duoI caI cây kha
Iâu frong dôm.
"Ðo Ia môf dôm ho, nhung IaI không frang không sao, va bon
Orc da dôf nhâp vao chô chu ng fôI ma không aI hay bIôf. Sau môf
Iu c fhì chu ng fôI cung dây IuI duoc chu ng; chu ng kha dông va
hung du, nhung chu ng dô n fu frôn nhung ngo n nuI, vao dôn ru ng
fhì chu ng fro nôn vô dung. KhI frân chIôn kô f fhuc, chung fôI phaf
hIôn ra rang CoIIum da dI mâf, va nhung nguoI canh gIu han da bj
gIôf hoac bj baf dI. Chu ng fôI fhây ro rang cuôc fân công da duoc
dan dung dô cu u han, va han da bIôf fruoc dIôu do. Chu ng fôI
không bIôf duoc Ia dIôu do da duoc fru finh fhô nao; nhung CoIIum
râf xao nguyôf, va Ko Thu co râf dông gIan dIôp. Nhung sInh vâf
hac am da bj quof sach vao caI nam ma Con Rông bj dIôf da fro IaI
voI môf sô Iuong Ion hon nhIôu, va MIrkvood môf Iân nua fro IaI Ia
môf noI dây ma quy, chI fru co vuong quôc cua chu ng fôI Ia vân
con duo c bao foan.
"Chu ng fôI da fhâf baI frong vIôc fìm baf IaI CoIIum. Chung
fôI da fhoo dâu han gIua râf nhIô u quân Orc, va no dân sâu vao
Ru ng, huong vô phuong Nam. Nhung rôI no mâf ha n va chung fôI
không fhô fhoo dâu fIôp, va chu ng fôI không dam fIôp fuc cuôc san
duôI; boI vì chu ng fôI da dôn gân ÐoI CuIdur, va noI do vân Ia môf
noI râf ma quaI; chu ng fôI không dI fhoo huong do."
"Nao, nao, han da frôn rôI," CandaIf noI. "Chung fa không co
fhoI gIan dô fìm IaI han. Han phaI Iam nhung gì ma han so Iam.
Nhung han co fhô dong môf vaI fro ma ca han Iâ n Sauron dôu
không fIôn IIô u fruoc."
"Va bây gIo fa so fra IoI câu ho I cua CaIdor. Saruman Iam gì7
Ong ây da cho chu ng fa IoI khuyôn gì frong hoan canh cân kip nhu
bây gIo7 Ta phaI kô IaI câu chuyôn nay môf cach dây du, vì chI moI
co ÐIrond Ia ngho fhây no, va chI moI ngho van faf, nhung no so
J.R.R ToIkIon S6
hffp://obooks.vdcmodIa.com
mang fhoo fâf ca nhu ng gì ma chung fa phaI gIaI quyôf. Ðo Ia
chuong cuôI cua Truyôn Thuyôf ChIôc Nhân, khI ma no da duoc kô
dôn Iu c nay."
"Va cuôI fhang Sa u fa dang o Quân, nhung môf dam mây Io
âu do nang frong fâm fri fa, va fa phong ngua dôn bIôn gIoI phia
nam cua vung dâf nho nay; vì fa da co IInh finh vô môf môI nguy
hIôm na o do, vân co n dang Iâ n frôn fa nhung no dang dôn gân.
Nhu ng fhông dIô p dôn voI fa kô vô cuôc chIô n va fhâf baI o
Condor, va khI fa ngho ngho fhây vô Ðong Ma Ðon fhì fIm fa run
ban Iôn. Nhung fa không fìm fhây gì ngoaI vaI nguoI frô n fra nh fu
phuong Nam; nhung dôI voI fa fhì co vo nhu Ia ho dang co môf nôI
so ma ho không noI duoc. Ta IIôn quay sang phia dông va phia bac
va dI doc fhoo Con Ðuong Xanh; va o cach Ðroo không xa fa gap
môf Iu khach dang ngôI frôn bo duong o bôn con duong, dang nhìn
cham cham con ngua bôn canh mình. Ðo chinh Ia Radagasf Nâu,
nguo I da fung cu ngu o RhosgoboI, gân bIôn gIoI MIrkvood. Ong fa
Ia môf frong nhu ng nguoI cu ng dang câp voI fa, nhung fa chua hô
gap ông fa suôf nhIôu nam nay.
"’CandaIf!’, ông fa kôu Iôn. ’TôI dang fìm ông dây. Nhung o
nhung vung nay fhì fôI Ia môf nguo I Ia. Tâf ca nhu ng gì fôI bIô f Ia
co fhô fìm fhây ông o môf vung dâf hoang da vo I ca I fôn kom van
mInh Ia Quân .’
"’Thông fIn cua ông chinh xac dây,’ fa noI. ’Nhung dung no I
fhoo kIôu nhu vây, nôu nhu ông ga p bâf ky cu dân nao o dây. Iu c
nay ông dang o gân bIôn gIoI cua Quân. Va ông muôn gì voI fôI7
Han Ia phaI câp bach Iam. Ong chua bao gIo Ia môf nguoI du hanh
ca, fru phI vô cu ng cân fhIôf."
"’TôI dôn vì môf chuyô n câ p bach’ ông fa noI. ’TIn fu c cua fôI
khung khIôp Iam.’ RôI ông fa nhìn quanh, nhung fhô so ra ng bo
gIâu co fhô ngho duoc. ’NazgyI,’ ông fa fhì fhâm. ’Ðô Chin da vuof
ra fro IaI rôI. Chu ng dang bi mâf vuof Sông va dang dI vô huong
fây.Chu ng dôI Iôf nhung ky sI mac y phu c don.’
"Thô Ia fa bIôf dIôu ma fa dang Iam so haI ma không bIôf no
Ia gì."
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 87
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"’Ko Thu han Ia co môf nhu câu hoac mu c dich ghô gom’
Radagasf noI; ’nhung fôI không fhô doan dIôu gì han dang fìm
kIôm o nhu ng vu ng dâf xa xôI hoang vang nay.’
"’Ong muôn noI gì7’ fa hoI.
"’TôI da ngho kô rang du dI dôn dâu cac Ky SI cu ng hoI vô
môf vung dâf duoc goI Ia Quân.’
"’Chinh Ia Quân,’ fa noI; nhung fIm fa chu ng xuông. ÐoI vì
ngay ca HôI Ðông Thông ThaI cung o so khI phaI duong dâu voI Ðô
Chin, khI chu ng duoc fâp hop duoI fôn fhu IInh huy dIôf cua
chung. Han Ia môf vj vua va môf phu fhuy vI daI fhoI xua, va bây
gIo han chinh Ia môf nôI so haI khung khIô p. ’AI da noI voI ông va
aI cu ông dI’ fa hoI.
"’Saruman Trang,’ Radagasf fra IoI. ’Va ông fa noI voI fôI
rang nôu ông cam fhây cân fhì ông fa so gIup; nhung ông phaI fìm
kIôm su gIup do cua ông fa ngay, vì no so qua frô."
"Va fhông dIôp ây mang Ia I cho fa hy vong. ÐoI vì Saruman
Tra ng Ia nguo I vI daI frong dang câ p cua fa. Tâf nhIôn Radagasf Ia
môf Thâ y Phu Thuy dang gIa, môf bâc fhây cua vIôc fhay dôI hình
dang va mau sac; va ông fa co nhIôu kIôn fhu c vô cac IoaI fhao môc
va muông fhu, co n chIm choc chinh Ia nhu ng nguo I ban dac bIôf
cua anh fa. Nhung ban fhân Saruman da nghIôn cuu nhu ng nghô
fhuâf cu a Ko Thu fu Iâu, va do do chu ng fa vân fhuo ng co fhô don
dâu duoc han. Nho nhu ng kô sach cua Saruman ma chung fa da
dây Iu I han khoI ÐoI CuIdur. Co fhô Iuc na y ông fa da fìm duoc
môf IoaI vu khi co fhô dây IuI Ðô Chin.
"’TôI so dI gap Saruman,’ fa noI.
"’Thô fhì ông phaI dI ngay,’ Radagasf noI; ’boI vì fôI da phi
kha nhIôu fhoI gIan dô fìm ông, va ngay fhang dang can dân. TôI
duoc Iônh dI fìm ông fruoc ky dIôm CIua Ho, va bây gIo fhì da dôn
Iu c do rôI. Thâm chi nôu nhu ông khoI hanh fu dIô m nay, fhì ông
cu ng kho ma fìm duoc ông fa fruoc khI Ðô Chin kham pha duoc
vung dâf ma chu ng dang fìm. Ðan fhân fôI cu ng so fro IaI ngay."
J.R.R ToIkIon SS
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Va voI nhu ng Io I noI do ông fa IaI Ioo Iôn ngua va phong ngua vuf
dI.
"’ÐoI môf chuf!’ fôI noI. ’Chung fa so cân su gIup do cu a ông,
va su chung do cua nhu ng aI co fhô co. Hay gu I nhu ng fhông dIôp
cua chung fôI dôn fâf ca muông fhu va chIm cho Ia ban cua ông.
Hay noI chung mang fIn fuc cua bâf ky vIôc gì IIôn quan dôn
chuyôn nay dôn cho Saruman va CandaIf. Hay guI nhu ng fhông
dIôp xuông cho Orhanc."
"’TôI so Iam fhô, ông fa noI, va phong ngu a dI nhu fhô bô
Chin dang duôI fhoo ông fa.
"Ta không fhô fhoo ông fa dI Iang fhang duoc. Ta da phong
ngua râ f xa vao ngay hôm do, va fa cu ng nhu ngua fa da môf moI;
va fa cân phaI suy nghI moI chuyôn. Ta nghI dôm faI Ðroo, va cuôI
cu ng fa quyôf djnh rang mình không con fho I gIan dô quay fro IaI
Quân. Ta chua bao gIo pham môf saI Iâm Io n hon fhô!"
"Tuy nhIôn, fa co vIôf IaI môf fhông dIôp cho £rodo, va da fIn
fuong vao nguoI ban cua fa, nguoI chu quan, dô nho ông gu I IaI fhu
cho câu fa. Ta pho ng ngua dI vao Iu c bình mInh; va fa cuôI cu ng fa
cu ng dôn noI cu ngu cua Saruman. No nam xa o phia nam mIôn
Isongard, o fân cu ng Rang NuI Suong Mu, cach Ðoo Rohan không
xa. Va ÐoromIr so kô cho ca c vj ngho rang do Ia môf fhung Iung
Iong cha o Ion fra I rông gIua Rang NuI Suong Mu va nhung chân
dôI phia bac cua Ðrod NImraIs, Rang Nu I Tra ng noI quô nha cua
ông. Nhung Isongarrd Ia môf vong cung nhu ng vach da fhang
dung boc quanh fhung Iu ng nhu môf buc fuong, va o gIua cua
fhung Iu ng nay Ia môf ngon fhap bang da co fôn Ia Orfhanc. No
không phaI duoc Iam boI Saruman, ma do nhu ng Con NguoI o
Numonor dung Iôn fruoc dây râf Iâu; no râf cao va co râf nhIô u bi
mâf, nhung no nhìn gIông nhu môf công frình fhu công. Không
cach nao dôn duoc no fru phI bang qua vong cung Isongard; va caI
vong cung nay chI co môf công.
"Ta dôn canh công ây vao môf buôI chIôu muôn, no gIông nhu
môf công vom vI daI frong môf buc fuong bang vach da; va no duoc
bao vô râ f cân mâf. Nhung nhu ng nguoI canh gIu công dang frông
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 89
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cho fa va noI voI fa rang Saruman dang doI fa. Ta phong ngua dI
duoI cô ng vom va canh công Iang Io dong Ia I sau Iung fa, va fhình
Iình fa cam fhây so, cho du fa bIôf Ia chang co Iy do gì cho vIôc
nay.
Nhung rôI fa cu ng phong ngua dô n duoI chân Orfhanc, va dI
vao câu fhang dân dôn chô Saruman, rôI ông da gap fa o dây va
dân fa Iôn can phong cao cua mình. Ong fa doo môf chIôc nhân
frôn ngo n fay.
’"Thô Ia ông cu ng da dôn rôI, CandaIf," ông fa nghIôm gIong
noI voI fa; nhung dôI maf ông co vo nhu Ioo Iôn Iuông anh sang
frang, nhu fhô môf fIông cuoI Ia nh Ianh dang vang Iôn frong fIm
ông fa.
’"Pha I, fôI da dôn," fa noI. "TôI dôn dô nho su gIup do cua
ông, Saruman Trang." Va caI danh hIôu â y hình nhu Iam ông fa
nôI gIâ n.
’"Thâf vây sao, CandaIf Xa m!" ông fa gIôu cof. "Nho gIup do7
Íf khI na o nguoI fa ngho fhây CandaIf Xam fìm kIô m su gIu p do,
môf nguoI dây muu moo va fhông fhaI, Iang fhang frôn cac vu ng
dâf, va Iuôn fu mình quan fâm frong moI chuyô n, du no co phaI Ia
chuyôn cua ông fa hay không."
’Ta nhìn ông fa dây kInh ngac. "Nhung nôu nhu fôI không
Iâm" fôI noI, "co nhu ng fhu dang chuyôn dông va dIôu nay yôu câu
cân co su hop Iu c cua fâf ca suc ma nh cua chung fa."
’"Co fhô fhô Iam," ông fa noI, "nhung y nghI nay dôn voI ông
kha frô. Ta không bIôf Ia ông da cho gIâ u fa, chu fjch cua HôI
Ðông, môf vân dô quan frong nhâf7 Ðây gIo fhì ông mang dôn dây
dIôu gì khI da Iô Ia o caI vu ng Quân ây7"
’"Ðô Chin da IaI xuâf hIô n," fa fra IoI. "Chu ng da bang qua
Sông. Radagasf noI voI fôI nhu fhô."
’"Radagasf Nâu!" Saruman pha Iôn cuoI, va ông fa không cho
gIâu su khInh mIôf cua ông fa nua. "Radagasf, NguoI Thuân Hoa
ChIm Muông! Radagasf Ðình Ðj! Radagasf Ngu Xuâ n! Nhung ông
fa cung co du fri khôn dô dong vaI fro ma fa sap daf cho ông fa.
J.R.R ToIkIon 00
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐoI vì ông da dôn, va do Ia fâf ca muc dich cua fhông dIôp cua fa.
Va ông so o IaI dây, CandaIf Xam a, nghI ngoI khoI nhung chuyôn
du hanh cua mình. Vì fa Ia Saruman Thông ThaI, Saruman, NguoI
Chô Tao Nhân, Saruman Muôn Mau!"
’Ta bon quan saf va fhây rang bô ao choang cua ông fa, vôn
fhuong râf frang, Iuc nay fhì không fhô, ma dang Iôm dôm du
mau, va khI ông fa chuyôn dông fhì chu ng foa sang va fhay dôI
mau sac nhIôu dôn nôI ma f fa nhu hoa daI.
’" TôI fhich ma u frang hon," fa noI.
’"Trang!" ông fa nghIôn rang. "Ðo chI Ia su khoI dâu. VaI
frang co fhô nhuô m. Môf frang gIâ y fra ng co fhô vIôf do Iôn; va
anh sang frang co fhô bj bo gay."
’"Trong fruong ho p do, fhì no không con Ia mau fra ng nua,"
fa noI. "Va rôI so phaI vâf va dô fìm duoc con duong khôn ngoan."
’"Ong không cân phaI noI voI fa nhu voI nhung fôn ngôc ma
ông kôf ban," ông fa noI. "Ta mang ông dôn dây không phaI dô
duoc ông day dô, va dô cho ông môf chon Iua."
’Ong fa fu mình dung Iôn va baf dâu dIôn fhuyôf, nhu fhô
ông fa dang dIôn fâp cho môf buôI noI chuyôn daI. "Nhu ng Ngay
Xua Cu da qua rôI. Nhu ng Ngay Tha ng CIua dang frôI qua.
Nhu ng Ngay Tro Hon dang dôn. ThoI daI cu a ca c ÐIvos da châm
duf, nhung fho I daI cua chung fa dang dôn: fhô gIoI cua Con
NguoI, fhô gIoI ma chu ng fa phaI caI frj. Nhung chu ng fa phaI co
quyôn Iu c, quyô n Iu c dô ra Iônh cho fâf ca nhu ng gì ma chu ng fa
muôn, vì chI co Nha Thông ThaI Ia fhây duoc nhung dIôu fôf dop.
’"Va hay ngho dây, CandaIf a, ông ban cu va nguo I gIup do
cua fa!" ông fa noI, buoc dôn gân va noI bang môf gIong môm mong
hon. "Ta noI chung fa, vì dIôu do co fhô nghIa Ia chung fa, nôu ông
cu ng nhâ p bon voI fa. Môf Quyô n Iuc moI dang dâng Iôn. Nhung
dông mInh cu va nhung chinh sach cu dang chô ng IaI no so hoan
foan không co ich voI chu ng fa. Không con hy vong gì cho nguoI
ÐIvos hay Numonor dang fan IuI. ÐIô u na y so Ia môf Iua chon
fruoc maf ông, fruoc maf chung fa. Chung fa co fhô gIa nhâ p voI
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 91
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Quyô n Iuc nay. ÐIôu nay so Ia môf dIôu fhông mInh, CandaIf a.
Ðo Ia mô f con duong dây frIôn vong. ChIôn fhang cu a no dang o
gân kô; va nhung aI gIup do no so co nhung phân fhuo ng hâu hInh.
KhI Quyôn Iuc frôI dây, ban bo no cu ng so frôI dây; va Nha Thông
ThaI, nhu fa va ông, cuôI cung co fhô dI fruc fIôp dôn duong dI cua
no voI su kIôn nhân, dô dIôu khIôn no Chu ng fa co fhô doI fhoI
gIan, chu ng fa co fhô gIu nhu ng suy nghI frong fIm mình, co fhô
Iây Iam fIôc cho nhu ng dIô u dôc ac co fhô duoc Iam fhoo cach nay,
nhung vì môf mu c dich cao ca sau cu ng: KIôn Thuc, CaI Trj, Mônh
Iônh; fâf ca nhu ng fhu ma cho dôn Iu c nay chu ng fa da cô daf dôn
frong vô vong, bj can fro nhIôu hon Ia gIup do boI nhu ng ban bo
yôu of hoac fho o cua chung fa. Không câ n phaI fhô, so không nhu
fhô nua, bâf ky su fhay dôI fhâf su nao frong fhIôf kô cua chu ng
fa, chI vì mu c dich cua chu ng fa fhôI."
’"Saruman," fa noI. "Truoc dây fa da ngho nhu ng IoI daI IoaI
fhô nay, nhung chI fu mIông cua nhung fôn pha I vIôn fu Mordor
dung dô danh Iua nhung ko ngây fho. Ta không nghI nghI Ia ông
IaI mang fa dôn dây dô chI dô Iam bân faI fa."
’Ong fa nhìn fa môf Iuc Iâu, ngu ng IaI môf Iuc dô suy nghI.
"Ðuoc, fa fhây rang fIôn frình fhông fhaI nay da không fu fhân ra
Iônh cho ông," ông fa noI. "Vân chua a7 Không fru finh môf cach
nao khac fôf hon a7"
’Ong fa buoc dôn va daf canh fay daI cua mình Iôn fay fa.
"Va sao IaI không chu, CandaIf7" Ong fa fhì fhâm. "Sao IaI không7
ChIôc Nhân Ra Iônh7 Nôu chu ng fa co fhô ra Iô nh cho no, fhì
Quyô n Iuc so chuyôn vô cho chu ng fa. Ðo fhâf su chinh Ia Iy do fa
da mang ông dôn dây. Vì fa râf quan fâm dôn công vIôc cua fa, va
fa fIn rang ông bIôf dâu Ia chô quy gIa cua no. Chang Io IaI không
fhô sao7 ÐIôu gì da khIôn bô Chin fìm dôn Quân, va công vIô c cua
ông o dây Ia gì7" KhI ông noI dIôu do fhì môf su fhom khaf ma ông
fa không fhô cho gIâu chof Ioo sang Iôn frong maf ông fa.
"Saruman,: fa noI, dung ca ch xa ra khoI ông fa, "faI môf fhoI
dIôm fhì chI co mô f canh fay co fhô doo Sô Môf, va ông bIôf ro dIôu
do, nôn dung rôn Iong ma noI dôn chu chung fa nua! Nhung fa so
J.R.R ToIkIon 02
hffp://obooks.vdcmodIa.com
không châp nhân, không, fhâm chi fa cung so không cho ông bIôf
fIn fu c vô no, vì bây gIo fa da bIôf duoc fâm fri cua ông. Ong Ia chu
fjch cua HôI Ðông, nhung cuôI cu ng ông da fu Iôf maf na mình.
Ðuoc Iam, co vo nhu su Iua cho n Ia, dua no cho Sauron, hoac dua
cho ông. Ta chang cho n dIô u nao ca. Ong co dua ra Iua chon nao
khac không7"
’Iuc nay fhì ông fa co vo Ianh Iu ng va hIôm dôc. "PhaI," ông
noI. "Ta không cho doI ông fo ra fhông fhaI, fhâm chi qua chinh
ban fhân ông; nhung fa da cho ông co hôI dô gIup do fa môf cach
fu nguyô n, nho do co fhô franh cho ông khoI nhIôu ra c rôI va dau
don. Su Iua cho n fhu ba Ia o IaI dây, cho dôn khI kôf fhu c."
’"Ðôn khI caI gì kôf fhuc7"
’"Ðôn khI ông cho fa bIôf Sô Môf co fhô fìm duoc o dâu. Ta co
fìm duoc nhung cach dô fhuyôf phuc ông. Hoac cho dôn khI fìm
duoc no mac kô ông, va NguoI CaI Trj co fhoI gIan dô khIôn moI
fhu sa ng sua hon: dô daf ra môf phân fhuong fhich hop cho
CandaIf Xam rac rôI va xâ c Iao."
’"ÐIôu nay co fhô không phaI Ia môf frong nhung chuyôn
sang sua hon," fa noI. Ong fa cuoI vao maf fa, vì nhu ng IoI cu a fa
Ia vô nghIa, va ông fa bIôf vây.

"Ho baf fa va rô I ho gIam fa môf mình frôn fhap nhon o
Orfhanc, faI noI ma Saruman fhuong du ng dô quan saf cac vì sao.
Hoan foan không co duong xuông ngoaI fru môf câu fhang ho p voI
hang nga n bâc fhang, va fu noI dây fhung Iu ng nhìn co vo nhu xa
voI voI. Ta ngam no va fhây rang, cho du no da fung xanh dop fuoI
xInh, fhì nay no chI dây hâm hô va go dâf. SoI va bon orc da Iam
nha o Isongard, vì fhô Saruman da fâp frung môf Iuc Iuong Ion cho
rIông mình dô dôI pho Sauron, nhung Iu c Iuong cua ông vâ n chua
san sang. Tâf ca nhu ng công vIôc chuân bj rô n rang cua ông khIô n
cho cho môf vâng khoI don bôc cao bao boc quanh khap Orfhanc.
Ta du ng don dôc frôn môf hon dao gIua quâ n mây, va hoan foan
chang co co hôI nao dô frô n fhoaf. Ngay fhang frôI dI fhâf khac
nghIôf. Ta bj caI Ianh xuyôn fhây, va fa chI co môf can phong nho
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 93
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dô dI foI dI IuI, u ô nghIôn ngâm va vIôc bo n Ky SI o phuong Ðac
dang dôn gân.
’Ta cam fhây cha c chan rang bô Chin da frôI dây, bâf châp
vIôc nhu ng IoI cu a Saruman co fhô chI Ia Io I noI dôI. Truoc dây kha
Iâu fa da dôn Isongard, va fa da ngho fhây nhu ng fIn fu c không
fhô nao nhâm Iâ n duoc. TIm fa Iuôn fran ngâp nôI so haI cho cac
ban mình o Quâ n; nhung fa vân con môf sô hy vong. Ta hy vong
rang £rodo da khoI hanh ngay, vì fhu cua fa dây finh fhu c gIu c, va
fa hy vong ra ng câu fa so dôn duo c RIvondoII fruo c khI nhu ng ko
fruy duôI kInh khung kIa khoI hanh. Thô nhung ca nôI so ha I va
nIôm hy vong cua fa dôu không dôn nôI nhu fa fuong. ÐoI vì nIôm
hy vo ng cua fa Ia fu môf Iao boo o Ðroo; con nôI so haI cua fa IaI
dôn fu su nham hIôm cua Sauron. Nhung caI Iao boo chuyôn ban
bIa ây co n phaI dap IaI nhIôu Io I daf hang qua, con quyôn Iu c cua
Sauron vân con chua daf dôn caI mu c ma nôI so haI fao ra no.
Nhung faI vong cung Isongard, bj sa bây va cô don, fhì fhâf không
dô dô nghI dô n nhu ng ko san duôI fruo c fâ f ca nhu ng aI da phaI
chay frô n hoac dang nga Iong o noI vung Quân cach xa voI voI."
"Chau da fhây ông!" £rodo kôu Iôn. "Ong chinh Ia nguoI da dI
dI IaI Ia I. Maf frang dang chIôu sang foc ông."
CandaIf ngu ng Ia I dây kInh ngac va nhìn nguoI hobbIf. "Ðo
chI Ia môf gIâc mo fhôI," £rodo noI, "nhung gIâc mo ây xay dôn voI
chau râf dôf ngôf. Chau da hoI quôn no. CIâ c mo ây xay ra fruoc
dây kha Iâu; cha u nghI Ia ngay sau khI chau roI khoI Quân."
"Va sau do dIôu do da dIôn ra," CandaIf noI, "nhu rôI câu so
fhây. Ta da o vao môf hoan canh vô cu ng kho khan . Va nhu ng aI
da bIôf fa dôu so dông y rang if khI nao nguoI khac dang câ n dôn
fa nhu fhô, va if khI fa o vao môf hoan canh ngaf nghoo nhu fhô.
CandaIf Xam bj baf nhu môf môf con ruôI sa vao IuoI môf con
nhôn bôI bac! Nhung fhâ m chi ngay ca nhu ng con nhô n khôn
ngoan nhâf cung co fhô dô IaI môf soI fo yôu of frôn chIôc IuoI cua
mình.
"Ðâu fIôn fa cam fhây Io so, khI ro rang Radagasf cu ng da sa
bây nhu y djnh cua Saruman. Nhung fa da không fhây duoc dâu
J.R.R ToIkIon 04
hffp://obooks.vdcmodIa.com
hIôu gì dang ngaI fu gIong noI hay anh maf cua ông fa khI chung
fa gap go. Nôu không fhì fa so chang bao gIo dI dôn Isongard, hoac
Ia fa so dôn nhung canh gIac hon nhIôu. Saruman doan duoc dIôu
nay, nôn ông fa da cho gIâ u âm muu cua mình va da nh Iua nguoI
dua fIn cua ông fa. Ðâf ky cô gang nao dua Radagasf fhâf fha vao
môf âm muu dôu Ia vô du ng. Ong fa da fìm fa môf cach râf fhâf
fình, va vì fhô fa da bj fhuyôf phuc hoan foan.
"Ðo chinh Ia môf dIôm yôu frong kô hoach cua Saruman. ÐoI
vì Radagasf fhây không co Iy do na o dô không Iam nhu fa yôu câu;
nôn ông fa da phong ngua fhang xuông MIrkvood, noI ma ông co
nhIôu ban cu o dây. Va nhung con ÐaI Ðang frôn Ra ng Nu I fhuong
bay râf xa frôn nhung huong fra I rông, chu ng fhây duoc nhIôu
chuyôn: chung fhây bon soI fu fâp va bon Orc hanh quân; chung
fhây Chin Ky SI dang Iu ng suc frôn cac vu ng dâf; va chu ng ngho
fhây fIn fuc vô su frôn fhoaf cua CoIIum. Thô Ia chung phaI môf
con dua fIn dô mang nhung fIn fu c nay cho fa.
"Thô Ia, khI ma mua ho dang fan dân, fhì vao môf dôm frang
fron, fhì CvaIhIr Chua CIo, con daI bang nhanh nhâf frong sô
nhung con ÐaI Ða ng VI daI, da dôn Orfhanc môf cach bâ f ngo, no
fìm fhây fa dang dung frôn dInh fhap nhon. RôI fa noI chuyô n voI
no va no cho fa dI, fruo c khI Saruman kjp nhân ra moI chuyôn. Ta
da o xa Isongard, fruoc khI bon soI va orc kjp bang ra khoI công dô
duôI fhoo fa.
"’Anh co fhô cho fa dI bao xa7’ fa hoI CvaIhIr.
"’NhIôu dam," no noI, ’nhung không fhô dôn fân cung fraI dâf
duoc. TôI duoc cu dI dô cho fhoo fIn fuc chu không phaI hang hoa.’
"’Thô fhì fa phaI co môf con chIôn ma frôn dâf bang,’ fa noI.
’môf con chIôn ma cu c ky nhanh nhon, vì fa chua bao gIo cân phaI
vôI nhu fhô nay.’
"’Nôu vâ y fhì fôI so cho ông dôn chô Ðdoras, noI ma Ianh
Chua Rohan dang ngô I frong nhu ng can phong cua mình,’ no noI;
’boI vì noI dây không cach xa dây Iam.’ Va fa râf Iây Iam vuI mung,
boI vì RIddormark cua Rohan RohIrrIm, Nhung Ianh Chua Ngua,
Ia noI cu ngu cua nhung con ngua không dâu sanh ba ng duoc nuôI
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 95
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nâng frong fhung Iung vI daI nam gIua Ra ng NuI Suong Mu va xu
Tra ng.
"’Va Con NguoI o Rohan vân con fIn fuong, anh co nghI fhô
không7’ fa noI CvaIhIr, vì su phan bôI cua Saruman da khIôn Iong
fIn cua fa bj chao dao manh.
"’Ho nôp công ngu a,’ no fra IoI, ’va hang nam ho da nôp kha
nhIôu ngua cho Mordor, fhoo nhu IoI nguoI fa kô; nhung ho vân
chua dâu hang. Nhung nô u Saruman da fro nôn ma quy nhu ông
noI, fhì ngay fân fhô cua ho không con xa nu a.’
"No fha fa xuông faI vu ng dâf Rohan fruo c bình mình; va
dôn Iuc nay fhì fa da koo qua daI câu chuyôn cua mình rôI. Phâ n
con IaI so ngan fhôI. Ðôn Rohan fhì fa fhây ma quy da ra fay fruoc
rôI: do Ia nhu ng IoI noI dôI cua Saruman; va vj vua cua vu ng dâf
do không chju ngho nhu ng IoI ca nh bao cu a fa. Ong fa cho fa môf
con ngua va duôI fa dI; va fa da Iua cho n dIô u ma fa ung y nhâf
nhung ông fa fhì han so không fhich fi na o. Ta da chon con ngua
fôf nhâf faI xu xo cua ông fa va fa fhây ông fa hoan foan không fo
ra chuf haI Iong nao."
"Nôu vây fhì Iao fa han phaI Ia môf fôn quy fôc bjp bom,"
Aragorn noI; ’va dIôu nay Iam fôI con buôn Iong hon nhIôu fIn fu c
dang Iy con fô hon khI bIô f duoc ra ng Sauron da co duoc môf ko
fhân phu c nhu fhô. Vao Iân cuôI fôI o noI do fhì không dôn nôI fô
nhu vây."
"Ðây gIo cu ng không fhô, fa san sang fhô," ÐoromIr noI. "Ðo
Ia môf IoI noI dô I cua Ko Thu. Ta bIôf Con NguoI o Rohan; ho
frung fhuc va can dam, ho Ia dông mInh cua chu ng fa, ho vân fIôp
fuc sInh sông o nhu ng vu ng dâf ma fruoc dây kha Iâu chu ng fa da
cho ho."
"Ðong dôm cua Mordor da phu Iôn nhung vung dâf xa xôI,"
Aragorn fra IoI. "Saruman da roI vao vu ng fôI ây. Rohan dang bj
bao vây. AI bIôf duoc Ia anh so fìm duoc gì o dây, nôu nhu anh co
djp quay IaI dây7"
J.R.R ToIkIon 06
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Íf nhâf fhì không phaI nhu vây," ÐoromIr noI, "ra ng ho so
dung ngua dô mua mang sông cu a mình. Ho vô cu ng yôu fhuong
nhung con ngua nhu mau fhjf cua mình. Va dIôu nay cha ng hô co
Iy do gì hop Iy, vì nhu ng con ngua o RIddormark dôn fu nhung
canh dô ng phuong Ðac, cach xa khoI Ðong TôI, va noI gIông cua
chung, cung nhu nhu ng nguo I chu cua chung, duo c khoI fhuy fu
nhung ngay fhang fu do xa xua."
"Râf dung!" CandaIf noI. "Va co môf con frong sô chu ng co
fhô da ra doI vao bình mInh cua fhô gIoI. Nhu ng con ngua cu a Ðô
Chin không fhô nao ganh dua voI no; môf con ngua không hô môf
moI, nhanh nhon nhu gIo fhôI. Chu ng goI no Ia Ðan Sao Ðong
Ðôm. Va o ban ngay fhì Iông no sa ng ruc anh bac; con vao ban dôm
fhì no nhu bong fôI, va no phong dI ma không aI co fhô nhìn fhây.
Chân no nôn mong nhu anh sang! Truoc dây chua hô co môf aI da
fung cuo I no, nhung fa da baf duoc no va fa da fhuân hoa no, va
no da cho fa phong nhanh dôn nô I fa da dôn Quân khI £rodo dôn
Cao Nguyôn Hâm Mô, cho du fa khoI hanh faI Rohan chI ngay Iu c
câu fa vu a roI kho I HobbIfon.
"Nhung nô I so haI frong fa Ion dâ n khI fa gIu c ngu a buông
cuong. KhI fa dân buo c fa ngho fhây fIn fuc vô nhung Ky SI, va
cho du fa fhu fhâp fIn fu c vô chu ng hang ngay, chung vâ n Iuôn
vuof fruo c fa. Chu ng da chIa nho Iuc Iuong, fa bIôf vây: môf sô fôn
vân co n IaI o bIôn gIoI phia dông, không xa khoI Ðuong Xanh, va
môf sô khac da xâm nhâp vao Quâ n. Ta dôn HobfIffon fhì £rodo
da dI rôI; nhung fa da noI chuyôn voI ông Camgoo gIa. NhIôu IoI,
nhung chang co bao nhIôu y . Ong fa da noI quan nhIô u vô vIô c Ðag
Ðnd so som co chu moI.
"’TôI không fhô chju nô I su fhay dôI,’ ông fa noI, ’khI ma fôI
vân co n sông, va do Ia su fhay dôI fô haI nhâf.’ ’Su fhay dôI nay Ia
dIôu fô haI nhâf,’ ông fa Iap dI Iap IaI nhIôu Iân.
"’Tô haI nhâf Ia môf fu xâu," fa noI voI ông fa, "va fa hy vong
rang ông không phaI sông dô nhìn no. Nhung cuôI cung fa cung
suy ra duoc fu nhu ng dIô u ông fa noI rang £rodo da roI khoI
HobfIffon chua dây môf fuân fruo c, va da co môf nguoI cuoI ngua
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 97
hffp://obooks.vdcmodIa.com
vân dô don da dôn Ngon ÐôI cu ng buôI chIôu hôm ây. Thô Ia fa vôI
phong ngua dI frong Io so. Ta dôn ÐuckIand va fhây rang no dang
hôn Ioan, noI nay nhôn nhao chang kha c gì môf fô kIôn bj cho c quo
vao. Ta dôn ngôI nha o CrIckhoIIov, va fhây rang no da bj pha
bung va frông rô ng; nhung co môf caI ao khoac cua £rodo nam
frôn nguong cua. Ta fuyôf vong frong môf Iuc, va chang buôn doI
dô fhu fhâp fIn fu c nua, nô u không fhì fa co fhô da cam fhây kha
hon rôI; nhung fa IaI pho ng ngua fhoo dâu vôf cua cac Ky SI Ðon.
Râf kho dô fhoo dâu ho, vì no dân dI nhIô u no o khac nhau, va fa bj
Iac. Nhung fa cam fhây co môf hoac haI fôn dang phong dôn Ðroo;
va fa dI fhoo huo ng do, vì fa nghI dôn nhu ng IoI ma fa so noI voI
Iao chu quan.
"’NguoI fa goI Iao Ia Ðo CaI," fa nghI. "Nôu nhu vIôc frì hoan
nay Ia IôI cua Iao, fa so Iam fâf ca bo frong Ia o chay fan hôf. Ta so
quay Iao gIa ngu ngô c nay frôn môf ngon Iua IIu rIu." Iao fa ro
rang Ia cung dang cho doI chuyôn nay xay dôn, va khI Iao fhây
khuôn maf fa fhì Iao fo oach ra dây va baf dây chay fan fhanh
vung.’
"Thô ông da Ia m gì ông ây7" £rodo Io Iang kôu Iôn. "Ong ây
fhâf ra râf fôf voI bon cha u va da Iam fâf ca nhu ng gì ma ông ây
co fhô."
CandaIf pha Iôn cuoI. "Ðu ng Io!" ông noI. "Ta không co can
dâu, va fa cung sua if Iam. Thô nôn khI fa nhân duo c fIn fu c ma fa
co fhô moI duoc fu ông fa khI ông fa ngu ng duoc con run cua mình
fhì fa da vuI mu ng dôn nôI fa da ôm chaf ông gIa ây. Ta không fhô
doan duo c Ia moI vIôc da dIôn fIôn nhu fhô nao nhung fa bIôf duoc
rang ông da o Ðroo vao dôm fruoc do, va sang hôm sau da khoI
hanh cung voI NguoI SaI Ðuoc."
"’NguoI SaI Ðuoc!’ fa kôu Iôn fhâ f Ion vì vuI mu ng.
"’PhaI, fhua ngaI, fôI o Ia vây, fhua ngaI,’ ông Ðo CaI noI, ro
rang Ia hIôu Iâm fa. ’Han da baf fâf ca bon ho, cho du fôI da Iam
fâf ca nhung gì fôI co fhô Ia m, va bon ho phaI dI fhoo han. KhI ho o
dây fhì fhaI dô cua ho râ f ky quac: co vo nhu ho râf san Io ng dI
fhoo han."
J.R.R ToIkIon 0S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"’Ðô khu ng! ÐIôn! Ða Iâ n ÐarIIman dang gIa va da ng môn!"
fa noI. "Ðo chinh Ia nhu ng fIn fuc fôf nhâf ma fa co duoc kô fu
gIua ho: if ra fhì no dang gIa môf mâu vang. Chuc cho bIa cua ông
Iuôn Iuôn vuof muc fuyôf voI suôf bay nam rong!" fa noI. "Ðây gIo
fhì fa co fhô ngu môf dôm rôI, fa quôn mâf Ia fa co fhô Iam duoc
dIôu nay gân dây nhâf Ia khI nao.’
"Thô Ia fa o do vao dôm ây, suy nghI râf râf nhIôu xom bon
Ky SI dang djnh Iam gì; boI vì hình nhu chI co haI fôn dôn san fIn
o Ðroo. Nhung vao dôm ây fhì chu ng fa ngho duoc nhIôu hon. Íf
nhâf da co nam fôn dôn fu phia fây, va chung da bang xuô ng công
va bang qua Ðroo nhu môf con gIo fhôc; nhung nguoI o Ðroo vân
con run so va cho doI froI sâp. Ta fhuc dây fruoc bình mInh va duôI
fhoo chu ng.
"Ta không bIôf, nhung co vo nhu fa da fhây ro nhu ng gì da
dIôn ra. Tôn ÐôI Truong cua bon chu ng bi mâf o IaI o phia nam
Ðroo, frong khI haI fôn khac phong ngua bang qua Iang, bôn fôn
khac fhì fIôp fuc xâm nhâ p Quâ n. Nhung khI nhu ng fôn nay Iac
IôI o Ðroo va CrIckhoIIov; fhì chu ng fro vô bao fIn cho fôn ÐôI
fruong cua chu ng, vì fhô nôn Con Ðuong duoc dô không ma không
bj chung canh ga c frong môf fhoI gIan, ngoaI fru Iu gIan dIôp cua
chu ng. Tôn ÐôI fruong IIô n saI vaI fôn bang fhang vô phia dông
xuyôn qua Iang, va chinh ban fhân han cu ng voI nhu ng fôn co n IaI
fhì pho ng ngua doc fhoo Con Ðuong frong môf con gIân du dIôn
cuông.
"Ta IIôn gIu c ngu a phong vô Woafhorfop nhu môf con gIo Iô c,
va fa dôn do fruoc khI ma f froI Ian vao nga y fhu haI kô fu khI fa
roI Ðroo - va bon chu ng da dôn dây fruoc fa. Chung da franh xa fa,
boI vì chung cam fhây duoc con gIân cua fa va chu ng không dam
duong dâ u voI no khI Maf froI vân con hIôn frôn bâu froI. Nhung
dôn ban dôm fhì chu ng sIôf chaf vong vây, va fa bj bao vây frôn
dInh dôI, frong ca I vong da Amon SyI cu. Thâf ra fhì fa buôc phaI
Iam nhu vây: da fu Iâu nguoI fa không fhâ y nhu ng anh sa ng va
ngon Iua nhu vây frôn Woafhorfop kô fu Iuc nhung ngon don hIôu
chIôn franh fho I xa xua duoc fhap Iôn."
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 99
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Ðôn Iu c maf froI moc fhì fa frôn fhoaf va phong fhang vô
huong ba c. Ta không fhô hy vong Iam gì fhôm nua. Không fhô nao
fìm duoc câu, £rodo a, frong hoang da, va cô Iam dIôu do fhì fhâf
Ia dIôn rô khI Ðô Chin dang fhoo saf gof. Thô nôn fa danh phaI fIn
vao Aragorn. Nhung fa hy vong so dây Iu I duoc va I fôn frong sô
chung, va co fhô dôn duoc RIvondoII fruoc câu dô nho gIup do. Ða
co bôn fôn Ky SI duôI fhoo fa, nhung môf Iuc sau chu ng da quay
fro IaI va hình nhu phong vô huong Khuc Can. ÐIôu nay da gIup
câu râf nhIôu, vì chI co nam fôn chu không phaI Ia chin fôn fân
công vao fraI cua câu.
"CuôI cu ng fhì fa cu ng da dôn dây sau môf chang duong daI
gIan khô , phong Iôn HoarvoII va bang qua Ðffonmoors, rôI IaI
xuông huong bac. Ta da vuof qua chang duo ng nay fu Woafhorfop
frong khoang gâ n muoI bôn ngay, vì fa không fhô phong ngua doc
fhoo nhu ng vach qua quanh nhung fhac nuoc quy không Iô, va
Ðan Sao Ðong Ðôm da roI fa. Ta da guI fra no IaI cho chu nhân
cua no; nhung mô f fình ban vI daI da nay mâm gIu a chu ng fa, va
no so fro IaI fhoo fIông goI cua fa khI fa cân. Nhung vì vây ma fa
dôn RIvondoII chI AIbus ngay fruo c chIôc Nhân, va fIn fuc vô su
nguy hIô m cua no da duoc mang dô n dây - va da duoc chung mInh
Ia hoan foan chinh xac.
"Va fhô Ia, £rodo a, kôf fhuc phân cua fa. Mong ÐIrond va
moI nguoI fha fhu vì no qua daI. Nhung fruoc dây chua hô co
chuyôn nhu vây xay ra, chuyôn CandaIf da fhâf hon va không dôn
khI ông fa da hua. Nhung fa nghI rang voI nguo I doo chIô c Nhân
fhì môf su kIô n ky Ia nhu vây cu ng Ia cân fhIôf."
"Ðuoc rôI, bây gIo Câu chuyôn da duoc kô Ia I, fu Iu c baf dâu
dôn Iuc kôf fhu c. Tâf ca chung fa da o dây, va dây Ia chIôc Nhân.
Nhung chu ng fa vân không hô fIô n duo c gân hon chuf nao dôn
mu c dich cua chu ng fa. Chung fa so Iam gì voI no dây7"
Co môf khoang Im Iang. CuôI cu ng ÐIrond IaI noI.
"Ðây Ia môf fIn khung khIôp vô Saruman," ông no I; "boI vì
chung fa da fIn fuong ông va ông Iuôn duoc chu ng fa fin nhIôm hoI
y kIôn. VIôc nghIôn cu u sâu sac nhung nghô fhuâ f cua Ko Thu
J.R.R ToIkIon 100
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhâf nguy hIôm, cho du vì mu c dich fôf dop hay uon hon. Nhung
nhung su sa nga va phan bôI nhu vây, fhan ôI, fruo c dây cu ng da
fung xay ra. Trong nhung câu chuyôn ma fa da fung ngho fhì câu
chuyôn vô £rodo ngay nay Ia câu chuyô n Ia Iung nhâf dôI voI fa.
Ta không bIôf nhIôu vô ca c hobbIf, ngoaI fru ÐIIbo dang ngôI dây;
va fa cam fhây rang ông fa không dôn nôI qua don dôc va Iâp dj
nhu fa da fung nghI vô ông fa. Thô gIoI da fhay dôI nhIôu kô fu Iâ n
cuôI fa dI frôn nhu ng con duong o phia fây."
"Chu ng fa da bIôf dôn nhung ko o Co Môf duoI nhIôu fôn
khac nhau; va da co nhIôu câu chuyôn duoc kô vô Khu Rung CIa:
fâf ca nhung chuyôn nay chI con Ia I frong nhu ng nguoI bôn ngoaI
Iang fhang fân phuong bac. Ðo Ia Iuc ma môf con soc co fhô phong
fu do fu cây nay sang cây khac faI noI bây gIo Ia Quân dôn fân
vung ÐunIand na m o phia fây Isongard. Ta da fung dao buoc frôn
nhung vung dâf nay, va fa da bIôf nhIôu câu chuyôn hoang da va
ky quac faI do. Nhung fa da quôn dI ÐombadII, nôu fhâf su do vân
chinh Ia nguo I vâ n dI Iang fhang frong ca c canh ru ng va cac ngon
dôI fu ngay xa xua, va fhâm chi co n gIa hon ca su gIa. Ðây Io phaI
Ia fôn cu a ông fa. Chu ng fa goI ông Ia IarvaIn Ðon-adarm, nguoI
gIa nhâf va không co cha. Nhung ông fa con co nhIôu fôn khac
duoc goI boI nhu ng nguoI khac: NguoI Iun go I ông fa Ia £orn, Con
NguoI Phuong Ðac goI ông fa Ia OraId, va ngoaI ra con nhIôu fôn
khac nu a. Ong fa Ia môf sInh vâf ky Ia, nhung co fhô Ia fa nôn
frIôu fâp ông fa vô voI HôI Ðông cua chung fa."
"Ong fa so không dôn dâu," CandaIf noI.
"Chang Io chung fa không fhô gu I fhông dIôp dôn cho ông fa
dô co duoc su gIup do cua ông fa7" Ðrosfor ho I, "co vo nhu rang ông
fa co quyôn Iu c co n vuo f frôn ca chIôc Nhân nua."
"Không, fa không nôn Iam fhô," CandaIf noI. "Ðung hon nôn
noI ra ng chIôc Nhân không co quyô n Iuc dôI voI ông fa. Ong fa Ia
chu cua chinh mình. Nhung ông fa không fhô fhay dôI ban fhân
chIôc Nhân duoc, không fhô bo gay quyôn Iu c cua no dôI voI nhu ng
fhu khac. Va bây gIo ông fa da ruf vao môf vu ng dâ f nho, frong
nhung ranh gIoI ma ông fa da sap daf, cho du không aI co fhô fhây
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 101
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chung, co fhô Ia dang cho doI môf su fhay dôI cua fhang nga y, va
ông so không buoc sau chu ng."
"Nhung frong nhu ng ranh gIoI fhì co vo nhu không gì co fhô
Iam ông fa mâf fInh fhân duoc," Ðrosfor noI. "Sao ông fa không Iây
chIôc Nhân va gIu no o do, dô no vInh vIô n không gây haI nua7"
"Không," CandaIf noI, "ông fa không sa n Iong. Ong fa co fhô
Iam fhô, nôu nhu fâf ca nhung con nguo I fu do frôn fhô gIoI câu
khân ông, nhung ông fa so không hIôu duo c su cân fhIôf cua vân
dô. Va nôu ông fa duoc frao chIôc Nhânm fhì ông fa so som quôn
no, hoac co fhô nhâf Ia nom phang no dI. Nhu ng dIôu nhu vây
không co chô frong fâm hôn cua ông fa. Ong fa Ia môf nguo I bao vô
kom an foan nhâf, va su cô dôc Ia du dô fra IoI moI chuyôn."
"Nhung du fhô nao dI nu a," CIorfIndor noI, "gu I chIôc Nhâ n
dôn cho ông fa chI co n fhô Iam frì hoan nhung ngay khung khIôp
ma fhôI. Ong fa o râf xa. Iuc nay fhì chu ng fa không fhô mang no
IaI cho ông fa ma không fôn gIan dIôp nao phaf hIôn ra. Va nôu
fhâm chi Ia chung fa co fhô Iam duoc dI nua, fhì som muô n gì
Chua Tô cua Nhu ng ChIôc Nhân cu ng so fìm ra duo c chô gIâu cua
no va cu ng so fâ p frung moI quyôn Iu c cu a han vô phia no. Môf
mình ÐombadII co fhô fhach dô IaI môf quyôn Iuc nhu vây không7
TôI nghI Ia không. TôI Ia cuôI cu ng, khI ma fâf ca nhung noI khac
da bj chô ngu, fhì ÐombadII cung so nga gu c. CuôI Cu ng cu ng nhu
ông fa Ia Ðâu TIôn; va rôI Ðôm so dôn."
"TôI không bIôf gì nhIôu vô IarvaIn fru ca I fôn," CaIdor noI;
"nhung fôI nghI Ia CIorfIndor du ng. Ong fa không co du quyôn Iu c
dô fhach dô Ko Thu cua chu ng fa, fru phI frong Iong dâf fôn faI
môf quyôn Iu c nhu fhô. Nhung chung fa da fhây rang Sauron co
fhô fan pha va huy dIôf ca nhung ngon dôI. Quyô n Iu c nao vân con
nam IaI voI chung fa, faI dây, o ImIadrIs nay, hoac o CIrdan noI
Nhu ng Ðôn Cang, hay o IurIon. Nhung IIô u ho co suc manh, IIôu
chung fa co su c manh dô ngan chan Ko Thu hay không, khI cuôI
cu ng Sauron cu ng so dôn, khI ma fâf ca nhu ng noI khac dôu da
sup dô7"
"Ta không co su c manh do," ÐIrond noI; "va ho cung fhô."
J.R.R ToIkIon 102
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Va chu ng fa không fhô dung su c manh dô gIu chIô c Nhân
fach xa khoI ông fa vInh vIôn," CIorfIndor no I, "chung fa chI co n IaI
haI vIô c dô cô gang Iam: mang no ra ÐIôn, hoac pha huy no."
"Nhung CandaIf da cho chu ng fa fhây rang chu ng fa không
fhô pha huy no bang bâf ky công cu nao ma chung fa co," ÐIrond
noI. "Va nhung nguoI dang cu ngu o ÐIôn so không fIôp nhâ n no:
no fhuôc vô Trung CIoI, du fôf hay xâu; chinh chu ng fa, nhu ng
nguo I vâ n con cu ngu faI dây, so xu Iy no."
"Vây fhì," CIorfIndor no I, "chung fa hay nom no vao nhung
vu c sâu, dô cho nhu ng IoI noI dôI cua Saruman fro fhanh su fhâf.
Vì fhâm chi ngay faI HôI Ðông nay, moI fhu da ro rang chân ông
fa da dI Iaf Ioo. Ong fa bIôf rang chIôc Nhân so không mâf vInh
vIôn, nhung Ia I muôn chung fa nghI fhô vì ông fa râf muô n co no
cho chinh mình. Su fhâf fhuong â n frong nhung Io I noI dôI: no so
an foan frong ÐIô n Ca."
"Không an foan vInh vIôn dâu," CandaIf noI. "Trong bIôn sâu
vân con nhIôu sInh vâf sông, va bIô n ca hay dâf IIôn gì rôI cu ng co
fhô fhay dôI. Va phân vIôc cu a chu ng fa faI dây không phaI dô chI
dô suy nghI chI cho mua foI, hay chI cho sInh manh cua vaI Con
NguoI, ma vô vân mônh sap foI cu a fhô gIoI. Chu ng fa phaI fìm
kIôm môf gIaI phap sau cung cho môI do doa nay, fhâm chi nôu
chung fa không co hy vong nao dô fìm ra môf gIaI pha p nhu fhô."
"Va chu ng fa so không fìm nhu ng con duong vao ÐIôn Ca
nhu fhô," CaIdor noI. "Nôu nhu mo I nguoI nghI rang vIôc quay IaI
chô IarvaIn co fhô dây nguy hIôm, fhì vIô c frôn franh ra ÐIôn vao
Iu c nay châf chua dây nhu ng hIôm nguy ghô gom nhâ f. TIm fôI noI
voI fôI ra ng Sauron so cho chung fa dI vô con duo ng phia fây, khI
han bIôf duoc nhu ng gì da xay dôn. Han so som bIôf fhôI. Ðô Chin
dang bj mâf ngu a nhung dIôu na y chI Ia môf su frì hoan fhôI,
fruoc khI chu ng fìm duoc nhu ng con chIôn ma moI nhanh hon. Iu c
nay han chI cân môf su suy yôu o Condor dô fhuc hIôn môf chuyô n
hanh quân dây uy Iu c doc fhoo bo bIôn vô phuong; va nôu han dôn
dây, fân công va Nhu ng Ngon Thap Trang va Nhu ng Ðô n Cang,
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 103
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhì frong fuong IaI nguo I ÐIvos co fhô so không con cach fhoaf khoI
bong dôm bôn Iâu o Trung CIoI nu a."
"Nhung cuôc hanh quân ây so bj hoan IaI kha Iâu," ÐoromIr
noI, "Ong noI rang Condor dang suy yôu. Nhung Condor vân dung
vung, fhâm chi du no da fân cung suc Iuc rôI fhì no vân co n râf
manh."
"Nhung su ca nh gIac cua no không fhô dây Iu I Ðô Chin duo c
nua," CaIdor noI. "Va han co fhô fìm fhây nhu ng con duong khac
ma Condor không canh pho ng."
"Vây fhì," Ðrosfor noI, "chI co haI cach, nhu CIorfIndor da
noI: gIâ u chIôc Nhân vInh vIôn; hoac pha huy no. Nhung ca haI
ca ch dôu vuof qua kha nang cua chu ng fa. AI so gIa I câu dô nay
cho chung fa7"
"Không aI o dây co fhô Iam duoc dIô u do," ÐIrond frâ m gIong
noI. "Íf nhâf fhì cung không aI co fhô noI fruoc duoc dIôu gì so xay
ra, nôu chu ng fa chon cach nay hay cach kIa. Nhung bây gIo fhì
hình nhu fôI da ro con duong ma chu ng fa phaI cho n. Co vo nhu
con duo ng vô huong fây Ia dô dang nhâf. Ðo do cân phaI fra nh xa
no. No so bj canh chung. Nhu ng nguoI ÐIvos fhuong hay chay fhoo
duong nay. Cho nôn bây gIo chu ng fa phaI chon con duo ng kho
khan hon, môf con duo ng không duoc bIôf fruoc. Hy vong cua
chung fa nam vao do, nôu nhu vân con hy vong. ÐI fhang vao noI
nguy hIô m - fIôn vô Mordor. Chung fa phaI nom chIôc Nhân vao
Iua."
Im Iang IaI bao fru m. £rodo, fhâm chi Ia khI dang o frong
ngôI nha xInh dop dang frông ra vung fhung Iu ng ngâp dây anh
nang voI fIông nuoc roc rach vang vong nhu vây, vân ca m fhây
môf bong fôI ha I hung frong fIm mình. ÐoromIr cuc cua, va £rodo
nhìn ông. Ong dang mân mô caI fu va Ion va cau may. CuôI cu ng
ông noI.
"TôI không hIôu fâf ca nhung chuyôn nay," ông noI.
"Saruman Ia môf fôn phan bôI, nhung cha ng Io ông fa không co
duoc môf caI nhìn khôn ngoan sao7 Vì sao cac ông cu Iuôn no I vô
vIôc gIâu gIôm va pha huy7 Vì sao chu ng fa không nghI rang ChIôc
J.R.R ToIkIon 104
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nhân VI ÐaI da roI vao fay chung fa dô phuc vu chung fa frong gIo
phuf cân kip nay7 Nôu ca c Ianh Chua Tu Ðo co no fhì ho cha c
chan co fhô danh baI duoc Ko Thu. TôI cho rang do chinh Ia dIôu
ma han so nhâf. Nhu ng Con NguoI o Condor râf du ng ca m, va ho
so không bao gIo chju quy phu c; nhung ho co fhô bj danh quy.
Truoc fIôn Iong dung cam phaI cân co su c manh, va rôI Ia vu khi.
Hay dô chIôc Nhân Iam vu khi cu a cac ông, nôu nhu no co môf
quyôn Iu c nhu ca c ông da noI. Ha y du ng no va huo ng dôn fhang
IoI!"
"Than ôI, không duoc," ÐIrond. . "Chu ng fa không fhô nao
dung dôn ChIô c Nhân Ra Iônh duoc. Chu ng fa da bIôf ro dIôu nay.
No fhuôc vô Sauron va duoc Iam ra danh rIông cho han ma fhôI,
va no Iuôn dông hanh cung ma quy. Suc manh cua no, ÐoromIr a,
Ia vô cu ng ghô go m voI nhung aI duoc no dIôu khIôn fhoo y muôn,
chI fru nhu ng aI da san co môf quyôn Iu c ghô gom fu ban fhân.
Nhung fhâm chi voI ho fhì no IaI ca ng nguy hIôm khung khIô p hon
nua. !oc muôn ghô gom cu a no so Iam mâf dI fhIôn finh. Hay nghI
dôn Saruman ma xo. Nôu nhu bâf ky aI frong Hô I Ðông Thông
ThaI voI chIôc Nhân nay Iâf dô duoc Ia nh Chua Mordor, dung
chinh nhung nghô fhuâf cu a han, fhì ông fa so IaI fu daf mình Iôn
chIôc ngaI vang cua Sauron, va môf Chua Tô Hac A m moI so IaI
xuâf hIôn. Va do IaI chinh Ia môf Iy do nua dô fIôu dIô f chIôc Nhân
nay: khI ma no co n fôn faI frôn fhô gIoI nay fhì no so Ia môf môI
nguy hIô m, fhâm chi voI ca HôI Ðô ng Thông ThaI. ÐoI vì va o Iuc
khoI dâu fhì không co aI Ia dôc ac ca. Thâm chi ca Sauron cu ng
không fhô. Ta so không dam câm dôn chIôc Nhân dô gIâu no. Ta so
không câ m dôn chIôc Nhâ n dô su du ng no."
"Ta cu ng vây," CandaIf noI.
ÐoromIr nhìn ho dây nghI ngo, nhung ông fa cuI dâu xuông.
"ThôI vâ y," ông noI. "Thô fhì chu ng fa danh phaI fIn vao nhu ng vu
khi ma chu ng fa co o Condor. Va frong fình huông xâu nhâf, frong
khI nhu ng nguoI o HôI Ðô ng Thông ThaI bao vô chIôc nhân nay,
fhì chu ng fa so fIô p fuc chIôn dâu. Co Io Ia Thanh Cuom-da-Cay so
chan duo c frao Iuu, nô u nhu ban fay su du ng no không chI kô fhua
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 105
hffp://obooks.vdcmodIa.com
môf dI vâf fhua kô, ma con ca su c manh cua nhu ng Vj Vua Cua
Con NguoI."
"AI noI duoc," Aragorn noI. "Nhung rôI so co ngay chung fa so
kIôm fra dIôu do."
"Ngay do co fhô so không con Iâu nua," ÐoromIr noI. "Cho du
fôI không yôu câu gIup do, chung fôI vân cân no. Chu ng fôI so duoc
an u I khI bIôf rang cung co n nhung nguo I khac dang chIôn dâ u voI
fâf ca nhung gì ho co."
"Thô fhì hay an u I mình dI," ÐIrond noI. "Vì vân co n nhung
quyôn Iu c va nhu ng vuong quôc khac ma ông không bIôf, va ho
dang ân fruoc ông. AnduIn VI Ða I da chay qua nhIôu bo bIôn,
fruoc khI no dôn duoc Argonafh va Nhu ng Canh Công Condor."
"No vân co fhô huu du ng cho fâf ca," CIuIn NguoI Iun noI,
"nôu nhu fâf ca nhu ng suc manh nay duoc hop Iu c, va quyôn Iu c
cua fu ng nguo I dôu duoc dung vì mu c dich chung. Nhu ng chIôc
nhân khac co fhô kom xao fra hon, va vân co fhô duoc du ng khI
chung fa cân. Chung fôI da dô Iac bô Ðay - nôu nhu ÐaIIn không
fìm fhây chIôc nhân sau cung cu a chu ng fu Thrur; hoan foan
không fhô ngho fhây fIn fu c gì vô no kô fu khI Thrur fu frân faI
MorIa. Thâf ra cho dôn Iuc nay fôI da co fhô fIôf Iô rang ÐaIIn da
ra dI voI môf hy vong rang co fhô fìm fhây chIôc nhâ n ây."
"ÐaIIn so không fìm fhâ y chIô c nhân na o o MorIa dâu,"
CandaIf noI. "Thrur da fruyôn no cho ThrbIn con fraI cua ông,
nhung ThrbIn da không fruyôn cho ThorIn. No da bj fuoc khoI
ThrbIn frong nhu ng nha nguc o ÐoI CuIdur. Ta da dôn qua frô."
"Ah, fhan ôI!" CIuIn kôu Iôn. "Thô fhì khI nao moI dôn ngay
bao fhu cua chung fôI7 Nhung o dây vân con Ðô Ða. Con Ða ChIôc
Nhân cu a nguoI ÐIvos fhì fhô nao7 Nguo I fa noI Ia do Ia nhu ng
chIôc Nhân râf hung manh. Chang Io nhu ng Ianh Chua ÐIvos
không con gIu no sao7 Nhung chu ng cung duoc chô fao boI Chua
Tô Hac A m fu fhoI xa xua. Chung co vô ich không7 TôI fhây o dây
co nhung Ianh chu a ÐIvos. Ho so noI gì7"
J.R.R ToIkIon 106
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nhu ng nguoI ÐIvos không fra IoI. "Ong không ngho fôI noI
sao, CIuIn7" ÐIrond noI. "Ðô Ða không phaI do Sauron chô fao, va
han cu ng chua bao gIo cham dôn chu ng ca. Nhung không duoc
phop noI dôn chu ng. NoI nhIôu dôn chu ng vao Iuc nay chI gây nghI
ngo fhôI. Chu ng không vô dung. Nhung chung không phaI duoc
Iam ra nhu nhung vu khi dung frong chIô n franh hay chInh phaf:
quyôn Iu c cua chung không nam o dây. Nhu ng nguoI chô fao ra
chung không mo uoc dôn suc ma nh, fhô ng frj hay hay gIa u co,
nhung ho hIôu, chô fao va chua frj, dô ba o quan nhu ng gì frong
frang. Ðo Ia nhu ng phâ m châf cu a nhung gì ma nguoI ÐIvos o
Trung CIoI da chô fao, cho du bôn frong chung con bao nôI buôn
dau. Nhung fâf ca nhu ng gì da duoc chô fao boI nhung aI da su
dung Ðô Ða so khIôn Iam ho bj huy hoaI, fâm hôn va fraI fIm cua
ho so hIôn ro ra voI Sauron, nôu nhu ha n co duoc Sô Môf. Nôu nhu
Ðô Ða chua bao gIo co fhì fôf hon. Ðo chinh Ia muc dich cua han."
"Nhung dIôu gì so xay ra, nôu ChIôc Nhâ n Ra Iônh bj pha
huy nhu IoI dô nghj cua ông7" CIuIn hoI.
"Chu ng fa không bIôf chac," ÐIrond buôn ba fra IoI. "Môf sô
nguo I hy vong ra ng Ða ChIôc Nhân, ma Sauron chua bao gIo cham
foI, so fro nôn fu do, va nhu ng nguoI dIôu khIô n no so co fhô han
gan IaI nhu ng vôf fhuong ma han da gây ra cho fhô gIoI. Nhung co
fhô Ia khI Sô Môf mâf dI, fhì Ðô Ða cu ng so mâf fac dung, nhIôu
dIôu fôf dop so fan bIôn va bj quôn Iang. Ðo Ia nIôm fIn cua fôI."
"Nhung fâf ca nhu ng nguoI ÐIvos so san sang châp nhân
dIôu nay," CIorfIndor no. "nôu nhu nho no ma quyôn Iu c cua
Sauron co fhô bj pha vo, va nôI so haI vô su caI frj cua han so mâ f
dI vInh vIôn."
"Ðo do môf Iân nua chu ng fa fro IaI vIôc pha huy chIô c
Nhân," Ðrosfor noI, "nhung chu ng fa chang hô fIôn IaI duoc gân
hon. Chu ng fa co du su c Iu c dô fìm dôn Ngon Iua ma no duoc fao
ra hay không7 Ðo Ia môf con duong fuyôf vong. Nôu không co su
khôn ngoan cua ÐIrond fhì fôI da noI rang do Ia môf su dIôn rô
rôI."
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 107
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Tuyôf vong, hay dIôn rô a7" Caffor noI. "Ðo không phaI Ia
fuyôf vong, boI vì fuyôf vong chI da nh cho nhu ng aI nhìn vao kôf
cu c foan bang su nghI ngo. Chu ng fa không vây. Chu ng fa da dung
su khôn ngoan dô xac djnh dIôu cân phaI Iam, chu ng fa da cân
nhac fâf ca nhung cach co fhô, cho du co vo nhu do Ia môf su dIôn
rô dôI voI nhung aI daf saI hy vo ng. Nao, cu Iây su dIôn rô Iam caI
ao khoac, môf fâm man cho fruo c maf Ko Thu! Ðo I vì han râf khôn
ngoan, va han cân nha c moI chuyôn fu ng II fu ng fi bang su hIôm
dôc cua han. Nhung han bIôf môf cach duy nhâf dô danh gIa do
Iam fham vong, fham- vong quyô n Iu c; va han danh gIa mo I fraI
fIm dua frôn fIôu chuân do. Trong fIm mình, han không nghI dôn
môf chuyôn ma bâf ky aI cu ng chun buoc, do Ia chung fa dang fìm
chIôc Nhân dô fIôu dIôf no. Nôu chung fa Ia m nhu vây, han so bj
Iac IôI.
"Íf nhâf Ia frong môf fhoI gIan," ÐIrond noI. "Ðo Ia con duo ng
ma fa phaI dI, nhung no so râf hIôm fro. Va so chang co suc manh
hay su khôn ngoan nao co fhô mang chu ng fa dI xa duo c frôn con
duong nay. Mu c dich nay co fhô daf duoc bang su mô m yôu nhung
dây hy vong nhu su ma nh mo. Nhung môf cuôc ha nh frình hIôn
hach nhu vây so Ia m dI chuyôn banh xo Ijch su: nhung ban fay nho
co fhô Iam duoc dIôu do, boI vì chu ng phaI Iam, frong khI nhung
dôI maf vI daI dang nhìn vao nhu ng noI khac."
"Hay Iam, hay Iam, Chu Nhân ÐIrond!" ÐIIbo chof noI. "Ðung
noI nua! ÐIôu ma ngaI muôn huong dôn da ro rôI. ÐIIbo Ia fôn
hobbIf ngu ngô c da baf dâu chuyôn nay, va ÐIIbo fôf hon Ia nôn
kôf IIôu no, hoac kôf IIôu chinh mình. O dây fôI râ f fhoaI maI, va
fIôp fuc vIôf cuôn sach cu a mình. Nôu ông muôn bIô f, fôI chI vua
moI vIôf phân kôf cua no. TôI nghI Ia so vIôf fhô nay: va ông fa so
sông hanh phuc maI maI sau khI nhung ngay cua ông fa châm duf.
Ðo Ia môf kôf cuc fôf dop, va fruoc do cung chang hô co vIôc gì fôI
fô ca. Ðây gIo fôI so fhay dôI no: co vo nhu moI vIô c so không dIôn
ra nhu vây va du sao dI nua fhì cha c cha n so phaI co nhIôu chuong
moI nua, nôu nhu fôI con sông dô vIôf no. Ðo Ia môf chuyô n phIô n
nhIôu khung khIôp. KhI nao fhì fôI nôn baf dâu nhI7"
J.R.R ToIkIon 10S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐoromIr nhìn ÐIIbo voI vo khac nhIôn, nhung fIông cuoI faf
Ijm frôn môI ông khI ông fhây fâf ca nhu ng nguo I khac dang nhìn
ông hobbIf gIa voI vo kinh frong nghIôm frang. ChI co CIuIn mIm
cuoI, nhung nu cuoI cua ông dôn fu nhung ky uc xa xua.
"Tâf nhIôn, anh ban ÐIIbo fhân môn cua fa," CandaIf noI.
"Nôu anh fhâf su muôn baf dâu chuyô n nay, fhì co fhô moI nguo I
so cho doI anh kôf fhuc no. Nhung anh da bIôf ro rang baf dâu Ia
môf fuyôn bô qua vI daI cho bâf ky vIôc gì, va do Ia Ia môf phân
nho frong nhung chIôn công hIôn hach duoc fao ra boI bâf ky anh
hu ng na o. Anh không cân phaI cu I mình! Cho du fu ngu co nghIa
nao dI nu a, chu ng fa dôu không hô nghI ngo rang anh dang co môf
dô nghj can dam ân duoI nhung IoI dua cof. Nhung no vuof qua
suc anh, ÐIIbo a. Anh không fhô quay nguoc moI chuyôn duoc.
Chuyôn da qua rôI. Nôu anh vân con fIôp fuc câ n IoI khuyôn cua
fôI, fôI so noI rang phân vIô f vô anh so không hô fhay dôI! Vân con
hy vong cho chuyôn nay. Nhu ng hay san sang dô vIôf phân fIôp,
khI ma ho dôn."
ÐIIbo cuo I. "Truo c dây fôI chua bao gIo fhây ông cho fôI môf
IoI khuyôn dô chju ca." ông noI. "Va fâ f ca nhung Io I khuyôn kho
chju cua ông dôu fôf ca, fôI không bIôf Ia IoI khuyôn nay co fô
không. Nhung fôI vân không cho rang fôI con du su c manh hay
may ma n dô xu Iy vo I ca I Nhâ n. No vân Ion Iôn, nhung fôI fhì
không fhô. Nhung hay no cho fôI bIôf, ông muôn noI gì voI chu ho7"
"Nhu ng nguo I fruyôn fIn duoc cu dI cu ng voI chIôc Nhân!"
"Chinh fhô! Va ho Ia nhu ng aI7 TôI cam fhây Ia HôI Ðông da
co quyôf djnh, va fâf ca da duoc quyôf djnh. Nhung nguo I ÐIvos co
fhô co nhung cach noI rIông dây dIôn cam, va nhung NguoI Iun fhì
co fhô chju dung duoc nhu ng su mô f moI ghô gom; nhung fôI chI Ia
môf hobbIf gIa, va fôI da da bj Io bua frua Iuc chinh ngo. Iu c nay
cac ông không fhô nghI dô n môf sô caI fôn sao7 Hay Ia doI no dôn
sau bua chIôu7"
Không aI fra IoI. TIông chuông chinh ngo vang Iôn. Vân
không aI noI gì. £rodo IIô c nhìn fâf ca cac khuôn maf, nhung ho
không nhìn ông. Tâf ca HôI Ðông dôu ngôI Iang, ma f nhìn xuông,
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 109
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhu fhô dang suy nghI mIôn man. Ong cam fhây so haI khu ng
khIôp, nhu fhô ông dang cho doI môf su công bô vô nhung vIôc
khung khIôp ma ông da fhây fu fruoc fu Iâu va hy vong môf cach
fuyôf vong rang so chang co aI noI gì ca. TIm ông fran ngâp su
fhom khaf duoc o IaI frong yôn bình bôn ÐIIbo o RIvondoII. CuôI
cu ng, vo I môf nô Iuc khung khIôp, ông noI, va ngac nhIôn khI ngho
fhây nhung Io I cua chinh mình, nhu fhô dang co aI khac dang
dung gIo ng no I nho nho cu a ông.
"TôI so mang chIôc Nhâ n," ông noI. "cho du fôI không bIôf
duong."
ÐIrond nhuong maf Iôn va nhìn ông, va £rodo cam fhâ y fìm
mình nhu dang bj xuyôn fhâu boI caI nhìn sac bon dôf ngôf ây.
"Nôu fôI hIôu dung fâf ca nhung gì fôI da ngho," ông noI, "fhì fôI
nghI rang nhIôm vu nay da duoc chI djnh cho fôI, £rodo; va nôu
cac ông không fìm duoc môf con duong, fhì so không aI Ia m duoc
ca. Ðây chinh Ia gIo cua nhung nguoI o Quân, khI ho vuon Iôn fu
nhung canh dông Iang Io cua ho dô Iam rung nhu ng ngon fhap va
nhung IoI khuyôn VI ÐaI. AI frong sô foan fhô HôI Ðông Thông
ThaI co fhô fhây fruoc duo c no7 Hoac Ia, nô u nhu ho fhông fhaI,
fhì sao ho IaI cho doI dô bIôf no, cho dôn khI gIo quyôf djnh duo c
dIôm7"
"Nhung do Ia mô f ganh nang ghô gom. Nang dôn nôI không
aI co fhô daf no Iôn vaI nguoI kha c. Ta không fhô daf no Iôn vaI
anh. Nhung nôu ây fu nguyôn nhâ n no, fhì fa cho rang quyôf djnh
cua anh Ia dung dan; va cho du fâf ca nhu ng nguo I ban cua nguoI
oIf vI da I vao fhoI xa xua, Hador, HurIn va TurIn, va ban fhân
Ðoron cu ng fâp hop IaI, fhì chô cua anh vâ n Ia ngôI gIu a ho."
"Nhung cha c cha n ông so cu ông â y dI môf mình, fhua Chu
Nhân7" Sam kôu Iôn, anh không fhô kìm chô mình Iâu hon nua, va
anh nhay dung Iôn fu caI goc ma anh dang ngôI Ia ng Io nay gIo
frôn san nha.
"Chac chan Ia không!" ÐIrond noI, quay vô phia anh voI môf
nu cuoI. "Íf nhâf so co anh cu ng dI voI anh fa. Râf kho dô phân
J.R.R ToIkIon 110
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cach anh voI anh fa, fhâm chi khI anh fa duoc frIôu fâp dôn môf
hôI dông bi mâf con anh fhì không."
Sam ngô I phjch xuông, maf do ung va Iâm ba Iâm bâm.
"Chu ng fa dang dua dây mình va o môf hoan ca nh fôf dop dây,
ngaI £rodo a!" anh fa noI, Iu c Iac dâ u.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 111
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 15
NHÂN X!OI PH!ONC NAM
Sau ngay do cac hobbIf fô chu c môf cuôc hop cho rIông mình
o frong phong cua ÐIIbo. Morry va PIppIn vô cu ng phâ n nô khI ho
ngho fhây ra ng Sam da fruon vao phong HôI Ðông, va da duoc
chon Iam ban dông hanh cua £rodo.
"Ðo Ia dIôu bâf công nhâf," PIppIn noI. "Thay vì duôI cô han
ra, va xich ha n IaI, ÐIrond IaI khon fhuong cho caI fhoI fao gan cua
han!"
"Khon fhuong a!" £rodo no I. "TôI không fhô fuong fuong ra
môf hình phaf nao nghIôm khac hon nua. Anh không nghI xom
mình dang noI gì a: bj kôf an dI vao môf cuôc hanh frình vô vong,
do Ia môf phân fhuong a7 Hôm qua fôI da mo fhây ra ng nhIô m vu
cua fôI fhô Ia xong, va fôI co fhô nghI ngoI o dây môf fhoI gIan daI,
co fhô Ia vInh vIôn Iuôn cu ng duoc."
"TôI không ngac nhIôn," Morry no I, "va fôI uoc gì câu co fhô
Iam vây. Nhung chung fôI dang dô ky voI Sam chu không phaI
câu. Nôu nhu câu phaI dI, fhì do so Ia môf su fru ng phaf cho bâf
ky aI frong chung fa khI bj bo IaI phia sau, du Ia o RIvondoII nay.
Chung fôI da dI môf chang duong da I voI câu va da cu ng nhau vuof
qua nhu ng fhoI khac kho khan. Chung fôI muôn fIô p fuc."
"Ðo Ia dIôu ma fôI muôn noI," PIppIn noI. "Nhung hobbIf
chung fa nôn gan bo voI nhau, va chu ng fa so Iam fhô. TôI so dI,
fru phI ho xich fôI IaI. Trong doan phaI co mô f aI fhông mInh chu."
"Nôu fhô fhì chac chan anh so không duoc chon, PorogrIn
Took!" CandaIf noI, nhìn xuyôn qua caI cua sô gân saf nôn nha.
"Nhung vIôc ma fâf ca ca c anh Io Iang Ia hoan foan không cân
fhIôf. Vân chua co gì duoc quyôf djnh ca."
J.R.R ToIkIon 112
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Chua co gì duoc quyôf djnh!" PIppIn kôu Iôn. "Thô fâf ca ca c
ông da Iam gì7 Ca c ông da hop kin hang gIo rôI."
"ChI noI chuyôn fhôI," ÐIIbo noI. "Co nhIôu chuyôn dô noI
Iam, va aI cung fInh ngô dân. Thâ m chi Ia ca ông CandaIf gIa nua,
fôI nghI Ia fIn fu c cua IogoIas vô CoIIum khIô n cho fhâm chi Ia
ông ây cu ng phaI gIâf ban mình, du ông vân cô fInh nhu không."
"Anh saI rôI," Caffor noI. "Anh da không chu y. Ta da ngho
fIn nay fu CvaIhIr rôI. Nôu anh muôn bIôf, fhì nguoI duy nhâf
fhâf su fInh ngô ra, nhu anh da noI, chI co anh va £rodo fhôI; va fa
chI Ia nguoI duy nhâf không ngac nhIôn ma fhôI."
"Ðuoc rô I, sao cu ng duoc," ÐIIbo no I, "vân chua co gì duoc
quyôf djnh sau khI £rodo fôI nghIôp va Sam duoc Iua chon. Iuc
nao fôI cung so Ia moI chuyôn so dIôn fIôn nhu fhô, nôu nhu fôI
duoc fha khoI chuyôn nay. Nhung nôu ông hoI fôI, fhì fôI cho rang
ÐIrond so cu môf môf foan nguoI faI gIoI cung dI, khI nhung fhông
bao duoc phaf ra. Ho da baf dâu chua, ông CandaIf7"
"RôI," fhây phu fhuy noI, "Môf sô frInh saf da duoc cu dI. Môf
sô so dI vao ngay maI. ÐIrond dang phaI môf sô nguoI ÐIvos, va ho
so gIu IIôn Ia c vo I cac Rangors, va co fhô Ia voI nhu ng nguoI cua
ThranduII o MIrkvood nu a. Va ca Aragorn cu ng da dI voI nhung
nguo I con fraI cu a ÐIrond. Chu ng fa so Iung suc fâf ca nhu ng vung
dâf suôf suôf nhIô u dam frôn chang duong nay fruoc khI co môf su
khoI hanh nao. Cho nôn câu hay vuI Iôn, £rodo a! Co fhô câu so
con duo c o IaI dây kha Iâu."
"A!" Sam noI dây u ru. "Chung fôI so chI doI cho dô n khI dông
dôn fhôI."
"ÐIôu nay không fhô chu dông duo c," ÐIIbo noI. "Ðo Ia môf
phân Iô I cua chay, £rodo chau fa: chay cu khang khang doI doI cho
dôn sInh nhâf fa. Ta không fhô không nghI rang vIô c vInh danh do
fhâf buôn cuo I. Ta không nôn chon ngay do dô cho nhu ng nguoI S-
Ð dI vaI Ðag Ðnd. Nhung bây gIo moI chuyôn Ia fhô dây: chau
không fhô doI cho dôn khI xuân vô; va cha u cu ng không fhô dI khI
ma nhung ban bao cao chua quay vô.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 113
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Kbi gia J6ng /anb /ung sang
Ðcm tbâu /anb bu6t Jâng tran tuyc t suong
Cây xanb ru ng /a tbam tbuong
Giua mic n H6ang Da ma cuong /6ng banb
Nhung bac so rang may man cua chau chI fhô fhôI."
"Ta o Ia nhu vây," CandaIf noI. "Chung fa không fhô baf dâu
cho dôn khI bon fa bIôf duoc fIn vô dam Ky SI."
"Chau nghI Ia fâf ca bon chung da bj con Iu fIôu dIôf rôI chu."
Morry no I.
"Không fhô fIôu dIôf Vong Tron Hô n Ma fhoo cach vâ y dâu,"
CandaIf noI. "Quyôn Iuc cua chu nhân cua chu ng nam frong
chung, va chung con dung vu ng hay nga gu c Ia do han. Chu ng fa
hy vong rang chu ng da bj mâf ngu a va mâf maf na, va vIôc nay so
khIô n cho môI nguy gIam dI frong môf fhoI gIan; nhung chu ng fa
phaI fìm hIôu môf cach chac chan. Trong Iuc do fhì câu nôn cô
quôn dI nhung Io Iang cua mình, £rodo a. Ta không bIôf Ia co fhô
Iam gì dô gIup câu không; nhung fa vân cu noI fhâm cho câu ngho
dIôu nay. Ða co nguoI noI rang su fhông mInh Ia cân fhIôf cho môf
dôI. Anh fa dung. Ta nghI Ia fa so dI voI câu."
£rodo vuI mung cuc dô khI ngho fhây fuyôn bô nay khIôn
CandaIf phaI roI ngay khoI nguong cua sô ma ông dang ngôI, nhâc
non Iôn va cuI mình. "Ta chI no I ra ng fa nghI Ia fa so dI. Ðu ng co
vôI hy vong gì hôf. ÐIrond so noI nhIôu vô chuyôn nay, va anh ban
NguoI Sa I Ðuoc cu a cac anh nua. ÐIô u nay Ia m fa nho ra, fa muôn
dI gap ÐIrond. Ta phaI dI fhôI."
"Ðac nghI Ia chau so o dây duoc bao Iâu7" £rodo noI voI ÐIIbo
khI CandaIf da dI.
"O, bac không bIôf. Ðac không fhô dôm ngay o RIvondoII
duoc," ÐIIbo noI. "Nhung bac nghI Ia so kha Iâu Chung fa so con co
fhô noI chuyô n nhIôu. Con vô vIôc gIup bac vIôf cho xong cuôn sach
va baf dâu phân fIôp fhoo fhì sao7 Chau da nghI dôn môf kôf cu c
chua7"
J.R.R ToIkIon 114
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"RôI a, nghI nhIôu Iân, va fâf ca dôu don fôI Iân bâf an,"
£rodo no I.
"O, không fhô dâu!" ÐIIbo noI. "Nhu ng cuôn sach nôn co
nhung kô f cuc fôf dop chu. Thô nay fhì sao: va sau do fâf ca bon ho
dôu yôn ôn va sông hanh phu c maI maI bôn nhau7"
"Thô fhì hay Iam, nôu nhu fhâf su duoc nhu vây," £rodo noI.
"A!" Sam noI. "Va bon ho so sông o dâu7 Ðo Ia dIôu ma fôI
fhuong hay fu hoI."
Cac hobbIf con fIôp fuc noI chuyôn fhôm môf Iuc nua vô
chuyôn du ha nh da qua va nhu ng môI nguy hIô m phia fruoc;
nhung rô I nhung dIôu fôf dop cua vung dâf RIvondoII da khIôn
nhung so haI va uu phIôn bIôn kho I fâm fri ho. Tuong IaI, du fôf
hay xâu, vân không bj quôn Iang, nhung da fam ngung không con
ap daf quyôn uy Iôn hIô n faI nua. Suc khoo va hy vong frong ho
Ion dân, va ho dôu vuI mu ng don fung ngay khI no dôn, noI chuyô n
vuI vo frong fung bua an, voI fung IoI va fung baI haf.
Ngay fhang da frôI qua nhu fhô, bình mInh môI buôI sang
dôu ruc ro va frong Ianh, va nôI buô I chIô u dôu fuoI dop va quang
dang Nhung mua fhu nhanh cho ng qua dI; nhung anh sa ng vang
dân dân nga fha nh anh ba c mo, va nhung chIôc Ia con nâ n na IaI
rôI cu ng roI khoI nhung fhân cây fro fruI. Môf con gIo baf dâu fhôI
Ianh fu phia Rang Nu I Suong Mu vô phia dông. Tuân frang fron
da foa sang frôn bây froI, dây IuI anh sang cua nhung vì sao yôu
of. Nhung môf ngôI sao fhâp o phuong Nam do ru c Iôn. MôI dôm,
khI frang Ian fro IaI, fhì no IaI sang ruc hon bao gIo hôf. £rodo co
fhô fhây no fu cua sô cu a ông, chìm sâu frong nhung fâng froI
dang sang ru c nhu môf con maf dang cham chu quan saf fu phia
frôn nhu ng ngo n cây frôn bo fhung Iu ng.
Nhu ng hobbIf da o frong NgôI Nha ÐIrond duoc gân haI
fhang, va fhang MuoI Môf da frôI qua frong nhung gì con IaI cua
mua fhu, rôI dôn fhang MuoI HaI fhì nhung nguo I frInh saf baf
dâu fro vô. Môf sô ho da dI vô phuong bac, sau nhu ng con suô I cua
vung HoarvoII bôn frong Ðffomoors; môf sô kha c dI vô huo ng fây,
va ho da fìm kIôm frôn nhung vu ng dâf nam xa duoI Con Iu Xam
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 115
hffp://obooks.vdcmodIa.com
voI su fro gIup cua Aragorn cu ng cac Rangors, xa dôn fân
Tharbad, noI ma Con Ðuo ng Phia Ðac gIa côI caf ngang qua con
sông boI môf fhj frân hoang fan. NhIôu nguoI da dI xuông phia
dông va nam; con môf sô khac fhì bang qua Rang Nu I va fIôn vao
MIrkvood, frong khI nhu ng nguoI khac fhì Ioo Iôn ho m nuI na m o
nguô n cu a Ðong Sông VuI Suong, rôI fIôn va o Vu ng Ðâf Hoang Ða
Hon va fIôn vao Nhu ng Canh Ðông VuI Suo ng va cuôI cu ng ho dôn
ngôI nha cu cua Radagasf o RhosgoboI. Radagasf không co o dây;
va ho da fro vô qua nhu ng ngon do o cao vôn duoc goI Ia Câu Thang
ÐImrIII. Nhu ng con fraI cua ÐIrond, ÐIIadan va ÐIrohIr, Ia nhu ng
nguo I cuôI cu ng fro vô; ho dang fhu c hIôn môf chuyô n dI daI, bang
xuông vu ng Mach Nuoc Ða c va dI vao môf vung dâf Ia, nhung ho
không no I mu c dich chuyôn dI cua mình voI aI ngoaI ÐIrond.
Nhu ng nguoI fruyôn fIn da không phaf hIôn ra bâf ky dâu
hIôu hay fIn fu c gì vô nhu ng Ky SI hay nhung nguoI hâu khac cua
Ko Thu o faI vu ng dâf nao. Thâm chi nhu ng con ÐaI Ðang o Rang
NuI Suong Mu cung không cho ho bIôf fIn fu c gì fhôm. Ho cu ng
không fhây hay ngho duoc gì vô CoIIum; nhung nhu ng con soI
hoang vâ n dang fu fâp IaI, va IaI san môI xa Iôn fân Ðong Sông VI
ÐaI. Ða con ngua don chô f duôI da duoc fìm fhây ngay faI Khuc
Can ngâ p Iu. Trôn nhu ng vach da dôc phia duoI no nhung nguoI
fìm kIôm fìm fhâ y xac cu a nam con khac, ngoaI ra con co môf caI
ao khoac don daI, rach naf fa foI. Không co dâu vôf gì cua cac Ky
SI Ðon, va chang co noI na o dua dôn ca m gIac vô su hIôn huu cua
chung. Co vo nhu chung da bIôn mâ f vao phuong Ðac.
"Íf nhâf Ia da co fhô finh duoc fam frong sô Ðô Chin,"
CandaIf noI. "Không fhô hâp fâp ma khang djnh chac chan duoc,
va fa nghI Ia Iu c nay chu ng fa da co fhô hy vong ra ng Vong Tron
Hôn Ma da bj phân fan, va chung buôc pha I fro vô dô co fhô gap
Chu Nhân cua chung o Mordor, frông rông va không hình không
dang.
"Nôu du ng nhu vây fhì chu ng fa so co mô f chuf fhoI gIan
fruoc khI chu ng baf dâu san duôI fro IaI. Tâf nhIôn Ia ko fhu con
nhung ko phuc vu kha c, nhung so phaI rong ruô I frôn fâf ca cac
duong bIôn gIo I cua RIvondoII fruo c khI chung co fhô Iân ra duoc
J.R.R ToIkIon 116
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dâu vôf cua fa. Va nôu nhu chung fa cân fhâ n fhì chung so kho ma
Iam duoc vIôc do. Nhung chu ng fa không duoc châ n chu nua."
ÐIrond frIôu fâp cac hobbIf. Ong cham chu nhìn £rodo. "Ða
dôn Iu c rôI," ông noI. "Nôu nhu chIôc Nhâ n phaI dI, fhì no phaI dI
som. Nhung nhu ng aI dI voI noI dung frông doI Ia so duoc gIup do
boI chIôn franh hay quân dôI. Ho phaI dI va o nhung vung dâf cua
Ko Thu, cach xa khoI moI su gIup do. Anh vân con muôn gIu IoI
cua mình không, £rodo, rang anh so Ia nguoI mang chIôc Nhân7"
"TôI vân gIu IoI," £rodo no I. "TôI so dI vo I Sam."
"Thô fhì fa so không fhô gIup do anh duoc gì nhIôu, fhâm chi
Ia chI nhung IoI khuyôn," ÐIrond noI. "Ta không fhô fhây fruoc
duoc gì nhIôu frôn duong dI cua anh; va fa không bIôf duoc Iam
sao ma nhIôm vu cua anh co fhô hoan fhanh. Iuc nay Ðong Tô I da
fruon dô n chân Rang Nu I, va no da CInny dôn bIôn gIoI cua Ðong
Iu Xa m; va va fa chI fhây foan Ia bong dôm mjf mu duoI Ðong TôI.
Anh so gap nhIô u ko fhu, môf sô công khaI, môf sô ân maf; va anh
co fhô fìm fhây ban bo frôn con duong cu a mình khI ma anh if
frông cho nhâf. Ta so gu I dI ca c fhông dIôp, nhu ng gì ma fa co fhô
fru finh duoc, dôn nhu ng aI ma fa quon bIôf frôn fhô gIoI rông Ion
nay; nhung nôu nhu nhung fhông dIôp fhâf Iac fhì nhung vu ng dâf
sap dôn so fro nôn râf nguy hIôm, hoac Ia chinh ban fhân nhu ng
fhông dIô p ây cung không dI nhanh hon anh."
"Va vì vây fa so Iua chon nhung nguoI so dông hanh voI cac
anh, khI ma ho hoac vân may cho phop. Sô nguoI cu ng dI so râf if,
vì ca c anh hy vong so dI nhanh va bi mâf. Ta co môf dao quân
nhung nguoI ÐIvos voI nhu ng ao gIa p duoc Ia m fu Nhung Nga y Cô
Xua, ho cung so co ich khI ma quyôn Iuc fu Mordor frôI dây."
"ÐôI Ðông Hanh cua chIôc Nhân so bao gôm Chin nguoI; va
Chin Hanh Nhân so duoc dôI pho voI Chin Ky SI ma quaI kIa.
CandaIf so dI, cu ng voI anh va nguoI hâu frung fhanh cua anh; vì
dây so Ia môf nhIôm vu vI daI cua ông, va co fhô so Ia su fân cung
cho nhu ng gì ông da Iam.
"Con IaI, ho so daI dIôn cho Nhu ng NguoI Tu Ðo frôn Thô
gIoI: nguoI ÐIvos, NguoI Iu n va Con NguoI. IogoIas so daI dIôn cho
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 117
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nguo I ÐIvos, va CImIy con fraI cu a CIuIn so daI dIôn cho NguoI
Iu n. Ho so san Io ng cu ng dI if nhâ f Ia qua Rang Nu I, va co fhô so
con dI nua. ÐaI dIôn cho con nguo I fhì cac anh so co Aragorn con
fraI cua Arafhorn, vì chIôc Nhân cu a IsIIdur quan hô râf mâf fhIôf
voI anh fa."
"NguoI SaI Ðuoc!" £rodo noI.
"PhaI," ông noI vo I môf nu cuoI. "Ta so IaI mô f Iân nua Ia ban
dông hanh voI ông, £rodo."
"TôI muô n xIn ông dI voI fôI," £rodo noI, "nhung fôI nghI Ia
ông so dI MInas TIrIfh cung voI ÐoromIr."
"PhaI," Aragorn noI. "Va Thanh Cuom Ða Cay so duoc ron
IaI fruo c khI fôI ba f dâu cuôc chIô n. Nhung con duong cua cac ông
va con duong cua chu ng fôI co ha ng fram dam fru ng nhau. Ðo do
ÐoromIr cu ng so co fôn frong ÐôI Ðông Hanh. Ong fa Ia môf nguoI
can dam."
"Thô fhì con phaI fìm haI nguo I nu a," ÐIrond noI. "Va fa so
suy nghI vIôc na y. Ta co fhô chon duoc môf sô nguoI fhich hop
frong sô nhung nguoI nha cua fa dô cu dI."
"Nhung nôu fhô fhì không con chô cho chung fôI!" PIppIn
fuyôf vong kôu Iôn. "Chu ng fôI không muôn bj bo roI IaI dang sau.
Chung fôI muô n dI cu ng £rodo."
"Ðây Ia vì anh không hIô u va không fuong fuong duoc dIôu gì
dang na m phia fruoc," ÐIrond no I.
"Va ca £rodo cung fhô," CandaIf noI, hô fro PIppIn môf cach
bâf ngo. "Không aI frong sô chu ng fa fhây ro ca. Ðu ng Ia nôu ca c
hobbIf nay hIôu duoc nguy hIôm, fhì ho so không dam dI. Nhung
ho so fIôp fuc muôn dI, hoac uoc Ia ho dam, va so ho so xâu hô va
buôn ba. ÐIrond a, fôI nghI rang frong chuyôn nay fhì nôn fIn vao
fình ban cua bon ho hon Ia nhung fri fuô vI daI. Thâ m chi nôu nhu
ông chon chu ng fôI môf Ianh chua nguoI ÐIf nhu Ia CIorfIndor, fhì
ông fa cung không fhô Iay chuyôn duoc Ngon Thap Hac Am, hay
mo duoc duong dô n voI Iua bang quyô n Iuc cua ông fa."
J.R.R ToIkIon 11S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Ong noI kha fhuyôf phuc," ÐIrond noI, "nhung fôI vân con
nghI ngo. TôI co IInh finh Ia ngay ca Quân vao Iuc nay cung không
franh khoI nguy hIôm, va fôI da nghI dôn chuyôn cu haI nguoI nay
fro vô nhu Ia haI nguo I bao fIn, Iam nhung gì ma ho co fhô Iam,
fuy fhuôc vao phong fuc Ia ng quô cua ho, dô canh ba o moI nguoI vô
nguy hIôm. Trong bâf ky fruong ho p nao dI nua, fhì fôI vân phan
quyôf ra ng nguoI fro hon frong sô haI nguoI nay, PorogrIn Took,
nôn o IaI. TIm fôI không muôn dô anh fa dI."
"Vây fhì, Chu Nhân ÐIrond a, ngaI nôn nhô f fôI vao nha fu,
hoac froI fôI vao môf ca I bao va guI fôI vô nha," PIppIn noI. "Vì nôu
không Ia m fhô fhì fôI so fhoo ÐôI Ðông Hanh,"
"Vây fhì cu Iam fhô. Anh so dI," ÐIrond noI, va ông fho daI.
"Ðây gIo fhì câu chuyô n vô Ðô Chin da hoan fhIôn. Trong bay ngay
nua ÐôI Ðông Ha nh phaI khoI hanh."
Thanh guom cua ÐIondII duoc ro n moI IaI faI Io ron cua nguo I
ÐIvos, va IuoI cua no duoc frang fri boI hình vo cua bay ngôI sao
nam gIua Vâng Trang khuyôf va Maf Tro I foa sang, va chu ng duoc
vIôf boI nhu ng ngôn ngu cô, vì Aragorn con fraI Arafhorn so fham
gIa vao cuôc chIô n huong vô Mordor. Thanh guom bung sa ng khI
no IaI duoc ron nguyôn fro IaI, anh sang maf froI foa frôn no do
ru c, anh maf frang sang Ia nh, va IuoI cua no cung ra n va sa c bon.
RôI Aragorn daf cho no mô f caI fôn moI, va goI no Ia AndurIkI, Iua
MIôn Tây.
Aragorn va CandaIf cu ng dI bô voI nhau va ngôI noI chuyôn
vô chang duong sap foI va vô nguy hIôm ma ho co fhô gap pha I; va
ho cân nhac vô nhu ng fâm ban dô va nhu ng cuôn sach voI nhung
câu chuyôn va hình anh vô nhung kIôn fhu c cô xua na m frong can
nha cua ÐIrond. ÐôI khI £rodo cu ng Ia m vIôc voI ho, nhung ông
man nguyôn voI vIôc dua vao nhung IoI chI dân cua ho, nôn ông
dung fâf ca nhu ng fhoI gIan co fhô dô noI chuyôn cu ng ÐIIbo.
Trong nhu ng ngay cuô I cu ng ây, vao môf buôI chIôu cac
hobbIf cung ngôI voI nhau o Can Phong Iua,va ho da duoc ngho
foan bô nhu ng câu chuyôn vô Ðoron va IufhIon, va vô chIô n fhang
cua Châu Ða u VI ÐaI; nhung rôI va o môf ngay, frong khI Morry va
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 119
hffp://obooks.vdcmodIa.com
PIppIn vân con dang Ioanh quanh dâu do, fhì £rodo va Sam ngôI
voI ÐIIbo frong can phong nho cu a rIông ông. RôI ÐIIbo doc vaI
doan frong cuô n sach cua ông |co vo nhu râf fhIôu hoan chInh)
hoac ngâm nga nhu ng baI fho cua ông, hoac danh chu fhich vao
nhung chuyôn phIôu Iuu cu a £rodo.
Môf buôI sang frong nhu ng ngay cuôI £rodo ngôI rIông voI
ÐIIbo, va ông hobbIf gIa koo ra fu duoI gIuong môf caI hôp gô. Ong
mo nap Iôn va Iu c IoI bôn frong.
"Ðây Ia fhanh guom cua chau," ông noI. "Nhung no da gay
rôI, chau bIôf dây. Ta da gIu ky no nhung fa quôn không hoI xom
cac Io ro n co fhô han no IaI duoc không. Iu c nay không co n fhoI
gIan nua. Vì vây fa nghI ra ng, chau nôn gIu no, chau hIôu không7"
Ong Iây ra khoI hôp môf fhanh guom nho frong môf bao
kIôm bang da son mon. RôI ông ruf no ra, va caI IuoI sang Ioang
duoc cham soc ky cua no sang Iôn, Ianh Ioo va Iâp Ianh. "Ðâ y Ia
Chich," ông noI, va nho nhang nhof sâu no vao caI can gô. "Câ m dI,
nôu chau fhich. Ðac so không câ n dôn no nu a, bac fIn vây."
£rodo frân frong nhân no.
"Va con caI nay nua!" ÐIIbo noI, ruf ra môf cuôn gIây co vo
nhu kha nang so voI kich co cua no . Ong fhao ra nhIôu Iop gIo cu,
va Iây ra môf caI ao gIap nho. No gôm nhIôu vo ng nho dôf saf
nhau, môm maI nhu vaI Ianh, Ianh Ioo nhu bang fuyôf, va cu ng
ran hon ca saf fhop. No sang Iôn nhu a nh frang bang bac, va duoc
dinh nhIôu vIôn ngoc fra ng. Thaf Iung cu a no gIaf dây frân châu
va pha Iô.
"Ðop nhI7" ÐIIbo noI, dua no ra anh sang. "Va hu u dung nua.
Ðo Ia chIôc ao gIap nguo I Iun ma ThorIn da cho bac. Ðac da Iâ y no
IaI fu chô MIchoI ÐoIvIng fruoc khI bac khoI hanh, va dong goI no
frong ha nh Iy cua mình: bac mang fâf ca nhung vâf ky nIôm frong
cuôc Ha nh Trình dI voI mình, ngoaI fru chIôc Nhâ n. Nhung bac
không djnh du ng no, va bây gIo bac không cân o, ngoaI fru fhInh
fhoang IaI Iây ra ngam ma fhôI. Chau so không cam fhây na ng nô
gì khI mang no."
J.R.R ToIkIon 120
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Chau so frông - vâng, cha u không nghI Ia chau so frông hop
voI no," £rodo noI.
"Ðung nhu nhu ng gì fa da noI voI mình," ÐIIbo no I. "Nhung
dung quan fâm dôn dang vo frông bôn ngoaI. Chau co fhô mang no
duoI Iop quân ao bôn ngoaI. Nao! Chau phaI chIa xo dIôu bi mâf
nao voI bac. Ðu ng noI cho aI khac bIôf nua. Nhung bac so cam fhây
vuI hon nôu bac bIôf Ia chau dang mac no. Ðac fIn Ia no fhâm chi
con chông IaI duo c ca nhu ng IuoI dao cua bon Ky SI Ðon," ông ha
gIong khI noI câu cuôI.
"Ðuoc Ia m, chau so Iây no ," £rodo noI. ÐIIbo dua no cho ông,
va sIôf chaf fhanh Chich frôn chIô c fhaf Iung Iâp Ianh, va rôI
£rodo phu chIôc quân fum vaI Iôm dôm bân cua mình Iôn frôn, rôI
ao daI va ao khoac.
"Chau nhìn chI nhu môf hobbIf bình fhuong," ÐIIbo noI.
"Nhung bây gIo bôn frong chau gIa frj hon nhIôu so voI bô maf bôn
ngoaI. Chu c cha u may ma n!" Ong quay dI va nhìn ra cua sô, cô âm
u.
"Chau không bIôf dung IoI nao dô cam on bac vì chuyôn nay,
ÐIIbo a, va voI fâf ca qua khu fôf dop cua chung fa nua," £rodo
noI.
"Ðung fhu Iam fhô!" ông hobbIf gIa noI, quay IaI va vô Iôn
Iung cha y. "O!" ông kôu Iôn. "Chau bây gIo da cu ng ca p Iam rôI!
Nhung chau ngho nay: ca c HobbIf phaI Iuôn gan bo voI nhau, dac
bIôf Ia nhu ng nguoI nha ÐaggIns. Tâf ca nhu ng gì bac muô n duo c
dap fra Ia: chau hay cân fhân cho ban fhân mình cang nhIô u cang
fôf, va hay mang vô fâf ca nhung fIn fu c co fhô, cu ng voI nhu ng
baI haf va nhu ng câu chuyôn cô xua ma cha u co fhô co duoc. Ðac
so cô hôf suc mình dô kôf fhu c cuôn sach cua mình khI chau quay
vô. Ðac so vIôf phân haI cu a cuôn sa ch, nô u nhu bac ra nh rôI." Ong
ngu ng IoI va IaI quay vô cua sô, haf kho kho.
Ng6i bcn anb /ua b6ng
Ta ngbi ngoi mcnb m6ng
Nbu ng gì ta Ja tbây
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 121
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nbu ng gì ta Ja tr6ng
Nbu ng canb J6ng b6a c6
Buom ca ng /uon tâng kb6ng
Giua ná ng bc ca ng ru c
La cang tua to tr6ng
T6c Jâm Jây suong som
Náng bac s6i ma b6ng
Ta ng6i bcn /ua J6
Vân ngbi ngoi mcnb m6ng
Vc tbc gioi r6ng /on
Vc gia /anb mua J6ng
Ðc n cbáng cân xuân tbám
Nbu Jic u t6i J6i m6ng
Vân c6 qua nbicu tbu
Ta cân cbua Juoc tr6ng
Tung g6c ru ng ng6n su6i
Tung bai c6 J6ng s6ng
Ta ng6i bcn /ua J6
Va ngbi ngoi mcnb m6ng
Vc nbung nguoi xua cáng
Vc nbung nguoi bu kb6ng
Cua tuong /ai tbám tbám
Bict ta c6 Jtp tr6ng
Nbung ta cân ng6i Jây
Va ngbi ngoi mcnb m6ng
Vc nbung ngay qua kbu
Ta ngbc ticng cbân m6ng
J.R.R ToIkIon 122
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ticng J6ng na6 cáng c6ng
Trcn nguong cua xa kboi
Ðo Ia môf ngay gIa Ianh xam xjf gân cuôI fhang MuoI Hang.
Con CIo Mua Ðông dang fhôI bang qua nhung canh cây fro fruI,
va rôI cuôn Iôn sung su c frôn nhu ng cây fhông frôn nhu ng ngon
dôI. Nhu ng dam mây roI ra fhâp va fôI fam dang vôI va frôI
nhanh. ÐôI Ðông Hanh da san sang khI ma bong fôI buôn fham
dang baf dâu dô xuông buôI chIôu som. Ho baf dâu khoI hanh Iuc
chang va ng, vì ÐIrond khuyôn ho nôn cô dI duoI su cho phu cua
bong dôm cang nhIôu cang fôf, cho dôn khI ho dI xa khoI RIvondoII.
"Mo I nguoI nôn câ n fhâ n faI maf cua nhu ng ko phu c vu cua
Ko Thu," ông noI. "Ta không hô nghI ngo gì vô vIôc fIn fuc vô su
fhâf baI cua ca c Ky SI Ðon da dôn faI han, va han dang dIôn cuông
gIân du. Ngay va o Iuc nay nhung fôn gIan dIôp cua han frôn maf
dâf va frôn không so fan rông xuông nhu ng vung dâf phuong bac.
Thâm chi cac anh phaI câ n fhân ca bâu froI phia frôn dâu mình
khI dI duong."
ÐôI Ðông Hanh không mang fhoo nhIôu nhung dô dung cho
chIôn franh, vì ho hy vong bi mâf franh duoc nhu ng cuôc gIao
franh. Aragorn không mang fhoo vu khi nao kha c ngoaI AndurII,
va ông vân bô môf bô dô y phu c chI co mau xanh va don Iâm buI,
nhung môf Rangor frong hoang da. ÐoromIr mang môf fhanh
guom daI, nhìn co vo gIông cây AndurII nhung không Iâu doI bang
va ông cung môf mang fhoo môf fhanh guom va cây fu va chIôn
franh cu a mình.
"No so va fo va ro frong nhu ng fhung Iung cua nhu ng ngo n
dôI," ông noI, "va no so khIôn fâf ca ko fhu cua Condor pha I bo
chay!" Ong daf no Iôn mIông va fhôI môf frang daI, fIông vong cua
no vang fu vach da nay qua vach da kIa, va fâf ca nhung aI o
RIvondoII ngho fIông dông nay dôu ca dây.
"Anh nôn cân fhân khI phaI fhôI IaI caI fu va Iân nua,
ÐoromIr a," ÐIrond noI, "cho dôn khI anh IaI daf chân Iôn bIôn gIoI
vung dâf cua mình, noI moI nguo I dôu vô cung frông cho anh."
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 123
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Co fhô" ÐoromIr noI. "Nhung fôI Iuôn Iuôn dô caI fu va cua
mình câf fIông khI fIôn buoc, va cho du sau do chu ng fôI co fhô so
dI frong bong fôI, fôI so không dI nhu môf fôn frô m frong bong
dôm."
NguoI Iu n CImIy Ia nguo I duy nhâf công khaI maf caI ao
ngan Ia m bang nhung vo ng fhap, vì nhu ng nguoI Iu n fhuong Iam
nhung vâf nang râf nho; va frôn fhaf Iung cua ông Ia môf cây rìu
fo ban. IogoIas co môf cây cung va môf bao dung fôn, va frôn fhaf
Iung cua chang Ia môf con dao daI. Nhu ng hobbIf nho hon mang
nhung fhanh guom ma ho Iây ra fu hâm mô; nhung £rodo chI câm
fhoo fhanh Chich; va caI ao gIa p cu a ông , nhu y muôn cua ÐIIbo,
da duoc gIâu kin. Caffor câm fhoo cây quyôn fruong cua mình,
nhung ông doo fhanh guom CIamdrIng cu a nguoI oIvos frôn fhaf
Iung, fhanh guom ban cua fhanh OrcIsf dang nam frôn nguc cua
ThorIn duoI Ngon NuI Cô Ðon.
Tâf ca moI nguoI dôu vân nhung bô y phu c âm va day duoc
Iam boI ÐIrond,va ho co nhung caI da va ao choang co Iông fhu.
Thuc an va quân ao du fru , chan man va nhung fhu cân fhIôf da
duoc châ f Iôn môf con ngu a Iun, không gì khac hon fhì Ia con vâf
fôI nghIôp ma ho da mang dI fu Ðroo. Nhu ng ngay sông faI
RIvondoII da fao nôn môf su fhay dôI da ng kInh ngac frôn no: no
da fro nôn bong Ioang co vo nhu fran dây sInh Iu c cua fhoI fraI fro.
Sam da khang khang doI chon no, vì anh cho rang ÐIII |anh goI no
fhô) so fro nôn hoo hon fIôu fuy nôu no không duo c dI.
"Con vâf ây gân nhu co fhô noI duoc," anh noI, "va no so noI,
nôu nhu no o dây Iâu hon nua. No da nhìn fôI môf cach ro rang
nhu fhô ngaI PIppIn co fhô noI fha nh IoI: nôu anh không dô fôI dI
voI anh, Sam a, fhì fôI so fu dI fhoo anh." Thô nôn ÐIII so dong vaI
fro con fhu cho hang, song no Ia fhanh vIôn duy nhâf cua ÐôI
Ðông Ha nh không fo ra cang fhang.
ÐuôI chIa fay cu a ho da duoc fô chu c frong caI hôI sa nh vI daI
bôn ngon Iua, va Iuc nay ho chI con doI Caffor, nguoI vân chua ra
khoI nha. Môf anh Iua Ioo Iôn fu phia nhung canh cua mo rông, va
anh sang nho nhang dang foa ra nhu nhIôu cua sô. ÐIIbo Iu ng
J.R.R ToIkIon 124
hffp://obooks.vdcmodIa.com
bung frong caI a o khoac dang du ng Iang bôn nguong cua canh
£rodo. Aragorn ngôI, gu c dâu xuông gôI; chI co ÐIrond Ia bIôf ro
vIôc nay co y nghIa nhu fhô nao voI ông. Nhung nguo I khac Ioang
fhoang nhu nhung bong xam frong man dôm.
Sam dang dung bôn con ngua Iun, mim rang, va u ô nhìn vao
vung fôI mo mjf bôn duoI noI con sông dang gâm vang; uoc muôn
fham gIa vao chuyôn du hanh cua anh dang xuông dôn muc fhâp
nhâf.
"ÐIII, cha ng fraI cua fa," anh noI. "mI không nôn dI voI bon
fa. MI nôn o IaI dây va nhaI co khô cho dôn khI co moc fro IaI" ÐIII
vây duôI va không noI gì.
Sam nho nhang nhâc hanh Iy Iôn vaI, va Io Iang dIôm IaI fâ f
ca nhung gì ma anh da chua frong do xom mình co quôn fhu gì
không: nhu ng châu bau chinh cua anh, nhu ng mon dô Iam bôp, va
caI hôp nho dung muôI ma anh Iuôn mang fhoo va Iuôn dô dây no
khI co fhô; môf Iuong Ion fhuôc Ia soI |nhung không du dâu, fôI bao
dam fhô); da Iua va buI nhu I; nhu ng caI bif fâf Ion; nhu ng dô dac
vaf vanh cua chu anh ma £rodo quôn phaf dI va Sam da dac fhang
IôI no ra khI no câ n fìm. Anh dIôm qua fâf ca moI fhu dô vâf.
"Ðây fhu ng!" anh Iâm bâm. "Không co dây fhu ng! Thô ma
moI hôm qua may co n fu nhu: ’Sam, fhô con vIôc co fhôm môf if
dây fhung fhì fhô nao7 Ma y so cân no nôu may không co no:’ PhaI,
fôI dang muôn no. Va bây gIo fôI không co no."
Ngay Iuc do ÐIrond dI ra cu ng voI CandaIf, va ông goI ÐôI
Ðông Ha nh IaI phia mình. "Ðây Ia IoI cuôI cua fa," ông ha gIong
noI. "NguoI mang chIôc Nhân so khoI hanh dô gIaI dap Câu Ðô cua
Ngon Nu I Ðja Nguc. Anh fa so fu mình ga nh moI frach nhIôm:
không duoc nom chIôc Nhâ n dI, hay không duoc dua no cho bâf ky
fôn phu c vu nao cua Ko Thu, hoac không duoc dô aI câm no, fru
cac fha nh vIôn cu a ÐôI Ðô ng Ha nh va HôI dông, va chI khI vô cung
cân kip. Nhu ng nguoI kha c dI voI anh Ia nhung ban dông hanh fu
nguyôn, dô gIup do anh frôn duo ng dI. Anh co fhô nan Ia I, hoac
quay fro vô, hoac ro sang môf IôI dI khac, fuy fhoo fình huông.
Anh cang dI xa fhì cang kho ma ru f IuI, nhung không co su fuyôn
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 125
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhô hay rang buôc nao buôc anh dI xa hon anh muô n. ÐoI vì anh
vân chua bIôf dôn su c manh cua fâm hô n mình, va anh không fhô
fhây fruo c nhu ng gì co fhô gap frôn duong."
"Không fhô fIn duoc Ia ông fa IaI noI IoI fam bIôf nhu fhô
fruoc môf con duo ng fôI fam." CImIy noI.
"Co fhô," ÐIrond noI, "nhung anh không cân phaI fhô Ia so dI
frong bong fôI, khI anh không fhâ y fruoc buôI hoang hôn."
"Nhung IoI fhô so gIup fra I fIm run rây fro nôn manh mo,"
CImIy noI.
"Hoac Ia m cho no fan vo Iuôn," ÐIrond noI. "Ðung nhìn ra
phia fruo c qua xa! Nhung bây gIo cu hay Iôn duong vo I nhu ng fraI
fIm vuI vo! Tam bIôf, va mong rang dIôu fôf Ianh cua nguoI ÐIvos
va Con NguoI cu ng voI nhu ng NguoI Tu Ðo so cung dI voI cac anh.
Mong cho nhu ng vì sao sang soI frôn nhung khuôn maf cua cac
anh!"
"Chu c... chuc may man!" ÐIIbo nghon nga o, Iap bap vì gIa
Ianh. "Ðac không nghI Ia chau so co fhô vIôf môf cuôn nhâf ky,
£rodo chau fa, nhung bac vân mong muôn duoc fhuâf IaI dây du
khI chau fro vô. Ðung dI Iâu qua nho! Tam bIôf!"
Nhu ng nguoI nha khac cu a ÐIrond dung frong bong fôI va
quan saf ho dI, nho nha ng chao fam bIôf ho . Chang co fIông cuoI,
chang co IoI ca gIong haf. CuôI cu ng ho quay dI va Iang Io bIôn mâf
vao bong hoang hôn chang vang. Ho bang qua câu va châm chap
Ioo Iôn con duong dôc Iôn frôn dân vô phia fhung Iu ng RIvondoII
dang fach rông ra; rôI cuôI cu ng ho dôn môf canh dông hoang cao
voI nhung fIông gIo fru vong quanh nhung cây fhach nam. Thô rôI,
voI môf caI IIô c nhìn vô phia NgôI Nha CIan Ðj Sau Cung dang Iâp
Ianh bôn duoI, ho dân buo c xa vao man dôm. KhI dôn Khu c Can
ÐruInon fhì ho roI khoI con duong va ro phia nam, dI frôn nhung
con duong hop doc fhoo nhu ng vu ng dâf uôn khu c. Muc dich cua
ho Ia dI fhoo phia fây cua Rang Nu I suôf nhIôu ngay va nhIô u dam
sau do. Canh Ia ng quô fro nôn gâp ghônh va can côI hon fhung
Iu ng xanh muof cua Ðong Sông VI ÐaI frôn MIôn Ðâ f Hoang Ða
nam o phia bôn kIa, va ho dI kha châm, nhung ho hy vong Ia bang
J.R.R ToIkIon 126
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cach nay ho so franh duoc su chu y cua nhu ng dôI maf không fhân
fhIôn. Cho dôn nay nhu ng fôn gIan dIôp cua Sauron râf if khI xuâf
hIôn frôn nhung vung quô frông va ng, va nhung con duong nay fhì
if nguoI bIôf dôn ngoaI fru nhung nguoI o RIvondoII.
CandaIf dI bô phia fruoc, Aragorn dI cung voI ông, Aragorn
bIôf ro vung dâf nay fhâm chi Ia frong bong fôI. Nhu ng nguoI kha c
nôI duôI phia sau, va IogoIas voI dôI maf fInh fuong bao vô doan
hâu. Cha ng dâu fIôn frong chuyô n hanh frình cua ho vâf va va
buôn cha n, va £rodo không nho gì vô no, fru ngon gIo fhôI cam
cam. Suô n nhIôu ngay fhIôu anh maf froI, nhu ng con gIo fuyôf dô
xuông fu Rang NuI phia dông, va co vo nhu chang quân ao nao gIu
cho co fhô franh khoI nhu ng ngon fay xuc xao cua no. Mac du ÐôI
Ðông Hanh mac râf ky, ho vân if khI nao co duoc cam gIa c âm ap,
kô ca khI dI hay nghI. Ho ngu môf cach dây bâf fIôn vao Iu c gIua
nguo I, frong môf caI hô c nao do frôn vu ng dâf, hoac ân duoI nhu ng
buI gaI chang chjf moc day dac o nhIôu noI. Ðôn buôI chIôu muôn
fhì nguo I canh ga c danh fhu c ho dây, va ho an bua chinh frong
ngay: fhuong fhì no râf Ia nh Ioo va am dam, vì ho if khI nao mao
hIôm nhom Iôn môf dông Iua. Ðôn chIô u fôI fhì ho IaI fIôp fuc dI,
Iuôn Iuôn nham fhang huo ng nam ma fIôn khI ho fìm duoc duong
dI.
Iu c dâu fhì cac hobbIf cam fhây rang mac du ho cu dI va vâp
cho dôn khI môf Iu, ho vân dang bo Iôn foI fruoc nhu nhung con ôc
sôn, va chang dI dôn dâu hôf. MôI ngay frôI qua ma vung dâf frông
vân gIông hôf nhu ngay hôm fruoc. Nhung ro rang Ia rang nuI
dang fhu IaI gâ n hon. Ho Ioo cao dân vô phia nam cua RIvondoII,
va rôI ro sang huo ng fây, huong vô phia chân cua chang nuI chinh
khâp khuyu frôn nhung vung dâf fraI rô ng voI nhu ng ngon dôI am
dam, va nhung fhung Iu ng sâu dây nhu ng dong nuoc hôn Ioan.
Nhu ng con duong vang vo va Iô ng gIo, fhuong dâ n ho dôn bôn Iô
cua ngon fhac fhang dôc, hoac dân ho xuông nhung dâm Iây bi
hIôm.
Ho da dI duoc khoang haI fuân fhì fhoI fIôf baf dâu fhay dôI.
CIo fhình Iình dô xuông va dôI chIôu vô phuong nam. Nhung dam
mây frôI nhanh fan dI, va maf froI Io dang, sang fra ng mo nhaf.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 127
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðo Ia môf buôI bình mInh Iang Io va quang dang sau môf dôm daI
vâf va IôI bô. Nhung nguoI Iu ha nh dôn bôn môf dInh môf chom
nu I dây nhung cây nhua ruôI cô daI voI nhu ng fhân cây xanh xam
fuông nhu duo c Ia m fu chinh nhu ng Iop da frôn dôI. Nhu ng caI Ia
fhâm mau cua chu ng sa ng Iôn va nhu ng chum qua mong cua
chung ru c do duoI anh maf froI dang Iôn. £rodo co fhô nhìn fhây
fu phia nam hình bong Io mo cua rang nuI cao ngâf sung sung Iuc
nay fuông nhu dang du ng cha n ngang con duo ng ma ÐôI Ðông
Hanh dang dI. O phia fraI cua day nu I cao nay moc Iôn ba dInh
nhon; ngon cao nhâf va gân nhâf dung su ng su ng nhu môf caI
rang phu dây fuyôf; no fo Io n, fro froI, bo vach phia bac cua no vân
fraI rông frong bong dôm, nhung khI anh maf froI chIôu xIôn Iôn
no, fhì no sang do Iôn.
CandaIf dung canh £rodo va nhìn xuông phia duoI fay mình.
"Chu ng fa dI kha dây," ông noI. "Chu ng fa da dôn bIôn gIoI cua
vung dâf ma Con NguoI goI Ia HoIIIn; da co nhIô u nguo I ÐIvos
fung sông hanh phu c o dây; khI ma fôn cua no con Ia ÐrogIon.
Chung fa da vu qua bôn muoI Iam dam nhu nhu ng con qua, cho du
vân co n nhIôu da m xa phIa fruoc vân dang cho doI chân fa. Ðâf
daI va fhoI fIôf so fro nôn dô chju hon, nhung co fhô fâ f ca so nguy
hIôm hon."
"Nguy hIôm hay không fhì môf anh bình mInh fhâf su vân dô
chju vô cung," £rodo noI, koo caI mu frum vô phia sau dô cho anh
maf froI foa xuông maf.
"Nhung rang nu I dang o phia fruoc chung fa," PIppIn noI.
"Chu ng fa han Ia da ro sang huo ng dông vao ban dôm."
"Không," CandaIf noI. "Anh so nhìn xa hon khI sang ro. Ðang
sau nhung ca I dInh cao ngâf do, rang nuI so ro vô phia fây nam. O
nha ÐIrond co nhIôu ban dô Iam, nhung cha c Ia anh chua bao gIo
ngo qua chu ng ha7"
"Co chu, fhInh fhoang fôI co nhìn qua," PIppIn noI, "nhung
fôI không nho chu ng. £rodo gIoI ba caI fro na y hon."
"TôI không câ n ban dô," CImII noI, ông dang du ng ca nh
IogoIas, va dang nhìn cha m cham ra phia fruoc, dôI maf sâu Ioo
J.R.R ToIkIon 12S
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iôn môf anh sa ng ky Ia. "Ðây chinh Ia vung dâf ma ông cha fôI da
Iam vIô c vao ngay xua, va chung fôI da ghI Ia I hình anh cua nhung
ngon nuI nay frong nhIô u công frình kIm IoaI va da cua chu ng fôI,
frong nhIôu baI haf va chuyô n cô . Chu ng vân dung sung sung
frong nhung gIâc mo cua chu ng fôI: Ðaraz, ZIrak va Shafhyr."
"Truoc dây fôI chI moI fhây chung fu xa co môf Iân frong
cuôc doI Iang baf cua mình, nhung fôI bIôf chung va fôn cua
chung, vì nam bôn duo I chu ng Ia Khazad-dym, ÐvarrovdoIf, bây
gIo nguoI fa goI Ia Hô Ðon, fIông nguoI ÐIvos goI Ia MorIa. Ðang
kIa Ia ÐarazIna, Sung Ðo, Caradhras hung ac; va sau no Ia Nhanh
Ðac va Ðâu Mây: CoIobdII Trang, va £anuIIdhoI Xam, chung fôI
goI Ia ZIrak-zIgII va Ðundushafhyr.
"Rang NuI Suong Mu bj chIa fach ra faI do, va gIua nhung
hang nu I cua chu ng Ia môf fhung Iu ng sâu fham ma chung fôI
không fhô quôn duoc: AzanuIbIzar, Thung Iu ng ÐImrIII, noI ma
nguo I ÐIvos goI Ia NanduhIrIon."
"Chu ng fa dang huong dôn Thung Iung ÐImrIII," CandaIf
noI. "Nôu chu ng fa Ioo Iôn con duong duoc goI Ia Công Sung Ðo,
duoI bo Caradhras phia xa, chung fa so dI xuông Câu Thang
ÐImrIII dân vao fhung Iu ng sâu cu a NguoI Iu n. Ao Cuong nam o
phia duo I do, va do Ia noI con Sông Mach Ða c dang fuôn chay
frong nhung do ng suôI Ianh bang cua no.
"Nuoc KhoIod-zvram fôI don," CImII noI, "nhu ng con suôI o
KIbII-vnIa fhì Ianh gIa. TIm fôI run Iôn khI nghI rang fôI so IaI som
fhây chu ng."
"Anh so vuI Iôn khI fhây chung, anh nguoI Iu n fôf bung!"
CandaIf noI. "Nhung du anh Iam gì, fhì if nhâf chu ng fa cu ng
không fhô o IaI frong fhung Iung nay. Chung fa phaI dI xuông
Mach Ða c dI vao khu ru ng bi mâf, rôI dI vao Ðong Sông VI Ða I, va
rôI-"
Ong ngu ng IaI.
"PhaI, rôI sao a7" Morry ho I.
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 129
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Ðôn cuôI cuôc hanh frình - dôn kôf cuc," CandaIf noI.
"Chu ng fa không fhô fhây ro phia fruoc qua xa duoc. Chu ng fa hay
cu vuI vì chang dâu fIôn da frôI qua an foan. Ta nghI Ia chu ng fa
so nghI ngoI o dây, không chI hôm nay ma con ca dôm nay. HoIIIn
Ia môf vung dâf frong Ianh. Ða co nhIôu chuyôn xâu da xay ra faI
vung dâf nay fruoc khI no hoan foan quôn Iang nhu ng nguoI
ÐIvos, nô u nhu ho da fung o dây."
"Ðung vây," IogoIas noI. "Nhung nhung nguo I ÐIvos frôn
vung dâf nay Ia môf gIông noI ky Ia so voI nhu ng nguoI rung
chung fôI, va co cây bây gIo không con nho dôn ho nua: TôI chI
ngho nhung hon da fhan van vô ho: ho da chôn sâu chu ng fôI, ho
da chô fa c chung fôI, ho da xây cao chu ng fôI; nhung ho da dI rôI.
Ho da dI rôI. Ho dôn Nhu ng Ðôn Ca ng fu Iâu rôI."
ÐuôI sang hôm do ho nhon môf ngon Iua frong môf caI hô sâu
duoc phu boI nhu ng buI nhua ruôI dây, va bua khuya - sang cua ho
da vuI vo hon kô fu khI ho khoI hanh. Ho không vôI dI ngu sau do,
vì ho muôn duoc ngu fron dôm, va ho không phaI fIôp fuc dI duoI
bong chIôu fôI cu a ngay hôm sau. ChI co Aragorn vâ n Ia ng Io bâf
an. Sau môf Iuc fhì ông ro I khoI Ðô I Ðông Hanh va dI Iang fhang
Iôn dInh nu I; ông dung dây nhu bong môf caI cây, nhìn vô huo ng
nam va huong fây, dâu nghIông ngo nhu dang ngho ngong. RôI
ông quay fro IaI bo fhung Iung va va nhìn xuông nhu ng nguoI khac
dang cuoI noI.
"Chuyôn gì fhô, NguoI SaI Ðuoc7" Morry goI Iôn. "Ong dang
fìm gì fhô7 Ong nho ngon CIo Ðông a7"
"Không han," ông fra IoI. "Nhung fôI nho môf caI gì do. TôI
da fung o vung HoIIIn nay nhIôu mua rôI. HIôn nay không co aI o
dây, nhung da fhInh fhoa ng vân co nhIôu sInh vâf kha c sông o
dây, dac bIôf Ia chIm cho c. Nhung bây gIo fâf ca dôu Im Iang, fru
cac ông ra. TôI co fhô cam fhây dIôu do. Suôf hang da m quanh dây
chang co âm fhanh nao ca, va gIo ng cua cac ông co vo nhu dang
vong IaI frôn nô n dâf. TôI không hIôu chuyô n nay,"
CandaIf nhìn Iôn voI vo quan fâm bâf ngo. "Nhung anh co
doan duoc Iy do cua no không7" ông hoI. "VIôc xuâf hIôn cua bôn
J.R.R ToIkIon 1J0
hffp://obooks.vdcmodIa.com
hobbIf, không kô dôn nguo I con IaI chung fa, faI noI ma ma con
nguo I if khI duoc fhây hoac ngho dôn, fhì con hon Ia môf su bâf
ngo nua."
"TôI hy vong fhô," Aragorn noI. "Nhung fôI co môf cam gIa c
Ia dang bj fhoo doI, hoac fôI cam fhây so, dIôu ma fruoc dây fôI
chua hô cam fhây."
"Thô fhì chung fa phaI cân fhân hon," CandaIf noI. "Nôu nhu
anh mang fhoo môf Rangor voI mình, fhì han phaI Ia nôn chu y
dôn anh fa, dac bIôf khI Rangor do IaI chinh Ia Aragorn. Chu ng fa
không duoc noI chuyôn Io n, phaI nghI ngoI yôn a, va caf daf nguoI
canh gac."
Hôm do dôn phIôn Sam Iam nguoI canh gac dâu fIôn, nhung
Aragorn canh cu ng anh. Nhu ng nguo I khac ngu fhIôp dI. RôI su Im
Iang cu dâng Iôn dân cho dôn khI Sam cam fhây dIôu do. TIông fho
cua nhu ng nguoI dang ngu da co fhô ngho fhây duoc môf cach ro
rang. TIô ng sôf soaf cua caI duôI con ngua Iun va fIô ng chân fhInh
fhoang IaI cu dông cua no cu fro nôn Ion dân. Sam co fhô ngho
fhây fIông khop xuong cua chinh mình cof kof môI khI anh fro
nguo I. Su Im Iang chôf choc dang fru m quanh anh, Ian foa frôn
bâu froI xanh frong, khI ma Maf TroI dâng Iôn fu phia Ðông. Tu
xa phuong Nam, môf vôf fôI don hIô n ra, Ion dâ n, va Ian vô
phuong bac gIông nhu mô f Ian khoI bay Iôn frong gIo.
"Ðo Ia ca I gì do, NguoI Sa I Ðuoc7 No không gIô ng nhu môf
dam mây," Sam fhì fhâm voI Aragorn. Ong không fra IoI, ông
cham chu nhìn vao bâu froI; nhung ngay sau do Sam co fhô fu
mình nhìn fhây caI gì dang fIôn dôn. Môf dan chIm, bay râf
nhanh, dang Iuon vong vo ng, va bang ngang fâf ca vung dâf nhu
fhô chu ng dang fìm môf caI gì do; va chu ng dang hIôn ra môI Iu c
môf gân hon.
"Nam xuông va Im Iang!" Aragorn fhì fhao, koo Sam xuông
vung fôI cua môf buI nhua ruôI; vì môf dôI chIm da dôf ngôf fach
khoI dôI hình chinh, va bay fhâp xuông, fIôn fhang vô phia dInh
nu I. Sam nghI rang chung Ia môf Ia môf IoaI qua. KhI chung bang
qua fu bôn frôn, môf vung fôI day dac fhoo chu ng phu Iôn vung
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 131
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dâf bôn duoI, nguoI fa co fhô ngho môf fIông kôu kho chju vang
Iôn.
Cho dôn khI chu ng da bIôn mâf fu phia xa, vô huong bac va
huong fây, va bâu froI fro IaI quang dang fhì Aragorn moI nhô Iôn.
RôI ông dung dây va buoc dôn danh fhu c CandaIf.
"Môf dan qua don dang bay frôn fâf ca nhu ng vung dâf nam
gIua Ra ng NuI va Iu Xam," ông noI, "va fâf ca bon chung dang
bang qua HoIIIn. Chung không phaI sông o dây, chu ng Ia nhung
crobaIn dôn fu £angorn va ÐunIan. TôI không bIôf chu ng Ia gì: co
fhô chu ng Ia dâu hIôu cua nhung ra c rô I dang dôn fu phuong nam,
noI chung bay dI; nhung fôI nghI chu ng dang do fham vu ng dâf.
TôI cu ng nhìn fhây nhIôu con chIm ung dang bay Iôn bây froI. TôI
nghI Ia chIôu nay chung fa nôn dI IIô n. HoIIIn không co n Ia môf noI
frong Ia nh dôI voI chung fa nua: no dang bj quan saf."
"Va nôu fhô Công Sung Ðo cung fhô," CandaIf noI; "va fa
không fhô fuong fuong ra Iam cach nao ma chu ng fa co fhô dI qua
do ma không bj quan saf fhây. Nhung chu ng fa so nghI vô nhung
gì ma chung fa phaI Iam. Con vô vIôc dI fhâf som khI froI co n fôI,
fa o rang anh co Iy."
"May ma n Ia ngon Iua cu a chu ng fa foa râ f if khoI, va da
duoc khoI râf nho fruoc khI bon crobaIn dôn," Aragorn no. "PhaI
dâp faf no va không duo c nhon IaI."
"PhaI, nôu no không phaI Ia môf faI hoa va phIôn foaI!"
PIppIn noI. TIn fu c vô vIô c không co Iua va IaI dI fIôp vao ban dôm
khIô n ông suy su p, ngay khI ông fhu c dây vao buôI chIôu muôn.
"Tâf ca chI boI vì môf dam qua! TôI dang frông doI môf bua an fhâf
su vao fôI nay: mô f caI gì do sôf nong."
"PhaI, va anh co fhô fIôp fuc frông doI," CandaIf noI. "Co
nhIôu bu a fIôc không duoc mong doI dang o phia fruoc anh. Vô
phân mình fhì fa fhich mô f ông fâu foa khoI dô chju, va nhung
buoc chân âm ap hon. Tuy nhIôn, co môf dIôu ma chung fa co fhô
cha c cha n vao Iu c nay: khI chu ng fa vô phuong nam fhì so âm
hon."
J.R.R ToIkIon 1J2
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"TôI không bIôf Ia co qua âm không," Sam Iâm bâm voI
£rodo. "Nhung fôI baf dâu nghI rang dây Ia Iu c chung fa co duoc
dây hIôu cua Ngo n Nu I Ðung Cha y va fhây duoc doan cuôI cua
Con Ðuo ng, nhu da noI. Ðâu fIôn fôI nghI rang dây Ia Sung Ðo,
hoac Ia fôn gì cu ng duoc, co fhô Ia no, cho dôn khI CImII no I ra.
Môf caI quaI ha m cof ko f voI môf fhu ngôn ngu cu a nguoI Iun!"
Nhu ng caI ban dô không mang fhoo cho fâm fri Sam chuf gì, va
moI huong frôn nhung vu ng dâf xa Ia nay mônh mông dôn nôI anh
da baf dâu mâf fInh fhâ n.
Suôf ngay ca ÐôI Ðông Hanh vân ân nau. ThInh fhoang
nhung con chIm don fôI IaI bay qua phia frôn ho, nhung khI anh
Maf TroI phia fây chIô u do Iôn fhì ho bIôn mâf vô phia nam. Ðôn
Iu c hoang hôn fhì ÐôI Ðông Hanh khoI hanh, va bây gIo fhì ho ro
Iung chu ng vô phia dông, huong vô Caradhras, nam xa fham fham
frong nhung fIa nang do nhof nhaf cuôI cu ng dang foa ra fu Maf
TroI dang bIôn mâf. Tung ngôI sao frang dang nhô Iôn frôn bâu
froI dang fôI dân.
Ðuoc Aragorn chI dân, ho dI fhoo môf con duong kha dô dI.
£rodo co vo fhich nhung gì con IaI frôn con duong cô daI, da fung
duoc fraI rông va cham soc fô f, dân fu HoIIIn cho dôn hom nu I.
Maf Trang, Iu c nay da dây fron, dang dâng Iôn fu rang nuI, va foa
ra môf a nh sang mo nhaf khIô n cho bong nhu ng vach da fro nôn
dom fhâm. NhIôu khôI da nhìn gIô ng nhu duoc Ia m bang fay, cho
du chung nam raI rac va bj huy ha I frôn nhung vung dâf ca n côI,
am dam.
Nhu ng gIo dây gIo Ianh frôI qua fruoc khI anh bình mInh
dâu fIôn Ioo Iôn, va Maf Trang fhâp dân/ £rodo nhìn Iôn bâu froI.
Thình Iình ông nhìn fhây hoac cam fhây môf bong don dang bang
qua nhu ng ngôI sao cao fif, khIôn cho chu ng nhu bIôn mâf dI rôI
IaI Ioo Iôn frong môf khoanh khac. Ong rung mình.
"Ong co fhây caI gì vua bang qua không7" ông fhì fhao voI
CandaIf, nguo I dang dI ngay phia fruoc.
"Không, nhung fa cam fhây no, cho du no Ia gì dI nu a," ông
fra IoI. "Co fhô no chang Ia gì, chI Ia môf man mây mong."
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 133
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"No dI chuyô n qua nhanh," Aragorn fhì fhâm, "frong khI
chang co gIo gì ca."
Chang co gì fIôp fhoo xay ra frong dôm do. Ðình mInh cua
buôI sang hôm sau foa sang fhâm chi con hon hôm fruoc. Nhung
không khi IaI Ianh Ioo fro IaI; va gIo da IaI dôI huo ng vô phia dông.
Ho dI fIôp frong haI dôm, Ioo han Iôn nhung châm hon bao gIo hôf
khI duo ng dI cua ho dang dân Iôn nhung ngon dôI, va nhu ng ngon
nu I dang nhô cao, gân hon va gân hon. Ðôn buôI sang fhu ba fhì
Caradhras dang nhô Iôn phia fruoc ho, môf ngon nu I không Iô,
dInh phu dây fuyôf frông nhu bac, nhung nhu ng bôn suon dôc
dung fhì fro fruI, nhuôm do nhu fhô no dang Ioang Iô mau.
Ðâu fro I co môf vo don fôI, va maf froI fhì mo nhaf. CIo bây
gIo dang fhôI xuông fu phia dông bac. CandaIf danh hoI không khi
va nhìn nguo c IaI.
"Mua dông dang gân saf sau Iung chu ng fa," ông Iang Io noI
voI Aragorn. "Nhung ngon nuI cao phuong bac frang hon bao gIo;
fuyôf dang phu xuông suo n cua chung. Ðôm nay chung fa so dôn
con duong dân Iôn Công Sung Ðo. Chu ng fa co fhô bj nhung ko
quan saf frôn con duong hop frông fhây, va bj ma quy maI phuc;
nhung fhoI fIôf co fhô Ia môf ko fhu fô haI hon bâf ky ko fhu nao.
Anh nghI sao vô con duong Iuc nay ha Aragorn7"
£rodo ngho fhây nhung fu na y, va hIôu rang CandaIf va ard
dang fIô p fuc cuôc dôI fhoaI da duoc baf dâu fruo c dây kha Iâu.
Ong ngho dây Io Iang/
"TôI không bIôf nhIôu vô con duong cua chu ng fa fu Iu c baf
dâu dôn Iu c kôf fhu c, nhu ông bIôf dây, CandaIf," Aragorn fra IoI.
"Tâf nhu ng môI nguy hIôm bIôf fruoc va không bIôf fruoc so xuâf
hIôn khI chung fa fIôp fuc. Nhung chu ng fa vân phaI fIôp fuc; vIôc
frì hoan frôn nhung con duong nu I nay không hay chuf nao.
Không co duong hom nu I bang fIôp vô huong na, cho dôn khI dôn
duoc Ðoo Rohan. TôI không fIn fuo ng con duong nay kô fu khI co
fIn fuc cua ông vô Saruman. AI bIôf Ia bây gIo nhung dâm Iây cua
nhung Chua Ngu a dang nga vô phia nao7"
J.R.R ToIkIon 1J4
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Thâf su Ia không aI bIôf ca!" CandaIf noI. "Nhung không co n
con duong nao khac fu duong hom nu I Caradhras: con duong don
fôI va bi mâf ma chu ng fa da noI dôn."
"Nhung chung fa dung noI IaI vô no nua! TôI van ông du ng
noI gì voI nhu ng nguoI kha c, cho dô n khI chac chan Ia không con
con duong nao khac."
"Chu ng fa phaI quyôf djnh fruoc khI dI fIôp," CandaIf fra IoI.
"Thô fhì chu ng fa hay cân nha c moI chuyôn frong fâm fri
mình, frong khI nhu ng nguoI khac nghI ngoI va ngu." Aragorn noI.
Ðôn buô I chIôu muôn, frong khI nhu ng nguoI khac da an
xong bua sang, CandaIf va Aragorn dI canh nhau va nhìn vô phia
Caradhras. Suon cua no bây gIo fôI fham va fang fhuong, dInh co
no Iân frong môf dam mây xam. £rodo quan saf ho, fu hoI không
bIôf bây gIo cuô c frao dôI da dân dôn dâu. KhI ho fro IaI voI ÐôI
Ðông Hanh, CandaIf noI va ông bIôf rang ho da quyôf djnh duong
dâu voI fhoI fIôf va duong nu I cao. Ong nho nhom. Ong không fhô
doan duo c con duong don fôI va bi mâf kha c Ia gì, nhung mô I Iân
nhac dôn fhì Aragorn co vo mâf fInh fhân, va £rodo Iây Iam vuI
mu ng ra ng no da duoc bo mac.
"Tu nhu ng dâu hIôu ma chung fa fhâ y gân dây," CandaIf noI,
"Ta so Ia Công Sung Ðo co fhô dang bj canh chung; va fa cu ng
nghI ngo vô fhoI fIôf nua. Tuyôf dang dôn. Chu ng fa phaI dI nhanh
hôf suc mình. Cho du nhu fhô dI nu a fhì chu ng fa phaI cân hon haI
ngay duong fruoc khI co fhô dôn duoc dInh doo. ChIôu nay so fôI
som. Chu ng fa phaI roI khoI dây ngay khI ca c anh sa n sang."
"Nôu duoc fhì fôI muô n fhôm vao môf IoI khuyôn," ÐoromIr
noI. "TôI sInh ra duoI bong cua Rang NuI Tra ng va bIô f dôI chu f vô
vIôc du hanh frôn nhu ng vung cao. Chu ng fa so gap gIa Ianh
khung khIôp, nô u không fô hon nua, fruoc khI chu ng fa xuông
duoc suon bôn kIa. ÐIôu na y so không gIup chu ng fa gIu duoc dIôu
bi mâf Ia chung fa so bj cong dôn chôf. KhI chung fa roI khoI dây,
noI chI co môf vaI cây côI va buI râm Io fho, môI chung fa nôn
mang fhoo môf bo cu I, cang Ion ca ng fôf."
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 135
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Va ÐIII cu ng co fhô mang fhoo duoc kha nhIôu, phaI không
câu fraI7" Sam noI. Con ngua Iu n nhìn anh voI vo buôn râu.
"Ðuoc Ia m," CandaIf noI. "Nhung chu ng fa không duoc du ng
dôn cu I - fru phI phaI Iua chon gIua Iua va ca I chôf."
ÐôI Ðông Hanh Ia I khoI ha nh va dI kha nhanh vao Iuc dâu;
nhung rôI con duong cua ho som fro nôn dôc dung râf kho dI.
NhIôu chô frôn con duong uôn Iuo n va dâng cao nay gân nhu bIôn
mâf, va bj chan IaI boI nhung fang da roI. Man dôm cang Iam gIa
fang vo fôI fam u am duoI nhung dam mây. Môf con gIo Ianh fhôI
cuôn Iôn fu nhung vach da. Ðôn nua dôm fhì ho Ioo Iôn duoc Iung
chung ra ng nu I vI daI. Con duong hop Iu c nay dang Iuo n xuông
duoI môf buc vach da fha ng dôc bôn fraI, phia frôn nhung suon
vach kha c nghIôf cua ngon Caradhars cao ngâf không fhô fhây
duoc frong bong fôI Io mo; phia bôn phaI Ia mô f caI vjnh fôI fam faI
noI vu ng dâf dôf ngôf sup xuông fhanh môf kho nuI sâu fham
fham. Ho mIôf maI Ioo Iôn vach da sac nho n va ngu ng IaI môf Iu c
frôn dInh cua no . £rodo cam fhây co ca I gì mô m mô m cham vao
maf mình. Ong dua fay ra va fhây môf bông fuyôf frang dang fan
ra frôn fay ao.
Ho fIôp fuc dI. Nhung fuyôf dang roI xuô ng râf nhanh, Iâp
dây ca không khi, va cuôn vao maf £rodo. Ðong fôI phu xuông
khIô n cho hình dang cua CandaIf va Aragorn ngay fruoc ông môf
haI buoc chân cung fro nôn kho ma fhây duoc.
"TôI không fhich chuyôn nay chuf nao," Sam hôn hôn ngay
sau Iung ông. "Va o môf buôI sang dop froI fhì fuyôf con châp nhân
duoc, nhung fôI fhich o frôn môf chIôc gIuo ng ôm khI no dang roI.
!oc gì caI dam fuyôf nay dôn HobfIffon nhI! Nhu ng nguoI o dây so
fhich chung Iam." Nhu ng dof fuyôf nang râf if khI xuâf hIô n o
Quân, ngoaI fru frôn nhung dông cao o phia Ðac, va chung Iuôn coI
Ia môf su kIôn fôf Ianh va Ia môf co hôI dô vuI choI. Không hobbIf
con sông nao |ngoaI ÐIIbo) con nho dôn Ðof Tuyôf Mua Ðông 1311,
khI ma nhu ng con soI frang xâm nhâp vao Quân frôn dong Sông
Ruou Ma nh bj dong bang.
J.R.R ToIkIon 1J6
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CandaIf ngu ng Ia I. Tuyôf roI day frôn mu va vaI ông; va no
da gân nhu ngâp dôn maf ca chân cua ông.
"Ðây chinh Ia dIô u ma fa dang so," ông noI. "Anh noI sao dây,
Aragorn7"
"TôI cu ng so dIôu nay," Aragorn fra IoI, "nhung không bang
nhung dIôu kha c. TôI bIôf Ia fuyôf co fhô roI, cho du Ia no if khI roI
day o mIôn na, ngoaI fru frôn nhung dInh nu I cao. Nhung chung fa
chua Iôn cao dôn fhô; chung fa vân con o râf fhâp, frong khI nhu ng
con duong fhì Iuôn Iuôn Iô fhIôn vao mua dông."
"TôI không bIôf vIôc nay co phaI Ia môf fru finh cua Ko Thu
hay không," ÐoromIr noI. "O noI fôI nguoI fa noI rang han co fhô
dIôu khIô n duoc nhu ng con bao o Rang Nu I Ðong Ðôm du ng ngay
frôn bIôn gIoI cua Mordor. Han co nhung quyôn Iuc ky Ia va co
nhIôu dông mInh."
"Tay han han Ia phaI râf daI," CImII noI, "nôu han co fhô dô
fuyôf xuông fu phuong Ða c dô gây rac rôI cho chu ng fa faI noI dây,
cach xa nhu ng ba fram dam."
"Tay han dang daI ra dây," CandaIf noI.
Trong khI ho ngu ng IaI, gIo da Iang dI, va fuyôf cung roI nho
haf dân cho dôn khI ngu ng han. Ho IaI fIôp fuc Iôn duong. Nhung
ho chua dI duoc bao xa fhì con bao IaI nôI Iôn voI môf su gIân du
moI mo . CIo rif Iôn va fuyôf fro fhanh môf con mua bang nang
haf. ÐoromIr nhanh chong fhây rang kho ma dI fIôp duoc nua. Cac
hobbIf, gân nhu gâp dôI nguoI IaI, vâf va dI doc sau nhung nguoI
cao Ion phia fruoc, nhung ro rang ho không fhô dI xa hon duoc
nua, nôu nhu fuyôf vân roI nhu vây. Chân cua £rodo nang nhu
doo chì. PIppIn Iô buoc da ng sau. Thâm chi CImII, du cu ng cap nhu
bâf ky nguoI Iun nao, cung baf dâu can nha can nhan khI Iô buoc
dI.
ÐôI Ðông Hanh chof dung IaI, nhu fhô ho vua daf duoc môf
fhoa fhuân ma không cân phaI no I IoI nao. Ho ngho nhung fIông
dông ky quaI va ng Iôn fu vung fôI quanh mình. Co vo do Ia môf caI
bây cua gIo frôn nhung kho va duong ranh frôn bu c fuong da,
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 137
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhung fIông âm fhanh va ng Iôn ngho nhu nhung fIông khoc fhan
rôn rI, nhu ng fIô ng cuoI fru Iôn dâ y man daI. Ða baf dâu roI xuông
bôn suon nuI, rif Iôn frôn dâu ho, hoac va dâp rang rac frôn con
duong phia sau ho. Cu chôc chôc ho IaI ngho fhây môf fIông dông
manh vô nghIa, nhu fhô môf khôI da Ion dang Ian xuông fu vung
cao phia frôn.
"TôI nay fhì chu ng fa không fhô nao dI fIôp nua," ÐoromIr
noI. "Cu dô aI goI no Ia gIo cu vIô c goI; do Ia nhung fIông vang vong
frong không frung; va nhu ng ho n da nay ro Ia dang nham vô phia
chung fa."
"TôI goI no Ia gIo," Aragorn noI. "Nhung dIô u na y không Iam
dIôu cho ông noI fro nôn không du ng. Co nhIôu sInh vâf ma quaI
va không fhân fhIôn frôn fhô gIo I nay chang ua fhich gì nhu ng
sInh vâf dI frôn haI chân, nhung chu ng không phaI dông bon cua
Sauron, ma chu ng co nhu ng mu c dich rIông. Môf sô sInh vâf do
con fôn faI frôn fhô gIoI Iâu hon ca han nua."
"Caradhras duoc goI Ia Ðô c Ac, va no da caI fôn xâu xa nay"
CImII no I, "fu nhIôu nam fruoc, khI nhung IoI dôn vô Sauron vân
con chua dôn duoc nhung vung dâf nay."
"Vân dô aI Ia ko fhu vao Iuc nay không quan frong, nôu nhu
chung fa không fhô chô ng IaI su fân công cua chung;" CandaIf noI.
"Nhung chung fa co fhô Iam gì dây7" PIppIn dau khô noI.
Ong dang Ia frôn Morry va £rodo, va ông dang run câ m câp.
"Hoac Ia dung IaI o dây, hoac Ia quay IuI," CandaIf noI. "ÐI
nua không co ich IoI gì. Nôu nhu fa nho du ng, fhì chI cân dI Iôn cao
chuf nua, fhì con duong nay so dân ra khoI cach da va dâm vao
môf caI môf vung Iom hop va rông o duoI day môf vach du ng daI. O
dây chu ng fa so không co gì cho chan khoI fuyôf hay da - hay bâf
ky caI gì khac ca."
"Va vIôc quay IuI cu ng không hua hon fôf Ianh gì khI bao vân
con dang nôI," Aragorn noI. "Chu ng fa so chang foI duoc noI nao
frôn con duong nay co duoc môf maI cho hon Ia ca I bu c va ch ma
chung fa dang o bôn duoI no vao Iuc nay."
J.R.R ToIkIon 1JS
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"MaI cho!" Sam Iâm bâm. "Nôu nhu dây duoc goI Ia môf caI
maI cho, fhì môf buc fuo ng va không co maI du Iam môf can nha
rôI."
Iu c nay ÐôI Ðông Hanh da cô fâp frung IaI gân bôn vach da.
No huong maf vô phia nam, va no hoI nghIông dI môf chuf o gân
day, nôn ho hy vo ng Ia no so phân nao bao vô duoc ho fruoc nhu ng
con gIo bac va nhung hon da roI. Nhung nhung con gIo xoay dang
cuôn quanh ho fu khap moI huong, va fuyôf dô xuông fu nhu ng
dam mây day dang không ngof koo IaI.
Ho fu m IaI voI nhau , dua Iung vao vach fuong. Con ngua Iu n
ÐIII kIôn nhân du ng u ru fruoc maf cac hobbIf, cho chan duoc cho
ho môf chuf, nhung rôI fuyôf roI day frôn khuyu chân cua no va
dâng cao dân. Nôu nhu không co nhu ng nguoI ban dông hanh cao
Ion hon fhì cac hobbIf so som bj chôn vu I hoa n foan.
Môf con buôn ngu khu ng khIôp dô xuông £rodo; ban fhân
ông cam fhây mình dang nhanh cho ng chìm vao môf gIâc mo âm
ap va mjf mu. Ong nghI dôn môf ngon Iua dang suoI âm nhung
ngon chân cua mình, va ông ngho fhây gIong cua ÐIIbo dang vong
khoI vu ng fôI o phia kIa Io suoI. Ðac không nghI nhIôu dô n cuôn
nhâf ky cua chau, ông noI. Chau không câ n phaI fro IaI dô bao vô
nhung con bao fuyôf vao ngay muoI haI fhang CIông!
Nhung chau muô n ngu, bac ÐIIbo a, £rodo cô gang fra IoI,
khI ông fhây mình dang chìm dân, va ông vâf va dô cô ma fInh
dây. ÐoromIr dang nâng ông Iôn khoI maf dâf da ngâp fuyô f dôn
fân cô.
"VIôc nay so dân dôn caI chôf, CandaIf a," ÐoromIr noI. "NgôI
o dây cho dôn khI fuyôf ngâp qua dâu chu ng fa so chang duo c fich
su gì. Chung fa phaI Iam gì do dô fu cu u mình."
"Ðua cho ho caI nay," CandaIf noI, Iu c fuI va Iây ra môf fuI
da, "MôI nguo I môf hop -fung nguoI frong fâf ca chung fa. No râf
quy gIa. No Ia mIruvor, môf mon fhuôc kich fhich cua ImIadrIs.
ÐIvos dua no cho fa Iuc chung fa khoI hanh. Phaf no dI."
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 139
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ngay khI £rodo vua nuôf duoc môf hop caI fhu châf Iong âm
va fhom ngaf nay, ông cam fhây môf suc manh moI dâng Iôn frong
fIm, va fình fra ng Io mo nang nô roI khoI chân fay ông. Nhung
nguo I khac cu ng fInh IaI va cam fhây môf nIôm hy vong va sInh
Iu c moI bung Iôn. Nhung fuyôf vân không gIam. No cuôn quanh ho
môI Iu c môf day, va gIo fhôI manh hon.
"Thô nôu gIo fa dôf Iua fhì sao7" ÐoromIr chof hoI. "Ðây gIo
fhì hình nhu fa phaI Iua chon gIua Iua va caI chôf rôI, CandaIf a.
Chac cha n Ia chung fa so duoc cho gIâu khoI nhung dôI maf không
fhân fhIôn khI ma fuyô f phu kin chu ng fa, nhung dIôu nay so
không gIup duoc gì cho chung fa ca ."
"Anh cu nhom Iôn môf dông Iua, nô u anh co fhô," CandaIf fra
IoI. "Nôu nhu co nhung ko quan saf nao co fhô chju dung nô I con
bao nay, fhì ho chac cha n co fhô fhây chu ng fa, du co Iua hay
không."
Thô nhung cho du ho da mang fhoo cuI va dô nhom Iua fhoo
IoI khuyôn cua ÐoromIr, fhì nhu ng ky nang nhon Iu a cua nguoI
ÐIvos hay fhâm chi Ia cua NguoI Iu n cung không fhô nao gIu duoc
Iua gIua con gIo Iôc xoay hoac nhon no Iôn frôn nhu ng mon nhIôn
IIôu âm uof. Cuô I cung fhì CandaIf mIôn cuong gIup ho môf fay.
Ong nha f Iôn môf bo cuI va gIo Iôn cao môf Iuc, rôI voI môf câu
mônh Iô nh, naur an ondraIfh ammon! ông fhoc dâu cây quyôn
fruong cua mình vao gIu a chu ng. Ngay fuc khac môf ngon Iua
xanh va Iu c ban phuf ra, rôI dam cu I bung Iua va bôc khoI phu
phu.
"Nôu nhu co aI do dang quan saf, fhì if nhâf fa da ra maf voI
ho," ông noI. "Nhung dâu hIô u cu a vIôc CandaIf dang o dây da
duoc fa vIôf Iôn va fâf ca moI aI fu RIvondoII cho dôn nguong
AnduIn dôu co fhô doc duo c no."
Nhung ÐôI Ðông Hanh không co n quan fâm gì dôn nhung ko
quan saf hay nhu ng dôI maf không fhân fhIôn nua. TIm ho bung
Iôn khI IaI fhây anh sang Iua hông. CuI chay riu rif, va cho du
fuyôf rif Iôn quanh no, va môf vung fuyôf fan dang Ian ra duoI
chân ho, ho vân vuI vo ho fay mình Iôn Iua. Ho dung dây, fao
J.R.R ToIkIon 140
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhanh môf vong fron nhu fhô dang nhay mua va fhôI Iua. Môf
Iuông sang do soI sang nhung khuôn maf môf moI va Io Iang cua
ho; va man dôm phia sau ho frông gIông nhu môf buc fuong.
Nhung cuI chay râf nhanh, va fuyôf vân cu fIôp fuc roI.
Iua fan dân, va bo cuI cuôI cu ng da duoc no m vao ngon Iua.
"Ðôm dang fan dân," Aragorn noI. "Ðình mInh không con xa
nua."
"Nôu nhu co duo c môf bình mInh nao co fhô xuyôn qua duoc
nhung dam mây nay," CImII noI.
ÐoromIr buoc ra khoI vong fron va nhìn cham cham vao man
don. £rodo môf moI nhìn vao nhu ng dom Io Io I IuI fan vân con foa
frang mô f Iuc frong ngo n Iua dang fan dân; nhung rôI ông không
con fhây gì vô dâ u hIôu cua chu ng nua. RôI fhình Iình con buôn
ngu IaI bao phu quanh ông, ông nhân ra rang gIo fhâf su dang
Iang dân, va nhung bông fuyôf ca ng Iuc cang Io n va fhu hon. Môf
fhu anh sang Io mo dang râf châm chap dân foa ra. CuôI cu ng fhì
fuyôf ngung han.
KhI anh sang fro nôn manh hon fhì no soI ro ca môf fhô gIoI
Im Iang chôf cho c. Ðôn duoI ho Ia nhung caI go frang, nhu ng maI
vom va nhung vuc sâu không hình dang cung bIô n mâf bôn duoI
con duong ma ho dang dang frình; nhung dô sâu cua chung bj cho
gIâu frong nhung dam mây không Iô nang nô dang do doa phu
fuyôf.
CImII nhìn Iôn va Iac dâu. "Caradhras không fha fhu cho
chung fa," ông noI. "No so fIôp fuc nom fuyôf xuông chu ng fa, nôu
chung fa fIôp fuc dI. Chung fa quay xuông fro IaI ca ng som cang
fôf."
Tâf ca dôu dông y dIôu nay, nhung vIôc ruf IuI cua ho râf kho
khan. VIôc nay ro Ia bâf kha. ChI cach khoI dam fan fro cua ngon
Iua, fuyôf da phu day dôn vaI foof, cao hon dâu cu a cac hobbIf; gIo
da cao xoI va vun no fhanh môf dong chay Ion huong vô vach da.
"Nôu CandaIf dI fruoc chung fa voI môf ngon Iua sang, ông
ây co fhô Iam fuyôf fan chay fao fhanh môf con duong cho chung
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 141
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fa," IogoIas noI. Con bao không Iam cho chang qua Io Iang, va
chang Ia nguo I duy nhâf frong ÐôI Ðông Ha nh vâ n con fInh fri.
"Nôu nhung nguoI ÐIvos co fhô bay qua nhu ng dInh nu I, ho
co fhô dom Maf TroI vô d cu u chu ng fa," CandaIf fra IoI. "Nhung
fa cân co caI gì do dô dôf. Ta không fhô dôf fuyôf duoc."
"Ðuoc," ÐoromIr noI, "nôu nhu nhu ng caI dâu da fhâf baI, fhì
nhung fhân mình phaI Ia m vIôc fhôI, o xu fôI nguo I fa noI nhu vây.
NguoI manh nhâf frong sô chung fa phaI fìm môf con duong. Xom
nao! Cho du fâf ca moI noI da phu dây fuyôf, nhu ng con duong
chung fa ây, khI chu ng fa dI Iôn, vô huong nhu ng va ch da o dang
xa kIa. Ðo Ia dIôm dâu fIôn ma fuyôf baf dâu do nang xuông chung
fa. Nôu chu ng fa co fhô dôn duoc dIô m do, fhì co fhô moI vIô c so dô
hon. No không xa qua haI fram fhuoc dâu, fôI doan vây."
"Vây chu ng fa hay mo duong dôn do, anh va fôI!" Aragorn
noI.
Aragorn Ia nguoI cao nhâf frong ÐôI Ðô ng Hanh, nhung
ÐoromIr, chang kom mây ông vô chIôu cao, IaI vam vo va nang cân
hon. Ong mo duong, va Aragorn dI sau. Ho châm chap fIôn buoc,
va nhanh chong môf Iu. O mô f sô chô fuyô f moc cao dôn fân ngu c,
va ÐoromIr fhuo ng phaI boI hoac dao boI bang dôI fay Iuc Iuong
cua ông hon Ia dI bô.
IogoIas quan saf ho môf Iuc voI nu cuoI frôn môI, rô I cha ng
quay vô phia nhu ng nguoI khac. "NguoI manh nhâf phaI mo duong
u7 Nhung fôI cho rang fhô nay: cu dô nguoI fho cay cay bua, nhung
hay cho n môf con raI ca dô boI, va dô chay nho nhang frôn co, frôn
Ia va frôn fuyôf - fhì hay chon môf nguo I ÐIf."
Chang noI fhô va nho nha ng fIôn foI, va £rodo nhu chof nhân
ra Iân dâ u fIôn, cho du ông da bIôf dIôu nay fu Iâu, rang nguo I ÐIf
nay không mang gIay ông, ma chI mang môf dôI gIay nho, nhu
chang vân Iuôn Iuôn Iam nhu fhô, va buoc chân cua chang In dâu
râf if frôn fuyôf frang.
"Tam bIôf!" chang noI voI CandaIf. "TôI dI fìm Maf TroI dây!"
RôI chang chay vuf dI, nho nhang nhu fhô dang chay frôn caf
J.R.R ToIkIon 142
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cu ng, va chang nhanh chong vuof qua nhu ng nguoI dang Iao dông
vâf va kIa, cha ng vây fay khI vuof qua ho, chay vuf ra xa dam va
bIôn mâf quanh nhu ng nhung nga ro da.
Nhu ng nguoI khac ngôI Ia I bôn nhau cho doI, quan saf cho
dôn khI ÐoromIr va Aragorn fhu nho IaI dân nhu nhung dôm don
frôn nô n frang. CuôI cung rôI ho cu ng bIôn khoI fâm maf. Tho I
gIan frôI dI. Mây day dân, va Iuc nay vaI bông fuyôf da IaI roI
xuông.
Khoang môf gIo da frôI qua, cho du no co vo nhu Iâu hon
nhIôu, va cuôI cu ng ho fhây IogoIas fro IaI. Cu ng Iu c do ÐoromIr
va Aragorn cu ng xuâf hIô n o nga ro xa dang sau chang, va dang
mIôf maI Ioo Iôn vach da.
"O," IogoIas kôu Iôn khI chang chay dôn, "fôI không mang
Maf Tro I vô. No dang o nhu ng canh dông xanh o phia Nam, va môf
if vong fuyôf frôn ngon dôI Sung Ðo so không anh huong gì nhIôu
dôn no. Nhung fôI mang vô dây môf fIa hy vong cho nhu ng aI
fuyôf vong vì phaI dI bô. Co môf Iuông fuyôf duoc fao ra boI cuon
gIo manh nhâf, va Nhu ng Con NguoI Manh Mo cua chu ng fa gân
nhu bj chôn vuI frong do. Ho da fuyôf vong, cho dô n khI fôI quay
IaI va no I voI ho rang Iuô ng fuyôf ây chang rông hon mây so voI
môf buc fuong. O phia bôn kIa fuyô f fhình Iình gIa m dI, va o phia
xa hon nua fhì no cha ng khac gì môf fâm khan fra I gIuo ng frang
ôm aI phu Iôn nhung ngo n chân hobbIf."
"A, dung nhu fôI da noI," CImII cau nhau. "Ðo không phaI Ia
môf con bao fhuo ng. Ðo Ia môf fro cua Caradhras. No không fhich
nguo I ÐIvos va NguoI Iun, va no da xua Ia n gIo do xuông dô ngan
không cho chu ng fa frôn fhoaf."
"Nhung vuI fhay rang Caradhras cua ông quôn ra ng bôn ông
con co con nguoI," ÐoromIr noI, ông vua hIôn ra fro IaI. "Va Ia
nhu ng nguoI Con NguoI gan da nu a, nôu nhu fôI co fhô noI fhô;
cho du nhu ng nguoI nho nhang hon voI nhung caI maI co fhô phuc
vu ông fô f hon. Chung fa da vach môf con duong qua Iuông gIo, va
fâf ca nhu ng aI o dây không fhô chay nho nhang nhung nguoI
ÐIvos nôn bIôf on vô dIôu do."
CH!A TÐ C!A NH!NC CHIÐC NHÂN 143
hffp://obooks.vdcmodIa.com
"Nhung Iam sao ma chung fa xuông do, fhâm chi nôu nhu
ông da caf ngang duoc Iuô ng gIo7" PIppIn noI Iôn suy nghI cu a fâf
ca cac hobbIf.
"Hay hy vong!" ÐoromIr noI. "TôI râf môf, nhung fôI vân con
suc Iu c, va Aragorn cung vây. Chu ng fôI so mang nhung nguoI nho
nay dI. Nhu ng nguoI kha c fhì cha c chan co fhô Iô buoc frôn con
duong phia sau chung fôI. ÐI nao, fhua Thâ y PorogrIn! TôI so baf
dâu voI ngaI."
Ong nâng nguoI hobbIf Iôn. "Ðam vao Iung fôI! TôI so cân
dung dô n fay mình," ông noI va buoc vô phia fruoc. Aragorn cong
fhoo Morry dI phia sau. PIppIn su ng sôf fruoc su c manh cua ông,
quan saf con duo ng ma ông da mo ra voI không gì khac hon ngoaI
nhung ca nh fay Iuc Iuo ng cua mình. Thâm chi ngay vao Iuc nay,
khI dang ngâp frong fuyô f, ông vâ n khoI rông môf IôI mo n cho
nhung nguoI kha c dI fhoo, fuyôf ro ra khI ông buoc dI.
CuôI cu ng ho dôn dong fuyôf. No chay bang ngang con duong
nu I nhu môf buc fuong dô c dôf ngô f moc ra, va dInh cua no, sac
canh nhu dô duoc gof bang dao, dôc Iôn cao gâp dôI chIôu cao cua
ÐoromIr fu phia sau, nhung môf con duo ng da duoc dao ra gIua no,
vong Iôn va ha xuông nhu môf chIôc câu. Morry va PIppIn duoc daf
xuông o phia bôn kIa, va ho cung voI IogoIas ngô I nghI frong khI
doI ÐôI Ðông Hanh dôn.
Sau môf Iu c ÐoromIr quay IaI dô cong Sam dI. O dang sau IôI
mon hop nhung Iuc nay da dô dI Ia CandaIf, dân fhoo ÐIII voI
CImII vaf voo gIua dam ha nh Iy. ÐI cuôI cung Ia Aragorn cong fhoo
£rodo. Ho bang qua IôI mon, nhung £rodo kho ma cam fhây duoc
nôn dâf khI ma nhu ng hon da dang ì âm Ian xuô ng fruof dI frôn
fuyôf. Tuyôf fo ra khIôn ÐôI Ðông Hanh râf kho quan saf duoc
chung quanh khI ho nop quanh va ch da, va khI moI fhu da ro fro
IaI fhì ho fhây con duong da bj chan IaI fu phia sau.
"Ðu rôI, du rôI!" CImII kôu Iôn. "Chu ng fa nôn kho I hanh
cang nhanh ca ng fôf!" Va fhâf su duong nhu do Ia don cuôI cung
ma ngo n nu I hIô m dôc dang fung ra, nhu fhô Caradhras da haI
Iong va cho ra ng nhung ko xâm nhâp da bj danh baI va so không
J.R.R ToIkIon 144
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dam quay IaI. Mô I do doa cua fuyôf da hôf; mây baf dâu fan dI va
anh sang IaI fraI rông.
Ðu ng nhu IogoIas da fhuâf IaI, ho fhây ra ng fuyôf baf dâu
nông dâ n khI ho dI xuông, dôn nôI fhâm chi cac hobbIf cu ng da co
fhô fu dI. RôI ho IaI som dung frôn môf maf fhôm bang pha ng frôn
dInh cua môf vach dôc noI ho da ca m fhây duoc nhung bông fuyôf
dâu fIôn vao dôm fruoc.
Iu c nay da sang han. Ho nhìn vô nhung vung dâf fhâp hon o
phia fây fu frôn cao. Vung dâf hôn dôn xa xa nam duoI chân nuI
chinh Ia caI fhung Iu ng ma ho da baf dâu Ioo vao duong doo.
Chân £rodo dau nhuc. Ong Ianh dôn fân xuong va doI ngâu;
dâu ông ong ong khI ông nghI dô n chang duong dau khô daI dang
dac dân xuông dô I. Nhu ng dôm don Ioo Iôn fruoc maf ông. Ong duI
maf, nhung nhung dôm don vân con do. O xa xa phia duo I ông,
nhung vâ n con cao hon nhu ng chân dôI fhâp phia duoI, nhung dôm
don dang Iuon quanh không khi.
"IaI nhu ng con chIm!" Aragorn noI, chI xuô ng.
"Ðây gIo fhì không fhô Iam gì duoc," CandaIf noI. "Cho du
chung Ia fôf hay xâu, hay không IIôn quan gì dôn chu ng fa, fhì
chung fa cung phaI dI xuô ng ngay. Chu ng fa so không do I o Iung
chung Caradhras cho môf dôm khac!"
Môf con gIo Ianh fhôI fhôc xuông phia sau ho, khI ho quay
Iung vô phia Công Sung Ðo, va môf nhoc Iô buoc xuông. Caradhras
da danh baI ho.