ThuyÕt minh hÖ thèng ®iÖn vµ chiÕu s¸ng

I. HiÖn tr¹ng nguån cÊp ®iÖn:
a. Nguån ®iÖn.
- Nguån ®iÖn cÊp cho khu Xa La hiÖn nay lµ tr¹m 220/110/35/6kv Ba
La, th«ng qua líi 35kv vµ 6kv cña thÞ x· Hµ §«ng. Tr¹m n»m c¸ch xa
khu Xa La kho¶ng 5km vÒ phÝa T©y- B¾c.
b. Líi ®iÖn.
- Líi 35kV: Tõ tr¹m 110kV Ba La cã tuyÕn 35kV cÊp ®iÖn cho khu vùc
phÝa B¾c ®êng 6 (®o¹n qua thÞ x· Hµ §«ng). §êng d©y nµy c¾t chÐo
qua x· V¹n Phóc.
- Líi 6kV : Tõ tr¹m 110kV Ba La cã tuyÕn 6kv ®i däc theo quèc lé 6,
quèc lé 430 cÊp ®iÖn cho thÞ x· Hµ §«ng trong ®è cã x· V¹n Phóc.
PhÝa B¾c x· cã 1 tuyÕn 6kV trªn quèc lé 430 vµo vµ 1 tr¹m 6/0,4KV 180KVA ®Æt ngay trªn hÌ phÝa §«ng quèc lé 430.
- Khu vùc lËp quy ho¹ch chi tiÕt hiÖn nay lµ b·i ®Êt trèng cha ®îc cÊp
®iÖn.
- C¸c tuyÕn ®êng d©y cÊp ®iÖn trung thÕ ph©n phèi ®i gÇn khu vùc
sÏ ®îc n©ng cÊp ®iÖn ¸p lªn 22kV.
- ViÖc cung cÊp ®iÖn cho khu vùc lËp quy ho¹ch chi tiÕt rÊt thuËn lîi.
ChØ tiªu cung cÊp ®iÖn:
Nhµ biÖt thù:
Nhµ chung c vµ liÒn kÒ:

5KW/hé
0,7KW/ngêi

C«ng tr×nh c«ng céng, dÞch vô th¬ng m¹i:

20-50W/m2 sµn

C«ng tr×nh v¨n ho¸, hµnh chÝnh, y tÕ, bu ®iÖn:

50W/m2 sµn

Trêng häc:

90W/häc sinh

Nhµ trÎ:

150W / ch¸u

ChiÕu s¸ng khu c©y xanh, TDTT:
ChiÕu s¸ng ®êng réng:

0,7 W/m2
1,2W/m2

-

D©n sè ®Õn n¨m 2020 sÏ ®¶m b¶o søc chøa kho¶ng 7600 d©n.

-

§¶m b¶o c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng x· héi vµ HTKT cho khu vùc nhµ ë víi
sè d©n nh trªn.

-

C¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt ®îc tÝnh to¸n vµ lùa chän theo c¸c tiªu
chuÈn vµ quy ph¹m cña Nhµ níc, ®¶m b¶o ®« thÞ tiªu chuÈn lo¹i I.

C¸c tr¹m biÕn ¸p. thiÕt kÕ s¬ bé c¸c tuyÕn c¸p ngÇm 22kV tõ ®iÓm ®Êu trong buång trung thÕ cña tr¹m trung gian dù kiÕn x©y dùng trong ranh giíi nghiªn cøu quy ho¹ch ®Õn buång trung thÕ cña tr¹m trung gian 110kV Hµ ®«ng. m¹ng h¹ thÕ 0.4kV vµ HÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng ngoµi nhµ: 1.22/0.Tiªu chuÈn thiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o ®êng. . qu¶ng trêng ®« thÞ : TC XDVN 259:2001 cña Bé x©y dùng ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 28/2001/Q§-BXD. M¹ng h¹ thÕ 0.NghÞ ®Þnh sè 54/1999/N§-CP ngµy 8 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc b¶o vÖ an toµn líi ®iÖn cao ¸p. II. cÊp ®iÖn.cã c«ng suÊt ®Æt 1x1000KVA. c¸c tr¹m biÕn ¸p tõ sè 1 ®Õn sè 5 . 2x750KVA. . Néi dung thiÕt kÕ vµ giíi h¹n cña Dù ¸n: Kh¶o s¸t. 2.C¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña C«ng ty ®iÖn lùc trong c«ng t¸c qu¶n lý vËn hµnh vµ kinh doanh b¸n ®iÖn.a. 11-TCN-20-2006 do Bé §iÖn lùc ban hµnh n¨m 2001 vµ 2006. ngµy 13/11/2001. tho¸t níc.4kV ®Æt trong khu quy ho¹ch.4KV vµ hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng ngoµi nhµ. vÖ sinh m«i trêng vµ cao ®é nÒn thèng nhÊt víi quy ho¹ch chung thÞ x· Hµ §«ng ®· ®îc phª duyÖt. Quy ho¹ch hÖ thèng cÊp ®iÖn : PhÇn nµy bao gåm : PhÇn tuyÕn c¸p ngÇm 22kV. 1x630KVA. ®êng phè. 2. Sè liÖu chung: Tiªu chuÈn kü thuËt cña Dù ¸n: -Dù ¸n ®îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn ViÖt nam ®îc quy ®Þnh trong Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn : 11-TCN-19-2006. ThuyÕt minh thiÕt kÕ. 1x400KVA . T«n träng c¸c dù ¸n ®· ®îc phª duyÖt. Giíi thiÖu c¸c tr¹m biÕn ¸p: . .- C¸c hÖ thèng cÊp níc.

0 1085.2 44 93 149 44 93 153 92 111 96 700 700 700 700 700 700 700 700 700 (W/ng­ êi) (W/ng­ êi) (W/ng­ êi) (W/ng­ êi) (W/ng­ êi) (W/ng­ êi) (W/ng­ êi) (W/ng­ êi) (W/ng­ êi) 31.4 433.6 4118.6 31.4 2. T4-1x400kVA.4 4713.4 107.2 1.8 17441.6 94.4 2.4 443 123 489 244 193 885 600 700 700 700 700 700 700 700 (W/ng­ êi) (W/ng­ êi) (W/ng­ êi) (W/ng­ êi) (W/ng­ êi) (W/ng­ êi) (W/ng­ êi) 309.4 7468.4 7646.2 1.7 65 82 21 202 33 18 1 (W/m2) (W/m2) (W/m2) (W/m2) (W/m2) (W/m2) 7626 63.9 1357 598 356 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2214 4670.0 64.7 45.1 1217.0 65.8 74.2 18014.0 65.4 2.0 17. c© y xanh.0 342.2 271 75 300 149 118 542 368 3 2 2 3 2 2132. T3-1x560kVA.9 54.2 0.2 44.7 0.8 2214 4670.9 35 20 20 20 30 5 (W/m2) 74.2 239.8 1.9 Víi C«ng suÊt tÝnh to¸n lµ S=4576.3kVA sÏ ®Æt 06 tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt ®Æt : T1-1x1000kVA.3 11548. Tr¹m T6 sÏ ®îc l¾p ®Æt sau.4 4576. T2-2x750kVA.2 1.1 77.7kW.2 0.7 119.3 24.9 44.9 27 57 91 27 57 94 56 68 59 3 3 3 3 3 3 3 13279. T6-1x560kVA. B¶ng thèng kª c¸c chØtiªu kinh tÕkÜthuËt ( KHU NHµ ë XA LA ) STT I 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 II 1 2 3 3 4 5 III 1 Tªnlo¹i ® Êt DiÖntÝ ch m2 § Êt ë 90062 § ÊtXDnhàcaot ?ng 16353 CT1 9992 CT2 3988 CT3 2373 § ÊtXDbiÖ tthù 36501 BT1 1845 3892 BT2 6224 BT3 1845 BT4 3892 BT5 BT6 6372 BT7 3814 BT8 4629 BT9 3988 § ÊtXDnhµëthÊptÇng 37208 TT1 5533 1536 TT2 6116 TT3 3051 TT4 2408 TT5 TT6 11058 TT7 7506 § Êt xd c«ng t r × nh c«ng céng 1777 § Êt XD TT th­ ¬ng m¹i 6733 § Êt XD nhµtrÎ 1 1739 § Êt XD nhµtrÎ 2 9624 § Êt XD tr­ êng häc 1382 § Êt XD nhµv¨n ho¸ 4200 § Êt XD b·i ® ç xe § Êt xd h¹ t Çng kü t huËt § Êt GT. C¸c tr¹m cã s¬ ®å nèi ®iÖn m¹ch vßng gåm cã hai c¸p ®Õn : mét ®Çu c¸p ®Õn ®êng d©y ®· cã.8 29311. khi c¸c khu gi·n d©n ®· qui ho¹ch.4 683. C«ng suÊt m¸y biÕn ¸p cÇn ®Æt trong khu quy ho¹ch cã dung lîng tæng céng lµ: Stt = Pn 2 4118 . s© n b·i 63182 Tæng céng 176960 TCTB DiÖ ntÝ ch sµn HÖsè SD§ Sèng­êi ChØtiªucÊp® iÖ n ChØtiªu § ¬nvÞ C«ng suÊt® Æ t(KW) C«ngsuÊt TÝ nhto¸n(KW) C«ngsuÊt TÝ nhto¸n(KVA) 19 21 21 66446.3 231.4 2.0 52.6 1.7 5148 Tæng c«ng suÊt tÝnh to¸n cho toµn bé khu vùc trªn thanh c¸i 22kV lµ: 4118.2 66. Trong giai ®o¹n tÝnh tãan qui m« nµy chØ tÝnh trong ph¹m vi qui ho¹ch ®ît nµy.3 21.35 7.2 3686.4 2.4 46.9 134.2 21.7 26.9 60.3kVA Cos φ 0. B¶ng tÝnh tãan nhu cÇu phô t¶i tiªu thô ®iÖn díi ®©y ®îc tÝnh cho toµn bé khu qi ho¹ch. ®¶m b¶o yªu cÇu cung cÊp ®iÖn. Nhu cÇu tiªu thô ®iÖn cho khu vùc hoµn toµn lµ phô t¶i d©n dông.4 2.7 1.2 1.4 5779.2 1.7 45.2 55 3242.8 86.6 94.8 73.4 7322.6 6.4 2.2 1.2 1.Do yªu cÇu sö dông ®iÖn trong c¸c hé gia ®×nh vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ®ang dù kiÕn x©y dùng trong khu Quy ho¹ch.0 21.9 407. T5-1x400kVA.4 104.8 1243. mét ®Çu c¸p chê t¹i khu vùc tr¹m .2 26539.8 284. kh«ng cã phô t¶i c«ng nghiÖp nªn hÖ sè c«ng suÊt t¬ng ®èi cao.4 14678.65 7.2 1.2 420.5 170.5 294.8 5554.0 161.1 14. HiÖn nay x©y dùng tríc c¸c tr¹m tõ T1 ®Õn T5 (xem b¶n vÏ).8 67.3 478.8 619.7 = = 4576 .3 216.0 37.35 2215 977 581 700 700 700 (W/ng­ êi) (W/ng­ êi) (W/ng­ êi) 1550.8 4785. ta tiÕn hµnh kh¶o s¸t vµ tÝnh to¸n c«ng suÊt ®Æt cña c¸c Hé phô t¶i.

ch÷a ch¸y. M¸y biÕn ¸p vµ c¸c ®êng c¸p ®îc b¶o vÖ chèng qu¸ t¶i vµ ng¾n m¹ch b»ng cÇu dao phô t¶i + cÇu ch× 24kV vµ APTOMAT phÝa h¹ ¸p. 2. cø nh thÕ c¸p vµo vµ ra khái tr¹m biÕn ¸p sè 5 råi ®Êu m¹ch vßng vµo ®êng d©y 22kV ch¹y qua khu quy ho¹ch cã ®Êu vµo hµm díi cña cÇu dao phô t¶i ®Çu c¸p 24kV trong tñ cao thÕ 24kV t¹i TBA 110/22kV Hµ ®«ng. Quy c¸ch dù kiÕn r¶i c¸p: . råi ra khái tr¹m biÕn ¸p sè 1 tõ ®ã tuyÕn ®i däc vØa hÌ råi vµo tñ cÇu dao phô t¶i trong tr¹m biÕn ¸p sè 2. Tr¹m ®îc thiÕt kÕ ®Æt trong nhµ hoµn toµn (hoÆc Tr¹m hîp bé kiÓu Kios). Nguån ®i tõ sø h¹ thÕ ®Õn tñ h¹ thÕ ®Æt trong buång h¹ thÕ ( Phßng Kü thuËt ®iÖn) theo thang c¸p phÝa ®èi diÖn víi c¸p trung thÕ qua m¸y biÕn ¸p. dïng c¸p Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-24kV.b. TuyÕn c¸p ngÇm 22kV ®Õn c¸c tr¹m: TuyÕn c¸p ngÇm cÊp ®iÖn cho tr¹m biÕn ¸p sè 1 ®Õn sè 5 sÏ ®îc ®Êu vµo hµm díi cña cÇu dao phô t¶i ®Çu c¸p 24kV trong tñ cao thÕ 24kV t¹i TBA trung gian 110/22kV trong khu vùc quy ho¹ch råi nèi vµo ®êng d©y 22kV ch¹y qua khu quy ho¹ch cã ®Êu vµo hµm díi cña cÇu dao phô t¶i ®Çu c¸p 24kV trong tñ cao thÕ 24kV t¹i TBA 110/22kV Hµ ®«ng.3x240mm2 cã ®Æc tÝnh chèng thÊm däc. M« t¶ ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh tuyÕn c¸p: Nguån ®i: Tõ tñ cÇu dao phô t¶i trong tr¹m biÕn ¸p sè 1 tuyÕn c¸p ®îc ®i ngÇm trùc tiÕp trong ®Êt cã líi b¸o hiÖu c¸p. Toµn bé m¸y biÕn ¸p vµ thiÕt bÞ ph©n phèi cao thÕ ®îc ®Æt trong buång cao thÕ vµ rÊt thuËn tiÖn cho viÖc vËn hµnh vµ qu¶n lý còng nh ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ phßng ch¸y. ChiÒu dµi tuyÕn lµ 2500m (500m c¸p sÏ ®îc tÝnh tiÕp khi l¾p ®Æt tr¹m T6).110/22kV sÏ ®îc x©y dùng gÇn khu vùc.

+ Tr¹m biÕn ¸p 22/0. 2. PhÝa trªn vµ díi c¸p r¶i 1 líp c¸t ®en. mãng nhµ. kho¶ng c¸ch gi÷a th©n hép nèi ®Õn c¸p gÇn nhÊt ph¶i ≥ 0. + Tr¹m biÕn ¸p 22/0. TiÕp ®ã r¶i 1 líp ®Êt mÞn (líi Nilon b¸o hiÖu c¸p cã thÓ r¶i thªm). ®êng «t« ®îc luån trong èng thÐp Φ 150. + Tr¹m biÕn ¸p 22/0.5m.25m.C¸p trung thÕ dïng c¸p Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-24kV. . + Tr¹m biÕn ¸p 22/0.T¹i c¸c vÞ trÝ ®Æt hép nèi c¸p.c.C¸p ®i qua gèc c©y ®îc luån trong cèng bª t«ng hai m¶nh Φ 200.8m ®Õn -1m.25m. C¸p ®iÖn lùc ®i song song víi c¸p th«ng tin ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch theo chiÒu ngang lµ ≥ 0.4KV – T1-1x1000KVA: 1 Tr¹m. C¸c biÖn ph¸p xö lý kü thuËt: .3x240mm2.4KV – T3-1x630KVA: 1 Tr¹m.4KV – T4-1x400KVA: 1 Tr¹m. .4KV – T5-1x400KVA: 1 Tr¹m.4KV – T2-2x750KVA: 1 Tr¹m. Trªn c¸t r¶i 1 líp g¹ch chØ b¶o vÖ c¬ häc cho tuyÕn c¸p víi mËt ®é 18 viªn/m chiÒu dµi ®èi víi tuyÕn c¸p cã hai sîi ®i song song.C¸p cã kho¶ng c¸ch ngang tíi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ≥ 1m.C¸p giao chÐo víi c¸p th«ng tin ph¶i ®Æt díi vµ c¸ch 0. . . Trªn cïng phñ ®Êt tù nhiªn vµ l¸t g¹ch vØa hÌ b¸o hiÖu c¸p. vµ 9 viªn/m chiÒu dµi ®èi víi tuyÕn c¸p cã 1 sîi. .C¸p ®îc ch«n trùc tiÕp trong r·nh c¸p s©u -0.C¸p vît qua cæng.Hai c¸p ®iÖn ®i song song víi nhau ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch c¸ch nhau ≥ 0. Quy c¸ch vËt liÖu tuyÕn c¸p: .5m. . VÒ hai phÝa cña hép nèi ®Æt dù phßng mçi phÝa 1m c¸p. Tr¹m biÕn ¸p hîp bé kiÓu Kios: Trong khu quy ho¹ch cÇn x©y dùng c¸c Tr¹m biÕn ¸p sau: + Tr¹m biÕn ¸p 22/0.

Tõ cÇu dao phô t¶i. c¸p ®îc ®i trªn thang c¸p cã c¸c bu l«ng g¾n s¸t trÇn. cÇu ch× 24kV .4KV – T6-1x630KVA: 1 Tr¹m (sÏ ®îc x©y dùng sau) S¬ ®å nèi ®iÖn chÝnh: * PhÝa cao ¸p: Gåm 01 tñ cao thÕ Ringmain unit trän bé RMU 24KV-630A (TÝnh to¸n vµ dù trï kinh phÝ theo thiÕt bÞ h·ng SCHNEIDER ELECTRIC cña Ph¸p.1x240 (mm2 ). Tñ ®ãn hai ®êng c¸p nguån ®Õn (lé thø nhÊt tõ tr¹m biÕn ¸p sè tríc nã vµ lé thø hai tõ tr¹m biÕn ¸p sè sau nã. NhiÖt ®é trung b×nh h»ng ngµy vËn hµnh: 300 oC §iÖn ¸p xung thÝ nghiÖm: 125kV §iÖn ¸p tÇn sè c«ng nghiÖp: 50kV * PhÝa h¹ ¸p: . M¸y biÕn ¸p: C¸c ®Æc tÝnh kü thuËt c¬ b¶n cña m¸y biÕn ¸p nh sau: C«ng suÊt m¸y: 400kVA -630kVA -750kVA -1000kVA §iÖn ¸p: lo¹i cã 2 cÊp ®iÖn ¸p 22± 2x2.+ Tr¹m biÕn ¸p 22/0. Trong tñ gåm cã: + 2 CÇu dao phô t¶i ®Çu c¸p 24kV-630A( Mét lé ®i tr¹m biÕn ¸p sè sau nã) + 1 CÇu dao phô t¶i m¸y biÕn ¸p 24kV-200A.C¸p h¹ thÕ tõ m¸y biÕn ¸p tíi APTOMAT tæng h¹ thÕ sö dông lo¹i c¸p lâi ®ång XLPE/PVC/DSTA/PVC 1x150 . 25A.10A. cÇu ch× t¹i tñ trän bé cao thÕ RMU sang cùc cao thÕ m¸y biÕn ¸p dïng c¸p kh« 24kV lo¹i XLPE/PVC/Cu 3x240 mm2. 16A.4kV Tæ nèi d©y: Dyn-11 Lo¹i m¸y: lµm m¸t b»ng dÇu. dïng hép ®Çu c¸p trong nhµ cho lo¹i c¸p 24kV-3x240 mm2. ghÐp ®«i.5%/0. ghÐp ba. Trung tÝnh m¸y biÕn ¸p ®îc ®Êu vµo hÖ thèng tiÕp ®Þa tr¹m b»ng d©y ®ång mÒm nhiÒu sîi M-50. .

§Ó ®Õm ®iÖn cho c¸c Tr¹m biÕn ¸p trong khu quy ho¹ch. ghÐp ®«i hoÆc ghÐp ba. 0÷ 1600A cÊp chÝnh x¸c 0. 1000/5A vµ 1600/5A cho mçi m¸y biÕn ¸p.5 nèi víi 3 biÕn . Liªn hÖ tõ cùc h¹ thÕ cña m¸y biÕn ¸p ®Õn tñ h¹ thÕ b»ng c¸p 1KV XLPE/PVC/DSTA/PVC .Tñ h¹ thÕ ®îc chÕ t¹o trän bé víi 01 APTOMAT 500A . bao gåm: 01 c«ng t¬ 3 pha h÷u c«ng. t¹i tñ h¹ thÕ tæng bè trÝ 01 hÖ thèng ®Õm ®iÖn ®îc ®Æt trong mét ng¨n chèng tæn thÊt t¹i buång h¹ thÕ.Tñ cao thÕ ®Æt t¹i phßng riªng biÖt ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý mua b¸n ®iÖn do ë ®©y cã ®ång hå ®o ®Õm ®iÖn n¨ng do §iÖn lùc qu¶n lý. . Thanh gãp cho tiÕp ®Þa tr¹m ®îc ®Æt tËp trung vµo hép thanh gãp tiÕp ®Þa trong phßng tr¹m biÕn ¸p. 01 c«ng t¬ 3 pha v« c«ng cã cÊp chÝnh x¸c 1 vµ ®îc nèi víi 3 m¸y biÕn dßng ®Õm ®iÖn 500/5A.1x150 1x240mm2 ruét ®ång.§Ó theo dâi phô t¶i tæng 3 pha cña m¸y biÕn ¸p t¹i tñ h¹ thÕ tæng ®Æt 3 ®ång hå Am-pe 0÷ 500A. CÊp ®iÖn tõ tñ cao thÕ sang m¸y biÕn ¸p dïng c¸p ®ång tiÕt diÖn XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x240mm2 lo¹i 24kV. §o ®Õm vµ b¶o vÖ: .630A-1000A1250A vµ hÖ thèng ®o lêng b¶o vÖ.. C¸c ®Æc tÝnh kü thuËt chi tiÕt nh sau: Tñ ®iÖn ®îc chÕ t¹o theo tiªu chuÈn IEC 439 Dßng sù cè chÞu ®îc trong 1 gi©y: 50kA Møc c¸ch ®iÖn: 1000V §iÖn ¸p ®Þnh møc: 600V §iÖn ¸p cho ®iÒu khiÓn b¶o vÖ: 220V Lo¹i APTOMAT: 3 pha-MCCB Dßng c¾t ®Þnh møc: 70kA NhiÖt ®é m«i trêng: 400 oC Bè trÝ thiÕt bÞ ®iÖn: Do thiÕt bÞ lµ trän bé nªn viÖc bè trÝ thiÕt bÞ ®iÖn rÊt ®¬n gi¶n.

§Ó b¶o vÖ m¸y biÕn ¸p: t¹i tñ cao thÕ trän bé ®Æt 01 bé cÇu ch× cao thÕ 24KV-HRC-25A cho mçi m¸y biÕn ¸p.500A . TiÕp ®Þa: Tr¹m biÕn ¸p ®îc bè trÝ hÖ tiÕp ®Þa chung cho c¶ tiÕp ®Þa lµm viÖc vµ tiÕp ®Þa an toµn. Riªng tiÕp ®Þa trung tÝnh M¸y biÕn ¸p ®îc nèi b»ng d©y ®ång mÒm nhiÒu sîi M-50(mm2). C¸c c«ng t¾c ®iÒu khiÓn ®îc l¾p c¹nh cöa ra vµo ë ®é cao 1. HÖ thèng chiÕu s¸ng. æ c¾m ®«i cÊp ®iÖn phôc vô cho c«ng t¸c b¶o dìng ®îc l¾p ®Æt ë ®é cao 0. * HÖ thèng chiÕu s¸ng: C¸c phßng cao thÕ m¸y biÕn ¸p . HÖ thèng it nhÊt gåm: 08 cäc tiÕp ®Êt L63x63x6.§Ó theo dâi ®iÖn ¸p pha cña mçi m¸y biÕn ¸p: ®Æt 1 ®ång hå V«n kÕ 0÷ 500V cÊp chÝnh x¸c 1. . th«ng giã vµ cøu ho¶:. .7m díi mÆt ®Êt. Trong tr¹m l¾p ®Æt mét vµnh ®ai tiÕp ®Þa b»ng thÐp φ 16 xung quanh têng tr¹m (nÕu lµ tr¹m x©y) ë ®é cao 0.3m. 0÷ 1600A cã cÊp chÝnh x¸c 0. vá m¸y biÕn ¸p.630A – 1000A – 1250A cã b¶o vÖ tõ vµ nhiÖt.5 t¹i tñ h¹ thÕ tæng kÌm 01 kho¸ chuyÓn m¹ch V«n kÕ. .5 cho mçi m¸y biÕn ¸p.4m. §¶m b¶o ®iÖn trë Rz≤ 4Ω . C¸c phßng còng ®îc trang bÞ ®Ìn tho¸t hiÓm cã pin cÊp nguån khi sù cè.dßng ®o ®iÖn 500/5A . TrÞ sè ®iÖn trë tiÕp ®Þa Rz ≤ 4Ω . TÊt c¶ c¸c gi¸ ®ì. TiÕp ®Þa trong tr¹m ®îc nèi hÖ thèng tiÕp ®Þa bªn ngoµi b»ng 02 d©y thÐp trßn φ 16 liªn kÕt hµn. L=2500 ®ãng s©u 0. phßng h¹ thÕ ®îc thiÕt kÕ chiÕu s¸ng sö dông ®Ìn chèng ch¸y næ 60W treo s¸t trÇn. phÝa h¹ thÕ cña mçi m¸y biÕn ¸p ®Æt t¹i buång h¹ thÕ c¸c APTOMAT 500V . tñ cao thÕ vµ c¸c vËt liÖu b»ng thÐp ®Òu ®îc nèi víi vµnh ®ai tiÕp ®Þa b»ng thÐp trßn φ 16. 1000/5A. dïng thÐp trßn φ 16 hµn c¸c ®Çu cäc víi nhau.2m.

5mm2 luån trong èng gen ®i ngÇm têng hoÆc trÇn. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ : 2. Tõ tñ h¹ thÕ dïng d©y 2x4 mm2 cÊp ®iÖn chiÕu s¸ng ®Õn tñ ®iÖn phßng *HÖ thèng th«ng giã vµ cøu ho¶: HÖ thèng th«ng giã ®îc thiÕt kÕ th«ng giã tù nhiªn theo cÊu tróc tr¹m.d. 02 æ c¾m ®«i cÊp ®iÖn phôc vô cho c«ng t¸c b¶o dìng ®îc l¾p ®Æt ë ®é cao 0.4m.6m.d.d.d.7 1. D©y dÉn dïng cho ®Õn cã tiÕt diÖn 2x1.7 0.Phßng cao thÕ.2/ 0. m¸y biÕn ¸p vµ phßng h¹ thÕ ®îc thiÕt kÕ chiÕu s¸ng sö dông 02 ®Ìn chèng ch¸y næ 100W treo s¸t trÇn. 11-TCN 20 Quy ph¹m nèi ®Êt … TCVN 4756 : 1989 . 2.1.3/ VÒ cÊp ®iÖn vµ an toµn ®iÖn: Theo Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn 11-TCN 19. HÖ thèng chiÕu s¸ng ngoµi nhµ 2.0 §êng phè chÝnh cÊp II CÊp B 2.1/ Tiªu chuÈn chiÕu s¸ng : Víi quy m«. tÝnh chÊt cña c¸c tuyÕn ®êng nh trªn. C¸c c«ng t¾c ®iÒu khiÓn ®îc l¾p c¹nh cöa ra vµo ë ®é cao 1.d.8 §êng khu vùc VÒ kü thuËt vµ trang bÞ chiÕu s¸ng: Theo tiªu chuÈn TCXDVN 259: 2001 2.1. T¹i tr¹m biÕn ¸p trang bÞ 02 b×nh bét ch÷a ch¸y lo¹i MFZ4 treo c¹nh cöa.4 0.5mm2 vµ dïng cho æ c¾m cã tiÕt diÖn 2x1. cã thÓ x¸c ®Þnh ph©n cÊp theo yªu cÇu chiÕu s¸ng nh sau: Ph©n cÊp §é ®ång §é ®ång §é ®Òu ®Òu chung Uo trôc Ul chãi Lo¹i ®êng däc trung b×nh (Cd/m2) CÊp A 0.4 0.1. c¨n cø vµo tiªu chuÈn TCXDVN 259:2001.1.

®é cao treo ®Ìn lµ 9m.2. Gi¶i ph¸p bè trÝ chiÕu s¸ng : §©y lµ ®o¹n ®êng liªn hÖ trong ph¹m vi ®« thÞ gi÷a c¸c khu nhµ ë. 2.3/ §êng d¹o : Gi¶i ph¸p bè trÝ : Bè trÝ hµng cét trang trÝ däc theo d¶i ph©n c¸ch mÒm. Dïng ®Ìn thuû ng©n cao ¸p lµm nguån s¸ng ®Ó chiÕu s¸ng ®êng ®i. cÇn ®Ìn C9-1 cao 9m kiÓu d¸ng ®Ñp.e TuyÕn c¸p ngÇm 0. ®o¹n . Cét vµ cÇn ®Ìn ®îc m¹ kÏm nhóng nãng sau. Sö dông cét PINE. gãc nghiªng cÇn ®Ìn lµ 15o. Gi¶i ph¸p bè trÝ : Bè trÝ 01 hµng cét ë mét bªn vØa hÌ hoÆc 01 hµng cét hai cÇn ë chÝnh gi÷a d¶i ph©n c¸ch.4kV khu vùc gÇn nhÊt.d. Kho¶ng c¸ch c¸c cét lµ 20-25m.d.2m. C¸p tæng chiÕu s¸ng lµ 3 pha tiÕt diÖn 25mm2 cã thªm lâi d©y nèi ®Êt. Líi ®iÖn chiÕu s¸ng ®êng : Nguån cÊp ®iÖn cho hÖ thèng ®Ìn ®êng ®îc lÊy tõ Tr¹m biÕn ¸p 22/0. bãng Compacb 20W.0. Tõ tñ tæng h¹ thÕ cña c¸c tr¹m biÕn ¸p dÉn ®iÖn ra c¸c tñ h¹ thÕ b»ng c¸p ruét ®ång ch«n ngÇm s©u tõ . cÊp b¶o vÖ IP65. khu trung t©m c«ng céng nèi víi ®êng phè chÝnh. bãng Sodium 150W.2.2. sö dông cho¸ ®Ìn chiÕu s¸ng ®êng phè kiÓu b¸n réng MACCOT. Tim cét c¸ch mÐp bã vØa 0. kho¶ng cét trung b×nh 28-33m. th©n b»ng nh«m cao 4. Líi ®iÖn chiÕu s¸ng ®Ìn ®êng hoµn toµn ®i ngÇm cïng cét víi líi ®iÖn h¹ thÕ.4KV X©y dùng míi toµn bé tuyÕn h¹ thÕ ®Ó cÊp ®iÖn cho c¸c phô t¶i trong khu Quy ho¹ch. Trªn cét l¾p chïm chïm 4 bãng. c«ng suÊt bãng ®Ìn SONT 150W.7m.7m ®Õn -1m . (xem b¶n vÏ mÆt c¾t ®iÓn h×nh) Gi¶i ph¸p bè trÝ : 2. Sö dông cét thÐp trßn c«n rêi cÇn 8m.

tñ ®îc ®Æt trªn bÖ bª t«ng m¸c #150 cao 0. .5m. HiÖn t¹i c¸c c«ng tr×nh cha ®îc x©y dùng nªn c«ng suÊt cña c¸c phô t¶i ®îc tÝnh theo c«ng suÊt dù kiÕn ®· ®îc phª duyÖt trong dù ¸n øng víi c«ng suÊt ®Çu ra cña m¸y biÕn ¸p . D©y dÉn cã tiÕt diÖn d©y phï hîp víi c«ng suÊt cña tïng tñ ®iÖn . Tñ h¹ thÕ ®îc ®Æt trªn vØa hÌ c¸ch chØ giíi x©y dùng nhµ 0.5m .qua ®êng luån trong èng thÐp chÞu lùc d70 ch«n s©u 1m .