P. 1
La Religione e provida vigilanza

La Religione e provida vigilanza

|Views: 4|Likes:
Published by cinnamologus
Lettera circolare di mons. Paolo Maurizio Caissotti, vescovo di Asti, al clero e al popolo della diocesi relativa al breve di papa Pio VI con cui si riduce il numero delle feste di precetto (Asti, 25 giugno 1786).
La trascrizione integrale di questo testo è disponibile su Wikisource: http://bit.ly/khx93
The full transcript of this text is available on it.wikisource: http://bit.ly/khx93
Lettera circolare di mons. Paolo Maurizio Caissotti, vescovo di Asti, al clero e al popolo della diocesi relativa al breve di papa Pio VI con cui si riduce il numero delle feste di precetto (Asti, 25 giugno 1786).
La trascrizione integrale di questo testo è disponibile su Wikisource: http://bit.ly/khx93
The full transcript of this text is available on it.wikisource: http://bit.ly/khx93

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: cinnamologus on Sep 25, 2010
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

)PAOLO

M.ll URJ[Z LO

CAJfSSO'CT][

Per grazia di Dio , e della Santa Sede Appoilolica Vefcovo d' Alb, e Principe, ec.

,A' Yenerabili Fratelli, Dignita, e Canonici della Cauedrale , a' ddezti{ji71i Figliuoli in Crijlo Clero , e Pcpolo

della Cuta , e Diocefi Salute, e BenedirJone.

A Religione , e provida vigilanza, ehe informando il generofo animo del Real noflro Sovrano il muovon fempre a eereare, e promuovere i1 vero culro di Dio , e ad allontanarne l' offefa J e J quanto fi puo , 1a protanazione dei Luoghi, e giorni Santi, a procurar altresl a' fedeliflimi Sudditi fuoi gli fpirituali in prima, e poi

i ternporali vantaggj , quelle fleffe piegaron pure il paterno cuore

A del

del piitlirno noflro Somma Pontefice a confentire a' giuftl deftderj di S. M.,) riducendo a minor numero Ie Fette J che di precerro infra i'anno celebravanfi con un fuo Breve dei 27. Maggio ora fcorfo , indirizzato a S. E. Reverendiffima Monfignor Arcivefcovo dt Torino, perche da lui a tutti i Vefcovi in effo accennati comunicato , da queO:i nelle lor Diocefi fi prornulgaffe di poi) e fi avefle per legge Ecclefiaflica , N oi perranto , come e defiderio della lVI. S., che quefta difciplina comincii dal primo di Agotto protlimo , rifpettando le Sovrane Podefla can tuna la prcmura vi mettiam fort' occhi , Yen. FF. Dignita , Canonici sl della Cattedrale J che Collegiara , Parochi , e Clero Secolare, e Regolare, e ogni ordin di Perfone, 10 Herro Breve (il quale fara J' luoghi folitipubblicaro in quefta Citta , e da' Signori Parochi rr a 13 celebrazion della Meffa in dl di fefta promulgaro , e fpiegato a' proprii Parrocchiani ) affinche tengafi ogn' uno dal derto di obbligato ad offervarne il prefcritro . 11 Breve e quefto , e per inte .. ro , penfando piLl grato farebbe , e vantaggiofo i1 pefarlo in tutto I' effer fuo, che non recarne quella parte folo , che ritguarda it numero delle Fefte , la rraslazione di alcuna , e de' digiuni, come pure l' ordine a tenerfi nella celebrazione de' fanti Milleri, e divino Offizio , interrompendolo pero con poche offervazioni ad uti? !ita di chi meno in tenda , 0 men prender ne voglia 10 fpiriro ,

V'e n er ab i tt Fr a tr] VICTORIO MARllE

AI'..CHIEPlSCOPO TAURINENSL

PIUS

pp~

VI

VEneJ'abt'lt'J Frater , [Cillitem J & ApoJlolicam BenedifUonem. Patern» cbaritasi , qtfCl ChrijlijideleJ omnes in Domino compldtim;w) illud maxi-

me

3

me confentaneum videtu«, tit eO}'l1mdem temporaliuffl etiam commodorum rationem babeamus, qtllb~M pr.cfertim illi ad fpiritualia confeClanda fiert propenjiores , aiacriorefque pojJim; utraqu« enim ita componi , & confiitut debent , at altera obeff'e a/uris nequeant , fed mutua inter [e temperarione , quoad fieri potejf, mnxirne prouehantur, Quapropte1' etji preeclpue ad Divinum CU1Wffl, anima rum que [alutetn nofira Apojfolici minifieri: follicitudo converfa lit , ramen intudum ex minime negletia rem .. poralium rerum oppormnitatt non folum zOmpedimenta, ji qua: fint , aver: ti , fed (3 multo potiora ad eutn finem adjumenta comparar! pOfft cognofcimus. His induai rationibus facile ad obfeqtitnduffl votis carijJimi in Cbrifto Filii Noftri VICTORII AMED"EI Sardinice Regis nn: jfriJ inclinamur , qui pro ea , qua eft in Drum pie tate , ac in fubjectos fibi Populos ftudio (nixe a Nobis flagitat, tit non [olurn Tuam Dit:ecejim omnem per Apoj10hcum Indulftlffl eximomus ,a pracepto celebrandorum aliquot pel' annum Fefiorum , quo lis diebus Cbrifiifideles [uarum artium exercitationibus , fer,vilibufque operibus omnino WW1Ye pojJint, fed in ceteras etiam Dicecejes , qui in fil,1 citra montes Ditione !t-tnc , idem pa. riter estendamus Indultum, oum=paribus omnes caufis ad id a Nobis obtinendum urgeantur . Es: oero Diecejes proeter tuam [unt AlbenjiJ, Alexandrina, Aqtlenjis, Ajlen./iJ, Bugellenfis , Bobienfis , CafalenjiJ, FolTanenjis, Epor~dienjis, Mantis Regalis, Novarienfis J Pinarv/ienjis, Salutiaruffl, SecujienjiJ, Tortonenfis, Vercetlenjis, Vig/ebanenjis, & Nicienfis, tum (3 Abbatiales Dia-cefes, S. MicbaeliJ de Ctufa , S. Benigni de Fl'tJ{/(Jaria, ali.cque , qucC nulliu: nuncupanttlr, nee non & p artes, qUte eidem Regi fubjiciuncur, exterarum Dicrcefium , Mcdiolancnjis ntmpe, Genuenji.r, Papien/is, Placentine , SCl'Vonenjis, Vintimiiienjis , Albinganenfis, & Naulenfis , Nos eorum Populo rum confcientice confulendum e.fl~ .1udicantes per hafce Noftras in, forma Brevis Litteras cum V rnerabili~ bus Fratribus filpra memoratarum Diecefium bpifcCpiJ a Te communicandas , una Tibi , atque illis committimus, (3 mandamus, tit in [ua qtltfque Diecefi (exttri vero Epifcopi in ea , quam diximtls) Dio-cefis

fucC

4

Ji-rot pade) bane n(;vam de Fefiis diebas legem-, in quam matt/vo confilio , ac expenjis omnibus defcendinuu ,aul1oritate Noflra Af'oflolica denuncietis , asque edicatis , Retineantur ne1111'e, ac celcbrentur Fejlivi dies Re[uy}'el1ioniJ cum [equenti , & Pentecofies item CtHli [equemi , alii(pe per annum dies Dominici, nee non Nativit atis Domini Noji1'i 1eftj Chrifii , Circumcifionis , Epipbanice, Afcenjionis, (3 Corporis Chrtfli, t~lm quinque dicati 13. Mari-e Virgini, [cilicet Purificationis, Annunciationis, A/Jumptionis, Nativitatis , & Conception is ; prceterea retineantur Fefta SS. Apoftolorum Petri, &. Pauli, Omnium Santiorum , S. Stepbani Protomartyris , {3 unius tanwm Patroni , ej!Js [citicet pro univerFs quavis Diacefi , qui principnlio» eft Patronus Civitatis, in f}IJa Sedes elt Eptfcopalis. Quovero ad S. Maurtti!!m Principalior~m totius Ditiosis Patronun» pertinet J aen eJufdem Peflus dies in id. incidat tempus, in quo phrima prcejtari deben». in agris opera, ne ampli-

us ab eo die celebrosdo Agricola: pCi' dtfpenfationem eximantur , ejlg[den: S. Petroni Fejltm~ impo./lerum quotannis fanClijicandt-tm pel' hllfce Nojlras iransterimus in decimum quintum 1amlarii diem) qui dies eft Translotionis in ijfam Regiam '1Jrbem Reliquiarum ejtlfdem Sanl1i /t/[ar'cyriJ anna IHDXCI. j'e;'alla:. His igit!H' omnibus Feflis diebus pro veteri Ecclcfic Catholic.e injiituto Chrijfijideles Saeris adeffe, a ferviUbuJ operibus [e abfiinere) (,,<Y jeiunium in eorumdem »igiliis , quiIUJ alnesum fit , o!;Jer·7Jctre debeast , & teneantur . In rcliquis vero Feftis non [oZum laborio[aJ artium exercitationes , & [ercilia opera permitti?JUH, (3 indulgemus , fed infliper eo[dem Chrijfijide1es a quacumque vigilia: , [e» fejunii diebus -pr.ccedentibus , dummodo aliunde 'vel ratione Q,tadragejimce, 'Vel r atione Quatuo;' Temporum non prcecipiatur, (3 audiendi Mijjrmz it; prcedil1is {ejfis obligaeione abfoivimtJS, (3 liberamus . Sed quoniam dum Poptilorum conioienzi» confulimus, & forum) qui in fridore »uitus [ui pCim:m comeilunt , indigentice providemns , Sandorum venerationem , (3 [alutarem Chriflijidetium plZ'nitentictnt minuere (Jon intcndimtu; ideo Sanuorum, ac fo1emnit(}ttlm Officz'a) (3 Mijj(JS

tam

5 tam in ii[dem abrogatis Fefiis , qIJam in eorutn 'vigiliis 1'etturi: C' ficut prius in quaeumque Ecclefia celebrari mandamus) Sacrum cero fc[unium , quod in pr.:diais oigiliis babebatur , ad qttartaJ, & fe;{{aJ [erias Ad'vcntus transferendum, ibilcmqoe [ervandum edi cimus, & (C,rji ituimus : "Ut autem non folum Cleriei, & divites homines facularcs, qt~i etiam diebus non fefii'vis SacrofanIlo MijJd: Sacrificio , ac Dicinis Officiis, quod vebementer cupimus, adejJe poiJtl71t, jed (flam it', qui 1UfriciJ detest] laboribus, Ecclej/aJ diebus tantum FeliJ adeunt , Sanae. 'i'um Apoftolorum, acMartyrum, q~.lOrum [olemnitates fuperius abrogavimus, memoriam fervent, ac venerentur , 'VO!tt111UJ, ac preecipimuJ, ut: die XXIX. Junii uitra preeeipuam SJ', Petri, & Pauli [olemnit at cm, eti~ am aliorum Apujfotorum, & di« xxv 1. Decembris ultra pr,aiptlUffl S. Stepbani fejlum, etiam aliorum SS. 'ltJartyr!Jffl memoria celebretur, Q:iare die XXIX. Junii in Calemiariis EcctejiajhclJ ira Fefium deJcriben dum erit :::l S5, Petri , & Pauii , & Commemorotio on1l1ium .Apcflolorum :::l ac tam in Officio, tjtlam in MifJa addetur :::l Com memo'ratio de Communi Apcjlolorum :::: die 'l:ero XXVI, Decembris ita notetur Pejfum :::l S. Stephani Protomartyris, & commemorotio omnium SS:

Martyrttm :::l ac tam t'n Ojjicio, qrwm in JIIlijJa addenda eric ::::

Commzmoraiio de communi plurimorum Martyrun: ::::: Hee NOJ, &c.

Eccovi adunque la mutazione , cui dobbiam noi tutti conformarci, in un punto di pura difciplina della S. Chiefa , immutabile perc' fempre nel fuo fpirito , ene' fuoi Dogmi: mutazione derrata da carita paterna, la quale mirando fernpre a Dio, e a promoverne Ia gloria, e onere, non gia fi abbaffa alla neceffita , e debolezza della corrotta noftra natura e ingorda per fecondarla , e fornentarla , rna fibbene per rifanarla , e rinvigorirla; onde piii animofi , e forti aneliarno a' beni fpirituali , . e celefli , che e quanto dir volle il Sommo Pontefice nel principio del fuo Breve: tit ..... ad fpiritualic~ con[e[iand(J fieri promptiores , alacriorefque pojJint.

E cos!

_6

E cosl foffe , che ,penetrati tutti dallo Iteffo fpirito , per cui fi cer, co, ed accordofli tal mutazione, quefla accoglieffirno , e vi cl fommetteffimo interamenre , COS1. che ne' giorni feriali criftianamente intefi ne11e dornefllche cure, fgombri poi d' ogni temperale follecitudine , ci occupaffimo ne' dl di Domenica , e poche altre Fette cornandate nell' onorare Iddio, e fanrlficare noi fteffi , che e l' unico , i1 fommo , e folo noflro affare: e in tal maniera , che in nulla fcerni l'adorazione, e il culto al fornmo Iddio unico Bene , ed infinito , fupremo Padrone di tutti, rrernendo Giudice, dovuto , anzi fi compenfi non folo , rna di pili fi accrefca a quel , che davaglifi nelle tolte fefte pel maggior fervore della divozione nelle preghiere , nella frequenza a' fanti Sagramenti , nell' afiiduira alle fagre Iftruzionl , pitl fcarfe in ora pei fanciulli , ma tanto neceffarie ,_e pe' provetti, neU6-~-*e~en-i del- "fanti Vangeli, e altr i libri di [ada pieta , ache ci raccornanda affai di eccitare i Fedeli il religiofiffimo Pontefice con quelle parole, che imrnediatamente aggiullge: RICe Nos, Venerabilis Frater , non minus [pirituala«, quam temporalem ifiorur» Populorum atilitatem intuentes fcmdendaeffe [udicavimtls J in quo plurimum [ollicitudini , ac Pnfiorai! vigilanti.c wee, & aliorum Venerabilium Eratrum confidimus, qui iIllid pro[e!lo [edulitate , fiudioque vefiro eilicietis, ne quid in divino cultu detra!lum videri pol/it. Sed quo minor Fefiorum dierum [aaus eft numerus, eo major fit in populorum animis , pietatiJ [eroor, ac deuotio , Proind« vehementer &c.

Se non ci facciam cofcienza , e impegno di tanto, farem noi fempre pili convinti , che non ad altra cagione debbafi Ia profanazione delle Fefle , fe non folo all' irreligione , e corruzion noflra , Ia quale torna il bene in male, mentre nelle rlmafle ( e ogni ragion vuole, che ne fiano ) non pili di prima adorerebbefi Iddio , ne un s' impegnerebbe nell' imporrantiffimo affare della propria eterna falure . Per altra parte poi vana farebbe tale condifcendenza ufata all' Indigenza della plebe, quafi pel foverchio numero

delle

7 delle Fefle , 0 non fi poteffero , 0 folo a fiento foflentar le fa-

miglie , dove al1e levate , altre ad elezione fe De foflituiffero , aftenendofi in quefle dalle opere fervili , e contumando il tern po ~ e Ie fofl:anze in iflravizzi ) giuochi , danze , e fimili: che piii l fefieggiando, e guardando con maggior efattezza , che non Ie Fefie, certi altri giornl , i quali la diffolutezza del mondo , la ccncupifcenza , la vanita, il divertimento han confecrato a' Cud idoli ,

Qgefii graviffirni difordini travifati dal mondo, e da' fuoi feguaci foflenuti , ed applauditi , rna da voi , Yen. Fratelli , biafimari , e compi anti , qual pefle , e rovina delle anime , e delle famiglie , ficcome frequentiHimi ancora nelle noftre folennita al par, che ill quelle de' Gentili , furono occafione della nueva difciplina faggiamente Il abilira a rimetter il culto di Dio , a riparare alla profanazione di quelle , ad impedire molri. danni fpirituali, e rernporali : cosi fara della vofl:ra pieta, e zelo di opporvi con dottrina , e manfuerudine alla loro introduzione, 0 pel mezzo dell' iflruzione di fvellerli in qualunque tempo, maffime poi ne' giorni [anti, vegliando fopramodo , perche non fia irriverenza , e fcompoftezza nelle Chiefe , non amoreggiamenti , e rei eorteggj, 0 altra forta di contarninazione , come pur troppo fentito abbiamo , fucceda , avvifando prima con carita i colpevoli , cd ove conrinuino , dandone parte a chi 51 criftianamente governa, e inftando poi fulla vera, ed unica maniera di fantificarli , onde ne venga la vera piera , di cui e fcritro divinamente : Pietas ad omnia utilis ejl , promijj.'onem bobens vitce, quet' nunc eft, (# [utur« (a): della qual manier a , cioe di che abbiamo a fare in que' giorni , e che fchivare , avendone gil toccato nel noftro Sinodo , feguendo la dorrrina de' Sanri Padri , i Canoni della Chiefa , l' auto rid de' Sommi Pontefici , non mi vi fermero in ora) battandorni a eonferma~ione le poche sl , rna graviffime parole del Regnante Sornmo Pontefice : con cui

terrnina

(a) Ad I'im. I. cap. 4. rverf. 8.

8

termlna it fuo Breve, dandoci l' Appoftolica fua Benedizlone ::::

Proin.le vebementer cupimus, ac in Domino Fraternirates uefiras hor· tamur as Populos 'Vobis comm~/J()j' diligenter edocendos cureti J qUtC ail jZiJ1am) legitimamque dierum Feflorum cel ebrationem pertinent) & 1110 arlore , q~I.1 rte bumilitate .(piritzu adfial"e SS. .Alt ari» Sacrificio , quo ftulio , qlA'l [requentia Vi oinis OfficiiJ) [acris Concionibus , & Cbrifiian£ dotlrin.c infiicutionibus infereile debeant , & ne per eOJ dies Cbrijfifide!imn cortla graventur crapul a , & ebriet at e) & ld:cularihuJ cogitationibus quam diligentUJima danda ejt opera) ut pro/ana qlhl'qtlP.) lubrica , & minus retigiola a publieis loch amoueantur , contra vero in con!petlu ilia lint, abundeque [uppetant) qUd: ad [oven-lam de cotionem , pietatemquc phit'imum prodejle pojjint. Qu quidem cuntia a Pafloral] omnium ledttlitate Nobis maxime pollicentes in Pontifici« Carit atis pigmtJ:Ap_OJ1o~icam ReJ1ediitionem 1wLJ.:Wneijdem Eptji:opis a Te parirer nofiris verbis communicandam peramanter impertimur , Con che vi diarno a tutti la Pafl orale noflra Benedizione . Dar, Afii dal Palazzo noftro Vefcovile addl XXV. Giugno MDCCLXXXVI.

PAOLO VE )COVO DI ASTI.

Luogo tit de] Sigilt«;

Giubelli Caned!.

In Am appreffo Francefco Pi! a Starnpatore di S. E. R.

C01; Perrnijjiom:.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->