2020bb 2020_p1.rom t run 2020bb ng-lo.rom ), may cause emulation bugs 2020bb 2020_s1.

rom t run 2020bb 2020_m1.rom t run 2020bb 2020_v1.rom t run 2020bb 2020_v2.rom t run 2020bb 2020_c1.rom t run 2020bb 2020_c2.rom t run 2020bb 2020_c3.rom t run 2020bb 2020_c4.rom t run 2020bbh 2020h_p1.rom t run 2020bbh ng-lo.rom ), may cause emulation bugs 2020bbh 2020_s1.rom t run 2020bbh 2020_m1.rom t run 2020bbh 2020_v1.rom t run 2020bbh 2020_v2.rom t run 2020bbh 2020_c1.rom t run 2020bbh 2020_c2.rom t run 2020bbh 2020_c3.rom t run 2020bbh 2020_c4.rom t run 3countb 3cb_p1.rom t run 3countb 3cb_p2.rom t run 3countb ng-lo.rom ), may cause emulation bugs 3countb 3cb_s1.rom t run 3countb 3cb_m1.rom t run 3countb 3cb_v1.rom t run 3countb 3cb_v2.rom t run 3countb 3cb_c1.rom t run 3countb 3cb_c2.rom t run 3countb 3cb_c3.rom t run

524288 d396c9cb ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 7015b8fc ERROR: not found, game will no 131072 4cf466ec ERROR: not found, game will no 1048576 d4ca364e ERROR: not found, game will no 1048576 54994455 ERROR: not found, game will no 1048576 4f5e19bd ERROR: not found, game will no 1048576 d6314bf0 ERROR: not found, game will no 524288 6a87ae30 ERROR: not found, game will no 524288 bef75dd0 ERROR: not found, game will no 524288 12d048d7 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 7015b8fc ERROR: not found, game will no 131072 4cf466ec ERROR: not found, game will no 1048576 d4ca364e ERROR: not found, game will no 1048576 54994455 ERROR: not found, game will no 1048576 4f5e19bd ERROR: not found, game will no 1048576 d6314bf0 ERROR: not found, game will no 524288 6a87ae30 ERROR: not found, game will no 524288 bef75dd0 ERROR: not found, game will no 524288 eb2714c4 ERROR: not found, game will no 524288 5e764567 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 c362d484 ERROR: not found, game will no 131072 3377cda3 ERROR: not found, game will no 2097152 63688ce8 ERROR: not found, game will no 2097152 c69a827b ERROR: not found, game will no 2097152 d290cc33 ERROR: not found, game will no 2097152 0b28095d ERROR: not found, game will no 2097152 bcc0cb35 ERROR: not found, game will no

3countb 3cb_c4.rom t run sonicwi2 afig2_p1.rom t run sonicwi2 ng-lo.rom ), may cause emulation bugs sonicwi2 afig2_s1.rom t run sonicwi2 afig2_m1.rom t run sonicwi2 afig2_v1.rom t run sonicwi2 afig2_v2.rom t run sonicwi2 afig2_c1.rom t run sonicwi2 afig2_c2.rom t run sonicwi2 afig2_c3.rom t run sonicwi2 afig2_c4.rom t run sonicwi3 sonw3_p1.rom t run sonicwi3 ng-lo.rom ), may cause emulation bugs sonicwi3 sonw3_s1.rom t run sonicwi3 sonw3_m1.rom t run sonicwi3 sonw3_v1.rom t run sonicwi3 sonw3_v2.rom t run sonicwi3 sonw3_c1.rom t run sonicwi3 sonw3_c2.rom t run sonicwi3 sonw3_c3.rom t run sonicwi3 sonw3_c4.rom t run aodk aodk_p1.rom t run aodk ng-lo.rom ), may cause emulation bugs aodk aodk_s1.rom t run aodk aodk_m1.rom t run aodk aodk_v1.rom t run aodk aodk_v2.rom t run aodk aodk_c1.rom t run aodk aodk_c2.rom t run aodk aodk_c3.rom t run

2097152 4d1ff7b9 ERROR: not found, game will no 1048576 92871738 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 c9eec367 ERROR: not found, game will no 131072 bb828df1 ERROR: not found, game will no 2097152 7577e949 ERROR: not found, game will no 524288 6d0a728e ERROR: not found, game will no 2097152 3278e73e ERROR: not found, game will no 2097152 fe6355d6 ERROR: not found, game will no 2097152 c1b438f1 ERROR: not found, game will no 2097152 1f777206 ERROR: not found, game will no 1048576 0547121d ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 8dd66743 ERROR: not found, game will no 131072 b20e4291 ERROR: not found, game will no 4194304 6f885152 ERROR: not found, game will no 1048576 32187ccd ERROR: not found, game will no 2097152 3ca97864 ERROR: not found, game will no 2097152 1da4b3a9 ERROR: not found, game will no 2097152 c339fff5 ERROR: not found, game will no 2097152 84a40c6e ERROR: not found, game will no 1048576 62369553 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 96148d2b ERROR: not found, game will no 131072 5a52a9d1 ERROR: not found, game will no 2097152 7675b8fa ERROR: not found, game will no 2097152 a9da86e9 ERROR: not found, game will no 2097152 a0b39344 ERROR: not found, game will no 2097152 203f6074 ERROR: not found, game will no 2097152 7fff4d41 ERROR: not found, game will no

aodk aodk_c4.rom t run aodk aodk_c5.rom t run aodk aodk_c6.rom t run aodk aodk_c7.rom t run aodk aodk_c8.rom t run alpham2 007-p1.bin t run alpham2 007-p2.bin t run alpham2 ng-lo.rom ), may cause emulation bugs alpham2 007-s1.bin t run alpham2 007-m1.bin t run alpham2 007-v1.bin t run alpham2 007-v2.bin t run alpham2 007-c1.bin t run alpham2 007-c2.bin t run alpham2 007-c3.bin t run alpham2 007-c4.bin t run androdun adun_p1.rom t run androdun adun_p2.rom t run androdun ng-lo.rom ), may cause emulation bugs androdun adun_s1.rom t run androdun adun_m1.rom t run androdun adun_v1.rom t run androdun adun_v2.rom t run androdun adun_c1.rom t run androdun adun_c2.rom t run androdun adun_c3.rom t run androdun adun_c4.rom t run aof aof_p1.rom t run aof ng-lo.rom ), may cause emulation bugs aof aof_s1.rom t run

2097152 48db3e0a ERROR: not found, game will no 2097152 c74c5e51 ERROR: not found, game will no 2097152 73e8e7e0 ERROR: not found, game will no 2097152 ac7daa01 ERROR: not found, game will no 2097152 14e7ad71 ERROR: not found, game will no 524288 5b266f47 ERROR: not found, game will no 131072 eb9c1044 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 85ec9acf ERROR: not found, game will no 131072 28dfe2cd ERROR: not found, game will no 1048576 cd5db931 ERROR: not found, game will no 1048576 63e9b574 ERROR: not found, game will no 1048576 8fba8ff3 ERROR: not found, game will no 1048576 4dad2945 ERROR: not found, game will no 524288 68c2994e ERROR: not found, game will no 524288 7d588349 ERROR: not found, game will no 524288 3b857da2 ERROR: not found, game will no 524288 2f062209 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 6349de5d ERROR: not found, game will no 131072 1a009f8c ERROR: not found, game will no 524288 577c85b3 ERROR: not found, game will no 524288 e14551c4 ERROR: not found, game will no 1048576 7ace6db3 ERROR: not found, game will no 1048576 b17024f7 ERROR: not found, game will no 1048576 2e0f3f9a ERROR: not found, game will no 1048576 4a19fb92 ERROR: not found, game will no 524288 ca9f7a6d ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 89903f39 ERROR: not found, game will no

aof aof_m1.rom t run aof aof_v2.rom t run aof aof_v4.rom t run aof aof_c1.rom t run aof aof_c2.rom t run aof aof_c3.rom t run aof aof_c4.rom t run aof2 aof2_p1.rom t run aof2 ng-lo.rom ), may cause emulation bugs aof2 aof2_s1.rom t run aof2 aof2_m1.rom t run aof2 aof2_v1.rom t run aof2 aof2_v2.rom t run aof2 aof2_v3.rom t run aof2 aof2_c1.rom t run aof2 aof2_c2.rom t run aof2 aof2_c3.rom t run aof2 aof2_c4.rom t run aof2 aof2_c5.rom t run aof2 aof2_c6.rom t run aof2 aof2_c7.rom t run aof2 aof2_c8.rom t run aof3 aof3_p1.rom t run aof3 aof3_p2.rom t run aof3 ng-lo.rom ), may cause emulation bugs aof3 aof3_s1.rom t run aof3 aof3_m1.rom t run aof3 aof3_v1.rom t run aof3 aof3_v2.rom t run aof3 aof3_v3.rom t run

131072 981345f8 ERROR: not found, game will no 2097152 3ec632ea ERROR: not found, game will no 2097152 4b0f8e23 ERROR: not found, game will no 1048576 ddab98a7 ERROR: not found, game will no 1048576 d8ccd575 ERROR: not found, game will no 1048576 403e898a ERROR: not found, game will no 1048576 6235fbaa ERROR: not found, game will no 1048576 a3b1d021 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 8b02638e ERROR: not found, game will no 131072 f27e9d52 ERROR: not found, game will no 2097152 4628fde0 ERROR: not found, game will no 2097152 b710e2f2 ERROR: not found, game will no 1048576 d168c301 ERROR: not found, game will no 2097152 17b9cbd2 ERROR: not found, game will no 2097152 5fd76b67 ERROR: not found, game will no 2097152 d2c88768 ERROR: not found, game will no 2097152 db39b883 ERROR: not found, game will no 2097152 c3074137 ERROR: not found, game will no 2097152 31de68d3 ERROR: not found, game will no 2097152 3f36df57 ERROR: not found, game will no 2097152 e546d7a8 ERROR: not found, game will no 1048576 9edb420d ERROR: not found, game will no 2097152 4d5a2602 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 cc7fd344 ERROR: not found, game will no 131072 cb07b659 ERROR: not found, game will no 2097152 e2c32074 ERROR: not found, game will no 2097152 a290eee7 ERROR: not found, game will no 2097152 199d12ea ERROR: not found, game will no

aof3 aof3_c1.rom t run aof3 aof3_c2.rom t run aof3 aof3_c3.rom t run aof3 aof3_c4.rom t run aof3 aof3_c5.rom t run aof3 aof3_c6.rom t run aof3 aof3_c7.rom t run aof3 aof3_c8.rom t run bakatono 036-p1.bin t run bakatono ng-lo.rom ), may cause emulation bugs bakatono 036-s1.bin t run bakatono 036-m1.bin t run bakatono 036-v1.bin t run bakatono 036-v2.bin t run bakatono 036-c1.bin t run bakatono 036-c2.bin t run bakatono 036-c3.bin t run bakatono 036-c4.bin t run bstars bpro_p1.rom t run bstars ng-lo.rom ), may cause emulation bugs bstars bpro_s1.rom t run bstars bpro_m1.rom t run bstars bpro_v11.rom t run bstars bpro_v12.rom t run bstars bpro_v13.rom t run bstars bpro_v14.rom t run bstars bpro_v21.rom t run bstars bpro_c1.rom t run bstars bpro_c2.rom t run bstars bpro_c3.rom t run

2097152 f6c74731 ERROR: not found, game will no 2097152 f587f149 ERROR: not found, game will no 2097152 7749f5e6 ERROR: not found, game will no 2097152 cbd58369 ERROR: not found, game will no 2097152 1718bdcd ERROR: not found, game will no 2097152 4fca967f ERROR: not found, game will no 2097152 51bd8ab2 ERROR: not found, game will no 2097152 9a34f99c ERROR: not found, game will no 524288 1c66b6fa ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 f3ef4485 ERROR: not found, game will no 131072 f1385b96 ERROR: not found, game will no 1048576 1c335dce ERROR: not found, game will no 1048576 bbf79342 ERROR: not found, game will no 1048576 fe7f1010 ERROR: not found, game will no 1048576 bbf003f5 ERROR: not found, game will no 1048576 9ac0708e ERROR: not found, game will no 1048576 f2577d22 ERROR: not found, game will no 524288 3bc7790e ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 1a7fd0c6 ERROR: not found, game will no 65536 79a8f4c2 ERROR: not found, game will no 524288 b7b925bd ERROR: not found, game will no 524288 329f26fc ERROR: not found, game will no 524288 0c39f3c8 ERROR: not found, game will no 524288 c7e11c38 ERROR: not found, game will no 524288 04a733d1 ERROR: not found, game will no 524288 aaff2a45 ERROR: not found, game will no 524288 3ba0f7e4 ERROR: not found, game will no 524288 96f0fdfa ERROR: not found, game will no

bstars bpro_c4.rom t run bstars bpro_c5.rom t run bstars bpro_c6.rom t run bstars2 star2_p1.rom t run bstars2 ng-lo.rom ), may cause emulation bugs bstars2 star2_s1.rom t run bstars2 star2_m1.rom t run bstars2 star2_v1.rom t run bstars2 star2_v2.rom t run bstars2 star2_v3.rom t run bstars2 star2_c1.rom t run bstars2 star2_c2.rom t run bstars2 star2_c3.rom t run bstars2 star2_c4.rom t run flipshot flip_p1.rom t run flipshot ng-lo.rom ), may cause emulation bugs flipshot flip_s1.rom t run flipshot flip_m1.rom t run flipshot flip_v1.rom t run flipshot flip_c1.rom t run flipshot flip_c2.rom t run blazstar bstar_p1.rom t run blazstar bstar_p2.rom t run blazstar ng-lo.rom ), may cause emulation bugs blazstar bstar_s1.rom t run blazstar bstar_m1.rom t run blazstar bstar_v1.rom t run blazstar bstar_v2.rom t run blazstar bstar_c1.rom t run blazstar bstar_c2.rom t run

524288 5fd87f2f ERROR: not found, game will no 524288 807ed83b ERROR: not found, game will no 524288 5a3cad41 ERROR: not found, game will no 524288 523567fd ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 015c5c94 ERROR: not found, game will no 65536 b2611c03 ERROR: not found, game will no 1048576 cb1da093 ERROR: not found, game will no 1048576 1c954a9d ERROR: not found, game will no 524288 afaa0180 ERROR: not found, game will no 1048576 b39a12e1 ERROR: not found, game will no 1048576 766cfc2f ERROR: not found, game will no 1048576 fb31339d ERROR: not found, game will no 1048576 70457a0c ERROR: not found, game will no 524288 d2e7a7e3 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 6300185c ERROR: not found, game will no 131072 a9fe0144 ERROR: not found, game will no 2097152 42ec743d ERROR: not found, game will no 2097152 c9eedcb2 ERROR: not found, game will no 2097152 7d6d6e87 ERROR: not found, game will no 1048576 183682f8 ERROR: not found, game will no 2097152 9a9f4154 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 d56cb498 ERROR: not found, game will no 131072 d31a3aea ERROR: not found, game will no 4194304 1b8d5bf7 ERROR: not found, game will no 4194304 74cf0a70 ERROR: not found, game will no 2097152 754744e0 ERROR: not found, game will no 2097152 af98c037 ERROR: not found, game will no

blazstar bstar_c3.rom t run blazstar bstar_c4.rom t run blazstar bstar_c5.rom t run blazstar bstar_c6.rom t run blazstar bstar_c7.rom t run blazstar bstar_c8.rom t run bjourney bj-p1.rom t run bjourney ng-lo.rom ), may cause emulation bugs bjourney bj-s1.rom t run bjourney bj-m1.rom t run bjourney bj-v11.rom t run bjourney bj-v22.rom t run bjourney bj-c1.rom t run bjourney bj-c2.rom t run bjourney bj-c3.rom t run bjourney bj-c4.rom t run breakers break_p1.rom t run breakers ng-lo.rom ), may cause emulation bugs breakers break_s1.rom t run breakers break_m1.rom t run breakers break_v1.rom t run breakers break_v2.rom t run breakers break_c1.rom t run breakers break_c2.rom t run breakers break_c3.rom t run breakers break_c4.rom t run breakrev brev_p1.rom t run breakrev ng-lo.rom ), may cause emulation bugs breakrev brev_s1.rom t run breakrev brev_m1.rom t run

2097152 7b39b590 ERROR: not found, game will no 2097152 6e731b30 ERROR: not found, game will no 2097152 9ceb113b ERROR: not found, game will no 2097152 6a78e810 ERROR: not found, game will no 2097152 50d28eca ERROR: not found, game will no 2097152 cdbbb7d7 ERROR: not found, game will no 1048576 6a2f6d4a ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 843c3624 ERROR: not found, game will no 65536 a9e30496 ERROR: not found, game will no 1048576 2cb4ad91 ERROR: not found, game will no 1048576 65a54d13 ERROR: not found, game will no 1048576 4d47a48c ERROR: not found, game will no 1048576 e8c1491a ERROR: not found, game will no 524288 66e69753 ERROR: not found, game will no 524288 71bfd48a ERROR: not found, game will no 1048576 ed24a6e6 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 076fb64c ERROR: not found, game will no 131072 3951a1c1 ERROR: not found, game will no 4194304 7f9ed279 ERROR: not found, game will no 4194304 1d43e420 ERROR: not found, game will no 4194304 68d4ae76 ERROR: not found, game will no 4194304 fdee05cd ERROR: not found, game will no 4194304 645077f3 ERROR: not found, game will no 4194304 63aeb74c ERROR: not found, game will no 1048576 c828876d ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 e7660a5d ERROR: not found, game will no 131072 00f31c66 ERROR: not found, game will no

breakrev brev_v1.rom t run breakrev brev_v2.rom t run breakrev break_c1.rom t run breakrev break_c2.rom t run breakrev break_c3.rom t run breakrev break_c4.rom t run breakrev brev_c5.rom t run breakrev brev_c6.rom t run burningf burnf_p1.rom t run burningf ng-lo.rom ), may cause emulation bugs burningf burnf_s1.rom t run burningf burnf_m1.rom t run burningf burnf_v1.rom t run burningf burnf_v2.rom t run burningf burnf_c1.rom t run burningf burnf_c2.rom t run burningf burnf_c3.rom t run burningf burnf_c4.rom t run burningh burnh_p1.rom t run burningh ng-lo.rom ), may cause emulation bugs burningh burnf_s1.rom t run burningh burnf_m1.rom t run burningh burnf_v1.rom t run burningh burnf_v2.rom t run burningh burnf_c1.rom t run burningh burnf_c2.rom t run burningh burnf_c3.rom t run burningh burnf_c4.rom t run marukodq maru-p1.rom t run marukodq ng-lo.rom ), may cause emulation bugs

4194304 e255446c ERROR: not found, game will no 4194304 9068198a ERROR: not found, game will no 4194304 68d4ae76 ERROR: not found, game will no 4194304 fdee05cd ERROR: not found, game will no 4194304 645077f3 ERROR: not found, game will no 4194304 63aeb74c ERROR: not found, game will no 2097152 28ff1792 ERROR: not found, game will no 2097152 23c65644 ERROR: not found, game will no 524288 4092c8db ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 6799ea0d ERROR: not found, game will no 131072 0c939ee2 ERROR: not found, game will no 1048576 508c9ffc ERROR: not found, game will no 1048576 854ef277 ERROR: not found, game will no 1048576 25a25e9b ERROR: not found, game will no 1048576 d4378876 ERROR: not found, game will no 1048576 862b60da ERROR: not found, game will no 1048576 e2e0aff7 ERROR: not found, game will no 524288 ddffcbf4 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 6799ea0d ERROR: not found, game will no 131072 0c939ee2 ERROR: not found, game will no 1048576 508c9ffc ERROR: not found, game will no 1048576 854ef277 ERROR: not found, game will no 1048576 25a25e9b ERROR: not found, game will no 1048576 d4378876 ERROR: not found, game will no 1048576 862b60da ERROR: not found, game will no 1048576 e2e0aff7 ERROR: not found, game will no 1048576 c33ed21e ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2

marukodq maru-s1.rom t run marukodq maru-m1.rom t run marukodq maru-v1.rom t run marukodq maru-v2.rom t run marukodq maru-c1.rom t run marukodq maru-c2.rom t run marukodq maru-c3.rom t run marukodq maru-c4.rom t run ctomaday ctom_p1.rom t run ctomaday ng-lo.rom ), may cause emulation bugs ctomaday ctom_s1.rom t run ctomaday ctom_m1.rom t run ctomaday ctom_v1.rom t run ctomaday ctom_v2.rom t run ctomaday ctom_c1.rom t run ctomaday ctom_c2.rom t run crsword csrd_p1.rom t run crsword ng-lo.rom ), may cause emulation bugs crsword csrd_s1.rom t run crsword csrd_m1.rom t run crsword csrd_v1.rom t run crsword csrd_c1.rom t run crsword csrd_c2.rom t run crsword csrd_c3.rom t run crsword csrd_c4.rom t run cyberlip cybl_p1.rom t run cyberlip ng-lo.rom ), may cause emulation bugs cyberlip cybl_s1.rom t run cyberlip cybl_m1.rom t run cyberlip cybl_v11.rom t run

32768 3b52a219 ERROR: not found, game will no 131072 0e22902e ERROR: not found, game will no 2097152 5385eca8 ERROR: not found, game will no 2097152 f8c55404 ERROR: not found, game will no 4194304 4bd5e70f ERROR: not found, game will no 4194304 67dbe24d ERROR: not found, game will no 1048576 79aa2b48 ERROR: not found, game will no 1048576 55e1314d ERROR: not found, game will no 1048576 c9386118 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 dc9eb372 ERROR: not found, game will no 131072 80328a47 ERROR: not found, game will no 4194304 de7c8f27 ERROR: not found, game will no 1048576 c8e40119 ERROR: not found, game will no 4194304 041fb8ee ERROR: not found, game will no 4194304 74f3cdf4 ERROR: not found, game will no 524288 e7f2553c ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 74651f27 ERROR: not found, game will no 131072 9c384263 ERROR: not found, game will no 1048576 61fedf65 ERROR: not found, game will no 1048576 09df6892 ERROR: not found, game will no 1048576 ac122a78 ERROR: not found, game will no 1048576 9d7ed1ca ERROR: not found, game will no 1048576 4a24395d ERROR: not found, game will no 524288 69a6b42d ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 79a35264 ERROR: not found, game will no 65536 47980d3a ERROR: not found, game will no 524288 90224d22 ERROR: not found, game will no

cyberlip cybl_v12.rom t run cyberlip cybl_v13.rom t run cyberlip cybl_v14.rom t run cyberlip cybl_v21.rom t run cyberlip cybl_c1.rom t run cyberlip cybl_c2.rom t run cyberlip cybl_c3.rom t run cyberlip cybl_c4.rom t run cyberlip cybl_c5.rom t run cyberlip cybl_c6.rom t run diggerma dig_p1.rom t run diggerma ng-lo.rom ), may cause emulation bugs diggerma dig_s1.rom t run diggerma dig_m1.rom t run diggerma dig_v1.rom t run diggerma dig_c1.rom t run diggerma dig_c2.rom t run doubledr ddrag_p1.rom t run doubledr ng-lo.rom ), may cause emulation bugs doubledr ddrag_s1.rom t run doubledr ddrag_m1.rom t run doubledr ddrag_v1.rom t run doubledr ddrag_v2.rom t run doubledr ddrag_c1.rom t run doubledr ddrag_c2.rom t run doubledr ddrag_c3.rom t run doubledr ddrag_c4.rom t run doubledr ddrag_c5.rom t run doubledr ddrag_c6.rom t run doubledr ddrag_c7.rom t run

524288 a0cf1834 ERROR: not found, game will no 524288 ae38bc84 ERROR: not found, game will no 524288 70899bd2 ERROR: not found, game will no 524288 586f4cb2 ERROR: not found, game will no 524288 8bba5113 ERROR: not found, game will no 524288 cbf66432 ERROR: not found, game will no 524288 e4f86efc ERROR: not found, game will no 524288 f7be4674 ERROR: not found, game will no 524288 e8076da0 ERROR: not found, game will no 524288 c495c567 ERROR: not found, game will no 524288 eda433d7 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 65536 75a88c1f ERROR: not found, game will no 65536 833cdf1b ERROR: not found, game will no 524288 ee15bda4 ERROR: not found, game will no 524288 3db0a4ed ERROR: not found, game will no 524288 3e632161 ERROR: not found, game will no 1048576 34ab832a ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 bef995c5 ERROR: not found, game will no 131072 10b144de ERROR: not found, game will no 2097152 cc1128e4 ERROR: not found, game will no 2097152 c3ff5554 ERROR: not found, game will no 2097152 b478c725 ERROR: not found, game will no 2097152 2857da32 ERROR: not found, game will no 2097152 8b0d378e ERROR: not found, game will no 2097152 c7d2f596 ERROR: not found, game will no 2097152 ec87bff6 ERROR: not found, game will no 2097152 844a8a11 ERROR: not found, game will no 1048576 727c4d02 ERROR: not found, game will no

doubledr ddrag_c8.rom t run eightman 8man_p1.rom t run eightman ng-lo.rom ), may cause emulation bugs eightman 8man_s1.rom t run eightman 8man_m1.rom t run eightman 8man_v1.rom t run eightman 8man_v2.rom t run eightman 8man_c1.rom t run eightman 8man_c2.rom t run eightman 8man_c3.rom t run eightman 8man_c4.rom t run fatfury1 ffry_p1.rom t run fatfury1 ffry_p2.rom t run fatfury1 ng-lo.rom ), may cause emulation bugs fatfury1 ffry_s1.rom t run fatfury1 ffry_m1.rom t run fatfury1 ffry_v1.rom t run fatfury1 ffry_v2.rom t run fatfury1 ffry_c1.rom t run fatfury1 ffry_c2.rom t run fatfury1 ffry_c3.rom t run fatfury1 ffry_c4.rom t run fatfury2 fury2_p1.rom t run fatfury2 fury2_p2.rom t run fatfury2 ng-lo.rom ), may cause emulation bugs fatfury2 fury2_s1.rom t run fatfury2 fury2_m1.rom t run fatfury2 fury2_v1.rom t run fatfury2 fury2_v2.rom t run fatfury2 fury2_c1.rom t run

1048576 69a5fa37 ERROR: not found, game will no 524288 43344cb0 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 a402202b ERROR: not found, game will no 131072 9927034c ERROR: not found, game will no 1048576 4558558a ERROR: not found, game will no 1048576 c5e052e9 ERROR: not found, game will no 1048576 555e16a4 ERROR: not found, game will no 1048576 e1ee51c3 ERROR: not found, game will no 524288 0923d5b0 ERROR: not found, game will no 524288 e3eca67b ERROR: not found, game will no 524288 47ebdc2f ERROR: not found, game will no 131072 c473af1c ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 3c3bdf8c ERROR: not found, game will no 131072 a8603979 ERROR: not found, game will no 1048576 212fd20d ERROR: not found, game will no 1048576 fa2ae47f ERROR: not found, game will no 1048576 74317e54 ERROR: not found, game will no 1048576 5bb952f3 ERROR: not found, game will no 1048576 9b714a7c ERROR: not found, game will no 1048576 9397476a ERROR: not found, game will no 524288 be40ea92 ERROR: not found, game will no 524288 2a9beac5 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 d7dbbf39 ERROR: not found, game will no 131072 820b0ba7 ERROR: not found, game will no 2097152 d9d00784 ERROR: not found, game will no 2097152 2c9a4b33 ERROR: not found, game will no 1048576 f72a939e ERROR: not found, game will no

fatfury2 fury2_c2.rom t run fatfury2 fury2_c3.rom t run fatfury2 fury2_c4.rom t run fatfursp ffspe_p1.rom t run fatfursp ffspe_p2.rom t run fatfursp ffspe_p3.rom t run fatfursp ng-lo.rom ), may cause emulation bugs fatfursp ffspe_s1.rom t run fatfursp ffspe_m1.rom t run fatfursp ffspe_v1.rom t run fatfursp ffspe_v2.rom t run fatfursp ffspe_v3.rom t run fatfursp ffspe_c1.rom t run fatfursp ffspe_c2.rom t run fatfursp ffspe_c3.rom t run fatfursp ffspe_c4.rom t run fatfursp ffspe_c5.rom t run fatfursp ffspe_c6.rom t run fatfury3 069-p1.bin t run fatfury3 069-p2.bin t run fatfury3 ng-lo.rom ), may cause emulation bugs fatfury3 069-s1.bin t run fatfury3 069-m1.bin t run fatfury3 069-v1.bin t run fatfury3 069-v2.bin t run fatfury3 069-v3.bin t run fatfury3 069-c1.bin t run fatfury3 069-c2.bin t run fatfury3 069-c3.bin t run fatfury3 069-c4.bin t run

1048576 05119a0d ERROR: not found, game will no 1048576 01e00738 ERROR: not found, game will no 1048576 9fe27432 ERROR: not found, game will no 1048576 2f585ba2 ERROR: not found, game will no 524288 d7c71a6b ERROR: not found, game will no 524288 9f0c1e1a ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 2df03197 ERROR: not found, game will no 131072 ccc5186e ERROR: not found, game will no 2097152 55d7ce84 ERROR: not found, game will no 2097152 ee080b10 ERROR: not found, game will no 1048576 f9eb3d4a ERROR: not found, game will no 2097152 044ab13c ERROR: not found, game will no 2097152 11e6bf96 ERROR: not found, game will no 2097152 6f7938d5 ERROR: not found, game will no 2097152 4ad066ff ERROR: not found, game will no 2097152 49c5e0bf ERROR: not found, game will no 2097152 8ff1f43d ERROR: not found, game will no 1048576 a8bcfbbc ERROR: not found, game will no 2097152 dbe963ed ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 0b33a800 ERROR: not found, game will no 131072 fce72926 ERROR: not found, game will no 4194304 2bdbd4db ERROR: not found, game will no 4194304 a698a487 ERROR: not found, game will no 2097152 581c5304 ERROR: not found, game will no 4194304 e302f93c ERROR: not found, game will no 4194304 1053a455 ERROR: not found, game will no 4194304 1c0fde2f ERROR: not found, game will no 4194304 a25fc3d0 ERROR: not found, game will no

fatfury3 069-c5.bin t run fatfury3 069-c6.bin t run fightfev ff_p1.rom t run fightfev ff_p2.rom t run fightfev ng-lo.rom ), may cause emulation bugs fightfev ff_s1.rom t run fightfev ff_m1.rom t run fightfev ff_v1.rom t run fightfev ff_v2.rom t run fightfev ff_c1.rom t run fightfev ff_c2.rom t run fightfev ff_c3.rom t run fightfev ff_c4.rom t run fbfrenzy fbfr_p1.rom t run fbfrenzy ng-lo.rom ), may cause emulation bugs fbfrenzy fbfr_s1.rom t run fbfrenzy fbfr_m1.rom t run fbfrenzy fbfr_v1.rom t run fbfrenzy fbfr_v2.rom t run fbfrenzy fbfr_c1.rom t run fbfrenzy fbfr_c2.rom t run fbfrenzy fbfr_c3.rom t run fbfrenzy fbfr_c4.rom t run ganryu 252-c1.bin t run ganryu 252-c2.bin t run ganryu ng-lo.rom ), may cause emulation bugs ganryu 252-p1.bin t run ganryu 252-m1.bin t run ganryu 252-v1.bin t run ganryun 252-p1.bin t run

2097152 b3ec6fa6 ERROR: not found, game will no 2097152 69210441 ERROR: not found, game will no 524288 3032041b ERROR: not found, game will no 524288 b0801d5f ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 70727a1e ERROR: not found, game will no 131072 0b7c4e65 ERROR: not found, game will no 2097152 f417c215 ERROR: not found, game will no 1048576 64470036 ERROR: not found, game will no 2097152 8908fff9 ERROR: not found, game will no 2097152 c6649492 ERROR: not found, game will no 2097152 0956b437 ERROR: not found, game will no 2097152 026f3b62 ERROR: not found, game will no 524288 cdef6b19 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 8472ed44 ERROR: not found, game will no 131072 f41b16b8 ERROR: not found, game will no 1048576 50c9d0dd ERROR: not found, game will no 1048576 5aa15686 ERROR: not found, game will no 1048576 91c56e78 ERROR: not found, game will no 1048576 9743ea2f ERROR: not found, game will no 524288 e5aa65f5 ERROR: not found, game will no 524288 0eb138cc ERROR: not found, game will no 8388608 50ee7882 ERROR: not found, game will no 8388608 62585474 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 1048576 4b8ac4fb ERROR: not found, game will no 131072 30cc4099 ERROR: not found, game will no 4194304 e5946733 ERROR: not found, game will no 1048576 4b8ac4fb ERROR: not found, game will no

ganryun ng-lo.rom ), may cause emulation bugs ganryun gann_s1.rom t run ganryun 252-m1.bin t run ganryun 252-v1.bin t run ganryun gann_c1.rom t run ganryun gann_c2.rom t run garoup motwp_p1.rom t run garoup motwp_p2.rom t run garoup ng-lo.rom ), may cause emulation bugs garoup motwp_s1.rom t run garoup motw_m1.rom t run garoup motw_v1.rom t run garoup motw_v2.rom t run garoup motw_v3.rom t run garoup motw_v4.rom t run garoup motwp_c1.rom t run garoup motwp_c2.rom t run garoup motwp_c3.rom t run garoup motwp_c4.rom t run garoup motwp_c5.rom t run garoup motwp_c6.rom t run garoup motwp_c7.rom t run garoup motwp_c8.rom t run gpilots ghst_p1.rom t run gpilots ghst_p2.rom t run gpilots ng-lo.rom ), may cause emulation bugs gpilots ghst_s1.rom t run gpilots ghst_m1.rom t run gpilots ghst_v11.rom t run gpilots ghst_v12.rom t run

65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 a8dadec9 ERROR: not found, game will no 131072 30cc4099 ERROR: not found, game will no 4194304 e5946733 ERROR: not found, game will no 8388608 6bf7605b ERROR: not found, game will no 8388608 596792ce ERROR: not found, game will no 1048576 c72f0c16 ERROR: not found, game will no 4194304 bf8de565 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 779989de ERROR: not found, game will no 262144 bbe464f7 ERROR: not found, game will no 4194304 274f3923 ERROR: not found, game will no 4194304 8f86dabe ERROR: not found, game will no 4194304 05fd06cd ERROR: not found, game will no 4194304 14984063 ERROR: not found, game will no 8388608 5bb5d137 ERROR: not found, game will no 8388608 5c8d2960 ERROR: not found, game will no 8388608 234d16fc ERROR: not found, game will no 8388608 b9b5b993 ERROR: not found, game will no 8388608 722615d2 ERROR: not found, game will no 8388608 0a6fab38 ERROR: not found, game will no 8388608 d68e806f ERROR: not found, game will no 8388608 f778fe99 ERROR: not found, game will no 524288 e6f2fe64 ERROR: not found, game will no 131072 edcb22ac ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 a6d83d53 ERROR: not found, game will no 131072 48409377 ERROR: not found, game will no 1048576 1b526c8b ERROR: not found, game will no 524288 4a9e6f03 ERROR: not found, game will no

gpilots t run gpilots t run gpilots t run gpilots t run gpilots t run goalx3 t run goalx3 ), may cause goalx3 t run goalx3 t run goalx3 t run goalx3 t run goalx3 t run goalx3 t run goalx3 t run gururin t run gururin ), may cause gururin t run gururin t run gururin t run gururin t run gururin t run janshin t run janshin ), may cause janshin t run janshin t run janshin t run janshin t run janshin t run kabukikl t run kabukikl ), may cause

ghst_v21.rom ghst_c1.rom ghst_c2.rom ghst_c3.rom ghst_c4.rom goal!_p1.rom ng-lo.rom emulation bugs goal!_s1.rom goal!_m1.rom goal!_v1.rom goal!_c1.rom goal!_c2.rom goal!_c3.rom goal!_c4.rom gurin_p1.rom ng-lo.rom emulation bugs gurin_s1.rom gurin_m1.rom gurin_v1.rom gurin_c1.rom gurin_c2.rom jans-p1.rom ng-lo.rom emulation bugs jans-s1.rom jans-m1.rom jans-v1.rom jans-c1.rom jans-c2.rom klash_p1.rom ng-lo.rom emulation bugs

524288 7abf113d ERROR: not found, game will no 1048576 bd6fe78e ERROR: not found, game will no 1048576 5f4a925c ERROR: not found, game will no 1048576 d1e42fd0 ERROR: not found, game will no 1048576 edde439b ERROR: not found, game will no 1048576 2a019a79 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 c0eaad86 ERROR: not found, game will no 65536 dd945773 ERROR: not found, game will no 2097152 ef214212 ERROR: not found, game will no 2097152 d061f1f5 ERROR: not found, game will no 2097152 3f63c1a2 ERROR: not found, game will no 1048576 5f91bace ERROR: not found, game will no 1048576 1e9f76f2 ERROR: not found, game will no 524288 4cea8a49 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 4f0cbd58 ERROR: not found, game will no 65536 833cdf1b ERROR: not found, game will no 524288 cf23afd0 ERROR: not found, game will no 2097152 35866126 ERROR: not found, game will no 2097152 9db64084 ERROR: not found, game will no 1048576 7514cb7a ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 8285b25a ERROR: not found, game will no 65536 e191f955 ERROR: not found, game will no 2097152 f1947d2b ERROR: not found, game will no 2097152 3fa890e9 ERROR: not found, game will no 2097152 59c48ad8 ERROR: not found, game will no 1048576 28ec9b77 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2

kabukikl klash_s1.rom t run kabukikl klash_m1.rom t run kabukikl klash_v1.rom t run kabukikl klash_v2.rom t run kabukikl klash_v3.rom t run kabukikl klash_v4.rom t run kabukikl klash_c1.rom t run kabukikl klash_c2.rom t run kabukikl klash_c3.rom t run kabukikl klash_c4.rom t run karnovr karev_p1.rom t run karnovr ng-lo.rom ), may cause emulation bugs karnovr karev_s1.rom t run karnovr karev_m1.rom t run karnovr karev_v1.rom t run karnovr karev_c1.rom t run karnovr karev_c2.rom t run karnovr karev_c3.rom t run karnovr karev_c4.rom t run karnovr karev_c5.rom t run karnovr karev_c6.rom t run kotm kotm_p1.rom t run kotm kotm_p2.rom t run kotm ng-lo.rom ), may cause emulation bugs kotm kotm_s1.rom t run kotm kotm_m1.rom t run kotm kotm_v1.rom t run kotm kotm_v2.rom t run kotm kotm_c1.rom t run kotm kotm_c2.rom t run

131072 a3d68ee2 ERROR: not found, game will no 131072 91957ef6 ERROR: not found, game will no 2097152 69e90596 ERROR: not found, game will no 2097152 7abdb75d ERROR: not found, game will no 2097152 eccc98d3 ERROR: not found, game will no 1048576 a7c9c949 ERROR: not found, game will no 2097152 4d896a58 ERROR: not found, game will no 2097152 3cf78a18 ERROR: not found, game will no 2097152 58c454e7 ERROR: not found, game will no 2097152 e1a8aa6a ERROR: not found, game will no 1048576 8c86fd22 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 bae5d5e5 ERROR: not found, game will no 131072 030beae4 ERROR: not found, game will no 2097152 0b7ea37a ERROR: not found, game will no 2097152 09dfe061 ERROR: not found, game will no 2097152 e0f6682a ERROR: not found, game will no 2097152 a673b4f7 ERROR: not found, game will no 2097152 cb3dc5f4 ERROR: not found, game will no 2097152 9a28785d ERROR: not found, game will no 2097152 c15c01ed ERROR: not found, game will no 524288 1b818731 ERROR: not found, game will no 131072 12afdc2b ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 1a2eeeb3 ERROR: not found, game will no 131072 0296abcb ERROR: not found, game will no 1048576 86c0a502 ERROR: not found, game will no 1048576 5bc23ec5 ERROR: not found, game will no 1048576 71471c25 ERROR: not found, game will no 1048576 320db048 ERROR: not found, game will no

kotm kotm_c3.rom t run kotm kotm_c4.rom t run kotm2 kotm2_p1.rom t run kotm2 kotm2_p2.rom t run kotm2 ng-lo.rom ), may cause emulation bugs kotm2 kotm2_s1.rom t run kotm2 kotm2_m1.rom t run kotm2 kotm2_v1.rom t run kotm2 kotm2_v2.rom t run kotm2 kotm2_c1.rom t run kotm2 kotm2_c2.rom t run kotm2 kotm2_c3.rom t run kotm2 kotm2_c4.rom t run kizuna ke_p1.rom t run kizuna ng-lo.rom ), may cause emulation bugs kizuna ke_s1.rom t run kizuna ke_m1.rom t run kizuna ke_v1.rom t run kizuna ke_v2.rom t run kizuna ke_v3.rom t run kizuna ke_v4.rom t run kizuna ke_c1.rom t run kizuna ke_c2.rom t run kizuna ke_c3.rom t run kizuna ke_c4.rom t run kizuna ke_c5.rom t run kizuna ke_c6.rom t run kizuna ke_c7.rom t run kizuna ke_c8.rom t run lresort lr_p1.rom t run

1048576 98de7995 ERROR: not found, game will no 1048576 070506e2 ERROR: not found, game will no 524288 b372d54c ERROR: not found, game will no 524288 28661afe ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 63ee053a ERROR: not found, game will no 131072 0c5b2ad5 ERROR: not found, game will no 2097152 86d34b25 ERROR: not found, game will no 1048576 8fa62a0b ERROR: not found, game will no 1048576 6d1c4aa9 ERROR: not found, game will no 1048576 f7b75337 ERROR: not found, game will no 1048576 40156dca ERROR: not found, game will no 1048576 b0d44111 ERROR: not found, game will no 1048576 75d2b3de ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 efdc72d7 ERROR: not found, game will no 131072 1b096820 ERROR: not found, game will no 2097152 530c50fd ERROR: not found, game will no 2097152 03667a8d ERROR: not found, game will no 2097152 7038c2f9 ERROR: not found, game will no 2097152 31b99bd6 ERROR: not found, game will no 2097152 763ba611 ERROR: not found, game will no 2097152 e05e8ca6 ERROR: not found, game will no 4194304 665c9f16 ERROR: not found, game will no 4194304 7f5d03db ERROR: not found, game will no 2097152 59013f9e ERROR: not found, game will no 2097152 1c8d5def ERROR: not found, game will no 2097152 c88f7035 ERROR: not found, game will no 2097152 484ce3ba ERROR: not found, game will no 524288 89c4ab97 ERROR: not found, game will no

lresort ), may cause lresort t run lresort t run lresort t run lresort t run lresort t run lresort t run lresort t run lresort t run lbowling t run lbowling ), may cause lbowling t run lbowling t run lbowling t run lbowling t run lbowling t run lbowling t run lbowling t run legendos t run legendos ), may cause legendos t run legendos t run legendos t run legendos t run legendos t run legendos t run legendos t run magdrop2 t run magdrop2 ), may cause magdrop2 t run

ng-lo.rom emulation bugs lr_s1.rom lr_m1.rom lr_v1.rom lr_v2.rom lr_c1.rom lr_c2.rom lr_c3.rom lr_c4.rom 019-p1.bin ng-lo.rom emulation bugs 019-s1.bin 019-m1.bin 019-v11.bin 019-v12.bin 019-v21.bin 019-c1.bin 019-c2.bin joe_p1.rom ng-lo.rom emulation bugs joe_s1.rom joe_m1.rom joe_v1.rom joe_c1.rom joe_c2.rom joe_c3.rom joe_c4.rom drop2_p1.rom ng-lo.rom emulation bugs drop2_s1.rom

65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 5cef5cc6 ERROR: not found, game will no 131072 cec19742 ERROR: not found, game will no 1048576 efdfa063 ERROR: not found, game will no 1048576 3c7997c0 ERROR: not found, game will no 1048576 3617c2dc ERROR: not found, game will no 1048576 3f0a7fd8 ERROR: not found, game will no 524288 e9f745f8 ERROR: not found, game will no 524288 7382fefb ERROR: not found, game will no 524288 a2de8445 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 5fcdc0ed ERROR: not found, game will no 131072 589d7f25 ERROR: not found, game will no 524288 0fb74872 ERROR: not found, game will no 524288 029faa57 ERROR: not found, game will no 524288 2efd5ada ERROR: not found, game will no 524288 4ccdef18 ERROR: not found, game will no 524288 d4dd0802 ERROR: not found, game will no 524288 9d563f19 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 bcd502f0 ERROR: not found, game will no 65536 909d4ed9 ERROR: not found, game will no 1048576 85065452 ERROR: not found, game will no 1048576 2f5ab875 ERROR: not found, game will no 1048576 318b2711 ERROR: not found, game will no 1048576 6bc52cb2 ERROR: not found, game will no 1048576 37ef298c ERROR: not found, game will no 524288 7be82353 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 2a4063a3 ERROR: not found, game will no

magdrop2 drop2_m1.rom t run magdrop2 drop2_v1.rom t run magdrop2 drop2_c1.rom t run magdrop2 drop2_c2.rom t run magdrop3 drop3_p1.rom t run magdrop3 ng-lo.rom ), may cause emulation bugs magdrop3 drop3_s1.rom t run magdrop3 drop3_m1.rom t run magdrop3 drop3_v1.rom t run magdrop3 drop3_v2.rom t run magdrop3 drop3_c1.rom t run magdrop3 drop3_c2.rom t run magdrop3 drop3_c3.rom t run magdrop3 drop3_c4.rom t run maglord magl_p1.rom t run maglord ng-lo.rom ), may cause emulation bugs maglord magl_s1.rom t run maglord magl_m1.rom t run maglord magl_v11.rom t run maglord magl_v21.rom t run maglord magl_v22.rom t run maglord magl_c1.rom t run maglord magl_c2.rom t run maglord magl_c3.rom t run maglord magl_c4.rom t run maglord magl_c5.rom t run maglord magl_c6.rom t run maglordh maglh_p1.rom t run maglordh ng-lo.rom ), may cause emulation bugs maglordh magl_s1.rom t run

131072 bddae628 ERROR: not found, game will no 2097152 7e5e53e4 ERROR: not found, game will no 4194304 1f862a14 ERROR: not found, game will no 4194304 14b90536 ERROR: not found, game will no 1048576 931e17fa ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 7399e68a ERROR: not found, game will no 131072 5beaf34e ERROR: not found, game will no 4194304 58839298 ERROR: not found, game will no 524288 d5e30df4 ERROR: not found, game will no 2097152 734db3d6 ERROR: not found, game will no 2097152 d78f50e5 ERROR: not found, game will no 2097152 ec65f472 ERROR: not found, game will no 2097152 f55dddf3 ERROR: not found, game will no 524288 bd0a492d ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 1c5369a2 ERROR: not found, game will no 65536 91ee1f73 ERROR: not found, game will no 524288 cc0455fd ERROR: not found, game will no 524288 f94ab5b7 ERROR: not found, game will no 524288 232cfd04 ERROR: not found, game will no 524288 806aee34 ERROR: not found, game will no 524288 34aa9a86 ERROR: not found, game will no 524288 c4c2b926 ERROR: not found, game will no 524288 9c46dcf4 ERROR: not found, game will no 524288 69086dec ERROR: not found, game will no 524288 ab7ac142 ERROR: not found, game will no 524288 599043c5 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 1c5369a2 ERROR: not found, game will no

maglordh magl_m1.rom t run maglordh magl_v11.rom t run maglordh magl_v21.rom t run maglordh magl_v22.rom t run maglordh magl_c1.rom t run maglordh magl_c2.rom t run maglordh magl_c3.rom t run maglordh magl_c4.rom t run maglordh magl_c5.rom t run maglordh magl_c6.rom t run mahretsu maj_p1.rom t run mahretsu ng-lo.rom ), may cause emulation bugs mahretsu maj_s1.rom t run mahretsu maj_m1.rom t run mahretsu maj_v1.rom t run mahretsu maj_v2.rom t run mahretsu maj_v3.rom t run mahretsu maj_v4.rom t run mahretsu maj_v5.rom t run mahretsu maj_c1.rom t run mahretsu maj_c2.rom t run mahretsu maj_c3.rom t run mahretsu maj_c4.rom t run mslug mslug_p1.rom t run mslug ng-lo.rom ), may cause emulation bugs mslug mslug_s1.rom t run mslug mslug_m1.rom t run mslug mslug_v1.rom t run mslug mslug_v2.rom t run mslug mslug_c1.rom t run

65536 91ee1f73 ERROR: not found, game will no 524288 cc0455fd ERROR: not found, game will no 524288 f94ab5b7 ERROR: not found, game will no 524288 232cfd04 ERROR: not found, game will no 524288 806aee34 ERROR: not found, game will no 524288 34aa9a86 ERROR: not found, game will no 524288 c4c2b926 ERROR: not found, game will no 524288 9c46dcf4 ERROR: not found, game will no 524288 69086dec ERROR: not found, game will no 524288 ab7ac142 ERROR: not found, game will no 524288 fc6f53db ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 65536 b0d16529 ERROR: not found, game will no 65536 37965a73 ERROR: not found, game will no 524288 b2fb2153 ERROR: not found, game will no 524288 8503317b ERROR: not found, game will no 524288 4999fb27 ERROR: not found, game will no 524288 776fa2a2 ERROR: not found, game will no 524288 b3e7eeea ERROR: not found, game will no 524288 f1ae16bc ERROR: not found, game will no 524288 bdc13520 ERROR: not found, game will no 524288 9c571a37 ERROR: not found, game will no 524288 7e81cb29 ERROR: not found, game will no 1048576 08d8daa5 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 2f55958d ERROR: not found, game will no 131072 c28b3253 ERROR: not found, game will no 4194304 23d22ed1 ERROR: not found, game will no 4194304 472cf9db ERROR: not found, game will no 2097152 d00bd152 ERROR: not found, game will no

mslug mslug_c2.rom t run mslug mslug_c3.rom t run mslug mslug_c4.rom t run mslug2 ms2_p1.rom t run mslug2 ms2_p2.rom t run mslug2 ng-lo.rom ), may cause emulation bugs mslug2 ms2_s1.rom t run mslug2 ms2_m1.rom t run mslug2 ms2_v1.rom t run mslug2 ms2_v2.rom t run mslug2 ms2_c1.rom t run mslug2 ms2_c2.rom t run mslug2 ms2_c3.rom t run mslug2 ms2_c4.rom t run mslugx msx_p1.rom t run mslugx msx_p2.rom t run mslugx ng-lo.rom ), may cause emulation bugs mslugx msx_s1.rom t run mslugx msx_m1.rom t run mslugx msx_v1.rom t run mslugx msx_v2.rom t run mslugx msx_v3.rom t run mslugx msx_c1.rom t run mslugx msx_c2.rom t run mslugx msx_c3.rom t run mslugx msx_c4.rom t run mslugx msx_c5.rom t run mslugx msx_c6.rom t run minasan 027-p1.bin t run minasan ng-lo.rom ), may cause emulation bugs

2097152 ddff1dea ERROR: not found, game will no 2097152 d3d5f9e5 ERROR: not found, game will no 2097152 5ac1d497 ERROR: not found, game will no 1048576 2a53c5da ERROR: not found, game will no 2097152 38883f44 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 f3d32f0f ERROR: not found, game will no 131072 94520ebd ERROR: not found, game will no 4194304 99ec20e8 ERROR: not found, game will no 4194304 ecb16799 ERROR: not found, game will no 8388608 394b5e0d ERROR: not found, game will no 8388608 e5806221 ERROR: not found, game will no 8388608 9f6bfa6f ERROR: not found, game will no 8388608 7d3e306f ERROR: not found, game will no 1048576 81f1f60b ERROR: not found, game will no 4194304 1fda2e12 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 fb6f441d ERROR: not found, game will no 131072 fd42a842 ERROR: not found, game will no 4194304 c79ede73 ERROR: not found, game will no 4194304 ea9aabe1 ERROR: not found, game will no 2097152 2ca65102 ERROR: not found, game will no 8388608 09a52c6f ERROR: not found, game will no 8388608 31679821 ERROR: not found, game will no 8388608 fd602019 ERROR: not found, game will no 8388608 31354513 ERROR: not found, game will no 8388608 a4b56124 ERROR: not found, game will no 8388608 83e3e69d ERROR: not found, game will no 524288 c8381327 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2

minasan 027-s1.bin t run minasan 027-m1.bin t run minasan 027-v11.bin t run minasan 027-v21.bin t run minasan 027-c1.bin t run minasan 027-c2.bin t run minasan 027-c3.bin t run minasan 027-c4.bin t run miexchng miex-p1.rom t run miexchng ng-lo.rom ), may cause emulation bugs miexchng miex-s1.rom t run miexchng miex-m1.rom t run miexchng miex-v1.rom t run miexchng miex-c1.rom t run miexchng miex-c2.rom t run miexchng miex-c3.rom t run miexchng miex-c4.rom t run mutnat mnat_p1.rom t run mutnat ng-lo.rom ), may cause emulation bugs mutnat mnat_s1.rom t run mutnat mnat_m1.rom t run mutnat mnat_v1.rom t run mutnat mnat_v2.rom t run mutnat mnat_c1.rom t run mutnat mnat_c2.rom t run mutnat mnat_c3.rom t run mutnat mnat_c4.rom t run nam1975 nam_p1.rom t run nam1975 ng-lo.rom ), may cause emulation bugs nam1975 nam_s1.rom t run

131072 e5824baa ERROR: not found, game will no 131072 add5a226 ERROR: not found, game will no 1048576 59ad4459 ERROR: not found, game will no 1048576 df5b4eeb ERROR: not found, game will no 1048576 d0086f94 ERROR: not found, game will no 1048576 da61f5a6 ERROR: not found, game will no 1048576 08df1228 ERROR: not found, game will no 1048576 54e87696 ERROR: not found, game will no 524288 61be1810 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 fe0c0c53 ERROR: not found, game will no 131072 de41301b ERROR: not found, game will no 4194304 113fb898 ERROR: not found, game will no 2097152 6c403ba3 ERROR: not found, game will no 2097152 554bcd9b ERROR: not found, game will no 524288 14524eb5 ERROR: not found, game will no 524288 1694f171 ERROR: not found, game will no 524288 6f1699c8 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 99419733 ERROR: not found, game will no 131072 b6683092 ERROR: not found, game will no 1048576 25419296 ERROR: not found, game will no 1048576 0de53d5e ERROR: not found, game will no 1048576 5e4381bf ERROR: not found, game will no 1048576 69ba4e18 ERROR: not found, game will no 1048576 890327d5 ERROR: not found, game will no 1048576 e4002651 ERROR: not found, game will no 524288 cc9fc951 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 65536 8ded55a5 ERROR: not found, game will no

nam1975 nam_m1.rom t run nam1975 nam_v11.rom t run nam1975 nam_v21.rom t run nam1975 nam_v22.rom t run nam1975 nam_v23.rom t run nam1975 nam_c1.rom t run nam1975 nam_c2.rom t run nam1975 nam_c3.rom t run nam1975 nam_c4.rom t run nam1975 nam_c5.rom t run nam1975 nam_c6.rom t run neobombe bombm_p1.rom t run neobombe ng-lo.rom ), may cause emulation bugs neobombe bombm_s1.rom t run neobombe bombm_m1.rom t run neobombe bombm_v1.rom t run neobombe bombm_v2.rom t run neobombe bombm_c1.rom t run neobombe bombm_c2.rom t run neobombe bombm_c3.rom t run neobombe bombm_c4.rom t run neodrift drift_p1.rom t run neodrift ng-lo.rom ), may cause emulation bugs neodrift drift_s1.rom t run neodrift drift_m1.rom t run neodrift drift_v1.rom t run neodrift drift_v2.rom t run neodrift drift_c1.rom t run neodrift drift_c2.rom t run neomrdo neomd-p1.rom t run

65536 cd088502 ERROR: not found, game will no 524288 a7c3d5e5 ERROR: not found, game will no 524288 55e670b3 ERROR: not found, game will no 524288 ab0d8368 ERROR: not found, game will no 524288 df468e28 ERROR: not found, game will no 524288 32ea98e1 ERROR: not found, game will no 524288 cbc4064c ERROR: not found, game will no 524288 0151054c ERROR: not found, game will no 524288 0a32570d ERROR: not found, game will no 524288 90b74cc2 ERROR: not found, game will no 524288 e62bed58 ERROR: not found, game will no 1048576 a1a71d0d ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 4b3fa119 ERROR: not found, game will no 131072 e81e780b ERROR: not found, game will no 2097152 43057e99 ERROR: not found, game will no 2097152 a92b8b3d ERROR: not found, game will no 2097152 b90ebed4 ERROR: not found, game will no 2097152 41e62b4f ERROR: not found, game will no 524288 e37578c5 ERROR: not found, game will no 524288 59826783 ERROR: not found, game will no 1048576 e397d798 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 b76b61bc ERROR: not found, game will no 131072 200045f1 ERROR: not found, game will no 2097152 a421c076 ERROR: not found, game will no 2097152 233c7dd9 ERROR: not found, game will no 2097152 62c5edc9 ERROR: not found, game will no 2097152 9dc9c72a ERROR: not found, game will no 524288 39efdb82 ERROR: not found, game will no

neomrdo ), may cause neomrdo t run neomrdo t run neomrdo t run neomrdo t run neomrdo t run nitd t run nitd t run nitd ), may cause nitd t run nitd t run nitd t run nitdn t run nitdn ), may cause nitdn t run nitdn t run nitdn t run nitdn t run nitdn t run ncombat t run ncombat ), may cause ncombat t run ncombat t run ncombat t run ncombat t run ncombat t run ncombat t run ncombat t run ncombat t run ncombat t run

ng-lo.rom emulation bugs neomd-s1.rom neomd-m1.rom neomd-v1.rom neomd-c1.rom neomd-c2.rom nitd_c1.rom nitd_c2.rom ng-lo.rom emulation bugs nitd_p1.rom nitd_m1.rom nitd_v1.rom nitd_p1.rom ng-lo.rom emulation bugs nitdn_s1.rom nitd_m1.rom nitd_v1.rom nitdn_c1.rom nitdn_c2.rom ncom_p1.rom ng-lo.rom emulation bugs ncom_s1.rom ncom_m1.rom ncom_v11.rom ncom_v12.rom ncom_v13.rom ncom_v21.rom ncom_c1.rom ncom_c2.rom ncom_c3.rom

65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 65536 6c4b09c4 ERROR: not found, game will no 131072 81eade02 ERROR: not found, game will no 2097152 4143c052 ERROR: not found, game will no 2097152 c7541b9d ERROR: not found, game will no 2097152 f57166d2 ERROR: not found, game will no 8388608 147b0c7f ERROR: not found, game will no 8388608 d2b04b0d ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 524288 61361082 ERROR: not found, game will no 524288 6407c5e5 ERROR: not found, game will no 4194304 24b0480c ERROR: not found, game will no 524288 61361082 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 dd3bf47c ERROR: not found, game will no 524288 6407c5e5 ERROR: not found, game will no 4194304 24b0480c ERROR: not found, game will no 8388608 f3ff4953 ERROR: not found, game will no 8388608 f1e49faa ERROR: not found, game will no 524288 b45fcfbf ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 d49afee8 ERROR: not found, game will no 131072 b5819863 ERROR: not found, game will no 524288 cf32a59c ERROR: not found, game will no 524288 7b3588b7 ERROR: not found, game will no 524288 505a01b5 ERROR: not found, game will no 524288 365f9011 ERROR: not found, game will no 524288 33cc838e ERROR: not found, game will no 524288 26877feb ERROR: not found, game will no 524288 3b60a05d ERROR: not found, game will no

ncombat ncom_c4.rom t run ncombat ncom_c5.rom t run ncombat ncom_c6.rom t run ncommand 050-p1.bin t run ncommand ng-lo.rom ), may cause emulation bugs ncommand 050-s1.bin t run ncommand 050-m1.bin t run ncommand 050-v1.bin t run ncommand 050-v2.bin t run ncommand 050-c1.bin t run ncommand 050-c2.bin t run ncommand 050-c3.bin t run ncommand 050-c4.bin t run ninjamas ninjm_p1.rom t run ninjamas ninjm_p2.rom t run ninjamas ng-lo.rom ), may cause emulation bugs ninjamas ninjm_s1.rom t run ninjamas ninjm_m1.rom t run ninjamas ninjm_v1.rom t run ninjamas ninjm_v2.rom t run ninjamas ninjm_c1.rom t run ninjamas ninjm_c2.rom t run ninjamas ninjm_c3.rom t run ninjamas ninjm_c4.rom t run ninjamas ninjm_c5.rom t run ninjamas ninjm_c6.rom t run ninjamas ninjm_c7.rom t run ninjamas ninjm_c8.rom t run ragnagrd rgard_p1.rom t run ragnagrd ng-lo.rom ), may cause emulation bugs

524288 39c2d039 ERROR: not found, game will no 524288 67a4344e ERROR: not found, game will no 524288 2eca8b19 ERROR: not found, game will no 1048576 4e097c40 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 db8f9c8e ERROR: not found, game will no 131072 6fcf07d3 ERROR: not found, game will no 1048576 23c3ab42 ERROR: not found, game will no 524288 80b8a984 ERROR: not found, game will no 1048576 87421a0a ERROR: not found, game will no 1048576 c4cf5548 ERROR: not found, game will no 1048576 03422c1e ERROR: not found, game will no 1048576 0845eadb ERROR: not found, game will no 1048576 3e97ed69 ERROR: not found, game will no 2097152 191fca88 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 8ff782f0 ERROR: not found, game will no 131072 d00fb2af ERROR: not found, game will no 4194304 1c34e013 ERROR: not found, game will no 2097152 22f1c681 ERROR: not found, game will no 2097152 58f91ae0 ERROR: not found, game will no 2097152 4258147f ERROR: not found, game will no 2097152 36c29ce3 ERROR: not found, game will no 2097152 17e97a6e ERROR: not found, game will no 2097152 4683ffc0 ERROR: not found, game will no 2097152 de004f4a ERROR: not found, game will no 2097152 3e1885c0 ERROR: not found, game will no 2097152 5a5df034 ERROR: not found, game will no 1048576 ca372303 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2

ragnagrd rgard_s1.rom t run ragnagrd rgard_m1.rom t run ragnagrd rgard_v1.rom t run ragnagrd rgard_v2.rom t run ragnagrd rgard_c1.rom t run ragnagrd rgard_c2.rom t run ragnagrd rgard_c3.rom t run ragnagrd rgard_c4.rom t run ragnagrd rgard_c5.rom t run ragnagrd rgard_c6.rom t run ragnagrd rgard_c7.rom t run ragnagrd rgard_c8.rom t run overtop ovr_p1.rom t run overtop ng-lo.rom ), may cause emulation bugs overtop ovr_s1.rom t run overtop ovr_m1.rom t run overtop ovr_v1.rom t run overtop ovr_c1.rom t run overtop ovr_c2.rom t run overtop ovr_c3.rom t run overtop ovr_c4.rom t run overtop ovr_c5.rom t run overtop ovr_c6.rom t run panicbom panic_p1.rom t run panicbom ng-lo.rom ), may cause emulation bugs panicbom panic_s1.rom t run panicbom panic_m1.rom t run panicbom panic_v1.rom t run panicbom panic_v2.rom t run panicbom panic_c1.rom t run

131072 7d402f9a ERROR: not found, game will no 131072 17028bcf ERROR: not found, game will no 4194304 61eee7f4 ERROR: not found, game will no 4194304 6104e20b ERROR: not found, game will no 2097152 18f61d79 ERROR: not found, game will no 2097152 dbf4ff4b ERROR: not found, game will no 2097152 108d5589 ERROR: not found, game will no 2097152 7962d5ac ERROR: not found, game will no 2097152 4b74021a ERROR: not found, game will no 2097152 f5cf90bc ERROR: not found, game will no 2097152 32189762 ERROR: not found, game will no 2097152 d5915828 ERROR: not found, game will no 1048576 16c063a9 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 481d3ddc ERROR: not found, game will no 131072 fcab6191 ERROR: not found, game will no 4194304 013d4ef9 ERROR: not found, game will no 4194304 50f43087 ERROR: not found, game will no 4194304 a5b39807 ERROR: not found, game will no 4194304 9252ea02 ERROR: not found, game will no 4194304 5f41a699 ERROR: not found, game will no 2097152 fc858bef ERROR: not found, game will no 2097152 0589c15e ERROR: not found, game will no 262144 0b21130d ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 b876de7e ERROR: not found, game will no 131072 3cdf5d88 ERROR: not found, game will no 2097152 7fc86d2f ERROR: not found, game will no 1048576 082adfc7 ERROR: not found, game will no 1048576 8582e1b5 ERROR: not found, game will no

panicbom panic_c2.rom t run pgoal pgoal_p1.rom t run pgoal ng-lo.rom ), may cause emulation bugs pgoal pgoal_s1.rom t run pgoal pgoal_m1.rom t run pgoal pgoal_v1.rom t run pgoal pgoal_v2.rom t run pgoal pgoal_c1.rom t run pgoal pgoal_c2.rom t run pgoal pgoal_c3.rom t run pgoal pgoal_c4.rom t run pgoal pgoal_c5.rom t run pgoal pgoal_c6.rom t run popbounc pnb-p1.rom t run popbounc ng-lo.rom ), may cause emulation bugs popbounc pnb-s1.rom t run popbounc pnb-m1.rom t run popbounc pnb-v1.rom t run popbounc pnb-c1.rom t run popbounc pnb-c2.rom t run pspikes2 spike_p1.rom t run pspikes2 ng-lo.rom ), may cause emulation bugs pspikes2 spike_s1.rom t run pspikes2 spike_m1.rom t run pspikes2 spike_v1.rom t run pspikes2 spike_v2.rom t run pspikes2 spike_v3.rom t run pspikes2 spike_c1.rom t run pspikes2 spike_c2.rom t run pspikes2 spike_c3.rom t run

1048576 e15a093b ERROR: not found, game will no 1048576 6af0e574 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 002f3c88 ERROR: not found, game will no 131072 958efdc8 ERROR: not found, game will no 2097152 2cc1bd05 ERROR: not found, game will no 2097152 06ac1d3f ERROR: not found, game will no 2097152 2dc69faf ERROR: not found, game will no 2097152 5db81811 ERROR: not found, game will no 2097152 9dbfece5 ERROR: not found, game will no 2097152 c9f4324c ERROR: not found, game will no 2097152 5fdad0a5 ERROR: not found, game will no 2097152 f57b4a1c ERROR: not found, game will no 1048576 be96e44f ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 b61cf595 ERROR: not found, game will no 131072 d4c946dd ERROR: not found, game will no 2097152 edcb1beb ERROR: not found, game will no 2097152 eda42d66 ERROR: not found, game will no 2097152 5e633c65 ERROR: not found, game will no 1048576 105a408f ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 18082299 ERROR: not found, game will no 131072 b1c7911e ERROR: not found, game will no 1048576 2ced86df ERROR: not found, game will no 1048576 970851ab ERROR: not found, game will no 1048576 81ff05aa ERROR: not found, game will no 1048576 7f250f76 ERROR: not found, game will no 1048576 20912873 ERROR: not found, game will no 1048576 4b641ba1 ERROR: not found, game will no

pspikes2 spike_c4.rom t run pspikes2 spike_c5.rom t run pspikes2 spike_c6.rom t run preisle2 pi2_c1.rom t run preisle2 pi2_c2.rom t run preisle2 pi2_c3.rom t run preisle2 pi2_c4.rom t run preisle2 pi2_c5.rom t run preisle2 pi2_c6.rom t run preisle2 ng-lo.rom ), may cause emulation bugs preisle2 pi2_p1.rom t run preisle2 pi2_p2.rom t run preisle2 pi2_m1.rom t run preisle2 pi2_v1.rom t run preisle2 pi2_v2.rom t run preisl2n pi2_p1.rom t run preisl2n pi2_p2.rom t run preisl2n ng-lo.rom ), may cause emulation bugs preisl2n pi2n_s1.rom t run preisl2n pi2_m1.rom t run preisl2n pi2_v1.rom t run preisl2n pi2_v2.rom t run preisl2n pi2n_c1.rom t run preisl2n pi2n_c2.rom t run preisl2n pi2n_c3.rom t run preisl2n pi2n_c4.rom t run preisl2n pi2n_c5.rom t run preisl2n pi2n_c6.rom t run pulstar pstar_p1.rom t run pulstar pstar_p2.rom t run

1048576 35072596 ERROR: not found, game will no 1048576 151dd624 ERROR: not found, game will no 1048576 a6722604 ERROR: not found, game will no 8388608 ea06000b ERROR: not found, game will no 8388608 04e67d79 ERROR: not found, game will no 8388608 60e31e08 ERROR: not found, game will no 8388608 40371d69 ERROR: not found, game will no 8388608 0b2e6adf ERROR: not found, game will no 8388608 b001bdd3 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 1048576 dfa3c0f3 ERROR: not found, game will no 4194304 42050b80 ERROR: not found, game will no 131072 8efd4014 ERROR: not found, game will no 4194304 5a14543d ERROR: not found, game will no 2097152 6610d91a ERROR: not found, game will no 1048576 dfa3c0f3 ERROR: not found, game will no 4194304 42050b80 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 666cabdc ERROR: not found, game will no 131072 8efd4014 ERROR: not found, game will no 4194304 5a14543d ERROR: not found, game will no 2097152 6610d91a ERROR: not found, game will no 8388608 50fd785e ERROR: not found, game will no 8388608 ab913f1e ERROR: not found, game will no 8388608 bc0ee75c ERROR: not found, game will no 8388608 29908823 ERROR: not found, game will no 8388608 83c56bca ERROR: not found, game will no 8388608 59e0e805 ERROR: not found, game will no 1048576 5e5847a2 ERROR: not found, game will no 2097152 028b774c ERROR: not found, game will no

pulstar ng-lo.rom ), may cause emulation bugs pulstar pstar_s1.rom t run pulstar pstar_m1.rom t run pulstar pstar_v1.rom t run pulstar pstar_v2.rom t run pulstar pstar_c1.rom t run pulstar pstar_c2.rom t run pulstar pstar_c3.rom t run pulstar pstar_c4.rom t run pulstar pstar_c5.rom t run pulstar pstar_c6.rom t run pulstar pstar_c7.rom t run pulstar pstar_c8.rom t run pbobblen puzzb_p1.rom t run pbobblen ng-lo.rom ), may cause emulation bugs pbobblen puzzb_s1.rom t run pbobblen puzzb_m1.rom t run pbobblen puzzb_v3.rom t run pbobblen puzzb_v4.rom t run pbobblen puzzb_c5.rom t run pbobblen puzzb_c6.rom t run pbobbl2n pb2_p1.rom t run pbobbl2n ng-lo.rom ), may cause emulation bugs pbobbl2n pb2_s1.rom t run pbobbl2n pb2_m1.rom t run pbobbl2n pb2_v1.rom t run pbobbl2n pb2_v2.rom t run pbobbl2n pb2_c1.rom t run pbobbl2n pb2_c2.rom t run pbobbl2n pb2_c3.rom t run

65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 c79fc2c8 ERROR: not found, game will no 131072 ff3df7c7 ERROR: not found, game will no 4194304 b458ded2 ERROR: not found, game will no 4194304 9d2db551 ERROR: not found, game will no 2097152 63020fc6 ERROR: not found, game will no 2097152 260e9d4d ERROR: not found, game will no 2097152 21ef41d7 ERROR: not found, game will no 2097152 3b9e288f ERROR: not found, game will no 2097152 6fe9259c ERROR: not found, game will no 2097152 dc32f2b4 ERROR: not found, game will no 2097152 6a5618ca ERROR: not found, game will no 2097152 a223572d ERROR: not found, game will no 262144 7c3c34e1 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 9caae538 ERROR: not found, game will no 65536 129e6054 ERROR: not found, game will no 1048576 0840cbc4 ERROR: not found, game will no 524288 0a548948 ERROR: not found, game will no 524288 e89ad494 ERROR: not found, game will no 524288 4b42d7eb ERROR: not found, game will no 1048576 9d6c0754 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 0a3fee41 ERROR: not found, game will no 131072 883097a9 ERROR: not found, game will no 4194304 57fde1fa ERROR: not found, game will no 4194304 4b966ef3 ERROR: not found, game will no 4194304 d9115327 ERROR: not found, game will no 4194304 77f9fdac ERROR: not found, game will no 1048576 8890bf7c ERROR: not found, game will no

pbobbl2n t run puzzledp t run puzzledp ), may cause puzzledp t run puzzledp t run puzzledp t run puzzledp t run puzzledp t run puzzldpr t run puzzldpr ), may cause puzzldpr t run puzzldpr t run puzzldpr t run puzzldpr t run puzzldpr t run quizkof t run quizkof ), may cause quizkof t run quizkof t run quizkof t run quizkof t run quizkof t run quizkof t run quizkof t run quizkof t run quizkof t run quizdais t run quizdais ), may cause quizdais t run quizdais t run

pb2_c4.rom pdpon_p1.rom ng-lo.rom emulation bugs pdpon_s1.rom pdpon_m1.rom pdpon_v1.rom pdpon_c1.rom pdpon_c2.rom pdpnr_p1.rom ng-lo.rom emulation bugs pdpnr_s1.rom pdpon_m1.rom pdpon_v1.rom pdpon_c1.rom pdpon_c2.rom qkof-p1.rom ng-lo.rom emulation bugs qkof-s1.rom qkof-m1.rom qkof-v1.rom qkof-v2.rom qkof-v3.rom qkof-c1.rom qkof-c2.rom qkof-c3.rom qkof-c4.rom quizd_p1.rom ng-lo.rom emulation bugs quizd_s1.rom quizd_m1.rom

1048576 8efead3f ERROR: not found, game will no 524288 2b61415b ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 65536 4a421612 ERROR: not found, game will no 131072 9c0291ea ERROR: not found, game will no 524288 debeb8fb ERROR: not found, game will no 1048576 cc0095ef ERROR: not found, game will no 1048576 42371307 ERROR: not found, game will no 524288 afed5de2 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 65536 5a68d91e ERROR: not found, game will no 131072 9c0291ea ERROR: not found, game will no 524288 debeb8fb ERROR: not found, game will no 1048576 cc0095ef ERROR: not found, game will no 1048576 42371307 ERROR: not found, game will no 1048576 4440315e ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 d7b86102 ERROR: not found, game will no 131072 f5f44172 ERROR: not found, game will no 2097152 0be18f60 ERROR: not found, game will no 2097152 4abde3ff ERROR: not found, game will no 2097152 f02844e2 ERROR: not found, game will no 2097152 ea1d764a ERROR: not found, game will no 2097152 c78c49da ERROR: not found, game will no 2097152 b4851bfe ERROR: not found, game will no 2097152 ca6f5460 ERROR: not found, game will no 1048576 c488fda3 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 ac31818a ERROR: not found, game will no 131072 2a2105e0 ERROR: not found, game will no

quizdais quizd_v1.rom t run quizdais quizd_c1.rom t run quizdais quizd_c2.rom t run quizdai2 mein_p1.rom t run quizdai2 ng-lo.rom ), may cause emulation bugs quizdai2 mein_s1.rom t run quizdai2 mein_m1.rom t run quizdai2 mein_v1.rom t run quizdai2 mein_v2.rom t run quizdai2 mein_c1.rom t run quizdai2 mein_c2.rom t run quizdai2 mein_c3.rom t run quizdai2 mein_c4.rom t run joyjoy joy_p1.rom t run joyjoy ng-lo.rom ), may cause emulation bugs joyjoy joy_s1.rom t run joyjoy joy_m1.rom t run joyjoy joy_v1.rom t run joyjoy joy_v2.rom t run joyjoy joy_c1.rom t run joyjoy joy_c2.rom t run roboarmy rarmy_p1.rom t run roboarmy ng-lo.rom ), may cause emulation bugs roboarmy rarmy_s1.rom t run roboarmy rarmy_m1.rom t run roboarmy rarmy_v1.rom t run roboarmy rarmy_v2.rom t run roboarmy rarmy_v3.rom t run roboarmy rarmy_v4.rom t run roboarmy rarmy_c1.rom t run

1048576 a53e5bd3 ERROR: not found, game will no 1048576 2999535a ERROR: not found, game will no 1048576 876a99e6 ERROR: not found, game will no 1048576 ed719dcf ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 164fd6e6 ERROR: not found, game will no 131072 bb19995d ERROR: not found, game will no 1048576 af7f8247 ERROR: not found, game will no 1048576 c6474b59 ERROR: not found, game will no 1048576 cb5809a1 ERROR: not found, game will no 1048576 1436dfeb ERROR: not found, game will no 524288 bcd4a518 ERROR: not found, game will no 524288 d602219b ERROR: not found, game will no 524288 39c3478f ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 6956d778 ERROR: not found, game will no 65536 058683ec ERROR: not found, game will no 524288 66c1e5c4 ERROR: not found, game will no 524288 8ed20a86 ERROR: not found, game will no 524288 509250ec ERROR: not found, game will no 524288 09ed5258 ERROR: not found, game will no 524288 cd11cbd4 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 ac0daa1b ERROR: not found, game will no 131072 98edc671 ERROR: not found, game will no 524288 daff9896 ERROR: not found, game will no 524288 8781b1bc ERROR: not found, game will no 524288 b69c1da5 ERROR: not found, game will no 524288 2c929c17 ERROR: not found, game will no 524288 e17fa618 ERROR: not found, game will no

roboarmy rarmy_c2.rom t run roboarmy rarmy_c3.rom t run roboarmy rarmy_c4.rom t run roboarmy rarmy_c5.rom t run roboarmy rarmy_c6.rom t run rbff1 095-p1.bin t run rbff1 095-p2.bin t run rbff1 ng-lo.rom ), may cause emulation bugs rbff1 095-s1.bin t run rbff1 095-m1.bin t run rbff1 069-v1.bin t run rbff1 069-v2.bin t run rbff1 095-v3.bin t run rbff1 069-c1.bin t run rbff1 069-c2.bin t run rbff1 069-c3.bin t run rbff1 069-c4.bin t run rbff1 095-c5.bin t run rbff1 095-c6.bin t run rbff1 095-c7.bin t run rbff1 095-c8.bin t run rbffspec rbffs_p1.rom t run rbffspec rbffs_p2.rom t run rbffspec ng-lo.rom ), may cause emulation bugs rbffspec rbffs_s1.rom t run rbffspec rbffs_m1.rom t run rbffspec rbffs_v1.rom t run rbffspec rbffs_v2.rom t run rbffspec rbffs_v3.rom t run rbffspec rbffs_c1.rom t run

524288 d5ebdb4d ERROR: not found, game will no 524288 aa4d7695 ERROR: not found, game will no 524288 8d4ebbe3 ERROR: not found, game will no 524288 40adfccd ERROR: not found, game will no 524288 462571de ERROR: not found, game will no 1048576 63b4d8ae ERROR: not found, game will no 2097152 cc15826e ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 b6bf5e08 ERROR: not found, game will no 131072 653492a7 ERROR: not found, game will no 4194304 2bdbd4db ERROR: not found, game will no 4194304 a698a487 ERROR: not found, game will no 4194304 189d1c6c ERROR: not found, game will no 4194304 e302f93c ERROR: not found, game will no 4194304 1053a455 ERROR: not found, game will no 4194304 1c0fde2f ERROR: not found, game will no 4194304 a25fc3d0 ERROR: not found, game will no 4194304 8b9b65df ERROR: not found, game will no 4194304 3e164718 ERROR: not found, game will no 2097152 ca605e12 ERROR: not found, game will no 2097152 4e6beb6c ERROR: not found, game will no 1048576 f84a2d1d ERROR: not found, game will no 2097152 27e3e54b ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 7ecd6e8c ERROR: not found, game will no 131072 3fee46bf ERROR: not found, game will no 4194304 76673869 ERROR: not found, game will no 4194304 7a275acd ERROR: not found, game will no 4194304 5a797fd2 ERROR: not found, game will no 2097152 436edad4 ERROR: not found, game will no

rbffspec rbffs_c2.rom t run rbffspec rbffs_c3.rom t run rbffspec rbffs_c4.rom t run rbffspec rbffs_c5.rom t run rbffspec rbffs_c6.rom t run rbffspec rbffs_c7.rom t run rbffspec rbffs_c8.rom t run rbff2 rb2_p1.rom t run rbff2 rb2_p2.rom t run rbff2 ng-lo.rom ), may cause emulation bugs rbff2 rb2_s1.rom t run rbff2 rb2_m1.rom t run rbff2 rb2_v1.rom t run rbff2 rb2_v2.rom t run rbff2 rb2_v3.rom t run rbff2 rb2_v4.rom t run rbff2 rb2_c1.rom t run rbff2 rb2_c2.rom t run rbff2 rb2_c3.rom t run rbff2 rb2_c4.rom t run rbff2 rb2_c5.rom t run rbff2 rb2_c6.rom t run samsho samsh_p1.rom t run samsho samsh_p2.rom t run samsho samsh_p3.rom t run samsho ng-lo.rom ), may cause emulation bugs samsho samsh_s1.rom t run samsho samsh_m1.rom t run samsho samsh_v1.rom t run samsho samsh_v2.rom t run

2097152 cc7dc384 ERROR: not found, game will no 2097152 375954ea ERROR: not found, game will no 2097152 c1a98dd7 ERROR: not found, game will no 2097152 12c5418e ERROR: not found, game will no 2097152 c8ad71d5 ERROR: not found, game will no 2097152 5c33d1d8 ERROR: not found, game will no 2097152 efdeb140 ERROR: not found, game will no 1048576 b6969780 ERROR: not found, game will no 4194304 960aa88d ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 da3b40de ERROR: not found, game will no 262144 ed482791 ERROR: not found, game will no 4194304 f796265a ERROR: not found, game will no 4194304 2cb3f3bb ERROR: not found, game will no 4194304 df77b7fa ERROR: not found, game will no 4194304 33a356ee ERROR: not found, game will no 8388608 effac504 ERROR: not found, game will no 8388608 ed182d44 ERROR: not found, game will no 8388608 22e0330a ERROR: not found, game will no 8388608 c19a07eb ERROR: not found, game will no 8388608 244dff5a ERROR: not found, game will no 8388608 4609e507 ERROR: not found, game will no 524288 80aa6c97 ERROR: not found, game will no 524288 71768728 ERROR: not found, game will no 524288 38ee9ba9 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 9142a4d3 ERROR: not found, game will no 131072 95170640 ERROR: not found, game will no 2097152 37f78a9b ERROR: not found, game will no 2097152 568b20cf ERROR: not found, game will no

samsho samsh_c1.rom t run samsho samsh_c2.rom t run samsho samsh_c3.rom t run samsho samsh_c4.rom t run samsho samsh_c5.rom t run samsho samsh_c6.rom t run samsho2 sams2_p1.rom t run samsho2 ng-lo.rom ), may cause emulation bugs samsho2 sams2_s1.rom t run samsho2 sams2_m1.rom t run samsho2 sams2_v1.rom t run samsho2 sams2_v2.rom t run samsho2 sams2_v3.rom t run samsho2 sams2_v4.rom t run samsho2 sams2_c1.rom t run samsho2 sams2_c2.rom t run samsho2 sams2_c3.rom t run samsho2 sams2_c4.rom t run samsho2 sams2_c5.rom t run samsho2 sams2_c6.rom t run samsho2 sams2_c7.rom t run samsho2 sams2_c8.rom t run samsho3 sams3_p1.rom t run samsho3 sams3_p2.rom t run samsho3 ng-lo.rom ), may cause emulation bugs samsho3 sams3_s1.rom t run samsho3 sams3_m1.rom t run samsho3 sams3_v1.rom t run samsho3 sams3_v2.rom t run samsho3 sams3_c1.rom t run

2097152 2e5873a4 ERROR: not found, game will no 2097152 04febb10 ERROR: not found, game will no 2097152 f3dabd1e ERROR: not found, game will no 2097152 935c62f0 ERROR: not found, game will no 524288 a2bb8284 ERROR: not found, game will no 524288 4fa71252 ERROR: not found, game will no 1048576 22368892 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 64a5cd66 ERROR: not found, game will no 131072 56675098 ERROR: not found, game will no 2097152 37703f91 ERROR: not found, game will no 2097152 0142bde8 ERROR: not found, game will no 2097152 d07fa5ca ERROR: not found, game will no 1048576 24aab4bb ERROR: not found, game will no 2097152 86cd307c ERROR: not found, game will no 2097152 cdfcc4ca ERROR: not found, game will no 2097152 7a63ccc7 ERROR: not found, game will no 2097152 751025ce ERROR: not found, game will no 2097152 20d3a475 ERROR: not found, game will no 2097152 ae4c0a88 ERROR: not found, game will no 2097152 2df3cbcf ERROR: not found, game will no 2097152 1ffc6dfa ERROR: not found, game will no 1048576 282a336e ERROR: not found, game will no 2097152 9bbe27e0 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 74ec7d9f ERROR: not found, game will no 131072 8e6440eb ERROR: not found, game will no 4194304 84bdd9a0 ERROR: not found, game will no 2097152 ac0f261a ERROR: not found, game will no 2097152 e079f767 ERROR: not found, game will no

samsho3 sams3_c2.rom t run samsho3 sams3_c3.rom t run samsho3 sams3_c4.rom t run samsho3 sams3_c5.rom t run samsho3 sams3_c6.rom t run samsho3 sams3_c7.rom t run samsho3 sams3_c8.rom t run samsho4 sams4_p1.rom t run samsho4 sams4_p2.rom t run samsho4 ng-lo.rom ), may cause emulation bugs samsho4 sams4_s1.rom t run samsho4 sams4_m1.rom t run samsho4 sams4_v1.rom t run samsho4 sams4_v2.rom t run samsho4 sams4_v3.rom t run samsho4 sams4_c1.rom t run samsho4 sams4_c2.rom t run samsho4 sams4_c3.rom t run samsho4 sams4_c4.rom t run samsho4 sams4_c5.rom t run samsho4 sams4_c6.rom t run samsho4 sams4_c7.rom t run samsho4 sams4_c8.rom t run savagere savag_p1.rom t run savagere ng-lo.rom ), may cause emulation bugs savagere savag_s1.rom t run savagere savag_m1.rom t run savagere savag_v1.rom t run savagere savag_v2.rom t run savagere savag_v3.rom t run

2097152 fc045909 ERROR: not found, game will no 2097152 c61218d7 ERROR: not found, game will no 2097152 054ec754 ERROR: not found, game will no 2097152 05feee47 ERROR: not found, game will no 2097152 ef7d9e29 ERROR: not found, game will no 524288 7a01f666 ERROR: not found, game will no 524288 ffd009c2 ERROR: not found, game will no 1048576 1a5cb56d ERROR: not found, game will no 2097152 7587f09b ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 8d3d3bf9 ERROR: not found, game will no 131072 7615bc1b ERROR: not found, game will no 4194304 7d6ba95f ERROR: not found, game will no 4194304 6c33bb5d ERROR: not found, game will no 2097152 831ea8c0 ERROR: not found, game will no 2097152 289100fa ERROR: not found, game will no 2097152 c2716ea0 ERROR: not found, game will no 2097152 6659734f ERROR: not found, game will no 2097152 91ebea00 ERROR: not found, game will no 2097152 e22254ed ERROR: not found, game will no 2097152 00947b2e ERROR: not found, game will no 2097152 e3e3b0cd ERROR: not found, game will no 2097152 f33967f1 ERROR: not found, game will no 1048576 01d4e9c0 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 e08978ca ERROR: not found, game will no 131072 29992eba ERROR: not found, game will no 2097152 530c50fd ERROR: not found, game will no 2097152 e79a9bd0 ERROR: not found, game will no 2097152 7038c2f9 ERROR: not found, game will no

savagere savag_c1.rom t run savagere savag_c2.rom t run savagere savag_c3.rom t run savagere savag_c4.rom t run savagere savag_c5.rom t run savagere savag_c6.rom t run savagere savag_c7.rom t run savagere savag_c8.rom t run sengoku sngku_p1.rom t run sengoku sngku_p2.rom t run sengoku ng-lo.rom ), may cause emulation bugs sengoku sngku_s1.rom t run sengoku sngku_m1.rom t run sengoku sngku_v1.rom t run sengoku sngku_v2.rom t run sengoku sngku_c1.rom t run sengoku sngku_c2.rom t run sengoku sngku_c3.rom t run sengoku sngku_c4.rom t run sengokh sngkh_p1.rom t run sengokh sngku_p2.rom

2097152 763ba611 ERROR: not found, game will no 2097152 e05e8ca6 ERROR: not found, game will no 2097152 3e4eba4b ERROR: not found, game will no 2097152 3c2a3808 ERROR: not found, game will no 2097152 59013f9e ERROR: not found, game will no 2097152 1c8d5def ERROR: not found, game will no 2097152 c88f7035 ERROR: not found, game will no 2097152 484ce3ba ERROR: not found, game will no 524288 f8a63983 ERROR: not found, game will no 131072 3024bbb3 ERROR: not found, game will no 65536 e09e253c WARNING: wrong CRC32 (5a86cff2 131072 b246204d ERROR: not found, game will no 131072 9b4f34c6 ERROR: not found, game will no 1048576 23663295 ERROR: not found, game will no 1048576 f61e6765 ERROR: not found, game will no 1048576 b4eb82a1 ERROR: not found, game will no 1048576 d55c550d ERROR: not found, game will no 1048576 ed51ef65 ERROR: not found, game will no 1048576 f4f3c9cb ERROR: not found, game will no 524288 33eccae0 ERROR: not found, game will no 131072 3024bbb3 ERROR: not found, game wil

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful