You are on page 1of 56

STEFAN Zlatko S.

iz Bijeljine prijavio policiji da je `rtva telefonske prevare


MILENKOVI],
VIRTUOZ
NA VIOLINI,
O MUZICI,
Ljubav str. 9

PEDAGO[KOM
RADU I
preko `ice
U Beogradu slu{am
OPU[TANJU
ojadila ga
i narodnjake str. 32 i 33 za 3.200 KM
www.nezavisne.com • CIJENA 1 KM (SA URA^UNATIM PDV-om) • 40 DIN • 0.5 € • 7.5 HK • 32.5 DEN • BROJ 4289 • PONEDJELJAK 19. JULA 2010.

POTRO[NJA
Uprkos
pozitivnim
pomacima, B
iH
i dalje tro{i
ogroman no
vac
na uvoz
hrane

Nedopustivo
str. 4 i 5

gubljenje stotina
miliona maraka BIV[I
VISOKI
PREDSTAVNICI
Jedino
U NA[OJ
ZEMLJI
[iling ima
KUPOVALI
IMOVINU I nekretninu
INVESTIRALI
U FONDOVE u BiH 2 3 str. i
19.7.2010.
2 Doga|aji

Biv{i
visoki
predstavnici
u na{oj zemlj
kupovali im ov i
i
nu
Jedino [iling
i investirali
u fondove
nekretninu u Kristijan [varc-[iling
vlasnik stana u
centru Sarajeva
Zarada: Visoki
FOTO S. PINJAGI] predstavnik
me|unarodne
zajednice u
BiH ima platu
u rangu
evropskih
komesara, te
mu primanja
prema{uju
iznos od
40.000 KM
mjese~no
Mirza ^UBRO

SA RA JE VO - Kris ti jan
[varc-[iling jedini je biv{i visoki
predstavnik me|unarodne zaje-
dnice u BiH koji u na{oj zemlji
jo{ ima svoju nepokretnu imovi-
nu.
[iling je po okon~anju manda-
ta u BiH kupio stan koji mu je slu-
`io kao re zi den ci ja. Nje gov
pret ho dnik Pe di E{da un to kom
mandata u na{oj zemlji bio je kupio
vikendicu, koju je po odlasku iz
BiH prodao Fahrudinu Radon~i}u,
vlasniku kompanije "Avaz".

Biv{i visoki predstavnici "[varc-[iling kupio je stan u

Karl Karlos Volfgang Pedi Kristijan Miroslav


Bilt Vestendorp Petri~ E{daun [varc-[iling Laj~ak

Ne daju odmarali{ta Feder


M. RENER FBiH zadu`ila Agenciju za pri- ne da vno pi sme no oba vi jes ti li nad imovinom u Gracu. Postoje Vlasni{tvo "Tu su imo vi nu sin di ka ti
va ti za ci ju FBiH da an ga `u je Agenciju. zemlji{no-knji`ni izvaci, postoji 1959. godine unijeli u tada{nju
SA RA JE VO - Sin di ka ti advo ka te ko ji }e na FBiH pre - Pred sje dnik Sin di ka ta sao - sva dokumentacija. Ne}emo do- To nije Zajednicu sindikalnih odmarali-
saobra}aja, trgovine i gra|evi- knji`iti devet odmarali{ta i hote- bra}aja Bejto Ka~ar ka`e da su zvoliti da nam uzmu na{u imovi- imovina nekog {ta BiH i dali joj na upravljanje,
na ra ne }e do zvo li ti da ~e ti ri la u Gra cu. Me |u ovim sindikati pri kraju posla vra}anja nu", rekao je Ka~ar. ali su sindikati ostali vlasnici. To
odmarali{ta u mjestu Gradac odmarali{tima su "Gra|evinari", imovine, te da ih Agencija i Vla- Advokat Ramo Ataji} isti~e preduze}a nije imovina nekog preduze}a da
na Jadranu budu preknji`ena "Saobra}ajci", "Trgovci" i "Vila da svojom odlukom ometaju da da je uputio zahtjev Ministarstvu da bi se mogla bi se mo gla pre knji `a va ti na
na FBiH, jer su njihovi vlasnici Bo san ka", ko ji su, ka ko tvrdi u|u u posjed odmarali{ta. prav de Re pu bli ke Hrvat ske da preknji`avati FBiH", ustvrdio je Ataji} i dodao
sindikati, a ne firme. advokat Saveza samostalnih sin- "Du pla ju po sao i jo{ nas imovina u Gracu bude stavljena da je upu}en dopis za ~etiri poro-
Ova reakcija sindikata usli- dikata BiH Ramo Ataji}, vlasni{- ometaju, umjesto da nam pomo- na raspolaganje stvarnim vlasni- na FBiH, dice koje `ive u "Vili Bosanki"
je di la je na kon {to je Vla da tvo granskih sindikata, o ~emu se gnu. Imamo dokaze o vlasni{tvu cima, te da je taj postupak u toku. rekao Ataji} da iza|u jer su tu bespravno.
19.7.2010.
Doga|aji 3
Ponovo poplavljen Tuzlanski kanton
BiH treba da

g ima Pod vodom


ostane
jedinstvena
BEOGRAD - Ivo Josipovi},
hrvatski predsjednik, izjavio je ju-

desetine
~e da su Hrvatska i Srbija, kao po-
tpisnice Dejtonskog sporazuma,
jednoglasne da BiH treba da osta-
ne jedinstvena dr`ava u kojoj se

u BiH
tri naroda moraju dogovoriti o us-

doma}instava
tavnim na~elima na osnovu kojih
}e sagraditi funkcionalnu dr`avu
sa jednakim pravima za svakog
pojedinca.
"Hrvatski narod na ustavnom
nivou nema jednake mogu}nosti
kreiranja politike i odlu~ivanja u
BiH i to pitanje treba rije{iti refor-
centru Sarajeva u zgradi izgra|enoj iskoristio je za kupovinu udjela u mama", rekao je Josipovi} u Beo-
prije nekoliko godina, a koja se na- investicionom fondovima. U izvje- gradu nakon sastanka sa
lazi nedaleko od sjedi{ta MUP-a {taju {vedske finansijske inspekcije, predsjednikom Srbije Borisom
FBiH, obavje{tajne slu`be i Amba- koji su prenijeli {vedski mediji, na- Tadi}em.
sade Hrvatske. Dok je bio visoki vodi se kako je putem fonda "East Boris Tadi}, predsjednik Srbije,
predstavnik [iling je ovaj stan ko- Capital", u ~ijem je Izvr{nom komi- rekao je da se Srbija protivi bilo
ristio kao rezidenciju, da bi ga po tetu, Bilt tokom 2005. godine u kakvoj podjeli BiH i da kao potpi-
okon~anju mandata kupio", kazao BORS (Bora~ku organizacu RS) snica Dejtonskog sporazuma sna-
je na{ sagovornik iz institucija me- ulo `io 500.000 {ved skih kru na `no podr`ava integritet BiH.
|unarodne zajednice. (100.000 KM), a godinu kasnije "Srbija prihvata svako re{enje
Istakao je da [iling svoj stan u ulo`io je jo{ 300.000 maraka. [ved- unutra{njeg ure|enja BiH koje
Sarajevu koristi dok boravi u gla- ski mediji navode da, pored BORS- prihvataju predstavnici tri naro-
vnom gradu BiH, gdje je jedan od a, "East Capital" svoj novac kada je da i dva entiteta", rekao je Ta-
predava~a u Sarajevskoj {koli na- u pitanju BiH ima ili je imao u "Te- di}. (Srna)
uke i tehnologije, vlasni{tvo Ejupa lekomu Srpske", ABS-u, Investicij-
Gani}a. sko- komercijalnoj i UPI banci, TUZLA - Olujno nevrijeme poplavljeno je i na podru~ju op{tine
[ilingov prethodnik Pedi E{da- zatim GP @GP, "Euroinvestmentu", Vekari}: Bilo je koje je ju~e ujutro zahvatilo po-
Kiseljak Lukavac, gdje je tako|e intervenisala
un dio prihoda zara|enih u BiH in- PIF-ovima "Bonus", "Prevent" i mnogo niskih dru~je Tuzlanskog kantona iza- Voda koja Civilna za{tita, i izmje{teno je neko-
vestirao je u kupovinu vikend-ku}e "Zepter", te u "Polara investu". Ve- zvalo je nove poplave u op{tinama liko porodica s poplavljenog podru-
na Jablani~kom jezeru. E{daun je hid [ehi}, predsjednik Udru`enja udaraca Tuzla, Lukavac i nizvodno od rije-
se iznenada
~ja.
vikendicu kupio od biv{eg generala "Forum gra|ana Tuzle", smatra da BEOGRAD - Bruno Vekari}, ke Spre~e prema Gra~anici i Do- akumulirala U vanrednom izvje{taju Fede-
Ar mi je RBiH Ka di ra Ju si }a za nema ni{ta negativno u tome da zamjenik tu`ioca za ratne zlo~ine,
150.000 KM, a nakon renoviranja strane diplomate kupuju imovinu u
boj-Istoku. u dijelu naselja ralnog operativnog centra Civilne
ka`e da su stavovi odbrane tokom Poplavljeno je na desetine stam- za{tite navodi se da je na podru~ju
prodao ju je za 150.000 eura. BiH. su|enja Ejupu Gani}u poku{aj da benih objekata, a velike povr{ine po- Kiseljak ove op{tine u selu Dublje, kod prila-
"E{daun je vikendicu po- "To se mo`e protuma~iti
~eo prodavati pred kraj svog man- i kao njihova privr`enost na{oj ze-
se cijeli slu~aj prebaci na politi~ki ljoprivrednog zemlji{ta ponovno su dostizala je za za jezero Bukvik, voda odnijela
teren. pod vodom. dio lokalnog puta.
da ta. Ni je imao ba{ mno go mlji. Nije mi va`no da li kupuju Londonski sud donosi za 10 da- Pripadnici Kantonalnog {taba visinu i do Ostalo je blokirano oko 30 pu-
mu{terija jer je ku}a bila skupa. Na imovinu, nego mi je va`no da li do- na odluku o zahtjevu Srbije za Civilne za{tite u koordinaciji s op- dva metra tni~kih vozila, koji nemaju alternati-
kraju ju je kupio Fahrudin Radon- bro rade svoj posao. ^injenica je da izru~enje Ejupa Gani}a, ~lana ra- {tinskim {tabovima u tuzlanskom vni pra vac. U se lu Ora ho vi ca
~i}, te ubrzo i preprodao", podsjetio su diplomate bile posrednici oko tnog Predsjedni{tva BiH. naselju Kiseljak bili su prinu|eni Roma". poplavljeno je 80 odsto stambenih i
je na{ sagovornik. ulaska stranog kapitala, pa nije te- Vekari} je rekao da bi bilo naj- evakuisati nekoliko porodica jer je za Kako je navedeno, trenutno nije pomo}nih objekata i pri~injena je
Prema nezvani~nim informaci- {ko prepoznati iz koje zemlje dolazi bolje da pravosudni organi sara- relativno kratko vrijeme ovo naselje mogu}e procijeniti visinu nastale znatna materijalna {teta usjevima i
jama, od ukupno {est biv{ih visokih najvi{e kapitala u BiH u odre|enom |uju u istrazi dogo|aja u bilo u potpunosti poplavljeno. {tete, ali je dvadesetak porodica osta- plastenicima.
predstavnika, a osim [varc-[ilinga i periodu", kazao je [ehi}. Dobrovolja~koj, a ako to nije mo- "Voda koja se iznenada akumu- lo bez elementarnih uslova za `ivot. U selu Gornje Poljice rje~ica
E{da una, svo ju imo vi nu to kom Oleg Mili{i}, glasnogovornik gu}e, Srbija }e taj slu~aj procesu- lirala u dijelu naselja Kiseljak dosti- "Hitno im je potrebna pomo} u Mednica i rje~ica Ugar su se izlile i
mandata u BiH pove}ao je i Vol- OHR-a, nije `elio komentarisati irati sama, jer niko nema pravo da zala je visinu i do dva metra. Pod prehrambenim i odjevnim predmeti- poplavile 30 stambenih objekata,
fgang Petri~, kupiv{i ku}u na ja- imovinske kartone visokih predsta- zaboravi `rtve Dobrovolja~ke uli- vodom je bilo 20 ku}a u kojima je ma, a za nekoliko porodica je neop- dok se u selu Donje Poljice rje~ica
dranskoj obali u Hrvatskoj. vnika u BiH, niti njihovu poveza- ce. pri~injena velika materijalna {teta. hodno osigurati alternativni smje{taj Ugar izlila i poplavila tridesetak
Prvi visoki predstavnik me|u- nost s lo bi ra njem za odre |e ne "Bilo je mnogo niskih udaraca, Uni{teni su stambeni prostori, zalihe do saniranja {teta i ponovnog stavlja- stambenih objekata.
narodne zajednice u BiH Karl Bilt, investitore. mnogo neistina koje su se iznosi- hrane, odje}a, tehni~ki predmeti", nja u funkciju njihovih stambenih Rijeka Ugar je odnijela jedan
prema navodima medija iz njegove "OHR nema podatke o imovini le. Poput toga da je predsednik Ta- navodi se u saop{tenju predstavnika objekata", stoji u saop{tenju. most i prekinula putnu komunikaciju
domovine [vedske, mandat u BiH biv{ih visokih predstavnika u BiH. di} ~ekao Biljanu Plav{i}, ili da je tuzlanskog Udru`enja "Evropski put Na desetine stambenih objekata za tre}inu sela. (Fena)
Podatke o svim stranim investitori- Tu`ila{tvo za ratne zlo~ilo davalo
Odmor ma mogu}e je na}i kod nadle`nih novac nekim ljudima koji treba da
institucija u BiH", rekao je Mili{i}. terete Gani}a, {to je potpuno neta-
Pedi E{daun
prodao
vikendicu na
Vi so ki pred sta vnik
me|unarodne zajednice u BiH ima
pla}u u rangu evropskih komesara.
Nezvani~no, primanja aktuelnog vi-
~no. Ceo predmet poku{ava da se
prebaci na politi~ki teren", smatra
Vekari}. (Agencije)
Zbog duga najavili
Jablani~kom
jezeru, koju
je bio kupio
sokog predstavnika Valentina Incka
i njegovih prethodnika prema{uju
40.000 KM mjese~no. Sredstva za
rad OHR-a osiguravaju zemlje ~la-
Austrijski
ministar
blokadu mljekare 137 maraka i da mu duguju jo{ oko koliko joj duguju za mlijeko za prote-
za vrijeme nice Vije}a za implementaciju mira,
me|u kojima je SAD najve}i poje-
odbrane B. VU^ENOVI]
1.000 maraka. kle dvije godine, upla}eno samo dva
mandata u BiH dina~ni donator. u posjeti BiH BANJALUKA - Proizvo|a~i "Mi ne dajemo mlijeko vi{e puta po 99 maraka.
mlijeka iz op{tina Kotor Varo{, ovoj mljekari, dajemo drugoj u Tesli- "Ne dajemo vi{e mlijeko u
BE^ - Norbert Darabos, austrij-
Kne`evo/Skender Vahuf, ^elinac i }u, a koliko ja znam, niko iz Kotor '[njegotinu', a ne znam kako }emo
ski ministar odbrane, boravi}e ove
Tesli} najavili su da }e blokirati Varo{a ne daje vi{e mlijeko, ali od to- dobiti svoj novac ni kada, jer nam ni-
sedmice u trodnevnoj posjeti Bo-

raciji BiH
mljekaru "[njegotina" iz Tesli}a ga nemamo ni{ta kada ne mo`emo ko ni{ta ne govori", kazala je Vu~a-
sni i Hercegovini, gdje }e se sas-
ukoliko im uskoro ne uplati preos- svoje naplatiti", kazao je Pavi}. novi}eva.
tati s bh. politi~arima i austrijskim
tali dug za isporu~eno mlijeko za Prema izjavama o{te}enih proi- Vladimir Usorac, predsjednik
vojnicima pri me|unarodnoj mi-
protekle dvije godine, koji iznosi zvo|a~a, vlasnik mljekare stalno pro- Udru`enja poljoprivrednih proizvo-
rovnoj misiji.
preko dva miliona maraka. {iruje i pravi nove pogone i dobija |a~a i farmera RS, kazao je da ovi
Povodom pove}anja broja aus-
Prema izjavama proizvo|a~a, podsticaje od Ministarstva poljopri- ljudi najvjerovatnije ne}e nikada ni
"To su bili radnici Zajednice, privatizaciju nismo uspjeli kon- trijskih vojnika u me|unarodnoj
pro{le godine je potpisan reprogram vrede {umarstva i vodoprivrede RS, a dobiti svoj novac.
koja im je prije rata dala sindi- taktirati. Ranije su kazali da }e misiji, za {ta je donesena odluka
ovog duga, kojim je dogovoreno da sve preko le|a poljoprivrednika. "Potpisivanje reprograma pro{le
kalnu imovinu na kori{tenje. U raditi na preknji`avanju odmara- po~etkom mjeseca, ministar Da-
dug bude ispla}en u 12 jednakih rata Bo`ana Vu~anovi} iz Maslova- godine je bilo samo 'mazanje o~iju'
ostalim odmarali{tima nema ni- li{ta "\uro Salaj", ~iji su vlasnici rabos `eli da se na licu mjesta in-
u narednih godinu dana, me|utim, ra, kod Kotor Varo{a, kazala je da je ovim jadnim ljudima jer su oni bili
koga", napomenuo je Ataji}. ru dni ci, "Sao bra }a ja ca" i "Vi le formi{e o stanju na terenu.
iako je 15. juna istekao taj rok, ve}ini do sada od ukupno 1.430 maraka, najavili tu`bu protiv mljekare, a ova-
Ka~ar nagla{ava da su gran- Bo san ke", za ko je tvrde da su Darabos }e sutra posjetiti kamp
o{te}enih proizvo|a~a do sada su is- ko su ih samo nagovorili da odustanu
ski sindikati donijeli odluku da vla sni{ tvo "@e lje zni ca FBiH", "Butmir" kod Sarajeva, a nakon Reprogram
pla}ene tek po tri rate. od tu`be", naveo je Usorac.
ta ~e ti ri odma ra li {ta bu du pro - "Trgo va ca", "Gra |e vi na ra", toga predvi|en je razgovor sa za-
povjednikom EUFOR-a austrij- Jusuf Pavi} iz [ipraga, kod Ko- Pro{le godine Vjekoslav Jovi}, direktor mlje-
dana jer nemaju novca za sana- "Vladimira Peri}a Valtera", vla- tor Varo{a, kazao je da mu je mljeka- kare "[njegotina", ju~e nije `elio ko-
ciju. sni{ tvo EP BiH, "Ru da ra" te skim generalom Bernhardom
ra "[njegotina" za isporu~eno potpisan mentarisati navode proizvo|a~a
Bairom. (Fena)
Od go vor ne u Agen ci ji za odmarali{ta "Famosa" i FDM. mlijeko do sada isplatila tri rate po reprogram duga mlijeka.
19.7.2010.
4 Doga|aji
UPRKOS POZITIVNIM POMACIMA, BiH I DALJE TRO[I OGROM

Nedopustivo gu
stotina miliona
Za{tita: BiH je na osnovu
CEFTA potpuno otvorila
Izvoz {e}era smanjen za 26,5 odsto,
napitaka za 3,9, a duvana za 3,6 odsto
FOTO S. PINJAGI]

tr`i{te, ali niko nam ne brani


da uredimo vlastito tr`i{te i
da tako sprije~imo da se uvozi
sve i sva{ta, rekao Hasi}
Borivoje SIMI] Pozitivan pomak o~ituje se u
pro cen tu po kri ve nos ti uvo za
SARAJEVO - Uprkos po- izvozom, koji je sa nekada{njih
bolj{anju u ovoj godini, Bosna i 11 ili 12 sko~io na 25 posto.
Hercegovina i dalje tro{i ogro- Uvoz hrane bilje`i u ovoj go-
man novac na uvoz hrane i pi- di ni bla gi rast od 1,4 pos to u
}a. odnosu na prvih pet mjeseci lani,
U prvih pet mjeseci ove godi- dok bh. izvoz raste po stopi od
ne za prehrambene proizvode iz 15,4 posto.
zemlje se odlio 667,1 milion KM, U prvih pet mjeseci ove godi-
dok smo is to vre me no izve zli ne izvoz `ivih `ivotinja pove}ali
proizvoda u vrijednosti od 170,4 smo za 63,7 posto, mesa i mesnih
miliona KM, podaci su Agencije prera|evina 21,9, mlije~nih proi-
za statistiku BiH. zvoda i jaja 17,6 posto, povr}a i
Uko li ko bi se ova kav vo}a za 16, zatim kafe, kakaoa i
trend nastavio do kraja godine, na za~ina 48,2 posto, dok smo pad
hranu bismo potro{ili ukupno 1,5 izvoza zabilje`ili kod {e}era 6,5
mi li jar di KM, {to bi ipak bi lo posto, te napitaka 3,9 i duhana
znatno manje od nekada{nje dvije 3,6 posto.
milijarde. Duljko Hasi}, ekspert Spo-
ljnotrgovinske komore BiH, ka`e
da je, s obzirom na potencijale
Lo{ kvalitet koje ima, nedopustivo da na{a ze-
Mesoprera|iva~i mlja tro{i veliki novac na uvoz
hrane.
se samo bore "U ovoj oblasti mo`e
za ni`e carine se ura di ti pu no, ali na {e vlas ti
malo ~ine da poprave stanje. BiH
i kupovinu je na osno vu CEF TA po tpu no
jeftinog otvorila tr`i{te, ali to ne zna~i da zonske carine i ne vidim razlog ne govorimo", isti~e Hasi} i do- Smatra va`nom ulogu dr`ave zultate", zaklju~uje Hasi}.
ne mo`emo za{tititi svoje proi- za {to to ne bi smo i mi u~i ni li. daje da BiH mo`e koristiti i dru- u pomaganju razvoja poljoprivre- Sead Jele~, sekretar Udru`e-
uvoznog zvode. Niko nam ne brani da ure- Osim toga, dr`ava je zakazala sa ge mjere kako bi za{titila doma}u dne proizvodnje kroz izgradnju nja poljoprivrednika BiH, ka`e da
mesa lo{eg di mo vlas ti to tr`i {te i da ta ko regulativom, a da o subvencijama proizvodnju, a to su razne vrste infrastrukture, uvo|enje standar- pozitivni trendovi u izvozu hrane
sprije~imo da se uvozi sve i sva- koje bi pomogle na{im proizvo- ne ca rin skih ba ri je ra ko ji ma se da kva li te ta. "Po tre bno je sve i pokrivenosti uvoza izvozom u
kvaliteta {ta. Srbija i Crna Gora uvode se- |a~ima da budu konkurentni da i slu`e i druge zemlje u regiji. kocke slo`iti da bismo imali re- ovom sektoru ohrabruju, ali da je

Obavje{tajcima `ele dati ovla{tenja policije


M. ^UBRO ne svake zemlje, ali to nikako ne Protivljenje
podrazumijeva da obavje{tajci ima-
SARAJEVO - Ministarstvo ju policijske ovlasti. Stru~njaci
sigurnosti BiH smatra da Oba- "Po li cij ske ovlas ti tre ba da upozoravaju da
vje{tajno-sigurnosnoj agenciji imaju policijski djelatnici koji ih
(OSA) treba dati policijska ovla- mogu koristiti na zakonom propisan je ovaj prijedlog
{tenja. na~in. Obavje{tajci su zadu`eni za suprotan svim
Izmjene Zakona o OSA, ko- tihi i nevidljivi dio posla, a to je pri-
jima bi joj se dale ovlasti da hapsi kupljanje informacija, obavje{tajni demokratskim
osumnji~ene i zadr`ava ih u pritvo- prodor, a nikako za uhi}enja i pri- principima
ru, dio su mjera za borbu protiv te- tvaranja", ocijenio je Lau{i}.
ro ri zma ko je je pre dlo `i lo ovo U prijedlogu antiteroristi~kih prate bez sudskih naloga, a {to se
ministarstvo. Stru~njaci i predsta- mjera, koji je potpisao dr`avni min- tako|er poku{ava napraviti", ista-
vnici organizacija za za{titu ljud- istar sigurnosti Sadik Ahmetovi}, uz Teroristi~ki napad u Bugojnu kao je Ali} komentari{u}i prijedlog
skih pra va na ja vu da va nja povod za izmjene Zakona
dono{enje novih zakona i poo{trava- o obavje{tajnoj slu`bi antiteroristi~kih mjera koje su inici-
policijskih ovlasti obavje{tajnoj nje kaznene politike navode se i iz- FOTO ARHIVA rane nakon pro{lomjese~nog tero-
agenciji ocijenili su potezom supro- mjene ovlasti obavje{tajne slu`be. risti~kog napada u Bugojnu.
tnim svim demokratskim principi- "Treba inicirati dono{enje i gu}nosti za njen jo{ efikasniji rad", vijantnom pona{anju, a da bi takvo partije ili osobe za koje oni procije- Komentar ministra sigurnosti
ma. usvajanje izmjena i dopuna postoje- navedeno je u ovom dokumentu. pona{anje u BiH bilo pravilo ukoliko ne da im nisu podobne. To bi bio Sadika Ahmetovi}a i njegova za-
Mate Lau{i}, sigurnosni ek- }eg zakona o Obavje{tajno-sigurno- Sinan Ali} iz Helsin{kog komi- bi OSA dobila policijske ovlasti. mehanizam za kr{enje ljudskih pra- mjenika Mije Kre{i}a o ovom dijelu
spert iz Hrvatske, nagla{ava da su snoj agen ci ji. Da va njem OSA teta BiH ka`e da su obavje{tajne "Takve bi se ovlasti koristile va jednako kao {to bi bilo i omogu- plana borbe protiv terorizma ju~er
obavje{tajne slu`be prva linija obra- policijskih ovlasti stvorile bi se mo- agencije u svim zemljama sklone de- kao pritisak na pojedince, politi~ke }avanje da se ljudi prislu{kuju i nismo uspjeli dobiti.
19.7.2010.
Doga|aji 5

MAN NOVAC NA UVOZ HRANE


RS popravila
ubljenje ekonomske
parametre
maraka
U prvih pet mjeseci pokrivenost
uvoza izvozom iznosila 57,2 odsto

Podaci za
prvih pet
mjeseci 2010.

667,1
milion KM vrijednost
uvezene hrane D. [AJINOVI] odsto, a sa [vajcarskom ~ak 700 "S obzirom na to da je mini-
odsto, {to zna~i da smo u tu zemlju mum potreban za preradu tri mili-
BANJALUKA - Prema po- izvezli robe u vrijednosti sedam pu- ona tona godi{nje, a potrebe BiH su

170,4
miliona KM vrijednost
dacima Vlade RS, strana ulaga-
nja u RS su u prva tri mjeseca
porasla za 5,4 miliona maraka,
odnosno za 26,7 odsto.
ta ve}oj od uvezene.
RS je podatke popravila i po
pojedinim izvoznim granama. Tako
je, na primjer, u prvih pet mjeseci
dva miliona, jasno je da }e ostatak
i}i u izvoz, {to }e popraviti spoljno-
trgovinski bilans RS u zna~ajnoj
meri", ka`e on. On je podsjetio da
izvezene hrane Ve}ina ulaganja odnosi se na ove godine izvezena roba u vrije- grupacija zapo{ljava oko 3.000 ljudi
oblast trgovine, i to 51 odsto, dok je dnosti od 857 miliona maraka, a i da ve} sada zna~ajno u~estvuje u
pro{le godine u istom periodu 634 bruto dru{tvenom proizvodu.

1,5
otprilike tre}ina stranih investitora
ulagala u proizvodnju. Najve}i ula- miliona, odnosno vi{e za 35 odsto. Du{ko Jak{i}, direktor Eko-
ga~i u RS su Srbija i Rusija. Hrane i `ive stoke izvezeno je nomskog instituta iz Banjaluke, ka-
Osim toga, podaci Zavoda za za 14 odsto vi{e u prvih pet mjeseci `e da je svaki pozitivni privredni
milijardi KM o~ekivana vrije- statistiku RS, objavljeni prije neko- ove godine u odnosu na prvih pet parametar dobra vijest, ali da RS i
dnost uvoza do kraja godine liko dana, pokazuju da je u prvih mjeseci lani. Mineralnih goriva i dalje mu~e niska industrijska proi-
pet mjeseci pokrivenost uvoza izvo- maziva izvezeno je za 75 odsto vi{e zvodnja i velika nezaposlenost, te
mim tim i potro{nja. zom iznosila 57,2 odsto. U odnosu nego lani u istom periodu, dok je da je taj problem potrebno rje{avati
Je le~ upo zo ra va da na isti period lani, izvoz je ve}i za uvezeno 45 odsto vi{e. aktiviranjem prera|iva~ke industri-
rast izvoza koji bilje`i mesna in- 35 odsto, dok je u istom periodu Slavko [}epanovi}, zamjenik je.
dustrija ne doprinosi razvoju pri- uvezeno samo osam odsto vi{e, ~i- direktora "Optima grupe", u ~ijem "Vidje}emo u narednim mjese-
marne poljoprivredne proizvodnje me se pokazuje da je RS popravila sastavu posluje Rafinerija nafte u cima da li se definitivno radi o po-
u BiH s obzirom na to da se osla- svoj spoljnotrgovinski deficit. Brodu, ka`e da ruski investitor pla- rastu, oscilacijama ili privremenom
nja na uvoz. Ukupna robna razmjena RS sa nira i dalje zna~ajne investicije u ra- trendu. Mi imamo ~etiri-pet stalnih
"Mesoprera|iva~i i ne poku- inostranstvom je u prvih pet mjeseci zvoj naftne industrije. proizvoda koji u~estvuju u izvozu, a
{avaju da se uve`u sa poljoprivre- iznosila oko 2,3 milijarde maraka. to su ruda, glinica, struja, poljopri-
dnim proizvo|a~ima, kako je to u Najvi{e smo razmijenili sa Srbijom, Razmjena vreda i nafta. Oni su uglavnom tu
mljekarstvu na primjer, nego se 470 miliona maraka, zatim sa Rusi- Ukupna robna koliki jesu, ali ono {to nam jako tre-
samo bore za ni`e carine i kupo- jom 357 miliona, Italijom 270 mili- ba je rast prera|iva~ke industrije",
vinu jeftinog uvoznog mesa lo{eg ona, Hrvat skom 200 mi li ona, razmjena RS sa ka`e Jak{i}.
kvaliteta", ocjenjuje Jele~. Njema~kom 166 miliona, Sloveni- inostranstvom On isti~e da bi RS, kada bi njen
to nedovoljno. 80 posto", navodi Jele~. Ka`e da su mjere za pobolj- jom 161 milion, te [vajcarskom 95 industrijski rast bio na nivou ostalih
miliona. Sa Srbijom nam je pokri-
je u prvih pet zemalja u regionu, uz ove stalne
"Srbi ja os tva ru je sa Na po mi nje da je po vo ljan {anje stanja u ovoj oblasti pozna-
~lanicama CEFTA suficit u prome- trend re zul tat i ~i nje ni ce da je te, ali je prije svega potrebno da venost uvoza izvozom 49 odsto, sa mjeseci iznosila izvozne grane stajala jako dobro,
tu prehrambenih proizvoda, Hrvat- uvoz smanjen zbog ekonomske se na nivou dr`ave i entiteta vi{e Rusijom 0,4 odsto, sa Italijom 96 oko 2,3 zbog ~ega, kako isti~e, vlasti mora-
ska ima procenat pokrivenosti 60 krize s obzirom na to da je opala povede ra~una o poljoprivredi i odsto, sa Hrvatskom 93 odsto, Nje- ju kreirati ambijent za rast prera|i-
posto, a Makedonija izme|u 75 i kupovna mo} stanovni{tva, pa sa- prehrambenoj industriji. ma~kom 84 odsto, Slovenijom 101 milijarde KM va~kog sektora.

Zatvoren tr`ni centar "Yimor" sedam dana za njihovo otklanjanje.


N. TROGRLI]
Budu}i da tvrtka u tako krat-
Dozvole
ORA[JE - Trgova~ko podu- kom roku nije otklonila nedostat- Preduze}e bez
ze}e "Yimor" iz Domaljevca je ke, inspektori su ponovo reagirali, potrebnih
nakon pisanja "Nezavisnih" o ali su pritom umjesto da na ulazna
nepravilnostima u poslovanju vrata stave pe~at i zatvore objekt, odobrenja i
zatvorilo svoj trgova~ki centar. oni su "Yimoru" pisanim aktom saglasnosti u
"Nezavisne" su pisale da je odobrili da iz objekta izvu~e lako
poduze}e bez potrebnih odobrenja kvarljivo robu. Ora{ju izgradilo
i suglasnosti u Ora{ju izgradilo "To je skandalozno jer nekima trgova~ki centar
trgova~ki centar, a inspekcija je ut- gle da ju kroz prste, a nas ma le
vrdila da te nepravilnosti uistinu trgovce gu{e u radu, svakodnevno tar nema potrebnu dokumentaciju i
postoje. nas ka`njavaju i izmi{ljaju razne dozvole za rad.
Akcija inspektora je uslijedila na~ine za sankcije", ka`e jedan od Inspektori koje je pozvao da
nakon {to su se u javnosti pojavile vlasnika manje trgova~ke radnje iz odrade svoj posao su nakon tog ja-
spekulacije o nelegalno sagra|e- Ora{ja koji ne `eli da mu se ime vnog poziva ponovo reagirali i tvr-
nom trgova~kom centru. Inspektori spominje. tku "Yimor" doveli pred svr{eni
su tada, u svojoj prvoj posjeti "Yi- Zlatko Or{oli}, suvlasnik fir- ~in da sama zatvori spomenuti cen-
morovom" {opingu utvrdili spome- me "Yimor", demantirao je ranije tar.
nute nepravilnosti i dali rok od kako novootvoreni trgova~ki cen- Tr`ni centar "Yimor" N.Tr.
19.7.2010.
6 Doga|aji
SAFET OMEROVI], MINISTAR ZDRAVSTVA FBiH,
O POJAVI OPASNE BAKTERIJE NA GAK-u

Nema razloga
za zabrinutost Preseljenje: GAK bi vrlo

FOTO NN
brzo trebalo da pre|e na
lokalitet Jezero, gdje }e
imati mnogo bolje uslove
za rad, ka`e Omerovi}
Tanja [IKANJI] kvatnu dezinfekciju i odr`avati vi-
sok nivo higijene unutar zdravstve-
Federalno ministarstvo zdrav- ne ustanove, {to uklju~uje li~nu
stva, u saradnji sa nadle`nim slu- higijenu, koje treba da se pridr`ava-
`bama, sprovodi sve potrebne mjere ju, ne samo zdravstveni radnici ne-
u cilju za{tite pacijenata od infekci- go i pa ci jen ti. Pra njem ru ku
je bakterijom MRSA, kojom su po- zna~ajno bi bio smanjen problem,
~etkom protekle sedmice zara`eni jer se infekcija prenosi dodirom, a
zaposleni na Ginekolo{ko-aku{er- uz adekvatno ~i{}enje, prisustvo in-
skoj klinici Klini~kog centra Uni- trahospitalnih infekcija koje se, po-
verziteta u Sarajevu. nav ljam, po jav lju ju u svim
"KCU Sarajevo u saradnji sa bolnicama, mo`e se uspje{no dr`ati
Kantonalnim zavodom za javno pod kontrolom.
zdravstvo poduzima sve aktivnosti Da li je poznato {ta je
kako bi ovaj problem bio sveden na NN: prouzrokovalo pojavu
ove bakterije?
najmanju mogu}u mjeru i, prema
izvje{tajima koje mi imamo, trenu- OME RO VI]: Uzro ~nik je
tna situacija na GAK-u je zadovo- bakterija staphylococcus aureus,
lja va ju }a i ne ma ra zlo ga za otporna na najve}i broj antibiotika,
zabrinutost", poru~uje Safet Ome- koja je ~est stanovnik u `drijelima
rovi}, ministar zdravstva FBiH. mnogih ljudi u potpuno asimpto-
Govore}i o prevenciji infekci- matskom obliku. Me|utim, ti ljudi,
je, Omerovi} nagla{ava da je od iako nemaju simptome, su klicono-
izuzetne va`nosti konstantno spro- {e i tu bolest prenose na druge. Ove
vo|enje adekvatne dezinfekcije i bakterije postaju manifestne kada
odr`avanje visokog nivoa higijene prodiru dublje u organizam, a pose-
unutar zdravstvene ustanove, {to bno u cirkulatorni sistem te izaziva- Kolike su u ovoj godini mjestimo vi{e od 60 djece na lije~e- |enju zakona. U su{tini, Zakon oba- prvenstveno na dostupnosti porodi-
uklju~uje li~nu higijenu, koje treba
da se pridr`avaju, ne samo zdrav-
ju razli~ite simptome, od ko`nih
gnojnih plikova do vrlo te{kih infe-
NN: bile potrebe za lije~enje
pacijenata van granica BiH i da li
nje u inostranstvo, a u 2009. godini
smo, primjera radi, u inostranstvo
vezuje svaku zdravstvenu ustanovu
da formira komisiju za prigovore
~noj medicini, s obzirom na to da
smo renovirali i opremili vi{e od
stveni radnici nego i pacijenti. ktivnih stanja. Higijena ljudi i pros- je Ministarstvo spremno odgovo- na teret sredstava Zavoda uputili 62 pacijenata, ali osigurava i dvostepe- 330 ambulanti porodi~ne medicine,
Kakve mjere }e Minis- tora je najbolja za{tita od {irenje riti na sve potrebe pacijenata koji djece. Tako|er, ~injenica je da i da- nost u rje{avanju, jer pacijent koji je te edukaciji kadra iz porodi~ne me-
NN: tarstvo zdravstva pre-
du ze ti u ve zi sa slu ~a jem na
infekcije, a dodatne mjere za{tite
odre|uje komisija za intrahospitalne
zbog slo`enih oblika zdravstvene lje postoje pojedina te{ka i rijetka nezadovoljan odgovorom te komi- dicine kroz koju je do sada pro{lo
za{tite moraju da se lije~e u inos- oboljenja koja se ne mogu lije~iti u sije na njegovu pritu`bu mo`e se vi{e od 900 ljekara i 1.200 medicin-
Ginekolo{ko-aku{erskoj klinici, infekcije i epidemiolo{ke slu`be. transtvu? BiH. Na`alost, Federalni zavod ima obratiti resornom ministarstvu. Me- skih sestara. Smatramo da }emo
gdje su kod zaposlenih konstato- Nedavno je na istoj kli- OMEROVI]: Dugi niz godi-
vane infekcije opasnom bakteri- NN: nici zbog gnojne infe-
kci je ko `e li je ~e no vi {e od 20
na FBiH kontinuirano radi na una-
ograni~ene mogu}nosti i ne raspola-
`e sredstvima da mo`e u potpunosti
|utim, zakon je predvidio i formira-
nje zdrav stve nih sa vje ta pri
uvo|enjem novog modela finansi-
ranja primarne zdravstvene za{tite,
jom? pre |e nju vlas ti tih re sur sa ka ko isfinansirati sve takve slu~ajeve, ali op}inama, koji }e se sastojati od odnosno porodi~ne medicine, koji
OMEROVI]: Federalno mi- ro|enih. Tada ste istakli da je, bismo potrebe za izmje{tanjem pa- u okviru svojih mogu}nosti poma`e predstavnika pacijenata, udru`enja }e biti znatno stimulativniji, napra-
nistarstvo zdravstva je u stalnom osim dezinfekcije, potrebno re- cijenata u inostranstvo sveli na mi- i participira u lije~enju. Ministar- za za{titu prava pacijenata, lokalne viti zna~ajan iskorak. U tom pravcu
kontaktu sa nadle`nim slu`bama sa konstruisati objekat klinike. Da li ni mum. [to se ti ~e li je ~e nja u stvo ve} du`e insistira na izmjena- samouprave, predstavnika lije~ni- smo ve} obavili vi{e sastanaka sa
kojima provodimo sve potrebne je pristupljeno rekonstrukciji? inozemstvu, na teret sredstava Za- ma zakona o PDV-u i o akcizama, ~kih komora... Ti savjeti }e se baviti predstavnicima kantonalnih zavoda
mjere u cilju za{tite pacijenata. OMEROVI]: Bolesni~ke so- voda zdravstvenog osiguranja i re- jer smatramo da dio sredstava pri- i stanjem u oblasti prava pacijenata. zdravstvenog osiguranja i kantonal-
KCU Sarajevo, u saradnji sa Kanto- be moraju biti gra|evinski korektno osiguranja FBiH u inostranstvo se kupljenih po ovom osnovu treba Kako ocjenjujete anga- nim ministrima zdravstva upravo s
nalnim zavodom za javno zdrav-
stvo, poduzima sve aktivnosti kako
ura|ene i pogodne za mehani~ko i
hemijsko ~i{}enje. Ukoliko to nije
izmje{taju djeca sa te{kim sr~anim
oboljenjima, te djeca kojoj je u tera-
vratiti u zdravstvo. Zdravstveni se-
ktor u FBiH, koji ina~e nema pravo
NN: `ovanost kantonalnih
ministarstava i kantonalnih fon-
ciljem dogovora o uspostavljanju
jedinstvenog modela ugovaranja u
bi ovaj problem bio sveden na naj- slu~aj, jasno je da treba tim manjim piji malignih oboljenja neophodna na povrat PDV-a, je do sada na isti dova zdravstvenog osiguranja u porodi~noj medicini i jedinstvene
manju mogu}u mjeru i prema izvje- gra|evinskim korekcijama dovesti transplantacija ko{tane sr`i. Po ova izdvojio oko 250 miliona KM, a da cilju unapre|enja rada porodi~ne metode finansiranja po sistemu ka-
{tajima koje mi imamo, trenutna prostor na potrebni nivo sigurnosti. dva osnova, prosje~no godi{nje iz- nijedna marka nije vra}ena u zdrav- medicine, na koji se pacijenti i da- pitacije.
situacija na GAK-u je zadovoljava- U svakom slu~aju, prema informa- stvo. lje `ale? S ob zi rom na na ja ve
ju}a i nema razloga za zabrinutost.
S obzirom na to da je
cijama koje imamo od kantonalnog
ministarstva zdravstva, GAK bi vrlo Prenosnici NN: Kakve su mogu}nosti
da se uskoro uspostavi
OMEROVI]: Vrlo je bitno
da sve karike u lancu, od samog ti-
NN: stru~njaka da opasnost
od novog gripa (H1N1) ponovo
NN: bakterija MRSA otpor-
na na antibiotike, na koji na~in je
brzo trebalo da pre|e na lokalitet
Jezero, gdje }e imati mnogo bolje
Bakteriju nezavisna institucija koja }e pra- ma porodi~ne medicine, preko do- prijeti na jesen, da li su zdrav-
titi sprovo|enje Zakona o pravi- ma zdrav lja, kan to nal nih stvene ustanove u FBiH spremne
mogu}e suprotstaviti se ovom uslove za rad. Me|utim, bakteriju prenose ljudi ma pacijenata? ministarstava zdravstva i kantonal- da se suo~e s tim problemom u
problemu? prenose ljudi i zato se ova infekcija i zato se ova OMEROVI]: Zakon postav- nih fondova, koji finansiraju rad po- slu~aju novog talasa oboljelih?
OMEROVI]: Prvenstveno javlja i u najmodernijim i najnovi- lja principe i na~ela na osnovu kojih ro di ~ne me di ci ne, pa do ovog OMEROVI]: Mislim da su
treba razmi{ljati o prevenciji infe- jim bolnicama. @elim re}i da nije infekcija javlja i treba unaprijediti prava pacijenata, ministarstva, rade jednako u istom na{e zdravstvene ustanove pro{le
kcije. MRSA je sveprisutna i pojav- jedini problem u prostoru, to jest u najmodernijim definira koja tijela treba da formira- pravcu, odnosno prema istom cilju. godine dokazale da su spremne i
ljuje se u svim bolnicama svijeta, pa zgradi, ali je sigurno da }e novi lo- ju zdravstvene ustanove u cilju una- Mnogo smo uradili u proteklom pe- sposobne odgovoriti na takve izazo-
i u onim najmodernijim. Stoga je kalitet pru`iti mnogo bolje uslove i najnovijim pre |e nja pra va pa ci je na ta, ali i riodu kroz Projekt ja~anja zdrav- ve, kao {to je bila pojava gripe
vrlo bitno konstantno provoditi ade- za rad. bolnicama definira nivoe nadle`nosti u provo- stve nog se kto ra (HSEP), A(H1N1).
19.7.2010.
Doga|aji 7
GRADSKA UPRAVA SARAJEVA NE ISPUNJAVA REDOVNO
OBAVEZE PREMA BUD@ETSKIM KORISNICIMA

Manjak novca
u gradskoj kasi
Izvje{taj:
Na narednoj
sjednici
Gradskog
vije}a
zna}emo da li
je bilo
pametnije i}i
na rebalans ili
da se de{ava
da korisnici
~ekaju
isplate, kazao
Imamovi}
Nata{a KRSMAN Vije}nici ka`u da je bud`et
grada ambiciozno planiran
SARAJEVO - Priliv novca u i da se mogao o~ekivati
znatan pad prihoda
bud`etu grada Sarajeva je sma- FOTO NN
njen, zbog ~ega kasne isplate ne-
vla di nim or ga ni za ci ja ma, `enja ~ekaju na grantove i {to grad mjeseci krajem jula i to bi trebalo Iz Gradske uprave odgovorili Plan va svakodnevno prati stanje priho-
vjerskim zajednicama i provo|e- ne izmiruje redovno svoje obave- biti na narednoj sjednici Gradskog su da su "ukupna sredstva grada da i "prema utvr|enoj dinamici
nje nekih projekata, tvrde grad- ze, jer smo u startu upozorili da je vije}a. Tada }emo znati da li je bilo Sarajeva za {est mjeseci 2010. go- Gradona~elnik rashoda (mjese~na, tromjese~na)
ski vije}nici. bud`et predimenzioniran za oko pametnije i}i na rebalans ili da se di ne 7.992.593,42 KM, {to je izvr{ava obaveze prema bud`et-
Ha run Ima mo vi}, vi je }nik pet miliona KM. Gradona~elnik je de{ava da korisnici ~ekaju isplate", 41,70 odsto ostvareno od plana".
predlo`io bud`et skim korisnicima".
SDA u Gradskom vije}u Sarajeva, predlo`io bud`et od 19 miliona naglasio je Imamovi}. "Ukupno izvr{eni rashodi za od 19 miliona Nismo dobili potvrdu da li je
ka`e da je bud`et ambiciozno pla- KM, realno je bilo da bude oko 13 Lajla Somun-Krupalija, vije- {est mje se ci 2010. go di ne su nedostatak novca razlog {to jo{ ni-
niran, te da se mogao o~ekivati miliona KM", rekao je Imamovi}. }nica iz Na{e stranke, ka`e da ne 6.288.324,70 KM, a to je 32,18 od-
KM, a realno je dodijeljeno 350.000 KM mediji-
znatan pad prihoda jer se grad naj- Dodaje da su vije}nici SDA zna detalje o bud`etskim prihodi- sto od planiranog. U situaciji kad je da bude ma za pra}enje projekata grada
ve}im dijelom finansira od poreza predlagali rebalans bud`eta jo{ u ma, ali su neke nevladine organiza- se smanjuje priliv sredstava, kori- Sarajeva iako je konkurs odavno
na imovinu i promet nekretninama. aprilu, ali da nisu dobili podr{ku cije tra`ile od nje informacije za{to snici bud`eta treba da izvr{avaju oko 13 miliona zavr{en. Ovaj novac obezbije|en
"S obzirom na to da sam ve}ine. Gradska uprava ne ispla}uje gran- obaveze po prioritetima u skladu pi{e u odgovoru iz Gradske upra- je preraspodjelom prihoda nakon
u Komisiji za bud`et i finansije, ne "Dobi}emo izvje{taj tove ili to ~ini sa zna~ajnim zaka{- sa Odlukom o izvr{avanju bud`eta ve. {to se odustalo od kupovine grad-
iznena|uje me {to pojedina udru- o izvr{enju bud`eta u prvih {est njenjem. grada Sarajeva za 2010. godinu", Navode da Gradska upra- ske televizije.

OSNOVNI SUD Bosna i Hercegovina Bosna i Hercegovina


U BANJALUCI Ministarstvo bezbjednosti Ministarstvo sigurnosti
BROJ: 71 0 P 034935 07P Agencija za forenzi~ka Agencija za forenzi~ka
Dana, 15.07.2010. godine
ispitivawa i vje{ta~ewa ispitivanja i vje{ta~enja

OGLAS Na osnovu ~lana 6 stav 3 Pravilnika o postupcima ogla{avawa, izbora kandidata, pre-
Kod ovog suda u toku je postupak po tu`bi tu`itelja Krajina osiguranja a.d. Banjaluka, protiv tu`enog Sa- mje{taja i postavqewa dr`avnih slu`benika u slu~aju prenosa ili preuzimawa
mard`ija Dragana iz Banjaluke, a radi duga. nadle`nosti od strane institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj
27/08. i 56/09), Agencija za forenzi~ka ispitivawa i vje{ta~ewa Bosne i Hercegovine
Poziva se tu`eni Samard`ija Dragan na pripremno ro~i{te koje }e se odr`ati 26.08.2010. godine s po~et- objavquje
kom u 8.30, soba broj 55/II u zgradi Osnovnog suda u Banjaluci.
Tu`eni je du`an da najkasnije na pripremno ro~i{te iznese sve ~injenice na kojima zasniva svoje zahtjeve i
predla`e sve dokaze koje `eli izvesti u toku postupka, te dostavi sve isprave koje `eli upotrijebiti kao do- P O Z I V
kaz. Ukoliko tu`eni ne pristupi na pipremno ro~i{te, isto }e se odr`ati bez njegovog prisustva.

Ovaj poziv objavljen je istovremeno i na oglasnoj tabli suda te }e se dostavljanje poziva tu`enom smatrati Pozivaju se svi zainteresovani kandidati, koji ispuwavaju utvr|ene uslove za ogla{ene
izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objaljivanja poziva u "Nezavisnim novinama" i na oglasnoj pozicije da se prijave na JAVNI OGLAS za popuwavawe radnih mjesta dr`avnih
tabli Osnovnog suda u Banjaluci. slu`benika u Agenciji za forenzi~ka ispitivawa i vje{ta~ewa BiH, koji je Agen-
cija za dr`avnu slu`bu BiH objavila 19.07.2010. godine na slu`benoj internet stranici
SUDIJA Agencije za dr`avnu slu`bu BiH (www.ads.gov.ba), s krajwim rokom za podno{ewe pri-
Slobodanka Te{anovi} java 06.08.2010. godine.
19.7.2010.
8 Forum
Tanja TOPI],
politi~ki
Bh. politi~ari Iz pozadine
analiti~ar odli~no
poznaju
mentalni
sklop gra|ana
koji ih biraju i
u skladu s tim
se i pona{aju.
Pa zar to nije
inteligencija? Pi{e:
Sead FETAHAGI]
Jedna dr`ava
N
i je mi po zna ta ni je dna dr`a va, iz Hrvatske, a Bo{njaci da se uzdaju u pomo} da-
osim BiH, a da se podijelila na lekih Arapa? To zna~i da zavise od drugoga; a da

Press
dva dijela, koji jedan sa drugim se uzdaju u saradnju preko entitetske granice -
ne raz go va ra ju, ne trpe lji vi su i prijatelji bi im bili bli`i. Ali je odnekle do{lo do
sva|ala~ki raspolo`eni. Predsta- netrpeljivosti, mogu}e da je tu i religija odigrala
vni ci na {ih en ti te ta, Re pu bli ke veliku ulogu.
Srpske i Federacije BiH, me|usobno razgovaraju
Izgleda da je najve}a nevolja za srpske politi-
SUNDAY MIRROR gotovo jedino u dr`avnoj skup{tini, a da od tih
razgovora nema nikakve koristi. Rijetko se kad ~are {to nisu samostalni, da vode svoj narod ne-
slo`e, pa izgleda da je funkcionerima ove dvije zavisno od uplitanja drugoga. To je neizvjesno
kako bi bilo, jer izgleda da me|unarodna zajedni-
Kamp za polovine stalo jedino do sva|e, do toga da se ne
sporazumiju. ca ne `eli da se na Balkanu stvaraju nove dr`avi-
ce, a ko je u sukobu s me|unarodnim kapitalom
gojaznu djecu Dono{enje zajedni~kih zakona na nivou dr`a-
ve prava je rijetkost, pa i kada se radi o ispunja-
ne}e se dobro provu}i. [to se stranaca ti~e, da za-
jedno `ive muslimani, pravoslavci i katolici, to za
vanju obaveza za pristup Evropskoj uniji. Po pri~i njih nije nikakav problem, posebno zato {to im je
na{ih parlamentaraca, prisajedinjenje Evropi ve- jezik jedan.
oma je va`no, ali dva entiteta se spore kako to
u~initi. Ravno je izdajstvu svog naroda ako glasa- Potpuno mi je nerazumljivo {to se na{i politi-
ju za prijedlog protivni~ke strane, pa zato ve}ina Dono{enje ~ari sva|aju, {to ne znaju da se u miru razborito
prijedloga ostaje u pat poziciji. dogovore. Ako izme|u njih vlada nepovjerenje,
zajedni~kih onda bar jedan ili oba ta politi~ara ne zaslu`uju
U spoljnoj politici postoje dvije strategije, zakona na da se bave tim odgovornim poslom. Ako ne mogu
ako se to uop{te mo`e tako nazvati. Nikola [pi- da razumiju drugoga, onda te{ko mogu i da obja-
Velika Britanija otvorila je prvi kamp za gojaznu djecu,
ri}, predsjedavaju}i Vije}a ministara u inostran- nivou sne sebe, svoje ideje i svoje misli. Uvijek mi je
gdje primaju ~ak i ~etvorogodi{njake. Rije~ je o kampu koji stvu, u Bri se lu ili Nju jor ku, odr`i go vor dr`ave najte`e bilo razgovarati s nekim ko je pun sebe,
je otvorio Javni fond za zdravstvo Velike Britanije, a nalazi se osporavaju}i stavove federalnih vlasti, a Haris Si- ko ~uje samo svoj glas. Pa, izgleda da su takvi i
u Donkasteru, Ju`ni Jork{ir. Ovo je mjesto izabrano jer je lajd`i} ili Sven Alkalaj u tim istim svjetskim cen- prava je na{i politi~ari, oni jedini sebe razumiju, jedino su
trima mo}i `ustro napadnu [piri}a. Usagla{enih oni u pravu.
mjesto sa najvi{e gojazne djece u Velikoj Britaniji.
Naime, ~ak 11 odsto populacije Donkastera okarakterisano je stavova nema ni oko ~ega, pa na{i politi~ari pred rijetkost,
kao gojazno. Iz Javnog fonda za zdravstvo ka`u da je ovo daleko o~ima stranih diplomata ispadaju najobi~nije sva- pa i kada se Ne znam {ta se de{ava sa dr`avnom imovi-
nom, pa se svi oko nje sva|aju. Naravno da je u
bolja investicija jer }e se tako sprije~iti i bolesti koje nastaju kao |alice. Prema tome, mi nismo ozbiljna dr`ava ne-
posljedica gojaznosti, na {ta fond godi{nje tro{i oko 29 miliona go se na{i politi~ari pona{aju prema nekom svom radi o pitanju materijalna vrijednost, ali se ~udim kao
funti. da ho}e neko tu imovinu da iznese u drugu dr`a-
Kamp ili dru{tveni centar, kako ga jo{ zovu, okuplja omladinu
}eifu, misle}i da time uga|aju svom narodu. ispunjava- vu. Slu{aju}i na{e uglednike u vezi s ovim pita-
od ~etiri do 17 godina, ~iji je cilj smanjenje te`ine, ali uz zdrav A narodi oko te netrpeljivosti ne misle ni{ta nju obaveza njem, ~i ni mi se da su oni u prvom re du
pristup. posebno, njima je pitanje zaposlenja i plata osno- jogunasti, tjeraju inat. Ma, neka uzmu tu dr`avnu
"Ovo je prvi put da je otvoren jedan ovakav tematski, omladin- vna briga. Oslu{kujem {ta stanovni{tvo u Saraje- za pristup imovinu, neka je zadjenu u mali d`ep pantalona.
ski centar, {to samo dodatno
^ak 11 odsto ukazuje na ozbiljnost situaci-
vu go vo ri. U ve }i ni su ve oma kri ti ~ni pre ma Evropskoj Pa {ta }e onda s njim? Prodati, iznajmiti? [ta fali,
smanjenju svog standarda, a o Republici Srpskoj neka se para vrti, za{to da ta imovina stoji kao
populacije je u kojoj smo se na{li. Svi
roditelji koji djecu dovode u
mo`da uop{te ni{ta i ne misle, a ako ponekad ra- uniji mrtvi kapital!
Donkastera na{ kamp zapravo `ele da zmi{ljaju o tom drugom entitetu, ~esto ponavljaju
Sada je u centru pa`nje gungula oko terori-
fraze koje su ~uli od svojih politi~ara ili su ih sa-
okarakterisano njihovo dijete prevazi|e pro- znali preko medija. [to veoma jasno kazuje da zma vehabija. Nikola [piri} ka`e da muslimanski
bleme sa te`inom", ka`e Pol
je kao gojazno Gejtli, direktor ovog jedin- narod ponavlja {to mu vode}i ljudi govore, o vi- politi~ari minimiziraju taj terorizam vehabija, a
stvenog kampa. sokim politi~kim problemima rijetko i sporo mi- odgovara mu Sulejman Tihi} da u Republici Sr-
Iz Uprave kampa ka`u da u ovom mjestu ima najmanje 600 sle. pskoj pravoslavni sve{tenici osve{tavaju dr`avne
djece, koja su okarakterisana kao gojazna. Cijeli program traje 12 kancelarije i kasarne, {to govori da ovaj entitet
sedmica i sastoji se od povremenog dolaska u kamp jer djeca ov- Umiju li nam ovi politi~ari re}i kako }e se nije sekularni. Tako tuk na utuk! Nema kriti~kog
dje ne borave stalno. Cilj programa svakako je da se djeca nau~e po na {a ti ako je dnog da na pos ta ne mo ~la ni ca mi{ljenja da ne izazove reakciju.
va`nosti zdrave ishrane, te kako da u`ivaju u vje`bama i fizi~koj Evropske unije? Ho}e li i tamo na forumima biti
aktivnosti. netrpeljivi prema drugima ili se tako samo pona- Govore mi da poslanici u skup{tinama iz je-
Nakon zavr{etka programa od 12 sedmica naredna tri mjeseca {amo prema kom{ijama, zbog toga {to smo u pro- dnog i dru gog en ti te ta sje de za is tim sto lom i
djeci je omogu}eno da u svakom trenutku nazovu nekog od sa- {losti ratovali? Pa, zar ne mo`e biti mira me|u ispijaju kafu. [to zna~i da je sva|a samo igrokaz
vjetnika u kampu, koji }e im dodatno pomo}i svojim savjetima. ovim brdima i dolinama? za javnost, da poka`u svom narodu kako su odlu-
"Mi prvenstveno `elimo da ohrabrimo tu djecu", ka`e Gejtli i ~ni. Ako je ta ko, on da od nas po li ti ~a ri pra ve
dodaje: "Nema striktnih dijeta, nema nekih strogih pravila. Najbi- Mogu li na{i entiteti da `ive sami za sebe, da majmune, samo da se zabavljamo njihovim pre-
tnije je da djeca shvate su{tinu zdrave ishrane". na{i Srbi ~ekaju na pomo} iz Srbije, na{i Hrvati pucavanjem.

D
ugo najavljivana krvna osveta porodice Ali} iz pravna sankcija nedovoljna i najavljivali su osvetni~ko krvoproli-
Husina kod Tuzle zbog pro{logodi{njeg ubis- }e, a o ~emu je bila upoznata i policija.
Stav tva glave porodice desila se u petak u centru Da je trinaestogodi{njak sam osmislio osvetu za smrt oca i
po~inio zlo~in bez i~ije pomo}i te{ko je povjerovati, ali je neo-
@ivinica - likvidiran je Sabahudin Mehi~i},
sporno da je scenarij ubistva profesionalan.
zvani Kadrija Lihvar. Kao po~inilac je indici- TE[KO JE Kako trojica sumnjivaca nisu uhva}ena u roku od 24 sata,
Jasmina ran trinaestogodi{nji sin Fehima Ali}a, za ko- POVJEROVATI DA istra`iteljima su svezane ruke u utvr|ivanju da li je pucao dje~ak
[ARAC jim se jo{ traga, mada svjedoci tvrde da su na mjestu zlo~ina JE DJE^AK SAM ili neko drugi, a i bez oru`ja iz kojeg je pucano bit }e vrlo te{ko
vidjeli jo{ dvije osobe. Kadrija Lihvar je za Ali}e glavni krivac PO^INIO ZLO^IN I dokazati ovaj zlo~in.
Fehimovog ubistva, jer je on upao u dvori{te i od Ali}evog radni- OSMISLIO OSVETU S obzirom na to da se dje~aku ne mo`e suditi kao odraslom,

Krvna
ka tra`io isplatu kamate. Nakon {to su Ali}i stali u odbranu ra- niti mo`e biti zatvorski ka`njen, za o~ekivati je da }e preuzeti od-
dnika, Mehi~i} je u pomo} pozvao suprugu i sinove, te je u govornost na sebe i da }e ovaj zlo~in ostati bez adekvatne sankci-
sveop{tem mete`u ubijen Fehim, a njegov otac te{ko ranjen. je. Ali, s obzirom na to da je "rat" Ali}a i Mehi~i}a objavljen prije
osveta Bez obzira {to je Mehi~i}ev sin Miki osu|en na 15 godina
zatvora zbog ubistva, kao i ka`njavanja ostalih aktera, za Ali}e je
godinu dana, kao i pominjanje veza sa talijanskom mafijom, mo-
gu}a je i nova krvna osveta.
19.7.2010.
Hronika 9
Bijeljinac prijavio policiji da je `rtva telefonske prevare

Ljubav preko `ice


ojadila ga za 3.200 KM
Novac za ku}u: Jelena Prevareni
Todorovi}, navodno Banjalu~anin
Sli~an slu~aj
Prijedor~anka, Zlatku S.
prevare
obe}ala ljubav i uzela mu zabilje`en i
novac za navodnu u Banjaluci
kupovinu ku}e relaciji Bjeljina - Banjaluka - Pri-
Dinka KOVA^EVI] teljica, koja se predstavila kao Ve- jedor, ali, prema izvorima bliskim
sna, a koja je od Zlatka S. tra`ila istrazi, i drugih gradova u Repu-
PRIJEDOR, BIJELJINA - 3.200 maraka, koliko je, navodno, blici Srpskoj .
Pe de set tro go di{ nji Zlat ko S., njenoj drugarici trebalo za kaparu, Ko su zaista `enske osobe ko-
mje {ta nin na se lja Ja nja, kod jer je namjeravala da kupi ku}u u je su prevarile svoje `rtve, a koje
Bjeljine, postao je `rtva telefon- Prijedoru. "Da sve bude zanimlji- su o~ito ordinirale u Prijedoru, po-
ske prevare koja ga je ko{tala vije, Vesna je lakovjernom Zlatku licija u ovom gradu istra`uje, kao
3.200 maraka i to zbog ponu|e- ponudila i sastanak kod advokata, i kontakte koji su zabilje`eni na
ne telefonske ljubavi i ugovore- ~ija se kancelarija, kako mu je re- mobilnim telefonima `rtava i pre-
nog ljubavnog sastanka koji je kla, nalazi kod prijedorske `elje- varanata. Iz CJB Banjaluka danas
sa `enskom osobom trebalo da zni~ke stanice, gdje je, navodno, su novinarima proslije|ene samo
bude organizovan u Prijedoru. trebalo da se pojavi i njena prijate- {tu re in for ma ci je po ko ji ma je
Lakovjerni ~ovjek u proteklih ljica, kako bi njih dvoje potpisali i predmet istrage broj mobilnog te-
mje sec da na pu tem te le fo na ovjerili ugovor o pozajmici koja je lefona na koji je naivni Bijeljinac
uspostavio ljubavnu vezu sa izvje- Zlatku. S trebalo ubrzo da bude Zlat ko S. kon ta kti rao sa iz vje -
snom Jelenom Todorovi}, navo- vra}ena. snom Jelenu Todorovi}, a koji je,
dno Prijedor~ankom, koja mu je ^ovjek je novac dao, a prema saznanjima iz policije, ju~e
preko `ice obe}ala ljubav i po- potom oti{ao do `eljezni~ke stani- Policija iz Prijedora ve} bio van upotrebe.
traga za prevarantkinjama
znan stvo, a na kon te le fon skih ce. Na mjestu dugo o~ekivanog Policija sumnja da je
kontakata ugovorila je i sastanak sastanka i susreta sa svojom ljuba- gu u ovom slu~aju ponu|ene, a tao `rtva telefonske prevare i lju- takt sa `enskom osobom, tako|e rije~ o istim `enskim osobama ko-
u Prijedoru. vi preko telefona nije bilo ni Jele- potom i pla}ene ljubavi preko `i- bavnog kontakta putem `ice. Sli- iz Prijedora, ostao "kratak" za vi{e je su na ovaj na~in prevarile lako-
Umjesto nje, na sastanak ne ni Vesne, a ni advokata. ce. ~an slu ~aj za bi lje `en je i u hiljada maraka. Nezvani~no se sa- vjer ne mu {kar ce i o~i to do bro
sa Zlatkom S., koji je zbog ljubavi Cijeli slu~aj prevareni mje{ta- Prema nezvani~nim Banjaluci, `rtva telefonske preva- znaje da policija intenzivno istra- organizovanoj kriminalnoj grupi
preko `ice ju~e u Prijedor do{ao iz nin Janje ju~e je prijavio policiji u informacijama, Zlatko S. nije jedi- re postao je i jedan Banjalu~anin. `u je i mo gu }u po ve za nost prevarantica u kojoj se nalazi naj-
Bjeljine, pojavila se Jelenina prija- Prijedoru, koja je pokrenula istra- ni koji je u posljednji vrijeme pos- On je, navodno, za telefonski kon- slu~ajeva telefonske prevare na vjerovatnije vi{e osoba.

Zapaljen golf U snu pao


sa balkona
Dje~ak i dalje u bjekstvu
ZENICA - U no}i sa subote nije bilo povrije|enih lica, ali je ma-
na nedjelju, u zeni~kom naselju terijalna {teta velika. @IVINICE - ^etrdesetsedmo-
Pehare, zapaljen je automobil Po`ar je lokalizovan od strane godi{nji O.K. iz @ivinica te{ko
marke golf, registarske oznake pripadnika Profesionalne vatroga- je povrije|en ju~er oko 3.30 iza
K31-E-166, koji je u vlasni{tvu sne jedinice Zenica, a uvi|aj su pono}i prilikom pada sa balko-
M.[. iz Zenice. obavili slu`benici OKP PU i protiv- na ku}e u Ulici Stara pruga,
U po`aru, koji je nastupio pod po`arni inspektor MUP-a ZDK. potvr|eno je u MUP-u TK.
za sada nepoznatim okolnostima, (Zeda) Njegova supruga H.K. policiji
je izjavila da je O.K., nakon
konzumiranja alkohola, legao
Ukradeni novac i zlato na balkon na drugom spratu ku-
}e da spava. Pretpostavlja se da
@IVINICE - Bra~ni par R.H. pi{tolj marke crvena zastava, kali- je u snu pao sa balkona, na ko-
(58) i R.H. (60) iz Malina, kod @i- bra devet milimetara, vlasni{tvo nji- jem nema ograde.
vinica, policiji je prijavio dvije hovog ro|aka A.B. J.[.
nepoznate osobe koje su im iz ku- O slu~aju je upoznat kantonalni
}e ukrale 50.000 KM i kilogram i tu`ilac Kasim Halil~evi}, a uvi|aj
po zlata. su obavili slu`benici policije. Na
U prijavi su naveli da su razbojni- vratima su prona|ena o{te}enja, ali, Udario
ci, maskirani fantomkama, razvalili kako neslu`beno doznajemo, su- u zgradu J. [ARAC kojoj `ivi, ali nisu prona|eni dokazi prijetnje, na njihovu ku}u je ispaljena
ulazna vrata ku}e, dok su oni bili mnja se u na ve de nu vri je dnost DOBOJ - B.\. (20) iz Doboja povezani sa ubistvom Mehi~i}a. Po- zolja i pucano je iz automatskog oru-
unutra, te da su ih fizi~ki napali. ukradenog zlata i novca. Ljekari te{ko je povrije|en u @IVINICE - Trinaestogodi{nji licijska opservacija vi{e ~lanova po- `ja, zbog ~ega su Mehi~i} i njegova
Supru`nici tvrde da je ukradena UKC Tuzla su supru`nicima konsta- saobra}ajnoj nezgodi koja se u R.A. iz Husina kod Tuzle, za kojeg rodice Ali} jo{ traje jer se, kako supruga Nerd`ida ~esto nosili pancir-
ko`na torba u kojoj je bio novac i tovali lak{e tjelesne ozljede. subotu dogodila na magistralnom se sumnja da je u petak oko 17 sati neslu`beno doznajemo, sumnja da se ne prsluke. O prijetnjama i najavi
zlatni nakit njihovog zeta S.B., te J.[. putu Doboj - Tesli}, u mjestu ispred Doma zdravlja @ivinice, dje~ak krije kod rodbine. krvne osvete bila je upoznata i polici-
@arkovina. zbog osvete za ubistvo svog oca Fe- Mehi~i}eva porodica tvrdi da je ja, koja je vr{ila poja~ani nadzor ku}e
hima, likvidirao Sabahudina Me- motiv ubistva krvna osveta za ubis- Mehi~i}a.
Proizvodili marihuanu Policija je utvrdila da je B.\. u
subotu prijepodne zbog prebrze hi~i}a (44) zvanog Kadrija Lihvar,
jo{ nije prona|en i priveden, pot-
tvo Fehima Ali}a u avgustu pro{le
godine i ranjavanje njegovog oca
"Mo`e uraditi bilo {ta, ali dijete
do 14 godina starosti ne mo`e biti
^ELINAC - Davor ^iv~i} i Daljom istragom utvr|eno je vo`nje izgubio kontrolu nad opel
astrom, sletio s puta i zakucao se vr|eno je u MUP-u TK. Emina. Navode da su i ranije dobijali krivi~no procesuirano", rekao je tu-
Sanda Babi}, oboje iz Banjaluke, da su stabljike bile zasa|ene u dije- U policiji i Kantonalnom tu`i- zlanski advokat Rifat Konji}.
privedeni su u subotu zbog su- lu {ume zvane Smiljevac. Nakon u zgradu Fabrike kompresora i Predaja
opreme u @arkovini. la{tvu Tuzla zvani~no ne `ele pot- S obzirom na odredbe krivi~nog
mnje da su se ba vi li proi zvo - pretresa imanja u Mlinskoj Rijeci, vrditi da je 13-godi{njak glavni Istra`ioci se zakona prema kojem }e dje~ak za-
dnjom marihuane. policija je na osnovu naredbe Osno- Nakon nezgode voza~ je ko-
osumnji~eni za zlo~in, mada svjedoci vr{iti na slobodi, istra`itelji se nadaju
Nakon privo|enja policija je vnog suda u Kotor Varo{u pretresla lima Hitne pomo}i odvezen u
tvrde da su njega i jo{ dvije osobe vi- nadaju da bi da bi se R.A. uskoro mogao sam pre-
bolnicu "Sveti apostol Luka" u
pretresla porodi~nu ku}u i imanje i ^iv~i}evu ku}u u banjalu~kom na-
Doboju, gdje su mu konstato- djeli da, nakon zlo~ina u @ivinicama, se R.A. uskoro dati.
^iv~i}a u Mlinskoj Rijeci kod ^e- selju Lazarevo/Bud`ak i stan Babi- bje`e u bijelom kombiju sa taksi Dalja istraga bi, kako doznaje-
linca i prona{la 31 stabljiku marihu- }eve u naselju Obili}evo/Mejdan. vane te{ke povrede.
oznakom. mogao sam mo, trebalo da bude usmjerena da li
N.M.
ane, zasa|ene na manjoj parceli. N.M. Policija je izvr{ila pretres ku}e u predati je dje~ak imao punoljetne pomaga~e.
19.7.2010.
10 EU
Eduard Kukan, predsjednik Odbora Parlamenta EU za BiH
3

3
BiH je na pravom
ali zaostaje za re
Razgovarao: Dejan [AJINOVI] dibiliteta zemlje, tako da mislim da Kukan: Ne o~ekujemo da }e nakon izbora
do}i do nekih dramati~nih promjena
je jako va`no da vidimo kako }e
BiH je na pravom putu ka vlasti BiH dalje reagovati u ovom
EU, ali kre}e se veoma sporo, re- slu~aju.
kao je u intervjuu za "Nezavisne" U posljednjim mjeseci-
Edu ard Ku kan, pred sje dnik NN: ma dosta smo ~uli o ini-
ci ja ti va ma da se na vo dno
Odbora Parlamenta EU za BiH,
Albaniju, Kosovo i Srbiju. zaustave pregovori sa EU zemalja
"BiH je na pravom putu, ali zapadnog Balkana nakon ulaska
objektivno zaostaje za svim drugim Hrvat ske. Ima li istine u tim
zemljama u regionu", rekao je Ku- tvrdnjama?
kan. KUKAN: Postoji ta percepcija
On smatra da su izjave da }e da je do{lo do zamora pro{irenja i
nakon pro{irenja EU na Hrvatsku da je stanovni{tvo EU upla{eno ili
do}i do zastoja neobjektivne, ali da zabrinuto zbog daljeg pro{irenja.
}e do pauze u pro{irenju do}i. Ali ja ne mislim da takve percepcije
"Ali radi se o prirodnoj i logi- predstavljaju pravo stanje stvari.
~noj pauzi. Kada Hrvatska postane Mislim da je to u odre|enoj mjeri
~lan, ostale zemlje regije bi}e na ta~no kada se radi o nekim politi-
odre|enom nivou u procesu pridru- ~kim liderima, ali ne mislim da je to
`ivanja i treba}e im odre|eno vrije- ne{to jako ozbiljno.
me da finalizuju taj cijeli proces", Pojedini mediji u regi-
ka`e on. NN: onu su izno si li vrlo
ozbiljne i uvjerljive podatke da su
Da li Vam je poznato
NN: da se desio teroristi~ki
na pad u Bu goj nu i mo `e li to
neke zemlje ozbiljno predlagale
zaustavljanje pro{irenja...
ugroziti evropski put BiH i libe- KUKAN: Nisam prou~io te
ralizaciju viznog re`ima? ~lanke novinara koji su pisali o to-
KUKAN: Naravno da mi je me. Naravno, novinari su nezavisni
poznat taj incident i ono {to se desi- mislioci i oni mogu da iznose svoja
lo u Bugojnu. Ali ne mislim da je to mi{ljenja. Ali ja jednostavno ne mi-
u evropskim institucijama do`ivlje- slim da su oni objektivni, u smislu
no kao ne{to {to mo`e ugroziti bu- da }e na kon pro {i re nja EU na
du}e pregovore BiH sa EU, niti Hrvatsku biti veliki procjep u pri-
proces vizne liberalizacije. Naravno manju ostalih ~lanica. Vrlo jednos-
da kad se ne{to tako desi da to iza- ta vno, ako pro ces re for mi u
ziva negativne osje}aje i da je to zemljama kandidatima bude bio za-
uvijek lo{a vijest. Takvi incidenti su dovoljavaju}i i bude i{ao bez zasto-
uvijek lo{i i oni nam svakako ne po- ja, proces pro{irenja nastavi}e se i
ma`u u napretku BiH, ali ne mislim nakon ulaska Hrvatske u EU.
da je to ne{to previ{e ozbiljno ili Ali Vi ste danas spome-
previ{e dramati~no u toj mjeri da NN: nuli da o~ekujete pauzu
i zastoj u pro{irenju. Na {ta ste
ima neke velike posljedice.
Takvi slu~ajevi su obi- konkretno mislili?
NN: ~no test za dr`avu. Da
li je BiH polo`ila taj test?
KUKAN: Da, pauze }e sigur-
no biti. Ali radi se o prirodnoj i lo-
KUKAN: Mislim da su vlasti gi ~noj pa uzi. Ka da Hrvat ska
u BiH imale dobar po~etni odgovor postane ~lan, ostale zemlje regije
i mislim da je to jako va`no. Ovo se bi}e na odre|enom nivou u procesu
mo`e desiti u bilo kojoj zemlji, ali pridru`ivanja i treba}e im odre|eno
je jako va`no da vidimo kako dr`a- vrijeme da finalizuju taj cijeli pro-
vni organi djeluju kada se dese ta- ces. Ove zemlje sada zaostaju za
kvi napadi. Ako je odgovor brz, Hrvatskom. Hrvatska }e uskoro
onda to zna~i ne{to u pogledu kre- postati ~lanica EU, a ostale zemlje

~ak nemaju ni datum za zapo~inja- KUKAN: BiH jeste na neki Bugojno


nje pregovora, tako da kada govori- na~in specifi~na zemlja, ali mislim
Bezvizni re`im mo o zas to ju, on da mi sli mo na da va{i politi~ari jako dobro znaju Napad u Bugojnu
OO;!Lb!eb!~f!hsb!}b!oj!CjI!ep!cj!uj!cf!{wj!{oj!sf!ajn@! objektivne razloge koji }e dovesti {ta im je ~initi. ^ak i kod zatvaranja ne}e ugroziti
do toga, a ne na ne{to {to je name- OHR-a postoje tih pet plus dva
LV!LBO; P•f!lv!kfn!eb!~f!wj!{ob!mj!cf!sb!mj!{b!dj!kb!tuv!qj!uj!ob!tob!hv!qsj!kf!lsb!kb!pwf!hp!ej!of-!bmj!uf!|lp!kf
tnuto politi~ki. Proces pridru`ivanja uslova koje treba ispuniti. Zna~i, budu}e
qsf!ewj!ekf!uj!ub!•op!lb!e/!Uf!|lp!kf!sf!~j!ip!~f!mj!up!cj!uj!v!plup!csv-!op!wfn!csv!jmj!ef!dfn!csv-!bmj!ef!gj!oj!uj!wop
qsj!kf!lsb!kb!hp!ej!of/! }e se sigurno nastaviti i nakon pri- potrebno je napraviti odre|ene insti- pregovore
manja Hrvatske u EU. tucionalne promjene i provesti ne-
OO;!Np!af!mj!kp|!of!|up!jt!lstov!uj!|up!cj!np!hmp!qp!sf!nf!uj!uj!uf!qmb!op!wf@!
BiH je specifi~na ze- ophodne reforme. Ne mislim da
BiH sa EU
LV!LBO;!Of-!of!wkf!sv!kfn/!Bmj!wb!aop!kf!sf!~j!lb!lp!kf!pwp!pemj!•bo!qsj!nkfs!lp!kj!qp!lb!{v!kf!eb!lb!eb!wb!|j
qp!mj!uj!•b!sj!of!|up!tuwbs!op!af!mf!.!po!eb!poj!up!j!vsb!ef/!V!tmv!•b!kv!wj!{of!mj!cf!sb!mj!{b!dj!kf!wsmp!kf!kb!top!eb!kf
NN: mlja i ~esto postoje ne-
ja sno }e {ta je ta ~no po tre bno
vam bilo ko treba pisati recepte.
Sve {to treba posti}i dobro je po- do ustavnih promjena do}i prije
CjI!jtqv!oj!mb!hp!up!wp!tup!pet!up!lsj!uf!sj!kb!{b!vlj!eb!okf!wj!{b-!ub!lp!eb!of!nj!tmjn!eb!tf!np!af!ef!tj!uj!cj!mp ispuniti da bi postala ~lanica EU. znato, samo je to sada potrebno ma- izbora, {to se ne}e desiti. Mi ne o~e-
|ub!|up!cj!up!np!hmp!qp!lwb!sj!uj/! Mo`ete li nam Vi dati neki odgo- terijalizovati. Imate op{te izbore 3. kujemo da }e nakon izbora do}i do
vor? oktobra i mi smo svi o~ekivali da }e nekih dramati~nih promjena, ali
19.7.2010.
EU 11

H, Albaniju, Kosovo i Srbiju


Za{tititi prava
m putu, sezonaca u EU
BRISEL - Evropska komisija
u utorak, 13. jula, predstavila je
prijedlog direktive kojom bi bila
uspostavljena zajedni~ka pravila
za ulazak sezonskih radnika iz
tre}ih zemalja u Evropsku uniju i
Radnici
iz Evrope
Poslodavci u EU
sve su vi{e

egionom
definisala njihova prava. ovisni o ljudima
"Poslodavci u EU sve su vi{e
ovisni o ljudima iz zemalja izvan iz zemalja
Evrope za poslove u poljoprivredi, izvan Evrope
hortikulturi i turizmu, budu}i da je
sve manje gra|ana EU dostupno za vanje ulaska bio bi ugovor o radu ili
taj tip sezonskog rada. Istovremeno obavezuju}a ponuda za posao.
moramo obezbijediti tim sezonskim Sezonski rad je ograni~en na
radnicima, koji su ~esto ranjivi i najvi{e {est mjeseci godi{nje, a pre-
izlo`eni, bolje uslove i siguran pra- dvi|ena je i sezonska dozvola za vi-
vni status kako bi bili za{ti}eni od {egodi{nji ulazak za tri godine ili
eksploatacije. Nova }e direktiva pojednostavljeni postupak za pono-
^lanstvo: Hrvatska }e uskoro postati upravo to obezbijediti i uvjerena vni ulazak za sljede}u sezonu.
sam da }e dana{nji prijedlog prido- Prijedlogom se predvi|a pose- Sezonski radnici imali bi isti
~lanica EU, a ostale zemlje ~ak nemaju nijeti efikasnom upravljanju kretanja bni postupak za ulazak i boravak tretman kao i dr`avljani zemalja ~la-
sezonske radne snage", izjavila je gra|ana tre}ih zemalja na teritoriji nica u odre|enim podru~jima poput
ni datum za zapo~injanje pregovora komesar za unutra{nje poslove Sesi- EU, te istovremeno sadr`i subvenci- slobode sindikalnog udru`ivanja,
lija Malmstrem. je za kru`nu migraciju kako bi bilo socijalnog i penzionog osiguranja,
Direktiva se odnosi na gra|ane sprije~eno da se sezonski boravak pristup robama i uslugama.
tre}ih zemalja koji dolaze u neku od ne pretvori u trajni, navodi Komisi- Zemljama ~lanicama se prepu-
~lanica EU radi sezonskog zapo{lja- ja. {ta da same defini{u svoje potrebe
vanja na teritoriju EU. Sezonski po- Prijedlogom direktive predvi- za sezonskom radnom snagom i
sao bi}e regulisan ugovorom o radu |aju se zajedni~ka, pojednostavljena ovom direktivom se ne daje auto-
direktno izme|u radnika i poslodav- pravila za ulazak i boravak gra|ana matski pravo na ulazak gra|anima
ca. tre}ih zemalja, a temelj za odobra- tre}ih zemalja.

EU i duvanska
industrija zajedno
protiv {vercera
BRISEL - Evropska komisija
i kompanija "British American
Tobacco" saop{tile su 15. jula da }e
sara|ivati u borbi protiv {verca ci-
gareta, {to godi{nje evropske vlade
ko{ta deset milijardi evra.
BAT, po veli~ini druga u svijetu
me|u kompanijama za preradu duva-
na, sara|iva}e sa Evropskom unijom
u borbi protiv {verca i falsifikovanja
cigareta i za te svrhe }e izdvojiti 134
miliona evra u narednih 20 godina.
Komesar EU za porez Algirdas
Semeta izjavio je da je veoma va`no
da se u te{kim ekonomskim vreme-
nima preduzmu sve mjere da se zaus-
tavi ta skupa i ilegalna aktivnost. formacije o {vercu cigareta, poja~ati EU navodi da su Kina, Rusija i
Predstavnik BAT-a za zapadnu kontrolu u snabdijevanju i nagledanju Ukrajina najve}i izvori falsifikovanih
Evropu D`ek Bouls izjavio je da nje- pakovanja cigareta. cigareta koje se sve vi{e pojavljuju i
gova kompanija {alje veoma jaku po- [vercovane cigarete mogu biti unutar EU. Cigarete iz Kine obi~no
ruku kriminalcima da }e se preduzeti prave, iz zemalja gdje je mali porez i dolaze iz kontejnera od deset miliona
ozbiljne mjere na svim nivoima ile- ilegalno se prodaju drugdje po vi{oj paklica i ~esto se {vercuju kamioni-
galne trgovine cigareta. cijeni, a mogu biti i falsifikovane - ma, vozovima ili privatnim automo-
EU i BAT }e razmjenjivati in- imitacija originalnih proizvoda. bilima.

o~ekujemo Vladu koja }e nastaviti


provoditi obaveze na evropskom
mam nikakvu sumnju da BiH ide u
pravom smjeru, mada usporenim
trebne ve}e promjene od onih koje
se tra`e u slu~aju "Finci Sejdi}".
Tre}ina Makedonaca
putu.
Da li je BiH na pravom
tempom.
O~ekujete li nastavak NN: Kako onda treba da iz-
gledaju na{e institucije
vjeruje da }e uskoro u EU
NN:
njega?
putu ili je skrenula s NN: razgovora o ustavnim
promjenama nakon izbora?
poput Predsjedni{tva, Parlamen-
ta i tako dalje?
SKOPLJE - Skoro 32 odsto
Makedonaca smatra da }e njihova
Oko 11 odsto anketiranih sma-
tra da Makedonija nikada ne}e pos-
11,9 odsto da }e se pove}ati strane
investicije.
KUKAN: BiH je na pravom KUKAN: Apsolutno. O~eku- KUKAN: Na va{oj zemlji je zemlja za dvije do tri godine pos- tati ~lanica EU, a 20 procenata nema O procesu evropskih integracija
putu, ali objektivno zaostaje za jem da }e nova vlada i novi parla- da odlu~uje o tome. Ne bih da da- tati ~lanica EU, pokazala je anketa mi{ljenje o tom pitanju. makedonski dr`avljani naj~e{}e se
svim drugim zemljama u regionu. ment pokrenuti to pitanje, a odluka jem savjete. To je za va{e ljude i za Instituta za politi~ka istra`ivanja. Za 28,8 odsto anketiranih ~lan- informi{u putem medija - 84 odsto
To zna~i da je napredak spor i da ni- Suda u Strazburu je minimum koji va{e politi~are da se dogovore. Ono Prema istra`ivanju, 21,6 odsto stvo zemlje u EU pozitivno }e uticati preko elektronskih, 5,8 odsto preko
je tako brz kao u drugim zemljama. o~ekujemo. Mi o~ekujemo vi{e od {to treba naglasiti je da EU o~ekuje ispitanika smatra da }e Makedonija na makedonsku ekonomiju. {tampanih i 8,7 procenata putem In-
To je vjerovatno i zbog toga {to je tog minimuma. O~ekujemo reforme da dr`ava bude funkcionalna, a ka- u}i u EU za pet godina, a 14,8 proce- Prema istra`ivanju, 16,9 odsto terneta.
BiH komplikovana zemlja, zbog u oblasti pravosu|a, ali i druge ne- ko }e do toga do}i, to }ete odlu~iti nata da }e ~lanica Unije postati za 10 anketiranih smatra da }e im ~lanstvo U istra`ivanju je u~estvovalo
Dejtona, i tako dalje, ali ja li~no ne- ophodne reforme. Mislim da su po- vi. godina. u EU pove}ati `ivotni standard, a 1.110 gra|ana.
19.7.2010.
12 EU

Sve~anost u zgradi Evropske komisije u Briselu p

Estonija u
evrozoni
Pozicija: Estonija }e u evrozonu u}i sa veoma odno sno [en ge na, is to kao {to
postoje neke zemlje van EU koje
jakom ekonomskom pozicijom i javnim su dio evropske ekonomske zaje-
dnice.
finansijama u odli~nom stanju Doma}ini Estonci po-
nu di li su gos tima spe ci ja li te te,
Dejan [AJINOVI] je proslavljeno primanje Esto- Poja{njenja radi, nisu sve ~la- postavili su mini-izlo`bu o istoriji
nije u evrozonu. Estonija }e ta- nice EU ujedno i ~lanice evropske estonske valute, a pripremili su i
Na sve ~a nos ti odr`a noj ko od 1. ja nu ara na re dne monetarne unije, kao {to nisu ni simboli~ne poklone u vidu ~oko-
pro{le sedmice u zgradi Evrop- godine biti 17. ~lanica evropske sve zemlje ~lanice EU dio prosto- ladnih kovanica od jednog evra,
ske komisije u Briselu slu`beno monetarne unije. ra zajedni~ke grani~ne kontrole, estonske zastavice, ka~kete i sli-
~ne rekvizite sa simbolima evra
na njima.
Sve~anosti, na kojoj su bile
pri su tne i "Ne za vi sne no vi ne",
prisustvovali su Sim Kalas, pot-
predsjednik Evropske komisije,
Oli Ren, komesar za ekonomske i
monetarne poslove Evropske ko-
misije, Jirgen Ligi, ministar finan-
sija Estonije, Didider Rejnders,
belgijski ministar finansija i pred-
sjednik Savjeta ministara finansija
EU, Jirki Katainen, ministar fi-
nansija Finske, kao i brojni drugi
zvani~nici. spremna za evro jer je ispunila sve tiku. Estonija mora biti budna i re-
Sim bo li ~no, Ren i es ton ski ne op ho dne kri te ri ju me ko ji su agovati odmah na prvi znak ma-
vi so ki zva ni ~ni ci su se oku pi li pred nju postavljeni. kro eko nom ske nes ta bil nos ti ili
oko "evromape", na koju su sim- "Mi cijenimo ono {to smanjenja konkurentnosti. Estoni-
boli~no dodali jo{ jedno, estonsko je Estonija uradila na putu prema ja sada mora nastaviti sa prakti-
dugme. evru sve ove go di ne. Ali da bi ~nim pri pre ma ma ka ko bi
Ren je u sve~anom obra}anju uvo|enje evra bio potpuni uspjeh, prelazak na evro pro{ao glatko",
Talin prijestonica okupljenima, kojih je bilo nekoli- Estonija mora nastaviti voditi do- rekao je Ren.
Estonije ko stotina, rekao da je Estonija sada{nju odgovornu fiskalnu poli- Estonija }e u evrozonu u}i sa

EU zadovoljna
Da~i}

napretkom Srbije
BRISEL, BEOGRAD - Evrop- Vize narko-kriminala i velike efekte regi- pske dr`avljane, a sve zemlje EU sad
ska komisija je veoma povoljno oci- onalne i me|unarodne saradnje Minis- pozdravljaju ono {to je postignuto i za-
jenila u~inke Srbije u suzbijanju Malmstremova tarstva unutra{njih poslova Srbije, dovoljne su efektima vizne liberaliza-
kriminala i korupcije, kao i mjere je pozitivno uklju~uju}i veze s Interpolom i evrop- cije za Srbiju.
srpske vlade poslije ukidanja viza skom policijskom agencijom Europol. U nekim zemljama, po Da~i-
EU za srpske dr`avljane. ocijenila u~inke Ministarstvo unutra{njih poslova }evim rije~ima, kao {to je Austrija, {ta-
Evropski komesar za unutra{nje ukidanja viza Srbije upravo sprovodi sve mjere u vi{e smanjena je stopa kriminala ~iji su
poslove Sesilija Malmstrem je to stavi- skladu s "mapom puta" za uspostavlja- po~inioci srpski dr`avljani.
la do znanja u razgovoru sa srpskim EU za srpske nje operativne saradnje s Europolom, Srpske vlasti su dosad izdale 2,3
ministrom policije Ivicom Da~i}em u dr`avljane {to je nai{lo na veoma povoljne ocjene miliona biometrijskih paso{a, a u pret-
Briselu. u Briselu. Smatra se veoma pozitivnim hodnih 10 godina Srbija je izdala uku-
Kako je Da~i} rekao, Vlada u posebno va`no zato {to }e Srbiju u {to je Srbija s mnogim zemljama u pno oko 1,3 miliona paso{a, rekao je
Beogradu je krenula u reformu unu- pregovorima o ~lanstvu u EU ~ekati svijetu i skoro svim ~lanicama EU Da~i}, obja{njavaju}i dosada{nji us-
tra{njih poslova s ciljem da ostvari do- veoma slo`eni napori na poljima unu- sklopila sporazume o policijskoj sara- pje{an rad srpskih vlasti u skladu s
bre rezultate u suzbijanju korupcije i tra{njih poslova i pravosu|a. dnji, a ustanovljen je i Regionalni cen- evropskim standardima.
organizovanog kriminala, prevasho- Komesar Sesilija Malmstrem je tar za borbu protiv kriminala, zajedno s Srpski ministar je Malmstremovu
dno da bi bili ustanovljeni evropski upravo s tim u vezi vrlo povoljno oci- Hrvatskom i drugim zemljama biv{e pozvao da posjeti Srbiju i na jesen
standardi mo`da i prije nego {to Srbija jenila sve vidove borbe protiv krimina- Jugoslavije. u~estvuje na me|unarodnoj konferen-
postane ~lanica EU. la koju vodi Srbija, posebno istakav{i Malmstremova je pozitivno oci- ciji o borbi protiv organizovanog kri-
Da~i} je stavio do znanja da je to velike akcije srpskih vlasti u bici protiv jenila u~inke ukidanja viza EU za sr- minala u Beogradu.
19.7.2010.
EU 13

povodom primanja nove ~lanice monetarne unije


Jedna od bitnih aktivnosti }e
biti i kampanja upoznavanja ja-
vnosti Estonije o evru, s obzirom
na to da u toj zemlji postoji odre-
|eni skepticizam prema evru.
Informaciona kampanja ve}
je po~ela pod sloganom "Dobro
do{ao, evro", a cilj je da Estonce
upozna sa svime {to je potrebno
da znaju o njihovoj novoj valuti
prije nego {to ona u|e u zvani~ni
tok novca u zemlji.
Vahur Kraft, direktor eston-
ske filijale "Nordee", najve}e nor-
dijske finansijske grupe, rekao je
da }e evro pru`iti nove {anse za
estonsku ekonomiju.
"Radili smo vrijedno jo{ od
2004. godine na uvo|enju evra.
Ova odluka Savjeta ministara fi-
nansija EU je najbolje priznanje
da je taj posao uspje{no zavr{en.
Ali, posao nije gotov. Narednih
{est mjeseci }e biti veliki izazov
ban ka ma, pre du ze }i ma, kao i
dr`avi. Svi oni moraju dokazati da
su spre mni za evro", re kao je
Kraft.
On je novinarima po-
jasnio da je za nastavak uspje{nog
ekonomskog razvoja Estonije, po-
red izvozne orijentisanosti, potre-
bno doma}e ulaganje u {irokom
spektru, a ne samo ka stanogradnji
baziranoj na unutra{njim tr`i{ti-
ma.
Kao {to smo na po~etku tek-
sta i rekli, Estonija }e postati 17.
~lanica evropske monetarne unije.
Sada su ~lanice Belgija, Njema-
~ka, Gr~ka, [panija, Francuska,
Irska, Italija, Luksemburg, Holan-
dija, Portugal, Austrija i Finska,
koji su evro usvojili do 2002. go-
dine, a Slovenija je postala ~lan
2007. godine. Kipar i Malta su se
pridru`ili 2008, a Slova~ka godi-
Sa sve~anosti povodom
prijema Estonije nu kasnije.
Zanimljivo je i da }e estonske
veoma jakom ekonomskom pozi- procjenjuje da je estonska ekono- evrozonu ne zna~i i da je sav po- me za prelazak na evro. kovanice evra biti kovane u Fin-
Komisija cijom i javnim finansijama u odli- mi ja ve oma fle ksi bil na i da je, sao gotov. Estonija }e morati i u Utvr|en je i kurs es- skoj, jer Es to ni ja ne po sje du je
Samo ~nom stanju. Ona ima bud`etski uprkos te{ko}ama uzrokovanim narednom periodu da nastavi sa ton ske kru ne u odno su na evro vlastitu kovnicu novca. Finska }e
deficit od samo 1,7 odsto bruto ekonomskom krizom, pokazala da obuzdavanjem pretjerane doma}e prema kojem }e se obaviti kon- tako za Estoniju iskovati oko 600
primanje u dru{tvenog proizvoda, dok je tri je sposobna da djeluje u okviru potra`nje, koja bi mogla ugroziti verzija, a koji iznosi 15,65 kruna tona kovanica, a proizvodnja ko-
evrozonu ne odsto evropski limit. Javni dug je fiksnog te~aja prema evru u prote- kurs. za evro. Ovaj kurs je identi~an vanica po~inje ovog ~etvrtka. Es-
tako|e izuzetno nizak i iznosi sa- kle dvije decenije. Savjet ministara finansija EU trenutnom srednjem kursu po ko- ton ska cen tral na ban ka }e
zna~i i da je sav mo 7,2 od sto bru to dru{ tve nog Me |u tim, u Ko mi si ji je u odluci od 13. jula ostavio do- jem se trenutno mijenjaju krune u kovanice preuzeti u septembru i
posao gotov proi zvo da. Evrop ska ko mi si ja upozoravaju da samo primanje u voljno vremena Estoniji za pripre- evro. odvesti ih u Estoniju.

Gr~ki deficit manji za 46 odsto


Dugovima pritisnuta Gr~ka [tednja pokazali da je samo bud`et dr`ave
je u {est mjeseci, do juna, ostva- u prvoj polovini godine imao ma-
rila veliki napredak u sre|ivanju Kako bi sprije~ila njak od 11,45 milijardi evra. Tako
javnih finansija. Smanjila je bu- ulazak u je za 42 odsto manji nego u istom
d`etski deficit za 46 odsto, mno- pro{logodi{njem razdoblju, kada je
go vi{e od planiranoga. du`ni~ku krizu, bio 19,69 milijardi evra.
Ministarstvo finansija saop{ti- socijalisti~ka Prema propisima EU, zemlja
lo je da je deficit smanjen na 9,65 ~lanica mora bud`etski manjak,
milijardi evra sa 17,87 milijardi,
vlada je najavila koji obuhvata potro{nju sredi{nje
koliko je iznosio u prvoj polovini niz mjera {tednje dr`ave, te izvanbud`etske fondove
2009. godine. i potro{nju organa javne uprave,
Vlada ga je planirala smanjiti prodaje trezorskih zapisa vrijednih dr`ati ispod tri odsto BDP-a.
za 39,5 odsto u sklopu nastojanja 1,25 milijardi evra, s rokom dospi- Gr~ka je nagomilala gotovo
da u ovoj godini manjak sre`e na je}a od {est mjeseci. Naime, Gr~ka 300 milijardi evra dugova. Vlada
8,1 odsto BDP-a s gotovo 14 odsto je prikupila taj novac na prvoj au- ih pripisuje decenijama pogre{nom
u 2009. kciji du`ni~kih papira otkad je u vo|enju dr`ave, te nekontrolisa-
Takvi su rezultati u prvoj polo- maju dobila me|unarodne kredite nom rastu zapo{ljavanja i veliko-
vini godine posljedica pove}anja koji su je za{titili od objave mora- du {nim po ve }a nji ma pla ta
dr`avnih prihoda za 7,2 odsto, koji torija na povrat dugova. Agencija ogromnoj dr`avnoj birokratiji.
bi u cijeloj 2010. trebalo da porastu za upravljanje javnim dugom obja- Kako bi sprije~ila ulazak u du-
za 13,7 odsto, te pada potro{nje za vila je da su predzapisi za prodaju `ni~ku krizu, socijalisti~ka vlada je
12,8 odsto, mnogo vi{e od ciljanih trezorskih zapisa s rokom dospije- najavila niz mjera {tednje. U za-
5,5 odsto. }a od 26 sedmica nadma{ili ponu- mjenu su dobili 110 milijardi evra
Podaci su preliminarni i po- du za 3,64 puta, uz kamatu od 4,65 testom gr~kog finansijskog opo- hove u vezi s visinom dr`avne za- Gr~ka centralna banka pro{le kriznih zajmova EU i Me|unaro-
dlo`ni reviziji, a objavljeni su uo~i odsto. Prodaja se smatra va`nim ravka s obzirom na evropske stra- du`enosti. sedmice je objavila podatke koji su dnog monetarnog fonda.
19.7.2010.
14 Region
U sredi{tu bilateralna pitanja, od grani~nih
problema do povratka izbjeglica
FOTO BETA

Hrvatski
predsjednik
u prvoj
zvani~noj
Josipovi}: Sa
posjeti
Srbiji

BEOGRAD - Predsjednik
Hrvatske Ivo Josipovi} izrazio
Srbijom ka EU
Kosovo: Nakon susreta sa predsjednikom za{titu njihove imovine i rje{ava-
nje stambenih pitanja.
kao, mo `da i "ne ti pi ~an do go -
vor", ne pre ci zi ra ju }i ka kve bi
je ju~e nadu da }e predstavnici Srbije Borisom Tadi}em, Ivo Josipovi} Tadi} je ocijenio da bi bilo prirode on bio, a, dodao je, ukoli-
Srbije i Kosova u saradnji s me- dobro kada bi se vansudskim pro- ko se u tome ipak ne uspije - onda
|unarodnom zajednicom uspje- rekao da Hrvatska nema ambicije da posreduje ce som ri je {i lo pi ta nje me |u so - i}i na arbitra`u.
ti da na|u rje{enje za probleme bnih tu`bi, ali je podvukao da se Predsjednika Hrvatske su ju-
ko ji pos to je i po ru ~io da se u rje{avanju pitanja Kosova nikako ne smiju zanemariti sudski ~e prije podne ispred Palate Srbija
Hrvatska u to ne}e mije{ati. procesi protiv krivaca i onih koji do~ekali njegov doma}in predsje-
Josipovi}, koji je ju~e stigao su po~inili ratne zlo~ine. dnik Tadi}, potpredsjednik Vlade
u prvu zvani~nu posjetu Srbiji, je nim nacijama (UN). On je, me|u- ali da "dogovor nije mogu} ukoli- "Srbija `eli najbolje odnose s Jo si po vi} se slo `io s i ministar unutra{njih poslova Ivi-
poslije susreta s predsjednikom tim, dodao da }e Vlada i Minis- ko jedna strana sve dobija, a dru- Hrvat skom u do me nu kul tu re, Tadi}em o tome {ta su klju~na i ca Da~i} i vicepremijer Bo`idar
Srbije Borisom Tadi}em rekao da tarstvo spoljnih poslova Hrvatske ga sve izgubi". ekonomije, bezbednosti, i da pos- otvorena pitanja za obje dr`ave, \eli}. U Josipovi}evoj delegaciji
je Hrvatska priznala nezavisnost pa`ljivo pratiti razvoj doga|aja na Predsjednici Srbije i Hrvat- ta ne mo za je dno ~la ni ce EU. iz dva ja ju }i pro blem rje {a va nja je ministar unutra{njih poslova
Kosova i da nema ambicije da po- tu temu. ske potvrdili su ju~e poslije raz- Hrvatska }e, naravno, pre Srbije sudbine nestalih. To mi slav Ka ra mar ko, ko ji }e
sreduje u rje{avanju tog pitanja. Pred sje dnik Srbi je govora u Beogradu da su dvije pos ta ti ~la ni ca EU i Srbi ja po - On je na gla sio da je u tom odvojeno razgovarati sa Da~i}em.
Do dao je da je prije sa- Boris Tadi} rekao je da Kosovo dr`ave, nakon oscilacija u svojim dr`ava njeno {to br`e u~lanjenje", smislu va`no to {to }e Srbija pre- Hrvatski predsjednik }e to-
vjetodavnog mi{ljenja Me|unaro- za Srbiju ostaje ju`na pokrajina odnosima, na{le pravi put za rje- kazao je Tadi}. dati Hrvatskoj dokumenta u vezi kom dvnodnevne posjete razgo-
dnog suda pravde (MSP) prerano koja nije i nikada ne}e biti ~lanica {avanje otvorenih pitanja koji vo- Dva predsjednika su sa doga|ajima u bolnici u Vuko- va ra ti i s pre mi je rom Mir kom
govoriti o tome kako }e se Hrvat- UN. On je dodao da se Srbija za- di naj bo ljim su sjed skim navela da su razgovarala o svim varu za vrijeme rata. Cvet ko vi }em i dru gim srpskim
ska odnositi prema eventualnim la`e za dogovor i kompromis po odnosima i zajedni~kom putu ka pitanjima koja su otvorena poslije Josipovi} se slo`io s Tadi}em zvani~nicima o otvorenim pitanji-
inicijativama Srbije u Ujedinje- pitanju rje{avanja statusa Kosova, Evropskoj uniji (EU). ras pra va za je dni ~ke dr`a ve, a da, kada se radi o pitanju dr`avne ma, a susre{}e se i sa predstavni-
srbijanski lider je prvu zvani~nu granice, treba posti}i, kako je re- ci ma hrvat ske ma nji ne i
po sje tu svog hrvat skog ko le ge nevladinog sektora.
Beogradu ocijenio kao istorijsku. Istorijski ~in Po sli je ju ~e ra{ njih
Neformalni susreti Tadi} je izjavio da se danas razgovora u Beogradu dva pred-
kroz formu otvorenih pitanja rje- Tadi} posjetu sjednika su oti{la u Suboticu, gdje
Kp!tj!qp!wj~!j!Ub!ej~!tv!tf!ep!kv!•f!wj!|f!qv!ub!of!gps!nbm!op!tsf!mj!.!v!Pqb!uj!kj-!{b!ujn!ob!tb!nj!uv!v!Csj!tf!mv!j
ob!usj!mb!uf!sbm!opn!tbt!ubo!lv!tb!qsfe!tkf!eoj!lpn!Nb!}bs!tlf-!b!qp!tmj!kf!j!v!Cb!•lpn!Np!op!|up!sv-!b!qp!tmkf!.
{avaju problemi na nivou dvije svog hrvatskog su prisustvovala obilje`avanju 20.
vlade. On je ukazao da su me|u godi{njice od osnivanja Demo-
eokj!tv!tsfu!cjp!kf!v!kv!ov-!ob!sf!hj!pobm!opn!tb!nj!uv!v!Jt!ubo!cv!mv/ tim pitanjima i izuzetno va`na, kolege ocijenio kratskog saveza Hrvata u Vojvo-
uklju~uju}i povratak izbjeglica, kao istorijsku dini. (Agencije)
19.7.2010.
Region 15

U SKUP[TINI SRBIJE UKINUTA REPREZENTACIJA

Koliko para
toliko kafa
Samo za goste:
Poslanici
}e mo}i da
koriste novac
iz skup{tinske
kase samo
kada im
gosti dolaze Nenad
Konstantinovi}
u zvani~nu
Tj!hvs!op!eb!~f!cj!uj!v|uf!.
posjetu eb!j!ob!ubk!ob!•jo!{bp!lsv!.
av!kf!n p!pobk!qsp!h sbn!j
qmbo!|uf!eokf!lp!kj!kf!Tlvq!.
BEOGRAD - Koliko para toli- |uj!ob!qp!lsf!ov!mb!v!nbs!uv
ko muzike, ili u slu~aju srpskih po-
311:/!
slanika, koliko para toliko sokova i
kafa.
Naime, poslije dnevnica, u
Skup{tini je ukinuta i reprezentacija, a
poslanici }e mo}i da koriste novac iz
skup{tinske kase samo kada im gosti Ranije su u Skup{tini
ukinute dnevnice
dolaze u zvani~nu posjetu. FOTO NN
Mada ve}ina poslani~kih
grupa tvrdi da posljednjih godinu da- Konstantinovi}. o kakvom putu je rije~, kada ide i ka- pone{to }e se u{tedjeti.
na sama pla}a svoje osvje`enje, da ne Najglasniji, kada je u pitanju
Osvje`enje da se vra}a, da bi dobio odobrenje za "Sigurno da }e biti u{teda i na taj
bi bilo nedoumica Administrativni ukidanje privilegije poslanicima, bio Ve}ina kori{}enje automobila. na~in zaokru`ujemo onaj program i
odbor je i formalno ukinuo pi}e na ra- je Dragan Markovi} Palma (JS). "Slu`bene automobile nikada plan {tednje koji je Skup{tina u martu
~un poreskih obveznika. "To smo trebali da uradimo i pre, poslani~kih nismo koristili za razliku od ostalih. 2009. pokrenula odlukom Adminis- Dragan
"Ubudu}e mo`e da se naru~i ka- jer narodni poslanici nisu izabrani da grupa tvrdi [ef na{e poslani~ke grupe i potpred- trativnog odbora", ka`e Konstantino- Markovi}
fa ili sok, samo kada se radi o slu`e- imaju dobre uslove za rad i da imaju sednik parlamenta su s vremena na vi}. Palma
bnim posetama, ali se mora navesti s reprezentacije, tipa ro{tljskog mesa i da posljednjih vreme koristili slu`bene automobile, Kada su u pitanju posla- Ob!sp!eoj!qp!tmb!oj!dj!oj!tv
kim je sastanak, koja je tema, ko su viskija, nego da plate ono {to pojedu i godinu dana kao i i ostali poslanici, isklju~ivo u nici, nema vi{e ne ~emu da se {tedi, j{b!csb!oj!eb!jnb!kv!sf!qsf!.
u~esnici i koliko sastanak traje. Po ta- popiju", ka`e Markovi}. funkciji obavljanja poslani~ke du- poru~uju u Administrativnom odbo-
kvom zahtevu generalni sekretar bi Donesena je i nova odluka sama pla}a `nosti", ka`e Vjerica Radeta poslani- ru. Dugoro~ini plan je uvo|enje e-
{fo!ub!dj!kf-!uj!qb!sp|!umktlph
nf!tb!j!wjt!lj!kb-!of!hp!eb
mogao da odobori pravo na repre- o kori{}enju slu`benih automobila. svoje ca SRS-a. parlamenta, na kojem bi se u{tedjeli
qmb!uf!pop!|up!qp!kf!ev!j!qp!.
zentaciju", obja{njava predsjednik Ko `eli da putuje na ra~un Skup{tine Nove odluke bi, prije sve- milioni, koji se sada tro{e na {tampa-
Administrativnog odbora Nenad mora da u pisanom zahtjevu navede osvje`enje ga, trebalo da sprije~e zloupotrebe, a nje hiljada stranica materijala. qj!kv/

Potraga za Ljutkom
JAGODINA - Policija traga za
Ljubomirom Popovi}em Ljut-
kom (32), za kojeg se sumnja da
je ispred diskoteke "Palaco" u
stradala je Jasmina I. (20), a ranjeni
su njena sestra Jelena (22) i mladi}
Goran G. (24). Policijska uprava u
Jagodini pozvala je gra|ane da po-
FBI tra`i Aslanija
]upriji, ubio jednu djevojku, a mognu u pronala`enju Popovi}a i Odbijanje ciji potpisanog 1901. godine izme-
drugu djevojku i mladi}a ranio. ako znaju gdje se nalazi da jave naj- |u SAD i Kraljevine Srbije.
U pucnjavi u dvori{tu diskoteke, bli`oj policijskoj stanici. (Agencije)
EULEKS odbio da Zahtjev za ekstradiciju Aslanija
izru~i Aslanija podnesen je 2. juna. On se sumnji~i
da je sa Hisenom [erifijem dogovo-
Americi rio da prevede sa engleskog na al-
Vjetar nasukao jahtu VA[INGTON - Ameri~ki Fe-
ban ski je zik vi deo-ka se te sa
teroristi~kom tematikom, proizve-
deralni istra`ni biro (FBI) raspi- dene na Kosovu, koje opisuju bom-
sao je potjernicu za kosovskim ba{a samoubicu koji napada konvoj
Albancem Bajramom Aslanijem vozila SAD.
osumnji~enim za terorizam, samo Prema mi{ljenju sudija, zahtjev
dan nakon {to je EULEKS odbio SAD nije u dovoljnoj mjeri demon-
da ga izru~i SAD. strirao da postoji osnovana sumnja
U potjernici, koju je potpisao da je Aslani, koji je koristio nadi-
direktor FBI Robert Miler, navodi mak "Ebu Hatab", po~inio krivi~na
se da je Aslani osumnji~en za u~e{- djela koja mu stavljaju na teret.
}e u zavjeri s ciljem da se prikupe Ameri~ki tu`ioci tvrde da je
PORE^ - Jak vjetar otkinuo je bra~ni par iz Italije sa dvoje djece sredstva za d`ihad, planiranje ubis- Aslani prikupio 15.000 dolara kako
ju~e sidro 14-metarske jahte u koja su prestravljeno vri{tala dok ih tava i otmica u inostranstvu, te da u bi uspostavio bazu na Kosovu, zbog
gradskoj luci u Pore~u i nasukao je vjetar nosio. kontaktima s njim treba biti oprezan ~ega mu, prema ameri~kim zakoni-
brod na obli`nje stijene. Porodicu je sa nasukanog broda jer je "opasan i naoru`an". izru~i Aslanija Americi, obja{njava- ske osnove, jer je u pitanje dovede- ma, prijeti kazna od 40 godina robi-
Na brodu je bio skiper i mladi spasila Lu~ka kapetanija. (Agencije) EULEKS je u subotu odbio da ju}i da za tako ne{to nema zakon- na valjanost sporazuma o ekstradi- je. (Agencije)
19.7.2010.
16 Ekonomija
SARAJEVSKA BERZA Sjednica Predstavni~kog
doma Parlamenta FBiH

BIFX SASX-10 SASX-30


-0,86% -1,51% -0,55%
KOTACIJA KOMPANIJA

KOTACIJA FONDOVA

KOTACIJA - OBVEZNICE

PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE

SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE - DIONICE

DOBITNIK/GUBITNIK DANA CIJENA (KM) PROMJENA

KLQ!#Kb!cmb!oj!db#!Kb!cmb!oj!db 170,00 41,67% Parlament Federacije BiH


#Tp!mb!ob#!Uv!{mb 12,00 -7,69%
preuzeo posao ministarstava
...
BANJALU^KA BERZA
BIRS FIRS ERS 10
Zakonima protiv
-0,54% -0,97% +0,53%
sive ekonomije
sada izra`ene u dinarima i kako
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - LISTA B Giljotina propisa: Rije~ je onda da inspekcija primijeni za-
o prvom setu zakona ~ije RS ukinula kon. Zakonodavno-pravna komisi-
ja jo{ ni je za sje da la i iz mje ne
su izmjene preporu~ene 58 odsto zakona jo{ nisu spremne, a o njima
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - AKCIJE IF-ova
u okviru projekta "Giljotine formalnosti bi trebalo da se o~ituje Vlada", do-
ST!kf!lsp{!tqsp!wp!}f!. daje Had`ovi}eva.
propisa u FBiH" okf!qsp!kf!lub!#hj!mkp!uj!ob
Njen kolega iz Komisije Omer
Vatri} istakao je da inspekciju vi{e
qsp!qj!tb#!vlj!ov!mb!69!pe!. ko{ta podno{enje prijave nego {to je
Maja RENER 30 zakona kao svoj prijedlog "kada
tup!jo!tqf!ldjk!tlji!qpt!uv!. kazna, jer su iznosi kazni minimalni
je ve} Vlada FBiH propustila da bu-
SA RA JE VO - Oba do ma de predlaga~". qb!l b! j! qsf!e nf!u b kada se prera~unaju u KM.
Parlamenta FBiH ovaj mjesec "Ovaj mjesec treba da budu lpo!usp!mf-!peop!top!okj!. "Izmjene zakona }e pomo}i u
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA
trebalo bi da utvrde i usvoje iz- odr`ane vanredne sjednice oba do- ipw! cspk! tnb!o kj!mb! tb rje{avanju sive ekonomije, posebno
mjene oko 30 zakona koje bi tre- ma da se ti zakoni usvoje", dodao je 3/585!ob!2/151/! kod uvoza, kontrole kvaliteta i cije-
balo da olak{aju rad inspekcija, Softi}. Ob!wp!ej!tf!up!v!Jo!gps!. ne robe", kazao je Vatri}.
pomognu u smanjenju sive eko- Suada Had`ovi}, ~lan nb!dj!kj!Wmb!ef!ST!p!bluj!. U IFC-u, ogranku Svjetske
nomije i time pobolj{aju poslovni Za ko no da vno-pra vne ko mi si je wopt!u j!n b! ob banke, naglasili su da ministarstva
ambijent. Predstavni~kog doma Parlamenta sf!hv!mb!ups!opk!sf!gps!nj!v!dj!. nisu uradila svoj dio posla i pored
Rije~ je o prvom setu od 68 za- FBiH, rekla je da }e se izmjene svih mkv!vob!qsf!}f!okb!qp!tmp!. urgencija premijera FBiH, te je sto-
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - OBVEZNICE I HOV kona ~ije su izmjene, kao prijeko zakona, koji su u nadle`nosti vi{e woph!plsv!af!okb/!Sb!oj!kb ga Parlament preuzeo njihov posao.
potrebne za ja~anje lojalne konku- ministarstava, odnositi na rad inspe- flp!opn!tlb!bob!mj!{b!#hj!. "Me|utim, institucije Vlade
rencije, preporu~ene u okviru proje- kcija na terenu. mkp!uj!of!qsp!qj!tb#!qp!lb!{b!mb FBiH i vanjski eksperti analizirali
kta "Giljotina propisa u FBiH". "Taj prvi set zakona je ne{to kf!eb!tv!vlv!qof!v|uf!ef su oko 900 zakona i propisa koji re-
Kako su istakli u Parlamentu {to hitno treba uraditi. Uskla|uju qp!qsj!wsf!ev!ob!vlj!ov!ujn guli{u inspekcijski nadzor. Prvi put
FBiH i Me|unarodnoj finansijskoj se kaznene odredbe, jer su kazne se tako ne{to uradilo i to je veoma
BLOK POSLOVI qsp!qj!tj!nb!j{op!tj!mf!plp
korporaciji (IFC) koja sufinansira pozitivna stvar", ka`e Tarik [ahovi}
34!nj!mj!pob!LN/!Ej!sfl!uoj
projekat, predlaganje izmjena zako- Sankcije iz IFC-a.
na na sebe je preuzeo Parlament s hp!ej|!okj!usp!|lp!wj!qsj!wsf!. Entoni [eperi}, portparol Mi-
obzirom na to da ministarstva u Uskla|uju ef!ST!{cph!gps!nbm!opt!uj nistarstava pravde FBiH, ~iji prvi
lp!kf!j{!eb!kv!ob!emf!aof!sf!.
DOBITNIK/GUBITNIK DANA CIJENA (KM) PROMJENA
Vladi FBiH nisu do sada uradila se kaznene qv!cmj!•lf!jo!tuj!uv!dj!kf!j{op!.
~o vjek pred sje da va Upra vnim
svoj dio posla. odborom za realizaciju "Giljotine
Safet Softi}, predsjeda- odredbe, jer tf!:3-8!nj!mj!pob!LN-!b propisa", rekao je da je planirano da
#Nslp!okj!~qv!uf!wj#!Nslp!okj~!Hsbe 0,60 30,43% vaju}i Predstavni~kog doma Parla- su kazne sada jo!ej!sfl!uoj!usp!|lp!wj!94-2 resorna ministarstva predlo`e iz-
men ta FBiH, ka `e da nj!mj!po!LN/ mjene zakona, ali da ne zna za{to to
izra`ene u
#Wj!ujo!lb#!Lp!{mvl 9,90 -9,84% zakonodavno-pravne komisije oba Q/L/ nisu u~inili. Nije mogao re}i o ko-
doma treba da utvrdeizmjene oko dinarima jim je zakonima rije~.
19.7.2010.
Ekonomija 17

Deprimiraju}e stanje na tr`i{tu kapitala Federacije BiH

Berza spala na
desetak dionica ^elnici Sarajevske berze
FOTO NN

Promet: Sarajevska berza


u prvih {est mjeseci ove
godine ostvarila promet od
51,8 miliona KM, a {to je
upola manje u odnosu
na isti period lani
Banjalu~ke berze koja sada dr`i pri- ske ku}e FIMA, smatra da u~esnici Poja{njavaju}i ove navode, do- visokorizi~nih fondova, koji su vi{e
Borivoje SIMI]
mat po obimu prometa. na tr`i{tu kapitala, uz sve druge okol- daje da su brokerski poslovi postali SASE u anga`ovani na razvijenim tr`i{tima
SARAJEVO - Stanje na tr`i-
{tu kapitala u Federaciji BiH de-
"Ovo je dokaz duboke recesije nosti koje uti~u na lo{e stanje, treba "skup sport" kojim se ne mo`e baviti brojkama kapitala. Tako|e, ekonomska kriza u
koja je zahvatila ne samo nas nego i da pogledaju u vlastito dvori{te. tako {to }e se `ivjeti od provizije ne- zemlji, smatra Mirica, uti~e na to da

51,8
primiraju}e je i pod hitno treba cijelu regiju. Promet se sveo na sve- "Mno gi na tr`i {tu go su potrebna velika ulaganja, zna- su ljudi zaokupljeni egzistencijalnim
ne{to preduzeti da bi se popravilo, ga desetak dionica i na dr`avne ob- kapitala nisu svjesni trenutne situaci- nje, kadrovi, infrastruktura i drugo. pitanjima, gubitkom radnih mjesta,
ocjena je u~esnika na tom dijelu veznice. Da nije bilo obveznica ratne je, ne uzimaju je zaozbiljno. Prije Ka`e da je plan SASE o 290 op{tom nesigurno{}u. Osim toga, tu
finansijskog sektora nakon {to je {tete, i ovaj slabi promet bio bi upola svega to se odnosi na nas brokere, miliona KM prometa u ovoj godini miliona KM je nedostatak novog tr`i{nog materi-
objavljena polugodi{nja statistika manji. Institucionalni investitori s koji jo{ `ivimo u zabludi, mada je bio nerealan i da je u startu bilo jasno polugodi{nji promet jala, koji bi mogao privu}i nove in-
Sarajevske berze. kojima imamo ugovorene odnose ve} prije tri godine bilo jasno da se da nije ostvariv. u 2010. godini vestitore, te nepovoljan politi~ki i
Sarajevska berza (SASE) je u ve} mjesecima ne prave nikakav stanje ne}e samo od sebe popraviti", "Skromni promet u prvih {est ekonomski ambijent.
prvih {est mjeseci ove godine ostva-
rila promet od 51,8 miliona KM, a
{to je upola manje u odnosu na isti
period lani kada je promet iznosio
promet. Nema priliva novog novca,
investitori su se 'zarobili' u postoje}e
dionice, ne prodaju ih jer im je sada
cijena niska", ka`e Adnan Bunjo, di-
ka`e Hod`i}.
Ulaga~i
Investitori
mjeseci trebalo bi da otvori o~i oni-
ma koji jo{ `ive u zabludi da }e se
dogoditi ~udo", upozorava Hod`i}.
Svo je vrsno slje pi lo,
101,7
miliona KM
Dodaje da se doma}i in-
vestitori, kao i svi drugi, mogu privo-
ljeti da investiraju ako im se
obezbijede dobar prinos i sigurnost
101,7 miliona KM. rektor "AW Brokera" Sarajevo. smatra, osjeti se i u pona{anju drugih polugodi{nji promet investicije. Me|utim, tu stvari ne idu
U~e{}e SASE u ukupnom Ako se ne dogode zna~ajnije in- se "zarobili" u~esnika na tr`i{tu kapitala, s obzi- u 2009. godini lako u situaciji kada se bud`eti "krpe"
prometu bh. berzi palo je na 44,1 vesticije, prije svega u energetskom u postoje}e rom na to da su neke provizije Re- parama MMF-a, kada nas predizbor-
posto, pa se dugogodi{nji odnos od
oko 68 odsto prema 32 odsto u korist
berze iz Sarajeva prelio na stranu
sektoru, smatra Bunjo, te{ko je o~e-
kivati pobolj{anje situacije.
Ahmed Hod`i}, direktor broker-
dionice,
kazao Bunjo
gistra vrijednosnih papira i Berze
sko~ile i 100 posto u vrijeme krize.
"Izgleda kako vlada deviza neka
je meni dobro, a drugima kako bu-
44,1
procenata
na retorika vra}a u pro{la vremena, a
zakoni bitni za tr`i{te kapitala se ne
usvajaju zbog parlamentarnih proce-
dura, kao {to je na primjer Zakon o
de", konstatuje Hod`i} i dodaje da u~e{}e u ukupnom dugu, zadu`ivanju i garancijama.
Malim koracima do oporavka svi o~ito ne podnose jednako teret prometu bh. berzi Dodaje da je podatak o ve}em
krize, a najve}em pritisku izlio`eni prometu Banjalu~ke berze varljiv s
Bm!njs!Nj!sj!db!pdkf!okv!kf!eb!kf!{b!qp!cpmk!|b!okf!tj!. hb!p•f!lj!wb!uj!tqf!lub!lv!mbs!oj!sf!{vm!ub!uj/!Eb!mkj!lp!sb!dj su upravo brokeri. berza preduzimala ranijih godina re- obzirom na to da od 66,9 miliona
uv!bdj!kf!ob!usaj!|uv!lb!qj!ub!mb!GCjI!qp!usf!cop!nop!. vlmkv!•v!kv!qp!wf!~b!okf!qp!ov!ef!.!esab!wof!wsj!kf!. Smatra bitnim da bude izgra|e- zultirale su efektima", isti~e Hod`i}. KM prometa BLSE, 43,7 miliona
hp!#nb!mji!lp!sb!lb#/! eop!tof!qb!qj!sf-!lbp!j!qsj!wb!uj!{b!dj!kv!qv!ufn!usaj!|ub no funkcionalno tr`i{te, ali u FBiH, Almir Mirica, izvr{ni direktor otpada na "ostale poslove", tj. pre-
#Qp!wf!~b!okf!wj!emkj!wpt!uj!kf!tb!np!kf!ebo!ejp!qp!. lb!qj!ub!mb-!qp!cpmk!|b!okf!qp!mj!uj!•lph!j!flp!opn!tlph za razliku od RS i Banjalu~ke berze, SASE, ka`e da je pad likvidnosti re- uzimanja, javne ponude i blokove.
usf!coji!qp!cpmk!|b!okb!j!of!np!hv!tf!tb!np!pe!okf!. bn!cj!kfo!ub#-!lb!af!Nj!sj!db/ gdje ima pomaka, malo je u~injeno. zultat vi{e faktora. To su, navodi, ne- Na drugoj strani u promet SASE ne
"Aktivnosti koje je Banjalu~ka dostatak stranih investitora, posebno ulaze preuzimanja dru{tava.

SBK uvodi obnovljivu energiju


SARAJEVO - Srednjobosan- di{njem projektu pod nazivom jekat je po~eo u aprilu 2009, a za- mjere EE i kori{tenje OIE, izrada za investiranje u OIE i EE. Akcioni
ski kanton (SBK) izabran je za po- "Energetska efikasnost i obnovljivi
Izbor vr{ava u martu 2012. Podru~je SBK mapa OIE za podru~je SBK, prona- plan za SBK, baziran na preliminar-
dru~je u kojem }e se pokazati izvori energije - podr{ka energetskoj Podru~je SBK izabrano je s obzirom na potencijale i la`enje izvora finansiranja i potenci- noj analizi trenutne situacije, bi}e
postupak uvo|enja obnovljivih strategiji na lokalnom nivou". nivo kori{tenja obnovljivih izvora jalnih investitora, razumijevanje EU uspostavljen u saradnji s lokalnim
izvora energije u okviru projekta Projekat se finansira sredstvima izabrano zbog energije (OIE). Projekat ima za cilj legislative u oblasti OIE i EE, te ra- vlastima. U projekat }e, tako|e, biti
Evropske unije koji se razvija u 11 programa Transnacionalne saradnje potencijala i razvoj sposobnosti lokalne uprave u zvoj lokalnih akcionih planova za uklju~ene i druge zainteresovane
zemalja jugoisto~ne Evrope. jugoisto~ne Evrope, IPA fonda i vlas- oblasti energetske efikasnosti i pobolj{anje energetske efikasnosti i strane kao {to su gra|evinske kompa-
Iz Regionalnog centra za eduka- titog u~e{}a nosilaca projekta. To je nivoa kori{tenja obnovljivih izvora energije. Predvi- kori{tenje OIE. nije, distributeri energije, ekolo{ka
ciju i informisanje iz odr`ivog razvo- zajedni~ki projekat 14 partnera iz 11 obnovljivih |eno je sprovo|enje energetskih Izradom mapa potencijalnih udru`enja, udru`enja potro{a~a,
ja za jugoisto~nu Evropu (REIC) zemalja jugoisto~ne Evrope na ~elu s audita u stambenom sektoru i indus- OIE i EE bi}e identifikovane najinte- udru`enja poljoprivrednika, udru`e-
Sarajevo navode da se radi o trogo- italijanskom op{tinom Potenca. Pro- izvora energije triji, izrada studija izvodljivosti za resantnije i najizglednije mogu}nosti nja preduze}a i drugi. (Fena)
19.7.2010.
18 Ekonomija
CFP!HSBE!.!Qsp!eb!kb!#Esp!hb qb!oj!kf/!Lb!lp!tv!of!eb!wop!qsf!oj!kf!mj pcb!wj!pwf!hp!ej!of/!Kfs-!eb!oj!kf!lsj!.
Lp!mjo!tlf#!iswbu!tlpk!#Bumbo!ujd!hsv!qj# nf!ej!kj-!iswbu!tlb!#Bumbo!ujd!hsv!qb#!kf {f-!djkf!ob!cj!cj!mb!nop!hp!wf!~b#-
Hrvati usf!cb!mp!cj!eb!cv!ef!{b!ws|f!ob!v!op!.
wfn!csv!3121-!j{kb!wjp!kf!qsfe!tkf!.
{b!493!nj!mj!pob!fwsb!qpt!ub!mb!op!wj
wmb!tojl!#Esp!hb!Lp!mjo!tlf#-!v!•j!kfn
lb!{bp!kf!Wv!•j!~f!wj~/!Qsp!eb!kb!#Esp!.
hb!Lp!mjo!tlf#!kf-!lb!lp!kf!jt!ub!lbp-
preuzimaju eojl! Vqsb!w f! uf! tmp!w f!o b!• lf
qsf!isbn!cf!of!lpn!qb!oj!kf!Tmp!cp!.
wmb!toj|!uwv!tv!j!tsqtlj!#Tp!lp!\ubsl#-
#Hsboe!qspn#!j!#Qb!mb!ob!•lj!lj!tf!.
obk!wf!~b!lv!qp!wj!ob!v!sf!hj!pov!ep
tb!eb-!bmj!oj!kf!qp!tmkf!eokb/!
"Droga ebo!Wv!•j!~f!wj~/!
Wv!•j!~f!wj~!kf!lb!{bp!eb!kf!qp!uqj!.
mkbl#/!
#_f!uj!sj!lmkv!•of!sjkf!•j!p{ob!•b!wb!kv
#Twf!nb!okf!~f!cj!uj!qsj!•f!p!up!nf
eb!mj!kf!lpn!qb!oj!kb!tsqtlb-!tmp!wf!.

Kolinsku" u tpn!p!qsp!eb!kj!{b!qp!•fu!qsp!dft
qsp!eb!kf!lp!kj!~f!usb!kb!uj!•f!uj!sj!nkf!tf!.
uv!usbo!tb!ldj!kv!.!ep!csb!djkf!ob-!ep!.
cbs!lv!qbd/!Djkf!ob!kf!wj!|b!of!hp!|up
ob!•lb!jmj!iswbu!tlb/!Lpn!qb!oj!kf!~f
cj!uj!twf!nb!okf!ob!dj!pobm!of-!b!twf

novembru db!j!jt!ub!lbp!eb!tf!ep!ub!eb!oj!|ub
of!~f!nj!kf!okb!uj!v!qp!tmp!wb!okv!lpn!.
tnp!p•f!lj!wb!mj-!bmj!pt!ub!kf!{b!ab!mkf!.
okf!up!|up!kf!qsp!eb!kb!np!sb!mb!eb!tf
wj!|f!jo!ufs!ob!dj!pobm!of#-!sf!lbp!kf!Wv!.
•j!~f!wj~/!)Cj!{ojt*

AMERI^KI "BOEIN
EU tra`i povrat
novca za farmere zloupotreba. Britanski poljoprivre-
dnici iz odgovaraju}eg evropskog
fonda dobijali su relativno male
svote.
Brisel je zaklju~io da je Lon-
don 2005/2006. nepropisno potro-
Drimlajne Odlaganje:
{io 189 mi li ona evra za Do odlaganja
poljoprivrednike u Engleskoj. Is-
plate poljoprivrednicima u [kot- isporuke
skoj i Sjevernoj Irskoj tako|e nisu
pro{le provjere evropskih regulato-
dolazi zbog
BRISEL - Evropska komisi-
ra, koji su zatra`ili povrat oko 34 izmjene
~estica zemlje. Britanija je dugo miliona evra pomo}i ispla}ene u-
ja zatra`ila je povrat ukupno 265 kritikovala evropsku poljoprivre- prkos nedostacima u sistemu iden- pojedinih
miliona evra nepropisno dodije- dnu politiku, progla{avaju}i je rasi- tifikovanja ~estica zemlje.
ljene pomo}i poljoprivrednicima pnom i pre dme tom ~es tih Austrija, Danska, Finska, Nje- instrumenata
u Evropskoj uniji.
Najve}u svotu mora da vrati Britanija
ma~ka, Ma|arska, Luksemburg,
Slova~ka, Slovenija i [panija tako-
i dodatnih
Velika Britanija, ukupno 223 mili- Najve}u svotu |e moraju da vrate ne{to manje poslova
ona evra. Rije~ je o pomo}i koju je svote novca zbog raznih adminis-
Vlada u Londonu dodijelila, ne od 223 miliona trativnih propusta. inspekcije
provjeravaju}i gdje novac stvarno evra mora da Danska }e tako morati da vrati
SI JETL - Ame ri ~ki vo zni ku "All Nip pon Airways" {esto odlaganje isporuke moglo da
odlazi i kako treba izra~unavati po- pet miliona evra, [panija sedam
mo}. Problem je i nepostojanje dje- vrati Velika miliona, Njema~ka devet, a Ma|ar- "Boeing" potvrdio je da }e nje- krajem 2010. godine, podsje}aju predstavlja novi udar na reputaciju
lotvornog sistema identifikacije Britanija ska 12,5 miliona evra. (Agencije) gov najnoviji avion, model 787 agencije. kompanije i na budu}e porud`bine.
drimlajner, debitovati na Me|u- Is poru ka drimlajnera, u Generalni menad`er programa
narodnom aeromitingu u Far- kojeg "Boeing" pola`e veliku nadu, 787 drimlajner Skot Fan~er kazao
nborou, koji se odr`ava od 19. odla`e se ve} skoro dvije godine, je da do odlaganja isporuke dolazi
REVIZOR do 25. jula, ali je Uprava kompa-
nije upozorila da bi se moglo de-
si ti da prve ispo ru ke bu du
zbog serije problema s proizvo-
dnjom te letjelice srednje veli~ine
za najdu`e linije.
zbog potrebe da se izmijene poje-
dini instrumenti na testiranim avi-
oni ma i do da tnih po slo va
"Boeing" je saop{tio da jo{ ni-
"Daimler" zaradio Vlv!q ob! sp!c ob! sb{!.
odlo`ene za po~etak naredne go-
dine. je donio odluku o tome kada }e
kupcu predati prvi avion, ali stru~-
inspekcije.
Najnoviji "Boeingov" avion
Prvi 787 drimlajner trebalo je na tr`i{tu }e se nadmetati sa letjeli-
2,1 milijardu evra nkf!ob!Tscj!kf!j!Iswbu!tlf
v!qsp!uf!lmji!ptbn!hp!ej!.
da bude isporu~en japanskom pre- njaci upozoravaju da bi najnovije, com A350 svog glavnog rivala,
ob!vwf!~b!ob!kf!{b!wj!|f
pe!tf!ebn!qv!ub!j!qpt!up!kj

Kinezi zavolje
wf!mj!lj!qspt!ups!{b!okf!op
vob!qsf!}f!okf-!lb!{b!mj!tv
v! Qsj!w sf!e opk! lp!n p!s j
Tscj!kf/!V!qswji!qfu!nkf!.
tf!dj!3121/!hp!ej!of!sp!.
cob! sb{!n kf!o b! ewjkf
esab!wf!j{op!tj!mb!kf!plp
355-5!nj!mj!kbs!ef!ep!mb!sb-
|up!kf!{b!plp!qfu!pe!tup
wj!| f!v!peop!t v!ob!jt!u j
qf!sj!pe!311:/!

Bnf!sj!•lj!sf!hv!mb!up!sj!{b!.
uwp!sj!mj!tv!kp|!|ftu!cb!ob!.
lb!•j!nf!kf!cspk!qsp!qb!mji
[TUTGART - Njema~ki auto- Grupacija je, tako|e, objavila da lsf!ej!up!sb!v!TBE!v!pwpk
mobilski div "Daimler" objavio su joj u tri mjeseca do juna prihodi
hp!ej!oj!qp!wf!~bo!ob!:7/
je da je zabilje`io solidne tro- sko~ili na 25,1 milijardu evra, sa
mjese~ne rezultate zahvaljuju}i 19,6 milijardi godinu dana ranije. Sf!hv!mb!up!sj!tv!{b!uwp!sj!mj!usj
sna`nom rastu potra`nje za nje- Takvim je rezultatima ponajvi{e cbo!lf!v!tb!wf!{opk!esabwj
govim automobilima i kamioni- pridonio "Daimlerov" automobil- Gmp!s j!e j-!ewj!kf!v!Kvaopk
ma brenda mercedes, slabijem ski dio po slo va nja "Mer ce des- Lb!sp!mj!oj!j!kf!eov!v!Nj!•j!.
evru i mje ra ma sma nji va nja Benz Cars", koji je ostvario 14 hf!ov/!V!qswpn!lwbs!ub!mv
tro{kova. milijardi evra prihoda, te dobit pwf!hp!ej!of!cspk!#qsp!cmf!.
Kompanija je saop{tila da je u prije poreza i kamata od 1,38 mi- nb!uj!•oji#!cb!ob!lb!v!TBE
drugom tromjese~ju ostvarila ope- lijardi evra zahvaljuju}i sna`nijoj qp!wf!~bo!kf!v!peop!tv!ob PEKING - Luksuzna roba mu pre os ta je ma lo nov ca za U vrijeme krize luksuzna ro-
rativnu dobit u visini 2,1 milijarde potra`nji, posebno u Kini i SAD, {b!eokj!lwbs!ubm!311:/!{b uvi jek ima svo je kup ce, jer u "obi~ne" stvari. A, oni koji ku- ba se mnogo bolje prodaje nego
evra, nakon milijarde evra gubitka navodi se u saop{tenju kompani- 84!ob!886/! vri je me kri za nov ~a nik "obi - puju luksuzno - uvijek imaju. stva ri nor mal nih ci je na. Ipak
u istom periodu godinu ranije. je. (Agencije) ~nog" ~ovjeka je sve tanji, pa Upravo takvih je sve vi{e u Kini. mno gi u Evro pi su ma lo ste gli
19.7.2010.
Ekonomija 19
NF!LTJ!LP! .! Hsv!qb!dj!kf! #Uf!mf!wj!. #Wp!mb!sjt#-!usf!~j!qp!wf!mj!•j!oj!nf!ltj!.
tb#!j!#Gj!obo!dj!fsp!Jo!cvs!tb#!nf!ltj!. •lj!bwjp.qsf!wp!{ojl-!qp!lv!|b!wb!eb
•lph! uf!mf!l p!n v!o j!l b!d jk!t lph tb!•v!wb!vejp!ob!usaj!|uv!v!cps!cj!t
nb!hob!ub! j! obk!cp!hb!uj!kfh! •p!wkf!lb lpo!l v!s fo!u tljn! lpn!q b!o j!kb!n b
ob!twj!kf!uv!Lbs!mp!tb!Tmj!nb-!qsp!eb!mf #Hsv!q p! Bfsp!n fyjdp#! j! #Hsv!q p
tv! 36! pe!tup! bldj!kb! nf!ltj!•lph Nfyjdb!ob!ef!Bwj!btj!po#/!
Karlos Slim ojt!l p!u b!s j!g oph! bwjp.qsf!w p!{ oj!l b
#Wp!mb!sjt#-! lp!kf! tv! qp!tkf!ep!wb!mf
Qsf!nb! {wb!oj!•ojn! nf!ltj!•ljn
qp!e b!d j!n b-! vejp! #Wp!mb!s j!t b#! ob
prodao udio qfu!hp!ej!ob/!
#Uf!mf!wj!tb#!kf!pckb!wj!mb!eb!kf!twpk
usaj!|uv! ep!nb!~fh! bwjp.tbp!csb!~b!.
kb! kf! pqbp! ob! 25! qsp!df!ob!ub! v
u "Volarisu" qb!lfu! qsp!eb!mb! {b! 91-7! nj!mj!pob
ep!mb!sb-!b!#Jo!cvs!tb#!{b!jt!up!up!mj!lp/!
nb!kv-! tb! 26! pe!tup! qsj!kf! hp!ej!ov
eb!ob/!)Cmp!pn!cfsh*

NG" ODLA@E ISPORUKU NAJNOVIJEG MODELA

er jo{ ne}e u visine Japanci


Prvi 787
drimlajner
trebalo je da
bude isporu~en
japanskom
prevozniku
krajem
2010. godine
dini sajam je tokom sedam dana
obi{lo oko 290.000 posjetilaca.
U Farnborou }e ponovo biti
pokrenuto pitanje spora izme|u
"Airbusa" i "Boeinga", Svjetske
trgovinske organizacije i vladinih
agencija zbog uzajamnih optu`bi
za nelegalno davanje subvencija
proizvo|a~ima aviona, a ne}e pro-
}i ni bez diskusija o "poslu deceni-
je" - izgradnji 179 aviona tankera
za potrebe ameri~kog vazduho-
evropskog "Airbusa". dioksida nego avioni sli~ne veli~i- aviona u Farnborou, zajedno s naj- proizvo|a~ manjih putni~kih avi- modernizovane letjelice. plovsta.
Dri mlaj ner je, ka ko ne koji sada lete. novijim letjelicama kompanija kao ona do 120 sjedi{ta, predstavi}e Organizatori ovogodi{- U glavnim ulogama ponovo
tvrdi proizvo|a~, najsofisticiraniji Prvi probni let avion 787 je {to su kanadski "Bombardier" i obnovljenu porodicu regionalnih nje smotre u blizini Londona o~e- su "Airbus" i "Boeing", koji se ta-
avion do sada. On }e biti lak{i, br`i obavio decembra 2009. godine, a brazilski "Embraer". aviona ERJ 145, dok }e "Bombar- kuju da }e privu}i vi{e od 1.300 kmi~e za taj ugovor vrijedan 40
i emitova}e manje {tetnog ugljen- prvi put }e se pojaviti na smotri "Em bra er", vo de }i svjet ski dier" pokazati ~etiri kompletno izlaga~a iz 40 zemalja. U 2008. go- milijardi dolara. (Agencije)

eli luksuz
Milijarde [enzen. Ali to bi uskoro moglo da
se promijeni.
Kinezi na "Najbr`i rast bilje`e mjesta
luksuz potro{e kao {to su [engdu, Harbin, Dali-
jan… Potro{a~i u tim gradovima
devet milijardi ima ju ve oma vi so ke pla te ko je
evra godi{nje strahovito rastu. Osim toga, tu `i-
ve mnogi novi kineski milijarde-
svoj prada ili armani kai{. ri", dodao je Zenja.
Sa druge strane, na Dalekom Ti novi kineski bogata{i u ze-
istoku sve je vi{e bogata{a koji mlji osmijeha su vrlo ~esto mladi.
kupuju i ne pitaju {ta ko{ta - nakit, Na primjer kupac mercedesa u Ki-
automobili, garderoba - sve ide ko ni je u prosjeku star samo 39 go-
alva! dina. Radi pore|enja - kupac u
Na koktelu kod italijanskog SAD mora da {tedi jo{ 14 godina,
modnog dizajnera Zenje okupili i tek sa 53 go di ne, u pro sje ku,
su se mladi bogati [angajci. Zenja mo`e da ostvari san o luksuznom
je prvi butik u Kini otvorio jo{ njema~kom automobilu.
prije 19 godina. Me |u "obi ~nim" stva ri ma,
"To je u ono vrijeme bilo hra- pored automobila, veliku pro|u
bro. I bilo je ispravno. Godi{nje imaju skupocjene slike, satovi, an-
imamo pove}anje biznisa za 30 tikviteti, nakit, odje}a, obu}a, pu-
odsto", izjavio je Gildo Zenja. tovanja...
Kina nije samo za Zenju naj- Jedino na {ta se listom `ale svi
va`nije tr`i{te. Kinezi na luksuz oni koji imaju basnoslovna prima-
potro{e devet milijardi evra go- nja jeste nedostatak vremena - ve}i-
di{nje. na njih radi gotovo bez slobodnog
Najvi{e prodavnica ima u gla- dana - sedam dana u nedjelji - i ne-
vnom gradu Pekingu i u gradovi- ma dovoljno vremena da potro{i
ma na obali, kao {to su [angaj i sav taj novac. (Deutsche Welle)
19.7.2010.
20 Reporta`a

Pripadnici zajednice Semai polako izumiru

Zaboravljeni
Malezijci se bore
za opstanak
Hrana: U selu ~iji se stanovnici bore za pogor{ava iz godine u godinu. "I{la sam tra`iti neko divlje ra mjese~no, {to je nedo-
Skoro 53 godine nakon nezavi- povr}e, ali nisam ni{ta na{la", voljno za moju vi{e-
goli opstanak uslova za uzgoj hrane skoro snosti vlasti jednostavno ignori- ka`e Jolisa, kojoj je `ao {to ne ~la nu po ro di cu,"
{u ove zajednice, uop{te ih ne mo`e da ide u {kolu: "Da, ~ula ka`e on.
da i nema, tako da se seljani uglavnom bave primje}uju, osim pred izbore." sam za {ko lu i vo lje la bih da Oni da-
Ipak, ~i nje ni ca je da ni su idem, ali u mom selu nema {ko- nas pam-
lovom, od ~ega se i prehranjuju svi pripadnici Semai naroda si- le." t e
roma{ni. Naime, oni koji su na- Kolibe u selu su napravlje- obe -
Pripremila: Dragana RADU[KI potpuno posje~ena od strane bo- dnici Semai naroda odigrali ve- seljeni u blizini urbanih centara, ne od blata i trske i `ivot u nji-
gatih korporacija i proizvo|a~a oma va`nu ulogu u britanskoj daleko vi{e su postigli nego oni ma je po tpu no neu slo van.
vega nekoliko sati vo`- namje{taja. U op{toj neima{tini, ofanzivi protiv komunisti~kog koji `ive u nepristupa~nim kra- Seljani ka`u da su im djeca ~es-

S nje od malezijske pri-


jes to ni ce, po zna te po
sjaju i blje{tavilu, nala-
zi se selo gdje `ive malezijski
domoroci, poznati kao zabo-
ovo malezijsko pleme jedva pre-
`ivljava i iz godine u godinu je
sve manje.
Procjenjuje se da na
cijelom Malezijskom poluostrvu
re`ima pedesetih godina pro{log
vijeka, ali su danas potpuno za-
bo rav lje ni. Svo jim ra tni ~kim
vje{tinama koje su naslijedili jo{
od predaka dali su veliki dopri-
jevima.
Lim Ka Ea, jedna od rijet-
kih malezijskih `ena na viso-
kom po lo `a ju, ne da vno je
posjetila ovaj kraj, a ono {to je
to bolesna, a vjerovatno sve od
neuhranjenosti, jer rijetko kada
imaju za obrok dnevno.
Dje ca su skoro sva
nepismena, ba{ kao i njiho-
ravljeni Malezijci. ima oko 45.000 pripadnika Se- nos svrgavanju komunista, ali vidjela, potpuno ju je {okiralo. vi ro di te lji. Hro ni ~no su
Oskudno obu~eni, sa vidlji- mai naroda. Ina~e, Malezija je danas jednostavno niko ne mari "Ono {to sam vidjela je bilo neu hra nje na, a je di ni
vim znakovima neuhranjenosti, poznata po svojoj multikultural- za njih. krajnje nevjerovatno", ka`e Lim obrok je onaj koji spreme
pripadnici ovih drevnih malezij- nosti, jer u njoj `ivi oko 150.000 "Pred sva ke izbo - Ka Ea i dodaje: "Oni `ive je- od divljeg povr}a, ako ga
skih plemena jedva pre`ivljava- pripadnika raznih plemana i go- re politi~ari dolaze u plemen- dnim primitivnim na~inom `ivo- uspiju prona}i u d`ungli.
ju, jer bukvalno nemaju od ~ega vori se ~ak 19 jezika i dijaleka- ske za je dni ce obe }a va ju }i im ta, {to je nedopustivo u dana{nje Iako je selo udaljeno
da `ive. ta. sve i sva{ta, kako bi glasali za vrijeme. Ti ljudi dobro izgledaju svega 11 kilometara od
Selo Bertang Lama je dom Kolin Nikolas, koordinator njih. Ali, ~im izbori pro|u, svi samo na plakatima turisti~ke za- prvog naseljenog mjesta,
malezijskog Semai naroda, ple- jedne humanitarne organizacije za bo ra ve {ta su re kli. Ovo je jednice Malezije, gdje se rekla- do njih nema puta i sam
menske zajednice koja jo{ `ivi u ko ja po ma `e na ro du Ber tang ma la za je dni ca i vlas ti ih je - mira egzotika i avantura. To vi{e prilaz je izuzetno te`ak.
te{kim uslovima, dok je ostatak Lame, ka`e da su Semai, kao i dnostavno ignori{u", ka`e Niko- ne mo`e tako," ka`e ona. "Jedini izvor pri-
zemlje potpuno modernizovan. ostale domoroda~ke zajednice, las i dodaje: U potrazi za hranom su hoda je prodaja bam-
Selo, u kojem `ivi oko 300 postali "zaboravljeni i nevidljivi "Nisu samo Semai u pita- skoro svi, pa ~ak i djeca. Jolisa, bu sa ko ji
seljana, nalazi se u blizini ^ero- Malezijci", jer niko ne vodi bri- nju, ve} svi domoroda~ki naro- 11-godi{nja djevoj~ica, upravo prona|emo u d`un-
ha, malog grada u centralnom gu o njima. di, koji se bukvalno nalaze na se vratila iz d`ungle, naoru`ana gli. Me|utim, te{ko
Pahangu, koje se nalazi u po- Nikolas tvrdi da su pripa- ivici opstanka. Situacija se samo ma~etom i korpom. je prona}i kvalitetan bambus, jer }a-
dno`ju Titivangsa planina, je- su sav ve} odnijeli oni koji proi- nje
dnom od naj ne pris tu pa ~ni jih Jo{ `ive u te{kim uslovima, dok je zvode namje{taj od bambusa", ma le -
dijelova Malezije. ostatak zemlje potpuno modernizovan ka`e Joke Ham (47), koji ima 12 zijskog
Na rod Se mai, neka- djece i ~iji su preci do{li u ovo pre mi je ra
da nomadski narod, ovdje se na- selo prije nekoliko stotina godi- Nad`iba Raza-
selio prili~no davno i sada od na. ka, koji je nedavno
dr`ave tra`i pravo na zemlju ko- "Od pro da je bam bu sa u rekao da nijedan Malezijac ne}e
ju je na se lio, kao i pra vo na prosjeku zaradimo oko 90 dola- biti zaboravljen.
osnovne `ivotne potrebe - teku- Me|utim, to skoro ni{ta ne
}u vodu, struju, medicinsku za- zna~i ljudima koji `ive u ovom
{titu i obrazovanje svoje djece. Zemlja selu. Jedna od njih je Robina,
U selu ~iji se stanovnici bo- Narod Semai, koja ka`e da ima 30 godina, ma-
re za goli opstanak, uslova za da nije sigurna. Njena trogodi{-
uzgoj hrane skoro da i nema, ta- nekada nja k}erka Sinar je bolesna, a
ko da se seljani uglavnom bave nomadski nema novca da kupi hranu i lije-
lovom, od ~ega se i prehranjuju. kove:
Oni preduzetniji odlaze u okol- narod, " M o j e di j e te ima
nu d`unglu i sakupljaju bambus od dr`ave tra`i groznicu. Nema novca za lijeko-
koji kasnije preprodaju za izra- ve niti za ~iniju ri`e", ka`e Ro-
du namje{taja. pravo na zemlju bina i dodaje: "Od sino} nismo
Me|utim, od toga se ne mo- koju je naselio ni{ta jeli. Ne znam kako }emo
`e `ivjeti, jer je d`ungla skoro izdr`ati."
19.7.2010.
Reporta`a 21

U potrazi za hranom
~ak i djeca

Narod
Procjenjuje se
da na cijelom
Malezijskom
poluostrvu
ima oko 45.000
pripadnika
Semai naroda

Joke Ham
ima 12 djece
19.7.2010.
22 Svijet
Zbog
po`ara
evakuisano
nekoliko
kampova
u blizini
Atine

Gr~ka u plamenu
Vegetacija: Iako je vatrena Samo u okolini Atine Naime, veliki {umski po`ar ko- Uspjeh
tokom vikenda izbilo ji je u subotu izbio u mjestu Lavrio,
stihija "progutala" velike sedam {umskih po`ara
tridesetak kilometara jugoisto~no Veliki {umski
FOTO BETA
od Atine, u potpunosti je lokalizo- po`ar kod Lavria
povr{ine vegetacije, nije van, javili su ju~e gr~ki mediji.
U borbu s vatrenom stihi- u potpunosti
nanesena ve}a {teta imovini jom uklju~eno je {est aviona i pet lokalizovan
ATI NA - [i rom Gr~ke je ni ljudi ni ku}e", rekao je portparol helikoptera, vi{e od 400 gra|ana,
izbilo 45 po`ara, primoravaju}i Vatrogasne slu`be. uklju~uju}i vatrogasce, pripadnike mediteranskom klimom, koju prate
na evakuaciju nekoliko kampova Samo je u okolini Atine tokom vojske i dobrovoljce. visoke temperature i su{na ljeta, {to
u blizini Atine. vikenda izbilo sedam {umskih po- Po`ar koji je izbio nedaleko od stvara pogodne uslove za nastajanje
Iako je vatrena stihija "proguta- `ara, prave}i gust oblak dima iznad grada Lavria, prvi je ve}i {umski velikih po`ara.
la" velike povr{ine vegetacije, nije gr~ke prijestonice. po`ar koji se ovog ljeta dogodio u [umski po`ari, od kojih su neki
nanesena ve}a {teta imovini, saop- [ef Vatrogasne brigade Stelios blizini gr~ke prijestonice. namjerno podmetnuti, uni{tili su na
{tila je ju~e Vatrogasna slu`ba. Stefanidis izjavio je ju~e televiziji Gr~ke vlasti otpo~ele su istragu desetine ku}a i hiljade hektara {ume
"Evakuacija je preven- "Skai" da se vatra na dva glavna fron- o uzrocima izbijanja po`ara. u blizini Atine u proteklih nekoliko
tivna mjera, zasad nisu u opasnosti ta u Atini sti{ava i da nema opasnosti. Gr~ka je zemlja sa tipi~nom godina. (Agencije)

Eksplodirali naftovodi
Eksplozija
se dogodila
u kineskoj
luci Dalian
FOTO AFP

PEKING - Vatrogasci su tek 338 vozila iz 14 razli~itih gradova Vatrena stihija:


ju~e ugasili po`ar koji je bjesnio radilo je cijelu no} izme|u subote i
du`e od 15 sati nakon {to su dva nedjelje u sjeveroisto~noj luci kako Vi{e od 2.000
naftovoda eksplodirala u kineskoj bi ugasili po`ar koji je nebu dao ~u- vatrogasaca se
luci Dalian. dnu narand`astu boju.
Eksplozija u cijevi za transport Kina je, tako|e, poslala dva 15 sati borilo s
nafte iz broda do spremnika dogo- aviona na operaciju spasavanja. vatrenom
dila se u subotu, uzrokuju}i eksplo- Sre}om, niko nije povrije|en.
zi ju i na dru gom naf to vo du u Prvi od dva naftovoda, a oba su stihijom
blizini. u vlasni{tvu dr`avnog diva "China eksplodirao je u {est popodne.
Vi{e od 2.000 vatrogasaca te National Petroleum Corporationa", Problem je nastao kad se vatra
pro{irila na drugi, manji naftovod,
jer radnici zbog mehani~kog kvara
koji je uzrokovao po`ar nisu mogli
Stradalo 28 rudara zaustaviti isticanje nafte.
Obk!nb!okf!39!sv!eb!sb!qp!hj!ov!mp!kf!v!of!tsf!~j!lp!kb!tf!ep!hp!ej!mb!v!sv!eoj!lv!vhmkb!v!tkf!wfs!opk!Lj!oj/!J{!wkf!. Tek 15 sati nakon prve eksplo-
|ub!kj!lbav!eb!tv!sv!eb!sj!tusb!eb!mj!ob!lpo!|up!tf!{b!qb!mjp!fmfl!usj!•oj!lbcm!v!sv!eoj!lv/!Tqb!tj!pdj!tv!qsp!ob!|mj zije, paklu je do{ao kraj, vatrogasci
qfu!uj!kf!mb/!Jt!usb!hb!p!of!tsf!~j!kf!v!up!lv/ su uspjeli lokalizovati po`are. Veliki
brod koji je dovezao naftu u luku
pro{ao je bez o{te}enja. (Agencije)
19.7.2010.
Svijet 23
3

UKRATKO Najmanje 39 mrtvih u napadu u Bagdadu


Intenzitet nasilja
... u Iraku ipak je smanjen u
odnosu na ranije godine

Autobus se
survao sa litice

FOTO AFP

Bomba{
TIRANA - ^etrnaest osoba je poginulo, a 16 je povrije|eno,
kada se autobus survao sa litice, 140 kilometara sjeverno od al-
banske prijestonice Tirane.
Nesre}u, koja se dogodila u selu \e|an u oblasti Puka, prouzroko-
vao je iznenadni pljusak. Vojna bolnica u Tirani sap{tila je ju~e da se
o~ekuje ve}i broj `rtava jer su ~etiri osobe, me|u njima troje djece, u
kriti~nom stanju. [est helikoptera poslato je u selo \e|an kao po-
mo} ranjenima. Zbog ove nesre}e Vlada Albanija proglasila je ju~e
nacionalni dan `alosti. (AFP)
...
Dvoje mrtvih
u pucnjavi u parku
SIJETL - Dvije osobe su ubijene, a ~etiri ranjene u pucnjavi
tokom jedne zabave u dr`avnom parku u blizini Sijetla, u kojoj
je u~estvovala najmanje jedna osoba, saop{tili su ju~e lokalni
zvani~nici.
se digao
u vazduh
"[est osoba je uhap{eno poslije krvoproli}a koje se odigralo u su-
botu uve~e u dr`avnom parku Samami{, oko 32 kilometra isto~no
od Sijetla", izjavio je zamjenik {erifa za okrug King D`on Urkuhart.
On je rekao da je do nasilja do{lo po{to se grupa ljudi okupila na
zabavi, a da povod za sada nije poznat. Povrije|eni su preba~eni u
bolnicu u Sijetlu, a istraga je u toku. (Agencije)
...
E{tonova posjetila Gazu zabilje`en je pove}an broj napada
Ubijeni policajci: Samoubica na lidere "Sahve", naj~e{}e u okoli-
Osveta
aktivirao eksploziv me|u ni ira~ke prijestonice Bagdada, naj- ^lanovi sunitske
pripadnicima policije "Sahva"
vjerovatnije iz osvete zbog njihovog policije ubijeni
prelaska na stranu vlasti.
In ten zi tet na si lja u jer su pre{li
(Sinovi Iraka), koji su ~ekali Iraku smanjen je od najkrvavijih se- na stranu
na isplatu zarada kta{kih sukoba iz 2006-2007. godi-
ne, ali su bo ma ba {ki na pa di, u vlasti i SAD
BAGDAD - Najmanje 39 lju- nulima, pored ~lanova policije, ima kojima ~esto stradaju civili, svako-
di je poginulo, a 41 povrije|eno u i vojnika, kazali su policijski zvani- dnevica u toj zemlji. tem bra ove go di ne sma nje broj
ju~era{njem napadu bomba{a sa- ~nici. Pobunjenici u Iraku poku{ava- vojnika u Iraku na 50.000 sa sada{-
njih 80.000, kao i da okon~anju
FOTO AFP

moubice na pripadnike sunitske U redovima "Sahve" na- ju da iskoriste politi~ki vakuum u


policije u jugozapadnom dijelu laze se muslimani suniti, koji su ra- zemlji, nastao zbog nemogu}nosti borbene operacije i svoju ulogu u
Bagdada. nije bili povezani s Al Kaidom, ali {iitskih, sunitskih i kurdskih partija toj zemlji svedu na obu~avanje i
Bomba{ je digao sebe u vaz- su krajem 2006. godine pre{li na da postignu dogovor o formiranju pru`anje pomo}i ira~koj policiji i
GAZA - Izrael bi trebalo da dodatno ubla`i blokadu pojasa duh me|u pripadnicima policije stranu vlasti i SAD, poma`u}i im da nove vlade, iako su izbori odr`ani vojnicima, do potpunog povla~enja
Gaze i omogu}i Palestincima da obnove izvoz sa te teritorije, "Sahva" (Sinovi Iraka), koji su ~e- stabilizuju zemlju. po~etkom marta. iz zemlje, planiranog za kraj slje-
izjavila je ju~e u tom podru~ju visoka predstavnica EU za spo- kali na isplatu zarada, a me|u pogi- U posljednjih nekoliko mjeseci SAD planiraju da do 1. sep- de}e godine. (Agencije)
ljnu politiku i bezbjednost Ketrin E{ton.
"Stav EU je jasan: mi `elimo da ljudi imaju priliku da mogu da se
kre}u slobodno ili da vidimo da roba ne samo ulazi u Gazu, ve} i
izvoz iz Gaze", rekla je ona. E{tonova je u Gazi posjetila kancelariju
UN-a i trebalo je da se sastane s lokalnim preduzetnicima. Ipak, nije
planiran susret s liderima radikalne islamske organizacije Hamas,
koju EU i SAD smatraju teroristi~kom. (Agencije)
Pobjeglo 11 talibana
KABUL - U eksploziji u za- Zatvor Tokom bijega
... tvoru u zapadnom Avganistanu
poginuo je jedan ~uvar, a 11 zatvo- Talibani ubijen jedan
zatvorski ~uvar
FOTO AFP
renika je uspjelo da pobjegne. organizovali
Uhap{en "najbolji" Talibani su saop{tili da su oni
bjekstvo
organizovali bjekstvo iz zatvora ka-
plja~ka{ u Bugarskoj ko bi oslobodili svoje zato~ene dru- iz zatvora
SOFIJA - Bugarska policija je u akciji u turisti~kom centru gove.
Sun~ev brijeg uhapsila "najboljeg" bugarskog plja~ka{a banki Nakon eksplozije, koja je razo- nekako uspjeli da unesu eksploziv u
Stojeneta Stavreva Kempesa. rila zatvorske kapije, iz zgrade su po- zatvor. U zatvoru Farah, namijenje-
Stavrev je praznio sefove banaka, najvi{e u Blagoevgradu, odakle bjegla 23 zatvorenika. nom za 86 osoba, smje{teno je uku-
je ukrao 1,5 miliona leva (750.000 evra). Kempes je u plja~kama ko- "Jedan je ubijen u bijegu, trojica pno 347 - me|u njima su pobunjenici
ristio ustaljenu {emu, iznajmljivao je sefove s ukradenim li~nim kar- su ranjena u obra~unu sa ~uvarima, a i obi~ni kriminalci, jer nema dovo-
tama, a zatim je ulazio tri-~etiri puta u trezor, "razra|ivao" brave i osam ih je uhva}eno", saop{tio je za- ljno novca da se izgradi posebna su iz zatvora oslobo|eni "na{i ni prije dvije godine organizovali
pipremao klju~eve. Lopov je istovremeno, pa`ljivo pratio korisnike mjenik guvernera oblasti Farah Ju- zgrada kako bi se oni razdvojili. mud`ahedini" i ustvrdio da je ubijeno bjekstvo 900 zatvorenika u Kandaha-
sefova, poslije ~ega je kalauzima plja~kao njihove kasete. (Agencije) nuz Rasuli. Predstavnik talibana Kari Jusuf 15 ~uvara. ru kada je ispred zatvora eksplodirao
On je dodao da su zatvorenici Amadi u poruci medijima naveo je da Agencije podsje}aju da su taliba- kamion pun eksploziva. (Agencije)
19.7.2010.
24 Oglasi
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je 17.7.2010. u 72. godini preminula na{a draga Dana 17.7.2010. godine
navr{ilo se sedam tu`nih dana od
smrti na{eg dragog NEZAVISNE NOVINE
svojim ~itaocima daju mogu}nost objave

BESPLATNE
MUJE DURI]A
^ITULJE u kojoj se objavljuje smrt
U ponedjeljak, 19.7.2010. godine, najbli`ih dimenzije 120x85 mm)
obavi}e se sedmina u 16 ~asova.
Njegovi najmiliji supruga i ostala Sve druge objave i formati se
rodbina napla}uju po cjenovniku.
3436 A-2 G

ROZINA KARALI]
^itulje i male oglase mo`ete predati
Sahrana drage nam pokojnice bi}e obavljena 19.7.2010. godine u 13 ~asova na Gradskom groblju u Banjaluci.
SLU@BA svaki dan od 8 do 17 ~asova; Kralja
Petra I Kara|or|evi}a
O`alo{}eni: sinovi Neboj{a i Zoran.
B^ ^ITULJA (Zanatski centar Hani{te) 051 223 210

ku}u na sprat sa gra`om na placu - Prodajem ku}e u Banjaluci od - Prodajem poslovno-stambenu lefon: 065/623-901, 051/380-571. BK sa 7.500 m2 u Trnu, mogu i placevi ili
Ku}e 1.000 m2. Telefon: 065/291-076. BK 45.000 do 2.500.000 KM. Telefon: ku}u, plac 700 m2, kod petlje, prije - Povoljno prodajem ku}u i vi{e zamjena za odgovaraju}e u okolini
- Prodajem na Hisetama ku}u i 065/549-687. BK OBI-ja. Telefon: 065/837-722. BKM placeva na atraktivnoj lokaciji u Gla- Zagreba. Telefon: 00385/916-009-
PRODAJA 2.000 m2 zemlje, po regulacionom - Prodajem ku}e u Banjaluci i oko- - Prodajem ku}u na tri dunuma ze- mo~anima. Telefon: 065/541-558. BK 719. BKM
planu predvi|ena zgrada. Telefon: lini. Telefon: 065/355-359, 065/939- mlje u V. Bla{ku, uz put, kod disko- - Povoljno prodajem ku}u i vo}- - Prodajem ku}u i 3,5 dunuma ze-
- Prodajem dvije ku}e s poslo- 065/291-076. BK 969. BK teke "Bambus". Telefon: mlje u Mokrom ili mijenjam za ne-
njak 12 km od Banjaluke (asfalt,
vnim prostorom 400 m2 na je- 065/837-722. BKM kretninu u Kantonu Sarajevo.
- Prodajem ku}u na 1.260 m2 ze- - Prodajem ku}u, prate}e objekte i struja, gradska voda, telefon), vla-
dnoj parceli, licem okrenute Telefon: 062/214-041. BKM
mlje, predvi|ena zgrada 29x30 m, tri 7.500 m2 zemlje (placevi) u Trnu ili - Prodajem seosko imanje, 33 du- sni{tvo 1/1. Telefon: 065/606-531. BK
prema glavnom putu, Put srp-
lica. Telefon: 065/291-076. BK mijenjam za isto u okolini Zagreba. numa zemlje, V. Bla{ko, na Visu, u - Prodajem ku}u u Ul. Novaka Pi- - Prodajem ku}u u Banjaluci. Tele-
skih branilaca 95, Dervi{i, Ba-
- Prodajem ku}u u Sanskom Mos- Telefon: 00385916009719. BKM vikend zoni. Telefon: 065/837-722. va{evi}a i pet placeva po 500 m2. Te- fon: 063/253-172. BKM
njaluka. Telefon: 065/467-412,
BKM
065/686-290. BK tu, uredna dokumentacija, blizu bol- - Prodajem useljivu ku}u 7x9 m u lefon: 065/510-196, 051/429-608. BK
nice. Telefon: 065/371-300, Mr~aevcima (Lakta{i), 2,5 dunuma - Prodajem ku}u za ru{enje 9,5x11 - Prodajem ku}u spratnicu s pot- IZDAVANJE
- Prodajem ku}u u centru Banjalu- 051/303-903. BK zemlje. Telefon: 065/945-944. BK m Po+Pr+M (gra|evinska dozvola) krovljem na placu 400 m2, kraj {kole - Izdajem namje{tenu ku}u u Ul.
ke. Telefon: 065/732-818. BK - Prodajem novu ku}u 9,5x10 m, na placu 488 m2, 1/1, Ul. 1.300 ka- u Bud`aku, 300.000 KM. Telefon: G. Principa. Telefon: 065/849-080.
- Prodajem komplet imanje u Rije-
- Prodajem namje{tenu ku}u sa ga- pr. +pot., Petri}evac 2, na placu 550 plara br. 42, 30.000 evra. Telefon: 065/682-591. BK
~anima, uz novi autoput, 4,5 dunuma BKM
ra`om u ^elincu, kod pumpe "Nafta- m2, urbanisti~ka dozvola, 86.000 065/837-722. BKM
zemlje, 1/1 (projekat i gra|evinska - Prodajem ku}u spratnicu s pot- - Izdajem namje{tenu ku}u kod re-
gas", ispred pilane, dokumenti 1/1, evra. Telefon: 065/182-675, 066/145- dozvola). Telefon: 065/837-722. BKM - Prodajem ku}u 14x10 m (poslo- krovljem, oko 220 m2 stambenog brova~ke crkve, 300 evra. Telefon:
36.000 KM. Telefon: 066/307-643. 158. BK vni prostor) u Biha}u, papiri 1/1, ili prostora, na Paprikovcu, 250.000 065/631-613. BKM
- Prodajem manju ku}u na po~etku
BK - Prodajem polovinu nedovr{enog mijenjam za ku}u ili stan u Banjalu- KM. Telefon: 065/682-591. BK
Pobr|a. Telefon: 065/837-722. BKM
- Prodajem ku}u P+1+Pk, sa oko dupleksa P+1+2+P, 220 m2 korisnog ci. Telefon: 051/370-744, 065/581-
- Prodajem ku}u spratnicu i ~etiri 980. BK
- Prodajem ku}u 8x8 m i dva du- ZAMJENA
220 m2 stambenog prostora na 300 prostora, 212 m2 placa, uredni papiri. numa zemlje u Debeljacima. Tele-
m2 zemlji{ta, naselje Paprikovac. Te- Telefon: 065/011-065. BK dunuma zemlje u Rami}ima. Tele- - Mijenjam ku}u u Kru{evcu za
- Prodajem ku}u 9x8 m u Banjalu- fon: 065/850-418. BK
lefon: 063/904-603. BK fon: 065/837-722. BKM stan ili ku}u u Banjaluci. Telefon:
- Prodajem dvije ku}e (jedna nova ci, naselje Sitari, novogradnja i 800 - Prodajem u centru Trna spratnicu
- Prodajem stariju prizemnicu u 065/663-203. BK
- Prodajem u Lakta{ima ure|enu gradnja a druga za ru{enje) na placu m2 oku}nice (vo}njak). Telefon: sa dvije gara`e, centralno grijanje, na
namje{tenu ku}u prizemnicu 1.100 m2. Telefon: 065/510-196. BK Banjaluci, 700 m od centra. Telefon: 0038598810158. BKM placu 500 m2, 120.000 KM. Telefon:
12x10,5 m i gara`u, na 650 m2 ze- 065/698-012. BKM 065/671-420. BK
- Prodajem ku}u i oku}nicu 800 m2 - Prodajem ku}u i placeve, Pobrje-
mlji{ta, novogradnja, centralno grija- u Du{anovu kod Nove Topole. Tele- - Prodajem ku}u povoljno. Telefon: lje, Sanski Most ili mijenjam za sli- - Prodajem u Prije~anima useljivu Vikendice
nje, odmah useljiva. Telefon: fon: 065/585-908. BK 065/631-613. BKM ~no u Banjaluci. Telefon: ku}u 8,5x9,5 m (P+1+M) novogra-
065/511-121. BK 065/011-433. BK - Prodajem vikendicu u Babi}ima,
- Prodajem ku}e u Bud`aku - Prodajem u Bud`aku ku}u 65 m2 dnja, plac 500 m2 (voda, struja, septi- ^elinac, hitno. Telefon: 065/907-788.
- Prodajem ku}u 11x15 m 150.000 do 850.000 KM. Telefon: + dvori{ni objekat 25 m2, plac 440 - Prodajem ili izdajem namje{tenu ~ka), 70.000 KM. Telefon: BK
(Su+P+1+Pk), sa oko 500 m2 stam- 065/549-687. BK m2, 160.000 KM. Telefon: 065/582- ku}u (poslovni prostor, dvije gara`e), 065/371-611. BK
benog prostora, novogradnja, nedo- 223. BK. - Prodajem vikendicu 100 m2 i ~e-
- Prodajem ku}e u Bud`aku i Cen- Bos. Petrovac. Telefon: 065/764-079. - Prodajem ku}u (opremljen lokal,
vr{ena, na 520 m2 zemlji{ta, kod tiri dunuma vo}njaka u Drakuli}u.
tru, 650.000 KM. Telefon: 065/549- - Prodajem ku}u u Kuljanima sa BK vo}njak i 100 dunuma zemlje) u Pet- Telefon: 065/837-722. BKM
{kole u [argovcu. Telefon: 065/511-
687. BK dva lokala. Telefon 065/348-559 BK x - Prodajem ku}u 11x9 m u San- kovcu kod Novog Grada. Telefon:
121. BK - Prodajem ure|enu vikendicu na
7 skom Mostu (P+S+P) i 1.200 m2 ze- 0049-(0)1621708-034. BK
- Prodajem ku}u 9x8 m i 540 m2 - Prodajem ku}u na sprat (dva sta- Plivi, 800 m od izvora, poluotvoreni
na po 80 m2), dvori{te, gara`a, po~e- - Prodajem ku}u (dva stana, velike mlji{ta. Telefon: 065/577-468. BK - Prodajem ku}u na podru~ju Ba- bazen, 18 apartmanskih le`aja, ro{ti-
zemlje u Kne`ici (struja, voda, tele-
tak Ulice Jovice Savinovi}a ili kuhinje, centralno, gara`a, 1/1), - Prodajem novu ku}u 210 m2, plac njaluke. Telefon: 065/671-420. BK ljnica, parking 120 m2, sre|eno, 1/1.
fon, 1/1), ili mijenjam za odgovara-
ju}e u Hrvatskoj. Telefon: mijenjam za manji stan. Telefon: 115.000 evra. Telefon: 051/388-189. 360 m2. Telefon: 065/520-623. BK - Prodajem ku}u u Banjaluci. Tele- Telefon: 065/837-722. BKM
051/307-088. BK 065/636-545. BK BK
- Prodajem namje{tenu ku}u u Bu- fon: 065/516-927. BK - Prodajem novu vikendicu 90 m2
- Prodajem sre|enu ku}u na sprat - Prodajem ku}u u Kuljanima (dva - Prodajem novu ku}u 12x10 m s d`aku (tri sprata i restoran u prize- - Prodajem pored glavnog puta u u Brane{cima, ^elinac, na Gozni,
10x11 m s mansardom u Trnu, iza lokala). Telefon: 065/348-559. BK lokalom, Erceg, Ribnik. Telefon: mlju, dvije gara`e), 450.000 evra ili centru Trna novu ku}u 11x10 m, placu 1.000 m2, ogra|eno kamenom
"Perutnine", na placu 500 m2. Tele- 065/775-762. BKM mijenjam za objekat u Beogradu. Te- P+1+M. Poslovni prostor u prize- ogradom, 1/1. Telefon: 065/837-722.
- Prodajem dvije devastirane ku}e
fon: 065/779-394. BK u Fo~i, Ulica Filipa Vi{nji}a. Telefon: mlju, centralno grijanje, plac 750 m2, BKM

- Prodajem ku}u na sprat u centru 200.000 evra. Telefon: 065/516-927.


061/703- 280, 033/636-244. BK

PLA]ENE
BK
grada. Telefon: 061/858-517. BK - Prodajem seosko imanje u Milo-
- Prodajem ku}u (dva odvojena {evcima - 30 dunuma oranice, pet
- Prodajem ili mijenjam ku}u u Bi- Stanovi
stana, dvori{na zgrada - ljetna kuhi- ha}u 14x10 m, poslovni prostor, pa-
dunuma vo}njaka i 10 {ume, struja,
nja + WC, dvori{te 1.000 m2 i gara- piri 1/1, za ku}u ili stan u Banjaluci. PRODAJA
voda i put. Telefon: 065/837-722.
`a. Telefon: 061/858-517. BK male oglase i ~itulje mo`ete u Sarajevu predati: Telefon: 051/370-744, 065/581-980.
BKM
BK
- Prodajem jednosoban stan 40 m2,
- Prodajem ku}u (prizemlje i tri - Prodajem saniranu ku}u 50 m2 [UMARSKI stanica, Lukavica) 4. sprat, centar, Ulica vojvode Mo-
sprata) na placu 400 m2, Lau{ , Kara- - Prodajem vikend ku}u oko 200 m~ila. Telefon: 063/904-603. BK
stambenog prostora, dvori{te 120 m2, FAKULTET m2, uredni papiri, Vla{i}, Babanovac.
|or|eva 399. Telefon: Ul. Gavrila Principa. Telefon: - Prodajem jednosobne stanove 49
0049747116927, 051/282-284. BK (Zagreba~ka 20/3) POGREBNO Telefon: 061/977-277. BKM
065/636-545. BK i 48 m2, 1. sprat, novogradnja, lift,
- Prodajem ku}u na sprat sa gara- DRU[TVO "SVETI - Prodajem ku}u 82 m2 kod bazena useljivo, naselje @ute zgrade. Tele-
- Prodajem dvije sanirane ku}e, ga- INTERNACIONAL MARKO" u Lakta{ima, naselje Gudure, prize-
`ama u centru grada, pogodna za kli- ra`a, ogra|eno, plac 3.500 m2, blizi- fon: 065/511-121. BK
niku, {kolu, vrti}... Telefon: PRESS (Ulica vojvode mlje+potkrovlje, na placu 1.120 m2. - Prodajem ure|en useljiv dvoso-
na petlje, asfalt, struja, voda, useljiva,
065/291-076. BK (autobuska Radomira Putnika) Telefon: 065/525-455. BKM ban stan 61 m2, 3. sprat, lift, centar,
Ul. Blagoja Parovi}a. Telefon:
- Prodajem na Hisetama povoljno 065/636-545. BK - Prodajem ku}u i prate}e objekte naselje S. Matavulja. Telefon:

Po{aljite SMS
poruku na telefon: 065 758 000, 061 629 608 BESPLATNI MALI OGLASI
Va{ oglas }e se ~itati u cijeloj BiH
19.7.2010.
Oglasi 25
063/904-603. BK 065/636-545. BK ca. Telefon: 065/355-359, 065/939- voljno. Telefon: 065/562-426. BKM IZDAVANJE ma, centar. Telefon: 065/422-697.
- Prodajem dvosoban stan 49 m2, - Prodajem trosoban stan u Boriku, 969. BK - Prodajem ~etiri trosobna dvoeta- BKM
- Izdajem namje{ten jednosoban
prizemlje, naselje Obili}evo. Telefon: dva lifta, hitno. Telefon: 065/636- - Prodajem nov jednosoban stan `na stana po 100 m2, Ulica Stepe stan u naselju ^esma, zvati u popo- - Izdajem preno}i{te po povoljnim
063/904- 603. BK 545. BK 43 m2 u Kozarskoj ulici, kod "Glasa Stepanovi}a, 1.650 KM/m2, hitno. dnevnim ~asovima. Telefon: cijenama. Telefon: 065/631-613. BKM
- Prodajem ure|en i useljiv troso- - Prodajem dvije barake 52 i 58 m2 Srpske", 1. sprat. Telefon: 065/355- Telefon: 065/562-426. BKM 051/359-060. BK
ban stan 89 m2, 4. sprat, lift, centar, u Bud`aku. Telefon: 065/549-687. 359, 065/939-969. BK - Prodajem petosoban stan 127 m2, - Izdajem namje{ten jednosoban
naselje Pentagon. Telefon: 063/904- BK - Prodajem u Jevrejskoj jednoso- u Marlesovim zgradama, hitno. Te- stan kod rebrova~ke crkve, centralno Apartmani
603. BK - Prodajem dva namje{tena stana bne, dvosobne stanove i garsonjere i lefon: 065/562-426. BKM grijanje. Telefon: 066/140-654. BK
- Prodajem trosoban stan 93 m2, 3. 71 i 46 m2, Obili}evo. Telefon: izgradnji, useljenje u oktobru 2010. - Prodajem dvosoban stan 50 m2 - Neum, povoljno izdajem apar-
Telefon: 065/355-359, 065/939-969. - Izdajem stan, garsonjere i sobe,
sprat, lift, centar, naselje Dolac. Tele- 065/549-687. BK kod "Krajinalijeka", novogradnja, tmane uz more. Telefon: 036/884-
namje{teno i sve odvojeno, grijanje,
fon: 065/511-121. BK BK
povoljno. Telefon: 065/562-426. BKM 169, 063/327-098. BK
- Prodajem stanove 86 i 91 m2, 3. jedno dajem `enskoj osobi za pomo}
- Prodajem ure|en i namje{ten ~e- sprat, na Star~evici i 94 m2, 4. sprat u - Prodajem manji jednosoban stan - Prodajem useljiv trosoban stan u ku}i. Telefon: 065/636-195, - Prodajem apartman na Vla{i}u,
tvorosoban stan 71 m2, 3. sprat, nase- "Pentagonu". Telefon 065/549-687. 37 m2, 2. sprat, naju`i centar, kod 60 m2 na Lau{u, 1.550 KM/m2. Tele- 051/212-691. BK hitno. Telefon: 065/631-613. BKM
lje Obili}evo. Telefon: 065/511-121. "Adrije". Telefon: 065/355-359, fon: 065/562-426. BKM - Trogir, iznajmljujem apartman od
BK
065/939-969. BK - Izdajem dva stana 80 i 100 m2 u
BK
- Prodajem stan 46 m2, 2. sprat, - Prodajem trosoban stan 63 m2, centru Banjaluke. Telefon: 065/549- 17. avgusta i dalje sa ~etiri le`aja,
- Prodajem useljiv trosoban stan 91 Mejdan, povoljno. Telefon: 065/549- - Prodajem nov manji dvosoban novogradnja, u apartmanima, kod 687. BK udaljen 250 od mora, parking, TV,
m2, 1. sprat, novogradnja, naselje 687. BK stan 45 m2 na Lau{u, 2. sprat, povo- restorana "Marko Polo", povoljno. gril. Cijena 35 evra na dan. Telefon:
ljno. Telefon: 065/355-359, 065/939- - Izdajem dvosoban stan prilago-
Krajina. Telefon: 065/511-121. BK Telefon: 065/562-426. BKM 066/184-804. BKM
- Prodajem stan 45 m2 u Banjaluci, 969. BK |en za studente, Tre}i prigradski put,
- Prodajem stan 49 m2 u Novoj va- naselje Lazarevo, kod O[ "Borisav - Prodajem dvosoban stan 52 m2, lamela III, kod Ekonomskog fakulte-
ro{i, Banjaluka. Telefon: 065/510- Stankovi}", nova gradnja, 2. sprat, - Prodajem sre|en dvosoban stan u novogradnja, kod Poreske uprave, ta, Banjaluka. Telefon: 065/514-293.
918. BK 1.750 KM, uklju~en PDV. Telefon: Boriku, Ul. majke Kne`opoljke. Te- povoljno. Telefon: 065/562-426. BKM BK Gara`e
+387 65 896 422. BK lefon: 065/355-359, 065/939-969. BK
- Prodajem dvosoban stan 50 m2 u - Prodajem trosoban stan 82 m2 - Izdajem komplet namje{ten stan
- Prodajem sre|enu baraku u Bu- u blizini PMF-a, Nova varo{. Tele- - Prodajem zidanu gara`u. Telefon:
Novoj varo{i, Ravnogorska 25. Tele- - Prodajem stanove 52, 58 i 64 m2 kod Alternativne televizije, povo- 065/291-076. BK
fon: 065/510-918. BK (baraka), Bud`ak. Telefon: 065/549- d`aku (centralno grijanje + gara`a) i ljno. Telefon: 065/562-426. BKM fon: 065/629-100. BK
687. BK dodani objekat. Telefon 065/355- - Prodajem zidanu gara`u 6x3 m u
- Prodajem stan u Banjaluci. Tele- 359, 065/939-969. BK - Prodajem nov stan 52 m2 u man- - Izdajem namje{ten dvosoban stan
60 m2 na 3. spratu, Jevrejska ulica Ul. Nikole Tesle 5. Papiri ~isti. Tele-
fon: 062/988-504. BK - Prodajem stan 86 m2, 1. sprat, Ul. sardi, Ulica Pete kozarske brigade. fon: 065/837-722. BKM
Nikole Pa{i}a, povoljno. Telefon: - Prodajem stan 56 m2 u Boriku, 1. Telefon: 065/876-743, 065/880-180. 16, kod Boske. Telefon: 065/837-
- Prodajem stan 78 m2 + podrum, sprat, uredni papiri. Telefon: - Prodajem armirano-betonsku
4. sprat, Ulica Milana Tepi}a. Tele- 065/549-687. BK BK 722. BKM
065/011-065. BK ~vrstu gara`u iza apoteke "1. maj".
fon: 065/894-672, 065/620-276. BK - Prodajem ve}i ~etvorosoban stan - Prodajem useljiv trosoban stan - Izdajem namje{ten trosoban stan
- Prodajem stan 21 m2 u centru ili 80 m2, prizemlje, kod Gimnazije. Papiri ~isti. Telefon: 065/837-722.
- Prodajem vi{e stanova u Zagrebu. u centru Banjaluke, zvati od 12 do 91 m2, 1. sprat, novogradnja, naselje BKM
17 ~asova. Telefon: 065/520-038. BK mijenjam za ve}i u Banjaluci. Tele- Krajina. Telefon: 065/511-121. BK Mo`e i studentima. Telefon:
Telefon: 00385 915 831 351. BK fon: 065/011-433. BK - Izdajem gara`u na Grbavici, Za-
- Prodajem saniran dvosoban stan - Prodajem dvosoban stan 71 m2 u 065/837-722. BKM
- Prodajem u centru grada stan 39 - Prodajem troiposoban stan 91 greba~ka ulica, kod [umarskog fa-
61 m2, 2. sprat, Krfska ulica, hitno, naselju Sunce. Telefon: 065/324- - Izdajem potpuno namje{ten stan
m2, 2. sprat, novogradnja, lift. Tele- kulteta. Telefon: 061/867-579. BK
mogu} dogovor. Telefon: 065/636- m2, 2. sprat, dvori{te 110 m2, po- 914. BK 40 m2, lamele, Ul. majke Jugovi}a,
fon: 065/291-076. BK Banjaluka. Telefon: 065/079-083. - Izdajem gara`u u Obili}evu. Tele-
545. BK drum 14 m2, {upa 15 m2 i gara`a, - Prodajem demonta`ni stambeni
- Prodajem stan 53 m2 u Sarajevu, u`a zona, kraj hotela "Damjan". Te- BKM fon: 066/485-496. BKM
Grbavica. Telefon: - Prodajem dvosoban stan 66 m2, kontejner 2,5x5,5 m u Banjaluci,
2. sprat, kod {kole u Novoj varo{i. lefon: 065/837-722. BKM 1.500 KM. Telefon: 065/978-541. BK - Izdajem prazan ili namje{ten stan
00381638161416. BK od 30 i drugi 70 m2 u Jevrejskoj ulici,
Telefon: 051/303-038, 051/307-514. - Prodajem jednosoban stan 35 m2, - Prodajem stan 60 m2 (baraka) u
- Prodajem jednosoban stan 45 m2, BK 4. sprat, Borik, Ul. majke Kne`opo- na }o{ku "Boske". Telefon: 065/837- Poslovni prostori
Lazarevu. Telefon: 065/834-227.
visoko prizemlje, u naselju Obili}e- ljke. Telefon: 065/837-722. BKM 722. BKM
- Prodajem useljiv troiposoban BKM
vo. Telefon: 051/437-934, 065/782- - Izdajem dvosoban stan na Lau{u.
stan 94 m2, gra|en 1986. godine, 6. - Prodajem jednoiposoban stan 45 - Prodajem nov stan 52 m2, blizu PRODAJA
684. BK sprat, 1.000 evra/m2, Obili}evo, ili Telefon: 051/280-032. BK
m2, 2. sprat, novogradnja, Ul. Mila- zgrade Vlade. Telefon: 065/621-248.
- Prodajem trosoban stan u Zenici. mijenjam za manji. Telefon: na Radmana. Telefon: 065/837-722. - Izdajem stan u ^esmi. Telefon: - Prodajem poslovni prostor 68 m2,
BKM
Telefon: 058/622-817, 065/757-436. 051/460-840. BK BKM 066/307-474. BK prizemlje, novogradnja, upotrebna
BK - Prodajem nov stan 67 m2 u centru dozvola, useljivo, naselje Obili}evo.
- Prodajem dvosoban stan 60 m2 u - Prodajem dva nova stana 30 i 70 Banjaluke. Telefon: 065/621-248. - Izdajem nov dvosoban namje{ten
- Prodajem dvosoban stan 58 m2, Telefon: 063/904-603. BK
Mejdanu, 3. sprat, lift, Ul. B. Jugovi- m2, mogu kao cjelina, naju`i centar, BKM stan, sa gara`nim mjestom, kod dvo-
Bulevar cara Du{ana ili mijenjam za }a. Telefon: 065/355-359, 065/939- rane "Obili}evo". Ugra|en kalorime- - Prodajem poslovni prostor 80 m2,
u nultoj zoni, uz "Bosku". Telefon: - Prodajem stan 64 m2, odli~an ra-
manji. Telefon: 065/636-545. BK 969. BK tar. Telefon: 065/492-516. BK prizemlje, novogradnja, upotrebna
065/837-722. BKM spored, Banjaluka, Borik, Kne`o-
- Prodajem sre|en stan 56 m2 na - Prodajem dvosoban stan u Mej- dozvola, useljivo, naselje Centar. Te-
- Prodajem dvosoban stan i gara- poljska. Telefon: 066/952-302. BKM - Izdajem namje{ten dvosoban stan lefon: 065/511-121. BK
Mejdanu, 3. sprat, lift, Ulica Milo{a danu, Ul. carice Milice, 3. sprat. Te- `u, Obili}evo. Telefon: 066/485-496. u Ulici kraji{kih brigada br. 73, na
Obili}a. Telefon: 065/636-545. BK lefon: 065/355-359, 065/939-969. BK BKM tranzitu. Telefon: 051/211-302. BK - Prodajem poslovni prostor 150
- Prodajem hitno sre|en stan, na- - Prodajem dvosoban stan u cen- KUPOVINA m2, prizemlje, kancelarije, skladi{te,
- Prodajem opremljen trosoban - Iznajmljujem potpuno namje{ten upotrebna dozvola, useljivo, naselje
selje Sunca, Ul. Milo{a Obili}a. Te- tru, kod Gimnazije. Telefon: stan 76 m2, novogradnja, dva kupati- stan 40 m2, lamele, M. Jugovi}a, Ba-
065/355-359, 065/939-969. BK - Kupujem stan u Banjaluci do Obili}evo. Telefon: 065/511-121. BK
lefon: 065/636-545. BK la, tri sobe plus kuhinja, odmah use- 65.000 KM. Telefon: 065/920-434. njaluka. Telefon: 065/079-083. BKM
- Prodajem stan 65 m2 u Boriku, - Prodajem manji stan 36 m2, po- ljiv. Telefon: 065/562-426. BKM - Prodajem poslovni prostor, 30
BK - Izdajem poslovnim ljudima dvo-
"Titanik", hitno. Telefon: 065/636- dno`je Star~evice, 2. sprat. Telefon: m2, u naselju Lorka i drugi 80 m2 u
- Prodajem dvosoban stan 64 m2 - Kupujem stan oko 50 m2 u Ba- soban namje{ten stan na Hisetima.
545. BK 065/355-359, 065/939-969. BK Telefon: 061/616-577. BKM Rosuljama. Telefon: 065/371-611. BK
kod restorana "Ognji{te", 110.000 njaluci, prednost Star~evica. Zvati
- Prodajem stan 105 m2, klimatizo- - Prodajem sre|en trosoban stan KM, hitno. Telefon: 065/562-426. poslije 16 ~asova. Telefon: 065/529- - Izdajem nov stan 57 m2, bez na- - Prodajem kafi} u Rosuljama u
van, halogeno osvjetljenje, ameri~ki 86 m2, podno`je Star~evice. Telefon: BKM 401, 065/495-251. BK mje{taja, preko puta zgrade Vlade. stambenoj zgradi. Telefon: 066/165-
plakar pet m, 1.900 KM/m2, Gundu- 065/355-359, 065/939-969. BK Telefon: 065/621-248. BKM 323. BK
- Prodajem useljiv jednosoban stan
li}eva ulica. Telefon: 065/636-545. - Prodajem dvoiposoban stan u nese- 35 m2, novogradnja, Star~evica, - Prodajem dva kafi}a 60 i 164 m2
POTRA@NJA u centru grada. Telefon: 065/513-
BK lju Sunca i u podno`ju Star~evice. Te- 55.000 KM. Hitno. Telefon:
- Prodajem sre|en trosoban stan lefon: 065/355-359, 065/939-969. BK 065/562-426. BKM - Porodici potreban namje{ten stan 631. BK
Sobe
79 m2 u Novoj varo{i, gara`a, Masa- - Prodajem jednosoban stan, 3. - Prodajem dvosobne stanove 49 i u Rosuljama do 250 KM + re`ije. - Prodajem poslovni objekat biv{e
rikova ulica, 1. sprat. Telefon: sprat, Ulica Save Ljuboje, Star~evi- 51 m2, kod olimpijskog bazena, po- Telefon: 065/363-252. BKM - Izdajem sobu (u ku}i) nepu{a~i- fabrike samoljepljivih traka "Fast" u

NEZAVISNE NOVINE KUPON ZA MALE OGLASE


- MALI OGLASI BANJALUKA: Kupon za BANJALUKA: "Glasov" kiosk broj 39
- "Glasov" kiosk broj 39 besplatne kod hotela "Palas"
- LI^NE PORUKE kod hotela "Palas"
male Slu`ba ~itulja, Ulica kralja
- Slu`ba ~itulja, Ulica kralja
- IN MEMORIAM Petra I Kara|or|evi}a oglase
Petra I Kara|or|evi}a
(Zanatski centar Hani{te)
- ^ITULJE (Zanatski centar Hani{te) po{aljite
po{tom ili
- MARKETIN[KE dostavite SARAJEVO: [umarski fakultet (Zagreba~ka 20/3)
PORUKE SARAJEVO:
- [umarski fakultet
li~no na
- KONKURSI (Zagreba~ka 20/3) adresu: TEKST OGLASA:
- Internacional press
I OGLASI (autobuska stanica, Lukavica)
DO 15
Tel: 051 331 864, 033 653 953 RIJE^I
19.7.2010.
26 Oglasi
Kotor Varo{u. Povr{ina objekta m2 u {irem centru Banjaluke. Tele- - Izdajem objekat za skladi{tenje i - Prodajem plac na moru Milna, - Prodajem 4.700 m2 zemlje i ku}u 784. BK
3.276 m2 i zemlji{ta 7.261 m2. Tele- fon: 065/696-149. BK gara`iranje u Lazarevu, povoljno. Bra~, cijena povoljna, papiri uredni, 10,50x9,50 m (izlivena druga plo~a), - Prodajem kombi VW T5 furgon,
fon: 065/896-422. BK - Izdajem poslovni prostor u centru Telefon: 051/370-751. BK put, voda, struja. 051/482-249, povoljno, Maglajani. Telefon: 2003. godi{te, pre{ao 114.000 km,
- Prodajem poslovne prostore 68, Banjaluke, vi{e parking mjesta. Tele- - Izdajem opremljen lokal 110 m2 066/286-594. BK 065/964-377. BK 63 kW, nosivost 1.200 kg, oprema
72 i 82 m2. Telefon: 065/549-687. BK fon: 065/514-410, 051/217-916, za prodavnicu prehrambenom ro- - Prodajem placeve uz autoput, kod - Prodajem dva dunuma zemlje u serijska, 25.000 KM. Telefon:
- Prodajem poslovni objekat 3.276 051/218-011. BK bom, pored regionalnog puta. Ima prijedorske petlje, za hale i stambene Lu`anima, Prnjavor. Telefon: 065/896-422. BK
m2 i 10.000 m2 zemlji{ta, Kotor Va- - Izdajem povoljno poslovni pros- vlastiti parking. Telefon: 065/837- objekte. Telefon: 065/549-687. BK 051/351-684, 065/977-779. BK - Prodajem opel kadet 1.3 benzin,
ro{. Telefon: 065/896-422. BK tor 18 m2 u tr`nom centru u Boriku, 722. BKM - Prodajem gra|evinski plac sa UT - Prodajem ~etiri dunuma zemlje (u g. p. '87, registrovan do februara
- Prodajem kafi} 60 m2 u Gospod- pored supermarketa. Telefon: - Izdajem vi{enamjenski poslovni uslovima za stambeno-poslovnu komadu ili placevima) u Peto{evci- 2011. Telefon: 065/561-138. BK
skoj ulici, iza RK "Kastel", 1/1. Tele- 065/450-530. BK prostor 46 m2, preko puta parka zgradu kod novog "Incelovog" mos- ma, kod Oroza. Telefon: 065/363- - Prodajem kombi mercedes teretni
fon: 065/837-722. BKM - Izdajem kancelarijski prostor 33 "Mladen Stojanovi}". Telefon: ta. Telefon: 065/528-555. BK 203, 051/533-941. BK dizel, 87'. g. p. Telefon: 066/614-873.
m2, u sklopu prodajnog centra "Cen- 065/621-248. BKM - Prodajem tri dunuma zemlje u - Prodajem sedam dunuma vo}nja- BK
- Prodajem lokal 80 m2, prizemlje,
predvi|ena prodavnica, Ul. \ede trum" Lakta{i. Kompletna mre`na - Izdajem vi{enamjenski poslovni Prijakovcima, iza "Elektroprenosa", ka u Ulici bra}e Mileti}a, iznad De- - Prodajem kombi reno master
Kecmanovi}a 1a, novogradnja, use- infrastruktura. Telefon: 065/896-422. prostor 46 m2, centralno grijanje, kli- sve 1/1. Telefon: 051/303-978. BK sne Novoselije. Telefon: 2004. god. proizvodnje, fabri~ki
ljivo, 2.100 KM/m2 s PDV-om. Tele- BK ma, parking, Nova varo{. Telefon: - Prodajem plac kod igrali{ta u 051/427-393. BK termoking, hladnja~a, izolovan to-
fon: 065/837-722. BKM - Izdajem opremljen kozmeti~ki 065/621-248. BKM Drago~aju. Telefon: 065/462-366. BK - Prodajem pored autoputa, kod varni prostor, pre{ao 223.000
- Prodajem lokal 26 m2, prizemlje, salon 35 m2, pogodan i za frizerski, - Prodajem gra|evinski plac 2.804 "]ambele" 30.000 m2 zemlje, 100 km, zapremina motora 2.463 cm3,
Jevrejska ulica, u zgradi "Kaldera centar grada. Telefon: 065/668-366. m2 u Docu, predvi|en hotel po regu- evra/m2. Telefon: 065/371-611. BK snaga motora 84 kW. Dopu{tena no-
BK Placevi sivost 1.551 kg. Telefon: 065/896-
Soki}". Telefon: 065/837-722. BKM lacionom planu. Telefon: 065/837- - Prodajem dva placa po 600 m2
- Izdajem kancelarijski prostor 64 722. BKM pored Vrbasa u Karanovcu. Telefon: 422. BK
- Prodajem nov uknji`en lokal 42
m2, prizemlje, kod Privrednog suda. m2, prizemlje, u`i centar, odli~na lo- PRODAJA - Prodajem u Mahovljanima dvije 065/516-927. BK - Prodajem golf 5 1.9 TDI 77 kW,
Telefon: 065/837-722. BKM kacija, grijanje, telefon, parking, po- parcele osam i 12 dunuma, pogodno - Prodajem povoljno placeve u De- 2004. godi{te, petora vrata, pre{ao
- Prodajem dva placa u ^esmi, kod
voljno. Telefon: 065/805-371. BK za gradnju. Telefon: 037/687-347. BK beljacima. Telefon: 066/358-920. BK 139.000 km, veliki servis ura|en, iz
- Prodajem lokal 26 m2, prizemlje, auto-praonice "Dado". Telefon:
- Izdajem poslovni prostor za sve Njema~ke, plava akvarel boja, kao
Ul. svetog Save, iza Hypo banke. Te- 065/931-125. BK - Prodajem 14.000 m2 gra|evin- - Prodajem u Motikama kod {kole
namjene, Ul. cara Lazara, Obili}evo. nov. Telefon: 065/981-938. BKM
lefon: 065/837-722. BKM - Prodajem pet dunuma zemlje u skog zemlji{ta u Banjaluci, mo`e se 1.650 m2 zemlje (dva placa), pored
Telefon: 051/464-158, 065/911-611. parcelisati. Telefon: 065/954-009. BK puta, cijena 30.000 KM. Telefon: - Prodajem uno 1.3, 48 kW, '86. g.
^esmi, uz Duboki potok. Telefon:
BK
065/671-420. BK p. Telefon: 051/225-240, 065/537-
IZDAVANJE 051/318-487, 065/485-805. BK - Prodajem 1.986 m2 {ume na
- Izdajem poslovni prostor 100 + 290. BK
- Prodajem vi{e placeva u ^esmi. Kr~maricama i 2.779 m2 u Gornjim - Prodajem dva placa po 600 m2 u
100 m2 (mo`e i odvojeno), vi{ena- Prije~anima, povoljno. Telefon: Trnu i u Karanovcu pored Vrbasa. - Prodajem reno 19 benzin 1.4, '91.
Telefon: 066/184-131. BK
- Izdajem reprezentativni kan- mjenski, Bra}e Podgornika 47. Tele- 051/212-981, 065/333-966. BK Telefon: 065/516-927. BK godi{te, bijela boja. Telefon:
celarijski prostor 600 m2 u cen- fon: 065/217-909. BK - Povoljno prodajem placeve u De- 065/514-528. BK
tru grada, fizi~ko obezbje|enje, beljacima. Telefon: 065/227-475. BK - Prodajem plac 650 m2 kraj Vrba- - Prodajem placeve u Banjaluci.
- Izdajem nov vi{enamjenski po- sa i devastiran objekat, 35.000 KM. Telefon: 066/165-323. BK - Prodajem mercedes S 500 long,
video-nadzor, higijeni~arska slovni prostor (upotrebna dozvola i - Prodajem 4.300 m2 zemlji{ta, do- '99. godi{te, crna boja, sva oprema,
slu`ba i kantina. Telefon: zvoljena gradnja poslovnog objekta, Telefon: 066/264-138. BK - Prodajem dva placa na Kr~mari-
centralno grijanje), povoljno, na du`i pre{ao 240.000 km, registrovan go-
051/231-077, zvati do 16 ~aso- naselje Lazarevo, kod "Petrolove" - Prodajem placeve kod {kole u cama, Banjaluka. Telefon: 065/623- dinu, mogu}e zamjena za manji auto.
period, Petri}evac, Majevi~ka 20e,
va. PK benz. pumpe. Telefon: 065/511-121. Trnu. Telefon: 00385916009719. BKM 554. BK Telefon: 065/981-938. BKM
Banjaluka. Telefon: 065/784-849. BK
BK
- Prodajem plac pet dunuma u Kla- - Prodajem 60 dunuma zemlje i {u- - Prodajem audi A4 1.9 TDI, 74
- Izdajem poslovni prostor 55 m2, - Povoljno izdajem poslovni pros- me u komadu na Kr~maricama, Ba-
tor 47 m2, grijanje, parking, Ul. Mir- - Prodajem parcele od 700 do {nicama, blizu autoputa, gradska vo- kW, 2003. g. p., limuzina, alu-felge,
blizu zgrade Vlade. Telefon: 1.000 m2 za gradnju u naselju Prije- da. Telefon: 065/471-036. BKM njaluka. Telefon: 065/623-554. BK
ka Kova~evi}a 26. Telefon: ura|en veliki servis, siva dvokompo-
065/951-008. BK ~ani, uz potok, Brusina. Telefon:
051/463-266, 065/478-100. BK - Prodajem tri placa 400, 1.000 i - Prodajem tri dunuma zemlje nentna boja, ful oprema, iz Njema-
- Izdajem poslovni prostor 82 m2 065/511-121. BK 850 m2, 1/1, kod kasarne u Zalu`ani- iznad Desne Novoselije u Ul. Stojke ~ke, do registracije 17.800 KM.
(tri prostorije, hodnik, kupatilo, dva - Izdajem vi{enamjenski poslovni - Prodajem plac, super lokacija, vo- Vranje{a 3 (struja, telefon, asfalt, pa- Telefon: 065/981-938. BKM
prostor 46 m2, centralno grijanje, kli- ma. Telefon: 065/543-499. BKM
zatvorena balkona) u centru Banjalu- da + struja, 1/1, uredni papiri, ^e- piri u redu). Telefon: 051/427-393. BK
ma, parking, Nova varo{. Telefon: - Prodajem dva dunuma zemlje u - Prodajem golf 3 dizel, 1995. g. p.
ke, 1. sprat, Kralja Petra I Kara|or|e- sma. Telefon: 065/317-840. BK
Banjaluci, Rosulje, kod crvenih zgra- Desni volan, strane table u odli~nom
vi}a 66. Telefon: 065/775-098. BK 065/621-248. BKM
- Prodajem plac 623 m2 uz Vrbas, da. Telefon: 065/850-409. BK stanju, 2.400 KM. Telefon: 062/214-
- Izdajem dva lokala 100 i 24 m2 u - Izdajem na du`i period kancelari- Karanovac. Telefon: 065/978-775. BK Automobili 041. BKM
u`em centru grada. Telefon: ju 26 m2 u Aleji svetog Save, iza - Prodajem 4.800 m2 zemlje u ^e-
065/390-929. BK Hypo banke, u prizemlju. Telefon: - Prodajem devet placeva (17 du- smi, Ulica I kraji{kog proleterskog
numa) i dvije ku}e (jedna za ru{enje bataljona. Telefon: 004541110982. PRODAJA
- Izdajem poslovni prostor 100 m2 065/837-722. BKM
na 1.100 m2 i jedna nova izgradnja BK Auto-dijelovi
u Ulici Skendera Kulenovi}a. Tele- - Izdajem 110-210 m2 kancelarij- na 680 m2 zemlje), Ul. Novaka Piva- - Prodajem opel korsu 1.0, 2000. g.
fon: 051/465-078. BK skog poslovnog prostora, Banjalu- {evi}a, Banjaluka, 2,5 km od glavne - Prodajem plac u Ul. bra}e Kukri- p., reg. do 15.5.2011. Telefon: - Prodajem mercedes 190 dizel u
- Izdajem kancelariju 20 m2, 1. ka,uz glavnu ulicu, kod zgrade po{te. Telefon: 065/510-196, ka br. 23 i u Ul. Koste Jari}a br. 22, 065/713-625. BK dijelovima. Telefon: 065/218-600. BK
sprat, u poslovnom centru Hani{te. Vlade, ogra|en parking, klima, cen- 051/420-190. PK infrastruktura, dozvoljena gradnja - Prodajem pe`o 307 XS, limuzina,
ku}e 9x11 m Po+P+S+M. Papiri - Prodajem pe`o 405, benzinac,
Telefon: 065/511-121. BK tralno grijanje, alarm, registrovan, - Prodajem placeve za hale i stam- 2.0, 2006. godina proizvodnje, 103 stranac, u dijelovima. Telefon:
upotrebna dozvola. Telefon: uredni. Telefon: 065/837-722. BKM kW, sva oprema, 15.000 KM. Tele-
- Izdajem ekstra ure|en, namje{ten beno-poslovne objekte. Telefon: 065/218-600. BK
poslovni prostor (kancelarija, ordina- 065/666-435. BKM 065/549-687. BK - Prodajem u Dervi{ima zemlju za fon: 051/231-077, do 16 ~asova. BK
- Prodajem ~etiri gume goodyear
cija...) 60 m2 u prizemlju, naju`i cen- - Izdajem u zakup poslovni prostor poslovnu gradnju hala, uz stari gradi- - Prodajem VW kombi transporter 265/70/15 za d`ipa, 200 KM. Tele-
- Povoljno prodajem placeve na {ki put. Telefon: 065/698-012. BKM
tar. Telefon: 063/904-603. BK u Ulici Jovana Ra{kovi}a 7 ("Tama- po~etku [argovca, struja, voda, 1/1. dizel, Banjaluka. Telefon: 051/318- fon: 066/975- 955. BKM
- Izdajem ure|en prodajni poslovni risova" zgrada). Prednost pravna lica Telefon: 0049/73-17-23-614. BK - Prodajem plac 905 m2 u Sumbu- 487, 065/485-805. BK
prostor 100 m2, upotrebna dozvola, (banke, PTT). Telefon: 065/744-263, lovcu, 200 m od skretanja za Hre{u, - Prodajem kombi transporter dizel.
- Prodajem plac 1.400 m2 u Kara-
naselje Centar. Telefon: 065/511- Banjaluka. BK voda, urbanisti~ka saglasnost ili mi- Telefon: 065/621-966. BK
novcu, pored potoka, ravan teren,
jenjam za plac u KS. Telefon: Turizam
121. BK - Izdajem tri poslovna lokala u cen- voda, struja, asfalt, mo`e auto uz do- - Prodajem opel astru karavan 1.4
- Izdajem poslovni prostor 100 m2, tru grada. Telefon: 065/390-929. BK platu. Telefon: 065/365-144. BK 061/827-715. BK - Turisti~ka agencija "Hilandar" or-
benzin, g. p. '94, registrovan. Telefon:
200 m od centra ^elinca. Telefon: - Izdajem poslovni prostor 30 m2 u - Prodajem placeve u Ul. Blagoja - Prodajem 22 dunuma zemlje u 065/516-809. BK ganizuje pokloni~ko putovanje u Os-
065/750-002, +39329-352-34-73. BK Jevreskoj i 40 m2 u Ul. Stepe Stepa- Parovi}a, dozvoljena gradnja, vla- Bo~cu. Telefon: 065/475-457. BK trog 23.7.2010. sa trodnevnim
- Prodajem ford eskort 1.3 benzin,
- Izdajem kancelarijski prostor 100 novi}a. Telefon: 066/398-707. BK sni{tvo 1/1. Telefon: 065/279-619. BK - Povoljno prodajem dunum ze- registrovan, g. p. '88. Telefon: boravkom u Budvi. Telefon:
mlje kod {kole u Glamo~anima, vla- 065/516-809. BK 051/465-210, 065/644-500. BKM
sni{tvo 1/1. Telefon: 065/606-531. BK - Prodajem reno 19 benzin-plin 1.7,
- Prodajem tri dunuma zemlje u MP3, nove gume, oprema, 3.850
Lakta{ima. Telefon: 065/842-942. BK KM. Telefon: 085/842-923. BK Li~ni kontakt
- Prodajem 50 hektara vi{enamjen- - Prodajem opel korsu 1.7 dizel, g. - Prirodna plavu{a, nje`ne gra|e
skog zemlji{ta u Slatini. Telefon: p. 2000. Telefon: 065/430-796. BK `eljela bi da joj se javi duhovit, po-
065/481-600. BK - Prodajem reno modus star tri go- tentan mu{karac za ugodne trenutke.
- Prodajem vi{e ve}ih i manjih pla- dine. Telefon: 065/572-572. BK Telefon: 065/450-038, 065/896-776.
ceva u Trnu, papiri uredni 1/1. Tele- - Prodajem audi "jaje" 18E, 81 kW, BK
fon: 065/322-144. BK '90. g. p., ABS, servo, centralna, el. - Anabela, plavu{a s kojom }e{
- Povoljno prodajem pet dunuma podiza~i. Telefon: 065/785-860. BK u`ivati do vrhunca strasti. Telefon:
{ume u Jablanu. Telefon: 051/355- - Prodajem dehatu {erada, '86. g. p. 065/450-038, 065/896-776. BK
337, 065/981-129. BK Telefon: 065/988-231. BK
- Prodajem 4.500 m2 zemlje i 4.665 - Prodajem sitroen BX benzinac
m2 {ume kod aerodroma u Mahov- Posao
1.6, g. p. '92, registrovan. Telefon:
ljanima, 3.500 KM/dunum. Telefon: 065/941-970. BK
051/282-644, 00381112272103. BK - Tra`im `enu za pomo} u ku}i. Po
- Prodajem reno lagunu 1.9 kara- potrebi obezbije|eni stan i hrana. Te-
- Prodajem plac 1.200 m2 (voda, van, g. p. 2003, bijela boja, neocari- lefon: 065/790-484. BK
struja, objekat 5x8 m, betonska plo~a njen, 6.500 evra. Telefon:
10x20 m, pola placa iskopano, nasu- - Potrebni manikir i frizer sa iskus-
065/579-306. BK tvom. Telefon: 066/278-987. BK
to, uvaljano, 70 m od glavnog puta),
Kobatovci, Lakta{i. Telefon: - Prodajem reno 11 benzin 1.7, g. - Potrebna slobodna `ena za ~uva-
065/740-381. BK p. '87, 980 evra. Telefon: 066/449- nje starije gospo|e na selu, svaki
19.7.2010.
Oglasi 27

drugi vikend slobodan. Telefon: - Iskusni profeosr matematike pri- osnovcima, srednjo{kolcima i stu- |evinare, Banjaluka. Telefon: fon: 065/342-713. BK na" gara`na vrata s motorom. Tele-
065/607-035. BK prema studente za ispite i srednjo- dentima. Telefon: 065/820-485. BK 065/206-060. BK - Prodajem nove razne police, rafe i fon: 065/009-207. BKM
{kolce za prijemni. Telefon: - Instrukcije iz hemije i pripreme za - Pordajem ispravan kombinovani pulteve za butike, trgovine, DVD - Prodajem ekscentri~ni cjepa~ sa
065/767-248. BK prijemne i popravne ispite. Telefon: fri`ider visina 121, {irina 53 cm, du- klubove, apoteke i sl. Telefon: bansekom na to~kovima, 4.000 KM.
Usluge - Adaptacija i sanacija stanova, 065/833-345. BKM bina 50 cm, Banjaluka. Telefon: 065/794-455. BKM Telefon: 066/399-620. BKM
prezide, keramika, struja, glazure... - Izra|ujem kuhinje, ameri~ke pla- 065/206-060. BK - Prodajem nov sudoper s koritom, - Estrih ma{ina, 50 m crijeva, hi-
- Profesionalno snimanje u studiju, Telefon: 065/209-286. BK kare i ostali namje{taj po mjeri i - Prodajem grobnicu ({est mjesta) 120 KM. Telefon: 065/794-455. BKM tno. Telefon: 066/399-620. BKM
aran`mani, muzika i tekstovi za pje- - Elektri~ar zamjenjuje dotrajalu vr{im popravke. Telefon: 065/794- na groblju "Sveti Pantelija". Telefon:
va~e narodne muzike. Radimo sin- - Prodajem nov sto za stoni tenis, - Prodajem komplet razglas
elektroopremu, popravlja stare i 455. BKM 065/514-227, 051/216-067. BK preklapanje na pola, 260 KM. Tele- YAMAHA {est kutija, ~etiri vufera,
glove, maxi singlove i cijele albume, ugra|uje nove elektroinstalacije. Te-
Muzi~ki studio AS. Telefon: - Izra|ujemo sve vrste sportskih i - Prodajem ameri~ke plakare i ek- fon: 065/794-455. BKM dva poja~ala, mixeta. Telefon:
lefon: 065/418-878. BK za{titnih mre`a, ma{inska obrada. skluzivne kuhinje od univera i medi- 066/950-950. BKM
065/920-873. BK - Prodajem {tenad pekinezera. Te-
- Masa`a - terapeutska i relaksaci- Telefon: 063/402-077. BKM japana, povoljno. Telefon: lefon: 065/255-321. BKM - Prodajem tri kubika gredica za
- Vr{im usluge prevoza (selidbe) sa ona za efikasno uklanjanje bola, stre- 065/794-455. BKM
radnicima u zemlji i inostranstvu, - Prodajem novu vise}u kuhinju, {alovanje, 300 smr~evih i bukovih
sa i zamora. Telefon: 066/268-938. - Prodajem novu vise}u kuhinju, pulceva, ~etiri kubika colarice za {a-
furgon do 3,5 t sa rampom. Telefon: BK
280 KM, hitno. Telefon: 065/794-
065/317-840, 051/313-116. BK Razno 300 KM hitno. Telefon: 065/794- 455. BKM lovanje, sve kori{teno. Vrlo povo-
- Popravljam sve vrste analognih 455. BKM ljno. Telefon: 065/961-634. BKM
- Stolar na licu mjesta radi poprav- digitalnih fotoaparata. Miki. Telefon: - Prodajem oko {est m hrastove - Prodajem hladnja~u + re`im
ke stolarije, namje{taja, le`aja i role- - Prodajem nov sto za stoni tenis, 230x140x200 cm, po potrebi mobil- - Prodajem bagremov med na veli-
065/573-349. BKM daske debljine tri i pet cm. Telefon: preklapanje na pola, 260 KM. Tele- ko. Telefon: 065/019-508. BKM
tni, stakli stolariju. Telefon: 065/741-867. BK na. Telefon: 065/357-293. BKM
051/281-470, 065/562-149. BK - Vodoinstalater nudi usluge, ga- fon: 065/794-455. BKM - Bebi alarmi Philips Avent, novi,
ranciju. Telefon: 051/211-763, - Prodajem pokretni cirkular na gu- - Prodajem opremljenu vitrinu s 11
- Popravljam okvire nao~ara svih - Prodajem trpezarijski sto i ~etiri akvarijuma i terarijem. Telefon: 85 KM. Telefon: 065/292-753. BKM
065/546-390. BKM menim to~kovima (tri `age, trofazni stolice. Telefon: 061/311-999,
vrsta, brzo i kvalitetno, Aleja svetog motor). Telefon: 051/304-157, 065/255-321. BKM - Prodajem kiosk 20 m2. Telefon:
Save br. 16. Telefon: 051/318-227. - Servisiram i ~istim klima-ure|aje. 033/201-032. BK 065/621-248. BKM
Telefon: 066/324-473. BK 066/986-377. BK - Prodajem polovan o~uvan salon -
BK - Prodajem veliki i mali ro{tilj za trosjed, dvosjed i fotelju. Telefon: - Prodajem mali zamrziva~ 50 l, 30
- Sudski tuma~ za njema~ki jezik, - Prodajem dva {poreta na drvo, pili}e, plinski ro{tilj sa bocom za plin
- Kucam maturske, seminarske, di- smederevci (lijevi i desni). Telefon: 066/267-630. BKM KM. Telefon: 065/822-255. BKM
plomske, magistarske, knjige..., usmeni i pisani prevodi. Telefon: i elektri~nu vagu do 15 kg. Telefon:
065/832-521. BK 065/606-373. BK 065/883-605 i 062/140-798, Isto~no - Prodajem karabin 30-06 sa opti- - Prodajem biber crijep. Mo`e
{tampam, narezujem na CD. Telefon: kom cajs, 1.200 KM, Banjaluka. Te- kompenzacija za razno. Telefon:
065/984-971. BK - Izvodimo ma{inske glazure, po- - Prodajem aparat za elektrovare- Sarajevo. BK
nje, 250 A. Telefon: 051/318-487, lefon: 065/528-966. BK 065/583-683. BKM
- Radimo krovne konstrukcije, vile, voljno i kvalitetno. Telefon: 065/337- - Prodajem polovnu kuhinju bijele
932. BK 065/485-805. BK boje, vise}i elementi, tri dijela, - Prodajem bagremovo kolje za - Prodajem ma{ine za proizvodnju
gara`e, nazide, trotoare, kamene ograde i vinovu lozu, vo}njak, para- ambala`e (flexo, konfekcionirke, ro-
ograde i staze. Telefon: 066/531-497. - Instrukcije iz matematike |acima - Prodajem 12 novih drvenih pro- 130x60x30, radni sto iz jednog dijela
zora 210x100 cm, vakuum stakla. sa dvoja vrata i pet ladica 130x60x80 dajz i pulceve za gra|evinare, Banja- lo stance, hanbe, karusel). Telefon:
BK srednje i osnovne {kole, profesor luka. Telefon: 065/206-060. BK 065/435-050. BKM
matematike. Telefon: 051/313-705. Telefon: 051/355-551. BK i dvije fotelje na to~ki}e. Telefon:
- Radimo gipsane stropove, prezide 065/999-984. BK - Prodajem alkatan cijevi, dva cola, - Prodajem komplet stru~ne litera-
i gips akustike. Telefon: 065/912- BK - Prodajem brusilicu za ravno bru-
{enje, ~e{ka proizvodnja, pogodna za - Prodajem lova~ki karabin 7,9 mm osam bari, za vodu, za dovod ili ture "In`enjersko-tehni~ki priru~nik"
269. BK - Vr{im usluge premotavanja elek- odvod, po povoljnoj cijeni, trofazni ({est knjiga, izdanje "Rad" Beograd),
tromotora za hidrofor, prekrupa~, bru{enje glava motora, du`ina (snajper). Telefon: 065/587-843. BK
- Popravak ve{-ma{ina, fri`idera i 1000x320 mm. Telefon: 065/524- motor 1,5 kW, 2.800 obrtaja. Telefon: 100 KM. Telefon: 065/819-819,
rashladnih vitrina. Telefon: 065/568- mije{alice, ve{-ma{ine... Telefon: - Prodajem pi{tolj CZ 7,65 mm sa 065/206-060. BK 052/233-550. BK
065/513-413. BK 526. BK dozvolom i municiju. Telefon:
830, 051/351-666. BK - Prodajem {tenad njema~kog ov- - Prodajem `eljezne cijevi 500
- VKV moler - brzo, kvalitetno i - Prodajem kamion mercedes kiper 065/587-843. BK
- Elektri~ar kvalitetno i povoljno 16/19. Telefon: 051/318-487, ~ara od odli~nih roditelja ili mije- mm, du`ina 5 m, debljina stijenke 1
postavlja nove i sanira stare instalaci- povoljno kompletan moleraj. Tele- - Prodajem spava}u sobu (drvo), njam za razno. Telefon: 066/829-204.
065/485-805. BK cm. Telefon: 066/797-440. BKM
je. Telefon: 065/209-286. BK fon: 051/482-249, 066/286-594. BK lesnina. Telefon: 065/786-511. BK BK
- Pravim `eljezne ograde, tende, - Prodajem hitno frezu za rezanje - Prodajem zamrziva~ obodin 410
- ^istimo kancelarije, stanove, ku- - Prodajem ugaonu garnituru, za- - Prodajem le`aj (kada se rasklopi
stala`e, gara`na vrata, za{titne re{et- kamena, 6.500 KM. Telefon: litara, veoma povoljno. Telefon:
}e i poslovne prostore. Telefon: mrziva~, bicikl, ve{-ma{inu, kau~, kao francuz). Telefon: 066/190-723.
ke, natkrivam balkone. Telefon: 065/339-891. BK 053/202-800, 065/270-736, 065/910-
065/339-891. BK fri`ider, {poret... Telefon: 354-543. BK
065/600-993. BK - Prodajem ugalj banovi}ki i |ur- 151. BKM
BK
- Profesor engleskog jezika - ~asovi |evi~ki kameni ugalj, bukov briket i - Prodajem {tenad njema~kog ov- - Bebi alarmi Philips Avent, novi,
i instrukcije, prevodi tekstova i doku- - Ma{insko cijepanje drva hidrauli- - Prodajem polovne i ispravne radi- ~ara od odli~nih roditelja ili mijenjam
~nim cjepa~em, rad motornom pi- ogrevno drvo za centralno grijanje 85 KM. Telefon: 065/292-753,
menata, sudski tuma~-prevodilac. (bukva i hrast) s prevozom do va{eg jatore, Lipovica. Telefon: 065/583- za razno. Telefon: 066/829-204. BK
lom, ma{insko o{trenje lanaca 683. BKM 066/832-302. BKM
Telefon: 065/938-401. BK dvori{ta, mo`e i `iralna uplata. Tele- - Prodajem betonsku grobnicu sa
motorne pile. Telefon: 065/346-604. - Prodajem stabilnu industrijsku
- Brusim i lakiram parket i brodski fon: 065/894-241, 065/969-530. BK - Kupujem njema~ke marke i aus- dva, tri i ~etiri mjesta, pravoslavno
BK
trijske {ilinge. Telefon: 061/323-906. brusilicu. Telefon: 051/318-487,
pod. Telefon: 065/178-743, 065/785- - Prodajem kasa pultove s komple- groblje u Boriku. Telefon: 066/494-
- Izvodim sve vrste masa`a i kine- 024. BK 065/485-805. BK
769. BK tnom instalacijom i pokretnom tra- BKM
ziterapijskih procedura kod hroni- - Prodajem dizalicu sa rukom za
- Popravke, presvla~enja i tapacira- ~nih i degenerativnih stanja. Telefon: kom, du`ina 3,10 m, {irina 1,20 m. - Prodajem nove PVC prozore - Povoljno prodajem uvoznu ros-
Kase mo`ete pogledati u prodajnom 140x80, 58x37 i PVC sa alumini- tfraj pr`ionicu kafe ili mijenjam za manji kamion. Telefon: 051/318-487,
nja namje{taja, prevoz i garancija. 066/268-938. BK
centru "Centrum" Zalu`ani. Telefon: jumskim {tokom 158x95. Telefon: putni~ko vozilo. Telefon: 051/588- 065/485-805. BK
Telefon: 065/036-540, 065/526-824, - Pronala`enje podzemnih voda i
Ne{o. BK 065/896-422. BK 065/342-713. BK 486. BK - Prodajem cirkular za rezanje
bu{enje bunara na podru~ju Banjalu- oblovine i manji gra|evinski. Tele-
- Vr{imo sve vrste molersko-far- ke, K. Dubice, Prijedora, Gradi{ke, - Mijenjam kiosk za drva. Telefon: - Prodajem nove drvene prozore - Prodajem gliser s prikolicom i
barskih radova, brzo i profesionalno. 065/757-021. BK 173x58, 168x58, 160x58, 140x58. motorom. Telefon: 065/927-086. BK fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
Prnjavora, Dervente, dvadesetogo-
Telefon: 065/525-551. BK di{nje iskustvo. Telefon: 065/952- - Plasti~ni mladenci za svadbene Telefon: 065/342-713. BK - Prodajem sve pasmine zdravih - Prodajem planetare i osovine vitla
- Pravim sve od `eljeza - ograde, 183. BKM torte, dvije veli~ine. Telefon: - Prodajem polovne drvene prozore pasa od {tenaca pa nadalje. Telefon: traktora timber~ek 225. Telefon:
tende, stala`e, gara`na vrata, za{titne - Dubinsko pranje i ~i{}enje od gri- 065/696-767. BK 190x135, 158x77, 140x77, 167x200 062/941-222, 065/935-194. BKM 051/318-487, 065/485-805. BK
re{etke, natkrivam balkone... Telefon: nja i pra{ine tapaciranog namje{taja, - Prodajem dvije stilske ko`ne gar- sa aluminijumskim roletnama. Tele- - Prodajem sve vrste pasa iz reno- - Prodajem kiosk 20 m2. Cijena po-
065/600-993. BK tepiha, itisona, podova, automobila, niture, bivolja ko`a, sivi tik, drvo-ru- fon 065/342-713. BK miranih uzgajiva~nica po pristupa- voljna. Telefon: 065/621-248. BKM
- Vodo i elektropopravke, od{topa- stambeno-poslovnih prostora...Tele- ~ni rad. Telefon: 065/896-422. BK - Prodajem nove drvene prozore ~nim cijenama. Telefon: - Prodajem diht 700 ma{inu lijeva-
vanje odvoda. Telefon: 065/882-511. fon: 065/343-745. BKM - Prodajem bagremovo kolje za 250x222 za izlog iz tri dijela, vrata, 062/941-222, 065/935-194. BKM nu, 2.900 KM. Telefon: 065/363-
BK - Instrukcije iz matematike i fizike ograde, vinovu lozu i pulceve za gra- dva prozora 136x186 s tri krila. Tele- - Prodajem skoro nova "Maxmari- 252. BKM
19.7.2010.
28 TV mre`a
Preporu~ujemo
BHT 1 RT RS FTV PINK
BHT1 22.15
18/11 Ep!csp!kv!usp 17/11!!!TTft!usj!df-! 18/11!!!EEp!csp!kv!usp-! 17/41 Tb!sb!kf!wp!
.!!QQsp!hsbn!{b! tf!sj!kb kv!ubs!okj!qsp!hsbn po!mbko!)s*
Na terapiji, serija ekf!dv!j!nmb!ef 18/11!!!KKv!ubs!okj!qsp!hsbn 1:/11!!!WWj!kft!uj 17/51!!!NNfke!jo!
1:/16 Nv!nj!kf!wj-!boj!n/tf!sj!kb 1:/11!!!WWj!kft!uj 1:/16!!!TTmbu!lb!ubk!ob-! Cb!okb!mv!lb!)s*
Mkv!cp!njs!kf!op~!qsp!wfp!v!ps!ej!ob!dj!kj/ 1:/41 Cf!Ib!Uf!cf!cf 1:/21 Csp!kf!wj-!tf!sj!kb tf!sj!kb!)s* 18/11!!!BBob!mj-!
Nb!kb!lb!toj-!b!po!qp!lv!|b!wb!eb!tf 1:/46 Lj!oft!lj!np!sf!qmp!wbd-! 21/11!!!AAj!wpu!j!wsj!kf!nf!Hsj!{mj!kb 21/11!!!UUp!kf!qsb!wb!Sb!wfo-! tf!sj!kb!)s*
lpo!dfo!usj!|f!•j!ub!kv!~j!tusv!•ov!mj!uf!sb!uv!. boj!nj!sb!ob!tf!sj!kb Bebn!tb-!tf!sj!kb tf!sj!kb 19/11!!!HHsf!|of!ev!|f-!
sv/!Nb!kb!qsbw!eb!lb|!okf!okf!qsj!•pn!p 21/21!!!MMkv!cb!wob!pmv!kb-!tf!sj!kb 21/61 If!sp!kj!j!gf!op!nf!oj-! 22/11!!!DDfo!usbm!oj!{b!uwps tf!sj!kb )s*
qtv!lp!kj!kf!{hb!afo!ob!vmj!dj/ Np!kb!nb!mb!lv!ij!okb
22/11!!!N ep!lvn/!qsp!hsbn!)s* 23/11!!!EEof!wojl!2 1:/11 Sv!aj!•bt!up!kv!usp-!
22/16!!!Q
Qmft!aj!wp!ub- tf!sj!kb!)s* 22/41!!!N
NUT!nb!hb!{jo- 23/26!!! GJMN Psb!|bs!)T* kv!ubs!okj!qsp!hsbn
23/11!!!C
CIU!wj!kft!uj nv!{j!•lb!fnj!tj!kb 25/11!!!HHsj!{mj!Bebnt-! 22/11!!!__j!oj-!tf!sj!kb!)s*
23/26 Tv!qfs!tubst-!nb!hb!{jo!)s* 23/11 Wj!kft!uj tf!sj!kb 23/11!!!JJo!gp!upq
23/56 Hmp!cbm-!nb!hb!{jo!p ...... Nb!mb!UW 26/11!!!WWj!kft!uj 23/21!!!HHsboe!|pv!)s*
{cj!wb!okj!nb!v!twj!kf!uv! 23/26 Gbo!ubt!uj!•ob! 26/31!!!TTmbu!lb!ubk!ob-! 24/41!!!TTb!sb!kf!wp!po!mbko
24/26 Sp!ef!tb!Mv!bo!hwf- •f!uwps!lb-!dsub!ob! tf!sj!kb 24/51!!!NNfke!jo!Cb!okbmv!lb
FTV 20.10 ep!lvn/!qsp!hsbn tf!sj!kb 27/16!!!WWj!{b!{b!cv!ev!~optu-! 24/61!!!TTqps!uj!tj!np
CIU!wj!kft!uj
25/26!!!C 23/51!!!H
Hpn!cp!df- tf!sj!kb 25/11!!!JJo!gp!upq
25/41!!!O
Ob!uf!sb!qj!kj-!tf!sj!kb!)s* qsp!hsbn!{b!ekf!dv 27/51!!!\\p!oj!j!okf!hp!wp!tub!ep-! 25/21 Bmp-!bmp-!tf!sj!kb
Korleone - [ef nad {efovima, .!!QQsp!hsbn!{b!ekf!dv! Obk!mkf!q|f!cbk!lf!
24/16!!!O dsub!oj!gjmn 26/11!!!BBob!mj-
mini-serija j!nmb!ef
26/11!!!NNv!nj!kf!wj- boj!n/!tf!sj!kb 24/31!!!L
twj!kf!ub
Lj!lj!|pv
28/11!!!GGf!ef!sb!dj!kb!eb!obt
28/36!!!EEp!mj!ob!tvo!db-!tf!sj!kb
tf!sj!kb
26/61!!!JJo!gp!upq
Qsj!•b!qp!•j!okf!lb!eb!Up!up!lbp!ekf!•bl 26/36!!!CCf!Ib!Uf!cf!cf 24/61!!!Q
Qsp!gbk!mfs- tf!sj!kb 2:/21 Dsub!oj!gjmn 27/11!!!HHsf!|of!ev!|f-!
twkf!ep!•j!tnsuj!pdb!j!nmb!}fh!csb!ub/!Pe 26/41!!!NNj!oj!tdip!pm 25/51!!!__btu!j!qp!|up!wb!okf- .!!GGj!obo!tjk!tlf! tf!sj!kb
uph!usf!ovu!lb!qpt!ub!kf!hmb!wb!qp!sp!ej!df!j 26/46!!!NNb!mj!lv!ib!sj-!boj!n/!tf!s/ tf!sj!kb op!wpt!uj 27/66!!!TTb!ws|f!op!tlmb!eob!j!
cp!sj!tf!qsp!ujw!tj!sp!nb|!uwb/!Qsj!esv!av!kf 26/56 Of!nb!qsp!cmf!nb 27/34!!!JJ{!wkf!|ubk!tb! 2:/41!!!EEof!wojl 3 psj!hj!obm!ob!CjI
tf!obk!np!~oj!kjn!lsj!nj!obm!dj!nb!Lps!mf!. 27/26 CI!jo!gp Cb!okb!mv!•lf!cfs!{f 28/11!!!TTmp!nmkf!op!tsdf-!
27/56 Qmft!aj!wp!ub-!tf!sj!kb 27/41!!!TTsqtlb!eb!obt tfs!jkb
pofb!j!qp!•j!okf!twpk!vtqpo!ob!mkft!uwj!. 28/41 Np!kb!nb!mb!lv!ij!okb 28/11!!!CCsp!kf!wj-!tf!sj!kb 29/11!!!JJo!gp!upq
db!nb!np!~j!nb!gj!kf/ 28/56 V!nf!}v!wsf!nf!of-!ci/! 28/56!!!Q
Qb!lpw!twj!kfu-! 29/31!!!TTflt!j!tf!mp-!
nb!hb!{jo tf!sj!kb tf!sj!kb!)s*
29/26 [b!lp!oj!{esbw!mkb;! Sp!}f!oj!ejw!mkj-!
2:/31!!!S 2:/11!!!TTb!ws|f!op!tlmb!eob!
NOVA 20.05 Np!{bl qsp!hsbn!{b!ekf!dv j!psj!hj!obm!ob!CjI
29/56 Cj!{ojt!wj!kft!uj 2:/36!!!GGj!obo!tjk!tlf! 2:/16!!!__j!oj- tf!sj!kb
29/61 Gsfo!ef!sj-!boj!n/!tf!sj!kb op!wpt!uj
Lud, zbunjen, 29/66 Npk!qswj!j{cps-! 2:/41!!!E
Eof!wojl
normalan, serija sf!qps!ub!ab
2:/11 Eof!wojl
Kp|!kf!ebo!tbt!ub!obl!qp!sp!ej!df!Gb!{mj!.
op!wj~-!bmj!pwbk!qvu!t!of!pcj!•ojn!jt!ip!. 23.50 23.45 23.05 21.00
epn/!T!pc!{j!spn!ob!up!eb!kf!Gb!svl
ptj!hv!sbp!qp!wf!~b!okf!lv!~oph!cv!eaf!.
ub-!okf!hpw!j!Eb!nj!spw!qsj!kf!emph!kf!eb
tf!qsfe!tkf!eb!wb!kv!~j!v!lv!~j!nj!kf!okb!ob
ukf!eopn!oj!wpv/

Sa satelita Unutarnje carstvo,


film
Su|enje Salemskim
vje{ticama,
Nebo i zemlja, film Agent Kodi Benks,
film
mini-serija Ckf!af!~j!pe!Wj!kfu!lpo!hb-!Mf!Mj
Qmb!wp!lp!tb!hmv!nj!db!Oj!lj!Hsfkt tb!nbk!lpn!ob!qv!|ub!twp!kf!tf!. Lp!ej!Cfo!lt!kf!wsmp!fgj!lb!toj
HBO 12.00 tf!qsj!qsf!nb!{b!twp!kv!obk!wf!~v Qsj!•b!obt!wp!ej!v!nb!mj!hsbe mp!j!pemb!{j!v!Tb!khpo/!Ob!lpo!|up DJB!ubk!oj!bhfou/!Ej!sf!lups
vmp!hv!ep!tbe/!Lb!e!tf!qsf!wj!|f Kf!sv!tb!mfn(t!Mpu-!bmj!hb!twj!{p!. tf!ptsb!np!uj!kfs!kf!pt!ub!mb!usv!. DJB!nv!eb!kf!{b!eb!ubl!eb
Nije zlato sve {to {cmj!aj!tb!twp!kjn!nmb!ejn!lp!mf!. wv!tlsb!~f!op!Tb!mfn(t!Mpu/ eob!tb!twp!kjn!op!wjn!hp!tqp!. qp!{p!wf!v!j{mb!{bl!Ob!ub!mj!Lp!.
sija, film hpn-!tiwb!~b!eb!kpk!tf!aj!wpu Lbp!j!twb!lj!esv!hj!hsbe!v!Ljo!. eb!spn-! ep!tf!mj! tf! tft!usj! j opst-!lb!lp!cj!tf!{cmj!ajp!t
qp!•j!okf!•v!eop!jt!qsf!qmj!ub!uj!tb hp!wjn!sp!nb!oj!nb-!ub!lp!j!pwbk qspt!uj!uv!jsb!kv!~j!tf!vqp!{ob!Tuj!wb okpn!j!ub!lp!ep!|bp!ep!okf!.
\ub!np!af!qp!up!qj!uj!qsb!wv!mkv!cbw@!Qp!. gj!ldj!kpn!gjm!nb/ jnb!tusb!|ov!qsj!•v!j{!qsp|mptuj/ oph!pdb!lp!kj!kf!|qj!kvo/
Cb!umf!sb/
usb!hb!{b!cmb!hpn!ob!eov!np!sb"!Cfo!kf
mp!wbd!ob!j{!hv!cmkf!op!cmb!hp!j!usb!aj!•f!. 31/16!!!WWsivo!tlj!hso•b!sj- 31/11!!!T Tqpsu 31/21!!!L
Lps!mf!pof!.!\fg!obe! 31/11!!!T
Twb!ub!sb!woj!db-
usef!tfu!|lsj!okb!{mb!ub/![ph!uph!qp!ev!iwb!. ep!lvn/!qsp!hsbn 31/21!!!Q Qp!bsp- nj!oj.tf!sj!kb |f!gp!wj!nb!)SQ*-! tf!sj!kb
ub!qb|~f!ob!qsp!tkb!•lj!|ubq!j!qp!up!qj!uj!of Nkft!up!{mp!•j!ob!
31/46!!!N 32/11!!!Q Qsf!tjoh- qp!mj!uj!•lj! njoj.tfsjkb 32/11!!! GJMN Bhfou!
tb!np!twpk!tub!sj!cspe-!wf~!j!csbl!tb!Uft/ .!Okv!kpsl- tf!sj!kb upl!|pv 32/61!!!WWsb!uj!~f!tf!sp!ef-! Lp!ej!Cfo!lt
32/36!!!NNp!eb!kf///- nb!hb!{jo ......!!!!!C
Cf{!lp!nfo!ub!sb tf!sj!kb 34/11!!!P
Pqb!tob!jhsb-!tf!sj!kb
33/11!!!CCIU!wj!kft!uj 33/46!!!JJo!gp!qsp!gjm 33/51!!!E
Eof!wojl!4 11/11!!! GJMN Dsob!{p!sb
N. Geographic 14.00 33/26!!!OOb!uf!sb!qj!kj-!tf!sj!kb 33/63!!!T Tqpsu .!!GGj!obo!tjk!tlf! 13/11!!!T
Tb!sb!kf!wp!po!mbko!)s*
33/61!!!EEj!nfo!{j!kb!wj!|f-! 33/68!!!GGj!obo!tjk!tlf!op!wpt!uj op!wpt!uj 13/21!!!N
Nfke!jo!
Titanik: Posljednja tajna, dok. qsp!hsbn!j{!lvm!uv!sf 34/11!!!O Of!lp!eb!nf!•v!wb- 34/16!!! GJMN Of!cp! Cb!okb!mv!lb!)s*
34/61 GJMN Vov!ubs!okf!
program dbs!tuwp
tf!sj!kb
34/56 Tv!}f!okb!Tb!mfn!tljn 11/61!!!H
j!{f!nmkb!)[*
Hb!mb!luj!lb-!tf!sj!kb!
13/31!!!T
Tqps!uj!tj!np )s*
13/41!!! GJMN Bhfou!
Cjp!kf!up!obk!wf!~j!cspe!jlb!eb-!b 12/16 Nkft!up!{mp!•j!ob! wkf!|uj!db!nb- njoj!tf!s/ 12/51!!!D
Dfo!usbm!oj!{b!uwps Lp!ej!Cfo!lt
okf!hp!wp!{b!eokf!qp!•j!wb!mj!|uf!njt!uf!. .!Okv!kpsl- tf!sj!kb!)s* 11/46!!!UUsj!cv!obm 13/36!!!Q
Qsf!hmfe!qsp!hsb!nb! 14/41!!! GJMN Dsob!
12/61 Wsivo!tlj!hso•b!sj-! 12/16!!!Q Qsp!gbk!mfs-!tf!sj!kb {b!vup!sbl {p!sb
sjkb/!Lp!kb!kf!wf!{b!j{nf!}v!pu!lsj!~b ep!lvn/!qsp!hsbn!)s* 12/66!!!Q Qp!bsp- tf!sj!kb 16/41!!!Q
Qjol!eav!cplt
pmv!qj!of!j!obk!dso!kji!eb!ob!imb!eoph!sb!. 13/26!!!VV!nf!}v!wsf!nf!ov- ci/ 13/56!!!T Tsqtlb!eb!obt
ub@ nb!hb!{jo!)s* 14/26!!!E Eof!wojl
13/51 Qsf!hmfe!qsp!hsb!nb! 14/56!!!Q Qsf!tjoh- qp!mj!uj!•lj!
{b!vup!sbl upl!|pv

MRE@A PLUS af!of-!tf!sj!kb-!332/11 Opt!ubm!hj!kb!lpe!Kv!hf-!nv!{j!•lj


qsp!hsbn-! 33/41 Qsf!hmfe! eb!ob-! 34/11! GJMN -
Nbs!lf!ujoh-! 33/11 33! •b!tb-! 33/41! Nb!mj! phmb!tj-
33/46 Mp!|f!ekf!wpk!lf-!tf!sj!kb-!334/41 Tf!ltj!tlsj!wf!.
14/31 Flp!lb!sb!wbo-!115/11 Wft!uj-!115/21 Sb{!hmf!.
eoj!db;! Gsbo!dvt!lb-! 15/51 Mpw! j! sj!cp!mpw-! 16/58
Bmb!ejo-! tf!sj!kb-! 21/36 Wjo!lt-! dsub!oj! gjmn-! 21/61
Wjo!lt-!dsub!oj!gjmn-!222/26 Oj!okb!lps!okb!•f!GG-!dsub!.
1:/11! Cbk!l f!s j! t! Nbs!t b-! dsub!o j! gjmn-! 1 :/36 11/56 Bt!uspd!ibu-!114/11 Tb!uf!mju!tlj!qsp!hsbn ob!lb!nfsb-!334/46 Uf!iop!mp!hj!kb!eb!obt Wfs!tlj!lb!mfo!ebs oj!gjmn-!223/11 Qmf!|j-!qmf!|j-!tf!sj!kb-!224/11 Obk!cp!mkf
Ujnnz-!dsub!oj!gjmn-!11:/46 Gjgz-!dsub!oj!gjmn-!221/11 hp!ej!of-!tf!sj!kb-!227/21 Tqpsu!dfo!ubs-!227/22!Np!kf
Bmb!ejo-! tf!sj!kb-! 21/36 Wjo!lt-! dsub!oj! gjmn-! 21/61
Wjo!lt-! dsub!oj! gjmn-! 22/26 Oj!okb! lps!okb!•f-! dsub!oj BEL RTS VIKOM esb!hf! lp!n|j!kf-! tf!sj!kb-! 28/11 [b!vwj!kfl! tv!tkf!ej-
tf!sj!kb-!228/51!Wj!kft!uj-!228/61 #[wj!kf{!eb!np!af|!cj!uj
gjmn-! 23/11 Qmf!|j-! qmf!|j-! tf!sj!kb-! 24/11 Obk!cp!mkf 18/11 Ob!kb!wb! qsp!hsb!nb-! 18/41 Uf!mf!|pq-! 19/11 uj#!ob!{b!ebu!lv-!229/26 Sf!dfqu!{b!ep!cbs!aj!wpu-!sf!.
hp!ej!of-!tf!sj!kb-!227/21!Tqpsu!dfo!ubs-!227/22 Np!kf 18/11 Wj!ef!p.t!usb!oj!df! )wj!kft!uj-! {b!oj!nmkj!wpt!uj! , 17/16 Kv!ubs!okj qsp!hsbn-!119/11 Kv!ubs!okj!eof!wojl- Qsf!h mfe! tf!e nj!d f-! jo!g ps!n b!u j!w ob! fnj!t j!kb! )s*- wj!kbm!oj! qsp!hsbn-! 2:/11 Wj!kft!uj! v! 8-! 2:/51 Ip!sj!.
esb!hf! lp!n|j!kf-! tf!sj!kb-! 31/11 Obk!cp!mkf! hp!ej!of- nv!{j!•lj!tqp!up!wj*-!!118/41 33!•b!tb!)s*-!119/11 Kv!. 19/26 Kv!ubs!okj! qsp!hsbn-! 1:/11 Tb!mb|! v! Nb!mpn 1:/11 Qj!tnp! hmb!wb-! qv!up!qjt-! 21/41 Uf!mf!|pq- {po!uj-!331/11 Obk!cp!mkf!hp!ej!of-!tf!sj!kb-!333/11 Np!kf
tf!sj!kb-!333/11 Np!kf!esb!hf!lp!n|j!kf-!tf!sj!kb-!334/41 ubs!okj! qsp!hsbn-! 1:/11 Nbs!lf!ujoh-! 1:/66 Nb!mj Sj!uv-!tf!sj!kb-!221/11 Wft!uj-!221/16 Mpw!j!sj!cp!mpw-!sf!. 22/11 [b!csb!okf!ob! mkv!cbw-! tf!sj!kb! )s*-! 23/11 Sb!. esb!hf! lp!n|j!kf-! tf!sj!kb-! 34/41 Oj!kf!nj! twkf!epl-
Oj!kf!n j! twkf!e pl-! tf!s j!kb-! 1 1/41 Tqpsu! dfo!u bs- phmb!tj-!221/21 Uf!iop!mp!hj!kb!eb!obt-!221/51 GJMN - qsp!ub!ab-!221/46 Flp!lb!sb!wbo-!fnj!tj!kb!j{!flp!mp!hj!. ejp ob UW-!225/11 Isb!ob!j!wj!op-!225/41 Uf!mf!|pq- tf!sj!kb-! 11/41! Tqpsu! dfo!ubs-! 11/46 [b!vwj!kfl! tv!.
11/46 [b!vwj!kfl!tv!tkf!ej-!tf!sj!kb 22/16 Cjp!kf!eopn!kf!ebo!|bn!qj!po-!ep!lvn/!gjmn- kf-!222/11 Wft!uj-!222/16 Qp!wsb!ubl!ob!op!wp-!tf!sj!kb- 26/11 [b!csb!okf!ob! mkv!cbw-! tf!sj!kb-! 27/56 Fnj!tj!kb tkf!ej-!tf!sj!kb-!113/11 Wj!kft!uj-!113/66!Tvs!wj!wps-!sj!bmj!uj
23/11 Wj!kft!uj-! 23/21 Nb!mj! phmb!tj-! 23/26 Gbs!nb- 23/11 Eof!wojl-! 23/26 Nft!up! {mp!•j!ob;! Okv!kpsl- p! wj!ub!gp!ov-! 28/11 Gpml! 21-! nv!{j!•lb! fnj!tj!kb- |pv-! 15/26 Tmv!•b!kf!wj! Y-! lsjn/! nb!hb!{jo-! 16/11
24/11 Np!cj!mf-! fnj!tj!kb! p! bvup!np!cj!mj!nb-! 24/21 tf!sj!kb!)s*-!224/11 GJMN Bs!uvs!j!nj!oj!np!kj-!225/51
BN Qmbz! Opx-! fnj!tkb! p! jhsj!db!nb-! 24/26 Uf!mf!|pq- Wft!uj-! 25/56 Wj!tp!lj! ob!qpo-! lwj{-! 26/46! Wft!uj-
29/41 Ep!lb{!tuwb!sb!okb-!obv!•oj!qsp!hsbn-!22:/41
Eof!w ojl SUT 3-! 3 1/41 Wsf!n f! ! j! ep!l v!n fo!u j-
Np!kb!{f!nmkb-!117/11 Nv!{j!•lj!qsp!hsbn
24/31 GJMN Cj!kft!v!{p!sv-!226/11 Wj!kft!uj-!226/31 26/51 GJMN Wj!efp.kf!mb!uf!mfo!cps-!228/11 Eof!.
17/41 Kv!ubs!okj!qsp!hsbn-!119/41!Tmv!•bk!oj!qbs!uof!sj- Dslwf!oj! lb!mfo!ebs-! 26/51 Qmbz! Opx-! fnj!tj!kb! p wojl-! 28/31 Fwsp!ofu-! ep!lvn/! qsp!hsbn-! 28/41
epl/!qsp!hsbn-!332/11 Nbs!lf!ujoh-!......!Sf!qps!ub!.
ab!Tqb!tjm!eb-!333/11 Wj!j!tqpsu-!111/11 Bt!usp!mp!hj!kb- TV SARAJEVO
21/11 Op!wpt!uj-! 21/16 VNT-! fnj!tj!kb! {b! nmb!ef- jhsj!db!nb-! 26/61 Np!cj!mf-! fnj!tj!kb! p! bvup!np!cj!mj!. Cfp!hsbe!tlb!isp!oj!lb-!229/36 Sb{!hmf!eoj!db;!Gsbo!. 12/11 Fspu!tlj!qsp!hsbn0nv!{j!•lj!qsp!hsbn
22/11 _f!uj!sj! af!of-! tf!sj!kb-! 23/11 Op!wpt!uj-! 23/16 nb-!227/11 Sj!kf•!wkf!sf-!228/11 Tvo!dp!csbo-!lp!mb!. dvt!lb-!22:/11 Tmb!hb!mj!db-!lwj{-!22:/41 Eof!wojl!3- 17/66!Tb!sb!kfw!tlp!kv!usp-!221/11 Qsp!hsbn!{b!ekf!.
Ep!csf! wj!csb!dj!kf-! 24/11 Cv!mf!wbs-! 25/11 Op!wpt!uj- aoj! qsp!hsbn-! 28/66 Nbs!lf!ujoh-! 29/11 Cfm! ebo- 31/16!Tuj!av!ep!mb!sj-!tf!sj!kb-!332/16 Qf!tnb!j!cjo!hp- dv-! 22/11 Wj!kft!uj-! 22/16 Gsfk!afs-! tf!sj!kb-! 22/41
25/16! GJMN -! 27/11 Op!wpt!uj-! 27/31! GJMN - jo!gps!nb!uj!wob!fnj!tj!kb-!229/41 Nv!{j!•lj!{je!cz!Ebo!. 34/11 Wft!uj-!334/16 Nft!up!{mp!•j!ob;!Okv!kpsl-!tf!sj!. TV HAJAT Nv!{j!•lj!qsp!hsbn-!222/66 Eb!tf!of!{b!cp!sb!wj-!ep!.
29/11 Eb!o bt! v! Tsqtlpk-! 2 9/36 Np!o j!u p!s joh- lb-!22:/16!Lp!bmf-!dsub!oj!gjmn-!22:/41 Nv!{j!•lj!qsf!. kb-!111/11 Eof!wojl-!111/26 Fwsp!ofu-!111/34 Wsf!nf!. 1:/11! Cbk!l f!s j! t! Nbs!t b-! dsub!o j! gjmn-! 1 :/36 lvn/!qsp!hsbn-!224/11 Wj!kft!uj-!224/16 Tb!sb!kf!wp!bsu
2:/11 CO!tqpsu-!22:/41 CO!np!oj!ups-!331/26!_f!uj!sj ebi-!331/11 Ob!vlb!j!Cj!cmj!kb;!Jtvt!jt!dkf!mj!ufmk-!331/61 qmp!wbd-!tf!sj!kb-!112/16 GJMN Qmb!oj!ob!Cspv!lcfl- Ujnnz-!dsub!oj!gjmn-!11:/46 Gjgz-!dsub!oj!gjmn-!221/11 )s*-!224/46 Nf!usp!opn-!fnj!tj!kb!p!lmb!tj!•opk!nv!{j!.
19.7.2010.
TV mre`a 29

ATV OBN NOVA HRT 1 HRT 2 RTL


18/11 Qmf!|j-!qmf!|j-! 17/46!!!KKv!ubs!okj!qsp!hsbn- 17/21!!!O
Ob!|j!obk!cp!mkj! 17/56!!!UUW!lb!mfo!ebs 18/16!!!EEkf!•bl!j!wkf!wf!sj!db- 18/51!!!N
Njggz-
tf!sj!kb!)s* lp!mb!aoj!qsp!hsbn eb!oj-!tf!sj!kb 18/11!!!EEp!csp!kv!usp-!Iswbu!tlb dsub!ob!tf!sj!kb boj!nj!sb!ob!tf!sj!kb
19/11!!!KKv!ubs!okj!qsp!hsbn 1:/11!!!GGve!hf- 18/21!!!ZZv.Hj.PI!HY-! 18/16!!!WWj!kft!uj 18/36!!!2212!ebm!nb!ujo!bd-! 18/66!!!ZZppIpp!j!qsj!kb!uf!mkj-!
19/66!!!WWj!kft!uj tf!sj!kb dsub!ob!tf!sj!kb 18/21!!!EEp!csp!kv!usp-!Iswbu!tlb dsub!ob!tf!sj!kb boj!nj!sb!ob!tf!sj!kb
1:/11!!!C
Cbk!lf!sj!t!Nbs!tb- Ob!|b!nb!mb!lmj!oj!lb-!
1:/56!!!O Eaf!lj!_fo-!
18/46!!!E 18/46!!!WWj!kft!uj 18/61!!!UUW!wsuj~ 19/21!!!SSUM!sj!ubn!{p!ob!.!Qpq
dsub!oj!gjmn tf!sj!kb dsub!ob!tf!sj!kb 18/51!!!EEp!csp!kv!usp-!Iswbu!tlb 19/11!!!C
Csmph ij!up!wj-!hmb!{cf!ob!
1:/41!!!UUjnnz-!dsub!oj!gjmn 21/51!!!MMv!ef!tf!ebn!ef!tf!uf-! 19/11 Csbu{- 19/46!!!WWj!kft!uj 19/26!!!H
Hbs!gj!fme!j!qsj!kb!uf!mkj!2- fnj!tj!kb
1:/46!!!GGj!gj- tf!sj!kb dsub!ob!tf!sj!kb 19/51!!!EEp!csp!kv!usp-!Iswbu!tlb dsub!ob!tf!sj!kb 21/31!!!C
Cj!cjo!twj!kfu-
dsub!oj!gjmn Qp!up!voj!tusbo!dj-!
22/31!!!Q 19/36!!!Q
Qf!qb!qsb|!•j~- 1:/16!!![[B!CB!.!:1!tf!lvo!ej- 19/51!!!JJhsbk!np!tf tf!sj!kb
Bmb!ejo-!tf!sj!kb
21/11!!!B lv!mj!obs!tlj!|pv dsub!ob!tf!sj!kb fnj!tj!kb!qpe! 1:/66!!!I
Ibk!ej- tf!sj!kb L/U/3- tf!sj!kb
22/36!!!L
21/36!!!WWjo!lt-! 22/66!!!P
PCO!jo!gp 19/56!!!E
Ep!ob!Cbs!cb!sb- qp!lsp!wj!ufmk!tuwpn 1:/41!!!L
Lpe!Bof 22/66!!!F
Fl!tlmv!{jw-
tf!sj!kb 23/41!!!N
Nbs!lp!Qp!mp-! tf!sj!kb 1:/21!!!__b!sp!mj!kb-!tf!sj!kb 1:/56!!!S
Sv!aob!Cf!uj!3-!tf!sj!kb nb!hb!{jo
21/61!!!WWjo!lt- tf!sj!kb tf!sj!kb 21/51!!!V
V!jnf!mkv!cb!wj- 21/11!!!WWj!kft!uj 21/41!!! GJMN Wpa!okb!j{! 23/51!!!Q
Qv!opn!qb!spn-!
Oj!okb!lps!okb!•f-!
22/26!!!O 24/41 GJMN Nmb!ej! tf!sj!kb 21/21!!!WWj!kft!uj!j{!lvm!uv!sf top!wb lv!mj!obs!tlj!j{b!{pw
dsub!oj!gjmn cvo!up!woj!dj 23/46!!!JJO!nb!hb!{jo 21/26!!!GGb!sb!poj!lp!kj!tv! 23/11!!!S
Sj!ubn!ukf!eob- 24/21!!!WWf!•f!sb!{b!6- mj!gftuzmf!
22/66!!!WWj!kft!uj 25/66!!!T
Tlsj!wf!ob!lb!nf!sb-! 24/26!!!C
Cbzxbu!di-! j{!hsb!ej!mj!Fhj!qbu-! hmb!{cf!oj!nb!hb!{jo fnj!tj!kb
23/11!!!Q
Qmf!|j-!qmf!|j-! {bc/!fnj!tj!kb tf!sj!kb ep!lv!nfo!ubs!oj!tf!sj!kb 23/51!!!D
Dswf!oj!qb!uv!mkbl!4- 24/46!!!O
Obk!mkf!q|j!vspl-
tf!sj!kb 26/61!!!O
Ob!|b!nb!mb!lmj!oj!lb-! 25/21!!!E
Ep!ob!Cbs!cb!sb-! 22/21!!!PPqsb!|pv tf!sj!kb tf!sj!kb
24/11!!!O
Obk!cp!mkf!hp!ej!of- tf!sj!kb tf!sj!kb 23/11 Eof!wojl Tjn!qtp!oj!28-
24/21!!!T 26/21!!!MMpt!Wjd!up!sj!opt-!
tf!sj!kb!)s* 27/66!!!P
PCO!jo!gp 27/21!!!V
V!jnf!mkv!cb!wj- 23/26!!!UUW!lb!mfo!ebs tf!sj!kb tf!sj!kb
25/11!!!B
BUW!nv!tjd 28/11!!!T
Tv!nokb-! tf!sj!kb 23/38!!!AAj!wkf!uj!{esb!wj!kf-! Ob!wp!ef!op!nf!qv!uv!
24/41!!!O 26/66!!!O
Oft!ub!mb-
25/41!!!WWj!{j!ub tf!sj!kb 28/11 Wj!kft!uj fnj!tj!kb!qpe! 4;!Cpm!oj!db!{b! tf!sj!kb
26/41!!!I
Ibze!v!qbsl Blb!qvm!lp-
28/56!!!B 28/31!!!V
V!jnf!mkv!cb!wj-! qp!lsp!wj!ufmk!tuwpn lps!okb!•f-!ep!lvn/! 27/56!!!Q
Qpe!jt!ujn!lsp!wpn-!
26/66!!!WWj!kft!uj tf!sj!kb tf!sj!kb 23/46!!!NNpk!hsj!kfi-! tf!sj!kb tf!sj!kb
27/21!!!T
Tqpsu!dfo!ubs 29/66!!!P
PCO!jo!gp 28/41!!!V
V!jnf!mkv!cb!wj-! tf!sj!kb 25/26!!!L
Lp!hb!csj!hb 28/21!!!L
Lsbmk!Lwjo!tb-!
27/22!!!N
Np!kf!esb!hf!lp!n|j!kf- 2:/31!!!F
Fl!tlmv!{jw- tf!sj!kb 24/31!!!NNfl!Mf!pep!wf!l~f!sj!9-! 25/56! Ops!nb!mbo!aj!wpu-! tf!sj!kb
tf!sj!kb tqps!utlb!fnj!tj!kb 29/36!!!JJO!nb!hb!{jo tf!sj!kb fnj!tj!kb!p!pcj!uf!mkj 28/46!!!S
Sfk!npoe-!
29/11!!!L
Lv!mj!obs!tlj!mf!up!qj!tj;! 2:/26!!!E
Eof!wojl 25/21!!!WWj!kft!uj!t!qsj!kf!wp!epn! 26/61!!!QQv!up!wb!okf!aj!wp!ub;! tf!sj!kb
Gspk!epw!ub!okjs-! {b!hmv!if Fvsp!qb!j!Cmjt!lj!jt!upl-! 29/11!!!WWf!•f!sb!{b!6- mj!gftuzmf!
lv!mj!obs!tlj!|pv 25/31!!!UUW!lb!mfo!ebs ep!lvn/! fnj!tj!kb
29/11!!!MMv!eb!lv!~b-! 25/46!!!BB!tbe!v!Fvsp!qv" tf!sj!kb 29/41 Wj!kft!uj
tf!sj!kb 26/36!!! GJMN Pq!uv!afo! 27/61!!![[wkf{!eb!of!tub!{f;! 29/66!!!FFl!tlmv!{jw-
29/41!!!Q
Qp!usb!hb cf{!ep!lb!{b Fo!ufs!qsj!tf!4-! nb!hb!{jo
2:/11!!!WWj!kft!uj!eb!ob 28/21!!!WWj!kft!uj tf!sj!kb 2:/21!!!OOf!ebk!tf-!Oj!ob-!
2:/14!!!B
BUW!wj!kft!uj 28/31!!!TTwmb!•j!poj!db 28/46!!!T
Tv!usb!kf!op!wj!ebo!2- esb!nb
2:/46!!!T
Tqpsu! 2:/41!!!EEof!wojl tf!sj!kb
29/36!!! GJMN Wb!sb!mj!df

12.00 23.45 21.35 15.25 18.25 21.35

Ple{i, ple{i, serija Mu}ke, serija Ja, {pijun, film Optu`en bez dokaza, Varalice, film Plja~ka, film
film
[b!ejw!mkv!kv!~j!twj!kfu!qmf!tb-!v!qb!. Efm-!lbp!op!wj!nf!ob!eafs!Sp!. Tqf!dj!kbm!oj!bhfou!Tlpu!j!twkfu!tlj Ewp!kj!db!of!{b!qp!tmf!oji!hmv!nb!. Ojl!Wfmt!qsp!gf!tj!pobm!oj!kf!lsj!nj!.
sv!tb!wf!mj!lpn!mkv!cb!wopn!qsj!. eoj!kf!wph!cfo!eb-!ps!hb!oj!{v!kf cp!ltb!•lj!qswbl!v!tsf!eokf!uf!. Qp!ep!ecps!{b!jtqj!uj!wb!okf!qsp!. db!twp!kf!hmv!nb!•lf!wkf!|uj!of ob!mbd!lp!kj!kf!pemv!•jp!sjt!lbo!uoj
•pn/!Hmb!wob!kv!ob!lj!okb!Tp!gj!kb twjs!l v!v!qp!{ ob!u pn!lmv!c v |lpk!lb!uf!hp!sj!kj!Sp!cjo!tpo!vesv!. uv!bnf!sj!•lf!ekf!mb!uopt!uj!bnf!sj!. vwkfacb!wb!kv!ob!kb!wojn!nkft!uj!. qp!tbp!pt!ub!wj!uj!{b!tp!cpn/!Qmb!.
qsp!mb!{j!lsp{!#if!spk!tlj#!qvu!lp!kj #Tib!nspdl#!ob!Twfuph!Qb!usj!. av!kv! tf! sb!ej! pqb!toph •lp!hb!Tf!ob!ub-!qsf!ewp!}fo nb-!•j!nf!vtqvu!ep!mb!{f!j!ep oj!sb!njs!op!aj!wkf!uj!tb!twp!kpn
kf!pcj!mkf!afo!lpo!tubo!uojn!cju!. lb/!V!mp!lb!mv!j{cj!kb!uv!•b!ob!. {b!ebu!lb/!Ewp!kbd-!ob!jnf-!np!sb tf!ob!up!spn!Nf!lbs!uoj!kfn-!qp!. isb!of/! Kf!eopn! qsj!mj!lpn ekf!wpk!lpn!j!wp!ej!uj!wmbt!uj!uj!lmvc-
lb!nb-!bmj!kf!uv!okf!ob!of!j{!. lpo! lp!kf! oft!u b!kv! twj wsb!uj!uj!vlsb!ef!oj!#Txju!dicmb!ef#- lsf!ovp!kf!oj{!jt!usb!hb!eb!sb!{pu!. vnkft!up!isb!of!ep!cj!kb!kv!lbs!uf bmj!pe!wf!mj!lph!qsj!kb!uf!mkb!ep!cj!kf
jo!tusv!nfo!uj/! obk!tp!gjt!uj!dj!sb!oj!kj!qsp!up!ujq!bnf!sj!. lsj!kf!ob!wp!eof!lp!nv!ojt!uj!•lf {b!qp!{p!sj!|ov!qsfe!tub!wv/! qp!ov!ev!lp!kv!of!np!af!pecj!uj/!
nkfs!ob!tusbtu!{b!qmf!tpn/
•lph!cps!cf!oph!{sb!lp!qmp!wb/ tjn!qb!uj!{f!sf!nf!}v!gjm!nb!|j!nb/!
31/11!!!O
Obk!cp!mkf!hp!ej!of-! 31/11!!!WWpy!qp!qv!mj 31/16!!!MMve-!{cv!okfo-! 31/15!!![[B!CB!.!:1!tf!lvo!ej- 31/26!!!NNv!~lf!2-!tf!sj!kb 31/11!!!E
Ejt!lp!wf!sj!
tf!sj!kb! 31/21!!![[b!lpo!csb!~f-!tf!sj!kb ops!nb!mbo-!tf!sj!kb fnj!tj!kb!qpe! 31/61!!!WWj!kft!uj!ob!Esv!hpn qvt!up!mp!wj!of;!Obk!wf!~b!
Qp!usb!hb!tqf!dj!bm!
32/11!!!Q 32/21!!!L
Lf!•f!sj-!tqps!utlj! 32/46!!! GJMN Kb-!|qj!kvo qp!lsp!wj!ufmk!tuwpn 32/11!!!335!)8*-!tf!sj!kb qmkb!•lb!cbo!lf!
.!Sp!}f!ob!qpe! qsp!hsbn 34/31!!!WWj!kft!uj 31/21!!!MMkf!uob!tmb!hb!mj!db 32/61!!! GJMN Nj!sjt!mp!wf v!qp!wj!kft!uj-!
tsf!~opn!{wf{!epn 33/21!!!C
Cj!tf!sj- upl!|pv 34/46!!!H
Hp!upw!•f!wj-! 31/16!!!UUW!Cjo!hp!|pv 34/41!!!UUsb!•b!sj!db- tf!sj!kb ep!lvn/!qvt!up!mp!wj!ob
33/11!!!N
Np!kf!esb!hf!lp!n|j!kf-! 33/56!!!L
Lsj!nj!obm!v!Sv!tj!kj-! sj!bmj!uj!|pv 32/61!!!Q
Qp!usp!|b!•lj!lpe 11/31!!!QQsmkb!wj!tf!ltj! 32/46 GJMN Qmkb!•lb
tf!sj!kb jt!usb!aj!wb!•lj!qsp!hsbn 11/41!!!T
Tflt!j!hsbe-!tf!sj!kb 33/31!!!AAj!wkf!uj!{esb!wj!kf-! op!wbd- tf!sj!kb 34/56!!!WWj!kft!uj
34/48!!!O
Oj!kf!nj!twkf!epl- 34/56!!!NNv!~lf-!tf!sj!kb 12/11!!!C
Csb!•of!wp!ef-! fnj!tj!kb!qpe! 12/16!!!\\bq!ub!•j!db!ev!ip!wj!nb! 11/21!!!E
Ejt!lp!wf!sj!
tf!sj!kb 11/26!!! GJMN Nmb!ej! tf!sj!kb qp!lsp!wj!ufmk!tuwpn 4- tf!sj!kb qvt!up!mp!wj!of;!Obk!wf!~b!
11/41!!!T
Tqpsu!dfo!ubs cvo!up!woj!dj F{p!UW-!ub!spu!|pv
12/41!!!F 33/36!!!E
Eof!wojl!4 12/61 Qsf!hmfe!qsp!hsb!nb! qmkb!•lb!cbo!lf!v!
11/46!!![[b!vwj!kfl!tv!tkf!ej-! 13/51!!!Q
Qmbzcpz!Hjs!mt-! 13/41!!!Q
Qptu!nps!ufn-! 33/61!!!T
Tqpsu {b!vup!sbl qp!wj!kft!uj-!ep!lvn/!
tf!sj!kb {b!cb!woj!qsp!hsbn tf!sj!kb 33/66!!!Q
Qp!tmp!wof!wj!kft!uj qvt!up!mp!wj!ob!)s*
12/21 Qsf!hmfe!qsp!hsb!nb 14/21!!!T
Tfyjftu- {b!c/ qs/ 14/31!!! GJMN Qsb!wj!mb! 34/11!!!L
Lsp!oj!lf!Qvm!tlph! 12/36!!!B
Bt!usp!|pv-!
15/11!!!L
Lf!•f!sj- tqps!utlj! vt!qkf!ib gjm!ntlph!gft!uj!wb!mb fnj!tj!kb
qsp!hsbn!)s* 16/26!!!T
Tflt!j!hsbe-!tf!sj!kb 34/21!!!Q
Qsj!•b!eb!ob
15/56!!!N
Nv!~lf- tf!sj!kb 16/46!!!C
Csb!•of!wp!ef-!tf!sj!kb 34/41!!!E
Es/!Ip!vtf!2- tf!sj!kb
16/46 Lf!•f!sj-! 17/11!!!Q
Qsf!hmfe!qsp!hsb!nb! 11/31!!! GJMN Qp!av!eb
tqps!utlj!qsp!hsbn {b!vup!sbl 13/16!!![[wkf{!eb!of!tub!{f;!
Fo!ufs!qsj!tf!4-!tf!sj!kb

dj-! 25/11 Ep!lv!nfo!ubs!oj! qsp!hsbn-! 26/11 Mj!. )s*-! 24/11 Bvup! |pq! nb!hb!{jo-! 24/41 Qj!tnp tj!kb-!tf!sj!kb-!223/56 Ij!up!wj!Njt!ufs!Eajs!mb-!223/66
cfs!uj! UW-! 26/46! Cjp!hsb!gj!kf-! ep!lvn/! tf!sj!kbm- hmb!wb-! qv!up!qjt! )s*-! 25/41 Cp!ob!wfo!uv!sb-! ep!. Lb!gf!Jt!ubo!cvm-!epl/!qsp!hsbn-!224/66 J{!eb!ob 87,7 95,5
27/36 Gsb!tj!fs-! tf!sj!kb-! 28/11 Wj!kft!uj! UW! TB- lvn/! qsp!hsbn-! 26/11 Uv!{mb;! Hsbe! ob! {sov v! ebo-! 25/11 Wj!kft!uj-! 25/21 Cft!utfm!mfs! UW- 88,4 99,3
28/21! Ubk!of! sb!ub-! ep!lv!nfo!ubs!oj! qsp!hsbn- tp!mj-! mkf!up!qjt-! 27/61 Lsb!kj!|lp! tj!kf!mp-! sf!qps!ub!. 25/31 Upq! Ufo! Tubst-! nv!{ j!• lj! qsp!h sbn- 89,7 106,4
28/66 Ep!lup!sp!mp!hj!kb-!229/31 Ub!sji-!229/36 Sbk!. ab-! 28/26 Hps!eptu-! tf!sj!kb-! 29/11 Npk! qvu- 26/26 Cbk!lf! j{! dj!kf!mph! twj!kf!ub-! ekf!•k!j! qsp!.
wp!t b-! sf!w j!kbm!o j! qsp!h sbn-! 2 9/41 Eof!w ojl- ep!l v!n fo!u bs!o j! qsp!h sbn-! 2 :/11 Eof!w ojl- hsbn-!226/41 Vmj!db!{pp.wsub-!ekf!•kj!qsp!hsbn-
2:/11 Wj!ub!nj!ojlt-!dsub!oj!gjmn-!22:/13 Hsj!np!wf 2:/41 Nv!{j!•lj!qsp!hsbn-!331/16 Lvmu-!lvmu-!lvm!. 27/11 Eb!obt!qp!qp!eof-!jog/!qsp!hsbn-!227/41
cbk!lf-! 2:/36 Cbk!lf! j{! dj!kf!mph! twj!kf!ub-! 2:/51 uv!sb-! epl/! qsp!hsbn-! 31/46 Bo!esfb! Cp!~f!mj- V!ep!cspn!esv|!uwv-!{b!cb!woj!qsp!hsbn-!228/26
[pp! Mb!of-! dsub!oj! gjmn-! 31/11 Qps!usfu-! 32/11 ep!lv!nfo!ubs!oj! gjmn-! 32/41 Eof!wojl! 3-! 33/11 Tqpsu! 8-! 29/11! Usj!cv!obm-! jo!gps!nb!uj!woj! qsp!. 07.00 Najava programa 09.00 Jutarnji uz 15.30 Music info
Wj!kft!uj-! 32/41 Tqpsu! nb!hb!{jo-! 33/21 Ibdl- Tqps!utlb!isp!oj!lb!VTL-!333/26 Hps!eptu-!tf!sj!. hsbn-!229/41 Tlsj!wf!ob!lb!nf!sb-!{b!cb!woj!qsp!. 07.40 Stanje na putevima Nes Castru 16.00 Deutche
tf!s j!kb-! 3 4/11 Twj! wp!mf! Sfk!n po!e b-! tf!s j!kb- kb-!334/21 GJMN -!..... Qsf!hmfe qsp!hsb!nb {b hsbn-! 2 :/11 Eof!w ojl 3-! 2 :/51! Cbk!l f! j{ 07.45 Servisne informacije 12.00 Deutche Welle
34/41 WPB-! 1 1/11 GJMN Ubk!l vo-! 1 3/11 08.00 Pregled dnevne {tampe
vup!sbl dj!kf!mph!twj!kf!ub-!ekf!•kj!qsp!hsbn-!22:/66 J{!eb!.
09.00 Nagradna igra Welle 16.30 Album
Eof!wojl!UWTB-!)s*-!113/41 Qsf!hmfe qsp!hsb!nb ob! v! ebo-! 31/16 [b!csb!okf!ob! mkv!cbw-! tf!sj!kb- 12.30 Album nedjelje
10.00 Dnevni horoskop
{b vup!sbl
TV TK TUZLA 32/11 Lsbk!okb!tj!mb-!tf!sj!kb-!333/11!Ob!lsb!kv!eb!.
ob-!jog/!qsp!hsbn-!333/26 Wf!mj!lj!tqps!utlj!ev!fmj- 11.00 Selebriti info nedjelje 17.00 [ta ima
15.00 Mali oglasi 13.00 Info brifing! 17.30 Vrijeme
RTV USK BIHA] 17/16!Lp!sb!op!sb!oj-!kv!ubs!okj!qsp!hsbn-!11:/11
ep!lv!nfo!ubs!oj!qsp!hsbn-!334/11 Qpm!ebsl-!tf!sj!.
kb-!111/11!Hmbt!Bnf!sj!lf-!111/41 Pekb!wb!qsp!. 16.00 Selebriti info
13.30 [ta ima 18.00 90+
[b!csb!okf!ob!mkv!cbw-!tf!sj!kb!)s*-!221/11 Vmj!db!{pp hsb!nb
17.00 Filmski sat
19/11!UW!kv!usp-!kv!ubs!okj!qsp!hsbn-!11:/41!Cbm!. wsub-! ekf!•kj! qsp!hsbn-! 21/26 Cbk!lf! j{! dj!kf!mph 18.30 Dnevnik 14.00 90+ 18.30 [ta ima
lbo!tlj! ub!mfo!uj-! ep!lvn/! qsp!hsbn-! 21/11 Wj!. twj!kf!ub-! ekf!•!kj! qsp!hsbn-! 21/41 Csb!~b! Lp!bmf- 21.40 Najava {tampe za utorak 14.30 Pregled 19.00 Info
kft!uj-! 21/26 Qp!{p!sj!|ob! qsfe!tub!wb-! )s*-! 22/11 ekf!•kj!qsp!hsbn-!222/11 Ob!usb!hv!qsj!sp!ef-!ep!. 22.00 Nes koncert Top 10 i po brifing!
Ev!ip!woj! twj!kfu-! sf!mj!hjk!tlj! qsp!hsbn! )s*-! 23/11 lvn/! qsp!hsbn-! 22/36 Twj! wp!mf! Sfk!npo!eb- UW!tub!oj!df!{b!esab!wb!kv! 23.00 Sportski pregled
00.00 Pregled dana 15.00 Pregled 19.30 Odjava
Wj!kft!uj-! 23/16 Uj!nf! pvu-! qsp!hsbn! {b! nmb!ef tf!sj!kb-! 23/11 Wj!kft!uj-! 23/31 Nb!ej!hb!op!wb! nj!. qsb!wp!j{!nkf!of!qsp!hsb!nb"
00.05 No}ni muzi~ki program 25 na 97.6 -najava
19.7.2010.
30 Vodi~

... ...
KNJIGA MUZIKA
"Smejati se i plakati", "American Slang",
GSBO!TPB!WF!KFS!HBOT #UIF!HB!TMJH!IU!BO!UIFN#
Pe!lb!eb!hb!kf!afob!ob!qvt!uj!mb-!Nj!|fm!wj!|f!oj!kf!{obp!|ub!sb!ej/!Vnj!. Eb!qbol!oj!kf!nsubw!ep!lb!{bp!kf!#Uif!Hb!tmjh!iu!Bo!uifn#-!lp!kj!jnb
tmjp!kf!eb!kf!cp!mkf!oj!|ub!of!tiwb!ub!uj!of!hp!tiwb!uj!uj!qp!hsf!|op/!B!tb!okbp usf!~j!bm!cvn!ob!lp!kfn!tf!np!hv!•v!uj!of!lf!pe!obk!cp!mkji!hj!ub!sb/!V!t!uwb!.
kf!tbo!eb!hb!of!lp!tqsf!•b!wb!eb!v}f!v!wp{!j!twj!lp!kf!kf!wp!mjp!ob!mb!{j!mj sj-!bm!cvn!kf!ob!of!lj!ob!•jo!tqpk!Csv!tb!Tqsjo!htuj!ob!j!#Uif!Dmbtib#/!Gb!.
tv!tf!vov!usb/!Wj!ejp!ji!kf!lb!lp!sb{!hp!wb!sb!kv!nf!}v!tp!cpn-!tnj!kv!tf!j op!wf!cj!mp!lpkfh!pe!pwb!ewb!jnf!ob!#Uif!Hb!tmjh!iu!Bo!uifn#!~f!j!uf
mkv!cf-!bmj!ob!okf!hb!oj!lp!oj!kf!pcsb!~bp!qbaokv/!Okf!hb!kf!ob!qf!sp!ov!of!. lb!lp!{b!oj!nb!uj/!!Qkf!tnf!tf!np!hv!plb!sb!luf!sj!tb!uj!lbp!usj!j!qp!nj!ov!ub
lj!nbt!lj!sb!oj!•p!wkfl!•wstup!esabp-!b!po!tf!puj!nbp!wj!ef!~j!lb!lp!wp{ tp!vm.gpml.qpq.qbolb!t!sf!usp!ptmpo!dfn-!of!wkf!sp!wb!uop!np!~of!nf!mp!.
pemb!{j/![wjaevl!mp!lp!np!uj!wf!cjp!kf!lsjl!lp!kj!kf!po!jtqvt!ujp!cv!ef!~j!tf/ ej!kf/

ODR@AN FOLKLORNI KONCE


DOGA\ANJA CKUDM "MASLE[A" I AKUD "K
IZLO@BE OB!DJ!POBM!OB!J OB!SP!EOP!
VOJ!WFS![J!UFU!TLB! QP![P!SJ!\UF!ST
SARAJEVO CJ!CMJ!PUF!LB!CjI
J{mp!acb!tub!sji!lokj!hb!j!sv!lp!qj!tb
J{mp!acb!gp!up!hsb!gj!kb!
Tuv!efo!utlph!
[F!NBMK!TLJ!NV![FK qp!{p!sj!|ub!Cb!okb!mv!lb
#V!twj!kf!uv!jhsf# UVS!TLJ!LVM!UVS!OJ!DFO!UBS
#Op!wbd!pe!bo!uj!lf!ep! J{mp!acb!#Ptnbo!tlj!gfs!nb!oj! MUH!HB!MF!SJ!KB
tb!wsf!nf!oph!ep!cb# ob!Cbm!lb!ov# J{mp!acb!#[b!qj!tj!
#Bo!uj!•lf!gj!cv!mf# j{!\qb!oj!kf#-!
CP\!OKB!_LJ!JO!TUJ!UVU bvup!sb!Njs!kb!of!Mv!•j~
J{mp!acb!sf!lmb!noji!phmb!tb! LMVC!EFM!UB
j{!2:/!j!31/!wj!kf!lb J{mp!acb!ekf!mb!j{!
Gpo!eb!dj!kf!
CSV!TB!CF![JT!UBO #Esb!hb|#
Blwb!sf!mj;!Tub!sp!Tb!sb!kf!wp
OB!SP!EOB!J!
LVS!\V!NMJ!NF!ESF!TB VOJ!WFS![J!UFU!TLB!
J{mp!acb!gp!up!hsb!gj!kb!#Kf!ebo! CJ!CMJ!PUF!LB!ST
qp!hmfe!ob!ci/!vnkf!uoptu# #Gsbo!dvt!lb!
IJT!UP!SJK!TLJ!NV![FK J{mp!acb!mfw!ij!lb!mj!hsb!gb! cvs!ap!bt!lb!sf!wp!mv!dj!kb#
#CjI!lsp{!tup!mkf!~b# Njs!tb!eb!.!Njs!{f!Tnbk!mp!wj!~b
#Bo!uj!•lf!gj!cv!mf#!j{![cjs!lf! HB!MF!SJ!KB!VEBT
[f!nbmk!tlph!nv!{f!kb!CjI BANJALUKA J{mp!acb!hsb!gj!lf!
#Mp!hp!uj!qj!j!nf!np!sbo!ev!nj! Cp!kb!of!Qb!•b!wsf
lbp!bs!ijw!tlj!ep!lv!nfou# CBO!TLJ!EWPS
Wp!kp!Ej!nj!usj!kf!wj~! WF!MJ!LJ!J[MP!ACF!OJ!TB!MPO
J{mp!acb!tmj!lb!j!tlvm!quv!sb!
ZENICA
.!#J{!ob!|f!sj!{oj!df///#
J{mp!acb!qp!twf!~f!ob! Nb!sj!ob!Nj!mv!uj!op!wj!~b NV![FK!HSB!EB![F!OJ!DF
Nb!sj!bo!Wfo!dfm Tubm!ob!
NB!MJ!J[MP!ACF!OJ!TB!MPO
Sf!usp!tqf!luj!wob!j{mp!acb! fuop!mp!|lb!j{mp!acb
VNKF!UOJ!_LB!HB!MF!SJ!KB
#Sf!usp!tqf!luvn# #Dsuf!apn!j!tmj!lpn!lsp{!wsj!kf!nf#!
J{mp!acb!qp!wp!epn! bvup!sb!Bmj!kf!Tb!sb!•b TUZLA
211/!hp!ej|!okj!df!sp!}f!okb! UF!BUBS!LB!CB!SF
Wp!kf!Ej!nj!usj!kf!wj!~b J{mp!acb!#Nf!|b!
Tf!mj!np!wj~!ob!tdf!oj!
Ufb!usb!(Lb!cb!sf(!Uv!{mb#-
bvup!sb!Ts}b!ob!
Wv!lb!ej!op!wj!~b
CLD!#Uv!{mb#
J{mp!acb!gp!up!hsb!gj!kb!
gp!up!sf!qps!uf!sb!
#Bt!tp!dj!bufe!Qsft!tb#!
Bnf!mb!Fnsj!~b!#Tsf!csf!oj!db!

Spoj muzik
NV![FK!ST 2::6!.!3121@#
#Pe! qsb!jt!up!sj!kf! ep! tb!wsf!nf!oph
ep!cb#- tubm!ob!j{mp!acf!ob!
qpt!ubw!lb
DOBOJ
HB!MF!SJ!KB!BLB!EF!NJ!KF!
MJ!LP!WOJI!VNKF!UOPT!UJ! #Kb!tf!op!wbd#- j{mp!acb
#Cbo!j!Cb!okb!mv!lb#- j{mp!acb DFO!UBS![B!
V!TB!SB!KF!WV LVM!UV!SV!
J{mp!acb!#J{!sj!{oj!df!VOFT!DP.b# J!PCSB![P!WB!OKF
NV![FK!LOKJ!AF!WOPT!UJ!J! Vnkf!uoj!•lb!hb!mf!sj!kb Maja ISOVI] plitanjem ritma, plesa, no{nje i mu-
QP![P!SJ!\OF!VNKF!UOPT!UJ #Ob!hsb!}f!oj!tnfi#- zike balkanskih naroda oslikan je
j{mp!acb!lb!sj!lb!uv!sb Folklorni koncert pod nazi- mentalitet mnogih naroda koji poti-
J{mp!acb!#Ob!qv!uv!ep!uws}b!wf# vom "Preko neba jedna zvijezda
J{mp!a cb! qp!t wf!~ f!o b! Tlfo!e f!s v ~u sa tih prostora.
{ara" odr`an je u subotu nave~e
MOSTAR Najve}i aplauz od strane pu-
Lv!mf!op!wj!~v!#Pe!Tp!of!ub! u Narodnom pozori{tu RS u izvo-
blike CKUDM "Masle{a" dobilo
ep!Qp!enps!oj!df# |e nju CKUDM "Ma sle {a" i
J{mp!acb!tmj!lb!j!tlvm!quv!sb! PLD!BCSB!\F!WJ^ AKUD "Kolo" iz Slovenije. je za izvo|enje [opskih igara, a
Nb!mj!lb!]v!sj!~b J{mp!acb!#Ob!umv!Cbm!lb!ob#-! Nastupili su izvo|a~ki ansam- AKUD "Kolo" za nastup gdje su
NV![FK!TB!WSF!NF!OF!
ob!usb!hv!bm!ufs!ob!uj!woph! bli, kao i veterani dva dru{tva pre- predstavljene Saborske igre iz Ma-
VNKF!UOPT!UJ!ST
LP!MF!HJ!KVN!BS!UJT!UJ!LVN uv!sj!{nb zentuju}i narodne igre koje poti~u kedonije.
J{mp!acb;!Fo!wfs!\ub!mkp
Sf!usp!tqf!luj!wob! j{mp!acb! sb!ep!wb sa podru~ja biv{e Jugoslavije. Pre- Ve sna Ba ji}-Sto ji ljko vi},
Of!tj!nb!Ub!ij!sp!wj!~b
KONCERTI predsjednica AKUD "Kolo" iz
J{mp!acb!sb!ep!wb! Trebinje Kopra, istakla je da je njihovo
Tf!jeb!Ib!tb!of!gfo!ej!~b
AKUD "Kolo" iz dru{tvo trenutno na turneji po Bo-
J{mp!acb!{b!iwbm!opt!uj-! SARAJEVO sni i Hercegovini, a poslije idu u vidimo kako ljudi `ive. Turneju
hsv!qb!uvs!tlji!bvup!sb Slovenije sutra Crnu Goru. smo zapo~eli upravo ovim koncer-
DFO!USBM!OB!QP![PS!OJ!DB! gostuje pred "^lanovi na{eg dru{tva su ve- tom u Banjaluci i jako nam je dra-
HB!MF!SJ!KB!SP!NBO!QF!USP!WJ^ QSF!LP!QV!UB!WJ!KF!^OJ!DF }inom poreklom iz Bosne i zbog go {to je sve di vno pro {lo",
Tb!npt!ubm!ob!j{mp!acb!ekf!mb!Bmf!ob!j CB\!_BS!\JK!TLF!OP!^J trebinjskom toga smo se odlu~ili na ovu turne- napomenula je Baji}-Stojiljkovi}e-
Mfk!mf!Qpe!hp!sj!df Ejw!mkf!kb!hp!ef )32/41* publikom ju. @elja nam je da se dru`imo i da va.
19.7.2010.
Vodi~ 31

... ...
FILM PREDSTAVA
"Razred", "[i{mi{"
MP!SBO!LBO!UF Ob!sf!qfs!up!bsv!Ob!sp!eoph!qp!{p!sj!|ub!v!Tb!sb!kf!wv!•ft!up!tf!ob!}f
Sb!eokb!pwf!gsbo!dvt!lf!tp!dj!kbm!of!esb!nf!qsb!uj!qp!•f!ubl!|lpm!tlf!hp!. pqf!sf!ub!Kp!ib!ob!\usb!vtb!#\j!|nj|#/!Pwb!pqf!sf!ub!kf!of!jt!dsqop!ekf!mp
ej!of!v!kf!eopk!tsf!eokpk!|lp!mj!v!qsfe!hsb!}v!Qb!sj!{b/!Ob!j{!hmfe!nj!sbo!qsp!. •j!kj!ob!tmpw!ef!gj!oj!|f!•j!ubw!pqf!sf!uoj!abos/!Csj!mkbo!ubo!mj!csf!up-!{b!qmfu-!lp!.
gf!t ps!gsbo!d vt!l ph!kf!{ j!l b!twb!l p!e of!w op!kf!#ob!jwjdj!aj!w b!d b#!v nj!•of!tj!uv!bdj!kf!j!tkbk!ob!nv!{j!lb!ov!ef!pcj!mkf!vaju!lb-!pe!vwfs!uj!sf!ep
qsp!cmf!nb!uj!•opn!sb!{sf!ev!v!lp!kfn!tv!vhmb!wopn!ekf!db!bgsj!•lji!ep!tf!. busb!luj!woji!tp!mjt!uj!•lji!bsj!kb/!\usb!vt!kf!qp!{obu!lbp!bvups!wbm!df!sb!#Ob!mj!.
mkf!oj!lb/!Ptwp!kjp!kf!3119/!hp!ej!of!#[mb!uov!qbm!nv#!v!Lb!ov/ kf!qpn!qmb!wpn!Ev!ob!wv#-!#Qsj!•f!j{!cf!•lf!|v!nf#!j!esv!hji!ekf!mb/

ERT U IZVO\ENJU
KOLO" IZ SLOVENIJE BIOSKOP

Ubojice Jacuzzi Alisa u zemlji Seks i grad 2


Express ~uda

SARAJEVO Sf!aj!kb;!Boj!ub!Kv!lb
)27!i*
Hmb!tp!wj;!Esb!hbo!Wv!kj~-!Boj!db!Ep!.
csb-!Hp!sbo!Kfw!uj~
\sfl!tsf!ubo!{b!vwj!kfl
Sf!aj!kb;!Nbkl!Nj!•fm
NF!FUJOH!QP!JOU
Ps!ej!obsz!Qfp!qmf )28/26!i* )27/41!i*
[b!lpo!vmj!df
Sf!aj!kb;!Wmb!ej!njs!Qf!sj!|j~ Sf!aj!kb;!Bo!up!bo!Gv!lvb! Tusb!wb!v!Vmj!dj!csj!kft!up!wb
Vmp!hf;!Sf!mkb!Qp!qp!wj~-!Cp!sjt!Jtb!. Tflt!j!hsbe!3
Vmp!hf;!Sj!•bse!Hjs-!Jubo!Ip!vl Sf!aj!kb;!Tf!nkv!fm!Cb!kfs
lp!wj~-!Nj!sp!tmbw!Tuf!wb!op!wj~ Sf!aj!kb;!Nbk!lm!Qb!usjl!Ljoh
)28/41!j!31/21!i* Vmp!hf;!Eaf!lj!Fsm!Ifk!mj-!Sv!oj!Nb!sb
)32!i* Vmp!hf;!Tb!sb!Eaf!tj!lb!Qbs!lfs-!Ljn
)29-!31-!33!i*
Qj!tnb!Kv!mj!kj Lb!usbm-!Lsjt!Opu
DJ!OF!NB!DJUZ Sf!aj!kb;!Hf!sj!Wj!ojl Tv!nsbl!tb!hb;!Qp!nsb!•f!okf )2:/41!i*
\sfl!tsf!ubo!{b!vwj!kfl Vmp!h f;!Bnbo!e b!Tfk!g sje-!Hb!f m Sf!aj!kb;!Efk!wje!Tmfke
tjo!isp!oj!{p!wb!op
)25/51!i*
Hbs!tj!kb!Cfs!obm-!Wb!of!tb!Sfe!hsfkw
)26/51-!28/61!j!31!i*
Vmp!hf;!Sp!cfsu!Qb!ujo!tpo-!
Lsjt!ufo!Tukv!bsu
DOBOJ
DFO!UBS![B!LVM!UV!SV!
Qsj!•b!p!jhsb!•lb!nb!4 )29!i* J!PCSB![P!WB!OKF
\vn!tlb!esv!aj!ob
Sf!aj!kb;!Mj!Vo!sji Sf!aj!kb;!Sp!eafs!Lbn!cm 33!nfu!lb Qsjod!Qfs!tj!kf;!Qj!kf!tbl!wsf!nf!ob
)23/21-!25/21-!27/21!i* Vmp!hf;!Cfs!obse!Gsfk!{fs-!Sj!lj!Hbs!. Sf!aj!kb;!Sj!•bse!Cf!sj Sf!aj!kb;!Nbkl!Ov!fm
tj!kb-!Csvl!\jm!et Vmp!hf;!Abo!Sf!op-!Lbe!Nf!sbe Vmp!hf;!Cfo!Ljo!htmj
Vcp!kj!df
)22/31-!24/26-!26/21!j!28/16!i* )31/41-!33/51!i* )32!i*
Sf!aj!kb;!Sp!cfsu!Mv!lf!uj~
Vmp!hf;!F|upo!Lv!•fs-!Lf!usjo!Ijhm
)29/21-!31/31!i* BANJALUKA ZENICA TREBINJE
QB!MBT NVM!UJ!QMFY!LJ!OP!FLSBO EPN!LVM!UV!SF

ke i igre
Tv!nsbl!tb!hb;!Qp!nsb!•j!ob Bwb!ubs!)4E* Sp!cjo!Ive
Sf!aj!kb;!Efk!wje!Tmfke Tv!nsbl!tb!hb;!Qp!nsb!•f!okf
Sf!aj!kb;!Eafk!nt!Lb!nf!spo Sf!aj!kb;!Efk!wje!Tmfke Sf!aj!kb;!Sj!emj!Tlpu
Vmp!hf;!Sp!cfsu!Qb!ujo!tpo-!Lsjt!ujo Vmp!hf;!Tfn!Wps!ujo!hupo-! Vmp!hf;!Sb!tfm!Lspv-!Lfku!Cmbo!|fu
Tukv!bsu Vmp!hf;!Sp!cfsu!Qb!ujo!tpo-!Lsjt!ujo
[pj!Tbm!eb!ob-!Tj!hvs!oj!Wj!wfs Tukv!bsu-!Ufk!mps!Mpk!uofs )32!i*
)24-!26/41-!29-!31/41!i* )32/41!i* )26/41-!29-!2:-!31/26-!32/41!i*
Kb!dv{!{j!Fyqsftt Bmj!tb!v!{f!nmkj!•v!eb!)4E*
SANSKI MOST
Lvoh.gv!lf!cbc LJ!OP!TB!OB
Sf!aj!kb;!Tujw!Qjol Sf!aj!kb;!Ujn!Cbs!upo Sf!aj!kb;!Bop!Tp!vm
Nastup Vmp!hf;!Eapo!Lkv!{bl-!_f!wj!_fkt- Vmp!hf;!Eap!oj!Efq-!If!mf!ob!Cp!. Vmp!hf;!Op!sb!\js!ofs
Ob!qv!uv
Sf!aj!kb;!Kb!tnj!mb!Acb!oj~
Nastupili su Lsfh!Sp!cjo!tpo
)2:-!32!i*
obn!Lbs!ufs )33!i* Vmp!hf;!Mf!po!Mv!•fw-![sjo!lb!Dwj!uf!.
)2:/26!i*
izvo|a~ki |j~-!Fs!njo!Csb!wp-!Njs!kb!ob!Lb!sb!.
\up!tb!tp!cpn!qsf!lp!eb!ob \sfl!tsf!~bo!{b!vwj!kfl Qmbo!C op!wj~
ansambli, kao i ep!lv!nfo!ubs!oj!gjmn Sf!aj!kb;!Nbkl!Nj!•fm )28/41!i* )31!i*
veterani dva
dru{tva
prezentuju}i
balkanske
VA@NIJI TELEFONI
narodne igre SARAJEVO BANJALUKA
na{e dru{tvo okuplja ljude koji vole POLICIJA...............................................................................................................122 POLICIJA..............................................................................................................122
folklor i tu vrstu muzike", dodala je HITNA POMO]....................................................................................................124 HITNA POMO]....................................................................................................124
AKUD "Kolo" se bavi izvo|e- Baji}-Stojiljkovi}eva. VATROGASCI........................................................................................................123 VATROGASCI.......................................................................................................123
njem kulturnih, umjetni~kih i obra- "ELEKTRODISTRIBUCIJA" (KVAROVI)........................................0800201133 "ELEKTROKRAJINA".......................................................................051/215-888
Sutra }e se njihovo dru{tvo
BOLNICA "KO[EVO"................................................................................444-800 KLINI^KI CENTAR...........................................................................051/342-100
zovnih sadr`aja njeguju}i narodnu predstaviti trebinjskoj publici izvo- CALL CENTAR...................................................................................................1185
TELEFONSKE INFORMACIJE.......................................................................1182
tradiciju balkanskih naroda koji `i- |enjem programa sa doma}inima "TOPLANE"........................................................................................033/650-979 "TOPLANA"..........................................................................................051/336-111
ve na slovena~koj obali. GKUD "Alat-Swisslion" u pozori- "VODOVOD"......................................................................................033/641-462 "VODOVOD".......................................................................................051/212-428
"Deluju}i na slovena~koj obali {noj sali Doma kulture. AUTOBUSKA STANICA....................................................................033/213-100 AUTOBUSKA STANICA..................................................................090/513-000
19.7.2010.
32 Scena
STEFAN MILENKOVI], VIRTUOZ NA VIOLINI, O MUZ

U Beogradu slu{am
bodno vrijeme voli da slu{a hip- imam tamo obaveze.
Muzika: Voli da svira Baha i hop, Lucia Batistija, Boba Marli- Ono {to je zanimljivo
kada je raspolo`en i kada nije. ja, kao i DJ-a Dej vi da Ge tu, a
kada je u Beogradu, poslu{a i na-
NN: jeste to da Va{i nastu-
pi nisu klasi~ni koncerti umje-
Neprimjetna
U slobodno vrijeme voli da rodnjake uz dobro dru{tvo. U in- tni~ke muzike, s obzirom na to
virtuoznost
ter vjuu za "Ne za vi sne no vi ne" da na sceni pri~ate i komunici-
slu{a hip-hop, Lucia Batistija, ovaj umje tnik go vo ri o mu zi ci rate s publikom. Kako publika
Tuf!gbo!Nj!mfo!lp!wj~!kf
twkfu!tlj!qp!{obu!nv!{j!•bs-
Boba Marlija, kao i DJ-a koju svira, na~inima opu{tanja,
ali i o svom pedago{kom radu.
reaguje na takav na~in izvo|e-
nja?
vnkf!uojl!j!qf!eb!hph!wf!.
Dejvida Getu, a kada je u Ove godine se navr{a- MI LEN KO VI]: Lju di to mj!lph!vhmf!eb/!Ptjn!lbp

Beogradu, poslu{a NN: va 30 godina od kako


svirate violinu i tim povodom
sva ka ko po dr`a va ju, a na kon -
certe dolaze i oni koji podr`ava-
tp!mp!jo!tusv!nfo!ub!mjtu-!wb!.
aj!j!{b!lpo!{ jt!u fo!u oph
zajedno sa gitaristom i lutnjis- ju i oni ko ji ne i oni ko ji nv!{j!•b!sb!qsp!oj!dmkj!wji!j
i narodnjake tom Edinom Karamazovim ste razumeju. Onima kojima smeta tkbk!oji!obt!uv!qb!|j!sp!lph
napravili veliku turneju. Kakvi taj na~in izvo|enja neka ne dola- sf!qfs!up!bs!oph!j!abo!spw!.
Razgovarala: Nevena VR@INA su utisci sa koncerata? ze na koncert, jer smatram da ni- tlph!tqfl!usb-!•j!kb!wjs!.

esto klasi~na muzika ima 30 MILENKOVI]: Pa do sada


je sve bilo fantasti~no, koncerti
je zanimljivo dolaziti na koncert
kao u ne ki mu zej da bi gle dao
uvp!{optu!pt!ub!kf!hp!up!wp
of!qsj!nkf!uob/!Tb!tb!np

^ auru ne za ni mlji vos ti i


zbog to ga od vla ~i lju de
koji bi do{li i slu{ali je,
jer deluje kao da im treba neka
posebna {kola i znanje. To nije
godina karijere

3
su bili na divnim mestima, sa di-
vnom pu bli kom, i uop {te na
ovim prostorima publika je odli-
~na, topla je voli i zna muziku.
Bitno je {to su to ljudi koji do|u
nekog ozbiljnog ~oveka koji je
obu ~en u frak i ko ji tra umi ra
zbog to ga {to tre ba da od svi ra
neku Betovenovu sonatu. Ja ni-
sam ta publika, ne interesuje me
usj!hp!ej!of!Nj!mfo!lp!wj~!kf
qp!•fp!eb!twj!sb!wj!pmj!ov-
qpe!wp}!tuwpn!pdb-!lp!kj
kf!pt!ubp!okf!hpw!v•j!ufmk
jev!~ji!qf!uob!ftu!hp!ej!ob/
problem muzike, ve} prezentaci- godine imao kada je po~eo
da svira na koncert da u`ivaju, a ne kao takav koncert, meni je to dosa- _v!ep!pe!ekf!uf!ub-!lb!lp
je i samog umetnika koji treba da na neko u{togljeno mesto, i to je dno. Radije bih gledao neki film tv!hb!{wb!mj!t!qfu!hp!ej!.
se po ve `e sa pu bli kom i da se
ona identifikuje sa tom osobom,
tada je sve mogu}e, smatra Ste-
5
godina imao kada je
ono {to nama definitivno mnogo
od go va ra. Ni mi ne vo li mo da
budemo u{togljeni ni privatno, a
u ku}i koji mogu da pauziram,
pa odem da naspem vodu, naru-
~im picu, interesantnije mi je to
ob-!obt!uv!qjp!kf!tb!ps!.
lft!uspn!lbp!tp!mjtu-!b
nf!}v!ob!sp!eof!obt!uv!qf
fan Milenkovi}, violinista svjet- nastupio kao solist posebno ne na sceni. Imali smo nego koncert koji li~i na pogreb.
skog glasa. qp!•fp!kf!eb!jnb!tb!tf!.
~etiri koncerta u pet dana i sjajno Na`alost, ~esto klasi~na muzika
Voli da svira Baha i kada je
raspolo`en i kada nije, a najsku-
plja violina koju je svirao je bila
8
miliona dolara najskuplja
su pro{li, ima}emo jo{ {est, a ja
imam nekoliko recitala u Slove-
niji i Italiji, tako da }e vreme do
ima tu auru i zbog toga odvla~i
lju de ko ji bi do {li i slu {a li, jer
deluje kao da im treba neka po-
ebn!hp!ej!ob-!eb!cj!tb
ef!tfu!v!ejt!usj!cv!dj!kv!qv!.
|uf!op!okf!hp!wp!qswp!ejt!.
Guarneri del Gesu iz 18. vijeka violina na kojoj je svirao 3. avgusta prote}i zaista radno. sebna {kola i znanje. To nije pro- lp!hsbg!tlp!j{!eb!okf/!Twpk
od osam miliona dolara. U slo- Nakon toga idem u Ameriku, jer blem muzike, ve} prezentacije i ij!mkb!ej!uj!lpo!dfsu!v!Npo!.
usf!kv! v! Nf!l tj!l v! kf
pesabp!tb!27/!hp!ej!ob/!
Milenkovi} se uvjerio Nj!mfo!lp!wj~!kf!obt!uv!.
da publika na ovim
prostorima voli muziku qbp!{b!Sp!obm!eb!Sf!hb!.
ob-!cjw!|fh!bnf!sj!•lph
qsfe!tkf!eoj!lb-!Nj!ib!fmb
Hps!c b!• p!w b-! cjw!| fh
qsfe!t kf!e oj!l b!Tp!w kfu!.
tlph!Tb!w f!{ b-!j!qb!q v
Jwb!ob!Qb!wmb!Esvhph-!b
af!mkb!nv!kf!eb!twj!sb!{b
Cb!sb!lb!Pcb!nv/!

Duhovnost
Volim mir i
relativno
VOLIM LJUDE I VOLIM sam duhovan,
KADA MI JE TA LJUBAV
UZVRA]ENA, PA KADA
nisam
TO VIDIM JA SE religiozan,
OBEZNANIM.
ali me zanimaju
SEVERINA VU~KOVI}, vrlo razli~ite
PJEVA~ICA
stvari
19.7.2010.
Scena 33
ZICI, PEDAGO[KOM RADU I OPU[TANJU "Pinokio" u Mostaru
MOSTAR - Pozori{te luta-
ka iz Mostara izvelo je u su-

m i narodnjake
bo tu svo ju no vu pred sta vu
"Pinokio" u re`iji Jaroslava
Antoniuka, gosta iz Poljske.
Kako je rekao re`iser, Pino-
kio je mo ra li tet i sa vre me ni
Odisej, koji na putovanju tra`i
svoj vlastiti put, a dobra ~aro-
bnica poput an|ela, ~uva dje~a-
samog umetnika koji treba da se jer lako prelaze iz nekog zezanja je opre de lje nje ko je izis ku je ka.
pove`e sa publikom i da se ona
Klasika u jednu opu{tenost i non{alanci- mnogo rada i to studenti moraju "Djelo se obra}a ma{ti savre-
identifikuje sa tom osobom, tada Ne smatram ju, gde nemate autoritet. Mislim da ra zu me ju i ko je spre man i menog gledaoca. Sa jedne je ksumi}, Nermina Denjo, Ser-
je sve mo gu }e. Mo `e te svi ra ti da tu ipak treba napraviti balans zna {ta treba da ulo`i, ja sam tu strane ulazak u `ivot mladog |ao Rado{ i Igor Vida~kovi}, a
sebe klasi~nim neformiranog ~ovjeka, a sa dru- scenografiju i lutke potpisuje
klasi~ne stvari, ali to nema onu i od njih o~ekujem da razumeju da uradim sve za njih, ali na`a-
formu i ja sebe ne smatram klasi- umetnikom, {ta ho}e da rade u `ivotu. Jer re- lost ima tu i ta mo onih ko ji bi ge strane to je ozbiljna tema o Eva Farka{ova i Ludvig Pozni-
odgovornosti i sazrijevanju", ~ek iz Slova~ke, poznati evrop-
~nim umetnikom, dugo vremena dugo vremena }i "ja ho}u da budem muzi~ar" hte li da se ba ve mu zi kom, ali
rekao je Antoniuk. ski lutkarski stvaraoci.
sam to bio, ali nije mi to vi{e in- deluje kao neko ko ima gitaru, ne}e da rade. Takve studente bih
te re san tno, je dnos ta vno sve se sam to bio, pa }e da odsvira dva akorda mo- radije odmah obeshrabrio, jer sa U predstavi igraju Diana On- Predstavu u daljim izvo|enji-
menja. ali nije mi to vi{e `da otpeva i dve note i to je mu- tom diplomom bez rada ne}e ni- delj-Ma ksu mi}, Ne d`ad Ma - ma o~ekuje i put u Teheran.
Od violine se opu{tate zi ka. Bi ti mu zi ~ar je kao re }i {ta posti}i.
NN: na ra zli ~i te na ~i ne,
interesantno, idem u atle ti ku, mo ra
izme|u ostalog jogom i pado-
branstvom. Od kuda intereso-
ka`e Milenkovi} da se radi na to-
me od malih
"^elina~ko kulturno
va nje za te ho bi je i ka ko ih
Oku{ali ste se i u po-
no gu. To ljeto" u Brane{cima
po ve zu je te sa Va {om mu zi -
kom? NN: ke ru, ~ak ste je dno
vri je me i pro u~a va li na ~i ne i
MILENKOVI]: Da, i obo-
`avam tango. Povezano je u smi- tehnike za ovu igru. Kako je na
slu da su to razne stvari koje me kraju zavr{ila ta pri~a?
in te re su ju pa je to sa `e to u je - MILENKOVI]: To je bilo
dnoj aktivnosti, a nekada nema u tre nut ku ka da se po ker igrao
nikakve veze sa violinom. Odno- svuda, upoznao sam ~oveka koji
sno, intenzivno iskustvo je toliko se profesionalno bavio time, pa
da ne razmi{ljam uop{te o ljudi- sam od nje ga hteo da na u~im.
ma. Ako gledate sve te aktivnos- Slot ma{ine ili rulet me ne inte-
ti, sve su to ele men ti mo je resuju, ali ako poker mo`e{ da
li~nosti, ja nisam komplikovan, igra{ konstantno i da pobe|uje{,
ali definitivno sam kompleksan, to me fasciniralo i zainteresovalo
i upravo zbog toga sam hteo da ^ELINAC - U okviru "^eli- Vatromet
tako da volim jogu, volim fizi- na~kog kulturnog ljeta" je u
~ku aktivnost, volim da koristim vidim {ta je to. Me|utim, to ra- Tokom ve~eri
dim sa mo uko li ko se na |em u subotu na stadionu malih igara
telo. Volim i mir i relativno sam u Brane{cima otvorena mani- publici su se
du ho van, ni sam re li gi ozan, ali Las Ve ga su ili ne kom ka zi nu,
odi gram dva tri sa ta sa mo da festacija "Kulturno-zabavno-
me zanimaju vrlo razli~ite stvari. sportski dani - Brane{ci 2010", predstavili i
Sa druge strane ne smatram sebe znam o ~emu se radi, ali ne bih
kockarom i isto tako ne smatram od toga pravio nikakvu karijeru. koja }e trajati do 21. jula. borci aikida,
Pred vi{e od 2.000 posjetilaca
Ra di te kao pro fe sor a nakon
sebe kao nekoga ko voli rizike,
volim kontrolu, da razumem ka- NN: vi oli ne na "Jul li ard
scho ol" u Nju jor ku. Ka ko je
nastupila su mnoga kulturno-
umjetni~ka dru{tva iz RS i Srbi- programa
ko stvari funkcioni{u, da sam or- je, etno-grupe i pjeva~ke grupe.
ganizovan, a te stvari mi pru`a raditi sa studentima, {ta tra`ite
Me|u njima su bili igra~i KUD organizator
od njih, jeste li strog profesor?
svet padobranstva. Pru`a mi or-
MILENKOVI]: Zezam se "Milo{ Duji} Mi{a" iz ^elinca, je priredio
ganizovanost i kontrolu, te je i KUD "Jo{avka", KUD "Prosje-
na taj na~in povezano s muzikom s njima, ali i diktator sam. Oni
ta" ^iv ~i je - Prnja vor, KUD
vatromet
koju stvaram. Tu je i onaj filo- me se pre sve ga pla {e i
"Mirkovo kolo" Vrba{ka - Gra- oko 200 u~esnika programa, bu-
zofski element, uvek sam hteo da mo`da i treba za-
di{ka, te pjeva~ka grupa "Jo{av- de zadovoljno i da sa lijepim sje-
letim, da budem pilot, a ovo se dr`a ti taj
ljani", Etno-grupa "Koraci" i }anjima napuste selo. Brane{ci
slu~ajno desilo i pre tri godine, odnos,
~lanovi SPKD "Prosvjeta" iz ^e- se na ovakav na~in otvaraju pre-
kada sam prvi put sko~io, nije mi linca, koji su ~itali stihove. ma svijetu i cilj nam je da {to vi-
to padalo na pamet, nikda mi nije To kom ve ~e ri pu bli ci su se {e ljudi do|e kod nas, a mi }emo
bilo u planu da sko~im. Me|u- predstavili i borci Kluba realnog im prirediti dobrodo{licu", rekao
tim, kada sam po~eo, to je kao aikida "Vukovi", a nakon progra- je Zoran Jeli}, predsjednik Orga-
san, sanjate da letite kao ptica, ma organizator je priredio vatro- nizacionog odbora.
samo {to se de{ava stvarno. Ko met i ve~eru za donatore koji su U okviru manifestacije bi}e or-
ne bi to radio, jer to je vredno pomogli organizaciju manifesta- ganizovan trodnevni turnir u ma-
i svakog truda i straha i pre- cije. lom fudbalu, a 21. jula }e biti
bro|avanja tog straha i ri- "Posjeta je dobra, trudili smo odr`an veliki narodni zbor.
zika koji je procentualan se da manifestacija uspije i da @.D.
ako verujete u statistiku
i manji je nego kada se
vo zi te ko li ma, ta ko
da je sve to deo mo- Humanitarni bal za
je li ~nos ti ko ja je
znati`eljna. borbu protiv side
BE^ - Na trgu ispred be~ke
Gradske skup{tine u subotu na-
ve~e po~ela je najve}a evropska
humanitarna priredba 18. "Life
Ball". Prihod sa ove manifesta-
cije je namijenjen suzbijanju
AIDS-a.
Iako je ki{a prekinula sve~anost
otvaranja, ona nije uspjela da pre-
kine program. Priredba je otvore-
na u prisutnosti mnogih austrijskih
i inostranih gostiju iz politi~kog, je, a protiv izolacije i svekolikih
privrednog i kulturnog `ivota, te oblika netrpeljivosti", istakao je na
brojnih me|unarodnih zvanica, otvaranju Mihael Haeupl, be~ki
me|u kojima su bili Barbara Pra- gradona~elnik.
mer, predsjednica austrijskog par- Vupi Goldberg, ameri~ka glumi-
Sa diplomom
lamenta, i Bil Klinton, biv{i ca, izjavila je da je ta manifestacija
bez rada se ameri~ki predsjednik. jedinstvena, kao i da se ne smije
ne mo`e "Grad Be~ podupire manifesta- zaboraviti da su svi tu do{li da bi
mnogo posti}i
FOTO S. ILI]
ciju, bal je solidarnosti i toleranci- pomogli zara`enima od side.
19.7.2010.
34 Scena

"The Show Must


Po~eo

probio led
57. festival
igranog
filma u
Puli

Poznati truba~
Mauro Maur

Pulska Arena je bila


prepuna na otvaranju

Nastupi: Nakon koncerta filmske muzike Enija Morikonea i Nina


Rote, nastupio je poznati truba~ Mauro Maur, a plesnu ta~ku
"[etnja kroz mjesto" posve}enu \uzepeu Tornatoreu izveo je
D`ord` Stanci
Nevena VR@INA "The Show Must Go On" Nevija Sve~anost otvaranja u prepunoj umjetni~kog direktora Festivala,
Marasovi}a i "Samac" modnog Areni vodili su gluma~ki par Dora odvijalo se u italijanskom {tihu.
Vatrometom nad Arenom u kreatora Toma Forda, u subotu Fi{ter i Damir Markovina. Ovogo- Na kon kon cer ta fil-
Puli, muzikom, plesom i premije- na ve ~e je otvo ren 57. fes ti val di{nje otvaranje, vo|eno prema sce- mske muzike Enija Morikonea i Ni-
rom filmova dvojice debitanata igranog filma u Puli. na ri ju Zlat ka Vi da ~ko vi }a, na Ro te u dvo ra ni "Cir co la",

Prona|eno "Mu~eni{tvo sve


Maja ISOVI] tvo svetog Lorensa". Na djelu je pri- Slika "Mu~eni{tvo svetog Lo-
kazan polunag mu{karac koji se s is- rensa" obilje`ena je tipi~nim Kara-
Slika za koju se vjeruje da je pru`enom rukom, u nijemom kriku, Velaskezova slika na Jejlu va |o vim sti lom, kao {to su
djelo italijanskog baroknog slika- naginje preko stola u plamenu. prikazivanje dramati~nih scena u
ra Karava|a prona|ena je u Ri- Slika pripada rimskim jezuiti- specifi~nim perspektivama.
Mj!lp!woj!tusv•!okb!dj!bnf!sj!•lph!voj!wfs!{j!uf!ub!Kfkm!vu!wsej!mj!tv!eb!kf!kf!eob!tmj!.
mu. ma, naveo je list, ali nije precizirao Proteklog vikenda u Italiji je
Ovu informaciju objavio je va- lb!v!wmb!toj|!uwv!Voj!wfs!{j!uf!ub!sbe!jt!ub!lov!uph!|qbo!tlph!cb!sp!loph!nbk!tup!sb
gdje se vr{e analize, niti ko ih spro- Ej!kf!hb!Wf!mbt!lf!{b/! obilje`eno 400 godina od smrti Mi-
tikanski list "Osservatore romano" vodi. kelan|ela Merizija da Karava|a, pa
upozoravaju}i da, prije nego {to dje- Fl!tqfs!uj!tv!of!eb!wop!qp!•f!mj!eb!qsf!hmf!eb!kv!lpn!qmf!uov!vnkf!uoj!•lv!{cjs!.
"Detaljne analize, stilsko ispiti- lv!qp!|up!tf!qsj!qsf!nb!qsp!|j!sf!okf!j!sf!op!wj!sb!okf!mj!lp!wof!hb!mf!sj!kf!Voj!wfs!{j!uf!ub su galerije i muzeji u kojima se na-
lo sa sigurno{}u bude pripisano re- vanje stru~njaka, pru`i}e nam odgo- laze njegova dijela otvoreni i tokom
ne san snom maj sto ru, nje go vu j!ub!eb!tv!qsp!ob!|mj!tmj!lv!ob!lp!kpk!kf!bvups!qsj!lb!{bp!twf!uv!Bov!lp!kb!v•j!ekf!.
vore. Sigurno je da je slika stilski no}i. Pored njih, tri crkve koje u
autenti~nost treba da potvrde rezul- besprijekorna", naveo je "Osserva-
wj!dv!Nb!sj!kv!eb!•j!ub/!Tmj!lv-!sb!oj!kf!qsj!qj!tj!wb!ov!of!qp!{ob!upn!|qbo!tlpn
svojim prostorijama imaju slike ve-
tati analiza koje sprovodi tim stru~- tore romano", prenose}i ocjenu isto-
vnkf!uoj!lv!j{!28/!wj!kf!lb-!Kfk!mv!tv!2:36/!qp!lmp!oj!mb!ewb!csb!ub!j{!Okv!Ifk!wf!ob/!Qmb!uop!kf!wf~!ub!eb!cj!mp
likog umjetnika bile su otvorene.
njaka. ri~arke umjetnosti Lidije Salviju~i tub!sp!wj!|f!pe!411!hp!ej!ob!j!mp!|f!p•v!wb!op/!Tmj!lb!kf!tb!eb-!qp!tmj!kf!|ftu!hp!ej!ob!jt!usb!aj!wb!okb-!qsj!qj!tb!ob Rije~ je o poznatim crkvama u
Na naslovnoj strani lista ispod Insolere da prona|ena slika ima ve- Wf!mbt!lf!{v-!ewps!tlpn!tmj!lb!sv!|qbo!tlph!lsb!mkb!Gj!mj!qb!JW-!•j!kb!tv!obk!cspk!oj!kb!ekf!mb!v!lp!mf!ldj!kj!nv!{f!kb centru Rima, "Santa Maria del Po-
naslova "Novi Karava|o" objavlje- like sli~nosti s nekim od Karava|o- #Qsb!ep#!v!Nb!esj!ev/ polo", "Sant'Agostino" i "San Lui|i
na je reprodukcija slike "Mu~eni{- vih slika. dei Fran}esi".
19.7.2010.
Scena 35
OTVOREN 17. FESTIVAL EVROPSKOG

Go On" FILMA NA PALI]U


Festival je otvoren u
subotu nave~e
uz vatromet

^etrnaest
filmova u trci za
Voditelji Dora Fi{ter i Damir
Markovina

nastupio je poznati truba~ Mauro Konkurencija film bi se mogao okarakterisati kao


Maur, a plesnu ta~ku "[etnja kroz drama druga~ija od prosjeka.
Ovogodi{nje

"Zlatni toranj"
mjesto" posve}enu \uzepeu Torna- "To je drama s elementima ek-
toreu izveo je D`ord` Stanci, prvak izdanje filmskog splozije, a ne blokbaster, jer oni kod
Baleta zagreba~kog Hrvatskog na- nas ne postoje", rekao je Marasovi}.
rodnog kazali{ta (HNK) u pratnji festivala u Puli Ovogodi{nje izdanje filmskog
ansambla HNK "Ivana pl. Zajca" iz donosi deset festivala u Puli donosi deset filmo-
Rijeke. Koreografiju za ovu ta~ku
filmova u
va u nacionalnom takmi~arskom Lifka Scena iz filma
radila je Sta{a Zurovac, a na Mori- programu, od ~ega sedam u glavnoj "@ena sa
koneovu muziku. Festival je otvorio nacionalnom sekciji, a tri u novoj sekciji manjin- Nagrada slomljenim
nosem"
Boris Mileti}, pulski gradona~elnik,
takmi~arskom skih koprodukcija. Ove godine te- "Aleksandar
rekav{i da on iz godine u godinu mat ski do mi ni ra ju fil mo vi o
ima sve ve}u va`nost za nacionalni programu ljubavnim problemima i preljubi. Lifka" nosi ime
film. Me|u sedam filmova u glavnoj se- po prvom
Publika vjerna pulskom festi- najavljivani debi Nevija Marasovi- kciji, ~ak su {est svjetske premijere.
valu i filmu, koje ni sedmicu prije }a, nau~nofantasti~nu dramu "The Oni }e se boriti za "Zlatne Arene" i
vlasniku
sve~anog otvaranja nije nedostajalo Show Must Go On". Kako je prije druge nagrade. bioskopa u
na Ka{telu, jedva je do~ekala dugo otvaranja naglasio mladi re`iser, Osim na ci onal nog Subotici i na
programa, publika mo`e da
pogleda nove filmove Romana Po- Balkanu
lanskog, Terija Gilijama, Anga Li-
ja, Kristofera Nolana, Toma Forda N. VR@INA
i Olivera Parkera, dok na desetu
godi{njicu pokretanja me|unaro- Vi{e od 60 igranih i 15 doku-
dnog takmi~arskog programa fes- mentarnih filmova bi}e prikaza-
no u devet programskih selekcija
ti va la i 72 go di ne na kon prve
17. festivala evropskog filma na
filmske projekcije u Areni, festival
Pali}u, koji je po~eo u subotu na- Pored Gorana Markovi}a, na- ne nezaobilazna na mapi velikih
u me |u na ro dnom pro gra mu ve~e i traje do 23. jula.
"Europolis -Meridijani" donosi 20 gradu "Aleksandar Lifka", koja nosi evropskih festivala.
Festival je otvorio re`iser Go- ime po prvom vlasniku bioskopa u Nakon sve~anog otvaranja pri-
filmova selektovanih s najugledni- ran Markovi}, kojem je uru~eno Subotici i na Balkanu, dodijeljena je kazan je film "@ena sa slomljenim
jih svjetskih festivala. Posjetioci }e festivalsko priznanje "Aleksandar i francuskom re`iseru gr~kog pori- nosem" Sr|ana Koljevi}a i rumun-
tako prvi vidjeti najnovije filmove Lifka" za doprinos evropskoj kine- jekla Kosti Gavrasu. On je u tele- sko-njema~ka komedija "Orden
Nila D`ordana, Bertrana Taver- matografiji. On je rekao da pali}ki gramu poru~io da mu je veoma `ao ~asti". Prve ve~eri festivala prikaza-
niea, D`ejmsa Ajvorija i mnogih festival voli zbog jezera, prirode, ar- {to ne mo`e li~no da primi to pri- ni su i njema~ki film "Tr~i, ako mo-
Scena iz filma"The Show Must Go On" drugih. hitekture i zbog toga {to ta manifes- znanje i da bude gost manifestacije. `e{" i finski "Lo{a porodica".
tacija ima evropski duh. Na sve~anosti je uru~eno i pri- Najboljem filmu iz glavnog ta-
"Pali}ki festival je jedna ozbi- znanje "Underground spirit" redite- kmi~arskog programa, u kojem ima
ljna, stru~na institucija, a ova nagra- lju @elimiru @ilniku, da bi se potom 14 filmova, bi}e dodijeljen "Zlatni

etog Lorensa"
da ima titulu Aleksandra Lifke, koji publici obratili Sa{a Vu~ini}, grado- toranj", dok }e nagrada "Pali}ki to-
je tako|e bio ozbiljan ~ovek. Zbog na~elnik Subotice i Milorad \uri}, ranj" biti dodijeljena najboljem re`i-
toga mi ovo priznanje daje ose}aj pokrajinski sekretar za kulturu, koji seru. Bi}e dodijeljena i specijalna
da nisam uzaludno tro{io vreme na su istakli da je filmski festival na nagrada `irija, kao i Nagrada za to-
ono ~ime sam se bavio u `ivotu", Pali}u manifestacija koja je iz godi- leranciju najboljem filmu iz progra-
rekao je Markovi}. ne u godinu sve bli`e cilju da posta- ma "Paralele i sudari".
Mu{karac
Na djelu je
prikazan
polunag
mu{karac
koji se s
ispru`enom
rukom, u
nijemom
kriku,naginje
preko stola Re`iser @elimir @ilnik dobio "Underground spi- Kosta Gavras je zajedno sa Goranom Markovi}em
u plamenu rit" priznanje dobio nagradu "Aleksandar Lifka"
19.7.2010.
36 Zabava

19.7. Sre}an ro|endan


1947.

Pe!tf!cf!eb!kf!uf!nb!ltj!nvn/!Qp!|up Jt!lstmf!tv!pcb!wf!{f!lp!kf!{bi!ujkf!wb!kv
{ob!uf!eb!up!wp!ej!skf!|f!okv!qsp!cmf!. wf!~f!bo!hb!ap!wb!okf-!bmj!up!wbn!oj!.
nb-!oj!kf!wbn!uf!|lp/!Tb!wkf!uv!kf!tf nb!mp!of!tnf!ub/!Qp!lv!|b!wb!uf!eb!{b!.
pqsf{-!qp!|up!v!ub!lwpn!tub!okv!np!. ep!wp!mkj!uf!{bi!ukf!wf!plp!mj!of!j!ob!|up
af!uf!j{b!{wb!uj!of!vhp!eopt!uj/!Skf!|b!wb!uf!{b!pt!ub!mf!fnp!uj!. cp!mkj!ob!•jo!plpo!•b!uf!qp!tmp!wf/!P•f!lv!kf!uf!qp!np~!qsj!kb!.
wof!qsp!cmf!nf/!Qp!pcj!•b!kv!tf!ofs!wj!sb!uf/!Ofs!wj!sb!wbt uf!mkb-!lp!kb-!ob!ab!mptu-!j{pt!ub!kf/!V{!ebk!uf!tf!v!tf!cf/!Hsmp
ob!•jo!qbs!uof!sp!wph!sb!{nj|!mkb!okb-!bmj!j!of!lj!okf!hp!wj!qpt!. np!af!cj!uj!ob!veb!sv/!Lp!sjt!uj!uf!bm!ufs!ob!uj!wov!nf!ej!dj!ov/
uvq!dj/!Of!nb!uf!wsf!nf!ob!{b!hv!cmkf!okf-!qb!wbn!kf!obk!mb!. Wf~!tv!usb!~f!twf!cj!uj!v!sf!ev/!Ofs!wj!sb!uf!tf!{b!up!|up!qbs!.
l|f!eb!tf!plsf!of!uf!qp!tmv/!V!p•f!lj!wb!okv!tuf!qv!up!wb!okb uofs!jhop!sj!|f!wb!|f!qp!usf!cf/!Tv!wj!|f!tuf!vtsfe!tsf!}f!oj
j!tlmb!qb!okb!vhp!wp!sb/ ob!esv!hf/

Brajan Mej Np!af!uf!tf!qp!lb!kb!uj!{cph!ob!hmph Puwp!sj!uf!•f!uwp!sf!p•j!{b!twf!|up!kf


Brajan Harold Mej, ~uveni gitarista smama, a potpisuje hitove kao {to su "We j{mj!wb!okf!aopt!uj!j!puwp!sf!opt!uj!v!eb!. v!wf!{j!tb!opw!dfn-!lb!lp!cjt!uf!j{!.
grupe "Queen", ro|en je na dana{nji Will Rock You", "Flash", "Who Wants To wb!okv!jt!lb!{b/!\ub!eb!tf!sb!ej!lbe ckf!hmj!hv!cj!ubl/!Pqsf!{op!qp!uqj!tvk!.
dan 1947. godine u Velikoj Britaniji. Live Forever". Nakon razilaska grupe kf!up!kb!•f!pe!wbt/!Pq!uj!nj!{bn!wmb!. uf! vhp!w p!s f! j! qmb!o j!s bk!u f/! Tb
Jo{ kao dje~ak je napravio svoju prvu 1991. izlazi nekoliko njegovih albuma ko- eb!ob!twjn!qp!mkj!nb/!Sb!{nj|!mkb!okb!p!qp!tmv!lp!kj!ep!op!tj qbs!uof!spn!cv!ej!uf!ob!ejt!ubo!dj-!kfs!cj!np!hbp!eb!j{of!wkf!.
gitaru s ocem od drveta starog kamina. ji nikad nisu do`ivjeli komercijalni us- wf!mj!lv!{b!sb!ev!cf{!nv!lf!tb!np!tv!v{b!mv!eob/!Of!hv!cj!uf sj!wb!|b!p•f!lj!wb!okb/!Twf!v!twf!nv-!eb!obt!wmb!eb!sb!{vn/
Naziva je Red Special, te s njom izvodi pjeh. Najboljim od njih mo`e se smatrati wsj!kf!nf/!Pqv!|ub!okf!ob!mb!{j!uf!v!cbw!mkf!okv!tqf!dj!gj!•ojn Oj!lb!lp!of!jej!uf!tnkf!spn!lp!kjn!wbt!tsdf!wp!ej/!Np!af!cj!.
mnogobrojne hitove kojima daje upe~a- onaj iz 1992. pod nazivom "Back To The ip!cj!kfn!jmj!vnkf!uop|!~v/!Qp!|up!tuf!qfs!gf!ldj!pojt!ub!v!mkv!. uj!qp!hsf!|bo/!Cv!ej!uf!tusqmkj!wj!kj!j!sb!dj!pobm!oj!kj/!Of!lp!wbt!mb!.
tljiv zvuk. Brajanovi rani uzori su bili Klif Light", na kojem se nalazi i hit singl "Dri- cb!wj-!of!{b!ep!wp!mkoj!tuf!cf{!sb!{mp!hb/ lp! np!a f! ob!t b!n b!s j!u j/! Qp! qsj!s p!e j! tuf! ptp!c b! pe
Ri~ard i grupa "The Shadows", kao i le- ven By You". Pored muzike, veliki hobi
qp!wkf!sf!okb-!bmj!of!qp!wkf!sb!wbk!uf!twp!kv!ubk!ov!twb!lp!nf/
gendarni D`imi Hendriks. Na mnogim mu je i astronomija koju je studirao, ali i
"Queenovim" albumima Brajan se pojav- morao napustiti zbog ogromnih zahtjeva
ljuje kao vode}i vokal na mnogim pje- profesionalnog bavljenja muzikom.

Na dana{nji dan V!qswpn!qmb!ov!kf!jo!uf!mflu/!Usv!ej!uf Ob!up!wb!sj!mj!tuf!ob!tf!cf!qsf!wj!|f


U Moskvi su na su ~inile Var{avski pakt tf!eb!hb!bluj!wj!sb!uf!v•f!okfn!jmj!•j!. pcb!wf!{b/!Kp|!lbe!up!nf!ep!eb!uf
dana{nji dan 1980. i NATO vodio hladni ub!okfn/!Qp!|up!jnb!uf!ep!ejs!oji!ub!. of!qmb!oj!sb!of!ep!hb!}b!kf-!lp!kj!pev!.
godine otvorene 22. rat, u~estvovanje na
Olimpijske igre, koje moskovskoj olimpijadi •b!lb!tb!ptp!cpn!j{!jopt!usbo!tuwb- {j!nb!kv!esb!hp!df!op!wsj!kf!nf///!Cbs
je bojkotovalo vi{e otkazale su Sjedinjene p•f!lvk!uf!qsj!kb!uof!wj!kft!uj/!Sb!tqp!mp!. tf!of!ep!tb!}v!kf!uf/!P•f!lvk!uf!qsj!kb!uof!usf!ovu!lf!tb!wp!mkf!.
od 64 zemalja zbog Ameri~ke Dr`ave i af!okf!kf!qsp!nkfo!mkj!wp-!twf!{b!wj!tj opn!ptp!cpn-!lp!kb!tf!of!pcb!{j!sf!ob!wb!|v!qsf!{b!v{f!.
sovjetske invazije na njene pristalice.
Avganistan. Simbol Sovjetsko rukovodstvo pe!up!hb!t!ljn!~f!uf!tf!ob!~j!v!lsj!uj!•opn!usf!ovu!lv/!Qp!lv!|b!. uptu/!Pob!t!qsb!wpn!p•f!lv!kf!eb!kpk!qp!twf!uj!uf!{b!tmv!af!ov
Olimpijade bio je je odgovorilo istom mje- wb!uf!eb!cv!ef!uf!ob!jt!ujn!ub!mb!tojn!ev!aj!ob!nb!tb!wp!mkf!opn qba!okv/!Qsj!njkf!uj!mj!tuf!eb!wbn!tf!ef!|b!wb!kv!qsj!kb!uof
olimpijski medvjedi} rom i odbilo u~estvova- ptp!cpn-!nb!eb!oj!|ub!of!qpt!uj!af!uf-!cbs!of!eb!obt/!Tup!hb tuwb!sj!lbe!tf!obk!nb!okf!ob!eb!uf/![b!up!cv!ej!uf!tqpo!ub!oj/
Mi{a. Budu}i da se nje na OI u Los An|elesu
izme|u dr`ava koje ~etiri godine kasnije. tf!plsf!oj!uf!qp!tmv-!kfs!usf!cb!hmf!eb!uj!pop!pe!•f!hb!tf!aj!wj/ Pop!|up!usf!cb!eb!tf!ef!tj-!{b!jt!ub!~f!tf!j!ef!tj!uj/
QSFEBO
[WBOKF!J SBEJKVT QPTMV- PEBCSBOJ JNF IVOTLJ WPEB!J[
TMVACB \QBOTLP NBSMKJW TMPK! PENJMB- WP]B!#CJ_ LJTFMPH
WMBEJLF A/!JNF WSTUB!UKF. MKVEJ OFOBE CPAJKJ# LVQVTB
TUFOJOF

WSTUB
J{v!{f!uop!vt!qkf!|bo-!b!qsj!kf!twf!hb Ep!j{sb!ab!kb!ep!mb!{j!wb|!qsf!gj!okf!oj
QVAB lsf!buj!wbo!ebo/!Of!lp!hb!~f!uf!v vlvt/!Cb!wj!uf!tf!tuwb!sj!nb!lp!kf
of!|up!vckf!}j!wb!uj/!Qp!|up!tv!twj!bs!. {bi!ujkf!wb!kv!qp!kb!•b!ov!ft!uf!uj!•lv!jt!.
HMBWOJ hv!nfo!uj!ob!wb!|pk!tusb!oj-!vt!qkfi ubo!•b!optu/!Uv!tf!pemj!•op!tob!mb!{j!.
HSBE
NBMUF kf!of!nj!op!wbo/!Qsp!cmfn!tf!np!af!qp!kb!wj!uj!v!wj!ev!fnp!uj!. uf-! kfs! kf! jnb!u f! ob! qsf!u fl/! Tj!u v!b dj!kb! {bi!u jkf!w b! j
woph!tv!lp!cb!j!ofs!wj!sb!okb/![b!pwp!qp!tmkf!eokf!lsj!wbd!kf ub!luj!•optu/!Oj!lb!lp!tf!of!twb!}bk!uf!j!of!qp!lb!{vk!uf!of!{b!.
WSTUB of!vnps!optu/!P•j!hmf!eop!eb!tuf!qsf!djkf!oj!mj!twp!kf!qtj!ip!. ep!wpmk!tuwp-!kfs!~f!uf!v!p•j!nb!lpo!lv!sfo!dj!kf!cj!uj!tmb!cj/!Qp!.
VLSBTOF
CJMKLF gj!{j!•lf!tqp!tp!copt!uj/!Qpe!vtmp!wpn!eb!kb!top!jt!lsjt!ub!mj!. of!lbe!oj!kf!mp!|f!cmf!gj!sb!uj!kfs!ub!lp!np!af!uf!pq!tub!uj/!Blp
GJSFOUJ.
|f!uf!af!mkf-!np!af!uf!p•f!lj!wb!uj!qp!{j!uj!wbo!jt!ipe!ep!hb!}b!kb/ cv!ef!uf!jt!lsf!oj!v!lp!nv!oj!lb!dj!kj-!jnb!~f!uf!qsp!cmf!nb/
OTLJ
TMJLBS
V!qsp!uj!wopn-!{b!cmv!ef!tv!of!nj!op!wof/
SBOF!
SFOFTBOTF
OBUSJK
BNQFS
J[SB]JWB_
JOEJK UBMJTNBO- NPEFMB
BNBKMJKB #LSBMK!
SBLFUB
)NO/* AJWPUJOKB#
MJUBS SB[SFE Qp!lv!|b!wb!uf!eb!ob!}f!uf!sb!wop!uf!av V!{b!hsmkb!kv!wp!mkf!of!ptp!cf!ep!ajw!.
EPTBEB- KFEOB j{nf!}v!qp!tmb!j!qsj!wb!uopt!uj-!|up mkb!wb!uf!of!{b!cp!sb!wof!usf!ovu!lf/
LOKJAF. PCPKFOF
_BNPUJOKB
WOB! TB!WJ\F
WSTUB CPKB wbn!uf!|lp!qb!eb/!Wf!{b!tb!kb!wojn Kp|!blp!kf!pob!Mbw!jmj!Cjl!tsf!~b
BMU-
JNF
PENJMB-
aj!wp!upn!np!af!cj!uj!jo!ufo!{j!wob-!b ~f!cj!uj!j{v!{f!uob/!Tnj!tbp!{b!vnkf!.
BVTUSJKB
\LPSQJPO-
BMFLTB. qbs!uofs!mkv!cp!np!sbo/!Ob!qswj!qp!hmfe!okf!abo!j!tvq!uj!mbo uoj!•lj!ep!ajw!mkbk!kf!qp!kb!•bo-!qb!tf
OEBS
\UJQBWBD
UPOB Sbl!ob!qspt!up!wbt!j{mv!}v!kf/!Of!{ob!uf!|ub!t!okjn@!Obk!. qp!usv!ej!uf!eb!hb!jt!lp!sjt!uj!uf/!Twkf!.
cp!mkf!cj!cj!mp!eb!nv!plsf!of!uf!mf!}b/!Cmj!{b!obd!{b!tmv!av!kf toj!tuf!up!hb!|ub!wbt!jtqv!okb!wb-!nb!eb!plp!mj!ob!nj!tmj!tv!.
QSPEVAF.
UBL wj!|f!qba!okf/!Cj!~f!uf!v!qsj!mj!dj!eb!lpo!ub!luj!sb!uf!tb!of!ljn!j{ qsp!u op-!okfo!qsp!c mfn/!Vaj!w bk!u f!v!of!q p!o pw!mkj!w jn
jopt!usbo!tuwb/!Eb!obt!tv!ofs!wj!v!sf!ev/!Np!hv!~j!tv!qsp!. usf!ov!dj!nb!tsf!~f-!bmj!•v!wbk!uf!op!wbd!kfs!tv!j{!eb!dj!ob!qp!.
TMPWB_LB UFNQP SFOJK cmf!nj!tb!ptmb!cmkf!ojn!jnv!oj!uf!upn/ np!mv/
LSVOB USBL
)LSBU/* TNPMB-!
LBUSBO LPODB

SPMFS-
QBUJOFS-
LPUSMKB_
Qp!tmp!wob!ofs!wj!sb!okb!j!{bt!up!kj!tv Plv!qj!sb!oj!tuf!qp!tmpn-!opw!dfn!j
OBVLB!P {obl!eb!usf!cb!ob!qsb!wj!uj!lsb!ubl!qsf!. qp!wp!mkopn!qp!tmp!wopn!qp!ov!epn
CPMFTUJNB
TUPLF ebi!j!qp!twf!uj!uj!wj!|f!qba!okf!wp!mkf!opk lp!kb!pcf!~b!wb!ep!csv!{b!sb!ev/!Qpe
ptp!cj-!pob!tf!t!qsb!wpn!ptkf!~b vtmp!wpn!eb!tuf!cj!mj!v!ef!qsf!tj!kj-
SVLPWPEJ.
MBD {b!qpt!ubw!mkf!op/!Lbe!tuf!kf!qp!tmkf!. ob!|mj!tuf!ob!•jo!lb!lp!eb!kf!qsf!wb!{j!}f!uf/!Pkb!•b!mj!tuf-!qb
OFLPN eokj!qvu!of!lv!eb!j{wf!mj@!Cv!ej!uf!nb!. tqsf!nop!sf!bhv!kf!uf!ob!j{b!{p!wf!j!qsp!wp!lb!dj!kf!j{!cmj!afh
NB\JOPN
|up!wj!uj!kj!j!qp!lv!|bk!uf!eb!wj!|f!okf!aopt!uj!j!up!qmj!of!vof!tf!uf!v plsv!af!okb/!Tusj!kf!mbd!wbn!of!|up!tkbk!op!qsf!emb!af/!Lb!eb
RJE[ENJA IZ PRO[LOG BROJA, VODORAVNO: LJIGAVOST, twpk!mkv!cb!woj!aj!wpu/!Mbw!wbt!np!af!jt!qsp!wp!dj!sb!uj/!Pqsf!{op" tuf!{b!ep!wp!mkoj-!tusf!qj!uf/!Pqvt!uj!uf!tf!j!vaj!wbk!uf/!Cj!~f!j
UNIFORMA, DOBITNIK, LOVAT, ICE, @AK, STAL, DT, MAOTA, Qp!|up!tuf!wj!|f!qpe!vuj!db!kfn!fnp!dj!kb!of!hp!sb!{v!nb-!tb!. qb!sb/
EOCEN, I@, RR, SKLADAN, TEORETIK, VI[, NEVA, OFICIJAL. wkf!uv!kf!tf!eb!eb!obt!of!qsf!ev!{j!nb!uf!sb!ej!lbm!of!lp!sb!lf/
19.7.2010.
Sport 37

Zoran To{i} `ali za odlaskom iz Man~ester junajteda

Nisu mi pru`ili {ansu


Vjeruje

5 22
Zoran To{i}
u sebe:
^esto su me
osporavali na
klubova promijenio je Zoran utakmice odigrao je To{i} za
"Old Trafordu" To{i} prije nego {to je stigao reprezentaciju Srbije i posti-
u CSKA. Igrao je za Proleter iz gao ~etiri gola. Za U-21 selekci-
i spreman sam Zrenjanina, Banat, Partizan, ju nastupao je 17 puta i

da doka`em Man~ester junajted i Keln. postigao dva pogotka.

da su gre{ili, a ja nisam nijednu. Nadao sam se brojem 21, nije `elio da obe}ava
rekao To{i} da }u da zaigram u timu mog de- golove i asistencije ve} je rekao da
tinj stva, de set go di na po {to je ga interesuje samo uspjeh tima.
osvojio Ligu {ampiona 1999. godi- "Uvek igram za tim, pa ne}u
ne. Pomislio sam: 'To je sudbina'. ni{ta da obe}avam. Uzdr`avam se
Fudbalski reprezentativac Ali nisam do~ekao {ansu", rekao je od prognoza, pogotovo koliko }u
Srbije Zoran To{i} nedavno je To{i}, koji }e morati na operaciju posti}i golova ili imati asistencija.
potpisao za CSKA iz Moskve i u meniskusa, poslije ~ega mu slijedi Cilj mi je da napredujem i dam do-
izjavi za sajt svog novog kluba oporavak od oko dvije sedmice. prinos dobrim rezultatima ekipe.
istakao je da mu u Man~ester ju- Za razliku od Engleske, u Nje- Znam da se mno gi ~u de mo joj
najtedu nije bila pru`ena {ansa. ma~koj, na {estomjese~noj pozaj- odluci da se preselim u CSKA. Ka-
To{i} je izrazio `aljenje zbog mici u Kelnu, To{i} je pokazao `u: 'Igrao je u Engleskoj, Nema-
neukazane prilike da se doka`e u znatno vi{e. ~koj, a sada se odjednom povukao
re do vi ma "crve nih |a vo la", ali "Po~eo sam deset utakmica i u Rusiju'. Ne, ja tako ne razmi{-
smatra da }e svoj kvalitet mo}i da uspeo da postignem pet pogodaka, ljam. U Engleskoj sam proveo go-
poka`e u CSKA. od kojih je jedan bio prelep i pose- dinu dana, ali nisam dobio priliku
"^es to su me ospo ra vi li na bno mi je drag. Ta~an broj asisten- da se poka`em. U Kelnu sam po-
'Old Trafordu' i spreman sam da cija nisam zapamtio", naglasio je kazao kvalitet, bio progla{en za
doka`em da su gre{ili. Realno, u To{i}. najboljeg igra~a u klubu, ali nisam
Man~ester junajtedu igra~ dobije Brzonogi fudbaler, koji je u mogao da ostanem", zaklju~io je
samo jednu priliku da se nametne, moskovskom klubu izabrao dres sa biv{i fudbaler Partizana.

Padali rekordi NAKON VI[E OD DVIJE DECENIJE


VELIKI FUDBALSKI SPEKTAKL
na GOB-u U BANJALUCI
U Banjaluci nastupilo
210 takmi~ara

FK BORAC - FC LAUSANNE-SPORT
^etvrtak, 22. jula 2010. godine u 20.45
Zbog ograni~enog broja ulaznica u slobodnoj prodaji FK Borac poziva
navija~e i prijatelje kluba da putem telefona 051/301-793 (od 8 do 15 ~asova)
izvr{e rezervaciju za utakmicu drugog pretkola UEFA Lige Evrope koja
}e se igrati na Gradskom stadionu u Banjaluci u ~etvrtak 22. jula 2010.
godine od 20 ~asova i 45 minuta.
M. PREDRAGOVI] na, Nina @arkovi} (Leotar) na 50 Rekorde su jo{ oborile `enske
m slobodno (27.84) do 16 godina i {tafete Leotara (4x100 m slobodno, Cijene ulaznica za sve utakmice Borca u UEFA Ligi Evrope na Gradskom
Pliva~i i pliva~ice oborili su seniorski, te na 100 m slobodno do 10 godina i seniorski; 4x50 m stadionu su:
24 bh. re kor da na Lje tnom (1:00.49) za pliva~ice do 16 godi- mje{ovito, do 10 godina, 4x100 m
na, a Jovana ^eprkalo (22. april) mje{ovito seniorski), 22. aprila
· VIP ZONA (lijevo i desno od centralne lo`e) 20 KM
prvenstvu RS koje je odr`ano
proteklog vikenda na Gradskom na 200 m slobodno (2:38.57), 800 (4x200 m, do 12, 14 i 16 godina; · ZAPADNA TRIBINA 15 KM
olimpijskom bazenu u Banjaluci. m slobodno (11:43.20) i 200 m 4x100 m mje{ovito, do 12 godina). · ISTO^NA TRIBINA 10 KM
Ivana Ninkovi} iz Leotara je mje{ovito (3:02.74) za takmi~arke "Bilo je 210 u~esnika iz sedam
oborila na 50 metara prsno (34.90 do 10 godina. Branka Vranje{ (22. klubova, {to je najbrojnije prvenstvo Rezervisane ulaznice mo}i }e se podi}i na dan odigravanja utakmice
sekundi) seniorski rekord, te za pli- april) je u konkurenciji pliva~ica RS do sada. Osim {to je bilo brojno,
va~ice do 14 i 16 godina, a na 100 do 14 godina postavila rekorde na takmi~ari su postigli veoma dobre na prodajnim mjestima Gradskog stadiona od 8 ~asova.
m prsno (1:18.05) za pliva~ice do 400 m slobodno (4:50.41) i 100 m rezultate. Ovo su za sada nezvani~ni
14 i 16 godina. Mihajlo ^eprkalo
(22. april) je postavio nove rekorde
na 200 (2:23.94) i 400 (5:07,45) m
slobodno u kategoriji do 12 godi-
delfin (1:08.61), a An|ela ^u~ko-
vi} iz Leotara je na 100 metara
delfin u kategoriji do 10 godina
(1:20.95).
rekordi, a kada bude obra|ena kom-
pletna statistika bi}e potvr|eni", re-
kao je Mla den ^e ko, se kre tar
Pliva~kog saveza RS.
BUDI BORAC!
19.7.2010.
38 Sport

Srbi i Crnogorci na SP
Wb!ufs!qp!mjt!uj!Tscj!kf!j!Dsof!Hp!sf!pcf!{cj!kf!ej!mj!tv!v•f|~f!ob!Twkfu!tlpn
qswfo!tuwv!3122/!hp!ej!of!v!\bo!hb!kv!qp!|up!tv!tf!qmb!tj!sb!mj!v!gj!ob!mf!{b!.
ws|oph!uvs!oj!sb!Twkfutlf!mj!hf!v!Oj!|v/!Sf!qsf!{fo!ub!dj!kb!Tscj!kf!kf!v!qp!mv!gj!ob!.
mv!qp!cj!kf!ej!mb!Iswbu!tlv!v!vub!lnj!dj!qv!opk!qsfp!lsf!ub!tb!25;22-!epl!kf
csb!oj!mbd!uj!uv!mf-!Dsob!Hp!sb-!tb!wmb!eb!mb!Bvt!usb!mj!kv!sf!{vm!ub!upn!9;7/!Gj!obm!ob
vub!lnj!db!Twkfu!tlf!mj!hf!kf!jhsb!ob!tj!op~/!)Bhfo!dj!kf*

Ilgauskas uz D`ejmsa
Mj!uwbo!tlj!lp!|bs!lb|!Aj!esv!obt!Jm!hb!vt!lbt!op!wj!kf!•mbo!OCB!mj!hb!|b!Nb!kb!nj
Ij!ub/!Jm!hb!vt!lb!vt-!3-32!nf!ubs!wj!tp!lj!dfo!ubs-!v!TBE!kf!pe!2::7/!hp!ej!of-!b
jhsbp!kf!{b!Lmj!wmfoe/!Po!kf!tb!2/37:!cmp!lb!eb!23/!nf}v!bluj!wojn!jhsb•jnb!v
OCB!mj!hj/!Nb!kb!nj!tf!qsfu!ip!eop!qp!kb•bp!obk!cp!mkjn!jhsb!•fn!mj!hf!qsp!|mf!tf!.
{p!of!Mf!csp!opn!Eafk!tpn-!Lsj!tpn!Cp!|pn-!Nbk!lpn!Nj!mf!spn!j!Vep!oj!tpn
Ib!tmf!npn-!b!{besabp!kf!j!ev!hp!hp!ej|!okv!qswv!{wj!kf{!ev!uj!nb!Ewfk!ob!Wfk!eb/

Bra~ni par Snajder sa bebom

Slavni

Snajderu
sportisti
stali na
ludi kamen

kruna sezone
Drugi brak: Fudbaler Intera, koji ima 26 godina, Zanimljivo je da je Fiona radi-
la kod Kembelove biv{e djevojke
Miler u Hjustonu
Dfo!ubs!Csfe!Nj!mfs!)45*-!lp!kfn!kf!jt!uf!lbp!vhp!wps!t!_j!lb!hpn-!qp!uqj!tbp!kf
usp!hp!ej|!okj!vhp!wps!t!Ikvt!up!opn!wsj!kf!ebo!26!nj!mj!pob!ep!mb!sb/!
#Qsj!mj!lb!kf!cj!mb!tv!wj!|f!ep!csb!eb!cji!kf!qsp!qvt!ujp/!Sjl!Befm!nbo!kf!npk
pnj!mkf!oj!usf!ofs-!b!j!ob!qp!lpo!~v!jhsb!uj!ob!jt!upk!tusb!oj!tb!Kbp!Njo!hpn/!J{!Ljo!.
htb!qp!{ob!kfn!Lf!wj!ob!Nbs!uj!ob-!b!Mv!jt!Tlp!mb!kf!jnbp!tkbk!ov!qsfu!ip!eov!tf!.
u subotu se drugi put o`enio, a njegova Keli Houpen, s kojom se zabavljao {p!ov-!ub!lp!eb!kf!Ikvt!upo!v!qp!uqv!opt!uj!ujn!qp!npn!vlv!tv/!j{kb!wjp!kf!Nj!mfs/
10 mjeseci.
izabranica je atraktivna voditeljka Kada je dala otkaz kod biv{e
gazdarice, Fiona, po zanimanju di-
na jednoj holandskoj televiziji, 25-godi{nja zajner enterijera, preuzela je na se-
Jolanta Kabau van Kasbergen be sre|ivanje Kembelove ku}e u
^elsiju. Posao je o~igledno dobro
uradila.
Jedan od najboljih fudbale- ljupca pustili bijele golubove u cijom na upravo zavr{enom Mun- Na ludi kamen stali su i
ra svi je ta, Ho lan |a nin Ve sli vazduh. dijalu u Ju`noj Africi. ~e{ki teniseri Radek [tepanek i Ni-
Snajder, imao je godinu iz snova Snaj der i Jo lan ta se Istog dana i engleski fu- kol Vajdi{ova, koji su se vjen~ali u
{to se ti~e karijere, a zaokru`io zabavljaju manje od godinu dana. dbaler, defanzivac Arsenala, 35- Pragu. Vjen~anje je obavljeno u
ju je uspjehom i na privatnom Po~eli su vezu nakon {to se fudba- godi{nji Sol Kembel odveo je pred katedrali svetog Vida, najve}oj i
planu. ler razveo od svoje prve `ene s ko- oltar dugogodi{nju djevojku Fionu najpoznatijoj katedrali u ^e{koj.
Fudbaler Intera, koji ima 26 jom ima ~etvorogodi{njeg sina. Barat. Me|u svatovima su bili E{li Nacionalni radio prenio je da su
godina, u subotu se drugi put o`e- Poslije vjen~anja, Snajder je polju- Kol, Rio Ferdinand, Martin Kion. me|u gostima bili i proslavljeni
nio, a njegova izabranica je atrakti- bio mladu, a potom uzeo sina u na- ~e{ki hokeja{ Jaromir Jagr i teni-
vna vo di te ljka na je dnoj ru~je, koji je kao otac bio obu~en u serka Barbora Zahlavova Stricova.
holandskoj televiziji, 25-godi{nja plavo odijelo s kravatom. Brak [tepanek, 31. godi{nji teniser Kobna {etnja po restoranu
Jo lan ta Ka bau van Ka sber gen. Na profesionalnom planu ove Sol Kembel koji je trenutno 29. na ATP listi,
Mnogi je smatraju najljep{om vo- sezone Snajderu je ba{ i{lo. Malo propustio je ve}i dio sezone zbog Qswb!uf!oj!tfs!lb!twj!kf!ub!Tf!sf!ob!Wj!mj!kb!nbt!pu!lsj!mb!kf!eb!kf!pu!lb!{b!mb!usj
diteljkom u Holandiji. je re}i da mu je bila uspje{na sezo- odveo pred oltar zdravstvenih problema. Vajdi{ova, obt!uv!qb!{cph!cj!{bs!of!qp!wsf!ef!tup!qb!mb!lp!kv!kf!{b!ep!cj!mb!cp!tp!op!hpn
Ro man ti ~no vjen~anje na. Osvojio je tri titule s Interom dugogodi{nju nekada sedma teniserka svijeta, ra- |f!uokpn!qp!sft!up!sb!ov!hekf!kf!obj!|mb!ob!tub!lmp/!Pob!kf!21/!kv!mb!ob
odr`ano je u `ivopisnom italijan- (prvak Evrope, Italije i osvojeni nije ove godine je zbog lo{e forme wkfo•bokf!{wj!kf{!ef!Efo!wf!sb!Lbs!nf!mb!Fo!up!oj!kb!ep!|mb!tb!{b!np!ub!ojn
skom mjestu u Toskani, u blizini italijanski kup) i drugo mjesto na djevojku Fionu okon~ala karijeru, iako ima tek 21 tup!qb!mpn-!b!tb!eb!kf!pckb!wj!mb!eb!kf!pu!lb!{b!mb!uvs!oj!sf!v!Jt!ubo!cv!mv!lp!kj!qp!.
Sijene, a mladenci su poslije po- svijetu sa holandskom reprezenta- Barat godinu. •j!okf!37/!kv!mb-!Tjo!tj!ob!uj!kv!:/!bw!hvt!ub!j!Npo!usf!bmv!27/!bw!hvt!ub/
19.7.2010.
Sport 39

VN Njema~ke u kraljevskoj klasi Moto GP {ampionata

Slavlje Pedrose
Drugi trijumf: [panac je
do drugog trijumfa u
ovogodi{njem {ampionatu,
a desetog u najja~oj klasi
ukupno, do{ao u vremenu od
28.50.476 na stazi "Zahsenring"
Voza~ Repsol Honde Dani Pe- lentinom Rosijem, koji se fantasti~no
drosa pobjednik je Velike nagrade vratio u {ampionat poslije {est nedje-
Njema~ke, osme trke sezone u kra- lja pauze zbog povrede.
ljevskoj klasi Moto GP {ampiona- Trka za Veliku nagradu
ta. Njema~ke vo`ena je iz dva djela, jer
[panac je do drugog trijumfa u je ve} poslije devet krugova na stazi
ovogodi{njem {ampionatu, a desetog bila istaknuta crven zastava poslije
u najja~oj klasi ukupno, do{ao u vre- incidenta u koji su bili umije{ani vo-
menu od 28.50.476 na stazi "Zahsen- za~ LCR Honde Randi de Punije,
ring" ispred sunarodnika Horhea Aleks Espargaro iz Pramak Dukatja i
Lorenca iz Jamahe. Na tre}i stepenik voza~ Suzukija Alvaro Bautista. Sve
pobjedni~kog postolja u Njema~koj je krenulo od kontakta De Punijea i
popeo se voza~ Dukatija Kejsi Sto- Espargara, poslije kojeg je na njih na-
ner, koji je vodio veliku borbu sa Va- letio Bautista, dok su [panci pro{li s Dani Pedrosa
FOTO AFP

Rezultati trke za Veliku lak{im povredama, francuskom vo- novog starta poveo je opet Pedrosa, Hejdena, dok je Lorenco uspio da se
nagradu Njema~ke: za~u je konstatovan prelom potkolje-
"Laguna Seka" ispred Lorenca, Dovicioza, Stonera, vrati na ~elo.
1. DANI PEDROSA ([PANIJA) REPSOL HONDA 28.50.476
nice, tj. ista povreda koju je do`ivio [ampionat se Hejdena, Rosija, Simon~elija i Me- Ovo go di{ nji Mo to
2. HORHE LORENCO ([PANIJA) FIAT JAMAHA + 3.355
Rosi prije {est nedjelja. nastavlja 25. jula landrija. U prvom krugu trka je bila GP {ampionat se nastavlja ve} 25.
U trenutku prekida pore- gotova za voza~a Pramak Dukatija jula trkom za Veliku nagradu SAD na
3. KEJSI STONER (AUSTRALIJA) MARLBORO DUKATI + 5.257
4. VALENTINO ROSI (ITALIJA) FIAT JAMAHA + 5.623 dak je bio: Lorenco, Pedrosa, Stoner, trkom za Veliku Miku Kalija, koji je izletio sa staze, a stazi "Laguna Seka", gdje }e se na}i
5. ANDREA DOVICIOZO (ITALIJA) REPSOL HONDA + 17.158 Doviciozo, Rosi, Hejden, a poslije nagradu SAD samo krug kasnije Rosi je pretekao samo voza~i u najja~oj klasi.

Toplo
Eb!obt!~f!v!CjI!cj!uj!vnkf!.
sf!op! ep! qsf!ufaop! pcmb!•op
wsj!kf!nf! t! lj!|pn! v! tkf!wf!sp!.
{b!qb!eopk! Cp!toj/! Ep! lsb!kb Afmklp!LPQBOKB!
ejsflups!OJHE!#EOO#
eb!o b! lj!| b! tf! p•f!l v!kf! j! v
pt!ub!mjn! ejkf!mp!wj!nb/! Wkf!ubs! v BIHA]
Cp!toj!tmbc!ep!vnkf!sfo!tkf!. Cpskbob!SBENBOPWJ^.QFUSPWJ^
wf!sp!{b!qb!eoph! tnkf!sb-! b! v hmbwoj!j!pehpwpsoj!vsfeojl!
Ifs!df!hp!wj!oj!tmb!cb!ep!vnkf!.
BANJALUKA
sf!o b! cv!s b/! Ufn!q f!s b!u v!s b
wb{!evi!~f!tf!lsf!ub!uj!pe!26 BIJELJINA Tb|b!_BWSBH!
){bnkfojl!hmbwoph!j!
Boesfb!LBSBOGJMPWJ^!
)vsfeojl!ofekfmkoph!
tuf!qf!oj!ob!Ckf!mb!|oj!dj!ep!48 pehpwpsoph!vsfeojlb*-! j{ebokb*-!
tuf!qf!oj!v!_b!qmkj!oj/ Ojibeb!IBTJ^!! Ubukbob!SPHVMKB
ZENICA )qpnp~ojl!hmbwoph!j! )sfhjpo*-!
pehpwpsoph!vsfeojlb*-! Kfmfob!QSBMJDB
Hpsebob!NJMJOLPWJ^! )twjkfu*-
)vsfeojl!wjkftuj*-! Wftob!JMJLUBSFWJ^!
Utorak Tboesb!HPKLPWJ^.BSCVUJOB )epqjtojdj*-!

LIVNO SARAJEVO )vovusb|okb!qpmjujlb*-


Ebslp!HBWSJMPWJ^
Nbkb!WVKJOJ^!
)bhfodjkf*-
Nby/ ,42pD )flpopnjkb*-! Hpsbo!LBSB^
Njo/ ,31pD Ejbob!UPNB\! )tqpsu*-
Sarajevo +28oC )pehpwpsoj!vsfeojl!{b Jwbob!QBTUJS
ofekfmkop!j{ebokf*-! )ufioj•lb*-!
Srijeda Banjaluka +23oC MOSTAR Obub|b!LSTNBO! Njmbo!SBEVMPWJ^
Bijeljina +24oC )pehpwpsoj!vsfeojl!v!sfebldjkj! )gpuphsbgjkb*-!
v!Tbsbkfwv*-! [psbo!MVLJ^
Nby/ ,43pD Biha} +23oC Csbolp!UPNJ^! )joufsofu!j{ebokf*/
Njo/ ,2:pD )vsfeojl!tdfof*-!
Livno +27oC
Mostar +37oC
^etvrtak Zenica +27oC TREBINJE J{ebwb•!OJHE!#EOO#-!Cbokbmvlb/!Mjtu!j{mb{j!twblph!ebob/
Sfebldjkb; Csb~f!Qj|ufmkj~b!2-!89111!Cbokbmvlb-!ufm/!)162*-
,43pD Trebinje +24oC dfousbmb;!442.911-!gblt;!442.921-!f.nbjm;!oopwjof@ufmflmjl/ofu
,29pD Nbslfujoh; Cbokbmvlb-!ufm/!442. 975-!f.nbjm;!nbslfujoh@of{bwjtof/dpn<!
Tbsbkfwp-!ufm/!1440764.:64/
HIDROMETEOROLO[KI ZAVOD FBiH Ejtusjcvdjkb; Ufm/!442.958-!f.nbjm;!oo`ejsfldjkb@ufmflmjl/ofu!
Epqjtoj|uwb; Tbsbkfwp!1440827.941-!764.:64<!Nptubs!1470661.798/!
)Svlpqjtj!j!gpuphsbgjkf!tf!of!wsb~bkv*!
Ajsp!sb•voj; Sb{wpkob!cbolb!b/e/!Cbokbmvlb!6731::11123894.83!)LN*-!
Biometeorolo{ke prilike }e biti nepovoljne. Vi- ponajvi{e mogle da budu u vidu malaksalosti. 65541.2996532!)efwj{oj*<
sok procenat vlage i visoke temperature na Skre}emo pa`nju na poja~an indeks UV zra~e- Izqp!Bmqf.Besjb.Cbol!b/e/!Cbokbmvlb!663.111.11111:63.31<
hroni~ne bolesnike i meteoropate djelova}e nja. Piti dosta teku}ine i smanjiti aktivnosti u \ubnqb!OJHE!#EOO#-!{b!\ubnqbsjkv!Bmfltboebs!Lpqbokb/
nepovoljno. Tegobe kod osjetljivih osoba bi poslijepodnevnim satima.
Namjera bo{nja~kih politi~ara unitarizacija BiH
CB!OKB!MV!LB!.!Sbk!lp!Wb!tj~-!j{!. tlph!gb!lup!sb!j!okj!ip!wf!qb!sp!mf!#ob!. ub!sj!{b!dj!kf!j!qp!ekbs!nmkj!wb!okb!Tscb!j nmkb#! pe! tusb!of! Tj!mbk!eaj!~b-! jt!ub!.
ws|oj!tf!lsf!ubs!TOTE.b-!vqp!{p!sjp |b!qp!ckf!eb#/ Iswb!ub#-! lpo!tub!up!wbp! kf! Wb!tj~! v lbp!kf!Wb!tj~-!{bi!ujkf!wb!pckb|!okf!.
kf! eb! obk!op!wj!kj! jt!uvq! qsfe!tkf!eb!. #Tj!mbk!eaj!~f!wf! sj!kf!•j! (///Twf! jef qj!tb!opk!j{kb!wj!{b!nf!ej!kf/ okf!j!j{b!{j!wb!tusbi!j!tusf!qokv!lpe
wb!kv!~fh! Qsfe!tkf!eoj|!uwb! CjI! j! mj!. tqp!sp-!bmj!nj!ob!lsb!kv!vwj!kfl!qp!. Po! kf! ob!hmb!tjp! eb! tf! qsj!qsf!. esv!hb!ewb!ob!sp!eb/
ef!s b! Tusbo!l f! {b! CjI! Ib!s j!t b ckf!}v!kf!np/!Pwp!kf!ob!|b!{f!nmkb- nmkf!oj! Tj!mbk!eaj!~fw! lpo!dfqu! #Nj Tj!mbk!eaj~!kf!v!tv!cp!uv!v!Npt!ub!.
Tj!mbk!eaj!~b!v!Npt!ub!sv!#pu!lsj!wb!ob!. lp!ip!~f!eb!aj!wj!v!okpk-!ep!csp!ep!. qp!ckf!}v!kf!np#! np!af! wsmp! cs{p sv! sf!lbp! eb! qsf!nj!kfs! ST! j! qsfe!.
nkf!sf! tb!sb!kfw!tlph! cp|!okb!•lph |bp-! cf{! pc!{j!sb! ob! up! lp! kf-! lp jtqp!sv!•j!uj! Fwsp!qj! lbp! op!wj! cf{!. tkf!eojl! TOTE.b! Nj!mp!sbe! Ep!ejl
qp!mj!uj!•lph! lsv!hb-! b! up! kf! voj!ub!sj!. of!~f-!of!lb!jef(!hp!wp!sf!p!gb!|jt!uj!. ckf!eop!toj!qsp!cmfn/ #wp!ej! j{cps!ov! lbn!qb!okv! qsp!ujw
{b!dj!kb! CjI! v{! qp!np~! wsf!nfo!. •lpk! qp!mj!uj!•lpk! qp!emp!{j! jef!kf! voj!. Twb!lb!vqp!usf!cb!sj!kf!•j!#ob!|b!{f!. CjI((/!)Tsob*

Un~aninovi uselili pet mjeseci nakon


{to im je ku}a izgorjela
Krivi~na prijava
FOTO V. STOJAKOVI]
protiv 12 lica
MOSTAR - Neformalna grupa dioni~ara "HT Eroneta" podni-
jela je Agenciji za istrage i za{titu (SIPA), hrvatskom USKOK-u i
njema~koj policiji krivi~nu prijavu protiv 12 lica, me|u kojima su
direktori "HT Eroneta" i novinari Federalne televizije, zbog su-
mnje da su po~inili vi{e krivi~nih djela i pronevjerili vi{e od 100 mi-
liona KM.
U saop{tenju ove grupe dioni~ara "HT Eroneta" navodi se da je krivi-
~na prijava podnesena protiv generalnog direktora "HT Eroneta" Mos-
tar Stipe Prli}a, direktora mobilne telefonije Zorana Bakule,
predstavnika "Doj~e telekoma" u HT Mostar Jozefa Terigla, predstavni-
ka "T-Mobile" Hrvatska Davora Darabo{a, te urednika i novinara Fede-
ralne televizije Zvonimira Juki}a, Sanjina Be}iragi}a i Bakira
Had`iomerovi}a.
Me|u licima protiv kojih su podnesene prijave su i biv{i predsjednik
Nadzornog odbora "HT Eroneta" Slavo Kuki}, Ivica Mudrini} iz Za-
greba, vlasnik kompanije SV-RSA Neven Kulenovi}, zagreba~ka kom-
panija "Digitel", {ef finansija "HT Eroneta" Miroslav Klepa~ i
predstavnik "T-Mobile" Hrvatska Davor Darabo{.
Kako je saop{teno, krivi~na prijava podnesena je zbog "me|unarodne
i doma}e korupcije i pranja novca, podmi}ivanja, reketa, zloupotrebe
slu`benog polo`aja, utaje, prikrivanja izvr{enja kaznenog djela, zbog
uticaja na svjedoke, sklapanja poslova bez konkursa, zaklju~ivanja {te-
tnih ugovora, neovla{tenog i nezakonitog prislu{kivanja i {pijuna`e u
korist strane zemlje". (Agencije)

m
U banjalu~ko
naselju Ro su lje Povrije|en
u}a
obnovljena k Mi{kovi}
Porodici
koja je izgor
u po`aru
jela ORA[JE - Zvonko Mi{kovi}, predsjednik Skup{tine Posavske
`upanije, te 53-godi{nji Ivo Klai} i 38-godi{nja Ana Stani} iz Donje
Mahale ozlije|eni su ju~er u prometnoj nezgodi koja se dogodila
na regionalnoj cesti Ora{je - Bosanski [amac u naselju Donja Ma-
hala.
Mi{kovi}, koji je vozio slu`beni pasat spomenutom dionicom ceste,

Un~anin krov
naletio je na mercedes za ~ijim upravlja~em je bio Ivo Klai}.
Voza~ mercedesa se nepropisno s pro{irenog dijela ceste uklju~io u
promet i na taj na~in oduzeo prvenstvo Mi{kovi}u.
Prema policijskom izvje{}u, Klai} je te{ko ozlije|en i prevezen je na
dalje lije~enje u ora{ku Op}u bolnicu. Ima prijelome rebara i vi{estruke
ozljede po cijelom tijelu, dok je Ana Stani}, suvoza~ica u istom auto-
mobilu, zadobila lak{e ozljede. Lak{e je ozlije|en i Mi{kovi} kojem je

nad glavom
tako|er pomo} pru`ena u ora{koj bolnici.
"Detalja o nezgodi nemamo, me|utim od obojice voza~a bit }e uzeti
uzorci krvi i urina kako bi se utvrdilo da neki od njih nije mo`da bio
pod djelovanjem alkohola ili drugih opijata", kazali su iz policije.
N.Tr.

Sre}ni: Prije pet mjeseci sam mislila da cijama kom{ija, prijatelja, dobrih
ljudi iz Banjaluke, te Vladi RS, Na more za 15 KM
smo izgubili sve, ali danas nam je ku}a odnosno Ministarstvu za porodicu, BIHA] - Jednodnevni
omladinu i sport i op{tini Banjaluka. turisti~ki aran`mani na
obnovljena iz temelja. Bukvalno svi su u~estvovali u Jadransko primorje sve su
izgradnji obnovljene ku}e za ovu popularniji kod gra|ana
Presre}na sam, ka`e Sanda Un~anin porodicu", kazala je \uki}eva i do- Unsko-sanskog kantona, a
dala da je zbog svega organizovana i u svoju ponudu uvrstile su
Nikola MORA^A "Prije pet mjeseci sam mislila i prijatelji i kom{ije, koje su tako|e velika sve~anost kako bi se na dos- ih gotovo sve turisti~ke
da smo izgubili sve, ali zahvaljuju}i aktivno u~estvovali u izgradnji. tojan na~in Un~aninovi zahvalili agencije iz ovda{njih gra-
BANJALUKA - Porodi~na dobrim ljudima, prvenstveno Aktivu Kako bi zajedno pro- svima koji su im vratili nadu u bolji dova.
ku}a Mileta Un~anina, nezaposle- `ena naselja Rosulje, danas nam je slavili dobro obavljen posao, ju~e su `ivot. Domi{ljati turisti~ki radni-
nog oca dvoje maloljetne djece, u ku}a obnovljena iz temelja. Presre- se u dvori{tu Un~aninovih okupili Predsjednica Aktiva `ena je po- ci su do{li na ideju kako da u vremenu besparice i te{ke ekonomske kri-
banjalu~kom naselju Rosulje, ko- }na sam", uzbu|eno je ispri~ala Un- svi u~esnici akcije, koja je po~ela jasnila da su prijatelji i kom{ije bez ze iza|u u susret gra|anima i omogu}e im da bar nakratko osjete ~ari
ja je izgorjela u po`aru prije pet ~aninova, dodav{i kako su u obnovi dan nakon po`ara koji je progutao bilo kakve nadoknade u~estvovali u Jadrana. Tako je, recimo, za jednodnevni boravak na moru u Crikvenici,
mjeseci, u potpunosti je obnovlje- ku}e u Vo`dova~koj ulici veliku tro{nu ku}icu u kojoj je `ivjela po- izgradnji ku}e u koju bi porodica Novom Vinodolskom, Viru, Zadru ili nekom drugom gradu dovoljno
na. ulogu imale i njene radne kolege, ali rodica Un~anin od 1995. godine. Un~anin trebalo da useli za nekoliko izdvojiti svega petnaest maraka. Prema rije~ima Minele Kurtovi} iz Tu-
Ova porodica ponovo je dobila Dragojla \uki}, predsjednica dana. risti~ke agencije "Eurotrans", jednodnevni izleti se organiziraju svakog
krov nad glavom zahvaljuju}i dona- Pomo} Aktiva `ena SNSD-a u banjalu~kom Bosa Milju{, kom{inica, dana u sedmici, a interesovanje gra|ana Biha}a i drugih gradova u Un-
cijama kom{ija, prijatelja i akciji ko- naselju Rosulje, kazala je ju~e da je ispri~ala je da je ku}a Un~aninovih sko-sanskom kantonu je ogromno.
ja je spro ve de na u or ga ni za ci ji U kratkom roku u relativno kratkom roku prikuplje- tre}a u nizu koja je obnovljena u "Ako na primjer uzmete da odlazak na bazen prosje~nu porodicu ko-
Aktiva `ena SNSD-a iz banjalu~kog prikupljeno no 17.000 maraka, koja su omogu}i- akciji Aktiva `ena. {ta oko petnaest maraka, onda nije ~udno da postoji ovoliko interesova-
naselja Rosulje. la da ~e tvo ro ~la na iz bje gli ~ka "Ljudi koji `ele pomo}i nas sa- nje", ka`e Kurtovi}eva. Ona dodaje kako veliko interesovanje vlada i za
Njegova supruga San-
17.000 KM, a u porodica, svega pet mjeseci nakon da ve} prepoznaju kada im pokuca- aran`mane koji uklju~uju vi{ednevne boravke na moru, a primjera radi
da Un~anin, koju su nakon po`ara u gradnji pomagali tragedije koja ih je zadesila, useli u mo na vrata i daju onoliko koliko za sedmodnevni boravak jedne osobe na Jadranu dovoljno je izdvojiti
februaru ove godine u stanju {oka kom{ije, kolege, obnovljenu ku}u. mogu, jer znaju da novac koji mi sa- oko dvije stotine maraka, {to uklju~uje prevoz i smje{taj.
odvezli u Hitnu pomo}, ju~e nije "Novac u iznosu od 17.000 ma- kupljamo ne}e zavr{iti u ne~ijem Z.^.
mogla sakriti suze radosnice. rodbina raka sakupljen je zahvaljuju}i dona- d`epu", pojasnila je Milju{eva.
DVA PUTA SU MI NUDILI
DA BUDEM SELEKTOR
FUDBALSKE REPREZENTACIJE
ENGLESKE, ALI OBA PUTA
SAM ODBIO. TO JE GROZAN
POSAO SAM PO SEBI, A
^INJENICA DA SAM [KOT
BILA JE DODATNI HENDIKEP.
ALEKS FERGUSON,
MENAD@ER MAN^ESTER
JUNAJTEDA

Bevanda:
SERGEJ BARBAREZ O^EKIVAO KATASTROFALAN
Jo{ nije
gotovo
RASPLET NA SJEDNICI SKUP[TINE N/FS BIH
Kp!tjq!Cf!wbo!eb-!•mbo Sergej
Barbarez
J{!ws|oph!pecp!sb!O0GT FOTO NN
CjI-!nj|!mkf!okb!kf!eb!kp|
oj!kf!twf!hp!up!wp-!uf!eb!tj!.
uv!bdj!kb!np!af!cjuj!qp!qsb!.
wmkfob/!#Pwp!kf!qp!tmkf!ej!db
ev!hp!hp!ej|!okji!qsp!cmf!nb
v!Tb!wf!{v!j!poji!mkv!ej!lp!kj
tv!kf!eop!hp!wp!sj!mj!v!Tlvq!.
|uj!oj-!b!esv!hp!v!sb{!hp!wp!.
sj!nb!tb!nf!}v!ob!sp!eojn
•jn!cf!oj!dj!nb/!Ob!ebn!tf
tb!np!eb!~f!GJ!GB!j!VFGB
cj!uj!sb!{cp!sj!uj!v!ep!op!|f!okv
pemv!lb-!b!ob!ob!nb!kf!eb
obt!ub!wj!np!sb!ej!uj!ob!qsp!.
ob!mb!af!okv!obk!cp!mkji!skf!|f!.
okb/!Of!nj!tmjn!eb!kf!v
qf!ubl!twf!{bws|fop#-!lb!.
{bp!kf!Cf!wbo!eb/!

Na potezu
dr`avni vrh:
Nadam se da
}e se sada
dr`avni vrh
umije{ati i
ako bude
potrebno
i ukinuti
Savez, ka`e
nekada{nji
bh. kapiten

Dotakli smo dno


Vedran RADENOVI] jednostavno sam zate~en i {oki-
ran. Ne znam {ta bih rekao. Svaki
"Ja jo{ jednostavno
ne mogu da vjerujem da su ljudi
Glas protiv koje izreknu FIFA i UEFA, pos-
tavlja se pitanje koliko }e i ho}e
kapitulaciju.
"Ne treba uop{te diskutovati
[o ki ran sam onim {to su put ostanem iznova bez rije~i i gla sa li pro tiv svo jih klu bo va i klubova li uop{te imati smisla takmi~enja o tome da li treba mijenjati ili ne
ljudi uradili na sjednici Gene- bez komentara kada su u pitanju pro tiv re pre zen ta ci je i nje nog Ne mogu u Kupu ili Pemijer ligi BiH. mi je nja ti tre nu tno ru ko vod stvo
ral ne skup {ti ne No go me - odluke i potezi ~elnika Nogome- igranja na me|unarodnoj sceni. "Sigurno je da smo do- Saveza. Oni su glasali za izolaciju
tnog/Fu dbal skog sa ve za BiH. tnog/Fudbalskog saveza BiH. To Ostaje nam jo{ samo da sa~eka- vjerovati da su takli dno ili krajnji zid. Dalje i i sankcije. Dakle, suvi{no je i dis-
Me|utim, mo`da sam se potaj- {to se desilo u petak sramota je, mo i vidimo koja }e kazna biti glasali protiv gore vjerovatno ne mo`e. No, sa- kutovati o tome da li je vrijeme
no i nadao da }e se ne{to sli~no ne samo za fudbal nego za ~itavu izre~ena." da je prilika da se ne{to promijeni za promjene u N/FS BiH. Sve je
desiti, jer ovo je jedini na~in i dr`avu. Svi koji su doveli Savez Barbarez se sla`e da je u pe-
svojih klubova nabolje. Ako nas kazne, onda se i re~eno u petak na sjednici Skup-
pri li ka da se ne {to pro mi je ni pred sankcije treba da se stide", tak prakti~no potpisan kraj bh. fu- i reprezentacije, politika mo`e umije{ati u cijeli {tine", kazao je Barbarez.
nabolje, rekao je ju~e u razgo- istako je Barbarez i dodao: dbala. U zavisnosti od sankcija slu~aj i svojim uticajem nametnu- Ako bi bile slu {ane `e lje
vo ru za "Ne za vi sne no vi ne"
ka`e Barbarez ti prava rje{enja. Naravno, ne tre- sportista i mnogih ljubitelja fu-
Ser gej Bar ba rez, ne ka da{ nji ba da se zavaravamo i da mislimo dbala, u Savezu bi kona~no treba-
kapiten najbolje fudbalske re- da i u svemu ovome {to se de{ava lo da budu otvo re na vra ta
prezentacije BiH. Bankrot i {to se de{avalo politika ve} nije istaknutim fudbalskim radnicima
Jedan od kandidata za sele- O0GT!CjI!ob!mb!{j!tf!qsfe!cbo!lsp!upn/!Lb!eb!GJ!GB!j!VFGB imala svoje prste. Me|utim, na- i nekada{njim fudbalerima.
ktora, odnosno nasljednika Miro- pesf!ef!tbo!ldj!kf-!ep!~j!~f!v!qj!ub!okf!wsb!~b!okf!ev!hp!wb-!b!wsmp dam se da }e se sada dr`avni vrh "Mi{ljenje normalnih fudbal-
slava - ]ire Bla`evi}a na klupi umije{ati i ako bude potrebno, i skih ljudi o najnovijim de{avanji-
mb!lp!np!hmp!cj!ep!~j!j!ep!{b!qmk!fo! f!{hsb!ef!O0GT!CjI!v!dfo!usv
bh. tima zate~en je ~injenicom da ukinuti Savez", istako je Barba- ma u N/FS BiH se zna, ali
Tb!sb!kf!wb-!lp!kb!kf!qpe!ij!qp!uf!lpn/!Pesb!oj!kf!kf!qp!{ob!up!eb!gj!. rez. Svaku raspravu o tome da li na`alost, ljudi iz fudbala u Save-
su delegati na sjednici Skup{tine
glasali protiv interesa svojih klu- obo!tjk!tlb!tj!uv!bdj!kf!v!lsp!wopk!lv!~j!ci/!gv!ecb!mb!oj!kf!oj!cmj!{v!{b!. je do{lo vrijeme za promjene u zu ne ma ili ih je veoma ma lo.
bova i reprezentacije. ep!wp!mkb!wb!kv!~fh!oj!wpb/!Nf!}v!ujn-!qsj!ip!ej!nb!pe!lwb!mj!gj!lb!djk!tlf N/FS BiH Bar ba rez sma tra be - Upravo zbog te ~injenice mo`da
"Od kada sam ~uo vi- vub!lnj!df!tb!Gsbo!dv!{j!nb!ob!#Lp!|f!wv#!)8/!tfq!ufn!csb*!v!O0GT!CjI!qmb!oj!sb!mj!tv!wsb!uj!uj!ejp!ev!hp!wb!okb/! spotrebnom. Trenutno rukovod- ni{ta bolje nismo mogli ni o~eki-
jest o de{avanjima u Skup{tini, stvo sa mo se bi je po tpi sa lo vati", tvrdi Barbarez.
19.7.2010.
2 Sport

Bh. klubovi
koji igraju
u Evropi
nadaju se da
ne}e biti
suspeznije

D`elaludin
Muharemovi}

Detalj s prvog
me~a u Lozani
FOTO A. ^AVI]

Sankcije
raspr{uju snove
Rezultati: Nadam se da }e Borac igrati tuacije u kojoj se poslije neusvajanja
statuta na Skup{tini NS BiH nalaze
suspenziju kojom bismo ostali bez
mogu}nosti takmi~enja u Europskoj
evropske me~eve onoliko koliko bude oni i ostali klubovi koji nastupaju u ligi. Jasno je da Savez mora o~ekivati
Europi, te reprezentacija BiH. Na "Pe- sankcije zbog svega {to se desilo, ali
rezultatski zaslu`io, rekao Radmilo [ipovac cari" ne da ne `ele razgovarati o even- iskreno se nadam da klubovi ne}e biti
tualnim posljedicama, ve} se `ele ti koji }e ispa{tati. Nadam se da }e
V. GRBI], V. RADENOVI], ko bude rezultatski zaslu`io. FS BiH Direktor osvaja~a Kupa BiH na- koncentrirati samo na utakmicu i po- UEFA imati razumijevanje, jer ne
D. KNEZOVI], S. IBRULJ bi trebalo da uva`i mi{ljenja iz RS i gla{ava da bi sankcije bile katastrofa ku{ati u ~etvrtak u uzvratu 2. pretkola mislim da bi klubovi trebalo da snose
nadam se da }e UEFA da po{tuje bh. fudbala i da Premijer liga ne bi izbaciti be~ku Austriju iz Europe. odgovornost za poteze koje pravi Sa-
udbalskom svijetu u BiH skup{tinsku ve}inu", rekao je Radmi- imala smisla.

F Dragan "Na`alost, doga|a se ne{to {to vez", rekao je Vida~ak.


prijete sankcije od strane lo [ipovac, direktor ekipe sa Grad- "Na{a liga bi izgubila dra` i to bi nema veze s nogometom. Naj`alo-
UEFA i FIFA, {to bi bio
veliki gubitak za klubove
skog stadiona. li~ilo na neki turnir ili rekreaciju", re- Jovi} snije je {to }e, ukoliko do|e do san-
U taboru banjalu~kog premijer- kao je [ipovac. kcija, ispa{tati igra~i, klubovi i ljudi
koji igraju me|unarodne me~eve, liga{a nadaju se da do sankcija ne}e Borac u ~etvrtak tre- [b!obt!tv!pwf!vub!lnj!df
ali i za samu reprezentaciju koja ni do}i i da }e mirno mo}i da nastave ba da igra revan{ me~ drugog kola qsf!wj!|f!wb!aof!eb!cjtnp!sb!. koji vode iste, a najodgovorniji za si- U [irokom
tuaciju u kojoj se Savez nalazi, po
`eli da se plasira na Evropsko sa misijom zvanom Evropa. kvalifikacija za Evropsku ligu sa Lo- {nj|!mkb!mj!p!ub!lwjn!tuwb!sj!nb/
uobi~ajenoj praksi, ostat }e neka`nje- ogor~eni na
prvenstvo u Ukrajini i Poljskoj. "Vjerujem da do sankcija ne}e zanom. Prvi me~ zavr{en je pobje- Ob!ob!nb!kf!eb!ops!nbm!op
Borac, Zrinjski, [iroki Brijeg i do}i i da }e UEFA uva`iti na{e mi{- dom {vajcarske ekipe 1:0, a u usf!oj!sb!np!j!eb!tf!qsj!qsf!nb!.
ni. Mi se `elimo isklju~ivo posvetiti ^olakovi}a
utakmici s Austrijom. Poku{at }emo
@eljezni~ar ovogodi{nji su u~esnici ljenje. Sankcije bi unazadile na{ fu- Banjaluci se o~ekuje pravi fudbalski np!ob!pop!|up!obt!•f!lb!v na sportskom polju napraviti rezultat. V!lmv!cv!t!#Qf!db!sf#!j
me|unarodnih me~eva, ali bi svoj dbal i sigurno da nikako nisu praznik. Ukoliko pro|u u naredni Tbo!Nb!sj!ov/!Cjp!cji!wfpnb Daj bo`e da pro|emo, napravimo re- plp!okf!hb!sb!{p!•b!sb!oj
evropski put mogli da zavr{e i prije dobrodo{le", izjavio je [ipovac. krug takmi~enja, za protivnika }e sb!{p!•b!sbo!lb!eb!cj!obn!cj!mb zultat, pa ako smo zaslu`ili, a nismo, tv!j{kb!wpn!qsfe!tkf!eoj!.
vremena. Borac je 18 godina ~ekao imati danski Randers. vt!lsb!~f!ob!qsj!mj!lb!eb!jhsb!. neka nas izbace iz Europe, ali neka lb!O0GT!CjI!Tv!mfk!nb!ob
da iza|e na me|unardnu scenu i da D`elaludin Muharemovi}, spor-
evropske utakmice igra na Gradskom Muharemovi} tski direktor ekipe @eljezni~ara, koja
np! v! usf!~fn! qsfu!lp!mv onda neko preuzme odgovornost za _p!mb!l p!w j!~ b-! lp!kb! tf
Fvspq!tlf!mj!hf/ to", rije~i su kapetana Dalibora [ili}a, peop!tj!ob!up!lb!lp!lmv!.
stadionu, a sada zavisi od drugih. Ne vidim kome bi u srijedu na "Ko{evu" trebalo da profesionalca od glave do pete, ~o- cp!wf!usf!cb!lb!{oj!uj-!bmj
Ukoliko UEFA i FIFA odlu~e da san- ugosti Hapoel u revan{u drugog pret-
kcioni{u N/FS BiH, to }e biti kraj, je u interesu da kola Lige prvaka, ne mo`e da vjeruje u interesu da reprezentacija i klubovi vjeka koji je godinama pronosio ime of!j!sf!qsf!{fo!ub!dj!kv/!Ob
ne igraju u Evropi. Ne `elim da vje- [irokog Brijega i BiH diljem Europe,
bez obzira da li u revan{u savladaju reprezentacija da }e BiH biti suspendovana, iako a sad je u situaciji da licemjeri i no-
#Qf!db!sj#!tv!{hsp!af!oj!ub!.
{vajcarsku Lozanu. zna da je to skoro ve} pa gotova rujem da }e do suspenzije zaista do}i lwpn!j{kb!wpn!qsbw!eb!.
"Nadam se da }e Borac i klubovi ne stvar. iako je to sasvim izvjesno. ^ini mi se gometni me{etari odlu~uju o njego- kv!~j!up!•j!okf!oj!dpn!lb!lp
voj sudbini.
igrati evropske me~eve onoliko koli- igraju u Evropi "Zaista ne vidim kome mo`e biti da su neki li~ni interesi pojedinaca ili
Ante Vida~ak, predsje-
kf!\j!sp!lj!Csj!kfh!{b!eokji
mo`da grupe ljudi bitniji od interesa hp!e j!o b! ob!kvt!q kf!| oj!kj
sportista i zato moram da ka`em da dnik Zrinjskog, isti~e da su sankcije lmvc! v! CjI-! lb!l p! kf
ovo nije po{teno. Nije fer da sada o~ekivane, ali se nada razumijevanju
ptbn!hp!ej!ob!{bsf!epn
]emalovi}: Sve je ovo politika klubovi ispa{taju. Treba imenom i UEFA.
qsp!o p!t jp!jnf!CjI!ej!.
prezimenom prozvati pojedince koji "Strah me pomisliti na mogu}u
Ob!tkf!eoj!dj!Tlvq!|uj!of!bunp!tgf!sb!kf!v!qp!kf!ej!ojn nb!of!np!hv!jhsb!uj!poj!lp!kj!oj!tv!okj!ip!wf!ob!dj!pobm!. mkfn!Fvsp!qf!j!lb!lp!\j!.
su krivi za novonastalu situaciju. sp!l j! Csj!kfh! Tb!w f!{ v! j
usf!ov!dj!nb!cj!mb!v{b!wsf!mb/!Np!hmf!tv!tf!•v!uj!j!cspk!of
pq!uv!acf-!b!oj!tv!j{pt!ub!mf!j!pof!tb!ob!dj!pobm!ojn
opt!uj/!Ep!csp!{ob!uf!eb!v!\j!sp!lpn!Csj!kf!hv!oj!lbe
of!~f!{bj!hsb!uj!ojkf!ebo!oj!uj!Tscjo!oj!uj!Cp|!okbl/!Ub!lwj
Otjerati ih iz N/FS BiH i zabraniti im Nogomet jo!tuj!uv!dj!kb!nb!CjI!ob!sb!.
da se bave bilo ~im {to je vezano za Na`alost, doga|a •vo!qp!sf!{b!j!esv!hji!eb!.
qsfe!{ob!lpn/!Cj!mp!kf!j!qp!wj!|f!oji!up!op!wb-!b!kf!ebo mkv!ej!tv!ep!oj!kf!mj!pwb!lwf!pemv!lf!lp!kf!tv!ep!csf!tb!. sport. Ljudi iz FIFA i UEFA imali su
pe!#ob!kp!|usj!kji#!v!twp!kjn!j{kb!wb!nb!cjp!kf!Tb!njs!^f!. np!{b!okjipwf!eaf!qp!wf-!b!of!{b!lmv!cp!wf!j!tqps!ujt!. zaista mnogo strpljenja, ali to nekima se ne{to {to acj!o b! of! ev!h v!kf! oj
nb!mp!wj~-!•mbo!J{!ws|oph!pecp!sb!O0GT!CjI/ uf/!Usf!cb!pukf!sb!uj!lpn!qmf!uop!Qsfe!tkf!eoj|!uwp!O0GT u N/FS BiH o~ito nije bilo dovoljno, nbs!lf!uf!eb!lbp!ub!lbw
nema veze usf!cb!eb!cvef!qsj!nkfs
#Wmb!eb!mb!kf!wf!mj!lb!ep!{b!qp!mj!uj!lf/!Twf!kf!pwp!qp!mj!uj!. CjI!j!cj!~f!cp!mkf-!kfs!tv!poj!obk!{b!tmv!aoj!kj!|up!kf!O0GT te su odlu~ili da ne prihvate njihove
lb!mkv!ej!lp!kj!tv!tf!pesf!ej!mj!eb!v!okj!ip!wjn!lmv!cp!wj!. CjI!eb!obt!nsubw#-!sf!lbp!kf!^f!nb!mp!wj~/ sugestije", rekao je Muharemovi}. s nogometom, esv!hj!nb/
U [irokom Brijegu su svjesni si- ka`e [ili}
19.7.2010.
Sport 3

Henes `eli Dijego ne}e


u fotelju DFL-a iz Juventusa
Qsfe!tkf!eojl!njo!ifo!tlph!Cb!kfs!ob Csb!{jm!tlj!gv!ecb!mfs!Ej!kf!hp-!{b!lp!.
Vmj!If!oft-!lp!kj!kf!ob!upk!gvo!ldj!kj!{b!. kfh!tf!tqp!nj!okb!mp!eb!cj!np!hbp
njkf!ojp!Gsbo!db!Cf!lfo!cbvfsb-!ob!kb!. eb!cv!ef!vlmkv!•fo!v!usbo!tgfs!Fej!.
wjp!kf!lbo!ejeb!uv!sv!{b!qswph!•p!wkf!lb ob!Eaf!lf!v!Kv!wfo!uvt-!j{kb!wjp!kf
Okf!nb!•lf!gv!ecbm!tlf!mj!hf/!Oj!kf!ubk!ob eb!of!nb!ob!nkf!sv!eb!ob!qv!|ub!sf!.
eb!69.hp!ej|!okj!If!oft!wf~!of!lp!mj!lp ep!wf!#tub!sf!eb!nf#;
hp!ej!ob!afmj!eb!cv!ef!ob!•f!mv!jo!tuj!uv!. #J!eb!mkf!tup!kjn!j{b!twp!kji!sj!kf!•j
dj!kf!lp!kb!|uj!uj!jo!uf!sf!tf!cvo!ef!tmj!hb!. lp!kf!tbn!j{sf!lbp!lb!eb!tbn!ep!.
|lji!lmv!cp!wb/!Lb!lp!uwsej!eof!wojl mb!{jp!v!Kv!wfo!uvt/!Nj!tmjn!eb!tbn
#Cjme#-!If!oft!~f!qsp!tmj!kf!ej!uj!lbo!ej!. wsj!kf!ebo!pwph!lmv!cb!j!afmjn!t!okjn
eb!uv!sv!v!tkf!ej!|uf!EGM.b!v!Gsbo!lgvs!. ptwb!kb!uj!qf!ib!sf/#!
uv-!b!sj!wbm!v!#usdj#!cj!~f!nv!bluv!fm!oj
qsfetkfeojl!Sbk!oibse!Sb!vcbm/

Transfer
bh. napada~a
u neki veliki
evropski klu
b
D`eko ljut
nikako da se
realizuje
na "vukove" Edin
D`eko
Podnaslov: Iako je prije godinu (FIFA), koja u takvim okolnostima
{titi interes kluba koji s igra~em ima
FOTO NN dana obe}ao D`eki da }e ga potpisan ugovor.
Iritirani raspletom doga|aja, u
pustiti u slu~aju kvalitetne Juventusu su odlu~ili da se okrenu
dovo|enju urugvajskog reprezenta-
ponude, Henes nije `elio da tivca Dijega Forlana. "Stara dama"
popusti ni Man~ester Sitiju je, navodno, spremna madridskom
Atletiku za najboljeg igra~a Svjet-
ni Juventusu skog prvenstva da ponudi 20 miliona
evra od{tete. Me|utim, [panci su
omplikovana situacija je~i prije godinu dana, te je Henesu svog 31-godi{njeg golgetera, s kojim

K oko transfera bh. repre-


zentativca i fudbalera
Volfsburga Edina D`eke
(24) u Juventus nikako da se ras-
plete.
izrazio svoju ljutnju.
D`e ki su, navodi se, iz
kluba zamjerili da je potpisao predu-
govor s torinskim klubom, {to s ob-
zi rom na va `e }i ugo vor sa
ugovor imaju do jula 2013. godine,
procijenili na 35 miliona evra.
Ta ko |e, na vo di se
da se u trku za D`eku uklju~io i nje-
ma~ki prvak Bajern. Sportski dire-
Italijanski dnevnik "Tutosport", Volfsburgom, koji va`i do ljeta 2013. ktor Volfsburga, pomenuti Henes,
sa bazom u Torinu, javio je da je godine, nije smio da u~ini. Stoga ~el- radije }e, navodno, iza}i u susret
D`eko pobjesnio na rukovodstvo nici "vukova" razmatraju da tu`e to- svom bratu, predsjedniku {ampiona
svog sada{njeg bundesliga{kog klu- rin skog fu dbal skog gi gan ta Njema~ke Uliju, te dogovoriti tran-
ba, konkretno na direktora Ditera Me|unarodnoj fudbalskoj federaciji sfer 24-godi{njeg bh. napada~a u ba-
Henesa. Iako mu je prije godinu da- varski klub nego da ga prepusti
na obe}ao da }e ga pustiti u slu~aju Juventusu.
kvalitetne ponude, Henes nije `elio Bavarci Football-italia.net pi{e da su Ba-
da popusti ni Man~ester Sitiju ni Ju- Bajern se, varci spremni Volfsburgu da plate 18
ventusu, klubovima koji su pokazali miliona evra od{tete, te da im pre-
najve}i interes za D`eku. Najbolji navodno, puste Marija Gomeza, centarfora
bundesliga{ki strijelac pro{le sezone uklju~io u trku njema~ke reprezentacije za kojeg su
sa 22 gola to je shvatio kao opstru- pro{log ljeta [tutgartu platili rekor-
isanje vlastite `elje i kr{enje date ri- za D`eku dnih 30 miliona evra.

Siti se
okrenuo
Baloteliju
Da je Man~ester Siti odus- World", u Sitiju su spremni kao
tao od Edina D`eke, mo`e se na- dio dogovora da ponude Brazilca
slu ti ti i po `e lji ~el ni ka Robinja, koji je u Man~ester sti-
en gles kog pre mi jer li ga {a da u gao za 34 miliona funti prije dvi-
svoje redove dovedu Marija Ba- je godine iz madridskog Reala. I
lotelija. u Interu su, navodno, zadovoljni-
Zlo ~es ti de ~ko ita li jan skog ji opcijom prema kojoj bi za Ba-
fudbala na meti je i Junajteda, ali lo te li ja do bi li atra kti vnog
In ter je za sa da sve po nu de napada~a umjesto novca, ali za
odbio. Prema najnovijoj opciji, sad se nisu zvani~no oglasili ni s
ko ju spo mi nje "News of the jedne strane.
19.7.2010.
4 Sport

LISTA NAJLO[IJIH FUDBALSKIH TRANSFERA

Zablistali,
pa nestali
bez traga Salif

17
Diao

golova u Bundes ligi u posljednje


~etiri godine postigao je Lukas Podolski
u dresu Bajerna i Kelna, dok je za
"pancere" u istom periodu 25 puta tresao
mre`e protivnika.

500.000
dolara ponudio je biznismen iz Saudijske
Arabije Olegu Salenku da kupi njegovu
"Zlatnu kopa~ku" iz 1994. godine.

godine iz Borusije iz Dortmunda Dumitresku nije uspio da 2002. uspjela da ponovi us- |utim, Senegalac je bio zapa`en
pre{ao u {panski Betis, ali se u se uklo pi u tim pa je pjeh Kameruna iz 1990. samo tokom proslave osvajanja
timu iz Sevilje nije sna{ao. Nije- vrlo brzo pre {ao u godine i da se plasira Lige {ampiona 2005, pa je pozaj-
mac je ~ak ~etiri puta povrijedio {pansku Sevilju. u ~etvrtfinale, gdje mljen Birmingemu, Portsmutu i
ko lje no, pa se ni ka ko ne mo `e Salif su eli mi ni sa ni od Stouku, prije nego {to je i zvani-
re}i da se Betisu u protekle ~etiri Diao Tur ske. Ipak, naj - ~no pre{ao u "poterse".
go di ne is pla ti la in ves ti ci ja od
{est miliona evra. Da stvari budu
8. (iz Se-
dana
bolji igra~ Senegala
Salif Diao je zahva-
Danijel Amoka~i
(iz Bri `a u Ever ton
jo{ gore, ekipa je u me|uvreme-
nu ispala u ni`i rang takmi~enja.
u Liver-
pul 2002): Repre-
ljuju}i tom rezultatu
izbio u prvi plan, pa
7. 1994): Reprezentaci-
ja Nigerije bila je je-
Ilie Dumitresku zentacija Senegala je iz skro mnog fran - dno od izne na |e nja
Zvezdina zvijezda: Me|u (iz bukure{tanske je na Mundijalu cuskog Sedana pre{ao u Svjetskog prvenstva 1994. godi-

igra~ima koji su blistali


9. Steaue u To ten hem
1994): Svo je mjes to
Liverpul za sumu od
pet mi li ona
ne, a "superorlove" su tada pre-
dvo di li Je ki ni i Amo ka ~i, ko ji
na listi na{ao je rumun- funti. su, uz Oliseha i Finidea D`ord`a,
na svjetskim prvenstvima, ski reprezentativac Ilie Dumi- Me - bili okosnica tima. Amoka~i, ko-
tresku, koji je na SP u SAD ji je do tada nastupao u Belgiji,
a potom zakazali na 1994. go di ne s na insistiranje trenera Majka Vo-
klupskom nivou na{ao se Ra du ~o - ke ra do ve den je za tri mi li ona
ju om i funti u Everton. Me|utim, Nige-
i Dragan Stojkovi} Piksi Ha d`i - ri jac ni je uspio da se us ta li u
j e m star tnoj pos ta vi, pa je po sli je
pre dvo - osvajanja FA kupa 1995. godine
ajt Goal.com sastavio je Diao, Nigerijac Danijel Amoka-

S
dio naci- pre{ao u turski Be{ikta{.
listu deset najlo{ijih fu- ~i, kao i Nijemac Lukas Podol- onalni Kleberson
dbalskih transfera koji ski. Me |u nji ma se, ta ko |e, tim do (iz Atle ti ko Pa -
su obav lje ni u po slje -
dnjih 20 go di na, ne po sre dno
nalazi i peta Zvezdina zvijezda
Dragan Stojkovi}, koji je 1990.
~et vrtfi -
nala Mun-
6. ranensea u Man-
~es ter ju naj ted
nakon Mundijala. godine pre{ao u Olimpik iz Mar- dijala. On je 2003): Bra zil je
Svo je mjes to na ne sla vnoj selja. poslije toga iz pod vo|stvom Luisa Feli-
lis ti igra ~a ko ji su blis ta li na Dejvid Odonkor Steaue pre{ao u Totenhem, ali ni- pea Skolarija 2002. godi-
Svjetskim prvenstvima i potom (iz Bo ru si je Dor -
zakazali na klupskom nivou na{li
su, izme|u ostalih, i Rumun Ilie
10. tmund u Betis 2006):
Dej vid Odon kor je
je uspio da se zadr`i u Londonu.
U konkurenciji Darena Anderto-
na, Nika Barmbija, Tedija [erin- Lukas
ne postao svjetski prvak, a
Kle ber son je svo jom
igrom impresionirao sve
Du mi tres ku, Se ne ga lac Sa lif poslije Mundijala 2006. ge ma i Jir ge na Klin sma na, Podolski vo de }e evrop ske klu bo ve.
19.7.2010.
Sport 35

U POSLJEDNJIH 20 GODINA SEDMERAC


nedjelja, ja BiH u sjede}oj odbojci ostvarila
Danijel je i tre}u pobjedu na Svjetskom
Dragan
Stojkovi}
Amoka~i
(desno) 11. jula prvenstvu u Oklahomi. U tre}em
me~u Grupe A izabranici selektora
Mirze Hrustemovi}a bili su bolji od
Kanade rezultatom 3:0 (25:14, 25:8,
25:18).

srijeda,
14. jula
Fudbalska reprezentacija BiH pala
je za {est mjesta na najnovijoj FIFA
rang-listi i trenutno je na 57. pozici-
ji. Nakon {to je osvojila naslov
Fudbaleri [panije u Johanesburgu svjetskog prvaka, [panija se vratila
su pobijedili Holandiju rezultatom na vrh ispred Holandije i Brazila.
1:0 i osvojili naslov svjetskog Reprezentacija BiH u sjede}oj
prvaka. Teniseri BiH u Talinu po- odbojci ostvarila je i ~etvrtu pobje-
bijedila su Estoniju rezultatom du na Svjetskom prvenstvu u Okla-
3:2 u me ~u 2. ko la Dru ge homi. U 4. kolu grupne faze bh.
evroafri~ke zone Dejvis kupa. Te- odbojka{i savladali su Kinu rezulta-
niseri ^e{ke i Srbije, te Francuske tom 3:0 i plasirali se u ~etvrtfinale.
i Argentine igra}e u polufina-
lu Svjetske grupe Dejvis kupa. ~etvrtak,
Francuzi su u ~etvrtfinalu elimini-
sali branioca naslova [paniju re- 15. jula
zultatom 5:0, ^e{ka je bila bolja
od ~i lea, Srbi ja od Hrvat -
ske (4:1), dok je Argentina savla-
da la Ru si ju (3:2). U prvoj
utakmici SP u sjede}oj odbojci re-
prezentacija BiH savladala je Libi-
ju rezultatom 3:0.

ponedjeljak,
12. jula

Oleg Salenko

Fudbaleri banjalu~kog Borca u


Strijelac prvoj utakmici drugog pretkola
Evropske lige u Lozani pora`eni su
Salenko od istoimene {vajcarske ekipe re-
postigao zultatom 1:0, {to im daje raelne
pet golova {anse da u revan{u na dome}em
terenu ostvare plasman u naredni
u me~u Reprezentacija Bosne i Hercegovi- krug takmi~enja. Dobar rezultat
s Kamerunom ne upisala je i drugu pobjedu na ostvarili su i igra~i [irokog Brije-
Svjetskom prvenstvu u sjede}oj ga, koji su u Be~u igrali nerije{eno
odbojci. Izabranici selektora Mirze s ekipom Austrije 2:2, dok je Zrinj-
Hrustemovi}a u drugom kolu bili ski rezultatom 4:1 u Mostaru sa-
Prvi problem je nastao zbog nje- skom nivou. Poslije tri slabe se- {kot skom su bolji od doma}e selekcije Sjedi- vladao predstavnika San Marina.
go ve ma lo lje tne dje voj ke, ko ja
Maloljetnica zone, Keln je pro{le godine vra- Rend`ersu. njenih Ameri~kih Dr`ava rezulta-
pri je svog 16. ro |en da na ni je Prvi problem sa tio napada~a u svoje redove, ali tom 3:0. Za slu`ni bh. petak,
mogla da napusti Brazil. Kada se ni to nije pomoglo, po{to je 25- sportisti Zlatan Sara~evi}, Razija
o`enio 2003. godine, Kleberson
Klebersonom godi{njak samo dva puta bio stri- Mujanovi}, Jasmin Mrkonja, kao 16. jula
je napokon stigao na "Old Tra- nastao zbog jelac. i trener Mahmut Latifagi} odr`ali
su protest u Sarajevu ispred zgrade Delegati Skup{tine N/FS BiH nisu
ford" za 6,5 miliona funti. Me|u- njegove Stefan
zajedni~kih institucija BiH. Oni su usvojili izmjene Statuta krovne no-
tim, po vre da na star tu se zo ne Givar{ (iz
izbacila je Klebersona iz dugoro-
~nih planova Aleksa Fergusona,
maloljetne
djevojke
2. Okse ra u
Njukasl
htjeli da uka`u na "nemar vlasti u
rje{avanju njihovog statusa".
gometne organizacije u na{oj zemlji,
koje su zahtijevale UEFA i FIFA i
tim ~inom najavili su sankcije. Naj-
pa je roviti Brazilac proslije|en 1998): Fran -
spornije ta~ke izmjene Statuta odno-
u Be{ikta{.
dine, za 21,5 miliona funti potpi-
cus ki re pre zen ta ti vac utorak, sile su se na ukidanje tro~lanog
Dragan Stojkovi} ko ji je sa "tri ko lo ri ma"
(iz Crvene zvezde u sao ugovor sa {panskim Betisom. osvojio Mundijal 1998. godine 13. jula Predsjedni{tva, kao i izmjene u po-
5. Olim pik Mar selj
1990): Poslije sjajnih
Me|utim, stvari nisu i{le na ruku
ta len to va nom fu dba le ru, pa je
odmah je pre{ao u Njukasl i to
na insistiranje trenera Kenija Da-
gledu procesa odlu~ivanja u tijelima
Saveza. Reprezentacija BiH u sje-
de}oj odbojci plasirala se u polufi-
iga ra na Mun di ja lu u 2000. oti{ao na pozajmicu u bra- gli{a. Me|utim, {kotski stru~njak
zil ski Fla men go, ka da je Be tis nale Svjetskog prvenstva pobijediv{i
Ita li ji, Dra gan Stoj ko vi} se iz je ubrzo napustio klub, a na nje-
izgubio mjesto u {panskoj Prime- u polufinalu Brazil rezultatom 3:0.
Crvene zvezde preselio u fran- govo mjesto je do{ao Rud Gulit.
cus ki Mar selj, ali ni ka da ni je ri. Ho lan |a nin ni je imao mno go
uspio da se potpuno adaptira na Lukas Podolski strpljenja za Givar{a, pa je bez subota,
novu sredinu. Piksi je odradio tri (iz Kel na u Ba jern problema dozvolio njegov tran-
od ~e ti ri go di ne svog ugo vo ra
prije nego {to je oti{ao u Japan.
3. Min hen 2006): Lu -
kas Po dol ski je na
sfer u {kotski Rend`ers.
Oleg Salenko (iz
17. jula
Ko{arka{ka reprezentacija BiH na
Tokom perioda u Marselju igrao Mundijalu u Njema~koj Logronjesa u Valensi- Zlatiboru u prijateljskoj utakmici
je protiv svoje Zvezde u finalu
KE[-a 1991, ka da je odbio da
postao predvodnik mlade genera-
cije "pancera", po{to je tada pro- 1. ju 1994): Osva ja~
"Zlatne kopa~ke" na
Fudbaleri @eljezni~ara do`ivjeli
su debakl u prvom susretu dru-
pora`ena je od Crne Gore rezulta-
tom 67:86. Utakmica je odigrana u
bude jedan od izvo|a~a penala. gla {en za naj bo ljeg mla dog Mundijalu 1994. godine gog pretkola Lige prvaka. Aktu- sklopu priprema za kvalifikacije za
De nil son (iz Sao igra ~a na tur ni ru. Nor mal no, Oleg Salenko postigao je {est go- elni prvaci BiH u Tel Avivu odlazak na Evropsko prvenstvo.
Paula u Betis 1998): uslijedio je i transfer iz Kelna u lova, od kojih pet na jednoj uta- pora`eni su od ekipe Hapoela sa Reprezentacija BiH plasirala se u fi-
4. De nil son je pos tao
najskuplji fudbaler u
Bajern Minhen za sumu od deset
miliona evra. Me|utim, uprkos
kmici sa Kamerunom. To je bilo
do vo ljno da Rus iz Lo gro nje sa
uvjerljivih 0:5. Strijelci za
izraelskog prvaka bili su Lala
nale svjetskog prvenstva u sjede}oj
odbojci. Branioci titule prvaka svi-
is to ri ji ka da je, sa mo standardno dobrim nastupima za pre|e u Valensiju, u kojoj se za- u 10, 31, i 38, Shivhon u jeta u polufinalnoj utakmici pobije-
nekoliko dana poslije Svjetskog nacionalni tim, Podolski te igre dr`ao samo jednu sezonu prije ne- Denilson 12. i Be{lija (autogol) u dili su selekciju Rusije rezultatom
prvenstva u Francuskoj 1998. go- nije uspio da ponovi i na klup- go {to je ka ri je ru nas ta vio u 28. minutu. Reprezentaci- 3:1 (25:16, 25:20, 22:25 i 25:18).
19.7.2010.
6 Sport
Almir Beki}, mladi reprezentativac BiH i novi ~lan Dinama

Odlazim u veliki klub


Ambicije:
Moram raditi
jo{ puno vi{e
kako bih se
nametnuo
svom novom
treneru
Velimiru
Zajecu i
izborio za
svoj status
u mom~adi,
rekao Beki}

Dino SKOKI]

ladi fudbalski repre-

M zentativac BiH i dijete


tuzlanske Slobode Al-
mir Beki} u srijedu }e
potpisati petogodi{nji ugovor sa
zagreba~kim Dinamom.
Iako se govorilo mnogo o nje-
govom odlasku u inostranstvo, na
kraju je presudila velika `elja iz-
vr{nog do pred sje dni ka Di na ma
Zdravka Mami}a, pa }e talentovani
Beki} karijeru nastaviti u susjedstvu.
"Prije svega `elim da zahvalim
mom menad`eru [abovi}u koji je
najzaslu`niji {to sam postao novi
Almir Beki}
igra~ Dinama, kao i trenerima koji su
me trenirali u omladinskim selekci-
jama Slobode - od E{efa Mujezino- Ljubav
vi}a, Nihada Kunosi}a, Ibrahima
Crnki}a, Denisa Sadikovi}a do mo- 300.000 Sloboda je moja Ljevak i
jih {efova u prvoj mom~adi, Sakiba evra za velika ljubav, de{njak
Malko~evi}a, kod kojeg sam upisao
debi u prvom timu. Posebnu zahval- obe{te}enje ka`e Beki} Cf!lj~!lb!af!lb!lp!qj!|f
nost dugujem Vlatku Glava{u. On je ef!topn!sv!lpn-!bmj!mpq!.
vjerovao u mene, dao mi je potpunu Bm!njs!Cf!lj~!kf!ob!#Nb!. {to iz te fantasti~ne generacije nema uv! |v!uj!sb! mkf!wj!dpn/! Obk!.
slobodu u igri i mogu re}i da sam ltj!njs#!tuj!hbp!lbp!tmp!cp!. vi{e igra~a u prvom timu, ali moram
wj!| f! nv! pe!h p!w b!s b
ponosan na odnos kakav smo imali", ebo! jhsb•/! Kp|! oj!kf biti iskren i priznati da nije sve do
kluba. U mom slu~aju presudna je qp!{j!dj!kb! v! wf!{opn! sf!.
ka`e Almir Beki}, koji je pro{ao ef!gj!oj!tb!op!lp!mj!lp!~f!pe
bila upornost. Trenirao sam dva puta ev-! bmj! tf! v! of!l p!mj!l p
kompletnu omladinsku {kolu tuzlan- okf!hp!wph!usbo!tgf!sb!jo!lb!.
skog premijerliga{a. tj!sb!uj!Tmp!cp!eb-!bmj!tf!of!. dnevno i uz sve to stizao i u {kolu i vub!lnj!db! jt!lb!{bp! j! qp
No vom klu bu se pri - na individualni rad. cp!lv;
NN:
{wb!oj!•op!qp!nj!okf!dj!gsb
klju~ujete u utorak. Sa Sje}ate li se svog prvog #Of! np!h v! pckb!t oj!u j
sada ve} biv{im saigra~ima iz Slo-
pe!411/111!fvsb-!lbp
ob!lob!eb!{b!usf!oj!sb!okf NN: gola u dresu Slobode?
BEKI]: Kako da ne! Dogodilo
{cph! •f!h b! tbn! tf
bode obavili ste posljednji trening. lp!kf!kf!qsp!qj!tb!mb!GJ!GB/ pemv!•jp!eb!|v!uj!sbn!mpq!.
Kako ste se osje}ali? se to u Travniku i ta mi je utakmica uv!mj!kf!wpn!op!hpn/!Usv!.
BEKI]: Iskren da budem nije najdra`a do sada jer sam postigao i ejn! tf! eb! jtqp!|uv!kfn
mi se bilo lako rastati od mojih sui- prvi gol u seniorskom timu. Sje}am twb!lv! usf!of!sp!wv! {b!nj!.
gra~a jer sam veliki emotivac. Slo- BEKI]: Znam da je konkuren- se kao da je ju~er bilo. Adnan Saraj-
cija paprena, ali vjerujem u sebe. tbp! j! nj!tmjn! lb!lp! ep
boda je moja velika ljubav, tu sam li} se povrijedio, a potom je trener tb!eb! tusv!•oj! |ubc! oj!kf
stekao ime, stasao kao igra~, ali je Najprije bih `elio dospjeti me|u Sakib Malko~evi} rekao: "Beka, idi
prvih 18, a onda bih strpljivo ~ekao jnbp!wf!~ji!qsj!nkf!ebcb
bilo vrijeme za rastanak i da napra- na zagrijavanje". Nisam se kako tre-
svoju priliku. ^im dobijem priliku za ob!npk!v•j!obl#/
vim stepenicu vi{e u karijeri. Odla- ba ni zagrijao, u{ao sam u igru i u
zim u veliki klub i sada je sve na igru - pokaza}u {ta znam i umijem. prvom kontaktu sa loptom pre|em
meni. Moram raditi jo{ puno vi{e ka- Ne}u je olako ispustiti. jednog, dvojicu, trojicu igra~a i dam
Jedan ste od rijetkih
ko bih se nametnuo svom novom
treneru Velimiru Zajecu i izborio za NN: tuzlanskih dje~aka ko-
ji se uspio izbo ri ti za sta tus
dbala. Kako gledate na to da ste BEKI]: Od malih nogu moj
gol, i to desnom nogom, tako da mi
je to do sada najdra`i pogodak u ka-
o~ekivali da uzmem loptu, pre|em
sve igra~e i dam gol. Naravno da to
svoj status u mom~adi. prakti~no jedini iz {ampionske san je bio da zaigram za prvi tim, po- rijeri. nije bilo mogu}e.
Kakvi su Va{i prvi pla- prvotimca nakon {to je pro{ao generacije koji je dobio adekva- gotovo od vremena kada sam kao U proteklom prvenstvu U mladoj reprezentaciji
NN: novi u Dinamu? kompletnu Slobodinu {kolu fu- tnu priliku u prvom timu? dje~ak dodavao lopte. I meni je `ao NN: ste prolazili kroz krizne
situacije. Ipak, na kraju je Slobo-
NN: BiH niste bili standar-
dni. O~ekujete li nakon transfera
da ostala u Premijer ligi, a Vi ste u Dinamo promjenu i na tom po-

3
igra~a Slobode
bili klju~ni igra~? lju?
prije Almira Be-
ki}a pre{la su
Profil BEKI]: U tom periodu mi je BEKI]: Reprezentacija je bila i
do sada u redo- najvi{e pomogao kapiten Denis ostala za mene svetinja. Selektor
Bm!njs!Cf!lj~!sp!}fo!kf!2/!kv!ob!2:9:/!hp!ej!of!v!Uv!{mj/!Qsp!|bp!kf
ve zagreba~kog Mujki}, po meni najbolji ~uvar mre- Branimir Tuli} je stru~njak koji odlu-
twf!qp!hp!of!uv!{mbo!tlph!lmv!cb-!b!{b!qswj!ujn!ef!cj!up!wbp!kf!25/ `e u BiH. Nakon jednog treninga on
Dinama, a to su: ~uje o tome. Njegovim odlukama }u
Ismet Had`i}, op!wfn!csb!3118/!hp!ej!of!qsp!ujw!Wf!mf!ab!v!Npt!ub!sv/!V!sp!eopn me pozvao na razgovor, prvo me do- se, kao i do sada, povinovati. U sva-
Ivan Cvjetkovi} hsb!ev!{b!ws|jp!kf!Nb!|jo!tlv!|lp!mv/!Tubo!ebs!oj!kf!nmb!ej!sf!qsf!{fo!. bro iskritikovao, a onda mi objasnio kom slu~aju namjeravam da se svo-
i Enes Me{ano- ub!uj!wbd!CjI/
vi}.
neke stvari i otvorio o~i. Tada sam jim kvalitetnim igrama nametnem i u
jo{ bio nezreo, publika i navija~i su Dinamu, ali i u reprezentaciji BiH.
19.7.2010.
Sport 37

@OZE MURINJO, TRENER


[PANSKOG FUDBALSKOG VELIKANA
@oze Murinjo

31
titulu prvaka [panije
osvojio je Real Madrid, a Dinamu Superkup
u njegovoj riznici trofeja Gv!ecb!mf!sj!Ej!ob!nb!qp!cjkf!ej!mj!tv!wf!mj!lph!sj!wb!mb!Ibk!evl!tb!2;1!j!tf!{p!ov
je i 17 pehara Kupa qp!•f!mj!uj!uv!mpn!v!Tv!qfs!lv!qv/!Kf!ej!oj!hpm!{b!|bn!qj!pob!ob!#Nb!ltj!nj!sv#
kralja, devet titula
qpt!uj!hbp!kf!Jhps!Cj|!~bo!v!88/!nj!ov!uv!hmb!wpn!qp!tmj!kf!lps!of!sb/!#Np!esj#
prvaka Evrope, dva
Kupa UEFA, te tri
tv!ptwp!kj!mj!•fu!wsuj!Tv!qfs!lvq-!qswj!pe!3117/!hp!ej!of-!b!Ej!ob!np!kf!vkf!eop
Interkontinentalna kupa qp!cjkf!ejp!#cj!mf#!qswj!qvu!qp!tmj!kf!usj!qp!sb!{b!j!•f!uj!sj!sf!nj!kb!v!ev!fmj!nb!tb
obk!wf!~jn!sj!wb!mpn/!Ej!ob!np!~f!v!op!wpk!tf!{p!ov!csb!oj!uj!uj!uv!mv-!b!Ibk!evl
usp!gfk!j{!Lv!qb/

Venger: Fabregas ostaje


Nf!obeafs!fo!hmft!lph!gv!ecbm!tlph!qsf!nj!kfs!mj!hb!|b!Bs!tf!ob!mb!Bs!tfo
Wfo!hfs!tub!wjp!kf!ub!•lv!ob!ob!hb!}b!okb!v!wf{j!t!qsf!mbt!lpn!\qbo!db!Tft!.
lb!Gb!csf!hb!tb!v!Cbs!tf!mp!ov;!
#Tftl!kf!ep!lb!{bp!twp!kv!qsjwsafoptu!Bs!tf!ob!mv!j!ob!hb!}b!okb!|qbo!tlji
nf!ej!kb-!jo!ufo!{j!wj!sb!ob!ob!lpo!|up!kf!(dswf!ob!gv!sj!kb(!ptwp!kj!mb!usp!gfk!ob!|bn!.
qj!pob!uv!v!Kvaopk!Bgsj!dj-!pt!ub!~f!{b!tb!eb!ob!oj!wpv!afmkb#/

Real mora da
osvaja trofeje
Kvalitet: Pobje|iva}emo jer im treba samo prava motivacija drugoj godini po mom dolasku. U
Adrijano pre{ao u Barselonu
Lbp!|up!kf!j!cj!mp!ob!kbw!mkf!op-!Cbs!tf!mp!ob!kf!v!tv!cp!uv!qp!uqj!tb!mb!vhp!wps!t
kako bi Real vodili do trofeja. drugoj sezoni obi~no uspijem ono Besj!kb!opn!j{!Tf!wj!mkf/!Csb!{jm!tlj!gv!ecb!mfs!qp!uqj!tbp!kf!•f!uwp!sp!hp!ej|!okj!vhp!.
imamo vrhunske igra~e koji "Po bje |i va }e mo jer ima mo
vrhun ske igra ~e ko ji su gla dni
{to nisam u prvoj. Tada se obi~no
re ali zu ju sve ide je na re la ci ji
wps!t!pq!dj!kpn!qsp!evafokb!{b!kp|!hp!ej!ov!eb!ob!tb!|qbo!tljn!|bn!qj!.
popn-!v{!np!hv!~optu!qsp!nkf!of!tsf!ej!of!tb!np!vlp!mj!lp!tf!jt!qmb!uj!pe!|uf!ub
su gladni trofeja i koji trofeja i koji su frustrirani ako ne izme|u trenera i ekipe." pe!:1!nj!mj!pob!fwsb/!Lb!ub!mpo!dj!oj!tv!tb!pq!|uj!mj!lpn!qmf!ubo!j{opt!pwph!usbo!.
pobje|uju. Fudbaleri poput Kake Dotakao se harizmati~ni tre- tgf!sb-!bmj!|qbo!tlb!|ubn!qb!uwsej!eb!kf!po!wsj!kf!ebo!plp!21!nj!mj!pob!fwsb/
su frustrirani ako ili Ronalda ne mogu vi{e da trpe ner i kritika na njegov ra~un, koje
neuspjeh. Oni su puni motivacije su uglavnom odnose na forsiranje
ne pobje|uju, rekao Murinjo koja }e eksplodirati", istakao je defanzivnog fudbala:
Murinjo. "Nije me briga {ta dru-
Por tu gal ski stru~ njak na kom i {panskom, ne{to je {to bih Na pitanje koliko du- gi pri~aju. Nije istina da isklju~i-
klupi madridskog Reala @oze volio dodati svojoj biografiji. ^o- go }e biti potrebno igra~ima Re- vo gledam odbranu. Defenzivni
Murinjo dao je kratak intervju vjek uvijek `eli sve vi{e i vi{e", ala da usvo je "Mu ri njov stil trener mo`da mo`e da pobijedi
za por tu gal sku no vi nar sku ka`e Murinjo i dodaje da je gla- igre", trofejni stru~njak je odgo- jednom, ne tri, ~etiri ili pet puta.
agenciju Lusa i u njemu je pro- vni zadatak skinuti Barselonu sa vorio: O defanzivnoj igri mojih ekipa
govorio o ambicijama za nado- vrha u {panskom fudbalu: "Ne znam ko ji je to 'Mu ri - pri~aju oni ljudi kojima je dosta
laze}u sezonu. "Re al je je dan od naj bo ljih njov stil igre', ali znam da moje da me gledaju kako pobje|ujem."
Nakon {to je pro{le godine klubova na svijetu i on mora da ekipe posti`u rezultate, obi~no u I za kraj Murinjo je pohvalio
odveo Inter do trostruke krune, osvaja trofeje. Trenutno je Barse- Ronalda, od kojeg o~ekuje mnogo
Murinjo }e poku{ati da vrati Real lona najbolja ekipa na svijetu i Defanziva u narednoj sezonu.
na staze stare slave, a njegov cilj znam da }e biti te{ko pobijediti u "Kristijano je vrhunski igra~,
je i da postane prvi trener u istori- takmi~enju u kojem igraju Kata-
Nije istina da ve li ki atle ta od ko jeg se mo gu
ji koji je osvojio titule u tri najja- lonci". isklju~ivo o~ekivati samo velike stvari. Uje-
~e lige svijeta. Mu ri njo je naglasio da dno Ronaldo je i veliki profesi-
"Osvo ji ti ti tu le u tri su zvijezde poput Kake i Kristija-
gledam odbranu, ona lac", na gla sio je @o ze
prvenstva, italijanskom, engles- na Ronalda gladne uspjeha i da ka`e Portugalac Murinjo.
19.7.2010.
8 Sport
Priznati kamp
obilje`io pet godina
postojanja

U Trebinju
odr`ana
centralna
sve~anost
a
Kampa Dejan
Bodiroge

Sa{a Obradovi} sa suprugom

Peta Bodirogin
Zadovoljan: Moja najve}a satisfakcija je
reakcija dece na ono {to se ovde de{ava
i njihovih roditelja, rekao Bodiroga
^edomil MUCOVI] da pomra~i sav sjaj ove manifes- poznaju u cijelom svijetu.
tacije. "Presre}an sam i zadovoljan
subotu je u Trebinju na Tribine SK "Sr|an Aleksi}" bi- {to je kamp za`ivio i odr`ava se ve}

U te re ni ma SK "Sr|an
Aleksi}" odr`ana cen-
tralna sve~anost Kampa
Dejana Bodiroge. Kamp je ove
godine obilje`io jubilej - pet go-
le su premale da prime sve zaintere-
sovane, koji su dolazili iz Trebinja,
ali i okolnih mjesta, pa ~ak i iz Srbi-
je i inostranstva. Bodirogin kamp
davno je prema{io granice lokalnog
petu godinu zaredom. Mislim da vi-
{e od re~i govore ove slike dece i
~injenica da se oni vra}aju svake
godine. Dugujem veliku zahvalnost
Eparhiji zahumsko-hercegova~koj i
dina postojanja, a ni desetomi- i regionalnog i sada je ve} svojstve- primorskoj, gradu Trebinju i Trebi-
nutni nestanak struje nije mogao ni brend, ne{to po ~emu Trebinje njcima i svima koji su pomogli da
se ovaj kamp organizuje. Zahvalju-
Nikola jem i svima koji su do{li da uveli~a-
Pejakovi} ju ovu manifestaciju. Moja najve}a
satisfakcija je reakcija dece na ono
{to se ovde de{ava i njihovih rodite-
lja. Svi imaju samo re~i hvale i zais-
ta sam pre sre }an zbog to ga.
Najva`nije {to deca ponesu s ovog
kampa su prijateljstva koja oni os-
tvare, a tek nakon toga dolazi ko{ar-
ka", re kao je De jan Bo di ro ga,
proslavljeni srpski ko{arka{ i jedan
od najboljih koje je ova igra imala.
Vladika zahumsko-hercegova-
~ki i primorski Grigorije je istakao:
"Mo ram da za hva lim
Dejanu {to je u na{ grad doveo ovu
djecu. Velika nam je ~ast da bude-
mo doma}ini ovoj djeci, ovim tre-
nerima i svim gostima koji su u
na{em gradu. Lijepo je {to su ovdje
Vladika Grigorije Obradovi} blizu Igokee
Ovaj kamp Tb!|b!Pcsb!ep!wj~-!qsp!tmbw!mkf!oj!tsqtlj!lp!|bs!lb|- Pcsb!ep!wj~!kf!ep!tb!eb!usf!oj!sbp!Lfmo-!Lj!kfw!j!Uv!spw-!b
treba da bude cmj!{v!kf!qsf!v{j!nb!okb!lmv!qf!Jhp!lff/!_fm!oj!mkv!ej!ef!cj!. lbp!jhsb•!kf!obt!uv!qbp!{b!PLL!Cfp!hsbe-!Dswf!ov
primjer drugima ubo!ub!v!sf!hj!pobm!opk!mj!hj!qpu!wsej!mj!tv!eb!tv!sb{!hp!wp!sj {wf{!ev-!Bm!cv-!Mp!up!nb!uj!lv-!Cv!ev!~optu!j!Lfmo/!
v!up!lv-!bmj!wj!|f!jo!gps!nb!dj!kb!oj!tv!af!mkf!mj!eb!pu!lsj!kv/ W/H/
u mnogim
drugim stvarima
19.7.2010.
Sport 39

Rekli su
Sa{a
Obradovi}
Lbp!|up!tbn!np!hbp!eb!•v!.
kfn-!b!tb!eb!jnbn!qsj!mj!lv!eb
wj!ejn-!lbnq!j{!hp!ej!of!v!hp!.
ej!ov!sbt!uf!j!plv!qmkb!twf!wj!|f
ef!df!j{!df!mp!hb!twf!ub/!Vwfl
nj!kf!{b!ep!wpmk!tuwp!eb!ep!}fn
v!Usf!cj!okf!j!qp!np!hofn!npn
tub!spn!qsj!kb!uf!mkv!Ef!kb!ov!Cp!.
ej!sp!hj!j!eb!cv!efn!efp!qsf!ej!.
wof!nb!oj!gft!ub!dj!kf/!J!ob!sf!eoji
hp!ej!ob!~v!eb!ep!mb!{jn!j!vwfl
j{! Usf!c j!o kb! qp!o f!t fn! mf!q f
vujt!lf/!Qsp!|bp!tbn!tlp!sp!df!mj
twfu-!bmj!Ush!v!Usf!cj!okv!kf!of!.
|up!obk!mf!q|f!|up!tbn!wj!efp!v
aj!wp!uv/!Pw!ef!tbn!tb!tv!qsv!.
hpn!j!pcp!kf!tnp!{b!jt!ub!pev!.
|fw!mkf!o j!hsb!e pn-!mkv!e j!n b!j
bn!cj!kfo!upn/!Esb!hp!nj!kf!eb
tbn!jnbp!qsj!mj!lv!eb!v!ef!.
npo!tusb!dj!popn!usf!ojo!hv!qp!.
ef!mjn!jt!l vt!u wp!tb!nmb!e jn
jhsb!•j!nb!j!eb!jn!qp!np!hofn/
Ob!ebn!tf!eb!~v!ob!sf!eoji
hp!ej!ob!jnb!uj!qsj!mj!lv!eb!nb!mp
ev!af!sb!ejn!tb!ef!dpn-!sf!lbp
kf!Tb!|b!Pcsb!ep!wj~-!lp!nf!kf
Kutlaj i vladika Grigorije u duelu pwp!esv!hj!cp!sb!wbl!v!Lbn!qv
Ef!kb!ob!Cp!ej!sp!hf/

na zvjezdica
Ibrahim Kutlaj
Jn!qsf!tj!poj!sbo!tbn!pwjn!|up
kf!Ef!kbo!ob!qsb!wjp!j!wf!mj!lp!nj
kf!{b!ep!wpmk!tuwp!|up!nf!npk
csbu!Ef!kbo!qp!{wbp!eb!cv!efn
ejp!pwp!hb/![b!ejw!mkfo!tbn!ps!.
hb!oj!{b!dj!kpn!v!pwpn!lbn!qv!j
esb!hp!nj!kf!|up!tbn!pwf!wf!.
•f!sj!v!Usf!cj!okv/!Jnbp!tbn!qsj!.
mj!l v!eb!sb{!h mf!e bn!!hsbe!j
{b!jt!ub!nj!tf!twj!}b-!qb!tf!ob!.
ebn!eb!~f!nf!Ef!kbo!qp!op!wp
Ibrahim Kutlaj u napadu Specijalni gosti Dra{ko Miljkovi}, Marko Ninkovi}, qp!{wb!uj!j!eb!~v!pt!ub!uj!nb!mp
Dejan [akoti}, Goran Bodiroga, Sa-
Manifestaciju {a Obradovi} i vladika Grigorije, a
ev!af!tb!twp!kpn!qp!sp!ej!dpn/
Usf!ov!uop!tbn!wbo!lp!|bs!lf-
uveli~ali Sa{a treneri su bili Milan Komar, Sa{a bmj!tb!np!qsj!wj!eop-!kfs!jnbn
Kosovi} i Petar \uri}. Za Kamp su
Obradovi} i igrali: Dejan Lazarevski, \or|e @u-
twp!kv!UW!fnj!tj!kv!v!lp!kpk!tf
Ibrahim Kutlaj ni}, Dragan Andri}, Luka Crvenica, cb!wjn!qsp!cmf!nj!nb!nmb!eji/
Ub!lp!}f-!wf~!ef!wfu!hp!ej!ob!ps!.
\or|e Simeunovi}, Bojan Petrovi},
utakmice nastupila je plesna grupa Adam Rad`i, Stefan Janji}, Nikolas hb!o j!{ v!kfn! pwb!l bw! tmj!• bo
"Maris" iz Trebinja. Za Trebinje su Korbin, Njegoslav Gligorevi}, Ste- lbnq-!qb!np!aeb!tmkf!ef!~f
igrali: Bo`o Vujovi}, Sr|an Ratko- fan \ura{inovi}, Neven Kne`evi}, hp!ej!of!ep!wf!efn!twp!kv!flj!qv
vi}, Bojan Mr|a, \or|e Ninkovi}, Dejan Bodiroga i Ibrahim Kutlaj, a pw!ekf!eb!wj!ej!np!lp!cp!mkf!sb!ej-
\ur|e Salati}, Mirko Kova~evi}, sa klupe su ih predvodili Vitomir jt!ub!lbp!kf!Lv!umbk/
Mirko Stankovi}, Aleksa Kurili}, Blagojevi} i Sini{a Stojanov.

koji su svojim prisustvom uveli~ali


ovu priredbu. Specijalni gosti ove Vladika Atanasije
s kamperima
godine su bili biv{i reprezentativac
Jugoslavije Sa{a Obradovi} i biv{i
reprezentativac Turske i Bodirogin
saigra~ Ibrahim Kutlaj.
Ceremonija je otvorena
izvo|enjem himne "Bo`e pravde" u
izvo|enju hora "Sveti Vasilije Os-
tro{ki" iz Trebinja. U ime doma}ina
Dejana Bodiroge i Eparhije zahum-
sko-hercegova~ke prisutne je poz-
dravio glumac Nikola Pejakovi}. U
kulturnom dijelu programa nastupili
su: Milica Radi} iz Ljubinja i fol-
klorni ansambl iz Ljubinja, hor
"Sveta Anastasija Srpska" i etno
grupa "Zahumlje" iz Trebinja.
Centralni doga|aj ove manifes-
tacije bila je utakmica izme|u re-
pre zen ta ci je Tre bi nja i
i Kutlaj i Obradovi}. Ovo je veliki reprezentacije kampa. Trebinjce su
doga|aj za na{ grad, na{u RS i BiH. poja~ali vladika Grigorije i Sa{a
Ovaj kamp treba da bude primjer Obradovi}, a reprezentaciju kampa
drugima u mnogim drugim stvari- Dejan Bodiroga i Ibrahim Kutlaj.
ma. Najva`nije je da su svi zdravi, Uta kmi ca je obi lo va la
sre}ni i zadovoljni." atraktivnim potezima, naguravanji-
Ka ko nas je De jan na vi kao ma zvijezda utakmice, prepirkama sa
prethodnih godina, ponovo su se u sudijama, a iako je rezultat bio u dru-
Trebinju okupili pripadnici spor- gom planu, recimo da su Trebinjci
tskog, kulturnog i politi~kog `ivota, pobijedili 32:30. U poluvremenu
19.7.2010.
10 Sport
Ognjen
A{krabi},

Vjerujem u
nekada
jedan od
najtalentov
anijih
ko{arka{a
Evrope

Dudine momke
O^EKIVANJA: A{krabi} tokom
posjete Kampu Dejana
Rezultat sa Bodiroge u Trebinju Nova
EP je bio pravila
iznena|enje NN: Qsfe! ob!s f!.
eov!tf!{p!ov
za sve. ep!mb!{ j! ep! qsp!n kf!o f
qsb!w j!mb/!Lp!mj!l p!~f!qp
Sada narod Wb|fn!nj|mkfokv!up!vuj!.
o~ekuje da db!uj!ob!fwspq!tlv!lp!|bs!.
lv@
reprezentacija B\!LSB!CJ^; J!ep!tb!eb
kf!qsp!tkfl!{b!usj!qp!fob
uspjeh cjp!wsmp!oj!{bl/![b!nj!tmj!uf
ponovi, {to tb!eb!lb!eb!penb!lof!uf
uspk!lv!kp|!nf!ubs!vob!{be
}e biti te`e j!lbe!usf!cb!eb!tf!ep!eb!.
nego kada je uop!penb!lof!uf!eb!cjtuf
kf!|v!uov!mj!ubk!qsp!df!obu
osvojila ~f!cj!uj!kp|!oj!aj!j!sj!kfu!lp!lp
~f!tf!vtv!}j!wb!uj!eb!|v!uj!.
srebro u sb!j{!uf!eb!mkj!of/!Tj!hvs!op
Poljskoj, eb!~f!cj!uj!nb!okf!qp!fob
ob!vub!lnj!db!nb!of!hp
rekao A{krabi} ep!tb!e b-!bmj-!lp!{ob-
np!aeb!up!ep!of!tf!of!|up
^edomil MUCOVI] dana{nje uslove. Imao sam 14 godi- ep!csp/!Ub!lp!}f-!qjl!fo
na, ali sam imao sre}u da odem u spm!~f!tb!eb!cj!uj!ept!ub
gnjen A{krabi}, ro|eni Sa- FMP, gdje je rad sa mladim igra~ima uf!af!pej!hsb!uj/!Ob!nop!.

Objavljujemo spisak dobitnika nagradne igre


O rajlija, svojevremeno je
bio jedan od najtalento-
vanijih igra~a u Evropi.
Sada ~eka novi anga`man, a pauzu u
takmi~enju iskoristio je da posjeti
na vrhunskom nivou. Trenirao sam
maltene po ~itav dan. Dva treninga
sa juniorima, pa dva sa seniorima i
dodatno {to sam radio individualno.
Mnogo toga sam se odrekao zbog
hp!tuwb!s j!~f!eb!vuj!• f
qp!nkf!sb!okf!uspk!lf-!b!of
tb!np!ob!|vu/!Wkf!sp!wb!.
uop!~f!cjuj!qpusfcop!wsf!.
"Het Trik": Kamp Dejana Bodiroge. ko{arke, ali ko{arka mi je mnogo to-
nf!ob!eb!tf!ob!wj!lof!np
ob!up-!bmj!wj!ekf!~f!np/!B-
A{krabi} je igrao za neke od ga i dala. |up!tf!uj!•f!jt!qsbw!mkb!okb
Dnevne nagrade: najboljih evropskih klubova, Loto- Iza Vas je uspje{na se-
1. Ana Pavli} 32. Elma Pe{tali} 63. Kerima Bosovi} matiku i moskovski Dinamo, a poni- NN: zona u Ukrajini. Kakve
utiske nosite iz Ukrajine?
sf!lf!ub-!nj!tmjn!eb!of!~f
uv!cj!uj!of!lf!wf!mj!lf!qsp!.
2. Boris Gagi} 33. @eljko Topi} 64. Mario Tomi} kao je u @elezniku, gdje je bio lider nkf!of/!V!qsjo!dj!qv!up!kf
jedne od najtalentovanijih generacija A[KRABI]: Pro{le sezone
3. Said Kapetan~i} 34. Fikret [egalo 65. Ljiljana Pehar sam napravio gre{ku, jer sam predu-
twf!jt!up/
na ovim prostorima. Oko njega su se
4. Zubejda Vegara 35. Maja Radi{i} 66. Ivana ]osi} otimali najtrofejniji i najbogatiji go ~ekao anga`man u velikom klu-
5. Predrag \uri} 36. Zijada Kapetanovi} 67. Muniba Mehmedovi} evropski klubovi, ali je i dalje ostao bu. U po~etku je bila neka opcija da
6. Safija Zanunovi} 37. Ru`ica La{tro 68. Emina ]ehaji} nedore~en po pitanju svog talenta. potpi{em za CSKA ili Montepaski, klubom. Ima nekoliko ponuda, ali za
7. Senaida Malki} 38. Tamara Rogi} 69. Sandra \uki} Neosporno je da posjeduje kvalitet dugo sam ~ekao dok oni vide da li }e sada ni{ta konkretno. Sve se svodi na
8. Davor Kelava 39. Milka Juri} 70. Jasmina Ned`ibovi} da igra u najboljim evropskim klu- imati novca u bud`etu. U me|uvre- raspitivanja, ali, prema rije~ima me-
9. Hazim Bilalovi} 40. Melisa Alagi} 71. Sun~ica Jurica bovima. Trenutno je slobodan igra~, menu se pojavio klub iz Ukrajine s nad`era, najvjerovatnije bih karijeru
10. Sa{a Majstorovi} 41. Asim Durmo 72. Nina Rabi} a nekoliko dana odmora odvojio je odli~nom ponudom i nisam mnogo mogao nastaviti u [paniji.
11. Bojan Vje{tica 42. Svjetlana Raki} 73. Nermin Kazazovi} da do|e u Trebinje i bude promoter razmi{ljao, jer je ve} bio novembar i Predstoji SP u Turskoj.
12. Pejo Brki}
13. Svjetlana Marin
43.
44.
Sabina Bosovi}
Edin ^abaravdi}
74.
75.
Danijela Vujani}
Sanela Sulji}
Kampa Dejana Bodiroge, ina~e,
svog velikog prijatelja.
nije bilo mnogo prostora za premi{-
ljanje. Dok je klub normalno funkci-
NN: Narod u Srbiji mo`da
nakon srebra u Poljskoj ima nere-
14. Muhamed Smajilba{i} 45. Danira Pipi} 76. Aida Seser Ko li ko su Va ma kao onisao bili smo prvi na tabeli, mislim alne ambicije pred ovo takmi~e-
15. Jasmin Mehmedovi}
16. Svjetlana Raki}
46.
47.
Nisveta Mulahalilovi}
Azra Pa{i}
77.
78.
062/290-XXX
Rasema Seleskovi}
NN: mladom igra~u zna~ili
kampovi ovakvog tipa i koliko oni
da bismo uzeli u Ukrajini sve trofeje.
Me|utim, klub se rasformirao, ja
nje. Koji je po Va{em mi{ljenju
domet Ivkovi}eve ekipe?
17. Verica ^orak 48. Mira Grahovac 79. Renata Aksenti} uop{te zna~e mladim ko{arka{i- sam se poslije toga povrijedio i odlu- A[KRABI]: Sigurno da je re-
18. Sabina Tufek 49. Mihrija Muli} 80. Jasmina Hamzi} ma? ~io da se dobro odmorim i da spre- zultat sa EP u Poljskoj veliko iznena-
19. Mirela Kova~evi} 50. 061/015-XXX 81. D`enana Klepo A[KRABI]: Dejan Bodiroga man zapo~nem sljede}u sezonu. |enje za sve, pa ~ak je bilo i za same
20. Svjetlana \uri} 51. Bekira Kuri} 82. Anesa Jusi} je za ovih pet godina napravio mo- Kakvi su Va{i planovi igra~e. Sada narod od njih o~ekuje
21. Zlata Zori} 52. Marina Kanev~ev 83. Ermina Aleta `da i najbolji kamp u Evropi ovoga NN: za sljede}u sezonu?
A[KRABI]: Trenutno sam
da taj uspjeh ponove, {to }e biti te`e
nego kada su osvojili srebro u Polj-
22. Munevera Kurtovi} 53. Ramiz Kurtovi} 84. Edina Sara~ tipa. Ja nisam mnogo i{ao po kam-
23. Sabina Mehmedovi} 54. Aida Okeri} 85. Mirsad Hasanba{i} po vi ma dok sam bio mla |i, ali slobodan igra~. Sav posao sam pre- skoj. Li~no vjerujem u te momke i
24. Stojan Bogojev 55. Vladimir Zori} 86. Zoran Jovi~i} momci koji jesu pri~ali su mi da je to pustio menad`erima, a ja sam se po- mo`da i ja imam sli~na o~ekivanja,
25. Sadika Kova~evi} 56. Jugoslav Petri} 87. Aleksandar Gavrilovi} za njih bilo veliko iskustvo u sva- sve tio opo rav ku, ka ko bih {to jer dobro znam koliko ti momci mo-
26. Gordana Ugre{i} 57. Aj{a Be{lagi} 88. Sanela Omerovi} kom pogledu, kako igra~kom, tako i spremniji do~ekao pripreme s novim gu i znam sve njihove mogu}nosti.
27. Sandra Gali} 58. Branka Babi} 89. Amila Sujold`i} u pogledu sklapanja novih prijatelj- Kao {to je selektor rekao nakon EP,
28. Merima Pezer 59. Alma ^oli} 90. Vildana Spahi} stava. Ko god do|e na ovaj kamp ne Potraga taj uspjeh je prerano do{ao. Iskusniji
29. 066/097-XXX 60. Zorica Mirvi} 91. Ljubi{a Radivojac mo`e da za`ali. Ovdje upoznaju su za godinu dana, pa nije nemogu}e
30. Edin Omeragi} 61. Asmir Tabakovi} 92. 061/381-XXX osnovne elemente ko{arke, u~e od za klubom da se ponovi takav rezultat. Mada
31. Damir Roso 62. Sanja Curovi} 93. Jelena Obradovi} ljudi koji imaju ko{arku u malom Ima nekoliko ponavljam, bi}e vrlo te{ko, jer tu su
prstu, tako da ova vrsta kampa mo`e SAD, Argentina, [panija, Rusija...
mnogo da pru`i mladom ko{arka{u. ponuda, ali Ve}ina reprezentativaca iza sebe ima
Glavne nagrade: 1. Igor Radanovi} Kako je izgledao Va{ za sada ni{ta odli~ne sezone i ja vjerujem da mo-
2. Izudin Muratbegovi} NN: ko{arka{ki po~etak?
A[KRABI]: Ja sam relativno konkretno, gu mnogo. Bitno je da se obezbijedi
plasman na OI, {to je i bio dugoro~ni
3. Bo{ko Todorovi}
kasno po~eo da treniram ko{arku za rekao A{krabi} cilj ove ekipe.
19.7.2010.
Sport 11
3
PRIPREME KO[ARKA[KE REPREZENTACIJE BiH

Had`i} zadovoljan
zalaganjem igra~a gle da ti ka da nam se pri klju ~e
Zadovoljstvo: Rezultatom, Ratko Varda i Henri Domerkant.
Poraz:
naravno, ne mo`emo biti Nadam se da }e oni s ekipom bi- Ko{arka{i
ti ve} 21. jula." BiH na
zadovoljni, ali on i nije bio Bh. reprezentativci su bolje
Zlatiboru
otvorili susret, a prvu ~etvrtinu
u prvom planu, ka`e Had`i} rije{ili su u svoju korist rezulta- pora`eni od
tom 22:19. Me|utim, po~etkom
Vedran RADENOVI] vno, ne mo`emo biti zadovo- drugog perioda Crnogorci su na- Crne Gore
ljni, ali on i ni je bio u prvom pravili rezultatski preokret i ve- rezultatom
Sabit Had`i}, selektor ko- planu. Utakmica sa Crnogorcima oma brzo su po ve li 36:29. Do
{ar ka {ke re pre zen ta ci je BiH, do{la je u pravo vrijeme, nakon kra ja prvog po lu vre me na tim
67:86
zadovoljan je zalaganjem svo- naporne faze fizi~kih priprema. BiH je uspio da se pri bli `i na vi}.
jih izabranika, iako su u subo- Drago mi je da su u duelu s je- poen razlike (40:41), ali je nas- Reprezentativci BiH pripre-
tu na ve ~e po ra `e ni u dnom od najja~ih evropskih re- tavak susreta pripao Crnogorci- me na Zlatiboru zavr{avaju ve-
prijeteljskoj utakmici od Crne prezentacija svi igra~i na terenu ma. ~e ras, ka da }e odi gra ti i dru gu
Gore. imali maksimalno zalaganje. To U uta kmi ci sa Crnom kontrolnu utakmicu s reprezen-
U susretu igranom na Zlati- nam je u ovom trenutku mnogo Gorom naju~inkovitiji u bh. re- tacijom Crne Gore.
boru u sklopu priprema za pred- va `ni je od re zul ta ta", re kao je dovima bio je Nihad \edovi} sa Bh. ko{arka{i }e u kvalifika-
stoje}e kvalifikacije za plasman Had`i} i dodao: 17 poena. Feliks Kojadinovi} je cijama igrati u Grupi B, u kojoj
na Evropsko prvenstvo, bh. tim "U utakmici sa Crnogorcima ubacio 14, a Kenan Bajramovi} su jo{ Ma|arska, Velika Britani-
je pora`en rezultatom 67:86. Po smo probavali odre|ene takti~ke tri poena manje. Za BiH su jo{ ja, Ukrajina i Makedonija. Dire-
~et vrti na ma je re zul tat gla sio va ri jan te. Za do vo ljan sam, ali igra li: Mi lo {e vi} 4, Ne {o vi} 8, ktan pla sman na Prvenstvo
22:21, 18:20, 16:20, 11:25. treba nastaviti raditi na uigrava- Nihad \edovi} Jazvin 4, Gordi} 9, Hod`i}, Ri- Evro pe izbo ri }e prvo pla si ra na
"Re zul ta tom, na ra - nju. Sve }e jo{ mnogo bolje iz- FOTO NN zvi}, Halilovi}, Bav~i} i \uraso- ekipa iz grupe.

OBJAVLJUJE PRODAJU NEKRETNINE


PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
rb Naziv nekretnine Mjesto Adresa ZK podatak
1 Stambeni objekat sa dva trosobna i Banjaluka Koste k.~. 438/24
jednim dvosobnim stanom, Jari}a 5 ZK ul. 7676
spratnosti (sa neto povr{inama): KO Banjaluka Broj: 23.03/120-1172-2/10.
- prizemlje povr{ine 97,55 m2 Datum: 16.07.2010. godine
- sprat povr{ine 96,60 m2
- potkrovlje povr{ine 86,45 m2, ukupno 280,60 m2 sa
- dvori{tem, ukupna povr{ina parcele 168 m2 Na osnovu ~lana 40 stav 2 Zakona o dr`avnim slu`benicima ("Slu`beni glasnik Repu-
blike Srpske", broj 118/08) i ~lana 29 Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proce-
1. Rok za prikupljanje ponuda je 7 dana od dana objavljivanja oglasa duri javne konkurencije za zapo{qavawe i postavqewe dr`avnih slu`benika
("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 68/09), Agencija za dr`avnu upravu
2. Ponude dostaviti u pisanom obliku na UniCredit Bank d.d., objavquje
Upravljanje lo{im potra`ivanjima, Zelenih beretki 24/4, 71000 Sarajevo,
s napomenom: Ponuda, ne otvarati!

3. Ponuda treba sadr`avati : - naziv dru{tva za pravna lica i ID broj, odn. ime i prezime, O B A V J E [ T E W E
JMBG za fizi~ka lica, te adresu sjedi{ta/prebivali{ta
- ovla{tenu osobu za kontakt, broj telefona
- ponu|enu cijenu, na~in i rok pla}anja Zakqu~kom Konkursne komisije za sprovo|ewe postupka izbora dr`avnih slu`benika za
upra`weno radno mjesto u Agenciji za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice, broj
23.03/120-1172/10. od 14.07.2010. godine utvr|eno je da javni konkurs za popunu
Zainteresirani se mogu obratiti na: upra`wenog radnog mjesta: "vi{i stru~ni saradnik za pra}ewe stawa voda" u Agen-
UniCredit Bank d.d., ciji za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice, objavqen u dnevnom listu "Nezavisne
Upravljanje lo{im potra`ivanjima, novine", izdawe za dan 26.05.2010. godine i na internet stranici Agencije za dr`avnu
Sarajevo upravu, nije uspio.
tel. 033/253-720,
radnim danom Zakqu~kom Konkursne komisije za sprovo|ewe postupka izbora dr`avnih slu`benika za
od 8.30 do 16.30. upra`weno radno mjesto u Agenciji za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice, broj
23.03/120-1172-1/10. od 14.07.2010. godine utvr|eno je da javni konkurs na popunu
upra`wenog radnog mjesta: "vi{i stru~ni saradnik za za{titu kvaliteta voda i
kori{tewe voda" u Agenciji za vode oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice, objavqen u
dnevnom listu "Nezavisne novine", izdawe za dan 26.05.2010. godine i na internet stra-
nici Agencije za dr`avnu upravu, nije uspio.

DIREKTOR
Dragomir Kutlija
19.7.2010.
12 Sport

Zavr{eno
OP Balkana
u kajaku
i kanuu
"Banjaluka
Vrbas 2010"

Slavio u najinteresantnijoj trci vo`enoj


pod reflektorima: Dinko Muli}
FOTO A. ^AVI]

^ak je ovo za me ne bio ma lo Muli}


Maja PREDRAGOVI] Pohvale: Banjaluka je polo`ila test. Takmi~enje prevelik ambijent. Prvi put sam
Ka jak ka nu klub Vrbas je bilo fantasti~no, infrastruktura je izvrsna i nastupio na no}noj slalom trci. Hrvatski
mo`e da se kandiduje za doma- Zaviljen sam", rekao je Muli} i reprezentativac
}ina Evropskog prvenstva na- mislim da je ovdje budu}nost ovog sporta, dodao:
kon us pje {no or ga ni zo va nog "Organizacija je bila odli~na, pobijedio ispred
OP Balkana u kajaku i kanuu rekao Vuds i najavio mogu}nost da Vrbas 2011. trka tako|e. Sve pohvale organi- Mrkocija i
na divljim vodama u disciplini
slalom. Najbolji u kanjonu Ti-
bude doma}in EP zatoru. Jednostavno nemam rije-
~i", re kao je Mu li}, ko ji je Nikolovskog,
jesno bio je Dinko Muli}. u najinteresantnijoj finalnoj trci ma. On je pobijedio ispred klup- iz ma ke don skog klu ba Ilin den progla{en za najboljeg takmi~ara olimpijca
Hrvat ski re pre zen ta ti vac i koja je vo`ena u subotu nave~e u skog ko le ge Mar ka Mrko ci ja i 90. na OP Balkana.
kajaka{ Zagreba, Muli}, slavio je kanjonu Tijesno pod reflektori- Atanasa Nikolovskog, olimpijca "Sve je bi lo odli ~no. Rije~i hvale za takmi~enje,
~iji je organizator bio Kajak kanu kajak kanu federacije.
klub Vrbas, imao je i Al bert Milan Mazalica, predsjednik
Vuds, predsjednik Evropske kajak KKK Vrbas, istakao je da je naj-
Savi}, kanu federacije, ~iji je mi{ljenje va`nije da je sve preteklo kako
Ivankovi} veoma zna~ajno za dobijanje ve- treba i da je bezbjednost bila na
}ih takmi~enja. Banjalu~ani nare- visokom nivou i dodao:
i Babi} dne go di ne `e le or ga ni za ci ju "Druga va`na stvar je da smo
Evropskog prvenstva, a naredni ozbi ljni kan di da ti za do bi ja nje
Tuf!gbo!Jwbo!lp!wj~-!lb!kb!.
cilj bi}e im kandidatura za Svjet- Evropskog prvenstva naredne go-
lb|!ep!nb!~fh!Wscb!tb- di ne. To je re al no o~e ki va ti, a
ptwp!kjp!kf!cspo!{b!ov!nf!. sko prvenstvo.
"Banjaluka je polo`ila ukoliko budemo doma}ini, to }e
eb!mkv!v!lpo!lv!ofo!dj!kj!kv!. biti velika {ansa za Banjaluku, jer
oj!psb-!b!pemj!•bo!obt!uvq test. Takmi~enje je bilo fantasti-
~no, infrastruktura je izvrsna i mi- bi oko 1.300 sportista bilo u gra-
v!lpo!lv!sfo!dj!kj!tf!oj!psb du. Ima jo{ ne kih raz go vo ra o
slim da je ovdje budu}nost ovog
jnbp!kf!Ebs!lp!Tb!wj~-!ub!.
spor ta. Ne ma su mnje da Vrbas mogu}nostima koje su promoti-
lp!}f!lb!kb!lb|!cb!okb!mv!.
mo`e da dobije i organizaciju ve- vne za Banjaluku i za Vrbas i sve
•lph! lmv!c b/! Po! kf
}eg takmi~enja. Nadamo se da }e institucije koje su ovih dana polo-
jtqv!ojp!djmk!j!v!kb!lpk!lpo!. `ile sve ispite. Tu ne mislim samo
se Kajaka{ki savez BiH kandido-
lv!sfo!dj!kj!tf!qmb!tj!sbp!v!gj!. na gradsku upravu, na Ministar-
vati naredne godine za Evropsko
ob!mf-!hekf!kf!cjp!|ft!uj/!V stvo za po ro di cu, omla di nu i
prvenstvo za juniore i za takmi~a-
lpo!lv!sfo!dj!kj!tf!oj!psb!D2 sport u Vladi RS, ve} i na volon-
re do 23 godine. Ako se to desi, tere, medije..."
Esb!hbo!Cb!cj~!kf!cjp!•fu!. odobri}emo to i vrati}emo se slje-
wsuj/ On je dodao da je takmi~enje
Ispunio cilj: de}e godine u Banjaluku", rekao ura |e no sa skro mnim fi nan sij -
Darko Savi} je Vuds, pred sje dnik Evrop ske
19.7.2010.
Sport 13
3

Dinko Muli} i
Albert Vuds

Vrbas
polo`io test,
Muli} najbolji
Vuvuzele
Wv!w v!{ f!mf-! lp!kf! tv
pcj!mkf!aj!mf! of!eb!wop! {b!.
ws|f!op!Twkfu!tlp!qswfo!.
tuwp!v!gv!ecb!mv!v!Kv!aopk
Bgsj!dj-!np!hmf!tv!tf!•v!uj
j!v!lb!okp!ov!Uj!kf!top-!bmj!j
v! Sbg!u joh! dfo!u sv! Lb!.
okpo-! hekf! kf! pesab!ob
df!s f!n p!o j!kb! ep!e kf!mf
nf!eb!mkb/

omla di nu i sport u Vla di RS i


pred sje dnik Or ga ni za ci onog
odbora takmi~enja.
On je jo{ dodao:
"Pred sta vni ci Evrop -
ske kajak kanu federacije su rekli
da je no}na staza pod reflektori-
ma u kanjonu Tijesno jedinstvena
u Evropi i zbog toga }e nam dodi-
jeliti neko evropsko prvenstvo,
skim sredstvima, a osim Ministar- Mazalica ~kog vaspitanja i sporta i drugih kao {to je juniorsko i za takmi~a- trka: K1 juniorke: Milica Vukoma- Slovenija); K1 juniori: Nejc Ru-
stva za porodicu, omladinu i sport fa kul te ta, ali i sre dnjo {kol ci. re do 23 godine. Vjerujemo da }e novi} (Kula Stala}, Srbija), Mari- sjan (So{ke elektrane), Erik Suha-
u Vla di RS i gra da Ba nja lu ka, Predsjednik Najbolju ocjenu }e dati predsje- Banjaluka postati regionalni cen- jana Milo{evi} (Studenica, Srbija); dolnik (So{ke elektrane), Stefan
zna~ajan dio sredstava obezbije- KKK Vrbas dnik Evropske kajak kanu fede- tar za kajak i kanu." K1 se ni or ke: Len ka Ste fa no va Ivankovi} (Vrbas, BiH), C1 seni-
dio je "Vodovod". ra ci je, a to je da je Ba nja lu ka U kanjonu Tijesno takmi~ilo (Kotva Veseli, ^e{ka), Olja Laza- ori: Ma ti ja Ma ri ni} (Za greb,
"@elim da zahvalim svi- istakao da je pro{la i da }e napraviti novi is- se 105 kajaka{a i kanuista iz Srbi- revi} (Medicinar, Srbija), Maja Hrvatska), Stefan Mili}evi} (Ibar),
ma koji su u~estvovali u organi- bezbjednost bila korak u organizaciji takmi~nja u je, Slovenije, Hrvatske, Makedo- Lazarevi} (Medicinar); C1 juniori: Goran Jovanovi} (Ibar), K1 seni-
za ci ji Otvo re nog prven stva kajaku i kanu", izjavio je Dejan nije, Crne Gore, Slova~ke, ^e{ke Ste fan Mi li }e vi} (Ibar, Srbi ja), ori: Dinko Muli} (Zagreb), Marko
Bal ka na. Ve li ku po mo} su da li na visokom Tra var, na ~el nik Odje lje nja za i BiH. Aleksandar Janji} (Gusar, Srbija), Mrkoci (Zagreb), Atanas Nikolov-
volonteri, studenti Fakulteta fizi- nivou sport u Ministarstvu za porodicu, Re zul ta ti fi nal nih Mihel Brajdot (So{ke elektrane, ski (Ilinden 90, Makedonija).
19.7.2010.
14 Sport
MLADA OLIMPIJKA DRAGANA
BOSI] SKINUTA SA SPISKA
PUTNIKA ZA SINGAPUR
Na osnovu ~lanova 2, 4 i 16 Pravila tenderske prodaje ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj

Izgubila
97/06) Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Bawaluka, kao ovla{teni prodavac,
objavquje

JAVNI POZIV
za u~e{}e na tenderu pod oznakom: IRB-T-7/1
radi prodaje dr`avnog kapitala u preduze}u:

Akcionarsko dru{tvo "Veterinarsko sto~arski centar" Bawaluka

volju za
1. Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Bawaluka, kao ovla{teni prodavac (u daqem
tekstu: Investiciono-razvojna banka), iz portfeqa Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Bawa-
luka nudi na prodaju 1074468 akcija preduze}a Akcionarskog dru{tva Veterinarsko-sto~arski cen-
tar Bawaluka (u daqem tekstu: preduze}e), {to ~ini 54,546507% osnovnog kapitala preduze}a,
strate{kom partneru koji }e nastaviti postoje}u djelatnost, te preuzeti obavezu daqeg razvoja preduze}a.

2. Podaci o preduze}u:
Akcionarsko dru{tvo Veterinarsko-sto~arski centar Bawaluka;
Ul. kwaza Milo{a 21, 78000 Bawaluka;
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina;

sportom
Telefon: +387 51 313 067, Faks: +387 51 313 283;
[ifra i naziv prete`ne djelatnosti preduze}a: 01420 usluge u uzgoju `ivotiwa;
Mati~ni broj: 1041916;
Oznaka hartije od vrijednosti preduze}a: VSCE-R-A

3. Detaqni podaci o preduze}u i ostale informacije vezane za u~e{}e na tenderu sadr`ani su u


tenderskoj dokumentaciji i bi}e dostupni svim zainteresovanim licima nakon potpisivawa doku-
menta "Potvrda interesa i izjava o povjerqivosti" i uplate naknade za tendersku dokumentaciju
(u daqem tekstu: naknada) u iznosu od 5.000,00 (slovima: pet hiqada) KM.

Naknada se upla}uje na ra~une Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Bawaluka, broj:
568 163 25000001 90 kod Balkan Investment Bank a.d. Banjaluka (za uplate u KM), Nesportsko pona{anje: Dragana je trebalo da
ili na devizni ra~un broj:
BA395681700000000611 kod Balkan Investment Bank AD Banjaluka, bude jedna od pet predstavnika BiH, ali zbog
SWIFT: BALVBA22 preko Dresdner bank AG Frankfurt am Main, Germany
SWIFT: DRESDEFF, ra~un broj: 499/08080975/00/888 nesportskog pona{anja vode}ih ljudi u OK ne}e
4. Pravo u~e{}a na tenderu imaju sva zainteresovana lica koja zadovoqe sqede}i kvalifika- imati priliku za to
cioni kriterijum:
• Iskustvo u prete`noj djelatnosti preduze}a od najmawe 20 godina da pri~a ni sa mnom o ovome. Neven
Detaqno obja{wewe i uputstvo u pogledu kvalifikacionog kriterijuma, dato je u tenderskoj doku- Ra{i}, njen trener, molio me da raz-
mentaciji. govaram s njom, ali ona to ne `eli.
Ve} vi{e od 10 dana ne trenira kao da
Pravo u~e{}a na tenderu nemaju dr`avni organi, organizacije i preduze}a iz Bosne i Hercego-
vine u kojima je dr`avni kapital ve}i od 25 procenata ukupnog kapitala, doma}a fizi~ka i pravna je izgubila volju za sportom", rekao
lica koja nisu izmirila poreske obaveze (indirektne i direktne poreze), kao i fizi~ka i pravna je Bosi}.
lica i osniva~i pravnih lica koja prema preduze}u imaju dospjele obaveze, neizmirene do dana Da odluka bude jo{ nelogi~nija,
podno{ewa ponude. OK BiH je Dragani dao stipendiju od
10.000 dolara, dok je upla}eno samo
5. Podno{ewem ponude ponu|a~ prihvata i sqede}e uslove tendera: 75 odsto od te sume. U tu cifru su
• trajno zadr`avawe prete`ne djelatnosti preduze}a, ulazili tro{kovi pla}anja trenera i pu-
• zadr`avawe postoje}eg broja radnika u preduze}u 3 (slovima: tri) godine nakon izvr{ene priva-
tizacije (pod postoje}im brojem radnika podrazumijeva se broj radnika zaposlenih u preduze}u na
tovanja. Prema rije~ima Bosi}a, Dra-
dan raspisivawa javnog poziva za prodaju dr`avnog kapitala), gana je bila sre}na zbog mogu}eg
• trajno obezbje|ewe proizvodwe od najmawe 100.000 doza godi{we duboko smrznutog sjemena uz odlaska u Singapur i vrijedno je tre-
zadr`avawe tradicionalno zastupqenog pasminskog sastava. Kontrolu ovog uslova tendera nirala. Velika ulaganja u njeno pri-
vr{i}e resorno ministarstvo. premanje ulo`ili su roditelji i klub, da
bi joj se ovom odlukom sru{ili snovi.
Najavljena i na internet prezentaciji: Dragana Bosi}
6. Elementi vrednovawa ponuda na tenderu su: prodajna cijena, plan investicija, plan zapo{qa- "Radovala se odlasku u Singa-
vawa i kvalifikacija ponu|a~a. op{tena usmeno. Savez strijelaca se
Vladimir GRBI] pur i dru`enju sa drugim olimpijci-
7. Ponude se podnose neposredno kod Investiciono-razvojne banke, najkasnije do 31.08.2010. godine, `alio na nju, ali odgovor OK jo{ ni- ma. Nesre}ni smo zbog ove odluke i
do 12 ~asova. Investiciono-razvojna banka zadr`ava pravo produ`ewa roka za podno{ewe ponuda. Dragana Bosi}, mlada oli- smo dobili", rekao je Drago Bosi}, ne vjerujem da }e se promijeniti. Vo-
Javno otvarawe koverti ozna~enih sa "Ponuda" i "Prate}a dokumentacija" obavi}e se u prostorijama mpijka BiH u strelja{tvu, trebalo otac perspektivne sportistkinje. lio bih da znam razloge ovakvog po-
Investiciono-razvojne banke, dana 31.08.2010. godine, s po~etkom u 13 ~asova, a u ciqu objavqivawa je da u~estvuje na Omladinskim Ovakva odluka OK mogla bi jo{ teza", rekao je razo~arani otac.
identiteta ponu|a~a. olimpijskim igrama u Singapuru, jednom da na{teti razvoju sporta u Bosi} isti~e da je razgovarao sa
ali je krajnje nefer odlukom Olim- BiH. Dragana je izgubila volju za tre- porodi~nim advokatom i da ako se
8. Ponu|a~ je obavezan Investiciono-razvojnoj banci garantovati ponudu iznosom od 150.000,00 pijskog komiteta BiH skinuta sa niranjem, a o ovom problemu ne `eli stvari ne rije{e, planiraju da podignu
(slovima: stotinu pedeset hiqada) KM. Ponuda se garantuje uplatom depozita u novcu, ili
podno{ewem neopozive, bezuslovne bankarske garancije, naplative na prvi poziv. Detaqno uputstvo spiska. da pri~a ni sa kim, pa ni sa roditelji- tu`bu.
o na~inu uplate, odnosno podno{ewu bankarske garancije dato je u tenderskoj dokumentaciji. Dragana je trebalo da bude je- ma. "Pri je sve ga `elimo da
dna od pet predstavnika BiH koji }e "Odlu ka je poremetila se ovo rije{i na miran na~in. Nadam
9. Investiciono-razvojna banka ovim putem poziva sva zainteresovana lica da podnesu pisani zah- krajem avgusta braniti boje dr`ave, odnose koje je Dragana imala sa se da }e neko da se udostoji da razgo-
tjev za kupovinu tenderske dokumentacije neposredno u Investiciono-razvojnoj banci, po{tom, fa- ali zbog nesportskog pona{anja vo- svojim klubom Geofanom. Ne `eli vara s njom i da joj obrazlo`i razloge.
ksom ili e-mail-om, sa naznakom "Zahtjev za kupovinu tenderske dokumentacije-oznaka tendera de}ih ljudi u OK ne}e imati priliku za Moram da naglasim da razmi{ljamo i
IRB-T-7/1". Po prijemu zahtjeva zainteresovanom licu }e se odmah uputiti na potpis obrazac "Po- to. Va`no je napomenuti da se OK o podizanju tu`be zbog nanesene
tvrda interesa i izjava o povjerqivosti".
jo{ nije udostojio da pismeno obra-
Bosi} moralne i materijalne {tete", naglasio
Investiciono-razvojna banka zadr`ava pravo da ne izda tendersku dokumentaciju zainteresovanom
licu ukoliko isto ne uputi zahtjev za kupovinu dokumentacije najmawe 7 (slovima: sedam) dana zlo`i razloge svoje odluke, nego je za Razmi{ljamo o je Bosi}.
prije isteka roka za podno{ewe ponuda. sada samo usmeno obavijestio SK podizanju tu`be Mjesto Dragane na putu u Sin-
Geofan iz Tesli}a i roditelje mlade gapur trebalo bi da zauzme Damir
10. Po prijemu potpisanog obrasca "Potvrda interesa i izjava o povjerqivosti" i dokaza o uplati sportistkinje da se Dragana ne}e na}i zbog nanesene D`umhur, mladi teniser BiH, ali tre-
naknade, Investiciono-razvojna banka }e izdati tendersku dokumentaciju potencijalnom ponu|a~u, na spisku putnika za Singapur. moralne i ba ista}i da su avionska karta i smje-
odnosno licu koje on ovlasti, ili je dostaviti po{tom. "Dobili smo obavje{tenje {taj tokom odr`avanja Olimpijskih
Investiciono-razvojna banka ne snosi odgovornost u slu~aju gubitka ili zaka{wewa koje mo`e na-
na francuskom s obrazlo`enjem da se materijalne igara rezervisane na ime Dragane
stati prilikom dostavqawa tenderske dokumentacije.
ne mo`e prevesti. Odluka nam je sa- {tete Bosi}.
11. Ovaj javni poziv }e se objaviti i na internet stranici: www.irbrs.net na jednom od slu`benih je-
zika koji su u upotrebi u Republici Srpskoj i na engleskom jeziku.

12. Za sve dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom i postupkom tenderske prodaje, zain- Ra{i}: O~ekujemo dopis
teresovana lica mogu se obratiti kontakt licima, na doqe navedenu adresu, svakim radnim danom
od 8 do 16 ~asova: Of!wfo!Sb!|j~-!usf!ofs!TL!Hf!pgbo-!jt!uj!•f!eb!kf!sb!{p!•b!sbo!pwpn!pemv!lpn-!bmj!j!eb!wkf!sv!kf!eb!tv!nb!mf
|bo!tf!eb!ep!}f!ep!cj!mp!lb!lwji!qsp!nkf!ob/
Vawa Manojlovi} i/ili Renata Mandi}, #[ob!np!tb!np!eb!kf!tlj!ov!ub!tb!tqjt!lb!j!oj!|ub!esv!hp/!Kp|!obt!oj!lp!oj!kf!qj!tnf!op!pcb!wjkft!ujp!p!up!.
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Bawaluka, nf/![b!usb!aj!mj!tnp!{wb!oj!•bo!ep!qjt!tb!sb!{mp!{j!nb!pwf!pemv!lf!j!qsfe!tkf!eojl!PL!obn!kf!pcf!~bp!eb!~f!.
Mladena Stojanovi}a 7, 78000 Bawaluka, Republika Srpska, BiH,
Telefon: + 387 51 334-766; 334-719 Faks: + 387 51 347 090, np!hb!ep!cj!uj/!Np!hv!tb!np!eb!lb!afn!eb!mj!•op!of!{ob!np!sb!{mp!hf!pwb!lwf!pemv!lf-!oj!uj!{ob!np!lp!cj
e-mail: vanja.manojlovic@irbrs.net vnkft!up!Esb!hb!of!usf!cbmp!eb!jef!v!Tjo!hb!qvs#-!sf!lbp!kf!Sb!|j~/
renata.mandic@irbrs.net
19.7.2010.
Sport 15
3
BIVŠI SVJETSKI PRVAK NE ODUSTAJE OD F1

Vilnev
@ak
Vilnev

ponovo
na stazi
Povratak: Biv{i {ampion bi se u {ampionat neki od kandidata sve potrebne jetu auto-moto sporta poput Pro-

Formule 1 mogao vratiti kao voza~ Duranga


@ak Vil nev (39), biv {i
svjetski prvak u Formuli 1, na
vo dno bi se mo gao vra ti ti kao
vo za~ Du ran ga, eki pe ko ja se
Zasad ne znam gdje bi bolid tre-
balo da bude napravljen, ali baza
uslove za pristupanje najbr`em
cirkusu na svijetu.
Neka od velikih imena u svi-
draj va i Lo le ve} su odba~eni
zbog finansijskih razloga.
Vilnev je ranije za BBC re-
kao da "radi naporno na F1 pro-
je ktu", ali ni je `elio da ot kri je
1996.
hp!ej!of!Wjm!ofw!kf!v|bp!v!|bn!.
pragu je povratka u najelitnije trenutno takmi~i u Auto GP seri- eki pe bi}e u Ve ne tu", re kla je Durango vi{e detalja. qj!pobu!Gps!nv!mf!2-!b!v!obk!csafn
automobilisti~ko takmi~enje na ji. ^elnici ovog tima spremni su Ivon Pinton, vlasnica Duranga. Zasad ne znam Za Vilneva, koji je titu- djs!lv!tv!ob!twj!kf!uv!kf!wp!{jp!21
svijetu, objavili su strani medi- da se od sljede}e sezone kandi- Durango je kandidaturu lu svjet skog prva ka osvo jio
ji. duju za ulazak u svijet Formule 1 za ula zak u svi jet For mu le 1 gdje bi bolid 1997. godine s Vilijamsom, pisa-
tf!{p!ob/
Svijet oktanskog cirkusa na- kao 13. tim, zajedno s Vilnev rej- objavio u aprilu, a o~ekuje se da trebalo da bude lo se da je po ten ci jal ni vo za~ Kana|anin je pobijedio
pustio je 2006. godine, nekoliko singom. }e Me|una ro dna auto mo bi lis - Stefan GP, me|utim, ovaj tim ni- u 11 utrka, a osim za Vi li jams
godina se poku{ava vratiti, a to "Zaista se nadam da ti~ka federacija (FIA) ovog mje- napravljen, je uspio da izbori ulazak u {am- vozio je za BAR Hondu, Reno i
bi sljede}e mogao i da uradi. Na- }emo uspjeti u na{im namjerama. se ca ra zmo tri ti za do vo lja va li rekla Ivon Pinton pionat za ovu sezonu. BMW-Zauber. (Agencije)
Majk Tajson

Sportisti
biraju
neobi~ne
ljubimce

Predatori
Zeleni piton
ljubimac
Vanje Parisa
FOTO NN

Divlje: Za{to bih imao samo su me privla~ile samo zmije. Na-


kon nekoliko njih po~eo sam da
u modi
reprezentativac u australijskom fu-
dbalu.
mnogo pa`nje. Bitno je samo da ne
zaboravi{ da ih nahrani{."
Merion D`ons u svojoj kolekciji je
imala nekoliko majmuna.
ma~ku kad vi{e volim prave kupujem i male iguane, te razne "Imam zelenog pitona i jo{ ne- Ros Olendorf, bejzbol "Far ma je ono o ~e mu sam
gu{tere. Najnovija akvizicija mi je koliko zmija. Prva zmija mi je bila igra~ Pitsburg Pajratsa, tako|e ima ma{tao dok sam bio klinac. Drago
`ivotinje. Divlje! Recimo, ma li kro ko dil", izja vio je Er ni kraljevski piton, a kupio sam ga u zanimljive ljubimce. On obo`ava mi je {to mogu sebi da ispunim `e-
Sims, igra~ Filadelfija Iglsa, i obja- Zagrebu", naglasio je 24-godi{nji bikove. lju", izjavio je Rafter.
divlju ma~ku, ka`e Tajson snio za{to voli zmije: sportista i dodao: "Imam ih 300. Obo`avam svo- Igra~ ameri~kog fudbala Vi-
Ve}ina sportista bira za ku- Divlje! Recimo, divlju ma~ku. Ne- "U kolekciji imam kra- "Idealne su jer ne zahtijevaju ju farmu. To su prekrasne `ivoti- sent [iankoi u kolekciji ku}nih lju-
}ne ljubimce uobi~ajene `ivoti- {to `ilaviju, opasniju", rekao je ljevske pitone, a izabrao sam ih jer nje", rekao je Ros. bi ma ca ima tvo ro ve ko ji ma
nje, kao {to su psi, ma ~ke, Majk Tajson, biv{i svjetski prvak u su pla{ljive zmije, a nisu zahtjevne. Zmije Jo{ zanimljivije "prijatelje" posve}uje ogromnu pa`nju.
papagaji i ribice, ali postoji i ne- boksu, koji je ~esto pozirao s ti- Hranim ih jednom sedmi~no i to im Imam zelenog ima Patrik Denen, ameri~ki skija{: "Zovu se Smouk i D`i. Prosto
koliko onih koji se izdvajaju s grom, svojim omiljenim ljubim- je dovoljno. Prosto ih obo`avam, "Po~eo sam sa dva magarca, a ih obo`avam. Kad sam na putu,
posebnim "najboljim prijatelji- cem. super su. Nadam se da }u jednoga pitona i jo{ nakon toga sam kupio jo{ 26 ko- ~esto razmi{ljam o njima. Radi se
ma". Sve je ve}i broj sportista dana imati svoj zoolo{ki vrt." nekoliko zmija, nja." o posebnim afri~kim tvorovima
"Za{to bih imao samo ma~ku koji, poput Tajsona, vole predatore. Ljubav prema zmijama gaji i Teniseri Tomas Muster koji ne smrde onoliko koliko ljudi
kad vi{e volim prave `ivotinje. "Imao sam pse, ali odmalena Zagrep~anin Vanja Paris, hrvatski rekao Paris i Patrik Rafter dr`e krave i ovce, misle", naglasio je igra~ Minesote.