िव ा पर्सारक मंडळ, ठाणे

पुस्तकाचे नाव लेखक
अनुवादक

पर्काशक पर्काशन वषर् आवृि
पृष्ठे

: : : : : : :

कला म्हणजे काय ? महिष टलःटाय
साने गुरूजी कनार्टक पिब्लिशंग हाऊस , मुंबई १९४४ िद्वतीय

२९० पृष्ठे

गणपुस्तक िव ा पर्सारक मंडळाच्या “गर्ंथालय” पर्कल्पांतगर्त िनिमती

गणपुस्तक िनिमती वषर् : २०१० गणपुस्तक कर्मांक : ५