You are on page 1of 5

ΦύλλοΝο15-Σεπτέμβρη 2010

τιμήενίσχυσης1ευρώ

Νυστέρι

1

ΠEPIOΔIKHΕΚΔΟΣΗΤΗΣΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣΓΕΝΟΒΑΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΣΤΗΝΥΓΕΙΑ

ΔΙΕΛΥΣΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ KAI TAΜΕΙΑ
ΤΩΡΑ ΒΑΖΕΙ ΣΤΟΧΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ

Έξω οι λογιστές του
ΔΝΤ απ’τα νοσοκομεία
ΑΠΕΡΓΙA ΟΕΝΓΕ
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

Νυστέρι

2

Αυτός ο νόμος
θα μείνει στα χαρτιά
Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος μετά
την ψήφιση του ν.3868/2010 για να
επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις των νοσοκομειακών γιατρών ότι η βασική
επιλογή του νέου νόμου δεν είναι ο
«εξορθολογισμός» αλλά η υποβάθμιση της δημόσιας δωρεάν περίθαλψης.
Η γενικευμένη περικοπή των δημόσιων δαπανών υγείας, η συγχώνευση
και κατάργηση κλινικών, τμημάτων ή
και ολόκληρων νοσοκομείων που δεν
πληρούν τα κριτήρια της «οικονομικής
αποδοτικότητας» του Μνημονίου/ΔΝΤ.
Ο νέος υπουργός Υγείας Λοβέρδος
αναλαμβάνει, έχοντας πετσοκόπσει τα
ασφαλιστικά μας δικαιώματα και τις
συντάξεις, να κάνει την νέα βρομοδουλειά. Να προωθήσει και να επιβάλει
όλες τις επιλογές, που στην ουσία βάζουν στόχο την διάλυση του δημόσιου
νοσοκομείου και της δημόσιας δωρεάν
περίθαλψης. Στις 29 Σεπτέμβρη με την
24ωρη απεργία της ΟΕΝΓΕ Θα του
δώσουμε ένα πρώτο ξεκάθαρο μήνυμα
για το τι τον περιμένει.
Η επιλογή της κυβέρνησης να ψηφίσει στα τέλη Ιούλη, κυριολεκτικά στο
πόδι, το έκτρωμα για την « Αναβάθμιση του ΕΣΥ», ενάντια στη θέληση της
πλειοψηφίας των υγειονομικών, δείχνει την αδυναμία και την κατάντια αυτής της πολιτικής. Μία πολιτική που
τα δίνει όλα στους τραπεζίτες και
τους βιομήχανους, ενώ αντιμετωπίζει
τη δημόσια υγεία σαν βάρος ή μαύρη
τρύπα. Πολύ περισσότερο βλέπει τα
δημόσια Νοσοκομεία σαν προβληματικές επιχειρήσεις, όπου πρέπει να μπει
τάξη με ιδωτικο-οικονομικούς όρους,
ακόμη και αν το κόστος είναι οι ζωές

των εργαζόμενων, των φτωχών, των
νόμος αναφέρει πως τα έξοδα της λειανασφάλιστων και μεταναστών. Είναι
τουργία τους θα καλύπτονται από το
γνωστό άλλωστε ότι η παρέμβαση του
δημόσιο ή ιδιωτικό ασφαλιστικό φοΔΝΤ σε μία σειρά χωρών της Α.Ευρώρέα ή ακόμα και από τον ίδιο τον
πης, οδήγησε στο κλείσιμο πολλών
ασθενή.
δημόσιων Νοσοκομείων. Δεν είναι τυΝομιμοποιείται έτσι για πρώτη φοχαίο το γεγονός ότι στα χρόνια που «
ρά η καταβολή χρημάτων από τον
εξυγίανε» το ΔΝΤ τις οικονομίες αυασθενή (επίσημο πλέον φακελάκι).
τών των χωρών, μειώθηκε δραματικά
Μαζί με αυτά κατοχυρώνεται η πλητο προσδόκιμο ζωής του πληθυσμού.
ρωμή 3ευρώ για κάθε ασθενή που
Η πενθήμερη απεργία των Νοσοκοχρησιμοποιεί υπηρεσίες των εξωτεριμειακών γιατρών στις 19/7-23/7 κατέκών ιατρείων ακόμα και ιατρείων εφηγραψε τη συνολική αντίθεση του κλάμερίας. Τα έσοδα από όλα αυτά θα
δου ενάντια σε αυτά τα σχέδια της Ξεκαλύπτουν μισθολογικές ανάγκες
νογιαννακοπούλου. Ήταν η καλύτερη
προσωπικού που δουλεύει με σύμβααπάντηση στα κουτοπόνηρα σχέδια
ση και πληρωμή εφημεριών. Βλέπει
της να περάσει ένα τόσο σημαντικό
κανείς τον εκβιασμό δουλεύετε στα
νομοσχέδιο, με συνοπτικές διαδικαολοήμερα για να πληρωθείτε. Οι κλεισίες, στο θερινό τμήμα της βουλής,
στοί αυτοί προϋπολογισμοί βγάζουν
πιστεύοντας ότι έτσι θα απόφευγε τις
το κράτος από την υποχρέωση του να
αντιδράσεις. Στείλαμε έτσι ένα ξεκάκαλύπτει τις ανάγκες των δημόσιων
θαρο μήνυμα για το τι περιμένει την
Νοσοκομείων. Αυτή η διαδικασία ενικυβέρνηση όταν θα πάει να
σχύεται και από τη μεταφορά της ευυλοποιήσει αυτό τον νόμο.
θύνης των κέντρων υγείας και των
677808
Διαβάζοντας
το
νομό
αντιεξωτερικών ιατρείων στους νέους
ot.com, τηλ. 6945
ogsp
ri.bl
yste
www.pgn
λαμβάνεται κανείς ότι είναι
Καλλικρατικούς δήμους. Τα χρέη των
κομμένος και ραμμένος στα
δήμων οδηγούν μαθηματικά στις πιο
μέτρα του μνημονίου. Εντύπωάγριες περικοπές που έχουν γίνει ποση προκαλεί η θολή παρουτέ σε υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα των
σίαση του τρόπου λειτουρμη κερδοφόρων.
γίας του Ολοήμερου ΝοσοκοΟ «εξορθολογισμός» αυτός που επιμείου και η μετάθεση του συφυλλάσει ο νόμος δεν αφήνει ανεπηEΔHN τους εργαζόμενους. Για
εργία ΠOρέαστους
νόλου εφαρμογής
νόμου
ή Aπ
ει
νελλαδικτου
σ
Πα
ά
ρη
ρ
ω
ε
π
µ-3µµ φορά καταργεί την έννοια της

ς
α
σία
θ
γα
σε υπουργικές αποφάσεις.
πρώτη
Δεν
Στάση Eρ
Αθήνα Πειραιά 6ωρη
υ
ο
τ
η
σ
11πµ
Δηλαδή πραξικοπηματικές
εργασίας, μετατρέποη διάλυ
H ΣYΓKENTPΩΣHυπερωριακής
AΔIKτον
οµείου
NEΛΛαπό
κ
ΠA
ο
σ
ο
ν
υ

EI
ρυθμίσεις
εκάστοτε
ντας
την
πληρωμή
των εφημεριών σε
ιο

σ
O
ό
EI
µ
δη
O YΠOYPΓ
ΣTκαν
εία
υγ
άν
υπουργό,
χωρίς
αυτό
να
επίδομα
με
την
εφάπαξ
αποζημίωση
ρε
δω

α
IK
σι
MAZ
Λεφτά για δηµό
¤H¾EIª
ς
Oªτους.
έο
¦P
χρ
περάσει
από
μία
στοιχειώδη
Είναι
πλέον
γνωστό
τι μπορεί να
το
α
γι
Στάση πληρωµών
MONIMOY
συμβεί
σε
οποιαδήποτε
επιδοματική
συζήτηση.
ς
OY
IK
ίτε
¿¦
εζ
¦POª
στους τραπ
ές γιατρών Η φορολογία αυτόματα εκτιΣυγκεκριμένα το ολοήμε- AY¥Hαμοιβή.
ªEIª
Προσλήψεις µαζικ
νάσσεται,
από τη στιγμή που καταρρο
νοσοκομείο
εισάγει
την
O
ών
IN
υτ
¡IE
AN£Y
νοσηλε
ς
ού
σθ
µι
γείται
η
αυτοτελής
φορολόγηση των
ιδιωτικοποίηση
σε
μία
σεις
ου
στ
Αυξήσεις
άγκες
αν
τις
ο
ρι
εφημεριών.
Οπότε
θα προκύψουν
ρά
κλινικώνεργαστηρίων
ιτή
κρ
Εφηµερίες µε
ος
σταδιακά
μειώσεις
στο
εισόδημα πέφιλέτων,
ώστε
η
λειτουργία
στ
κό
το
και όχι
ρα από το πετσόκομμα που έγινε με
τους να αποδίδει κέρδη. Ο
ΣTHN YΓEIA
EPΓAZOMENΩN

29/9 ΑΠΕΡΓΝΙΓΑΕ
ΟΕ

τραπεζίτες
ρα σε τοκογλύφους Στάση πληρωµών τώ
δηµόσια υγεία
την
και
ς
κού
οµι
ιον
ς υγε
Οχι περικοπές για του

24

!
E
M
Y
O
AΠEPΓ

την εφαρμογή του μνημονίου. Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας επεκτείνονται . Ο θεσμός του επικουρικού κατοχυρώνεται ως ο κύριως τρόπος πρόσληψης γιατρών για να καλυφθούν τα
τεράστια κενά. Το ίδιο ισχύει και για
συμβασιούχους και stage νοσηλευτές
διοικητικούς και άλλους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Ούτε λόγος για
τις 2000 προσλήψεις νέων γιατρών.
Πάντα όμως οι γενικόλογες αναφορές
για προσλήψεις ιδιαίτερα νοσηλευτών, είναι το ανέκδοτο κάθε υπουργού υγείας εδώ και μία δεκαετία.
Μία σειρά ρυθμίσεων που προβλέπουν συγχωνεύσεις νοσοκομείων,
τμημάτων και κλινικών ακόμα και κλείσιμό τους θα βρίσκονται στην ευχέρεια του εκάστοτε υπουργού.
Μεγάλη απάτη αποτελεί και η αλλαγή τους συστήματος προμηθειών. Το
σύστημα ηλεκτρονικής ανάρτησης
των συμβάσεων υποτίθεται ότι θα εξαφανίσει οποιαδήποτε αδιαφάνεια. Ούτε λόγος βέβαια για διαγραφή χρεών
προς εταιρείες που λυμαίνονται τα νοσοκομεία με υπερτιμολογήσεις στις
προμήθειες και τη συντήρηση. Το
πάρτυ της κερδοσκοπίας συνεχίζεται
με την επίφαση κάποιων ανοιχτών διαγωνισμών και με το νέο διακανονισμό
για την αποπληρωμή των παράνομων
χρεών των νοσοκομείων.
Το κερασάκι στη τούρτα είναι το
άρθρο για το νέο ογκολογικό παιδιατρικό κέντρο που θα πάρει το όνομα
της μεγάλης «ευεργέτιδας» Μαριάννας Βαρδινογιάνη. Αυτή η φιλανθρωπία δημιουργεί το πρότυπο νοσοκομείο που θα λειτουργεί ημιιδιωτικά. Οι
ελλείψεις σε εργαστήρια υποδομές
και υλικοτεχνική υποστήριξη πέρα
από μία ξενοδοχειακή υποδομή θυμίζουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία όπου πίσω από τα κυριλέ δωμάτια και τα υπέ-

Νυστέρι

3

ρογκα νοσήλια κρύβονται ελλείψεις που θέτουν σε κίνδυνο
τις ζωές ασθενών. Τις ελλείψεις αυτές βέβαια θα τις καλύπτουν οι υποδομές και το ήδη ελάχιστο προσωπικό των 2 παιδιατρικών νοσοκομείων. Κάπως έτσι βλέπει και ο Βγεννόπουλος την έφοδό του στο ΕΣΥ.
Ο νόμος αυτός είναι η μεγαλύτερη επίθεση που έχει γίνει
ποτέ στη δημόσια υγεία. Ταυτόχρονα είναι και η μεγαλύτερη
επίθεση στο δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης όλων των
εργαζομένων σε ένα δωρεάν και ποιοτικό σύστημα υγείας.
Αλλά η ψήφισή του σ’αυτές τις συνθήκες δεν είναι το τέλος
αλλά η αρχή αυτής της μάχης Είναι γελασμένη η κυβέρνηση,
αν νομίζει ότι επειδή το ψήφισε, ξεμπέρδεψε με τον αγώνα
και την αντίσταση του κινήματος των νοσοκομειακών γιατρών.
Το νομοσχέδιο αυτό θα μείνει στα χαρτιά. Όλοι οι υγειονομικοί που συμμετείχαμε στον αγώνα ενάντια στις επιθέσεις κυβέρνησης ΕΕ ΔΝΤ., από τις μεγάλες πανεργατικές και τις επισχέσεις, μέχρι την πενθήμερη απεργία της ΟΕΝΓΕ, στείλαμε
ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα, ότι η σκυτάλη για την επόμενη
πενθήμερη απεργία είναι μπροστά μας για να υπερασπίσουμε
την δημόσια δωρεάν υγεία και τα εργασιακά μας δικαιώματα.
Τα συμπεράσματα από αυτή την σύγκρουση είναι εξίσου
σημαντικά. Είναι σίγουρο ότι η απόφαση του γενικού συμβουλίου για τις πενθήμερες ενώ ήταν σωστή, άργησε να υλοποιηθεί περιμένοντας τις κινήσεις του υπουργείου και έμεινε σε
μεγάλο βαθμό ανοργάνωτη, αφήνοντας την μάχη της επιτυχίας της απεργίας ανά νοσοκομείο στο αυθόρμητο.
Το ΝΥΣΤΕΡΙ υπερασπίστηκε όλο αυτό τον καιρό και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με επιμονή μια βασική επιλογή με
δύο σημαντικά σκέλη, την απεργία διαρκείας και την οργάνωσή της από τα κάτω σε κάθε νοσοκομείο. Γι αυτό τονίζαμε
στην εφημερίδα «Νυστέρι» και στην προκήρυξη που κυκλοφόρησε για την στήριξη της πενθήμερης…
«Η συγκρότηση απεργιακών επιτροπών σε κάθε νοσοκομείο είναι το κλειδί για την οργάνωση του αγώνα. Η συμμετοχή σε αυτές εκπροσώπων από κάθε κλινική και τμήμα του νοσοκομείου, οι καθημερινές περιοδείες και η οργάνωση γενικών συνελεύσεων, ο έλεγχος του προσωπικού ασφαλείας και
η καθημερινή περιφρούρηση, η οργάνωση συγκεντρώσεων
και αποκλεισμών, οι εξορμήσεις στους υπόλοιπους εργαζόμενους εντός και εκτός νοσοκομείου, η ενημέρωση των ασθενών και της κοινής γνώμης, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση
ότι θα αξιοποιήσουμε όλη τη δυναμική της βάσης του κλάδου
και θα απαντήσουμε στις συκοφαντίες και τους εκβιασμούς
της κυβέρνησης.»
Το κίνημα των νοσοκομειακών γιατρών βγαίνει πιο ώριμο
και πιο δυνατό μετά την πενθήμερη απεργία του Ιούλη. Τώρα
που ο γνωστός χασάπης του ασφαλιστικού Λοβέρδος αναλαμβάνει το υπουργείο Υγείας για να διαλύσει τα νοσοκομεία,
χρειάζεται να προχωρήσουμε σε νέο γύρο γενικών συνελεύσεων ανά νοσοκομείο για να αποφασίσουμε συλλογικά το
πώς ξαναπιάνουμε το νήμα της απεργίας. Στις 29 του μήνα
έχουμε την πρώτη ευκαιρία να οργανώσουμε μία μεγάλη
απεργία, με προοπτική την κλιμάκωση της. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία που
έχει αποφασίσει η
ΟΕΝΓΕ να γίνει
αφετηρία και βήμα
για να ξεδιπλώσουμε μια αποφασιστική απεργιακή
αναμέτρηση ενάντια στα σχέδια
κυβέρνησης ΕΕ
ΔΝΤ για διάλυση
της δημόσιας
δωρεάν υγείας.
EPΓAZOMENΩN
ΣTHN YΓEIA

www.pgnysteri.b
logspot.com
pgnysteri@gmail.com
τηλ. 6945 677808

2 9 / 9 ΟΕΝΓΕ

Κώστας
Καταραχιάς
γιατρός,
μέλος ΓΣ ΟΕΝΓΕ,
νοσοκομειακή
επιτροπή
Αγία Σοφία

ΔΙΕΛΥΣΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ KAI TAΜΕΙΑ
ΤΩΡΑ ΒΑΖΕΙ ΣΤΟΧΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ

Εφημερίες με
κριτήριο τις ανάγκες
και όχι το κόστος
«Η δαπάνη για τις εφημερίες των γιατρών
του ΕΣΥ έχει υπερβεί κατά 25% τη δέσμευση που έχει αναλάβει το υπουργείο υγείας»
και αυτό είναι σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής (12/9/10) το πρώτο μεγάλο αγκάθι
που έχει να αντιμετωπίσει ο νέος υπουργός
υγείας Ανδρέας Λοβέρδος. Και πράγματι
παρόλο που από το Φλεβάρη αποφασίστηκε με το πρώτο πρόγραμμα σταθερότητας
η περικοπή του κονδυλίου των εφημεριών
πάνω από 20% ακόμα δεν έχει καταφέρει η
κυβέρνηση να το πραγματοποιήσει γιατί
βρήκε απέναντι της το κίνημα των νοσοκομειακών γιατρών.
Είναι πρόκληση η κυβέρνηση να επιμένει
στην περικοπή αυτή αφήνοντας τα νοσοκομεία χωρίς εφημερεύοντες γιατρούς όταν
το συνολικό ετήσιο κόστος για την πλήρη
πληρωμή των ασφαλών προγραμμάτων πανελλαδικά απαιτούνται το πολύ 100 εκατομμύρια ευρώ, ποσό ασήμαντο μπροστά στα
πάνω από 40 δις ευρώ που δίνει ο κρατικός
προϋπολογισμός για τοκοχρεολύσια. Στην
πραγματικότητα αυτό που επιδιώκουν είναι
να πάρουν τη ρεβάνς από έναν κλάδο που
πριν ένα χρόνο είχε κερδίσει σημαντικές
αυξήσεις μετά από παρατεταμένες μαζικές
κινητοποιήσεις. Και όχι μόνο αυτό. Το τσάκισμα της αντίστασης των γιατρών (που να
μην ξεχνάμε θα οδηγήσει τον κλάδο σε εμφύλιο) θα ανοίξει το δρόμο για νέες επιθέσεις που είναι το κλείσιμο των νοσοκομείων
και η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ.
Και γι αυτό κυβέρνηση, ΜΜΕ και διοικήσεις
έχουν εξαπολύσει μια ιδεολογική επίθεση
με συκοφαντίες για «πλασματικές» εφημερίες ενώ προσπάθησαν να μας διασπάσουν
σε ειδικούς και ειδικευόμενους, σε κύριες
και δευτερεύουσες ειδικότητες, σε γιατρούς της επαρχίας και των μεγάλων νοσοκομείων κλπ. Από την άλλη τρομοκρατούν
με εκβιασμούς, απειλές, αιφνιδιαστικές
εφόδους και πειθαρχικές διώξεις για να
αποσπάσουν τη συναίνεσή μας.
Καταρχήν θα πρέπει να θυμηθούμε πως
αυτό που ονομάζουν πλασματικές εφημερίες είναι ένα τρυκ που εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 80
για να μην δώσουν αυξήσεις στο βασικό μισθό των νοσοκομειακών γιατρών. Το αποτέλεσμα ήταν οι βασικές αποδοχές των γιατρών πρακτικά να μειώνονται χρόνο με το
χρόνο την ώρα που με αλλεπάλληλα κύματα περικοπών τα προγράμματα εφημεριών
κατέληξαν τα τελευταία χρόνια να μην
έχουν ίχνος πλασματικότητας, δηλαδή να
αντιστοιχούν στις πραγματικές εφημερίες,
αυτές που ονομάζουμε ασφαλείς. Η πραγματικότητα είναι πως οι εφημερίες των νοσοκομειακών γιατρών όχι μόνο δεν είναι
«τζάμπα λεφτά» αλλά είναι υποχρεωτική
υπερωριακή εργασία πολλές φορές κάτω

από αντίξοες συνθήκες (με γιατρούς να
δουλεύουν ακόμη και 100 ώρες τη βδομάδα
συνολικά) που αμείβεται με εξευτελιστικό
ποσό (πολύ μικρότερο από την υπερωρία
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα), δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος, φορολογείται με 40%, καταβάλλεται με μεγάλη καθυστέρηση και πολλές φορές μένει απλήρωτη. Τώρα μάλιστα με τον νόμο της Ξενογιαννακοπούλου οι πέραν των έξι για τους
ειδικούς και των εφτά για τους ειδικευόμενους εφημερίες δεν θα πληρώνονται από το
κράτος αλλά από τα ανύπαρκτα κέρδη των
νοσοκομείων.
Την ώρα που η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται ότι οι πολίτες στρέφονται ολοένα και
περισσότερο προς το δημόσιο τομέα της
υγείας απαιτεί στα νοσοκομεία να υπάρχει
λιγότερο ιατρικό προσωπικό εντατικοποιώντας έτσι την εργασία των εφημερευόντων
(λιγότεροι γιατροί για περισσότερους ασθενείς), γεγονός που όχι μόνο εξαθλιώνει
τους γιατρούς αλλά αυξάνει και την πιθανότητα ιατρικών λαθών. Η ανεπαρκής κάλυψη
των νοσοκομείων από εφημερεύοντες γιατρούς θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές πολλών
ασθενών αν περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης για κουτσούρεμα των εφημεριών.
Γι αυτό χρειάζεται να ξαναθυμηθούμε
πως καταφέραμε ως τώρα να αντιμετωπίσουμε τις απόπειρες των διοικήσεων να περικόψουν τα προγράμματα. Απέναντι στον
αρχικό εκβιασμό του Φεβρουαρίου πως ο
πάρεδρος δεν θα τα υπογράψει απαντήσαμε με επισχέσεις εργασίας που ανάγκασαν
την κυβέρνηση να δώσει το πρώτο διορθωτικό ποσό. Οι απόπειρες των διοικητών να
περικόψουν αυθαίρετα τα προγράμματα
μας βρήκαν απέναντι τους με παραστάσεις
διαμαρτυρίας που για μια ακόμη φορά ματαίωσαν τα σχέδιά τους. Έτσι φτάσαμε να
έχουμε διασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό τα
ασφαλή προγράμματα και την πληρωμή
τους μέχρι και τον Αύγουστο σπάζοντας
στην πράξη την πολιτική του μνημονίου.
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσαρμοστούμε στο πλαφόν που βάζει ο νόμος
της Ξενογιαννακοπούλου συναινώντας στο
έγκλημα της κυβέρνησης. Καταθέτουμε
ασφαλή προγράμματα και απαιτούμε την
πλήρη καταβολή των δεδουλευμένων μας.
Με συντονισμένες πανελλαδικές κινητοποιήσεις μπορούμε να τους αναγκάσουμε να
υποχωρήσουν και πάλι. H 24ωρη απεργία
της ΟΕΝΓΕ στις 29 Σεπτέμβρη μπορεί να γίνει το βήμα για την απεργιακή κλιμάκωση
που χρειαζόμαστε, για να περάσουμε στην
αντεπίθεση διεκδικώντας αυξήσεις και προσλήψεις, αφορολόγητες συντάξιμες εφημερίες και ανθρώπινο ωράριο.

Γιάννης Κούτρας

μέλος ΔΣ συλλόγου και της νοσοκομειακής
επιτροπής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου

Νυστέρι

4

Εκδήλωση για τη
διαγραφή του χρέους
Την Παρασκευή 24 Σεπτέμβρη μετά
από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των γιατρών του Ιπποκράτειου θα πραγματοποιηθεί στο νοσοκομείο συζήτησηεκδήλωση με θέμα τη διαγραφή του δημόσιου χρέους της χώρας και ομιλητές
τον Σπυρο Μαρκέτο και τον Σωτήρη Κοντογιάννη. Η συζήτηση αυτή συνεχίζει την
προσπάθεια που ξεκίνησε και το Νυστέρι
μέσα στα νοσοκομεία να απλωθεί η συζήτηση που γίνεται τους τελευταίους μήνες  για  τον  τρόπο  εξόδου
της χώρας από την κρίση σε όσο περισσότερους χώρους δουλειάς.
Αυτό που προτείνει η αντικαπιταλιστική αριστερά για την έξοδο από την κρίση
(μια κρίση υπερσυσσώρευσης ουσιαστικά, μια κρίση αποτέλεσμα της αδυναμίας
του καπιταλισμού παγκόσμια) είναι με λίγα λόγια η άμεση παύση πληρωμών του
χρέους, η έξοδος από το ευρώ και την
ΕΕ, η κρατικοποίηση των τραπεζών με εργατικό έλεγχο και χωρίς αποζημίωση των
τραπεζιτών, η αναδιανομή του εισοδήματος και η αναπροσαρμογή της οικονομίας
σε νέες βάσεις.

Η πρόταση αυτή συζητείται ολοένα
και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός
και όλοι βλέπουν (οχι μόνο οι οικονομολόγοι αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι) ότι τα
μέτρα που πάρθηκαν δε θα οδηγήσουν σε
ανάκαμψη, αλλά σε μεγαλύτερη μείωση
των εισοδημάτων της εργατικής τάξης
προς όφελος του κεφαλαίου.
Η πρόταση αυτή έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις  τόσο από  τα
κόμματα που στηρίζουν το μνημόνιο, αλλά και από την κοινοβουλευτική αριστερά
χωρίς να υπάρχει ως τώρα κάποια σοβαρή και στοιχειοθετημένη αντίρρηση.
Όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα
ακούσουμε και να τα συζητήσουμε στην
εκδήλωση του Ιπποκράτειου μαζί με τους
υπόλοιπους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Είναι μια καλή ευκαιρία ώστε το αίτημα να μη μείνει μόνο υπόθεση των αριστερών οικονομολόγων, αλλά να περάσει στους εργαζόμενους και να γίνει όπλο
στα χέρια του εργατικού κινήματος 

Άρης Ζαφείρης
νοσοκομειακή επιτροπή
γιατρών Ιπποκρατειου 

 
      

! 
    ! 
# 
   ! $  % #

E*+2%0%3$73)
*,)28!:
$+&42+&53$+&5$2*%6$%5L

JHC MNOP
E*,%!?.$2+QM!%3< 
!,)$5R*12+5E2-$+5;*%*3$)!-"5; 

8$'2)5C+$+07)5;%?)!%2>20$-',,),%001)    

!"$&' ( )*+ ( ,-( 
. (00**)** 2' 
2'3- ,*2 
* - 
',- () 
(2 *4 
, 4 ('5 
( 
!"$!%&$'$)*+,$-'./0+1!%*"$)-23)"
# 
 
%& 
 

 

%' "
( 
* 

* 
*
% 
%& 
+ 

,-./" 
' 
0 

0 
+ 
%0 

*

&1 " 
42'!$*+&*2+&*"$+&5%206"!%+&5*)0+&*+-,%3$-73$+&5&28*+&5-
9,,)%5$2*%6$%50*+*,)28!'42%:;$"-8-$+-+42%8,&38< 

     
2 
4 
0 

0
+ * 
%5 
0 

67 
+ 

+5 

%& 
&   

' 

 
0 

* 

8 
% 
% 


* 
& 
%' 

&1 

%* 
% 

9

:*"
: 

%'  

%5  

+ 
' 
  

  

* 
 

*" 
3&6'$)3)0$+*708!$+&42+&5
3$+&5$2*%6$%5;4%+=%0$-,7;"4!"+3$+&5-1-,+&5$8+-++!+,"08*+&/76+&"$)
!"),13)%)>02?'$+&42+&5*2+5$+&5$2*%6$%5;,,7-!33$+&5%20$-+154:2+&5
"*+&!3%2738!$%;4+&*72%)?3!$@*+?73%5*"$50%-5$+&53&%,%13%5*+&
6)$7%3$!$'3%)*,)28!'$+&42+&5<
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

B CECG HG 
JJCH KBC 

Δωρεάν υγεία για όλο το λαό,
για κάθε μετανάστη και ανασφάλιστο
Ο κ. Λοβέρδος συνεχίζει τα
επικοινωνιακά κόλπα με συνωμοτικές περιοδείες και δίνει
τα πρώτα δείγματα γραφής
για το τι επιλογές ήρθε για να
επιβάλει. Η παρουσία του
Υπουργού στο Τζάνειο υπήρξε αιφνιδιαστική μόνο όσον
αφορά στην άμεση εμφάνισή
του μετά από την ανάληψη
του νέων του καθηκόντων.
Γιατί όσον αφορά στη ρατσιστική του στάση απέναντι
στην καταβολή των 3 ευρώ
από τους μετανάστες ήταν
τουλάχιστον αναμενόμενη, αν
σκεφτούμε την μαζική επίθεση που γίνεται, με την δικαιολογία της κρίσης, στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα,
ξεκινώντας από τις περικοπές
στους εργαζόμενους (μισθολογικά αλλά και απολύσεις)
και φτάνοντας στην αντιμετώπιση των μεταναστών.
Οι νοσοκομειακοί γιατροί
δεν θα αφήσουν να περάσουν
τέτοιες αντιδραστικές λογικές, θα αντιδράσουν σε κάθε
τέτοια προσπάθεια από την
μεριά του υπουργείου, όπως

αντέδρασαν στο παρελθόν
και στις ρατσιστικές εγκυκλίους του Αλέκου Παπαδόπουλου και στα εξέταστρα της
Μαριέτας Γιαννάκου.

Αυτοί που μας οδήγησαν
στην κρίση παραμένουν ατιμώρητοι και αμέτοχοι στη διαδικασία του ξεπεράσματος
της κρίσης, ενώ προσπαθούν

να τα πάρουν από αυτούς
που ΔΕΝ έχουν. Θέλουν να
αλλάξουν (βλέπε σχετικά με
το νόμο διπλανή στήλη) αποφάσεις που εξαιρούσαν τα
πιο εξαθλιωμένα κομμάτια
από το να χρεώνονται στα τακτικά ιατρεία των νοσοκομείων, αλλά και στα έκτακτα (τώρα χρεώνονται και τα δύο),
κατηγορώντας τους εργαζόμενους για παρερμηνεία των
ΦΕΚ!
Αλλαγές νόμων και αποφάσεων έχουν λουστεί 3 συνεχόμενες φορές αυτό το καλοκαίρι και οι ειδικευόμενοι γιατροί
και γιατροί υπό αναμονή ειδικότητας και τώρα με την αλλαγή του υπουργού αναμένεται και η 4η, με σαφή πρόθεση να βολέψουν τους δικούς
τους, διότι οποιοσδήποτε άλλος λόγος βελτίωσης του συστήματος αναμονής θα καλυπτόταν εάν γινόταν μια αλλαγή καλά μελετημένη και μία
φορά. Με τραγικό επακόλουθο να μην ξέρει κανείς ως τώρα πότε και που θα προσληφθεί να κάνει ειδικότητα και

Νυστέρι
Μετά από σχεδόν ένα χρόνο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ η κατάσταση
εντός και εκτός νοσοκομείων περνάει
από τη σοβαρή φάση στο στάδιο της
επείγουσας εντατικής θεραπείας. Εδώ
και ένα μήνα εξαγγέλθηκε το νέο νομοσχέδιο για την Υγεία που προβλέπει
τη λειτουργία των ολοήμερων νοσοκομείων, την αλλαγή στον τρόπο πληρωμής των εφημεριών και τον εξορθολογισμό των δαπανών τους.
Όλα αυτά, φυσικά, κάτω από τις
υποδείξεις και τις πιέσεις του ΔΝΤ και
του Μνημονίου, που προβλέπει όχι καλύτερες υπηρεσίες για τους ασθενείς
και πιο ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, αλλά κινείται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια της εξοικονόμησης
χρημάτων και μείωσης των δαπανών.
Οι κυβερνήσεις των δύο κομμάτων
εξουσίας, με τη βοήθεια των μεγάλων
οικονομικών παραγόντων, αφού καταλήστεψαν τα ταμεία των εργαζομένων
και τα ευρωπαϊκά κονδύλια, θέλουν να
βάλουν χέρι και στις μεγάλες δημόσιες υπηρεσίες: η αρχή έγινε με τον
ΟΣΕ και σειρά έχουν οι άλλες ΔΕΚΟ
και φυσικά τα νοσοκομεία...
Τα ολοήμερα νοσοκομεία στηρίζονται στα απογευματινά ιατρεία των ειδικευμένων ιατρών, που σε πολλές πε-

5

Τα νοσοκομεία
στην κρίση
ριπτώσεις υποστελεχώνουν τις κλινικές και τα εργαστήρια. Το σχέδιο είναι ότι τα έσοδα θα χρησιμοποιούνται
για την κάλυψη αναγκών του νοσοκομείου, κυρίως εφημεριών. Δεν έχουν
όμως πει ότι τα ταμεία, που υποτίθεται ότι θα πληρώσουν τα έξοδα των
ασθενών, είναι άδεια! Έτσι, ανοίγουν
την κερκόπορτα για τις ιδιωτικές
ασφαλίσεις και τις εταιρίες....
Η Υγεία, το πλέον πολυτιμότερο
αγαθό δεν είναι δωρεάν δικαίωμα των
πολιτών, αλλά αναγκαίο κακό για το
κράτος και πηγή εσόδων. Η ολοήμερη
λειτουργία των νοσοκομείων στηρίζεται στα απογευματινά Ο νέος υπουργός Υγείας, μάλιστα, στάθηκε χαρακτηριστικά στην καταβολή των 3 ευρώ
κατά την εισαγωγή των ασθενών,
Ελλήνων και αλλοδαπών στις κλινικές!
Στα δύο νοσοκομεία των Ιωαννίνων
η κατάσταση είναι ανάλογη: οι εργαζόμενοι δουλεύουν σε οριακά εξαντλητικούς ρυθμούς, καθώς δεν έχουν
γίνει, κι ούτε πρόκειται, σύντομα, οι
αναγκαίες προσλήψεις. Τα ιατροφαρ-

μακευτικά υλικά, ακόμα και οι γάζες
και οι αυτοκόλλητες ταινίες ανεπαρκούν. Παράλληλα, έχει ήδη γίνει περικοπή μισθών και υπάρχουν ενδείξεις
και για νέο πετσόκομμά τους.
Οι γιατροί περιμένουν να πληρωθούν εφημερίες από τον Μάιο, και
ήδη ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις
για το πρόβλημα αυτό. Επιπλέον, με
τα νέα προγράμματα εφημεριών, πολλά τμήματα υπερκαλύπτουν τις ανάγκες τους σε ειδικούς και ειδικευόμενους, ενώ άλλα τμήματα, όπως η Αιμοδοσία του ΠΓΝΙ και οι περισσότερες κλινικές και εργαστήρια των κρατικών νοσοκομείων της περιφέρειας
δεν είναι δυνατό να καλυφθούν με
τους υπάρχοντες γιατρούς. Έτσι, οι
εφημερίες αυτές είναι μη ασφαλείς,
καθώς οι ειδικοί γιατροί σε πολλές
εφημερίες, βρίσκονται απλά σε ετοιμότητα στο σπίτι τους και όχι στο νοσοκομείο.
Τα γεγονότα οδηγούν στη σκέψη
ότι το κράτος δεν ενδιαφέρεται για τη
δωρεάν και σωστή περίθαλψη των

Ενημέρωση από ΟΕΝΓΕ
εν μέσω κρίσης, σύμφωνα με
αναφορά των εργαζομένων
στις νομαρχίες οι αλλαγές αυτές στις λίστες κάθε λίγο και
λιγάκι, έχουν στοιχίσει πολύ
μεγάλα ποσά για να φτιάχνονται τα site των νομαρχιών
που αλλάζουν συνεχώς και
που από ότι φαίνεται αυτό θα
συνεχιστεί λόγω της αλλαγής
υπουργού. Αυτές οι τεράστιες
αντιφάσεις στα έξοδα και στα
έσοδα, είναι καθαρά πολιτικές
και δεν έχουν σε τίποτε να κάνουν με την οικονομική κρίση.
Κρίση προσπαθούν να δημιουργήσουν σε οτιδήποτε έχει
παραμείνει δημόσιο αυτή τη
στιγμή και αντί να το εξυγιάνουν προσπαθούν να το κάνουν να νοσεί ακόμα περισσότερο.
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας
δεν είναι πολυτέλεια για να
κοπεί σε περίοδο κρίσης. Είναι πάγια και διαρκής ανάγκη
για όλους μας και οποιαδήποτε προσπάθεια κατάλυσής
του, από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη, θα πρέπει να μας
βρει αντίθετους.

Μαριλένα Δημακουλέα

Γιατρός, Τζάνειο νοσοκομείο

Τα εξέταστρα εισάγονται για πρώτη φορά από την κυβέρνηση Μητσοτάκη (Υπουργός
Υγείας Μαριέτα Γιαννάκου). Με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ
514/11.7.1991 Τεύχος Β΄ αναφέρεται επί λέξει:

Δώδεκα χρόνια αργότερα η κυβέρνηση Σημίτη με απόφαση του Υφυπουργού Ε. Νασιώκα αναπροσαρμόζει την πρώτη παράγραφο της παραπάνω Υπ. Απόφασης και μετατρέπει
τις 1000 δρχ σε 3 ευρώ. Η Απόφαση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β' 53/23.1.2003 και αναφέρει:

Συνεπώς και με την τροποποιημένη απόφαση του 2003 παραμένει σε ισχύ η παράγραφος 2 της αρχικής Υπ. Απόφασης, με την οποία εξαιρούνται της καταβολής εξέταστρων οι
οικονομικά αδύνατοι και λοιποί ανασφάλιστοι, οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, καθώς και οι προσερχόμενοι στα επείγοντα περιστατικά.
Ορισμένοι Διοικητές Νοσοκομείων (και πρόσφατα ο νέος Υπουργός Υγείας) κάνουν πως
παραβλέπουν ότι η εξαίρεση των ανασφάλιστων παραμένει σε ισχύ, αποπειρώμενοι να την
εφαρμόσουν συλλήβδην σε κάθε ασθενή που περνά την είσοδο του Νοσοκομείου.

ασθενών, αλλά ούτε και για την ομαλή
λειτουργία των νοσοκομείων. Η όλη
πολιτική, βέβαια, εφαρμογής του Μνημονίου, δεν αφήνει περιθώρια για άλλες σκέψεις. Σκοπός της κυβέρνησης
είναι παραπέρα απαξίωση του Δημόσιου χαρακτήρα της Υγείας, όπως και
γενικότερα των Δημόσιων υπηρεσιών,
αφηνοντάστες έρμαιο στους ιδιώτες
και το κεφάλαιο.
Στην κρίσιμη αυτή στιγμή, είναι μεγάλη η ανάγκη για δυναμική και άμεση απάντηση των εργαζομένων. Οι
εργαζόμενοι στα νοσοκομεία δεν θα
δεχθούν ποτέ το ξεπούλημα της Δημόσιας Υγείας. Έχουν ήδη γίνει συνελεύσεις γιατρών στα νοσοκομεία της
Ηπείρου, ενώ προγραμματίζεται μία
για την ερχόμενη Τρίτη στο ΠΓΝΙ. Είναι βέβαιο ότι οι γιατροί θα εκδηλώσουν την αντίθεσή τους στο νέο νομοσχέδιο. Παραμένουν στις θέσεις τους
για αξιοπρεπείς μισθούς, άμεση πληρωμή των εφημεριών και κάλυψη
όλων των οργανικών θέσεων. Ο πρώτος μεγάλος σταθμός είναι η μεγάλη
συμμετοχή στην απεργία που κήρυξε
η ΟΕΝΓΕ στις 29 Σεπτέμβρη.

Μπουραντάς Λάμπρος

γιατρός νοσοκομείο ΠΓΝ Ιωαννίνων,
μέλος ΔΣ ΕΙΝΗ

Προσλήψεις, λεφτά,
για τη δημόσια Υγεία
Η περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας Νέας Μάκρης
[Κ.Υ.Ν.Μ.] τα τελευταία χρόνια
έχει πολύ αυξημένο πληθυσμό: 1) μονίμων κατοίκων λόγω υποβάθμισης του κέντρου
της Αθήνας, “ανάπτυξης” του
υπολοίπου Αττικής, μετατροπής των εξοχικών κατοικιών σε
μόνιμες αλλά και αθρόας κατασκευής νέων κατοικιών 2)
περιστασιακών κατοίκων (τουριστών) λόγω συνδυασμού
βουνού - Πεντέλης (όσο έχει
απομείνει) και θάλασσας
(έστω και αρκετά μολυσμένης
πλέον).
Το αποτέλεσμα είναι η κατακόρυφη αύξηση της κίνησης
ασθενών στο Κ.Υ.Ν.Μ. ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, τις
γιορτές και τους καλοκαιρινούς μήνες.
Η αύξηση αυτή ήρθε παράλληλα με δραματική μείωση του
μονίμου προσωπικού του
Κ.Υ.Ν.Μ. λόγω συνταξιοδοτήσεων.
Την τελευταία τετραετία
έχουν συνταξιοδοτηθεί επτά
(7) συνάδελφοι μας (Παθολόγοι και Γενικοί γιατροί) και έχει
προσληφθεί μόνον ένας (1)

μόνιμος Γενικός γιατρός !!
Τα κενά καλύπτονται με
πρόσληψη συμβασιούχων ειδικευμένων γιατρών (για ένα
χρόνο) και ειδικευομένων Γενικής Ιατρικής (για λίγους μήνες). Η λύση αυτή είναι πάντοτε ανεπαρκής.
Επίσης οδεύουν προς τη σύνταξη μία εκ των δύο παιδιάτρων, μία Τεχνολόγος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου και η
μοναδική Τεχνολόγος-Ακτινολόγος με κίνδυνο να κλείσει
τουλάχιστον προσωρινά το
Ακτινολογικό Εργαστήριο. Αυτό γίνεται ενώ παράλληλα γιγαντώνεται ο ιδιωτικός τομέας
περίθαλψης στην περιοχή και
καρκινοβατεί από χρόνια η
ίδρυση Γενικού Νοσοκομείου
στην Ανατολική Αττική, η ανάγκη του οποίου είναι πλέον
επιτακτική και κρίσιμη (παρόλες τις κατά καιρούς εξαγγελίες και υποσχέσεις).
Σημειώνεται επίσης η διακοπή και αυτού ακόμα του εξευτελιστικού επιδόματος σίτισης(περίπου 26 ευρώ  για τουλάχιστο 16 γεύματα το μήνα
των εφημερευόντων γιατρών!

Γιάννης Κουγιουμτζόγλου
Γιατρός ΚΥ Νέας Μάκρης

Νυστέρι

6

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Συνδικαλιστών και Συνδικάτων

Πανελλαδική
Εργατική Συνάντηση

Αθήνα, Κυριακή 24 Οκτώβρη 11πμ Θέατρο Διάνα
Στην 2η πανελλαδική εργατική
συνάντηση που καλεί η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ (ΕΠΑΣΣ) στις 24
Οκτώβρη, 11πμ στο θέατρο ΔΙΑΝΑ
(Ιπποκράτους 7), θα κάνουμε αυτό
που η συνδικαλιστική γραφειοκρατία αποφεύγει όπως ο διάολος το
λιβάνι:Να ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ τις μάχες
των ξεχωριστών κλάδων δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα, να φέρουμε
την αλληλεγγύη μέσα στους χώρους και να εξασφαλίσουμε ότι
από την Κρήτη μέχρι τον Έβρο κανένας απολυμένος, κανένας απεργός δεν θα είναι μόνος του.

Η φετινή διαδήλωση της ΔΕΘ
ήταν τεράστια. Στην πρώτη γραμμή ήταν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ,
του ΟΣΕ, του ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου σηματοδοτώντας τι θα
αντιμετωπίσει η κυβέρνηση την φετινή χρονιά. Η ανεργία έχει φτάσει
στο 1 εκατομμύριο, ιδιωτικοποίηση
μιας σειράς ΔΕΚΟ, τα κλεισίματα
των εργοστασίων είναι στην ημε-

ρήσια διάταξη του λεγόμενου επικαιροποιημένου μνημονίου.
Η περσινή χρονιά όμως είναι γεμάτη από εμπειρίες και δύναμη για
την εργατική τάξη. Οι 7 πανεργατικές απεργίες με κορυφαία την 5
του Μάη, που έγινε παγκόσμιο
σύμβολο της αντίστασης απέναντι
στην οικονομική κρίση, η κινητοποίηση των δικαστικών υπαλλήλων, οι εργαζόμενοι του Μετρό το
καλοκαίρι και φυσικά τα νοσοκομεία με την επίσχεση εργασίας την
Άνοιξη και την πενθήμερη απεργία
τον Ιούλιο, έχουν στριμώξει την κυβέρνηση. Παρόλα αυτά, ο Γ.Παπανδρέου χάνει βουλευτές, κάνει
ανασχηματισμούς, συνεχίζει την
επίθεση.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
(ΕΠΑΣΣ) έχει δείξει δείγματα γραφής το προηγούμενο διάστημα οργανώνοντας με αφίσες, προκυρήξεις, ψηφίσματα, κείμενα υπογραφών, την αλληλεγγύη στον ΟΛΠ

ενάντια στην COSCO, την
κατάληψη της ELITE,την μάχη των εργαζομένων με
STAGE και την αλληλεγύη
ενάντια στις απολύσεις των
εργαζομένων της ALEX
PACK.
Οι γιατροί και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πρέπει να δώσουμε το παρόν σε αυτή
τη σύσκεψη, την ώρα που
παλεύουμε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου
που επικεφαλής του είναι ο Α.Λοβέρδος, ο
σφαγέας του ασφαλιστικού. Το Νυστέρι θα δώσει όλες τις δυνάμεις
για την επιτυχία της εργατικής συνάντησης.
ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ
ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΟΙ 

Συμπαράσταση
στους εργαζόμενους του ΟΣΕ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΙΚΗ

ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Συνδικαλιστών και Συνδικάτων

www.epitropiallileggyis.blogspot.com, Επικοινωνία:epitropiallileggyis@gmail.com τηλ:6946981042, 6972724130

Για να ξεσκεπάσουμε τα παραμύθια της κυβέρνησης, που τολμάει να λέει ότι για να εξυγιάνει
τον ΟΣΕ πρέπει να απολύσει και
να μετατάξει 3.500 χιλιάδες εργαζόμενους γιατί αυτοί φταίνε
για τα χρέη του ΟΣΕ. Στην πραγματικότητα ο σιδηρόδρομος είναι
ένα μεγάλο φιλέτο για τα λαμό-

Επικοινωνήστεμαζίμας

για της αγοράς. Η κυβέρνηση θέλει να χαρίσει τον σιδηρόδρομο
απαλλαγμένο από τα χρέη του
στους ιδιώτες (τα οποία έγιναν
για την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών γραμμών και δεν τα
πλήρωσε το κράτος όπως έπρεπε, ποτέ δεν έδωσε τις επιδοτήσεις, και έτσι ο ΟΣΕ δανειζόταν
από τις τράπεζες).
Ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ θα σημάνει χειρότερα και πιο ακριβά
τρένα για τους επιβάτες. Κατάργηση πολλών γραμμών, στην
πραγματικότητα θα μείνει μόνο ο
άξονας Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη και έτσι πολλές περιοχές
της χώρας θα μείνουν χωρίς σιδηρόδρομο.

Η υγεια την εποχή
του Μνημόνιου...
ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙ
Εδώ και μήνες υπολειτουργούν η παιδιατρική, η γυναικολογική και η καρδιολογική κλινική, ενώ σε οριακό σημείο είναι
και η λειτουργία της παθολογικής. Από την περασμένη Δευτέρα, μάλιστα, το πρόβλημα εντάθηκε, μιας και ο μοναδικός
αναισθησιολόγος έλαβε δεκαήμερη αναρρωτική άδεια. «Υπάρχει ένα μεγάλο κενό στο τμήμα Αναισθησιολογίας και, κατά
συνέπεια, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο χειρουργικός τομέας
του νοσοκομείου», αναφέρει ο ορθοπεδικός Νίκος Μαρκαντώνης, διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου.
«Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, απλά θα περιμένουμε να
κλείσει εντελώς το νοσοκομείο», υποστηρίζουν απ’’ την πλευρά τους οι εργαζόμενοι, οι οποίοι χαρακτηρίζουν την αδράνεια του υπουργείου να προχωρήσει στην κάλυψη των κενών
θέσεων «σκόπιμη, προκειμένου να απαξιωθεί το νοσοκομείο
και να κλείσει, ώστε να υπάρξει περιστολή των δαπανών».
κλείσιμο της Καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Κοζάνης.
Η λειτουργία της κλινικής ανεστάλη προσωρινά, καθώς οι
δύο γιατροί που τη στελεχώνουν δεν μπορούν να καλύψουν
τις εφημερίες του μήνα. Μόλις ανακοινώθηκε η αναστολή της
λειτουργίας της κλινικής, το υπουργείο Υγείας έσπευσε να
ανακοινώσει την απόσπαση ενός γιατρού από άλλο νοσοκομείο στην καρδιολογική του νοσοκομείου Κοζάνης.
Ομως, επισημαίνουν γιατροί του νοσοκομείου, η απόσπαση, όταν γίνεται από τις ΥΠΕ (Υγειονομικές Περιφέρειες)
διαρκεί 3 μήνες και όταν γίνεται από το υπουργείο, διαρκεί 6
μήνες. Με λίγα λόγια, απλώς μετατίθεται το πρόβλημα…

Αργύρης Χρίστος
Γ.Ν.Κορίνθου

Η Επιτροπή Αλληλεγγύης Συνδικαλιστών και Συνδικάτων ξεκίνησε καμπάνια συμπαράστασης
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του
ΟΣΕ. Με εκδηλώσεις μέσα στους
εργατικούς χώρους με ομιλητές
απεργούς του ΟΣΕ, με αφίσες,
προκηρύξεις, κείμενα υπογραφών, αυτοκόλλητα και ψηφίσματα για τα σωματεία.

Νυστέρι

Όλοι εμείς που δώσαμε τους
μεγάλους αγώνες ενάντια στο
Μνημόνιο δεν πρέπει να αφήσουμε τους εργαζόμενους του ΟΣΕ
μόνους τους. Είναι η ίδια μάχη
που δίνουμε για να υπερασπίσουμε τα δημόσια νοσοκομεία. Μετά
τον ΟΣΕ σειρά έχουν η συγκοινωνία, η ενέργεια κλπ που θα σημάνουν ακριβότερο ρεύμα και
ακριβότερα και χειρότερα Μέσα
Μεταφοράς για όλους μας.
Στηρίξτε την καμπάνια, προμηθευτείτε υλικά για συμπαράσταση στον ΟΣΕ, επικοινωνήστε με
το «Νυστέρι» που συμμετέχει
στην καμπάνια αλληλεγγύης.

Σπύρος Στάικος

υγειονομικός Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟ

Eνημερωθείτεγιαθέματαστοwww.pgnysteri.blogspot.com
Στείλτεμαςανταποκρίσειςκαινέααπότονχώροσαςστοpgnysteri@gmail.com

Κώστας Κ. 6945677808, Bασίλη K. 6985068056, Γιάννης K. 6976595821, Eλίνα K. 6945602545, Σπύρος Σ. 6972231125, Γιωργος T. 6970055160, Eλένη Σ. 6942661966, Aννα Ξ. 6944352454

Οι κλειστές κλινικές ή οι κλινικές που υπολειτουργούν λόγω υποστελέχωσης είναι μάστιγα για τη Δυτική Μακεδονία.
Ο πρώην πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Κοζάνης,
Φώτης Ζαρκινός, είναι διευθυντής της Παιδιατρικής κλινικής
του νοσοκομείου. Οταν αρρώστησε, η κλινική έκλεισε και τα
παιδιατρικά περιστατικά προωθούνταν στο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, το οποίο υπολειτουργούσε.
Εκλεισε και αυτή η κλινική. Το αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος
του 13 μηνών βρέφους από την Πτολεμαΐδα, που άφησε την
τελευταία του πνοή στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, επειδή δεν υπήρχαν εν λειτουργία παιδιατρικές κλινικές στη Δυτική Μακεδονία.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Δυτικής Μακεδονίας, Συριανό Καχλάν, αυτή τη στιγμή
είναι κλειστές ή υπολειτουργούν όλες οι παιδιατρικές κλινικές
στα νοσοκομεία της Δ. Μακεδονίας, πλην αυτής του νοσοκομείου Φλώρινας, που λειτουργεί με αποσπάσεις γιατρών από
τα Κέντρα Υγείας.
l Στην παιδιατρική κλινική Γρεβενών υπάρχει ένας γιατρός
στα εξωτερικά ιατρεία.
l Στη Φλώρινα υπάρχει ένας γιατρός που κάνει 15 εφημερίες
τον μήνα. Τις υπόλοιπες κάνουν παράνομα γενικοί γιατροί και
τελείται το αδίκημα της αντιποίησης ειδικότητας, που ενέχει
ποινή φυλάκισης.
Κλειστά
l Κλειστές είναι οι μαιευτικές κλινικές σε Κοζάνη και Γρεβενά. Στη Φλώρινα υπολειτουργεί.
l Οι μονάδες τεχνητού νεφρού υπολειτουργούν με 1 γιατρό
στην Πτολεμαΐδα, 1 στην Κοζάνη και 2 στα Γρεβενά.
l Παθολογικές κλινικές: Στην Κοζάνη υπολειτουργεί με αποσπάσεις γενικών γιατρών από τα Κέντρα Υγείας. Στα Γρεβενά
έχει 1 γιατρό και 1 ειδικευόμενο.
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ), με ανακοίνωσή του γνωστοποιεί ότι από 1 Οκτωβρίου
2010, θα σταματήσει την επί πιστώσει χορήγηση
φαρμάκων στον ΟΠΑΔ και σε όλα τα ταμεία τα
οποία δεν είναι συνεπή στις υποχρεώσεις τους.

7

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΑΠΕΡΓΙΕΣ και ΕΠΙΣΧΕΣΕΙΣ

Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ!
Μαζικές κινητοποιήσεις έγιναν το τελευταίο διάστημα στο Αγια Όλγα.. Με επίσχεση
και κλείσιμο εφημερίας οι γιατροί του νοσοκομείου διαμαρτυρήθηκαν για τη μη καταβολή εφημερίων. Αλλά και ο Σύλλογος
Εργαζομένων με μαζικές συνελεύσεις προχώρησε σε κινητοποιήσεις για την καθυστέρηση της πληρωμής των υπερωριών. Το
κλίμα στις συνελεύσεις και των γιατρών και
του Συλλόγου ήταν αρκετά δυναμικό. Όμως
οι ηγεσίες δεν θέλουν να πανε αυτό το κλίμα παρακάτω. Είναι η πρώτη φορά που μεγάλο κομμάτι ζητά τη συνεχεία και τη κοινή
δράση μεταξύ γιατρών και υπόλοιπου προσωπικού. Και βέβαια όχι μόνο για τα λεφτά
αλλά για όλη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε σχέση με το μνημόνιο και το
ΔΝΤ.
Εμείς ως Νυστέρι προτείναμε οι κινητοποιήσεις να πάρουν τη μορφή της επίσχεσης εργασίας αλλά η ΠΑΣΚΕ και ο εκπρόσωπος της ΠΟΕΔΗΝ έκαναν τα αδύνατα
δυνατά να μη γίνει αυτό λέγοντας ψέματα
ότι είναι παράνομη (είναι και άποψη της
ΠΟΕΔΗΝ). Δηλαδή ομοσπονδία έβγαλε παράνομη μορφή κινητοποίησης!!! Οι τρόποι
που χρησιμοποίησαν ήταν πέρα από τις μεθόδους που πρέπει να λειτουργεί το συνδικαλιστικό κίνημα. Βρισιές, τρομοκρατία, ψέματα, μη δημοκρατικές διαδικασίες προτιμήθηκαν κατά κόρον από την πλευρά της
ηγεσίας της ΠΑΣΚΕ. Η πρόταση που έκαναν
ήταν μόνο για 3ωρες συγκεντρώσεις στο
προαύλιο. Όλα αυτά καταγγέλθηκαν με
γραπτές ανακοινώσεις στους συνάδελφους
αλλά και με τις τοποθετήσεις μας στις συνελεύσεις.
Μέσα από τους μικρούς αλλά σημαντικούς αγώνες που έγιναν στο νοσοκομείο
αναπτύχθηκε η ανάγκη για κοινή δράση γιατρών και προσωπικού. Έτσι άτομα όχι από
την ίδια παράταξη μπήκαμε στη διαδικασία
να σχηματίσουμε μια πρωτοβουλία εργαζό-

μενων, μια κοινή επιτροπή αγώνα για να συντονίζει τις απεργιακές κινητοποιήσεις χωρίς όμως να λειτουργεί ξεχωριστά από τους
συλλόγους. Όσοι πήραμε την πρωτοβουλία
καλούμε όλους τους συνάδελφους από
όλες τις παρατάξεις να μπουν και να οργανώσουμε ενωτικά όλους τους αγώνες ενάντια στο «ολοήμερο νοσοκομείο» της Ξενογιαννακοπούλου και του Λοβέρδου.
Το ολοήμερο νοσοκομείο θα είναι η ταφόπλακα της Δημόσιας Υγείας. Είναι γνωστό
σε όλους μας ότι χωρίς προσωπικό και χρήματα δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει.
Έτσι με απλήρωτες υπερωρίες/εφημερίες
και συνενώσεις θα προσπαθήσει το υπουργείο να λειτουργήσει τον νόμο έκτρωμα.
Ακόμα η ενίσχυση της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων είναι φανερή αφού μετά την
έξοδο παρά πολλών συνάδελφων σε σύνταξη δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν
πολλά τμήματα, εργαστήρια και υπηρεσίες.
Το κλίμα δυσαρέσκειας και οργής που
υπάρχει στα νοσοκομεία θα πρέπει να το
μετατρέψουμε σε αντίσταση ενάντια στο
ΔΝΤ και τη κυβέρνηση. Παρόλο τις τρικλοποδιές που βάζουν οι φιλοκυβερνητικοί
συνδικαλιστές όλοι εμείς οι απλοί εργαζόμενοι θα πρέπει να οργανώσουμε επιτροπές
από τα κάτω με πρωτοβουλίες εργαζόμενων που θα οργανώνουν καθ θα συντονίζουν τους αγώνες και τις απεργίες στα νοσοκομεία και θα αναδεικνύουν τις αποφάσεις για κινητοποιήσεις που βγάζουν οι γενικές συνελεύσεις των συλλογών μας. Καλούμε την ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ να καλέσει
24ωρη απεργία στις 29 Σεπτέμβρη όπου
έχει καλέσει και η ΟΕΝΓΕ. Μόνο ενωμένοι
μπορούμε να νικήσουμε τη βάρβαρη επίθεση των κερδοσκόπων καπιταλίστων και της
κυβέρνησης του ΓΑΠ!

Κυριάκης Βασίλης

Μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Αγίας Όλγας

ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΤΑ ΧΡΕΗ
ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Η κατάσταση στα νοσοκομεία χρόνια
τώρα ειναι τραγική. Από το 2005 και
μετά τα πράγματα όμως χειροτέρεψαν. Αφέθηκαν όλα στην τύχη τους.
Και ποια ήταν αυτή η τύχη;

Το 2010 να μιλάμε για 6,5 δισ ευρω
χρέος των δημοσίων νοσοκομείων
όταν μάλιστα τα νοσοκομεία είχαν πληρώσει το προηγούμενο χρέος τους περίπου στο τέλος του 2004 με αρχές
του 2005. Από το 2005 μέχρι τώρα το
χρέος έφτασε τα 6,5 δισ!! Συμβάσεις
ληγμένες από το 2005 χωρίς να γίνεται
καμία κίνηση για νέες συμβάσεις ή αν
γινόταν δεν τελείωναν ποτέ. Αυτό είχε
σαν αποτέλεσμα ο καθένας να κάνει
ότι θέλει, χωρίς κανέναν απολύτως
έλεγχο. Ασυδοσία από παντού χωρίς
περιστροφές και αιδώ.
Το υπουργείο ψήφιζε νόμους που
ποτέ δεν εκτελούνταν. Ακόμα και η δημιουργία της επιτροπής προμηθειών
ήταν η μεγαλύτερη κοροϊδία του
υπουργείου. Δεν απαντούσε ποτέ στα
αιτήματα των νοσοκομείων και αν απαντούσε, απαντούσε σε αιτήματα που
ήδη είχαν εκτελεστεί!!!! Ο ρόλος της
πραγματικά ανύπαρκτος .Ουδέποτε
έκανε παρέμβαση, ουδέποτε ζήτησε
στοιχεία για τις προμήθειες και αν ακόμα ζητούσε ποτέ δεν μπόρεσε να εντοπίσει το πρόβλημα ή μάλλον καλύτερα
ποτέ δεν θέλησε να το εντοπίσει Αιμοστατικά και ορθοπεδικά υλικά υπερκοστολογημένα βάσει ενός ανακριβούς
ΦΕΚ του υπουργείου χρησιμοποιούνταν συστηματικά άσχετα από την
πραγματική τους τιμή.
Ρεπορτάζ στα ΜΜΕ μιλούσαν για
την υπερκοστολόγηση αυτών των υλικών, πολλά από τα οποία κόστιζαν μόλις 5Ε αλλά τα κοστολογούσαν 520Ε
βάσει ΦΕΚ!!! Ουδέποτε το υπουργείο
έκανε έλεγχο ή σταμάτησε την τραγική
αυτή κατάσταση, δεν κατήργησε καν
το ΦΕΚ! Και όμως γνώριζε πολύ καλά
τι συνέβαινε. Οι διοικήσεις των ταμείων

ανύπαρκτες, καμία διαμαρτυρία για
όλα όσα συνέβαιναν εις βάρος τους.
Οπότε φτάσαμε στο 2010 με ένα τεράστιο χρέος. Οι εταιρείες τόσο στα
φάρμακα όσο και στα άλλα υλικά σταμάτησαν να προμηθεύουν τα νοσοκομεία και απαιτούσαν να πληρωθούν τα
χρέη. Τα νοσοκομεία ξέμειναν από υλικά και προσπαθούσαν να καλύψουν τις
ανάγκες τους μεταξύ τους. Πολλά χειρουργεία σε διάφορα νοσοκομεία αναγκάστηκαν να κλείσουν γιατί δεν είχαν
γάζες!
Και μετά την υποτιθέμενη ρύθμιση
(ομόλογα) όμως υπάρχουν προβλήματα. Στο μεταξύ η νέα ηγεσία του
Υπουργείου η ΥΠΕ και η ΕΠΥ καθημερινώς στέλνει νέες οδηγίες προς τα
νοσοκομεία για τον τρόπο που θα γίνονται οι προμήθειες και των φαρμάκων
αλλά και όλων των υλικών. Νέες καθυστερήσεις στις παραγγελίες και αλαλούμ με ένα προσωπικό ανύπαρκτο να
παλεύει για την εύρυθμη λειτουργία
των νοσοκομείων. Οπότε ήρθε και το
παρατηρητήριο τιμών να προστεθεί σε
όλη αυτή την κατάσταση.
Ένα παρατηρητήριο το οποίο ενημερώνεται ανά τακτά διαστήματα, αφαιρεί υλικά, αλλάζει τιμές (τιμές που ειναι κατά πολύ ανώτερες σε γενικές
γραμμές από αυτές που ήδη αγοράζουν τα νοσοκομεία), και απαιτεί να

Tί συνδικαλισμό θέλουμε
Πέρασαν χρόνια από τότε που ο όρος
«Συνδικαλιστής» ήταν συνώνυμο του αγωνιστή, του συντρόφου, του έντιμου, του
μπροστάρη. Ήταν ένα κομμάτι της εργατικής τάξης, είμαστε δίπλα του και ήταν δίπλα μας στους αγώνες για το οκτάωρο,
για το ασφαλιστικά μας δικαιώματα, για
καλύτερες συνθήκες δουλειάς, για τον δίκαιο καταμερισμό του παραγόμενου πλούτου. Πέρασαν χρόνια από τότε, τότε που
την διοίκηση της ΓΣΕΕ την διόριζε η εκάστοτε κυβέρνηση, τότε που τους εργαζόμενους τους (εκπροσωπούσαν) σωματεία
σφραγίδες.
Την δεκαετία του 80’ με την άνοδο του
ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, ο συνδικαλισμός
πήρε άλλη έννοια κυρίως στον δημόσιο
τομέα. Προσπάθησαν να φτιάξουν (όπως

σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας) νέα τζάκια, για να έχουν τον έλεγχο των εργαζομένων στα χέρια τους. Με αιχμή του δόρατος τον αυριανισμό προώθησαν στους χώρους δουλειάς άτομα χωρίς σαφή ιδεολογικό υπόβαθρο κλέβοντας – χρησιμοποιώντας συνθήματα κυρίως από τον αριστερό
χώρο, δίνοντας τους την δυνατότητα να
έχουν επαφή με την εξουσία και επιδιδόμενοι σε ένα όργιο ρουσφετιών κατάφεραν να συγκεντρώσουν πλειοψηφίες και
να διεισδύσουν σε όλα τα συνδικαλιστικά
επίπεδα. Του εκλέξαμε και τους αναδείξαμε σε όλα τα πολιτικά επίπεδα, Δημοτικούς Συμβούλους, Δημάρχους, προέδρους ΔΕΚΟ, βουλευτές κλπ.
Αυτό δεν θα ήταν κατ’ ανάγκη κακό αν
όλοι αυτοί δεν φρόντιζαν να αποπροσανατολίζουν το εργατικό κίνημα από τους

συμφωνεί το κάθε νοσοκομείο με τις
τιμές του. Ποιος θα τα παρακολουθήσει όμως όλα αυτά κύριοι των υπουργείων; Το ανύπαρκτο προσωπικό; Μια
πρόχειρη δουλειά που κάνει πολλούς
να διερωτώνται για τις διαφανείς του
διαδικασίες αφού πολλά υλικά φωτογραφίζουν εταιρείες δίνοντας στα υλικά ονόματα συγκεκριμένων εταιρειών,
πράγμα που ειναι παράνομο, και όχι
περιγραφές.! Όλα φαίνονται να γίνονται πρόχειρα δίχως σκέψη και από ανθρώπους που μάλλον δεν έχουν δουλέψει ποτέ σε νοσοκομεία.
Για την κατάσταση αυτή των δημοσίων νοσοκομείων δεν ευθύνονται οι
εργαζόμενοι, το μισθό των οποίων στοχοποιούν πάντα. Ευθύνεται το ανάλγητο τόσο καιρό κράτος και ειδικότερα
το Υπουργείο Υγείας. Ούτε λόγος βέβαια για διαγραφή χρεών προς εταιρείες που λυμαίνονται τα νοσοκομεία

με υπερτιμολογήσεις στις προμήθειες
και τη συντήρηση. Το πάρτυ της κερδοσκοπίας συνεχίζεται με την επίφαση
κάποιων ανοιχτών διαγωνισμών και με
το νέο διακανονισμό για την αποπληρωμή των παράνομων χρεών των νοσοκομείων που αντί να προστατεύσει
τα νοσοκομεία συνεχίζει να τα αφήνει
βορά στα μεγάλα συμφέροντα.
Τα νοσοκομεία θα είχαν καταρρεύσει εδώ και πολύ καιρό, αλλά δεν κατέρρευσαν γιατί η λειτουργία των νοσοκομείων τα τελευταία χρόνια οφείλεται στο φιλότιμο όλων των εργαζόμενων που αν και μειώθηκαν δραστικά
φροντίζουν ώστε οι ελλείψεις αυτές να
μην επιβαρύνουν τον ασθενή. Το φιλότιμο και μόνον αυτό κρατάει ανοιχτά τα
νοσοκομεία γιατί από αμοιβές.... ας
μην το συζητήσουμε (απλήρωτες
ώρες, απλήρωτες υπερωρίες και ένας
μισθός που πετσοκόβει συστηματικά η
κυβέρνηση).
Ζητάμε να γίνει κάτι άμεσα, αργά ή
γρήγορα προβλήματα ελλείψεων θα
ξανά υπάρξουν. Ζητάμε προσωπικό για
να δουλεύουμε σαν άνθρωποι, ζητάμε
διαφάνεια για τον έλεγχο των δαπανών
που αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη
μείωση του χρέους και των νοσοκομείων αλλά και των ταμείων άρα την διατήρηση της δημόσιας και δωρεάν υγείας. Όχι στα υπερχρεωμένα νοσοκομεία όχι όμως και στη μείωση της ποιότητας της νοσηλείας. Όχι στην απαξίωση και την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων νοσοκομείων! Γι αυτό οι αγώνες
που δίνουμε έχουν τεράστια σημασία,
υπερασπίζουν το δικαίωμα όλον μας
στην δημόσια δωρεάν περίθαλψη.

Μαργαρίτα Χαϊδή
Νοσοκομείο ΑΓ.Ολγα

Λεφτά υπάρχουν... αν τα νοσοκομεία ήταν τράπεζες

πραγματικούς στόχους του. Διέσπασαν
την συνοχή του εργατικού κινήματος με
την δημιουργία συντεχνιών και την λογική
του «Διαίρει και βασίλευε», έκαναν πλάτες
στα σχέδια υπονόμευσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων των εκάστοτε κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο, τρανταχτό δείγμα της στάση τους είναι η τακτική διάσπασης που χρησιμοποιούν ακόμα και τώρα που η σημερινή κυβέρνηση
κατακρεουργεί δικαιώματα και κατακτήσεις που κερδήθηκαν από τις αρχές του
20ου αιώνα.
Έφτασαν στο επίπεδο, σε επίσημα συνδικαλιστικά έντυπα (δες ΠΟΕΔΗΝ) να κηρύσσουν αγωνιστικές τακτικές ως παράνομες, σύρθηκαν από τους εργαζομένους
σε κινητοποιήσεις τις οποίες όμως φρόντισαν να τις έχουν αποσυντονισμένες από
το υπόλοιπο εργατικό κίνημα.
Όλους αυτούς εμείς τους εκθρέψαμε
και τους αναδείξαμε, οι ευθύνες μας είναι

τεράστιες. Ήρθε λοιπόν ο καιρός να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας. Ας
τους γυρίσουμε τις πλάτες μας, ας φέρουμε ξανά το επίπεδο του συνδικαλισμού
εκεί που του πρέπει, όχι μόνο να εκλέξουμε τους έντιμους, τους αγωνιστές, τους
ικανούς, το πιο σημαντικό είναι να καταφέρουμε να ενεργοποιήσουμε το πιο μαχητικό κομμάτι στην βάση των συνδικάτων. Να
οργανώσουμε τους χώρους μας από τα
κάτω με ανοιχτές απεργιακές επιτροπές
με όλους όσους θέλουν να δώσουν τον
αγώνα, με συχνές συνελεύσεις, με πρωτοβουλίες που φέρνουν το συντονισμό και
την αλληλεγγύη στους εργαζόμενους. Κάθε προσπάθεια που φέρνει αυτά τα βήματα βάζει χέρι στην συνδικαλιστική γραφειοκρατία και σίγουρα δίνει πιο αποτελεσματικά τους αγώνες.

Κώστας Μπίμπης
Ογκολογικό νοσοκομείο Αγ. Ανάργυροι