ŠOLSKO LETO 2010/2011 PUBLIKACIJA OSNOVNE ŠOLE POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE

NASLOV: Ulica Viktorja Kejţarja 35, 4270 Jesenice TELEFON: (04) 583 41 50 / GSM: 041 758 671 FAX.: (04) 583 41 52 ELEKTRONSKI NASLOV: info@poldestrazisar.si INTERNET: www.poldestrazisar.si Njen lastnik/ica __________________________ hodi v _________razred in ga/jo poučujejo:

_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

Spoštovani učenci, starši in učitelji! V rokah imate publikacijo vaše šole 2010/2011. V njej boste našli vse aktualne podatke in pomembne vsebine, ki jih potrebujete, da boste seznanjeni z organizacijo dela šole, nosilci dejavnosti ter novostmi, ki jih to šolsko leto prinaša. Tu najdete šolski koledar, razporeditev učiteljev po razredih in predmetih, informacije o strokovnih in drugih sluţbah, vozne rede, dneve dejavnosti, interesne dejavnosti, šole v naravi, nadstandardni program, šolsko prehrano, vzgojni načrt ter pravila šolskega reda. V letošnjem šolskem letu se nam obeta nekaj novosti. Ministrstvo za šolstvo in šport ter občina ustanoviteljica so poskrbele, da bomo lahko posodobili računalniško opremo. Dobili bomo nove interaktivne table, računalnike ter videoprojektorje. Preko projektov evropskih strukturnih skladov bomo v okviru konzorcija OŠPP še naprej izvajali projekt »Uvajanje listovnikov po učnih načrtih v prilagojenih in posebnem programu za razvoj kazalcev kakovosti napredka učencev«, ter mednarodni projekt v okviru Comeniusa z naslovom »Aquamenius«, kjer bomo spoznavali pomen vode za ţivljenje ter učencem ponudili obširne nadstandardne vsebine v obliki taborov in šol za ţivljenje. V okviru mednarodnega projekta »Mirno morje« bomo skupaj z šestimi učenci en teden jadrali v Dalmaciji. Začeli bomo z uvajanjem terapevtskih aktivnosti s pomočjo ţivali za otroke s posebnimi potrebami. Organizirali bomo hipoterapijo (jahanje konj), nego ţivali in delo z terapevtskimi psi. V tem šolskem letu smo zelo veseli, ker smo na šoli posodobili prostore svetovalne sluţbe še nekaj učilnic opremili z novimi okni. Vse pridobitve bodo našim učencem in strokovnim sodelavcem omogočile kakovostnejše bivanje in pridobivanje različnih znanj, spretnosti in sposobnosti. S šolskim letom 2010/2011 bomo nadaljevali z aktivnostmi za pridobitev certifikata Ekompetenčne šole in začeli z aktivnostmi vzpostavitve Kluba za starše otrok s posebnimi potrebami. V tem šolskem letu bomo nadaljevali s tradicionalno akcijo » Za lepši jutri«, kjer bomo še enemu učencu omogočili boljše materialne in ţivljenjske pogoje izven šole. S skupnimi močmi bomo uresničevali vizijo šole, ki pravi: »Smo prijazna šola učencem, mladostnikom, staršem in učiteljem. Naš cilj so srečni, zadovoljni in uspešni učenci in mladostniki. S strokovnim, ustvarjalnim in timskim delom bomo izbrali pravo pot, da bodo naši otroci in mladostniki z veseljem in radovednostjo zrli v prihodnost ter s ponosom stopali v ţivljenje.« Šolsko leto 2010/2011 naj vam prinese obilo lepega in zanimivega in vas obogati z novimi izkušnjami, sposobnostmi in znanji, ki vas bodo osrečevala v vašem ţivljenju. Ravnatelj Alen Kofol, prof.def.
.

2

Ustanoviteljica šole: Občina Jesenice Programi, ki jih izvaja šola:

5 oddelkov devetletne osnovne šole (prilagojeni program z niţjim izobrazbenim standardom) 4 oddelke podaljšanega bivanja 3 oddelke posebnega programa vzgoje in izobraţevanja (1. in 2. stopnja, 3. in 4. stopnja, 5. stopnja)

 

Šola izvaja tudi izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v okviru specialno pedagoške mobilne sluţbe v šestih večinskih osnovnih šolah. Šolski okoliš: učenci in varovanci prihajajo z območja občin Jesenice, Kranjska Gora, Bled, Ţirovnica in Gorje. Šolski prostor, v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence, so vsi prostori v šolski stavbi, telovadnici, na šolskem igrišču in dovozu pred vhodom

3

ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE

SVET ZAVODA
11 CLANOV: - trije predstavniki ustanovitelja - trije predstavniki staršev - pet predstavnikov delavcev zavoda

SVET STARŠEV

RAVNATELJ ŠOLE

ADMINISTRACIJA IN RACUNOVODSTVO Administratorka Racunovodja

SVETOVALNA SLUŢBA Socialna delavka

STROKOVNI KOLEGIJ PODPORNO OSEBJE

STROKOVNI SODELAVCI

VODJE AKTIVOV

Hišnik - vzdrţevalec Pomocnik kuharja Snaţilke

MOBILNA SPECIALNO PEDAGOŠKA SLUŢBA

RAZVOJNI TIM

UCITELJSKI ZBOR UCITELJI RAZREDNIKI PREDMETNI UCITELJI UCITELJI PODALJŠANEGA BIVANJA

KDO JE KDO NA ŠOLI
Ravnatelj šole ……………………………..Alen Kofol Svetovalna delavka ................................ Zora Kos Računovodkinja………........................... Andreja Kalan Poslovna sekretarka...………..…………..Katja Rekelj Knjiţničarka ........................................... Stanka Torkar ROID……….. …………………………….. Gregor Skumavc

4

UČITELJI V DEVETLETKI
razred razredničarka/ razrednik predmetni učitelji/ce

1.r. in 2.r.

Darja Jeram

4.r. in 5.r.

Polona Kokalj

6.r.

Andreja Kero

7.r. in 8.r.

Barbara Aljaţ

9.r.

Bojana Burja

Magda Češek (LVZ, izbirni predmet - likovno snovanje) Zora Kos (SU, dod.), Veronika Repinc Bajrič (TIT) Aljoša Šeruga (SLJ, DRU, izbirni predmet - ples) Barbara Aljaţ (NAR, MAT, SLJ, GVZ, dop) Jasna Smajič (ŠVZ, izbirni predmet –šport) Andreja Kero (NAR, TIT, dod. dop.) Bojana Burja (GOS, TJA, MAT, dod., dop., računalniško opismenjevanje)

UČITELJI V ODDELKIH VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA
(posebni program vzgoje in izobraţevanja)

stopnja

razredničarka

poučujejo še

PP VIZ 1. in 2. PP VIZ 3. in 4.

Martina Kolar Metka Rabič

PP VIZ 5. Špela Kerštajn

Marija Frece (varuhinja), Irena Marinkovič (varuhinja) Barbara Ravnik , Karmen Jakše (OPB PP VIZ 1), Stanka Torkar (OPB PP VIZ 2), Karmen Jakše (SP, RS, DVZ, GVZ), Veronika Repinc Bajrič (DVZ)

5

PODALJŠANO BIVANJE
skupina OPB PP VIZ 1 učenci PP VIZ 1, 2, 1., 2. in 4.r PP VIZ 4, PP VIZ 5 in 9.r. 5., 6. in 7. r. 8. in 9. r. učiteljica Barbara Ravnik, Karmen Jakše varuhinja Marija Frece Stanka Torkar Ana Morič / Andreja Kogovšek (od 14.10.2010) Pomočnica Irena Marinkovič Elena Maksimović

OPB PP VIZ 2

OPB 3 OPB 4

MOBILNO PEDAGOŠKO DELO
šola OŠ Preţihovega Voranca Jesenice in VVZ Jesenice OŠ Toneta Čufarja Jesenice in VVZ Jesenice OŠ 16. decembra Mojstrana in VVZ Jesenice OŠ Ţirovnica OŠ J. Vandota Kranjska Gora in VVZ Kranjska Gora OŠ Koroška Bela učiteljica Martina Vrabec, Darija Zupan, Andreja Kogovšek / Alenka Stare (od 14.10.2010) Milojka Bernik, Sonja Novšak Mateja Mlačnik Gregor Skumavc, Jerneja Koselj Danica Uran Uršej Mateja Mlačnik

OSTALI DELAVCI NA ŠOLI
Kuharica ....................................... Bernarda Vidovič Hišnik – šofer ................................ Dušan Kalan Snaţilki ......................................... Đemila Ajdarović, Sneţa Stoimilova

6

PROGRAM JAVNIH DEL
V program javnih del so vključeni Jernej Košir, Valerija Klemenc in Špela Podobnik.

UPRAVLJANJE ŠOLE
Šolo upravljajo ravnatelj Alen Kofol in Svet šole. Svet šole vodi Martina Kolar. Predstavniki ustanovitelja: Igor Arh, Sabina Šabić in Branka Doberšek Predstavniki staršev: Leonida Kovač, Mateja Koder ter novoizvoljeni član/ica. Predstavniki šole: Polona Škufca, Barbara Aljaţ, Stanka Torkar, Mateja Mlačnik

STROKOVNI ORGANI ŠOLE
 UČITELJSKI ZBOR ŠOLE  ŠOLSKA STROKOVNA SKUPINA  ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŢBA  STROKOVNI KOLEGIJ  STROKOVNI AKTIVI UČITELJEV

aktivi 1. in 2. triletje 3. triletje PP VIZ OPB mobilni pedagogi
7

vodja Darja Jeram Aljoša Šeruga Martina Kolar Stanka Torkar Martina Vrabec

SKUPNOST UČENCEV
Učenci so povezani v oddelčne skupnosti. Njihovi predstavniki so povezani v skupnost učencev šole in sestavljajo šolski parlament. Skupnost učencev vodi mentorica Zora Kos, svetovalna delavka.

SVET STARŠEV
SVET STARŠEV je posvetovalni organ ravnatelja. Sestavljajo ga predstavniki staršev – po eden iz vsakega razreda. V šolskem letu 2010/2011 sestavlja Svet staršev (8 članov). Člane sveta starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku. Mandat traja dve leti in se lahko ponovi. Starši izvolijo predsednika Sveta staršev, ki jih skupaj z dvema predstavnikoma zastopa v Svetu šole.

ŠOLSKI KOLEDAR
Začetek pouka je 1. 9. 2010. Zadnji dan pouka za učence 9. razreda je 15. 6. 2011, za učence od 1. do 8. razreda pa 24. 6. 2011.

OCENJEVALNA OBDOBJA
OBDOBJE I. II. OD 1. september 2010 1. februar 2010 DO 31. januar 2011 15. junij 2010 - 9.r. 24. junij 2010 - 1.r. do 8.r.

POČITNICE POČITNICE
JESENSKE NOVOLETNE ZIMSKE PRVOMAJSKE

OD
25. oktober 2010 27. dec. 2010 21. februar 2011 28. april 2011

DO
29. oktober 2010 2. januar 2011 25. februar 2011 2. maj 2011
8

PRAZNIKI IN POUKA PROSTI DNEVI
31. oktober 2010………………….Dan reformacije 1. november 2010..…………….…Dan spomina na mrtve 25. december 2010 ………………Boţič 26. december 2010 ………………Dan samostojnosti in enotnosti 1., 2. januar 2011…………………Novo leto 8. februar 2011…………………….Prešernov dan 25. april 2011 …………………… Velikonočni ponedeljek 27. april 2011 ……………………..Dan upora proti okupatorju 1., 2. maj 2011 ……………………Praznik dela 25. junij 2011 ……………………..Dan drţavnosti 7. februar 2011…………pouka prost dan (ta dan se nadomesti v soboto 13. novembra 2010) 26. april 2011…………...pouka prost dan (ta dan se nadomesti v soboto 7. maja 2011)

URNIK UČNIH UR IN ODMOROV
RAZREDI
ura 1. 2. malica 3. 4. 5. 6. kosilo 7. od - do 8.00 – 8.45 8.50 – 9.35 9.35 – 9.55 9.55 – 10.40 10.45 – 11.30 11.35 – 12.20 12.25 – 13.10 13.10 – 13.30 13.30 - 14.15

POSEBNI PROGRAM VIZ
oddelek PP VIZ 1, 2 PP VIZ 3, 4 PP VIZ 5 malica kosilo od - do 7.30 – 12.30 7.30 – 13.30 7.30 – 13.30 10.00 -10.30 12.30 – 13.30

PODALJŠANO BIVANJE
oddelek OPB PP VIZ 1 OPB PP VIZ 2 OPB 3 OPB 4 9 od - do 11.30 – 15.40 13.30 – 16.00 petek 13.30 —15.10 12.20 – 16.30 12.20 – 16.30

KOSILO: 12.30 – 13.30

VSEBINA IN ORGANIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŢEVALNEGA DELA
Predmetnik: PRILAGOJENI IZOBRAŢEVALNI PROGRAM Z NIŢJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM (obvezni program)
PREDMET SLN (slovenščina) TJA (tuji jezik angleščina) LVZ (likovna vzgoja) GVZ (glasbena vzgoja) MAT (matematika) TIT (tehnika in tehnologija) GOS (gospodinjstvo) SPO (spoznavanje okolja) NAR (naravoslovje) DRU (druţboslovje) ŠVZ (športna vzgoja) IZBIRNI PREDMET SOCIALNO UČENJE (SU) RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE (RO) ODDELČNA SKUPNOST (RU)
ŠTEVILO PREDMETOV ŠTEVILO UR NA TEDEN
1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2,5 3 2 2,5 3 2 2,5 3 2 4 3 1 4 2 3 1 3 3 3 1 1 2 4 1 2 5 2 2 5 2 1 4 2 2 2 1 4 3 2 1. r. 6 3. r. 7 4. r. 5 5. r. 5 6. r. 5 7. r 4 2 2 1 4 4 2 8. r. 4 2 2 1 4 4 2 9. r. 4 2 2 1 4 4 2

1

1

1

0,5 7 20,5

0,5 7 22,5

0,5 9 25

0,5 11 26

0,5 11 27

0,5 11 29,5

1 11 30

1 11 30

10

DEJAVNOSTI OB POUKU (razširjeni program)
DEJAVNOST 1. r. DOPOLNILNI IN 2 DODATNI POUK INTERESNE 2 DEJAVNOSTI SKUPAJ 4 2. r 2 2 4 4. r 2 2 4 5. r 2 2 4 6. r 2 2 4 7. r 2 2 4 8. r 2 2 4 9. r 2 2 4

DNEVI DEJAVNOSTI (obvezni program)
DEJAVNOST KULTURNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI ŠPORTNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
ŠTEVILO DNI LETNO 1. r. 4 3 5 3 15 2. r. 4 3 5 3 15 4.r. 3 3 5 4 15 5. r. 3 3 5 4 15 6. r 3 3 5 4 15 7. r 3 3 5 4 15 8.r. 2 3 5 10 20 9. r. 2 3 5 10 20

Predmetnik: POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA OBVEZNI DEL - OSNOVNI DEL PRVE, DRUGE IN TRETJE STOPNJE
1. stopnja PODROČJA / leta šolanja
Razvijanje samostojnosti Splošna poučenost Gibanje in športna vzgoja Glasbena vzgoja Likovna vzgoja Delovna vzgoja Število področij Število ur na teden Število tednov

2. stopnja 4. leto 7 7 4 3 2 3 6 26 35 5. leto 7 7 4 3 2 3 6 26 35 6. leto 7 7 4 3 2 3 6 26 35

3. stopnja 7. leto 5 7 5 3 4 6 6 30 35 8. leto 5 7 5 3 4 6 6 30 34 9. leto 5 7 5 3 4 6 6 30 33

Fond ur

1. leto 8 5 3 2 2 2 6 22 35

2. leto 8 5 3 2 2 2 6 22 35

3. leto 8 5 3 2 2 2 6 22 35

2085 1981 1245 831 828 1137

11

OBVEZNI DEL - RAZŠIRJENI PROGRAM
1. stopnja PODROČJA/ leta šolanja INTERESNE DEJAVNOSTI 1. leto 5 2. leto 5 3. leto 5 2. stopnja 4. leto 5 5. leto 5 6. leto 5 3. stopnja 7. leto 5 8. leto 5 9. leto 5
1560 Fond ur

DNEVI DEJAVNOSTI
1. stopnja DEJAVNOST/ leta šolanja KULTURNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI ŠPORTNI DNEVI DELOVNI DNEVI ŠOLA V NARAVI 1. leto 2. leto 3. leto 2. stopnja 4. leto 5. leto 6. leto 3. stopnja 7. leto 8. leto 9. leto
Fond ur

4 3 5 3

4 3 5 3

4 3 5 3

3 3 5 4

3 3 5 4

3 3 5 4

3 3 5 8

2 3 5 8

3 2 5 8

116 104 180 180

NADALJEVALNI PROGRAM - ČETRTA IN PETA STOPNJA
4. stopnja PODROČJA/leta šolanja Razvijanje samostojnosti Splošna poučenost Gibanje in športna vzgoja Glasbena vzgoja Likovna vzgoja Delovna vzgoja Izbirne vsebine Število področij Število ur na teden Število tednov 10. leto 4 5 5 2 3 9 2 7 30 35 11. leto 4 5 5 2 3 9 2 7 30 35 5. stopnja 12. leto 13. leto 14. leto 15. leto 4 5 5 2 3 9 2 7 30 35 4 5 5 2 3 9 2 7 30 35 4 5 5 2 3 9 2 7 30 35 4 5 5 2 3 9 2 7 30 35 840 1050 1050 420 630 1890 420 Fond ur

12

NADALJEVALNI PROGRAM - ČETRTA IN PETA STOPNJA
4. stopnja PODROČJA/ leta šolanja INTERESNE DEJAVNOSTI 10. leto 5 11. leto 5 12. leto 5 5. stopnja 13. leto 5 14. leto 5 15. leto 5 1050 Fond ur

DNEVI DEJAVNOSTI
4. stopnja DEJAVNOST/ leta šolanja KULTURNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI ŠPORTNI DNEVI DELOVNI DNEVI ŠOLA V NARAVI 10. leto 3 3 5 6 11. leto 3 3 5 6 12. leto 3 3 5 6 13. leto 3 3 5 6 5. stopnja 14. leto 3 3 5 6 15. leto 3 3 5 6 72 72 120 144 Fond ur

Učenci se vključujejo v večino ostalih aktivnosti na šoli (prireditve, počitniške dejavnosti, razstave, …), poleg tega sodelujejo na športnih igrah Specialne olimpijade in MATP. Učenci se izobraţujejo po individualiziranem programu (IP), ki ga učitelji pripravijo v sodelovanju s starši v mesecu septembru, v mesecu juniju pa ga analizirajo. Ob koncu šolskega leta razrednik pripravi opisno oceno napredka
13

INTERESNE DEJAVNOSTI IN PEVSKI ZBOR
št. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Interesna dejavnost Vesela šola Novinarski in foto kroţek Prometni kroţek Planinsko pohodniški kroţek Zgodovinski kviz Gibalno sprostitveni kroţek Specialna olimpijada in MATP Plavanje – neplavalci PP VIZ Angleške urice (višja stopnja) Matematični kroţek Plavanje (višja stopnja) Modni kroţek Samozagovorništvo - trening asertivnosti – PP VIZ in šolski del (v okviru šole v naravi / šole za ţivljenje) Športni kroţek – PP VIZ in šolski del (v okviru šole v naravi / šole za ţivljenje) Prostovoljstvo Plesni kroţek PP VIZ Mladi gasilec Otroški parlament Mirno morje Druţboslovni kroţek Mentor/ica Andreja Kero Bojana Burja, Karmen Jakše, Barbara Aljaţ Polona Škufca Andreja Kero, Martina Kolar, Marija Frece Elena Maksimović Martina Kolar, Metka Rabič Metka Rabič Jasna Smajič Bojana Burja skupina učiteljev Jasna Smajič Veronika Repinc Bajrič Aljoša Šeruga, Bojana Burja

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Jasna Smajič, Špela Kerštajn, Metka Rabič, Andreja Kero, Bojana Burja Veronika Repinc Bajrič Špela Kerštajn Stanka Torkar Zora Kos Zora Kos, Jasna Smajič Aljoša Šeruga

1. 2. 3. 4.

Pevski zbor – niţja stopnja Orffov orkester – niţja stopnja Orffov orkester - PP VIZ Orffov orkester in pevski zbor - višja stopnja

Diana Šimbera Diana Šimbera Diana Šimbera Diana Šimbera 14

TEKMOVANJA, AKCIJE, DELAVNICE, NASTOPI, NATEČAJI, RAZSTAVE IN DRUŢBENO POTREBNO DELO
 Akcija "Otrok v prometu" (srečanje s prometnim policistom)  Šolsko in drţavno tekmovanje iz znanja matematike "Računanje

je igra" na Jesenicah
 Občinski kviz iz zgodovine Jesenic  Drţavno tekmovanje iz znanja računalništva v Škofji Loki  Poslikava panjskih končnic z učenci vseh osnovnih šol

Gorenjske v Radovljici
 Republiška revija pevskih zborov in plesnih skupin "Zapojmo,                       15

zaigrajmo, zaplešimo" Festival mladih »Igraj se z mano« Meritve za športno vzgojni karton Regijsko in drţavno tekmovanje "Mladi tehnik" Regijsko in drţavno tekmovanje »Mladi gasilec« Šolsko in regijsko tekmovanje v atletiki Slovenske športne igre OŠPP Tekme Specialne olimpijade (regijske, drţavne in mednarodne) Regijsko in drţavno tekmovanje v košarki za fante Regijsko in drţavno tekmovanje v malem nogometu Regijsko in drţavno tekmovanje v namiznem tenisu in badmintonu Regijsko tekmovanje MATP Kolesarski izpit Tekmovanje "Čisti zobje" za vse osnovne šole Akcija "Bodi preViden" Akcija "Varno kolo" Akcija "Bistro glavo varuje čelada" Mesec narcis na Jesenicah Teden vseţivljenjskega učenja Počitniške dejavnosti Akcija TNP zbiranje divjega kostanja za divjad Akcija "Zbiranje starega papirja" Dobrodelne akcije - zbiranje zamaškov - za lepši jutri: Aleševa soba

NARAVOSLOVNE DEJAVNOSTI Naravoslovne dneve organizirajo razredniki v svojih letnih delovnih načrtih in jih predstavijo staršem na roditeljskih sestankih. IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. in 9. razredu bomo letos izvajali tri izbirne predmete: šport, likovno snovanje in plesna vzgoja. V oddelkih vzgoje in izobraţevanja bomo na 4. in 5. stopnji posebnega programa vzgoje in izobraţevanja izvajali dva izbirna predmeta: računalništvo in angleščino. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA Preverjanje in ocenjevanje znanja se izvaja v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 73/2008) Učitelji ustno ali pisno preverjajo znanje učencev pred, med in ob koncu obravnave učnih vsebin, da bi ugotovili, kako učenci razumejo učne vsebine. Ob koncu ocenjevalnega obdobja dobijo starši obvestilo z ocenami in kratko opisno oceno. Učenci v prvi in drugi triadi so ocenjeni opisno, v tretji triadi pa s številčno oceno. V posebnem programu vzgoje in izobraţevanja se napredek učenca ocenjuje z opisnimi ocenami. Starši se na 1. roditeljskem sestanku seznanijo s Pravilnikom o ocenjevanju ter napredovanju učencev v osnovni šoli. Za vse učence strokovne skupine učiteljev v sodelovanju s starši pripravijo individualni program.
16

V letošnjem šolskem letu bomo preverjanje znanja v 6. in 9. razredu.

izvedli

nacionalno

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK DOPOLNILNI POUK je organiziran za učence, ki bodo teţe sledili pouku zaradi daljše odsotnosti ali zato, ker potrebujejo več časa ali pomoči. Izvaja se enkrat tedensko od 1. do 9. razreda. DODATNI POUK je organiziran za učence, ki so uspešni in še poglobijo znanje, ter za učence, ki se pripravljajo za razna tekmovanja. Izvaja se enkrat tedensko od 5. do 9. razreda.

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM Individualno pomoč učencem organizira socialna delavka. Svetovalna delavka in razredniki usmerjajo in vodijo individualno pomoč, ki jo učencem nudijo osebe v programu javnih del, študentje, dijaki in prostovoljci. Za vse oblike šola pridobi soglasje staršev.

17

ŠOLA V NARAVI, TABORI IN VEČJI PROJEKTI
dejavnost Šola za ţivljenje kdo PP VIZ 6. in 9.r kdaj 14. - 18. februar 2011 13. - 17. junij 2011 avgust 2010 11. - 15. oktober 2010 kje Pokljuka Rudno polje Novigrad kdo vodi Jasna Smajič, Metka Rabič Jasna Smajič, Polona Škufca Marija Frece in pedagoginja Barbara Aljaţ, Alja Šeruga Alen Kofol, Jasna Smajič

Šola v naravi 4., 5.r

Šola v naravi PP VIZ Naravoslovni 7., 8.r tabor Mirno morje PP VIZ 9.r

Novigrad CŠOD Radenci

18.-25. Srednja September Dalmacija 2010 jadranje

ŠPORTNE DEJAVNOSTI
 Pet športnih dni:  kostanjev dan  zimski športni dan  atletsko tekmovanje  spomladanski pohod  zaključna ekskurzija  Sodelovanje na regijskih in republiških športnih

tekmovanjih
18

KULTURNE DEJAVNOSTI
 Ogled gledaliških, glasbenih, filmskih in lutkovnih predstav  Priloţnostni ogledi filmskih predstav  Druţabne prireditve (novoletna prireditev za učence,

učitelje in starše, zaključno srečanje s starši)
 Obisk različnih muzejev in razstav (po programu

razrednikov)
 Tekmovanje za Finţgarjevo bralno značko, značko PP VIZ  Obisk knjiţevnika ali ilustratorja ob podelitvi bralnih značk  Izdaja šolskega glasila "STEZICE"  Izdaja glasila učencev OPB  Sodelovanje pevskega zbora in Orffovega orkestra na

kulturnih prireditvah izven šole in na republiški reviji
 Sodelovanje foto kroţka in likovnega kroţka na razstavah

in natečajih
 Predstava dramske in lutkovne skupine naše šole na

drugih šolah in vrtcih
 Ustvarjalne delavnice (glasbene, likovne, fotografske,

literarne in plesne)
 Projekt "RASTEM S KNJIGO" v šolskem letu 2010/2011:

slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu
 Beremo z Brihto v povezovanju z Občinsko knjiţnico

Jesenice
19

PODALJŠANO BIVANJE (OPB) Organizirani so štirje oddelki podaljšanega bivanja (za niţjo in višjo stopnjo ter oddelke posebnega programa VIZ). Podaljšano bivanje je namenjeno učencem, ki imajo zaposlene starše, učencem iz bolj oddaljenih krajev in učencem, ki jim starši doma ne morejo nuditi ustrezne pomoči pri utrjevanju šolskega znanja in pisanju domačih nalog. V času PB imajo učenci moţnost kosila, pisanja domačih nalog in učenja ob strokovni pomoči učiteljic ter moţnost vključevanja v različne športne in ustvarjalne aktivnosti. POČITNIŠKE DEJAVNOSTI Šola pripravi in ponudi učencem različne in zanimive dvodnevne delavnice med jesenskimi, novoletnimi, zimskimi in majskimi počitnicami. Učence obvestimo tudi o vseh ostalih počitniških dejavnostih, ki jih pripravi Mladinski center Jesenice in Zavod za šport Jesenice. DELO SVETOVALNE SLUŢBE Svetovalno delo vodi socialna pedagoginja Zora Kos:  sodeluje pri prešolanju in sprejemu novih učencev  ureja regresiranje prehrane in šole v naravi  ureja šolske prevoze  svetuje učencem in staršem v teţavah  svetuje pri poklicnem odločanju učencev in vodi poklicno usmerjanje  sodeluje pri organizaciji zdravstvene kolonije ter skrbi za zdravstvene in zobozdravstvene preglede učencev  vodi delo prostovoljcev na šoli  vodi preventivni program: organizira strokovna predavanja oziroma delavnice za starše in učence  sodeluje pri izdelavi in preverjanju individualiziranih programov za učence  vodi šolsko skupnost in otroški parlament na šoli

20

Z učenci se srečuje med letom v individualnih pogovorih in pri skupinskem delu.

POKLICNO USMERJANJE Posebno pozornost na šoli posvečamo poklicnemu usmerjanju učencev, ki nadaljujejo šolanje v programu niţjega poklicnega izobraţevanja: gradbinca, oblikovalca kovin, obdelovalca lesa, pomočnika v ţivilstvu, pomočnika gospodinje. Organiziramo obiske in praktično delo v programih niţjega poklicnega izobraţevanja kot praktični pouk v njihovih delavnicah. Poklicno izobraţevanje poteka za učence 9. razreda skozi vse leto, tudi učenci 8. razreda so seznanjeni z moţnostjo nadaljevanja šolanja. ŠOLSKA KNJIŢNICA Vodi jo knjiţničarka Stanka Torkar. Z njeno pomočjo si učenci izbirajo knjige za branje v prostem času, za domače branje in bralno značko. Poškodovano ali izgubljeno knjigo učenec nadomesti z novo ali plača odškodnino v vrednosti izgubljene knjige. PO: 11.30 - 13.30 SR: 12.00 - 13.30 ČE: 11.30 - 13.30 PE: 11.30 - 13.30 V okviru knjiţnice deluje tudi strokovna knjiţnica v kateri si lahko strokovni delavci šole izposodijo strokovno literaturo in revijalni tisk. TOREK: 7.00 - 12.00 Z izposojeno knjigo ravnaj kot s svojo!
21

IZPOSOJA UČBENIKOV Šola ima učbeniški sklad, ki ga vodi knjiţničarka. Izposoja učbenikov je brezplačna. Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike nepoškodovane vrniti šoli. V primeru, če bo učbenik uničen ali pa ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta poravnati znesek, določen po pravilniku o učbeniških skladih. SODELOVANJE S STARŠI RODITELJSKI SESTANKI

Za starše bomo pripravili štiri roditeljske sestanke. Roditeljske sestanke pripravijo razredniki. V času roditeljskega sestanka sta vedno prisotna svetovalna delavka in ravnatelj. Na vašo ţeljo se takrat lahko pogovorite tudi z njima.
ČAS 1. roditeljski sestanek 2. roditeljski sestanek 3. roditeljski sestanek 4. roditeljski sestanek september 2010 november 2010 april 2011 konec maja ali začetek junija 2011 PROGRAM uvodni sestanek predavanje zunanjega strokovnjaka predavanje učiteljev srečanje s starši (delavnice ali nastop učencev)

OPB načrtuje dva roditeljska sestanka s starši - začetnega v septembru in zaključnega kot srečanje s starši v juniju. 9. razred načrtuje dodaten sestanek o poklicnem usmerjanju. 6., 7., 8. in 9. razred načrtujejo dodaten sestanek pred odhodom v šolo v naravi. Posebni program VIZ (PP VIZ) načrtujejo dodaten sestanek pred odhodom na zimsko letovanje na Pokljuki in letovanjem v Novigradu.

22

POGOVORNE URE
Popoldanske pogovorne ure bodo organizirane enkrat mesečno od 17.30 dalje.
14. 0ktober 2010 17. Februar 2011 18. November 2010 17. Marec 2011 16. December 2010 20. Januar 2011 14. April 2011 19. Maj 2011

Enkrat tedensko je učitelj dosegljiv v dopoldanskem času.
UČITELJ DARJA JERAM POLONA ŠKUFCA ANDREJA KERO BARBARA ALJAŢ BOJANA BURJA MARTINA KOLAR METKA RABIČ ŠPELA KERŠTAJN JASNA SMAJIČ ALJOŠA ŠERUGA KARMEN JAKŠE VERONIKA REPINC B. MAGDA ČEŠEK STANKA TORKAR ELENA MAKSIMOVIČ ANA MORIČ BARBARA RAVNIK RAZRED 1., 2. r. 4., 5. r. 6.,7. 8. 9. r. 6.,7. 8. 9. r. 6.,7. 8. 9. r. PP VIZ 1, 2 PP VIZ 1, 2, 3. 4 PP VIZ 4, 5 ŠVZ 6.,7. 8. 9. r. PP VIZ 4, 5 TIT LVZ OPB PP VIZ 2 OPB 4 OPB 3 OPB PPVIZ 1 DAN sreda sreda sreda četrtek sreda četrtek sreda ponedeljek sreda ponedeljek torek četrtek ponedeljek petek sreda sreda ponedeljek URA 10.45 - 11.30 11.30 – 12.15 8.50 - 9.45 9.55 - 10.40 10.45 - 11.30 8.30 – 9.30 8.30 - 9.30 10.30 - 11.30 9.55 - 10.40 12.20 – 13.10 9.30 - 10.30 11.30 – 12.15 10.45 - 11.30 10.00 – 10.45 10.45 - 11.30 10.15 - 11.00 12.20 - 13.10

ŠOLA ZA STARŠE
V okviru šole za starše bomo:  organizirali roditeljski sestanek za starše vseh učencev v izvedbi zunanjega strokovnjaka (november 2010)
23

 pripravili roditeljski sestanek (razrednik) na temo, ki predstavlja

najbolj aktualne probleme v razredu (april 2011)
 organizirali pogovorne skupine oziroma »klub staršev« za

medsebojno podporo in izmenjavo izkušenj
 obveščali starše o predavanjih in delavnicah Mladinskega centra

in podobno
 organizirali ustvarjalne delavnice za starše učencev PP VIZ

(skupaj z učenci, učitelji in društvom Soţitje).  organizirali druţenje staršev (Miklavţevanje, skupni piknik ob koncu šolskega leta)  Starše povabili k aktivnemu sodelovanju ob zbiralnih in očiščevalnih akcijah ter ostalih prostovoljnih dejavnostih učencev. ŠOLSKA PREHRANA Malice in kosila pripeljemo iz OŠ Preţihovega Voranca Jesenice. Učenci se lahko na malico in kosilo naročijo do 8.00 ure. Cena malice je 0,80 € (subvencija za vse učence 0,50€, starši plačajo le 0,30€ na dan). Cena kosila je 2,20 € Prijava h kosilu je moţna, v kolikor so poravnane vse finančne obveznosti do šole za pretekli mesec. SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE IN ŠOLE V NARAVI Druţine z niţjimi dohodki lahko zaprosijo za dodatno subvencijo (denarni prispevek) pri plačilu malice in kosila. Vlogo oddajo svetovalni delavki. O višini subvencije odloči ravnatelj v soglasju s šolsko komisijo na osnovi kriterijev iz zakona o šolski prehrani. PREVOZI UČENCEV Vsi učenci na šoli imajo zagotovljen brezplačen prevoz. Vozijo se z lokalnimi ali medkrajevnimi avtobusi. Na začetku šolskega leta dobijo vozno karto s čipom. Nekateri učenci se vozijo z našim šolskim kombijem ali s kombiji, ki imajo pogodbo za prevoz z
24

Načrt za najugodnejši način in urnik prevozov pripravi socialna delavka s starši, šoferjem in razredniki.

JUTRANJE VARSTVO
Jutranje varstvo je organizirano za učence PP VIZ od 6.45 do 7.30.

VARNA POT V ŠOLO
Načrt varne poti smo izdelali s sodelovanjem okroţnega policista. Učence in starše seznanimo z načrtom in opisom varne poti od avtobusne postaje do šole. Učence, ki niso samostojni, spremljajo starši ali jih vozi šolski kombi. Učenci si z učitelji ogledajo varno pot. Na niţji stopnji jih pri ogledu spremlja policist. Načrt in opis varne poti visi v šoli na vidnem mestu

VARNOST UČENCEV
Vsak učenec mora biti v šoli varen in nihče nima pravice ogroţati drugega. Učence seznanimo, naj v primeru, če se ne počutijo varne, poiščejo pomoč pri razredniku, deţurnem učitelju, svetovalni delavki ali ravnatelju. Seznam deţurnih učiteljev (pred poukom in med odmorom) visi na vidnem mestu na hodnikih.

ZDRAVSTVENO VARSTVO
Šola organizira:  sistematične zdravstvene preglede v Zdravstvenem domu Jesenice za vse učence  cepljenje: 1. razred - tretja doza proti hepatitisu B 3. razred - proti davici in tetanusu 6. razred - proti okuţbam s humanimi virusi papiloma (HPV) - deklice  mesečni pregled in ţeliranje zob  letni zobozdravstveni pregled Starše prosimo, da seznanijo razrednika z boleznimi otroka, ki lahko nenadoma ogrozijo njegovo zdravje (alergija, astma, epilepsija, terapija s tabletami).
25

ODLOČANJE O PRAVICAH IN DOLŢNOSTIH UČENCEV
Pravice in dolţnosti učencev so opredeljene v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-F, 6a.6c. člen).

VZGOJNO DELOVANJE ŠOLE
VZGOJNI NAČRT
Vzgojni načrt šole izhaja iz ciljev OŠ in je del letnega delovnega načrta šole. Z vzgojnim načrtom ţelimo v komunikaciji med učenci in učitelji doseči:  uporabo ustreznih besed (ne kletvic)  pozdravljanje vseh delavcev na šoli  ustrezno poimenovanje vseh zaposlenih na šoli (vikanje, učitelj/učiteljica, gospod/gospa)  kulturno prehranjevanje Da bomo te cilje laţje dosegli, bomo v šolskem letu 2010/2011 nadaljevali z dejavnostmi, ki smo jih uspešno izvajali ţe v preteklem šolskem letu:
Aktivnost
PREDAVANJE (zunanji predavatelj) CELOLETNI PROJEKT (pogodba med učencem in razredom; vedenjskokognitivna metoda; igra vlog; jasno opredeljena pravila šole na vidnem mestu)

Nosilec
SOCIALNA DELAVKA

Rok
OKTOBER

Realizacija
RAZVOJNI TIM (udeleţba) RAZREDNIK (sprotna evalvacija celoletnega projekta)

Kdo in kaj nadzira
RAZVOJNI TIM (udeleţba)

RAZREDNIK ODDELČNA SKUPNOST

CELO ŠOLSKO LETO

TIM (razrednik, tisti, ki je usposobljen za VK metodo, svetovalni delavec) (sprotna evalvacija celoletnega projekta)

26

Aktivnost

Nosilec

Rok

Realizacija

Kdo in kaj nadzira
MENTOR ID (realizacija ur, prisotnost učencev, sprotna evalvacija)

DELAVNICE IN INTERESNA DEJAVNOST (socialne igre)

MENTOR ID

CELO LETO

MENTOR ID (realizacija ur, prisotnost učencev, sprotna evalvacija)

DEJAVNOST

DATUM

TEMA

IZVAJALCI

VEŠČINA MESECA

september

POZDRAVLJANJE

Vsi učitelji, učenci, ostali zaposleni, starši

PRIJATELJSKI RAZREDI

Oktober-maj

Oddelčne skupnosti same izberejo temo

Učitelji, učenci

VEŠČINA MESECA

december, januar

LEPE MISLI IN VOŠČILA

Vsi učitelji, učenci, ostali zaposleni, starši

VEŠČINA MESECA

februar, marec

ODGOVORNOST

Vsi učitelji, učenci, ostali zaposleni, starši

VEŠČINA MESECA

april, maj

MOJA SAMOPODOBA

Vsi učitelji, učenci, ostali zaposleni, starši

Na podlagi vzgojnega načrta šole so narejena Pravila šolskega reda.
27

ŠOLSKI RED OSNOVNE ŠOLE POLDETA STRAŢIŠARJA JESENICE

Šolski red je določen s pravili ţivljenja in vedenja v šoli. Namenjen je soţitju učencev, da bi bili v šoli uspešni in zadovoljni v svojem ţivljenju. Šolski red velja za šolski prostor, ki obsega šolsko stavbo s telovadnico, igrišče ob šoli in območje od ceste do vhoda v šolo (dovoz) Določila šolskega reda so obvezujoča za vse, ki se nahajajo v šolskih prostorih in v okolici šole. Učitelji, učenci in starši so v pisni obliki seznanjeni z določili in pravili šolskega reda. Ta je objavljen na spletni strani šole in v šolski publikaciji. Učenci, starši in učitelji posameznih razredov se lahko dogovorijo za dodatna pravila oddelka, ki pa niso v nasprotju s tem šolskim redom.

 

9 osnovnih pravil za učence, delavce šole in starše: 1. 2. 3. 4. V šolo prihajamo točno, k pouku pa pripravljeni. Spoštujemo pravice učencev in vseh delavcev šole. V šolskih prostorih upoštevamo navodila učiteljev in drugih delavcev šole. V šoli, šolskem okolišu in na dnevih dejavnosti je prepovedano nasilje, preprodajanje, izsiljevanje, kajenje, ponarejanje in uporaba nevarnih snovi. 5. 6. Kulturno uţivamo hrano. Dragocene in nevarne predmete puščamo doma, mobilnih telefonov pa ne uporabljamo.
28

7. 8. 9.

Do šolske in tuje lastnine imamo odgovoren odnos. Spoštujemo multikulturnost in različnost. Organiziranost učencev (oddelčna skupnost, šolski parlament).

HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE POLDETA STRAŢIŠARJA JESENICE
Hišni red ni namenjen omejevanju svobode, ampak omogoča skupno bivanje vseh na šoli, medsebojno razumevanje in spoštovanje ter razreševanje teţav.

1. ŠOLSKI PROSTOR
Šolski prostor je prostor, kjer šola prevzema odgovornost za učence. V šolski prostor spadajo:
 šolska stavba s telovadnico  igrišče ob šoli  območje od ceste do vhoda v šolo (dovozna pot)

V šolski prostor spadajo tudi prostori, v katerih imamo dneve dejavnosti, šole v naravi, šole za ţivljenje in ekskurzije.

2. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE
Poslovni čas šole je od 7.00 do 14.00. Delovni čas šole je od 5.30 do 16.30. Uradne ure svetovalne sluţbe so od 7.00 do 14.00. Uradne ure računovodstva so od ponedeljka do petka od 8.00 do 10.00. Uradne ure ravnatelja šole so: torek od 9.00 do 10.00 četrtek od 14.00 do 15.00
29

Uradne ure tajništva šole so od ponedeljka do petka od 8.00 do 11.00 ter od 13.00 do 14.00. Uradne ure šolske knjiţnice so: v sredo od 12.00 do 13.30, ponedeljek, četrtek in petek od 11.30 do 13.30. Uradne ure strokovne knjiţnice šole so: torek od 7.00 do 12.00

3. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA
UPORABA GARDEROBE
 V garderobi učenci odloţijo obleko, obutev in deţnike.  Učenci samostojno shranijo svoja oblačila na obešalnike, obutev

pa pod klopi (razen športne opreme).
 V garderobi se učenci obvezno preobujejo v šolske copate.  Med poukom in odmori učenci ne hodijo v garderobo, razen v

primeru, ko morajo šolo zapustiti iz opravičljivih razlogov (bolezen, opravičilo staršev, športna vzgoja, zobozdravnik, izhodi v okviru vzgojno izobraţevalnega procesa)  Garderobo odklepa in zaklepa prisotni učitelj.  V času odhajanja učencev domov ali čakanju na kombi je v garderobi deţuren učitelj podaljšanega bivanja.  V garderobi je potrebno vzdrţevati red in čistočo. ODMORI
 V odmorih med urami skrbi za učence učitelj, ki je zaključil uro.  Učenci se med odmori zadrţujejo v razredu.  Na stranišče hodimo samo med odmori. Sanitarije zapustimo

čiste in urejene.
 V dogovoru z deţurnim učiteljem in računalničarjem lahko

učenci med odmori uporabljajo računalniško učilnico. Zraven računalnika se ne je in ne pije. MALICE IN KOSILO
 Učenci od 1. do 9. razreda ter učenci oddelkov PP VIZ malicajo

v jedilnici.

30

 Malica za učence od 1. do 9. razreda je od 9.35 do 9.55, za

učence od I. stopnje do V. stopnje pa od 10.00 do 10.30.
 Pred malico si učenci umijejo roke in pripravijo prtičke. Deţurni   

  

učenec razdeli malico ter pospravi mize v jedilnici. Med malico so učitelji z učenci. Kosilo je za vse učence od 12.30 do 13.30. Učence podaljšanega bivanja spremlja na kosilo v jedilnico učiteljica po urniku in poskrbi, da učenci upoštevajo pravila lepega obnašanja pri jedi. Učenci višjih oddelkov posebnega programa vzgoje in izobraţevanja hodijo na kosilo samostojno. Vsak dan razvijamo kulturno vedenje pri mizi in pravilen odnos do hrane. Meni kosila in malice je določen za vse učence. Za spremembo menija se upoštevajo le zdravstveni razlogi.

UČILNICE
 Učenci odidejo v učilnice ob 7.45.  Učenci in učitelji ne zamujajo pouka. V učilnici so takoj po

zvonjenju.  Učenci se na začetku leta dogovorijo za red in pravila v svoji učilnici, za katero bodo skrbeli celo šolsko leto.  Učilnice odklepa deţurni učitelj 15 minut pred začetkom pouka. TELOVADNICA
 Učenci so v telovadnici vedno v spremstvu učitelja.  Učenci so obuti v športne copate in oblečeni v telovadno

opremo.
 Garderobe so med urami športne vzgoje zaklenjene.

KNJIŢNICA
 Ob vstopu v knjiţnico učenci lepo pozdravijo.  V knjiţnici velja knjiţnični red.  V knjiţnico se vstopa s čistimi rokami, brez hrane in pijače. 31

4. ORGANIZACIJA NADZORA
VAROVANJE IN NADZOR VSTOPANJA V ŠOLO
 Šolska vrata so v času pouka zaklenjena, vstop je moţen samo

z najavo preko domofona.
 Šolska vrata so odprta od 7.00 - 8.00 ter od 14.00 - 16.30.  Učenci predčasno odhajajo iz šole samo v spremstvu ali z

dovoljenjem učitelja.
 Šola je tehnično varovana z alarmnim sistemom, ki je vključen v

času, ko na šoli in v telovadnici ni dejavnosti.
 Vstopanje učencev v šolo pred pričetkom pouka nadzoruje

deţurni učitelj. Vstopanje drugih obiskovalcev v šolo pa nadzorujejo kamere pred šolo.  Šolski okoliš je varovan z video nadzorom.

5. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
DEŢURSTVO UČENCEV IN STROKOVNIH DELAVCEV
 Vsak teden razrednik določi deţurne učence v oddelku.  Deţurni učenci skrbijo za čiščenje table in druge pripomočke,

vsak dan pregledajo in po potrebi poročajo o stanju v učilnici, skrbijo za pripravo pripomočkov po naročilu učitelja, pripravijo mize za malico ter pobrišejo in pospravijo mize po končani malici.  Deţurni učitelji so prisotni v avli in na hodnikih pred poukom in med glavnim odmorom.  Urnik z imeni deţurnih učiteljev je obešen v avli in na hodnikih šole. VEDENJE UČENCEV
 Učenci prihajajo k pouku pravočasno.  Ob zvonjenju učenci v učilnici mirno počakajo učitelja.  V času pouka je v šoli obvezna uporaba šolskih copat, pri uri

športne vzgoje pa športnih copat.
32

 Med poukom ne ţvečimo ţvečilnih gumijev in ne jemo.  V šolo ne prinašamo dragocenih ali nevarnih predmetov.  Ne maramo, da nas kdo zmerja, ţali, tepe, grozi, skriva ali

vzame naše stvari, zato tudi mi tega ne delamo drugim. Imamo ničelno toleranco do nasilja.  V času pouka, jutranjega varstva, podaljšanega bivanja in drugih dneh dejavnosti je uporaba mobilnih telefonov in ostalih elektronskih pripomočkov prepovedana. Za nujne klice je učencem (v spremstvu učitelja) na voljo telefon v zbornici. Šola za poškodovane, izgubljene ali ukradene predmete ne odgovarja.  Kajenje, uţivanje alkoholnih pijač in drog, preprodaja predmetov in prosjačenje je na šolskem prostoru prepovedano. Prepoved velja za učence, učitelje in druge delavce šole kakor tudi za obiskovalce šole. NAMERNO POVZROČANJE ŠKODE
 Učenci v šolo ne prinašajo denarja, vrednih predmetov ter

   

predmetov, ki se ne navezujejo na šolsko delo. V primeru kraje, šola ne odgovarja. O vsaki nastali škodi ali kraji učenci obvestijo razrednika oziroma vodstvo šole. O storjeni škodi šola obvesti starše povzročitelja škode. V primeru, da učenec namerno povzroči škodo, jo je dolţan povrniti. Višino zneska, ki ga je učenec dolţan povrniti, določi vodstvo šole na podlagi ugotovljenih stroškov.

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI
 V primeru bolezni ali drugih opravičenih odsotnosti starši javijo

otrokovo odsotnost do 8. ure v tajništvo za tekoči dan.
 Odsotnost učenca so starši ali skrbniki dolţni najkasneje v 5

dneh po vrnitvi v šolo pojasniti razredniku s pisnim opravičilom.
 Če učenec izostane več kot 3 dni, starši pa razredniku ne

sporočijo izostanka, razrednik ponovno obvesti starše, da sporočijo vzrok izostanka.
33

6. VZDRŢEVANJE REDA IN ČISTOČE
 Zaposleni na naši šoli in učenci so dolţni skrbeti za čisto okolje.  Odpadki se odlagajo v koše za smeti – ločeno in se ne puščajo

po klopeh, pod klopmi ali vrţeni na tla.
 Nadzor nad čistočo in urejenostjo okolja izvajata hišnik in

snaţilke.
 Za red in čistočo v razredu je odgovoren vsak učenec in učitelj.

7. INFORMIRANJE UČENCEV IN STARŠEV
 Starši in učenci so v pisni obliki seznanjeni s hišnim redom.  Hišni red je na javnem mestu dostopen vsem učencem in

delavcem šole na oglasni deski in na spletni strani šole www.poldestrazisar.si  Učence in starše obveščajo z nujnimi informacijami (ustno, po telefonu ali pisno) razredniki in svetovalna sluţba.

8. VSI BI SE RADI V ŠOLI DOBRO POČUTILI
 Na šoli se med seboj pozdravljamo.  Preden vstopimo v prostor, potrkamo.  Med seboj si pomagamo in uporabljamo besede: "Hvala, prosim,

izvoli, oprosti, …"
 Da je šola lepa in urejena, skrbimo vsi.

9. VELJAVNOST PRAVIL O HIŠNEM REDU
 Hišni red v šolskem poslopju in okolici Osnovne šole Poldeta

Straţišarja Jesenice začne veljati osmi dan po tem, ko se objavi na oglasni deski šole.  S hišnim redom se seznanijo vsi zaposleni delavci, učenci šole ter njihovi starši.

34

OPRAVIČILA Obiskovanje pouka je za učenca obvezno in vsako odsotnost morajo starši opravičiti: otroku napišejo opravičilo oziroma prinesejo zdravniško potrdilo. Starši lahko zaprosijo za izredno odsotnost učenca v skupnem trajanju 5 dni v enem šolskem letu. Odsotnost do 3 dni odobri razrednik, več dni pa ravnatelj. Za tako odsotnost zaprosite najmanj 5 dni pred njenim začetkom. KAKO NAPIŠEMO OPRAVIČILO ?
.

OPRAVIČILO Prosim, da moji hčerki (mojemu sinu) ________________ opravičite izostanek od pouka od ___________do___________ zaradi ______________________________ . Datum: ____________________ Podpis staršev: ___________________________

35

KAM PO POMOČ V TEŢAVAH

CENTER ZA SOCIALNO DELO JESENICE

Cesta ţelezarjev 4a Telefon: 5834 605

5834 617

TOM – TELEFON ZA OTROKE IN MLADINO TEL.: 080 1234 - klic je brezplačen
Vsak dan od 12. do 20. ure. Namenjen je vsem otrokom in mladostnikom, ki imajo teţave.

36

Moj urnik
ure 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PO TO SR ČE PE

Moji kroţki
ura PO TO SR ČE PE

37

_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________
38

_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________
39

PUBLIKACIJA
OSNOVNE ŠOLE POLDETA STRAŢIŠARJA JESENICE 2010/2011 Besedilo pripravili in oblikovali: Alen Kofol, Veronika Repinc Bajrič, Magda Češek, Gregor Skumavc, Stanka Torkar Naslovnica: Manca Tonejc, Sara Sarhatlić, Veronika Rendulić, Matic Rebernik mentorica: Magda Češek

40

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful