การปฏิวัติภูมิปัญญาและวิทยาศาสตร์

ขอบเขต
1.

การแสวงหาความรู้และความจริง

ในสมัยกรีกโบราณ
2.

การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ C.17

3.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครึ่ง

หลังของ C.19

1.

การแสวงหาความรููและความจริงในสมัยกรีกโบราณ

ลักษณะเด่น
- การแสวงหาสารัตถะของโลก จักรวาล มนุษย์
- การใชูเหตุผลเชิงตรรกะและแนวความคิดแบบวิทยาศาสตร์
- การแสวงหากฎเกณฑ์ทัว
่ ไป
- ความคิดแบบสสารนิยม: การแสวงหา Substance: น้้ า Thales, อะตอม
Democritus
- การรู้จักตัง้ สมมติฐานและการพิส้จน์สมมติฐาน: Pythagoras พื้นที่สามเหลี่ยม
มุมฉาก
- ความขัดแยูงทางความรู้ความคิด น้ าไปสูก
้ ารแสวงหาความรู้แบบอื่น
- คุณธรรม คือ ความส้าเร็จในชีวิตที่ไดูจากการกระท้า เชูน
- The Sophists: Prothagorus - Man is the measure of all things.
- ความคิดแบบจิตนิยม: การแสวงหาความรู้ความจริงเพื่อเขูาใจโลกเป็ นสิ่งมีคูา
ในตัวเอง
- Socrates: ความรู้คือคุณธรรม

- Plato: ความรู้ในโลกของแบบ ถูวยแตกไดู แตูแบบของถูวยจะด้ารงอยู้ตลอด
ไป
- Aristotle: ไมูสนในที่มา สนใจทีไ่ ป จุดมูุงหมาย สิ่งที่เป็ นอยู้ เป็ นไป เพราะมี
ศักยภาพในตัวของมันเอง
- ความเจริญของความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภ้มิศาสตร์ เชูน ย้คลิด
อาร์คิมีดีส
2.

การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ คริสต์ศตวรรษที่ 17

ลักษณะเด่นของการแสวงหาความรููของอารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่
- เหตุผลนิยม ธรรมชาตินิยม ประสบการณ์นิยม ความเป็ นวิทยาศาสตร์ (พิส้จน์
ไดูดูวยประสาทสัมผัส)
ปั จจัยสนั บสนุน
- ความสนใจใครูรู้ในปรากฏการณ์ตูาง ๆ
- อิทธิพลของศาสนจักรลดลง
- การเติบโตและการสนับสนุนของสถาบันของกษัตริย์
กระบวนการหาความรููแบบใหม่
1. การรวบรวมขูอม้ล
2. การตัง้ สมมติฐาน
3. การทดลองและพิส้จน์สมมติฐาน
4. การสรุปเป็ นกฎหรือทฤษฎี
- ฟรานซิส เบคอนและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ วิธีอุปนัย การทดลองสมมติฐาน
ดูวยขูอเท็จจริง
นั กวิทยาศาสตร์กับการคูนพบสำาคัญ

- โคเปอร์นิคัส: ดวงอาทิตย์เป็ นศ้นย์กลางของจักรวาล
- เคปเลอร์: กฎการเคลื่อนทีข
่ องดาวเคราะห์ในจักรวาล
- กาลิเลโอ: กฎการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นผิวโลก
- นิวตัน: กฎแรงโนู มถูวงสากล
- การคูนพบของวิลเลียม ฮาร์วีย์ รูางกายเป็ นเครื่องจักร และอิทธิพลตูอความ
คิดจักรกล
ผลของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์
ระบบจักรกลนิยม (MECHANISM)
- กฎแรงโนู มถูวงสากลของนิวตัน ท้าใหูเห็นภาพวูา ทุกสิ่งในจักรวาลสัมพันธ์
กันตามกฎที่เขูาใจไดูดูวยคณิตศาสตร์
- จักรวาลมีลักษณะเหมือนเครื่องจักรใหญู ประกอบดูวยสูวนยูอยๆ มากมาย
- จักรกลนิยมกับทัศนะเรื่องพระเจูา
- พระเจูาสรูางจักรวาลที่ด้าเนินไปตามกฎธรรมชาติ
- พระเจูาใหูความสามารถในการใชูเหตุผลแกูมนุษย์ เพื่อเขูาใจกฎธรรมชาติ
- จักรกลนิยมกับทฤษฎีการเมือง
- รัฐเป็ นสิ่งสรูางของมนุษย์
- รัฐและอ้านาจรัฐ อธิบายไดูดูวยองค์ประกอบยูอย คือ ปั จเจกบุคคล:
แนวคิดสัญญาประชาคม (Social Contract)
- พิจารณาธรรมชาติของมนุษย์ (องค์ประกอบยูอยของรัฐ) เพื่อสรูาง
การปกครองที่ดี
3.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครึ่งหลังของ C.19

- ฟิ สิกส์: การประดิษฐ์ไดนาโม - พลังงานไฟฟู า

- เครื่องยนต์สันดาปภายใน การคูนพบรังสีเอ็กซ์ สารกัมมันตรังสี
- เคมี: การคูนพบตารางธาตุ
- ชีววิทยา: การคูนพบแบคทีเรีย Sterilization
- ทฤษฎีวิวัฒนาการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับมนุษย์
- วิทยาศาสตร์ประยุกต์
- วิศวกรรม สถาปั ตยกรรม การแพทย์ เภสัชกรรม
- รถยนต์ และเครื่องใชูไฟฟู า
- วิทยาศาสตร์กับการศึกษามนุษย์และสังคม: สังคมวิทยา มานุษยวิทยา
จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ ฯ
CHARLES DARWIN กับทฤษฎีวิวัฒนาการ
- ทฤษฎีวิวัฒนาการโดยการเลือกสรรตามธรรมชาติ:
- THE FITTEST SURVIVES
- THE ORIGIN OF SPECIES
- THE DESCENT OF MAN
- วิทยาศาสตร์ไมูอาจท้านายอนาคตไดู = คัดคูานจักรกลนิยม
- ขัดแยูงกับคริสต์ศาสนา
- SOCIAL DARWINISM
SIGMUND FREUD กับทฤษฎีจิตวิเคราะห์
- พฤติกรรมของมนุษย์กับจิตส้านึกและจิตใตูส้านึก
- การอบรมเลี้ยงด้เด็ก
- การรักษาคนไขูโรคจิต
- ศิลปะเซอร์เรียลิสซึ่ม (SURREALISM)

การปฏิวัติทางการเมืองในอารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่
ขอบเขต
1.

ทฤษฏีการเมือง

2.

อุดมการณ์ในการปฏิวัติ

2.1 เสรีนิยม-ประชาธิปไตยของจอห์น ล็อค
การปฏิวัติอันรูุงโรจน์ของอังกฤษ 1688
การปฏิวัติอเมริกัน 1776
การปฏิวัติฝรัง่ เศส 1789
2.2 สังคมนิยม-คอมมิวนิสต์ของคาร์ล มาร์กซ์
การปฏิวัติรัสเซีย 1917

1.

ทฤษฎีการเมือง

- ทฤษฎีเทวสิทธิ ์ DIVINE RIGHT
- ความหมายของการปฏิวัติ
- ทฤษฎีการเมืองสมัยใหมู – ทฤษฎีพันธะสัญญา
- อ้านาจของผู้ปกครองมาจากสัญญาประชาคม
- ความส้าคัญของปั จเจกบุคคล
- การปกครองดูวยตัวแทนของประชาชน
2.
2.1

อุดมการณ์ ในการปฏิวัติ

อุดมการณ์ เสรีนิยม-ประชาธิปไตยของจอห์น ล็อค

- สิทธิตามธรรมชาติ 3 ประการของมนุษย์: สิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพย์สิน

- สิทธิในการปฏิวัติ
- การปกครองที่ดีคือการปกครองที่นูอยที่สุด
- อ้านาจอธิปไตยเป็ นของปวงชน
=> การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ ของอังกฤษ 1688
สาเหตุ
- อุดมการณ์เสรีนิยม-ประชาธิปไตยของจอห์น ล็อค
- ความขัดแยูงระหวูางรัฐสภาและสถาบันกษัตริย์
- เทวสิทธิ ์

พันธะสัญญา

- ความขัดแยูงทางศาสนา
- รัฐสภาสนับสนุนการขึ้นครองราชย์ของวิลเลียมและแมรี่
- ความหมายของการปฏิวัติอันรูุงโรจน์
ผลของการปฏิวัติ
- การออกกฎหมาย BILL OF RIGHTS 1689
- บทบาทและอ้านาจของรัฐสภา (การแตูงตัง้ ถอดถอนกษัตริย์ การเก็บภาษี)
- สิทธิเสรีภาพของรัฐสภาในการแสดงความคิดเห็น
- อังกฤษไดูพัฒนาระบบการบริหารประเทศขึ้นใหมู
- เป็ นหลักการปกครองของอังกฤษตราบจนถึงปั จจุบัน
- มีอิทธิพลตูอการปฏิวัติทางการเมืองของโลกตะวันตกในศตวรรษตูอมา
=> การปฏิวัติอเมริกัน 1776
สาเหตุ
- อุดมการณ์เสรีนิยม-ประชาธิปไตยของจอห์น ล็อค

- แนวความคิดภ้มิธรรม ความเชื่อมัน
่ ในเหตุผล สติปัญญา สิทธิ เสรีภาพของ
มนุษย์
- ความขัดแยูงระหวูางอาณานิคมกับรัฐบาลอังกฤษ การเก็บภาษี
" NO TAXTION WITHOUT REPRESENTATION. "
- นโยบายที่เขูมงวดของอังกฤษ เชูน ดูานศาสนา การทหาร
- บทบาทของนักปฏิวัติ
>>> การประกาศอิสรภาพ 4 กรกฎาคม 1776
>>> สงครามอิสรภาพ ค.ศ. 1776-1783
ผลของการปฏิวัติ
- อเมริกาเป็ นเอกราชและปกครองแบบสาธารณรัฐ
- มีรัฐธรรมน้ญและการเลือกตัง้ ประธานาธิบดี (ทางอูอม)
- การยอมรับหลักการเสรีประชาธิปไตยและสิทธิขัน
้ พื้นฐานของประชาชน
=> การปฏิวัติฝรั่งเศส 1789
สาเหตุ
- ปั ญหาเศรษฐกิจตกต้่าของประเทศ
- การปกครองแบบสมบ้รณาญาสิทธิราชย์ที่ขาดประสิทธิภาพ
- ความขัดแยูงระหวูาง 3 ฐานันดร – พระ ขุนนาง และสามัญชน
- อุดมการณ์เสรีนิยมของจอห์น ล็อค และแนวความคิดภ้มิธรรม
>>> การท้าลายคุกบาสตีย์ 14 กรกฎาคม 1789
ผลระยะแรก
- ยกเลิกการปกครองระบอบเกูา
- สถาปนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีกษัตริย์ภายใตูรัฐธรรมน้ญ

- ยกเลิกระบอบศักดินา ระบบไพรู สมาคมการคูา
- การเก็บภาษีอยูางเทูาเทียมกัน
ผลระยะต่อมา
- ยกเลิกสถาบันกษัตริย์
- สถาปนาการปกครองระบอบสาธารณรัฐ
2.2

อุดมการณ์ สังคมนิ ยม-คอมมิวนิ สต์ของคาร์ล มาร์กซ์

- ฟรีดิช เองเกิลส์ และคาร์ล มาร์กซ์
- COMMUNIST MANIFESTO 1848
- ความคิดเรื่องความเสมอภาค
- การตูอสู้และการปฏิวัติทางชนชัน

- อิทธิพลตูอการปฏิวัติในยุโรปครึ่งหลังคริสต์ศตวรรษที่ 19
- การสถาปนารัฐสังคมนิยม-คอมมิวนิสต์
=> การปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917
สาเหตุ
- การปกครองที่ขาดประสิทธิภาพของระบอบสมบ้รณาญาสิทธิราชย์
- ปั ญหาเศรษฐกิจ
- ปั ญหาความแตกตูางของชนชัน
้ ในสังคม
- การเคลื่อนไหวของปั ญญาชน
>>> การปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์ 1917
>>> นโยบาย สันติภาพ ที่ดน
ิ และขนมปั ง
>>> การปฏิวัติบอลเชวิก เดือนตุลาคม 1917

ผลของการปฏิวัติ
- ยกเลิกการปกครองระบอบสมบ้รณาญาสิทธิราชย์
- สถาปนาการปกครองระบอบสังคมนิยม-คอมมิวนิสต์
- เป็ นตูนแบบของการปฏิวัติสังคมนิยมในเวลาตูอมา

การปฏิวัติอุตสาหกรรม C.18-19
ขอบเขต
1.

ความหมาย

2.

จุดเริ่มตูน

3.

สาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรม

4.

ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม

5.

ผลสืบเนื่องของการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม
5.1 ขบวนการโรแมนติก
5.2

แนวความคิดสังคมนิยม

5.3

ยุคสมัยของมวลชน

5.4

ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง

จักรวรรดินิยม
5.5

ศิลปะสัจนิยม

5.6 แนวโนู มใหมู ข องศิ ล ปะปลาย
C.19

- การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 1 (1760-1860): สมัยแหูงเครื่องจักรไอน้้ า
- การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 2 (1860-1914): เครื่องยนต์กระบอกส้บ/
สันดาปภายในที่ใชูน้ ามัน, รถยนต์
1.

ความหมาย

- การเปลี่ยนแปลงในระบบและวิธีการผลิต, วิถีชีวิต และวิธีด้าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ
2.

จุดเริ่มตูน

- ผู้น้า: อังกฤษในกลาง C.18
- การประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้้ าของ JAMES WATT
- อุตสาหกรรมการทอผูา
- การประดิษฐ์รถไฟ เรือกลไฟ
3.

สาเหตุ

- การขยายตัวของทุน, แรงงาน, วัตถุดิบ และตลาด
1. การส้ารวจทางทะเลและการแสวงหาอาณานิคม
2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรในยุโรป

3. ความกูาวหนู าทางวิทยาศาสตร์
4. หลักการเสรีนิยม
5. ทุนนิยม

4.

ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม

- การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
1. การเติบโตของประชากร ชนชัน
้ กลาง และชนชัน
้ กรรมาชีพ
2. การขยายตัวของสังคมเมือง
3. การขยายบทบาททางการเมืองของชนชัน
้ กลาง และชนชัน
้ กรรมาชีพ
4. ความเหลื่อมล้้า การพึ่งพาอาศัย และการแขูงขันทางเศรษฐกิจ
5.

ผลสืบเนื่ อง

5.1 ขบวนการโรแมนติค (Romanticism 1800-1850)
ลักษณะสำาคัญ
1. หลีกหนี ตูอตูาน อุตสาหกรรมและความเจริญทางวัตถุ
- Turner, “Steamer in the Snow Storm”
- Conatable, “The Haywain”
2. สนับสนุนความคิดเสรีนิยม ชาตินิยม การปฏิวัติทางการเมือง
- Delacroix, “Liberty Guiding the People”
“Masscre at Chios”
- Goya, “The Third of May 1808”
3. เนู นอารมณ์ ความรู้สึก มนุษยธรรม มากกวูากฎเกณฑ์ เหตุผล

- Victor Hugo, The Miserables (เหยื่ออธรรม)
4. เนู นเสรีภาพ ปั จเจกบุคคล - กวีนิพนธ์อังกฤษ
5. เนู นจินตนาการ อดีต ประวัติศาสตร์ยุคกลาง ความศรัทธาตูอศาสนา
- นิทานกริมส์, อัศวินโต๊ะกลม, สามทหารเสือ
- Wordsworth, Shelly, Lord Byron
- Alexandre Dumas, “The Three Musketeers”
- Sir Walter Scott, Ivanhoe
5.2 แนวความคิดสังคมนิ ยม (Socialism)
หลักการสำาคัญ
- เนู นความเสมอภาค แกูไขความเหลื่อมล้้าในสังคมอุตสาหกรรม
สังคมนิ ยมก่อนมาร์กซ์
- เนู นหลักการมนุษยธรรม
- หลักสหกรณ์
- การเปลี่ยนแปลงแกูไขสังคมดูวยความรูวมมือรูวมใจกัน
- นักคิดส้าคัญ - Robert Owens
สังคมนิ ยมแบบมาร์กซ์ (Marxist Socialism)
- นักคิดส้าคัญ: Friedrich Engels, Karl Marx
- งานเขียนส้าคัญ: Communist Manifesto (1848)
Capital (1867)
สาระสำาคัญ
- ความส้าคัญของระบบเศรษฐกิจ พลังการผลิต และความสัมพันธ์ของการผลิต
- ม้ลคูาสูวนเกิน และการควบคุมโครงสรูางสูวนบนของสังคม

- ชนชัน
้ ในสังคม และการตูอสู้ทางชนชัน
้ เพื่อปฏิวัติสังคม
- วิวัฒนาการของสังคม: สังคมบุพกาล สังคมทาส สังคมศักดินา สังคมทุนนิยม
สังคมนิยม-คอมมิวนิสต์
ความสำาคัญของลัทธิมาร์กซ์
- ชี้น้า และกระตูุนจิตส้านึกของปั ญญาชนและชนชัน
้ กรรมาชีพในการแกูไข
ปั ญหาสังคม
- น้ าไปสู้การปฏิวัติบอลเชวิคของรุสเซียในตูนคริสต์ศตวรรษที่ 20
- อธิบายสภาพและปั ญหาสังคมอุตสาหกรรม
5.3 ยุคสมัยของมวลชน (The Age of the Mass)
- ความเติบโตของสังคมอุตสาหกรรม ท้าใหูมวลชนมีความส้าคัญมากขึ้น
ปั จจัยสนั บสนุน
- อิทธิพลของแนวความคิดสังคมนิยม
- บทบาทของปั ญญาชน เชูน กลูุม Fabian Society ในอังกฤษ
- การขยายตัวของการศึกษา การศึกษาภาคบังคับ
- บทบาทของสื่อมวลชน
ผล
- การเปลี่ยนแปลงไปสู้ระบอบประชาธิปไตยของมวลชน
- การเติบโตของเสรีประชาธิปไตยเพื่อมวลชน: การปรับปรุงกฎหมายการเลือก
ตัง้ การปรับบทบาทของรัฐสภา การเติบโตของพรรคการเมือง (พรรคสังคม
ประชาธิปไตย พรรคสังคมนิยม พรรคแรงงาน)
- บทบาททางการเมืองของชนชัน
้ กรรมาชีพ: การกูอตัง้ ขบวนการกรรมกรสากล,
สหภาพแรงงาน, พรรคกรรมกร, กฎหมายประกันสังคม

- การปรับตัวของลัทธิเสรีนิยม: การเพิ่มบทบาทของรัฐ ในดูานเศรษฐกิจและ
สังคม (กฎหมายประกันสังคม รัฐสวัสดิการ การจัดการสาธารณ้ปโภค)
5.4 การขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยม (Imperialism)
ความหมาย
- การครอบง้าทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
- ครึ่งหลัง C.19: โลกตะวันออก
- ปลาย C.19 - ตูน C.20: ทวีปแอฟริกา
สาเหตุ
- การขยายตัวของเศรษฐกิจหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม
- การเพิ่มของประชากรในยุโรป
- ความกดดันตูอระบอบเสรีประชาธิปไตยในโลกตะวันตก
- การแขูงขันทางการเมืองระหวูางประเทศ และแนวความคิดชาตินิยม
- การเผยแพรูคริสต์ศาสนาและอารยธรรม (ภาระของคนผิวขาว: White Man's
Burden)
5.5 ศิลปะสัจนิ ยม (Realism 1850-1900)
ลักษณะสำาคัญ
1. สัจนิยม เสนอภาพความเป็ นจริงของสังคมสมัยการ ปฏิวัติอุตสาหกรรม
แสดงความทุกข์ยากของกรรมาชีพ ปฏิเสธจินตนาการ
- Charles Dickens, Oliver Twist
- Thomas Hardy, Tess of the D'Ubervilles
- Gustave Courbet, "The Stone Breaker"

- Daumier, "The Third-class Carriage"
- Jean Millet, "The Gleaner"
2. สัจสังคมนิยม สะทูอนภาพสังคม และเสนอแนวทางแกูไขปั ญหาสังคม
- Maxim Gorky, Mother
- Gerhardt Hauptmann, The Weaver
3. ธรรมชาตินิยม วิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์โดยไดูรับอิทธิพลทาง
วิทยาศาสตร์ จากดาร์วิน และฟรอยด์
- Emile Zola, Germinal
- Henrik Ibsen, A Doll's House
- การน้ าเสนอละครที่เนู นความสมจริงของการแสดงและฉาก การใชู
ไฟฟู าบนเวที
5.6 แนวโนู มใหม่ของศิลปะปลาย C.19
1. จิตรกรรม IMPRESSIONISM
- การเปลี่ยนแปลงในร้ปแบบ (style) และเทคนิคการวาดร้ป
- เนู นทฤษฎีแสง สี และเงา ตามหลักวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างผลงานสำาคัญ
- Monet, “Impression: Sunrise”
- Renoir, “Luncheon on the Boating Party”
- Cezanne, “Still Life on Vase of Flowers”
- Gauguin, “Yellow Christ”
- Van Gogh, “Starry Night”, “Sunflower”
2. สถาปั ตยกรรม Modernism

- การปฏิวัติร้ปแบบสถาปั ตยกรรม ดูวยการใชูเหล็กและกระจก
- Crystal Palace 1851
- Eiffel Tower 1889
- การขยายตัวของเมือง การวางผังเมือง และการจัดเคหะชุมชน
- การสรูางตึกส้ง: อาคารพาณิชย์ ที่อยู้อาศัย
- การตกแตูงแบบ ART NOUVEAU: ลวดลายเครือเถา การตกแตูงภายใน

ลัทธิจักรวรรดินิยมและโลกตะวันออก C.19
ขอบเขต
1. ลัทธิจักรวรรดินิยม
2. ลัทธิจักรวรรดินิยมในเอเชียและ
ขบวนการชาตินิยม
2.1 อินเดีย
2.2 จีน
2.3 ญี่ปูุน
2.4 เอเชียตะวันออกเฉียงใตู

1.

ลัทธิจักรวรรดินิยม

ความหมาย
- การครอบง้าทางดินแดนและอารยธรรม
ที่มา
- การปฏิวัติอุตสาหกรรม

- การพยายามด้ารงระบบเสรีนิยม / ทุนนิยมในโลกตะวันตก
- ลัทธิชาตินิยมเขูมแข็งขึ้น การสรูางความเป็ นใหญูเหนือชาติอ่ ืนในดูาน
ตูางๆ
- แนวคิด Social Darwinism
- แนวคิดเรื่อง “ภาระของคนผิวขาว”
- ความตูองการเผยแพรูคริสต์ศาสนา
- นโยบายเรือปื นและการลูาอาณานิคม
2. ลัทธิจักรวรรดินิยมในเอเชีย
2.1 ลัทธิจักรวรรดินิยมในอินเดีย
ปั จจัย
- ความเสื่อมของราชวงศ์โมกุล
- การขยายอ้านาจของบริษท
ั อินเดียตะวันออกของอังกฤษ
- กบฏซีปอย 1857
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใตู
การปกครองของอังกฤษ
- การเมือง: อุปราช British India มหาราชา
- เศรษฐกิจ: การเขูาสู้ระบบอุตสาหกรรม
- สังคม: เมืองเป็ นศ้นย์กลางการคูาและอุตสาหกรรม ชีวิตแบบตะวันตก การ
ผูอนคลายระบบวรรณะ
- ปั ญญาความคิด: ส้านึกในความเป็ นชาติ
- ปั จจัย: การศึกษา ภาษา การปกครอง การพัฒนาการการสื่อสารคมนาคม ฯลฯ

การสรูางสรรค์ทางศิลปะ
- การศึกษาศิลปวัฒนธรรมอินเดียของตะวันตก
- กวี นักคิด นักเขียนอินเดียที่รับวิธีคิดแบบตะวันตก: ระพินทรนาถ ฐาก้ร, คี
ตาญชลี
การเกิดขบวนการชาตินิยม
- คองเกรสแหูงชาติอินเดีย
- บทบาทของมหาตมะ คานธี: หลักการอหิงสา การไมูแบูงแยกเชื้อชาติ ศาสนา
- ความแตกตูางทางอารยธรรมในขบวนการชาตินิยมระหวูางฮินด้และมุสลิม
2.2 ลัทธิจักรวรรดินิยมในจีน
ปั จจัย
- ความขัดแยูงระหวูางจีนกับโลกตะวันตก
- โลกทัศน์ของชาวจีน จีนเป็ นศ้นย์กลางโลก
- ความขัดแยูงดูานการคูาผ้กขาด
>>> สงครามฝิ่ นกับอังกฤษ (1839-1842) และการถ้กบังคับใหูท้าสนธิสัญญานา
นกิง
ปฏิกิริยาของชาวจีนต่อลัทธิจักรวรรดินิยม
- กบฏตูอตูานอิทธิพลตะวันตก
- กบฏไตูเผ็ง (1853), กบฏนักมวย (1900)
- การปฏิวัติ ค.ศ. 1911:
- ขบวนการปฏิวัติของ ดร.ซุนยัตเซ็น และการสิ้นสุดราชวงศ์ชิง
- การเคลื่อนไหว 4 พฤษภาคม 1919: การตูอตูานญี่ปูุน

- การตัง้ พรรคคอมมิวนิสต์จีน ค.ศ. 1921: เหมา เจ๋อ ตง
การสรูางสรรค์ทางศิลปะ
- วรรณกรรมจีน
- รับอิทธิพลตะวันตก, ตูอตูานลัทธิขงจื้อ, ปฏิร้ปภาษาจีน, สะทูอน
ปั ญหาสังคม
2.3 ลัทธิจักรวรรดินิยมในญี่ปุ่น
- สหรัฐอเมริกาและการเปิ ดประเทศญี่ปูุน 1854
การปฏิรูปเมจิ
- ระบบการปกครอง รัฐธรรมน้ญ 1889
- การปรับปรุงการศึกษา
- การปฏิวัติอุตสาหกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

จักรวรรดินิยมญี่ปุ่นในเกาหลีและจีน
การรับอิทธิพลตะวันตก
- วรรณกรรมแปล
- วรรณกรรมสัจนิยมแบบตะวันตก สะทูอนภาพสังคมอุตสาหกรรม เชูน เรือ
โรงงาน
- สถาปั ตยกรรมแบบตะวันตก
2.4 ลัทธิจักรวรรดินิยมในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตู

ความสำาคัญของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตูต่อชาติตะวันตก
- ตลาดสินคูาอุตสาหกรรม
- แหลูงวัตถุดิบ
- เสูนทางสู้จีน และการเปิ ดคลองสุเอช
ความลูมเหลวของการปรับตัวเมื่อเผชิญอิทธิพลตะวันตก
- ความอูอนแอของระบบการเมือง: มลาย้ อินโดนีเซีย
- ลักษณะอนุรักษ์นิยมของชนชัน
้ น้ า: พมูา เวียดนาม
- การปรับปรุงประเทศของไทย: การสรูางรัฐชาติ ระบบกฎหมาย และการศึกษา
แบบตะวันตก
การยึดครองของชาติตะวันตกในดินแดนต่างๆ
- สเปนและสหรัฐฯ ในฟิ ลิปปิ นส์
- เนเธอร์แลนด์ในอินโดนีเซีย
- อังกฤษในพมูาและมลาย้
- ฝรัง่ เศสในเวียดนาม เขมร ลาว
การเติบโตของขบวนการชาตินิยม
ปั จจัยส่งเสริม
- การศึกษาแบบตะวันตกตัง้ แตูสมัยอาณานิคม
- สงครามญี่ปูุน - รัสเซีย 1905
- การปฏิวัติจีน 1911
- การเคลื่อนไหวของคองเกรสแหูงชาติอินเดีย
แนวทางต่าง ๆ ของขบวนการชาตินิยม
- ฟื้ นฟ้วัฒนธรรมดัง้ เดิม (กลูุมตะขิ่นในพมูา, สาเรกัตอิสลามในชวา)
- ผสมผสานวัฒนธรรมดัง้ เดิมและปรับปรุงประเทศตามแบบตะวันตก

- แนวทางสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ เชูน เวียดนาม และอินโดนีเซีย

ภาวะเศรษฐกิจตกตำ่า และสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ขอบเขต
1. ภาวะเศรษฐกิจตกต้่า (The Great
Depression)
2. การปกครองระบอบฟาสซิสม์-นาซี ใน
อิตาลีและเยอรมนี
3. การสรูางสรรค์ศิลปะในครึ่งแรกของ
C.20
4. สงครามโลกครัง้ ที่ 2 (1939-1945)

1. ภาวะเศรษฐกิจตกตำ่า (The Great Depression)
เศรษฐกิจตกตำ่าทั่วโลกทศวรรษ 1920
- เป็ นสภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลก ครัง้ ที่ 1
- การพังทลายของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลกตะวันตก
- เริ่มตูนขึ้นที่สหรัฐอเมริกา
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจกูอน 1928
- การลงทุนภาคอุตสาหกรรมและเกษตร
- การลงทุนขูามชาติ
สาเหตุ

- ภาวะการผลิตสินคูาลูนตลาดเกินความตูองการ
- การผลิตในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นคงที่ แตูความตูองการสินคูาลดลง
- ประเทศตูางๆ ผลิตสินคูาไดูเองเพิ่มขึ้น
- การลูมละลายของภาคธุรกิจการเงิน และอุตสาหกรรมเกษตร
- ตลาดหูุนของสหรัฐอเมริกาลูมละลาย
- เกิดภาวะการวูางงานอยูางส้ง
- สูงผลกระทบใหูเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต้่าทัว
่ โลก
ผล
- ชาติตูางๆ ใชูนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยม
- ใชูนโยบายประหยัด ควบคุมและมาตรการกีดกันทางภาษศุลกากร
Protectionist Policy
- ภาวะหนี้สินระหวูางสหรัฐอเมริกาและประเทศตูางๆ หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1
- ชาติตูางๆ เพิ่มนโยบายวางแผนทางเศรษฐกิจ (Planned/Controlled
economy) เชูน สหรัฐอเมริกาและโครงการ

นิวดีล

- หลายชาติยกเลิกการคูาเสรี
- การปรับตัวของระบบทุนนิยมเสรี
- รัฐเพิ่มบทบาทในการแกูไขปั ญหาเศรษฐกิจ ชูวยเหลือชาวนา กรรมกร
- การเกิดขบวนการชาตินิยมทางการเมืองอยูางรุนแรง หรือการปกครองลัทธิ
เผด็จการแบบรวบอ้านาจเบ็ดเสร็จ
2. การปกครองระบอบฟาสซิสม์-นาซี ในอิตาลีและเยอรมนี
- ฟาสซิสต์ - Mussolini, Italy 1922
- นาซี - Hitler, Germany 1933

ความหมาย
- ชาตินิยม Nationalism
- ทหารนิยม Militarism
- เบ็ดเสร็จนิยม/อ้านาจนิยม Totalitarianism/Authoritarianism
สาเหตุ
- ความผันแปรทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
- ความไรูเสถียรภาพของการเมืองระบอบประชาธิปไตย
- การเติบโตของคอมมิวนิสต์
- ภาวะเศรษฐกิจตกต้่า
- ผลกระทบจากสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และสนธิสัญญาสงบศึก
- ความอูอนแอและลูมเหลวของสันนิบาตชาติ
ผล
- การใชูนโยบายกูาวรูาว รุนแรง เชูน การรุกรานดินแดนตูางๆ การปราบปราม
ชาวยิว
- การเพิ่มก้าลังอาวุธและทหาร
- การรุกรานโปแลนด์ 1 กันยายน 1939 > น้ าไปสู้สงครามโลกครัง้ ที่สอง
3. การสรูางสรรค์ศิลปะในครึ่งแรกของ C.20
3.1 การเกิดศิลปะ Modernism หรือศิลปะตูอตูานศิลปะสัจนิยม (AntiRealism) ที่แสวงหาร้ปแบบหลากหลาย เชูน
- วรรณกรรม Impressionism
- เนู นความรู้สึกภายในมากกวูาความเป็ นจริงและการกระท้า
- การเขียนแบบกระแสส้านึก Stream of Consciousness

Marcel Proust, Remembrance of Things Past
- ศิลปะนามธรรม (Abstract art)
- เนู นร้ป ทรง เสูน สี ความรู้สึก: Picasso, Kandinsky
- ละคร Epic Theartre
- การแยกละครออกจากคนด้
- ละครมีบทบาทในการสัง่ สอนและเปลี่ยนแปลงสังคม
Bertold Brecht
3.2 ต่อตูานค่านิ ยมของสังคม
- ศิลปะ Dada: Marcel Duchamps
- ศิลปะ Surrealism และอิทธิพลของ Freud:
Andre Breton
Salvadore Dali
Max Ernst
3.3 สะทูอนปั ญหาเศรษฐกิจ สังคม
- ปั ญหาสังคมเมือง, สังคมอุตสาหกรรม แสดงความรู้สึกคับขูองใจ
ความเยูยหยัน ความตระหนักถึงความเป็ นจริงของสังคมทุนนิยม/อุตสาหกรรม
เชูน
Franz Kafka, Metamorphosis
Eugene O'Neill, Hairy Ape
- ปั ญหาเศรษฐกิจตกต้่า 1929-1930's
John Steinbeck, The Grape of Wrath
Tennessee Williams, A Street Car Named Desire
3.4 ต่อตูานสงคราม: สงครามกลางเมืองในสเปน, ลัทธินาซีในเยอรมนี

Brecht, Mother Courage
Picasso, Dali
3.5 ศิลปะและมหาชน
- การขยายตัวของการพิมพ์และวัฒนธรรมการอูาน: หนังสือพิมพ์,
นิตยสาร, pocket book
- การเกิดสื่อชนิดใหมู: ภาพยนตร์, วิทยุ
- ศิลปะเขูาสู้มหาชนไดูกวูางขวางขึ้น
- การใชูศิลปะเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อ
4. สงครามโลกครัง้ ที่ 2 (1939-1945)
สาเหตุพืน
้ ฐาน
1. ความไมูพอใจสนธิสัญญาแวร์ซายส์ของเยอรมนี และการเติบโตของการ
ปกครองระบอบเผด็จการ: ลัทธิฟาสซิสต์ในอิตาลี และลัทธินาซีในเยอรมนี
2. ความอูอนแอของมหาอ้านาจโลกเสรีประชาธิปไตย
3. เศรษฐกิจตกต้่าทัว
่ โลก 1929
4. ความลูมเหลวของสันนิบาตชาติ
ปั จจัยที่นำาไปสู่สงคราม
- การขยายตัวของลัทธินาซีในยุโรป
- เยอรมนีบุกโปแลนด์ (1 กย. 1939)
การทำาสงคราม
- สงครามในยุโรป
- สงครามมหาเอเชียบ้รพา

การยุติสงคราม
- พ.ค. 1945 - ฝู ายอักษะแพูสงครามในยุโรป
- ส.ค. 1945 - การทิ้งระเบิดปรมาณ้ที่ฮิโรชิมาและนางาซากิ
ผลของสงคราม
1. การยึดครองประเทศแพูสงคราม
2. การกูอตัง้ องค์การสหประชาชาติ
3. ความตกต้่าของยุโรป
4. สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตกลายเป็ นมหาอ้านาจ
ความเจริญกูาวหนู าทางวิทยาการ
- การพัฒนาการสื่อสารคมนาคม
- สารสังเคราะห์ (แทนวัสดุธรรมชาติที่ขาดแคลนยามสงคราม)
- พลังงานปรมาณ้: ทฤษฎีสัมพันธภาพของ Einstein
- คอมพิวเตอร์ระยะแรกเริ่ม

สงครามเย็น (1945-1960)
ความหมาย
ความขัดแยูงระหวูางอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตย และสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
วิธีการรวมกลุ่มพันธมิตรในสงครามเย็น
การรวมกลูุมทางแนวความคิด อุดมการณ์ การเมือง การท้ต เศรษฐกิจ การทหาร
และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ความเป็ นมา
- การขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตไปสู้ยุโรปตะวันออก
- นโยบายสกัดกัน
้ คอมมิวนิสต์และลัทธิทร้แมนของสหรัฐอเมริกา 1947
การเผชิญหนู าและแข่งขันกันในสงครามเย็น
- วิกฤตการณ์เบอร์ลิน 1948
- การกูอตัง้ NATO 1948, Warsaw Pact 1955
- ชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์ในเอเชีย 1949-1954

- จีน 1949, เกาหลี 1950, เวียดนาม 1954
- SEATO 1954
- วิกฤตการณ์คิวบา 1962
- การแขูงขันกันทางดูานเทคโนโลยี
- ดาวเทียม (พัฒนาเพื่อการจารกรรมทางทหาร), การส้ารวจอวกาศ
- ศิลปะเพื่ออุดมการณ์ทางการเมือง
การสิ ้นสุดของลัทธิจักรวรรดินิยม
การไดูรับเอกราชของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตู
- กรณีที่ใชูสันติวิธ:ี พมูา มลาย้
- กรณีที่ใชูความรุนแรง: อินโดนีเซีย เวียดนาม
ปั ญหาหลังการไดูรับเอกราช
- การเผชิญหนู ากับมหาอ้านาจในสงครามเย็น
- ปั ญหาชนหมู้นูอยและปั ญหาเชื้อชาติ
- ความลูมเหลวในการใชูระบบการปกครองแบบตะวันตก
สงครามเวียดนาม
- ขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์: สังคมนิยม
- ชัยชนะของเวียดมินห์เหนือฝรัง่ เศสที่เดียนเบียนฟ้ 1954
- การแบูงเวียดนาม
- บทบาทของสหรัฐอเมริกา: Domino Theory
- ก้าเนิด SEATO 1954
- สงครามระหวูางเวียดนามเหนือและใตู

- การตูอตูานสงครามเวียดนามในสหรัฐอเมริกา ทศวรรษ 1960
>>> การถอนทหารของสหรัฐอเมริกา
- ความพยายามยุติสงครามของมหาอ้านาจ
- ชัยชนะของฝู ายสังคมนิยมและการรวมเวียดนาม 1975
การคลี่คลายของสงครามเย็น (ทศวรรษ 1960’s-1970’s)
- นโยบาย Peaceful Co-existence and Competition ของสหภาพโซเวียต
สมัยครุสชอฟ
- ความขัดแยูงภายในของแตูละคูาย
- ความขัดแยูงในคูายโลกเสรี
- ความขัดแยูงระหวูางจีนและสหภาพโซเวียต
- การสถาปนาความสัมพันธ์ระหวูางจีน สหภาพโซเวียต และสหรัฐอเมริกา
วาทะนิกสัน 1969
สนธิสัญญาเซี่ยงไฮู 1972
การยุติสงครามเวียดนามและสงครามอินโดจีน 1975
การสลายตัวของโลกคอมมิวนิ สต์
- สงครามเย็นเริ่มคลี่คลายในทศวรรษ 1960
- ปั จจัยของการคลี่คลายของสงครามเย็น
- ดุลแหูงความนูาหวาดกลัว
- ผลประโยชน์ของมหาอ้านาจ
- บทบาทของกลูุมโลกที่สาม
- การเรียกรูองสิทธิทางการเมืองของโปแลนด์ 1980’s

- การปฏิร้ปเศรษฐกิจ (PERESTROIKA) และนโยบายตูางประเทศ
(GLASNOST) ของกอร์บาชอฟ 1985
PERESTROIKA = การยอมรับเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ
GLASNOST = การเปิ ดกวูางทางการเมือง
- ผลของการคลี่คลายของสงครามเย็น
- การเสื่อมอ้านาจของรัฐสังคมนิยมในยุโรปตะวันออก
- การทลายก้าแพงเบอร์ลินและการรวมเยอรมนี 1990
- การลูมสลายของสหภาพโซเวียต 1991

ศิลปะคริสต์ศตวรรษที่ 20
- Abstaract Expressionism
- Pop Art: ขูอม้ล ขูาวสาร ชีวิตประจ้าวัน
- ศิลปะกับธุรกิจ: ภาพยนตร์ ดนตรี โฆษณา แฟชัน
่ บรรจุภัณฑ์
- ศิลปะกับเทคโนโลยี
- การขูามวัฒนธรรมทางศิลปะ: การแปลวรรณกรรม วรรณกรรมขายดี

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.