Kế hoach chuyên môn – Năm học 2010 – 2011 PHÒNG GD-ĐT AN KHÊ

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hanh phúc An Khê, ngày15 tháng 8 năm 2010

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
Năm học 2010 – 2011 ----- ----A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

- Năm học 2010 - 2011 tiếp tục quán triệt NQ ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn 2 của chiến lược phát triển Giáo dục 2001 - 2010; - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo Chỉ thị số 06/CT-TƯ của Bộ chính trị với yêu cầu đặc thù của ngành là gắn chặt với các cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” (Hai không), cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và tự sáng tạo”. - Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT và Kế hoạch 307/KHBGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. -Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đổi mới phương pháp dạy và học nâng cao chất lượng đào tạo trên lớp. - Nâng cao năng lực của hệ thống quản lý giáo dục, huy động các nguồn lực phát triển giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng thông tin trong quản lý giáo dục và giảng dạy. - Tiếp tục thực hiện NQ đại hội Tỉnh Đảng bộ Gia Lai lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Thị xã An Khê lần thứ XV và Nghị quyết XII của Đảng ủy phường An Phú. - Trên cơ sở kết quả học tập năm học 2009-2010 và kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm học, chuyên môn nhà trường đề ra kế hoach cho năm học 2010 – 2011 với những điều kiện thuận lợi và khó khăn như sau:
1/ Thuận lợi: - Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và lãnh đạo ngành GD&ĐT Thị xã An Khê. - Phụ huynh học sinh quan tâm việc học tập của con em trên cơ sở quan điểm xã hội hóa giáo dục, từng bước xây dựng một xã hội học tập. - Đội ngũ cán bộ, giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao theo hướng tích cực. Học sinh ngày càng chăm ngoan có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập. 2/ Khó khăn: - Một số gia đình thiếu mối quan hệ thường xuyên giữa nhà trường - gia đình trong việc giáo dục học sinh cá biệt. - Cơ sở vật chất nhà trường còn hạn chế, không có các phòng chức năng để thực hiện nhiệm vụ giáo viên trong các tiết thí nghiệm, thực hành. - ĐDDH còn thiếu nhiều không đáp ứng cho tiết thí nghiệm và thực hành của giáo viên bộ môn. 3/ Kết quả năm học trước: - Danh hiệu thi đua của trường : Tập thể lao động tiên tiến - Danh hiệu thi đua công đoàn cơ sở: Công đoàn cơ sở vững mạnh 1

Kế hoach chuyên môn – Năm học 2010 – 2011

- Chi đoàn : Chi đoàn vững mạnh - Liên đội : Liên đội mạnh - Kết quả xét tốt nghiệp lớp 9: 98% - Học sinh giỏi cấp trường : 46 em - Cấp thị xã : 10 em, trong đó: Casio : 01 em, các bộ môn : 09 em - Giáo viên giỏi cấp thị xã : 09 - CSTĐ cơ sở : 09; GV giỏi cấp Tỉnh : 02 - LĐTT : 24 * Chất lượng chung toàn trường: - Hạnh kiểm : Tốt : 432 Tỉ lệ 64,7% Khá 197 Tỉ lệ 29,5% TB 36 Tỉ lệ 5,4% Yếu 03 Tỉ lệ 0,4% - Học lực : Giỏi 55 Tỉ lệ 8,2% Khá 211 Tỉ lệ 32,8% TB 321 Tỉ lệ 46,8%\ Yếu 78 Tỉ lệ 11,8% Kém 03 Tỉ lệ 0,4% B/ THỐNG KÊ TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG: 1. Tình hình CBGVNV:
TS CB GV NV 1 61 Trong đó Nữ 2 44 BGH 3 04 GV 4 53 NV 5 02 GV HĐ 6 NV HĐ 7 02 T C 8 03 Trình độ chuyên môn CĐ SP 9 13 ĐH SP 10 44 Khác 11 01 Đang học TX 12 10 LL CT PT 13 15 T C 1 4 01 Đảng viên 15 16 Đảng viên GV 16 15 GV giỏi Trường 17 24 TX 18 09 Tỉnh 19 02

2. Tình hình học sinh:
Khối lớp 6 7 8 9 TC TS lớp 5 5 5 5 20 TSHS 203 168 198 198 767 TS nữ 106 61 120 98 385 HSDT thiểu số Con liệt sỹ Con TB 3 2 3 8 HS tàn tật 1 HS lưu ban HS năng khiếu Mồ côi 5 2 1 8 Hộ nghèo 17 07 06 07 37

3 3

1

3. Tình hình cơ sở vật chất:
TS phòng học Phòng BGH Phòng Hội đồng Phòng thư viện Phòng bộ môn TS bàn ghế HS TS bàn ghế GV Số phòng bị hưu xuống cấp

13

02

01

01

01(vi tính)

320 bộ/2 chỗ
Toán

13 bộ

04

4. Tình hình chất lượng đầu năm:
Văn Lớp 6 7 TSHS TS 203 168 TTB TL% 53,7 31,5 TS 94 11 5 DTB TL% 46,3 68,5 TS 24 98 Anh văn DTB TL% 88,2 41,7 48 28,6 120 71,4 TS TTB TL% TS DTB TL% TTB TL% 11,8 58,3 TS 17 9 70

109 53

2

Kế hoach chuyên môn – Năm học 2010 – 2011 8 9 TC 198 198 767 121 58 341 61,1 29,3 44,5 77 14 0 42 6 38,9 70,7 55,5 14 6 10 5 37 3 73,7 53,0 48,6 52 93 39 4 26,3 47,0 51,4 135 68 251 68,2 34,3 59,2 63 130 133 31,8 65,7 40,8

5. Phân loại năng lực giáo viên:
TS GV dạy giỏi GV đạt khá GV đạt yêu cầu GV không đạt yêu cầu Ghi chú

53

23

30

0

0

6. Nhận xét đánh giá: - Nhìn chung nhà trường có đủ những điều kiện cơ bản để hoàn thành được nhiệm vụ năm học 2010 - 2011. C/ MỨC PHẤN ĐẤU CHUNG VÀ NHỮNG CHỈ TIÊU CỤ THỂ: I. Mức phấn đấu chung: 1. Về phát triển quy mô giáo dục và giữ vững số lượng: a) Về huy động học sinh ra lớp : 100% b) Hạn chế học sinh bỏ học : 1% c) Tham mưu xây dựng phòng chức năng II. Những chỉ tiêu cụ thể: 1. Về giáo dục chính trị - đạo đức: a) Đối với giáo viên:: - Thực hiện Chỉ thị 06/CT-TƯ ngày 07/11/2006 của Bộ chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng công việc cụ thể của mỗi thành viên trong HĐSP nhà trường. - Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 32/2007/NĐCP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; Chỉ thị 52/2007/CT-BGD&ĐT về tăng cường công tác an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục. - Tiếp tục thực hiện công văn 798/GD-ĐT ngày 17/9/2007 của Sở GD&ĐT Gia Lai về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2010 - 2011. - Tổ chức học tập các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa IX về phát triển sự nghiệp GD&ĐT. Học tập Chỉ thị 40/CT-TƯ của Ban bí thư về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Học tập các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp diễn ra trong năm học. Nâng cao nhận thức chính trị cho CB,GV,NV, đảng viên đối với các quan điểm cơ bản về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. - Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và công tác trọng tâm của ngành đề ra. - Thực hiện tốt và thường xuyên cuộc vận động “Hai không” có 4 nội dung “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; không vi phạm đạo đức nhà giáo và học sinh không ngồi nhầm lớp. - Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 3

Kế hoach chuyên môn – Năm học 2010 – 2011

- Thực hiện cuộc vận động xây dựng “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” do công đoàn ngành GD&ĐT Việt Nam phát động. - Thực hiện mỗi thầy, cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo “Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo”. b) Đối với học sinh: - Giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. - Thực hiện tốt cam kết phòng chống ma túy, tội phạm, triển khai hoạt động đảm bảo an ninh học đường, an toàn giao thông, xây dựng trường an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong nhà trường phổ thông và xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực. - Tích cực xây dựng nề nếp, kỷ cương, môi trường sư phạm lành mạnh trong nhà trường, thực hiện đúng luật giáo dục sửa đổi và điều lệ nhà trường trung học, nội quy nhà trường. 2. Về hoạt động chuyên môn: a) Đối với công tác giảng dạy: - Triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn về chuyên môn của ngành giáo dục cấp trên. - Đổi mới phương pháp dạy - học, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy - học, nâng cao chất lượng giáo dục. - Từng bước áp dụng công nghệ thông tin vào trong công tác soạn, giảng đối với đội ngũ giáo viên. - Mỗi GV, CBQL thực hiện đổi mới phương pháp dạy - học, nhà trường có kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy - học. - 100% CB, GV lên lớp có giáo án kịp thời. Chất lượng giáo án phải thể hiện sự đầu tư, sáng tạo, hiệu quả. Áp dụng được phương pháp mới trong giảng dạy. Tập trung đầu tư chất lượng cho khối lớp 6 đầu cấp và khối lớp 9 cuối cấp để cuối năm học học sinh được công nhận hoàn thành cấp học với tỉ lệ cao. - Tiếp tục bồi dưỡng HSG bộ môn đây là mũi nhọn phong trào dạy và học của nhà trường. - Thực hiện tốt môn học tin học cho HS khối 6 đây là năm đầu tiên của nhà trường. - Tiếp tục thực hiện các nội dung giáo dục địa phương theo hướng dẫn công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008 của BGD&ĐT với cấp THCS, sở đã phát hành tài liệu này (5 môn). - 100% CB,GV thực hiện ngày giờ công nghiêm túc theo đúng quy định, chấp hành phân công chuyên môn; dạy đúng, đủ chương trình, thời khóa biểu, không cắt xén hay bỏ giờ lên lớp, không đi trễ, không lên lớp chậm. - Thường xuyên tổ chức các chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy theo nội dung chương trình và SGK, tổ chức dự giờ thăm lớp, thao giảng rút kinh nghiệm để nâng cao tay nghề. Tổ chức thanh kiểm tra định kỳ và đột xuất, toàn diện và chuyên đề, đảm bảo nề nếp dạy tốt - học tốt trong nhà trường theo kế hoạch kiểm tra nội bộ của Ban giám hiệu. - Thực hiện tốt quy định mẫu giáo án soạn bằng vi tính (đối với giáo viên biết sử dụng vi tính). - CB,GV chuẩn bị tốt kiến thức dự thi thiết kế bài giảng điện tử. - Thực hiện giáo dục bảo vệ môi trường dưới hình thức tích hợp, lồng ghép vào các môn học, bài học qua quá trình soạn giảng của giáo viên. b) Đối với công tác học tập của học sinh: 4

Kế hoach chuyên môn – Năm học 2010 – 2011

- Nâng cao một bước chất lượng học tập của học sinh, trước hết thể hiện ở nề nếp học tập chăm chỉ, chuyên cần, sáng tạo và chủ động. - 100% HS trong đội tuyển HSG bộ môn tham gia học tập nghiêm túc theo lịch. - Đầu giờ 15 phút sinh hoạt chủ nhiệm tự kiểm tra bài, chuẩn bị bài ở nhà. - Duy trì tốt sĩ số, hạn chế học sinh bỏ học, lưu ban. 3/ Về công tác quản lý: a) Quản lý của chuyên môn: - Tiếp tục thực hiện thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 về quy chế thực hiện công khai, đó là : a. Công khai cam kết và kết quả chất lượng đào tạo. b. Công khai các điều kiện CSVC, đội ngũ giáo viên. - Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý - chỉ đạo nhà trường đúng nguyên tắc, đúng điều lệ trường Trung học và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. - Kiểm tra công tác dạy thêm - học thêm của thầy, cô giáo. - Thường xuyên thanh, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện những kế hoạch đề ra, kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung biện pháp và các giải pháp phù hợp. - Thực hiện nghiêm túc phần việc được phân công. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để mang lại hiệu quả. b) Quản lý của tổ khối: - Các tổ thực hiện nghiêm túc kế hoạch chỉ đạo của chuyên môn. - Quản lý, chỉ đạo tổ khối trưởng thực hiện đúng chức năng quản lý, điều hành, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở tổ viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giúp cho chuyên môn nhà trường hoàn thành nhiệm vụ được phân công. D/ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM HỌC:
Nội dung công việc Biện pháp thực hiện Thời gian 7/2010 8/2010 Phân công B/tuyển sinh GVCN C/môn HĐSP C/môn GV-TT-CM GVBM TT TT GV BGH C/môn BGH C/môn BGH BGH GVBM Tổ Toán GV C/môn

- Tuyển sinh lớp 6 Phân công tiếp nhận h/sơ - Tập trung học sinh, biên chế lớp. Ổn định HS theo lớp - Phân công CM, TKB Trên cơ sở đề nghị của tổ - Khai giảng năm học HT phân công Lên kế hoach, phân công bồi dưỡng HS giỏi Các tổ phân công - Kiện toàn hồ sơ cá nhân, tổ, KH chuyên môn Thực hiện theo quy định - Khảo sát đầu chất lượng đầu năm GV thực hiện – thống kê Các tổ thống nhất chủ đề TC - Lập kế hoạch dạy tự chọn. - Lạp kế hoạch kiểm tra chung. Các tổ lập kế hoạch - Thực hiện dạy tự chọn tin học lớp 6 Phân công GV tin học - Xét hồ sơ dạy thêm – học thêm Thực hiện theo quy định - Triển khai quy chế cho điểm. Thực hiện theo quy định - Xét GV sử dụng giáo án cũ, giáo án vi tính Thực hiện theo quy định - Kiểm tra việc thực hiện soạn giáo án vi tính Kiểm tra theo quy định - Đăng ký thi đua năm học 2010 - 2011 Thực hiện - Thanh tra chuyên môn nội bộ Thực hiện - Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 Tổ chức - Ra đề thi giải toán trên máy tính cầm tay nộp Phân công PGD - Tham gia thi thiết kế giáo án điện tử cấp TX Tham gia - Tham gia thi HSG bộ môn giải toán trên máy Tham gia

9/2010

10/2010

5

Kế hoach chuyên môn – Năm học 2010 – 2011

tính cầm tay - Đăng ký đề tài SKKN - Thanh tra chuyên môn nội bộ - Tham gia các hoạt động nhân ngày 20/11 - Tham gia tọa đàm nhân ngày 20/11 - Ra đề thi HKI (nộp PGD) - Ra đề thi HSG các môn còn lại (nôp PGD) - Tiếp tục bồi dưỡng HS lớp 9 bộ môn - Kiểm tra dạy thêm – học thêm - Kiểm tra chất lượng giữa HKI - Thanh tra chuyên môn nội bộ - Tiếp tục bồi dưỡng HS lớp 9 bộ môn - Ôn tập chuẩn bị thi HKI - Kiểm tra HKII TD,Nh,MT (6 đến 11/12/2010) - Kiểm tra các môn còn lại (13 đến 19/12/2010) - Tham gia thi HSG cấp Thị xã - Sơ kết học kỳ I - Hoàn thành các loại b/cáo thống kê HKI - Triển khai thực hiện chương trình HKII - Tuyển chọn HSG lớp 8 – Bồi dưỡng HSG lớp 8 - Kê khai dạy tăng - Thanh tra chuyên môn nội bộ - Triển khai các hoạt động chao mừng ngày 3/2 - Nghỉ tết Nguyên đán (26/01 đến 10/02/2010) - Thanh tra chuyên môn - Bồi dưỡng HSG lớp 8 - Triển khai viết sáng kiến kinh nghiệm - Triển khai làm đồ dùng dạy học - Tham gia các hoạt động chào mừng ngày 8/36 - Tham gia tọa đàm nhân ngày 8/3 - Thanh tra nội bộ - Xét SKKN nộp PGD - Khảo sát chất lượng giữa HKII - Bồi dưỡng HSG lớp 8 - Tham gia thi giải toán trên mạng internet - Ra đề thi HKII (nộp PGD) - Chuẩn bị hồ sơ xét thi đua - Kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 9 xét hết cấp - Hướng dẫn ôn tập HKII - Thanh tra chuyên môn nội bộ - Kiểm tra HKII - Nộp hồ sơ thi đua năm học 2010 - 2011 - Nộp báo cáo thống kê, báo cáo cuối năm - Tham gia kiểm tra hồ sơ lớp 9 toàn thị xã - Kê khai dạy tăng - Tổng kết cuối năm - Họp hội đồng cuối năm - Tổ chức xét tốt nghiệp THCS (07 đến 11/6/2010) - Hoàn thành HS xét tốt nghiệp nộp PGD - Tuyển sinh 2011 - 2012

Thực hiện Thực hiện Tham gia Tham gia Phân công Phân công Thực hiện Thực hiện theo quy định Thực hiện Thực hiện Thực hiện Thực hiện Thực hiện Thực hiện Tham gia Tham gia Thực hiện Phổ biến Dựa trên kết quả HKI Thực hiện Thực hiện Triển khai Thực hiện Thực hiện Thực hiện Triển khai Triển khai Tham gia Tham gia Thực hiện Tổ chức Thực hiện Thực hiện Tham gia Thực hiện Thực hiện Thực hiện Thực hiện Thực hiện Thực hiện Thực hiện Thực hiện Tham gia Thực hiện Tham gia Tham gia Tổ chức Thực hiện Thực hiện

11/2010

12/2010

01/2011

02/2011

03/2011

04/2011

GV BGH GV GV GV GV GVBM BGH C/môn BGH GVBM C/môn C/môn C/môn C/môn C/môn - TT BGH C/môn C/môn C/môn - GV BGH BGH GV BGH GV BGH C/ môn GV GV BGH+TT BGH GV GVBM GV tin GV BGH BGH+TT GV BGH+TT BGH TKHĐ TKHĐ
CM – GVCN 9

05/2010

06/2011 07/2011

GV-C/môn C/môn C/môn BGH TKHĐ BGH

6

Kế hoach chuyên môn – Năm học 2010 – 2011

- Tham gia bồi dưỡng chuyên đề

Tham gia

GV

STT 01

02

03 04 05 06 07 08

E/ BẢNG ĐĂNG KÝ TIÊU CHÍ THI ĐUA: 1. Chỉ tiêu đối với học sinh: NỘI DUNG Hạnh kiểm: - Tốt - Khá - TB Học lực: - Giỏi - Khá - TB - Yếu Học sinh giỏi bộ môn: - Cấp tỉnh : - Cấp thị : Lớp tiên tiến Lên lớp thẳng Lên lớp sau thi lại Xét tốt nghiệp lớp 9 Lưu ban Bỏ học Hoàn thành bậc THCS

CHỈ TIÊU 64% 35% 1% 10% 40% 45% 5% 2hs đến 4hs 25 17/20 90% 98% 100% 100%

2. Chỉ tiêu cụ thể đối với giáo viên: STT NỘI DUNG Đạo đức: 01 - Tốt Năng lực giảng dạy: - Giỏi 02 - Khá - Đạt yêu cầu - Không đạt yêu cầu Giáo viên dạy giỏi: 03 - Cấp thị xã: - Cấp tỉnh: Giáo viên giỏi: 04 - CSTĐ cấp tỉnh - CSTĐ cơ sở: Quản lý: 05 - CSTĐ cấp tỉnh: - CSTĐ cơ sở: Đồ dùng dạy học : 06 - 100% GV sử dụng tốt đồ dùng có sẵn trong TB đạt hiệu quả. 07 Sáng kiến kinh nghiệm: - Cấp tỉnh: 7

CHỈ TIÊU 100% 23 30 0 0 20 03 01 23 0 04

01

Kế hoach chuyên môn – Năm học 2010 – 2011

08 09 10 11 12 13 14

- Cấp Thị xã Kiểm tra đột xuất: - Toàn diện - Chuyên đề Chuẩn hóa sư phạm Tổ chức thao giảng chuyên đề Bộ giáo án tốt Dự giờ: - Hiệu trưởng - Phó hiệu trưởng - Tổ trưởng + Tổ phó - Giáo viên Sinh đẻ có kế hoạch TPT giỏi 3. Chỉ tiêu chung:

27 80 53 42 100% 1GV/ năm 53 1 tiết / 1 GV 2 tiết / 1 GV 4 tiết / 1 GV 18 tiết /1năm 100% 01

STT Tuyển sinh vào lớp 6 01 Tổ : - Tổ tiên tiến xuất sắc CB - GV - NV - CSTĐ cấp tỉnh - CSTĐ cơ sở - LĐTT

NỘI DUNG

CHỈ TIÊU 100% 06 tổ 01 27 32

02

E/ KẾT LUẬN CHUNG: - Trên đây là toàn bộ kế hoạch chuyên môn năm học 2010 - 2011 được xây dựng trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2010 - 2011. Tập thể sư phạm nhà trường bằng mọi biện pháp và quyết tâm cao, lấy lương tâm, trách nhiệm và tính tự giác làm yếu tố hàng đầu để hoàn thành tốt nhiệm vụ. G/ ĐỀ NGHỊ: 1. Đối với ngành: - Đầu tư cho nhà trường một thư viện hoàn chỉnh, 4 bộ đồ dùng dạy học nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy theo chương trình. - Thường xuyên quan tâm trong việc chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của nhà trường, tham mưu lãnh đạo ngành, địa phương xây dựng cơ sở vật chất các phòng chức năng. 2. Đối với địa phương: - Thường xuyên quan tâm, giúp đỡ nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. - Vận động cha mẹ học sinh không để con em bỏ học giữa chừng. 3. Đối với Ban đại diện CMHS: - Thường xuyên phối kết hợp với nhà trường trong việc giáo dục học sinh cá biệt. - Vận động không để con em bỏ học giữa chừng. - Hỗ trợ khen thưởng và các hoạt động khác của nhà trường.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

8

Kế hoach chuyên môn – Năm học 2010 – 2011

1

Đinh Văn Bình

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful