You are on page 1of 2
“La Mutua” MUTUALITAT NTRA. SRA. DEL ‘MPs Publicacié num. 24 febrer-setembre 2009 Club Mutua; Un valor afegit “La Matua” treballa constantment per a- conseguir els mi- llors per als seus associats. Durant any 2008 ha signat un acord Je coliaboracé, ue ncleu importants _avanatgos por als socs de La MUUa, ‘amb ia Gasa Furl Ariesres Es tracta dun espa Unica fot Catalur- ya. que parte d'una ea que orga de la oluat de combinar as teenies Psicologiques orietades a rescore repoatzar Fests ol diss, canvant ambit aséptc cinic per un enim r= ral en contacte amb la natura alunyat {del mare generader de estes. Les estadoe ala Casa han estat pen- ‘sados por a crectus dlonpreses por ‘oral amb cerecs data responeabil- tat, comansaments termed... pero tam per a quaicovo persona que ne- ‘cessit! una atencio personalitzada i professional ‘la Gasa es realizenactvtats perso- talizade | prowramades peau ‘format pe les psicologues Eisa Esta 61 Siva Pua, Es teballa amb cferentstpus de trd- ies psicologiques, com ara ol bof {Gback, tecnica multifactorial psico. fisiolgiea per aprencre @ controlar ‘ests. Data banda, també es reba ‘iaamb el psicowalk,taeica que com. bina el movment afer la tera pia psicoligiea,o amo qualseval ata ferépia que es consider adient. ‘Opcionaiment, com a activilatsupte- rmentaia, els usuars podran gaucr de ‘ractaments corporals roaltzats por Personal espociatzat. les persones gaudiran del descans ‘que neces. erapies psicolbgiues, teeniques corporals una almentaci6 Natural, acwaa | personaltzada Les estades son d'1a3 des. STi in- clousn tras, cletes i pemoctas. 1 punt de vobeda es situa al Centre de ‘Terapia del contre de la Gariga amo un taxi 44 slarita ala case.

Rate