P. 1
Sach Huong Dan Thi Ly Thuyet Lai Xe - Han Quoc

Sach Huong Dan Thi Ly Thuyet Lai Xe - Han Quoc

|Views: 7,577|Likes:
Published by hksonngan

More info:

Published by: hksonngan on Sep 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2013

pdf

text

original

\

, ....- 1'% ('" ,( ' ..., ...
DAN THrLAY BANG LAI XE CHO NGU'O'I NU'O'C NGOAI

-, ;
" ,
»:
' t anh sat rni;>t xii hQi coi rna cho
7 ..' ,; .': ' nguoi mroc ngoai,
/

HUONG DAN DJA DIEM TIll LAy BANG LAI XE roAN QUOC
TEN DIEM
EllA CHi
so DIEN
KHU W C LI EN QUAN
TH!
Dobong
608, Sangkywel O-dong, Kangbuk, Nowon, Dobon-j'
Nowon-gii, Seoul -si Dongdaemun, Seongbuk, ungyang
S Kangna 998-1, Daechi-dong, .
Kan&dong, Gwangji n,
E
m Kangnam- gu, Seoul-sf Seoe 0 , eong ong, Songpa
0
U
Seobu
338, Sangam-dong, Mapa, Seodaeomun, Yongsan,
L
Mapo-gu, Seoul -sf Unpyeong, Chongno, Chunggu
Kangseo
162- 1, Webal san-dong, Kangseo
k
Gwa nak, guro, Guncheon,
Kangseo-gu, Seoul-si Dongjae , Yangcheon, yeongdungpo
Bukb u
381-1, Deokpo 2· dong, Kangseo, sasang, Saha,
BU
Sasang-gu, Pusa n-si Seogu, Yeong 0 , Chunggu
SAN
San 45-3, Yongho- dong, Kunjeqn, Namgu, Donggu, Dongnae,
Nambu
Nam-gu, Pusan-si
Iii
Busanj in, Yeonsan, Haeundae
DAE
Daegu
1076-1, dong,
Teen b.$ khu vue T.P Daegu
GU Buk-gu, aegu-si
IN
512- 12, Gojan- dona, Toan 11..$ khu VJ,rC T.P Incheon
CHE Incheon
ON
Namdong-gu, (bao gom ca Gwanghwado)
UL
532-1, Cheonj eon-ri,
SAN
Ulsan Sang buk-myeon , Ulju -gun,
\
Toan b9 khu VI,I' C T.P Ulsan
Ulsan-si
K
Yongil 225, Singal-ri , Gihwung-up,
Gwangju, Bundang, Seongnam,
Y
Suwon,Anseong,Yeoju,Yongin,Ycheon,
E
Yorigin-si , Kye ong gi-do .
Pyeongtaek,Hwascong
0
Ans an 95-5, We-dong, Ansan-si, GwaeheonS.Gwangmyeong, Kunpo,
N
Kyeonggi-do Bueheon, [hung, Ansan, Anyang
G
G

San 23-5, Gwumo-don§,) I
Gapyeong, Goyang, Kimpo,
j
Namyangju,
Uijeongbu-si.Kyeonggi- 0
(
Yeorigclieon, Uij eongbu, aj u, Pojeon
433 -3 sanchcon-ri, f
,
Chunche
Sinbuk-up, Chungcheon-si,
Inj ae, Cheolwon,
on Chune leon, Hongcheon, Hwacheon
K
Gwangwo n-do f,
A
464. Sagimak-ri, t
,
N
Gangnw
Sacheori-myeon
Goseopg, Donghac,
G
ung
Gangn\vung -si,G\vangwon-do-

Soke 0 , eongehang
W
Manj ong-r] . .
.J
0
N
Wonju Hojec-myeon, Wonju-s l, Yeongwol, Wonju, Hwangscong
Gwangwon-do
Thebaek
San 48 Samsu- dong,
Sanchheok, Jeongseon, Taebaek
Tae baek.-si, Gwarigwon-do
Chcongj 206-20, Sidong -ri ,
Boun, Okchoen
CH
u Gadeok-my eon,
Cheongwon, eongju, Chinjeon
UNG
Cheongwon- gu n, Chung buk
BUK
Chungj u 1-7, Gaju-do ng, Chungju-si ,
Gwesan,
Chungbuk Jacchcon, ungpyeong. C ungju
Daejeon
364-2, Daebtf0Il-do ng, T.P Daejeon, Gongju, Gumsan,
CH
Dong-gu, aejeon-sr Nonsan,
UNG
San 17, Sinja ng-ri,
NAM
Ywesan O&a- myeon, Y wesan- gun, seocheon, Chccngyang, Hongscong
C ungnam
JE 1136, Yeoui-dong,
ON Jeonbuk De okjia-gu, J eonj u-si , Toan bQ khu VJ,rC Jeonlabukdo
BUK Jeon buk
JE
Naj u Sar). lQ, Sa nyeong -do ng, T.P Gwangju, teen b6 khu vue
ONN
AM
Naj u-si , J eonnam
Jeonlanamdo .
GYE
Munkye 1107 Singi -donlb
DNG
BUK
ong Wungyeong-s i, yeongbuk
POH
4 11·3 , Saengj i-ri,
Gr:,"ongju
p
Ullung,
ANG
Pohang Yeoni l. up-ram -gu.Pohang-si,
UJ lO, 0 ang
Gyeo ngbu

Masan
700-2, Jindong-ri ,
Masan-si, J indong- myeon,
Gyeongnam
CHE
Cheju
San 211-4, Soki l-ri , -
JU
Ae\\>;ol -u p, Bu kcheju-gun, Teen b<) khu \"I,l"C Chej udo
Cheju-dc
3

MUCLUC
• •
pHAN 1 BANG LAI XE
Cheong 1 Djnh nghi a 1mxe
Chuong 2 Phgm vi lai xe
Chuung 3 Thi b5ng lai xe
Chuung 4 Quail J[ lal xe
Chuong 5 13.i xc danh eho ogum DUn'C ngoai
PHAN 2 KIEM TRA XE vA 7 U'!4 Li·..
Chuung J tra xe
Chuung 2 Dang ki xe va djn
. . .j .
PHAN 3 CHUAN BI TRUOC KID LAI XE
. --/.
Chuung 1 Thai dQ lai xe dung dan
/
Chuung 2 Trang ttuii tam Ii nguui lal xe
Chuung 3 Nhiing nhiin anh hurrng an toan
tmng khi 131 xe
pHAN 4 LAI XE AN ToAN
Chuung I XuAt phat an roan
Chu'011g 2 Tin giao thong ,' a bao an toan
Chuong 3 Phuong phap thong hanh ella nguct di b9 va xe,
xe btl ng\f3' "
ChU'011g 4 Xac dlOh tAc dl} va q l' Ii an toa n
Cheong 5 Thay aAi lim duimg va vuv1 len trutrc
Chuung 6 Phuong phap thong hanh mD duimg giao nhau
Cheong 7 Cimg slr dung lam duong
Chuung 8 Dii xe va dung xe
Chuung 9 Nhung khac rna hli xe cin tuan tho
Chuong f 0 lai xe quAe
PHAN 5 LAI XE TRONG NIfONG TINH
HUONG BitT
Chmmg I Lai xe thea tinh tr.Jng duiJng
Chuoug 2 Lat xe theo tinh hinh thOi
Chuung 3 Lal xe dem
Chuung 4 Ui i xe trong cac tiuh huang c§p
4

6
7
10
16
17
20
30
35
38
38
42
47
56
63
68
76
81
88
94
100
101
103
107
109
I
5
, (?:18
toe -- 119
122
124
124
126
128
39
~ : - " - - + " " " " " t 1 1
j
145
,I
l
\i
_J \J6
1"1
154
; ; ~
\:::.:: 163
\
167
f
F
9
186
pHAN 1 LAy BANG LAI XE
Chuong 1 L§y lai xe
Nguoi rnu6n Ii i xe tren dirong yeu cau phai co ali nang luc 1M xe va nr each nhAt
dinh can lai xe an toan, nguoi ta cap cho nhfrng nguoi duoc thira nhan hi au
nang hrc I.E xe va tu each n6i tren mot lcai 'gifty pbep' co thS Uti xe mot each hop
phap, gifry phep nay chinh 1" 'bang Iai xe' .
DS Ifty diroc bang lai xe ban phai <16 CU9C thi lay bang lai xe, va du ail <16 cuoc thi
hiy bing Iii xe, ban kh6ng thS Iii xe khi chua nhan diroc bang lai. Bing Iai xe co bang
lai xe loai 1, bing lai xe loai 2 va bing Iai tap,
1. Cung c:ip nhung lai xe co nr chi1t tat
Co quan co quyen dip bang Iai xe (So canh sat dia phuong) thong qua cac qua trinh
kiem tra d<) phil hop nang hrc, thi viet, kI nang tnrong I.E va thi Iii xe tren duong d6i
voi nguni mu6n Itly bang Ii i xe db xac nhan ho co du nhung dieu kien duoi "day kh6ng.
( 1) Nang luc thS chit· tinh thAn cAn cho vise Ii i xe an toan
(2) tlurc v€ phap quy giao thong tren duong, phuong phap Iii xe an toan, ki€m
tfa -quan lt xe
(3) KI thuat co the Iii xe an toan thee tinh huong that tren duong
2. Lo:.U tnr nhung nguui khOng du to' each lai xe tren dunng,
(1) Lien tJ.1c tra di} phil hop nang 1\fC
Trong wang hop co su nghi ngo ngtrci dfi duoc nhan bang 1M xe co cac di
bam sinh (dj than the, benh li tam than, nghien nrou-thuoc phien..)gay chuang ngai
cho viec Iii xe an toan, dS xac nhan nay nguoi lai xe se lien tuc nhan kiem tra d9
phu hop nang hrc pbong ngjra truce nhtmg nguy hiSm tai nan giao thong.
(2) Xu' phat hanh chinh lai xe
Nguoi Ii i xe tren duong co trach nhiem tuan thu cac phap quy giao thong tren duong va
phai thi himh nghla vu khac duoc quy dinh thea phap luat, cac nghla vu e&n chu y d€ phong
ngira tai nan giao thong phar sinh. D6i voi Iii xe khong lam tron trach nhiern hay nghia vu
6
nay, ngoai viec chiu phat hinh Sl,I do hanh vi nay gay nen, con bi loai tnr tham gia giao
thong tren dirong do bi xu phat hanh chinh bang lai (dinh chi-buy bang)
'1.' IfU
.. .-..
• _ " 4" ". " . Ili"G.. . 100.; ........
c ...... "' ..,ro. . ' 'C!1' !!!:!::!;IO",
• OUS. ',lIU olIt'A 3' t ' ••• • u _". .."
..Ai!:' . , ."1;'1';4
Chuong 2 Pham vi lui xe
Bing lai xe duoc chia lam bang Hi loai 1, bang lai loai 2 va bing Iii Tieu
db phan biet bang lai loai 1 va bang 1M loai 2 la dung db lam an buob ban hay khong,
co nghia Ia neu lfi y duoc bing 1M xe loai 1, ban co thS dung xe dS lam an buon bin,
can loai 2 thi khong thb dung xe db lam an buon ban duoc . (Trir m(\t s6 loai xe
ducc quy di nh theo luat)
Bing 1M la bing ban can phai nhan duoc trong thai gian con hieu lire cua don xin
thi li y bing sau khi db thi viet va thi kl nang trong tnrong lai, thai gian bing Ii i
co hieu lee la 1 nam til ngay ducc d ip.
Pham vi bang Iai xe nhu sau.
o Bang lai Ioai 1 : Bj.ng lai xe len, bing Iii xe thuong, bang Iii xe nhc, bang Iii thu
o Bang Iii loai 2 : bjng lii xe thuong, bang Iii xe nho, bang Ii i xe dap co giln d¢ng ca.
o Bang lai taP : bang 1M thuong loai I, bang lai taP thuimg loai 2
XE co TIlE LAI
fJ(\ tubi nho
Loai bimg L01;li xe co thb Iai Tranh minh hoa nhit co thb lai
va tu each
o Xe 0 to eon 0 Xe 6 t6 nhieu eh6
o Xe tdi « xe khftn d.p
20 tubi,
o May moe xay dung
-
Co kinh nghiem
-Xe tai d6, xe rai nhtra dmmg,
-:-,
lai xe
Xe xe lam phang dtrong
ii'
<iiiIil
(tnt xe hai banh)
5SW
I 160 -Xe tren be tong, may bom be tong
-
nr I uam tro len
-May khoaruloai dang thi mg hang xe tai) them ( 19
-Xe nang dum 3 hanh tren duoug
-*'
tubi tir thang 6
o Xe mooc.xe don db d6 nat) nam 2008)
o Xe dap co gi1n dQng co
.
\
7
c Xe 6 t6 con
a Xe 6 to dum 15 ch6 co dti
I"
o Xe khin clpducri 12 ch6 co du
kien (chi ap dung vm xc 0 to va xe
IiIiiIil
Xe
o to ch5)
a Xe tai co thung chc hang trong
..
)
18 tuBi
thuong
tai dutri 12 tfin
e. .
o May moe xay dungfchi ap dung vci
xe nang duoi 3 tAn vgn hanh
tren dtnmg]
a Xe dap eo gin d{mg 00
Loai
o Xc tai 3 banh
I
Xe nhc o Xe 0 to 3 banh
a Xc dap eo dl)ng cc

20 tuci,
C6 kinh nghiem
o xe mooc
i'eJ
lai xe
thu
o xc don d6 dB mit (trir xc hai banh)
o Cac loai xe co lai bfulg bang
'W
ill 1 nam tro len
lai xe tlnrong loai 2
them ( 19
tudi nr thang 6
nam 2008)
o Xc 6 t6 con(bao g6m d. xe 6 to duci
(:
to ch6 eo du
Xe
o Xe tai co thung chc hang trong tai
.-
18 tu6i
thuong
duoi 4
o Xe dap co gfill dQng co

Loai
2
Xe nhc
o Xe 2 banhtbao g6m eft xe keo)

18 tuBi
o Xe dap co dong co
Xe, dap
o Xe dap co gAn d{lng co

16 tubi gan
"" - /
dQng co
Xe
a Xe 0 to con
thucng
a Xe " t6 dum 15 ehb co dti
18 tu6i
o Xe tai co tlum g cho hang trong t<ii
Bang
loai I
duci 12
lai

Xe
o Xe 6 t6 con (bao g6m ca xe 6 to
thtrong
duoi 10 ch6 co du diSu kien)
18 tu6i
o Xc tai co thung chc hang tr ong tai
loai 2
dtrci 4 tfin
8
(Chu y) ( ,
CD Trong tnrong h91' duoc d6ng y thay d6i hinh tlnrc xe theo 30 quan li x
e.r , vi tnrong h91' diroc dong y thay d6i cau tao hay b\\ phan xe theo 34
cung Ludt , bang tren duoc ap dung thea tieu chmln sau:
Truong h91' thay d6i hinh tlnrc xe
Truong h91' thay d6i loai xe hay tang trong tai thung chc hang hay dieu kien chc
cua xe: Ap dung voi loai xe hay trong tai thung chc hang, kien
chc cua xe sau khi aa duoc -d6ng )' thay d6i.
Truong h91' kh6ng thay d6i loai xe vi giam trong tai thung cho bing hay
cho ella xe: Ap dung voi trong tai thung chc hang, kien cho ella xe
tnroc khi dtrcc dong y thay d6i.
Truong hop chi thay d6i du t<;10 xe hay be> phan xe: Ap dung voi trong tai thung
chc hang, kien cho cua xe truce khi duoc dong )1 thay dbi.
(Z) Xe t:H co thung che hang trong tai tir 3 tAn trc xuong hoac dung tai nr 3 nghin
lit cho xuong cho nguy hiem ....phai co bang Iai xe thuong loai 1 mci co
Iii xe. Xe tai co thung cho hang trong tai qua 3 t.1n hoac dung tai qua 3 nghin
lit .. ..phai co bang lai xe Ian 10l;1i 1 mci co thS Iai xe
® D6i voi xe keo thi chi co nguoi co bang lai xe Ian loai 1, bang lai xe thuong
loai 1 hoac bang Iii xe thucng Ioai 2 rnoi co lai chiSc xe duoc dang ki voi
bang do keo xe. Trong tnrong hop nay, dS co thS keo chiSc xe cAn keo co
tong trong tai vuot qua 750kg thi ngoai bang Iii co thS lai duoc chiec xe keo cAn
phai co bang lai (xe keo) thu loai 1
Xe din keo co tcng trong tai duoi 750kg: Co keo bing bing 1M xe 160 loai 1,
bing Iii xe thuong loai 1, bing Iii xe thuong loai 2 rna kh6ng dn Iiiy them bing
lai xe keo loai 1
Xe cAn keo co tong trong Uti virot qua 750kg: Cung voi bang lai xe keo xe cAn
keo can phai co them bang lai xe keo loai moi co keo diroc
@ Kh6ng keo xe ein keo bing xe hai binh
9
ChU'011g 3 Thi Uiy lai xe
Nguoi du thi van cUQC thi lay bang 1M xe phai n<)p dan xin du thi tai dja diSm cua
co quan co quyen 1& chrrc thi ldy bang lai xe tai kim v\Ic(Chi dai vci bang lai xe
dap g/in dong co thi dn n9P tai So' canh sat dia phuong hoac co quan co thim quyen
t5 clnrc thi bang 1M xe) Nhfmg nguoi khong co du cac tieu chu&n sau day thi khong
nhan ducc bang lai xe
* GHI NHO ! NHirNG NGUOl KHONG THE LAy DUQe BANG LA! XE
<D Dtrci 18 tu5i(Xe dap gin d(\ng co duoi 16 tuoi)
<ZJ Nguoi khong nghe duoc (chi d5i voi bing lai loai 1), nguoi khong nhin duoc
hay nguci kh6ng thS ngci duoc do cac di cua co thS chan, dftu , xuoug- :
® Nguoi co benh lf tam th&n hay ngiroi Iii lftn, mic clnmg phiin tarn than, r5i loan
tam than, Him thAn bien cue , clurng trAm uftt tai phat sinh- : hay nguoi mac clnrng cham
phat trien, nguoi bi d(\ng kinh.
@ Ngirci nghien nrou, thu6c phien, cac loai thuoc gay nghien--: ..
® Nguoi bi mat hai khuyu tay, trir twang hop ho dung xe duoc tao phu hop voi
tinh trang co thi co duoc Hi xe binh thuong
® Nguoi thuoc VaG cac thai han sau
Lai xe khong bing : 2 nam tir ngay vi phamtf thing d5i voi nguoi mn5n lily
bing Iai xe gin dong cal
Nguoi kh6ng thi hanh nghia vu bao v61 canh sat hay xu ll cap elm nguoi bj nan
sau khi gay tir thuong : 4 nam nr ngay vi pham hoac k€ tif ngay bi huy bing
Iii xe
10
D6i voi tnrimg bop nguoi kh6ng thi himh nghia vu bao va i eimh sat hay xir Ii cftp
ciru nguc i bi nan sau khi gay tfr thirong do lai xe kh6ng bing, uong nrou lai xe, lai
xe trong tinh trang say thuoc, Ii i xe khi moi: 5 Dam IU ngay vi pham hoac
nr ngay bi huy biing lai xe
• Nguai gay tai nan giao thong nr 3 Ira len do ubog nroi lai xe, nguiri lai xe rna
tQi pharn diI sir dung trong trang thai say nrcu : 3 nam katir ngay vi pham hoac
til ngay bi huy lai xe
Uong nrou lai xe til 3 liin trc len, bj huy biing lai xe do tiI eh6i do nlmg di) elm
trong rnau, bi huy bang Iai xe do cac thu doan kh6ng hop phap, lam gia bang, buy
bo biing lai xe do dung xe gay ti)i, cirop xe: 2 narn til ngay bi huy biing Iai xe
Nguoi bi huy biing do cac Ii do sau (trir tnrimg hop bi huy bang do khong thi di)
phu hop nang hrc hay khong gia han bang lai): I nam tiI ngay bi huy bang lai
(d6i vc i ngiroi muon nhan bang lai xe g:ln di)ng co la 6 thang)
• Trong thoi gian bi dinh chi bang lai: Thoi gian bi dinh ehi
1. Di} phil hQp nang I\I'C dn thiet lai xe tra di) phil hgp
nang I\I'C)
(1) Djnh nghia tra d{l phil hf}p nang luc
Ira' dQ phu hop nang hrc nrc la Ira, phan doan xem khi lai xe:-rtrong
thuc co dli nang hrc khong cac nguy tren dirong, c6 dti nang hrc lai xe
an toan bang cac ki nang tinh than, luc hay cac diie tinh cua hanh di)ng khong
(2) Tieu chu5n d{l phil hop nang luc
1) Thi hrc
Loai I : tir 0,8 trc len do trong trang thai hai mi.t 10" dlmg thci, thi hrc m6i
ben mfit lir 0,5 tnr len.
Loai 2 tiI 0,7 trc len do trong trang thai hai miit mo dbng thoi . D6i vai tnrimg
11
hop nguoi co m¢t milt khong nhin diroc thi th] hrc milt con lai phai tu
0,7 tra len va pham vi thi giac lir 150 di) tfir len
2) Co kha nang phan cac mau xanh -do -vang
3) Thinh giactchi ap dung voi bing lai loai 1)
Co nghe thAy tieng di)ng 55 da xi ben. E>6i voi truong hQ"P nguci sir dung
may mr thinh thi phai nghe dccc tieng di)ng 40 da xi ben
4) Khong co trc ngai vS tam thAn hay C(J nhan dinh rang khong lai xe
binh tlnrong trong tnrong hQ"P khong diau ehinh dtrcc theo y muon bi) phan dinh
huong hay cac bi) pharr khac -»
5) Phuong phap cong nhan di) phu hQ"P nang l ire lai xe d6i voi ngiroi kho phan
dinh du dii co giAy tra sire khoe
Ngirci dii nhan duoc khoa
daY
ki nang tir 20 gio tn1 len tai lop hQe them hay
lop hoc chuyen men
Truong hQ"P dii du thi co sir dung xe dtnrc tao, cong phu hgp veri mir e
di) tim t!it co
Twang hop duoc cong nhan co kha nang lai xe dira vao Gi fty xac nhan duoc
bac si chuyen moo trong linh V1!C dp
- Truong hQ"P d6 thi dira vao phan quyet di) phu hQ"P niing luc lai xe do may
tra nang luc d(tng do
2. Nhiing tlurc ve cac phap lien quan xe eq..v3 giao
thong tren duimg (thi
Thi lAy bing lai xe la ph!;n thi danh gia xem nguor du thi trong cac tinh huong
giao thong thirc tren dccng se tmg dung va xu tri nhu nao vci cac phap quy
giao thong, an toan xe va xu li cac doh huong du phong-:-.
(1) TItii tuc thi
- Thi hanh trong 50 pht\t
12
Ki€u thi chon I trong 4 dap an(bilng lai xe giln dong co la ki€u
sai(x)) , bai thi gbm 50 cdu
(2) Tieu chu:1n ail Trong tBng s6 100 chuiin
- Truong hOl' bilng lai loai l: £lat tit 70 di€m trc len
- Truong hOl' bilng lai loai 2: £lat tir 60 di€m trc len
(3) Phuong phap thi
Thi duoc chia lam thi thuon g dung thi va thi tren may doh dung
may tinh va duoc hanh thea hra chon ella ca nhan.
Gino due an toan gino thong
Ngufri muon nhan bAng lai xc tnrrrc khi du thi ki nang phai nhan giao due tir 3 tieng trrr
len thee plur ong phap giao d\IC thi thinh giac d e lien quan phcp tlie co
ban cua nguiri lai xe, phap lenh. tlurc gino thong trcn ducng, nang hrc lai xe an loan
va an toan giao thong tren ducng. Trir tnnm g hop d5 nhan giao d\IC (Iir 25 tieng tnr len)
lop hoc chuyen mnn hay khoa hoc an toan biet,
Co th& nhan giao due an toa n giao thong truce khi thi viet
m Gino due ki nang co thudn thuc kl nang (duq<: d6i mci tungay 29 thang 4 nam 2007)
Ngtroi mu6n dtr thi vao cuoc thi ki nang truce khi thi ki nang phai gino due ur 3
tnr len thuftn thuc ki nang vc i cac trang bj duoc SU canh sat dj a plurrmg hay
cdc lop hoc cdng nhan. Trang tnr ong hop truc e khi du thi da duoc bang thi dugc
giao due ki nang.
13
3. Ki nang cAn 1m. xe
Cuoc thi ki' nang trong truong thi hi phArr thi diroc hanh theo tua lien kch tai
truong thi d€ thjr nang I\'e hiinh b
o
phan lai, nang luc lai xe theo phap quy giao
thong. nang luc nhanh va nang lire pharr doan trong khi lai xe cung cac nang luc
lai xe khac ,
(1) Thii ....c thi ki lien
x li ftr - p h a t da i -b a n g- s a n g - d uon g r- d tr o n g - m ft p- m 6 - d u o n g - gft p - k h iJe-

duong-hinh-chlr-thap -duang-giao-v&i-ducmg-xe - lira--+khu-v\!,c thay d6i Ibc dQ d6i s6--+do
xe thea thuc
(2) Tieu chufuI dil Tmng sa tang chufrn Iii 100
Truong hQ"IJ lai xe Ian Ioai I, bang lai xe thuong loai I, lai xe thucng
loai 2: Dat tiI 80 tnr len
Truong hQ"IJ I3i xe diie thu loai I(xe mooc , xe ken), lai xe nho loai 2,
bang 1M xe gftn dong co: Dat tiI 90 trc len
»: 0 6i ve l tnrong bop tfil do cuoc kifm djnh kt nang dtrcc thuc tai cac lap hoc
chuyen men hii xc thi duoc thi kl nang
Gian de. tua thi kl nang trong tnrong thi
14
Silng lai xe t?P
fJoi voi tnron g hop bang lai xe thucng loai I hay bing lai xc thucn g loai 2 se hanh
do kha nang lai xc tren dUOng thuc tnroc khi hanh rhi lai xe tren duong, nguoi dl!
thi phai luycn nr 10 tieng trrr len tren ducng du thi vao cUQc thi lai xc tren duong,
nay drroc cAp vrri muc dich d6 nguoi du thi co lai trcu throng thirc te.
Cac khoan rna nguoi co bang lai xc dn tufin tho
• Phai di cimg ngurri oil nhan b5ng I<Ii xc tren 2 nam co lai xe dinh t?P va phai
chju 51! lnrong cua nguoi do( trir nguoi dang trong thai gian bj dinh chi b5ng lri i
xe]
• Khong dmrc lai xe voi cac muc dich khac ngoai viec luyen t?P ltii xc tren dirong,
khong duoc lai xc dung kinh doanh buon ban theo Kinh doanh huon ban
xe cbc hang hay Kinh doanh buon ban xe cho khach
• Trong khi t?P JaL phai gan bi Eu thj nhtmg nguoi lai xe khac co
---------------
lai xe i
4. Phlln thi tren dU'Ol1g dn thi@t cho lai xe
(Thi 1m xe tren duimg)
Thi lai xe tren duong lit. cuoc thi thong qua viec danh gia nang luc co
b(> lai tren duong, nang hrc lai xe theo phap quy giao thcng- .dS thir nghiem nang
luc co ban be) phan Iii tron g tinh huong Iii xe tlnrc tS tren dirong va nang
hrc lai xe phil hQ'P voi cac quy tAc giao thong, thai d(> Iii xe va nang luc lai xe an toan
trong cac tinh hucng giao thong
Thi Ii i xe tren dirong chi ducc tiSn hanh voi ngmri muon nhan bing lai xe thueng
loai I hay bang lai xe thucng loai 2
Cu Ii tiSn hanh thi Ii lir 5 km Ira len, va phai thi hanh nhUng giam thi yeu
cAu theo chi thi cua nguai do
Tieu chuAn d6 : 70 tfa len trong tbng 56 chuAn hi 100
15
Gian db oan
/
hit h tren dirong
\
a '11111: "'II
a n_A.1m_""
o 111_ .... 1"!a
a . .... CIXlit!! C
\ . . .
, Nguni " thi c 'DO"\ ' "", tien hanh thi 'Mxc tren dmmg
Chuong 4 Quan Ii bang lai xe
1. Phat lai xe \
I
Nguoi dune nhan bang lai xe phai nhan bang lai xe III sa canh sat dia phucng co
tham quyen vol viec dB lay bing hay til dia thi trong vong 30 ngay nr ngay dB,
khong duoc lai xe khi chua nhan bing I<Ii xe, Ddng thai life cua bang lai xe ducc
doh tu khi ban than boac ngu oi nhan hQdSn nhan bang hii.
2. Gifr lai xe "a trinh
Khi IAi xe ..tren dirong, phai mang ben rninh bAng lai xe hay chung nhan Ii i xe tarn
tha i thay bang Iai . .. _, khi nhan diroc yeu cAu trinh cac giAy to' tren 111 d oh sat
vien thi phai trinh cac giAy to nay.
3. Tra l:p lai xe
Ngiroi nhan bing ldi xe trong cac tnrcng hop sau day phai tra lai bang IAi xe cho So'
canh sat dia phuang co thim quyen trong vong 7 ngay tir ngay xay ra 51! viec do
16
( 1) Khi nhan xu phat dinh chi hay xu phat huy bang Iai xe
(2) Khi tim lai dtroc bang lai xe bj mat sau khi ail dtrcc cap lai bang lai do khaibao
mat
(3) Khi ngtrci d<1 dircc dip bang lui xe nhan duoc bing Iii xe thurrng loai I
hay bing Iii xe tlnron g loai 2 do d6 thi hi xe tren duong
4. tra iii} phil hop nang 11!'C dinh ki va gia h\ln
Ngiroi off nhan bang Iii xe loai 1 pbai nhau ki em tra djnh ki d(j phu hop nang lire
ducc hanh tai co quan thi 1fty bang Ii i xe trong thai gian dtrcc ghi tren bing lui xe,
nguoi dj nhan biing lai xe rbucng loai 2 phai gia han, nhan bang Iii xe trong thai gian
gia han, lam mci , trong truong hop khong kiem tra trong thai gian noi tren, obi vci
bing Iii xe loai I··· bi phat tien, bing 1M xe loa i 2 bj phat tien, khong kiem tra d9 phu
hop nang lire hay ' gia han lam moi bang dbi voi bing Iii xe loai I , 2 vuot qua thai
gian quy dinh la 1 nam thi bi huy bang Iai xc hoac bi dinh chi bang (dbi vci bang loai
2 bi huy bang sau khi dinh chi bang 10 ngay)
Chuong 5· NguiJi nwe ngoai (kieu bao hili ngogi) lai xe
va Hiy Iai xe Han Qu6e
1. Nguiri nU'IYc ngoai bao hai lal xe t¢ Han Quac
8 6 co the Iai xc tren duong tai Han Quoc, ban phai nhan ducc bang lai xe duoc cap
tai Han Quoc, Thea do, du co bang Iai xe ducc cdp tai nuoc ngoai ban cling kh6n g
lai xe tai Han Quoc (neu vi pharu se xu phat hinh S\I theo truong hop khong ban g lai )
Tuy nhien, d in dr vao ' hiep uoc Gie ne va(Geneva) nam 1994 lien quan giao
thong duong bi)' hay ' Hiep uoc Vi emvienna) nam 1968 lien quan giao thong duong
bo', nguoi so hilu bang Iai xc quo c tS duoc cAp hop phap tai cac qu6c gia gia nhap
hiep tree tren co th6 lai xe -: bang bjng lai xe qucc nay trong thai han I nam k6 tir
ngay den.
17
Tro ng tnnm g hop nay, loai xe eo lai gioi han trong nQi dung ghi tren bang lai xe
quoc (tnr cac loai xc du ng kinh doanh buon ban ngoai xe thue)
Du so lul u bang lui xe qu6e ducc d p tai mroc ngoai. nhu ng neu b] urcc dea r quyen
hi i xe boi d e co quan ell quyen tai nurse ngoai hay l\li Itan qU6c thi khong
lai xc b5ng ltii xe qu6e do vii khling lai xc tai Him bang bang l<i i xc
quoc ua JU(1C d p tai I-Em Quoc.
Vi d6i vci tnrong hop djnh eu tru ngan 11<.In dlf(Ji 1 ndm tai " an quoc, ban eo I{,i
xc b5ng bang lui xe qU6c theo nlur ng da ghi tren day nhung trong tnnmg hop di nh
eu tni dai hnn tu 90 ngay Ira len tai noi ell tru e(\ dinh (hi se "co lol han han b5ng
lili xc cua Han qm\ c.
, "

2. Uiy lui xe eiia Him Quae
(I) Nguiri sO' hiiu Ial xe
1) Bang lai xc cua qude gia cong nhan bang lai xe gina cac quoc gia vci nhau
Duoc mien thi vi€t, kf nang, lai xe trcn dtrong, trong tw a ng hop do kiem tra dQ
phil hop nang Ii!C thi dircc cap b5ng lui xc thtron g loai 2
2) Bang lai xe cua quae gia khong cong biing I:li xe gifra cae quoe gia voi
nhau
Dutro mien thi ki nang, lai xe tren duong, trong tnrong hQ'P db thi (thi viet
18
luoc gian g6m 20 diu) va kiem tra dQ phil hop nang hrcthi dtroc eap bang lai xe
thuc ng loai 2.
*" Dbi voi cac tnrtrng hop Iren, dtra V,lO Luar qnan li xuat nhap canh. tien hanh chi
ki0m Ira dQ phu hop nang luc voi nhrmg ngtroi co ttr each cu tru tai Him Q1l6c Iii
ngoai giao, din h<} nha mrc c, hi ep dinh, nha dfiu nr, doanh nhdn. giao sir, nghi cn ctru.
huan g d ~ n kl thuat. hoat dong d ~ e thu, ki611 bao hal ngoai va vQ'(c h6ng) elm nguoi do
cung con dtrtri 20 tu<1i.
(2) Tmimg hQlJ khong co b ~ n g lal xe
Ngtroi khong co bang lai xe trong truong hqp
dv
thi lfi y biing Iii xe ella Han Qu&c
thi nhu nhung nguci khac va kh6ng duoc nhan uu dai miSn giam nao, Then do, phai d6
thi viet g6rn 50 cau va thi ki nang · m6i co t h ~ n h ~ n dtroc bang Ii i xe.
19
PHAN 2 KIEM TRA VA QUAN LI XE· ··
ChU'011g 1 tra xe
D& l:ii xc an roan ta phai Ira xem cac hQ phan xe co khoi dQng binh thuong
khong, Viec ki&m Ifa va quan lf truce khi hanh xc I:l phong tai nan co
nay sinh do cac phu timg xc cling nhu d6 lai xc qua kinh
Vi nell xe hi hong va ngirng hoat dQng thi SC ton nhieu phi ton sua chua, nhung nell
ta Ira xe I each dung r6i himh thay cac phu tung xc theo dung thoi kl
chung cAn thay, ta co Iha giarn phi tAn quail ll xe va lai xe diroc an toano
Tuy nbien day cfl ng h\ bai toan hoc bua dbi vtri nhung lai xe kh6ng co uu cac
thtrc sua chira xe mQt each chuyen mono Mac du viec Ira thuong n5m
trong lieu chudn r5t thong thuong rna ngirc i lai xc co him bang ho du oc nen chi
d n chu y l it duoc.
1. tra xung quanh tnroc khi len xe
guong trong
C5n
Den

Den th] phuong hu6ng
20
I ,L e::e
gtrong chieu Mu trong
L6p xe
Khi ki&m tra phan ngoai cua xe, truce h&t ta phai vira xern ill tir xung quanh vira
quan sat toan be).
(1) tra cac den xe
Khi tra cec IO<;Li den xe, se Tit bit tien nSu tiSn hanh kiern tra mot minh. Theo
do, neu co th@ nho ducc xung quanh giup do, nhan giup do rbi tien hanh kiem tra la
thudn tien han ca.
Phai kiern tra va duy tri SI! sach se ella cac den dn dS bieu hien y muon voi
de xe khac nhu kiSm tra xern den phanh, den lui sau, den bieu thi phuong huang, den
tin hieu eip cuu co hoat dong binh thuong khong, trang thai nhiern bAn hay co hong hoc
gi kh6ng ella bong. biet d6i vel den phanh, khi phanh rna den kh6ng sang co thS
din dSn tai nan dam vao duoi xc ncn no rit quan trong. Cling phai tra ca den dn

Dong thai dn kiem tra va duy tri dQ sach se ella kinh phi tnnrc, phia sau, guang
chiSu hau trong, ngoai xe: "dS nguoi lai xe trong khi Iai xe co thS nhan biet r6 tinh
hucng giao thong can phai xac dinh bAng mit ho. Vao nhfrng ngay co hien tuong co
strong do vao 51! chenh lenh gitra nhiet dO trong va ngoai xe theo mua, dO Am Ion cung
voi rrci mua thi dS phong tnrong bop dQ §rn trong xe qua Ion ta cling nen kiem tra
ca be) phan loai bo hoi mroc va strang dong, tia ngoai) co heat dong hay kh6ng.
(2) tra 16p xe
L6p xe cin duoc kiem tra cac phan nhu de) non ding l6p, 51! nut ran, phan hong
21
hoc, trang thai rnon, cac vat cam vao 16p xe co hay khong (dinh) ··· .
biet d9 non cang ella Idp xe ngoai viec anh huang 16'0 lu6i tho cua 16p xe, dQ
rung cua xe va luong tieu thu nhien con 1ft nguyen nhan ella tai nan nen phai
born 16p du dung voi dt) 1611 ella 16p hay muc dich Slr dung xe. Dang thai, cac cim
vao 16pp xe la nguyen nhan gay 06 16p nen ta phai tra ki d og.
L6p cling: Phiin tiep diit hep lai cit gay tron, phiin trung tam cua mat 16p
xuc vc i mat nhanh hi mai rnon, va se khong hi m giam duoc dQ rung.
L6p non: £>9 mai rnon 1611 (hai phia 16p tiep xuc voi m?t d:1t bi rnai moo ro),
viec vo lang se kh6 khan va cting gay lang phi nhien lieu.
Dc) non cang gifra hai 16p trai phai kh6ng d6ng v6 se huang phia bdnh
non han biet, khi gi§m phanh sc nay sinh hien tuong banh IAi nghieng ITI91
phia), gay ra nguyen nhan lam ehi m(>t phia 16p tiep xuc vci mat duc ng.
tra d{l non cling va d{l rnai rnon cua lap. ..•..
Khi di,) non cang ciia banh xc khong phu hop hay dt) ran mrt, mai rnon.. .nghiern
trong thi ti tieu thi nhien giam, luc phanh, luc huang xe cling
giam xuong. Vi vay, tnnrc khi Ii i xe lucri phai tra banh xe, dq non ding ella
hai ben 16p xe phai d8u nhau, duy trl d(> non ding phil hop, kiem tra d(> fan mrt,
mai men cua 16p xu Ii phu hop nhu thay hay tu sua . ...
• 8 (> non cling 16p phil hop
L6p non L6p qua ding L6p cling vua thich hop
• DQ rnai mon Idp
Khi nhin mat tnr cc cua ldp, ta eo tra
duoc de) sau cua ranh Idp, thong thuong dQ sau
cua ranb d6i v&i xe con la dutri J,6 mm, d6i vci
xe tai nho la diroi 2,4 mm, xe buyt 1ft 3 diroi Zmm
thi nen thay 16p xc.
22
Su mai man 16p xe khong nhfrng gay tron do tiep dftt khong t6t, rna can gay nguy
hiSrndo '1St phanh dai, thj de) mai rnon ella banh xe diroc thi ben canh bang
hinh ""
Thay d6i v] tri lap
DS phong ngira sir mai man ve mot phia cua I6p xe va dS keo dai tu6i tho t6p,
khi van hanh xe dat 10,000 km m6i liln ban hay thay d6i vi tri 16p xe theo thir
ur nhu hinh ve.
(3) tra ro gi
NSu xe co vfm dS thi chac chan ta co thS biet diroc nguyen nhan, biet la viec
ro gi. nSu ta quan sit san trong trang thai xe db ta co thS nhan biSt dang. NSu san
co dinh mnrc mau xanhfruroc Jam lanh may co tre)n dung dich chong dong thi co mau
xanh) hay cac loai dilu (dau dong CO"'.) thi khi tra hop dong eo nhlh djnh phai
kiSm tra xem cac phan tiSp n6i co bi ro gi hay kh6ng.
2. tra 1m
Bang d6ng h6 (bang 56) tai ghe 1M xe giup ta kiem tra diroc riit nhieu nhirng thong
tin theo heat dong ella cac hi) phan va trang thai lai xe. Tnrcc khi lai xe, ta co thS biet
duoc IUQ'ng nhien lieu co du hay kh6ng, phanh d6 xe da ducc keo len chua, da deo day
an toan chua ··· ., trong khi lai xe thong qua bang ctbng hb(bang 56), ta co the biSt ducc
t6c de) lai, nhiet de) mroc lam mat, t6c de) dong co chay -vnen kh6ng nhifng ta co the Iai
xe an toan rna con co du phong ducc viec sua xe hay kiem tra xe cling nhu du
phong tnroc cac tai nan do hong hoc cua xe va cung co thS biSt dtroc thai gian din
thay phil tung xe.
23
n
4 5 ;:
11 U 15 Ii 19 1121
1.
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13.
14,
15,
16,
17.
18,
19,
20,
' 21
22:

M;y ao So vang re phCrt (10 toe d"9re)
Denbieu ttl thayaoi hU'6ng
8en cenhb8.0 ora rna
Denbieu 111 b9 lhay l!6i toe (19b,r CSi?ng
Den bieu l1en pha
Mt\' aotong, orIi kbu "",,Nt\' tlnh
Mal co toe a6
Den cinhbaolaY Icibrc
Den baolam none(xe cieaec)
Den cinhbacbelccuhlea (xe l1iezen)
Bing donhiH di? nuUc lammat
Dencinhbaodayan teen
Dencinhbao ac qW
Den ccih bac diu 05ng o»
Den baobii hoi
Den cinhbaophenh
Den cinhbaoI$ng o:t
Den cinhbac nilt tirog IOc OFF
Den clnhbaonap th1i.ng xe rna
Bisuthj. vi tri nhiea
Mil;; donhienli, u
Den etch baoABS
Den cinhbaotmeunhien
(1) tra bang ai!ng hi! (bangs6) xe
(CDX® )
BRAKE
Den canh baD phanh
Dcn canh bao guy
Den canh bao
luqng dau dQng ca
Khi dang lui xe rna den canh baa phanh sang len thi do
la tin hleu bao rang h9 thong phanh co v§.n dai hi>
phan la do tay keo phanh db xe dang trang trang thai
keo len hoac diu phanh hi
Nfu diu phanh khong hi TO gi thi co nhi eu tnrong hop
do rna phanh hi mal men, cfrn ki€m tra tinh tran g rna
phanh, neu can phai thay rna phanh.
Khi khci dong di)ng co, xe khoi di)ng duocc la
do nhan dien til itc quy (hop sac), neu chua duoc
sap dity du thi den baa sang. Dien can cho xe lien
tuc duoc cling cap til bi) phat dien d€n itc quy,
trong khi Iai xe den canh baa nap itc quy sang len
nrc la thong nap co vitn
Den canh bao luong ddu dong co bao ssang ttrc la
Iucng diu dQng co xuong thapvi v*y kh6ng dtroc lai
xc nita. Iii xe trong trang thai den canh bao nay
baa sang thi co th6 gay fa nhfrng hong hoc pha hong
dong co, vi vay trong khi lai xe co den bao ta phai
dung xe tai nci an toan r6i t.1t may va tra diu
dong ca, neu thay thi eu thi phai b3 sung ngay.
24
a
CHECK
Den d oh bao .
kicm tra toan the
(8)
Den d oh baa ABS
Den d oh baa
thieu nhien lieu
Ban[ do nhiet d6
nuac him mat .
Den canh bao day an toan
Den earth bee
thuna xe rna
Den d oh baa Ira toan bao sang khi hi hong
cac IO<.I i cam frog lien quan xu If thoat hoi ga hay
c6 sa c6 v6i b(> tir dit u ·d(>ng cu(ECU).
Khi den doh baa tra toan baa sang, vi kh6ng
xu Ii tai ehB Sl! cd nay nen 13 phai cac trung
(am sua xe hay de sUa chua duccki em Ira va
tu sua xe.
Den canh baa 13. den canh baa tnrong hQ'P
phanh ABS u5 duoc lap them nhung den baa sang (rong
khi lai x,e nr c hi tin hieu bQ phan ASS co S\I ,co, vi
kh6ng the xu If tai chc 51! CO . nay nen ta phai den cac
trung tam sua xc hay cac diem sua chua dtrocldem
tra va tll sua xc. "
Den canh bao ABS baa hi) phan Abs co S\I, co clur
khong phai bao ca hI) ph?" phanh dung co 51! co nen ta
can gift du khoang each an roan ·· roi phanh dung xc Iii
duoc.
rhj "F" nr c Iii nhien lieu duoc d6 dAy. bieu thi "E"
tirc lit nhien lieu da hic dn b6 sung , den canh bao
nhten lieu bao sang. Luc nay, ta b6 sung nhi en
tai tram xang deu gAo d6 hi dtroc.
Pham vi binh thuong cue nhiet d¢ ruroc lam mat kh6ng
duoc vuot qua khoang gifra C va H ducc bis u thi trcn
bang do nhi et di). Khi " 1-1" hieu thi mau d6 thi hi¢D nrong
qua nhiet phat sinh, ta phai bb sung ruroc lain:"mat
thufrng xuyen, khi dong co bi qua nhi et, phai tit dong
co, sau khi lam nguQi xong ta phai cac trung tam
sua xc hay cac sua chua deduccklem tra va tu sua
xe.
,
..
Khi ta dec day an toan, den canh baa day an tcan
kh6ng bao sang, nhun g nell ta khong deo day an toan
den lien tuc nhAp nhay bao rang day an toan chua ducc
deo.
.Dcn canh bao nap thung xe rna bao sang khi, nip thimg

xe dang rna hay chua ducc dong hoan toan, vi vay
trvoc khi phat nhat djnh phai kiem tra va do ng chat
nip thimg xe
25
Den bieu thi d6i huang
Den th] den pha tren
010
OFF
Den d oh bao
mit tang tbc OFF
.Khi rae dong vao nut den bao hucng.. den bdo hucng ben
trai, ben phai se nhap nhay theo phtrong huang ta Iva
chon 56 15n nh5p nhany cua den bieu thi d6i hu6ng
nhanh hay cham thi dai b<i phan la do bong kh6ng tiep
nbi hay dO d5t kern nen ta phai kiem tra va tlen hanh
thay bong
Den bao sang trong thai gian ta sir dung den pha tren. nco
ta su dung den pha trong khi lai xe trong thanh phd se
nguy vi lam vu cng tAm nhin ella nguci lai xe, vi
nen sir dung den nay khi di tren dtrong rimg vjng ve.
D6i voi xe thay d6i t6c do l\f dcog, nut tang tfic a
vi tri OFF (tit) thi den canh bee nut tang tAc OFF ss
bao sang tren h<ip d6ng h6 (h<ip s6)
AIR
BAG
Den bao tui hoi
DAi vci cac xc ducc tui
dong dong ca, den bao tui hoi
hoi (AIR BAG), khi khci
bao sang rdi t11t.
canh bao cea xe rna bao sang, vi tnrcc khi xuat phat
ta nhat dinh phai ki6m tra va d6ng chat ella xe.
Den d oh bao
cira xe rna
Khi era xe rna hay chua duccdcng hoan toan thi den
Den bao him nong
(xed iezen)
Xc diezen (xe d¢ng co diezen} c6 den bac lam ncng va
bao trang thai lam n6ng cue mit him nong. Nut khc i dong
xe a trang thai "ON" thi den bao lam n6ng bao sang co
mau vang bl ngo, khi hoan thanh. den bao lam n6ng
thi ta moi ducc khoi dong d¢ng co.
26

Day la den co trong xc dong co diezen, khi nucre
\..-
gay 5\l c6 trong b(j IQc nhien thi den bao sang.
Trang twang hop nay chi din nit mroc a b(j IQC nhien
Den canh baa nrrac lieu lit duoc,
trong b9 IQc nhien lieu
(2) tra din kinh tI}' d{lng
N€u trong ngay troi mua hay co tuyet rna dct nhien din gat kh6ng hoat dQng ta se
b5i r5i vi khong th€ bi€t duoc tinh hinh giao thong xung quanh. Theo do, tnroc khi lai
xe, nen tra xern di n gat co hO:,lt d<)ng hay kh6ng, trang thai mroc lau kinh xe va b¢
phan phun nuoc tau kinh xe, trang thai cao su dn gat.
Nguyen nhdn can gat kh6ng hoat dong dai b¢ phan do d.u chi lien din gat
kh6ng ti€p ubi hay bi doan mach hoac mo to cAn gat co 51,1' c6
(3) tra cac loai ban (pe dan)
Khi giirn vao ban dap, phanh, chan ga khoang 2-3 lfi n, rna chung vao sau ben
trong rbi kh6ng trc ra hay co cam giac cirng ngAc·· · .thi dn ki@m tra xern cam giac co
khac vci thuong ngay khong.Xeu ban dap eo vAn de ta cftn phai dSn cac trung tam sua
xe hay cac diem sua chua duoc tra va sua xe.
Ban dap chan ga
Cu Ii khi liit may, dap nhe VaG ban dap chc
€ khi co su rhan img lai goi la cu Ii
nhan chan gao Neu do thay cu Ii nhan chan
ga nay vtrot qua gioi han guy dinh ban hay
den trung tiim cung dp djch V1! xe hay dan
vi h9}J rae sua chua xe nhan sua chua,
di€u ehinh. Gioi han guy dinh : 6-13 rrnn
Ban dap pbanb
(1) Dap nhe vao ban dap r6i kiem Ira e\l li
nbfu, ban dap
Gioi han guy dinh : 3-8 rrnn
(2) K€m tra cu Ii dap ban dap la CJ,[ Ii tinb
tir khi dap rnanh vao ban dap d€n khi kich
silo.
(3) Giiim ban dap trong vong khoimg 10
giay r6i kiem tra rmrc d(J em ban dap co
thay d6i bay khong.
27
3. tra hi}p di}ng CO'
5 6 7 8
2 3 4
9 10 11
I. Thimg nuoc lam mit
2. Noi d6 diu dl)ng 00
3. Thimg cillu phanh
4. BI) phan dillu hoa thong gio
5. Hop dung mroc lau kinh xc
6. Thimg cillu tay lai luc
7. Thanh do lucng dong
CCJ
8. Nlip hl)p tan nhl¢t
9. Thanh do hrong diu bl)
thaydoi t6e dl) tu dong
10. Ac quy
11. H9P ro le va cAu chi
(1) tra )ulfIIg dftu di}ng co'
Hang ngay tnrcc khi lai xe hay truce khi lai xe duimg dai, sau khi khci d(>ng
d{:lng co tai vi tri bang phang va xe du nong, khoi dong, rbi sau 5 phut
hanh tra.
Sau khi rut thanh do hrong phia ben hop dong CCJ va lau sach dinh tren
do, ta lai llip thanh do lai,
Rut thanh do luong dAu fa rbi kiern tra dfru dinh tren do. Co cac vach th]
nhAt (F) va it nhAt (L) tren thanh do, dAu iJ vi tri giua vach
nhiit va vach it nhiit thi phu hop, nJu duoi vach it nhiit thl phai b6 sung dftu
eho dl)ng ca.
I . tra hrong diiu dQng co va b6 sung neu thdy
(I ) Tlit may, r61 sau 5 phut me njp thung va rut thanh do nrong cillu, sau khi lau
sach d5.u 4Ii vach bi&u thi, thanh do lai V! tri eil rbi lai rut ra va tra
luong cillu dl)ng 00 .
rut thanh do luong dftu ra
28
(2) tra xem luong diu d<ing CO' dinh tai phfu, vach ella thanh do hnmg diu.eo nam
" pharn vi gifra (F) va (L) rbi bb sung diiu d<i ng co neu thay
Kiem tra hrcn g dati
(2) tra nUIYe lam mat
8 5 sung diiu
Phai tra hang ngay, xc tai nci bitng phang, khi dong ClJ i1 nhier d<i khoi
dQng duoc, khoi d¢ng d¢ng co dS chay khong fbi tra xern luong rnroc him mat
trong thung co i1 rr urc gifra vac h nhfrt(F) va vac h it nhfrt (L) khong, phai
bb sung vac h nhfrt (F).
Khi dong co hj 116ng. mo' nhanh nap hOp lall nhiet thl khl mong va mule
noug tran fa g.iy nguy nen sau khi d() giam xu6ng, ra 111M mo ra sau
khi (Hi. hoc nap h(Jp brmg va i(khfm) · · ·thi sc khtmg bj bong..
(3) tra dliu hi! thay d6i tA3e di! tv' di!ng
Khi tra dAu b¢ thay d6i tbe d(l nr dQng, truce phai lam n6ng lui kh i dAu
b<? thay dbi t5e d<i tu d(ing len nhiet d<i phu hop xong rbi khoi d(ing d(ing co
chay kh6ng rbi sau khi thay dbi rrurc d(i lua chon tai tfrt ca cac vi tri (P, R, N, D, 2,
L) l:1n thi tai vi tri fNJ rbi rut thanh do hrong dAu ra va hanh tra
xem n6 co dang trong pham vi "HOT ' kh6ng. Khi do, phai cAn tranh hi bong bei
cac phan n6ng. elin noi them ding dati bQ thay d6i t6c dQ It! dong til mau do rbi
chuyen dAn sang mau do slim d¢ tang len cua quang ducng lai xe, rbi chyen sang rnau
nau,

·"° 3
29
,* Chu ki thay dau dtrcc khuycn rang 40.000km van hanh trong kien
nghiet va chu ki thay d5u thong thmrng 1.\ IOG.GOOkm Il1Qt 15n.
(4) tra diu phanh
Trong bl) phan phanh dung rip smlt nen, dau phanh dong vai tro 1a phuong
truyen d(mg hrc, vi vay luon luon phai Ira xem dliu eo diJ hrong khong, Dliu
phanh phai duoc duy tri a rmrc gina vach va vach it phanh
giam ro ret thi kha nang gay tai nan gi no thong nang hi dt Ion do luc dS dung xe bi
giam sui.
(5) tra nurrc lau kinh xe
Khi kbcng co rnrcc lau kinh xe, viec an vao nut cAn gat lit nguyen nhan gay ra
hong mo clin gat, Dile la khi troi mira hay eo clin gat anh lnrong IOn
vise lai xe an toan nen phai chu y. Nh.1t la vao rnua dong gia, phai mua nuoc lau kinh
xe rnua dong dS su dung rnoi dS phong diroc hien nrong dong bang mr oc lau kinh xe.
(6) tra ac quy
Ac quy 13 phu tung r.1t quan trong co vai tro cung d p nang hrcn g di¢n cAn
cha tAt ca cac phu tung ella xe, vi phai luon lu6n quan II quy dam bao
duoc vai tro ella no.
Nh5t 1:'1 hai ClJC quy bj bAn va gi r6 rang thi phai lau bang ban chai long kim
loai hay giiiy nip.
Olin day do sir dung i e quy MF(Maintenanee Free) nen viec quan Ii dai bi> phan da
tien lQ'i han nhieu, ta co tra diroc trang thai quy thong qua rnau s5c cua
kinh trong su6t, mau xanh Iii trang thai t6t, mau den 1.1 trang thai d.n duqc tra
quy, mau trang la baa hieu tuili tho ie quy da
clin phai thay ie quy.
Chuong 2 Dang ki xe va djnh
1. Dang ki xe
30
(I) Dang ki nuri
La dang ki quyen s6 huu xe chua duoc dang ki. Kh6ng nhimg 13 xe mci rna ca xe
dii tirng d:lng ki truce day r6i huy dang ki va muon dang ki lai phai danug ki maio
Dang ki moi khong dang kl dja chi sir dung ella nguci so hfru trong yang 10 ngay
la thc i gian cho phep hanh tam tbci tai So dang ki (tinh, thanh ph6, quan) co tham
quyen thi khong dtroc lai xe, dang ki xe co hi nguoi sa hfru, hay nguoi 1'.10, ban
xc.
Gi,1y phep van hanh tam thai
Nell O1 u60 vf m hanh xc tam thai trong tlnh trang xe chua duoc dang ki thi dang ki xin
giAy phcp lai xe tam thai tai So dang ki r6i nhan phep hanh tarn thai va
cho phcp hanh t{lITI thai • g5n no vao xe ta co hanh xe trong thai han va
theo muc dicit gi:1y phcp. Dl>ng thci . khi man han Gi:1y phep lai xc tarn thai , phai n(jp lui
GiAy phcp v*n hanh tam thai va cho phep hanh tam thai Sa dang kf, neu Uti
xc VUQ1 qua thai han hay khac voi m\IC dich cue GiAy phep khong ndp lai Gi ay
phep himh tarn thai va eho phcp hanh turn thc i sc bj phat
Thoi han \'*n hanh trong tnnmg hop mat niem phong bien, xin dang kf moi, xe trong
thai gian hi dinh chi''', : IO ngay
Thoi ginn van hanh tarn tha i trong rruong hgp dung vci muc dich thir nghi em, nghien
CUll: 2 nam
cho phep
v*n
hanh dang ki xc

087i 1357
11
dang ki xe
31
(2) dang ki xc
Nguoi dii dan g ki xe xong sau khi gftn dang ki xe vao xe phai niem phong
lai. trong truimg hop kbong diroc sir d6ng y cua Sir dang kl hay quy djnh
ella nao khac thi khong duoc boc Diem phong ra.
Di em phong ella dang ki xe bj rei ra kho nhan thi phai dang kf Iai
niem phong va gan tai sadang ki, xc khong giln bien va nicm phong thi kh6ng
v:\i n hanh dircc.
Deng tha i kh6ng duocche hay gay kho khan eho vice -xcm bien, neu vi pham
di&u nay se b] phat
(3) Dang ki xe
Sau khi dang ki xe xong sc dcccnhan Dang ki xc, nguoi sir dung xe phai co day
dii dang kf xe cua xc do, khong co day do dang ki xc rna hanh xe se bi phat
tien,
Ngiroi sir hiru xe lam mal Dang kl xe hay khi dang kl xe kho nhan dang thi co
dang ki xin cap lei tai Sit dang ki .
L

(4) Thay dBi dang ki
Dang ki xe
Khi co thay d6i nhfrng d i.iu khoan ghi tren Dang ki xe (bao gam nhfrng thay d6i
nlur ten, dja chi nguci sa htru hay 56 xe, hinh thirc dong co, b<) xe va thay d6i
32
dia chi su dung), ngirci sa hou xe dan g ki viec thay d6i tai Sa dang ki trong 'lo ng 15
ngay kS tir ngay phat sinh Ii do d6.(NS u dja chi dang ki chirng minh la dia chi sir dung
xc thl thong baa dang ki chuyen di ducc coi 1<'1 da dang ki thay dbi)
Dong thai nguci sa hilu xe dung de buon ban kinh doanh lam xe chuye n chc thl
khi thay d6i dia chi sir dung xc sang tinh, thanh phc khdc. trong 'long 15 ngay tir
ngay thay dbi nSu dang kf thay d6i tai Sa dang ki co tluim quyen kern theo biSm dang
kf xc, Dan g ki xe va cac giAy to' co xac nhan dj a chi su dung (J don xin dang ki
thay d6i (xac nhan chtrng minh tlur , ban sao chung minh thu, ban sao gifry phep Iii xc,
dang ki nr eac h phap nhan, thi diroc cap Dang ki mrri va bien s6 moi )
(5) Dang ki sang ten
Trong tnrcng hop dang ki sang ten quyen sa httu xe do mua ban xe, duoc
thtra kS·· ·thi nguai nhan nhuong xc phai dfn dan g ki sang ten quyen sa hffu xe tai Sa
dang kl co thim quyen. Thai han dang ki
CD twang hop mua ban xe : trong 'l ong 15 ngay kS ru ngay mua 'Ie (2) tnr ong hop diroc
tang: trong 'long 20 ngay k6 nr ngay ducc tang C-D tnrcng h911 thtra trong 'lo ng 3
thang tir ngay nhan tlura kS @ tnrong hop sang ten quyen sa hiru do cac Ii do khac
: trong 'l ong 15 ngay kS ur ngay phat sinh It do.
(6) Dang ki hiiy bO (xe thai)
La dang kl rna nguui sa htru xe lam trong tnr ong hop xc dang ki thanh xe thai , bi
mat, qua tuci , mit bieu luc hay bj huy bo bing lai , dang ki, giay phep ...
Xc can thai trong tnrcng hop bj thS chAp hay tich thu thi tnroc phai gia khoan
'lay thS chi p hay phai ncp du chua dongthi mci co th@thai xe. thai xe phai
dang ki huy be. tai nci co tham quyen trong yang 1 thing kS tir ngay thai, dua tren
dang kf huy be nay thi tit ca cac qcy en lei va nghTa vu vS sa hfru xe cling kbong con
nira.
lx Truon g 1HlP muon huy bo dang kf xc bj m:1t cap thi phai n¢p kern thea gi5. y X{lC nhan
dang ki mAt cap duoc sa canli sat co thAm quyen cap.
2. dinh (kiem tra dinh ki) xe
La tra duqc hanh djnh kl thea m¢t thai gian nhfu djnh sau khi dan g ki
33
mai o Ngtro i muon nhan ki6m tra di nh ki (trong vong 30 ngay truce hay sau tha i han
tra dutrc khi tren Dang ki xe) n«)p eho nguoi kiem tra dan xin kiem dinh kern thea
dang ki xe, giAy X3e nhan tham gia bao hi6m trach nhiem va trinh xe d o dinb roi
nhan kiern dinh,
Thai gian cb luc ella dinh
Phiin bl!,! Thiri gian co hifu IIfC
cua dj nh
Xe con khong dung voj
mue dich
2 namtxe dAu tien moi nhan kiern djnh moi 4 nam)
kinh doanh buon ban va
fa
xe khong phai la xc keo
Xc nhe, xe xc
cho loam
va xc tai
Xe tai 1611 dung v6i m1,1C Tu6i xe tir 2 nam tr o xuong l oam
dich
kinh doan h buon ban Tu 6i xc tren 2 nam othang
Tu6i xe lu 5 nam tra xucng l narn
Cac xc khac
Tu6i xe tren 5 narn 6tha ng
(Ch6 y)
Tru611g h\IP xe ch6 dan g ki tnroc ngay 31 thang 12 nam 2000 la xc duoc
tao phu h\IP che duoi 10 ngiroi (tnr xc cap trong rnuc Ga hay muc Da 56 2
khoan I 2) dutrc ap dung thai gian co hieu luc ella kiem dj nh d6i voi xe con.
3. Cac khoan eo' ban rna nguiJi so' hiiu xe can tuan thii
Ng uoi sa htru xc..kh6ng dtrcc co cac hanh vi sau:
Har th VI c6 djnh xe tai m(>t dia nhat djnh roi sir dung xc vao muc dic h khac
kh6ng phai lit muc dic h van hanh lai xe.
Hanh VI lien tuc bo xe tai ducng
Hanh VI bo xe tren dAt cua ngiroi khac rna khong co If do chinh dang
Trong mrcn g h\IP sau khi thanh ph6. quan, huyen co tham quyen chuye n xc bo hay xc
sir dung voi muc dich nhu noi 0 trensang !TI!)t di a nh,h dj nh va xir H yeu cdu
nguni sa hlru xc thai xc, ngiroi So' hiru xe khong thi hanh nay thi xe se bi ban
hoac cuong thai bo .
34
pHAN 3 CHUAN BI TRU'OC KHI LAI XE

Chuong 1 Thai di} lai xe dung
Khong thS noi rang chi d n co ki thuat Iai xe dieu luyen la trc thanh nguci IAi xe dat
tieu chuiln duoc. DS Iai xe an toan, so vei kl thuat Ii i xc, nguci Iai xc khi sir dung
duong cung moi ngtrci cin phai sir dung ki thuat lai xe ella ban than lai xe dira tren
ea sa r ton trong sinh menh con nguci r , r tinh trach nhiemj , r nang lee t{ip trungj
rUmg nhan nat j r l(mg nbuong bQ va hiSuJ r tuan thu phap quy giao thong i .. ,
1. Ton hung sinh con ngnui
Hay nghi rang con cai va b3 my ban, anh chi em va d. ban dang lai xe
a tren ducng. NSu ban nghf ring tit ca nhttn g nguci dang su dung dtrcng la la
thanh vien trong gia dinh ban thi chiic ban se kh6ng th& Iii xe Au tha.
2. Tinh trach nhiem

+

Ngtrni Iii xe de 06 phong tai nan giao thong
vi dS giao thong luan hoan thi phai suy
nghi m{>t each cAn trong tlnh trach nhiem
nhu tuan thu eri c phap quy lien quan den
giao thong tren duon g, lam tron cac nghia
vu cdn chu y ella nguci lai XC" -Dai b<) phan
cac tai nan giao thong phat sinh khi nguoi
lai xe loi long cac nghia vu nay, vi vay
trach nhiem tai nan giao thong la ella
ban than nguci hi xc, va nguci lai xe tnroc h6t phai nghl den an toan ella nhung nguoi
urong dbi yeu trong giao thong tren duong nhu tre em, nguoi gia, nguci tan
ngiroi sir dung xe dap, xe hai banh hay nhung Iai xe khac..
3. Nang 11}"1: tnmg va chu y
Trong cac tinh huong da dang va phtrc tap tren ducng giao thong, d€ co vua twin
35
thu cac phap quy thea dung voi tirng tinh hu6ng, nhan ra cac yeu t6 nguy dQt
nhien co va phai ra i d6i pho, vira lai xe duoc an toan, ngucii lai xe phai tl!
mph trung chu y van tinh huong giao thong tren duong.
Khi ngiroi lai xe dang b] bao vay boi cac cam giac moi, kho chiu, hung phan,
ph5n nQ, sa tret hay cac suy nghi klui c thi khong nen lai xe vi luc nay r5t kho
trung VaG viec lai xc, nang hrc d6i pho vci cac tinh hueng. cac nhan thuc hay phan
dea n vBtinh huong giao thong tren dirong hi giam di TO trong tnrong hop nay sau
khi da tim lai duoc SlJ 6n dinh b5ng each nghi nga i" 'rai moi nen lai xe.
D6ng thai trong khi lai xe nen trdnh cac hanh vi gay phan tan trung. Nhfrng
nguoi Iai xe trong khi lai xe, thee thai qucn thucng co nhcng hanh di)ng sau lam anh
lurong SlJ trung, 1;.\ nguyen nhdn gay fa cac tai nan giao thong:
Tron g khi lai xe su dung thoai di dong,
ti vi
fli eu chinh kenh dai phat thanh, thay dla
CD, di€u chinh ti€ng·· · .
£>6i thoai vci nguoi tren xe hay dua va
nhan da
xem ban da·.. .
. An hay uong db an hoac hut thu6c
- Lap cac bi> phan khong can
Nang luc trung va chu }' khi lai xe co dtrcc nang len thong qua viec ur
luyen lien t 1)C va thai quen lai xe dung hang ngay, d6ng thai nhfrng gan len xc
khcng canthiet gay phan toa 51! chu y cua Iai xe hay che mAt tfim nhin cna lai xc-vnen
duoc thoi bo, --__ ________
.i->
4. Umg
Lai xc co m8i lien quan nrcng h6 voi nhfrng ngiroi khac dang cung 5lr dung duong,
vi d n thiet phai co s" thong gifra nhlrng ngiroi sir dung duong. Trong khi lai
xe, ta nit hay cac tinh hucng phai cho dc i nguei di hi) hay SlJ chuyen dQng cua xe
a phia truac"' , trong trn<mg hgp nay, ngum lai xe d n co long ni,l i cho dgi
tuftn tV' lugt minh
36
du vay, do khong cho nguoi khac, long nai hay do SI! gap gap
mu6n nhanh noi cAn rna m<)t bO phan lai xe chen ngang, di qua t6c dO..m<)t
each khong xAu h6, r6i SI! t in d6i vci lai xe bi d6 va, SI! canh tranh Iftn
nhau trtr nen kh6c liet, nhung hanh dong lai xe vuot qua t6e dO nguy nhu tren
duong .nhien se dfto tai nan giao thong.
Khi can hoan canh duong giao thong va nit nheng xc ella chung
ta, kh6ng the tranh nhac tinh trang cac xe dAy chat tren ducng phl. hay tai cac
tham quan--Theo do, trong truong hop nguoi lai xe co viec gAp thi sir dung d ie
phuong giao thon g dai cbung la phucng phap giu dun g hen, va khi Iii xe, ta nen
giu thai dQ biet be, di SI! gAp gap, nhuong nhjn va hieu eho nhung nguoi khac cung
sir dung duong, eCing nhu ri t cdn str nhftn nat biet cho luot minh.
5. Long nhUVng bl} va SI}'
Duong giao thong khong phai la chi rninh sir dung, rna cung str dung voi nhirng ngiroi
khac. Theo do, trong giao thong tren dmmg, due tinh mit nguci lai xe d o nhi t chinh la
' If nhuong be) va biet thau hieu d6i phirong, Khi thieu long nhuong be) va ' If hieu
nguci lai xe khong eo long nhftn nai, dang bj phdn khich, khong trung lai
xe r6i su tin cay gitra nhfmg nguoi sir dung direng giao thong bi pha va, khong
nhiing dan khong hanh giao thong tuAn hoan tren ducn g rna viec lai xe con
tra thanh viec kho chju va bAt tie n, cue la gay ra tai nan giao thong.
Nguoi lai xe hien nhan each cue minh qua thai dQ khi Hi xe tren dvong, hay ghi
nho rfing sir dung coi xo khong cAn thiet, chen ngang rna kh6ng xfru h6, dOt ngOt
vUQi len tmac, cae hanh vi nhu phat tin uy bUQc xe phia tma c di nhanh hay
di theo sat xe phia truoc, chiri rna nguoi lai xe mac 16i· · ·.Ia nhfmg biSu ella long
h({p hoi va nhan cach meo mo, thong qua lai xe co thong qua 16ng
nhuc;mg b9 va S1! lhAu im ap voi d6i phuong chung ta hay luon cl. tAt ea
mQi ngua i co lai xe an toan mOt each thoai mai va vui ve.
37
6. Tuan thu cac phap quy giao thong
E>uimg la khong gian ltru thong cua ci t nhi eu nguci va xe cQ· ·· Phep quy giao thong
hay chinh IiI loi hU3 hen 006 nhat, duoc lam nguci lai xe hay nguoi di bQ can
tha i gian cua nhau va Slr dung kh6ng gian tren duong m¢l each co qua. Theo d6,
n6u Slr dung duong va gitt dung hen ucc nay, ta c6 the nang cao tinh an toan va
qua. Trong cUQC thi the thao, pham thi chi bi dubi ra khoi cuoc thi hay bj tuoc
nr each dQng vien 1fJ. xong nhung vi pharn lei hU3 hen nho nhAt khi sir dun g
duong giao thong, phai ghi nho ring co m:1t mang. Bith phap quy giao thong khong
phai hi viec quan trong rna quan trong Ia phai uti y nghia cua n6 va gifr dung
n6.
Chuong 2 Trang thai tinh thftn ella lai xe
Th6 trang va tinh cua nguoi lai xe co 60 dinh thi rnoi co lai xe an toano
Thea d6, phai chinh trang thai tinh thi n va lai xe bang tu tinh tao va di em
darn. Viec luon luon phai tra va quan Ii thi hrc va thinh hrc ella ban than,
tra cac 10(1i benh tilt xem co khong nhu cao huyet ap, benh duimg, d¢ng kinh··· . Iii
rfit quan trong. E>6ng thai, trong trang thai bfit an hay hun g phAn thi khong thb trung
chu y va phan dean dung diroc nen rat d n nhirng cb nhu chinh tinh cam,
lam diu long xubng··· cif duy tri trang thai tinh cam " rrurc dQ khong tung
lai xe thi phuong phap dung dAn iii nho nguoi khac lai xe hay dun g viec lai xc cho
khi nang hrc tilp trung trc lai.
Chuong 3 Nhfing nguyen nhan anh huong an toan
trong khi lai xe
Ut i xc an roan tren du ong ngirci Iii xe phai co dli nang hrc trung, nang luc
phan doan , kha nang nha n nhiing t6 nguy hiern va nang luc dbi pho veri
chung->-
Nhung trang thai met moi do ueng nrcu, thu6c·· · , bi cam cum, ding .lam giarn
ro nhUng nang lire nay va gay anh huang nghiem trong dSn an roan lai xc. D<;l i bl?
cae tai ni;1o giao thong nghiem trQng xuftt phi t tu thai nay .
38
1. Ru'l}u
Ruou Ia chAt an thAn kh6ng nhirng gay anh huong va lam giam heat dong nao, Jam
giam kha nang chu y va nang life phan doan rna con him cham tbe dO phan eng cua co
thS, gay giam thi l\IC va lam bubo ngu trong khi Iii xe. Dong thci, cling gay ra long ur
tin qua eta va lam mit kha nang che, long nhfrn nai ella nguoi lai xe, gay fa nhttng
hanh dong lai xe qua khich.
Co n6i ring nguoi Iii xe uong nrcu say la 16n tai nguy hiSm nhftt trcn dirong va
khcng thS doan ducc, dai b¢ phan cac tai nan nghi em trong d€u phat sinh do lai xe
trong trang thai xay nrou, vi vay co thS n6i ring S\T nguy hai mang tinh xa h<)i nay la
rat Ian. Theo do, Lujtt giao thong tren duong phat nlt nang d6 vci tnrong hop Iii xe
trong trang thai say nrou.
* Ti el! chuim trang thai say nrrru Ii nong d(l nr ou trong mall til
SI! giam tu tir 2 nam tro xutmg, nop phat til 5 trieu won tro
xc (Ai
khcng
xc trong trang thai say
nhirng bj XlI ph...t hinh
nrou hay kh6ng canh sat vien do
0,05% tro len, Nguoi lai
nong dQ nrou trong mau
xudng mit con chill trach nhiem hanh chinh bang lai .
Trong tnrong hop uong qui, nrou. dLI uong ca phe hay mroc . t5m hay sauna thi cling
kh6ng tinh nr cu duoc. Phai nghi ngoi qua thoi gian nhAt dinh thi nrrru trong co me l
phan tin GLHJC. Theo (10, trong tn rong hop uon g nrou, tuyet d6i kh6ng dtroc lai xe .
2. Thu6c
Du co hi thuBe cua benh vien hay nha thuoc ke don thi thu6e an th&n, thu6e cam,
thuoc ngu -: ..ciing giong nhir nrou , lam giam ro nang hrc lai xc, gay anh huang
nghiem trong den an toan Iii xe. Nhlmg thuBe nay ciing eo thS dua den ket qua ngbiem
trong nlur cac ket qua dBi vci fUQ"U. Theo do, Luat giao thong tren ducng hien hanh
cling xu phat hanh chinh va xu phat hinh S\I d6i vci tnrong hop Iii xe ngay sau khi
dung cac thuoc noi tren.
Do do, khi mua thu6e dtroc bac S1 ke dan hay thuoc cam cum thuoc chong di eng,
thuBe dau dAu···co th€: mua rna khong d.n bie S1 kS dan nhAt djnh phai nh*n tu van ella
bic SI xem nhling thu6e nay co anh hu6ng dSn vi¢e Iii xe kh6n g.
Mc)t nhiing thube y tS eo thS gay thube i phi¢n bi cAm ehG t:}o t:}i
hay mua, Slr d\Jl1g theo Lu*t, d6i khong thS lam eho nguOi su d\Jl1g co tu cluy blnh
39
thtrong, chung gay nhfrng tac dung phu nguy hiem gAp IAn so vci nheng nguy
rna nrcu gay ao giac. thu han, gay khuynh huan g cong kich · · · hay nheng loai thu6c
duoc dung theo Luat. giao thong tren duimg hien himh phat hanh chinh va xu phat
hinh S1,1" v&i nhimg nguoi lai xe sau khi dung thu6e bit hop phap nhu nell tren, lit
nguoi co clumg nghien thi se bj nroc bo luon tu each co lAy bang lai xe.
Tnrong hop slr dung ca nrou va th1l6c thi du ell Iii mQt hrong nho Cling gay fa nhfrng
1611 hai nghiem trong co va tinh Ihiin, vi tuyet d6i khong duoc slr dung en
nnj u va thu6e.
3. mol
s it chap viec lai xe trong trang thai met moi cung vci lai xc trong trang thai say
nrou hay dung thuile 1:.\ nguyen nhan chinh gay ra cac tai nan nghiem trong, nhitng lai
xe vdn qua tin vao t inh trang sire kh6e cua rninh r6i dang vucng vao nhfrng hanh
dong nguy nay. Li do ldi xc trong trang tha i rnoi rAt nguy IA vi no lam
giam nang hrc chu Y. kha nang phan doan, t6c dq phan ung va gay ra chimg bu6n ngu.
Ldi xc trong trang thai mer m6i cang gic ng nhu lai xe trong trang thai say nrcu hay
trong trang thai dung thuoc, la d6i nrong xu li hanh chinh bang lai va xu phat hinh SI,!,
theo do, truce het nguoi Ii i xe phai tuyet obi chu Y vci ban than rninh.
Nguyen nhan met moi rAt da dang nhu Ii i xe trong thai gian dai hay lai xe dirong
dai, lam viec nhieu, thieu nghi ngai hay ngu, cam giac qua d5y sau khi an , cam
cum-v.Du v5n dela nguoi lai xe nhan biet nhu nao nhirng met moi nay va
d6i ph6 voi chung nao,
nguoi Iii xe cam th5y nhUng hien nrong sau thi dii thuQc trang thai met moi, vi
nhAt dinh phai dung xe tai tram nghi gan do.., sau khi dii nghi ngai xong rnoi duoc
lai xe.
Ngap lien tuc
Mi m5t nang va S\1P xu6ng
Mit co '150 d6 hay nhuc
rna va kho duy tri xe
Doi la hay khat
40
M6 hoi tay ra lanh tay
Kho hong hay run tay
h6i hop hay kho trung
30 anh hay nghe tieng dong khong co
Cam thAy tbe dQ phan frog eua rban than cham di
Nghe tieng ngay
di l?p lai viec tang tAc hay giarn t6c m¢t each v6 y thirc -» .
MQl mat, trong truong hop lai xe trong thoi gian dai , tranh lai xe trong tioh trang
rnoi , ta nen cso nhfrng thoi quen Iii xe sau day.
Truce khi xuat phat ngu va nghi duo
Xem XcI cac vi tri tram nghi" l 'a len beach lai xe trong thai gian "'j chsng dinmg phil hop-
Khi dim thAy dAy thl khcng nen an
Ca phe hay co eft co 1a lam ta di tieu thirong xuyen gay anh huang viec lai xe.
Thinh thoang me cira lam thoang gi6 trong xe.
Phuong phap phOng tr:\nh Jai xe trong trang thai say runu, lai xc trong trang
thai dimg thu8c hay trong In!ng thal moi
Tnroc nguoi lai xe phai It! mlnh kh6ng 1<,10 ra nhitng tinh hudng lai xe
nhu
- Trong tnrong hop co hen wing nrou, xe lai r6i di.
Khi ubng nrou xong, nhAt dinh phai db xe r6i sir dung cac phuong tien giao
thong cong cQng nhu tic xi. tftu dien Slr dung nguoi lai thue
Nguoi ubog nrou, dung thu6c hay trong trang thai m6i thuong kh6ng nhan
duoc trang thai cua minh, va co khuynh huang dinh lai xe. Luc nay rAt cAn
SlJ giup do ella nhfrng nguei xung quanh. Co ngan chan duoc viec lai xe
nguy boi su ngan can hay hop tao cue nhimg nguoi xunh quanh nguci lai
xe. Ngtroi dinh lai xc neu la ngiroi quan trong voi chung ta thi chilc ta co
d n phai khuyen anh ta nhtr n30.
41
pHAN 4
LAI XE AN TOA.N
ChU'01lg 1 Xuftt phat an toan
1. To' lai xe
Tu thS Ii i xe dung la co ban ella an toan Iii xe. Vi tri 161 khi gifrrn ban
dap dAu g6i hoi lai, lung t6t khi tay len vo liing I:li khuyu tay hoi lai.
Hoi gap khuju tay Iai.
._.. ,:' .. 7"<, m6ng v.\o s&l
" lrong hmg hai vee lung

Nhln thk g ph Hai d&u
ducckhigil m phanh
Khi lai xe, nen quan :10 hoat dQng, khong di giAy eao got hay dep le, khong
nhttng vao han dap nhu blnh, lQ' ''du6i
2. Cai day an roan
( I) Day an toan khong nhung lam giarn nhieu nhtrng hai phat sinh khi co tai
nan giao thong rna con duy tri tu Iii xe dung, mang lai hieu qua lam giam moi,
(2) Nguo! l:li xe phai cai day an toan, nguci di cung cflng phai cai day an toano
Tnreng hQ'P xe co lui hoi an toan van phai cai day an toan. Tnr tnrcn g hop kho khan
khi cai day an loan do bj thucng, b] benh, co thai-v -hay mrcng hop lai xe co rnuc dich
V?O hanh nhu xe d.p elm, xe giao buu buu co khong phai dec day
an toan.
42
(3) Phuangphapdeodayantoimnhus au
Dayan toan duoc dec trong trang thai ng6i sau trong ghe.
Oat lung deo nhir quan that lung quanh hai xucng hong
Day val dec cheo tir xuongvai phia ben nay sang hong ben d6i dien,
Day vai khong dec long leo.
Dong chac chan kh6a cai va tra xern day an toan co bi tuct fa khong.
Kiem tra xern day an toan co bi xofuI hay bi mat vao trong kh6ng
day roi keo dai ra. khoa cai denoken ' each' Dn)' vai (l eo cheo ru gitra vai,
Day lung (l eo nlnr quan lung quanh
hai xuoug hong ...
(4) D5i voi nguoi mang thai khi cai day an toan, day vai dec tir gifra xtrong don c6
f6i keo vS phia gie a ngjrc va day lung khong cai len teen phan bung to rna cho di qua
duoi phan xuang chau. Luc nay dm chu y Iii vise ghS ngjra qua nhiSu v8 phia
sau hay dung dung ghe phia truce Ia phuong phap kheng dung din.
Side
43
Front
(5) Dec tre em 1:1 ben canh khcng nhirng rat nguy hi em cho tre rna eon lam
S\I chu y cua lai xe, gay anh huong khong t0t eho viec lai xe an toano Do do, nen tranh
ben va nhAt dinh phai deo day an toan eho tre sau khi lAp them b(> phan bao ve tre
em
• Phuong phap dec day an toan
Tre em ttr 8-' 2 tuAi co deo day an toan, Luc
nay, dm huang phuong phap deo day an
toan eho cac em, Luon phao dec day an roan va
nen deo xuong dirci va thoai mai trong kha
nang co phong ngua bi thucng. Khcng
duoc deo day an toan vai qua mat hay e6 tre
em. Tuyet d6i khong diroc dco dat an roan duoi
canh tay tre em. VI co tao ap hrc vci xuong
siren khi va cham.
Dee day an toan Y:l b] bao ltq nhi dclng \ 'a tre em
• GM nhin v'e phia sau.
Tre em duoi 1 tu6i hay can nang dirci 10 kg
vi khong co life cang a e6 va lung nen khon g
duy tri trang thai nhin phia truce va
tre em len xe duoc.
DStre em vao chuyen dung ella tre diroc
ohio phla sau xe trang thai
nghi eng g5.n mQt mra rbi e6 dinh vao xe
day an toan khi xe dun g gAp khon
hi khi va cham, va daP ducc dai tren cac b(> phan khoe nhat tai
co thS tre, va d5.p nay diroc thu vao phia sau cua ghe chuyen dung ella tre.
Dai b<) phan chuyen dung cue tre ducc thith eho tre din nang dum 10 kg.
Trang huang eo huan g dan ehi 56 eo the ella nhi d6ng eo kha nang sir
dung,
din nang ella em be chua tu6i g5n voi can han che cua thl phai
mua mci phil hop vci can nang ella be. Co loai co kha nang thay d6i phuong
hu6ng nhin phia truce, nhin phia sau, eo loai moden co st'r dung eho tre nang
d€n 16 kg,
44
• Ghe nhin ve phia truce
Gh6 ohio v6 phia truce d§u ducc sir dung khi
tre tren 1 tu6i va duoc sir dung khi tre khoang
4,5 tudi , can nang 18 kg. Gh6 ducc c6 djnh chic
chin vci xe bUng day da ncn phong ngua duoc va
Ian ra phia truce hay vb hai phfa khi co va
cham. Day da duoc dec & nut phia tren ella ghe, va
dtrcc lip kbcp veri vn lip tren xe. Phai lip ghb theo
dung huang dan lip tai to huang din ella cdng ty
ehB tao. Tai lieu cac thong tin uip viet c() djnh
va vi tri ella vit dtroc nhan tit cong ty san xuJ.t xe.
• Dern hI\ trc
Dem h6 tro cho tre co can nang tir kg va
./ - - vin chua sir dung diroc day an toan thong thuong.
Dem h6 tro giup day an toan uip phil hop voi dAu
g6i ella tre, giup day an toan vai khop vci ngtrc
ella tre. Khong duoc lam dem h6 trc dung trong
nha thanh dem dung & xe, phai kiem tra huang
d6 biet dem nao phu hop vci tieu chuan
an toan ella xe. NSu da dat dSn chi 56 gioi han
ella din nang vi chiSu cao diroc nha san biSu
thi thi phai dung dung dern h& tro. Luc nay phai dec day an teen vail dAu g6i cho
tre.
3. Kiem tra an toan tnro'c khi xuiit phat
Truce khi len xe nhilt dinh phai kiem tra xung quanh, kiSm tra xem co nguci hay
kh6ng, co tre ern dang chai duci gAm xe kh6ng . Khi len xe, do thj giac,
co nhitng phan ta kh6ng nhin tbay duoc nen phai chu y an toan.
45
TAm vucng mi t tnrcc
Tam wang mat
hai ben
r i m vucng sau """'

_
r Am vuong milt
hai ben
»:
Khoan
,.
phdn ta khcng nhln thdy
I
Khoang 4 met
duoc (Lim vu cng mit)
g 4 met
...Y
( l
{ ]1
, Khoang 7 met r
..
\..
Khodng I met I
./
T5. m che khu5t da sa ell SI,f kluic nhnu tuy thee <it) 1<10 cua xc (I lil hay co the cuu lai xc
4. Chii' ngulri va cho' hang
(I) Tieu chulin an roan cua chi)' nguiri vit chii' hitng
phucng phap Ira nguci va chc hang kh6ng dung din thi co giiy iinh hui:rng
IOn viec (iii xc an toan. Khcng co ehb rna c6 tinh cho len xe hay trong thung xc
kheng con kh6ng gian nhung c6 ch:1t d6 len thi se anh hucng den viec lai xc, phil
hong dq an roan va gay ra tai nan 'lira va Ion. Theo do, moi lai xc qua cac tieu
chu5n sau 56 nguci cho, trong tili thung hang va dung tai thung hang thi khong ducc
chc them nguoi va chc them hang.
<D Nguo i duoc len xe: trong vong 11/10 s6 ngiroi duoc guy djnh tren xe, tai
duong cao 16c thi khong hanh xe vuot qua s6 nguci duoc quy dinh
tren xe.
(2) Trong tai thung hang cua xe tai: trong vong 11/10 trong thai thong hang dua vao
dang ki lai xe
® 0 (> Ian cua thung hang xe tai
• dai: dai hun 1/ 10 dai xc
::i D6i voi xe hoi banb: dai han 30 so y,'Ji d:ii ella bQ ph.. i n dco nguoi hay
dai cue hI) phan cluj hang
Cnieu rong trong pham vi co tra phai sau bang kinh hau cua xe
46
Tnnr ng IUJP chc hang thttp hon d{l cao cua kinh hay chc hang cao han
dQ cao cua kinh Mu thi trong pharn vi co tra ducc thung hang
d6 phia sal!
cac tron g vong 3.5 m ill dftt
:;: nAi veri xe 3 banh loai nho: trong vcng 2.5m ur ddt, dAi vc i xc 2 banh:
lrong vong 2m nr dtlt
Chit ogum qua ti eu an toan hay cha hang cho phep
chap cac tieu chuan an toan tren, cac cong truimg hay cac cong viec ding
ich nhir lam dien, duong tboai: khong thtl lam khac duoc hay khi cho
nhimg hang khong phan tach ra thi phai nhan gi5y phep tai Sa canh sat co
thAm quyen moi co lai xe vuct qua tieu chuan an roan.
Trang tnrong hop nay, ngiroi nhan gi5y phep pbai glin bien bao bang vai do co
rong 1a 30 crn va dai la 50 tai hai phia cu6i dAu thung hang, vao
ban dern, phai gan bao bang vat phan quang.
Chuong 2 Tin giao thong va bao an toan
Ti n giao thong va bao an toan duoc giln tren ducng hay quanh dinrng
gay su chu y va chi thj , hucng dftn giao thong rei nguci sir dung dirong
giii an toan tren dircng va xu li met each nang suat, tuftn hoan dong chay giao thong.
nhfrng nguoi Slr dung phai gifr dung lin bien baa, hanh theo chi thj cua cac tin
hieu, bien bao.
Vlec chi thi , bao tin duoc bean thanh dua VaD bao an roan tin hieu hay dua
van canh sat vien, nguci lai xe gU011g mau, binh, viec chi thj , bao lin hieu dira

vien-vl am theo chi thj, bao tin ella canh sal vien-': ..
47
1. Den tin giao thong
(1) Djnh nghia den tin
Dell tin lit phan duoc him dua vao nang hrong dien hay hrc ella con ngtrot
bi€u tbi cac tin hieo nhu di, dung Iai, chuyen huang, chu )' ··· bfulg cac den phat sang
hay bieu thi van tv, ki lien quan gi ao thong tren dirong, chung IO<;I i ella no den
doc va den ngang, d\T3 vao s6 den phat sang co den 2 mau, den 3 rnau, den 4 mau,
ngoai ra con co den bao dBi huong, den canh baa, de n danb cho nguci b{> han h.
Den ngang
Den 2 mall Den 3 mau Den 4 mau

Den doc
Den 2 mall Den 3 mau Den 4 mau
?{ Tutin nr tin thee sap elm den tin
Den 4 mau Mfii len do va xanh - mall vang-e mau xnnh-» mau vang-r-mau do
Den 3 mall Mau xanh(miii len do va xanh )- mau vang-v rnau do
Den 2 mall : Den danh cho xc (mau xnnh - rnau do), den danh cho nguoi di bQ(mau
xanh-r- mau xanh nhap nhay -vrnau do)
48
Den bao dbi hu6ng Den canh bao Bcn danh cho nguoi di bi)

D
m

2. Chung Ioai tin va y nghia
(1) Tin xe
Chung loai tin hieu Y nghTa
·
Den xanh
I
[I
I. Xc co di co re phai tir tir kh6ng anh

i
huang cac giao thong khac I
!

2. Tlili nci eo [hi khe ng bao re trai, thi d ing co re
trai khi khong gay anh hucng cac phuong tien giao
thong khac theo tin hieu. Nhung gay anh huimg

.....
: r -=---
cac phuong tien giao thong khacthl phai chju trach nhiem vi
: 1,
pham t in hieu giao thong. I'lii
·
Den vang

I. Khi xe dang a v<;loh dung hay dai sang ducng thl phai

dung xe lai truce vanh, dal do hay mrc c Ian duung giao,

I
trong tnr cng hop dff trong lim duong giao thi phai hanh J
xe nhanh chong ra khci Ian duong giao
iFII
2. Xe co re phai, Irong tnrong hop re phai kh6ng duccgay
il
6
1
anh hu6ng Ian duong nguoi di bi).
0,
,
·
Den do

I. Xe phai dirng lai ngay truc e vach dung, dai sang ducng va

Ian dmm g giao, co re phai khcng gay anh hurmg 1=\
giao thong cua cac xe khac dang hanh theo den t in
66 hieu
I
2. Chi tnnmg hop khong anh huang den cac plurong giao
[
thong dang di tbang thee tin thi eo re phai
I
I
II
i

t..
I= )J
·
Den bieu thj miii ten xanh
Xc co
........
hanh theo phuong huong ma l ten
I
: ..
a'i
ii
49
011
Ii
!i
jl
• Den do nhay
Khi co vach dung hay dai sang ducng, sau khi tam thai
dung tai tnroc vach, dai do hay lan ducng giao, co
hanh xe, chu }' xem cac phuung tien giao thong khac.
• Den yang nhdp nhay
co the van hanh xe, chu y xern cac phuong tien giao thong
khac.
..•
I 'I .Jl .
I - pr i
! Ia I
ii a I
Ii

g.; a
j y
II ..
u "
Den miii ten hucng xucng
diroi
Dim mau do ddnh dftu Den mau do danh
I •
r-
-I '-

I
Xe c6 di vao duimg
danh cho xe duoc chi dinh
thea mlii ten
xe kh6ng
duimg danh
ten x
di V30
cho xe co rnui
Xe khong di VaD
duimg danh cho xe co miii
ten '<, trong tnrong bop d.
VaD dirong nay, phai d6i
hucng ra ngoai duong.
(2) Tin tir nguili hu6ng dftn giao thOng
hanh (cho xe di ): Gio canh tay song song voi m;:it dAt, long ban tay huang
xuong du6i rbi sau khi canh ban tay, nhin va chi thang, gdp cd tay lai, huang
ban tay len tren va di l?p lai dQng tac chi vS phia truce ham hay vS phia sau
dh.
Re phai, trai : Gia canh tay sang ben song song vci d<1t, long ban tay huang
xuong dtroi rbi sau khi ]*t canh ban tay, nhin va chi than g, vira giir ban tay vi
canh tay song song voi mat dfrt. vua quay ngiroi lai hay chi quay chan va phAn
ml nh rbi chi phi a sau..
50
Dimg lai: canh ban tay, gio canh ray tao g6c 45 dQ so vui duong rbi gio
len, hoi mo e5 tay lai tao gee rong han, gic tay dimg eao han
nhin va huan g long ban tay ra phia ngoai

.1
L__
Khi dua lay sang ben song song
vci trai, phai)
(3) Nhiing di €u chu y v€ tin
Khi dang gio lay thimg dimg
(dung lai]
I) Xe va ngiroi di duong phai theo tin hieu ella den tin & phia tnroc, hanh
dong du dean rang vao luc tin hieu ben canh d6i sang mau yang hay mall do thi
tin hieu phia tnroc se chuyen sang rnau xanh rbi xufit phat la dt nguy hiern, vi
phai chu y luc cuc i cung ella den tin hieu, chi xu! t phat khi tin
hieu phia truce chuyen sang rnau xanh..
2) Du tin hieu phia truce dii chuyen sang mau xanh, ta phai kiem Ira S1) an
toan xung quanh nhtr ngtrc i di bc) dang sang dutmg- : .rAi mc i xuat phat.
3) Khi re phai tai ducng giao nhau rna c6 d{it bung binh thi vira hanh xe vira
phai chu y nguiri di be), xe dap, cac phuong lien giao thOng khac, kh6ng
dmrc gay anh hurmg ho.
2. bao an toan
bao an toan 1a bao chu y luu thong tren dutmg, cac quy co 5
loai la bien bao chu y, bien bao guy che, bao chi thi, bien bao b6 trc , bien bao
51
tren nen duOng. cac loai bao an roan va y nghia ella n6 nhu sau:.
(1) bao chu y(miiu gilc la hinh tam giac, vien do fren vang)
La bee eha ngiroi sir dung dtrong khi tinh trang ducng nguy hiSrn hay co
nguy hiSm tren duong hay gfm do dS ho co the dua nhfmg giai phap cAn thiSt xu li
m(>t each an toano
DlI'tmg giao nhau
hinli ehu· th(ip
Duong tron
Duong giao voi
duong , co xc lira
(I I qua
(2) bao quy do, Mng, do, xanh)
La baa eho nguoi Slr dung dtrong khi co cac quy che nhu cac loai han che,
cam-e- vi an toan giao thong tren ducng
Cam di Cam vong lai Cam doxe
(3) bao chi thj th] rnau Mng tren xanh)
La bao ngirc i Str dung ducng tudn thea cac chi thj d n vi an loan giao
thong nhu phuong phap thong hanh tren duimg, phdn loai loai thong hanh-»
52
Duong danb cho
xe 6 t6
Duong baa v¢ tre em
Duong khong bao
re trai
(4) Bii\n bao h6 tn.r (bii\ll hi mall do mall den tren Mng)
La bien baa dung b6 sung them y nghia cho cac bien baa chinh nhu bien baa
chu y, bien baa quy che, bien baa chi thi- v., duoc duci biSn baa chinh, co me dung
lam tang tinh cua bien chinh.
Tif 8 giir den 20
gic le khoang thai
gian cam do xc 6 t6
dllu nr day la
di6m dm vtrot len
truce
Kim Vl!C keo xe
(5) Bii\n blio tren dllimg (mall tclng, mall vang mall xanh)
La biSn bao bicu thi cac n¢i dung nhtr cac loai guy che, chu )', chi thi" ·bftng cac
ki hieu, van 11,(, hay bang vach tren nen duong cho nguoi sir dung duong vi an toan
giao thong tren dirong

<1
i

Cfim rc phai Gam t6c d¢ Kh6ng baa v¢ re trai
53
3. huong dftn
huong dftn lit bao bieu thi nhi m tao tien lei cho viec thong hanh, bieu thi
ten khu V\fC, phuong huang, duong pho -« , co 5 loai la canh bao, bao cir Ii ,
bien huang diin phuong huang. bao tuyen dircng va cac bien baa khac, Cac loai
bien rbao an toan va y nghia ella no nhir sau
(1) ciinh bao
La huang dftn canh bao ve cac khu V\fC hanh chinh nhu tinh, thanh ph6, quan,
huyen, Ap diroc tai cac dia diem do canh baa .
bao huyen

-
bao quan

-
..-, ....
baa thimh ph6
(2) bao Ct.r Ii
La bien bol o huang dftn ctr li nai din
baa c;\f Ii 2 dia
diem
(3) hurmg dftn phuung hUUng
La bao thi plurong huong .
bao ell Ii hu6ng
phai, trai
tOOtH.
Bien baa tnroc
3 phuong huong
(duimg binh thuimg)
111f,tSI
!I!I!21tr_ -,
__

baa 3 plurong
hu&ng
{tinh, thanh phil)
54
baa tnrcc 3 phuong hu6ng
(duimg cao tile)
(4) bao lim duung
La bien bao rhi lim dtrcng Iii xe.
baa li n duong Bi€n baa noi Bien bao noi pharr l uong Quang
Loai duimg Mim sac Hinh d(lng
Chu trang tren nen xanh
-
Duong cao t6c
Ph§n dinh mau do
U
Duong quoc II)
Chtt trjng tren nen xanh
@.)
thong thtrong
Duong dja phtrcng Chit xanh tren n€:n yang

Duong thanh phb Chit xanh trsn nen trang
<ID
(5) Cac loai bao khac
C6 cac bi€n baa nbir bien huong di n cac trang thiSt bi, bien baa nhuong bi) tren
dirong danh cho xe, xac nhan, huang din diem cu&i duong cao toe, biSn
huong dftn diem dfru duong, bi Sn lnrcng dAn nguci di bi), biSn baa ducng len dbc dan h
eho xe, biSn baa dirong quay lai, bi€n bao Ian xe chuye n dung, bi€n bao thay d6i la
duong, biSn baa cac co sa tu ohan···.
BiSn bao tram nghi Bi€n bao khu du ljch
55
BiSn baa nlnrcng b<)
treTI QUang danh cho xc
(4) Bien bao Ian iJU'ong
La bao thj Ian duimg Iai xe.
bao lim duimg Bi€n baa noi baa noi phan IU6ng duon g
Loai du<'mg Mim Hinh dang
Chcr trang tren xanh
-
Duong cao t6c
Philo dinh mall do
U
Duong quoc Ii>
Chfr Iring tren xanh
@)
thong thuimg
Duong dia phuong Chit xanh tren nen yang
1l3Q6Ji
Duong thanh ph6 Chif xanh tren nen tr5ng
<:BID
(5) Cac loal bien bao khac
Co cac bao nhtr huon g dftn cac trang thi€t hi. bao nhuong bl) tren
duong danh cho xe, bien xac nhan, bien hu6ng dan diem cu6i duong cao t6c.
huimg dau duong, huimg nguoi di bi>, bao duimg len d6c danh
cho xe, bao duong quay lai, bao Ian xe chuyen dung, bao thay d6i la
ducng, bi€n bao cac co sa ill nhdn... .
baa tram nghi bao khu du lich
55
-

'1-, IT-,oo
SloAoel Traific Koop Rlg!l1
bao nlurong bQ
lreo duang danh cho xe
BiSn bao chi huang
B i ~ n bao diem <16 xe dir
phong
I ~
I ~
B i ~ n bao cho nguoi di b(l
Bien bao diem thong
bao khan cap
I
,,II
.: ,

Bien bao bai d6 xe
Bien bao truce nci thu
ve
B i ~ n bao duong hi m B i ~ n bao Ian xe
ehuyen d\1ng
(kh6ng phdi la Ian xe
chuyen dung)
B i ~ m bao diem d ~ u
va eu6i
Chuomg 3 Phuong phap thong hanh ciia ngum di bi} va
xe xe bO ngua-:
, .
1. Phuong phao thong hanh cua ngum iii bi}
(1) Thong hanh ella nguiJi ill bQ
Nguoi di be) tren duong phan biet gina dirong danh cho ngiroi di bi) va dutmg danh
eho xe luon luon phai thong hanh tren duong danh eho nguoi di bt). tren dirong khong
56
phan biet gnra duimg danh cho nguoi di b() va duimg danh cho xc thi phai thong hanh
aben trai dirong hay khu V\I'C Yen duong. sang dirong trong tnrong hop thong hanh
cua nguei di bi) bi cam do viec lam ducngv- hay trong nhUng tnrimg hop khong
tranh khoi khac thi khong dtrcc sang dirong .
(2) Thong hanh tal phia ben phiii hay gifra dnimg dsnh cho xe
Trong tnrong hop ri ng co anh huong thong hanh cua doan hoc sinh hay
cua nhfrng nguoi di b() khac, co thong hanh ben phai duong danh cho xe, trong
tnrcng hQ"P co diSu hanh tren duong trong nhung dip IS hoi , 51,! ki¢n quan trong mang
tinh xii h¢i thi cho thong hanh a gic a dirong
(3) Bao tre em hay nhUng nguiri trong giao thong
Nguoi bao hQ rre em khong ducc dS tre em chci dua tren duong giao thong phirc
tap, ngum bao h() nhi d6ng (dum 6 tuoi) khong duoc em nho di hi) m()t minh tren
dirong giao thong phirc tap .
NguiYi bao hi) ngiroi khong nhin phai nguci khdng nhin thay mang g;iy
trang khi di bQ tren duong hay phai nguci do cung di voi cho huang ddn (phuc vu)
nguoi mil loa..
(4) Khu V\I"C bao tre em va nguili gia
bao tre em kh6i nguy hiem ella tai nan giao thong.
canh sat dja phuong hay canh sal khu vue co thS djnh fa khu
Y\lC bao tre em bang each lAy mQt pbjn duong trong vong
ban kinh 300m vci lam la cua chinh ella tnrong hoc,
TAt ca nhirng nguoi Iii xe khi trong' hanh trong khu V\IC bao
nay phai hru y an toan ella tre nho va hanh,
bao nguoi gia khoi nguy ella tai nan giao
thong, tai cho bua-: khi d n, dua quy dinh cua Lu;it phuc lei
nguci eao tu6i se dinh ra mQt khu Vl!C nhAt dinh lam khu vue bao ngiroi gia, co thS
dua ra nhirng giai phap dn nhir han chS hay cdm xe ce) thong hanh-:-, tfit ca
nhtrng ngiroi Iii xe pbai chu y nhtrng nguoi di be) cao tubi " ' va thong hanh m¢t
cach an toan trong khu VV' C bao nguai gia.
(5) Bao xe bu)·t dIDl don tre em iii hl}c
57
I) Khi di qua duong danh eQ xe ngang qua xe buyt dtra don tre em di hoc dang dung
Nguoi lai xe thong hanh vao duong danh eho xe ngay ben canh duong danh eho xe
co xe buyt dira don Ire em di hoc dang dirng iJ do thi dinh phai tarn thoi dirng lai
a tnrcc xe buy! dua d6n tre em di hoc do , tra xem co an loan khong r6i moi Ill'
tiI di ti!!p
Nguc i lai xe dang hanh xe thea huong ngircc lai vui duong khong co vach gifr3
hay duong mQt ehi!!u danh eho xe thi phai tarn thci dung lai iJ tnr oc xe buyt dira don
tre em di hoc, tra xem co an toan khong r6i moi tir ttl di
2) Khi di theo sau xc buyt dua don tre em di hoc dang hanh
N!!u xc buyt dira don tre em di hoc co bi!!u thi ring dan g cho nhi d6n g hay tre
em va dang thong hanh tren dvcng thl tit ca cac lai xe khong duoc vuot truce xe buyt
dua don Ire em di hoc nay..
2. Phuong phap thOng hanh ciia xe, xe bO ngl}'3.. ·.
(1)ll11lng hanh bin dtrimg danh cho xe
Xe, xe bo hay xe keo tai dcong co
phan bier gifra duong danh cho xe va
duong danh eho nguoi di bQ phai thong
hanh tren ducng danh cho xe. Khi vao
nhfrng noi nhu tram xang dAu, bai db xe
-t-. thi co th!! ro vao duon g danh eho
nguei di bQ. hie nay, phai tam thci dimg
lai ngay tnroc khi re vao va khcng lam
anh lurcng dSn viec thong hanh ella
nguoi di bQ.
(2) Thong hanh ben phiii
Xe, xe bo hay xe keo tai ducng co dai phan chia hill duong a gnra ducng thi phai
thong hanh v!! phia phai cua dai phan ehia do. Co th!! thong hanh sang ben trai hay giira
duong khi khong th!! thong hanh tai ben phai dirong trong cac tnrong hQ'P sau
1) Ttnrong hQ'P thong hanh tren dirong mQt
58
2) Khi khong thong hanh a ben
phai duong do hong duong, lam
duong hay cac trc ngai khac-:.
3) Khi dinh VlIQ"l 'en xe khac tren
Quang co chieu rong ella phArr ben
phai dirong khong diroc 6m (chi
d6i voi tnrong hop kiem tra duoc
phan ben trai ella QUang do, thay
khong anh huong giao thong
cua chibu d6i dien va khong co
biSn baa an toan clim hay han vuot len truce)
4) Khi d(l rsng cua phia ben phai ducngkhcng du xe thong hanh
5) Khi tuan theo chi djnh thong hanh trong trucng hop tai noi nghieng d6c cua
ducng dbc ucn, de phong ngua nguy hiern giao thong, sa doh sat dia plurcng
cong nhan ding d.n va chi dinh phuong phap thong hanh ding khu V\fC
thong han
Duimg dimh cho xe
La dtrong danh cbo xe dua theo
hrong thong hanh rna tien hanh chi
thi huong van hanh thea den tin
de co the tang hay giam bot
s6 hill duong danh cho xe.
Tai QUang biet danh cho xe,
phai thong hanh theo tin hieu cue
den tin hieu, khi vi pham dieu
nay, ban tro thanh nguoi vi pham
tin hieu giao thong hay xam
pham vao dai phan chia Ian durmg.
(3) Thong hanh theo duimg daub cho xe
Cac xe tai duongco dirong danh cho xe thi phai thong hanh mot each 5n dinh teo
duong danh cho xe do, khcng ducc hanh qua lai hai 'an dircng.
Elling thai, tnr truong hop khong the khong vuot len tnroc, khong ducc thay .d6i Ian
duong rnQt each kh6ng d.n thiet, Thay d5i Ian duong nhieu Ian kh6ng nhung anh htrcng
dSn thong hanh cue cac xe khac rna con la nguyen nhan ella tai nan..
59
(4) Thong thong himb duimg dimb cho xe
Tai ducng c6 ur 2 lan dircng daub cho xe trc len tinh tir gifra duong keo sang ben
phaittnr (an xe chuyen dung tai ducng co lim xe chuyen dung dang ducc sir dung) va
dtnmg thong hanh m{>t chieu, phai thong hanh theo su phan loai thong himh sau.tfnrong
cao t6c ducc phdn loai rieng}
Luc nay thir ur cu. duimg danh cho xe Ia 11m dccng 56
gifra duong, tai duong thong hanh mQt chien Jan duong 56 I tinh
tinh tit Ian ducng
IU ben trai ducng
nim
EJuimg
Philn loa;
Cac loai xe co thJ thong hanh
lan xe
Lan duang
Xe () to con, xe 6 10 nhi eu ch6 vira va nho, xc tai co
so 1, 2
trong tai thun g cho hang nr 1,5 tan tr o xuong
Duong
Xe 0 to ch6 loai 1611, xe tai co trong tai thung
I
Lan duimg
1,5 IAn, xe wi d6, xe

56 3
cho hang tren IrQn be tong thuoc
4
cae xe phl,lc VI,! xay dvng
lim
ducng
Xe () t6 biet, xe 2 banh , xe dap Hip d{>ng co, • xe
Duong Lan .duan g
dap, xe bo, xe ngua, cae xe phuc Vu xay d\fng mr
56 4
kh6ng
xe tid db. xe trQn be ung
phai
Lan duimg
Xe 0 t6 con, xc 6 to ch6 vira va nho, xe tai co
so I
trong tai thung cho hang tir 1,5 tAn tro xueng
la
EJuimg
Xe 6 t6 ch6 loai 1611, tai co trcng tai thung xe
I
Lan .duimg
tAn, xe db. xe IrQn be ung
duong
56 2
cho hang tren 1,5 tai thuQe
3
cac xe phvc vv xiy dgng
cao lim
duimg Xe 0 t6 bier, xe 2 banh , xe dap uip dong co, • xe
tbc
Lan .duimg
dap, xe bo, xe ngua, cae xe phuc Vu xily dung trir
so 3
xe tai dd, xe trQn be tong
Lan .duimg
Xe 6 to con. xe 0 t6 ch6 vira va nho, xe tai co
so I
trong tai thung cho hang tll 1.5 tin tro xucng
EJuimg
1,
Xe 6 to ch6 loai 16n, tM co trong tai thung
chieu
xe
2
chir hang tren 1,5 tAn. xe 6 t6 xe 2 banh,
Ian
Lan .duang
xe
duimg
56 2
daP
Hip dQng co, xe xe bo, xe ngua, cac xe ,
phuc Vu xily dung
60
Tlur ur tru tien thong hanh giea cac Ioai xe kh6ng phai la xe khan cap thea thir
nr tac dQ JOO nhAt cho phepcua moi loai xe.
3) xe dap d(>ng co
4) Cac loai xc, xe bo, xe keo khac
(2) Tlur tv' IIU tien thong hanh theo tinh hutlng fren duimg
1) Tai dtrcng hep va d6c, cac xe V?ll hanh ngay d6i dien nhau, hie nay, xe di len
phai nhirong duong va tranh ben phai dirong eho xe di xuong.
2) Tai duong hep va d6e hay duong hep, cac xe chi> hang hay cho khach va cac xe
khong cho gi v?n hanh ngay ddi dien nhau, hie nay, xe khong cho gi phai
nhuirng duimg va tranh ben phai duong.
(3) Lim xe chuyen dl}llg
Lan duong diroc lam d€ chi co xe diroc cho phep dirocthong hanh theo chung loai
xe d;ic biet hay s6 hrong nguoi cho tren xe giup giao thong hoan linh hoat goi
la 'Ian xe chuyen dung".
I
I
I
I
I
thi tren dircng
II
II
II
II
II
II
Lan xe chi danh
cho 0 10 buyt
Lan xc chi danh
cho xe ch6
Lan xe cbuyen dung g6m'Ian xe chi danh cho xe bU)1 va 'Ian xe chi danh cho xc
eb6', xe co thong hanh tai Ian xe chuyen dung theo bang sau (Duong cao t6c
phiin loai rieng)
Xe khong phai la xe co thong hanh tai lan xe chuyen dung
62
<D Xe khan dp hanh theo dung muc dieh d p cua no hay
(2) Hanh khach xe tic xi bAt xe, xuong xe
® Trir khi dueng bi hong hay lam duong, cac truimg h91' khac khong diroc thong
hanh tai lim xe chuyen dung
Loai lin xe
Logi xe co th€ thong hanh
chu)'en
Duimg cao tAc tAe dVng Cac duimg khong phai IiI duimg cao
I. Xe (} t6 cho loai IOn co nr 36 eho trc len
2. Xe 0 to nhi eu ehli loai lim eo dinri 36 ehli
Xe 0 to tir 9
dun g eho rnuc dich kinh doanh, buon bin
ehli tr o
' en
va
3. Xe buyt dua don tre em di hoe co dang ki
xe 0 to nhii8u
xe buyt dira don tre em di hoc
Duong ehi
chI;
4. Cae xe 0 to chI; sau dug c slY eanh sat dia
(chi d6i voi xe
danh cho xc
phuong eho phep
0 to hay xe 0
buyt
to tir 12 ehl;
.
Xe 6 t6 nhieu cho dua don cong nhan, hoc sinh
t Ta xu6ng co tir
di hoc tir 16 cho tn; len hanh tren tuyen
6 nguoi tren xe
duong eho phep
tro len)
.
Xe 6 to ehl; duoc cong nhan bi er
din eho viec chuyen cho ngiroi tham gia
cac su kien qucc te
Duong chi
Xc 0 to ehl; co nr 3 ngmr i tren xe trc len (trir xe eo the thong
danh cho xe hanh tai duimg chi danb eho xe buyt nhung duong chi danh cho xe
ehb
buyt va duimg ehi danh eho xe ehli dung ehung ian duong)
(4) C§m sang duimg, vong lai, lid sau
Ngtrci lai xe khi thay co gay anh huong thong hanh binh thuimg cua cac
xe khac hay ngiroi di b0 thi kh6ng duoc sang duong hay vong ngtrcc lai, lui sau, d?c
tai cac dia cam vong ngtrcc lai, lui sau khong duoc vong ngiroc la! hay lui
sau. tai bffi d6 xe hay toa nha tren duong-vkhi mudn vao duong thi phai tam thoi
dimg lai, kiem tra xem co an toan hay khong r6i mci dircc VaG duong.
Chuong 4 Xac dinh tBc di} va Cl! Ii an toan-«
1. Tuan thiJ tAc di}
63
Sa canh sat dia phucn g nban dinh can dS phong ngira nguy hiSm tren
duong va VI SlJ an roan, tuan hoan cua giao thong co chi dinh khu VlJC han tac
at) tbi da va tbc at) tbi thi eu, nguci Iii xe -: .khong dircc lai xe vuot qua t6c d<) quy
dinh hay di khong du t5c do quy dinh, Chi truimg hop lai xc khdng du t5c do quy dinh
theo t5c do t5i thieu do tinh huong giao thong hay nbung If do khong khong lam
khac duoc thi duoc loai tnr. .
bao tAc do IAi thicu
phai han .
bao tAc dt} phai han
chc
Bien bdo 16,: dt) t6i da
phai han che
bieu thj tren dtron g
(1) Tac iIi} cho phep
Khi thong hanh tren ducng, khong co chi djnh tAc dQ theo bao
an toan thi phai tua n thli t6c dt} Luat cho phep nhu sau day. Dang thai , du dang tro ng
pham vi t6c dt} duoc quy djn h vfin phai xem xet tlnh huong giao thong, kht t5m
nhin " 'd8 lai xe voi tde dt) an toano
1) T5c do tren duimg thong thulmg
Phan lo(li duimg
Duon g I chieu I lim
Duon g 1 chieu eo nr 2 lim duong tre len
2) TAc dt} tren duimg chuyen dung xe 0 to
T6c dtj xc
Trong vong 60knvh
Trong vbng 80knVh
Phdn lo;p dueng
Duong cho t.1t eel cac loai xe 0 to
Ta c dtj tBi da
90klnlb
T5c do t51
30knvh
3) T6c d(i tren duong cao t6c
Phan duimg
Duong 1 chien I lim
Duon g I chi6u 2 Jim
TAc di} tAi da
80km/h
100km,1,
Tac dQ tAi
40kmJn
50km/h
4) Giarn t6c d(i khi thoi ti€t kh6ng binh thuong (co tuyet , co rmr a, wong rai)···.
Tl nh tr..mg duimg
I. Khi dccng urrt do tr" j rmra
2. Khi tuyet diiy duoi 20mm
I. Khi tiim nhin nilm trong vong 100m do co rnua lim,
rei nhieu, suang roi .0.
2. Khi m(it dirong dong bang
3. Khi tuye t day tren 20mm
2. Xac dinh ql' Ii an toim
(1) Cg Ii eftn dimg xe
TAc dl) hanh chn gl am
Gi am 20%t6c dQ t6i da
Giam 50%t6c dQ tBi da
ca cac lai xe khi di theo sau xe di cung huang phai duy tri mott cu li nhAt
dinh vi an toano
Cu Ii dimg xe : Cu Ii d n xe dimg lai duoc tinh bang t6ng cu Ii giua cu Ii xe
v*n hanh trong khoang khi nguoi Iii xe cam thfty nguy hiem, giftrn him
phanh va thuc t€ biit diiu nghe thiiy tieng phanh (OIl Ii d€ co phan ung) va C\I Ii
tinh tir khi biit diiu nghe tieng phanh d€n khi xe dirng lai .
C\I Ii dung xe = C\I Ii d€ co phan irng + d(i dai biroc phanh
nguoi lai xe moi, nhan tlurc va pban doan cham lai thi Cl,C Ii co philo
irng dai len, khi n€n duong tnrn do troi co rmra hay tuyet hoac khi banh xe bi
rnon, cho d6 nang thi dQ dai biroc phanh dai len.
(2) Xac djnh qr Ii an tOllR
Khi van hanh xe, phai can nhAe d€n cac yeu sl5 co the gay anh huimg d€n ClI Ii
dun g xe nhu met moi , the ! lich. trang thai duong, trong tai xac djnh ClJ Ii
diI co tranh xay ra va cham vci xe phia tnroc do trong tnrong hop xe tnroc co
dirng lai d<)t nger .
(3) Xac dinh khdng gian an toan
Vila xac dinh khong gian an toan phu hop va cac xe xung quanh vira lai xe, ta co
th€ d5i pho mQt each dang trong cac tnrong hop phat sinh tinh hucng dQt bi€n hay
tinh huong kh&n cap.
Vi ta can xac djnh khong gian tranh tnr oc bing each nell co the nen duy tri
mot cu Ii IOn han dai cua mQt xe voi cac xe & ben phai , ben trai, kh6
duy tri cu Ii nay, it nhAt ciing nen duy tr i mot Cl,I' Ii JOO hon dai ella mot chiSc xe
du chi voi cac xe i:1 mot ben phai hoac ben trai . Dong thci khong gian khong phil
hop, cAn co nhung hanh dong d o thiet xac djnh kh6ng gian. VI du, khi xe cue ta bi
cac xe khac yang xun g quanh thi se lit each dung din nSu ta diSu ehinh tde d9 vuot
ra khoi vi tri nay.
3. Phuong phao phanh dung
(1) Gin phanh g:1p
Tftt ca cac lai xe kh6ng phai la tnrong hop kh6ng Jam khac diroc do tranh nguy
hi€m· "thi kh6ng duoc phanh g§p nhir dQt ngQt dirng xe hay dQt ngQt giam t5e dQ'"
(2) Phuong phap phanh dung ruin
Phuong phap phanh xe bao gom phuong phap su dung ban phanh, plurong phap str
dung phanh db d6 xe, phuang phap su dung phanh dQng co, khi dang hanh xe binh
thuimg nen dung phanh dQng co d€ giam t5e, tnr tmimg hop kh§n cap, su dung ban
phanh khi dung hay giam 15e.
Khi su dung bQ phan phanh hay ban phanh, tnroc h€t sir dung phanh dQng co, sau
khi t6c dl) d5 giam rnQt mire nac do mci b5.t d:iu giftm nhe vao ban phanh, giarn
thea mire de:> manh len ill tir thea 51! can thiet, chia lam nhieu Ian giftm ban phanh. Chi a

lam nhieu giam ban phanh se rat co hieu qua khi duong trc n, co phong ngua
duoc hien ur ong phanh ket, viec vira eho den phanh nhap nhay, vira dua tin
bao dung xe v6"i xe sau r6i phanh, 13 co phong ngira duoc cac 13i nan va cham
4. Di til' tit· va dung xe tarn thOi
(1) Di tir tir
La viec hanh xe vci tbc de} cham co dung xe ngay Iai diroc, tbe dQ di
tic tlr phai diroccan va pharr dean O1(>t each t6ng bop theo kien duong, tinh
hinh giao thong, vi tri chuang ngai, nguy co du dean- .Thcng thuon g
nhttng noi diroc chi djnh Ii dia phai di nr ur 1ft
Duong giao nhau kh6ng co giao thong
DuOng eho udn
Gin dinh den del e
Ode xuong cua dinm g d6c nghieng
Nai Sa canh sat chi djnh b5ng biSn bao an toan
Duong giao nha u khong co
di eu khien giao thong
Gin dinh deo dele
Duong gin eh6 ueln
DAc xuong ella duong dAc nghieng
(2) Dimg xe tam thOi
Dimg xe tam that la viec cac banh xe dirng hoan toan chuyen dong trong ch6c hit,
ttlt ca cac xe trong cac truon g hop hay cac ala sau phai dung xe tam thai, sau khi
kiem tra xern co an toan hay khong mci dtrcc tu tir xuftt phat.
Khi dinh di vao duong tic tea nha ven QUang hay bai d6 xe
Duong giao nhau co giao thong phirc tap hay khong thS kiSm tra ducc ben phai,
trai do kh6ng co khibn giao thong hay kh6ng co den tin hieu
• Nci co bien baa an toan baa phai dung xe tarn thai
• Dai bang sang duong, dtrong co tau di qua
cc:D
]
DlL tt
(WJj)
T
a
l!CC)
18

Duong giao nhau
kh6ng co khi bn giao thong
Noi co bibn baa an toan bao
phai dung xe tarn thai
Chunng 5 Thay d6i lim duimg va vuot len tnnrc
1. Thay d6i lim dU'ong
Viec xe dang van hanh muon thay 06i hoan toan hu6ng van hanh nhu re phai , trai,
vong ngtrcc l{li·· · da s6 duoc phan biet voi viec thay d6i Ian duong. Thay d6i Ian duong
chi co thS thay d6i trong duong co vach cham trang hay vach cham Yang. Tai nci co
dtrong ke trang dai nhu trong duong him, gin dirong giao nhau, duong dbc nghi eng - -thi
khong ducc thay d6i Ian duimg .
(1)Hi€u lim i1m'mg
Tnrcc khi tbay dbi Ian dirong ta phai biet chinh xac y nghia ella Ian duong dua vao
cac bieu thi tren nen ducng
1) GiM ngan each gifra dtrong BiSu thi ranh gi6i gifra duong
-
!
thi co thb vira chu y glaO thong eua huang d6i
= =
=
=
=
,"
dien vila nhanh chong di sang Ian duimg phia d6i dien
:
nhung phai quay tro lai Ian duimg dii di
Bibu thi xe khong thb di sang
thj tai phia co duimg ke ehAm thi co vita eM
=
=
=
y giao thong eua huang doi dien vua di sang r6i
= = =.
lai phai tra l<.li , nhung tai phia co duimg ke dai quay
thi khong di sang
- . -
thi tuye t d6i dim xam nhiip viec nhAn manh y
nghla cua ducng ke dai mau vang
<:::>
= = =
thi khu VIJC xc vang nguoc laitai nai co baa
an loan eho phep vong
. C ..=_=
2) Lan duimg Bibu thi canh bao Ian duimg trong duimg
= = = =
th] co chu y giao thong cua
rbi thay d6i Ian ducng
huang cling chieu
- --
Kh6ng thay d6i lim duong du I" huang cung chien
th] cac xe eo the thong hanh tai duong chuyen
dung thi eo thS di sang nhung cac xe khdng thong
hanh tren duong chuyen dung thi co the di vao duong
khong phai I" duong chuyen dung ..·hay co the di sang db
vao duong khong phai la ducng xe chuyen dung tinh
til di em bAt d§u d§u tien cue ducng xe chuyen dung
bao cac xe kh6ng duoc di sang
3) Vach han thay dbi lim duong: th] han cac xe thay dbi lim dirong
-- --- - - -
t » :; I ' "
Han che cac xe dang thong hanh thay dbi Ian dirong
I
. = .:,
L.________.---..1_1•
. ... .
, T;;ti phia c6 duan g ke chftm thi xe c6 thay dbi Ian
= = =

= - =
duong, nhung tai phia c6 duimg ke dai thi thay
dbi Ian duang
b
9P

Tf;li phia c6 dirong ke chim thi xe c6 the thay dbi Ian
,
F -' , dirong, nhung tai phia c6 duimg ke dai thi thay
'",
= =
=
=
dbi Ian duimg
4) Vach ven (ben) dtrcng
,,-. ._- - - -- - ---
- _.- - ---
thi quy hoach gifra dirong danh cho xe va dirong danh
cho nguci di bi]
(2) tra an toan trurrc khi thay dlii Ian duong
Trong khi Iii xe khong nen chi chu y phfa tnroc, rna phai lien tuc kiem tra tinh
hinh ca phia sau va ben canh, biet la khi dinh thay d6i hill ducng. re, lui sau, phai
sir dung girong chieu hau d€ kiem ta tinh hinh phia sau va phfa ben canh, nhtrng goc dQ
khuAt lAp kh6ng th€ nhin thAy bang kinh chieu hau thi true tiep phai kiem tra bang
r6i sir dung cong cu chi thi phuun g lunmg hay canh tay dira ra tin hieu baa.
(3) Tin
Khi muon thay d6i Ian duong, re phai, trai, sang duong, yang nguoc lai, di nr tir,
dung lai hay lui sau, phai baa tin hieu tnroc khi hanh dong cho dSn khi kSt thuc hanh
dong n6i tren bing tay, cong cu chi thi phirong hu6ng hay den xe. Thai diem va
phucng phap bao tin hieu nhu bien sau
Truong hVp phat
ti n hi eu
Khi rnu6n
chuyen sang lan
dmmg ben trai
rna yi n
Molt theo huang
cung hay
re trai, sang
dueng, vcng
ngutrc lai
Khi mudo
chuyen sang lim
drrong ben phai
mit v§. n
hanh theo hu6ng
cung chi eu hay
re phai
Khi mutm
diIng xc
Tai each III 30 met
trrr len
(0 dtrong cao tbe lit 100
met) tinh truce khi
cham dinh thuc
hien hanh dQng nay
(trcng mrcng hQP dinh rc
trai , nay lit ranh gi &:i
cua duong giao nhau}
Ta i diem each lU 30 met
trc len
(Cr drrong can t5e lit 100
met) tin h truce khi
cham dinh thuc
hanh diing nay (trong
tnnm g hop djnh re pbai,
nay lit ranh gioi cua
ducng giao nhau)
thai muAn tlurc
hien hanh dong nay
Phuung phap phat tin
Dua canh tay trai song song voi
ducng ra phla lrai ben ngoal xe, hay
gio lay phai ra phia phai ben ngoai xe
khuyu tay Iai, gia cao thang dung
canh tay den, cong cu chi th]
plurong huang a ben trai.
Dee d oh tay phai song song v&i mat
DUOng ra phia phai ben ngoai xe, hay gic
tay trai ra phia trai ben ngoai xe
khuyu tay lai, gic cao thang dung d oh
tay hoac den, c6ng cu chi thi
plnrong hirong a ben phai.
Dua canh tay ra ben ngoai xe tao mQt
gee 45 dQ xuong dum hoac den
phanh duoc Iftp theo tieu chu5n an toan
xe
Dtra canh ray fa ben ngoai xe 1<.lO 1TI9t
gee 4S QQ xuong duoi, long ban tay huang
fa sau rei vay canh tay fa phia tnroc va
sau hoac b ~ t den lui sau dtrcc Hip thea
tieu chua n an toan xe
Khi mu6n lui xe Ti,l i thai diem mu6n
tlurc hie n hanh dong nay
Dua canh tay phai ' hay trai ra phia phai
hay trai ben ngoai xe song song vci mat
dutmg, roi vay ban tay fa phia truce va
sau
Khi mu6n
xe phia sau
len truce
Khi mu6n
nr tir
d ~
vuot
di
Ti,li thai di6m mu6n
thuc hien hanh dong nay
Tai thai difm mu6n
tfurc hien hanh d(mg nay
Dtra canh tay ra ben ngoai _xc tao ITIQt
gee 4S, dl) xuo ng dutri, fOI vay canh tay
len xuong hay nhap nhay de n phanh
duoc lap thea tieu chuan an roan xe
(4) Thay uBi Ian xe m{lt each an toan
1) Ngiroi Iai xe khi mu6n tbay d6i Ian xe n6u thay co t h ~ gay trc ngai cho thong
hanh birth thuong cua cac xe dang den & phla minh muon thay dbi thi khong ducc tbay
d&i lim xe, tai nci di.ic biet earn thay d6i Ian xe bci b i ~ n baa an toan thi ciing kho ng
duoc thay d6i Ian xe.


)(

n8 I


Qi
2) Thay dlii Ian ducng tlit nhit l a phai ducc ti.in hanh nhanh chong khi luling giao
thong dang gian doan a phi a sau sau khi kiem tra xem co an roan hay kh6ng va phat ra
tin hieu. quay gAp tay lai hay dtra tin hieu rAi ct Ai Ian dmmg ngay h\ rAt nguy

(5) Nghi a VI} nhuirng lim dmmg
1) Tit ca cac xe trir xc khi n ciip ngoai ngoai phan chia cac luling thong hanh thi
khi xe co tlnr ur tnrcc xe minh theo tlnr tl,l' uu tien thong hanh xe di theo sau xe minh,
phai tranh phia phai va nhtrong b(i dirong,
2) Khi xe co tlur tu uu tien thong hanh xe gi6ng hay sau xe minh di theo sau xe
rninh, mudn tuc di veri tBc di) cham hen xe theo sau do tbi phai tranh phia
phai va nhucng b(i duirng.
2. Vlfl.lt len tnnrc
La viec xe dang di cung di qua ben canh xe & phla truce r6i vuot len truce
xe do, luc nay phai chit y ki giao thong ella d6i va giao thong etia xe phia
truce.
(1) Ctim vunt
1) Thai ciim vuct
Khong diroc vUQ'1: len tnrc c trong cac tnr cng hop sau do rAt nguy
• Khi IhAy co gay anh huong viin hanh cua xe dang lai
Khi xe phia sau dinh vuot len tnroc xe minh
Khi xe buyt dira don Ire em di hoc dang thong hanh tren duimg va thi
d og dang cho tre em boac nhi d&ng
Khi xe phia tnrcc dang dung hay di ttr ill tai cac net nhtr dirong grac nhau,
ducng eo xe hra di qua
Khi xe khac dang di song song vci xe tnroc ir phia ben trai cua xe phia truce
Khi xe phia truce dang vuot hay dinh vuot xe khac
Khi xe phia tnrcc dang di nr tir hay dung lai dS tranh hay dS tuan
theo phap tuan thea menh lenh ella nhan vien canh sat.
ThOi cAm vunr
2) Via cAm vuot
Khong ducc VUQ'l: len truce trong tai cac dia diSm sau do dt nguy hiSm
Trang dirong giao nhau, duong hdm hay tren cdu
Na i duong vong
• Noi gAll dinh cua deo ddc hay ch6 xuong cue duong dde
• Nci cAm vuot len thea bao an roan
(2) Phu'011g phap va tuAn tt.r VU'Qt
Khi muon virot len xe khac thi phai thong hanh sang ben trai ciia xe phia tnnrc, su
dung coi, b{> phan chi thj phuong huong, dim xe· ··.theo cac tlnh huong tren dirong nhu
t6c dQ hay Ian dcong cua xe tmac·· · rBi moi virot len bang phuang phap va t6c d{> an
toano
TAt ca cac lai xe khi xe phia truce dinh vuot len rna lai tang tAc d{> chay thi hay
chan ngang phia truc e xe vuot len se rAt nguy hiem vi gay rai nan, vi d n phai .
co thai d{> nhuong nhin vuot an toano
I) Nhfrng cAn tra tnnrc khi vuot
Lieu c6 phai la ehb cam vuot hay khong
Phan dean t6e d¢ ella xe & phia truce va xe cua
mlnh, xem eo khong vuot qua t6c d¢ tAi da
va tAc d{> tAi cua xe co phai )a 20kmlh
khong
Phan doa n tAe dQ va vi tri cua xe dang tir
phia truce xem co nguy hiern kh6ng vuot len
Xem xe phia truce eo khc ng chay sang ben trai
khong,
co gift nguyen huang van hanh xe khong.
Xem co dll khong gian phia tnrcc cho xe truc e
khong .
2) Thir ttr vuot
tra an toan phfa truce, tra an roan phla
trai va phia sau ella phia trai bang guong chiSu
hau.
cong cu chi thi phuong huang phia ben trai
Phat tin sau 3 giay tiSn hanh ta-ng tAc trong
pham vi tAc d{> han chenr nr d6i Ian duong phia ben trai ella xe phia tnroc,
gitr cu Ii an roan (tir 1 m tro len) va vuot qua.
Bat cong ell chi t hi phuong huang phia ben phai.
ell tiep rue nhtr eho dSn khi xe bj vuot & cu li trong thay duoc bing kinh
hau trong xe rAi mo i cham rai vao phi a ben phai.
(3) C:1mchenngang
Nguoi IAi xe khong duoc chen ngang vao phia truce ella xe dang di cham cham
hay dung lai tranh nguy hay tudn theo phap tuan theo menh
cua nhan vien canh sat.
Chuong 6 Phuong phap thong hanh duimg giao nhau
Tai dirong giao nhau hay giin do, ngiroi di bii dang sang duimg, xe tir b6n phuong
dang chay qua lai phirc tap va tAm nbin ella nguci lai xe bi han thi dO nguy hiem
gay tai nan d t cao. D{lc Ii gAo duong giao nhau, tnroc khi VaG dirong giao
phai di tir tir khong tao S\I dn ngan "di hay khong di ' do tam H giip gap va tin hieu
thay d6i.
1. Nhiing chu y khi thong hanh duimg giao nhau
(1) Khi thong hanh tai dccng giao nhau, giam dii t6c dQ, phai vira kiem tra nguoi di
bi) hay xe dang giin tir chieu khac vira thong hanh
(2) Tai dircng giao nhau, viec truyen dat y dinh cua minh vrri cac xe khac Iii rAt
quan trong, vi vay nhiit djnh phai sir dung cong cu chi thj plurcng huang phat tin
hieu khi re phai, trai, sang dirong, vong ngiroc lai, thay d6i lim ducng.
(3) Khi giin duong giao nhau, phai xem truce bien bao an toan, co phan
loai thong hanh theo huang xe van hanh thi phai thong hanh theo do.
!
I cz
g f
(4) Khi xe re, banh sau se vao phia trong
hon banh tnroc, nguci ta gc i do la ' khoang each
gifra hai ban kinh banh xe trong phia truce va sau".
Nguoi lai xe phai can tinh ella khoang
each nay, cbu y xe hai banh, xe dap hay nguoi
di b(\ dang thong hanh a phiai phai, trai, phia sau xe
kh6ng bj vuong van banh sau xe.
2. Re trai va re phiii
(1) Re phal
Khi muon re phai, tnroc phai di chuyen sang lim ducng ben phai cung ella
duong dang di, dAn dAn giarn tfie dQ, di til tu rbi van lan duong ben phai cungcua
dirong dinh Vi1O. Luc nay, vua xem d m bao an toan hay den tin hieu, vira
tra xem co thong hanh duoc hay khong rbi moi thong hanh thea chi thi ella tin
hieu, khong duoc gay anh hucng thong hanh ella nguoi xe hay nguoi di bQ dang
hanh tren duong do. biet la khi co bao nhuong thi phai nhucng eho xe di
Ihi ng thong hanh truce.
Khi re phai cAn biet chu y nhifng diSm sau
Xe dang hanh tren duong dinh vao
Nguoi di b(\ dang thong hanh a dai sang dirong hay giin dirong giao nhau
Tim mit vu6n g a ben phai, ben trai, phi a sau ella xe minh
Xe re trai iJ huang d6i dien
Xe dang di theo sau xe minh
I

.Jf
Khi muan re phai , phai chu y xem co xe dang dimg a phan gAn dtrong giao nhau
rna xe rninh re phai 'lao. him duoc diSu nay, di til tir khi mu6n re phai, tai nci gAn
dircng giao nhau, khi co xe khac dang dimg cr do thi 'lira chii y xe dang thi ng
vao duong nay, vira thong hanh vS phia ben trai duong.
(2) Re tcii
Re trai nguy han nhiSu so voi re phai do cac xe tir huang nguoc lai di d6i
dien voi xe minh. DBng thai tuy thea d u tao timg Ioai ducng rna doi hoi cac phuong
phap re trai khac nhau
Khi muon re trai , cling gi6ng nhu khi muon re phai, ta phai 'lira nhln ki den tin
va baa an toan vira kil!m tra xem co thong hanh ducc hay khong, phai chu y
nguoi di boi dnag thong hanh va cac xe khac, khong dtrocgay anh hu6ng xe hay
nguoi di boi dan g thong hanh.
Nhimg di Su dn dac chu Ykhi re trai nhu sau:
Xe tir huong nguqe lai di d6i dien vci xe mlnh
Nguoi di boi dang thong hanh a phan du6ng giao nhau hay a dai bang sang
duong
Khu V\fC tAm vuong mat a ben trai, ben phai va phla sau cua xe minh
Cac xe re phai ill huang ngucc lai
Khi muon re trai truce het phai di chuyen sang Ian ducng gAn dai ngan each giua
duong ella duong dang di, rBi thea phan trong & giea cua dirong giao nhau di tir ill vao
Ian dmm g gAn vach ngan each gifra direng cua dirong dinh vao hay cua duong re trai.
1) Re trai thong thuong (Re trai tai noi co tin re trail
• Chu )' xe theo sau, vira phat tin hieu
nr tnroc khi van duong giao nhau each
30m, vira di chuyen van downgf gin voi
dai ngjin each gifra dutmg
Dei a vach dung xe r6i khi tin hieu re trai
bao, kiemtra an toan a ben phai, trai, tnroc,
sau r6i re trai theo phin ben trong iJ gia
QUang giao
van dirong gin voi dai ngan each gifra
duong rna minh djnh VaG
2) Re trai tai khu vtrc khong bao re trai
"
II .
Tai noi co den tin hieu va bien bao khong bao re trai, co re trai trong
pham vi khong gay anh huimg d€n cac phucng tien giao thong khac theo den xanh. N€u
phai chc xe di thang di qua thi nen cho tai vach dirng IT duong giao nhau Ia an tOM
han ca..
3) Re trai tai ducng khong ti€n hanh dieu khi en giao thong
Tai ducng giao nhau khcng hanh khien giao thong theo den tin hieu,
trong tnrcng hop muon re trai, neu co xe djnh re phai hay di thang VaG duong giao
nhau d6 (trong tnrong hop xe nay chua VaG duong giao nhau) thi do thong
hanh cua xe di tbang hay re phai duoc uu tien thong hanh nen xe re trai phai nhuon g
duong cho xe nay.
(3) ThU' tv' uu tien thong hanh t]i dU'ong giao nhau khong hanh
giao thOng
1) Uu tien xe VaG tnrcc
Tit ca cac xe djnh VaG DUOng giao nhau khi co
xe khac dang dang vao ducng giao nhau do nr duong
khac thi khong diroc gay anh hirong d€n Van hanh
cua xe do..
2) Uu tien xe thong hanh vao duimg rong
Trong truong hop r<)ng cua dirong giao
v6'i dircng dang thong hanh rcng han r<)ng
duimg dang thong hanh thi tnroc phai di tir tir,
neu c6 xe khac dinh vao duong giao nhau d6 nr
duong co rcng rcng han thi phai nhucng
duimg cho xe do.
3) Uu tien eho xe thong hanh a duong ben phai
Khi xe co cung thir t\f tru tien thong hanh
dinh vao duong giao nhau cung thoi diem vci
nhau thi xe iJ dirong ben phaithl du oc nhan
nhuong dtrong. Nhung khi rQng cue cac
duong khac snhau thi xe thong hanh a dtrong co
chieu r90g rcng han se nhan ducc quyen uu tien
thong hanh.
______ J
C
u
II
4) Xe phai tam thrri dirng lai hay phai
nhuimg duimg
Xe thon g hanh tren duong co bao
an toan yeu cAu nhuong duong boac tarn thai
dung xe thi phai nhinm g hay tam thoi dung xe
truce duimg giao nhau, kh6ng dUQ"C gay anh
hu<'mg d8n V?O hanh cua cac xe khac dang thong
hanh tai cac duimg khac
(4) dm vao duong giao nhau phuc tap
• .

-•. el'
II " ILl!
Du huong van hanh co dang la den xanh
nhun g tinh huong giao thong phi a tnroc cua
duong giao nhau rAt phirc tap, trong tnrong hop
ta djnh van duimg giao mil lai thay co the gay
anh huang den thong hanh cua cac xe khac thi
khong dircc vao duimg giao nhau va phai dirng
xe lai truce vach dimg. Tai cac dia co
thj khu vue cAm d6 xe nhu cong sa cuu
hoa 00 0 , cac noi nhu dai sang duong, khu vue an
toan , duong co xe hr a chay qua-vneu phai dirng
xe khi dinh vao duimg do tinh hueng gam thong pln rc l;;LP thl phai dung tnroc bieu thi
dung tren ducng do.
(5) Wmg ngm}"c I:p
Vong ngircc lai cling co dt nguy
do xe di huang xe minh tir chi6u
ngi roc lai, vi doi hoi phai co SIl chu
y Tnroc phai kiem tra xcrn
co vong lai ducc khc ng, tai nhirng noi
nhu vach ngan each giira due ng la ducng
ke dai, noi co thj cAm vong ngircc
lai, dirong vcng-v -noi khong nhin ro xe
d6i dien v&i xe minh va khac nci khac
khi 13 vcng ngucc lai se gay anh huang giao thong cua cac xe khac thi khon g diroc
vong 1;;Li. DS vong lai mote each an roan 13 nen vong lai khi khong gay anh hueng
giao thong cua cac xc khac tai nai co den giao thong va thj duoc vong. .
Khi vong xe, phai vua chu )' cac xe di v6 phi a xe minh ur huan g ngwee lai,
nguci di be) dang thong hanh tren dai bang sang duong hay gin duong giao nhau, khu
vue vuong tim a ben t rai, phai, san xe minh: vca phat tin vong xc r6i yan g
theo ban kinh nho nhdt tinh tit phan duimg giln philn giua duong nhfrt.
chi6u rong cua dirong hep, kheng vong mot tfin duoc thi yang xe theo
phuong phap chuyen huimg 3 di€m, khi phai lui m(>t chut thi phai biet chit oj
an toan phi a sau.
Phuong phap chuyen huang 3 do tbn thai gl3n nen neu giao thong phirc
tap thi se an toan hen lai xe vong them mQt phan duong.
Chuong 7 Cimg suodung lim duong
Nhirng ngtroi sir dung dirong giao thong phai hieu tinh cua nhimg nguoi SIT dung
khac, vira dbi pho ve l nhtrng tinh do, vua cung sir dung duong. Ngiroi Iai xe 0 to
phai bao biet nhfmg ngcci tuong d6i tren dirong giao thong nhu ngtrc i di
bQ, nguoi di xe dap, xe hai banh- :-, phai d6i ph6 vo; cae xe Ian gay kh6 xac djnh tAm
ohin···.khi tai xc.
1. Nghia vu bao v ~ nguirl di bi}
(1) Lai xephai tarn thai dung xe lai tai vach dun g xc hay truce dai bang sang QUang
khi co nguoi di bi) dang thong hanh tren dai bang sang dtrcng. kh6n g duoc gay anh
huang den viec sang ducng cua ngtroi di bo. Don g thai tai duon g giao nhau, khi muon
re phai hay re trai , kh6ng dccc gay anh huang d ~ n thon g hanh ella nguoi di b9 dang
sang QUang theo chi thi ella tin hieu den giao thon g, elm canh sat vien "", tai duong giao
nhau khdng tien hanh di8u khien giao thon g hay tai gall dociing kh6ng dtrcc gay anh
huang ella ngwoif di b¢ dang sang dirong a d6.
(2) Nguoi lai xe phai db m(\t cu Ii an roan va lai xe tu nr khi co nguci di b(\ tai
khu Y\lC an toan duoc dinh tren QUang hay khi co ngtroi di b(l ngang qua ben canh tai
duong hep kh6ng co Em ducng danh eho xe.
(3) D6ng thoi khi nguoi di b(\ dang di qua duong kh6ng co dai bang sang duong thi
phai gi tta ell Ii an toan vi tarn thai dung xe d ~ nguci di be} co thS sang QUang mOt
each an toan, tai nhttng nai kh6ng co du kh6n g gian cho tftm nhi n nhir ng6 vao khu nha
riengv-tbi phai giam du t6c dQ, chu )1 thong hanh ella nguci di bQ
(4) Cac loai xe theo nguyen kbcng duoc thong hanh tren ducng danh eho nguci di
bQ. Chi tai nbtmg noi diroc phep thong hanh trong tnrcng hop ngoai ngirci lai xc eo
thS thong hanh nhirng phai bao nguoi di be) bing cac eac h nhtr tam thai dung lai hay
Iii xe voi t6e de) di be) khong gay anh huang thong hanh cua nguoi di b(l hay
gay nguy hiem cho nguoi di b(> .
(5) Tre ern, nguoi gia, ngua i tan eo nhan thirc hay nang lire phan doan vc
tinh huong giao thong tren ducng, kha nang d6i ph6 kern honn so vci nguci binh thuong
ncn kh6ng trong dgi ho him du cac nghia vu chu y voi nr each Iii ngiroi sir dung
dirong giao thong. Theo do, trong tnrcng hQP nhrrng nguci nay dang thong hanh tren
QUang thi dn phai cluj 'Y' d{ic han . Va khi phat hien ra nhilng nguci tuong d6i y€u
tren duong giao thong nay thi phai tarn thai dung xe lai, sau khi tra thay ho
thong hanh an toan rnci v?n hanh xe.
D6ng thoi tai khu Y\lC bao Ire em, duong di hoc nha Ire, tnron g hoc, cac lap
hoc them, tai noi gAn dirong khu nha rieng thi phai chu y tre ern co thS dQt nge)t chay
ra, tai duong giap voi nhen g nci nhu cong vien, Ian nghi cua ngua i eao tubi· ··.
QUang hep tai th6n que, phai luang tnroc kha nang thong hanh cua ngiroi eao tubi va
phai lai xe an toano
bao tre khoi tranh nguy hiSm cua cac tai nan glao thong eo cac quy
hay cac lenh cAm, han xe thong hanh tai cac phan duong bao tre em diroc
tren duong g§n nha tre, tnrcn g hoc: -, do do, nguoi lai xc phai tuan thu
nhirng quy dinh nay, phai chu y SI! an roan ella t re em va lai xe.
2. Bao a6i VOl xe buyt chi}' tre em ill hec.
(1) Nhiing ill€u clui y khi ill qua xe buyt cho' trC em ill hQc dang dUng
Khi xe buyt eha tre em di hQc dang dun g a dubng , nhAp nhay den biSu thj tre em
hay nhi d6ng dang len hay xu6ng xc thi nguoi Iii xe dang thong hanh t{l i duong rna xc
d6 dnag dung hay duang d6 djnh phai Ihai dirng xe, sau khi
ki&m tra an toan,di Ill' tiT rbi thong hanh.
(2) Ngubi Iii xe dang hanh xe a nguQc l<:I i voi duang 1 I Ian duang
hay duang kh6ng c6 ngan each giira duang phai Ihai dirng lruac khi
gan xe buyt chc tre em di hoc, sau khi ki€m tra an toan.di nr tll' roi thong hanh.
(3) Bao v ~ xe buyt chi\' t:re em iIi hl}c dang thOng hanh
Khi xe buyt cho tre em di hoc dang dung a duong , nhap nha y den bieu th] tre em
hay nhi dong dang len hay xuong xc thi khong duoc vuot xe buyt cho tre em di hoc
nay
Nghia V1} cua lai xe buyt chfr hi em di hQc
@ Dang ki xe buyt cho tre em di h9C
f ) ~ nhan duoc baa v ~ dbi vci xe buyt cho tre em di hoc, phai dang ki veri Sa
canh sat co thAm quyen va nhan b5ng dang ki, bing dang ki phai luon mang
thea trong xe. DiSu kien dang ki nhtr sau:
La xe 0 to nhiSu ch6 co tong 56 thanh vien cho tren xe nr 9 nguci trc len
(1 tre em duoc tinh 1.\ mot thanh vien chc tren xe )
xe phil hop voi tieu chuan an toan xe.
Lap biSn bao baa v ~ tre em t ~ i noi dS nhin thay & phia tren ben phai kinh
phia mrocva & phia duoi phan giira kinh phia sau
- Co baa hi€m hay noi co th€ b6i thuong toan b<) thi et hai do tai nan giao thong
gay ra
La xe dj duoc dang ki la trang t h i ~ t bj cua nha tre, truong tieu hoc -...
@ Nghla vu cua Iii xe buyt dua don tre ern di hoc
- Khi tre ern .. , len, xuong xe buyt, nguoi Iii xe phai kiem tra xern tre emvda
vao ch6 chua, ad & noi an toan cho xe tai cac khu vue nhu duong danh cho
ngrrci di bi?, khu vtrc ven dirong chua rbi rnoi xudt phat,
- Nguoi lai xe buyt dua don tre em di hoc khi cho tre em hay nhi d6ng tren xe
buyt nay phai di cung nguoi bao tre em hay nhi dong nhu giao vien, giang
vien-:
3. Xe kh§n dp
(1) Uu tien khi xe khfuJ dip thong hanh
Xe khAn dp khi thong hanh tren duong diroc nhan iru tien dac biet trong cac
tnrong hop dtrci day. duoc nhan sir Uti tien biet nay, xe phai cho coi khin cap
(coi dip ciru) keu hay phai den baa dong, phai vira due hie! chu y an groan giao
thong vira thong hanh xe.
Co thong himh vao phan ben trai duong khi khan dip hay kh6ng lam khac
duoc
Du trong tnrong h9P phai dung do bao an toan-v-cung co khong phai
dung.
Trang truong hop kh6ng guy dinh rieng tbe d(i xe khan dip thi khong phai nhan ap
dung quy dinh han chS t6c di?
Kh6ng phai nhan ap dung guy dinh earn virot len tnroc hay xen ngang.
Nhan uu tien thong hanh so voi cac xe khac
(2) Nghia VI! tranh xe khiln dip
Tat ca cac xe khi tiep xe khfm cAp phai tranh
giao nhau tai ducng giao nhau hay tai gjn do, tarn
thai dung xe tai ven duong ben phai, neu Cr ngoai
duong do thi phai tranh vao ven duong ben phai va
nhucng dircng.
Tai duong thong hanh mot chieu neu viec tranh
VaG ven duong ben phai gay anh hmrng dSn thong
hanh cua xe khin cap thi phai tranh vao ven ducng
ben trai va nhuong duong.
- Thucc cac xe sau day va la xe dang sir dung dung muc dich khan d p von Ie cua
no
Xe dang cho benh nhan nguy cAp tinh mang va xe dip cuu, xe ciru hoa
Xe canh sat dang thi hanh ce ng V1,I kh§n cAp nhu tra tQi pharn, giarn sat
giao thong -:' .va xe dang dang do cac xe khAn d p nay d5n di
Xe diroc sir dung tien hanh di chuyen quan nhdn theo tn\it nr thuQc cac xe
dung trong quan dQi, lien quan nhan qu6c tai Han Quoc va cac xe do cac
xe nay diin di
Xe ducc sir dung tra tQi pham thuoc xe cua co quan tra
Xe duoc Slr dung hQ t6ng, bao ke dao tiu bi hay nguoi khong tuan
thu phap thuoc cac xe cua cac co quan, t6 chuc nhu nha tu, trai giam, trai
giam thanh nieo-:
Xe duoc sir dung cAp ciru hay phuc vu tinh trang kh§n dip nlur lam dien, ga,
t?P dan phong, quan If duong, lam dtrong thong tin, thoai, giao thu tir:
diroc nhan chi dinh tir so canh sat dia phuong
(3) Bao nguei suodl}ng xe va xe hai banh
1) Nguoi sir dung xe dap hay xe hai banh cling co quyen sir dung duong. Xe dap
hay xe hai banh tai cung met duong co d?c tinh bit lei la rrl t kho co thS thay r6 biing
m;1t thuong, vi nguci lai xe dang thong hanh grill do phai danh dmmg cho ngmri
dung xe dap hay xe hai banh nhiing nguc i lai xe phla sau co nhanh chong nhln
ra ho.
2) Khong dccc hanh xe song song hay vuot len tnnr c tai cung mQt duong vi
cho ring xe dap hay xe hai banh co d{> len nho, biet la khi muon vuot len truce
thi phai di len phia tren, giarn t6c d{> r6i rnoi vuot qua. Vi nSu vuot qua nhanh c6
th€ gay mit can bang cho xe dap hay xe hai barth do ap luc cue khong khf.
3) Tai nan giao thong cua xe dap hay cua xe hai banh chit thuong phat sinh tai
gan ducng giao nhau, diSu nay 13. do nit khso phan dean tbc d¢ hay cu li cua xe dap
va xe hai banh, Thea do, khi dinh re hay dung xe tai dtrong giao nhau, phai kiem Ira
xem co xe dap hay xe hai banh a gfrn do kh6ng, phat tin hieu tnroc, sau khi tra
xem ho hanh dong nhu nao r6i moi re hay dung xe lai.
4) Khi mu6n dun g, diS xe hay xucng xe, xuat phat tai ven duong cling pili kiem tra
tnroc xem tai khu vue khuit tim mit co xe dap hay xe hai banh dang gan kh6ng.
5) Nguoi lai xe dap hay xe hai banhco chuyen dong d(\t ng(\t do tranh da dam
hay chiS ran mrt teen duong, vi khi mu6n di qua ho nen vira duy tri mot cu Ii an
toan nhat dinh vua hanh xe.
(4) Clni y a6i voi xe Ion (xe to)
Xe IOn do d¢ 1611 cue xe nen cac yeu t6 han ehk nhu tArn nhin, C\I li dimg, tfim
vucng rnftt"'nhiSu han so vci cac xe nho. Theo do, can chu y nhtmg diSu sau d6 co th6
cling Slr dung duong voi xe IOn.
1) Duy tri mot cu li an roan phu hop voi xe lonva van hanh xe.
Xe Ian kh6ng nhfrng lam han ehk tarn nhin cua lai xe do rna con lam han chS tfun
nhin cua cac lai xe khac, thai gian dung xe cling tbn nhieu han, do vay, se an toan neu
duy tri mot ell Ii an toan phil hop, khi mu6n dirng xe tai duong d6i cling nen dS rnot
C\I Ii phil hop r6i dirng xe. Vi xe (an khi xuat phat tai duon g d6i se bi dAy phia sau
nhiSu han.
2) Khcng van hanh xe tai khu vue vucng tim cua xe Ian
Xc Ian do khu vue vuong tArn rong hon so vci xe thuong nen khi hanh xe
tren cling mot duong veri xe 16u thi khong duoc van hanh song song tai khu vue vuong
tAm mat, khi mn6n vtrot len tnroc xe Ian thi phai phat tin hieu a cu Ii tir phfaxa
nguoi IM xe Ian nhan biet nayroi moi nhanh chong virot khoi khu V\fC vuong tfun
mit.
3) Khi xe IOn re thi cAn mot khcng gian dm dll cho vise re
Vi xe Ian co ban kfnh re r¢ng nen khi re khong khong Iftn vao cac xe khac.
Theo do, khi xe Ian re a phla mrcc thi nen tinh truce khong gian cAn cho viec re,
mot cu Ii phil hop rbi tu tir c{in va sau khi xe Jan dfi re xong moi vfm hanh xe.
4) Kh6ng duoc d¢t ngct xen ngang xe vao duong ella xe 1611
Xe Ian do dac tinh ella phanh hoi nen thai gian dS giam the cAn nhieu, vi vay,
dot ngot phong vot len truce hay xen ngang vao duong cua xe 1611 se gay nguy hiSm
vao sau xe 1611, vi viec d(lt ngot phanh cua xc 1611 S15 co gay kho khan cho viec
Iai xe cua cac xe a phia sau.
5) Luon luon tinh truce rang co xe khac luon a gjn xe Ian
Tai duong giao nhau- : khi di gAo qua xe 1611 thl truce hSt nen tra xern co xe
khac bi xe Ian che mat kh6ng rbi moi tir tir v{in hanh xc.
Chuong 8 1>6 xe va dung xe
1. Y nghia cua dii xe va dung xe
"Db xe" nrc Ja noi trang thai nguei lai xc khong dci khoi ducng do va lai
xe ngay duoc hay xe dang dirng do cac li do nhtr xe dang doi khach, chat hang hoa len
xe, bi hong hay cac ll do khac, "dung xe " " nrc lil noi dSn trang thai nguci lai xe co
lai xe ngay duoc ... .do xe dimg khong qua 5 phil!
2. Phuong phap dii xe va dung xe
(1) Do xe va dung xe khong gay tro ngai cac phuong tien giao thong khac
Tfit ca cac lai xe khi mu6n db, dung xe tai duong khong duoc gay anh huon g
cac phuong tien giao thong khac theo cac plurong phap diroc quy djnh. Chi tnr cac
truong hop thea chi thi cua canh sat vien hay baa an toan ....va tnrcng hop phai do
xe do xe honge rna khong thS lam khac duoc.
(2) Khi djnh dirng xe hay db xe tai ducng thi phai tranh d€ kh6ng gay trc ngai cho
cac phucng tien giao thong khac thea dja diem, thai gian va phucng phap db xe.
(3) Khi dinh dung xe , phai dirng iJ phia ven dirong ben Trong tnr ong hop tai
duong kh6ng phan biet duong cho ngiroi di b(i va duong cho xe thi phai d€ m(it cir Ii
tir 50 ern tro len tinh tir ven dirong ben phai phia gitra ducng
(4) Khi xe buy! hay xi· · ·.dirng xe tai cac diem dung d6 cho khach hay cho
khach xuong thi phai xuat phat ngya sau khi khach len hay xueng xe, khon g duoc gay
anh hutmg den vise dirng xe ella cac xe thea sau.
3. Cfun dung xe va dB xe
(1) S\I' din cua cfun dung, d6 xe
Dung, d6 xe khong dung Luat khong nhfrng la nguyen nhan ella tai nan giao thong
hay gay li)n xon gaio thong rna eon gay anh huong den thong hanh ella cac xe cap cuu,
ctru hoa-r-Vi vay, mrcc khi dung, do xe phai ki em tra xem co dia diem phu hop eho
viec dung, do xe hay khong va co xe hay nguoi di bi) dang thong hanh hay khong.
(2) Dja dm ca dung xe va d6 xe
Khong duoc dung xe va do xe tai tfit ca cac die diSm sau tnr tnrong hop tam thoi
dun g d€ tranh nguy hi6m. C6 the dirng, db xe chi trong tnrong bop xe buy! d6 hanh
khach len, xuong xe tai diem do xe.
Duong di bi) ella ducng phfin biet dirong danh cho nguoi di bi) va ducng danh
cho xe (tnr truong hop do xe tai bai do xe long duong dtroc lam ngang qua
duong danh cho nguoi di b(i va duong danh cho xe)
Tra ng vong 5 m tir ehb yang tren dtrong hay yen duong giao nhau
Trang vong 10m lir dai bang sang dirong hay yen duong giao ella dirong co xe
lira di qua
Trong yang 10m tir 4 phia ella khu vue an roan
Trang vong 10m tir noi co cot, bien, vach biau thi diSm dung xe buyt
Nc i cam do, dung xe, nci co bi&n d m dB, dimg .xe hay vach biSu thj khu VIJC
ven dirong Ia vach deli mau vang.. ·.
1
1
,0
1
..
,l-L.
t
Duong gi ao nhau Chb yang cua duimg Dai bang sang dirong
Duong giao
co tim hoa chay qua
(3) Noi d m ali xe
Trong dirong hay tren diu
Khu vue an roan CQt baa di€m dirng xe
Trang vong 3m hi coi bao hoa
Tran g yang Sm tir nai co thiet b] hay dung cu dung cho elm hoa
Trang vong 5rn tuthung ntrae phong hoa dl,lng eua CUll hoa
90
Tran g voog 501 ttf 10 6ng hut, ducng hut cue thung rnroc phong h6a hoan
chuyen dung cua ciru hoa hay noi lAp voi rbng ctru hoa
Trong tmimg hop dang him duimg thi trong vong 5m tic hai ben vcn cua khu
vue lam duong do
Noi cAm d6 xe, noi co dim d6 xe hay vach th] khu Y\lC yen duong
hi vach dai mau vang···.
-
-

-
/ 0

,
r-

'0 •
--. --_. .1
Trong dirong hAm Coi ban hila Noi co ciru hoa
Na i voi rdng elm hoa Khu "\IC Jam duimg Nai co th] earn de, xe
5. Cac phurrng phap it6 xe ita dang
(1)D6xethcohilng
Truce khi lui sau do xe, nhftt dinh phai dung guong chieu kiern tra xern
cu6i phia sau xe co xe hay ngtroi di bZ'· ·· . khcng, truce khi lui xe, phai phat tin hieu
bang tay hay bing vice nhflp nhay 3 IAn dim lui sau cac xe khac hay nguci di b¢' "
co the biet xc se lui.
91
Khi lui xc, vira phai chu y cac xe thong hanh khac, vira lui chAm cham, tai noi
b5ng phang phai nhanh chong thu banh xc lai khong gay anh huimg thong hanh
cua cac xe khac khi do xe.
Khi muBn do xc, phai mQt khoang kh6ng gian phu hop giea cac xe khi xe i:J
phia sau hay phi" tnroc khdng bi kho khan khi di ra, sau khi t5t may, b(\ phan thay
dbi t6c dQ tai elin lui sau (vc i duong d6c len thi i:J c:1n t6c dQ th:1p) rbi phanh d6 xc
mQt each chac chdn xe khong hi di chuyen.
CII:1) CIOJ::
e
:::,:. ::::: [LJ)
v, •••
(2) oll xe song song
Tai noi kbong co cac xc khac thong hanh thi d6 xe hua ng ra phia truce (d6 xe
truce cua xe huang ra phia tnroc) se thuan ti¢n eho viec l:1y xe ra. Tuy nhien, trong
tnrong hop ducng eo cac xc khac thong hanh hay cau tao ella khong gian d6 xe phu
hcp vci vise d6 xe hu6ng ra phia sau thi se an toan neu do xe hu6ng ra phia sau (do
xe tnrcc ella xe hu6ng ra phia sau).
muon do xe hu6ng ra phia truce, khi lui xe phai chu y xem co xe hay nguci
di bi) i:J phia sau khong, D6 xe i:J phia sau khi ra khoi khu vtrc do xe do tAm nhin bi
han che nen co nguy tai nan giao thong, do do truce khi lui nh:1t dinh phai
tra xem co xe hay nguci di bi) a xung quanh hay khong rbi mci tu nr lui xc.
co xe tai v-che tAm thi nen nho nguoi khac giup kiem tra fbi dtra xe ra ngoa i
92


.. D
m
. Db eD'S n •. E'1.a
Phuong phap d6 xe huong ra phia truce Phuon g phap dua xc ra khci trang thai d6
xe huan g ra phia sau
(3) oii xe tJ).i not d6c
T;.1i duon g d6c noi xe co lha bi di chuyen thi khong nen d6 xe neu co Khi
phai d6 xe tai dircn g dbc ma kh6ng the lam khac diroc thi phanh doxc mot each chac
ch5n, tai diron g dBc Icn phai gat d n sang s6 a tbe dQ Ih&p(s6 I ), tai duong xucng dbc
phai gat d n 56 tai vi trl lui. Dbi vo; xc thay dbi tbe 0(> II! d{>ng thl phai d{it I:r vi tri
chu up" tai d n chon.
Huong banh xe
[) kh6ng co ngjin thi IT ca tren ducYn g dde len hay du ong d6c xu6ng
huan g banh xe hoi nghieog ra phia ngoai ducng.
(2) co ngan thi tai QUang doc len phai huong banh xc hoi nghieng phia
duong, t;;ti duong dOc xuong huang ban h xc hoi nghicng ra phi a ngoai duong la
phuong phap an toano Sir dung chan g6 du6i bdnh xe cang an roan han.
Tnrimg hop kh6ng co ngan Throng dbc len c6 ngan Dirong d& xuong c6 ngan
6. Xu' Ii xe vi pham d6, dung xc
Khi ca nh sat vien hay can be) giam sat d6 xe ra cho ngire i lui xe dang dUl;1C
dung hay db tai noi dim, han biing phuong phap hay thiJi gian kh6ng thich hop hay
93
ra eho nguoi co trach nhie rn quan Ii phai rhay d6i phuc ng phap do, dimg xe hay
roi xc do di thi phai tufin theo ngay I:}.p tire.
Khi khong co lai xc hay nguoi co trach nhi em quan Ii xc db xc pham tai hicn
tnrong thi canh sal vien hay can be) giam sat do xe co thay d6i t phuong phap doxc
cua xc do hay chuyen xe do mQt diu diem khac b5ng xe keo trong pharn vi can
trdnh nguy hi &m hay 0& giao thong duc c holm. Phi 16n do Vi9C chuye n, bao
quan , cong b6. ban, thai -v-xe dopham do nguci sir dung xe vi pharn do chill.
Chuong 9 Nhfing khac rna hii xe din "tufin thii
1. Phuong phap di qua dufrng giao co xe lira di qua
(1) Tarn thiJi dung xe vii tra an toan
Bat can tai duon g giao co xe lira di qua co dua nhimg tai 11'.l11 hai
tinh mang ngh iem trong, vi vay, truc e khi VUQ1 qua dec ng giao co xc hra di qua phai
tam thai dimg xe truc e ducng giao va tra xem co an toan kho ng nhu sau.
Kiem tra xcm xe lua co g§. n d&n khdng b5ng tai hay
Du xe lira da di qua mQt phia duon g cfing phai chu y xem ben phi a d6i dien
co xc lua khong vi cling co co xe lira d&n tir phi a d6i di en,
Khi d inh theo xe phi a tnrcc vuot qua cling phai tarn tha i dimg xc lai va tra
an toa no
(2) cam vao duimg boi ciJi canh
bao,
Khi d jnh viret qua duon g giao co xc
hr a di qua rna coi canh bao dang keu, cdn
chan du ha xuong hay coi canh bao si1 p keu,
d.o da ng dinh ha xuong thi khong duoc di vao duong giao nay. Khc ng duoc di
vao dirc ng giao neu phai dung xe tai dtron g giao co xc lira di qua do phia ben kia
duong giao qua plurc tap.
94
(3) C5m thay d6i tile d{l hay dung xe trong duimg giao co xe lira
di qua
trong dirong giao co xe hra di qua 13 n1t " guy hiem, trong duong giao co xe lira di
qua kh6ng ducc thay d6i tdc dQ dc3 d¢ng co kho ng hi uit, n6u co nen vuot qua ITIQI
mach tde dQ thap .
(4) Bi xii' Ii khi xe hong trong duilng gino co xe ltia di qua
Dang di qua duong giao co xc hra di qua thi kh6ng hdnh xe duoc do xe hi
hong-:
thi phai nhanh chong di Ian nguai tren xc, bao eho canh sat vidn hay can bl) ducug
rAi xu li chuyen xe ra ngoai ducng giao co xe lira di qua.
2. Den xe
cd cac lai xe dang hanh xe tren dirong vao ban dern (nr sau khi Inn
truce khi troi moe) hay dirng xe, do xe tai duong do xe hong hay cac li do
khac kh6ng tranh kh6i thi phai bat den truce, den th] dli rling xe, den sau va
cac den khac.
Khi di qua duimg hfim hay noi t6i kh6ng Ira diroc chuang ngai tren
direng trong vong 100m a phfa truce do suang mil, mua lon -: .thi phai den xe nhu
dang di trong demo
(1) Dim xe trong tnrong hop hanh xe qu duimg ban dem
Dbi voi xe 6 t6: Vao ban dem den truce, den sau, den thi dQ r6ng ella
xc, den s6 xe va den trong xc (Den trong xe xe la xe 0 t6
ch6 va Iii xe con dung chuyen chir khach(tAc xi"'»)
Dbi voi xc dap gin dong co: den tnroc va den sau
Dbi Vat xc ducc keo: den sau, den biau thi d<) r6ng ella xe, den s6 xc
D6i vci cac xe khac: den duqc So canh sat dia plnnmg quy djnh
95
(2) Dim xe khi dO, diJng xe trong dcm
Dbi vc i xe 6 t6 (tnr xc (; to 2 banh): den sau, den biEu thi d<) rcn g cue xe
8 Bi voi xe 2 banh (gorn ca xe dap glin d<)ng co): den sau (bao g6m en phan
quang 0 phia saul
8 6i VO; cac xe khac: den ducc Sa canh sat dja phuong quy dinh
(3) Phuong phap de den tnnrc trong dcm
Phuong phap den tnr oc thong tlurong trong dem nlur sau
I) Khi banh xe a dbi die n
Xe hanh d6i dien nhau phai giam b61: d<) sang elm den tnroc hay huang anh
sang den xuc ng phi a duci 06 kh6ng gay anb huan g thong hanh elm nhau .
2) Di di ngay Iheo phia sau xe phia tnrcc
Phai huang anh sang den truce xuong phla dtnr i, kh6ng duoc dQ sang ella den
mQt each tuy y gay anh huan g viec Ii i xe cua xe truce
3) Khi thong hanh tai noi giao thong phirc tap
Phai lien tuc duy trl anh sang den truce xu6ng phi a dirci .
[buong phlp nhin phia d6i va \$1 h:inh xe Phuong phap di thco sau xe phia tnroc
3. CAm lai xc tmng trang thai xay l1I'QU
uc ng nrou rai lai xe thl cac pitan de an mang tinh nhan tlurc va kha nang vij.n
96
dongcc bi gia m StU do nh nhi 6u nhung clurong ngai cua co lam phat sinh van
xfl hQi nht r gay tai nan giao thong -t-anh hua ng tinh mang con nguoi va thiet hai
kinh do, bAt Clr ai trong trang thai say nrou cfing b] cAm lai xcvIbao g6m
ca cac xe dung trong xay dung), vi an toan giao thong, canh sat vien ducc do n6ng d(>
nrcu trong mau hay ho hAp d6i vci ngtrci say nrou.
Tiel! chuan xir Ii hanh chinh lai xe do lai xe trong tlnh trang say nr ou theo
Luat giao thong tren ducng
Na ng d(\ Ilfl)U
Tit 0.05%

Duli; 0.05%
- duni 0. 1°1«»
Tit 0.1% tnY len
oua
Huy
"
Gay tai n <)11 voi nguoi khac
bUng Khc ng xu phat
Dinh chi bUng
li lly
Phat hien u60g nrou
Khong dcng y do n6ng de)
ll uy bi ng
nrou
4. C§m thuc cac hanh vi nguy cung nhau
Hai nguoi Iii xe tra len Iii 2 xc 6 to tro len thong hanh tren ducng va cung nhau
tao thanh dai ngan truce, sau, ben trai, ben phai rna khong co bit kl Ii do
chinh dang nao Iii phat sinh nguy hiErn giao thong hay gay nguy hai cho nguci khac Iii
khdng duoc
5. Nhiing can tufin tho khac
(1) Khi lai xc tren dccn g c6 vung rnrcc thl kh6ng ducc hi m b5n mrcc len gay
hai cho ngn"i khac
( 2) Khong ducc lai xc co ti anh sang thong qua cua ria quang eel gay anh huang
an roan giao thong do d(> qua ng t6i ella kinh xe qua thap. Trir tnrong hop xc dung
trong tang xe e5p ciru va xc ella nhan vien baa an roan thi diroc coi lit ngoai
Ti anh sang thi)ng qun cua tia (luang kinh xc
Kinh truce Diroi 70%
Pilla canh lai Dirci 40%
Phia sau(chi dbi voi xe con) Du6i 40%
(3) cac xc co 15p cac bQ phan sau khong diroc hanh xe
8 <) do may kiem tra tBc dQ va b<) phan gay anh huang ki nang ella
hi&t b] gia m sat giao thong
May bQ dam co cung llin s6 voi may b<) dam ma canh sat vien slr dung
Xc khong phai 13 xe khan d p co lfip den bao dong, coi bao dQng hay den baa
khAn cAp
Cac bl) phan gay chuang ngai r5 rang an to[111 lai xc cuu cac xc khac
(4) Khong duoc gay anh hucng thong hanh cua cac xe khac do dirng xe -': lai
r6i co nheng hanh vi nhu gay su, da-:
(5) Nguci lai xe khi doi khoi lai xe, phai eo cac bien phap c!in nguoi
khac khcng lai xe I11QI each bira bai nhu tit may, duy tri trang thai dirng an loan
ella xc, ki6m Ira cira xe can than.
(6) Ngtroi Iai xe khi mo ella xc hay xuong xc thi nhiit djnh phai ki6m la an toan,
phai co cac bien phap cAn thi&t kh6ng tao ra m6i nguy giao thong den nhUng
ngtrc i a tren xe.
(7) Khcng drroc lam anh huong ngtroi khac bci bl) phan canh bao keu lien rue
98
hay di lap lai, gay tieng on do d5m Vi10 b(> tang toe trong trang thai xufi t phat
gAp gap, tang t6c dl)t I1g0t, re linh tinh..
(8) NgmJi lai xc khong duoc mac cac hanh vi nao loan nhu nguaj trong xc nhay
nhot tai rmrc gay chuang ngai ro rang eho viec lai xe an toan va van hanb xe.
(9) Ngwofi lai xc khong dwocj dung thoni di d(>ng trong khi lui xc -v -Tru nhifng
mnm g hop sau 1ft ngoai
Khi xc dang dung
Khi lui xe kh5n cAp
Khi doi hoi su kh5n cap do cac 10'J, i tc)i pham, bao tai nan-r-..
Khi dung thiet bi co n6i chuyen thoai ma khcng d n n5m dien thoai bang
tay nhu tai nghc giln uuc-:
(10) Ngiroi I<i i xe khong di roc cho nguoi tai thung xc hang va van hanh xe.
6. Ciao due an roan giao thOng
Nguoi muon nhan b5ng lai xe tnroc khi thi ki nang phai nhan giao due an toan giao
thong ur 3 gia d6ng. h6 tra len theo phtrrrng phap giao due bang thj, thinh giuc· ··. trong
mnmg hop mu6n lAy lai b5ng lui xe do bj huy va tnroc h'.111 han b5ng lui hay
truce thai IH,1I1 dlnh chi hieu hrc bang thi phai nhan giao due an toan d{lc bi¢t nr 6 gi{r
06ng h6 tfa len.
Giao due bang thj, thinh giac
99
Giao due Ii luan
hay di lai, gay ticng on do ddm vao bo tang toe trong trang thai xufit phat
gi p gap, tang t&c d01 I1 g91, rc Iinh tinh..
(8) Ng uai lai xc kbong duoc mijc cac hanh VI nao loan 11 1m nguai (rang xc nh5.y
nhot t&i ITIlrC gay chuang ngai TO rang chc viec lai xc an loan va hanh xe.
(9) Ng wo fi lui xe khong dwocj dung thoa i di d\lI1g lrong khi lui xc -vTn r nheng
tnrong hop sau la ngoai
Khi xc dan g di rng
Khi lai xc cAp
Khi doi hoi 51! khAn d p do cac loai toi ph.. un , baa tai ..
Khi dung hi co noi chuye n dien thoai 111.1 khong d n n5111 dien thoai b5.ng
tay nhu tai nghc g5. n mic -..
(10) Nguoi ldi xc khong duoc cho nguoi tai thung xc hang va hanh xc.
6. Giao due an roan giao thOng
Ng tmi muon nhan bang lai xc tr uce khi thi ki nang phai nhan gino d\IC an toan giao
thong ur 3 gia d6ng, h6 (Ta len the a phuong pha p giao due (hi. thinh giac -» , trong
truong hop mu6n l5.y lai bang lai xe do bi huy bring va tnxrc han han lai hay
tn rcc tha i han dinh chi hie u hrc bang thi phai nh.. l l1 gino d\IC an toa n tir 6 gilT
dong h6 tro len.
Gino due bang thj . thinh giac
99
Giao due Ii
Chuong 10 lui xe quoc
Tai cac nuoc gia nhap ' Hiep tnr c Vient v ienna) ve giao thong tren dirong' ducc ki tai
Gie ne va(Geneva) hay Vicn(Vienna), trong thai han "am nr ngay mroc do. co
lai xc ·"tren du ong bang lai xe qUQC rna kh6ng can b5ng lai xc ella nucc
do. nhung khong dtroc lai xe dung kinh donnh huon ban (mr xe thud), nhlrng ngvci
khong l:1y lai xc trong thai gian nhat djnh thi ding kh6ng l<i i xe duoc
trong thoi gian do.
Ngtroi lai xc voi bang hii xc quo c t6 trong trong hop gay tai nan giao thong hay hi
dinh chi hrc b5ng thi sa canh sal dja phuong co tham phai xir li dOl ngiroi
do lai xe, ngiroi do xu5.t canh du dang trong giai doan earn I,l i xc rna bi yell dm
nOr lai bang ldi thi phai Il<)P lai tnroc ngay xudt canh.
(..jj 'l!
or ><00"-'"
'>:- "1 ;<Ik" .:&l X-
".1 "&1
,,1I tr.\l l ... \1 UIf\ N ; 11ft'"
I"' .. 'l 1<>11 11'"


I
11 _ ,,·.. 1, ,1-: - ' ''' '' ' ;1
H' . -' . 1U..H'""'! ...
1.•"" •••, . 1' '' '''''''
.. ., 1 1 · , .
.. . ttc • , .." ••.• • • • ..
"' • • "l ' - ..
••• ,- ",I . H" .', ..
I' · . H' . ' , "•.:-,"
, n "" , . ..... "
. . ..l .. ., .->I t fl" "-,,
. 1 f"" " .. .
.. , j V. .... . , .. . , . " , ..
Nlnr ng d n chu }'
S1:0Ul . KOfl EA
""",,\1
11 • ,1 ,E
"' '' 0: .''

Thai ginn co hieu hrc cua bang lui quoc Ie chi co hrc trong vong nam
llr ngay nhap canh du bang lui quoc do co thni gian hic;u hrc trcn 3 nilm
e b5ng lui qu6e bj dinh chi hay huy hrc bang lui trong rnnrc (tai mroc
do) thi bfmg lui do cilng bj dinh chi hay huy bang. Thee do. khi ldi xe
bang b5ng lai quoc tai mroc ella minh thl phai co kern theo bang duoc cap til
s(r hanh chinh mroc ngoni.
100
pHAN 5 LAI XE TRONG NHUNG TINH
HUONG IlAC BIET
• •
Chuong 1 Lai xe theo tinh trang dU'ong
1. Duong dAc
Khi phiin giin din h cua duimg len dbc thi khong nhin thiiy tinh
huang dircng a phia o6i dien deo , vi vay se dt nguy ' :!Q1 len tnroc hay tang
tbe.
Tai duong xuimg dbc. do d<) gia tAc va trong lai xe nen dl) dai bircc phanh se dai
ra. vi ngay lU khi phan gan dinh ella d6e len thi phai giarn t6c de.. khi
xu6ng IU duong d6c ciing phai duy tri trang thai ella thiSt bj thay o6i lAc dQ nhir a
duong len d6cva dung phanh dong co 11 6 tro luc dung xe cua phan h.
Tai dirong xuong dde , b(l thay dbi tAc d(> a vi tri giUa, khong sir dung
phanh d(>ng cc, chi St, dun g bim dap phanh thl co t he d(>l ng(>t khong khoi d(>ng duoc
do bO phfin phanh chj u qua nhi Su luc, a trang thai kho ng dB tbc d9 d¢ ng co bang voi
t6c d(> xe neu d(>t ngot khoi don g b(> pha n thay d6i t6c d(> ,5i khc d(>ng d(>ng co thi co
gay hong hoc cit nguy do d(lng cc va bQ phan thay d6i Ide dt) phai chiu qua
hrc,
bi(:t lit tai dircng xucng d6c dirng xe chi bang ban dap phanh thl co gay
ra urong phanh khong an hay bi cung phanh· · · .• vi v6y phai dj nh Slr dung
d6ng thai cit phanh dong cc va ban dap phanh ..
101
Phanh di)ng err (engine hrake)
Trong khi dang lai xe, tir khoang nha ban dap gia toe, xe sc vueng vao S\I d6i
khang ella dQng cc do l\fC len phia tnnr c, do do neu mudD tang d<) 1TI000nh ella
phanh d<)ng co bing viec lam giam t6c dQ xc thi cilng nen sir dung phuong phap
chuyen cAn gat tir vi tri tdc dQ cao sang vi tri tbe dQ thap ,
Im;mg phanh khong an (vaper lock) va tunng cimg phanh (fade)
Hien nrong phanh khen g an lit hien tuong hrc dung xe bi giam SLit ra rang do viec
truyen up lire khdng dtroc tien hanh tron ven a trang thai dAu phanh nong soi len
gay sci bot vi nhi et rna sal phat sinh bci vi9C gilim ball dap phanh lien 1\IC, Hien
tuong nay d{ic phat sinh nhi8u vao mila he.
Hien nroug ctrng phanh gicng nhu hien urong phanh khong . r an phat sinh do
gifr m ban dap phanh lien tuc lam nhiet rna sat phat sinh chat trong long
duong phanh bien d3i dan s6 rna sat bj giam sut lam phan h khd ng nhan
duoc hay khong dAy Icn ducc ,
2. DuiJng u6n(duiJng vong)
Khi xc vcng theo duemg vong thi hrc trong tam vc ng tron se tee dt)ng vao xc, tao ra
xu huan g ra ngoai ban kinh vong, t6e dO vong di ng Ion thi hrc trong tam vong
tron cang len, dQ nguy ella viec xe hay yang khoi ducn g cling cang IOn thee .
Thee do, truce khi vao dirong vong phai giam tfie d¢.
D6ng thai tai dUOng veng nell dung xc hay vong barth lai g:1p xe se b] vang ra kh6i
duc ng do tron nen khi vao ducng vong . nen giam tde dt), va phai dieu ehinh nr tir bi)
phan chinh huang. Trang tnrong hop muon vao ducng vcng phia ben trai, nen di sat vao
gioa duong rbi vong bQ phan ehinh htrong khong bj kho khan, tnnm g hop
muon van duong vong phia ben phai, di6u bQ phan ehinh huang co di sat
vim ben phai ducng rbi vong.
102
LI}l: trvng tam vong trim
Khi xe hanh trong duong vong, xe thucn g hu6ng ra phia ngoai trong Hi m ella
vong tron theo goc 90 dQ phi a xe chay , nhan anh huang cua hrc trong tam vong
tron tac dOng len xe. Lire trong tam vong iron cang 1611 tbc dQ 'cang 1611, dO
vong duong cang nho hay trong tai xe cang nang, la co 1611 g5.p d6i tbc
dQ xe.
3. Duilng (fa dam
Tai ducng d<i dam tuc dung xc kh6ng ducc thuc hien du, xe deb] nen vira
xac dinh mot CV' Ii phu hop voi xc tnrcc VU3 nen lai xe tll tll va hanh xe.
Chuong 2 Lai xe theo tinh hinh tbOi
1. Duong rmra
Duong mua tai tang khi long do mr oc mira, cat bui, rna' " nen tron hon rAt
so vdi duong kho, dQ dai biroc phanhciing dai han nr 2- 5 l<1 n. D6ng tha i viec
b(l phan dung xe va b<) chi nh hua ng kh6ng khi&n thoai mai dmrc
nen eftn bi¢t chu y. Theo do, tai dtrong mua, phai giatn tac khoang 20% so voi
ngay nang raova phai xac djnh mQt CV' li an toan phu hop va hanh xc.
Chuyen hmmg dQt ng<)t va xu5t phat dQt ngot, dung xc dQt ngQt la nhtrng nguyen
nhan gay ra tai nan xe hay vfing x era kh6i dutmg, vi vay nen tranh nhfrng hanh
dQng tren, giam tac de} nen dung phan h dOng ca.
Khi hanh xe tai nhitng noi co vung nuoc co the phrit sinh hien urcn g ruroc
tao luc chan banh xc, ngan di6u nay truce phai Slr dung banh xe co d<)
d ing phu hop va dQ ma sat t6t, hanh xe vai tac dQ th5.p, va chia nho phanh
lam va phai day phanh khc mo.
103
tm.mg hai dir r6 pir len ning
(hydro planning)
La hien ur ong khi xe 0 to chay tren
QUang co mroc, mr oc sa ddy phfa
tnroc hay phia ben canh banh xe ra.
Tuy nhien, nSu banh xe vong vci t6c 0<)
cao thi khong ra duoc rna do
sir o6i khang ella mr oc, banh xe se n6i
len va tro nen tron t U9t tren nuoc
tao hrc chan.
Cac mat nhu Quang ray, him 85t, bog thoat ruroc, slit khi lam dirong
harn-: rat tron nen tranh nhtrng b6 nay va hanh xe, trong twang hop khong thB
khung di qua thi pha i giant tbe 0<) rbi di nr tu qua.
Khi trci mua , do su chenh 190h nhiet dt) gifra ben trong va ngoai xe khiSn hoi rnroc
a kinh xe dong thanh giot strong, tnrcc khi phat nSu lau bb kinh viti IAn bang
khan co diuh dAu an co the ngan chan duoc hien urong hai rn r cc dong thanh sirong, hai
rna kinh xc phi a 13i xc rbi diSu hoa ITI c) l luc cling co ngan chan viec hoi
mr cc dong thanh strang.

---
Dong thai nguoi lai xe phai chu y xem
hanh dong ella nguoi di bO, nguo i di bO
thtrong tbirong do dang trong trang thai
dim 0 nen khong nhfrng kh6ng nhin xung
qua nh rna con co khuynh hua ng vQi vang,
vi tai nhfrng phan duong vao khu nha
rieng, nci gAn dai bang sang duong-:-, tai
nhung noi ngiroi di b(> qua lai nhieu hay
bAt cir luc 11<10 cling co xuAt hien thi
phai chu y sir chuye n dong ella nguci di bo, se an roan han ca neu luon nghi rang bAt
ctr luc nao ngiroi b(> hanh cilng co th8 chay ra, vao duong va lui xe. .
104
Khi troi rmra, du Ia ban ngay thi xung quanh van tbi, vi thS nhirng nguoi 51.! dung
dirong khac cling bi giant kha nang nhan thirc xe minh, do d6 nen den truce va
hanh xc.
2. Duimg tuyl\t, duiJng tuyl\t dong bang
dutmg tuyet, ducng dong bang trrm han ducng mua nit nhiau nencan chu y hon
so veri khi Iai xe tre ducng rmra bjng cac bien phap nhu giam t6c. xac dinh ctr Ii
an toan, khien bQ phan dun g xe- :
Ta i duong tuyet, duong dong bang trong tnrong hop xe la xe 56 tal' (bi> phdn giam
toe lay) nell a s6 1 lit s6 co lI, e d{>ng co manh va xu5t phat thi se hi trtm do m{>t
luc Ion d<)l ngot hie d<)ng len banh xe, vi nen 0 s6 2(d6i ve i xe 56 1\1' dQng thi
d8 i:J rmrc d(> 2 tai hop thay d6i tde dQ) f6i xuftt phat tir ur, kiern tra xem luc dung xc
va I1fC chinh huan g tai trang thai tdc dQ thap, trong trucng hop kho chinh huan g
hay dung xe thi t6t han la kh6ng nen lai xe.
Neu 15.p them bfmh xe chuyen dung khi co tuyet hay xich thi cOng co lh& nang cao
duQ'c hrc du ng xe i:J roue dQ DaO do nhung vi ca trcng tnnm g hop nay hrc dimg xe
cGng co gioi han nen quan trong han ca la phai giam t6e va van hanh xc. Luc nay, neu
co thi phucng phap thong hanh an toan Ii. di theo banh xe do di qua cue xe
tnroc.
3. DuiJng co surmg fin
Trong trang thai co strong mu, xac djnh tdm nhi n l<i nit kho nen phai den
sucng mu, strong mu ddy dac, den phia tren co khi con lam anh huang tam
nhin han do phan xa vao suong mil nen se t6 han den phia duoi va den khdn
cap, du lam nhung xac djnh tam nhin kh6 khan thi nen dirng xe lai m¢t a ven
dmrng, dQ'i cho d€n khi strong tan.
105
Khi tdrn nhin dli duoc xac dinh iJ met hl c
dQ nao do va djnh hanh xe thi theo cac
chi phuong huong c6 duoc vi tri cua
xc nhu hanh lang ngan each, vach ngan each
giua dirong, duon g danh cho xe, den sau cua xe
phia trouc ·· · vira nghe tieng i:J ben ngcai kinh xe
vira lai xe tir tir. Dong tha i, tai nhiing noi nhu
dirong vong, duong deo, dirong giao nhau · ··nen
bao rang ta dang hanh xc bang each nhan coi xe,
4. Gio thai manh hay gio o{lt ng{lt thai manh "
Vao nhiing ngay gio th6i manh, tuy theo tung loai xe thi khi lai xc, du khcng vong
banh lai nhung xe v&n bi ra kh6i dirong danh cho xc rnQt chill, hien tUQ11g nay xay
fa hoi khac . tuy theo huang hanh xc. la khi di qua d u chan ngang
(CAu Tay···) co hi¢n nrong nay xay ra, tai nhitng nai nhu ducng nui, nci dia
cao, cira vao va ra ella duong hAm. tren d u· ·· phai chu y vi co luc gio dQt ngQt th6i n1t
manh.
Theo do, phai giarn toe cung vui nam ray lai bang ca hai tay, lai xc rnQt each
d n d6i pho vui su thay d6i cua t6c dQ hay ella phuong huang van hanh xe.
5. Co o{lng mit
Khi dang lai xe la co dQng dftt thi tay lai co cam giac nhu khi co su va manh
hay khi xe b] nb lbp, vi vay, "it nhan phanh gfip do minh. nhfi n phanhtay
hii se dQt ngQt quay vong lam phat sinh cac tai nan nhtr dam vao duoi xe hay va dap
106
V30 cac xe khac. Luc nay, phai nam chat tay lai, gii'r xc thang dung, va dung phanh
dong eo ur tl' r giarn t6e d{> lai rbi dimg xe tai yen di rong.
Sau khi dUng xe lai, nen nghc thong baa giao thong va thong bao d<)ng tai
dai phat thanh tren xe hay truyen hinh DIv18 6 thoai di d<)ng. truyen hinh thi dn tai
rbi hanh don g phil hop voi tinh hinh xung qu anh va cac thong tin do. Dong thai khong
nen sir dung xe tron g trang thai h6n loan do duong b] hong hay nhfrng nguoi di tanh
nan boi anh huang cua d{>ng dAt.
Chuong 3 Lai xe dcm
Li do Ilii xe dem nguy hem so \/61 lai xc ban ngay hi vi tAm nhin cua lai xc bj
han eh& boi pham vi sang ella den truce va kha nang nhan thuc cua nhirng nguci
khac cung str dung duong xe rninh bi giarn sut,
Thong thucng tai cir Ii eo nhin thAy de n tnroc vao ban dem lit vao khoang
30-40m d6 i voi den dtroi , 100- 150m ddi vci den rren. Theo do, tai ctr Ii nhin thAy anh
de n tnnrc ph:ii giam tde d<) dti eo dung xc. phai xac dj nh mot cir Ii an toan phu
hop voi xe phla truce va lai xe.
Ban ngsy
Benpha tren
f) en pha dum
Anh sang den tnr oc cua xe phi a ddi dien l am chci nguoi lai xe, gay ' hien tUQTIg
loa mfiC lam mAt nhin tarn thoi tu khoa ng 3-10 giay, tranh ' hien tUQTIg loa mftt'
nay , khong ncn nhin thang vao anh sang en truce cua xc phia d6i • mil. nen vua
nhiu vao vcn duong ben phai cua dirong xe minh vira v,j n hanh xe. nen hanh xc
eac h mot chut so voi vach ngan eac h giua duong. DAng thai, hien tuong 16a m5t do
107
girong hau trong xc co ngan ngjra dune neu Slr dung kinh h?u trong xe
co giam dQ phan XQ. anh sang hay chinh gucng hau trong xe.
Khi milt bi choi do anh sang cua den tnnrc thi phai giarn toe de;, tir khi co
urong 16a mj t khi xac dj nh dtroc tAm
1)6ng thai vao ban dem, tai anh sang den truce cua xc minh va anh sang den
truce cua xc dAi nhau thi xay ra ' hien tuong b6c hoi' .lar n cac v:;it tarn
thai mat, phong tranh tai nan giao thong phat sinh do hien urong bA hoi nay
gay ra. tnroc doi hoi phai lai xc tir til. yell cau su chit y co n3m bat
ducc tinh hinh duong,
Ngoa i nay con co nhiing phuong phap co tl18 lam giam bot nguy hiem tai nan
khi lai xc trong dem nhu sau.
Ki&m tra den tnroc theo chu ki, duy tri <l Sn den duoi co th& sang t6i thi8u 1ft
khoang 30m, de n tren tAi 1ft khoan g 100m, neu anh sang den qua manh thi se
108
Jam anh huemg den viec lai xc cua cac lai xe khac, vi phai giam dQ den sang.
Duy tri trang thai sach sc cua den truce va cac den khac, phia trongva ngoai kinh
xe.
Nen tiit den trong xc milt thich irng vrri dQ tAi
tai ducng giao nhau khong co den duong hay dirong trong ngc. duong vong thi
giam tAc dQ, bat den tnrcc tren va duct 1- 2 IAn bao S\I' t6n tai cua xe minh
Xcm xem co ngutri di bQ dang di b<) a yen dccng danh cho ngirci di b<) hay xe
dang d6 xe kh6ng.
Vao ban dem do khcng nhin ro cac bao nen cang phai y kj han cac
bao.
Vao ban dem khi thay d6i phuong huang, dung xe, phanh xev-phai bieu thj chfnh
xdc bang den xc.
Lai xe dem thi nhanh moi va rhi luc bj giam sut han so voi lai xe ban
ngay nen tranh lai xe duong dai co khi nhirc moi, nen nghi ngai.
Chuong 4 Ui xe trong cac tinh huang khAn dp
l. Khi xe djnh vang ra khol dui>ng
(1) Vang ra khoi duimg
xe vtrot kh6i dccng va sip vang ra theo hurrng ven duong rna dung
xe g5.p thi xe se tron va khong thAng duoc su van hanh xe hay gay nguy
xe. Theo do, khong nen qua c6 g:1ng dun xe lai ducng xe, trong twang bop co
ngan tai ducng, vira tir tir phanh xc, vira d6 huang cdc banh xc va ngan theo mQt
duong voi ngan r6i tu tir dung xc mrri co th& tranh duoc nguy xe-:
Tuy nhien, trong twang hop kh6ng co ngan t{l i duong thi phai vira tir tu phanh xc
vira huang cac banh xc theo mQt dirong thang vdi vach ven dtrong r6i tu til dimg xe.
Sau khi dimg xe, tnroc phai trang thai hung phan giam xuong r6i tra xern
xe co bi hong hoc gi khong vii quyet djnh co nen tuc lai xc hay khong,
109
=
(2) Yang ra khOi duil1lg
Khi xe slip vang ra khoi duong dang hanh xc rna dung xe gAp hay quay g5.p
ray lai thi xc se tron va tao nguy gay lui nan va cham xc. Theo do, luc nay phai
vua Iii tir phanh xc vira huong cac banh xe theo mOt duong vci Ian dirong
danh eho xc r6i tir til hanh xe dun xc lai ducn g xc.
2. NBlap xc(blowout)
Khi xe b] n6 16p truce thi r51 nguy hiern do rat kho di6u chinh lay lai va xc d6 bi
lech ra khtri huang di. Va neu xc bi n6 16p sau (hi phi a sau xc se hi 15c rnanh sang
ben phai va ben trai,
Theo do, khi xe hi n6 16p, phai nhdp nhay den cAp cfru, n5m chat lay lai d& khong
lech fa khoi dt rong xe. xc dang a t6c d<) cao 1113 dOl ngQt dung xc thi xc sc vang
ra khoi duong do kh6ng chinh dtroc tay lai, vi vfiy phai chc cho toi khi t6c d(>
11 0
giam xuong toi ITIUC co chinh ducc tay lai roi rnc i dirng xe. Khi giam t6c d(l
khcng duoc dung ban dap phanh rna nen dung phanh d(lng cu.
Kh6ng duoc tiep vao ven ducngcho tc i khi t6 d(l giam xuong va Co di6u
chinh duoc tay lai, trong truong hop khong di6u khi en duoc xc tnrot vao ven
duong thi kh6ng nen e6 gang dtra xe vao lai duong xe rna doi eho t&i khi xe giam t6c
d(l t{li ven diron g r6i moi dirng xc.
Nt> 16p xe co thkeo theo nhirng tai nan Ian do cit kho khan trong viec ehinh
hua ng va dung xc, vi v{ly phai tra dinh ki d(l non d ing 16p, dQ ran mrt- >-, trong
khi v{ln hanh xc rna banh xc vao m{i.t duong binh bich "hay toan xe nghi eng
m<)t phia thi nen dimg xe lai mQt hie, tra xem banh xe co vAn gi khong.
3. khiBn 51}- troll tu{lt
Khong chi tai dirong rmra, duong dong bang rna ngay ca tren duong kho rao neu di
qua t6c d6 cOng co th& nhUng tai nan giao thong vira va lon, vi khi di tren
ducng nura, dircng dong bang- v phai giam t6c dQ, va tuyet d6 i khcng duoc dirng xe gAp.
ro g:ip' --.
xc bi tran phai ngya lap tire rut chan ra khoi ban dap phanh va ban dap thay
d6i t6e dQ, n3m chat tay lai dS co huan g banh xe theo huang dinh hanh xe, r6i
duy tri xc theo hu6ng do.
111
tuvng sit ten di ng gila}' vir (standing wave)
Banh xe re veri lde dOcao thi truce khi 51! dang xay ra tai tiep
xuc ella banh xe va duong hdi phuc lai thi lai bi xay ra dang tiep lam
phat sinh hien urong banh xe oBi van len nhu hinh dang cua song nutrc, ngirci ta
goi hien nrong nay lei urong sa ten ding guay vis. hien nrcng nay phat
sinh khi lci i xe vci tdc d<) cao trong trang thai 16p non rna tiep tuc di thi banh
xe dang bi hong, kh6ng uheng gay dang v6 lap do luc trong lam yang
trim rna con lam banh xe hi pha huy kh6ng di duoc lau.
ngan ngira nay ta co phucng phap nlur khi lai xc tren dirong cao tde tang
dQ ding 16p len so vci tren ducng binh tlnrc ng hoac sir dung lbp xe co dQ
phang t6t, tuy nhien phmmg phap 16 nhftt va khong co gi quan trong b5ng
viec kh6ng ducc qua t6c.
4. Phuong phap dung xc khi co tlnh huang kh§n cap
Trong tinh huong khan co nguy ve tai nan giao thong ngay tnnrc m5..t thl
nguol lai xe thong thuong hay dimg xe gap, viec dung xc co giant ducc tarn
tha i do dai buoc phanh nhung banh xe va phanh xc b] trci lai do chiu luc qua manh , xc
se tron tnr ot lnrong dang van hanh do hien nrong troi nay, do nguy hiSm vS tai nan
v5.n con nguyen do khong th& chinh ducc huang van hanh cua xc.
Theo do, nguoi lai xe kh6ng duoc lai xe nguy nhu qua t6c d8 gay ra cac tinh
huong nguy d.p.. .., dimg xe chi nen dung trong tnrong hQ'P kh6ng lam khac
ducc do tinh trang khAn d p.
Mot mat, co phuong phap ph6ng ngua tuong phanh va banh xe bi troi lei do
dimg xc mot trong nhirng each do la chia biroc phanh va dap lam lien
tuc, mQt phirong phap khac Ja th6ng ABS(anti- Jock brake system).
co thuc hien m(lt each qua plnrong phap dung xc bang each chia bccc
phanh Vi' dap lam nhiSu llin lien tuc d n kl nang va S\I dfiy duo
ABS(anti-lock bmke system)
La bo an toan duQ'c chQn h,ra co dimg xc
112
trong ClJ Ii ngAn co
va co chinh duoc tay lai vice kh6ng khoa (lock) b:inh xe khi
dung xc tai nhifng tron nhu mjit bang hay ducng mua-«.
ABS co trduh diroc nguy bang viec khien duoc tay I,lj va du
gi5m phanh thi huang hanh xe v5n an loan "hung khong phai 1ft each de
lam ngin lai cu Ii dimg xe, i:J Ide d{} thAp thi no khong hanh va tren dinmg
cat hay ducng dong bang thi du co van hanh ASS thi xe van tran .
5. Hong xc
Khi dang lai xe rna xc bj hong hay co van thi di chuyen xc phia ven dircng
rAi do xe lai mQl each an toano Khi di chuyen xe, ohAp nhay den cAp ciru nhirng xe
Ill' phla sau nhdn, duoc nhnah chong xc dang bi hong, dS dang tranh ra diroc •
me thung xc hay dung ntip ca bin len cling 1ft phuong phap -t6t bao rAng xe hi
hong.
xc b] hong tai duong chuyen danh eho xc 6 to hay tren duong cao tAc thi phdi
tin phan Quang mall do hay den hoac lin hieu phao sang co
phan each diroc ro, vao ban ngay tai each phia sau xc hong tir 100m tra len, vao
ban dern tai diem each phia sau xc hong ur 200m tnr len, tir 4 phla each do 500m d6
cac lai xc nr phia sau co dang nhan ra.
6. Lai xe tinh hut1llg va o' phia tnnre xc
co nguy hi6m va cham do dang ldi xe tren duong dQt nhien xuat hien xe a phia
d6i dien thl co giam thieu nguy hiern nhu sau,
• Phai nhanh chong dam phanh giarn toe. vi tbc de> giarn bao nhieu la su va
113
cling gjfim di bay nhieu.
Sau khi hanh xc vao duong ben phfii thi phai b.}t coi gay chu y nguoi
lai xe phia d6i duong elm xe minh. Trong tnnrng hop nay kbong
duoc v:). n hanh xe phia ben trai tranh va
Trong tinh hucng co kha nang va truce xe, mQt bQ phdn cac lai xe cimg
ngtrni lai do phai d6i vc i ban than nguy va cham va khong d6i pho
duoc vci tinh huang nay kco nhiBu tnrc ng hop gay tai nan Ian . nhun g ta phai
lam diu long xucng, binh tinh lai co giam tAi da h... i bang each
nhanh chong nhan tinh hinh xung quanh, rbi di chuycn xe ngay vao ducng
hay vao dcong ben canh.
kho di chuyen xe ngay vao duong hay vao duimg ben canh thi vong xc
phla ducng co d{il cac bi hi> trc phong ngua va dap hay hanh lang
ngan each, bui ram la noi co ngjln ngira dtroc va d{i p, dieu huang xe
xe biv nghieng hon la va vao phfa chfnh dien cling la phuong phap
giam thieu 16i da hai.
7. Phuong phap d6i phe khi xc phat hOa
Chay xc 1ft do b(> phan dicn, n6 cAu chi dirong day, tia lira dienv -vl phai nhanh
chong cit may, trong truong bop chay nho thi sir dung ddt hay nhieu lap ao do! dap lira,
trong tnr cng hop chay Urn thi rei xa khoi xc rbi goi baa eha So' ciru hoa (119) ·· · .
phong hoa hoan, nen binh cuu hoa cAm lay I... i gha sau.. .
11 4
Nhung trang hi phai tmng xe dS dai ph6 \'00 nhfrng tinh huang
b51 lhuimg
Bi6n bao hong xe phat xathinh lam giac co chan dung), blnh phun, day cap
16p xe du phong, gang tay, thuoc, d6 dutrc pham cAp ciru-».
8. Phuong phap d6i pho khi xiiy ra bOa hoan trong duong
Trong duong hAm, khi xay ra 11 0a hoan , ngutri lai xc khong duoc b6i r6i rna phai
nhanh chong cung voi xe di chuyen ra ben ngoai duimg hAm. Trong tnrcng hop khong
di chuyen ra ben ngoai duong hdm thi dung xc t6i da kjch dutrng. Sau khi Hit
dQng co cua xe dB duoc dimg. nhAt dinh ell' phai chia khoa vao do
rbi nhanh chong xuong xc, nh5n chuang bao dQng bee eo boa ho..m. Dung dien thoai
khan d p yeu cAu elm tro, trong trucng hop dung thoai di dong thi goi cho 119
yeu di u cuu tro.
Khi hoa hoan can trong giai doan dftu thi sir dung binh cuu hila hay vci mroc trcn
duong thir hra sam. Khi khong Ilia mci chay <l uge thi nhanh chong tranh
ra ngoai duong hdm thco den chi dan tranh khoi .
Khi hanh xe trong dircng hdm khong duoc thay d6i Ian dtnm g xe, xac dinh cu Ii
an roan phu hop. thao kinh ram, den tnrec va hauh xc.
11 5
Tbret b] :'111 to:1.11 nong an i:mg h :lm
cU- .50 m cO binh,cU-u hOa,
hongvbngcu- cO dutmg willilhN!JL
PM.d6 " kMn,ip [OJ
Noi rolhi din>< "" I'; ven
I. duimg khi xe hOng tron;
(I .
. grec thOng Homdebinh cfruhOI. trona Me
Cec thJt bi khin d .p dUng.ll dip
lirakhi co Ma teen
Binhccu roa
Dap lin kMn cap
Binhphun mr6:: cfruroa bhtg tey
COi kMn ci p
Duimg n6i 1inhnan cho nv rOiv.;. xe
:DWng khin c&p dUQC Mt :
n5i di xe kMn
c&p, nguO:i Iai xevi hanh khecb
co the tanh nan an teen tai duimg hUn

DenduCmg vii. dencfruh?
\
CCTVdUng giamsat hongduOng hhn
\

Ben chi cMn tanh nan
bi chi din & cO uJ l!nh nan an
\0011 l illa1\h tai IU1l\ giao_
thOng hay hOI. been
(co dUQC each hi-vi
tri men to; rei lanh
nMnhnlJ.l lAbee nhieu)
116
pHAN 6 LAI XE mEN DUONG
CAO TOC
Duong cao t6c va duon g chuyen danh cho xe 0 to 13 duong duoc chi djnh chi dung
trong giao thong cao 16e. hai dtrcc pita" Ii dun vao Ian phan eac h gifra va di rcc
lam thea nguyen ti c duong giao chco len nhau, va vi duoc k& co thS hanh
xe voi tbe dO cao hem so voi duong binh thuong nen doi hoi an toan giao thong
bict,
Chuong 1 Chuiin bi vao dU'ong cao t6c
1. Ncn tim hieu cae thong tin thiJi cua ngay do, tinh hu6ng giao thong tren
duiJng eao tbc, khu V\fC lam dirong, khu vue dirng xe, duimg vong, vi tn cua
tram nghi, tram xang-r-va
hanh xe mQt each phil hop,
' h Thong tin giao thong ella duO'ng ceo toe hay ella cite duang klui c co biJt ducc
qua dicit (l 5R8-2505). hay trang web O.qU3 phat thanh giao
thong(FM95. 1)
2. Ira xem cdc b<) ella xc , biet 13 13p xe , IUQ11g nhien rurcc lam
mat, dAu dOng ea, den truce va cac den khac, bO phan dun g xe, day an toan-v-co
hoat di)ng binh thuon g khong,
,., Khi di duong cuo toe, phai Ili on mang thco bao xc bj hong
3. Nguoi Ii i xe va tftt cil nhirng nguoi tren xe phai deo day an toano
Tham kh..io 4 cluroug I vc nhfrng mrcng lurp khong doi hoi phai dco day
an toano
11 7
4. Khi chc hang hoa, phai c6 dinh chic chin day bUQC va hang hang kheng bj W I
ra. Vi neu lam roi hang hoa tren duong cao tac thl kh6ng nheng chi gay anh huang
giao thong rna rna con co d£n dan cac tai nan giao thong Ian va vua..,
ChU'011g 2 Nhfing chu y khi vao duong eao tile
1. Khi vao dirong cao toe, rAt dexay ra tai nan dam vao duci xc dan g v*n hanh tai
Ian duimg chinh. Khi vac duimg cao 16c. tnroc phai bal den chi th] phuong
htrong ben trai, vao dirong voi t6e de;> tu 40kmlh trc xueng, duong da V30. sir
dung guong vua chu y xe phi a sau . da ng vao lim duong
chinh tir phla sau vua tbe d{> xe phu hop rbi vao lam duong chi nh. Ngay
sau khi vao lan duong chinh khong duoc thay d6i nga y lim duong.
s->
f
m
/
2 . Tai diron g d5 vao, d n d&m{>t cu Ii phu hop voi xc phia tnroc,
3 . Tai ducn g d1i vao, neu xe phia sau vao ducng cao tde truce xe phia truce thi
tam nhi n ctia xc phi a tnrcc bj han do do xe phia truce vee truck rbi rnoi
nen vao,
4. Khi lien tuc co xc van hanh lam duon g chinh ella duc ng cao t6c. thi khdng
du oc vao ngay ma nen gifim phanh nhe nhan g bao elm Iii xc sau tinh hinh rbi
dimg xe lai mot chut tai phftn gan duung vim (tham khao tren tranh) r6i vira di til
118
iU vua ki&m tra xem co xe co xe di ngay phia sau tai lam duong chinh khong roi
sau khi tang tbc vua du tai duong vao vrri vao
5. Thu tu uu lien khi vee ducng cao toe
Xe dinh vao duon g cao 16e khong duoc gay anh huan g thon g hanh cua cac xe
kha c hay xen nga ng vao phia tnroc cua xc khac dan g hanh tai lam duong
chinh, khi co xe kh5.n d p vao duong eao 16c thi phai nhuong duong,
Chuung 3 Nhiing chu y khi hii xe tmng duong eao
t6e
1. Phuong phap thOng hanh va nhung hanh vi b] cAm.
( 1) Tai duong eao toe, tru tnrc ng hop
vuot len tnroc hay kh6ng lam khac do
tlnh hU6ng giao thong hay cac Ii do khac,
phai himh xe vao duong theo phdn loai
sau, kh6ng dtroc thong hanh tai vcn dirong
ven duong ella duong cao tbe. Trir
tnrong hQ'P cac xe lam nhiem vu duy tri,
bao tbn duimg cao t6c hay cac xe khan cAp
thi dircc coi 1ft ngoai
0 6i voi duimg chuyen dung eho xe buyt thi chi co xe khan cap dang hanh thea
dung rnuc dich kh5.n cAp do va xe 6 to ch6 (chi trong tnrong hop xc 0 t6 hay xc
6 to nhiSu ehb co t6ng 56 ngmri chc dune rren xe tir 12 ngua i trc xucng va thuc co
til 6 nguc i tre len tren xe)hay xe 0 to co t6ng 56 nguoj cho duoc tren xe til 9 nguoi
tra len moi co the thong hanh.
(2) Tai duong cao toe, vi tAt ca cac xc chay a tbe dl) cao nen kha nang nhan
thirc hay nang IIl C d6i pho voi cac tinh hubng giao thong xung quanh nhir xe truce dirng
lai hay xe khac vuot len tnrccv -b] han che, vi phai xac din h cu Ii an tea rt phu hop
vci xe a phi a tnroc, Trong tnrcng hop duong khc rao vii l6p xc a t rang thai t6t thi
din duy tri m(it cu Ii an roan db; voi xe IOOkm/ h la khoa ng 100m. xe 80kmlh la khoang
119
tu so'ln trc len, nen duong uOt hay banh xe trang trang thai da b] mai mon thi nen duy
trl cu li an toan gAp nr 2 tro len so voi a tren.
lai xe tuyet
(4) Khi muon
fbi moi VaG dirong.
2. TAc oi)
Tao duong cao toe, tbe dl) t6i da va toe dl) toi thieu ducc IWn ch& nhtr sau, d& bao
v¢ an toan giao thong, ml)t bl) phan khu V1! C dtroc djnh t6c d(J han khac di , vi vay.
nguoi lai xe phai luon luu y bao t6e d<') va hcp s6 bao t6e dt) tufin thu cac han
che tbe d(J khi hanh xe.
Phfin lolJi duimg T5c di} cao nhAt TBc dQ cao nhAt
Duong 1 I
80km/h 40kmlh
Ian duong
Duong 2
IOOkm/h
co til 2 Ian
Xe tai eo trong tai thung chc hang Vlf91 qua
50kmlh
duong tro len
1,5 tAn, xe chc nguy hiem, xe du ng trong
xay dung: 80kmlh
120
MQt phft n tnyen
duimg Chungbu
va tuyen
Seohaetb ien lay)
IIOkmlh
Xe co trong t:ii thung hang vtrut qua
1,5 tan, xc cho nguy hiem, xe dung trong
xay dung: 90kmlh
60kmlh
Khi thai xau do mtra, gio, suong rnu, tuyet .. ·t hi dQ dai buoc phanhdua va bQ
phan dung xe SC dai ra, do do phai giarn t6c dQ xe va hanh xe nlur sau.
Tr..mg thai thOi fi@t
I. Khi co rnua lam duong mit
2. Khi luy@t roi day duoi 20mm
I. Khi . t5m mftt trong khoang 100m do rmra len,
tuyet, suung mu-v-
2. Khi ducng dong bang
3. Khi tuyet roi day nr 20mm tro len
3. cfim dung xe gAp, chuyen hmmg gap
Tac di} phii gi am
Giarn 20% tbc de;. cao nhat
cua xe
Giam 50% toe dQ cao nhat
cua xe
dung xe gc1p khi dang van hanh xe tren duong cao toe hi mQI viec sue
nguy vi sc an toan siC dung phanh dQng co, chi a va btnrc phanh(bQ
phdn dirng xe chu yeu} lam Iftn, Viec thay ddi phuong hutmg d(>1 ngQt cung gay
nhfrng nguy hiern tai nan va cham xe do tron hay tai nan xe, vi phai tuyet
d6i tr:\nh.
Dong thai, khi co gio manh th6i tren duong coa t6e, xc co b] 15.c rung hay gay
anh huang eho viec chinh hu6ng, vi phai giam t6c dQ. biet khi ra khoi
di rong h5m hay khi thong hanh tren duimg nui d6c, anh huong nay con IOn hun
nen cang phai chu )'.
4. CAm d6 xe va dimg xe
Tai ducng cao t6c hay duimg chuyen dung danh xe xc () t6 trir nhung truong hop
sau, con lai kh6ng duoc dung xe hay d6 xe. .
• Khi phong trnnh nguy hay theo chi thi ella canh sat vien rna tarn thai dun g
121
xe.
Khi d6, dung xe tai cac dia co d6. dung xe.
Khi d6, dun g xe tai duimg hay ven duimg do cdc Ii do khong khong
dung hay d6 xe hay do xe bi hong.
Khi dimg xe thanh toan phi thong hanh -:
5, xu u hOng hoc- :
Khi xe bj hong hay do cac Ii do kh6ng tranh khoi rna xe kh6ng Van hanh
duoc tai duimg eao tbe thi phai dat bao xe hong (tam giac co chan), r6i di chuyen
xe ra kh6i duong cao tbc.
__, Phuong phap baa hong xc
Trong dcm baa hong xe cung voi tin phan quang
hay Iflp d{H den hcac tin hieu pluio sang co th& phfi n each durrc r6 tir 4
phia each do 500m
BiJn bao hong phai tren duong tit 100m trc Icn tinh nr phia sau xc do va
nr 200m InJ len tinh nr phla sau xe d6 lil ban dem.
Chuong 4 Nhtmg di@u chu y khi ra khoi duimg eao t8e
1. Sir dung ban d6. bao lurong dan dirong ra .. tim hieu tnroc ra khci
duong cao t6c
2. Truce khi tiep C?11 vao ra cua duong cao toe. phai hrong dti thai gian, ttl tit
do chuyen duong sau nhAt lien kat vci duong ra. Khi ra neu qua sire
thay d6i ducng thl khong nhimg gay anh huimg thong hanh cua cac xe khac rna tlii
nguy vb tai nan xe cling rat cao.
122
3. N6u dfi ti6p qua d n voi di&m fa hay di qua mfit diem fa thi tuyet dAi khong .
duoc dun g xe hay lui sau rna phai ra bang duimg ra theo.
4. Duy tri tAc de) cho t6'i fa • gAn den fa thi vira giam tdc de) vira di
ra bAng t6c d(l quy dinh tai duimg ra.
5 . Khi tic duong cao tAc ra duong binh thirong, VI cam giac tdc de;, b] kern di
nen vira tra hop s6 t6c dt) vua lai xe.
m
m
123
PHAN 8 LAI XE HIEU QuA vA
PHONG NeirA 0 NmEM
MOl TRUONG
Chuong 1 Lai xe qua
Xc lit phuong giao thong tien 19i nhung cung mang vci chung ta nhlrng ganh
nang tram Ir90g hoan canh moi tnrong va kinh tai, nang hrong dang
duoc cac loai xe Slr dung la xang, dAu, ga thien nhien-: chi co m¢t hrcng 11<;m tai
cac di em ban, vi vay nguei lai xe d o co In uu co Slr dung m¢t each
linh hoar va hieu qua cac nguon nhien lieu nay.
DAng tha i xe cOng thai ra cac ch5.t dQc hai nhu carbon monoxide, hydrocarbon.
nitrogen oxide va bui bam eve nho"' gay uy hiep nghiem trong sue khoe va m6i
trucng cua cluing tao tai I11QI trong nhfrng nguen thai cac ch5.t gay (, bItu khi
quyen Iii ga tho5t ra IU cac loai xe Ii t6 chiEm ti 42,2% tinh tren toan quoc, trong do
Seoul dat 85,2%. Theo do, nguc i lai xe rAt d n co nhfmg no hrc co giam
thieu su (, nhiem rnoi tnron g nay cung vc i tri d& co sir dung tieSt kidm nang
l ucng.
1. SU' cac phuong giao thOng eong ei}ng
o nhfrng khoang each g:1n nen di be.> hay sir dung plnrong ti¢n gino thong cong ccng,
chi trong tnnmg hop d n moi nen sir dung xe, 0 6ng thai tlch cue tham gia v30
cac hoat d(lng nhir khong lai xe v30 m(lt ngay c5 di nh hay l:ii xe theo ngay trong tu:1
n·.. .
2. Lua chon xe tiBt nhien
Khi hra chon xc, ben canh viec can nh5c cac yeu t6 nhu muc dihchs Slr da ng.
d(l nn roan. tinh nang XC " ' con phai din nh5c tinh kinh cua xc, vi vdy nen chon
eo hieu qua eao khi xcr mat ticu thu nang lugng. Tuy thco hrrrng khi xe dim thai fa, SC
co d(l chenb l¢eh phi nhien nr 30-60%. cang I:i xc co luong khi thai ra cao
136
nhu xe vua va Ian thi hieu suat nang luong cang thAp va cac chAt gay () nhieru cang
thai ra nhieu,
3. Lam nong di}ng co' mi}t each phil hQp va xe chay lang phi
mi}t each khong din
Lam nang d{>ng CO' truce khi xe xu5.t phat eho toi khi h{>p nhiet d{> cua bang
(bang s6) chuyen dQng cling t6t nhtrng thong tlurong nen him nang trong vong I
phut sau khi khei diing xc, VIIO mila he, co lhJ phat ngay sau khi khci diing xc,
chi trong rnua dong d6 khci dong dgng co _mQt each an toan ta nen lam nang dgng co
trong vong 2 phut, Dbng thci khi dung xe tren 2- 3 phut kh6ng nen dJ diing C<J cbay
lang phi 1119t each khong d n rna nen Hit may.
4. Duy hi di} cang hlp phil hQp
NSu lAp xe qua cang hay bi non thi se keo theo viec trong tam xe bi nghieng
mQt phia, xc bi rung hay bi mon, hong IAp" ' vj nen tra I I I§n lAp
xe va duy tri dii cling l6p phil hop. Dii cling 16p xe thieu khoang 20% so lam 16n nhien
lieu hoen 20- 30% va lam tuoit tho cua lAp giam kha6ng 30%.
5. Han chilo dil khong din
Trong tfti xe gay anh huong Ian su rieu thu nhien li¢u. vi vay, neu co kh6ng
nco chAt nhfrng khong d n len xe tnr uhimg dung cu d n nhtr lAp xe du
phong-:
6. hoach hanh tnroc khi xuiit phat
Khi di nhifng nci kh6ng qucn vc dia H, ta n e ll hanh xc sau khi d5 tim hi6u
thci gian tieu tAn. cu li..thong qua ban db, thong tin giao (hong- "
7. Han xuiit phat giip, tang tilc gap va dung xc giip
Xu5. t phat hay tang toe. dung xc dQt ngg1 khong nhfrng lam (on nhien li¢u gAp 2- 3
IAn so voi thong thuong rna con thuc day viec lam men 16p xe.
137
8. Duy tri t3c dg mgt each kinh
T6c d{> xe cang cao thi cang 16n nhien Theo do, ta nen duy tri tbc de> hieu qua
kinh i:J duong binh thirong I. 40 - 60kmlh, i:J duong cao ttlc I.
80km/ h.
9. chinh bg thay d6i t3c dg phil hQp
van hanh xe tren dcong cao t6c voi 56 tbc d{> a b{> phdn thay d6i dO
thi khong nheng gay hai eho dong co rna con lam tang nhien lieu cAn tieu thu, vi vay,
khi hanh xe tren dirong cao tbc nen a 56 tbe d<) cao phu hop, nen rpm tai bQ
phan thay d6i tbe de;. cua bang sang 2.000.
10. Sil dung hoa khdng khi mgt each phil hop
Khi sti dung dieu hoa, IUy theo tbe dl) rna hrcng nhien se lang len, va lang t6i
da lit khoang 20 %, vi vay, a duong len doc hay trong khu VIJC nOi thanh hay un tfI e
thi nen han Slr dung hoa, khi lai xe duong dai nen 131 hoa sau khoang I
tieng Slr dung, va nen rna ella s6 xc dehim thodng khi. Chi khi di tren ducn g cao t6c
rna cua 56 va v?n hanh xe thl eo th8 lam xe rung Hie do anh huang cua gio nen 5e
an toan dong ctra 56 xe va b?t diSu hoa.
138
pHAN 9 xtr LI KIll PIlAT SINH TAl
NAN GIAO THONG

Chuong 1 XII' li khi phat sinh tai nan giao thong
1. Tai nan giao thOng
Tai nan giao thong thong thuong lit nhfrng tai O:;In gay t6n hai con nguoi hay su
vfit do giao thon g ella xc cQ tren duung, phau loai tai nan gioa thong nhu sau:
Phfin loai thee tai nan
Phan lo:p NQi dung
Til yang Til yang trong yang 72 gia d6ng lu)
Thtrong nang Bi thuang d o dieu tri til 3 tuan tra len
nang nhe
thuang dn vc hai Thuong nhe Bi tri duai 5 ngay
h,<:li
T6n th,11 tai san
v*1 chat
Tai nan giao thong
Tai nan tai dja ngoai duimg
ngoai duong
Dia
Tai nan giao thong
Tai nan lien quan xc dang hanh tren
tren dueng
duong nhu duimg danh cho xc hay dueng danh
eho nguoi di bQ'"
Tai nan va
Phat sinh do va vao nhau giUa xc vc! xe, xc
voi nguei , xe v61
xe, nghi eng xc Tai npn do xc tl! nghieng
Ph'n loai
Tai nan roi Phat sinh do xe tl! roi
Tai nan dam I loai ella ta i
"
va va cham va\o nan gura xc xe,
vao uuoi xc duoi xc phia tnroc tai cung dmmg di
Tai xuc
Pluit sinh do tiep xuc hoi mQ1 len truce,
nan
hanh xe gi ao nhau.,.
2. Bi xir Ii khi gay tai nan giao thong
(1) XLI' Ii cuu hi} nguot bi thuong
Khi co nguoi b] tlnrong, nguoi lai xe phai cobien phap xu Ii cAn nlur cuu hi)
139
PuAN 9 xu LI KIll PIlAT SINH TAl
,..
NAN GIAO THONG

Chuong 1 Xu' li khi phat sinh tai nan giao thOng
1. Tai nan giao thong
Tai nan giao thong thong thuong 1<\ nhirng tai nan gay t6n hai ct&n con nguoi hay su
do giao thong cua xe cg tren dmmg, phan loai tai nan gioa thong nhu sau :
,:': Phan IOiJi theo tai nan
El\\ nang nhe
hai
Dia
PM" loai
Phfin IOlJi
Tir vong
Thucrng nang
Thuang nhe
Thier hai
ch5t
Tai nan giao thong
ngoai dmm g
Tai nan giao thong
tren duong
Tai nan va
xc, nghicng xc
Tai nan rei
Ta i nan dam
vao du6i xe
Tai nan tiep xuc
Nili dung
Tir vong trong vong 72 glc d6ng h6
Bj thuong di n tr] til 3 l"fi n Ira len
Bi thuong d n tr j duoi 5 ngay
Tdn that tlii san
Tai nan tai dja ngoai ducn g
Tai "{In lien quan xc dang hanb tren
<l uang nhu ducng danh eho xc hay dmmg danh
cho nguol di bQ' "
Phat sinh do V3 vao nhau gian xe voi xe, xe
vci ngmri, xe vci
Tai " OJO do xc tl)' nghieng
Phat sinh do xe tl)' roi
I leal cue tel nan glca xe va xc, va cham vao
du6i xc phia tr uce tai cung dirc ng di
Phat sinh do xuc be i VUf,J't len truce,
hanh xc giao nhau···
2. Hi xu' Ii khi gay tai ngn giao thOng
(1) Xu' Ii cuu hi} ngum b] thuong
Khi co nguiYi bj thuong, ngiroi IAi xe pha i cobien phap xu Ii d o thiet nhu ctru hQ
nguci bj thuong-: .Luc nay, nguci lai xe lam mot minh se nguy nen nhc str
giup do cua nguci di cung tren xc hay ella nheng ii i xc dang di tren duong co tai nan
do va cung ho xu li ciru he;. la an toan han ca
(2) Xir Ii an toan tnnrng tai nan
I) Nguoi lai xe va nhirng nguc i di tren xc gay tai nan giao thong phai dung ngay
xe lai, tra tinh hu6ng thier hai. l. uc nay, phdi xern xet xern co kha nang hoa hoan
hay khong bing viec tra xe bj tai nan co ro gi nhien lieu ra hay kh6ng, khci de;.ng
de;.ng co co duoc kh6ng· .. .
2) 0 6 ngan chan tai nan hang 10<,1t, phai b(lt den c5p cuu hoac phan each giao
thong. du phcng khcng phar sinh them tal nan thir 2.
3) ngay sau tai nan giao thong xuung xe hay di bl) tren duong d& bao ton
hien tnrcng co gay thiet hai tinh rnang, vi nhAt dinh phai Ira an roan n1i
m6i nen xuong xe,
(3) Biio t3n truUllg
Truce khi crru h<) ngubi bj thutmg. pluli luu y bao tCm tnrong va du phong tai
nan phia sau bing each phat lin Jai xe khac can iJ phia sau hien tnrong tai
nan co IhS biSt rang co tai nan,
140
3. Nghiem cam gay anh hlfOug dlln xii' Ii khi phat sinh tai
ngn
Khi X<lY fa tai nan, nhirng ngtroi tren xc do kh6ng dtroc gay anh huang cac hanh
VI thong baa hay xu If cua nguoi lui xc-vnbir baa eho canh sat vie" va xu Ii d n
nhu ciru h¢ nglf<Ji bj thucng-:
4. Nguyen nhan cua tai nan giao thOng va r phong
(1) Nguyen nhan tai nan giao thong phat sinh boi 3 Ii do la nguci , xc va hoan canh
giao thong, ti trong tai nan do nguc i III e nguni lai xe hay nguoi di be) cao oh5t.
(2) Khi dang ldi xe rat can m(il tu tinh thiin du bao tnr cc hanh de ng lai xe cua
nhfrng nguci liii xe khac va d6i pho voi n6 hen lit nghi han than.
Chuong 2 Tinh hu6ng dp cuu
I. Dinh nghia xii' Ii cap diu
Xu li d.p CUll 13 noi viec bao he) va xu Ii mQt each thich hop tarn thai mang
tinh true giac thuc hi¢n den tnnrc khi ngutri bj thuan g duoc xu 11 y chuyen
rnon khi co nguoi benh hay nguoi bi thuang do tai nan khong mong mudn.
141
(1) Sau khi bao 160 tnrong tai nan can Ira xem trang thai bj thuang ella
nguoi thiet hai nhu sau
tra xem ngucri
bi
thurmg co }' tlurc duoc khong biing eac h bAt voi
hQ hay lay vai ho.
tra xem co tha hay khong bang each xem str chuyen dc)ng cua tim hay
tai sat vao mieng hay mili ella ngiroi b] thuong
Ki6m tra xem co bi chay mall hay kbong each xem xet moi b¢ phan co
el la ngtroi bj thuang
Kiem Ira xem mach co dap khong bang each d<;it lay len dong mach c6 hay co
lay cue nguoj b] tlurong
Ira xem trong mieng co gi kbc ng.
Kiem Ira xern cac be) ph?" co nhu dAti , c6, xucmg ..co tlurong tich gi khong.
(2) nguci thiet hai bi thU011g nang thi nen bao voi su canh sal gan nhi.t
thoai 112) hay vrri trung tam cap elm (dien thoai 119) "' rbi nhan chi thj cua ho han hi
di chuyen nguoi hi thuang hay tnrc ti&p ciru h9. Chi trong truong hop cAp bach khong
chc dQ'i 51! giup do cua canh sat -'- . thi chu y den dAu, cA, xucng sdng cua ngutri bi
tbuong " ' r6i chuyen IlQ noi an toan, va tian hanh xu Ii d p ciru (i mg cap) hay hI}
t6ng ho benh vien
(3) Trong tnrong hop thuong hay hai nho thi sau khi nhanh chong di
chuyen ngua i bi thuong va xe den noi an toan tranh cac tai nan tiep n6i r6i ti&n
hanh xu li d p cuu (ling cap} hay hI} t60g ho benh vien
142
Bi XU' Ii d p ciru nguirl bi thuong
1) Phuong phap ngum hi
trang thai nguci bi thucng khdng bi xiiu them, khi nguoi bi thirong njm,
pi,,!; ho co tM" 'duge thoai mai, nguoi b] thuong eo y tlnr c
diroc thi ho niim ngay ngiin, diiu ngira vira phia sau thang ho hiip
eo do khong gian, trong tnrong hop ngum bi thuong khcng y thire dircc thi
dAu ho phia ben canh dS bi non khi quan se khong bi tic.
Khi eo y thire
2) Kin khdng tb:iy thO'
Khi khong eo y thire
Khi ngirei bi thuong khcng y thire duoc, khong
tho duoc hay tha kh6 khan thi tnroc tien diiu
ngua ra phia sau va kiSm tra xern trong c6 hong
co hay mroc non mira tftc trong d6 khong,
e6 thi hoi diiu ho nghieng phia ben
canh, ngon tay An ding xuong, 'Sau khi t {IO
khong gian h6 hiip, himh ho hiip nhan tao,
trong tnron g hop ho hiip theo thong thuong
la 'rnieng d6i mieng ' thi sir dung ng6n cho va
ngon cai bit rmii ngirci bi thuang va th6i hoi vao mieng nguoi bi thirong tir
1,5 - 2 giay, day la phirong phap an toan va hieu qua nhat ,
3) Kin khong th:iy mach hay khong th:iy tim
Trong tnrong hop khong nhfmg ho hiip rna eli tim
hay mach khong diip thi hanh ho hiip nhan tao
cung vei mat xa tim. Mat xa tim phai thuc hien
ngay sau khi h6 hiip nhan tao, gio thiing tay minh
sire eo truyen nguoi bi thuong rili
iin ien ho khoang 15 liin vai tac di) 80- 100 liin
trong 1 phut. Nhung viec mat xa tim d.t cAn 51!
hirong dftn cue nha chuyen mon va thuc
du, vi viiy thuong ngay nen hoc va thuc t;ip
143
4) Khi bi chay mau
CD Lam ngimg chay man bilng phuong phap true gay ap lire.
chay mau kh6ng nhi&u lim, thi mOl mieng gac hay vai sach (cn
cho b] thirong rBi dung lay :in chat xuong gily lip luc hoac quan chat bang
lam ngirng chay mau.
Lam ngimg chay man bang phuong phap gian tiep gay ap Iuc
OU da dung phuong phdp true tiep gay ap hrc nhung man viin khong ngung
chay thi dung ngon tay an vao Hun ngirng chay mall gan tim mall
kbc chay tir buyet quan ra duoc.
@ Lam ngimg chay man bang phuong phap sir dung bang earn man
Khi mau chay thi se hieu qua han dung bang dm mau, bang
earn mall 6 phAn chay mall rBi dung vai hay que bUQc I{l i dm
mau, Nhung neu duy tri phvcng phap lam ngirng chay mall nay tren 30 phut
thi se nguy hiem, vi sau khi cam mau nen hQ tdog ngutri bi thuang V30
benh vien trong vong 30 phut.
Lam ngimg chay mall
phuong phap true
gay ap lire
Lam ogimg chay
mau bjng phuong
phap gian gay
ap luc
Bang d m mall
5) Chuiin bi cac dung phiim dip ctru xii' Ii dip cuu
D& phong co tai nan nell trang hi tren xe cac dung pham d p elm d n
eho viec tri nhu bang. gac, nuoc khtr trimg-:-.

tj
(4) Sau khi xu Ii ciru h(> nguiri bi thuong, phai bao ngay cho So canh sat do
ve dia gay tai nan, s6 ngiroi bj thirong V3 rmrc dq bj thuong, db bi lnr hong
va mtrc de) hu hong, ngoa i ra cling phai thong bao nhanh chong tinh hlnh d5 xu Ii.
Tr?ng tnrong hop kh6ng 6 ngum bj tbuong rna chi co xe hay db b] hu hong thi
cilng nen bao cho s& canh sal va dieu 13 tai nan mQt each chinh xac.
DB ciru hQ nguoi bi thuang va phong ngira nguy hiem giao thong, trong tnrong
hop ea rth sat 'l ien nhan thong bao yell du chc tai hien tnrong ca nh nguci hai eho
khi canh sal 'l ien co tai hien truong thi nguci lai xc va nguoi cung di tren xe
tai nan sau khi thong bao phai him thea yeu d u nay.
Chuong 3 H6 tn)' cua lal xe khi di qua noi co tai nan
giao thong
1. Nguoi lai xc di qua tru ong tai 11;.t11 giao thong .. -phai dun g xc t{'li noi an toan
rbi phai giup do cuu he) nguci bi thuong hay trdnh tai nan cua cac xc tiep thco -:
2. Trong tnrong hop nguoi lai xe cua xe tai nan kh6 ng di chuye n ducc thi tuyct
d6i d n thi&t su h6 trc cue cac lai xe di qua tnrong tai nan, truce hat d n bao
eho Sa canb vice co tai nan, r6i theo Iii tian hanh xu li img d p ciru
he). may xe tai nan phong hoa hoan, Khi e riing nhien cua xe tai nan bi
ro gi· ··. gay hoa hoan thi phai nhanh chong ciru ngirei bi thuong fa khci xc,
3. Nbu xe gay tai nan dao tiu thi ngay nr c ghi lai so xe, loai xe, mau slic va
diem cua xe do rAi bao cho canh sat va ctru he? ngiroi b] thirong.
145
pHAN 10 'mACH NHIEM THEO LuAT
pHAp KID LAi XE .
ChUOl1g 1 Xir phat hanh chinh lai xe
I. di} tinh phat lai xc
phat" diroc sir dung lam tfti lieu co so Slr phat hanh. chinh hEmg lai xe, lit
phai chju theo rrurc de:> hai, d<) nang nhe ella viec vi pham . . ..khi gay tai nan
giao thong hay vi pham phap quy. dmrc tinh gQP tat ca cac phat trong vcng 3 nam
trong qua khir tinh ur ngay vi pham cua nlim do hay ngay gay tai nan bi ap dung ticu
chuan xu phat h::inh chinh,
Ph5. n lai sal! khi kh:1u trir (tnr di khi qua duoc ll1c) t khoang thai gian nhu
thai gian khong vi pham luat, khong gay tai nan. ..) vao oi&111 duoc tinh gOp noi a tren
duoc goi lit ' t6ng diem", viec ' XLI H huy bang lai' dtrcc dira vao tong nay.
2. Truong hop dm.rc tnr phat
(1) Kh5. u tnr diSm phat thea thai gian kh6ng vi kh6ng gay lui nan. Trang
tnr ong hcp phat duoi 40 sau khi qua I nam tinh nr ngay cu6i cung vi
pham hay ngay gay tai nan kh6ng gay tai nan hay vi pham nao khac thi phat
nay sc bi xoa.
(2) KhAu mr phat do thong bao xe dao tdu
Lui xe bat hay thong bac d6 canh sat b5t duoc lui xc gay tai nnn giao thong
nguci bi thuong r6i dao sc dtroc 40 biet, trang tnrong
hop lui xe nay bi xu li huy bfing hay dinh chi nguai nay duoc khau tnr vao
t6ng 56 ditSrn tren m6i IAn hay thong bao rna khong bj han thoi
khoang thoi gian,
146
(3) Gop phat ap dung tieu ehm1n elm tung twang hgp(tai nan giao thong do vi
pham phap quy)
phat dna vao n9i dung vi ph{!J11 khi vi pham phap quy (vi pham tir 2 phap
quy tra len la nguyen nhan gfiy tai nan giao thong thi ap dung nh5t
trong 2 diSu vi pharn d6)
phat theo qua tai nan khi gay tai nan
phat theo khdng thi hanh xu Ii ciru 11<) khi gay tai nan, tAt ca cac
diSm phat n6i tren d6u duoc tinh gop lai
Tieu chuan tinh diem phat theo tai nan giao thong hay vi pham phap quy duoc tinh nhu
sau.
1) Khi VI pham phap quy
DiSu vi pharn phat
I. Khi qua I nil m khong nhan gia bang lai tinh tir ngay hom sau
ella rngay han gia h:;tn bang Ii i 11 0
(chi d6i vci nguci co bAng tai loai 2)
2. Khi lai xc vu ot qua tieu ella trang thai say ruou
(neng dQcdn dBn
100
trong mau tir 0.05% diroi 0.1% )
3. Khi ngtroi ltii xe danh canh sat 'lien gidm sat..·cAu thanh hanh VI hinh
90
sir
4. Khcng xu Ii khi VI pham viec d6 xc, dirng xe
(bao g6m mot nh6m ngtrci hay m(>t
taP
th6 khong tufm thea mcnh
lenh yeu du di cua canh sat 'lien tir 3 llin tnT len va con
gay ' 6i)
5. Vi pham nghia
Vl.J an toan giao thon g
(ba o gam m<)t nhorn ngmr ] hay Ill!}t
taP
Ih8 khong tuan the o chi
th] yell e§.lI la i xc an toan cua canh sat 'lien tir 3 llin tro len, lai 40
xe b5ng phucmg phap va toe d(\ ga y nguy hiem va In, nga i cho
ngiroi khac )
6. El8 ngirci di tren xc eo cac himh vi gay nao 10'.111
7. Khi kh6ng nQp tiSn phat . kh6ng phan quyet rut gon tir ngay
h\lll n¢p ti6n phat d6n 60 ngay sau hay dBn khi qua thai han co
d8 phan quyet rut g(;lO
147
8. LAn vito vach ngan eac h giua dirong
9. Vi pham t5c d(\ (qua 40kmlh)
10. Vi phamphuong phap di qua durrng giao vci duang co xc Ilra di qua
II . Tho ng hanh xe tai I ~ ven cua duimg chuyen dung cho xe buyt,
duimg cao t5c
12. Vi pharn thong hanh xe tai duimg cbuyen dung cho xc bU)1, duimg
chuyen dung cho xe 0 to nhieu eho tren dirong cao t6e
13. Vi pham nghia vu trin h bing lai xe
14. Vi pham chi th] hay tin hieu
"
15. Vi pham t5c d(\ (qua 20kmlh dum 40kmlh )
16. Vi pham dia die m, thai gian earn vtrot len tnroc
17. Vi pham viec cAm str dung d i ~ n thoai di dQng trong khi lai xe
18. VI pharn viec di m lai xe khong lfip d6ng h6 ghi chep v ~ n hanh
xe
19. Vi pham nghia V\ I cua lai xc dira don tre em di hoc
30
15
20. Vi pham phucmg phap sang duimg tai duoug danh cho ngiroi di b(\,
lim vao duong danh cho nguoi di bl)
2 1. Vi pharn thong hanh Ian dtrongdanh ch o xe (baa g6m ca viec
thay d6i Ian duong tai khu V\fC ca m thay d6i Ian dirong)
22. Vi pharn thong hanh ella lim dirong chuydn dung cho xe buyt tai
duong thong thuimg
23. Khong thi hanh viec xac dinh cu Ii an toan (bao g6m ca viec vi
pham phuong phap thay d5i Ian dtnrng]
24. Vi pharn phirong phap virot len truc e 10
25. Khong thi banh nghia vu baa h(\ nguoi di b(\ (baa g6m ca viec vi
pham vach dimg xe)
26. Vi pham vi¢c xlr Ii phong ngua ngirc i tren xe hay ngutri len xuong
xe bi raj
27. Vi pharn nghia V\I IAi xe an toan
28. Co hanh vi gay anh huimg dan thong hanh cua cac xe nhu gay sir,
cai danh nhau- tren dutmg
29. Vi pharn viec baa h(\ d ~ c biet xe buyt dua don tre em di hoc
148
(Chi! y)
Khi b] nh?n I I0 thoi gian dinh chi bang do qua han gia han bang lai
thuong loai 2 gia han trong thai gian do thl diroc mi6n thai gian chap hanh
con lai .
2. Khi trc thanh d6i tuong xtr Ii dinh chi bang do khong n<)p phat neu nop
them 50/100 ti.!n nop phat thi khong b] xu lsi dinh chi hay duoc chap hanh.
2) Khi gay tai nan giao thong
CD Tiel! chuan tinh phat theo qua tai nan
Phan loai Di6m phat No i dung
M6i nguui
tlr vong
90
Tai nan gay lir vong trong vong
72 gia k6 tir khi phat sinh tai nan
Tai nan giao
M6i nguai
bi (huang nang
15
Tai nan rna bac si doa n
d n tfi tir 3 tuftu tro len
Tai nan rna bac si chuAn doan rang
yeu du tri til 5 ngay
dirci 3 tuftn
5
M6i nguoi
b] thuong nhe
IWi nguoi
thong goy thiet f-------+--- ---+- - - - - - - - - - - - - --1
Moi nguoi thong
bao bi thuong
2
Tai nan rna bac si chuan doan
yeu du tri duoi 5 ngay
(Chu y)
Khi nguyen nhan phat sinh tai " an giao thong la b:lt kha khang hay r5 rang la do
16i ella ngue i thiet hai thl kh6ng xu ll han h chinh.
Khi tai nan giao thong giOa ngutri va xe rna 16i 13 ella ca hai ben thl diSm phat
nay duoc gia rn 1/2.
la tai nan giao thong giua xe va xe thi chi ap dung voi mQt lai xe co hanh vi
vi pham nang hon trong s6 cac nguyen nhan tai nan
Viec dinh do tai nan giao thong khong tinh hai cua 13i xe b]
149
(2) Tieu tinh di 6m phat theo viec khong tien hanh xu li tinh hueng- --.
!<hong
NQi dung
thi hanh phat
I. Dao tau sau khi gay tai nan giao thong hai chat
15
2. Mac du khong xu Ii cuu ht) nguci bi thuong···ngay sau
khi gay tai nan giao thong nhung sau do tv' minh thong bao.
Khong thi
a. Khi nr minh thong bao tro ng vong 3 gio tai kim V\lC ' ri'
hanh cac 30
hay ' do ng' rna canh sal dinh trong khu V\fC lien quan
phap
'gun ' (tnr cac ' gun' cua Kwanngyeong-si) va cac
ciru hQ··· khi
khu vvc lien quan d6 n thanh pho, thimh ph6 d"c biet ,
gay tai nan
Kwanngyeong-si , duong eao t6c (cac khu V\lC kha c la
trong vong 12 tieng)
60
.,
b. Khi nr minh thong bao trong vong 48 gio sau khi vuot
QUa thoi ai an theo rnuc a.
3. Dinh chi, huy 1m do qua di@m phat-»
(I ) Xir li dinh chi lai
Khi "diem phat ' tir 40 di 6m trc len bang lai se bj din h ch i. m6i di6m phat sc tinh
hi mot ngay,
1) Giam ngay chap hanh va diem phat
Ngurri co diSm phat duoi 40 diSm nell nhan giao due phap quy giao thong se
duoc giam 20 diem.
Nguoi bi xu li dinh chi bang lai hoan thanh khan dao tao giao thong co
ban so duoc giam 20 ngay.
Ngiroi bj xfr li dlnh chi bang lai S3U khi bean thanh khoa dao 1<10 giao thong
co ban lai hoan thanh khoa dao tao tham gia giao thong se diroc giarn them 30

Giani 1/2 viec xlr Ii dinh chi d6i voi lai xe guong
2) Khong g9P don s6 khi tinh ngay chAp hanh vi¢c xu phat di nh chi bang. tAng
nguy gQP va thbi han xu Ii dlnh chi khong vuot qua 1 nam.
4. Huy lai xe khi vuot qua di@m phat
150
(1) Troung h9P huy biing do phat
utimg III 121 ITa len trong vong nam qua. tir 20I diem Ira len
trang ya ng 2 nam qua nr 271 Ira len trong vong 3 nam qua thi bing lai se bi
huy,
(2) Troung hQp bi My hOi cac Ii do khilng phiii do phat
SIT
2
N(li dung
Khi gay ch&t nguci hay him bj thirong do tai nan giao thong rna khong cuu h(>
va dao tdu
• Khi lai xe trong trang thai nbog d(> nr ou trong mall ur tro len r6i
gay nguoi hay tam b] thuong
• Khi lai xe trong tinh trang say nrou
(nong d(> nrou trong mall tit 0,1% Ira len)
• Ngiroi bi xu phat dinh chi hay huy bang Ill' 2 tin tro len do lai xc vUQ1
qua tieu chuan say nrou thong tbuong hay nguoi bi xu phat dinh chi hay
huy bang til 2 15n Ira len do khdng hop tac do nbng dt) nrou trong
mall
lai l:ii xe trong trang thai say nrou
(n6ng d9 nrou trong mall nr 0,005% tre len)
Lai xe trong tinh trang say nrou hay bat chap co li do thich dang thira
3 nhan riing dan g trong trang thai say nrou vdn khong hQ'P tac theo yeu cdu do
ncng dQ nrou trong rnau ella canh sat vien
Nguoi co bang lai xc eho nguoi khac rmron bang 119 Ii i xc hay rmron bang
4 lai xe cua nguoi khac lai xe hoac lai xc bang b5ng lai nhan duoc boi cac
phucng phap khong ehinh dang
5 Giang n(li dung phan I [khcng du ur each lay bang lai xe1
Lai xe trong trang thai co nghi ngc kh6ng lai xe binh thuong diroc do viec
6 hut, ubng, tiemv-cac chfit t\10 hoan giac hay rurcc thubc (t huoc phien, a phien.
cac duoc pham eo tinh gay nghien)
7
8
9
Khi khong d6 ki thi phil h\TP nang luc dj nh ki hay khong thi va qua I nam
tit ngay man han thi phu hop nang hrc djnh ki
Khi khon g d6 ki thi phil hop nang Iuc thuirng xuyen hay qua han thi phil h\TP
nang hrc thuong xuyen
Khi dii. nhan xu phat dinh chi do qua thai gian gia han bang Iai loai 2 nhun g
khcng di gia han va VlfQ1 qua thoi gian di nh chi (110 ngay)
to Lai xc trong tha i gia n b] xu phat dinh chi bang iai
151
Khi phat hien ra vice lAy bing lai xe bang thu donn hi m gia hoac cac hanh vi
II khcng chinh dang hay viec lay bang lai xe hoac gifty to' clurng nhan thay bang
trong thai gian bi dinh chi bing
12
13
14
15
16
17
Khi hii xe rna kh6ng dang ki hay nh*n gifty phap lai xc tarn thai theo quy
dinh cua Ludt quan H xc.
Sir dung xe 6 to···rbi
• sir dung vao hanh vi pham l(li vi pharn luat bao an quoc gia
• sir dung vao hanh vi pharn IOi nhu gay anh huang giao thong (bao g6m ca
nh6m nguoi hay mQl gay doh huang giao thong), trQrn cap
thucng xuyentc hl up dong trong twan g hop chuyen db IrQrn clip),
giam nguoi, gay chuyen. de doa, cuong hiep, cuong che, cuop gay
hoa ho..m tho tieu xac, nguoi vi pharn hinh phap
Cirop hay trom xc 6 to"'ella nguoi kbac va lai xc do
El i thi hl) nguc i khac trong cUQC thi bang lai xc
Bi bat vi danh can bQ tinh, thanh phn-v-hay canh sat vien giam sat
Truong hop do nrng co H do bi huy bi ng lui truce khi nhan bing lui
thuong loai 2 va bang lai thuong loai I
(3) Li do bi luiy lui
STT NQi dung
2
3
4
5
Khi gay tai nan giao thong tai duong (trir twang hop hai chat)
Lai xc khi vi rot qua tieu chu§n cua trang thai say nrou thong thtnmg (nong dQ
eon trong mall tir 0,05 % trc len)
Lai xc trong tinh trang say rutru hay chap co Ii do thi ch dang tlnra
nhan dang trong trang thai say nrou vfin khong hop tac theo yeu du do
nang dt} nrcu trong mau cua canh sat vien
Nguci eo bang l<ii xe eho nguoi khac muon lai ho lai xe hay
rmron bi ng lai xe cua nguoi khac IAi xe hoac lai xc bi ng bi ng lai
duoc bci cac phuong phap kh6ng ehinh dang
Gi3ng nQi dung phan I [kbong du nr each Idy bi ng lai xc]
Lai xe trons trang thai co nghi ngc kh6ng ldi xe binh thirong duoc do
6 viec hut, uong, tiern-..cac chat tao hoan giac hay nuoc thudc (thuoc phien. a
phien, cac diroc pharn co tinh gay nghien)
7
Khi phat ra viec lay bing tap lai xc bing thu doan lam gia cae
hanh vi khong chinh dang
8 Khi l<ii xe ma kh6ng dang ki hay phap hii xc t{lm thai theo quy
152
djnh ella quan Ii xe.
Sir dung xe 6 to" 'fbi
• Slr dung VaG hanh vi trong pharn vi vi pham bao all quoc gia
• gay hanh vi pham tQi nhir gay anh htrong giao thong (bao gdrn ca nhom
9
nguoi hay mot gay anh huong giao thong), trdm clip (chi ap
dung trong trm'm& hop chuyen do trom dip). giam nguoi , gay chuyen,
de doa, cuong hiep, cuttng che, cuop gay hoa hoan thu tieu xac, giet
nguoi vi ' pham hinh phap
10 Cirop hay trom xe 0 to" 'ella ngiroi khac va lai xe do
11 Di thi he) nguoi khac trong cUQC thi lAy bi ng lai xc
12 Khi danh can bi> tinh, thanh ph6···hay canh sat vien giam sat
• Lai xe 6 to-v.chi co lha lui bang bang Ut i

Khi nhan hu6ng dftn ella nguc i chua co du tren 2 narn kinh nghiem lui
13
xe hay lit nguai dang trong thai gian xu phat dinh chi bang
• Lai xe vci m1,1C dich kho ng phai lli luyen hanh xe hay lai xe vci
muc dicsh him an buon ban
• Lai' rna kh6ng gin lai
5. Dang ki khang an xu' Ii hanh chinh lai xe
Nguoi b] xfr li huy hay dinh chi bilng lai xe hay bilng lai xc co the dang ki xin
khang an trang vong 60 ngay nr ngay bi xli phat yui Sa canh sat dja phuong co th&m
quyen, co thS glii dan khang cao phan quyet hanh chinh trong vong 90 ngay tir ngay
nhan thong bao qua xin khang cao khong lien quan viec dang ki xin khang
cao,
6. Bao quan lai xc
Nguoi lai xe 6 to hay nhfrng mrcng hop sau nhan giiiy chi thi co hay thong bao
nlip fiJn phaf fai rrtrong' co cllJ bao quail bing Jai xe.
Khi gay tai nan giao thong
Khi cong nhan la o6i tuong xu If dinh chi hay huy b511g lai xe
Khi nguoi co lai xe quoc co hanh vi pham lu?t
Luc nay hrc ella viec lai xe chi tinh ngay dtroc ghi tren thong bao nQP tien
phat hay tren chi th] co mlit duoc phat hanh co lire nhu bang lai .
153
7. Ngol}i cua Ii do b] huy liii
Trong cac H do bi huy 1:Ii nhiing Ii do sau khong bj huy
Gay tai nan giao thong trong khi lai xe theo chi thi cua dinh vien ve kl
nang hay ella giao vien ella cac lap chuyen Iai xe, elm d oh sat vien phu
trach cuoc thi hanh tren dircng tai tnrong thi bang lai xe.
Gay tai nan giao thong tai noi khong phai la duong di
Gay tai nan giao thong nhung chi gay t hiet hai chAt
Chuung 2 Xu· phat hinh S\l·
1. Vi pham giao thOng fren ouilng
Nguo i lai xe 0 to'" .tren duong pha i tudn thu LU?I giao thong tren ducng, nhfrng quy
din h vi pham d{lc phai luu y trong gino thong tren dt rong vS nr eac h nguoi Ii i
xe nhu sau:
Nguoi gay tai nan giao thong lam b] thurmg nguci hay gay tdo hai d6 v?l nhung
khong dung ngay xe lai va xu H e5n thi at nhtr elm 11<) nguoi b] thuon g· · · .
Nguo i lai xe duoi anh huan g cua nrou, Hun viec qua sue, benh ch:1t thu6c
Nguci b:1t ch:1p co lf do thich dang thua ring da lai xe tro ng trang thai
say nrou rna v5n kh6ng hop tac theo yeu d u do n6ng dQ nrou trong rnau ella
canh sat vien
Nguo i lai xe trong tnrong hop kh6ng co bang lai hay hieu l\fc bang b] dlnh chi
va ngiroi thue . . -nguoi nhu tren lai xe.
Nguc i lai xe bang bilng lai xe quoc nhan tai mrcc ngoai dang trong thoi gian
khong dit nr each thi lAy 1:Ii xe
Ngtroi lAy lai xe hay giAy chirng nhan thay nay bang lam gia hay
cac thu doan khong ehinh dang
Ng uoi Iii xe khdng sua chua hong hoc hay ngtrci sai nguoi do Iii xe,
Nguai kh6ng tuan theo yeu c5u tra xe kh6ng 5l'3 chfra hong hoc cua canh
sat vien
Nguoi him phat sinh nguy hiSm giao thong hay gay nguy hai cho nguei khac
bang viec hai nguoi lai xe trtr len lai 2 xe 0 to Ira len thong hanh tren duong va
154
cling nhau tao thanh dai ngan diing tnroc, diing sau, ben trai, ben phai rna khong
co bAt ki II do chinh dang nac
Ngirci khong twi n thea yell cAu ella canh sat vien khi canh sat vien tam thOi yeu
cAli dimg xe vi nghi ngc lai xe kh6ng bimg, Uti xe trong trang thai say nrou hay
lam viec qua Slrc· ··va yell d iu trinh lai xe hay ngirei lai xe trong tinh trang say
nrou, lai xe khi lam viec qua sire hi yell cAu cam lai xe toi khi co lai xe
binh thuimg duoc nhung khong tuan theo yeu d u nay.
Nguoi tren xe gay tai nan gay anh huang nghla vu thong baa va xu If cuu
h<) nguci bj thtrcng ella lai xe khi tai nan giao thong phat sinh.
nr ch6i thi hanh menh lenh khi canh sat vien tarn thai cAm hay han che
viec thong hanh ella cac xe dang V?ll hanh hay yell Itli xe giili quych xu Ii
d o do co 10 Bing nguy phuc tap ella giao thong tren duong chuyen
dung danh eho xe 6 to hay tren duong cao t6c boi tai nan giao thong, duong bi
hong->- phat sinh.
Nguai lai xe vi pham cac ki¢n bang (ai xe
Nguci lai xe <> to den xc " ' c6 danh d.1u hay den bieu thi gay S\-T ghe so
hay xe co danh dftu hay den biSu th] gi6ng voi xe khAn d p nhu xe dung dS
giam sal giao thong, xc dung dS dieu tra tQi pham-»..
Ngucri gay tai nan nhung khong thong bao voi canh sat
Ngutri thong hanh xc khong phai la 0 to (vi du: xe hai banh) tren duong chuyen
dung danh cho xe 0 to hay dccng cao t6c
155
Nhfing Inrimg hep sau day phili nh(ln blnh phat gia IiIng dya theo quy d!nh
r3 cua 5 lien quan xU- phat gia tang pham tQi J
CD Ngtroi lai xe gay tai nan giao thong kh6ng co cac bien phap xu li dn nhu
ciru hii nguiJi dao tiiu phai nhan xu phat gia tang theo phan loai
sau
• Gay ngum rbi dao d.ll hoac sau khi dao tAu thi nguoi hai tir yang se
b] phat tit chung than hay phat tit nr 5 nam triJ ' en
• Uun bi thuong nguoi lhiet hai b] phat tit lU , narn trc ' en hay phat li&n nr 5
trieu won tni len 30 trieu won tn; xuong
Ngiroi lai xe gay tai nan giao thong di chuyen ngirci thict hai ra khoi vi lri gay
tai nan, de mac tai d6 rAi dao tftu phai xu phat gia tang thea phan loai
sau
• Gay ngiroi rAi dao tft u hoac sau khi dao t5u thl nguc] thiet hai lfr yang se
bi phat tu hinh, tit chung than hay phat lit IU 5 narn tro len
• Lam bi thuong nguoi hai b] phat tit IU 3 nam trc 'en
Chuong 3 Cac vi dl} thu ve nhimg hanh vi pham

1. Hanh vi pham
"Hanh vi pham luat" tai Luat giao thong tren ducng 1ft nhimg hanh vi vi pham thuoc
obi nrong chiu "phat tir 200 nghin won tro xuong hay tarn giant, nQp phat''
2.xiitibiingthOngbao
Sa canh sat co the thong bao bing thong baa yeu cAu n(lp phat voi nguoi co
hanh vi vi pham luat . Chi trong nhfmg tnr ong hop sau so canh sat rnoi yell cAu xiI phan
quyet ni t gon,
Trong 56 nhUng nguci co hanh VI pham co ngcoi kh6ng ro fang ve tinh danh,
din chi
• Ngiroi co nghi nge dao tfiu
• Ngiroi khong nhan thong baa yeu d u n<)p phat.
• Nguoi kh6ng n9P phat trong thai han nl)p phat.
3. Ni}p phat
(1) Nguo inhanthong baa yeu diu ncip phat nr canh sat vien do himh vi pham
phai nop l ib phat quy dinh tai ngan himg···tran g thai han ndp tln r 1, nBu khong
ncip phat trong thoi han nop thtr I se phai ncip the m s6 Iii 20/100 cua
phat trong thong baa trong vong 20 ngay kB tir ngay qua han ncip. Nglfai khong ncip
tien phat trong thai han ndp tnr cc khi co yell du xu phan quyet rut gon nc)p them s6
Iii 50/100 cua phat trong thong baa se khong bi ye u d u xli phan quyet rut gon,
nguci nhan yell cau xu phan quyet nit gon tnroc khi co tuyen cao ella phan quyet nit
gon nQP them s6 tien la 50/100 ella phat trong thong bao va trinh gifiy to ehimg
minh viec nay tai Sa canh sat thi se duoc huy phan quyet nit gon.
(2) Truong hQP khdng tuan thea yeu d u co mat xli phan quyet rut gcn cua sa
canh sat b] dinh chi bang 1M 40 ngay.
157
I Hanh vi pham
I . Vi pham t5c dl) (vuct qua 40kmlh)
2. Lai xe yen cho hanh khdch tren xe co hanh
vi gay DaO loan
3. Vi pham chi thj, tin hieu giao thong
4. Vi pham phan loai thong hanh, xam pham vao
vac h ngan each gitra dirong
5. Vi pharn t5c dl)
(vuot qua 20kmlh tir 40km/h tra xucng)
6. Vi pharn sang diron g, vcn g lai , lui sau
7. Vi pham phirong phap vuot len tnnrc
8. Vi pham dja tboi gian earn vuot len truce
9. Vi pharn phuong phap di qua duong giao vci
dirong co xe lira di qua
10. Gay anh huang viec sang duong cue nguci
di bl) tren dai bang sang duong danh cho nguoi
di bl)
(Baa g6m ca viec gay anh hvcng thong
hanh cua nguai di bl) dang sang dirong theo chi
thi hay tin hieu giao thong)
] I Vi pham thong hanh tren dirong chuyen dung
danh cho nguoi di bl)
(BaD g5m ca viec vi pham phuong phap thong
banh tren dirong chuyen dung danh cho nguoi
di bl»)
12. Vi pham XlT If phong ngira nguoi trcn xe,
ngiroi len xuong xe bi rei ra, hay vuot qua s&
nguoi tren xe
13. Vi pham vice baa he) tre ern, nguoi rnu.,
14. Sir dung thoai di dong trong khi lai xe
15. Vi pharn viec cam Iai xe khong lip bi) phan
ghi chep van hanh xe·· ·
16. Vi pharn nghla vu cue Iai xe buyt dua don
tre em di hoctvi pham 0). (2))
17. Vi pharn nghia vu ella lai xe buyr dua don
tre em di hoc (vi pham @)
18. Thong hanh tai yen duong ella duong
chuyen dung danh cho xe 0 to, dtrcn g cao t6c
19. Vi pharn thong hanh tren ducn g chuyen dung
danh danh cho xe chd, duong cao t6c
20. Vi pharn viec han che, earn thong hanh
21. Vi pham thong hanh tren duong chuyen dung
danh cho xe buyt tai direng thong thmmg
22. Khong xac djnh ctr Ii an toan tai dcong
chuyen dung danh cho xe 0 to, ducng cao t6c
23. Vi pham cAm gay anh huan g vuot len truce
24. Vi pham phuong phap thong hanh tai duong
giao nhau
158
phat theo lotli xe
·Xe 0 to chb·· · . 100,000
·Xe 0 to chb· · · . 90.000
·Xe 0 to hai banh-' -.60,000
·Xe 0 to nhi eu chb·· ·70,000
·Xe 0 to chb·· · . 60.000
·Xe 0 to hai banh -: -. 40,000
-Xedap-' -.30,000
·Xe 0 to ehb·· · 50,000
-Xeotocon-' -.. .. 40.000
·Xe 0 to hai banb-:-. 30,000
·Xe dap-' -. 20,000
25. Vi pham nhuong dccng tai ducng grao nhau
26. Khong thi hanh viec ban hi) hay gay anh
huang d€n thong hanh cua nguoi di b
o
27. Vi pham viec tarn thai dung xe, rranh, rihucng
duong cho xe khan cap-:
28. Vi pham viec eim db xe, dung xe
29. Vi pham viec eim db xe
30. Vi pharn phucng phap dim db xe, dung xe
31. Khong thi himh xir li VI pham d6 xe, dirng
xe
32. Hanh vi b6 tre em hay dong v ~ t va lai xe,
VI pham phong ngjra rei hang chrr, VI pham
viec han chS chc hang
33 Vi pham nghla V1). lai xc an toanrbao gem ca
viec lai xe nguy hiem)
34. Hanh VI gay anh htrong thong hanh cua cac
xe khac nhu viec danh, cai nhau, gay su tren
duang
35. Hanh vi gay tieng 6n do xuat phat gap, tang
toe gap, db dong C(J chay khong hay db coi ken
lien tuc, lap di lap lai
36. Hanh VI chc khach tai thung cho hang
37. Vi pham viec bao ho d ~ c biet xe buyt dtra
don tre em di hoc
38. Vi pham thong hanh tai dirong chi dinh tren
duong quoc 1
0
39. Vi pham sang ducng, vong lai, lui sau tai
ducng chuyen dung danh cbo xe a to, dircng
cao t6c
40. Vi pham cam db xe, dung xe tai dtrong
chuyen dung danh eho xe a to, drrcng cao t6c
41. Vi pham vao duong cao t6c
42. Khong thi hanh viec xir lf hong hoc-: tai
ducng chuyen dung danh cho xe 6 to, duong
cao t6c
43. Vi pham xir li cham chap tai noi phirc tap
44. Vi pham cim thong hanh xe rong hem chiSu
rong ella Ian duong, vi pham thong hanh tai Ian
duong chi djnh/bao gom ca viec thay dbi lim
duong tai noi dim thay dbi lim duong)
45. Vi pham tbc do (tir 20kmlh rro xuong)
46. Vi pham thay dbi Ian duong
47. Vi pham dim dirng xe gAp
48. Vi pham cam xen ngang
49. Vi pham nghia vu di tir tir
50. Vi pham viec tam thai dung xe
51. Khong thi hanh tin h i ~ u giao thong khi thay
dbi Ian dirong, dbi huang
52. Khong thi hanh viec xac dinh an toan khi ra
khoi gh€ Iii xe
159
Xe 0 to nhieu ch6"'30,000
-Xe 0 to con ...... 30.000
-Xe 0 to hai banb:-. 20,000
Xedap-:-. J0,000
53. Vi pham xu li vi an roan cua nguci tren xe-:
54. Vi pham viec thong bao voi Sa can h sat dia
phlIang
55. Khong deo day an roan
56. Vi pham khong deo bi bao nguci
khi di xe 0 to hai banh, xe dap Hip dong co
57. Vi pham nghia vu co bang dang ki xe buyt
dua don tre em di hoc, vi pham dm thi,
danh dAu giong xe buyt dua don Ire em di hoc
58. Vi pham tlnr U! lIU tien thong hanh
59. Vi pham t6c to thAp nhAt
60. Khong xac dinh C\I Ii an toan tai dirong
thong thuOng
61. Khong thi hanh nhuong b
o
viec thay d6i Ian
ducng
62. Khong thi banh viec bat, van hanh den xe.
63. Hanh vi lam bk nuoc dong
64. Lai xe co cac b
o
phan bAt hop phap,
guong kinh qua sam
65. Lai xe tic xi kh6ng khach len xe, cung
len xe, thu qua quy dinh
66. Vi pham khoan tuan thu dac biet cua
lai xe tai duong chuyen dung danh eho xe ()
t6. dirong eao tbe
67. Chua hoan thanh xong khoa dao tao giao
due d. c biet
68. Qua thoi han tra do phu hop kha nang
tiI 3 tbang trc xuong
qua 3 thang tu 6 thang tn] xucng
qua 6 thang tiI 9 thang tro xucng
qua 9 thang
69. Vi pham nghi a vu mang bang lai theo nguoi
70. Khong thi hanh viec nop lai bang lai
(Chti y)
Xe 0 to chil ··· 30,000
-Xe 0 to coU" ·· ·· · 30. 000
-Xe 0 to hai banh- : 20,000
-Xe dap-:-. 10,000
Khcngphanbietloaixe 40,000
30.000
40,000
50,0 00
60,000
30,000
30,000
"Xe 0 t6 ch6 . .. .. la nci xe 6 t6 eh6, xe 0 t6 co thung cho
hang virot qua 4 tan. xe () to thu, cac may moe xe dung trong xay dung.
"Xe 6 t6 con« -" la noi xe 6 to con, xe 6 t6 co thung cho hang tir 4 tAn
tra xuong.
"Xe 0 to hai banh ... " la noi xe 0 to hai banh, xe dap d(ing co
"Xe dap -''-" la noi d8n xe dap, xe thung keo, may xrri, xe bo, ngua,
160
Chuong 4 thiJ. xu· Ii tai nan giao thOng
1. Mucdlch
Dinh ra dieu khoan dac thu vb viec xu phat hinh su ... lien quan nguoi lai xe
gay tai nan giao thong
do sai sot nghiem trong hay sai sot troog nghiep vu, nhirn rnuc dfch lam tang tien
ich cho sinh hoat ella nguoi dan va thuc dc1y him h6i phuc nhanh chong nhfmg thiet hai
do tai nan giao thong gay fa.
2. Ni]i dung khoan thu
Cac lai xe pham toi do hanh xe gay t6n thit cong trinh xay dung ella nguci
khac, tai san khac thea dibu 151 Luat giao thong tren ducng hay tt)i him bi tbuong
nguci do sai sot ngbiem trong, 19i lam bj thuang ngiroi do sai sot trong nghiep vu trong
55 cac 10i thuoc dieu 268 Luat hinh sir, kh6ng thS t5 tung phan obi y kiSn r5 rang cua
nguni thiet hai. Tuy nhien, trong tnrong hop pham 19i nhu tren rna xe gay tai nan giao
thong dang tham gia bao tong hop hay dang tham gia khftu tnr thi nguoi Iii xe
cua xe gay tai nan do cling khong t6 tung diroc.
3. Tnnmg hQ'P khong dU'Q'c lip dung khoan thiJ.
Xe du dang tham gia baa tong hop hay dang tham gia khau tnr khi gay tai nan
giao thong nhu sau van bi xu phat hinh sir,
(1) Khi gay tai nan giao thong lam nguoi
(2) Khi gay tai nan giao thong lam bi thtrong nguoi nhung khong xu li cii.n thiet
nhtr CUll h{) nguoi thiet hai-: .ma dao till hay di chuyen nguoi thiet hai khoi dia
gay tai nan r6i be mac tai do va dao tiu
(3) 10 hang rnuc vi pham phap quy quan trong
1) Khi Iii xe va vi pham ve chi thi cua bien bao an toan co n¢i dung tarn thai
dung xc, earn thong hanh hay vi pham tin cua den tin hieu giao thong, tin
hieu cua canh sit
161
2) Khi xam pham van vach ngan each gifra dtron g hay sang duong, 'long lai, lui
sau tai tai QUang chuyen dung danh cho xe 0 to, duong cao t6c
3) Khi lai xe vuot qua 20km/h so 'lui t&c d(> gici han
4) Khi lai xe va vi pham phtrcng phap vuot len tnroc, thai gian, die diem earn
vtrot hay viec earn xen ngang
5) Khi Iii xc va vi pham phuong phap di qua dirong giao voi duong co xe lira di
qua
6) Khi lai xe va vi pham nghia VI) bao h<) nguci di bo tai dai bang sang duong
danh cho ngiroi di bo)
7) Khi lai xc rna kh6n g co bang lai xe hay bang lai may xay dung boac khi Iii xe
rna khdng co bang Iii xe quoc t ~ duoc cftp tai mrcc ngoai.
* Bao gam ca tnrong hop (tang bj dlnh chi bicu hrc hang Uti noi tren hay b!
cam Iai xe
8) Khi Iii xe trong trang thai co nghi ngo Iii xe trong tlnh trang say ruou hay
khong thS Iii xe binh thucng ducc do anh huang ella thu6e
9) Khi lai xe va vi pham phucng phap sang dirong tai dtrong danh cho ngiroi di
b¢ hay xam pham vao duon g danh cho nguci di b(> tai dtron g co ducng danh
cho nguci di b<)
10) Khi Iii xe va vi pham nghta VI) phong ngua vi ec hanh khac tren xe roi ra
162
PHULUC
• •
Chmmg 1: Giiii thich cac til' chuyen dung
L "Duong" 1<1 nr chi duong di theo lu*t vb duong bl), ngoai ra con chi tfit ca nhfrng
noi dung cho giao thong thong thuong phai nop le phi di lai theo d5i v<li phi
d.u duong.
2. " Duong chuyen dung danh cho 0 to" la duong diroc xay dung danh rieng cho 0
to qua lai.
3. " Duong cao t6c" lit tuyen duong diroc chi dinh dung rieng d6i voi grao thong 6
t6 cao tde
4. "Duong danh eho xe" 13 phAn dirong dung rieng eho toan b¢ grao thong ella cac
loai xe va bieu th] cac ranh gi6i bing cac tuyen da ghep( chi cac tuyen obi voi
nhau bing di nhAm phan bier dueng 6 to va via he, gic ng ben du&i) va cac bien
baa an roan hay bang nbtmg dai ghep 06i luang tv
5. "Vacb ngan each gina duong" la 06i cac vach ke duong diroc thi brri
bien bao an toan nhtr vach cham vang hay vach ke vang tren duong dS phan
ro rang pbuong huang thong hanh cua cac loai xc hay noi cac b] ducc
lAp nhu hang rao, hang rao thep gai, dai ngan each trung tam-v., trong tnnrng
hop co lim dirong thay d6i thi do 1ft cac dirong cham yang cimg ben trai cua
huang dang van hanh theo dim tin hieu giao thong dira ra chi thi
6. "Lan dirong danh cho xe'' la phan dirong danh cho xc duoc phan biet theo Ian
ducng cac loai xe thong hanh thanh mot hang tren phjn du ong aft dinh
7. ULan xe" 13 vach thj ranh gi ai theo bien bao an toan phan
giira cac Ian dirong danh cho xe .
163
8. "Duong danh cho xe dap" Ii phan duang danh cho giao thong cua xe dap thj
ranh gioi bing cac bac an tcan, hang reo dung phong nguy va ngoai ra
la nhirng dai ghep nbi tirong tv.
9. " DuOOg danh cho nguci di bi)" la phan duong danh cho thong hanh cua nguci di
bQ (bao gAm xe lan dung eho nguoi tan va xe dAy tre em. Gi6ng nhu ben duoi}
va th] ranh gici bing cac tuyen da ghcp, bao an toan va ngoai fa la
nhung dai ghep n6i nrong ur .
10. '" Khu vue duong" hi phan cua duong duoc thi ranh gici bing bien
bao an toan-: -. nh&m dam bao an toan eho nguoi di bQ tren dueng khong phan
biet direng danh cho xc va duong danh cho nguc i di b(\.
11. " Dai bang sang dirong" la phan dirong thi bao an toan
ngutri di bQ e6 the sang qua ducng.
12. "Duong giao nhau" la phein duong giao (cua dutmg danh cho xe tren duong e6
phan biel gifra duong danh cho xe va dirong danh cho nguci di be) trong tnron g
hop gaio nhau theo hinh chlf thaP + va hinh che J hay co hai tuyen dirong Ira
len giao nhau
13. " Khu vue an toan" la phan dirong thj bang bao an toan va nhirng dai
ghep n6i nrong ttr .vi su an toan cua cac loai xe khi thong hanh hoac vi SI,l an
toan cua nguci di bi) khi di ngang qua duon g.
14. "Den tin bieu gtao thong" la thiet bi duQ'c thao tac nhc vao dien va sire ngufri
tbi tin hieu nhu chu y. dung lai va chuyen huang.. · . bing van tu, ky hieu
hoac anh den eo lien quan gi ao thong tren duong,
15. .. bao an toan" la cac k)' hieu, cac chi dan hoac vach ke tren nen duong
hay chi dan bieu thi chi thi, quy chu y cdn d6i vOi an toan giao
thong.
16. "Xe bo ngua" co nghia Ia xe va bo ngua.•• Xe" la duoc lai tren duemg d\la
164
'l ao hrc xe 0 to, may xay dun g, xe dap, xe dap dQng co, boac la d1,C3 'l ao
sue nguoi hoac sire gia sue va cac lire khacv.; duQ'c lai theo ruyen duong
hoac theo tuyen tarn thai va xe danh eho nguoi tan xe tre em
cung nhirng xe khac. " 86 ngua" la gia sue duqc sir dung vao vi ec chuyen va
giao thong.
17. 'v Xe 6 to" la cac IO'J, i xe duoc IAi xe sil dung dong co va kh6ng dua cac tuyen
duong sAt, cac ruyen tam thai (xe 6 t6 keo duoc xem Ii mot phAn cua xc
6 to), d6 la xe 0 t6 can, xe 6 t6 nhi 8u ch6, xe cho hang, xe thu, xe 6 t6 hai
banh va may xay dung theo quy dinh cua khoim 1di€u 26 "Luflt quart Iy may moe
xay dung" Nhung xe dap gin d(lng ca khung duoc tinh.
18. .. Xc dap gin dQng co" lit loai xe trong so cac xe {) t6 hai banh dung dQng co
duoi 50 CC va xe hai banh rna hr ong thS tich khi d:iy ra duoi 125 ce.
19. ,. Xe 0 to·· · ." lit noi xe 6 t6 'lit xe dap gan dl)ng co
20. "Xe khan c:ip" la xc dang duoc dung cho muc dich kh:in c:ip von Ie cua no nhu
xe cAp CUll, xe ctru hoa, ngoai ra la cac xe do tong thong quy djnh
21. " Xe buyt dua don tre em di hoc" la loai xe dang ky la xc 0 to nhi€u chb dung
cho viec dtra d6n tre em di hocv-la bj phuc vu d6i nrong hoc lit tre em
(tre em duoi 13 tu6i. giong drroi day) thuoc cac co so acac rnuc sau
Truon g giao, tnrcng tieu hoc va cac tnrong dac thu thea Luat dao tao cap
tieu hoc va trung hoc
Co so giao due theo giao due nhi dbng
LOp hoc them duoc thanh laP theo IUat lien quan dSn viec day them. thanh laP.
di€u hanh lap hoc them
CO' sa thao duoc thanh thea lien quan viec thanh vi slr dung
co sa thS thao
22. "Db xe" la trang thai xe dgi hanh kbach, xc ch:it hang hoa hoac dimg Iai lien
t1,I c do nguyen nhan hong hoc hay cae nguyen nhan khAe, hay 13 tr;,t.ng thai ngucri
l:ii xc do khong rm kh6i xe va lai xe ra khoi duemg d6 .
165
23. "Dung xe" lit trang thai xe db dung xe lai khong phai lit vis e db xe khong qu
5 phut
24. "Lai xe" la viec su dung xe tren ducng thea phuong phap sir dung xe von c
ella no (bao g6m cac thao tic).
25. "Nguoi moi lai xe "lit nhitng ngtrci nhan bang lai xe lin diu khong qua
nam (tnr dong cal .
26. "Di tir tu" lit viec van hanh bing tbe di) cham co t h ~ dirng xe lai ngay diroc.
27. " Vuot len tnrcc" Ia viec xe vuot qua xe ben canh va tien v6 phia truce xe d
28. "Dung xe tam thai " la vis e xe dung hoan roan banh xe mQt each tarn thai
29. "Duong chuyen dung cho nguoi di be" lit ducng b i ~ u thi bang bien baa an tea
hoac nhttng dai ghep nbi tuong nr .dS chi co nguci di b<) co t h ~ di lai.
30. " Truong hoc lai xe 6 to' ' la co sa huon g din cac ky nang, ki€n thtrc lien qua
d€n viec Iii xe 6 t6 va e khcn g tuang ung vci 1 five nao sau day.
CO' So' ducc xay dung thea phap lenh lien quan den giao due vi SlJ nghiep hoc ti:l
ella hoc vien va can b<) giao vien trong twang .
CO So' danh cho viec nghien elm ella nhdn vien trong truong voi vai tro la ca s
kinh daanh··· ..
Co sa rna phong t ~ p Iii xe theo cac thiSt bi dien ttr
Co sa duoc Sa canh sat dia phtrcng cong nhan trong s6 nhitng co sa diroc doa
t h ~ tu quan cua dia phuang thanh I ~ p vi 51)' nghi ep day 1M xe eho nguoi tan «it.
CO So' thuc hien viec day lai xe rna khcng nhfin bAt ki SIJ bao dap nao
166
Clnrong 2. B i ~ n giao thOng
1. B i ~ n bao din chu y
DUCmg giao nhau Duong giao nhau Duong giao Duong giac
hinh chit thap -]. hinh chrt T ' nhau hinh chilY nhau hinh I
Duong giao nhau Duong tru tien Duong hop voi nhanh Duong hop voi I
hinh ~ xe d ~ n tir ben phai xe den nr ben
Giao nhau chay Duong giao veri duong Duong cong ben phai Duon g cong bel
thea vong xuyen co xe lira di qua
Duong cong hai Duong cong hai IAn
lfin phai - trai trai - phai
167 .
Hai chiSu D6c len nguy h
A A
& &
"
D6c xuong nguy Duong hi hep ca Duong ben phai Duong ben trai

hai ben bi hep
IA
&

Htrong di ben phai Di thea hai lnrong Chu§n bi co chin dean co eh
ngang agifra
n ngang agifra
Ben bao f)O<;Ll1 duong trcn Dean ducng be song duong khcng
phing
Ocr ngan qua raedl) Donn dmmg da roi Duong danh cho Chu y bao tre el
nguci di bQ
168
Ki hieu danh
cho xe dap
Dean ducng dang
thi cong
Kyhi eu danh
cho may bay
Bao huang .
Chu Ybao dQng
hoang
169

2. B i ~ n bao quy c h ~
Cftmqua lai cAm 6 to cimxe6 t6 tai cAm 6 tonhi€u ch6
cAm xehai banh va xe Cfun 6t6, (,t6 haibanhva cAmxe nguoi keodAy cAm vao
dap gi n dong co xedapgin dQng CCf va camxe goongnho
cimdi thing
cimre phai cAm retrai cim vcng xe lai
cimvuct Cfun d6, dirng
170
Cftmd& Gici han trong hrong
Gi6i. han chieu cao Gici han chien rQng Khoang each giua cac xe T6e dQt6i da
~
V
Gi6i han ehi€u eao
GiOi han c h i ~ u rong Khoang each gitra cac xc
T6c dQt6i da
Cfun nguoi di bQ
cAm xeche hang
nguy hiem
171
3. B i ~ n bao h i ~ u I ~ n h
Duong danh cho
xe 0 t6
Duong danh cho
xe dap
Duong danh cho nguo!
di bi) va xe dap
Giao nhau hinh
yang xuye n
Huimg di tbang
Rs phai Re trai Di thang va re phai
Di thi ng va re trai Re trai phai
v cng nguoc lai Eli cahai phia
Eli thea phia phai Eli thea phla trai Huang di tren m6i Ian ducng Duong vcng
thea vach ke duong
172
1111
Ch6 d ~ u xe
Chu oj bolo v ~
nguoi gii
Duong mQt chieu
Duong danh rieng cho
xe nhieu ch6
eh6d ~ u xc dap
Chu ybao v ~
trc em
D
01 i::H!a i; H
Eo c> o
Duong m(>t c h i ~ u
B i ~ u thj tru tien
thong hanh
Duong danh rieng cho
nguuidib(l
ehb xe dap sang
um':mg
i1
Cho phep re trai
khong bao v ~
173
Dai bllng sang du
Duong mQl chi.
Duong danh ch
xc buyt
4. Ky h6 trl}"
[ll 00m¥t.!;!Ej I]
Ky ell Ii
08:00-20:00 11
KY thai gian
30
Ky ell Ii
lAlnolLH

Ky hieu thai gian
[I II
KYhi¢u kim Vl!C
Ky den bao
K}' hie u thong bao/
U' u tien phia tnroc
T6c dQan roan
I?:!L1
7
1:<I
O
IAI£'
qua lei
thai khi tu.smg / Trang thai dueng
-/\,/; ,11:'''j ttrJi tH
Han che hrcng xe Chu ygidm toe de)
174
Han giao thong
;no l
[I 258mI]
Gia i thieh ky hieu.-
-+
II
-+
200m 400m 800m
d.1u khu Vl!C
Tron g khu Vl!C
thuc de an khu V\fC
Htrcng phai
rn
[,
.- 11
(I
3.51
II

3.5m ..
Huong trai
Hmmg phia mroc
Trcng IUQ11g
Chieu rong dum-

Oi E! 01.'i!3!.=j''!l
[I
100m
II

=0I71!j! EjtOOM=
08 :00-09:00
12:00-15:00
<#21P:t2.l)
Khoang each Giai {an
KIm Vl!Cxe keo
Kh u vue baa v
'I»
tre em
jJ:<,
175
5. Ky tren duong
Lim danh cho xc buyt
Khu V\l'C (mop)
duimg
II
n
I
I
Vach ngan each
gifra duong
ro w
o
o
o

Han d6i huang
i/o:' ef -:."toi 0;;
Han che d6i huang
T
T

,
,
,
,
,
,
, .
-
-
lIa
l1
de dc. i ".h.J1
. v ach hanchc d6i
hu6ng

%{
ru
cAmrephai
rc trai
di thjng cimrs hai ben
cim quay xe
• •
• •
• •
• •
'!( ...
Cam d6 xc cimdimg vad6 xe tbed<)
176
vi t i ,eln
H<:\ n t6c dQ
Cam ung
Vach dung lai

D6 xe
Cam ling
Vung an toan
Chnmlai
Vung earn du ng xc
Cam tmg
Dai bang sang dt rong
Vac h cam un
Canh baa vac
sang duc ng
Dai bang sang dl
thea ki6u ti p c
177
Noi sang dtnmg
ellaxc dap
Duong danh cho
xc dap
Khu VVCchu Y
tre em
HUOng chuyen
d(iog


r

Huang chuyen dong Huang chuye n dong
Huon g chuyen u60gva Huang chuyen dQng
plurcng huang
phtrong huang
Cho phep re trai
khongbao
D6c len
178
Chuang 3: Phuong phap lai xe khi thi ky nang trong truong lai
I. XU:lt phat
Trang tnrong hQ'P Iiin diiu xuat phat xac dinh d(l an toan cua phia truce, phia sau, be
ben phai bang hoac guong hau
Trong san ki nang, t6c d(l hanh cua xc khi thi la trong vong 20kmlh, tnr "kh
thay d6i t6c d(l sang 56".
2. Dung tam thai trutrc dlii Mng sang dU'o'ng
Dai bang sang dirong la phan duong th] bang bao an toan giup nguoi di b(
sang ben kia dirong. b(l phan ch6ng va cham phia truce xe liin len vach dirng
vuot qua khong dirng lai thi se bi tnr diem, do phai xuat phat sau khi dung trong i
tit vach dung.
179
3. DlI'irng map mil
Phuong phap vuot dirong map rna Iii phai xuAt phat ngay sail' khi dun g tren 3 phut tn
V\fC dirng ° "Khu virc dirng" aday chi khoang each tir vach trang nay db vach trang ki
4. Duong gAp khuc
Phuong phap di qua duong gAp khuc Iii phai vuot qua trong yang 2 phut vii khong d
cham vach giam soc ahai ben duong , n ~ u VtrQ1 qua thai gian se bi trir d i ~ m o
180
5. DU'o'ng giao nhau( Di
Tai duong giao nhau din phai trai qua b6n bai toan kho, bai toan dilu tien chi nh Iil d
Tai ch6 duong giao nhau din phai di cham lai trong tnr ong hop khong khi nao di
thong phi a truce d6i tin hi eu
6. ngeo
Phuong phap di qua doan dirong ngoan ngeo lil phai di qua trong vong 2 phut va kl
duoc d€ banh xuc voi vach giam soc.
181
7. Du·img giao nhau ( Di th5ng)
Khi qua doan duong giao nhau neu phia tnroc la dim do se phai dung lai ngay I ~ p tire tr
vong 1m tit vach dung tnnr c dirong giao nhau va tiep tuc di thang khi nhin thfry tin hieu (
chidftn
8. Chuyen huoug
Phuong phap di qua doan duong chuyen huang: Ti6n ICn phi a truce va phai di qua cl6 trc
yang 2 phut ngay sau khi xac dinh xem xe clii vao cl6n mat sau cua khu V\I C cl6 xe hay chua
va khong duoc dS banh xe tiep xuc voi vach giam s6c ke aben ngoai vach mau vang sat m
dirong.
182
9. Duong giao nhau (Rc trai)
Trong tnrong hop chuyen huang re trai , tnroc tien se phai b ~ t dim xi nhan va re the
chi d:l. n re trai . N ~ u tnroc khi t i ~ n vao duimg giaa nhau den giaa thong chuyen tir tin h
d:l.n re trai sang tin hieu den vang se phai dirng lai tnr oc vach ke duimg va sau do t i ~ p 1
trai thea tin hieu den.
10. Duirng giao v6'i (lu'o'ng xe lira
Phuong phap vuot qua doan duimg cit ngang duimg ray: BQphan chong va cham pI
xe se phai diroc dirng lai trong pharn vi Iill nr vach dirng saa cho th6ng nh,h voi phan ,
danh cho ngiroi di bQ.
183
II. Khu \,,!c thay d&i lac d\i d&i s6
Khu \'\IC thay d6i t6c d(\ d6i s6: Tang t6c tren 20km/h tai vi tri nr ky hieu an (Dim" t6<
20km/h" vi tri 10m va sau khi sang s6 tai truce vi tri thuc se vuot qua voi
duoi 20kml avi tri 10m .(Trir tnrong hop b(\ phan thay d6i t6c d(\ ur dong)
12. Db xe then hang
Db xe theo hang: thang sau d6 di vao bang each lui, se hoan thanh sau khi X3C di
chinh X3cviec xe dii duoc d6 hay chua bang each d6 xe trong khu khong gian hep.
184
13. DUOllggiao nhau (Rc phal)
Den bao hieu chuyen huang phia ben phai nh:1t dinh phai ducc bat tnnrc khi
diron g giao nhau vii d n chu yhrong giao thong chuyen d(lng ill cac Inrong khac d6n;
khong dtroc vi duong ranh gioi d6i voi xe b6n banh.
14. vi' dich
Khi chuyen huong vS phi a ben phai tren doan duong giao nhau se thay ky hieu "VS (
diron g cr giira doan duong phla tnroc, den thong bao huang re phai vii vuot q
tri vSdich do.
185
Chunng 4: D\!' doan tinh hu6ng nguy tranh
D\T doan nguy hiern bang tranh la viec dua ra nhung tranh ve aii duoc xir ly bang d6 hoa
may tinh d6i voi cac tinh huong thuc trong khi lai xe 6 t6 do rmrc nang luc dbi
pho tong hop cua lai xe
1. Xay d\T'Ilg niji dung
Dira ra cac tinh huong giao thong thea tung loai hinh (tren duong cao toe, duong
tnrong hoc), tinh huong tren duong (khi hall, ai€u kien) ngiroi lai xe co hra chon
phuong phap lai xe dung dAn do chinh ho cam nhan thea tirng loai hinh
Truong hop I ) : Dang lai xe voi Van t5e 80kmlh tren duong danh rieng eho xe 6 t6 thi
xe 6' phia ben trai sang den xe. Tinh huong nguy hiem nhit d5i voi xe 6 t6
cua minh la ?
Tinh huang tren dirong
, Trangkhi dang v\inhanh xe trenlenduong thu 2 cuadcmg
chuyendung danh elmxe 6 t6 tai dutmg1chi6u4 lan ducng,
de k}' hieu trsn mat duong cho bitt ducngra aphia ben trai,
, Xe dang hanhtrenlim dcong thunhAt bencanh xe minh.
xcdiibat den dimgf:J phiatnrcc trenlimdircng tlnrnha,
CD Xe phfa truce 6' lin dirong thir 2 dirng xe
(1) Xe phfa tnroc 6' lin tlur nhih via lin duong thir 2
@ Xe phia sail tren lin dirong tlur nhit dung xe gip
@) Xe kh6ng nhin thay ro qua guong chi Su hau xe n ngang via
Truong hop 2 : Dang tien via doan duong giao nhau dS re phai voi Van t5e l Okm/h.
Trang cac phuong phap lai xc sail phuong phap nao kh6ng nen thirc hien?
Tinh huong tren du'(mg
o Xe chc hang phia tnrcc re phai
o Qua gtrong chi€u rhay xe hai banh dang
thea sau
o Nguci di be dang djnh di sang dai bang
sang duong
CD Vira chu Ysu dirng lai d(\t ngot cua xe cho hang do co nguoi di b(\ di ngang qua duong
vira di thco sail.
(1) Vira kiSm tra an toan phia trong xe cho hang vira ro phai .
@ Vira chu ydSn an toan cua xe hai banh dang thea sau vira ro phai,
@) Vira chu yden tai nan cua nguoi di b(\ do xe bon banh ro pMi vua di qlla.
186
XE CHO NGl1CYI Nl16'C NGOAI
, 2008
ldong 209, Thanh ph6 Seoul.
lao due, Lam an I ~ y lai sau khi day
,
, quyen .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->