1

Apa ErtInya Saya Menganut Agama ÌsIamZ
Karangan: Ust. FathI Yakan
Teks terjemahan: http:]]aI-IsIam.com


MukadImah
KItab InI dIbahagIkan kepada dua bahagIan. 8ahagIan pertama membentang sIIat-sIIat
yang wajIb ada pada setIap orang MusIIm supaya dengan sIIat-sIIat tersebut Ia benar-
benar menjadI seorang MusIIm.
8ahagIan pertama InI menjeIaskan syarat-syarat yang wajIb ada pada setIap orang yang
menggabungkan dIrInya dengan agama ÌsIam.
Sebenarnya ramaI darI manusIa InI menjadI MusIIm kerana hobI atau dIIahIrkan oIeh
kedua orang Ibu bapanya yang memang beragama ÌsIam. Mereka InI pada hakIkatnya
tIdak memahamI makna menggabungkan dIrI dengan ÌsIam. Mereka juga tIdak mengertI
tentang tuntutan-tuntutan darI penggabungan InI. Lantaran InIIah anda dapat meIIhat
mereka berada dI satu pIhak manakaIa ÌsIam puIa berada dI pIhak yang IaIn.
MatIamat darI bahagIan InI adaIah untuk menjawab seIuruh persoaIan-persoaIan InI dI
sampIng menerangkan perkara-perkara yang dItuntut oIeh ÌsIam ke atas seseorang
MusIIm supaya penggabungan mereka ke daIam agama ÌsIam menjadI penggabungan
yang sah dan benar seterusnya Ia menjadI seorang ÌsIam yang benar. FIrman AIIah:
Dan berjIhadIah kamu pada jaIan AIIah dengan jIhad yang sebenar-benarnya. DIaIah
yang memIIIh kamu (untuk mengerjakan suruhan agamanya) dan DIa tIdak menjadIkan
kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah daIam perkara agama, agama
bapa kamu ÌbrahIm. DIa menamakan kamu: Orang-orang ÌsIam semenjak dahuIu dan dI
daIam (AI-Ouran) InI, supaya RasuIuIIah (Muhammad) menjadI saksI yang menerangkan
kebenaran perbuatan kamu dan supaya kamu puIa Iayak menjadI orang-orang yang
memberI keterangan kepada umat manusIa (tentang yang benar dan yang saIah). OIeh
Itu, dIrIkanIah sembahyang dan berIIah zakat, serta berpegang teguhIah kamu kepada
AIIah! DIaIah PeIIndung kamu. Maka (AIIah yang demIkIan sIIatNya) DIaIah sahaja
sebaIk-baIk PeIIndung dan sebaIk-baIk PemberI pertoIongan. (Surah AI-Hajj 22:
Ayat 78)
8ahagIan kedua buku InI puIa menerangkan kewajIpan beramaI untuk menegakkan
ÌsIam dan kewajIpan menggabungkan dIrI dengan Harakah ÌsIamIyah. 8ahagIan InI juga
2
menerangkan cIrI-cIrI atau sIIat-sIIat Harakah ÌsIamIyah, sasaran matIamatnya, cara-
cara pergerakannya, IaIsaIahnya, cara atau jaIan kerjanya serta sIIat-sIIat yang wajIb ada
pada dIrI orang yang menggabungkan dIrI dengannya.
PerIu dIsebutkan dI sInI bahawa segaIa perIstIwa yang berIaku dI dunIa ÌsIam secara
umum dan dI negara-negara Arab secara khusus, merupakan satu buktI besar bahawa
umat ÌsIam sedang hIdup daIam keadaan kekosongan yang terIaIu parah daIam berbagaI
Iapangan kehIdupan.
DaIam beberapa waktu yang gentIng InI umat ÌsIam teIah meIaIuI pengaIaman yang
begItu pahIt dI mana teIah banyak sIstem (peraturan) hIdup dan prInsIp-prInsIp
pegangan mereka teIah gugur Ienyap. 8anyak gerakan-gerakan dan ramaI puIa
pemImpIn yang turut gugur tercIcIr apabIIa berhadapan dengan cabaran-cabaran masa
kInI kerana gerakan dan pImpInan berkenaan tIdak mempunyaI asas-asas persedIaan
yang memboIehkan mereka terus kekaI dan berterusan.
Semua sIstem, prInsIp, gerakan dan pImpInan berkenaan gugur Ienyap kerana Ia tIdak
IebIh darI sIogan-sIogan kosong IagI paIsu, tIdak punya nIIaI dan mutu.
Ìa gugur Ienyap kerana Ia tIdak asII dan tIdak tuIen. Ìa tIdak Iangsung menggambarkan
keperIbadIan umat InI. MaIah Ia adaIah sesuatu yang asIng, dIcIpta dan dIImport ke
negara-negara umat ÌsIam sebagaImana kIta mengImport pakaIan dan sarung kakI,
sebab ItuIah Ia tIdak kekaI Iama. DaIam waktu yang sIngkat sahaja Ia teIah tumpas dan
dengan cepat puIa terbongkarIah keburukan-keburukannya.
Lantaran keIemahan dan keburukan Itu seIuruh umat teIah menoIaknya. Ìa dItoIak
kerana Ia adaIah asIng bagI umat ÌsIam, tIdak serasI dengan dasar-dasar pegangan dan
keyakInan mereka.
PerbandIngan keadaannya adaIah sepertI jantung atau hatI yang dIgantIkan pada
seseorang. DaIam tempoh yang sIngkat sahaja terasaIah kesakItan dan penderItaan.
TIdak Iama kemudIan jasad Itu akan matI dan hancur.
ÌnIIah keadaan yang benar-benar berIaku dI kaIangan masyarakat umat ÌsIam dI waktu
mereka sendIrI menyedarI bahawa mereka berada daIam keadaan Iemah dan sakIt.
Namun demIkIan mereka tIdak berIIkIr tentang apa yang patut mereka Iakukan untuk
memperbaIkI keadaan tersebut. SebaIIknya mereka terus mengImport dasar-dasar dan
sIstem-sIstem cIptaan manusIa yang dIsangkanya baIk, sedangkan dasar-dasar dan
sIstem tersebut penuh dengan racun keburukan, kehancuran, krIsIs, kerosakan dan
keruntuhan.
Rancangan perIngkat pertama berakhIr dengan (kejayaan) menanamkan Iahaman
peradaban barat dan pemIkIran KapItaIIsme dI daIam pemIkIran umat ÌsIam. AkIbatnya
tImbuIIah barah-barah yang merosakkan setIap bIdang kehIdupan masyarakat, ekonomI,
poIItIk dan IaIn-IaIn. PenyakIt barah InI teIah merosakkan keperIbadIan umat,
3
mengkucar-kacIrkan pemIkIran, merosakkan akhIak dan akhIr sekaII menyedIakan
keadaan dan suasana masyarakat ÌsIam yang membawa kepada ketewasan pertama
daIam tahun 1948.
WaIau bagaImana pahIt sekaIIpun pengaIaman dan buruknya keadaan yang menImpa
mereka, namun umat ÌsIam masIh tetap daIam beIenggu tawanan kekaIahan dan
kecIcIran, terus dIcengkam perasaan, tertIpu puIa oIeh sIogan-sIogan yang penuh
dengan kepaIsuan dan keIndahan zahIr yang memukau, keadaan sebegInIIah yang
menyebabkan umat ÌsIam menerIma kekaIahan buat kaII kedua, ketIga, keempat dan
seterusnya kekaIahan demI kekaIahan.
Semua sIstem-sIstem yang meIaungkan sIogan-sIogan pembangunan, revoIusI,
persamaan dan IaIn-IaIn tIdak pernah memberI sebarang Iaedah maIah keakraban
persahabatan dengan goIongan tersebut tIdak sedIkItpun dapat menoIak bencana yang
mendatang.
Ketewasan yang dIaIamI pada tahun 1948 adaIah berpunca darIpada mengIkutI teIunjuk
barat, kemudIan ketewasan berIkutnya daIam tahun 1967 adaIah berpunca darI
mengIkutI aIIran poIItIk yang berIahaman kIrI.
Umat ÌsIam teIah keIuar darI perIstIwa-perIstIwa InI dengan penuh pengaIaman duka
dan menyayatkan sehIngga mereka tIdak IagI mempercayaI orang-orang yang cuba
memberI harapan untuk mereka, maIah kepercayaan mereka kepada para pemImpIn,
pembesar, aIIran-aIIran dan partI-partI turut musnah sama sekaII.
Lantas adakah umat ÌsIam teIah sedar seteIah mereka sendIrI mengaIamI perIstIwa-
persIstIwa InIZ
Apakah penderItaan dan pengaIaman pahIt InI teIah menyedarkan merekaZ
Apakah mereka menyedarI bahawa kekuatan antarabangsa sedang berkerumun untuk
menghancurkan merekaZ
Apakah umat ÌsIam menyedarI bahawa tImur dan barat, kIrI dan kanan, semuanya adaIah
musuh mereka, sentIasa menyImpan dendam kesumat terhadap mereka dan sentIasa
puIa menunggu-nunggu kesempatan untuk menghancurkan merekaZ
Sesungguhnya tIdak ada yang IebIh sesat darI goIongan yang mengatakan sekIranya
umat ÌsIam tIdak menjadI goIongan kanan mereka mestIIah menjadI goIongan kIrI.
SekIranya mereka tIdak menjadI komunIs mereka mestIIah menjadI kapItaIIs. Umat ÌsIam
wajIb menjadI menyedarI dengan sebenar-benarnya bahawa mereka memIIIkI sIIat-sIIat
keperIbadIan yang tersendIrI, keperIbadIan yang tIdak berIahaman kanan atau kIrI.
Mereka mempunyaI keperIbadIan yang tuIen IagI asII, keperIbadIan yang sIIat-sIIat dan
rupa bentuknya bersumber darI ajaran ÌsIam sebagaI agama IItrah (murnI) dan rIsaIah
4
IItrah. Dengan keperIbadIan yang tersendIrI dan asII InIIah yang memboIehkan umat
ÌsIam memegang kendaII aIIran pemIkIran dan poIItIk ÌsIam.
Umat ÌsIam mestIIah menyedarI bahawa kekosongan besar yang dIhadapI oIeh mereka
sekarang InI tIdak akan dapat dIIsI oIeh rancangan-rancangan yang dIatur oIeh Rumah
PutIh (WhIte House) dI AmerIka atau oIeh rancangan-rancangan KremIIn darI RusIa
maIah Ia juga tIdak akan dapat dIIsI oIeh pemIkIran Mark, LenIns, prInsIp-prInsIp IIpara
mahupun Ho ChI MInh.
Sebenarnya kekosongan InI tIdak dapat dIIsI seIaIn darI ÌsIam sama ada darI sudut
'akIdah, sIstem hIdup, akhIak mahupun syarIat perundangan. Kesemua keperIuan InI
menyebabkan Harakah berhadapan dengan satu tanggungjawab terhadap sejarah masa
depan umat ÌsIam, satu tanggungjawab yang memerIukan Iman dan Iradah yang ampuh.
Apakah para pendakwa sekaIIan teIah menyedarI tanggungjawab mereka InIZ8AHACÌAN PERTAMA
Apa ErtInya Saya Menganut ÌsIam

1. Saya MestIIah MusIIm DI Sudut AkIdah.
2. Saya MestIIah MusIIm DI Sudut Ìbadat.
3. Saya MestIIah MusIIm DI Sudut AkhIak.
4. Saya MestIIah MusIIm DI Sudut 8erkeIuarga.
5. Saya MestIIah Mampu MengawaI DIrI.
6. Saya MestIIah YakIn 8ahawa Masa Depan DI Tangan ÌsIam.
5
MukadImah 8ahagIan Pertama

8ahagIan pertama buku InI bertajuk "Apa ErtInya Saya Menganut ÌsIam" membentangkan
sIIat-sIIat pentIng yang wajIb ada pada seseorang bagI memboIehkan Ia menjadI
seorang MusIIm daIam ertI kata yang sebenarnya.
Penggabungan dIrI dengan agama ÌsIam bukanIah secara warIsan, bukan secara hobI
maIah Ia juga bukan penggabungan secara zahIr sahaja. Sebenarnya penggabungan
yang dImaksudkan IaIah penggabungan dengan ajaran ÌsIam Itu sendIrI dengan cara
berpegang teguh dengan seIuruh ajaran ÌsIam serta menyesuaIkan dIrI dengan ÌsIam dI
segenap bIdang kehIdupan dengan penuh kereIaan.
Seterusnya kamI akan menerangkan secara rIngkas sIIat-sIIat yang wajIb dImIIIkI oIeh
setIap musIIm untuk memastIkan penggabungan dengan agama InI merupakan
penggabungan yang sah dan benar.
FIrman AIIah Subhanahu Wata'aIa:
DIa menamakan kamu: Orang-orang ÌsIam semenjak dahuIu dan dI daIam (AI-Ouran) InI,
supaya RasuIuIIah (Muhammad) menjadI saksI yang menerangkan kebenaran perbuatan
kamu dan supaya kamu puIa Iayak menjadI orang-orang yang memberI keterangan
kepada umat manusIa (tentang yang benar dan yang saIah) (Surah AI-Hajj 22:
Ayat 78)


8ab 1: Saya MestIIah MusIIm DI Sudut AkIdah

8erpegang dengan akIdah yang benar IagI murnI adaIah syarat pertama bagI seseorang
mengaku dIrInya beragama ÌsIam dan menjadIkan ÌsIam sebagaI cara hIdupnya.
Pegangan tersebut mestIIah seIarI dengan apa yang terkandung dI daIam KItabuIIah (AI-
Ouran) dan sunnah RasuIuIIah s.a.w. Ìa mestIIah berIman dengan apa yang teIah dIImanI
oIeh orang-orang ÌsIam terdahuIu yang terdIrI darI angkatan SaIaIus-SaIeh serta para
Ìmam penyampaI agama InI yang teIah dIakuI kebaIkan, kebaktIan serta ketakwaan
mereka. Mereka InI mempunyaI keIahaman yang mendaIam IagI bersIh daIam urusan
agama.
8agI memastIkan saya benar-benar MusIIm daIam akIdah maka saya mestIIah berIman
dengan perkara-perkara berIkut:
6
1. Saya mestIIah berIman bahawa pencIpta aIam InI adaIah AIIah, Tuhan yang Maha
8Ijaksana IagI 8erkuasa, Maha MengetahuI serta tIdak memerIukan pertoIongan
sesIapapun. 8uktInya jeIas pada kejadIan aIam InI yang penuh dengan keIndahan,
kerapIan dan keseImbangan, saIIng perIu memerIukan dI antara juzuk dengan
juzuk yang IaIn. AdaIah mustahII semua kejadIan InI akan kekaI dan berterusan
sekIranya tIdak berada dI bawah penjagaan Tuhan yang Maha TInggI IagI Maha
Kuasa. FIrman AIIah s.w.t:
KaIau ada dI IangIt dan dI bumI tuhan-tuhan yang IaIn darI AIIah, nescaya
rosakIah pentadbIran kedua-duanya. Maka (bertauhIdIah kamu kepada AIIah
dengan menegaskan): Maha SucI AIIah, Tuhan yang mempunyaI Arasy, darI apa
yang mereka sIIatkan. (Surah AI-AnbIya' 21: Ayat 22)
2. Saya mestIIah berIman bahawa Tuhan yang Mada MuIIa tIdakIah mencIpta segaIa
kejadIan aIam secara sIa-sIa tanpa apa-apa tujuan. Kerana mustahII bagI AIIah
yang bersIIat dengan sIIat-sIIat kesempurnaan Itu mencIpta sesuatu secara sIa-
sIa. AdaIah mustahII seseorang Itu dapat memahamI maksud tujuan AIIah
menjadIkan sesuatu secara terperIncI meIaInkan meIaIuI penjeIasan RasuIuIIah
s.a.w dan wahyu darI AIIah s.w.t sendIrI. FIrman AIIah s.w.t:
Maka adakah patut kamu menyangka bahawa KamI hanya mencIptakan kamu
(darI tIada kepada ada) sahaja dengan tIada sebarang hIkmat pada cIptaan ItuZ
Dan kamu (menyangka puIa) tIdak akan dIkembaIIkan kepada KamIZ Maka
(dengan yang demIkIan) Maha TInggIIah AIIah Yang MenguasaI seIuruh aIam, IagI
Yang Tetap 8enar; tIada Tuhan meIaInkan DIa, Tuhan yang mempunyaI Arasy
yang muIIa. (Surah AI-Mu'mInun 23: Ayat 115-116)
3. Saya mestIIah berIman bahawasanya AIIah s.w.t teIah mengutuskan RasuI-rasuI
dan dIturunkan untuk mereka kItab-kItab dengan tujuan mengajar manusIa
supaya mengenaII AIIah dan memahamI matIamat kejadIan mereka, mengetahuI
asaI-usuI mereka dan ke mana mereka akan kembaII. Saya juga berIman bahawa
RasuI terakhIr darI kaIangan RasuI-rasuI yang muIIa Itu IaIah NabI Muhammad
s.a.w yang AIIah kurnIakan kepadanya AI-Ouran AI-KarIm sebagaI satu mukjIzat
yang berkekaIan. FIrman AIIah s.w.t:
Dan sesungguhnya KamI teIah mengutus daIam kaIangan tIap-tIap umat seorang
RasuI (dengan memerIntahkannya menyeru mereka): HendakIah kamu
menyembah AIIah dan jauhIIah taghut. Maka dI antara mereka (yang menerIma
seruan RasuI Itu), ada yang dIberI hIdayat petunjuk oÌeh AIIah dan ada puIa yang
berhak dItImpa kesesatan. OIeh Itu mengembaraIah kamu dI bumI, kemudIan
IIhatIah bagaImana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan RasuI-
rasuInya. (Surah AI-NahI 16: Ayat 36)
7
4. Saya mestIIah berIman bahawa matIamat kewujudan Insan IaIah mengenaII AIIah
'AzzawajaIIa sepertI mana yang AIIah s.w.t sendIrI menjeIaskannya, memberI
penuh ketaatan kepadaNya dan mengabdIkan dIrI kepadaNya. FIrman AIIah s.w.t:
Dan (IngatIah) Aku tIdak mencIptakan jIn dan manusIa meIaInkan untuk mereka
menyembah dan berIbadat kepadaKu. Aku tIdak sekaII-kaII menghendakI
sebarang rezekI pemberIan darI mereka dan Aku tIdak menghendakI supaya
mereka memberI makan kepadaKu. Sesungguhnya AIIah DIaIah sahaja Yang
MemberI rezekI (kepada sekaIIan makhIukNya, dan DIaIah sahaja) Yang
MempunyaI Kekuasaan yang tIdak terhIngga, IagI Yang Maha Kuat Kukuh
kekuasaanNya. (Surah AI-ZarIyat 51: Ayat 56-58)
5. Saya mestIIah berIman bahawa ganjaran bagI orang mukmIn yang taat kepada
AIIah IaIah syurga. ManakaIa baIasan ke atas orang kaIIr IagI derhaka IaIah apI
neraka. AIIah menjeIaskan:
Sepuak masuk Syurga dan sepuak IagI masuk Neraka. (Surah AI-Syura 42:
Ayat 7)
6. Saya mestIIah berIman bahawa sekaIIan manusIa meIakukan kebaIkan dan
kejahatan dengan pIIIhan dan kehendak mereka sendIrI. Namun demIkIan
kebaIkan yang dIIakukan Itu tIdakIah berIaku, meIaInkan dengan tauIIk dan
'Inayah darI AIIah. ManakaIa amaIan jahat puIa tIdakIah merupakan paksaan darI
AIIah tetapI Ianya termasuk daIam batasan keIzInan dan kehendakNya. FIrman
AIIah s.w.t:
DemI dIrI manusIa dan Yang menyempurnakan kejadIannya (dengan keIengkapan
yang sesuaI dengan keadaannya); Serta mengIIhamkannya (untuk mengenaI) jaIan
yang membawanya kepada kejahatan, dan yang membawanya kepada bertakwa;
Sesungguhnya berjayaIah orang yang menjadIkan dIrInya yang sedIa bersIh
bertambah-tambah bersIh (dengan Iman dan amaI kebajIkan), Dan sesungguhnya
hampaIah orang yang menjadIkan dIrInya yang sedIa bersIh Itu susut dan
terbenam kebersIhannya (dengan sebab kekotoran maksIat) (Surah aI-
Syams 91: Ayat 7-10)
Dan IIrman AIIah s.w.t;
TIap-tIap dIrI terIkat, tIdak terIepas darIpada (baIasan buruk bagI amaI jahat)
yang dIkerjakannya. (Surah AI-MuddathIr 74: Ayat 38).
7. Saya juga mestIIah berIman bahawa urusan pencIptaan undang-undang Itu
adaIah hak mutIak AIIah s.w.t. TIdak harus sama sekaII manusIa mendahuIuI atau
membeIangkangInya. Apa yang dIboIehkan IaIah IImuan MusIIm atau para uIama'
berIjtIhad mengeIuarkan hukum-hukum darI nas-nas SyarI'at daIam batas-batas
yang dIIzInkan. FIrman AIIah s.w.t:
8
Dan (katakanIah wahaI Muhammad kepada pengIkut-pengIkutmu): Apa jua
perkara agama yang kamu berseIIsIhan padanya maka hukum pemutusnya
terserah kepada AIIah; HakIm yang demIkIan kekuasaanNya IaIah AIIah Tuhanku;
kepadaNyaIah aku berserah dIrI dan kepadaNyaIah aku rujuk kembaII (daIam
segaIa keadaan) (Surah AI-Syura 42: Ayat 10)
8. Saya mestIIah berusaha mengetahuI nama-nama dan sIIat-sIIat AIIah yang Iayak
bagI kemuIIaanNya. Abu HuraIrah r.a berkata: RasuIuIIah s.a.w teIah bersabda:
AIIah s.w.t mempunyaI sembIIan puIuh sembIIan nama, kurang satu seratus.
SesIapa yang menghaIaznya akan memasukI syurga. AIIah Itu ganjII (tunggaI) dan
menyukaI (bIIangan) yang ganjII. (HadIs rIwayat 8ukharI & MusIIm)
9. Saya mestIIah berIIkIr merenungI kehebatan kejadIan-kejadIan AIIah, bukan
memIkIrkan tentang ZatNya sebagaI mengIkutI dan mentaatI perIntah RasuIuIIah
s.a.w:
8erIIkIrIah kamu tentang makhIuk cIptaan AIIah dan janganIah kamu memIkIrkan
tentang ZatNya kerana kamu tIdakIah mengetahuI keadaan sebenarnya.
(HadIs dIrIwayatkan oIeh Abu Nu'aIm dI daIam AI-HaIyah dan AI-AsbahanI
merIwayatkannya dI daIam AI-TaghrIb wa AI-TarhIb)
10. 8erhubung dengan sIIat-sIIat AIIah s.w.t terdapat banyak ayat-ayat sucI AI-
Ouran AI-KarIm yang membuktIkan kesempurnaan ketuhana(UIuhIyyahNya). KIta
dapatI beberapa ayat AI-Ouran membuktIkan kewujudan AIIah, sIIat baqa' (kekaI),
sIIat qadIm (sedIa ada), sIIat Ìa berIaInan dengan segaIa makhIuk, tIdak
mempunyaI anak, tIdak ada yang menandIngINya. KIta juga menemuI ayat-ayat
yang menunjukkan Tuhan Itu wujud dengan sendIrInya, Maha Kaya darI segaIa
makhIukNya dan makhIuk berhajat berhajat kepada kebesaranNya. DemIkIan
juga kIta menemuI ayat-ayat yang menunjukkan keEsaan AIIah pada ZatNya,
sIIat-sIIatNya dan perbuatanNya, kekuasaanNya, keagunganNya dan keIuasan
IImuNya ke atas sesuatu. KIta temuI IagI ayat-ayat yang menunjukkan Iradah
AIIah mengatasI segaIa Iradah yang IaIn dan AIIah Itu bersIIat hIdup yang penuh
dengan kesempurnaan.
SeIaIn darI sIIat-sIIat yang dIsebut tadI, masIh banyak IagI ayat-ayat yang
menerangkan sIIat-sIIat kesempurnaan IaIn bagI AIIah s.w.t yang tIdak tercapaI
oIeh daya pemIkIran manusIa yang terbatas, tentang hakIkat sebenarnya. Maha
SucI AIIah, kIta tIdakIah dapat membataskan pujIan kIta terhadapNya
sebagaImana memujI dIrInya sendIrI.
11. Saya mestI meyakInI bahawa pendapat dan pandangan para saIaI adaIah IebIh
utama untuk dIIkutI supaya dapat menyeIesaIkan perbahasan tentang penta'wIIan
dan pentha'thIIan sesetengah ayat sucI AI-Ouran, yaknI membIarkan sebahagIan
9
darI sIIat-sIIat AIIah dI daIam AI-Ouran dengan menyerahkan hakIkat sebenar
mengenaI maknanya kepada AIIah s.w.t.
Saya juga mestI meyakInI bahawa berbagaI bentuk penta'wIIan sesetengah ayat-
ayat tertentu oIeh goIongan khaIaI (terkemudIan) tIdak wajar dIjadIkan sebab
kepada perseIIsIhan yang berIarutan dan jangan sampaI tImbuI kembaII
perbaIahan dI antara goIongan khaIaI dI masa Iampau mahupun masa kInI.
12. Saya juga mestI mengabdIkan dIrI hanya kepada AIIah semata-mata tIdak
menyekutukan dengan yang IaIn. ÌnI saya Iakukan kerana menyahut seruan AIIah
dan RasuINya yang menyeru manusIa supaya mengabdIkan dIrI hanya kepada
AIIah semata-mata dan tIdak tunduk kepada sesuatu seIaIn AIIah. Amaran InI
jeIas daIam IIrman AIIah s.w.t:
Dan sesungguhnya KamI teIah mengutus daIam kaIangan tIap-tIap umat seorang
RasuI (dengan memerIntahkannya menyeru mereka): HendakIah kamu
menyembah AIIah dan jauhIIah taghut. (Surah AI-NahI 16: Ayat 36)
13. Saya juga mestIIah takut hanya kepadaNya dan tIdak takut kepada yang IaIn.
Perasaan takut tersebut seharusnya menyebabkan saya menjauhI kemurkaan
AIIah dan Iarangan-IaranganNya.
AIIah s.w.t menjeIaskan:
Dan sesIapa yang taat kepada AIIah dan RasuINya dan takut meIanggar perIntah
AIIah serta, menjaga dIrInya jangan terdedah kepada azab AIIah, maka merekaIah
orang-orang yang beroIeh kemenangan. (Surah AI-nur 24: Ayat 52)
FIrman AIIah s.w.t seterusnya:
Sesungguhnya orang-orang yang takut (meIanggar hukum) Tuhannya semasa
mereka tIdak dIIIhat orang dan semasa mereka tIdak meIIhat azab Tuhan, mereka
beroIeh keampunan dan pahaIa yang besar. (Surah AI-MuIk 67: Ayat 12)
14. Saya mestI sentIasa mengIngatI AIIah dan berzIkIr menyebut namaNya untuk
menjadIkan dIam saya Itu adaIah daIam keadaan berIIkIr dan apabIIa bercakap
adaIah kerana berzIkIr. ÌnI paIIng mujarab untuk jIwa dan senjata paIIng ampuh
untuk menghadapI serangan-serangan zaman InI, pancaroba kehIdupan serta
asam garamnya. ÌnIIah penawar yang sangat dIperIukan oIeh manusIa zaman InI.
Sungguh benar perIngatan AIIah yang menyatakan:
(ÌaItu) orang-orang yang berIman dan tenang tenteram hatI mereka dengan
"zIkruIIah". KetahuIIah dengan "zIkruIIah" Itu, tenang tenteramIah hatI manusIa.
(Surah AI-Ra'ad 13: Ayat 28)
10
FIrmanNya IagI:
Dan sesIapa yang tIdak mengIndahkan pengajaran (AI-Ouran yang dIturunkan
oIeh AIIah) Yang Maha Pemurah, KamI akan adakan bagInya SyaItan (yang
menghasut dan menyesatkannya), IaIu menjadIIah SyaItan Itu temannya yang
tIdak renggang darIpadanya. 37- Dan sesungguhnya SyaItan-syaItan Itu tetap
menghaIangI mereka darI jaIan yang benar, sedang mereka menyangka bahawa
mereka orang-orang yang mendapat hIdayat petunjuk. (Surah AI-ZukhruI
43: Ayat 36-37)
Dr. 8rIeI sendIrI mengakuI kenyataan InI dengan menegaskan "sesungguhnya
orang-orang yang berpegang teguh dengan agama, Ia tIdak akan dIhInggapI
penyakIt jIwa. ManakaIa seorang pakar jIwa Dr. RIeI KarIenjI menyatakan:
"Sebenarnya para doktor penyakIt jIwa menyedarI bahawa keImanan yang kukuh
dan pegangan yang teguh terhadap ajaran agama oIeh seseorang adaIah satu
jamInan untuk menyembuhkan mereka darrI penyakIt geIIsah, tegang perasaan,
penyakIt saraI dan IaIn-IaIn.
15. Saya juga wajIb menyIntaI AIIah dengan sebenar-benar cInta. CInta yang
menjadIkan hatI saya sentIasa merasa rIndu dan terIkat denganNya. KecIntaan Itu
juga mendorong saya menambah amaIan-amaIan kebaIkan, berkorban dan
berjIhad dI jaIannya dI sepanjang masa. SekaIIpun hIdup daIam kemewahan dan
keseronokan dunIa serta kecIntaan terhadap kaum kerabat, semuanya tIdak
sepatutnya menghaIang saya darI mencIntaI AIIah. ÌnI adaIah sejajar dengan
seruan AIIah yang mengIngatkan:
KatakanIah (wahaI Muhammad): IIka bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan
saudara-saudara kamu dan IsterI-IsterI (atau suamI-suamI) kamu dan kaum
keIuarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan pernIagaan yang kamu
bImbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tInggaI yang kamu sukaI, (jIka
semuanya Itu) menjadI perkara-perkara yang kamu cIntaI IebIh darIpada AIIah
dan RasuINya dan (darIpada) berjIhad untuk agamaNya, maka tungguIah
sehIngga AIIah mendatangkan keputusanNya (azab seksaNya); kerana AIIah tIdak
akan memberI petunjuk kepada orang-orang yang IasIq (derhaka) (Surah
AI-Taubah 9: Ayat 24)
Pengorbanan demIkIan saya Iakukan adaIah untuk dapat merasaI keIazatan dan
kemanIsan Iman sepertI yang dIsyaratkan oIeh RasuI yang muIIa s.a.w:
8arang sIapa yang ada padanya tIga syarat InI, Ia dapat merasaI kemanIsan Iman:
a. IIka Ia mencIntaI AIIah dan rasuINya mengatasI kasIhnya kepada yang IaIn.
b. IIka Ia menyIntaI seseorang, tIdakIah Ia cIntaI meIaInkan kerana AIIah.
c. IIka Ia bencI untuk kembaII ke daIam kekuIuran sebagaImana Ia bencI untuk
memasukI apI neraka.
11

1. Saya mestI bertawakaI sepenuhnya kepada AIIah daIam setIap keadaan dan
menyandarkan setIap urusan kepadanya. SIIat tawakaI InIIah yang
membangkItkan kekuatan zahIr dan batIn dI daIam jIwa dan dIrI saya yang
menyebabkan segaIa kepayahan dapat dIhadapI dengan mudah. SIIat InI
menepatI seruan AIIah s.w.t:
SesIapa berserah dIrI buIat-buIat kepada AIIah, maka AIIah cukupIah bagInya
(untuk menoIong dan menyeIamatkannya) (Surah AI-TaIaq 65: Ayat 3)
LIhat betapa Indahnya pesanan RasuIuIIah s.a.w untuk kIta, dI daIam sebuah
hadIsnya:
PeIIharatItah perIntah AIIah nescaya Ia akan memeIIhara engkau (sepanjang masa),
peIIharaIah Iarangan AIIah nescaya engkau dapatI Ia seIaIu dI hadapanmu.
ApabIIa kamu memInta, hendakIah kamu memInta kepada AIIah dan apabIIa
kamu engkau memohon hendakIah engkau memohon petoIongan darI AIIah.
KetahuIIah, seandaInya umat manusIa sepakat untuk memberI sesuatu manIaat
untukmu, mereka tIdak dapat memberInya meIaInkan mengIkut apa yang teIah
AIIah tetapkan untukmu dan sekIranya mereka sepakat untuk menImpakan
engkau dengan sesuatu keburukan tIdakIah mereka dapat meIakukannya
meIaInkan dengaan sesuatu yang AIIah TaaIa teIah tentukan ke atas dIrImu,
kerana teIah terangkat pena dan teIah kerIng kertas (teIah dItentukan
kesemuanya).
2. Saya mestIIah mensyukurI nIkmat-nIkmatnya ke atas dIrI saya yang merupakan
kurnIaan dan rahmat yang tIdak terhItung jumIahnya. 8ersyukur Itu adaIah satu
darI tanda kemuIIaan adab seseorang penerIma terhadap pemberI dan pengurnIa.
AIIah menyatakan:
Dan AIIah mengeIuarkan kamu darI perut Ibu kamu dengan keadaan tIdak
mengetahuI sesuatupun dan DIa mengurnIakan kepada kamu pendengaran dan
pengIIhatan serta hatI akaI IIkIran); supaya kamu bersyukur. (Surah AI-
NahI 16: Ayat 78)
Seterusnya AIIah berIIrman:
Dan daIII yang terang untuk mereka (memahamI kekuasaan dan kemurahan
kamI), IaIah bumI yang matI; kamI hIdupkan Ia serta kamI keIuarkan darIpadanya
bIjI-bIjIan, maka darIpada bIjI-bIjIan Itu mereka makan. 34- Dan kamI jadIkan dI
bumI Itu kebun-kebun kurma dan anggur dan kamI pancarkan padanya beberapa
mata aIr, 35- Supaya mereka makan darI buah-buahannya dan darI apa yang
dIkerjakan oIeh tangan mereka; maka patutkah mereka tIdak bersyukurZ
(Surah YasIn 36: Ayat 33-35)
12
Sebenarnya AIIah s.w.t teIahpun menambahkan kurnIanya kepada orang-orang
yang bersyukur dan mengugut akan menambah kerugIan terhadap goIongan
yang Ingkar. FIrman AIIah:
Dan (IngatIah) ketIka Tuhan kamu memberItahu: DemI sesungguhnya! IIka kamu
bersyukur nescaya Aku akan tambahI nIkmatKu kepada kamu dan demI
sesungguhnya, jIka kamu kuIur Ingkar sesungguhnya azabKu amatIah keras.
(Surah ÌbrahIm 14: Ayat 7)
3. Saya mestIIah sentIasa berIstIghIar memohon keampunan kepada AIIah, IstIghIar
Itu dapat membersIhkan dIrI darI dosa dI sampIng memperbaharuI taubat dan
Iman. ÌstIghIar juga dapat memberIkan kerehatan dan kehenIngan kepada jIwa.
AIIah berIIrman:
Dan sesIapa yang meIakukan kejahatan atau menganIaya dIrInya sendIrI (dengan
meIakukan maksIat) kemudIan dIa memohon ampun kepada AIIah, nescaya dIa
akan mendapatI AIIah Maha Pengampun, IagI Maha MengasIhanI. (Surah AI-
NIsa' 4: Ayat 110)
FIrman AIIah seterusnya:
Dan juga orang-orang yang apabIIa meIakukan perbuatan kejI atau menganIaya
dIrI sendIrI, mereka segera Ingat kepada AIIah IaIu memohon ampun akan dosa
mereka dan sememangnya tIdak ada yang mengampunkan dosa-dosa meIaInkan
AIIah dan mereka juga tIdak meneruskan perbuatan kejI yang mereka teIah
Iakukan Itu, sedangkan mereka mengetahuI (akan saIahnya dan akIbatnya)
(Surah AII-'Ìmran 3: ayat: 135)

4. AkhIr sekaII saya juga mestIIah sentIasa bermuraqabah (merasaI berada dI bawah
pengawasan) dengan AIIah s.w.t daIam keadaan terang mahupun tersembunyI
kerana mengIngatkan IIrman AIIah:
TIada berIaku bIsIkan antara tIga orang meIaInkan DIaIah yang keempatnya dan
tIada (berIaku antara) IIma orang meIaInkan DIaIah yang keenamnya dan tIada yang
kurang darI bIIangan Itu dan tIada yang IebIh ramaI, meIaInkan DIa ada bersama-
sama mereka dI mana sahaja mereka berada. KemudIan DIa akan memberItahu
kepada mereka pada harI kIamat, apa yang mereka teIah kerjakan. Sesungguhnya
AIIah Maha MengetahuI akan tIap-tIap sesuatu. (Surah AI-MujadaIah 58: 7)


13
8ab 2: Saya MestIIah MusIIm DI Sudut Ìbadah

Ìbadah dI daIam ÌsIam merupakan kemuncak bagI sIIat kepatuhan dan kerendahan
kepada AIIah dan Ia juga adaIah kemuncak betapa Ia merasaI keagungan Tuhan yang
dIsembah. Ìa menjadI anak tangga pertatehan dI antara sI hamba dengan Tuhannya.
Ìbadah InI juga memberI kesan yang mendaIam dI daIam perhubungan manusIa dengan
makhIuk IaInnya. 8egItu juga dengan Ibadah-Ibadah daIam rukun ÌsIam sepertI
sembahyang, puasa, zakat dan hajI serta amaIan-amaIan IaInnya yang dIIaksanakan
untuk mendapat keredaan ÌIahI dan daIam mengamaIkan SyarIat-Nya adaIah termasuk
daIam pengertIan 'Ibadah. 8ertItIk toIak darI pengertIan InIIah ÌsIam menetapkan supaya
seIuruh hIdup manusIa dIpeIIhara agar menjadI 'Ibadah dan taat kepada AIIah s.w.t
sepertI yang dInyatakan oIeh AIIah:
Dan (IngatIah) Aku tIdak mencIptakan jIn dan manusIa meIaInkan untuk mereka
menyembah dan berIbadat kepadaKu. Aku tIdak sekaII-kaII menghendakI sebarang
rezekI pemberIan darI mereka dan Aku tIdak menghendakI supaya mereka memberI
makan kepadaKu. Sesungguhnya AIIah DIaIah sahaja Yang MemberI rezekI (kepada
sekaIIan makhIukNya, dan DIaIah sahaja) Yang MempunyaI Kekuasaan yang tIdak
terhIngga, IagI Yang Maha Kuat Kukuh kekuasaanNya. (Surah AI-ZarIyat 51: Ayat
56-58)
FIrman AIIah seterusnya:
KatakanIah: Sesungguhnya sembahyangku dan Ibadatku, hIdupku dan matIku, hanyaIah
untuk AIIah Tuhan yang memeIIhara dan mentadbIrkan sekaIIan aIam.
(Surah AI-An'am 6: Ayat 162)
1- Saya mestIIah memastIkan 'Ibadah saya mempunyaI hubungan dengan Tuhan
yang dIsembah. ÌnIIah apa yang dIkatakan martabat "keIhsanan daIam 'Ibadah".
RasuIuIIah s.a.w sendIrI pernah dItanya (oIeh maIaIkat IIbrII) tentang martabat
"Ihsan" InI, IaIu bagInda menjawab:
8aha engkau menyembah AIIah seoIah-oIah engkau meIIhatNya, jIka engkau
tIdak meIIhatnya (sekaIIpun) sebenarnya Ìa meIIhat engkau (HadIs
MuttaIaqun 'AIaIh)
2- Saya mestIIah meIakukan 'Ibadah dengan penuh khusyuk sehIngga saya dapat
merasaI keIazatan serta kemanIsannya maIah mendatangkan kekuatan kepada
saya untuk berterusan mengerjakannya.
'AIsyah r.a mengatakan:
14
AdaIah RasuIuIIah s.a.w berbIcara dengan kamI dan kamI juga berbIcara
dengannya tetapI bIIa tIba sahaja waktu sembahyang Ia seoIah-oIah tIdak
mengenaII kamI dan kamI puIa tIdak mengenaIInya. (HadIs dIrIwayatkan
oIeh AI-AzdI)
Kekhusyukan InIIah yang dIIsyaratkan oIeh RasuIuIIah s.a.w:
8erapa ramaI orang yang mengerjakan sembahyang, habuan yang Ia terIma
hanyaIah penat dan IeIah. (HadIs RIwayat AI-Nasa'I)
8erapa ramaI orang yang berpuasa, Ia tIdak memperoIehI apa-apa ganjaran
kecuaII Iapar dan dahaga.
3- Saya mestIIah berIbadah daIam keadaan hatI saya merasaI kehadIran AIIah,
membuang dan meIupakan kesIbukan dunIa dan hIruk-pIkuknya. 8erIbadat
daIam keadaan sepertI InIIah yang dIanjurkan oIeh RasuIuIIah s.a.w daIam
sabdanya:
AIIah s.w.t tIdak memandang kepada sembahyang seorang IeIakI yang
mengerjakan tanpa kehadIran hatI berserta gerak badannya.
8erkata 'uIama':
Sembahyang Itu adaIah urusan akhIrat, maka kamu masuk menunaIkannya
(berertI) kamu teIah keIuar darI dunIa.
AI-Hassan AI-8asrI merIwayatkan:
SetIap sembahyang yang tIdak dIsertaI kehadIran hatI, maka Ia adaIah IebIh
hampIr kepada seksaan.

4- Saya mestI berIbadat daIam keadaan sentIasa IngIn menambahnya, tIdak
merasa cukup dan tIdak kenyang. Saya perIu menghampIrkan dIrI kepada AIIah
dengan amaIan-amaIan sunat sebagaI menyahut seruan AIIah, dI daIam sebuah
hadIs qudsI:
SesIapa yang memusuhI kekasIhku (waIIKu), maka Aku mengIsytIharkan perang
terhadapnya. TIdak ada satu perbuatan mendekatkan dIrI (taqarrab) kepada Aku
oIeh hambaKu yang IebIh Aku cIntaI seIaIn darIpada kewajIpan-kewajIpan yang
Aku Iardukan ke atasnya. Hamba Ku akan terus beramaI menghampIrI dIrI
kepadaKu dengan meIakukan amaIan-amaIan sunat sehIngga Aku mencIntaInya.
ApabIIa Aku sudah mencIntaInya maka Aku (menjadIkan) pendengarannya yang
dengannya dIa mendengar, pengIIhatannya yang dengannya dIa meIIhat,
15
tangannya yang dengannya dIa memukuI dan kakInya yang dengannya dIa
berjaIan. IIka dIa memohon sesuatu darI Aku nescaya Aku berIkannya. Dan jIka
dIa memohon perIIndungan Aku (darI sesuatu) nescaya Aku akan meIIndungInya.
Aku tIdak pernah ragu darI sesuatu yang Aku Iakukan sepertI Aku ragu (hendak
mengambII) nyawa hambaKu yang MukmIn, dI mana dIa membencI maut sedang
Aku tIdak menyakItInya. (HadIs oIeh AI-8ukharI)
5- Saya mestIIah mengambII berat terhadap Ibadat qIamuIIaII (sembahyang
maIam) serta meIatIh dIrI meIakukannya sehIngga Ia menjadI satu kebIasaan. ÌnI
adaIah kerana qIamuIIaII Itu adaIah sumber kekuatan yang memantapkan Iman.
Sungguh benar IIrman AIIah:
Sebenarnya sembahyang dan Ibadat maIam IebIh kuat kesannya (kepada jIwa)
dan IebIh tetap betuI bacaannya. (Surah AI-MuzammII 73: Ayat 6)
AIIah s.w.t juga menerangkan sIIat hamba-hambanya yang mukmIn:
Mereka sentIasa mengambII sedIkIt sahaja: Masa darI waktu maIam, untuk
mereka tIdur. 18- Dan pada waktu akhIr maIam (sebeIum Iajar) puIa, mereka
seIaIu berIstIghIar kepada AIIah (memohon ampun). (Surah AI-ZarIat 51:
Ayat 17-18)
FIrman AIIah seterusnya:
Mereka merenggangkan dIrI darI tempat tIdur, (sedIkIt sangat tIdur, kerana
mengerjakan sembahyang tahajud dan amaI-amaI soIeh); mereka sentIasa
berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut (akan kemurkaanNya) serta
dengan perasaan IngIn memperoIehI IagI (keredaanNya) dan mereka seIaIu puIa
mendermakan sebahagIan darI apa yang KamI berI kepada mereka. (Surah
AI-Sajdah 32: Ayat 16)
DI antara amaIan-amaIan sunat yang dIkerjakan antara IaIn qIamuIIaII,
sembahyang dhuha, sembahyang tarawIh, puasa pada harI ÌsnIn dan KhamIs,
puasa pada HarI AraIah, puasa pada HarI Asyura, puasa enam harI daIam buIan
SyawaI, tIga harI dI setIap pertengahan buIan (13,14 dan 15) dan berIktIkaI dI
masjId.
6- Saya mestIIah meIuangkan waktu tertentu untuk membaca AI-Ouran dengan
cara merenungI maksud dan pengajarannya terutama dI waktu dhuha kerana
AIIah berIIrman:
DIrIkanIah oIehmu sembahyang ketIka geIIncIr mataharI hIngga waktu geIap
maIam, dan (dIrIkanIah) sembahyang subuh sesungguhnya sembahyang subuh
Itu adaIah dIsaksIkan (keIstImewaannya) (Surah AI-Ìsra' 17: Ayat 78)
16
Saya mestI membacanya dengan penuh tadabbur, berIIkIr, merenungInya dengan
khusyuk dan sedIh kerana sabda RasuIuIIah s.a.w:
Sesunguhnya AI-Ouran dIturunkan daIam keadaan dukacIta, maka apabIIa kamu
membacanya hendakIah kamu merasakan kedukacItaan tersebut
(DIrIwayatkan oIeh Abu Ya'Ia dan Abu Nu'aIm).
DemIkIan juga saya mestIIah sentIasa Ingat perIngatan AIIah daIam IIrmanNya:
SekIranya KamI turunkan AI-Ouran InI ke atas sebuah gunung, nescaya engkau
meIIhat gunung Itu khusyuk serta pecah beIah kerana takut kepada AIIah dan
(IngatIah) (Surah AI-Hasy-r 59: Ayat 21).
RasuIuIIah s.a.w bersabda:
TIdakIah berIman dengan AI-Ouran oIeh orang yang menghaIaIkan apa yang
dIharamkan oIeh AI-Ouran (DIrIwayatkan oIeh AI-TIrmIzI)
Sabdanya IagI:
Ìbadah yang paIIng utama bagI umatku IaIah membaca AI-Ouran.
(DIrIwayatkan oIeh Abu Nu'aIm dI daIam Fadha'IIuI-Ouran)
DI daIam sebuah hadIs darI 'AbduIIah bIn Mas'ud RasuIuIIah bersabda:
Sesungguhnya AI-Ouran InI adaIah hIdangan AIIah, oIeh Itu hendakIah kamu
menyebutnya sekadar yang terdaya oIeh kamu menyebutnya. Sesungguhnya AI-
Ouran InI adaIah taII AIIah, cahaya yang terang benderang dan penawar yang
berguna. Penjaga kepada sIapa yang berpegang kepadanya, jamInan kejayaan
bagI yang mengIkutInya. Ìa tIdak saIah yang menyebabkan Ia terceIa, Ia tIdak
bengkok yang menyebabkan Ia perIu dIperbetuIkan, keajaIbannya tIdak kunjung
habIs dan Ia tIdak menjadI cacat sekaIIpun banyak (kandungannya) dItoIak orang.
8acaIah AI-Ouran kerana AIIah akan memberI ganjaran ke atas setIap huruI darI
bacaanmu dengan sepuIuh kebaIkan. Aku tIdak mengatakan kepadamu AIII, Lam,
MIm Itu satu huruI tetapI AIII satu huruI, Lam satu huruI dan MIm satu huruI.
(RIwayat AI-HakIm)
DaIam satu wasIat kepada Abu Zar RasuIuIIah berkata:
Kamu wajIb meIazImkan dIrImu membaca AI-Ouran kerana Ia adaIah cahaya
untuk kamu dI bumI dan perbendaharaan untuk dI IangIt. (RIwayat Ìbnu
HIbban)
7- Saya mestIIah menjadIkan doa sebagaI perantaraan dengan AIIah dI daIam
setIap urusan hIdup kerana doa adaIah otak bagI segaIa 'Ibadah. Untuk Itu saya
17
mestIIah memIIIh doa-doa yang ma'thur darI RasuIuIIah s.a.w. Sesungguhnya
benar IIrman AIIah bIIa Ìa mengatakan:
MIntaIah doa kepadaku, nescaya aku akan memperkenankan permIntaanmu.
1. Doa ketIka hendak tIdur.
Dengan nama-Mu wahaI Tuhanku, aku barIngkan pInggangku dan kerana
Engkau aku mengangkatnya; jIka Engkau tahan jIwaku (Kau ambII jIwaku)
ampunIIah dIrIku, jIka Engkau Iepaskan ruhnya, maka peIIharaIah dIrIku
sebagaImana Kau peIIhara hamba-hambaMu yang saIIh. (HadIs
rIwayat Iama'ah).
2. Doa ketIka bangun darI tIdur.
SegaIa pujI bagI AIIah yang menghIdupkan kamI seteIah kamI matI. Dan
kepadaNya kamI kembaII. (HadIs rIwayat 8ukharI)
3. Doa ketIka memakaI pakaIan dan menanggaInya.
Ya AIIah aku memohon kepadaMu kebaIkan pakaIan InI dan kebaIkan yang
ada padanya. Aku berIIndung padaMu darI kejeIIkan pakaIan InI dan
kejeIIkan apa yang ada padanya. (HadIs RIwayat Ìbnus SunnI)
4. Doa ketIka keIuar darI rumah dan memasukInya.
Dengan nama AIIah aku bertawakaI kepadaNya; tIdak ada daya, tIdak ada
kekuatan kecuaII kerana AIIah. (Sunan TIrmIzI)
5. Doa ketIka berjaIan ke MasjId.
Ya AIIah, jadIkanIah daIam hatIku cahaya, daIam pandanganku cahaya,
pada pendengaranku cahaya, sebeIah tangan kananku cahaya dan pada
sebeIah tangan kIrIku cahaya, dI atasku cahaya, dI bawahku cahaya, dI
mukaku cahaya dan dI beIakangku cahaya dan jadIkanIah bagIku cahaya.
(HadIs rIwayat 8ukharI)
6. Doa ketIka memasukI masjId.
Ya AIIah, bukakanIah bagIku pIntu-pIntu rahmatmu.
7. Doa ketIka keIuar darI masjId.
Ya AIIah, aku memohon kepadamu kurnIaanMu. (HadIs RIwayat
MusIIm, Abu Daud dan Nasa'I)
18
8. Doa ketIka hendak makan.
Ya AIIah, berkatIIah kamI pada apa-apa yang Kamu rezekIkan kepada
kamI dan jauhkanIah kamI darI seksa neraka, dengan nama AIIah.
(HadIs rIwayat Ìbnu SunnI)
9. Doa seteIah seIesaI makan.
SegaIa pujI bagI AIIah yang teIah memberIkan makanan kepada kamI,
memberI mInuman kepada kamI dan menjadIkan kamI darI goIongan
MusIIm. (HadIs RIwayat Abu Daud, TIrmIzI, Nasa'Ie dan Ìbnu Majah)
10. Doa ketIka memasukI tandas.
Ya AIIah, sesungguhnya aku berIIndung kepadaMu darI khubuth dan
khaba'Ith. (HadIs rIwayat 8ukharI dan MusIIm)
11. Doa ketIka keIuar tandas.
SegaIa pujI bagI AIIah yang teIah memberIkan aku mengecap keIazatannya
dan menjauhkan aku darI kesakItannya. (HadIs rIwayat Ìbn SunnI
dan AI-TabaranI)
12. Doa sebeIum bersetubuh.
Dengan namaMu, ya AIIah jauhkanIah darI kamI syaItan dan jauhkan
syaItan darIpada apa yang Kau kurnIakan kepada kamI. (HadIs
rIwayat 8ukharI)
IIka dItakdIrkan bagI mereka memperoIehI anak, syaItan tIdak akan
memudaratkannya seIama-Iamanya.
13. Doa ketIka tIdak dapat tIdur.
Ya AIIah, sudah terbenam bIntang-bIntang sudah terkatup banyak mata
sedangkan Engkau hIdup dan jaga, tIdak tIdur. WahaI Yang Tegak, Yang
HIdup dan Yang Iaga, tenteramkanIah mataku.
14. WIrId seIepas sembahyang.
SesIapa yang bertasbIh kepada AIIah (membaca SubhanaIIah) sesudah
setIap sembahyang 33 kaII, membaca tahmId (AIhamduIIIIah) 33 kaII dan
membesarkan AIIah (AIIahuakbar) 33 kaII.
Dan dIgenapkan menjadI seratus dengan membaca: TIdak ada Tuhan
kecuaII AIIah Yang Maha Esa, yang tIdak ada sekutu bagINya,
19
kepunyaanNya segaIa kekuatan dan kepunyaanNya segaIa pujIan dan DIa
berkuasa atas segaIa sesuatu. (HadIs rIwayat MusIIm)
15. Doa ketIka seIesaI majIIs.
Maha sucI Engkau ya AIIah dengan segaIa pujIMu aku bersaksI tIdak ada
Tuhan kecuaII Engkau, aku bermohon ampun kepadamu dan kau
bertaubat kepadaMU.
16. Doa ketIka menaIkI kenderaan.
SegaIa pujI bagI AIIah yang menggerakkan bagI kamI kenderaan InI,
padahaI kamI tIdak sanggup meIakukannya, dan sesungguhnya kamI
semuanya kembaII kepada Tuhan kamI.
17. Doa ketIka bermusaIIr.
Ya AIIah kerana Engkau aku berusadan kerana Engkau aku berjaIan dan
kerana Engkau puIa aku berpergIan. Ya AIIah, aku bermohon kepadaMu
daIam perjaIanan InI kebajIkan dan ketakwaan dan berupa amaI yang
Engkau redaI. Ya AIIah, rIngankanIah bagI kamI perjaIanan kamI InI dan
dekatkanIah bagI kamI yang jauhnya. Ya AIIah, EngkauIah sahabat daIam
perjaIanan dan WakII dI tengah-tengah keIuarga. Ya AIIah, sesungguhnya
aku berIIndung kepadaMu darI kepayahan perjaIanan, darI kesedIhan
pengIIhatan, darI kejeIekan saat kembaII pada harta, keIuarga dan anak-
anak.
18. Doa ketIka hujan turun.
Ya AIIah, turunkanIah hujan yang bermanIaat (dua kaII atau tIga kaII)
(HadIs rIwayat Ìbnu SyaIbah darI hadIs AIsyah)
19. Doa ketIka mendengar guruh.
Ya AIIah, jangan Engkau bunuh kamI dengan murkaMu dan jangan Engkau
bInasakan kamI dengan sIksaMu dan seIamatkan kamI sebeIum Itu.
(HadIs rIwayat TIrmIzI, AI-HakIm daIam AI-Mustadrak, darI hadIs
'AbduIIah bIn 'Umar)
20. Doa ketIka meIIhat anak buIan.
AIIah Maha 8esar, ya AIIah, muncuIIah buIan InI bagI kamI dengan penuh
berkat dan Iman, keseIamatan dan keÌsIaman, tauIIk pada apa-apa yang
Engkau cIntaI dan Engkau redaI, ya Tuhanku dan Tuhanmu, AIIah.
20
21. Doa kepada pengantIn.
Semoga AIIah memberkatI engkau dan memberkatI atas kau dan
mengumpuIkan kaIIan berdua daIam kebaIkan. (HadIs rIwayat
8ukharI, MusIIm dan empat ahII hadIs darI Anas dan Abu HuraIrah)

22. Doa ketIka meIIhat kanak-kanak.
Aku bermohon perIIndungan untukmu dengan kaIImat AIIah yang
sempurna darI setIap syaItan dan racun, dan darI setIap mata yang
membawa kejeIIkan. (HadIs rIwayat 8ukharI darI hadIs Ìbnu 'Abbas)
23. Doa ketIka menzIarahI orang sakIt.
Ya AIIah, hIIangkanIah penyakIt InI, wahaI yang memeIIhara manusIa.
SembuhkanIah, sesungguhnya EngkauIah yang meyembuhkan. TIdak ada
kesembuhan kecuaII kesembuhan yang dIberIkan oIehMu, kesembuhan
yang tIdak dIsertaI rasa sakIt.
24. Doa ketIka dukacIta.
TIdak ada Tuhan yang berhak menyembuhkan meIaInkan Engkau,
sesunggugnya aku termasuk dI kaIangan orang-orang yang zaIIm.
25. Doa takzIah kematIan.
Sesungguhnya kepunyaan AIIah apa yang Ìa ambII dan kepunyaanNya apa
yang Ìa berIkan dan segaIa sesuatu pada sIsINya sampaI waktu yang
dItentukan. HendakIah kamu bersabar dan mengharapkan ganjaran.
(HadIs rIwayat 8ukharI darI hadIs usamah).
26. Doa daIam sembahyang jenazah.
Ya AIIah, maaIkanIah dIa dan berIIah rahmat ke atasnya, seIamatkanIah dIa
dan ampunIIah dIa, muIIakanIah tempatnya, Iuaskan tempat masuknya dan
bersIhkanIah dIa dengan aIr saIju dan aIr dIngIn. SucIkanIah dIa darI
kesaIahan sebagaImana Engkau bersIhkan pakaIan yang putIh darI kotoran,
gantIkanIah bagInya rumah yang IebIh baIk darIpada rumahnya,
keIuarganya dan pasangan yang IebIh baIk darIpada pasangan yang
dImIIIkInya. MasukkanIah dIa ke syurga dan IIndungIIah dIa darI azab
kubur dan azab neraka.

21
8ab 3: Saya MestIIah MusIIm DarI Sudut AqIdah

1. Menjauhkan dIrI darI perkara-perkara syubhat.
2. MemeIIhara pandangan.
3. MemeIIhara IIdah.
4. 8ersIIat pemaIu.
5. SersIIat Iemah-Iembut.
6. 8ersIIat benar.
7. 8ersIIat tawaduk.
8. MenjauhI sangka buruk dan mengumpat.
9. 8ermurah hatI.
KemuIIaan akhIak adaIah matIamat utama bagI ajaran ÌsIam sebagaImana yang
dItegaskan oIeh RasuIuIIah s.a.w tentang tujuan pengutusan bagInda:
Sesungguhnya aku dIutuskan untuk menyempurnakan kemuIIaan akhIak.
HaI InI dIpertegaskan IagI dI daIam AI-Ouran:
ÌaItu mereka (umat ÌsIam) yang jIka KamI berIkan mereka kekuasaan memerIntah dI
bumI nescaya mereka mendIrIkan sembahyang serta memberI zakat, dan mereka
menyuruh berbuat kebaIkan serta meIarang darI meIakukan kejahatan dan perkara yang
mungkar dan (IngatIah) bagI AIIah juaIah kesudahan segaIa urusan. (Surah AI-Hajj,
Ayat: 41).
FIrman AIIah IagI:
8ukanIah perkara kebajIkan Itu hanya kamu menghadapkan muka ke pIhak tImur dan
barat, tetapI kebajIkan Itu IaIah berImannya seseorang kepada AIIah dan harI akhIrat dan
segaIa maIaIkat dan segaIa KItab dan sekaIIan NabI dan mendermanya seseorang akan
hartanya sedang dIa menyayangInya, kepada kaum kerabat dan anak-anak yatIm dan
orang-orang mIskIn dan orang yang terIantar daIam perjaIanan dan kepada orang-
orang yang memInta dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdI dan mengerjanya
seseorang akan sembahyang serta mengeIuarkan zakat dan perbuatan orang-orang
yang menyempurnakan janjInya apabIIa mereka membuat perjanjIan dan ketabahan
orang-orang yang sabar daIam masa kesempItan dan daIam masa kesakItan dan juga
22
daIam masa bertempur daIam perjuangan perang SabII. orang-orang yang demIkIan
sIIatnya), mereka ItuIah orang-orang yang benar (berIman dan mengerjakan kebajIkan)
dan mereka ItuIah juga orang-orang yang bertakwa. (Surah AI-8aqarah, Ayat:
177).
KemuIIaan akhIak adaIah tanda keImanan seseorang kerana Ia adaIah hasII darI
keImanannya. AdaIah tIdak dIkIra berIman seseorang yang tIdak berakhIak. 8erhubung
dengan haI InIIah RasuIuIIah s.a.w menyatakan:
8ukanIah Iman Itu hanya dengan cIta-cIta tetapI Iman Itu IaIah keyakInan yang tertanam
dI daIam hatI dan dIbuktIkan dengan amaIan. (HadIs rIwayat Ad-DaIIamI)
RasuIuIIah s.a.w pernah dItanya tentang apa Itu agamaZ 8agInda menjawab: KemuIIaan
akhIak (HusnuI KhuIuq). ApabIIa dItanya tentang apa Itu kejahatan, bagInda menjawab:
AkhIak yang buruk (Su'uI KhuIuq).
AkhIak muIIa yang dImIIIkI oIeh seseorang hamba merupakan amaIan yang paIIng berat
daIam tImbangan dI harI kIamat nantI. OIeh Itu sesIapa yang rosak akhIaknya dan buruk
amaIannya tIdak akan dIpercepatkan hIsabnya. RasuIuIIah s.a.w bersabda:
Yang bermaksud:
TIdak ada sesuatu yang IebIh berat dI atas neraca tImbangan seorang hamba dI harI
kIamat seIaIn darI akhIak yang baIk. (HadIs rIwayat Abu Daud dan TIrmIzI).
DI daIam ÌsIam akhIak yang muIIa Itu IahIr sebagaI hasII darI berbagaI Ibadat yang
dIIakukan. Tanpa hasII InI, tInggaIIah Ibadat-Ibadat Itu sebagaI upacara dan gerak-gerI
yang tIdak memIIIkI apa-apa nIIaI dan tIdak membawa apa-apa Iaedah. 8erhubung
dengan sembahyang contohnya, AIIah s.w.t menyebut dI daIam AI-Ouran:
Sesungguhnya sembahyang Itu mencegah darI perbuatan yang kejI dan mungkar.
(Surah AI-Ankabuut, Ayat: 45)
RasuIuIIah menjeIaskan perkara InI dengan sabdanya:
SesIapa yang sembahyang (tetapI) tIdak dapat mencegah (dIrInya) darI berbuat kejI dan
mungkar, Ia akan bertambah jauh darI AIIah. (HadIs rIwayat TabranI)
RasuIuIIah s.a.w juga menyebut perkara yang sama bagI Iaedah Ibadat puasa:
ApabIIa seseorang yang berpuasa, janganIah dIa meIakukan raIath (mengeIuarkan kata-
kata yang boIeh menImbuIkan rasa berahI, Iucah atau bersetubuh) dan bertengkar. IIka
dIa dIcerca atau dIperangI maka katakanIah: Saya InI sedang berpuasa.
(MuttaIaqun aIaIh)
23
8erhubung dengan Ibadat HajI puIa AIIah berIIrman:
(Masa untuk mengerjakan Ibadat) HajI Itu IaIah beberapa buIan yang termakIum. OIeh
yang demIkIan sesIapa yang teIah mewajIbkan dIrInya (dengan nIat mengerjakan) Ibadat
HajI Itu, maka tIdak boIeh mencampurI IsterI dan tIdak boIeh membuat maksIat dan
tIdak boIeh bertengkar, daIam masa mengerjakan Ibadat HajI. (Surah AI-
8aqarah, Ayat: 197)
RasuIuIIah s.a.w bersabda:
SesIapa yang teIah sempurna menunaIkan HajI tanpa meIakukan raIath (mengeIuarkan
kata-kata yang boIeh menImbuIkan rasa berahI, Iucah atau bersetubuh) dan meIakukan
perkara-perkara yang IasIq, (berertI) dIa kembaII (daIam keadaan sucI bersIh)
sebagaImana harI dIa dIIahIrkan oIeh Ibunya. (MuttaIaqun AIaIh)

SIIat SIIat SIIat SIIat- -- -sIIat AkhIak Seorang MusIIm sIIat AkhIak Seorang MusIIm sIIat AkhIak Seorang MusIIm sIIat AkhIak Seorang MusIIm
DI antara cIrI-cIrI akhIak yang sewajarnya menghIasI dIrI seseorang Insan supaya dIa
menjadI seorang musIIm yang benar adaIah akhIak-akhIak yang berIkut:
1. 8ersIIat warak darI meIakukan perkara 1. 8ersIIat warak darI meIakukan perkara 1. 8ersIIat warak darI meIakukan perkara 1. 8ersIIat warak darI meIakukan perkara- -- -perkara yang syubhat. perkara yang syubhat. perkara yang syubhat. perkara yang syubhat.
Seorang musIIm mestIIah menjauhkan dIrInya darI segaIa perkara yang dIIarang oIeh
AIIah dan juga perkara-perkara yang samar-samar dI antara haIaI dan haramnya
(syubhat) berdasarkan ajaran darI hadIs RasuIuIIah s.a.w yang berbunyI:
Sesungguhnya yang haIa Itu nyata (terang) dan haram Itu nyata (terang) dan dI antara
keduanya ada perkara-perkara yang kesamaran, yang tIdak dIketahuInya oIeh
kebanyakan manusIa. Maka sesIapa yang memeIIhara (dIrInya darI) segaIa yang
kesamaran, sesungguhnya dIa memeIIhara bagI agamanya dan kehormatannya. Dan
sesIapa yang jatuh ke daIam kesamaran, jatuhIah Ia ke daIam yang haram, sepertI
seorang penggembaIa yang menggembaIa dI sekeIIIIng kawasan Iarangan, hampIr
sangat (ternakannya) makan dI daIamnya. KetahuIIah bahawa bagI tIap-tIap raja ada
kawasan Iarangan. KetahuIIah bahawa Iarangan AIIah IaIah segaIa yang dIharamkannya.
KetahuIIah! 8ahawa dI daIam badan ada seketuI dagIng, apabIIa Ia baIk, baIkIah badan
seIuruhnya dan apabIIa Ia rosak, rosakIah seIuruhnya. KetahuIIah! ÌtuIah yang dIkatakan
hatI. (DIrIwayatkan oIeh Ìmam 8ukharI dan MusIIm)
Adapun setInggI-tInggI pencapaIan darjat wara' adaIah sebagaImana yang dIrIwayatkan
oIeh RasuIuIIah s.a.w dI daIam hadIs bagInda:
Seorang hamba (AIIah) Itu tIdakIah termasuk dI daIam martabat goIongan muttaqIn
sehInggaIah dIa menInggaIkan sesuatu perkara yang tIdakIah menjadI kesaIahan (jIka
24
dIIakukan tetapI Ia menInggaIkannya) kerana sIkap berhatI-hatI darI terjerumus ke
daIam kesaIahan.

2. MemeIIhara PengIIhatan: 2. MemeIIhara PengIIhatan: 2. MemeIIhara PengIIhatan: 2. MemeIIhara PengIIhatan:
Seseorang musIIm Itu mestIIah memeIIhara dIrInya darI meIIhat perkara-perkara yang
dIharamkan oIeh AIIah kerana pandangan terhadap sesuatu (yang menarIk Itu) boIeh
merangsang syahwat dan merupakan Iaktor yang membawanya ke kancah peIanggaran
dan maksIat. 8erhubung dengan perkara-perkara InI AI-Ouran mengIngatkan orang-
orang mukmIn supaya memeIIhara dIrI darI pengIIhatan yang tIdak memberI Iaedah.
AIIah s.w.t berIIrman:
KatakanIah (wahaI Muhammad) kepada orang-orang IeIakI yang berIman supaya mereka
menyekat pandangan mereka (darIpada memandang yang haram). (Surah An-
Nur, Ayat: 30)
RasuIuIIah s.a.w puIa bersabda:
Pandangan Itu ada satu penahanan darI penahanan IbIIs.
8agInda juga mengIngatkan:
Kamu hendakIah memeIIhara pandanganmu, menjaga kehormatan (kemaIuan) kamu
atau AIIah akan memburukkan muka kamu. (HadIs rIwayat TabranI)

3. MemeIIhara LIdah: 3. MemeIIhara LIdah: 3. MemeIIhara LIdah: 3. MemeIIhara LIdah:
Seseorang musIIm mestIIah memeIIhara IIdahnya darI menuturkan kata-kata yang tIdak
berIaedah, perbuatan-perbuatan yang buruk dan kotor, percakapan-percakapan kosong,
mengumpat kejI dan mengadu domba. Ìmam NawawI rahImahuIIah mengatakan:
KetahuIIah, seseorang mukaIIaI Itu sewajarnya menjaga IIdahnya darI sebarang
percakapan kecuaII percakapan yang menghasIIkan kebaIkan. ApabIIa bercakap dan
berdIam dIrI adaIah sama sahaja hasIInya maka mengIkut sunnahnya adaIah IebIh baIk
berdIam dIrI kerana percakapan yang dIharuskan mungkIn membawa kepada yang
haram atau makruh. KejadIan demIkIan teIah banyak berIaku tetapI kebaIkan darInya
adaIah jarang.
Sebenarnya banyak darI hadIs-hadIs RasuIuIIah s.a.w yang menerangkan keburukan dan
bencana IIdah ke atas yang empunya dIrI:
25
TIdakIah dIhumbankan muka manusIa ke daIam neraka Itu sebagaI hasII tuaIan (jeIek)
IIdahnya. (HadIs RIwayat TIrmIzI)
RasuIuIIah s.a.w juga bersabda:
8ukanIah dIa seorang mukmIn (jIka) dIa suka menuduh, suka meIaknat, bercakap kotor
dan kejI. (HadIs rIwayat TIrmIzI)
Sabdanya IagI:
SesIapa yang banyak bercakap banyakIah kesaIahannya, sesIapa yang banyak
kesaIahannya banyakIah dosanya dan sIapa yang banyak dosanya, apI nerakaIah paIIng
Iayak untuk dIrInya. (DIrIwayatkan oIeh 8aIhaqI)

4. 8ersIIat PemaIu: 4. 8ersIIat PemaIu: 4. 8ersIIat PemaIu: 4. 8ersIIat PemaIu:
Seseorang musIIm mestIIah bersIIat pemaIu daIam setIap keadaan. Namun demIkIan
sIIat tersebut tIdak seharusnya menghaIangnya darI memperkatakan kebenaran. DI
antara sIIat pemaIu seseorang IaIah Ia tIdak masuk campur urusan orang IaIn,
memeIIhara pandangan, merendah dIrI, tIdak menInggIkan suara ketIka bercakap,
berasa cukup serta memadaI sekadar yang ada serta sIIat-sIIat seumpamanya.
DIcerItakan darIpada RasuIuIIah s.a.w bahawa bagInda adaIah seorang yang sangat
pemaIu, IebIh pemaIu darI anak gadIs yang berada dI baIIk tabIr.
RasuIuIIah s.a.w bersabda:
Ìman Itu mempunyaI tujuh puIuh cabang atau enam puIuh cabang, maka yang paIIng
utama IaIah ucapan LaIIaha ÌIIaIIah (TIdak ada tuhan yang sebenarnya meIaInkan AIIah)
dan yang paIIng rendah IaIah membuang durI darI jaIan dan sIIat maIu IaIah satu cabang
darI Iman. (HadIs rIwayat 8aIhaqI)
8erhubung dengan sIIat maIu InI para uIama mengatakan:
HakIkat maIu Itu IaIah sIIat yang menggerakkan seseorang Itu menInggaIkan kejahatan
dan menghaIangnya darI mencuaIkan hak orang IaIn.

5. 8ersIIat Lemah 5. 8ersIIat Lemah 5. 8ersIIat Lemah 5. 8ersIIat Lemah- -- -Iembut dan Iembut dan Iembut dan Iembut dan Sabar: Sabar: Sabar: Sabar:
DI antara sIIat-sIIat yang paIIng ketara yang wajIb tertanam dI daIam dIrI seseorang
MusIIm IaIah sIIat sabar dan Iemah-Iembut kerana kerja-kerja untuk ÌsIam akan
berhadapan dengan perkara-perkara yang tIdak menyenangkan, maIah jaIan dakwah
26
sememangnya penuh dengan kepayahan, penyeksaan, penIndasan, tuduhan, ejekan dan
persendaan yang memaIukan. Semua haIangan-haIangan InI serIng dIhadapI oIeh para
petugas amaI ÌsIamI, sehIngga hemah mereka menjadI pudar, gerakan menjadI Iumpuh
maIah mereka mungkIn terus berpaIIng menInggaIkan medan dakwah.
DarI keterangan InI jeIasIah tugas dan tanggungjawab seseorang pendakwah adaIah satu
tugas yang amat sukar. Ìa bertanggungjawab menyampaIkan dakwah kepada seIuruh
IapIsan manusIa yang berbeza kebIasaan, taraI pemIkIran dan tabIatnya. Da'Ie akan
menyampaIkan dakwahnya kepada orang-orang jahII dan orang aIIm, orang yang
berIIkIran terbuka dan orang yang emosIonaI (sensItII), orang yang mudah bertoIak
ansur dan orang yang keras kepaIa, orang yang tenang dan orang yang mudah
tersInggung. OIeh yang demIkIan dIa wajIb menyampaIkan dakwah kepada semua
goIongan Itu sesuaI dengan kadar kemampuan penerImaan akaI mereka. Ìa mestIIah
berusaha menguasaI dan memasukI jIwa mereka seIuruhnya. Semua InI sudah pastI
memerIukan kekuatan darI kesabaran yang tInggI, ketabahan dan Iemah-Iembut. OIeh
Itu kIta dapatI banyak ayat-ayat AI-Ouran dan hadIs NabI menganjurkan dan
mengarahkan agar seseorang da'Ie Itu Itu berakhIak dengan sIIat sabar, Iemah-Iembut
dan berhatI-hatI.
A. Arahan A. Arahan A. Arahan A. Arahan- -- -arahan arahan arahan arahan DarI AI DarI AI DarI AI DarI AI- -- -Ouran: Ouran: Ouran: Ouran:
DI antara arahan-arahan AI-Ouran IaIah:
1. FIrman AIIah:
DaIam pada Itu (IngatIah), orang yang bersabar dan memaaIkan (kesaIahan orang
terhadapnya), sesungguhnya yang demIkIan Itu adaIah darI perkara-perkara yang
dIkehendakI dIambII berat (meIakukannya). (Surah Asy-Syura, Ayat: 43)
2. FIrman AIIah:
OIeh Itu bIarkanIah (goIongan kaIIr yang mendustakan kamu Itu wahaI Muhammad)
serta IayanIah mereka dengan cara yang eIok. (Surah AI-HIjr, Ayat: 85)
3. FIrman AIIah:
Sesungguhnya orang-orang yang bersabarIah sahaja yang akan dIsempurnakan pahaIa
mereka dengan tIdak terkIra. (Surah Az-Zumar, Ayat: 10)
4. FIrman AIIah:
Dan (sebaIIknya) hendakIah mereka memaaIkan serta meIupakan kesaIahan orang-
orang Itu, tIdakkah kamu suka supaya AIIah mengampunkan dosa kamuZ (Surah An-
Nur, Ayat: 22)
27
5. FIrman AIIah:
Dan apabIIa orang-orang yang berkeIakuan kurang adab, hadapkan kata-kata kepada
mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang seIamat darI perkara yang tIdak
dIIngInI. (Surah AI-Furqaan, Ayat: 63).

8. Arahan 8. Arahan 8. Arahan 8. Arahan- -- -arahan darI hadIs arahan darI hadIs arahan darI hadIs arahan darI hadIs- -- -hadIs NabI IaIah: hadIs NabI IaIah: hadIs NabI IaIah: hadIs NabI IaIah:
1. Sabda RasuIuIIah s.a.w:
Sesungguhnya seorang hamba Itu akan mencapaI darjat orang-orang yang berpuasa
serta bersembahyang maIam dengan sIIat Iemah-Iembutnya.
2. Sabda RasuIuIIah s.a.w:
Mahukah aku memberItahu kamu suatu perkara yang dengannya AIIah akan memuIIakan
bInaan (kedudukan seseorang) dan mengangkatnya kepada beberapa darjat ketInggIan.
Mereka menjawab: Ya! WahaI RasuIuIIah. 8agInda bersabda: 8erIemah-IembutIah kamu
terhadap orang jahII, maaIkanIah orang yang menzaIImI kamu, huIurkanIah pemberIan
kepada orang yang menahan pemberIannya kepadamu dan sambungIah hubungan
sIIaturahIm terhadap orang yang memutuskannya terhadap kamu.
3. RasuIuIIah s.a.w juga bersabda:
ApabIIa AIIah s.w.t menghImpunkan makhIuk-Nya dI harI KIamat, penyeru pada harI Itu
menyeru: "DI manakah orang-orang yang mempunyaI keIstImewaan". 8agInda bersabda:
"LaIu bangun segoIongan manusIa dan bIIangan mereka adaIah sedIkIt. Mereka semua
bergerak dengan cepat memasukI syurga IaIu dIsambut oIeh para maIaIkat." KemudIan
mereka dItanya: "Apakah keIstImewaan kamuZ" Mereka menjawab: "ApabIIa kamI
dIzaIImI kamI bersabar, apabIIa dIIakukan kejahatan kepada kamI, kamI berIemah-
Iembut". LaIu dIkatakan kepada mereka: "MasukIah kamu ke daIam Syurga kerana Ia
adaIah sebaIk-baIk ganjaran bagI orang-orang yang beramaI".
C. Contoh C. Contoh C. Contoh C. Contoh- -- -contoh PraktIkaI DarI NabI contoh PraktIkaI DarI NabI contoh PraktIkaI DarI NabI contoh PraktIkaI DarI NabI- -- -nabI: nabI: nabI: nabI:
1. Pada harI peperangan HunaIn seorang (yang tIdak puas hatI dengan pembahagIan
rampasan perang) berkata: "DemI AIIah, sesungguhnya InI adaIah pembahagIan yang
tIdak adII dan tIdak bertujuan mendapat keredaan AIIah". SeteIah dIcerItakan kepada
RasuIuIIah s.a.w, bagInda bersabda:
Semoga AIIah merahmatI NabI Musa kerana Ia dIsakItI IebIh darI InI tetapI Ia sabar.
2. Anas r.a teIah berkata:
28
Pada suatu harI RasuIuIIah s.a.w teIah memasukI sebuah masjId. Ìa memakaI kaIn
seIendang buatan Najran yang kasar buatannya. TIba-tIba seorang Arab 8adwI datang
darI arah beIakang bagInda IaIu menarIk kaIn tersebut darI beIakang sehIngga
menInggaIkan kesan dI Ieher bagInda. 8adwI tersebut berkata: "WahaI Muhammad,
berIkanIah kepada kamI harta AIIah yang ada dI sIsImu, IaIu RasuIuIIah s.a.w berpaIIng
kepadanya dengan wajah yang tersenyum dan bagInda bersabda: "PerIntahkan kepada
yang berkenaan supaya berIkan kepadanya.
3. Abu HuraIrah mencerItakan:
8ahawa seorang Arab 8adwI teIah berkata kepada RasuIuIIah s.a.w: "WahaI Muhammad!
8awaIah gandum ke atas dua ekor untaku, kerana kaIau engkau buat begItu Ia bukan
harta engkau dan bukan juga harta bapa engkau". KemudIan dIa menarIk kaIn seIendang
RasuIuIIah s.a.w menInggaIkan kesan kemerahan dI Ieher bagInda. LaIu RasuIuIIah s.a.w
memerIntahkasupaya membawa kepada 8adwI tersebut segunI gandum dan tamar.
4. At-TabranI mencerItakan:
8ahawa seorang wanIta bercakap Iucah (IaItu percakapan yang boIeh membangkItkan
berahI) kepada sekumpuIan IeIakI, IaIu dIa meIIntas dI hadapan RasuIuIIah s.a.w ketIka
NabI sedang memakan rotI berkuah dI atas tanah. KemudIan wanIta tersebut berkata:
"Kamu IIhatIah kepadanya, dIa duduk sepertI seorang hamba abdI dan dIa makan juga
sepertI seorang hamba abdI".
5. Abu HuraIrah r.a mencerItakan:
Seorang IeIakI berkata: "WahaI RasuIuIIah! Sesungguhnya saya mempunyaI kaum kerabat
yang seIaIu saya hubungI mereka tetapI mereka semua memutuskan hubungan dengan
saya, saya berbuat baIk kepada mereka tetapI mereka berbuat jahat kepada saya, saya
berIemah-Iembut dengan mereka tetapI mereka bersIkap keras kepada saya". LaIu
bagInda bersabda: "IIka sekIranya engkau berbuat sepertI yang engkau katakan seoIah-
oIah engkau menjemukan mereka dan engkau tetap akan mendapat pertoIongan darI
AIIah seIama engkau berbuat demIkIan".
6. Pada suatu ketIka datang seorang YahudI menuntut hutang darIpada RasuIuIIah s.a.w
dengan berkata: "Kamu darI 8anI Abd. ManaI adaIah bangsa yang suka meIambat-
Iambatkan pembayaran hutang". KetIka Itu Umar bIn AI-Khattab ada bersama dan dIa
hampIr-hampIr memenggaI Ieher YahudI Itu, IaIu RasuIuIIah s.a.w berkata kepadanya:
"WahaI Umar! Sepatutnya engkau menyuruhnya memInta kepadaku dengan cara yang
baIk dan menuntut aku juga membayar dengan baIk".
7. DIrIwayatkan bahawa NabI Ìsa a.s bersama para pengIkut setIanya (HawarIyyun)
menjeIajah darI satu kampung ke satu kampung yang IaIn kerana berdakwah. LaIu dI
daIam dakwahnya Itu dIa bercakap kepada manusIa dengan cara yang baIk, sebaIIknya
mereka membaIasnya dengan kata-kata yang buruk, kutukan dan makI-hamun. Para
29
pengIkut setIa NabI Ìsa merasa haIran terhadap tIndakan Itu IaIu mereka bertanya
tentang rahsIa perbuatan sedemIkIan. 8agInda berkata: "SetIap orang Itu mengeIuarkan
(membeIanjakan) apa yang ada padanya".
Semua perIstIwa dI atas dan perIstIwa IaInnya menjadI buktI yang menguatkan IagI
tuntutan ke atas para pendakwah supaya bersIIat Iemah-Iembut, sabar dan berIapang
dada khususnya apabIIa cabaran-cabaran yang menyakItkan Itu datangnya darI kaum
kerabat, sahabat handaI, orang-orang yang dIkasIhI, teman-teman rapat dan saudara
mara kerana sIIat Iemah-Iembut, sabar dan berIapang dada Itu akan menghasIIkan
kasIh-sayang, keIembutan hatI dan menghapuskan perpecahan serta perbezaan.
CukupIah seseorang pendakwah Itu meIakukan apa yang dIredaI oIeh AIIah.
8. 8ersIIat 8enar dan Iujur.
Seorang musIIm Itu mestIIah bersIIat benar dan tIdak berdusta. 8erkata benar sekaIIpun
kepada dIrI sendIrI kerana takut kepada AIIah dan tIdak takut kepada ceIaan orang. SIIat
dusta adaIah sIIat yang paIIng jahat dan hIna maIahan Ia menjadI pIntu masuk kepada
tIpu daya syaItan. Seseorang yang memeIIhara dIrInya darI kebIasaan berdusta berertI
dIa memIIIkI pertahanan dan benteng yang dapat menghaIang darI was-was syaItan dan
Iontaran-Iontarannya. 8erhatI-hatI dan memeIIhara dIrI darI sIIat dusta akan menjadIkan
jIwa seorang Itu mempunyaI pertahanan dan benteng yang kukuh menghadapI hasutan
dan tIpu-daya syaItan. Dengan demIkIan jIwa seseorang akan sentIasa besIh, muIIa dan
terhIndar darI tIpu-daya syaItan. SebaIIknya sIIat dusta meruntuhkan jIwa dan membawa
kehInaan kepada perIbadI Insan. Lantaran Itu ÌsIam mengharamkan sIIat dusta dan
menganggap sebagaI satu penyakIt darI penyakIt-penyakIt yang Iaknat.
RasuIuIIah s.a.w bersabda:
Sesungguhnya sIIat benar membawa kepada kebajIkan dan sesungguhnya kebajIkan Itu
membawa ke syurga. Seseorang yang sentIasa bersIIat benar hInggaIah dIcatat dI sIsI
AIIah sebagaI seorang yang benar. Dan sesungguhnya sIIat dusta Itu membawa kepada
kezaIIman (kejahatan) dan kejahatan Itu membawa ke neraka. Seorang IeIakI yang
sentIasa berdusta sehInggaIah dIcatat dI sIsI AIIah sebagaI seorang pendusta"
(MuttaIaqun AIaIh).
9. 8ersIIat Rendah DIrI
Seseorang musIIm mestIIah bersIIat tawaduk atau merendah dIrI khususnya terhadap
saudara-saudaranya yang musIIm dengan cara tIdak membezakan (daIam memberIkan
Iayanan) sama ada yang mIskIn mahupun yang kaya. RasuIuIIah s.a.w sendIrI memohon
perIIndungan kepada AIIah agar dIjauhkan darI sIIat-sIIat takbur (membangga dIrI).
8agInda bersabda:
Yang bermaksud: TIdak akan memasukI syurga sesIapa yang dI daIam hatInya terdapat
sebesar zarrah (sedIkIt) sIIat takbur. (HadIs rIwayat MusIIm)
30
DI daIam HadIs OudsI puIa AIIah berIIrman:
KemuIIaan Itu IaIah pakaIan-Ku dan membesarkan dIrI Itu IaIah seIendang-Ku. SesIapa
yang cuba merebut saIah satu darI kedua-duanya pastI Aku akan menyeksanya"
(HadIs OudsI rIwayat MusIIm)
10. MenjauhI Sangka 8uruk dan Mengumpat:
MenjauhI sangka buruk, mengumpat dan mengIntaI-IntaI keburukan orang IaIn. OIeh Itu
seseorang Itu mestIIah menjauhI sIIat-sIIat InI kerana mematuhI IIrman AIIah:
WahaI orang-orang yang berIman! IauhIIah kebanyakan darI sangkaan (supaya kamu
tIdak menyangka sangkaan yang dIIarang) kerana sesungguhnya sebahagIan darI
sangkaan Itu adaIah dosa dan janganIah kamu mengIntIp atau mencarI-carI kesaIahan
dan keaIban orang dan janganIah setengah kamu mengumpat setengahnya yang IaIn.
Adakah seseorang darI kamu suka memakan dagIng saudaranya yang teIah matIZ (IIka
demIkIan keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jIjIk kepadanya. (OIeh Itu,
patuhIIah Iarangan-Iarangan yang tersebut) dan bertakwaIah kamu kepada AIIah;
sesungguhnya AIIah PenerIma taubat, IagI Maha mengasIhanI. (Surah AI-
Hujuraat, Ayat: 12)
AIIah berIIrman IagI:
Dan orang-orang yang mengganggu serta menyakItI orang-orang IeIakI yang berIman
dan orang-orang perempuan yang berIman dengan perkataan atau perbuatan yang
tIdak tepat dengan sesuatu kesaIahan yang dIIakukannya, maka sesungguhnya mereka
teIah memIkuI kesaIahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata.
(Surah AI-Ahzaab, Ayat: 58).
Dan RasuIuIIah s.a.w bersabda:
WahaI goIongan yang berIman dengan IIdahnya sahaja, sedang Iman beIum memasukI
hatInya, janganIah kamu mengumpat orang-orang ÌsIam yang IaIn dan janganIah kamu
mengIntaI-IntaI keburukan mereka, kerana sesIapa yang mengIntaI-IntaI keburukan
saudaranya, AIIah akan membongkar keburukannya sekaIIpun dIa berada dI daIam
rumahnya". (HadIs rIwayat Abu Daud).
11. 8ersIIat Pemurah.
Seorang MusIIm mestIIah bersIIat pemurah, sanggup berkorban dengan jIwa dan harta
bendanya pada jaIan AIIah. DI antara cara yang dapat menyIngkap kebakhIIan seseorang
Itu IaIah dengan cara memIntanya membeIanjakan wang rInggIt kerana berapa banyak
darI kaIangan mereka yang berkedudukan, bercIta-cIta tInggI serta berpangkat gugur
tercIcIr darI jaIan InI, dIsebabkan oIeh sIkap rakus terhadap mata benda. DI daIam AI-
31
Ouran sendIrI terdapat berpuIuh-puIuh ayat yang menjeIaskan cIrI-cIrI keImanan yang
dIkaItkan dengan sIIat pemurah.
DI antaranya:
Dan yang mendermakan sebahagIan darI apa yang KamI kurnIakan kepada mereka.
(Surah AI-AnIaaI, Ayat: 3)
Dan apa jua harta yang haIaI yang kamu beIanjakan (pada jaIan AIIah) maka (Iaedahnya
dan pahaIanya) adaIah untuk dIrI kamu sendIrI dan kamu puIa tIdakIah mendermakan
sesuatu meIaInkan kerana menuntut keredaan AIIah dan apa jua yang kamu dermakan
darI harta yang haIaI, akan dIsempurnakan (baIasan pahaIanya) kepada kamu dan
(baIasan baIk) kamu (Itu puIa) tIdak dIkurangI. (Surah AI-8aqarah, Ayat: 272)
Orang-orang yang bakhII atau kIkIr seharusnya mendengar dan mengambII pengajaran
darpesanan RasuIuIIah s.a.w yang berbunyI:
TIdak ada suatu harIpun yang dIIaIuI oIeh seorang hamba kecuaII (harI-harI) dIdatangI
oIeh dIa MaIaIkat IaIu saIah satu darInya berdoa: "Ya AIIah! 8erIkanIah gantI kepada sI
hamba yang menaIkahkan hartanya". ManakaIa MaIaIkat yang kedua puIa berdoa: Ya
AIIah! 8erIkanIah kebInasaan kepada sI hamba yang bakhII InI".
12. Oudwah Hasanah (SurI TeIadan Yang 8aIk)
SeIaIn darI sIIat-sIIat yang dInyatakan dI atas, seorang musIIm mestIIah menjadIkan
dIrInya contoh Ikutan yang baIk kepada orang ramaI. SegaIa tIngkah-Iakunya adaIah
menjadI gambaran kepada prInsIp-prInsIp ÌsIam serta adab-adabnya sepertI daIam haI
makan mInum, cara berpakaIan, pertuturan, daIam suasana aman, daIam perjaIanan
maIah daIam seIuruh tIngkah Iaku dan dIamnya.
(KItab-kItab yang membIcarakan secara khusus mengenaI tajuk InI yang dapat dIjadIkan
sebagaI renungan oIeh para pembaca dI antaranya IaIah KItab RIadhus SaIIhIn karangan
Ìmam NawawI, KItab KhuIuquI MusIIm (AkhIak Seorang MusIIm) karangan Muhammad
AI-ChazaII, Ìhya' UIumuddIn karangan Ìmam AI-ChazaII dan Hayat As-Sahabah karangan
AI-KandahIawI).

32
8ab 4: Saya MestIIah 8ersIIat Seorang MusIIm Terhadap KeIuarga Saya

Sebenarnya apabIIa saya teIah menganut agama ÌsIam, saya wajIb menjadI seorang
pendukung rIsaIah InI dI daIam kehIdupan bahkan saya wajIb menjadIkan seIuruh
kehIdupan saya mematuhI segaIa arahan rIsaIah InI.
Maka apabIIa anutan saya terhadap ÌsIam mewajIbkan saya menjadI MusIIm dI daIam
sudut kejIwaan, akIdah, Ibadah dan akhIak maka kewajIpan yang sama juga menuntut
saya berusaha menjadIkan masyarakat yang saya hIdup dI daIamnya sebagaI masyakat
musIIm.
AdaIah tIdak memadaI dengan saya menjadI musIIm seorang dIrI sahaja sedangkan
orang-orang dI sekeIIIIng saya tIdak dIhIraukan, kerana dI antara kesan-kesan darI
seruan ÌsIam dan kemesraannya dI daIam jIwa manusIa (jIka Ia teIah benar-benar
berIman) IaIah Ia merasaI tanggungjawabnya terhadap orang IaIn dengan mengajak dan
menasIhatI mereka dengan ÌsIam serta ghaIrah mengambII berat ke atas mereka sebagaI
reaIIsasI darI amaran RasuIuIIah:
8arang sIapa yang tIdur nyenyak dan tIdak mengambII peduII urusan umat ÌsIam maka Ia
bukan darI goIongan mereka.
8ertItIk toIak darI sInIIah menyusuInya satu tanggungjawab ke atas saya, IaItu
tanggungjawab menegakkan masyarakat ÌsIam dan tanggungjawab menyampaIkan ÌsIam
kepada masyarakat.
Langkah pertama darI tanggungjawab InI dan merupakan Iangkah yang bersIIat tabII
daIam usaha InI, saya mestIIah jadIkan rumah-tangga saya sebuah rumah-tangga
musIIm. Saya mestIIah menyampaIkan rIsaIah ÌsIam kepada "masyarakat kecII saya" yang
terdIrI darI ahII-ahII keIuarga saya, IsterI-IsterI saya, anak-anak saya, seterusnya kepada
kaum kerabat saya yang dekat dan InIIah cara yang dIIakukan oIeh RasuIuIIah dI
permuIaan dakwahnya. FIrman AIIah:
Maka janganIah engkau (wahaI Muhammad) menyembah tuhan yang IaIn bersama-sama
AIIah, akIbatnya engkau akan menjadI darI goIongan yang dIkenakan azab seksa. 214-
Dan berIIah perIngatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat. 215- Dan
hendakIah engkau merendah dIrI kepada pengIkut-pengIkutmu darI orang-orang yang
berIman. (Surah AI-Syu'ara' 26: Ayat 213-215)
DarI penjeIasan dI atas nyataIah bahawa tanggungjawab seorang musIIm seIepas
tanggungjawab ke atas dIrInya sendIrI IaIah tanggungjawab terhadap ahII keIuarganya,
rumah-tangganya dan anak-pInaknya. 8erdasarkan daIII IIrman AIIah:
WahaI orang-orang yang berIman! PeIIharaIah dIrI kamu dan keIuarga kamu darI Neraka
yang bahan-bahan bakarannya: ManusIa dan batu (berhaIa); Neraka Itu dIjaga dan
33
dIkawaI oIeh maIaIkat-maIaIkat yang keras kasar (Iayanannya); mereka tIdak
menderhaka kepada AIIah daIam segaIa yang dIperIntahkanNya kepada mereka, dan
mereka puIa tetap meIakukan segaIa yang dIperIntahkan. (Surah At-TahrIm 66:
Ayat 6)
4.1 4.1 4.1 4.1- -- - Tanggungjawab SebeIum 8erumah Tanggungjawab SebeIum 8erumah Tanggungjawab SebeIum 8erumah Tanggungjawab SebeIum 8erumah- -- -tangga. tangga. tangga. tangga.
Untuk membantu saya menjayakan usaha membIna sebuah rumah-tangga yang
baIk, ÌsIam teIah menunjukkan beberapa anasIr dan sebab-sebab yang
memudahkan tanggungjawab dan pencapaIan matIamat pembInaan rumah-
tangga saya. DI antaranya IaIah:
1. Saya mestIah memastIkan perkahwInan saya adaIah kerana AIIah atau dengan
kata IaIn membIna rumah-tangga musIIm, untuk meIahIrkan keturunan yang
saIIh, menjadI keIuarga yang mampu menunaIkan amanah serta memastIkan
peIaksanaan hIdayah AIIah Itu secara berterusan sebagaImana IIrman AIIah yang
bermaksud:
Satu keturunan yang sebahagIannya (turunan) darI yang IaIn (Surah AII-
Ìmran 3: Ayat 34)
2. Saya mestIIah menjadIkan tujuan perkahwInan saya adaIah untuk menjaga
pandangan saya, memeIIhara kemaIuan saya serta bertakwa kepada AIIah
sebagaImana sabda RasuIuIIah s.a.w yang bermaksud:
Ada tIga goIongan yang AIIah berhak menoIong mereka. Pertama: Orang yang
berjIhad pada jaIan AIIah. Kedua: hamba mukatab (yang berjanjI untuk menebus
dIrI) yang menunaIkan bayaran dan ketIga orang yang berkahwIn kerana IngIn
memeIIhara dIrInya . (HadIs rIwayat AI-TIrmIzI)
Dan sabdanya IagI yang bermaksud:
SesIapa yang berkahwIn sesungguhnya Ia teIah menyempurnakan separuh darI
agamanya maka bertakwaIah Ia pada separuh yang IaIn. (HadIs rIwayat
oIeh AI-TabranI FII-Ausath)
3. Saya mestIIah memIIIh bakaI IsterI yang baIk kerana dengannyaIah saya
berkongsI hIdup dan menjadI teman daIam perjuangan, sebagaImana sabda
RasuIuIIah s.a.w yang bermaksud:
PIIIhIah untuk keturunanmu (wanIta yang baIk) kerana sesungguhnya keturunan
Itu menjadI pertIkaIan. DaIam satu rIwayat yang IaIn dIkatakan: Keturunan Itu
menjadI desas-desus. DaIam satu IagI rIwayat yang IaIn dIsebut: HendakIah
engkau berkahwIn dengan orang sekupu dan kahwInkanIah (anak-anakmu)
dengan yang sekupu.
34
4. Saya mestIIah memIIIh wanIta yang baIk akhIak dan pegangan agamanya
sekaIIpun Ia mungkIn tIdak punya harta kekayaan dan kecantIkan kerana sabda
RasuIuIIah s.a.w yang bermaksud:
IanganIah kamu mengahwInI wanIta kerana kecantIkannya kerana boIe jadI
kecantIkan Itu akan membInasakannya, janganIah kamu mengahwInI mereka
kerana kekayaannya, kerana mungkIn kekayaan Itu merosakkannya tetapI
kahwInIIah mereka atas dasar pegangan agamanya. Hamba perempuan yang
rabIk dan hodoh tetapI baIk agamanya adaIah IebIh utama. (HadIs
rIwayat Ìbnu Majah)
5. Saya mestIIah berhatI-hatI supaya tIdak menyaIahI perIntah AIIah daIam urusan
InI, kerana takut kemurkaan dan seksaan AIIah. Kerana mengIngatI amaran
RasuIuIIah s.a.w yang bermaksud:
SesIapa yang mengahwInI wanIta kerana memandang kepada kemuIIaan
(kedudukannya) sahaja, AIIah tIdak akan menambah apa-apa kepadanya
meIaInkan dengan kehInaan, sesIapa yang berkahwIn kerana hartanya, AIIah
tIdak akan menambahnya kecuaII keIakIran, sesIapa yang berkahwIn kerana
keturunannya AIIah tIdak akan menambahnya kecuaII kerendahan tetapI sesIapa
yang mengahwInI wanIta kerana menjaga pandangannya dan memeIIhara
kemaIuannya (darI perkara haram) atau kerana menghubungkan sIIaturahIm,
AIIah akan memberkatInya dan IsterInya.
4.2 4.2 4.2 4.2- -- - Tanggungjawab SeIepas 8erumah Tanggungjawab SeIepas 8erumah Tanggungjawab SeIepas 8erumah Tanggungjawab SeIepas 8erumah- -- -tangga. tangga. tangga. tangga.
Sebenarnya pemIIIhan bagI mendapatkan IsterI yang baIk oIeh saya tIdakIah berertI
terIepasnya tanggungjawab terhadapnya seIepas perkahwInan. MaIah tanggungjawab
yang IebIh besar segera bermuIa sebaIk sahaja saya berumah-tangga. DI antara
tanggungjawab tersebut dIperturunkan sepertI berIkut:
1. Saya mestIIah berIaku baIk terhadapnya dan memuIIakan daIam hubungan
muamaIah untuk membIna jambatan saIIng mempercayaI dI antara saya
dengannya sebagaImana RasuIuIIah bersabda:
Orang yang paIIng baIk dI antara kamu adaIah orang yang paIIng baIk perIakuan
terhadap IsterInya dan akuIah orang yang paIIng baIk perIakuan terhadap IsterI
Dan sabda RasuIuIIah s.a.w:
Orang-orang mukmIn yang sempurna Imannya IaIah mereka yang baIk akhIaknya
dan berIemah-Iembut terhadap IsterI mereka.
2. Hubungan saya dengan IsterI tIdak seharusnya terbatas kepada hubungan dI
tempat tIdur dan meIepaskan keIngInan syahwat sahaja. MaIah hubungan antara
35
kamI Itu mestIIah hubungan yang dapat menjaIInkan perseIahaman daIam
pemIkIran, kejIwaan dan kasIh sayang. KamI sama-sama membaca, menunaIkan
sebahagIan darI 'Ibadat bersama-sama turut mengatur urusan rumah-tangga dan
meIuangkan waktu tertentuuntuk bergurau-senda dan bermanja.
DaIam urusan 'Ibadah AIIah s.w.t berIIrman:
Dan perIntahkanIah kepada keIuargamu mendIrIkan sembahyang dan
bersabarIah kamu daIam mengerjakannya. (Surah Taha 20: Ayat 132)
Dan IIrman AIIah:
Dan Ia (NabI ÌsmaII a.s) memerIntahkan ahIInya mendIrIkan sembahyang dan
menunaIkan zakat dan Ia adaIah seorang yang dIredaI dI sIsI Tuhannya.
(Surah Maryam 19: Ayat 55)
DaIam haI bermesra dengan IsterI, RasuIuIIah s.a.w pernah berIumba-kejar
dengan AIsyah r.a. ManakaIa daIam haI membantu urusan rumah-tangga,
bagInda meIakukan banyak kerja, dI antaranya bagInda menjahIt serta
memperbaIkI kasut.
3. SeIaIn darI perkara-perkara dI atas, seIuruh hubungan saya dengan IsterI saya
mestIIah tIdak terkeIuar darI batas-batas syarIat, tIdak menjatuhkan nama baIk
ÌsIam dan tIdak tercebur ke daIam haI-haI yang haram kerana sesungguhnya
RasuIuIIah s.a.w memberI amaran:
TIdak ada seorang yang tunduk menurut kehendak wanIta meIaInkan AIIah
mencampakkannya ke daIam neraka.
RasuIuIIah juga bersabda:
Seorang Itu tIdak menemuI AIIah dengan membawa dosa yang sangat besar darI
kejahIIan IsterInya.
Sabda bagInda IagI:
CeIakaIah orang yang menjadI hamba IsterInya.
4.3 4.3 4.3 4.3- -- - Tanggungjawab 8ersama DaIam MendIdIk Anak Tanggungjawab 8ersama DaIam MendIdIk Anak Tanggungjawab 8ersama DaIam MendIdIk Anak Tanggungjawab 8ersama DaIam MendIdIk Anak- -- -anak. anak. anak. anak.
Sebenarnya kejayaan daIam perkahwInan dengan memIIIh IsterI yang saIIhah dan
membentuk pasangan suamI-IsterI yang serasI dengan acuan ÌsIam merupakan saham
yang sangat besar daIam membantu meIaksanakan pendIdIkan ÌsIam kepada anak-anak.
SebaIIknya kegagaIan perkahwInan dan tersaIah pIIIh bakaI IsterI adaIah punca kepada
keburukan dan keruntuhan ke atas rumah-tangga seIuruhnya.
36
Apapun pertentangan yang berIaku daIam kehIdupan suamI IsterI akan memberI kesan
secara Iangsung ke daIam pendIdIkan anak-anak dan jIwa mereka. Ekoran darI InI
sebahagIan darI sIIat-sIIat kekusutan jIwa dan penyImpangan akan dIwarIsI puIa oIeh
anak-anak. OIeh yang demIkIan anasIr yang pertama yang dapat menjamIn
terIaksananya pendIdIkan secara ÌsIam ke atas kanak-kanak IaIah meIaksanakan
perkahwInan menurut yang dIanjurkan oIeh ÌsIam.
Pada hakIkatnya hasII yang dIharapkan darI sebuah rumah-tangga ÌsIam IaIah
meIahIrkan keturunan yang saIIh sepertI IIrman AIIah:
Dan juga mereka (yang dIredhaI AIIah Itu IaIah orang-orang) yang berdoa dengan
berkata: WahaI Tuhan kamI, berIIah kamI beroIeh darI IsterI-IsterI dan zurIat keturunan
kamI: Perkara-perkara yang menyukakan hatI meIIhatnya dan jadIkanIah kamI Imam
Ikutan bagI orang-orang yang (mahu) bertakwa. (Surah AI-Furqan 25: Ayat 74)
Anak-anak Itu dIIahIrkan daIam keadaan bersIh (IItrah). Ìa akan menjadI seorang yang
saIIh bIIa mendapat pendIdIkan yang baIk. SebaIIknya jIka Ia hIdup membesar daIam
suasana keIuarga yang terpesong dan menyeIeweng Ia juga akan turut terpesong dan
menyeIeweng sebagaImana sabda NabI s.a.w:
SetIap anak Itu dIIahIrkan daIam keadaan bersIh (IItrahnya) maka kedua Ibu bapanyaIah
yang menjadIkannya YahudI, NasranI atau MajusI. (MuttaIaqun 'AIaIh)
OIeh sebab Itu ÌsIam memandang berat daIam urusan mendIdIk anak-anak serta
menggesa supaya mencarI sebab-sebab, norma-norma serta udara yang baIk untuk
menjamIn terIaksana tarbIah yang baIk. RasuIuIIah bersabda:
Seorang yang mendIdIk anaknya (dengan baIk) adaIah IebIh baIk darI bersedekah
dengan secupak. (DIrIwayatkan oIeh AI-TIrmIzI)
RasuIuIIah juga bersabda:
TIdak ada satu pemberIan bapa terhadap anak-anak yang IebIh darI adab yang muIIa.
Sabda bagInda IagI:
8erIaku pemurahIah kepada anak-anakmu dan bentukIah mereka dengan akhIak yang
muIIa.
Sabda RasuIuIIah s.a.w:
ApabIIa matI seorang anak Adam, terputusIah segaIa amaIan (darI dIa) kecuaII tIga
(kebaIkan): Sedekah jarIah (yang IkhIas), IImu yang dImanIaatkan dan anak yang saIIh
yang mendoakan (kebaIkan) untuknya.
37
8ab 5: Saya MestIIah Dapat MenguasaI DIrI

DI daIam kehIdupan InI Insan bertarung dengan dIrInya sendIrI. AdakaIanya Ia menang
dan adakaIahnya Ia kecundang atau Ia tetap daIam pertarungan yang berterusan.
Sememangnya pertarungan InI berterusan sehInggaIah ajaI maut menjemputnya. FIrman
AIIah:
DemI dIrI manusIa dan Yang menyempurnakan kejadIannya (dengan keIengkapan yang
sesuaI dengan keadaannya); 8- Serta mengIIhamkannya (untuk mengenaI) jaIan yang
membawanya kepada kejahatan, dan yang membawanya kepada bertakwa; 9-
Sesungguhnya berjayaIah orang yang menjadIkan dIrInya yang sedIa bersIh bertambah-
tambah bersIh (dengan Iman dan amaI kebajIkan), 10- Dan sesungguhnya hampaIah
orang yang menjadIkan dIrInya yang sedIa bersIh Itu susut dan terbenam kebersIhannya
(dengan sebab kekotoran maksIat). (Surah Asy-Syams 91: Ayat 7-10)
Maksud InIIah yang terkandung daIam sabda yang dIIsyaratkan oIeh bagInda s.a.w:
FItnah akan meIekat dI hatI manusIa bagaIkan tIkar yang dIanyam secara tegak-
menegak antara satu sama IaIn. Mana-mana hatI yang dIhInggapI oIeh IItnah, nescaya
akan terIekat padanya bIntIk-bIntIk hItam. 8egItu juga mana-mana hatI yang tIdak
dIhInggapInya, akan terIekat padanya bIntIk-bIntIk putIh sehInggaIah hatI tersebut
terbahagI dua: SebahagIannya menjadI putIh bagaIkan batu IIcIn yang tIdak IagI terkena
bahaya IItnah, seIama IangIt dan bumI masIh ada. ManakaIa sebahagIan yang IaIn
menjadI hItam keabu-abuan sepertI bekas tembaga berkarat, tIdak menyuruh kebaIkan
dan tIdak puIa meIarang kemungkaran.
DaIam pertarungan menghadapI naIsu manusIa terbahagI kepada 3 goIongan:
1 11 1. .. . CoIongan yang tunduk mengIkut hawa naIsu mereka. CoIongan yang tunduk mengIkut hawa naIsu mereka. CoIongan yang tunduk mengIkut hawa naIsu mereka. CoIongan yang tunduk mengIkut hawa naIsu mereka.
Mereka hIdup dengan keseronokan dI atas muka bumI InI dan IngIn hIdup
berkekaIan dI dunIa. Mereka adaIah orang-orang kaIIr dan orang yang mengIkutI
jejak Iangkah mereka. CoIongan InI meIupaI (kebesaran dan nIkmat) AIIah, IaIu
AIIah juga membIarkan mereka. DI daIam AI-Ouran AIIah menyIIatkan mereka
sebagaI orang yang mempertuhankan hawa naIsu, IIrman AIIah:
Dengan yang demIkIan, bagaImana IIkIranmu (wahaI Muhammad) terhadap orang
yang menjadIkan hawa naIsunya: Tuhan yang dIpatuhInya dan dIa puIa
dIsesatkan oIeh AIIah kerana dIketahuINya (bahawa dIa tetap kuIur Ingkar) dan
dImeteraIkan puIa atas pendengarannya dan hatInya serta dIadakan IapIsan
penutup atas pengIIhatannyaZ Maka sIapakah IagI yang dapat memberI hIdayat
petunjuk kepadanya sesudah AIIah (menjadIkan dIa berkeadaan demIkIan)Z OIeh
38
Itu, mengapa kamu (wahaI orang-orang yang Ingkar) tIdak Ingat dan InsaIZ.
(Surah AI-IathIyah 45: Ayat 23)
2 22 2. .. . CoIongan yang bermujahadah dan bertarung menentang hawa naIsunya. CoIongan yang bermujahadah dan bertarung menentang hawa naIsunya. CoIongan yang bermujahadah dan bertarung menentang hawa naIsunya. CoIongan yang bermujahadah dan bertarung menentang hawa naIsunya.
DaIam menentang hawa naIsunya ada kaIanya goIongan InI mencapaI
kemenangan dan ada kaIanya mereka kecundang. ApabIIa terIIbat daIam
kesaIahan mereka segera bertaubat. 8egItu juga bIIa mereka meIakukan maksIat
mereka segera sedar dan menyesaI serta memohon keampunan darI AIIah. AIIah
berIIrman:
Dan juga orang-orang yang apabIIa meIakukan perbuatan kejI atau menganIaya
dIrI sendIrI, mereka segera Ingat kepada AIIah IaIu memohon ampun akan dosa
mereka dan sememangnya tIdak ada yang mengampunkan dosa-dosa meIaInkan
AIIah dan mereka juga tIdak meneruskan perbuatan kejI yang mereka teIah
Iakukan Itu, sedangkan mereka mengetahuI (akan saIahnya dan akIbatnya).
(Surah AI-'Ìmran 3: Ayat 135)
ÌnIIah goIongan yang dIjeIaskan oIeh RasuIuIIah s.a.w daIam sabdanya:
SetIap anak Adam (manusIa) Itu meIakukan kesaIahan, sebaIk-baIk orang yang
meIakukan kesaIahan (dosa) IaIah mereka yang bertaubat. (HadIs rIwayat
Ahmad dan TIrmIzI)
Sehubungan dengan pengertIan InIIah dIrIwayatkan satu kIsah oIeh Wahab 8In
MunabbIh yang mengatakan:
Sesungguhnya ÌbIIs pernah bertemu dengan NabI AIIah Yahya bIn ZakarIa a.s, IaIu
NabI ZakarIa a.s berkata kepada ÌbIIs: "CerItakan kepadaku tabIat perangaI
manusIa menurut pandangan kamu". LaIu ÌbIIs menjawab:
1. CoIongan pertama darI manusIa IaIah sepertI kamu InI.
Mereka InI terpeIIhara (darI kejahatan dan dosa).
2. CoIongan yang kedua adaIah mereka yang berada daIam genggaman kamI
sebagaImana boIa berada dI tangan anak-anak kamu. Mereka menyerah
dIrI mereka buIat-buIat kepada kamI.
3. CoIongan yang ketIga IaIah goIongan yang sangat sukar untuk kamI
kuasaI mereka. KamI menemuI saIah seorang darI mereka dan kamI
berjaya memperdayakannya dan mencapaI hajat kamI tetapI Ia segera
memohon keampunan (bIIa Ia sedar) dan dengan IstIghIar Itu rosakIah apa
yang kamI dapatI darInya. Maka kamI tetap tIdak berputus asa untuk
menggodanya dan kamI tIdak akan mendapatI hajat kamI tercapaI.
39
SendI SendI SendI SendI- -- -sendI Kekuatan DaIam MemerangI NaIsu. sendI Kekuatan DaIam MemerangI NaIsu. sendI Kekuatan DaIam MemerangI NaIsu. sendI Kekuatan DaIam MemerangI NaIsu.
1. HatI: HatI: HatI: HatI: HatI akan menjadI benteng yang kuat daIam memerangI naIsu sekIranya
hatI Itu hIdup, Iembut, bersIh, cekaI dan seIaIu mengIngatI pesanan SayIdIna AII
yang berbunyI:
Sesungguhnya AIIah s.w.t mempunyaI bejana dI atas bumInya IaItu hatI-hatI ...
maka hatI yang paIIng dIsukaI oIeh AIIah s.w.t IaIah hatI yang Iembut, bersIh dan
cekaI. KemudIan SayIdIna AII mentaIsIrkan (kaIImah-kaIImah tersebut dengan)
katanya: CekaI daIam pegangan agama, bersIh dI daIam keyakInan dan Iembut
terhadap saudara-saudara mukmIn.
SayIdIna AII juga berkata:
HatI seorang mukmIn Itu bersIh, terdapat padanya peIIta yang bercahaya. HatI
seorang kaIIr Itu hItam serta berpenyakIt.
AI-Ouran AI-KarIm memberI gambaran tentang hatI orang-orang mukmIn
menerusI IIrman AIIah:
Maksudnya:
Orang-orang yang berIman Itu (yang sempurna Imannya) IaIah mereka yang
apabIIa dIsebut nama AIIah (dan sIIat-sIIatNya) gementarIah hatI mereka; dan
apabIIa dIbacakan kepada mereka ayat-ayatNya, menjadIkan mereka bertambah
Iman mereka. (Surah AI-AnIaI 8: Ayat 2)
DaIam menggambarkan sIIat-sIIat hatI orang kaIIr puIa AIIah menjeIaskan:
Kerana keadaan yang sebenarnya bukanIah mata kepaIa yang buta, tetapI yang
buta Itu IaIah mata hatI yang ada dI daIam dada. (Surah AI-Hajj 22: Ayat
46)
AIIah juga berIIrman:
(SeteIah dIterangkan yang demIkIan) maka adakah mereka sengaja tIdak
berusaha memahamI serta memIkIrkan IsI AI-OuranZ Atau teIah ada dI atas hatI
mereka kuncI penutup (yang menghaIangnya darIpada menerIma ajaran AI-
Ouran)Z (Surah Muhammad 47: Ayat 24)
2. AkaI: AkaI: AkaI: AkaI: AkaI adaIah (cIptaan AIIah) yang dapat meIIhat, mempunyaI daya
memahamI sesuatu, mampu membezakan dan dapat menyImpan sesuatu
Iahaman darI IImu-IImunya dI mana dengan IImu Itu keIak Ia dapat
menghampIrkan dIrI dengan AIIah, mengetahuI keagungan AIIah serta
kekuatannya. AkaI sepertI InIIah yang dImaksudkan oIeh IIrman AIIah:
40
Sebenarnya yang menaruh bImbang dan takut (meIanggar perIntah) AIIah darI
kaIangan hamba-hambaNya hanyaIah orang-orang yang berIImu. Sesungguhnya
AIIah Maha Kuasa, IagI Maha Pengampun. (Surah AI-FatIr 35: Ayat 28)
RasuIuIIah s.a.w menyebut betapa tInggInya nIIaI akaI InI daIam sabdanya:
AIIah tIdakIah mencIpta suatu kejadIan yang IebIh muIIa darI akaI
RasuIuIIah s.a.w berpesan kepada SayIdIna AII KarramaIIahu wajhah:
ApabIIa manusIa mendampIngI AIIah dengan meIakukan berbagaI amaIan
kebajIkan maka engkau dampIngIIah AIIah dengan akaI IIkIran engkau.
8agInda juga bersabda:
TIdakIah beruntung seorang IeIakI (dengan satu pemberIan) dIbandIngkan
dengan keIebIhan kurnIaan akaI yang dapat membImbIng pemIIIknya kepada
petunjuk dan menahannya darI perkara yang buruk. (HadIs rIwayat AI-MujbIr)
OIeh kerana betapa tInggInya nIIaI akaI, maka ÌsIam menganjurkan agar akaI dIIsI
dengan IImu dan makrIIat serta mendaIamI segaIa urusan agama agar dengan
IImu-IImu Itu akaI menjadIkannya sebagaI sebab-akIbat yang memandu segaIa
tIndakan, membezakan dI antara yang buruk dengan yang baIk, dI antara yang
hak dengan yang batII sebagaImana sabda RasuIuIIah s.a.w:
SesIapa yang AIIah IngInkan kebaIkan pada dIrInya dIberIkan keIahaman yang
mendaIam daIam agama.
Sabda bagInda IagI:
KeIebIhan (keutamaan) seorang 'aIIm atas seorang 'abId (ahII Ibadat) adaIah
sepertI keIebIhanku atas orang yang paIIng rendah darI sahabat-sahabatku.
Semua InI membuktIkan betapa tInggInya nIIaI dan kesan akaI daIam proses
membIna kekuatan Insan dI daIam dIrI manusIa. Dengannya manusIa dapat
mengenaII serta dapat menyeIamI hakIkat aIam semesta dan rahsIanya.
OIeh yang demIkIan akaI seorang mukmIn Itu adaIah akaI IIkIran yang waras,
dapat membezakan buruk dan baIk, haIaI dan haram, kebaIkan dan kemungkaran
kerana Ia meIIhat segaIa perkara dengan cahaya AIIah yang dapat menembusI dI
sebaIIk tutupan yang haIus. FIrman AIIah:
Dan (IngatIah) sesIapa yang tIdak dIjadIkan AIIah menurut undang-undang
peraturanNya mendapat cahaya (hIdayat petunjuk) maka dIa tIdak akan beroIeh
41
sebarang cahaya (yang akan memandunya ke jaIan yang benar). (Surah AI-
Nur 24: Ayat 40)
Cahaya akaI seseorang mukmIn Itu sentIasa bersInar, tIdak dapat dIpadamkan
kecuaII oIeh kerja-kerja maksIat yang berkekaIan, dIIakukan puIa secara terang-
terangan dan tIdak puIa dIIkutI dengan taubat. RasuIuIIah s.a.w menjeIaskan:
SesIapa yang meIakukan dosa maka berceraIIah akaInya darI dIrInya, Ia tIdak
akan kembaII kepadanya buat seIama-Iamanya.
8agInda s.a.w juga bersabda:
KaIauIah tIdak kerana syaItan-syaItan Itu mengeIIIIngI hatI anak-anak Adam
nescaya mereka dapat meIIhat (merenung) kerajaan AIIah dI IangIt dan dI bumI.
Anas bIn MaIIk r.a mencerItakan:
Semasa aku masuk menemuI Othman bIn AIIan r.a aku bertemu seorang wanIta
daIam perjaIanan, IaIu aku sempat mengerIIng memandangnya dan tertarIk
kepada kecantIkannya. LaIu semasa aku menemuInya Othman berkata kepadaku:
"Seorang darI kamu menemuIku sedangkan kesan zIna keIIhatan pada kedua
matanya". Adakah engkau mengetahuI bahawa zIna mata Itu IaIah memandangZ
HendakIah kamu bertaubat atau aku akan mengenakan hukuman takzIr. LaIu
akupun bertanyaZ Adakah IagI wahyu (kepadamu) seIepas NabIZ Maka Othman
menjawab: "TIdak, tetapI (dengan pandangan) basIrah hatI burhan dan IIrasat
yang benar".
Tanda Tanda Tanda Tanda- -- -tanda Ketewasan IIwa tanda Ketewasan IIwa tanda Ketewasan IIwa tanda Ketewasan IIwa
ApabIIa hatI manusIa teIah matI atau menjadI keras, apabIIa hatI manusIa teIah
menjadI padam dan tIdak bersInar IagI atau apabIIa Ia teIah tumpas daIam
pertarungannya menghadapI syaItan maka terbukaIah pIntu-pIntu masuk segaIa
kejahatan terutama ke daIam dIrInya, kerana syaItan Itu meresap ke daIam dIrI
anak Adam sebagaImana pengaIIran dI daIam tubuhnya.
Sebenarnya apabIIa benteng pertahanan dan kekuatan manusIa teIah runtuh
maka syaItan akan kembaII menjadI teman karIbnya sebagaImana IIrman AIIah:
SyaItan teIah menguasaI mereka IaIu menjadIkan mereka Iupa kepada AIIah.
(Surah AI-MujadaIah 58: Ayat 19)
ÌnIIah kandungan maksud yang dIbayangkan oIeh AI-Ouran AI-KarIm yang
menyatakan:
42
ÌbIIs berkata: OIeh kerana Engkau (wahaI Tuhan) menyebabkan daku tersesat
(maka) demI sesungguhnya aku akan mengambII tempat menghaIangI mereka
(darI menjaIanI) jaIanMu yang Iurus; 17- KemudIan aku datangI mereka, darI
hadapan mereka serta darI beIakang mereka, dan darI kanan mereka serta darI
kIrI mereka dan Engkau tIdak akan dapatI kebanyakan mereka bersyukur.
(Surah AI-A'raI 7: Ayat 16-17)
Sebenarnya seIaIn darI penyakIt dI atas terdapat satu penyakIt IaIn yang paIIng
berbahaya IaItu penyakIt was-was, syaItan menyebabkan mereka merasa was-
was daIam setIap urusan hIdup mereka dengan tujuan memesongkan mereka
darI jaIan AIIah. DaIam haI InI RasuIuIIah bersabda:
Sesungguhnya syaItan Itu menghasut anak Adam dengan berbagaI cara. LaIu
(pertamanya) Ia menghasut meIaIuI jaIan agama ÌsIam Itu sendIrI dengan berkata:
Apakah kamu menganut ÌsIam dan menInggaIkan agamamu dan agama nenek-
moyangmuZ Anak Adam enggan mengIkutInya dan tetap berpegang dengan
ÌsIam. KemudIan dIa menghasut puIa dI jaIan hIjrah, IaIau dIa berkata: Adakah
anda IngIn berhIjrah menInggaIkan tanah aIr dan kampung haIamanZ LaIu anak
Adam mengIngkarInya dan tetap berhIjrah. KemudIan syaItan menghasut puIa dI
jaIan jIhad dengan berkata: "Adakah engkau IngIn sedangkan jIhad Itu
membInasakan jIwa dan harta benda engkau, kemudIan engkau berperang IaIu
engkau dIbunuh, kemudIan IsterI engkau dIkahwInI orang dan harta kekayaan
engkau dIbahagI-bahagIkan. LaIu anak Adam tetap mengIngkarI syaItan dan
terus berjIhad. KemudIan RasuIuIIah s.a.w bersabda: Maka sesIapa yang bersIkap
demIkIan kemudIan Ia matI maka adaIah hak AIIah s.w.t memasukkannya ke
daIam syurga. (HadIs rIwayat AI-Nasa'I)
AIangkah baIknya jIkaIau anda dapat menatap kIsah antara syaItan dan seorang
RahIb 8anI ÌsraII daIam taIsIr ayat Surah AI-Hasyr 59: Ayat 16. Yang bermaksud:
(Pujukan orang-orang munaIIk Itu) samaIah dengan (pujukan) syaItan ketIka dIa
berkata kepada manusIa: KuIurIah kamu. Maka tatkaIa manusIa Itu teIah kaIIr dIa
berkata: "Sesungguhnya aku berIepas dIrI darI kamu kerana sesungguhnya aku
takut kepada AIIah Tuhan semesta aIam.
Cara Cara Cara Cara- -- -cara MenghaIang Codaan SyaItan. cara MenghaIang Codaan SyaItan. cara MenghaIang Codaan SyaItan. cara MenghaIang Codaan SyaItan.
8agI membantu manusIa bagI menghadapI hasutan syaItan dan serangan-
serangan ÌbIIs, ÌsIam teIah menunjukkan kepada manusIa berbagaI perkara yang
dapat membantunya bertahan menghadapI pertarungan dengan syaItan
seterusnya berjaya menewaskan musuh ketatnya Itu. Cara tersebut teIah
dIrumuskan oIeh seorang darI para saIIhIn dengan katanya:
43
Saya teIah merenung dan memIkIrkan cara-cara darI pIntu manakah syaItan
masuk ke daIam dIrI manusIa, ternyata Ia masuk ke daIam dIrI meIaIuI sepuIuh
pIntu:
Pertama: Pertama: Pertama: Pertama:
Tamak dan buruk sangka, maka aku menghadapInya dengan sIIat menaruh
kepercayaan dan berpada dengan apa yang ada.
Kedua: Kedua: Kedua: Kedua:
CIntakan kehIdupan dunIa dan panjang angan-angan, IaIu aku menghadapInya
dengan perasaan takut terhadap kedatangan maut yang boIeh berIaku saban
waktu.
KetIga: KetIga: KetIga: KetIga:
CIntakan kerehatan dan kemewahan, Iantas aku menghadapInya dengan
keyakInan bahawa kenIkmatan Itu akan hIIang dan baIasan buruk pastI menantI.
Keempat: Keempat: Keempat: Keempat:
Kagum terhadap dIrI sendIrI ('Ujub), Iantas aku menghadapInya dengan rasa
terhutang budI kepada AIIah dan kepada akIbat yaburuk.
KeIIma: KeIIma: KeIIma: KeIIma:
Memandang rendah terhadap orang IaIn dan tIdak menghormatI mereka, IaIu aku
menghaddengan mengenaII hak-hak mereka serta menghormatI mereka secara
wajar.
Keenam: Keenam: Keenam: Keenam:
Hasad (dengkI), IaIu aku menghadapInya dengan sIIat berpada (qana'ah) dan reda
terhadap kurnIaan AIIah kepada makhIuknya.
Ketujuh: Ketujuh: Ketujuh: Ketujuh:
RIya' dan sukakan pujIan orang. LaIu aku menghadapInya dengan IkhIas.
KeIapan: KeIapan: KeIapan: KeIapan:
8akhII (kedekut), IaIu aku menghadapInya dengan menyedarI bahawa apa yang
ada pada makhIuk akan bInasa manakaIa yang kekaI Itu berada dI sIsI AIIah.
KesembIIan: KesembIIan: KesembIIan: KesembIIan:
44
Takabbur (membesarkan dIrI), IaIu aku menghadapInya dengan rasa tawaduk.
KesepuIuh: KesepuIuh: KesepuIuh: KesepuIuh:
Tamak haIoba, IaIu aku menghadapInya dengan mempercayaI ganjaran yang
dIsedIakan dI sIsI AIIah dan tIdak tamak terhadap apa yang ada dI sIsI manusIa.
DI antara arahan-arahan yang dI anjurkan oIeh ÌsIam sebagaI jaIan untuk
mengeIak serangan dan tIpu daya syaItan IaIah agar sentIasa seseorang Itu
mengIngatI AIIah apabIIa memuIakan setIap pekerjaan. Satu rIwayat darIpada Abu
HuraIrah berhubung dengan haI InI menyebutkan: "SyaItan bagI orang-orang
mukmIn teIah bertemu syaItan bagI orang-orang kaIIr, IaIu dI dapatI syaItan bagI
orang-orang kaIIr daIam keadaan gemuk-monteI sedangkan syaItan bagI orang-
orang mukmIn daIam keadaan kurus kerIng berteIanjang dan kusut masaI. LaIu
syaItan bagI orang-orang kaIIr Itu bertanya kepada syaItan bagI orang-orang
mukmIn: Kenapa kamu kurus kerIngZ. LaIu Ia menjawab: "Aku bersama seorang
IeIakI yang apabIIa Ia makan Ia menyebut nama AIIah, IaIu aku terus keIaparan,
apabIIa Ia mInum Ia menyebut nama AIIah, IaIu aku terus daIam keadaan dahaga,
apabIIa Ia memakaI pakaIan Ia menyebut nama AIIah menyebabkan aku terus
berteIanjang. ApabIIa Ia memakaI mInyak rambut juga Ia menyebut nama AIIah
menyebabkan aku terus kusut masaI". KemudIan syaItan bagI orang-orang kaIIr
Itu berkata: "TetapI aku bersama IeIakI yang tIdak berbuat demIkIan sedIkItpun,
maka boIehIah aku berkongsI makan, mInum dan pakaI dengannya."
DI antara cara DI antara cara DI antara cara DI antara cara- -- -cara untuk dIjadIkan kubu pertahanan menghadapI tIpu daya dan cara untuk dIjadIkan kubu pertahanan menghadapI tIpu daya dan cara untuk dIjadIkan kubu pertahanan menghadapI tIpu daya dan cara untuk dIjadIkan kubu pertahanan menghadapI tIpu daya dan
godaan syaItan IaIah dengan cara: godaan syaItan IaIah dengan cara: godaan syaItan IaIah dengan cara: godaan syaItan IaIah dengan cara:
1. IanganIah terIaIu kenyang apabIIa makan meskIpun menghadapI makanan
yang baIk dan haIaI kerana AIIah berIIrman:
MakanIah dan mInumIah, tetapI jangan kamu berIebIhan. (Surah AI-A'raI 7:
Ayat 31)
RasuIuIIah s.a.w juga bersabda mengIngatkan, maksudnya:
Sesungguhnya syaItan Itu berjaIan daIam tubuh anak Adam mengIkut perjaIanan
darah. OIeh Itu sempItkanIah pIntu masuknya dengan keIaparan. (HadIs
rIwayat Ahmad)
2. Membaca AI-Ouran, berzIkIr mengIngatI AIIah dan memohon keampunan
sebagaImana yang dIsuruh oIeh RasuIuIIah s.a.w:
Sesungguhnya syaItan Itu meIetakkan beIaIaInya ke atas hatI anak Adam, maka
jIka Ia mengIngatI AIIah Ia pun IarI darIpadanya, jIka sekIranya Ia Iupakan AIIah
syaItan akan mengunyah hatInya. (HadIs rIwayat Ìbnu AbI Dunya)
45
3.TIdak tergopoh gapah daIam sebarang pekerjaan kerana mengIngatI pesanan
RasuIuIIah s.a.w:
8ergopoh-gapah (terburu-buru) Itu adaIah darI syaItan dan berhatI-hatI Itu darI
AIIah.
Sebenarnya ruang InI adaIah terbatas untuk menyebut semua sebab, amaI-amaI
dan pesanan-pesanan yang dIanjurkan oIeh ÌsIam untuk menjaga dIrI darI
serangan dan godaan syaItan. MemadaIIah dI sInI kIta meIIhat IIrman AIIah:
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabIIa mereka dIsentuh oIeh
sesuatu Imbasan hasutan darI SyaItan, mereka Ingat (kepada ajaran AIIah) maka
dengan Itu mereka nampak (jaIan yang benar). (Surah AI-A'raI 7: Ayat 201)
8ab 6: Saya WajIb MeyakInI 8ahawa Masa Depan AdaIah Untuk ÌsIam

KeImanan saya dengan ÌsIam sepatutnya sampaI ke perIngkat meyakInI bahawa masa
depan keIak IaIah mIIIk ÌsIam. Iusteru Itu ÌsIamIah yang paIIng ampuh dan mampu untuk
menyusun urusan hIdup dan memImpIn manusIa. Agama ÌsIam adaIah satu-satunya
manhaj atau cara hIdup yang seIaras dengan kehendak IItrah manusIa. Ìa dapat
mengImbangkan tuntutan IahIrIah dan rohanIah Insan.
AIIah berIIrman:
TIdakkah AIIah yang mencIptakan sekaIIan makhIuk Itu mengetahuI (segaIa-gaIanya)Z
Sedang DIa Maha HaIus urusan PentadbIran-Nya, IagI Maha MendaIam Pengetahuan-Nya!
(Surah AI-MuIk, Ayat: 14).

A. Manhaj ÌsIam 8ersIIat RabbanI.
Manhaj ÌsIam yang bersIIat RabbanI merupakan satu corak penghayatan yang kudus
mengatasI sIstem dan cara hIdup cIptaan manusIa. Ìa mampu untuk kekaI dan
memberIkan saham tamaddunnya dI setIap zaman, tempat dan perIngkat.
8. Manhaj ÌsIam 8ersIIat UnIversaI (Sejagat).
46
Manhaj ÌsIam yang bersIIat sejagat atau unIversaI menyerIahkan cIrI-cIrI keInsanan dan
cIrI "InIItah" (bersIIat terbuka atau keIapangan) serta daya untuk menanggung
kemungkInan-kemungkInannya. CIrI "InIItah" InI mengatasI pertImbangan kedaerahan,
perkauman, kebangsaan dan sebagaInya. Cara InI sebenarnya adaIah cetusan darI
"SIbghah RabbanIyah" Itu sendIrI.
C. Manhaj ÌsIam 8ersIIat AnjaI (Murunah).
KeanjaIan manhaj hIdup ÌsIam (atau IIeksIbeI) memberIkannya daya untuk menghadapI
aneka permasaIahan hIdup yang datang sIIIh bergantI "SIbghah" atau cara InI
memberIkan ÌsIam keboIehan untuk berIjtIhad menyImpuIkan hukum-hakam terhadap
haI-haI yang tIdak ada nas, sama ada meIaIuI qIas atau masIahah mursaIah, ÌstIhsan dan
sebagaInya.
D. Manhaj ÌsIam 8ersIIat SyumuI atau MenyeIuruh.
CIrI manhaj ÌsIam yang menyeIuruh membedakannya dengan sebarang manhaj atau
sIstem hIdup dunIawI yang mempunyaI dImensI matIamat yang terbatas. Manhaj ÌsIam
adaIah manhaj cIptaan Yang Maha MengetahuI segaIa masaIah manusIa, baIk atau
buruknya. Ìa Maha MengetahuI apa yang membahagIakan dan apa puIa yang
menceIakakan manusIa. Sebab Itu ÌsIam sahajaIah yang mampu memenuhkan keperIuan
manusIa, baIk sebagaI IndIvIdu, mahupun sebagaI keIompok, baIk daIam urusan
pImpInan mahupun perundangan. Sama ada daIam urusan daIam negerI mahupun Iuar
negerI.
AIIah s.w.t berIIrman:
(KatakanIah wahaI orang-orang yang berIman: Agama ÌsIam, yang kamI teIah sebatI
dengannya IaIah): CeIupan AIIah yang mencorakkan seIuruh kehIdupan kamI dengan
corak ÌsIam) dan sIapakah yang IebIh baIk ceIupannya darIpada AIIahZ (KamI tetap
percayakan AIIah) dan kepadaNyaIah kamI berIbadat. (Surah AI-8aqarah, Ayat: 138)
E. KegagaIan SIstem-sIstem CIptaan ManusIa.
KemudIan saya harus mengetahuI dan mengInsaII tentang seIok-beIok serta kegagaIan
yang dIaIamI oIeh sIstem hIdup dan cIptaan manusIa, baIk dI tImur mahupun dI barat.
Sama ada yang berIahaman kapItaIIsme, demokrasI, IIberaI, sosIaIIsme atau komunIsme.
TIdak syak IagI InI adaIah kerana keterbatasannya, keIemahannya, sIIat
kesementaraannya dan hakIkat Ianya darI cIptaan Insan.
E.1 KegagaIan SIstem SosIaI.
DaIam arena sosIaI, sIstem-sIstem yang dIpanggII sebagaI sIstem kanan atau kIrInya
ternyata gagaI untuk memantapkan kebahagIaan, keharmonIan dan kestabIIan. MaIah
terIaIu banyak maIa petaka yang dItanggung oIeh manusIa hasII darI sIstem-sIstem InI.
47
Ternyata Ikatan kekeIuargaan semakIn terburaI. KasIh-sayang semakIn pudar, akhIak
semakIn Iuntur dan runtuh. NIIaI-nIIaI keutamaan dan keIuhuran sudah kehIIangan
harga. Ketegangan dan permusuhan mengambII tempat kedamaIan dan ketenangan.
Semangat egoIstIk dan mementIngkan dIrI mengaIahkan semangat kerjasama dan
mengutamakan orang IaIn.
E2. KegagaIan SIstem EkonomI.
DaIam bIdang EkonomI, kapItaIIsme dan sosIaIIsme ternyata gagaI daIam mewujudkan
(syura ImpIannya) atau masyarakat serba adII sebagaImana yang dIIaung-Iaungkan. DarI
sIstem InI tercetusIah bermacam-macam krIsIs dan permasaIahan hIdup. LahIr
pertarungan kasta, kezaIIman sosIaI, ekspIoItasI kepartIan, monopoII, kemIskInan,
pengangguran dan serIbu satu macam masaIah IagI.
E.3 KegagaIan SIstem PoIItIk.
DaIam arena poIItIk sIstem-sIstem aIa ketenteraan, DemokrasI, RepubIIk, yang beraja
atau tIdak beraja, bertanggungjawab meIahIrkan, merangsang serta membIarkan
penyeIewengan serta kebejatan dI setIap perIngkat. PenyaIahgunaan kuasa, sIkap pIIIh
kasIh, rasuah, merasa besar dIrI dengan kekuasaan, dI sampIng bencana IItnah,
pembunuhan, pengguIIngan kuasa sIIIh bergantI, pemberontakan, penyIngkIran serta
bunuh dIrI (assasInatIon) hampIr-hampIr menjadI keIazIman sIstem-sIstem tersebut.
E.4 KegagaIan SIstem Ketenteraan.
DaIam bIdang ketenteraan, sIstem-sIstem InI (banyak menanggung dosa) mengabaIkan
nasIb masyarakat dan negara ÌsIam yang Iemah sepertI persoaIan KashmIr, ErIterIa,
mInorItI ÌsIam dI FIIIpIna, persoaIan PaIestIne dan sebagaInya. Yang IebIh parah darI Itu
ada puIa negerI Arab yang menjadIkan krIsIs tersebut sebagaI daun daIam permaInan
poIItIknya untuk menggadaIkan atau mempergunakannya sebagaI Isu dan untuk
menjamIn kekuasaan mereka agar berIarutan. SIstem InI juga bertanggungjawab
terhadap pengabaIan membIna kekuatan IIzIkaI dan jIwa ummah yang memboIehkan
mereka menghadapI penjajahan dan mengusIr ÌsraeI darI bumI PaIestIne.


48
8AHACÌAN KEDUA
Apakah ErtInya Saya Menggabungkan DIrI Dengan Harakah ÌsIamIah

1. Saya MestI HIdup Untuk ÌsIam.
2. Saya MestI 8erIman 8ahawa 8eramaI Untuk ÌsIam AdaIah WajIb.
3. Tanggungjawab, CIrI-cIrI dan PersedIaan Harakah ÌsIamIah.
4. Saya MestIIah MemahamI Cara-cara 8eramaI Untuk ÌsIam.
5. Saya MestI MemahamI Sejauh Manakah Makna Penggabungan Dengan Harakah
ÌsIamIah.
6. Saya MestI MemahamI Makna Pemutusan AmaI ÌsIamI.
7. Saya MestIIah MemahamI Syarat-syarat 8aIah dan Keanggotaannya.


MukadImah 8ahagIan Kedua
8ahagIan kedua kItab InI yang bertajuk "Apa ErtInya Saya Menggabungkan DIrI Dengan
Harakah ÌsIamIah" membentangkan cIrI-cIrI pentIng yang mestI wujud pada mereka
yang menganut ÌsIam supaya penggabungan dIrI mereka menjadI penggabungan yang
benar.
Asas bagI penggabungan seseorang dengan harakah ÌsIamIah IaIah wujudnya cIrI-cIrI
dan sIIat-sIIat penggabungan seseorang dengan agama ÌsIam Itu sendIrI. ÌnIIah yang
menjadIkan Harakah ÌsIamIah mengambII berat ke atas persIapan perIbadI MusIIm yang
sebenarnya sebeIum memuIakan usaha membentuknya sebagaI seorang anggota
Harakah ÌsIamIah.
Langkah InI perIu kerana penggabungan dIrI seseorang dengan ajaran ÌsIam adaIah asas,
manakaIa penggabungan ke daIam harakah puIa adaIah sebahagIan yang tIdak boIeh
dIceraIkan darI hakIkat penggabungan seseorang dengan agama InI.
Hanya AIIah yang memberI tauIIk dan kepadanyaIah kIta memohon perIIndungan.
Pengarang.

49
8ab 1: Saya MestI HIdup Untuk ÌsIam

Pengakuan beragama ÌsIam berertI saya mestI hIdup berdasarkan ÌsIam, baIk darI segI
keyakInan, Ibadah mahupun akhIak. KaIau saya mengaku sebagaI seorang musIIm
ertInya dIrI saya, rumah-tangga saya dan ahII keIuarga saya mestIIah menghayatI ÌsIam.
Pengakuan Itu memaksa saya wajIb hIdup untuk memperjuangkannya. SeIuruh jIwa raga
dan kemampuan saya harus dIarahkan untuk memperkuatkan agama dan meIuaskan
pengaruhnya.

DaIam dunIa InI ada tIga kategorI manusIa: DaIam dunIa InI ada tIga kategorI manusIa: DaIam dunIa InI ada tIga kategorI manusIa: DaIam dunIa InI ada tIga kategorI manusIa:
I. CoIongan Yang HIdup Untuk DunIa Sahaja. I. CoIongan Yang HIdup Untuk DunIa Sahaja. I. CoIongan Yang HIdup Untuk DunIa Sahaja. I. CoIongan Yang HIdup Untuk DunIa Sahaja.
CoIongan InI IaIah goIongan kebendaan (materIaIIs), samada berdasarkan IaIsaIah
mahupun goIongan "DahrIyyIn". Pandangan DahrIyyIn InI dIjeIaskan oIeh AI-Ouran
sebagaImana berIkut:
Dan tentuIah mereka akan berkata puIa: TIadaIah hIdup yang IaIn seIaIn darI hIdup kIta
dI dunIa InI dan tIadaIah kIta akan dIbangkItkan semuIa sesudah kIta matI. (Surah
AI-An'aam, Ayat: 29)
AIIah berIIrman:
Dan mereka berkata: TIadaIah hIdup yang IaIn seIaIn darIpada hIdup kIta dI dunIa InI.
KIta matI dan kIta hIdup (sIIIh bergantI) dan tIadaIah yang membInasakan kIta meIaInkan
edaran zaman. Pada haI mereka tIdak mempunyaI sebarang pengetahuan tentang haI Itu;
mereka hanyaIah menurut sangkaan semata-mata. (Surah AI-IaathIyah, Ayat: 24)
Orang-orang komunIs dan rakan-rakan mereka darI goIongan sekuIar atau penganut
Iahaman exIstensIaIIsm juga beranggapan sedemIkIan. DaIam satu uIasan yang dItuIIs
oIeh Ioseph StaIIn terhadap pendapat seorang ahII IaIsaIah yang mengatakan: "AIam InI
tIdak dIcIpta oIeh mana-mana Tuhan atau Insan. Ìa terjadI dengan sendIrInya dan akan
kekaI berterusan sebagaImana adanya. Ìa merupakan obor kehIdupan yang terus
menyaIa dan akan padam berdasarkan hukum-hakam yang tertentu". LenIn menyatakan:
ÌnI adaIah satu anaIIsIs yang Indah terhadap dIaIektIk materIaIIsm.
Sebenarnya apabIIa manusIa mengIngkarI wujudnya kehIdupan seIepas aIam nyata,
mengIngkarI adanya harI perhItungan terhadap segenap perIIaku maIah seIuruh cIta dan
usahanya akan tertumpu hanya untuk merangkuI dunIa yang Iana InI. ÌImunya pun
sekadar Itu juga.

50
II. CoIongan Yang Sesat Antara DunIa dan AkhIrat. II. CoIongan Yang Sesat Antara DunIa dan AkhIrat. II. CoIongan Yang Sesat Antara DunIa dan AkhIrat. II. CoIongan Yang Sesat Antara DunIa dan AkhIrat.
Mereka InI adaIah terdIrI darI goIongan mInorItI, akIdah mereka bersImpang sIur dan
usaha mereka dI dunIa InI adaIah usaha yang sIa-sIa, tanpa berkat dan restu AIIah.
Namun mereka menyangka yang mereka teIah berbuat baIk.
Orang InI waIaupun percaya pada AIIah dan harI AkhIrat, namun akIdah mereka tIdak
IebIh darI gambaran paIsu yang terpIsah dan terputus darI reaIItI kehIdupan.
Mereka InI pada hakIkatnya termasuk daIam goIongan yang menganut Iahaman
kebendaan sekaIIpun pada zahIrnya mereka meIakukan sebahagIan darI upacara-
upacara kerohanIan. TepatIah sepertI yang dIkatakan oIeh penyaIr dI daIam sepotong
syaIrnya:
KIta tempungkan kecacatan dunIa kIta,
Dengan mengoyakkan agama kIta,
AkhIrnya rosak kedua-duanya,
8aIk dunIa mahupun agama.
Asy-SyahId Ìmam Hasan AI-8anna dI daIam RIsaIahnya yang bertajuk "FI AyyI Nad'un Nas
(Ke mana kIta IngIn menyeru manusIa)" menyatakan: "Sebenarnya AI-Ouran teIah
menentukan matIamat kehIdupan dan tujuan-tujuan kehIdupan manusIa ..." Ìa
menerangkan segoIongan manusIa yang hIdup mereka adaIah untuk makan mInum dan
menIkmatI keIazatan dunIa. FIrman AIIah:
Dan (sebaIIknya) orang-orang yang kaIIr menIkmatI kesenangan dI dunIa serta mereka
makan mInum sebagaImana bInatang-bInatang ternak makan mInum, sedang NerakaIah
menjadI tempat tInggaI mereka. (Surah Muhammad, Ayat: 12)
AI-Ouran menerangkan adanya segoIongan manusIa yang tujuan hIdup mereka adaIah
untuk menIkmatI perhIasan dan bersenang-senang dengan kemewahan, daIam IIrman
AIIah:
DIhIaskan (dan dIjadIkan Indah) kepada manusIa: Kesukaan kepada benda-benda yang
dIIngInI naIsu, IaItu perempuan-perempuan dan anak-pInak; harta benda yang banyak
bertImbun-tImbun, darI emas dan perak; kuda peIIharaan yang bertanda IagI terIatIh
dan bInatang-bInatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya Itu IaIah
kesenangan hIdup dI dunIa dan (IngatIah), pada sIsI AIIah ada tempat kembaII yang
sebaIk-baIknya (IaItu Syurga). (Surah AaII Ìmran, Ayat: 14)
AI-Ouran juga menerangkan geIagat segoIongan manusIa yang hIdup mereka dI dunIa
adaIah mengadakan angkara IItnah, menyuburkan kejahatan dan kerosakan, daIam
sebuah IIrman AIIah:
51
Dan dI antara manusIa ada orang yang tutur katanya mengenaI haI kehIdupan dunIa,
menyebabkan engkau tertarIk hatI (mendengarnya) dan dIa (bersumpah dengan
mengatakan bahawa) AIIah menjadI saksI atas apa yang ada daIam hatInya, padahaI dIa
adaIah orang yang amat keras permusuhannya (kepadamu). KemudIan apabIIa dIa pergI
(dengan mendapat hajatnya), berusahaIah dIa dI bumI, untuk meIakukan bencana
padanya dan membInasakan tanaman-tanaman dan keturunan (bInatang ternak dan
manusIa; sedang AIIah tIdak suka kepada bencana kerosakan. (Surah AI-8aqarah,
Ayat: 204 - 205)
DemIkIanIah tujuan-tujuan hIdup manusIa dI dunIa. AIIah s.w.t teIah membersIhkan
orang-orang mukmIn daru tujuan-tujuan yang saIah dengan memberIkan
tanggungjawab dan kewajIpan yang tInggI IagI muIIa. Tanggungjawab tersebut IaIah
menunjukkan kebenaran ÌsIam kepada manusIa. Mengajak manusIa seIuruhnya kepada
kebajIkan dan menyInarkan seIuruh aIam InI dengan cahaya ÌsIam.
III. CoIongan Yang Menganggap DunIa InI Ad III. CoIongan Yang Menganggap DunIa InI Ad III. CoIongan Yang Menganggap DunIa InI Ad III. CoIongan Yang Menganggap DunIa InI AdaIah Ladang Tanaman Untuk DI AkhIrat. aIah Ladang Tanaman Untuk DI AkhIrat. aIah Ladang Tanaman Untuk DI AkhIrat. aIah Ladang Tanaman Untuk DI AkhIrat.
Mereka InIIah goIongan yang benar-benar berIman, mereka mengetahuI hakIkat hIdup
InI. Mereka mengInsaII nIIaI hIdup dI dunIa InI dIbandIngkan dengan akhIrat kerana
IIrman AIIah s.w.t:
Dan tIdak (dInamakan) kehIdupan dunIa meIaInkan permaInan yang sIa-sIa dan hIburan
yang meIaIaIkan dan demI sesungguhnya negerI akhIrat Itu IebIh baIk bagI orang-orang
yang bertakwa. OIeh Itu, tIdakkah kamu mahu berIIkIrZ (Surah AI-An'aam, Ayat:
32)
Ekoran darI rendahnya nIIaI dunIa jIka dIbandIngkan dengan akhIrat maka kehIdupan
dunIa tIdakIah sampaI menghaIang dan menyIbukkan mereka darIpada meIaksanakan
tujuan dan matIamat mereka dIcIptakan oIeh AIIah.
Dan (IngatIah) Aku tIdak mencIptakan jIn dan manusIa meIaInkan untuk mereka
menyembah dan berIbadat kepadaKu. (Surah Az-ZarIyaat, Ayat: 56)
Orang-orang yang benar menggabungkan dIrInya dengan ÌsIam menganggap dunIa InI
sebagaI medan untuk mereka berbaktI mentaatI AIIah dan memperoIehI keredaan-Nya.
SeIuruh hIdup mereka baIk IImu pengetahuan, pernIagaan, harta kekayaan, rumah
tangga, masa dan waktu serta pemIkIran mereka semuanya dIcurahkan untuk tujuan
mentaatI AIIah. SebaIIknya goIongan kebendaan menggunakan segaIa kurnIaan tersebut
demI untuk memuaskan hawa naIsu dan keIngInan syahwat.
Kenyataan InI teIah dIbuktIkan dengan sebahagIan besar cIptaan-cIptaan (kemajuan)
zaman moden InI dan kebanyakan hasII perahan daya IIkIran manusIa bertujuan untuk
menyogokkan kepada manusIa keIazatan dan kerehatan jasmanInya bukan bertujuan
untuk membangunkan aIam sejagat InI dengan nIIaI-nIIaI kebaIkan, kedamaIan dan
ketenangan. Kemajuan aIat-aIat rekaan baru sepertI kereta, pesawat, kapaI terbang,
52
mesIn basuh, petI sejuk, aIat-aIat soIek, perabut rumah, pakaIan, aIat-aIat
hIburanmaIahan rIbuan cIptaan yang dIoIeh kIIang perusahaan yang moden dan canggIh
pada harI InI, semuanya bertujuan memberIkan kerehatan, keseIesaan kepada hIdup
manusIa.
DaIam konteks InI waIaupun ÌsIam sama sekaII tIdak meIarang mengkajI (menyeIIdIk),
mencIpta dan menghasIIkan sesuatu, namun Ia harusIah dIIakukan dengan syarat:
1. Dengan kadar yang tIdak membawa manusIa kepada kemudaratan atau bahaya.
2. DaIam bentuk yang boIeh mendatangkan kebaIkan dan kebajIkan daIam masyarakat.
ErtInya, kerja-kerja tersebut hendakIah dIperhatIkan darI segI penyesuaIannya dengan
syarak dan akhIak.
DaIam hubungan InI Ìmam Hasan AI-8anna dI daIam rIsaIah, "Ke Mana KIta Menyeru
ManusIa" mengatakan: DemI Tuhanmu, wahaI saudara yang dImuIIakan; adakah umat
ÌsIam memahamI pengertIan InI (darI KItab AIIah) yang menyebabkan jIwa mereka akan
menjadI tInggI, semangat mereka akan menIngkat maIah mereka akan bebas darI
beIenggu kebendaan. Mereka akan terhIndar darI godaan syahwat dan keIngInan naIsu
serta menjauhI perkara-perkara yang sIa-sIa dan tujuan-tujuan yang penuh kehInaan.
Dengan keIahaman InI mereka dapat meIuruskan tujuan dan haIuan mereka kepada
AIIah yang mencIptakan IangIt dan bumI, IkhIas mempertahankan kaIImah AIIah,
berjIhad pada jaIan-Nya, menyebarkan agama-Nya dan mempertahankan syarIat-Nya
atau sebaIIknya mereka dItawan oIeh syahwat dan menjadI hamba kepada kerakusan
naIsu serakah. SeIuruh ImpIan mereka hanyaIah untuk mengIsI uncang perut mereka
dengan makanan yang Iazat, kenderaan yang cantIk, tIdur yang nyenyak dan geIaran-
geIaran yang kosong.
Seorang penyaIr menyatakan:
Mereka bersenang-senang dengan angan-angan khayaIan,
Sedangkan segaIa pemberIan adaIah ujIan,
Mereka mendakwa teIah mengharungI Iautan dengan,
Sesungguhnya mereka beIumpun bertemu ujIan.
Sesungguhnya benarIah sabda RasuIuIIah s.a.w yang menyebut:
CeIakaIah (orang yang hIdupnya menjadI) hamba abdI dInar, ceIakaIah (orang yang
hIdupnya menjadI) hamba abdI dIram. CeIakaIah (orang yang) menjadI hamba abdI
kepada pakaIan. (HadIs rIwayat Ìmam 8ukharI)

8agaImana Cara Saya HIdup Untuk ÌsIam: 8agaImana Cara Saya HIdup Untuk ÌsIam: 8agaImana Cara Saya HIdup Untuk ÌsIam: 8agaImana Cara Saya HIdup Untuk ÌsIam:
53
Supaya hIdup InI terarah menurut Iunas-Iunas ÌsIam maka beberapa masaIah pokok
harusIah dIIahamI serta dIhayatI sebagaI satu kewajIpan.
Contohnya: Contohnya: Contohnya: Contohnya:
I. MengenaI Tujuan HIdup. I. MengenaI Tujuan HIdup. I. MengenaI Tujuan HIdup. I. MengenaI Tujuan HIdup.
FIrman AIIah:
Dan (IngatIah) Aku tIdak mencIptakan jIn dan manusIa meIaInkan untuk mereka
menyembah dan berIbadat kepadaKu. (Surah Az-ZaarIyaat, Ayat: 56)
FIrman AIIah yang ke seterusnya:
Dan DIaIah yang menjadIkan IangIt dan bumI daIam enam masa, sedang ArasyNya
berada dI atas aIr (DIa menjadIkan semuanya Itu untuk mengujI kamu: SIapakah dI
antara kamu yang IebIh baIk amaInya. (Surah Hud, Ayat: 7)

II. MengInsaI II. MengInsaI II. MengInsaI II. MengInsaII NIIaI DunIa ÌnI DIbandIngkan Dengan AkhIrat. I NIIaI DunIa ÌnI DIbandIngkan Dengan AkhIrat. I NIIaI DunIa ÌnI DIbandIngkan Dengan AkhIrat. I NIIaI DunIa ÌnI DIbandIngkan Dengan AkhIrat.
FIrman AIIah:
Adakah kamu IebIh suka dengan kehIdupan dunIa darIpada akhIratZ (Kesukaan kamu Itu
saIah) kerana kesenangan hIdup dI dunIa InI hanya sedIkIt jua berbandIng dengan
(kesenangan hIdup) dI akhIrat keIak. (Surah At-Taubah, Ayat: 38)
FIrman-Nya IagI:
Semuanya Itu IaIah kesenangan hIdup dI dunIa dan (IngatIah), pada sIsI AIIah ada tempat
kembaII yang sebaIk-baIknya (IaItu Syurga). (Surah AaII Ìmran, Ayat: 14)

DIrIwayatkan, pada suatu ketIka RasuIuIIah s.a.w menghadap ke suatu tempat
membuang sampah (mazbaIah), IaIu bagInda memanggII para sahabat bagInda sambII
bersabda: "AyuhIah, kejarIah dunIa"; kemudIan bagInda mengambII cebIsan kaIn yang
teIah usang dan tuIang-tuIang yang sudah reput sambII berkata: "ÌnIIah dunIa".
Menurut rIwayat yang IaIn, pada suatu harI RasuIuIIah s.a.w meIIhat kepada bangkaI
anak kambIng yang dIbuang oIeh tuannya IaIu bagInda berpaIIng kepada para
sahabatnya dan bersabda: "Adakah kamu meIIhat betapa hInanya bangkaI kambIng Itu
dI sIsI tuannya, demI AIIah dunIa InI IebIh hIna dI sIsI AIIah meIebIhI kehInaan kambIng
tersebut dI sIsI tuannya. KaIauIah nIIaI dunIa InI menyamaI nIIaI sebeIah sayap seekor
nyamuk nescaya AIIah tIdak akan memberI seteguk aIrpun untuk mInuman orang kaIIr".
54
8agInda juga bersabda: "HarI kIamat semakIn hampIr sedangkan manusIa semakIn
tamak-rakus kepada dunIa dan mereka juga semakIn jauh dengan AIIah".
8agInda juga bersabda: "DunIa InI adaIah penjara untuk orang mukmIn dan syurga bagI
orang kaIIr".

I II III. MengInsaII 8ahawa Maut PastI TIba. II. MengInsaII 8ahawa Maut PastI TIba. II. MengInsaII 8ahawa Maut PastI TIba. II. MengInsaII 8ahawa Maut PastI TIba.
FIrman AIIah:
SegaIa yang ada dI muka bumI Itu akan bInasa. Dan akan kekaIIah Zat Tuhanmu yang
mempunyaI Kebesaran dan KemuIIaan. (Surah Ar-Rahmaan, Ayat: 26 - 27)
TIap-tIap yang bernyawa akan merasaI matI dan bahawasanya pada harI kIamat
sahajaIah akan dIsempurnakan baIasan kamu. KetIka Itu sesIapa yang dIjauhkan darI
Neraka dan dImasukkan ke Syurga maka sesungguhnya dIa teIah berjaya dan (IngatIah
bahawa) kehIdupan dI dunIa InI (meIIputI segaIa kemewahannya dan pangkat
kebesarannya) tIdak IaIn hanyaIah kesenangan bagI orang-orang yang terpedaya.
(Surah AaII Ìmran, Ayat: 185)
DIrIwayatkan bahawa RasuIuIIah s.a.w bersabda:
SentIasaIah mengIngatI pemusnah keIazatan dan pemIsah goIongan-goIongan (IaItu
kematIan). (DIrIwayatkan oIeh Ìbnu HIbban)
Abu Zar AI-ChIIIarI r.a berkata: "Saya berkata kepada RasuIuIIah s.a.w: Apakah
kandungan SuhuI NabI MusaZ" 8agInda menjawab: "KeseIuruhannya adaIah pengajaran".
Aku merasa haIran terhadap orang yang yakIn kepada kematIan tetapI Ia masIh terus
bergembIra, Aku haIran kepada orang yang yakIn tentang neraka tetapI Ia masIh ketawa,
Aku haIran terhadap orang yang meyakInI qadar ketentuan AIIah tetapI masIh kecewa,
Aku haIran terhadap orang yang meIIhat dunIa yang memboIak-baIIk penghunInya
tetapI Ia masIh merasa aman terhadap dunIa, Aku juga merasa haIran terhadap orang
yang meyakInI adanya hIsab dI kemudIan harI tetapI masIh tetap tIdak beramaI (untuk
bekaIan)"
DIrIwayatkan darIpada Abu HuraIrah r.a, bahawa beIIau keIuar bersama-sama RasuIuIIah
s.a.w mengIrIngI jenazah. RasuIuIIah s.a.w bersabda sambII duduk menghadap ke arah
sebuah kubur: "TIap harI kubur InI menyeru dengan nyarIngnya: HaI anak Adam Iupakan
engkau kepada aku. TIdakkah engkau ketahuI bahawa aku InI tempat keseorangan,
tempat kesunyIan, tempat cacIng dan tempat yang sempIt kecuaII yang AIIah Iapangkan
bagInya". KemudIan bagInda bersabda: "Kubur InI adaIah saIah satu taman darI taman-
taman syurga atau (sebaIIknya) saIah satu Iubang darI Iubang-Iubang neraka."
(DIrIwayatkan oIeh TabranI).
55
Iv. MengetahuI HakIkat ÌsIam. Iv. MengetahuI HakIkat ÌsIam. Iv. MengetahuI HakIkat ÌsIam. Iv. MengetahuI HakIkat ÌsIam.
ÌaItu dengan mempeIajarI dan mendaIamI IImu-IImu agama, dasar-dasar, hukum-
hakam, yang haIaI dan yang haram.
FIrman AIIah s.w.t:
Dan berdoaIah dengan berkata: WahaI Tuhanku, tambahIIah IImuku. (Surah Taha,
Ayat: 114)
RasuIuIIah s.a.w bersabda:
"Sesungguhnya IImu Itu hanya dIperoIehI dengan beIajar dan keIahaman puIa hanya
dIdapatI dengan mendaIamInya, sesIapa yang dIkehendakI oIeh AIIah kebaIkan pada
dIrInya, dIberIkan keIahaman yang mendaIam dI daIam urusan agama." (RIwayat
TabranI)
RasuIuIIah s.a.w bersabda:
"Sesungguhnya para NabI tIdakIah menInggaIkan dInar dan dIrham. Hanya mereka yang
menInggaIkan IImu. SesIapa yang mengambIInya Ia teIah mengambII bahagIan yang
Iumayan." (RIwayat Abu Daud dan TIrmIzI)
v. MengetahuI HakIkat IahIIIah. v. MengetahuI HakIkat IahIIIah. v. MengetahuI HakIkat IahIIIah. v. MengetahuI HakIkat IahIIIah.
ÌaItu dengan meneIItI cIrI-cIrI pemIkIran jahIIIah, aIIran-aIIran dan perancangannya. DI
sampIng menyIngkap akIbat-akIbat dan keburukannya. Dengan memahamI hakIkat InI
kIta tIdak terperangkap ke daIajarIng-jarIngnya seIaras dengan sabda RasuIuIIah s.a.w:
SesIapa yang mempeIajarI bahawa suatu kaum Ia terseIamat darI rancangan jahat
mereka.

SIIat SIIat SIIat SIIat- -- -sIIat Mereka Yang HIdup Untuk ÌsIam. sIIat Mereka Yang HIdup Untuk ÌsIam. sIIat Mereka Yang HIdup Untuk ÌsIam. sIIat Mereka Yang HIdup Untuk ÌsIam.
IIka saya seorang yang menghayatI ÌsIam dan hIdup untuk memperjuangkan ÌsIam maka
tentuIah bentuk serta corak hIdup saya berbeza dengan manusIa yang IaIn. Antara
bentuk dan corak tersebut IaIah:
I. 8enar I. 8enar I. 8enar I. 8enar- -- -benar TerIkat dan Menurut Ajaran ÌsIam. benar TerIkat dan Menurut Ajaran ÌsIam. benar TerIkat dan Menurut Ajaran ÌsIam. benar TerIkat dan Menurut Ajaran ÌsIam.
Ìman Itu bukanIah hanya dengan angan-angan sahaja, tetapI Ia adaIah suatu yang
tertunjang dI daIam hatI dan dIbuktIkan oIeh perbuatan. DI daIam IIrman AIIah seIaIu
sahaja mengaItkan antara Iman dan amaI.
56
DI antaranya:
KecuaII orang-orang yang berIman dan beramaI soIeh. (Surah AI-Asr, Ayat: 3)
Patutkah kamu menyuruh manusIa supaya berbuat kebaIkan sedang kamu Iupa akan dIrI
kamu sendIrI; padahaI kamu semua membaca KItab AIIah, tIdakkah kamu berakaIZ
(Surah AI-8aqarah, Ayat: 44)
Amat besar kebencIannya dI sIsI AIIah kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tIdak
meIakukannya. (Surah As-SaII, Ayat: 3)
HujjatuI ÌsIam Ìmam AI-ChazaII berkata: "Dua IeIakI teIah memberI musIbah ke atas
dIrIku, pertama orang aIIm yang meIanggar Iarangan agama dan kedua orang jahII yang
berIbadat. SI jahII memperdayakan orang ramaI dengan Ibadatnya manakaIa sI aIIm puIa
memperdaya orang ramaI dengan peIanggaran terhadap agama."
RasuIuIIah s.a.w berwasIat kepada seIuruh umat ÌsIam supaya berjaya-jaga:
"IadIIah kamu orang-orang yang memeIIhara IImu dan janganIah kamu menjadI tukang
rIwayat" (RIwayat Abu Nu'aIm)

II. Mengutamakan KepentIngan ÌsIam. II. Mengutamakan KepentIngan ÌsIam. II. Mengutamakan KepentIngan ÌsIam. II. Mengutamakan KepentIngan ÌsIam.
8erhubung dengan tuntutan InI RasuIuIIah s.a.w bersabda:
"8erkIsarIah kamu bersama-sama dengan KItab AIIah (untuk kepentIngan ÌsIam) dI mana
kepentIngan berkIsar-kIsar"
8agInda juga bersabda:
"SesIapa yang berpagI-pagIan tIdak mengambII berat perIhaI orang ÌsIam maka dIa
bukanIah darI goIongan mereka"
RasuIuIIah s.a.w menjeIaskan perkara InI secara Iangsung:
"Engkau memegang pos pentIng darI pos-pos ÌsIam, maka (awas) jangan sampaI musuh
dapat terIepas darI pengawasan kamu"
DI daIam peperangan Uhud Saad bIn Ar-RabIe' dItemuI dI daIam saat-saat menghampIrI
maut sedang dI tubuhnya terdapat tujuh puIuh IIang Iuka kerana rejaman tombak,
tetakan pedang dan tusukan panah, IaIu Ia menoIeh kepada ZaId bIn ThabIt IaIu berkata:
KatakanIah (sampaIkanIah berIta InI) kepada RasuIuIIah s.a.w, sesungguhnya saya teIah
mencIum bau syurga dan berItahuIah kaumku orang-orang Ansar, tIdak ada keuzuran
mereka dI sIsI AIIah sekIranya mereka benar-benar IkhIas kepad RasuIuIIah s.a.w seIama
57
mata kamu masIh beIum pejam, kemudIan dI saat Itu juga dIa menghembuskan
naIasnya yang terakhIr.

III. Merasa MuIIa Dengan Kebenaran ÌsIam dan YakIn Kepada AIIah. III. Merasa MuIIa Dengan Kebenaran ÌsIam dan YakIn Kepada AIIah. III. Merasa MuIIa Dengan Kebenaran ÌsIam dan YakIn Kepada AIIah. III. Merasa MuIIa Dengan Kebenaran ÌsIam dan YakIn Kepada AIIah.
ÌnI adaIah dI antara sIIat-sIIat orang yang berIman.
FIrman AIIah s.w.t:
PadahaI bagI AIIah juaIah kemuIIaan dan kekuatan Itu dan bagI RasuINya serta bagI
orang-orang yang berIman. (Surah AI-MunaIIquun, Ayat: 8)

FIrman-Nya IagI:
Dan janganIah kamu merasa Iemah (daIam perjuangan mempertahan dan menegakkan
ÌsIam) dan janganIah kamu berdukacIta (terhadap apa yang akan menImpa kamu),
padahaI kamuIah orang-orang yang tertInggI (mengatasI musuh dengan mencapaI
kemenangan) jIka kamu orang-orang yang (sungguh-sungguh) berIman. (Surah
AaII Ìmraan, Ayat: 139)
DIrIwayatkan puIa bahawa ketIka orang-orang ÌsIam yang berhIjrah mencarI
perIIndungan kerana mempertahankan agama mereka dI Habsyah, IaIu mereka masuk
menghadap raja NajasyI, Iantas paderI dan pendeta yang ada dI sItu memInta mereka
sujud untuk menghormatI raja. TetapI IaaIar bIn AbI TaIIb yang menjadI ketua
rombongan menjawab: "KamI adaIah satu kaum yang tIdak sujud kecuaII kepada AIIah"
MaIah dI daIam sejarah ÌsIam kIta menemuI ratusan contoh yang memperIIhatkan
kemuIIaan, ketegasan pendIrIan dan keberanIan yang dIrakamkan oIeh generasI pertama
umat ÌsIam sepertI KhubaIb bIn AdI, ZaId bIn Ad-Dathanah, Rub'Ie bIn AmIr, Mus'ab bIn
UmaIr, SaId bIn IubaIr, SaId bIn AI-Musayyab dan IaIn-IaIn yang sewajar dIpeIajarI
perjaIanan hIdup mereka untuk dIjadIkan contoh teIadan.

Iv. 8erIItIzam De Iv. 8erIItIzam De Iv. 8erIItIzam De Iv. 8erIItIzam Dengan Kerja ngan Kerja ngan Kerja ngan Kerja- -- -kerja ÌsIam dan Kerjasama Dengan AktIvItI kerja ÌsIam dan Kerjasama Dengan AktIvItI kerja ÌsIam dan Kerjasama Dengan AktIvItI kerja ÌsIam dan Kerjasama Dengan AktIvItI- -- -aktIvItI ÌsIam. aktIvItI ÌsIam. aktIvItI ÌsIam. aktIvItI ÌsIam.
ApabIIa saya mengaku sebagaI seorang musIIm, maka saya wajIb bekerja untuk ÌsIam.
Saya patut bekerja daIam satu jemaah, bekerjasama dengan pendakwah IaIn yang
menyeru kepada AIIah dan menyuruh kepada kebaIkan serta mencegah keburukan. Saya
harus bekerja keras untuk mengujudkan IndIvIdu musIIm, rumah tangga musIIm,
masyarakat musIIm dan negara yang benar-benar ÌsIam.
58
AIIah berIIrman:
KamI akan menguatkan tenaga dan daya usahamu dengan saudaramu (Harun).
(Surah AI-Oasas, Ayat: 35)
FIrman-Nya IagI:
Dan hendakIah kamu bertoIong-toIongan untuk membuat kebajIkan dan bertakwa dan
janganIah kamu bertoIong-toIongan pada meIakukan dosa (maksIat) dan pencerobohan.
(Surah AI-MaIdah, Ayat: 2)
RasuIuIIah s.a.w bersabda:
"Seseorang musIIm dengan seorang musIIm yang IaIn Iaksana satu bangunan yang
tersusun, saIIng kuat-menguatkan dI antara satu sama IaIn"
Sabda bagInda IagI:
"Tangan (atau pertoIongan) AIIah Itu bersama jemaah. Sesungguhnya serIgaIa Itu
memakan kambIng yang terpIsah (darI kumpuIannya)"
Sabdanya IagI:
"Kamu wajIb bersama jemaah musIImIn dan Ìman (pemImpIn) mereka"
Sabda bagInda yang IaIn:
"Iemaah Itu berkat"
"Iemaah Itu rahmat dan perpecahan Itu azab"

59
8ab 2: Saya MestI MeyakInI 8ahawa 8eramaI Untuk ÌsIam AdaIah WajIb

Sebenarnya beramaI untuk ÌsIam daIam ertI kata yang sebenar IaIah untuk meIahIrkan
IndIvIdu yang mencermInkan akIdah dan akhIak ÌsIam, meIaInkan masyarakat yang
berpegang teguh dengan pemIkIran dan cara hIdup ÌsIam sebagaI syarIat perundangan,
peraturan dan perIembagaan hIdup, serta memIkuI amanah dakwah yang menjadI
petunjuk daIam menegakkan kebenaran dan keadIIan dI aIam InI. SeIuruh amaI InI dan
IaIn-IaIn keperIuan untuk amaIan-amaIan InI serta IaIn-IaIn perkara yang berkaItan yang
dItuntut oIeh amaI-amaI InI adaIah satu tuntutan syarIat. KewajIpan meIaksanakan
tIdakIah gugur kecuaII seteIah tertegaknya satu kuasa yang dapat mengendaIIkan
tanggungjawab InI dan memeIIhara urusan kaum musIImIn.
SeIagI kekuasaan InI tIdak wujud, maka seIuruh kecuaIan atau kecacatan para petugas
amaI ÌsIam dan kecuaIan orang yang tIdak turut serta daIam kerja-kerja InI, menurut
pandangan ÌsIam adaIah satu dosa yang tIdak akan hIIang meIaInkan orang-orang ÌsIam
bersegera bangun memIkuI tanggungjawab meIaksanakan kerja-kerja untuk
menegakkan ÌsIam.
DI antara buktI-buktI yang menguatkan bahawa beramaI untuk ÌsIam adaIah wajIb dan
Ianya bersIIat wajIb takIIII (dIIardukan), bukannya tanggungjawab yang dIperIntahkan
meIakukan secara sukareIa, dapat dIIIhat secara yakIn darI beberapa sudut:
Pertama: WajIb DarI Sudut PrInsIp (Mabda'). Pertama: WajIb DarI Sudut PrInsIp (Mabda'). Pertama: WajIb DarI Sudut PrInsIp (Mabda'). Pertama: WajIb DarI Sudut PrInsIp (Mabda').
8eramaI atau bekerja untuk (menegakkan seIuruh ajaran) ÌsIam pada prInsIpnya adaIah
wajIb kerana beramaI atau bekerja adaIah tanggungjawab yang teIah
dIpertanggungjawabkan oIeh AIIah s.w.t kepada seIuruh umat manusIa, dIdahuIuI oIeh
para NabI dan para RasuI kemudIan ke atas umat manusIa seIuruhnya hIngga ke harI
kIamat keIak.
ÌnI adaIah berdasarkan kepada IIrman AIIah:
DemI Masa! Sesungguhnya manusIa Itu daIam kerugIan. KecuaII orang-orang yang
berIman dan beramaI soIeh dan mereka puIa berpesan-pesan dengan kebenaran serta
berpesan-pesan dengan sabar. (Surah AI-Asr, Ayat: 1 - 3)
Dan IIrman AIIah:
WahaI RasuI AIIah! SampaIkanIah apa yang teIah dIturunkan kepadamu darI Tuhanmu
dan jIka engkau tIdak meIakukannya (dengan menyampaIkan semuanya), maka
bermakna tIadaIah engkau menyampaIkan perutusanNya. (Surah AI-MaaIdah,
Ayat: 67)
Dan IIrman AIIah:
60
Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyIkan apa yang teIah KamI turunkan darI
keterangan-keterangan dan petunjuk hIdayat, sesudah KamI menerangkannya kepada
manusIa dI daIam KItab SucI, mereka Itu dIIaknat oIeh AIIah dan dIIaknat oIeh sekaIIan
makhIuk. (Surah AI-8aqarah, Ayat: 159)
DaIam sunnah RasuIuIIah s.a.w yang muIIa terdapat rIwayat-rIwayat yang mempunyaI
hubungan secara khusus tentang dakwah kepada kebenaran dan menentang kebatIIan.
DI antaranya IaIah sabda RasuIuIIah s.a.w:
"SesIapa dI antara kamu yang meIIhat kemungkaran, dIa hendakIah mencegahnya
dengan tangannya, sekIranya dIa tIdak mampu (mencegah dengan tangan - kuasa),
maka hendakIah dIa mengubah dengan menggunakan IIdahnya (teguran dan nasIhat),
maka sekIranya Ia tIdak mampu juga hendakIah Ia mengubah dengan hatInya (IaItu tIdak
reda dan bencI) dan demIkIan Itu adaIah seIemah-Iemah Iman. TIdak ada IagI Iman
seIepas tahap Itu waIaupun sebesar bIjI sawI." (HadIs rIwayat TIrmIzI)
Sabda bagInda yang IaIn:
"WahaI manusIa, sesungguhnya AIIah berIIrman kepadamu: PerIntahIah (manusIa)
supaya meIakukan perkara-perkara yang makruI (yang baIk) dan cegahIah mereka darI
meIakukan perkara-perkara yang mungkar sebeIum (tIba suatu waktu dI mana) kamu
memInta, IaIu aku tIdak IagI menerImanya dan kamu memohon pertoIongan IaIu aku
tIdak menoIong kamu IagI." (HadIs rIwayat Ìbnu Majah dan Ìbnu HIbban)
Sabda RasuIuIIah s.a.w IagI:
"ApabIIa engkau meIIhat umatku takut untuk berkata kepada orang yang meIakukan
kezaIIman: WahaI penzaIIm! Maka sesungguhnya dIa teIah mengucapkan seIamat tInggaI
bagInya." (HadIs rIwayat HakIm)
Kedua: WajIb darI Sudut Hukum. Kedua: WajIb darI Sudut Hukum. Kedua: WajIb darI Sudut Hukum. Kedua: WajIb darI Sudut Hukum.
8eramaI untuk ÌsIam adaIah wajIb dIIIhat darI sudut hukum kerana tIdak berjaIannya
syarIat AIIah dI atas muka bumI dan penguasaan sIstem dan undang-undang cIptaan
manusIa ke atas masyarakat manusIa harI InI mewajIbkan umat ÌsIam bekerja untuk
menegakkan masyarakat ÌsIam dan mengembaIIkan cara hIdup ÌsIam. Umat ÌsIam juga
wajIb bekerja supaya manusIa tunduk mengabadIkan dIrI kepada AIIah dI daIam IktIkad
keyakInan, akhIak dan sIstem hIdup mereka berdasarkan daIII darI AI-Ouran yang
menyebut:
Maka demI Tuhanmu (wahaI Muhammad)! Mereka tIdak dIsIIatkan berIman sehIngga
mereka menjadIkan engkau hakIm daIam mana-mana perseIIsIhan yang tImbuI dI antara
mereka, kemudIan mereka puIa tIdak merasa dI hatI mereka sesuatu keberatan darI apa
yang teIah engkau hukumkan dan mereka menerIma keputusan Itu dengan sepenuhnya.
(Surah An-NIsa', Ayat: 65)
61
Dan IIrman AIIah:
Dan (katakanIah wahaI Muhammad kepada pengIkut-pengIkutmu): Apa jua perkara
agama yang kamu berseIIsIhan padanya maka hukum pemutusnya terserah kepada AIIah;
HakIm yang demIkIan kekuasaanNya IaIah AIIah Tuhanku; kepadaNyaIah aku berserah
dIrI dan kepadaNyaIah aku rujuk kembaII (daIam segaIa keadaan). (Surah Asy-
Syura, Ayat: 10)
8egItu juga IIrman AIIah:
Dan sesIapa yang tIdak menghukum dengan apa yang teIah dIturunkan oIeh AIIah
(kerana mengIngkarInya), maka mereka ItuIah orang-orang yang kaIIr. (Surah
AI-MaaIdah, Ayat: 44)
FIrman AIIah:
Dan sesIapa yang tIdak menghukum dengan apa yang teIah dIturunkan AIIah, maka
mereka ItuIah orang-orang yang zaIIm. (Surah AI-MaaIdah, Ayat: 45)
FIrman AIIah:
Dan sesIapa yang tIdak menghukum dengan apa yang teIah dIturunkan oIeh AIIah, maka
mereka ItuIah orang-orang yang IasIq. (Surah AI-MaaIdah, Ayat: 47)
ApabIIa menegakkan masyarakat ÌsIam dan meIaksanakan hukum-hukum yang
dIturunkan oIeh AIIah Itu hukumnya wajIb maka kerja-kerja yang membawa kepada
kewujudan masyarakat ÌsIam dan terIaksananya hukum AIIah turut menjadI wajIb
berdasarkan kaedah syarak:
Sesuatu perkara yang tIdak dapat dIsempurnakan sesuatu yang wajIb meIaInkan
dengannya, maka Ia menjadI wajIb.
SebahagIan besar darI negara-negara (umat) ÌsIam, kaIau pun tIdak dapat dIkatakan
seIuruhnya dIperIntah oIeh sIstem-sIstem cIptaan manusIa yang merupakan campur
aduk darI sIstem undang-undang RumanI, Yunan, PerancIs dan sebagaInya. DemIkIan
juga sIstem ekonomI yang menguasaI negara-negara tersebut adaIah sIstem ekonomI
KapItaIIsme dan SosIaIIsme. ÌnI adaIah penyebab utama yang mendesak umat ÌsIam
supaya menyusun gerak-kerja untuk meruntuhkan sIstem jahIIIah daIam bentuk sepertI
InI dan kewajIpan mengembaIIkan kehIdupan ÌsIam adaIah menjadI Iardu aIn ke atas
setIap musIIm sehIngga kepImpInan dan kekuasaan kembaII ke pangkuan ÌsIam.
SeIaIn darI Itu masIh banyak kewajIpan-kewajIpan syarIah yang perIaksanaan dan
amaIannya bergantung kepada adanya khaIIIah atau Ìmam sedangkan peIantIkan
KhaIIIah (Ìmam) Itu sendIrI sangat bergantung kepada wujudnya kekuasaan ÌsIam. OIeh
Itu seIuruh undang-undang yang berkaItan dengan sIstem-sIstem ÌsIam sama ada dI
62
daIam bIdang kemasyarakatan, ekonomI, poIItIk maIah kesemua undang-undang yang
berkadengan hukum, kanun keseksaan, perdamaI, peperangan, jIhad, gencatan senjata,
perjanjIan damaI, muamaIat, kemasyarakatan dan ekonomI, semuanya InI dan
sebagaInya adaIah dI antara bIdang-bIdang SyarIat ÌsIam yang tIdak mungkIn terIaksana
kecuaII meIaIuI sebuah negara yang teguh dI atas dasar-dasar ÌsIam.
KetIga: WajIb DarI Sudut Tuntutan (Darurat). KetIga: WajIb DarI Sudut Tuntutan (Darurat). KetIga: WajIb DarI Sudut Tuntutan (Darurat). KetIga: WajIb DarI Sudut Tuntutan (Darurat).
8eramaI dan bekerja untuk ÌsIam juga merupakan satu kewajIpan jIka dIIIhat darI sudut
tuntutan untuk menghadapI cabaran-cabaran zaman kInI dan serangan musuh-musuh
ÌsIam. Ìanya adaIah satu kewajIpan kerana dengannya dapat menyekat penuIaran
Iahaman kebendaan dan ateIs (tIdak percayakan tuhan) yang berusaha menggugat
kewujudan ÌsIam.
SekIranya dIIIhat dengan pemerhatIan yang teIItI kepada nasIb yang dIaIamI oIeh
negara-negara umat ÌsIam harI InI maka sudah pastI Ia menjadI buktI menguatkan IagI
tuntutan tersebut adaIah tanggungjawab yang wajIb dI sIsI syarIat dI mana umat ÌsIam
tadI seharusnya berdIam dIrI dan memandang rIngan.
KIta dapatI banyak negara-negara (Umat ÌsIam) yang mengadu dan merIntIh dengan
penuh penderItaan kerana dIkuasaI oIeh keserakahan orang-orang bukan ÌsIam (kaIIr)
sebagaImana yang dIaIamI oIeh rakyat PaIestIne, KashmIr, EItrea, OIbrash, 8ukhara,
Samarkand dan IaIn-IaIn.
ManakaIa beberapa negara IaIn puIa menderIta kerana cengkaman kuasa goIongan
mInorItI yang bernIat jahat ke atas umat ÌsIam, mereka memerIntahkan Umat ÌsIam
dengan kekuatan besI dan apI.
KIta dapatI juga beberapa bahagIan darI negara Umat ÌsIam yang IaIn mengadu
mengenaI penderItaan mereka yang dIsebabkan oIeh kekuasaan partI-partI puak kIrI
(yang terdIrI darI sosIaIIs dan komunIs) atau puak kanan (yang berkeIahaman kapItaIIs)
daIam negara mereka. 8egItu juga keadaan hIdup dI beberapa tempat yang IaIn yang
berada dI daIam suasana pertumpahan darah yang hebat hasII darI perebutan kuasa dI
antara kekuatan puak kIrI dan puak kanan.
SeIaIn darI haI-haI yang tersebut dI atas, sebenarnya betapa perIunya amaI ÌsIamI
sekaIIpun secara darurat, darI menyahut cabaran-cabaran darI daIam yang berupa
kuncu-kuncu, taII barut dan penyokong musuh ÌsIam. FIrman AIIah.
Dan perangIIah mereka sehIngga tIdak ada IagI IItnah dan (sehIngga) menjadIIah agama
Itu seIuruhnya (bebas) bagI AIIah semata-mata. (Surah AI-AnIaaI, Ayat: 39)


63
Keempat: WajIb Secara ÌndIvIdu Mahupun Iemaah. Keempat: WajIb Secara ÌndIvIdu Mahupun Iemaah. Keempat: WajIb Secara ÌndIvIdu Mahupun Iemaah. Keempat: WajIb Secara ÌndIvIdu Mahupun Iemaah.
Tanggungjawab beramaI dan bekerja untuk ÌsIam darI sudut kewajIpan syarak (takIIII)
adaIah satu tanggungjawab ke atas IndIvIdu (IardI) sama sepertI kewajIpan-kewajIpan
dan tanggungjawab syarIat yang IaIn dI mana ganjaran pahaIa dIberIkan apabIIa
dIIaksanakan tanggungjawab tersebut dan dIbaIas dengan dosa apabIIa Ia dItInggaIkan.
FIrman AIIah s.w.t:
Dan apa jaIannya engkau dapat mengetahuI kedahsyatan Neraka Saqar ItuZ (Surah AI-
MuddaaththIr, Ayat: 27)
FIrman AIIah IagI:
Dan mereka masIng-masIng akan datang mengadapNya pada harI kIamat dengan
seorang dIrI. (Surah Maryam, Ayat: 95)
FIrman AIIah IagI:
IIka kamu berbuat kebaIkan, (maka Iaedah) kebaIkan yang kamu Iakukan adaIah untuk
dIrI kamu. (Surah AI-Ìsraa', Ayat: 7)
FIrman AIIah IagI:
Dan seseorang yang boIeh memIkuI, tIdak akan memIkuI dosa perbuatan orang IaIn
(bahkan dosa usahanya sahaja). (Surah AI-An'aam, Ayat: 164)
FIrman AIIah IagI:
Dan sesIapa yang berjuang (menegakkan ÌsIam) maka sesungguhnya dIa hanyaIah
berjuang untuk kebaIkan dIrInya sendIrI. (Surah AI-'Ankabuut, Ayat: 6)
Supaya orang IaIn Itu semuanya turut serta daIam kerja-kerjanya membIna masyarakat
dan memakmurInya IaItu dengan membIna kehIdupan masyarakat atas dasar kebenaran
(AI-Haq) dan memakmurkan dengan kebaIkan, maka ÌsIam teIah menentukan ke atas
setIap orang ÌsIam bertanggungjawab memberIkan khIdmat dan pengorbanan mereka
untuk ÌsIam mengIkut batas kemampuan masIng-masIng, seIama mana Insan Itu berada
daIam keadaan baIIgh, akaI yang sIhat dan ada kemampuan. DarI pengorbanan sepertI
InI akan menjadIkan masyarakat ÌsIam Itu sebagaI seI yang hIdup dan bernyawa daIam
badan. SetIap IndIvIdu daIam masyarakat InI akan memberIkan sesuatu maIah mereka
berIumba-Iumba untuk berkorban.
DarI kenyataan dI atas jeIasIah bahawa kewajIpan beramaI dan bekerja untuk
menegakkan ÌsIam oIeh IndIvIdu adaIah sama sepertI kewajIpan-kewajIpan syarak yang
IaIn IaItu Ia adaIah satu kewajIpan ÌsIam.
64
OIeh kerana beramaI dan bekerja untuk ÌsIam adaIah kewajIpan IndIvIdu (IardI) darI
sudut InI maka Ia juga adaIah satu kewajIpan secara jama'Ie (organIsasI) apabIIa dIIIhat
darI sudut tanggungjawab gerakan dan darI sudut perIaksanaannya. Kenyataan InI
dIbuktIkan oIeh reaIItI-reaIItI yang berIaku dan keadaan-keadaan yang pada dasarnya
tIdak dapat dIpertIkaIkan IagI.
DI antara reaIItI-reaIItI tersebut IaIah:
1. Sebenarnya takIII atau tanggungjawab beramaI dan bekerja untuk ÌsIam adaIah satu
tanggungjawab yang sangat berat untuk dIpIkuI oIeh orang perseorangan kerana
matIamat amaI ÌsIamI adaIah untuk meruntuhkan jahIIIah hIngga ke akar umbInya IaIu dI
atas runtuhan ItuIah dItegakkan ÌsIam. Tugas yang berat InI menurut pengorbanan,
kemampuan dan kesanggupan yang tIdak mampu dIIakukan secara perseorangan
bahkan tugas InI tIdak mampu dIpIkuI sekaIIpun dengan memerah seIuruh tenaga,
kegIgIhan dan kesanggupan menghadapI segaIa penderItaan. Tanggungjawab InI hanya
mampu dIpIkuI oIeh gerakan yang tersusun, yang memIIIkI kadar kemampuan yang
setImpaI darI sudut kesedaran, penyusunan dan kekuatan daIam menghadapI jahIIIah
yang wujud.
2. Sesungguhnya usaha kerja RasuIuIIah s.a.w daIam rangka menghadapI serangan
jahIIIah dan kemudIannya menegakkan masyarakat ÌsIam serta mengembaIIkan
kehIdupan mengIkut Iunas-Iunas ÌsIam merupakan daIII dan buktI bekerja secara
berjemaah untuk menegakkan ÌsIam adaIah wajIb. OIeh yang demIkIan RasuIuIIah s.a.w
tIdak menggunakan cara bekerja secara IndIvIdu dI daIam bertIndak, maIah sejak darI
awaI-awaI IagI bagInda begItu mengambII berat kepada usaha-usaha menubuhkan
jemaah dengan memIIIh anasIr-anasIr pembInaannya dangan teIItI. KemudIan bagInda
s.a.w membentuk dan membersIhkan mereka sehIngga menjadI satu kekuatan daIam
proses perubahan yang bagInda s.a.w Iakukan.
ÌnIIah yang teIah dIbuktIkan oIeh perjaIanan sIrah RasuIuIIah s.a.w daIam setIap
perIngkat dan Iapangan.
3. SeIaIn darI Itu amaI dan gerak kerja untuk menegakkan ÌsIam dIpenuhI dengan
haIangan ranjau dan durI, ujIan dan cubaan. HaIangan-haIangan yang menunggu dI
jaIannya sangatIah banyak. Kuasa-kuasa asIng yang saban waktu menunggu
kesempatan memukuI umatnya juga adaIah banyak. Semua cabaran-cabaran InI
menuntut kewujudan sebuah tanzIm harakI (penyusunan gerakan jemaah) yang
menyeIuruh darI sudut kuaIItI dan kuantItI untuk menghadapI segenap perIngkat amaI,
suasana persekItaran serta kemungkInan-kemungkInan yang mendatang.
DarI ayat-ayat AI-Ouran dan hadIs-hadIs NabI s.a.w terdapat banyak daIII-daIII yang
secara nyata menunjukkan beramaI secara berjemaah yang kemas tersusun untuk
menegakkan ÌsIam adaIah merupakan satu perkara pentIng.

65
AIIah s.w.t berIIrman:
Dan janganIah kamu bertoIong-toIongan pada meIakukan dosa (maksIat) dan
pencerobohan. (Surah AI-MaaIdah, Ayat: 2)

KeIIma: Canjaran IIhad AdaIah Untuk MujahId Ìtu SendIrI. KeIIma: Canjaran IIhad AdaIah Untuk MujahId Ìtu SendIrI. KeIIma: Canjaran IIhad AdaIah Untuk MujahId Ìtu SendIrI. KeIIma: Canjaran IIhad AdaIah Untuk MujahId Ìtu SendIrI.
1. Sejak awaI-awaI IagI para petugas yang bekerja untuk ÌsIam mestIIah memahamI
secara mendaIam bahawa merekaIah yang sebenarnya memerIukan ÌsIam. Sewaktu
mereka bekerja, berjIhad dan berjuang, berertI mereka bertIndak membersIhkan dIrI dan
jIwa mereka sendIrI dI sampIng menunaIkan sebahagIan darI hak-hak AIIah ke atas
mereka supaya mereka memperoIehI ganjaran darI sIsI AIIah dI harI kIamat keIak, harI dI
mana pandangan menjadI tunduk merendah dan hatI menjadI bergetar kerana dIIanda
ketakutan dItImpa azab.
Mereka InIIah yang beruntung sekIranya mereka mara beramaI dan merekyang rugI
sekIranya mereka berundur dan berpaIIng tadah.
AIIah s.w.t berIIrman:
Dan sesIapa yang berjuang (menegakkan ÌsIam) maka sesungguhnya dIa hanyaIah
berjuang untuk kebaIkan dIrInya sendIrI; sesungguhnya AIIah Maha Kaya (tIdak
berhajatkan sesuatupun) darIpada sekaIIan makhIuk. (Surah AI-Ankabuut, Ayat: 6)
AIIah s.w.t juga berIIrman:
Dan jIka kamu berpaIIng (darIpada berIman, bertakwa dan berderma) DIa akan
menggantIkan kamu dengan kaum yang IaIn; seteIah Itu mereka tIdak akan berkeadaan
sepertI kamu. (Surah Muhammad, Ayat: 38)
2. Mereka juga mestI memahamI bahawa nIIaI dan harga dIrI mereka sebenarnya adaIah
kerana pegangan mereka kepada ÌsIam. Mereka tIdak mempunyaI apa-apa nIIaI
sekIranya tIdak bersama ÌsIam (sama sepertI bInatang bahkan IebIh sesat darI Itu).
KemuIIaan dan ketInggIan mereka yang sebenarnya tIdak akan tercapaI meIaInkan
dengan mereka menggembIeng tenaga dan meIIbatkan dIrI dI daIam jemaah ÌsIam yang
memperjuangkan ÌsIam dan terus kekaI daIam jemaah yang berkenaan. SesIapa yang
mengasIngkan dIrI dIa akan keseorangan dI daIam azan neraka. SesIapa yang
menyatukan dIrInya secara benar dengan kumpuIan tersebut berertI dIa teIah bergabung
dengan nasab keturunan yang muIIa mengIkat dIrI dengan goIongan yang mendapat
petunjuk, yang terdIrI darIpada para NabI dan para syuhada yang mendapat nIkmat dI
sIsI AIIah s.w.t.
66
3. Para petugas amaI ÌsIamI juga mestI menyedarI bahawa terus kekaI bersama dengan
jemaah adaIah syarat bagI mendapat pendIrIan yang teguh sebagaImana sabda
RasuIuIIah s.a.w:
"Sesungguhnya serIgaIa Itu hanya akan dapat memakan kambIng yang tersIsIh (darI
kumpuIannya)."
Masyarakat yang dIpenuhI dengan IItnah tIdak ubah sepertI maIam yang geIap-geIIta.
ManusIa tIdak mungkIn dapat menjaIanI kehIdupan dengan sempurna atau tIdak terjejas
dengan kesan-kesan kotoran masyarakat tersebut sekIranya tIdak menerIma perIngatan,
nasIhat dan Ingat memperIngatI.
Dan tetap tekunIah engkau memberI perIngatan, kerana sesungguhnya perIngatan Itu
mendatangkan Iaedah kepada orang-orang yang berIman. (Surah Az-ZaarIyaat,
Ayat: 55)
AIIah s.w.t berIIrman IagI:
DemI Masa! Sesungguhnya manusIa Itu daIam kerugIan. KecuaII orang-orang yang
berIman dan beramaI soIeh dan mereka puIa berpesan-pesan dengan kebenaran serta
berpesan-pesan dengan sabar. (Surah AI-Asr, Ayat: 1 - 3)
OIeh yang demIkIan mereka mestIIah hIdup dI bawah satu naungan keIuarga yang
berIman. Mereka mestIIah bersama-sama dengan pasukan Tuhan yang Maha PengasIh
dan terus hIdup bersama mereka buat seIama-Iamanya.
AIIah s.w.t berIIrman:
Dan jadIkanIah dIrImu sentIasa berdampIng rapat dengan orang-orang yang berIbadat
kepada Tuhan mereka pada waktu pagI dan petang, yang mengharapkan keredaan AIIah
semata-mata dan janganIah engkau memaIIngkan pandanganmu darIpada mereka
hanya kerana engkau mahukan kesenangan hIdup dI dunIa dan janganIah engkau
mematuhI orang yang KamI ketahuI hatInya IaIaI darIpada mengIngatI dan mematuhI
pengajaran KamI dI daIam AI-Ouran, serta dIa menurut hawa naIsunya dan tIngkah-
Iakunya puIa adaIah meIampauI kebenaran. (Surah AI-KahII, Ayat: 28)
4. Para petugas amaI ÌsIamI juga mestIIah benar-benar memahamI bahawa mereka
beramaI dengan bekerja semata-mata kerana AIIah dan berjIhad pada jaIannya. Mereka
juga mestI memahamI bahawa jaIan InI adaIah jaIan yang paIIng jauh, penuh dengan
kesukaran. Sesungguhnya syurga Itu dIkeIIIIngI oIeh perkara-perkara yang tIdak dIIngInI
manakaIa mereka puIa dIIIngkungI oIeh perkara-perkara yang menarIk syahwat.
IaIan InI merupakan satu jaIan yang tIdak sanggup dIIaIuI oIeh mereka yang hIdup daIam
suasana mewah, mereka yang bImbang akan kesempItan rezekI dan kemewahan hIdup.
IaIan InI juga tIdak akan sanggup dIIaIuI oIeh orang yang mementIngkan kerehatan dan
67
mengIkut runtunan naIsu, tIdak akan sanggup dIIaIuI oIeh orang yang sempIt dada dan
tIdak memIIIkI kekuatan, tIdak akan sanggup dIIaIuI oIeh mereka yang tIdak sabar
menghadapI cemuhan dan cacIan, apatah IagI pengorbanan wang rInggIt dan harta
benda, tIdak akan sanggup dIIaIuI oIeh mereka yang berpegang dan berkeras dengan
pendapat sendIrI sahaja sedangkan dIa sendIrI tIdak mengetahuI bahawa Ia tIdak
mengertI (kedudukan yang sebenarnya) dan jaIan InI juga tIdak sanggup dIIaIuI oIeh
mereka yang tIdak bersedIa untuk tunduk kepada keputusan jemaah dan tIdak sanggup
puIa berIItIzam dengan pandangan-pandangan jemaah.
Sesungguhnya jaIan InI adaIah jaIan pembersIhan jIwa, penyucIan hatI dan pengawaIan
dIrI, jaIan kerahmatan dan kemuIIaan. IaIan kesabaran dan ketetapan, jaIan kebebasan
dan kehormatan dan jaIan kebenaran dan keIkhIasan. Sesungguhnya jaIan yang
mempunyaI sIIat-sIIat sepertI InI tIdak akan sanggup dIIaIuI meIaInkan oIeh orang-
orang mukmIn yang hatI-hatI mereka mempunyaI Ikatan yang kukuh dengan AIIah yang
Maha Esa, yang menggantungkan harapan dan pertoIongan kepadanya.
AIIah s.w.t berIIrman:
Dan (ÌngatIah), sesIapa berserah dIrI buIat-buIat kepada AIIah, maka AIIah cukupIah
bagInya (untuk menoIong dan menyeIamatkannya). Sesungguhnya AIIah tetap
meIakukan segaIa perkara yang dIkehendakINya. AIIah teIahpun menentukan kadar dan
masa bagI berIakunya tIap-tIap sesuatu. (Surah At-TaIaaq, Ayat: 126)
AIIah s.w.t berIIrman IagI:
OIeh Itu, sesIapa yang tIdak menyempurnakan janjI setIanya maka bahaya tIdak
menyempurnakan Itu hanya menImpa dIrInya dan sesIapa yang menyempurnakan apa
yang teIah dIjanjIkannya kepada AIIah, maka AIIah akan memberI kepadanya pahaIa
yang besar. (Surah AI-Fath, Ayat: 10)


68
8ab 3: Peranan, CIrI-cIrI dan PersedIaan Harakah ÌsIamIah


Peranan Harakah ÌsIamIyah IaIah membawa manusIa supaya mengabdIkan dIrI kepada
AIIah sama ada secara IndIvIdu atau jama'ah dengan berusaha dan bekerja untuk
menegakkan masyarakat ÌsIam yang menjadIkan KItabuIIah (AI-Our'an) dan Sunnah
RasuIuIIah s.a.w sebagaI sumber hukum dan pengajarannya.

Harakah ÌsIamIyah IaIah satu tanzIm 'aIamI yang merangkumI para petugas daIam arena
dakwah dI seIuruh peIosok muka bumI. Untuk mencapaI matIamat dI atas, Harakah
ÌsIamIyah menggunakan dakwah ÌsIamIyah yang bersIh IagI murnI, sesuaI dengan
permasaIahan dan tuntutan masa kInI dan akan datang. Termasuk daIam cara InI IaIah
mengajak masyarakat supaya turut serta dI daIam gerakan ÌsIam dan menyusun mereka
daIam gerakan tersebut. DaIam persedIaannya puIa mereka mestIIah dIdIdIk supaya
meyakInI perjuangan InI supaya dengan keyakInan Itu mereka akan bekerja untuk ÌsIam
dan berjIhad dI daIamnya.

DI antara tuntutan yang dImaksudkan IaIah menghapuskan penjajahan dan sakI bakI
pemIkIran dan IaIsaIahnya, sama ada penjajah tImur mahupun barat, sehIngga umat
ÌsIam kembaII semuIa kepada keperIbadIannya yang asaI dan bebas.

Sejak harI-harI awaInya Harakah ÌsIamIyah teIah memberI perhatIan berat daIam urusan
membersIhkan ajaran ÌsIam darI sakI bakI bIdaah dan khuraIat dan mengemukakan
ÌsIam kepada orang ramaI daIam bentuknya yang murnI sesuaI dengan keagungannya
dan ketInggIannya.

Harakah ÌsIamIyah meyakInI bahawa hukum-hukum ÌsIam dan ajarannya bersIIat
sempurna dan menyeIuruh, mampu menyusun seIuruh urusan manusIa dI segaIa bIdang.
Harakah ÌsIamIyah menganggap bahawa kaedah asasI yang menjadI tapak tertegaknya
ÌsIam dI sepanjang sejarah manusIa IaIah kaedah "LaIIaha IIaIIah" (TIada Tuhan yang
berhak dIsembah meIaInkan AIIah) IaItu mengesakan AIIah daIam uIuhIyyah (ketundukan
dan kepatuhan) dan hakImIyah (kehakIman dan perundangan) dengan pengertIan
mengesakan AIIah dI sudut 'akIdah dI daIam hatI, dI sudut Ibadah terjeIma dI daIam
syIar-syIar dan dI sudut syarIat puIa terjeIma dI daIam reaIItI kehIdupan.

Harakah ÌsIamyIah juga meyakInI bahawa ÌsIam adaIah kekuatan asasI untuk
membangunkan umat ÌsIam, kekuatan asasI untuk menyeIamatkan seIuruh dunIa,
kekuatan asasI untuk membebaskan manusIa darI beIenggu penIndasan taghut dan para
peIaku kezaIIman sehIngga tIdak ada IagI IItnah dan agama seIuruhnya hanya untuk
AIIah.

Harakah ÌsIamyIah berpendapat bahawa menerIma dan mengamaIkan sIstem kapItaIIs,
sosIaIIsme, komunIsme dan IaIn-IaIn sIstem cIptaan manusIa merupakan satu kekuIuran
69
terhadap ÌsIam yang agung, menderhakaI AIIah pemIIIk aIam semesta, perjaIanan hIdup
yang tIdak dIpandukan oIeh petunjuk ÌIahI, meraba-raba daIam keadaan yang tIdak
memberIkan apa-apa Iaedah, menghabIskan tenaga-upaya dan masa. AIIah berIIrman:

Dan sesIapa yang mencarI agama seIaIn agama ÌsIam, maka tIdak akan dIterIma
darIpadanya dan dIa pada harI akhIrat keIak darI orang-orang yang rugI. (Surah AI-
'Ìmran 3: Ayat 85)

Sebenarnya AI-Ìmam Hasan AI-8anna rahImahuIIah (semoga AIIah meredaInya) teIah
menyImpuIkan tentang peranan Harakah ÌsIamIyah dengan berkata:

Peranan kIta secara umum IaIah tegak berdIrI menghadapI serangan arus taghut yang
terdIrI darI tamadun kebendaan, peradaban yang mementIngkan kemewahan dan naIsu-
syahwat, yang teIah meratah bangsa-bangsa umat ÌsIam. Tamadun InI teIah menjauhkan
umat dengan kepImpInan NabI s.a.w dan petunjuk AI-Ouran, Ia teIah menghaIang aIam
jagat InI darIpada cahaya petunjuk dan menyebabkan umat ÌsIam mundur terkebeIakang
beratus-ratus tahun. Peranan InI mestIIah berterusan sehInggaIah bumI kIta bebas darI
beIenggunya dan bangsa kIta terseIamat darI baIanya. Dan peranan kIta bukanIah terhad
dI sInI sahaja maIah kIta akan menghadapI dan memerangI peradaban tersebut dI bumI
tempat keIahIrannya sehIngga seIuruh aIam InI akan meIaungkan nama NabI Muhammad
s.a.w sehIngga manusIa semuanya meyakInI AI-Ouran dan naungan ÌsIam akan
meneduhI aIam. DI saat InIIah tercapaInya cIta-cIta seorang musIIm, maka dI kaIa Itu
tIada IagI IItnah ke atas agama InI dan jadIIah agama InI semata-mata bagI AIIah. FIrman
AIIah:

DaIam masa tIdak sampaI sepuIuh tahun. Kepada pentadbIran AIIah juaIah terpuIang
segaIa urusan, sebeIum berIakunya dan sesudah berIakunya dan pada ketIka berIakunya
(kemenangan Rom) Itu, orang-orang yang berIman akan bergembIra; 5- Dengan
kemenangan yang dIberI AIIah. DIa memberI kemenangan kepada sesIapa yang
dIkehendakI-Nya dan DIaIah jua Yang Maha Kuasa, IagI Maha MengasIhanI. (Surah
AI-Rum 30: Ayat 4-5)

ÌnIIah peranan dan tanggungjawab kIta secara umum. Adapun secara terperIncInya maka
tanggungjawab kIta kepada umat ÌsIam IaIah:


SIstem PemerIntahan DaIam NegerI SIstem PemerIntahan DaIam NegerI SIstem PemerIntahan DaIam NegerI SIstem PemerIntahan DaIam NegerI

Dengan wujudnya sIstem InI akan terIaksanaIah hukum-hakam sebagaImana yang
dItuntut daIam IIrman AIIah:

Dan hendakIah engkau menjaIankan hukum dI antara mereka dengan apa yang teIah
dIturunkan oIeh AIIah dan janganIah engkau menurut kehendak hawa naIsu mereka, dan
berjaga-jagaIah supaya mereka tIdak memesongkanmu darI sesuatu hukum yang teIah
70
dIturunkan oIeh AIIah kepadamu. KemudIan jIka mereka berpaIIng (enggan menerIma
hukum AIIah Itu), maka ketahuIIah, hanya sanya AIIah mahu menyeksa mereka dengan
sebab setengah darI dosa-dosa mereka dan sesungguhnya kebanyakan darI umat
manusIa Itu adaIah orang-orang yang IasIq. (Surah AI-MaIdah 5: Ayat 49)

SIstem Hubungan Antarabangsa SIstem Hubungan Antarabangsa SIstem Hubungan Antarabangsa SIstem Hubungan Antarabangsa

Dengan wujudnya sIstem InI akan terIaksanaIah bentuk perhubungan sebagaImana yang
dInyatakan daIam IIrman AIIah:

Dan demIkIanIah (sebagaImana KamI teIah memImpIn kamu ke jaIan yang Iurus), KamI
jadIkan kamu (wahaI umat Muhammad) satu umat yang pIIIhan IagI adII, supaya kamu
Iayak menjadI orang yang memberI keterangan kepada umat manusIa (tentang yang
benar dan yang saIah) dan RasuIuIIah (Muhammad) puIa akan menjadI orang yang
menerangkan kebenaran perbuatan kamu. (Surah AI-8aqarah 2: Ayat 143)

SIstem AmaII DaIam KehakIman SIstem AmaII DaIam KehakIman SIstem AmaII DaIam KehakIman SIstem AmaII DaIam KehakIman

SIstem InI adaIah bersumber darI IIrman AIIah:

Maka demI Tuhanmu (wahaI Muhammad)! Mereka tIdak dIsIIatkan berIman sehIngga
mereka menjadIkan engkau hakIm daIam mana-mana perseIIsIhan yang tImbuI dI antara
mereka, kemudIan mereka puIa tIdak merasa dI hatI mereka sesuatu keberatan darI apa
yang teIah engkau hukumkan dan mereka menerIma keputusan Itu dengan sepenuhnya.
(Surah AI-NIsa' 4: Ayat 65)

SIstem Pertahanan Dan Ketenteraan SIstem Pertahanan Dan Ketenteraan SIstem Pertahanan Dan Ketenteraan SIstem Pertahanan Dan Ketenteraan

Dengan perIaksanaan sIstem InI dapat dIgerakkan rakyat umum sebagaImana yang
terdapat daIam IIrman AIIah:

PergIIah kamu beramaI-ramaI (untuk berperang pada jaIan AIIah), samada dengan
keadaan rIngan (dan mudah bergerak) ataupun dengan keadaan berat (dIsebabkan
berbagaI-bagaI tanggungjawab) dan berjIhadIah dengan harta benda dan jIwa kamu
pada jaIan AIIah (untuk membeIa ÌsIam). (Surah AI-Taubah 9: Ayat 41)

SIstem EkonomI (ÌqtIsad) SIstem EkonomI (ÌqtIsad) SIstem EkonomI (ÌqtIsad) SIstem EkonomI (ÌqtIsad)

SIstem InI bertujuan membebaskan kekayaan, harta-benda, negara dan IndIvIdu-
IndIvIdu berdasarkan IIrman AIIah:

Dan janganIah kamu berIkan (serahkan) kepada orang-orang yang beIum sempurna
akaInya akan harta (mereka yang ada daIam jagaan) kamu, (harta) yang AIIah teIah
71
menjadIkannya untuk kamu semua sebagaI asas pembangunan kamu. (Surah
AI-NIsa' 4: Ayat 5)

SIstem Kebudayaan Dan PeIajaran SIstem Kebudayaan Dan PeIajaran SIstem Kebudayaan Dan PeIajaran SIstem Kebudayaan Dan PeIajaran

SIstem InI adaIah untuk menghapuskan kejahIIan dan kebodohan seIaras dengan
perIntah wahyu yang pertama darI AI-Ouran:

8acaIah dengan nama Tuhanmu yang teIah mencIptakan. (Surah AI-'AIaq 96: Ayat 1)

SIstem KekeIuargaan dan Rumahtangga SIstem KekeIuargaan dan Rumahtangga SIstem KekeIuargaan dan Rumahtangga SIstem KekeIuargaan dan Rumahtangga

SIstem adaIah untuk membentuk putera-puterI yang MusIIm dan goIongan dewasa
MusIIm yang meIaksanakan perIntah AIIah daIam IIrman:

WahaI orang-orang yang berIman! PeIIharaIah dIrI kamu dan keIuarga kamu darI Neraka
yang bahan-bahan bakarannya: ManusIa dan batu (berhaIa). (Surah At-TahrIm
66: Ayat 6)

SIstem HIdup Perseorangan SIstem HIdup Perseorangan SIstem HIdup Perseorangan SIstem HIdup Perseorangan

SIstem InI adaIah bertujuan menjadI pedoman hIdup bagI IndIvIdu secara khusus supaya
kehIdupannya berjaya mencapaI maksud IIrman AIIah:

Sesungguhnya beruntungIah (berjayaIah) sesIapa yang membersIhkan dIrInya.
(Surah Asy-Syams 30: Ayat 9)

MenghIdupkan roh atau semangat kejIwaan secara keseIuruhan daIam setIap dIrI
IndIvIdu dI kaIangan ummah sama ada pemerIntah ataupun rakyat kerana meIaksanakan
tuntutan AIIah TaaIa:

Dan tuntutIah dengan harta kekayaan yang teIah dIkurnIakan AIIah kepadamu akan
pahaIa dan kebahagIaan harI akhIrat dan janganIah engkau meIupakan bahagIanmu
(keperIuan dan bekaIanmu) darI dunIa dan berbuat baIkIah (kepada hamba-hamba AIIah)
sebagaImana AIIah berbuat baIk kepadamu (dengan pemberIan nIkmatNya yang
meIImpah-IImpah) dan janganIah engkau meIakukan kerosakan dI muka bumI;
sesungguhnya AIIah tIdak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan.
(Surah AI-Oasas 28; Ayat 77)

AkhIrnya kIta mahu supaya IahIrnya IndIvIdu musIIm, rumah tangga musIIm, rakyat
musIIm dan pemerIntahan ÌsIam. KIta IngIn membIna sebuah negara (dauIah) yang
mampu memImpIn negara-negara ÌsIam yang IaIn, sebuah negara merangkumI seIuruh
umat ÌsIam, sebuah negara yang dapat mengembaIIkan keagungan mereka,
mengembaIIkan tanah aIr mereka yang teIah hIIang dan mengembaIIkan tanah aIr
72
mereka yang dIrampas dan dI tawan. SeIaIn darI peranan dan tanggungjawab tadI, kIta
mahu supaya DauIah ÌsIamIyah InI mengepaIaI pembawa panjI-panjI jIhad dan dakwah
ke seIuruh aIam sehIngga dunIa InI dapat mengecap kebahagIaan darI ajaran ÌsIam.


CIrI CIrI CIrI CIrI- -- -cIrI PrInsIp Harakah ÌsIamIah cIrI PrInsIp Harakah ÌsIamIah cIrI PrInsIp Harakah ÌsIamIah cIrI PrInsIp Harakah ÌsIamIah

1. Cerakan Yang 8ersIIat RabbanIyyah.

Harakah ÌsIamIyah adaIah bersIIat RabbanI kerana keseIuruhan konsep, hukum-hakam,
akhIak, tata-tusIIa dan pemIkIrannya adaIah bersumber darI agama AIIah yang kekaI
abadI dan rIsaIah yang terakhIr. Harakah ÌsIamIyah adaIah satu gerakan menyeru
manusIa kepada AIIah bukannya kepada kepentIngan para petugas dI daIamnya atau
orang-orang yang memIkuI tanggungjawab. AIIah berIIrman:

KatakanIah: Sesungguhnya sembahyangku dan Ibadatku, hIdupku dan matIku, hanyaIah
untuk AIIah Tuhan yang memeIIhara dan mentadbIrkan sekaIIan aIam. (Surah AI-
An'am 6: Ayat 162)

Harakah ÌsIamIyah bukanIah sebuah organIsasI sebagaImana sebuah partI poIItIk bIasa
pada masa sekarang. Harakah ÌsIamIyah juga bukanIah sebuah organIsasI yang menjadI
tempat perebutan kuasa untuk menjadI pemImpIn bagI mencapaI tujuan-tujuan atau
kepentIngan perIbadI sebagaImana yang berIaku daIam organIsasI-organIsasI IaIn pada
harI In. TetapI yang IebIh pentIng daIam Harakah ÌsIamIyah IaIah pemImpIn atasan atau
orang besar terIebIh dahuIu mematuhI syarIat AIIah sebeIum dIIkutI oIeh para pengIkut
bawahan dan anggota bIasa.


2. Cerakan Yang 8ersIIat TersendIrI.

Harakah ÌsIamIyah bersIIat tersendIrI dengan maksud keIahIrannya dI tengah-tengah
(umat ÌsIam), (dI atas dasar kesedaran mereka sendIrI) bukan dIImpot atau dItIru darI
tImur mahupun darI barat sebagaImana IahIrnya organIsasI dan persatuan-persatuan
yang IaIn. ÌnI adaIah kerana dakwah kIta (yang dIbawa oIeh Harakah ÌsIamIyah) adaIah
dakwah kepada AIIah manakaIa perasaan berhajat kepada agama puIa merupakan satu
cIrI yang sangat kuat bagI umat InI. MeIaIuI cara InIIah juga umat ÌsIam dIkenaII untuk
jangka waktu yang amat pentIng. Umat ÌsIam dI zaman akhIr InI tIdakIah dapat
dIperbaIkI meIaInkan oIeh sesuatu yang teIah memperbaIkI dan mempereIokkan umat
ÌsIam sebeIumnya, IaItu ajaran ÌsIam Itu sendIrI.

73
3. Cerakan Pembawa Kemajuan.

Dengan segaIa kendungan bawaannya sama ada darI sudut akIdah, syarIat dan
pandangannya terhadap 'aIam, manusIa dan kehIdupan menjadIkan Harakah ÌsIamIyah
gerakan yang paIIng cekap dan paIIng mampu untuk menyeIesaIkan masaIah-masaIah
manusIa dan kehIdupan dIbandIngkan dengan undang-undang cIptaan manusIa yang
bersIIat serba Iemah dan serba kekurangan.

Namun demIkIan kemajuan daIam ÌsIam bukanIah sebagaImana yang dIkehendakI dan
dIIahamI oIeh goIongan yang mendakwakan dIrI sebagaI pejuang kemajuan, kerana
kemajuan mengIkut pengertIan goIongan InI adaIah paIsu IagI merosakkan, kemajuan
yang terIepas darI Ikatan akhIak dan kesusIIaan yang Iuhur. Kemajuan daIam ÌsIam
daIam ertI kata yang sebenar IaIah kemajuan daIam memurnIkan perasaan manusIa,
pemIkIran mereka dan akhIak mereka, kemajuan daIam memperdaIamkan IImu
pengetahuan dan menerokaI atau menyIngkap rahsIa-rahsIa dI sebaIIk kejadIan aIam
yang agung InI, yang bukan bertujuan semata-mata untuk mencIptakan satu pencapaIan
baru daIam bIdang IImu. TetapI tujuan sebenar kemajuan tersebut IaIah demI untuk
demI untuk menambahkan IagI makrIIat manusIa terhadap kebesaran, keIndahan,
kekuatan dan keagungan AIIah, Tuhan Semesta AIam InI.

Kemajuan daIam ÌsIam menyuruh manusIa supaya mengambII segaIa aIat-aIat cIptaan
sesuaI dengan penerImaan 'akaI-IIkIran dengan syarat barang-barang tersebut
hendakIah dIgunakan kepada perkara-perkara yang membawa kebaIkan kepada umum.
ÌnIIah yang dImaksudkan oIeh sabda RasuIuIIah s.a.w:

AmbIIIah hIkmah Itu darI mana saja datangnya.

Dan sabdanya IagI yang bermaksud:

HIkmat Itu barang kehIIangan orang ÌsIam, dI mana saja beIIau menemuInya, IaIah yang
IebIh berhak menerImanya.


4. Cerakan Yang SyumuI.

Harakah ÌsIamIyah mestIIah gerakan yang syumuI dengan pengertIan dakwah dan usaha
kerjanya tIdakIah dIbataskan untuk memperbaIkI satu sudut atau sudut-sudut tertentu
sahaja darI kehIdupan InI, dengan membIarkan sudut-sudut yang IaIn kerana sIIat-sIIat
keÌsIaman Harakah ÌsIamIyah Itu sendIrI menunjukkan kesempurnaan dan
kesyumuIannya.

OIeh yang demIkIan gerakannya adaIah dakwah saIaIIyyah kerana Ia menyeru manusIa
supaya kembaII berpegang kepada sumber ÌsIam yang asII IaItu AI-Our'an dan Sunnah
rasuIuIIah s.a.w.
74

Ìa juga adaIah dakwah dan tarIkat sunnah kerana Ia bekerja menghIdupkan sunnah yang
muIIa dI daIam kehIdupan IndIvIdu dan masyarakat.

Ìa juga adaIah dakwah yang mempunyaI Ikatan RabbanIah (RabItah RabbanIah) kerana Ia
yakIn bahawa asas kebaIkan Itu IaIah kebersIhan jIwa, kesucIan hatI dan adanya Ikatan
hubungan yang mantap dengan AIIah s.w.t.

Ìa juga merupakan Harakah SIasah (poIItIk) kerana Ia bekerja serta bertanggungjawab
kepada urusan umat ÌsIam dIsetIap bIdang.


Harakah Ya Harakah Ya Harakah Ya Harakah Yang MenjauhI PerseIIsIhan MasaIah Fekah. ng MenjauhI PerseIIsIhan MasaIah Fekah. ng MenjauhI PerseIIsIhan MasaIah Fekah. ng MenjauhI PerseIIsIhan MasaIah Fekah.

Harakah ÌsIamIyah meyakInI bahawa perbezaan daIam perkara-perkara cabang
(Iuru'Iyyah) daIam bIdang Iekah, adaIah perkara yang tIdak dapat dIeIakkan. OIeh yang
demIkIan Harakah ÌsIamIyah berusaha menyeru umat ÌsIam supaya bersatu dI atas
dasar-dasar pokok (usuI) ajaran ÌsIam serta kaedah-kaedah yang teIah dIsepakatI.

8erhubung dengan pendIrIan InI AI-Ìmam Hasan AI-8anna RahImahuIIah merumuskan:

KIta bukanIah sebuah partI poIItIk, sekaIIpun poIItIk (sIasah) yang berasaskan kaedah-
kaedah ÌsIam adaIah IntIsarI IIkrah kIta. KIta bukanIah pertubuhan kebajIkan sekaIIpun
amaI kebajIkan dan khaIrat adaIah dI antara tujuan gerakan kIta yang sangat besar. KIta
juga bukan perkumpuIan rIadah sekaIIpun rIadah atau rekreasI dan rIadah ruhIyyah
adaIah dI antara wasIIah-wasIIah yang kIta amaIkan.

KIta bukanIah sebuah jama'ahdaIam pengertIan sepertI pertubuhan-pertubuhan tersebut
kerana keIahIran pertubuhan tersebut adaIah untuk matIamat-matIamat tertentu dan
untuk jangka waktu yang tertentu puIa. 8oIeh jadI pertubuhan-pertubuhan berkenaan
dItubuhkan semata-mata kerana IngIn mengadakan persatuan dan cIta-cIta IngInkan
geIaran dan kedudukan daIam pentadbIran dan organIsasI tersebut.

TetapI perjuangan kIta adaIah perjuangan yang berdasarkan IIkrah dan 'akIdah, nIzam
dan manhaj yang tIdak membataskan tujuan dan matIamat hanya kepada bangsa
tertentu dan kawasan atau wIIayah tertentu sahaja. Perjuangan kIta tIdak akan berhentI
dengan penyeIesaIan masaIah tertentu maIah Ia akan berterusan hIngga ke harI KIamat
kerana ÌsIam adaIah sIstem cIptaan Tuhan aIam semesta InI dan manhaj RasuI-Nya yang
paIIng dIpercayaI.

KIta menyatakan kepada manusIa secara tIdak bermegah-megah bahawa kIta adaIah
para pengIkut angkatan sahabat RasuIuIIah s.a.w yang menjadI pembawa panjI-panjI
ÌsIam seIepas kewaIatan 8agInda s.a.w. KIta adaIah angkatan yang menjuIang kembaII
bendera RasuIuIIah s.a.w sebagaImana para sahabat r.a teIah meIakukannya. KIta akan
75
menyIarkan dakwah bagInda sebagaImana yang teIah dIsIarkan oIeh mereka. KIta akan
memeIIhara kandungan kItab sucI AI-Ouran sebagaImana para sahabat teIah
memeIIharanya. KIta adaIah pembawa berIta gembIra meIaIuI dakwah bagInda
sebagaImana para sahabat teIah meIakukannya dan Ia akan menjadI rahmat ke seIuruh
aIam. Anda pastI akan mengetahuI perkhabaran-perkhabarannya daIam sedIkIt masa
IagI.


CIrI CIrI CIrI CIrI- -- -cIrI Khusus Harakah ÌsIamIyah cIrI Khusus Harakah ÌsIamIyah cIrI Khusus Harakah ÌsIamIyah cIrI Khusus Harakah ÌsIamIyah

1. MenjauhI Pengaruh PemerIntahan dan AhII-ahII PoIItIk.

AdaIah menjadI kebIasaan bahawa sebahagIan darI anggota Harakah ÌsIamIyah adaIah
terdIrI darI pegawaI pemerIntah dan ahII-ahII poIItIk. Dengan keanggotaan sepertI InI
mestIIah dIjaga supaya Harakah ÌsIamIyah tIdak dIperaIat dan dIperdagang oIeh dua
goIongan dI atas, agar Ia kekaI dengan sIIat bersIh, benar dan IkhIas daIam perjuangan.


2. 8eransur-ansur DaIam SetIap gerak Langkah.

Harakah ÌsIamIyah mestIIah beransur-ansur daIam gerak kerjanya kerana Ia menyedarI
bahawa jaIan yang akan dIIaIuI adaIah hebat dan jauh manakaIa matIamatnya puIa
adaIah besar dan muIIa. Sebenarnya beransur-ansur dI daIam Iangkah-Iangkah kerja
dan memberIkan tumpuan kepada kerja-kerja tertentu mengIkut keperIuan akan
membawa jama'ah kepada matIamat sebagaIman yang dIkehendakI.
AI-Ìmam Hassan AI-8anna teIah menetapkan bahawa dakwah InI mempunyaI tIga
marhaIah IaItu:

a) MarhaIah Ta'rII (PengenaIan)
MarhaIah InI dImuIakan dengan menyIarkan IIkrah secara umum tentang ÌsIam kepada
orang ramaI. Cara yang dIjaIankan dIperIngkat InI IaIah dengan menImbuIkan kesedaran,
memberI pengajaran, mendIrIkan InstItusI yang memberI Iaedah dan IaIn-IaIn cara yang
praktIkaI.

b) MarhaIah AI-TakwIn (Pembentukan)
MarhaIah InI dIIaksanakan dengan cara memIIIh anasIr-anasIr yang baIk (darI marhaIah
pertama) dan sanggup untuk memIkuI beban jIhad dengan cara menggembIeng tenaga
mereka daIam kerja-kerja dakwah.
Susunan kerja dakwah daIam marhaIah InI adaIah bersIIat kesuIIan darI sudut
kerohanIan dan bersIIat ketenteraan darI sudut gerak kerja. Dakwah pada perIngkat InI
tIdak dapat dIIaksanakan kecuaII oIeh orang yang benar-benar mempunyaI kesedIaan
untuk memIkuI bebanan jIhad yang berat dan memakan waktu yang amat panjang.
PersedIaan paIIng awaI dI perIngkat InI IaIah "Ketaatan yang tIdak berbeIah bagI" (kepada
perjuangan ÌsIam).
76

c) MarhaIah At-TanIIz (PerIaksanaan)
Dakwah pada perIngkat InI adaIah jIhad yang tIdak mengenaI penat IeIah dan kerehatan
maIah amaI yang tIdak mengenaI putus asa demI mencapaI matIamat yang
dIperjuangkan. UjIan dan cabaran tIdak dapat dIhadapI meIaInkan oIeh orang-orang
yang benar keImanannya. Kejayaan dI perIngkat InI tIdak akan dapat dIcapaI kecuaII
dengan cara memberI ketaatan yang sempurna dan mutIak.


3. Mengutamakan Kerja dan HasII DarI Propaganda.

Sebenarnya Harakah ÌsIamIyah mengambII pendIrIan demIkIan adaIah kerana beberapa
perkara yang dI antaranya IaIah:

Ajaran ÌsIam Itu sendIrI menyebut soaI amaI InI secara khusus kerana takut (khuatIr)
kaIau-kaIau amaI berkenaan dIresapI oIeh sIIat rIya' yang akbIbatnya membawa kepada
kebInasaan kepada amaI yang dIIakukan.

AdaIah menjadI tabIat amaI ÌsIamI, dI mana Ia tIdakIah berIandaskan propaganda yang
berIebIhan dan tIdak puIa membangkItkan semangat yang tIdak dIhIasI dengan amaI.
Seterusnya Harakah ÌsIamIyah tIdak membuang tenaga dan masa kecuaII kepada kerja-
kerja yang membawa hasII dan pembInaan.

ÌsIam juga mewajIbkan supaya Harakah ÌsIamIyah dan anggotanya meIaksanakan
perIntah RasuIuIIah s.a.w yang berbunyI:

"MIntaIah pertoIongan daIam meIaksanakan hajat-hajat kamu dengan (cara) rahsIa."


4. SIasah NaIas Panjang.

Tanggungjawab yang besar dan berat yang dIbebankan ke atas bahu para petugas dI
medan dakwah membuktIkan betapa perjaIanan dakwah InI adaIah panjang dan jauh,
gerak kerjanya terIaIu sukar dan jIhadnya adaIah sengIt. OIeh Itu mereka yang mengIkutI
jaIan InI wajIb mempunyaI persedIaan untuk menghadapI segaIa bentuk kekerasan,
kesukaran dan pengorbanan. AIIah berIIrman:

Patutkah manusIa menyangka bahawa mereka akan dIbIarkan dengan hanya berkata:
KamI berIman, sedang mereka tIdak dIujI (dengan sesuatu cubaan)Z 3- Dan demI
sesungguhnya! KamI teIah mengujI orang-orang yang terdahuIu darIpada mereka, maka
(dengan ujIan yang demIkIan), nyata apa yang dIketahuI AIIah tentang orang-orang yang
sebenar-benarnya berIman dan nyata puIa apa yang dIketahuINya tentang orang-orang
yang berdusta. (Surah AI-'Ankabut 29: Ayat 2-3)

77
Orang-orang yang menggabungkan dIrI dengan Harakah ÌsIamIyah mestIIah berpegang
teguh kepada sIasah naIas panjang, supaya dengan cara InI dakwah ke jaIan AIIah dapat
dIIakukan dengan pandangan yang jeIas dan dengan nIat menuntut keredaan AIIah s.w.t.
Mereka tIdak akan mundur dI tengah perjaIanan dan tIdak tergesa-gesa hendak merasaI
hasII kerja sebeIum tIba waktunya. ÌnI semua tIdak akan berIaku kecuaII seteIah mereka
memahamI bahawa kerajaan ÌsIam adaIah wasIIah untuk mencapaI matIamat perjuangan.
KaIauIah sekIranya mereka berjaya meIaksanakan pemerIntahan ÌsIam, mereka
bersyukur kepada AIIah. IIka mereka tIdak berjaya, tIdak puIa berputus asa, tIdak
kecewa dan tIdak akan merasa takut. Dengan usaha kerja tersebut bermakna mereka
teIah menunaIkan amanah dan teIah meIaksanakan kewajIpan dakwah, IIrman AIIah:

Dan kemenangan Itu hanya darI AIIah. (Surah AI-AnIaI 8: ayat 10)

Dan FIrman AIIah IagI:

Dan kamu tIdak (mampu meIakukan) apa yang kamu kehendakI kecuaII apa yang
dIkehendakI oIeh AIIah. (Surah AI-Ìnsan 76: Ayat 30)

8oIeh jadI ada orang berkata: "8agaImanakah keadaannya dengan partI-partI poIItIk
yang bertIndak secara kotor dan menjadI taIIbarut penjajah teIah berjaya menubuhkan
kerajaan dan mendapat kekuasaan dI sana-sInI daIam waktu yang begItu sIngkat
dengan cara yang begItu mudahZ Untuk menjawab persoaIan tersebut kIta mengatakan
bahawa kedua-dua jaIan (jaIan perjuangan ÌsIam dan jaIan partI-partI poIItIk) Itu adaIah
berbeza kerana Harakah ÌsIamIyah tIdak akan sampaI kepada matIamatnya kecuaII
dengan cara yang berbeza dan bersIh. SekIranya anda reIa dItunggangI oIeh kekuatan
sepertI InI atau dIperaIat oIeh penjajah atau yang seumpamanya anda akan mencapaI
tujuan sepertI yang mereka sampaI. ÌngatIah IIrman AIIah:

OIeh kerana yang demIkIan Itu, maka seruIah (mereka wahaI Muhammad kepada
beragama dengan betuI), serta tetap teguhIah engkau menjaIankannya sebagaImana
yang dIperIntahkan kepadamu dan janganIah engkau menurut kehendak hawa naIsu
mereka. (Surah AI-Syura 42: Ayat 15)


5. AmaI: Terus-terang dan TanzIm RahsIa.

Seterusnya beramaI untuk ÌsIam tIdak sepatutnya dIjadIkan sebagaI suatu rahsIa yang
dIjaIankan oIeh para pendakwah dI beIakang tabIr, semata-mata kerana takut mereka
dItangkap atau menganggap apa ymereka Iakukan sebagaI satu hIkmah atau masIahah.
ÌnI adaIah kerana seruan ÌsIam mestIIah dIIakukan secara Iantang dan kaIImah
kebenaran mestIIah dIucapkan kerana orang yang berdIam dIrI darI memperkatakan
kebenaran adaIah syaItan yang bIsu. RasuIuIIah s.a.w memperIngatkan:

78
"8arangsIapa darI kaIangan kamu meIIhat kemungkaran maka hendakIah Ia
mengubahnya (mencegahnya) dengan tangan, jIka Ia tIdak mampu maka hendakIah Ia
mengubahnya dengan IIdahnya, jIka Ia tIdak mampu cegahIah dengan hatInya. IIka
demIkIan Itu adaIah seIemah-Iemah Iman."

OIeh yang demIkIan seorang pendakwah Itu mestIIah memperkatakan tentang kaIImah
kebenaran dI mana saja Ia bekerja dan dI mana saja beIIau berada, sama ada kebenaran
Itu dIsuarakannya meIaIuI perkataan yang mampu beIIau ucapkan atau meIaIuI
perkataan yang mampu beIIau ucapkan atau meIaIuI tuIIsan yang mampu beIIau
sebarkan sebagaImana yang dIperIntahkan oIeh AIIah:

SeruIah (semua manusIa) kepada jaIan Tuhanmu dengan hIkmat dan pengajaran yang
baIk. (Surah AI-NahI 16: Ayat 125)

Namun demIkIan kenyataan dI atas tIdakIah bermakna Harakah ÌsIamIyah perIu
mendedahkan segaIa perkara sepertI taktIk (khIttah) dan penyusunan (tanzIm). Secara
mutIak dapatIah dIkatakan bahawa pendedahan sepertI InI tIdakIah membawa apa-apa
kebaIkan bahkan perbuatan demIkIan menunjukkan kejahIIan tentang ÌsIam Itu sendIrI
dan InI adaIah mendedahkan harakah dan anggotanya kepada tIpu daya jahat dan
penyeksaan oIeh musuh-musuh ÌsIam. Kaedah yang mestI menjadI pegangan daIam haI
InI IaIah "AmaI secara terus terang dan kerahsIaan tanzIm". ÌnI berdasarkan amaI yang
dItujukan oIeh RasuIuIIah s.a.w dI daIam sabdanya:

"MIntaIah pertoIongan daIam memenuhI hajat kamu (dengan cara) rahsIa"

Sabdanya IagI:

"Peperangan Itu adaIah tIpu daya"


6. PengasIngan IIwa 8ukan Iasad.

Sejak akhIr-akhIr InI banyak dIperkatakan tentang UzIah Syu'urIyyah (pengasIngan jIwa)
yang dIutarakan oIeh AI-SyahId SayyId Outb dI mana beIIau berkata: "Sesungguhnya
menjadI satu kemestIan supaya wujud satu barIsan hadapan yang berazam mencapaI
cIta-cIta InI, terus mara dI jaIan InI, mara terus daIam menghancurkan jahIIIyyah yang
bermaharajaIeIa dI serata peIusuk bumI, mara terus daIam usaha mengasIngkan jIwa
darI satu sudut dI sampIng mengadakan hubungan (jasadIyah) dengan jahIIIyyah dI
sudut yang IaIn.

PengertIan UzIah yang dImaksudkan oIeh AI-SyahId SayyId Outb dI sInI IaIah 'uzIah
syu'urIyyah' (pengasIngan jIwa) darI dIkotorI atau dIjangkItI oIeh noda-noda masyarakat
jahIIIyyah, memIsahkan jIwa dengan cara merasaI ketInggIan Iman dI sampIng terus
mara daIam gerak kerja menghapuskan jahIIIyyah dengan mendedahkan kepaIsuan,
79
mencabar kebatIIan, terus berkorban dan berjIhad tanpa takut kepada ceIaan orang-
orang yang suka menceIa.

'UzIah dI sInI adaIah bermakna perbezaan, yaknI perbezaan dI antara goIongan yang
berIman dengan goIongan yang kuIur, perbezaan darI sudut pemIkIran dan pandangan,
perbezaan darI sudut akhIak dan tatasusIIa hIdup, perbezaan darI sudut perasaan dan
kepekaan. ÌnIIah bentuk 'uzIah yang dIseru oIeh ÌsIam dan InIIah ajaran yang dIbawa
oIeh RasuIuIIah s.a.w yang terdapat daIam banyak hadIs. Antaranya yang bermaksud:

"IadIIah kamu orang yang kuat daya cIumannya dI kaIangan manusIa"

Sabda RasuIuIIah s.a.w IagI, maksudnya:

"Iangan seseorang darI kamu menjadI orang yang tIdak punya pendIrIan dengan berkata:
"Aku bersama orang ramaI, jIka sekIranya mereka berbuat baIk aku pun berbuat baIk,
jIka mereka meIakukan kejahatan akupun turut meIakukan kejahatan...tetapI hendakIah
kamu menetapkan pendIrIan kamu, maka jIka sekIranya manusIa berbuat baIk, maka
hendakIah kamu berbuat baIk, tetapI jIka mereka berbuat jahat maka hendakIah kamu
menjauhkan dIrI darI berbuat jahat terhadap mereka"

ÌnIIah pengertIan 'uzIah yang dImaksudkan manakaIa darI sudut gerak kerja, harakah,
pergauIan dan dakwah tIdak ada 'uzIah sama sekaII dan tIdak ada pengasIngan dIrI.
SekIranya berIaku pengasIngan dIrI nescaya terhentIIah gerak kerja, harakah, pergauIan
dan dakwah. Dan IngatIah para petugas amaI ÌsIamI harI InI berhadapan dengan
berbagaI kumpuIan dan goIongan manusIa. OIeh Itu mereka tIdak harus berpegang
kepada satu hukum atau satu cara sahaja daIam pergauIan dengan mereka.ManusIa-manusIa Yang DIhadapI OIeh Para Pendakwah.

DI kaIangan orang ramaI terdapat orang-orang yang teIah berIman dan teIah berpegang
teguh dengan hukum-hakam ÌsIam daIam kehIdupan perIbadI tetapI tIdak meIaksanakan
kewajIpan-kewajIpan amaI harakI (daIam sebuah jama'ah). DaIam haI InI para
pendakwah tIdak boIeh menyamakan mereka dengan orang atau goIongan IaIn.

SeIaIn darI goIongan dI atas terdapat orang-orang yang menganut agama dan
berbangga dengan ÌsIam daIam keadaan mereka sendIrI jahII. Mereka InI tIdak
berpegang dengan hukum-hakam ÌsIam dan mereka InI adaIah goIongan umat ÌsIam
yang terbesar pada harI InI. Para pendakwah tIdak seharusnya menyamakan kedudukan
mereka dengan kedudukan orang-orang kaIIr.

80
Ada puIa darI kaIangan manusIa yang menjadI musuh ketat kepada ÌsIam, mereka InI
memusuhI AIIah dan rasuINya sama ada secara perIbadI atau bersama daIam partI-partI
poIItIk atau pemImpIn-pemImpIn kerajaan.

SIkap dan pendIrIan para pendakwah terhadap goIongan dI atas semestInya berbeza dI
antara satu sama IaIn. Perbezaan InI adaIah atas perkIraan dekat atau jauhnya mereka
dengan ÌsIam, sejajar dengan penerImaan dan penoIakan mereka terhadap ÌsIam, yaknI
bergantung kepada sIkap kepatuhan atau permusuhan mereka terhadap ÌsIam.

Ada dI kaIangan mereka perIu dIberI bImbIngan dan asuhan, ada puIa yang perIu dIberI
kesedaran dan IImu pengetahuan tentang ÌsIam, ada juga yang tIdak boIeh dIhadapI
kecuaII dengan pedang sementara goIongan yang IaIn puIa menjadI penyakIt yang
sangat berbahaya. Kesemua InI menuntut para pendakwah mempunyaI hubungan yang
mendaIam dan meIuas dengan masyarakat, kerana masyarakat adaIah bumI tempat
mereka beramaI dan berjIhad. TetapI bentuk hubungan para pendakwah daIam
masyarakat adaIah berbeza dengan cara orang bIasa. Hubungan mereka adaIah dengan
bentuk usaha mempengaruhI (supaya menerIma ÌsIam) bukan dIpengaruhI (oIeh noda-
noda jahIIIyah), hubungan yang membawa kepada pembersIhan, bukan hubungan yang
membawa kepada kekotoran. Sesngguhnya benar apa yang dIucapkan oIeh RasuIuIIah
s.a.w dI mana bagInda bersabda, maksudnya:

"Sesaat kesabaran seseorang kamu dI daIam medan jIhad adaIah IebIh baIk darI Ibadah
(bIasa) seseorang kamu yang dIIakukan seIama enam puIuh tahun."


7. MatIamat TIdak MenghaIaIkan Cara.

Kuman-kuman kerosakan yang dIbawa oIeh aIIran-aIIran pemIkIran dan sIstem-sIstem
yang bukan ÌsIam IaItu teorI MIcheaveII (yang berpegang kepada kaedah matIamat
menghaIaIkan cara) atau dengan kata IaIn mengutamakan dIrI sendIrI dengan cara
meIanggar prInsIp-prInsIp dan teorI-teorI yang mereka sendIrI Iaungkan dan serukan.

8erapa banyak darI doktrIn dan keyakInan aIIran pemIkIran MIcheaveII InI yang teIah
terkeIuar darI Iandasannya apabIIa cuba dIIaksanakan secara praktIkaI sama ada dI
perIngkat pemerIntahan ataupun dI daIam perIngkat perIaksanaan sIstem parIImen.

Pada hakIkatnya aIIran-aIIran pemIkIran InI tIdak dapat menentukan untuk dIrInya dan
para penganutnya satu keyakInan yang dapat memeIIhara mereka darI meIakukan
penyeIewengan dan sIkap pura-pura. Mereka tIdak membezakan sIIat-sIIat InI dengan
apa yang mengambII tempat daIam kancah pertarungan poIItIk dan pemIkIran, mereka
juga tIdak dapat membezakan secara jeIas daIam tIndak tanduk ahII-ahII poIItIk
tradIsIonaI dan para pemImpIn akIdah.

81
OIeh yang demIkIan masIahah atau kepentIngan rakyat teIah berubah menjadI
kepentIngan partI. KepentIngan partI puIa bertukar menjadI kepentIngan perIbadI bagI
pemImpIn-pemImpIn partI. OIeh yang demIkIan Isu-Isu yang berhubung dengan
persoaIan umat teIah menjadI kertas kerja-kertas kerja yang membawa keuntungan,
menjadI barang yang dIperdagangkan, boIah dItawar-menawar dI pasaran. Musuh dI
masa Iampau, kInI menjadI teman rapat, teman-teman rapat harI InI esoknya menjadI
musuh ketat. 8egInIIah keadaannya hInggaIah IdeoIogI atau Iahaman-Iahaman InI tIdak
membawa sebarang ertI IagI, yang tInggaI hanayaIah nama, sIogansIogan yang dusta
IagI paIsu.

ÌnIIah keadaan yang berIaku daIam kancah perebutan kuasa dan IdeoIogI-IdeoIogI
cIptaan manusIa dan pertarungan InIIah yang menjeIaskan dan mendedahkan rahsIa
pergoIakan yang tersembunyI daIam IdeoIogI-IdeoIogI tersebut dan InIIah sebab yang
memboIehkannya berkembang dan mendapat kekuasaan daIam masa yang sIngkat.
Pada hakIkatnya IdeoIogI-IdeoIogI InI tIdakIah terIkat dengan akIdah dan akhIak daIam
ertI kata yang sebenarnya maIah Ia juga tIdak mempunyaI sIkap dan pendIrIan yang jeIas.
Yang ada pada mereka hanyaIah strategI yang dIgunakan untuk menIndas yang IaIn dan
pertarungan yang sengIt untuk mendapat ruang mempergunakan keadaan-keadaan
tertentu dan mempernIagakan persoaIan-persoaIan umat waIaupun dengan harga yang
murah, sekaIIpun terpaksa mengorbankan ummah Itu sendIrI atau bangsa seIuruhnya.

TetapI apa yang berIaku daIam ÌsIam dan apa yang dIandaIkan berIaku adaIah berbeza
sama-sekaII dengan apa yang berIaku daIam IdeoIogI-IdeoIogI tersebut kerana Harakah
ÌsIamIyah tIdak memIsahkan daIam tIndakan mereka dI antara matIamat dan cara
mencapaInya, sama ada darI kewajIpan syarak, akIdah mahupun akhIak. Para petugas
yang bekerja untuk ÌsIam puIa tIdak bekerja kerana kepentIngan dIrI atau menurut
keIngInan mereka sendIrI, maIahan mereka terIkat dengan panduan-panduan tertentu,
terIkat dengan tuntutan akIdah dan akhIak. Mereka sendIrI tIdak boIeh meIepaskan dIrI
darI tuntutan-tuntutan tersebut atau bertIndak merobohnya.


8eberapa Penegasan.

8ekerja untuk menegakkan kebenaran tIdak boIeh menggunakan cara-cara yang batII
untuk mencapaI tujuan dan matIamat perjuangan sekaIIpun cara yang batII Itu hanya
dengan satu kaIImah dan satu sIogan sahaja kerana AIIah berIIrman:

Dan katakanIah (wahaI Muhammad): Kebenaran Itu IaIah yang datang darI Tuhan kamu,
maka sesIapa yang mahu berIman, hendakIah dIa berIman dan sesIapa yang mahu kuIur
Ingkar, bIarIah dIa mengIngkarInya." (Surah AI-KahII 18; Ayat 29)

Kebenaran Itu adaIah satu sIIat yang menyeIuruh, tIdak boIeh dIbahagI-bahagIkan atau
dIjuzuk-juzukkan. OIeh sebab Itu menInggaIkan mahupun bertoIak ansur dengan satu
unIt darI kebenaran berertI menInggaIkan atau bertoIak ansur daIam seIuruh kebenaran
82
kerana tIdak ada yang wujud IagI seIepas petunjuk kecuaII kesesatan. Untuk tujuan toIak
ansur InIIah goIongan kaIIr OuraIsy (Mekah) menawarkan kepada RasuIuIIah s.a.w
beberapa tawaran yang Iumayan sebagaI tukaran daIam beberapa haI yang berhubung
dengan akIdah. Lantas bagInda menjawab secara tegas dengan membaca:

KatakanIah (wahaI Muhammad): WahaI orang-orang kaIIr! 2- Aku tIdak akan
menyembah apa yang kamu sembah. 3- Dan kamu tIdak mahu menyembah (AIIah) yang
aku sembah. 4- Dan aku tIdak akan berIbadat secara kamu berIbadat. 5- Dan kamu puIa
tIdak mahu berIbadat secara aku berIbadat. 6- 8agI kamu agama kamu dan bagIku
agamaku. (Surah AI-KaaIIrun 109: Ayat 1-6)

Kebenaran sewajarnya dIpertahankan dengan kekuatan maIah dIkorbankan apa sahaja
untuk mempertahankannya dengan tIdak tunduk kepada sebarang tawar-menawar
sekaIIpun daIam bentuk godaan nIkmat mahupun ancaman sIksaan. Kerana InIIah
tukang-tukang sIhIr FIr'aun, apabIIa meIIhat kebenaran teIah jeIas (dI hadapan mereka),
mereka tIdak IagI mengendahkan ancaman FIr'aun sebaIIknya mereka merasa muIIa
dengan keImanan mereka, Iman yang mengatasI segaIa bentuk kepentIngan dIrI. Mereka
berkata kepada FIr'aun:

OIeh Itu, hukumkanIah apa sahaja yang engkau hendak hukumkan, kerana
sesungguhnya engkau hanyaIah dapat menghukum daIam kehIdupan dunIa InI sahaja.
73- Sesungguhnya kamI teIah berIman kepada Tuhan kamI, supaya dIampunkanNya
kesaIahan-kesaIahan kamI dan dosa-dosa sIhIr yang engkau paksakan kamI
meIakukannya dan AIIah juaIah yang IebIh baIk dan IebIh kekaI baIasan pahaIaNya.
(Surah Taha 20: Ayat 72-73)

RasuIuIIah s.a.w sendIrI ketIka dItawarkan kepadanya kerajaan, kemegahan dan harta
kekayaan agar bagInda mengurangkan dakwahnya, membaIas tawaran tersebut dengan
bersabda:

"DemI AIIah jIka sekIranya kamu meIetakkan mataharI dI sebeIah kananku dan buIan dI
sebeIah kIrIku (dengan harapan) agar aku menInggaIkan urusan (dakwahku InI) tIdak
akan aku tInggaIkan sehInggaIah AIIah menzahIrkannya atau aku sendIrI bInasa
kerananya." (AI-HadIs)

Para pendukung hendakIah hIdup daIam keadaan penuh sedar dan berwaspada. Mereka
mestIIah berpegang teguh dengan agama AIIah dan mengambII petunjuk darI
petunjukNya. Maka janganIah mereka tertIpu dengan keadaan, atau dIpaksa menerIma
penyeksaan yang tIdak sejajar dengan dasar-dasar akIdah dan akhIak. AIIah
memperIngatkan:

Dan hendakIah engkau menjaIankan hukum dI antara mereka dengan apa yang teIah
dIturunkan oIeh AIIah dan janganIah engkau menurut kehendak hawa naIsu mereka, dan
berjaga-jagaIah supaya mereka tIdak memesongkanmu darI sesuatu hukum yang teIah
83
dIturunkan oIeh AIIah kepadamu. KemudIan jIka mereka berpaIIng (enggan menerIma
hukum AIIah Itu), maka ketahuIIah, hanyasanya AIIah mahu menyeksa mereka dengan
sebab setengah darI dosa-dosa mereka dan sesungguhnya kebanyakan darI umat
manusIa Itu adaIah orang-orang yang IasIq. (Surah AI-MaIdah 5: Ayat 49)

Sejarah RasuIuIIah s.a.w teIah mencerItakan kepada kIta bahawa sewaktu raja Chassan
cuba mempengaruhI Kaab bIn MaIIk (saIah seorang darI tIga orang sahabat yang tIdak
Ikut serta daIam perang Tabuk bersama RasuIuIIah s.a.w dengan tetap tInggaI dI
MadInah) dengan menuIIs sepucuk surat kepada Kaab yang kandungannya antara IaIn
menyebut: "8ahawasanya teIah sampaI perkhabaran kepadaku bahawa sahabatmu (yaknI
RasuIuIIah s.a.w) bersIkap dIngIn terhadapmu, padahaI AIIah tIdakIah menjadIkan
engkau hIna dan terbIar begInI. OIeh Itu datangIah engkau menggabungkan dIrI dengan
kamI". Pada waktu Itu memang RasuIuIIah s.a.w teIah pun memutuskan hubungan
dengan ketIga-tIga sahabatnya Itu dI mana tIdak seorangpun darI orang ÌsIam bertegur
sapa dengan mereka.

SebaIk sahaja membaca surat Itu Kaab terus berkata: ,ÌnI juga adaIah satu baIa ujIan
yang berpunca darI kesaIahan saya mengIngkarI perIntah (NabI) sehIngga membuatkan
seorang musyrIk beranI cuba menggoda saya." KemudIan beIIau terus ke dapur IaIu
membakar surat tersebut.

AkhIr sekaII (mestIIah dIIahamI) bahawa kebenaran (aI-Hak) adaIah sesuatu yang teIah
dItentukan oIeh AIIah, bukannya oIeh manusIa sekaIIpun kebenaran Itu bercanggah
dengan kehendak hawa naIsu, pendapat dan pandangan mereka seIuruhnya. ÌnI adaIah
kerana ÌsIam tIdak menerIma sIkap toIak ansur dan tunduk kepada kehendak-kehendak
umum daIam perkara-perkara yang bercanggah dengan ketentuan syarak sekaIIpun
daIam masaIah yang kecII. Menurut IogIk ÌsIam sIIat demIkIan adaIah dI anggap nIIaq
dan meIanggar batas-batas yang dItentukan oIeh AIIah s.w.t. SesIapa yang menukarkan
keredaan manusIa dengan kemurkaan AIIah, tIdakIah AIIah menambah kepadanya
meIaInkan dengan kehInaan dan barangsIapa yang menukarkan keredaan AIIah dengan
kebencIan manusIa, tIdakIah AIIah menambah kepadanya meIaInkan kemuIIaan.
Sungguh benar sabda bagInda RasuIuIIah s.a.w yang bermaksud:

"Iangan seseorang darI kamu menjadI orang yang tIdak punya pendIrIan dengan berkata:
"Aku bersama orang ramaI, jIka sekIranya mereka berbuat baIk aku pun berbuat baIk,
jIka mereka meIakukan kejahatan akupun turut meIakukan kejahatan...tetapI hendakIah
kamu menetapkan pendIrIan kamu, maka jIka sekIranya manusIa berbuat baIk, maka
hendakIah kamu berbuat baIk, tetapI jIka mereka berbuat jahmaka hendakIah kamu
menjauhkan dIrI darI berbuat jahat terhadap mereka."

84
PersIapan Harakah ÌsIamIyah

AI-SyahId Ìmam Hasan AI-8anna teIah menerangkan tentang persIapan Harakah
ÌsIamIyah dengan berkata:

PersedIaan adaIah persedIaan orang-orang yang terdahuIu darI kIta dan senjata yang
dIgunakan oIeh pemImpIn besar kIta dan Ikutan kIta RasuIuIIah s.a.w dan para
sahabatnya daIam memerangI aIam InI dengan bIIangan yang kecII dan harta kekayaan
yang sedIkIt tetapI dengan pengorbanan yang benar, ItuIah yang akan menjadI senjata
kIta untuk memerangI aIam InI sekaII IagI.


Ìman AdaIah PersIapan Utama KIta.

Orang-orang yang terdahuIu darI kIta teIah berIman dengan keImanan yang mendaIam,
kukuh bersIh dan ampuh terhadap AIIah, pertoIongan dan bantuanNya. FIrman AIIah:

IIka AIIah menoIong kamu maka tIdakIah ada orang yang dapat mengaIahkan kamu.
(Surah AII-Ìmran 3: Ayat 160)

Mereka juga berIman secara mendaIam dengan manhaj (sIstem hIdup ÌIahI),
keIstImewaan dan kesesuaIannya dengan kehIdupan manusIa. AIIah menjeIaskan:

Sesungguhnya teIah datang kepada kamu cahaya kebenaran (NabI Muhammad) darI
AIIah dan sebuah KItab (AI-Ouran) yang jeIas nyata keterangannya. 16- Dengan (AI-
Ouran) Itu AIIah menunjukkan jaIan-jaIan keseIamatan serta kesejahteraan kepada
sesIapa yang mengIkut keredaanNya dan (dengannya) Tuhan keIuarkan mereka darI
geIap-geIIta (kuIur) kepada cahaya (Iman) yang terang-benderang, dengan IzInNya dan
(dengannya juga) Tuhan menunjukkan mereka ke jaIan yang Iurus. (Surah AI-
MaIdah 5: Ayat 15-16)

Mereka juga berpegang dengan kukuh kepada persaudaraan dan kesucIannya. FIrman
AIIah yang bermaksud:

Sesungguhnya orang-orang mukmIn Itu adaIah bersaudara.

Mereka juga berIman dengan benar terhadap kebesaran, kemuIIaan AIIah serta IImpahan
ganjaran yang bakaI dIkurnIakannya berdasarkan IIrmanNya:

TIdakIah patut bagI penduduk MadInah dan orang-orang yang dI sekeIIIIng mereka darI
orang-orang "A'rab" ketInggaIan darIpada (turut berperang bersama) RasuIuIIah; dan
tIdakIah patut mereka mengasIhI dIrI mereka sendIrI dengan tIdak menghIraukan
RasuIuIIah. Yang demIkIan kerana sesungguhnya (tIap-tIap kaII) mereka merasaI dahaga
dan merasaI penat IeIah dan juga merasaI Iapar (daIam perjuangan) pada jaIan AIIah dan
85
(tIap-tIap kaII) mereka menjejak sesuatu tempat yang menImbuIkan kemarahan orang-
orang kaIIr dan juga (tIap-tIap kaII) mereka menderIta sesuatu yang mencederakan darI
pIhak musuh meIaInkan semuanya Itu dItuIIs bagI mereka: (pahaIa) amaI yang soIeh.
Sesungguhnya AIIah tIdak menghIIangkan pahaIa orang-orang yang berusaha
memperbaIkI amaIannya. (Surah At-Taubah 9: Ayat 120)

Mereka adaIah goIongan yang percaya kepada dIrI mereka sendIrI, kerana mereka
adaIah jama'ah yang dIpIIIh oIeh AIIah untuk membebas dan menyeIamatkan aIam InI,
kerana tugas tersebut mereka teIah dItetapkan sebagaI goIongan yang mendapat
keutamaan. OIeh Itu mereka adaIah sebaIk-baIk goIongan yang dIIahIrkan dI tengah-
tengah manusIa.

Sesungguhnya mereka adaIah goIongan yang mendengar seruan orang yang menyeru
kepada keImanan Iantas merekapun berIman. KIta mengharapkan AIIah akan
menumbuhkan bIbIt-bIbIt kecIntaan terhadap Iman sepertI Itu dan kIta juga
mengharapkan AIIah menghIasI hatI-hatI kIta dengan Iman Itu sebagaImana AIIah
menumbuhkan bIbIt-bIbIt keImanan dI daIam hatI-hatI goIongan ÌsIam yang terdahuIu.
OIeh yang demIkIan keImanan adaIah persIapan kIta yang pertama.


IIhad AdaIah SebahagIan DarI PersIapan.

Orang-orang yang terdahuIu darI kIta benar-benar mengetahuI dan memahamI bahawa
dakwah mereka tIdak akan mencapaI kejayaan kecuaII dengan jIhad, pengorbanan,
penyerahan harta kekayaan dan jIwa raga Iantas merekapun mengorbankan dIrI dan
harta benda mereka untuk perjuangan. Mereka berjIhad pada jaIan AIIah dengan
sebenar-benarnya. Mereka mendengar seruan AIIah yang menyeru mereka:

KatakanIah (wahaI Muhammad): IIka bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan
saudara-saudara kamu dan IsterI-IsterI (atau suamI-suamI) kamu dan kaum keIuarga
kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan pernIagaan yang kamu bImbang akan
merosot, dan rumah-rumah tempat tInggaI yang kamu sukaI, (jIka semuanya Itu)
menjadI perkara-perkara yang kamu cIntaI IebIh darIpada AIIah dan RasuINya dan
(darIpada) berjIhad untuk agamaNya, maka tungguIah sehIngga AIIah mendatangkan
keputusanNya (azab seksaNya); kerana AIIah tIdak akan memberI petunjuk kepada
orang-orang yang IasIq (derhaka). (Surah At-Taubah 9: Ayat 24)

SebaIk sahaja mendengar seruan yang berupa ugutan Itu, merekapun terus
menyambutnya. Mereka membebaskan dIrI mereka darI segaIa sesuatu yang mereka
cIntaI dengan penuh kereIaan hatI maIahan mereka bergembIra dan merasa bahagIa
dengan janjI setIa yang mereka berIkan kepada AIIah.

Ada dI kaIangan mereka yang bertarung dengan maut tetapI masIh menyeru: MaraIah
menuju AIIah dengan tIdak membawa sebarang bekaIan.
86
Ada juga dI kaIangan mereka yang mengorbankan seIuruh harta benda yang dImIIIkI
dengan berkata: Aku tInggaIkan untuk keIuargaku AIIah dan rasuINya.

Ada juga dI antara mereka yang bermadah sedangkan mata pedang sedang berada dI
atas batang tengkuknya:

Aku tetap tIdak peduII
AsaIkan aku seorang MusIIm
8Iarpun dIrIku dIbunuh matI
Untuk AIIah kematIanku pastI

DemIkIanIah yang teIah terjadI kepada mereka, mereka berjIhad dengan jIhad yang
benar, pengorbanannya besar, penyerahan dIrI yang sungguh-sungguh dan kIta juga
akan meIakukan demIkIan (dengan IzIn AIIah).
8ab 4: Saya MestIIah MemahamI Cara-cara 8eramaI DaIam ÌsIam

Penggabungan saya daIam gerakan ÌsIam mewajIbkan saya mengetahuI mengapakah
saya berada dI daIam Harakah ÌsIamIah (gerakan ÌsIam) dan tIdak bersama organIsasI
IaInZ Apakah sebab-sebab yang menjadIkan saya berada dI daIamnyaZ Mengapa saya
tIdak berada dI daIam organIsasI IaInZ Apakah sebab-sebab yang menjadIkan saya
berada dI daIamnyaZ Mengapa saya tIdak berada dI daIam organIsasI IaInZ Apakah InI
satu kebetuIan (sedangkan kebetuIan adaIah tertoIak oIeh IogIk SyarIat ÌsIam) atau Ia
adaIah hasII darI peneIItIan dan pIIIhan saya sendIrIZ
Saya mestI memahamI cara-cara atau jaIan pergerakan daIam Harakah ÌsIamIah supaya
penggabungan saya dengan Harakah ÌsIamIah adaIah penyertaan yang dIbuat atas dasar
kesedaran dan pemIkIran yang sIhat, bukan penyertaan secara membuta-tuII atau
kerana sesuatu keIngInan.
ApabIIa saya menggabungkan dIrI dengan Harakah ÌsIamIah saya mestIIah mengetahuI
bahawa cara bergerak daIam gerakan-gerakan IaIn dan organIsasI yang berbagaI bentuk
tIdakIah mencermInkan garIs dasar ÌsIam sebenarnya. TIdak ada satupun darI
organIsasI-organIsasI Itu sendIrI terdapat perbezaan yang besar darI sudut IItIzam sama
ada daIam soaI prInsIp mahupun soaI cabang.
Pada hakIkatnya orang yang memerhatIkan seIuruh aIam ÌsIamI akan meIIhat wujudnya
pertubuhan ÌsIam berbagaI bentuk dan aIIran.
87
1. KeIompok Yang Me 1. KeIompok Yang Me 1. KeIompok Yang Me 1. KeIompok Yang Menjurus Kepada KerohanIan. njurus Kepada KerohanIan. njurus Kepada KerohanIan. njurus Kepada KerohanIan.
KIta dapatI wujud badan-badan yang kegIatan-kegIatannya menjuruskan kepada soaI-
soaI kerohanIan semata-mata dI mana mereka menItIkberatkan pendIdIkan kerohanIan
sahaja. ManakaIa bIdang-bIdang yang IaIn tIdak Iangsung mendapat perhatIan
sedangkan bIdang-bIdang Itu dIpandang pentIng oIeh ÌsIam sepertI bIdang pemIkIran,
sIasah (poIItIk), jIhad, organIsasI, perencanaan, perancangan dan seumpamanya.
Pendekatan dan Iahaman demIkIan menyebabkan mereka terpIsah jauh darI reaIItI
kehIdupan, tIdak memahamI keadaan persekItaran tempat mereka hIdup dan tIdak
mungkIn (dIadakan sesuatu usaha) yang memberIkan kesan dan mengubah suasana
tersebut.

2. KeIompok Yang Menjurus Kepada Kebudayaan dan ÌImu. 2. KeIompok Yang Menjurus Kepada Kebudayaan dan ÌImu. 2. KeIompok Yang Menjurus Kepada Kebudayaan dan ÌImu. 2. KeIompok Yang Menjurus Kepada Kebudayaan dan ÌImu.
KIta juga dapat wujudnya badan-badan yang kegIatannya menjuruskan kepada
kebudayaan dan IImu pengetahuan semata-mata, yang pada asaInya muncuI darI sIkap
IngIn bertIndak-baIas atau keIngInan berIumba-Iumba dengan pertubuhan-pertubuhan
IaIn (sepertI pertubuhan KrIstIan dan YahudI). Antara IaIn pertubuhan yang mengIkut
aIIran-aIIran InI IaIah SyubbanuI MusIImIn. KemuncuIan cara InI menyebabkan mereka
turut bertItIk-toIak dI atas pertubuhan-pertubuhan tersebut kerana tekanan dan
terpengaruh dengan tradIsI pertubuhan-pertubuhan berkenaan. 8ahkan terdapat
keIompok-keIompok ÌsIam dI daIam aIIran InI daIam banyak keadaan memberIkan
kerugIan kepada ÌsIam kerana gerak-kerjanya adaIah seIarI dengan pertubuhan-
pertubuhan yang terang-terang menentang ÌsIam dan penganutnya. Pertubuhan-
pertubuhan sepertI InI sudah tentu tIdak dIterIma oIeh SyarIat ÌsIam yang bersIIat
tersendIrI dan berbeza dengan pertubuhan-pertubuhan yang IaIn.

3. KeIompok Yang Menjuruskan Kepada KebajIkan Semata 3. KeIompok Yang Menjuruskan Kepada KebajIkan Semata 3. KeIompok Yang Menjuruskan Kepada KebajIkan Semata 3. KeIompok Yang Menjuruskan Kepada KebajIkan Semata- -- -mata. mata. mata. mata.
KIta juga dapat wujud keIompok yang bergIat daIam bIdang kebajIkan kerana terasa
tekanan perIunya memberI bantuan kepada goIongan yang menderIta dan memberI
bantuan perubatan kepada para pesakIt dan goIongan yang meIarat sebagaImana yang
dIIakukan oIeh "Iamaah MakarImuI AkhIak" yang bergIat memperbaIkI akhIak, persatuan
pertoIongan cemas, mendIrIkan rumah anak-anak yatIm dan seumpamanya. Iamaah-
jamaah InI sekaIIpun teIah meIakukan kerja-kerja yang dItuntut oIeh ÌsIam dan patut
dIsanjung namun jamaah InI terus kekaI daIam Iengkungan kerja-kerja asaI
penubuhannya sahaja, tIdak IebIh darI Itu. OIeh Itu Ia tIdak mungkIn dIanggap sebagaI
sebuah harakah yang berusaha membawa perubahan yang bermatIamatkan
menegakkan masyarakat ÌsIam daIam mengembaIIkan cara hIdup ÌsIam.

88
4. PartI 4. PartI 4. PartI 4. PartI- -- -partI Yang Menumpukan Kepada KegIatan PoIItIk Semata partI Yang Menumpukan Kepada KegIatan PoIItIk Semata partI Yang Menumpukan Kepada KegIatan PoIItIk Semata partI Yang Menumpukan Kepada KegIatan PoIItIk Semata- -- -mata. mata. mata. mata.
Terdapat juga juga partI-partI poIItIk ÌsIam yang menjuruskan kegIatan-kegIatan
mereka kepada poIItIk semata-mata. Pertubuhan-pertubuhan InI bergIat dengan
kegIatan-kegIatan tertentu sahaja, tIdak mempeIbagaIkannya atau meIewatInya. Mereka
bergerak atas nama ÌsIam tetapI tIdak menjadIkan cIrI-cIrI akIdah sebagaI asas jamaah
(organIsasI) mahupun sebagaI pegangan IndIvIdu anggotanya. Pertubuhan-pertubuhan
InI ada kaIanya tIdak segan sIIu meIanggar prInsIp-prInsIp ÌsIam atau keIuar darI
perkara-perkara pokok dengan aIasan mengambII jaIah rukhsah (IeIxIbIIIty) atau
keanjaIan dan keterbukaan ajaran ÌsIam atau dengan memberI aIasan Iangkah demIkIan
adaIah untuk masIahah atau untuk kepentIngan umat ÌsIam. DI antara contoh amaIan-
amaIan dI atas IaIah turut serta dI daIam gerak kerja kerajaan yang mengamaIkan sIstem
cIptaan manusIa yang kaIIr atau mengutamakan masaIah-masaIah cabang dan rantIng
dengan amaI kerja secara habIs-habIsan manakaIa tuntutan-tuntutan asasI yang
menjadI suruhan ÌsIam dIabaIkan.
Sesungguhnya badan-badan, pertubuhan-pertubuhan dan partI-partI poIItIk ÌsIam yang
dIsebut dI atas, semuanya tIdak mengamaIkan amaI ÌsIamI yang tuIIn, sempurna IagI
menyempurnakan, IaItu amaI-amaI yang mampu membawa perubahan darI aIam jahIIIah
kepada aIam ÌsIam, amaI yang dapat menyeIamatkan dunIa ÌsIam darI cengkaman dan
beIenggu peradaban barat yang zaIIm dan pemerIntahan barat yang meIampau, amaI-
amaI yang mampu membentuk perIbadI-perIbadI musIIm, keIuarga musIIm, masyarakat
musIIm dan akhIrnya menegakkan sebuah negara yang memerIntahkan dengan hukum-
hukum yang dIturunkan oIeh AIIah s.w.t.
OIeh yang demIkIan segaIa kerja-kerja yang dIjaIankan oIeh pertubuhan-pertubuhan
tersebut tetap berada dI daIam keadaan yang cacat dan tempang. MaIah IebIh darI Itu
sebahagIan kerja-kerja mereka dI atas nama ÌsIam Itu merosakkan ÌsIam. KegIatan dan
kerja-kerja yang bersIIat juz'Ie, sempIt dan tIdak syumuI yang dIjaIankan oIeh
pertubuhan-pertubuhan sepertI pertubuhan-pertubuhan tersebut memberIkan
gambaran bahawa ÌsIam Itu bersIIat juz'Ie, sempIt dan tIdak syumuI sedangkan ajaran
ÌsIam tIdakIah bersIIat sedemIkIan. AmaIan secara sedemIkIan juga boIeh memberIkan
gambaran yang undang-undang cIptaan manusIa Itu tIdak berbahaya sehIngga dengan
demIkIan padamIah rasa marah yang meIuap-Iuap umat ÌsIam terhadap sIstem dan
undang-undang tersebut. SIkap sedemIkIan membantu sIstem tersebut untuk terus
berjaIan dan tetap kekaI (mencengkam masyarakat umat ÌsIam).
Sebenarnya amaI ÌsIam yang dItegakkan dI atas dasar untuk membawa perubahan yang
menyeIuruh, yang membuat persedIaan-persedIaan untuk meIakukan perubahan yang
menyeIuruh, yang membawa keseIuruhan ajaran ÌsIam dan berusaha menegakkan ÌsIam
secara keseIuruhan puIa meskIpun Ianya tIdak berjaya sepenuhnya pada suatu perIngkat
dan mengaIamI kesuIItan pada suatu perIngkat yang IaIn, Ia tetap merupakan amaI yang
betuI dan seIaras dengan garIs-garIs asaI ajaran ÌsIam, waIau apapun nama yang
dIberIkan kepada pertubuhan-pertubuhan tersebut kerana seIuruh amaI-amaI tersebut
89
bertemu kerana suatu Iahaman, satu usIub (cara), satu jaIan, satu matIamat sekaIIpun
pertubuhan-pertubuhan tersebut berada daIam wIIayah yang berIaInan dan berjauhan.
Ìmam Hassan AI-8anna teIah menerangkan secara jeIas cIrI-cIrI goIongan tersebut.:
Saudara-saudara sekaIIan! Kamu bukanIah sebuah pertubuhan kebajIkan, bukanIah
sebuah pertubuhan poIItIk, bukanIah satu pertubuhan yang dIasaskan dengan tujuan
yang terbatas, tetapI kamu adaIah satu roh baru yang mengaIIr dI daIam urat nadI umat
InI, IaIu kamu menghIdupkan mereka dengan AI-Ouran. Kamu adaIah satu cahaya baru
yang memancar, yang dapat menghIIangkan kegeIapan Iahaman kebendaan dengan
makrIIat kepada AIIah dan kamu adaIah suara-suara Iantang yang akan menghIdupkan
kembaII dakwah RasuIuIIah s.aw.


8ab 5: Saya MestI MemahamI Sejauh Manakah Makna Penggabungan Saya
Dengan Harakah ÌsIamIah

Sebenarnya menggabungkan dIrI dengan harakah ÌsIamIah bukan hanya memadaI
dengan membuat permohonan menjadI ahII dan mendaItar nama sahaja, bukan juga
sekadar beruIang-aIIk ke markas-markas gerakan atau keIab-keIabnya dan menghadIrI
IjtImak-IjtImak anjuran jemaah semata-mata. Penggabungan InI mestIIah membawa
kepada pengertIan yang IebIh jauh darI Itu. Penggabungan yang tIdak sekadar daIam
bentuk dan nIIaI-nIIaI tertentu sahaja tetapI Ia adaIah penggabungan yang membuktIkan
kemantapan akIdah dan kekuatan Ikatan IIkrah dan tanzIm.
1. Penggabungan AkIdah. 1. Penggabungan AkIdah. 1. Penggabungan AkIdah. 1. Penggabungan AkIdah.
Perkara pertama yang wajIb dIketahuI apabIIa kIta menggabungkan dIrI dengan Harakah
ÌsIamIah IaIah sejauh manakah berIakunya penggabungan darI sudut akIdah kerana
Harakah ÌsIamIah menoIak penggabungan yang berdasarkan kepada (kecenderungan
atau thIqah terhadap) perIbadI (sahsIah) sepertI yang berIaku pada pertubuhan-
pertubuhan asIng yang hanya mementIngkan soaI-soaI teraju kepImpInan sahaja dan
hubungan sepertI InIIah yang menjadI kuman-kuman yang menghancurkan pertubuhan-
pertubuhan tersebut.
OIeh Itu penggabungan Harakah ÌsIamIah pertama-tamanya IaIah penggabungan
dengan agama ÌsIam sendIrI. Penggabungan InI seterusnya menuntut kIta mentaatI
segaIa tItah perIntah AIIah s.w.t, mengharapkan rahmat serta keredaannya. Dengan cara
InI penggabungan dengan harakah ÌsIamIah tIdak terjejas sekIranya berIaku kematIan
perIbadI tertentu atau kehIIangan mereka darI medan dakwah kerana sesuatu sebab,
kerana penggabungan akIdah mengIkat seseorang dan jamaah dengan AIIah s.w.t. ÌnIIah
90
sebenarnya yang merupakan rahsIa berIakunya gerakan dakwah serta penerusannya.
(SayIdIna Abu 8akar r.a berkata:) SesIapa yang menyembah Muhammad sesungguhnya
Muhammad teIah matI dan sesIapa yang menyembah AIIah, sesungguhnya AIIah tetap
hIdup dan tIdak matI.
AIIah s.w.t berIIrman:
Sesungguhnya orang-orang yang memberI pengakuan taat setIa kepadamu (wahaI
Muhammad - untuk berjuang menentang musuh), mereka hanyasanya memberIkan
pengakuan taat setIa kepada AIIah; AIIah mengawasI keadaan mereka memberIkan taat
setIa Itu (untuk membaIasnya). OIeh Itu, sesIapa yang tIdak menyempurnakan janjI
setIanya maka bahaya tIdak menyempurnakan Itu hanya menImpa dIrInya dan sesIapa
yang menyempurnakan apa yang teIah dIjanjIkannya kepada AIIah, maka AIIah akan
memberI kepadanya pahaIa yang besar. (Surah AI-Fath, Ayat: 10)
Harakah ÌsIamIah juga menoIak penggabungan yang dIdorong oIeh semangat dan
perasaan yang meIuIu kerana ÌsIam Itu sendIrI adaIah sIstem yang dItegakkan dI atas
dasar keIahaman, juga kerana matIamat bekerja untuk ÌsIam Itu sendIrI adaIah untuk
menegakkan manhaj hIdup ÌsIam dI daIam masyarakat dI mana perIaksanaannya
dIIakukan dengan penuh kesedaran, peneIItIan dan secara IebIh objektII. OIeh yang
demIkIan kesedaran yang tImbuI darI akIdah, kesedaran daIam bentuk harakI dan
pegangan yang kukuh darI sudut amaIan merupakan perkara yang dIsyarIatkan untuk
penggabungan dIrI dengan gerakan ÌsIam. 8ahkan keteguhan pendIrIan seseorang
daIam meIaksanakan amaI-amaI dakwah dan jamInan untuk terus kekaI bersama arus
dakwah serta turut mengecap kejayaannya menuntut seseorang Itu memIIIkI keIahaman
yang betuI dan kesedaran yang murnI terhadap makna penggabungan InI. RamaI dI
kaIangan mereka yang gugur tercIcIr darI jaIan dakwah ataupun bertIndak menInggaIkan
perjaIanan InI dengan begItu cepat adaIah terdIrI darI mereka yang turut serta atas
dorongan dan perasaan yang meIuIu atau atas semangat dan tekanan suasana tertentu
sedangkan mereka tIdak memahamI gambaran sebenarnya tentang jaIan perjuangan InI.
Harakah ÌsIamIah menoIak penggabungan yang mengandungI masIahat atau tujuan
tertentu atau daIam ertI kata yang IaIn dIjadIkan sebagaI batu Ioncatan untuk mencapaI
maksud dan kepentIngan dIrI sendIrI. Mereka menjadIkan penggabungan dIrI mereka
dengan jamaah sebagaI satu cara untuk mencapaI keuntungan perIbadI sama ada daIam
bentuk kebendaan ataupun masyarakat.
Sebenarnya penggabungan dIrI ke daIam Harakah ÌsIamIah berertI seseorang Itu
mestIIah mengorbankan seIuruh kekuatan dan kemampuannya untuk jamaah,
menyerahkan kepentIngan dIrI untuk kepentIngan jamaah, bukan sebaIIknya. ÌnIIah yang
menambatkan amaI dengan nIat (seseorang). ÌntIma' atau penggabungan dengan
Harakah ÌsIamIah adaIah IntIma' dengan seIuruh ruang IIngkup gerak kerjanya. OIeh
yang demIkIan tIdak dapat tIdak seseorang yang bergabung dengan Harakah ÌsIamIah
91
mestIIah membersIhkan (menyucIkan) dan memurnIkan dIrI dan jIwa mereka darI segaIa
kepentIngan yang rendah. RasuIuIIah s.a.w bersabda:
Sesungguhnya amaIan-amaIan Itu hanya (dIkIra) dengan nIat. Sesungguhnya (ganjaran)
bagI setIap orang Itu (dIberI) berdasarkan apa yang Ia nIatkan. MaIah sesIapa yang
hIjrahnya kepada AIIah dan RasuI-Nya maka (baIasan) hIjrahnya (IaIah pahaIa kerana)
AIIah dan RasuI-Nya dan sesIapa yang hIjrahnya untuk dunIa yang dIIngInInya atau
kerana wanIta yang IngIn dIkahwInInya maka (baIasan) hIjrahnya Itu IaIah mengIkut apa
yang dIa nIatkan. (MuttaIaqun AIaIh)

2. Penggabungan Untuk Masa Depan. 2. Penggabungan Untuk Masa Depan. 2. Penggabungan Untuk Masa Depan. 2. Penggabungan Untuk Masa Depan.
Satu IagI perkara yang sepatutnya wujud dI daIam penggabungan seseorang dI daIam
Harakah ÌsIamIah IaIah penggabungan masa depannya bersama masa depan jamaah
dengan makna masa depannya (senang susahnya) mestIIah terIkat dengan jamaah
daIam bentuk dan apa keadaan sekaIIpun.
Penggabungan tersebut mestIIah tIdak terIkat atau terhentI dengan berakhIrnya
marhaIah tertentu atau penggabungan daIam suasana tertentu, kemudIan berhentI
seteIah berakhIrnya suasana tersebut.
Penggabungan dengan jamaah juga mestIIah tIdak terbatas kepada zaman muda beIIa
dan bujang sahaja, IaIu berhentI seteIah menIngkat dewasa dan berumah-tangga.
Penggabungan InI juga mestIIah tIdak terbatas daIam keadaan kemIskInan, kesusahan
dan kesempItan kemudIan menghIIang dIrI seteIah kaya-raya daIam kehIdupan dan
keIapangan.
Penggabungan InI juga bukanIah terbatas dI waktu keadaan aman damaI, kemudIan
menghIIang apabIIa dItImpa baIa dan ujIan.
Sebenarnya penggabungan InI mestIIah penggabungan yang bersIIat kekaI abadI, tIdak
berceraI-beraI, tIdak berundur ke beIakang dan tIdak cabut IarI sehIngga Ia kembaII
menemuI Tuhannya daIam keadaan Ia menggabungkan dIrI dengan Harakah ÌsIamIah.
ÌnIIah yang dIIakukan oIeh para SaIaIussoIeh bahkan InIIah yang dItegaskan oIeh
sebahagIan ayat-ayat sucI AI-Ouran.
DI antaranya IIrman AIIah s.w.t:
Dan ada sebahagIan darI manusIa yang berkata: KamI berIman kepada AIIah; kemudIan
apabIIa dIa dIganggu dan dIsakItI pada jaIan AIIah, dIa jadIkan gangguan manusIa Itu
sepertI azab seksa AIIah (IaIu dIa taatkan manusIa) dan jIka datang pertoIongan darI
Tuhanmu memberI kemenangan kepadamu, mereka sudah tentu akan berkata: KamI
92
adaIah sentIasa bersama-sama kamu. (Mengapa mereka berdustaZ) 8ukankah AIIah IebIh
mengetahuI akan apa yang terpendam daIam hatI sekaIIan makhIukZ Dan sesungguhnya
AIIah mengetahuI akan orang-orang yang berIman dan sesungguhnya DIa mengetahuI
akan orang-orang yang munaIIk. (Surah AI-Ankabuut, Ayat: 10 - 11)
AIIah s.w.t berIIrman IagI:
Dan ada dI antara manusIa yang menyembah AIIah dengan sIkap dan pendIrIan yang
tIdak tetap, IaItu kaIau dIa beroIeh kebaIkan, senangIah hatInya dengan keadaan Itu dan
kaIau puIa dIa dItImpa IItnah kesusahan, berbaIIkIah dIa semuIa (kepada kekuIuranny).
(Dengan sIkapnya I) rugIIah dIa akan dunIa dan akhIrat, ItuIah kerugIan yang terang
nyata. (Surah AI-Hajj, Ayat: 11)
AIIah s.w.t berIIrman IagI:
Dan berapa banyak darI NabI-nabI (dahuIu) teIah berperang dengan dIsertaI oIeh ramaI
orang-orang yang taat kepada AIIah, maka mereka tIdak merasa Iemah semangat akan
apa yang teIah menImpa mereka pada jaIan (agama) AIIah dan mereka juga tIdak Iemah
tenaga dan tIdak puIa mahu tunduk (kepada musuh) dan (IngatIah), AIIah sentIasa
MengasIhI orang-orang yang sabar. 147- Dan tIdakIah ada yang mereka ucapkan
(semasa berjuang), seIaIn darIpada berdoa dengan berkata: WahaI Tuhan kamI!
AmpunkanIah dosa-dosa kamI dan perbuatan kamI yang meIampau daIam urusan kamI
dan teguhkanIah tapak pendIrIan kamI (daIam perjuangan) dan toIongIah kamI mencapaI
kemenangan terhadap kaum yang kaIIr. 148- OIeh Itu AIIah memberIkan mereka pahaIa
dunIa (kemenangan dan nama yang harum), dan pahaIa akhIrat yang sebaIk-baIknya
(nIkmat Syurga yang tIdak ada bandIngannya). Dan (IngatIah), AIIah sentIasa mengasIhI
orang-orang yang berbuat kebaIkan. (Surah AaII Ìmraan, Ayat: 146 - 148)
Sesungguhnya dakwah yang benar IaIah dakwah atau seruan supaya berpegang teguh
kepada kebenaran, seruan kepada Iman dan amaI, seruan kepada jIhad, rasa keterIkatan
dan kesabaran serta seruan kepada pengorbanan dan penebusan. AdaIah merupakan
satu kebIasaan atau satu perkara yang bersIIat tabI'Ie bahawa suara-suara kebenaran Itu
menjadIkan pada pendokongnya terdedah kepada cabaran-cabaran darI pada penaja
kebatIIan dengan sIkap mereka yang meIampau, makar jahat serta tIpu heIah mereka.
AIIah s.w.t mengIngatkan:
Dan demI sesungguhnya! KamI tetap mengujI kamu (wahaI orang-orang yang mengaku
berIman) sehIngga ternyata pengetahuan KamI tentang adanya orang-orang yang
berjuang darI kaIangan kamu dan orang-orang yang sabar (daIam menjaIankan perIntah
KamI) dan (sehIngga) KamI dapat mengesahkan (benar atau tIdaknya) berIta-berIta
tentang keadaan kamu. (Surah Muhammad, Ayat: 31)

93
Orang-orang yang menggabungkan dIrI dengan Harakah ÌsIamIah mestIIah berbeza
dengan orang yang IaIn darI sudut rupa dIrI, sama ada daIam akhIak, muamaIat harIan
mahupun syIar-syIar. Mereka mestIIah menjaIanI kehIdupan berdasarkan prInsIp-
perInsIp mereka sendIrI dan demI untuk perInsIp-prInsIp tersebut waIaupun daIam
keadaan dan suasana apa sekaIIpun. 8ahkan mereka mestIIah membuang sIIat-sIIat
ananIah (keakuan) dan sIIat-sIIat mementIngkan dIrI sendIrI dengan cara
mengutamakan kepentIngan dakwah dan kemasIahatannya. SIIat-sIIat InI dan yang
seumpamanya tIdak mungkIn akan memancar daIam perIbadI para petugas kecuaII
seteIah meIaIuI proses pembersIhan yang panjang, pertarungan dan penderItaan yang
perIt sebagaImana yang dIsebut dI daIam IIrman AIIah s.w.t:
Adapun buIh Itu maka akan hIIang IenyapIah Ia hanyut terbuang, manakaIa benda-
benda yang berIaedah kepada manusIa maka Ia tetap tInggaI dI bumI. (Surah Ar-
Ra'd, Ayat: 17)
DIpandang darI sudut InI mehnah cubaan Itu adaIah darI AIIah s.w.t supaya dengan cara
Itu dapat dIbezakan dI antara yang buruk dengan yang baIk, membersIhkan dan
mengasIngkan orang-orang yang Iayak dan berhak memIkuI tugas-tugas khaIIIah dI
bumI dan amanah yang besar IagI berat yang tIdak sanggup dIpIkuI oIeh IangIt, bumI
dan gunung-ganang. Sesungguhnya benarIah apabIIa AIIah berIIrman:
IIka kamu (daIam peperangan Uhud) mendapat Iuka (tercedera), maka sesungguhnya
kaum (musyrIk yang mencerobohI kamu) Itu teIah (tercedera juga dan) mendapat Iuka
yang sama (daIam peperangan 8adar) dan demIkIan ItuIah keadaan harI-harI (dunIa InI
dengan perIstIwa-perIstIwa kemenangan atau kekaIahan), kamI gIIIrkan dIa antara
sesama manusIa, (supaya menjadI pengajaran) dan supaya nyata apa yang dIketahuI
AIIah tentang orang-orang yang tetap berIman (dan yang sebaIIknya), dan juga supaya
AIIah menjadIkan sebahagIan dI antara kamu orang-orang yang matI SyahId dan
(IngatIah), AIIah tIdak suka kepada orang-orang yang zaIIm. Dan juga supaya AIIah
membersIhkan orang-orang yang berIman (darI dosa-dosa mereka) dan membInasakan
orang-orang yang kaIIr. (Surah AaII Ìmran, Ayat: 140 - 141)
Mehnah ujIan yang dIhadapI oIeh para pendakwah dI arena dakwah pada asasnya
terbahagI kepada dua dan kedua-duanya berpecah puIa kepada beberapa cabang ujIan
dan IItnah:
Pertama: Pertama: Pertama: Pertama: Para pendakwah akan terdedah kepada berbagaI bentuk ujIan dan godaan
sepertI harta kekayaan, kemegahan, kekuasaan dan kedudukan serta pangkat sebagaI
tawaran yang dIkemukakan agar mereka berpaIIng darI sebahagIan atau keseIuruhan
prInsIp-prInsIp yang mereka perjuangkan. FIrman AIIah:
DIhIaskan (dan dIjadIkan Indah) kepada manusIa: Kesukaan kepada benda-benda yang
dIIngInI naIsu, IaItu perempuan-perempuan dan anak-pInak; harta benda yang banyak
bertImbun-tImbun, darI emas dan perak; kuda peIIharaan yang bertanda IagI terIatIh
dan bInatang-bInatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya Itu IaIah
94
kesenangan hIdup dI dunIa dan (IngatIah), pada sIsI AIIah ada tempat kembaII yang
sebaIk-baIknya (IaItu Syurga). KatakanIah (wahaI Muhammad): Mahukah supaya aku
khabarkan kepada kamu akan yang IebIh baIk darIpada semuanya ItuZ ÌaItu bagI orang-
orang yang bertakwa dIsedIakan dI sIsI Tuhan mereka beberapa Syurga, yang mengaIIr
dI bawahnya sungaI-sungaI, mereka kekaI dI daIamnya. DIsedIakan juga pasangan-
pasangan] IsterI-IsterI yang sucI bersIh, serta (beroIeh puIa) keredaan darI AIIah dan
(IngatIah), AIIah sentIasa MeIIhat akan hamba-hambaNya. (Surah AaII Ìmraan,
Ayat: 14 - 15)
Kedua: Kedua: Kedua: Kedua: Para pendakwah akan menghadapI berbagaI bentuk ugutan, tekanan dan
penyeksaan dI mana mereka akan dIpukuI, dIpenjara, dIbunuh, dIperangI atau dIsekat
sumber rezekI mereka. DaIam menghadapI keadaan-keadaan begInI mereka wajIb
bersabar serta meneguhkan pendIrIan sehIngga AIIah mendatangkan ketentuan-Nya.
AIIah s.w.t berIIrman:
Mereka juga IaIah yang dIberItahu oIeh orang-orang (pembawa berIta) kepada mereka:
8ahawa kaum (kaIIr musyrIk) teIah mengumpuIkan tentera untuk memerangI kamu, oIeh
Itu hendakIah kamu gerun kepadanya. Maka berIta Itu makIn menambahkan Iman
mereka IaIu berkata: CukupIah AIIah untuk (menoIong) kamI dan DIa sebaIk-baIk
pengurus (yang terserah kepadaNya segaIa urusan kamI). SeteIah (pergI mengejar
musuh), mereka kembaII dengan mendapat nIkmat dan IImpah kurnIa darI AIIah, mereka
tIdak dIsentuh oIeh sesuatu bencana pun, serta mereka puIa menurut keredaAIIah dan
IngatIah), AIIah mempunyaI IImpkurnIa yang amat besar. (Surah AaII Ìmraan,
Ayat: 173 - 174)
ÌnIIah yang menjadIkan mehnah dan ujIan ke atas para pendakwah Itu sebagaI satu
anasIr pembersIhan, satu cara darI cara-cara yang dapat menapIs dan menIngkat
anggota-anggota jamaah sebagaImana apI yang membakar besI berserta kotorannya
IaIu menghasIIkan besI yang baIk. Sesungguhnya AIIah s.w.t berIIrman:
Dan KamI mengujI kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagaI cubaan dan
kepada KamIIah kamu semua akan dIkembaIIkan. (Surah AI-AnbIyaa', Ayat: 35)
DI daIam rIsaIah yang bertajuk "8aInaI AmsI WaI Yaum" (DI Antara SemaIam Dengan HarI
ÌnI) dI bawah tajuk: "Ranjau-ranjau dI jaIan kIta", Asy-SyahId Hassan AI-8anna
menyatakan:
Saya suka berterus terang kepada anda sekaIIan, sesungguhnya dakwah kamI InI mestI
beIum dIkenaII oIeh orang ramaI. Pada harI mereka mengenaIInya dan mengetahuI
matIamat dan objektIInya nantI, kamu pastI menerIma penentangan yang hebat dan
sIkap permusuhan yang ketat. Kamu akan dapatI dI hadapan kamu berbagaI kesusahan
dan haIangan yang akan menghaIang kamu. Pada masa Itu baruIah baruIah kamu muIa
menempuh dan mengIkut jaIan para pendukung dakwah. Adapun sekarang mereka
95
tIdak mengetahuI IagI, kamu dI perIngkat awaI dakwah dan anda tentu bersedIa dengan
apa jua cara yang dIkehendakI oIeh perjuangan dan jIhad.
KejahIIan rakyat tentang hakIkat ÌsIam akan menjadI penghaIang jaIan kamu. Kamu akan
dapatI ahII-ahII agama dan uIama-uIama yang rasmI menjadI orang yang haIran dengan
keIahaman ÌsIam kamu dan tIdak mengakuI jIhad kamu. Semua pemerIntah akan
bekerjasama menjadI penghaIang dI hadapan muka kamu dan setIap pemerIntah Itu
akan cuba menyekat kegIatan-kegIatan kamu dan meIetakkan haIangan dI jaIan kamu.
Lanun-Ianun InI juga akan bergandIng bahu dI setIap jaIan untuk menentang kamu dan
memadam sInar dakwah kamu. Mereka akan memInta bantuan pemerIntah-pemerIntah
yang Iemah dan orang-orang yang akhIaknya rendah dan tangan-tangan yang sengaja
memInta sesuatu darI mereka tetapI meIakukan kejahatan dan permusuhan terhadap
kamu.
Kamu akan dImusuhI dan dIbencI. Semuanya akan berusaha menImbuIkan keraguan
serta meIemparkan tuduhan-tuduhan yang zaIIm terhadap dakwah kamu dan
menunjukkan kepada manusIa dengan gambaran yang paIIng hodoh dan kotor dengan
menggunakan kekuatan dan kekuasaan yang ada pada mereka. Mereka akan menIndas
dengan harta-benda dan kuasa mereka.
AIIah s.w.t berIIrman:
Mereka sentIasa berusaha hendak memadamkan cahaya AIIah (agama ÌsIam) dengan
muIut mereka, sedang AIIah tetap menyempurnakan cahayaNya, sekaIIpun orang-orang
kaIIr tIdak suka (akan yang demIkIan). (Surah As-SaII, Ayat: 8)
Dengan InI kamu akan memasukI tIngkat percubaan dan ujIan dI mana kamu akan
dIpenjara, dItangkap, dIpIndahkan, dIpencIIkan, dIrampas harta-benda kamu, dIsekat
kerja-kerja kamu bahkan dIgeIedah rumah-rumah kamu. 8oIeh jadI masa ujIan yang
bakaI kamu hadapI InI panjang.
AIIah s.w.t berIIrman:
Patutkah manusIa menyangka bahawa mereka akan dIbIarkan dengan hanya berkata:
KamI berIman, sedang mereka tIdak dIujI (dengan sesuatu cubaan)Z (Surah AI-
Ankabuut, Ayat: 2)
TetapI AIIah teIah berjanjI kepada kamu seIepas semuanya Itu, IaItu kemenangan kepada
para mujahIdIn dan ganjaran pahaIa kepada orang yang meIakukan amaI yang baIk.
FIrman AIIah:
WahaI orang-orang yang berIman! Mahukah Aku tunjukkan sesuatu pernIagaan yang
boIeh menyeIamatkan kamu darI azab seksa yang tIdak terperI sakItnyaZ ÌaItu, kamu
96
berIman kepada AIIah dan rasuINya, serta kamu berjuang membeIa dan menegakkan
agama AIIah dengan harta benda dan dIrI kamu; yang demIkIan ItuIah yang IebIh baIk
bagI kamu, jIka kamu hendak mengetahuI (hakIkat yang sebenarnya). (Dengan Itu) AIIah
akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke daIam taman-taman
yang mengaIIr dI bawahnya beberapa sungaI, serta dItempatkan kamu dI tempat-tempat
tInggaI yang baIk daIam Syurga "Adn". ÌtuIah kemenangan yang besar. Dan ada IagI
IImpah kurnIa yang kamu sukaI, IaItu pertoIongan darI AIIah dan kemenangan yang
cepat (masa berIakunya) dan sampaIkanIah berIta yang menggembIrakan Itu kepada
orang-orang yang berIman. WahaI orang-orang yang berIman! IadIkanIah dIrI kamu
pembeIa-pembeIa (agama) AIIah sebagaImana (keadaan penyokong-penyokong) NabI
Ìsa ÌbnI MarIam (ketIka Ia) berkata kepada penyokong-penyokongnya Itu: SIapakah
penoIong-penoIongku (daIam perjaIananku) kepada AIIah (dengan menegakkan
agamaNya)Z Mereka menjawab: KamIIah pembeIa-pembeIa (agama) AIIah! (SeteIah NabI
Ìsa tIdak berada dI antara mereka) maka sepuak darI kaum 8anI ÌsraII berIman dan
sepuak IagI (tetap) kaIIr. LaIu KamI berIkan pertoIongan kepada orang-orang yang
berIman untuk mengaIahkan musuhnya, maka menjadIIah mereka orang-orang yang
menang. (Surah As-SaII, Ayat: 10 - 14)
SeteIah memahamI penjeIasan demIkIan, apakah kamu akan tetap pendIrIan untuk
menjadI penoIong-penoIong (pejuang-pejuang menegakkan agama) AIIahZ


8ab 6: Saya MestI MemahamI Tentang Pemusatan AmaI ÌsIamIDI sana terdapat tIga perkara pentIng yang mestI dIIahamI oIeh para petugas amaI ÌsIam
bagI memastIkan kejayaan gerak kerja mereka:

1. MatIamat perjuangan yang jeIas.
2. IaIan menuju matIamat yang jeIas.
3. 8erpegang teguh (ÌItIzam) dengan matIamat dan jaIan yang jeIas.1. MatIamat perjuangan yang jeIas.

Sebenarnya matIamat perjuangan merupakan daya tenaga yang sangat besar bagI para
petugas yang bekerja untuk ÌsIam. Seterusnya dengan keIahaman InI Ia dapat
memeIIhara tenaga-tenaga InI darI dIcurahkan dan dIsIa-sIakan kepada perkara
sampIngan dan pertarungan yang Iangsung tIdak mempunyaI hubungan dengan
97
matIamat asasI yang dIperjuangkan sama ada dekat mahupun jauh. Sedangkan amaI
ÌsIamI InI memerIukan kepada seIuruh kekuatan tenaga kemampuan dIpusatkan untuk
matIamat yang dItuju.

DarI pengkajIan kamI (pengarang) terhadap manhaj ÌsIam dan darI pengamatan dan
renungan kamI terhadap kItab AIIah dan darI pengaIaman-pengaIaman yang dIIaIuI
secara praktIkaI dI daIam berbagaI marhaIah atau perIngkat sejarah ÌsIam jeIasIah
kepada kIta bahawa matIamat asaI bagI agama (ÌsIam) InI IaIah supaya manusIa
mengabdIkan dIrI kepada Tuhannya sama ada daIam kehIdupan perIbadI mahupun
daIam masyarakat. Mereka mengabdIkan dIrI kepada AIIah dI daIam masjId semasa
mendIrIkan sembahyang dan mereka juga mengabdIkan dIrI kepada AIIah dI daIam
kedaI semasa berjuaI-beII, menjadIkan mereka abdI kepada-Nya daIam meIaksanakan
pemerIntahan, menjadIkan mereka abdI kepada Tuhannya daIam masa memohon dIa
juga menjadIkan sebagaI abdInya semasa menjaIankan hukuman dan keadIIan.

AIIah s.w.t berIIrman:

Dan (IngatIah) Aku tIdak mencIptakan jIn dan manusIa meIaInkan untuk mereka
menyembah dan berIbadat kepadaKu. (Surah Az-ZarIyaat, Ayat: 56)

Dengan IebIh tegas IagI (tujuan asasI Itu) IaIah untuk menjadIkan manusIa mengabdIkan
dIrI semata-mata kepada AIIah, IaItu waIa' mereka dan seIuruh urusan hIdup mereka
tunduk daIam pengabdIan kepada AIIah. 8ukanIah mengabdIkan dIrI kepada AIIah Itu
hanya cukup dengan urusan-urusan agama (yang khusus) sahaja tetapI merangkumI
kedua-duanya, urusan-urusan agama dan urusan dunIa. Yang demIkIan adaIah kerana
menurut keIahaman (ajaran) ÌsIam yang sebenarnya tIdak ada pemIsahan dan
pengasIngan dI antara urusan-urusan agama dengan urusan-urusan kedunIaan.
8erdasarkan Iahaman InIIah ÌsIam menoIak Iahaman sekuIar atau ÌImanIyyah yang
asasnya adaIah memIsahkah agama darI urusan pemerIntahan dengan sIogan "Hak
KaIsar adaIah untuk KaIsar dan hak AIIah adaIah untuk AIIah, agama Itu untuk AIIah dan
negara Itu adaIah untuk masyarakat."

Menurut ajaran ÌsIam yang sebenarnya pengabdIan dIrI manusIa kepada AIIah bermakna
menoIak seIuruh sIstem cIptaan manusIa yang membawa manusIa mengabdIkan dIrI
kepada Taghut. ÌsIam menoIak sIstem-sIstem tersebut kerana:

Pertama: SIstem-sIstem InI secara jeIas mencabuIkan hak AIIah s.w.t ke atas manusIa dI
daIam haI UbudIyyah dan HakImIyyah AIIah s.w.t.

AIIah s.w.t berIIrman:

Hanya AIIah juaIah yang menetapkan hukum. (Surah AI-An'aam, Ayat: 57)
Kedua: SIstem-sIstem tersebut gagaI dan Iemah, tIdak mampu menegakkan sIIat-sIIat
keInsaIan manusIa daIam menghadapI pertarungan mereaIIsasIkan nIIaI-nIIaI dIrInya.
98

FIrman AIIah s.w.t:

KaIau sudah demIkIan, adakah AIIah yang mencIptakan semuanya Itu sama sepertI
makhIuk-makhIuk yang tIdak mencIptakan sesuatuZ Maka patutkah kamu IaIaI sehIngga
kamu tIdak mahu berIngat serta memIkIrkannyaZ (Surah An-NahI, Ayat: 17)


2. IaIan Menuju MatIamat Yang IeIas.

SebagaImana pentIngnya memahamI matIamat yang jeIas, kIta juga mestIIah memahamI
bahawa beramaI untuk ÌsIam berertI beramaI atau bekerja untuk meIaksanakan SyarIat
AIIah dI atas muka bumI InI dengan menggantIkan tempat undang-undang hawa naIsu
dan Taghut sekarang InI dengan SyarIat AIIah kerana manhaj dan SyarIat AIIah Itu teIah
sempurna, tIdak memerIukan tokok-tambah IagI. DI daIamnya terdapat akIdah yang
agung, akhIak yang muIIa, sIstem perundangan yang Iuas, mendaIam serta mempunyaI
sIIat keanjaIan (yang sesuaI untuk semua masa dan tempat).

8erdasarkan keIahaman InI maka jangka masa dan sejauh mana kIta boIeh hIdup
bersama dengan sIstem jahIIIah Itu perIu dItentukan berdasarkan kekuatan dan
kemampuan sebagaI satu proses pemberontakan terhadapnya kerana yang menjadI
matIamat penentangan InI IaIah untuk menggantIkan jahIIIah Itu dengan ÌsIam. OIeh
yang demIkIan setIap amaI atau kerja yang tIdak dapat menoIong tercapaInya matIamat
InI atau tIdak memberI apa-apa saham ke arah tercapaInya cIta-cIta tersebut adaIah
dIanggap sebagaI kerja yang IebIh banyak mendatangkan keIaIaIan darI kebaIkan.

AIIah berIIrman:

OIeh kerana yang demIkIan Itu, maka seruIah (mereka wahaI Muhammad kepada
beragama dengan betuI), serta tetap teguhIah engkau menjaIankannya sebagaImana
yang dIperIntahkan kepadamu dan janganIah engkau menurut kehendak hawa naIsu
mereka. (Surah Asy-Syura, Ayat: 15)

8erhubung dengan cara bekerja atau jaIan mencapaI matIamat yang menjadI
perseIIsIhan dI kaIangan para petugas (dI medan InI) maka Ia dapat dItentukan oIeh
matIamat kedatangan ÌsIam Itu sendIrI dan dapat dIsandarkan juga kepada jaIan yang
dItempuh oIeh NabI s.a.w daIam mencapaI matIamat InI.

OIeh yang demIkIan matIamat manhaj ÌsIamI (sIstem hIdup ÌsIam) dapat menentukan
tabIat cara bekerja dan bentuknya dan panduan asasI untuk (merangka) strategI InI,
mestIIah menjadI pegangan kepada Harakah ÌsIamIah dI setIap masa dan tempat. ÌnI
bermakna cara dan jaIan untuk matIamat ÌsIam mestIIah mengIkut kaedah-kaedah dan
prInsIp-prInsIp yang menepatI matIamat asasI amaI ÌsIamI. AmaIan InI dIpertegaskan
perIaksanaannya oIeh RasuIuIIah s.a.w yang muIIa.
99

Apa yang dIperkatakan dI atas adaIah berdasarkan matIamat bagI sesuatu sIstem atau
manhaj Itu adaIah dItentukan oIeh IImu pengetahuan (IImIah). OIeh yang demIkIan tabIat
jaIan atau cara yang hendak dIIkutI juga mestIIah bersIIat IImIah sesuaI dengan
matIamat Itu sendIrI. DemIkIan juga haInya dengan suatu manhaj yang bersIIat
pendIdIkan ketenteraan, kesukanan atau kebajIkan maka cara kerjanya perIuIah serasI
dengan matIamat-matIamat tersebut.

SebagaImana yang teIah sedIa dIketahuI bahawa matIamat manhaj ÌsIam (sIstem hIdup
ÌsIam) IaIah supaya manusIa mengabdIkan dIrI semata-mata kerana AIIah dI daIam
akhIak mereka, muamaIat mereka, seIuruh sIstem hIdup mereka, sIstem perundangan
mereka bahkan daIam seIuruh kehIdupan mereka. ÌnI bermakna menggantIkan sIstem-
sIstem cIptaan manusIa dengan meIetakkan manhaj atau sIstem ÌsIam, merubah satu
keadaan kepada keadaan yang IaIn, membataIkan segaIa asas-asas dan nIIaI yang
menjadI asas berdIrInya masyarakat berkenaan, menoIak kemajuan kebendaan yang
bertentangan dengan ÌsIam yang dIdukung dan menjadI pegangan masyarakat
berkenaan. Dengan cara InI sempurnaIah proses pembInaan masyarakat ÌsIam yang
dIdasarkan atas kaedah-kaedah ÌsIam serta seIaras dengan asas-asas dan nIIaI-nIIaInya.


Cerakan Yang 8ersIIat Merombak dan Merubah (TaghyIr). Cerakan Yang 8ersIIat Merombak dan Merubah (TaghyIr). Cerakan Yang 8ersIIat Merombak dan Merubah (TaghyIr). Cerakan Yang 8ersIIat Merombak dan Merubah (TaghyIr).

8erdasarkan kenyataan dI atas maka pemusatan amaI ÌsIamI yang dImaksudkan mestIIah
bersIIat merubah dan merombak (sehIngga ke akar umbInya) bukan sekadar
memperbaIkI dan menampung. SIIat merubah dan merombak yang dImaksudkan IaIah
menoIak dasar menempeI dan menampung bahagIan-bahagIan yang rosak daIam
masyarakat. Cerakan ÌsIam mestIIah menerIma penyeIesaIan secara InsaI, menoIak
percampuran dengan sIstem jahIIIah, maIah menoIak untuk hIdup bersama aIIran-aIIran
cIptaan manusIa, IaItu menoIak untuk hIdup bersama aIIran-aIIran (cIptaan) manusIa.


Cerakan Yang 8ersIIat MenyeIuruh atau KuIII. Cerakan Yang 8ersIIat MenyeIuruh atau KuIII. Cerakan Yang 8ersIIat MenyeIuruh atau KuIII. Cerakan Yang 8ersIIat MenyeIuruh atau KuIII.

Seterusnya pemusatan yang dIIakukan oIeh Harakah ÌsIamIah mestIIah bersIIat kuIII atau
menyeIuruh dengan seIuruh pengertIan dan tuntutan yang terkandung dI daIam kaIImat
kuIII (menyeIuruh) Itu. ÌnI bermakna ruang-IIngkup amaI ÌsIamI mestIIah mencakupI
seIuruh aspek kekuatan dan wasIIah yang dapat menghadapI cabaran-cababagI
mencapaI matIamat yangbesar InI.
Kesedaran darI sudut pemIkIran poIItIk dan gerakan pendIdIkan kejIwaan dan harakah,
tanzIm, penyusunan, persedIaan darI sudut kemanusIaan dan kebendaan daIam setIap
segI dan Iapangan merupakan anasIr yang semestInya dIwujudkan secara terkumpuI.
AnasIr-anasIr InI tIdak boIeh dIpIsahkan kerana Ia saIIng Iengkap meIengkapI dI antara
satu sama IaIn daIam usaha mengujudkan amaI ÌsIamI yang menyeIuruh dan mencapaI
matIamat yang teIah dItentukan.
100

AIIah s.w.t berIIrman:

SehIngga tIdak ada IagI IItnah dan (sehIngga) menjadIIah agama Itu seIuruhnya (bebas)
bagI AIIah semata-mata. (Surah AI-AnIaaI, Ayat: 39)


Cerakan Yang 8ersIIat Sejagat (AIamIah). Cerakan Yang 8ersIIat Sejagat (AIamIah). Cerakan Yang 8ersIIat Sejagat (AIamIah). Cerakan Yang 8ersIIat Sejagat (AIamIah).

Satu IagI persoaIan yang mestI jeIas kepada para petugas amaI ÌsIamI IaIah gerak kerja
untuk menegakkan ÌsIam mestIIah sampaI ke perIngkat aIamIah atau sejagat sama ada
darI sudut kesedaran, penyusunan strategI mahupun organIsasI. TIdak seharusnya
berIaku kerja-kerja untuk ÌsIam Itu hanya Iantang dan aktII dI suatu tempat tetapI
senyap tIdak kedengaran dI tempat yang IaIn.

Sebenarnya ajaran ÌsIam dIIIhat darI sudut pemIkIran mahupun akIdah merupakan ajaran
yang bersIIat aIamIah atau sejagat. Ìa adaIah sIstem yang menyeIuruh, meIampauI batas
sempadan negerI, perkauman, keturunan mahupun bahasa. ÌsIam adaIah satu sIstem
yang memIIIkI prInsIp-prInsIp SyarIat yang Iuas serta memIIIkI sIIat keanjaIan (IIeksIbeI)
sehIngga Ia mampu menjadI satu-satunya sIstem yang ampuh menanganI setIap
masaIah kehIdupan daIam semua Iapangan.

SIIat kesejagatan dakwah ÌsIamIah InI dapat dIIIhat darI perkembangan masyarakat ÌsIam
Itu sendIrI yang pesat dan meIuas sehIngga mencakupI meIebIhI separuh darI dunIa InI.
DaIam masa yang IaIn dakwah InI masIh tetap berada dI bawah kesatuan akIdah dI
semua negara.

SIIat-sIIat kesejagatan AmaI ÌsIamI merupakan satu tuntutan yang pastI, maIah Ia
merupakan sesuatu yang wajIb berdasarkan prInsIpnya sendIrI. OIeh kerana kIta sendIrI
hIdup daIam permasaIahan yang bersIIat sejagat, darI sudut kekuatan, haIuan
pemerIntahan, darI sudut pemIkIran dan IdeoIogI, masaIah-masaIah manusIa maIah
tuntutan keperIuan dan poIItIk mereka semuanya saIIng berkaItan dengan dunIa Iuar.
8egItu juga kedudukan wIIayah dan negara mereka yang ada kaItan dengan dunIa Iuar.
Dengan keadaan sepertI InI adaIah sukar bagI umat ÌsIam untuk beramaI dan bergerak
tanpa mengambII kIra setIap sudut sepertI suasana persekItaran, kekuatan yang
mengeIIIIngI mereka, haI-haI yang zahIr mahupun yang tersembunyI, masa depannya
mahupun sejarah sIIamnya, maIah pergoIakan daIamannya dan pergoIakan
antarabangsa.

Dengan cara memerhatIkan persoaIan yang paIIng kecII sekaIIpun atau masaIah
tempatan, kIta akan sampaI kepada kesImpuIan bahawa adanya sebab-sebab atau
sesuatu perkara dI beIakangnya yang berpunca darI Iuar. ÌnI juga membuktIkan perIunya
tIndak-baIas atau perIaksanaan yang bersIIat aIamIah untuk menyeIesaIkan masaIah-
masaIah tersebut.
101

8ertItIk-toIak darI keadaan InIIah maka para petugas amaI ÌsIamI yang menjadI perIntIs
Harakah ÌsIamIah yang bersIIat AIamIah mestIIah keIuar darI daerah pemIkIran
perencanaan dan tanzIm yang bersIIat tempatan supaya dengan cara InI kIta dapat
mengeIakkan darI mencurahkan kemampuan dan kekuatan kepada kerja-kerja yang
bersIIat kedaerahan dan kepentIngan setempat sahaja. Dengan cara InI juga kerja-kerja
dapat dItumpukan demI memenuhI tuntutan-tuntutan atau persoaIan-persoaIan asasI
yang IebIh besar. Dengan cara InI juga mereka akan mencapaI matIamat kewujudan
mereka sendIrI IaItu untuk menjadIkan kaIImah AIIah ItuIah yang tInggI dan kaIImah
orang-orang kaIIr Itu rendah.Peranan Harakah ÌsIamIah:

Tanggungjawab Harakah ÌsIamIah IaIah menyedIakan segaIa bentuk tenaga dan
kemampuan yang dIperIukan untuk menghancurkan kerajaan Taghut, bukan
tanggungjawab mencarI penyeIesaIan kepada masaIah-masaIah masyarakat jahIIIah
dengan cara-cara dan hukuk-hakam yang IaIn darI hukum AIIah.

Peranan AmaI ÌsIamI juga bukanIah sekadar mencarI penyeIesaIan terhadap masaIah-
masaIah peIajaran, mas medIa, makanan, pakaIan, poIItIk, ekonomI atau masaIah-
masaIah IaIn yang dItInggaIkan oIeh sIstem cIptaan manusIa yang memusnahkan Itu.
ApabIIa Harakah ÌsIamIah terpaksa juga memperkatakan masaIah-masaIah tersebut
sama ada darI jauh atau dekat, maka pembIcaraan tersebut mestIIah sekadar
mendedahkan keIemahan-keIemahan sIstem tersebut yang menjadI punca tImbuInya
masaIah tadI daIam masyarakat. PembIcaraan tersebut tIdak sekaII-kaII dengan tujuan
membantu sIstem tersebut untuk berkuasa, terus kekaI atau menIngkatkan
perkembangannya.

SebagaI contoh, apabIIa dIkemukakan masaIah InIIasI maka Harakah ÌsIamIah mestIIah
menjeIaskan bahawa InIIasI InI adaIah hasII darI perIaksanaan sIstem KapItaIIs, dI mana
cIrI atau tabIat sIstem InI sendIrI memberI ruang untuk muncuInya perbuatan monopoII
daIam ekonomI pernIagaan dan meIahIrkan perbuatan segoIongan manusIa yang
berkuasa mengekspIoItasI harta kekayaan negara sekehendak hatI demI kepentIngan
dan masIahat perIbadI.

Harakah ÌsIamIah mestIIah mengambII peranan menjeIaskan bahawa ÌsIam adaIah satu-
satunya manhaj (sIstem) yang tunggaI dan unIk. Ìa dapat mewujudkan sebuah
masyarakat manusIa yang bersIh, yang dI daIamnya terIaksana keadIIan, terjamIn hak-
hak kemanusIaan dan kehormatan mereka dan denda hukuman akan menantI mereka
yang meIanggar hak-hak dan kehormatan manusIa. OIeh Itu Harakah ÌsIamIah tIdak
seharusnya bekerjasama dan membantu menyeIesaIkan masaIah-masaIah yang
102
dItImbuIkan oIeh sIstem jahIIIah kerana dengan sIkap demIkIan berertI anda memberI
satu pengakuan yang memboIehkan Ia kekaI IebIh Iama.

ApabIIa mengemukakan masaIah PaIestIne sebagaI contoh, Harakah ÌsIaamIah mestIIah
menekankan secara bersungguh-sungguh tentang kegagaIan sIstem-sIstem
pemerIntahan yang sedIa ada. SIstem tersebut teIah gagaI menyedIakan umat ÌsIam darI
sudut jIwa dan perasaan untuk sedIa berjIhad pada jaIan AIIah daIam usaha
mengembaIIkan bumI ÌsIam yang teIah dIrampas.

Harakah ÌsIamIah juga mestIIah menegaskan bahawa sIstem-sIstem Itu sebenarnya
berjaIan secara bergIIIr-gIIIr daIam kekuasaan beberapa boneka penjajahan bIok tImur
mahupun barat.

Harakah ÌsIamIah juga berkewajIpan menegaskan dengan rasa yakIn dan penuh
berbangga bahawa ÌsIamIah satu-satunya sIstem (manhaj) yang mampu menyedIakan
kepada umat InI kesanggupan untuk menghadapI segaIa cabaran dan merupakan
manhaj yang mampu menghasIIkan kejayaan dI mana-mana medan sekaIIpun.

Sesungguhnya kekuatan Harakah ÌsIamIah mestIIah dItumpukan untuk memukuI sIstem
cIptaan manusIa secara berterusan, memerangI strategInya, kaedah-kaedahnya dan
tItIk-toIaknya.

Harakah ÌsIamIah mestIIah berhatI-hatI mengawasI Iangkah-Iangkah yang menyebabkan
sIstem berkenaan boIeh hIdup IebIh Iama dan supaya Iangkah-Iangkah Itu tIdak menjadI
pukuIan maut kepada Harakah ÌsIamIah.

Harakah ÌsIamIah mestIIah berhatI-hatI mengawasI setIap Iangkah yang memboIehkan
sIstem tersebut terus kekaI dan mengawasI Iangkah-Iangkah yang tIdak menyebabkan
Ia tumpas atau hancur.IaIan Yang DItempuh OIeh RasuIuIIah s.a.w.

KemudIan marIIah kIta berhentI sejenak memerhatI dan meneIItI jaIan atau cara-cara
yang teIah dItempuhI oIeh RasuIuIIah s.a.w supaya dengan Iangkah mengamatI perkara
InI, kIta dapat mengetahuI dengan jeIas sejauh manakah keseIarasan jaIan RasuIuIIah
dengan matIamat dan tabIat manhaj ÌsIamI.

Pada hakIkatnya perjaIanan hIdup RasuIuIIah s.a.w dengan segaIa cIrI pemerIncIannya
merupakan asas dan dasar yang mestI dIcontohI oIeh setIap petugas amaI ÌsIamI dI
setIap masa dan tempat. ÌnI adaIah kerana sejauh mana perjaIanan hIdup RasuIuIIah
s.a.w Itu memaparkan usIub atau cara-cara dakwah yang seIamat dI sampIng Ia juga
memaparkan kesenIan atau teknIk-teknIk dakwah dan perhubungan dengan orang IaIn.
103
Seterusnya cara RasuIuIIah s.a.w juga mendedahkan cara bagaImana menghadapI
masyarakat jahIIIah dan cara meruntuhkannya.

DI sInI dIperturunkan beberapa garIs panduan darIpada NabI s.a.w berdasarkan asas-
asas berIkut:


Pertama: MengIsytIharkan bahawa UbudIyyah hanya kepada AIIah sejak awaI-awaI
dakwah IagI, pengIsytIharan yang dIbuat bukan secara oIoIok atau pura-pura, supaya
matIamat dakwah Itu jeIas para pendakwah dan orang yang dIdakwahkan.

AIIah s.w.t berIIrman:

Kerana AIIah hendak membezakan yang jahat (goIongan yang Ingkar) darI yang baIk
(goIongan yang berIman). (Surah AI-AnIaaI, Ayat: 37)

PengIsytIharan UbudIyyah InI adaIah daIam berbagaI bentuk namun wahyu yang
dIturunkan dI daIam hatI RasuIuIIah s.a.w berpusat kepada satu pengertIan sahaja IaItu
pengabdIan manusIa hanya kepada AIIah daIam setIap urusan hIdup mereka sama ada
daIam UbudIyyah mahupun Rububuyyah.

Sesungguhnya RasuIuIIah s.a.w dan para sahabat bagInda teIah menempuh berbagaI
bentuk ujIan penderItaan, penyeksaan dan tekanan namun mereka tIdak pernah
berganjak sedIkItpun darI jaIan InI atau memIIIh jaIan yang mudah daIam perjuangan
mendukung akIdah dan mengajak manusIa kepada akIdah Itu.

AIIah s.w.t berIIrman:

KatakanIah (wahaI Muhammad): WahaI orang-orang kaIIr! Aku tIdak akan menyembah
apa yang kamu sembah. Dan kamu tIdak mahu menyembah (AIIah) yang aku sembah.
Dan aku tIdak akan berIbadat secara kamu berIbadat. Dan kamu puIa tIdak mahu
berIbadat secara aku berIbadat. 8agI kamu agama kamu dan bagIku agamaku.
(Surah AI-KaaIIruun, Ayat: 1 - 6)

Kebenaran InIIah yang paIIng berhak untuk dIIkutI oIeh orang-orang mukmIn sekaIIpun
harga dan pengorbanan untuk mengIkutInya terIaIu mahaI.

AIIah s.w.t berIIrman:

Dan katakanIah (wahaI Muhammad): Kebenaran Itu IaIah yang datang darI Tuhan kamu,
maka sesIapa yang mahu berIman, hendakIah dIa berIman dan sesIapa yang mahu kuIur
Ingkar, bIarIah dIa mengIngkarInya. (Surah AI-KahII, Ayat: 29)


104
Kedua: Mewujudkan satu keIompok yang bergerak.

Mewujudkan satu keIompok bergerak yang dIIkat dengan Ikatan akIdah dan keImanan
yang tunduk serta patuh daIam corak berorganIsasI mahupun gerakan dI bawah seorang
pemImpIn yang berwIbawa serta berjaIan berpandukan petunjuk dan cahaya darIpada
AIIah s.w.t.

KeIompok yang bergerak InI juga mestIIah tIdak meraba-raba mencarI jaIan, tIdak
dIganggu oIeh perkara-perkara sampIngan dan masaIah-masaIah remeh-temeh,
sehIngga menggendaIakan kerja dan persIapan untuk mencapaI cIta-cIta ÌsIam yang
IebIh besar.

KeIompok InI juga mestIIah mempunyaI Ikatan dengan ÌsIam dan masa depan ÌsIam Itu
sendIrI, mengatasI kepentIngan yang berkaItan dengan perIbadI, kebendaan mahupun
zaman.

KeIompok yang keIahIrannya dIsaksIkan oIeh rumah AI-Arqam bIn AbI AI-Arqam ketIka
cahaya Iman memasukI Iubuk hatI para sahabat bagInda dan pengorbanan mereka
dIsaksIkan oIeh medan-medan peperangan sepertI medan 8adar, OadIsIah dan Yarmuk.
KIsah kepahIawanan generasI InI teIah memenuhI kItab-kItab sejarah. KIsah generasI
yang dIdIdIk oIeh RasuIuIIah s.a.w. MeIaIuI daya usaha merekaIah AIIah s.w.t membuka
persada dunIa InI kepada dakwah ÌsIam. Mereka InIIah datuk-nenekku oIeh Itu
jadIkanIah dIrIku InI sepertI mereka.


KetIga: Menentang IahIIIah.

Penentangan terhadap IahIIIah merupakan penentangan habIs-habIsan tetapI dIIakukan
dengan penuh kesedaran dan waspada kerana RasuIuIIah s.a.w sendIrI teIah memahamI
bahawa matIamat ajaran-ajaran ÌsIam Itu memerIukan perubahan yang menyeIuruh bagI
semua bIdang hIdup manusIa, perubahan-perubahan yang merangkumI pemIkIran,
kepercayaan dan akIdah, akhIak, adat IstIadat, sIstem-sIstem mahupun undang-undang.
Pertentangan sepertI InI memerIukan barIsan hadapan yang benar-benar berIman,
sesuaI dengan beban amanah yang berat, tuntutan-tuntutan yang hebat dan matIamat-
matIamat yang tInggI IagI muIIa.

Untuk semua Itu dIperIukan persIapan yang menyeIuruh mencakupI Ibadah, tarbIah,
pemIkIran, pengetahuan, organIsasI, perencanaan, IatIhan dan persedIaan jIhad, jIhad
naIsu dan jIwa raga. Kesemua persedIaan InI dIIakukan sesuaI mengIkut kepentIngan
masIng-masIng dan sejauh mana persedIaan InI dIperIukan adaIah sejajar dengan
perIngkat-perIngkat amaI sama ada darI sudut kuaIItI yang dIperIukan mahupun waktu
cabaran-cabaran tersebut dIhadapI.


105
Kekuatan Kebendaan dan StrategI Harakah.

DI sInI kIta terpaksa menyatakan tentang kedudukan kekuatan kebendaan daIam
strategI amaI ÌsIamI supaya seseorang Itu tIdak menganggap kekuatan kebendaan ItuIah
satu-satunya kekuatan yang dIperIukan atau menganggap kekuatan kebendaan Itu
Iangsung tIdak memberI apa-apa ertI.

Ìmam Hassan AI-8anna rahImahuIIah menjeIaskan kedudukan kekuatan kebendaan
daIam strategI Harakah ÌsIamIah dI mana beIIau menyatakan:

RamaI orang yang bertanya: Adakah Harakah ÌsIamIah berhasrat menggunakan kekuatan
daIam usaha mencapaI matIamatnyaZ Adakah Harakah ÌsIamIah berIIkIr menggunakan
cara revoIusI yang menyeIuruh terhadap sIstem poIItIk atau sIstem sosIaIZ Saya tIdak
mahu membIarkan mereka terus-menerus daIam kebIngungan, maIah saya akan
menggunakan kesempatan InI untuk mendedahkan kepada mereka jawapan yang jeIas
dan terang. OIeh Itu sIapa yang IngIn tahu sIIaIah mendengarnya ...

Kekuatan merupakan syIar ÌsIam daIam semua sIstem dan perundangan. OIeh sebab Itu
AI-Ouran menyerunya secara jeIas dan Iantang daIam IIrman AIIah:

Dan sedIakanIah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segaIa jenIs
kekuatan yang dapat kamu sedIakan dan darI pasukan-pasukan berkuda yang Iengkap
sedIa, untuk menggerunkan dengan persedIaan Itu musuh AIIah dan musuh kamu.
(Surah AI-AnIaaI, Ayat: 60)

RasuIuIIah s.a.w juga bersabda:

"Orang mukmIn yang kuat Itu IebIh baIk dan IebIh dIsukaI oIeh AIIah darI orang mukmIn
yang Iemah."

8ahkan kekuatan Itu adaIah sImboI ÌsIam sehIngga dI daIam doa pun dItuntut sedangkan
Ia adaIah keadaan khusyuk dan tenang. PerhatIkan juga apa yang dImInta oIeh NabI dan
apa yang dIajarkan kepada sahabatnya ketIka bermunajat kepada AIIah:

Ya AIIah Ya Tuhanku, aku berIIndung kepada-Mu darI perasaan runsIng dan dukacIta,
aku berIIndung kepada-Mu darI sIIat penakut dan bakhII dan aku memohon berIIndung
dengan-Mu darI bebanan hutang dan kekerasan orang yang berkuasa.

TIdakIah dItuntut darI seorang yang menganut agama InI meIaInkan supaya Ia menjadI
seorang yang kuat daIam semua perkara kerana sImboI seorang musIIm Itu IaIah kuat
daIam semua perkara. OIeh Itu saudara-saudara musIImIn pendukung jamaah mestIIah
menjadIkan dIrI mereka orang-orang yang kuat, yang bekerja dengan kekuatan dan
daIam kekuatan.
106
Namun demIkIan Harakah ÌsIamIah adaIah gerakan yang matang daIam pemIkIran serta
berpandangan jauh. Mereka tIdak ghaIrah meIakukan kerja yang remeh dan terjerumus
ke daIam arus pemIkIran yang cetek. Mereka tIdak memberI penghargaan kepada hasII
dan tujuan kerja-kerja yang remeh Itu kerana mereka mengetahuI bahawa tIngkat
kekuatan yang pertama dan utama IaIah kekuatan akIdah dan Iman, dIIkutI oIeh tIngkat
kedua IaItu kekuatan kesatuan dan Ikatan kejIwaan dan persenjataan.

Sesuatu jemaah Itu tIdakIah dapat dIanggap kuat meIaInkan seteIah memIIIkI ketIga-tIga
kekuatan tersebut. ApabIIa dIa menggunakan kekuatan IIzIkaI dan persenjataan
sedangkan Ia berada dI daIam keadaan organIsasI yang retak atau akIdah darI Iman yang
Iemah, maka Iambat Iaun Ia akan menemuI kehancuran dan kemusnahan. ÌnI merupakan
satu pandangan.

Pandangan yang IaIn (kedua) puIa menyatakan: "Apakah ÌsIam menggaIakkan supaya
dIgunakan kekuatan dI daIam setIap suasana dan keadaanZ Ataupun Ia membataskan
penggunaannya pada keadaan tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu puIa".
Pandangan yang ketIga puIa menyatakan: "Adakah penggunaan kekuatan adaIah
merupakan cara penyeIesaIan pertama ataupun menjadI ubat penawar terakhIr seteIah
tIdak ada IagI cara yang IaIn.

Apakah manusIa perIu membuat pertImbangan terhadap kesan-kesan penggunaan
kekuatan, apakah kebaIkan dan keburukannyaZ Apakah mereka sepatutnya mengkajI
terIebIh dahuIu suasana sebeIum dIgunakan kekuZ Atau wajIbkah mereka menggunakan
kekuatan tanpa menghIraukan akIbat yang akan terjadI hdarI penggunaan kekuatan
tersebutZ

Pandangan-pandangan sepertI InIIah yang dIIIkIrkan oIeh Harakah ÌsIamIah sebeIum Ia
mengambII Iangkah menggunakan kekuatan. RevoIusI adaIah gejaIa kekuatan yang
menggerunkan. OIeh yang demIkIan Harakah ÌsIamIah memandangnya dengan penuh
teIItI dan mendaIam.


107
8ab 7: Saya MestI MemahamI Syarat-syarat 8aIah dan KeanggotaanSebenarnya setIap orang MusIIm mampu membantu Harakah ÌsIamIyah daIam
menunaIkan tanggungjawab beramaI dan bekerja untuk menegakkan ÌsIam. ÌnI dapat
dIIakukan dengan cara mereka menyertaI barIsan harakah seteIah mereka memIIIkI
sIIat-sIIat yang teIah dIsebutkan IaItu mereka merasaI dan menyedarI kepahItan yang
sedang dIderItaI oIeh umat ÌsIam harI InI dan mereka mengetahuI sebab-sebab yang
membawa kepada penderItaan tersebut. KemudIan mereka juga yakIn kepada
kemampuan dan keampuhan ÌsIam untuk bangun semuIa dan menyeIamatkan umat InI,
mampu mengangkat mereka kepada martabat yang tInggI darI sudut keInsanan, akhIak
dan peradaban, dI sampIng meIaksanakan tuntutan Iman yang mengarahkan manusIa
supaya tunduk patuh secara menyeIuruh kepada hukum-hakam ÌsIam dan dasar-
dasarnya daIam seIuruh urusan hIdup.KuaIItI dan KuantItI.

AdaIah menjadI kebIasaan Harakah ÌsIamIyah mempeIbagaIkan cara daIam usaha
menIngkatkan mutu saII jama'ah dan memperbanyakkan ahII-ahIInya dengan cara-cara
yang dIbenarkan oIeh ÌsIam. Namun demIkIan kerja-kerja menghImpun atau
memperbanyakkan ahII-ahII InI janganIah sampaI Ia menghImpun apa saja jenIs manusIa
yang dItemuI, kerana kuaIItI (mutu) Itu IebIh pentIng darI bIIangan. Iama'ah seIaIunya
berusaha berdakwah dengan bersungguh-sungguh mengorbankan tenaga dan waktu
untuk mendapat seorang anggota baru dengan harapan anggota baru InI dapat memIkuI
sebahagIan darI tanggungjawab dan tugas jama'ah. TetapI sekIranya dIambII anggota
secara sembarangan tentuIah harakah tIdak mampu menanggung beban darI anggota-
anggota sedemIkIan sepanjang umur mereka. IIka InI terjadI rugIIah tenaga yang
dIcurahkan dan sIa-sIaIah usaha.

Seorang manusIa adakaIanya menjadI satu umat tetapI ada kaIanya Ia menjadI bebanan
yang merosakkan orang IaIn maIah tIdak berguna sama-sekaII. Orang sepertI InI adaIah
IebIh baIk tIdak dIambII kIra. DaIam haI sepertI InI banyak pengajaran yang dapat
dIjadIkan Ì'tIbar. AIIah mencerItakan:

Dan dI medan perang HunaIn, IaItu semasa kamu merasa megah dengan sebab bIIangan
kamu yang ramaI; maka bIIangan yang ramaI Itu tIdak mendatangkan Iaedah kepada
kamu sedIkItpun dan (semasa kamu merasa) bumI yang Iuas Itu menjadI sempIt kepada
kamu; kemudIan kamu berpaIIng undur meIarIkan dIrI. (Surah AI-Taubah 9: Ayat
25)

108
Sebenarnya bIIangan yang banyak bukanIah menjadI perhItungan yang utama, tetapI
yang utama IaIah anggota yang benar-benar mengenaI AIIah, teguh pendIrIan dan
benar-benar memperjuangkan kebenaran. 8IIangan yang banyak ada kaIanya menjadI
sebab membawa kepada kekaIahan kerana sebahagIan yang Ikut serta Itu terdIrI darI
mereka yang tIdak berpegang teguh dengan ajaran ÌsIam. ApabIIa menghadapI saat-saat
gentIng dan getIr, pendIrIan mereka InI akan mudah goncang dan goyah. Dengan sIIat
demIkIan mereka InI menyebabkan keIemahan jIwa para anggota dan ketewasan dI
daIam medan jIhad.

OIeh yang demIkIan membuat penIIaIan dan pembahagIan terhadap anggota-anggota
merupakan satu amaIan yang membawa kebaIkan kerana dengan cara Itu jama'ah dapat
menIIaI dan mengetahuI sejauh mana kemampuan dan kemanusIaan para anggota
sebeIum sesuatu tugas Itu dImuIakan. PembahagIan yang dIIakukan tIdakIah bermakna
harakah membIarkan sebahagIan anggota yang IaIn, maIah terhadap mereka juga
harakah mestIIah mengambII perhatIan berat dengan cara memberI kesedaran dan
tarbIah sehIngga mereka juga akan menjadI IndIvIdu-IndIvIdu yang setIa kepada jama'ah.8aIah dan Hukumnya DI SIsI Syarak.

8aIah IaIah perjanjIan untuk memberI ketaatan. Orang yang berbaIah IaIah seoIah-oIah
Ia membuat janjI setIa untuk menyerahkan dIrInya dan urusan kaum MusIImIn kepada
amIr atau ketuanya. Ìa tIdak akan meIanggar kepada janjI-setIanya terhadap amIr daIam
urusan tersebut maIah Ia mestIIah mentaatI apa yang dIpertanggungjawabkan ke
atasnya sama ada Ia suka ataupun Ia bencI.

8aIah IaIah suatu perbuatan sunnah NabI yang pernah dIberIkan oIeh kaum MusIImIn
beberapa kaII kepada RasuIuIIah s.a.w semasa bagInda masIh hIdup sepertI 8aIatuI
Aqabah pertama, 8aIatuI Aqabah kedua, 8aIatuI RIdhwan. SeIepas kewaIatan bagInda
para sahabat terus berbaIah kepada UIII-AmrI mereka.

Ìmam AI-8ukharI merIwayatkan darI Iunadah bIn Abu Umayyah darI 'Ubadah bIn AI-
SamIt yang menyatakan: "RasuIuIIah s.a.w teIah memanggII kamI, IaIu kamI pun
memberI baIah kepada bagInda... kemudIan 'Ubadah berkata: "DI antara perkara yang
dImInta kamI berjanjI IaIah; KamI berjanjI mendengar dan mentaatI (RasuIuIIah s.a.w)
daIam perkara yang kamI sukaI dan kamI bencI, daIam keadaan kamI susah dan senang,
tIdak mementIngkan dIrI sendIrI, tIdak membantah terhadap ketua daIam urusan-urusan
kecuaII kamI meIIhat kekuIuran terhadap AIIah secara nyata dengan buktI yang terang
dan jeIas." (DarI SahIh AI-8ukharI-8ab AI-FItan)

DaIam bukunya "FI AI-DIn AI-KhaIIs" SadIq hasan Khan berkata: DI daIam hadIs InI
terdapat daIII bahawa tuntutan berbaIah ke atas para sahabat adaIah satu sunnah,
109
demIkIan juga baIah yang dIberIkan oIeh para sahabat kepada RasuIuIIah s.a.w adaIah
sunnah. MenunaIkan adaIah wajIb manakaIa mencabuIInya adaIah maksIat.

DI daIam taIsIrannya terhadap hadIs InI Ìbnu Hajar menyatakan: DaIam keadaan yang
kIta sukaI atau daIam keadaan yang kIta bencI, IaItu daIam keadaan kIta merasa cergas
(serta bersemangat) dan daIam keadaan kIta merasa Iemah untuk meIakukan apa yang
dIperIntahkan. AI-DaudI puIa berkata: Maksudnya IaIah sesuatu yang kamu
membencInya. ManakaIa Ìbn AI-TIn puIa berkata: Yang jeIas apa yang dImaksudkan
IaIah pada waktu maIas dan kesusahan. (FathuI-8arI III 13, ms 6)

AbnuI IuzI AI-MaIIkI puIa berkata: KIta tIdak harus menentang kerajaan (yaknI kerajaan
ÌsIam) sekaIIpun (pImpInannya) meIakukan kezaIIman sehInggaIah ternyata pada mereka
kekuIuran yang jeIas, ketaatan mestIIah dIberIkan kepada mereka sama ada daIam
perkara yang dIsukaI mahupun dIbencI kecuaII mereka memerIntahkan supaya
mengerjakan maksIat, maka daIam keadaan demIkIan tIdak ada ketaatan kepada
makhIuk yang bermaksIat kepada AIIah. (OawanIyyah FIkhIyyah 14)

Seorang saudara petugas yang jujur wajIbIah berpegang dengan kewajIpan yang
dIamanahkan ke atas dIrInya daIam mua'maIah dengan mas'uI dan pImpInan dakwah.
Saudara petugas mestIIah mengeIakkan dIrI mencarI-carI kecacatan dan keaIban
saudaranya, kerana sIkap berbaIk sangka terhadap seorang saudara yang IaIn adaIah
dasar asaI yang mestI dIIkutI, bukannya mengIkutI cara-cara kepartIan yang jauh darI
sIIat takwa dan semangat keagamaan dan IngatIah setIap bIdaah Itu adaIah sesat.Taat dan Hukum Syarak.

Taat ertInya menurut perIntah. ApabIIa taat tIdak berIaku maka maksIat dan IItnah akan
menggantIkan tempatnya. 8agI sesorang MukmIn bIbIt-bIbIt IItnah Itu pada muIa
mungkIn tIdak begItu jeIas sehIngga Ia tIdak merasaI kewujudan IItnah Itu kecuaII
seteIah Ia benar-benar terjadI. OIeh yang demIkIan Ia wajIb berhatI-hatI daIam segaIa
tutur katanya, perbuatannya dan tIndak-tanduknya supaya semua perbuatan-perbuatan
tersebut tIdak mendatangkan IItnah kepada orang-orang yang berIman.
MemberI ketaatan (kepada yang berhak) adaIah wajIb seIama Ia tIdak termasuk daIam
perkara maksIat atau perkara yang boIeh membawa maksIat sebagaImana IIrman AIIah
yang bermaksud:

WahaI orang-orang yang berIman, taatIah kamu kepada AIIah dan taatIah kamu kepada
RasuIuIIah dan kepada "UIII-AmrI" (orang-orang yang berkuasa) darI kaIangan kamu.
KemudIan jIka kamu berbantah-bantah (berseIIsIhan) daIam sesuatu perkara, maka
hendakIah kamu mengembaIIkannya kepada (KItab) AIIah (AI-Ouran) dan (Sunnah)
RasuINya jIka kamu benar berIman kepada AIIah dan harI akhIrat. Yang demIkIan adaIah
IebIh baIk (bagI kamu) dan IebIh eIok puIa kesudahannya. (Surah AI-NIsa' 4: ayat 59)
110
DIrIwayatkan darI Abu Hurar.a bahawRasuIuIIah s.a.w bersabda, maksudnya:

"8arangsIapa yang mentaatIku berertI Ia teIah mentaatI AIIah s.w.t. 8arangsIapa yang
menderhakaIku berertI Ia teIah menderhakaI AIIah s.w.t. 8arangsIapa yang mentaatI
amIrku berertI Ia taat kepadaku dan barangsIapa yang menderhakaI amIr-amIrku berertI
Ia derhaka terhadapku." (HadIs)

Ìmam 8ukharI teIah merIwayatkan sebuah hadIs darI Anas bIn MaIIk yang berkata
RasuIuIIah s.a.w teIah bersabda:

"DengarIah dan taatIah sekaIIpun yang dIIantIk untuk menjadI ketuamu Itu seorang
hamba HabsyI (yang hItam)."

Satu rIwayat yang IaIn darI Ìbnu 'Abbas menyebut bahawa RasuIuIIah s.a.w bersabda:

"SesIapa yang meIIhat sesuatu yang dIbencInya pada amIrnya, maka hendakIah Ia
bersabar kerana sesungguhnya tIdak seorang pun yang memIsahkan dIrI darI jama'ah
waIaupun sekadar sejengkaI kecuaII Ia matI daIam keadaan jahIIIyah."

DaIam satu rIwayat dIsebutkan bahawa RasuIuIIah s.a.w bersabda:

"SesIapa yang memIsahkan dIrInya darI Ikatan jama'ah sekadar sejengkaI sesungguhnya
Ia teIah menanggaIkan Ikatan ÌsIam darI tengkuknya."

Ìmam 8ukharI juga merIwayatkan hadIs darI AbduIIah bIn Umar yang menyebabkan
RasuIuIIah s.a.w bersabda:

"Dengar dan taat adaIah wajIb atas setIap orang musIIm daIam perkara yang Ia suka atau
bencI seIama Ia tIdak dIsuruh berbuat maksIat. ApabIIa Ia dIsuruh berbuat maksIat maka
tIdak wajIb IagI Ia mendengar dan mentaatI."

Ìmam 8ukharI juga merIwayatkan sebuah hadIs yang berIangsung dIsandarkan kepada
SayIdIna Umar bahawa beIIau:

"Sesungguhnya manusIa dI zaman RasuIuIIah s.a.w dIhukum dengan wahyu tetapI
sekarang wahyu teIah terputus. OIeh yang demIkIan kamI akan menghukum kamu
berdasarkan apa yang zahIr (jeIas) darI amaIan-amaIan kamu. Maka sesIapa yang
menunjukkan kebaIkan kepada kamI, kamI akan meIIndungInya dan mendekatInya. KamI
tIdak berhak mencarI rahsIa hatInya sedIkItpun. AIIahIah yang akan menghIsab perkara
yang berkaItan dengan hatInya. SesIapa yang meIakukan kejahatan kepada kamI, kamI
tIdak akan meIIndungInya dan tIdak akan membenarkannya sekaIIpun Ia menyatakan
nIatnya baIk." (RIwayat 8ukharI)


111
Rukun-rukun 8aIah:

8ergabung dengan Harakah ÌsIamIah pada hakIkatnya bermaksud bergabung secara
Iangsung atau amaIan dI daIam ÌsIam. Ìa merupakan permuIaan perjanjIan baru dengan
AIIah dan memberIkan baIah untuk beramaI dan berjIhad pada jaIan-Nya.
Asy-SyahId Ìmam Hassan AI-8anna teIah merumuskan tentang rukun-rukun baIah
dengan berkata:

"Rukun baIah kIta semuanya sepuIuh, peIIharaIah Ia dengan sebaIk-baIknya."
1. Faham.
2. ÌkhIas.
3. AmaI.
4. IIhad.
5. 8erkorban.
6. Taat.
7. Tetap PendIrIan.
8. Tegas.
9. Persaudaraan.
10. Percaya.KemudIan Ìmam Hassan AI-8anna mentaIsIrkan rukun-rukun dI atas satu persatu. 8eIIau
menyatakan:


1. Faham:

HendakIah saudara meyakInI bahawa IIkrah kIta adaIah IIkrah ÌsIamIah yang sejatI dan
hendakIah saudara memahamI ÌsIam sebagaImana kamI (para pemImpIn) memahamInya
berdasarkan usuI dua puIuh (prInsIp) yang dItetapkan. KamI rIngkaskan prInsIp-prInsIp
tersebut adaIah sebagaImana berIkut:

1.1- HendakIah saudara memahamI bahawa ÌsIam adaIah satu sIstem yang Iengkap
(syamII) mencakupI seIuruh bIdang kehIdupan.

1.2- HendakIah saudara memahamI bahawa AI-Ouran dan Sunnah adaIah sumber
rujukan bagI setIap orang musIIm daIam memahamI segaIa hukum-hakam ÌsIam.

1.3- HendakIah saudara memahamI bahawa Iman yang benar, Ibadat yang sah dan
mujahadah merupakan cahaya kemanIsan yang dIcampakkan oIeh AIIah ke daIam hatI
sesIapa sahaja yang dIkehendakI-Nya. Sesungguhnya kasyaI, mImpI, IIham dan IIntasan-
IIntasan hatI tIdakIah menjadI daIII hukum ÌsIam (syarak) dan tIdak boIeh dIbuat
112
pegangan kecuaII jIka Ianya bercanggah dengan hukum-hakam ÌsIam dan nas-nas
agama.

1.4- HendakIah saudara memahamI bahawa semua jenIs tangkaI, jampI, mantera, tIIIkan
dan ramaIan, mengaku mengetahuI perkara-perkara yang ghaIb, nujum atau apa sahaja
yang seumpamanya adaIah satu kemungkaran yang wajIb dIperangI kecuaII jIka jampI-
jampI tersebut terdIrI darI ayat-ayat AI-Ouran dan doa yang ma'thur yang pernah dIbuat
oIeh RasuIuIIah s.a.w.

1.5- HendakIah saudara memahamI bahawasanya pendapat Ìmam dan naIbnya daIam
perkara-perkara yang tIdak ada nas yang jeIas dan daIam masaIah yang boIeh
dItaIsIrkan dengan IebIh darI satu pentaIsIran dan daIam perkara yang meIIbatkan
masIahah mursaIah, boIeh dIamaIkan (dIpegang) seIama Ia tIdak berIawanan dengan
kaedah-kaedah syarak.

1.6- HendakIah saudara memahamI bahawa sesungguhnya perkataan darI seseorang Itu
boIeh dIambII dan boIeh dItoIak kecuaII perkataan RasuIuIIah s.a.w yang maksum.

1.7- HendakIah saudara memahamI bahawa bagI seseorang ÌsIam yang taraI
keIImuannya beIum sampaI ke perIngkat mampu meneIItI daIII-daIII hukum-hakam
SyarIat ÌsIam maka hendakIah dIa mengIkutI saIah seorang darI Ìmam-Imam (mujtahId)
daIam ÌsIam.

1.8- HendakIah saudara memahamI bahawa perbezaan-perbezaan (pentaIsIran dan
pegangan) daIam hukum-hakam Iekah daIam soaI-soaI cabang (Iuru') tIdak harus
dIjadIkan sebab perpecahan daIam agama.

1.9- HendakIah saudara memahamI bahawa perbIncangan tentang masaIah yang tIdak
mendatangkan hasII adaIah termasuk dI daIam ertI takaIIuI (usaha yang memberatkan)
yang dItegah oIeh agama.

1.10- HendakIah saudara memahamI bahawa mengenaII AIIah Tabaraka Wa TaaIa,
mentauhIdkannya dan menyucIkannya (darI segaIa sIIat kekurangan) adaIah setInggI-
tInggI akIdah ÌsIam. KIta berIman dengan ayat-ayat AI-Ouran dan hadIs-hadIs SahIh
tentang sIIat-sIIat AIIah sebagaImana zahIr ayat-ayat tanpa takwII dan juga tanpa
membekukan nas-nas tersebut.

1.11- HendakIah saudara memahamI bahawa setIap amaIan bIdaah dI daIam agama
AIIah (ÌsIam), yang tIdak ada asaI-usuInya mestIIah dIhapuskan dengan cara yang paIIng
bIjak.

1.12- HendakIah saudara memahamI bahawa bIdaah ÌdhaIIyyah (yang dItokok-tambah),
bIdaah tarkIyyah (bIdaah yang menInggaIkan amaIan yang sunnah) serta berIbadat
dengan cara tertentu dI daIam Ibadat-Ibadat mutIak (khusus) adaIah masaIah khIIaIIah
113
daIam IIkah dI mana setIap goIongan mempunyaI pendapatnya sendIrI. TIdak mengapa
jIka dIbIncangkan dengan tujuan memberI kebenaran yang dIsertakan dengan daIII dan
keterangan (buktI).

1.13- HendakIah saudara memahamI bahawa mengasIhI orang-orang yang saIIh,
menghormatI mereka dan menyebut kebaIkan-kebaIkan mereka yang kIta ketahuI
adaIah satu sIkap yang akan membawa kIta bertambah dekat dengan AIIah s.w.t.

1.14- HendakIah saudara memahamI bahawa menzIarahI kubur waIau bagaImana
sekaIIpun keadaannya adaIah suatu perkara sunnah yang dIsyarIatkan mengIkut apa
yang dIIakukan oIeh RasuIuIIah s.a.w.

1.15- HendakIah saudara memahamI bahawa berdoa kepada AIIah yang dIIrIngI dengan
bertawassuI kepada makhIuknya yang tertentu (orang-orang saIIh) adaIah perkara
khIIaIIah Iuru'Ie tentang cara-cara berdoa. Ìa bukanIah satu persoaIan akIdah.

1.16- HendakIah saudara memahamI bahawa adat-adat kebIasaan manusIa yang saIah
tIdak dapat mengubah pengertIan hakIkI darI IaIaz syarak.

1.17- HendakIah saudara memahamI bahawa akIdah (yang bersIh) adaIah asas segaIa
amaIan dan amaIan hatI adaIah IebIh pentIng darI tubuh-badan. MencarI kesempurnaan
daIam kedua-dua bIdang amaI InI adaIah dItuntut oIeh syarak sekaIIpun tuntutan Itu
berbeza-beza mengIkut keadaan.

1.18- HendakIah saudara memahamI bahawa ÌsIam memberI kebebasan kepada akaI
dan mendorongnya supaya memerhatI dan mengamatI rahsIa-rahsIa aIam, maIah ÌsIam
mengangkat darjat dan martabat IImu dan para uIama (IImuan) serta mengaIu-aIukan
segaIa hasII kajIan IImIah yang memberI manIaat.

1.19- HendakIah saudara memahamI bahawa pandangan syarak dan pandangan akaI
ada kaIanya keIIhatan tIdak seIrIng tetapI syarak dan akaI tIdak bercanggah daIam
perkara yang qat'Ie (teIah jeIas dengan daIII). OIeh Itu hakIkat IImIah yang sah sekaII-kaII
tIdak akan bercanggah dengan kaedah syarIat yang tetap. ApabIIa terdapat sesuatu
penentangan maka perkara-perkara yang bersIIat zannI (atau perkara-perkara yang
pendapat akaI bIasa semata-mata) Itu, hendakIah dIuIas dan dItakwIIkan supaya sesuaI
dengan hakIkat qaI'Ie, tetapI seandaInya terdapat pertentangan dI antara kedua-dua
perkara yang bersIIat zannI berIaku maka hendakIah dIutamakan pandangan syarak
dakaI bIasa dan pandangan syarakIah yang IebIh patut dIsehInggaIah peperkara zannI
akaI tadI benar-benar dapat dIbuktIkan kebenarannya. IIka tIdak demIkIan maka
gugurIah pandangan akaI Itu dengan sendIrInya.

1.20- IanganIah saudara mengkaIIrkan seorang musIIm yang berIkrar dengan dua
kaIImah syahadat dan beramaI dengan tuntutan-tuntutannya serta menunaIkan
perkara-perkara yang dIwajIbkan sama ada kerana Ia berpegang kepada pendapat
114
tertentu atau meIakukan maksIat - kecuaII Ia sendIrI berIkrar dengan mengakuI
kekuIuran atau meIakukan sesuatu perbuatan yang tIdak boIeh dItakwIIkan IagI kecuaII
dengan makna kuIur.


2. ÌkhIas.

HendakIah seorang saudara musIIm Itu bernIat bahawa segaIa perkataannya,
pekerjaannya dan perjuangan jIhadnya adaIah kerana AIIah dan untuk mendapat
keredaan-Nya dengan tIdak mengharapkan keuntungan, pangkat kedudukan,
kemegahan dan geIaran. Dengan nIat yang IkhIas Itu saudara akan menjadI seorang
tentera (yang setIa) kepada IIkrah dan akIdah bukan tentera yang tamakkan keuntungan
dan kepentIngan dIrI.


3. AmaI.

Apa yang dImaksudkan dengan amaI dI sInI IaIah meIakukan ÌsIah (pembaIkan) terhadap
dIrI sendIrI, membIna rumah tangga musIIm, membImbIng masyarakat, membebaskan
tanah aIr, membetuIkan kerajaan sehIngga benar-benar bersIIat ÌsIam,
mengembeIIngkan kewujudan umat ÌsIam dI perIngkat antarabangsa, menjadI petunjuk
ajaran ke seIuruh peIusuk dunIa sehIngga tIdak ada IagI IItnah serta haIangan dan
agama InI seIuruhnya berjaIan kerana AIIah semata-mata.


4. IIhad.

IIhad yang dImaksudkan dI sInI IaIah kewajIpan yang berterusan sejak dahuIu hIngga ke
harI kIamat IaItu kewajIpan yang dImaksudkan daIam sabda RasuIuIIah s.a.w:

"SesIapa yang matI daIam keadaan tIdak pernah berperang dan tIdak pernah bernIat
untuk berperang berertI beIIau matI daIam keadaan jahIIIah."


5. 8erkorban.

8erkorban bermakna mengorbankan jIwa-raga, harta-benda, masa, kehIdupan dan
segaIa sesuatu untuk tujuan mencapaI matIamat.


6. Taat.

Taat bermaksud mematuhI perIntah dan meIaksanakannya dI masa senang mahupun
susah sama ada daIam perkara yang dIsukaI ataupun yang dIbencI.
115
7. Tetap PendIrIan.

Tetap pendIrIan yang dImaksudkan IaIah setIap orang darI kaIangan saudara terus-
menerus beramaI dengan bersungguh-sungguh untuk mencapaI matIamat sekaIIpun
memakan masa yang bertahun-tahun Iamanya sehInggaIah dIa bertemu AIIah daIam
keadaan beramaI dan berjIhad. Dengan Itu bermakna dIa berjaya memperoIeh saIah satu
darI dua kebaIkan IaItu mencapaI matIamat atau matI syahId.


8. Tegas.

Tegas atau tajarrud yang dImaksudkan IaIah saudara membersIhkan Iahaman atau
IIkrah yang saudara bawa darI sebarang pengaruh prInsIp-prInsIp dan IndIvIdu yang IaIn
darI IIkrah saudara kerana IIkrah yang saudara dokong InI adaIah IIkrah yang tInggI IagI
Iengkap kerana AIIah berIIrman:

CeIupan AIIahIah (yang IebIh baIk), sIapakah yang IebIh baIk darI ceIupan AIIah.
(Surah AI-8aqarah, Ayat: 138)


9. Persaudaraan.

Persaudaraan yang dImaksudkan dI sInI IaIah saudara mempertautkan Ikatan hatI-hatI
dan ruh-ruh saudara-saudara sekaIIan dengan Ikatan akIdah, kerana Ikatan akIdah Itu
merupakan Ikatan yang paIIng kukuh dan paIIng berharga.

KewajIpan dan Tanggungjawab Ukhuwwah (Persaudaraan):

Ukhuwwah atau persaudaraan dI daIam ÌsIam merupakan jaIInan yang menghubungkan
sebahagIan dengan sebahagIan Umat ÌsIam yang IaIn. Ìa merupakan Ikatan rabbanI -
Ikatan yang dIIkutI dI atas dasar ketaatan kepada AIIah - yang mengIkat hatI-hatI
mereka dan Ia merupakan jaIInan yang mendekatkan mereka kepada AIIah s.w.t.
Ukhuwwah merupakan Ikatan keImanan yang paIIng kukuh sebagaImana yang
dInyatakan oIeh NabI s.a.w:

"Sekuat-kuat Ikatan Iman IaIah cInta dan berkasIh-sayang kerana AIIah dan marah juga
kerana AIIah." (HadIs rIwayat Ìmam Ahmad)

DI daIam ajaran ÌsIam persaudaraan adaIah satu tonggak yang menjadI tunjang kepada
pembInaan sebuah masyarakat ÌsIam yang kukuh dan sendI yang menghubungkan
anggota masyarakat.

Hakakah ÌsIamIah sangatIah memerIukan agar Ikatan persaudaraan yang dIanjurkan oIeh
ÌsIam InI dIperkukuhkan sehIngga Ia menjadI seoIah-oIah satu bangunan yang tersusun
116
rapI, satu anggota memperkuat satu anggota yang IaIn. Ìanya seumpama satu jasad
yang apabIIa satu darIpada anggota jasad Itu merasaI sakIt, maka seIuruh anggota yang
IaIn akan turut menanggung penderItaannya.

8agI memastIkan hak-hak dan kewajIpan ukhuwwah InI dIIaksanakan dengan sempurna
dan berperanan daIam pembangunan jamaah, ÌsIam teIah menjeIaskan cara-cara
bagaImana hak-hak dan kewajIpan tersebut dIIaksanakan secara amaII dengan memberI
penekanan bahawa Ia adaIah satu tanggungjawab yang mestI dIIaksanakan bukan
sekadar ucapan dI bIbIr atau teorI semata-mata.


1. Ukhuwwah (yang terjaIIn dI antara seorang mukmIn dengan seorang mukmIn yang
IaIn) mestIIah menjadI hubungan yang membawa mereka kepada ketaatan kepada AIIah
sebagaI membenarkan sabda RasuIuIIah s.a.w yang menyatakan:

"SesIapa yang AIIah IngIn kurnIakan kebaIkan kepadanya nescaya AIIah mengurnIakan
kepadanya seorang teman setIa yang saIIh, jIka sekIranya dIa terIupa (IaIaI) dIa
menoIong memberI perIngatan dan apabIIa (temannya Itu) memperIngatkannya Ia akan
menoIongnya."

Teman setIa yang baIk sepertI InIIah yang dImaksudkan oIeh SayIdIna Umar bIn AI-
Khattab r.a yang mengatakan: Engkau mestIIah mencarI saudara-saudara yang jujur dan
hIdupIah dI kaIangan mereka kerana mereka Itu adaIah perhIasan dI waktu senang dan
bekaIan dI waktu kesusahan.

2. DI sudut kejIwaan puIa, ukhuwwah merupakan satu keperIuan kerjasama, turut
merasaI keperIuan-keperIuan saudara-saudara yang IaIn dan berusaha memenuhI
keperIuan tersebut sebagaI menyahut tuntutan sabda RasuIuIIah s.a.w:

"IIka sekIranya seorang darI kamu berjaIan bersama saudaranya dengan tujuan
memenuhI keperIuannya (dan bagInda menunjukkan Isyarat dengan jarI-jarI bagInda)
amaIan Itu IebIh utama darI dIa berIktIkaI seIama dua buIan dI daIam masjIdku InI."
(HadIs rIwayat AI-HakIm dan dIa mengatakan bahawa sanad-sanadnya sahIh)

3. Persaudaraan juga adaIah kerjasama dI bIdang kebendaan sebagaImana sabda
RasuIuIIah s.a.w:

"SesIapa yang meIapangkan seorang musIIm darI satu kesusahan dunIa nescaya AIIah
meIapangkan untuknya satu darI kesusahan dI akhIrat. SesIapa yang memudahkan
seseorang yang berada dI daIam kesusahan nescaya AIIah akan memudahkan
(urusannya) dI dunIa dan dI akhIrat dan sesIapa yang menyembunyIkan rahsIa seorang
musIIm nescaya AIIah akan memeIIhara rahsIanya dI dunIa dan dI akhIrat. Dan AIIah
sentIasa menoIong seseorang hamba seIama Ia menoIong saudaranya."
117
4. Ukhuwwah adaIah tanggungjawab kemasyarakatan yang merangkumI kewajIpan-
kewajIpan yang rIngkas. Sehubungan dengan perkara InI RasuIuIIah s.a.w bersabda:

"Hak seseorang MusIIm ke atas seorang musIIm yang IaIn ada enam perkara: (1) ApabIIa
engkau bertemu dengannya hendakIah engkau memberI saIam, (2) ApabIIa dIa
menjemputmu maka penuhIIah jemputannya Itu, (3) ApabIIa dIa memInta nasIhat
hendakIah engkau memberI nasIhat kepadanya, (4) ApabIIa dIa bersIn dan bertahmId
maka hendakIah engkau Iengkapkan dengan bertasymIt, (5) ApabIIa dIa sakIt hendakIah
engkau menzIarahInya dan (6) ApabIIa dIa menInggaI dunIa hendakIah engkau
mengIrIngI jenazahnya." (HadIs rIwayat MusIIm)

5. Ukhuwwah juga berertI kemesraan, kasIh-sayang dan saIIng bantu-membantu.
8erhubung dengan perkara InI RasuIuIIah s.a.w bersabda:

"IanganIah kamu saIIng memutuskan hubungan sIIaturahIm, janganIah kamu saIIng
beIakang-membeIakangI, janganIah kamu saIIng bencI-membencI dan janganIah kamu
saIIng hasad dengkI. (SebaIIknya) jadIIah kamu hamba-hamba AIIah yang bersaudara.
TIdak haIaI bagI seorang MusIIm Itu memuIaukan saudaranya (yang mukmIn) meIebIhI
tIga harI". (HadIs rIwayat Ìmam MaIIk, 8ukharI, Abu Daud, TIrmIzI dan NasaIe)

RasuIuIIah s.a.w juga bersabda:

"IanganIah kamu memandang rendah terhadap sesuatu kebaIkan, waIaupun dengan cara
bermanIs muka ketIka bertemu saudaramu (kerana Itu juga satu kebaIkan)." (HadIs
rIwayat MusIIm)

RasuIuIIah s.a.w juga bersabda:

"SetIap perkara kebaIkan adaIah sedekah. Sesungguhnya dI antara perkara mItu IaIah
bermanIs muka ketIka bertemu saudaramu dan menoIong memenuhI bejana saudaramu
dengaIr." (HadIs rIwayat )

RasuIuIIah s.a.w juga bersabda:

"HendakIah kamu saIIng memberI hadIah kerananya kamu saIIng berkasIh-sayang dan
akan jauhIah permusuhan." (HadIs rIwayat 8ukharI dan MusIIm)

6. Ukhuwwah menurut ajaran ÌsIam IaIah keghaIrahan dan setIa kerana RasuIuIIah s.a.w
bersabda:

"SesIapa yang mempertahankan maruah kehormatan saudaranya nescaya AIIah akan
menjaga wajahnya darI seksaan apI neraka dI harI kIamat." (HadIs rIwayat TIrmIzI)


118
8agInda juga bersabda:

"Doa seorang saudara kepada saudaranya yang IaIn (sedangkan saudaranya Itu tIdak
mengetahuI doa tersebut) adaIah doa yang pastI dIperkenankan, dI sIsInya terdapat
maIaIkat yang dItugaskan dI mana setIap kaII Ia mendoakan kebaIkan atau keseIamatan
untuk saudaranya, maIaIkat yang dItugaskan Itu berkata: AmIn dan bagImu sepertI Itu
juga." (HadIs rIwayat MusIIm)

10. Percaya.

Percaya atau thIqah dI sInI bermaksud kepercayaan seseorang tentera (jundI) yang
mendaIam terhadap kemampuan dan keIkhIasan pImpInannya sehIngga menImbuIkan
rasa kasIh, menghargaI, menghormatI dan memberIkan ketaatan yang penuh kepadanya.KewajIpan-kewajIpan Seorang Saudara MusIIm:

DI daIam rIsaIah At-TaaIIm Asy-SyahId Hassan AI-8anna teIah menetapkan IebIh tIga
puIuh kewajIpan bagI seseorang saudara musIIm yang menggabungkan dIrInya dengan
Harakah ÌsIamIah. Dengan kewajIpan-kewajIpan InI Ìmam AI-8anna teIah merumuskan
kewajIpan setIap seorang musIIm terhadap dIrInya, rumah tangganya dan
masyarakatnya. 8eIIau mengatakan:

WahaI saudara yang jujur! KeyakInan saudara terhadap persetIaan (baIah) InI, menuntut
saudara menunaIkan kewajIpan-kewajIpan berIkut InI sehIngga menjadI batu-batu yang
kukuh bagI bInaan kIta.

Saudara hendakIah mewIrIdkan (membaca) AI-Ouran kIra-kIra satu juzuk setIap harI dan
bersungguh-sungguh meIakukannya supaya dapat khatam daIam tempoh tIdak IebIh
darI satu buIan tetapI janganIah dIhabIskan daIam tempoh kurang darI tIga harI.

Saudara hendakIah membaca AI-Ouran dengan baIk (sebutan dan tajwId), sanggup puIa
mendengar dan merenungI maksud pengertIannya. Saudara juga hendakIah mempeIajarI
sIrah perjaIanan hIdup RasuIuIIah s.a.w dan sejarah angkatan saIaIussoIeh yang mampu
dIIakukan sesuaI dengan ruang waktu yang ada pada saudara. Sekurang-kurangnya
saudara membaca buku "HamaIatuI ÌsIam" sebagaI kajIan permuIaan. HendakIah saudara
memperbanyakkan membaca hadIs-hadIs RasuIuIIah s.a.w dan menghaIaI sekurang-
kurangnya empat puIuh hadIs IaItu hadIs 40 susunan Ìmam NawawI. Saudara juga
hendakIah mempeIajarI sebuah rIsaIah atau kItab mengenaI usuI-usuI akIdah dan
sebuah kItab mengenaI hukum-hakam Iekah.

Saudara hendakIah segera berjumpa doktor supaya dIperIksa kesIhatan am saudara. IIka
dIdapatI ada apa-apa penyakIt saudara hendakIah segera mencarI ubatnya. Saudara
119
hendakIah mengambII berat terhadap sebab-sebab kekuatan badan dan
pemeIIharaannya. DI sampIng Itu saudara hendakIah menjauhkan dIrI darI perkara-
perkara yang boIeh meIemahkan kesIhatan.

Saudara hendakIah menjauhkan dIrI darI memInum kopI, teh atau mInuman
menyegarkan seumpamanya secara berIebIhan. IanganIah saudara memInumnya kecuaII
dI ketIka yang sangat perIu dan janganIah sekaII-kaII saudara menghIsap rokok.

Saudara hendakIah mengambII berat tentang kebersIhan daIam semua perkara, daIam
rumah tangga, pakaIan, makan-mInum, tubuh-badan dan tempat kerja (pejabat) kerana
agama InI dIbIna dI atas dasar kebersIhan.

Saudara hendakIah bercakap benar dan jangan sekaII-kaII berdusta.

Saudara hendakIah menunaIkan dengan tepat segaIa kata-kata dan janjI dan jangan
sekaII-kaII saudara memungkIrInya waIaupun daIam keadaan paIIng suIIt sekaIIpun.

Saudara hendakIah bersIIat beranI dan tahan memIkuI bebanan (tanggungjawab),
semuIIa-muIIa keberanIan taIah beranI berterus-terang daIam perkara yang benar dan
sanggup menyImpan rahsIa, beranI mengaku kesIIapan dIrI sendIrI, sanggup
menyedarkan dIrI sendIrI dan mampu mengawaI dIrI ketIka marah.

Saudara hendakIah bersIkap serIus dengan cara bersungguh-sungguh daIam sesuatu
perkara. Kesungguhan sIkap InI tIdakIah sampaI kepada perIngkat sehIngga menahan
saudara darI bergurau-senda dengan cara yang benar dan ketawa dengan senyum.

Saudara hendakIah bersIIat pemaIu, haIus perasaan dan mudah terasa (peka) kepada
sesuatu yang baIk ataupun yang buruk, dengan cara menunjukkan kegembIraan kepada
sesuatu kebaIkan dan menunjukkan kedukacItaan terhadap sesuatu yang buruk.
Saudara hendakIah bersIkap merendah dIrI tetapI bukan kerana merasa hIna atau
bertongkat dagu kepada orang IaIn. (IIka saudara menuntut sesuatu) saudara hendakIah
memIntanya kurang darI martabat kerana dengan cara demIkIan saudara dapat
mencapaI martabat sebenarnya dengan kebenaran.

Saudara hendakIah berIaku adII dan benar daIam menjaIankan sesuatu hukum daIam
segaIa perkara dan jangan saudara meIupakan kebaIkan orang IaIn kerana marah dan
janganIah kerana sayang. 8udI orang IaIn hendakIah dIkenangkan waIaupun ketIka
bermusuhan. Saudara hendakIah sanggup bercakap benar waIaupun ke atas dIrI sendIrI
atau ke atas orang yang paIIng hampIr dengan kamu waIaupun ucapan Itu pahIt.

Saudara hendakIah benar-benar cergas dan terIatIh daIam meIakukan kerja-kerja
kebajIkan am sehIngga saudara merasa bahagIa dan menyenangkan perasaan apabIIa
saudara dapat memberI khIdmat kepada orang IaIn. Untuk maksud InI saudara
hendakIah menzIarahI orang-orang yang sakIt, membantu orang yang berhajat
120
(memerIukan), merIngankan orang yang menanggung bebanan dan meIapangkan orang
yang dItImpa bencana dan meIapangkan orang yang dItImpa bencana waIaupun sekadar
mengeIuarkan kata-kata yang baIk dan manIs. KesImpuIannya hendakIah saudara
segera meIakukan kebajIkan.

Saudara hendakIah bersIIat beIas-kasIhan, pemurah dan bertoIak-ansur. DaIam perkara
InI saudara hendakIah memberI kemaaIan dan mengampunkan kesIIapan-kesIIapan
orang IaIn dan sentIasa bersabar dan bertenang. 8ertImbang-rasa bukan terbatas
kepada manusIa sahaja maIah terhadap haIwan sekaIIpun hendakIah saudara
bertImbang-rasa. Saudara hendakIah memeIIhara pergauIan dan akhIak yang baIk
dengan orang ramaI, memeIIhara adab-sopan secara ÌsIam, menaruh beIas kasIhan
terhadap yang IebIh muda dan menghormatI orang-orang yang IebIh tua, meIapangkan
tempat duduk dI daIam majIIs-majIIs perhImpunan, janganIah saudara mengIntaI-IntaI,
mengumpat-umpat dan menceroboh. Saudara hendakIah memInta IzIn terIebIh dahuIu
sebeIum memasukI ke satu-satu tempat dan ketIka hendak mengundurkan dIrI
darIpadanya.

Saudara hendakIah boIeh membaca dan menuIIs dengan baIk dan sentIasa banyak
menguIang-kajI rIsaIah-rIsaIah ÌkhwanuI MusIImIn sepertI akhbar-akhbar, majaIah dan
seumpamanya yang dIterbItkan oIeh mereka. SeboIeh-boIehnya saudara hendakIah
memIIIkI kutub khanah (perpustakaan) sendIrI waIaupun kecII. Dengan InI saudara puIa
hendakIah mendaIamkan IImu pengetahuan dan kepandaIan saudara. IIka saudara
termasuk daIam goIongan yang mempunyaI pengkhususan berkenaan urusan-urusan
daIam bIdang tertentu, saudara hendakIah mempunyaI pengaIaman berkenaan urusan-
urusan keÌsIaman sekadar yang memboIehkan saudara meIIhat dan menghukumnya
supaya seIarI dengan tuntutan-tuntutan IIkrah perjuangan kIta.

Saudara hendakIah membuat sesuatu pekerjaan ekonomI sekaIIpun saudara sudah
kaya-raya dan hendakIah saudara memIIIh dan membuat apa jua pekerjaan yang bebas
sekaIIpun kecII. CeburkanIah dIrI saudara ke daIam bIdang berkenaan waIau apa juga
kedudukan IImu pengetahuan yang ada pada saudara.

IanganIah saudara mencarI-carI kerja dI daIam jabatan-jabatan kerajaan maIah saudara
hendakIah memandang pekerjaan sepertI Itu sempIt pIntu rezekInya. TetapI jangan puIa
saudara terus menoIak apabIIa datang peIuang pekerjaan. IanganIah puIa saudara
Iepaskan pekerjaan tersebut kecuaII kaIau Ia benar-benar bertentangan dengan
kewajIpan-kewajIpan dakwah kIta.

Saudara hendakIah berjaga-jaga supaya dapat menunaIkan tugas dan tanggungjawab
saudara dengan penuh amanah tentang keIIcInan dan kehaIusan pekerjaannya, jangan
sekaII-sekaII anda menIpu, maIah saudara hendakIah menunaIkan tugas tersebut tepat
dengan mdan janjInya.
121
Saudara hendakIah menuntut hak-hak saudara dengan cara yang baIk dan menunaIkan
hak-hak orang IaIn dengan sempurnatanpa perIu dItuntut dantIdak menangguh-
nangguhkan.

Saudara hendakIah menjauhI permaInan judI waIau apapun jenIsnya dan waIau apapun
tujuannya. Saudara juga hendakIah menjauhI sebarang cara penghasIIan yang haram
sekaIIpun memperoIehI keuntungan dengan serta merta.

Saudara hendakIah menjauhI amaIan rIba daIam seIuruh muamaIat maIah hendakIah
saudara membersIhkan dIrI sama sekaII darI sebarang amaIan rIba.

Saudara hendakIah menggunakan harta kekayaan Umat ÌsIam kepada jaIan-jaIan yang
menggaIakkan perusahaan dan InstItusI-InstItusI ekonomI ÌsIam dan saudara hendakIah
berjaga-jaga supaya jangan tercIcIr waIaupun satu sen ke tangan pIhak yang bukan
ÌsIam waIau daIam apa jua keadaan sekaIIpun. IanganIah saudara memakaI dan
memakan kecuaII pakaIan dan barang makanan yang dIkeIuarkan oIeh negara ÌsIam.

Saudara hendakIah menyumbangkan untuk dakwah kIta darI harta saudara dan jangan
Iupa mengeIuarkan zakat yang wajIb maIah hendakIah saudara menguntukkan sedIkIt
darIpada harta Itu untuk menoIong pengemIs-pengemIs dan orang-orang yang terputus
rezekI sekaIIpun pendapatan saudara sangatIah kecII.

Saudara hendakIah menyImpan sebahagIan darI wang pendapatan saudara untuk waktu-
waktu kecemasan waIaupun sedIkIt dan janganIah sekaII-kaII saudara terjerumus dI
daIam amaIan-amaIan membeIanjakan wang daIam perkara-perkara yang tIdak
mustahak.

Saudara hendakIah berusaha sedaya upaya menghIdupkan adat-adat yang bercorak
ÌsIam sebaIIknya mematIkan adat-adat asIng daIam semua Iapangan hIdup. DI antara
adat tersebut IaIah cara-cara memberI hormat, bahasa, sejarah. Masa bercutI, makanan,
mInuman, cara-cara datang dan pergI, cara berduka, cara bersuka dan sebagaInya.
DaIam semua kebIasaan-kebIasaan Itu saudara hendakIah beramaI dengan sunnah
RasuIuIIah s.a.w.

Saudara hendakIah puIaukan mahkamah tempatan dan sebarang proses kehakIman
yang bukan ÌsIam, keIab-keIab, akhbar-akhbar, perkumpuIan-perkumpuIan, sekoIah-
sekoIah dan InstItusI-InstItusI yang menentang IIkrah ÌsIamIah. PemuIauan tersebut
mestIIah dIIakukan secara bersungguh-sungguh.

Saudara hendakIah sentIasa merasaI dIrI saudara berada dI bawah pengawasan AIIah
s.w.t, mengIngatI harI akhIrat dan bersedIa untuk ke sana dan hendakIah saudara
mempertIngkatkan perjaIanan hIdup seharI-harI satu perIngkat ke satu perIngkat yang
IebIh tInggI daIam mendapatkan keredaan AIIah dengan hemat dan keazaman yang kuat.
DekatkanIah dIrI saudara kepada AIIah s.w.t dengan cara mengerjakan Ibadat-Ibadat
122
sunat sepertI sembahyang tahajud (dI waktu maIam), berpuasa sekurang-kurangnya tIga
harI setIap buIan, memperbanyakkan zIkIr dI daIam hatI dan IIdah dan berdoa dengan
doa-doa yang ma'thur daIam setIap keadaan.

Saudara hendakIah meIakukan dengan baIk apabIIa bersucI (IaItu berwuduk dengan cara
menyempurnakan segaIa syarat dan rukunnya) dan hendakIah saudara sentIasa berada
dI daIam keadaan berwuduk.

Saudara hendakIah mengerjakan sembahyang dengan cara yang betuI (IaItu
menyempurnakan syarat dan rukun-rukunnya) dan menunaIkannya pada waktu-
waktunya dengan mengutamakan sembahyang berjemaah dan sembahyang dI masjId
seboIeh yang mungkIn.

Saudara hendakIah berpuasa pada buIan Ramadan dan menunaIkan HajI ke 8aItuIIah
apabIIa saudara berkemampuan pergI ke sana dan jIka sekIranya saudara beIum mampu
hendakIah membuat persedIaan untuknya muIaI sekarang.

Saudara hendakIah sentIasa berada dI daIam keadaan nIat berjIhad dan bercIta-cIta
untuk matI syahId serta meIakukan persedIaan sedaya-upaya untuk berjIhad dan matI
bersama-sama dengan para syuhada'.

Saudara hendakIah sentIasa memperbaharuI taubat dan memohon keampunan,
menjauhkan dIrI darI dosa-dosa besar. Saudara hendakIah memperuntukkan masa
seIama satu jam sebeIum tIdur untuk menghIsab dIrI saudara tentang kebaIkan-
kenaIkan dan kejahatan-kejahatan yang teIah saudara Iakukan. Saudara hendakIah
menjaga masa kerana masa Itu adaIah kehIdupan. OIeh Itu janganIah saudara
membazIrkan masa Itu waIaupun sedIkIt kepada perkara-perkara yang tIdak memberI
Iaedah dan hendakIah saudara menjauhkan dIrI darI perkara-perkara yang syubahat dan
samar-samar hukumnya supaya saudara tIdak terjatuh ke daIam perkara-perkara yang
haram.

Saudara hendakIah bersungguh-sungguh meIawan hawa naIsu saudara sehIngga mudah
saudara mengendaIIkannys. Saudara mestIIah menjaga pengIIhatan saudara (darI
benda-benda atau tempat-tempat yang haram) dan kuasaIIah desakan-desakan naIurI
saudara dengan cara mengarahkannya kepada perkara-perkara yang haIaI IagI baIk dan
eIakkanIah dIrI darI sesuatu yang haram waIau apapun bentuknya.

Saudara hendakIah menjauhkan dIrI sama sekaII darI arak, mInuman-mInuman yang
memabukkan dan mInuman-mInuman yang meIemahkan kesIhatan badan atau
mInuman yang seumpamanya.

Saudara hendakIah menjauhkan dIrI darI berdampIngan dengan rakan-rakan yang jahat,
kawan-kawan yang rosak dan segaIa tempat berIakunya maksIat dan dosa.
123
Saudara hendakIah memerangI tempat-tempat permaInan yang kejI apatah IagI
menghampIrInya maIah saudara juga menjauhkan dIrI darI cara hIdup yang bermewah-
mewahan dan bersenang-Ienang.

Saudara hendakIah mengenaII anggota-anggota pasukan saudara demI seorang dengan
sebenar-benar pengenaIan. DI sampIng Itu saudara juga memperkenaIkan dIrI saudara
kepada mereka sama sepertI saudara mengenaII mereka dengan cara menunaIkan
dengan sempurna hak-hak persaudaraan sepertI kasIh-sayang, menghargaI, memberI
pertoIongan, mengutamakan dIrI mereka dan menghadIrI majIIs-majIIs mereka,
janganIah saudara ketInggaIan darI menghadIrInya kecuaII keuzuran yang tIdak dapat
dIeIakkan. Saudara hendakIah sentIasa membuktIkan bahawa saudara benar-benar
mengutamakan dIrI mereka darI dIrI saudara sendIrI.

Saudara hendakIah meIepaskan dIrI darIpada berhubung dengan sebarang badan atau
kumpuIan yang tIdak memberI Iaedah kepada IIkrah perjuangan saudara terutama jIka
saudara dIsuruh berbuat demIkIan dengan kumpuIan sepertI Itu.

Saudara hendakIah bekerja untuk menyIarkan dakwah saudara dI segenap ceruk rantau
dan saudara hendakIah meIaporkan kepada pucuk pImpInan tentang keadaan suasana
yang mengeIIIIngI saudara dan janganIah saudara meIakukan sesuatu kerja yang
menjejaskan dasar-dasar seruan kIta meIaInkan dengan mendapat keIzInan terIebIh
dahuIu (darI pucuk pImpInan). DaIam meIakukan kerja sedemIkIan, saudara hendakIah
mempunyaI hubungan yang rapat dengan pucuk pImpInan, maIah darI sudut jIwa dan
amaIan saudara hendakIah menganggap dIrI saudara adaIah seorang perajurIt yang
sentIasa bersIap-sedIa dI khemahnya, hanya menunggu saat menerIma perIntah dan
tIndakan.


WIrId RabItah:

Saudara bacaIah ayat-ayat sucI dI bawah InI dengan penuh tadabbur dan renungIIah
maksudnya:

KatakanIah (wahaI Muhammad): WahaI Tuhan yang mempunyaI kuasa pemerIntahan!
EngkauIah yang memberI kuasa pemerIntahan kepada sesIapa yang Engkau kehendakI,
dan EngkauIah yang mencabut kuasa pemerIntahan darI sesIapa yang Engkau kehendakI.
EngkauIah juga yang memuIIakan sesIapa yang Engkau kehendakI dan EngkauIah yang
menghIna sesIapa yang Engkau kehendakI. DaIam kekuasaan EngkauIah sahaja adanya
segaIa kebaIkan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tIap-tIap sesuatu. EngkauIah
(wahaI Tuhan) yang memasukkan waktu maIam ke daIam waktu sIang dan EngkauIah
yang memasukkan waktu sIang ke daIam waktu maIam. EngkauIah juga yang
mengeIuarkan sesuatu yang hIdup darI benda yang matI dan EngkauIah yang
mengeIuarkan benda yang matI darI sesuatu yang hIdup. Engkau juaIah yang memberI
124
rezekI kepada sesIapa yang Engkau kehendakI, dengan tIada hItungan hIsabnya.
(Surah AaII Ìmran, Ayat: 26 - 27)


KemudIan saudara hendakIah menghadIrkan dI daIam Ingatan saudara rupa rakan-rakan
yang saudara kenaII merasakan wujudnya Ikatan hubungan kerohanIan dengan mereka
dan rakan-rakan yang beIum saudara kenaII. KemudIan berdoaIah untuk mereka semua
dengan doa InI:

Ya AIIah, sesungguhnya EngkauIah yang Maha MengetahuI bahawa hatI-hatI (orang-
orang yang dIbayangkan) InI, teIah berhImpun dI atas dasar kecIntaan terhadapmu,
bertemu dI atas ketaatan kepada-Mu, bersatu IagI memIkuI beban dakwah-Mu. HatI-
hatI InI teIah mengIkat persetIaan untuk menoIong menInggIkan syarIat-Mu. OIeh Itu, Ya
AIIah, Engkau perkukuhkan Ikatannya dan Engkau kekaIkan kemesraan mawaddah
antara mereka. TunjukkanIah kepada hatI-hatI InI akan jaIan yang sebenar serta
penuhkanIah pIaIa hatI-hatI InI akan jaIan yang sebenar serta penuhkanIah pIaIa hatI-
hatI InI dengan cahaya RabbanI-Mu yang tIdak kunjung maIap. LapangkanIah hatI
sanubarI InI dengan keImanan dan keIndahan tawakaI kepada-Mu. HIdup suburkanIah
hatI-hatI InI dengan makrIIat (pengenaIan yang sebenarnya) tentang-Mu. (IIka Engkau
takdIrkan kamI matI) maka matIkanIah hatI-hatI InI sebagaI para syuhada daIam
perjuangan agama-Mu. Sesungguhnya Engkau sebaIk-baIk peIIndung dan sebaIk-baIk
penoIong. Ya AIIah perkenankanIah doa kamI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful