Md¯Y¯ ZéCÅT

ÅmY‹C ×D¯YÜC
òÅm‹C ×D¯YÜC

ƒ`````L~``````dG

ÞØdÍÜDF ×D¯X
ÅmY® HYi® SDT_
ÅmY‹C SDT_ÜC
òÅm® HYi® SDT_
NÆÅmÎlÜDF SDT_ÜC
SDT_ÜC D®cïDl
cDu]ÜC ó® SDT_ÜC
ÅmY‹C Ò®ïdÜC ÞØ_ÜC
ÒFdú® ¼ïïDx n¹l
eÅÈÜDF SDT_
Md¯Y‹C d¹ÔDqâÜC
ÞâÎÜDF Md¯Y‹C SDT_ÜC óy¾
SDT_ÜC EDGÆ
SDT_ÜDF DxDyGÜC d¯Y®
ÒFdú‹C SDT_ÜC d¯Y®
SDT_ÜC ê]i®

I™»Þ ’fGÄL
ƒL~dG ’fGÄL ¿e ­¸c 1
ªe Àƒ¡Sh™Áeh ÀG™¡ž²e ,½Ä‹dG ¿e Àƒ¡Ÿa
’¸ÙG ¿e Iñ¬¡U ‡²©¸e
‡eh™¯eh I™¡ž²e ,¼Ž×G ‡£¡SĈe ‡¸¡ŸH
kƒ»Yƒf kƒe™a
kƒ»Yƒf kƒe™a ‡eh™¯e ,I™H›c ‡e›M
¢Êeƒ×G ÀĻǸdG ñ¡ŸY ¿e †Äc ªHQ
Àđ£ÙG ¢ÊÇHÕG ¹¯¸¯dG ¿e ‡¡TQ
¿»¡dG ¿e ½ƒ©W ƒˆ²©¸e

golden
chicken wings
aILes de
poulet
aromatisés
¹HGĈdGh ½Ä‹dGh I™H›µdG ªe I™»Þ ‡ÇÁ¡T ’fGÄL
.¢Êeƒ×G ÀĻǸdG ñ¡ŸYh

5
10
30

I™»Þ ’fGÄL
È¡Ÿ¸”ˆJ ňM Qƒ¾dG ŸY ’fƒÖG ÉQ™e
ÈÁˆ¾J ňM ‡Ç¸»©dG ÉQ™c .…Z›dG ¿e
.‡Ç»µdG
¼ùK ÀÄùHƒù¡ŸdGh AƒÙƒùH ’ùùfGÄÖG Èùù¯ùù¦ùùf
.Iƒ¯¡ŸÙG Ô ¼ÁÇ©¡Vh Gk ~ÇL ¼ÁǸ¡ZG
‡d~ˆ©e Qƒf ŸY Q~²dG Ô ¿»¡dG È©¡V
½Ä‹dG Èù¯ùÇù¡VG ¼ùK kîùÇù¸ùb ¹ù¡Ÿ„ùdG Èù¸ùbGh
.òˆ²ÇbO I~e ÂDŽ¸bh
¼ÁǸbGh ¢ÊÇHÕG ¹¯¸¯dGh ’fGÄÖG ȯǡVG
.¼ÁfÄd ™»‘j ňM Gk ~ÇL
ªùe ÂùÇùù„ùù¸ùùbh ¢Êeƒ×G ñ¡ŸY Èùù¯ùùÇùù¡VG
I™ùH›ùµùdG Èù¯ùÇù¡VG .‡ù²ùùÇùùbO I~Ù ùùj›ÙG
¼K kîǸb j›ÙG ªe ƒÁDŽ¸bh AG™¡ÊØG
.Qƒ¾dG ¿Y Q~²dG È©aQG
ƒùÁù„ùfƒùL ÛGh ‡ù¾ùNƒù¡S ’ùfGÄÖG Èùùe~ùùb
.‰j›dƒH ½Ä‹dGh ‡Ç¸²ÙG ƒWƒ£„dG

Ä¡žôG ½ƒ»×G
‡dÄ¡¬eh ‡¯¦¾e ½ƒ»×G ¿e QÄÇW 8
Gk ~ÇL
kƒ»Yƒf kƒe™a ½h™¯ÙG ¼‘¸dG ¿e ®200
ºÄ¡¬ÙG ə¡ŸÙG RQCÕG ¿e †Äc °¡Ÿf
ů¡ŸÙGh
¢Ÿ»ôG ™Hľ¡ŸdG ¿e †Äc ªHQ
¢Ÿ»ôGh ™¡ž²ÙG
RĸdG ¿e †Äc ªHQ
q
™¡ž²ÙG
Ȅ¸×G ³ˆù¡¯ùdG ¿ùùe †Äùùc ªùùHQ
q
¢Ÿ»ôGh
Šƒ²¸M ÛG ‡© q£²eh I™¡ž²e
q , Iñ„c ‡¸¡ŸH
ÈJƒ„¾dG ¿»¡dG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
I~HR
(‡„Z™dG …¡M) ’¸ÙG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
OÄù¡SCÕG ¹ù¯ù¸ù¯ùdG ¿ùe Ƀù¡T ‡ù²ùù©ùù¸ùùe ªùùHQ
(‡„Z™dG …¡M) Àđ£ÙG
‡fđ£ÙG ‡a™²dG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e ªHQ
Qƒ¬dG ¿e ÀƒˆbQh
ºƒÁdG ¿e Šƒ„M 4

stuffed
pigeons
pigeons farcis

™Hľ¡ŸdGh ¼‘¸dGh RQCՃH È¡žôG ½ƒ»×G ¿e ³„W
. ³ˆ¡¯dGh RĸdGh

4
30
60

Ä¡žôG ½ƒ»×G
Èc™JG ¼K Èc™Mh ¼‘¸dG ÛG RQÕG ȯǡVG
™”„ˆj ÀCG ÛG ‡FOƒg Qƒf ŸY ¤Ç¸ØG
È£¸NG .(ÄÁW °¡Ÿf) ƒÇF›L ¡Ê¾jh AƒÙG
RĸdGh ™Hľ¡ŸdGh ³ˆ¡¯dG ªe ¼‘¸dGh RQÕG
ÂYƒHQG ‡KîK ÛG ¤Ç¸ØƒH ½ƒ»×G È¡žMGh
Q~b Ô ½ƒ»×G È©¡V .‡‘ˆ¯dG È£ÇNG ¼K
ºƒùÁùdG …Mh QƒùZ ÈùˆùbQh ÂùÇùdG Èù¯ùÇùù¡VGh
ŸY ƒÁÇc™JG .AƒÙG ¿e òHÄch ¹¡Ÿ„dGh
‡dGRG ªe ÀƒÇ¸¬dG ňM ‡d~ˆ©e IQG™M
ƒe ȯǡVG .ƒgQÄÁX ~¾Y QG™»ˆ¡SƒH I™a›dG
ƒÁÇc™JGh Q~²dG È£Zh ’¸ÙG ¿e Ų„J
ňM hCG ‡²ÇbO 45 I~Ù ‡FOƒg Qƒf ŸY
´™ÙG ¿e ½ƒ»×G È©aQG .½ƒ»×G ¡Ê¾j
Ô ‡Ç¾Ç¡U Ô ÂÇ©¡V ¼K I~H›dƒH ÂǾgOGh
‡ùùLQO 250-200) IQG™×G ªùù¯ùùJ™ùùe À™ùùa
.kG~ÇL ™»Ð ňM ‡²ÇbO 15 I~Ù (‡jĀe
.³„W Ô QÄÇ£dG ȄJQh ¥ÄÇØG ÈY›fG

¿e ‡Hĸ£ÙG ‡Ç»µdG °¡Ÿ¾H QƒØGh ¹NG~dG ¿e ½ƒ»×G Èc™aG
.¿»¡dƒH ½h™¯ÙG ¼‘¸dG ȸbG .‡fđ£ÙG ¹HGĈdGh ’¸ÙG
¿e ‡Ç²„ˆÙG ‡Ç»µdGh ’¸ÙG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e ªHQ ÂÇdG ȯǡVG
†Äc °¡Ÿf ÂÇdG ȯǡVG ¼K ³FƒbO 5 I~Ù ÂDŽ¸b .‡fđ£ÙG ¹HGĈdG
.AƒÙG ¿e

ÉÄ¡žÙG ½ƒ»×G
‡¯¦¾e , (® 500 I~MGÄdG ÀRh) Šƒeƒ»M 8
‡Hh˜e I~HR
’¸ÙG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
¢ÊÇHÕG ¹ù¯ù¸ù¯ùdG ¿ùe Ƀù¡T ‡ù²ù©ù¸ùe °ù¡Ÿf
Àđ£ÙG

grilled
pigeons
pigeons
grillés

¹„ˆÙGh I~H›dƒH ÀÄg~ÙG ÉÄ¡žÙG ½ƒ»×G ¿e ³„W
. ¢Êeƒ×G ÀĻǸdG ñ¡ŸYh ½Ä‹dƒH

4
20
45

ÉÄ¡žÙG ½ƒ»×G
¼ùK ¹ù¯ù¸ù¯ùdGh ’ù¸ÙƒùH Šƒùeƒùù»×G Èùùc™ùùaEG
Ô Šƒùeƒù»×G Èù„ùJQ .I~ùH›ùdƒùH ƒùÁùÇù¾ùùgOG
.‡Ç¾Ç¡U
IQG™ùùM ÉP À™ùùa ÛG ‡ùùÇùù¾ùùÇùù¡ŸdG Èùù¸ùùNOCG
45 ÛGÄM (‡jĀe ‡LQO 180) ‡£¡SĈe
. ™q »‘jh ½ƒ»×G ¡Ê¾j ňM ‡²ÇbO
…fƒùùL ÛG ‡ùù¾ùùNƒùù¡S Šƒùùeƒùù»×G Èùùe~ùùb
. ‡¾Ç‘£dƒH ¢Ÿ»×Gh ‡£¸¡dG

¶j™¯dƒH ½ƒ»M
‡¯¦¾e , ½ƒ»×G ¿e QÄÇW 4
¶j™¯dG ¿e ÀƒHÄc
AƒÙG ¿e †GÄcCG 3
kƒe™a ½h™¯ÙGh ™¡ž²ÙG ¹¡Ÿ„dG ¿e †Äc ªHQ
kƒ»Yƒf
¿g~dG ¿e †Äc ªHQ
I~H›dG ¿e †Äc °¡Ÿf
‡²©¸Ì ¢Ÿ»ôG ™Hľ¡ŸdG ¿e †Äc °¡Ÿf
ÈJƒ„¾dG ‰j›dG ¿e ½ƒ©W
ò‘£dG ¿e ½ƒ©W ³Yîe 4
‡fđ£ÙG ‡a™²dG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
Àđ£ÙG OÄ¡SCÕG ¹¯¸¯dG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e
(‡„Z™dG …¡M)
ºƒùùÁùùdG …M ¿ùùe ½ƒùù©ùùW ‡ùù²ùù©ùù¸ùùùe °ùùù¡Ÿf
Àđ£ÙG
(‡„Z™dG …¡M) ’¸ÙG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e1.5

pigeons with
green wheat
pigeons au blé
vert grillé

. ¶j™¯dƒH È¡žôG ½ƒ»×G ¿e ÈÁ¡T ³„W

4
35
85

¶j™¯dƒH ½ƒ»M
¿ùe ¹ùÇù¸ù²ùdGh ò‘ù£ùdƒùH ½ƒùù»×G Èùùc™ùùaEG
°¡Ÿ¾H ÂYƒHQG ‡KîK ÛG ÂÇ¡žMG . ¹HGĈdG
ÂÇ©¡V . òˆ‘ˆ¯dG È£ÇNCGh ¶j™¯dG ‡Ç»c
ŸY ÂÇc™JGh AƒÙƒH Âj™»ZG ¼K Q~b Ô
ȯù¯ùN .ÀƒùÇù¸ù¬ùdG ÅùˆùM ‡ù©ù¯ùJ™ùe IQG™ùM
40 ÜGÄM) ÂDz¸¡SGh Q~²dG È£Z , IQG™×G
.(½ƒ»×G ¡Ê¾j ňM hG ‡²ÇbO
ÂÇ©¡V ¼K Âb™e ¿e Âǯ¡Uh ½ƒ»×G È©aQEG
¿e ‡Çbƒ„dG ‡Ç»µdƒH ÂǾgOGh ‡Ç¾Ç¡U Ô
.I~H›dG
¿Y σ¾dG ´™ÙG ¿e kîǸb ÂǸY Ȅ¡U
IQG™ùM ÉP À™ùa ÛG ÂùÇù¸ùùNOCG ¼ùùK Âùù²ùù¸ùù¡S
ÂÇùc™ùJGh (‡ùjÄù€ùe ‡ùLQO 180) ‡ù£ù¡SÄùˆùe
.(‡²ÇbO 20 ÜGÄM) ™»‘j ňM
Ô Â¾Ç”¡J ~©H Ȳ„ˆÙG ¶j™¯dG Ȅq ¡U
. ½ƒ»×G ÂbÄa ȄJQh ñ„c ³„W
. oƒ¾Nƒ¡S ÂÇe~bh ȸ²ÙG ™Hľ¡ŸdƒH ÂǾjR

¼K ‡£¡SĈe Qƒf ŸY Q~b Ô I~H›dG ‡Ç»c °¡Ÿf ªe ¿g~dG ÈHhP
ŸY ³FƒbO 5 I~e ÂDŽ¸bh ¶j™¯dG ȯǡVG .™g›j ňM ¹¡Ÿ„dG ȸbG
~©H ¶j™¯dG ‡Ç»c °¡Ÿf È©aQG .¹HGĈdGh AƒÙG ȯǡVG ¼K ‡FOƒg Qƒf
‡²ÇbO 15 I~Ù Èbƒ„dG ¶j™¯dG ÈÁW ȸ»cGh ‡²ÇbO 15 I~e Qh™e
.AƒÙG °Î ňM hG i™NG

Ä¡žôG ƒL~dG
‡¯¦¾e , ­¸c 1 ƒÁfRh ‡LƒLO
™»ôG ™Hľ¡ŸdG ¿e ½ƒ©W ƒˆ²©¸e
™»ôGh ™¡ž²ÙG RĸdG ¿e ½ƒ©W ³Yîe 3
¿»¡dƒH
™¡ž²ÙG Ȅ¸×G ³ˆ¡¯dG ¿e ½ƒ©W ³Yîe 3
™»ôGh
½h™¯ÙG ¼‘¸dG ¿e ®200
¿»¡dG ¿e †Äc ªHQ
I~HR
,‡fđ£ÙG ‡a™²dG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e ªHQ
ÀÄù‘ù£ÙG ºƒùÁùdG …Mh ÀÄù‘ù£ÙG QƒùÁù„ùùdG
(‡„Z™dG …¡M)
’¸ÙG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
¹ùùjÄùù£ùùdG RQCÕG ¿ùùùe †Äùùùc «ƒùùùHQCG ‡ùùùKîùùùK
ů¡ŸÙGh ºÄ¡¬ÙG
QƒZ ‡bQh

stuffed
chicken
poulet farci
aux mIxed nuts

RQCՃH Ä¡žôG ƒL~dG ¿e Šƒ„¡Sƒ¾»¸d ›Çà ³„W
. RĸdGh ™Hľ¡ŸdGh ³ˆ¡¯dGh ½h™¯ÙG ¼‘¸dGh

4
75
60

Ä¡žôG ƒL~dG
™Hľ¡ŸdGh ³ˆ¡¯dGh ¼‘¸dGh RQCÕG È£¸NEG
ÛG ¤ùÇù¸ØƒùH ‡ùLƒùL~ùdG Èù¡žMGh RÄù¸ùdGh
È©¡V .‡‘ˆ¯dG È£ÇNCG ¼K ƒÁYƒHQG ‡KîK
ȯǡVCG ¼K Q~b Ô ƒg™ÁX ŸY ‡LƒL~dG
AƒÙƒùH ƒùÁùùj™ùù»ùùZGh Qƒùù¬ùùdG ‡ùùbQh ƒùùÁùùÇùùdEG
ÅùˆùM ‡ùd~ùˆù©ùe IQG™ùM Åù¸ùY ƒùùÁùùÇùùc™ùùJGh
~¾Y QG™»ˆ¡SEƒH I™a›dG ‡dGREG ªe ÀƒÇ¸¬dG
’ù¸ÙG ¿ùe Åù²ù„ùJ ƒùe Èù¯ùÇù¡VCG .ƒùùgQÄùùÁùùX
‡FOƒg Qƒf ŸY ƒÁÇc™JGh Q~²dG È£Zh
¿ùe ‡ùLƒùL~ùdG Èù©ùùaQEG .‡ùù²ùùÇùùbO 40 I~Ù
Ô ƒùÁùÇù©ù¡Vh I~ùH›ùdƒùH ƒùÁùÇù¾ùgOG ,´™ÙG
-200) IQG™×G ª¯J™e À™a Ô ‡Ç¾Ç¡U
ňM ‡²ÇbO 15 I~Ù (‡jĀe ‡LQO 250
›ù„ØG ¿ùe kƒù¯ùùÇùùZQ Èùù©ùù¡V .kG~ùùÇùùL ™ùù»Ð
‡LƒL~dG È©¡V ¼K ñ„c ³„W Ô ´Äb™ÙG
ÛGh kƒ¾Nƒ¡S ³„£dG Èe~b .¤¡SÄdG Ô
.‡£¸¡dG hG ê¸dG „fƒL

’¸ÙG ¿e ‡Hĸ£ÙG ‡Ç»µdG °¡Ÿ¾H QƒØGh ¹NG~dG ¿e ‡LƒL~dG Èc™aG
Ƀ¡T ‡²©¸e ªHQ ÂÇdEG ȯǡVCG . ¿»¡dƒH ½h™¯ÙG ¼‘¸dG ȸbEG .¹HGĈdGh
ȯǡVCG ¼K ³FƒbO 5 I~Ù ÂDŽ¸b .¹HGĈdG ¿e ‡Ç²„ˆÙG ‡Ç»µdGh ’¸ÙG ¿e
¤Ç¸ØG Èc™JG ¼K Èc™Mh ¼‘¸dG ÛG RQCÕG ȯǡVCG .AƒÙG ¿e †Äc ÂÇdEG
¡Ê¾j ÀG ÛG ™»ˆ¡ÙG …Ǹ²ˆdG ªe ‡²ÇbO 15 I~Ù ‡FOƒg Qƒf ŸY
.(ÄÁW °¡Ÿf) kƒÇF›L

(‡cÄ¡žµ¡ždG) ‡cÄ¡TÄ¡žˆdƒH ƒLO
ª£b 4 ÛG ‡©£²eh ‡¯¦¾e ‡LƒLO
kƒ»Yƒf kƒe™a ½h™¯ÙGh ™¡ž²ÙG ¹¡Ÿ„dG ¿e †Äc ªHQ
Àƒ¡Sh™Áeh ÀG™¡ž²e , ½Ä‹dG ¿e Àƒ¡Ÿa
¿»¡dG ¿e †Äc ªHQ
kƒ»Yƒf kƒe™a ‡eh™¯e , I™H›µdG ¿e Iñ¬¡U ‡e›M
(‡„Z™dG …¡M) ’¸ÙG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e
AƒÙG ¿e †Äc 1.5
…¡M) Àđ£ÙG OÄ¡SCÕG ¹¯¸¯dG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e °¡Ÿf
(‡„Z™dG
:(‡cÄ¡žµ¡ždG ) hG ‡cÄ¡žJÄ¡žˆdG
kƒ»Yƒf kƒe™a ‡eh™¯eh I™¡ž²e , ¼Wƒ»£dG ¿e ® 750
‡eh™¯eh I™¡ž²eh ‡jÄ¡že , AG™¡ÊØG ‡¸¯Ç¸¯dG ¿e ® 750
kƒ»Yƒf kƒe™a
nƒ»Yƒf kƒe™a ‡eh™¯e ,¢fh~²„dG ¿e ‡e›M
kƒ»Yƒf kƒe™a ‡eh™¯e ,I™H›µdG ¿e ‡e›M
’¸ÙG ¿e ‡¡TQ ªe ‡¡Sh™Áeh I™¡ž²e ,½Ä‹dG ¿e ¢UÄ¡Ÿa 4
Àđ£ÙG °j™×G ™»MCÕG ¹¯¸¯dG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e °¡Ÿf
(‡„Z™dG …¡M)
Àđ£ÙG ÀÄ»µdG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e °¡Ÿf
(‡„Z™dG …¡M) Àđ£ÙG QƒÁ„dG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e °¡Ÿf
(‡„Z™dG …¡M) ’¸ÙG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e
Àđ£ÙG OÄ¡SCÕG ¹¯¸¯dG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e °¡Ÿf
(‡„Z™dG …¡M)

chicken with
paprika
poulet sauce
mArocaine

AG™¡ÊØG ‡¸¯Ç¸¯dG ªe ƒL~dG ¿e ÈÁ¡T ÈH™¬e ³„W
. ‡jÄ¡žÙG

4
30
60

(‡cÄ¡žµ¡ždG ) ‡cÄ¡TÄ¡žˆdƒH ƒLO
IQG™M ŸY Q~b Ô ¿»¡dƒH ¹¡Ÿ„dG ȸbEG
I™H›µdGh ƒùL~ùdG ÂùÇùdG Èù¯ùÇù¡VCG .‡ùd~ùˆù©ùe
.AƒÙGh OÄ¡SCÕG ¹¯¸¯dGh ’¸ÙGh ½Ä‹dGh
IQG™M ŸY ÂÇc™JGh ÂÇ£Zh ¤Ç¸ØG Ȅq¸b
ù¡Ê¾ùj ÀCG ÛG ‡ù²ùÇùùbO 45 I~Ù ‡ùùd~ùùˆùù©ùùe
.ƒL~dG
AG™¡ÊØG ‡¸¯Ç¸ù¯ùdG Èù£ù¸ùNEG :‡ùcÄù¡žJÄù¡žˆùdG
I™H›µùdGh ½Äù‹ùdGh ¼ùWƒù»ù£ùdG ªùe ‡ùeh™ù¯ÙG
…Ǹ²ˆdG ªe ¤Ç¸ØG ȸbG ¼K ¢fh~²„dGh
‡²ÇbO 30 I~Ù ‡FOƒg Qƒf ŸY ™»ˆ¡ÙG
OÄ¡SCÕG ¹¯¸ù¯ùdGh ÀÄù»ùµùdGh QƒùÁù„ùdG Èù¯ùÇù¡VCG
¤Çù¸ØG Èùc™ùJGh ’ù¸ÙGh °ùj™×G ¹ù¯ù¸ù¯ùdGh
. ¹Fƒ¡dG ™”„ˆj ňM ȸ¬j
ÛGh ƒùL~ùdG ªùùe ‡ùùcÄùù¡žJÄùù¡žˆùùdG Èùùe~ùùb
. ‡£¸¡dG ƒ»Á„fƒL

Ä¡žÞ …‘¡e ƒLO
½ƒ¦©dG ¿e ‡„‘¡e ,ƒL~dG ¿e Qh~¡U 4
òj›ˆ¸d ’fƒÖG ‡»¦Y Aƒ²HEG ªe
¹ùùjÄùù£ùùdG RQCÕG ¿ùùùe †Äùùùc «ƒùùùHQCG ‡ùùùKîùùùK
ů¡ŸÙGh ºÄ¡¬ÙG
½h™¯ÙG ¼‘¸dG ¿e ® 300
¿»¡dƒH ™»ôG ™Hľ¡ŸdG ¿e ½ƒ©W ƒˆ²©¸e
™»ôG Ȅ¸×G ³ˆ¡¯dG ¿e ½ƒ©W ³Yîe 3
¿»¡dƒH
¿»¡dG ¿e †Äc °¡Ÿf
‡Ž¸‹ÙG îjRƒ„dG ¿e †Äc ªHQ
‡a™²dG ,’¸ÙG ¿e ¹c ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e ªHQ
ÀG™ù¯ùY›ùdG ,ÀÄù‘ù£ÙG QƒùÁù„ùdG ,‡ùfÄù‘ùù£ÙG
Àđ£ÙG ºƒÁdG …Mh ,Àđ£ÙG
(‡„Z™dG …¡M)

stuffed boned
chicken
poitrails de
poulets farcis

‡ùù„ùù‘ùù¡ÙG ƒùùL~ùùdG Qh~ùù¡U Èùù„ô ˜ùùj˜ùùd ³ùùù„ùùùW
.‡Ç¡žôGh

4
60
60

Ä¡žÞ …‘¡e ƒLO
QƒØGh ¹NG~dG ¿e ƒL~dG ª£b Èc™aEG
.¹HGĈdG ¿e ‡Hĸ£ÙG ‡Ç»µdG °¡Ÿ¾H
. ³FƒbO 7 I~Ù ¿»¡dƒH ½h™¯ÙG ¼‘¸dG ȸbEG
‡ùÇù»ùµùdGh ’ù¸ÙGh AîùjRƒù„ùdG ÂùÇùdEG Èù¯ùùÇùù¡VCG
³FƒbO 5 I~Ù ÂDŽ¸b .¹HGĈdG ¿e ‡Ç²„ˆÙG
.AƒÙG ¿e òHÄc ÂÇdEG ȯǡVCG ¼K
Èc™Mh AîjRƒ„dGh ¼‘¸dG ÛG RQCÕG ȯǡVCG
25 I~Ù ‡FOƒg Qƒf ŸY ¤Ç¸ØG Èc™JG ¼K
.‡²ÇbO
™Hľ¡ŸdGh ³ˆ¡¯dƒH Ž¡Êf ~©H RQCÕG È£¸NG
È£ÇNCG ¼K ¤Ç¸ØƒH Gk ~ÇL Qh~¡ŸdG È¡žMGh
.‡‘ˆ¯dG
Ô ƒÁÇ©¡Vh Gk ~ÇL I~H›dƒH ª£²dG ȾgOG
250 -200) IQG™×G ª¯J™e À™a Ô ‡Ç¾Ç¡U
™»Ð ňM ‡²ÇbO 20 I~Ù (‡jĀe ‡LQO
.¡Ê¾Jh
ÛGh RÄù¸ùdƒùH ‡ù¾ùj›ùe ƒùL~ùdG Qh~ù¡U Èùe~ùb
.Qƒ¡ÊØG ‡£¸¡S ƒÁ„fƒL

(´hhƒW ¢žÇ¡T) ÉÄ¡že …‘¡e ƒLO
…‘¡ÙG ƒL~dG ¿e ­¸c 1
…¡žJƒµdG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
¼Wƒ»£dG ‡¡Ÿ¸¡U ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
’¸ÙG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e
¢ÊÇùHCÕG QƒùÁù„ùdG ¿ùe Ƀù¡T ‡ù²ùù©ùù¸ùùe ªùùHQ
Àđ£ÙG
Àđ£ÙG ¹Ç„â›dG ¿e ‡¯Ç¯N ‡¡TQ
‡¡Sh™Áeh I™¡ž²e ,½Ä‹dG ¿e ¢UÄ¡Ÿa 5
ÀÄù»ùÇù¸ùdG ñ¡ŸY ¿ùe †Äùùc «ƒùùHQCG ‡ùùKîùùK
¢Êeƒ×G
ÈJƒ„¾dG ‰j›dG ¿e †Äc °¡Ÿf

barbecued
boned chicken
brochettes de
poulet au
ketchup
…‘¡ÙG ƒL~dG ¿e ~j™¯dG ÂbG˜Ì ±h™©e ³„W
.¼‘¯dG ŸY ÉÄ¡žÙG

4
30
30

(´hhƒW ¢žÇ¡T) ÉÄ¡že …‘¡e ƒLO
24 I~e ƒÁÇ©²fGh ™jOƒ²ÙG ªÇ»L È£¸NG
.(OGédG) ‡Lî‹dG Ô ‡Yƒ¡S
¼K È¡ždG –ƒÇ¡SCG Ô ƒL~dG ª£b ȸNOG
.¼‘¯dG ŸY ƒÁjÄ¡TG
‡Ç¸²ÙG ƒWƒ£„dG ªe ´hhƒW ¢žÇ¡ždG Èe~b
‡ùù£ùùù¸ùùù¡Sh ‰j›ùùùdGh ¢Êeƒ×ƒùùùH ½Äùùù‹ùùùdGh
.±Ä¯¸ÙG
ƒùùL~ùùdG ñ¡ÊÐ ¶fƒùùµùùeƒùùH :‡ùù¦ùùùMîùùùe
‡²ÇbO 30 I~e ÂÇ©¡V) À™a Ô …‘¡ÙG
ƒÁǯ¯N ¼K ‡©¯J™e IQG™M ‡LQO ŸY
ňM hCG ‡Yƒ¡S °¡Ÿf I~e ÈÁ£dG È©HƒJh
.(GĎ¡Ê¾j

ƒL~dG ƒeQhƒ¡T
…‘¡ÙG ƒL~dG Qh~¡U ¿e ­¸c 2
ÈJƒ„¾dG ‰j›dG ¿e †Äc 1.5
¢Êeƒ×G ÀĻǸdG ñ¡ŸY ¿e ÀƒHÄc
‡fđ£ÙG ŠGQƒÁH 7 ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
(‡„Z™dG …¡M) ’¸ÙG ¿e ‡¡TQ
Àđ£ÙG QƒÁ„dG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e
Àđ£e ¢ÊÇHG ¹¯¸a ‡¡TQ
‡fđ£e ‡µˆ¡e ‡¡TQ

cHicken
shawarma
chawarma de
poulet

.½Äj ¹µd …¡Sƒ¾e ˜j˜d ³„W

8
30
45

ƒL~dG ƒeQhƒ¡T
.ªHƒ¡UG ¼Ž‘H ª£b ÛG ƒL~dG È©£b
È£¸NGh ™jOƒù²ÙG ªùÇù»ùL ƒùÁùÇùdG Èù¯ùÇù¡VG
.kG~ÇL
24 I~e (OGédG) ‡Lî‹dG Ô j›ÙG Èc™JG
.‡Yƒ¡S
ÛG ƒÁǸNOGh ‡Ç¾Ç¡U Ô j›ÙG È©¡V
(‡jĀe ‡LQO 250) IQG™×G ª¯J™e À™a
.¡Ê¾J ňM hG ‡²ÇbO 45 I~Ù
½Ä‹dGh ‡Ç¸²ÙG ƒWƒ£„dG ªe ³„£dG Èe~b
.‰j›dGh ¢Êeƒ×ƒH

Qƒ¡ÊØG ªe ƒL~dG
ª£b 4 ÛG ‡©£²eh ‡¯¦¾e ‡LƒLO
™FGhO ÛG ª£²eh ´Ä¸¡e ,Q›ÖG ¿e ­¸c °¡Ÿf
ÛG ‡©£²eh ‡bĸ¡e ,ƒ¡SĵdG ¿e ­¸c °¡Ÿf
ºÄ£dƒH ’FG™¡T
…¸©ÙG ™£¯dG ¿e †Äc °¡Ÿf
‡bĸ¡ÙG AîjRƒ„dG †Ä„M ¿e †Äc ªHQ
Šƒ²¸M ÛG ‡©£²eh I™¡ž²e ,Iñ„c ‡¸¡ŸH
‡¡TQ ªe ‡¡Sh™Áeh I™¡ž²e ,½Ä‹dG ¿e ¢UÄ¡Ÿa 5
’¸e
¿»¡dG hG I~H›dGh ÈJƒ„¾dG ‰j›dG ¿e †Äc ªHQ
(ÀƒLh›à)
I~H›dG ¿e †Äc ªHQ
¢Êeƒ×G ÀĻǸdG ñ¡ŸY ¿e †Äc °¡Ÿf
AƒÙG ¿e †GÄcG 4
’¸ÙG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e °¡Ÿf
Àđ£ÙG QƒÁ„dG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e °¡Ÿf
Qƒ¬dG ¿e ÀƒˆbQh
‡eh™¯e ,ëY›dG ¿e ÀGOÄY Šƒ²jQh

chicken with
vegetables
poulet aux
légumes

˜j˜ùdh ˜ù¬ùe .‡ùYÄù¾ÙG Qƒù¡ÊØGh ƒùL~ùdƒùH Èù¾ùZ ³ù„ùW
.Aƒ¡ž©dG hCG AG~¬dG ~¾Y ‡¸Fƒ©¸d ‡Ç¡ÇFQ ‡„LÄc

4
30
60

Qƒ¡ÊØG ªe ƒL~dG
ňM I~H›dGh ‰j›dƒH ƒL~dG ª£b ȸbG
.™»Ð
.kƒ„fƒL ƒÁÇc™JGh ƒÁÇ©aQG
ȯǡVG ¼K I~H›dG ‡Ç»c °¡Ÿ¾H ½Ä‹dG ȸbG
ȈbQhh AƒÙGh QƒÁ„dGh ’¸ÙGh ¢Êeƒ×G
IQG™M ŸY j›ÙG Èc™JGh ëY›dGh Qƒ¬dG
.ÀƒÇ¸¬dG ňM ‡d~ˆ©e
Qƒf ŸY ƒÁÇc™JGh ƒL~dG ª£b ȯǡVG
.ù¡Ê¾ùJ ÅùˆùùM ‡ùù²ùùÇùùbO 45 I~ùùe ‡ùùFOƒùùg
è~²ˆ¸d ñ„c ³„W Ô ƒÁÇ©¡Vh ƒÁÇ©aQG
kƒù„ùfƒùùL ´™ÙG ¿ùùe òHÄùùµùùH Èùù¦ùù¯ùùˆùùMG)
.(ƒL~dG ‡¡Ÿ¸¡U ñ¡Ê‘ˆd
‡Ç²„ˆÙG ‡Ç»µdƒH ‡bĸ¡ÙG Qƒ¡ÊØG Ȅ¸b
. ƒL~dG ³„W ƒÁH ȾjR ¼K I~H›dG ¿e
‡¡Ÿ¸¡U „fƒL ÛGh kƒ¾Nƒ¡S ³„£dG Èe~b
.(ÂbÄa ƒÁ„¡U ¶fƒµeƒH ȈdG) ƒL~dG

ƒL~dG ‡¡Ÿ¸¡U
ƒL~dG ´™e ¿e ÀƒHÄc
¼Ž×G ‡£¡SĈe ‡¸¡ŸH
½Ä‹dG ¿e ¢UÄ¡Ÿa 3
‡©£²eh I™¡ž²e ,Q›ÖG ¿e ‡„M
Àƒeh™¯e ,¢a™µdG ¿e ÀGOÄY
½h™¯ÙG G™µdG ¿e †Äc ªHQ
Qƒ¬dG ¿e ÀƒˆbQh
IQ˜dG ò‘W ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
(‡„Z™dG …¡M) I~H›dG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
‡a™²dG ¿e ÀGOÄY
’¸ÙG ¿e ‡¡TQ
Àđ£ÙG ¢ÊÇHÕG ¹¯¸¯dG ¿e ‡¡TQ

chicken sauce
sauce aux
légumes

4
15
40

ƒL~dG ‡¡Ÿ¸¡U
ò‘W Aƒ¾‹ˆ¡SƒH) ™jOƒ²ÙG ªÇ»L È©¡V
Qƒf ŸY ƒÁDz¸¡SGh Q~b Ô (I~H›dGh IQ˜dG
. ¡Ê¾J ňM ‡²ÇbO 20 I~Ù ‡d~ˆ©e
.‡a™²dG ÉOÄYh Qƒ¬dG ´Qh ȸjRG
ÂùùÇùù¾ùù‘ùùWGh Qƒùù¾ùùdG ¿ùùY ùùj›ÙG Èùù©ùùùaQG
.Q~²dG ÛG Âj~ÇYG ¼K ‡jh~ÇdG ‡¾‘£ÙƒH
¼K AƒÙG ¿e ¹Ç¸²H IQ˜dG ò‘W ÈHhP
ŸY ÈÁWGh ¢Sh™ÁÙG j›ÙG ÛG ÂǯǡVG
ňM ™»ˆ¡ÙG ¶j™‘ˆdG ªe ‡¯Ç¯N Qƒf
.ȸ¬j
Èc™JGh (‡ù„ùZ™ùdG …¡M) I~ùH›ùdG Èù¯ùÇù¡VG
.°‹µˆJ ňM Qƒ¾dG ŸY ‡¡Ÿ¸¡ŸdG

Ä¡žôG Èeh™dG ¶j~dG
Gk ~ÇL ºÄ¡¬eh °¦¾e (­¸c 5 ÜGÄM) ÈehQ ¶jO
½h™¯ÙG ¼‘¸dG ¿e ®750
ů¡ŸÙGh ºÄ¡¬ÙG RQCÕG ¿e ÀƒHÄc
kƒ»Yƒf kƒe™a ½h™¯ÙGh ™¡ž²ÙG ¹¡Ÿ„dG ¿e †Äc
I™¡ž²ÙGh ‡bĸ¡ÙG Aƒ¾ˆ¡µdG ¿e ‡„M 15
¢Ÿ»ôGh ™¡ž²ÙG RĸdG ¿e †Äc °¡Ÿf
(ÃQh˜H «h›¾e) ™»ôG …ÇH›dG ¿e †Äc ªHQ
‡dÄ¡¬e , Iñ¬¡ŸdG ƒWƒ£„dG Šƒ„M ¿e ­¸c 1
‡bĸ¡eh Gk ~ÇL
¿»¡dG ¿e ½ƒ©W ƒˆ²©¸e
I~H›dG ¿e †Äc °¡Ÿf
‡a™²dG ¿e ÀG~ÇY 4
ºƒÁdG …M ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e °¡Ÿf
Àđ£ÙG OÄ¡SCÕG ¹¯¸¯dG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
(‡„Z™dG …¡M)
‡fđ£ÙG ‡a™²dG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e °¡Ÿf
Àđ£ÙG ÀÄ»µdG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e °¡Ÿf
( ‡„Z™dG …¡M) ’¸ÙG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
Qƒ¬dG ¿e ÀƒˆbQh

stuffed
turkey
dinde farcie
aux chataignes

RQCÕGh ¼‘¸dƒH kƒÇ¡žÞ ¼µd Âe~²f ÈÁ¡T ÈehQ ¶jO
.Aƒ¾ˆ¡µdGh RĸdGh …ÇH›dGh

6
30
180

Ä¡žôG Èeh™dG ¶j~dG
‡Ç»c °¡Ÿfh …ÇH›dGh RĸdGh RQCÕG ȯǡVCG
.kG~ÇL È£¸NGh ¼‘¸dG ¤Ç¸N ÛG Aƒ¾ˆ¡µdG
ÂYƒHQCG ‡KîK ÛG ¤Ç¸ØƒH ¶j~dG È¡žMEG
Q~b Ô ÂÇ©¡V ¼K ¾£H ‡‘ˆa È£ÇNCGh
.Iñ„c
ȈbQhh ‡a™²dG ÀG~ÇYh ºƒÁdG ÂÇdEG ȯǡVCG
ŸùY ÂùÇùc™ùJGh AƒÙƒùH Âùj™ù»ùZG ¼ùK Qƒù¬ùdG
Èù¯ù¯ùN .ÀƒùÇù¸ù¬ùdG ÅùˆùM ‡ùd~ùˆù©ùe IQG™ùM
‡Yƒ¡S I~Ù ÂDz¸¡SGh Q~²dG È£Z ,IQG™×G
ÂÇc™aGh ÂÇ©aQG .¡Ê¾j ÀCG ÛG hCG °¡Ÿfh
´™ÙG ¿e ¹Ç¸²dG ªe ÂÇ©¡V ¼K I~H›dƒH
º~ùˆù©ùe À™ùa ÛG ÂùÇù¸ùNOGh ‡ùÇùù¾ùùÇùù¡U Ô
I~e (‡jĀe ‡LQO 180) ‡d~ˆ©e IQG™×G
´QÄùùH ÂùùÇùù£ùùZ) …Çùù¸ùù²ùùˆùùdG ªùùe ‡ùùùYƒùùù¡S
³„W Ô ÂDŽJQ .(kGñ‹c ™»MG GPG ½ÄǾÇeÄdCG
ÛGh Aƒ¾ˆ¡µdƒH kƒù¾ùj›ùe kƒù¾ùNƒù¡S ÂùÇùe~ùbh
. RQÕG „fƒL

’¸ÙG ‡Ç»c °¡Ÿ¾H QƒØGh ¹NG~dG ¿e Èeh™dG ¶j~dG Èc™aEG
.kƒ„fƒL ÂÇc™JG ¼K ‡a™²dGh OÄ¡SCÕG ¹¯¸¯dGh
¼K ¹H˜j ňM ‡£¡SĈe Qƒf ŸY ¿Nƒ¡dG ¿»¡dƒH ¹¡Ÿ„dG ȸbEG
OÄ¡SCÕG ¹¯¸¯dGh ’¸ÙG ¿e ¹Ç¸b ªe ½h™¯ÙG ¼‘¸dG ÂÇdEG ȯǡVCG
Q~b Ô RQCÕG È©¡V . ¼‘¸dG ™»‘j ňM ¤Ç¸ØG Ȅq¸bh ÀÄ»µdGh
.Qƒ¾dG ¿Y ÂÇ©aQGh ³¸¡S °¡Ÿf ÂDz¸¡SG ¼K AƒÙƒH Âj™»ZGh

ÈH™¬e ´hhƒW ¢žÇ¡T
Âù»ù¦ùY «h›ùù¾ÙG ƒùùùùùL~ùùùùùdG ¿ùùùùùùe ®500
( …‘¡e)
ªe ‡¡Sh™Áeh I™¡ž²e ,½Ä‹dG ¿e ¢UÄ¡Ÿa 3
’¸e ‡¡TQ
ƒe™a ‡eh™¯ÙG ¢fh~²„dG ¿e †Äc °¡Ÿf
ƒ»Yƒf
ÈJƒ„¾dG ‰j›dG ¿e †Äc ªHQ
’¸ÙG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e °¡Ÿf
(‡„Z™dG …¡M)
OÄù¡SCÕG ¹ù¯ù¸ù¯ùdG ¿ùe Ƀù¡T ‡ù²ù©ù¸ùùe °ùù¡Ÿf
( ‡„Z™dG …¡M) Àđ£ÙG
Àđ£ÙG ÀÄ»µdG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e °¡Ÿf

garlic chicken
on skewer
brochettes de
poulets à la
mArocaine
. ¢fh~²„dGh ½Ä‹dG ‡¡Ÿ¸¡ŸH ƒL~dG ¿e ÈH™¬e ³„W

4
20
30

ÈH™¬e ´hhƒW ¢žÇ¡T
¼ùK Iñ¬ù¡U ªùù£ùùb ÛG ƒùùL~ùùdG Èùù©ùù£ùùb
. ™jOƒ²ÙG ªÇ»L ƒÁÇdEG ȯǡVCG
I~e kƒYIJ¾e ¤Ç¸ØG Èc™JGh Gk ~ÇL È£¸NEG
. ‡Yƒ¡S
¼K È¡ždG –ƒÇ¡SCG Ô ª£²dG (ȵ¡T) ȸNOG
…fƒL ÛG ƒÁÇe~bh ¼‘¯dG ŸY ƒÁjÄ¡TG
Šîù¸õGh ‡ù£ù¸ù¡dGh ‡ùÇù¸ù²ÙG ƒùWƒù£ù„ùùdG
. ‰j›dGh ¢Êeƒ×ƒH ½Ä‹dGh

RĸdƒH ƒLO
…‘¡ÙG ƒL~dG ¿e ª£b 5
ȸ²ÙG RĸdG ¿e †Äc
…¸©ÙGh ª£²ÙG ™£¯dG ¿e †Äc ªHQ
kƒ»Yƒf kƒe™a ½h™¯ÙG ¢a™µdG ¿e †Äc ªHQ
AG™ùùù¯ùùù¡ŸdG ‡ùùù¾ùùù„ÖG ¿ùùùùe °ùùùù¡Ÿfh †Äùùùùc
IQÄ¡ž„ÙG (î¸jQGRÄÙG)
…Ǹ×G ¿e †Äc
’¸ÙG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e
ò‘£dG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
I~H›dG ¿e †Äc ªHQ

chicken with
almonds
poulet aux
amandes

¿ùe ÀÄùµùe ñ¡Ê‘ùˆùdG ªùj™ù¡Sh ÈùÁù¡T ÈùH™ù¬ùe ³ù„ùùW
. RĸdG ªe ƒL~dG

5
30
60

RĸdƒH ƒLO
‡£¡SĈe Qƒf ŸY Q~b Ô I~H›dG È©¡V
.…Ǹ×G ȯǡVG ¼K ò‘£dG ƒÁÇa ȸbGh
‡¾„ÖGh ’¸ÙGh ¢a™µdG ªe ™£¯dG È£¸NG
j›e ÛG ¼ÁǯǡVG ¼K RĸdGh IQÄ¡ž„ÙG
.kG~ÇL Èc™Mh ò‘£dG
‡ù²ù©ù¸Ì ƒùL~ùdG ¿ùe ‡ù©ù£ùb ¹ùc Èùù¡žMG
¼ŽM …¡M hG ) IÄ¡ž×G ¿e ícG hG ½ƒ©W
.ƒÁÇ£ÇN ¼K (‡©£b ¹c
¼K I~H›dG ¿e ¹Ç¸²H ‡©£b ¹c ȾgOG
.I~ùH›ùdƒùH ‡ùfÄùg~ùe ‡ùÇù¾ùÇù¡U Ô ƒùÁùÇù„ùùJQ
180) IQG™×G º~ˆ©e À™a ÛG ƒÁǸNOG
.¡Ê¾J ňM hG ‡Yƒ¡S I~e (‡jĀe ‡LQO
Âù„ùfƒùL ÛGh kƒù¾ùNƒù¡S ³ù„ù£ùdG G˜ùg Èùe~ùb
hG ‡bĸ¡ÙG Qƒ¡ÊØGh ƒL~dG ‡¡Ÿ¸¡U
.RQÕG

I™»ôG ñaƒ¡Ÿ©dG
Gk ~ÇL ‡dÄ¡¬eh ‡¯¦¾e ñaƒ¡ŸY 8
…¡M) ’ù¸ÙG ¿ùùe Ƀùù¡T ‡ùù²ùù©ùù¸ùùe °ùù¡Ÿf
(‡„Z™dG
¢Êeƒ×G ÀĻǸdG ñ¡ŸY ¿e †Äc ªHQ
I~H›dG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
Àƒe™dG ¢HO ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
¢ÊÇHG ¹¯¸a ‡¡TQ

fried
sparrows
cailles dorées

¢Êeƒ×ƒùH ‡ù¸ù„ùˆÙGh I™ù»ôG ñaƒù¡Ÿ©ùdG ¿ùe ³ù„ùùW
. Àƒe™dG ¢HOh

4
20
30

I™»ôG ñaƒ¡Ÿ©dG
¹¯¸¯dG ȯǡVCG ¼K I~H›dƒH ñaƒ¡Ÿ©dG ȸbEG
‡FOƒg Qƒf ŸY ñaƒ¡Ÿ©dG Ȅ¸bh ’¸ÙGh
. ‡²ÇbO 25 I~Ù
¢HOh ¢Êeƒ×G ÀĻǸdG ñ¡ŸY ȯǡVCG
10 ÛGÄùM Qƒù¾ùdG Åù¸ùY ƒùÁùÇù„ù¸ùbh Àƒùe™ùdG
…fƒùùL ÛG ‡ùù¾ùùNƒùù¡S ƒùùÁùùÇùùe~ùùb .³ùùFƒùùùbO
.Šƒ£¸¡dG

¶©µdƒH I™»ôG ƒL~dG ª£b
ƒùg~ù¸ùL –Äù¸ù¡e ,ƒùùL~ùùdG ¿ùùe Qh~ùù¡U 5
(…‘¡e ) ƒÁeƒ¦Y ‡Yh›¾eh
ò‘W
’¸ÙG ¿e ‡¡TQ ªe ‡bÄ¯ß I~MGh ‡¡ÊÇH
¢ÊÇHÕG ¹¯¸¯dGh
Àđ£ÙG ¶©µdG ¿e †Äc
ȸ²¸d ÈJƒ„f ‰jR
(‡„Z™dG …¡M) ’¸ÙG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e

fried chicken
breasts
poitrails de
poulets panés

. ¢ÊDŽdGh ¶©µdƒH ¢»¬ÙGh ™»ôG ƒL~dG ¿e ³„W

4
30
60

¶©µdƒH I™»ôG ƒL~dG ª£b
~©H) ¼‘¸dG ‡b™£Ì ƒL~dG Qh~¡U ÈbO
¹bCG ’„¡ŸJ Èc (Àƒ¯ÇdÄ¡dG ´QÄH ƒÁ¯d
. ‡cƒ»¡S
¼K ò‘£dƒH ƒL~dG ¿e ‡©£b ¹c È£Z
.¶©µdƒH Gk ñNCGh ¢ÊDŽdƒH ƒÁÇ¡»Z
45 I~Ù (OGédG) ‡Lî‹dG Ô ª£²dG È©¡V
ňM ‰j›dƒH ƒL~dG Qh~¡U ȸbEG .‡²ÇbO
´Qh ŸY ƒÁÇ©¡Vh ÀĸdG ‡Ç„gP ’„¡ŸJ
ƒWƒ£„ùdG ªùe ‡ù¾ùNƒù¡S ƒùÁùÇùe~ùb ¼ùK ¢Uƒùe
. ‡Ç¡Sƒ¡SCÕG ´ƒ„WCÕGh ‡Ç¸²ÙG

ƒL~dG †ƒ„c
»¦Yh Ã~¸L «h›¾ÙG ƒL~dG ¿e ® 500
(…‘¡e)
‡¡Sh™Áeh I™¡ž²e , ½Ä‹dG ¿e ¢UÄ¡Ÿa 3
kƒe™a ½h™¯ÙGh ™¡ž²ÙG ¹¡Ÿ„dG ¿e †Äc ªHQ
kƒ»Yƒf
kƒe™a ‡eh™¯ÙG ¢fh~²„dG ¿e †Äc °¡Ÿf
kƒ»Yƒf
ȸ²¸d ÈJƒ„f ‰jR
¹¯¸¯dG ¿e ‡¡TQ ªe ÀƒˆbÄ¯ß Àƒˆ¡ÊÇH
¢ÊÇHÕG
Àđ£ÙG ¶©µdG ¿e †Äc °¡Ÿf
(‡„Z™dG …¡M) ’¸ÙG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
OÄù¡SCÕG ¹ù¯ù¸ù¯ùdG ¿ùe Ƀù¡T ‡ù²ù©ù¸ùùe °ùù¡Ÿf
(‡„Z™dG …¡M) Àđ£ÙG
‡fđ£ÙG ŠGQƒÁH 7 ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e

chicken kabab
croquettes de
poulet

¶©µdGh ¢ÊDŽdƒH ƒL~dG †ƒ„c ¿e ȎǸN ³„W
. ´Äb~ÙG

5
30
30

ƒL~dG †ƒ„c
¼ùK Iñ¬ù¡U ªùù£ùùb ÛG ƒùùL~ùùdG Èùù©ùù q£ùùb
½Ä‹dGh ¢fh~²„dGh ¹¡Ÿ„dG ªe ƒÁÇ£¸NG
.¹HGĈdGh ’¸ÙGh
¼ù‘ù¸ùdG ½™ùa ‡ù¾ùÇùcƒùe Ô ¤ùÇù¸ØG Èù©ù¡V
. ÂÇ©aQGh Gk ~ÇL ÂÇe™aGh
ÛG ´Ä¯õG ¢ÊDŽdG ‡Ç»c ªHQ ȯǡVCG
.´Äb~ÙG ¶©µdG ¿e †Äc ªHQ ªe ¤Ç¸ØG
‡ù¾ùÇùŽùY ¹ùµù¡žˆùJ ÅùˆùM Gk ~ùùÇùùL Èùù²ùù¯ùùNEG
ª„¡UEG ¹µ¡žH ª£b ÛG ƒÁÇ»¡b . ‡µ¡Sƒ»ˆe
´Ä¯õG ¢ÊDŽdG ¿e Ų„J ƒÌ ƒÁÇ¡»Zh
. ´Äb~ÙG ¶©µdƒH ¼K
(¿Nƒ¡dG ‰j›dƒH Åù£ù¬ùe) †ƒù„ùµùdG Èù¸ùbEG
kƒÇŽjQ~ùJ ÂùÇù©ùaQEG ¼ùK ÂùfÄùd ™ù»ù‘ùj ÅùˆùM
ÛG kƒ¾Nƒ¡S ÂÇe~b . …²‹ÙG ‡²©¸e ‡£¡SGÄH
½Ä‹dGh ‡Ç¸²ÙG ƒWƒ£„dGh ‡£¸¡dG …fƒL
. ‰j›dGh ¢Êeƒ×ƒH

ƒL~dƒH ƒWƒ£„dG ™»Þ
ÛG ‡©£²eh ‡¯¦¾e , ­¸c 1 ƒÁfRh ‡LƒLO
ª£b 4
‡ùdÄù¡¬ùeh I™ù¡ž²ùe ,ƒùWƒù£ù„ùdG ¿ùe ­ù¸ùc 1
‡£¡SĈe Šƒ„©µe ÛG ‡©£²eh
¢Êeƒ×G ÀĻǸdG ñ¡ŸY ¿e †Äc °¡Ÿf
¢Sh™Áeh ™¡ž²e , ½Ä‹dG ¿e ¤¡SĈe RÄc
’¸ÙG ¿e ‡¡TQ ªe
‡eh™¯ÙG AG™¡ÊØG I™H›µdG ¿e †Äc ªHQ
kƒ»Yƒf kƒe™a
ÈJƒ„¾dG ‰j›dG ¿e †Äc ªHQ
ÛG ª£²ÙGh ™¡ž²ÙG ¹¡Ÿ„dG ¿e †Äc ªHQ
‡²ÇbQ Šƒ²¸M
Àđ£ÙG QƒÁ„dG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e °¡Ÿf
(‡„Z™dG …¡M)
(‡„Z™dG …¡M) ’¸ÙG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e
‡fđ£ÙG ‡a™²dG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e °¡Ÿf
Àđ£ÙG ºƒÁdG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e ªHQ

golden
chicken with
potatoes
poulet aux
pommes de
terre
I™»ôG ƒWƒ£„dG ªe ƒL~dG ¿e ˜j˜d æOQCG ³„W
. ½Ä‹dGh I™H›µdGh

4
20
60

ƒL~dƒH ƒWƒ£„dG ™»Þ
AƒÙƒH ƒÁj™»ZGh Q~b Ô ƒL~dG ª£b È©¡V
‡a™²dGh ’¸ÙGh QƒÁ„dGh ¹¡Ÿ„dG ƒÁÇdEG ȯǡVCGh
IQG™ùM Åù¸ùY ƒùÁùÇùc™ùùJGh Q~ùù²ù dG Èùù£ù Z .ºƒùùÁù dGh
. ¡Ê¾J ňM ‡d~ˆ©e
Èù¯ù¡Uh Q~ù²ùdG ¿ùe ƒùL~ùdG ªù£ùb Èù©ùaQEG
. Q~²dG ÛG ª£²dG ªe ƒÁj~ÇYCG ¼K ´™ÙG
ƒÁÇ©aQG . ¿Nƒ¡dG ‰j›dƒH ƒWƒ£„dG ə»q M
ƒÁÇc™ùJG .´™ÙGh ƒùL~ùdG ÛG ƒùÁùÇù¯ùÇù¡VCGh
.³FƒbO 5 ÜGÄM ȸ¬J
. ¿Nƒ¡dG ‰j›dƒH ½Ä‹dG ªe I™H›µdG ȸbG
Ô ƒL~ùdG ÛG ƒù»ùÁùÇù¯ùÇù¡VGh ƒù»ùÁùÇù©ùaQG
Qƒ¾dG ¿Y ÂÇ©aQG ¼K ¤Ç¸ØG Ȅ¸b .Q~²dG
.è~²ˆdG ³„W Ô ÂDŽ¡Uh
¢Êeƒ×G ÀÄù»ùùÇùù¸ùùdG ñ¡ŸY ÂùùÇùù¸ùùY ÉífG
¹Ž¯dGh RQÕG …fƒL ÛG ƒ¾Nƒ¡S ÂÇe~bh
. ¢Êeƒ×G ’FG™¡Th

ª£b 4 ÛG ‡©£²eh ‡¯¦¾e ,‡LƒLO
ÛG Àƒˆ©£²ùeh ÀƒùJ™ù¡ž²ùe ,ÀƒùJñ„ùc Àƒùˆù¸ù¡ŸH
’fGÄL
™¡ÊNCÕG ÀĈj›dG ¿e †Äc «ƒHQCG ‡KîK
¢Êeƒ×G ÀĻǸdG ñ¡ŸY ¿e †Äc °¡Ÿf
‰j›dG ¿e ½ƒ©W ³Yîe 3
Àƒ¡Sh™Áe ,½Ä‹dG ¿e Àƒ¡Ÿa
kƒe™a ‡eh™¯ÙG I™H›µdG ¿e ½ƒ©W ³Yîe 4
kƒ»Yƒf
kƒe™a ‡eh™¯ÙG ¢fh~²„dG ¿e ½ƒ©W ³Yîe 4
kƒ»Yƒf
Àđ£ÙG ¹Ç„â›dG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e
Àđ£ÙG OÄ¡SCÕG ¹¯¸¯dG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e °¡Ÿf
Àđ£ÙG ÀÄ»µdG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e °¡Ÿf
AG™ù¯ù¡ŸdG I~ù²ù©ùdG ¿ùùe Ƀùù¡T ‡ùù²ùù©ùù¸ùùe °ùù¡Ÿf
‡fđ£ÙG
‡fđ£ÙG ‡a™²dG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e °¡Ÿf
(‡„Z™dG …¡M) ’¸ÙG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e

ÈH™¬ÙG ƒL~dG ™»Þ
mArocCan
chicken
poulet grillé
à la coriandRE

. ÀĈj›dGh ¹¡Ÿ„dG ªe ™»ôG ƒL~dG ¿e ˜j˜d ³„W

3
30
60

ÈH™¬ÙG ƒL~dG ™»Þ
‡²ÇbO 40 I~Ù ÈÁWGh ƒÁÇ£Zh Qƒ¾dG ȯ¯N
‰bh ¿e ª£²dG …Ǹ²J ªe ¡Ê¾J ÀCG ÛEG hCG
.´™ÙƒH Ȧ¯ˆMG .™NBG ÛG
kƒ×ƒe Àƒc GPG ÀĈj›dG ȸZG ,Aƒ¾KÕG Øg Ô
.ÃQh˜ùùH ÈùùY›ùùfGh ò»ùù¡b ÛG ÂùùÇùù»ùù¡b ¼ùùK
ÀÄù»ùùÇùù¸ùùdG ñ¡ŸYh ¹ùù¡Ÿ„ùùdG ªùùe ÂùùÇùù¯ùùÇùù¡VG
10 I~Ù ÈÁWGh ƒL~dG ª£b ÛG ¢Êeƒ×G
ƒùÁùÇùc™ùJGh ÀÄùˆùj›ùdG Šƒù„ùM Èù©ùaQCG .³ùFƒùùbO
Ô ƒÁÇ©¡Vh ƒL~dG ª£b È©aQG ¼K kƒ„fƒL
.À™¯dƒH ‡¡UƒN ‡Ç¾Ç¡U
- 220) IQG™×G ª¯J™e À™a ÛG ƒÁǸNOG
.™»Ð ňM ƒÁÇc™JGh (‡jĀe ‡LQO 250
¤²a ƒÁ¾e Ų„jh °‹µˆJ ňM ´™ÙG ȸZG
.ƒÁ‘¸e Ü~Y ,†Äc °¡Ÿf
è~ù²ùˆùdG ³ù„ùùW Ô ƒùùL~ùùdG ªùù£ùùb Èùù©ùù¡V
.´™ÙG ƒÁbÄa Ȅ¡U ¼K ÀĈj›dƒH ƒÁǾjRh
.‡¾Nƒ¡S ƒÁÇe~b

I~²©dG G~Y ƒe) ¹HGĈdGh ’¸ÙG ªe ½Ä‹dG È£¸NG ,³Hƒ¡dG ½ÄÇdG Ô
Q~b Ô ƒÁÇ©¡V .j›ÙG G˜ÁH ƒL~dG ª£b ȾgOG ¼K ‰j›dGh (AG™¯¡ŸdG
I~Ù hCG G~ÇL j›ÙƒH ª²ˆ¾J ňM (OGédG) ‡Lî‹dG Ô ƒÁÇc™JGh ‡²Ç»Y
ÛG AG™¯¡ŸdG I~²©dGh I™H›µdGh ¢fh~²„dG ȯǡVG ,܃ˆdG ½ÄÇdG Ô .‡¸Çd
ňM ‡d~ˆ©e Qƒf ŸY ƒÁÇc™JGh AƒÙƒH ƒÁj™»ZG .Q~²dG Ô ƒL~dG ª£b
.ÀƒÇ¸¬dG

ƒL~dG ¿”¡e
‡„‘¡eh ‡¯¦¾e , ­¸c 1 ƒÁfRh ‡LƒLO
¿ù»ù¡dGh ÈùJƒù„ù¾ùdG ‰j›ùùdG ¿ùùe †Äùùc ªùùHQ
(ÀƒLh›à)
™ùù¡ž²ÙG ¹ùù¡Ÿ„ùùdG ¿ùùe †Äùùc «ƒùùHQCG ‡ùùKîùùK
’FG™¡T ÛG ª£²ÙGh
Àđ£ÙG ´ƒ»¡dG ¿e ½ƒ©W ³Yîe 3
ÛG ½Äù¡²ùe ,´Äùb™ùe ÈùH™ùY ›ù„ùN °ùùÇùùZQ
򻡝b
( ‡„Z™dG …¡M) ’¸ÙG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e
OÄù¡SCÕG ¹ù¯ù¸ù¯ùdG ¿ùe Ƀù¡T ‡ù²ù©ù¸ùùe °ùù¡Ÿf
Àđ£ÙG
ÀĈj›dG ‰jR ¿e ‡¡TQ

palestinian
msakhan
chicken
poulet rÔti
au pain
¿e 鈩j , ›„ØGh ƒL~dG ¿e ñÁ¡T Ⱦǣ¡¸a ³„W
. ‡ÇH™©dG ŠÕÄcCƒÙG ˜dG

4
30
60

ƒL~dG ¿”¡e
‡Ç¾Ç¡U ¹¯¡SG Ô ›„ØG ¿e ‡©£b È©¡V
°¡Ÿf È©¡V .I~H›dG ¿e ¹Ç¸²H ‡fÄg~e
¼K ›„ØG ‡©£b ¤¡Sh Ô ¹¡Ÿ„dG ‡Ç»c
. ƒÁbÄa ‡LƒL~dG ¼× È©¡V
‡LƒL~dG ¼× ŸY Ȳ„ˆÙG ¹¡Ÿ„dG ÈYRh
.Ȳ„ˆÙG ›„ØG ‡©£²H ÂÇ£Z ¼K
.›„ØG ŸY AƒÙG ¿e kîǸb È¡TQ
q
IQG™ùùM ÉP À™ùùa Ô ‡ùùÇùù¾ùùÇùù¡ŸdG Èùùù©ùùù¡V
40 ÛGÄM (‡jĀe ‡LQO 180) ‡d~ˆ©e
ƒL~dG ¡Ê¾j ňM ‡²ÇbO
‡©£²H ÂÇ£Z ´GëMEՃH ›„ØG CG~H GPG )
.( ½ÄǾÙCÕG ´Qh ¿e
ÂÇe~bh ½ƒ¡bCG I~Y ÛG ¿”¡ÙG È©£b
.è~²ˆdG ³„W Ô kƒ¾Nƒ¡S

ªe ¿»¡dGh ‰j›dƒH ƒÁǸbG . ¹¯¸¯dGh ’¸ÙƒH ‡LƒL~dG ¼× Èc™aEG
. ™q »‘j ňM ‡d~ˆ©e IQG™M ŸY ™»ˆ¡ÙG …Ǹ²ˆdG
. ³„W Ô kƒ„fƒL ÂÇ©¡Vh ÂÇ©aQG
ə»ˆ¡SGh ´ƒ»¡dG ÂÇdG ȯǡVCG . ‰j›dG ¿e Ų„J ƒÌ ¹¡Ÿ„dG ə»q M
ÂÇc™JGh ÀĈj›dG ‰jR ȯǡVG ,ÂÇ©aQG ¼K òˆ²ÇbO I~٠ȸ²dƒH
.kƒ„fƒL

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful