Þ¯iÜC N¹Géc¦

d¯Y‹C êØ_diÜC ރ
N¹iÈFCdx MdX N΃
òÅm‹C Þ¯iÜC
MdFfÎÜCï ×ÅQÜDF NùdX N΃

‡j™‘„dG ŠÕÄcCƒÙG h ·ƒ»¡SÕG

N¹È½‹C Þ¯iÜC ZõCdl
Þ¯iÜC NØ_D¹p
(g_Ød¾ ) ¸ïd¯½ÜC êTDx
¼ÅÈi‹C g_Ød½ÜC
ÞâÎÜDF Þ¯iÜC oCd¾¦

¶»¡dG ‡Ç„fQCG
ȸ²ÙG hG ÉÄ¡žÙG ¶»¡dG ¿e ­¸c 1
‡¾Ç‘£dG ¿e †GÄcCG 3
kƒe™a ½h™¯eh ™¡ž²e ,¹¡Ÿ„dG ¿e ­¸c 1
kƒ»Yƒf
ů¡Ÿeh QÄ¡Ÿ©e ,ºƒ²JédG ¿e ­¸c 1
QÄù¡Ÿ©ùe ,É~ù¾ùaCG °ù¡SÄùj ¿ùe ­ù¸ùùc °ùù¡Ÿf
ů¡Ÿeh
QÄ¡Ÿ©e ,¢Êeƒ×G ÀĻǸdG ¿e ­¸c °¡Ÿf
ů¡Ÿeh
QÄ¡Ÿ©e ,ñ¯¡U ÄHCG ÀÄ»Çd ¿e ­¸c °¡Ÿf
ů¡Ÿeh
Àƒe™dG †Q ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e
ÈJƒ„¾dG ‰j›dG ¿e †Äc °¡Ÿf
ȸ²ÙG ™Hľ¡ŸdG ¿e †Äc ªHQ
(‡„Z™dG …¡M) ’¸ÙG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
¹ØG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
ÀĈj›dG ‰jR ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e

Fish with
Sesame Paste
Poissons
Au Tahina

˜j˜d ,‡ah™©ÙG ‡Çfƒ¾„¸dG ´ƒ„WCÕG ¿e È¡ÇFQ ³„W
.Šƒ¾ÇeƒˆÇ¯dƒH ȾZh ¼©£dG

7
90
60

¶»¡dG ‡Ç„fQCG
‡d~ˆ©e Qƒf ŸY Q~b Ô ‡¾Ç‘£dG È©¡V
‰jRh AƒÙGh ¢ÊeGÄ×G ñ¡ŸY ȯǡVGh
ňM QG™»ˆ¡SƒH Èc™M .jQ~ˆdƒH ÀĈj›dG
†Qh ’ù¸ÙG Èù¯ùÇùù¡VG .ùùj›ùùdG ¢fƒùùŽùùˆùùj
‰j›dƒH ¹¡Ÿ„dG ȸbG .kîǸb Èc™Mh Àƒe™dG
ÂÇ©aQG ¼K ÂDŽ¸bh ¹H˜j ňM Iî²e Ô
j›e ÛG ÂǯǡVG .‡¾‘£ÙƒH ÂÇ¡S™gGh
IQG™ùM Åù¸ùY Gk ~ùÇùL Èùc™ùMh ‡ùù¾ùùÇùù‘ùù£ùùdG
ÀG ȦMîJ ňM ‡²ÇbO 30 I~Ù ‡d~ˆ©e
.j›ÙG ’£¡S ŸY ™ÁX ‡¾Ç‘£dG ‰jR
ÉÄù¡žÙG ¶»ù¡dƒùH kƒù¾ùj›ùe ³ù„ù£ùùdG Èùùe~ùùb
ÛGh ‡a™²dG ¿e ‡¡TQh ȸ²ÙG ™Hľ¡ŸdGh
.¹¯¸¯ÙG RQCÕG „fƒL

™»ôG ¿jO™¡dG ¶»¡S
°¦¾e ,ñ¬¡ŸdG ¿jO™¡dG ¶»¡S ¿e ­¸c 1
Gk ~ÇL ºÄ¡¬eh
¢Êeƒ×G ÀĻǸdG ¿e ’FG™¡T
ÈJƒ„¾dG ‰j›dG ¿e †Äc
(‡„Z™dG …¡M) ’¸ÙG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e

Fried Sardines
Sardines
Dorées

¿ùjO™ù¡dG ¶»ù¡S ¿ùe ñ¡Ê‘ùˆùdG ¹ùÁù¡Sh ¤ùÇù¡H ³ù„ùùW
.ÈÁ¡ždG ™»ôG ñ¬¡ŸdG

4
20
30

™»ôG ¿jO™¡dG ¶»¡S
.’¸ÙƒH ¿jO™¡dG ¶»¡S Èc™aG
ňM ³FƒbO 10 I~Ù kƒ„fƒL ¶»¡dG Èc™JG
.kG~ÇL ’¸ÙG ¢Ÿˆç
.¿ùNƒù¡dG ‰j›ùdƒùH Gk QÄù»ù¬ùe ¶»ù¡dG Èù¸ùbG
.³„W Ô ÂDŽJQh kƒ„fƒL ÂÇ©aQG
ƒùWƒù£ù„ùdG Âù„ùfƒùL ÛGh kƒù¾ùNƒùù¡S ÂùùÇùùe~ùùb
¢Êeƒ×G ÀÄùù»ùùÇùù¸ùùdG ’ùùFG™ùù¡Th ‡ùùÇùù¸ùù²ÙG
.¶»¡dG ‰j›H ȸ²ÙG ›„ØG hG QÄW™£dGh

ºG›e ,ÉÄ¡žÙG hG ȸ²ÙG ¶»¡dG ¿e ­¸c 1
’FG™¡T ÛG ª£²eh µ¡M
kƒ»Yƒf kƒe™a ½h™¯ÙG ¹¡Ÿ„dG ¿e †Äc
kƒe™a ‡eh™¯ÙG AG™¡ÊØG ‡¸¯Ç¸¯dG ¿e †Äc
kƒ»Yƒf
‡eh™¯ÙG AG™¡ÊØG I™H›µdG ¿e †Äc °¡Ÿf
kƒ»Yƒf kƒe™a
³ˆ¡¯dGh ™Hľ¡ŸdGh RĸdG ¿e †Äc °¡Ÿf
Àđ£ÙG Ȅ¸×G
QÄW™£dG ¿e †GÄcCG 3
ÀĈj›dG ‰jR ¿e †Äc °¡Ÿf
‡¡HƒÇdG I™H›µdG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
(ƒµj™HƒH) Àđ£ÙG ĸ×G ¹¯¸¯dG ¿e ‡¡TQ
™ù»ùMCÕG ¹ù¯ù¸ù¯ùdG ¿ùe Ƀù¡T ‡ù²ù©ù¸ùe °ùù¡Ÿf
(ȸǡžˆdG) Àđ£ÙG °j™×G
Àđ£ÙG ÀÄ»µdG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e °¡Ÿf
’¸ÙG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e °¡Ÿf

‡Ç¡¸HG™W I™n M ‡µ»¡S
Fish with Bell
Pepper Sauce
Poissons
Piquants
Tripolitains
¶»¡dG ¿e Àĵe ,Àƒ¾„d ܃»¡T ¿e ñÁ¡T ³„W
.Qƒ¡ÊØG ¿e I~j~Y «GÄfGh ¹¯¸¯dGh QÄW™£dGh

5
45
30

‡Ç¡¸HG™W I™n M ‡µ»¡S
AG™¡ÊØG I™H›µdGh ‡¸¯Ç¸¯dGh ¹¡Ÿ„dG ȸbEG
.j›ÙG ¹H˜j ÀCG ÛG ¿Nƒ¡dG ‰j›dƒH
¼K j›ÙG Ȅ¸bh ’¸ÙGh ¹HGĈdG ȯǡVCG
ÂÇ£ù¸ùNGh ‡ùfÄù‘ù£ÙG ŠÕÄù²ù¾ùdG Èù¯ùÇù¡VCG
.kG~ÇL
ŸY ÂÇc™JGh j›ÙG ´Äa QÄW™£dG Ȅµ¡SEG
ňM ™»ˆ¡ÙG ¶j™‘ˆdG ªe ‡£¡SĈe Qƒf
.‘£¡S ŸY ‰j›dG ¥ƒ²f ™Á¦Jh °‹µˆj
ÂǾjRh è~²ˆdG ³„W Ô j›ÙG Ȅµ¡SEG
™ùHÄù¾ùù¡ŸdGh ¢Êeƒ×Gh ¶»ùù¡dG ’ùùFG™ùù¡žH
.‡eh™¯ÙG ¢fh~²„dG ¿e ¹Ç¸²dGh ȸ²ÙG

ÉÄ¡žÙG ¶»¡dG
,(­¸c 2 ÀRh) ¢²¸dG ¿e Iñ„c ‡µ»¡S
‡dÄ¡¬eh ‡¯¦¾e
‰jR hCG ÈJƒ„¾dG ‰H›dG ¿e †Äc °¡Ÿf
ÀĈj›dG
ƒg™¡žb ªe ¢Êeƒ×G ÀĻǸdG ¿e ’FG™¡T
½h™¯e ,G™µdG ¿e OÄY
Àƒeh™¯e ,¢a™µdG ¿e ÀGOÄY
ÀÄ»µdG ¿e ‡¡TQ
(‡„Z™dG …¡M) ’¸ÙG ¿e ½ƒ©W ƒˆ²©¸e
Àđ£ÙG ¢ÊÇHÕG ¹¯¸¯dG ¿e ‡¡TQ

Grilled Fish
Poisson Farci
Grillé

.˜j˜d ÉÄ¡že ¶»¡S

4
35
60

ÉÄ¡žÙG ¶»¡dG
¿ùe ÀÄù»ùÇù¸ùdGh G™ùµùdGh ¢a™ùµùdG Èù©ùaQG
hG QÄW™£dG ªe ƒÁÇe~bh ‡µ»¡dG ¹NGO
™¡ÊРȈdG I™×G ‡¾Ç‘£dG ‡¡Ÿ¸¡U
:ȸj ƒ»c
¿e †Äc ªe ‡¾Ç‘£dG ¿e †Äc ÈL›eG
¢Êeƒ×G ÀĻǸdG ñ¡ŸY ¿e †Äch AƒÙG
‡ù£ù¡SÄùˆùe ‡ù¸ù¡ŸH Èù©ù¡V .kG~ùÇùL Èùc™ùMh
Q~ùb Ô kƒù»ùYƒùf kƒùùe™ùùa ‡ùùeh™ùù¯ùùe ¼ùùŽ×G
ŸY ÈJƒ„¾dG ‰j›dG ¿e ¹Ç¸²H ƒÁǸbGh
5 ƒùÁùÇùdEG Èù¯ùÇù¡VCG ¼ùùK ,‡ùùd~ùùˆùù©ùùe IQG™ùùM
Ƀ¡T ‡²©¸eh ¢Sh™ÁÙG ½Ä‹dG ¿e ¢UÄ¡Ÿa
.‡²ÇbO I~e ƒÁǸbh ‡¡HƒÇdG I™H›µdG ¿e
´Äb~ÙG RÄÖG ¿e †Äc °¡Ÿf ȯǡVCG
10-5 I~Ù Èùc™ùMh ‡ù¾ùÇù‘ù£ùùdG ùùj›ùùeh
.³FƒbO
Ƀ¡T ‡²©¸e °¡Ÿf ȯǡVG ÀƒÇ¸¬dG ~¾Y
ÈÁ£dG È©HƒJh °j™n×G ™»MCÕG ¹¯¸¯dG ¿e
kîǸb j›ÙG °
q ‹µˆj ňM ‡¯Ç¯N Qƒf ŸY
‡¾Ç‘£dG ‰jR ¿e Iñ¬¡U ¥ƒ²f ™Á¦Jh
.‘£¡S ŸY

È£¸NG .ÀÄ»µdGh ¹¯¸¯dGh ’¸ÙƒH QƒØGh ¹NG~dG ¿e ‡µ»¡dG Èc™aG
G˜ÁH ‡µ»¡dG È¡žMG ¼K ¢Êeƒ×G ÀĻǸdG ’FG™¡Th ¢a™µdG ªe G™µdG
È©¡V .½ÄǾeÄdCÕG ¿e ‡bQh ŸY ‰j›dG ‡Ç»c °¡Ÿf È¡TQ .j›ÙG
¼Ç¾ÇeÄdÕG ´QÄH ƒÁǯd ‰j›dG ¿e Ų„J ƒe ƒÁǸY È¡TQ ¼K ƒÁbÄa ‡µ»¡dG
È©¡Vh À™¯dG ‡Ç¾Ç¡U Ô AƒÙG ¿e kîǸb Ȅ¡U .ŠƒÁÖG ªÇ»L ¿e
‡LQO 200-180) IQG™×G º~ˆ©e À™a ÛG ƒÁǸNOGh ƒÁÇa ‡µ»¡dG
.¡Ê¾J ňM hG ‡Yƒ¡S I~e (‡jĀe

I™H›µdGh ½Ä‹dƒH I™M ‡µ»¡S
‡¯¦¾e ,­¸c 2 ƒÁfRh Iñ„c ‡µ»¡S
(¹¡Ÿ„dG ȸ²d) ÈJƒ„¾dG ‰j›dG ¿e †Äc ªHQ
½h™¯ÙGh ™¡ž²ÙG ¹¡Ÿ„dG ¿e †Äc °¡Ÿf
kƒ»Yƒf kƒe™a
ÛG Àƒ©£²eh ÀG™¡ž²e ,½Ä‹dG ¿e ÀGRÄc
’FG™¡T
kƒe™a ‡eh™¯e ,AG™¡ÊØG I™H›µdG ¿e ½›M 5
(†GÄcCG 7 ÜGÄM) kƒ»Yƒf
ÀÄù»ùÇù¸ùùdG ñ¡ŸY ¿ùùe †Äùùc «ƒùùHQCG ‡ùùKîùùK
¢Êeƒ×G
ȸ²ÙG ™Hľ¡ŸdG ¿e †Äc °¡Ÿf
¹ØG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
‡¡HƒÇdG I™H›µdG ¿e ‡¡TQ
Àđ£ÙG °j™×G ™»MÕG ¹¯¸¯dG ¿e ‡¡TQ
ˀȵdGh
(‡„Z™dG …¡M) ’¸e

Lebanese
Garlic Fish
Poisson à l’ail
et à la
Coriandre
.I™H›µdGh ½Ä‹dƒH ¶»¡dG ¿e ›Çà ³„W

5
30
35

I™H›µdGh ½Ä‹dƒH I™M ‡µ»¡S
IQÄ»¬e ƒÁǸbEG .’¸ÙƒH Gk ~ÇL ‡µ»¡dG ȵYOG
Ô ‡£¡SĈe IQG™M ŸY ¿Nƒ¡dG ‰j›dƒH
.¡Ê¾J ňM ‡FOƒg ¼K A~„dG
ÈùY›ùfEG ¼ùK OéJ ÅùˆùM ƒùÁùÇùc™ùJGh ƒùÁùÇù©ùùaQG
ªù£ùb ÛG ƒùùÁùù»× Èùù©ùù£ùùbh ƒùùÁùù¾ùùY ¶¡×G
.(‡„Z™dG …¡M) Iñ¬¡U hCG ‡£¡SĈe
ȸbGh Q~b Ô ‰j›dG ¿e †Äc ªHQ È©¡V
.™g›j ňM ½h™¯ÙG ¹¡Ÿ„dG
¹¯¸¯dGh ‡¡HƒùÇùdG I™ùH›ùµùdGh ½Äù‹ùdG Èù¯ùÇù¡VCG
ùj›ÙG Èù„ù¸ùbh ’ù¸ÙGh ÀÄù»ùùµùùdGh °ùùj™×G
.kîǸb
¹ØGh ¢Êeƒ×G ÀÄù»ùùÇùù¸ùùdG ñ¡ŸY Èùù¯ùùÇùù¡VCG
™”„ˆj ňM j›ÙG Èc™JGh AƒÙG ¿e kîǸbh
¼K ‡µ»¡dG ¼× ‡Ç»c °¡Ÿf ȯǡVG .¹Fƒ¡dG
I~Ù ƒ»ÁÇù„ù¸ùbh AG™ù¡ÊØG I™ùH›ùµùdG Èù¯ùÇù¡VCG
¿Y ÂÇ©aQG ¼K j›ÙG ¢fƒŽˆj ňM ‡²ÇbO
.Qƒ¾dG
ÂùÇù¾ùjRh è~ù²ùˆùdG ³ù„ùW Ô ùùj›ÙG Èùù©ùù¡V

‡Ç¸²ÙG ¶»¡dG ’FG™¡T
,¢ÊÇHÕG ¶»¡dG ¿e ­¸c 2
’FG™¡T ÛG ª£²eh °¦¾e
ÈJƒ„¾dG ‰j›dG ¿e ‡Ç»c
’¸ÙG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e °¡Ÿf
(‡„Z™dG …¡M) ò‘£dG ¿e ½ƒ©W ƒˆ²©¸e
I™ù¡ž²ùe ,¢Êeƒ×G ÀÄù»ùÇù¸ùùdG ¿ùùe ’ùùFG™ùù¡T
ƒgQh˜H ‡Yh›¾eh

Fried Fish
Filets De
Poissons Frits

¹„ˆÙG ¶»¡dG ¿e ªÇ»ÖG i~d ¹¡Ê¯e ˜j˜d ³„W
.¢Êeƒ×G ÀĻǸdG ’FG™¡Th ¹¯¸¯dGh ’¸ÙƒH

4
30
30

‡Ç¸²ÙG ¶»¡dG ’FG™¡T
òˆÁÖG ¿e ’¸ÙƒH ¶»¡dG ’FG™¡T Èc™aG
30 I~Ù (OGédG ) ‡Lî‹dG Ô ƒÁÇc™JG ¼K
.‡²ÇbO
ƒÁǸbG ¼K ò‘£dƒH ¶»¡dG ’FG™¡T È¡»Z
Q˜‘H ƒÁDŽ¸bh ¿Nƒ¡dG ‰j›dƒH IQÄ»¬e
¿ùe ƒùÁùÇù©ùaQG .òˆùÁÖG ¿ùe ™ùù»Ð ÅùùˆùùM
.¢Uƒe ´Qh ŸY ƒÁǯ¯Lh ‰j›dG
‡ù¾ùj›ùeh ‡ù¾ùNƒù¡S ¶»ù¡dG ’ùFG™ù¡T Èùe~ùùb
ÛGh ÀÄù»ùÇù¸ùdG ’ùùFG™ùù¡žHh ¢fh~ùù²ùù„ùùdƒùùH
.QÄW™£dGh ȸ²ÙG ›„ØG ƒÁ„fƒL

¶»¡dG ‡jOƒÇ¡U
¼K ‡¯¦¾e ,(­ù¸ùc1) ¢²ù¸ùdG ¿ùùe ‡ùùµùù»ùù¡S
ÀhO ¿e (‡„Z™dG …¡M) ‡Ç¸²e hG ‡jÄ¡že
(ÂH ¨ƒ¯ˆMÕG ªe ¿µdh) ƒÁ¡SGQ
ȸ²¸d ÈJƒ„¾dG ‰j›dG ¿e °¡Ÿfh †Äc
kƒe™a ‡eh™¯eh I™¡ž²e ,‡£¡SĈe Šî¡ŸH 7
kƒ¾¡žN
ů¡ŸÙGh ºÄ¡¬ÙG ¹jÄ£dG RQCÕG ¿e ÀƒHÄc
(¢SCG™dG ³¸¡d) AƒÙG ¿e †GÄcCG 5
¢Ÿ»ôG ™Hľ¡ŸdG ¿e †Äc °¡Ÿf
’¸ÙG ¿e Ƀ¡T ƒˆ²©¸e
¢Êeƒ×G ñ¡ŸY ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
ÀÄ»µdGh ¢ÊÇHCÕG ¹¯¸¯dG ¿e ‡¡TQ

Lebanese Fish
and Rice
Poisson Au Riz

™Hľ¡ŸdGh ¹¡Ÿ„dGh ¹HGĈdGh RQCÕG ªe ¶»¡dG ¿e ³„W
.¢Ÿ»ôG

6
30
60

¶»¡dG ‡jOƒÇ¡U
¢SGQ Èù¸ùbGh ‡ù²ùÇù»ùY Q~ùb Ô ‰j›ùùdG Èùù»ùùM
ÂÇ©aQG ¼K ÀĸdG ȄgP ’„¡Ÿj ňM ‡µ»¡dG
.‰j›dG ¿e
‰j›dG ¿e †Äc °¡Ÿ¾H Q~b Ô ¹¡Ÿ„dG ȸbG
ÂfÄd ™»‘j ňM (¢SCG™dG ÂÇa ‰Ç¸b ɘdG)
.(у¯dG ÛG ¹Fƒe)
ÀÄù»ùµùdGh ’ù¸ÙGh ‡ùùµùù»ùù¡dG ¢SCGQ Èùù¯ùùÇùù¡VG
ŸY ÂÇc™JG .AƒÙƒH j›ÙG ə»ZGh ¹¯¸¯dGh
Qƒ¾dG ȯ¯N ¼K ÀƒÇ¸¬dG ňM ‡©¯J™e IQG™M
.‡²ÇbO 30 I~Ù ÈÁ£dG È©HƒJh ‡d~ˆ©e ÛG
.´™ÙG ȯ¡U ¼K ‡µ»¡dG ¢SCGQ ¿e È¡Ÿ¸”J
ŸY ƒÁÇc™JGh ¢Êeƒ×Gh RQCÕG ƒÁÇdEG ȯǡVG
.ÀƒÇ¸¬dG ňM ‡d~ˆ©e IQG™M
ňM hG ‡²ÇbO 20 I~Ù ÈÁWGh Qƒ¾dG ȯ¯N
.è~²ˆdG ³„W Ô j›ÙG È©¡V .RQÕG ¡Ê¾j
RQCÕG Èù¾ùjRh ‡ùùµùù»ùù¡dG ¿ùùe ¶¡×G ÈùùY›ùùfG
.™Hľ¡ŸdƒH h ƒÁ»‘¸H
hCG Šƒù£ù¸ù¡dG Âù„ùfƒùL ÛGh kƒù¾ùNƒù¡S ÂùÇùe~ùùb
.I™×G ‡¾Ç‘£dG ‡¡Ÿ¸¡U

(¢S~j™b) Éé»ÖG ¿LƒW
°¦¾e ,(¢S~j™²dG ) Éé»ÖG ¿e ­¸c 1
kƒ»Yƒf kƒe™a ‡eh™¯e ,¢fh~²„dG ¿e ‡e›M
ªe ‡¡Sh™Áeh I™¡ž²e ,½Ä‹dG ¿e ¢UÄ¡Ÿa 5
’¸e ‡¡TQ
I~H›dG ¿e ½ƒ©W ƒˆ²©¸e
Àđ£ÙG ÀÄ»µdG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e
’¸ÙG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e
°j™×G ™»MÕG ¹¯¸¯dG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e ªHQ
Àđ£ÙG
ĸ×G ™»ùMCÕG ¹ù¯ù¸ù¯ùdG ¿ùe ½ƒù©ùW ‡ù²ù©ù¸ùe
Àđ£ÙG

Moroccan
Prawns
Tajine De
Crevettes

‡²j™£dG ŸY ™¡ÊÞ (¢S~j™b) Éé»ÖG ¿e ³„W
.‡ÇH™¬ÙG

4
40
15

(¢S~j™b) Éé»ÖG ¿LƒW
¼K ‡FOƒg Qƒf ŸYQ~b Ô I~H›dG ÈHhP
¹¯¸¯dG ªe ¢fh~²„dGh ½Ä‹dG ƒÁÇa Ȅ¸b
’¸ÙGh ÀÄ»µdGh ĸ×Gh °j™×G ™»MCÕG
.I~MGh ‡²ÇbO I~Ù
. Gk ~ÇL Èc™Mh Éé»ÖG ȯǡVCG
.‡FOƒg Qƒf ŸY ³FƒbO 10 I~٠Ȅ¸b
Iĸ×G AG™¡ÊØG ‡¸¯Ç¸¯dƒH kƒ¾j›e ÂÇe~b
.¢Êeƒ×G ÀĻǸdG ’FG™¡Th

(¢S~j™²dG) ´Ä¸¡ÙG Éé»ÖG
°¦¾e ,Éé»ÖG ¿e ­¸c 1
(‡„Z™dG …¡M) ’¸ÙG ¿e Ƀ¡T ‡²©¸e
AƒÙG ¿e ÀGëÇd
¢Êeƒ×G ÀĻǸdG ñ¡ŸY ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e

Boiled Prawns
Crevettes
Cuites

°¸ˆß ªe Âç~²Jh ¢S~j™²dG ñ¡Ê‘ˆd ‡¸Á¡S ‡²j™W
.´ƒ„WÕG

4
15
15

(¢S~j™²dG) ´Ä¸¡ÙG Éé»ÖG
Qƒf ŸY ÂÇc™JGh AƒÙG Ô ’¸ÙG ÈHhP
Éé»ÖG ȯǡVG .ÀƒÇ¸¬dG ňM ‡d~ˆ©e
.³FƒbO 4 I~Ù ‡d~ˆ©e Qƒf ŸY ȸZGh
‡ù²ùÇùùbO I~Ù Èùù¸ùùZGh ¢Êeƒ×G Èùù¯ùùÇùù¡VCG
.i™NCG
hG ´ƒ„WÕG hG Šƒ£¸¡dG ªe Éé»ÖG Èe~b
.‡YľˆÙG Šƒ¡Ÿ¸¡ŸdG

¶©µdƒH ¶»¡dG ¢UG™bG
ÛG ª£²eh °¦¾e ,¶»¡dG ¿e ® 750
¼ˆ¾¡S 5 * 2 ¼Ž‘H ’FG™¡T
…Ǹ×G ¿e †Äc °¡Ÿf
AG™ù¡ÊØG I™ùH›ùùµùùdG ¿ùùe Ƀùù¡T ƒùùˆùù²ùù©ùù¸ùùe
kƒ»Yƒf kƒe™a ‡eh™¯ÙG
¢ÊÇHCÕG ¹¯¸¯dG ¿e ‡¡TQ ªe ‡bÄ¯ß ‡¡ÊÇH
Àđ£ÙG
ÀÄù»ùÇù¸ùdG ™ù¡žb ™ùù¡žH ¿ùùe Ƀùù¡T ‡ùù²ùù©ùù¸ùùe
¢Êeƒ×G
(‡„Z™dG …¡M) ’¸ÙG ¿e ½ƒ©W ‡²©¸e
ȸ²¸d ‰jR
ò‘£dG ¿e †Äc °¡Ÿf
Àđ£ÙG ¶©µdG ¿e †Äc °¡Ÿf

Ground Fish
Filets De
Poissons Panés

†ÄZ™e ´Äb~ÙG ¶©µdGh ¶»¡dG ¿e Àĵe ÈÁ¡T ³„W
.Qƒ„µdGh Qƒ¬¡ŸdG ¹„b ¿e

4
60
15

¶©µdƒH ¶»¡dG ¢UG™bG
´Äb~ÙG ¶©µdG ñ¬¡U AƒYh Ô È£¸NG
ÀÄù»ùùÇùù¸ùùdG ™ùù¡žbh ’ùù¸ÙGh I™ùùH›ùùµùùdG ªùùe
.¢Êeƒ×G
…Ǹ×G Ô ¶»¡dG ¿e ‡‘j™¡T ¹c È¡»Z
Ô Gk ñNCGh ¢ÊDŽdG Ô ¼K ò‘£dG Ô ¼K
.´Äb~ÙG ¶©µdG j›e
³„£dG ȯ¸Z ¼K ³„W Ô ’FG™¡ždG ȄJQ
30 I~Ù Q›j™¯dG Ô ÂÇ©¡Vh Àĸjƒ¾dƒH
.‡²ÇbO
‡²Ç»Yh Iñ„c Iî²e Ô ‰j›dG Ⱦ”¡S
2 I~Ù Šƒ©aO ŸY ’FG™¡ždG ÂÇa ȸbGh
.ÀĸdG ‡Ç„gP ’„¡ŸJ ňM hCG ³FƒbO 3 ÛG
…²‹ÙG ‡²©¸e ‡£¡SGÄH ’FG™¡ždG È©aQG
.¢Uƒe ´Qh ŸY ƒÁǯ¯Lh
¢fh~ù²ù„ùdƒùH ‡ù¾ùj›ùe ‡ù¾ùNƒù¡S ƒùùÁùùÇùùe~ùùb
.¢Êeƒ×G ’FG™¡Th

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful