VICTOR BiRLAOEANU

DRUM BUN,

SCUMPUL NOSTRU ASTRONAUT!

- Comeaie lirico-jantasttcd in sase tabiour; $i epilog _

LUl IDdII AnlolloDlcl/5"lremoo, d.uciil intru oisare CU ochii deschts:

CoJecfia .Povestiri ~fiintjf;co-fanfasficeAnul VI - Nr. 136

Victor Birlddeanu s-a ruiscut in 1928 fa Bucuresii. Din /947 tucreaza in presa, mai iniii la "Graiul nou", apo:

La .Sctraeior. A pubitcat ootumete de reportaje: .Primavara omenirii" ,. "Aerul tare at lndlliniilor", "Ctiliitorind pe pamintul eroi cei Coree" •. Patatut tuminii", .Karlsruhe sa u asatiut bernei", "P, in teielon de fa Geneva ... ". .Eopii din lurnea noastra": A scris tnesele .Dansatoorea, !!angsteflli si necunoscut lit" (reprezentata La Teatrui Municipal $i ia Teairut de stat din Timisoara j $i .. Orasul 'Ilira istorie" (reprezeniata fa Teatrul de stat din Bacau si ta radio).

J.

.Coperia - desen: DUMITRU IOHESCU

mCiINERUL PETRE TUDORAN - conferenjiar universuar, talal Iw

Valeriu, uu hsrbat de vreo 46 de am" ell tras1Huri asprite, sub _

care fLilgeril Iuciri de bllnata~, si cu fire de par tirnpunu curuutite .:' :":.'1i, :, .~.

ELENA TUDORAN - marna lui Valerie, [astii cindva sora de ·('.aJ~~:~::'H:at·b· tate, azi dcdorita, lerneie d\! vrco 40 de ani, ell trasat~ddi'~' .. ·<;'·,;, :7:t:'"I1"-:'

, , "':T:' - .~~ '"

vesnle neasttrnpar, cu priviri msreu agitate., ":' =.: ';:.:' ':j'~-;~'.J: .

PROPESOR,UL ONOR1U CR1STEA - de matcrnalic: .. f(fJ~~M Pit~~' .:~,;. \~.!~. gora, un biitrlil tnalt !?i slrijit, ell barbison meh,skif.elir:;a .earLit . :';_'"i;'i'/t

, ,._ '~'~7:~".

~ .'; ~~~:~ ~.t .. t :,

Cei din clasaa XI-a B (toti iutre 17 $i 18 ani) :

TUDORAN P. VALEJ{lU - potnvit de statura, atlelic, brunet, cu octn mari, negri, piirul dufuHt, ell barbia ascutitii. distonind ell rotunjirnea celorlalte trasetur]. aproape feminine, ale MeL SCURTU M .. CORNEL lis LUNGILA - lnalt, cu gesturi abrupte ~j pasionate, blond, eu ochi albaslri, visatori.

C/\LOTESCU V. TOM/\ zis TOMITA, zis NENEA - "sfirJeaza clasei", argint viu, ill ve(lnic1i rniscare, ell priviri sfidstoare de am care .Jc-a fum at pe toate".

T'AN.A1TEANU R. OVlDIU - bine l('gat. fin. rnanierat, ell subliniata voillt~i, de a Ii 1n toate "erou pozitiv" ..

HARITON 1. CONSTANTIN zis Tin, zis MAUGUTA zis BLEGlLA - destrat, cascatul clasei, uu lenes incorigibil si .Jilozof".

STRATULAT A. CA.RMEN - scunda, ell trasAhrri mongoloide ~i ochi capfui, adtnci, acoperiti de ochelari protesorali.

VA$CAU C .. NICOLETA - illalta, salida. cu uu purrm ce poate doborl trei biiieti. campioana scolii la aruncarea discului si La mincatul bomboanelor (prelerabil de dacolafa I).

MOGA S .. TAMARA - 0 lata slioas.a \'ii. .. nimie mai mult.

Alti elevi si eleve

Celelalte persona]e teresLre:

Arliunease petrece in printllvata unnia din anli 1962. 63 sau 64. ;Doa'~ un an mal devrerne, poate unul mar tlr ziu - n-arc lmoortanta -t-, inIr-un or as ",all'i1ala d.e regiune din tam ",I1'1ptra.

voce sparW" ;ragu~ita" eontrastecza strauiu cu ochii de 0 vlOi· Clune escep[ionale, de parel! se aprind rnereu in ei zed de 1!1- eendii,

PROFESORUL lLARIE I-IARfTON - de chirnie, poreclit MoleCl:!a, e ceca ce se numeste un barbat "binc". trecut de 50 de alii, dar ('II viiditi'i dorinti! de 11 parea "sub 40".

PROFESOARA CRISTINA TRANDlIFIROfU - de Reog-rafie, directoarea Iiceului, 0 lerneie !inara. de 30-35 de ani. purttrrd ochelari spre a-st aspri deliberai '1r~salurile, illgro~indu-~i vocea spre a parea rnai eutoritara, dar cu moliciuni in rners, in gins, in priviri, care-i trlidcazii bunatafca femeiascii, de neascuns,

MIOARA ION ASCU -vlnziltoare La 0 "Alimentara", 0 lata de 1.7 8111, spdntena, vicaie, lurninoasa, cu oehi aproape totdcauna rizafori.

MOS ONOFRE] - vechi [aborant al liceului,

-~i W1 personaglu din alta lume' (IlU mai putin reala ca !Ii noas1.rii):

OMUL DE PE PLANETA NECUNOSCUTA, prescurlat ODPN, sau pe nurncle sau ori!:l'inar (tineti neaparat minte J) :

Mgipeslitaricovistamilinasti

TABLOU,l

(0 noapte ell toate n:oMite. tnir-o p'imlfuara ell> ioate orimauerue. Nusnat odala pe care " aoem latala priuiritor ,flU seamana cu fauie odiiil«, Est" asa-numlta "adaie cu stele" ,0 lu! Valeriu Tudoran ~ un, amestee ciu dat de ,,!anetaf;U .i o!e[ief, de btblloluti ~! dormiior, Odaill 51' ani! l.a mansllrO,i. Tn ea se im'a orintr-o u.d a.flalfi in nerelele din sttnea. In are.me ce perele;« din fund are SI~.S WI gearn'tc D,.'1" care rtiluiIle~te, diamfJJtlil!ii. SpUZa de st e!e ·Il cerutui orimdviiratic. PI! lavon. liirgtnd pared crtmoeiu; de cer uinlbl! win geamltc, ee eontureaza 0 mare /tarla cere-ascii cuprin,CtPOlde constelaiii desennle Oil' Qt armonios. Pe peret! mal slru. attrnaie, !nlr-o dezor dine anarentii. hIJrti astronomice lit olanse ell motoare-rachelii iii fuzee tn DUna deliptin.deJ P de sol. Sub iereastra un mic tetescoo de amaior, De De raitu] superior a/ uIOci f'taiere-bitrlil:Jt.ecii se tiriuesc buslu file lui Newton Iii Tiolkouski, In creme ce o' 'aftufile ceJe"/atle S;J [nvlilm.a .. est: dirf! - multe, multe cdr/i . Pe nereieie iiiI' d"eapia, I.!nga studiout tnghesuit co uo. de el. itt colt, SI! aflli Uf! de.stal. de ortmitt», dar (Hoelle vane de ajustn], eu mellf:hine $1' aile unelie ,U£eSllf ••

La ftesulide"ea cortinei, tn semlobscuritolea ,i./J,(aperii e aprirutl dOQ-T e lam'pi! de biro" ue etaieri!. lied"'" silueta lui. Valeri". care" cu cli.$tue In areciii; mestereste Cetlil la un aparat a. mdtoomator as"zaf oe 0 rna.ufa,. Suo '.reaslra. La un moment dot. [urios, .8 urca pe un scaun ~I scaaie ~pul PI!

1 lI.~a"'/lc. Esie vlz/bi! ea oedTie!i. u'Uo. la antend. Apoj se cr~o.za. din 'IOU It! 'nasa ~i ltlvlrleQte nerdbdltfo' haloanele. Desi sade ell ~palele III noi, It ut'.dem deoda'tii t,e};iirifJ·a buc""" st II auzim exciamtna.}

VALERIU: In snr~it I. .. VK.3.XDQ. mli auzi ? !lid YO.6'zZ ... Bine cii te-am fEORiisit I Tree pe receptie 1 (AsclIrld citeoa clipe .. ) Da, da, te slid perfect I' Mai bine dccii pe VK.o.I3Z ... Urrnez cornunicarea in· ct'puUi..... Am nevoie dCllJ1 dozimctru pentru intcnsitiiti TI1ki de rndiajie ... AU! adresez lie penlru di - pc die rni-aduc aminte - arum vrec 'cih~v,1 luni mi-ni SPLIS eli! asta p-e pasiunea : sludiul radiajiilor. 0 pasiune ultrasupcr ! $i, 01 IIi ales, se potriveste C.l1 ce am ell ncvoie ... De la Melbourne la Bucuresti, tn" eel rnult 0 saptamina. CII posta ucriaJla, I-<l~ putea prirni. RaspiliJde-mi sincer : Jllli poti Irirnite asa crva? Tree pe reccpjie I (Ascultii iar ciieoa elme. til care raslimp se aua. bdUi.t lll. l0'a.) Curn P N-ai inv1itnt atit de bine rorntncste jnd! sa ma intelegi cind vorbesc ca 0 rnorisca > .. Ca 0 mori,.ciL." (Ride.) Sine ris ~i in ['a foarte pe rorntnestc. Dar

nu-i nirnic J Tree PI' e!Jgleze~te J / speak english! I need a dosmg-

mechanism for radialia/Is ... I am lisfelling ..... (ASClllld ciicua chpe, In care rnstimt: usa se aeschid» ~i pt'ii>esc tiptil in incapere Toma. Cornel si NUoam. care SI': (!;>azii in - poza de .. copii cuminti" pe studio, neobseruai: nici 0 cllpii eta Valeria.) Yes! Yes I It's r!;ood. very. oers] good I II's the mechanism for me." J am lislelzillf./ 't (DllDJ inca ciieua olipe, rastimp in care cei irei non Dcnfti i:;i aruncn tmoiri toznase, CII degeiele la buee inir-un .. sst I" bauuit.) Sil VOfbcsc rorntnestc P Bille. iii file: pfiicerea ... Alia. dragul rneu VK.3.xDQ di ~ti un ba\ilt ulirasupcr .... De-abia <l'llept dczimeirul promls ... far cit priveste inlrebarea ta "De ce am nevoie de el", in,gadnic-mi sii-ti riispund rnai tirziu ... E a snrprizfi ... Cind va veni rnornentul I) so-t] scriu 0 scrisoare amanun!itil .. , (Ascultii iar.) Daca am mal primit ..... cstl de la U,\.! .. \VW din Leninprad ? Chiar ast.iise<lra am vorbil ell el ... $i el irni trimiie un aparat ell' care am nevoie ... Acurn noaple buna, dragul rneu VK.S.xDQ .... Te .saJlTtii ell drag fratcle tEiu de la mii de. kilornetri YO.6.ZZ t

[Un dedic ,;;i aparalnl e Inch!s, Gn ITD 2>imbe1 plln de satlsfacti'e. V.\eriu ''0' scoatc dl~tile_ Vrind s~ trag;! un elliot de hucurte, d! cu ochll, ulmit. rle "rJelen;1 sai asezat! CU rnilnllc Is piep], pe st"dln,

TOl\\.A (ceremonios): Buna seara, frllte-miu YO.52Z I CORNEL (se ridica solemn ,i declal71ii SfoTiidor):

"Prccum Atlas ill vechirne sprijinea ccrul pe urnsr, Alia el sprijinil lumca ~i veda intr-un uurnar" ", . ..".

• Vorbe.c e[]gleze~le 1 A.m nevole de lin doztmelru pentru ra,Natii ... AsclJl.l· (til l. engl.) .

... Da, aa. e 'cine, !oarte. i",,.rle bine 1 E. chiar aparalu\ de care. ~m nevcte fill I. engl.).

**. Mihal! Eminesca : .,Scrlsoarea. I",

·5

rUcerel

M IOARA (lace o reoerentay : Scumpul nostru YO.6.ZZ, Univcrsul te saluw r

TOMA: Ce-ar Ii, Z811, sa renuntarn odat5 penlru toldeauua la prejudecata asta idioalii a nurnehri P Sa purtarn nurnere, ca radioarnatorii. Pcnfru Valeriu e srrnpkr, cii el are de-arum cifraraia lui ... Pcntru noi 0 sa lie [a Inceput rnai cornplicat.; Dar nu-l nirnic, ("I ce nu se deprinde ornul ? NLI nC·3111 deprins In copiliirie ell untderetina?

,M IOARi\: De ce fJU s-au gindit la asta parintii noslri P Inchipuitj·vil ce simplu ar Ii lost ail ne inrcgistreze la slat asa : in IDe de Tomita Calolescu (il arata) un 7.619 oarccare ...

TOMA: Jar III loc de Cornel Scurlu zis Lungila (Cornel lace un. .btrr I" senor de groazii) un 24.927 zis 31.695 ...

VALERJU: Ho, ncbunilor, ho j Puteti s5 fiti doua minute seriosi ? CORNEL: Ce conteaza doua minute in curgerea fiirii oprire a clepsidrei lui Cronos P

TOMA (i~i prioeste ceasul y: Ce Crones, ce clepsidra, poetule P Lon-

gincs prirna-nlti, .. Dar nnrnai doua minute, Valeriule. Pe ceas ...

VALERIU (rar, smiurind eiectul ) .. Am f5clIt rost de dozimdru ... CORN F.L (cu rasuitarea fiiiafil): Dozi. .. ?

VALERJU: Da, da, nu casca gura. dozlmctrnl peniru radiatii ...

TOMA (dflp6 ciieoa clipe de stupoare, esclama): Esti cineva, rna!

Ai erescut In stima mea ell doi metri ...

MrOARA: Si In a mea cu doi dozimetri. ..

CORNEL (i: pune min a pe umar, protector): a slHi tnchindrn 0 ada, Valcriulc ...

TOMA (sec): "ada maniacului" I

V ALERIU (se aprinde !1I1gercilor).' Mllniac? I? Vasazicii asia stnt eu 111 ochii vosfri ? Un maniac. un lunatic, lin zevzcc, un zurbagiu, un ...

TOMA: ... un vlntura-stefe I Dar asb-i noroeul Uhf: un vinlura-stele simpatic ...

VALERJU (tIJriOS)" Atunci de ce rnai sinleti pricteni cu mine? De ce ma mai ajutaji > Ori vii bateti joe. ori 0 Jaceti din ...

MIOARA (subu serioasii): Din ceo Valeriule ? \

(Val e rlu tace tmbulnat prlvind ne I e reastra eerul snuzl! ell stele.]

CORNEL (serios): Din ceo spline?

rOMA: Hal, raspunde, oa, nu rnai lace pe mironosita o!ensatii I Din reP

VALERIU (incft): Din ... mila (SI<! fntoarce spre ei urrnarind eledlll cuvinlclor pe chipuci). Ds, da. din mila penlru pasiunea mea, C1I sa nu rna sinl! singur ~i par~sit. o;;i •..

rc e ! Irer Izbucnesc, in cor, tntr-un Hulerat de rnlrar e.)

TOMA: Ma. Valeriule, asta-i 0 aiureala, vorba ta, 1.1 Itr<lsuller ... CORNEL (cu lin tieoet infipl [ilozoiie in tlmpld ) ,: Non idem est SI duo nieun: idem l "

TOMA (prompt): Zise Cicero I 111 nu ne rnai lua asa, ca., $1 adld ce vrusi sa spui, Lungilii?

CORNEL (ell adresd spre Valeria).- Pe rorntneste : Na-ti-o [fiota, f';'j ti-arn dres-o .. , Sau, dad vrei mal pe intelesul lui Tomitd : hi nimerit cu oistea-n gard". Ce fel me mfia P Oe ce sa ne fie mila? Dar ce esti hi, Valerill.le? Un baballc ramolit si nevolnic P

T01\1A (Cit aceeasi adresii): Halal de tine. eoseogea namila de om ... MIOARA (bote cu picioarele-n. podea, spargind lartna) _. An'! drepiatc Valerie. Mil'. drept ~ii va spun. rni-e mila I (Tot! lac niste mutro /limite.) Da, da .. miliL.

TOMA (offind) _. Bine, rna'mzel, daca vrei mala. poate si'i-tl fie si milii. Dar cum vine aia? Nu de a lta, dar ~ii stirn $i no] ...

M IOJ\RA: Mi-e mila de noi a~tia patru ... Ne-arn pus ceva in g1nd $1 nu stntem In stare 8a ducern 1.'1 bun ~fir~it. di ne poticnim rnereu ill'. dte-lin pietroi.,

CORNEL: Ce sii-i [ar i, MioarD, dadi drurnul spre stele nu-i inca asfa Hat ? (GraD.) Pel aspera ad astra .. H

MIOARA: Si cine vrei sa·!paveze. 1 Napoleon·~ tuEIl ~zaf? TtItankamoJ] ?

VAL:ERIU (lsi tntoarce fll/geralor de la [ereasirii chitiul pe care s-a infiIipal un zimbcf).- Noi l (Aptisnl.) Noi, Hir~ 1nu01nl§ d'i nol 1 Gluditi-va, !ratHor, dt de datori sintem noi, oarnenii - ItI, Tomita. si tu, Cornele, si ill. Mioaro. ~i ClI, si noi toti, de mii ~i mil de ani - cit de olltOri slntern cerului ell' deasupra nOllstri'll De acoto ne vine zilnie lumina ~i caldura soarelui, de acolo Luna ne hrmineazil noptile - ca sa serii til poczii de dragoste" Cornele. .. Ll:I< ca stirn no; pentru cine ... Da, da, ce va uiiati la mine? Putern si trebuie sa-i trirnitem cerului tot rnai mult - si rnai mult dedi i-arn tr irnis pilla acurn, .. Ptrtem si trebuie sa-i daruim tot ce avern mal bun in noi.;

(Se asf erne G tikere de ctteva cltne. I

TOMA: Eu, Valeriule, ee sil-ti spun, n-am sernnat nici l1IJ contract cu cerul asta al taLJ C1I sa·i trimit curnva eeva, dar daca ai dreptate

... Nu gindesc 1. fel dol care' vorbesc 18 fel (1'/1 I. latina), ,H CBIN' snre ~\ele este splnoB.a, (1)), l.. !atil'lii}"

1

- ai I De-aia m-am ~i bagat in treaba asia cu costumul de ustronauL.

VALERIU (brusc trece la un ton [carte pradic): Cu dczimelrul sa zieem cil-i in_ regula, de~i pina nu 1-01 avea til minii tot 11-0 SB dorm noptile ... Ce ne Iacern lnsa cu solntia regcncratoare (it ell fermostatul P Da, da, ce va uita]i asa Ta mine, ~titi dear prea bine dl daca nu Iacern rost de-n solutie ca sa purificilm bioxidul de carbon din costum se duce pe copca toa1ii osteneala ...

CORNEL: De solutie, flu mil) purta!i nici 0 grija I TOMA: E1. [JU mat spune I Mil coplesesti ... CORNEL: M.i-a prornis lili.

TOMA: Nu curnva teincrezi In odrasla 11Ii MoTec1l1a?

,CORNEL: Ce-are a face di taica-sau e-un tip antipatic P Ef e baiat bun. Cam b.1egut. dar bun ...

VALERTU: Hai, nu va mal eertati degeaba! $1 rnie rni-a promis. Dad!

De dil solatia, sintcrn gat" sa-i iniHtam si-un monument in piata orasului.; Dar mal Famine termostatuL.. De WIde-I Iusrn ?

TOMA: Ce-i ilia "de unde-l Juarn" ? Mergem la "Fl'rometlll" si-l cumpar am ... Ql rnai mult dc-un, pol n-o costa.. (Ceila1{i izbucnesc intr-un h.ohot' homeric de ,is.) De ce rldeti, rna? Costa mai rnult r mRNEL (rru Sf mal (XJOfe opr! din. rtsy: FlIgi tiL. .. ma suloc ... (AVia se linisi.e'/de.) Uite la el., N-ai fi crezut cs-i verba curnva de-un termos ?

TOMA (iignif, lace un gest la obraz): Atita lucru mar stie ~i nen-tu .. , Gi n-o .ri Tomita chiar: am de ag-eamiu .. , $i dadl rru-i terrnos rru se ocate curnpara la .. Fefomelal"?

VA1ERIU {se linisieste si el din. ris):' Pal bine, mii Tomita, dacl.izici ca stii ee-i ilia un terrroslat, cum de-t! pof barern tnchipui ell un rnecanisrn atit de fin ~i contplicat se gase~t:e de .vlnzare in prirnul magazin rfin plaia? (£xplilutiiv., aar Ierlndu-se de ionui profesora1.) Stii dear prca bine di rnecanismele astea TIU se gasesc decll la frigiderele rnari sau III alte masini si aparale cafe cer 0 kmpcratura slahila.; Fara tcrrnostat foata rnunca noastrs de pina aeurn e casi cum n-ar [i. Jnseamna ca Ill! se poate mentine temperatura constanta ill costum ... Si asta-i moartc 1

TOMA: Please I' .. , Oi7.lIram, curn s-arzke, din ret pc pdrnlnt 1 CORNEL: Cum te traosrig:l1rase~j. Valcriule, cind vorheai de cer I' Parci! Ie imbaiai in lumina fantastidi II stelelor., ~i acurn ... SI)Iufie regcncratoarl!,. termoslat.; Bah I' •••

VALERIU (ironlc).' Per aspera ad astra ... (Serios.) Ce 11e Iacem eu terrnostaful P DE! Dude Iacem rest de el?

(Tikere, in rasttrnpuj ciireia toLi pal.ruse il)virtesc in cere, gtndindu-se.)

TOA\JI (sare).' Siali I... Am gasiL M IOARt.: Unde i'

TOMA: Ito, mal lncet, cii nu-l am in pahna., (Vorbe~e far, sauurind elee/ut.) Unde lucrczi lu, Mioaro?

MIO,\RA: Daca IlU stii, ee rost are sa-ti spun?

TOMA: Hai, nu te rrtai irnbulna, ea te hid mila I Ei ~i ee daca esti vinzatoare 13 .Alimentara", ce rusine e? (Fats gra7).) .1: 0 muncil socialrncntc utila, cum ar zice Lungtla., Si-apoi stim ell totli eiHi termini Iiecul seral.; Dar nu des pre asia e verba ... La voi In 1:l1agazin e 0 namila de frigider cit toate zilele, asa-i ori ba P

MIOARA: E .. , Si cc-i ell asla P

TOMA: ~i rrigidcrul, ca orice frigider. are un termostat ca s8-1 tina temperatura pe loco sa n-o ia razna ...

M IOARA: Are ...

TOMA: Pai daca arc. e simplu. .. (0 prioeste semntlicailo.)

(Toll tac cauttnd sa se dumireasca.)

VALERIU (care s-a dumirit primal; ii frage un ghiont earaoa« lUI Toma): Esti !l11 miij;!ar incorigibil, Tomita I

TOMA: Asia stiu de mull. Aliceva mai nou P

VALERIU: Daca te mai aud instigtnd la jal ajci, ill camera mea, te zvirl pe Icrcastrti ...

TOMA (prioeste comic [ereastrar : Na, ~j ce-o sa lie i'

CORNEL (sec).- Nimie allceva decit 0 incercare ncreusita de-a lansa un mi.igar in spa[iul cosrnic.; (Face catre Toma WI semn care urea sci lnsemne : .obraz l"]

TOMA (iignit): rai atunci ... Aiunci gasiti voi terrnostatul, ea ell mil ewe ... (Se trtnieste pe sola # tncepe sa sloraie sonor.)

nicere subllnlatli doar de s!oraUul lui Tomil,lI.)

CORNEL (lncepe deodata sti tiuiere lin crimpei al .Habanerei" dill "Carmen", pentru ca apoi sa-! reia ell cuuinie: "Amomi e-utt copU pribeag" ... )

(Toli tl pr.ivesc stupeltatt.)

TOMA: Ce-ji veui rna, bardule in pantaloni scurti i'

CORNEL (mai [redoneaza ciieoa clipe, sauurind eiedul, apoi secy :

Carmen I

[Lul Veler!u tncep s~-i scllpeasca vesel ochil, in vrerne ce Mioara se retrage tntr-un coil de umbra nl toea peril pentru a-si ascunde 0 pre. vizibiUi mihnire)

TOMA (sare de pe studio, f U pane mina fa ,rante): M.a Ccrnele, iie nu li-e bine I Ce-are opera lui Bizet ell tcrrnostatul ncstru P

9

* Tudor Arglte2i; ,.GbicHoale,,",

VALERIU: Cum de nu-njelegt, ranula. aura JUCfU? E verba IlU de Carmen a lid Bizet. ci de Carmen Stralulat diu clasa nOllstri ...

CORNEL: La ei acasa e l1l1 frigider cit toale zilcle - un ZIS, daca nu ma-nsct.., Are, rnai rnult ell sig!!f. ~i terrnoatat.;

TOMA (vesel): Cornele, lmi scot palaria I Ce Aristoiel, ee Spinoza, ce H ege I. I TLl e~li eu un cap peste tali lilozofti ...

CORNEL (modest): Ei ~i tu, Tomita ...

TOJ\\A: AseuHii-ma pe mine, Cornele, eu rna pricep la Iilozolie, .c-arn cili] tabla de materii la "Is!oria filozofiei" si-am hwatat-{) pe din~fara pentru conversatii (:[1 Idele ... TLI stii ce II-a stiut nici un filozaf din. anticnitale prnli azi, ..

VALERIU (riZin.d).' Fugi, ma, di exagerezi ...

TOMA: Care exagerare s A ~till! Aristotel ci'i la Carmen Stralulal ilClISa e ffigider?

CORNEL: Bine .. bine, dar cine-i cere lui Carmen termostaful P NII-i de lac usor, Parinlfi ei n-or sa vrea 1n ruptul capului, acurn, ill pragul verii ...

TOMA: Cum cine? Mai incape yorba ,? Cil dear uu eu Iesin dupa Cannell." (Cafre Yaledu.) "Arnaru·i lin eopil pribeag .. ."

VALERIU (vesel): Ei, arnor ....

TOMA; Lasa, srnechere, vraja, ea uu se prinde.; Cum ae cheamii' clod te plirnbi seara la brat !'U a latii pe aleile pustii - biiga(i de seama, nu pe alea eu rnulta fume, ei pe <Ilea unde po1i sa tragi cu tunul ~i nu te-aude nirneni P

M IOARA (iese bruse din cottu; de umbra): Eu, haleti, plec .... (E in Riasal ei 0 usceciune voiia, sub care riibnfn.epfe tnsa un. (femur abia refinal.) 0 sa ma certe iar maics-rnea eli. n-arn pic de grija de ea~i de casa ... Noapte buna r (lese brusc, spre stupoarea celorlalti.)

VALERIU (dupa ciieoa clipe de uimlre t : Ce-o fi ell ea, Iratilor jI TOMA (face un semtt la ample): Mai stii,; zapueeala asta din rnai.; CORNEL (zlmbe;>te enigmatic cdtre Valeriu).-

"Ghici ghiciioarea mea.

S-a pogorU u" pdianiet: dinir-o stea. Din. Carul mic, din Carul mare,

Pe {In fir de dflepiJ luciloare.

$i nu era paianien, era piiinjenita Avea. ca tine, 0 glJri!a (Mlltca-o-ar mama I)

$i para! CQ arama".*

10

VALERIU: Ce vrei sa spui, Cornclc P

TOMII (tncepe sa se durnireasra ,~i se bale peste [rnnte CII parere de rail. brusc serios): fl.... Ca !laUe m-ai [ik.ut, mat11ii I GIIll de m-apuc sa Iac asemcnea bancuri tocrnai rata de ea I. ..

V ALERIU (nedumerd y : Faja de ea, rala de alta - cc irnportnntil are? TOMA (it IIliisoara troruc y : Tu esti chiar prost, Vnlcriu!c. sau rnunai fad PI' prostul ?

VALERIU (ratniue pe gindl/ri ciieua clip«, apo! simp/II).' Probabil ca sin], ~j nil unul obisnuit; ci unul ultrasupcr J (Cu ttimire si arafind spre ul1ii.) Cum ? .. ea P { Ceitalti [ac gesturi aprobatioe dill cop.) Ce 1i-e "i C1l !etele asiea f I tn era viiezclor cosmice t (Dupa ciieoa clipe de tdcere, hofiiril.) Eu la Carmen nu ma due!

CORNEL: De CC, Valcriule P E doar yorba nu de un caprichr, ci fie un lucru scrios.; Stii bine di lara termostat nu putcrn terrnina treaba nu saptamina asia. dar nici peste lin an ...

VALERIU (ell foe mocnit [: Nu, am zis 1111 ~i asa ramlne r Mai binc-rni SlTuIIg- inirna din piepf si Iac din ca tcnncstat..

CORNEL: Gest de Danko I Frurnos, avlutat, Ill1111ai di (ara valoai e practira : ell inirna ia n-o sa pnicm rnentinn temperalura st<Jbilo nici macar zece minute, darmite durata nnui zbor pinli in Luna si tnapoi ...

VI\LERIU (julgera! de-o idee).' Dar daea ... (Se opreste ci.lltliri/ldll-,~i Wndurile.) Nu, nu se ponte r

CORNEL: Spune, ~i pe urma 0 sa vcdcrn dad se poate sail nu l

(Valerlu contlnua s~ tacs.)

TOMA: Ma, tu esti pir amidal cind [aci pe sfinxu] I VALERIU: Ce-ar fi sa ill('Cfciim ... Dar nu I CORNEL: Cc sa-nrorcam P

TOMA.: DiJ-i drurnul, 1111 ne rnai lrige pc gratis 1

VALERIU: ... Sa. objinem ierrnostatul de III frigidcrul din laboratorul ~colii ... Ar Ii tocmai potrivit...

TOMA: Uile la d. naivul I Si crezi d; ti-l da Molecula? Dacs avca Incrcdere in planul nostru, fTC ajuta din prima clipa dnd te-al duo; la el si i-ai spus ideca ta.; A rarnas nernnriior si rcce si si-n astupat urechile cu ditarnai cllti J A~II ea ... ia-ti glndull La pastcle cailor sau, ca sa-utelcaga si lilozolul, ad caleruias grecas ... •

CORNEL: POlite ca·l dil. poate CD nu, dar care asta conteaza P TOMA: Atunci ce contcazd ?

CORNEL: Cnrn mai rarlline cu taina noastrs >

'. La calendele g:rece~ti (In I. lalind).

H

VALERIU: Nil, asia nu ... Pi'na in clipa dod reusirn ... N-3re nici un rost sa ne tacem de rts.,

T01>l\)\ (dnld cu mend fills lragica): Ridl ,Paglia:cciO f ...

VALERIU (arata spre bancu; de Dills/aj): Daca n-arn fi alia zoriti, ne-am apuca sa-I mestcrirn noi, .• ,

TOMA: Cu pila jii mcnghina? Fii series, ma'i

VALERlU: J\J1J gasi no'; eu ce ... Dar fllci 'VDrGa nIl poatc [1. N-aJ.;em rag<jz: bate timpul la u§a ...

(S e sud pa~1 De corldor ~l apoi h1itliJ enarglce 19 u~a.)

CORi\'EL: Pilla una-alia b!l.te altcineva, mal concret ~i rnai 'insistent dedt timpul.;

VALERIU: Ca de-obicei : mama r (Tare_) Da, mama.

!U~a se dcschide'-,I pa$"~te in earners cu prlviri serutatoare Elena

• Tudo<ao.l

ELENA: Bund seara, biiieti I (Ii raspuntte un cor dezOrdol!at de ,,/Jllna seara", in oreme ce 'ea se duce la fereaslra # 0 inchide.Y Nopjile de mal stilt periculoase. (Profesional.) 0 simpUi riicealil ~i pneurnonia-i ~a!<I.

TOll'\/\ (de2involi)." Asta le saunearn si eu, tovara~a doctor: ee nevoie sa rdcirn, baie!i i' Sa aibii pe urma rnlimicilc noastre de lllres cu noi P Dar ei IJU ~f DU. Oi-i primavadi ~i ca ... (Vtizlnd eil Valerlll ~i Cornel tL.stra.pulIg Cit prioirile, se flstice;;ie.) Eu ... ~ti1i... primavara ... ragu{lesc ... (J~i hirUe uocea spre a dooedi.)

ELENA (tllgrijoralii).: 0 fj vreun lnceput de amigdalitiL .. Dcschid e gura I (Tomita se supune.) Nu-i nirnic ... (Prioind semnilicaiiu ceasui aesteplalor de pI! raliut Gil .carti.) E noua ~i jumiitate ...

CORNEL (pro/iti! de prilej): Tocmai asta spuncarn ~i noi : s-a fiklll de-acum noua ~i jumabt() 9i-i timpu! sa plecam ...

.Se bale miezul tzop!ii ill clopoiu; de-aroma

~i sornnul, names oieiii. fUJ, orea sa-flit iee oama ... "",

Hai, mi!i T0mita, yorba pcetului, sa. dam varna somuului.;

TOMA (casca ostelllolio): Ce-i drept e drept, LUllgila, varnes mal hapsin ca asta nu gase!?ti sa baji 0 Iurne-ntreaga ... llaidc r

(Cor dezurrlorral de "l1oaple buns '" ~I .schlrnb de pt ivlrl semnlllcattve cu Valeriu. ee; do' ies.]

EL EN." (prive{te cdeua clip» in urma lor): Jar v-flfi pienl..,t limp..,!

GU lleacuri.i. (Prioesie-n jur la tablourile si schemals care tapetea2a pereiii.} ... astronuutice ...

... Millan Emlnescu : .. Se oate mlezul ooplji.,.~

VALERJU: Nu-s lleacuri, marna I Dace Universal e Ileac, atunci noi, oarnenii, ce stntern r'

ELENA (2illlt;e,~te pe girrd'lIri) .. Noi, oamcnii.; Nici n-aji desehis Inci'i bine ochii la vla1a si gala ... ornenirea. .. (Trisie!eascu.nsa.) Nu stiu, poate am tmbstrtrut, Valeriu]c, dar. •.

V t\LERIU (se aptopte irrfr-unel!U1. si-o fmbrii!~eazti): Nu, mama, tu es.ti insa~i tinere\ea ...

ELENA (aflIuznfii) .. Tinerejea P Bino, sa zicern ca 0 tinereje ... cum sa-ti spun ... mai cu riduri ... Vezi, Valeriule, pcrriru urine ornenirca nu e ceva enorm iii abstract.; Ornenirca, penlru mine, esti, ill primul rind, til I

VALERI.U: Atune! de ee-mi interzioi aa visez P ELENA: Vise bezrnetice ...

VALERlU (aprins): NI" bezmetiee. Intlriizm::tc. MIA de Ia mine, mama, ea fara astfel de vise omul nu-i am.

ELENA (surprilzsa): D.aT cc-iP

VALERlU (ezild. apoi apasaf): Rima'l Rima I:lU zboara ... Ornul insa I' rikut peutru zbor,

ELENA ( se plimbii cUeva clipe !rdmitzlaJii prin. camera .. opoi se a;;a<:ti liagii e! pe studio $i-i IllmgUe (Jdml, C!orbind cu uacea dill ce in ce mai caldil): Tu crezi ell adevaral ca marna te vrea rima r (Tdcere.) A~tl2pt riiSpUJ15, Valeriule I

Vf\LERfU (tntoarce incet prioirea spre eo): Nu,llU. crcd I.

ELENA: Eu te vreau om, ValeriuJe, om In roatii puterea cuvtnlului.; Cu picioarele pe piimint... La urma urmelar.paminttil esle din veen vecilor lacasul nostru. al oarnenilor ...

VALERIU (avl.1liaf): Estc.. AsLa nu ilflsl':am!1a ~ cii va fi...

ELENA (fermfiale calda): Ornul tdlic~te tnainte de Grice ell "este" ...

Cu .. esieu se nrane!:'te, cu ,,e.str:" se irolJracii, eel "este" se tndHzeste ... "Va Ii" nu tine nimanui de cald ...

VALERJU [sare lnfWciiTat de pe studio),' Te inseli, mams., Si 11](:3 cum te mai in~elf L .. Nu e.Y[sta pe lurne rornhushbil rnni puternic ~i rnai dogoritor decif "va Ii" l Gindeste-te ce soar Ii tnttmplat ell 1'1 (aratii spre bushil ltd NeW/Oil) si cu el {acelasi gest spre bustul lui Tiolkovski) ~i cu sute~i sute CII ei lara tncrederca oemarRinitii tn ,,\1a [j'''!

ELENA (veselie lortaJij): Daca-l yorba sa filo:wf.fun pe lema lui "va

ii", spune-rni mai bine ce va Ii peste 0 luna. 121 examenu\ de rnaturitate P Te 8imtl. destul de pregii!if ca 513-1 dai > Si nu numai

sa-l dai, dar 511-1 ~i fej? (ValerirJ tace.] De ce taci, n-ai mirnie

de spus? (Tacere prelungila .. ) 5i apoi, 111 ee lacultale vrei sll !.e-Ilscrii jl Ar fi timpul sa $!ie $i piirintij wi, ca it' tllf infreb8m' -c .: ~ nu binevoiesf sa ne riispunzi ... La pclrlehnics r ... La medicina ?:', ~'"

VALERIU (dllpd 0 noui; pauza, ferm).' La nici una I

ELENA (se ridied in picioare st-! rntisoard iagri;orata, apoe II pune mina pe /rant.e) .. Nu, Iebra n-ai, deci nu exisl1i rnotiv medical sa aturczi ... E, prin urrnare, un caz mai grav ...

V1\LERIU:: Nu, mama, nu-i nirnic gray. E loartc simplu : dl!pii exarnenul de rnaturitale rna due in labrica la unchiul Tanaae sa-nvii] rnecanica aemnauticd.;

[LENA: Vasiizidi asta ascund rnaltde cuget:'iri despre "va Ii" ~I despre dreptul la vis?

VALERIU (siraniu de ca/m).' Si ce ti se pare cxlraordinar P Oar> tata n-a Iost in tinerete rnuncilor P

ELENA; Eran alle vrcmuri, Am luptat sa Ie schirnharn nu HUm;!; pentru noi, ci ~i pentru tme ... Si tu dai cu piciorul in lupta noastrfi, ln rnunca noastra de-o vill~ii intreaga? (Durere re!{mdiJ..) Frurnoa, n-am ce ziee I (Arata. camera de jur lmprejllr.) Plansc cu stele ... Busturi de savanfi.; Mi,.earea universului.; Si toatc astea peutru ce?

VALERIU (abia simtitii tronie): Pai IlU mi-ai SpL1S chiar tu, rnamii. alria adineauri, ca-i bine sa traiese ell picioarcle pe piimlLlt? CUll: te rnai contrazici !

ELEI\fA.' DHi ljpsc~le? Cc JJlJ )i-am P1JS Is inacmi1Ja ell .,8 Ie prf'.gllte~ti ~i tu, ell atitia altii, sa intri tntr-o Iaculiate > (ell greu..) Macar ~i 18 astronornie ....

VALERIU: Dar eu nu vreau sa rna rile astronorn, marna ...

ELENA {sincera si cu. mare uimire}: Nu vrci sa te lad astrormrn ? Pili toatc astea (aratii de fur 1mpreiur) ce sint?

VALE RJ U (i!li continua glndlli lneepnl).' ... 1\ I lu I e visul meu, Astronautica., (Priueste un de va, oisaior, apoi, brusc, reoenii pe piilTlint.); Pina atunci tnsa vreau sa construiesc cu rnlinile mele avioane .. , (Apasat.) Deocarndata avioane ... Si tata spune, de altlel ...

ELENA: Ei, ee stie taica-tau? Ce stie el de teama mea pentru Iiccare fir de pilr din capul tau? EI zile ~I nopti nu-i acasfi. ..

VALER,IU: Si. cu toate astea, nirneni nu ma cunoaste mal bine ell tala,

{{{§mas 5~flgUT 'in t.'ilmer~. Vall.!['u face cit\'v21 1)a~{ CD ne~t~ref apo} ${."azii <n !ala rnlculul tel.s~op pr iu cafe priveste ctteva clipe cer ul, tucetul ell tucetul lumina Himpli descreste, Seen" inundrnd1J'se de ... lucire strante, as lrala. Se aude sc1r\iilul ustl, Apol, dup§ clteva clipe, din coltu! de umbra .1 illdi.perll. 'nainteazli [I fjinta <::iudaHi - un om jmbr~r"t in costum de astronaut. Pasul I1U-' ~ 1n511 de lac "reoi. cakii dlalan ~i a-re ceva hieratlc tn -lnH~ti~are. Vocea 1'1 disuna CI~ halo

arnnlu, ca dtntr un microlon plasul Intr-a sala ell ecou tmens.)

(Pauza apasliloare.)

ELENA (se ridica abmpt).' Noaple buna, Valeriul (lese.)

VALERIU (in urma ei, neasieptai de cald): Noapte blmil, marna I

1'4

OMUl DE PE PlANETA NECUNO$CUTA (ma! tirziu, simplilicai, ODPN); Bunfi seara.

VALERIIJ (riffled de IDe surpnns ochii din lelescop).- Buna seara, draRLiI ITIE'U MgipeslL.. larla-ma, dar Ii-am uilnf uumcle !ntreg ...

ODPN (eimbet if! voce): Nu-i nirnic. Ii-I rearnintesc : Mgipe.slitarico· vrstamilinasfi.; E un nume, ce-i drept, cam difieil pentru voi, pi'i. rnintenii ... Desi, drept sa·ti spun. in cell' citeva silpUimim de rind rna phrnb PI' parnint am allal de mrme si mai ciudate ... PI' al treispre· zeeelea Dalai Lama 11 cherna : Ahwangloputanchiachiawangchuehll' ehloleng'cilicJ1... lar PI' ultima impadlfe.asa vaduv8 a Chinei:

Tu·hsi-hal1-yu·kang-hsi-~ao-yu-eiuang'·ce]]g·~u. kung·ciu-hsicn·ciunghsieug-hLlilllg-tai.hu ... Trebuie sa rccunosti d'l, pe ling-a astca, nurnele rneu e 0 bagatela.;

VALERIU (zimbtlld).- fara tndoiala, dragul rneu Mgipeslitaricovistamilluasti.. 0 baga!elli sonora., Spune-mi insa ('kHTI de [i-at insu~it a.m de repede hmba noastra >

OOPN (hohot de tis sanwos): Insusit ? Cam greu dear in citova zile, .. VALER[U (ll.imif): Atunei?

ODPN: E pur ~j sirnplu MarcIe Translator.

VALERIU: March! Translator? Sii stii di eu nu cred hl lorje supranaturale, asa ·C3 ...

OOPN (noll. Iwhot de ris).- ArB! eu 11 aparitie supranalurala P (58r105.) E LID aparat Iixat in costurn ..• Penlru rniue-i sirnplu ...

VALERIU (ell. umor r: 011, sirnplu, cum sa nul?! (Dupa 0 pauza.) • Cum [i-ai mal petrecut timpul?

ODPN; Am facut mai de-parte cuno~tin~a eu via]a paminteasea. t Se opreste.) Irni permit] sa rna fae comod? (Gest de' aprobare expausiva din oartea llli Valeria, caruia il urmeaza scoaterea cti~tii greoaie de metal ~i raminerea numai inir-o simpla cupolii de sticta prin care Sf! oede Un splendid cap de efeb cotorat 1nsa inir-un g_albef!-verzui de nuanti: stranie.y Ap I Asta-rni iogiiduie sa respir mai de parte atmusfcra de Iluor a planetei rnele natale si, totcdats. sa te vad ~i sa rna vczi, .. (Vazind mirarea ll1iipiiri!6. pe clzipIJl ill' ierlocutorului.) Ce care te uirneste tntr-attta, seumps gaz.da P

V!I.tER,lU (qbia i~i descle:ileaza bueele de uimire, dar inceiul ClL incetn; redeoine dezinoott y: Pina asta-seara nu ti-am vazut chipul., Te-am banuil numai ... Alla cil mi-ai intrecut tcate tnchipuirile - semeni intru tofu! en 110i,. parntntenii. ..

o DPN. (eimbet larg}: Dar ce [i-ai InchipuitP Si la voi au existat unii care au crezut ea ratiunea IH1Jana soar putea integra in ru§te monstri cu trompe si tentacule, cu gheare ~i solzi ?

VAlERlU (aa dill. cap .aprvbafiv): Au lost \ii ... mal stnf.,

15

ODPN {rls vio/Clli): Cred~-nlit, dragul meu Valeriu, am vizlt •• t multe constelatii, rnul'ti sori"i rnulte planelc, "i pretulindeni unde rnateria a ajuns ,sa dea nastere rajiunii, oarnenii stnt Ia lei de lrurnos] ca ~i pe planeta voastra cu oxigen .... de~i unii dirnre ei respira, la IeJ' .ea mine, Iluor, alljj "nbirlridli suHuridi sau ma; ~liu eu ce ..• (lnspfrai.) Nu ex_jsta mai stri:iluci!ii splendoare In univors - erede-rna - declf rnjna omului creatoare de Irumusete ... Mina mea, milla ta, parntnteanule ... Miinile noastrc, ale camenilor, care sintern plarnada, ~i sullctul, ereatiilc ~i crcalorii Universului.; De lapt, la drept vorbind, indemlnarea rnlinii tale mi te-a dezvaluit ca om ... N-am sa uit niciodatd clipa clnd rn-ai salvat.,

(Lumina Iremur! ~t ln lccul .. od5ii cu stele" apare un pei sa j slmplu - djiv3 porni "l'uro~i in rnarginea unci p.ji~!i de !ladu,,,, E un ns!in(if de 'prim5varll. cu Iurnlna soarelut pilplind 1nca - a serncnea rctlexelor

unul foe de' vr easeurt - pe smaltul tritunecat a l tcrbll.)

VALE1HU (mire din dreapia, indreptindu-se grabil catre 0 !illta numat de el ,dir.t/ij; ande in:;ti de undeoa, de SIlS, un. zgomo! straniu, ca tJ zlIfucealii illcapatinaiil dinir-o capcclrlii): Ce-o Ii PI? (Ridtea prioirile spre coroana copac.ilor.) llei, tu, de colo,pasanr Hira noroe, DU vrci sa k dai jos? (Pauza.) Nu poti 7 A~t(,;Jp1.a 0 clipa sa te-aju] I (Se dtis.calla repcdc {Ii se catiira ca 0 pi.sica pe capac,' se auda llll2gomOi # mat ntotent, en de smurge.re a unut corp dill tnctestarea unci puiernice sirtnsoti : ll uedetn oe ODPN lunecuui din inaltime« copacului si Gpoi dispariru; intr-nn film alburiu ; dllpiJ ciieoa clipe coboarii !ii Valeria.) Unde-o Ii dispiirutariitarea aia ulirasuperciudata ? Si asta drept mullurnire eli l-am ecapat din rcjeaua de crengi .... Bine, daca ri-a vrut sa Iacern cuno;;tinta, n-ate dectt, Sa fie sanatos I (Sc pregiite~te sa plece cind .. deodatii, if uedem pI!. ODPN cJr.i_rcit 111 piil11iflt.) Ce-i cufine? (Valeritt i1 cerceieazii ca aterr!ie.)

(ODPN se ridicll, it cerceleazA citeva clipe curios pe Valeitiu. apol n 'lnlinde rnlna.)

ODPN : MlII111mesc, pamlnlcanulc 1 De nu erai tu ...

VALERlU ~ ... Era alhrl... Dar stai 0 dipa? Cum rni-ai spus ? pamintean ...

Nn CUUTVII vrei sa spui ciL.?

ODrN (hoho: sarwr): Cll nu SiD! de-aiel, de pe planeia voas-Ira? OaR' rru se vcde P

VALERIU (Ileincrezdtor): Bine, dar ... Cum ai ajuns aid?

ODPN: Slrttem trei., Trei iutr-o cosmonava ... Cosmonava am ascuns-o bine si am pornit Jiecare in aUa directie sa va cunoastem plancta ... Am llOUirit sa rarninem I~evazuii ca sa va putern observa rnai bioe.; Daeil nu m-ar Ii rntnat curiozitalea in porn ca sa-i cercetez fmctele, nu m-ai Ii descopen] nici tu, Avem un preparat cu a;utornl caruia ne putern Iace, dupa vole, invlzihili.,

16

VALERIU (il pdriise:~te netncredereaj . .' De ee nu-ji scou costumul asta

greoi care te impicdicB la mi$cari?

ODPN .(0 siruna de darere oibreaza in glas): Cu neputintill VALEHIU (saritor): Te-ajut eu. ..

ODPN: T\i rrtulturnesc, dar de astil-datEi ajutorul tau nu rni-e de nici Lin Iolos ... Ba, dlrnpotriva. (PaIlza.) Nurnai in coshrmul iista pot trai pc planeta voastra ...

VALERIU ( uimit} : De ce P

ODPN: Pe planeta mea, noi, oarnenii, respirarn fluor ... Nurnai in cos-

tum pot respira aerul planelei rnele.;

VALERIU (ills!): Plical i t

ODPN (oioictune eXlIberaniii): Vrci sa fim prieteni P

VIILERlU (/iresc); Da I (Pe gind!lri .. ) N-a.i sa 'te superi dac-arn sli-ti cer ceva .. _ in sernn de prielen i e ...

ODPN: Sa mil snpar? De ce r Oarncnii n-au nidodaUi dreptul sa se - supcre unul pe altul. Asta .~ eeva care [ine de preistorie, Cere-mi,

~i dacil-mi va Ii cu putinta ..•

VALERIU: Lasa-rna sa desencz schema costurnului tau I Vreau sa lac

. unul asem~l1atDr. ..

ODPN: Pentru ce P

V IILERIU: Stiu eu pentru ce ...

ODPN: Bine ... (Dinir-a Lnchsieiutii a eostumului senate un sul dintr-ua material care seam/ina cu maiasea.) Poftim t lata schema ...

VALERIU (explozie de vese/ie): $tii til ce-nseamna asia pentru rnine P E ... e ceva ultrasuper ... (Ii stringe mina cu pl/fere.) 'Iti rnulturnesc din inirna.; Dar am uitat sa te-ntreh : cum te chearnaP

ODPN: Mgipeslitaricovistamilinasti ... (!lacea i se pierde.}

(ColtuI de padur·e dlspare ~i ne regll.siru in "odala cu stele·.1

ODPN : De cc esti abatut, Valeriulc P

VALERIO (bruscriibufnqie).: $i pc planeta voastra mamele au obiceiul sa, refeze aripile odraslelor P

ODI?N (acela~i iJ.'mbet usor ii flu.!ur6. pe chip); Lsau avut, Valeriule, l-au avut. Ctndva, tn aniiehilatea planetei noastre, dod rnai blnluiau inciiflagelele IIIgrozitoare ale arivisrnului, carierisrnului, e2oismului, and invidia rnai lntuneca inca inimile ... Dar ee aripi itl simU arneninjate, dragul meu prieten jI

VALERJU (U prir:Je;de ciieoa clipe pe sub pleoape. apo! se iIlClridc in sine) ,: Nici una 1 ..• Te [nlrebarn asa, din curiozttate.;

17

-

ODPN (zimvef): Curiozltatc I. .. lala a trasiHuca urnana vesnica $1 universula.i. Prctutindcni unde am dlJi;i!orit in ruprinsul ~alaxiel noastre, curiozitalea s-a dovedit motorul IJDCra dirrtre eele mal straIncite lofilptuiri urnane ....

VALERI U: Si tu tal din curiosiiate ai venit pc plancia noastra P OOPN (pe chrp i se cjte~te 0 Iragica durere si n.eputil!!~i): Nu, pilmin· teanule, din para!e nu ... Pe mine rn-a trnpins ~i nevoia ...

V I\LERIU: Nevoia ?

OOPN: Da. nevoia ... Pe mica noaslril planetil s-a eonstruit tot ceea ce se poate construi., ~i asta nu ne rnai Yngiiduie un rners alit de rapid al dvilizatieii cit am vrea noi. Cosrnonavcle noaslre, dragul rneu, brazdeaza de mileuii spajiile in ctiutarea unor II lte planete ell atmos!cra lluorica, uncle sa puiern respira ~i sil ne putcrn dezvolta civilizatia ... Yoi, pamtntcnii, aveji noroc, dar 001._. (ll lneac,,! durerea.)

VALERIU.: Parca aici poate fi verba de noroc ...

OOrN: Da, nome, de ce Ie miri ? Nu-i care un adcvarat ncroc penlru voi ea in univers mal stnt nurneroasc planete cu atmosfera pe bllza de oxigeo L. Si inca plaocte pe care !rilies!: Iiinte rationale. ca si voi., Pe dod plancte cU Iluorn-am Intilnit - in afllra de 11 l103strH - decit inca daua. pe care lns8 oarncnii se rnai zbatin ghearele barbariei.; Se rnai rilzboiesc lntre ei pentru petice de parnlnt.; Urni trlndavese, iar altii TIU stiu ce-i odihna, .. Intr-un cuvlnt, slHbaficie... (Bruse.) De ce esti tris], pamtnteanule i' (Paaza, apoi indurerai.} Yild eu, n-ai ineredere in mine ...

VALERJU (eu fn/liicarare): Ell am, omule, de ce sac [J-am? NIII1l1d ca., vezi 11.1 ... nu-i asa de usor sa spui ln toate ceie patru vinturi ale luruii ce ai pe ioima ....

OOPN (sincer mirai j : De ce ? .. Dear nu exista fiinFl care sa-l inteleaga mai bine pe om decil sernenul S8U!?

VALE.RIU (i2bucne~t(! ell ntidllf): Dar dm:i:l nu ie inielef(e nici propria til mama ? .. Eh, e greu sa pricepi tu, MgipeslilarLcovisiamilinllsii, asttel de fdlminUiri care pe parnint nu-s de loc rare ... (Dinir-o sullare.} Ce te fad cind vrei ss-ti iei vlnt, S'a zbori, sa rna sari lumca cea mare cu puterea g1ndului tau. sa· arluci !olos oamenilor, rnscar atrtica (araia uiflal dcge[IIIui), dar sa fie folos, ~i clnd ernul care ti-a dat viatii, pe caro-l iubcsti eu toata caldura suflctului, Hi spune : nu t si te indreapta pe un droll) pe care nu-l vrei, nurnai ~i numai

18

ca sii-i satislaci lui orgoltul sau sa-i lnlaturi ternerile naive? iracere.) Ei, ce zici >

ODPN (simplu, uman y : Zboara r VALERIU: Curn P

ODPN: Da, ctnd sirn]: ea trebuie sa zbori, di nu poti lara sa zbori, zboara J Asta-i lcgca univcrsala a omului ... Desprinde-te de Iorjele care te tin tncatusat, (Subl1nia/.) De ioate Iorjele I

V ALERIU (sare {U se plimba prtn camera cu necaz j : Am ce-rni trebuie pentru trnbracarnintea de cosmonaut... Un singur lucru lmi lipseste : un termoslat. .. (Arata spre bancui de aillsta() Si n-arn nici time, nici rnateriale sa-I Iac singur ...

ODPN: De ee n-ai timp?

V i\LERIU (grabif): Sliu eu bine de cc., Dar de unde sa. iau in

citcva zile un dispozitiv tcrrnostat >

ODPN (solutio brusca y : ri·1 dau eu I ,,-

V i\LERlU: Cum l'

ODPN: Am unul de rezerva la costurnul meu ... Ti-l dau.; V,lILERIU: Dar daca ti se strics primul P

ODPN: Nvavea grija r Nu se stridi ...

(til limp ce lumina trernura str anlu, ODPN lace gealuri cluda!e des. nrtnztndu-s: ceva din costurn.)

v I\LERTU: Sine, lnsa ...

ODPN: Nici un "lflSilu ••• Nu-ti pune uici un fel de problcrne r (Vocea capi1lii un. halo si mal ciudai, parca tndepartinau-se.y Prirneste acest sirnplu dar al Iratelui tau din univcrs ~i Ioloscste-l ca sa-ti tal drum larg spre inlinit., Spre infiuit., Spre infinil.;

(Lumina se slin!'!" cu totul, in !.ilT1p ce voeea continua sa. se auda ca de Is mare. depllorlare. Tncepe, dlntr-o datil, H[Tapauz~.

TABLOUL II

care se oetrece tnlr-o ~l iuminoasd de tnal If! clasa a X '.£1 8. Proiesorut Onoriu Crislea deseneaaa ce"o ae tablli)

PROF. CRISTEA: Spre infinit merg cele doua paralele rarii sa se in. tllncasca.. Dar oare chiar asa 0 Ii? Oare paralelcle nu s-or fj Illti1nind chiar niciodahi P (Lsi azoirle prioirea asupra claset oinind o "viclimaH). RaSplll1de tu, Hariton Constantin r

CONST t\NTIN (care-st ascuiise pilla aiunci lin creion, se ridied ell buze tremurinde si priulri desperate, sopiitu: catre colegul sail d!J

19

• "t.,."

~ -, :.~t:. "'

"'- •• :.,., p

j~"'~e. -. "

. "~~¥~i.

.. ,

baaca, Toma Calotescu y: Sulla, ba. TDmita. di-i nasulie I (P'QIIZ,t_ In care Toma il prive~te zi.mbind sarnonic.y InJinitul... Paralelele .... (Se bilbiie in spiiiminJittor.)

PHOF. CRISTEA: la lac. onorabile I La tine se aplicii din plio l~eJ fundamentals a geornetriei clasice, euclidiene ;tu si stiinta sintet' HnH absohri parnlcle, nu vii lnlilniji niciodata.; (Aspru.) I ar 1£1 ce priveste inlinitnl, am lost ell totii rnartori la a dernonstratie canvingatoare eii ZC'fO e tot ce poate fi mar opus infinitafui., A"?3 ell... (Face un /lest de lehamiie, dupa care Constantin se priibur;l!$fe [araglzios in linnca.) Peate. totusl, ~!il." cineva mal bloc decit Hariton.; (Il ~,er;te pe Yaleriu care oiseaza prioind pe [ereostra cerul seniti de mai.y Sa incerce Tudornn Valeriu I

VALERIU (impurpurat la fala,. se rldicii iistlcii, dar dupii a r;:Upii de recuiegere raspunde prom.pt): Nu, nu-i asa, tovarsse profesor ! In Univers nu e.:dsta Iinii care sa TIl] se iniiInenscli ... Si nu nurnai pentru ca all dernonsfrat ash! l.obacevski ~i Bolyai, ci 9i penfru eli ar Ii absurd 'sa lie altfel.,

PROF. CRISTEA: Chestia cu absurdltatealas-o pentru orcle de Iilozolie, IlU intrii in ohiectnl lectiei noastre recapitulative. l':1ie·l'I:]i trebuie dernonsfrajii clare, tara echivoc,

VALERJU: Aceasta-i n axioma, tovarii~e prolesor, Ori 0 a dTI1i1.i. ori nil. De abia de la ea inoep demonstratiile»,

PROF. CRISTEA: Bravo, elev Tudoran I Ai raspans precis lii lirnpcdo, Mi-ai placut, (Ironic.) Si' eu care eredeam cli, ill timp ee-mi bat gura des pre inlinit, grndu.rile ta le zboadi. la cine stie ce prostie perfed 'finita... (Cu adresii spr» Constariiln.] Cad nurnai prostia cunoaste fIra-nite ~l delimitiiri desavirsile.; (Serios iji .. apasai.} Cuncasterea omeneuscli nu, ea nu le-a stiut ~i nu le va sti niciodafa ... (Sund de siirsitu; orei.) Voui:i. care at! trecut p.ra~ul copilarici $1 vii pregatiti sa intrati peste 0 [una il!l viata, asia trebuie sa va fie lozinca de dipatlL. (Nilan/ii de tristeie abia sensibila.} Nu stiu data de la baffinu1 voslm prolesor DJJDriu Cristea ati mai Imlal'll ceva folositor., (Murtll1tre de protest in clasii.) Nu, rru protesbli, nu-rni place complezenla politicoasa nici mscar clnd .1.' sinccrlii. .. Dar dad'i va va ramIne barem atita in minte - di viata e cunoastere si cuuoasterca e viatiI - proicsorul Onoriu Cristea se va cdihni tmpacat cu sine ~i cu lurnea in cirnitirul din dealu] ora~1I1[jL La revedere, dragii rnei J (Lsi ia cataJogttl # lese pulin' iftcoooiai, dar cu pas SiRUT. aoasai, semet.)

(Dup~I~~h'ea prnlesor ul u+. clas a izbucneste tn hiirmAI.aia obi~nu11l " recreajiilor, Se Iorrnea zd gr upur'i.)

'to

CONSTANTIN (ciilre Toma): De ce n-ai sullat, rna Tomita? OVlDlU: Chiar Tomita, de ce n-ai facu! ~j tu 0 Tapta. bunli t., viata ta jI

CORNEL: Fapta buna? Nu s-a inliin1at incil Asociajia penlru protectia Irlutorilor. ..

TOMA (caIre COlls/anlin): CUDl de nu inlclegi. rna, zero Ia putcrca infinit? N-am vrut sale compromit J Cc tc-ai Ii flleu! dad rnos Pitagora cu cioc [i-ar fi ars un zece-n catasfif ~i-n islorie ar Ii dimas scris eli l-ai luat pe sullaful men? Auziti, lratilor. odrastci prcfescrului de chimie Hariton sa-i sulle lin oarccare Calotescu Tomita i

CARMEN: Fii Uinta praclicd, Tlti, Putca Tomitil s~Hi :;i sui Ie. dar dildarBtai ['a stii, de abia ie baga rnos Pitagora in cine she ce cornpficaiii.; A~a ai termiuat povcstca ... Sirnplu, ..

TOMA: Cum, milady? In alte cazuri decit al lui Maligu1ii aprobah suflatul? Auziti, fra!.i[or, ce eoneepjf 13 Carmen r Halal ulcnm;i:ii!

CARMEN (se roseste toa/a) .. Unde rn-ai auzit spunind eli aprob. To- rnita? Nici nu-l practic, nici nu- I aprob r

TOMI\ (se face ca scrie): S-a consemual in procesul-verbal al scdin~ej, milady. Zadarnica darea 8:;;t8 rna poi de uliirn moment L OVIDIU {ee repede !afltQ~).: Ce te legi ~c ea. Calotesculc P Nu ti4:! bine P Mi se pare di te rnaninca spinarea .. _

TOMA (ll masoara iwnldate dispretuitoT, jumiifaJe amueal} _ .. ELI Ii."I.I durnncavoastra nu rna bat. milord, d~c:ft daca venit! irnbracllt il] Irac, In eel mai diu caz, 10 smoking.

(Ovidin ii trage un purnn, Toms Ii rlposteaza violent. balsia se inci!1l!e serioass , ctnd decdata Valerju. de lie 0 ban.ciI. se azyirTe ea Tarzan in mijlocul lor.)

VALERIU: Stati, fratilor, ce-ati paiit? Ce v-a apucat P {Ii desparte_)

(Tn mljlocul harmiHaiel inlra mn~ Orlofeel, car" famine slupefIaLI

MO~ ONOFREl (riicne~e de-i inghea!ii pe toti): Ho, rna derbedeiler, ee-l aid ?.. Maidan ?.. Sau, draga doamne, ;;coala a siallllui? Pili dac:a-i ~eoa[a a statulul, cine v-a dal drept sa Iaceti haroea-

parcea dill mobilil? ca" draga doarnne, nu voi ali famf-o Rusine

sa va Jie [I U;itii·-te la ei, c~coJ{eamjte gaHgani, Ie dau tuleile ~i ,,- ":::. '

ei se bat ell chiorii... Ptiu, batu-v-ar sa vii batll de baUiLL?i I ~~i ,e' /C: .:;

tocmai ill, Valeriule P I jl Wed£' cil lucrurile S-aJZ linisiit {ii aduer- {f...;t'- ;:_:

sarii S-QU dus [iecare in ali coli, impreunii cu cite un: grllP rJe .", ~:._,' -_' priefr.mL) Cine merge cu I11Lne [a laboralor sa aducern aparatele ~l·· ft_·~

21

sublitan1clc pentru ora de chilllie? (Nimeni II.II-i riispunde.) Cum? NmlCJII? Nu v-ar Ii rusine : Jil.sati un 0111 blUr-in ~i prapa.dit sa vii care toate la HEIS I (Se pregii1e~te s6 plece.)

r-\ICOLET/\: Hai, rnos Onclrei, mer.g eu, en dadt te bizui pe baieti ... TOM/\ (cilfre Mie,i): Cum mil, sa ne Iacern de balta in Iata refelOE?

Nll va crapa obrazul de rusine P (Caire Nicoleta.j Dupa dumncavoastra, milady r .( les.)

1',\00 ONOFREl: Ho, di n-arn ncvoie, draga doarnne, tillar de toa!:ii hoards J (lese.)

OVID IU (punif1dJt-~l in ordine tinuia, ell lmlle);' Nu pumnii rezolvii

rnarile problcrne. Niciodata IlU le-au rezolvat $i nu Ie var rezolva ...

CARMEN: Trebuie insii sa recunosti di ill ai tnceput..

OVIDIU: Dadi pezevenchiul ala de Tomita s-a gasH sil te ironizeze ... CARMEN: Ironia DU omo:lIi' pe nirneni, OvidilJle ...

OVlD1U (galarzi).' Nu omoara, dar rilne~te, Carmen. $i a poi port; ranile astea in fiJ1C' toata viata ...

CARMEN: Dadi n-ai ceva rnai bL11} de Yikut in vi 11 ti:'i, •• (Bruse expfll7siuii.) V-ati Ilotarlt ce veti face In viata, rruii copii P Cli dear nu rna; avcrn mull si - gatn ~i ell htrjoana, si cu golaniile, si cu rrtairnujarcula dllpa eei rnari.; Ce calc ti-ai ales, Tsmara P

T;\MARA [se in.ro:;e~fe foata): Eu ? .. De ce incepi cu mine? CARMEN: Cu cineva tot trcbuie tnceput.,

T/\M ANA: Eu ... drept 58 spun ... lJ1di nu stiu., M-olI~ duce la medicinii .. dar rni-e frica ... Disectii.; Cadavre ... (Se elltremurii.) Brrr I... Peate ell am sa rna lac pur ~i sirnplu sora de cariiate ...

C\RMEN: Dar tu, Ovidiule r

ovID1U tusor grandilocverLt).- Dcviza mea 0 ~titi: fericit esf acoto LInde e mal mare n:evoie de tine ... Exista un singur lucru care rna a ir:1gl'. CaTC' - dupa mine - merita 58 (m-ti precupctesti elorturile: sa aduciapa locurilor Inselaie, eu buzele crap ate dupa 0 picatura de uTl1e:zc:alii ... De ce bun au narc oamcnii rnai Dlu1ti'J ne\Joil" declt de apa? Cum terrnin scoala. plec pe-un santier d€ irigalii.; nar til, Carmen l'

CARMEN: Eu sint 0 fiinti'i pracfica. Pcntru mine, viata n-ar avea niei un !'.I'TlS dad!. n-ar exista pe !ume pietrele ... Da, ee vii uita\i<l~a la mille? Pictrele de tillite Iormele, de toate marirnile ... Pietrieele ~:i pietroaie.

22

OVIDIU (liric): C1I8 nesIir~i!1i Irurnuscje zace sub 0 stlnca l II," In~eleg. Carmen. Sa stai ore intref,!i aplecat asupra unei buea\i scinteietoare de midi - ce poate Ii mai superb J

CARJ\'\EN: Asta-i poezie, ~i inca- rna ierti, Ovidiule, di slnt atu de brutalii - cam icftina" cam de dllzioa. 0 piatra e piatrii; dadi are !n ea barem 0 !arirna de ruiuereueste Q ~atie. dadi !"IU, orid! de superbii ar Ii, 11U-i rnai mult decit 0 superbd inulilitate ... Dar, oricum. rtu exisUi pe lume rneserie mal imporfanHi ell a geologului .. ,

OVIDIU (osteldaiiv. g"rtjUliu).: Tolusi, bolovauii nu-s penlru fiinte ginga~e, plaptnde ...

CORNEL: Cindiube~'fj 0 meserie, eel mai grei bolovani din lume devin usori. ..

OVIDfU: Orice rni-ai spune, lIorile ou slnt Iacutc sa ti08 pe eorola lor sttnci,

CORNEL: FIorile pot duce orice povara, DOBr 0 due pe cea rnai gre3' - a Irumusejii.

CARMEN (urind sii curme 0 discutie care GmeIJin!ii sa deoina nepldcuta): Nu e verba de Hori, d de camcni. Ttl, Valcriule ? Ce ai de gino sa Iaci in viata?

VALERIU (pe gilldl1d): Stiu l?i eu P Dacri-i verba de oarneni, pili s5

Ie aduc ceva lolos ... In fond, asta-i principalul, RestuL CARMEN: Sa aducl Iolos - biue, nimic de lis. dar cum? VALERfU (zimvini1); Sa cuccrosc l

OVlDru (ascu.tif): Alexandra Mllcedon ... De aid vin ~i porniri!e M a rezolva problcrnele cu pumnil.,

CARMEN; Fii series, Vakriule, nU te vild pI," tine c.u C<lad cololliala ...

De altfel, s-a si dernodat : nu se mai poarta ...

VALERIU {zirnbihd misterios [: Nn, rnie nu-mi ajunge pallltnhd ...

Vreau s8 cuceresc planclele ...

OVlDIU: Un Alexandru Macedon al Cosmosulni.

VALERIU: Asta-i treaba IlU de Alexandri Macedoni. ci de Icari, (Avintat.) Va fi cell rna; pa~nieil cucerire pc care a cunoscut-o ornnl I (Pe ginduri.) Omul se va cuceri pe sine ...

OVIDlU (iese cu uiolenfa la suprafafil za~!11 !Ina! simtamtnf lu!bure):

Nu v-ati satural indi de rninciunile astea afruniate P (Tot! lac.} A, da, Valeriu se pricepe sil le inve.lcasdl in poleiala visnrilcr lormidabile, a aspiratiilor teribile ... Ca 58 lc inghitifi mal usor ... Nu vedeH di totu-i porn. ruasca, actcric P Ca, de Iapt, stllte;ti cobaii lui

23

pe care face expcriente de hipnoza colectiva r Oi el vrea s1i-~j ereeze un nimh din naivitatea voastra ..•

COHNEL (iTOnic): O. splertdidii ueputinta, cit de g-rijulie esti ca oarnenii

sa nu creada in visuri, sa nu se ridice de pe pam lot sa nu zboare .

OVlD1U (nlljfict.iiur): Nu orice tirlldll sforditoare e drum spre stele .

~i nil orice Inriidik:inare ill pamTnf e neputinta ...

VALERIU: Visul nostru are cadilic:ini in parntnt. Oarnenii l-au creal.

De la ei porneste, LlI ei setntoarce,

CORNEL: Chiar dadl L10ii vor .sa nc afirne niste bolovani de picicare l OVmlU (nu-l ia in seama pe Cornel, i se adreseaza dired lui Valeria) .' Ma. tu rlvnesfi DU stelele, ci gloria ... A~a (,LEm ai zapiicit clasa, mline-noirniine 3j sa-i zaplke~ti si pe altii, ~i o. sa nc pomenim cu ruunele tan in gazete: Valeriu Tudoran, elevul care Iace costume de asfronaut.;

VALERIU (surprins) _. Ell rivnesc gloria? (Pe gind/tri.) Peate .. ~i de ee n-as rlvni-o P Nu pcntru mine, nu, Peutru voi, Pentru gcnerat.in mea. Pentru cei carora intiia oara le e dat nu numai sa viseze, c:i sa si liiptuiasci'i...

CARMEN: Vise. Ambitii ... Frurnos .... n-arn ee zice I Romantic. Pinii atunei insa rnai va I Miine. da, da, rntinc, dod IIi 58 iesi de(}e portile scoli], ce-o sa fad?

VALERlU; Nu, credeti-mii.imi ~ti[! daioria ~i n-o sa trag chlulul, Mil due tn labrica.; (Viizind prioirile neincrezdtoare ale' llnora) Da,

da, ee vii uitati la mille? lntru la uziniL. Mecanic mil fa c ... , Mie nu-mi place sil plulcsc intre pamint ~i cer : ori . ccrul, o.ri pamintul.,

OVIDIU (ironic): S3U, cum soar spune, ~i cerul si pamiot.uJ. Vrei sa De fad sa' credern cii. baiatul cunoscutului ingine:r Tudoran, conIerentiar universitar III politehnica, 0. sa se duca tn uzina? (II poza, nu-i rau!

VAlERIU (urea sil se repeada la e1): Sii stii, Ovidiule, eli Ie fac sil-ti l.Ii1i ~i numcle I

CARMEN (inire cei dol): Terrninati ~i liti oarneni scriosi., (ezita) ... sau barern aproape ser iosi I Qi dac-ati fi prea seriosi, af li teribil de plictisitor in ClI1S11 asta ...

VALER]U (se opreste din gestul de minie si 0 orioeste scrutator pe Carmen). Cum? ~i tu erezi cil ? ... (Dialog mui inire ei, apoi Carmen.

24

lntoarce ochif, ill (imp ce Valcnu ofteazii. CII ndduf,) Am int~les: crezi I (Vrea :sa pleee din clasa,)

Ci\~MEN [aproape slrigat): Valedule I. ..

[Valer!u jute.ree hr usc caput. dar "[Llnd eli ceilaili ii ur mjlresc reacliile. vr ea sll·~i continue drumul.)

COR.NEL (!zbllcru~:;te ell 0 expansiottate care nu-t e caracteristictn :

Mai, uite c-aproape a' trecut recreatia mare si noi nici n-arrt luat putm aer ... Nu-i piicat de primavara asia s-o liisarn risipita ? Zau, primavara lace din mine un Harpagon ... Haidef I

1"AMARA (a infele.s): Haidcji, biiieti. are drcptate Cornel, e pacat de liecare mum! irosiL

CONSTANTIN: Pai ... l' r? (Se wid /a ccas orina sa spuna cii e prea tirziu, dar ceilalii. il trag dupa ei a/ara', tasindu-l. insii pe Valeriu [11 l~rmii.)

O\R.!vtEN (dl/pd, dteoa etipe, stillS): Valeriule l I I. ..

VALERIU (ironie trisia): Au plecat.; Complicitate bcnevold.; Si abs fda... Prostii I

CARMEN (Sf! aprinde+: Nu ei sint prosti I

VA[ERllJ; Atunci, desigur, eu slnt eel prost P I r Si de ce n-as fi r (Bruse, ell durere.) De ce nu rna erezi, Carmen r D!' ce tocrnai tu ... ? , CAAM.EN (ulcef): Tocrnai eu .. (Tare.) Tocrnai eu l (Ferm.) Aiel nu-i verba de crezut sau de neerezut, Niei rnacar !1IJ.j verba de mine.

VALERIU (strig.:it): Dar de cine i'

CARMEN (rar).: De tine, Valeriulc J {Pornise caldd.} lncerc adeseon sa te tn1eleg, s.iHi patnmd gfndLiTHe cele mal tainice, Intotdeaurra simi insii in calea mea 0 stavili! de netrecut..

VAlERlU (ironie durerDl1sii).' Staviia visului ...

CAR.MEN (pe gfndun):' Peate eli da ... Stiu eu P Mil sperii cind incepi sil circuli prin hirnere ca pe un bulevard, Irni vine sa-ti strig : stop I Oarnenii au nevoie de la noi de Iapte, Valerinle. Ptna fa stele Hoi rnai avern jnca treaba pe piirniot. Si dta treabii? r ?

VALER.IU : Avern trehuri si-n sisternul solar, Carmen, Trcburi urgente, De neamlnat, Riispullderi I Sintem asteptati, Nu sirrr]i 0 durcre fizica pentru Taplul di sint antia astri pc care n-a calcat inca picior de am?

CARMEN (se plimM pein cias(l) .'Exista in tine o incapatinare, 0 abnegape a nebuniei care prinde iII mreje, impresioneaza. Dill: eu, pentru binele tali. tneerc s-o -privesc lucid.

VALERIU: Pare-at Ii mama I

25

CARMEN (incet, slios).' ~i care rnaics-ta IJU te Iubeste r (Uepede, uor! sec.) Prive~te mal rnult ~:i mal adtuc in jurul lilu, p~ parrrtnt, Valeriule, Ochii atinti\i prea insistent asupra scarelut pina Ia urrna obcsesc.

VALERIU: Te (l1$eli, Carmen. Intr-adevsr, acelura care priveste soarele drept in fata j se impfnze5c Ia inceput ochii, dar sin] suficieute cilcva minule ca sa se obisnuiascf ~i sa-i revina vederea. Pe dlld acela care se deprinde sa priveasca doar inlunericul, orbeste detuuuv §i irevocabil,

CARMEN (gest de neputinia}: Stii prea bine. Valeriu!e, c.il 0 vrerne m-arn lasat si eu cuprinsa de vlrtejul visului tau ... Te-am ajutat sa .. ~i Iaci laboratorul astronautic, am inceput sa be ajut [a costurn ... Dar mi-arn dat searna [a tirnp di-i 0 nebunie, di dill asla nil poate Ie?! nimic a Itcev a dedi prabusirea din lualtu r himerelor pc un pamtot tate, care 0 lla'ti fupa coastele, ca viaja se cere l\\ata in series ...

VALERIU: De aceea ai pleca] dintre noi tocrnai cind ne-arn izbit de primele greutati i' 1 I'

CARMEN (ocoleste, [enaid, rsspunsul direct).' M-am gindlt la tm Ide nostru, Va ler iule. (Rar, ell un accent deosebit.y Si la a [ tau. erede·ma I. .. Din toafii in irn a".

VALERIU (apasst}: Cum, porti ~i inirna, liiata practice ee e~tJ ? Nu-i pa.~at sa te Irnpovarezi cu un asernenea organ inulil ? (Indurerai.y Daca in ati1ia ani de (ezitii) ... prietenie nu rn-ai putut cunoaste, Carmen, rna car alit. lnclt ... Dar ce sa-rni mai bat gura de pornana .1 ? r

CARMEN (it priue~te clt~va clipe tristd. apOi iZDucl1e#e bdtin.d din PIcioare ell minie copilareascti).' lear de rnucava I (lese in. gralJd' ciocnindu-se de Constantin, care tocmai intra in clasa.)

VALERIU [se indreapta spre Consianiiny : Sa vezi c-ai uital di~l nou de mgamiJ1tea noastra l P

CONSTANTIN; Ba sa vezi ea a-am uitat,

VALERIU; Vrei sa spui eli rni-ai adus substanta regeneratoure P (G8S.1 aprobator al Ell! Constantin.y Esti un baiat ultrasuper I (Tl siirulQ pe amindoi obtoiii, apot ia de fa el un. sachet pe care-t bagG-n. servi.efti {>i se duel'! in celiilal; colt al clasei.)

(Ovldtu ill!r,; in c1as~ slvlne catre Constantin, 10 prim plau.]

OVTDJU: Bine, ma Ti!!, n-ai pic de mtndrie, Dupa ce Tomita si-a batut joe in asa hal de tine, tu-l ajuti pe prietenul lui eel mai bun,

26

27

pe Valerru. (Gest oure obrue.] Stii prea bine dl de doi ani, de ctnd 11 venit Hs{a-n da~a, S-8U tntors toate pe des ~is-a dus pe pustii autorrlatea ucastra. lndrdznea careva Oleum doi ani s1'I se lege de tine? II. fBcut lnsa asia ce-a firclI! si-a ajuns fl1 ochii tuturora cle~tcpt! II desteptilor, ca nimeni fill se mal lolita dcelt in g-ura 11Ii...

CONSTANTIN: $1 tu CfeZI C1l t-arn adus chiar sUbslanta pe care rni-a ccrut-o > Fugi, mil, de-aici., Nu rn-ai fi crcztnd si tu mal1l1l1igii?

OVJD1U {intseselit i : Se poate P I ? NLI sintcm noi, mill Trti, prideni la catararna P (l{ii [reaca miinile .amuzai.) Vasiizica DU-; substauja care ...

CONSTANTIN: Mi-a dat faica-meu alta ... Si 0 sa aiba arnicii a mica surpriaa., ..

(Cei do; se indepar leaza, Se aud e soner la de sl'lrsttul recrcatlci Sl. !lnul cite until. i.nirJ In colo,,;; taU elevh dintr-a X:l·a B. Cornel sl Valer iu vtn in ur irn plnn.)

cor~NEL: Ce-i de Hkut, Valcriule P VALERIU: Cli ce P

CORNEL (miral): Cum cu ce? Cu tennostatul.; Cu substan]a rege·

ncratoarc de oxigen ...

VALER.IU (vesel): Nu-ti rnai fagriji I CORNEL: De ce sa nu-rni lac? V!\LER!U: Pentru di le am I

CORNEL {aproape sa se prii{J/l;>easca de uimirey : AiP Ce ai? V l\LERIU: Subsianta am prirnit-uchiar adincauri de fa Tiii. .. CORNEL: Dar terrnostatul ? ..

VIILERIU: ... 11 am. n-avea nici 0 grija ...

CORNEL: De cind P

Vi\LEHIU: De azi noaptc,

CORNEL: Cine ti l-a dat?

VALERI[] (pI/lie douC! degeie pe buze}: Sst I (eu 1411 aer tmstenos.j Dupa-arniaza, la locul stlut I

CORNEL: Da, stiu, la magazialLLi ruos Pitagora. (f# coboara glasul uazind. .sst r -ul despera! al lui Vaierni.)

/Pe aceste cuvlnte llltr~ ill fuga. ernottenatt. Tomi1a. $i Nicoleta.)

CORNEL! Cc-i ell val de alergafi ca Achile eel lute de picior P TOMA: Lasa-te de bancuri I Ce, de razbonrl lroian De arde nOllli acum P ...

N1GOLETA: Mai, copii, ce Ill' Iacem P Tocmal eind ...

rDNlA: E [ale c-a ...

NICOLETt1: Od spui lu, ori eu?

lOMA: Dumneavoastrs. milady, dumncavoaslrii I'

NICOLETA: Tocrnai clnd am intra! cu m~ Oaolrei !}i TGmi~i.i in laborate r.;

10.'1.4: L-am gllsi! pe /I1oJecu/a (ll uede pe Constaniit: )... vrcau s5 SpUD pe tovar;!i~u[ profesor Hariton ...

NICOLETA: MEl. Tomita. cum sin! eu carnpioana Iieculai la aruncarca discului, te arunc pe Iereaslra ...

TOAtA (ell dege!ele fa garii).o Tac, milady. tar ... (Vii2ind ca nu-l crede.) Sa amuteasca de tot al de [1-0 Uicea I P-ochil rnci, milady!

NICOLETA: --.Si cum spunearn, prclesorul Hariton era furies la culme .... o parte din substanjelc tinute la Irigidcr se stricascrrl, altelc erun ctt pe ce sa se slricc ....

TMil\R,A: Dar ce s-a intimplit?

TO/vlA: Au gasiL (Vazif/{l priuirea de trasnet a Nicoletei, face ell un. "sst l" caraghios oe buze.)

NICOLETA: Au giisil trigiderul mrl] tcrtnostal.;

VALERIU: Asfa Insearnnti eli au se mal pot p1istra substantele In Irigider ...

(Cornel. iIlfre !Imp. s-a pcsomor it ~i s-a apropi at de u~5.l

CONSTANTIN (face, volt, pe 'prosml) .~$i ce-avern noi C:1.l asta P TOMA: Maliguta. ce ne-arn face noi lara tine? Ar lipsi elasei graHn. tete de geniu tara de care 0 clasii e ... e eeva ... inconcepniabilissirri ... Cae ~i cum n-ai ~ti di ultima clasd care a losl ieri in laborator il: lost a noastra ...

CO!'-;STANTIN ( coniinud joclll): Asa ...

tlnUii Llarte Har«"". Cris1in:a Ttamlafiroiu .i rnos Onoirel.)

1110:;; ONOFRE I (continua 0 relalare illceputii).- ... Jar adrninistratorul tocrnai acum e pier-at in provincie., Si clnd te ginde~tl en miLn¢. paim'line tIebuia sa vina cim:'\'il de 1.1 cooperaiiva sa repare ilrigi. derul... Clnd inlru i'nsa in iaborutor, ce mi-e dat sa \lad? ...

PROF. CRISTINA TRANDAF1ROIU (calmii): ~tim, rnos Onofrei, ne-ai

rna j povesfil ...

~:: ~' .. :'::,.;:PROF. HAR1TON (dalan/ail din iuima pindn. !I{flinG clipii): Eu nu _, •... - .. ~!;'.,.- .. in!elc!J. fovari'i~i.l directoare, cum de pdt-ji ramine 8tlt de calma In ). , .. ~-:'. ~-:::: .. f~fa unei asernertea barbarii.; tcu adresa sore cil1sa.) Cad cum

-,

.I'-in~' . ~o. .... '

I

altfel dedt barbaric peate Ii l1umitii distrugerea unui bun ati] de preflOs al scolii r Nici AtWa floaT fi foof JI1 stare ..•

PROF. CRISTINA TRANDAPlROlU {ironie Olindd): Pe vrernca lUI Attila nu existau lrigidere, tovarsse Harilon.;

PROF. I:IARlTON: CiviliUl~iaa evoluat, dar rnoravurile de pe atunci mai di'iinu(e Ia trnit repreze;[ltan(i ai spe~ei urnane.; Printre ci, ~i la elcvii clasei a XI-a. Da .... Mii doare cain clasa asta invata si hu-rneu, dar n-arn ce fare. (Reioric.) Nu-mi pot jertfi obicclivitalea niei maear de dragul propriei rnele odrasle I (Pulperirut clasa cu. priuirea.) Cine.-a jduit lab[)ralnml ~eo!ii? Cine? Sa nu-m; sp1.I1l.<e~i c-a IlU ~titi, nu va cred I' Nu s-a 118S('1]t lila care sa-l dueB pe proIesorul Harilon ...

PROF_ CRISTINA TRANDAPIROIU (simplll.): Ba EU n crcd, tovardse i-lariton I

PROP.I-IA.RITON: Ii credeti P Bine, atlati atunci ca hotul nu putes fi decit dill aceasta clas.'i, .. Ei au foot ieri ultirnii in laboralor ... 'Si nu rnrrnai alit: stiu en precizie cine a avut unica posibilitate sa, ia Iermostatul 1

rPaud lndirca.tll, de tenslunej

PROF. CRISTINA TRANDAFlJ{OlU: Cum? ~titi ('1] precizie P Cum af! allat P

PROF. HARITON: Sirnpfu, Prin deduefie. De ieri ta! prtnz pina azi dirnineata Iaboraforul a fast iurnis sub laciit. Deci nu putea lua terrnostatul declt aeela care a ramas ieri ultirnul in laborafor.

PROF. CRISTrNA TRANDAFIROIU: Si cine a Fast acela P

PROF. rlARITON (vizibil lrillmJiitor)': ElevuJ... (Pou2a ell f!tec!.) Tudoran Valeriu ....

(Se lasll Q tilc~Te· morm'rriaiii. E claT~ stupoarea tuturora.)

TOMA {iebucneste nesiiipillit): Nu se poate .I!

PROF. I-li\RITON (amenin!tifot): Ce-ai spus, Calotescule?

TOMA (~U Erutriiznea{a): ca nil S€!. poate [ Cii Valeriu nu e to. stare de a~(! ceva ... (Cafre clasa.) ~i voi de ce taceti? H crcdeji pe Va-

leriu capabil de 0 ascrnenea mir$i'lvie i' NICOLETA (no/willi).' Nu, eu nu-l cred r CORNEL: Nici eu ...

(RAsl'fIil ~i alte vecl care-t susun pe Torna, I\JUi lnsA tae .. )

PROF. HAR.lTON: Ce-i dcbandada ash?' De unde pillfl Linde icairile astea anarhice P

PROF. CRISTrNA TRI\NDAFIROJIJ: Sa aperi adevarul nu-i anarfue, tovara~c Hariton,

CORNEL: Si nici sa-1i aperi un cDleg acuzat pe nedrept, [Pauza.} E 0 datorie,

VALERI U (ilefiresc de calm): Vii multumcsc, dragii mei, dar nu-i nevoie sa vii inficrbtntati degeaba, Eu nu ma sirrrt cu nici 0' "'lnli. (Cafre Hariiori.] Ce dovezi sveti, tovarase prolesor, ca eu a~ 'fi luat termostatul P Dam ca am fast in Iaborator ultirnul> Sirntrti si dumneavoastrs ca nu-l de ajuns, Aile dovezi P

PROF. HAIHTON (SprLmega.);· Vor Ii. Sin! sigur ca 'lor fi.

PROF. CRISTINA TRANDAFIROIU (orea sa curme un. moment penibil): Eu am incredere in vOi.dragii rnei, Stiu divai preuuti Iahoratorul scolii la f('1 de mult ca si noi. Nu-ti baji joe lcsrse de 1DCLIl L1ude·ai!imlt prima Dara tn rntna a eprubeta I Nu-i asa, SCLIrTIlle? Nu-i asa, Tudcran P Nu-i asa, Stralulat P Nu-i a;;:a, Calotcscule P Nu-i asa, Moga? (Un murmur surd : .. ,4,5n-in.) Si apoi, nu-i vorba de un sirnplu obiect, fie el \ii de valoare. E vorb s de ccva rnai important : rcnurnele scolii, Daca-n aceasta privl!I\J temperatura opiniei pub lice incepe sa scada, apoi, dragii rnei, n-o rna! [ii pc lac cu nid 1I!l tennoatat. AUla am avut de spus. llardc, tovarase Haritoo I Si dumneata, rnos Onofre], La revedere I (Ln. timp ce clasa ie raspuntie au un cor cam dezordonai de .Ia reocaere", eel irei ies.)

(Ln rrtlj l or-u l (llccrJi, Cornel ,,1 Toma 5" aprepie de Valeriu.)

TOMA: Asta-i eel rnai mare bolovan pe care vor sa ni-l atirne de .' picioare, Sa llU zbUf.§m. eLI orice pfl't - 58 flU zburam, (Yeselie ~'p~~ f,?r(ata.) Dar nu-i nimic, Dear IlL! mai sirtlern nisle cooiil ~ .,.::~- ~v~~:t~ ::~

, .:'; " ';;"X'- - (P8uzil)

.' C(iR~N~~;:ri&-i;~~;:, Vreau sa stii, Valeriule, ca nol credem in tine

m - j. ;I .... .~ -" r

:·e-3-·i:i ridi~ tn~j1~~ Alit ... Ca-n noi insinc I

~. . " ': -, t." ...

CORTINA

(In rata eorlinet. tntr-o b.fUlUlJ luminiJ lIs/raUf, lrece Iflfel. pe '.!Ilndllri. Vale,iu.

Deod{J,i{l, ,!inl,-un colt a/ cortlnel, apore ODPN.J

ODPN:. Buna ziua, pamil'lic.a!lllle ... V I\lERlU (neatent y : Buna ziua [ ODPN: Se pare dl e~ti cam Irist l V I\LERfU: Slot 1

ODPN: Bine, dar autorul a vrut sa scrie 0 comedic ...

V ALERlU (dO. din umsri'[: Ce sa-1 lac? Nu eu l-amtudcrnnat sa rna aleaga pe mine persona] principal.;

.ODPN: 0 fi stiut el ceva cind II pornit 13 Ireaba, dar i-ai stricat planurile ...

VAlERJU: rJ f1rive$ie ... (ell niidu!.) Hala.l autor I Sa nu fie in slare sa-si tina 1n Irlu personajcle ...

ODPN (te (!lJ1duri);' Si in traiecioria unei rachete se lng-aduie 0 deviere, ce-i drepiiniimii... Iar inspiratia - crede-rna pe mine - nicaieri in univers a-a afins inca per lectiunea de zbor a rachetelor ... De uurlte ori - ce sll-i Iaci r se rrrai jnti.mpH3 sa au se plaseze pe orbita.;

VALERlU (inci'ipdtin.ai).- Sil nu se tntimple r Sa se plasezc I Sintern

in secolul douazeci I ODPN: De ce esti irisl?

VALERlU (se intoarce ~ cu nadu) in glas):' A dispflrut fcrtnostatul l ODPN : Care r Aceta pe care ti I-am rurrllit?

VALERIU: Nu I Pe aceta l-am pus 18 pastrare la lac sigur .... Altul.; ODPN: Si ce-i C1J asia? 0 sa-l gi-isitL.

VALERIU (nedefuziJ)'- Peate ... Nurnai di jeri ell am lost ultirnul in laborator. ..

ODllN (nu intelege): Ei si ?

VALERIU: Pare-ai Ii cazlit de pe altii pl.·meta 1 (Ls! dli seama.) De.

Iapt, asa ~j este .... (Expllcatio.) Au lansat unii banuiala di l-ain

luat ell ... Mai ales di n-o sa [ie greu de ailat di am si eu unt!I....-· .: .

ODPN ~ Bine .. dar pe acela ti l-am daruit eu .. i r- ~;,.:,,_::';.,_~ .. ~_::--

, -.~' -- (' ,. ..

V A LER I U (izbuCTle#e).: Cum nu-ntelegi. fr~te, [!a,~,\i:.';'fF:' ci~~ Milra

mea 0 timpenie nllr asuper sa bat lab a di1-am ~~i.nl.~~fJ.~a~_. f1'!~~ .. i .

de la un om de pc aiM plallela ... Mi-aT liI~.)Rltii;':t):;·~Bdt:~tJJia-· eolosala Ia gazeta. de perete $i... cine stle dac~:.;~'ili.itib .rYdZi~U! . cd inlerlocutorul sa« tace.t E greu de tnte·les:·:·~e.afr{1 tJ~ om-de pe

;JIM planeta. Nu fj mihnit, MCipe5Iitllricovistatnil'{~~~ti~" . .

.~ .~1·

ODPN: Nusint mtnntt, Caut sa. in·teleg. (OJlat.J Intr-adevar, gl!;~u.

Ioarle greu... Pe planeta fl.oastr! netncrederee tn sernenul tau e socotita cea mai gravii crirna,

VALERIU: Eu triilesc pe ,pamlot.(Opbnust.) Nu-i nimic. Va Ii ~i

Ia noi asa, (11 cuprinde de' umeri.) La voi oarnenii nu stnt oiciodal8 tri~ti j>

ODPN: Sa da.

VALERlU: and.?

ODPN: and nu izbutese sa-i facli pe ceikllti veseli. (PaIJZii, apoz fucet.) tn clipa asla sint triat, pil.mtnl.eanule.

VALERlU {ris tortat): N-ai motiv. Mii vezi? laUi·mil vesel. {Se uiM la ceas.) Scuzii-mii. Ie rog, stilt asteptat. Pardi vad: Tomita a ~i iueepui sa SI! tnIurie. Mai ~int aeolo ~\ Ccrnel.; 'iii Minara .•. La revedere I

On tlrnll ce ODPN dlspare, se deschide certlna ~i .VlIll!fiu lnlr~ In uecoml labIau! ui 111.)

(Sflr~itul in numiirul oiiior}

Tiparul: Cornblnatal pDUgra'fic Casa Scintei] "I.V. Stalin"

32

I I

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful