You are on page 1of 5

c   


   

Tarikh: 1 Mac 2010
Masa: 60 minit
Tahun: 4 Mawar
Bilangan murid: 30 orang
Mata Pelajaran: Bahasa Melayu
Tema / Tajuk: Melawat ke Pulau Pinang

c


8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.
Aras 3: Membina ayat majmuk dengan kata hubung.

 !
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara
yang dibaca.
Aras 1: i) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan
sebutan dan intonasi yang betul.
ii) Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat.

"#
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Menulis ayat majmuk menggunakan kata hubung dengan betul.
2. Membaca petikan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar dan menggunakan sebutan
serta intonasi yang betul.
3. Mengenal pasti ayat majmuk yang terdapat dalam artikel, kemudian menjadikan ayat-ayat tersebut kepada ayat
tunggal dan menyatakan kata hubung yang digunakan.
 $
Tatabahasa : Morfologi ± ayat tunggal dan ayat majmuk
Kosa kata : makan angin, tinggalan sejarah.

c!%
Ilmu - Kajian tempatan, pengetahuan am.
Nilai - Kerjasama, kepatuhan
Kemahiran Bernilai Tambah : Kecerdasan Pelbagai (muzik, kinestatik)
: Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
: Belajar Cara Belajar (bacaan mekanis, perbincangan,mencatat nota

$ !
Artikel,video, lembaran kerja, LCD, layar skrin, laptop.

c!$&&&
Murid pernah mendapat maklumat tentang tempat-tempat menarik di Pulau Pinang menerusi media cetak
atau elektronik mahupun mempunyai pengalaman sendiri melawat ke Pulau Pinang.

!$' c (c!&c )


1. Guru menunjukkan video yang bertajuk Bahan bantu:
Lagu yang bertajuk ´Sila ´Sila Berkunjung ke Pulau Pinang´ di Video,LCD, laptop,
Berkunjung ke Pulau Pinang.´ dalam kelas. layar skrin.
2. Murid diminta melihat gambar-gambar
yang ditayangkan dalam video dan Kemahiran Bernilai
Set Induksi bersoal jawab dengan guru. Tambah:
(5 minit) 3. Guru mengaitkan video dengan tajuk Kecerdasan pelbagai
pelajaran hari ini. (muzik dan
kinestatik).
Kemahiran teknologi
maklumat dan
komunikasi.
1. Guru menerangkan kepada murid Teknik:
Tatabahasa: mengenai ayat tunggal, ayat majmuk Perbincangan
Ayat tunggal dan ayat majmuk dan pembinaan ayat majmuk dengan
kata hubung dan menulisnya pada Nilai:
papan tulis. Bekerjasama
2. Kemudian, murid dikehendaki menyalin
nota yang tercatat pada papan tulis Kemahiran Belajar
dalam buku tulis mereka. Cara Belajar:
3. Setelah selesai, murid membentuk lima (mencatat nota)
kumpulan kecil dengan setiap
Langkah 1 kumpulan terdiri daripada enam orang
(20 minit) murid.
4. Seterusnya, setiap kumpulan diminta
untuk membina tiga ayat majmuk
dengan kata hubung .
5. Kemudian, setiap daripada wakil
kumpulan diminta untuk menulis ayat-
ayat majmuk yang telah dihasilkan
pada papan tulis.
6. Guru membimbing murid untuk
membuat pembetulan jika terdapat
kesalahan yang dilakukan oleh murid.
Artikel: 1. Guru mengedarkan sebuah artikel Bahan bantu:
´Melawat ke Pulau Pinang.´ yang bertajuk ´Melawat ke Pulau Artikel yang bertajuk
Pinang,´ yang mana dalam artikel ini ´Melawat ke Pulau
terdapat ayat tunggal dan ayat Pinang.´
majmuk.
2. Murid diminta membaca secara Teknik:
senyap. Bacaan mekanis
3. Berdasarkan pada kumpulan yang
telah dibentuk tadi, setiap kumpulan Nilai:
Langkah 2
akan membacakan setiap perenggan Kepatuhan,
(15 minit)
yang berbeza dalam artikel mengikut kerjasama.
arahan guru.
4. Murid kemudiannya diminta membaca
teks itu secara beramai-ramai.
5. Beberapa orang murid dipilih secara
rawak untuk membaca teks secara
individu.
6. Guru memberi bimbingan dan
membetulkan kesilapan (jika ada).
Artikel: 1. Berdasarkan pada artikel dan Nilai:
´Melawat ke Pulau Pinang.´ kumpulan yang sama, setiap kumpulan Kerjasama
diminta untuk menyenaraikan seberapa
Perbincangan kumpulan: banyak ayat majmuk yang terdapat Bahan Bantu
Mengenal pasti ayat majmuk dan dalam artikel bagi setiap perenggan Mengajar:
menjadikannya ayat tunggal yang telah ditetapkan. Layar skrin, laptop,
serta menyatakan kata hubung 2. Kemudian, berdasarkan ayat majmuk LCD.
Langkah 3
yang digunakan. tadi, murid diminta untuk menjadikan
(15 minit)
ayat-ayat tersebut kepada ayat Kemahiran Bernilai
tunggal. Tambah:
3. Murid juga diminta untuk menyatakan Kemahiran teknologi
kata hubung yang digunakan. maklumat dan
4. Wakil kumpulan diminta untuk komunikasi
membentangkan tugasan mereka.
5. Murid daripada kumpulan lain diminta
untuk memberikan perhatian.
6. Guru memaparkan jawapan yang
dikemukakan oleh murid pada layar
skrin melalui LCD.
7. Guru membimbing murid untuk
membuat pembetulan jika terdapat
kesalahan semasa pembentangan
murid.
8. Kemudian, murid diminta untuk
menyalin paparan yang terdapat pada
layar skrin dalam buku latihan mereka.
Penutup Rumusan: Kognitif 1. Guru membimbing murid untuk Bahan bantu:
(5 minit) membuat rumusan tentang pelajaran Lembaran kerja
Aktiviti susulan: Latihan hari ini.
2. Murid diminta menghantar buku latihan
kepada guru.
3. Guru mengedarkan latihan sebagai
kerja rumah.
?
?
Refleksi:?

?
?