Stadgar för Irakkommittén i Lund

(antagna på konstituerande möte den 9 juni 2008) § 1. FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTESORT Föreningens fullständiga namn är Irakkommittén i Lund. Föreningen är baserad i Lund. § 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Irakkommittén i Lund är en ideell och partipolitiskt obunden förening. Vårt syfte uttrycks genom våra paroller: ¤ USA-alliansen ut ur Irak ¤ Inget svenskt stöd till ockupationen ¤ Stöd irakiernas motståndskamp § 3. BOKSLUT OCH RÄKENSKAPSÅR Redovisning av föreningens ekonomi görs av föreningens kassör. Räkenskapsåret sträcker sig från första september till sista augusti. § 4. MEDLEMSKAP OCH MEDLEMSAVGIFT Medlem kan den person bli som ställer sig bakom föreningens paroller, är aktiv, betalar medlemsavgift och väljs in som medlem av föreningens medlemmar. Medlemsavgiften är en månadsavgift som utgör 1 % av enskild medlems månadsinkomst. För den medlem som förvärvsarbetar beräknas avgiften som 1 % av inkomsten efter betalad inkomstskatt. Om månadsinkomsten för medlem varierar, så varierar även månadsavgiften. § 5. UTESLUTNING AV MEDLEM Medlem som uppenbart motarbetar föreningen kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av medlemsmöte eller årsmöte. § 6. BESLUTANDE ORGAN Föreningens högsta beslutande organ är medlemsmöte eller årsmöte, där alla medlemmar äger rösträtt. Beslut fattas genom omröstning, där enkel majoritet räcker för att genomdriva beslut, eller genom konsensus. Medlemsmöte äger full beslutanderätt över allting som rör föreningens verksamhet, inklusive ändring av medlemsavgifter eller stadgar. § 7. MEDLEMSMÖTE Medlemsmöte hålls när medlemmarna önskar, vanligtvis efter någon av föreningens utåtriktade aktiviteter.

§ 8. ÅRSMÖTE Årsmöte hålls varje kalenderår, i november eller december månad. Till årsmötet kallas alla medlemmar, via e-post eller telefon. Årsmötet beslutar om styrelsen ska beviljas ansvarfrihet, det vill säga om medlemmarna godkänner styrelsens förvaltning av föreningens verksamhet. Årsmötet beslutar också vilka som ska ingå i styrelsen. § 9. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Styrelsen utgörs av sammankallande, vice sammankallande och kassör. Sammankallande är högsta ansvarig för att kalla medlemmar till möten och aktiviteter som föreningen bedriver. Vice sammankallande är ansvarig för dessa uppgifter om sammankallande inte har möjlighet att utföra sina uppdrag. Kassör är högsta ansvarig för att redovisa föreningens inkomster och utgifter. § 10. ÄNDRING AV STADGARNA Stadgar kan ändras vid medlemsmöte, genom enkel majoritet eller konsensus. § 11. FÖRENINGENS UPPLÖSNING OCH TILLGÅNGAR Föreningen kan upplösas av medlemsmöte, om minst två tredjedelar av medlemmarna så beslutar. Om föreningen upplöses, så ska föreningens tillgångar övergå till Irakkommittén i Malmö. Om Irakkommittén i Malmö inte längre existerar, så beslutar medlemmarna hur föreningens tillgångar ska handhas.