Anexa nr. 4 la H.C.L. Sector 4 nr.

____/________ MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 PRIMARIA SECTORULUI 4

APROBAT PRIMAR POPESCU Cristian Victor Piedone

REGULAMENT de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate al Primarului sectorului 4

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 Primăria sectorului 4 şi serviciile publice aflate sub autoritatea administraţiei publice locale funcţionează în temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare . Sediul Primăriei Sectorului 4 este situat în B-dul George Coşbuc nr.6-16, Sector 4. Primăria Sectorului 4 este o instituţie bugetară, având personalitate juridică, reprezentată prin Primarul Sectorului 4. Obiectivul activităţii sale este administraţia publică locală, respectiv soluţionarea problemelor curente ale colectivităţii locale şi ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local Sector 4. Art.2 (1) Primarul Sectorului 4 este conducătorul Administraţiei Publice Locale a Sectorului 4, răspunde în faţa Consiliului Local al Sectorului 4 de buna funcţionare a acesteia şi reprezintă sectorul în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; (2) Atribuţiile primarului sunt cele prevăzute în art.63 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, şi sunt exercitate prin dispoziţii care devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţă persoanelor interesate, conform art.68 din Legea nr.215/2001. (3) Primarul delegă prin dispoziţie viceprimarului competenţa exercitării unor atribuţii, cu respectarea prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală. Art.3 Structura organizatorică a aparatului propriu cuprinde: direcţii, servicii, birouri şi compartimente.

CAPITOLUL II STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A APARATULUI PROPRIU AL PRIMĂRIEI SECTORULUI 4

Art.4. Organigrama cuprinde următoarele direcţii, servicii şi birouri: I.DIRECŢIA COMUNICARE PRIMAR SI RELATII CU MASS-MEDIA I.1.Serviciul CABINET Comunicare Primar I.2.Serviciul Relaţii cu Mass-Media II.DIRECŢIA ECONOMICĂ II.3.Serviciul Financiar,Salarizare

1

II.4.Serviciul Contabilitate, Buget II.5.Serviciul Urmărire Contracte

III.DIRECŢIA INSPECŢIE SI CONTROL III.6.Serviciul Control Comercial III.7.Serviciul Inspecţie Control Constructii III.8.Compartimentul Autorizari Activitati Comerciale III.9.Biroul Control Sanitar 10.Serviciul Prestări Servicii Comunitare – serviciu aflat sub directa coordonare a Primarului sectorului 4 IV.DIRECŢIA RESURSE UMANE IV.11.Serviciul Managementul Resurselor Umane IV.12.Serviciul Sanatatea si Securitatea Muncii, PSI, Evidenta Rezervisti IV.13.Biroul Formare Evaluare Personal

V.DIRECŢIA RELATII CU COMUNITATEA LOCALA V.14.Serviciul Informatii si Relatii cu Publicul V.15.Serviciul Relatii cu Asociatiile de Proprietari V.16.Biroul Acord Unic V.17.Compartiment Arhiva Documente VI.DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ VI.18.Serviciul Administrare Patrimoniu VI.19.Serviciul Tehnic Administrativ VII.DIRECŢIA AUDIT PUBLIC INTERN VIII.DIRECŢIA JURIDICĂ VIII.20.Serviciul Contencios VIII.21.Serviciul Legalitatea Actelor VIII.22.Serviciul Autoritate Tutelară

23. Serviciul Tehnic Consiliul Local , Documente - Electoral 24. Compartiment Juridic Consiliul Local 25. Biroul administraţie publică IX.DIRECŢIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA SI SERVICII PUBLICE IX.A .ARHITECTUL SEF IX.A.a.26 .Serviciul Disciplina in Constructii IX.A.b. DIRECTIA EVIDENTA URBANISM SI AMENAJARE TERITORIU IX.A.b.27.Serviciul Cadastru IX.A.b.28.Serviciul Urbanism IX.A.b.29.Biroul Avize , Autorizatii Publicitate

2

IX.B . DIRECŢIA DE MEDIU IX.B.30.Serviciul Protectia Mediului IX.B.31.Serviciul Programe si Proiecte de Mediu IX.B.32.Serviciul Spatii Verzi IX.C. DIRECTIA DE DEZVOLTARE URBANA IX.C.33.Serviciul Monitorizare Lucrari Edilitare IX.C.34.Serviciul Gospodarire Domeniu Public IX.C.35.Serviciul Parcari IX.C.36.Serviciul Licitatii IX.C.37.Serviciul Urmarire Investitii IX.C.38.Serviciul Management Programe si Proiecte Comunitare

SERVICII AFLATE IN DIRECTA SUBORDONARE A PRIMARULUI 39.Consilieri Personali Primar 40.Serviciul CORP CONTROL Primar 41.Biroul Management Situatii de Urgenta 42.Serviciul Informatică si Sisteme de Management al Calitatii 43.Serviciul Spatiu Locativ 44.Serviciul Culte si Integrare Minoritati 45. Serviciul Sport, Organizare Evenimente Publice

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR 1 . Serviciul Stare Civila 2 . Serviciul Informatii si Relatii Publice , Secretariat 3 . Serviciul de Evidenta a Persoanelor Nr.1 4 . Serviciul de Evidenta a Persoanelor Nr.2 5 . Serviciul de Evidenta a Persoanelor Nr.3

Art.5 Primarul conduce activitatea Primăriei Sectorului 4 şi a instituţiilor publice de interes local aflate sub autoritatea consiliului local, cu sprijinul viceprimarului şi al secretarului.

Art.6 Secretarul îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, coordonează compartimentele prevăzute în organigrama Primăriei Sectorului 4 şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Comisiei pentru protecţia drepturilor copilului, conform Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Art.7 Directorii, şefii serviciilor şi birourilor colaboreaza permanent în vederea îndeplinirii în termen legal şi de calitate a atribuţiilor ce intră în competenţa lor, precum şi a altor sarcini primite din partea conducătorilor instituţiei (respectiv primar, viceprimar, secretar).

3

CAPITOLUL III ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR APARATULUI PROPRIU AL PRIMĂRIEI SECTORULUI 4 Art.8. Activitatea Primariei Sectorului 4 se desfasoara in conformitate cu prevederile legale in vigoare si dupa cum urmeaza pe domenii de activitate I.DIRECŢIA COMUNICARE PRIMAR SI RELATII CU MASS-MEDIA I.1. Serviciul Cabinet Comunicare Primar – are ca obiect de activitate asigurarea comunicarii continue si transparente intre Primar, Viceprimar, Secretarul Sectorului 4, compartimentele din aparatul propriu, institutiile si serviciile publice de interes local cu cetatenii, in vederea solutionarii eficiente si oportune a problemelor comunitatii, precum si elaborarea si aplicarea unei strategii de relatii publice care sa induca o imagine corecta, pozitiva si credibila, asupra performantelor administrative ale Primariei Sectorului 4.

I.2. Serviciul Relatii cu Mass-Media 1. Coordonează activitatea de comunicare dintre direcţiile şi serviciile Primăriei sector 4 cu mass – media, instituţii ale societăţii civile şi cu cetăţenii, în baza unei strategii de comunicare realizată pe termen scurt, mediu şi lung; 2. Întocmeşte raportul anual de activitate al Primarului, în baza rapoartelor primite de la compartimentele Primăriei; 3. Monitorizează impactul acţiunilor Primăriei sector 4 prin analiza mass – mediei şi opiniei publice locale şi propune măsuri clare de îmbunătăţire a procesului de comunicare cu cetăţenii; 4. Promovează acţiunile administrative ale direcţiilor şi serviciilor Primăriei sector 4 şi realizează materiale de prezentare şi promovare a Primăriei; 5. Evaluează prin intermediul institutelor de sondare şi cercetare a opiniei publice starea de spirit a cetăţenilor, evoluţia nivelului de trai al cetăţenilor, gradul de mulţumire sau de nemulţumire faţă de activitatea Primăriei sector 4 şi potenţialele crize de comunicare ale Primăriei sector 4 cu cetăţenii; 6. Contribuie la dezvoltarea unei culturi comunicaţionale a Primăriei sector 4, bazată pe legalitate, echidistanţă politică, obiectivitate şi imparţialitate; 7. Îmbunătăţeşte, prin acţiuni de instruire, capacitatea personalului aflat în contact direct cu cetăţenii, mass-media şi alte instituţii de a comunica eficient şi deschis în legătură cu problemele solicitate; 8. Coordonează publicarea şi actualizarea anuală a unui Buletin Informativ care va cuprinde informaţiile de interes public, accesul, conform Legii nr. 544/2001; 9. Informează direcţiile şi serviciile din cadrul Primăriei sector 4 şi Consiliul Local cu privire la evenimentele socio-economice şi cele ale vieţii comunitare la zi; 10. Colaborează cu structuri similare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice sau cu alte persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea obiectivelor de comunicare ale Primăriei; 11. Acordă asistenţă de specialitate coordonatorilor de servicii în probleme de relaţii publice şi relaţii cu presa; 12. Redactează şi transmite comunicate de presă; 13. Promovează în mass-media programele de dezvoltare iniţiate la nivelul Primăriei Sector 4 de serviciile de specialitate; 14. Planifică şi organizează acţiuni de comunicare internă pentru stimularea şi motivarea personalului, în vederea creşterii performanţelor, eficienţei şi eficacităţii Primăriei; 15. Colaborează cu Poliţia sector 4, Jandarmeria Română şi Poliţia Comunitară sector 4, pentru informarea cetăţenilor pe probleme de siguranţă şi ordine publică; 16. Promovează competenţele şi acţiunile serviciilor publice oferite cetăţenilor de Primăria sectorului 4, considerate drept instrumente ale procesului de dezvoltare socio-economică comunitară. 17. Prezintă mass-mediei activităţile de interes public desfăşurate de Primăria sectorului 4, organizând conferinţe de presă, în scopul informării locuitorilor sectorului 4, asupra acestora şi prezintă orice informaţii de interes public solicitate în cadrul acestor conferinţe; 18. Asigură zilnic difuzarea de comunicate, informaţii de presă, privind activitatea instituţiei; 19. Primeşte înscrierile în audienţă de la Serviciul Informaţii şi Relaţii Publice, le transmite compartimentelor implicate, participă la audienţele primarului, urmărind în funcţie de rezoluţie, modul de rezolvare

4

Întocmeşte bilanţul contabil. Serviciul Contabilitate. a valorilor materiale. e-mail şi urmăreşte modul de soluţionare al acestora. 2. Organizează şi conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri şi cheltuieli. căsuţele poştale din sector şi pe adresa poştală a primăriei 21. 10. fax. publică şi păstrarează informaţiile cu privire la situaţia patrimoniului şi a rezultatelor obţinute de unitate. Prezintă rapoarte despre activitatea Direcţiei Economice solicitate de Primar. 23. Întocmeşte statele de plată ale salariilor personalului din Primărie. 7. Participă la şedinţele comisiilor de specialitate ale Primăriei Sectorului 4. Administraţia Financiară Sector 4 şi Prefectură. 5 . indemnizaţiile consilierilor. eliberări de valori materiale şi pentru alte operaţiuni specifice. 10. 6. Inventariază patrimoniul unităţii. 2. 7. Întocmeşte documentaţia necesară acordării premiilor anuale şi celor lunare din fondul de salarii de 10%. Furnizează. ţinând cu ajutorul lor evidenţa tuturor drepturilor fiecărui salariat. Serviciul Financiar Salarizare 1. Consiliul Local al Sectorului 4.4. Întocmeşte ordonanţările de plată privind drepturile salariale. Întocmeşte fişele de salarii şi operează în acestea toate modificările survenite. respectiv 2% . Întocmeşte dări de seamă statistice. după care se întocmesc statele de salarii atât de avans cât şi de lichidare. Consiliul Local al Municipiului Bucureşti. plăţi reprezentând cheltuieli din bugetul propriu). 12. 11. Întocmeşte referate de specialitate şi colaborează cu Direcţia Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 specifice activităţii serviciului. Urmăreşte împreună cu Direcţia Juridică executarea creanţelor. 4. 8. viceprimari. conform rezoluţiilor conducerii II. 8. prin adresa de e-mail. Răspunde în scris solicitărilor adresate Primarului sectorului 4. Buget 1.20. plăteşte ajutoarele sociale. prezentând situaţiile cerute de membrii acestora. Înregistrează în contabilitate operaţiile patrimoniale. 9. Efectuează prin casierie operaţii de încasări şi plăţi pe baza documentelor aprobate şi supuse controlului financiar preventiv. Participă la audienţele ţinute de primar. Asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plăţile efectuate din bugetul autorităţilor executive (alimentarea cu mijloace băneşti.DIRECŢIA ECONOMICĂ II. Întocmeşte documentele justificative pentru orice operaţie care afectează patrimoniul unităţii. avizează pentru legalitate procesele verbale de insolvabilitate a debitelor pentru angajaţii Primăriei Sectorului 4. a decontărilor cu debitorii şi creditorii. 6. Consemnează şi monitorizează corespondenţa adresată conducerii primăriei. Asigură controlul asupra operaţiunilor patrimoniale efectuate. 5. Asigură legătura cu instituţiile administraţiei locale şi centrale. colaborând în acest sens cu direcţiile subordonate Primăriei şi Consiliului Local pentru respectarea termenelor prevăzute în Legea 52/2003 şi în Legea 544/2001 24. asigurând detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată. Urmăreşte prezentarea răspunsurilor în termen legal. 5. Centralizează dările de seamă statistice pentru serviciile publice aflate în subordinea Primăriei şi le înaintează organelor superioare. II. 9. indemnizaţiile de naştere. 3. Asigură gestionarea patrimoniului Primăriei Sectorului 4 în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 3. sosită prin Registratură. 4. mijloacelor băneşti. precum şi a altor ajutoare băneşti şi indemnizaţii cuvenite unor cetăţeni ai sectorului 4 sau la Trezoreria Sector 4. Asigură legătura permanentă cu Trezoreria Sector 4 pentru ordonanţarea cheltuielilor. 3. precum şi cu petenţii prin direcţiile de specialitate. bunurilor de inventar. Asigură publicarea buletinului informativ al Primăriei sectorului 4 22.

16. Direcţia Generală de Administrare a Unităţilor de Învăţământ. Direcţia economică. 27. 3. 9. Întocmeşte referate de specialitate şi colaborează cu Direcţia Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 specifice activităţii serviciului. Centrul Militar al sectorului 4. 5. Verifică gestiunea magaziei şi a casieriei lunar. 20. Elaborează şi supune aprobării Consiliului Local proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al sectorului 4. Verifică şi centralizează dările de seamă ale serviciilor publice din subordine (Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale sector 4. precum şi elaborarea tichetelor gratuite C. 21. Direcţia Generală de Administrare a Unităţilor de Învăţământ. Sanitare şi Creşelor sector 4. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4. 22. Direcţia Generală de Administrare a Unităţilor de Învăţământ. Inspectoratul de Protecţie Civilă sector 4). Întreţine relaţii de ordin profesional cu următoarele compartimente din cadrul Primăriei sectorului 4: Direcţia juridică. 6. 15. bunurilor materiale. Colaborează cu terţele persoane implicate în contractele încheiate cu Primăria sectorului 4 Realizează şi urmăreşte cheltuielile de investiţii conform bugetului aprobat de Consiliul Local al Sectorului 4 cu întreaga documentaţie ce necesită acest lucru. Sanitare şi Creşelor sector 4). Urmăreşte evidenţa datoriilor către bugetul local ale terţilor şi ia măsurile necesare pentru reglarea acestora. Completează ordanaţările de plată privind disponibilul din contul de angajamente bugetare şi răspunde de datele înscrise. Ia măsurile necesare pentru recuperarea eventualelor debite... Inspectoratul de Protecţie Civilă sector 4. asigurând detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată. 8. Centrul Cultural “Niculae Bălcescu”. Centrul Militar sector 4. 2. Stabileşte necesarul de credite bugetare pentru: Primăria Sectorului 4. 24.F. confruntând rezultatele obţinute cu evidenţa contabilă şi realizând operaţiunile contabile ce se impun. Serviciul urmărire contracte 1. foi de vărsământ). 10.F. înregistrând minusurile şi plusurile de inventar. materialele existente în magazie. 7. Desfăşoară corespondenţă cu terţii. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4. Participă la audienţele ţinute de primar. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4. 25. 18. 26.13. Întocmeşte periodic situaţia execuţiei bugetare şi urmăreşte încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Autoritatea Executivă. Constituie comisiile şi subcomisiile de inventariere anuală a mijloacelor fixe. Centrul Cultural “Niculae Bălcescu”.C. precum şi evidenţa timbrelor poştale necesare bunei desfăşurări a activităţii Primăriei Sectorului 4. Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale sector 4. 17. viceprimari. 19.chitanţiere. Urmăreşte derularea contractelor economice pe stadii de realizare pe baza proceselor-verbale de recepţie şi a situaţiilor de lucrări verificate de serviciile de specialitate şi ia măsurile necesare în cazul apariţiei oricăror desfuncţionalităţi. Protecţia Civilă. Direcţia de investiţii. Întocmeşte şi prezintă Consiliului Local contul anual de execuţie al bugetului sectorului 4. Ţine evidenţa contractelor şi le înregistrează. 6 . Realizează evidenţa garanţiilor de gestiune pentru salariaţii Primăriei Sectorului 4. 42/1990. în conformitate cu legislaţia în vigoare. privind: numerarul existent. Verifică documentele contabile referitoare la activitatea terţilor în cadrul contractelor de asociere în participaţie încheiate de Primăria Sectorului 4 pentru exploatarea pieţelor agroalimentare din sector.R. II. Avizează contractele încheiate cu terţii. Ţine evidenţa imprimatelor cu regim special (B. 5. 14. Propune măsuri de casare. 23. Centrul Militar. conform aceleiaşi legi. Sanitare şi Creşelor sector 4. cecuri. imputare. Controlează activitatea de elaborare a necesarului de credite bugetare pentru serviciile publice (Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale sector 4. Centrul Cultural “Niculae Bălcescu”. obiectivelor de inventar de scurtă durată şi mică valoare. 4. timbrele şi mandatele poştale. Realizează evidenţa tuturor ajutoarelor financiare acordate conform Legii nr. etc.

8. 6. activităţile prestate de persoane la domiciliul propriu în mod independent. cât şi cel ambulant. internet-café. Poliţia Comunitară sector 4. Întocmeşte rapoarte de control şi note de constatare şi aplică prevederile legii în cazuri de abatere de la legislaţia în vigoare. depistarea constructiilor care se executa fara autorizatie de construire sau cu incalcarea proiectului aprobat. 8. 6 . a normelor din domeniul constructiilor. contraventiile in domeniul constructiilor. asigurând aplicarea dispoziţiilor legale din actele normative care reglementează acest domeniu pentru desfăşurarea ordonată şi civilizată a comerţului şi prestărilor de servicii şi anume: comerţul cu amănuntul desfăşurat în magazine indiferent de profilul acestora. Direcţia Sanitar Veterinară. Direcţia de Sănătate Publică. Efectuează la solicitarea conducerii executive acţiuni de verificare împreună cu alte servicii din cadrul Primăriei. 4. Aplică prevederile legii – prin constatarea şi întocmirea de procese verbale de contravenţie – în cazurile de încălcare a legislaţiei comerciale. prin intermediul Serviciului Contencios Administrativ. Îndrumă agenţii economici şi cetăţenii pe specificul de activitate al serviciului. Inspectoratul Teritorial de Muncă. servicii funerare. 5. precum şi cel desfăşurat în pieţe agroalimentare.. Oficiul pentru Protecţia Consumatorului şi alte organe abilitate de control în vederea desfăşurării civilizate a comerţului în sectorul 4.. croitorii. Constata . acolo unde este cazul. 7. aducând la cunoştinţa conducerii neregulile constatate. vulcanizări. a constructiilor efectuate fara autorizatie de construire pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al sectorului.L. Verifică legalitatea comerţului prin efectuarea unui control permanent pe teritoriul sectorului 4. Serviciul Control Comercial 1. Transmite Direcţiei juridice procesele-verbale de contravenţie şi alte documente. Serviciul Inspectie Control Constructii 1. Întocmeşte procese-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor. conducerea Primariei asupra concluziilor constatate cu prilejul controalelor si a masurilor intreprinse. III. Informeaza. În colaborare cu organele de poliţie şi alte servicii publice trece la executarea în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile investite cu titlu executoriu.A. Sesizează Administraţia Financiară a sectorului spre urmărire şi reţinere a debitelor contravenţionale de la persoanele care nu au achitat jumătate din minimul amenzii. Biroul de Metrologie Legală. 6.T. conform legii.7. 11. în colaborarea cu Serviciul disciplina în construcţii pentru dezafectarea. în limitele competenţei acordate de lege. interpelărilor consilierilor şi întocmeşte răspunsuri în condiţiile legii.DIRECŢIA INSPECTIE SI CONTROL III. 7 . Organizează şi participă la acţiuni de control împreună cu Poliţia sector 4. ateliere de reparaţii diverse etc. comerţul cu ridicata din depozitele specializate. inspectorii fiind răspunzători de modul de întocmire a proceselor verbale şi urmărind finalizarea acestora. 3. informând. 7. precum şi cazurile de contravenţie care îi depăşesc competenţa. 2. în vederea înaintării la Judecătorie. de catre persoanele fizice si juridice. 9. Inspecţia de Stat în Construcţii din M. unităţile de alimentaţie publică. Efectueaza controlul in teritoriu pentru verificarea respectarii. comerţul stradal în chioşcuri şi tonete. sesizeaza. 10. instantele de judecata si/sau organele de cercetare penala. Dupa caz. conform legii. Verifică şi soluţionează sesizările şi plângerile cetăţenilor. Întocmeşte programe de control şi organizează acţiuni de verificare pentru buna desfăşurare a activităţilor de comerţ. Ia masuri. Intocmeste evidenţa acestor somaţii şi procese-verbale de constatare a contraventiilor si transmite Serviciului disciplina în construcţii în vederea urmăririi de către acest compartiment a modului în care se respectă măsurile stabilite în acestea.P. 2. 12. 3.III. prestări servicii în service-uri auto. 5. privind cazurile de încălcrare a prevederilor legale. Întocmeşte somaţii şi procese-verbale de contravenţie persoanelor fizice sau juridice care încalcă prevederile legale privind disciplina în construcţii. Registrul Auto Român. periodic sau la cerere. în 48 ore de la data aplicării contravenţiei. Rezolvă şi răspunde în scris la sesizările şi audienţele cetăţenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în construcţii. 4.

în cazurile de încălcare a legislaţiei pe specificul de activitate al biroului 5. Serviciul Prestări Servicii Comunitare – are ca obiect de activitate realizarea functiei de control privind respectarea legislatiei si actelor normative care reglementeaza starea de salubritate si ecologie urbana de catre societatile de salubrizare.13. precum şi urmărirea prestaţiilor firmelor prestatoare de servicii în acest domeniu. 2. 14. III. sesizează instituţia abilitată cu supravegherea animalelor fără stăpân în cazul apariţiei sau existenţei câinilor comunitari. 4. In cazul existentei unei necorelari intre documentele depuse si activitatea desfasurata. îngrijire şi circulaţie a animalelor pe raza sectorului 4 4. dezinsecţie şi deratizare 7. Redacteaza materialele de sinteza referitoare la nevoile social-economice si de amenajare a teritoriului sectorului 4. se indruma agentul economic in vederea depunerii actelor necesare pentru intrarea in legalitate. 5. verifică şi soluţionează sesizările şi plângerile cetăţenilor referitoare la condiţiile de creştere. agentii economici sau persoanele fizice de pe raza Sectorului 4. 8 . colaborează cu SC PROTAN şi cu ADPP sector 4 în vederea ridicării cadavrelor de animale de pe teritoriul sectorului 4 9. Compartimentul Autorizari Activitati Comerciale 1. aplică prevederile legii. III. 8. se ocupă de declararea epizootiilor şi instituirea măsurilor de carantină ce se impun în cazul evoluţiei bolilor infecţioase pe teritoriul sectorului 4 3. Elibereaza acordurile de functionare pentru diversele activitati desfasurate de agentii economici Eliberează acorduri de funcţionare pentru activităţile comerciale sezoniere sau periodice (comercializare mărţişoare. datorate deţinerii şi creşterii animalelor în condiţii necorespunzătoare 11. Organizeaza primirea si rezolvarea reclamatiilor primite la Primaria Sector 4 care are legatura cu activitatea serviciului. activează Comandamentul Antiepizootic Local în cazul apariţiei în sector a bolilor infecto-contagioase de mare difuzabilitate. 2. colaborează cu instituţiile specializate în vederea desfăşurării unor acţiuni de dezinfecţie. Sesizeaza alte organe de control asupra unor nereguli constatate sau reclamate care fac obiectul de activitate al acestora. 6. pepeni. informează şi îndrumă populaţia cu privire la respectarea normelor sanitare şi sanitar-veterinare în vigoare 12. 7.9. arhiveaza documentatia in vederea intocmirii si actualizarii permanente a inventarului agentilor economici. Primeste si elibereaza acordul de functionare-comercializare pentru cadouri in perioadele prestabilite de Primaria Municipiului Bucuresti. prin constatatea şi întocmirea de procese-verbale de contravenţie. participă şi efectuează secretariatul. Asigură şi permite documentarea si specializarea permanenta in domeniul de activitate a salariaţilor compartimentului. în vederea capturării animalelor respective 8. colaborează cu Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru siguranţa animalelor şi cu Direcţia de Sănătate Publică a Muncipiului Bucureşti în scopul prevenirii apariţiei unor cazuri de îmbolnăvire a populaţiei. produse agro-alimentare în pieţele volante) 3. Unităţii Locale de Sprijin de la nivelul sectorului 4 6. Intocmeste si fundamenteaza proiecte de hotarari ale Consiliului Local si de dispozitii ale Primarului in domeniul sau de activitate. amplasate pe domeniul public 10. descurajează şi combate comerţul stradal neautorizat. răspunzând de toate lucrările. Biroul control sanitar 1. în special comercializarea produselor de origine animală 10. colaborează cu ADPP sector 4 în vederea adăposturilor pentru animale comunitare.

cu instituţiile publice de interes local şi cu agenţiile teritoriale de protecţia mediului sau alte organe specializate. 2. persoanele fizice şi juridice. pomi) şi necesarul de material urban (bănci. program toaletări. în vederea rezolvării cât mai rapide a problemelor comunităţii locale din sectorul 4 13. Colaborează cu toate serviciile de specialitate ale Primăriei sectorului 4. de catre agenţii economici. 15. Verifică şi semnează statele de plată privind drepturile salariale ale angajaţilor (salarii. menţine legătura cu Directia Generala de Impozite si Taxe Locale . În acest scop.Sector 4 şi prin intermediul Direcţiei juridice. Urmăreşte respectarea legalităţii privind încadrarea şi salarizarea personalului pe funcţii. Preia şi coordonează programul de activităţi pe domeniul public privind spaţiile verzi: plantări pomi. Pune în aplicare prevederile reglementărilor specifice domeniului de activitate. 7. În colaborare cu şefii compartimentelor şi conducerea primăriei. Inspectoratul de Poliţie Sanitară şi Medicină Preventivă. 3. concedii de odihnă. Verifică organizarea de activităţi specifice de sortare şi colectare a deşeurilor pe categorii de materiale. 3. Întocmeşte documentaţia necesară organizării examenelor pentru promovare. grade (trepte) profesionale a aparatului propriu şi a personalului de conducere din unităţile subordonate. etc. coşuri. Statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 4. Agenţia pentru Protecţia Mediului. Întocmeşte rapoarte săptămânale şi lunare privind rezultatele activităţii prestatorului. întocmeşte documentaţia necesară elaborării proiectului de hotărâre privind Organigrama Primăriei Sectorului 4. 14. 6. iar atunci când este cazul. în scris. prestaţia de servicii de către societăţile de salubrizare şi consemneaza.1. clase. zilnic. DIRECŢIA RESURSE UMANE IV. 11. gărduleţe metalice).11. 12. asupra situaţiei constatate cu ocazia controalelor. Stabileşte necesarul de material dendrologic (sămânţă gazon. Gestionează fişele de evaluare a posturilor şi a performanţelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul propriu şi conducerea unităţilor subordonate. Centralizează lunar fişa colectivă de prezenţă a personalului primăriei. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Poliţia Comunitara sector 4. Controlează şi verifică. plantări flori. Întocmeşte comandă pentru prestare şi monitorizează lucrările de spaţii verzi şi mobilier urban şi o predă Direcţiei economice cu viza şefilor ierarhici. program curăţire spaţii verzi. 8. 8. 5. 9 . informează. cu instanţele competente. împreună cu reprezentanţii prestatorului. 4. conducerea Primăriei. Întocmeşte documentaţiile necesare pentru numirea şi eliberarea din funcţie a directorilor serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 4. periodic sau la cerere. Verifică şi controlează starea de salubritate la nivelul Sectorului 4 şi ia măsuri de respectare a normelor specifice activităţii. 4. program stropit şi cosit. 9. Jandarmerie. IV. Verifică şi controleaza agenţii economici producători de deşeuri speciale. 7. conform prevederilor legale în vigoare. Întocmeşte somaţii şi procese-verbale de constatare a contravenţiilor şi urmăreşte respectarea măsurilor stabilite prin continutul acestora. Întocmeşte programul prestărilor de servicii comunitare. prin acţiuni programate sau inopinat. Verifică modul de ocupare temporară a terenurilor aparţinând domeniului public al Sectorului 4. Serviciul Managementul Resurselor Umane 1. 5.). Asigură angajarea personalului prin concurs/examen pe bază de competenţă în conformitate cu prevederile legale şi cu statul de funcţii al Primăriei Sectorului 4. program salubrizare spatii verzi. rezultatele controlului. categorii. Urmăreşte respectarea contractelor cu firmele prestatoare de servicii de salubrizare şi amenajare a domeniului şi spaţiilor publice. 2. medicale). flori. 6. inclusiv în domeniul asigurării igienei şi sănătăţii publice. 10. Participă la acţiuni de control comune cu alte organisme abilitate (Poliţie sector 4. constată contravenţiile şi aplică sancţiunile stabilite persoanelor fizice şi juridice care se fac vinovate de nerespectarea acestora.

9. Ţine evidenţa rezerviştilor angajaţi şi elaborează şi actualizează lucrările de mobilizare la locul de muncă a personalului cu obligaţii militare. asigurând detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată. a fişelor individuale de instructaj privind protecţia muncii şi a fişelor individuale de instructaj p. 7. Stabileşte pentru salariaţi obligaţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul protecţiei muncii şi a prevenirii şi stingerii incendiilor. plecările din serviciu precum şi schimbările în datele de evidenţă a acestora. 10 . Serviciul Sanatatea si Securitatea Muncii. 24. 26.B. în termenul prevăzut de lege.încorporare precum şi un furier. tabelul nominal cu ofiţerii de serviciu care asigură permanenţa în zilele de sâmbătă. acordate gratuit salariaţilor primăriei. pliante. 15. Asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţii a normelor generale de protecţie a muncii şi stabileşte categoriile de instructaje în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. Verifică dacă rezerviştii respectă regulile de evidenţă militară şi iau măsuri ca aceştia să se prezinte la centrele militare pentru clarificare situaţiei militare. Coordonează specializarea şi perfecţionarea personalului. 10. 20. 18. Asigură întocmirea şi completarea. le supune aprobării primarului. Asigură informarea fiecărei persoane. Răspunde interpelărilor făcute de către consilieri. 19. duminică şi sărbătorile legale şi confirmă ziua de recuperare pentru serviciul efectuat. Ţine la zi evidenţa salariaţilor cu obligaţii militare şi comunică lunar centrelor militare de sector sau judeţene încadrările. le transmite la termen Serviciului Electoral. Ţine evidenţa şi înregistrează declaraţiile de avere şi cele de interese ale salariaţilor.9. 8.s. Întocmeşte Carnetul de Mobilizare stabilind necesarul de produse alimentare şi nealimentare pentru aprovizionarea populaţiei din sectorul 4 în sistem raţionalizat în situaţii deosebite.s. Întocmeşte dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi le înaintează Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 4. strict necesar continuării activităţii autorităţilor administraţiei publice locale. Centralizează planificarea concediilor de odihnă a personalului din aparatul propriu şi urmăreşte efectuarea acestora în perioadele stabilite. Eliberează adeverinţele solicitate de actualii şi foştii salariaţi ai primăriei.i. Ţine evidenţa fişelor de post pentru aparatul propriu al Primăriei Sectorului 4 şi răspunde de corelarea acestora cu atribuţiile din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. 5.T. Controlează respectarea disciplinei muncii. Elaborează Regulamentul de Ordine Interioară şi îl supune spre aprobare primarului. 10. 6.A. Colaborează cu R. 22. Propune conducerii luarea de măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării salariaţilor pe linie de protecţie a muncii şi p. Monitorizare Acte Administrative. Desemnează un delegat care face parte din Comisia locală de recrutare .i : afişe. 14. 11. Programează şi urmăreşte respectarea programărilor întocmite pentru efectuarea controalelor de medicină a muncii de către salariaţii Primăriei sectorului 4 la angajare şi anual. anterior angajării în muncă. 17. emite note de serviciu aprobate de către primar. Pentru a asigura o bună conlucrare între compartimente şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Primăriei sectorului 4. pe toată durata funcţionării acesteia. Evidenţiază şi comunică Direcţiei Economice concediile de odihnă şi concediile medicale. viceprimari. 16. IV. pentru eliberarea şi vizarea permiselor de călătorie pe mijloacele de transport în comun din Municipiul Bucureşti. Întocmeşte lunar. Participă la audienţele ţinute de primar. 11. corespunzător funcţiilor exercitate. Colaborează cu Centrul militar zonal Bucureşti şi centrele militare locale şi judeţene precum şi Direcţia de Mobilizare a Economiei şi Pregătirea Teritoriului pentru Apărare. Evidenta Rezervisti 1. 25. asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă precum şi asupra mijloacelor de prevenire necesare. 21. Întocmeşte referate de specialitate şi colaborează cu Direcţia juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 specifice activităţii serviciului/biroului. PSI. Ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă pentru personalul din aparatul propriu şi conducerea unităţilor subordonate şi comunică schimbările survenite Direcţiei Economice. Întocmeşte lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului din aparatul propriu al primăriei. 12. 2. urmărind respectarea lui. 13. Păstrează şi ţine la zi dosarele personale ale personalului din aparatul propriu şi conducerea unităţilor subordonate.12. 23. 12. 3.

Ţine evidenţa tuturor instruirilor interne şi externe ale salariaţilor care au benerificiat de o formă sau alta de instruire sau formare profesională. Raspunde in scris solicitarilor de informatii de interes public. 6. 2. 10. 15. in vederea solutionarii in termenele legale. 8. Asigură realizarea măsurilor stabilite de inspectorii de muncă. 5. 7. 4. Trimite in termen de cinci zile de la inregistrare petitiile gresit indreptate autoritatilor sau institutiilor publice in ale caror atributii intra rezolvarea problemelor semnalate in petitie si instiinteaza petitionarul despre aceasta. 14 . raport care va fi adresat Primarului si va fi facut public. cereri) adresate Primariei Sectorului 4. 3.13. Organizează şi coordonează activitatea privind întocmirea şi centralizarea fişelor şi rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale salariaţilor instituţiei 8. Organizează activitatea privind modul în care se desfăşoară perioada de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi. Indeplineste si alte atributii in domeniul instruirii. autorizatii de constructii diverse si a locuintelor etc. Asigura informarea publicului asupra metodologiei de lucru a Primariei Sectorului 4 cu privire la intocmirea dosarelor in vederea obtinerii autorizatiilor de functionare. Asigura publicarea buletinului informastiv al Primariei Sectorului 4 care va cuprinde informatiile de interes public. 14. perfectionarii si evaluarii salariatilor primariei V. Asigura inregistrarea petitiilor (solicitari. Prezintă documentele şi dă relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al cercetării accidentelor de muncă. Întocmeşte şi supune aprobării conducerii insituţiei planul anual de instruire şi perfecţionare a personalului în funcţie de propunerile existente în fişele de evaluare a performanţelor individuale. tinand astfel evidenta intrarilor si iesirilor de corespondenta la nivelul institutiei. sesizari. Înaintează şefilor de compartimente ofertele de cursuri în vederea instruirii şi formării profesionale a salariaţilor din subordine. cu prilejul controalelor şi al cercetării accidentelor de muncă. Colaboreaza cu compartimentele primariei in vederea intocmirii necesarului de instruire profesionala solicitata de catre sefii acestora 7. Inainteaza Serviciului Managementul Resurselor Umane situatia centralizata a evaluarilor anuale in vederea stabilirii promovarilor 9. Participa la seminarii. in timpul rezervat programului cu publicul. 5. Asigura informarea si consilierea salariatilor primariei in vederea pregatirii profesionale conform functiei detinute si a evaluarii profesionale 6.DIRECTIA RELATII CU COMUNITATEA LOCALA V. Serviciul Informaţii şi Relaţii cu Publicul 1. in termenele prevazute de lege. IV. precum şi evaluarea activităţii acestora la încheirea perioadei de stagiu. Propune conducerii acordarea de echipamente de lucru şi de protecţie pentru angajaţii ale căror locuri de muncă prevăd aceasta. Intocmeste anual raportul privind accesul la informatiile de interes public. Întocmeşte documentaţia privind angajarea şi ordonaţarea privind cheltuielile cu instruirea şi formarea profesională a salariaţilor instituţiei. distribuirea acesteia catre compartimentele de specialitate. Biroul Formare Evaluare Personal 1. conform prevederilor legale în vigoare. 3. 9. Claseaza petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale petentului. certificate de urbanism. Asigura accesul publicului la informatiile de interes public si cele furnizate din oficiu prin afisarea acestora sau prin consultare la sediul Primariei Sectorului 4 in punctul de informare si documentare.13. 11 . cursuri si la alte forme de organizare si formare profesionala in domeniul de activitate 11. Urmareste circuitul corespondentei si prezinta periodic informari cu privire la stadiul rezolvarii acestora. 2. pe baza referatelor aprobate de conducere şi primite din partea compartimentelor din cadrul Primăriei sectorului 4 4.

11. in conditiile legii. Asigura afisarea la avizier a dispozitiilor de convocare a Consiliului Local. Indrumă si sprijină asociatia de proprietari pentru indeplinirea de catre acestea a obligatiilor ce le revin pentru intretinerea si repararea constructiilor si instalatiilor din condominiu. in situatia in care proprietarii doresc să-şi instraineze apartamentele sau spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta. 13. Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari 1. organizează cu sprijinul unui comitet de initiativa din cadrul asociatiei de proprietari o adunare generala care va dezbate probleme ivite in activitatea asociatiei de proprietari şi. Organizează si asigură exercitarea controlului financiar-contabil si gestionar asupra activitatii asociatiilor de proprietari. V. 16. respectand procedura de inscriere aprobata de conducere. 4. 7. Asigura inscrierea in audienta a solicitantilor. 12 . 13. 6. în vederea atestării. 2. Intocmeste procesele verbale de afisare si le comunica serviciului de specialitate. participă în mod direct la examinările administratorilor. daca este cazul. înregistrează şi întocmeşte răspunsuri în scris la sesizările şi cererile cetăţenilor pe teme specifice date în competenţă. 10. Emite avize in vederea autorizarii functionarii agentilor comerciali.15. In situatia in care comitetul executiv al asociatiei de proprietari si presedintele acesteia nu isi indeplinesc obligatiile legale ce le revin potrivit prevederilor legale şi statutului. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Primeste si inregistreaza corespondenta (posta. Primeste si verifica documentatiile depuse de solicitanti (persoane fizice si juridice) care privesc eliberarea acordului unic. membru în comisia de atestare a administratorilor de imobile constituită la nivelul Consiliului Local al Sectorului 4. 4. Indrumă si sprijină asociatiile de locatari prin consilierea proprietarilor apartamentelor de bloc si spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta in scopul infiintarii asociatiilor de proprietari.. posta speciala) adresata Primariei Sectorului 4 si asigura distribuirea acesteia catre compartimentele de specialitate. 12. 12. 3. 5. V. organizează chiar noi alegeri: 9. hotarari civile. 11. Primeşte. cu motivatia necesara si solicitarea de documente in completare. in colaborare cu organizatii neguvernamentale. Confirmă “achitarea la zi” a cheltuielilor comune de întreţinere prin dovada eliberată de presedintele comitetului executiv si de administratorul asociatiei de proprietari. Indrumă si sprijină asociatiile de proprietari pentru respectarea de catre acestea a prevederilor legale în vigoare. Inregistreaza comunicarile (citatii. de către asociaţiile de proprietari care au organizată contabilitatea în partidă simplă. Confirmă depunerea situaţiei soldurilor de activ şi pasiv de la 31 decembrie. Organizează. Un angajat din cadrul serviciului. Asigură evidenţa şi prezintă “comisiei de atestare a administratorilor de imobile constituită la nivelul Consiliului local al sectorului 4” cererile de atestare depuse de administratorii de condominii de pe raza sectorului. incheieri de sedinta) si le transmite directiilor responsabile. seminarii de instruire pentru presedintii si administratorii de condominii. constată şi aplică contravenţii specifice. Biroul Acord Unic 1. date în competenţă şi întocmeşte procesele verbale de constatare şi/sau de contravenţie. In cazul depunerii unor documentatii tehnice incomplete sau care nu corespund normelor si reglementarilor in vigoare. 3. Intocmeste rapoarte si face propuneri pentru emiterea dispozitiilor Primarului in domeniul de activitate al serviciului. prin acest compartiment de specialitate. in conditiile legii. consiliile locale.10. a proiectelor de hotarari si a hotararilor adoptate. aceasta se restituie solicitantului in cel mult 5 zile de la data inregistrarii. respectiv cea de la 30 iunie a fiecărui an. 8. Verifică pe teren situaţiile deosebite semnalate de către membrii asociaţiilor de proprietari. Pregateste si propune documentatiile tehnice in vederea emiterii acordului unic. 2. Intocmeşte si distribuie materiale informative de interes pentru asociatia de proprietari prin care sa contribuie la buna desfasurare a acestora.

ca fiind nefolositoare. 6. prin hotarari ale Consiliului Local. 5 Participă împreună cu Direcţia Economică la activităţiile de inventariere a patrimoniului Primăriei Sector 4. necesare întocmirii diferitelor documente sau acte administrative 9. activitatea privind arhivarea. 12. bonurile de consum. Serviciul exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative. de mişcare. gestionare. Colaboreaza cu Serviciul informaţii şi relaţii cu publicul in vederea transmiterii catre beneficiarii interesati sau catre proiectanti a datelor necesare pentru intocmirea unor documentatii complete si corecte.. de transfer. predare – primire etc. claseaza corespondenta si elibereaza duplicate din arhiva serviciului. întocmeşte notele de intrarerecepţie şi constatare a diferenţelor. pune la dispoziţia salariaţilor documente aflate în rahivă. cu respectarea legislaţiei în materie. gestionarea şi scoaterea din uz a ştampilelor şi a sigiliilor din cadrul insituţiei 6. 5. V. întocmeşte registre de evidenţă pentru documentele care nu sunt evidenţiate în vreun fel 8. la întocmirea formalităţilor de scoatere din funcţiune a bunurilor casate. a consumabilelor. în conformitate cu prevederile legale privind informaţiile de interes public 11.17. în vederea consultării acestora.18. dispozitii ale Primarului ori primite de la sefii ierarhici. VI. 4. Întocmeşte formele legale pentru confirmarea lucrării de către Arhivele Naţionale. etc. 4. în cadrul comisiei de casare a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar.Compartiment Arhiva Documente 1. asigurând predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare. face propuneri de îmbunătăţire a măsurilor privind păstrarea şi conservarea fondului arhivistic în condiţiile corespunzătoare. conform prevederilor legale. Convoacă comisia în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate şi care. Prin magazinerii din subordine. Răspunde de activitatea de arhivarea şi păstrare a documentelor produse de compartimentele insituţiei 2. 2. în principiu. ţine evidenţa documentelor solicitate de către salariaţi 10. a carburanţilor şi lubrefianţilor. Raspunde de exactitatea datelor inscrise in documentatiile pe care le elaboreaza. a documentelor care îndeplinesc condiţiile legale pentru a putea fi arhivate din cadrul acestor compartimente 3. în baza referatelor aprobate de cei îndreptăţiţi sau a contractelor încheiate . gestionează şi ţine evidenţa primară: a mijloacelor fixe. asigurându-l împotriva distrugerii.. DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ VI. Ţine evidenţa şi asigură confecţionarea. echipamentelor de lucru şi de protecţie. Participă. materialelor şi pieselor de schimb pentru copiatoare. 8. calculatoare şi imprimante. pot fi propuse pentru eliminare. Organizează şi desfăşoară întreaga activitate de administrare. sustragerii şi comercializării. operându-le în fişele de magazie. degradării. 7. întocmeşte răspunsuri către persoanele fizice sau juridice care solicită eliberări de copii. imprimatelor şi tipizatelor cu regim special. Serviciul Administrare Patrimoniu 1. furniturilor de birou. 13 . pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei. 3. întocmeşte inventare pentru documentele neinventariate aflate în arhiva 7. exploatare şi întreţinere a bunurilor din patrimoniul Primăriei Sector 4. materialelor de curăţenie. extrase sau certificate ale actelor pe care le crează sau deţine Primăria sectorului 4. 5. conform nomenclatorului arhivistic aprobat. Arhiveaza documentele eliberate. La solicitarea şefilor de compartimente organizează. gospodărire.5. colaborează cu Arhivele Naţionale pentru întocmirea şi aprobarea nomenclatorului de arhivare a documentelor şi pentru stabilirea măsurilor ce se impun a fi luate în vederea defsăşurării activităţii arhivistice. conform prevederilor legale. Asigură spaţiile corespunzătoare pentru desfăşurarea în condiţii optime a angajaţilor Primăriei Sector 4. prin personalul din subordine. obiectelor de inventar.

care presupun: . Centralizează şi întocmeşte.6. Face propuneri privind reparaţiile imobilelor din patrimoniul Primăriei Sector 4 şi a instalaţiilor din dotare . 24. 22. 14 . Centralizează referatele de necesitate primite de la direcţiile şi serviciile Primăriei Sector 4 pentru bidoanele de apă necarbonatată. reactualizează dispoziţia şi anexele acesteia privind plafoanele de cheltuieli cu telefoanele fixe şi mobile. Desfăşoară activităţile necesare organizării şi coordonării parcului auto al Primăriei sectorului 4. prin serviciul Achiziţii şi/sau prin contractarea service-ului auto. servicii pentru licenţa Lege 4. 13. 30. Analizează situaţia convorbirilor telefonice lunare . 27. Organizează şi asigură multiplicarea necesară. conform dispoziţiilor legale în vigoare.întocmirea documentelor legale şi necesare în vederea asigurării echipamentelor. Efectuează aprovizionarea cu piese de schimb pentruutilaje. Face propuneri de imputare pentru consumurile depăşite. a carburanţilor auto şi asigurăriilor RCA şi CASCO. Asigură pe linie de P.buna funcţionare a aparatelor de aer condiţionat şi a copiatoarelor din dotare. Asigura prin contract de service . 7. Comanda la furnizor tichetele cadou. aparate. încăperilor şi celorlalte elemente aferente construcâiilor din administrarea Primăriei sector 4. Asigură evidenţa situaţiei folosirii Sălii de Şedinţe şi se îngrijeşte de dotarea şi buna funcţionalitate a acesteia. planifică şi urmăreşte executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la cconstrucţie şi instalaâiile clădirilor aflate înb admnistrarea Primăriei secctor 4. 29. 28. instalaţiile şi pichetul de incendiu. modernizare şi reparaâii capitale necesare a fi executate. Asigură buna funcţionare a maşinii de francat şi alimentarea ei cu sumele necesare expedierii corespondenţei primite de la direcţiile şi serviciile Primăriei Sector 4. Asigură verificarea cu regularitatea a stării clădirilor. VI. agregate şi instalaţii aflate în custodia direcţiei administrative. ce se procură din fondurile de investiţii. 14. Planul anual al achiziţiilor publice. în baza referatelor de necesitate primite de la direcţiile şi servicile Primăriei Sector 4. 19. controlul şi recepţia acestora. a V-a şi a VI-a. 10. materialele. întocmeşte propunerile detaliate ale cheltuielilor bugetare anuale şi notele de fundamentare. Asigura prin contractat. cu actele normative publicate în Monitorul Oficial Partea I. Organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor. privind necesitatea şi oportunitatea realizării acestor cheltuieli. . urmăreşte executarea lor şi participă la recepţia finală. Asigură.19. Serviciul Tehnic Administrativ 1. Asigură întocmirea notelor de fundamentare pentru lucrările de investiţii. 8. 25.întocmirea referatelor şi caietelor de sarcini pentru contractarea. Întocmeşte ordonanţările de plată pentru facturile ce fac obiectul contractelor urmărite de acest serviciu. 21.calcularea consumului normat de carburanţi şi lubrefianţi pentru fiecare autovehicul al parcului auto propriu şi urmăreşte încadrarea în consumurile legale sau cele aprobate de Consiliul Local al Sectorului 4. 31.I.întocmeşte documentaţia în vederea achiziţionării contractelor de lucrări. în condiţiile legii. servicii şi lucrări cu furnizorii şi urmăreşte derularea acestora pe specificul său de activitate. Ia toate măsurile necesare pentru evitarea producerii unor pagube în patrimoniul Primăriei Sector 4. 26. 18. 17. le comandă la furnizor şi se îngrijeşte de distribuirea acestora. 9. Asigură şi întocmeşte documentaţiile tehnice necesare perfectării contractelor de utilităţi. materialelor şi a pieselor de schimb. 16.S. a documentelor elaborate de unele direcţii şi servicii din Primăria Sectorului 4. În baza referatelor de necesitate primite de la direcţiile şi serviciile Primăriei Sector 4. 23. . 11. Împreună cu Poliţia Comunitară întocmeşte planurile de pază pentru obiectivele Primăriei Sector 4. Asigură dotarea cu mobilier pentru spaţiile aflate în admnistrarea Primăriei sector 4. Aplică prevederile legale privitoare la respectarea regulilor de tehnica securităţii muncii la personalul din subordine. 12. 15. 20. Întocmeşte lista principalelor dotări independente necesare Direcţiei Administrative. conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă şi contractului încheiat în acest sens. Organizează execuţia lucrărilor. Ţine evidenţa facturilor ce fac obiectul contractelor iniţiate sau urmărite de personalul din subordine. versiunea reţea cu număr nelimitat de utilizatori şi furnizarea pachetelor de actualizare a bazei de date existente.

Gramont nr. precum şi a facilităţilor 15 . îl supune analizei şi aprobării Primarului Sectorului 4 după care îl transmite la structura teritorială U. a sistemului de supraveghere cu Tv şi circuit închis. 14. carburanţi şi uleiuri. Informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de conducătorul entităţii publice auditate. Întocmeşte ordonanţările de plată pentru facturile ce fac obiectul contractelor urmărite de acest serviciu. detecţie automată de incendiu. VII. de instalaţii etc. Auditează cel puţin o dată la trei ani. a sistemului de alarmare efracţie. 15. Asigură condiţiile optime desfăşurării sedinţelor de orice natură în sala de festivităţii a Primăriei. Centrului Militar Zonal din str. DIRECŢIA AUDIT PUBLIC INTERN 1. Ia toate măsurile necesare pentru evitarea producerii unor pagube în patrimoniul Primăriei Sector 4. 7.. verificarea periodică a coloanelor de gaz metan. eventualele prejudicii/iregularităţi constatate în timpul misiunilor de audit public intern. regularitate.P. 9. . gajarea. precum şi informaţiile referitoare la pregătirea profesională). Principatele Unite nr. constituirea veniturilor publice. următoarele: angajamentele legale şi bugetare din care derivă direct au indirect obligaţii de plată inclusiv din fondurile comunitare. Organizează şi asigură curăţenia în sediul Primăriei Sector 4 prin îngrijitorii din subordine.2. 8. 9.2 şi Jandarmeriei din str. 16. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public/privat al statului sau cele aflate în administrarea Primăriei Sectorului 4 şi Consiliului Local al Sectorului 4. Aplică prevederile legale privitoare la respectarea regulilor de tehnica securităţii muncii la personalul din subordine. precum şi pentru Centrul Militar Zonal sector 4.2. Casei de căsătorii din str. materiale. 11. Asigură buna funcţionare a centralelor termice din sediul Primăriei Sector 4. respectiv modul de autorizare şi de stabilire a titlurilor de creanţă. 3. Raportează periodic. economicitate. Avizează în calitate de organ ierarhic superior normele metodologice proprii elaborate de entităţile publice subordonate care îşi organizează audit public intern. a gazelor naturale. până la data de 15 ianuarie. 5. analizate şi avizate de UCAAPI. atât Primarului Sectorului 4 cât şi UCAAPI asupra constatărilor.A. Asigură buna funcţionare a centralei telefonice. .răspunde de parcarea în siguranţă a parcului propriu de autovehicule. Ţine evidenţa facturilor ce fac obiectul contractelor iniţiate sau urmărite de personalul din subordine. precum şi despre consecinţele acestora. Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control al Primăriei Sectorului 4 sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate. conform normelor tehnice în vigoare. 3. apei potabile şi evacuarea apelor uzate.evidenţa rulajului anvelopelor pentru fiecare autovehicul în parte. precum şi a celorlalte echipamente tehnice. 10. 7. . eficienţă şi eficacitate.C. 6. Asigură curieratul Primăriei Sector 4. concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit. 5. În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii. Urmăreşte şi controlează modul de furnizare a energiei electrice . vânzarea. Participă la organizarea şi efectuarea activităţii de inventariere a patrimoniului. 13. 2. Asigură reîncărcarea periodică a stingătoarelor din dotarea sediului central al Primăriei. Urmăreşte şi controlează modul de derulare a contractului de salubritate încheiat pentru sediul central al Primăriei Sector 4 şi celelalte locaţii din sector. necesare întreţinerii imobilelor din patrimoniul Primăriei. 4. îndrumă. mecanice. raportează Primarului Sectorului 4 şi structurii de control intern abilitate. coordonează şi răspunde de activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor în Primărie. 12. 6.I. concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit. Elaborează proiectul planului anual de audit public intern pe care-l supune aprobării Primarului Sectorului 4. inclusiv.urmărirea consumurilor de piese de schimb. Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern (care cuprinde principalele constatări. plăţile asumate prin angajamentele legale şi bugetare inclusiv din fondurile comunitare. echipament de lucru şi de protecţie a personalului de întreţinere. 11 Iunie nr.26. fără a se limita la aceasta. precum şi de la Centrul Militar Zonal sector 4. 8. Asigură contractarea materialelor electrice. şi din celelalte locaţii din sector. Elaborează norme metodologice proprii specifice activităţii Primăriei Sectorului 4. Asigură dotarea cu materiale igienico-sanitare.A. progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor. 4.

Formuleaza plangeri penale in numele si pentru sustinerea intereselor legale ale Primariei. pe diverse domenii de activitate. VIII. alocarea creditelor bugetare. Legalizeaza si investesc cu formula executorie hotararile judecatoresti definitive si irevocabile. minorii care au savarsit fapte prevazute de legea penala fata de care se dispune o masura educativa sau privativa de libertate. cu excepţia situaţiilor în care prin lege şi alte acte normative. crestere si educare a copiilor care urmeaza a fi incredintati unei terte persoane. 3. Avizeaza procesele verbale ale comisiilor constitutive la nivelul Primariei Sectorului 4. se stabileşte implicit caracterul conform al avizului. 9. 6. potrivit prevederilor legale în vigoare 5. 8. declararea judecatoreasca a abandonului. situatia materiala a unor condamnati care solicita amanarea sau intreruperea executarii pedepsei din motive familiale.22. interogatorii. definitive si irevocabile. 16 . plangerile formulate impotriva proceselor verbale de contraventie. Studiaza si prelucreaza legislatia nou aparuta cu sefii compartimentelor care au responsabilitati specifice fiecarei noi prevederi legale. Avizează cu caracter facultativ actele supuse avizării consilierilor juridici din cadrul Serviciului Contencios. Raspund interpelarilor formulate de consilierii locali pentru problemele specifice activitatii desfasurate si le transmit in termen de cel mult 20 de zile compartimentului de specialitate 14. sistemul contabil şi fiabilitatea acestora. La solicitarea instantelor judecatoresti. Asigura realizarea bibliotecii juridice .Serviciul Autoritate Tutelară 1. cereri de revizuire. asigura realizarea procedurii prevazuta de lege cu privire la declararea disparitiei persoanei. in vederea afisarii in avizierul Consiliului Local Sector 4. Sesizeaza Camera Notarilor Publici in legatura cu succesiunile vacante. Formuleaza in termen raspunsuri scrise la sesizarile cetatenilor in legatura cu litigiile aflate pe rolul instatelor judecatoresti. Transmit titlurile executorii (hotarari judecatoresti) catre organele de specialitate in vederea executarii silite. sistemele informatice. persoanele care urmeaza a fi expertizate psihiatric de o comisie a Institutului de Medicina Legala. Efectuează anchete sociale cu privire la: modul de intretinere. apeluri. 2. Formuleaza in termen legal raspunsuri scrise catre petenti.20. in activitatea specifica fiecarui serviciu in vederea respectarii dispozitiilor legale. intampinari. sistemele de conducere şi control. 7. Răspunde interpelarilor formulate de consilierii locali. Asigura realizarea bibliotecii juridice. pe baza referatelor justificative inaintate serviciului. 11. 13. a organelor de urmarire si cercetare penala cat si a notarilor publici.21. Asigura consilierea juridica a serviciilor Primariei Sectorului 4. 12. sistemul de luare a deciziilor. VIII. la solicitarea acestora. Inainteaza catre instanta de judecata. VIII. Serviciul Contencios 1. unuia din parinti ori unei institutii de ocrotire. contestatii in anulare. Formuleaza actiuni. 3. Serviciul Legalitatea Actelor 1.DIRECŢIA JURIDICĂ VIII. a autoritatilor jurisdictionale de la Curtea de Conturi. catre serviciile din cadrul Primariei Sectorului 4 care au sesizat Directia Juridica pentru solutionarea lucrarilor respective. 2. Tin evidenta citatiilor emise de instantele judecatoresti si a publicatiilor de vanzare emise de birourile executorilor judecatoresti. 4. 6. recursuri. respectiv cu privire la declararea mortii prezumate. 7. Reprezinta si sustine interesele institutiei in fata instantelor judecatoresti. spre competenta solutionare. precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme. 10. 8. Avizeaza proiectele de dispozitii ale Primarului. Transmit hotararile judecatoresti. in vederea punerii sub interdictie.acordate la încasarea acestora. 4. 5. Tin evidenta dosarelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti si a termenelor de judecata.

3. Informeaza consilierii şi conducerea executivului sectorului 4 în legătură cu Hotărârile Consiliului Local anulate sau suspendate. după obţinerea avizului de legalitate al Prefectului Municipiului Bucureşti. 11. Instituie tutela pentru minorii ramasi fara ocrotire parinteasca si pentru persoanele puse sub interdictie judecatoreasca. a persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu. stabilirea numelui si prenumelui copilului parasit. Înaintează comisiilor de specialitate proiectele de hotărâri primite spre dezbatere. Aduce la cunoştinţa publică ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Local prin afişarea acesteia în locuri publice. Asigură convocarea consilierilor sectorului 4 la şedinţele Consiliului Local al sectorului 4. 7. Asigură convocarea şefilor de compartimente în vederea participării la lucrările şedinţelor comisiilor de specialitate sau şedinţelor în plen ale Consiliului Local pentru susţinerea proiectelor de hotărâri iniţiate. 14. instituţiilor subordonate şi conducerii executivului sectorului 4 Hotărârile Consiliului Local. 18. Consiliului Local al sectorului 4 şi compartimentelor de specialitate – în funcţie de specificul activităţii acestora Dispoziţiile Primarului General al Municipiului Bucureşti. Verifică modul in care persoana obligata sa presteze intretinera isi executa obligatiile contractuale. Intocmeşte lucrari si propuneri de măsuri pentru ocrotirea minorilor. centralizează şi înaintează spre rezolvare serviciilor nominalizate prin rezoluţia Secretarului. aflate in neputinta de a-si apara singure interesele. Serviciul Tehnic Consiliul Local . urmăreşte şi transmite răspunsurile primite de la compartimentele de specialitate nominalizate. interpelările formulate de consilierii locali în şedintele în plen ale Consiliului Local. instituţiilor subordonate şi persoanelor nominalizate Dispoziţiile Primarului sectorului 4 în vederea aplicarii acestora. Intocmeşte proiecte de decizii. inregistrarea nasterii copilului si eliberarea extrasului de nastere pentru uz oficial 23. 9. Întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local. Asigură pregătirea materialelor necesare pentru şedinţele în plen ale Consiliului Local. le multiplică şi distribuie conducerii executivului şi consilierilor. Ţine evidenţa solicitărilor cetăţenilor venite pe adresa de e-mail a Consiliului Local al sectorului 4. Consiliului Local al sectorului 4 şi compartimentelor de specialitate – în funcţie de specificul activităţii acestora Hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 13. Intocmeşte proiecte de dispozitii pentru stabilirea numelui si prenumelui copilului abandonat. 20. le repartizează conform rezoluţiei Secretarului. 16. Difuzează compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei sectorului 4. Asigură legătura între comisiile de specialitate şi iniţiatorii proiectelor de hotărâri. atât în notele comisiilor de specialitate. 12. cu documentatiile si avizele necesare pentru: instituirea tutelei si curatelei. Centralizează adresele înaintate de Prefecura Municipiului Bucureşti pentru confirmarea legalităţii Dispoziţiilor Primarului sectorului 4. 10. 21. Urmăreşte primirea răspunsurilor la interpelările formulate de consilierii locali. 22. 2. după obţinerea avizului de legalitate al Prefectului Municipiului Bucureşti. 3. Înregistreazã Dispozitiile Primarului sectorului 4 şi le înaintează în termen de 10 zile de la emitere Prefecturii Municipiului Bucureşti în vederea efectuării controlului de legalitate. 17. 7. Redactează. conducerii executivului sectorului 4. Ţine evidenta Hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 19. 8. Difuzează. Acordã asistenţă compartimentelor de specialitate în vederea întocmirii proiectelor de hotărâri iniţiate. difuzează compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei sectorului 4. Difuzează. 6. Înregistreazã Hotărârile Consiliului Local al sectorului 4 şi le inainteaza în termen de 3 zile de la adoptare Prefecturii Municipiului Bucureşti în vederea efectuării controlului de legalitate. 5. 17 . conducerii executivului sectorului 4. ori cu capacitate restransa.2. 6. 5. 23. 15. Verifică si descarcarcă de gestiune tutorii. 4. Ţine evidenţa notelor cu probleme reieşite din şedinţele comisiilor de specialitate.Documente -Electoral 1. 4. Solicită compartimentelor de specialitate răspunsurile la interpelări. În vederea aducerii la indeplinire. cât şi în şedintele în plen ale Consiliului Local. precum si a persoanelor capabile. Centralizează adresele inaintate de Prefecura Municipiului Bucureşti pentru confirmarea legalităţii Hotărârilor Consiliului Local al sectorului 4.

Înregistrează sesizările şi întâmpinările electorilor privind omisiunile. Difuzează compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei sectorului 4. persoanele condamnate care au pierdut drepturile electorale conform sentinţelor penale rămase definitive. 36. în vederea formulării apărării. 41. Propune primarului măsuri pentru informarea cetăţenilor asupra drepturilor şi îndatoririlor acestora referitoare la exercitarea dreptului de vot (consultatea listelor electorale. renumerotări. preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare. 51. debilii mintali conform comunicărilor provenite de la compartimentul de autoritate tutelară. organizarea şi desfăşurarea procesului electoral. Asigură securitatea registrelor care conţin listele electorale permanente. modificările intervenite la listele electorale. Înregistreazã Dispozitiile Primarului sectorului 4 şi le înaintează în termen de 10 zile de la emitere Prefecturii Municipiului Bucureşti în vederea efectuării controlului de legalitate. 44. 29. Ţine evidenţa comunicărilor provenite de la compartimentele de stare civilă pentru cetăţenii decedaţi. 32. Difuzeazã compartimentelor de specialitate programarea şedinţelor comisiilor de specialitate. Asigură aducerea la cunoştinţa publică. după obţinerea avizului de legalitate al Prefectului Municipiului Bucureşti. Colaborează cu Prefectura Municipiului Bucureşti. Primăria Municipiului Bucureşti. 31. 27. serviciile de specialitate aflate în subordinea directă a Primarului sectorului 4 şi serviciile descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al sectorului 4. 38.B. Judecătoriile teritoriale. 39. 34. Poliţia. Prezintă Primarului activităţile ce se desfăşoară pe durata campaniei electorale şi termenele stabilite prin programul calendaristic aprobat de Guvernul României. după obţinerea avizului de legalitate al Prefectului Municipiului Bucureşti. 48. prin afişarea dispoziţiilor emise de Primarul sectorului 4. copiile listelor electorale şi le înaintează birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru a fi consultate de cetăţeni. Înregistreazã Dispozitiile Primarului sectorului 4 şi le înaintează în termen de 10 zile de la emitere Prefecturii Municipiului Bucureşti în vederea efectuării controlului de legalitate. radiază persoanele decedate conform comunicărilor provenite de la compartimentele de stare civilă şi radiază alienaţii. prin afişarea dispoziţiilor emise de Primarul sectorului 4. 42. etc. 25. în vederea formulării apărării. 28. 26. artere noi. Asigură. Centralizează adresele înaintate de Prefecura Municipiului Bucureşti pentru confirmarea legalităţii Dispoziţiilor Primarului sectorului 4. instituţiilor subordonate şi persoanelor nominalizate Dispoziţiile Primarului sectorului 4 în vederea aplicarii acestora.).M. comunicarea schimbării de domiciliu. 50. Întocmeşte foaia colectivă de prezenţă a consilierilor la şedinţele comisiilor de specialitate şi la şedinţele în plen ale Consiliului Local. Primeşte de la Serviciul Independent de Evidenţă Informatizată a Persoanei. în condiţii optime. 18 . de îndată.24. 43. instituţiilor subordonate şi persoanelor nominalizate Dispoziţiile Primarului sectorului 4 în vederea aplicarii acestora. după trimiterea copiilor la secţiile de votare.G. Centralizează adresele înaintate de Prefecura Municipiului Bucureşti pentru confirmarea legalităţii Dispoziţiilor Primarului sectorului 4. 33. referitoare la modificările arterelor din sectorul 4 (redenumiri. 45. Asigură punerea la dispoziţia Direcţiei Juridice a întregii documentaţii ce stă la baza actelor administrative atacate de Prefectura Municipiului Bucureşti. Colaborează cu Direcţia Resurse Umane în vederea eliberării şi vizării periodice a legitimaţiilor consilierilor sectorului 4. 35. Operează în baza de date care gestionează fondul electoral. Înregistrează sesizările şi întâmpinările electorilor privind întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegător şi le transmite Serviciului Independent de Evidenţă Informatizată a Persoanei Bucureşti spre rezolvare. păstrarea în bune condiţii a cărţii de alegător. Difuzează compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei sectorului 4. Ţine evidenţa comunicărilor provenite de la judecătoriile teritoriale pentru persoanele condamnate ale căror drepturi electorale sunt suspendate. Asigură aducerea la cunoştinţa publică. 46. 49. sub coordonarea primarului şi cu ajutorul celorlalte compartimente din cadrul Primăriei sectorului 4. Asigură punerea la dispoziţia Direcţiei Juridice a întregii documentaţii ce stă la baza actelor administrative atacate de Prefectura Municipiului Bucureşti. Colaborează cu toate direcţiile din cadrul Primăriei sectorului 4.). 40. 30. toate comunicările provenite de la judecătoriile teritoriale. 47. înscrierile greşite sau a oricăror erori din listele electorale şi le transmite Serviciului Independent de Evidenţă Informatizată a Persoanei Bucureşti spre rezolvare. Întocmeşte şi sigilează dosarele şedinţelor în plen a Consiliului Local după primirea avizelor de legalitate de la Prefecturã. artere desfiinţate. La solicitarea Serviciului Independent de Evidenţă Informatizată a Persoanei transmite Hotărârile C. Comunică. 37. etc.

5.Biroul administraţie publică 1. la solicitarea acestuia. raspunde de pastrarea secretului de serviciu. Apărără interesele consiliului local în faţa instanţelor de judecată pe baza împuternicirilor primite şi semnate de preşedintele de şedinţă 3. Răspunde de actualizarea legislaţiei şi punerea la dispoziţia direcţiilor/serviciilor/birourilor. instituţiilor subordonate şi persoanelor nominalizate în vederea întocmirii răspunsurilor . 2. DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA SI SERVICII PUBLICE IX. În colaborare cu organele de poliţie şi alte servicii publice trece la executarea în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile investite cu titlu executoriu. Colaborează cu Serviciul inspecţie control construcţii în redactarea răspunsurilor în scris la sesizările şi audienţele cetăţenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în construcţii. Participă la activităţi ce ţin de organizarea alegerilor 5. 4. 25. Verifică respectarea parametrilor tehnici stabiliţi de autorizaţiile de construire eliberate de Serviciul urbanism. Salariaţii din cadrul acestui compartiment îţi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului sectorului 4 şi colaborează cu acesta la pregătirea şedinţelor consiliului local. Serviciul Disciplina în Construcţii 1. asigurarea documentării şi informării consilierilor. 12. raspunsuri la interogatorii. formuleaza actiuni.26.apeluri. Intocmeşte proiecte de dispoziţii şi proiecte de hotărâri. 8. 2. Verifică şi ia măsurile care se impun privind obligaţiile şantierelor de construcţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare. participarea obligatorie la sedintele Consiliului Local al Sectorului 4. a actelor normative specifice domeniului de activitate al Primăriei Sector 4. privind cazurile de încălcrare a prevederilor legale. inclisiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu 7.ridica exceptii. întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror alte materiale.in conditiile legii. prin afişarea dispoziţiilor emise de Primarul sectorului 4. raspunde de indeplinirea cu profesionalism . la verificarea amplasării construcţiilor provizorii de pe domeniul public. 7.A. pastreaza secretul datelor si informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu. în vederea formulării apărării.loialitate. 2. 10.24. 5. Aduce la cunoştinţa conducerii executivului sectorului 4 şi Consiliului Local al sectorului 4.corectitudine si in mod constiincios a indatoririlor de serviciu . 9. Difuzează aceste adrese compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei sectorului 4. Asigură aducerea la cunoştinţa publică. în numele si pentru sustinerea intereselor legale ale consiliului local. 6. se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii institutiei. Asigură punerea la dispoziţia Direcţiei Juridice a întregii documentaţii ce stă la baza actelor administrative atacate de Prefectura Municipiului Bucureşti. 11.intampinari. 6. Acţionează pentru prevenirea cazurilor de indisciplină în construcţii prin avertizarea cetăţenilor care intenţionează să execute lucrări fără obţinerea prealabilă a avizelor şi autorizaţiilor de construcţii. participa la sedintele comisiilor de specialitate. acorda consultanta juridica cetatenilor sau grupurilor de cetateni care doresc sa initieze proiecte de hotarari la nivelul Consiliului Local al Sectorului 4. luând măsurile legale ce se impun. 8. IX. 3. Participă împreună cu Serviciul inspecţie control construcţii. asigura consultanta juridica directiilor descentralizate din subordinea Consiliului Local Sector4. 4.recursuri. 4. acorda asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii.Compartiment Juridic Consiliul Local 1. 19 . 3. Centralizează adresele înaintate de Prefecura Municipiului Bucureşti şi le transmite conducerii cu propuneri de soluţionare în termen 6. actele normative care reglementează activitatea administraţiei publice locale.

42/1990. Direcţia Patrimoniu. Evidenţa Proprietăţi. Completează şi ţine la zi datele din registrul agricol. ovine. Eliberează adeverinţe care atestă dreptul de proprietate a terenurilor. 4. prin dispoziţiile Primarului General şi prin titlurile de proprietate obţinute în baza legilor fondului funciar. Aceste cereri sunt verificate la Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale. mijloace de transport şi maşini agricole. Informează cetăţenii despre obligaţiile ce le revin cu privire la registrul agricol. 23. Înaintează Direcţiei Municipale de Statistică rapoartele statistice în materie. efectivele de animale (din speciile: bovine.. 20.M. Eliberează adeverinţe din registrul agricol. Eliberează titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar. Întocmeşte procese-verbale de punere în posesie. 5.I.M. În anul în care se efectuează recensământul general agricol.C. 9. Întocmeşte centralizatoare referitoare la numărul gospodăriilor populaţiei.. 8.B. Eliberează adeverinţele de teren pentru şomaj şi burse sociale. 11. Legii nr.V. Urmăreşte respectarea îndeplinirii măsurilor dispuse de executivul Primăriei Sectorului 4 sau ale instanţei de judecată cu privire la aducerea în starea iniţială a terenului. S. măsoară terenurile şi pune în posesie proprietarii acestor terenuri. 10. Eliberează certificatele de producător agricol şi biletele de proprietate a animalelor. Berceni. 6. şeful serviciului activează în cadrul Comisiei constituite la nivelul sectorului şi furnizează datele necesare pentru identificarea exploataţiilor agricole şi împărţirea teritoriului în sectoare de recensământ.27. Stabileste ordinea de prioritati a constructiilor cu destinatia de locuinta si participa la licitatia organizata in vederea atribuirii inspectorilor tehnici atestati MLPTL. Participă la expertize tehnice ale Judecătoriei atunci când există solicitare. 9. a constructiilor efectuate fara autorizatie de construire pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al sectorului. Intocmeste „Lista solicitarilor si estimarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnica a constructiilor cu destinatia de locuinta”. suprafeţele cultivate şi producţia obţinută. Ia masuri.L.L. 2.7. Identifică. Ia în evidenţă şi comunică instituţiilor şi serviciilor Dispoziţiile Primarului General privind modificarea denumirii străzilor şi a numerelor poştale de pe raza sectorului 4. 18. 3. 24.A. şi cu circumscripţiile sanitar veterinare de pe raza sectorului 4. 15/2003. Cadastru şi Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti. Întocmeşte chestionare anuale cu privire la producţia vegetală şi animală obţinută de gospodăriile populaţiei. Transmite situaţii Direcţiei de statistică a C. 8. 16.F.C. Întocmeşte liste anexe cu persoanele îndreptăţite să li se atribuie teren conform legilor fondului funciar.A. 7. pe care o inainteaza la C. conform legii. 26.B. 12.B. Colaborează cu alte servicii la identificarea şi măsurarea terenurilor care se încadrează în aplicarea Legii fondului funciar şi a Legii Cadastrului.. în colaborarea cu Serviciul inspecţie control construcţii pentru dezafectarea. IMOBILIARA – D. 11.M. Întocmeşte referate de specialitate şi colaborează cu Direcţia Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local Sector 4 specifice activităţii serviciului. Analizează şi soluţionează cererile pentru acordarea unui sprijin financiar pentru producătorii agricoli. 13. porcine. 22. 20 .L. 21. Analizează cererile formulate pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului reprezentând propuneri pentru rezolvarea lor în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar şi înaintarea lor spre validare Prefecturii Municipiului Bucureşti. Ia în evidenţă cererile persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. În urma validării lucrărilor de către Prefectura Municipiului Bucureşti participă împreună cu membrii comisiei la punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite să primească terenuri. 15. 14.A. terenurile din proprietate pe categorii de folosinţă. Completează planurile cadastrale şi registrul cadastral cu terenurile redobândite prin sentinţe judecătoreşti.G. Răspunde în termen legal sesizărilor cetăţenilor. 10. Înaintează Comisiei municipale contestaţiile cu privire la modul de aplicare a legiilor fondului funciar. 44/1994 şi Legii nr. urmând să fie analizate în funcţie de disponibilităţile de teren sau în vederea acordării de despăgubiri. Serviciul Cadastru 1. 25. 17. IX. S. 19. Colaborează cu Direcţia Agricolă din cadrul C. cabaline) şi familiile de albine.

precum si sarcini de secretariat in interiorul Biroului de Publicitate. grafica cu autocolante pe geam-vitrine peste 1 mp). Soluţionează sesizările şi reclamaţiile având ca obiect probleme de protecţia mediului şi ecologie urbană.U. 29. Asigura pastrarea si conservarea in siguranta a copiilor dupa documentele si informatiile ce constituie sistemul de evidenta a copiilor dupa documentele si informatiile ce constituie sistemul de evidenta a datelor urbane pe teritoriul administrativ al sectorului 4 . 8. colocvii.U. în acord cu planificarea de mediu. 7. Gestioneaza Planul Urbanistic General (P. specifice domeniului de activitate (simpozioane.). Participa la rezolvarea reclamatiilor si a sesizarilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul (obiectul ) de activitate . verifica in teren solicitarile de avize. 28. 5. 2. Monitorizează serviciile descentralizate pe probleme de protecţia mediului şi colaborează în acest scop cu autorităţile competente pentru protecţia mediului. Biroul Avize Autorizaţii Publicitate 1. IX. asigurand reprezentare la receptia finalizarii lucrarilor respective . Serviciul Urbanism 1. Promovează o atitudine corespunzătoare a comunităţilor în legătură cu importanţa protecţiei mediului. Supraveghează aplicarea prevederilor din planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului.29. Urmareste realizarea lucrarilor de constructii autorizate.28.D. autorizatii de construire . DIRECTIA DE MEDIU IX. Emite in baza documentatiilor de urbanism. Asigura legatura cu serviciile ce au atributii in domeniul urbanismului . Serviciul Protecţia Mediului 1. 3. Elaboreaza si asigura prezentarea si promovarea documentatiilor urbanistice la nivel de Planururi Urbanistice Zonale (P. etc. 5. Propune si sustine program de pregatire a personalului in cadrul Biroului de Publicitate. aprobate de organele competente. 4. Participa la rezolvarea reclamatiilor si sesizarilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul sau de activitate . 9. 5. vor asigura detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată.Z) si Planuri Urbanistice de Detaliu (P.B.G. avize (panouri publicitare mobile-pliante.27. Întocmeşte referate de specialitate şi colaborează cu Serviciul contencios în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local sector 4 specifice activităţii serviciului.A. Tine evidenta documentelor si a fluxului acestora . Identifica posibilitati si avanseaza propuneri pentru dezvoltarea urbanistica a sectorului . conform competentelor .verifica in teren declaratia de incepere a lucrarilor.) al Municipiului Bucuresti pe raza administrativa a sectorului 4 . Participă la acţiuni de control cu alte compartimente şi instituţii pe probleme de mediu.) . pentru firme si reclame publicitare pe raza sectorului 4 .D) .30.B. 4. 21 . 2. 7.U. bannere. 6.panouri montate pe vehicule special montate. Participă la audienţele ţinute de primar. Participa la organizarea si desfasurarea manifestarilor stiintifice. 3. certificate de urbanism sau autorizatii de construire. viceprimari. Intocmeste adrese si referate cu privire la documentele primite si alte sarcini dispuse de Biroul de Publicitate. Emite in baza legale în vigoare certificate de urbanism. 10.Z) si Planuri Urbanistice de Detaliu (P. 3.U. 2. Colaborează la redactarea proiectelor de hotărâri specifice serviciului. 4. Initiaza si promoveaza proiecte de hotarari privind activitatea de emitere a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire. Asigura secretariatul comisiei speciale tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului . certificate de urbanism si autorizatii de construire.A . IX. 6. Initiaza si propune spre aprobarea Consiliului Local proiecte de hotarari la nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U. IX.

persoane fizice sau persoane juridice. inventariază şi ţine evidenţa spaţiilor de joacă pentru copii.B. 8. reactualizează strategia de protecţie a mediului în sectorul 4 2. colaborează cu autorităţile centrale de mediu şi cu organizaţiile neguvernamentale de profil. 4.6. În cazul nerespectării legislaţiei în vigoare de către persoane fizice şi juridice Serviciul Protecţia Mediului aplică sancţiuni contravenţionale conform OG NR. coordonează activitatea de instruire în domeniul protecţiei mediului 4. sectoriale şi regionale 7. iniţiază programe şi proiecte în parteneriat cu insittuţiile de învăţământ şi ONG cu privire la aplicarea normelor de protecţie a mediului. 10. Derulează proiecte care să utilizeze metodologii de management de proiect respectiv metodologia de iniţiere. 5. 6. 11. În acest scop tine o legatura permenenta cu Serviciul protectia mediului. 3. Verifică şi urmăreşte respectarea măsurilor de împrejmuire a terenurilor de pe teritoriul sectorului 4 pentru evitarea depozitării necontrolate a deşeurilor şi degradării solului terenurilor virane.Serviciul Programe si Proiecte de Mediu 1. programele şi politica de protecţie a mediului din sectorului 4 IX. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 14. IX. Preia şi rezolvă sesizările privind activităţile de spaţii verzi existente. monitorizează în vederea prevenirii eliminării accidentale de poluanţi sau a depozitării necontrolate de deşeuri. a aliniamentelor de arbori. întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi. a suprafeţelor oxigenate şi a tăierilor abuzive de arbori. 2. 13.B. Cooperează cu celelalte compartimente ale primăriei. 9.31. pe agenţii economici. Monitorizează depozitele neamenajate de deşeuri şi ia măsuri pentru sancţionare conform legii. Urmăreşte şi monitorizează menţinerea. fundaţii şi alte instituţii. 10. având la bază principiul Dezvoltare Durabilă. iniţiază proiecte de acte normative. ONG-uri. a parcurilor. DIRECŢIA DE DEZVOLTARE URBANA 22 . estetică şi recreativă. a perdelelor de protecţie stradală şi a amenajamentelor peisagistice cu funcţie ecologică. Inventariază. IX. Sesizează situaţiile de încălcare a legislaţiei privind ocuparea spaţiilor verzi. colaborează cu organizaţii şi autorităţi silimare din ţară şi străinătate şi reprezintă instituţia în relaţiile specifice domeniului de protecţie a mediului 6. Se documentează şi realizează schimburi de experientă cu instituţii similare sau de profil din ţară şi din străinătate. în elaborarea politicilor publice de mediu. reglementări şi proceduri specifice 5. pentru elaborarea strategiei de dezvoltare sociourbană pe raza sectorului. conducere. Ia măsuri contravenţionale împotriva celor care nu protejează spaţiile verzi. pune la dispoziţia publicului datele privind starea mediului. a suprafeţelor oxigenate şi a tăierilor abuzive de arbori. localizează şi diminuează sursele de poluare.Serviciul Spatii Verzi 1. Inspectează. norme tehnice. promovează şi elaborează proiecte de mediu în colaborare cu ONG privind importanţa protecţiei mediului şi educaţiei eco-civice pe teritoriul sectorului 4 8. inventariază şi ţine evidenţa spaţiilor de joacă pentru copii. Inspectează. promovare. elaborează recomandările şi acţionează pentru integrarea politicilor de mediu în strategiile şi politicile sectoriale 3.32. 7. Urmăreşte întreţinerea spaţiilor verzi existente şi propune.C. 7. Supraveghează respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul protecţiei mediului. împreună cu şeful Serviciului protecţia mediului înfiinţarea de noi spaţii verzi. monitorizare şi evaluare a proiectelor cu finanţare din banii publici şi fonduri UE 9. Întreţine relaţii cu societatea civilă. 12.

Redactează şi transmite răspunsuri scrise petenţilor urmare sesizarilor. aplicând sancţiuni contravenţionale.B. aplică sancţiuni contravenţionale când este cazul. Execută programul de achiziţii pentru domeniul public în urma verificărilor în sector.investiţii. Face verificări în sector şi propune remedierea drumurilor şi utilităţilor din sector. Verifică problemele privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe drumurile publice în Municipiul Bucureşti. Întocmeşte referate de specialitate şi colaborează cu Serviciul Contencios Administrativ în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4. Intervine la RADET. cînd este cazul.C. Serviciul Gospodarire Domeniu Public 1. Intervine pentru remedierea avariilor în reţeaua de furnizare a agentului termic (conducte sparte). Participă la acţiunile comune iniţiate de Primăria Sector 4 (împreună cu celelalte servicii de control din Primăria Sector 4. Intervine la Primăria Municipiului Bucureşti-Departamentul Transport Public şi Căi de Comunicaţii. aplicând sancţiuni contravenţionale. asociaţiilor de proprietari şi agenţilor economici. Preia şi coordonează activitatea de lucrări edilitare.34.IX. Propune înfiinţarea de noi parcări ecologice şi transmite propunerile Serviciului urbanismi. Serviciul Monitorizare Lucrari Edilitare 1.C. 18. APA NOVA. 4. Participă la predări/primiri de amplasamente şi întocmeşte documentaţia aferentă. 6. etc. Participă la recepţii provizorii şi definitive. 19. 2. 11. introducere canalizare şi apă. Intervine pentru remedierea avariilor din reţeaua de apă potabilă. Monitorizează lucrările edilitare: branşamente.) Stabileste impreuna cu Serviciul Urmărire Investiţii Programul de modernizare străzi. Analizează şi controlează problemele privind organizarea asociaţiilor de proprietari. 7. pentru remedierea deficienţelor privind furnizarea agentului termic şi a apei calde menajere. IX. Intervine. Ia măsuri contravenţionale. Stabileste impreuna cu Statul Major de Protecţie Civilă Planul de Apărare Impotriva Inundaţiilor. IX. a sesizărilor primite şi solicitării conducerii şi îl transmite Serviciului Licitaţii. 8.regii. făcând propuneri pentru implantarea unor semne de circulaţie. în urma sesizării locatarilor sau a agenţilor economici. 12. Verifică şi acţionează pentru ridicarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului.A. în urma sesizărilor locatarilor. în limita competenţelor. 16. 8. împotriva executanţilor unor lucrări edilitare. ROMTELECOM.T. Intervine pentru remedierea deficienţelor existente în privinţa iluminatului public. 10. în urma verificărilor în teren. 5. trotuare). Gardieni publici. 14. pentru remedierea deficienţelor sesizate pe linia transportului în comun. 7.33.35.) având în vedere susţinerea sesizărilor cetăţenilor faţă de activitatea acestora. etc. 2. 4. pentru remedierea deficienţelor privind furnizarea apei potabile. 23 . Verifică şi soluţionează sesizările cetăţenilor. Poliţie).DISTRIGAZ. Intervine la regiile prestatoare de servicii.racorduri avarii.C. 17. în cazul în care aceştia nu respecta legislatia in vigoare. introducerii unor restricţii de circulaţie pe unele artere. Verifică evidenţa parcărilor din sectorul 4. Face propuneri privind repararea sau modernizarea unor străzi (carosabil. 15. Elaborează avize pentru autorizaţiile de branşamente. 6. 2. 3. Monitorizează parcările în vederea dotării şi marcării acestora. Monitorizează autovehiculele fără stăpân sau abandonate pe terenuri publice sau private ale municipalităţii. 9. Redactează adrese către alte instituţii (PMB. în urma sesizării locatarilor. racorduri şi investiţii. 20. 9. pentru remedierea deficienţelor reclamate. 5. 3. 3. specifice activităţii serviciului. Intervine la R. 13. Serviciul Parcări 1. Colaborează permanent cu regiile (RADET. când este cazul. împreună cu Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari.

C. 11. dotare şi monitorizează prestarea Redactează şi trimite răspunsuri scrise la sesizări specifice activităţii. 7. Estimează valoarea contractului de achiziţie publică şi selectează pro-cedura aplicată pentru atribuirea acestuia (licitaţie deschisă. Verifica decontarea cheltuielilor efectuate pentru dirigentia de santier. 12. Asigură corespondenţa produselor. Elaborează planul anual al achiziţiilor publice. Propune măsuri pentru remedierea neconformitatilor. 6. Transmite rapoarte trimestriale privind contractele atribuite .37. servicii sau lucrări. Transmite spre publicare în Monitrul Oficial al României anunţurile de intenţie. şi lucrărilor cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în CPSA. Verifica existenta notelor de comanda pentru lucrari suplimentare sau a notelor de renuntare. Totodata verifica daca acestea au fost acceptate sau nu de persoana juridica achizitoare. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. participarea la acestea. 8. respectând principiile: libera concurenţă. împotriva celor care îşi abandonează autovehiculele pe locurile de parcare şi împotriva celor care îşi parchează autovehiculele cu o masă mai mare de 3. Atribuie locuri de parcare la solicitarea cetăţenilor sectorului 4 în limita locurilor disponibile. Verifica daca obiectiunile din procesul verbal de receptie au fost solutionate în termen. Verifica stadiul fizic al lucrarilor în teren. 4. către Di-recţia generală a finanţelor publice. 6. negociere cu o singură sursă. 7. Aplică procedurile specifice pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Verifică stadiul fizic al lucrărilor pe teren privind reparaţiile sistemului rutier. Întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru toate contractele atribuite. Verifică situaţiile de lucrări aferente reparaţiilor de sistem rutier. tratamentul egal şi confidenţialitatea. 11. nr. Întocmeşte documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. 10. 3. licitaţie restrânsă. Serviciul Urmarire Investiţii 1.5 t. Asigura organizarea receptiei la finalizarea lucrarilor.C. comunicările privind rezultatul apli-cării procedurii aplicate şi răspunsurile la clarificările solicitate de ofertanţi. 13. 5. Iniţiază şi finalizează procedura privind achiziţionarea directă de produse. transparenţa. 14. 10. Asigura convocarea comisiei de receptie finala. 7. Ia măsuri contravenţionale împotriva celor ce parchează în locuri neautorizate.4. 2. 3. Elaborează contractul de achiziţie publică. 15. 9. Participa la receptia partiala si finala a lucrarilor de investitii. 24 .G. 8. Transmite invitaţiile de participare. procesele-verbale aferente acestor recepţii. 6. IX.36. constatate în teren. 4. 5. 5. în măsura în care valoarea achiziţiei nu depăşeşte echivalentul a 10000 Euro pentru fiecare achiziţie de produse. împreuna cu dirigintii de santier. 9. 8. cerere de ofertă. Întocmeşte dispoziţii privind comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor. Asigura eliberarea garantiei de buna executie dupa încheierea procesului verbal la terminarea lucrarilor sau procesului-verbal de receptie finala.34/2006 . concurs de soluţii). IX. serviciilor. Asigura prelungirea autorizatiilor de construire. negociere competitivă. conform art. Serviciul Licitaţii 1.U. 2. eficienţa utilizării fondurilor publice. de participare şi de atribuirea contractului de achiziţie publică. Întocmeşte comenzi pentru marcare. servicii sau lucrări. 9. în conformitate cu legislaţia în vigoare.19 din O. Încasează taxele aferente parcărilor din sector. Ia măsuri contravenţionale. Verifica legalitatea decontarilor pentru lucrarile de constructii si montaj la obiectivele de investitii.asistenta tehnica si cota prevazuta de legislatia în vigoare catre Inspectia de Stat în Constructii. Întocmeşte temele şi caietele de sarcini pentru documentaţia privind reparaţiile sistemului rutier.

in baza competentelor stabilite de Primar . Ţine legatura permanent cu organizatiile neguvernamentale informând operativ seful de birou despre problemele care apar în acest domeniu. Participa la implementarea aquis-ului comunitar in administratia publica a Sectorului 4.G. Întocmeşte temele de proiectare. Primeste cererile si sesizarile organizatiilor guvernamentale.) proiectele cu finantare UE realizate de administratia publica locala a sectorului 4. 7.16. persoane fizice si juridice din tara si strainatate. 2. internet). Desfăşoară activităţi cu privire la accesarea de fonduri internaţionale de finanţare pentru dezvoltare şi modernizare. alte institutii si organizatii. Actualizeaza baza de date care cuprinde toate O. 8. conventii de colaborare. referate si sinteze. raspunsuri catre diferite institutii sau cetateni. 3. Derulează proiecte care să utilizeze metodologii de management de proiect respectiv metodologia de iniţiere. seminarii. Întocmeşte dispoziţii privind comisiile pentru recepţiile la terminarea lucrărilor şi finale. Serviciul Management Programe si Proiecte Comunitare 1. primeşte şi verifică proiectele. organisme guvernamentale. Face invitatii pentru discutarea si solutionarea unor sesizari precum si pentru încheierea unor potentiale parteneriate. la solicitarea Primarului. Elaboreaza. neguvernamentale si culte si prezinta directorului direcţiei relaţii cu comunitatea locală propuneri de repartizare a lor la serviciile interesate. Întocmeste si actualizeaza baza de date privind organismele care acorda finantari de proiecte si oportunitatile de realizare de programe (cereri de finantare) cu finantare UE.-urile de pe raza sectorului 4 si a Municipiului Bucuresti pe domenii de activitate. la solicitarea Primarului. 15. Participa cu materiale de sinteza. urmând sa centralizeze rezultatele. Centralizeaza informatii cu privire la diversele nevoi ce afecteaza comunitatea sectorului 4 si resursele ce stau la dispozitia comunitatii . 5. note. etc.N. monitorizare şi evaluare a proiectelor cu finanţare din banii publici şi fonduri UE. Disemineaza (prin pliante. Verifică stadiul fizic pe teren şi a situaţiilor de lucrări aferente amenăjării de parcări ecologice.38. 6. proceseleverbale aferente acestor recepţii şi participarea la acestea. conducere. 10.N. 18. Încheie parteneriate cu toate O. informari. la urmarirea si aplicarea standardelor de calitate in actul administrativ. IX. Întocmeste fisa O.N. administratia centrala si locala. Asigura consultanta de specialitate pentru solutionarea problemelor. armonioasa si spatial echilibrata a Sectorului 4. Intocmeste. la nivel national pentru a face cunoscuta activitatea primariei în domeniu. promovare. Face propuneri si împreuna cu celelalte servicii din primarie. neguvernamentale sau societati comerciale care pot contribui la rezolvarea unor probleme ale cetatenilor de pe raza sectorului 4. 9. cu finantare UE. elemente de sinteza necesare adoptarii unor decizii privind strategia si proiectele de dezvoltare durabila. prezinta conducerii (prin intermediul directorului direcţiei relaţii cu comunitatea locală) noi modalitati de colaborare respectiv: contracte. 13. Stabileşte obiectivele privind amenajarea de parcări ecologice şi cuprinderea lor în planul de investiţii anual. 3. parteneriate cu ONG-urile si alte organizatii civice. 4. 19. 25 .G. 2. 17.C. 14.-urilor. 16. 39. Monitorizeaza beneficiile materiale si de imagine aduse autoritatii locale si prezinta aceste rezultate prin mijloace specifice (mass-media. work-shopuri. 4. Contacteaza orice alte organisme abilitate de lege respectiv. 12. Acorda consultanta compartimentelor Primariei si institutiilor /serviciilor publice subordonate Consiliului Local în activitatea de scriere a de proiectelor (cereri de finantare). Reprezentarea institutiei Primarului in raporturile cu cetatenii.Consilierii Personali Primar 1.G. 5.-urile care doresc colaborare cu Primaria Sectorului 4. 11. la diferite manifestari organizate la nivelul sectoarelor Municipiului Bucuresti.

Urmareste modul in care se indeplinesc prevederile Hotararilor Consiliului Local si dispozitiile Primarului. 7. Distrigaz. repartizate spre solutionare Corpului de Control. traficul de influenta ori sustragerile de valori si bunuri materiale. 9. grupele şi echipele de protecţie civilă. Autoritatea de sănătate publică. 6.6. Biroul Management Situatii de Urgenta 1. 26 . de natura a prejudicia patrimoniul si imaginea Primariei Sectorului 4. Întocmeşte Planul de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi /sau alunecări de teren. siguranta nationala si ordine publica. Dispozitiilor Primarului General si ale Primarului Sectorului 4. 10. al sectorului 4 pentru situaţii de urgenţă. Întocmeşte Planul de apărare împotriva inundaţiilor. Colaboreaza cu celelalte compartimente sau. 41. 2.E. Participă la aplicaţiile.G. si Consiliului Local al Sectorului 4. Face propuneri de constituire prin decizia conducătorului instituţiei. Electrica. 11. Planul de protecţie civilă şi Planul de apărare împotriva dezastrelor pentru Primăria sectorului 4.A. Analizeaza si propune masuri privind cazurile de incalcare a legislatiei sau drepturilor cetatenilor. Întocmeşte Planul privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în sectorul 4 al angajaţilor şi bunurilor Primăriei Sectorului 4. aplicare si respectare a legislatiei in vigoare. 1. rutiere. neglijenta in serviciu sau acte de coruptie. 8. Constituie formaţiunile. hotararilor si dispozitiilor. Primeste si verifica continutul petitiilor adresate Primarului Sectorului 4. Inventariază. 5. cu Serviciul de prevenire pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” din Bucureşti şi cu serviciile descentralizate şi deconcentrate la nivelul sectorului – R.se subordoneaza direct Primarului si are ca obiect de activitate asigurarea respectarii legislatiei si actelor normative in vigoare. Întocmeşte Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în caz de accident chimic. 40. precum si pentru situatii de urgenta. 8. Controleaza si verifica modul de cunoastere. cu ocazia semnalării unor iregularităţi constatate în rapoartele de audit public intern întocmite de Direcţia de audit public intern cu ocazia misiunilor desfăşurate la nivelul Primăriei sectorului 4 şi al serviciilor publice de interes local. Participa la dezvoltarea si utilizarea corespunzatoare a sistemului informatic integrat.T. cresterea calitatii serviciilor si stimularea inovarii. informează şi centralizează situaţiile deosebite de pe raza sectorului 4 raportând Primarului sectorului 4 şi la dispoziţia acestuia.U. 2.M. gheţurilor şi poluărilor accidentale al Comitetului local pentru Situaţii de Urgenţă al Sectorului 4. a Hotararilor C. Colaboreaza cu organele specializate in mentinerea ordinii publice. 3. 4. Verifica si propun masuri privind cazurile semnalate in legatura cu coruptia. Asigura reprezentarea Primariei la manifestarile organizate de structurile militare de aparare. Apa Nova. delimitarea competentelor si responsabilitatilor. 3. Asigură secretariatul tehnic permanent al Comitetului Local pentru S. 6. Extinde controlul în vederea stabilirii eventualelor prejudicii. specifice administratiei publice locale. 10. Participa la evenimente si actiuni publice menite sa contribuie la crearea unei imagini pozitive si unei bune reputatii Primariei si personalului acesteia. 9. 5. 4. 7. dupa caz.B. exerciţiile şi concursurile de specialitate conform Planului de pregătire aprobat prin Dispoziţia Primarului Sectorului 4. manifestarile de birocratism. după caz Instituţia Prefectului şi alte instituţii abilitate în domeniu. precum si executarea prevederilor acestora. Analizeaza si propune masuri pentru imbunatatirea sistemului de relatii functionale din cadrul Primariei. 7. Întocmeşte documentaţia de protecţie civilă care conţine Dosarul de organizare. Colaborează cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” al Municipiului Bucureşti. cu reprezentantii organelor si institutiilor cu atributiuni in combaterea coruptiei si criminalitatii organizate. Executa dispozitiile Primarului privind efectuarea actiuniilor de control/verificare si propune modalitati de solutionare pentru cazurile repartizate. 8.D. Serviciul CORP CONTROL PRIMAR . a Comisiei pentru Probleme de Apărare. sigurantei cetateanului. sesizate de cetateni sau prin constatari proprii.

24. Întocmeşte şi actualizează împreună cu serviciile implicate procedurile de proces şi operaţionale specifice serviciilor din primărie pe baza principiilor de management al calităţii. Realizează şi actualizează conţinutul paginii web a Primăriei. 7. 18. 22. 11. Stabileşte şi implementează la nivelul instituţiei stategia privind sistemul informatic integrat. Asigură realizarea acţiunilor corective rezultate în urma auditului de certificare şi a celor de supraveghere. 14. Urmăreşte menţinerea calităţii serviciilor la standardele la care au fost certificate. 13. 10. Întocmeşte Programul anual de audit. în termenul prevăzut de lege. la nivelul Primăriei sectorului 4 şi cel al sectorului 4 servicii de urgenţă voluntare. Oferă servicii suport pentru colectarea de informaţii şi date statistice din sector 5. 19. centralizează şi informează primarul sectorului 4 cu privire la situaţiile deosebite de pe raza sectorului. 15. Efectuează şi ţine la zi reviziile şi ediţiile documentelor SMC. Analizează instrumentele necesare în desfăşurarea activităţilor şi proceselor Primăriei sectorului 4 3. Propune soluţii privind înlăturarea neconformităţilor. Stabileşte strategia de informatizare a administraţiei publice locale a Primăriei sectorului 4. Stabileşte pentru salariaţii Primăriei sectorului 4 obligaţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul situaţiilor de urgenţă. 16. Asigură buna funcţionare a sistemului informatic al Primăriei Sector 4. Constituie formaţiunile. 8. Asigură recertificarea serviciilor la temenele prevăzute de organismul de certificare. Face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii pentru situaţii de urgenţă în cadrul Primăriei sectorului 4 şi la nivelul sectorului 4. întocmirea şi completarea. Prezintă documentele şi dă relaţiile solicitate organelor de control din partea Instituţiei Prefectului sau alte organe abilitate. Întreţine relaţii de colaborare pe plan profesional cu toate compartimentele primăriei şi cu organismul de certificare . 16. Organizează. Efectuează instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă. 22. Coordonează şi urmăreşte îndeplinirea acţiunilor corective şi preventive rezultate în urma auditului intern privind evaluarea SMC. Asigură aplicarea principiilor de management al calităţii şi controlează respectarea aplicării acestor principii. 24. şi după caz Instituţia Prefectului şi alte instituţii abilitate în domeniu. SERVICIUL INFORMATICĂ SI SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII 1. după caz. 17. Asigură realizarea măsurilor stabilite de organele de control 42. 19. 17. 20. 14. 18. Inventariază. Asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţii a regulilor privind respectarea Normelor privind situaţiile de urgenţă şi stabileşte categoriile de instructaje în acest domeniu. 6. Asigură instruirea personalului din cadrul primăriei cu privire la documentele SMC. uşurinţă şi accesibilitate în exploatare a informaţiilor gestionate 4. Gestionează documentele SMC. Supraveghează modul de funcţionare al sistemului de management al calităţii şi informează primarul cu privire la neconformităţile apărute. 21. Asigură continuitatea în funcţionare. asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă. coordonează şi efectuează auditul intern privind evaluarea SMC. 9. precum şi mijloacele de prevenire necesare. 15. Asigură baza de date necesară desfăşurării activităţii pentru situaţii de urgenţă în cadrul Primăriei sectorului 4 şi la nivelul sectorului 4. corespunzător funcţiilor exercitate. pliante etc. 13. Constituie. securitate. Implementează documentele Sistemului de Management al Calităţii (SMC) în cadrul tuturor compartimentelor din primărie. Stabileşte o stratege informatică unitară la nivelul sectorului 4. 23. 12. 27 . Actualizează procedurile generale şi manualul calităţii în funcţie de modificările intervenite. Asigură informarea fiecărei persoane. 21. 20. 2. Propune conducerii Primăriei sectorului 4 luarea de măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării salariaţilor pe linie de situaţii de urgenţă: afişe. grupele şi echipele pentru intervenţie şi prim ajutor pentru situaţii de urgenţă. anterior angajării în muncă în cadrul instituţiei. 23.12. a fişelor individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă. Participă la şedinţele de pregătire pentru situaţii de urgenţă organizate de Instituţia Prefectului şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” a Municipiului Bucureşti.

supunerea spre aprobare a schimbului de locuinţă sau a rezilierii contractului. Întocmeşte periodic referate privind greutăţile întâmpinate în desfăşurarea activităţii 37. Studiază documentaţii şi publicaţii de specialitate 43 . Asigură asistenţa tehnica primară pentru aplicaţiile achiziţionate 30. asigură minimă asistenţă juridică şi acordă îndrumări. pentru defecţiunile grave vor apela la firma specializată cu care există contract de service 32.). verifica pe teren sesizările şi reclamaţiile cu privire la unele aspecte ce ţin de spaţiu locativ. pe categorii de locuinţe (sociale. includerea sau excluderea unor persoane în fişa locativă. 5.). transcrierea. Coordonează activitatea de culegere de date statistice cu privire la viaţa socio-economică a sectorului 4 şi colaborează cu instituţiile abilitate în domeniul statisticii. 9. în fiecare an. bănci de date publice etc. Constată defecţiunile apărute la posturile de lucru şi asigură service-ul acestora (defecţiuni ce pot fi remediate. Întocmeşte referate privind calitatea lucrărilor de întreţinere/service a tehnicii de calcul din dotare – executate de firmele cu care instituţia are contracte în acest sens 38. cererile de modificare a contractelor de închiriere pentru locuinţele administrate de A. proiectarea şi implementarea informatizării activităţii celorlalte servicii ale primăriei şi integrarea lor în sistemul informatic existent 39. 28 . Întocmeşte referate şi le supune “Comisiei sociale de repartizare a locuinţelor” în vederea aprobării şi emiterii repartiţilor pentru locuinţe. colaborând cu toate compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei sector 4 şi cu alte instituţii. SERVICIUL SPAŢIU LOCATIV 1. etc). calculul chiriei. 3. urmăreşte derularea contractelor de închiriere emise de Primăria sectorului 4. Pune în valoare resursele informaţionale centralizate (informaţii şi date statistice centralizate. 4.I. în funcţie de situaţia socială şi cea locativă prezentată de către solicitant. funcţie de punctajul obţinut şi le supune spre aprobare.a. verifică în vederea avizării. Adiministrează reţeaua de calculatoare 31. Utilizează eficient tehnica de calcul din dotare şi nu permite accesul persoanelor neautorizate la aceasta 33. ş. 7. erori apărute datorită utilizării necorespunzatoare a diverselor aplicaţii. Face parte din comisia de achiziţionare a echipamentelor hardware şi software 42. Consiliului local. analizează.) necesare luării deciziilor de către factorii de răspundere din cadrul Primăriei sector 4. 8. Foloseşte eficient materialele consumabile necesare bunei funcţionări a tehnicii de calcul din dotarea serviciului 35.). 27. 2. evidenţiind motivele care au generat această situaţie 36. privind transcrierea. Acordă asistenţă tehnică de specialitate utilizatorilor din serviciile Primăriei 29. persoanelor ale căror locuinţe au fost retrocedate sau sunt în curs de retrocedare foştilor proprietari. bănci de date. Centralizează documentele ce conţin informaţii de interes public şi realizează baze de date statistice de interes general (nomenclatoare. având situaţii locative ce necesită un spaţiu de locuit sau extinderea celui existent. în imobilele proprietate de stat şi ia măsuri corespunzătoare pentru stingerea litigiilor. demonstraţii organizate de instituţii specializate din acest domeniu 41. 10. (modificarea. blocarea sistemului. structurate pe număr de camere. Întocmeşte note informative privind funcţionarea defectuoasă a tehnicii de calcul din dotare. 28. rapoarte etc. Salariaţii compartimentului instruiesc şi coordonează responsabilii informatici nominalizaţi de şefii de serviciu 43.. Participă la simpozioane. ş. verifică. verifică şi întocmeşte răspunsuri la solicitările ce se referă la situaţii juridice privind unele imobile naţionalizate. 6. pe baza unor criterii aprobate de Consiliul local. Primeşte. Paticipă la analiza.25. diferenţiat. încadrează şi întocmeşte răspunsurile la cererile de locuinţe depuse de către cetăţenii sectorului 4. cu chirie pentru tineri.F. Întocmeşte listele de priorităţi. Urmăreşte şi acordă asistenţă de specialitate tuturor serviciilor pentru satisfacerea cerinţelor de maximă urgenţă solicitate de conducerea primăriei 40. în vederea contractării sau cumpărării. ca urmare a unor legi reparatorii. prezentări. Urmareşte utilizarea tehnicii de calcul în interesul instituţiei 34. Calculează punctajele fiecărei cereri. 26.a. întocmeşte contractele de închiriere pentru locuinţele ce sunt în patrimoniul Primăriei sectorului 4 sau/şi date în administrarea acesteia.

in colaborare cu alte institutii abilitate si organizatii ale 2. culturale. de mediu etc si organizeaza.E. ateliere de lucru pe teme de interes public. 14. 7. Transmite invitaţii. manifestari locale. cultele şi organizaţiile religioase recunoscute official de pe raza sectorului 4. culturale. Agentia Nationala pentru Sport si urmareste aplicarea de catre institutiile de profil din Sectorul 4 a reglementarilor . 5. Concepe şi organizeazã programe de acţiuni referitoare la problemele de integrare ale minoritãţilor şi a altor categorii sociale defavorizate sau marginalizate social. 8. programe alternative pentru cei predispuşi la activitãţi antisociale (delicvenţã.. Analizeaza cererile. 10. Solidaritatii Sociale si Familiei.L. impreuna cu celelalte resorturi de specialitate. 4. stiintifice. programe pentru diversele activitati publice si evenimente artistice. 3.instituţiilor sau persoanelor cu care primãria are relaţii de colaborare. Urmareste programul (Calendarul) U. etc. 3. în condiţiile legii referitoare la problemele de integrare ale minoritãţilor.S.C. 11.2005 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi ale H. consum de droguri. la acţiuni de caritate. Ministerul Culturii si Cultelor. Participa la identificarea si realizarea de activitati cultural-sportive si recreative in sector. Ministerul Sanatatii. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR Această structură organizatorică funcţionează în baza prevederilor H.44. culturale. sport desfasurate in Sectorul 4. alte manifestãri ale criminalitãţii) în vederea recuperãrii sociale a acestora.4 nr. cultura. Urmãreşte şi coordoneazã evidenţa dosarelor organizaţiilor partenere şi a proiectelor de finanţare în curs de desfãşurare. de manifestari sociale. Concepe şi executã machete pentru afişe.4 nr. 13. Organizeazã acţiuni de susţinere financiarã şi organizatoricã pentru comunitãţile implicate în construirea/restaurarea locaşurilor de cult.2005 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor. 2. Intocmeşte anchete şi interviuri. Asigurã relaţia Primãriei sectorului 4 cu confesiunile. 45.7/27. felicitãri. Ministerul Muncii. 6. diplome. 9. Initiaza si organizeaza. Organizeazã şi participã. Asigura legatura cu Ministerul Educatiei si Cercetarii. sportive etc. 5. dezbateri.01. în colaborare cu alte instituţii abilitate şi organizaţii ale societãţii civile. cadori şi alte materiale promoţionale. seminarii. Propune şi organizeazã. SERVICIUL SPORT ORGANIZARE EVENIMENTE PUBLICE 1. 12.SERVICIUL CULTE ŞI INTEGRARE MINORITĂŢI 1. monitorizeaza nevoile si propune proiecte care privesc 7.C.2/13. invitaţii. 4. Stabileste legaturi cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale in scopuri artistice. 29 . în numele Primãriei sectorului 4. Initiaza si organizeaza intâlniri. rezolvarea unor aspecte referitoare la tineret. societatii civile.01. Efectueaza activitatea de protocol a Primãriei sectorului 4 şi de obţinere a paşapoartelor de serviciu şi a vizelor necesare. 6.L.S. sportive.

Art.vor studia. specifice primăriei.13 Neîndeplinirea integrală şi în termen legal a sarcinilor de serviciu. . Art. reclamaţiilor. sesizărilor şi propunerilor care se referă la activitatea compartimentului.Colaborează cu diverse instituţii publice de la nivel local sau guvernamental în funcţie de competenţele stabilite de lege şi atribuţiile specifice domeniului de activitate. şi obligatorii următoarele : .11 În desfăşurarea activităţii.188/1999 republicată privind statutul funcţionarilor publici şi cu Codul Muncii. asigurând detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată.colaborează permanent între ei. Orice comunicare făcută de Primăria Municipiului Bucureşti sau organele centrale va fi adusă la cunoştinţă conducerii primăriei.Participă la audienţele ţinute de primar. Art. Art. .sunt direct răspunzători de rezolvarea în termen legal. În acest sens. (4)Întregul personal al aparatului propriu are obligaţia de a respecta actele normative privind legislaţia muncii. . luând măsuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale.14 Salariaţii vor studia legislaţia specifică domeniului de activitate si vor raspunde de aplicarea corecta a acesteia.Îndeplinesc şi alte atribuţii în domeniu. 30 . statutul funcţionarilor publici şi Regulamentul de Ordine Internă. În cazul apariţiei de noi reglementări legislative în domeniu. viceprimar. (3)Răspunderea pentru bunurile materiale din dotarea birourilor revine şefului de compartiment în cauză. Atribuţiile ce decurg din legislaţia nou apărută se consideră parte integrantă a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primăriei Sectorului 4.10 În fişele de post vor fi cuprinse atribuţii.Colaborează cu toate compartimentele Primăriei. . a cererilor.15 Analizarea faptelor de indisciplină se va face în cadrul Comisiei de disciplină constituită în conformitate cu Legea nr.CAPITOLUL IV ATRIBUŢII COMUNE TUTUROR COMPARTIMENTELOR DISPOZIŢII FINALE Art. cu conţinut secret.Prezintă rapoarte despre activitatea compartimentului solicitate de Primar si Consiliul Local al Sectorului 4 sau alte institutii ale statului care au asemenea competente . .12 (1)Toţi şefii compartimentelor din cadrul Primăriei sectorului 4 au ca atribuţii comune.9 Şefii de compartimente vor întocmi fişele de post şi fisele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru fiecare angajat din subordine. se sancţionează conform legislaţiei muncii şi Regulamentului de Ordine Internă. . pentru ca acesta să ia măsuri în sensul rezolvării ei. în vigoare. împreună cu angajaţii care au aceste bunuri în fişele de inventar. atât ale posturilor de conducere cât şi ale celor de execuţie privind protecţia muncii şi asigurarea calităţii serviciilor. informând conducerea primăriei. Art. prezentând situaţiile cerute de membrii acestora.informează operativ conducerea primăriei asupra activităţii desfăşurate şi propun măsuri de îmbunătăţire a acesteia. în conformitate cu prevederile legislative în domeniul evaluării pe tipuri de funcţii (funcţii publice şi funcţii contractuale).vor analiza periodic şi vor răspunde de modul în care se realizează implementarea Sistemului de Management al Calităţii la nivelul activităţii pe care o coordonează. (2)Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei şi a dotărilor. vor întreţine relaţii funcţionale cu Primăria Municipiului Bucureşti şi Prefectura Municipiului Bucureşti.Participă la şedinţele comisiilor de specialitate ale Primăriei Sectorului 4. Art. şefii compartimentelor vor repartiza salariaţilor din subordine sarcinile ce le revin acestora.16 Şefii compartimentelor participă la şedinţele în plen ale Consiliului Local al Sectorului 4 şi la comisiile de specialitate ale acestora pentru luarea deciziilor majore în domeniul lor de activitate. răspund de scurgerea de informaţii şi de înstrăinarea documentelor din cadrul serviciilor pe care le conduc. organele centrale ale administraţiei publice şi instituţiile specializate. analiza şi propune măsuri pentru creşterea operativităţii şi eficienţei în rezolvarea problemelor profesionale şi pentru o încărcare judicioasă a fişei postului fiecărui angajat. serviciile de specialitate din Primăria Sectorului 4 şi serviciile de interes public local. astfel încât orice problemă de serviciu apărută şi sesizată de salariaţii unui compartiment să fie adusă la cunoştinţă şefului care-l coordonează. Art. . şefii de compartimente: . precum şi cu instituţiile publice de interes local în măsura în care activitatea compartimentului o impune . completând fişele de post ale acestora. incluse în fişa postului. .asigură securitatea materialelor.

DIRECTIA ECONOMICA Legea nr. efectuate de salariaţii Primăriei Sectorului 4.22 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare va fi reactualizat ori de câte ori se va impune. HCGMB si HCL Sector 4 .215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Legea nr 7 / 2004 privind Codul de Conduita a Functionarilor Publici HG nr 1209 / 2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici HG nr 611 / 2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public HG nr 123 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Legea nr 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice . are obligaţia să întocmească un raport privind constatarea în teren şi să-l prezinte şefului de compartiment în cauză. şefii acestora asigurând.18 Corespondenţa venită în primărie din partea unor instituţii de stat. 4. 7. 10. Art. în vederea publicării acestora pe site-ul instituţiei. luarea la cunoştinţă de către toţi salariaţii din subordine. Notă: Elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a fost realizată cu consultarea Direcţiei juridice La întocmirea prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare s-au avut în vedere următoarele norme legislative: I. Deplasările în teren în timpul programului de lucru.17 (1) Toţi salariaţii primăriei au obligaţia de a respecta programul de lucru stabilit de conducere. 10.20 Prezentul regulament se va difuza tuturor compartimentelor. (2) atrage după sine aplicarea sancţiunilor disciplinare conform Codului Muncii şi a Legii nr. OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata. DIRECTIA COMUNICARE PRIMAR SI RELATII CU MASS MEDIA Legea nr. conform legii. 9. care efectuază deplasări în teren în interes de serviciu. 4. 5. vor fi consemnate în registrul aflat la poarta principală a instituţiei.23 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 5. 11. Legea nr 82 / 1991 – Legea Contabilitatii . (3) Nerespectarea alin. 6. 8. prevenirea si sanctionarea coruptiei . Art. Art.Art. prin hotărârea Consiliului Local.19 Toate compartimentele au obligaţia să trimită Serviciului informatică informaţiile de interes public. 2. 8. II. republicata Legea nr 19 / 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale 31 .(1). 1.188/1999 mofidicată şi completată privind statutul funcţionarilor publici. (2) Personalul Primăriei Sectorului 4. 12. sub semnătură. 3. 9. Legea nr 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica . persoane fizice sau juridice. Art. Art. ___/________ şi intră în vigoare la data aprobării. prevenirea si sanctionarea coruptiei . 7. 3. a functiilor publice si in mediul de afaceri . 1. au obligaţia de a pune la dispoziţia consilierilor informaţiile necesare ducerii la îndeplinire a mandatului pentru care au fost aleşi.21 Şefii compartimentelor din cadrul Primăriei Sector 4. a functiilor publice si in mediul de afaceri . Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 . 2. Art.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Legea nr 7 / 2004 privind Codul de Conduita a Functionarilor Publici HG nr 1209 / 2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici HG nr 611 / 2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public HG nr 123 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Legea nr 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice . 11. 6. va purta în mod obligatoriu număr de intrare de la Serviciul informaţii şi relaţii publice şi va fi distribuită compartimentelor cărora le este adresată sau care au atribuţii în conformitate cu obiectul corespondeţei. OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor .

Legea nr 449 / 2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora 39. constituirea de garanti si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor 33. OUG nr 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica 46. HG nr 264 / 2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli . HG nr 518 / 1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar 30. modificata si completata 43. Legea nr 53 / 2003 – Codul Muncii 16. HG nr 1860 / 2006 privind drepturile si obligatiile personalului autorităţilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate. Legea nr 341 / 2004 –legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 31. OUG nr 123 / 2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar 20. Legea nr 154 / 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiei pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica 13. Decretul nr 209 / 1976 pentru aprobarea regulamentului operatiunilor de casa 28. HG nr 71 / 2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice a contractelor de concesiune de servicii prevazute de OUG nr 34 / 2006 49. lichidarea ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice . OG nr 9 / 2004 privind unele contracte de garantie financiara 32 . OANRMAP nr 155 / 2006 privind aprobarea Ghidului pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie Publica 45. Legea nr 22 / 1969 privind angajarea gestionarilor . OUG nr 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica . Legea nr 32 / 1994 privind sponsorizarea 41. Codul Fiscal 18. OMFP nr 522 / 2003 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive . a contractelor de achizitie publica . Codul de Procedura Fiscala 19.criteriilor. HG nr 925 / 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 44. Legea nr 346 / 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale 23. in interesul serviciului 29. precum si in cazul deplasarii in cadrul localitatii. HG nr 168 / 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr 54 /2006 47. Legea nr 76 / 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca 14. OMFP nr 1753 /2004 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv 32. Ordinul MFP nr 1792 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea . OMFP nr 1487 / 2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimonial institutiilor publice si al persoanelor juridice fara scop patrimonial 38. OUG nr 24 / 2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar 25. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de servicii . HG nr 909 / 1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 15 / 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale 36. evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale 24. Legea nr 15 /1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale 35. OUG nr 192 / 2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici 22. HG nr 1660 / 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din OUG nr 34 /2006 48. Legea nr 10 / 1995 privind calitatea in constructii 42. precum si organizarea . Legea nr 500 / 2002 privind finantele publice 40. procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice 21. HG nr 841 / 1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice 37. OG nr 81 / 2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimonial institutiilor publice 34. cu modificarile si completarile ulterioare 27.12. Legea nr 273 / 2006 privind finantele publice locale 26. Legea nr 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii 15. Legea nr 519 / 2003 –legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 17.

Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 Codul de procedură fiscală III.221/2006 pentru aprobarea O. 4.a ordinii si linistii publice . 22. republicata . 7. 24. 3. 2. 18. 19.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala 2. 21. 20.modificata si completata OUG nr 27 / 2003 privind procedura aprobarii tacite . 55. 23.republicata Legea nr 12 / 1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite Legea nr 210 / 2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii OG nr 2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor HG nr 128 / 1994 privind unele masuri pentru asigurarea conditiilor de dezvoltare fizica si morala a elevilor si studentilor Legea nr 61 /1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala .215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici HG nr 661 / 2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator OG nr 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata HG nr 333/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG 99/2000 Legea nr 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica . 15. 26. OUG nr 195 / 2005 privind protectia mediului 33 . Legea nr. 6. targuri si oboare HG nr 843 / 1999 privind incadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica neincluse in structurile de primire turistice OUG nr 78 / 2000 privind regimul deseurilor OUG nr 195 / 2005 privind protectia mediului Legea nr 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. 17. 51. 12. 53. 54. nr. modificata si completata OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor HG nr 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice Legea nr 359/ 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice .11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea. Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici 3. DIRECTIA INSPECTIE SI CONTROL Legea nr. combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 16.SERVICIUL PRESTĂRI SERVICII COMUNITARE 1. 9. 11.republicata . OG nr 80 / 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice Legea nr 571 / 2003 – Codul Fiscal HGnr 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii571/2003 HCGMB si HCL Sector 4 . 13. OG nr 2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor 5. 25. 8. inregistrarea fiscala a acestora . modificata si completata Ordin MTCT nr 1430 / 2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 50/1991 modificat de OMDLPL nr 1329 / 2007 Legea nr 101 /2006 legea serviciului de salubrizare a localitatii HG nr 621 / 2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje HCGMB si HCL Sector 4 Legea nr.G. 14. OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor 6. 5. Legea nr 210 / 2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii 4. 10. OUG nr 78 / 2000 privind regimul deseurilor 7. 10. precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice HG nr 573 / 2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor HG nr 732 / 1996 privind unele masuri de comercializare a produselor agroalimentare in piete . 1. 52.50.U.asociatiilor familiale si persoanelor juridice .

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică HCGMB si HCL Sector 4 10.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public O. 5. 14. modificata si completata HG nr 1194 / 1996 referitoare la atributiile agentilor economici . 19. precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale . 12. 26. 22. Legea nr 446 /2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare Legea nr 45 / 1994 privind apararea nationala a Romaniei Legea nr 481 / 2004 privind protectia civila Legea nr 477 / 2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare Legea nr 132 / 1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public Legea nr 319 / 2006 a securitatii si sanatatii in munca . Legea nr 101 /2006 legea serviciului de salubrizare a localitatii 9. 25. 477/2007 privind condul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice Legea nr 154 / 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiei pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica HG nr 775 / 1998 privind aprobarea metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora . modificata si completata OG nr 80/2003 privind concediul de odihna si alte concedii ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene .G. prevenirea si sanctionarea coruptiei .215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Legea nr 53 / 2003 – Codul Muncii HG nr 1209 / 2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici HG nr 611 / 2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici HG nr 1344 / 2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina Legea nr. institutiilor publice si autoritatiilor administratiei publice privind recrutarea . DIRECTIA RESURSE UMANE Legea nr. 31. a functiilor publice si in mediul de afaceri . 3.la mobilizare si pe timpul starii de razboi Legea nr 80 / 1995 privind statutul cadrelor militare Legea nr 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor OMAI nr 712 / 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatiilor in domeniul situatiilor de urgenta Legea nr 349 / 2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun . precum si ale primarilor si viceprimarilor OUG nr 123 / 2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar Legea nr 19 / 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale Legea nr 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice . 15. 27. 7. 20. 18. modificata si completata prin OG nr 9 / 2008 OG nr 10 / 2008 privind nivelul salariilor de baza si a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit OUG nr 24 / 2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr II si III la Legea nr 154 / 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica . modificata si completata OG nr 6 / 2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007 . 21. 28. 1. 6. 8. 30. Legea nr. 16. 9. 17. 11.8. Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 IV. 23.27/2002 privind reglementarea de soluţionare a petiţiilor Legea nr. incorporarea si evidenta militara HG nr 1204 / 2007 privind asigurarea fortei de munca necesare pe timpul starii de asediu. 34 . 4. 13. 24. HG nr 621 / 2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje HCGMB si HCL Sector 4 10. 29. 2.nr.

25. modificata si completata Legea nr 114 / 1996 Legea locuintei .republicata . a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de servicii . a contractelor de achizitie publica .(modificata de OMDLPL nr 1329 / 2007 ) Legea nr 10 / 1995 privind calitatea in constructii HG nr 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism . autoritatilor sau instutiilor publice Legea nr 16 / 1998 Legea Arhivelor Nationale . 16. Legea nr 477 /2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice 4. valorilor si protectia persoanelor .215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Legea nr 7 / 2004 privind Codul de Conduita a Functionarilor Publici HG nr 1209 / 2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici HG nr 611 / 2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public HG nr 123 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Legea nr 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice . autoritatilor sau instutiilor publice 35 . 21. modificata si completata Legea nr 333 / 2003 privind paza obiectivelor . 5. constituirea de garanti si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici . modificata si completata 10. constituirea de garanti si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici . Legea nr 154 / 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiei pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica 3. 13. 11. Legea nr 333 / 2003 privind paza obiectivelor . 19. republicata Legea nr 230 / 2007 privind infiintarea . OUG nr 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica . 17. HG nr 925 / 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 11. 20. Legea nr 22 / 1969 privind angajarea gestionarilor . 10. valorilor si protectia persoanelor . Legea nr 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 7. organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari HG nr 1588 / 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 230 / 2007 OUG nr 27 / 2003 privind procedura aprobarii tacite . HG nr 123 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 6. Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 5. modificata si completata 9. 22. modificata si completata Legea nr 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata HCGMB si HCL Sector 4 Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 VI. 9.legea locuintei .215 / 2001 privind Administratia Publica Locala 2. prevenirea si sanctionarea coruptiei . 15. modificata si completata Ordin MTCT nr 1430 / 2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 50/1991republicata . OANRMAP nr 155 / 2006 privind aprobarea Ghidului pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie Publica 12. a functiilor publice si in mediul de afaceri . DIRECTIA RELATII CU COMUNITATEA LOCALA 1. 23. 2. 12. Legea nr 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. DIRECTIA ADMINISTRATIVA 1. 8. republicata . Legea nr. 14. 18. 7. modificata si completata Legea nr 22 / 1969 privind angajarea gestionarilor . Legea nr. 4. republicata .modificata si completata . Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 V. bunurilor . 6. 24. 3. OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata 8.28. modificata si completata HG nr 1275 / 2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr 114 / 1996. bunurilor .

republicata Legea nr 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea nr 230 / 2007 privind infiintarea . 16. 11. 18. a functiilor publice si in mediul de afaceri . 14. 7. 6. 4. 15. HG nr 841 / 1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice 20. 10. DIRECTIA JURIDICA 1. OG nr 80 / 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice 17. Regulament din 23. OG nr 89 / 2004 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea eficienta a veniturilor cu destinatie speciala in sectorul energetic . HCGMB si HCL Sector 4 22. 19. 12.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Legea nr 7 / 2004 privind Codul de Conduita a Functionarilor Publici HG nr 1209 / 2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici HG nr 611 / 2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public HG nr 123 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Legea nr 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice . republicata 14. 8. Legea nr 82 / 1991 – Legea Contabilitatii . 13. 9. 9.Legea nr 672 / 2002 privind auditul public intern OMFP nr 38 / 2003 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern HCGMB si HCL Sector 4 Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 VIII. 17. 13. 12. HG nr 2139 / 2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe 19. Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 VII.10. 8. 3. 7. 20. 14. prevenirea si sanctionarea coruptiei . Legea nr 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica Legea nr. 3. 15. organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari HG nr 1588 / 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 230 / 2007 36 . Legea nr 53 / 2003 –Codul Muncii OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata 11. 11.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Legea nr 571 / 2003 – Codul Fiscal HG nr 44 / 2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 571 / 2003 OG nr 92 / 2003 Codul de Procedura Fiscala Decretul nr 31 / 1954 cu privire la persoanele fizice si persoanele juridice Decretul nr 32 / 1954 de punere in aplicare a Codului Familiei si Decretului nr 31 / 1954 Legea nr 53 / 2003 – Codul Muncii Legea nr 7 / 2004 privind Codul de Conduita a Functionarilor Publici Legea nr 146 / 1997 privind taxele juridiciare de timbru Decretul nr 167 / 1958 privind prexcriptia extintiva Legea nr 31 / 1990 –legea societatilor comerciale .1995 privind valorificarea bunurilor scoase din functiune apartinand institutiilor publice 21. modificata 16.13. 4. Constitutia Romaniei Codul Civil Codul de Procedura Civila Codul Penal Codul de Procedura Penala Legea nr. 2. OMFP nr 1753 /2004 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv 18. 10. 5. 6. DIRECTIA AUDIT PUBLIC INTERN 1. Legea nr 15 /1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale 15. 5. 2.

a legii administratiei publice locale nr 215 / 2001 si a legii nr 393 / 2004 privind statutul alesilor locali . OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata 44. modificata si completata 26. in perioada 6. HG nr 1341 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr 550 /2002 42. republicata . Legea nr 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 50. Documente . HCGMB si HCL Sector 4 52. 4.21.1945-22. Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 22. OUG nr 27 / 2003 privind procedura aprobarii tacite . Ordin MTCT nr 1430 / 2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 50/1991 modificat de OMDLPL nr 1329 / 2007 30.1989 .modificata si completata 31. 5. republicata . HG nr 1275 / 2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr 114 / 1996. Legea nr 114 / 1996 Legea locuintei . republicata .Legea nr 18 / 1991 privind fondul funciar . Legea nr 554 / 2004 privind contenciosul administrativ 24. Legea nr 17 / 2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice – republicata 47. republicata . a contractelor de achizitie publica . republicata . modificata si completata Legea nr 340 / 2004 privind prefectul si institutia prefectului .Electoral 1. HG nr250/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr10/2001 34. Legea nr 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. modificata si completata 33. modificata si completata 27. republicata Legea nr 35 / 2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr 67 / 2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale .215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Legea nr 67 / 2004 pentru alegerea autoritatilor publice locale . Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 Serviciul Tehnic Consiliul Local . 2. a functiilor publice si in mediul de afaceri . Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 51. prevenirea si sanctionarea coruptiei . HG nr 489 / 2005 pentru aprobarea modelului declaratiei privind interesele personale ale alesilor locali 37 . Legea nr 10 / 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv . HG nr 168 / 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr 54 /2006 39. Legea nr 1 / 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si cele forestiere . Legea nr 393 / 2004 privind statutul alesilor locali . HG nr 123 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 23. Legea nr.12. Legea nr 272 / 2004 –privind protectia si promovarea drepturilor copilului – modificata 48. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de servicii .legea locuintei . Legea nr 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice . modificata si completata 29. Legea nr 36 / 1995 legea notarilor publici si activitati notariale 45. modificata si completata 35. Legea nr 514 / 2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic 25. Codul Familiei 46. modificata 6.republicata .03. OANRMAP nr 155 / 2006 privind aprobarea Ghidului pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie Publica 37. modificata si completata 41. 35 HG nr 925 / 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 36. 30. 3. solicitate potrivit prevederilor Legii nr 18/1991 si a Legii nr 169 / 1997 32. Ordonanta nr 41 / 2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice – modificata si completata 49. OUG nr 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica . precum si a celor aflate in patrimoniu regiilor autonome de interes local . 43. Legea nr 550 / 2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate private a statului si a celor de prestari servicii aflate in administrarea consiliilor judetene sau locale . OG nr 2 /2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare 28. OUG nr 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica 38. modificata si completata 7. modificata si completata 40.

7. 21. 14. 11. 12. Legea nr 673 / 2002 privind aprobarea OG nr 35 / 2002 pentru aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare si Functionare a Consiliilor Locale 4. 5. modificata HG nr 720 / 2000 privind listele electorale permanente . 20. Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 Biroul Administratie Publica 1. OG nr 27 /2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata 8. 10. 17. a functiilor publice si in mediul de afaceri . modificata si completata HG nr 697 / 2000 privind calitatea de alegator . 15. 13. Legea nr 370 / 2004 pentru alegerea presedintelui Romaniei . Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 9. 8. Ordonanta 35 / 2002 pentru aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare si Functionare a Consiliilor Locale 6. HCGMB si HCL Sector 4 12. modificata si completata Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public HG nr 123 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Legea nr 393 / 2004 privind statutul alesilor locali Legea nr 554 / 2004 privind contenciosul administrativ Legea nr 514 / 2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic HCGMB si HCL Sector 4 Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 38 . prevenirea si sanctionarea coruptiei Legea nr 7 / 2004 privind Codul de Conduita a Functionarilor Publici HG nr 1209 / 2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici HG nr 611 / 2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici HCGMB si HCL Sector 4 Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 Compartiment Juridic Consiliul Local 1.8.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Codul Muncii Legea nr 67 / 2004 pentru alegerea autoritatilor publice locale .215 / 2001 privind Administratia Publica Locala 2. 11. Legea nr. HG nr 123 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 10. 18. 4. Legea nr 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 11. Legea nr. republicata OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata OUG nr 27 / 2003 privind procedura aprobarii tacite . 19. 13. Decret nr 1051 / 2002 pentru promulgarea legii privind aprobarea OG nr 35 / 2002 pentru aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare si Functionare a Consiliilor Locale 5. 6. 9. 12. 16. modificat Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public HG nr 123 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Legea nr 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica OG nr 27 /2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata Legea nr 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice . a functiilor publice si in mediul de afaceri . modificata si completata Legea nr 3 / 2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului . prevenirea si sanctionarea coruptiei 7. republicata . Codul Muncii 3. 3. 14. Legea nr 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice . 2. modificata si completata Legea nr 340 / 2004 privind prefectul si institutia prefectului . 9. 10.

25. 6. a executiei . republicata . 29. precum si unele drepturi ale invalizilor si a vaduvelor de razboi HG nr 1217 /2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor a. 8.A. 10. 3. 22. cu corespondent in devizul general al lucrarii .453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 39 . 18. atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor . cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor Legea nr 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice . precum si a documentelor tehnice pentru autorizarea executarii constructiilor Precizare MLPAT nr 5122 / 1999 privind modul de constituire si virare de catre investitori sau proprietari a cotei de 0. 39. modifica si completata Legea nr 10 / 1995 privind calitatea in constructii – modificata Legea nr 114 / 1996 Legea locuintei . pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General OMLPAT nr 34 / 1995 pentru aprobarea Precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului . 24.13 alin 3 si 4 din Legea nr 44 /1994 Legea nr 247 / 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei . 17. 21. 15. 34. 4. modificata si completata Legea nr. republicata HG nr 896 / 2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 15 / 2003 Legea nr 68 / 1991 privind registrul agricol 28. modificata si completata HG nr 584 / 2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban HG nr 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism OG nr 63 / 2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii HG nr 766 / 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii HG nr 925 / 1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor . art. 32. 27. 38. lucrarilor si a constructiilor HG nr 62 / 1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare . 26. 16. 30. 23. 19. a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate . DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA SI SERVICII PUBLICE IX. solicitate potrivit prevederilor Legii nr 18 / 1991 si ale Legii nr 169 /1997 Legea nr 7 /1996 –legea cadastrului si a publicitatii imobiliare Legea nr 341 / 2004 –legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 Legea nr 44 / 1994 privind veteranii de razboi . 36. republicata . 20. DIRECTIA EVIDENTA URBANISM SI AMENAJARE TERITORIU 1. 37. Legea nr. 9. precum si unele masuri adiacente HG nr 890 / 2005 pentru aprobarea regulamentului privind procedura de constituire .5 % din valoarea devizului de constructii . republicata . 7.50/1991 Ordin MTCT nr 1430 / 2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 50/1991 modificat de OMDLPL nr 1329 / 2007 Legea nr 571 / 2003 privind Codul Fiscal OG nr 92 / 2003 privind Codul de Procedura Fiscala HG nr 44 / 2004 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 571 / 2003 Legea nr 554 / 2004 privind contenciosul administrativ Legea nr 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul Legea nr 184 / 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect Hg nr 273 /1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente acestora HG nr 1739 / 2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si / sau autorizarii privind securitatea la incendiu Legea nr 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia . precum si punerea in posesie a proprietarilor Legea nr 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala . modificata si completata Legea nr 1 /2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere . 13. 33.IX . modificata si completata Legea nr 18 /1991 legea fondului funciar . 35. precum si a criteriilor de realizare a acestora . 5. 11. 2. 14. 31. 12.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Codul Civil Codul de Procedura Civila Legea nr 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

10. 7. OUG nr 27 / 2003 privind procedura aprobarii tacite . Codul Fiscal Codul de Procedura Fiscala OG nr 43 / 1997 privind regimul juridic al drumurilor . Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 IX . 8. 13. 14. modificat si completat 11. Legea nr 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice 49. 41. 7. Legea nr. Legea nr. organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari HG nr1588 / 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 230/2007 OG nr 36 / 2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar – fiscala Legea nr 252 / 2003 privind registrul unic de control 46. 2. 6. 11. 2. 3. republicata HG nr 273 / 1994 privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora – modificata si completata OG nr 71 / 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local .215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Legea nr 7 / 2004 privind Codul de Conduita a Functionarilor Publici Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public HG nr 123 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata OG nr 2 /2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare OG nr 21 / 2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale Legea nr 199 / 2000 privind utilizarea eficienta a energiei – republicata HG nr 1259 / 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 199/2000 Legea nr 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice . 56. republicata HCGMB si HCL Sector 4 Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 IX. B. 6. 9. 54.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici OUG nr 195 / 2005 privind protectia mediului OUG nr 78 / 2000 privind regimul deseurilor HG nr 621 / 2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje HG nr 128 / 2002 privind incinerarea deseurilor OMMGA nr 756 / 2004 pentru aprobarea normativului tehnic privind incinerarea deseurilor OG nr 2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor OG nr 21 / 2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale OG nr 71 / 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local . DIRECTIA DE DEZVOLTARE URBANA 1. 10.40. 4. 55. Legea nr. Legea nr 107 /1996 Legea apelor 50. 49. 16. 43. 8. DIRECTIA DE MEDIU 1. 5. 47. 48. OG nr 1 / 1992 privind registrul agricol HG nr 175 /2007 privind registrul agricol pentru perioada 2007 – 2011 HG nr 661 / 2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator OG nr 21 / 2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale Legea nr 230 / 2007 privind infiintarea . 17. 53. 12. C. modificata si completata 48. 42.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane 12. modificata Legea nr 325 / 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica Legea nr 230 / 2006 a serviciului de iluminat public 40 . modificata si completata Legea nr 241 / 2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare –modificata si completata OG nr 43 / 1997 privind regimul juridic al drumurilor . 46. 15. 44. 45. 3. 50. 9. 52. 5. OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata 47. 4. HCGMB si HCL Sector 4 13. 51.

HCGMB si HCL Sector 4 11.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala 2.156/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. Codul Muncii 3. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de servicii . a contractelor de achizitie publica . cu modificările şi completările ulterioare 36. Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 Consilieri Personali Primar 1. Legea nr. Legea nr 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice . modificata si completata 19. OANRMAP nr 155 / 2006 privind aprobarea Ghidului pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie Publica 22. Legea nr 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica . HG nr 123 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 8. Legii nr 50/1991republicata . prevenirea si sanctionarea coruptiei 9. HG nr 611 / 2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici 32. Legea nr.nr. Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 7. prevenirea si sanctionarea coruptiei 30. a functiilor publice si in mediul de afaceri . Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 Serviciul Corp Control Primar 1.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale 34. HCGMB si HCL Sector 4 37. Codul Muncii 3. Legea nr 154 / 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiei pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica 4.421/2002 35. modifica si completata 21. Ordin MTCT nr 1430 / 2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 25. HG nr 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism 28. OUG nr. Legea nr 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice . a functiilor publice si in mediul de afaceri . Legea nr. OMAN nr 30 / 1995 pentru aprobarea precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului . modificata si completata 5. HG nr 1209 / 2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici 31. republicata . Legea nr 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. HG nr 775 / 1998 privind aprobarea metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru 41 . Legea nr 154 / 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiei pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica 4. precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea executarii constructiilor 27. Legea nr 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 6.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 23.modificata si completata .G. 33.(modificata de OMDLPL nr 1329 / 2007 ) 26. OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata 10. H.18. Legea nr 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia . HG nr 925 / 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 20. Legea nr 10 / 1995 privind calitatea in constructii – modificata 29. HG nr 775 / 1998 privind aprobarea metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora . Legea nr. modificata si completata 24. OUG nr 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica .215 / 2001 privind Administratia Publica Locala 2.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată.

10. 5. 9. modificata si completata HG nr 58 / 1998 privind strategia de informare la nivel national Recomandari elaborate de CNI SR EN ISO 9001 :2001 Sisteme de management al calitatii.Principii Fundamentale si Vocabular HCGMB si HCL Sector 4 Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 Serviciul Spatiu Locativ 1. 11. 6. republicata Legea nr 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor Ordinul MAI nr 712 / 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor Generale privind instruirea salariatiilor in domeniul situatiilor de urgenta . prevenirea si sanctionarea coruptiei Legea nr. 9. modificat Ordinul MAI nr 786 / 2005 privind modificarea si completarea Ordin MAI nr 712 / 2005 Ordin MAI nr 163 / 2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare inpotriva incendiilor Legea nr. HG nr 950 / 2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr 19 / 1994 42 . 12. 7. 12. 6.5. 6. modificata si completata Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public HG nr 123 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Legea nr 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice . 10. 4. 3.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Legea nr 481 / 2004 privind protectia civila .215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici HG nr 1209 / 2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici HG nr 611 / 2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata Legea nr 8 / 1996 privind dreptul de autor . 8. Legea nr. 9. 4. 8. modificata si completata Legea nr 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata . 4. OUG nr 27 / 2003 privind procedura aprobarii tacite . 3. 8. 5. 7. 13. 14. Ordonanta nr 19 / 1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte pentru tinerii casatoriti cu varsta de pana la 35 de ani modificata prin Ordonanta nr 76 / 2001 si aprobata prin Legea nr 734 / 2001 6.45/1994 privind apărarea naţională a României Legea nr. 12. 7.672/2002 privind auditul public intern OMFP nr. 10. Legea nr. 11. personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora . a functiilor publice si in mediul de afaceri . 2. 3. Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare HCGMB si HCL Sector 4 Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 Serviciul Informatica si Sisteme de Management al Calitatii 1. 2.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare Legea nr.Cerinte SR EN ISO 9001 : 2001 Sisteme de management al calitatii.38/2003 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern HCGMB si HCL Sector 4 Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 Biroul Management Situatii de Urgenta 1. 11.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Legea nr 114 / 1996 –legea locuintei republicata si modificata prin Legea nr 145/1999 HG nr 1275 / 2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr 114/1996 5. 2.

OUG nr 51 / 2006 pentru aprobarea Programului National privind Sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala 15. Legea nr 154 / 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiei pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica 4.7. modificata si completata prin HG nr 165 / 2008 10. Legea nr. HG nr 962 / 2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr 152 / 1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte . modificata si completata de Legea nr 241 / 2001 8. Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 Serviciul Culte si Integrare Minoritati 1. modificata si completata 5. Legea nr. 2. Legea nr 112 / 1995 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte trecute in proprietatea statului 12. Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Gheorghe SĂVULESCU 43 . in administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucuresti 14.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Legea nr 84 / 1995 – legea invatamantului Legea nr 103 / 1992 – privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult Consiliul Europei – conventie cadru pentru protectia minoritatilor nationale din 1995 HG nr 78 / 2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor HCGMB si HCL Sector 4 Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 Serviciul Sport . OUG nr 68 / 2006 privind masuri pentru dezvoltarea activitatii in domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national 11. Legea nr 10 / 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv 13. 5. 7. 8. Legea nr 152 / 1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte 9. Organizare Evenimente Publice 1. 3.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala 2. 4. Codul Muncii 3. HG nr 775 / 1998 privind aprobarea metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora . 6. Legea nr 69 / 2000 Legea Educatiei Fizice si Sportului 6. HCGMB si HCL Sector 4 7. OMIRA nr 166 / 216 / 2007 privind aprobarea normelor metodologice de punere in aplicare a Programului National privin sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala 16. OUG nr 40 / 1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte . OUG nr 83 / 2001 privind transmiterea temporara a unor imobile situate in Municipiul Bucuresti din administrarea Regiei Autonome Locato . HCGMB si HCL Sector 4 17.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful