PRC REG Form No. 001 (Rev.

Nov 2007)

R e p u b l ic the Philippines of

P ro fe ssio n al Regulation Commission M a n i l a PANUNUMPA NG PROPESYONAL

Paste here your recent PASSPO RT SIZE colored picture in whitebackground with completename tag

Ako, si _____________________________________________________, ng ay taimtim na nanunumpa na itataguyod ko at ipagtatanggol ang Saligang Batas ng Pilipinas, na ako ay tunay na mananalig at tatalima rito; na susundin ko ang mga batas, mga utos na legal, at mga atas na ipinahayag ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas; at kusa kong babalikatin ang pananagutang ito, na walang ano mang pasubali o hangaring umiwas. Taimtim pa rin akong manunumpa na sa lahat ng panahon at pook na kinaroroonan ay mahigpit akong manghahawakan sa mga etikal at tuntuning propesyonal ng mga sa Pilipinas, at marapat kong gagampanan ng
(Propesyon) (Pook na Sinilangan, Bayan/Lungsod, Probinsya)

buong husay sa abot ng aking makakaya ang mga tungkulin at pananagutang iniatang sa isang itinakdang .
(Propesyon)

Kasihan Nawa ako ng Diyos.
(Lagda)

A-

(Blg. ng Sedula)

(Kinuha sa)

(Petsa)

Nilagdaan at Pinanumpaan sa harap ko ngayong ikataon ng ating Panginoon sa
FOR PRC PROCESSING

ng , Pilipinas.

Selyo Dokumentaryo Date Paid:

OK to Pay: OR No.: Profession: Registration No.: Registration Date:

(Pinunong

Tagapanumpa)

(Katungkulang Opisyal)

PERSONAL DATA
Telephone/Contact Number : Citizenship: Civil Status: Sex: Father’s Name/Citizenship: Date of Examination: Date of Birth: Spouse’s Name/Citizenship: M othe’s Name/Citizenship: r

PL E A SE FILL OUT THIS CLAIM SLIP

CLAIM SLIP
PROFESSION: R EG ISTR T IO NDATE: A

NAME: R EG ISTR TIO NN O . A

Please present this slip at Issuance Window to claim your professional identification card on . (NOTE:REPRESEN TATIVE WITH PROPER IDENTIFIC ATION SHOULD PRESENT SPECIAL POWER OF ATTORNE ! Y AUTHORIZATION

Registration Officer .LETTERFROM THE REGISTERED PROFESSIONAL). FO R CONFIRMATION PLEASE CALL UP (02) 736-22-48.

Step 2. please find below the following requirements : 1. Copy of passport page showing date of entry abroad. Ever-Recto Step 4. Claim your professional ID as scheduled. Present duly accomplished oath form (where your profession belongs. Two sets of metered documentary stamps (for Oath Form and Certificate of Registration) 6. Board Certificates shall be claimed at the Central Office or the Regional Office where the application for the same has been filed. Pay for two sets of metered documentary stamps (one stamped on this form and one for the Registration Certificate) at the Customer Service Center. One (1) short brown envelope with name and profession New registrants should come personally to the PRC Central Office or to the nearest Regional Office to file his/her application for registration and to affix his/her signature on the registry book. for verification of records and assessment at Window 14. Step 5. Window 19. Current Community Tax Certificate (cedula) 3. Pay prescribed fees at the Cashier. Copy of passport page showing personal data. REQUIREMENTS 1. Accomplish this Oath Form. Sign in the Registry Book and receive your claim slip at: Window 17 Window 20 Window 27 Step 6. Take the professional’s oath before the Philippine Consul. In case registrant is located abroad. Step 3. Special Power of Attorney notarized by the Consul. 3. Please refer to your claim slip for further instructions. Duly accomplished Oath Form or Panunumpa ng Propesyonal 2. 4. 1”x1” colored picture in white background with complete name tag (for Registry of Professionals) 5. One pc. Two pieces passport size colored picture in white background with complete name tag (for Oath Form and Certificate of Registration) 4. Window 28 or at PRC Service Center. .PROCEDURES Step 1. 2. Representatives must present Special Power of Attorney and appropriate identification papers.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful