15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI

Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik srijeda, 29. 9. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5413 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

SKANDALI Revizori razotkrili la`i

Protesti: O~aj „Feroelektra“ pred Vladom

ELEKTROPRIVREDA SAKRILA 254 MILIONA KM
Za{to kadrovi SBiH tvrde da nemaju novac za investicije Jerlagi} podijelio 1,8 miliona KM
red za reviziju institucija FBiH otkrio je niz skandaloznih pokazatelja poslovanja „Elektroprivrede BiH“ (EPBiH), koju

2. str.

PREVARENI RADNICI UZVIKIVALI: „TIHI]U, GDJE SI SADA?“
Ambulante: Smanjene liste ~ekanja

U
6. str.

potpuno kontrolira SBiH Harisa Silajd`i}a posredstvom Vahida He}e i Amera Jerlagi}a. I dok SBiH nezakonito poku{ava dodijeliti gradnju novih ele-

ktrana raznim prevarantima, uz obrazlo`enje da EPBiH nema sredstava za te investicije, istovremeno na svojim ra~unima kompanija krije 254 miliona KM! 3. strana

Izbori 2010.

OD 1. OKTOBRA KOD PRIVATNIKA S KNJI@ICOM
Nesposobnost: Stagniramo, a novac stoji

NEISKORI[TENO 900 MILIONA KM ZA AUTOPUTEVE
Slu~aj „Turkovi}“: Istra`ni tim o velikoj akciji
5. str.

0#,8' # <.1 +0# -# 14)#0+<#%+,#
DRAMA BH. LJEPOTICE

Sa spektakularnog skupa: Takvo skandiranje Tuzlaci nisu nekome priredili ve} desetlje}ima kao {to su sino} Radon~i}u

15. strana

Sna`na podr{ka gra|ana SBB BiH i Radon~i}u i dalje raste

I u Tuzli skup od 10.000 ljudi
UHAP[ENA PRIBOJKA

4. str.

Gdje je nestala Mirsada Smajlovi}

U vagini krila heroin

Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo
16. strana

27. strana

2

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

aktuelno

PROTESTI Novo okupljanje pred Vladom FBiH

Radnici „Feroelektra“ uzaludno uzvikivali: „Tihi}u, gdje si sada?“
Orlovi}: Je li izgubljen rat sa SPC-om i pravosu|em RS

Tra`e poni{tenje kupoprodajnog ugovora
Uranila je samohrana majka Munevera Drugovac ju~er, kao i bezbroj puta u posljednjih {est godina, da se s ostalim prevarenim radnicima „Feroelektra“ protestima izbori za svoj minimalac. Drugog na~ina nema. Od minimalca, koji dobije svaka ~etiri mjeseca, `ive ona i sin, invalid. Mu` je umro, drugih primanja nema.

Dogovoren sastanak za sljede}u sedmicu

Okru`ni sud Bijeljina odbio `albu

SPC-u dozvoljeno da otme imovinu Orlovi}
Nana Fata tu`ila Zvorni~ko-tuzlansku eparhiju zbog crkve bespravno izgra|ene na njenom zemlji{tu
Okru`ni sud u Bijeljini donio je rje{enje kojim se odbija `alba Fate Orlovi} i drugih u predmetu protiv Eparhije zvorni~ko-tuzlanske, odnosno crkvenih op{tina Bratunac i Konjevi}-Polje. Kako je poznato, Fata Orlovi} me|uvremenu, izme|u njega, premijera RS Milorada Dodika, njegovog savjetnika Miladina Dragi~evi}a te episkopa zvorni~ko-tuzlanskog Vasilija Ka~avende postignut sporazum o izmje{tanju crkve. Rje{enjem Osnovnog suda u

Raskid ugovora
- Ki~mu sam pro{le godine operisala, ~itav rat radila. Sada mi je gore nego u ratu. Pa, Tihi}u, gdje si sada? Nikada ni on ni premijer nisu primili radnike, borce... Ovo je sramota, i od Boga i od naroda! [ta oni misle, ko }e sutra glasati za njih - poru~uje ogor~ena DrugoDrugovac: Ovo vac. Uzaludno je je sramota pedesetak radnika „Feroelektra“ iz Sarajeva, Zenice i Mostara protestiralo ju~er pred zgradom Vlade FBiH. Uzalud su pozivali da im se obrati neko iz vlasti. Iako je premijer Mustafa Mujezinovi} bio u zgradi, kako su radnicima

S protesta: Radnici uzalud ~ekali da im se neko obrati

(Foto: J. Brutus)

Advokat Karkin nije dobio presudu
Advokat Fahrija Karkin za „Dnevni avaz“ je kazao da ne zna za odluku Okru`nog suda u Bijeljini, jer mu jo{ nije dostavljena presuda. No, kako saznajemo, prtu`ila je Eparhiju zvorni~ko-tuzlansku zbog otimanja njene privatne imovine, odnosno dvori{nog prostora njene ku}e na kojem je bespravno izgra|ena pravoslavna crkva. Saznajemo da je tokom postupka, koji se vodio u Osnovnom sudu u Srebrenici, advokat Fate Orlovi} Fahrija Karkin promijenio tu`beni zahtjev. On je tra`io da bude utvr|ena ~injenica da je, u esuda je ve} stigla na adresu advokata Sini{e \or|evi}a, pravnog zastupnika Eparhije zvorni~kotuzlanske, kao i na adresu Osnovnog suda u Srebrenici. Srebrenici, ovaj zahtjev je odbijen. Na prvostepenu presudu, putem svog advokata, Fata Orlovi} ulo`ila je `albu, ~iji je epilog objelodanjen 17. septembra ove godine. Time se, po svoj prilici, zatvara desetogodi{nja pravna mu}ka u vezi s otimanjem Orlovi}a imovine u re`iji Srpske pravoslavne crkve (SPC) i pravosu|a A. HAD@I] RS.

kazali u Vladi, nije im se obratio, niti je primio njihove predstavnike. Kulminaciju nezadovoljstva radnika izazvao je federalni ministar energije, industrije i rudarstva Vahid He}o. Nakon {to su ga radnici primijetili u luksuznom automobilu ispred zgrade Vlade i pozvali ga da im pomogne, He}o se samo nasmije{io i pro{ao pored radnika.

Oko podneva predstavnici radnika odr`ali su sastanak s direktorom Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) Enesom Gani}em, nakon ~ega su se preselili u upravnu zgradu „Feroelektra“. Emin Kadi}, predsjednik Sindikata radnika „Feroelektra“, kazao nam je da Agencija ide prema raskidu kupoprodajnog ugovora, ali je problem {to to mo`e trajati godinama, a radnici vi{e ne mogu ~ekati. - Mi `elimo hitan sastanak s premijerom Mujezinovi}em i resornim ministrom Desnicom Radivojevi}em. Zahtjevi su da odmah bude raskinut kupoprodajni ugovor s firmom „Stani} Invest“, uvedena prinudna uprava i da se provedu za{titne mjere. To je jedina {ansa za spas „Feroelektra“ kazao je Kadi}.

Akcija policije u Drinovcima kod Gruda

Revizorski izvje{taj
Kao glavnog krivca {to se problem „Feroelektra“ ne rje{ava i {to se ova ta~ka nije na{la na sjednici Vlade, ozna~io je SDA ministra Desnicu Radivojevi}a, koji se, kako ka`e, nije udostojio ni dati svoje mi{ljenje o revizorskom izvje{taju, iako su u njemu konstatirani kriminal i plja~ka. Tokom poslijepodnevnih sati dogovoren je sastanak, koji }e biti odr`an u utorak, 5. oktobra, a prisustvovat }e mu, osim predstavnika radnika, i premijer Mujezinovi} te ministar Radivojevi}. Radnici }e do tada biti u totalnom {trajku, nadaju}i se da vlast ovime ne kupuje vrijeme te da ne}e biti ponovo zaboravljeni nakon izbora.
F. KARALI]

Uhap{en Branimir Glava{
Sudska policija Suda BiH ju~er oko 19 sati uhapsila je Branimira Glava{a u njegovoj ku}i u Drinovcima kod Gruda. Budu}i da je uz potvr|ivanje presude odbjeglom generalu odre|en i pritvor, on je smje{ten u pritvorsku jedinicu Suda BiH u Sarajevu. Vijest o hap{enju za „Dnevni avaz“ je potvrdio Glava{ev najbolji prijatelj, saborski zastupnik Ivan Drmi}, kao i njegov advokat Ante Maduni}. - Glava{ ima tri dana za podno{enje `albe na odre|ivanje priMinistar He}o samo se nasmije{io i pro{ao pored radnika

Uni{tili im transparente
Glava{: Pravo `albe

tvora i trideset dana za `albu na odluku o potvr|ivanju presude - kazao je Maduni}. F. V.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Silajd`i} poku{ava osigurati sestri Sad`idi monopol nad distribucijom nafte u BiH!
- Nije mi nikako jasno kako to prolazi filter Tu`ila{tva BiH. Zar ono ne postoji u ovoj zemlji? Ili je u rukama politi~kih mo}nika koji vedre i obla~e. Ovaj Haris i njegove strana~ke kolege ve} su dodijali i Bogu i narodu sa svojim marifetlucima. Dajte, ljudi, vi{e, probudite se i mijenjajte stanje! Sada je prilika da kona~no ne{to (apavlovi) promijenimo!
JOKER 933819 903038

Jedini rekviziti koje su radnici imali pred zgradom Vlade bile su trube i pi{taljke. No} prije protesta, po naredbi \oke Okuke, izvr{nog direktora firme, no}ni ~uvar uni{tio je sve tra-

nsparente, pa ~ak je uklonio i odluke o {trajku. Tako je radnicima preostalo samo da se nadvikuju parolama, me|u kojima je naj~e{}e ponavljana: „Lopovi, napolje!“

Ameri~ka ambasada u BiH

Prijave za lutriju za zelenu kartu od 5. oktobra
Ameri~ka ambasada u BiH saop}ila je ju~er da prijava za lutriju za dobivanje useljeni~kih viza 2012., koja se popularno naziva lutrija za zelenu kartu, po~inje 5. oktobra u 18 sati po lokalnom vremenu. Datum prijave je 3. novembar 2010. u 18 sati po lokalnom vremenu, ali iz Ameri~ke ambasade apeliraju na zainteresirane kandidate da prijavu podnesu {to ranije. Prijava za ovogodi{nju lutriju mora biti popunjena na internetu, a prijave popunjene na papiru ne}e biti prihva}ene. Kako je saop}ila Ambasada SAD u BiH, Stejt department uspostavilo je posebnu web-stranicu za podno{enje prijava za DV lutriju: www.dvlottery.state.gov i to je jedina zvani~na web-stranica za u~estvovanje u lutriji za dobivanje useljeni~ke vize. - Prijava za lutriju ne garantira da }ete biti izabrani i da }ete dobiti vizu - navode u Ambasadi, prenosi Fena.

LOTO

8

19

23

29

33

41

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic@avaz.ba)

SKANDALOZNO Revizori razotkrili la`i najve}e dr`avne firme

EPBiH sakrio ~ak 254 miliona maraka!
Za{to kadrovi SBiH tvrde da nemaju novac za investicije Kome je Jerlagi} podijelio 1,8 miliona KM Mimo zakona nabavke vrijedne 15,2 miliona KM
Ured za reviziju institucija FBiH otkrio je niz skandaloznih pokazatelja poslovanja najve}e dr`avne kompanije „Elektroprivreda BiH“ (EPBiH), koju potpuno kontrolira Stranka za BiH Harisa Silajd`i}a posredstvom federalnog ministra energije Vahida He}e i generalnog direktora Amera Jerlagi}a.

Za{ti}ene ubice
Svi u Mostaru znaju ko je ubio Magdija Dizdarevi}a i svi ve} punu godinu kukavi~ki {ute
Za ubistvo Magdija Dizdarevi}a, koje se prije vi{e od godinu dogodilo pred jednom mostarskom d`amijom, niko ne}e odgovarati! Tako je odlu~ila tu`iteljica Kantonalnog tu`ila{tva Mostar Gordana Knezovi} nakon podu`eg „studiranja“ Dizdarevi}eve smrti, procijeniv{i da za njegovo ubistvo „nema dovoljno dokaza“! Prema tu`iteljicinoj odluci, tako, proizlazi da oni koji su ubili nesretnog Dizdarevi}a i nisu ga ubili i da njegova nasilna smrt ne povla~i nikakve pravne posljedice, jer ubice su niko drugi do „ugledni“ mostarski kriminalci koje, po davno inauguriranom pravilu u ovom gradu, nije red plaho uznemiravati. Smrt mirnog mladi}a Magdija Dizdarevi}a, za kojeg ka`u da nikada nikoga krivo okom pogledao nije, koji je redovno i{ao u d`amiju i, na njegovu nesre}u, nosio bradu, u vrijeme kada je brutalno umla}en pred mostarskom d`amijom i nije izazvala posebnu reakciju javnosti. Osim blagih, uglavnom pojedina~nih reakcija gra|ana, ogla{avanja poneke nevladine organizacije i medijskih napisa koji su s danom njegove d`enaze prerasli u „staru vijest“, za ubistvo Magdija Dizdarevi}a malo koga vi{e da je bilo briga. „Jedan bradonja manje i nije neka {teta“, moglo se ~uti ne samo u Mostaru nego i u drugim gradovima. Stra{no! Niti protesta, niti cipelarenja, niti prozivki gradona~elnika, kantonalnog premijera, komesara i ministara policije, niti potpisivanja peticija za bilo ~iju smjenu u zemlji u kojoj se, eto, u strahu za vlastiti `ivot, vi{e ni u d`amiju ne}e smjeti odlaziti... Ni{ta! Svi u Mostaru znaju ko je ubio Magdija Dizdarevi}a i svi ve} punu godinu kukavi~ki {ute, ~ekaju}i da njihov vlastiti zlo~in {utnje i skrivanja ubice svojim potpisom potvrdi dr`ava. A i ko bi drugi?! Zato, ako u Mostaru postoji i mrva gra|anske svijesti i po{tenja, a sigurni smo da postoji, onda nakon potvr|ivanja optu`nice za masovnu tu~u lokalnih giliptera, u kojoj nema odgovornosti za smrt Magdija Dizdarevi}a, ovaj grad treba biti na nogama. Ne vi{e zbog toga {to }e, eto, Magdijev ubica ostati van doma{aja pravde, ve} iz objektivnog straha ko je to sljede}a `rtva koja }e, izlaze}i iz d`amije, biti na ni{anu za{ti}enih kriminalaca.

Penali na kredite
I dok SBiH ve} godinama nezakonito poku{ava dodijeliti gradnju novih elektrana bjelosvjetskim prevarantima u bankrotiranom „KazTransGasu“, firmicama s jednim uposlenim poput nepostoje}e APET grupe ili insistira na dodjeli posla {vicarskom „Alpiqu“ mimo zakonskih procedura, sve uz obrazlo`enje da EPBiH nema sredstava za te investicije, istovremeno na svojim ra~unima kompanija od javnosti krije nevjerovatna 254 miliona maraka! Revizori, naime, isti~u da je „Elektroprivreda BiH“ na kraju pro{le godine u ovda{njim bankama oro~ila ~ak 78,23 miliona KM i da je akumulirana dobit iz rani-

He}o i Jerlagi}: Dvojac za rasprodaju nacionalnog blaga

jih godina iznosila 175.733.579 KM. No, umjesto investiranja, ~elnici EPBiH, odani SBiH i Harisu Silajd`i}u, i dalje tra`e „strate{ke partnere“ od kojih, naravno, o~ekuju milionske provizije za rasprodaju nacionalnog blaga. Kao primjer lo{eg poslovanja revizori navode i pla}anje kaznenih penala u iznosu od skoro

184.000 KM tokom pro{le godine na ime odobrenih, a neiskori{tenih kredita.

Nezaslu`ene pla}e
Uz sve to, aktuleni ~elnici EPBiH, s direktorom Jerlagi}em na ~elu, na ionako enormne nezaslu`ene pla}e sebi su isplatili i stimulacije u ukupnom iznosu od 1,8 miliona maraka!? Kada je u pitanju sistem javnih nabavki, Ured za reviziju navodi da on pro{le godine nije po{tovan prilikom dodjele radova ukupne vrijednosti ~ak 15,2 miliona KM. No, i ta suma sigurno je ve}a, jer revizori isti~u da su provjerili samo 57 od 1.897 sklopljenih ugovora!
A. HAD@IARAPOVI]

Je li dobit la`irana?!
Federalni revizori jasno su naveli da ne mogu potvrditi istinitost iskazane dobiti u poslovanju za 2009. godinu od 61,9 miliona KM. Da o~ito ne{to ne {tima s finansijama u EPBiH ili da se ti rezultati {timaju kako bi se javno hvalila politika SBiH, dokazuje i stav revizorske ku}e KPMG B-H, koja je dala EPBiH uvjetno mi{ljenje o finansijskom polo`aju, a suzdr`ano o rezultatima poslovanja i gotovinskim tokovima.

www.dnevniavaz.ba

Sprije~iti podjelu fondova EU na entitete
Pitanje: Treba li sprije~iti zahtjev RS da se fondovi Evropske unije podijele na entitete umjesto da njima upravlja dr`ava?
A) DA 70,62% B) NE 27,32% C) Ne znam 2,06%

Dvije sedmice nakon „predstave“ za medije

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

Silajd`i}evo gradili{te u Vranduku zjapi prazno

A B

Silajd`i} „pokre}e“ radove za medije

Ista lokacija 15 dana kasnije

Razotkrivena je jo{ jedna predizborna prevara Harisa Silajd`i}a, koji je nedavno „pokrenuo projekt vrijedan 100 miliona KM“ pritisnuv{i dugme na ma{ini za dubinsko ispitivanje tla na mjestu budu}e hidroelektrane Vranduk. Da je cijela „predstava“ upri-

li~ena kao predizborni trik, vidi se po tome {to smo dvije sedmice nakon „po~etka radova“ na radili{tu zatekli samo metalnu plo~u koja „najavljuje radove“ i ni{ta i nikog vi{e. - Ma, vrzmali su se radnici ta dva-tri sata kada su bile kamere, ali od tada vi{e nikada niko nije

do{ao - ka`u nam radnici obli`nje {ljunkare. I mje{tani obli`njih naselja Koprivna i Vranduk ka`u da su jedine ma{ine koje su bile u tom rejonu vidjeli kilometrima daleko, podno za{ti}enog historijskog objekta kraljevskog grada Vranduka, ali ni A. D`. njih nema vi{e.

C
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 148.862 posjetioca.

Podlugovi

Na skupu SDA uzvikivali da }e glasati za SBB BiH
Predizborni skup SDA u Podlugovima, u op}ini Ilija{, u ponedjeljak su obilje`ila dva incidenta, tu~a dvojice mladi}a, a nakon toga i reakcija okupljenog stanovni{tva koja je zbunila ~lanove te stranke. Kako je saop}io MUP Kantona Sarajevo, tom prilikom lak{e povrede zadobio je 35-godi{nji K. [., kojeg je fizi~ki napao 19-godi{nji D. A. iz Ilija{a. Povrije|enome je ljekarska pomo} ukazana u bolnici Ko{evo. Nakon toga uslijedio je i drugi incident, a ovog puta bio je to pravi {amar za ~lanove SDA. Prema rije~ima mje{tanina Nijaza Ma{i}a, na skupu je za estradni dio bila zadu`ena Amela Zukovi}. Ona je u jednom trenutku, pri~a Ma{i}, upitala prisutne: „Za koga }ete glasati?“ - Okupljeni su skoro jednoglasno po~eli uzvikivati: „Za SBB, za SBB“, misle}i na Savez za bolju budu}nost BiH - ka`e Ma{i}.

4

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

izbori 2010.

Bosanska Gradi{ka

Sa spektakularnog skupa: Tuzla je, makar po broju prisutnih, pokazala za koga }e se opredijeliti 3. oktobra

(Foto: B. Nizi}; F. Fo~o)

KAMPANJA Sna`na podr{ka gra|ana Savezu za bolju budu}nost BiH i Radon~i}u i dalje raste

I u Tuzli skupod 10.000 ljudi
Sa skupa: Dodik sa Radmanovi}em i [piri}em

Dodik: Ne morate se brinuti za sudbinu RS
Kandidat SNSD-a za predsjednika RS Milorad Dodik rekao je preksino} na predizbornom mitingu u Bosanskoj Gradi{ci da }e kao budu}i predsjednik RS donositi mudre odluke, za dobrobit svih gra|ana. - Ne morate se brinuti za sudbinu RS, ja sam tu da donosim odluke, ali sve u svoje vrijeme. Imamo Zakon o referendumu, koji }emo znati iskoristiti u pravo vrijeme- rekao je DoB. G. dik.

Vi ste meni priredili izvanredan do~ek, a ja }u vama, uz va{u pomo}, nadam se, dati bolju budu}nost, poru~io Radon~i} Pro{lo je vrijeme „malih koraka“ i pognutih glava
Tuzla je, makar po broju prisutnih sino} na centralnom kantonalnom skupu Saveza za bolju budu}nost BiH, pokazala za koga }e se opredijeliti 3. oktobra. To je Savez za bolju budu}nost BiH - SBB BiH Fahrudin Radon~i}.

Radost simpatizera
U spektakularnoj atmosferi punoj pozitivne energije, ushi}enja i radosti, pred najmanje 10.000 gra|ana na platou ispred „Mercatora“, predstavljeni su kandidati

Tuzla spremna za dolazak Radon~i}a: U koloni 400 automobila

Hrvatska koalicija

Polaganje ra~una narodu
^elnik Hrvatske koalicije HDZ 1990 - HSP Bo`o Ljubi} kazao je na predizbornom skupu u Livnu da je politi- Ljubi}: ka te koali- Spominjao cije politi- Tu|mana ka kontinuiteta borbe za hrvatski narod i dr`avu od Ante Star~evi}a do Franje Tu|mana, javila je Fena. - To je politika koja ka`e ne dominaciji, a pru`a ruku suradnje, politika koja pola`e ra~une svome narodu, a ne tu`iteljima i sucima - kazao je Ljubi}.

SBB BiH iz Tuzlanskog kantona za sve nivoe vlasti. Ovom prilikom govorili su prof. dr. Emir Kabil, Alija Azabagi}, Salih [abovi}, Semir Fazli}, Omer He}imovi}, Enver Gudi}, Mirsad \onlagi}, Mirna Sarajli}, Velida Mulaosmanovi} i Hazim Ba{i}.

Korumpirana vlast
Op}a euforija nastala je kada je oficijelni spiker najavio izlazak Fahrudina Radon~i}a za govornicu. Takvo skandiranje Tuzlaci nisu nekome priredili ve} desetlje}ima! - Vi ste meni priredili izvanredan do~ek, a ja }u vama, uz va{u pomo}, nadam se, dati bolju budu}nost - rekao je Radon~i}, koji je svoj desetominutni govor prekidao vi{e od 20 puta zbog stalnih skandiranja i freneti~nih aplauza. Predsjednik Saveza Tuzlacima je jo{ poru~io: - Podi}i }emo ekonomiju

Simpatizeri SBB BiH prepoznali su pozitivnu energiju

Radon~i}: Takvo skandiranje Tuzlaci nisu nekome priredili ve} desetlje}ima kao {to su sino} predsjedniku Saveza

U Janji vi{e stotina simpatizera
Vi{e stotina simpatizera Saveza za bolju budu}nost BiH - SBB BiH Fahrudin Radon~i} okupilo se i na ju~era{njem skupu u Janji, gdje su, tako|er, predstavljeni kandidati za predstoje}e izbore. Prisutnima su se, uz Radon~i}a, obratili i Nadira Nurki}, Sadmir Nuki}, Admir Kari} i Osman Zeljkovi}.

BiH, ali }emo podi}i i bo{nja~ki politi~ki faktor i dovesti do toga da Bo{njaci hodaju uspravne glave. Pro{lo je vrijeme „malih koraka“ i pognutih glava. @elimo velike korake, `elimo veliku i brzu izgradnju, `elimo nacionalni program i to da `ivimo sa saznanjem da za Bo{njake najve}a opasnost nisu ni Srbi ni Hrvati, nego korumpirana

bo{nja~ka vlast i mafija. Radon~i} je dodao da }e nova vlast napraviti put Tuzla - Sarajevo i da }e odr`ati svoje obe}anje i Ministarstvo energije, rudarstva i industrije premjestiti u Tuzlanski kanton. Ina~e, Radon~i}a je sino} na ulazu u grad do~ekala kolona od 400 autoF. F. mobila.

pogledi

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

5

SKANDALOZNO Privreda stagnira, a novac le`i na ra~unima

Neiskori{teno ~ak 900 miliona KM za autoputeve
Na nepovu~ena sredstva pla}aju se kazneni penali Za sada krenula realizacija samo dva od desetak dogovorenih projekata
Federacija BiH u posljednje dvije godine kreditno se zadu`ila za vi{e od milijardu maraka za gradnju koridora 5C, ali najve}i dio tih sredstava, odnosno oko 900 miliona maraka, za sada nije iskori{ten. S Evropskom investicijskom bankom (EIB) dogovorili smo kredite u ukupnom iznosu od 315 miliona eura. Od toga smo dobili 120 miliona eura za dionicu Vlakovo - Tar~in, kao i 60 miliona za dionicu Svilaj - Od`ak. No, kako njihova gradnja nije po~ela, novac stoji neiskori{ten.

Mujezinovi}eva izdaja u ^e{koj
Jedan od projekata kojima federalne vlasti pred svake izbore obmanjuju bira~e jeste autoput Tuzla - Ora{je. Iako godinama slu{amo pri~u od dolasku investitora iz ^e{ke koji su spremni ulo`iti novac u ovaj projekt, od po~etka njegove realizacije nema ni{ta. Njihovom dolasku u BiH nije pomogla ni ~injenica da su prece na potezu izme|u Kaknja i Zenice, a to su Kakanj - Bilje{evo i Gorica - Drivu{a, u iznosu od 45, odnosno 30 miliona eura. Za sada je po~ela izgradnja tek prve od ove dvije poddionice. Kada je rije~ o Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), Fededstavnici SDA u Federalnoj vladi, predvo|eni premijerom Mustafom Mujezinovi}em, u ^e{koj izdali interese doma}e privrede. Oni su tamo, naime, dogovorili da ovaj projekt grade firme iz ^e{ke, iako se bh. gra|evinari nalaze u te`oj poziciji nego ikada ranije, a bilo kakav posao o~ajno im je potreban. po~ela realizacija 60 miliona eura ove banke za dionicu Zvirovi}i - Bija~a, niti 60 miliona za dio dionice Vlakovo - Tar~in. FBiH na ovaj kredit EBRD-a pla}a kamate za nepovu~ena sredstva u iznosu od 0,5 posto godi{nje. To zna~i da smo od januara pro{le godine do po~etka izgradnje Vijenca mjese~no pla}ali 75.000 maraka. Nakon po~etka izgradnje tunela, odnosno nakon {to je po~elo kori{tenje 60 miliona eura, ove penale pla}amo na ostatak sredstava, odnosno na 120 miliona eura, {to zna~i da }emo mjese~no nastaviti izdvajati po 50.000 maraka. Federacija je zbog toga pro{le i ove godine ve} izgubila oko 1,5 miliona KM, a o~ekuje se gubitak jo{ oko milion maraka.

Kom{i}: Reagirao burno i iz srca

Li~nost dana

@eljko Kom{i}

Most u Po~itelju
Sa EIB-om smo dogovorili i 60 miliona za dionicu kod Po~itelja, ali taj dio kredita jo{ nismo zvani~no dobili, jer vlasti nisu uspjele rije{iti

Ratna lekcija Bakiru
Izetbegovi} mla|i u predsjedni~koj debati pro{ao je kao bos po trnju i to je op}a ocjena i gledalaca pored malih ekrana i analiti~ara
@eljko Kom{i} nakon predsjedni~ke debate u emisiji FTV-a „60 minuta“ i `estokog verbalnog duela s Bakirom Izetbegovi}em jeste djelimi~no izgubio u o~ima onih koji su od njega o~ekivali vi{e dr`avni~ke stalo`enosti, ali je sigurno dobio sve simpatije svojih biv{ih saboraca. su u pravu oni {to godinama sve nas ubje|uju da su Selimovi}i bili ratnoprofiterski proizvod bo{nja~kog politi~kog vrha u kojem je Bakir Izetbegovi} bio siva eminencija? Izme|u ostalog, i zbog toga je Bakir danas u situaciji svojevrsnog politi~kog {karta koji je njegova stranka odbacila, a sada ga na izbornom tr`i{tu nudi da ga potro{i do kraja. Ako propadne u utrci za bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH, a sve prognoze govore da ho}e, Bakirova politi~ka karijera bit }e neslavno okon~ana, {to je sudbina koju je do`ivio i Tu|manov sin Miroslav na pro{lim predsjedni~kim izborima u Hrvatskoj.

Mujezinovi}: Kreditno zadu`ena FBiH

Prvi ugovor
Nepovu~enom novcu treba dodati i oko 60 miliona maraka Kuvajtskog fonda, namijenjenog gradnji zeni~ke zaobilaznice, koji je tako|er ve} du`e operativan, ali radovi ipak nisu po~eli. Osim toga, Federacija ne koristi ni sredstva za izgradnju sarajevske zaobilaznice. Prvi finansijski ugovor za ovaj projekt datira jo{ iz davne 2000. godine. Za zaobilaznicu su uzeti kredita EIB-a i EBRD-a od po 37 miliona eura i OPEC fonda od 18 miliona dolara, dakle sve skupa oko 175 miliona maraka. S obzirom na to da se trenutno gradi tek prva dionica sarajevske zaobilaznice, vrijedna oko 115 miliona maraka, to zna~i da je oko 60 miliona maraka neiskori{teno. Uka`imo samo na to da je kredit OPEC fonda postao operativan prije vi{e od ~etiri godine, ali do dana{njeg dana nije povu~ena ni jeG. MRKI] dna jedina marka!

Svi znaju istinu
Izetbegovi} mla|i pro{ao je kao bos po trnju i to je op}a ocjena i gledalaca pored malih ekrana i analiti~ara. Mnoge je posebno {okiralo njegovo la`no i do sada nevi|eno samohvalisanje o vlastitoj ratnoj ulozi, {to je na kraju iz takta izbacilo i samog Kom{i}a. SDP-ov kandidat za hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH reagirao je burno i iz srca, ali ga treba razumjeti. Uvredljivo je za svakoga ko je u ratu bio u opkoljenom Sarajevu Izetbegovi}evo licitiranje o vlastitoj `ivotnoj ugro`enosti, kada svi znaju istinu da je, {to mu je i Kom{i} rekao, no}i provodio u sigurnoj zavjetrini trezora Narodne banke u centru Sarajeva, daleko od rovova i prvih linija. [ta, uostalom, treba o~ekivati od ~ovjeka koji bez ikakvog zazora sla`e da ne razgovara s Fahrudinom Radon~i}em ve} pet godina, i istovremeno transparentno stane iza mafije i privatizacijskih otima~a i time prakti~no potvrdi da

Primjer bahatosti: Novac od OPEC-a stoji ve} ~etiri godine

Neva`e}a studija za cestu La{va - Donji Vakuf
Aktuelna vlast ni u ovom, ko zna kojem po redu mandatu nije uspjela rije{iti jedan od najve}ih saobra}ajnih problema u Federaciji, a to je izgradnja brze ceste kroz srednju Bosnu, dolinom La{ve, kako bi se eliminirale gu`ve, ali i zastoji na prijevoju Komarn u zimskom periodu. Iako je rije~ o jednom od najprkona~an polo`aj mosta. Federacija se kod ove banke zadu`ila i za gradnju dvije poddioniometnijih pravaca u BiH, vlast iza sebe, umjesto zavr{ene brze ceste La{va - Donji Vakuf, ostavlja tek idejni projekt ove saobra}ajnice i neva`e}u studiju izvodljivosti! Nadle`na komisija, naime, odbila je dati saglasnost za raspisivanje koncesije za ovaj projekt, jer je zaklju~ila da studija izvodljivosti nije ra|ena u skladu sa zakonom. racija tek po~inje koristiti dio kredita od oko 60 miliona eura za gradnju tunela Vijenac, ali jo{ nije

Provalija bezna|a
Dvije predizborne emisije „60 minuta“ raspr{ile su sve dileme. Predstavnici SDA, odnosno u prvoj emisiji Sulejman Tihi}, a u drugoj Bakir Izetbegovi}, nisu pokazali samo svoje lo{e lice i nekompetentnost nego je njihova nervoza otkrila kompleks prema intelektualno i rezultatski superiornom Fahrudinu Radon~i}u. Sa te dvije pobjede Radon~i} i njegova stranka na pragu su izbornog trijumfa, a Bakir i Tihi} napravili su jo{ jedan veliki korak unazad, u provaliju bezna|a koju ovom narodu kopaju ve} 15 goF. MANDAL dina.

Monika Miji} na skupu u Podgorici

Predsjednik VSTV-a Milorad Novkovi}

Evropski sud izrekao 14 presuda protiv BiH
Zastupnica BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu Monika Miji} kazala je ju~er da je protiv BiH do sada bilo 14 presuda Evropskog suda za ljudska prava, a ve}ina je „izre~ena zbog neizvr{enja odluka doma}ih sudova“, javila je Onasa. - Presuda tog suda protiv neke dr`ave nije usmjerena protiv nje, ve} joj poma`e da podigne nivo za{tite ljudskih prava i sloboda, {to je interes svih njenih gra|ana - kazala je Miji} na okruglom stolu „Uloga dr`avnog zastupnika i izvr{enje presuda Evropskog suda za ljudska prava“ u Podgorici.

Izmijeniti zakone o izvr{nom postupku
Predsjednik Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a (VSTV) BiH Milorad Novkovi} rekao je ju~er kako se nada da }e u naredne tri godine do}i do izmjena i dopuna zakona koji se odnose na izvr{ni postupak kako bi postao {to efikasniji i jednostavniji, javila je Onasa. - Izvr{ni postupak u BiH jo{ nema pa`nju koju zaslu`uje - rekao je Novkovi} u Banjoj Luci .

Po~eo zajedni~ki projekt BiH i Hrvatske

Od Livna do Sinja 25 kilometara manje
Prigodnom sve~ano{}u, kojoj su prisustvovali predsjednici vlada splitsko-dalmatinske `upanije (Hrvatska) Ante Sanader i Livanjskog kantona (LK) iz BiH Nediljko Rimac, zapo~eli su radovi sa bh. strane na cesti izme|u Livna i Sinja, javila je Rimac: Razvoj privrede Onasa. - Dovr{etkom ceste }e se putni pravac izme|u Livna i Splita skratiti za 25 kilometara, a otvorit }e se i mogu}nosti za razvoj privrede, posebno zimskog turizma. Ova cesta bit }e najkvalitetnija i najbr`a poveznica izme|u dvije susjedne `upanije rekao je Rimac.

Novkovi}: Nema pa`nje

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

mozaik

SARAJEVO Smanjene liste ~ekanja u ambulantama

Od 1. oktobra kod privatnika sa zdravstvenom knji`icom
Pacijenti }e uputnice dobiti u domovima zdravlja i ambulantama porodi~ne medicine, a ovjeravat }e ih u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS
Od 1. oktobra po~et }e primjena sporazuma koji su nedavno potpisali Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Zavod zdravstvenog osiguranja KS i privatne ordinacije izabrane putem javnog oglasa. To zna~i da }e od petka gra|ani Sarajevskog kantona odre|ene usluge mo}i obaviti u deset privatnih ambulanti na osnovu svoje zdravstvene knji`ice, potvrdio nam je ju~er direktor Zavoda Mahmut \apo. mpanim medijima biti objavljeno obavje{tenje gra|anima kako bi znali na koji }e na~in biti pru`ene dogovorene usluge. - Uradili smo uputstvo, {tampali uputnice i dogovorili put kojim }e pacijenti pro}i kroz zdravstveni sistem kako bi dobili ove usluge. Sve je finalizirano i spremno za 1. oktobar ka`e \apo. Prema njegovim rije~ima, uputnice za privatne ordinacije pacijenti }e dobiti u domovima zdravlja i ambulantama porodi~ne medicine. Potom }e odlaziti u Zavod zdravstvenog osiguranja KS, gdje }e im uputnice biti ovjerene. Tu }e im biti re~eno u koju ordinaciju trebaju oti}i.
Leksi s roditeljima: Sada je te{ka 2,5 kilograma

Ljekari spasili prerano ro|enu djevoj~icu

Beba pre`ivjela zahvaljuju}i omotu za sendvi~
Leksi Lejsi (Lexi Lacey) te`ila je samo 400 grama pri ro|enju. Njena 17-godi{nja majka ^elzi Rouberi (Chelsea Rowberry) rodila ju je u 26. sedmici trudno}e. Leksi je bila tako mala da je ljekarima preostalo samo da je umotaju u vre}icu za sendvi~ kako bi je utoplili. Iako su ljekari roditeljima rekli da su joj {anse za pre`ivljavanje minimalne, Leksi je ipak pobijedila statistiku i pre`ivjela. Majka ^elzi bila je sama u bratovoj ku}i kada je dobila trudove. - Nazvala sam porodili{te, ali su mi rekli da idem spavati. Pla{ila sam se poba~aja, pa sam nazvala majku, a ona Hitnu pomo} ka`e ^elzi. Kada je stigla u kraljevsku bolnicu „Worcestershire“, poro|aj je ve} po~eo. Leksi je sada stara 11 sedmica, ali jo{ je si}u{na i te`i samo 2,5 kilograma.

Potpuna kontrola
- Razmi{ljali smo i o mogu}im zloupotrebama. Da toga ne bi bilo, dogovoreno je da jedan ~ovjek iz Zavoda isklju~ivo prati primjenu ovog sporazuma. Broj napravljenih uputnica jednak je broju dogovorenih usluga s izabranim privatnicima. Na{ ~ovjek pregledat }e uputnice i ovjeravati ih, tako da }emo imati potpunu kontrolu nad tim poslom - isti~e \apo. Ina~e, za pru`anje ovih usluga odabrane su poliklinike „Sanasa“ i „Atrijum“, ordinacije „Medichol“, „Doc. dr. Fahrudin Smajlovi}“, „Dr. Kelle Fauzi“, „Dr. Jeli}“, „Mehmedba{i}“ te rehabilitacioni centar Fojnica, „Banja-Terme“ Ilid`a i „ A q u a t e r m“ Olovo.
E. HALA]

Obavje{tenje gra|anima
Ovakav sporazum uspostavljen je radi smanjenja lista ~ekanja koje su napravljene u dr`avnom zdravstvenom sektoru. Najdu`a ~ekanja zabilje`ena su na ultrazvu~nim snimanjima. \apo je kazao da }e sutra u {ta\apo: Dogovorene usluge

Zlo~in u SAD

Ubio suprugu i usvojenu djecu, a biolo{ku po{tedio
Patrik Del (Patrick Dell, 41) s Floride ubio je suprugu Nata{u Vajt-Del (Natasha Whyte-Dell, 36) i ~etvero usvojene djece, a svoje dvoje biolo{ke djece je po{tedio. Nakon toga je presudio sebi. Policija je saop}ila da je dvoje djece kod rodbine. Policajci su bili u blizini ku}e te su ~uli pucnjavu. Pribli`ili su se ku}i i vidjeli Dela kako je iza{ao i upucao se. Del je odranije poznat policiji zbog nasilja u porodici. Njegova supruga zatra`ila je razvod braka, a u decembru pro{le godine prijetio joj je no`em te joj poru~io da se „spremi za mrtva~nicu“.

Deset uspje{nih godina „Jukan eko-hrane“

Jukan: Budu}nost BiH u porodi~nim firmama
Policija istra`uje motiv ubistava

Nata{a se navodno nadala da }e se njen suprug tokom vremena smiriti i ne}e biti vi{e agresivan. Na~elnik lokalne policije Klarens Vilijams (Clarence Williams) nije definirao motive zlo~ina.

Imamo jasnu viziju kako proizvesti eko-hranu, kako iskoristiti ono {to nam je priroda dala, ka`e Jukan, koji je i poznati pjeva~
Porodi~na firma „Jukan eko-hrana“ iz Gra~anice, vlasnika poznatog pjeva~a Ibrahima Jukana i njegove brojne porodice, uskoro obilje`ava desetu godi{njicu. Neki od tridesetak proizvoda ove firme ve} su osvojili doma}e, ali i strano tr`i{te. - Nije lahko. Moraju se zasukati rukavi, mora se za sve gdje ~ovjek nije siguran pitati struka. Tvrdim da u na{oj proizvodnji tri biljke zauzimaju mjesto u samom vrhu i s pravom ih zovemo kraljice. Jabuka je kraljica vo}a, p{enica `itarica, a bundeva mu{katna kraljica je povr}a. Na{i vo}njaci, na{i vrtovi, njive, livade su bogati, Bog nam je dao dobru i plodnu zemlju, dobru vodu, zrak. To treba iskoristiti na pametan na~in - ka`e Ibrahim Jukan i dodaje da je budu}nost BiH u porodi~nim firmama.

Policija potvrdila

Umro suprug ubijene novinarke
Od zadobivenih povreda u Klini~kom bolni~kom centru u Osijeku umro je 51-godi{nji Zvonko Kova~, koji je ubio svoju suprugu novinarku HTV-a Mirelu Sr{i}-Kova~, potvrdila je policija. Ovaj 51-godi{njak ubio je svoju suprugu zadav{i joj 20 uboda no`em po cijelom tijelu. Prevezen je u bolnicu nakon {to je prona|en u polju pored lova~kog doma u Belom Manastiru s povredama na rukama koje je sam sebi nanio. Odbukcija je pokazala da novinarka nije ubijena na spavanju ve} da je pru`ala otpor. Ali, nije se mogla odbraniti zbog rana koje je dobila po vratu, {akama i rukama. Umrla je od krvarenja.

Kandidat SBB BiH za Federalni parlament
Ibrahim ka`e da je do sada te{ko i{lo, najvi{e zbog nesposobnih i korumpiranih politi~ara, koji su ko~ili poljoprivredu, umjesto da je pospje{uju. - Zagor~avali su nam `ivot. Zato sam rije{io da u|em u politi~ke vode i da, zajedno s ljudima poput Fahrudina Radon~i}a, stvari poku{amo promijeniti i krenuti pravim putem. Ako kao kandidat Saveza za bolju budu}nost BiH - SBB BiH u|em u Federalni parlament, imam pripremljen program za proizvodnju ekolo{ki prihvatljive hrane - istakao je Jukan.

Porodica Jukan: Brojna priznanja

Amerikancu prijeti zatvor zbog kostima
D`eremi Lukens (Jeremy, 24) iz ameri~kog Ohaja mogao bi provesti pola godine u zatvoru jer je preru{en u gorilu pla{io djevoj~ice te bje`ao policiji. Nave~er je po susjedstvu vozio skuter i probudio sugra|ane koji su se po`alili policiji. Lukens se sam predao i ispri~ao policiji da je zapravo bila rije~ o {ali koju je snimao prijatelj. - Lukens i prijatelji bili su vani te su se odlu~ili na{aliti - rekao je {ef policije Rendi Rajnke (Randy Reinke).

On isti~e da u firmi „Jukan eko-hrana“ imaju jasnu viziju kako proizvesti eko-hranu, kako iskoristiti ono {to nam je priroda dala. Njegov najnoviji proizvod „orijent ekstra“, spravljen od sjemena bundeve mu{katne, jeste hrana, ali i lijek protiv bolesti prostate i psorijaze i pojavom na tr`itu napravio je bum. Stigao je do Malezije, Italije, Slovenije, Njema~ke, Francuske. Apsolutni je pobjednik me|unarodnog sajma u Novom Sadu. Jukanu je prije nekoliko dana u Br~kom dodijeljena i „Zlatna ru`a“ u oblasti turizma, jer njegova firma na sve mogu}e na~ine poma`e ovu graH. ^ALI] nu.

mozaik

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

7

[ta ka`u poznati
Dragan [utanovac

INSPEKCIJE Upozorenje na trgova~ke mahinacije

Tirak: Maloprodajne cijene su i nekoliko puta vi{e od uvoznih
Bra{no se uvozi po cijeni od 0,37 maraka po kilogramu, a u prodaji za 1,45 KM
U Federalnoj upravi za inspekcijske poslove isti~u da je, prema podacima o uvozu osnovnih namirnica, o~igledno da su cijene hrane u maloprodaji prenapuhane. - Prikupili smo najnovije podatke o uvoznim, odnosno fakturnim cijenama namirnica i na osnovu tih cifri jasno je da su malverzacije itekako mogu}e. Prema posljednjoj informaciji s grani~nog prijelaza u Bosanskom [amcu, u BiH je iz Srbije uvezeno bra{no po cijeni od 0,37 KM po kilogramu, a ono u trgovinama ko{ta i do 1,45 maraka po kilogramu - kazao nam je Ibrahim Tirak, direktor Uprave. Dodaje da je posljednji put {e}er u na{u zemlju uvezen 31. avgusta po cijeni od 0,53 KM po kilogramu, dok mu je cijena u maloprodaji oko 1,50 maraka. - U te cijene nisu uklju~eni PDV, carinske da`bine, tro{kovi transporta te trgova~ke mar`e.
Tirak: Podaci s carina

Zapadni Balkan napreduje u sveukupnim reformama
[utanovac: Politi~ka kretanja

- Zapadni Balkan neosporno napreduje u sveukupnim reformama, kao i u procesu evropskih integracija. Postoje, me|utim, bezbjednosni problemi preostali iz prethodnog perioda koji i dalje utje~u na politi~ka kretanja u regionu i {ire.
(Srbijanski ministar odbrane za „Press“)

Katarina Radivojevi}

Nisam sklona manipulaciji
- Nisam sklona manipulaciji, uvijek sam u sve ulazila ~istog srca, smatraju}i da ako ono {to `elim dobiti na taj na~in, vjerovatno ne trebam ni dobiti. ^ak i u profesionalnom `ivotu ~esto se de{avalo da ne dobijem neke uloge za koje sam bila ubije|ena da su stvorene za mene, a onda sam ubrzo dobivala neke koje su mi zai- Radivojevi}: sta mnogo zna~ile u karijeri. Sve mi se u `ivotu samo ^isto srce (Glumica za „Blic“) namje{ta.

Slavko Golu`a

Ja nisam politi~ar, nikada nisam bio, niti }u biti
Golu`a: Sporedni lik

- Ja nisam politi~ar, nikada nisam bio, niti }u se ikada baviti politikom. Izgleda kao fraza kada ka`em da je moja politika rukomet, ali to je tako. Mislim da se ne trebam skrivati u rukometnom smislu, svi znaju ko sam. Nikada nisam bio sporedni lik, kao klinac sam plakao kada sam ostajao rezerva, nije me to sramota priznati.

(Selektor hrvatske rukometne reprezentacije za „Jutarnji list“) Trgovina: Nepravilnosti }e biti ka`njene

No, bez obzira na to, kada se sva ta dodatna optere}enje dodaju na osnovnu cijenu, mogu}e je da ti proizvodi ko{taju duplo, ali nikako tri puta vi{e - obja{njava Tirak.

Cijene bra{na, ulja i {e}era
Namirnica Datum uvoza Bra{no t-500 14. 9. Bra{no t-400 18. 2. [e}er 31. 8. Suncokretovo ulje 16. 9. Omegol ulje 9. 8. Uvozna cijena Maloprodajna cijena 0,37 1,45 0,38 1,20 0,53 1,50 1,95 2,95 1,89 2,95

Kao primjer opravdanog poskupljenja Tirak navodi ulje, koje je, prema posljednjim podacima, uvezeno iz Ma|arske po cijeni od 1,95, a u malopordaji ko{ta 2,95 KM. - U slu~aju ulja ima vrlo malo prostora za mahinacije, ali mi uskoro kre}emo u kontrolu maloprodaja i veleprodaja da utvrdimo pridr`avaju li se ograni~enja mar`i na osnovne namirnice. Ako utvrdimo nepravilnosti, slijede visoke kazne, a mogu}e je i oduzimanje dobiti - zaklju~uje M. AVDI] Tirak.

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Zavr{iti ve} jednom pri~ujeo donacijama - Kako je mogu}e da jo{ nije utvr|eno gdje zavr{avao novac od brojnih donacija. Zna se ko je davao donacije, a trebalo bi biti poznato i ko je potpisivao u BiH da je novac stigao. Uz samo malo volje trebalo bi utvrditi ko su bile odgovorne osobe i gdje je novac zavr{io. Vrijeme je da zavr{imo pri~u o donacijama i to na na~in da budu ka`njeni svi koji su (^italac iz Biha}a) u~estvovali u eventualnim malverzacijama.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

29. 9. 2010.

promjenljivo

Jovan Divjak doputovao u Sarajevo

Nisam imao nikakvih problema
Jovan Divjak, penzionisani general Armije RBiH, zbog kojeg se preksino} digla velika pra{ina zbog navodnog hap{enja u Londonu, vratio se ju~er oko podneva iz Berlina u Sarajevo. Po dolasku na Sarajevski aerodrom, Divjak je nerado pristao razgovarati s novinarima koji su ga do~ekali. - Bio sam u Berlinu, nisam imao nikakvih problema - kazao je Divjak. Na insistiranje novinara da ka`e {ta misli o tome kako je vijest o hap{enju doprla do javnosti, Divjak je odgovorio da je to moglo pote}i od izvjesnog vojnika. - On se vratio iz Njema~ke, do{ao ovdje... Ja ka`em: „Evo me u Berlinu, dobro mi je.“ Ka`e: „Uhvatit }e te.“ To je njegova pri~a pukla. Ka`e: „Ja zovem Silajd`i}a.“ Jedan od onih heroja sarajevskih - bukvalno je kazao Divjak, izbjegavaju}i govoriti o detaljima. Na upit zbog ~ega je bio u Berlinu, odgovorio je da je bio na jednoj sahrani, jo{ jednom potcrtavaju}i da je vijest o njegovom zadr`avanju o Londonu neko izmislio, a da ne zna zbog ~ega. B. T.

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 16 17 BANJA LUKA BR^KO 14 TUZLA 14 ZENICA 15 SARAJEVO 14 GORA@DE 14
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Prete`no obla~no zeU ve}em dijelu

Divjak: Izmi{ljena vijest

(Foto: O. Kadribegovi})

mlje preovladavat }e LIVNO prete`no obla~no vrijeme sa slabom ki{om, 14 vi{e sun~anog vremena o~ekuje se prije podne na jugu. Vjetar umjerene ja~ine, sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka izme|u 8 i 12, na jugu od 12 do 16, a najvi{a dnevna uglavnom izme|u 11 do 16, na jugu do 22 stepena.

22 MOSTAR

NEUM 22

Kriminal u Br~kom za rubriku vjerovali ili ne

Savjetnik gradona~elnika za 20 sati ode u Australiju i vrati se
Za taj „put“ Ned`ad Puhovac naplatio 900 maraka
Nakon {to je nedavno „Dnevni avaz“ objavio informaciju da Ned`ad Puhovac, savjetnik gradona~elnika Br~kog Dragana Paji}a, sa slu`benih putovanja napla}uje duple dnevnice, na svoje ro|eno, ali i na ime Ned, kojim se koristio dok je boravio u Australiji, policija je pokrenula istragu o ovom kriminalu, potvr|eno nam je u ovoj sigurnosnoj agenciji. - Prilikom na{eg djelovanja nakon pisanja „Avaz“ otkrili smo nevjerovatan podatak. Puhovac je, naime, za samo dvadesetak sati otputovao u Australiju i vratio se, {to nas je frapiralo, jer je poznato da let u jednom pravcu traje oko 24 sata. Naravno, savjetnik je za taj „put“ naplatio 900 maraka - otkriven nam je detalj istrage. Izvje{taj o krivi~nom djelu zloupotrebe proslije|en je Tu`ila{tvu u Distriktu, ali iz te pravosudne institucije jo{ nema informaci- Puhovac: Slu~aj ja o podizanju optu- proslije|en E. R. Tu`ila{tvu `nice.

SRIJEDA
29. 9. 2010.

^ETVRTAK
30. 9. 2010.

PETAK
1. 10. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 8 C do 16 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 3 C do 13 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 30C do 130C
DNEVNE TEMPERATURE

od 110C do 220C

od 140C do 230C

od 140C do 230C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorolo{ke prilike pogor{at }e se zbog pove}ane naoblake, povremenih padavina i zahladnjenja. Reumati~ari }e imati izra`enije bolove, a osobe s kardiovaskularnim problemima i astmati~ari trebali bi se suzdr`ati od ja~ih fizi~kih aktivnosti. Mogu}e su i reakcije na promjenu vremena, poput glavobolje, nervoze i dekoncentracije.

Grad Sarajevo
Izlazak 06.41 Zalazak 18.31

29. 9. 2010.
Izlazak 21.46 Zalazak 12.52

Brzo - kratko
Donacija kompanije „Microsoft“

8

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

teme

ICMP-u softver vrijedan 225.000 dolara
Kompanija „Microsoft“ donirala je novi softver Me|unarodnoj komisiji za nestale osobe (ICMP), vrijedan 225.000 ameri~kih dolara, ~ime }e rad ove organizacije prilikom kori{tenja kompjuterskih baza podataka biti zna~ajno unaprije|en. Generalna direktorica ICMP-a Ketrin Bomberger (Catherine) istakla je na pres-konferenciji da je ova do- S pres-konferencije: Unapre|enje rada (Foto: I. [ebalj) nacija veoma va`na s obzirom na to da ICMP-evi kompleksni sistemi za DNK identifikaciju zahtijevaju pouzdan softver, javila je Srna. Generalni direktor „Microsofta“ za 19 zemalja centralno-isto~ne Evrope Marsel [najder (Marcel Schneider) naglasio je da je donacija realizirana kroz globalnu inicijativu ove kompanije „Neograni~eni potencijal“.

IZVJE[TAJI Me|unarodna krizna grupa o ve}em bh. entitetu

Reforme u Federaciji su klju~ i za opstanak BiH
Politi~ka scena FBiH, koja je dugo bila pod dominacijom SDA i HDZ-a, sada se fragmentirala, ~ime je pokretanje reformi jo{ vi{e ote`ano
Reforma Federacije BiH stvorila bi osnove za promjene u cijeloj zemlji i oja~ala poziciju politi~kih partija iz ve}eg entiteta u odnosu na one iz RS, smatraju u Me|unarodnoj kriznoj grupi (ICG), koja je izdala novi izvje{taj pod nazivom „Federacija BiH - Paralelna kriza“.

Federalna vlada ne mo`e donijeti ni osnovne odluke
U izvje{taju ICG-a isti~e se da je balansiranje izme|u kolektivnih prava i vlasti ve}ine na svim nivoima vlasti u FBiH stvorilo kompliciranu arhitekturu podjele vlasti koja frustrira Bo{njake i ne uspijeva za{tititi Hrvate. - Poku{aji da se pomire za{tita od dva bh. entiteta paralizirala proces dono{enja odluka te dovela Federaciju na ivicu bankrota i prouzrokovala socijalne nemire. U izvje{taju se ocjenjuje da, ako novoizabrane vlasti nastave odga|ati reforme, nadaju}i se da }e se ustavne reforme desiti na dr`avnom nivou i rije{iti ve}inu problema u FBiH, onda one riskiraju kompletan slom FBiH. - Sve dok FBiH nastavi funkcionirati, BiH ostaje mogu}a. Ali, i suprotna konstatacija tako|er je ta~na - BiH ne mo`e potrajati ako njen ve}i entitet ne funkcionira ili ako ona izgubi podr{ku Hrvata i Srba - ka`e direktor Ureda ICG-a za Prelec: BiH je Balkan mogu}a dok Marko funkcionira BiH Prelec. li~nih gra|anskih prava s kolektivnim pravima konstitutivnih naroda ~esto ne funkcioniraju. Jo{ od 2009. Federalna vlada nije bila u stanju da donese osnovne odluke, kao {to je popunjavanje upra`njenih mjesta u Ustavnom sudu FBiH - navodi se u izvje{taju. Prema izvje{taju ICG-a, politi~ka scena FBiH, koja je dugo bila pod dominacijom dvije najve}e politi~ke partije, SDA i HDZ-a, sada se fragmentirala, ~ime je dono{enje odluka i pokretanje reformi jo{ vi{e ote`ano.

Prihva}en sporazum o priznanju krivice

Milivoju ]irkovi}u pet godina zatvora
Sud BiH prihvatio je sporazum o priznanju krivice i osudio Milivoja ]irkovi}a na pet godina zatvora zbog zlo~ina protiv ~ovje~nosti po~injenog u Srebrenici. ]irkovi} je progla{en krivim {to je kao pripadnik Centra za obuku „Jahorina“ pri MUP-u RS 14. jula 1995. godine ispred Zemljoradni~ke zadruge „Kravica“ ubio zarobljenog Bo{njaka. ]irkovi} je postigao sporazum o priznanju krivice s Dr`avnim tu`ila{tvom, a Sud BiH ga je prihvatio, prenijela je Fena.

Na ivici bankrota
Ovaj izvje{taj istra`uje kako je disfunkcionalna administracija ve}eg

Na grani~nom prijelazu kod Loznice

Uhap{ena trojica dr`avljana BiH
Trojica dr`avljana BiH, osumnji~ena za plja~ku u toj dr`avi, a za krijum~arenje robe i {verc droge u Srbiji, uhap{ena su na grani~nom prijelazu Trbu{nica kod Loznice, saop}io je ju~er MUP Srbije, prenijela je Onasa. Uhap{eni su Semir R. (23), Omer M. (25), obojica sa Ilid`e, i Alen A. (27) iz Bijeljine. Policija je prilikom kontrole osumnji~enih i vozila „golf “ prona{la oko dva kilograma zlatnog nakita i oko tri grama kokaina, pa se oni terete za krijum~arenje, nedozvoljenu trgovinu i neovla{tenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga.

Nepovratna {teta
Ocjenjuje se da se nove vlasti moraju hitno suo~iti s ekonomskim i socijalnim problemima, a novi Parlament FBiH trebao bi hitno uspostaviti komisiju za reforme koja bi uz me|unarodnu podr{ku predlo`ila ustavne amandmane i ostala zakonska i strukturalna pobolj{anja. - Revitalizacija FBiH klju~na je za pre`ivljavanje BiH - ka`e direktorica Ureda ICG-a za Evropu Sabine Frejzer (Freizer) i dodaje da bi funkcionalna FBiH bila privla~nija bosanskim Hrvatima i Srbima, dok bi pogor{avanje politi~kih sukoba moglo nanijeti nepovratnu {tetu osjetljivim me|uetni~kim odnosima.

Vandalizam kod Prijedora

Kamenovana d`amija u Brezi~anima
Policija iz Prijedora traga za vandalima koji su, najvjerovatnije preksino}, kamenovali d`amiju u izgradnji u Brezi~anima kod Prijedora. Incident je policiji prijavljen ju~er ujutro, nakon sabah-namaza. - Iskreno se nadamo se da ovaj incident nema nikakve veze s nacionalnim poklicima politi~ara koji posljednjih dana u predizbornoj euforiji zaboravljaju da je rat stao prije 15 godina, ve} da je djelo neodgovor- Brezi~ani: Razbijeni prozor na d`amiji nih pojedinaca koje }e, vjerujemo to, policija privesti pravdi - ka`e SuM. Z. dbin Musi}, predsjednik Med`lisa IZ Prijedor.
(Foto: D. Stojni})

LIBE komitet bezrezervno podr`ao prijedlog EK

Pregovori „Jat Airwaysa“ i „BH Airlinesa“
Predstavnici „Jat Airwaysa“ i „BH Airlinesa“ razmatrali su ju~er u Sarajevu mogu}nosti za saradnju dvije aviokompanije. „Jat Airways“ na sastanku u Sarajevu predstavljali su generalni direktor Sr|an Radovanovi} i direktor Direkcije za strategiju i razvoj Miodrag Markovi}, javio je Tanjug.

EU spremna ukinuti vize BiH
Na ju~era{njoj sjednici LIBE komiteta Evropskog parlamenta samo su dva zastupnika bila suzdr`ana prema prijedlogu da Evropska unija ukine vize gra|anima BiH i Albanije! Svi ostali bezrezervno su podr`ali stavljanje na{e zemlje i Albanije na bijelu {engensku listu. - Poslali smo veoma jak i pozitivan signal za gra|ane BiH i Albanije da je EU spremna ukinuti vizne zahtjeve za ljude koji putuju u zonu [engena - kazala je izvjestiteljica za viznu liberalizaciju BiH i Albaniji Tanja Fajon. Ona se nada da }e gra|ani obje dr`ave mo}i slobodno putovati u S. R. EU do kraja ove godine.

teme

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

9

SRAMOTNO Iz zavoda za osobe sa smetnjama u razvoju

Bekanovi ro|aci i jarani u dobro pla}enim odborima
K}erku Elmu imenovao za predsjednicu Nadzornog odbora zavoda „Drin“ Za naknade ~lanovima odbora godi{nje potrebno vi{e od 100.000 maraka
Fehim Bekan, sekretar Ministarstva rada i socijalne politike FBiH, izborio se za mjesto predsjednika Komisije za izbor ~lanova upravnih i nadzornih odbora u zavodima za za{titu osoba s pote{ko}ama u razvoju u Pazari}u, te „Drin“ i „Bakovi}i“ kod Fojnice. dzornog odbora zavoda „Drin“. Tako|er, tvrdi da u zavodu „Bakovi}i“ Bekan ve} ima bliskog ro|aka Enisa Be}irba{i}a. - U upravnim odborima nema predstavnika srodnika i staratelja {ti}enika, nema nikoga ili nema adekvatnog iz reda zaposlenih. A bilo je kandidata iz sva tri zavoda, razli~itih struka, ljudi sa iskustvom tvrdi na{ izvor, nagla{avaju}i da su istinitost tih navoda potvrdili ombudsmeni za ljudska prava BiH u pro{logodi{njem specijalnom izvje{taju o stanju u tim ustanovama. U tom se izvje{taju, naime, ova institucija kriti~ki osvr}e na na~in izbora i sastav upravnih i nadzornih odbora.

Gazi Husrev-begova medresa: Obra}anje Hasanbegovi}a

U Sarajevu obilje`en Dan ilmijje

Sloboda ima ve}u vrijednost od `ivota
Imena {ehida upozoravaju na njihovu veli~inu i spremnost da se `rtvuju
Dan Udru`enja ilmijje, 28. septembar, ju~er je obilje`en ispred spomen-plo~e imamima {ehidima, u krugu Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, javlja Mina. - Ovo ~asno mjesto, koje okru`uju Gazijina d`amija, Gazijina biblioteka, Gazijina medresa, Gazijin hanikah, odnedavno simbolizira zid s imenima 96 {ehida gazinovaca koji nama i svim generacijama koje dolaze svojim {ehadetom pokazuju da sloboda ima ve}u vrijednost od `ivota - poru~io je okupljenima predsjednik Udru`enja Muharem Hasanbegovi}. Zamjenik reisu-l-uleme had`i hafiz Ismet ef. Spahi} rekao je, izme|u ostalog, da imena {ehida upozoravaju na njihovu veli~inu i spremnost da se `rtvuju na Allahovom putu. On je odao priznanje Udru`enju ilmijje, koje na ovaj na~in ~uva od zaborava imena {ehida. Nakon obra}anja predsjednika Udru`enja ilmijje i zamjenika reisu-l-uleme, imami Med`lisa IZ Sarajevo prou~ili su hatmu.

Nema srodnika
Zbog toga su u odbore u{li uposlenici Ministarstva, zatim njihovi, a posebno Fehimovi, ro|aci, {ure, nevjeste i jarani. Uz to, svi su samo ~lanovi Stranke za BiH i HDZ-a 1990. - Fehimovi i ministrovi kandidati. Tvrdi to na{ izvor koji navodi da je najnoviji slu~aj Bekanovog nepotizma postavljanje k}erke Elme Kameri} za predsjednicu Na-

Bekan: Bez odgovora

Zanima ih samo novac
- U Ministarstvu su najavljivali kako }e njihovi ljudi u zavodima napraviti sve puno bolje i za {ti}enike i za radnike. Maltene, bit }e med med i mlijeko. Ali situacija nije bolja, u nekim segmentima ~ak je i gora. A i kako }e biti bolja kada ~lanove odbora izabrane „po babi i po stri~evima“ zanima samo novac. Mjese~no zarade od 800 do 1.000 KM, a sastaju se jednom u dva-tri mjeseca. Jo{ za dolazak dobivaju i naknadu za prijevoz. U isto vrijeme, toliko zaradi jedna sestra koja iz dana u dan dolazi na posao, radi sa osobama sa najte`im oblikom zaostajanja u razvoju, hrani ih, kupa... Ali zato, mla|ahna Fehimova k}erka, koja te osobe mo`da ne}e nikada vidjeti, za jedan dolazak zaradi dvostruko vi{e - ka`e na{ izvor.

- U tim tijelima nema uposlenika zavoda, iako je bilo prijavljenih kandidata, niti predstavnika centara za socijalni rad, osim u zavodu „Drin“, ali ni roditelja ili srodnika {ti}enika. Na ime naknada ~lanovima odbora godi{nje je potrebno vi{e od 100.000 KM navodi se u izvje{taju.

Novac od smje{taja
Tako|er, ombudsmeni su konstatirali da su ~lanovi upravnih i nadzornih odbora u ustanovama sami sebi utvrdili neto naknadu za rad u visini prosje~ne

pla}e u FBiH koja za juni 2009. iznosi 792,88 KM, a isplata se vr{i iz sume koju centri za socijalni rad upla}uju kao naknadu za smje{taj korisnika! Na{ izvor navodi da ima mno{tvo nepravilnosti i kod imenovanja direktora ustanova. Za komentar i obja{njenje ovih navoda jo{ 7. septembra zamolili smo Fehima Bekana. Iako smo ga posredstvom njegovih nadle`nih saradnika u me|uvremenu podsje}ali na upit, odgovor do ju~er nismo dobili.
B. TURKOVI]

Vjetropark na Podvele`ju

EPBiH promovira jo{ jedan fantomski projekt
Konkurs za koncesiju jo{ nije okon~an
Javna tribina o izgradnji vjetroparka koju danas na platou Podvele`ja kod Mostara organiziraju direktor „Elektroprivrede BiH“ Amer Jerlagi} i resorni federalni i kantonalni ministar Vahid He}o i Esad Humo samo je nastavak promocije fantomskih projekata kadrova Stranke za BiH. Tvrdi to u izjavi za „Dnevni avaz“ ugledni profesor s Ma{inskog fakulteta u Mostaru Mehmed Behmen, koji je konsultant u preduze}u „Energy 3“. - Jerlagi}, He}o i Humo, naravno pod pokroviteljstvom Safeta Oru~evi}a, odradili su ovaj posao za EPBiH, a da pri tome nije jasno na osnovu ~ega „Elektropri-

Previranja u Privrednoj komori FBiH

Avdi Rapi umjesto penzije tre}i predsjedni~ki mandat
Danas izbori za ~lanove Skup{tine i drugih tijela, koji }e, tvrdi na{ izvor, biti nezakoniti
Upravni odbor Privredne komore (PK) FBiH ju~er je dao podr{ku dosada{njem predsjedniku ove institucije Avdi Rapi, kojem je to tre}i mandat zaredom. Prema na{em izvoru, bliskom toj privrednoj asocijaciji, sporno je u toj podr{ci {to je Rapa ispunio sve uvjete za odlazak u penziju, jer ima navr{enih 65 godina `ivota i 40 godina radnog sta`a. Kona~nu odluku o ovom izboru danas bi trebala donijeti Skup{tina PK. No, i legalitet Skup{tine je upitan, tvrdi na{ izvor. Danas bi, naime, trebao biti formiran novi saziv ovog tijela, a to }e, prema nekim informacijama, biti u~injeno na nezakonit na~in.

Behmen: Rije~ je o kriminalu

Rapa: To je ogromna glupost
Avdo Rapa, odgovaraju}i na optu`be, kazao nam je da je to „ogromna glupost“ te da on zna odakle sve dolazi. Tvrdi da on nije ispunio drugi uvjet za odlazak u penziju, odnosno da nema 40 godina sta`a, a da u Komori, svare. Kako je „Avazu“ potvrdio jedan sagovornik koji u~estvuje u ovom procesu, pojedini kantoni jo{ nisu dostavili liste, a prijedlozi onih koji su to u~inili dobrim dijelom su ignorirani. Nakon {to se formira Skup{tina, glasat }e se za ~lanove novog saziva Upravnog i Nadzornog odbora, a kako, nema takvog uvjeta. Demantirao je i informacije da je izbor ~lanova Skup{tine nelegalan. Prema njegovim rije~ima, svi kantoni poslali susvoje prijedloge, ali njih organi Komore nisu du`ni prihvatiti. potom za predsjednika i dopredsjednika Komore. - Sve to je jedna velika farsa, odnosno manipulacija. Liste za Skup{tinu sastavljaju se po privatnoj liniji. Ti ljudi ne po{tuju zakon - tvrdi na{ sagovornik, koji navodi i brojne druge primjere kr{enja zakona u ovoj instituciji. G. MRKI]

EPBiH, potpuno ignorirali ~lanove 32., 33., 34. i 35. Uredbe o obnovljivim izvorima energije u FBiH, koji predvi|aju da registar projekata, u koji spadaju lokacija, dozvola za istra`ivanja, studija izvodljivosti, idejno

Tu`ba protiv Kantonalne vlade
Kompanija „Energy 3“ nedavno je tu`ila Vladu HNK zbog {tete nastale zbog ~injenice da je koncevreda“ konkuri{e za koncesije na Malom gradu i Svetoj gori. Tako|er, konkurs za dobivanje koncesije za podru~je Mali grad jo{ nije okon~an, a EPBiH ve} vr{i promociju. Prema mojim saznanjima, jo{ su dvije firme zainteresirane za ovaj posao kazao je Behmen. On je podvukao da su nabrojani u~esnici ove prevare, u zaokru`ivanju posla za siju za izgradnju vjetroparka na Podvele`ju dobila jo{ prije dvije godine, a da do danas nije potpisan ugovor. rje{enje, prora~un energetskog efekta, okoli{na dozvola... bude javni dokument. - Ovo kriminalno djelo ve} je u{lo u program razvoja koji je Kantonalna vlada, ne znam na bazi ~ega, usvojila. Mi smo ulo`ili milion maraka za istra`ivanja, da bi sada neko drugi dobio koncesiju koju }e, vjerovatno, preprodati - rekao je BeA. Du. hmen.

Rapa: @eli novi mandat

U pravilu, Skup{tina Privredne komore FBiH sastavlja se od kandidata koje predla`u kantonalne komo-

Klub poznatih

Eldar Ibri{imovi}

10
TUZLA Optu`nica protiv Drage Juri}a

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

teme

Zaustavio bih praksu maltretiranja `iranata
Li~ni profil urednika RTV Tuzlanskog kantona
Ime i prezime: Eldar Ibri{imovi}. Datum i mjesto ro|enja: 19. avgusta 1972. godine u Tuzli. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U vlastitom stanu. Bra~no stanje: Neo`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Svi datumi koji me podsje}aju na drage ljude. Koji automobil vozite: „[kodu fabiju“. Kako se odmarate: Joga, priroda, dru`enje s prijateljima, dobra knjiga. Omiljeni muzi~ar: Ima ih vi{e, jaka je konkurencija. Volite li kuhati: Ponekad. Najdra`a knjiga: „Ime ru`e“. Omiljeni pisac: Vi{e njih. Umjetnik kojeg cijenite: ^itav je popis umjetnika koje cijenim. Za koji klub navijate: Za FK Sloboda iz Tuzle. Koga biste poveli na pusti otok: Prijateljicu Izetu, s njom nikada ne bi bilo dosadno. Jeste li ljubomorni: Da. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i i ruke. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne, nikada. Bavite li se sportom: Da, u slobodno vrijeme. Omiljena hrana i pi}e: Italijanska kuhinja, pivo i dobro crno vino. Ko se brine o Va{em imid`u: Baba Ljuba. Volite li i}i u {oping: Samo kada moram. Jeste li sujevjerni: Da. Imate li ku}nog ljubimca: Perzijsku ma~ku Moniku.

Novac iz firme oti{ao na Karipske otoke
U „Livnici“ tvrde da je firma o{te}ena ne za 187.144 KM nego za sedam miliona
Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona podiglo je optu`nicu protiv kontroverznog biznismena Drage Juri}a iz Tuzle zbog zloupotrebe polo`aja i ovla{tenja. Optu`nica, koju je potvrdio Kantonalni sud, tereti Juri}a da je od septembra 2002. do juna 2004. godine „Livnicu ~elik“ Tuzla, ~iji je bio suvlasnik, o{tetio za 187.144 KM. Juri} je, kako se navodi u optu`nici, u tri navrata potpisao naloge za pla}anje faktura firmi „Mar Shipping limited“, sa sjedi{tem u Kingstonu, dr`ava Sveti Vincent i Grenadini. Time su, navodno, pla}ane usluge pronalaska novih kupaca u inozemstvu i usluge konsultacija i asistencije u provo|enju ISO standardizacije. Takve usluge „Livnici ~elika“ nikada nisu ura|ene. Novac iz „Livnice“ je, tako, prJuri}: Pla}ao poslove

Ibri{imovi}: Gubi s osmijehom

Koji je Va{ `ivotni moto: Kada krenem - ne prestajem, kada padnem - odmah ustanem. Uvijek gubim s osmijehom na licu. Va{ najbolji prijatelj je: Zoran Fi{er. Pratite li politi~ku situaciju: I vi{e nego {to je potrebno. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Zaustavio praksu maltretiranja `iranata. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

Raskinut ugovor
Nakon dugotrajnog postupka, Agencija za privatizaciju u TK raskinula je ugovor s Juri}em i Ma{om, ali se posljedice njihovog upravljanja „Livnicom“, tvrde u fabrici, i danas osje}aju.

Radnici „Livnice“ zavijeni u crno

SMS
LIDER ZA BUDU]NOST - U ponedjeljak u emisiji „60 minuta“ na FTV-u kandidat SBB BiH gospodin Fahrudin Radon~i} naprosto je briljirao te pobrao simpatije i pripadnika srpskog naroda, jer u njegovom nastupu jednostavno je vidljivo da je ~ovjek dogovora, kompromisa, a ne osoba puna mr`nje i frustracija kao {to su pokazali pojedini politi~ari u~esnici te emisije. Stoga, mislim da }e lideri mog naroda s takvom osobom lako na}i zajedni~ki jezik na dobrobit svih gra|ana iz oba entiteta. Svi zajedno mo`emo ka EU. Sa{a - I. Sarajevo PREVARA BORACA - Ministar Crnki} obe}ao je borcima beskamatne kredite, ali, avaj, ni{ta od toga. Jo{ jedna prevara ovog jadnog naroda.

Dnevni avaz 061-142-015
ma - odlazite {to prije! Sarajlija SUD JE SU\EN Kriminal uvijek ostaje kriminal i za kriminalna djela kad-tad se mora odgovarati. Do}i }e vrijeme, a nadam se da }e to biti ubrzo, kada }e ovi {to su nam godinama i du{u uzimali, odgovarati pred sudovima. Dosta nam je vi{e silajd`i}a, he}a, selimovi}a, mujezinovi}a i drugih. JEDNA JE DOMOVINA - Treba hitno napraviti analizu za{to se gra|ani odri~u bh. dr`avljanstva. To se mo`e sprije~iti po{tenim odnosom vlasti prema svim gra|anima BiH! Ipak, moram re}i da oni {to su se odrekli bh. dr`avljanstva, i nisu ne{to profitirali, jer BiH je bila i ostala njihova domovina.

ebacivan na ra~un of{or-kompanije registrirane na egzoti~nim oto~i}ima u Karipskom moru za nepostoje}e poslove, dok su istovremeno radnici ove fabrike tokom Juri}evog gazdovanja zavijeni u crno. U optu`nici se ne navodi da li je Juri} vlasnik spomenute of{orkompanije na otocima Karipskog mora. Me|utim, njegovo ime se i ranije dovodilo u vezu sa sli~nim kompanijama, preko kojih je

„poslovao“ u BiH. Prema optu`nici Kantonalnog tu`ila{tva, Juri} je „Livnicu“ o{tetio za 187.144 KM, ali novi menad`ment i Sindikat „Livnice“ tvrde da je on sa svojim partnerom Igorom Ma{om u ovoj fabrici u vrlo kratkom vremenu napravio gubitak od ~ak sedam miliona maraka! Uz to, dvojac je podizao kredite za svoje potrebe, a kao garanciju nudio imovinu fabrike.
E. H.

Ed Husi} polo`io zakletvu na Kur’anu

HARISOVA DEMAGOGIJA - Svjedoci smo godinama Harisove demagogije i hipokrizije, a posebno, evo, posljednja dva mjeseca skoro pa svaki dan. Harise, imao si priliku da se povu~e{ na vrijeme, jer narod uzima u vlastite ruke svoju budu}nost i budu}nost svoje djece. IGRA ZDRAVLJEM - Odnedavno se u apotekama pojavio albanski lijek za epilepsiju kao zamjena za dokazano kvalitetni „Plivin“ lijek „tegretol“, koji sada, umjesto 1 KM, na recept ko{ta 15 maraka. Dakle, oni koji ne mogu priu{titi „tegretol“, prinu|eni su uzimati lijek albanskog proizvo|a~a, ~iji je kvalitet upitan! Ko se to zarad vlastite zarade igra psihi~kim zdravljem gra|ana BiH? Jo{ jedna poruka vlasti-

Bosanac u parlamentu Australije
Edova majka Hasiba ka`e da je do~ekala dan za koji je `ivjela
U australskom parlamentu ju~er je prvi put u historiji te institucije jedan zastupnik polo`io zakletvu na Kur’anu. Rije~ je o Bosancu Edu Husi}u, prvom muslimanu u najvi{em zakonodavnom tijelu Australije. Husi} je nakon polaganja zakletve rekao da je njegov izbor va`an korak za historiju Australije. On je jedan od 76 poslanika koji su izabrani na parlamentarnim izborima 21. avgusta. - Kada me neko pita jesam li musliman, odgovorim da jesam. Ako me neko pita molim li se, idem li u d`amiju i pridr`avam li se svih pravila koje vjera propovijeda, ka`em ne - rekao je Husi} u intervjuu za televiziju ABC. Ed, odnosno Edo Husi}, ~iji su otac i majka imigranti iz BiH, bavio se komunikacijama, bio je sindikalni aktivista... Odrastao je u zapadnom Sidneju, a za svoje mjesto u Zastupni~kom domu izborio se kao ~lan Radni~ke stranke. Prema pisanju australskih medija, njegovi roditelji iz BiH u Australiju su do{li {ezdesetih godina, a prenijeli su i izjavu njegove majke Hasibe, koja je po saznanju da joj je sin izabran u parlament, kazala da je to dan za koji je `ivjela.

Husi}: Va`an korak za Australiju

Centar za srce KCUS-a

Zdravstveno stanje Olega ^avke nepromijenjeno
Zdravstveno stanje dr`avnog tu`ioca Olega ^avke je nepromijenjeno, kazala nam je portparol KCUS-a Biljana Jandri}. ^avka je pro{le sedmice do`ivio dva infarkta, od kojih je jedan bio izuzetno te`ak. Njegovo stanje nakon reanimacije stabilizirano je u Centru za srce KCUS-a. - Nemam novih informacija o ^avkinom stanju. Ali, da je do{lo do nekih bitnih promjena, bila bih obavije{tena o tome - ka`e Jandri}.
E. Ha. ^avka: Do`ivio dva infarkta

teme

Dnevni­avaz,­srijeda, 29.­septembar/rujan­2010.

11

CIK Odlu­ a­o­tuzlanskom­kasapinu­ k

\uki}­ne­ma­pr­a­vo­gla­sa­ti
Bu­ o­ ac,­ko­i­je­odslu`io­ka­ nu,­bit­}e­upi­ an­u­Ce­ tr­ ­ni­bi­ a~ki­spi­ ak­ h v j z s n al r s l Ve­i­i­Mr­ a­je­ i}u­izda­e­po­vr­ e­za­Anti­ o­ ­ ­ ci­ ­ u­age­ ci­u j k l v t t d k r up on n j

Pravosna`no osu|eni ratni zlo~inac Novak \uki} ne}e biti upisan u Centralni bira~ki spisak sve dok ne odslu`i kaznu od 25 godina zatvora koju mu je zbog ozbiljnih povreda humanitarnog prava izrekao Sud BiH, odlu~ila je Centralna izborna komisija (CIK) na ju~era{anjoj sjednici. General vojnih sna ga bosanskih Srba osu|en je zbog masakra u centru Tuzle u maju 1995., u kojem je ubijena 71 mlada osoba. - Prema zakonu, niko ko izdr`ava kazne koje su za ratne zlo~ine izrekli sudovi u BiH ili Ha gu ne mogu biti upisani u Centralni bira~ki spisak - kazala je za “Dnevni avaz” portparol CIKa Maksida Piri}. S druge strane, A nte Buhovac iz Mostara, nakon {to je odslu`io kaznu, stekao je pravo da bude upisan u Centralni bira~ki spisak. Njega je 2007. Kantonalni sud osudio na tri i po godine zatvora zbog ratnog zlo~ina protiv civila i

Stranke koje su na vlasti nisu ba{ ni{ta htjele da urade ili da barem djelimi~no rije{e na{e probleme. Stoga pozivamo sve `irante da na izborima ne daju glas ni za jednu od stranaka koje su na vlasti. Kazala nam je to ju~er D`enana Had`imahmutovi}, predsjednica sarajevskog ogranka Udru`enja za za{titu `iranata u BiH, prenose}i nam stav kompletnog udru`enja, odnosno njegovih ~elnika iz raznih krajeva BiH. - Mi se nadamo da }e se ne{to promijeniti. Treba nam ne{to novo, nove ideje, novi ljudi, koji }e prepoznati na{e probleme - kazala nam je Had`imaB. T. hmutovi}.

Po­ziv­`irantima­da­ne­da­ju glas­str­a­nka­ma­na­vla­sti­

Ni­ u­ri­e{ili­nji­ o­ e­pr­ ­ le­ e­ s j h v ob m

Had`imahmutovi}: Trebaju nam novi ljudi

CIK: Kategori~an stav

ratnih zarobljenika u logoru Heliodrom. CIK je ju~er, nakon provjera,

Po­sma­tra~i­Ru­si­je,­Sr­bi­je,­Hr­va­tske...
CIK je ju~er jednoglasno prihvatio pristigle zahtjeve stranih posmatra~a na predstoje}im izborima u BiH. Izbore }e, izme|u ostalog, nadgledati i posmatra~i iz OHR-a, Ameri~ke ambasade, NATO-a, Rusije, Hrvatske, Srbije...

Damiru Veji i Nerminu Mrkaljevi}u, kandidatima za direktora i zamjenika direktora Agencije za borbu protiv korupcije, izdala potvrde o ispunjavanju uvjeta za ove funkcije. Osim toga, CIK je sa 1.000 maraka kaznio Hrvatsku stranku prava (HSP) BiH zbog pla}enog politi~kog ogla{avanja u periodu u koS. R. jem je to bilo zabranjeno.

OBAVJE[TENJE
za sve ~lanove i simpatizere Saveza za bolju budu}nost BiH - SBB BiH Fahrudin Radon~i}

da­pr­ ­ u­ tvu­ e­ e­ce­ tr­ ­ nom­pr­ ­ i­ bo­ ­ om­sku­ u­za­BiH­ is s j t n al ed z rn p

POZIV

30. septembra, ~etvrtak, s po~etkom u 19 sati, na trgu ispred Narodnog pozori{ta u Sarajevu
Osim­pr­ ­ sta­ lja­ ja­ka­ di­ a­ a­za­pr­ ­ sto­ e}e­izbo­ e,­na­sku­ u­}e­go­ o­ ­ ­ i­no­ i­ ­ i­li­ ta­za­dr`avni­ni­ o,­ ed v n n d t ed j r p v rit s oc s v kao­i­pr­ ­ sje­ nik­Sa­ e­ a­za­bo­ ju­bu­ u}no­ t­BiH­Fa­ r­ ­ in­Ra­ on~i} ed d v z l d s h ud d Ce­ tr­ ­ a­SBB­BiH­ n al

12

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

panorama

ZANIMANJA Fikret Pendek, ~etvrta generacija splavara

^lanovi Kickboxing kluba „Od`ak 2002“

Mladi kickboxeri iz Od`aka

Moj otac Adem zaradio penziju spu{taju}i splavove
Splavove vozili i Fikretov djed i pradjed Godi{nje u sezoni niz Taru i Drinu preveze oko 800 turista
Jedini profesionalni splavar u BiH Fikret Pendek, pripada ~etvrtoj generaciji splavara na Drini i Tari. Ovaj posao nau~io je od svog oca Adema, a prije njih splavove su vozili i Fikretov djed i pradjed. vali. Za takvu avanturu potro{i se ~etiri dana. Najvi{e je onih koji vole jednodnevnu turu sa Bastaha do u{}a ]ehotine u Drinu. Interesantno je da dame vi{e vole vo`nju splavom nego rafting ~amacima. Ka`u da je pravo uzbu|enje skvasiti se kada splav potone u buku - isti~e Fikret.

Iz Beograda donijeli ~etiri medalje
Od`a~ki mladi kickboxeri vratili su se sa svjetskog prvenstva u Beogradu sa osvojene ~etiri medalje. Bronzane medalje osvojili su Aida Mehi}, Zeid D`ananovi} i [ejla Had`iefendi} sa dvije medalje koje su zaradili u raznim kategorijama. Ovaj sport pod palicom trenera Nikole Matanovi}a, u Od`aku bilje`i briljantne rezultate. Pored osvaja~a medalja, slavu Kickboxing kluba „Odzak 2002“ branilo je jo{ {est takmi~ara koji su bili blizu osvajanja medalja. Tro{kove nastuA. O. pa u Beogradu ve}inom su morali sami da snose.

Jednodnevne ture
- Moj otac Adem je, mislim, jedini u Evropi zaradio penziju spu{taju}i splavove niz Taru i Drinu. Prije nego se profesionalno po~eo baviti prijevozom turista u okviru Turisti~kog saveza Fo~e, od svoje rane mladosti prevozio je gra|u. Od njega sam nau~io svu vje{tinu upravljanja i spu{tanja splavova niz opasne bukove od \ur|evi}a Tare do [}epan Polja i dalje prema Fo~i. Nau~io sam i kako se sklapaju i rasklapaju splavovi - pri~a Fikret. On se nedavno pridru`io

[ta mi se (ne)svi|a u Travniku

La{va neure|ena i prljava
- U Travniku, vezirskom gradu, ne svi|a mi se ekolo{ka svijest ljudi. Rijeka La{va koja prolazi kroz grad je neure|ena i prljava, {to stvara ru`nu sliku grada. Mladi nemaju gdje izlaziti, nema dovoljno sportskih terena i fali kulturnih manifestacija. Ovaj grad sa svojom historijom zaslu`uje vi{e pa`nje i odgovorni trebaju vi{e povesti brige o njemu - ka`e D`email D`email Fu{ko, student Fu{ko, student Prirodno-maS. M. temati~kog fakulteta u Sarajevu.

Rado se vra}aju
Splavarenje je i te`e organizovati, jer se svaki splav na kraju vo`nje razvezuje, tovari na kamion i vra}a nazad oko 200 kilometara na \ur|evi}a Taru, gdje se ponovo sklapa za novu turu avanturista. Fikret ka`e da njegovim splavom mo`e da putuje oko 15 turista, a mnogi se rado vra}aju svake godine u sezoni na nezaboravano u`ivanje brzacima Drine.
M. ANDRI]

Vo`nja splavom niz Drinu u izmaglici

rafterima iz cijele BiH, Srbije i Crne Gore kako bi ozna~ili zavr{etak turisti~ke sezone splavarenja Drinom. - Godi{nje u sezoni pre-

vezem oko 800 turista od kojih su se mnogi spu{tali sa \ur|evi}a Tare do [}epan Polja i dalje prema Fo~i i Gora`du kada su to zahtije-

Bez prisustva na~elnika Viktora Mari}a i vije}nika iz reda HDZ BiH

Poklon Op{tine Prnjavor najmla|ima

Paketi sa priborom za 324 prva~i}a
Na~elnik op{tine Prnjavor Darko Toma{ obezbijedio je za prva~i}e sa podru~ja op{tine Prnjavor poklon pakete sa {kolskim priborom, slikovnice i bojanke potrebne za prvi razred. Njegov zamjenik Sre}ko Au- Sre}ko Auli} podijelio poklone |acima li} posjetio je dvije osnovne {kole i prva~i}ima uru~io poklone. - U `elji da im uljep{amo prve {kolske dane, obezbjedili smo pakete za svih 324 prva~i}a, koliko je upisano ove D. ^. {kolske godine - rekao je Auli}.

Smjena ~lanova odbora u OV Grude
Imenovani novi ~lanovi Kolegija OV, Odbora za statutarna pitanja, Odbora za gospodarstvo, za dru{tvene djelatnosti, za pitanja mladih...
Nakon pro{losedmi~nog prepucavanja na relaciji na~elnik op}ine - predsjednik Op}inskog vije}a Grude, u ponedjeljak je ipak odr`ana najavljena sjednica Op}inskog vije}a na kojoj je bilo prisutno 15 vije}nika iz redova HSP BiH, HDZ 1990 i Narodne stranke Radom za boljitak. Kako je i najavljeno, vije}nici HDZ BiH nisu se pojavili na sjednici, kao ni na~elnik op}ine Viktor Mari}. Odlukom OV razrije{en je dosada{nji Kolegij OV, te imenovan novi u koji su u{li predsjednik OV Josip [i-

Smanjena naknada
Pored smjena „starih“ ~lanova tijela u OV Grude i imenovanja novih, usvojena je i odluka o smanjenju naknade za rad zamjenika predsjednika OV, koji }e od sada umjesto 700 KM primati 500 KM mjese~no. mi}, njegovi zamjenici @arko Gali} i Jure Mikuli}, tajnik OV Miljenko Pezer, te
Sa sjednice Op}inskog vije}a Grude

Nakon po`ara u Medicinskoj {koli u Doboju

Nastava se odvija nesmetano
U po`aru koji je prije mjesec dana izbio u Medicinskoj {koli u Doboju uni{teno je vi{e od 60 procenata {kolske zgrade, ali se nastava za nekoliko stotina |aka odvija nesmetano. - Obezbijedili smo sve neophodne uslove za nesmetano odvijanje nastave, s administra- Medicinska {kola u Doboju tivnim prostorom imamo malo problema, ali smo se sna{li - ka`e Neboj{a Stolica, direktor Medicinske {kole. Po`ar je izbio u monta`nom dijelu objekta {kole, u kojem su se nalazile kancelarije direktora i sekretara, koje su stradale u potpunosti. Od vatrene stihije o{te}ene su i tri u~ionice, biblioteka, te su izgorjele mati~ne knjige, dosijei zaposlenih i druga {kolska dokumentacija. Zvani~no, jo{ uvijek nije poznato {ta je izazvalo po`ar, a za potpunu rekonstrukciju Medicinske {kole potrebno je S. ^a. oko 450.000 KM.

U vrti} bez popusta
Vije}nici su dali saglasnost na prijedlog Upravnog vije}a Dje~ijeg vrti}a da cijena poludnevnog boravka za djecu koja poha|aju devetogodi{nju {kolu bude neovisna od odluke koja se primjenjuje za djecu vrti}kog uzrasta, odnosno da se ne primjenjuje popust za drugo i tre}e dijete iz iste obitelji.

predsjednici klubova vije}nika HDZ BiH, HSP BiH, NS RZB i HDZ 1990. Razrije{en je i dosada{nji Odbor za za statutarna pitanja, Poslovnik i propise, te imenovan novi u sastavu @arko Gali}, Boro [imunovi}, Ante Aramba{i} i Drago Macan, a ostavljeno je jo{ jedno mjesto za dopunu. Razrije{en je i

Odbor za gospodarstvo, finansije i prora~un, te imenovan novi u sastavu Ante Zori}, Velimir Bu{i}, Ivica Jur~i}, uz dva upra`njena mjesta. Imenovani su i novi Odbor za dru{tvene djelatnosti, te Odbor za pitanja mladih, Odbor za ravnopravnost spolova i Odbor za eti~ka An. K. pitanja.

Podjele u lokalnoj vlasti [irokog Brijega

Odbijen prijedlog o odgodi sjednice OV
Na~elnik op}ine [iroki Brijeg Miro Kraljevi}, zajedno sa svojim pomo}nicima i vije}nicima iz redova HDZ BiH, napustio je sjednicu Op}inskog vije}a, nakon {to je OV glasovima vije}nika iz redova HSP BiH, Narodne stranke Radom za boljitak te HDZ 1990 odbilo prijedlog o odgodi sjednice. Odgoda je tra`ena jer je prekr{en ~lan 16. Zakona o na~elima lokalne samouprave FBiH, iz razloga jer dnevni red sjednice OV nije usagla{en na relaciji op}inski na~elnik - OV. Na~elnik Kraljevi} je, u svojstvu predlaga~a, prije dolaska na sjednicu s dnevnog reda povukao sve ta~ke koje je predlo`io, a me|u njima su bili i izvje{taj o izvr{enju bud`eta op}ine te informacija o bespravnoj gradnji na poA. Ka. dru~ju op}ine.

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

13

Sportska dvorana „Midhat Hujdur“

Ve~eras u 19 sati centralni skup SBB BiH za HNK
Kantonalni centralni skup Saveza za bolju budu}nost BiH - SBB BiH Fahrudin Radon~i} za HNK, bit }e odr`an danas u Mostaru u sportskoj dvorani „Midhat Hujdur“, s po~etkom u 19 sati. Kako se o~ekuje, na skupu }e govoriti i predsjednik Saveza Fahrudin Radon~i}.

14

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

hercegova~ko-neretvanski kanton

PROTESTI Zbog vi{egodi{njih problema u JP „[ume HB“

Radnici stupili u {trajk gla|u jer 25 mjeseci nisu dobili pla}u
Nadamo se da }emo fizi~ki izdr`ati do nedjelje kada se odr`avaju izbori, kako bi glasali za nove ljude, kazala je Mirjana Zovko
Radnici Javnog preduze}a „[ume Herceg-Bosne“ u Mostaru, koji vi{e od 25 mjeseci nisu dobili pla}u, stupili su ju~er u {trajk gla|u. Na konferenciji za novinare kazali su da je to posljednji ~in da skrenu pa`nju na probleme u kojima se ve} nekoliko godina nalaze. - Mislim da smo u{li u Ginisovu knjigu rekorda. Ovi politi~ari su nas doveli do ruba propasti, uni{tili su preduze}e. Nadamo se da }emo, zbog {trajka gla|u, fizi~ki izdr`ati do nedjelje kada se odr`avaju izbori, kako bi glasali za nove ljude - kazala je Mirjana Zovko, predsjednica Skup{tine Sindikata „[ume Herceg-Bosne“. Preostale zaposlenike ovog preduze}a, njih 34, podr`ao je predsjednik Unije sindikata FBiH Josip Mili}, koji je kazao da je Vlada

Vukoti} i Be{li}: Anga`iranje na podru~ju kulture

Bisera Vukoti}, mostarska glumica i novinarka

@eli pomo}i svom rodnom gradu
Gradona~elnik Ljubo Be{li} primio je ju~er Biseru Vukoti}, poznatu mostarsku glumicu i novinarku koja ve} dugi niz godina `ivi i radi u Rimu. Bisera Vukoti}, koja u Italiji djeluje pod imenom Olga Bisera, mostarskog gradona~elnika je upoznala sa inicijativom da se anga`ira na pomo}i svom rodnom gradu, prije svega na podru~ju kulture. Rije~ je o razli~itim projektima koji bi mogli biti od interesa za grad i kulturu, odnosno povezivanju Mostara s nekim gradovima i institucijama kulture u Italiji. Ina~e, Bisera Vukoti} je ime Olga Bisera uzela zato {to je u vrijeme kada je zapo~injala svoju karijeru u Italiji, njena prezimenjakinja Milena Vukoti} ve} bila afirmirana glumica. Osim {to je saradnica ~asopisa „Emigranti“ u Rimu, ona je i novinarka italijanskog dnevnika „Il Tempo“ u kojem objaM. Sm. vljuje intervjue s poznatim svjetskim osobama.

S ju~era{nje konferencije: Zacrtali su da uni{te ovo preduze}e

Poduzetna doma}ica Anica Juri} iz Prozora

Proizvodi ekolo{ki ~istu hranu
[trajka~i su istakli transparent

HNK, ali i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, imalo dovoljno vremena i novaca da pomogne ovom preduze}u, ali to svjesno nisu u~inili. - Kantonalna ministrica poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Vesna Pinjuh prima 3.000 KM pla}u da rije{i problem u ovom preduze}u. Nakon svih ovih godina dolazi se samo do za-

klju~ka da su zacrtali da uni{te ovo preduze}e, a prethodno da ga oplja~kaju istakao je Mili}. On je kazao da on ne}e {trajkovati gla|u, ali da }e jedan dan postiti, kako bi se solidarisao s radnicima, koji su istakli kako o~ekuju da }e se na sjednici Nadzornog odbora JP „[ume HercegBosne“, koja }e se odr`ati danas, na}i rje{enje za ovo A. Du. preduze}e.

U mostarskom naselju Ortije{

Sve~ano otvoren vodovod
Najve}i infrastrukturni projekt Gradskog podru~ja Jug ~ija je vrijednost 500.000 KM
Anica na „Danima {ljive“ imala najraznovrsniji {tand

Na nedavno odr`anom Sajmu poljoprivrede, prehrane i turizma „Dani {ljive Rama 2010“, najraznovrsniji {tand bio je, bez sumnje, onaj koji je opremila Anica Juri} iz Prozora. Na njenom {tandu posjetioci su naj~e{}e zastajali da vide {iroku paletu proizvoda koje je pripremila ova poduzetna `ena. Na {tandu se na{lo nekoliko vrsta rakije travarice i doma}e {ljivovice u razli~itim pakovanjima, zatim likeri od kupina, borovnica, bora, oraha kao i carski liker od vi{e vrsta ljekovitih biljaka. Anica je izlo`ila pekmeze od {ljiva, kupina, borovnica, {ipka i mije{ani, a na policama se na{lo i raznovrsne salate i ajvar. Uz sve to, posjetiocima je ponu|eno i heljdino bra{no te vi{e vrsta vo}a koje Anica uzgaja u vo}njaku. - Do sada sam izlagala na vi{e sajmova a najva`niji su mi nastupi u Sarajevu i Innsbrucku u Austriji. Nastojim da {to vi{e iskoristim darove koje nam priroda pru`a, a sve {to proizvodim ekolo{ki je ~ista hrana. Na`alost, ovo nije toliko razvijen posao da bi se od njega moglo `ivjeti ali dobro do|e da se popuni ku}ni bud`et. U poslu mi mnogo poma`u moH. M. ji marljivi sinovi - ka`e Anica Juri}.

Gradona~elnik Mostara Ljubo Be{li} i najstariji mje{tanin Ortije{a Josip La{to preksino} su u rad pustili mjesni vodovod u ovom prigradskom naselju. Rije~ o najve}em infrastru-

Iz mostarskih podru~nih ureda

Be{li} i La{to vodovod pustili u funkciju

kturnom projektu Gradskog podru~ja Jug ~ija vrijednost iznosi 500.000 KM. Kako je kazao Be{li}, ovaj projekt je trebao biti realiziran i ranije, ali je zbog poznatih problema oko izbora gradona~elnika i neusvajanja bud`eta ura|en sa zaka{njenjem. - No, to svakako ne umanjuje iznimnu va`nost ovog projekta za mje{tane Ortije{a, a pu{tanje u rad novog vodoopskrbnog sustava, jasna je poruka kako gradske vlasti nisu zaboravile na svoja obe}anja - rekao je Be{li}. On je napomenuo da je ovo i konkretan primjer kako Gradska uprava vodi ra~una o ravnomjernim ulaganjima u razvoj i kapitalne objekte u sve dijelove Mostara.

Sve~anosti prisustvovali brojni mje{tani

Tako|er, Be{li} je na sve~anoj ceremoniji najavio i asfaltiranje ceste kroz ovo naselje, za {to su iz gradskog

bud`eta, prema njegovim rije~ima, ve} osigurana sredstva u iznosu od 21.000 M. Sm. KM.

Brak zaklju~ilo 12 parova
Mostarski mati~ari su, prema informacijama iz podru~nih ureda, tokom protekle sedmice vjen~ali 12 parova. Na vjernost su zakleli Sa{a No`i} i Jasna Fale, Dejan Mari} i Fanisa Mu{i}, Sa{a Knezovi} i Mirjana Sesar, Darko Zovko i Sandra Dujmovi}, Daniel @ulj i Ana Peri}, Ivo To{i} i Svjetlana \urkovi}. Sudbonosno DA izrekli su i Ivan ^arapina i Tea Duri}, Ilijan Bla`evi} i Mirna Mari}, Marin Kalini} i Matea Vida~kovi}, Goran Knezovi} i Ana Beljo, Mario Tomi} i Mihaela M. Sm. Bevnada te Mirko Jarak i Martina Knezovi}. U mostarskim porodili{tima tokom prethodne sedmice ro|eno je 38 beba, od ~ega 22 dje~aka i 16 djevoj~ica. Dje~ake su rodile Suada Sladu{ak, Mersiha ^olak, Alisa Mari}, Elvisa Japalak, Elma

Raport iz mostarskih porodili{ta

Monika Rezo rodila blizanke
^ili}, Jasmina Smje~anin, Jasminka Dizdarevi}-^olakovi}, Mediha Bo{kailo, Katica Grizelj, Marija [aravanja, Elvira Ivankovi}, Kristina [aravanja, Katarina Mitar, Ivana Cvitkovi}, Dra`enka Kova~evi}, Valentina Soldo, Marijana Be{li}, Sadina Gali}, Mila Zeljko, Kristina Bo{njak, Martina Mr~i} i Tatjana Kosak. Majke djevoj~ica su Silvija Sli{kovi}, Dajana Jonji}, Vera Pezer, Nikolina Grebenar, Ivana ]orluka, Marija Nik{e, Ivana Gali}, Ivanka Musa, Andrijana Pu{i}, Luca Brekalo, Tanja Luburi}, Monika Rezo (blizanke), Anita Glibi}, Mihaela Gabri} i JosiM. Sm. pa Prskalo.

crna hronika

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

15

TU@ILA[TVO BiH Istraga protiv organizirane kriminalne grupe

Me|u novouhap{enima i Turkovi}ev kum iz Zenice Uhva}en s vi{e od 23
Droga prona|ena u „opel fronteri“

(Foto: GPBiH)

U grani~nom pojasu kod ^ajni~a

U akciji koja je izvedena preksino} uhap{eni Fikret Sekovi} i Haris Ali}, oba iz Zenice, Samir Alagi} iz Bijeljine i Nijaz Zuban, {ef Kargo centra Aerodroma Sarajevo

U sklopu istrage protiv organizirane kriminalne grupe Zijada Turkovi}a, koja se sumnji~i za monstruozna ubistva pet osoba, me|unarodni {verc kokaina i heroina, kao i za spektakularnu plja~ku 2,5 miliona maraka ABS banke iz Kargo centra Sarajevskog aerodroma, preksino} su uhap{ene jo{ ~etiri osobe, saop}eno je ju~er na konferenciji za novinare koju je organiziralo Tu`ila{tvo BiH.

kilograma marihuane
Slu`benici Jedinice za podr{ku Vi{egrad preksino} su u grani~nom pojasu u zoni odgovornosti Jedinice grani~ne policije Hum, na podru~ju op}ine ^ajni~e, uhapsili Elvira Bahtu (38) iz Sarajeva, nastanjen u Gora`du, nakon {to su pripadnici Grani~ne policije u njegovom automobilu „opel frontera“ prona{li 23 kilograma i 449 grama marihuane. Osoba sa suvoza~evog mjesta uspjela je pobje}i. Pregledom vozila, u prtlja`niku iza voza~a, policajci su uo~ili dvije vre}e sa nekoliko pakovanja marihuane. U vratima vozila prona|en je i pi{tolj CZ kalibra 7,62 milimetra s metkom u cijevi. Utvr|eno je i da je vozilo koje je koristio Bahto vlasni{tvo K. M. iz Gora`da. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva u Trebinju, kojem je predat osumnji~eni, te privremeno oduzeti predmeti i droga. Jo{ se traga za osobom koja je pobjegla iz voD`. Ma. zila.

Ogranci u regionu
Iako detaljnije informacije o ovoj akciji predstavnici Tu`ila{tva BiH, Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo, te SIPA-e, FMUP-a i kantonalnih MUP-ova Sarajeva i Zenice radi za{tite istrage nisu htjeli iznositi, „Dnevni avaz“ nezvani~no saznaje da su u Zenici preksino} uhap{eni Haris Ali} i Turkovi}ev kum Fikret Sekovi}, vlasnik firme „Edol holc“, za koje se sumnja da su u~estvovali u preprodaji droge. U Bijeljini je uhap{en Samir Alagi}, za kojeg se tako|er sumnja da je povezan sa krijum~arenjem droge. Me|u privedenima je i Nijaz Zuban, {ef Kargo centra Sarajevskog aerodroma. Ina~e, na ju~er odr`anoj konferenciji za novinare tu`iteljica BiH Diana Kajmakovi}, koja je preuzela istragu nakon iznenadne bolesti tu`ioca Olega ^avke, istakla je da se radi o do sada najve}oj zlo~ina~koj organizaciji na podru~ju BiH koja svoje ogranke ima i u

Okru`ni sud Banja Luka
Istra`ni tim na ju~era{njem pressu: Izvanredna saradnja
(Foto: N. Bo`ovi})

Prodavao eksploziv
Na ju~era{njoj sjednici Suda BiH, na kojoj je razmatran prijedlog za odre|ivanje pritvora Erminu Deli}u iz Zenice, on je negirao u~e{}e u neovla{tenom prometu drogama. Stavlja mu se na teret da je prodavao eksploziv ~lanovima Turkovi}eve grupe, koja je odgovorna i za neke od eksplozija. Advokat D`email Be~irovi} rekao je da je njegov branjenik jedino prregionu, na podru~ju Srbije, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i dalje ka zapadnoj Evropi. - Mislim da }emo uspje{no okon~ati ovu istragu i iznao da je „zolju“ prije godinu dao Turkovi}evoj grupi. Deli} kojem je sud odredio pritvor kazao je da ne poznaje nikoga iz grupe. Do sada su u ovom slu~aju pritvoreni Zijad Turkovi}, osumnji~en za vo|enje organizirane kriminalne grupe, te njegovi pomaga~i Sa{a Stjepanovi}, Mirza Drini}, Hajrudin Memovi}, Sead Dumanji}, Milenko Laki}. podi}i optu`nicu ~iji }e na kraju rezultat biti visoke kazne, koje ove osobe i zaslu`uju - rekla je Kajmakovi}. Glavna kantonalna tu`iteljica Nives Kanev~ev kazala je da je obdukcijom dva tijela prona|ena u grobnici na zapadnim obroncima Bjela{nice potvr|eno da se radi o mu{karcu i `eni ~ija je smrt bila nasilna usljed mehani~kih povreda. Sa butne kosti i zuba uzeti su uzorci radi DNK analize koja jo{ nije zavr{ena. Za sada se {pekulira da je rije~ o Mithatu Meki}u i njegovoj djevojci Mariji Salas-Kortez iz Bolivije koji su, navodno,

izre{etani hicima iz heklera, {to ju~er nije spominjano ni potvr|eno.

Negirao spolno nasilje nad djevoj~icom
Pred Okru`nim sudom u Banjoj Luci Dragutin [orda (55) iz banjalu~kog naselja Rekavice ju~er je negirao da je po~inio spolno nasilje nad 10-godi{njom djevoj~icom, sa kojom je ina~e i u rodbinskoj vezi. On je naglasio da se ne osje}a krivim jer navedeno krivi~no djelo, kako isti~e, nije po~inio. [orda se nalazi u pritvoru, a uhap{en je po~etkom juna u akciji banjalu~ke policije. Zbog osjetljivosti slu~aja, kako navode iz suda, ali i za{tite `rtve, optu`nica uop}e nije pro~itana u javnosti. [ordu je policiji prijavila rodbina djevoj~ice, koja, pak, tvrdi da je spolno nasilje nad djetetom provodio pune dvije godine. V. S.

Izazovan posao
Tu`iteljica Kanev~ev potvrdila je da se istraga u Donjim Ti~i}ima kod Kaknja nastavlja na {irem lokalitetu. Ona nije navela da se u Ti~i~ima tra`e tijela Marija Toli}a i Vernera Ajdarija, koji su navodno zazidani u jednoj od ru{evina. Tokom konferencije istaknuto je da je saradnja svih policijskih i tu`ila~kih agencija u okviru rada istra`nog tima izvanredna, te da su mu svi kadrovski, materijalni i tehni~ki resursi stavljeni na raspolaganje. - Obavljen je izazovan i nesvakida{nji posao. U pitanju je beskrupulozna i dobro organizirana grupa. Vodili su ra~una o planiranju i pripremanju alibija. Svi oni, a pri tome mislim na uhap{ene i nestale osobe, imaju solidnu kriminalnu biografiju. Nadam se da }emo rasvijetliti sve do zadnjeg detalja i da }emo zakucati posljednje eksere tamo gdje treba - kazao je Edin Vranj, {ef Odjela za organizirani kriminal FUP-a. B. CERI]

La`na prijava u Cazinu

Najava novih akcija
Glavni tu`ilac BiH Milorad Bara{in, koji je sa govornice tu`iocu ^avki po`elio brz oporavak, istakao je da je u proteklih nekoliko mjeseci realizirano nekoliko zajedni~kih udru`enih policijskih akcija u BiH koje su doprinijele otkrivanju i krivi~nom gonjenju pripadnika razli~itih organiziranih kriminogenih grupa s podru~ja cijele BiH. Bara{in je ovakve aktivnosti najavio i u budu}nosti radi pobolj{anja sigurnosne situacije u BiH.

Gali}: Slijedi prijava

(Foto: M. Dedi})

Inscenirao poku{aj ubistva
Policajcima u Cazinu preksino} je prijavljeno da se na lokalnom putu u mjestu Polje nalazi nepomi~no mu{ko tijelo. Izlaskom na lice mjesta, patrola policije je pored puta zatekla 32-godi{njaka s omotanom ~eli~nom `icom oko vrata, a pored kojeg se nalazio i drveni {tap. Nakon {to mu je policajac pru`io pomo} te skinulo `icu s vrata, mu{karac je po~eo krkljati i pomjerati se. Na lice mjesta upu}eno je i sanitetsko vozilo kojim je povrije|eni prevezen do Doma zdravlja gdje mu je pru`ena pomo}, a potom je preba~en u Kantonalnu bolnicu Biha}. - Nakon svih poduzetih mjera i radnji utvr|eno je da je H. J. iz Cazina la`no prijavio da su ga poku{ale ubiti dvije nepoznate osobe. Kao mogu}i motiv ove la`ne prijave su problemi u bra~noj zajednici - kazala nam je Sne`ana Gali}, portparol MUP-a USK. Zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo la`no prijavljivanje H. J. li{en je slobode, a Kantonalnom tu`ila{tvu u Biha}u protiv njega }e biti M. D. podnesen izvje{taj.

Su|enje za pucnjavu u „Incognitu“

Odba~ene optu`be protiv Osmana Vanti}a
Kantonalni sud u Sarajevu ju~er je izrekao presudu kojom su odbijene optu`be protiv Osmana Vanti}a zbog sumnje da je u~estvovao u poku{aju ubistva Fatmira Mujaja u pucnjavi 2008. godine u sarajevskom klubu „Incognito“. Presuda je donesena nakon {to je Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo odustalo od daljnjeg krivi~nog gonjenja Vanti}a. Advokat Muhidin Kapo, koji je zastupao Vanti}a, i ranije je ukazivao da protiv njegovog branjenika nema dokaza da je u~estvovao u pucnjavi, a to je postalo i izvjesno nakon {to je i o{te}eni Mujaj izjavio da nije vidio Vanti}a da B. C. puca.
Vanti}: Nije bilo dokaza

16

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

crna hronika

Avaz saznaje Apelaciono vije}e Vrhovnog suda FBiH

Stanica u Mostaru: Uhap{ena po izlasku iz autobusa

Pribojka uhap{ena u Mostaru

Ukinute presude optu`enima za ubistvo biv{eg porotnika
Uva`ena `alba odbrane koja je ukazala na ~injenicu da vje{ta~enja nisu mogli raditi slu`benici FMUP-a u kojem je zaposlena k}erka ubijenog Bajre Fra{te
Apelaciono vije}e Vrhovnog suda FBiH ukinulo je presudu Kantonalnog suda u Sarajevu kojom je Sabina ]osi} (25) osu|ena na 16 godina i {est mjeseci zatvora, a Damir Dedi} (30) na osam godina i {est mjeseci zbog ubistva biv{eg porotnika i policajca Bajre Fra{te. Su|enje }e biti ponovljeno pred drugostepenim vije}em Vrhovnog suda koje }e donijeti pravosna`nu presudu. Kako nam je pojasnio advokat Alen Naki}, Vrhovni sud je ukinuo prvostepenu presudu nakon {to je djelimi~no uva`io `albu odbrane optu`enog Damira Dedi}a kojeg on zastupa. - Vrhovni sud je analiziraju}i `albu odbrane drugooptu`enog utvrdio da su bili osnovani prigovori odbrane da se kao vje{taci ne mogu pojavljivati osobe koje su zaposlene u FMUPu, niti FMUP kao instituci-

U vagini krila 20 grama heroina
Mostarski policajci su preksino} kod 21-godi{nje Eme Silajd`i} iz Priboja prona{li 20 grama heroina. Ona je, kako nam je kazao Sre}ko Bo{njak, v. d. na~elnika Odjela kriminalisti~ke policije, uhap{ena na Autobuskoj stanici u Mostaru, a droga je prona|ena u njenoj vagini. Iako je Silajd`i} u grad na Neretvu dolazila u posjetu svom momku, prema Bo{njakovim rije~ima, ona je drogu najvjerovatnije prenosila po zadatku svojih nalogodavaca. Bo{njak je napomenuo da radi istrage ne mo`e iznositi vi{e detalja o ovom slu~aju. Rekao nam je i to da je ovo drugi slu~aj rasturanja droge na ovakav na~in koji je mostarska policija u ovoj godini rasvijetlila. Pored Silajd`i}, koja je uhap{ena prilikom izlaska iz autobusa koji je saobra}ao na relaciji Mostar - Sarajevo, kako nezvani~no saznajemo, slobode je li{en i njen mladi} Igor Klaji}, kojeg su policajci uhapsili u njegovom stanu u Mostaru. Oboje su zadr`ani u PU Mostar, a o svemu je obavije{ten i de`urni kantonalni tu`ilac. M. Sm.

Sabina ]osi} sa policajcima

Izno{enje tijela ubijenog

Na podru~ju Bjelimi}a

Uhap{eni kradljivci ~amaca za rafting
Pripadnici Policijskih uprava Konjic i Trnovo u zajedni~koj akciji su u selu Sijen~a na podru~ju Bjelimi}a uhapsili dvojicu kradljivaca ~amaca i opreme za rafting. Kra|a je izvr{enA tokom vikenda, a prijavio ju je Kasim D`aji}, vlasnik firme „Neretva rafting“. Prema rije~ima Mirsada Suba{i}a iz PU Konjic, D`. A iz Konjica i S. A. iz Had`i}a ukrali su osim ~amaca vi{e od 70 komada opreme za rafting s namjerom da je prodaju u RS. Na putu prema Kalinoviku, isti~e Suba{i}, policija ih je, uz pomo} gra|ana, sprije~ila u A. Du. ovoj namjeri.

ja, s obzirom na to da je o{te}ena Sanela Zun|a (k}erka Bajre Fra{te, op. a.) zaposlena u FMUP-u. Ovaj prigovor je ranije odbijen tokom krivi~nog postupka i u presudi Kantonalnog suda Sarajevo - kazao nam je Naki}. Bajro Fra{to ubijen je 2.

februara 2007. hicima iz pi{tolja dok je silazio niz stepenice ispred stana u D`amijskoj ulici br. 2, u op}ini Novo Sarajevo, u koji su ga po prethodnom dogovoru pozvali optu`eni. ]osi} je, prema navodima iz presude, pucala u Fra{tu, a uz pomo} Dedi}a

odvukla je tijelo u prizemlje stambene zgrade. Uzeli su mu torbu u kojoj je bilo oko 2.400 KM. Krivi~no djelo okvalificirano je kao ubistvo iz koristoljublja, jer je utvr|eno da je okrivljenima kao u`ivaocima narkoti~kih sredstava trebao B. C. novac.

Razbojni~ki upad u zlataru „Alispahi}“ u Kaknju

Plja~ka{i odnijeli blizu dva kilograma zlatnog nakita
U ulici Alije Izetbegovi}a u Kaknju oplja~kana je zlatara „Alispahi}“ kada su dvije nepoznate osobe u{le u ovu radnju i prijete}i radnici S. A. ugasile ra~unar sa videonadzorom. Potom su plja~ka{i radnicu poprskali sprejem po o~ima, te iz vitrine ukrali {est tabli na kojima se nalazila odre|ena koli~ina zlatnog nakita. Nezvani~no saznajemo da se radi o dva kilograma zlata. Tom prilikom radnica je zadobila povrede, te joj je pru`ena ljekarska pomo} u Domu zdravlja Kakanj. Uvi|aj su izvr{ili slu`benici Sektora kriminalisti~ke policije MUP-a ZDK i istra`ioci Policijske stanice Kakanj. Prema posljednjim informacijama, zahvaljuju}i videonadzoru lopovi su uhva}eni prilikom poku{aja prodaje odre|ene koli~ine zlata na {irem lo-

Kantonalni sud Tuzla

Pritvor za Adrovi}a i Pele{a
Kantonalni sud u Tuzli odredio je na prijedlog tu`ila{tva jednomjese~ni pritvor za Jasmina Adrovi}a (24) iz Tuzle, zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo ubistava u poku{aju, te Jasmina Pele{a (22) iz Tuzle, zbog u~estvovanja u tu~i, saop}eno je iz tuzlanskog tu`ila{tva. Za njih se sumnja da su prije tri dana u ulici [abana Zahirovi}a u Tuzli u~estvovali u tu~i. Potom je Adrovi} no`em u stomak zbo D. B. Doga|aju je prethodio verbalni i fizi~ki obra~un izme|u Jasmina Adrovi}a i njegovog oca F. A., s jedne, i Jasmina Pele{a i o{te}enog D. B., s druge strane. De`urni tu`ilac je nalo`io da se provedu i druge istra`ne radnje radi dokumentiranja doga|aja.
Istra`ioci za vrijeme uvi|aja ispred zlatare
(Foto: A. Salihbegovi})

Lopovi snimljeni videonadzorom

kalitetu ZDK kantona. U toku dana bit }e predati slu`benicima Policijske staAz. S. nice Kakanj.

Na cesti Jablanica - Konjic

Nezgoda u tunelu Crnaje
Na magistralnom putu M-17, na dionici Jablanica - Konjic, u tunelu Crnaje, dogodila se saobra}ajna nezgoda u kojoj su u~estvovali kamion {leper, automobil „{koda octavia“ (794-M750) i terenac (T06-M-021). Do udesa je do{lo u trenutku kada su se u tunelu mimoilazila dva {lepera. Usljed neprilago|ene brzine terenac je udario u „{kodu“ ispred sebe, a „{koda“ u {leper. Nije bilo povrije|enih, a pri~injena je manja materijalna ( Foto: E. Brki}) {teta na automobilima i {leperu. E. B. O{te}en terenac i {koda octavia

Prijedlog Tu`ila{tva BiH

Izre}i mjere zabrane za sedam osumnji~enih
Tu`ilac Tu`ila{tva BiH predlo`io je odre|ivanje mjera zabrane za sedam osoba osumnji~enih za krivi~no djelo organiziranog kriminala u vezi sa nedozvoljenim prometom oru`ja i vojne opreme i krivotvorenjem isprava. Njih su slu`benici SIPA-e uhapsili prije tri dana u akciji koja je izvedena na podru~ju Livna, Biha}a i Cazina. U akciji su zaplijenjene ve}e koli~ine naoru`anja i vojne opreme, kao i krivotvorenih diploma, uvjerenja, putnih isprava i drugih li~nih dokumenata. Nakon ispitivanja osumnji~enih, postupaju}i tu`ilac odlu~io je da Sudu BiH predlo`i odre|ivanje mjera zabrane radi osiguranja prisustva osumnji~enih tokom daljnjeg krivi~nog postupka te spre~avanja ometanja istrage ili utjecaja na svjedoke ili sau~esnike. Tu`ilac je predlo`io odre|ivanje mjere zabrane napu{tanja boravi{ta i zabranu putovanja, kao i mjere povremenog javljanja odre|enom dr`avnom organu, zabranu sastajanja sa drugim osumnji~enima u predmetu i javljanje u nadle`nu policijsku stanicu dva puta sedmi~no. Prijedlog za odre|ivanje mjera zabrane proslije|en je Sudu BiH.

(Foto: SIPA)

Oduzeti oru`je i municija

oglasi

Dnevni avaz srijeda, 29. septembar/rujan 2010. 17

18

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

biznis

ENERGETIKA Uspje{no poslovanje u prvih {est mjeseci 2010.

Pevec: Inventar vrijedan 2,28 miliona KM

Rekordna proizvodnja u Hidroelektrani Vi{egrad
Preduze}e uspjelo ispuniti polugodi{nji plan i proizvesti 909 gigavat-sati elektri~ne energije Pri kraju remont postrojenja
Hidroelektrana (HE) Vi{egrad ispunila je polugodi{nji plan proizvodnje od 909 gigavat-sati elektri~ne energije, kazao je direktor preduze}a Mile Laki}. U skladu s planovima revizije i remonta u ovoj godini, privode se kraju remontni radovi na postrojenjima. akcent stavlja na socijalno ugro`ene i te{ko oboljele kategorije stanovni{tva u cijeloj regiji. Uva`avaju}i zakonske procedure, upravni organi preduze}a Hidroelektrane na Drini raspodijelili su sredstva za op{tinu Vi{egrad u iznosu od 400.000 KM - pojasnio je ~elnik ovog preduze}a.

Licitacija za prodaju imovine Peveca

Kupljena roba vrijedna skoro 420.000 maraka
Na ju~era{njoj licitaciji za prodaju imovine Tr`nog centra Pevec u Banjoj Luci prodata je roba u vrijednosti od skoro 420.000 maraka, a na licitaciju su se javila 24 u~esnika, odnosno fizi~ka i pravna lica. Ovo je bila peta licitacija odr`ana u Privrednom sudu u Banjoj Luci, a prema rije~ima ste~ajne upravnice Mirjane Goli}, ju~era{nja prodaja najve}i je iznos koji je dobiven i ako bude u cijelosti ispla}en, mo`e se o~ekivati da u potpunosti budu izmirena potra`ivanja radnika, kao i jo{ jedan dio iz op}eg isplatnog reda. - Na licitaciji su se pojavili kupci koji su ve} uplatili depozit. Nakon pro{le licitacije, u toku je provjera ra~una radnika kako bi im bilo upla}eno 40 posto od ukupnog potra`ivanja na ime zaostalih plata, a ako se na vrijeme uplati i ovaj novi iznos, onda }e im biti ispla}ena sva potra`ivanja objasnila je Goli}. Na ju~era{njoj licitaciji prodate su uglavnom police, regali i dio voznog parka, dok je na pro{loj ukupno devet u~esnika kupilo robu u vrijednosti ve}oj od 20.000 maraka. Osim inventara, na javnom nadmetanju je i gra|evinsko zemlji{te od blizu 37.000 kvadratnih metara u Tuzli, ~ija se vrijednost procjenjuje na 5,47 miliona maraka. Kompletan inventar u ovom banjalu~kom objektu procjenjuje se na 2,28 milioB. S. na maraka.

Finansijski efekt
U prvih {est mjeseci proizvodnja elektri~ne energije bila je na najvi{em nivou od kada ova hidroelektrana postoji. Ono {to je utjecalo na relativni pad proizvodnje u avgustu i septembru jeste pra`njenje jezera HE Bajina Ba{ta i dosta niska kota jezera. - Pretrpjeli smo gubitke u proizvodnji elektri~ne energije od ~ak 27 posto. Na{i stru~njaci morali su prilagoditi kotu gornjeg jezera kako bi se stvorili te-

Izrada studije
Naredni trogodi{nji planovi preduze}a Hidroelektrane na Drini usmjereni su na izradu studije opravdanosti za projekt sanacije procurivanja vode ispod tijela brane HE Vi{egrad. Planirana sredstva za ove radove iznose 25 miliona KM. - Utvr|enim analizama ustanovljeno je da nema opasnosti po branu od procurivanja vode ispod objekta, ali postoji realna opasnost kada su u pitanju gubici vode i njen ekonomski efekt - rekao je M. ANDRI] Laki}.

Vi{egrad: Hidrolo{ka situacija veoma povoljna

Hrvatska kompanija {iri poslovanje

hni~ki uslovi za racionalnu proizvodnju elektri~ne energije. No, bez obzira na novonastalu situaciju u drinskom slivu, hidrolo{ka situacija je povoljna i o~ekujemo rekordan finansijski efekt - kazao je Laki}. Na ~este pritu`be da Vi{e-

grad nema koristi od hidroelektrane, Laki} isti~e da je to preduze}e od posebnog javnog zna~aja, jer je locirano na podru~ju vi{egradske op}ine, ali ima svoje obaveze prema akcionarima i osniva~u, odnosno Vladi RS. - Ovo preduze}e poseban

HT u utrci za kosovski telekom
Hrvatski telekom (HT) ju~er je saop}io da se prijavio za pretkvalifikaciju u privatizaciji Po{te i telekomunikacija Kosova (PTK). U obavijesti HT-a navodi se kako se o~ekuje da }e Vlada Kosova u transakciji prodaje vlasni~kog udjela od 75 posto prodati samo telekomunikacijski dio poslovanja. Hrvatski portali javljaju kako neslu`bene informacije govore da se uz HT za Po{tu i telekomunikacije Kosova natje~u jo{ ~etiri kompanije, po jedna iz Albanije, Egipta, Jemena i Turske.

Vlada Br~ko Distrikta odlu~ila pomo}i preduze}ima

Za podsticaje privredi namijenjena ~etiri miliona KM
[ef Vladinog odjela za privredu u Br~ko Distriktu Pero Gudeljevi} kazao je za „Avaz“ da podsticaji privrednicima idu planiranom dinamikom, podsjetiv{i da su 2010. godine za ove namjene izdvojena tri miliona KM. - Za podsticajne mjere privrednicima naredne godine bit }e izdvojena ukupno ~etiri miliona maraka rekao je Gudeljevi}. Dodao je da Vlada i na ovaj na~in poku{ava ubla`iti krizni period privrednika, podsje}aju}i da je postojao prijedlog da se posebno subvencioniraju proizvodnoizvozna preduze}a, {to su odbili poslanici u Skup{tini Distrikta. - Poku{at }emo promijeniti Zakon o podsticajima u dijelu koji se odnosi na izvozna preduze}a - kazao je Gudeljevi}. Vlada Distrikta 2006. godine uvela je podsticajne mjere u privredi koje se upla}uju iz lokalnog bud`eta za subvencioniranje utro{ka elektri~ne energije i vode, a od lani se subvencioniraju kamate na kredite koje su privrednici investiE. R. rali u poslove.

Tro{kovi poslovanja u RS do 2015. manji za 25 posto
Izradom Strategije regulatorne reforme u RS od 2011. do 2015. trebale bi biti uklonjene sve administrativne prepreke i pojednostavljene procedure potrebne za investiranje i poslovanje u ovom entitetu, a prema procjenama vlade RS administrativni tro{kovi poslovaB. S. nja do 2015. bit }e smanjeni za 25 posto.

Berzanski barometar za 28. 9. 2010. godine

Gudeljevi}: Izmjena Zakona o podsticajima

Euro/dolar 1,3466 Nafta 75,74 po barelu Zlato 1.289,20 $ po unci 1,02% 0,72% 0,08%

Tehni~ki remont iz Bratunca uspje{no po~eo saradnju

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,392335 1,403858 26,742429 0,079248 0,261819 0,701904 1,723141 0,565032 0,244877 0,211507 1,469967 0,983833 2,295630 1,449435 0,047410 1,844431 1,955830 1,395825 1,407376 26,809453 0,079447 0,262475 0,703663 1,727460 0,566448 0,245491 0,212037 1,473651 0,986299 2,301383 1,453068 0,047529 1,849054 1,955830 1,399315 1,410894 26,876477 0,079646 0,263131 0,705422 1,731779 0,567864 0,246105 0,212567 1,477335 0,988765 2,307136 1,456701 0,047648 1,853677

Prve koli~ine proizvoda spremne za ameri~ko tr`i{te
Bratuna~ki Tehni~ki remont ve} je spremio odre|enu koli~inu modificiranih lova~kih i trofejnih pu{aka za ameri~ko tr`i{te, kako je predvi|eno ugovorom o saradnji, koji je prije 11 dana potpisan s ameri~kom kompanijom PW Arms, izjavio je direktor Remonta Vinko Vidovi}. On je kazao da je Tehni~ki remont ranije obavio pripreme i odmah po potpisivanju ugovora krenuo u proizvodnju, modifikaciju i doradu odre|enih vrsta oru`ja za ameri~kog partnera. - Ugovorena saradnja podrazumijeva da mi vr{imo skladi{tenje, ~uvanje i sve druge neophodne radnje u vezi s proizvodnjom, uvozom i izvozom vojne tehnike - naglasio je Vidovi}. Prema njegovim rije~ima, za pripremu i proizvodnju oru`ja za ameri~ko tr`i{te trenutno je anga`irano 50 radnika, a o~ekuje da }e za {est mjeseci biti zaposleno jo{ toliko novih radnika.

biznis

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

19

Promet 701.530 KM

FINANSIJE Izvje{taj Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj

Glavni indeks u plusu
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 701.530 maraka, a u sklopu 108 transakcija ukupno je prometovano 97.838 vrijednosnih papira. Najlikvidnija kompanija bio je Plin Sarajevo, ~ijim se dionicama trgovalo za 445.230 KM. Najve}i dnevni rast vrijednosti zabilje`io je Klimavent iz Sarajeva, od deset posto, dok je najve}i pad registrirao fond Bonus, od 4,63 posto. Vrijednost indeksa fo-

Portugalska vlada mora biti spremna pove}ati poreze
Zemlju priti{}e ogroman javni dug, potpiruju}i bojazni u vezi sa solventno{}u ostalih evropskih zemalja i podi`u}i cijenu zadu`ivanja na tr`i{tu
Portugalska vlada mora hitno provesti mjere kako bi oja~ala javne finansije, mo`da pove}anjem poreza, i time osigurala klju~nu podr{ku ulaga~a, istakla je Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). mrzavanju pla}a ~lanova vlade do 2013., koja je usvojena ove godine. Portugal priti{}e ogroman javni dug, potpiruju}i bojazni u vezi sa solventno{}u ostalih evropskih zemalja i podi`u}i cijenu zadu`ivanja portugalske vlade na tr`i{tima obveznica. Tako je pro{le sedmice prinos na portugalske dr`avne obveznice porastao na rekordne nivoe, pove}avaju}i razliku u odnosu na referentne njema~ke dr`avne obveznice. - Nastavljeno pove}anje razlike u odnosu na referentne njema~ke obveznice
Portugal: Javni dug prema{it }e 142 milijarde eura

Vrijednost indeksa
BIFX 0,50% 1.456,08 884,05 938,24 SASX-10 0,70% SASX-30 0,21%

ndova BIFX pala je za 0,5 posto, na 1.456,08 poena. Indeks SASX-10 dobio je na vrijednosti 0,7 posto i iznosi 884,05 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 ve}a za 0,21 posto i iznosi 938,24 poena.

Kursna lista SASE na dan 28. 9. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
ZVANI^NA KOTACIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA A OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA B OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA C OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA D OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA E BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO KRAJINAPUTEVI D.D. BIHA] PLIN SARAJEVO D.D. SARAJEVO

14,97 3,10 4,95 3,86 38,10 35,33 32,17 30,22 30,02 18,25 3,60 9,05 70,63 6,99 10,00

-2,08
KOTACIJA FONDOVA

4.069 798 1.717 33.200 1.294 1.303 1.145 1.145 5.150 2.169 300 422 80 144 44.523

60.577,40 2.472,50 8.499,15 128.150,23 493,01 460,35 368,35 346,02 1.546,83 39.579,52 1.080,00 3.820,92 5.605,12 1.006,56 445.230,00

17 3 4 3 1 1 1 1 2 16 2 3 5 1 41

Zamrzavanje pla}a
Vlada mora biti spremna pove}ati poreze, fokusiraju}i se pri tome na one koji }e najmanje {tetiti rastu, poput poreza na potro{nju i nekretnine, navodi se u OECD-ovom izvje{taju o Portugalu. U izvje{taju se sugerira i na produ`enje odluke o za-

0,57 -2,94 -1,03
OBVEZNICE FBiH

-1,04 -0,48 -3,97 0,00 0,07
PRIMARNO TR@I[TE

4,09 -2,70 -0,06 4,94 -0,14 5,26

SEKUNDARNO TR@IŠTE

Bud`etski manjak
Portugalska vlada suo~ena je i s bud`etskim manjkom iz pro{le godine od 9,3 posto BDP-a, koji bi ove godine trebao biti srezan na 7,3 posto te na 4,6 posto 2011. mjerama kresanja rashoda i op}im ovogodi{njim pove}anjem poreza, prenose agencije.

Promet 435.646 maraka

moglo bi ugroziti oporavak ekonomije - upozorio je OECD.

Propisi eurozone
O~ekuje se da }e portugalski javni dug ove godine

prema{iti 142 milijarde eura, {to je ekvivalentno udjelu u bruto doma}em proizvodu (BDP) od 86 posto. Propisi eurozone i Evropske unije odre|uju plafon na 60 posto.

Fondovi dobitnici dana
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 93 transakcije ostvaren promet od 435.646 KM, a najve}i je obavljen akcijama fonda Jahorina Koin, od 252.000 maraka, uz rast cijene za 3,7 posto. Najve}i porast cijene imao je BLB-profit fond, od 9,65 posto, a pad Progres iz Bijeljine, od 2,85 posto. Vrijednost berzanskog

Vrijednost indeksa
BIRS 0,40% FIRS 1,17% 836,39 1.399,74 indeksa BIRS smanjena je za 0,4 posto, na 836,39 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pove}ana za 1,17 posto i iznosi 1.399,74 poena.

Ja~anje {vicarske valute zadaje velike probleme

Ma|arska od banaka preuzima kredite vezane uz franak
Ja~anje {vicarske valute posljednjih mjeseci je najvi{e problema zadalo Ma|arima, jer je udjel kredita vezanih uz {vicarski franak u ukupnim kreditima s deviznom klauzulom u toj zemlji iznosio 45 posto. S obzirom na to da je forinta do sredine septembra u odnosu na franak oslabila za 19 posto u usporedbi s krajem pro{le godine, mjese~ne rate kredita znatno su porasle, u nekim slu~ajevima i 50 posto. Vlada Viktora Orbana odlu~ila je stoga kredite vezane uz {vicarski franak prebaciti u doma}u valutu te lo{e kredite otkupiti od banaka. Kako bi se smanjio rizik od nevra}anja kredita gra|ana, ma|arska vlada najavila je dodatne mjere poput produ`ivanja roka otplate do pet godina te zabrane napla}ivanja kazni u slu~aju nepla}anja mjese~nih rata.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 28. 9. 2010.
Naziv emitenta
Nova banka a.d. Banja Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale

Prosje~na cijena
0,845 2,8 31,9466

Promjena u%
-1,74 3,7 -0,58

Maks. cijena
0,845 2,8 32

Min. Ukupan cijena promet (KM)
0,845 2,8 31,9 8.375,64 252.000,00 42.489,75

BERZANSKA KOTACIJA
KOTACIJA FONDOVA SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE

Orban: Dodatne mjere

Republika Srpska - izmirenje ratne štete 2

20

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

globus

KOSOVO Reakcije na ostavku predsjednika Sejdiua

^avez: Optu`io medije

(Foto: AFP)

Izbori u Venecueli

Ta~i: Po{tovanje Ustava je sva~ija obaveza
Krasni}i kazao da ne}e biti institucionalnog vakuuma
Predsjednik Skup{tine Kosova Jakup Krasni}i, koji je po Ustavu preuzeo vr{enje du`nosti predsjednika nakon {to je Fatmir Sejdiu podnio ostavku na tu du`nost, kazao je kako ne}e biti „institucionalnog vakuuma“. On je tako|er garantirao da }e izbor novog predsjednika biti obavljen prema uobi~ajenoj ustavnoj proceduri.

Obje stranke proglasile trijumf
Obje venecuelanske stranke proglasile su pobjedu na parlamentarnim izborima odr`anim u nedjelju u toj zemlji, prenijele su ju~er agencije. Dugogodi{nji predsjednik Hugo ^avez (Chavez) objavio je kako je njegova Socijalisti~ka stranka osvojila 98 od 165 mjesta u parlamentu te optu`io strane medije kako daju preveliku pa`nju rezultatima opozicione koalicije MUD, koja je osvojila najmanje 65 mjesta. Opozicija svoj uspjeh temelji na ~injenici kako ^avez u parlamentu vi{e ne}e imati dvotre}insku ve}inu te prakti~no sam odlu~ivati o svemu u Venecueli, a uspjeh opozicije je tim ve}i kada se zna da je opozicija bojkotirala pro{le izbore te su svi zastupnici dolazili iz ^avezove stranke.

Mediji najavljuju mogu}u krizu
koje u potpunosti podr`avaju Ustav i zakone. To sigurno nije bila laka odluka, no, odluka Ustavnog suda je obavezuju}a i predsjednik je ustvari samo ispo{tovao ustavne procedure koje su i nalagale da do|e do ovog akta ka`e Deda. Kosovski mediji objavili su ju~er kako bi iznenadna ostavka predsjednika mogla gurnuti Kosovo u politi~ku krizu i prijevremene izbore, te odgoditi razgovore s Beogradom. Dnevni list „Zeri“ pi{e kako je Kosovo „bez sumnje u{lo u politi~ku i krizu vlasti“. - Sada je dr`ava na raskr{}u - upozorava „Koha Ditore“. Ovaj list navodi kako bi ostavka Sejdiua mogla imati negativan utjecaj na stabilnost vladaju}e koalicije.

Hrabra odluka
To je potvrdio i premijer Kosova Ha{im Ta~i (Hasim Thaci) koji je pozitivno ocijenio ostavku Sejdiua, kazav{i da je „Ustav Kosova izvor demokratije i njegovo po{tovanje je sva~ija obaveza“. I me|unarodni civilni predstavnik na Kosovu Piter Fejt (Pieter Feith) pozdravio je ostavku Sejdiua, istakav{i da najve}i prioritet mora imati funkcioniranje institucija i Ustava Kosova. Predsjednik Kosova SeSejdiu: Po{tuje odluku Ustavnog suda
(Foto: AFP)

Predsjednik Ha{kog tribunala

Robinson se nada skorom hap{enju Mladi}a i Had`i}a
Predsjednik Ha{kog tribunala Patrik Robinson (Patrick) izjavio je ju~er u Beogradu kako se nada da }e Ratko Mladi} i Goran Had`i} uskoro biti uhap{eni i privedeni pravdi. Robinson je rekao da podr`ava stavove glavnog tu`ioca Ha{kog tribunala Ser`a Bramerca (Serge Brammertz) koji je kritizirao Srbiju zbog neostvarivanja pune saradnje s tim sudom. Robinson je dodao i da je pitanje saradnje srbijanskog pravosu|a s Hagom vi{e pitanje za tu`ioca i tu`ila{tva. On je rekao i da vi{e ne}e biti ustupanja procesa su|enja za ratne zlo~ine, koji se sada vode u Ha{kom tribunalu, pravosu|u u Srbiji.

jdiu u ponedjeljak je podnio ostavku na tu du`nost nakon {to je Ustavni sud objavio odluku da je prekr{io zakon vr{e}i i du`nost predsjednika DSK-a. On je podnose}i ostavku na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da po{tuje odluku Suda, iako nije smatrao da kr{i zakon jer je

zamrznuo svoju funkciju predsjednika partije. Politi~ki analiti~ar Iljir Deda za „Deutsche Welle“ ocjenjuje da je odluka Sejdiua hrabra i da je treba pozdraviti.

Negativan utjecaj
- Ta odluka pokazuje da na Kosovu postoje li~nosti

Kosor protiv novinara

Otkaz gradona~elniku Moskve

Prestanite licitirati s imenima Medvedev dekretom ministara koji bi mogli oti}i smijenio Lu`kova
Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor usprotivila se ju~er medijskom licitiranju s imenima ministara u Vladi koji bi mogli biti obuhva}eni kadrovskim promjenama koje je najavila prethodni dan. - Bilo bi dobro i zamolila bih vas da ne licitirate s imenima bilo koga, to unosi nemir i neraspolo`enje me|u ~lanove Vlade koji moraju raditi odgovoran i te`ak posao - rekla je Kosor novinarima u Njujorku. No, ponovo je potvrdila da }e u Vladi do}i do promjena. - Dakle, bit }e novih ljudi koji mogu pomo}i i dati nove impulse u odre|enim podru~jima. Me|u ostalim mjerama, predlo`ili smo neke va`ne projekte za investiranje. Tu tra`im neke nove ljude koji im mogu dati vjetar u le|a - objasnila je Kosor. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev potpisao je ju~er dekret o prijevremenom prestanku mandata gradona~elnika Moskve Jurija Lu`kova, saop}ila je ju~er Slu`ba Kremlja za informiranje. U obrazlo`enju odluke je navedeno da je Lu`kov smijenjen jer je „izgubio povjerenje predsjednika Ruske Federacije“, prenijela je ruska dr`avna agencija ItarTass. Medvedev je za vr{ioca du`nosti gradona~elnika prijestonice postavio Restina Vladimira Josifovi~a. Smijenjeni Lu`kov smatran je „apsolutnim gospodarom Moskve“, kako navode zapadne agencije, podsje}aju}i da je on glavnim gradom upravljao vi{e od 18 godina. U ruskim medijima proteklih dana pojavile su se informacije o smjeni Lu`k-

Robinson: Podr{ka Bramercu

Istup saveznika Berluskonija

Bosi Rimljane nazvao svinjama
Umberto Bosi (Bossi), vo|a Sjeverne lige i glavni saveznik vlade premijera Italije Silvija Berluskonija (Berlusconi), pokrenuo je polemiku nakon {to je uvrijedio grad Rim, a njegove gra|ane nazvao „svinjama“. - Puna mi je kapa Senata i rimskog naroda, ja ka`em da su ti Rimljani svinje - rekao je Bosi, a taj ispad publika je do~ekala aplauzom. Prije tih izjava Bosi, ministar za reforme, usprotivio se preseljenju utrke Velike nagrade Svjetskog prvenstva Formule 1 iz Monce u Rim. - Ne dirajte u Moncu, a u Rimu mo`ete organizirati utrke dvoprega - rekao je podrugljivo, misle}i na omiljeni sport u starom Rimu.

(Foto: AP)

Lu`kov: Zloupotrebe polo`aja

(Foto: AP)

Kosor: Potvrdila promjene

ova, a uz to je nabrajano kakve je sve zloupotrebe polo`aja imao, naro~ito u vezi s poslovima svoje supruge Jelene Baturine, jedne od najbogatijih Ruskinja.

Visoke kazne na su|enju u Austriji

Uhap{eno sedam ~lanova ETA-e
[panska policija uhapsila je ju~er sedam pripadnika baskijske separatisti~ke grupe ETA, iako su njeni ~lanovi nedavno proglasili prekid vatre. Osumnji~eni su uhap{eni u sjevernoj Baskiji, a terete se za odr`avanje veza s raznim subverzivnim grupama u inozemstvu i promoviranje organizacije u Latinskoj Americi i Evropi.

Do`ivotni zatvor zbog ubistva lidera vjerske zajednice
Zemaljski sud u Be~u izrekao je preksino} visoke kazne optu`enima za atentat na vo|e vjerske zajednice „Ravida{„ u glavnom gradu Austrije. Glavni optu`eni, jedan 35-godi{nji Sik, osu|en je na do`ivotnu zatvorsku kaznu zbog poku{aja ubistva i ubistva. ^etiri od pet preostalih optu`enih dobilo je kazne od 17 odnosno 18 godina zatvora za u~e{}e u ovom atentatu, a jedan {est mjeseci. Advokat osu|enih odmah je ulo`io `albu na presudu, tako da ona nije pravosna`na. Sudija je ocijenio kao ote`avaju}u okolnost {to je atentat po~injen u bogomolji punoj `ene i djece. Prilikom pucnjave u indijskom hramu 24. maja pro{le godine ubijen je guru Sant Rama Nand i te{ko ranjen guru Sant Niranjan Da{, koji su iz Indije doputovali u Be~ na jedan vjerski obred. Pozadina atentata je vjerska sva|a izme|u Sika i pristalica „Ravida{a“.

globus

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

21

Ukratko

BLISKI ISTOK Izrael nastavio sa izgradnjom na Zapadnoj obali

Mi~elova misija spa{avanja direktnih mirovnih pregovora
Klinton navodno ponudila ameri~ke garancije o klju~nim pitanjima kao {to su sudbina palestinskih izbjeglica ili sigurnosni aran`mani
Ameri~ki izaslanik za Bliski istok D`ord` Mi~el (George Mitchell) doputovao je ju~er u to podru~je na odvojene sastanke s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Netanyahu) i palestinskim predsjednikom Mahmudom Abasom, u poku{aju da spasi direktne mirovne pregovore koji su obnovljeni 2. septembra u Va{ingtonu.
Uruapan: Tijela San~eza i Ekive
(Foto: AP)

Ubijen i peti gradona~elnik
MEKSIKO SITI - Gradona~elnik jednog manjeg meksi~kog grada i njegov pomo}nik prona|eni su mrtvi u vozilu na zapadu Meksika, saop}ili su zvani~nici. Gustavo San~ez (Sanchez), prvi ~ovjek gradi}a Tansitaro, na zapadu savezne meksi~ke dr`ave Mi~oakan, peti je gradona~elnik koji je ubijen od sredine avgusta u ovoj dr`avi, javio je AP . Tu`ila{tvo u Mi~oakanu saop}ilo je da su San~ez i njegov pomo}nik Rafael Ekiva prona|eni ju~er u automobilu na jednom sporednom putu blizu grada Uruapana.

Gubljenje vremena
Pregovori su u zastoju nakon {to je Izrael dopustio da istekne moratorij na izgradnju u jevrejskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali. Palestinski lider Abas, koji je vi{e puta prijetio da }e prekinuti pregovore ako se izgradnja naselja nastavi, ocijenio je da je mirovni proces gubljenje vremena ako se moratorij ne produ`i. On je najavio da }e odgovoriti na potez Izraela nakon sastanka Arapske lige 4. oktobra u Kairu. Mi~el i Netanjahu razmatrat }e kompromisni prijedlog SAD, najavljuje izraelska {tampa. Ameri~ka dr`avna tajnica

Potres odnio najmanje jedan `ivot
Ramala: Sa ranijeg susreta Mi~ela i Abasa

Hilari Klinton (Hillary Clinton) razgovarala je sa izraelskim premijerom dva puta u ponedjeljak o tom prijedlogu koji navodno uklju~uje ameri~ke garancije o klju~nim pitanjima u pregovorima kao {to su sudbina palestinskih izbjeglica, sigurnosni aran`mani i status Izraela kao jevrejske dr`ave. U zamjenu za garancije Izrael bi produ`io zamrzavanje izgradnje u jevrejskim

naseljima na Zapadnoj obali za nekoliko mjeseci. Vjeruje se, me|utim, da }e Netanjahu u ovoj fazi odbiti ponudu, pi{e izraelski list „Haaretz“. SAD, EU i UN izrazili su u razo~arenje zbog odluke Izraela da ne produ`i moratorij.

Konkretne akcije
Stejt department pohvalio je suzdr`anost Abasa, istakav{i da su SAD sada usre-

dsre|ene na dugoro~ne ciljeve mirovnog procesa. Cilj pregovora je da se postigne sporazum o stvaranju nezavisne palestinske dr`ave koja }e `ivjeti u miru i sigurnosti uz Izrael. Portparol Stejt departmenta Filip Krouli (Philip Crowley) rekao je kako treba preduzeti konkretne akcije da bi se taj cilj postigao za godinu, kako je najavljeno, kada su pregovori obnovljeni.

TEHERAN - U potresu ja~ine 6,1 stepen po Rihterovoj skali, koji je pogodio iranski grad Konar-Tahtek, 175 kilometara zapadno od [iraza u pokrajini Fars, poginula je najmanje jedna osoba, a tri su povrije|ene, izvijestili su ju~er iranski mediji.

Epicentar potresa bio je deset kilometara u dubini, prema geofizi~kom institutu teheranskog univerziteta. Potres je unio nemir me|u stanovnike koji su iza{li na ulice, a sru{en je i ve}i broj ku}a u Konak-Tahteku i okolnim selima.

Prevrnuo se brod s imigrantima
SANA - Najmanje 13 osoba je poginulo kada se u Adenskom zaljevu prevrnuo brod koji je prevozio 85 afri~kih imigranata. Brod iz sastava ameri~ke flote stacionirane u Bahreinu prona{ao je u ponedjeljak brod pun imigranata, pru`io mu pomo} i po~eo ga vu}i nazad u Somaliju odakle je i krenuo. Mornarica je saop}ila da se za vrijeme dostavljanja humanitarnih potrep{tina brod po~eo ljuljati i da je potonuo u trenutku kada su svi putnici pohrlili na jednu stranu plovila.

Novi poku{aj proboja pomorske blokade Gaze

Izraelski ratni brodovi presreli jevrejske humanitarce
Deset izraelskih ratnih brodova presrelo je ju~er brod s jevrejskim aktivistima, koji je poku{ao probiti pomorsku blokadu pojasa Gaze, te su ga primorali da promijeni smjer, kazali su organizatori za AFP i dodali kako je posada plovilicu morala usmjeriti ka A{dodu, luci na jugu Izraela. Prije skretanja, ratni brodovi su opkolili plovilicu „Irene“ i upozorili osobe na njoj da }e je nasilu zaustaviti ako ostane na kursu za palestinsku teritoriju. Vojska Izraela potvrdila je kako su se vojnici popeli na mali brod koji je plovio pod zastavom Velike Britanije, te da nije bilo nasilja. U saop}enju vojske, poku{aj proboja blokade Gaze opisan je kao provokacija i stoji da je kapetan broda „Irene“ ignorirao upozorenja mornarice i tako izazvao presretanje. Agencije prenose kako su putnici bili vezani lisicama i da su im oduzeti mobilni telefoni, „Irene“: Preusmjerena u A{dod (Foto: AFP) no organizatori to niza pravdu za Palestince“ sa su mogli potvrditi. sjedi{tem u Londonu. Na brodu „Irene“ je bilo U maju su izraelske snage sedam humanitarnih aktivi- presrele flotu od {est brodosta, Jevreja iz Izraela, Velike va koji su nosili humanitarBritanije, Njema~ke i SAD, nu pomo} za Gazu. Tom prte dva novinara od kojih je je- ilikom su komandosi ubili dan Izraelac. Misiju je orga- devet aktivista i izazvali talas nizirala organizacija „Jevreji osuda.

Kina

Smrtna kazna za kra|u i prodaju beba
Sud u Kini osudio je dvojicu mu{karaca na smrtnu kaznu zbog otmice i prodaje 46 mu{kih beba, javila je novinska agencija Xinhua. Sud u gradu ^engduu, na jugoistoku Kine, proglasio ih je krivim za trgovinu djecom od 2007. do 2009. godine. Ova dvojica, zajedno s jo{ 11 osoba, oteli su ukupno 46 mu{kih beba od godinu i prodali ih svaku po 5.000 dolara, prenosi Reuters.

Zatrpano 20 osoba u odronu
BOGOTA - Najmanje 20 osoba zatrpano je pod zemljom nakon prekju~era{njeg odrona u Kolumbiji, prenose agencije. Obilne ki{e pogodile su podru~je 250 kilometara udaljeno od Bogote, a spasioci su potragu morali otkazati do ju~er ujutro. U trenutku odrona grupa ljudi se premje{tala iz jednog autobusa u drugi, kako bi pro{li preko prvog odrona, i tada ih je zakopalo jo{ ve}e odronjavanje zemlje.

Iako se o~ekivalo da }e do}i do promjena

Sjedi{te lista „Jyllands-Posten“: Meta terorista

Planirali napad na danske novine
KOPENHAGEN - Trojica mu{karaca, koji su uhap{eni u julu u Norve{koj pod sumnjom za veze s teroristi~kim grupama, planirala su izvesti napad na danski list koji je 2005. godine objavio karikaturu poslanika Muhammeda, a.s., saop}ile su ju~er norve{ka i danska policija. Portparol norve{ke policije Siv Alsen izjavila je za AP da je [avan Sadik Said Bujak (37), Kurd porijeklom iz Iraka, otkrio zavjeru istra`iteljima. - Priznao je i objasnio svoju ulogu u planiranju napada zajedno s drugom dvojicom uhap{enih. Informacija koju imamo ukazuje da je list „Jyllands-Posten“ bio meta - rekla je Alsen.

Jong-il ponovo izabran za lidera Komunisti~ke partije
Sjevernokorejski lider Kim Jong-il ponovo je izabran za lidera vladaju}e Komunisti~ke partije na kongresu u Pjongjangu, javile su ju~er agencije pozivaju}i se na medije u toj azijskoj dr`avi. Na ovom kongresu, najve}em partijskom okupljanju jo{ od 1980. godine, o~ekivalo se da eventualno bude izabran novi partijski lider zbog zdravstvenog stanja 68-godi{njeg Jong-ila, za kojeg se pri~a da je pre`ivio mo`dani udar. Do smjene na vrhu nije do{lo, ali je, ipak, prvi put javno spomenuto ime Kimovog tre}eg, najmla|eg sina Kima Jong-una koji je imenovan za generala, pa se {pekulira da se na taj na~in njemu pravi put ka naslje|ivanju liderske pozicije u Sjevernoj Koreji. Jong-un ima 26 ili 27 godina jer se ne zna ta~na godina ro|enja, kao ni to da li je njegova majka bila u to vrijeme ljubavnica ili supruga Kim Jong-ila.

22
STRAVI^NO Porodi~na tragedija u Izraelu

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

kiosk

Majka bacila djecu sa ~etvrtog sprata, pa sama sko~ila
^etverogodi{nji dje~ak i njegova 38-godi{nja majka su u te{kom stanju i di{u uz pomo} respiratora, a petogodi{nja djevoj~ica zadobila je umjerene povrede
Izbor je jedan od vidova rehabilitacije

Takmi~enje u zatvoru u Bogoti

Izabrana najljep{a me|u osu|enicama
U zatvoru „El Buen Pastor“ u Bogoti odr`an je izbor za najljep{u zatvorenicu. Izbor Miss zatvora odr`ava se svakog septembra u ~ast Djevice Mercedes, svetice-za{titnice zatvora, a ove godine pobijedila je Dijana Lajton (Diana Lyton). Ona je kao nagradu dobila tijaru i nekoliko poklona. - U~estvovanjem u takmi~enju imam osje}aj kao da postajem nova osoba. Osje}ala sam se vrlo `enstveno dok sam se pripremala za izbor - izjavila je 21godi{nja Dijana, koja je sa 12 godina regrutovana u desni~arsku paravojnu jedinicu. Svaki od devet zatvorskih blokova bira svoju Miss, pa zatim njih devet u~estvuje u glavnom izboru. - ^injenica da su napravile pogre{ne poteze u `ivotu ne zna~i da im nije dozvoljeno da budu ljudska bi}a i da se osje}aju kao `ene - izjavila je Virhinija Kama}o (Virginia Kamacho), organizatorica izbora. Ovo takmi~enje je jedan od vidova rehabilitacije zatvorenica me|u kojima ima mnogo onih koje su od malena umije{ane u poslove s drogom.

Jedna Izraelka, imigrantkinja iz Tad`ikistana, bacila je svoje dvoje male djece sa ~etvrtog sprata stana u Tel Avivu, prije nego {to je i sama sko~ila. ^etverogodi{nji dje~ak i njegova 38-godi{nja majka su u te{kom stanju i di{u uz pomo} respiratora, a petogodi{nja djevoj~ica zadobila je umjerene povrede. Sve troje su od pada polomili kosti i preba~eni su u bolnicu „Ihilov“ u Tel Avivu. Susjed Mark, koji je i pozvao policiju, rekao je kako

Policija jo{ istra`uje slu~aj

je ~uo da neko doziva mamu.

- Pogledao sam kroz prozor i vidio ih na travi. Jedno

dijete nije se micalo, a drugo je vri{talo od bolova - kazao je Mark. Porodica se doselila u zgradu prije nekoliko mjeseci. @ena je sama vodila brigu o djeci nakon {to je njen suprug napustio Izrael i svoju porodicu 2007. godine. Policija je odmah zapo~ela istragu o incidentu. Majka je navodno priznala da je bacila djecu s prozora, prije nego {to je i sama sko~ila. Ona nije bila poznata socijalnim slu`bama, niti je imala dosje u policiji.

Nesretna Australka

Zbog nogometa joj gosti ne}e do}i na vjen~anje
Australka Lora Hejvud (Laura Haywood) o~ajna je {to je finale australske nogometne lige zakazan za sljede}u subotu, ba{ na datum njenog vjen~anja. Naime, gosti su ve} po~eli otkazivati dolazak. - Sigurna sam da se jo{ mnogo gostiju ne}e pojaviti. U`asno sam ljuta jer }e cijeli na{ dan biti u znaku nogometa - ka`e Lora. Ni ona ni njen zaru~nik Endrju Svon (Andrew Swann) ne prate nogomet.
Lora i Endrju ne prate nogomet

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

23

24

Srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Bosna i Hercegovina Agencija za antidoping kontrolu

Bosna i Hercegovina Agencija za antidoping kontrolu

kultura

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

25

PROJEKCIJE Me|unarodni filmski festival u Haifi

U takmi~arskom programu prikazan bh. film „Ostavljeni“
Reditelj i producent odgovarali na brojna pitanja publike Druga projekcija filma Adisa Bakra~a u centru „Rapaport“
Na presti`nom 16. me|unarodnom filmskom festivalu u Haifi u kinu „Kriger“ u takmi~arskom programu prikazan je bh. film „Ostavljeni“ Adisa Bakra~a. Uz reditelja, Festivalu prisustvuje i producent Almir [ahinovi} iz sarajevske producentske ku}e „Heft“.

Ekipa predstave „Don Kihot“ na pressu

Bosansko narodno pozori{te Zenica

Sutra premijera predstave „Don Kihot“
Bosansko narodno pozori{te Zenica okon~alo je pripreme za premijeru predstave „Don Kihot“ koja je namijenjena mla|oj publici. Premijera je planirana za sutra nave~er, dok }e pretpremijera biti uprili~ena ve~eras. Reditelj predstave je gost iz Crne Gore Petar Pejakovi}, koji je ju~er novinarima kazao da „u dvadesetak godina svog rada nije upoznao pozori{te sa ovako velikim tehni~kim predispozicijama i mla|im rukovodnim kadrom“. Uloge tuma~e Adis Mehanovi}, Miroljub Mijatovi}, I{tvan Gabor, Nerman Mahmutovi}, Faketa Salihbegovi}-Avdagi} i Lana Zablocki-D`ehverovi}. Dramaturg je Zvonko Smaji}, kostimografkinja Sabina Trnka, videoart je djelo Pe|e Kazazovi}a, a izbor muzike reditelja Pejakovi}a. A. D`.

Dosta emotivno
U telefonskom javljanju, [ahinovi} nam je rekao da je za vrijeme projekcije kinosala bila ispunjena te da su film gledali i predstavnici na{e ambasade u Tel Avivu, kao i Bosanci i Hercegovci koji `ive u Izraelu. - Nakon projekcije, reditelj Bakra~ i ja dugo smo odgovarali na brojna pitanja publike, a mogli smo ~uti i

Na internet-stranici Festivala

Bakra~ i [ahinovi}: Dobre reakcije

komentare da je, po mnogima, film jedan od najboljih koji je do sada prikazan na Festivalu.

Uspje{ne projekcije
Publika je „Ostavljene“ do`ivjela dosta emotivno, pa

su se ~ak mogle vidjeti i suze - rekao nam je [ahinovi}. Druga projekcija filma, koji je u festivalskom programu preveden kao „The Abandoned“, bit }e uprili~ena ve~eras u centru „Rapaport“. Podsje}amo, nakon us-

pje{nih projekcija u Karlovim Varima i Puli te nagrada „Zlatna arena“ i Federacije filmskih kriti~ara Evrope i Mediterana (FEDEORA), „Ostavljeni“ }e imati i bh. premijeru po~etkom novembra. A. Gr

„Cirkus Columbia“ Danisa Tanovi}a

U sarajevskim kinima od 14. oktobra
Film „Cirkus Columbia“ Danisa Tanovi}a od 14. oktobra publika }e mo}i pogledati u sarajevskim kinima. Bh. kandidat za nominaciju za Oskara prikazivat }e se u kinu „Meeting Point“ i multipleksu „Cinema City“.

Savremena bh. umjetnica u Zagrebu

Izlo`ba Danice Daki} 5. oktobra u Muzeju savremene umjetnosti
Postavka obuhvata videoradove, instalacije te fotografije, ka`e Daki}
Savremena bh. umjetnica Danica Daki} boravi u Zagrebu. Razlog tome je retrospektivna izlo`ba koja }e biti otvorena u Muzeju savremene umjetnosti. Kako nam je kazala Daki}, koja ve} du`e vremena `ivi u Dizeldorfu, 5. oktobra predstavit }e se s radovima koji su nastajali od 1998. godine pa do danas. - Ova postavka je prire|ena u saradnji sa fondacijama „Fun sale“ iz Dizeldorfa i „Generali“ iz Be~a, a obuhvata videoradove, mnoge druge instalacije te fotografije. Izlo`ba }e biti otvorena do 21. novembra isti~e Daki}. Osim ove postavke, Daki}, ina~e jedna od najpriznatijih bh. umjetnica na svjetskoj likovnoj sceni, u~estvuje i na me|unarodnoj izlo`bi u okviru [estog bijenala savremene umjetnosti u Liverpulu koja je otvorena 18. septeA. Ke. mbra.

KULT/ART TELEKS
SARAJEVO - Nova zbirka poezije „Potra`i me“ Arnele Kordi} bit }e promovirana u Art ku}i sevdaha 6. oktobra u 20 sati. O knjizi }e govoriti Nura BazduljHubijar, Azra [ljivo i Velida (A. Ke.) Tinjak.

Saradnja srednjih umjetni~kih {kola

Osam u~enika otputovalo u Inzbruk
U sklopu obilje`avanja 30 godina partnerstva gradova Inzbruk i Sarajevo, prije vi{e od godinu pokrenut je projekt saradnje dvije srednje umjetni~ke {kole. Tim povodom osam u~enika iz Srednje {kole primijenjenih umjetnosti, u pratnji profesora Mensuda Ke~e i direktora Mensura Porovi}a, bit }e gosti austrijskog grada te zajedni~ki stvarati. - Sedmog oktobra u Gradskoj galeriji „Hofburg“ bit }e sve~ano otvorena zajedni~ka izlo`ba - istakao je Porovi} i dodao da je uzvratna posjeta planirana za mart idu}e godine. Ad. K.

Snimila film „Velike orgulje“
- Za vrijeme mog boravka u Liverpulu snimila sam u saradnji sa tri dje~ija hora i film „Velike orgulje“. Inspirisana sam bila zgradom iz 19. stolje}a u kojoj se nalaze orgulje koje su jedne od najve}ih u Evropi - ka`e Daki}.

Daki}: Izla`e i u Liverpulu

Dobitnica nagrade „Zvono“ Adela Ju{i}

Izlagala i u Njema~koj, Austriji i Francuskoj
Sarajevska umjetnica Adela Ju{i}, dobitnica ovogodi{nje presti`ne nagrade „Zvono“ za videorad „Umjetni~ka izjava“, kazala je za na{ list da joj je ovo prva nagrada za umjetni~ki anga`man. - Rad je ina~e produciran za Evropsko bijenale savremene umjetnosti „Manifesta“ koje se odr`ava u oktobru u [paniji uz njihovu finansijsku pomo} te podr{ku Centra za savremenu umjetnost u Sarajevu. Realiziran je kao dvokanalna videoinstalacija i sniman je u prostorijama sarajevske galerije „Duplex“ - isti~e Ju{i}. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 2007. na Odsjeku grafike. Kao nagradu provest }e {est sedmica u Njujorku, a nakon povratka sama }e izabrati galeriju u kojoj }e samostalno izlo`iti svoja djela. - Sigurna sam da }e mi putovanje donijeti samo pozitivne stvari koje su, u zavisnosti od toga koliko umjetnik zna iskoristiti takvu situaciju, svakako bitne za daljnji umjetni~ki anga`man ka`e Ju{i}, koja je do sada imala nekoliko samostalnih izlo`bi u na{oj zemlji te kolektivnih u Njema~koj, AustrA. Ke. iji i Francuskoj.
Dio u~enika sa Porovi}em i Ke~om

Predstavljen knji`evni ~asopis „Motri{ta“
Na knji`evnoj tribini pod nazivom „Izme|u korica“ koja je odr`ana u Ora{ju predstavljen je knji`evni ~asopis „Motri{ta“. O „Motri{tima“ i stihovima pjesnika koji su u njima zastupljeni govorili su knji`evnici Ljiljana Tadi} i Kre{imir [ego, te glavni i odgovorni urednik Miro Petrovi}. U programu su sudjelovali i brojni pjesnici. A. Gr.

Ju{i}: Diplomirala na ALU

26

Srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu odluke Upravnog odbora br. UO 54/10 od 31. 8. 2010. godine

„GALENIKA“ a.d.
11 080 Beograd, Batajni~ki drum b.b. ogla{ava

PRODAJU NEPOKRETNOSTI - POSLOVNOG PROSTORA
u Sarajevu, Bosna i Hercegovina putem prikupljanja pismenih ponuda Prodaje se poslovni prostor u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, ulica Zmaja od Bosne br. 50 ukupne povr{ine 300,65 m2 i sastoji se od: - prizemlja povr{ine 72,88 m2 i - mezanina povr{ine 227,77 m2 Pravo u~e{}a imaju sva doma}a i strana pravna i fizi~ka lica. Poslovni prostor je uknji`en, useljiv i prodaje se u vi|enom stanju. Kontakt osoba: - Slavica Pa{kvalin, pomo}nik generalnog direktora za pravne i op{te poslove, Galenika a.d. Beograd, tel. +381 (0) 11/3071-382 Ponu|a~ koji bude ponudio najve}u cijenu i najpovoljnije uslove pla}anja za nepokretnost koja je predmet prodaje bi}e pozvan da uplati depozit, u iznosu od 20 % od ponu|ene cijene, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema poziva. Depozit izabranog ponu|a~a }e biti zadr`an i za taj iznos }e biti umanjen iznos prodajne cijene nepokretnosti. Prednost pri izboru ima}e ponu|a~ koji bude ponudio najve}u cijenu i najpovoljnije uslove pla}anja za nepokretnost koja je predmet prodaje. Rok za podno{enje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana ogla{avanja. Ponude dostaviti na adresu: „Galenika“ a.d., Batajni~ki drum b.b., 11 080 Beograd, sa naznakom: „Ponuda - ne otvarati - poslovni prostor u Sarajevu“. Ponude }e se razmatrati u roku od 30 dana od dana isteka roka za podno{enje ponuda bez prisustva ponu|a~a. Prodavac zadr`ava pravo da ne izabere nijednu ponudu. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e biti predmet razmatranja.

jet set

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

27

„Letu {tuke“ zavr{avaju kampanju „Ne budi mati~ni broj“

SKANDALI [ta se de{ava sa bh. predstavnicom u Albaniji

Faketa Smajlovi}: Bojim se da mi ne prodaju dijete
Mirsada, koja je u~estvovala na izboru Miss Globe International, samo se jednom javila majci Ema Alagi} bez prave informacije o djevojci koju je bez ikakve pratnje poslala u svijet
U ku}i Mirsade Smajlovi}, bh. predstavnice na izboru Miss Globe International 2010, ovih dana vlada prava panika. Majka Faketa, koja je Mirsadu trebala do~ekati jo{ u nedjelju, danima je bez prave informacije o svojoj k}erki, gdje se nalazi i {ta se s njom de{ava. je za predstavnicu na{e zemlje. U Albaniju je otputovala prije dvadesetak dana kako bi se pripremala za finale, zakazan za 25. septembar. Ljepotice su obilazile Albaniju, posjetile Tiranu, a 20. su stigle u Sarandu, gdje je i odr`ana finalna ve~er izbora Miss Globe International 2010. Me|utim, sve vrijeme Mirsadinog boravka u Albaniji, roditelji ove ljepotice iz Doborovaca kod Gra~anice gotovo da nemaju informaciju {ta se de{ava s njihovom k}erkom. Agonija u porodici Smajlovi} nije zavr{ena ni nakon izbora, koji je odr`an u nedjelju, umjesto u subotu. Ju~er smo razgovarali sa Mirsadinom majkom Faketom, koja je bila u o~aju... - ^ule smo se samo jednom i to na broj telefona neke njene prijateljice. Mirsada je plakala, rekla sam joj da se smiri, jer }e i mene natjerati na pla~. Rekla mi je da joj nije lo{e, ali da joj nedostajemo. Kasnije je kontaktirala kratko sa sestrom i momkom Dinom putem interneta. Zvala sam je i u nedjelju, kada je trebala krenuti u Sarajevo, ali mi je samo rekla da nema kredita na ra~unu govori ogor~ena i upla{ena majka Faketa Smajlovi}. pustiti da idu tamo sama, bez pratnje - pita se Faketa. Iako je vlasnica licence Ema Alagi} izbor Miss Globe International 2010 predstavljala kao glamurozan i visoko rangiran doga|aj, i sama priznaje da su njene veze sa organizatorom prili~no pokidane. Sa Mirsadom je kontaktirala putem SMS-a, a ju~er u podne nije nam mogla preciznije govoriti o njenom povratku. - Nakon finalne ve~eri, Mirsada mi je u SMS-u napisala da se nije plasirala me|u prvih deset, da je pomalo tu`na, ali i da je organizacija super. Poku{ala sam stupiti u kontakt i sa organizatorima, ali bezuspje{no. Jo{ ne znam ko je ponio lentu najljep{e - ka`e Alagi} te dodaje da se nije mogla pridru`iti na{oj predstavnici u Albaniji zbog obaveza koje nije mogla ostaviti u BiH?! Kome da se roditelji obrate u ovakvoj situaciji? O~ito nikome. Kao i u mnogim drugim oblastima, BiH je plodno tlo za razne mahinacije i igre na granici zakona. Danas svi biraju ljepotice za kojekakve izbore. Gdje te dje[aran: Najgora opcija je ne iza}i na izbore Smajlovi}: SMS i internet

[aran: Nadam se da smo uspjeli poslati poruku
Koncert ve~eras u 21 sat ispred BBI centra u Sarajevu
Grupa „Letu {tuke“ ve~era{njim koncertom u 21 sat ispred BBI centra u Sarajevu okon~at }e septembarsku turneju po BiH koja je uprili~ena u sklopu kampanje „Ne budi mati~ni broj“. Cilj kampanje je da mlade ljude upozna s procesom glasanja, da ih okupi na najprometnijim mjestima u gradovima {irom na{e zemlje te da ih animira da iza|u na izbore. Tokom turneje „Letu {tuke“ su odr`ale koncerte u Prijedoru, Mostaru, Doboju, Zenici, Br~kom, Bijeljini, Tuzli i Banjoj Luci. Dino [aran, frontmen popularnih „[tuka“, isti~e da je zadovoljan turnejom i reakcijom mladih na kampanju „Ne budi mati~ni broj“. - Sve je super pro{lo, ~ak su nam i vremenske prilike u ve}ini slu~ajeva i{le naruku. Ta~ku na cijelu pri~u stavljamo ve~eras u na{em gradu, a iskreno se nadam da smo kroz kampanju „Ne budi mati~ni broj“ uspjeli poslati poruku. Naravno i sam }u iza}i na izbore, a preporu~ujem to svima. Bolje izabrati manje zlo, nego nikako ne glasati. To je, definitivno, najgora opcija - isti~e [aran. H. P.

Produ`ena agonija
Naime, na kastingu koji je organizirala manekenka Ema Alagi}, ina~e vlasnica licence za ovo takmi~enje u BiH, dvadesetjednogodi{nja Mirsada Smajlovi} izabrana

U prodaji novi broj magazina „Azra“

Alagi}: Zbog obaveza nije otputovala sa Mirsadom

Momak Dino: Samo da se vrati
Kontaktirali smo ju~er i Mirsadinog momka Dinu, koji, tako|er, nije krio svoju zabrinutost. - Mirsada mi je jutros javila da }e danas krenuti iz Tirane, a da bi trebala sti}i ve~eras (sino}, op. a.). Ovo do sada je bilo da Bog sa~uva. Koliko sam shvatio, Mirsada nije imala odakle da nazove i fakultet, ispite. Jutros sam ~ula da bi mogla do}i ve~eras (sino} kasno, op. a.). Pitam se za{to nije i{la s njima ta djevojka koja ih je izabrala. Taj izbor za mene je glupost. Kako }e ona tako djecu sama je tamo bila sve vrijeme. Djevojke iz ostalih zemalja su se ranije vratile pa je ona bila malo upla{ena. Ne zanima me ni{ta, samo da do|e - rekao nam je Dino izraziv{i ogor~enje {to je njegova djevojka u Albaniji skoro dvadeset dana provela bez podr{ke vlasnice licence Eme Alagi}. vojke idu? [ta se s njima de{ava? Za koga se biraju? Jedini lijek je: Djevojke: Dobro razmislite kada se prijavljujete! Roditelji: Otvorite ~etvere o~i, treba li vam ova A. ISLAMAGI] briga?

Danas mo`e sve
I, ako nekoga jo{ zanima, te{kom mukom ju~er smo uspjeli na internetu prona}i da je Miss Globe International 2010 {esnaestogodi{nja Litvanka Laura Urbonaite! Nekada, kada su se birale samo Miss svijeta i Miss Universe, to se protivilo svim pravilima. U~esnice su morale imati najmanje 17 godina. Danas, o~ito, mo`e sve.

Gdje idu djevojke
Zabrinutoj majci glavna potpora i veza sa k}erkom je upravo Dino. Ema Alagi} nije je nijednom pozvala niti joj je ponudila obja{njenje za{to joj se k}erka jo{ nije vratila ku}i te {ta se de{ava s njom. - Dino mi stalno govori da ne pani~im... Kada je Mirsada krenula, bojala sam se i rekla joj: Mirsada, dijete, da mi te ne}e prodati? Nije joj to ni trebalo. Zapostavlja

Oglasio se menad`er internet-zvijezde

Ekskluzivne fotografije s vjen~anja Irna SMAKA i Samir IMAMOVI]

Farmeri trebaju po{tovati Ekremovu vjeru
Voditelj Zoran Peji} Peja novi je gazda u {ouu realnosti „Farma“, koju u na{oj zemlji prikazuje Pink BH. Njega je za gazdu imenovala izba~ena takmi~arka Sne`ana Jovanovi} [ikica iako je izjavila da su njeni favoriti Zlata Petrovi} i Tina Ivanovi}. U kontroverznom {ouu realnosti svakim danom sve je vi{e varnica me|u u~esnicima. Sr|an Jovanovi}, menad`er Ekrema Jevri}a, smatra da su ostali farmeri bili nekorektni prema internet-zvijezdi, jer mu nisu rekli da jede hljeb napravljen na svinjskoj masti. - To je bezobrazluk, jer su u krajnjem slu~aju trebali razmi{ljati o tome da treba po{tovati Ekremu vjeru, pa da ostave dovoljno ulja da bi mu mogli pripremiti hranu. Ne bih mogao da komentari{em da li mu to namjerno podme}u ili ne, ali su ga trebali upozoriti - kazao je Jovanovi} za srbijanske medije koji smatra da }e Jevri}eva familija biti povrije|ena kada bude saznala {ta se desilo.

Prvi bra~ni ples uz Jelenu Toma{evi}
Denis LATIN

Nova zvijezda „Al Jazeere“?
Znanje je mo} Samra SULEJMANOVI]

Mama je dobila svoju doktoricu
Hikmeta i Mirsad \UGUM

U`itak u zajedni~kim putovanjima
Jevri}: Nekorektan odnos

AZRA - takve pri~e ho}u

Saradnja Lejdi Gage i \or|a Armanija

28

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

show biz

AFERE Nakon {to se Bosanka danima krila u hotelu

Irma Nezirovi} primila tu`bu od Bekamovih advokata
Samo se nasmijala, uop}e nije bila uznemirena prilikom uzimanja dokumenta, kazao je neimenovani izvor za „The Sun“
Bosanka Irma Nezirovi} alijas Nici, elitna prostitutka koja tvrdi da je imala seksualnu aferu s Dejvidom Bekamom (David Beckham), primila je prekju~er tu`bu koju su sastavili advokati engleskog nogometa{a. Kako pi{e britanski tabloid „The Sun“, Irma se ve} neko vrijeme krila u hotelu u Njujorku, a tokom prekju~era{njeg dana, dok su je Bekamovi advokati tra`ili, poku{ala je pobje}i u crnom terenskom vozilu. Na kraju se pojavila u kancelariji svog advokata i s osmijehom preuzela tu`bu. Neimenovani izvor britanski list je izjavio: - Izgledala je potpuno smireno kada je ugledala dokument. Samo se nasmijala, uop}e nije bila uznemirena. To je jo{ jedan drski {ou u njenoj re`iji. Kako je „Dnevni avaz“ ve} pisao, 26-godi{nja Irma `ivjela je u Sarajevu s roditeljima i mla|im bratom. Tokom agresije na na{u zemlju, s majkom Nadijom i bratom Damirom oti{la je u Holandiju, da bi se potom preselila u London, te na koncu u Njujork. Pro{le sedmice je magaIrma preuzima dokument Bekam: Tra`i 16 miliona funti od{tete
(Foto: AFP)

Gaga: Velika popularnost

Ugovor vrijedan milione dolara
Mnogi su naga|ali da postoji neki ugovor izme|u Lejdi Gage (Lady Gaga) i raznih modnih brendova koji su zaslu`ni za njen ekstravagantni izgled. Posebno se to odnosilo na dizajnera \or|a Armanija (Giorgio) ~ije je kreacije nosila u spotu za pjesmu „Alejandro“ na „Ameri~kom idolu“, dodjeli nagrada Gremi i MTV Video Music Awards. „Wall Street Journal“ saznaje da su Armani i Gaga dogovorili partnerstvo vrijedno nekoliko miliona dolara te da nije istina, kako se prethodno mislilo, da Gagi pla}aju milione kako bi nosila i promovirala njihovu odje}u. Detalji ugovora nisu poznati, ali obje strane isti~u kako su zadovoljne dosada{njom saradnjom. \or|o dizajnira sve Gagine kreacije, od pojavljivanja na Gremijima, uklju~uju}i i one za turneju „Monster’s Ball“. Slavni dizajner i pjeva~ica jo{ se nisu susreli, ali ve} je dogovoreno da }e on kreirati sve njene kostime za sljede}u turneju.

Problemati~na glumica se lije~i

Lindzi ponovo na odvikavanju
Lindzi Lohan (Lindsay Lohan) prijavila se ju~er u centar za odvikavanje. Problemati~na glumica, koja je u petak pu{tena iz zatvora uz kauciju od 300.000 dolara, prijavila se u ustanovu u Ju`noj Kaliforniji gdje planira ostati do 22. oktobra kada se ponovo mora pojaviti na sudu. Lindzi je insistirala na ustanovi koja }e biti u blizini njene porodice i prijatelja kako bi je mogli posje}ivati, ali u centru ne}e mijenjati svoja pravila samo radi nje, jer posjete nisu dozvoljene ni za koga, pa tako ni za nju. Lindzi je ovaj mjesec priznala kako ima problem s drogom nakon {to je bila pozitivna na kokain i amfetamin ~ime je prekr{ila uvjetnu kaznu. - Ovisnost je prava bolest koja se, na`alost, ne mo`e izlije~iti preko no}i. Jako se trudim da to prevladam i pozitivno razmi{ljam - napisala je Lindzi na svom Twitteru. z a

zinu „In Touch“ dala ekskluzivnu pri~u kako je 2007. godine u Njujorku navodno spavala s Dejvidom Bekamom, te da je susrete s njim ponovila nekoliko puta i da je za svoje usluge dobila po 10.000 dolara. Advokatski tim nogometne zvijezde odmah je pokrenuo tu`bu protiv magazina i elitne prostitutke. Bekam je prvobitno tra`io od Irme pet miliona funti za {tetu koju je nanijela njemu i njegovoj porodici, no nakon {to ga je izazvala da na sudu „skine hla~e i poka`e {ta ima u ga}ama, jer ona dobro zna njegovu intimnu zonu“, nogometa{ Los An|eles Galaksija odlu~io je tra`iti 16 miliona funti od{tete.

U luksuznom odmarali{tu

Udala se k}erka ^arlija [ina
K}erka popularnog glumca ^arlija [ina (Charlie Sheen), Kasandra D`ejd Estavez (Cassandra Jade Estavez) udala se u subotu za svoju srednjo{kolsku ljubav. Kasandra i njen odabranik Kejsi Hafmen (Casey Huffman), s kojim je u vezi od 1999. godine, vjen~ali su u luksuznom odmarali{tu „Bacara“ u Santa Barbari. ^arlijev portparol Sten Rozenfild (Stan Rosenfeld) potvrdio je sretnu vijest za ~asopis „RadarOnline“. Dvadesetpetogodi{nja Kasandra najstarije je od ^arlijevih petero djece, a s njenom majkom Polom Spirt (Paula Speert) upoznao se za vrijeme njihovih srednjo{kolskih dana. Kasandra je u februaru izjavila kako podr`ava svog oca u odlasku na rehabilitaciju: - Ne `elim puno komentirati, ali mislim da je to pozitivno jer on samo `eli postupiti ispravno prema sebi i prema drugima. ^arli se nakon toga vratio snimanju hit serije „Dva i po mu{karca“ na kojoj zara|uje skoro dva miliona dolara po epizodi. Izvor blizak glumcu potvrdio je za „RadarOnline“ da je ^arli zavr{io sa snimanjem serije ranije pro{le sedmice kako bi mogao prisustvovati k}erkinom vjen~anju.

Lohan: Blizu porodice i prijatelja

[in: Stigao na vjen~anje

PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz
srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

Jesenje vo}e na trpezi

Ljekovito bilje

[ljiva-borac protiv depresije
Kru{ka se preventivno koristi u slu~aju anemije, nedostatka minerala, fizi~ke i intelektualne premorenosti, crijevnih tegoba, zatvora, artritisa
[ljiva {titi jetru

Uz kadulju se bolje pamti
Iako su brojna ljekovita svojstva kadulje poznata {irom svijeta i to ve} stolje}ima, zapadna medicina tek je nedavno po~ela priznavati ljekovitost ove biljke. A najnovija istra`ivanja pokazala su da kadulja umanjuje rizik od Alzheimerove bolesti i pobolj{ava pam}enje. Pokazali su to i rezultati studije britanskog Centra za prou~avanje biljaka. I dok je jedna grupa ispitanika dobivala biljne tablete od ulja kadulje, druga je primala neaktivne, placebo tablete. Rezultati studije pokazali su da osobe koje koriste kadulju imaju uspje{nije rezultate testa koji zahtijeva prisje}anje rije~i od pojedinaca koji ne upotrebljavaju ljekovitu biljku. Ova mediteranska bi-

Mediteranska biljka poma`e kod umora

J

esen je pravi period za u`ivanje u vo}u. Nutricionisti isti~u da {ljiva, osim toga {to podsti~e probavu, ubla`ava simptome depresije, kru{ka spre~ava anemiju, a jabuka ja~a nerve. Kru{ka je bogata kalijem, a siroma{na natrijem, {to je ~ini nezamjenjivom u uspostavljanju ravnote`e izme|u ove dvije soli, naro~ito kod osoba koje se te{ko odri~u slanih jela. Sadr`i {e}ere, ugljikohidrate, vitamine A, B1, B2, C i PP,

kalij, fosfor, kalcij, magnezij, sumpor, cink, hlor, bakar, `eljezo, mangan, jod, organske kiseline, pektin i vlakna. Preventivno se koristi u slu~aju anemije, nedostatka minerala, fizi~ke i intelektualne premorenosti, crijevnih tegoba, zatvora, artritisa, reumatizma, a odli~na je i za ishranu dijabeti~ara. Obilje vo}nih kiselina i ~ak pet vrsta razli~itih {e}era koje {ljiva sadr`i zaslu`ni su za njen tako prijatan ukus. [ljiva je

laksativna, diureti~na, hranljiva, bogata mineralima i vlaknima, izuzetne energetske vrijednosti i {titi jetru. Preventivno se koristi kod anemije, fizi~ke i intelektualne premorenosti, depresije, zatvora, poreme}aja funkcija jetre, hroni~nog reumatizma i arterioskleroze. Zrela jabuka sadr`i oko 12 posto {e}era, vitamine A, B1, B2, C i PP, organske kiseline, mineralne soli i oligoelemente, kalcij, fosfor, natrij,

hlor, `eljezo, magnezij, sumpor, bakar, cink i kalij neophodan za dobro funkcioniranje nervnog sistema i sr~anog mi{i}a, a pektin smanjuje holesterol u krvi. Za crno gro`|e karakteristi~no je prisustvo plavog glikoksida enoksid i obojenog enocijanin, koji posebno osvje`avaju. Hranljiva biolo{ka voda koju sadr`i gro`|e ulaze direktno u krv i sistem za varenje ne optere}uju}i ih masno}om.

ljka poma`e kod umora, a zlata vrijedi i osobama koje su tek preboljele odre|enu bolest i trebaju vratiti snagu. Kadulja, uz to, pro~i{}ava krv, ~isti sluz iz di{nih organa i `eluca, a osobe koje imaju problema s probavom mogu se okrenuti ovoj biljci, jer }e nadutost odmah nestati.

Pokazalo se kako svakodnevni unos soka od nara koji sadr`i obilje antioksidansa mo`e pobolj{ati dilataciju krvnih `ila posredovanu protokom - ~ime se smanjuje otpor i pove}ava protok u krvnim `ilama, a blagotvoran u~inak vidljiv je ~etiri sata nakon konzumacije soka.

Flash

30

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE

Najnovija saznanja

Povr}e mo`e sprije~iti, ali i lije~iti artritis
u}i u zglobno tkivo i spriPovr}e predstavlja prje~iti njegovo uni{tenje. avo skladi{te vitamina, Osteoartritis je stanje minerala, antitokom kojeg oksidansa i fizglobne hrskatonutrijenata vice polako koji poma`u propadaju, tijelu odbiti i uzrokuju}i sprije~iti bojaku bol. lest. NedaAli, dovna studija bra je viUniverziteta jest da East Anglia prisustvo otkrila je da Sastojci sulforafana mo`e jedan takav spoj, brokule za poznat kao sulfora- zglobove sprije~iti, pa i lije~iti tu bolest. fan, zaustavlja raPreliminarno istra`izaraju}u funkciju enzima vanje dio je dugoro~nog koji uzrokuju artritis. Nekoliko nedavnih prou~avanja metode kostudija potvrdilo je da po- ja zahvaljuju}i sulforafavr}e kao {to su brokula i nu koristi organizmu. karfiol zaista preveniraju Nau~nici se nadaju da rak. Me|utim, dobra je }e uskoro utvrditi koliko vijest da ovo povr}e brzo i jednostavno spoj pru`a i druge korisne po- mo`e dospjeti u zglobogodnosti. Njihova konzu- ve te kolika je koli~ina macija podi`e nivo sulfo- potrebna za zna~ajan terafana u krvi. On mo`e rapijski u~inak.

Dr su ~e{}i kod Ovi tumori
Pi{e: Dr. sc. prim. Reuf Karabeg

ORDINACIJA

Lije~enje se obavlja hirur{ki radi kompletnog odstranjenja tumora s tankim slojem normalnog tkiva i bez povrede `ivca. Ukoliko se priroda tumorozne tvorbe (maligna ili benigna) ne postavi prijeoperativno, treba uraditi biopsiju ex tempore (u toku hirur{kog zahvata)

Dobro}udni tumori pljuva~nih `lijezda

`ena u petoj deceniji `ivota
Tvorevine mogu biti jako velike, ali ne o{te}uju funkciju facijalnog `ivca
Kada lije~iti agresivno
procenata svih tumora glave i vrata. Po{to se oko 70 posto tumora pljuva~nih `lijezda razvija u parotidnoj `lijezdi, a od toga su tri ~etvrtine dobro}udni, ve}ina neoplazmi pljuva~nih `lijezda je dobro}udna. Naj~e{}i benigni tumor je mije{ani (mixed) ili tzv. pleomorfni adenom, koji obuhvata 70 procenata parotidnih tumora i 50 procenata svih tumora pljuva~nih `lijezda. Ovi su tumori ~e{}i kod `ena i obi~no se javljaju u petoj deceniji `ivota. Mogu biti jako veliki, ali ne o{te}uju funkciju facijalnog `ivca, {to bi za konsekvencu imalo oduzetost mi{i}a lica iste strane (nemogu}nost zatvaranja o~nog kapka, paralizu pokreta ~ela i ugla usana). Dijagnoza karcinoma, zlo}udnog procesa, o~igledna je kada se utvrdi paraliza facijalnog (li~nog) nerva ili prisutnost jasne nodalne (~vornate) zahva}enosti, kada treba planirati agresivno lije~enje. Warthinov tumor je sljede}i po u~estalosti, potom dolaze onkocitomi, monomorfni adenomi, lojni adenom itd. Warthinov tumor je cisti~an i obi~no se javlja kod mu{karaca u {estoj i sedmoj deceniji `ivota. Pojavljuje se obostrano u oko 10 posto
Rezovi poslije operacije

P

Magnezij smanjuje rizik od dijabetesa
Studija provedena na Univerzitetu Sjeverne Karoline sugerira kako unos dovoljnih koli~ina magnezija mo`e prepoloviti izglede za razvoj dijabetesa tipa 2. Nau~nici u ~asopisu „Diabetes Care“ pi{u kako ovi nalazi poja{njavaju dobro poznati pozitivan u~inak konzumacije proizvoda od integralnog zrna, ina~e bogatog izvora magnezija. Prema njihovom mi{ljenju, ovakav utjecaj magnezija je posljedica njegovog utjecaja na funkcioniranje nekoliko enzima klju~nih za prera|ivanje glukoze u organizmu.

ljuva~ne `lijezde su parni organi i mo`emo ih podijeliti na parotidne (zau{ne), submandibularne (podvili~ne) i sublingvalne (podjezi~ne). „Male“ pljuva~ne `lijezde su distribuirane u sluznici usana, obraza, tvrdog i mekog nepca, jeziku itd.

Zau{na `lijezda je klini~ki najva`nija zbog svoje veli~ine i ~injenice da se ve}ina tumora pljuva~nih `lijezda javlja upravo u noj. A tumori pljuva~nih `lijezda ~ine pet

slu~ajeva i skoro isklju~ivo u zau{nim `lijezdama. U svakom slu~aju, prije lije~enja neophodno je razjasniti pravu prirodu „otoka“, a posebno isklju~iti zlo}udni proces. Veliki je spektar pretraga koje se mogu uraditi ili koje su ponekad potrebne.

Priprema za operaciju
Laboratorijske analize i ultrazvu~ni pregled sastavni su dio obavezne pripreme. Dalje ovisi o

Kad je tumor zlo}udan
Nakon odstranjenja zlo}udnog procesa hirur{kim putem, nastavlja se onkolo{ko (naj~e{}e zra~enje i/ili hemoterapija) lije~enje. Nakon odstranjenja dobro}udnog procesa nije potrebna dodatna terapija ukoliko patohistolo{ka analiza (izvje{taj patologa nakon pregleda tumora pod uve}anjem mikroskopa) poka`e da je tumor odstranjen u cijelosti.

slu~aju: kompjuterizirana tomografija (CT), magnetna rezonanca (MRI) ili kontrastna snimanja kroz izvodni kanal `lijezde, punkciona biopsija iglom, citolo{ka ispitivanja itd. Po{to tumori „malih“ pljuva~nih `lijezda imaju veliku sklonost malignoj transformaciji, treba {to prije uraditi biopsiju iglom. Lije~enje se obavlja hirur{ki radi kompletnog odstranjenja tumora s tankim slojem normalnog tkiva i bez povrede `ivca. Ukoliko se priroda tumorozne tvorbe (maligna ili benigna) ne postavi prijeoperativno, treba uraditi biopsiju ex tempore (u toku hirur{kog zahvata), da bi se, ukoliko analiza poka`e zlo}udnost, provela radikalna procedura.

^e{ki nau~nici ustanovili su da svakodnevno uzimanje 1.500 miligrama praha su{enih brusnica u obliku dodatka prehrani tokom perioda od {est mjeseci zna~ajno popravlja markere za procjenu stanja zdravlja prostate. Pokazalo se kako blagotvornost brusnice vi{e nije rezervirana samo za `enski urinarni trakt zbog toga {to brusnica kod mu{karaca smanjuje simptome u donjem urinarnom traktu i time popravlja kvalitet `ivota te sni`ava nivo specifi~nog PSA antigena.

Flash

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

31

Dr
ervozni ste, mu~e vas gr~evi u nogama ili je va{ problem karijes. Sve to mo`e biti posljedica nedostatka nekog minerala zbog smanjenog unosa ili pove}anih potreba organizma. Uzrok mogu biti neodgovaraju}a prehrana ili smetnje probavnog sistema, ali i pove}ana potreba u slu~aju optere}enja organizma: bolest, trudno}a, dojenje, sportske aktivnosti, ali i alkoholizam i pu{enje.

ORDINACIJA

Uzrok prikrivenog manjka mogu biti neodgovaraju}a prehrana ili smetnje probavnog sistema, ali i pove}ana potreba u slu~aju optere}enja organizma: bolest, trudno}a, dojenje, sportske aktivnosti, ali i alkoholizam i pu{enje Pi{e: Prim. dr. Mirsad \ugum

Saznajte imate li dovoljno minerala

Kakva vam je krvna slika
A koji su sve simptomi prikrivenog nedostatka pojedinih minerala i elemenata u tragovima

N

Prevencija osteoporoze
A koji su sve simptomi prikrivenog nedostatka pojedinih minerala i elemenata u tragovima? Kalcij slu`i za prevenciju osteoporoze, a manjak nastaje zbog nepravilne prehrane, pove}anih potreba u trudno}i i razdoblju dojenja, smanjenja funkcije nadbubre`ne `lijezde, pomanjakanja vitamina D i prehrane bogate fosfatima.

Simptomi su pove}ana nadra`enost nervnog sistema, gr~evi u mi{i}ima, smanjen osjet, a hroni~no pomanjkanje dovodi do osteoporoze. Kalcij spre~ava popratne bolesti koje se mogu pojaviti ve} u mladoj dobi (izgradnja kostiju traje do 30. godine). Magnezij je bitan kod gr~eva u mi{i}ima. Do manjka dolazi kod hroni~nih bolesti probavnog sistema, alkoholizma i uzimanja lijekova za izlu~ivanje vode (diuretici). Simptomi su pove}ana nadra`enost nervnog sistema, gr~evi u mi{i}ima i listovima, lupanje srca (tahikardija). Prikriveni manjak `eljeza pojavljuje se kod gubitka krvi (npr. kod menstruacije, krvarenja iz `eluca i crijeva) te smanjenog unosa `eljeza u organizam. Simptomi su lo{a krvna slika i anemija zbog pomanjkanja `eljeza. Do pomanjkanja kalija mo`e do}i zbog preko-

Ostaviti cigarete

Upozorenje mu{karcima

o{te}uje spermije
Mu{karci koji nikako ne mogu imati djece trebali bi prestati pu{iti, savjetuju istra`iva~i Univerziteta u Saru. Cigarete znatno ograni~avaju zdravlje njihovih spermija. Njema~ki istra`iva~i ustanovili su kako se ozbiljni pu{a~i susre}u s ograni~enom plodno{}u zbog pada nivoa proteina koji je klju~an za razvoj spermija, a istovremeno o{te}uje njihov DNK. Oni su usporedili spermije 53 pu{a~a koji su pu{ili vi{e od 20 cigareta dnevno, s onima nepu{a~a. Nakon tri-~etiri dana seksualne apstinencije, uzeti su uzorci sperme te izmjerene koli~ine dva proteina, tzv. protamina. Oni su bitni za razvoj spermije jer omogu}uju procese stvaranja hromozoma. Stru ~njaci su ustanovili kako je nivo jednog proteina bio 14 posto ni`i kod pu{a~a, {to je dovoljno kako bi se dijagnosticirao njegov manjak i povisio rizik neplodnosti. Jednako tako, oksidativni stres povezan je s pove}anim o{te}enjem DNK spermija.

PU[ENJE

Obratite pa`nju
Za lije~enje anemije preporu~uju se preparata `eljeza. No, tokom kori{tenja mogu se javiti smetnje u probavnom sistemu, pa se preporu~uje uzimati ih tokom obroka uz dodatne manje koli~ine C vitamina koji pospje{uje iskori{tavanje `eljeza (npr. s ~a{om soka naran~e). Na iskori{tavanje `eljeza u organizmu negativan utjecaj ima istodobno uzimanje lijekova za smanjenje `elu~ane kiseline (atacidi) i antibiotika (tetraciklini).
Mlijeko je dobar izvor kalcija

Paradajz odli~an izvor kalija
prouzro~iti zastoj u razvoju ploda.

Poliklinika Atrijum
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiografija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass, ugra|ena umjetna valvula)

Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.ba
Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i uporabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

i jo{ mnogo toga...

mjerna izlu~ivanja hormona aldosterona, kod Cushing sindroma, lije~enja diureticima (preparati tiazida) te hroni~ne upotrebe laksativa. Simptomi su slabost mi{i}a, smetnje u probavnom sistemu, smetnje u funkciji bubrega, EKG promjene. Akutne smetnje metabolizma kalija i popratne pojave zahtijevaju lije~ni~ku intervenciju. Jod je bitan za spre~avanje nastanka gu{avosti, a njega ~esto nedostaje ljudima koji `ive u podru~jima gdje pitka voda ne sadr`i dovoljnu koli~inu toga minerala. Simptomi su smetnje rasta, zaostalost u du{evnom razvoju, usporavanje metabolizma i gu{avost. @ene koje planiraju trudno}u ili su trudne trebaju paziti na unos joda jer manjak mo`e

Cink za imunitet
Kod infekcija i oslabljenog imuniteta koriste se preparati cinka. Manjak cinka vidljiv je tokom rasta, kod bolesti bubrega, crijeva, {e}erne bolesti i alkoholizma. Sni`ena koncentracija dokazana je i kod infektivnih bolesti. Lokalno cink ima antivirusno djelovanje na sluznice, ja~a odbrambene snage organizma, skra}uje vrijeme bolesti, prehlade i podr`ava lije~enje akni. A pomanjkanje fluora javlja se uglavnom zbog nepravilne prehrane. Simptomi su pove}ana sklonost karijesu. Tokom razvoja zuba, a i kasnije preporu~ljiva je upotreba pasti za zube koje sadr`e fluor.

Paradajz je bogat vitaminima C i E, betakarotenom, magnezijem, kalijem i fosforom, a ima veoma malo kalorija. Sadr`i bioflavonoid likopen, koji preventivno spre~ava neke vrste raka jer smanjuje utjecaje prostih radikala. Kalij koji je odli~an u za{titi krvnih sudova i srca najbolje ~isti na{e }elije ako preko paradajza sipate malo maslinovog ulja.

Jeste i li znal

32

PORODICA I ZDRAVLJE
Ostale tegobe vezane uz Heberdenove ~vori}e mogu biti osjetljivost ~vori}a na dodir, a bolesnici se mogu `aliti da ne osje}aju predmete tim dijelovima prstiju. Ove su promjene hroni~nog karaktera, uz tegobe koje su promjenljivog intenziteta

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

33
Iako dosta pacijenata ima relativno blage smetnje, te`e forme ove bolesti uzrokuju zna~ajnu redukciju kvaliteta `ivota koja se u najte`im stadijima poredi sa redukcijom kvaliteta `ivota kod pacijenata s te{kim formama sr~anog popu{tanja

Jeste i li znal

Dr
Usporavanje starenja
Ruski nau~nik Vladimir Skula~ov usavr{io je antioksidans koji usporava starenje i do sada su se hiljade dobrovoljaca prijavile da u~estvuju u klini~kim ispitivanjima koja je on nedavno pokrenuo. Tokom istra`ivanja koje je trajalo ~etiri decenije, ovaj nau~nik je prou~avao proces starenja i zaklju~io da se kisik u ljudskom organizmu u 99 posto slu~ajeva transformira u ne{kodljivu vodu, a u jedan posto u toksi~ni superoksid. Upravo za borbu s ovim superoksidom Skula~ov je usavr{io „podmla|uju}i“ antioksidans. egenerativne promjene zglobova {ake su ~este bez obzira radi li se o primarnim ili sekundarnim artrozama. Rije~ je, naime, o razvoju o{te}enja hrskavice uz stvaranje ko{tanih „trnova“.

ORDINACIJA

Pi{e: Prof. dr. Dijana Avdi}

[ta je Heberdonova artroza

Dr
U
svakodnevnoj praksi ~esto se susre}emo sa hroni~nom venskom bole{}u donjih ekstremiteta. Iako se tipi~no smatra da se ovdje radi o oboljenju `ena, u stvarnosti je distribucija ovog problema gotovo jednaka me|u spolovima, a `ene prednja~e u jako malom procentu.

ORDINACIJA

Oprezno sa sokovima

Pi{e: Prim. dr. Emir Talirevi}

Hroni~na venska bolest
Neke vrste vo}nih sokova mogu smanjiti efikasnost lijekova za alergije, pokazuju rezultati kanadskog istra`ivanja. Studija na Univerzitetu Ontario pokazala je da hemijski spoj prisutan u soku od grejpfruta i narand`e mo`e prepoloviti apsorpciju jednog lijeka za alergije. Postoje indicije i da je hemijski spoj nazvan naringin prisutan i u soku od jabuke. Vjeruje se da naringin blokira mehanizam klju~an za prijelaz molekula lijekova iz tankog crijeva u krvotok. Ranija istra`ivanja pokazala su da sok od grejpfruta mo`e utjecati na djelotvornost lijekova za povi{eni krvni pritisak.

Povrede u mladosti donose problem u starijoj dobi
Kod mu{karaca se artroza zglobova {ake javlja prije 45. godine, a kod `ena u starijoj `ivotnoj dobi i tada je mnogo ~e{}a

Prvi simptomi su bol i gr~evi u nogama
Iako dosta pacijenata ima relativno blage smetnje, te`e forme ove bolesti uzrokuju zna~ajnu redukciju kvaliteta `ivota

D

Kako do dijagnoze
Dijagnoza se postavlja na osnovu klini~kog pregleda, laboratorijskih i rendge-

mjene hroni~nog karaktera, uz tegobe koje su promjenljivog intenziteta. U svakom slu~aju, bolesnicima se preporu~uje da se obrate fizijatru, koji }e nakon klini~kog pre-

Ko~enje zgloba
Kod mu{karaca se artroza javlja prije 45. godine `ivota, a kod `ena u starijoj `ivotnoj dobi i tada je ~e{}a. Uzroci artroze su uglavnom nepoznati, ali navodi se prethodna povreda {ake, uro|ene deformacije, genetski faktori. Heberdenova artroza je promjena na distalnim interfalangealnim zglobovima prstiju {aka (zglobovima uz nokte), i kod nje

Kosa i sr~ani udar

nolo{kih nalaza, a ponekada i ultrazvu~nom dijagnostikom, kompjuteriziranom tomografijom i magnetnom rezonacom zgloba. Laboratorijske analize daju nalaz krvi i mokra}e u granicama normalnog. dolazi do formiranja Heberdenovih nodula ili ~vori}a. Ko{tani ~vori} je u obliku prstena na zglobu prsta ruke do nokta. Taj ko{tani prsten oko zahva}enog zgloba povremeno boli, uz {irenje bola u okolne mi{i}e, a ~esto se javlja kratkotrajno ko~enje zgloba prsta {ake. Poslije izvjesnog vremena se i na ostalim prstima ruke oko istih zglobova po~inju stvarati isti ko{tani ~vorovi. Oni su zapravo degenerativne promjene na interfalangealnim zglobovima, javljaju se postepeno (kao lokalni otok), a u prvo vrijeme se i ne prepoznaju. Naj~e{}e mo`e pro}i i nekoliko godina dok ti ~vori}i ne postanu prepoznatljivi, mada se kod nekih osoba mogu javiti naglo, a pra}eni su bolom, otokom i crvenilom. Ostale tegobe vezane uz Heberdenove ~vori}e mogu biti osjetljivost ~vori}a na dodir, a bolesnici se mogu `aliti da ne osje}aju predmete tim dijelovima prstiju. Ove su proBolesnici se ~esto `ale da ne osje}aju predmete koje dr`e

Faktori rizika
Iako oboljenje nije ograni~eno na stariju dobnu grupu, njegova u~estalost raste sa godinama. Faktori rizika koji pove}avaju vjerovatno}u nastanka hroni~ne venske bolesti uklju~uju: genetiku, starost, `enski spol, gojaznost, trudno}u, du`a stajanja te ve}u tjelesnu visinu. Iako dosta pacijenata ima relativno blage smetnje, te`e forme ove bolesti uzrokuju zna~ajnu redukciju kvaliteta `ivota koja se u najte`im stadijima poredi sa redukcijom kvaliteta `ivota kod pacijenata s te{kim formama sr~anog popu{tanja. Nastanak najte`e manifestacije, staznog ili venskog ulkusa (povr{inske rane na ko`i) zahtijeva vi{emjese~no lije~enje koje nekada traje i po godinu (prosjek trajanja devet mjeseci). Simptomi su dosta varijabilni i prate progresiju te`ine oboljenja. U startu se javljaju bol i gr~evi u nogama, te`ina, osje}aj otoka, svrabe`, peckanje te nemir i nemogu}nost pronalaska odgovaraju}eg polo`aja. Sa progresijom bolesti

Spas u kaliju
Ne mo`ete se odre}i presoljene hrane? Ima nade i za vas. Pove}ani unos dobre kalijeve soli mo`e zna~ajno doprinijeti boljem krvnom pritisku u op}oj populaciji, pokazalo je novo istra`ivanje. Dobar utjecaj kalija upore|uje se s onim koji na pritisak ima smanjeni unos natrija, odnosno lo{e soli. Kalija ima u bananama, instant kafi, avokadu, su{enim marelicama, krompiru, grahu, paradajzu, brokuli, arti~oki, soku od narand`e. Prehrana i `ivotni stil imaju va`nu ulogu u odr`avanju krvnog pritiska. Velik unos natrija, a mali unos kalija ima negativan utjecaj na pritisak. Zbog toga su manji unos natrija i ve}i unos kalija dobri na~ini za reguliranje krvnog pritiska.

gleda preporu~iti potrebnu obradu i odrediti adekvatno lije~enje.

Terapija daje najbolje rezultate u najranijim fazama

Mogu}nosti lije~enja
Postoje dvije mogu}nosti lije~enja - konzervativna i operativna metoda. Terapija je usmjerena na ubla`avanje i suzbijanje simptoma, odr`avanje i pobolj{avanje funkcije oboljelog zgloba, smanjenje fizi~ke nesposobnosti, uklanjanje faktora rizika. Terapija uklju~uje primjenu lijekova koji smanjuju bol, a u obzir dolazi i povremena fizikalna terapija (npr. ultrazvuk kroz vodeni medij).

CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I AKUPUNKTURU
DR. MED. SCI. DIJANA AVDI]
Me|u najboljim pokazateljima rizika od sr~anog udara je analiza kose, ka`u kanadski nau~nici. Ve} dugo se pretpostavlja da hroni~ni stres utje~e na opasnost od sr~anog udara, ali do sada nije bilo takozvanog biolo{kog markera za pouzdano mjerenje hroni~nog stresa, obja{njavaju kanadski nau~nici koji isti~u kako su napokon razvili pouzdanu metodu: mjerenje koli~ine takozvanog stresnog hormona kortizola u vlasima kose. Izlu~ivanje kortizola u tijelu pove}ava se u stresnim situacijama, a njegov nivo tradicionalno se mjeri u serumu, mokra}i i slini, ali to samo pokazuje koliki je stres u trenutku mjerenja, a ne tokom du`eg perioda. S kosom je druga~ije. Kosa u prosjeku naraste jedan centimetar u mjesec, pa ako uzmemo uzorak kose du`ine {est centimetara, mo`emo odrediti nivo kortizola u proteklih {est mjeseci.
SPEC. FIZIJATAR AKUPUNKTUROLOG SARAJEVO Obala Isabega Isakovi}a 061 61 57 90
- DEGENERATIVNA OBOLJENJA ZGLOBOVA I KI^ME - POSTTRAUMATSKA STANJA - REUMATSKA OBOLJENJA - SPORTSKE POVREDE - POVREDE I OBOLJENJA PERIFERNIH NERAVA - OBOLJENJA PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA - OSTEOPOROZA - PREVENCIJA I LIJE^ENJE SKOLIOZE - ANTICELULIT PROGRAM - ELEKTROTERAPIJA -TERMOTERAPIJA - SVE VRSTE MASA@A

dolazi do pojave edema, promjene boje ko`e te u najte`im stadijima nastaje rana koja se naziva ulkus i koja jako te{ko zarasta. Sama bolest je rezultat dva faktora: hemodinami~kih sila i pove}anja pritiska u venama te nastanka upalnih supstanci koje postepeno slabe dijelove venskih zidova.

Studijski pokazatelj
U studiji provedenoj u Edinburgu u [kotskoj po~etni znaci hroni~ne venske bolesti su prisutni kod 80 posto mu{karaca i 85 posto `ena starosne dobi izme|u ni~ne venske bolesti, koji je u 80 posto slu~ajeva insuficijencija (lo{a funkcija) venskih zalistaka. Nakon obavljenih pregleda zapo~inje se s lije~enjem koje ima tri ko18 i 64 godine, me|utim, klasi~ni znak prepoznavanja hroni~ne venske bolesti, varikoziteti, nalaze se kod 40 posto mu{karaca i samo 16 posto `ena. mponente: mehani~ku u vidu kompresivnih ~arapa, medikamentoznu u vidu protivupalnih lijekova te mogu}u hirur{ku ukoliko je pacijent do{ao dovoljno rano u toku bolesti.

UZV pregled
Terapija daje najbolje rezultate u najranijim fazama, dok su rezultati lije~enja dosta ograni~eni ukoliko se sa lije~enjem po~ne kasno. Prije po~etka terapije radi se ultrazvu~ni pregled vena donjih ekstremiteta da bi se definirao ta~an mehanizam nastanka hro-

@ivot bez bola

Kurkuma poma`e kod osteoartritisa
Ako bolujete od osteoartritisa, probajte dodati ekstrakt kurkume u svoj re`im ubla`avanja bolova. Prema Ameri~kom botani~kom vije}u, ovaj za~in, koji se ~esto koristi u indijskoj kuhinji, mo`e umanjiti bolove. Kurkuma sadr`i fitohemikaliju kurkumin koji se pokazao kao izvanredna pomo} u lije~enju raznih oboljenja: mo`e prevenirati Alzheimerovu bolest i dijabetes tip 2, poma`e u borbi protiv raka dojke i karcinoma debelog crijeva te ujedno djeluje kao prirodni antibiotik koji osna`uje probavu i pobolj{ava crijevnu floru. Ameri~ki stru~njaci su u svoju studiju uklju~ili 50 pacijenata i podijelili ih u dvije grupe: jedni su 90 dana uzimali ekstrakt kurkume zajedno s uobi~aje-

Kurkuma djeluje kao analgetik

nom terapijom, dok su drugi normalno provodili svoju terapiju bez dodataka. Ispitanici koji su uzimali kurkumu bolje su tjelesno funkcionirali i imali su 58 posto manje bolova u zglobovima. Osteoartritis, koji se ~esto naziva degenerativnom bole{}u zglobova ili jednostavno artrozom, ~ini gotovo polovinu svih vrsta artritisa i karakterizira ga uni{tavanje zglobne hrskavice.

Jeste i li znal

32

PORODICA I ZDRAVLJE
Ostale tegobe vezane uz Heberdenove ~vori}e mogu biti osjetljivost ~vori}a na dodir, a bolesnici se mogu `aliti da ne osje}aju predmete tim dijelovima prstiju. Ove su promjene hroni~nog karaktera, uz tegobe koje su promjenljivog intenziteta

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

33
Iako dosta pacijenata ima relativno blage smetnje, te`e forme ove bolesti uzrokuju zna~ajnu redukciju kvaliteta `ivota koja se u najte`im stadijima poredi sa redukcijom kvaliteta `ivota kod pacijenata s te{kim formama sr~anog popu{tanja

Jeste i li znal

Dr
Usporavanje starenja
Ruski nau~nik Vladimir Skula~ov usavr{io je antioksidans koji usporava starenje i do sada su se hiljade dobrovoljaca prijavile da u~estvuju u klini~kim ispitivanjima koja je on nedavno pokrenuo. Tokom istra`ivanja koje je trajalo ~etiri decenije, ovaj nau~nik je prou~avao proces starenja i zaklju~io da se kisik u ljudskom organizmu u 99 posto slu~ajeva transformira u ne{kodljivu vodu, a u jedan posto u toksi~ni superoksid. Upravo za borbu s ovim superoksidom Skula~ov je usavr{io „podmla|uju}i“ antioksidans. egenerativne promjene zglobova {ake su ~este bez obzira radi li se o primarnim ili sekundarnim artrozama. Rije~ je, naime, o razvoju o{te}enja hrskavice uz stvaranje ko{tanih „trnova“.

ORDINACIJA

Pi{e: Prof. dr. Dijana Avdi}

[ta je Heberdonova artroza

Dr
U
svakodnevnoj praksi ~esto se susre}emo sa hroni~nom venskom bole{}u donjih ekstremiteta. Iako se tipi~no smatra da se ovdje radi o oboljenju `ena, u stvarnosti je distribucija ovog problema gotovo jednaka me|u spolovima, a `ene prednja~e u jako malom procentu.

ORDINACIJA

Oprezno sa sokovima

Pi{e: Prim. dr. Emir Talirevi}

Hroni~na venska bolest
Neke vrste vo}nih sokova mogu smanjiti efikasnost lijekova za alergije, pokazuju rezultati kanadskog istra`ivanja. Studija na Univerzitetu Ontario pokazala je da hemijski spoj prisutan u soku od grejpfruta i narand`e mo`e prepoloviti apsorpciju jednog lijeka za alergije. Postoje indicije i da je hemijski spoj nazvan naringin prisutan i u soku od jabuke. Vjeruje se da naringin blokira mehanizam klju~an za prijelaz molekula lijekova iz tankog crijeva u krvotok. Ranija istra`ivanja pokazala su da sok od grejpfruta mo`e utjecati na djelotvornost lijekova za povi{eni krvni pritisak.

Povrede u mladosti donose problem u starijoj dobi
Kod mu{karaca se artroza zglobova {ake javlja prije 45. godine, a kod `ena u starijoj `ivotnoj dobi i tada je mnogo ~e{}a

Prvi simptomi su bol i gr~evi u nogama
Iako dosta pacijenata ima relativno blage smetnje, te`e forme ove bolesti uzrokuju zna~ajnu redukciju kvaliteta `ivota

D

Kako do dijagnoze
Dijagnoza se postavlja na osnovu klini~kog pregleda, laboratorijskih i rendge-

mjene hroni~nog karaktera, uz tegobe koje su promjenljivog intenziteta. U svakom slu~aju, bolesnicima se preporu~uje da se obrate fizijatru, koji }e nakon klini~kog pre-

Ko~enje zgloba
Kod mu{karaca se artroza javlja prije 45. godine `ivota, a kod `ena u starijoj `ivotnoj dobi i tada je ~e{}a. Uzroci artroze su uglavnom nepoznati, ali navodi se prethodna povreda {ake, uro|ene deformacije, genetski faktori. Heberdenova artroza je promjena na distalnim interfalangealnim zglobovima prstiju {aka (zglobovima uz nokte), i kod nje

Kosa i sr~ani udar

nolo{kih nalaza, a ponekada i ultrazvu~nom dijagnostikom, kompjuteriziranom tomografijom i magnetnom rezonacom zgloba. Laboratorijske analize daju nalaz krvi i mokra}e u granicama normalnog. dolazi do formiranja Heberdenovih nodula ili ~vori}a. Ko{tani ~vori} je u obliku prstena na zglobu prsta ruke do nokta. Taj ko{tani prsten oko zahva}enog zgloba povremeno boli, uz {irenje bola u okolne mi{i}e, a ~esto se javlja kratkotrajno ko~enje zgloba prsta {ake. Poslije izvjesnog vremena se i na ostalim prstima ruke oko istih zglobova po~inju stvarati isti ko{tani ~vorovi. Oni su zapravo degenerativne promjene na interfalangealnim zglobovima, javljaju se postepeno (kao lokalni otok), a u prvo vrijeme se i ne prepoznaju. Naj~e{}e mo`e pro}i i nekoliko godina dok ti ~vori}i ne postanu prepoznatljivi, mada se kod nekih osoba mogu javiti naglo, a pra}eni su bolom, otokom i crvenilom. Ostale tegobe vezane uz Heberdenove ~vori}e mogu biti osjetljivost ~vori}a na dodir, a bolesnici se mogu `aliti da ne osje}aju predmete tim dijelovima prstiju. Ove su proBolesnici se ~esto `ale da ne osje}aju predmete koje dr`e

Faktori rizika
Iako oboljenje nije ograni~eno na stariju dobnu grupu, njegova u~estalost raste sa godinama. Faktori rizika koji pove}avaju vjerovatno}u nastanka hroni~ne venske bolesti uklju~uju: genetiku, starost, `enski spol, gojaznost, trudno}u, du`a stajanja te ve}u tjelesnu visinu. Iako dosta pacijenata ima relativno blage smetnje, te`e forme ove bolesti uzrokuju zna~ajnu redukciju kvaliteta `ivota koja se u najte`im stadijima poredi sa redukcijom kvaliteta `ivota kod pacijenata s te{kim formama sr~anog popu{tanja. Nastanak najte`e manifestacije, staznog ili venskog ulkusa (povr{inske rane na ko`i) zahtijeva vi{emjese~no lije~enje koje nekada traje i po godinu (prosjek trajanja devet mjeseci). Simptomi su dosta varijabilni i prate progresiju te`ine oboljenja. U startu se javljaju bol i gr~evi u nogama, te`ina, osje}aj otoka, svrabe`, peckanje te nemir i nemogu}nost pronalaska odgovaraju}eg polo`aja. Sa progresijom bolesti

Spas u kaliju
Ne mo`ete se odre}i presoljene hrane? Ima nade i za vas. Pove}ani unos dobre kalijeve soli mo`e zna~ajno doprinijeti boljem krvnom pritisku u op}oj populaciji, pokazalo je novo istra`ivanje. Dobar utjecaj kalija upore|uje se s onim koji na pritisak ima smanjeni unos natrija, odnosno lo{e soli. Kalija ima u bananama, instant kafi, avokadu, su{enim marelicama, krompiru, grahu, paradajzu, brokuli, arti~oki, soku od narand`e. Prehrana i `ivotni stil imaju va`nu ulogu u odr`avanju krvnog pritiska. Velik unos natrija, a mali unos kalija ima negativan utjecaj na pritisak. Zbog toga su manji unos natrija i ve}i unos kalija dobri na~ini za reguliranje krvnog pritiska.

gleda preporu~iti potrebnu obradu i odrediti adekvatno lije~enje.

Terapija daje najbolje rezultate u najranijim fazama

Mogu}nosti lije~enja
Postoje dvije mogu}nosti lije~enja - konzervativna i operativna metoda. Terapija je usmjerena na ubla`avanje i suzbijanje simptoma, odr`avanje i pobolj{avanje funkcije oboljelog zgloba, smanjenje fizi~ke nesposobnosti, uklanjanje faktora rizika. Terapija uklju~uje primjenu lijekova koji smanjuju bol, a u obzir dolazi i povremena fizikalna terapija (npr. ultrazvuk kroz vodeni medij).

CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I AKUPUNKTURU
DR. MED. SCI. DIJANA AVDI]
Me|u najboljim pokazateljima rizika od sr~anog udara je analiza kose, ka`u kanadski nau~nici. Ve} dugo se pretpostavlja da hroni~ni stres utje~e na opasnost od sr~anog udara, ali do sada nije bilo takozvanog biolo{kog markera za pouzdano mjerenje hroni~nog stresa, obja{njavaju kanadski nau~nici koji isti~u kako su napokon razvili pouzdanu metodu: mjerenje koli~ine takozvanog stresnog hormona kortizola u vlasima kose. Izlu~ivanje kortizola u tijelu pove}ava se u stresnim situacijama, a njegov nivo tradicionalno se mjeri u serumu, mokra}i i slini, ali to samo pokazuje koliki je stres u trenutku mjerenja, a ne tokom du`eg perioda. S kosom je druga~ije. Kosa u prosjeku naraste jedan centimetar u mjesec, pa ako uzmemo uzorak kose du`ine {est centimetara, mo`emo odrediti nivo kortizola u proteklih {est mjeseci.
SPEC. FIZIJATAR AKUPUNKTUROLOG SARAJEVO Obala Isabega Isakovi}a 061 61 57 90
- DEGENERATIVNA OBOLJENJA ZGLOBOVA I KI^ME - POSTTRAUMATSKA STANJA - REUMATSKA OBOLJENJA - SPORTSKE POVREDE - POVREDE I OBOLJENJA PERIFERNIH NERAVA - OBOLJENJA PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA - OSTEOPOROZA - PREVENCIJA I LIJE^ENJE SKOLIOZE - ANTICELULIT PROGRAM - ELEKTROTERAPIJA -TERMOTERAPIJA - SVE VRSTE MASA@A

dolazi do pojave edema, promjene boje ko`e te u najte`im stadijima nastaje rana koja se naziva ulkus i koja jako te{ko zarasta. Sama bolest je rezultat dva faktora: hemodinami~kih sila i pove}anja pritiska u venama te nastanka upalnih supstanci koje postepeno slabe dijelove venskih zidova.

Studijski pokazatelj
U studiji provedenoj u Edinburgu u [kotskoj po~etni znaci hroni~ne venske bolesti su prisutni kod 80 posto mu{karaca i 85 posto `ena starosne dobi izme|u ni~ne venske bolesti, koji je u 80 posto slu~ajeva insuficijencija (lo{a funkcija) venskih zalistaka. Nakon obavljenih pregleda zapo~inje se s lije~enjem koje ima tri ko18 i 64 godine, me|utim, klasi~ni znak prepoznavanja hroni~ne venske bolesti, varikoziteti, nalaze se kod 40 posto mu{karaca i samo 16 posto `ena. mponente: mehani~ku u vidu kompresivnih ~arapa, medikamentoznu u vidu protivupalnih lijekova te mogu}u hirur{ku ukoliko je pacijent do{ao dovoljno rano u toku bolesti.

UZV pregled
Terapija daje najbolje rezultate u najranijim fazama, dok su rezultati lije~enja dosta ograni~eni ukoliko se sa lije~enjem po~ne kasno. Prije po~etka terapije radi se ultrazvu~ni pregled vena donjih ekstremiteta da bi se definirao ta~an mehanizam nastanka hro-

@ivot bez bola

Kurkuma poma`e kod osteoartritisa
Ako bolujete od osteoartritisa, probajte dodati ekstrakt kurkume u svoj re`im ubla`avanja bolova. Prema Ameri~kom botani~kom vije}u, ovaj za~in, koji se ~esto koristi u indijskoj kuhinji, mo`e umanjiti bolove. Kurkuma sadr`i fitohemikaliju kurkumin koji se pokazao kao izvanredna pomo} u lije~enju raznih oboljenja: mo`e prevenirati Alzheimerovu bolest i dijabetes tip 2, poma`e u borbi protiv raka dojke i karcinoma debelog crijeva te ujedno djeluje kao prirodni antibiotik koji osna`uje probavu i pobolj{ava crijevnu floru. Ameri~ki stru~njaci su u svoju studiju uklju~ili 50 pacijenata i podijelili ih u dvije grupe: jedni su 90 dana uzimali ekstrakt kurkume zajedno s uobi~aje-

Kurkuma djeluje kao analgetik

nom terapijom, dok su drugi normalno provodili svoju terapiju bez dodataka. Ispitanici koji su uzimali kurkumu bolje su tjelesno funkcionirali i imali su 58 posto manje bolova u zglobovima. Osteoartritis, koji se ~esto naziva degenerativnom bole{}u zglobova ili jednostavno artrozom, ~ini gotovo polovinu svih vrsta artritisa i karakterizira ga uni{tavanje zglobne hrskavice.

34

Srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi
objavljuje

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

OTVORENI JAVNI POZIV
za nabavku SAN ure|aja EMC Clariion CX4-120 1. PREDMET PONUDE Predmet otvorenog javnog poziva je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku SAN ure|aja EMC Clariion CX4-120 2. PRAVO U^E[]A Pravo u~e{}a imaju sve osobe koje su registrovane za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka (u daljem tekstu: ponu|a~). Ponu|a~i dostavljaju dokumenta tra`ena tenderskom dokumentacijom. 3. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA Ponudu obra|enu u skladu sa ovim otvorenim javnim pozivom i tenderskom dokumentacijom ponu|a~ je obavezan dostaviti do 14. oktobra 2010. godine do 16,00 ~asova, na jednom od jezika u slu`benoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu u koverti koja mora biti zatvorena i na sastavima ovjerena slu`benim pe~atom ponu|a~a. Na prednjoj strani koverte ponu|a~ je du`an nazna~iti: „Ponuda za nabavku SAN ure|aja EMC Clariion CX4-120“, „NE OTVARATI-OTVARA KOMISIJA“. Na pole|ini koverte ponu|a~ je du`an nazna~iti: naziv i adresu ponu|a~a, broj telefona. Ponuda se dostavlja Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, Sarajevo, M. Tita 25, li~no na protokol ili preporu~eno-po{tom, u jednom originalnom primjerku. U razmatranje se uzimaju samo ponude predate li~no na protokol ili poslane preporu~eno-po{tom, na adresu iz predhodnog stava i koje su pristigle do 14. oktobra 2010. godine do 16,00 ~asova po lokalnom vremenu. Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka i koje ne budu dotavljene na opisani na~in ne}e se uzeti u razmatranje i iste }e biti vra}ene ponu|a~u neotvorene. Ponude se otvaraju najkasnije 5 dana od isteka roka za dostavljanje ponuda. Centralna banka ne}e vra}ati ponu|a~u ponudu koju Komisija nije prihvatila u razmatranju, nakon otvaranja ponuda. 5. TRO[KOVI PONUDE Centralna banka ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja. 6. VREDNOVANJE PONUDA Vrednovanje ponuda }e se izvr{iti u skladu sa Pravilnikom o nabavkama i materijalnom poslovanju u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, UV broj: 205/06 od 31. maja 2006. godine i UV broj: 239/06 od 30. novembra 2006. godine i tenderskom dokumentacijom. Kriteriji za dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 1. Cijena u~e{}e 90% 2. Garantni rok u~e{}e 10% Centralna banka mo`e, po potrebi, tra`iti od ponu|a~a dodadne informacije koje se mogu koristiti u procesu odlu~ivanja. 7. OSTALE ODREDBE Svi zainteresovani ponu|a~i tendersku dokumentaciju mogu preuzeti na web stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine: www.cbbh.ba, pod linkom „Oglasi i tenderi“ od 29. septembra 2010. godine. Kontakt za informacije e-mail: komisija_niois@cbbh.ba O izboru ponu|a~a u~esnici }e biti obavije{teni nakon {to nadle`ni organ Centralne banke donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Kanton Sarajevo Grad Sarajevo OP]INA CENTAR SARAJEVO Op}inski na~elnik Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 34/03) i ~lana 7. Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na pozicije u reguliranim organima koja vr{i op}inski na~elnik Op}ine Centar Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo, broj 20/06), op}inski na~elnik raspisuje: vou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili eniteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije u javnom oglasu, - da se na tog kandidata ne odnosi ~lan IX. ta~ka 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, broj 16/02, 12/04), - da nije zaposlen na drugoj izbornoj poziciji u reguliranom organu, koja mo`e uticati na eventualni sukob interesa. POSEBNI USLOVI: - da posjeduje visoku stru~nu spremu (VII stepen), - da ima najmanje tri godine radnog iskustva, (po`eljeno u oblasti sporta, kulture), - da nije direktor Ustanove za ~iji organ se kandiduje, - da nema privatni-finansijski interes u organu za koji se kandiduje, - da nije bliski srodnik u smislu sukoba interesa sa bilo kojim ~lanom ili zaposlenikom u Ustanovi za ~iji organ se kandiduje. POTREBNA DOKUMENTACIJA: - uvjerenje o dr`avljanstvu, - uvjerenje da se protiv lica ne vodi krivi~ni postupak - ne starije od tri mjeseca, - diploma o zavr{enoj visokoj stru~noj spremi, - uvjerenje, potvrda ili radna knji`ica o radnom sta`u, - Prijava za ~lana Upravnog i Nadzornog odbora, - Obrazac za pitanja o sukobu interesa, - Izjava, (kopije dokumenata moraju biti ovjerene). Izjavu, Prijave za ~lana Upravnog i Nadzornog odbora, Obrazac za pitanja o sukobu interesa mogu se li~no preuzeti na Info-pultu u Op}ini Centar Sarajevo ili sa WEBstrane Op}ine: www.centar.ba Dokumentaciju dostaviti li~no ili poslati preporu~eno po{tom na adresu: Op}ina Centar Sarajevo, Mis Irbi broj 1. Slu`ba za upravu za obrazovanje, kulturu i sport sa naznakom - „Prijava na Javni oglas - ne otvarati“ Krajnji rok za podno{enje Prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa. Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija ne}e se uzeti u razmatranje. OP]INSKI NA^ELNIK D`evad Be}irevi}

JAVNI OGLAS
za imenovanje na upra`njene pozicije u reguliranom organu 1. UPRAVNI I NADZORNI ODBOR JAVNE USTANOVE „CENTRA ZA SPORT I REKREACIJU“ SARAJEVO 1.1.a) Upravni odbor: dva ~lana - predstavnika zaposlenika Ustanove, tri ~lana - predstavnika osniva~a Ustanove. 1.1.b) Nadzorni odbor: jedan ~lan - predstavnik zaposlenika Ustanove, dva ~lana - predstavnika osniva~a Ustanove. 2. UPRAVNI I NADZORNI ODBOR JAVNE USTANOVE CENTAR ZA KULTURU „SARAJEVO“ 2.2.a) Upravni odbor: dva ~lana - predstavnika zaposlenika Ustanove, tri ~lana - predstavnika osniva~a Ustanove. 2.2.b) Nadzorni odbor: jedan ~lan - predstavnik zaposlenika Ustanove, dva ~lana - predstavnika osniva~a Ustanove. OPIS POZICIJA: - Upravni odbor Ustanove vr{i poslove upravljanja, odlu~ivanja i dono{enja akata o pitanjima obavljanja djelatnosti vezane za nesmetano funkcionisanje i rad Ustanove, - Nadzorni odbor Ustanove vr{i poslove kontrole i nadzora finansijskih planova i obra~una sredstava Ustanove, a koji su propisani va`e}im zakonskim propisima. Mandat predsjednika i ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora je ~etiri godine uz mogu}nost jednog reizbora. OP]I USLOVI: - da je stariji od 18 godina, - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da nije otpu{ten iz radnog odnosa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem ni-

Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Kakanj,na osnovu ~lana 29. Zakona o ustanovama („Sl.list RBiH“,br.6/92,8/93 i 13/94) i ~lana 32. Pravila JU Centar za socijalni rad Kakanj,raspisuje:

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Kakanj I Izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Kakanj, izvr{it }e se na osnovu provedenog konkursa. Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine sa mogu}no{}u ponovnog izbora u skladu sa zakonom. II Kandidat koji aplicira za direktora mora ispunjavati sljede}e uslove: A. Op}i - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da je zdravstveno sposoban za obavljanje

poslova na koje se kandidira, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja ove upra`njene pozicije, - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine), - da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup nespojiv sa funkcijom direktora. B. Pored op}ih uslova utvr|enih prethodnim stavom ovih Pravila, za direktora mo`e biti imenovano lice koje ispunjava sljede}e posebne uslove: - da ima visoku stru~nu spremu dru{tvenog smjera, - da ima 5 (pet) godina radnog iskustva struci, - ostvareni rezultati rada tokom prethodnog radnog anga`mana, - da ima komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanje poslova direktora, - da ima sposobnost prilagodljivosti timskom radu,

- da ima sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, - da ima sposobnost tuma~enja ekonomskih i pravnih analiza i propisa, - preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca, - po`eljno poznavanje stranog jezika. III Uz prijavu potrebno je da kandidat dostavi sljede}u dokumentaciju: biografija, adresa i kontakt telefon; ovjerena fotokopija dokaza o zavr{enoj visokoj stru~noj spremi; ovjerena fotokopija rodnog lista; ljekarsko uvjerenje ovjerena fotokopija CIPS-ove prijave prebivali{ta; uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 3 (tri) mjeseca); uvjerenje o radnom iskustvu; ovjerena izjava kandidata da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa; uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 (tri) mjeseca); Uvjerenje nadle`nog suda da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili za privredni prijestup

iz ~lana II stav 1. alineja 7. (ne starije od 3 (tri) mjeseca); Uvjerenje nadle`nog MUP-a da nije osu|ivan (ne starije od 3 (tri) mjeseca); Ovjerene izjave za uslov iz alineje 4. i 5. Op}ih uslova tra`enih ovim konkursom. IV Kandidati koji budu uvr{teni u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja . Prijave sa tra`enim dokumentima i kra}om biografijom potrebno je dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: JU Centar za socijalni rad Kakanj, Ul. 309. Brdske brigade br.15 Kakanj 72240 Na koverti nazna~iti:“Prijava na Konkurs za direktora - NE OTVARATI.“ Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e su uzeti na razmatranje. Upravni odbor

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

35

Dr

ORDINACIJA

Kod mo`danih udara je va`na ~injenica da je lije~enje u akutnoj fazi bolesti ~esto ograni~enih dometa, a zahtijeva velika materijalna sredstva. To je jedan od osnovnih razloga za{to se danas stavlja poseban akcent na njihovu prevenciju Pi{e: Prof. dr. Tarik Zuki}

Kako sprije~iti mo`dani udar
Poma`u i male doze

Kontrolirajte Aspirin smanjuje pritisak i {e}er u krvi rizik od raka crijeva
Prevencija je va`na
Kod mo`danih udara je va`na ~injenica da je lije~enje u akutnoj fazi bolesti ~esto ograni~enih dometa

[ta su faktori rizika
Kod osoba srednje `ivotne dobi i onih starijih uvijek postoji opravdana opasnost od nastajanja manifestnih oblika mo`danih udara. U osnovi, iako nema jasnih znakova insuficijencije cirkulacije krvi, kod tih osoba postoje izra`ene vi{e ili manje odre|ene patolo{ke, biolo{ke i sociohigijenske pojave i smetnje koje stoje u vezi sa pojavom mo`danih udara, a u nekim situacijama oni su jasno u vezi sa nastajanjem bolesti. Te pojave nazivamo faktori rizika.

Acetilsalicilna kiselina, supstanca koja se, izme|u ostalog, nalazi u aspirinu {titi ve} u malim dozama od raka crijeva. Istra`ivanje ra|eno u Velikoj Britaniji pokazalo je da su ve} male doze acetilsalicilne kiseline dovoljne da bi se smanjio rizik pojavljivanja tumora na crijevima. Nau~nici Univerziteta Edinburg uporedili su skoro 2.800 pacijenata s rakom crijeva sa isto toliko zdravih osoba

sli~ne starosti i spola. Svi u~esnici istra`ivanja su osim podataka o ishrani i na~inu `ivota odgovarali i na pitanje koliko ~esto uzimaju ASS. Uziman u malim koli~inama od ~etiri tablete po 75 miligrama mjese~no, ASS je za godinu pacijentima smanjio rizik dobivanja raka crijeva za 22 posto. Nakon pet godina redovnog uzimanja tableta, ugro`enost je opala za ~ak 30 posto.

Arterijska hipertenzija do {est puta pove}ava rizik od mo`danog udara

M

edicinska nauka je danas rije{ila mnoge zdravstvene probleme koji su nekad izazivali prave epidemije i usljed kojih je dolazilo do velikog broja smrtnih slu~ajeva. Tako je, naprimjer, smanjena smrtnost od zaraznih bolesti. ^ovjek, kad je rije~ o zdravlju, provodi relativno miran period `ivota od ro|enja do ~esto srednjeg `ivotnog doba jer je danas za{ti}en vakcinama, antibioticima i drugim dostignu}ima medicinske nauke. Me|utim, produ`enje `ivota i sve vi{e starih osoba prakti~no do epidemije nekih bolesti koje ranije nisu predstavljale izrazit sociomedicinski problem. Tu u prvom redu dolaze vaskularna oboljenja mozga i srca.

Vrste prevencije
Kod mo`danih udara je va`na ~injenica da je lije~enje u akutnoj fazi bolesti ~esto ograni~enih dometa, a zahtijeva velika materijalna sredstva. To je jedan od osnovnih razloga za{to se danas stavlja poseban akcent

na njihovu prevenciju. Kao i kod drugih oboljenja, prevencija kod mo`danih udara dijeli se na primarnu i sekudarnu. Sekundarna prevencija se daleko ~e{}e provodi, a odnosi se na niz mjera koje se poduzimaju da se sprije~i recidiv, dakle ponovni mo`dani udar. Me|utim, mnogo je va`nija primarna prevencija ~iji je cilj da kod zdravih osoba, dakle, osoba koje nemaju manifestnih smetnji i klini~kih znakova, otkrije faktore rizika za mo`dani udar i provodi odre|eno lije~enje. Faktori rizika za nastanak mo`danog udara su brojni i mogu se podijeliti po vi{e osnova. Prema va`nosti oni se dijele na velike, male i srednje. Veliki su: `ivotna dob, postojanje arterijske hipertenzije ili sr~anih oboljenja (a oni pove}avaju rizik do {est puta). Srednje va`ni faktori pove}avaju rizik od mo`danog udara za ~etiri puta. U njih spadaju {e}erna bolest i bolesti krvi i gojaznost. Mali faktori rizika su, ustvari, lo{e navike - pu{enje,

alkoholizam, smanjena fizi~ka aktivnost i sli~ni.

Uspje{nost lije~enja
No, faktore rizika mogu}e je podijeliti i prema uspje{nosti lije~enja. I tu se mogu podijeliti na tri grupe. U prvu grupu spadaju nepromjenljivi faktori, dakle oni na koje se uop}e ne mo`e djelovati, a to su, naprimjer, `ivotna dob ili klimatski uvjeti. Na uvjetno promjenljive faktore mo`emo djelovati tako {to }emo provoditi intenzivno lije~enje. U ovu drugu grupu spadaju arterijska hipertenzija, {e}erna bolest, arterioskleroza i dr. U tre}u grupu spadaju ve} spomenuti mali faktori rizika - pu{enje, alkoholizam, nedovoljna fizi~ka aktivnost, njihovo djelovanje mo`e sprije~iti i mogu se posti}i odli~ni rezultati. Na`alost, kod nas se nedovoljno djeluje upravo na spre~avanje zloupotrebe duhana i alkohola. A prepoznavanje faktora rizika je izuzetno va`no, jer se time otklanja ili bar odga|a pojava mo`danih udara.

36

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE

Metaboli~ki sindrom

Poma`u orasi i sjemenke lana
Oboga}ivanje prehro zdravom na~inu `ivota ane unosom oraha i sje- (umjerenog intenziteta), menki lana u kombina- 2. i 3. grupa je uz savjetociji s edukacijom o zdra- vanje svakodnevno uzivom na~inu `ivota mo`e mala ili 30 grama oraha ili zna~ajno pomo}i u ko- 30 grama sjemenki lana. ntroli zdravstvenog staKombinacija edukanja osoba s dijagnostici- cije i sjemenki lana ili ranim metaboli~kim si- oraha najvi{e je utjecandromom, tvrde kineski la na pobolj{anje pokanau~nici. zatelja stanja metaboOsobe s metabo- li~kog sindroma te je li~kim sindromom ima- dovela do smanjenja ju dvostruko ve}e prekomjerne tjelesne izglede za razvoj bole- mase ispitanika - jesti srca te pet puta dnog od glavnih uzroka ve}e izglede za dijaberazvoja metaboli~kog tes tipa 2. sindroma. Ispitanici koji su u~estvovali u isU prehranu tra`ivanju uklju~iti slu~ajnorahe im odabirom podijeljeni su u tri grupe. Dok je prva grupa tokom 12 sedmica prisustvovala isklju~ivo savjetovanju

Dr
I
diopatski blefarospazam spada u grupu „bolesti pokreta“ ograni~enu na mi{i}e koji zatvaraju o~i. Preciznije, rije~ je o tzv. fokalnoj distoniji manifestiranoj nevoljnom aktivno{}u kru`nog mi{i}a oka, {to rezultira zatvaranjem o~iju. Ovaj problem, ako je dugotrajan, mo`e rezultirati nemogu}no{}u otvaranja o~iju i u situacijama koje mogu biti potencijalno opasne (pri prelasku ulice, radu na visini, radu sa opa-

ORDINACIJA

Kao opcija lije~enja koristi se i hirur{ka intervencija, no svaka od njih tako|er nosi rizik od komplikacija. Me|utim, tretman botoksom (botulinusnim toksinom) pokazao se uspje{nim ~ak u 93 posto pacijenata i smatra se danas terapijom izbora ove bolesti Pi{e: Doc. dr. Edin Suljagi}

Bolesti mi{i}a koji zatvaraju oko

Blefarospazam se lije~i injekcijama botoksa
Uznapredovali blefarospazam mo`e biti toliko dugotrajan da osoba ve}i dio dana `miri, pa je to ustvari funkcionalno sljepilo
Stiskanja dijela lica i ~ela ~esto se pretvore u grimasu

snim oru|em). Uznapredovali blefarospazam mo`e biti toliko dugotrajan da osoba ve}i dio dana `miri, pa je to ustvari funkcionalno sljepilo. Naravno, osobe sa ovom bole{}u nisu u stanju obavljati bilo koji posao koji se obavlja pod kontrolom vida.

^e{}i kod `ena
^e{}e se javlja u starijoj `ivotnoj dobi i kod `ena (75 posto). Javlja se obostrano, a katkad je vi{e zahva}ena jedna strana. Ta~na priroda bolesti jo{ je nepoznata. U po~etku bolesti smetnje su manje izra`ene i rje|e se javljaju i to u smislu nelagode, iritacije i ja~eg treptanja, dok su vremenom izra`enije uz jako i nekontrolirano treptanje i stiskanje o~nih kapaka katkad do te mjere da osoba prakti~no ne vidi kretati se. Napad mogu izazvati jako ili treptaju}e svjetlo, vjetar i pra{ina. Uz stiskanje kapaka, ~esto se javlja i stiskanje dijela lica i ~ela koji se pretvore u grimasu. U farmakolo{kom tre-

tmanu blefarospazma primjenjivani su brojni lijekovi, no njihov efekt se pokazao bezuspje{nim (kod ve}ine lijekova je daleko manji od 50 posto), a i ne`eljeni efekti koje oni nose nisu bezna~ajni. Naravno, kao opcija lije~enja je i hirur{ka intervencija, no svaka od njih tako|er nosi rizik od komplikacija. Me|utim, tretman botoksom (botulinusnim toksinom) pokazao se uspje{nim ~ak kod 93 posto pacijenata i smatra se danas terapijom izbora ove bolesti. I tic facialis - hemifacijalni spazam je poreme}aj nevoljnog i nekontroliranog pokretanja mi{i}a lica, posebno oko o~iju, kao gr~enje kapaka, a zahvata samo jednu stranu lica. Iako se pone{to razlikuje od blefarospazma, i ovaj se poreme}aj mo`e u~inkovito lije~iti botulinum toksinom tipa A (botoks).

1-2 sedmice. Ukoliko slabost mi{i}a zatvara~a oka rezultira nekompletnim zatvaranjem oka tokom spavanja, neophodno je da pacijenti sa ovom komplikacijom izvjesno vrijeme redovno odr`avaju oko vla`nim i pokrivenim u toku sna.

Kad se bolest ne prepozna
Nerijetko se oboljenje ne prepozna na vrijeme, a kako oboljeli imaju te{ko}e u svakodnevnom `ivotu, lutaju po ordinacijama, ~esto uzimaju neodgovaraju}u terapiju, naprimjer, sredstva za smirenje (sedative i antidepresive). Kvalitet `ivota im je nizak, zatvaraju se u sebe i ne izlaze vani. Opisani su slu~ajevi porasta o~nog pritiska koji se mo`e lije~iti lijekovima. Dakle, benefit koji daje botulinus toksin daleko prevazilazi ne`eljene efekte koji se rijetko pojavljuju i prili~no su kratkotrajni. Opisuje se i rezistencija zbog stvaranja antitijela na toksin, naj~e{}e nakon ponavljanih primjena u intervalima kra}im od preporu~enih, no i ona se javlja u svega 3-10 posto slu~ajeva. Tretirani pacijenti su pokazali pobolj{anje nakon 1-2 dana, efekt traje od tri do {est mjeseci. Lije~enje je izuzetno efikasno, a bez botoksa nema oporavka od blefaropazma.

O~ni pritisak
Mogu}a komplikacija ove manipulacije je pad o~nog kapka, no uobi~ajeno je blaga i povla~i se za

Adresa: Tuzla dr Ivana Ribara 15; 75 000 Tuzla ; telefoni: 035 25 55 55; 035 22 55 06 Sarajevo Bistrik Medresa 3; 71 000 Sarajevo; telefon: 033 44 75 44
Dermatolo{ki pregledi Alergolo{ka testiranja Kompletan kozmeti~ki program BOTOX tehnika uklanjanja bora oko o~iju, sa ~ela i bora mrgo|enja RESTYLANE tehnika pove}anja usana Lasersko uklanjanje dla~ica laserska epilacija Lasersko uklanjanje plavih i crvenih kapilara na licu i nogama Lasersko odstranjivanje spolnih bradavica, virusnih bradavica, benignih izraslina na ko`i, Hemijski piling Lasersko skidanje tetoaza Frakcijski laser za uklanjanje o`iljaka od akni.

sveznadar

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

37
Kulinarski kutak

Ta~no Neta~no

ZDRAVLJE Rezultat nekoliko istra`ivanja

Rad za ra~unarom u ve~ernjim satima ometa san
Izlaganje normalnom svjetlu u kupatilu samo 10 minuta dovoljno je za poreme}aj osloba|anja melatonina, hormona spavanja
Izlaganje normalnom svjetlu u kupatilu samo 10 minuta dovoljno je za poreme}aj osloba|anja melatonina, hormona spavanja, objavio je tim za istra`ivanje spavanja i klini~ke kronobiologije pri univerzitetskoj bolnici „Charite“ u Berlinu. Melatonin regulira prirodni ciklus budnosti i spavanja i ~ini ljude pospanim uve~er. Rezultati studija ovoga tima pokazuju i da blje{tavi monitori tako|er naru{avaju ciklus budnosti i spavanja. Prije deset godina grupa britanskih i ameri~kih nau~nika otkrila je fotopigment u ljudskom oku koji tijelu signalizira je li dan ili no}, ljeto ili zima. Fotopigment je posebno osjetljiv na plavu svjetlost. - Plava svjetlost tijelu poru~uje da je dan i da mora osta-

1.Migel de Servantes Savedra smatra se jednom od najve}ih li~nosti {panske knji`evnosti?
Hladni rat je otvoreno ogra2.Sovjetskog saveza?izme|uili SAD i ni~eno rivalstvo agronom i geneti~ar Tr3.Ukrajinskiprototip pseudonau~nika ofim Denisovi~ Lisenko je na kraju obilje`en kao ideologa?
1. TA^NO

Najve}a li~nost {panske knji`evnosti

[ljivopita
Potrebno je: 700 g zrelih {ljiva, 3 ka{ike bra{na, 6 ka{ika {e}era, 2 ka{i~ice prezli, 2 ka{ike topljenog maslaca. Na~in pripreme: [ljive oprati, isjeckati na polovine i poredati u okruglu tepsiju ili vatrostalnu posudu. Poprskati topljenim maslacem, prezlama, bra{nom i {e}erom. Pe}i 30 minuta na 250 stepeni. Prije serviranja {ljivopitu dobro rashladite.

1
Melatonin regulira prirodni ciklus budnosti i spavanja

ti budno - ka`e Diter Kunc (Dieter Kunz), voditelj Odjela za medicinu sna Psihijatrijske klinike „Charite“.

Monitori uglavnom sadr`e bijelu svjetlost pa nau~nici pretpostavljaju da fotopigment sli~no reagira i na nju.

2 3

Migel de Servantes Savedra (Miguel de Cervantes Saavedra) bio je {panski pjesnik, dramaturg i iznad svega prozni pisac. Smatra se jednom od najve}ih li~nosti {panske knji`evnosti. Prema svojim djelima, pripada kako renesansi tako i baroku i zlatnom stolje}u {panske knji`evnosti i na neki na~in predstavlja sintezu ova dva pravca. U svijetu je poznat kao autor prvog modernog romana i najprevo|enije knjige poslije Biblije „Veleumnog plemi}a Don Kihota od Man~e“. Bio je svjedok vrhunca mo}i i po~etka opadanja velike {panske imperije koja se u to doba prostirala na tri kontinenta. Ro|en je 29. septembra 1547., a umro 23. aprila 1616. godine.
2. TA^NO

Invalidska penzija
U Njema~koj sam do`ivio nesre}u na poslu pa mi je priznato pravo na njema~ku invalidsku penziju kao posljedica povrede na radu. Moja medicinska dokumentacija proslije|ena je u Sarajevo i na osnovu nje je Institut za medicinsko vje{ta~enje utvrdio prvu kategoriju invalidnosti, ali nastalu kao posljedica bolesti. Da li mi je na osnovu medicinske dokumentacije trebalo i u Federaciji BiH utvrditi invalidnost kao posljedicu povrede na radu i priznati invalidsku penziju po tom osnovu, pita [. L. iz Busova~e. Svaka dr`ava odlu~uje o pravu na penziju po svojim propisima. Nalaz, ocjena i mi{ljenje njema~kog organa vje{ta~enja doneseni u postupku odlu~ivanja o pravu na invalidsku penziju u Njema~koj ne ve`u Institut za medicinsko vje{ta~enje u Sarajevu u postupku odlu~ivanja o pravu na invalidsku penziju u Federaciji BiH. Na osnovu nalaza ocjene i mi{ljenja Instituta za medicinsko vje{ta~enje koji je ocijenio va{u radnu sposobnost za poslove koje ste obavljali u BiH, a koji je kod vas utvrdio prvu kategoriju invalidnosti kao posljedicu bolesti, nosilac osiguranja u Federaciji BiH pravilno je priznao pravo na invalidsku penziju. Federalni zavod PIO

@ivot starijih osoba

Deset minuta vje`banja dnevno odr`ava kondiciju
Dobra kondicija poma`e starijim osobama da du`e ostanu samostalne, a potreba za redovnim vje`banjem s godinama se pove}ava, isti~u njema~ki nau~nici. - Deset minuta vje`banja svakoga jutra i `ustra {etnja tokom dana garant su za odr`avanje kondicije - ka`u stru~njaci iz Medicinskog centra njema~kog sportskog fakulteta u Kelnu. Stru~njaci dodaju da mi{i}i ne znaju za godine, da oni nemaju biolo{ki sat te da se snaga mi{i}a u bilo kojoj dobi mo`e udvostru~iti za 12 mjeseci. To pove}ava pokretljivost i ukupnu kondiciju, omogu}uju}i starijim osobama da ostanu akti-

Hladni rat - rivalstvo SAD i SSSR-a
Hladni rat je otvoreno ili ograni~eno rivalstvo i neprijateljstvo koje se poslije Drugog svjetskog rata razvilo izme|u SAD i Sovjetskog saveza i njihovih saveznika. Zabrinute zbog sovjetske dominacije nad isto~nom Evropom, SAD i Britanija strahovale su od {irenja sovjetske vlasti i komunizma na zapadnu Evropu i druge dijelove svijeta. Sovjeti su bili rije{eni da zadr`e kontrolu nad isto~nom Evropom, djelimi~no i da bi se za{titili od mogu}e nove prijetnje Njema~ke. Hladni rat (termin je prvi upotrijebio Bernard Baruh tokom kongresne debate 1947. godine) vo|en je prije svega na politi~kim, ekonomskim i propagandnim frontovima i samo se ograni~eno pribjegavalo oru`ju.
3. TA^NO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

Mi{i}i nemaju biolo{ki sat

vne i {to du`e neovisne. Osim toga, od redovnih vje`bi ima koristi i mozak jer se na taj na~in mo`dane }elije opskrbljuju kisikom i podsti~u rast novih }elija.

PRIPADNIK NAKIT KATOLI^KE OKO VRATA VJERE (mn.) ZAVJERENIK, UROTNIK ZA[E]ERENA VODA ZA BAKLAVU I SL. GLUMAC ROBINS

N.D.

U^ESTALA TOPOVSKA PALJBA PORTUGAL (mn.)

INTERESOVANJE ZA [TO

MAJKA ROMULA I REMA

BALERINA PAVLOVA

SVESKA, BILJE@NICA

NJIVE

INSEKT S RILICOM

Lisenko prototip pseudonau~nika ideologa
JED. ZA MJ. AKUST. TITRAJA (mn.) VRSTA @IRAFE LUKA U ^ILEU POKAZNA ZAMJENICA RIJEKA U MALIJU NETO REGISTAR TONA (skr.) PISAC ^EHOV INDIJ \A^KA TORBICA ZA OLOVKE SEKUNDA BLATO, GLIB PJEVA^ VOKS

PISALJKE

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA PO@UDNO, SUP, OZENA, ASTMA, TRN, DOSTA, S, RASPOR, ADAM, E^KA, NONIJI BJANKA RAJAN, AEROSTATIKA 2299

RAVNOMJERNO, NA LINEARAN NA^IN MJERICA OD POLA LITRA MOTOCIKLIST NA SLICI

Ukrajinski agronom i geneti~ar Trofim Denisovi~ Lisenko je na kraju obilje`en kao prototip pseudonau~nika ideologa. Priklanjaju}i se neolamarksisti~koj teoriji I. V. Mi~urina, po kojoj se mijenjanjem vanjskih uvjeta i na~ina prehrane mogu promijeniti nasljedna svojstva organizma (a teoriju je poduprlo i vodstvo SSSR-a), zapo~eo je 1935. godine kampanju protiv temeljnih genetskih na~ela koja je dovela do obustavljanja genetskih istra`ivanja i politi~kih progona suprotstavljenih sovjetskih biologa. Od 1940. do 1965. godine bio je direktor Instituta za genetiku Akademije nauka SSSR-a. Ro|en je 29. septembra 1898., a umro 20. novembra 1976. godine.

38

Srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi
UNIS KOMERC d.d. SARAJEVO

OGLAS
DAJE SE U ZAKUP
1. Kancelarijski prostor - povr{ine 123 m2 Adresa: Merhemi}a trg 5 - naselje CIGLANE 2. Skladi{ni i kancelarijski prostori - Adresa: Azi}i 20, naselje STUP Hangar - povr{ine 380 m2 Cijena 5,00 KM/m2 bez PDV Skladi{ni prostor - otvoren - nije natkriven povr{ine 3.000 m2 Cijena 1,00 KM/m2 bez PDV Kancelarijski prostor - povr{ine 88 m2 Cijena 7,00 KM/m2 bez PDV Skladi{ni i kancelarijski prostori Azi}i 20, raspola`u odgovaraju}om infrastrukturom, pristupnim putem za sve vrste vozila - {lepere, parking prostor, vagu za velike terete. Obezbije|ena cjelodnevna ~uvarska slu`ba.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI BROJ: Mals 1506/05 Tuzla, 17. 9. 2010. godine Na osnovu odredbi ~l. 348. stav. 3., 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06: u daljem tekstu ZPP-a) TU@ENOM: UDRU@ENJE GRA\ANA „GTF-MAKRO 2000“ sa sjedi{tem u Tuzli, Ul. Rudarska br. 72, dostavlja se:

OGLAS
Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Selma Ki{i}, u pravnoj stvari tu`ioca GIK „OKO“ D.D. Sarajevo, Ul. D`emala Bijedi}a br. 185, protiv tu`enog UDRU@ENJE GRA\ANA „GTF-MAKRO 2000“ sa sjedi{tem u Tuzli, Ul. Rudarska br. 72, radi duga, v.s. 499,70 KM, van ro~i{ta dana 17. 9. 2010. godine donio je sljede}u

nskom zateznom kamatom po~ev od 11. 2. 2004. godine pa do isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 150,00 KM, u roku od 15 dana od dana dostavljanja presude. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama FBiH. (~l. 348. st. 4. ZPP-a). POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~l. 328. i ~l. 329. ZPP-a. STRU^NI SARADNIK Selma Ki{i}

PRESUDU - zbog propu{tanja OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`iocu plati glavni dug u iznosu od 499,70 KM sa zako-

www.eurohaus.ba

A. [a}irbegovi} 16 71000 Sarajevo, BiH tel: + 387 33 720-900 fax: + 387 33 710-611 info@eurohaus.ba

Na osnovu Zakona o preuzimanju dioni~kih dru{tava („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj: 7/06 ~lan 33.) i Odluke o odobrenju Tender ponude od strane Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj: 04/1-19-284/10 od 12. 08. 2010. godine.

U PRODAJI JE NOVI BROJ
Alternativni lijek za va{u du{u

OBAVIJEST O USPJE[NOSTI TENDER PONUDE
Djeluju}i u skladu sa Zakonom o preuzimanju dioni~kih dru{tava („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj: 7/06), ~lan 33. stav 1. a u vezi sa ~lanom 26. obavje{tavamo Vas da je uspje{no proveden Tender „Standard d.d.“ Sarajevo, na koji se prijavilo 70 klijenata sa ukupno 255.510 dionica, ~ime je ponu|a~ pove}ao svoj udio za 22,3552%. Ponu|a~ nakon tender ponude posjeduje 88,9734% od ukupno emitovanih dionica.

oglasi

Dnevni avaz srijeda, 29. septembar/rujan 2010. 39

40

Srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
njem u Butmiru. Tel. 033 680-001. Izdajem namje{ten stan sa grijanjem. Tel. 033 680-001. Izdajem namje{tenu dvokrevetnu garsonjeru, poseban ulaz, cen. grijanje, kod Ba{~ar{ije. Tel. 033 535-401. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 35 m2 u Pofali}ima kod benzinske pumpe, pogodan za kancelarije. Tel. 061 132 268. Izdajem pos. prostor na [ipu (nov) od 35 m2. Tel. 062 320 648. Izdajem poslovne prostore za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji do Sebilja, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobu djevojci-studentici ili zaposlenoj, ^. Vila. Tel. 033 649152. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, kompletno namje{ten, strancima ili pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan Alipa{ino polje A-faza. Tel. 061 349 669. Izdajem stan sa vi{e le`aja u privatnoj ku}i, 80 KM po le`aju, Bare-[ip. Tel. 062 139 215. Izdajem namje{ten apartman, sprat ku}e, ulica Travni~ka 28 iznad OHR-a.Tel. 061 509 746. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem studentici jednokrevetnu sobu kod Pivare. Tel. 033/441-476. Izdajem u centru ^obanije-Zvijezda, dvosoban namje{ten stan, sve novo, strancima, studenticama. Tel. 033 444-137, 061 930 219. Jednos. adapt. namje{ten izdajem samcu-ici, bra~nom paru bez djece, Grada~a~ka. Tel. 061 167 761. Jednos. stan sa pos. ulazom, polunamje{ten ili prazan. Tel. 629-054, Ilid`a-Otes. Jednos. stan u ku}i, a posebno sobu za studentice. Tel. 062 712 991, 033 226-193. Jednosoban namje{ten stan za dvije solidne studentice. Tel. 033 227077. Kod FDS, namje{ten stan 70 m2 i garsonjeru. Tel. 061 226 372, 070 205 934. Kod Vije}nice u Sarajevu, izdajem dvosoban stan studenticama ili zaposlenoj `eni, poseban ulaz. Tel. 062 682 185. Ko{. brdo, A. Hangija, dvosoban namje{ten stan. Tel. 033 442-998, 062 139 085. Ko{. brdo, ~etverosoban stan za 3 studenta ili zaposleni, eta`no grijanje. Tel. 061 537 239. Ku}a za stanovanje, 300 m2. Tel. 061 382 476. Ku}u izdajem, Te{anjska, na du`i period p+2 sp., gara`a, ba{ta, grijanje, 600 KM. Tel. 061 173 947. Manji kanc. prostor u strogom centru, prvi sprat. Tel. 033 665-496. N. [opa-Stup. pos. prostor 35 m2. Tel. 458-506, 062 007 338. Namje{ena soba, centr. grijanje, upotreba kuhinje. Tel. 062 374 130. Namje{ten jednos. stan studenticama, nepu{a~ima, ulaz poseban. Tel. 033 227-071, 062 357 862. Namje{ten jednosoban stan studenticama nepu{a~ima, vrlo povoljno, ulaz poseban. Tel. 033 227-077, 062 006 768. Namje{ten stan na Grbavici, mo`e i studentima. Tel. 062 436 565. Namje{ten stan studentima na Pofali}ima kod hotela „Palas“ (centr. grijanje, kablovska). Tel. 033 613-525, 061 263 824. Namje{tena bos. ku}a, 2 gara`e, na Sedreniku. Tel. 061 102 996. Namje{tena soba i kuhinja, studentima, pos. ulaz, Pofali}i. Tel. s062 116 522, 033 521-239. Namje{tena soba, pogodna za studente i |ake. Tel. 544-231. Namje{tenu sobu sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 692 292. Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu autopraonu. Tel. 061 244 166. Neum - apartmani povoljno, klima, gara`a, www.villalamia.com Tel. 033 535-121, 062 214 946. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Orebi}: Izdajem, soba, kuhinja, kupatilo, tersa, TV, klima, ro{tilj, parking, blizina mora, 30 EUR-a. Tel. 00385 20 713-793, 00385 98 92 46 035. Otok Hvar-Su}uraj, apartmani 35 osobni, uz pla`u izdajem. Tel. 00385 21 773-305, 00385 99 683 0611. Podhrastovi-okretaljka, izdajem namje{ten stan, 2 studenta-nepu{a~i. Tel. 061 219 013. Pos. prostor 16 m2, Ferhadija, stakleni grad, 700 KM. Tel. 061 142 704. Pos. prostor 26 m2 na Ilid`i (mala aleja). Tel. 061 260 598. Pos. prostor 32 m2, Grbavica. Tel. 033 649-851. Pos. prostor 50 m2, blizina novog Avaza, klima, alarm, grijanje, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Pos. prostor 60 m2, do gl. ceste u B. Potoku. Tel. 062 154 130. Pos. prostor 90 m2, uz gl. saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Pos. prostor pogodan za sve namjene, ul. Bjelave. Tel. 062 747 725. Pos. prostor Skenderija, extra stanje. Tel. 062 907 831. Pos. prostor u Tuzli, 16 m2, „fi{ek“ zgrada. Tel. 061 133 478. Poslovni prostor u „Papagajci“ od 25 m2, izdajem, ulaz sa ulice Hamdije Kre{evljakovi}a. Tel. 061 147 336. Povoljno stan studenticama, Dobrinja. Tel. 061 812 326. Preno}i{te Ba{~ar{ija do Sebilja, no}enje 20 (15) KM. Tel. 061 434 123. Radnju izdajem 75 m2 na Otoci. Tel. 033 450-358, 033/656-057. Salon za svadbe u Famos-Hrasnica, 200 mjesta. Tel. 061 159 249. Saraj polje, ul. S. M. Dende, trosoban potpuno namje{ten stan u zgradi, III sprat, na du`i period. Tel. 062 943 493. Skenderija, extra lux. namje{ten, tros. stan, 1.000 KM. Tel. 061 565 787. Soba namje{tena. Tel. 061 803 264. Soba u centru `enama, upotreba kuhinje, grijanje. Tel. 061 383 809. Sobu dvokrevetnu studentima, preko puta Stud. domova Ned`ari}i. Tel. 066 377 088. Sobu studentici. Tel. 033 232-494. Socijalno, izdajem sobu `enskoj osobi. Tel. 641-885. Stan 75 m2, D. Malta, E. [ehovi}a. Tel. 061 226 372. Stan dvos. lijepo namje{ten, strogi centar, 700 KM. Tel. 061 142 704. Stan namje{ten 46 m2, bra~nom paru ili studentima, ul. M. Mikuli}a. Tel. 061 175 078. Stan od 70 m2 za tri studenta, lijep, uslovan sa grijanjem, telefon, alarm, Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665. Stan prazan, trosoban, renovirna, porodici ili zaposlenim. Tel. 061 261 650. Studentima izdajem sobu blizu stud. domova Ned`ari}i. Tel. 061 546 066. Studentima, nov, namje{ten dvos. stan na spratu, ku}a. tel. 033 645-621, 061 901 983. Studentu izdajem jednokrevetnu sobu, sa cen. grijanjem i kablovskom TV. Tel. 061 869 333. [vrakino blizu trolejbusa, 350 KM, trosoban. Tel. 212-563, 225-970. Tros. namje{ten stan, lokacija blizu Bosmala, cijena 350 KM. Tel. 212563, zvati poslije podne. Tros. stan u Ferhadiji, II sp., namje{ten, 800 KM. Tel. 061 142 704. Trosoban, renoviran, moderan stan poluopremljen 87 m2, Pofali}i kod „Mar{alke“, izdajem. Tel. 061 145 853. U [vrakinom stan kod Merkatora. Tel. 065 903 934. Uhodan ugostiteljski objekat pod zakup 32 m2 + 20 m2 ba{ta, cent. grijanje. Tel. 061 184 775. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba @enskoj osobi izdajem namje{tenu sobu sa upotrebom kuhinje i kupatila. Tel. 033 541-365.

MALI

OGLASI
Prodaja
ovana. Tel. 062 814 399, Sarajevo. MB 190 D, god. 86., reg. 6. 2011., crveni, dobar 3.900 KM, hitno, Sarajevo. Tel. 062 270 366. Mercedes 190 dizel, automatik, 1988, registr. u odli~nom stanju. Tel. 061 500 037. Mercedes 190 dizel, automatik, 1988. u odli~nom stanju, registrovan. Tel. 061 500 037. Mercedes 307 dizel, 90. god., zatvoreni, 2000 EUR-a, mo`e zamjena za putni~ko vozilo. Tel. 061 338 836. Mercedes A 160, avangard, 2001. god., ko`a, klima, navigacija, grijanje ciceva, full oprema, servisna knjiga, rgistrovan. Tel. 061 350 093, Sarajevo. Minibus Iveko Dali, automatik, god. 85., ispravan, motor 2500 D, 1.450 KM, hitno. Tel. 062 270 366. Mjenja~ i glavu Golfa 1. Tel. 061 367 103. Nove i polovne dijelove za Opel Korsa, Astra, Vektra, Omega, Frontera. Tel. 061 200 203. Opel Astra G OPC 2000. g., 118 KW, 2.0, registrovana do 6. 2011., 8.000. Tel. 062 905 809. Opel Corsa 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, 90.000 pre{la, tek registrovana, vlasnik od uvoza, cijena 8.000 KM. Tel. 061 835 565. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena fiksna 2.500 KM. Tel. 061 551 317. Pasat 1.6 D, god. 84., karavan, ispravan sem alansera, 5 brzina, 550 KM, hitno. Tel. 062 270 366. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Peugeot 206, 1.1 B, 2001. god., tek registrovan, pre{ao 75.000 km, cijena 7.000 KM. Tel. 061 243 559. Pe`o 307 2.0 HDi, 2003. god., 4 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, 138.000 km, pre{ao, cijena 11.700 KM. Tel. 061 158 202. Polovne ljetne gume za Fiat Punta 165/65/13, 70 KM. Tel. 033 210-014. Povoljno Audi 80 („jaje“), 1991. god., benzin, metalik plavi. Tel. 062 682 185. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodajem Golf 3 GTD, 1992. u odli~nom stanju. Cijena 5.000 KM. Tel. 061 180 144. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem ili mijenjam Audi A6, 2.5 TDI, 1998. g. Tel. 061 820 107. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Reno 21, 90. god., benzinac, u voznom stanju, 800 KM. Tel. 061 550 253. Reno Clio 1.2 B, 2003. god., 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 90.000 pre{la, cijena do registr. 7.700 KM. Tel. 061 835 565. Reno Clio 1.2, plave boje, 1996. god. Tel. 062 105 871. Renault megane 1,5 DCI, 2007. god,metalik top stanje servisna knjiga tek registrovan, cijena 12 700KMTel. 062 111 110. Reno Megane 2003. god., noviji model, full oprema, registrovan, u extra stanju, 11.000 KM, mo`e zamjena. Tel. 066 663 232. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Seat Ibiza 1.9 TDI, 2003. god., full extra, ko`a, tempomat, 6 brzina. Tel. 061 139 610. Skuter Suzuki katana 50 m3, extra, registrovan trajno. Tel. 061 139 610. Tojota Corola 1.4 benzin, 2003. god., full. Tel. 061 139 610. Ugradnja alarma i sistema protiv kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Volkswagen Polo-dizel, 1997. god., pre{ao 49.000 km, reg. 2011., gara`iran, kao nov, prva ruka. Tel. 061 357 786. Volvo 460, 1.8 benzin + plin, 1997. god., hitno. Tel. 061 526 536. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW Polo, 2008. god., 1.9 SDI, pr{ao 21.000 km. Tel. 061 962 073. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598.

Kupovina
Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem Golfa 2, stranca, crvene boje. Tel. 061 504 190. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem vozila ni`e vrijednosti, havarisana na str. tablama i sl. Tel. 061 758 217. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Kupujem razne dijelove za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Auto kupujem od vlasnika, u ra~un dajem dizel, reg. do 6. 2011., Sarajevo. Tel. 062 270 366. Kupujem Ford Ka ili neko drugo auto. Tel. 062 322 467. Kupujem auto ili d`ip do 20.000 KM, u zamjenu dajem 2 lux. auta. Tel. 066 663 232.

Prodajem: [koda Octavia A5, 2007. g., pre{ao 57.000, elegans oprema, servisna knjiga. Cijena 22.500. Tel. 062 878 649. 12713-1Nd` Prodajem Golf 5, ful oprema, boja karmin, 2004. godina, cijena po dogovoru. Tel. 061 514 355. 12738-1Nd` Prodajem: Volvo S-60, 2.4, D5, 2002., 120 KW, ful, svi servisi, 179.000 km, automat, registriran. Cijena: 10.500 EUR-a. Tel. 063 814 004. PTT Airbag volana i tabli za Golf 4, Pasat 4, Audi, Mercedes. Tel. 061 200 203. Alfa 147 1.6 TS, benz., 2002, god., ko`a, navigacija, full. Tel. 061 139 610. Aluminijske 4 felge trineske, 175/70/13. Tel. 061 548 447. Audi A-4, 1.9 TDI, 2004. god., 20.000 KM, mo`e i zamjena. Tel. 061 531 130. Audi A-4, 2.0 TDI, april 2006., pre{ao 104.000 km, dogovor. Tel. 061 130 649. Auto Audi 4, dizel, god. 1995. Tel. 062 123 679. Auto gume 165-70-14, Fabija, 4 kom. 60 KM. Tel. 062 972 512. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan 57.do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. Citroen BX 1.9 D karavan, god. 89., motor dobar, lim dobar, dosta novih dijelova, 1.050 KM, hitno. Tel. 062 270 366. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., reg. god. dana. Tel. 061 144 162. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. \ip Mitcubishi pajero pinin, 1.8, 4x4, redukcija, 3 vrata, kuka, registrovan, god. 2000., cij. 10.400 KM. Tel. 061 102 888. Fiat Brava, 2000. god., 1.6 benz., ful oprema, pre{ao 100.000 km, u odli~nom stanju. Tel. 061 276 207. Fiat Cupe 1.8 sport, 98/99. god., ful orpema, registrovan, u extra stanju, 10.000 KM, mogu}a zamjena. Tel. 061 338 836. Ford Fiesta 1300, benzinac, o~uvan, reg. do 31. 10. 2010. Tel. 612351 i 061 323 977. Ford Focus 1.6 B, 2003. god., plavi met., 4 vrata, full orpema, pla}ena carina i PDV, 130.000 pre{la, cijena do registr. 8.800 KM. Tel. 061 158 202. Golf III, 96. god., 1.4 benzin, 5100 KM. Tel. 061 434 867 Golf 3, 1996., 3 vrata, nije registrovan, prodajem. Tel. 061 829 191. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf 2 1,3 benzin, 1985. god. ispravan, ne registrovan, fiksno 1500 KM.Tel. 061 542 493 Golf 87. god., dizel, u dijelovima. Tel. 061 504 190. Golf dizel, 87. god., reg. do 11. 2010., 5 vrata, dobro o~uvan, jako povoljno. Tel. 062 315 616. Golf III 1.9 TDI, 96. god., odli~an, 4 vrata, cijena 4.800 KM. Tel. 061 130 389. Golf IV TDI, 1999., el. podiza~i, 10.000 KM, servisna knjiga, zeder, registrovan do januara 2010., karavan.Tel. 061 361 790. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Kombi MB 609, god. 90., dugi, visoki, jako dobar, pre{ao 320.000, 7.950 KM, hitno. Tel. 062 270 366. Korsa C 2002. god., 1.0 benzin, ABS, servo, 2 vrata, 4x airbag, al. felge, crvena, servis. knjiga, tek registr-

Izdavanje
Izdajem u strogom centru grada uredske prostorije u povr{ini od 220 m2, cijena veoma povoljna, zakup najkra}i na 5 god. Tel. 061 132 363. 11748-1nd` Izdajem dvosoban namje{ten stan sa centralnim grijanjem, povoljno. Tel. 440-902. 14851-1tt Izdajem trosoban stan u bosanskoj ku}i u centru kod Katedrale. Tel. 061 167 907. 14852-1tt Izdajem prazan dvosoban stan na Grbavici kod [opinga, 300 KM. Tel. 061 540 772. 14837-1tt Izdajem u privatnoj ku}i u Pofali}ima dva namje{tena jednosobna stana, sa posebnim ulazima, centralno grijanje i vlastiti parking. Mob. 061 157 071. 14878-1tt Alipa{in most, namje{ten jednosoban stan, poseban ulaz. Tel. 062 158 101. Alipa{ino polje, dvokrevetnu sobu studentima ili zaposlenim. Tel. 066 793 529. Alipa{ino, jednos. lijepo namje{ten stan, zapos. osobi. Tel. 062 465 466. Apartmani u Tivtu, ljeto i u septembru idealno za djecu. Tel. 00382 32 683-392, 00382 69 299 128. Apartmani, sobe za no}enje sa parkingom od 15-25 KM. Tel. 062 226 665, Ko{. Brdo. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. B. Potok jednosoban prazan stan. Tel. 033 655-664, 061 551 992. Bistrik 19, pos. prostor opremljen za buregd`inicu sa inventarom. Tel. 062 922 511. Bjelave, dvokrev. soba studenticama ili studentima. Tel. 062 224 836. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 724. Centar strogi, dvoipos. moderno opremljen stan sa parkingom. Tel. 061 145 853. Centar, izdajem 1-soban namje{ten stan. Tel. 033 444-843. Centar, trosoban stan u Sarajevu, kompletno namje{ten, na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Ciglane G., dvos. fino opremljen stan u zgradi. Tel. 061 145 853. ^. Vila, dvos. fino opremljen stan u zgradi. Tel. 062 465 466. ^etiri le`aja radnicima na terenu, priv. ku}a, pos. ulaz. Tel. 629-054, Ilid`a-Otes. Doglodi, izdajem 100 m2 pos. i 250 m2 stambenog prostora. Tel. 061 561 132. Dvije sobe sa parnim grijanjem za studentice, upotreba kupatila, kuhinje. Tel. 033 521-566. Dvokrevetnu sobu zaposlenim radnicima, cijena 60 KM po krevetu. Tel. 660-176. Dvos. namje{ten stan sa centr. grijanjem, Grbavica I. Tel. 061 550 762. Dvos. namje{ten stan u blizini no-

vog Avaza kod `eljezni~ke stanice, u priv. ku}i, pos. ulaz, cijena dogovor. Tel. 061 242 261. Dvos. prazan stan (ku}a) Saraj Polje, 200 KM, kablovska. Tel. 061 544 946. Dvos. prazan stan, sprat ku}e, povoljno. Tel. 522-715. Dvos. stan ^obanija, 500 KM. Tel. 061 142 704. Dvos. stan u priv. ku}i centar Breke, namje{ten. Tel. 061 866 143, 033 646-813. Dvos. u centru grada, centralno. Tel. 062 465 466. Dvosoban namje{ten stan 70 m2, cen. grijanje, telefon, kablovska TV. Tel. 657-697, 061 507 240. Dvosoban stan prazan, sprat ku}e, povoljno. Tel. 522-715. Extra namje{tena soba studentu ili samcu kod Islamskog fakulteta. Tel. 061 958 368. Fino opremljen dvos. stan u centru grada. Tel. 062 465 466. Gara`u izdajem na du`evrijeme ili za svakonevnu upotrebu. Tel. 033 220-727, 466-574. Gara`u zidanu sa kanalom izdajem, ul. Grbavi~ka do br. 39. Tel. 641293. Garsonjera dvjema djevojkama, 250 KM. Tel. 062 908 359. Garsonjera u centru kod Vlade Federacije, dvjema studenticama. Tel. 066 528 873. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, jednos. moderno opremljen stan 42 m2, 400 KM. Tel. 062 465 466. Hrasno, jednos. moderno opremljen stan u zgradi, 400 KM, izdajem. Tel. 062 465 466. Hrasno, polunamje{ten dvosoban stan bra~nom paru. Tel. 065 534 126. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Ilid`a-Pejton de lux namje{ten stan, generalno sre|en, elektr. za{tita, sat., plin. grijanje. Tel. 061 774 458. Izdaje se namje{ten jednosoban stan Centar-Katedrala, ne studentima. Tel. 061 503 868. Izdajem ~etverosoban stan u strogom centru Sarajeva, sa ba{tom, povoljno. Tel. 061 382 261. Izdajem dvoiposoban polunamje{ten stan u priv. ku}i, poseban ulaz. Tel. 033/454-424. Izdajem dvokrevetnu sobu u centru po mogu}nosti zaposlenim ili strancima. Tel. 061 911 928. Izdajem dvosoban namje{ten stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Izdajem dvosoban stan u zgradi, Grbavi~ka. Tel. 062 437 583. Izdajem dvosoban lijepo namje{ten stan na Vracama iznad Policijske akademije u privatnoj kuæi, internet, kablovska, 450 KM. Tel. 062 587 200 Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036. Izdajem gara`u preko puta Medic. fakulteta. Tel. 033/207-936. Izdajem gara`u u Zagreba~koj ul., pored [umarskog fakulteta. Tel. 061 867 579. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednok. sobu studentu u blizini Medic. i Gra|. fakulteta, naselje N. Breka. Tel. 033 443-282, 062 147 525. Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje studentima - Bjelave. Tel. 061 802 958. Izdajem jednokrevetnu sobu sa manjom kuhinjom, poseban ulaz, upotreba kupatila, mu{karcu. Tel. 033 532-035. Izdajem jednos. stan na du`e vrijeme u Budvi. Tel. 065 903 934. Izdajem jednosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i. Tel. 033 655329. Izdajem jednosoban stan 50 m2, namje{ten, strogo poseban ulaz, cen. grijanje, sa parking mjestom, kablovska TV, internet, sve posjeduje. Zvati od 12-20 h. Tel. 033 458-323. Izdajem namje{ten dvosoban stan sa gara`om, cen. grijanje, kablovska i sat., poseban ulaz. Tel. 033 667 008, 062 972 326. Izdajem namje{ten stan sa grija-

Prodaja
Prodajem vrlo povoljno ure|ene gra|evinske parcele u Vogo{}i za gradnju poslovno-stambenih objekata. Tel. 061 132 363. 11748-1Nd` Dobrinja - 49, 55, 68 m2, Anex - 40 m2, ^engi} V. - 64 m2, Grbavica - 54 i 131 m2, Alipa{ino P . 59 i 64 m2. Marin D. - 121 i 86 m2. Pale - 54 m2, Isto~. Saraj. - 53 m2. Tel. 061 375 787. 14819-1tt Prodajem ili izdajem poslovni prostor 26 m2. Pogodan za sve namjene, ulica Kova~i 33, Ba{~ar{ija, Sarajevo. Zvati od 1013 h. Tel. 033 533-744 i 061 345 631. 14833-1tt Hitno prodajem vikend ku}u 130 m2 i oku}nice 1.500 m2, voda, struja, Puhovik put prema Rakovici. Tel. 033/639-052, 061 136 309. 12720-1Nd`

Dnevni avaz
Prodajem ili izdajem izuzetno lijep stan 80 m2, u ul. Ferhadija 4, I sprat. Zvati na tel. 062 422 158 ili 00381 63 604-858. 12746-1Nd` Prodajem gara`u 18 m2, u Juki}evoj, stambena zgrada, cijena 11.000 KM. Tel. 061 224 104, 066 719 741. 12742-1Nd` Prodajem poslovni prostor u Sarajevu, povr{ine 220 m2, ima 12 prostorija, pogodan za obdani{te, igraone, apoteke i sjedi{te kompanija. Tel. 062 335 381. 12724-1Nd` A. Smajlovi}a stan 92 m2, potrebna adaptacija, 1.600 KM/m2. Tel. 062 907 831. Adaptiran jednosoban stan 36 m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 062 993 253. Ahatovi}i, ku}icu sa parcelom I, 42.000 KM i parcelu II sa temeljima, 24.000 KM. Mo`e zamjena za stan u SA. Tel. 061 203 367. Alipa{ino polje C-faza, prodajem stan 42 m2, zatvoreni balkon - 65.000 KM. Tel. 546-226. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 062 156 982. Bare-[ip, gara`a novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Bare-[ip, novogradnja, dvos. stan 46 m2, vis. pr. sa ugradbenom kuhinjom i ameri~kim plakarima, 2.000 KM/m2. Tel. 601 269 835. Ba{~ar{ija, kod Islamskog fakulteta, trosoban 76 m2. Tel. 061 131 349. Biha} stan 92 m2 + gara`a, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061 483 448 i 061 144 086. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka 52 m2, stan sa ba{tom, ekstra lokacija, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061 183 433. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, potpuno adaptiran, sve novo, sa dosta nove opreme. Tel. 061 106 424. Centar, dvoiposoban novoadaptiran stan, II sprat, eta`no grijanje, mogu}nost kupovine gara`e. Tel. 061 432 055. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar, ul. pat. lige 32 m2, manja duplex ku}ica 35 m2, 2 sobe+kuhinja+60 m2 terasa, ispred ku}e, 65.000 KM. Tel. 061 269 835. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane, trosoban stan 77 m2, 3. sprat. Tel. 033 442-998, 062 139 085. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. Tel. 063 876 844. ^. Vila, stan 53 m2, III sprat, cijena po dogovoru. Tel. 062 958 458. ^engi} Vila 1, prod. 2-soban stan 57 m2. Tel. 033 677-065. Dobrinja 3, III sprat, 74 m2, dvostrano orijentisan, 3 sobe, kupatilo, WC, dva balkona, 113.000 KM. Tel. 061 804 298, 061 308 689. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dunum zemlje u Osijeku-Ilid`a, vlas. 1/1, cijena 20.000 EUR-a. Tel. 061 540 015. Dvoipo-iposoban stan na V. Polju 78 m2, 4 kat, cijena 70.000 EUR-a. Tel. 061 320 439. Dvos. 52 m2 iznad Op{te bolnice, eta`. grijanje, ba{ta, kablovska, 1.750 KM/m2, 91.000. Tel. 062 619 266. Dvos. stan u Hrasnom, P Ribar, . vis. prizemlje, 58 m2+2 balkona. Tel. 066 801 737. Dvos. stna Grbavica I, 54 m2, 115.000 KM. Tel. 033 649-216. Dvos. stna novogradnja na Betaniji-Pionirska dolina, 55 m2, sp. I, 2.400 KM/m2. Tel. 061 540 015. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Gornji Hotonj, 8 duluma zemlje prodajem. Tel. 065 605 794. Grbavica, stan 52 m2, V sprat, 120.000 KM. Tel. 061 482 999. Grbavica, troiposoban stan, renoviran, sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Had`i}i, Drozgometva, parcele za vikendice. Tel. 062 391 952. Hitno 70 m2 centar, Avaz, kompletno renoviran, osun~an, 4. sprat, gara`a, 138.000 KM. Tel. 061 186 665. Hotonj-Orahov brijeg, gra|. parcele od 818 m2 i 640 m2, urbanisti~ka saglasnost, vl. 1/1. Tel. 061 803 715. Hrasnica, put Famosa, novije bijele zgrade), 81 m2, IV sp., 2 balkona, 2 mokra ~vora, eta`no grijanje, odli~no stanje, 101.000 KM. Tel. 061 510 964. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno, jednos. stan 36 m+balkon, 12 sp., 68.000 KM. Tel. 061 303 466. Hrasno, jednosoban 38 m2, 2. sprat, sre|en, A. Lipa, prodajem. Tel. 061 555 949. Hrasno, Trg heroja, hitno prodajem jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, adaptiran, 86.000 fiksno. Tel. 061 811 144. Hrvatska, Opuzen, ku}a na u{}u Neretve u more, 200 m od mora, 70 mandarina. Tel. 00385 20 671-943, 00385 99 675 9874. Ilid`a-Lu`ani, 60 m2 stan, I sprat, cijena po dogovoru. Tel. 033 638-541. Ispod [aminog gaja uz glavnu cestu, dunum zemlje, vrlo povoljno. Tel. 062 138 905. Isto~no Sarajevo, parcela sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. Jednos. stan 37 m2, ul. V. Maglajlije, Dobrinja 1. Tel. 066 783 856. Jednos. stan u [vrakinom, prvi sp., plin. grijanje. Tel. 459-286, 062 762 915. Kancelarijski prostor u Hrasnom kod R. komerca, Azize [a}irbegovi}. Tel. 535-052. Kijevo, vikend nova 85 posto ura|ena, svi priklju~ci, 460 m2 zemlje, 27.000 KM, plus dun. zemlje. Tel. 062 387 728, 061 520 392. Ko{. brdo, ul. Zuke D`umhura, potpuno renoviran i namje{ten stan 32 m2, cijena po dogovoru. Tel. 061 778 706. Ku}a 3 sprata sa lokalnom sa 3 zas. ulaza, do glavne ceste u B. Potoku. Tel. 062 154 130. Ku}a na Ilid`i-centar, 220 m2, eta`no grijanje, gara`a 100 m2, ba{ta 100 m2, ba{ta 1.200 m2. Tel. 033 442998 i 062 139 085. Ku}a u Pofali}ima, ul. Humska. Tel. 061 709 430. Ku}a zidana, ku}i{te 218 m2, k.p. 446 m2, ul. Hajrudina [abanija, &TC naselje 171. Tel. 061 709 430. Ku}u useljivu sa 16 duluma zemlje, 2 km od puta Olovo-Sarajevo. Tel. 066 542 941. Lijepa manja ku}a kod Vje}nice, cijena 105.000 EUR-a. Tel. 033 239910. Lu`ani, stan 69 m2, cijena 1.600 KM. Tel. 033 621-023, 066 357 804. M. Dvor, prodajem stan 40 m2. Tel. 062 724 003. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Ni{i}i-Jelik, vikend> na parceli od dun., borova {uma, 30.500 KM. Tel. 061 510 964. Novo, ku}u dijelom nezavr{enu, 1.000 m2 oku}nice, Rajski do - Trnovo. Tel. 226-554, 062 183 507. Odoba{ina, prodajem ili izdajem prostor 30 m2, mogu}nost pro{irenja. Tel. 061 357 786. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Orebi}: Prodajem apartman 27 m2, (II sprat), soba, kuhinja, kupatilo, TV; klima, terasa, potpuno opremljen, 35.000 EUR-a. Tel. 00385 20 713-793, 00385 98 92 46 035. Otoka, dvos. stan sa odl. centr. grijanjem, uslovan, vlas. 1/1, mo`e i zamjena za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Otoka, stan 76 m2, vl. 1/2, prodajem, a mo`e i zamjena za more uz razliku novca. Tel. 062 422 290. Pazari}-Trn~i}i, useljiva ku}a i parcele za vikendice. Tel. 065 660 113. Porodi~na ku}a 8x7,5 m2, sa 1.500 m2 zemlji{ta, sun~ana strana, PaleBrij`d`a bb. Tel. 033/563-834. Pos. prostor prodajem na Ilid`i. Tel. 063 721 345. Pra~a, prodajem ku}u ili mijenjam za manji stan u Sarajevu. Tel. 061 144 982. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem 7.628 m2 u Rakovici, ranvo, prilaz, blizu spomenika (centar Jugoslavije), cijena 25 KM/m2. Tel. 061 709 430. Prodajem dva stana u Ferhadiji, veli~ine 80 m2 i 47 m2, stanovi su uknji`eni. Tel. 061 220 541. Prodajem dvosoban stan 1/1, 71 m2, III sprat, Otes-Ilid`a, povoljno. Tel. 061 172 053. Prodajem dvosoban stan u dobrom stanju, III sprat, ul. Dervi{a Numi}a - Grbavica, 116.000 KM. Tel. 063 191 201, 00385 91 177 4627. Prodajem ili izdajem super kompletno opremljen restoran, mo`e biti konoba, taverna, vinoteka, na Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172 516. Prodajem ili mijenjam ku}u u Sreseru-Pelje{ac, za Sarajevo. Tel. 061 262 337. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednosoban stan 47 m2, 36.900 EUR-a, Alipa{ino, Semira Fra{te. Tel. 454-579. Prodajem kod Holiday Ina u Sarajevu 4-soban stan fix. 3.000 KM/m2. Tel. 387 33 214-595, 062 279 428. Prodajem ku}u na sprat, 1/1, posebni ulazi, povoljno. Tel. 061 506 750. Prodajem ku}u Sutina-Mostar, 57 m2 + terasa 24 m2, vo}njak 1.250 m2, ima sve dozvole. Tel. 033 215-199, 063 722 002. Prodajem lijepu bosansku ku}u u blizini Vije}nice. Tel. 061 935 062. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem stan 50 m2, A-faza, A. polje, Ante Babi}a, cijena po dogovoru. Tel. 451-594. Prodajem stan 54 m2, Obala kulina bana 21/II, Stari Grad. Tel. 062 920 191. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan Mojmilo, 53 m2, sa stvarima, sve novo. Tel. 061 299 371, 061 377 898. Prodajem stan novogradnjaNed`ari}i od 37,20 m2, parking mjesti ispod zgrade. Tel. 062 170 897. Prodajem stan od 40 m2, II prat, M. Dvor. Tel. 061 715 543. Prodajem useljivu ku}u 240 m2, pijaca Vrap~i}i Mostar, ili mijenjam za Trebinje, Sarajevo. Tel. 061 301 772. Prodajem zemlju blizu Vije}nice stara Dariva, ul. Obhod`a 32. Tel. 062 504 781. Prodajem poslovni prostor 23m2 1/1 vlasni{tvo, Aerodromsko naselje, Andrije Andrejevi}a 37, mogu~nost dogradnje, pogodno za ugostiteljstvo, cijena 35 000 KM.Tel. 061 509 746. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Radni~ka 122, ku}u, dva podruma, vis. prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice. Tel. 065 185 108. Stan u centru kod hotela Evropa, dvoeta`ni, adapt. 67 m2, 230.000 KM. Tel. 065 819 136. Stan, ul. Grbavi~ka, V sp., potrebna adaptacija, 69 m2+2 balkona. Tel. 062 907 831. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. [vrakino kod Merktura, ul. efend. Musi}a, 29 m2, Ii sp., garsonjera sa ni{om i centr. grijanjem, 42.000 KM. Tel. 061 510 964. Tros. stan 77 m2, 3 sp., Ciglane. Tel. 033 442-998, 062 139 085. Tros. stan 78 m2, sprat II, ima gara`u, ul. Bolni~ka, cijena 2.700 KM/m2. Tel. 061 540 015. Vikend ku}a 8x8 na raskrsnici „Sustavac“, na ulaz u Rajski Do u Trnovu za 43.000 KM, 1/1. Tel. 061 709 430. Vogo{}a, prodajem stan. Tel. 062 993 253. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa, 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vraca, ul. D. Numi}a, I sp., manji dvos. stan 43 m2 na I spratu, 65.000 KM. Tel. 061 510 964. Vratnik, ku}u sa gara`om, mogu}nost dogradnje, Nevjestina, povoljno. Tel. 033 442-998, 062 139 085. Zemlja 53 dun. podru~je Rogatica, prodajem ili mijenjam za Kanton Sarajevo. Tel. 062 321 088. Zemlje 3.391 m2 podru~je Perivoj, prema @u~i, cijena 8 KM/m2, 1/1. Tel. 061 709 430. Zemlji{te prodajem u La|aniciGlavati~evo. Tel. 062 902 584. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Tel. 061 757 925. Prodajem dobro o~uvane polovne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. Prodajem klavir (Belarusd) puno, lakirano, sme|e drvo, nova klavijatura, 2.000 KM. Tel. 062 946 642. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Prodajem cvijet fikus. Tel. 062 146 540. Mediven ~arape za vene `enske, duge i kratke, povoljno. Tel. 061 052 033. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja, 30 kom. = 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klase, mlade prepelice nosivlje 5 KM, besplatna dostava. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Prodajem sve vrste rezane gra|e, lamperiju, b. pod. Tel. 065 689 523. Prodajem polovan ugao radi selidbe. Tel. 659-358. Prodajem kremu neven za otoke, opekotine i srce. Tel. 033 663-847. Prodajem dobro o~uvane ru~no ra|ene original orijentalne (nepal i perzijske) }ilime i staze. Tel. 033/452018. Prodajem sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463-489. Bosanska vunena tkanica 6 boja, {irina 55 cm, 7 m - 50 KM. Tel. 210736. Prodajem brantu 7,5 KW horizontalnu 600 i o{trilicu. Tel. 062 275 353. Prodajem povoljno tri ormara mali, srednji i jedan sa ladicama.Tel. 061 556 761 Nov agregat za struju, ja~ine 2,5 KW, marke Hjundai. Tel. 033 535963. Stakla 20 m2, 0,6 mm debljine, {ir. 0,65 mm. Tel. 065 987 888. Kompjuter, plin. pe} 7,5 KW na dimnjak, lego igre, nove. Tel. 062 006 768. Bukova drva 40 KM sa prevozom, ugalj 80 KM. Tel. 061 130 389. Ispravnu el. pumpu za vodu Espa, servisirana, domet 42 m. Tel. 061 136 286. Neispravan fri`ider prodajem. Tel. 065 987 888. Ma{ine za hem. ~i{}enje i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Povoljno 9 gusanih radijatora novih. Tel. 207-854. Plin. bojler Ariston, 24 KW, cijena 200 KM. Tel. 061 207 863. Aparat za mjerenje izduvnih gasova, za benzinske motore. Tel. 061 200 203. Garderober 120x220 sa 2 velikih i 4 malih vrata, 100 KM. Tel. 062 428 830. Sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Pis. ma{ina Olimpija T-3, 30 KM. Tel. 062 428 830. [iv. ma{inu Bagat 12, novo, original, 200 KM. Tel. 062 428 830. Balk. vata i prozori, dijelovi za auto Zastava, stakla i gume s felgama. Tel. 061 530 314. Pe} „Kreka-veso“, motor za {krinju i ve{ ma{inu. Tel. 061 530 314. Nov ugao i tabure, 500 KM. Tel. 033 212-430, Sarajevo. Sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033/463489. Zbog selidbe prodajem kori{ten el. {poret, 4 ringle, rerna ispravna, 40 KM. Tel. 033 210-014. Hitno prodajem zbog selidbe velike sobne stala`e, obadvije 100 KM. Tel. 033 210-014. Zbog selidbe prodajem stol za dnevni boravak, 40 KM. Tel. 033 210014. Kulmanov stol za studente arhitekture i gra|evine (nov). Tel. 061 555 023. Prodajem ski lift 5,5 KW, 450 skija{a/sat, du`. 90 m i 200 m2, prenosiv. Tel. 063 996 774. Aparat za {e}er i 50 traka, 100 KM, Bayer Ellite trake 50 KM. Tel. 062 926 426, iza 15 h. Pet plin. boca od 10 l, rash. vitrinu 130 m, veliki fri`ider, ve}i ro{tilj plin, aparat za ga{enje. Tel. 036 550 486. Svijetle}u reklamu, pet stolova, 15 stolica za ugostiteljstvo, ~etiri ukrasna ogledala, vrlo kvalitetne spiralne stepenice, povoljno. Tel. 036 550 486. Kravu prodajem 3 god. stara, otelila 2 teladi. Tel. 062 364 277, Had`i}i. Ma{inu za pravljenje betonskih blokova, cijena povoljna. Tel. 061 179 512, Srebrenik. No` za krojenje, kroja~i-tapetari. Tel. 523-247. Sijeno u balama od 15-20 kg, sa

srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

41

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Hitno kupujem gara`u u naselju C-5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. Sarajevo, kupujem garsonjeru, jednosoban ili dvosoban stan u centru i okolini. Tel. 061 700 642. Potreban namje{ten stan do 250 KM u zgradi. Tel. 033 655-488. ^uvala bi stan ili ku}u na du`i period uz pla}anje re`ija. Tel. 033 655488. Potreban stan za stranca na dvije godine ovla{tenoj agenciji. Tel. 061 142 704. Kupujem useljiv stan Ilid`aLu`ani do 2 sprata oko 60 m2, do 70.000 KM. Tel. 062 417 695. Potrebno vi{e manjih stanova u zgradi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 062 28 28 70, 033 203-127. Potrebno vi{e namje{tenih i praznih stanova za iznajmljivanje. Tel. 061 214 306. Stan potreban za zapos. `ensku stranu osobu na godinu dana. Tel. 061 142 704.

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 11537-1ND@

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 14789-1TT Borija kod Sarajeva. Tel. 033 241-235. Prodajem fasadnu plinsku pe}. Tel. 033 458 375. [ezdeset starijih singl plo~a, 100 novijih folk kaseta, 3 neispravna fotoaparata, pis. ma{inu. Tel. 037 351 057. Album Euro fudbal 1988. godina, monografiju Sep Majer, monografija NK Podgrme~. Tel. 039 351 057. Prodajem „Dvije hiljade unskosanskog kantona, kultura-turizam, 1.000 fotografija sportska oblast. Tel. 039 351 057. Enciklopedije: Biha}, Klagenfurt, tisu}uljetni Zagreb, Zeni~ko-dobojski kanton. Tel. 037 351 057. Knjige prodajem: Roman o Srebrenici, Moj umete D`. Lati}, Autonomija starih bosanskih tekstova. Tel. 037 351 057. Monografije: Hronologija revolucionarnih doga|aja, Tito 20 m. tel. 037 351 057. Monografija D`evada Hoze, univerzitet Biha}. Tel. 037 351 057. Knjige: Povijest Biha}a kroz bosansku krajinu, Biha}ka republika R. Lopa{i}a. Tel. 037 351 057. Monografije: Zenica, Zadar, Aljaska i Meksiko, Brno, C. }e{kaj, Njema~ka u koloru. Tel. 037 351 057. Prodajem 100 kom. starog kovanog novca. Tel. 037 351 057. Rje~nike: Filipovi}, Mi}inovi}, hrvatsko-engleski, njema~ki. Tel. 037 351 057. Povoljno prodajem 2 kopir aparata Canon u dobrom stanju, ispravni. Tel. 033 458-956, 061 512 874. Dresirani konji} (Poni), za jahanje (mala djeca). Tel. 061 104 465. Manju mehani~ku ra~unsku ma{inu. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Neo{te}en o~uvan klasi~ni kau~ dvosjed. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. Dje~ija Graco kolica 0-36, kao nova, 100 KM. Tel. 061 803 715.

Zamjena
Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 033 457-166, 061 817 960. Kvalitetan dvosoban stan, Dobrinja 4, RS, 4. sprat, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Zamjena 30 duluma zemlje u RS, za 12 na Sarajevskom kantonu. Tel. 033/634-300. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668. Mijenjam jednos. stan 41 m2, v.p., D. Malta, adaptiran, plin, balkon, za manji sa balkonom i adapt. uz dogovor. Tel. 062 141 113. Stan od 33 m2 u centru za ve}i do 45 m2. Tel. 033 535-963, 062 11 88 25. Ku}a u Ljubini i 1.500 m2 zemlje za stan u Sarajevu. Tel. 061 249 155. Mijenjam 1.250 m2 nekada bila vikendica, Jahorinski potok-Pale, za sl. u Federaciji. Tel. 061 789 539. Ilid`a-Pejton dvoipos. stan 67 m2, mijenjam za Neum. Tel. 062 840 583. Stan u Sarajevu 56 m2, za isti ili manji za Tuzlu, uz dogovor bez posrednika. Tel. 061 164 676, Tuzla. Tros. stan za manji ili prodaja, Ilid`a, R. Ja{ara 3, Nogo.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 11655-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 13459-1tt KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fima „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 11182-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 14538-1tt Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 11797-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610000. PTT MIKADO-GARANCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, platnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 10315-1Nd` Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 14766-1tt

RASPRODAJA OGRIJEVA! Prodajem bukova cijepana drva kao i }utke, metrice, kameni ugalj Banovi}i. Akcija uglja Kreka do isteka zaliha 90 KM. Tel. 061 670 068. 12392-1Nd` VELIKA AKCIJA! U prodaji su bukova cijepana drva 60 KM, ugalj (Banovi}i) kocka, orah 140 KM. (Kreka) drveni 80 KM. Bukovi briketi. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 12392-1Nd` RASPRODAJA OGRIJEVA“ U prodaji su bukova drva cijepana, ~okovi, metrice, 55 KM. Ugalj (Banovi}i) 140 KM. (Kreka) drveni 80 KM. Isporuka isti dan. Tel. 062 302 840. 12392-1Nd` EXTRA POVOLJNO! Prodaja ogrijeva (metrice, }utci, cijepana) 57 KM. (Ugalj drveni 85 KM). Tel. 063 825 017. 12752-1Nd` D.O.O. „GORI VATRA“. Prodaja ogrijeva u svim oblicima. Koli~ina zagarantovana. Cijena povoljna. Krediti za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama do 10 rata. Tel. 061 173 949. 12760-1Nd` AKCIJA: Prodaja ogrijeva u svim oblicima. Koli~ina zagarantovana. Cijena povoljna. Krediti za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama. Tel. 061 360 298. 12760-1Nd` Najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i mjera. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906.

42

Srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
tno, ~isto. Tel. 061 206 345. Izvodimo sve vrste radova, gradnja, adaptacije. Tel. 061 740 127. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerski radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Klimatiziranim kombijima prevoz na more sa smje{tajem, grupna putovanja kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Registracija i prevod vozila. Tel. 061 134 597. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Radim popravke i prepravke na sistemu grijanja, a radim i nanovo. Tel. 033 645-475, 062 225 729. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Dajem instrukcije iz matematike tokom cijele godine. Tel. 061 777 547. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazi va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Profesorica violine daje instrukcije po~etnicima i u~nicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Kercher aparatima ~istimo }ilime, tepihe, itisone, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Profesor daje instrukcije iz matematika za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazano. Tel. 062 519 449. Kerami~arski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 033 219761, 061 928 535. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Nastavnik matematike priprema osnovce za prijemni ispit u srednju {kolu. Tel. 061 233 342. KV moler kre~i stanove, ku}e, 70 KM, radim gletovanje i farbanje. Tel. 062 388 242, 638-454. Kafe BRAZIL Grbavica, potrebno dvije konobarice ili dva konobara. Tel. 061 515 315. 14816-1tt Potreban knjigovo|a robnomaterijalnog knjigovodstva, sa iskustvom. CV poslati na fax br. 033/789-420 ili E-mail: icomns@bih.net.ba Potrebna komunikativna trgovkinja u prodavnici nakita. Po mogu}nosti sa radnim iskustvom i poznavanjem engleskog jezika. Tel. 033/533-539. 14874-1tt Hotelu potreban KV kuhar sa iskustvom. Tel. 627-670. 12762-1Nd` Grafi~ki tehni~ar grafi~ke dorade sa radnim iskustvom, tra`i posao (redovna primanja). Tel. 061 684 706. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih djecu i odr`avala stan. Tel. 061 220 782. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Fast-fudu potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja, dnevnica 35 KM, isplata svaku no}. Tel. 062 670 734. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Poma`em osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih premeta, uklju~uju}i strane jezike. Tel. 061 670 078, Novo Sarajevo. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Potrebna djevojka za rad u kafi}u, u centru. Tel. 062 320 648. ^uvala bih dijete u svom stanu u centru. Tel. 061 911 928. 11. oktobra po~inje kurs Italijanskog jezika, Udru`enje Italijana. Tel. 061 223 407. Profesionalno ~i{}enje stanova, pos. prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210-017. Potreban momak sa radnim iskustvom za rad u kafeu u centru grada. Tel. 061 278 917. Esperanto za samouke: CD-kurs, priru~nik, ud`benik, putois, sve samo 20 KM. Tel. 033 659-750, 066 897 870. Va{e fotose prenosim na CD uz popravke i natpise, pravim knjigu-album (malu fotomonografiju). Tel. 659-750, 066 897 870. Expert za gradnju hidro-termo izolacije, krovova, gara`a, podova i zidne izolacije. Tel. 033 653-396, 061 098 579. Potreban kuhar sa poznavanjem dalmatinske kuhinje, potrebno radno iskustvo. Tel. 710-420, 655-589. Suradnici potrebi {irom BiH zarada 30 posto, rabat-Oriflame. Tel. 061 599 706. ^uvala bi va{e dijete u svom stanu, Saraj Polje. Tel. 033 466-920. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Penzioner vi~an svim poslovima, tra`i posao no}nog ~uvara. Tel. 062 428 830. Radim popravke i prepravke na sistemu grijanja, radim i nanovo. Tel. 033 645-475, 062 225 729. Prevoz putnika na sve destinacije. Tel. 061 107 928. Projektovanje, izrada i monta`a brvnara po va{oj `elji. Tel. 066 969 293. Pravno lice vodi posl. knjige. Tel. 033 237-878, 061 482 045. Dubinsko ~i{}enje, pranje i usisavanje. Tel. 061 321 910. Po{teno radim razne gra|. poslove, rigips, laminat. Tel. 061 537 390. Penzioner 50 god., tra`i posao ~uvara, kurira ili voza~a B i C kat. Tel. 062 154 130. Potrebna frizerka za `ene i mu{karce. Tel. 061 900 620. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Radio bi kao voza~ ili no~ni ~uvar sa iskustvom. Tel. 066 396 082. Mlad, zdrav i stru~an moler, tra`i posao, obavljao bi po potrebi i dr. poslove. Tel. 066 832 479. Dugogodi{nji pravnik u penziji, dobar poznavalac prava iz vi{e oblasti, `eli da se uklju~i u radne aktivnosti. Tel. 062 321 732. Dajem vrlo uspje{no instrukcije iz njema~kog i bosanskog, ali u zdobru saradnju u~enika i roditelja. Tel. 659-750 i 066 897 870. ^i{}enje ku}a, stanova, pos. prostora, po{teno, pedantno. Tel. 061 289 900.

ELEKTRI^AR sa VODOINSTALATEROM sve vrste popravki vodo. i el. instalacija, sanitarija, bojlera, pe}i, t. baterija i sl. Tel. 061 222 228. 12756-1Nd` Prof. dajem sate gitare. Tel. 063 930 078. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Povoljno vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese. Tel. 061 214 303. Vr{imo snimanje sa VHS na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Rigips majstor, potkrovlja, pregradni zidovi, spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732. Ozbiljan: zidar, kerami~ar, tesar, vodoinstalater, itd., radim komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Postavljam, brusim i lakiram sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025. Autolimar, radim sve vrste autolimarskih radova, brzo, jeftino, kvalitetno. Tel. 061 270 427. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 062 118 202. Kirby dubinsko usisavanje iu pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Iskusan prof. engleskog prevodi tehni~ku i stru~nu dokumentaciju, brzo. Tel. 062 757 808. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no. Dolazak na adresu. Tel. 657-082, 066 329 172. Matematika za popravne, profesor sa iskustvom, uspjeh zagarantovan. Tel. 061 135 748. Radim vodoinstalaterske poslove i elektro poslove, uz garanciju. Tel. 062 715 005. Zidarsko-zanatske radove: zidanje, maltanje, keramiku, rigips, adaptaciju stabenog prostora. Tel. 061 410 841. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Profesorica hemije daje ~asove u~enicima. Tel. 061 779 269. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Profesor matematike daje instrukcije. Tel. 061 534 231. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. Dajem instrukcije iz bosanskog jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 066 360 809. Kroja~-tapetar vr{i usluge brzo i povoljno. Tel. 061 385 329. Dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 243 836. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalite-

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. Isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 14734-1tt Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru dev. {tednju, ratne od{tete i dionice, prodajem neulo`ene certifikate, isplata odmah. Tel. 061 140 521.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Ponuda-potra`nja
Potrebna profesorica pred{kolskog odgoja za rad u novootvorenoj igraoni. Tel. 061 490 999. 12464-1Nd` Primaju se radnice (`enske osobe) na obuku i radni odnos u Fabrici obu}e u Doglodima. Tel. 066 857 420. 12571-1Nd` Pekari potrebna 2 radnika u proizvodnji, sa iskustvom. Samo Kanton Sarajevo. Tel. 061 160 121. 14815-1tt

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

43

Po{tovani, Sindikat BH Telecoma `eli na ovaj na~in, na zavr{etku jednog izuzetno te{kog i intenzivnog vremenskog perioda, javno i transparentno prenijeti svoj stav o izuzetno va`nim de{avanjima koja su vezana za BH Telecom, ali i de{avanja u {irem smislu.. Sindikat BH Telecoma kroz sve godine od formiranja u kontinuitetu, argumentovano, veoma hrabro i odlu~no brani BH Telecom od lo{ih i katastrofalnih namjera. Razlozi su vi{estruki, a prije svega va`nost ove kompanije za Federaciju BiH, za njene gra|ane, za zaposlenike kompanije dugoro~no i sveobuhvatno. U aktivnostima koje je Sindikat provodio uvijek je postojalo duboko shvatanje da je ova kompanija isuvi{e va`na da bi smo dozvolili da do`ivi sudbinu mnogih drugih u Bosni i Hercegovini. Nakon zavr{etka rata kompanija je zahvaljuju}i znanjima i kapacitetima njenih zaposlenika izrasla od potpuno devastirane do najprofitabilnije u Bosni i Hercegovini. Time smo pokazali ~itavom svijetu da smo pametan i radin narod koji razumije, implementira i razvija najmodernije tehnologije. Na to trebamo biti izuzetno ponosni. Prethodno re~eno je posebno va`no, jer su ti rezultati u~injeni bez ikave podr{ke vlasti, dok iza ovakvih kompanija u uspje{nim dr`avama stoji ~itav dr`avni aparat. Jedina podr{ka su bili gra|ani koji su istinski strate{ki partner BH Telecomu. Kako je kompanija rasla tako su rasli i apetiti raznih kupaca i nakupaca iz ~itavog svijeta, a zazubice doma}ih le{inara koji sve prodaju za 10% interesa postajale sve vidljivije. Uspjeli su sve elemente slo`iti i nekoliko puta krenuti u prodaju. Ali, niti su uspjeli, niti }e uspjeti. To su de{avanja u kojima je i ovaj sindikat imao aktivnu ulogu i zbog toga sa punom odgovorno{}u prema svojoj budu}nosti i budu}nosti na{e djece, `elimo zahvaliti onima koji su bili dio ovih projekata i time ih ohrabriti da nastave tim putem. Ovim potezima Federacija BiH i njeni gra|ani su ovaj strate{ki, visokoakumulativni i za ukupan ekonomski razvoj izuzetno bitan resurs sa~uvali u svom vlasni{tvu i zbog toga u narednom periodu imaju ogromnu {ansu da ga iskoriste za kreiranje bolje budu}nosti. Obzirom da je ovo predizborno vrijeme, vrijeme koje je izuzetno va`no po pitanju opredjeljenja svih nas koji }emo 03.10.2010. godine biti bira~i, pored obe}anja koja imamo za naredni period, Sindikat BH Telecoma `eli javnosti prezentirati one koji su ve} ~inili ono {to je interes gra|ana u okolnostima koje su bile izuzetno te{ke u prethodne ~etiri godine. Time su stvorili ogromnu razvojnu {ansu za naredni period. Tako|er ovim `elimo svim gra|anima poru~iti da aktivnim pristupom mogu doprinijeti da ~ak i gotovo zavr{eni procesi, kao {to su mnogi mislili da je prodaja BH Telecoma zavr{en proces, ne moraju biti realizovani ako to nije interes gra|ana. Ovaj sindikat je i u prethodnom periodu poduzimao aktivnosti i nosio odgovornost, tako i sada sa punom odgovorno{}u prezentiramo ono {to javnost treba znati. Sljede}im pojedincima i institucijama zbog njihovog anga`mana u prethodnom periodu Sindikat BH Telecoma, zahvaljuje i dodjeljuje Povelju Sindikata BH Telecoma. Iz oblasti politike Sulejman Tihi} Mirsad Kebo Mustafa Mujezinovi} Nermina Kapetanovi} Zlatko Lagumd`ija Alija Behmen Nermin Nik{i} Mirnes Ajanovi} Besim Imamovi} Hafeza Sabljakovi} Vesna Sarad`i} Sanda Red`i} Iz BH Telecoma Ned`ad Re{idbegovi} Emin Skopljak Hamdo Katica Sead Kozli} Ned`ad [ehagi} Iz medija Senad Had`ifejzovi} Nerminka Emri} Almir Terzi} Adnana Had`iahmetovi} Iz ostalih oblasti Mustafa ef. Ceri} Sr|an Blagov~anin -Transparency international Nikola Grabovac Ante Domazet Kadrija Hod`i} Klub zastupnika SDP u Zastupni~kom domu Parlamenta Federacije Savez samostalnih sindikata BiH Federalna televizija Oslobo|enje Centar za istra`iva~ko novinarstvo

Specijalna zahvalnica Parlamentu Federacije BiH/Zastupni~ki dom i Gra|anima Federacije BiH zato {to su prepoznali da je BH Telecom njihova kompanija i da od nje u narednom periodu trebaju imati jo{ ve}u korist.. Centralni odbor Sindikata BH Telecoma M. D. A.

44

Srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

na na{e drage

ZIJAD (SULEJMANA) DEMIROVI]
29. 9. 2005 - 29. 9. 2010.
Molimo Allaha d`.{. da im podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Va{i: Demirovi} Badema, Sulejman, [ejla i Neira, Habibija Senada, D`evad, Azra, Esma i Hamza

RE[AD (MEHMEDA) [EKERI]
30. 9. 2001 - 30. 9. 2010.
1414-1mo

Dana 29. 9. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret voljenog supruga, oca, punca i dede

SALKE (HALILA) TURAJLI]A
Vrijeme ne ubla`ava tugu, ono nije lijek, ono je samo nijemi svjedok na{e boli. Nedostaje{... Hatma dova }e se prou~iti u petak, 1. 10. 2010. godine prije d`uma namaza u d`amiji u Opli~i}ima. El-Fatiha S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom: Porodica
1411-1mo

POSLJEDNJI SELAM

na{em

EMIRU PA[ALI]U
Tako dobar ~ovjek i prijatelj iznenada nas je napustio i tvoja smrt nas je sve iznenadila i ostavila u nedoumici. Tvoj lik pamti}emo i spominjati samo po dobrim djelima i zato svi molimo dragog Allaha da ti oprosti sve grijehe koje si imao, da te primi u D`ennet, jer, bez obzira na sve, ti si bio dobar ~ovjek i ti to zaslu`uje{. Tvoja raja iz UNIVERZUMA: [peko, Emir, \afa, Grco, Deduka, Hans, Kina, Ado Van Dam, Zis, Fahrudin, Adi, Macola, Mladen, Pe{tek i Pa{ica
14900-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 29. 9. 2010. godine navr{ava se godina dana od kada nije sa nama voljeni suprug i otac

na{em dragom

MIRZO BEGTA[EVI] EMIRU
Maja, Haris, Jasna i Muris ^i~i}, Aida, Ryan i Lee White, tetka Buba
12769-1nd`

Ostala je tuga, nevjerica ...ljubav nepresu{na. Ostao je ponos {to smo dio tebe. Tvoje: Namka, Aida, Lejla
14902-1tt

Dana 29. 9. 2010. navr{ava se godina kako je preselio na ahiret

SJE]ANJE

Dana 29. 9. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od prerane smrti na{e drage kolegice

KEMAL (JUSUF) LAGUMD@IJA
1950 - 2009.
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i neka mu je rahmet. Supruga Amira, sin Amir, snaha Emina, unuk Amar
12770-1nd`

MUNIRE ZIRAK
Sa velikom ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo se sje}ati tvoje dobrote i plemenitosti. Tvoje kolege iz Slu`be za prostorno ure|enje i komunalne poslove i Slu`be za stambene, imovinsko-pravne poslove i pitanja izbjeglica i raseljenih lica op}ine Gora`de.
671-1go

Dana 29. 9. 2010. godine navr{ava se {est godina otkako nas je prerano napustio moj jedini i voljeni brat

POSLJEDNJI POZDRAV

OCU NA[E RADNE KOLEGICE JASMINKE \ULIMAN

HARIS (SEADA) DRLJEVI]
1971 - 2004.
Uvijek si u mom srcu i mojim mislima... Tvoja sestra
1413-1mo

AVDI KAFED@I]U
a porodici izrazi iskrenog sau~e{}a. Direktor i radnici Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u BiH
14891-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

45

na{em dragom tati i dedi mome dragom suprugu

AVDI KAFED@I]U
Supruga Jovanka
14875-1tt

AVDI KAFED@I]U
Sin Erol, snaha Gordana i unu~ad Elvis i Elma sa porodicom
14875-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom dedi

dragom tati i puncu

AVDI KAFED@I]U
[ejla i Edin Sarajli}
14875-1tt

AVDI KAFED@I]U
Jasminka i Ned`ad \uliman
14875-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 29. 9. 2010. navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog dajd`e

Danas, 29. 9. 2010. navr{ava se godina dana kako nema

na{oj dragoj

Dana 29. 9. 2010. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

VAHID (HAMID) KOS D@OE

VAHID (HAMID) KOS D@OE
Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali te ~uvamo od zaborava. Sje}anje na tebe bolno je, `ivot bez tebe te`ak je, a ljubav prema tebi vje~na je. Tvoja sestra Fatima i zet [e}o
14865-1tt

VAHID (HAMID) KOS D@OE
Hvala Ti za svu ljubav, dobrotu i plemenitost koju si nam poklonio. Tvoji: Nafa i Damir
14865-1tt

AMIRI ALISPAHI], ro|. JUSI]
Kolektiv KJKP „Tr`nice-pijace“ Sarajevo
N

Tuga za tobom nije u rije~ima, ve} u srcima... Samo oni koji su te voljeli znaju koliko je tuge i bola ostalo iza tebe. Azra, Halim, Almira, Haris Kumro
14864-1tt

SJE]ANJE

na na{eg dragog, dobrog i plemenitog

Dana 29. 9. 2010. navr{ava se 19 tu`nih godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 29. 9. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana otkako nas je napustio na{ voljeni sin, otac, svekar i dedo

Dana 29. 9. 2010. navr{ava se godina dana od kako nije s nama voljeni mu` i otac

dr. MIRZU BEGTA[EVI]A
29. 9. 2009 - 29. 9. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Njegovi: Adnan, Kasema i Emir [ator
PTT

MIRALEM (NAIM) MORNJAKOVI]
Ljudi ne umiru smr}u - umiru tek onda kada ih svi zaborave. Mi tebe ne}emo nikada zaboraviti i zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoje k}erke Melika i Belma

MU[AN (OMER) KADROVI]
Hvala ti za svu dobrotu i lijepe dane na{eg `ivota. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Volimo te. Tvoji: majka Ramiza, sin Sanin, k}erka Amina, snaha Maja i unuka Ajmona
14872-1tt

VAHID (HAMID) KOS D@OE
Sa velikim ponosom ~uvat }emo uspomenu na tvoj lik i dobrotu. Molimo dragog Allaha d`.{. da te nagradi za tvoja dobra djela, podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: [efika, Anel i Anisa
14865-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

291-1tr

~lanu Nadzornog odbora
TU@NO SJE]ANJE

doc. dr. EMIRU PA[ALI]U
Institut za istra`ivanje zlo~ina protiv ~ovje~nosti i me|unarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

na supruga i oca

14884-1tt

TU@NO SJE]ANJE

MIRSAD KEZO
POSLJEDNJI SELAM

dragom suprugu, najboljem tati i najdra`em dedi

AZIZ (SELIM) FAZLI]
29. 9. 1990 - 29. 9. 2010.

KEZO MIRSADA
@ivio si tiho i oti{ao tiho, bez pozdrava i posljednjeg zagrljaja. S tugom koju vrijeme ne lije~i, s ljubavlju koju smrt ne prekida, ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka je rahmet tvojoj du{i! Tvoja supruga Mubera k}erke Elda, Elma, Sajra sin Hamza i unuk Ajdin
12764-1nd`

MUHAREMU (SAFETA) OSMANAGI]U
Na{ voljeni Muki, s tobom nam nikada i ni{ta nije nedostajalo. Sada i zauvijek nedostajat }e{ nam samo Ti. Tvoji: supruga, k}erke, zetovi i unu~ad
bb

Dragi moj babo! Te{ko je gledati djecu u kom{iluku, koja svako ve~e do~ekuju svoje o~eve. A ja tako malen nemam vi{e koga da ~ekam. Ostaje mi samo da ~uvam uspomenu na tebe kad sam te posljednji put vidio. Danas je druga i te{ka godina. Pamtit }u te, voljeti i ~uvati uspomenu da sam te imao. Ostalo mi je samo da ~uvam uspomenu na tebe i po{tujem svoju mamu koja mi je ostala jedini oslonac u `ivotu. Volim te i voljet }u te dok sam `iv. Sve dok se ne sretnemo jednog dana na svijetu u kojem si sada. Tvoj sin HAMZA LILAHI EL-FATIHA
12764-nd`

Senija i Merjema
12721-1nd`

46

Srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Dana 29. 9. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od kako je preselila na ahiret

na na{eg dragog

NURA (MUJE) [EMI] SMAILA (SALIHA) SMAILAGI]A
(29. 9. 2001 - 29. 9. 2010)
Vrijeme neumitno prolazi, a sje}anje na Tvoj dragi lik ostaje zauvijek u na{im srcima. Tvoji najmiliji
12747-1nd`

Tevhid }e se prou~iti u srijedu, u d`amiji Hrasno u 16.30 sati. Tvoji najmiliji
14846-1tt

Dana 29. 9. 2010. navr{avaju se 4 tu`ne godine od kako nije sa nama na{a draga k}erka

Dana 29. 9. 2010. navr{avaju se 4 godine od kako zaspa{e najljep{e o~i

AMRA D@AFEROVI], ro|. BANDER
10. 2. 1975 - 29. 9. 2006.
Dani ispunjeni tugom i bolom ni`u se jedan za drugim, praznina koju osje}amo je beskrajna, ne postoji zaborav, utjehe nema, sje}anja su bolna, nema rije~i koje mogu pokazati koliko nam nedostaje{. Bila si i osta}e{ oli~enje svega najboljeg i najplemenitijeg {to se mo`e zamisliti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. Tvoji: otac D`afer i majka Hajrija
12751-1nd`

AMRA D@AFEROVI], ro|. BANDER
10. 2. 1975 - 29. 9. 2006.
Najdra`a na{a! Bila si ono {to drugi ne znaju i ne mogu biti. Tvojim odlaskom promijenilo se sve, a sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam zauvijek nedostajati. Sretni smo {to smo te imali, a tu`ni {to smo te izgubili. Molimo Allaha d`.{. da bude milostiv prema tvojoj du{i, da ti podari d`enet u zamjenu za tvoju mladost. Nedostaje{ nam... Volimo te, volimo puno. Tvoji: sestra Azra i sestri~na Leida
12751-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom kolegi i prijatelju

doc. dr. EMIRU PA[ALI]U
Asim, Erol i Lejla
14883-1tt

EMIRU PA[ALI]U
Dragi moj prijatelju, vje~no }e{ ostati u mom srcu. Bradi} Asim
14882-1tt

Dana 29. 9. 2010. navr{ava se 7 dana od kako je preselio na ahiret brat, djever i amid`a

Dana 29. 9. 2010. navr{ava se 7 bolnih i tu`nih dana od prelaska na ahiret brata, djevera i amid`e

Dana 29. 9. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od prerane smrti mog supruga

D@EMAL FAZLAGI] D@EMAL FAZLAGI]
Po dobrom }emo te pamtiti, sa ljubavlju spominjati i nikada zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: Red`ep, Hata, Nejra i Lejla
14876-1tt

D@EMALA FAZLAGI]A
Praznina u mom srcu se ne smanjuje. Uvijek }u se sje}ati tebe, tvog lika, na~ina na koji si upotpunjavao na{ `ivot i ~inio ga posebnim. Danas se sastajemo u ku}i `alosti. Tvoja supruga Fatima
14876-1tt 14876-1tt

Bolna je istina da te vi{e nema s nama, tvojim preranim odlaskom ostala je praznina u du{i, tuga u srcu. Tvoja dobrota i nesebi~nost koju si imao za sve nas osta}e u sje}anju i nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoji: Ferid, Razija, Armin i Amina

Dana 29. 9. 2010. navr{ava se 7 bolnih dana od prelaska na ahiret dragog sina

SJE]ANJE

Dana 29. 9. 2010. navr{ava se 7 bolnih i tu`nih dana od prelaska na ahiret amid`e

na mog dragog amid`u

D@EMAL (RASIM) FAZLAGI]
Molim dragog Allaha d`.{. da tvojoj du{i podari d`enet i vje~ni rahmet. Majka Hida
14876-1tt

D@EMALA FAZLAGI]A D@EMAL FAZLAGI]
Tuga i bol se ne mjere vremenom, nego prazninom koja je ostala iza tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoja Lejla
14876-1tt

Dragi amid`a, nikada ne}e prestati sje}anja na tebe, koja nas u svakom trenutku podsje}aju na ljubav i pa`nju koju si nam nesebi~no dijelio. Brati~na Nejra sa suprugom Amerom
14876-1tt

Dnevni avaz

srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

47

POSLJEDNJI POZDRAV

EMIRU PA[ALI]U
Tuga i bol Mi du{u uznemirava I bolnog se pogleda pitam: Da li }e{ me vidjeti Dok u ti{ini bude{ odlazio? Da li }e{ me vidjeti? Veliki rahmet Tvojoj plemenitoj du{i. Tvoj u~itelj Izet Ra|o
N

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju i velikom ~ovjeku

~lanu na{eg Upravnog odbora i na{em prijatelju

prof. dr. sci. EMIRU PA[ALI]U
SAVEZ DIZA^A TEGOVA BiH
N

prof. dr. EMIR PA[ALI]
Od [peke i Emira
14881-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

doc. dr. EMIRU PA[ALI]U

Firma PROJEKAT
N

Navr{ilo se {est mjeseci otkad nas je napustila voljena na{a Dana 29. 9. 2010. navr{ava se 16 godina od preseljenja na ahiret na{eg supruga, oca i zeta
TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE

Dana 29. septembra 2010. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti plemenite, posebne i izuzetne `ene, majke na{ih prijatelja Nevene i Ne{e

Navr{ava se 17 godina otkada nisi sa nama

LJUBICA BO[NJAK, ro|. SEMIZ
29. 3. 2010 - 29. 9. 2010.
Svaki dan bez tebe je vje~nost, a na{a bol sve ve}a jer je i svjest da te vi{e ne}emo vidjeti, grliti i ljubiti sve prisutnija. Sje}anje na tebe, tvoju ljubav i nje`nost `ivjet }e zauvijek . Vole te i tuguju Tvoji najmiliji
14887-1tt

SAFET DEVEROVI]
Kao da je bilo ju~e. Nedostaje{ nam. Tvoji: supruga D`enana, tvoje mace Samra i Alma i porodica Red`epovi}
12740-1nd`

HIBA (ALIJAGI]) BUSULAD@I] LJUBICE (SEMIZ) BO[NJAK
Sa po{tovanjem, Aida i Armin
14838-1tt

Sa ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama, nosimo te u srcu. Sin Ekrem, snaha Fatima, unuk [erif (Batan), unuka Sanela sa porodicama
12706-1nd`

48

Srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

Dvadeset devetog septembra 2010. godine navr{ava se osam godina kako nije sa nama na{ voljeni

VUKICA HAD@OVI], ro|. POPOVAC
29. 9. 2009 - 29. 9. 2010.
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Tvoji: suprug Safet, k}erke Tanja i Vesna, zet Zdravko, unuci Dario i Vedrana, praunuci Dragana i Luka, brat Milan Popovac sa porodicom, porodica Milanovi}, prija Bo`e Jovanka, Ka}a sa djecom Sandrom i Ivanom, Duspara Dragica, zaove Mujesira ]erimagi} sa porodicom, Muzafera Dizdarevi} sa k}erkom Vildanom i njenom porodicom, Danilo i Zoran Trklja sa porodicama, ~asna sestra Vilma Petir, Mehmedalija Budalica, Vera @akula, Hiba Karabdi}, Mi}o Krajina, na{a Maja, Stevo i Majda [ubara, Bogdan i Raska Bo`ovi}, Amir i Vesna Olov~i}, Vinko i Nada Pari}, Zvonko i Valerija Posavac, Husnija i Fadila Sefer, Mustafa i Fatima Dizdarevi}, Ismet Milak, Marija Jankovi}, Safet Buljko, Sadeta Dervi{evi}, Senka ^ampara, Dobrila Jovanovi}, Vukosava Koprivica, te ostala rodbina i prijatelji
14831-1tt

ISMET (TASIM) DEMIROVI]
S ljubavlju i najljep{im uspomenama, Porodica

Tvoja porodica

14763-1tt

IN MEMORIAM

na na{eg voljenog

MIROSLAVA LOVRI]A
29. 9. 2009 - 29. 9. 2010.
S bolom, ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji Sveta misa }e se odr`ati 29. 9. 2010. godine u 18 sati u sarajevskoj Katedrali.
14534-1tt

Dana 29. 9. 2010. navr{avaju se 2 godine otkako je preselila na ahiret na{a najdra`a

Danas, 29. 9. 2010. navr{avaju se dvije tu`ne godine od kako je preselila na ahiret na{a voljena i nikad pre`aljena supruga, mamica, punica i majka

HABIBA - BIBA PA[I]
Uvijek i svugdje ti si sa nama, volimo te i ne zaboravljamo. Molimo dragog Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}erka Maja, zet Mehmed i unuka Azra
12632-1nd`

HABIBA (BIBICA) PA[I], ro|. @ULJEVI]
S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo te u na{im srcima, ostat }e{ uvijek voljena i nikad zaboravljena. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Mensur - Paja, k}erke Dalia i Maja, zet Mehmed - Me{a i unuka Azra.
12632-1nd`

Dana 29. septembra 2010. godine navr{ava se sedam dana otkako je na ahiret preselila

Dana 29. 9. 2010. godine navr{ava se 18 tu`nih godina od smrti na{e drage mame, nane, punice i svekrve

POSLJEDNJI POZDRAV

had`i RASEMA HUSI], ro|. DELI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Suprug had`ija Asim, sin Izudin - Izo, k}erke Zlatija i Bahra Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.00 sati u ku}i na adresi ^ebed`ije 15.
14866-1tt

REFKE MUFTAREVI], ro|. ^ENGI]
Ne postoji utjeha niti zaborav samo velika tuga i ponos {to smo te imali. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. S ljubavlju i velikim po{tovanjem, Tvoji: sinovi Esko, Hasan i [u}ro, k}eri Zuhra, Zina, Bela, Kija i Zaka, snahe, zetovi i unu~ad
14809-1tt

suprugu na{e drage Amre

EMIRU PA[ALI]U
Nedim i Armina ^engi}
14858-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

Danas, 29. 9. 2010. navr{ava se 15 godina od preranog gubitka na{eg dragog supruga i oca

na Nijazovog voljenog brata

MUJE ([EMSO) BAHTI]A
1961 - 1995.
iz Ilija{a U na{im srcima pored velike tuge i bola stoje i veliki ponos i zahvalnost {to si bio na{. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet.
14491-1tt

AZRI HOD@I]
Dragoj prijateljici i plemenitoj `eni. Njeni: Zoran i Olivera Luhinski
14869-1tt

AZIZ (SELIMA) FAZLI]
29. 9. 1990 - 29. 9. 2010.
Od Amre

Tvoji najmiliji: Ru`a, Zdravko i Jasmin

12708-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

supruzi na{eg radnog kolege

AZRI HOD@I]
Molimo Allaha d`.{. da joj podari d`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Od: Dene, Ljilje, Tanje, Zikrete, Senade, [emse, Srebrenke, Enesa, Avde i Eseda
14863-1tt

AZRA (MIDHAT) HOD@I]
Sestra Hasiba, zet Petar, k}erke Ma{a i Maja Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima
12745-1nd`

Dnevni avaz
Jedinoj mojoj ljubavi voljenoj mojoj Na{oj dragoj Dragoj na{oj majci, nani i punici

srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

49

MUAMERI MUAMERI
Posljednji pozdrav od supruga Zije Posljednji pozdrav od Sane i Ade
12763-1nd` 12763-1nd` 12763-1nd`

MUAMERI
Sa beskrajnom tugom i vje~nom ljubavlju, Posljednji pozdrav: Nermina, Selma, Alma i D`emo

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg prijatelja na{oj dragoj

Doc. dr. EMIR PA[ALI]
S ponosom, po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo uspomenu na Va{u dobrotu i Va{ plemeniti lik. Voljeni nikad ne umiru oni vje~no `ive za one koji ih vole. Va{e: Nela, Jaca, Champy
12759-1nd`

AZRA HOD@I] MUAMERI
Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Prijatelji sa ^engi} Vile: Huski}, Prlja~a, Halilovi}, Ne{i}, [ehovi}, Zametica, Jaganjac, Margeta, Feti}, Memija
12765-1nd`

Porodice Peki} i Hara~i}
12763-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

na{oj dragoj

mojoj voljenoj kom{inici

MUAMERI dr. EMIRU PA[ALI]U MUAMERI KUDRA
Od prijatelja Bebe i Fadila
12763-1nd` 14888-1tt

Od njene Senke Deliba{i}
12763-1nd`

Safet i Sini{a sa obiteljima

Dana 29. septembra 2010. godine navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od kada je na ahiret preselila na{a draga majka, nana i punica

Dana 29. 9. 2010. godine navr{avaju se tri godine

SUBHIJA BRAVO, ro|. KRE^O
U dubini na{ih srca ~uvamo svu tvoju ljubav i pa`nju koju si nam nesebi~no darovala. U mislima i du{i vidimo tvoj dragi i nje`ni lik, a u svakodnevnim razgovorima o`ivljavamo svaki trenutak proveden sa tobom, nastavljaju}i tako na{u posebnu i neraskidivu vezu koju }emo imati zauvijek. Nedostaje{ za sve {to pro{lo je, nedostaje{ za sve {to dolazi. Tvoji: k}erka Sanela, unuci Kerim i Amar, zet Sanid
12737-1nd`

EMIRA HOD@I]
12. 7. 1948 - 29. 9. 2007.
Draga moja maj~ice, pro{le su tri godine od kada si preselila na ahiret. Dani, mjeseci i godine ni`u se i prolaze, ali tvoj lik i tvoja dobrota su jo{ `ivi i `ivje}e u na{im srcima. Tuga i bol koju osje}amo svakim danom je sve ve}a, ali nas tje{i to da je dragi Allah d`.{. uzeo ono najdra`e i najljep{e u na{im `ivotima i da }e ako Bog da podariti vje~iti rahmet i d`enet tvojoj dobroj du{i. Sam dokaz za to je, moja maj~ice, da si preselila u najljep{e dane ramazanskog posta. Puno te volimo i `ivje}e{ u na{im srcima do kraja na{ih `ivota. Tvoji neutje{ni: suprug Muhamed, k}erke Alma i Aida, unu~ad Benjamin, Dalila, Danin, Dizara, zetovi Enver Dervi{evi} i Almir ^ekrlija, te ostala rodbina i prijatelji. Hatma dova }e se prou~iti u haremu Begove d`amije, 2. 10. 2010. godine u 13.20 sati. 1761-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV I SELAM

Dana 29. 9. 2010. godine navr{ava se 7 godina od preranog preseljenja na ahiret na{eg voljenog supruga i oca

POSLJEDNJI SELAM

EMIR PA[ALI]
Sve rije~i su suvi{ne, ne mo`emo vjerovati da te nema... S po{tovanjem, Bunjevac Maja i Muhi} Smeraldina
14908-1tt

SULEJMEN (RED@O) MEKI]
Po dobroti }emo te pamtiti, a sa ljubavlju spominjati, sa bolom u srcu sje}ati i nikada zaboraviti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Supruga Rasema i k}erka Senija
12781-1nd`

tetki

KIMETI (SMAJLA) MAMI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Mirsa i Memo Sulejmanovi}
14889-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom

doc. dr. EMIR PA[ALI] prof. dr. EMIRU PA[ALI]U
Od Ismira Juska - [vabe, Admira Muminovi}a, trenera i ~lanova Karate i jiu jitsu kluba Bushido Sarajevo
14897-1tt

AZIZ (SELIM) FAZLI]
29. 9. 1990 - 29. 9. 2010.
Ima jedna modra rijeka {iroka je duboka je ... valja nama preko rijeke Nijaz i Abdul - Aziz
12721-1nd`

Malo je rije~i kojim bi se opisala bol, praznina i tuga u na{im srcima, ali hiljadu je djela po kojima }emo vas pamtiti. Mnogo je pitanja, a niti jedan odgovor. Jedino {to znamo jeste da smo ostali bez velikog ~ovjeka, prijatelja, profesora i genija. Va{ osmijeh i va{e {ale kojih je bilo mnogo, nikada ne}emo zaboraviti. Bila nam je ~ast poznavati Vas, a jo{ ve}a nagrada u~iti od Vas. Studenti V godine
14898-1tt

50

Srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

supruzi na{eg radnog kolege Avde

HASIJA OGLE^EVAC
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, a u mom srcu i pam}enju nikad ne}e{ umrijeti. Tvoja unuka Amina
14901-1tt

AZRA HOD@I]
Zaposlenici V sprata FZ PIO/MIO Sarajevo: Aida, Nisveta, Mirza K., Semir, Mirela, Amela, Safet, Ned`mija, Goran, Muho, [aha, Ajla, Mustafa, Almedina, Sanin, Ha{a, Amir, Zlata, Amra, Heda, Sabiha, Lida, Maca, Adisa, [eha, Eldijana, Nenad, Omer, Edo, Kenan, Alija, Fata i Mirza H.
14895-1tt

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na na{eg dragog supruga oca, punca i dedu

Dana 29. septembra 2010. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e nane

[ERIF BAJRAMOVI]
2008 - 2010.
Dragi tata, pro{le su dvije tu`ne godine otkako nisi sa nama, ali u na{im srcima jo{ uvijek `ivi{. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga D`emila, k}erka Lejla, zet Elvir, unuka D`ejna i unuk Tarik
12771-1nd`

KEMAL LAGUMD@IJA
29. 9. 2009 - 29. 9. 2010.
„Zemlja je smrtnim sjemenom posijana, ali smrt nije kraj. Jer smrti zapravo i nema i nema kraja. Smr}u je samo obasjana staza od gnijezda do zvijezda.“ Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Adnan Deli}
12773-1nd`

had`i SAMIJA (RAMO) KARAVDI], ro|. NIZI]
Molimo Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 29. 9. 2010. godine u d`amiji Donji Had`i}i u 11.00 sati. Porodica Sarajki}
12767-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 29. 9. 2010. godine navr{avaju se 3 godine od kako nije sa nama na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 29. 9. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 29. 9. 2010. godine navr{avaju se 2 godine kako nije sa nama na{a draga

dragom brati}u

prof. dr. EMIR (SULEJMAN) PA[ALI] HAVA ALIHOD@I], ro|. ^ELIK
29. 9. 2007 - 29. 9. 2010.
Draga majko! Ka`u da ono {to uradimo za sebe i umire sa nama, a ono {to uradimo za druge ostaje vje~no. Ti si, majko, toliko dobra u~inila za nas - svoju djecu, da te Allah d`.{. nagradi vje~nim d`enetom. S tugom u srcu, tvoja k}erka [eho Razija, zet Kasim, unuk Admir i unuka Delila 669-1go

Tvoje nasmijano lice i vedri duh vje~no }e `ivjeti s nama.

MUNIRA ZIRAK D@EMAL (RASIM) FAZLAGI]
Te{ko je na}i rije~i kojima bih opisala tvoj nedostatak, a praznina, bol i tuga nisu u rije~ima nego u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Edita, zet Haris, unuk Danijal
14890-1tt

HAVA ALIHOD@I], ro|. ^ELIK
Zaborav ne postoji, samo praznina i tuga u srcima onih koji te vole. Tvoji: sin D`evad, snaha Mulija i unuk Rusmir
672-1go

Tvoji: amid`a (stri~ek) Sead, strina Vahdeta i na{a djeca Mirza i Merima
12772-1nd`

Sje}anje na tebe, tvoj lik i beskrajnu dobrotu ostat }e u nama dok `ivimo mi koji te volimo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sestra Naza, zet Rasim i sestri}i Admir i Admira
670-1go

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

HARIS (SEADA) DRLJEVI] Prof. dr. EMIR PA[ALI] EMIR PA[ALI]
29. 9. 2004 - 29. 9. 2010.
S po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: punac, punica i {ura
1412-1mo

HARIS (SEADA) DRLJEVI]
29. 9. 2004 - 29. 9. 2010.
Uvijek si s nama u na{im mislima i u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Hatma dova bit }e poklonjena u petak, 1. 10. 2010. godine u d`amiji u Blagaju prije d`ume namaza. Roditelji i supruga s djecom
1412-1mo

Dragi tata, uvijek }u te voljeti. Tvoj „Mikac“ - Benjamin
12768-1nd`

Maja i Lidija
12768-1nd`

SJE]ANJE

Za ro|endan

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

dragoj majci, punici i nani

dragoj nani i pranani

starom prijatelju iz djetinjstva

bratu na{e prijateljice

SALKO TURAJLI]
1946 - 2010.
Danas se navr{ava 6 mjeseci od smrti na{eg radnog kolege. S tugom i po{tovanjem, Tehni~ka slu`ba RMC-a i Fadil Peco, Haris Had`i}, Senija Dandi} i Alma Rahimi}
1404-1mo

MUHAMED ALIJA (MEHE) BERBEROVI]
Da pogleda{ na{e o~i sve bi ti rekle, oprosti za suze, te{ko ih je zaustaviti. Te{ko je vidjeti ovaj svijet, a ne vidjeti tebe. Danas je tvoj ro|endan. Kome da ~estitamo i s kim da se radujemo? Bio si na{e sunce koje nas je uvijek grijalo, a tako }e{ i ostati dok `ive oni koji te vole. Kako nam samo nedostaje{. Vole te tvoji: Munezeha, Rijad, Azela, Amela i unu~ad 1410-1mo

SAFIJI TANOVI] EMIRU PA[ALI]U
Tvoji stari drugovi Elvir i Avduka
14892-1tt

SAFIJI TANOVI]
Nema rije~i kojom mo`e da se iska`e na{a bol... Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet. Tvoji: Lejla, Damir i Ahmed
14899-1tt

EMIR PA[ALI]
Marijana, Amra, Jasmin, Enes, Bojan
14893-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Molimo Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet. Tvoji: Jasna, Mirso i Belma
14899-1tt

Dnevni avaz
U srijedu, 29. 9. 2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kako je preselila na ahiret na{a draga

srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

51

MAIDA (ZAHID) TIHI]
Tvoja plemenitost, dobrota i ljubav nam nedostaju. Ostat }e{ u na{im mislima zauvijek. Majka Munevera, otac Zahid, sestra Amila
PTT

Dana 29. 9. 2010. godine navr{ava se 17 godina od kako je preselila na{a draga i voljena majka, punica, i nana

Dana 29. 9. 2010. godine navr{ava se godina dana od prerane smrti direktora na{e {kole

SJE]ANJE

na na{u dragu Maju

D@EMILA (MEHO) HALILOVI]
Pro{lo je 17 godina od kako si nas napustila, ali tuga za tobom je uvijek prisutna u na{im srcima. Pamtit }emo te po dobroti, s po{tovanjem te spominjati i ~uvati uspomene na tebe, jer si zaslu`ila i vi{e. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoji: k}erka Razija, zet Bakir i unuke Sabina i Anesa
12780-1nd`

KEMALA LAGUMD@IJE
Vrijeme ne mo`e izbrisati sve ono {to ste uradili za {kolu, a prije svega za u~enike. S tugom i po{tovanjem, U~enici i uposlenici Srednje tehni~ke {kole grafi~kih tehnologija, dizajna i multimedije Ilid`a
12777-1nd`

MAIDA (ZAHID) TIHI]
29. 3. 2010 - 29. 9. 2010.
Nedostaje{ nam mnogo a ponosni smo {to si bila dio na{ih `ivota. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: Adna, Ned`ad, Albina i Mustafa
PTT

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na{em profesoru, prijatelju i kolegi

na{em

doc. dr. EMIR PA[ALI]
„Na kraju `ivota nam ne ostaje ono {to skupismo nego ono {to dadosmo.“ Tre}a (III) godina Fakulteta za sport i tjelesni odgoj (dodiplomski studij) u Sarajevu
12778-1nd`

EMIRU
Gospodaru na{, olak{aj mu i u~ini lahkim ono {to }e poslije do}i. A tamo gdje je oti{ao u~ini mu boljim od onog {to je napustio. Vole Te: tetka Mejra, Amir, Amar, Selma i Aja Had`i}
12782-1nd`

Dana 29. 9. 2010. navr{avaju se 4 tu`ne godine od smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj kolegici

ORHANA (OMERA) PIRI]A
Smrt je ja~a od `ivota, ali nije od ljubavi i sje}anja na tebe. Uvijek }emo te pamtiti jer voljeni nikada ne umiru. Sa po{tovanjem, supruga Muniba, sin Samir, k}erka Sanela, unu~ad Mirza i Emina, snaha Zorana, zet Damir
1031-1tz

AZRI HOD@I] MAIDA (ZAHID) TIHI]
29. 3. 2010 - 29. 9. 2010.
Sre}a, osmijeh, nada ne postoje otkad te nema. Samo ti si u mom srcu ostala zauvijek. M&N Nerko
PTT

Bila si veliki borac. Mislili smo da }e{ dobiti i ovu bitku ali... Hvala ti za vrijeme provedeno sa nama. Raja iz Gradske poslovnice Centar Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Rahima P Rahima H., Sabina B., Alma K., Melida K., ., Suvada J., Biljana B., Bahra T.
14907-1tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

majci, nani, punici

na{oj dragoj

nani na{oj dragoj majci, nani

mojoj dragoj nani

HASIJI AMIRA ALISPAHI], ro|. JUSI]
Dado Cvje}ara „Palma“
14903-1tt

HASIJI
Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati i nikada zaboraviti. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. K}erka Emina, zet Sado, unuka Aida
14906-1tt

HASIJI
Neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoj sin Fikret, snaha Zineta i unuka Adina
19906-1tt

HASIJI
Ljubav i ponos na tebe nikada se ne}e izbrisati, a bol }e ostati vje~no. Tvoji: unuka Anela, zet Elvir i praunuke Adna i Ajla
14906-1tt

HASIJI (MUNIBA) OGLE^EVAC, ro|. KLA^AR
Pamti}emo te po plemenitoj i veseloj du{i. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica Vilogorac: k}erka Mersija, zet Himzo, unuci Amer i Amila
14906-1tt

Od Elvisa - Njonje sa porodicom Neka ti Allah podari lijepi d`enet.
14906-1tt

52

Srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

Dvadesetpet godina sje}anja

bratu na{e prijateljice

AMRA D@AFEROVI], ro|. BANDER

EMIRU PA[ALI]U
na{em velikom prijatelju, treneru, sportisti i nadasve velikom i plemenitom ~ovjeku. S po{tovanjem „Red`ovi} Tim“: Jasmin Erovi}, Adnan, Pama, Mujo, Muzafer, Nermin Ba{ovi}, Bela, Igor Alagi}
14913-1tt

29. 9. 2006 - 29. 9. 2010.
Vrijeme ne bri{e sje}anje na tebe i na{e najljep{e trenutke, u mom srcu `ivi{ i `ivjet }e{ zauvijek. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoj Adnan
12783-1nd`

SAFETA PODRIMIJA, ro|. ALATOVI] EMIRU PA[ALI]U
Porodica Piva{evi}
14917-1tt 12789-1nd`

O`alo{}eni: suprug Hasan, sinovi Mirsad, Sead, Nihad, D`evad, snahe Zula, Vahida, Aida, unu~ad Safeta, Ajla, Ajdin, Amira

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom kumu

na{oj dragoj

EMIRU PA[ALI]U
na{em velikom prijatelju kojem dugujem veliku zahvalnost za sve {to sam postigao u sportskoj karijeri. Hvala moj Emunice S po{tovanjem, Adnan i Hana Red`ovi}
14913-1tt 14911-1tt

EMIRU PA[ALI]U
Mensur Vrci}, supruga Edina i k}erka Lejla

AZRI HOD@I]
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i biti dio na{ih lijepih uspomena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Mirela, Jusuf i Sta{a
12785-1nd`

IN MEMORIAM

AZIZ GOJAK
1992 - 2010.
Du{o na{a! Ni dani, ni mjeseci, ni godine ne mogu izbrisati uspomenu na tvoj dragi i voljeni lik, plemenitost i dobrotu. Sve ove duge, bolne godine, ljubavi na{a, `ivi{ u na{im srcima, mislima, pri~ama o tebi... Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet! El Fatiha! S vje~nom tugom i ljubavlju, Supruga Sena, sin Elmir i punac Mehmed
14918-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

doc. dr. EMIRU PA[ALI]U

EDUKACIJSKI FAKULTET TRAVNIK
N

Dvadeset devetog septembra 2010. godine navr{ava se sedam dana od prerane smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

SUPRUZI NA[EG KOLEGE AVDE

SUNIJE (]AMIL) GU[I]A
Neka mu dragi Allah podari lijepi d`enet. Mirsada, Samra i Sejla
14915-1tt

AZRI HOD@I]
Uposlenici FZ PIO/MIO sa sedmog sprata: Gordana, Mirzad, Tanja, Snje`ana, Suada, Amra, Esad, Mira, Nesad, Amela, Zahida, Jasna, Alija, Lidija, Hikmeta, Zineta, Esija, Mediha i Ognjen
12790-1nd`

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV I SELAM

mom bratu

na{oj supruzi i majci

EMIRU PA[ALI]U

AZRA HOD@I], ro|. MAND@O
Porodica Dervi{evi}
14912-1tt 12791-1nd`

Irfan Ahatovi}

Dana 29. 9. 2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog oca

AZRA HOD@I], ro|. MAND@O
Tvoje dobrote, plemenitosti i dobrih djela vje~no }emo se sje}ati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i ponosom, Tvoji najmiliji: Avdo, Almir i Adi
12757-1nd` 14914-1tt

RAGIB (HUSE) PLANJA
Tevhid }e se prou~iti 2. 10. 2010. godine u subotu u 14 sati u njegovoj ku}i Bakije sokak br. 80. Porodica

Dnevni avaz
Dana 29. septembra 2010. navr{avaju se ~etiri godine od preseljenja na ahiret na{e drage sestre i tetke Dana 29. septembra 2010. navr{avaju se ~etiri godine od preseljenja na ahiret na{e drage sestre i tetke
POSLJEDNJI POZDRAV

srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

53

POSLJEDNJI SELAM na{oj snahi, jetrvi, amid`inci

SUBHIJE BRAVO, ro|. KRE^O
Tvoja dobra du{a plemenita srca zauvijek }e ostati u nama. Molimo Uzvi{enog Allaha da ti podari lijepi d`ennet. Porodica [kalji}

SUBHIJE BRAVO, ro|. KRE^O
Tvoja dobra du{a plemenita srca zauvijek }e ostati u nama. Molimo Uzvi{enog Allaha da ti podari lijepi d`enet. Porodica Ad`ija

AZRI HOD@I]
12766-1nd`

12766-1nd`

EMIRU
Na{em dragom Azri, Dijani i Sanjinu iskreno sau~e{}e i velika `alost povodom smrti na{eg trenera i prijatelja

Od Alena i Zine
14905-1tt

Na dunjaluku smo se poselamili od tebe, a na ahiretu }emo se sastati sa tobom! Molimo Allaha da tvoje vje~no boravi{te bude lijepi D`ennet. Tvoji: Ahmed, Hajra, Mersiha, Almir, Ahira i tvoj Nedim
12779-1nd`

EMIRU PA[ALI]U
Postoji ljubav koju smrt ne prekida, tuga koju bol ne lije~i, bol nije u rije~ima, nego u srcima gdje }e{ uvijek ostati. Tvoja Vesna, Adi i Admir
14909-1tt

ISMET - ]U[ MULAMUHI]
Enver i Esher Had`iabdi}
14910-1tt

SAFIJA - FIJA TANOVI]
Tvoj dragi lik zauvijek }emo ~uvati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: djever Vehdo, jetrva Ramiza, Alija i D`enana sa djecom, te porodice: Tanovi}, Bekta{, Mujezinovi} i Piraj
14896-1tt

SJE]ANJE

na na{eg radnog kolegu

POSLJEDNJI POZDRAV

ENVERA [PIRITOVI]A
Dana 29. 9. 2010. godine navr{avaju se 4 godine od smrti na{eg dragog kolege i velikog ~ovjeka. S po{tovanjem ~uvamo sje}anje na tvoju plemenitost i dobrotu, Tvoje radne kolege ENERGOINVEST DALEKOVODIZGRADNJA, d.d. SARAJEVO: Alija, D`emo, Refa, Adem, Fazila, Mejra, Mido, \enan, Me{a, 12787-1nd` Smajo i Veka

dragom ~ovjeku

NIHAD - ^ARA TAHIROVI]
Enver i Esher Had`iabdi}
14910-1tt

Dana 29. 9. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od kada nas zauvijek napusti na{ dragi D`ek

POSLJEDNJI SELAM na{oj dragoj

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

na{oj dragoj kom{inici i prijateljici

AZRA HOD@I] AZRI HOD@I]
Radne kolegice iz „Satexa“ Tima, Mirsa, Lida, Miza i Fika
12793-1nd`

D@EMAL (RASIM) FAZLAGI]
S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosit }emo te zauvijek u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: punica Hana i {ura Sejo sa porodicom
14925-1tt

RAZIJI (SEJDO) PI[TOV, ro|. DEDOVI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i biti dio na{ih lijepih uspomena. Tvoji: Izeta, Nerko, Benjamin, Hamijeta i prijatelj Ibrahim, porodica ^ano
12795-1nd`

S velikom ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo se sje}ati tvoje dobrote i plemenitosti. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. 14926-1tt Porodice Pa{i} i Huji}

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj prijateljici

POSLJEDNJI POZDRAV

AZRI HOD@I] AZRI HOD@I]
S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom }emo ~uvati uspomenu na tebe, Azrice, u na{im srcima! Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Enida s porodicom Hanku{i}
12758-1nd`

supruzi na{eg kolege

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe i tvoju dobrotu kojom si zra~ila i uvijek }emo te se rado sje}ati. Ned`ana i D`evad Be{lija sa k}erkom Melicom
14924-1tt

AZRI HOD@I]
Radne kolege: Fata, Bo`ica, Senada, Fadila, \. Mirsada, ^. Amra, E. Amra, Safija i Sta{a
14894-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg radnog kolege Slavka Marina ocu zamjenika ministra Slavka Marina

IVO (MARKO) MARIN IVO (MARKO) MARIN
Djelatnici Ureda zamjenika ministra Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Kolege iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
N N

54

Srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
Sa velikim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama, punica i nana

POSLJEDNJI SELAM

snahi i strini

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a draga

AJI[A KOVA^, ro|. KOLAKOVI]
preselila na ahiret u subotu, 25. septembra 2010. godine, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. septembra 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Aida, zet @eljko, unuk Denis, sestra Emina sa familijom, te ostala familija, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: Envera [ehovi}a br. 11/VIII. 111

RAZIJA (SEJDO) PI[TOV, ro|. DEDOVI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Djever Ibrahim sa djecom
12801-1nd`

RAZIJA (SEJDO) PI[TOV, ro|. DEDOVI]
preselila na ahiret dana 28. 9. 2010. godine u 56. godini. D`enaza }e se klanjati dana 29. 9. 2010. poslije ikindije namaza u 16.00 sati ispred d`amije u Butmiru, a ukop }e se obaviti na mezarju Suhodol - Butmir. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u ul. 21. mart br. 23 - Butmir u 16.00 sati. O@ALO[]ENI: majka Hatid`a, suprug Muradif, sin Fikret, k}erka Fikreta, snaha Alma, zet Elvir - Riba, unuke Merisa, Arijela i Alina, bra}a Sead i Smajo sa porodicama, sestre Sehija, Advija, Selva sa porodicama, djever Ibrahim sa porodicom, zaove D`emila i Latifa sa porodicama, dajd`e, tetke sa porodicama, te porodice: Pi{tov, Dedovi}, Bijelonja, Radon~i}, Kari}, ^orovi}, Be{irevi}, \uderija, Bora~i}, Mezit, Malki}, ^ustovi}, Baru~ija, Me{i}, Omerspahi}, Lepir, Popovi}, ^ano, Muhovi}, Kadi}, Ikovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

ZORANU (VLADE) BARI[I]U
Lako je obrisati suzu i zapaliti svije}u, ali je te{ko iz srca obrisati tugu vje~nu. Pokoj vje~ni daruj mu Gospodine i svjetlost vje~na svijetlila mu. Tvoja tetka Snje`ana sa porodicom
14920-1tt

POSLJEDNJI SELAM

strini

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj i voljenoj

AJI[I KOVA^ - KOLAKOVI]
Dana 29. 9. 2010. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg velikog prijatelja S neograni~enom ljubavi i tugom za Tobom, toliko od nas svih voljena i cijenjena draga na{a Aji{a, zadr`at }emo vje~itu uspomenu i sje}anje na tebe. Tvoja raja iz M.Z. „Malta“ Vesna, Mi{o, [efika, Majda, Elma, Goga, Mira, Nizama, Zejneba, Ankica, Nusret, Rasim, Braco, Faik, Zahid, Darko, Zaim, Ramo, Zijo, Alija, Dervi{a, Sadik
14929-1tt

RAZIJA (SEJDO) PI[TOV, ro|. DEDOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Tvoji: Muradeta, Muhamed i Safeta
12801-1nd`

KEMAL LAGUMD@IJA
29. 9. 2009 - 29. 9. 2010.
Sa du`nim po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Va{ lik uz lijepa sje}anja na godine zajedni~kog dru`enja. Adnan, Amra i Amna Tuzovi}
N

SJE]ANJE na na{e najmilije

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj uposlenici

SAFET ONDOBAK - DEDO 1928 - 1997.

ALIJA ONDOBAK - BAKA 1932 - 2008.
12792-1nd`

Vrijeme prolazi, a sje}anje na vas zauvijek ostaje. K}erka Minka, unuke Samela, Sanita i ostala rodbina

ESMA HRUSTO
POSLJEDNJI POZDRAV

Kantonalni Porezni ured Biha}

na{em dragom

Porodici iskreno sau~e{}e. Direktor Arifovi} Midhat i uposlenici Porezne uprave Federacije BiH
N

SENAD BALI]
S po{tovanjem, Porodica Bo{kailo
12796-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

velikom prijatelju

majci, svekrvi i nani

priji

doc. dr. EMIRU PA[ALI]U PA[I
Aldvin i Danijela
12799-1nd`

RAZIJA (SEJDO) PI[TOV, ro|. DEDOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Tvoji: Fikret, Alma, Anela, Alina
12801-1nd`

RAZIJA (SEJDO) PI[TOV, ro|. DEDOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Bijelonja Salih i Elvira
12801-1nd`

Dana 29. IX 2010. navr{ava se deset godina od smrti na{e drage majke

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj snahi i dajd`inci

majci, punici i nani

OLGE PAPI], ro|. FILIPOVI]
Uvijek mislimo na tebe i ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik i djelo. Ponosni smo {to smo tvoji sinovi: Rodoljub i Nikola, snahe Maria Grazzia i Olivera, unuk Nikita i unuka Ana
12797-1nd`

RAZIJA (DEDOVI]) PI[TOV
Neka ti Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet. Od zaove D`emile sa djecom i unu~adima, Mirveta, Erna i Hana, Mu{an, D`eneta i Omar
12801-1nd`

RAZIJA (SEJDO) PI[TOV, ro|. DEDOVI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Tvoji: Fikreta, Elvir i Merisa
12801-1nd`

Dnevni avaz

srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

55

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em

EMIRU PA[ALI]U
Zemlja je smrtnim sjemenom posijana Ali smrt nije kraj. Jer smrti zapravo nema. I nema kraja. Smr}u je samo obasjana staza uspona od gnijezda do zvijezda.

Pamtit }emo te po dobru i ljepoti koju si nam svima nesebi~no darivao. HVALA TI. Uposlenici i studenti Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Komemoracija }e se odr`ati 29. 9. 2010. godine u 12.00 sati na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, ulica Patriotske lige br. 41.

N

56

Srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga majka, sestra, svekrva i nena

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUJAN udova MUSTAFE (ro|. PLOSKI]) EMINA
1930 - 2010.
dana 28. 9. 2010. godine u 11.30 h, nakon kra}e bolesti u 81. godini preselila na ahiret. D`enaza polazi u srijedu, 29. 9. 2010. godine u 16.45 h poslije ikindije namaza ispred d`amije „Podgorani“, a klanjat }e se u haremu „Mejdan“ u 17.00 h, gdje }e se rahmetlija pokopati. O@ALO[]ENI: sin Mirza, k}er Sevla, sestra Sevda, nevjeste Mirsada i Hata, zaova Duda, jetrva Emina, zet Kasim, unu~ad Amir, Amira, Aldin, Anel, Tajma, Elvira i Fatima, te porodice Mujan, Ploski}, Omerika, Feriz, Dedovi}, Be{i}, Beglerovi}, Mari}, Jelovac i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji 14923-1tt

dr. IBRAHIM HAD@I]
preselio na ahiret 27. 9. 2010. godine, u 43. godini, u Nürnbergu, Njema~ka. Termin d`enaze }e biti naknadno objavljen. O@ALO[]ENA PORODICA
1039-1tz

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

AVDO (NEZIR) KAFED@I]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 27. septembra 2010. godine, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. septembra 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije u 13.00 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Dolac Malta i Otoka, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Jovanka, k}erka Jasminka, sin Erol, unu~ad [ejla, Elma i Elvis, praunuci Dario i Danijel, zetovi Ned`ad - \ule, Edin i Miro, snaha Gordana, te porodice Kahved`i}, Mirvi}, \uliman, Sarajli}, Duman~i}, Halapi}, Trampa, [uvalija, Turkovi}, Rakaj, U{anovi}, Gradi{i}, Karahod`i}, @ivkovi}, Radonja i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici D`emala Bijedi}a br. 101/parter.

111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi suprug, babo, d`edan, brat

AZRA HOD@I], ro|. MAND@O
preselila na ahiret u ponedjeljak, 27. septembra 2010. godine u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. septembra 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Abdulah, sinovi Almir i Adis, brat Abdulah, sestra Hasiba, zet Petar, snaha Vera, brati~na Dajana, brati} Mirza, sestri~ne Ma{a i Maja, tetke Hajra, Hikmeta i Suada, daid`a Husein, djever Ahmed sa porodicom, te porodice Hod`i}, Mand`o, Hil~i{in, Dervi{evi}, Laka~a, ^ard`i}, Mu{i}, Klin~ar, Filipovi}, Luhinski, Hanku{i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji na ^engi} Vili. Ku}a `alosti: Grada~a~ka br. 10/V. 111

doc. dr. EMIR (SULEJMAN) PA[ALI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 27. 9. 2010. godine u 41. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. 9. 2010. godine u 14.30 sati na gradskom mezarju Bare. O@ALO[]ENI: otac Sulejman, majka Rejhana, supruga Amra, sin Benjamin sa mamom, sestra Mirela, amid`a Sead sa suprugom Vahdetom, sinom Mirzom i k}erkom Merimom, tetka Mejra sa suprugom Amirom, sinom Amarom, snahom Selmom i unukom Ajom, punac Had`ijahi} Sead, punica Lida, {ura Mirza sa Almom, dajd`e Mehmed i Mustafa sa porodicama, dajd`i} Kemal, strina Vesna sa sinovima Adijem i Admirom, te porodice: Pa{ali}, Be~irevi}, Had`i}, Ribi}, Had`ijahi}, ^abaravdi}, Sara~, D`ombi}, Husejnbegovi}, ^i~i}, Jamakosmanovi}, [elo, Bajri}, Selimovi}, Kazija, kao i ostala rodbina i prijatelji Komemoracija }e se odr`ati istog dana u 12.00 sati na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja. Ku}e `alosti: - ulica D`emala Bijedi}a 88 i ulica Husrefa Red`i}a 6. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

AGAN (LUTVE) @IVALJ
preselio na ahiret u subotu, 25. 9. 2010. godine u 81. godini. D`enaza }e se klanjati 29. 9. 2010. u srijedu u 16.30 poslije ikindije namaza kod d`amije u @ivaljevi}ima. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Hanifa, sin Husein, k}eri Amina, Esmina, Vehbija, Nermina, sestre Nezra (Zira), Fatima, snaha Mirsada, unu~ad Jasmin Muj~inovi}, Emir Muj~inovi}, Muamera Made{ko, Jasmin Jusufbegovi}, Alen Delija, Irnis Cvrk, Melisa ^av~i}, i devetoro praunu~adi, zetovi Azem Crvk, Halil Muj~inovi}, Hamdo Delija, Hasan Jusufbegovi}, Fuad Made{ko, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, {ura Enes Imamovi}, {uri}i i {uri~ne sa porodicama Merka Imamovi}, daid`i}i Safet i Sabrija Hod`i}, te porodice @ivalj, Imamovi}, Hod`i}, Vatre{, Dragolj, Muj~inovi}, Cvrk, Jusufbegovi}, ^av~i}, Made{ko, Isakovi}, Kulovac, Kadri}, Su{a, Lutvi}, Durmi{evi}, Mulali}, Alispahi}, Agi}, Pr{e{, Lihi}, Ajanovi}, D`ananovi}, Solak te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji kao i njegovi penzioneri sa Trga Alije Izetbegovi}a Tevhid }e se prou~iti u Bosanskoj d`amiji Alipa{ino Polje C faza poslije ikindije namaza. Prevoz obezbije|en ispred d`amije Kralj Fahd u 13.10 i Vije}nice u 13.30 sati. 14886-1tt

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

NEZIR ([EHO) PRGUDA
preselio na ahiret u utorak, 28. 9. 2010. godine u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. 9. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Zahida, sinovi Amir, Sabir i Azem, snahe Sabaheta i Dika, unuka Aldina, brat Zi}rija, snaha Zdravka, sestre Zineta i Zilfa, zetovi ]amil i D`emo, {uraci Muharem, Smajo i Kasim, te porodice Prguda, Demirovi}, Zulovi}, Barac, Fazlagi}, [aroti}, D`ubur, Baji}, [enderovi}, Ke{mer, [uta, Turajli}, Hebib, Grebovi}, Kova~, Sal~in, ^orbo, Zeki}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. 14. maja br. 60, Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga

KIMETA (SMAIL) MAMI], ro|. LJUCA
preselila na ahiret u utorak, 28. septembra 2010. godine u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. septembra 2010. godine u 14.30 sati na Gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erke Aji{a i Jasminka, unuci D`ejna i D`ermin, zetovi Izet Ale~kovi}, Safet Pa{i} i Admir ^apin, snaha Maja, praunu~ad Vedad, Nejra i Aziz, brati}i i brati~ne, sestri}i, zaova, snaha, te porodice Mami}, Ljuca, Ale~kovi}, Pa{i}, ^apin, \ur|evi}, Sulejmanovi}, Besarevi}, Duli}, Berberki}, Had`iselimovi}, te njena draga Fahra Sal~inovi} sa sinovima Edom i Nedimom i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevihd }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici Kemala Kapetanovi}a br. 3a/I - Grbavica. 111

S tugom obavje{tavamo prijatelje i rodbinu da je 28. 9. 2010. u 13.00 h na ahiret preselio

JUSUF (ADEM) MEDUNJANIN
u 53. godini. D`enaza }e biti obavljena u Plavu 30. 9. 2010., a ispra}aj iz Sarajeva ispred „Sedam bra}e“ u srijedu 29. 9. 2010. u 13.00 sati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Majka Suma, supruga [emsija, sinovi Ismet i Kenan, k}eri Medina i Lejla, sestre \ulsuma Durmo sa djecom, Hajrija i Omer Hasanbegovi}, Remzija Agovi} sa sinovima, Nafija Omeragi} sa porodicom i Nurija Preljvukaj sa porodicom, amid`i} Anes Medunjanin sa porodicom, tetka Nadira Kardovi} sa porodicom, daid`a Suljo Lucevi} sa porodicom, te porodice Medunjanin, Markovi}, Kardovi}, Lucevi}, Red`epagi}, Muminovi}, Neljkovi} i mnogobrojni prijatelji 12798-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HA[META - MIRSADA KRD@ALI], ro|. MURTEZANOVI]
preselila na ahiret u utorak, 28. septembra 2010. godine, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. septembra 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice Ive Andri}a br. 4 sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: suprug Husein - Huso, sinovi Safet i Mufid, unu~ad Arma, Timur i Anida, snahe D`enana i \enana, brat Mehmed, sestre Remza i Munira, zet Sejfudin, snaha Dragana, sestri}i i brati}i Jasmin, Enes, Nino, Elmir, Sabina, Nina i Ena sa porodicama, teti} Ned`ad, zaova Mubera, zaovi~ne Sabina i Elvira, porodice Krd`ali}, Murtezanovi}, Ba{i}, Karajica, Mrzi}, Keki}, Omeragi}, ^au{evi}, Imamovi}, Bravo, ^olo, Bajraktarevi}, [e}eragi}, Hajdarevi} te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u Bakijskoj d`amiji. 111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HASIJA (MUNIB) OGLE^EVAC, ro|. KLA^AR
preselila na ahiret u ponedjeljak, 27. 9. 2010. godine u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. 9. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Rasim, sin Fikret, k}erke Emina i Mersija, brat Ibrahim, snahe Zineta, Emina i [erifa, zetovi Sado, Himzo i Elvir, unuk Amer, unuke Anela, Adina, Aida i Amila, praunuke Adna i Ajla, brati} Muamer i brati~ne, te porodice Ogle~evac, Kla~ar, D`ihani}, Vilogorac, Devi}, Red`ovi}, D`aferovi}, Kova~evi}, Deli}, Peljto, [etki}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji [anac - Hrasno Brdo (ul. Olovska 85). Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred pekare „AS“ - Hrasno brdo sa polaskom u 13.15 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: Aneks, Otoka i Stup RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga surpuga, majka, punica, nana i pranana

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SAFIJA (SALIH) TANOVI], ro|. ]EBI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 27. septembra 2010. godine, u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. septembra 2010. godine u 16.30 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: suprug Mustafa, k}erke Jasminka i Birsena, zetovi Mirsad i Meho, unuke Lejla, Ziba i Belma, zetovi Damir i Haris, praunuk Ahmed, sestri}i i sestri~ne, zaova Zinka, djeverovi Ibrahim i Vehidudin, jetrve Kasema i Ramiza, te porodice Tanovi}, ]ebi}, Makota, Husi}, Ali~i}, ^erkez, Murguz, Bili}, Ramovi}, Had`ihuseinovi}, Mezit, Spahi}, ]enanovi}, Kamenica, Zend`eli}, Arnautovi}, Krivo{ija, Resulbegovi}, Beganovi}, Omerovi}, Bekta{, Mujezinovi}, @uti}, Brki}, Piraj, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.30 sati u ku}i `alosti u ulici Gornje ^ebed`ije br. 27. 111

ALMASA (HASAN) KAJMOVI], ro|. HAD@I]
preselila na ahiret u utorak, 28. 9. 2010. godine u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 29. 9. 2010. godine u 15.00 sati na mezarju Hotovlje - Konjic. O@ALO[]ENI: sinovi Sejfo i D`evad, k}eri Ha{a, D`emila i Hasiba, snahe Fikreta i D`emila, unu~ad Sejad, Osman, Seviba, Saja, Nizama, Kemal, Sanin, Aida, Nizama, Ehlimana, Avdo i Jasminka, praunu~ad Muris, Haris, Irhad, Lamija, Nezir, Ilma, Amel, Hamza, Adla, D`elila, Halima, Zehra i Ali, brojni brati}i i sestri}i, brati~ne i sestri~ne, te porodice: Kajmovi}, Had`i}, Delali}, Sulji}, ^orbo, Imamovi}, Popovac, Kuni}, Panjeta, Sabljica, Ja{arevi}, Halilovi}, Kentra, Ba{i}, Kurtovi}, Drljevi}, Alibali}, Husko, Slatina, Karaman, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta (ul. Grada Bobovca) sa polaskom u 12.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima: Bu}a Potok, Fabrika duhana, Otoka, Ned`ari}i, Trnovo i Kalinovik. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122 mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

sport

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

57

KUP BiH @eljezni~ar u Banjoj Luci u reprizi pro{logodi{njeg finala

Osim: Borac je jedini ja~i u odnosu na pro{lu sezonu
Radujemo se susretu sa ponajboljom ekipom u dr`avi, ka`e trener bh. {ampiona
Pobjeda u Vrap~i}ima ostvarena je u idealnom trenutku za @eljezni~ar. Nakon tri gostuju}a poraza zaredom, trijumf nad Vele`om vratio je poljuljano samopouzdanje, pa ekipa na prvu utakmicu osmine finala Kupa BiH u Banju Luku putuje bez optere}enja i s nadom da mo`e ostvariti dobar rezultat i protiv Borca. Dueli dvije najbolje ekipe iz pro{le sezone, osvaja~a Kupa i {ampiona, pro{le su sezone bili pravi praznici fudbala. U ovoj godini igrali su tri puta, dva puta je bilo nerije{eno u finalu Kupa (1:1, 2:2), ali je Borac podigao trofej, dok je @eljo u Premijer ligi na Grbavici slavio nakon 4:2. - Radujemo se susretu sa ponajboljom ekipom u

Osmina finala Kupa BiH
Ju~er: Proleter Zrinjski 4:2. Danas: ^elik Slavija, Omladinac - [iroki Brijeg, Kozara Sloboda, Sarajevo - Sloboda, Leotar - Branitelj (15.30), Borac -@eljezni~ar (17). Sutra: Olimpik UNIS (15.30). Revan{ utakmice su 20. oktobra.
S revan{ utakmice finala Kupa: Borac slavio zbog golova u gostima

Hamzagi}: Dobio udarac

Sarajevo igra sa Slobodom (NG)

Repuh `eli pobjedu bez primljenog gola
Me~ protiv Sloge bio nam je pouka da svakog protivnika moramo ozbiljno shvatiti
Sarajevo je u `rijebu osmine finala Kupa BiH imalo dosta sre}e, ali iz tabora kluba s Ko{eva upozoravaju da duele sa prvoliga{em iz RS Slobodom iz Novog Grada treba shvatiti ozbiljno. - Prva utakmica Kupa protiv Sloge bila nam je velika ab mogao bi po{tedjeti nastupa nekoliko igra~a koji su ili dobili udarce ili osje}aju umor. - Vidjet }emo u kakvom }e stanju oni biti. Muhamed D`akmi} igra povrije|en, Vu~ina [}epanovi} ima ozljedu, D`enaldin Hamzagi} je

dr`avi, koja je zaslu`eno na vrhu tabele nakon osam kola Premijer lige. Nadam se da }e gledaoci

Krenuo i Radovanovi}
U sastavu @elje ne}e biti povrije|enih Jadranka Bogi~evi}a i Bajre Spahi}a, te Muamera Svrake, zbog crvenog kartona protiv Vele`a. Na put je krenuo Mirko Radovanovi}, no njegov nastup je neizvjestan jer jo{ nije potpuno zdrav. „Plavi“ }e biti ja~i za Mirsada Be{liju i Damira Rov~anina, koji nisu igrali u Vrap~i}ima.

imati {ta da vide, televizijski prenos dodatna je obaveza i za Borac i za nas da poka`emo da se u BiH mo`e vidjeti kvalitetan fudbal - ka`e Amar Osim, trener @eljezni~ara. Na Grbavici su svjesni da je Borac u velikoj formi, da igraju jo{ bolje nego pro{le sezone, ali uvjereni su da mogu parirati doma}inu. - Borac je odli~na ekipa, organizirana, disciplinirana. Realno, mo`da su i jedini u

ligi koji su u odnosu na pro{lu sezonu ja~i, {to uostalom pokazuju igre i rezultati koje posti`u. Nije nam drago {to smo ih dobili za protivnika u osmini finala, ali sigurno nije ni njima drago {to su dobili nas - dodaje Osim. On }e danas na teren vjerovatno poslati sljede}i sastav: [ehi}, Markovi}, Stani} (Radovanovi}), Kerla, Me{i}, ]ulum, E. ^oli} (Vi{}a), Savi}, Popovi}, ZeZ. [. ba, M. Be{lija.

Va`e sezonske karte
^lan Uprave Sarajeva Vlastimir Mijovi} podsjetio je da }e navija~i na dana{nji me~ mo}i u}i sa sezonskim ulaznicama. Isto tako, kako je rekao, FK Sarajevo }e ubudu}e na svoje utakmice pripadnice `enskog spola pu{tati besplatno, ali pod uvjetom da se prije toga u~lane u klub uz godi{nju ~lanarinu od simboli~nih 10 KM.

Banjalu~ani `ele nastavak serije

Delegacija NSBiH danas u Cirihu

Protiv velikana za utisak
Sloboda iz Bosanskog Novog, koja ove godine obilje`ava 100 godina postojanja, danas }e se predstaviti u Sarajevu. Ambicije prvoliga{a RS su realne, tim prije {to je upitan nastup nedovoljno oporavljenih kapitena Zorana Luka~a i prvog strijelca Ernesta [abi}a, te Bobana Zdijelara i Nemanje Babi}a. - Izuzetno nam je drago pouka. Od igra~a tra`imo maksimalnu ozbiljnost i svijest o te`ini dresa koji nose. Moje je mi{ljenje da velike razlike izme|u Premijer i prvih liga gotovo da i nema. @elja nam je da u prvoj utakmici obezbijedimo rezultat koji }e nam omogu}iti miran revan{, a to je pobjeda, po mogu}nosti bez primljenog gola - rekao je pomo}nik Mirze Vare{anovi}a Senad Repuh. Kako je rekao, stru~ni {tda smo u godini na{eg 100. ro|endana za rivala dobili jedan od klubova velikana u Bosni i Hercegovini. Potrudit }emo se da se predstavimo u najljep{em mogu}em svjetlu, kako bi revan{ na stadionu Mlakve, koji }e sigurno biti pravi fudbalski praznik, imao i rezultatski smisao - ka`e prvi trener Slobode Zlatko N. \. Jelisavac. dobio udarac, Kenan Hand`i} se oporavlja... Mogu}e je da bude izmjena u ekipi. Ipak, ko god da istr~i, od njega o~ekujemo ozbiljnost. Svi na{i protivnici puni su motiva da se doka`u. Nipo{to ne smije biti opu{tanja - upozorio je Repuh. Dok je ekipa u relativno dobrom stanju, stru~ni {tab nije. Tako Mirza Vare{anovi} ima gripu, dok je Esad Selimovi} zbog gnojne angine zavr{io u bolnici. M. T.

Jagodi}: Finale prije finala
Ve} u osmini finala Kupa BiH morat }e se oprostiti jedan od finalista pro{logodi{njeg ciklusa. Borac je u velikoj seriji od sedam utakmica bez poraza i `eli nastavak. - Ovo je finale prije finala. Na`alost, neko mora otpasti. Nadam se da to ne}emo biti mi. O~ekuju nas dvije izuzetne utakmice u kojima }e najvi{e profitirati gledaoci ka`e trener Borca Vlado Jagodi} koji }e izvesti sljede}u postavu: Avduki}, Stupar, ]ori}, Trivunovi}, Puziga}a, Maleti}, Raspudi}, Vukelja, Stan~eski, Staji}, Nikoli}. Prema Jagodi}evim rije~ima, dobar rezultat u prvom me~u bila bi svaka pobjeda, posebno bez primljenog gola. - Siguran sam da @eljezni~ar ne}e do}i da se brani. Naravno, i mi }emo igrati napada~ki, jer druga~ije i ne znamo, sa `eljom da ve} u prvoj utakmici ostvarimo rezultat koji bi nam garantovao miran revan{ na Grbavici - isti~e lijevi bek Bojan Puziga}a. Iz Borca je saop}eno da je {tampano 7.000 ulaznica i da o~ekuju pun stadion, a dolazak je najavilo i stotnjak najvatrenijih navija~a S. K. @eljezni~ara.

Dominkovi}, Bakovi}, ^olakovi} i ^eko: Delegacija NSBiH

Spasiti {to se spasiti mo`e
Delegacija Nogometnog saveza BiH u sastavu Sulejman ^olakovi}, Iljo Dominkovi}, Bogdan ^eko i Jasmin Bakovi} putuje danas u Cirih, gdje }e odr`ati sastanke sa ~elnicima Svjetske nogometne asocijacije, te predsjednikom FIFA-e Sepom Blaterom (Sepp Blatter). Danas u popodnevnim satima predstavnici NSBiH sastat }e se sa potpredsjednikom FIFA-e D`efrijem Tompsonom (Geoffrey Thompson) i ~lanom Izvr{nog odbora FIFA-e Alenom Hansenom, koji je bio vo|a zajedni~ke delegacije FIFA-e i UEFA-e na Skup{tini Saveza, odr`anoj u julu u Vogo{}i, a koja nije polu~ila nikakve rezultate. - Ovo }e biti pripremni sastanak pred na{ susret sa predsjednikom Blaterom koji je zakazan za ~etvrtak u devet sati. Dobili smo dnevni red na kojem su tri ta~ke. Prva je usagla{avanje statuta, druga trenutna situacija u Savezu i tre}a naredni koraci. O~ekujemo da }e nakon pripremnog sastanka Tompson i Hansen informirati Blatera o svemu i da }emo na sastanku u ~etvrtak donijeti kona~ne zaklju~ke - rekao nam je Bakovi}. Delegacija NSBiH u Cirihu }e poku{ati isposlovati deblokadu sredstava koje Savez treba dobiti od FIFA-e. Rije~ je o novcu namijenjenom izgradnji reprezentativnog centra u Zenici, te „Grassroots“ projektu i omladinskom noA. N. gometu.

Puziga}a: Napada~ki od po~etka

Tomas Tuhel, trener Majnca

Barmen zamijenio {ank za klupu lidera Bundeslige
Pri~a o 37-godi{njem stru~njaku koji je pokorio Njema~ku
Bio je maj 1999. godine, a san Tomasa Tuhela (Thomas Tuchel) se zavr{io. Ulm, amaterski tim za koji je nastupao ~etiri godine, osigurao je senzacionalnu, drugu zaredom, promociju u vi{i rang. Ekipa koju je trenirao Ralf Ragnik (Ralf Ragnick) trebala je igrati prvu sezonu u historiji u Bundesligi, ali bez odbrambenog igra~a Tuhela. Tada 24-godi{njak, morao je prestati igrati fudbal zbog te{ke povrede koljena.

58
KUP BiH Proleter - Zrinjski 4:2

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

sport

Kne`evi} {okirao Mostarce
Doma}i tim kraj do~ekao sa deset igra~a
Stadion Radolinka u Tesli}u. Gledalaca: 1.000. Sudija: Rusmir Mrkovi} (Sarajevo) 8. Pomo}nici: Goran Dujak (Od`ak) i Nikica Tomas (Drinovci). Delegat: Mirsad \uzdanovi} (@ivinice). Strijelci: 1:0 Kne`evi} (17 - penal), 2:0 Kne`evi} (22), 3:0 - Muminovi} (62), 3:1 - Lendri} (72), 3:2 - Sal~inovi} (77), 4:2 - Kne`evi} (81). @uti kartoni: Kne`evi}, Muminovi}, Peri{i} (Proleter), Rizvanovi}, Grabus, Stjepanovi} (Zrinjski). Crveni karton: Nemanja Kne`evi} (Proleter) u 81. minuti - drugi `uti. Igra~ utakmice: Nemanja Kne`evi} (Proleter) 89 PROLETER: Kuvetalovi} 7, D. Pani} 7, [ijakovi} 7 (73. Popovi} -), U{umovi} 7, Jorgi} 7,5, Peri{i} 7, Ninkovi} 7 (66. D`ekanovi} 7), Jeli} 7, Kne`evi} 8, Ra{i} 7 (54. N. Pani} -), Muminovi} 7,5. igra~ je pove}ao prednost doma}ina na 2:0. Iskoristio je neodlu~nost gostuju}ih stopera Marina Ani~i}a i Damira D`idi}a, uzeo im loptu i neodbranjivo je sa deset metara poslao u gol. Zrinjski je nakon toga zaigrao ozbiljnije i tri puta ugrozio doma}eg golmana. U nastavku, Nedo Pani} prozreo je neuspjelu zamku gostiju i uposlio Kne`evi}a, koji je nesebi~no produ`io do Muminovi}a za 3:0. Gosti su preko Ivana Lendri}a i Fenana Sal~inovi}a smanjili na 3:2, a kada se o~ekivalo poravnanje rezultata, trostruki strijelac Kne`evi} prihvatio je poklonjenu loptu non{alantnog Adnana Had`i}a i postavio kona~nih 4:2. Doma}i tim kraj je do~ekao sa 10 igra~a, po{to je Kne`evi} skidanjem dresa u 81. minuti zaslu`io drugi I. ISOVI] `uti karton.

Kao stariji brat
Tuhel bje`i od glamuroznih stvari, a vozi stari, veliki automobil SAAB 900. Za razliku od ukusa za dizajn i automobile, u njegovom trenerskom stilu nema ni{ta retro. Igra~i u njemu vide neku idealiziranu verziju starijeg brata. Kombinira totalni autoritet i prijateljstvo. lo. Nekoliko mjeseci kasnije, sre}a mu se ipak osmjehnula. Ragnik mu je u [tutgartu ponudio drugu vrstu prilike. T rener koji je proveo mjesece izu~avaju}i zonsko markiranje Milanovog Ariga Sakija (Ariggo Sacchi) i uveo „~etiri igra~a nazad“ umjesto odbrane sa liberom kakvu je igrala ve}ina bundesliga{a, vidio je ne{to u T uhelu. - Dozvolio mi je da budem njegova sjena i pratim {ta radi, postao sam menad`er ekipe [tutgarta do 14 godina. Tako je po~elo - govori Tuhel. Radio je marljivo, vjerovao da je biti fudbalski trener isto kao bilo koja druga profesija. - To je ne{to {to morate nau~iti i shvatiti, a ne stvar koja se samo desi kada nema{ {ta raditi nakon odigranih 400 profesionalnih me~eva.

Lendri}: Postigao gol za Zrinjski

[est pobjeda
Radio je kao barmen u baru u [tutgartu kako bi platio studije ekonomije, a `elio je mnogo vi{e. - Bio sam ljut zbog svoje sudbine i jednog dana odlu~io sam da prestanem raditi u baru - prisje}a se Tuhel, mladi trener Majnca, lidera Bundeslige sa svih {est pobjeda ove sezone. Diplomirao je, a zatim se poku{ao vratiti u fudbal. Koljeno nije izdr`a-

Trener: Zoran Dujakovi}. ZRINJSKI: Had`i} 5, D`idi} 5 (65. Zovko 5,5), Grabus 5, Stjepanovi} 5, Sal~inovi} 6, Pehar 5,5, Dragi~evi} 6, Zadro 5 (65. \uri} 5,5), Lendri} 6, Rizvanovi} 5,5, Ani~i} 5. Trener: Marijan Bloudek. U prvoj utakmici osmine finala Kupa BiH Proleter je

u Tesli}u savladao Zrinjski sa 4:2. Proleter je u 17. minuti do{ao u vodstvo. Mirza Rizvanovi} je neoprezno startovao na Radana Muminovi}a, a sudija Rusmir Mrkovi} pokazao na bijelu ta~ku. Siguran izvo|a~ je bio Nemanja Kne`evi}. Pet minuta kasnije isti

^elik se `eli osvetiti Slaviji

Sloboda u B. Gradi{ci

Tuhel: U~io od Ragnika

Ibrakovi}ev cilj je ne primiti gol
^elik je ove jeseni, bilo u prvenstvenim bilo u kuputakmicama, za pobjedu svaki put morao posti}i dva gola. Dva gola, uz uvjet da ne prime nijedan, pri`eljkuju Zeni~ani i danas, u prvom me~u osmine finala Kupa protiv Slavije. Dva tima su igrala dvije sezone zaredom u Kupu i oba puta je Slavija prolazila dalje. - U posljednje tri utakmice, u kojima smo dvaput pobijedili i jednom remizirali, popravili smo realizaciju, pa o~ekujem da }emo uspje{an niz nastaviti protiv Slavije. Cilj je ne primiti gol. Ove jeseni puno bolje igramo u gostima i zato smatram da je bolje {to prvu utakmicu igramo ku}i ka`e trener Abdulah Ibrakovi} koji }e umjesto Zorana Brkovi}a (crveni karton) u sastav uvrstiti Kenana NeV. B. meljakovi}a.

Kozara za iskupljenje
Ranjenu Slobodu, koja je u subotu pretrpjela poraz od [irokog Brijega na Tu{nju, danas o~ekuje novo isku{enje - gostovanje u Bosanskoj Gradi{ci kod lidera Prve lige RS Kozare. - Trebamo se izdi}i iz situacije i protiv Kozare popraviti utisak. Moramo biti psiholo{ki jaki, odigrati hrabro i znala~ki. Uspjehom mo`emo vratiti samopouzdanje. O~ekujem te{ku utakmicu. Odre|enih promjena u sastavu }e biti, ali ne}emo se upu{tati u drasti~ne rezove - istakao je trener Vlatko Glava{ koji ne zna ho}e li mo}i ra~unati na Senada Muji}a. E. M.

Nemeljakovi}: Mijenja Brkovi}a

Juniorski {ampion
Sa [tutgartom je 2005. godine osvojio titulu Bundeslige do 19 godina, a profesionalni trener postao je dvije godine kasnije. Nakon tri godine na poziciji omladinskog koordinatora u Augsburgu, 2008. je stigao u Majnc. Naredne sezone osvojio je juniorsku Bundesligu, a u avgustu 2009. imenovan je za trenera seniorske ekipe koja je izborila plasman u najve}i rang. Majnc je odu{evio sve sna`nom presing igrom, a na kraju je zavr{io na izvrsnom devetom mjestu. Posljednjih pet kola pro{le sezone Majnc je bio bez poraza, prvih {est u teku}oj sezoni su i bez remija, osvojili su svih 18 bodova. U posljednjem kolu su u gostima savladali aktuelnog prvaka Bajern sa 2:1. (Z. [.)

Oporavak povrije|enog igra~a Slobode

Okanovi} u ponedjeljak po~inje lagano trenirati
Fudbaleru Slobode Tariku Okanovi}u slomljen je sko~ni zglob u utakmici pretposljednjeg kola pro{le sezone protiv Vele`a na Tu{nju (23. maj). ^etiri mjeseca kasnije, dobro se oporavlja od zahtjevne operacije i spreman je da po~ne ponovo trenirati. - Dobro se osje}am, rana zacjeljuje. Ljekari su mi nedavno izvadili i posljednji {araf iz noge, kao i konce. U ponedjeljak sam planirao po~eti s laganim treninzima. Redovno idem na terapije kod doktora Ma~kovi}a, radim na ja~anju muskulature. Po`elio sam teren i loptu. Sve ovo vrijeme mi je bilo jako te{ko, pogotova kada sam dolazio da gledam treninge i utakmice. Hvala Bogu, zasada sve te~e po planu i nadam se da }u uskoro ponovo zaigrati - rekao nam je Okanovi}. On je, kako su javili mediji, nedavno na ku}nu adresu dobio i opomenu pred tu`bu Klini~kog centra iz Tuzle za neizmireni dug u iznosu od 300 KM. Kako nam je kazao, Sloboda je preuzela obavezu na sebe da E. M. plati taj iznos.

Trenutak povrede: Pauzira ve} ~etiri mjeseca

Druga liga FBiH
Centar, 6. kolo: Mladost (@) - Pobjeda 2:1, Natron - Borac 1:0, Mladost (DK) - UNIS 2:0, Rudar - TO[K 2:2, Krivaja - Bosna 1:1, Usora - Biser/Orli} 2:0, Vratnik - Famos nije odigrano. Slobodan Ozren. Poredak: Usora (-) 15, Bosna 14, Borac 12, S. A. TO[K 11, UNIS (-) 10... Jug, 7. kolo: Stolac - Vi{i}i 5:1, Troglav - Kupres 2:1, Tomislav Kame{nica 3:1, Grude - Sloga (Lj) 2:0, Rama - Turbina 1:3, Brotnjo - Lokomotiva 1:2, Branitelj - Sloga (GV) 6. oktobar. Slobodni Drinovci. Poredak: Branitelj 15, Grude 14, Turbina (-) 13, Vi{i}i 13... Er. B. Sjever, 6. kolo: Sloga (Toj{i}i) - Radnik 6:1, Hajduk - Ingram 1:2, Mladost (M) - Bosna (K) 3:0, Od`ak 1:2 - Bratstvo 1:1, Bosna (M) - Radni~ki 1:1, Sloga (Tolisa) - Priluk 0:0, Mladost (T) - Dinamo 2:0. Poredak: Sloga (Toj{i}i) 13, Mladost (T) 13, Bratstvo 12, S. H. Radni~ki 10... Zapad 1, 5. kolo: NK Vitez - Radnik 2:0, Busova~a - Stani} Kre{evo 2:0, Brnjaci - FK Vitez 1:3, Rijeka Jajce 5:0, Kiseljak - Fojnica 1:0, Vla{i} - [anti}i 6:1. Poredak: Kiseljak 15, FK Vitez 13, Rijeka 10, NK A. M. Vitez 10, Fojnica 9... Zapad 2, 5. kolo: Klju~ - Podgrme~ 1:3, ABC - Vitez 1:1, Sloga @eljezni~ar 2:1, Radni~ki 1936 - Mladost (P) 2:0, Mutnica - Mladost DS 3:2, Brekovica 78 - Bratstvo odgo|eno zbog neuvjetnog terena. Poredak: Podgrme~ 15, Vitez 10, BrS. J. atstvo 9, Sloga 9...

sport

Dnevni avaz, srijeda, 29. novembar/studeni 2009.

59

Totenhem

Tvente

LIGA PRVAKA Ve~eras }e se kompletirati drugo kolo

Oslabljeni Man~ester u grotlu Mestalje
Valensija igra sjajno u {panskoj Primeri
Man~ester junajted ve~eras }e u drugom kolu Lige prvaka biti na velikom isku{enju u grotlu Mestalje, gdje ga o~ekuje Valensija, lider {panske Primere. „Crveni |avoli“ su drugi u engleskom fudbalskom prvenstvu, ali daleko od toga da briljiraju. U nedjelju je ekipa menad`era Aleksa Fergusona (Alex) spa{avala bod na gostovanju kod Boltona. timovi su odli~no fizi~ki pripremljeni i zbog toga je njihov tempo igre br`i nego u [paniji. Me|utim, mi se trebamo dr`ati na{e fudbalske filozofije. Dr`ati {to du`e loptu u na{em posjedu i tako stvarati prilike za gol - rekao je veznjak Valensije Huan Mata (Juan). [panci }e u ve~era{nji me~ u}i sa tri boda osvojena na gostovanju u Bursi, dok }e Man~ester poku{ati popraviti utisak nakon blijedih 0:0 protiv Rend`ersa. Barcelona putuje u goste ruskom Rubinu, koji ih je pro{le sezone {okirao pobjedom na Kamp nou. Trostruki evropski prvak trebao bi biti ja~i za Lionela Mesija (Messi), ~ija povreda zadobivena u duelu s Atletikom ipak nije te`e prirode.

Povratak Mesija

Totenhem o~ekuje prvu pobjedu u Ligi prvaka. Iako su Holan|ani uzeli bod Interu, „Pijetlovi“ se nadaju „trici“. Doma}ini imaju problema s povredama jer su van stroja Junes Kabul (Younes Kaboul), Vilijem Krau~: Totenhem `eli prvu pobjedu u Galas (William Gallas), Majkl Do- Ligi prvaka son (Michael Dawson) i D`onatan Vudgejt (Jonathan Woodgate), dok se Ledli King (Ledley King) bori da bude spreman. Tvente nikada nije pobijedio neku englesku ekipu u evropskim kupovima. Kod Holan|ana je van stroja stoper Bart Bujs (Bart Buysse). @2:Inter Verder Kod Intera bi se mogao vratiti Havijer Zaneti (Javier Zanetti), a povrije|eni su Tijago Mota (Thiago Motta), Valter Samuel (Walter Samuel) i Marko Materaci (Marco Materazzi). Dijego Milito (Diego) i Goran Pandev su pod upitnikom. Zamjene su im neiskusni D`onatan Bijabijani (Jonathan Biabiany) i Kutinjo (Coutinho). Verderu nedostaju povrije|eni Klaudio Pizaro (Claudio Pizarro), Sebastijan Beni{ (Sebastian Boenisch), Torsten Frings (Thorsten Frings), Naldo i Klemens Fric (Clemens Fritz). U tim se vra}a Per Mertesaker (Mertesacker).

Posjed lopte
Upravo u tom me~u klub s Old traforda ostao je bez povrije|enog Vel{anina Rajana Gigsa (Ryan Giggs) i on je samo jedan u nizu igra~a koji ne}e nastupiti u Valensiji. A nekada{nji {panski prvak igra u sjajnoj formi. Iako su Mestalju u ljetnom prijelaznom roku napustili David Vilja (Villa) i David Silva, „[i{mi{i“ dr`e vrh lige zemlje koja je aktuelni svjetski i evropskih prvak. - Man~ester junajted sti`e oslabljen, ali to nas ne smije zavarati. Svi engleski

Hapoel TA

Lion

Izraelci su u punom sastavu i o~ekuju da }e iskoristiti slabu formu Liona u francuskom prvenstvu i zabilje`iti prvu pobjedu u Ligi prvaka. Ovo je prvi me~ pred doma}om publikom za Hapoel u grupnoj fazi. „Lavovi“ }e biti pod pritiskom pobjede. Remi, odnosno poraz, trenera Kloda Puela (Claude Puel) mogao bi stajati posla. Izostat }e napada~ Lisandro Lopez.

[alke

Benfika

Uzdrmani Inter
Branilac naslova Inter }e ugostiti Verder i to nakon prvog poraza otkako je klub iz Milana preuzeo {panski stru~njak Rafa Benitez.

[alkeu }e nedostajati suspendirani stoper Benedikt Hoedes (Hoewedes). Pobjeda je imperativ za tim iz Gelzenkirhena nakon poraza u Lionu i slabog starta u Bundesligi. Benfika je u punom sastavu i u Njema~ku sti`e sa rekordom od 6 remija i 11 poraza na gostovanjima u ovoj zemlji.

Valensija
Pjani}: [ta mo`e posrnuli Lion protiv Hapoela?

Man~ester j.

Arnautovi}ev povratak na San Siro
Visoki austrijski reprezentativac bosanskih korijena Marko Arnautovi} ve~eras }e se vratiti na stadion San Siro, na kojem nije dobio priliku da se iska`e. Dvadesetjednogodi{njeg napada~a Verdera Inter je dugo pratio prije nego {to ga je doveo na posudbu iz holandskog Tventea pred po~etak pro{le sezone. No, @oze Inter je u italijanskom derbiju u nedjelju izgubio od Rome, a ekipa ima imperativ pobjede nakon {to su u prvom kolu remizirali protiv holandskog Tventea. Lion na{eg reprezentativca Miralema Pjani}a igra katastrofalno u francuskom prvenstvu, koji se nalazi tek Murinjo (Jose Mourinho) brzo ga je prekri`io, pa je Arnautovi} ovoga ljeta pre{ao u klub iz Bremena, za koji }e ve~eras igrati u prvoj postavi, u odsustvu povrije|enog Klaudija Pizara (Claudio Pizarro). - U Verderu je va`an tim. U Interu je sve bilo druga~ije. Tamo svako radi ono {ta ho}e - kazao je Arnautovi}. na 18 mjestu. U nekim drugim okolnostima bili bi favoriti, ali ih ve~eras u Izraelu ~eka neizvjestan me~ kod Hapoela Tel Aviva, debitanta u Ligi prvaka. Sve utakmice po~inju u 20.45. sati, izuzev susreta Rubin - Barcelona, koji je zaka(A. Dr.) zan za 18.30.

Valensija do~ekuje ranjeni Man~ester junajted koji u [paniju dolazi bez Luisa Antonija Valensije (Louis Antonio Valencia), Majkla Kerika (Michael Carrick), Rija Ferdinanda (Rio Ferdinand), Vejna Runija (Wayne Rooney) i Rajana Gigsa (Ryan Giggs) „[i{mi{i“ nemaju problema sa sastavom. Nakon pobjede nad Bursasporom, Valensija je u dobroj situaciji. U 11 zadnjih doma}ih utakmica [panci ne znaju za poraz.

Rend`ers

Bursaspor

Rend`ersi na krilima boda sa Old traforda do~ekuju Bursaspor i nadaju se trijumfu. Ni jedna ekipa nema problema s povredama i u najja~im sastavima }e iza}i na teren. Sa{a Papac bi, prema najavama, trebao biti u prvom sastaPapac: Rend`ersi o~ekuju pobjedu vu Rend`ersa.

Rubin

Barcelona

Bajern produ`io ugovor treneru

Van Gal ostaje do 2012.
Van Gal: Jo{ godina na ugovor

Rusi su ohrabreni povratkom {panskog stopera Cezara Navasa (Cesar Navas) koji je propustio poraz od Kopenhagena zbog suspenzije. Barcelona je odahnula nakon {to je Lionel Mesi (Lionel Messi) pro{ao fitnes test i spreman je za nastup, ali je mogu}e da ga Pep Gvardiola (Pep Guardiola) bude ~uvao od isku{enja u Rusiji. U tim se vra}a i Erik Abidal (Eric Abidal). [panci sigurno ne}e ponoviti gre{ku iz pro{le sezone, kada su olako shvatili Rubin koji je slavio na Kamp nou.

Bajern je s Luisom van Galom (Louis van Gaal) produ`io ugovor za jo{ jednu godinu, do 2012. Kako je rekao predsjednik njema~kog prvaka Karl-Hajnc Rumenige (Heinz Rummenigge), ugovor je potpisan prije nego {to je

ekspedicija Bajerna otputovala u Bazel na utakmicu drugog kola Lige prvaka. Van Gal je na klupu Bajerna sjeo 2009. godine, a u prvoj sezoni donio mu je njema~ku duplu krunu i plasman u finale Lige prva(M. T.) ka.

Panatinaikos Kopenhagen
Grci bez Sidnije Govua (Sidney Govou), Sedrika Kantea (Cedric Kante) i Georgiosa Seitaridisa do~ekuju danskog prvaka. Kopenhagen je bez odbrambenog igra~a Solvi Geira Otesena (Solvi Geir Ottesen) i napada~a Mortena Nord{tranda (Morten Nordstrand).

60

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

sport

KO[ARKA Bosna u kvalifikacijama Euro~elend`a do~ekuje Nansi

„Studenti“ pri`eljkuju minimalnu pobjedu
Pozivam navija~e da nam pomognu u dana{njem me~u, ali i da imaju strpljenja za ove mlade igra~e, ka`e trener Pare`anin
[etki}: Pobjeda karijere

Teniski ATP ~elend`er u Napulju

[etki} izbacio Volandrija
Aldin [etki} nastavio je s odli~nim igrama, u Napoliju je napravio jedan od najboljih rezultata u karijeri, savladav{i doma}eg favorita Filipa Volandrija (Filippo). Na{ najbolje plasirani teniser kroz kvalifikacije je stigao do glavnog turnira ATP ~elend`era, a u prvom kolu se sastao sa nekada 25. igra~em svijeta, trenutno 98. na svjetskoj rang-listi. Iako se igralo na zemlji, omiljenoj podlozi Volandrija, Aldin je u dva seta savladao igra~a koji je samo na osnovu nagrada na turnirima zaradio dva miliona i 687 hiljada ameri~kih dolara. Prvi set je dobio u tajbreku, a u drugom je kod 5:5 oduzeo servis ~etvrtom nosiocu i zatim stigao do 7:5. U 2. kolu protivnik [etki}a bit }e Hrvat Antonio Vei}, 182. igra~ na ATP listi, kojeg trenira nekada izvrsni teniser Goran PrZ. [. pi}.

Ko{arka{i Bosne ASA BH Telecoma novu sezonu otvaraju dana{njom (17 sati) prvom kvalifikacijskom utakmicom za Euro~elend`, a protivnik „Studenata“ u Maloj dvorani KSC Skenderija u Sarajevu bit }e francuski Nansi. Gosti su nesumnjivo izraziti favoriti, ali u redovima bh. predstavnika vjeruju da mogu do dobrog rezultata. - Prije svega, pozivam navija~e da nam pomognu u ovom me~u, ali i da imaju strpljenja za ove mlade igra~e. Oni su svi potpisali ugovore na dvije do tri godine i na njima le`i budu}nost Bosne. Ova utakmica je velika

prilika za na{e mlade igra~e da se doka`u protiv iskusnijeg tima. Samo iskustvo koje }e ste}i u ovom susretu je velika stvar njih - rekao je {ef stru~nog {taba Dejan Pare`anin na ju~era{njoj preskonferenciji uprili~enoj u prostorijama kluba. Analiziraju}i dana{njeg protivnika, strateg Bosne je istakao: - Radi se o ekipi koja igra brzu ko{arku i imaju odli~an skok. Ukoliko uspijemo kontrolisati njihove kontranapade i skok, bit }emo blizu dobrog rezultata. Nakon odlaska centra Aleksandra Damjanovi}a u [vedsku, za novog kapitena im-

Pa{ali}: Novi kapiten Bosne ASA BH Telecoma

Osvojili Kup Radivoja Kora}a
Nansi je osnovan 1967. godine, a prvaci Francuske bili su 2008. Najve}i uspjeh na me|unarodnoj sceni naenovan je Muhamed Pa{ali}. - Nemamo velike ambicije u ovom takmi~enju, ali }emo poku{ati sve kako bismo iznenadili Francuze. Bili bismo zadovoljni i minipravili su 2002. kada su osvojili Kup Radivoja Kora}a, koji je po okon~anju te sezone prestao postojati. malnom pobjedom - rekao je Pa{ali}. Cijena ulaznica za utakmicu iznosi 10 KM, a revan{ susret igra se 5. oktobra A. Dr. u Nansiju.

U potrazi za centrom
„Studenti“ jo{ nisu prona{li zamjenu za Damjanovi}a. - Radimo na dovo|enju iskusnog centra poput Damjanovi}a, koji bi nam mnogo zna~io na vru}im utakmicama u doma}em prvenstvu. Potreban nam je igra~ koji bi svojim iskustvom i ~vrstinom bio oslonac mladoj ekipi - rije~i su Pare`anina.

sport

Dnevni avaz, srijeda, 29. septembar/rujan 2010.

61

Rukometa{i Konjuha pred ^elend` kup

RUKOMET Mjesec prije po~etka kvalifikacija za EP

Ra|a ra~una na provjerene snage
Prvu utakmicu igramo 28. oktobra u Ma|arskoj, tri dana poslije dolazi nam Makedonija
Selektor rukometne reprezentacije BiH Vojislav Ra|a objavio je ju~er {iri spisak igra~a na koje ra~una za prve susrete u sklopu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. u Srbiji. Na popisu su uglavnom igra~i koji su i dosad nastupali u reprezentaciji, a dva nova imena su Kosta Savi} iz sarajevske Bosne i Vladimir Vranje{ iz banjalu~kog Borca. Ta~nije, Savi}a je, dok je igrao za Kr{ko, nekoliko puta pozivao i Halid Demirovi}, ali ovaj desni bek nije dobivao previ{e prilika za igru.

S Bjelorusima borba za drugo mjesto
Partizan je glavni favorit, smatra trener @ivini~ana Nikola Markovi}
Rukometa{i KoBit }e te{ko, u to njuha borit }e se sa nema sumnje, ali bjeloruskim Arkamogu obe}ati da }e tronom za drugo na{i momci dati sve mjesto i plasman u od sebe. Partizan je tre}e kolo ^elend` glavni favorit, ima kupa na turniru konajkvalitetniju i uiji }e biti odr`an u granu ekipu. Man~e@ivinicama od 1. do ster, s kojim igramo 3. oktobra, progno- Markovi}: Cilj prvi me~, ipak nije zira trener bh. pre- je tre}e kolo tim evropskog radstavnika Nikola nga. Mislim da }emo Markovi}. Uz ove dvije eki- sa bjeloruskim predstavnipe, nastupit }e i Partizan iz kom, kojeg ne poznajemo Srbije i engelski Man~ester. dobro, voditi bitku za drugo - Iza nas su dva poraza mjesto - rekao je Markovi}. u Premijer ligi, od sarajeMogu}e je da }e Kovskih klubova Bosna i njuh uo~i turnira dobiti @eljezni~ar. Gubitak bodo- vrijedno poja~anje. Naime, va nije ostavio traga i po- u fini{u su pregovori sa tpuno spremno do~ekuje- Du{anom Bozoljcem, koji mo turnir ^elend` kupa. je pro{le sezone igrao za Na{ cilj je da sa ovom veo- Bosnu BH-Gas, a ~elnici ma mladom i potpuno re- ekipe iz @ivinica nadaju se noviranom ekipom ostvar- da }e ga do petka uspjeti imo plasman u naredno registrirati i rije{iti svu paE. M. tre}e kolo. pirologiju.

Pripreme u Vara`dinu
Prvi me~ bh. rukometa{i odigrat }e protiv Ma|arske 28. oktobra u Sombateliju, a tri dana kasnije u Sarajevu }e ugostiti Makedoniju. Okupljanje je zakazano za 24. oktobar u Zagrebu, a pripreme za duel s Ma|arskom obavit }e u Vara`dinu. - Ulazimo u kvalifikacije s velikim optimizmom. O~ekujem dobar rezultat i vjerujem da ovi igra~i mogu izboriti plasman na EP. Ma-

Raspored i satnica
1. kolo (petak): Partizan - Arkatron (17 sati), Konjuh - Man~ester (19.30) 2. kolo (subota): Partizan - Man~ester (17 sati), Konjuh - Arkatron (19.30) 3. kolo (nedjelja): Man~ester - Arkatron (17 sati), Konjuh - Partizan DO (19.30)
Ba{i} i kapiten Terzi} slu{aju selektora Ra|u: S ranijeg okupljanja

|ari su favoriti u grupi, ali smatram da im mo`emo parirati. Tamo idemo da napravimo dobar rezultat, pobjedu ili remi. Najbitnije je da

Grupa 1
1. kolo (28. oktobra): Ma|arska - BiH, Makedonija - Estonija 2. kolo (31. oktobra): Estonija - Ma|arska, BiH Makedonija 3. kolo (9./10. marta 2011.): Makedonija Ma|arska, Estonija - BiH ne bude povreda i otkaza rekao je Ra|a, koji }e tokom sljede}e sedmice skratiti spisak na 18 imena. 4. kolo (12./13. marta): Ma|arska - Makedonija, BiH - Estonija 5. kolo (8./9. juna): BiH Ma|arska, Estonija - Makedonija 6. kolo (11./12. juna): Ma|arska - Estonija, Makedonija - BiH. Ra|e sastati u martu 2011. godine. - Mislim da imamo dobar raspored. Ve} na po~etku igramo s favoritom i ako uspijemo izboriti povoljan rezultat, uz pobjedu nad Makedonijom, s velikom predno{}u do~ekat }emo dvome~ s Estonijom. Mislim da bi ve} nakon tih susreta situacija u grupi mogla biti jasnija, imali bismo dovoljno vremena da se pripremimo za zavr{ne me~eve - dodao je Ra|a. Nastup na EP-u izborit }e dvije najbolje ekipe iz svake od sedam grupa. Kvalifikacije po~inju 27. oktobra 2010. i igrat }e se do 12. juna 2011. godine, a direktan nastup na smotru najboljih ekipa Starog kontinenta ve} su osigurali doma}in Srbija i aktuelni evropski prvak FraA. ^ULI] ncuska.

Dobojski rukometa{i izgubili dva me~a

Dva brata, dvije opcije
Vojislav Ra|a na {iri spisak uvrstio je rukometa{a Borca Ivana Kara~i}a, ~iji mla|i brat Igor trenutno nastupa za Bosnu BHGas i prema ocjenama stru~njaka predstavlja, u najmanju ruku, zanimljivog igra~a. Igor je ro|en u Mostaru, ali je prethodno nastupao za juniorsku selekciju Hrvatske. - Ovih 28 igra~a je najbolje {to imamo. Sa Igorom Kara~i}em nismo razgovarali o tome da li `eli igrati za BiH. Svima koji `ele, a kvalitetom zaslu`uju poziv, vrata su otvorena. Ne mislimo nikoga ni kumiti ni moliti kazao je generalni sekretar RSBiH Smajo Kara~i}. Ra|a je dodao da za sada na poziciji srednjeg vanjskog ima kvalitetne opcije u Doborcu i Harmandi}u.

Pani}, Belji} i Doki}: O{te}eni u Grada~cu

Dobar raspored
U grupi 1 jo{ se nalazi selekcija Estonije, s kojom }e se izabranici selektora

Doki}: Sudijska urota protiv Sloge
Rukometa{i Sloge optu`ili su sudije da su ih drasti~no o{tetile u prva dva me~a Premijer lige BiH koja su izgubili u Doboju od Borca i u Grada~cu. - Posebno smo o{te}eni u subotu u Grada~cu, kada su Pand`i} i [atord`ija u posljednjoj minuti priznali gol doma}ina nakon probijanja, a zatim dosudili nepostoje}i sedmerac {est sekundi prije kraja. Istina, ni moji igra~i nisu igrali na onom nivou koji se od njih o~ekuje, ali smo bez obzira na to morali ukazati na nekorektno su|enje na startu nove sezone. Sve sporne detalje iz Grada~ca smo dokumentovali, ali ipak ne}emo ulo`iti `albu, jer u Savezu jo{ nisu formirane komisije ~iji je zadatak kontrola su|enja - rekao je trener Zoran Doki} na vanrednoj pres-konferenciji. Kapiten Danko Pani} i bek Aleksandar Belji} bili su samokriti~ni, isti~u}i da je su|enje bilo protiv njih, ali i da ekipa nije odigrala na nivou kakav se od Sloge G. S. o~ekuje.

Spisak reprezentativaca
GOLMANI: Adnan [abanovi} (Sloga), Danijel [ari} (Barcelona, [panija), Neboj{a Grahovac ([amberi, Francuska), Benjamin Buri} (Izvi|a~ MI Grupa) KRILA: Vuka{in Stojanovi} (Aragon, [panija), Amir ^aki} (Bosna BH-Gas), Bakir Buljugija (Sloga), Adnan Ja{ki} (Zagreb, Hrvatska), Deni Veli} (Nexe Na{ice, Hrvatska), Faruk Vra`ali} (Bosna BH-Gas) PIVOTI: Muhamed Toromanovi} (Kolding, Danska), Senjamin Buri} (Izvi|a~ MI Grupa), Velibor Manji} (Sloga), Vladimir Vranje{ (Borac m:tel). BEKOVI: Adnan Harmandi} (Bjeringbro Silkeborg, Danska), Damir Doborac (Magdeburg, Njema~ka), Edin Ba{i} ([amberi, Francuska), Ivan Kara~i} (Borac m:tel), Mirsad Terzi} (Vesprem, Ma|arska), Nikola Prce (Puerto Segunto, [panija), Ante Kukrika (Panduri, Rumunija), Igor Mandi} (Prijedor), Faruk Halilbegovi} (Borac m:tel), Marinko Kele~evi} (Ferencvaro{, Ma|arska), Darko Martinovi} (Kristijan{tad, [vedska), Marko Pani} (Borac m:tel), Alen Kulenovi} (Borac m:tel), Kosta Savi} (Bosna BH-Gas).

Ekipno atletsko prvenstvo za juniore

Premijer liga za rukometa{e

Tuzlanke i Zeni~ani zadr`ali pehare
premijerliga{ke tabele, a me~ sa Gora`dem }e svakako biti dobra provjera pred subotnji okr{aj sa Zagrebom CO, u okviru drugog kola grupe D Lige prvaka. A. ^. Juniorke Atletskog kluba Sloboda Tehnograd iz Tuzle i juniori Zenice odbranili su naslove ekipnih prvaka BiH. Na prvenstvu odr`anom na stadionu Kamberovi}a polje u Zenici juniorke Slobode Tehnograd bile su uvjerljive u odnosu na svoju konkurenciju. U konkurenciji juniora pobjednik se nije znao do posljednje discipline, u kojoj su Zeni~ani sa~uvali minimalnu bodovnu prednost nad Borcem iz Banja Luke. Najuspje{niji takmi~ari, prema o~ekivanju, bili su Zeni~anin Amel Tuka i Tuzlanka Jasna Horozi}. V. B.

„Studenti“ ve~eras do~ekuju Gora`de
Nakon {to su u Sankt Peterburgu nes(p)retnim porazom otvorili sezonu u Ligi prvaka, rukometa{i Bosne BH-Gas okre}u se doma}oj Premijer ligi BiH u okviru koje }e danas do~ekati ekipu Gora`da. Zaostala utakmica drugog kola doma}eg Prvenstva igra se u dvorani „Ramiz Sal~in“ sa po~etkom u 19 sati, a sudit }e je Goran Ili} i Vedran Paleksi} (Doboj), dok je delegat Hamid D`and`anovi} (Sarajevo). „Studenti“ imaju priliku da se pobjedom vrate na vrh

SRIJEDA 29. 9. 2010.

17.45
EMISIJA, ALFA

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

15.55

PLES @IVOTA

17.15

NE DAJ SE NINA

20.00

GUMUS

16.50

INDIJA

21.00

GRAND PARADA

Intervju dana
Gost Intervjua dana TV Alfa je doktor pravnih nauka Enver I{eri}. Nova vlast morat }e pokrenuti ekonomiju ukoliko ova zemlja `eli {ansu za ubrzan put prema EU, otvoriti nova radna mjesta, u~initi ogromne napore za kona~no i trajno socijalno zbrinjavanje svih ugro`enih kategorija. Jedan od najzna~ajnijih zadataka bit }e i reforma dr`avne slu`be, smanjenje administracije i {to je posebno zna~ajno, postavljanje temelja za vladavinu zakona, utvr|ivanje sankcija za kr{enje istih, te uspostavu kontrolnih mehanizama za njihovo efikasno provo|enje. Ovo su samo neka od su{tinskih pitanja za BiH o kojima govori Enver I{eri}.

09.05 09.30 09.35 09.45 10.00 10.10 11.00 11.10 12.00 12.15 13.15 14.20 14.30 14.35 15.05 15.10 15.15 15.30 15.55

16.55
NOGOMET, BHT 1

16.45 16.55

18.55 19.00 19.35 20.00 20.35

22.45 22.55

Kup BiH: Borac@eljezni~ar
TV Alfa
07.00 08.00 08.11 09.00 09.15 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00 20.45 Alfa mozaik - jutarnji program Bonaventura - repriza EPP Sponzorisani program [to da ne - revijalni program Vijesti Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program Sponzorisani program Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti JUKEBOX i EPP Vijesti Muzika Vijesti Intervju dana Centralna informativna emisija [to da ne - revijalni program Gostiona Muzika i EPP

23.55 00.00 01.15 02.55
21.30 21.40 22.00 22.15 22.30

BHT slagalica Mini school Japanske pri~e, animirana serija Tamar, dokumentarni film BHT vijesti Ljubavna oluja, igrana serija, 189/313 Moja mala kuhinja, r. Ples `ivota, igrana serija, 95/124, r. BHT vijesti Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija, r. Lifestyle reporta`a. [panija, 3/3, r. BHT vijesti Tajna zgo{}anskih ste}aka, reporta`a, r. Dru{tvo znanja, dokumentarna serija, r. Program za djecu i mlade Be Ha Te bebe Mini school Japanske pri~e, animirana serija Misliti zeleno, strana dokumentarna serija Ples `ivota, igrana serija, 96/124 Moja mala kuhinja Nogomet. Kup BiH. Borac @eljezni~ar, 1/8 finala, 1. utakmica, prijenos Business News (u pauzi utakmice) Moj prvi izbor, reporta`a Dnevnik Boje u nizu, strana dokumentarna serija, 10/10 Sportska srijeda Nogomet. Liga {ampiona. Valencia - Manchester United, prijenos Sportska srijeda, nastavak BHT vijesti Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija Business News Liga {ampiona u nogometu, pregled Ko{arka. EuroChallenge Cup. Bosna ASA BH Telecom - Sluc Nancy, snimak Pregled programa za ~etvrtak

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 14. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 61. epizoda 10.35 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija, 12. epizoda 11.05 CSI. Miami, igrana serija, 24. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 15. epizoda 13.05 Nogomet: Liga prvaka, pregled 14.30 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin, r. 15.05 Vijesti 15.15 Crna hronika, doma}a igrana serija, 8. epizoda 15.50 Dolina sunca, igrana serija, 144. epizoda 16.55 Federacija danas, informativni program 17.15 Ne daj se, Nina, igrana serija, 13. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.10 Lud, zbunjen, normalan, humoristi~ka serija, 25. epizoda 18.45 Lud, zbunjen, normalan, humoristi~ka serija, 26. epizoda 18.55 Dnevnik, najava Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Za~aran, ameri~ki igrani film 21.44 Dnevnik, najava 21.45 Bojno polje - Umjetnost ratovanja, Ardenska bitka, strani dokumentarni program 22.40 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.15 Izborna hronika 23.45 Nogomet. Liga prvaka. Inter - Werder, snimak 01.20 Federacija danas, r. 01.45 Dnevnik 3, r. 02.15 Pregled programa za ~etvrtak

06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.30 Skrivena kamera, zabavna emisija 09.00 Ludo srce, telenovela 09.55 Top Shop 10.10 A la Carte, kulinarski show 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.20 Otvorena vrata, serija 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.10 Sumnja, talijanska telenovela 13.05 Top Shop 13.30 Kralj Queensa, zabavna emisija 13.55 Vremenska prognoza 14.00 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.00 Vremenska prognoza 15.05 Top Shop 15.30 Vremenska prognoza 15.35 Gumus, turska telenovela 17.00 Vremenska prognoza 17.05 Vox Populi 17.05 A la Carte, kulinarski show 17.45 Stol za 4, kulinarski show 18.20 Otvorena vrata, serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Gumus, turska telenovela 21.40 Vremenska prognoza 21.45 Vox populi 21.50 Distrikt, igrana serija 22.50 Pu{kinov posljednji dvoboj, film 00.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija
20.05 21.30 22.00 23.00 23.30 00.00 Sport srijedom Dnevnik 2 Gordost TV liberty BH veza Pregled programa

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 17. epizoda 09.20 Graditelj Bob, crtani film, 17. epizoda 09.20 Timmy, crtani film, 17. epizoda 09.30 Jagodica Bobica, crtani film, 17. epizoda 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film, 17. epizoda 10.30 Winx, crtani film, 33. epizoda 11.00 Winx, crtani film, 34. epizoda 11.20 Aladin, crtani film, 17. epizoda 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 25. epizoda 13.00 1001 no}, igrana serija, 26. epizoda 14.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 15.20 Bistro BIH 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, igrana serija, 23. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 26. epizoda 18.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija 3. epizoda 18.43 Biometeorolo{ka prognoza 18.45 ZMBT profili 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 27. epizoda 21.00 Predizborni program 22.20 Seks i grad, igrana serija, 19. epizoda 23.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija, 18. epizoda 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, igrana serija, 23. epizoda 00.30 Autoklub
21.30 22.15 22.45 23.30 00.00 Turizam plus Bonaventura Igrani program Glas Amerike Odjava programa

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma, u`ivo 11.00 Gre{ne du{e, serija 12.00 Info top, informativni prog. 12.10 Grand parada, muzi~ki prog. 13.00 Farma, u`ivo 14.00 Info top, informativni prog. 14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top, informativni prog. 16.00 Gre{ne du{e, serija 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma, u`ivo 18.00 All about, zab. emisija 18.30 Info top, informativni prog. 18.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma vtr 21.00 Grand parada, muzi~ki prog. 22.00 Farma, u`ivo 00.00 [kola roka, film 02.00 Grand parada, muzi~ki prog.
22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 00.05 Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

Vijesti Jukebox Izborna hronika Intervju dana - repriza Jukebox

22.30 Zabavni program 23.00 Dnevnik 23.30 Glas Amerike

TV Visoko
18.30 19.30 20.05 20.30 20.50 21.05 21.35 22.25 22.45 00.00 Klinika, igrana serija, r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Izborna hronika Vremeplov Klinika, serijski program Aktuelnosti, r. TV strane Odjava Telop

20.30 [trabanci Hrvati iz Mad`arske, rep., r. 21.00 Granica bijega (12) film 22.25 Dnevnik KISS, r. 22.45 Izvidnica

TVTK
18.00 19.00 19.35 20.05 20.55 21.00 21.30 22.30 ^etiri `ene, serijski program Dnevnik RTV TK Dje~iji program Inspektor Poaro, igrana serija Vremenska prognoza Izbori 2010: Neposredno obra}anje Muzika Kube, strani dokumentarni program Vijesti

TV Kakanj
17.00 17.05 18.00 19.30 20.00 20.15 20.50 21.00 22.00 Flash vijesti Saga, serija Druga strana ljubavi, serija Vijesti FTV Vijesti IC Auto shop magazin Izborni blok Debate, Op}i izbori 2010. Saga, serija

TV Zenica
18.00 Frej`er, humoristi~ka serija 19.00 Zenica danas Izborna hronika 20.00 Izbori 2010. - debata 21.00 Zakupljen termin: SDA Zenica 21.30 Dobro srce TV izlog Ze sport plus 22.00 Plima `ivota, igrana serija

TV Bugojno
18.10 Izbori - neposredno obra}anje - Gra|anska demokratska stranka BiH 18.25 Crno bijeli svijet, r. 19.00 Informator 20.00 1001 no}, igrana serija 21.00 Obi~ni ljudi - neobi~ne pri~e, dok. program 21.30 „Lokalno je primarno“, reporta`a 22.20 Seks i grad, igrana serija

BN
18.00 Danas u Srpskoj, informativni program 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 BN monitor 20.10 TV drama 21.00 Strana~ka hronika 22.30 Pregled dana

TV KISS
13.00 Pjesme koje srce diraju, r. 16.30 Ekstra plus, r. 17.40 Okolo k(r)ole, zabavna omladinska emisija 18.30 Izbori 2010. 19.00 Dnevnik KISS 19.25 Sportski pregled i vrijeme 19.30 Dnevnik HRT 20.15 Izbori 2010.

TV USK
14.10 14.40 15.15 16.30 17.15 18.10 19.00 19.30 Top shop Muzi~ki program Igrani film r. TV intervju (r) Gordost, igrana serija Veterani danas r. Dnevnik TV USK-a Muzi~ki program

TV Gora`de
17.05 SMS chat 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Izbori 2010 - kontakt program 21.30 Na{a realnost

TV Cazin
18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 Igrani program, repriza Da se ispri~amo, repriza Sportski mozaik, repriza TV panorama O tome se govori..., reporta`a 21.00 Autovizija

HIT TV
18.30 19.00 19.25 19.35 20.00 21.00 Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Zabranjena ljubav Otvoreni studio

TV HEMA
18.15 Vremenska prognoza i stanje na putevima Izvje{taj iz MUP-a KS 19.00 El profe - igrana serija, 8. epizoda 20.00 Izaberi zdravlje - emisija o zdravlju

SATELITSKIS TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

20.10
SERIJA, HRT 1

19.50 SELO GORI, A BABA SE...

20.55

JEDRILI^ARSTVO

20.30

WWE

20.00

MOBIL 1 GRID

20.00

ZAGONETKA 360

22.00

THE HILLS 6

20.15

SUPER DADILJA

21.15

PRIVATNA PRAKSA

16.50 Bez komentara 17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 19.50 Selo gori, a baba se ~e{lja 20.40 U svijetu

19.15 Svi sportovi 19.20 Golf. U.S. P.G.A. Tour 20.20 Golf 20.50 Golf 20.55 Jedrili~arstvo. Maxi Yacht Rolex Kup 21.25 Jedrili~arstvo 21.30 Konji~ki skokovi

15.00 Kriket 16.15 Fudbal 16.45 Svi sportovi 17.00 Ko{arka 18.45 Tenis. Wta Turnir Tokio 19.30 Vijesti 20.00 Wwe 20.30 Wwe 21.30 Boks. Sad A. Ward A. Green 23.00 Surfing

18.00 Premier League. Fulham Everton 20.00 Mobil 1 Grid 20.45 Freestyle 22.30 Portugol Pregled portugalske lige 23.00FullTilt Poker 00.00 Premier League. Birmingham Wigan

16.00 Alja{ki morski pas 17.00 Zato~eni u inozemstvu 18.00[apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 Zagonetka 360 21.00 Anti~ke megastrukture 22.00 Zato~eni u inozemstvu

17.00 The Chalenge. Fresh Meet 17.50 3 from 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography 19.30 Okus/Ukus 20.00 MTV Express Connect 21.20 Top 20 22.00 The Hills 6 22.20 The City 2

18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Super dadilja 21.15 Iza}i iz dugova 22.15 Stern TV

17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Uvod u anatomiju, serija 21.15 Privatna praksa, serija 22.15 Good wife, serija

Stipe u gostima
Stipe je vi{e nego nezadovoljan politi~kom i ekonomskom situacijom u dr`avi, a lokalni izbori su blizu. Dosadilo mu je i da govori {to i kako treba, a nitko ga ne slu{a. Pa kad je ve} demokracija i svi bi u politi~are, za{to se ne bi i on, koji zna kako bi trebalo raditi, kandidirao. Za kandidaturu treba prikupiti tisu}u potpisa, no to Stipi ne predstavlja nikakav problem...

SRIJEDA 29. 9. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Put do ljubavi nije ni brz, ni lak. Uskoro }ete se uvjeriti koliko se isplatila va{a strpljivost i tolerancija. 21. III - 20. IV Posao: Najbolje je da se malo pritajite. Dr`ite se uhodanih, provjerenih shema, sa~ekajte bolje dane. Zdravlje: Izbjegavajte te{ku, masnu hranu.
OVAN

22.05

REZOVI

18.40 ODMORI SE, ZASLU@IO SI

23.20

24(7)

20.05

NAJBOLJE GODINE

09.15 Karmelita, TV novela (21./170) **.** Mala TV 10.00 Naruto, crtana serija (38./52) 10.35 Konstruktorske katastrofe, dokumentarni program (7./16) 11.30 Izborna hronika, repriza 12.00 Vijesti 12.15 Profajler, serija (72./81) 13.00 Dolina sunca, TV novela (74. i 75./210) 14.30 MTS magazin, muzi~ka emisija 14.55 Pakov svijet, serija 16.10 Dan Trebinjske biskupije - reporta`a **.** Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas **.** RTRS preporu~uje 17.10 Karmelita, TV novela (22./170) 18.00 Mermerni zvuci aran|elovca - reporta`a 18.20 Brojevi, serija (53./79) 19.10 Beti Bup - sti`e prolje}e - crtani film 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.00 Sport 20.10 Izbori 2010., TV debata za predsjednika Republike Srpske 21.40 SNSD, zakupljen termin 22.05 Rezovi, serija (5./35) 22.35 Vijesti 22.42 Sport 22.47 Finansijske novosti 22.50 Izborna hronika 23.20 Fudbal - Liga {ampiona, Inter - Verder, snimak utakmice 01.05 Megakatastrofe, dokumentarni program 01.55 Hag - su|enje Radovanu Karad`i}u - snimak

11.00 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 11.13 Oprah show (1244.)* 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 TV kalendar 12.28 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12.32 More ljubavi, telenovela (54/165)* 13.20 Sutra je novi dan 2, serija (20/28)* 14.05 Vijesti s prijevodom za gluhe 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Ekumena, religijski kontakt pr. 15.00 Luda ku}a 2, humoristi~na serija (18/32)* 15.40 Indeks, emisija o {kolstvu 16.15 Vijesti 16.25 Hrvatska u`ivo 17.45 8. kat, talk-show 18.25 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.40 Odmori se, zaslu`io si 1 - TV serija (8/14)* 19.15 LOTO 7/39 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Stipe u gostima 3, TV serija (2/20)* 20.50 Hrvatska kinoteka: Sokol ga nije volio* 22.15 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 22.20 Dnevnik 3 22.45 Sport 22.48 Vrijeme 22.50 Vijesti iz kulture 23.00 Drugi format: Ugovor s digitalnim vragom 23.45 Galactica 4, serija (4/21) (R)* 00.30 Sutra je novi dan 2, serija (20/28) (R)* 01.15 24 (7), serija (12) (5/24) (R)* 02.00 Oprah show (1244.) (R)*

06.25 Najava programa 06.30 More ljubavi, telenovela (53/165) (R)* 07.15 Krava i pile, crtana serija (5/26)* 07.35 @deronja, crtana serija (19/20)* 07.55 Mala TV: TV vrti}: Stablo Zrcalo, ~e{ka drama za djecu 08.25 Dvorac igra~aka 2, serija za djecu (8/20)* 08.50 [kolski program: Glazbena mlade` Izazovi: San za bolje sutra, egipatski dokumentarni film za mlade Ta politiká: Vlada 09.35 Na prvi pogled, serija za djecu (26/26)* 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.30 Galactica 4, serija (4/21)* 14.15 [kolski program 15.00 Tigar i snijeg, talijanski film* 16.50 Veronica Mars 1, serija za mlade (6/22) 17.30 Moja `ena i djeca 5, humoristi~na serija (6/26)* 17.50 e-Hrvatska, emisija pod pokroviteljstvom 18.30 @upanijska panorama 19.00 Overland 3 - Od Cape Towna do Nord Kappa: Jemen, dokumentarna serija (7/13) (R)* 19.45 Hit dana 19.57 Ve~eras... 20.00 Putne bilje`nice: Namibija, dokumentarna serija (26’23“) (7/10) (R)* 20.25 Nogomet, LP - emisija 20.35 Nogomet, LP: Valencia - Munchester United, prijenos 22.35 Nogomet, LP - emisija 23.20 24 (7), serija (12) (5/24)* 00.05 Nove avanture stare Christine 4, humoristi~na serija (2/22)* 00.25 Retrovizor: Dva i pol mu{karca 4, humoristi~na serija (19/24)* 00.45 Retrovizor: Dr. House 3, serija (12) (22/24)* 01.30 Retrovizor: Kineska pla`a 3, serija (12) (22/22)*

06.00 Hitni slu~aj, serija 06.50 Na{a mala klinika, serija 07.40 Bumba, serija 07.55 Fifi, serija 08.05 Roary, serija 08.30 Dona Barbara, serija 10.30 U ime ljubavi, serija 12.20 IN magazin, doma}a produkcija 13.09 PBZ Pitanje dana 13.10 Najbolje godine, doma}a serija 14.10 Dona Barbara, serija 16.00 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti Nove TV, informativni program 17.25 U ime ljubavi, serija 18.20 IN magazin, doma}a produkcija 19.09 PBZ Pitanje dana 19.15 Dnevnik Nove TV, info. program 20.05 Najbolje godine, doma}a serija 21.05 Lud, zbunjen, normalan, serija 22.15 28 DANA (12), igrani film 23.45 Ve~ernje vijesti, informativni program 00.00 28 DANA (12) -nastav., igrani film 00.35 Seks i grad, hit serija 01.05 Ezo TV (18), tarot show 02.05 Bra~ne vode, serija 02.30 MARIJA, MAJKA SINA BO@JEGA, igrani film 04.15 Kraj programa

Ljubav: Partnera vidite posve novim o~ima. Ova spoznaja mijenja odnose, u va{u vezu unosi vi{e topline. 21.IV - 22.V Posao: Ako se bavite javnim poslom, izlo`eni ste pogledima i sudu javnosti. Pazite {ta govorite i radite. Zdravlje: Ne pretjerujte u jelu ili pi}u.
BIK BLIZANCI Ljubav: U`ivate u dru{tvu partnera. Ako ste slo23.V - 22.VI

bodni, imate sjajnu priliku za novu, lijepu vezu. Posao: Energiju najvi{e tro{ite u iznala`enju na~ina da promijenite posao ili da unaprijedite

postoje}i. Zdravlje: Smanjena otpornost organizma. Ljubav: Bez obzira na ljubavni status, mnogo bolje se osje}ate uz prijatelje. Mislite da vas veza gu{i?! 23.VI - 22.VII Posao: Kada podvu~ete crtu, mo`ete biti zadovoljni. Posebno, na planu finansija. Nema razloga za brigu. Zdravlje: Bez neprijatnih iznena|enja.
RAK

Ljubav: Primirite negativne emocije, koje su vas bezrazlo`no uhvatila. Razgovorom rije{ite pro23.VII - 22.VIII blem. Posao: ^uvajte se rasipnosti, koja mo`e biti povezana sa va{im nezadovoljstvom na ljubavnom planu. Zdravlje: Neophodan vam je dobar san. Ljubav: Ne tro{ite energiju na prolazne i lako zaboravljive u`itke. Poku{ajte se skrasiti u siguran 23.VIII - 22.IX zagrljaj. Posao: Prate vas negativnosti, poput nezainteresiranosti za posao ili nenaklonosti osoba od autoriteta. Zdravlje: Dobro bi vam do{la masa`a. Ljubav: Partner poku{ava sve da vas oraspolo`i. Mo`da i da vas ponovo zavede, ali vi niste zainteresirani. 23.IX - 22.X Posao: Dosta vremena provodite u radu, ali krajnjim ishodom niste zadovoljni. Te{ko se koncentrirate. Zdravlje: Osje}ate se iscrpljeno.
VAGA [KORPIJA osvojiti, ali vama je zanimljiva samo osoba koju DJEVICA

LAV

Ljubav: Ovo je bogat dan. Mnogi vas poku{avaju

22.50
FILM, OBN

Pu{kinov posljednji duel
Za rusku, ali i svjetsku knji`evnost, Pu{kinov lik i djelo je od nemjerljive vrijednosti. Ljudi kroz generacije i epohe razli~ito do`ivljavaju Pu{kinovo djelo, ali je evidentno da je ovaj ~ovjek bio genije. „Pu{kinov posljednji duel“ je prvi igrani film o velikom pjesniku. Uloge: Sergej Bezrukov, Andrej Iljin, Iulian Makarov, Boris Plotnikov Reditelj: Natalija Bondar~uk

20.10 Za~aran
FILM, FTV
Eliot Ri~ards je tehni~ki savjetnik i prili~no nespretna i nesigurna osoba. Gotovo ~etiri godine je zaljubljen u Alison Gardner koja ga je odbila. Ipak, to ne spre~ava Eliota da i dalje svim srcem bude zaljubljen u nju i da `eli biti sa njom. Rje{enje se pojavljuje u obliku prekrasne mlade `ene. Ona mu se predstavlja kao vrag, Lucifer, i nudi mu ugovor... Uloge: Elizabet Harli, Brendan Frejzer, Fransis O’Konor Reditelj: Harold Ramis

volite. Posao: Tra`ite uporno osobu koja vam mo`e biti ravnopravan poslovni partner. Grubi ste i strogih kriterija. Zdravlje: Sve vas nervira.
23.X - 22.XI

STRIJELAC Ljubav: Koliko god se trudite da ostanete emoti-

vno netaknuti, ipak }ete pokleknuti pred izazovima ljubavi. Posao: U izgledu je mogu}nost da vam bude ponu|en novi, veoma primamljiv posao. Pazite, postoji zamka. Zdravlje: Bolje nego prethodnih dana.
23.XI-22.XII

Ljubav: Partner se ne zadovoljava polovi~nim rje{enjima. Tra`i konkretnije dokaze da i vi njega volite. 23.XII-21.I Posao: Iako ste potpuno zadovoljni li~nim doprinosom, neviraju vas pojedine kolege indolentnim odnosom. Zdravlje: Osjetljiviji ste nego ina~e.
VODOLIJA Ljubav: Poku{avate pobje}i od svojih emocija,
22.I-19.II

JARAC

Distrikt

21.50
SERIJA, OBN
Dva biv{a policajca koji rade na obezbje|enju banke su ustrijeljeni prilikom poku{aja plja~ke. Manion sumnja da iza ovog ubistva stoje pripadnici ruske mafije. Manion zahtijeva da samo njegov tim radi na ovom slu~aju, pa dolazi u sukob sa FBI-om, koji tako|er `eli raditi na ovom slu~aju.

20.35
NOGOMET, BHT1

od ljubavnih problema i nedoumica. Postoji izlaz! Posao: Ne mo`ete se usredoto~iti na rad. Uznemirenje sa ljubavnog polja niste u stanju ostaviti

ValenciaManchester United Liga {ampiona:

po strani. Zdravlje: Pobjegnite depresiji. Ljubav: Ako ste usamljeni, iza|ite sa dru{tvom. Imate brojne prilike da upoznate novu, zanimljivu 20.II-2O.III osobu. Posao: Zamorile su vas brojne obaveze. Pretkraj dana s olak{anjem }ete odahnuti, zadovoljnji ura|enim. Zdravlje: Bar uve~er se odmarajte.
RIBE

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,

281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Gejts: Podr{ka borbi

Porezi za bogate
VA[INGTON - Osniva~ „Microsofta“ i jedan od najbogatijih ljudi na svijetu Bil Gejts (Bill Gates) podr`ao je mjeru za dodatno oporezivanje bogata{a. U borbi koja sve vi{e li~i na bitku titana, Gejts je podr{ku dao prijedlogu uvo|enja poreza na prihode za bogata{e u dr`avi Va{ington, suprotstaviv{i se tako planu trojice ameri~kih tajkuna koji poku{avaju blokirati dono{enje te mjere.

Sidnej: Sakupljan novac za istra`ivanje lijeka za rak dojke

(Foto: AFP)

Australke oborile svjetski rekord

[TAFETNAUTRKANA[TIKLAMA
Na takmi~enje se prijavilo vi{e od 100 djevojaka
SIDNEJ - Australke su uspjele oboriti svjetski rekord na ju~era{njoj {tafetnoj utrci „Venus Embrace Closest Stiletto Relay“ na {tiklama na ~etiri puta 100 metara, odr`anoj u Sidneju. Takmi~enje je organizirano kako bi se skupio novac potreban za istra`ivanje lijekova za rak dojke. Na takmi~enje se prijavilo vi{e od 100 djevojaka, a glavni uvjeti za u~e{}e u utrci su bili glatke noge i potpetica od minimalno 7,5 centimetara. Zadu`ena za provjeru takmi~arki bila je lijepa Erin Meknot (McNaught), biv{a Miss Australije. Pobijedile su ~etiri takmi~arke iz Kanbere, koje su stigle do cilja u roku od minute i ~etiri sekunde.

Problemi na granicama

Po~etak pregovora
LJUBLJANA - Predstavnici sindikata javnog sektora u Sloveniji, koji je od prekju~er u {trajku, po~eli su ju~er pregovore s predstavnicima vlade, odakle je objavljeno da nema uvjeta za pove}anje pla}a u tom sektoru. Posljedice {trajka, koji je vremenski neograni~en, najvi{e su vidljive na grani~nim prijelazima. Osim carinika, {trajkuju i policajci, zaposleni u administraciji, zdravstvenim i socijalnim slu`bama i vatrogasci.

Stotine ku}a nestale u odronu
MEKSIKO SITI - U ju~era{njem odronu zemlje u meksi~koj regiji Oaksaka, na jugoistoku dr`ave, nestalo je 300 ku}a, pa se strahuje da je vi{e od hiljadu ljudi moglo izgubiti `ivot, izjavio je regionalni guverner Ulizes Ruiz (Ulises). - Strahuje se za `ivote 500 do 600 ljudi, no neki izvje{taji s terena govore da bi te cifre mogle biti dvostruko ve}e, odnosno da se radi i do 1.000 osoba - dodao je Ruiz, prenose svjetske agencije. Ju~er ujutro po lokalnom vremenu spasila~ke ekipe jo{ nisu stigle do mjesta odrona u planinskoj zoni raskva{enoj ki{ama koje su padale nekoliko sedmica i izazvale brojne probleme lokalnom stanovni{tvu.

Iskosa

Mi{ u vekni hljeba
Los An|eles: Osvje`enje iz fontane
(Foto: AFP)

Talas vru}ine u Kaliforniji
LOS AN\ELES - Kaliforniju je ju~er zahvatio talas rekordnih vru}ina s temperaturama koje se kre}u oko 45 stepeni Celzijevih. Spas od temperatura koje su ve}e od prosje~nih ljetnih stanovnici Los An|elesa potra`ili su na pla`ama i u hladovini. Gradske vlasti uputile su poziv gra|anima da se ne izla`u suncu, da borave u hladu i da, ako nemaju klima-ure|aje, odu do javnih biblioteka ili mjesta za prihvat starijih gra|ana. Sportske aktivnosti na otvorenom i takmi~enja su uglavnom otkazani, a vi{e hiljada osoba ostalo je bez struje. Ju`na Kalifornija imala je ove godine neuobi~ajeno svje`e ljeto, s dosta obla~nosti i hladnih vjetrova. Prethodni rekord zabilje`en je 26. juna 1990. godine kada je temperatura iznosila 44 stepena.

LONDON - Britanska prehrambena industrija „Premier Foods“ morat }e platiti globu od 17.000 funti jer je u jednoj od njenih vekni hljeba prona|en mi{, javio je BBC. Re{ pe~enog glodara prona{ao je Stiven Fors (Steven Fours) iz Kidlingtona, na jugoistoku Engleske, dok je pripremao sendvi~e djeci, a i sam je prije toga pojeo komad hljeba.

Ki{e izazvale velike probleme

(Foto: Reuters)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful