P. 1
Врагът, Лий Чайлд

Врагът, Лий Чайлд

Views: 435|Likes:
Published by Gergana Kostadinova

More info:

Published by: Gergana Kostadinova on Sep 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2015

pdf

text

original

Лий Чайлд

Врагът
Той се казва Джак Ричър, военен полицай, и е само на двайсет и девет
години.
Берлинската стена току-що е руxнала. Cтудената война е приклxчила. B
американската армиn предстоnт ре¡орми. Oт Hанама, където участва в залавnнето
на диктатора Hориега, Джак Ричър е преxвърлен öез предупреждение във военната
öаза в Cеверна Kаролина. Hадnва се на спокойна и дори скучна служöа. Oще по
време на първото му дежурство оöаче му съоöщават за открит в долнопроöен мотел
наöлизо труп на военен. -овекът е починал от ин¡аркт, най-вероnтно в компаниnта
на местна проститутка, и Ричър предоставn случаn на полицейскиn участък. Hо се
оказва, че става дума за генерал, изпълнnващ секретна мисиn. Cамо нnколко часа
по-късно, когато Ричър отива да уведоми вдовицата му, n намира уöита в семейниn
дом. Cкоро е намерен трупът на елитен командос. .ликите водnт към самиn Ричър,
както и към сержанта от отрnд ,Делта° Cлави Три¡онов, öивm полковник от
öългарската армиn.
B осмиn си трилър Lий -айлд Bръща календара петнайсет години назад.
Lероnт му е още млад, има семейство и носи с гордост уни¡ормата, отрупана с
медали. U е твърде различен от самотниn Джак Ричър, който оöикалn Aмерика и
раздава лично правосъдие.
B памет на Aдел Kинг
Bсички герои в тази книга са измислени и всnка прилика с действителни
лица е случайна.
1
Да не öи да е ин¡аркт! Bероnтно това са öили последните думи в съзнанието
на Kен Kреймър, предсмъртен взрив на паника само миг преди да спре да диmа и да
се срине в öездната. Бил оплел конците във всnко отноmение и го знаел. Hамирал
се където не му е öило мnстото, в компаниnта на нnкого, с когото не öило редно
да öъде, и носел със сеöе си нещо, което трnöвало да съxранnва по-внимателно.
Hо nвно си е мислил, че и този път ще му се размине. Kен öил най-доöриnт в тази
игра. Uграел n, за да печели. Mоже öи дори се е усмиxвал на дързостта си,
когато внезапниnт глуx удар в гръдниn коm го предал. B този момент всичко се
преоöърнало. .спеxът станал катастро¡а. Cъдöата не му оставила време да поправи
греmките си.
Hикой не знае какво точно се усеща при ¡атален ин¡аркт. Hnма оцелели,
които да разкажат. Lекарите говорnт за некроза, за съсиреци, за кислородна
недостатъчност и запуmени кръвоносни съдове. Hnкои предполагат заöързано,
öезпомощно прескачане на сърцето; други ¬ внезапно спиране. Cпециалистите
използват термини като стенокардиn или ¡иöрилациn, но на нас тези думи не ни
говорnт нищо. Hросто умираm внезапно ¬ така е правилно да се каже. Bъв всеки
случай Kен Kреймър öе направил точно това. Бе умрnл внезапно, отнасnйки тайните
си в гроöа, а öъркотиnта, коnто öе оставил след сеöе си, öез малко да прати и
мен в неöитието.
* * *
Бnx съвсем сам в чужд каöинет. Hа стената имаmе часовник. Cамо с две
стрелки ¬ за часовете и за минутите. Без стрелка за секундите. Eлектронен. Hе
тиктакаmе. Беmе аöсолxтно тиx, като самата стаn. Lледаx напрегнато по-дългата
стрелка. Тn не помръдваmе.
Cедnx и чакаx.
Дългата стрелка оживn. Hремести се напред с mест делениn. Движението й
öеmе плавно и отмерено. Hаправи отскок, потрепери леко и отново се закова
неподвижно.
Eдна минута.
Eдна мина, остава още една.
Oще mейсет секунди.
Cедnx и гледаx. Дълго време часовникът не помръдваmе. Hосле минутната
стрелка отново подскочи напред. Oще една минута. .дари полунощ и 1989-а се
смени с 1990-а.
Бутнаx стола си назад и се изправиx зад öxрото. B този момент теле¡онът
иззвънn. Hомислиx си, че нnкой иска да ми честити новата година. Hо не.
Oöаждаmе се нnкакъв полицай ¬ не военен като мен, а граждански, ¬ за да ми
съоöщи, че открил мъртъв военнослужещ на петдесет километра от öазата.
¬ Търсn дежурниn от военната полициn ¬ започна той.
Бавно седнаx зад öxрото.
¬ Hа теле¡она ¬ отвърнаx.
¬ Тук има един от ваmите, мъртъв.
¬ Eдин от моите ли?
¬ Bоеннослужещ ¬ каза той.
¬ Kъде?
¬ B един мотел в града.
¬ Oт какво е умрnл? ¬ запитаx.
¬ Така като гледам, от ин¡аркт ¬ отвърна онn.
Bамълчаx. Hресегнаx се и оöърнаx календара на öxрото си от 31 декември на
1 nнуари.
¬ Hищо подозрително? ¬ запитаx.
¬ Aз поне не заöелnзвам.
¬ Bиждал ли си преди умрели от ин¡аркт?
¬ Да, доста.
¬ E, доöре ¬ казаx аз. ¬ Oöади се в щаöа на öазата.
Дадоx му номера.
¬ U честита Hова година ¬ доöавиx.
¬ Hnма ли да дойдеm?
¬ Hе ¬ отвърнаx и затвориx теле¡она. Hnмаmе нужда да xодn никъде. Aрмиnта
е голnма институциn, малко по-голnма от Детройт, малко по-малка от Далас и
точно толкова лиmена от сантименталност, колкото и двата града. Mирновременната
й численост възлиза на 930 000 военнослужещи ¬ мъже и жени, които като
демогра¡ски про¡ил са напълно представителни за населението на страната.
Cмъртността в Cъединените щати е 850 на 100 000 дуmи годиmно, а при липса на
продължителни öойни операции военните не умират по-често или по-рnдко от
оöикновените xора. B оöщи линии те са по-млади и в по-доöра ¡изическа ¡орма от
населението като цnло, но пък пиnт и пуmат повече, nдат по-лоmа xрана, изложени
са на повече напрежение и освен това върmат всnкакви опасни неща по време на
учениn. B резултат средната продължителност на живота им е горе-долу колкото на
останалите. Aко направим една проста аритметика с годиmната смъртност, умножена
по числеността на личниn състав, ще излезе, че всеки ден от всnка година öи
трnöвало да умират по двайсет и двама американски военнослужещи ¬ от нещастни
случаи, самоуöийства, сърдечни öолести, рак, инсулт, öелодроöни заöолnваниn,
чернодроöна и öъöречна недостатъчност. Cъщо като при гражданите на Детройт или
Далас. Така че нnмаmе никаква нужда да xодn където и да öило. Aз съм полицай, а
не погреöален агент.
-асовникът отново помръдна. Дългата стрелка подскочи, потрепери и
замръзна. Три минути след полунощ. Теле¡онът отново иззвънn. Този път ми
честитnxа новата година. Беmе сержантката от стаичката пред каöинета, който не
öеmе мой.
¬ -естита Hова година ¬ каза ми тn.
¬ U на теö ¬ отвърнаx. ¬ Толкова ли не можеm да станеm и да си подадеm
главата през вратата?
¬ A вие защо не станаxте да си подадете ваmата?
¬ Lовореx по теле¡она.
¬ Kой öеmе?
¬ Hикой ¬ отвърнаx. ¬ Hросто нnкакъв от наmите не могъл да доживее до
новото десетилетие.
¬ Uскате ли ка¡е?
¬ Разöира се ¬ казаx. ¬ Bащо не?
Oтново затвориx теле¡она. До този момент önx вече над mест години във
войската и знаеx, че армейското ка¡е е едно от нещата, заради които си струваmе
да се служи. Kа¡ето на американската армиn öеmе най-доöрото в света, по това
спор нnмаmе. A също и сержантките. Тази конкретно öеmе от планините на
Джорджиn. Hознаваx n от два дни. Iивееmе извън öазата, във ¡ургон, паркиран
между нnколко десетки подоöни ¡ургони из пущинаците на Cеверна Kаролина. Uмаmе
си и дете, момченце. Беmе ми разправила надълго и наmироко за него. Hо нито
дума за съпруг. Беmе слаöичка и жилава, и корава като камък, но мислn, че ме
xаресваmе. Bсъщност önx сигурен, понеже ми носеmе ка¡е. Aко сержантът ти не те
xаресва, нnма ка¡е. Hай-много нож в гърöа. Bратата на каöинета ми се отвори и
тn влезе с две чаmи в ръце ¬ една за мен, една за неn.
¬ -естита Hова година ¬ повториx аз.
Тn постави и двете чаmи на öxрото ми.
¬ Дали ще е честита наистина? ¬ запита.
¬ Hе виждам причина да не öъде ¬ отвърнаx.
¬ Берлинската стена е наполовина паднала. Hоказаxа n по телевизиnта.
Hаоколо xората празнуват.
¬ Радвам се, че поне нnкой нnкъде празнува.
¬ Uмаmе много xора. Oгромни тълпи. Hееxа и танцуваxа.
¬ Hе съм гледал новините.
¬ Беmе преди около mест часа. Bаради разликата във времето.
¬ Cигурно са още там.
¬ Hосеxа големи чукове.
¬ Hе е заöранено. B тnxната половина от града са своöодни xора. Hали
затова сме там от четирийсет и пет години!
¬ Cкоро вече нnма да има враг, от който да ги пазим.
Oпитаx ка¡ето. Lорещо, черно ¬ най-доöрото в света.
¬ Hие поöедиxме ¬ казаx. ¬ Hима това не е доöре?
¬ Hе, ако живееm от парите на -ичо Cам.
Беmе оöлечена като мен ¬ стандартна öойна каму¡лажна уни¡орма с горски
десен. Ръкавите й önxа навити нагоре. Lентата над лакътn й с инициалите на
военната полициn öеmе идеално водоравна. Hредположиx, че n е приxванала с
öезопасна отвътре, където не се вижда. Ботуmите й öлестnxа.
¬ Hnмаm ли пустинни каму¡лажки? ¬ запитаx.
¬ Hикога не съм öила в пустинnта.
¬ Cмениxа им десена. Cлед пет години научни изследваниn. Cегаmните са на
големи ка¡nви петна. Hеxотинците им викат mоколадов десерт. Hе го öива тоn
десен. Трnöва да върнат стариn. Aма сигурно ще им трnöват още пет години, за да
се сетnт.
¬ E, и?
¬ Tом са им нужни пет години, за да измислnт нова mарка за каму¡лажките,
сигурно синът ти ще е завърmил колеж, докато им дойде на ума, че трnöва да
съкратnт числеността на армиnта. Тъй че не си го слагай на сърце.
¬ E, доöре ¬ отвърна недоверчиво тn. ¬ Bначи смnтате, че синът ми става
за колеж?
¬ Hе го познавам.
Тn замълча.
¬ Aрмиnта мрази промените ¬ продължиx аз. ¬ Oсвен това винаги ще имаме
врагове.
Тn мълчеmе. Теле¡онът иззвънn отново. Тn се пресегна и го вдигна вместо
мен. Cлуmа мълчаливо десет-единайсет секунди и ми подаде слуmалката.
¬ Hолковник Lарöър, сър ¬ каза тn. ¬ Oт Bаmингтон.
Hосле взе чаmата си и излезе. Hолковник Lарöър öеmе mе¡ът ми и макар да
öеmе, оöщо взето, симпатичен човек, едва ли ми се оöаждаmе осем минути след
настъпването на новата година от едната гола куртоазиn. Hе öеmе в стила му.
Hnкои началници много си падат по лxöезностите. Mогат да позвънnт и да те
оöсипnт с öлагопожеланиn на нnкой голnм празник, сnкаm наистина те мислnт за
равен. Hо на Lион Lарöър не öи му минало и през ум подоöно нещо по отноmение на
когото и да öило, да не говорим за мен. Дори да знаеmе, че аз съм дежурен.
¬ Ричър на теле¡она ¬ казаx аз.
Дълга пауза.
¬ Aз пък мислеx, че си в Hанама ¬ рече той.
¬ Hолучиx заповед за преместване ¬ отвърнаx.
¬ Oт Hанама във Iорт Бърд? Bащо?
¬ Hе е моn раöота да питам.
¬ Kога те преместиxа?
¬ Hреди два дни.
¬ Hо това е понижение.
¬ A, така ли?
¬ A не е ли? B Hанама поне е öило по-интересно.
¬ Hе öеmе лоmо ¬ казаx.
¬ U вече те сложиxа дежурен на Hова година?
¬ Hо мое соöствено желание ¬ отвърнаx аз. ¬ Mъча се да се xаресам на
околните.
¬ Безнадеждна раöота ¬ каза той.
¬ Eдна колежка току-що ми донесе ка¡е.
Той помълча за миг, после каза:
¬ Hе ти ли се оöадиxа преди малко за военнослужещ, умрnл в мотел?
¬ Hреди осем минути ¬ отвърнаx аз. ¬ Hрепратиx ги в щаöа.
¬ Oттам пък са ги препратили нnкъде другаде и така нататък, докато току-
що не ми прекъснаxа празнуването, за да ме уведомnт.
¬ Bащо пък вас?
¬ Bащото въпросниnт покойник се оказа генерал с две звезди.
Hо линиnта настана тиmина.
¬ Hе се сетиx да попитам ¬ казаx аз.
Тиmината от другата страна продължаваmе.
¬ Lенералите също са смъртни ¬ доöавиx.
Hикакъв отговор.
¬ Hnма нищо подозрително ¬ продължиx аз. ¬ Cвърmили са му дните на
човека. Uн¡аркт. Mоже да е имал подагра. Hе виждам защо трnöва да се впрnгаме
толкова.
¬ Bъпрос на о¡ицерска чест ¬ каза Lарöър. ¬ Hе можем да оставим един
генерал-майор проснат мъртъв пред очите на xората, öез да реагираме. Трnöва да
засвидетелстваме присъствие.
¬ U присъствието съм аз?
¬ Aко питаm мен, öиx предпочел нnкой друг. Hо ми се струва, че в този час
ти си най-старmиnт трезв военен полицай. Така че, да, присъствието ще го
засвидетелстваm ти.
¬ Tе ми трnöва поне час, за да стигна дотам.
¬ -овекът не öърза за никъде. .мрnл е. A и още не са открили трезв
съдеöен лекар да направи оглед на трупа.
¬ Xуöаво ¬ казаx аз.
¬ Дръж се почтително.
¬ Xуöаво ¬ повториx.
¬ Бъди учтив ¬ продължи той. ¬ Uзвън öазата сме им в ръцете. Hод цивилна
xрисдикциn.
¬ Bнам ги аз цивилните ¬ отвърнаx. ¬ Bеднъж се запознаx с един.
¬ Cъщевременно гледай да контролираm ситуациnта ¬ доöави той. ¬ Aко се
нуждае от контрол, искам да кажа.
¬ -овекът сигурно е умрnл в леглото си ¬ казаx. ¬ Kато повечето xора.
¬ Oöади се ¬ рече той, ¬ ако имаm нужда от нещо.
¬ Xуöаво ли си прекарвате? ¬ запитаx.
¬ Cтраxотно ¬ отвърна той. ¬ Дъщерn ми е на гости.
U затвори теле¡она. Hаöраx полицейскиn диспечер и взеx номера и адреса на
мотела. Hосле оставиx ка¡ето си недопито на öxрото, казаx на сержантката какво
се е случило и се запътиx към стаnта си, за да се преоöлека. Реmиx, че за да
засвидетелствам присъствие, ми е нужна пълна парадна уни¡орма, а не нnкакви си
там каму¡лажки с горски десен.
Oт парка на военната полициn взеx един джип ,Xъмър° и излnзоx през
главниn портал, където записаxа данните ми, номера на автомоöила и часа на
излизане. Hамериx мотела за по-малко от петдесет минути. Беmе на петдесетина
километра право на север от Iорт Бърд. Hътnт минаваmе през глуxата провинциn на
Cеверна Kаролина; наоколо öеmе тъмно и не се виждаmе нищо осоöено, ако не се
öроnxа редките крайпътни заведениn и супермаркети, проскуöаните xрасталаци и
нnкакви спnщи зимен сън ниви, най-вероnтно карто¡ени. Bсичко öеmе ново за мен.
Hреди никога не önx служил по тиn места. Hътищата önxа пусти. Bсички
празнуваxа. Hадnваx се да успеn да се приöера във Iорт Бърд, преди xората да са
почнали да се разотиват по къщите си. Mакар че, като се замислеx, mансовете на
xъмъра при челен сöлъсък с цивилно возило не önxа никак лоmи.
Mотелът öеmе част от неголnма групичка ниски сгради, скупчени в мрака
край голnмо магистрално кръстовище. B средата на търговскиn комплекс имаmе
öензиностанциn със заведение за отмора на mо¡sорите на тежкотоварни камиони.
Bаведението ¬ всъщност най-долнопроöна закусвалнn ¬ öеmе отворено през
празниците, а öензиностанциnта öеmе достатъчно mирока, за да приема грамадните
влекачи с полуремаркета. Mалко встрани имаmе öезименен öар с неизмазани туxли
от сгуроöетон, öез прозорци, но с много неон. Hад öара отдалеч се виждаmе
надпис ,Eкзотични танцsорки° с розови светещи öукви; имаmе паркинг с размерите
на ¡утöолно игрище, целиnт оплескан с мазни петна от камионите; локвите сиnеxа
с цветовете на дъгата от разлnтата на¡та. Oт öара кънтеmе силна музика.
Oколовръст в три редици önxа паркирани коли. Hелиnт район öеmе осветен в
мъртвеmко жълто от лампите на mосето. Hощта öеmе студена, вnтърът носеmе мъгла
на талази. Cамиnт мотел се падаmе точно срещу öензиностанциnта, през mосето, и
представлnваmе очукана постройка с öелеща се öлажна öоn, неравни стени и с
около двайсетина стаи, празни, както изглеждаmе. B левиn край имаmе рецепциn
със символична веранда и öръмчащ автомат за кока-кола.
Hърви въпрос: Bащо му е öило на един генерал с две звезди на пагона да
ползва услугите на подоöно заведение? Cигурен съм, че ако öеmе отседнал в
,Xолидей Uн°, Mинистерството на отöраната едва ли щеmе да го разследва за
злоупотреöа с държавни средства.
Точно срещу предпоследната стаn на мотела önxа паркирани накриво две
патрулни коли на градската полициn. Mежду тnx öеmе затиснато невзрачно
автомоöилче с четири врати, цnлото изпотено от мъглата. Беmе червен
четирицилиндров ¡орд от най-простиn модел, с тесни гуми и пластмасови тасове.
Oчевидно öеmе под наем. Cпрnx xъмъра до дnсната патрулка и изскочиx на студа.
Mузиката отвъд mосето задумка още по-силно. Lампите в предпоследната стаn önxа
загасени, а вратата й зееmе mироко отворена. Hомислиx си, че полицаите искат да
поддържат температурата вътре ниска. Bа да не öи старецът да се размириmе.
Hnмаx търпение да му xвърлn един поглед. Hикога преди не önx виждал мъртъв
генерал, това поне öеmе сигурно.
Трима от полицаите останаxа в колите си, само един слезе, за да ме
посрещне. Беmе с öежов уни¡ормен панталон и късо кожено nке, с издърпан до
öрадичката цип. Без mапка. Oт значката на nкето му разöраx, че се казва Cтоктън
и е заместник-mе¡ на полициnта. Hе го познаваx. Hикога преди не önx служил по
тиn места. Беmе поöелnл, около петдесетгодиmен. Cреден на ръст, възпълен и леко
отпуснат, но от начина, по който огледа значките ми, предположиx, че може öи е
öивm военен, каквито впрочем са много от полицаите на гражданска служöа.
¬ Lосподин майор ¬ каза той вместо поздрав.
Kимнаx. Бивm военен, öез съмнение. Bърxу пагоните на майора има златни
дъöови листенца, два сантиметра mироки, по едно от всnка страна. -овекът ме
гледаmе изотдолу и малко косо, което не е най-удоöниnт ъгъл, но очевидно знаеmе
къде да погледне и разöираmе от военни чинове. Aз пък познаx гласа му. Беmе
същиnт, който ми позвъни по теле¡она в дванайсет и пет секунди.
¬ Aз съм Рик Cтоктън ¬ каза той. ¬ Bаместник-началник.
Lласът му öеmе равен. Hвно и преди öе виждал умрели от ин¡аркт.
¬ Джак Ричър ¬ отвърнаx. ¬ Дежурен от военната полициn.
Hа свой ред той също позна гласа ми. .смиxна се.
¬ Bначи дойде ¬ рече той. ¬ Bсе пак.
¬ Hе ми каза, че починалиnт е с две звезди.
¬ E, такъв е.
¬ Hе съм виждал досега мъртъв генерал.
¬ Mалко xора са виждали ¬ отвърна той. Oт начина, по който го каза,
заклxчиx, че е служил в армиnта.
¬ Bоенен, а? ¬ запитаx.
¬ Mорски пеxотинец ¬ каза той. ¬ Cержант първи клас.
¬ Баща ми öеmе служил в морската пеxота ¬ отöелnзаx аз. Kогато разговарnм
с морски пеxотинци, не пропускам да подчертаn този ¡акт. Cnкаm той ме
легитимира пред тnx, най-оöщо казано. Да не öи случайно да ме вземат за
оöикновен чорöар. Aла öез повече подроöности. Hе им казвам например, че öаща ми
е стигнал до чин капитан. Cержантскиnт и о¡ицерскиnт състав на морската пеxота
не изгарnт от взаимна симпатиn.
¬ Xъмър ¬ отöелnза той, като оглеждаmе одоöрително джипа ми. ¬ Бива ли
го?
Kимнаx. Xъмър е популnрното название на всъдеxодниn джип ,Xъмви°, което е
лесна за произнасnне версиn на съкращението за ,високопроxодима многоцелева
колесна маmина°, което пък описва достатъчно изчерпателно за какво става дума.
Така впрочем е с повечето названиn в армиnта ¬ всnко нещо си има име, а името
казва всичко, което трnöва да знаеm.
¬ Bърmи раöота ¬ отвърнаx.
¬ Kато че ли е малко mирочък ¬ отöелnза той. ¬ Hе öиx желал да го карам в
град.
¬ Hред теö ще има танкове ¬ казаx аз. ¬ Да ти проправnт пътn. Това е
идеnта.
Mузиката откъм öара кънтеmе все така силно. Cтоктън не каза нищо.
¬ E, да видим умрелиn ¬ предложиx аз.
Той се оöърна и влезе пръв. Hатисна един öутон и запали лампата в
антрето. Hосле втори, за да освети цnлото помещение. Беmе стандартна стаn, като
във всеки мотел. Oколо метър mироко антре с гардероö отлnво и öанn и тоалетна
отдnсно. Hосле правоъгълно помещение с размери приöлизително mест на три и
половина метра, отлnво вграден плот със същата дълöочина като гардероöа, а
срещу него двойно легло със същата дължина като дълöочината на öанnта. Hисък
таван. B отсрещниn край ¬ mирок прозорец със завеси, с климатичен mка¡ под
перваза. Hовечето неща в стаnта önxа пооxлузени, заxаöени и ка¡еникави на цвnт.
Cамата стаn изглеждаmе мрачна, спарена и öезрадостна.
Bърxу леглото имаmе труп на мъж.
Беmе гол, легнал по корем. Бnл, наöлижаващ mейсетте, доста висок. C
телосложение на позастарnл про¡есионален атлет. Uли по-скоро тренsор. Bсе още
прилични мускули, но и с малко сланинка на xълöоците, каквато имат възрастните
xора, колкото и в доöра ¡орма да са. Бледи, öезкосмени крака. Cтари öелези по
тnлото. Oстра като тел посивnла коса, остригана ниско до скалпа; сöръчкана кожа
с цвnт на гsон отзад на врата. Типичен военен. Cто дуmи да го погледнеxа, както
си öеmе чисто гол, и стоте щnxа да отсекат: öил е в армиnта.
¬ B това положение ли е намерен? ¬ запитаx аз.
¬ Да ¬ отвърна Cтоктън.
Bтори въпрос: Kак така? -овек си наема стаn за през нощта и очаква да го
оставnт на спокойствие, поне до следващата сутрин, докато пристигне
камериерката.
¬ Kак така? ¬ запитаx на глас.
¬ Kак какво?
¬ Kак така е öил намерен? Да не öи да е повикал öърза помощ?
¬ Hе.
¬ -е как тогава?
¬ Tе видиm.
Hе казаx нищо. Bащото нищо не виждаx.
¬ Oöръщали ли сте го? ¬ запитаx.
¬ Да. Hосле го върнаxме по корем.
¬ Mоже ли да го огледам?
¬ Bаповnдай.
Hристъпиx към леглото, проврnx ръка под миmницата на стареца и го
оöърнаx. Беmе студен и леко вдървен. Тъкмо започваmе да се вкочанnва. Hоставиx
го по гръö и видnx четири неща. Hърво, кожата му имаmе xарактерен сивкавоöлед
цвnт. Bторо, на лицето му önxа изписани öолка и страx. Трето, с дnсната си ръка
öеmе xванал лnвата ¬ високо горе, за öицепса. U четвърто, öеmе с презерватив.
Kръвното му налnгане отдавна öе спаднало до нула и членът му се öеmе свил, така
че презервативът висеmе почти празен, подоöно на прозрачна кожичка. Беmе умрnл,
преди да постигне оргазъм. Това öеmе очевидно.
¬ Uн¡аркт ¬ каза зад гърöа ми Cтоктън.
Kимнаx. Cивкавата кожа öеmе сигурен знак. Cъщо и изразът на изненада и
уплаxа, и внезапната öолка в горната част на лnвата ръка.
¬ Mасивен ин¡аркт ¬ казаx аз.
¬ Дали поне е успnл да го вкара? ¬ запита Cтоктън. Hо гласа му познаx, че
се подсмиxва.
Lеглото öеmе напълно оправено. Mъртвецът лежеmе върxу покривката, а тn
öеmе още плътно опъната върxу възглавниците. Aла в едната възглавница имаmе
кръгла xлътнатина, nвен отпечатък от нечиn глава; покривката öеmе наöрана и
притисната надолу, към матрака, от натиска на нечии лакти и колене.
¬ Iената е öила отдолу, когато е станало ¬ казаx аз. ¬ Това е сигурно.
Трnöвало е да изпълзи изпод него.
¬ Aма че mантава смърт!
Oöърнаx се и го погледнаx.
¬ Uма и далеч по-неприnтни начини да умреm.
Той само се усмиxна.
¬ Kакво? ¬ казаx аз.
Hе отговори.
¬ U не се знае коn е жената? ¬ запитаx.
¬ Oт неn нnма и следа ¬ отвърна той. ¬ Uзпарила се е.
¬ Hе са ли n видели на рецепциnта?
B отговор Cтоктън само се усмиxна.
Uзгледаx го. Hосле разöраx. Eвтин мотел до магистрално кръстовище, с
öензиностанциn и стриптийз öар, на петдесет километра северно от военна öаза.
¬ Била е проститутка ¬ казаx. ¬ Така са го и открили. -овекът на
рецепциnта n е познавал. Bидnл n е да önга преждевременно от стаnта. Cтанало му
е лxöопитно и е отиmъл да провери защо.
Cтоктън кимна.
¬ Oöади ни се незаöавно. Разöира се, когато дойдоxме, дамата отдавна си
öеmе отиmла. Oсвен това той изоöщо отрича, че е имало дама. Дава си вид, че
заведението не е такова.
¬ Uмали ли сте преди раöота тук?
¬ Hонnкога. Bаведението си е точно такова, повnрвай ми.
Lледай да контролираm ситуациnта, ми öеmе казал Lарöър.
¬ Uн¡аркт значи? ¬ рекоx аз. ¬ Hищо повече.
¬ Mоже öи ¬ отвърна Cтоктън. ¬ Hо за да знаем със сигурност, трnöва
аутопсиn.
B стаnта öеmе тиxо. Hе се чуваmе нищо освен радиотра¡ик от полицейските
коли отпред и думкането на музиката откъм öара. Oöърнаx се отново към леглото.
Hогледнаx лицето на умрелиn. Hе ми öеmе познато. Oгледаx ръцете му. Hа дnсната
имаmе пръстен на випускник от военната академиn ,.ест Hойнт°, а на лnвата
венчална xалка ¬ стара, mирока, öелезникава, най-вероnтно девет карата.
Hогледнаx гръдниn му коm. Uденти¡икационните плочки с името и отличителните му
öелези önxа скрити под лnвата миmница ¬ точно там, където с дnсната ръка се
öеmе стиснал за öицепса. C усилие повдигнаx ръката му и ги издърпаx. Бnxа
оöточени с гума, за да не дрънкат. Bдигнаx ги към очите си, доколкото
позволnваmе верижката на врата му. Kазваmе се Kреймър, öеmе католик, кръвна
група 0.
¬ Mожем ние да уредим аутопсиnта, ако предпочитаm ¬ казаx аз. ¬ Bъв
военномедицинскиn институт ,.олтър Рийд°.
¬ Uзвън границите на щата?
¬ Той е генерал все пак.
¬ Hnмате интерес да се разчуе.
Kимнаx.
¬ Така е. Ти също.
¬ Mоже öи.
Hуснаx плочките и от леглото насочиx вниманието си към нощните mка¡чета и
вградениn плот. Hищо. B стаnта нnмаmе теле¡он. Hа мnсто като това можеmе да се
очаква да има най-много теле¡онна каöина до рецепциnта. Hроврnx се покрай
Cтоктън и огледаx öанnта. До мивката имаmе несесер от черна кожа, вероnтно
лично негов, не военен, с плътно затворен цип. Oтгоре önxа отпечатани реле¡ни
инициали ,KРK°. Oтвориx го. B него имаmе четка за зъöи и самоöръсначка, и
компактни туöички с паста и крем за öръснене. Hищо друго. Hикакви лекарства.
Hикакъв препарат за поддържане на сърцето. Hикакво пакетче с презервативи.
Hровериx и в гардероöа. Bътре имаmе парадна уни¡орма, прилежно провесена
на три отделни закачалки ¬ панталонът върxу напречника на едната, куртката на
втората, ризата на третата. Bратовръзката все още öеmе под nката на ризата.
Точно в средата върxу лавицата над закачалките öеmе поставена напред с
козирката о¡ицерска ¡уражка, цnлата оöточена със златен mирит. Oт едната й
страна имаmе сгъната önла тениска, от другата ¬ öели mорти, също сгънати.
Hа пода на гардероöа имаmе чи¡т оöувки, изравнени една с друга, а
отстрани ¬ зелен платнен ку¡ар, внимателно подпрnн до задната стена. Oöувките
öлестnxа, в тnx имаmе стегнато навити чорапи. Kу¡арът също öеmе личен, а не
военен и öеmе подсилен с естествена кожа на всички важни места. Hе öеmе нито
нов, нито осоöено пълен.
¬ Tе получиm резултатите ¬ казаx аз. ¬ Hаmиnт съдеöен лекар ще ти изпрати
копие от доклада, öез нищо изтрито или доöавено. Aко заöележиm нещо, което не
ти xаресва, веднага ти подаваме оöратно топката, все едно нищо не е öило.
Cтоктън не отговори, но не усещаx да излъчва враждеöност. Hnкои от
полицаите в тиn градчета са свестни xора. Hрисъствието на голnма öаза като Iорт
Бърд неминуемо се отразnва на цивилниn живот. B резултат военните полицаи
прекарват доста време със своите колеги от гражданската полициn, като понnкога
това е твърде досадно, а понnкога не. .сещаx, че Cтоктън не е тип, който
създава големи проöлеми. Беmе спокоен. Uстината öеmе, че ми се видn малко
мързелив, а мързеливите xора имат това предимство, че с радост те оставnт да им
върmиm раöотата.
¬ Kолко струва? ¬ запитаx.
¬ Kое?
¬ Kолко струва една курва по тиn места?
¬ Двайсет долара ще ти свърmат раöота ¬ отвърна той. ¬ B тиn пущинаци не
се предлага нищо екзотично.
¬ A стаnта?
¬ Да речем, петнайсет.
Hретърколиx трупа отново по корем. Hе öеmе лесно. -овекът тежеmе минимум
деветдесет килограма.
¬ E, какво мислиm? ¬ запитаx.
¬ Bа кое?
¬ Да закараме трупа за аутопсиn в ,.олтър Рийд°?
Hастана кратка пауза. Cтоктън стоеmе, заöил поглед в стената.
¬ Mоже и да се окаже приемливо ¬ каза накраn той.
Hа вратата се почука. Беmе един от полицаите от патрулните коли.
¬ Току-що се оöади съдеöниnт лекар ¬ рече той. ¬ Oще поне два часа нnмало
да може да дойде. Hова година е все пак.
.смиxнаx се. Mного скоро приемливо щеmе да се замени с твърде желателно.
Cтоктън нnмаmе два часа за чакане. Hе след дълго по пътищата щеmе да има
стълпотворение от xора с коли, връщащи се от всnкакви празненства. Cлед два
часа той вече щеmе да ме моли да го отърва от умрелиn старец. Aз не казаx нищо
и полицаnт излезе да чака в колата си; Cтоктън прекоси стаnта и застана до
прозореца, с гръö към трупа. Uзвадиx от гардероöа закачалката с куртката и n
закачиx на вратата на öанnта, за да n осветnва круmката от коридора.
Да разглеждаm парадна уни¡орма на военен е като да четеm книга или да
седиm до него в öара и да слуmаm историnта на живота му. Bъпросната куртка öеmе
с размерите на тnлото върxу леглото; на таöелката отпред пиmеmе ,Kреймър°, също
както и на плочките. Uмаmе лентичка за медала ,Hурпурно сърце° с две китки
öронзови дъöови листенца отстрани, указващи второ и трето награждаване със
същиn медал ¬ öроnт точно съответстваmе на öелезите по тnлото му. Bърxу
пагоните имаmе по две среöърни звезди ¬ потвърждение, че наистина е генерал-
майор. Bнаците за войскова принадлежност на реверите му показваxа, че е генерал
от öронетанковите войски на CAT, а наmивката на ръкава ¬ че служи в XII корпус.
Uмаmе и значки за множество войскови отличиn, както и цnла коледна елxа
лентички за всnкакви ордени и медали, нnкои още от Bиетнам и Kореn, част от
които може öи наистина си öе заслужил, други може öи не. Cред тnx имаmе и
лентички за чуждестранни отличиn, чието носене върxу парадната уни¡орма öеmе
позволено наистина, но не и задължително. Kуртката öеmе доста оöкичена,
сравнително стара, но доöре поддържана, стандартна, а не mита по поръчка. Kато
цnло тn издаваmе човек, притежаващ про¡есионална, но не и лична суета.
Hреöъркаx джоöовете. Бnxа празни, ако не се смnтаmе клxчът от наетата
кола. Беmе на клxчодържател от прозрачна пластмаса с ¡ормата на ци¡рата 1,
вътре с жълта xартийка с надпис ,Xърц° и номерче, написано на ръка с черна
xимикалка.
U никакъв порт¡ейл. Hикакви дреöни монети.
Bърнаx куртката в гардероöа и провериx панталоните. Hищо в джоöовете.
Hосле оöувките. Hищо в тnx, ако не се смnтаxа чорапите. Iуражката. Hищо под
неn. Uзвадиx платнениn ку¡ар и го разтвориx на пода. Bътре имаmе öойна
генералска уни¡орма и полево кепе. Резервен комплект öелsо, чорапи и чи¡т
излъскани полеви öотуmи от оöикновена черна кожа. U една празна преградка, nвно
за несесера. Hищо друго. Aöсолxтно нищичко. Bатвориx ку¡ара и го върнаx на
мnстото му. Kоленичиx и надникнаx под леглото. U там нищо.
¬ Uма ли нещо, което да ни притеснnва? ¬ запита Cтоктън.
Uзправиx се. Hоклатиx глава.
¬ Hе ¬ излъгаx.
¬ Тогава е твой ¬ каза Cтоктън. ¬ Aз оöаче получавам копие от доклада за
аутопсиnта.
¬ Дадено ¬ отвърнаx.
¬ E, честита Hова година ¬ рече той. Hосле излезе и тръгна към колата си,
а аз ¬ към моn xъмър. Hодадоx по радиостанциnта сигнал 10-5, пратете линейка, и
наредиx на сержантката да изпрати и двама военни полицаи, които да опиmат и
опаковат всички вещи на Kреймър и да ги донесат в каöинета ми. Hосле седнаx зад
волана и зачакаx Cтоктън и xората му да се разкарат. Hроследиx с поглед колите
им, докато се изгуöиxа в мъглата, след което се върнаx в стаnта при Kреймър и
извадиx от джоöа на куртката му клxча от наетата кола. Uзлnзоx отново навън и
отклxчиx ¡орда.
B колата нnмаmе нищо, ако не се öроnxа копиnта от наемниn договор и
неприnтната вонn на препарата за почистване на тапицериn. Cпоред договора
Kреймър öе получил ¡орда в един и трийсет часа следоöед на летище ,Дълес° край
Bаmингтон, öе платил със соöствена кредитна карта ,Aмерикън Eкспрес°, като му
öе направена отстъпка. Hри получаване на колата километражът öе показвал 21 276
километра, а в момента показваmе 21 756. Cпоред моnта проста аритметика това
означаваmе, че Kреймър е mо¡ирал 480 километра, което горе-долу съответстваmе
на разстоnнието от летището до мотела, öез излиmни отклонениn.
Cложиx книжата в джоöа си и заклxчиx колата. Hогледнаx в öагажника. Беmе
аöсолxтно празен. C всnка крачка, коnто правеx, музиката откъм öара се
усилваmе. Hа десет метра от сградата ме лъxна остра миризма на öира и цигарен
дим откъм вентилаторите. Hроврnx се между паркираните коли и намериx вратата.
Беmе масивна, дървена и плътно затворена заради студа навън. Дръпнаx n и в
същиn миг мощна вълна от пулсиращ тътен и горещ спарен въздуx ме удари в
лицето. Hомещението öеmе като врnщ казан. Bътре имаmе поне петстотин дуmи;
стените önxа öоnдисани в черно, червени и лилави лъчи на прожектори се
отразnваxа от въртnщите се огледални топки на тавана. Hа задната сцена до
металниn кол видnx танцsорка. Беmе чисто гола, ако не се смnтаmе önлата
кауöойска mапка на главата й. Hълзеmе на четири крака и съöираmе öанкноти от
зрителите.
Bад касовиn апарат до самата врата öеmе застанал едър мъжага с черна
тениска. Lицето му öеmе изцnло в сnнка. B светлото петно от насочениn към него
прожектор се откроnваmе само гръдниnт му коm ¬ mирок и цилиндричен като
петролен варел. Mузиката öеmе оглуmителна; тълпата изпълваmе плътно цnлото
помещение от стена до стена. Uзлnзоx задниmком и вратата сама се затвори след
мен. Hостоnx нnколко мига на студа, после се извърнаx, пресnкоx оöратно
платното и се насочиx към рецепциnта на мотела.
Hомещението представлnваmе потискаща гледка. Lуминесцентните тръöи
пръскаxа зеленикава светлина, автоматът за кока-кола до вратата öръмчеmе
натрапчиво. Hа стената имаmе теле¡онен апарат с монети, подът öеmе застлан с
протрит линолеум, стената зад високиn до кръста плот на рецепциnта öеmе
оöлицована с евтина лампериn от имитациn на дърво, каквато повечето xора слагат
в мазетата си. Bад плота, подпрnн на високо столче, стоеmе önл около
двайсетгодиmен младок с дълга немита коса и скосена öезволева öрадичка.
¬ -естита Hова година ¬ казаx аз.
Той не отговори.
¬ Bземал ли си нещо от стаnта на умрелиn? ¬ запитаx.
Той поклати глава.
¬ Hе.
¬ Да чуn пак?
¬ Hе съм вземал нищо.
Kимнаx. Bnрваx му.
¬ U така ¬ казаx, ¬ кога пристигна той?
¬ Hе знам. Aз застъпиx в десет. -овекът вече öеmе тук.
Kимнаx отново. Kреймър öе напуснал паркинга на ,Xърц° при летище ,Дълес°
около един и трийсет и две минути, като по показаниnта на километража не се öе
отклонnвал, преди да дойде в мотела; следователно можеmе да се допусне, че е
пристигнал нnкъде около седем и трийсет. Uли може öи в осем и трийсет, ако öе
спрnл да вечерn по пътn. Uли най-късно в девет, ако öе карал извънредно
предпазливо.
¬ Hолзвал ли е теле¡она? ¬ запитаx.
¬ Hовреден е.
¬ -е как тогава е поръчал проститутката?
¬ Kаква проститутка?
¬ Oнази, коnто е чукал, когато е xвърлил топа.
¬ Тук нnма проститутки.
¬ Uли може öи е отиmъл да си n xване от öара?
¬ -овекът öеmе в предпоследната стаn, почти до пътn. Oткъде мога да знам
какви ги е върmил?
¬ Uмаm ли mо¡sорска книжка?
Mладокът не отговори веднага.
¬ Bащо?
¬ Eлементарен въпрос ¬ казаx аз. ¬ Uли имаm, или нnмаm.
¬ Uмам.
¬ Hокажи n.
Бnx по-голnм от автомата за кока-кола, целиnт покрит със значки и
наmивки, така че той постъпи, както öи постъпил на негово мnсто всеки
двайсетгодиmен xлапак, осоöено когато заговорn с този тон. Oтлепи задника си от
високото столче, посегна и извади порт¡ейл от задниn си джоö. Oтвори го.
Tо¡sорската му книжка öеmе затъкната зад мътно найлоново прозорче. Hа неn önxа
отпечатани снимката и името му заедно с адреса.
¬ Така ¬ рекоx аз. ¬ Cега знам къде живееm. Cлед известно време ще дойда
пак с още въпроси. Aко те нnма тук, ще те откриn вкъщи.
Той не отговори. Uзвърнаx се, öутнаx вратата и излnзоx да чакам в xъмъра.
-етирийсет минути по-късно се поnви военна линейка с още един xъмър.
Kазаx на xората си да приöерат всичко, вклxчително наетата кола, но не ги
изчакаx да приклxчат, а тръгнаx право към öазата. Hа портала отново записаxа
данните ми, после се върнаx в каöинета, който не öеmе мой, и наредиx на
сержантката да ме свърже с Lарöър. Cеднаx зад öxрото си и зачакаx разговора. Hе
önxа минали и две минути, и теле¡онът иззвънn.
¬ Kакво става? ¬ запита той.
¬ Kазва се Kреймър ¬ рекоx аз.
¬ Bнам ¬ рече Lарöър. ¬ Oöадиx се на полицейскиn диспечер, след като
говориx с теö. Kакво му се е случило?
¬ Uн¡аркт ¬ казаx аз. ¬ Hо време на полов акт с проститутка, доmла
доöроволно. B мотел, където на една по-придирчива xлеöарка не öи й стъпил
кракът.
Hастана продължително мълчание.
¬ Ax, мамка му ¬ рече накраn Lарöър. ¬ Та той öеmе женен!
¬ Да, видnx öрачната му xалка. U пръстена от ,.ест Hойнт°.
¬ Bипуск петдесет и втора ¬ каза Lарöър. ¬ Hровериx.
Hо линиnта отново настана тиmина.
¬ Ax, мамка му ¬ повтори той. ¬ Bащо умни иначе xора върmат подоöни
дивотии?
Hе отговориx, понеже сам не знаеx.
¬ Трnöва да öъдем дискретни ¬ рече Lарöър.
¬ Hе се öойте ¬ казаx аз. ¬ Hотулването на случаn вече е в xод. Mестните
ми разреmиxа да го изпратn за аутопсиn в ,.олтър Рийд°.
¬ Доöре ¬ рече Lарöър. ¬ -удесно. ¬ Hомълча малко, после каза: ¬ Xайде,
разправnй отначало.
¬ Беmе с наmивки от Дванайсети öронетанков корпус ¬ казаx аз. ¬ Това
значи, че öазата му е öила в Lерманиn. Bчера е пристигнал на ,Дълес°. Bероnтно
от Iранк¡урт. C граждански полет, разöира се, понеже öеmе с параден костxм.
Cигурно се е надnвал да го сложат в първа или öизнес класа. Aко öеmе летnл с
военен транспорт, щеmе да е с полева уни¡орма. Hа ,Дълес° взел евтина кола под
наем и пропътувал четиристотин и осемдесет километра до мотел за петнайсет
долара на нощ, където си xванал проститутка за двайсет долара.
¬ Bнам за полета ¬ каза Lарöър. ¬ Bече се оöадиx в щаöа на Дванайсети
корпус. Kазаx им, че е мъртъв.
¬ Kога?
¬ Cлед като разговарnx с диспечера.
¬ Kазаxте ли им къде и как е умрnл?
¬ Kазаx им, че най-вероnтно от ин¡аркт, нищо повече, никакви подроöности,
никакво местонаxождение на трупа. Cега все повече ми се струва, че съм взел
правилното реmение.
¬ A какво знаете за полета?
¬ Hътувал е с ,Aмерикън Eърлайнс° вчера от Iранк¡урт до ,Дълес°, кацнал е
в тринайсет нула-нула, имал е връзка в девет нула-нула днес от Bаmингтон за ,Eл
Eй Uнтърнаmънъл°. Oтивал на кон¡еренциn на Kомандването на öронетанковите
войски във Iорт Lруин. Той öеmе един от командващите на öронетанковите войски
за Eвропа. Bажна клечка. C известен mанс, не много голnм, до две години да го
повиmат в заместник-началник щаö. Hонастоnщем заместник-началникът е от
пеxотата, а там оöичат да ги сменnт на ротационен принцип. Така че е имал mанс.
Hо сега вече нnма, не мислиm ли?
¬ Hи най-малък ¬ отвърнаx.
Lарöър не отговори.
¬ Kолко време е щnл да остане тук?
¬ Трnöвало е да се върне в Lерманиn до седмица.
¬ Kак са трите му имена?
¬ Kенет Роöърт Kреймър.
¬ Xващам се на öас, че знаете и рождената му дата ¬ казаx. ¬ U мnстото му
на раждане.
¬ E, и?
¬ A също и номерата на полетите и дали е седnл до прозореца или до
пътеката. U дали е поръчал месно или вегетарианско менx. Kакто и номера на
стаnта, коnто са му пазили в оöщежитието за командировани във Iорт Lруин.
¬ Kакво се опитваm да ми кажеm?
¬ Uскам да попитам защо и аз не знам всичко това?
¬ Oткъде да го знаеm? ¬ рече Lарöър. ¬ Bсе пак аз говориx по теле¡она,
докато ти претърсваmе нnкаква си стаn в мотел.
¬ Bнаете ли какво? ¬ рекоx аз. ¬ Bсеки път, когато пътувам за нnкъде,
мъкна със сеöе си цnла пачка самолетни öилети, пътни листове, xотелски
резервации и тъй нататък, а когато се връщам от чужöина, носn паспорт. A пък
ако отивам на кон¡еренциn, ще имам и ку¡арче, в което да разнасnм всичко това,
плxс още цnл куп öоклуци.
¬ Kакво искаm да кажеm?
¬ Uскам да кажа, че от стаnта в мотела липсват неща. Билети, резервации,
паспорт, програма за пътуването. C две думи: всичко, което човек оöикновено си
носи в едно ку¡арче.
Lарöър не отговори.
¬ Kреймър имаmе голnм ку¡ар ¬ продължиx аз. ¬ Hлатнен, зелен, с кожени
ремъци. Oöзалагам се десет към едно, че е имал и малко ку¡арче от същиn
материал и цвnт. Hредполагам, че жена му ги е изöрала в комплект. Mоже öи по
каталог. Kато коледен подарък преди десетина години.
¬ U ку¡арчето го нnмаmе?
¬ Mного е вероnтно да е държал в него и порт¡ейла си, щом е öил с парадна
уни¡орма. C толкова лентички от ордени и медали, вътреmниnт му джоö сигурно е
öил сплескан.
¬ E, и?
¬ Mислn, че проститутката е видnла къде си слага порт¡ейла, когато й е
плащал. Hосле двамата се заxващат за раöота, той xвърлn топа, докато е отгоре
й, а тn реmава да изкара още нnкой и друг лесен долар. Mислn, че тn му е
задигнала ку¡арчето.
Uзвестно време Lарöър не каза нищо.
¬ Дали от това произтича проöлем? ¬ запита накраn той.
¬ Bависи какво е имало в ку¡арчето ¬ отвърнаx аз.
2
Bатвориx теле¡она и заöелnзаx листчето, което сержантката öе поставила на
öxрото ми: Брат Bи се оöади. Hе остави съоöщение. Cгънаx го на две и го пуснаx
в öоклука. Hосле отидоx в стаnта си и поспаx три часа. Cъöудиx се петнайсет
минути след зазорnване. Mалко преди изгрев вече önx отново в мотела. Hа дневна
светлина кварталът не изглеждаmе кой знае колко по-привлекателен. Hа километри
наоколо имаmе само изоставени, потискащи сгради. U пълна тиmина. Hикой и нищо
не помръдваmе. Hървата сутрин след Hова година е може öи най-спокойното време в
което и да öило населено мnсто по света. Tосето öеmе пусто. U в двете посоки не
се виждаxа никакви коли.
Bакусвалнnта до öензиностанциnта öеmе отворена, но празна. Hа рецепциnта
на мотела нnмаmе никой. Тръгнаx покрай редицата стаи и стигнаx до
предпоследната. До стаnта на Kреймър. Bратата öеmе заклxчена. Bастанаx с гръö
към неn и се опитаx да си представn, че съм проститутка, чийто клиент току-що е
умрnл. Uзöутала съм го встрани, оöлnкла съм се наöързо, граöнала съм ку¡арчето
му и сега се опитвам да го отмъкна. Kакво öиx направила? Cамото ку¡арче не ме
интересува. Uскам парите в порт¡ейла, може öи и картата ,Aмерикън Eкспрес°,
следователно ще го преровn, ще граöна парите и картата, а ку¡арчето ще изxвърлn
начаса. Hо къде щnx да направn това?
Hай-доöре öи öило в самата стаn. Hо една или друга причина оöаче не го
правn. Mоже да съм изпаднала в паника. Mоже да съм в mок, оöxваната от смъртна
уплаxа, и единствената ми цел е да се маxна по-öързо. Та ако не в стаnта, къде
другаде? Hогледът ми се спрn върxу стриптийз öара насреща. Mоже öи като
проститутка и öез това ще отида натам. Mоже öи там ми е раöотното мnсто. Cамо
че едва ли мога да се поnвn в öара с ку¡арче в ръка. Kолежките ми ще заöележат,
понеже и öез това имам голnма ръчна чанта. Hроститутките винаги са с големи
чанти. Uмат твърде много реквизит, който разнасnт със сеöе си. Hрезервативи,
разни лосиони за масаж, евентуално пистолет или сгъваем нож, понnкога дори
маmинка за вземане на отпечатъци от кредитна карта. Hо това най-лесно се
познава една проститутка. Hросто се оглеждате за жена, оöлечена така, сnкаm
отива на öал, а чантата й голnма и издута, като да е тръгнала на излет.
Hогледнаx налnво. Mоже öи ще свиn зад мотела. Oтзад ще е по-спокойно.
Hаистина, всички прозорци гледаxа нататък, но пък е öило нощ и е можело да се
очаква, че завесите ще са спуснати. Така че аз завиx влnво и пак влnво и се
озоваx в нещо като правоъгълен заден двор срещу прозорците на стаите, mирок
пет-mест метра и покрит с изсъxнали öуренаци. Hредставиx си, че крача öързо,
после се спирам в най-тъмната сnнка и огmпом ровn из ку¡арчето. Hамирам каквото
търсn и заxвърлnм ку¡арчето в мрака. Mожеx като нищо да го запокитn на десетина
метра.
Bастанаx където öи могла да е стоnла проститутката и мислено очертаx една
четвърт от кръга. Това се равнnваmе на около петнайсет квадратни метра, които
трnöваmе да огледам педn по педn. Bемnта öеmе камениста и почти замръзнала през
нощта. Hамериx какво ли не. Боклук, игли от спринцовки, свити от станиол лули
за пуmене на крек, тас от джанта на öуик, колелце от скейтöорд. Hо не и
ку¡арче.
B дъното на двора имаmе дървена ограда. Беmе висока около метър и
осемдесет. Hаöраx се на ръце и погледнаx оттатък. Bад оградата имаmе още един
öуренnсал каменист правоъгълник. Cъщо öез ку¡арче в него. Hрескочиx оградата и
продължиx да крача, докато не излnзоx от задната страна на рецепциnта. Uмаmе
прозорче от грапаво стъкло, вероnтно на тоалетната за персонала. Hод прозорчето
на ниска купчина önxа натрупани дузина öракувани климатици, всичките ръждnсали.
Cигурно се въргалnxа на това мnсто с години. Oтново свиx влnво и излnзоx на
öуренnсала чакълена площадка с контейнер за öоклук по средата. Oтвориx капака.
Беmе три четвърти пълен. Hо ку¡арче нnмаmе.
Hресnкоx улицата, преминаx през пустиn паркинг и спрnx пред öара. Беmе
притиxнал и заклxчен. Hеоновите надписи önxа угасени, нагънатите им стъклени
тръöички изглеждаxа мъртви и изстинали. Барът имаmе отделен контейнер за
öоклук, поставен отпред на паркинга, öлизо до стената. Hриличаmе на паркирана
кола. U в него нnмаmе ку¡арче.
Hадникнаx в закусвалнnта. Беmе все така празна. Oгледаx пода около масите
и пейките в сепаретата. Hадникнаx и в преградката зад касовиn апарат. Там имаmе
каmон с два-три изоставени чадъра. Hо никакво ку¡арче. Bлnзоx в дамската
тоалетна. Дами нnмаmе. Kу¡арче също.
Hогледнаx часовника си и се върнаx в öара. Трnöваmе да задам нnкому
нnколко въпроса. Hо до отварnнето на заведението оставаxа цели осем часа.
Oöърнаx се и през улицата погледнаx към мотела. Hа рецепциnта все така нnмаmе
никого. Реmиx да се върна в xъмъра. Тъкмо тогава по радиото се разнесе команда
10-17. Bръщай се в öазата. Hотвърдиx, запалиx големиn дизелов двигател и
подкараx право към Iорт Бърд. Hо mосето нnмаmе движение и стигнаx за по-малко
от четирийсет минути. -ервената кола на Kреймър öеmе на паркинга. Bад öxрото
пред каöинета, който не öеmе мой, седеmе нов човек. E¡рейтор. Дневната смnна.
Дреöен, мургав човек, с вид на луизианец. Cъс сигурност имаmе ¡ренска кръв.
Xората с ¡ренска кръв ги познавам отдалеч.
¬ Брат ви отново се оöади ¬ каза той.
¬ Kаза ли нещо?
¬ Hе каза.
¬ -е защо това десет-седемнайсет?
¬ Hолковник Lарöър поиска десет-деветнайсет.
.смиxнаx се. B армиnта човек може да прекара целиn си живот, öез да каже
нещо повече от 10-това или 10-онова. Hонnкога ми се струваmе, че и аз правn
така. Десет-деветнайсет е искане за връзка по теле¡она или по радиостанциnта.
Hе толкова сериозно, колкото десет-mестнайсет, т.е. връзка по оöезопасена
¡иксирана теле¡онна линиn. Hолковник Lарöър поиска 10-19 означава чисто и
просто: Lарöър каза да му се оöадиm. Hnкои части на военната полициn постепенно
свикваxа да говорnт и английски, но тази във Iорт Бърд очевидно отлагаmе
момента.
Bлnзоx в чуждиn каöинет и първото нещо, което видnx, öеmе ку¡арът на
Kреймър, подпрnн на стената; отстрани имаmе каmонче с оöувките, ¡уражката и
öелsото му. .ни¡ормата си öеmе все така на трите закачалки. Бnxа поставени една
до друга в mка¡а за дреxи. Cеднаx зад чуждото öxро и наöраx номера на Lарöър.
Докато слуmаx мъркащиn сигнал, се запитаx какво ли иска от мен öрат ми. -удеx
се как е успnл да ме открие. Та само допреди mейсет часа аз önx още в Hанама. A
преди това ¬ къде ли не по света. Hвно öеmе положил сериозни усилиn да ме
издири. Bначи важно му е öило. Bзеx молив и написаx Джо върxу листче xартиn.
Hосле го подчертаx с две линии.
¬ Да? ¬ чуx в уxото си гласа на Lион Lарöър.
¬ Тук е Ричър ¬ казаx аз. Hогледнаx часовника на стената. Hоказваmе малко
след девет сутринта. Cамолетът на Kреймър за ,Eл Eй Uнтърнаmънъл° тъкмо öе
излетnл.
¬ Uн¡аркт е öило ¬ каза Lарöър. ¬ Hnма съмнение.
¬ B ,.олтър Рийд° са пипали доста öързо.
¬ Bсе пак öеmе генерал.
¬ Hо със слаöо сърце.
¬ Cъс слаöи артерии всъщност. Тежка артериосклероза, довела до ¡атална
¡иöрилациn на миокарда. Така поне казват от öолницата. U аз им вnрвам. Cигурно
е станало в момента, когато курвата си е свалила сутиена.
¬ Hе е носил със сеöе си никакви таöлетки за сърце.
¬ Mоже сам да не си е знаел диагнозата. Cъс сърцето е така, до един
момент нищо ти нnма, после изведнъж вземеm, че се гътнеm. Bъв всеки случай нnма
греmка. Дори да е възможно ¡иöрилациn да се симулира с токов удар, нnма как да
се симулират четирийсет години плаки в артериите.
¬ Uма ли основание да се тревожим за вънmна намеса?
¬ KLБ öи могло да има интерес ¬ отвърна Lарöър. ¬ Kреймър и неговите
танкове са най-голnмата тактическа заплаxа за -ервената армиn в Eвропа.
¬ Тъкмо сега -ервената армиn си има други проöлеми.
¬ Bсе още е рано да се каже дали е временно или завинаги.
Hе отговориx. Hо линиnта настана тиmина.
¬ Hnма да допусна който и да öило друг да си навира носа в тази историn ¬
рече Lарöър. ¬ Bаради осоöените оöстоnтелства. Hали разöираm?
¬ E, и?
¬ Tе трnöва ти да се заемеm с вдовицата ¬ продължи Lарöър.
¬ Aз? -е тn не е ли в Lерманиn?
¬ Bъв Bирджиниn си е. Bа празниците. Uмат там къща.
Той ми продиктува адреса и аз го записаx на същото листче xартиn, където
önx подчертал два пъти Джо.
¬ Uма ли нnкой при неn?
¬ Hnмат деца. Bначи сигурно е сама.
¬ Доöре ¬ рекоx аз.
¬ Тn още не знае ¬ каза Lарöър. ¬ Доста време ми отне да n издирn.
¬ Да водn ли свещеник?
¬ Той не е загинал в öой. Mожеm да вземеm нnкоn жена. Mоже мисис Kреймър
да е от онези, дето оöичат да се прегръщат.
¬ Доöре.
¬ Cпести й подроöностите, разöира се. Hътувал е за Iорт Lруин, и толкова.
Hочинал е в крайпътен xотел. Това ще е о¡ициалната ин¡ормациn. Bасега само ти и
аз знаем повече и смnтам така да си остане и занапред. Hредполагам, че ще се
наложи да посветиm спътницата си. Mисис Kреймър може да n разпитва, та трnöва
да сте в синxрон. Kакво мислиm за местната полициn? Дали оттам ще изтече нещо?
¬ -овекът, с когото съм във връзка, е öивm морски пеxотинец. Той ги
разöира тиn неща.
¬ Semper fi* ¬ подxвърли Lарöър.
[* Oт ,Semper fidelis° ¬ винаги верен (лат.), девизът на морската пеxота
на CAT. ¬ Б.пр.]
¬ Oще не съм открил ку¡арчето ¬ казаx аз.
Hо линиnта отново настана тиmина.
¬ Hай-напред се оправи с вдовицата ¬ рече накраn Lарöър. ¬ Hосле
продължавай да го търсиm.
Hаредиx на е¡рейтора от дневната смnна да премести вещите на Kреймър от
каöинета в личната ми стаn. Държаx да öъдат на сигурно мnсто. B един момент
вдовицата може öи щеmе да ги поиска. A в голnма öаза като Iорт Бърд се случва
да изчезнат неща, което öи öило доста неудоöно. Hосле отидоx до о¡ицерскиn клуö
с надеждата да откриn колеги от военната полициn, седнали на закуска или ранен
оönд. Bоенните полицаи оöикновено се държат здраво един за друг, далеч от
всички останали, понеже се ползват с всеоöща омраза. Oткриx групичка от
четирима ¬ двама мъже и две жени. Bсички önxа със стандартна öойна уни¡орма с
горски десен, уставното оöлекло на служещите в öазата. Eдната от жените öеmе с
чин капитан. Ръката й öеmе в гипс. Xранеmе се с мъка. Cигурно нnмаmе да й е
лесно да mо¡ира. Другата имаmе върxу реверите си наmивки на лейтенант, а на
таöелката с името й пиmеmе Cъмър. Uзглеждаmе на двайсет и пет-mест, дреöничка и
стройна. Kожата й öеmе в същиn цвnт като маxагоновата маса, на коnто се
xранеxа.
¬ Lейтенант Cъмър ¬ казаx аз.
¬ Да, сър?
¬ -естита Hова година.
¬ U на вас, сър.
¬ Bаета ли сте днес?
¬ C оöщи задачи, сър.
¬ Доöре, чакам ви отпред след трийсет минути. C парадна уни¡орма, ще
прегръщате вдовица.
Cамиnт аз оöлnкоx парадна уни¡орма, оöадиx се в автопарка и поръчаx
оöикновена кола с четири врати. Hnмаx желание да се возn на xъмър чак до
Bирджиниn. Hрекалено е mумен и неудоöен. Eдин редник ми докара нов масленозелен
mевролет. Hодписаx се за колата, закараx n пред щаöа и зачакаx.
Lейтенант Cъмър се поnви точно в средата на двайсет и осмата минута от
определените й трийсет. Oгледа се за миг и тръгна право към колата. Uзглеждаmе
твърде доöре. Беmе ниска, наистина, но се движеmе с естествена грациn. Kато
онези модели, които са по метър и осемдесет, само че в миниатxра. Cлnзоx от
колата, оставиx mо¡sорската врата отворена и n пресрещнаx на тротоара. Hа
куртката й имаmе значка на отличник стрелец с малки висулки за караöина,
малокалиöрена пуmка, автоматична караöина, пистолет, малокалиöрен пистолет,
картечница и картечен пистолет. Kогато стигна до мен, тn се закова на мnсто и
уставно отдаде чест.
¬ Cър, лейтенант Cъмър се nвnва по ваmа заповед!
¬ Cпокойно ¬ казаx аз. ¬ Cвоöодна ¡орма на оöръщение. Bикай ми или Ричър,
или нищо. U не ми отдавай чест. Hе си падам по това.
Cъмър замълча, но видимо се отпусна.
¬ Cтава ¬ рече тn.
Oтвориx предната дnсна врата и понечиx да се кача в колата.
¬ Aз ли ще карам? ¬ запита тn.
¬ Hочти цnла нощ не съм мигнал.
¬ Kой е починалиnт?
¬ Lенерал Kреймър ¬ казаx аз. ¬ Lолnма клечка в öронетанковите войски в
Eвропа.
Тn отново замълча за миг. Hосле запита:
¬ A какво е правил тук? Hие сме пеxота.
¬ Hросто е минавал ¬ отвърнаx аз.
Cъмър седна зад волана и премести седалката докрай напред. Hагласи
огледалата. Aз öлъснаx моnта седалка назад и се опитаx да се наместn колкото се
може по-удоöно.
¬ Hакъде? ¬ запита тn.
¬ Kъм Lрийн Bали, Bирджиниn ¬ казаx. ¬ Oколо четири часа път,
предполагам.
¬ Там ли е вдовицата?
¬ Bременно, за празниците.
¬ U ние първи ще й съоöщим новината? Eдин вид: честита Hова година,
госпожо, а между другото ваmиnт съпруг току-що почина.
Kимнаx.
¬ Блазе ни ¬ рекоx аз. Hо иначе не се притеснnваx осоöено. Lенералските
съпруги са железни. Те или са прекарали последните трийсет години, öутайки
партнsора си в живота по xлъзгавата стълöица на кариерата, или трийсет години
са понасnли öоклука, който им е падал в лицето, докато съпругът сам се е
катерил нагоре. Така или иначе, трудно може да се намери нещо, което да ги
уnзви. B повечето случаи генералската съпруга е по-корава от самиn генерал.
Cъмър свали кепето си и го xвърли на задната седалка. Kосата й öеmе много
късо подстригана. Hочти оöръсната. Uмаmе деликатен череп и приnтни скули. U
гладка кожа. Xаресваmе ми. Kараmе страxотно öързо. Това поне öеmе очевидно.
Eдва öе закопчала колана си, и така даде газ на mевролета, сnкаm тренираmе за
световната купа.
¬ Hещастен случай? ¬ запита тn.
¬ Uн¡аркт ¬ отвърнаx. ¬ Bапуmени артерии.
¬ Kъде? B оöщежитието за командировани?
Hоклатиx глава.
¬ B скапан мотел край града. C двайсетдоларова курва, затисната под него.
¬ Това последното нnма да го казваме на вдовицата, нали?
¬ Hе. Hито на неn, нито на когото и да öило.
¬ A защо е минавал оттук?
¬ Bащото не е öил командирован във Iорт Бърд. Hросто е сменnл самолета.
Hърво Iранк¡урт ¬ ,Дълес°, оттам Bаmингтон ¬ ,Eл Eй Uнтърнаmънъл°. Oтивал е на
кон¡еренциn във Iорт Lруин.
¬ Hсно ¬ каза тn и се умълча.
Hродължаваxме напред. Bече се önxме изравнили с мотела, но önxме доста по
на запад, отиваxме право към магистралата.
¬ Mолn за разреmение да говорn своöодно ¬ оöади се по едно време тn.
¬ Разöира се ¬ отвърнаx аз.
¬ Това да не е изпит?
¬ Bащо да е изпит?
¬ Bие не сте ли от Cто и десета специална част?
¬ Да ¬ отвърнаx.
¬ Hодала съм молöа.
¬ Bа сто и десета?
¬ Да ¬ отвърна тn. ¬ Mоже öи правите тайна оценка.
¬ Hа какво?
¬ Hа мен ¬ отвърна тn. ¬ Kато кандидат.
¬ Трnöваmе ми жена за партнsор. B случай, че вдовицата е от ониn, дето
оöичат да ги прегръщат. Uзöраx те наслуки. Kапитанката със счупената ръка
нnмаmе да може да кара. Oсвен това, ако всеки път при оценка на кандидати
чакаxме да умре по нnкой генерал, системата щеmе съвсем да зацикли.
¬ Cигурно е така ¬ отвърна тn. ¬ Hо се питам дали не очаквате от мен да
почна да задавам всички очевидни въпроси.
¬ Oт всеки о¡ицер на военната полициn очаквам да задава öез подканnне
очевидните въпроси, независимо дали е подал молöа за Cто и десета или не.
¬ Доöре, започвам тогава. Lенерал Kреймър е имал двайсетчасов престой в
района на Bаmингтон, искал е да си начеmе крастата и не е имал нищо против да
си плати за удоволствието. Bащо оöаче му е трnöвало да идва чак дотук, за да го
направи? Та това са колко? Hетстотин километра?
¬ -етиристотин и осемдесет ¬ уточниx.
¬ Hри това на другиn ден е трnöвало да се връща.
¬ Разöира се.
¬ E, защо?
¬ Ти ми кажи ¬ рекоx аз. ¬ A ако измислиm нещо, за което не съм се сетил,
ще те препоръчам за Cто и десета.
¬ Hе можете. Hе сте ми командващ о¡ицер.
¬ Mоже пък и да съм ти ¬ отвърнаx. ¬ Hоне за тази седмица.
¬ Bащо изоöщо сте тук? Да не се е случило нещо, за което трnöва да знам?
¬ U аз не знам защо съм тук ¬ отвърнаx. ¬ Hо заповед. Това е всичко.
¬ Hаистина ли сте майор?
¬ Hоследниn път, като провериx, önx.
¬ Aз пък мислеx, че следователите от Cто и десета са младmи о¡ицери. C
цивилни дреxи, оöикновено под прикритие.
¬ Oöикновено.
¬ -е защо им е трnöвало да ви пращат тук, като са можели да пратnт
лейтенант и да го издокарат като майор?
¬ .местен въпрос ¬ отöелnзаx. ¬ Cигурно един ден ще откриn отговора.
¬ Mога ли да попитам какво гласеmе заповедта?
¬ Bременно командирован като свръзка на коменданта на Iорт Бърд.
¬ Kомендантът не е в öазата ¬ каза тn.
¬ Разöраx. Бил е командирован навън в същиn ден, когато аз съм
пристигнал. Cъщо временно.
¬ Bначи вие сте изпълнnващ длъжността?
¬ Kакто ти казаx.
¬ Да, но свръзка на коменданта на военната полициn не е длъжност към
специалната част.
¬ Mога да си представnм, че е ¬ отвърнаx. ¬ Aз също започнаx в редовната
военна полициn, като теö.
Cъмър не отговори. Tо¡ираmе, öез да отделn поглед от пътn.
¬ Този Kреймър ¬ подxванаx аз, ¬ защо му е притрnöвало да öлъска xилnда
километра в двете посоки? Та това са дванайсет часа път от оöщо двайсетте, с
които е разполагал. Cамо за да поxарчи петнайсет долара за стаn и двайсет за
курва?
¬ Kакво значение има! Uн¡арктът си е ин¡аркт, нали така? Uскам да кажа,
стига да нnма съмнениn по въпроса.
Hоклатиx глава.
¬ Aутопсиnта е направена в ,.олтър Рийд°.
¬ Bначи нnма значение къде и как е станало.
¬ Kу¡арчето му липсва.
¬ Разöирам ¬ каза тn.
Bидnx n, че мисли. Oчите й се присвиxа, долните й клепачи се повдигнаxа с
част от милиметъра.
¬ Oткъде знаете, че е имал ку¡арче? ¬ запита тn.
¬ Hе знам със сигурност. Hо ти чувала ли си генерал да отива на
кон¡еренциn öез ку¡арче?
¬ Hе съм ¬ отвърна тn. ¬ Да не смnтате, че проститутката му го е
отмъкнала?
Kимнаx.
¬ Bасега това е раöотната ми xипотеза.
¬ E, търсете тогава проститутката.
¬ U коn е тn според теö?
Kлепачите й отново се присвиxа.
¬ Hnма логика ¬ рече тn.
Kимнаx отново.
¬ Uменно.
¬ Uма четири възможни причини Kреймър да е реmил да не отсnда в района на
Bаmингтон. Hърво, може да е пътувал с колеги и да не е искал да се излага пред
тnx, водейки проститутка в стаnта си. Kато нищо са могли да n видnт в коридора
или да ги чуnт през стените. Bатова си е измислил извинение да отседне нnкъде
другаде. Bторо, и да е пътувал сам, вероnтно е öил командирован на разноски на
Mинистерството на отöраната и се е притеснил, че от рецепциnта може да видnт
жената и да позвънnт на ,.оmингтън Hоуст°. Cлучват се понnкога и такива неща.
Eто защо е предпочел да иде в нnкаква анонимна дупка и да плати в öрой. Трето,
дори и да не е xарчил командировъчни пари, сигурно вече го познават по лице в
големите градски xотели. Oще една причина да е търсил анонимност далеч извън
града. U четвърто, ако сексуалните му предпочитаниn са öили от такова естество,
че да не е могъл да открие подxодnща услуга в указателn на Bаmингтон, той не е
имал нищо против да öие пътn, за да намери онова, което търси.
¬ Hо?
¬ Hървите три проöлема могат да се реmат с едно пътуване от петнайсет-
двайсет километра, дори по-малко. B никакъв случай не и петстотин. Mакар да
допускам, че определени сексуални вкусове не могат да öъдат удовлетворени в
град като Bаmингтон, не виждам как това може да стане в пущинаците на Cеверна
Kаролина. Hък и такова нещо, дори да се намери, при всички случаи ще струва
значително повече от двайсет долара.
¬ Тогава как си оönснnваm отклонението от xилnда километра?
Тn не отговори. Hродължи да mо¡ира замислено. Bатвориx очи и не ги
отвориx цели четирийсет и пет минути.
¬ Hознавал е жената ¬ каза внезапно Cъмър.
Oтвориx очи.
¬ Oткъде?
¬ Hnкои мъже си имат лxöимки. Mоже да се познават от доста време. U той
да се е влxöил в неn по нnкакъв начин. Cлучва се. Mоже да е öило нещо като
лxöовна а¡ера.
¬ -е къде може да са се срещнали?
¬ Aми нnкъде тук!
¬ Iорт Бърд е само пеxота. A той е генерал от öронетанковите войски.
¬ Mоже да са имали съвместни маневри. Трnöва да се направи справка.
Bамълчаx. Бронетанковите войски и пеxотата непрекъснато провеждат
съвместни маневри. Hо за целта пеxотинците отиват при танкистите, а не
оöратното. Mного по-лесно се превозва жива сила през цnл континент, отколкото
танкове.
¬ Uли пък са се запознали във Iорт Lруин ¬ продължи Cъмър. ¬ B
Kали¡орниn. Mоже да е раöотила край Lруин, после по нnкаква причина да е
напуснала Kали¡орниn, но понеже й е xаресвало да се навърта край военни öази,
да е доmла при Iорт Бърд.
¬ Tо за проститутка може да xаресва военните öази?
¬ Такава, коnто се интересува главно от пари. Kоето може да се каже по
принцип за всички проститутки. Bоенните öази подпомагат по най-различни начини
местната икономика.
Hе отговориx.
¬ Uли пък може тn винаги да е раöотила край Бърд, но да е следвала
пеxотата при съвместни маневри в Lруин. Hонnкога такива маневри продължават по
месец-два. Bа какво й е да си седи тук öез клиентела!
¬ E, какво ти се струва най-вероnтно? ¬ запитаx аз.
¬ Bапознали са се в Kали¡орниn ¬ отвърна тn. ¬ Hоложително Kреймър е
служил дълги години в Lруин, макар и с прекъсваниn. Hосле тn се е преместила в
Cеверна Kаролина, но той толкова си е падал по неn, че щом е имал път към
Bаmингтон, се е отöивал да n навести.
¬ Bначи тn едва ли е предлагала нnкаква специална услуга, не и за двайсет
долара.
¬ Mоже пък той да не е имал нужда от специални услуги.
¬ Kакво ще кажеm да питаме вдовицата?
Cъмър се усмиxна.
¬ Mоже просто да n е xаресвал. Uли тn нарочно да се е стараела, за да n
xареса. Hроститутките много ги öива в тиn неща. Те оöичат редовните клиенти. Bа
тnx е много по-лесно, ако познават мъжа.
Oтново затвориx очи.
¬ E? ¬ запита Cъмър. ¬ Uзмислиx ли нещо, за което не се önxте сетили?
¬ Hе ¬ отвърнаx аз.
Bаспал съм още преди да пресечем щатската граница, а се съöудиx почти
четири часа по-късно. Hросто главата ми се лxmна настрани и се удари в
прозореца, когато Cъмър взе твърде öързо отклонението за Lрийн Bали.
¬ Uзвинете ¬ каза тn. ¬ Редно е да се проследnт теле¡онните разговори на
Kреймър. Mоже да й се е оöадил предварително, за да му е подръка, когато
пристигне. Eдва ли е öил толкова път, ако не е öил сигурен, че ще n намери.
¬ Oткъде öи могъл да й позвъни?
¬ Oт Lерманиn ¬ каза тn. ¬ Hреди отпътуването.
¬ Hо-вероnтно го е направил от нnкоn теле¡онна каöина на ,Дълес°. Hо ние
ще проверим тази раöота.
¬ Hие?
¬ Mожеm да ми станеm партнsорка.
Тn не отговори.
¬ Hещо като изпит ¬ допълниx аз.
¬ Толкова ли е важно?
¬ Bероnтно не. Hо може и да се окаже важно. Bависи от темата на
кон¡еренциnта. U от материалите, които е носел във връзка с неn. Mоже в
ку¡арчето му да са се намирали стратегическите планове за целиn европейски
театър на öойните действиn. Uли нnкакви нови тактики, оценки на пропуски,
всnкакви строго секретни неща.
¬ -ервената армиn скоро ще свие знамената.
Kимнаx.
¬ Hритеснnвам се повече за изчервените лица на нnкои xора, осоöено ако
надуmат медиите. Репортер намира секретни документи на öоклука край стриптийз
öар, представnm ли си какъв позор!
¬ Mоже öи вдовицата знае. Hе е изклxчено да го е оöсъждал с неn.
¬ Hnма как да n попитаме ¬ казаx аз. ¬ Bа неn той е умрnл в сънn си,
завит с одеnлото до öрадата, и всичко си е тип-топ.
Bсnкакви проöлеми, които могат да възникнат на този етап, си остават
между теö, мен и Lарöър.
¬ Lарöър ли?
¬ Да. Ти, аз и той.
Bидnx n как се усмиxна. Cлучаnт öеmе тривиален, наистина, но да раöоти по
него заедно с Lарöър си öеmе истински късмет за една кандидатка за 110-а
специална част.
Lрийн Bали öеmе китно градче с къщички в колониален стил, излезли сnкаm
от пощенска картичка, а домът на семейство Kреймър öеmе старинен, доöре
поддържан и се намираmе в един от скъпите квартали. Hредставлnваmе пищна
викторианска торта с ромöоидни керемиди на покрива и множество кулички и
öалкончета, öоnдисани в önло, всичко това разположено в средата на четири-пет
декара тучна ливада и заоöиколено от величествени вечнозелени дървета. Cамите
дървета изглеждаxа, сnкаm нnкой най-внимателно öе подöирал местата им, което
вероnтно си öеmе истина и се öе случило поне преди стотина години. Oтöиxме до
öордxра и зачакаxме в колата, оглеждайки се наоколо. Hе знам какво си мислеmе
Cъмър в момента, но аз се наслаждаваx на пейзажа, който за мен öеmе толкова
типично американски, колкото изоöщо може да öъде. Uмам номер на социалната си
осигуровка и същиn син паспорт със среöърни öукви като всички останали, но ако
съöерем местениnта и командировките на öаща ми и моите соöствени, едва ли ми се
съöира да съм живnл пет години в Tатите. Така че знам основните данни за
страната, като например столиците на отделните щати или колко рекорда е
поставил öейзöолистът Lу Lериг, а също и нnкои ¡акти, които се изучават в
училищата, главно за конституционните поправки и значението на öитката при
Aнтитам, но не знам например колко струва литър прnсно млnко или как се ползва
оöществен теле¡он, или как изглеждат и мириmат различните населени места. Така
че всеки път, когато ми се удаде случай, гледам да попивам колкото се може
повече. A пък къщата на семейство Kреймър си струваmе поливането. Uмаmе лек
ветрец, във въздуxа се носеmе аромат на дим от дърва, навсnкъде цареmе
öезметежната тиmина на зимен следоöед. Беmе едно от онези места, на които човек
си пожелава да живеnт дnдо му и öаöа му, за да им xоди на гости, да съöира
пожълтели листа, да пие nöълково вино през есента, а на лnто да дойде отново,
но този път за да закачи ремаркето с лодката за големиn öуик комöи и да запраmи
към öлизкото езеро. Mnстото ми напомнnmе на илxстрациите в онези книжки, които
ми подарnваxа за Kоледа в Mанила, Lуам или Cеул.
Докато не влnзоx вътре.
¬ Lотови ли сме? ¬ попита Cъмър.
¬ Разöира се ¬ отвърнаx аз. ¬ Xайде. Да приклxчим с вдовицата.
Cъмър öеmе притиxнала. Бnx сигурен, че го е правила и преди. Aз също, и
то неведнъж. Hе öеmе осоöено заöавно. Тn потегли от öордxра и насочи колата към
алеnта за гаража. Hодкара öавно към вxодната врата и спрn на три метра от неn.
Oтвориxме едновременно вратите, едновременно излnзоxме на студа и едновременно
си оправиxме куртките. Tапките оставиxме в колата. Aко мисис Kреймър ни
наöлxдаваmе отнnкъде, това щеmе да е първиnт сигнал за тревога. Да ти се поnвnт
двама военни полицаи на вратата е лоm знак, а ако са и гологлави, е още по-лоm.
B случаn вратата öеmе öоnдисана в öлагородно уöито червено, а вxодната
площадка öеmе остъклена. Hатиснаx звънеца и зачакаxме. Mина време. Hосле още.
Hомислиx си, че нnма никой. Oтново натиснаx звънеца. Bnтърът öеmе студен. U по-
силен, отколкото ми се öе сторило отначало.
¬ Трnöваmе да се оöадим предварително ¬ каза Cъмър.
¬ Hnмаmе как ¬ отвърнаx аз. ¬ Hе мога просто да й кажа: Mолn ви, öъдете
си вкъщи точно след четири часа, понеже имаме да ви съоöщаваме нещо важно.
Твърде издайнически звучи, не мислиm ли?
¬ Да измина толкова път, а да нnма кого да прегръщам.
¬ Hолучи се малко като кънтри песен. Oстава само да кажеm, че ти се е
повредил пикапът и ти е умрnло кучето.
Oтново натиснаx звънеца. Hикаква реакциn.
¬ Да се огледаме за кола ¬ предложи Cъмър.
Hамериxме и кола в затворениn двоен гараж, построен отделно от къщата.
Bиждаmе се през прозореца ¬ ,Mъркxри Lранд Mаркиз°, зелен металик, дълга като
презокеански кораö. Uдеалното возило за съпруга на генерал-майор. Hито нова,
нито стара, достатъчно луксозна, öез да е уöийствено скъпа, с подxодnщ цвnт,
американска до последната öурмичка.
¬ Mислите ли, че е нейна? ¬ запита Cъмър.
¬ Bероnтно ¬ отвърнаx. ¬ Hредполагам, че докато Kреймър е станал
подполковник, са карали ¡орд. Hосле са се преxвърлили на мъркxри. Oчаквали са
да получи третата звезда, за да помислnт за линкълн.
¬ Kолко тъжно.
¬ Cмnтаm ли? Hе заöравnй къде е öил снощи.
¬ A тn къде ли е? Да не öи да е излnзла на разxодка?
Oöърнаxме се, вnтърът ни продуxа откъм гърöовете, а нnкъде зад къщата се
затръmна врата.
¬ Била е на двора ¬ каза Cъмър. ¬ Cигурно е раöотила нещо в градината.
¬ Hикой не се занимава с градината си навръx Hова година ¬ казаx аз. ¬ Hе
и в това полукълöо. Cега нищо не расте.
Bърнаxме се до предната врата и отново натиснаxме звънеца. Hо-доöре да й
дадем възможност да ни посрещне о¡ициално, както е свикнала. Hо тn и този път
не се поnви. Hосле отново чуxме вратата зад къщата ¬ öлъскаmе се öезцелно на
вnтъра.
¬ Да проверим какво става ¬ каза Cъмър.
Kимнаx. Eдна затръmваща се от само сеöе си врата има свой xарактерен
звук, който може да подсказва най-различни неща.
¬ Да ¬ казаx. ¬ Да проверим.
Eдин до друг, крачейки срещу вnтъра, заоöиколиxме къщата. Kъм задната й
част водеmе пътечка, застлана с каменни плочи. Hо неn стигнаxме до вратата на
куxнnта. Тn се отварnmе навътре, като сигурно имаmе пружина, коnто да n
затварn. Bероnтно въпросната пружина öеmе леко разxлаöена, защото по-силните
пориви на вnтъра успnваxа да откреxнат вратата на около педn от касата. C
отслаöването на порива пружината отново надделnваmе и вратата се затварnmе с
глуx удар. Hред очите ни това се повтори три пъти. A вnтърът успnваmе да
откреxне вратата, защото клxчалката öеmе разöита.
Cамата клxчалка öеmе доста доöра, стоманена. Cтоманата се öе оказала по-
здрава от дървото около неn. Hnкой öе използвал железен лост. Бе натиснал с
всичка сила, може öи на два пъти, и клxчалката öе устоnла, но дървото около неn
се öе разцепило на трески. Bратата се öе разтворила, а клxчалката просто öе
изпаднала от разöитото дърво и сега се търкалnmе върxу каменните плочи. Oт
вратата се öе отчупило парче с ¡ормата на полумесец. Треските се önxа разпилели
наоколо и вnтърът ги съöираmе на малки купчинки.
¬ Aми сега? ¬ запита Cъмър.
Kъщата нnмаmе алармена система. Hа рамката на вратата не се виждаxа
детектори и прокарани по стената жици. B най-öлизкиn полицейски участък не
дрънчаxа звънци, не мигаxа сигнални лампички. Hnмаmе начин да се познае дали
лоmите си önxа отиmли отдавна, или още се криеxа в къщата.
¬ Aми сега? ¬ повтори Cъмър.
Бnxме невъоръжени. Bсе пак отиваxме на о¡ициална визита, с парадни
уни¡орми.
¬ Bърви да покриеm предниn вxод ¬ казаx аз. ¬ B случай че нnкой реmи да
önга.
Тn се отдалечи, öез да каже дума, а аз n изчакаx около минута, докато
заеме позициn. Hосле öлъснаx вратата с лакът и влnзоx в куxнnта. Bатвориx n зад
сеöе си, оöлегнаx се на неn, за да не се отвори, и застанаx неподвижно.
Bъв въздуxа се долавnmе слаö мирис на задуmени зеленчуци и сварено ка¡е.
Kуxнnта öеmе голnма. Hито прекалено разxвърлnна, нито твърде подредена. B
дъното й имаmе врата. Lеко вдnсно от мен. Беmе отворена. Hрез неn се виждаmе
малък триъгълник от полиран дъöов паркет. Kоридор. Бавно и много предпазливо
направиx две-три крачки вдnсно, за да изравнn линиnта на погледа си с касата.
Kуxненската врата отново се затръmна зад гърöа ми. Oт мnстото, където önx
застанал, се виждаmе повече от коридора. Cигурно водеmе чак до парадниn вxод.
Bеднага влnво имаmе врата, затворена. Bероnтно на трапезариnта. Bдnсно ¬ друга
врата, може öи на нещо като каöинет. Тn öеmе отворена. Bътре се виждаmе öxро
със стол и öиöлиотека от тъмно дърво. Hредпазливо пристъпиx още крачка напред.
Hа пода лежеmе труп на жена.
3
Mъртвата имаmе дълга поöелnла коса. Oöлечена öеmе с önла памучна нощница
с множество плоxички, öастички и öродерии. Lежеmе на една страна. Kраката й
önxа до вратата на каöинета. U те, и ръцете й önxа разперени така, сnкаm тичаmе
в смъртта си. Hод неn, полузакрита от тnлото й, се виждаmе ловна пуmка. Oт
едната страна черепът й öеmе разöит и xлътнал. Kосата й öеmе сплъстена от кръв
и парченца мозък. Oще кръв се öе разлnла на локва по дъöовиn паркет. Беmе тъмна
и лепкава.
Hристъпиx напред и се спрnx на крачка от неn. Kлекнаx и посегнаx към
китката й. Kожата й öеmе изстинала. Hnмаmе пулс.
Без да се изправnм, се ослуmаx. Hе се чуваmе нищо. Hаведоx се, проточиx
mиn и огледаx главата й. Беmе ударена с нещо твърдо и тежко. Eдин-единствен
удар, но сериозен. Раната представлnваmе продълговата дупка, два-три сантиметра
mирока и öлизо десет дълга. Беmе нанесена откъм лnвата страна на черепа, леко
отгоре, докато е öила оöърната с лице към задната част на къщата. Kъм куxнnта.
Oгледаx се, пуснаx китката й, изправиx се и влnзоx в каöинета. B голnмата си
част подът öеmе застлан с персийски килим. Bастанаx върxу него и си представиx,
че долавnм тиxи, напрегнати стъпки откъм коридора, които се приöлижават към
мен. U че още стискам в ръка железниn лост, с който önx разöил вратата. U че
замаxвам с него в момента, когато жертвата се поnвnва за миг пред погледа ми,
минавайки покрай отворената врата.
Hогледнаx надолу. Bърxу килима имаmе ивица кръв и косми. .öиецът öе
изöърсал лоста в него.
Hищо друго не öеmе пипано. Доста öезлично помещение. Cnкаm семейство
Kреймър го önxа оöзавели, защото са чували, че във всnка къща трnöва да има
каöинет. A не защото им е трnöвал. Бxрото не öеmе подредено за раöота. Hо
цnлата му повърxност имаmе снимки в среöърни рамчици. Hо не толкова, колкото
можеmе да се очаква след дълъг öрак. Hа една от тnx познаx умрелиn от мотела и
уöитата от пода на коридора, застанали един до друг на ¡она на размазаните лица
на президентите от Mаунт Ръmмор.* Lенерал Kреймър и мисис Kреймър на почивка.
Той öеmе много по-висок от неn. Uзглеждаmе nк и пълен с енергиn. B сравнение с
него тn öеmе миниатxрна.
[* -етири гигантски скулптури ¬ на Bаmингтон, Дже¡ърсън, Lинкълн и Теодор
Рузвелт, ¬ изсечени в скалата на въпросниn връx. ¬ Б.пр.]
Hа отделна снимка се виждаmе сам Kреймър в уни¡орма, с една генералска
звезда. Hвно öеmе правена преди нnколко години. Беmе застанал на най-горното
стъпало на стълöицата, готов да влезе в търöуxа на транспортен самолет C-130.
Cнимката öеmе цветна. .ни¡ормата му öеmе зелена, корпусът на самолета ¬ ка¡nв.
Kреймър се усмиxваmе и маxаmе с ръка. Oтпътувал е, за да поеме командването
като öригаден генерал, помислиx си аз. Uмаmе и още една снимка, почти еднаква с
тази, само че малко по-нова. Kреймър, също застанал на най-горното стъпало на
стълöицата, се оöръща миг преди да влезе в самолета, и маxа с ръка. Този път
nвно тръгваmе да поеме последниn си пост като генерал-майор. U на двете снимки
маxаmе с дnсната ръка. U на двете носеmе в лnвата същиn голnм платнен ку¡ар,
който önx открил в стаnта му в мотела. U, най-важното, и на двете стискаmе под
миmница платнено ку¡арче, което очевидно вървеmе в комплект с големиn ку¡ар.
Oтново излnзоx в коридора. Bаслуmаx се. Hищо. Mожеx да претърсn къщата,
но нnмаmе нужда. Cигурен önx, че в неn нnма никой и че нnма да откриn нищо,
което ме интересува. Така че xвърлиx един последен поглед на вдовицата на
Kреймър. Oт мnстото, където önx застанал, се виждаxа стъпалата й. Hвно не öе
останала за дълго вдовица. Hnкъде между един и три часа. Kръвта по пода трnöва
да öе пролnна преди половин денонощие. Hо öеmе невъзможно да се каже със
сигурност. Трnöваmе да се изчака, докато пристигнат докторите.
Mинаx оöратно през куxнnта, излnзоx навън и заоöиколиx къщата, за да
намерn Cъмър. Hратиx n вътре да xвърли и тn един поглед. Така щеmе да е по-
öързо, отколкото да й оönснnвам с думи. Тn се върна след четири минути; видимо
öеmе спокойна и овладnна. Eдна точка за Cъмър, помислиx си аз.
¬ Oöичате ли съвпадениnта? ¬ запита тn.
Hе отговориx.
¬ Трnöва да отидем във Bаmингтон ¬ продължи тn. ¬ B ,.олтър Рийд°. Трnöва
да проверим най-внимателно данните от аутопсиnта на Kреймър.
Hе отговориx.
¬ Hри сегаmните оöстоnтелства смъртта му автоматично става подозрителна.
Uскам да кажа, ако всеки отделен военнослужещ има mанс едно на петдесет xилnди
да умре в даден ден, какъв е mансът и съпругата му да умре, или по-точно да
öъде уöита, същиn ден?
¬ Hе е öило същиnт ден ¬ отвърнаx аз. ¬ Дори не и същата година.
Тn кимна.
¬ E, доöре де. U двамата умират навръx Hова година. Eдиниnт малко преди,
другиnт малко след. Hе мога да допусна, че в ,.олтър Рийд° снощи е имало
дежурен патолог. Cледователно е трnöвало да повикат отнnкъде. U откъде? Oт
нnкое парти, разöира се.
.смиxнаx се за миг.
¬ Bначи ти искаm да отидем в ,.олтър Рийд° и да им кажем: вижте какво,
сигурни ли сте, че ваmиnт патолог е виждал какво прави снощи? A не е öил
толкова на¡иркан, че да сöърка естествена смърт от ин¡аркт с уöийство?
¬ Длъжни сме да проверим ¬ каза тn. ¬ Hе оöичам съвпадениnта.
¬ Kакво според теö е станало тук?
¬ Hnкой е проникнал в къщата. Mисис Kреймър се съöужда от mума, скача от
леглото, граöва пуmката, коnто държи подръка за всеки случай, слиза на долниn
етаж и тръгва право към куxнnта. Xраöра жена!
Kимнаx. Lенералските съпруги са железни.
¬ Hо се е заöавила ¬ продължи Cъмър. ¬ Hеканениnт гост n е изпреварил,
вече е öил в каöинета и n е нападнал отвътре. Cъс същиn лост, с който е разöил
вратата. Докато е минавала покрай него. Бил е по-висок от неn, може öи с глава
и половина, деснnк.
Mълчаx.
¬ E, отиваме ли в ,.олтър Рийд°?
¬ Mислn, че трnöва ¬ отвърнаx аз. ¬ Bеднага след като свърmим тук.
Oт теле¡она, който önxме открили на стената в куxнnта, се оöадиxме на
полициnта в Lрийн Bали. Hосле и на Lарöър, за да му съоöщим новината. Той ни
определи среща в öолницата. Hосле зачакаxме. Cъмър остана да пази предната част
на къщата, а аз задната. Hищо повече не се случи. Hолициnта пристигна след
седем минути. Бnxа цnла стегната колона ¬ две патрулки, детективска кола öез
отличителни знаци и линейка. C вклxчени светлини и сирени. -уxме ги от два
километра. Hаxлуxа с оглуmителен вой в алеnта към гаража и чак тогава спрnxа
сирените. Bъв внезапно настъпилата тиmина двамата със Cъмър се дръпнаxме
настрани и те наxълтаxа в къщата. Hаmата ролn öеmе приклxчила. Cъпругата на
един генерал е цивилно лице, а се намираxме и под цивилна xрисдикциn.
Oöикновено не öиx се съоöразnвал с такива ¡ормалности, но огледът на мnстото
вече ми öе казал всичко, което имаx нужда да знам. Така че önx готов да се
отдръпна и да си заслужа точки за доöро поведение, като n карам по правилата. A
въпросните точки можеxа да ми свърmат раöота по-късно.
B продължение на двайсет öезкрайни минути един патрулен полицай стоn да
ни пази, докато другите ровеxа из къщата. Hосле при нас дойде детектив с
костxм, за да вземе показаниn. Разправиxме му за ин¡аркта на Kреймър, за
задачата ни да утеmаваме вдовицата, за öлъскащата се от вnтъра врата. Kазваmе
се Kларк и не оспори нищо от онова, което му казваxме. Hроöлемът му öеmе
другаде. Hодоöно на Cъмър, и той не xаресваmе ¡акта, че двамата Kреймърови са
умрели на стотици километри един от друг в една и съща нощ; подоöно на Cъмър, и
той не оöичаmе съвпадениnта. Дожалn ми за Рик Cтоктън, заместник-mе¡а на
полициnта в онова градче в Cеверна Kаролина. B новата светлина реmението му да
ме остави да му измъкна трупа на Kреймър нnмаmе да изглежда толкова уместно. Hо
този начин половината от загадката öеmе преминала в ръцете на военните. Това
нnмаmе как да не предизвика кон¡ликт.
Дадоxме на Kларк номера на теле¡она, на който можеmе да ни намери във
Iорт Бърд, и се върнаxме при колата. Hресметнаx, че Bаmингтон е на около сто и
десет-петнайсет километра, значи още час и десет минути. Mоже öи по-малко, ако
караmе Cъмър. Тn потегли, излезе на магистралата и така настъпи газта, че
mевролетът започна да се тресе от скоростта.
¬ Bидnx ку¡арчето на снимките ¬ каза тn. ¬ A вие?
¬ U аз ¬ отвърнаx.
¬ Hе се ли разстройвате при вида на умрели xора?
¬ Hе ¬ отвърнаx.
¬ Bащо?
¬ Hе знам. A ти?
¬ Mалко.
Bамълчаx.
¬ Cмnтате, че е съвпадение ли? ¬ запита тn.
¬ Hе ¬ отвърнаx. ¬ Hе вnрвам в съвпадениnта.
¬ Bначи според вас аутопсиnта е пропуснала нещо?
¬ Hе ¬ отвърнаx. ¬ Cмnтам, че резултатите от аутопсиnта най-вероnтно са
верни.
¬ Bащо тогава отиваме във Bаmингтон?
¬ Bащото искам да се извинn на патолога. Aз го накиснаx в таn каmа, като
му пратиx трупа на Kреймър. Cега цnл месец нnма да се отърве от цивилни
полицаи, които ще му лазnт по нервите. Cигурно е öесен.
Hатологът се оказа патоложка. Hри това öеmе толкова ведра и слънчева
жена, че се усъмниx дали изоöщо нещо може да n вöеси. Cрещнаxме се във ¡оайето
на военномедицинскиn институт ,.олтър Рийд°, точно в четири следоöед на първи
nнуари, Hова година. Hомещението приличаmе на всnко друго öолнично ¡оайе. Oт
тавана висеmе празнична украса, коnто вече имаmе леко унил вид. Lарöър öеmе
пристигнал преди нас и седеmе на пластмасов стол. Беmе дреöен и столът не му
öеmе неудоöен. Hо когато дойдоxме, запази мълчание. Hе се представи на Cъмър.
Тn застана права до него, а аз се оöлегнаx на стената. Hатоложката стоеmе срещу
нас, стиснала книжата в ръка, сnкаm се готвеmе да произнасn лекциn пред
лxöознателни студенти. Hа таöелката с името й пиmеmе Cам Mакгауън; öеmе дреöна,
мургава, енергична и делова.
¬ Lенерал Kреймър е починал от естествена смърт ¬ оönви тn. ¬ Oт ин¡аркт,
получен снощи между единайсет и дванайсет часа. Hnма никакво съмнение. Lотова
съм да се подложа на служеöна проверка, ако държите, но öи öило чиста загуöа на
време. Токсикологичната му картина е напълно чиста. Данните за вентрикуларна
¡иöрилациn са неоспорими, артериалната плака е чудовищна. Така че, от гледна
точка на съдеöномедицинската експертиза, единствениnт въпрос е дали по
съвпадение нnкой не е симулирал с токов удар ¡иöрилациn у мъж, който и öез това
със сигурност е щnл да n получи след öроени минути или часове, или дни, или
седмици.
¬ Kак öи могло да се направи това? ¬ запита Cъмър.
Mакгауън вдигна рамене.
¬ Lолnма повърxност от кожата на тnлото трnöва да е мокра. Hо принцип
жертвата öи трnöвало да лежи във вана.
U тогава, ако се пусне електрически ток във водата, може да се получи
¡иöрилациn, öез да останат следи от изгарnне. Hо починалиnт не е намерен във
вана и по нищо не личи да е öил наскоро преди това.
¬ A ако кожата не е мокра?
¬ Тогава щеmе да има следи от изгарnне. A не видnx такива, макар че
огледаx с лупа всеки квадратен сантиметър от тnлото му. Hикакви изгарnниn,
никакви подкожни следи, нищо.
¬ A дали е възможно да е умрnл от mок, изненада или страx?
Mакгауън отново вдигна рамене.
¬ Bъзможно е, но ние все пак знаем какво е върmил, нали? Bнезапната
сексуална възöуда е класически причинител на ин¡аркти.
Hикой не отговори.
¬ Eстествена смърт, момчета. Hросто един доöър стар ин¡аркт. Hокажете го
на който и патолог на света си искате, и той ще ви го потвърди сто процента.
Lарантирам.
¬ E, доöре ¬ рече Lарöър. ¬ Благодарn, докторе.
¬ Uскам да ви се извинn ¬ казаx аз. ¬ Tе ви се наложи да повтарnте всичко
това пред поне две дузини цивилни полицаи през следващите две седмици.
Тn се усмиxна.
¬ Tе отпечатам о¡ициално комxнике.
Hосле ни огледа един по един, да не öи да имаме още въпроси. Hnмаxме,
така че тn ни се усмиxна още веднъж, после се mмугна през нnкаква врата и
изчезна. Hружината изсъска, вратата се затвори зад гърöа й, празничната украса
по тавана изmумолn за миг от въздуmното течение, после всичко утиxна.
Uзвестно време никой от нас не продумваmе.
¬ E ¬ каза накраn Lарöър, ¬ това е положението. Hnма никакви съмнениn по
отноmение на самиn Kреймър, а съпругата му е грижа на гражданската полициn.
Cлучаnт е извън наmите правомощиn.
¬ Bие познаваxте ли Kреймър? ¬ запитаx аз.
Lарöър поклати глава.
¬ Cамо по славата, коnто му се носеmе.
¬ U каква е тn?
¬ Aрогантен тип. B краn на краищата öеmе от öронетанковите войски. Танкът
,Eйöрамс° е най-xуöавата играчка в цnлата армиn. Тиn приnтели са господари на
света и го знаnт.
¬ Разöраxте ли нещо за съпругата му?
Той направи гримаса.
¬ Cедnла си все у дома, във Bирджиниn, доколкото чувам. Била öогата, от
стар местен род. Uскам да кажа, тn си е изпълнила дълга, живnла е из öазите в
Lерманиn, но като се направи сметка, не й се съöира кой знае колко време там.
Eто например сега от Дванайсети корпус ми казаxа, че си öила вкъщи за
празниците, в което нnма нищо лоmо, но истината е, че си е доmла още за Денn на
öлагодарността, а щnла да се върне в Lерманиn чак през април. Така че
Kреймърови не са öили осоöено öлизки, както и да го погледнеm. Hе са имали нито
деца, нито нnкакви оöщи интереси.
¬ Това може öи оönснnва проститутката ¬ казаx аз. ¬ Aко са живеели
напълно разделени.
¬ Hредполагам ¬ рече Lарöър. ¬ Uмам чувството, че öракът им е öил повече
за пред xората, отколкото истински, нали разöираm?
¬ Kак се казва тn? ¬ запита Cъмър.
Lарöър се оöърна и n изгледа.
¬ Mисис Kреймър ¬ отвърна той. ¬ Hовече не ни е нужно да знаем.
Cъмър извърна глава.
¬ C кого е пътувал Kреймър за Iорт Lруин? ¬ запитаx аз.
¬ C двама от своите ¬ отвърна Lарöър. ¬ Eдин öригаден генерал и един
полковник, Bасел и Kумър. Uстински триумвират. Kреймър, Bасел и Kумър.
Kорпоративното лице на öронетанковите войски.
Той стана и се протегна.
¬ Bапочнете от полунощ ¬ казаx му аз ¬ и ми разкажете всичко, което
знаете.
¬ Bащо?
¬ Bащото не оöичам съвпадениnта. Bие също.
¬ Hищо осоöено не съм правил.
¬ Bсеки е правил по нещо ¬ рекоx аз. ¬ Oсвен Kреймър.
Той ме изгледа.
¬ Lледаx по телевизиnта как пада кълöото на Таймс Cкуеър ¬ каза той. ¬
Hосле си налnx още едно. Hелунаx дъщерn си. Таn нощ целуваx доста xора,
доколкото си спомнnм. Cлед това всички пnxме ,Bа старото приnтелство°.
¬ U после?
¬ Hосле ми се оöадиxа от служöата. Kазаxа, че случайно öили дочули, че
нnкъде в Cеверна Kаролина е открит мъртъв генерал с две звезди. U че дежурниnт
от военната полициn във Iорт Бърд не искал да се занимае със случаn. Така че
позвъниx в Бърд и попаднаx на теö.
¬ U после?
¬ Ти все пак се нави да си свърmиm раöотата, а аз позвъниx на градската
полициn и от тnx получиx името на Kреймър. Hровериx го в списъците на командниn
състав и откриx, че е от Дванайсети корпус. Така че се оöадиx в Lерманиn и ги
уведомиx за смъртта му, като им спестиx подроöностите. Hо това вече ти го
разправиx.
¬ U после?
¬ Hосле нищо. Bачакаx да докладваm.
¬ E, доöре ¬ рекоx аз.
¬ Доöре какво?
¬ Доöре, сър.
¬ Lлупости! ¬ сопна се той. ¬ Kакво мислиm?
¬ Mислn за ку¡арчето ¬ отвърнаx аз. ¬ Oще не съм го открил.
¬ Hродължавай да го търсиm тогава ¬ каза той. ¬ Докато аз търсn Bасел и
Kумър. Те могат да знаnт дали в него не е имало нещо, за което си струва да се
притеснnваме.
¬ Hе сте ли ги открили още?
Той поклати глава.
¬ Hе. Hапуснали са xотела, но не са излетели за Kали¡орниn. U като че ли
никой не знае къде са.
Lарöър се врътна и пое оöратно за града, а двамата със Cъмър се качиxме
на колата и продължиxме на xг. Беmе студено, а освен това се стъмваmе.
Hредложиx да mо¡ирам аз, но Cъмър не даваmе да се издума. Cnкаm карането на
автомоöил öеmе основното й xоöи.
¬ Hолковник Lарöър изглеждаmе напрегнат ¬ каза тn. Lласът й звучеmе
разочаровано, като на актриса, коnто се е представила зле на прослуmване.
¬ Беmе гузен ¬ отвърнаx аз.
¬ Bащо?
¬ Bащото е уöил мисис Kреймър.
Тn ме изгледа. Kолата се движеmе с около сто и четирийсет километра в
час, а тn седеmе зад волана, извърнала глава настрани, и ме гледаmе.
¬ Iигуративно казано ¬ поnсниx аз.
¬ Kак?
¬ Hе е никакво съвпадение.
¬ Hо онази докторка твърди друго.
¬ Oнази докторка каза само, че Kреймър е умрnл от естествена смърт. Aла
нещо в случилото се е направило мисис Kреймър жертва на уöийство. Kато виновен
за това е Lарöър. Hонеже е уведомил Дванайсети корпус. Той е разгласил новината
и след два часа вдовицата също е öила мъртва.
¬ Kакво става тук всъщност?
¬ Hnмам никаква представа.
¬ A ониn двамата, Bасел и Kумър? ¬ запита тn. ¬ Hали са öили тройка? Cега
Kреймър е мъртъв, жена му също, а другите двама са изчезнали.
¬ -у какво каза човекът. Cлучаnт е извън наmите правомощиn.
¬ U ти не смnтаm да направиm нищо повече?
¬ Hапротив. Cмnтам да издирn една проститутка.
Hо най-прекиn възможен път тръгнаxме оöратно към мотела и стриптийз öара.
Hе че имаxме голnм изöор от марmрути. Hърво по околовръстното mосе на
Bаmингтон, оттам по междущатска магистрала 95. Движението öеmе реxаво. Bсе още
öеmе първи nнуари. Hрез прозорците на колата светът изглеждаmе студен, мрачен и
сънлив. Cмрачаваmе се и навсnкъде се запалваxа светлини. Cъмър караmе толкова
öързо, колкото й стигаmе куражът, а той nвно не й липсваmе. Разстоnнието, което
Kреймър öе изминал за mест часа, ние щnxме да изгълтаме за по-малко от пет. Oще
в началото спрnxме да налеем öензин и си купиxме стари сандвичи, правени през
изминалата календарна година, които изnдоxме в движение. Hосле в течение на
двайсет минути наöлxдаваx Cъмър. Uмаmе малки, доöре поддържани ръце. Беmе ги
поставила от двете страни на волана, öез да го стиска. Hе мигаmе често. .стните
й önxа полуразтворени и всnка минута прокарваmе език по зъöите си.
¬ Kажи нещо ¬ рекоx аз.
¬ Kакво по-точно?
¬ Kаквото искаm. Разправи ми за сеöе си.
¬ Bащо?
¬ Bащото съм уморен ¬ отвърнаx. ¬ Така нnма да заспn.
¬ Hnма да ти е интересно.
¬ Hищо, опитай.
Тn сви рамене и започна от самото начало, което се оказа нnкъде край
Бърмингам, щата Aлаöама, в средата на mейсетте. Hе че се оплакваmе, но нещо в
тона й ми подсказа, че дори навремето си е давала сметка, че едно дете може да
извади и по-доöър късмет, отколкото да се роди черно и öедно, и то в Aлаöама
през ониn години. Uмала много öратn и сестри. Oт малка си öила все такава
дреöничка, но гъвкава и подвижна, та реmила в училище да се занимава с
гимнастика и танци като начин да привлече вниманието на околните. Била
лxöознателна, четnла много и след време съöрала достатъчен öрой малки
стипендии, за да напусне щата и се запиmе в колеж в Джорджиn. Mеждувременно
подала молöа в корпуса за оöучение на запасни о¡ицери и когато през втората
година на следването й стипендиите пресъxнали, военните поели по-нататъmната й
издръжка срещу договор за пет години öъдеща служöа. Bече öила нnкъде по средата
на този срок. Била завърmила с пълно отличие mколата на военната полициn. Hо
всичко личеmе, че се чувства доöре. Aмерика вече от четирийсет години имаmе
напълно интегрирана армиn, коnто според Cъмър öеmе най-толерантното към
цветнокожи и малцинства мnсто на света. Aла независимо от това öеmе леко
оöезпокоена относно напредъка в кариерата си. Oстанаx с впечатление, че за неn
кандидатстването за 110-а специална част öеmе въпрос на живот и смърт. Aко n
приемеxа, щеmе да остане във войската завинаги, като мен. Aко ли пък се
провалеmе, след петата година трnöваmе да напусне.
¬ Cега ти ми разкажи за сеöе си ¬ каза тn.
¬ Bа мен ли? ¬ попитаx аз. Mоnт живот не приличаmе по нищо на нейниn. Aз
се önx родил различен по цвnт и пол, по геогра¡иn и семейна среда. ¬ Роден съм
в Берлин. Hо онова време са държали родилките в öолницата по седем дни, така че
съм постъпил в армиnта на една седмица. Uзрасъл съм по всnкакви öази, каквито
можеm да си представиm. Bавърmиx ,.ест Hойнт°. Bсе още съм в армиnта. U смnтам
да остана завинаги. Това е всичко всъщност.
¬ Uмаm ли семейство?
Cетиx се за öележката от моnта сержантка: Брат Bи се оöади. Hе остави
съоöщение.
¬ Uмам майка и öрат ¬ отвърнаx.
¬ Бил ли си женен нnкога?
¬ Hе. A ти?
¬ Hе ¬ отвърна тn. ¬ A имаm ли си гадже?
¬ B момента не.
¬ U аз така.
Uзминаxме в мълчание един километър. Hосле още един.
¬ Hредставnm ли си живота извън казармата? ¬ запита по едно време тn.
¬ Uма ли такъв?
¬ Aз самата пораснаx в цивилниn свnт. Mоже скоро пак да се върна там.
¬ Bие, цивилните, сте загадка за мен ¬ рекоx аз.
Cъмър паркира пред стаnта на Kреймър. Дадоx си труд да пресметна, че от
разговора ни с Lарöър в ,.олтър Рийд° önxа минали по-малко от пет часа. Тn
изглеждаmе доволна от постигнатата средна скорост. Bагаси двигателn и се
усмиxна.
¬ Aз ще поема öара ¬ казаx. ¬ A ти поговори с xлапака на рецепциnта.
Hрави се на доöрото ченге. Hе заöравnй да му кажеm, че лоmото идва веднага след
теö.
Uзлnзоxме едновременно на студа и тъмнината. Hак öеmе паднала мъгла.
.личните лампи n проöиваxа с мъка. Бnx сxванат от пътуването и останал öез
въздуx. Hротегнаx се и се прозnx, после поправиx куртката си; в това време
Cъмър вече завиваmе покрай автомата за кока-кола. Kожата й за момент се освети
в червено от неоновиn надпис. Hресnкоx пътn и закрачиx към öара.
Hаркингът öеmе пълен като предиmната вечер. Oколо сградата öеmе
задръстено от коли и пикапи. Bентилаторите раöотеxа с пълна сила. Bъв въздуxа
отвън се носеmе цигарен дим и миризма на öира. Mузиката гърмеmе. Hеонът сиnеmе.
Дръпнаx вратата и влnзоx. Cъщата кипnща тълпа изпълваmе помещението,
същите прожектори кръстосваxа лъчи над главите на xората. Lолата жена на
подиума öеmе друга, но затова пък полуосветениnт тип с гръден коm като петролен
варел си öеmе на мnстото зад касовиn апарат. Hе виждаx лицето му, но önx
сигурен, че оглежда реверите ми. Докато Kреймър носеmе вензелите на
öронетанковите войски ¬ кръстосани саöи с устремно нападащ танк отгоре, аз имаx
два кръстосани револвера, златисти и лъскави ¬ отличителниn знак на военната
полициn. Това едва ли щеmе да ми спечели öърза популnрност, осоöено на такова
мnсто.
¬ Uма куверт ¬ каза човекът зад касовиn апарат.
Lласът му едва се чуваmе през тътена.
¬ Kолко? ¬ запитаx.
¬ Cто долара.
¬ Hе ти вnрвам.
¬ E, доöре, двеста.
¬ Mного смеmно!
¬ Тук не си падаме по ченгетата.
¬ Hе мога да си представn защо.
¬ Hогледни ме.
Hогледнаx го. Oт него не се виждаmе почти нищо. Lъчът на прожектора
осветnваmе само голnм корем, mирок гръден коm и две къси деöели ръце от лактите
надолу. U две китки с ¡орма и големина на замразени пилета, с тежки среöърни
пръстени върxу повечето пръсти. Hо раменете и лицето önxа скрити в плътна сnнка
над светлото петно. Cnкаm нnкой му öе спуснал завеса до средата. Разговарnx с
човек, когото не виждаx.
¬ Hе си доöре доmъл тук.
¬ Tе го преживеn. Hе съм прекалено чувствителен.
¬ Hе слуmаm внимателно. Това е моnт öар и аз не те искам в него.
¬ Hnма да се öавn.
¬ Разкарай се моментално.
¬ Hnма.
¬ H ме погледни!
Той се наведе напред, в лъча на прожектора. Бавно. Cветлото петно
постепенно се издигна нагоре по гръдниn му коm. Hо mиnта. Cтигна до лицето му.
Беmе неописуемо лице. -овекът nвно се öе родил грозен, но сега лицето му öеmе
просто коmмарно. Hnлото покрито с öелези. Hриличаmе на реmето. Дълöоки,
öелезникави, стари öелези. Hосът му öеmе размазван öезöрой пъти и всеки път
наместван, но само донnкъде. U веждите му önxа насечени от öелези. Uзпод тnx ме
гледаxа две малки оченца. Беmе на около четирийсет. Hnкъде към метър и
седемдесет и пет, около сто и четирийсет килограма. Hриличаmе на гладиатор,
останал по чудо жив след двайсет години, прекарани в катакомöите.
.смиxнаx се.
¬ Mислиm си, че номерът с лицето ще ме впечатли, а? C това театрално
осветление и тъй нататък.
¬ Би трnöвало да ти говори нещо.
¬ Lовори ми, че си загуöил доста öитки. Aко толкова държиm да загуöиm още
една, нnмам нищо против.
Той не отговори.
¬ Mога да заöранn на целиn личен състав на Iорт Бърд да посещава таn
дупка. Tе видим как ще ти се отрази на печалöите.
Той мълчеmе.
¬ Hо нnма да го направn. Hе виждам причина да наказвам моите момчета
заради нnкакъв си гаднnр.
Той продължаваmе да мълчи.
¬ Така че мислn просто да не ти оöръщам внимание.
Той се дръпна назад. Cnнката отново се спусна върxу лицето му като
завеса.
¬ Tе се видим пак ¬ прозвуча гласът му от мрака. ¬ Bсе нnкога нnкъде. Hе
се съмнnвай. Lарантирам ти го. Mожеm да разчитаm.
¬ E, сега вече ме уплаmи ¬ казаx аз. Hосле се извърнаx и се смесиx с
тълпата. Бавно и с мъка си запроправnx път към центъра на помещението. Cградата
се оказа много по-голnма, отколкото ми се öеmе сторила отвън. Беmе mирока и
квадратна, но ниска, изпълнена с xора и mум. Uмаmе десетина сепарета. Hавсnкъде
високоговорители. Hрки светлини. Тътнеща, пулсираща музика. Беmе пълно с
цивилни. A и с военни също. Различаваx ги по прическите. U по дреxите.
Bоеннослужещите винаги се оöличат по xарактерен начин, когато са своöодни от
нарnд. Hелта е да се слеnт с останалите, но не успnват. Bсе са едни такива
спретнати и малко старомодни. Oсвен това всички ме заглеждаxа, докато минаваx
покрай тnx. Hе мога да кажа, че ми се радваxа осоöено. Търсеx сержант. Oглеждаx
се за издайническите öръчици в ъглите на очите. Bидnx четирима възможни
кандидати, насnдали на около два метра от главната сцена. Oще щом ме
заöелnзаxа, тримата моментално извърнаxа глави. -етвъртиnт също понечи да се
направи на ударен, но след кратко колеöание се оöърна с лице към мен. Cnкаm
усети, че ще изöера него. Беmе среден на ръст, мускулест, може öи с пет години
по-възрастен от мен. Bероnтно от специалните части. B Бърд имаmе много такива,
а той öеmе типичен екземплnр. Hвно се заöавлnваmе. Bиждаmе се с просто око.
Беmе mироко уxилен, в ръката си държеmе öутилка. Cтудена öира, доöре изпотена.
Hовдигна n, сnкаm ми казваmе наздраве. Uли ме канеmе да се приöлижа към него.
Така че аз се приöлижиx, наведоx се и го заговориx.
¬ Разправи наоколо за мен ¬ казаx. ¬ Тук съм нео¡ициално. Без връзка с
теö и xората ти. Bа нещо съвсем различно.
¬ Kато например? ¬ запита той.
¬ Bагуöена вещ ¬ рекоx. ¬ Hищо важно, спокойно.
Cержантът си замълча.
¬ Oт специалните ли си?
Той кимна.
¬ Bагуöена вещ, а?
¬ Hnма страmно ¬ рекоx. ¬ Hросто е изчезнало нещо от отсрещниn мотел.
Той помисли за момент, после отново вдигна öутилката и n чукна там,
където öи öила моnта, ако n имаx. Hвен знак, че ме приема за свой. Hещо като
пантомима сред како¡ониnта. Hо това не попречи на група мъже да станат от
местата си и да си запроправnт път към изxода. Bа две минути, откакто се önx
поnвил, около двайсетина войници напуснаxа заведението. Такова е въздействието
на военниn полицай върxу редовиn пеxотинец. Hищо чудно, че онn приnтел с лицето
не ме искаmе в öара си.
До мен се приöлижи келнерка. Беmе в черна тениска с деколте на десетина
сантиметра под mиnта и черни mорти, смъкнати на десетина сантиметра под кръста.
U с черни оöувки с много високи токове. Hищо друго. Bастана срещу мен и
мълчаливо зачака да си поръчам нещо. Hоискаx öутилка ,Бъдуайзър°, за коnто
заплатиx около осем пъти повече, отколкото в магазина. Oтпиx един-два пъти и
тръгнаx да търсn проститутките.
Те ме намериxа първи. Cигурно много държаxа да ме разкарат нанnкъде,
преди и последниnт им клиент да е напуснал заведението. Hреди моето присъствие
да им е съсипало öизнеса. Две се запътиxа едновременно към мен от различни
посоки. Eдната öеmе платинена öлондинка. Другата ¬ öрxнетка. U двете önxа с
впити къси роклички от евтина материn, в коnто проöлnсваxа синтетични ниmки.
Блондинката изпревари öрxнетката и с жест n отпрати встрани. Hродължи да крачи
към мен като в паници върxу гротескните си деöели подметки от прозрачна
пластмаса. Брxнетката направи остър завой и се насочи към сержанта от
специалните части, с когото önx разговарnл преди малко. Той n отпрати с жест на
искрено презрение. Блондинката продължи неотклонно курса си, дойде до мен и се
оöлегна на ръката ми. Uзправи се на пръсти и протегна mиn, докато усетиx дъxа й
в уxото си.
¬ -естита Hова година ¬ каза тn.
¬ Благодарn, подоöно ¬ отвърнаx.
¬ Hе съм те виждала преди ¬ отöелnза тn, сnкаm това öеmе единствениnт
пропуск в живота й. Hnмаmе местен акцент. Hе öеmе от Cеверна или £жна Kаролина.
Hито от Kали¡орниn. Hо-вероnтно от Джорджиn или Aлаöама. ¬ Hов ли си по тиn
места? ¬ запита тn, като повиmи глас да надвика музиката.
.смиxнаx се. Бnx xодил в повече öардаци, отколкото можеx или искаx да си
спомнn. C военните полицаи е така. U мога да кажа, че както всички öардаци си
приличат, така и всеки е различен сам за сеöе си. C различни правила. Hо
въпросът ,Hов ли си по тиn места?° е стандартното встъпление във всички. Hокана
към мен да започна да се пазарn. A за неn ¬ защита срещу евентуални оöвинениn в
скланnне на клиент.
¬ Kак вървnт цените? ¬ запитаx аз.
Тn се усмиxна свенливо, сnкаm никой никога преди не й öе задавал този
въпрос. Hосле каза, че мога да n гледам на сцената срещу öакmиmи от по един
долар или срещу десет за индивидуална програма в отделна стаn. Oönсни ми, че
индивидуалната програма може да вклxчва пипане, като сnкаm за илxстрациn на
думите си ми пусна ръка между öедрата.
Hсно ми öеmе как един мъж може да се изкуmи. Дамата öеmе готина. Eдва ли
имаmе повече от двайсет. Aко не се öроnxа очите й. Uмаmе очи на
петдесетгодиmна.
¬ A нещо допълнително? ¬ запитаx аз. ¬ Uма ли къде да отидем наöлизо?
¬ Bа това ще се разöерем по време на индивидуалната програма.
Тn ме xвана за ръка, минаxме покрай вратата на гримsорната и през една
плxmена завеса влnзоxме в полутъмна стаn зад сцената. Cтаnта öеmе доста
просторна, около девет на mест метра, с канапета покрай стените. Oказа се, че
програмата не е чак толкова индивидуална, защото освен мен там имаmе още
mестима мъже, всеки с по една гола жена в скута. Блондинката ме заведе до едно
своöодно мnсто и ми направи знак да седна. Uзчака, докато извадиx порт¡ейла си
и й платиx десетте долара. Cлед това се уви около мен толкова плътно, че не ми
остави много възможност за движение, освен да сложа ръка на öедрото й. Kожата й
öеmе топла и гладка.
¬ U тъй, къде можем да идем? ¬ запитаx.
¬ Mного öързаm ¬ каза тn. Hамести се на коленете ми и дръпна роклnта
нагоре до xълöоците си. Oтдолу нnмаmе нищо.
¬ Oткъде си? ¬ попитаx n.
¬ Oт Aтланта ¬ отвърна тn.
¬ Kак си казваm?
¬ Cин* ¬ отвърна тn.
[* Lрnx (англ.). ¬ Б.пр.]
Cигурно öеmе про¡есионалното й прозвище.
¬ A ти? ¬ запита тn.
¬ Ричър ¬ отговориx. Hnмаmе смисъл да си измислnм имена. Bръщаx се от
посещение при вдовица, önx още с парадна уни¡орма, таöелката с името ми öеmе
върxу капачето на десниn джоö ¬ голnма и наöиваща се на очи.
¬ Xуöаво име ¬ промърмори маmинално тn. Hоложително го казваmе на всеки.
Kвазимодо, Xитлер, Cталин, Hол Hот ¬ xуöаво име. Bдигна ръка и започна с
горното копче на куртката ми. Разкопча n додолу. Hоложи длан със съöрани пръсти
върxу гърдите ми, между вратовръзката и ризата.
¬ Oтсреща има мотел ¬ казаx аз.
Kимна, öез да вдига глава от рамото ми.
¬ Bнам ¬ каза тn.
¬ Търсn коn от вас снощи е öила там с военен ¬ продължиx аз.
¬ Ти mегуваm ли се?
¬ Hе.
Тn се отöлъсна с ръка от гърдите ми.
¬ Да се заöавлnваm ли си доmъл, или да задаваm въпроси?
¬ Да задавам въпроси ¬ отвърнаx аз.
Oстана неподвижна и не каза нищо.
¬ Търсn коn от вас снощи е öила там с военен ¬ повториx аз.
¬ H се опомни! ¬ каза тn. ¬ Bсички xодим в мотела с военни. Hътека сме
утъпкали дотам. Aко се вгледаm внимателно, ще n заöележиm.
¬ Търсn нnкоn, коnто се е върнала малко по-öързо от нормалното.
Тn не каза нищо.
¬ U е öила сnкаm леко уплаmена.
Тn мълчеmе.
¬ Mоже да го е чакала в стаnта ¬ казаx аз. ¬ Mоже той да й се е оöадил
отрано, за да n ангажира за вечерта.
Тn размърда задника си на колnното ми и подръпна роклnта си надолу,
докъдето можеmе да стигне, което не öеmе кой знае колко ниско. Hосле прокара
öавно пръсти по значката на ревера ми.
¬ Hе отговарnме на въпроси ¬ каза тn.
¬ Bащо?
Bидnx n, че xвърли öръз поглед към плxmената завеса. Cnкаm погледът й
можеmе да мине през завесата, през голnмото квадратно помещение и да стигне чак
до касовиn апарат и човека зад него.
¬ Kакво, онn ли? ¬ рекоx аз. ¬ Бъди спокойна, ще се погрижа да нnмаm
проöлеми с него.
¬ Той не оöича да разговарnме с ченгета.
¬ Това, което те питам, е важно ¬ казаx аз. ¬ Kлиентът е öил важна
клечка.
¬ Bие всички се мислите за важни клечки ¬ каза тn.
¬ Тук има ли момичета от Kали¡орниn?
¬ Hет-mест, струва ми се.
¬ Hnкои от тnx да са раöотили край Iорт Lруин?
¬ Hе знам.
¬ E, виж сега какво ти предлагам ¬ казаx. ¬ Aз отивам в öара. Tе си взема
още една öира. Tе n пиn в продължение на десет минути. Hрез това време ти ще ми
доведеm жената, коnто е имала проöлем през нощта. Uли ще ми покажеm къде мога
да n намерn. Kажи й, че нnма нищо страmно. -е никой нnма да загази. Cигурен
съм, че ще те разöере.
¬ A ако откажа?
¬ Aко откажеm, ще ви арестувам всичките и ще подпалn öардака ви. U тогава
ще си търсите раöота другаде.
Тn отново погледна крадеmком към плxmената завеса.
¬ Hе се öой от онn деöелак ¬ казаx аз. ¬ Aко вземе да мрънка, най-много
да му разöиn отново носа.
Тn остана неподвижно на мnстото си. Cедеmе и изоöщо не помръдваmе.
¬ Mного е важно ¬ повториx аз. ¬ Aко оправим нещата сега, никой нnма да
загази. Aко ли не, нnкой може да си навлече големи неприnтности.
¬ Hе знам какво да кажа ¬ промърмори тn.
¬ Разпитай навсnкъде ¬ казаx аз. ¬ Uмаm десет минути.
Hосле n плеснаx леко по задника, за да n вдигна от колnното си. Mинута
след неn влnзоx в помещението и си запроправnx път към öара. Hе си önx дал труд
да си закопчаn куртката ¬ реmиx, че така имам по-нео¡ициален вид. Hnмаmе смисъл
да развалnм вечерта на xората.
Hрез следващите дванайсет минути отпиваx от втората öира ¬ с ужасна
надценка, при това не и вносна ¬ и наöлxдаваx келнерките и проститутките, които
сновnxа из помещението. Bидnx и деöелака с грозното лице да си проправn път
сред гъмжилото, оглеждайки внимателно терена. Cедnx и чакаx. Hовата ми руса
приnтелка не се поnви повече. Hе n виждаx никъде наоколо. Bаведението öеmе
претъпкано с xора. Oсвен това öеmе полутъмно. Mузиката öеmе оглуmителна.
Hулсиращи светкавици се отразnваxа в огледални с¡ери и създаваxа допълнителен
xаос. Bъпреки тътнещите вентилатори въздуxът öеmе горещ и спарен. Бnx уморен и
ме заöолn глава. Cмъкнаx се от високото столче пред öара и се опитаx да оöиколn
помещението. Блондинката n нnмаmе никаква. Hаправиx още един кръг. Hак не n
откриx. Hри третата оöиколка ме спрn сержантът от специалните части, когото önx
заговорил преди малко.
¬ Lаджето ли търсиm? ¬ запита той.
Kимнаx. Той посочи вратата на гримsорната.
¬ Mислn, че здравата си n накиснал ¬ рече сержантът.
¬ B какъв смисъл?
Той не отговори. Cамо вдигна нагоре лnвата си длан и звучно n удари с
десниn xмрук.
¬ Ти не се ли намеси? ¬ запитаx.
Oнn вдигна рамене.
¬ -енгето си ти ¬ отвърна той. ¬ Hе аз.
Bратата на гримsорната öеmе от mперплат, öоnдисана в черно. Hе почукаx.
Kазаx си, че жените, които се преоöличат вътре, едва ли са осоöено срамежливи.
Hатиснаx öравата и влnзоx. Bътре светеxа нnколко голи круmки, навсnкъде имаmе
купчини дамски дреxи, въздуxът тежеmе от остра миризма на евтин пар¡xм. Hокрай
стената önxа наредени тоалетки с огледала като в театрите. Uмаmе и малко
канапе, тапицирано с червен плxm. Hа канапето седеmе Cин, разплакана. Bърxу
лnвата й öуза имаmе nркочервен отпечатък от мъжка ръка. Дnсното й око öеmе така
подуто, че се öе затворило. Hвно n önxа заmлевили два пъти ¬ веднъж с дланта и
веднъж с опакото на ръката. Два nки удара. Тn изглеждаmе съкруmена. Lnвата й
оöувка се öеmе изxлузила. Mежду пръстите на крака й се виждаxа следи от
уöожданиn. -есто пъти проститутките, разните там ¡отомодели и порно звезди се
инжектират на това мnсто. Hо-малко се заöелnзва.
Hе n запитаx как е. Би öило идиотски въпрос. Tеmе да се оправи, но най-
малко седмица нnмаmе да може да раöоти. Hоне докато окото й станеmе плътно
черно и след това изöледнееmе до жълто ¬ достатъчно светло, за да може да се
прикрие с малко грим. Oстанаx неподвижно до вратата, докато Cин ме заöелnза със
здравото си око.
¬ Mаxай се ¬ каза тn. Hосле извърна поглед встрани. ¬ Mръсник!
¬ Hамери ли момичето? ¬ запитаx аз.
Тn ме погледна право в очите.
¬ Hnма такова момиче. Разпитаx навсnкъде. U ето какво получиx в отговор.
A снощи проöлем не е имало. Hикакъв.
Aз помислиx за миг.
¬ Hnкоn липсва ли? Hnкоn, коnто трnöва да е тук, но n нnма?
¬ Bсички сме тук ¬ отвърна тn. ¬ Hали трnöва да си изкараме поxарченото
за коледните празници.
Hе казаx нищо.
¬ Bаради теö nдоx öой öез причина ¬ каза тn.
¬ Cъжалnвам ¬ рекоx. ¬ Hричиниx ти неприnтности.
¬ Mаxай се!
¬ Доöре ¬ съгласиx се аз.
¬ Mръсник! ¬ повтори тn.
Oставиx n да седи на канапето и си запроправnx оöратно път през тълпата
покрай сцената. U през претъпканото ¡оайе към изxода. -овекът с грозното лице
си öеmе на мnстото зад касовиn апарат, полускрит в сnнката. Uзчислиx къде горе-
долу се намира главата му, замаxнаx и го заmлевиx през уxото ¬ не много силно,
но достатъчно, за да се залxлее встрани.
¬ Eй, ти! ¬ казаx. ¬ Uзлез навън.
Hе го изчакаx. Hросто го подминаx, разöлъскаx тълпата край вратата и
излnзоx на студа. Hа паркинга стоnxа групичка xора, загърнати в палта. Bсичките
военни. Cъщите, които се önxа изнизали навън, след като влnзоx. Cтоnxа
неподвижно наоколо, нnкои подпрени на коли, и отпиваxа öира от öутилки. Те не
önxа проöлем. Eдин военнослужещ трnöва да е много пиnн, за да си позволи
сöиване с военната полициn. Hо не можеx да очаквам и помощ. Hе önx теxен човек.
Hвно трnöваmе да се оправnм сам.
Bратата зад гърöа ми се разтвори с трnсък. Деöелакът излезе навън. Cлед
него пристъпваxа двама от местните. Uмаxа вид на ¡ермери. Cъöраxме се в
светлото петно под уличната лампа. Bастанали в неправилен кръг, стоnxме и се
гледаxме. Дъxът ни ставаmе на пара в мразовитиn нощен въздуx. Hикой не
продумваmе. Hnмаmе нужда от предисловиn. Mожеmе да се предположи, че този
паркинг е виждал не едно и две сöиваниn. Kакто и че предстоnщото нnмаmе да öъде
много различно от предиmните. Bъв всеки случай щеmе да завърmи като повечето от
тnx ¬ с поöедител и поöеден.
Cвалиx куртката си и n закачиx на страничното огледало на една паркирана
кола. Десетгодиmен плимут ¬ запазен, с непокътната öоn и öлестnщи xромови
части. Радост за окото. Mnрнаx за миг сержанта от специалните части, който öе
излnзъл да гледа. Hогледите ни се срещнаxа, после той се дръпна настрани, в
сенките. Cвалиx часовника си, извърнаx се и го пуснаx в джоöа на куртката.
Hосле отново се оöърнаx с лице към противника си. Oгледаx го. Uскаx да го
направn на кайма, да му личи после. Bа да знае Cин, че съм отмъстил за неn. Hо
не си струваmе да го удрnм в лицето. То и öез това на нищо не приличаmе. Eдва
ли можеx да го загрозn много повече. Oсвен това искаx за известно време да го
изкарам от строn. Bа да не иде после да си го изкара на момичетата само защото
не е могъл да ме надвие.
-овекът öеmе с огромен гръден коm и наднормено тегло, така че нnмаmе
смисъл да ползвам ръце. Oсвен ако на ¡ермерите не им скимнеmе да се намесnт.
Mного се надnваx това да не стане. Hnмаmе нужда да се предизвиква голnм
кон¡ликт. Oт друга страна, от тnx зависеmе. Bсеки прави своn изöор в живота.
Mожеxа да стоnт кротко отстрани, както и можеxа да си изöерат кого от двама ни
да подкрепnт.
Aз önx с цnла педn по-висок от човека с грозното лице, а пък с около
трийсетина килограма по-лек. U с десет години по-млад. Bаöелnзаx, че и той
пресмnта наум тези неща. U nвно заклxчи, че в оöщи линии има mансове. Cигурно
се смnтаmе за много печен. Докато мен nвно ме вземаmе за нnкакъв си там наxакан
държавен служител. Mоже öи парадната ми уни¡орма го караmе да се надnва, че ще
се държа като о¡ицер и джентълмен. Благопристойно и със задръжки.
Hегова греmка.
Той се спусна към мен, размаxвайки ръце. Eдро туловище, къси ръце, малък
замаx. Aз се извъртnx настрани и той залитна край мен от инерциnта си. Oöърна
се и отново ми налетn. Hарираx замаxващата му ръка и заöиx лакът в лицето му.
Hе много силно. Uскаx просто да му уöиn инерциnта и да го накарам за миг да
застане неподвижно срещу мен.
C цnлата тежест на тnлото върxу задниn крак, той се прицели с xмрук в
лицето ми. Bамислениnт удар изглеждаmе твърде сериозен. Hоложително щеmе да ми
причини öолка, ако ме улучеmе. Hо преди да го öе нанесъл, аз пристъпиx напред и
с всичка сила заöиx пета в капачката на колnното му. A човеmкото колnно е
твърде уnзвима става. Bсеки спортист може да го потвърди. B момента на удара
колnното носеmе тежест от поне сто и трийсет килограма, а в него ¡ронтално се
заöиxа още сто и десет. B резултат от това ставата се прекърmи и кракът му се
огъна назад. Uзглеждаmе почти като истинско колnно, само че прегънато на
оöратно. Той руxна по лице, като с xълöока си затисна върxа на оöувката.
Hищейки, доста силно при това. Aз се дръпнаx крачка назад и се усмиxнаx. Cам си
го изпроси.
Hристъпиx отново напред и внимателно огледаx колnното му. Bдравата öеmе
пострадало. Hаправо öеmе съсипано. Cтроmени кости, разкъсани xрущnли и
суxожилиn. Hомислиx си да го ритна още веднъж; после реmиx, че нnма смисъл. Тоn
тип щеmе да стане редовен клиент на магазина за патерици и öастуни ¬ разöира
се, след като го изпиmеxа от ортопедиnта. До краn на дните си щеmе да се
подпира на нещо.
Дървен öастун, алуминиев, патерица ¬ къса, дълга. Hегова си раöота.
Hаведоx се над него.
¬ Cамо да стане нещо, дето не ми xаресва ¬ казаx му аз, ¬ ще дойда да ти
строmа и другиn крак.
Hе мислn, че ме чу оöаче. Беmе твърде зает да се гърчи насред мазната
локва, да си намества колnното в положение, в което да не öоли толкова. Hnмаmе
да успее със соöствени сили. Трnöваmе да чака xирурзите да му го оправnт.
Двамата ¡ермери още се чудеxа чиn страна да вземат. Uмаxа доста глуповат
вид. Hо nвно единиnт öеmе по-глупав от другиn. Hо-öавно загрnваmе. Cтоеmе и
размаxваmе застраmително едрите си червендалести ръце. Aз направиx крачка към
него и го ¡раснаx с чело в лицето, колкото да улеснn мисловниn му процес. Той
се строполи на земnта, успоредно на едриn мъжага, докато приnтелnт му
öлагоразумно се оттегли и зае позициn зад най-öлизкиn пикап. Bзеx куртката си
от огледалото на плимута и кротко n оöлnкоx. Uзвадиx часовника от джоöа.
Hоставиx го на ръката си и закопчаx верижката. Bоеннослужещите наоколо си пиеxа
öирата и ме гледаxа с öезизразни лица. Hе изглеждаxа нито доволни, нито
разочаровани. Hnмаxа никакъв личен интерес от изxода на двуöоn. Aко на земnта
вместо ониn двамата önx проснат аз, на тnx щеmе да им е все таn.
B краn на групичката зnпачи заöелnзаx лейтенант Cъмър. Тръгнаx към неn,
като заоöикалnx xората и колите. Uзглеждаmе нnкак напрегната. Диmаmе тежко.
Cигурно öе наöлxдавала сцената. Hредположиx, че през цnлото време е öила готова
да се намеси.
¬ Kакво стана? ¬ каза тn.
¬ Тоn деöелак преöи една жена, коnто задаваmе въпроси от мое име. A пък
приnтелчето му не успn да се отдалечи достатъчно öързо.
Тn им xвърли öегъл поглед, после отново се оöърна към мен.
¬ A какво ти каза жената?
¬ Kаза, че снощи никоn не е имала проöлем.
¬ Mомчето на рецепциnта все така отрича, че при Kреймър е имало
проститутка. Kатегоричен е.
A малко преди това Cин ми öе казала: Bаради теö nдоx öой öез причина.
Mръсник!
¬ -е защо тогава е отиmъл да нагледа стаnта?
Cъмър направи гримаса.
¬ Разöира се, и аз му зададоx този въпрос.
¬ U получи ли отговор?
¬ Oтначало не. Hосле ми каза, че чул нnкакъв автомоöил да потеглn оттам с
пълна газ.
¬ Kакъв автомоöил?
¬ Kаза, че чул mум от голnм двигател, ¡орсиран докрай, че автомоöилът
потеглил и се отдалечил öързо, сnкаm панически.
¬ Той видnл ли го е?
B отговор Cъмър само поклати глава.
¬ Hnма логика ¬ казаx аз. ¬ Aвтомоöил означава проститутка на повикване,
а такава услуга едва ли може да се намери наöлизо. Oсвен това, защо му е öило
на Kреймър да вика проститутка отвън, като тук има предостатъчно?
Cъмър продължаваmе да клати замислено глава.
¬ Mомчето каза, че mумът на двигателn öил много xарактерен. Mного силен.
Hри това дизелов, не öензинов. Kаза, че малко по-късно чул същиn mум още
веднъж.
¬ Kога?
¬ Kогато ти си потеглnл с xъмъра.
¬ Kакво?!
Cъмър ме погледна право в очите.
¬ Kазва, че отиmъл да нагледа стаnта на Kреймър, понеже оттам панически
öил потеглил военен джип.
4
Hресnкоxме mосето и се върнаxме в мотела, където накараxме младока да
разкаже още веднъж историnта си. Беmе нацупен и не му се говореmе, но като
свидетел öеmе доöър. Hонnкога най-доöрите свидетели са тези, които не искат да
дават показаниn. Hе си поставnт за цел непременно да се xаресат. Hе се опитват
да направnт впечатление. Hе си измислnт разни глупости, каквито им се струва,
че öиxа се xаресали.
Той ни разправи, че седnл на високиn стол зад гиmето, самичък, и нищо не
правел, докато изведнъж към единайсет и трийсет чул да се затръmва врата на
автомоöил и да се запалва голnм дизелов двигател. Hосле описа звуци, които öиxа
могли да са от вклxчване на задна скорост и от зацепване на редуктор на
превозно средство с двойно предаване. Hосле чул свирене на въртnщи се на мnсто
гуми, рев на ¡орсиран двигател, чегъртане на чакъл изпод гумите и накраn нещо
огромно и тежко се отдалечило с голnма скорост. Mладежът станал от столчето и
излnзъл да погледне. Aвтомоöилът вече го нnмало.
¬ A защо отиде да нагледаm стаnта? ¬ запитаx аз.
Той вдигна рамене.
¬ Kазаx си, че може да има пожар.
¬ Hожар ли?
¬ Cлучват се такива раöоти. Hnкой си запали стаnта в мотела, после се
мnта на колата и изчезва. Bа удоволствие. Uли просто така. Bнам ли? Bъв всеки
случай ми се стори подозрително.
¬ A откъде знаеmе в коn стаn да провериm?
Cлед този въпрос той се умълча. Oтначало Cъмър го притисна. Hосле аз.
Uзвестно време му разиграваxме сценката за доöрото и лоmото ченге. Hакраn той
призна, че това öила единствената стаn, наета за цnлата нощ. Oстаналите се
ползвали на час, като гостите пристигали пеmа през mосето, а не с коли. Bатова
и öил толкова сигурен, че при Kреймър нnма проститутка. Bащото той им приöирал
парите и давал клxча. Cледnл кой кога идва и си тръгва, кой къде е и с кого е.
Било част от служеöните му задължениn. U той не държал осоöено това да се
разгласnва.
¬ Tе си загуön раöотата ¬ изxленчи младокът.
Hри тези думи чак се просълзи от притеснение, та се наложи Cъмър да го
утеmава. Hосле ни разправи, че след като открил трупа на Kреймър, повикал
полициnта и за по-сигурно евакуирал всички почасови наематели. Cлед
петнайсетина минути пристигнал заместник-mе¡ът Cтоктън. Hосле и аз. A когато
съм си тръгвал, той разпознал същите автомоöилни mумове, както и предиmниn път.
Cъmиnт рев на дизелов двигател, същото скърцане на гуми, същото ръмжене на
предавките. Bвучеmе уöедително. Bече öеmе признал, че заведението му се ползва
през цnлото време от проститутки, така че нnмаmе причина да лъже повече. A пък
xъмърите önxа сравнително нови. Cравнително редки. U наистина издаваxа
xарактерен mум. Така че му повnрваx. Oставиxме го и излnзоxме на студената
червеникава неонова светлина на автомата за кока-кола.
¬ Bначи не е öила проститутка ¬ каза Cъмър, ¬ а жена от öазата.
¬ Iена о¡ицер ¬ доöавиx аз. ¬ Hри това със сравнително висок чин. Cъс
зачислен служеöен xъмър. Hикой не си изписва кола от оöщиn парк за подоöно
начинание. Bначи ку¡арчето е у неn. Uначе не може да öъде.
¬ Lесно ще n открием. Bаписана е на портала: час на излизане, час на
влизане.
¬ Mоже дори да сме се разминали по пътn. Aко е потеглила оттук в
единайсет и двайсет и пет, сигурно се е приöрала в Бърд още преди дванайсет и
четвърт. Lоре-долу по времето, когато аз тръгваx оттам.
¬ Aко се е приöрала направо в öазата.
¬ Точно така ¬ казаx аз. ¬ Aко.
¬ Ти срещна ли друг xъмър по пътn?
¬ Hе ¬ отвърнаx аз. ¬ Mислn, че не.
¬ Kоn може да е според теö?
Bдигнаx рамене.
¬ Cпомни си какво казаxме за несъществуващата проститутка. Hnкоn, с коnто
Kреймър се е запознал нnкъде. Bероnтно в Lруин, но може и другаде.
Cтоnx и гледаx през öензиностанциnта, към преминаващите по магистралата
коли.
¬ Bасел и Kумър положително n познават ¬ каза Cъмър. ¬ Aко с Kреймър са
öили гаджета отдавна, нали разöираm?
¬ Да, не е изклxчено.
¬ A къде според теö са те?
¬ Hnмам представа ¬ отвърнаx аз. ¬ Hо съм сигурен, че ако ми потрnöват,
ще ги откриn.
Hе ги откриx. Те ме откриxа. Kогато се върнаx, двамата ме чакаxа в
каöинета, който не öеmе мой. Cъмър ме остави пред вxода и отиде да паркира, а
аз минаx покрай секретарското öxро и се насочиx към вратата. Hа смnна пак öеmе
сержантката ¬ онази, с малкото дете, дето се притеснnваmе за служöата си. Kато
ме видn, тn направи знак към вратата, за да ми покаже, че вътре има нnкой.
Hnкой много по-високопоставен и от двама ни.
¬ Uма ли ка¡е? ¬ запитаx аз.
¬ Mаmината е вклxчена ¬ отвърна тn.
Hалnx си ка¡е и взеx чаmата със сеöе си. Kуртката ми öеmе все така
разкопчана. Kосата ми öеmе в öезпорnдък. Hриличаx точно на човек, който се е
öил на паркинг. Bлnзоx в каöинета и пристъпиx право към öxрото. Oставиx чаmата.
Hа столовете за посетители до стената, с лице към мен, седnxа двама мъже. U
двамата оöлечени в каму¡лажни уни¡орми с горски десен. Eдиниnт öеmе със звезда
на öригаден генерал на ревера, а другиnт ¬ с орел на полковник. Bърxу таöелката
с името на генерала пиmеmе Bасел, а върxу тази на полковника ¬ Kумър. Bасел
öеmе плеmив, Kумър очилат, а и двамата önxа достатъчно надути, достатъчно
стари, закръглени, розови и омекнали, за да изглеждат малко аöсурдно с öойните
си уни¡орми. Hо-скоро приличаxа на ротарианци, тръгнали за маскен öал. Oт пръв
поглед ми станаxа антипатични.
Cеднаx на стола си и заöелnзаx в центъра на попивателната xартиn върxу
öxрото, наредени една до друга, две öележки. Hървата öележка гласеmе: Брат Bи
се оöади. Oтново! Този път отдолу имаmе записан теле¡онен номер. C код за
наöиране 202. Bаmингтон.
¬ Bие не отдавате ли чест на по-старmи? ¬ запита Bасел от стола си.
Hа втората öележка пиmеmе: Oöади се полк. Lарöър. Cпоред участъка в Lрийн
Bали г-жа K. е умрnла около 02:00. Cгънаx и двете öележки отделно една от друга
и ги затиснаx с теле¡она. Hагласиx ги внимателно така, че да се подават точно
до половина. Kогато вдигнаx глава, Bасел öеmе вперил поглед в мен. Lолиnт му
скалп öеmе станал морав.
¬ Uзвинnвам се ¬ казаx. ¬ Kакъв ви öеmе въпросът?
¬ Kогато влизате в стаn, не отдавате ли чест на по-старmи?
¬ Да, когато съм им подчинен ¬ отвърнаx. ¬ Hа вас не съм.
¬ Това не е отговор ¬ каза той.
¬ Hаправете справка. ¬ Aз служа в Cто и десета специална част. Hие сме
паралелна структура на цnлата армиn. Така и трnöва да öъде, ако се замислите.
Bащото, ако ви önxме подчинени, нnмаmе да можем да си изпълнnваме задължениnта
като военна полициn.
¬ Aз нnмам нужда от военна полициn, младежо ¬ изръмжа той.
¬ -е какво правите тук тогава? Cтрува ми се малко късничко да ми идвате
ей тъй на гости.
¬ Доmъл съм да ти задам нnколко въпроса.
¬ Aми задавайте тогава ¬ казаx. ¬ Hосле и аз ще ви задам нnколко. U
знаете ли каква ще е разликата между моите и ваmите?
Той не отговори.
¬ Разликата е, че аз ще отговарnм на ваmите от учтивост ¬ продължиx. ¬
Докато вие на моите, понеже сте длъжен. Така е по дисциплинарен устав.
Той седеmе, мълчеmе и ме гледаmе на кръв. Hосле се извърна и погледа
Kумър. Kумър отвърна на погледа му, после и двамата се оöърнаxа и продължиxа да
ме гледат.
¬ Тук сме във връзка с генерал Kреймър ¬ каза накраn Bасел. ¬ Hие сме от
неговото главно командване.
¬ Bнам кои сте ¬ казаx.
¬ U така, разкажете ни за генерала.
¬ Той е мъртъв ¬ казаx.
¬ Bнаем. Биxме желали да научим подроöности.
¬ Hолучил е ин¡аркт.
¬ Kъде?
¬ B гръдниn си коm.
Bасел ме изгледа кръвниmки.
¬ Hитам къде е починал?
¬ Hе мога да ви съоöщn ¬ отвърнаx аз. ¬ Cледствена тайна.
¬ Kак така? ¬ сопна се Bасел.
¬ Eй така. Hоверителна ин¡ормациn.
¬ Cтанало е нnкъде наоколо ¬ рече той. ¬ Това поне го знаnт всички.
¬ E, стига ви толкова ¬ казаx аз. ¬ A каква е тази кон¡еренциn във Iорт
Lруин?
¬ Mолn?
¬ Kон¡еренциnта в Lруин. Bа коnто önxте тръгнали всички.
¬ Kакво кон¡еренциnта?
¬ Uскам да знам дневниn й ред.
Bасел погледна Kумър, който отвори уста, за да каже нещо, но в този
момент теле¡онът на öxрото ми иззвънn. Беmе сержантката от предното помещение.
Cъмър öила при неn. -удела се дали да n пусне да влезе. Kазаx й да не се чуди,
ами да n пуска. Така че на вратата се почука и влезе Cъмър. Aз n представиx, тn
придърпа стол и седна до öxрото ми, успоредно на мен и с лице към тnx. Двама на
двама. Uзвадиx втората öележка изпод теле¡она ¬ онази, на коnто пиmеmе: Cпоред
участъка в Lрийн Bали г-жа K. е умрnла около 02:00 ¬ и й n подадоx. Тn n
разгъна, прочете n, сгъна n и ми n върна, за да n пъxна оöратно под теле¡она.
Hосле отново запитаx Bасел и Kумър за дневниn ред. Bидnx как отноmението им
видимо се промени. Hе че станаxа по-отзивчиви. Hромnната öеmе по-скоро във
¡ормата, отколкото по същество. Mоже öи защото сред нас имаmе жена, те сnкаm
изоставиxа откритата кон¡ронтациn; заменnйки n с надменна, снизxодителна
учтивост. Kато xора, принадлежащи на едно друго поколение и една различна
социална среда. Hвно öеmе, че мразnт военните полицаи; почти сигурно öеmе, че
мразnт и жените о¡ицери, но изведнъж реmиxа, че е нужно да öъдат вежливи.
¬ Kон¡еренциnта щеmе да öъде напълно рутинна ¬ каза Kумър. ¬ Kолкото да
се видим и да си поöъöрим. Hищо осоöено.
¬ Kоето оönснnва и защо не сте отиmли.
¬ Eстествено. Mного по-редно öеmе да останем тук предвид оöстоnтелствата.
¬ A как разöраxте за Kреймър?
¬ Oт Дванайсети корпус ни се оöадиxа.
¬ Oт Lерманиn, така ли?
¬ Дванайсети корпус е в Lерманиn, младежо ¬ търпеливо оönсни Bасел.
¬ Kъде önxте отседнали снощи?
¬ B xотел ¬ отвърна Kумър.
¬ B кой xотел?
¬ ,Дже¡ърсън°. Bъв Bаmингтон.
¬ -астно или на разноски на Hентагона?
¬ Bисmите о¡ицери имат право да отсnдат в този xотел.
¬ A защо и генерал Kреймър не отседна в него?
¬ Bащото си öеmе уредил нещо друго.
¬ Kога?
¬ Kакво кога? ¬ запита Kумър.
¬ Kога си е уредил въпросното друго нещо?
¬ Hреди нnколко дни.
¬ Bначи не е öило случайно xрумване?
¬ Hе, не öеmе.
¬ U знаете ли какво е öило това друго нещо, което си е уредил?
¬ Hе, разöира се ¬ каза Bасел. ¬ Uначе щnxме ли да те питаме къде е
умрnл?
¬ Bначи изоöщо не ви е минало през ума, че може да е öил при съпругата
си?
¬ A там ли е öил?
¬ Hе ¬ отвърнаx. ¬ Bа какво ви е да знаете къде е умрnл?
Hастана продължително мълчание. Hосле отноmението им отново се промени.
Hадменното самодоволство отстъпи мnсто на подкупващо ¡амилиарна откровеност.
¬ Hе че толкова ни е нужно да знаем ¬ каза Bасел. Той се наведи напред и
погледна крадеmком Cъмър, сnкаm му се искаmе да n нnма при нас и тази негова
¡амилиарна откровеност да си остане между мъже. ¬ Hе разполагаме с конкретни
данни и доказателства за каквото и да öило, но се притеснnваме, че личните
планове на генерал Kреймър могат да поставnт определени xора в неудоöно
положение предвид оöстоnтелствата.
¬ Kолко доöре го познаваxте?
¬ Hа про¡есионално ниво твърде доöре. Hа лично ниво точно толкова,
колкото може да се познава един колега о¡ицер. C една дума, не чак толкова
доöре.
¬ Hо все пак имате известни подозрениn до какво öиxа могли да се свеждат
неговите лични планове, нали?
¬ Да ¬ отвърна той. ¬ Uмаxме нnкои подозрениn.
¬ Cледователно не сте се изненадали, че той не е отседнал в xотела.
¬ Hе ¬ рече той. ¬ Hе се изненадаxме.
¬ Hито пък като ви казаx, че не е öил при жена си.
¬ Hе. Bъв всеки случай не много.
¬ Bначи имате известни подозрениn какво горе-долу öи могъл да прави, но
не и къде?
Bасел кимна.
¬ Lоре-долу.
¬ A знаете ли с кого?
Bасел поклати глава.
¬ Hе разполагаме с конкретна ин¡ормациn.
¬ E, доöре ¬ казаx аз. ¬ Bсъщност нnма значение. Cигурен съм, че
достатъчно доöре познавате армиnта, за да ви е nсно, че ако открием потенциално
компрометиращи оöстоnтелства, които да поставnт определени xора, както казаxте,
в неудоöно положение, ние винаги можем да ги прикрием.
Hастана продължително мълчание.
¬ Bсички следи ли са заличени? ¬ запита Kумър. ¬ Oт мnстото, където е
öил?
Kимнаx.
¬ Hриöраxме нещата му.
¬ Доöре.
¬ Трnöва ми дневниnт ред на кон¡еренциnта във Iорт Lруин ¬ казаx аз.
Oтново продължително мълчание.
¬ Hnма такъв ¬ каза накраn Bасел.
¬ Cигурен съм, че има ¬ възразиx аз. ¬ Hе става дума за нnкоn mкола по
актsорско майсторство! Това е армиnта. A тn не търпи импровизации.
Oтново мълчание.
¬ Hnма нищо на xартиn ¬ каза Kумър. ¬ Oönсниx ви, майоре, тази
кон¡еренциn не е нищо осоöено.
¬ Kак прекараxте днеmниn ден?
¬ B гонене на слуxове за генерала.
¬ Kак дойдоxте от Bаmингтон?
¬ Cъс служеöна кола и mо¡sор от Hентагона.
¬ Bначи сте напуснали ,Дже¡ърсън°?
¬ Да.
¬ Cледователно öагажът ви е в колата на Hентагона.
¬ Да, в неn е.
¬ Kъде е колата?
¬ Hред щаöа на öазата ви.
¬ Тази öаза не е моn ¬ казаx аз. ¬ Kомандирован съм временно.
Oöърнаx се към Cъмър и й казаx да донесе ку¡арчетата им от колата. Те
поöеснnxа, но нищо не можеxа да направnт по въпроса. Bсnкакви цивилни понnтиn
за неправомерен оöиск, за прокурорски заповеди и достатъчни основаниn може да
са валидни извън портала на военната öаза, но не и вътре. Докато Cъмър не öеmе
в стаnта, наöлxдаваx очите им. Бnxа раздразнени, но не и разтревожени. Bначи
или казваxа истината за кон¡еренциnта, или своевременно се önxа освоöодили от
всnкаква документациn. Hо аз önx твърдо реmил да свърmа докрай онова, коnто се
искаmе от мен. Cъмър се върна с две еднакви ку¡арчета. Aöсолxтно същите като
ку¡арчето, което държеmе Kреймър на снимката със среöристата рамка. Uма какви
ли не начини да се подмажеm на началството.
Hретърсиx ку¡арчетата на öxрото си. Bътре имаmе паспорти, самолетни
öилети, xотелски ваучери и резервации за двамата. Hо никакъв дневен ред на
никаква кон¡еренциn във Iорт Lруин.
¬ Cъжалnвам за неудоöството ¬ казаx аз.
¬ E, младежо, доволен ли си сега? ¬ запита Bасел.
¬ Cъпругата на Kреймър също е мъртва ¬ казаx аз. ¬ Bнаеxте ли това?
Докато задаваx въпроса, ги наöлxдаваx внимателно и веднага видnx, че не
са знаели. Двамата ме зnпнаxа, спогледаxа се, после преöледнnxа и придоöиxа
много разстроен вид.
¬ Kак така? ¬ запита Bасел.
¬ Kога? ¬ запита Kумър.
¬ Cнощи ¬ отвърнаx аз. ¬ .öийство.
¬ Kъде?
¬ B дома й. Hnкой е проникнал в къщата.
¬ Bнаем ли кой?
¬ Hе, не знаем. Cлучаnт не е наm, а под цивилна xрисдикциn.
¬ Hроникването с цел граöеж ли е öило?
¬ Mоже öи така е започнало.
Те не казаxа нищо повече. Двамата със Cъмър ги изпратиxме до тротоара
пред щаöа на öазата, до колата на Hентагона. Kолата öеmе мъркxри гранд маркиз,
с година-две по-нова от гемиnта на мисис Kреймър и черна вместо зелена.
Tо¡sорът öеmе висок мъж с каму¡лажна уни¡орма. B тъмното не можаx да различа
таöелката с името и пагоните му, но нnмаmе вид на сержант; по-вероnтно öеmе
о¡ицер. Той направи плавен оöратен завой на празното платно и откара Bасел и
Kумър нанnкъде. Hроследиxме с поглед стоповете на колата, докато се смалиxа в
далечината на север, преминаxа през главниn портал и се загуöиxа в мрака.
¬ E, какво мислиm? ¬ попита Cъмър.
¬ Mислn, че са въздуx под налnгане.
¬ Lуксозен въздуx или оöикновен, армейски?
¬ Oсвен това лъжат ¬ казаx аз. ¬ Hритеснени са, лъжат, а на всичко отгоре
са и глупаци. Bащо съм толкова разтревожен за ку¡арчето на Kреймър?
¬ Bаради съдържанието ¬ отвърна тn. ¬ Kаквото и да е носил със сеöе си за
Kали¡орниn.
Kимнаx.
¬ Те сами току-що ни казаxа какво е носил. Дневниnт ред на кон¡еренциnта.
¬ Cигурен ли си, че има такъв?
¬ Bинаги има дневен ред. U то винаги в писмен вид. Bа всnко нещо има
писмен дневен ред. Дори за да се промени xраната в кучкарника, се провеждат
четирийсет и седем отделни съвещаниn, всnко с отделен дневен ред. Така че и за
Iорт Lруин е имало дневен ред, в това поне можеm да öъдеm сигурна. U от тnxна
страна öеmе аöсолxтно идиотско да твърдnт, че е нnмало. Tом толкова не искаxа
да го показват, можеxа да излъжат, че е строго секретен.
¬ Mоже пък кон¡еренциnта наистина да не е öила важна.
¬ Lлупости. Била е важна и още как.
¬ Bащо мислиm така?
¬ Bащото е щnл да присъства генерал-майор с две звезди. A също и öригаден
генерал с една. U понеже се е провеждала навръx Hова година, Cъмър. Kой е готов
току-така навръx Hова година да лети от Lерманиn за Hx Uорк и да прекара нощта
в нnкакъв скапан транзитен xотел? A пък тази Hова година в Lерманиn ще е öила
нещо страxотно. Cтената падна. Hие спечелиxме, след четирийсет и пет години.
Hовогодиmните празненства са öили невероnтни. Kой öи ги пропуснал заради нещо
маловажно? Bа да се навиnт тиn типове да се натоварnт на самолета навръx Hова
година, кон¡еренциnта в Lруин едва ли е öила за нищо.
¬ Mного се разстроиxа, като чуxа за мисис Kреймър. Hовече, отколкото за
самиn Kреймър.
Kимнаx.
¬ Mоже да им е öила симпатична.
¬ Mоже пък и Kреймър да им е öил симпатичен.
¬ Hе, за тnx той е само тактически проöлем. B тази про¡есиn нnма мnсто за
симпатии, осоöено на тnxното ниво. Те са се приmили за него, в един момент той
взел, че умрnл, та сега единствената им грижа е какво ще стане с тnx.
¬ Mоже пък да ги повиmат.
¬ Mоже ¬ рекоx аз. ¬ Hо ако около Kреймър се разкриnт нnкои не дотам
удоöни неща, може и те да си идат заедно с него.
¬ B такъв случай öи трnöвало сега да са се успокоили. Ти им оöеща, че
случаnт ще се прикрие.
B гласа й прозвуча нотка на възмущение. Cnкаm ме оöвинnваmе, че съм могъл
да им оöещаn подоöно нещо.
¬ Hие пазим името на армиnта, Cъмър ¬ казаx аз. ¬ Kато на соöственото си
семейство. Bатова ни се плаща. ¬ Hомислиx за миг и запитаx: ¬ Hо не ти ли
направи впечатление, че след като им го оöещаx, не млъкнаxа? A трnöваmе да
сxванат намека. Uскали са да ги прикриn, аз им го оöещаx, и толкова. Mисиnта
изпълнена.
¬ Докато те поискаxа да знаnт къде са му нещата.
¬ Точно така ¬ казаx аз. ¬ U знаеm ли какво означава това? Oзначава, че и
те търсnт ку¡арчето на Kреймър. Bаради дневниn ред. Eкземплnрът на Kреймър е
единствениnт, който им се гуöи. Eто защо дойдоxа тук, за да видnт дали не знам
къде е.
Cъмър погледна в посоката, накъдето öе заминала колата им. Bъв въздуxа
още се усещаmе миризмата на изгорели газове. Eдва доловим кисел дъx от
катализатора.
¬ Kак раöотnт цивилните лекари? ¬ запитаx аз. ¬ Да кажем, че си ми жена и
аз получа ин¡аркт. Kак öи постъпила?
¬ Tе позвънn на öърза помощ.
¬ U после?
¬ Hосле идва линейка и те откарва в спеmното отделение.
¬ Да предположим, че още по пътn умра. Ти къде ще öъдеm през това време?
¬ Cигурно в линейката, до теö.
¬ A къде ще е през това време ку¡арчето ми?
¬ Bкъщи ¬ каза тn. ¬ Kъдето си го оставил. ¬ Тn се замисли. ¬ Kакво? Да
не смnтаm, че през нощта нnкой е отиmъл при мисис Kреймър да търси ку¡арчето?
¬ Mного е възможно ¬ казаx аз. ¬ Hnкой научава, че човекът е умрnл от
ин¡аркт, допуска, че е издъxнал в линейката, допуска също така, че който е öил
по това време с него, го е придружил до öолницата, и отива у тnx, очаквайки да
намери къщата празна и ку¡арчето в неn.
¬ Hо той изоöщо не се е отöивал вкъщи.
¬ Kоето не пречи на онзи нnкой да почне оттам.
¬ Cмnтаm, че са öили Bасел и Kумър ли?
Hе отговориx.
¬ Hо това е налудничаво! ¬ възкликна Cъмър. ¬ Те нnмаxа вид на такива
xора.
¬ Bънmниnт вид лъже. Те са от öронетанковите войски. Hрез целиn си живот
са öили оöучавани да прегазват всичко, което им се изпречи на пътn. Да
предположим, че Lарöър се е оöадил в Дванайсети корпус в Lерманиn най-рано
петнайсет минути след полунощ. Да кажем, че после от Дванайсети корпус са
позвънили в xотела в Tатите най-рано в дванайсет и трийсет. Lрийн Bали е на
седемдесет минути от Bаmингтон, а мисис Kреймър е умрnла в два. Това им дава
максимум двайсет минути за реакциn. Hе заöравnй, че двамата тъкмо са
пристигнали от летището, нnмат кола на разположение, а да наемат също изисква
време. Hри това в никакъв случай не са носили железен лост със сеöе си. Hикой
не пътува с железен лост в öагажа ей така, за всеки случай. A и много се
съмнnвам, че железариите са öили отворени след полунощ навръx Hова година.
¬ Bначи, нnкой друг е отиmъл в къщата да търси?
¬ Трnöва да намерим дневниn ред ¬ казаx аз. ¬ Да започнем отнnкъде.
Uзпратиx Cъмър да свърmи три неща: първо, да състави списък на всички
жени о¡ицери във Iорт Бърд, разполагащи с персонални xъмъри; второ, да
иденти¡ицира онези от тnx, които са могли да познават Kреймър от Iорт Lруин,
Kали¡орниn; и трето, да позвъни в xотел ,Дже¡ърсън° във Bаmингтон и да направи
справка за точниn час на пристигане и отпътуване на Bасел и Kумър, както и за
вxодnщите и изxодnщите им теле¡онни разговори. Hосле се върнаx в каöинета си,
сложиx в папка öележката от Lарöър, разгънаx тази от öрат ми на öxрото и наöраx
номера. Той вдигна на първото позвънnване.
¬ Bдрасти, Джо ¬ казаx.
¬ Джак!
¬ Kакво?
¬ Oöадиxа ми се по теле¡она.
¬ Kой?
¬ Докторът на мама.
¬ Bа какво ти се оöади?
¬ Тn умира.
5
Cлед разговора с Джо веднага позвъниx в о¡иса на Lарöър. Hnмаmе го.
Oставиx му съоöщение на секретарn, че се налага да пътувам и ще отсъствам
седемдесет и два часа. Hе му изложиx причина. Hосле отново затвориx теле¡она и
известно време седnx на öxрото си, неподвижен и öезчувствен. Cлед пет минути
влезе Cъмър. Hосеmе документациn от автопарка. Hвно нnмаmе търпение да състави
списъка на ползващите xъмъри още на мnсто, в мое присъствие.
¬ Трnöва да замина за Hариж ¬ казаx аз.
¬ Bа кой Hариж? ¬ запита тn. ¬ B щата Тексас или в Kентъки, или другиn, в
Тенеси?
¬ Hариж във Iранциn ¬ казаx аз.
¬ Bащо?
¬ Mайка ми е öолна.
¬ Mайка ти живее във Iранциn?
¬ B Hариж ¬ уточниx аз.
¬ Bащо?
¬ Bащото е ¡ранцузойка.
¬ Cтраmно ли е?
¬ Kое, да си ¡ранцузойка?
¬ Hе, онова, от което е öолна.
Bдигнаx рамене.
¬ Hnмам представа. Hо мислn, че да.
¬ Mного съжалnвам.
¬ Трnöва ми кола ¬ казаx аз. ¬ Bа да стигна до ,Дълес° веднага.
¬ Tе те закарам ¬ каза тn. ¬ Oöичам да mо¡ирам.
Oстави книжата на öxрото ми и отиде да вземе mевролета, който önxме
ползвали и предиmниn път. Aз пък се запътиx към стаnта си и натъпкаx в една
войниmка раница по един öрой от всичко, които имаx в гардероöа си. Hосле си
сложиx палтото. Беmе студено, а в Eвропа едва ли щеmе да е по-топло. Bсе пак
öеmе едва началото на nнуари. Cъмър öеmе докарала колата до вxодната врата.
Bакова n твърдо на петдесет, докато излnзоxме през портала на öазата, после
настъпи педала и mевролетът полетn по mосето на север. Uзвестно време и двамата
мълчаxме. Тn мислеmе. Kлепачите й примигваxа.
¬ Трnöва да уведомим полициnта в Lрийн Bали ¬ каза накраn тn. ¬ Aко
смnтаме, че мисис Kреймър е уöита заради ку¡арчето.
Hоклатиx глава.
¬ U да им кажем, с това нnма да n съживим. A пък ако наистина е уöита
заради ку¡арчето, ние ще открием уöиеца по наmа линиn.
¬ Kакво да правn, докато те нnма?
¬ Раöоти по списъците ¬ отвърнаx аз. ¬ Bиж кой кога е влизал и излизал
през портала на öазата. Oткрий жената, намери ку¡арчето, приöери дневниn ред на
сигурно мnсто. Hосле провери на кого са се оöаждали Bасел и Kумър от xотела.
Mоже да са пратили нnкого през нощта да свърmи раöотата вместо тnx.
¬ Mислиm ли, че е възможно?
¬ Bсичко е възможно.
¬ Hо те не са знаели къде е Kреймър.
¬ Bатова са се проöвали на погреmното мnсто.
¬ Kого ли öиxа изпратили?
¬ Hnкой, който изцnло споделn интересите им.
¬ Разöрано ¬ каза тn.
¬ U провери кой им е mо¡sор сега.
¬ Разöрано ¬ повтори тn.
U двамата не проговориxме повече чак до ,Дълес°.
C öрат ми Джо се срещнаxме пред öилетното гиmе на ,Eр Iранс°. Той öе
запазил места за двама ни с първиn сутреmен полет и сега чакаmе на опаmка, за
да плати öилетите. Hе се önxме виждали повече от три години. Hоследниnт път
öеmе на погреöението на öаща ни. Oттогава всеки от нас öе поел по своn път и
önxме загуöили връзка.
¬ Доöро утро, öратле ¬ каза той.
Беmе с палто, отдолу с костxм и вратовръзка и изглеждаmе доста доöре.
Беmе с две години по-голnм от мен, както навремето и както винаги щеmе да öъде.
Kато önxме деца, често го заглеждаx и си казваx: ето такъв ще стана, като
порасна. Cега отново се уловиx, че правn същото. Oт разстоnние човек можеmе
лесно да ни сöърка. Hо отöлизо се виждаmе, че той е с два пръста по-висок и
малко по-слаö от мен. U най-вече, че е малко по-възрастен. Uмаxме вид, сnкаm
двамата önxме тръгнали по пътn си едновременно, от една и съща изxодна точка,
но той öе видnл öъдещето пръв и това го öе състарило по-рано.
¬ Kак си, Джо? ¬ запитаx.
¬ Hе се оплаквам.
¬ Uмаm ли много раöота?
¬ Hаправо не е за вnрване.
Kимнаx, но не казаx нищо. Uстината е, че не знаеx с какво точно се
занимава öрат ми. Mоже öи самиnт той ми öеmе казвал. Hе öеmе държавна тайна.
Hещо, свръзано с Mинистерството на ¡инансите. Bероnтно нnкога ми го öеmе
оönснил в подроöности, но аз не го önx слуmал внимателно. Cега вече öеmе късно
да го питам.
¬ Ти май öеmе в Hанама. C операциn ,Cправедлива кауза°, нали така?
¬ Oперациn ,Bижте ни кои сме° ¬ отвърнаx. ¬ Така й викаxме.
¬ Bащо?
¬ Hие ги нападнаxме, защото можеxме да го направим. U за да си намираме
раöота. U защото си имаме върxовен главнокомандващ, който оöича да се прави на
герой.
¬ E, и как öеmе?
¬ Kато да стрелnm по враöци с гауöица. Kак öи могло да öъде?
¬ Xванаxте ли Hориега?
¬ Hе още.
¬ -е защо тогава те върнаxа в Tатите?
¬ Hе са върнали само мен. Бnxме двайсет и седем xилnди дуmи.
Той се усмиxна за миг, после присви очи, както го önx запомнил да прави
от детството ни. Джо винаги присвиваmе очи, когато оöмислnmе нnкакъв сложен,
усукан, педантично ¡ормулиран аргумент. Този път, преди да öе успnл да каже
нещо, ни дойде редът. Той извади кредитна карта и плати öилетите. Mоже öи
очакваmе да му дам на ръка парите за моn, а може öи не. Hе стана nсно.
¬ Да идем да пием ка¡е ¬ предложи.
Джо öеmе може öи единствениnт друг човек на света освен мен, който
толкова много оöичаmе ка¡е. Беmе пропил ка¡е още на mест години. Aз пък веднага
започнаx да му подражавам. Бnx само на четири. Oттогава и двамата не сме
престанали да се наливаме с ка¡е. B сравнение с наmата семейна пристрастеност
към ко¡еина зависимостта на който и да öило наркоман от xероина изглежда като
невинно xоöи.
Oткриxме нnкакво ка¡ене с дълъг öар, който се виеmе като змиn през
помещението. Беmе осветено с nрки неонови тръöи; високите столове пред öара
önxа тапицирани с лепкав винил. Cеднаxме един до друг, подпрени с лакти на
öара, в оöичайната поза на сънени пътници, които чакат сутреmен полет. Hnкакъв
човек с önла престилка сложи по чаmа ка¡е и пред двама ни, öез да ни пита.
Mириmеmе на току-що сварено. Bаведението öеmе раöотило цnла нощ, а в момента се
приготвnmе сутреmното менx. Oткъм куxнnта се чуваmе цвърчене на пържещи се
nйца.
¬ Kакво стана в Hанама? ¬ запита Джо.
¬ C мен ли? ¬ рекоx аз. ¬ Hищо.
¬ Kаква ти öеmе длъжността?
¬ Hа наöлxдаващ.
¬ U какво наöлxдаваmе?
¬ Hаöлxдаващ процедурата ¬ казаx аз. ¬ Таn историn с Hориега трnöваmе да
протече привидно законосъоöразно. Той следва да öъде докаран в Tатите и
изправен пред американски съд. Kогато го спипаме, трnöва да стане о¡ициално и
по правилата. Така че в съдеöната зала никой нищо да не може да ни каже.
¬ Mоже öи смnтате да му прочетете и правата като арестуван?
¬ E, не чак дотам. Hо във всеки случай не öива да се действа груöо като в
кауöойски ¡илм.
¬ Да не öи да си оплескал нещо?
¬ Mислn, че не.
¬ Kого поставиxа на твое мnсто?
¬ Друг човек.
¬ -ин?
¬ Cъщиnт.
¬ Uзгрnваща звезда, а?
Oтпиx от ка¡ето си. Hоклатиx глава.
¬ Hе го познавам лично. Hо ми се стори гадно копеле.
Джо кимна и вдигна чаmата си. Hе каза нищо.
¬ Kакво? ¬ запитаx аз.
¬ Iорт Бърд не е малка öаза ¬ каза той. ¬ Hо не е и кой знае колко
голnма, нали? Bърxу какво раöотиm понастоnщем?
¬ B момента ли? Hnкакъв генерал-майор е умрnл и не мога да откриn
ку¡арчето му.
¬ .öийство?
Hоклатиx глава.
¬ Uн¡аркт.
¬ Kога?
¬ Cнощи.
¬ Cлед като си поел поста?
Hе отговориx.
¬ Cигурен ли си, че не си оплескал нещо? ¬ запита Джо.
¬ Mислn, че не ¬ повториx аз.
¬ A защо тогава са те отзовали? До един момент си наöлxдавал процедурата
по залавnнето на Hориега и после изведнъж се оказваm на синекурна длъжност в
Cеверна Kаролина. Aко тоn генерал-майор не öеmе умрnл, щеmе все така да си
седиm öез раöота.
¬ Hолучиx заповед ¬ отвърнаx аз. ¬ Hали знаеm как стават тиn раöоти?
Hредполага се, че който е издал заповедта, е знаел какво върmи.
¬ Oт кого е подписана?
¬ Hе знам.
¬ Hоинтересувай се. Lледай да научиm кому си öил толкова нужен във Iорт
Бърд, че да те изтегли от Hанама и да те замени с нnкакво гадно копеле.
-овекът с престилката долn чаmите ни. Hоöутна оöлечени в найлон менxта по
плота към нас.
¬ Hйца ¬ каза Джо. ¬ Доöре изпържени, с öекон и препечен xлnö.
¬ Hалачинки ¬ казаx аз. ¬ C nйце отгоре, öеконът отделно, с много сироп.
-овекът приöра менxтата и се отдалечи, а Джо се извъртn на столчето си с
лице към помещението. Kраката му стърчаxа далеч напред и преграждаxа пътеката.
¬ Kакво точно каза докторът? ¬ запитаx го аз.
Той вдигна рамене.
¬ Hищо специално. Hикакви подроöности, никаква диагноза. Eвропейските
доктори никак не ги öива да съоöщават лоmи новини. Cамо извъртат и мънкат.
Oсвен това съществува и проöлемът за поверителната ин¡ормациn между доктор и
пациент.
¬ Hо все пак не сме тръгнали нататък öез причина, нали?
Джо кимна.
¬ Докторът намекна, че не е лоmо да идем. Hри това по-доöре скоро,
отколкото по-късно.
¬ A тn какво казва?
¬ -е öило много mум за нищо. Hо все пак, ако толкова сме държали да n
посетим, сме öили доöре доmли.
Uзnдоxме си закуската и аз n платиx. Hосле Джо ми подаде öилета, сnкаm
правеxме сделка. Cигурен önx, че печели повече от мен, но не чак толкова
повече, че за него един самолетен öилет да е това, което е за мен една чиниn
пържени nйца с öекон и препечен xлnö. Hо той прие сделката. Cмъкнаxме се от
столчетата, огледаxме се, за да се ориентираме, и поеxме към öагажните гиmета.
¬ Cвали си палтото ¬ каза той.
¬ Bащо?
¬ Uскам чиновникът да ти види лентичките за медали ¬ рече той. ¬ Mоже да
ни сложи в по-висока класа.
¬ Та ние сме с ,Eр Iранс° ¬ казаx аз. ¬ Iранциn дори не е член на
военната организациn на HAТO.
¬ -иновникът оöаче положително е американец ¬ каза той. ¬ Да проöваме.
Cвалиx си палтото. Hрегънаx го през лакът и запристъпваx на една страна
към гиmето, за да се вижда лnвата половина от куртката ми.
¬ Така доöре ли е? ¬ запитаx.
¬ Uдеално ¬ усмиxна се той.
Oтвърнаx на усмивката му. Hай-отгоре от лnво на дnсно са моnта Cреöърна
звезда, Mедалът за доöлестна служöа и Oрденът на Hочетниn легион. Hа вториn ред
са Mедалът за воинско отличие, Бронзовата звезда и Hурпурното сърце. Hа по-
долните два реда са разни öоклуци. Oт важните неща повечето съм спечелил
случайно и не значат много за мен. Cтават само колкото да впечатлnт нnкой
чиновник на летището, за да ме сложи в по-висока класа. Hо Джо много ми
завиждаmе за горните два реда. Той самиnт öе служил пет години във военното
разузнаване и освен öоклуци друго не öеmе получавал.
Дойде наmиnт ред и той постави паспорта и öилета си на гиmето заедно със
служеöната си карта от Mинистерството на ¡инансите. Hосле се отдръпна и застана
зад рамото ми. Hа свой ред и аз подадоx паспорта и öилета си. Джо ме смуmка в
гърöа. Hоизвъртnx се на една страна и погледнаx чиновника в очите.
¬ Mожете ли да ни намерите две места, където спокойно да си опънем
краката? ¬ запитаx го аз.
-иновникът öеmе дреöен човек на средна възраст с уморен вид. Bдигна глава
и ни огледа. Двамата с Джо önxме високи почти три и деветдесет и тежаxме оöщо
към двеста килограма. -овекът огледа внимателно служеöната карта на Джо, после
уни¡ормата ми, чукна нnкакви клавиmи и ни се усмиxна насила.
¬ Tе ви сложа отпред, господа ¬ каза той.
Джо отново ме смуmка в гърöа. Hе го виждаx, но знаеx, че се усмиxва.
Бnxме на последниn ред в първа класа. Разговарnxме, но съзнателно
изönгваxме главната тема. Hриказваxме за музика, после за политика. Bакусиxме
повторно. Hиxме ка¡е. B първа класа на ,Eр Iранс° ка¡ето наистина си го öива.
¬ Kой е уöитиnт генерал? ¬ запита той.
¬ Kазва се Kреймър. Kомандващ öронетанковите войски в Eвропа.
¬ Танкист, а? -е какво тогава е правил във Iорт Бърд?
¬ Hе öеmе в öазата. Oткриxме го в един мотел на петдесет километра оттам.
Uмал е среща с жена. Hредполага се, че е изönгала заедно с ку¡арчето му.
¬ Hивилна гражданка?
Hоклатиx глава.
¬ Uмаме основание да вnрваме, че е о¡ицер във Iорт Бърд. Той е трnöвало
да преспи във Bаmингтон на път за кон¡еренциn в Kали¡орниn.
¬ Та това е отклонение от петстотин километра!
¬ -етиристотин и осемдесет.
¬ U не знаете коn е тn?
¬ Hредполага се, че е с висок чин. Uмала е персонален xъмър, с който е
стигнала до мотела.
Той кимна.
¬ Hвно не е коn да е. Hри това Kреймър n е познавал отдавна, за да си
струва да öие оöщо деветстотин и mейсет километра.
.смиxнаx се. Bсеки друг öи го закръглил на xилnда километра, но не и моnт
öрат. Hодоöно на мен, и той нnма прnкор, но ако имаmе, щеmе да е Hеданта. Джо
Ричър Hеданта.
¬ Iорт Бърд си е все така пеxота, нали? ¬ попита той. ¬ Mалко рейнджъри,
малко от ,Делта°, но главно пеxотинци, доколкото си спомнnм. Cледователно в
öазата öи трnöвало да има доста жени с висок чин.
¬ B момента има Tкола по военна псиxологиn ¬ казаx аз. ¬ Hоловината от
преподавателскиn състав са жени.
¬ C какви чинове?
¬ Kапитани, майори. Uма и нnколко подполковници.
¬ Та какво е имало в ку¡арчето?
¬ Дневниnт ред за кон¡еренциnта в Kали¡орниn ¬ казаx аз. ¬ A пък xората
на Kреймър се правnт, че нnма такъв.
¬ Bинаги има дневен ред ¬ каза Джо.
¬ Bнам.
¬ Hровери майорите и подполковниците ¬ каза той. ¬ Това е моnт съвет.
¬ Благодарn ¬ рекоx аз.
¬ U се опитай да разöереm на кого си öил нужен във Iорт Бърд ¬ продължи
той. ¬ U защо. Hричината не е öила смъртта на Kреймър. Това поне е сигурно.
Kреймър си е öил жив и здрав, когато са ти издали заповедта за преместване.
Hо време на полета се записваxме с öроеве на ,Lsо Mатен° и ,Lsо Mонд° от
предниn ден. Hnкъде по средата на пътn почнаxме да разговарnме на ¡ренски.
Iренскиnт и на двама ни имаmе нужда от сериозно опреснnване, но се разöираxме
горе-долу доöре. Eзикът е странно нещо ¬ като го научиm, никога повече не го
заöравnm. Джо ме запита за жените в живота ми. Uмам чувството, че темата му се
струваmе осоöено подxодnща за разговор на ¡ренски език. Kазаx му, че в Kореn
съм xодил сериозно с едно момиче, но оттогава ме önxа преместили първо във
Iилипините, после в Hанама, а сега и в Cеверна Kаролина, та не очакваx да n
видn отново. Разправиx му и за лейтенант Cъмър. Той като че ли се заинтригува
от неn. Hа свой ред ми каза, че в момента си нnма приnтелка.
Hосле минаxме отново на английски и Джо ме попита кога за последен път
съм öил в Lерманиn.
¬ Hреди mест месеца ¬ отвърнаx.
¬ Hриклxчи една епоxа ¬ каза той. ¬ Lерманиn ще се оöедини. Iранциn ще
поднови nдрените си опити, понеже една оöединена Lерманиn ще й навnва лоmи
спомени. Hосле отново Iранциn ще предложи оöща валута за Eвропейскиn съxз, за
да може да задържи новата Lерманиn в своn лагер. Cлед десет години Hолmа ще е в
HAТO, а Cъветскиnт съxз нnма да съществува. Hа негово мnсто ще има нnкаква
остатъчна държава. Mоже öи и тn ще е в HAТO.
¬ Mоже öи ¬ казаx аз.
¬ Така че Kреймър е изöрал най-доöриn момент да напусне играта. B öъдеще
вероnтно нищо нnма да е постарому.
¬ Bероnтно.
¬ A ти какво ще правиm?
¬ Kога?
Той се извърна на седалката си и ме погледна право в лицето.
¬ Bадават се съкращениn на силите, Джак. Разöери това. Bа какво им е да
поддържат милионна армиn, когато отсрещната страна се разпада?
¬ Oще не се е разпаднала.
¬ Hо ще се разпадне. До една година от Cъветите нnма нищо да остане.
Cамиnт Lорöачов нnма да изкара дълго. Tе има преврат. Kомунистите ще направnт
един последен опит, но ще се провалnт. U тогава ще дойдат ре¡орматорите, този
път завинаги. Mоже öи Eлцин. Той не е лоm. Така че във Bаmингтон нnма да устоnт
на изкуmението да икономисат оттук-оттам. Тиn икономии ще дойдат като коледен
подарък за öxджета. Hе заöравnй, че върxовниnт главнокомандващ е преди всичко
политик.
Cетиx се за сержантката с малкото дете.
¬ Tе стане, но öавно ¬ казаx аз.
Джо поклати глава.
¬ Tе стане по-öързо, отколкото очакваm.
¬ Bинаги ще имаме врагове ¬ казаx аз.
¬ Cпор нnма ¬ рече той. ¬ Hо тези врагове ще öъдат различни. Hnма да
разполагат с десет xилnди танка, строени през германските равнини.
Bамълчаx.
¬ Hомъчи се да разöереm защо си във Iорт Бърд ¬ каза Джо. ¬ Там или нищо
не става, което значи, че си понижен, или се мъти нещо и затова са те пратили,
което пък значи, че те чака повиmение.
Mълчаx.
¬ Bъв всеки случай трnöва да разöереm какво става ¬ продължи той. ¬
Bадават се съкращениn и е важно да знаеm дали точно сега си понижен, или ще се
издигнеm.
¬ Hа тnx винаги ще им трnöват военни полицаи ¬ казаx. ¬ Дори от армиnта
да останат двама дуmи, единиnт трnöва да е ченге.
¬ Трnöва да имаm план.
¬ Hикога не правn планове.
¬ Hе е зле да започнеm.
Hрекараx пръсти по лентичките на куртката си.
¬ Cложиxа ме в първа класа ¬ казаx аз. ¬ Mоже и да ме оставnт на раöота.
¬ Bероnтно ¬ каза той. ¬ Hо дори и да е така, дали раöотата ще ти допада?
Mоже да те натикат в глуxа линиn.
Bаöелnзаx манmетите на ризата му. Бnxа чисти и изгладени, с дискретни
ръкавели от среöро и черен оникс. Bратовръзката му öеmе семпла и строга,
копринена. Беmе гладко изöръснат. Бакенöардите му önxа о¡ормени старателно. Джо
изпитваmе ужас, че нещо във вънmността му може да не е както трnöва.
¬ Раöота като раöота ¬ казаx аз. ¬ Hе съм придирчив.
Oстаналата част от полета прекараxме в сън. Cъöуди ни гласът на пилота по
уредöата, който ни уведомnваmе, че започваме снижаване към летище ,Роаси-Tарл
дsо Lол°. Беmе осем вечерта местно време. Hочти целиnт втори ден от новото
десетилетие се öе стопил като мираж, докато сме пресичали часовите поnси над
Aтлантика.
Oöмениxме пари и се запътиxме към километричната опаmка за таксита. Беmе
огромна, от много xора с много öагаж, и едва се влачеmе. Oтказаxме се и
xванаxме един navette, както ¡ранцузите наричат автоöусите от летището до
центъра. Cтоnxме прави през цnлото време, докато пресичаxме öезрадостните
северни предградиn. Kогато слnзоxме на Hлас дsо л'Oпера, öеmе вече девет. Hариж
öеmе мрачен и влажен, студен и притиxнал. Bад затворените врати и замъглените
витрини на ка¡енета и ресторанти грееxа nрки, топли светлини. Hо протежение на
мокрите улици önxа паркирани малки коли с едри капки роса по тnx. Тръгнаxме
пеmа на xг и пресnкоxме Cена по Hон дsо ла Kонкорд. Bавиxме отново на запад по
Kе д'Oрсе. Реката öеmе мътна и се влачеmе лениво под моста. Hо повърxността на
водата не помръдваmе нищо. .лиците önxа празни. Hавън нnмаmе жива дуmа.
¬ Дали да не вземем цветn? ¬ запитаx аз.
¬ Kъсно е ¬ отвърна той. ¬ Bсичко е затворено.
Kрачейки един до друг, на Hлас дsо ла Резистанс свиxме влnво по Aвенx
Рап. Докато пресичаxме Рx дsо л'£ниверсите, от дnсната си страна зърнаxме за
миг Aй¡еловата кула, осветена в златисто. Cтъпките ни отекваxа като изстрели по
смълчаниn тротоар. Cтигнаxме до дома на майка ми. Беmе в скромна mестетажна
каменна сграда, сгуmена между две пищни ¡асади в стил ,Бел епок°. Джо извади
ръка от джоöа си и отклxчи уличната порта.
¬ Uмаm клxч? ¬ учудиx се аз.
¬ Bинаги съм имал.
Bад портата започваmе застлана с каменни плочи пътека, коnто водеmе към
вътреmниn двор. Hортиерната öеmе влnво, а зад неn имаmе малка ниmа с древен,
öавноподвижен асансsор. Uзкачиxме се до mестиn етаж. Oт асансsора излnзоxме на
mирока, слаöо осветена площадка. Hодът öеmе застлан с декоративни керамични
плочки. Aпартаментът вдnсно öеmе с висока двойна дъöова врата, а върxу
дискретна месингова таöелка öеmе гравирано: Mосx и Mадам Iерар. Bратата влnво
öеmе öоnдисана в слонова кост и на неn пиmеmе: Mадам Ричър.
6
Oтвътре се чуxа öавни стъпки на тътрузещи се крака; мина доста време,
преди майка ми да отвори вратата.
¬ Bonsoir, maman ¬ каза Джо.
Aз само стоnx и n гледаx.
Беmе много отслаöнала, посивnла и прегърöена; изглеждаmе с около стотина
години по-стара от последниn път, когато n önx видnл. Hа левиn си крак имаmе
гипс и се подпираmе на алуминиева проxодилка. Ръцете й стискаxа здраво рамката;
през кожата nсно се виждаxа вени, кости и суxожилиn. Трепереmе цnлата. Беmе
станала прозрачна като восъчна xартиn. Cамо очите й önxа същите, каквито ги
помнеx. Cини, весели и дnволити.
¬ Джо ¬ каза тn. ¬ U Ричър.
Тn винаги се öе оöръщала към мен на ¡амилно име. Hикой не си спомнnmе
откога и защо. Mоже öи аз се önx нарекъл така още като дете. Mоже öи тn просто
öе откликнала на желанието ми, както става в много семейства.
¬ Mоите момчета ¬ каза тn. ¬ H какви са ми xуöави!
Lовореmе öавно и задъxано, но усмивката й öеmе щастлива. Hие пристъпиxме
напред и n прегърнаxме. Hа допир тnлото й öеmе студено, креxко, нnкак
öезплътно. Cnкаm тежеmе по-малко от алуминиевата проxодилка.
¬ Kакво се е случило? ¬ запитаx аз.
¬ Bлизайте ¬ подкани ни тn. ¬ -увствайте се като у дома си.
C накъсани, несръчни движениn тn се оöърна с проxодилката си и затътри
крака по коридора. Bадъxваmе се, гърдите й свиреxа. Тръгнаx след неn. Джо
затвори вратата и ме последва. Kоридорът öеmе тесен, с висок таван и извеждаmе
към дневна с паркет, öели канапета и öели стени с огледала в рамки. Mайка ми се
запъти към едно канапе, оöърна се с гръö и öавно се отпусна върxу него. Тnлото
й сnкаm изчезна в деöелата тапицериn.
¬ Kакво се е случило? ¬ запитаx отново аз.
Тn не отговори. Cамо нетърпеливо маxна с ръка, сnкаm да отпъди въпроса.
Двамата с Джо седнаxме един до друг.
¬ Tе трnöва да ни кажеm ¬ настоnx аз.
¬ Uдваме отдалеч ¬ доöави Джо.
¬ Aз пък си помислиx, че сте ми доmли на гости ¬ рече тn.
¬ Hе, не си си помислила такова нещо ¬ казаx аз.
Тn гледаmе упорито в нnкаква точка на стената.
¬ Hищо ми нnма ¬ каза.
¬ Hе ми прилича на нищо.
¬ Hросто моментът не öеmе подxодnщ.
¬ B какъв смисъл?
¬ Uзвадиx лоm късмет ¬ каза тn.
¬ Kак така?
¬ Блъсна ме кола. U ми счупи крака.
¬ Kъде? Kога?
¬ Hреди две седмици ¬ каза тn. ¬ Hа наmата улица. Oтвън, пред вратата.
Bалеmе дъжд. Бnx с чадър, закриваmе погледа ми, стъпиx на платното, mо¡sорът ме
видn и натисна спирачките, но паважът öеmе мокър и колата занесе, много öавно,
като в заöавен кадър, но аз се парализираx от страx и не можеx да помръдна.
.сетиx n как ме удари в колnното, много леко, като целувка, но костта се
пречупи на две. .жасно ме заöолn.
Cетиx се за деöелака със строmеното колnно, който се гърчеmе в мазната
локва пред стриптийз öара край Iорт Бърд.
¬ Bащо не ни каза? ¬ запита Джо.
Тn не отговори.
¬ Hо ще се оправи, нали? ¬ запита той.
¬ Разöира се ¬ отвърна тn. ¬ Това е дреöна раöота.
Джо ме погледна многозначително.
¬ A какво още има? ¬ попитаx аз.
Тn седеmе, все така вперила поглед в стената. Oтново маxна припрnно с
ръка.
¬ Kакво още има? ¬ повтори въпроса Джо.
Тn ни изгледа един по един.
¬ Hаправиxа ми рентгенова снимка ¬ каза накраn тn. ¬ Bа тnx аз съм една
старица. A стариците, които си чупnт костите, са застраmени от пневмониn.
Hонеже, като лежим неподвижно, дроöовете ни не се изпълват доöре и се
възпалnват.
¬ E, и?
Тn мълчеmе.
¬ Uмаm ли пневмониn? ¬ запитаx аз.
¬ Hе.
¬ A тогава какво има?
¬ Bидnxа го. Hа рентгеновата снимка.
¬ Bидnxа какво?
¬ -е съм öолна от рак.
Дълго време никой не каза нищо.
¬ Hо ти вече си го знаела ¬ казаx накраn аз.
Тn ме погледна и ми се усмиxна както си знаеmе.
¬ Да, миличък ¬ каза тn. ¬ Bече знаеx.
¬ Oт колко време?
¬ Oт една година.
Mълчаxме.
¬ Рак на какво?
¬ Bече, кажи-речи, на всичко.
¬ Tе помогне ли нnкаква терапиn?
Тn само поклати глава.
¬ A öил ли е излечим?
¬ Hе знам ¬ каза тn. ¬ Hе съм питала.
¬ Kакви önxа симптомите?
¬ Болки в стомаxа. Bагуöа на апетит.
¬ U после се разпространи?
¬ Cега ме öоли навсnкъде. Hроникнал е в костите. A и тоn глупав крак.
¬ Bащо не си ни казала?
Тn повдигна рамене. Uстинска ¡ранцузойка ¬ грациозна, изnщна, упорита.
¬ Kакво толкова имаmе за казване?
¬ A защо не си отиmла на лекар?
Uзвестно време майка ми мълча.
¬ .морена съм ¬ каза накраn тn.
¬ Oт какво ¬ попита Джо, ¬ от живота ли?
Тn се усмиxна.
¬ Hе, Джо. Hросто съм уморена. Kъсно е и трnöва да си лnгам, това е. .тре
ще говорим още, оöещавам. Hека сега не се натоварваме излиmно.
Oставиxме n да си легне. Трnöваmе. Hnмаxме изöор. Тn öеmе най-упоритата
жена, коnто човек може да си представи. B куxнnта намериxме xрана. Беmе се
запасила в наmа чест. Това öеmе очевидно. Xладилникът й öеmе пълен с неща, до
които една жена öез апетит не öи се докоснала. Xапнаxме наöързо пастет от гъmи
дроö със сирене, направиxме си ка¡е и седнаxме на масата й, за да го изпием.
Hет етажа под прозореца й Aвенx Рап си оставаmе все така притиxнало и öезлxдно.
¬ Kакво мислиm? ¬ запита Джо.
¬ Mислn, че умира ¬ отвърнаx аз. ¬ Hали затова сме доmли!
¬ Hе можем ли да n заставим да се лекува?
¬ Kъсно е вече. Cамо ще си гуöи времето. Oсвен това насила не можем да n
накараме да прави каквото и да öило. Ти спомнnm ли си нnкога да е върmила нещо
против волnта си?
¬ A защо не иска?
¬ Hе знам.
Той ме изгледа.
¬ Hредполагам, че е ¡аталистка ¬ казаx аз.
¬ Та тn е едва на mейсет!
Kимнаx. Mайка ми ме öе родила на трийсет години, а öеmе на четирийсет и
осем, когато напуснаx завинаги онова, което нnкога önx наричал дом. Hа
четирийсет и осем тn изглеждаmе по-млада, отколкото аз, когато önx на двайсет и
осем. Bа последен път n önx видnл преди година и половина. Uмаx два дни престой
в Hариж на път от Lерманиn за Близкиn изток. Тогава öеmе доöре. Uзглеждаmе
страxотно. Бе овдовnла преди около две години, а за много xора, останали сами,
краnт на втората година е повратен момент. Тогава ми се стори, че в неn има още
много живот.
¬ Bащо не ни е казала? ¬ попита Джо.
¬ Hе знам.
¬ Трnöвало е да ни каже.
¬ B живота стават и гадости ¬ казаx аз.
Джо само кимна.
Беmе ни приготвила спалнnта за гости с нови чарmа¡и и xавлиени кърпи; в
изnщните порцеланови вази на нощните mка¡чета имаmе цветn. Cтаnта öеmе малка, с
две еднакви легла, и уxаеmе приnтно. Hредставиx си как се е суетила с
проxодилката си, как се е öорила с xрганите, как е подгъвала ъглите на
завивките и ги е приглаждала.
C Джо не разговарnxме повече. Aз закачиx уни¡ормата си в гардероöа и се
измиx в öанnта. Hавиx öудилника в главата си за седем сутринта, пъxнаx се в
леглото и в продължение на един час лежаx в тъмното, загледан в тавана. Hосле
съм заспал.
Cъöудиx се точно в седем. Джо вече öеmе станал. Mоже öи изоöщо не öеmе
спал. Mоже öи öеmе свикнал на по-заседнал живот и часовата разлика го
смущаваmе. Aз се изкъпаx, извадиx памучен панталон и тениска от пътната си
чанта и ги оöлnкоx. Oткриx Джо в куxнnта да прави ка¡е.
¬ Mама още спи ¬ каза ми той. ¬ Cигурно от лекарствата.
¬ Tе излnза да купn нещо за закуска.
Oöлnкоx палтото си и отидоx пеmа до една öлизка сладкарница, коnто знаеx,
на Рx Cен Доминик. Kупиx кроасаки и mоколадов кейк и ги понесоx към къщи в
кесийка от восъчна xартиn. Kогато се приöраx, майка ми още öеmе в стаnта си.
¬ Тази жена се самоуöива ¬ каза ми Джо. ¬ Hе можем да го допуснем!
Hе отвърнаx нищо.
¬ Kакво мълчиm! ¬ настоn той. ¬ Aко вземе пистолет и го опре в главата
си, нnма ли да n спреm?
Bдигнаx рамене.
¬ Mама вече е опрnла пистолета в главата си. U е натиснала спусъка. Bече
е късно. Тn нарочно не ни е съоöщила по-рано.
¬ Bащо?
¬ Tе изчакаме сама да ни каже.
U тn ни го каза ¬ по време на наmиn следващ разговор, който продължи
почти през целиn ден. C прекъсваниn, малко по малко. Bапочна на закуска. Uзлезе
от стаnта си, изкъпана и оöлечена. Uзглеждаmе толкова доöре, колкото изоöщо öи
могла да изглежда жена, öолна от рак в последна ¡аза, със счупен крак и
подпираща се на проxодилка. Hаправи ново ка¡е, постави кроасаните, които önx
купил, в чиниn от ¡ин порцелан и церемониално ни поднесе закуската на масата.
Hещо в начина, по който влезе в ролnта си на домакинn, ни пренесе далеч назад в
миналото. Cnкаm двамата с Джо в миг се смалиxме отново в момченца с xилави
рамене и остри коленца, докато тn се извиси над нас като властната майка и
главата на семейство, каквато n önxме запомнили. Iивотът на една съпруга на
военен и майка на децата му не е никак лек; нnкои жени се справnт, други не. Тn
винаги се öе справnла. Kъдето и да önxме живели по света, се önxме чувствали
като в свой дом. Bаслугата öеmе нейна.
¬ Родена съм на триста метра оттук ¬ каза майка ми. ¬ Hа Aвенx Боске. Oт
прозорците на стаnта ми се виждаxа ,Uнвалидите° и Eкол Mилитер. U тогава
дойдоxа германците. Hомислиx си, че настъпва краnт на света. Kогато най-после
си тръгнаxа, önx на четиринайсет. Тогава си казаx, че светът се ражда отново.
Двамата с Джо мълчаxме.
¬ Oттогава всеки ден от живота ми е подарък ¬ каза тn. ¬ Bапознаx се с
öаща ви. Родиx вас, момчета. Oöиколиx света. Eдва ли има страна, в коnто да не
съм öила.
Hие мълчаxме.
¬ Aз съм ¡ранцузойка ¬ продължи тn. ¬ A вие сте американци. Mежду нас има
огромна разлика. Aко една американка се разöолее, това n изпълва с негодувание.
Тn се заема да отстрани причината за öолестта, и то веднага. Iранцузите
разöират, че човек се ражда, живее, а после умира. U това не ги възмущава. Bа
тnx то си е в реда на нещата. Така е öило откакто свnт светува. U така трnöва
да öъде, не разöирате ли? Aко xората не умираxа, светът щеmе ужасно да се
задръсти.
¬ Bъпросът е кога е редно да се умира ¬ оöади се Джо.
Mайка ми кимна.
¬ Hрав си ¬ каза тn. ¬ U отговорът е: умираm, когато ти дойде времето.
¬ Това е пораженческа позициn.
¬ Hе, Джо. Това е реалистична позициn. -овек трnöва да подöира öитките
си. Eстествено, дреöните öолести е редно да се лекуват. Aко претърпиm
катастро¡а, отиваm да те закърпnт. Hо нnкои öитки просто не могат да öъдат
спечелени. Hе си мислете, че не съм оöмислnла всичко най-внимателно. Hрочетоx
книги, говориx с приnтели. Uзлечимостта на това заöолnване, след като
симптомите вече са се проnвили, е много ниска. Десет, двайсет процента, и то за
да умреm не сега, а след пет години. Kому е притрnöвало това? A и с цената на
нnкакво коmмарно лечение.
Kога е редно да се умира? Hрекараxме времето си до оönд в предъвкване на
резонниn въпрос, зададен от Джо. Hай-напред от една страна, после от друга. Hо
винаги стигаxме до един и същ извод. Hnкои öитки просто не могат да öъдат
спечелени. Cпорът поначало öеmе öезпредметен. Mоже öи от него щеmе да има
смисъл, ако го önxме провели преди година. A сега просто öеmе излиmен.
Двамата с Джо седнаxме да оönдваме; майка ми не. Uзчакваx öрат ми да
зададе следващиn си резонен въпрос, който сnкаm висеmе във въздуxа. Hакраn той
стигна и до него. Джо Ричър ¬ трийсет и две годиmен, метър и деветдесет и пет,
сто килограма, завърmил ,.ест Hойнт°, нnкаква голnма клечка в Mинистерството на
¡инансите ¬ положи длани върxу масата и погледна майка си право в очите.
¬ Hnма ли да ти липсваме, мамо? ¬ запита той.
¬ Lреmен въпрос ¬ отвърна тn. ¬ Aз ще съм умрnла. Hищо нnма да ми липсва.
Aз ще ви липсвам. Така както ви липсва öаща ви. Kакто липсва и на мен. Kакто ми
липсва и моnт соöствен öаща, и майка ми, и öаöа ми, и дnдо ми. Да ти липсват
умрелите също е част от живота.
Двамата с Джо мълчаxме.
¬ Ти всъщност ме питаm друго ¬ продължи тn. ¬ Hитаm ме: как така мога да
ви изоставn? Hитаm ме: не ме ли интересувате повече? Hnмам ли желание да видn
как ще се развие оттук нататък животът и на двама ви? Hищо свързано с вас ли не
ме вълнува вече?
Hе отговориxме.
¬ Разöирам ви ¬ рече тn. ¬ -есто казано, интересувате ме много. Aз сама
съм си задавала неведнъж тези въпроси. -увствам се, сnкаm спирам да гледам ¡илм
насред прожекциnта и излизам от салона. Cnкаm съм принудена да си тръгна от
¡илм, който много öиx искала да догледам. U това е, което ме тревожи. -е нnма
да разöера какво ще стане по-нататък с вас, момчета, как ще се развие животът
ви. Тази част наистина ми е противна. Hо после си казвам, че все нnкога, рано
или късно, човек излиза от салона. Bсе пак никой не живее вечно. Aз, така или
иначе, нnма да дочакам да видn как ще се развие животът ви докрай. U при най-
доöрите оöстоnтелства. Cега чак разöирам това. U вече не се притеснnвам
толкова. Kогато и да напусна прожекциnта, ще öъде една случайна дата. U все ще
ми се гледа още.
Uзвестно време и тримата седnxме öезмълвни.
¬ Kолко остава? ¬ запита накраn Джо.
¬ Hе много ¬ отвърна тn.
Hие мълчаxме.
¬ Aз не ви трnöвам повече ¬ каза тn. ¬ Bие сте големи мъже. Bадачата ми е
изпълнена. Това е естествено и нnма нищо страmно. Такъв е животът. Така че ме
оставете да си ида.
* * *
До mест вечерта се önxме изприказвали докрай. Bече öлизо час никой не
продумваmе. Uзведнъж майка ми се надигна в креслото си.
¬ Да идем на вечерn ¬ предложи тn. ¬ B ресторант ,Hолидор°, на Рx Mосx
лsо Hренс.
Hовикаxме такси и с него отидоxме до театър ,Oдеон°. Oттам продължиxме
пеmа. Така искаmе майка ми. Беmе загърната в палто, подпираmе се на ръцете ни и
се движеmе öавно и с мъка, но ни се стори, че се радва на свежиn зимен въздуx.
Рx Mосx лsо Hренс пресича остриn ъгъл между öулевардите ,Cен Iермен° и ,Cен
Mиmел° в Tести район. Mоже да се каже, че това е най-парижката уличка в цnл
Hариж. Тnсна, пъстра, леко позападнала, но кипnща от живот, тn минава между два
реда високи ¡асади на сгради с нnкога пищни гипсови орнаменти. Cамиnт ,Hолидор°
е прочут стар ресторант. B него човек има чувството, че на същата маса се е
xранил кой ли не ¬ чревоугодници, mпиони, xудожници, öегълци от закона,
ченгета, öандити.
U тримата си поръчаxме едни и същи öлxда: запечено козе сирене, свинско
със сливи, малинови тарталети. U öутилка изискано червено вино. Aла майка ми не
nде и не пи нищо. Cедеmе и ни гледаmе. Lицето й öеmе изопнато от ¡изическата
öолка. Двамата с Джо се xранеxме мълчаливо, усещайки погледа й върxу сеöе си.
Тn говореmе през цnлото време, изклxчително само за миналото. Hо в гласа й
нnмаmе тъга. Cnкаm преживnваmе отново щастливите моменти в живота си. Cмееmе
се. Hотърка с палец öелега върxу лицето на Джо и ми се скара, също както
навремето, задето му го önx причинил. Aз пък си вдигнаx ръкава, също както
тогава, и й показаx къде Джо ме öеmе намуmкал с длетото, за да си отмъсти, и
тогава тn се скара и на него, също както навремето. Cтана дума за разни неща,
който й önxме израöотили като подарък в часовете по ръчен труд. U за рождените
ни дни, които önxме празнували в öезрадостната праmна жега или в öезмилостниn
мраз на далечни военни öази. Разказа ни за кой ли път как се е запознала с öаща
ни в Kореn, как са се оженили в Xоландиn, колко öил несръчен, как за трийсет и
три години öрачен живот й öил подарил само два öукета цветn ¬ единиn при
раждането на Джо, а другиn, когато съм се родил аз.
¬ Bащо не ни каза преди година? ¬ запита Джо.
¬ Bнаеm защо ¬ отвърна тn.
¬ Bащото щnxме да се скараме ¬ казаx аз.
Mайка ми кимна.
¬ Реmението трnöваmе да си öъде мое ¬ каза тn.
Hоръчаxме ка¡е и двамата с Джо запалиxме цигари. Kогато келнерът ни
донесе сметката, го помолиxме да ни повика такси. Hо оöратниn път към Aвенx Рап
и тримата мълчаxме. Hочти никой не проговори, докато стана време да си лnгаме.
Hа четвъртиn ден от новото десетилетие се съöудиx рано. Oткъм куxнnта се
чуваmе гласът на Джо ¬ говореmе на ¡ренски. Oтидоx при него и видnx, че
разговарn с жена. Mлада и енергична. C късо подстригана коса и лъчезарни очи.
Kаза ми, че öила личната öолногледачка на майка ми, каквато й се полагала
според нnкаква отдавна склxчена застраxовка. Oönсни, че идвала всеки ден, само
за вчера майка ми n öила помолила да пропусне. Uскала да остане насаме със
синовете си. Hопитаx момичето по колко часа дневно прекарва с майка ми. Тn
каза, че полицата предвиждала денонощни грижи, ако и когато се наложи, което
според неn не öило далеч.
Kогато момичето с лъчезарните очи си тръгна, аз се върнаx в спалнnта,
взеx дуm и съöраx öагажа си. Hрез това време Джо влезе и ме видn какво правn.
¬ Тръгваm ли си? ¬ запита той.
¬ U двамата си тръгваме ¬ отвърнаx. ¬ U ти го знаеm.
¬ Редно е да останем.
¬ Дойдоxме да n видим. Тn това искаmе. A сега вече иска да си вървим.
¬ Така ли мислиm?
Kимнаx.
¬ Това снощи, в ,Hолидор°, öеmе за сöогом. Cега тn иска да n оставим на
мира.
¬ Kак можеm да постъпваm така?
¬ Това е, което тn иска. U сме длъжни да й го дадем.
Oтново отидоx да купn кроасани от сладкарницата на Рx Cен Доминик, после
и тримата седнаxме да закусим заедно, с големи чаmи ка¡е, по ¡ренски оöичай.
Mайка ми се öеmе пременила с най-xуöавите си дреxи и, оöщо взето, се държеmе
като здрава млада жена, за коnто счупениnт крак е само временно неудоöство.
Cигурно й öе струвало голnмо усилие на волnта, но nвно, че по този начин искаmе
да n запомним. Доливаxме си един на друг ка¡е и учтиво си подаваxме xраната.
Bакуската премина изискано и церемониално. Kакто навремето ¬ много, много
отдавна.
Hосле майка ми изпълни един друг семеен ритуал ¬ направи нещо, което öе
правила десет xилnди пъти преди, когато önxме деца, и öе продължила да го
прави, докато не се почувстваxме за пръв път зрели xора. Cтана с мъка от стола
си, пристъпи зад Джо и положи ръце върxу раменете му. Hосле се наведе и го
целуна по двете öузи.
¬ Kакво не е нужно да правиm? ¬ запита го тn.
Той не отговори. U преди не отговарnmе. Mълчанието му öеmе част от
ритуала.
¬ Hе е нужно да реmаваm всички проöлеми на света, Джо. Cамо нnкои. U öез
това проöлеми има предостатъчно.
U тn отново го целуна по öузата. Hосле, като се подпираmе с една ръка на
оöлегалката на стола му, се пресегна с другата и се премести зад мен. -уx зад
сеöе си накъсаното й мъчително диmане. Тn се наведе и целуна и мен по öузата.
Hосле, както правеmе едно време, преди толкова години, постави ръце отстрани на
раменете ми. Cnкаm ги мереmе на око колко са mироки. Eдна дреöна, креxка жена,
коnто се радва и чуди едновременно, че от öеöето й е израсъл такъв великан.
¬ Ти си силен за двама нормални мъже ¬ каза тn.
Mълчаx и чакаx своn личен въпрос. U тn ми го зададе:
¬ Kакво ще правиm с всичката тази сила?
Hе отговориx. Така öеmе според ритуала.
¬ Tе направиm каквото е правилно ¬ каза тn. Hосле се наведе и отново ме
целуна по öузата.
Дали наистина е за последно? ¬ помислиx си аз.
Cлед половин час се сöогуваxме и тръгнаxме. Hа излизане с Джо дълго и
здраво n прегръщаxме и й казаxме, че n оöичаме, а тn ни отговори, че също ни
оöича и че винаги ни е оöичала. Oставиxме n да стои на прага, спуснаxме се с
малкото асансsорче и поеxме пеmа към Oперата, за да вземем автоöуса за
летището. Oчите ни önxа пълни със сълзи, но и двамата мълчаxме. Mедалите ми не
говореxа нищо на чиновничката на ,Роаси-Tарл дsо Lол°, коnто ни сложи чак в
опаmката на самолета. Hо средата на полета разгърнаx ,Lsо Mонд° и прочетоx, че
Hориега е öил заловен в Hанама Cити. Cамо допреди седмица аз önx живnл и диmал,
лnгал и ставал с тази мисиn. A сега едва си спомнnx за какво ставаmе дума.
Oставиx вестника и се опитаx да гледам напред. Да си спомнn накъде съм тръгнал
и какво се очаква от мен да правn, като стигна там. Hо не си спомнnx
практически нищо. Hnмаx представа какво ме очаква. Aко önx имал, може öи щnx да
си остана в Hариж.
7
Kогато човек пътува на запад, от часовата разлика денnт става по-дълъг, а
не по-къс, както на отиване към Hариж. Bъзстановиxме си часовете, които önxме
загуöили преди два дни. Kацнаxме на летище ,Дълес° в два следоöед. Cöогуваx се
с Джо, който намери пиацата за таксита и потегли към града. Aз тръгнаx да търсn
автоöусните спирки, но преди да ги откриn, ме арестуваxа.
Kой пази пазача? Kой има право да арестува военен полицай? B моn случай
това се оказа тройка от Lлавното комендантство, директно подчинени на началника
на военната полициn. Hо-точно, двама кандидат-о¡ицери и един о¡ицер. Hоследниnт
ми показа служеöната си карта и заповедта за арестуването ми, след което
двамата по-младmи ми показаxа пистолетите и öелезниците си, а началникът им ми
даде да изöирам: или да се държа прилично, или да си носn последствиnта.
.смиxнаx се. -овекът си знаеmе раöотата. Държеmе се уставно. Cъмнnвам се дали
лично аз öиx постъпил по-различно и дали öиx могъл да се справn по-доöре от
него.
¬ Hосите ли оръжие, майоре? ¬ запита той.
¬ Hе ¬ отвърнаx.
Aко ми öеmе повnрвал, щnx сериозно да се разтревожа за състоnнието на
армиnта. Hе че нnмаmе да се намери о¡ицер, който да ми повnрва или може öи да
се притесни от деликатността на ситуациnта. Да арестуваm висmестоnщ о¡ицер от
соöствениn ти род войска не е лесна раöота. Hо този наистина знаеmе какво
прави. Eдва önx казал ,не°, и той кимна на двамата по-младmи, които пристъпиxа
към мен с такава öързина, сnкаm им önx признал, че носn nдрена öойна глава.
Eдиниnт претърси мен, другиnт чантата ми. Това им отне цели нnколко минути,
докато се уöедиxа, че наистина не съм въоръжен.
¬ Трnöва ли да ви слагам öелезници? ¬ запита о¡ицерът.
Hоклатиx глава.
¬ Kъде ви е колата?
Той не отговори. Двамата кандидат-о¡ицери застанаxа от двете ми страни,
на половин крачка по-назад, а mе¡ът им поведе групата. Hресnкоxме тротоара,
заоöиколиxме автоöусната спирка и се насочиxме към паркинга за служеöни
автомоöили. Там ни чакаmе масленозелена кола с четири врати, öез отличителни
знаци. Oт тnxна гледна точка това öеmе най-опасниnт момент. Eдин арестант,
реmен да изönга, öи си проöвал късмета именно сега. Kакто önxме трима срещу
един, mансовете ми önxа около петдесет на петдесет. Hо аз се оставиx да ме
качат в колата. Cлед това доста често се питаx какво ли öи станало, ако в този
момент önx поöегнал. Hонnкога ми се иска да го önx направил.
Kолата öеmе ,Tевролет Kаприс°, ¡аöрично önл, а военните го önxа
напръскали в зелено с пистолет. Oригиналната öоn си личеmе по рамките на
вратите. Тапицериnта на седалките öеmе изкуствена кожа, прозорците се свалnxа и
вдигаxа ръчно. Oöорудването öеmе спартанско, същото като на колите на
гражданската полициn. Aз се плъзнаx по дължината на задната седалка и се
наместиx в ъгъла, зад гърöа на mо¡sора. Eдиниnт от кандидат-о¡ицерите се
натъпка до мен, другиnт седна зад волана, а mе¡ът се настани до него. Hикой
дума не оöелваmе.
Hоеxме на изток по главната магистрала, водеща към града. Cигурно Джо с
неговото такси öеmе на не повече от пет минути пред нас. Bавиxме на xг, после
отново на изток и минаxме през Тайсънс Kорнър. B този момент се досетиx със
сигурност къде ме карат. Hа нnколко километра по-нататък се поnвиxа пътни
таöели, указващи отклонението за Рок Kрийк. Това е малък град на четирийсет
километра северно от Iорт Белвоар и на около седемдесет източно от öазата на
морската пеxота в Kуонтико. A в тази öаза се намираmе щаöът на 110-а специална
част. Така че знаеx накъде ме водnт. Cамо дето не знаеx защо.
Tаöът на 110-а се състоеmе само от канцеларии и складове за снарnжение.
Hnмаmе килии за арестанти. Hито пък други специално укрепени помещениn.
Bатвориxа ме в една от стаите за разпити. Hросто пуснаxа чантата ми на масата,
заклxчиxа вратата отвън и ме оставиxа. B същата тази стаn и аз önx затварnл
xора. Така че знаеx как стават нещата. Eдиниnт от кандидат-о¡ицерите щеmе да
остане на пост в коридора. Mоже öи и двамата. Така че се задоволиx да се
изтегна назад на простиn дървен стол, да вдигна краката на масата и да чакам.
Mина един час. Беmе ми неудоöно да седn в тази поза, освен това önx
гладен и оöезводнен от дългиn полет. Kазаx си, че ако önxа съоöразили всичко
това, може öи щnxа да ме оставnт да чакам два часа. Uли повече. Hо в случаn
дойдоxа точно след mейсет минути. B стаnта влезе о¡ицерът и ми направи знак с
öрадичка да стана от стола и да го последвам. Двамата кандидат-о¡ицери се
строиxа на половин крачка зад мен. Uзкачиxме се по нnкакви стълöи два етажа
нагоре. Bакриволичиxме по öоnдисани в миmи цвnт коридори. Bече знаеx точно къде
отиваме. Oтиваxме в каöинета на Lион Lарöър. Cамо дето не знаеx защо.
Cпрnxа пред вратата на каöинета. B неn имаmе прозорец от армирано стъкло
с надпис ,Kомандир° със златни öукви. Mного пъти önx минавал през тази врата,
но никога като арестант. O¡ицерът почука, изчака секунда, отвори вратата и се
дръпна, за да мина. Hосле затвори зад мен и остана в коридора заедно с xората
си.
Bад öxрото на Lарöър седеmе нnкакъв човек, когото никога не önx виждал
преди. Hолковник. C каму¡лажна уни¡орма. U таöелка с името: .илард, Aрмиn на
CAT. Hосивnлата му коса öеmе разделена на път по средата, като на ученик. Uмаmе
нужда от подстригване. Беmе с очила с метални рамки, с едно от онези подпуxнали
сивкави лица, които изглеждат състарени и на двайсет години. Беmе нисък,
сравнително наöит, с отпуснати рамене, които подсказваxа пълна липса на
¡изически усилиn. Hвно му öеmе трудно да седи неподвижен на едно мnсто.
Hепрекъснато се въртеmе на стола, като при всnко движение подръпваmе панталона
си. Hрез първите десет секунди, откакто önx влnзъл в стаnта, успn да смени
позата си три пъти. Mоже öи имаmе xемороиди. Uли просто öеmе притеснен. Ръцете
му önxа меки, с изгризани нокти. U öезöрачна xалка. Hоложително öеmе разведен.
Uмаmе такъв вид. Hикаква жена не öи го търпnла с такъв оöрасъл врат. U никаква
жена не öи издържала на непрестанните му тикове. Bъв всеки случай не за дълго.
Mоже öи трnöваmе да застана мирно и да рапортувам: Cър, майор Ричър се
nвnва по ваmа заповед. Така изискваmе армейскиnт устав и етикет. Hо си казаx,
че за нищо на света нnма да го направn. Hросто се огледаx лениво, пристъпиx към
öxрото, öез да öързам, и застанаx пред него в стойка своöодно.
¬ Uскам оönснение ¬ каза човекът на име .илард.
¬ Kой сте вие? ¬ запитаx аз.
¬ Mного доöре виждаm кой съм.
¬ Bиждам, че сте полковник от американската армиn на име .илард. Hо не
мога да ви дам никакви оönснениn, докато не се уöедn, че съм ви прnко подчинен.
¬ Hодчинен си ми, младежо. Kакво пиmе отвън на вратата?
¬ Hиmе ,Kомандир°.
¬ U къде се намираме?
¬ B Рок Kрийк, Bирджиниn.
¬ E, доöре. Hитаm и аз ти отговарnм.
¬ Hов сте ¬ казаx аз. ¬ Hе се познаваме.
¬ Hоеx поста преди четирийсет и осем часа. U току-що се запознаxме. Така
че искам оönснение.
¬ Bа какво?
¬ Да започнем със самоотлъчката ти.
¬ Cамоотлъчка ли? ¬ казаx. ¬ Kога?
¬ Hрез последните седемдесет и два часа.
¬ Hе е вnрно ¬ казаx аз.
¬ Kак да не е?
¬ Uмам разреmение за отпуск от полковник Lарöър.
¬ Hе е вnрно.
¬ Oöадиx му се по теле¡она.
¬ Kога?
¬ Hреди да отпътувам.
¬ U получи ли разреmение?
Hе отговориx веднага.
¬ Oставиx му съоöщение. Да не искате да кажете, че е отказал да ми
разреmи отпуск?
¬ Hе е öил тук. Hnколко часа преди това е получил заповед за преместване
в Kореn.
¬ B Kореn ли?
¬ Kомандващ военната полициn на американскиn гарнизон.
¬ Hо това е пост за öригаден генерал!
¬ Раöоти се по въпроса. Hрез есента със сигурност ще получи повиmение.
Hе казаx нищо.
¬ U така, Lарöър го нnма вече ¬ каза .илард. ¬ Cега аз съм тук.
Bъртележката продължава. Cвиквай с това.
B стаnта настана тиmина. .илард се усмиxна. .смивката му не öеmе приnтна.
Hо-скоро приличаmе на озъöване. Току-що ми öеmе издърпал килима изпод краката и
очакваmе да падна на пода.
¬ Mного мило от твоn страна, че си казал къде отиваm и кога се връщаm.
Така ни öеmе по-лесно да те приöерем днес.
¬ Cмnтате, че за тази самоотлъчка заслужавам арест?
¬ A ти не смnтаm ли?
¬ Cтанало е най-оöикновено недоразумение.
¬ Hапуснал си поста öез разреmение, майоре. Такива са ¡актите. Cамо
защото си очаквал да получиm разреmение, това не значи, че ти е öило дадено.
Hамираm се в армиnта. Тук не се действа, преди да си получил заповед или
разреmение. Uзчаква се, докато въпросната заповед или разреmение öъдат издадени
и потвърдени. Другото öи довело до анарxиn и xаос.
Hе казаx нищо.
¬ Kъде öеmе?
Hредставиx си майка ми, оöлегната на алуминиевата си проxодилка. Hосле
лицето на öрат ми, докато ме гледаmе как си съöирам öагажа.
¬ Bзеx си малко почивка ¬ казаx аз. ¬ Бnx на плаж.
¬ Hе си арестуван заради самоотлъчката ¬ каза .илард. ¬ A защото си öил с
парадна уни¡орма на Hова година.
¬ -е откога това е заöранено?
¬ U си носил таöелка с името си.
Hе казаx нищо.
¬ U докато си носил въпросната таöелка с името си, си пратил двама
цивилни в öолница.
Cтоnx и го гледаx. U размиmлnваx напрегнато. Hе ми се струваmе вероnтно
деöелакът или онn ¡ермер да са ме наклепали. Hе, не öеmе възможно. Бnxа
глупави, но не чак дотам. Bнаеxа, че винаги мога да ги намерn после.
¬ Kой го казва? ¬ запитаx.
¬ Hа онn паркинг е имало голnма пуöлика.
¬ Eдин от наmите?
.илард кимна.
¬ Kой? ¬ запитаx аз.
¬ Hе е нужно да знаеm.
Bамълчаx си.
¬ Друго имаm ли да кажеm? ¬ запита той.
Hомислиx си: Тоn нnма да даде показаниn пред военниn съд. Това поне е
сигурно. Eто какво трnöва да му кажа.
¬ Hnмам ¬ отвърнаx.
¬ Kакво да те правn сега?
Bамълчаx.
¬ Oтговори ми, какво да те правn?
Трnöва да сxванеm разликата между инат и навик, приnтел. U то възможно
по-öързо.
¬ Bие реmете ¬ казаx аз. ¬ Uзöорът е ваm.
Той кимна.
¬ Oсвен това имам два рапорта, от генерал Bасел и полковник Kумър.
¬ Kакво пиmат?
¬ Hиmат, че си се държал неуважително към тnx.
¬ Hе е вnрно.
¬ Kакто не е вnрно и че си се самоотлъчил, така ли?
Hе отговориx.
¬ Bастани мирно ¬ каза .илард.
Uзгледаx го. Hреöроиx наум: xилnда, две xилnди, три xилnди. Hосле
застанаx мирно.
¬ Бавно действаm ¬ каза той.
¬ Hе се öорn за награда по строева подготовка ¬ отвърнаx аз.
¬ Bащо се интересуваm от Bасел и Kумър?
¬ Lипсва един екземплnр от дневниn ред на кон¡еренциnта на öронетанковите
войски. Uскаx да знам дали в него не се съдържа поверителна ин¡ормациn.
¬ Hе е имало дневен ред ¬ каза .илард. ¬ Bасел и Kумър са ти го оönснили.
Kакто го оönсниxа и на мен. Hозволено ти е öило да запитаm. Iормално
погледнато, имаm право да ги разпитваm. Hо да отxвърлиm съзнателно отговора на
висmестоnщ о¡ицер като лъжа е проnва на неуважение. Hещо повече, доöлижава се
до полицейски тормоз.
¬ Cър, това ми е раöотата. .öеден съм, че е имало дневен ред.
Cега той не отговори.
¬ Mога ли да попитам къде сте служили преди? ¬ казаx аз.
.илард се размърда на стола си.
¬ B разузнаването ¬ отвърна той.
¬ Kато оперативен агент ли? ¬ попитаx аз. ¬ Uли като чиновник?
Той не отговори. Hвно öе служил като чиновник.
¬ Hри вас имаmе ли кон¡еренции öез дневен ред? ¬ попитаx.
Той ме погледна право в очите.
¬ Това е заповед, майоре ¬ каза той. ¬ Hърво, преставаm да се интересуваm
от Bасел и Kумър. Hезаöавно, считано от този момент. Bторо, преставаm да се
интересуваm от генерал Kреймър. Hе искаме да се вдига mум при създалите се
оöстоnтелства. Трето, лейтенант Cъмър престава да се меси в делата на
специалните части. Hезаöавно, считано от този момент. Тn е младmи военен
полицай и доколкото съм запознат с досието й, ако зависи от мен, ще си остане
завинаги такава. -етвърто, нnма да предприемаm никакви опити за контакт с
местните цивилни, които си наранил. U пето, нnма да се мъчиm да установnвиm
самоличността на свидетелn, който те е докладвал.
Mълчаx.
¬ Разöираm ли заповедите, които издадоx?
¬ Биx желал да ги получа в писмен вид.
¬ .стно ти стига ¬ каза той. ¬ Разöираm ли заповедите?
¬ Да ¬ отвърнаx аз.
¬ Cвоöоден си.
Hреöроиx наум: xилnда, две xилnди, три xилnди. Hосле отдадоx чест и се
оöърнаx кръгом. Бnx стигнал почти до вратата, когато той изстрелn в гърöа ми
още един залп за сöогом:
¬ Kазаxа ми, че си öил голnм герой, Ричър. Така че сега имаm изöор: или
да останеm голnм герой, или да се правиm на нагло копеле. Uскам да ти напомнn,
че никой не xаресва наглите копелета. Uскам освен това да знаеm, че скоро за
теö ще има голnмо значение дали xората те xаресват, или не.
Hе отговориx.
¬ Hсно ли се изразnвам, майоре?
¬ Hо-nсно не може да öъде ¬ отвърнаx.
Hосегнаx и xванаx дръжката на вратата.
¬ U още нещо ¬ каза той. ¬ Cмnтам да поприкриn за известно време рапорта
за поöоn. Kолкото е възможно по-дълго. Oт уважение към досегаmната ти кариера.
Доöре, че е постъпил по вътреmниn канален ред. Hо не заöравnй, че мога да го
извадn, когато поискам.
Тръгнаx от Рок Kрийк малко преди пет следоöед. Xванаx автоöус за
Bаmингтон и оттам друг на xг, по междущатска магистрала 95. Hосле свалиx
отличителните знаци от реверите си и последните петдесет километра до Iорт Бърд
изминаx на автостоп. Hо платното в двете посоки се движеxа главно
военнослужещи, а и от останалите öолmинството önxа пенсионирани военни със
семействата си. U едните, и другите не оöичаxа много-много военната полициn.
Oпитът ме öеmе научил, че се пътува далеч по-удоöно, ако носиm значките си в
джоöа.
Hоследната кола, коnто xванаx, ме закара на двеста метра от главниn
портал на Iорт Бърд. Mинаваmе единайсет вечерта на 4 nнуари 1990 г. Cлед Рок
Kрийк önx прекарал в път малко над mест часа. Tатът Cеверна Kаролина тънеmе в
мрак и студ. Kучеmки студ. Uзминаx тичеmком последните двеста метра, за да се
сгреn. Cтигнаx задъxан до портала. Oтметнаxа ме и се затичаx право към каöинета
си. Bътре öеmе топло. Дежурна öеmе пак онази сержантка с малкото дете. Mаmината
за ка¡е öеmе вклxчена. Тn мълчаливо ми подаде чаmа, аз влnзоx в каöинета и на
öxрото завариx öележка от Cъмър. Беmе защипана с кламер към тънка зелена
папчица. Bътре имаmе три списъка. Cписък на жените с персонални xъмъри, списък
на жените, служили във Iорт Lруин, и списък на личниn състав, преминавал в
двете посоки през портала на Бърд в новогодиmната нощ. Hървите два списъка önxа
сравнително кратки. Hо последниnт öеmе нещо ужасно. Hnла нощ önxа влизали и
излизали xора, отиващи или връщащи се от партита. Hо в трите списъка се
повтарnmе едно-единствено име: подп. Aндреn Hортън. Cъмър го öе заградила с
кръгче и на трите места. Бележката й гласеmе: Oöади ми се, имам да ти казвам
нещо за Hортън. Hадnвам се, че майка ти е доöре.
Hай-напред потърсиx старата öележка с теле¡онниn номер на Джо и му се
оöадиx.
¬ Kак е, държиm ли се? ¬ запитаx го.
¬ Трnöваmе да останем в Hариж ¬ каза той.
¬ Тn öеmе дала на öолногледачката един почивен ден. Толкова й е öило
нужно.
¬ Bъпреки това трnöваmе да останем.
¬ Mама не иска зnпачи ¬ казаx аз.
Джо не отговори. Cлуmалката мълчеmе и изгарnmе уxото ми.
¬ Uмам един въпрос ¬ казаx аз. ¬ Kогато раöотеmе в Hентагона, познаваmе
ли едно гадно копеле на име .илард?
Uзвестно време той мълча, nвно ровеmе в паметта си, нnкакви релета
прещракваxа в мозъка му. Беmе минало доста време, откакто öе напуснал
разузнаването.
¬ Дреöен и mиmкав? ¬ рече най-после той. ¬ Hе може да седи на едно мnсто?
Bсе се върти на стола, дърпа крачолите си и се попипва? Hомнn го. -иновник.
Mислn, че öеmе майор.
¬ Bече е полковник ¬ казаx аз. ¬ Току-що е преместен в Cто и десета
специална в Рок Kрийк. Cега ми е командир.
¬ Oт военното разузнаване в Cто и десета? Bвучи ми логично.
¬ Hе и на мен.
¬ Това е най-новата им доктрина ¬ каза той. ¬ Oпитват се да подражават на
частниn сектор. Cмnта се, че xора, които си нnмат представа от нищо, са полезни
за системата, понеже не са оöременени със статуквото. Oчаква се да донесат нови
вижданиn.
¬ Uма ли нещо, което трnöва да знам за тоn тип?
¬ Hарече го гадно копеле, значи вече си го опознал достатъчно. Hе че öеmе
глупак, но си öеmе гадно копеле, дума да нnма. Дреöнав, отмъстителен, öрани
интересите на покровителите си, много доöре усеща политическите настроениn,
знае кому да се кланn, ненадминат в целуването на задници, винаги усеща накъде
дуxа вnтърът.
Hе казаx нищо.
¬ Безнадеждно смотан по отноmение на жените ¬ доöави Джо. ¬ Това го
помнn.
Hродължиx да мълча.
¬ Uдеален пример за това, което си говориxме ¬ продължи Джо. ¬ .илард
раöотеmе в отдела за Cъветскиn съxз. Доколкото си спомнnм, следеmе тnxното
производство на танкове и потреöлението на гориво. Mислn, че öеmе разраöотил
нnкакъв алгоритъм, според който по изразxодваното гориво можело да се определи
колко учениn са провели съветските öронетанкови войски. C това успn да привлече
вниманието на началниците и в течение на година, година и нещо öеmе на върxа.
Hо оттогава nвно е надуmил какво се готви и се е измъкнал навреме. Ти трnöва да
направиm същото. Uли най-малкото да се замислиm. Kакто си говориxме.
Hе казаx нищо.
¬ Mеждувременно си отварnй очите на четири. Aз лично не öиx желал .илард
да ми е началник.
¬ Tе се оправn ¬ отвърнаx аз.
¬ Трnöваmе да останем в Hариж ¬ каза той и затвори.
Hамериx Cъмър в öара на о¡ицерскиn клуö. Беmе си взела öутилка öира и се
подпираmе на стената в компаниnта на двама кандидат-о¡ицери. Kогато ме видn, тn
веднага ги остави и тръгна към мен.
¬ Lарöър е заминал за Kореn ¬ казаx й аз. ¬ Uмаме нов mе¡.
¬ Kой?
¬ Hолковник на име .илард. Oт разузнаването.
¬ -е какво разöира той от военна полициn?
¬ Hищо. .илард е гадно копеле.
¬ Това не те ли дразни?
Bдигнаx рамене.
¬ Uмаме заповед да не се занимаваме със случаn ,Kреймър°.
¬ U ще му се подчиним ли?
¬ Oсвен това аз имам заповед повече да не оöщувам с теö. Mолöата ти за
преместване в Cто и десета щnла да öъде отxвърлена.
Cъмър замълча и извърна поглед встрани. Hакраn каза:
¬ Hо дnволите!
¬ Cъжалnвам ¬ казаx аз. ¬ Bнам колко го искаmе.
Тn ме погледна.
¬ Aма той сериозно ли ти е казал това за Kреймър?
¬ .илард е сериозен във всичко. Дори öе пратил xора да ме арестуват на
летището, за да ми покаже колко е сериозен.
¬ Да те арестуват?!
Kимнаx отново.
¬ Hnкой ме е натопил, че съм отупал ониn двамата на паркинга.
¬ Kой?
¬ Hnкой от военните в пуöликата.
¬ Hnкой от наmите? Kой може да е öил?
¬ Hnмам представа.
¬ Това е подло.
Kимнаx.
¬ Hикога не ми се е случвало преди.
Тn отново замълча. Hосле попита:
¬ Kак е майка ти?
¬ Cчупила си е крака. Hищо осоöено.
¬ Mоже да xване пневмониn.
Kимнаx отново.
¬ Hравили са й рентгенова снимка. Hnма пневмониn.
Долните й клепачи се присвиxа нагоре.
¬ Mога ли да ти задам логичниn въпрос? ¬ запита тn.
¬ Uма ли такъв?
¬ Hоöоnт на цивилни граждани е сериозно провинение. A тук очевидно имаме
рапорт и свидетел. Достатъчно основаниn, за да öъдеm арестуван.
¬ E, и?
¬ Bащо още си на своöода?
¬ .илард оöеща да прикрие рапорта на първо време.
¬ Hо нали казваm, че öил гадно копеле?
¬ Oт уважение към досегаmната ми кариера. Така поне каза.
¬ U ти му повnрва?
Hоклатиx глава.
¬ B рапорта има нещо гнило ¬ казаx аз. ¬ Eдно гадно копеле като .илард öи
го използвал срещу мен, стига да можеmе. Това поне е сигурно. Той пет пари не
дава за кариерата ми.
¬ Eдва ли проöлемът е в рапорта. Bа тnx най-доöриnт свидетел е военниnт.
Tе каже каквото му наредnт. Bсе едно, че .илард сам е писал рапорта.
Hе отговориx.
¬ U защо изоöщо си тук?
Cпомниx си какво ми öе казал Джо: Lледай да научиm кому си öил толкова
нужен във Iорт Бърд, че да те изтегли от Hанама и да те замени с нnкакво гадно
копеле.
¬ Hе знам защо съм тук ¬ отвърнаx аз. ¬ Hищо не знам. A сега ми разправи
за подполковник Hортън.
¬ Cлучаnт вече не е наm.
¬ Тогава просто задоволи лxöопитството ми.
¬ Hе е тn. Iената си има алиöи. Била е на парти в нnкакъв öар извън
öазата. Hnла нощ. Hоне сто дуmи са n видели.
¬ Kоn е тn?
¬ Bоенен псиxолог. Uма докторат по псиxосексологиn, като специалността й
е да атакува вътреmното емоционално равновесие на врага чрез разколеöаване на
чувството му за мъжественост.
¬ Uзглежда ми симпатична.
¬ Била е поканена на парти в öар. Bначи все нnкой n смnта за симпатична.
¬ A провери ли кой е öил mо¡sор на Bасел и Kумър?
Cъмър кимна.
¬ Hа портала е записан като майор Mарmъл. Hровериx и се оказа член на
щаöа на Дванайсети корпус, временно командирован към Hентагона. Mинава за
изгрnваща звезда. Тук е от ноември.
¬ A успn ли да установиm на кого са се оöаждали по теле¡она от xотела във
Bаmингтон?
Cъмър отново кимна.
¬ Hа никого ¬ каза тn. ¬ Uма едно оöаждане отвън до стаnта на Bасел, в
дванайсет и двайсет и осем след полунощ. Hредполагам, че е öило от Дванайсети
корпус в Lерманиn. Hо и двамата не са звънили на когото и да öило.
¬ Hито едно изxодnщо оöаждане?
¬ Hито едно.
¬ Cигурна ли си?
¬ Aöсолxтно. Xотелът е с компxтърна теле¡онна централа. Bа вънmна линиn
се наöира деветка, като компxтърът регистрира всnко оöаждане. Bаради сметката.
Iалmива следа.
¬ E, доöре ¬ казаx аз. ¬ Bаöрави всичко.
¬ Cериозно?
¬ Bаповедта си е заповед. Другото води до анарxиn и xаос.
* * *
Bърнаx се в каöинета си и позвъниx в Рок Kрийк. Oчакваx, че .илард
отдавна ще си е тръгнал. Той очевидно öеmе човек, свикнал на чиновническо
раöотно време. Cвързаx се с нnкакъв служител от деловодството и го помолиx да
ми намери копие от оригиналната заповед, с коnто önx преместен от Hанама във
Iорт Бърд. -акаx го пет минути да се върне на теле¡она. Hрез това време
прегледаx още веднъж списъците на Cъмър. Uмената в тnx не ми говореxа нищо.
¬ Hамериx заповедта, сър ¬ чуx гласа му в слуmалката.
¬ Oт кого е подписана? ¬ запитаx аз.
¬ Oт полковник Lарöър, сър.
¬ Благодарn ¬ казаx и затвориx. B течение на десет минути седnx и се
питаx защо разни xора се опитват да ме лъжат. Mислите ми önxа прекъснати от
звъна на теле¡она. Oöаждаmе се млад редник от военната полициn, за да докладва,
че при редовен патрул е открил труп в xрастите. Hо всичко личало, че öило
уöийство, и то твърде жестоко. -овекът на два пъти прекъсва разказа си, за да
повръща.
8
Hовечето военни öази в провинциnта са доста големи. Дори да са застроени
сравнително плътно, оöикновено около всnка öаза има заградена значителна по
размер празна площ, коnто й позволnва да се разраства при нужда. Това öеmе
първата ми оöиколка из Iорт Бърд, но не очакваx тn да се отличава много от
останалите öази. Oчакваx да видn нещо като малък, чистичък и подреден град,
заоöиколен от три страни от държавна земn с размерите на един окръг ¬ öедна и
камениста, с ниски xълмове и плитки речни корита, покрита с xилава
растителност, главно от xрасталаци и редки дървета. Hрез дългиn живот на öазата
се садnт нови и нови дървета, които да служат за заместител ту на сивите nсени
на Aрдените, ту на могъщите öорове на Hентрална Eвропа или на полxлnващите се
от вnтъра палми на Близкиn изток. Cред тези изкуствени насаждениn се раждат,
усвоnват и умират цели теории за оöучение на пеxотата. Hа териториnта на една
öаза оöикновено има старовремски окопи, землnнки и картечни гнезда. Uма
стрелöища и телени заграждениn, и усамотени дървени öараки, където псиxиатри
атакуват вътреmното емоционално равновесие на личниn състав, за да го калnт.
Uма öетонни öункери, както и точни копиn на правителствени сгради, в които
специалните части се оöучават в спасnване на заложници. Uма марmрути за крос,
по които отпуснати новоöранци мъчително влизат във ¡орма, като се задъxват и
препъват, а нnкои дори падат и умират от изтощение. U цnлото това нещо е
заградено с десетки километри древни ръждnсали телени мрежи, като на всеки
трети стълö има заковани таöелки, провъзгласnващи го за неотменна соöственост
на Mинистерството на отöраната, сега и за вечни времена.
Oöадиx се на един-двама специалисти и отидоx в автопарка, където си
изöраx един xъмър с изправно ¡енерче, поставено в специална скоöа на
арматурното таöло. Bапалиx двигателn и като следваx указаниnта на редника, поеx
първо на xг и после на запад от населените части на öазата и скоро джипът
заподскача по неравен черен път, който сnкаm водеmе право към нищото. Mракът
наоколо öеmе черен като мастило. Kараx така около километър и половина-два,
докато различиx в далечината ¡аровете на друг xъмър. Джипът на редника öеmе
паркиран под остър ъгъл на пет-mест метра встрани от пътn; ¡аровете му на дълги
светлини önxа насочени към група дървета, които xвърлnxа издължени зловещи
сенки по неравната земn.
Hърви въпрос: как така еданвоmнр, извърmващ моторизиран патрул в тази
тъмница, е могъл да заöележи от колата човеmки труп, скрит толкова навътре
между дърветата?
Hаркираx моn джип до неговиn, свалиx ¡енерчето от скоöата и веднага си
отговориx на въпроса. Hросто от черниn път встрани се отклонnваmе пътека от
мъжки дреxи, разпилени по земnта. Точно по средата на изпъкналото öило между
двата коловоза имаmе öотуm ¬ най-оöикновен, каквито носnт в пеxотата, от черна
кожа, доста поовеxтnл и не осоöено доöре лъснат. Hа около метър на запад от
него ¬ мъжки памучен чорап. Hосле втори öотуm, втори чорап, каму¡лажна куртка,
масленозелена тениска. Bсички тези вещи оöразуваxа nсна следа, коnто водеmе към
дърветата в нnкакво гротескно подоöие на сладникавите еротични ¡антазии, при
които човек се приöира вкъщи и намира по пода заxвърлени части от дамско öелsо,
водещи право към спалнnта. Cамо дето по куртката и тениската имаmе тъмни петна
кръв.
Oгледаx земnта отстрани по протежение на черниn път. Беmе корава като
камък, замръзнала и покрита с önл скреж. Hnмаmе опасност да наруmа целостта на
следите, понеже по такъв терен следи нnмаmе да има. Така че поеx дълöоко дъx и
проследиx пътеката от мъжки дреxи. Kогато стигнаx краn й, разöраx защо онзи
младеж öе повърнал на два пъти, докато говореmе с мен по теле¡она. Hа неговата
възраст аз сигурно щnx да повърна три пъти.
Трупът лежеmе по лице сред замръзнали листа и всnкакви други öоклуци до
дънера на едно дърво. -исто гол. Cреден на ръст, със стегнато мускулесто тnло.
Бnл, но това едва се виждаmе, понеже почти целиnт öеmе покрит с кръв. Hо ръцете
и раменете си имаmе дълöоки порезни рани, които стигаxа чак до костта. U отзад
се виждаmе, че лицето му е подпуxнало и оöезоöразено. Бузите му, чудовищно
отекли, се подаваxа отстрани. Uденти¡икационните плочки с името и отличителните
му öелези липсваxа. Bместо тnx около врата му öеmе наxлузена тънка кожена
каиmка, пристегната с голnма месингова тока. Kраnт й се влачеmе по земnта край
главата му. Lърöът му öеmе залnт с нnкаква гъста розовоöелезникава течност. B
ануса му öеmе заврnн отчупен клон от дърво. Bемnта наоколо öеmе подгизнала от
кръв. Lотов önx да се оöзаложа, че ако го оöърнеxме по гръö, щnxме да открием,
че гениталиите му са отрnзани.
Bърнаx се по следата от разxвърлnни дреxи и отново излnзоx на mосето.
Hристъпиx към редника от военната полициn. Той стоеmе все така неподвижно, с
вперен в земnта поглед.
¬ Kъде точно се намираме?
¬ Uзвинете, сър?
¬ Hnма съмнение, че още сме в периметъра на öазата, нали?
Той кимна.
¬ Hа километър и половина от оградата сме. Тn ни заоöикалn от всички
посоки.
¬ Доöре ¬ казаx аз. Bъпросът с xрисдикциnта се изnсни. Bоенен труп на
военна териториn. ¬ Tе чакаме тук. Hикой нnма да се доöлижава до трупа öез мое
разреmение. Разöрано?
¬ Тъй вnрно, сър ¬ каза той.
¬ Доöре се справnm, момче.
¬ Hаистина ли?
¬ Tом си още на крака.
Bлnзоx в xъмъра да се оöадn по радиостанциnта на моnта сержантка. Kазаx й
какво става и й поръчаx да намери лейтенант Cъмър и да й предаде да ме потърси
по специалниn канал. Hосле зачакаx. Cлед две минути пристигна линейка. Hосле с
още два xъмъра пристигна екипът от криминолози, който önx повикал от каöинета
си, преди да тръгна. Mъжете ме наоöиколиxа. Kазаx им да изчакат. Hnмаxме öърза
раöота.
Cлед още пет минути Cъмър ми се оöади.
¬ Труп в гората ¬ казаx й аз. ¬ Uскам да намериm онаn военна псиxоложка,
за коnто ми разправnmе.
¬ Hодполковник Hортън?
¬ Hамери n и n доведи.
¬ .илард ти е казал да не раöотиm с мен.
¬ Kаза ми да не те намесвам в разследваниn на специалната част. Hо тук
случаnт е чисто полицейски.
¬ Kога да доведа Hортън?
¬ Cега. Uскам да се запознаn с неn.
Cъмър затвори и аз слnзоx от джипа. Oтидоx при екипа от съдеöни лекари и
криминолози, които търпеливо чакаxа на студа. Двигателите на джиповете
раöотеxа, за да зареждат акумулаторите и да отоплnват колите. Bъв въздуxа се
стелеmе синкав дизелов пуmек като зимна мъгла. Kазаx на групата за оглед на
местопрестъплението да започнат с описа на дреxите, разпилени по земnта.
Hредупредиx ги да не пипат нищо и да не напускат очертаниnта на пътn.
Oстаналите стоnxме и чакаxме. Беmе öезлунна, öеззвездна нощ. Hаоколо
нnмаmе никаква светлинка и никакъв звук, ако не се смnтаxа ¡аровете и
раöотещите на празен xод двигатели. Cетиx се за Lион Lарöър. B Kореn се
намираmе един от най-големите задгранични гарнизони на американската армиn.
Mоже öи не най-известниnт, но вероnтно най-активниnт и със сигурност най-
трудниnт. Да öъде назначен за командващ военната полициn там öеmе заветна мечта
на всеки полицейски командир. Lарöър можеmе да се надnва преди пенсионирането
си да öъде произведен в генерал-майор ¬ нещо, което при никакви други
оöстоnтелства нnмаmе да се случи. Aко öрат ми се окажеmе прав и във войската
действително се чакаxа съкращениn, то Lион доöре си öе опекъл раöотата. Радваx
се за него. Радостта ми продължи десетина минути. Hосле погледнаx на ситуациnта
от друга страна. Oще десет минути си öлъскаx главата, но нищо ценно не можаx да
измислn.
Kогато се поnви Cъмър, още размиmлnваx. Hа около метър и двайсет встрани
от неn, на другата предна седалка на xъмъра, различиx гологлава руса жена с
каму¡лажна уни¡орма. Джипът спрn по средата на пътn, като ни осветnваmе с
¡аровете си. Cъмър остана зад волана, а öлондинката слезе, огледа се, после
през плетеницата от кръстосани лъчи на автомоöилни ¡арове се запъти право към
мен. Oтдадоx й чест по-скоро от лxöезност, докато търсеx с поглед таöелката с
името й. Hа неn пиmеmе Hортън. Bърxу реверите й önxа приmити дъöови листчета на
подполковник. Uзглеждаmе по-възрастна от мен, но не много. Беmе висока и слаöа,
с лице на ¡отомодел или xоливудска звезда.
¬ C какво мога да ви öъда от полза, майоре? ¬ запита тn. Hо
произноmението прецениx, че вероnтно е от Бостън, а тонът й издаваmе nвно
неудоволствие от принудителната нощна разxодка на студа.
¬ Uскам да ви покажа нещо.
¬ Bащо?
¬ Mоже öи ще имате про¡есионално становище.
¬ Bащо точно аз?
¬ Bащото точно вие сте в Cеверна Kаролина. Aко трnöваmе да докарам
специалист от друг щат, щеmе да ми отнеме часове.
¬ Kакъв специалист ви трnöва?
¬ Hnкой с ваmата про¡есиn.
¬ Bнам, че за вас съм оöикновена учителка ¬ сопна се тn. ¬ Hе е нужно да
ми се напомнn непрекъснато.
¬ Mолn?
¬ Тук nвно всички са си плxли в устата да повтарnт на Aндреn Hортън, че е
само книжен плъx, докато другите върmат истинската раöота.
¬ Hе разöирам от тиn неща. Aз съм отскоро тук. Hужно ми е само становище
от човек с ваmата про¡есиn.
¬ Hе се опитвате да се заnждате с мен, нали?
¬ Oпитвам се да ви помолn за помощ.
Тn направи гримаса.
¬ E, доöре.
Hодадоx й ¡енерчето.
¬ Тръгнете по дреxите и ги проследете до краn. Mолn, не пипайте нищо.
Hостарайте се да запечатате в съзнанието си само първоначалните впечатлениn.
Hосле öиx желал да ги споделите с мен.
Тn не каза нищо. Bзе ¡енерчето от ръката ми и тръгна. Hрез първите mест-
седем метра ¡аровете на xъмъра на военниn полицай n осветnваxа в гръö; дългата
й сnнка танцуваmе по земnта пред неn. Hосле излезе от оöсега на ¡аровете;
отдалеч виждаx лъча на ¡енерчето, който с подскоци се движеmе напред и
пронизваmе мрака. Cлед това загуöиx от поглед и него. Cамо öледите отöлnсъци по
голите клони високо над главата й показваxа къде се намира.
Oколо десетина минути не се случи нищо. Hосле видnx лъча на ¡енерчето,
който се връщаmе по оöратниn път. Тn излезе от горичката и се насочи право към
мен. Беmе преöледнnла. .гаси ¡енерчето и ми го подаде.
¬ B моn каöинет ¬ каза тn. ¬ Cлед един час.
Hосле се качи в xъмъра на лейтенант Cъмър, коnто даде заден xод, оöърна
джипа и се отдалечи в мрака.
¬ E, момчета, на раöота ¬ казаx аз. Hосле се качиx в джипа да наöлxдавам
стелещиn се на ¡аровете дизелов пуmек, лъчите на ¡енерчетата, пронизващи мрака,
и nрките синкави светкавици на ¡отоапаратите, които караxа движещите се сенки
да замръзват за миг в пространството.
Oöадиx се отново на моnта сержантка и й наредиx да уреди моргата на
öазата да öъде отворена, за да приеме трупа. Kазаx й, че рано сутринта искам
патоанатом за аутопсиn. Cлед половин час линейката се изнесе задниmком към
öанкета и xората ми натовариxа в неn завито в чарmа¡ човеmко тnло. Bатвориxа
задните врати, плеснаxа с длани по каросериnта и mо¡sорът потегли. Hавсnкъде
около мен мъже слагаxа неща в прозрачни найлонови пликове и им поставnxа
етикети. Mежду дънерите öе опъната жълта полицейска лента, заграждаща
правоъгълен участък от приöлизително четирийсет на петдесет метра.
Oставиx ги да довърmат огледа и потеглиx в мрака към щаöа на öазата.
Hопитаx един часови и той ме упъти към центъра по псиxологиn. Беmе ниска сграда
от червени туxли, със зелени врати и рамки на прозорците, в коnто може öи
нnкога се öе помещавало интендантството. Hамираmе се нnкъде по средата между
щаöа и спалните помещениn на специалните части. Hnлата тънеmе в мрак, ако не се
öроnxа централниnт коридор и един от прозорците. Hаркираx джипа отпред и
влnзоx. Hреминаx по нnколко унили, застлани с плочки коридора и се спрnx пред
една врата с прозорче от матирано стъкло, през което се виждаmе светлина. Bърxу
стъклото имаmе надпис с öоn: Hодполковник A. Hортън. Hочукаx и влnзоx.
Kаöинетът öеmе малък и спретнат, идеално чист и с нnкаква осоöена, женствена
миризма. Hе си дадоx труд да й отдавам още веднъж чест. Реmиx, че вече сме
минали този етап в отноmениnта си.
Hортън седеmе зад голnмо дъöово öxро, отрупано с отворени тетрадки.
Толкова много önxа, че не öе останало мnсто за теле¡она й, който öеmе поставен
на пода. Hред неn имаmе öележник с жълти страници, по който си öе водила
записки. Бележникът се падаmе точно в светлото петно на настолната лампа и
цветът му се отразnваmе в русата й коса.
¬ Bдравейте ¬ каза тn, като ме видn.
Cеднаx на стола за посетители.
¬ Kой е öил? ¬ запита тn.
¬ Hе знам ¬ отвърнаx аз. ¬ Hе вnрвам да го иденти¡ицираме визуално.
Lицето му е напълно оöезоöразено от поöоn. Tе трnöва да му снемем отпечатъци от
пръстите. Uли от зъöите. Aко изоöщо са му останали зъöи в устата.
¬ Bащо толкова държаxте да го видn?
¬ Kазаx ви. Hужно ми öеmе ваmето становище.
¬ A кое ви караmе да мислите, че ще имам становище?
¬ Cтори ми се, че в цnлата историn има елементи, които вие най-доöре ще
разöерете.
¬ Aз не се занимавам с про¡илиране на престъпници.
¬ Hе очаквам това от вас. Трnöват ми само първоначалните ви впечатлениn,
и то колкото се може по-пресни. Uскам да знам дали съм изöрал правилната
посока.
Тn кимна и отметна с ръка косата от челото си.
¬ Oчевидниnт извод е, че уöитиnт е öил xомосексуалист ¬ каза тn. ¬ Kоето
вероnтно е станало и причина за смъртта му. Uли най-малкото уöийците са знаели
това оöстоnтелство.
Kимнаx.
¬ Hалице е генитална ампутациn ¬ каза тn.
¬ Bие сте местили трупа?
¬ Cамо леко го понадигнаx ¬ каза тn. ¬ Cъжалnвам. Hомнn, че ме помолиxте
да не пипам нищо.
Hри огледа тn öеmе öез ръкавици. Kорава жена. Hвно репутациnта й на
книжен плъx, който не излиза от класната стаn, öеmе незаслужена.
¬ Hе се притеснnвайте ¬ успокоиx n аз.
¬ Mога да предположа, че ще откриете пениса и тестисите му, натъпкани в
устата. Hе вnрвам öузите му да са отекли толкова само от поöоn. Oчевидно става
дума за осоöен вид символично послание от страна на уöиец xомо¡оö. Oтстранnване
на органа на греxа, плxс симулациn на орален секс.
Kимнаx.
¬ Това оönснnва голотата и липсващите иденти¡икационни плочки ¬ продължи
тn. ¬ Hа символно ниво премаxването на отличителните öелези на армиnта от
извратениn суöект е равносилно на отстранnването му от армиnта.
Kимнаx.
¬ Bкарването на чуждо тnло нnма нужда от оönснnване кача Hортън. ¬
Oсоöено в ануса.
Kимнаx още веднъж.
¬ Hък и течността, излnна по гърöа му. ¬ доöави тn.
¬ Hлодово кисело млnко.
¬ Bероnтно nгода ¬ предположи тn. ¬ Uли малина. Kато в онn стар виц: как
един xомосексуалист симулира оргазъм?
¬ Kато пъmка и стене ¬ отвърнаx аз. ¬ U после опръсква гърöа на лxöовника
си с кисело млnко.
¬ Точно така ¬ каза Hортън, öез да се усмиxва. U öез да ме изпуска от
очи, за да види дали аз ще се усмиxна.
¬ A как ще оönсните поöоn и порезните рани? ¬ запитаx.
¬ C омраза ¬ отвърна тn.
¬ A каиmката на врата?
Тn сви рамене.
¬ Това е автоеротична теxника за засилване на оргазма. -рез причинnване
на кислородна недостатъчност на мозъка.
Oтново кимнаx.
¬ E, доöре ¬ казаx.
¬ Kое е доöре? ¬ попита тn.
¬ Това са ваmите първи впечатлениn. Uмате ли становище въз основа на тnx?
¬ A вие?
¬ Aз имам ¬ казаx.
¬ E, тогава да чуем първо ваmето.
¬ Mислn, че е инсценировка.
¬ Bащо?
¬ Hрестарали са се. Uзползвали са цели mест елемента на xомо¡оöиn: голиn
труп, липсващите плочки, отрnзаните гениталии, клона в ануса, киселото млnко,
каиmката на врата. Докато само два, които и да са те, öиxа öили напълно
достатъчни. Mаксимум три. Hвно е, че не xомосексуализмът му е причина за
уöийството, а просто уöийците целnт да създадат такова впечатление. U са се
престарали.
Hортън не каза нищо.
¬ Hрекалено е ¬ продължиx аз. ¬ Bсе едно да застрелnm нnкого, да го
удуmиm, после да го наръгаm с нож, после да го удавиm, после да го оöесиm и
преöиеm жестоко. Oставили са толкова улики за мотив, че случаnт е накичен като
коледно дърво.
Hортън мълчеmе. Cедеmе и ме наöлxдаваmе иззад светлината на настолната си
лампа. Mоже öи ме преценnваmе.
¬ Uмам известни съмнениn по отноmение на каиmката. Тези автоеротични
теxники не са присъщи само на xомосексуалистите. Hа ¡изиологично ниво мъжкиnт
оргазъм при всички случаи си е един и същ.
¬ Hnлото уöийство е инсценирано да ни прати по греmна следа.
Hай-после Hортън кимна.
¬ Cъгласна съм с вас ¬ каза тn. ¬ Bие сте умен мъж.
¬ .мен за полицай, а?
Тn не се усмиxна.
¬ Hо като о¡ицери и двамата знаем, че на xомосексуалистите е заöранено да
служат в армиnта. Така че в стремежа си да защитим армиnта нека не допускаме
греmна преценка.
¬ Hа мен раöотата ми е да защитавам армиnта.
¬ Uменно ¬ каза Hортън.
Cвиx рамене.
¬ Hо аз не заемам категорична позициn. Hе твърдn, че този тип в никакъв
случай не е öил xомо. Mоже и да е öил. Hе е там въпросът. U дори да е öил, може
уöийците му да са го знаели, а може и не. Aз просто твърдn, че независимо дали
са го знаели, те не са го уöили заради това. Hросто са искали на нас така да ни
изглежда. Eто защо уликите, които са оставили, са пресилени и изкуствени.
Hонеже самите те са искали да öъдат разтълкувани по определен начин.
Cпрnx за миг, колкото да помислn, после доöавиx:
¬ Cnкаm са действали по учеöник.
Hортън замръзна.
¬ Hо учеöник ли? ¬ запита тn.
¬ Bие не преподавате ли нещо подоöно на ваmите занnтиn?
¬ Hе учим курсистите си да уöиват, ако това имате предвид.
¬ Hnмам това предвид.
Тn кимна.
¬ Разöира се, споменаваме и тези неща. Hnма как иначе. Да отрежеm члена
на жертвата си е толкова елементарен акт на омраза, че нnма накъде повече.
Cлучвало се е öезöрой пъти в историnта. Hрез цnлата Bиетнамска война. B
A¡ганистан, където от десет години насам местните жени режат членовете на
пленени съветски войници. Така че ние се опитваме да оönсним какво символизира
този акт, какво послание носи, какъв страx предизвиква у врага. Uзписани са
цели книги за ужаса от оöезоöразnването. B подоöни гротескни рани винаги се
съдържа послание към оöекта и неговата среда. Hри нас често става дума и за
осквернnване на трупове с разни предмети. Kакто и за оставnнето на осквернениn
труп на видно мnсто за назидание. Cледата от заxвърлени части от оöлекло е
класически пример.
¬ A за кисело млnко ставало ли е дума?
Тn поклати глава.
¬ Това е просто един стар виц.
¬ A за автоеротично удуmаване с каиmка?
¬ Hе и в курсовете по военна псиxологиn. Kоето не значи, че повечето xора
не четат списаниn. Uли не гледат порнокасети.
¬ Bъв ваmите курсове говори ли се за оспорване сексуалността на врага?
¬ Да, разöира се. B това е смисълът на курса. Kак да поставим под
съмнение сексуалността на неприnтелn, неговата мъжественост, потентност, самата
му сексуална ориентациn. Oсновна тактика в псиxологическата война. U не от
вчера, а от зората на историnта. C неn се цели двоен е¡ект: врагът да öъде
унижен, а в сравнение с него ние да изглеждаме още по-могъщи.
Hе казаx нищо. Тn ме погледна в очите.
¬ Да разöирам ли, че ме питате дали случайно не съм видnла плодовете на
соöствените си теории в онази горичка?
¬ Да, мислn, че и това ви питам.
¬ Bначи не ви е öило нужно моето становище ¬ каза тn. ¬ Било е само
предисловие. Bие вече сте си направили изводите.
Kимнаx.
¬ Kакто се разöра, аз съм умен за полицай.
¬ Oтговорът ми е: не, в онази горичка не съм видnла плодовете на
соöствените си теории. Bъв всеки случай не конкретно.
¬ A по принцип?
¬ Hо принцип всичко е възможно.
¬ Cрещали ли сте генерал Kреймър във Iорт Lруин? ¬ запитаx аз.
¬ Bиждали сме се един-два пъти.
¬ Kога за последен път?
¬ Hе помнn ¬ каза тn.
¬ Hо не е öило напоследък.
¬ Hе, напоследък не съм го виждала.
¬ Kак се запознаxте с него?
¬ Cлужеöно.
¬ Bие преподавате и на öронетанковите войски, нали?
¬ Bъв Iорт Lруин има не само öронетанкови войски ¬ каза тn. ¬ Там е
Hационалниnт център за оöучение. Hреди курсистите идваxа при нас. Cега ние
отиваме при тnx.
Hе казаx нищо.
¬ Uзненадва ли ви, че сме преподавали и на танкисти?
Bдигнаx рамене.
¬ Aко аз лично се возеx на седемдесеттонен танк, едва ли щnxа да са ми
нужни допълнителни псиxологически стимули, за да си вдигам самочувствието.
Тn и този път не се усмиxна.
¬ Да, преподаваxме и на тnx. Доколкото си спомнnм, генерал Kреймър не
оöичаmе пеxотата да получава нещо, а неговите xора не. Cъперничеството öеmе
голnмо.
¬ A сега на кого преподавате?
¬ Hа ,Делта°. Cамо на тnx.
¬ Благодарn ви за помощта ¬ казаx аз.
¬ Днес не заöелnзаx нищо, за което да се чувстваме отговорни ¬ каза тn.
¬ Hе конкретно ¬ съгласиx се аз.
¬ Oт псиxологическа гледна точка всичко е много стандартно.
¬ Доöре.
¬ U не ми е приnтно, че ме питате.
¬ Доöре ¬ повториx аз. ¬ Lека нощ, госпожо подполковник.
Cтанаx от стола и тръгнаx към вратата.
¬ A каква е öила истинската причина? ¬ запита тn. ¬ Aко уликите са öили
инсценирани, за да ни подведат, както казвате?
¬ Hе знам ¬ отвърнаx. ¬ Hе съм чак толкова умен.
Hреди да си влnза в каöинета, се спрnx при сержантката с детето, за да ми
сипе ка¡е. Bътре завариx Cъмър. Беmе доmла да си вземе списъците, понеже за нас
случаnт ,Kреймър° öеmе приклxчен.
¬ Hровери ли и останалите жени? ¬ запитаx n. ¬ Oсвен Hортън?
Тn кимна.
¬ Bсичките имат алиöита. B новогодиmната нощ е най-лесно да си намериm
алиöи. Eдва ли нnкой посреща Hова година сам.
¬ Aз например ¬ казаx.
Тn не отговори. Cъöраx книжата върxу öxрото си на спретнатата купчинка,
поставиx ги в папката на Cъмър и й ги подадоx. Hреди това свалиx кламера с
öележката й. Hадnвам се, че майка ти е доöре. Oтвориx чекмеджето си и n пуснаx
вътре.
¬ Kакво ти каза Hортън?
¬ Cъгласи се, че е уöийство, инсценирано да изглежда, сnкаm е на
сексуална основа. Hопитаx n дали нnкои от елементите не са научени от нейниn
курс, а тn нито отрече, нито потвърди. Kаза ми, че от псиxологическа гледна
точка са елементарни. Kаза още, че й е неприnтно, дето съм n запитал.
¬ U сега какво?
Hрозnx се. Бnx уморен.
¬ Cега действаме както при всnко друго уöийство. Та ние дори не знаем кой
е уöитиnт. Hредполагам, че утре ще се разöере. B седем сутринта на линиn, nсно?
¬ Hсно ¬ каза тn, стана от стола и тръгна към вратата с папката си под
миmница.
¬ Oöадиx се в Рок Kрийк ¬ казаx аз. ¬ Hомолиx един чиновник да намери
заповедта за преназначението ми от Hанама.
¬ U какво?
¬ Той ми каза, че заповедта öила подписана от Lарöър.
¬ E, и?
¬ Hе е възможно. Lарöър се оöади по теле¡она навръx Hова година и много
се изненада, че ме откри тук.
¬ Bащо му е öило на чиновника да те лъже?
¬ Hе вnрвам да ме е излъгал. Hо-скоро подписът е ¡алmив.
¬ Bъзможно ли е подоöно нещо?
¬ Това е единственото оönснение. Lарöър едва ли öи заöравил, че лично ме
е преназначил само преди четирийсет и осем часа.
¬ Hо какво всъщност става тук?
¬ Hnмам представа. Hnкъде нnкой играе mаx с нас. Брат ми ме посъветва да
се опитам да разöера на кого съм притрnöвал толкова тук, че да ме изтегли от
Hанама и да ме замени с нnкакво гадно копеле. U аз се опитаx да проверn това.
Cега ми се струва, че öи трnöвало да си зададем същиn въпрос и за Lарöър. Hа
кого му е öило толкова нужно да го разкара от Рок Kрийк, че и него да замени с
гадно копеле?
¬ Cамо че постът в Kореn öи трnöвало да се възприема като сериозно
повиmение, не мислиm ли?
¬ U нnма съмнение, че Lарöър го заслужава ¬ казаx аз. ¬ Cамо дето е
твърде рано. Hостът е за öригаден генерал. Mинистерството на отöраната трnöва
да го предложи за одоöрение от Cената. Hроцедурата се провежда през есента, не
през nнуари. Това е öило панически xод.
¬ Hо ако нnкой играе mаx с вас ¬ каза Cъмър, ¬ защо му е трnöвало да
мести теö тук, а него там? Тези два xода се неутрализират взаимно.
¬ Mоже öи играnт двама дуmи. Доöриnт и лоmиnт. U се öорnт за надмощие.
Kогато единиnт печели, другиnт гуöи.
¬ Aко е така, лоmиnт öи могъл много лесно да спечели и двата xода. Mожеmе
да те уволни. Uли да те прати в затвора. Bаради онаn жалöа за поöой над
цивилен.
Hе отговориx.
¬ Hещо не излиза ¬ продължи тn. ¬ Kойто и да играе на твоn страна, nвно е
готов да се лиmи от Lарöър, като същевременно е достатъчно силен, за да те
задържи тук въпреки жалöата за поöоn. Достатъчно силен, за да попречи на .илард
да започне процедура срещу теö, колкото и да му се е искало. Bнаеm ли какво
означава това?
¬ Да ¬ отвърнаx аз. ¬ Bнам.
Cъмър ме погледна в очите.
¬ Oзначава, че за нnкого ти си по-важен от Lарöър, понеже Lарöър го нnма,
а ти оставаm.
Hосле сведе поглед и се умълча.
¬ Uмаm разреmение да говориm своöодно, лейтенант Cъмър ¬ казаx аз.
Тn отново ме погледна.
¬ Hе си по-важен от Lарöър. Това не е възможно.
Hак се прозnx.
¬ Hnма да спорn ¬ казаx. ¬ Hе и по тази тема. Тук не става дума за изöор
между мен и Lарöър.
Cъмър помисли малко и кимна.
¬ Така е ¬ каза тn. ¬ Uзöорът е между Iорт Бърд и Рок Kрийк. Bа въпросниn
нnкой по-важен е Iорт Бърд. Това, което има да става тук, е по-важно от онова,
което става в щаöа на специалните части.
¬ Cъгласен ¬ казаx аз. ¬ Bъпросът е: какво, по дnволите, има да става
тук?
9
Hървата предпазлива крачка към намиране на отговор на този въпрос
направиx в седем часа и една минута на следващата сутрин, в моргата на Iорт
Бърд. Hрез нощта önx спал около три часа и не önx закусвал. B наказателното
разследване на военната полициn нnма кой знае какви писани правила. Bсичко
почива на инстинкт и импровизациn. Eдин от малкото железни принципи, които е
повече от разумно да се спазват, гласи: никога не nж преди аутопсиn.
Bатова и аз прекараx времето, през което нормално закусвам, в четене на
рапорта от мnстото на престъплението. Беmе доста деöела папка, но в неn не се
съдържаmе никаква полезна ин¡ормациn. Hълен списък на всички намерени наоколо
предмети с най-подроöни детайли. Hлxс описание на трупа. Hлxс часове и
температури. Xилnди думи, илxстрирани с десетки моментални снимки. Hо нищо в
тnx, което да отговарn на моите въпроси.
Hриöраx папката в чекмеджето на öxрото си и позвъниx в Lлавното
комендантство, за да поискам ин¡ормациn за самоотлъчки и önгства от служöа.
Hомислиx си, че отсъствието на уöитиn вече е öило заöелnзано нnкъде и по този
начин öиxме могли да установим самоличността му. Hо точно този ден нnмаmе
рапорти за самоотлъчки и önгства. Hищо нередно. Базата ¡ункционираmе нормално,
всеки си öеmе на мnстото и всички си върmеxа съвестно раöотата.
Cтанаx от öxрото и излnзоx на утринниn мраз.
Mакар и строена по времето на Aйзенxауер, моргата на Iорт Бърд още
върmеmе раöота. Bъв войската не си падаxме осоöено по луксозните неща. Hри нас
не öеmе като при цивилните. B краn на краищата öеmе повече от nсно, че снощниnт
мъртвец не се е подxлъзнал на öананова кора. Oттам нататък за мен нnмаmе
осоöено значение коn от многоöройните му рани се е оказала ¡атална.
Uнтересуваmе ме само приöлизителниnт час на смъртта. A също и самоличността му.
Hрез главниn вxод се влизаmе във ¡оайе с ¡аnнсова настилка, от което
врати водеxа в три посоки: вдnсно, влnво и право напред. Bлnво önxа
канцелариите. Bдnсно се намираxа xладилните камери. Тръгнаx направо към
вратата, зад коnто се чуваmе писък на електрически триони и mуртене на вода.
B средата на помещението önxа монтирани две вдлъöнати метални маси с
отточни канали, с nрки лампи над тnx. Mасите önxа заоöиколени с окачени на
вериги кантари за претеглnне на извадените телесни органи. Oтстрани önxа
паркирани стоманени колички; върxу нnкои от тnx имаmе празни стъклени öуркани,
готови да поемат въпросните органи; върxу други, застлани със зелен плат ¬
правилни редици от скалпели, триончета, щипци, клещи и xирургически ножици.
Hnлото помещение öеmе оöлицовано с öели плочки като спирките на метрото;
въздуxът öеmе студен и изпълнен със сладникавата миризма на ¡ормалдеxид.
Mасата вдnсно öеmе чиста и празна. Oколо лnвата се önxа съöрали xора. Там
önxа патоанатомът, асистентът му и една сестра, коnто водеmе протокола; малко
встрани öеmе застанала Cъмър и наöлxдаваmе сцената. Бnxа горе-долу по средата
на процедурата. Bсички налични инструменти önxа в употреöа. Hnкои от стъклените
öуркани önxа запълнени. Kаналът гъргореmе с пълна сила. Mежду надвесените
човеmки тела се виждаxа краката на трупа. Бnxа измити и изглеждаxа синкаво öели
на светлината на лампите. Oт снощната кръв и кал нnмаmе и следа.
Bастанаx до Cъмър, за да xвърлn поглед. Mъртвецът лежеmе по гръö. Hnлата
горна част на черепа липсваmе. Hо средата на челото öеmе направен разрез с
трион и кожата на лицето му öеmе отметната надолу, като подгънато одеnло на
легло. Bеждите му опираxа в öрадата. Cкулите и очните nöълки önxа оголени.
Тъкмо в този момент патоанатомът ровеmе в мозъка му. Kостта отгоре öеmе
изрnзана в кръг и отворена като капак на тенджера.
¬ E, какво научиxте? ¬ попитаx го.
¬ Cнеxме отпечатъци от пръстите ¬ каза той.
¬ Uзпратиxме ги по ¡акса ¬ каза Cъмър. ¬ Днес ще знаем кой е.
¬ Hричина за смъртта?
¬ .дарен е с тъп предмет ¬ каза докторът. ¬ B тила. Три силни удара с
щанга за гуми или нещо подоöно. Kасапските изстъплениn са станали посмъртно.
Uзглежда страmничко, но е само за е¡ект.
¬ Hnкакви рани от самозащита?
¬ Hикакви ¬ каза докторът. ¬ Бил е неподготвен. Доmло му е изневиделица.
Bатова нnма следи от öорöа.
¬ Kолко нападатели е имало?
¬ Hе съм nсновидец. Iаталните удари по всnка вероnтност са нанесени от
едно и също лице. Дали и други са се навъртали наоколо, не мога да кажа.
¬ Kакво предполагате?
¬ Aз съм учен, раöотn с ¡акти, а не с предположениn.
¬ Cигурно е öил само един ¬ оöади се Cъмър. ¬ Това ми подсказва
вътреmниnт глас.
Kимнаx.
¬ Точен час на смъртта? ¬ запитаx аз.
¬ Трудно е да се каже със сигурност ¬ отвърна докторът. ¬ Mежду девет и
десет снощи. Hо не öиx се оöзаложил.
Kимнаx отново. Mежду девет и десет звучеmе логично. Доста след залез
слънце, а същевременно нnколко часа преди нnкой да открие отсъствието му.
Uзвърmителnт си öе оставил достатъчно време, за да подмами жертвата до онази
горичка, а след това, докато се вдигне тревога, да се озове нnкъде другаде.
¬ Hа онова мnсто ли е уöит? ¬ запитаx аз.
Hатоанатомът кимна.
¬ Да, или нnкъде съвсем наöлизо. Hnма следи, които да сочат друго.
¬ Доöре ¬ казаx аз. Oгледаx се. Oтчупениnт клон öеmе поставен на една от
количките. До него имаmе стъклен öуркан с пенис и два тестиса.
¬ B устата ли? ¬ запитаx.
Докторът отново кимна. Hе каза нищо.
¬ Kакъв нож е използван?
¬ Hеxотен, най-вероnтно ¬ отвърна той.
¬ Cтраxотно, нnма що ¬ казаx аз. Kомöинираниnт пеxотен нож се
произвеждаmе от öлизо петдесет години и по света сигурно имаmе нnколко десетки
милиона. Hовече, отколкото медали.
¬ Hорезните рани са нанесени с дnсната ръка ¬ каза докторът.
¬ A ударите с щангата?
¬ Cъщо.
¬ Доöре ¬ казаx аз.
¬ Течността по гърöа е кисело млnко ¬ каза докторът.
¬ Hгода или малина?
¬ Hе съм го опитвал.
До öурканите с органи имаmе купчинка от четири моментални снимки.
Bсичките önxа на смъртоносната рана. Hа първата снимка раната се виждаmе така,
както при откриването на трупа. Kосата на мъжа öеmе въздълга, мръсна и
сплъстена от кръв; не се различаваxа детайли. Bтората öеmе направена след
измиването на полепналата кръв и кал. Hа третата косата öеmе остригана груöо с
ножици. A на четвъртата темето öеmе гладко оöръснато.
¬ Дали ударът не е нанесен със стоманен лост? ¬ запитаx.
¬ Bъзможно е ¬ каза докторът. ¬ Дори е по-вероnтно, отколкото с щанга за
гуми. Bъв всеки случай аз снеx гипсова отливка. Aко видn оръжието, ще ви кажа
дали съвпада, или не.
Hристъпиx към масата, за да огледам по-отöлизо трупа. Беmе много доöре
измит ¬ öелезникаво сив, на места розовеещ. .xаеmе леко на сапун, в допълнение
към другите наситени телесни миризми. Oт слаöините не öеmе останало нищо.
Hриличаmе на изкормено животно. Hорезните рани по ръцете и раменете önxа
дълöоки и öезмилостни. Hрез разрnзаните мускули и суxожилиn се виждаxа костите.
Ръöовете на раните önxа студени и синкави. Oстрието öеmе минало през една
татуировка на левиn öицепс ¬ орел с разперени криле, който държеmе лента с
надпис: Mама. Трупът не öеmе приnтна гледка. Hо не öеmе и толкова оöезоöразен,
колкото се önx страxувал.
¬ Hредполагаx, че ще има повече отоци и натъртваниn.
Hатоанатомът ми xвърли öърз поглед.
¬ Kазаx ви, цnлата тази касапница е станала посмъртно. Kогато трупът е
öил вече öез пулс, öез кръвооöращение и кръвно налnгане. Bатова нnма отоци и
натъртваниn. Hе е и кървnл осоöено много. Kръвта просто е изтичала от раните от
соöствената си тежест. Aко е öил жив, при такива разрези е щnла да mурти като
¡онтан.
Той ми оöърна гръö и отново се зарови в черепната кутиn на мъжа; скоро
приклxчи и затвори костното капаче на главата му. Hочука го с пръст, за да
пасне на мnстото си, и заöърса ръöа с влажна гъöа. Hосле изтегли кожата на
лицето оöратно нагоре, понатисна n тук-там с пръсти и когато най-после отдръпна
ръцете си, аз видnx сержанта от специалните части, с когото önx разговарnл в
онn стриптийз клуö, вперил невиждащ поглед в nрките лампи над главата си.
Bзеx от парка един xъмър и покрай Hентъра по псиxологиn на Aндреn Hортън
се насочиx към помещениnта на специалните части. Cградата öеmе почти напълно
отделена от останалите и навремето öе служила за военен затвор. Hо отдавна,
преди армиnта да съöере изпадналите си несретници в специалното заведение Iорт
Lевънуърт в щата Kанзас. Cтарите телени заграждениn и високите стени и до днес
върmеxа раöота. Mалко встрани имаmе гигантски самолетен xангар от времето на
Bтората световна война. Uмаmе вид, сnкаm е довлечен от нnкъде другаде и е
сглоöен повторно на това мnсто, за да служи за подслон на военните складове с
всичкото им öойно снарnжение, тежки камиони, öронирани xъмъри и дори нnкой и
друг xеликоптер за öързо реагиране.
-асовиnт на вътреmниn портал ме пусна да влnза и аз се запътиx право към
стаnта на помощник-командира. Беmе едва седем и половина сутринта, а в
помещението светеxа лампи и помощник-командирът си öеmе на öxрото, което за мен
означаваmе нещо. Беmе с чин капитан. B оöърнатиn наопаки свnт на ,Делта Iорс°
сержантите önxа истинските герои, а о¡ицерите седnxа зад öxра и се занимаваxа с
домакински задължениn.
¬ Lипсва ли нnкой от личниn състав? ¬ запитаx го аз.
Той извърна поглед встрани, което също значеmе нещо.
¬ Hоложително сам знаете, че липсва ¬ каза той. ¬ Uначе защо ще ме
питате?
¬ Tе ми кажете ли името му?
¬ Uмето му ли? Aз пък си помислиx, че вие сте го арестували за нещо.
¬ Hе става дума за арест ¬ казаx аз.
¬ A за какво става дума?
¬ Bащо, този често ли го арестуват?
¬ Hе. Той е доöър войник.
¬ U как се казва?
Kапитанът не отговори. Cамо се наведе напред, отвори едно чекмедже и
извади от него папка. Hодаде ми n. Hодоöно на всички досиета на военнослужещи
от ,Делта°, и това öеmе силно прочистено за пуöлична употреöа. Bсъщност
състоеmе се само от два листа. Hа първиn öеmе отпечатана кратка лична справка ¬
име, чин, звание, номер на военната книжка и сöито преразказана служеöна
öиогра¡иn ¬ на човек с име Kристо¡ър Kарöоун. Bетеран с оöщо mестнайсет години
служöа, ерген. Беmе служил четири години в пеxотна дивизиn, четири във
въздуmнопреносима, още четири в рейнджърска рота и четири в специалните части,
в отрnда ,Делта°. Беmе с пет години по-възрастен от мен. Cержант първи клас.
Толкова. Hикакви подроöности, нито дума за отличиn и медали.
Hа вториn лист имаmе десет мастилени отпечатъка от пръсти и цветна снимка
на мъжа, когото önx заговорил в öара и току-що önx оставил на масата в моргата.
¬ Kъде е той? ¬ запита капитанът. ¬ Kакво е станало?
¬ .öийство ¬ казаx аз.
¬ Kакво?
¬ Hnкой го е уöил ¬ поnсниx аз.
¬ Kога?
¬ Cнощи. Mежду девет и десет часа.
¬ Kъде?
¬ Hа краn на гората.
¬ Hа каква гора?
¬ Hаmата. Lората на öазата.
¬ Lосподи! Bащо?
Hриöраx листата в папката и n пъxнаx под миmница.
¬ Hе знам защо ¬ казаx аз. ¬ Bасега.
¬ Lосподи! ¬ повтори той. ¬ Kой го е направил?
¬ Hе знам кой ¬ казаx аз. ¬ Bасега.
¬ Lосподи! ¬ възкликна той за трети път.
¬ Hай-öлизък роднина? ¬ запитаx аз.
Kапитанът се замисли. Bъздъxна mумно.
¬ Mислn, че има майка ¬ каза той. ¬ Tе проверn и ще ви ин¡ормирам.
¬ Hnма какво да ме ин¡ормирате ¬ казаx аз. ¬ Bие лично ще й се оöадите.
Той не каза нищо.
¬ Kарöоун имаmе ли врагове в öазата?
¬ Hе съм чувал да има.
¬ Hnкакви търканиn?
¬ Kакви например?
¬ Hnкакви проöлеми с начина му на живот?
Той се оöлещи насреща ми.
¬ Kакво искате да кажете?
¬ Беmе ли xомо?
¬ Kакво?! Hе, разöира се.
Aз си замълчаx.
¬ Hамеквате, че Kарöоун е öил оöратен? ¬ проmепна капитанът.
B съзнанието ми отново изплува Kарöоун, застанал на метър и половина от
сцената в онn стриптийз öар, на по-малко от два метра от голата жена, коnто се
извиваmе като змиn на лакти и колене, с навирен задник и цици, които се влачеxа
по пода, Kарöоун с ледена öира в ръка, уxилен до уmи. Доста странно занимание
за един xомосексуалист. Hо веднага след това си спомниx и разсеnниn му поглед,
пренеöрежителниn жест, с който отпрати öрxнетката.
¬ Hе знам какъв е öил Kарöоун ¬ казаx аз.
¬ Тогава си затварnйте устата ¬ каза той. ¬ Cър.
* * *
Oтнесоx със сеöе си досието на Kарöоун, минаx през моргата, повикаx Cъмър
и заедно отидоxме да закусим в о¡ицерскиn клуö. Cеднаxме на една усамотена маса
в ъгъла, далеч от всички останали. Bзеx nйца с öекон и препечени ¡илийки. Cъмър
nдеmе мxсли със суmени плодове, като все поглеждаmе в досието. Aз пиеx ка¡е, а
Cъмър ¬ чай.
¬ Hатоанатомът твърди, че уöийството öило дело на xомо¡оö ¬ каза тn. ¬
Cпоред него нnмало никакво съмнение.
¬ Lреmи оöаче ¬ казаx аз.
¬ Kарöоун не е семеен.
¬ Hито пък аз ¬ отвърнаx. ¬ Доколкото знам, и ти също. Ти лесöийка ли си?
¬ Hе.
¬ Eто, виждаm ли!
¬ Hо и инсценировка да е, все се основава на нещо ¬ каза тn. ¬ Uскам да
кажа, ако са знаели, че играе xазарт например, са щели да му наврат подписани
полици в задника или карти за игра в устата, за да ни накарат да мислим, че е
уöит заради дългове. Разöираm ли какво имам предвид? Aко нnма никакво реално
основание, просто не става. Aко се опитват да инсценират мотив, който може да
öъде опроверган за пет минути, значи са глупаци, а не xитреци.
¬ Kакво предполагаm?
¬ -е е öил xомо и нnкой го е знаел, но че това не е причината за
уöийството.
Kимнаx.
¬ Това не е причината ¬ повториx аз. ¬ Да кажем, че наистина е öил xомо.
Той е във войската от mестнайсет години. .спnл е да отърве кожата през
седемдесетте и през осемдесетте. Bащо чак сега? Hали уж времената се менnт,
xората са по-толерантни, пък и той се е научил да го прикрива, да xоди в
стриптийз öарове с колегите си. Hnма причина изведнъж нnкой да се сети и да го
пречука. Aко е öило заради xомосексуализма, са щели да го направnт отдавна.
Hреди четири години, преди осем, преди дванайсет или mестнайсет. Bсеки път,
когато е постъпвал в нова част и се е запознавал с нови xора.
¬ Та каква според теö е öила причината?
¬ Hnмам представа.
¬ Kаквато и да е öила, със сигурност има нnкаква срамна тайна. Cъщо като
с Kреймър в онn мотел.
Kимнаx отново.
¬ Iорт Бърд ми изглежда пълен със срамни тайни.
¬ Mислиm ли, че може затова да си тук? Bаради Kарöоун?
¬ Bъзможно е. Bависи какво се крие зад него.
Bъзложиx на Cъмър да състави и подаде от мое име всички неоöxодими
уведомлениn и рапорти и се запътиx към каöинета си. Cлуxът се öе разпространил
öързо. B предната стаn чакаxа трима сержанти от ,Делта°, доmли да търсnт
ин¡ормациn. Бnxа типични служители от специалните части ¬ дреöни на ръст,
жилави, подвижни, леко неугледни, корави като камък. Двамата önxа по-възрастни,
третиnт по-млад. Mладиnт öеmе с öрада. Uмаmе тен, сnкаm току-що се е върнал от
нnкое мnсто с горещ климат. U тримата крачеxа нервно пред вратата на каöинета
ми. Cержантката с малкото дете им правеmе компаниn. Bидn ми се на тръни.
Hоглеждаmе ги така, сnкаm всеки момент очакваmе да спрат да крачат и да почнат
да n öиnт. B сравнение с тnx ми се стори изтънчена. Hаправо аристократка.
Hоканиx ги в каöинета, затвориx вратата и седнаx на öxрото, като ги оставиx да
стоnт прави пред него.
¬ Bnрно ли е това за Kарöоун? ¬ попита единиnт от двамата по-възрастни.
¬ Kарöоун е уöит ¬ отвърнаx аз. ¬ Hе знам от кого и защо.
¬ Kога?
¬ Cнощи, между девет и десет.
¬ Kъде?
¬ Тук.
¬ Това е оxранnвана öаза.
Kимнаx.
¬ Uзвърmителnт не е цивилно лице.
¬ -уxме, че nко öил накълцан.
¬ Доста nко.
¬ Kога ще установите кой го е направил?
¬ Cкоро. Hадnвам се.
¬ Uмате ли улики?
¬ Hищо конкретно.
¬ Kогато научите, и ние ли ще научим?
¬ Държите ли да знаете?
¬ U още как!
¬ Bащо?
¬ Mного доöре разöирате защо ¬ отвърна мъжът.
Kимнаx. Xомо или не, Kарöоун öеmе член на най-страxовитата команда в
света. Hриnтелите му щnxа да отмъстnт за него. Bа момент ми се стори, че едва
ли не му завиждам. Aко önxа пречукали мен предиmната вечер в гората, öеmе малко
вероnтно трима здравенnци да осъмнат на другата сутрин пред нечий каöинет и да
тъпчат нервно, жадни за мъст. Hосле ги погледнаx отново и си помислиx: Kойто и
да го е направm, спукана му е раöотата. Oт мен се иска само да им кажа едно
име.
¬ Трnöва да ви задам нnколко въпроса, каквито оöикновено се задават на
разпит ¬ казаx аз. U им ги зададоx, öез да пропускам нищо: Uмал ли е Kарöоун
врагове? Bамесвал ли се е в нnкакви кон¡ликти? Hолучавал ли е заплаxи? .частвал
ли е в сöиваниn? Тримата само клатеxа глави и отговарnxа отрицателно на всеки
въпрос.
¬ Hещо друго? ¬ попитаx накраn аз. ¬ Hещо, с което да се е излагал на
риск?
¬ Kакво например? ¬ отговори ми тиxо с въпрос единиnт от по-възрастните.
¬ Kаквото и да е ¬ отвърнаx аз. Hо-далеч от това нnмаx желание да отивам.
¬ Hе ¬ отрекоxа едновременно всички.
¬ Uмате ли теориn по въпроса?
¬ Hроверете при рейнджърите ¬ каза младиnт. ¬ Търсете човек, който е
скъсан на изпита за ,Делта° и му се струва, че още има какво да доказва нnкому.
Тръгнаxа си, като ме оставиxа да размиmлnвам над последната заöележка.
Рейнджър, който има какво да доказва? Cъмнnваx се, че е това. Беmе твърде
неправдоподоöно. Eдин сержант от ,Делта° нnма да тръгне да се разxожда в гората
с непознати, та да му спукат черепа. Oöучават ги дълго и усилено, за да
изönгват подоöни ситуации. Aко ли пък нnкой рейнджър се öеmе сöил лице в лице с
Kарöоун, сега щnxме да открием рейнджъра под онова дърво, а не Kарöоун. Aко са
öили двама рейнджъри, и двамата щnxа да са мъртви. Uли поне по Kарöоун щеmе да
има множество рани. Той нnмаmе да се даде толкова лесно.
Така че Kарöоун öе отиmъл в горичката с нnкого, който се е ползвал с
пълното му доверие. Hредставиx си го спокоен, увлечен в разговор, може öи дори
усмиxнат, както го önx видnл в öара. Hе öеmе изклxчено да е вървnл напред, с
гръö към нападателn, öез да подозира каквото и да öило. Hосле си представиx как
другиnт вади изпод nкето си щанга за гуми или тежък железен лост, замаxва, чува
се xрущене на кост. Oще веднъж. U още веднъж. Kарöоун öе уöит с три силни
удара. Uзненадващи. A човек като него не се оставn лесно да го изненадат.
Теле¡онът ми иззвънn. Bдигнаx слуmалката. Беmе полковник .илард, гадното
копеле от каöинета на Lарöър в Рок Kрийк.
¬ Kъде си? ¬ попита той.
¬ B каöинета си. Kак иначе öиx могъл да вдигна теле¡она?
¬ Cтой там ¬ каза той. ¬ Hе xоди никъде, не прави нищо, не се оöаждай на
никого. Това е заповед. Cтой и чакай.
¬ Kакво да чакам?
¬ Uдвам веднага.
U той затвори. Aз върнаx слуmалката на мnстото й.
Hикъде не отидоx, нищо не направиx, с никого не говориx. Cержантката ми
донесе чаmа ка¡е. Aз n приеx. .илард не ми öе заповnдал да умирам от жажда.
Cлед около час в предната стаичка се чуxа гласове и при мен влезе младиnт
сержант от ,Делта°, сам. Oнзи с öрадата и тена. Kазаx му да седне и се замислиx
за заповедта, коnто önx получил. Hе xоди никъде, не прави нищо, не се оöаждай
на никого. Kазаx си, че да разговарnм с човека вече означаваmе, че правn нещо,
следователно ме поставnmе в наруmение на съответната част от заповедта. Hо пък,
от друга страна, и диmането също öеmе правене на нещо. Iормално погледнато.
Cъщо и xраносмилането. Да не говорим, че ми растеmе коса, öрада, и двайсетте ми
нокътn също растnxа. -овек не може да не върmи съвсем нищо. Cледователно тази
част от заповедта имаmе чисто риторичен е¡ект.
¬ Mога ли да ви помогна с нещо, сержант? ¬ запитаx.
¬ Mислn, че Kарöоун öеmе xомо ¬ каза той.
¬ Mислите?
¬ E, доöре, знам, че öеmе.
¬ Kой друг го знаеmе?
¬ Bсички ние.
¬ U какво?
¬ Aми нищо. Рекоx си, че е редно и вие да го знаете. Това е.
¬ Mислиm ли, че има връзка с уöийството?
Той поклати глава.
¬ Бnxме го приели какъвто е. Този, който го е уöил, не е от наmите. Hе е
изоöщо от частта. Това е невъзможно. Hие не правим такива раöоти. A извън
частта никой не знаеmе. Така че нnма връзка.
¬ Bащо тогава ми го казваm?
¬ Bащото рано или късно щnxте да го разöерете. Uскаx да сте подготвен. Да
не се изненадате.
¬ Bащо?
¬ Bа да си мълчите по въпроса. Cлед като веднъж се уöедите, че нnма
връзка.
Hе казаx нищо.
¬ Това ще xвърли петно върxу паметта му ¬ доöави сержантът. ¬ A не öива.
Той öеmе симпатичен човек и доöър войник. Да си xомо не öива да се смnта за
престъпление.
¬ Cъгласен съм ¬ казаx аз.
¬ Aрмиnта има нужда от промnна.
¬ Aрмиnта мрази промnната.
¬ Твърди се, че това увреждало öоеспосоöността на частите ¬ каза той. ¬
Да önxа доmли да видnт как тренира моnт отрnд. U какво правеmе Kарöоун по време
на тренировки!
¬ Hе мога да си замълча ¬ казаx аз. ¬ Aко можеx, щnx да го направn. Hо
така както öеmе направено да изглежда местопрестъплението, всички ще го
разöерат.
¬ Kакво? .öийството е öило на сексуална основа? Bащо не ни казаxте по-
рано?
¬ Oпитваx се да го прикриn ¬ отвърнаx аз.
¬ Hо никой извън частта не е могъл да знае!
¬ Bсе нnкой е знаел. Uначе уöиецът трnöва да е един от вас.
¬ Hевъзможно! Uзклxчено! Aöсурд!
¬ Bсе нещо е възможно на тоn свnт ¬ казаx аз. ¬ Той срещаmе ли се с
нnкого извън öазата?
¬ Hе, никога.
¬ Uскаm да кажеm, че от mестнайсет години не е имал сексуален партнsор?
-овекът се замисли.
¬ Cтрува ми се, че не мога да ви отговорn ¬ каза накраn той.
¬ Bсе нnкой е знаел ¬ повториx аз. ¬ Hо съм съгласен, че това не е
причина за уöийството. Hросто нnкой се опитва да го изкара така. Mоже öи най-
после можем да изnсним поне тази страна на нещата.
Cержантът поклати глава.
¬ Това ще е единственото, с което ще го запомнnт.
¬ Cъжалnвам ¬ казаx аз.
¬ Aз не съм xомо ¬ каза той.
¬ U да си, не ме интересува.
¬ Uмам жена и дете ¬ каза той. Cлед като ми предостави тази ин¡ормациn,
той стана и си тръгна, а аз продължиx да изпълнnвам заповедта на .илард.
Bремето до идването му прекараx в размиmлениn. Hа местопрестъплението не
öе открито оръжие. Hикакъв осоöен материал за изследване. Hикакви ниmки от
оöлекло, закачени по околните xрасти, никакви стъпки по земnта, никакви частици
от кожата на нападателn под ноктите на Kарöоун. .öиецът öе отнесъл оръжието със
сеöе си. Той положително öе носил каму¡лажна уни¡орма, коnто трnöва да отговарn
на строгите изискваниn на Mинистерството на отöраната, едно от които е да не се
къса лесно и да не оставn конци след сеöе си. Текстилни ¡аöрики по цnлата
страна се надпреварват да произведат идеалниn плат, който да отговарn на тези
изискваниn за качество и здравина, за да спечелnт военните поръчки. Oт друга
страна, земnта öеmе замръзнала, което изклxчваmе следи от стъпки. Hериодът на
денонощни минусови температури в Cеверна Kаролина продължава около месец, а в
момента önxме точно по средата му. Oсвен това ударът nвно öе нанесен
изненадващо. Kарöоун не öе имал време да се оöърне с лице към нападателn си, за
да се öрани с ритници, нокти и зъöи.
Eто защо нnмаmе никакви веществени доказателства. Hо и ние имаxме нnкои
предимства. Разполагаxме с краен öрой заподозрени. Базата öеmе затворена за
вънmни лица, а армиnта си има своите начини да следи кой кога къде се намира.
Mожеxме да започнем с öезкрайните списъци на личниn състав и да елиминираме
всnко име поотделно по един-единствен признак: възможен или невъзможен
извърmител. Hосле да съöерем на едно мnсто всички възможни извърmители и да
приложим върxу тnx светата троица на всеки детектив: средство, мотив, оöективна
възможност. Hаличието на средство и оöективна възможност само по сеöе си не
означаваmе много. Hо де¡инициn никой не öи попаднал в списъка на евентуалните
извърmители, ако не öеmе имал оöективна възможност да извърmи престъплението.
Oсвен това всеки, който служи в армиnта, öи трnöвало да е в състоnние да
замаxне с щанга или железен лост и да удари неподозираща жертва по главата.
Uначе не öи имал мnсто там.
Oставаmе значи мотивът ¬ и моето разследване трnöваmе да започне оттам.
Kаква öеmе причината за уöийството?
Oще един час седnx все така на öxрото си. Без да излизам, öез да правn
нищо, öез да се оöаждам на никого. Mоnта сержантка ми донесе още ка¡е. Cпоменаx
й мимоxодом да позвъни на лейтенант Cъмър и да n помоли да се отöие при мен.
Cъмър се nви в каöинета ми точно след пет минути. Uмаx да й давам дълъг
списък от задачи, но тn ги öе предвидила до една. Бе поръчала списък на личниn
състав на öазата и разпечатка с всички отметнати на портала при влизане и
излизане, по коnто да вклxчваме или изклxчваме имена според случаn. Бе
разпоредила стаnта на Kарöоун да öъде запечатана в очакване на оöиск. U накраn
öе уредила среща с командира на неговата част, на коnто да поискаме
допълнителна ин¡ормациn за про¡есионалната кариера и личниn му живот.
¬ Oтлично ¬ казаx аз.
¬ Kаква е тази историn с .илард? ¬ запита тn.
¬ Hрави се на важен, доколкото сxващам ¬ отвърнаx аз. ¬ Cлучаnт е
деликатен и nвно му се иска да дойде и лично да го поеме. Да не заöравnм за
кого раöотn.
Oказа се оöаче, че греmа.
.илард най-после се поnви ¬ точно четири часа, след като ми се öе оöадил.
-уx гласа му от предната стаn. Cигурен önx, че сержантката нnма да му предложи
ка¡е. Тn разöираmе от xора. Bратата се отвори и той влезе при мен. Hе ме
погледна. Hросто затвори зад сеöе си, оöърна се и седна на стола за посетители.
U още със сnдането започна да се върти, да се попипва и да подръпва крачолите
си, сnкаm му пареxа на коленете.
¬ Kакво си правил вчера? ¬ каза той. ¬ Uскам пълен рапорт за всичките ти
действиn. Oт соöствената ти уста.
¬ Доmли сте да разпитвате мен?
¬ Uменно.
Bдигнаx рамене.
¬ До два часа önx в самолета. Hосле до пет önx с вас.
¬ U след това?
¬ B единайсет önx в öазата.
¬ Tест часа? Aз стигнаx дотук за четири.
¬ Cигурно сте mо¡ирали. Докато аз сменnx автоöуси и спираx коли на
автостоп.
¬ U след това?
¬ Разговарnx с öрат ми по теле¡она.
¬ Hомнn го öрат ти ¬ каза .илард. ¬ Раöотил съм с него.
Kимнаx.
¬ U той го спомена.
¬ Hосле?
¬ Hосле разговарnx с лейтенант Cъмър. Hа лични теми.
¬ U?
¬ Kъм полунощ откриxа трупа на Kарöоун.
.илард кимна и се размърда на стола си. Uзглеждаmе притеснен.
¬ Hазиm ли автоöусните öилети?
¬ Cъмнnвам се ¬ казаx аз.
Той се усмиxна.
¬ A помниm ли кой те докара до öазата?
¬ Eдва ли. Bащо питате?
¬ Bащото може да ми потрnöва да го знам. Bа да докажа, че не съм направил
греmка.
Bамълчаx.
¬ Ти определено направи доста греmки ¬ каза .илард.
¬ Така ли?
Той кимна.
¬ Hе мога да реmа дали наистина си идиот, или правиm всичко, за да
приличаm на такъв.
¬ Kакво правn?
¬ Hарочно ли се опитваm да дискредитираm армиnта?
¬ Mолn?
¬ Kакво всъщност става тук, майоре?
¬ Bие ми кажете, полковник.
¬ Cтудената война свърmи. Bадават се промени. Hnма начин статуквото да
öъде запазено. Bатова всnка част от отöранителната система трnöва да намери
сили и да понесе с достойнство нужните жертви. U знаеm ли още какво?
¬ Kакво?
¬ Cуxопътната войска винаги е най-отдолу. Bоенновъздуmните сили си имат
своите страxотни самолети. Bоенноморскиnт ¡лот си има своите подводници и
самолетоносачи. Mорската пеxота си е все така недосегаема. Докато ние сме
натикани в калта, и то öуквално. Hай-отдолу. Aрмиnта не е интересна, Ричър.
Така поне мислnт във Bаmингтон.
¬ E, и?
¬ Тоn Kарöоун е педи, Ричър. Той е един извратен тип, по дnволите! B
елитна част има извратени типове?! Да не смnтаm, че това е нещо, с което
армиnта може да се xвали? U то точно в момент като този? Трnöваmе да го пиmеm
злополука.
¬ Hnмаmе да отговарn на истината.
¬ Hа кого му пука!
¬ Kарöоун не е уöит заради сексуалната си ориентациn.
¬ Разöира се, че за това е уöит.
¬ Hе, знам го със сигурност ¬ казаx аз. ¬ Такава ми е про¡есиnта.
Uзвестно време .илард ме гледаmе мълчаливо и злоöно.
¬ E, доöре ¬ рече накраn той. ¬ Tе се върнем пак на тази тема. Kой освен
теö е виждал трупа?
¬ Xората ми ¬ отвърнаx аз. ¬ Hлxс една жена подполковник от Hентъра по
военна псиxологиn. U патоанатомът.
Той кимна.
¬ Ти ще се заемеm с xората си. Aз ще кажа на таn псиxоложка и на доктора.
¬ Kакво ще им кажете?
¬ -е това ще го пиmем злополука. Те ще ме разöерат. Hикаква зла умисъл,
никакво престъпление. U никакво разследване повече.
¬ Bие сигурно се mегувате.
¬ Ти може öи смnтаm, че армиnта иска да се разчуе? U то точно сега? -е в
,Делта° служат сексуално извратени типове, което е противозаконно, и че това е
продължавало с години? Да не си се поöъркал?
¬ Cержантите настоnват за разследване.
¬ Cигурен съм, че командирът им е на друго мнение. Mожеm да ми вnрваm.
Mожеm да си го запиmеm на стената.
¬ Tе трnöва да ми издадете о¡ициална заповед ¬ казаx аз. ¬ Kратка, nсна и
конкретна.
¬ Lледай ме в устата ¬ каза той. ¬ Hрестани да се занимаваm с тоn педал.
Hапиmи рапорт, че е умрnл при нещастен случай. Hо време на тренировка, на нощно
учение, на маневри, докато е önгал за здраве. Kаквото ти дойде на ума. Cпънал
се е и е паднал на главата си. Cлучаnт е приклxчен. Това ти е о¡ициалната
заповед.
¬ Биx желал да n получа в писмен вид.
¬ Ти нnма ли да пораснеm най-после! ¬ сопна се той.
Hnколко мига се гледаxме мълчаливо над öxрото. Cедnx неподвижно, а .илард
подскачаmе на стола си, гърчеmе се и се пипаmе. Без да ме вижда, свиx дnсната
си ръка в xмрук. Hредставиx си, че стоварвам xмрука си точно в центъра на
гръдниn му коm. Hредполагаx, че мога да спра сърцето му с един удар. U после да
го пиmа нещастен случай. Hо време на тренировка или нещо такова. Mожеx да пиmа,
че се е упражнnвал да сnда и става от стола, при което се е подxлъзнал и е
ударил гръдната си кост в ръöа на öxрото.
¬ Kой е точниnт час на смъртта? ¬ попита той.
¬ Mежду девет и десет снощи.
¬ A ти си öил извън öазата до единайсет?
¬ Bече ме питаxте и аз ви отговориx.
¬ Mожеm ли да го докажеm?
Cетиx се за часовите на портала. Те ме önxа отметнали.
¬ Hужно ли е? ¬ попитаx.
Uзвестно време той не отговори. Kакто си седеmе, се наклони налnво.
¬ Cледващ въпрос. Kазваm, че онn педал не öил уöит, защото е педал, а за
друго. Kакви доказателства имаm?
¬ Бnxа се престарали с уликите.
¬ C цел прикриване на истинскиn мотив?
Kимнаx.
¬ Така мислn.
¬ A какъв е истинскиnт мотив?
¬ Hе знам. Bа да öъде установен, е нужно разследване.
¬ Да поразсъждаваме малко ¬ рече той. ¬ Да предположим, че
предполагаемиnт извърmител е щnл да извлече полза от уöийството. Kажи ми как е
щnло да стане това.
¬ Kакто става оöикновено ¬ отвърнаx аз. ¬ Kато предотврати нnкакви öъдещи
действиn от страна на сержант Kарöоун. Uли като прикрие престъпление, в което
Kарöоун е участвал или е знаел за него.
¬ C други думи, трnöвало е да му затвори устата.
¬ Да прикрие нещо, най-оöщо казано. Така мислn аз.
¬ U казваm, че това ти е про¡есиnта.
¬ Uменно ¬ рекоx аз. ¬ Това ми е про¡есиnта.
¬ Kак öи могъл да откриеm този човек?
¬ -рез разследване на случаn.
.илард кимна.
¬ Да предположим, просто като xипотеза, че го откриеm. Hосле какво öи
направил?
¬ Биx го арестувал ¬ казаx аз. Bа да му спасn живота, доöавиx наум.
Hредставиx си приnтелите на Kарöоун от неговиn отрnд как пристъпват нервно от
крак на крак, готови да му извиnт врата.
¬ U кръгът ти от заподозрени вклxчва всички, които са öили в öазата по
това време?
Kимнаx. Cигурно точно в този момент лейтенант Cъмър се öореmе с
разпечатките от портала.
¬ Oпределен въз основа на списъците на личниn състав и справката за
преминалите през портала.
¬ Дай ми ¡акти ¬ каза .илард. ¬ Hредполагам, че ¡актите са важно нещо за
човек с твоnта про¡есиn. Hлощта на тази öаза е öлизо четиристотин квадратни
километра. Bа последен път телената ограда е подновnвана през 1943 година. Това
са ¡акти. Aз лично ги откриx öез всnкакво затруднение, както öи трnöвало да си
ги открил и ти. Hе ти ли е xрумвало, че може öи не всички, които влизат и
излизат от öазата, минават през главниn портал? Hе ти ли е xрумвало, че нnкой
öи могъл да се вмъкне през телената ограда, öез да öъде отметнат?
¬ Mалко е вероnтно ¬ казаx аз. ¬ Bа целта ще трnöва да измине пеmа между
три и четири километра в пълна тъмнина, а в öазата цnла нощ има моторизирани
патрули, които минават на произволни интервали.
¬ Aко е öил трениран, може патрулите да са го пропуснали.
¬ Mалко е вероnтно ¬ повториx аз. ¬ Hо какъв начин се е доöрал до сержант
Kарöоун?
¬ Uмали са предварително уговорена среща.
¬ Трупът не öеmе открит на мnсто, което подлежи на определnне, а на
произволна, с нищо незаöележима точка встрани от черниn път.
¬ Тогава са ползвали зададени координати по карта.
¬ Mалко е вероnтно ¬ казаx аз за трети път.
¬ Hо все пак е възможно.
¬ Bсичко е възможно.
¬ Bклxчително нnкой да се е срещнал с ваmиn педал, да го е пречукал,
после да се е върнал през оградата, за да мине о¡ициално през главниn портал?
¬ Bсичко е възможно ¬ повториx аз.
¬ Kакъв отрnзък от време му е öил нужен според теö? Mежду уöийството и
минаването през портала?
¬ Hе знам. Трnöва да изчислn изминатото разстоnние.
¬ Mоже да е тичал.
¬ Mоже.
¬ B такъв случай е öил задъxан, когато е минавал портала.
Hа казаx нищо.
¬ E, как мислиm? ¬ попита .илард. ¬ Kакъв отрnзък от време му е öил
нужен?
¬ -ас-два.
Той кимна.
¬ Така. Aко педалът е очистен между девет и десет, уöиецът е могъл
спокойно да се отметне на портала в единайсет.
¬ Bъзможно е ¬ казаx аз.
¬ A мотивът му е öил да прикрие нещо.
Kимнаx, но не казаx нищо.
¬ A пък на теö са ти трnöвали mест часа, за да изминеm път, който аз
изминаx за четири. U разликата от два часа n оönснnваm с това, че уж си пътувал
öавно.
Hе отговориx.
¬ Ти току-що се съгласи, че два часа са öили предостатъчни, за да се
свърmи тази раöота. Uмам предвид конкретно времето от девет до единайсет часа,
което случайно се оказва същите онези два часа, за които нnмаm правдоподоöно
оönснение.
Hе реагираx. .илард се усмиxна.
¬ Oсвен това си пристигнал на портала задъxан ¬ доöави той. ¬ Така
разöраx.
Hе отговориx.
¬ Hо какъв мотив öи могъл да имаm ти? ¬ запита той. ¬ Hредполагам, че не
си познавал доöре Kарöоун. Hе си се движил в неговата среда, тъй да се каже.
Uскрено се надnвам да не греmа.
¬ Lуöите ми времето ¬ казаx. ¬ Hри това правите голnма греmка. Hаистина
не öива да ме превръщате в свой враг.
¬ Така ли?
¬ Да ¬ рекоx аз. ¬ Точно така.
¬ Uскал си да прикриеm нещо ¬ подметна .илард. ¬ Kакво ли?
Hе отговориx.
¬ Tе ти кажа още един интересен ¡акт ¬ продължи той. ¬ Cержант Kристо¡ър
Kарöоун öеmе този, който подаде рапорта срещу теö.
Bа доказателство той öръкна в джоöа си и извади сгънато копие от рапорта.
Uзглади го с ръце на öxрото и го плъзна към мен. Hай-отгоре имаmе вxодnщ номер
и дата, мnсто и точен час. Датата öеmе 2 nнуари, мnстото öеmе комендантството
на Iорт Бърд, точниnт час 08:45. Cледваxа два аöзаца клетвена декларациn.
Hрочетоx наöързо нnколко изречениn, написани на онn скован, дървен език, на
който се пиmат служеöните рапорти: Aз лично видnx как един действащ майор от
военната полициn на име Ричър нападна първото цивилно лице, като му нанесе удар
с крак в колnното. Bеднага след това свое действие същиnт нападна и второто
цивилно лице, нанасnйки му удар с глава в лицето. Доколкото мога да преценn, и
двете нападениn önxа предприети öез видим повод. Hе öеmе налице оöективна
оöстановка, изискваща самозащита от страна на майора.
Oтдолу имаmе подпис, а под подписа ¬ изписани с печатни öукви на ръка
името на Kарöоун и личниn му номер. Беmе същиnт като в служеöното му досие.
Bдигнаx очи към öезmумниn стенен часовник и си представиx как Kарöоун се öе
изxлузил от öара към паркинга, как ми öе xвърлил един öърз поглед и после се öе
смесил с другарите си, които се оöлnгаxа на колите и пиеxа öира от öутилки.
Hосле отново наведоx глава, отвориx чекмеджето на öxрото си и плъзнаx вътре
листа xартиn.
¬ ,Делта° по принцип се грижат за своите ¬ каза .илард. ¬ Това,
предполагам, е част от öойната им слава. Kак ли ще постъпnт сега? Eдин от
теxните xора е преöит до смърт, след като е подал рапорт срещу нnкакъв на¡укан
майор от военната полициn, а въпросниnт майор се грижи само за кариерата си,
затова не може да оönсни къде му се гуönт два часа точно по времето, когато е
станало уöийството?
Hе казаx нищо.
¬ Kомандирът на отрnд ,Делта° ще получи екземплnр, разöира се ¬ каза
.илард. ¬ Такава е процедурата при дисциплинарни жалöи. U разни други xора ще
получат екземплnри. Твърде скоро новината ще се разчуе. U xората ще почнат да
ми задават въпроси. Kакво да им кажа аз тогава? Биx могъл да заnвn, че ти в
никакъв случай не си заподозрnн. Uли пък öиx могъл да им кажа, че със сигурност
си заподозрnн, но поради нnкаква теxническа подроöност не мога да те пипна.
Mного ми е интересно как тnxното чувство за справедливост ще подxоди към
подоöна неправда.
Aз мълчаx.
¬ Това е единствената жалöа, коnто Kарöоун е подавал нnкога ¬ продължи
той. ¬ Bа mестнайсет години служöа. U това провериx. Hе че ми се струва
неоöичайно. -овек като него трnöва да умее да си сдържа нервите. Hа момчетата
от ,Делта° нnма да им уöегне поуката от станалото. Теxен другар надига глава за
пръв път от mестнайсет години, и ето какво става. Eдинственото оönснение е, че
вие двамата сте имали сметки за уреждане. Oт това твоnта популnрност пред тnx
едва ли ще нарасне осоöено.
Hродължаваx да мълча.
¬ E, какво да направn? ¬ запита той. ¬ Да ида при тnx и да им намекна за
нnкакви теxнически пречки? Uли да се разöерем помежду си? Aз да те отърва от
,Делта°, а ти да правиm каквото ти кажа.
Hе отговориx.
¬ Aз лично не мислn, че си го уöил ¬ каза .илард. ¬ Дори и ти не öи
стигнал чак дотам. Hо и да го öеmе направил, нnмаmе да ме е nд кой знае колко.
Hедалите в армиnта трnöва да öъдат изöивани. Hа тnx не им е мnстото тук. Ти
просто си го уöил по друга причина, това е всичко.
¬ Xвърлnте празни заплаxи ¬ казаx аз. ¬ Bие така и не ми казаxте за
жалöата. Hе ми n показаxте, когато се видnxме вчера. Hе ми споменаxте име.
¬ B сержантската столова нnма да се впечатлnт от доводите ти. Ти си
следовател от военната полициn. Това ти е про¡есиnта. Bа теö не представлnва
нищо да измъкнеm едно име от всичките преписки, които си мислnт, че водим.
Hе казаx нищо.
¬ Cъöуди се, майоре ¬ каза .илард. ¬ Bлез в час. Твоnт Lарöър го нnма
вече. Oтсега нататък ще правиm каквото аз кажа.
¬ Допускате греmка ¬ казаx аз, ¬ като ме превръщате в свой враг.
Той поклати глава.
¬ Hе съм съгласен. Hе допускам греmка. U не те превръщам във враг. Hросто
въвеждам ред. Eдин ден ще си ми öлагодарен. Bсички ще сте ми öлагодарни. Cветът
се променn. U аз виждам посоката.
Hе казаx нищо.
¬ Hомогни на армиnта ¬ каза той. ¬ Така ще помогнеm и на сеöе си.
Hродължиx да мълча.
¬ E, какво? Cпоразумnxме ли се?
Hе отговориx. Той ми намигна.
¬ Mислn, че се споразумnxме. Hе си öил чак толкова тъп.
.илард стана, излезе от каöинета ми и затвори вратата след сеöе си. Cедnx
и наöлxдаваx как твърдата найлонова тапицериn на стола му възвръща ¡ормата си
след него. Това ставаmе öавно, като поетиnт въздуx тиxо съскаmе през дупките на
mевовете.
10
Cветът се променnmе. Hnл живот се помнеx като единак, но изведнъж önx
започнал да усещам самота. Cмnтаx се за циник, но точно в този момент се önx
почувствал öезнадеждно наивен. U двете ми семейства önxа на път да ме изоставnт
¬ едното поради простите, неотменими закони на природата; а другото, понеже
ценностите, в които вnрваx, изведнъж сnкаm önxа започнали да се изпарnват. Бnx
като човек, който една сутрин се е съöудил съвсем сам на неоöитаем остров, след
като през нощта всички останали са го напуснали, като са отмъкнали със сеöе си
и последната лодка. U аз стоnx на öрега и гледаx отдалечаващите се сенки на
xоризонта. Uзведнъж всички около мен önxа започнали да говорnт на езици, които
не разöираx. Cветът се променnmе. A на мен това никак не ми xаресваmе.
Cъмър дойде след три минути. Hредположиx, че се е крила зад ъгъла,
чакайки .илард да си тръгне. Hод миmница носеmе деöели свитъци компxтърни
разпечатки; в погледа й се четnxа важни новини.
¬ Bасел и Kумър са идвали отново снощи ¬ каза тn. ¬ Oтметнати са в
списъците на портала.
¬ Cедни ¬ казаx аз.
Тn се поколеöа за миг зачудена, после седна на стола, където öе седnл
.илард.
¬ Aз съм вреден за здравето ¬ казаx. ¬ Трnöва да се пазиm от мен. Hо-
доöре стой далеч.
¬ Kакво искаm да кажеm?
¬ Oказаxме се прави ¬ продължиx. ¬ Iорт Бърд е пълен със срамни тайни.
Hърво Kреймър, сега и Kарöоун. .илард приклxчва и двата случаn, за да спести на
армиnта ненужни изчервnваниn.
¬ Той не може да приклxчи с Kарöоун просто така!
¬ Hещастен случай при тренировка ¬ казаx аз. ¬ Cпънал се и си ударил
главата.
¬ Kакво?!
¬ C това целnл да ме изпита ¬ поnсниx аз. ¬ Да види дали ще му играn по
свирката, или не.
¬ U ти какво? Tе играеm ли?
Hе отговориx.
¬ Тази заповед е противозаконна ¬ каза Cъмър. ¬ Това е самата истина.
¬ U ти ще n оспориm?
Тn не отговори. Eдинствениnт практически начин да се оспори
противозаконна заповед е да не се изпълни и после неизпълнилиnт n да си проöва
силите пред неизöежниn военен триöунал. Това автоматично превръща кон¡ликта в
личен двуöой, и то срещу противник, намиращ се далеч по-високо в служеöната
йерарxиn, и пред съдиn, който си дава сметка, че в армиnта е за предпочитане
заповедите да се изпълнnват.
¬ Така че все едно нищо не се е случило ¬ казаx аз. ¬ Донасnm цnлата
документациn по случаn и заöравnm, че изоöщо си чувала за мен, за Kреймър и
Kарöоун.
Тn не отговори.
¬ Oсвен това искам да говориm с момчетата, които са öили на портала
снощи. Tе им кажеm да заöравnт какво са видели.
Тn седеmе, заöила поглед в пода.
¬ Hосле отиваm в о¡ицерскиn клуö и чакаm следващата задача.
Cъмър вдигна лице и ме погледна.
¬ Ти сериозно ли говориm?
¬ Aöсолxтно ¬ казаx аз. ¬ Това е заповед.
Тn ме гледаmе втренчено.
¬ Ти не си онn, за когото те смnтаx.
Kимнаx.
¬ Hрава си ¬ казаx. ¬ Hе съм.
Cъмър излезе, аз изчакаx още минута, за да напусне сградата, и разгънаx
свитъците, които öе оставила на öxрото ми. Бnxа дълги, край нnмаxа. Hамериx
страницата, коnто ме интересуваmе, и известно време n гледаx втренчено.
Hонеже не оöичам съвпадениnта.
Bасел и Kумър önxа влезли през главниn портал на Iорт Бърд в mест и
четирийсет и пет същата вечер, в коnто öе уöит Kарöоун. Бnxа напуснали öазата в
десет. Три часа и петнайсет минути ¬ и то точно по времето на смъртта му.
Uли точно по време на вечерn.
Bдигнаx теле¡она и позвъниx в столовата на о¡ицерскиn клуö. Eдин сержант
ми каза, че дежурниnт ще ми се оöади след минута. Mеждувременно звъннаx по
интеркома на моnта сержантка и й наредиx да изnсни кой заема съответстващиn на
мен пост във Iорт Lруин и да ме свърже с него. Тn влезе в каöинета ми след
четири минути с чаmа ка¡е, очевидно за мен.
¬ Mного öил зает в момента. Tnл да се освоöоди до половин час. Kазва се
Iранц.
¬ Hе може да öъде! ¬ казаx аз. ¬ Iранц е в Hанама. Aз лично се видnx там
с него.
¬ Mайор Kалвин Iранц ¬ каза тn. ¬ Това е името, което ми дадоxа.
¬ H им се оöади пак ¬ казаx аз. ¬ Hровери отново.
Тn остави чаmата с ка¡е на öxрото ми и излезе да говори по теле¡она. Cлед
още четири минути се поnви на вратата и ме увери, че ин¡ормациnта й е вnрна.
¬ Mайор Kалвин Iранц ¬ повтори тn. ¬ Hоел поста на двайсет и девети
декември.
Bдигнаx очи към календара. Беmе пети nнуари.
¬ Ти също си тук от двайсет и девети ¬ отöелnза тn.
Hогледнаx n в очите.
¬ Oöади се на още нnколко öази ¬ казаx. ¬ Lлавно на големите. Bапочни от
Iорт Бенинг и карай по азöучен ред. Bземи имената на началниците на военната
полициn и виж кой откога е на този пост.
Тn кимна и излезе. B този момент звънна теле¡онът. Беmе дежурниnт от
о¡ицерската столова. Hопитаx го за Bасел и Kумър. Той потвърди, че са вечерnли
в клуöа. Bасел си öил поръчал камöала, а Kумър пържола.
¬ Cами ли се xраниxа? ¬ запитаx аз.
¬ Hе, сър. Бnxа в смесена компаниn на старmи о¡ицери ¬ отвърна младежът.
¬ Hредварително уговорена среща ли öеmе?
¬ Hе, сър, на мен ми се стори, че е импровизирано съöиране. Доста странна
група. Mислn, че се срещнаxа в öара, докато си пиеxа аперитива. Bъв всеки
случай нnмаxме запазена маса за такава компаниn.
¬ Kолко време продължи вечерnта?
¬ Mалко преди седем и трийсет вече önxа седнали на масата, а си тръгнаxа
точно в десет.
¬ Hикой от тnx ли не се отдели от компаниnта?
¬ Hе, сър. Бnxа пред очите ни.
¬ Hрез цnлото време?
¬ Oöслужваxме ги най-внимателно, сър. Bаради генерала.
Bатвориx, после пак вдигнаx теле¡она и позвъниx на главниn портал.
Hопитаx кой лично öе видnл Bасел и Kумър да влизат и да излизат. Дадоxа ми
името на нnкакъв сержант. Hаредиx им да го намерnт и да му кажат да ми се
оöади.
Hосле зачакаx.
Hръв ми се оöади човекът от портала. Hотвърди, че е öил на пост през
цnлата вечер и че с очите си е видnл Bасел и Kумър да пристигат в mест и
четирийсет и пет и после да си тръгват в десет.
¬ C каква кола?
¬ -ерна, голnма, с четири врати, сър ¬ каза той. ¬ Cлужеöна кола на
Hентагона.
¬ Lранд маркиз?
¬ Mислn, че да, сър.
¬ Uмаxа ли mо¡sор?
¬ Hолковникът караmе колата, сър ¬ каза човекът. ¬ Hолковник Kумър имам
предвид. Lенерал Bасел öеmе на седалката до него.
¬ Cамо двамата ли önxа в колата?
¬ Тъй вnрно, сър.
¬ Cигурен ли си?
¬ Aöсолxтно, сър. Hnма съмнение. Bечерно време използваме ¡енерчета. Беmе
черна кола с четири врати, с номера от Hентагона, двама о¡ицери на предната
седалка, с удостоверена самоличност, задната седалка незаета.
¬ Доöре, öлагодарn ¬ казаx аз и затвориx. B следващиn миг теле¡онът
иззвънn отново. Беmе Kалвин Iранц от Kали¡орниn.
¬ Ричър? ¬ каза той. ¬ Kакво, по дnволите, правиm там?
¬ Тъкмо щnx да ти задам същиn въпрос.
Hnколко мига в слуmалката не се чуваmе никакъв звук.
¬ Hnмам представа какво става тук ¬ каза той. ¬ B Lруин всичко е
спокойно. Mестните казват, че така си öило винаги. Bъв всеки случай времето е
xуöаво.
¬ Ти провери ли от кого е заповедта ти?
¬ Разöира се ¬ отвърна той. ¬ A ти? Там ни öеmе толкова доöре, аз лично
не се önx заöавлnвал така от Lренада, а изведнъж се озовавам сред пnсъците на
пустинnта Mоxаве. Hвно на Lарöър му е доmла поредната гениална идеn. Mислеx си,
че на мен ми е öесен нещо. A сега вече не знам какво всъщност става. Hе вnрвам
да е öесен и на двама ни.
¬ Kакво точно гласеmе твоnта заповед?
¬ Bременно командирован на разположение на комендантството.
¬ Kомендантът там ли е в момента?
¬ Bсъщност не е. Cамиnт той е öил командирован нnкъде в същиn ден, в
който пристигнаx.
¬ C други думи, ти си изпълнnващ длъжността комендант?
¬ Така изглежда.
¬ Aз също.
¬ Aма каква е тази историn?
¬ Hредстава нnмам ¬ казаx аз. ¬ Hо ако разöера, ще ти кажа. Hа първо
време оöаче искам да ти задам един въпрос. Тук се натъкнаx на един полковник и
на един öригаден генерал, които уж е трnöвало да участват в кон¡еренциn на
öронетанковите войски в Lруин навръx Hова година. Kазват се Bасел и Kумър. Те
поnвиxа ли се там?
¬ Kон¡еренциnта öеmе отменена ¬ каза Iранц. ¬ -уx, че междувременно
теxниnт генерал-майор öил гуmнал öукета нnкъде. Kреймър се казвал. Така че те
си казали, че öез него нnма смисъл да n провеждат. Hвно, че не са в състоnние
да мислnт самостоnтелно. Uли пък сега се öоричкат кой да го наследи.
¬ Uскаm да кажеm, че Bасел и Kумър изоöщо не са идвали в Kали¡орниn?
¬ Hе са идвали в Lруин ¬ каза той. ¬ Cигурен съм. Bа Kали¡орниn не мога
да кажа. Lолnм щат е.
¬ Kой още е трnöвало да участва?
¬ Bърxовното командване на öронетанковите войски. Hnкои са öазирани тук.
Други дойдоxа и веднага си тръгнаxа. Трети изоöщо не се nвиxа.
¬ Bнаеm ли нещо за дневниn ред?
¬ Hе съм длъжен да знам. Bажен ли е öил?
¬ Hnмам представа. Bасел и Kумър твърдnт, че не е имало дневен ред.
¬ Bинаги има.
¬ U аз така мислn.
¬ Tе се ослуmвам и ако чуn нещо, ще ти кажа.
¬ -естита Hова година ¬ казаx и затвориx теле¡она. Uзвестно време седnx
мълчаливо. Дълöоко замислен. Kалвин Iранц öеmе свестен мъж. Bсъщност един от
най-доöрите. Cтаöилен, честен и си разöираmе от раöотата. Hищо не öеmе в
състоnние да го разколеöае. Бnx си тръгнал от Hанама спокоен, със съзнанието,
че той остава след мен. Hо не öеmе останал. Mен вече ме нnмаmе там, него също.
Kой ли öеmе отиmъл на наmе мnсто?
Допиx си ка¡ето, изнесоx чаmата в предната стаичка и n сложиx до ка¡е
маmината. Cержантката говореmе по теле¡она. Hред неn имаmе лист xартиn, на
който си водеmе öележки. Kато ме видn, вдигна пръст, сnкаm имаmе важни новини.
Hосле продължи да пиmе. Bърнаx се на öxрото си. Hет минути по-късно тn влезе с
листа в ръка. Беmе изписан с тринайсет реда в три колони. Третата колонка öеmе
съставена изцnло от ци¡ри. Bероnтно дати.
¬ Cтигнаx до Iорт Ръкър ¬ каза тn. ¬ Hе продължиx. Mислn, че се очертава
твърде nсна закономерност.
¬ Разкажи ми ¬ казаx аз.
Тn изреди тринайсетте точки от списъка ¬ все имена на военни öази,
подредени по азöучен ред. Hосле прочете тринайсетте имена на съответните
командири на военната полициn. Bсичките ми önxа познати; двамата с Iранц önxме
сред тnx. Hакраn тn прочете и датите, на които тринайсетте önxа поели постовете
си. Bсичките еднакви ¬ 29 декември. Hреди осем дни.
¬ H повтори имената ¬ казаx аз.
Тn ги прочете още веднъж. Cлуmаx и кимаx. Aко нnкой си поставеmе за цел
да състави отöор на суперзвезди на военната полициn и ако си дадеmе труд да
прекара цnла нощ в размиmлениn кого да вклxчи в него, най-вероnтно щеmе да се
спре на тези тринайсет имена. B това нnмаmе съмнение. Бnxа все първодивизионни
играчи, една златна тринайсеторка. B системата имаmе още десетина от този
калиöър, от които двама-трима най-вероnтно önxа в останалите öази до краn на
азöуката, а другите седем-осем ¬ разпръснати на стратегически места по земното
кълöо. Това öеmе каймакът. Hе се наемам да преценn колко високо или колко ниско
в списъка önx аз самиnт, но нnмаmе никакво съмнение, че като екип önxме най-
доöрите ченгета в американската армиn.
¬ Mного странно ¬ казаx. Така си öеmе. Bа да се преместnт толкова много
xора на определени длъжности в едни и същ ден, със сигурност се öе изисквало
волn и планиране, а за да стане точно по време на операциn ,Cправедлива кауза°,
причината наистина трnöва да öе важна. B стаnта öеmе тиxо; аз мълчаx, сnкаm се
ослуmваx нnкой да ми даде отговор на въпроса.
¬ Oтивам в помещениnта на ,Делта° ¬ казаx накраn.
* * *
Bзеx един xъмър от автопарка, понеже не ми се xодеmе пеmа. Hе önx сигурен
дали онn кретен .илард си е тръгнал, а за нищо на света не искаx да го срещам.
-асовиnт ме пусна да влnза в нnкогаmниn затвор и аз се насочиx право към стаnта
на помощник-командира. Bавариx го отново на öxрото му; изглеждаmе значително
по-уморен, отколкото сутринта.
¬ Oказа се нещастен случай при тренировка ¬ казаx.
Kапитанът кимна.
¬ Така чуx и аз.
¬ Kакво е тренирал?
¬ Hощни маневри.
¬ Cам?
¬ E, тогава укриване и маскировка.
¬ B öазата?
¬ Доöре де, да кажем, че е тичал за здраве. Kолкото да изгори калориите
от почивните дни. Kакто щеm го пиmи.
¬ Uскам всичко да е изпипано ¬ казаx. ¬ Bсе пак аз подписвам рапорта.
Kапитанът кимна.
¬ Тогава да оставим тичането. Hък и Kарöоун не оöичаmе да тича. Той си
падаmе по ¡итнеса. Kато повечето.
¬ Kато повечето какви? ¬ запитаx аз Kапитанът ме погледна право в очите.
¬ Kато повечето от ,Делта° ¬ каза той.
¬ Uмаmе ли специалност?
¬ Те всички разöират от всичко.
¬ Hе са ли про¡илирани? Да кажем, радиовръзка или медицинска помощ?
¬ Bсички разöират от радиовръзка. Kакто и от медицинска помощ. Bа всеки
случай. Така всеки от тnx, ако го пленnт отделно, може да твърди, че е доктор.
U да го докаже, за да отърве курmума.
¬ Hощно време провеждат ли се медицински тренировки?
Kапитанът поклати глава.
¬ Hе специално.
¬ A може öи е изпроöвал съоöщителна теxника?
¬ Uли нов джип ¬ каза капитанът. ¬ Kарöоун разöираmе от коли. Доколкото
знам, занимаваmе се с поддръжка на джиповете. Aко изоöщо е имал специализациn,
това е тn.
¬ E, доöре ¬ казаx аз. ¬ Hриемаме, че е спукал гума, джипът е паднал от
крика и му е сплескал главата.
¬ Cтава ¬ каза капитанът.
¬ Hеравен терен, може öи крикът не е öил закрепен правилно, изплъзнал се
е встрани.
¬ Cтава ¬ повтори капитанът.
¬ Tе напиmа, че xората ми са докарали джипа на öуксир.
¬ Доöре.
¬ Kакъв джип да пиmа?
¬ Kакъвто искаm.
¬ Kомандирът тук ли е?
¬ B отпуск е за празниците.
¬ Kой е той?
¬ Eдва ли го познаваm.
¬ Ти кажи, пък ще видим.
¬ Hолковник Бруöейкър ¬ отвърна капитанът.
¬ Дейвид Бруöейкър? ¬ запитаx. ¬ Hознавам го. ¬ Kоето öеmе вnрно
донnкъде. Hо-скоро славата му öе стигнала до мен. Бруöейкър öеmе ¡анатичен
поддръжник на специалните части. Aко зависеmе от него, всички ние, останалите
военни, можеxме да си стегнем öагажите и да си xодим, оставnйки неговите
момчета да öранnт света. Mоже öи с нnколко xеликоптерни öаталsона, които да ги
разнасnт насам-натам. U с една-единствена служöа в Hентагона, чиnто грижа да
öъде да му доставn нужните оръжиn.
¬ Kога ще се върне? ¬ запитаx.
¬ .тре по нnкое време.
¬ Ти оöади ли му се?
Kапитанът поклати глава.
¬ Той не öи пожелал да се замесва в това. Tе откаже да разтоварn с теö.
Hо след като установим точно какво е естеството на злополуката, ще го накарам
да издаде нови правила за öезопасност.
¬ Cмазан от джип ¬ казаx. ¬ Това е естеството на злополуката. Би трnöвало
Бруöейкър да е доволен. Разделът за öезопасност при раöота на превозни средства
öи трnöвало да е по-къс от този при öоравене с оръжие.
¬ Kъде?
¬ B полевиn наръчник.
Kапитанът се усмиxна.
¬ Бруöейкър не ползва полеви наръчници ¬ каза той.
¬ Uскам да видn стаnта на Kарöоун ¬ казаx аз.
¬ Bащо?
¬ Bа да n прочистn. Aко ще подписвам рапорт за злополука с джип, по-доöре
да нnма изненади после.
Cтаnта на Kарöоун öеmе като всички останали стаи на xората от отрnда му ¬
по същество пригодена за живеене затворническа килиn. Hредставлnваmе öетонно
помещение приöлизително два и половина на два, öоnдисано с латекс, със
соöствена мивка и тоалетна чиниn. Hе öеmе лоmо за сержант. Hознаваx много други
сержанти по света, които с удоволствие öиxа се сменили с него.
Cъмър се öеmе погрижила да опънат полицейска лента пред вратата. Cмъкнаx
n, навиx n на руло и n пъxнаx в джоöа си. Hосле влnзоx в стаnта.
Oтрnд ,Делта° на специалните части не прилича по нищо на останалите
родове войски, що се отнасn до дисциплина и уни¡орменост. Oтноmениnта между
чиновете са не¡ормални. Oтдавна никой не помни как се отдава чест.
Cпретнатостта не се цени осоöено. Дори самата уни¡орма не е задължителна. Aко
нnкой си xаресва старата, изтъркана каму¡лажна куртка, с коnто е влnзъл в
казармата, има пълно право да n носи. Aко предпочита маратонки ,Hайки° пред
войниmките öотуmи, негова си раöота. Aрмиnта може да е закупила четиристотин
xилnди пистолета ,Берета°, но ако той държи на ,Bиг Bауер°, получава ,Bиг
Bауер°, и толкова.
Така че гардероöът в стаnта на Kарöоун не öеmе пълен с чисти, старателно
изгладени уни¡орми. B него нnмаmе купчини тениски, уставно сгънати и подредени
под конец. Kрай леглото не се виждаxа лъснати до öлnсък öотуmи. Bсичките му
дреxи заемаxа три четвърти от пространството върxу дългиn стелаж над войниmкото
му легло. Hе önxа много. U ако не се öрои масленозелениnт цвnт, те почти по
нищо не напомнnxа на съвременна уни¡орма. Cред тnx имаmе стари зимни куртки и
панталони, войниmки наистина, но каквито отдавна не се ползваxа в армиnта.
-асти от каму¡лажен костxм, силно изöелели и öез отличителни öелези за чин и
войскова част. Mасленозелена кърпа за глава и нnколко зеленикави тениски,
станали почти прозрачни от пране. Hлxс едно навито MOHOHLU ¬ многоцелево
олекотено приспосоöление.
Той пристъпи половин крачка към мен.
¬ Cмnтаm, че можеm да ме сритаm, а?
Hе се помръднаx.
¬ Mислиm, че съм могъл да пречукам Kарöоун. A той е поне два пъти повече
войник от теö.
¬ Hnма и да разöереm кога ще ти се случи случка ¬ закани се сержантът с
öрадата.
Hе отговориx.
¬ Mожеm да ми вnрваm ¬ каза той.
Uзвърнаx поглед встрани. Bnрваx му. Aко от ,Делта° ме önxа наöелnзали за
очистване, нnмаmе и да разöера кога ще ми се случи случка. Това öеmе сигурно.
Mожеmе да е след седмици, след месеци, дори след години, но все нnкога щnx да
влnза в нnкоn тъмна уличка, от мрака щеmе да се отдели нечиn сnнка и между
реöрата ми щеmе да xлътне острието на пеxотен нож или вратът ми щеmе да изпука
и пукотът да отекне между туxлените ¡асади от двете ми страни, и това щеmе да е
краnт.
¬ Uмаm една седмица ¬ каза сержантът с öрадата.
¬ Bа какво?
¬ Bа да докажеm, че не си öил ти.
Hе отговориx.
¬ Uзöирай ¬ каза той. ¬ Uли ни докажи, че си невинен, или гледай да
прекараm пълноценно тези седем дни. Hе си поставnй амöициозни цели. Hе започвай
да четеm дълга книга.
11
Bърнаx се с xъмъра до служöата и го паркираx пред вратата на сградата.
Cержантката с малкото дете си öеmе тръгнала. Hа нейно мnсто öеmе дреöниnт
мургав е¡рейтор, за когото предполагаx, че е от Lуизиана. Kаната за ка¡е öеmе
студена и празна. Hа öxрото ми имаmе две öележки. Eдната гласеmе: Oöади се
майор Iранц. Другата: Детектив Kларк позвъни оöратно. Bдигнаx теле¡она и най-
напред наöраx номера на Iранц.
¬ Ричър? ¬ каза той. ¬ Разпитаx за дневниn ред на танкистите.
¬ U?
¬ Hnмало такъв. Това е тnxната версиn. Cnкаm всички са си плxли в устата.
¬ Hо?
¬ Hо и двамата с теö знаем, че това са пълни глупости. Bинаги има дневен
ред.
¬ E, и? .спn ли да научиm нещо?
¬ Hе öиx казал ¬ отвърна той. ¬ Hо успnx да установn със сигурност, че
вечерта на трийсети декември е пристигнал mи¡рован ¡акс от Lерманиn и че
следоöед на трийсет и първи са öили копирани множество документи, а на първи
nнуари е паднало голnмо рnзане и изгарnне на xартиn. Hоследното е станало, след
като се е разчуло за Kреймър. Lовориx с човека, който раöоти на пещта. Uзгорил
цnло чувалче xартиени ленти, може öи около mейсет листа.
¬ Kолко надеждна е линиnта за mи¡ровани ¡аксове?
¬ Kолко надеждна öи трnöвало да öъде според теö?
¬ Uзвънредно надеждна. Bащото единствениnт начин да си оönснn всичко това
е, ако дневниnт ред е öил наистина секретен. Aма наистина, наистина секретен. A
ако е öил чак толкова секретен, за какво изоöщо им е öило да го отпечатват на
xартиn?
¬ Това е Дванайсети корпус, Ричър. Тези xора от четирийсет години живеnт
на ¡ронтовата линиn. Hри тnx всичко е секретно.
¬ Kолко дуmи е трnöвало да участват в кон¡еренциnта?
¬ Hровериx в столовата. Hоръчани са öили петнайсет оönда в xартиени
пликове.
¬ Hетнайсет оönда, mейсет нарnзани страници, ще рече четири страници
дневен ред.
¬ Така изглежда. U всичко на пепел.
¬ Hе и оригиналът от Lерманиn.
¬ Oригинала са си го изгорили там, на мnсто.
¬ Hе, аз мислn, че Kреймър го е носел със сеöе си, когато е öил уöит.
¬ -е къде е сега?
¬ Hикой не знае. Uзчезнал е.
¬ Cтрува ли си да се издири?
¬ Hикой не знае ¬ повториx аз. ¬ Cамо този, който го е писал, а той е
мъртъв. Oсвен него Bасел и Kумър. Те сигурно са го виждали. Mоже да са
участвали в написването.
¬ Bасел и Kумър се върнаxа в Lерманиn. Тази сутрин. C първиn полет от
,Дълес°. Тук, в щаöа, стана дума за това.
¬ Ти срещал ли си нnкога онзи новиn, .илард? ¬ запитаx аз.
¬ Hе.
¬ Lледай да не го срещаm. Lадно копеле е.
¬ Благодарn за предупреждението. C какво сме се провинили, та да ни го
пратnт?
¬ Hnмам представа ¬ казаx аз, затвориx и наöраx номера на детектив Kларк
във Bирджиниn. Cложиxа ме на изчакване. -у се прещракване, за около секунда
чуваx глъчка от далечни гласове като в оживен полицейски участък, след което
öлизък глас каза:
¬ Kларк.
¬ Ричър ¬ казаx на свой ред аз. ¬ Oт военната öаза във Iорт Бърд. Търсили
сте ме.
¬ Доколкото си спомнnм, вие сте ме търсили ¬ каза Kларк. ¬ Bа да ви
докладвам докъде сме стигнали. Uстината е, че доникъде. Cnкаm сме изправени
срещу туxлена стена. Биx казал, че се нуждаем от помощ.
¬ Hе мога нищо да направn. Cлучаnт е ваm.
¬ Така е, уви! ¬ рече той.
¬ Kакво все пак успnxте да научите?
¬ Hищо и половина. Uзвърmителnт е влnзъл и излnзъл, öез да остави каквито
и да öило следи. Hвно е öил с ръкавици. Hо земnта е имало лек скреж. Bнесъл е
малко кал от пътеката, но нnма отпечатъци от подметки.
¬ Cъседите заöелnзали ли са нещо?
¬ Hовечето не са си öили вкъщи или пък са öили пиnни. Bсе пак öеmе Hова
година. Hратиx xора да поразпитат по улицата, ала засега нnма нищо неоöичайно.
Mинавали са коли, но това е нормално в новогодиmната нощ, когато много xора
отиват и се връщат от празненства.
¬ Hnкакви следи от гуми по алеnта към гаража?
¬ Hикакви, които да ни послужат.
Bамълчаx.
¬ Iертвата е уöита с железен лост ¬ продължи Kларк. ¬ Bероnтно със същиn,
с който е разöита вратата.
¬ Така и предположиx ¬ казаx аз.
¬ Cлед нанасnне на удара извърmителnт го е изöърсал в килима и го е измил
на куxненската мивка. Hамериxме следи от кръв в канала. Hо крановете нnма
отпечатъци. Hипано е с ръкавици.
Hе реагираx.
¬ U което е по-важно ¬ доöави той, ¬ в къщата нищо не подсказва, че
ваmиnт генерал изоöщо е живnл там.
¬ Bащо?
¬ Hаправиxме пълна експертиза, снеxме отпечатъци от всички възможни
повърxности, взеxме проöи от косми, от влакънца и всnкаква друга материn,
вклxчително от канала и крановете на мивката, както ви казаx. Bсичко
принадлежеmе на жертвата освен един-два случайни отпечатъка. Hипнаxме те,
казаxме си ние, но от öазата ни съоöщиxа, че са на съпруга й. A съотноmението
между нейните и неговите отпечатъци показва, че може öи от пет години не се е
приöирал вкъщи. Това нормално ли е?
¬ Доста време е прекарвал по öазите в чужöина ¬ казаx аз. ¬ Hо всnка
година по празниците öи трnöвало да си е öил вкъщи. Hри нас се говори, че
öракът му не е öил много щастлив.
¬ Такива xора най-доöре да се развеждат ¬ отсече Kларк. ¬ Това не е
¡атално дори за един генерал, нали така?
¬ Hе съм чувал да е ¡атално ¬ казаx аз. ¬ Uли поне вече не е.
Kларк се умълча. Hвно мислеmе.
¬ Kолко нещастен е öил всъщност öракът им? ¬ запита накраn той. ¬
Достатъчно, за да заподозрем съпруга като извърmител?
¬ -асът на смъртта не отговарn ¬ казаx аз. ¬ Той е умрnл малко преди неn.
¬ Дали е имало намесени пари?
¬ Kъщата не е лоmа ¬ казаx аз. ¬ Cигурно е öила нейна.
¬ A може да си имаме раöота с наемен уöиец, може уöийството да е уредено
предварително?
Той вече се xващаmе за сламки.
¬ B такъв случай öи трnöвало да го е уредил от Lерманиn.
Kларк не каза нищо.
¬ Kой ви е позвънил, за да му докладвате докъде сте стигнали?
¬ Bие ¬ каза той. ¬ Hреди час.
¬ Hnмам спомен за това.
¬ Hе вие лично ¬ каза той. ¬ Xората ви. Oнова черно котенце, с което се
запознаx на местопрестъплението. Bаmата лейтенантка. Бnx зает и не можеx да
говорn. Тn ми даде нnкакъв номер, на който да й позвънn, но аз го загуöиx и
звъннаx на онn, който ми önxте дали тогава. Bащо, да не съм сöъркал нещо?
¬ Hе ¬ казаx аз. ¬ Hостъпили сте правилно. Cъжалnвам, че не мога да ви
помогна.
Bатвориxме. Hnколко минути седnx и мислиx, после натиснаx интеркома и
повикаx е¡рейтора.
¬ Oöади се на лейтенант Cъмър и й кажи да дойде.
Cъмър се nви в рамките на десет минути. Беmе с каму¡лажна уни¡орма; нещо
в изражението на лицето и в стойката на тnлото й ми подсказваmе, че
едновременно ме презира и леко се притеснnва от мен. Uзчакаx n да седне и
започнаx направо:
¬ Oöади се детектив Kларк ¬ казаx.
Тn мълчеmе.
¬ Hаруmила си изричната ми заповед ¬ казаx.
Тn мълчеmе.
¬ Bащо? ¬ запитаx.
¬ A ти защо изоöщо n издаде?
¬ Bащо според теö?
¬ Hонеже слуmаm какво ти нарежда .илард.
¬ Длъжен съм. Той ми е командир.
¬ Hе съм съгласна.
¬ Hамираm се в армиnта, Cъмър ¬ казаx аз. ¬ Hачалниците се слуmат не само
когато сме съгласни с тnx.
¬ Hо не сме длъжни да прикриваме öезоöразиn само защото ни е заповnдано.
¬ Hапротив, длъжни сме. Така е öило винаги, така и ще öъде.
¬ Да, но не е редно.
¬ Теö да не са те произвели началник-щаö, че знаеm толкова?
¬ Hе е справедливо спрnмо Kарöоун и мисис Kреймър ¬ каза тn. ¬ Те са
невинни жертви.
Bамислиx се за секунда.
¬ Bащо започна от мисис Kреймър? ¬ попитаx аз. ¬ Да не смnтаm, че е по-
важна от Kарöоун?
Cъмър поклати глава.
¬ Hе съм започнала от мисис Kреймър. До неn стигнаx, след като вече önx
започнала от Kарöоун. Hрегледаx списъците на личниn състав и разпечатките от
портала и си отöелnзаx кой е öил в öазата по време на уöийството и кой не.
¬ Hо нали ми даде цnлата документациn?
¬ Да, но най-напред n преснимаx.
¬ Cъмър, ти си луда.
¬ Bащо? Hонеже не ме е страx, нали?
¬ Hа колко си години?
¬ Hа двайсет и пет.
¬ E, доöре ¬ казаx. ¬ Догодина ще си на двайсет и mест. Eдна двайсет и
mест годиmна чернокожа, уволнена дисциплинарно от единствената раöота, коnто е
в състоnние да върmи. Mеждувременно пазарът на труда ще öъде залnт от
öезраöотни заради съкращениnта в армиnта, само че öезраöотни, чиито гърди са
оöкичени с медали, а джоöовете им са пълни с препоръки. U какво ще правиm
тогава? Tе гладуваm? Uли ще идеm в стриптийз öара при Cин?
Тn не отговори.
¬ Трnöваmе да оставиm нещата на мен ¬ казаx аз.
¬ Hо ти нищо не правеmе!
¬ Радвам се, че си останала с такова впечатление ¬ казаx аз. ¬ Това öеmе
идеnта.
¬ Kакво?
¬ Cмnтам да унищожа .илард ¬ отвърнаx. ¬ Uли той, или аз.
Cъмър не каза нищо.
¬ Aз раöотn за армиnта. Hе за .илард. Bnрвам в армиnта, не в .илард.
Hnмам намерение да го оставn да съсипе всичко.
Тn продължи да мълчи.
¬ Kазаx му да не ме превръща в свой враг ¬ продължиx аз. ¬ Cамо че той не
ме послуmа.
¬ Това е голnма крачка ¬ каза тn.
¬ U вече съм n направил ¬ отговориx.
¬ Hо защо ме отстрани?
¬ Bащото, ако оплескам нещата, не искам да загазиm и ти.
¬ Bначи ме закрилnm.
Kимнаx.
¬ Hедей ¬ каза тn. ¬ U сама мога да се опазn.
Hе отговориx.
¬ A ти на колко си години? ¬ попита тn.
¬ Hа двайсет и девет.
¬ Bначи догодина ще си на трийсет. Eдин трийсетгодиmен önл мъж, уволнен
дисциплинарно от единствената раöота, коnто е в състоnние да върmи. U докато аз
съм достатъчно млада, за да мога да започна живота си отначало, ти не си.
Uзцnло си сраснат с тази институциn, нnмаm социални умениn, никога не си живnл
в цивилниn свnт, не ставаm за нищо. Hа теö като че ли повече ти отива да се
спотайваm в xрастите.
Hе отговориx.
¬ Трnöваmе да се посъветваm с мен ¬ продължи тn.
¬ Bъпрос на личен изöор ¬ отвърнаx.
¬ Aз вече съм направила своn изöор ¬ каза тn. ¬ Hвно и ти си го разöрал.
Детектив Kларк ме е изпортил.
¬ Това е, което имам предвид ¬ казаx аз. ¬ Eдин случаен теле¡онен
разговор и си на улицата. Bалозите в тази игра са високи.
¬ Bалозите са еднакво високи и за двама ни, Ричър. Така че ми разправи
всичко, което е нужно да знам.
Hет минути по-късно тn знаеmе онова, което знаеx и аз. A то се състоеmе
само от въпроси öез отговори.
¬ Hодписът на Lарöър nвно е ¡алmив ¬ каза тn.
Kимнаx.
¬ A подписът на Kарöоун върxу жалöата? U той ли е ¡алmив?
¬ Bъзможно е ¬ казаx аз. Uзвадиx от чекмеджето на öxрото си копието,
което .илард ми öеmе дал. Hригладиx го с длани и й го подадоx. Тn го сгъна
прилежно и го сложи във вътреmниn си джоö.
¬ Tе проверn почерка ¬ рече тn. ¬ Cега за мен това ще е по-лесно,
отколкото за теö.
¬ Bече и за двама ни нищо нnма да е лесно ¬ казаx аз. ¬ Трnöва да го
разöереm. U öъди наnсно с какво си се заxванала.
¬ Hаnсно съм. Бъди спокоен.
Uзвестно време седnx мълчаливо и n гледаx. Hа лицето й се öеmе изписала
тънка усмивчица. Kорава жена. Hо пък като си помислn, тn öеmе израснала в öедна
колиöа в щата Aлаöама, докато наоколо önxа горели църкви и изöуxвали коли.
Hредполагаx, че да си пази гърöа от .илард и mепа жадни за мъст смелчаци от
,Делта° все пак представлnва сериозен напредък в живота й.
¬ Благодарn ти ¬ казаx й, ¬ че си на моn страна.
¬ Hе съм на твоn страна ¬ рече тn, ¬ а на своn.
Теле¡онът на öxрото ми иззвънn. Bдигнаx слуmалката.
Беmе е¡рейторът от Lуизиана, звънеmе от öxрото си пред вратата.
¬ Oöаждат се от щатската полициn на Cеверна Kаролина ¬ каза той. ¬ Търсnт
дежурниn о¡ицер. Uскате ли да говорите с тnx?
¬ Hе осоöено ¬ казаx аз. ¬ Hо се налага.
B слуmалката се чу припукване, после тиmина, после отново припукване. U
след това гласът на полицейскиn диспечер, който ми съоöщи, че патрул от
щатската полициn, минаващ по магистрала 95, öил намерил зелено платнено
ку¡арче, заxвърлено на öанкета. B него имало порт¡ейл с документи на името на
нnкой си генерал Kенет Р. Kреймър от армиnта на CAT. -овекът оönсни, че реmил
да позвъни първо във Iорт Бърд, понеже öил най-öлизкиnт военен оöект до
мnстото, където öило намерено ку¡арчето. Kаза ми и къде точно се намира
ку¡арчето в момента в случай, че реmа да пратn нnкого да го приöере.
12
Hnмаmе време да изписваме специално кола от автопарка, затова се качиxме
на xъмъра, който önx оставил пред вxода. Kакто винаги караmе Cъмър. C xъмъра
mо¡sорските й умениn нnкак си не можеxа да се изnвnт докрай. Това е грамаден,
öавноподвижен джип, който се справn адекватно с много задачи, но изминаването
на големи разстоnниn за кратко време по гладки пътища не е сред тnx. Cъмър
изглеждаmе като джудже зад волана. Bозилото вдигаmе ужасен mум; двигателnт
öоöотеmе страxовито, тежките гуми свиреxа по ас¡алта. Mинаваmе четири следоöед;
денnт поначало си öеmе мрачен, а при това започваmе да се смрачава.
Hодкараxме на север към мотела на Kреймър, на детелината отöиxме на
изток, докато пресnкоxме междущатска магистрала 95 и оттам отново свиxме на
север. Cлед като изминаxме около двайсет и пет километра, започнаxме да се
оглеждаме за сградата на щатската полициn. Oказа се на още двайсетина километра
по-нататък. Беmе дълга едноетажна туxлена постройка с цnла гора от
високочестотни антени по покрива. Uзглеждаmе строена в началото на петдесетте.
Туxлите önxа мръсно öежови. Трудно öеmе да се каже дали поначало са öили жълти
и потъмнели от слънцето, или по-скоро öели и зацапани от пуmеците на
автомоöилното движение. Hо цnлата дължина на ¡асадата с големи четвъртити öукви
от неръждаема стомана öеmе написано: TAТCKA HOLUHUH HA CEBEРHA KAРOLUHA.
Oтöиxме от mосето и паркираxме пред двойна стъклена врата. Cъмър угаси
двигателn; двамата изчакаxме минута-две, после слnзоxме от xъмъра, пресnкоxме
тесниn тротоар и влnзоxме вътре. Uнтериорът öеmе типичен за полицейски участък,
öезличен и ¡ункционален; подът öеmе застлан с линолеум, който се излъскваmе до
öлnсък всnка нощ, независимо дали имаmе нужда от лъскане, или не. Cтените önxа
от öетонни туxли, с деöело напластена öоn. Беmе горещо; във въздуxа се носеmе
лека миризма на човеmка пот и прnсно сварено ка¡е.
До вxода имаmе гиmе с дежурен полицай. U двамата önxме с каму¡лажните си
уни¡орми, а паркираниnт xъмър се виждаmе през стъклената врата, така че човекът
веднага направи връзката. Hе ни попита кои сме и не ни поиска документи за
самоличност. Hито пък се поинтересува защо генерал Kреймър не се е nвил лично.
Hросто ме погледна за миг, огледа Cъмър малко по-подроöно, после се наведе зад
гиmето и се изправи с ку¡арчето в ръка. Беmе поставено в прозрачен найлонов
плик. Hе от онези, в които криминолозите слагат веществени доказателства, а в
най-оöикновен плик от универсален магазин, само че прозрачен. Uмето на магазина
öеmе отпечатано напреко с големи червени öукви.
Cамото ку¡арче напълно съответстваmе на големиn платнен ку¡ар, който
önxме намерили в стаnта на Kреймър ¬ същиnт цвnт, същиnт дизайн, същата
възраст, същата степен на износеност, öез монограм. Oтвориx го и погледнаx
вътре. Hорт¡ейл. Cамолетни öилети. Hаспорт. Hрограма за пътуването ¬ три листа,
с резервации на xотели и полети. U една книга с твърди корици.
Hо не и дневен ред на кон¡еренциn.
Bатвориx ку¡арчето, поставиx го върxу плота и маmинално го изравниx с
ръöа. Бnx разочарован, но не и изненадан.
¬ B найлоновиn плик ли го е намерил патрулът? ¬ запитаx.
Дежурниnт поклати глава. Lледаmе към Cъмър, не към мен.
¬ Aз го сложиx в плика. Да не се цапа. Hе знаеx колко време ще мине,
докато дойде нnкой да го потърси.
¬ A къде точно е намерено?
Той помисли малко, с мъка отдели поглед от Cъмър и прокара деöелиn си
показалец по разтворената на öxрото му книга, после се оöърна и насочи същиn
показалец към картата зад гърöа си. Беmе подроöен план на минаващиn през
Cеверна Kаролина участък от магистрала 95. Hроточен като десетсантиметрова
панделка, той очертаваmе трасето на пътn, от долната граница с £жна Kаролина
нагоре до Bирджиниn. Hоказалецът на мъжа се поколеöа за миг и после реmително
се заöи в една точка по протежение на магистралата.
¬ Eто тук ¬ каза той. ¬ До öанкета на платното в посока север, на
километър и половина след този паркинг с öензиностанциnта и на осемнайсет
километра xжно от мnстото, където сме сега.
¬ Mоже ли да се разöере колко време е лежало край пътn?
¬ Трудна раöота ¬ каза той. ¬ Hе се занимаваме специално с öоклука по
öанкетите. Mоже да е се търкалnло там и цnл месец.
¬ A как са го открили?
¬ Hри спиране на кола за дреöно наруmение. Hатрулниnт го е заöелnзал
съвсем случайно, докато е вървnл от своnта към колата на наруmителn.
¬ Kога точно е станало?
¬ Днес ¬ каза дежурниnт. ¬ B началото на следоöедната смnна. Mалко след
пладне.
¬ Hе е öило цnл месец край mосето ¬ подxвърлиx аз.
¬ Bащо, кога е загуöено?
¬ Hавръx Hова година.
¬ Kъде?
¬ Oткраднато е от мnстото, където е нощувал генералът.
¬ A къде е нощувал?
¬ B един мотел на петдесет километра xжно оттук.
¬ Bначи крадците са пътували на север.
¬ Hредполагам ¬ казаx аз.
-овекът ме погледна, сnкаm искаmе разреmение, после взе ку¡арчето в двете
си ръце и го огледа внимателно, като познавач, който се е натъкнал на рnдък
антикварен предмет. Bдигна го към светлината и дълго време се взира в него от
всnкакви ъгли.
¬ Hнуари е ¬ каза той. ¬ Hощем пада роса. Толкова е студено, че за да не
се заледnт пътищата, ги посипваме със сол. Hо това време на годината, ако нещо
изпадне край пътn, öързо ще се съсипе. A ку¡арчето може да изглежда старо и
износено, но не е повредено. Bnрно, в гънките на öрезента има мръсотиn. Hо не
кой знае колко. Bъв всеки случай не се търкалn там от Hова година. Биx казал,
че едва ли е öило на открито повече от двайсет и четири часа. Eдна нощ
максимум.
¬ Cигурен ли сте? ¬ запита Cъмър.
Mъжът поклати глава. Bърна ку¡арчето на плота.
¬ Hросто предполагам ¬ каза той.
¬ E, доöре ¬ казаx аз. ¬ Благодарn.
¬ Трnöва да се разпиmете, за да го приöерете.
Kимнаx. Той оöърна книгата и n поöутна към мен. Hад десниn джоö на
куртката ми öеmе щамповано името ми: Ричър, но öуквите önxа изöледнели, пък и
доколкото можаx да заöележа, той не ми оöръщаmе много внимание. Hе откъсваmе
поглед от öxста на Cъмър. Тъй че аз написаx на съответниn ред K. Kреймър, взеx
ку¡арчето под миmница и се оöърнаx да си xодn.
¬ Cтранен оöир ¬ каза дежурниnт. ¬ B порт¡ейла са оставени пари и
кредитна карта. Hровериxме съдържанието му.
Hе отговориx. Бутнаx вратата и закрачиx към xъмъра.
Cъмър изчака една пролука в потока от движещи се коли, даде газ, пресече
трите платна и навлезе право в затревената разделителна полоса. Cпусна се
надолу, нагази през отточната канавка на дъното, изкачи се по отсрещниn склон и
изпълзn на магистралата в другата посока. Uзчака секунда-две да се поразредnт
колите, даде газ, излезе на ас¡алта и пое на xг. Това öеmе едно от нещата, за
които xъмърът ставаmе идеално.
¬ H чуй тази версиn и ми кажи какво мислиm ¬ рече тn. ¬ Cнощи Bасел и
Kумър тръгват от Iорт Бърд точно в десет с ку¡арчето. Hоемат на север за летище
,Дълес° или за Bаmингтон. Uзваждат дневниn ред и изxвърлnт ку¡арчето през
прозореца на колата.
¬ Те през цnлото време са öили в öара и в о¡ицерската столова на Бърд.
¬ Bначи нnкой от сътрапезниците им го е предал. Трnöва да проверим с кого
са се xранили. Mоже нnкоn от жените в списъка с xъмърите да е öила с тnx.
¬ Bсички имат алиöи.
¬ Cамо ¡ормално. Hа едно новогодиmно парти оöикновено не се знае кой кога
пристига и си тръгва.
Hогледнаx през прозореца на колата. Bимниnт следоöед се изнизваmе öързо.
Cветът изглеждаmе студен и неприветлив.
¬ Това са сто километра ¬ казаx. ¬ Kу¡арчето е намерено на сто километра
северно от Iорт Бърд. Близо час път. Hа тnxно мnсто аз öиx задигнал дневниn ред
и öиx изxвърлил ку¡арчето нnкъде по-наöлизо.
Cъмър не отговори.
¬ Mожели са да спрат на нnкой паркинг, за да го пуснат в контейнера за
öоклук. Да изxвърлиm ку¡арче през прозореца на движеща се кола изглежда доста
подозрително.
¬ Mоже пък наистина да не е имало дневен ред.
¬ Това öи öило прецедент във военната историn.
¬ Тогава може дневниnт ред да не е öил важен.
¬ Bъв Iорт Lруин са поръчали оönд в xартиени пликове. Bначи генералите и
полковниците са смnтали да раöотnт и през оöедната си почивка. Kоето също щеmе
да е прецедент в историnта. Тази кон¡еренциn е öила важна, Cъмър, повnрвай ми.
Тn не отговори.
¬ H оöърни пак както ти си знаеm ¬ казаx аз. ¬ Hрез полосата. Hосле ще се
върнем на север. Uскам да поогледам мnстото около онзи паркинг с
öензиностанциnта.
Hаркингът изглеждаmе досущ като всички подоöни комплекси, които önx
виждал по магистралите на Aмерика. Двете половини на магистралата, отиващи
съответно на север и на xг, се раздалечаваxа на известно разстоnние,
оöразувайки голnма издутина по протежение на разделителната полоса. Eдни и същи
съоръжениn оöслужваxа пътуващите и в двете посоки, затова сградите имаxа по две
лица, öез гръö. Бnxа туxлени, заоöиколени от всички страни от зазимени цветни
леxи и голи дървета. Uмаmе öензинови колонки и диагонални места за паркиране
пред сградите. B момента тук не öеmе нито пусто, нито осоöено оживено.
Hразниците önxа приклxчили. Hели семейства се връщаxа по домовете си ¬ кой на
раöота, кой на училище. Oколо една трета от местата за паркиране önxа заети.
Разпределението на колите öеmе доста лxöопитно ¬ повечето xора önxа паркирали
на първото изпречило им се мnсто, най-öлизо до вxода откъм mосето, сnкаm се
önxа страxували, че нnкой може да им го отнеме, докато всъщност около
заведениnта за xранене и тоалетните имаmе много своöодни места. Такава е
човеmката природа, да не вnрваm в късмета си.
До главниn вxод на комплекса имаmе площадка с полукръгла ¡орма. B
заведениnта проöлnсваxа nрки неонови светлини. Oтвън, доста öлизо до вратите,
имаmе mест ко¡и за öоклук. Hаоколо öеmе пълно с xора, които зnпаxа през
витрините от вън на вътре и от вътре на вън.
¬ Тук е прекалено открито ¬ каза Cъмър. ¬ Така доникъде нnма да стигнем.
Kимнаx.
¬ Hnмаmе да си давам тоn труд, ако не öеmе мисис Kреймър.
¬ Kарöоун ни е по-важен. Трnöва да караме подред.
¬ Uмам чувството, че се предаваме.
Uзлnзоxме от комплекса през северниn изxод, Cъмър отново изпълни номера с
пресичането на полосата и ние поеxме по магистралата на xг. Разположиx се на
седалката максимално удоöно за военен автомоöил и се приготвиx за дългиn път
към öазата. Bлnво неöето öеmе съвсем тъмно. Bдnсно над xоризонта се виждаxа
öледите отöлnсъци на залеза. Hлатното öеmе влажно. Cъмър nвно не се тревожеmе
от възможно заледnване.
B продължение на двайсет минути се возиx неподвижно. Hосле вклxчиx
пла¡ониерата над главата си и основно претърсиx ку¡арчето на Kреймър. Hе
очакваx да намерn нищо интересно; така и се оказа. Hаспортът му öеmе оöикновен,
издаден преди седем години. Hа снимката той изглеждаmе по-доöре, отколкото като
мъртъв в мотела, но разликата не öеmе голnма. Hо страниците имаmе много
гранични печати от Lерманиn и Белгиn. Cтраните, където се намираxа öъдещите
öойни полета и щаöът на HAТO. Той не öеmе xодил никъде другаде. Uстински
специалист, посветил поне седем години от живота си на последното голnмо
танково полесражение в историnта и на командната структура, коnто щеmе да го
ръководи.
Cамолетните öилети önxа точно такива, каквито öе очаквал Lарöър.
Iранк¡урт-Дълес и Bаmингтон-Lос Aнджелис, и в двата случаn отиване и връщане.
Bсичките полети önxа за икономическа класа, закупени със специална служеöна
отстъпка три дни преди датата на първиn полет.
Hрограмата на пътуването му съответстваmе на данните, отпечатани на
öилетите. Бnxа отöелnзани дори местата на седалките. Kреймър nвно оöичаmе да
сnда до пътеката или пък с възрастта пикочниnт му меxур öеmе станал по-активен.
Uмаmе резервациn за единична стаn в оöщежитието за командировани о¡ицери във
Iорт Lруин, докъдето Kреймър така и не öе успnл да стигне.
B порт¡ейла му имаmе оöщо трийсет и седем щатски долара и mейсет и седем
германски марки на дреöни öанкноти. Oсновно платежно средство öеmе картата му
,Aмерикън Eкспрес°, коnто изтичаmе след година и половина. B гра¡ата член от.
пиmеmе 1964 г. Hомислиx си, че му е öило доста рано за военен. Hо онова време
повечето о¡ицери от армиnта плащаxа в öрой или със служеöни купони. Hвно
Kреймър öеmе xарчил парите си по по-цивилизован начин.
B порт¡ейла имаmе и mо¡sорска книжка от щата Bирджиниn. Hа постоnнен
адрес öеmе вписана къщата в Lрийн Bали, макар че Kреймър öе изönгвал да се
приöира там. Uмаmе още и военна карта за самоличност, а зад найлоново прозорче
се виждаmе цветна снимка на мисис Kреймър. Lицето на снимката öеmе много по-
младо от онова на трупа, който önx открил на пода в къщата. Hоне с двайсет
години. Hавремето мисис Kреймър nвно е öила доста xуöава. Uмаmе дълга кестенnва
коса, коnто с изöелnването на снимката öе придоöила оранжев оттенък.
B порт¡ейла нnмаmе нищо друго. Hито квитанции, нито сметки от ресторанти,
нито отрnзъци от чекове, теле¡онни номера или каквито и да öило други xартийки.
Hе че това ме изненадваmе. Lенералите по принцип са приöрани xора. Доöри воини,
но и доöри öxрократи. Hредставиx си, че каöинетът на Kреймър и апартаментът му
в гарнизона са öили също толкова подредени, колкото и този порт¡ейл. C всичко
неоöxодимо и нищо излиmно.
Kнигата с твърди корици се оказа научна моногра¡иn за öитката при Kурск,
издадена от нnкакъв провинциален университет в Cредниn запад. Тази öитка, коnто
се öе провела през xли 1943 г., öеmе последната голnма о¡анзива на xитлеристка
Lерманиn във Bтората световна война и нейното първо съкруmително поражение в
открит öой срещу руснаците. Hри това тn öеmе останала в историnта като най-
голnмото танково сражение на всички времена и само xора като Kреймър önxа в
състоnние да променnт този ¡акт в öъдеще. Bъв всеки случай не önx никак
изненадан от литературните му интереси. Дълöоко в съзнанието си той сигурно
öеmе съжалnвал, че жаждата му за öойни подвизи се ограничава с четене на
истории за този величествен двуöой между стотиците задъxани, ревnщи ,Тигри°,
,Hантери° и руските Т-34, разразил се преди толкова години в далечната,
изпепелена от слънцето руска пустоm.
B ку¡арчето нnмаmе нищо друго. Cамо нnколко измачкани късчета xартиn,
затъкнати в ъглите и по mевовете. Hо всичко личеmе, че Kреймър е имал навик
преди всnко пътуване да изпразва ку¡арите си, да ги оöръща надолу и да ги
изтърсва най-внимателно от всnкакви случайно останали öоклуци. Hоставиx всичко
оöратно вътре, закопчаx каиmките и сложиx ку¡арчето в краката си.
¬ Kогато се върнем, говори с дежурниn от столовата ¬ казаx на Cъмър. ¬
Oпитай се да разöереm кой още е вечерnл с тnx.
¬ Hсно ¬ каза Cъмър, öез да отделn поглед от пътn пред сеöе си.
Bърнаxме се във Iорт Бърд тъкмо за вечерn. Xапнаxме наöързо в öара на
о¡ицерскиn клуö заедно с колеги от военната полициn. Дори .илард да öе поставил
свои ин¡орматори между тnx, те щnxа да видnт само двама уморени о¡ицери, които
се xранnт мълчаливо и почти не разговарnт. Hо между две öлxда Cъмър все пак
успn да се измъкне за малко, а когато се върна, по очите й разöраx, че има да
ми казва нещо. Uзnдоx си спокойно десерта и допиx ка¡ето, öез да öързам, за да
не се издам, че имам важна раöота. Hосле излnзоx. Bастанаx отвън на студа и
зачакаx. Cъмър дойде след пет минути. .смиxнаx й се. U двамата се държаxме
така, сnкаm имаxме тайна лxöовна среща.
¬ Cамо една жена е вечерnла с Bасел и Kумър ¬ каза тn.
¬ Kоn?
¬ Hодполковник Aндреn Hортън.
¬ Hсиxоложката?
¬ Да.
¬ Hрез нощта срещу Hова година тn е öила на парти.
Cъмър направи гримаса.
¬ Hали ги знаеm тиn новогодиmни партита. B нnкакъв öар в града, с още
неколкостотин дуmи, през цnлото време се влиза и излиза, пиене, mумотевица,
öъркотиn, xората се изнизват по двойки към xотелите. Cпокойно е могла да се
измъкне, öез да n видnт.
¬ Kъде се намира öарът?
¬ Hа половин час от мотела.
¬ Hри това положение е отсъствала поне един час.
¬ Hе е невъзможно.
¬ Била ли е в öара точно в полунощ? Kогато xората се xващат за ръце и
пеnт ,Bа старото приnтелство°? Kойто е öил край неn, öи трnöвало да си спомни.
¬ Hрисъствалите твърдnт, че Hортън öила с тnx в полунощ. Hо тn може да се
е върнала дотогава. Oнn xлапак от мотела казва, че xъмърът потеглил в единайсет
и двайсет и пет. Bначи спокойно е могла да се върне, дори е имала пет минути в
повече. U всичко е щnло да изглежда напълно естествено. Hали разöираm, малко
преди дванайсет всички отново се съöират около масата и чакат часовника. U
тогава партито започва отначало.
Hе казаx нищо.
¬ Тn може да е взела ку¡арчето, за да го прочисти от улики. Mоже
теле¡онниnт й номер да е öил записан на листче заедно с името й. Mоже Kреймър
да е носил нейна снимка. Uли да си е водил дневник. Bъв всеки случай тn не е
искала да стане скандал. Hо след като си е взела онова, което й е трnöвало,
спокойно е могла да го върне, като са й го поискали.
¬ Oткъде Bасел и Kумър са знаели от кого да го поискат?
¬ B армиnта е трудно да се прикрие една дългогодиmна връзка.
¬ Hещо не е точно ¬ казаx аз. ¬ Aко са знаели за Kреймър и Hортън, защо
им е трnöвало да xодnт до къщата във Bирджиниn?
¬ E, доöре, да кажем, че не са знаели със сигурност. Hо-скоро са го
усещали, смnтали са го за една възможност. Mоже öи не и първата, коnто им е
доmла наум. Mоже тогава да са си мислели, че връзката е прекъсната.
Kимнаx.
¬ Kакво öиxме могли да изкопчим от неn?
¬ Hапример да получим потвърждение, че Bасел и Kумър са уредили снощи
ку¡арчето да им се предаде. Това ще докаже, че са го търсили, тоест замесени са
в уöийството на мисис Kреймър.
¬ Hо те не са се оöаждали на никого от xотела, а не са имали време, за да
отидат дотам лично. Така че не виждам как са могли да öъдат замесени. Kакво още
можем да изкопчим?
¬ Mожем да разöерем със сигурност какво е станало с дневниn ред. Да
кажем, че Bасел и Kумър са си го получили оöратно. B такъв случай армиnта поне
ще си отдъxне, че нnкой журналист нnма да го изрови от öоклука.
Kимнаx. Hе казаx нищо.
¬ Mоже и Hортън да го е видnла ¬ продължи Cъмър. ¬ Mоже да го е прочела.
U тогава öи могла да ни каже за какво е всичко това.
¬ Bвучи примамливо.
¬ U е.
¬ Hе мога ли просто да ида при неn и да n попитам?
¬ Ти си от Cто и десета част. Mожеm да питаm всекиго за всичко.
¬ Трnöва оöаче да се пазим .илард да не надуmи.
¬ Hортън не знае, че той ти е заöранил да ровиm.
¬ Bнае. Kазал й е след историnта с Kарöоун.
¬ Mислn, че все пак трnöва да говорим с неn.
¬ Hnма да е лесно ¬ рекоx. ¬ Тn сигурно ще се засегне.
¬ Cамо ако възприемем греmен подxод.
¬ A какъв mанс имаме да налучкаме правилниn?
¬ Mоже да успеем да насочим разговора накъдето искаме. Kато се
възползваме от чувството й за срам. Тn нnма да иска тази историn да се разчуе.
¬ Hе öива да n притискаме много, за да не се оöади на .илард.
¬ Теö страx ли те е от него?
¬ Cтраx ме е от това, което може да ни причини от висотата на служеöното
си положение. Eдва ли ще имаме полза, ако ни премести в Aлnска.
¬ Ти реmаваm.
Uзвестно време мълчаx и мислеx. Cетиx се за книгата на Kреймър. Cега за
нас öе настъпил 13 xли 1943 г. B известен смисъл önxме в положението на
Aлександър Bасилевски ¬ съветскиn марmал, реmил изxода на öитката при Kурск.
Aко в тази минута вземеxме реmение за атака, трnöваmе да нанесем удара с всички
сили, да настъпваме реmително и да не се отказваме, докато не смажем врага. Aко
дори за миг се оставеxме да ни завре в калта или се заöавеxме да си поемем дъx,
той щеmе да контраатакува и да ни прегази.
¬ E, доöре ¬ казаx аз. ¬ Да действаме.
Oткриxме Aндреn Hортън във ¡оайето на о¡ицерскиn клуö и аз n запитаx дали
öи ни отделила една минута за разговор в каöинета си. Hо погледа й видnx, че се
чуди защо ли ни е потрnöвала отново. Kазаx й, че въпросът е деликатен и
поверителен, от което учудването й само се увеличи. Hвно .илард n öе уверил, че
случаnт ,Kарöоун° е приклxчен, и тn не се сещаmе за какво друго öиxме могли да
n питаме. Hо все пак се съгласи да ни приеме. Tеmе да ни чака в каöинета си
след трийсет минути.
Двамата със Cъмър прекараxме трийсетте минути до срещата в моn каöинет,
преглеждайки списъците на лицата, които са öили в наличност и в разxод по време
на уöийството на Kарöоун. Разпечатката öеmе поне десетина метра дълга, а
нагъната като акордеон öеmе деöела колкото палеца ми. Hа всеки ред с öледи
мастилени точки от принтерна лента öеmе отпечатано по едно име със съответниn
чин и номер. Oтстрани почти до всnко име имаmе отметка.
¬ Kакво показва този знак? ¬ попитаx аз. ¬ B наличност или в разxод?
¬ B наличност ¬ отвърна тn.
Kимнаx. Тъкмо от това се önx страxувал. Hрекараx палеца си по гънките на
акордеона.
¬ Kолко са оöщо? ¬ запитаx.
¬ Oколо xилnда и двеста.
Kимнаx отново. Hе öеmе кой знае колко трудно да пресееm xилnда и двеста
имена, за да откриеm един-единствен уöиец. Bъв всеки полицейски участък
списъците със заподозрените са далеч по-дълги. Hавремето имаmе нnколко случаn в
Kореn, при които целиnт личен състав на американскиn контингент се öе оказал
заподозрnн. Разликата öеmе там, че подоöни случаи поглъщаxа огромни ресурси,
многоöроен персонал и практически öездънен öxджет. Те изискваxа аöсолxтно
съдействие от страна на всички заинтересовани страни. U в никакъв случай не
можеxа да се разследват зад гърöа на прекиn началник, в пълна тайна и от двама
дуmи, действащи на своn глава.
¬ Hевъзможно ¬ казаx аз.
¬ Hnма нищо невъзможно ¬ отвърна Cъмър.
¬ Трnöва да подxодим по различен начин.
¬ Kак?
¬ Kакво е носел той на мnстото на престъплението?
¬ Hищо.
¬ Hе е вnрно. Hосел е сеöе си.
Cъмър вдигна рамене. Hрекара върxовете на пръстите си по ръöовете на
xартиnта. Aкордеонът наöъöна за миг, после отново изтънn, когато попадналиnт
между листата въздуx излезе с тиxа въздиmка.
¬ Uзöери си едно име ¬ каза тn.
¬ Hосел е пеxотен нож.
¬ Xилnда и двеста имена, това са xилnда и двеста пеxотни ножа.
¬ Oсвен това е носел щанга за гуми или метален лост.
Cъмър кимна.
¬ A също и кисело млnко ¬ казаx аз.
Тn мълчеmе.
¬ -етири неща. Cеöе си, пеxотен нож, тъп метален инструмент и кисело
млnко. Oткъде е взел киселото млnко?
¬ Oт xладилника в стаnта си ¬ отвърна Cъмър. ¬ Uли от нnкоn столова, от
öx¡ета, от лавката, от супермаркет или от öакалиn извън öазата.
Hредставиx си напрегнат, задъxан мъж, който подтичва, може öи оöлnн в
пот, с окървавен пеxотен нож и железен лост в дnсната ръка и празна ко¡ичка от
кисело млnко в лnвата, препъва се в тъмното, наöлижава мnстото, за което е
тръгнал, изведнъж поглежда надолу, вижда ко¡ичката от кисело млnко в ръката си,
замаxва и n мnта надалеч, приöира кървавиn нож и лоста под куртката си.
¬ Трnöва да намерим ко¡ичката ¬ казаx аз.
Cъмър не отговори.
¬ Hоложително n е xвърлил ¬ продължиx аз. ¬ Hе на самото мnсто на
престъплението, но не и много далеч оттам.
¬ U какво ще ни помогне това?
¬ Hа неn ще има стикер с цена или öаркод. Mоже öи и дата на трайност.
Така ще открием къде е купена.
Hомислиx малко.
¬ Oсвен това може да има и отпечатъци.
¬ Той е öил с ръкавици.
Hоклатиx глава.
¬ Bиждал съм как xората отварnт запечатана xрана. Hикога с ръкавици.
Hросто не става. Oтгоре ко¡ичката е с ¡олио. Uма издадено настрани езиче, което
трnöва да се дръпне.
¬ Hо öазата е четиристотин квадратни километра!
Kимнаx. Бnxме отново в изxодна точка. Oöикновено с нnколко теле¡онни
разговора öиx могъл да съöера всички новоöранци в öазата, да ги строn в редица
на метър един от друг, да ги накарам да коленичат и да пропълзnт целиn участък
като гигантски греöен, преоöръщайки всnка тревичка и всnко камъче. U така ден
след ден, докато не намерnт това, което съм ги пратил да търсnт. Aрмиnта
разполага с достатъчно жива сила, за да открие игла в копа сено. Uли ако иглата
е счупена, да намери и, двете половинки. A също и малката лxспица xром, коnто
се е оöелила при точката на счупване.
Cъмър погледна часовника на стената.
¬ Трийсетте минути изтекоxа.
Bзеxме xъмъра, за да стигнем до Hентъра по псиxологиn, и паркираxме на
мnсто, вероnтно запазено за друг. Беmе девет часът. Cъмър угаси двигателn,
отвориxме вратите и слnзоxме на студа.
Bзеx ку¡арчето на Kреймър със сеöе си.
Mинаxме по покритите с плочки коридори и стигнаxме до стаnта на Hортън.
Bътре светеmе. Hочукаx и влnзоxме. Тn седеmе зад öxрото. Bсичките й учеöници
önxа подредени по лавиците. Hред неn го нnмаmе познатиn жълт öележник. Hито
молив или писалка. Cветлината на настолната лампа описваmе идеален кръг върxу
голото дърво.
Cрещу öxрото имаmе три стола за посетители. Тn ни направи знак с ръка да
седнем. Cъмър седна отдnсно, аз отлnво. Mногозначително подпрnx ку¡арчето на
Kреймър върxу оöлегалката на празниn стол в средата, точно срещу Hортън;
наöиваmе се в очи като призрак, внезапно поnвил се на семейниn пир. Hортън дори
не го погледна.
¬ C какво мога да ви помогна? ¬ запита тn.
C подчертано старание наместиx ку¡арчето така, че да застане изправено
върxу стола.
¬ Разкажете ни за вечерnта снощи.
¬ Kаква вечерn?
¬ C висmите о¡ицери от öронетанковите войски, които са öили на посещение.
Hортън кимна.
¬ Bасел и Kумър ¬ рече тn. ¬ E, и?
¬ Те са раöотили за генерал Kреймър.
Тn отново кимна.
¬ Да, така е.
¬ A сега ни разкажете за вечерnта.
¬ Bа xраната ли?
¬ Bа атмос¡ерата ¬ казаx аз. ¬ Bа разговорите. Bа настроението.
¬ Та това си öеmе най-оöикновена вечерn в о¡ицерскиn клуö ¬ каза тn.
¬ Hnкой е дал на Bасел и Kумър едно ку¡арче.
¬ Така ли? B смисъл като подарък?
Hе отговориx.
¬ Hе си спомнnм такова нещо ¬ каза тn. ¬ Kога точно?
¬ Hо време на вечерnта ¬ поnсниx аз. ¬ Uли когато са си тръгвали.
Uзвестно време всички мълчаxме.
¬ Kу¡арче значи ¬ каза Hортън.
¬ Bие ли önxте? ¬ запита n Cъмър.
Hортън n изгледа озадачено. Тn или искрено не разöираmе за какво става
дума, или öеmе превъзxодна актриса.
¬ Kакво да съм öила аз?
¬ Bие ли им дадоxте ку¡арчето?
¬ Bа какво да им давам ку¡арче? Та аз едва ги познавам!
¬ A откъде ги познавате?
¬ Bиждали сме се един-два пъти. Hреди години.
¬ Bъв Iорт Lруин ли?
¬ Да речем.
¬ Bащо вечерnxте с тnx?
¬ Бnx в öара. Те ме поканиxа. Би öило груöо да откажа.
¬ Bнаеxте ли, че идват?
¬ Hnмаx представа ¬ каза тn. ¬ .чудиx се, че не са в Lерманиn.
¬ Bсе пак сте ги познавали достатъчно, за да знаете къде са öазирани.
¬ Kреймър öеmе командващ öронетанковите войски в Eвропа. U двамата са от
неговиn щаö. Eдва ли са öили öазирани в Xавай.
Hастана мълчание. Hаöлxдаваx очите на Hортън. Тn не öе спрnла погледа си
на ку¡арчето за повече от секунда. Mоже öи си öе помислила, че е мое, и не му
öе оöърнала повече внимание.
¬ Kакво става тук? ¬ запита тn.
Hе отговориx.
¬ Kажете ми!
Hосочиx с пръст ку¡арчето.
¬ Това е на генерал Kреймър. Bагуöил го е навръx Hова година, а днес се
поnви отново. Oпитваме се да разöерем къде е öило.
¬ Kъде го е загуöил?
Cъмър се размърда на стола си.
¬ B един мотел ¬ каза тn. ¬ Hо време на интимна среща с жена от тази
öаза. Iената е карала xъмър. Eто защо издирваме жени, които са се познавали с
Kреймър, имат зачислени персонални xъмъри и са öили извън öазата в
новогодиmната нощ, а снощи са вечерnли тук.
¬ Aз önx единствената жена на вечерn в клуöа снощи.
Mълчание.
Cъмър кимна.
¬ Bнаем това. U ви оöещаваме да запазим всичко в тайна, но първо искаме
да ни кажете на кого сте дали ку¡арчето.
Uзвестно време никой не проговори. Hортън гледаmе Cъмър, сnкаm тn току-що
öе разказала труден за разöиране виц.
¬ Bие май си мислите, че съм öила лxöовница на Kреймър ¬ каза накраn тn.
Cъмър не отговори.
¬ Hе е вnрно ¬ каза Hортън. ¬ Oпазил ме господ.
Hие мълчаxме.
¬ Hе знам да плача ли, или да се смеn ¬ продължи тn. ¬ Mного съм
оöъркана. Bаmето оöвинение е налудничаво. Cмаnна съм, че изоöщо можете да си
помислите подоöно нещо.
Дълго време никой не продума. Hортън се усмиxна, като че ли случилото се
най-вече n заöавлnваmе. Kато че ли не изпитваmе гнnв. Bатвори очи, сnкаm се
мъчеmе да изтрие разговора от паметта си.
¬ Lипсва ли нещо от ку¡арчето? ¬ запита накраn тn.
Hе отговориx.
¬ Hомогнете ми, молn ви ¬ настоn тn. ¬ Oпитвам се да разöера смисъла на
този öезумен разговор. Lипсва ли нещо от ку¡арчето?
¬ Bасел и Kумър казват, че не липсва.
¬ Hо?
¬ Aз не им вnрвам.
¬ Mоже öи е редно да им повnрвате. Те са висmи о¡ицери.
Hе отговориx.
¬ A какво казва ваmиnт командир?
¬ Той ни заöранnва да разследваме случаn. Бои се, че може да се стигне до
крайно неудоöни ситуации.
¬ Би трnöвало да го послуmате.
¬ Aз съм следовател. Раöотата ми е да задавам въпроси.
¬ Aрмиnта е като семейство ¬ каза тn. ¬ Трnöва да сте на наmа страна.
Hортън отново затвори очи. Oтначало си помислиx, че просто е уморена, но
после си дадоx сметка, че се опитва да си възстанови снощната сцена на
гардероöа в о¡ицерскиn клуö.
¬ Hе ¬ каза тn. ¬ Hито един от двамата не носеmе ку¡арче, като си
тръгваxа.
¬ Aöсолxтно сигурна ли сте?
¬ Cто процента.
¬ Kакво öеmе настроението им по време на вечерnта?
Hортън отвори очи.
¬ Бnxа отпуснати и спокойни ¬ отвърна тn. ¬ Cnкаm просто си уöиваxа
времето.
¬ Kазаxа ли за какво отново са в Бърд?
¬ Hогреöението на генерал Kреймър е öило вчера на оönд.
¬ Hе знаеx това.
¬ Oт ,.олтър Рийд° öили освоöодили трупа, а доколкото знам, Hентагонът се
е занимал с подроöностите.
¬ Kъде са го погреöали?
¬ B ,Aрлингтън° ¬ каза тn. ¬ Kъде, ако не във военното гроöище?
¬ Hо то е на петстотин километра оттук!
¬ Lоре-долу. Hо права линиn.
¬ Bащо тогава са доmли да вечерnт в öазата?
¬ Hе ми казаxа ¬ отвърна Hортън.
Aз замълчаx.
¬ Друго? ¬ запита тn.
Hоклатиx глава.
¬ B мотел значи ¬ каза тn. ¬ Hриличам ли ви на жена, коnто öи приела
среща с мъж в мотел?
Hе отговориx.
¬ Cвоöодни сте ¬ каза тn.
Cтанаx. Cъмър също. Bзеx ку¡арчето на Kреймър от средниn стол и излnзоx
от стаnта. Cъмър ме следваmе по петите.
¬ Bnрваm ли й? ¬ запита ме Cъмър.
Двамата седnxме в xъмъра пред Hентъра по псиxологиn. Двигателnт раöотеmе
на празен xод и през отворите за отоплението влизаmе горещ, застоnл въздуx,
който мириmеmе на дизелов пуmек.
¬ Aöсолxтно ¬ казаx аз. ¬ Hовnрваx й още като видnx, че не поглежда към
ку¡арчето. Aко го öеmе виждала преди, сигурно щеmе да се стегне. A това за
мотела е извън всnкакво съмнение. Такава, за да n съöлечеm, ще ти трnöва най-
малко апартамент в ,Риц°.
¬ E, какво научиxме от целиn разговор?
¬ Hищо ¬ отвърнаx аз. ¬ Aöсолxтно нищо.
¬ Hе. Hаучиxме, че Iорт Бърд е извънредно привлекателно мnсто, така поне
изглежда. Bасел и Kумър непрекъснато си намират поводи да ни навестnват.
¬ E, това го знам тъй или иначе.
¬ U че Hортън смnта, че сме едно семейство.
¬ Kакво можеm да очакваm от о¡ицер!
¬ Двамата с теö също сме о¡ицери.
Kимнаx.
¬ -етири години съм öил в ,.ест Hойнт° ¬ казаx. ¬ Би трnöвало да ги
разöирам тези неща. Mоже öи трnöваmе да си сменn името и да започна отново като
редник. Досега щnxа да са ме повиmили в сержант. Uли дори в главен сержант. Де
да öеmе така!
¬ A сега какво?
Hогледнаx часовника си. Hаöлижаваmе десет.
¬ Cега ще спим ¬ казаx. ¬ A утре рано-рано тръгваме да търсим ко¡ичка от
кисело млnко.
13
Aз самиnт никога не önx nл кисело млnко, но önx виждал други да nдат и
имаx смътна представа, че се продава в малки ко¡ички, около пет сантиметра в
диаметър, което означаваmе, че на квадратен метър се съöират малко повече от
триста ко¡ички. Oöщата площ на Iорт Бърд öеmе четиристотин квадратни километра,
следователно в неn можеxа да се разпръснат към 120 милиарда ко¡ички. Да се
намери сред тnx точно определена ко¡ичка öеmе задача, сравнима с намирането на
конкретна спора антракс в рамките на ¡утöолен стадион. .спnx да направn тези
пресмnтаниn, докато си вземаx дуm и се оöличаx в пълниn мрак преди зазорnване.
Hосле седнаx на леглото и зачакаx неöето да просветлее. Hnмаmе смисъл да
излизам още сега и да пропусна mанса си от едно на сто и двайсет милиарда само
защото не виждам в тъмното. Bатова пък, както си седnx, изведнъж ми xрумна, че
ние öиxме могли да подоöрим значително този mанс, стига да търсеxме
интелигентно и на подxодnщи места. -овекът с киселото млnко nвно öе стигнал от
точка A до точка Б. Hие знаеxме къде се намира точка A ¬ там, където öе уöит
Kарöоун. Докато точка Б най-вероnтно öеmе дупка в телената ограда или мnсто в
öлизост до нnкоn от основните сгради на öазата. Така че, ако играеxме умно,
можеxме да сведем милиарда до милион и да намерим онова, което търсеxме, за
нnкакви си стотина години, вместо за xилnда.
Oсвен ако междувременно нnкоn изгладнnла миеща се мечка не öе отмъкнала
ко¡ичката в дупката си като скромна закуска.
Cъс Cъмър се срещнаxме в автопарка на военната полициn. Тn öеmе öодра и
пълна със сили, но и двамата мълчаxме. Hnмаmе нищо за казване, освен че
задачата, с коnто се önxме нагърöили, си öеmе направо невъзможна. Cамо че не
искаxме да си го признаем на глас. Bатова и не ни öеmе до приказки. Kачиxме се
в един xъмър и потеглиxме. Този път караx аз за разнооöразие, като марmрутът
öеmе същото триминутно разстоnние, което önx изминал преди трийсетина часа.
Cпоред öроnча на xъмъра önxме изминали два километра и половина, а според
öордниn компас се önxме движили на запад и после на xг, когато пристигнаxме на
местопрестъплението. Hо стволовете на дърветата все още висnxа парчета жълта
лента, с коnто военните полицаи önxа опасали периметъра. Hаркираxме на десетина
метра встрани от пътn и слnзоxме от джипа. Aз се покачиx на предниn капак и
седнаx на покрива над стъклото. Uзвестно време се взираx на запад и на север,
после се оöърнаx назад и се загледаx на изток и xг. Беmе студено. Дуxаmе остър
вnтър. Hейзажът öеmе ка¡еникав, мъртъв и öезкраен. Cлънцето се öе подало над
xоризонта, öледо и xилаво.
¬ Hакъде е тръгнал според теö? ¬ извикаx аз.
¬ Hа североизток ¬ извика в отговор Cъмър.
Lласът й звучеmе уверено.
¬ Bащо мислиm така? ¬ попитаx.
Cъмър се качи на капака и седна до мен.
¬ Бил е с кола ¬ каза тn.
¬ Bащо мислиm така? ¬ повториx аз.
¬ Bащото не намираме изоставен автомоöил, а се съмнnвам, че уöиецът и
жертвата са доmли пеmа дотук.
¬ Bащо мислиm така? ¬ попитаx за трети път аз.
¬ Bащото, ако са доmли пеmа, е нnмало да се отдалечат толкова много. Та
това е поне на половин час от най-öлизката сграда. Hе мога да си представn как
лоmиnт е могъл да крие щанга за гуми или железен лост под дреxите си цели
трийсет минути. Aко е öил с mуöа, е щnл да се движи като глътнал öастун.
Kарöоун е щnл да го усети. Eто защо смnтам, че са доmли с кола. U то с колата
на уöиеца. Mеталниnт предмет вероnтно е öил скрит под nке на задната седалка.
Mоже öи там са öили и пеxотниnт нож, и киселото млnко.
¬ Oткъде са тръгнали?
¬ Hnма значение. Bажното е да установим къде е отиmъл уöиецът след това.
Aко е öил с кола, nвно не е потеглил към телената ограда. Mоже да се
предположи, че в оградата нnма чак такива дупки, през които да мине автомоöил.
-овек да, елен също, но не и джип или лека кола.
¬ E, доöре ¬ казаx аз.
¬ Така че той се е върнал в öазата. Hикъде другаде не е могъл да иде. Hе
е могъл просто да кара öез посока. Mинал е по черниn път, паркирал е колата и
се е приöрал.
Kимнаx. Bагледаx се право пред сеöе си, в xоризонта на запад. Oöърнаx се
и погледнаx на северозапад, по протежение на пътn. Два километра и половина.
Hредставиx си аеродинамичните качества на една празна ко¡ичка от кисело млnко.
Oт лека пластмаса, с ¡орма на чаmа и с отметнато на една страна ¡олио, което
допълнително да n спира във въздуxа. Hредставиx си, че замаxвам с всички сили,
за да n заxвърлn надалеч. Тn щеmе да загреöе въздуx и да се спре най-много след
три метра. Два километра и половина, умножени по триметрова ивица встрани от
mосето, отлnво, откъм страната на mо¡sора. Uзведнъж милионът се сви до xилnда.
Hосле отново се разду до милиард.
¬ Uмам една доöра и една лоmа новина ¬ казаx аз. ¬ Mислn, че си права, че
можем да намалим участъка за претърсване с около деветдесет и девет процента.
Uли дори с повече. Kоето е доöре.
¬ Hо?
¬ Hо ако той е öил с кола, дали изоöщо е изxвърлил ко¡ичката?
Cъмър не отговори.
¬ Mожел е просто да n пусне на пода на колата ¬ казаx аз. ¬ Uли ако е öил
с xъмър, да n метне отзад в öагажника.
¬ Hе и ако xъмърът е öил изписан от автопарка.
¬ Mоже после да n е взел от öагажника, за да n xвърли в коmче за öоклук.
Uли да си n е отнесъл вкъщи.
¬ Mоже. Tансът е петдесет на петдесет.
¬ Uли най-много седемдесет на трийсет.
¬ Mислn, че все пак трnöва да n потърсим.
Kимнаx. Hодпрnx се с длани на рамката на предното стъкло и скочиx на
земnта.
Беmе nнуари и условиnта за оглед önxа подxодnщи. Hрез ¡евруари щеmе да е
още по-доöре. B умерениn поnс на северното полукълöо през ¡евруари
растителността е най-оскъдна. Hо и през nнуари не öеmе зле. Bсnкакви треви и
трънаци önxа полегнали на земnта, а теренът öеmе равен и ка¡еникав. C цвnт на
увеxнали тръни и навети от вnтъра листа. Hnмаmе снnг. Iонът öеmе неутрален, öез
осоöености. Hредполагаx, че една ко¡ичка от млечен продукт öи трnöвало да е
снежноönла. Uли кремава. Uли може öи розова, ако млnкото е öило с nгоди. Hо
нnмаmе да öъде черна, да речем. Hикой не продава млnко в черна опаковка. Hветът
щеmе да е от тези, които изпъкват. Aко минеxме покрай неn, щnxме да n
заöележим.
Bа начало огледаxме един поnс от три метра около заградениn с полицейска
лента участък. Hе откриxме нищо. Bърнаxме се на черниn път и поеxме на изток.
Cъмър крачеmе на метър и половина от левиn коловоз. Aз ¬ на метър и половина
влnво от неn. Kато се оглеждаxме едновременно в двете посоки, по този начин
покриваxме ивица с mирина öлизо пет метра, при това в реmаващиn метър и
половина помежду ни усилиnта ни се дуöлираxа. A именно там според моnта теориn
на аеродинамиката öеmе най-вероnтно да е паднала заxвърлената ко¡ичка.
Bървnxме öавно. Aз правеx малки крачки и скоро си израöотиx ритъм, при
който на всnка крачка оöръщаx главата си от крайно лnво до крайно дnсно и
оöратното. Cигурно съм изглеждал доста глупаво отстрани. Kато пингвин. Hо иначе
методът öеmе е¡икасен. Движеx се на автопилот, при което земnта пред очите ми
се сливаmе в равен сив ¡он. .спnваx да елиминирам от съзнанието си всичко,
което си öеmе на мnстото ¬ суxи треви, клечки, кал. Aко оöаче се поnвеmе нещо
неоöичайно за там ¬ например ко¡ичка от кисело млnко, ¬ то веднага щеmе да ми
се наöие в очи.
Така вървnxме десет минути, при което не откриxме нищо.
¬ Да се сменим, а? ¬ предложи Cъмър.
Размениxме местата си и продължиxме нататък. Oсвен милионите тонове гнила
mума и други естествени öоклуци не откриxме нищо. Bоенните öази се поддържат в
идеален вид. Eжеседмичното почистване на района е нещо като религиозен ритуал.
Uзвън телената ограда човек можеmе да се спъне в какво ли не. Hо вътре öеmе
като излизано. Bървnxме така още десет минути, изминаxме нови триста метра,
после спрnxме и отново си размениxме местата. Oт öавното xодене на студа
усетиx, че замръзвам. Hо продължаваx да пристъпnм и да се взирам в земnта пред
сеöе. .сещаx, че с всnка крачка mансовете ни се увеличават. Разстоnнието, което
си önxме определили да изминем, öеmе около два километра и половина. Hървите и
последните неколкостотин метра не предлагаxа много възможности. Mожеmе да се
предположи, че отначало единствената грижа на уöиеца е öила да се отдалечи
колкото се може повече. Kъм краn пък вече е наöлижавал сградите на öазата, а
дотогава е трnöвало да е приклxчил със задачата, за да си придаде öезгрижен
вид. Така че средниnт участък öи öил най-подxодnщ, за да се отърве от всичко
ненужно. Aко е öил нормален, той е трnöвало да спре колата, да си поеме дълöоко
дъx и да оöмисли всичко отначало. Mоже öи е свалил прозореца и е усетил нощниn
студ по лицето си.
Bаöавиx крачка и напрегнато се огледаx влnво и вдnсно. Hосле пак ¬ първо
влnво, после вдnсно. Hищо.
¬ Дали е имал кръв по сеöе си? ¬ запитаx.
¬ Mоже, но не много ¬ чуx гласа на Cъмър от дnсната си страна.
Hе извиx глава да n погледна. Oчите ми önxа вперени в земnта пред мен.
¬ Mоже öи по ръкавиците ¬ каза тn. ¬ A също и по оöувките.
¬ Hо-малко, отколкото си е мислил ¬ казаx аз. ¬ Mоже öи е очаквал да има
много кръв. Oсвен ако самиnт не е öил лекар.
¬ Тоест? ¬ каза тn.
¬ Тоест не е ползвал кола от парка. Oчаквал е да има много кръв, а не е
искал на другиn ден да откриnт петна по седалките.
¬ Тоест, ако е öил със соöствена кола, както каза ти, просто е xвърлил
ко¡ичката отзад и ние нnма какво да търсим тук.
Kимнаx öезмълвно. Hродължиxме да крачим напред.
Uзвървnxме целиn среден участък от пътn, но не откриxме нищо. Две xилnди
метра спnща зимен сън органична материn и нито едно човеmко творение. Hикакви
угарки, никакви xартийки, никакви ръждnсали консервни кутии или празни öутилки
от öира. Достойна оценка за командира на öазата. U голnмо разочарование за нас.
Kогато на триста метра различиxме сградата на щаöа, спрnxме.
¬ Uскам да се върна ¬ казаx аз. ¬ U да огледам средната част още веднъж.
¬ Cтава ¬ рече тn. ¬ U така, кръгом!
Двамата се оöърнаxме и тn застана от другата ми страна. Реmиxме да минем
още веднъж централниn участък на отсечки от по триста метра, като разменnме
местата си ¬ там, където аз önx xодил от вънmната страна, сега щеmе да е тn, и
оöратното. Hnмаmе никаква реална причина, освен да съпоставим гледните си
точки. Aз önx поне с една глава по-висок от неn и според едно просто
тригонометрично изчисление можеx да оöxвана терена поне с две стъпки по-надалеч
във всnка посока. Докато на Cъмър очите й önxа по-öлизо до земnта, а тn
твърдеmе, че има остро зрение.
Bакрачиxме в оöратната посока öавно и равномерно.
B първата отсечка не откриxме нищо. Размениxме местата си. Aз застанаx на
пет метра от левиn коловоз. Hогледът ми mареmе влnво и вдnсно. Cега вnтърът
дуxаmе в лицата ни и очите ми се насълзиxа от студа. Hъxнаx ръце в джоöовете
си.
Bъв втората отсечка също нnмаmе нищо. Oтново се смениxме. Cега крачеx на
метър и половина от пътn, успоредно на коловозите. B третата отсечка пак нищо.
Oтново се размениxме. Докато вървnxме öавно напред, пресмnтаx наум. До момента
önxме огледали ивица, mирока пет метра и дълга 2200. Това правеmе към 11 000
квадратни метра, което е малко повече от един xектар. Eдна четирийсет xилnдна
от площта на öазата. Tансът ни да открием ко¡ичката точно тук öеmе едно на
четирийсет xилnди ¬ малко по-доöър, отколкото ако отидеxме до града да си купим
öилет от лотариnта.
Kрачеxме мълчаливо. Bnтърът се усилваmе, очите ни сълзnxа. Hе се виждаmе
нищо.
U изведнъж го съзрnx.
Беmе доста вдnсно, може öи на mест-седем метра от мен. Hе ко¡ичка за
кисело млnко, нещо друго. Bа малко щnx да го подмина, понеже öеmе извън
полосата на оглед. Дотам ко¡ичка от кисело млnко не öи могла да стигне, ако
öъде xвърлена от прозорец на кола. Eто защо, макар очите ми да го заöелnзаxа,
мозъкът ми веднага го отxвърли. Hросто така го önx програмирал.
Hо след това погледът ми се върна и се задържа върxу предмета. Hо чисто
животински инстинкт.
Hредметът приличаmе на змиn. Oнази част от мозъка ми, коnто önx наследил
от влечугите, проmепна: змиn, и по нервните ми влакна мигновено протече
електрически импулс от чист, примитивен страx ¬ същиn страx, öлагодарение на
който прадедите ми önxа съумели не само да оцелеnт, но и да еволxират през
xилnдолетиnта. Bсичко протече за част от секундата. Hосле затиxна. Mодерната,
оöразована част от мозъка ми се намеси и каза само: през nнуари тук нnма змии,
приnтел. Mного е студено. Uзпуснаx въздуxа от дроöовете си, направиx крачка
напред, после се спрnx и отново погледнаx нататък. Този път от лxöопитство.
B суxата трева наистина се öе проточил закривен черен предмет. Bойниmки
колан? Lрадински маркуч? Aла предметът лежеmе на земnта нnкак тежко, öеmе
потънал дълöоко сред твърдите ка¡еникавите стъöла, по-дълöоко, отколкото ако
öеmе направен от гума, плат или кожа. Hвно öеmе масивен. Така и трnöваmе да
öъде, след като öе прелетnл толкова голnмо разстоnние от пътn. Bначи сигурно
öеmе нещо от метал. U то плътен, не тръöен. Bатова ми öеmе непознат на вид. B
армиnта почти нnма метални предмети със закривена ¡орма.
Тръгнаx към него. Hриöлижиx се. Kоленичиx.
Беmе железен лост.
-ерен, лъскав, в единиn си край зацапан със спечена кръв и косми.
Oстанаx да пазn наxодката си и пратиx Cъмър да вземе джипа. Cигурно öе
тичала през целиn път дотам, защото се върна по-рано, отколкото n очакваx, все
още задъxана.
¬ Uмаме ли торöички за улики? ¬ запита тn.
¬ Това не е улика ¬ отвърнаx аз. ¬ Hри злополука не се търсnт улики.
¬ Hе смnтам да го предавам в съда ¬ каза Cъмър. ¬ Hросто не желаn да
оставnм отпечатъци по него, че на .илард да му xрумне нnкоn умна идеn.
Тn провери в öагажника на джипа.
¬ Hnма торöички ¬ установи разочаровано.
Bамислиx се. Oöикновено се внимава веществените доказателства да не се
замърсnт с чужди отпечатъци, косми и друга материn, за да не се подвежда
следствието. Aко оöъркаm нещо, прокурорите ще те изnдат. Hо този път причините
да внимаваме önxа по-различни. Тъй като .илард ми диmаmе във врата, ако вземеx,
че оöъркаx нещо, можеmе да се окажа право в затвора. Cредство, мотив,
възможност, а сега и отпечатъците ми върxу оръжието на уöийството ¬ нещата му
се нареждаxа идеално. Aко версиnта за злополука при тренировки се издънеmе, той
щеmе да се xване за първото оönснение, което му се изпречеmе на пътn.
¬ Mожем да доведем специалист ¬ каза Cъмър. Беmе застанала непосредствено
зад мен. .сещаx присъствието й, öез да n виждам.
¬ Hе можем да намесваме никого ¬ казаx аз. ¬ Cъвестно ми е, че и теö
наöърквам.
Тn пристъпи до мен и клекна. Разгърна тревата, за да погледне отöлизо.
¬ Hе го пипай ¬ казаx аз.
¬ Hnмам такова намерение ¬ отвърна тn.
Двамата клечаxме един до друг и оглеждаxме оръжието. Беmе най-оöикновен
лост за разковаване на сандъци, израöотен от осмоъгълен стоманен прът. Uмаmе
вид на качествен инструмент. Hри това öеmе нов, покрит с лъскава черна öоn, с
каквато оöикновено се öоnдисват nxти и коли. Hо ¡орма напомнnmе на алт
саксо¡он. Тnлото му öеmе около деветдесет сантиметра, леко S-оöразно. B единиn
си край öеmе едва чупнато, а в другиn по-извито, с което наподоönваmе главна
öуква J. U двата краn önxа сплеснати и разцепени по средата, за да вадnт
пирони. Kато цnло ¡ормата на инструмента öеmе издължена, проста и öрутална в
своnта е¡икасност.
¬ Hе е ползван много ¬ каза Cъмър.
¬ Hикак ¬ отвърнаx аз. ¬ Hе и по предназначение.
Uзправиx се.
¬ Hnма смисъл да го проверnваме за отпечатъци ¬ казаx. ¬ Oнn положително
е öил с ръкавици, когато е замаxвал с него.
Cъмър също се изправи и застана до мен.
¬ Hnма смисъл да вземаме и кръвна проöа ¬ доöави тn. ¬ Mожем да сме
сигурни, че кръвта е на Kарöоун.
Hе отговориx.
¬ Hе можем да го оставим да се търкалn тук ¬ каза Cъмър.
¬ Така е ¬ отвърнаx аз. ¬ Hnмаме право.
Hаведоx се и развързаx дnсната си оöувка. Uзтеглиx връзката и съединиx
двата й краn в морnmки възел. Hолучи се примка, дълга около две педи. Hавиx n
около дnсната си длан и прекараx своöодниn й край през изсъxналата трева,
докато закачи върxа на лоста. Hосле стиснаx ръката си в xмрук и внимателно
повдигнаx тежкиn лост, като горд въдичар, който показва току-що уловена риöа.
¬ Да вървим ¬ казаx и носейки желnзото провесено на връзката, закуцукаx
към xъмъра. Kогато стигнаx, оöувката ми се öе изxлузила наполовина. Cеднаx
максимално навътре до скоростниn лост и подпрnx наxодката между седалката и
арматурното таöло така, че да не се докосва до дреxите ми.
¬ Hакъде? ¬ запита Cъмър.
¬ Kъм моргата ¬ казаx аз.
Hадnваx се, че патоанатомът и xората му ще са излезли на закуска, но
всички önxа по местата си и раöотеxа. Докторът ни засече във ¡оайето. Беmе се
запътил нанnкъде, с папка в ръка. Bагледа се първо в нас, после в тро¡еn, който
висеmе от ръката ми. Hужна му öе половин секунда, за да разöере какво е това, и
още половин, за да си даде сметка в каква кон¡узна ситуациn сме се озовали
всички.
¬ Mожем да наминем по-късно ¬ казаx аз. Kогато те нnма.
¬ Hе ¬ каза докторът. ¬ Да идем в каöинета ми.
Той тръгна напред. Беmе нисък, мургав и късокрак, енергичен и
компетентен, малко по-възрастен от мен. Uзглеждаmе симпатичен. Oсвен това
нnмаmе вид на глупак. Lекарите по принцип не са глупаци. Hауката им е доста
сложна, трnöва да знаnт много неща, за да се справnт с про¡есиnта си.
Hредполагаx освен това, че е и етичен. Hовечето медици, с които се önx
срещал, önxа етични. Hо нагласа са xора на науката, а един учен успnва да
запази здрав интереса си към ¡актите и истината. Uли поне интелектуалното си
лxöопитство. Kоето ни öеmе от полза, тъй като от отноmението на този мъж
зависеmе много. Той можеmе или да се отдръпне и да не ни пречи, или с едно
теле¡онно оöаждане да провали всичко.
Kаöинетът му представлnваmе правоъгълно помещение, пълно с метални
армейски öxра и кантонерки. Hnмаmе почти никакво своöодно мnсто. Hо стените
висnxа дипломи в рамки. Lавиците önxа отрупани с книги и наръчници. Hе се
виждаxа öуркани с човеmки органи. Hикакви гадости във ¡ормалдеxид, които да
издават про¡есиnта на оöитателn. Hриличаmе на каöинета на който и да öило
военен адвокат, само че дипломите по стената önxа от медицински колежи, а не от
xридически.
Докторът седна върxу въртnщиn се стол. Hостави папката върxу öxрото.
Cъмър затвори вратата и се оöлегна на неn. Aз önx застанал по средата на
стаnта, а лостът висеmе от ръката ми. Mълчаxме и се споглеждаxме. Uзчакваxме да
видим кой ще направи първиn xод.
¬ Kарöоун е загинал при нещастен случай по време на тренировка ¬ каза
накраn докторът, с което премести царската си пеmка с две квадратчета напред.
Kимнаx.
¬ Cпор нnма ¬ казаx аз, премествайки своnта пеmка.
¬ Радвам се, че по този пункт нnмаме разногласиn ¬ каза той. Hо тонът му
говореmе друго: Kак може човек да повnрва на подоöна дивотиn?
-уx как зад гърöа ми Cъмър въздъxна с оöлекчение. B негово лице имаxме
съxзник. Hо съxзник, който държеmе да запази дистанциn. Cъxзник, който щеmе да
се прикрива зад сложни игри и увъртаниn. Hе че можеx да му се сърдn. -овекът
дължеmе на армиnта години служöа заради това, че му öе платила оöучението. U
трnöваmе да внимава. Той öеmе наm съxзник, но ние önxме длъжни да зачитаме
желаниnта му.
¬ Kарöоун е паднал и си е ударил главата ¬ казаx аз. ¬ Cлучаnт е
приклxчен. Hещастна случайност, всички много съжалnваме.
¬ Hо?
Hовдигнаx малко лоста.
¬ Mислn, че си е ударил главата ето върxу това.
¬ Три пъти? ¬ попита докторът.
¬ Да кажем, че е отскочил. Да кажем, че под нападалите листа е имало суxи
клонки, които са пружинирали като трамплин.
Докторът кимна разöиращо.
¬ Hе е изклxчено теренът да е öил тъкмо такъв, все пак е зима.
¬ Cмъртоносна комöинациn ¬ доöавиx аз.
Cвалиx леко ръката си с лоста и зачакаx.
¬ Bащо го донесоxте? ¬ попита докторът.
¬ B случай че стане нужда от допълнителни доказателства ¬ казаx аз. ¬ Bсе
пак, който го е оставил така да се валn по земnта, та Kарöоун да си удари
главата в него, трnöва да öъде най-строго смъмрен за своето неxайство.
Докторът отново кимна.
¬ Безразöорното изxвърлnне на öоклук е сериозно наруmение.
¬ Oсоöено в американската армиn ¬ доöавиx аз.
¬ Kакво искате от мен? ¬ запита той.
¬ Hищо ¬ отвърнаx аз. ¬ Тук сме, за да си помагаме. Cлед като случаnт
така и така е приклxчен, реmиxме, че едва ли ще искате да си гуöите времето с
нnкакви тъпи гипсови отливки. Oт раната на главата, нали разöирате? Рекоxме си,
че сега спокойно можете да ги изxвърлите на öоклука.
Докторът кимна за пореден път.
¬ Bащо не ги изxвърлите вместо мен? ¬ каза той. ¬ Bместо да се разкарвам.
Той поседn известно време дълöоко замислен. Hосле приöра папката, отвори
нnкакви чекмеджета и застла öxрото си с листове önла xартиn, върxу които
подреди половин дузина предметни стъкла.
¬ Това нещо изглежда доста тежко ¬ каза той.
¬ Така е ¬ съгласиx се аз.
¬ Bащо не го оставите нnкъде? ¬ рече той. ¬ Да не ви тежи.
¬ Това лекарски съвет ли е?
¬ Mоже да си разтегнете нnкоn мускулна връзка.
¬ Kъде да го сложа?
¬ Aко видите наоколо нnкоn равна повърxност.
Hристъпиx и внимателно положиx лоста на öxрото му, върxу xартиnта с
предметните стъкла. Размотаx връзката си за оöувки и развързаx морnmкиn възел.
Kоленичиx и най-спокойно си навървиx оöувката. Bатегнаx връзката и n завързаx
на клуп. Bдигнаx глава тъкмо когато докторът посnгаmе към едно от предметните
стъкла. Bзе го и изстърга с него част от спечената кръв с косми по накрайника
на лоста.
¬ Hо дnволите? ¬ възкликна той. ¬ Uзцапаx xуöавото стъкълце. Kолко съм
неöрежен!
Докато го гледаxме, той повтори същата неöрежност с още пет предметни
стъкла.
¬ Дали ни интересуват отпечатъци от пръсти? ¬ запита той.
Hоклатиx глава.
¬ Hредполага се наличие на ръкавици ¬ казаx.
¬ Mислn, че все пак трnöва да проверим. Hроnвеното неxайство е причинило
смърт.
Докторът отвори още нnкакво чекмедже и наxлузи на ръката си önла
xирургическа ръкавица. Oт краn й се изплъзна миниатxрно оöлаче талк. Hосле той
вдигна лоста и го изнесе от стаnта.
Bърна се след по-малко от десет минути. Ръкавицата още öеmе на ръката.
Lостът öеmе идеално измит, черната öоn лъщеmе. Mожеmе да мине за съвсем нов.
¬ Hnма отпечатъци ¬ каза той.
Hусна лоста на стола си, дръпна едно от големите чекмеджета на
кантонерката и измъкна отвътре проста картонена кутиn. Oтвори n и извади две
теöеmирено öели гипсови отливки. U двете önxа дълги по около педn и на гърöа им
с черен ¡лумастер пиmеmе Kарöоун. Eдната öеmе позитив, получена чрез нанасnне
на мокър гипс върxу раната. Другата öеmе негатив, получена чрез вземане на
отпечатък от позитивната. Hегативната възпроизвеждаmе ¡ормата на раната,
нанесена с оръжието, а позитивната ¬ ¡ормата на самото оръжие.
Докторът постави позитивната отливка на стола до железниn лост. Uзравни
краищата им успоредно един с друг. Oтливката öеmе дълга петнайсетина
сантиметра, önла и леко нащърöена при снемането, но иначе аöсолxтно идентична с
гладката черна стомана. Без разлика. Cъщото сечение, същата деöелина, същите
очертаниn.
Cлед това докторът постави негатива върxу öxрото си. Беmе малко по-голnм
от позитива и с доста по-неправилна ¡орма. Точно копие на раните по темето
върxу разöитата глава на Kарöоун. Той xвана лоста и го повдигна. Hрецени
тежестта му. Uзравни го с раната. Kато го движеmе плавно и полека, едва-едва го
наложи върxу отливката. Bеднъж. Bтори път. Трети път. Третата и последна рана
öеmе най-nсно очертана. Hродълговата вдлъöнатина в гипса, между сантиметър и
половина и два mирока, в коnто върxът на лоста пасна идеално.
¬ Tе проверn кръвта и космите ¬ каза докторът, ¬ но вече знам какъв ще
öъде резултатът.
Той отдели лоста от отливката и отново го долепи до неn. U този път
лостът пасна идеално и докрай в очертаниnта на раната. Докторът го повдигна в
дланта си сnкаm за да го претегли на ръка. Hосле го стисна за по-изправениn
край и замаxна с него като играч на öейзöол, който отöива трудна висока топка.
Hосле пак, още по-силно, с рnзък, отсечен замаx. Lостът öеmе твърде голnм и
тежък в ръцете му. C мъка успnваmе да го удържи.
¬ Uзвърmителnт е öил много силен ¬ каза той. ¬ C уöийствен замаx. Eдър и
висок, деснnк, в отлична ¡изическа ¡орма. Hо сигурно в öазата има много xора,
които отговарnт на това описание.
¬ Hnма извърmител ¬ казаx. ¬ Kарöоун е паднал на главата си.
Докторът се усмиxна за миг, докато öалансираmе лоста върxу дланта си.
¬ Bа инструмент е направо красив ¬ отöелnза той. ¬ Hе ви ли се струва
нnкак странно?
Разöраx какво иска да каже. Беmе съвърmено о¡ормено парче стомана, с
всичко неоöxодимо и öез нищо излиmно. Hо това приличаmе на други съвърmено
о¡ормени неща: на полицейскиn модел ,Kолт°, на пеxотен нож или на xлеöарка.
Докторът плъзна лоста в дългото метално чекмедже. Той изстърга по дъното и
после глуxо тупна вътре.
¬ Tе го съxранnвам тук ¬ каза човекът. ¬ Така ще е в öезопасност. Cтига
да нnмате нищо против.
¬ Cтава ¬ казаx аз.
Той затвори чекмеджето.
¬ Bие деснnк ли сте? ¬ запита ме.
¬ Да ¬ отвърнаx аз. ¬ Деснnк съм.
¬ Hолковник .илард каза, че вие сте го уöили ¬ каза докторът. ¬ Hо аз не
му повnрваx.
¬ Bащо?
¬ Mного се изненадаxте, като видnxте кой е ¬ оönсни той. ¬ Kогато го
оöърнаx с лице към вас. Реагираxте много спонтанно. Това е нещо, което не може
да се симулира.
¬ A казаxте ли това на .илард?
-овекът кимна.
¬ Hрие го като пречка, но не непреодолима. Cигурен съм, че вече си е
израöотил теориn за оönснение.
¬ Tе си отварnм очите ¬ казаx аз.
¬ Hnкои сержанти от ,Делта° също се отöиxа при мен ¬ каза той. ¬ Hлъзнали
са слуxове. Mислn, че наистина трnöва да си отварnте очите.
¬ Това и смnтам да направn ¬ казаx аз.
¬ Hа четири ¬ каза той.
Двамата със Cъмър се върнаxме в джипа. Тn запали двигателn, постави го на
скорост и зачака с крак върxу спирачката.
¬ B интендантството ¬ казаx аз.
¬ Lостът не е изписан оттам ¬ каза тn.
¬ Uзглеждаmе скъп ¬ възразиx аз. ¬ Mоже öи достатъчно скъп, за да
привлече вниманието на снаöдителите от Hентагона.
¬ Aко öеmе военен, щеmе да е зелен.
Kимнаx.
¬ Bъзможно е. Hо си струва да проверим. B един момент ще се наложи да си
изnсним позициите, за да нnма изненади.
Cъмър вдигна крак от спирачката и потегли към сградата на
интендантството. Тn öеmе постъпила във Iорт Бърд много преди мен и знаеmе кое
къде е. Hаркира пред нnкаква сграда, коnто имаmе вид на типичен армейски склад.
Bнаеx, че вътре ще има дълъг тезгnx, а зад него ¬ огромни складови помещениn,
заöранени за посетители. U пълни до тавана с военни уни¡орми, автомоöилни гуми,
одеnла, канчета и манерки, окопни инструменти, всnкакъв вид снарnжение.
Bлnзоxме и видnxме зад тезгnxа млад редник с нова каму¡лажна уни¡орма.
Iизнерадостен, русолnв младеж с такъв доволен вид, сnкаm се намираmе в
железарскиn магазин на öаща си и това öеmе сöъднатата му житейска мечта. Hвно
гореmе в раöотата. Kазаxме му, че се интересуваме от ръчни инструменти, и той
отвори нnкакъв каталог с деöелината на осем теле¡онни указателn. Hамери нужниn
раздел. Hомолиxме го да провери какви видове стоманени лостове има в наличност.
Той наплxнчи пръст, прелисти нnколко страници и откри всичко на всичко два
артикула. Lост с оöщо предназначение, дълъг, закривен в единиn край, и Lост с
оöщо предназначение, къс, закривен в двата краn. Hомолиx го да ни покаже мостра
от вториn вид.
Той се оöърна и изчезна между стелажите. Hие зачакаxме. Cтоnxме и
вдиmваxме уникалната миризма на всеки склад на интендантство ¬ смесица от стар
праx, нова гума и влажни дочени дреxи. -овекът се върна след пет минути с
въпросниn военен артикул. Hостави го на тезгnxа пред нас. Cтоманата издумка
глуxо върxу дървото. Cъмър се оказа права. Беmе öоnдисан в масленозелено. Oсвен
това по нищо не приличаmе на лоста, който току-що önxме оставили в каöинета на
патоанатома. C друго сечение, поне с петнайсет сантиметра по-къс, малко по-
тънък, с по-различни извивки. Uзглеждаmе старателно израöотен. Uдеален пример
за начина, по който армиnта върmи всичко. Hреди години този инструмент сигурно
се е водил под номер деветдесет и девет в нечии списъци за преоöорудване на
войската. C¡ормирана е öила комисиn от още живи участници в нnкогаmните
строителни öаталsони. Bададени са öили точни специ¡икации по отноmение на
дължина, тегло и здравина. Uзследвана е öила здравината на метала. Hаöелnзани
са öили възможни оöласти на употреöа. Uзчислена е öила креxкостта в ледените
зими на Cеверна Eвропа. A също и степента на размекване и последващо огъване в
условиnта на екватора. Hосле са öили оönвени търгове. Iаöрики из цnла
Hенсилваниn и Aлаöама са пресмnтали производствените цени за артикула.
Uзраöотени са öили прототипи, които са öили подложени на всевъзможни най-
öезмилостни изпитаниn. B резултат е öил одоöрен един-единствен модел. Доставена
е öила öоn, чиnто деöелина и равномерност на нанасnне са öили следени най-
стриктно. U накраn всичко е öило заöравено. Cамо дето продуктите на въпросната
поръчка, на дългите месеци планиране, проектиране, пресмnтане и изпитване
продължаваxа да постъпват във военните складове с xилnди всnка година,
независимо дали от тnx имаmе нужда, или не.
¬ Благодарn, редник ¬ казаx аз.
¬ Tе го вземете ли? ¬ запита младежът.
¬ Hе. Uскаx само да го видn.
Bърнаxме се в моn каöинет. Mинаваmе десет сутринта, денnт öеmе мрачен и
мъглив, чувстваx се öез цел. Hовото десетилетие не започваmе кой знае колко
оöещаващо за мен. Oще не önx станал голnм почитател на деветдесетте години,
макар да течеmе mестиnт им ден.
¬ Cмnтаm ли да пиmеm рапорт за нещастниn случай? ¬ запита Cъмър.
¬ До .илард ли? Oще не.
¬ Той ще очаква да го получи днес.
Kимнаx.
¬ Bнам. Hо ще го накарам да ми нареди още веднъж.
¬ Bащо?
¬ Hонеже ми е интересно като nвление. Bсе едно да наöлxдаваm как се
гърчат червеи в труп на нещо, което наскоро е умрnло.
¬ Kакво е умрnло?
¬ Iеланието ми да ставам от леглото сутрин.
¬ Bаради една гнила nöълка ¬ рече Cъмър ¬ не си струва да xвърлnме
коmницата.
¬ Mоже öи ¬ отвърнаx аз. ¬ Cтига nöълката да е само една.
Тn не отговори.
¬ Тиn железни лостове ¬ казаx аз. ¬ Bече имаме два случаn с тnx, а аз не
оöичам съвпадениnта. Cамо дето не виждам връзка помежду им. Hросто нnма как да
ги свържем. Kарöоун е öил на милион километри от мисис Kреймър, и то във всеки
възможен смисъл. Те са оöитавали два съвсем отделни свnта.
¬ Bасел и Kумър са връзката ¬ каза тn. ¬ Трnöвало им е нещо, което според
тnx е имало в къщата на мисис Kреймър, а освен това са öили в öазата вечерта,
когато е уöит Kарöоун.
Kимнаx.
¬ Hоöъркваща раöота. Bръзката n има, само дето не е налице. Bъв Bаmингтон
не са се оöаждали на никого от xотела, приели са едно-единствено вънmно
позвънnване, а и са öили твърде далеч от Lрийн Bали, за да могат да уöиnт мисис
Kреймър. Bnрно, öили са тук, когато е уöит Kарöоун, но през цnлото време са
вечерnли в о¡ицерскиn клуö, риöа и пържола, имат десетки свидетели.
¬ Hървиn път ги возеmе mо¡sор. Mайор Mарmъл, помниm ли? Докато вториn път
са öили сами. Bвучи ми подозрително, сnкаm криnт нещо. Cnкаm са имали нnкаква
тайнствена причина да дойдат.
¬ Hnма нищо тайнствено в това да се помотаеm в öара на о¡ицерскиn клуö,
после да се преместиm в столовата и да си xапнеm xуöаво. Oколните не са ги
изпускали от поглед нито за миг.
¬ Hо защо са öили öез mо¡sор? Bащо са доmли сами? Mарmъл положително е
öил с тnx на погреöението. U изведнъж реmават да mо¡ират петстотин километра
насам и петстотин оöратно?
¬ Mоже Mарmъл да е öил зает ¬ казаx аз.
¬ Той е тnxно лично протеже, тnxната гордост ¬ отвърна тn. ¬ Hе може да е
зает, когато им трnöва.
¬ Bащо изоöщо са идвали дотук? Доста път са öили за една вечерn.
¬ Доmли са за ку¡арчето, Ричър. Hортън греmи. Hоложително греmи. Hnкой им
го е дал. U те са си тръгнали с него.
¬ Hе мислn, че Hортън греmи. Hоне мен успn да ме уöеди.
¬ Mоже да са им го предали на паркинга. Hортън нnма как да е видnла това.
Hе вnрвам да е излnзла на студа да им маxа за сöогом. Hо нnма съмнение, че са
потеглили оттук с ку¡арчето. Kак иначе са си тръгнали толкова спокойно за
Lерманиn?
¬ Mоже просто да са се отказали. Те при всички случаи са öили длъжни да
пътуват за Lерманиn. Hе са можели да стоnт тук вечно. Трnöвало е да се öорnт за
мnстото на Kреймър.
Cъмър не каза нищо.
¬ Kакто и да е ¬ рекоx аз. ¬ Hе е възможно да има връзка.
¬ Hа тоn свnт са възможни всnкакви неща.
Kимнаx.
¬ Bъв всеки случай те не са толкова важни засега. Bажен е Kарöоун.
¬ Tе се връщаме ли да търсим ко¡ичката от млnко?
Hоклатиx глава.
¬ Тn е в колата на уöиеца. Uли в öоклука му.
¬ Mожеmе да ни öъде от полза.
¬ Tе се съсредоточим върxу лоста. Той е съвсем нов. Mоже öи е купен по
едно и също време с киселото млnко.
¬ Hnмаме xора.
¬ Детектив Kларк от Lрийн Bали ще свърmи раöотата вместо нас. Той сигурно
вече търси своn железен лост. Hредполагам, че оöикалn по железарските магазини.
Tе го помолим да разmири радиуса и да оöxване по-дълъг период от време.
¬ Това ще му създаде допълнителна раöота.
Kимнаx.
¬ Трnöва да му предложим нещо в замnна. Bа да има интерес да ни помага.
Tе му кажем, че и ние раöотим по нещо, което може да му öъде от полза.
¬ Kакво например?
.смиxнаx се.
¬ Tе измислим. Hапример може да му подxвърлим името на Aндреn Hортън.
Hека и тn да види на какво му се вика семейство.
Oöадиx се на детектив Kларк. Hе му дадоx името на Aндреn Hортън. Bместо
това му казаx нnколко лъжи. Kазаx му например, че съм си спомнил за разöитата
врата на мисис Kреймър и за раните по главата й и съм стигнал до заклxчението,
че и двете са нанесени с железен лост. Hосле наöързо си съчиниx нnкаква
поредица от оöири в складовете на военните öази по цnлото Uзточно крайöрежие,
при които уж öили използвани същите железни лостове, и го попитаx дали не öиxме
могли да си спестим малко тичане, като използваме неговата ин¡ормациn от
издирването на оръжието на уöийството в Lрийн Bали. Uзвестно време той мълча,
затова запълниx паузата, като му казаx, че понастоnщем военните нnмат на склад
точно този вид лост, поради което съм öил уöеден, че уöиецът е използвал
инструмент, придоöит от цивилен източник. Bа да му замажа очите, подxвърлиx, че
нnма смисъл да дуöлираме неговите усилиn, тъй като в момента раöотим по нnкаква
много интересна версиn, коnто поглъща цnлото ни време. Kларк продължи да мълчи,
nвно в очакване да чуе какво му се предлага в замnна. Oöещаx му, че веднага щом
имаме про¡ил или описание на извърmителn, той също ще го получи. Kато чу това,
се пооöодри. Hвно öеmе отчаnн, изправен пред каменна стена. Bапита ме какво
точно искам. Kазаx му, че ще е от полза, ако може да разmири оöсега на
проверката си върxу всички железарски магазини в радиус от петстотин километра
около Lрийн Bали и да поиска справка за продадени лостове, да кажем, в периода
от 31 декември до 4 nнуари.
¬ Kаква е тази толкова интересна версиn, по коnто раöотите? ¬ запита той.
¬ Mоже да се намери връзка между мисис Kреймър и военните ¬ казаx аз. ¬
Mоже ние първи да разкрием извърmителn и тогава ще ти го сервираме на поднос,
вързан с панделка.
¬ Mного öиx се зарадвал ¬ рече той.
¬ Eдната ръка мие другата ¬ рекоx аз.
¬ Така си е ¬ отвърна той.
Hастроението му се оправи. Hрие всичко, което му предложиx. Oöеща да
разmири района на издирване и да ме държи в течение. Kогато затвориx, теле¡онът
веднага иззвънn отново. Bдигнаx слуmалката и чуx женски глас. Топъл, интимен,
xжнnmки. Hомоли ме да изпълнn 10-33 по отноmение на 10-16 от KO на BH във Iорт
Джаксън, което на нормален език означаваmе: Mолn, изчакайте mи¡рована връзка с
ваmиn колега в £жна Kаролина. Bачакаx с долепена до уxото си слуmалка и нnколко
секунди чуваx само електронен mум. Hосле линиnта припука и моnт колега от £жна
Kаролина се вклxчи, за да ми каже, че полковник Дейвид Бруöейкър, командващ
специалните части във Iорт Бърд, е öил открит тази сутрин с два курmума в
главата на слnпа уличка в нnкакъв гадничък квартал на Kълъмöиn, столицата на
£жна Kаролина, намираща се на цели триста километра от гол¡ клуöа, където
полковник Бруöейкър прекарал празниците със съпругата си. Cпоред местните
доктори смъртта öила настъпила преди поне ден-два.
14
Mоnт колега от £жна Kаролина се казваmе Cанчес, познаваx го доöре и ми
öеmе доста симпатичен. Uнтелигентен мъж, който си разöираmе от раöотата.
Bклxчиx теле¡она на високоговорител, за да чува Cъмър, и двамата със Cанчес
оöсъдиxме накратко въпроса за xрисдикциnта, но öез осоöен ентусиазъм. Hри
такива следствиn xрисдикциnта и öез това е мъглnво понnтие, а този път поначало
нnмаxме mансове за намеса. Бруöейкър öеmе отиmъл на почивка със семейството;
трупът му öеmе открит на градска уличка, намираща се в района на полицейското
управление на Kълъмöиn и те го смnтаxа за свой. Hищо не можеmе да се направи по
въпроса. Тамоmните власти önxа сезирали IБР, понеже човекът за последен път öил
видnн в xотела на нnкакъв гол¡ клуö в Cеверна Kаролина, което придаваmе
междущатско измерение на инцидента, а с такива случаи определено се занимава
Бxрото. Това се допълваmе и от оöстоnтелството, че всеки военнослужещ ¡ормално
се смnта за служител на ¡едералното правителство, а уöийството на ¡едерален
служител е осоöен вид престъпление, за което се предnвnват и допълнителни
оöвинениn в случай, че извърmителnт öъде xванат. U на Cанчес, и на двама ни със
Cъмър не ни пукаmе осоöено за разликата между щатските и ¡едералните съдилища;
знаеxме само, че щом е замесено IБР, случаnт nвно ни се е изплъзнал от ръцете.
Реmиxме, че най-многото, на което öиxме могли да се надnваме, öе все нnкога да
видим част от документациnта, предоставена за наmа соöствена ин¡ормациn, и то
от лxöезност. Cъмър направи гримаса и извърна глава. Aз вдигнаx слуmалката,
натиснаx öутона да изклxча високоговорителn и със Cанчес продължиxме разговора.
¬ Uмаm ли нnкакво предположение? ¬ запитаx го.
¬ Бил е нnкой, когото е познавал ¬ отвърна той. ¬ Hе е лесно да изненадаm
в тъмна уличка опитен öоец от ,Делта°, Бруöейкър öеmе наистина доöър.
¬ Kакво е оръжието?
¬ Cъдеöните лекари смnтат, че е деветмилиметров пистолет. Те öи трnöвало
да разöират от тези неща. B краn на краищата са виждали достатъчно огнестрелни
рани. Uмам чувството, че в петък и съöота вечер приöират доста трупове от този
квартал.
¬ Kакво е правил там?
¬ Hnмам представа. Uмал е среща, предполагам. C познат.
¬ Mожеm ли да кажеm кога приöлизително?
¬ Трупът е напълно изстинал, кожата е леко позеленnла.
Cпоред тnx уöийството е станало преди двайсет и четири до четирийсет и
осем часа. Да кажем, нnкъде по средата са трийсет и mест часа, което се пада
преди денонощие и половина. Mиналата нощ, малко преди или малко след дванайсет.
Боклукчиите са го открили в десет тази сутрин. Там приöират öоклука веднъж в
седмицата.
¬ Ти къде öеmе на двайсет и осми декември?
¬ B Kореn. A ти?
¬ B Hанама.
¬ Bащо ни преместиxа?
¬ Bсе ми се струва, че скоро ще разöерем ¬ казаx аз.
¬ Тук става нещо ¬ каза Cанчес. ¬ Hровериx, защото ми öеmе лxöопитно, и
се оказа, че поне двайсет дуmи по целиn свnт сме в същото положение. Bсичките
заповеди носnт подписа на Lарöър, но и той ми се струва съмнителен.
¬ Cигурен съм, че не е наред ¬ казаx аз. ¬ Oколо теö имаmе ли нещо
подозрително преди сегаmната ситуациn с Бруöейкър?
¬ Hищо. Hай-спокойната седмица, коnто помнn.
Bатвориxме. Hnколко минути стоnx неподвижно. Mислеx си къде ли точно се
падаmе Kълъмöиn, стоnщата на £жна Kаролина. Доколкото си спомнnx, на около
триста, триста и двайсет километра от Iорт Бърд. Тръгваm на xгозапад по
магистралата, пресичаm границата на щата, намираm mосе 20 в западна посока, и
не след дълго си там. Триста километра. Oнаn нощ önxме открили трупа на
Kарöоун. Бnx си тръгнал от каöинета на Aндреn Hортън в два след полунощ. До
този час имаx алиöи, което тn щеmе да потвърди. B седем сутринта вече önx в
моргата, за да присъствам на аутопсиnта. Това пък щеmе да го потвърди докторът.
Hо между два и седем все пак оставаmе една пролука от пет часа, коnто по всnка
вероnтност съвпадаmе с времето на смъртта на Бруöейкър. Mожеmе ли човек да
измине два пъти по триста километра за пет часа?
¬ Kакво си мислиm? ¬ запита Cъмър.
¬ Mомчетата от ,Делта° вече ме подозират за Kарöоун. Cега се питам дали
нnма да ме погнат и заради Бруöейкър. Kак ти звучи mестстотин километра за пет
часа?
¬ Твърде възможно ¬ каза тn. ¬ Bависи от колата, разöира се, също и от
натовареността на тра¡ика, от времето, от полициnта, от състоnнието на пътn. Hо
е напълно изпълнимо.
¬ Cтраxотно.
¬ Bсе пак е малко вероnтно.
¬ Така е по-доöре. Bа тnx да застрелnm Бруöейкър е все едно да уöиеm
Lоспод Бог.
¬ Ти ли ще им съоöщиm новината?
Kимнаx.
¬ Hалага се. Bъпрос на уважение. Hо ти ще n предадеm от мое име на
командира на öазата, нали?
Mакар да си падаmе гадно копеленце, помощник-командирът на специалните
части öеmе преди всичко жив човек. Kогато чу за Бруöейкър, той замръзна и
преöледнn; в реакциnта му имаmе нещо повече от неприnтно предчувствие за
öxрократичните разправии, които го очакваxа. Бnx чувал, че Бруöейкър е строг и
авторитарен лидер, леко надменен, но се отнасnл като истински öаща към xората
си, поотделно като човеmки същества и като öойна единица. Cпециалните части по
принцип, и осоöено отрnдът ,Делта°, не се ползваxа с осоöена популnрност в
Hентагона и на Kапитолийскиn xълм. Aрмиnта мрази промnната и й трnöва много
време, за да свикне с новите неща. Cамата идеn за тази разпасана команда от
про¡есионални уöийци и ловци на xора поначало öеmе трудна за преглъщане, а
тъкмо Бруöейкър öеmе този, който им n öе натикал в гърлата навремето и оттогава
не öе спрnл да n защитава. .öийството му щеmе да се отрази на специалните части
така, както смъртта на действащ президент ¬ на нациnта като цnло.
¬ Hе ни стигаmе Kарöоун ¬ каза човекът, ¬ а сега и това, което е öезумие!
Дали има връзка?
Aз го изгледаx.
¬ Oткъде-накъде? Това с Kарöоун öеmе нещастен случай при тренировка.
Той не каза нищо.
¬ Bащо Бруöейкър е öил на xотел?
¬ Той много оöича да играе гол¡. Uма къща до Iорт Браг от много време, но
игрищата там не му xаресват.
¬ Kъде се намира xотелът?
¬ Kрай Роли.
¬ Той често ли xодеmе там?
¬ Hри всеки удоöен случай.
¬ Iена му играе ли гол¡?
Hомощникът кимна.
¬ Двамата играnт заедно. ¬ Bамисли се. ¬ Uграеxа ¬ поправи се той и
извърна поглед.
Hредставиx си Бруöейкър. Hе го önx виждал лично, но познаваx други като
него. Това са xора, които един ден могат про¡есионално да оönснnват как се
залага противопеxотна мина, за да може малките стоманени сачми в неn да
откъснат главите на максимален öрой човеmки същества, а на следващата сутрин ги
виждаm, по тениска в пастелни тонове с крокодилче на джоöчето, как играnт гол¡
със съпругите си, държат се за ръце и се усмиxват, сnкаm единственото нещо на
света, което ги вълнува, е как да стигнат до топката с електрическата си
количка. Да, познаваx много такива като него. Баща ми например. Cамо дето не
играеmе гол¡. Той öеmе лxöител на птиците. Беmе xодил в повечето страни на
света и познаваmе всички видове птици.
Cтанаx от стола.
¬ Oöади ми се, ако имаm нужда от нещо ¬ казаx аз. ¬ Aко мога с нещо да
помогна, нали разöираm?
Той кимна.
¬ Благодарn за визитата ¬ каза. ¬ Hо-доöре е от теле¡онен разговор.
Bърнаx се в моn каöинет. Cъмър n нnмаmе. Uзгуöиx повече от час с нейните
списъци на личниn състав. Реmиx да си улеснn живота и зачеркнаx патоанатома от
списъка. Hосле Cъмър и Aндреn Hортън. Hосле всички останали жени. Данните от
експертизата nсно сочеxа, че нападателnт е едър и силен мъж. Hреминаx нататък и
зачеркнаx персонала в о¡ицерскиn стол. Cержантът ме öе уверил, че всички са
öили на раöота и са се суетели около височайmите гости. Bачеркнаx готвачите,
öарманите, часовите на портала. Hосле и всички öолни в лазарета. U сеöе си. A
също и Kарöоун, доколкото не се öеmе самоуöил.
Hреöроиx останалите отöелnзани, че са öили налице, и записаx на лист
xартиn öроn им: 973 дуmи ¬ действителниnт кръг от заподозрени. Hосле известно
време седnx и гледаx пред сеöе си в празното пространство. B един момент
теле¡онът иззвънn. Bдигнаx слуmалката. Беmе Cанчес, от Iорт Джаксън.
¬ Току-що ми се оöадиxа от полициnта на Kълъмöиn ¬ каза той. ¬ Да
споделnт първоначалните си констатации.
¬ E, и?
¬ Теxниnт патоанатом не е напълно съгласен с мен. Bремето на смъртта не е
öило между три и четири сутринта, а точно в един и двайсет и три минути
миналата нощ.
¬ Oткъде тази точност?
¬ Kурmумът се е отплеснал и е ударил часовника му.
¬ Hомерът със счупениn часовник, а? Hа това невинаги може да се разчита.
¬ Hе, не е часовникът. Hаправили са и други тестове. Cезонът не öил
подxодnщ за развитие на личинки, което е доöър индикатор, но стомаmното му
съдържание напълно отговарnло на интервал от пет-mест часа след оöилна вечерn.
¬ Kакво казва жена му?
¬ Бил изчезнал в осем вечерта, след като доöре поxапнали. Cтанал от
масата и не се върнал повече.
¬ A тn какво е направила тогава?
¬ Hищо ¬ каза Cанчес. ¬ Mъжът й служи в специалните части. Hрез целиn им
öрак е öило все така: той изчезва нанnкъде, често посред нощ, нnма го с дни и
седмици, после не казва къде е öил. Била свикнала.
¬ Mоже öи са му се оöадили по теле¡она?
¬ Тn предполага, че така е станало, но не е сигурна. Hреди вечерn е
постоnл в сауната. Bсе пак цnл следоöед öили играли гол¡.
¬ Hе можеm ли да й се оöадиm? C теö ще й öъде по-лесно да говори,
отколкото с гражданската полициn.
¬ Биx могъл да проöвам.
¬ Друго? ¬ запитаx аз.
¬ Раните са от деветмилиметров пистолет ¬ каза той. ¬ Два курmума, и
двата са минали през черепа, с чисти вxодни отверстиn и доста неугледни изxодни
рани.
¬ Били са с цnла метална риза ¬ казаx аз.
¬ Cтрелnно е с допрnно дуло ¬ каза той. ¬ Hо кожата има следи от
оöгарnне. U öарутни сажди.
Bамислиx се. Hещо не можеx да си го представn. Два курmума? C допрnно
дуло? Eдиниnт трnöва да е направил завой във въздуxа, за да счупи и часовника
му, след като му е пръснал черепа.
¬ Да не öи ръцете му да са öили на главата?
¬ Bастрелnн е отзад, Ричър. C два öързи изстрела в тила. Дан-дан,
öлагодарn много и лека нощ. Bториnт курmум сигурно е закачил часовника на
излизане от главата. Траекториnта му е öила низxодnща. .öиецът вероnтно е öил
висок.
Hе казаx нищо.
¬ Доöре де ¬ продължи Cанчес. ¬ Kолко правдоподоöно ти звучи това? Ти
познаваmе ли го?
¬ Hикога не съм го виждал ¬ отвърнаx аз.
¬ Бруöейкър öеmе про¡есионалист. Mного по-доöър от останалите. A и
оöмислnmе всичко. Bсnка възможност, всnка подроöност, всnка гънка от пейзажа.
Hе признаваmе случайностите.
¬ U все пак се е оставил да го застрелnт с два курmума в тила.
¬ Oчевидно е познавал уöиеца. Hnма друг начин. Kак иначе ще се оöърне с
гръö, и то посред нощ, в слnпа улица?
¬ Hnкого от Iорт Джаксън ли подозираm?
¬ Там живее сума ти народ.
¬ Hа мен ли го казваm!
¬ Той имаmе ли врагове в Бърд?
¬ Hе съм чувал ¬ отвърнаx аз. ¬ Hо nвно е имал врагове нагоре в
йерарxиnта.
¬ Cамо че тиn тъпаци не причакват жертвите си посред нощ в тъмни улички.
¬ Kъде е таn уличка?
¬ B един не дотам приnтен квартал.
¬ U никой нищо не е чул?
¬ Hикой ¬ каза Cанчес. ¬ Oт градската полициn са разпитвали по къщите, но
нищо не са открили.
¬ Mного странно.
¬ Това са цивилни граждани, какво очакваm?
Cанчес се умълча.
¬ .спn ли да се запознаеm с .илард? ¬ запитаx го аз.
¬ Bсеки момент го чакаме да дойде. Uзглежда ми като човек, който си вре
носа навсnкъде.
¬ Kакво представлnва тази уличка?
¬ Cвърталище на проститутки и пласsори на дрога. Hе е сред
заöележителностите, които Kълъмöиn рекламира в туристическите си öроmури.
¬ .илард мрази скандалите ¬ казаx аз. ¬ Cега ще има да се тръmка, че
станалото прави лоmо впечатление.
¬ U развалn имиджа на Kълъмöиn? Kакво го интересува това?
¬ Развалn имиджа на армиnта ¬ отвърнаx аз ¬ Той нnма да иска името на
Бруöейкър да се свързва с уличници и пласsори на дрога. Bсе пак ставадума за
полковник от елитните части. .илард и öез това се öои, че тиn истории в
Cъветскиn съxз ще доведат до разместваниn в армиnта. Cпоред него сега повече
отвсnкога трnöва да пазим имиджа си. Bъоöразил си е, че само той разöира
положението.
¬ Hоложението е такова, че аз, тъй или иначе, не мога да се доöера до
този случай. Cамиnт той има ли нnкакво влиnние над полициnта в Kълъмöиn или над
IБР? Aко ли не, може да заöрави за случаn.
¬ Бъди готов за неприnтности ¬ казаx аз.
¬ Uскаm да кажеm, че ни чакат седем гладни години?
¬ E, не чак толкова.
¬ Bащо не?
¬ Uмам такова предчувствие.
¬ Доволен ли си, че аз ти посреднича с местните? Uли да им кажа да се
свържат направо с теö? Iормално погледнато, Бруöейкър е твой контингент.
¬ Ти се занимавай с тnx ¬ отвърнаx. ¬ Uмам си достатъчно грижи.
Bатвориxме и аз отново се наведоx над списъците на Cъмър. Деветстотин
седемдесет и три имена. Деветстотин седемдесет и двама невинни, един виновен.
Kой ли?
Cъмър се върна след около час и още с влизането си ми подаде лист xартиn.
Беmе ¡отокопие от заnвка за изписване на оръжие, подадена преди четири месеца
от сержант Kристо¡ър Kарöоун. Беmе за пистолет ,Xеклер & Kоx°. Mоже öи на
Kарöоун му öе допаднал автоматът ,Xеклер & Kоx° на въоръжение в ,Делта° и öе
реmил да се екипира с лично оръжие от същата марка за самозащита. Uзрично öе
поискал моди¡икациn, коnто да стрелn със стандартни деветмилиметрови патрони
тип ,Hараöелум°. C пистолета си öе изписал един пълнител с 13 патрона и два
резервни. Kато заnвка öеmе съвсем стандартна, пък и в изöора на оръжието нnмаmе
нищо неоöичайно. Hредполагаx, че е öила удовлетворена, öез да предизвика
политически последици. ,Xеклер & Kоx° е германска ¡ирма, а последниn път,
когато провериx, Lерманиn öеmе член на HAТO. Eдва ли önxа възникнали й
теxнически проöлеми със съвместимостта. Hатроните ,Hараöелум° önxа стандартен
öоеприпас на HAТO. Bоенните складове в американската армиn önxа пълни с тnx.
Uмаmе достатъчно, за да се напълнnт три пълнителn с по 13 патрона милион пъти
дневно, докато свnт светува.
¬ E, и? ¬ запитаx аз.
¬ Bиж подписа ¬ каза Cъмър. Uзвади от вътреmниn си джоö копието от
жалöата на Kарöоун по мой адрес и ми го подаде. Разгънаx го на öxрото си,
успоредно със заnвката за оръжие. Oгледаx внимателно и двете.
Hодписите önxа еднакви.
¬ Hе сме гра¡олози все пак ¬ казаx аз.
¬ Hе е и нужно. Hодписите са идентични, Ричър. Hовnрвай ми.
Kимнаx. U двата подписа гласnxа K. Kарöоун; и на двата главните öукви K
önxа твърде xарактерни ¬ издължени нагоре, изписани със замаx, с дълги засукани
камmичета. Mалкото н в краn на всеки подпис също öеmе xарактерно ¬ с дълга и
енергична напречна черта, коnто стигаmе далеч след името и завърmваmе с
артистична извивка надолу. Буквите а-р-ö-о-у по средата önxа равни, закръглени
и четливи. Hодписът издаваmе твърда ръка, волn и самоувереност; öеmе подпис,
еволxирал в течение на годините, през които е öил поставnн върxу öезöрой
чекове, сметки, разписки и документи за наемане на коли. Разöира се, нито един
подпис не е защитен срещу ¡алmи¡ициране, но този конкретно öи представлnвал
сериозно предизвикателство. Eдва ли е öило лесно да се намери ¡алmи¡икатор
между полунощ и 08:45 сутринта във военна öаза в Cеверна Kаролина.
¬ Hсно ¬ казаx аз. ¬ Iалöата е истинска.
Oставиx листа върxу öxрото. Cъмър го оöърна към сеöе си и прочете
написаното от край до край, макар че сигурно вече го знаеmе наизуст.
¬ Mного xладнокръвно звучи ¬ каза тn. ¬ Kато нож в гърöа.
¬ Cмаxната историn ¬ казаx аз. ¬ Това е. Hикога не съм виждал този човек,
аöсолxтно съм сигурен. Oсвен това е от ,Делта°. A сред тnx нnма паци¡исти и
нежни дуmи, които се ужасnват от едно малко сöиване. Bащо се е скандализирал
толкова? Да не öи да съм счупил неговиn крак?
¬ Mоже да е имал личен мотив ¬ каза тn. ¬ Mоже деöелиnт да му е öил
приnтел.
Hоклатиx глава.
¬ Tеmе да се намеси. Да ни разтърве.
¬ Това е единствената жалöа, коnто е подал за mестнайсет години служöа.
¬ Ти да не си разпитвала?
¬ Да, говориx с всnкакви xора. U с местни, и по теле¡она.
¬ Bнимателно ли пипа?
¬ Mного внимателно. Тази жалöа е единствената, подавана нnкога срещу теö.
¬ U това си проверила значи?
Тn кимна.
¬ Hроверnвам всичко, до най-малката подроöност.
¬ Uскала си да знаеm с какъв тип си имаm раöота, така ли?
¬ Hе, искаx да докажа на момчетата от ,Делта°, че нnмаm стари вражди.
Hито с Kарöоун, нито с когото и да öило.
¬ Kакво, ти мен ли закрилnm?
¬ Bсе нnкой трnöваmе да го направи. Hреди малко önx при тnx и мога да ти
кажа, че са öесни.
Kимнаx. Разöрали са за Бруöейкър.
¬ Cигурно ¬ казаx аз. Hредставиx си затворническата им сграда,
първоначално проектирана, за да не изönга никой от вътре на вън, после
пригодена, за да не прониква никой от вън на вътре; сега между тиn деöели стени
сигурно вреmе и кипеmе като в тенджера под налnгане. Hредставиx си каöинета на
Бруöейкър, празен и притиxнал. U килиnта на Kарöоун, също празна.
¬ A къде тогава е новиnт пистолет на Kарöоун? ¬ запитаx аз. ¬ Hе го
намериx в стаnта му.
¬ B арсенала ¬ каза Cъмър. ¬ Hочистен, смазан и зареден. Те предават
личните си оръжиn на съxранение. B xангара имат отделна желnзна клетка, трnöва
да n видиm, прилича на пещерата на Дnдо Kоледа. Hатъпкана от стена до стена с
öронирани xъмъри, камиони, експлозиви, гранатомети, противопеxотни мини,
апаратура за нощно виждане. Cтига за въоръжаване на централноа¡риканска държава
с диктаторски режим.
¬ Благодарn ¬ рекоx аз, ¬ много успокоително звучи.
¬ Cъжалnвам ¬ каза тn.
¬ Bащо е подал жалöата?
¬ Hnмам идеn.
Hредставиx си Kарöоун в онn стриптийз öар в новогодиmната нощ. C
влизането си се önx насочил към групичка от четирима мъже, които önx взел за
сержанти. B öлъсканицата тримата се önxа озовали в един момент с гръö към мен,
а четвъртиnт с лице. Bсичко öе станало съвсем случайно. Hnмаx представа кого ще
намерn там, а те не önxа очаквали да се поnвn. Hе познаваx нито един от тnx.
Беmе толкова случайна среща, колкото изоöщо е възможно. U все пак Kарöоун ме
öеmе наклепал заради нnкакво си сöиване, каквото сигурно öе виждал xилnди пъти.
Uли в каквото сам öе участвал. Aко нnкой сержант твърди, че никога не се е öил
в öар, значи е лъжец.
¬ Ти католичка ли си? ¬ запитаx аз.
¬ Hе, защо? ¬ отвърна Cъмър.
¬ Hитаx се дали не знаеm латински.
¬ Hе само католиците знаnт латински. Xодила съм на училище все пак.
¬ E доöре, qui bono? ¬ казаx аз.
¬ Kой печели ли? Uскаm да кажеm от тази жалöа?
¬ Bинаги помага да потърсиm мотива ¬ казаx аз. ¬ C него се оönснnват
много неща. B историnта, в политиката, навсnкъде.
¬ Hещо като следвай парите, така ли?
¬ Hещо такова ¬ казаx аз. ¬ Hо не мислn, че тук са намесени пари. Hо-
скоро нnкаква друга изгода за Kарöоун. Uначе за какво му е трnöвало да го
прави?
¬ Mоже пък да е öило от морални съоöражениn. Mоже нnкакъв вътреmен подтик
да го е накарал.
¬ Hе и ако това е първата му жалöа за mестнайсет години. Cигурен съм, че
е виждал и много по-лоmо. Aз счупиx само един крак и един нос. Hищо кой знае
какво не е станало. Това е армиnта, Cъмър. Hе вnрвам през всичките тези години
Kарöоун да си е въоöразnвал, че е в кръжок по ръкоделие.
¬ Hе знам ¬ каза тn.
Hлъзнаx към неn листа с написаната ци¡ра 973.
¬ Това е оöщиnт öрой на заподозрените ¬ казаx аз.
¬ Той е öил в öара до осем часа ¬ каза тn. ¬ Hровериx, тръгнал си е сам.
Oттогава никой на го е виждал жив.
¬ Kаза ли нnкой в какво настроение е öил?
¬ Cержантите от ,Делта° нnмат настроениn. Да не öи случайно да заприличат
на xора.
¬ A пил ли е много?
¬ Eдна öира.
¬ Bначи си е тръгнал от столовата в осем съвсем спокойно, сnкаm нnма
нищо?
¬ Hвно така е öило.
¬ U е познавал човека, с когото е имал среща.
Cъмър не отговори.
¬ Hреди малко, докато те нnмаmе, Cанчес пак се оöади ¬ казаx аз. ¬
Hолковник Бруöейкър е öил застрелnн в тила. C два курmума, от упор.
¬ Hвно и той е познавал уöиеца си.
¬ Mного е възможно ¬ казаx аз. ¬ B един и двайсет и три през нощта. Mежду
три и половина и четири и половина часа след Kарöоун.
¬ Bначи имаm алиöи пред xората от ,Делта° ¬ каза тn. ¬ B един и двайсет и
три си öеmе тук.
¬ Така е ¬ казаx аз. ¬ Бnxме с Hортън.
¬ Tе им го кажа.
¬ Hnма да ти повnрват.
¬ Cмnтаm ли, че има връзка между Kарöоун и Бруöейкър?
¬ Bдравиnт разум ми подсказва, че öи трnöвало да има. Cамо че не виждам
как. Hито пък защо. E, да, и двамата са от отрnда ,Делта°. Kарöоун оöаче е уöит
тук, а Бруöейкър на съвсем друго мnсто. Hри това Бруöейкър е голnм началник,
важна клечка, докато Kарöоун е никой, прост сержант, който си е живnл тиxо и
кротко и на никого не е пречил.
¬ Mислиm ли, че един ден в армиnта ще служат гейове?
¬ Те вече служат в армиnта. U винаги са служили. Hрез Bтората световна
война съxзниците са имали оöщо четиринайсет милиона мъже в уни¡орма. Hо
теориnта на вероnтностите поне един милион от тnx са öили xомосексуалисти. A
пък доколкото си спомнnм, това не ни е попречило да спечелим войната. Така поне
пиmе в учеöниците.
¬ Би öило голnма крачка ¬ каза тn.
¬ Hодоöна на тази, коnто са направили, когато са започнали да приемат
чернокожи. A също и жени. Oтначало всички са се разпищели и завайкали, че е
опасно за öойниn дуx, че е вредно за сплотеността на армиnта. Cъщите глупости,
както сега с xомосексуалистите. Ти, като си жена, какво ти е?
¬ A ти католик ли си?
Hоклатиx глава.
¬ Mайка ми ни преподаваmе латински. Тn много се грижеmе за оöразованието
ни. Hа много неща ни научи, мен и öрат ми Джо.
¬ Трnöва да й се оöадиm.
¬ Bащо?
¬ Bа да n питаm как е кракът й.
¬ Mоже öи по-късно.
Oтново се заеx със списъците на личниn състав, докато Cъмър излезе за
малко и се върна с карта на източните щати. Bалепи n със скоч на стената под
часовника и заöоде върxу Iорт Бърд каöарче с голnма червена главичка. Hосле
оöозначи по същиn начин град Роли в £жна Kаролина, където Бруöейкър öе играл
гол¡ със съпругата си. Oт чекмеджето на öxрото си й подадоx прозрачна
плексигласова линийка и по мащаöа на картата тn започна да изчислnва
разстоnниnта и времето за изминаването им.
¬ Hе заöравnй, че повечето xора не карат толкова öързо като теö ¬ казаx
аз.
¬ Hикой не кара толкова öързо като мен ¬ отвърна тn.
Разстоnнието между Роли и Kълъмöиn се оказа дванайсет сантиметра по права
линиn, което тn закръгли на петнайсет заради извивките на пътn. Hосле наложи
линийката върxу скалата с мащаöа.
¬ Триста километра ¬ отсече тn. ¬ Aко Бруöейкър е тръгнал от Роли след
вечерn, към полунощ спокойно е öил в Kълъмöиn. -ас и нещо, преди да öъде уöит.
Hосле тn измери разстоnнието между Iорт Бърд и Kълъмöиn. Oказа се двеста
и четирийсет километра ¬ по-малко, отколкото önx предполагал.
¬ Три часа ¬ каза тn. ¬ Hри това öез öързане.
Hосле ме погледна.
¬ Bъзможно е уöиецът да е един и същ ¬ каза тn. ¬ Kарöоун е уöит между
девет и десет, значи същиnт човек е можел да öъде в Kълъмöиn между дванайсет и
един, за да очисти и Бруöейкър.
Hостави кутрето си върxу каöарчето, с което öе означила Iорт Бърд.
¬ Kарöоун.
Hосле разпери пръсти и постави показалеца си върxу каöарчето на Kълъмöиn.
¬ Бруöейкър. Uма nвна последователност.
¬ Hо-скоро предположение ¬ казаx аз.
Тn не отговори.
¬ Bнаем ли с положителност, че Бруöейкър е доmъл от Роли с кола?
¬ Mожем да приемем, че да.
¬ Трnöва да говорим със Cанчес ¬ каза тn. ¬ Да провери дали колата на
Бруöейкър е намерена. Aко трnöва, да пита жена му дали изоöщо е öил с кола.
¬ Доöре ¬ каза тn и излезе да се оöади от теле¡она на сержантката.
Oстанаx сам с öезкрайните списъци на личниn състав. Cъмър се върна след десет
минути.
¬ Бил е с колата си ¬ каза тn. ¬ Iена му казала на Cанчес, че и двамата
са öили в xотела с колите си. Bинаги пътували така, защото често се налагало
той да замине нанnкъде, а тn не искала да остане öез превоз.
¬ Kаква е öила колата му? ¬ запитаx аз. Бnx сигурен, че Cъмър се е
осведомила.
¬ ,Tевролет Uмпала SS°.
¬ Xуöава кола.
¬ Тръгнал öил веднага след вечерn. Iена му си помислила, че се връща във
Iорт Бърд. Това öи öило нормално. Hо до този момент колата още не е намерена.
Hоне според полицейското управление на Kълъмöиn и според IБР.
¬ Hсно ¬ казаx аз.
¬ Cанчес смnта, че не му казват всичко. A знаели нещо.
¬ Това също öи öило нормално.
¬ Той ги притиска, но не е лесно.
¬ Hе е.
¬ Tе ни се оöади ¬ каза тn ¬ веднага щом разöере нещо.
Теле¡онът иззвънn след трийсет минути. Hо не öеmе Cанчес. Hе öеmе и във
връзка с Бруöейкър или Kарöоун. Oöаждаmе се детектив Kларк от Lрийн Bали,
Bирджиниn. Cтаваmе дума за мисис Kреймър.
¬ Hаучиx нещо ¬ каза той.
Lласът му звучеmе самодоволно. Bапочна да ми описва с най-големи
подроöности всичките си xодове. Cами по сеöе си те önxа доста разумни. Hо
картата öе разучил всички възможни пътища към Lрийн Bали в радиус от петстотин
километра. Hосле с помощта на теле¡онни указатели öе съставил списък на всички
железарски магазини и складове по протежение на въпросните пътища. Беmе
разпоредил на xората си да се оöадnт на всички, един по един, като започнат от
центъра на паnжината. Oснователно öе предположил, че през зимата продажöите на
железни лостове едва ли са много. Hо-сериозни ремонти се правnт от пролетта
нататък. Hикой не разöива стени и не демонтира mка¡ове през студениn сезон.
Така че Kларк öе очаквал малко случаи. Hрез първите три часа не öе успnл да
регистрира нито един. Cлед Kоледа повечето xора önxа купували главно
електрически öормаmини и отвертки. A също и известен öрой моторни триони, за да
си приготвnт дърва за камините. Hnкои с по-авантxристичен дуx си önxа купили
öрадви. Hо никой не öе проnвил интерес към нещо толкова прозаично като железен
лост.
Така че Kларк öе сменил тактиката и се öе насочил към öазите данни на
криминалниn полицейски арxив. Hървоначално öе търсил случаи, в които да
¡игурират разöити врати и железни лостове. Hвно öе смnтал, че така ще стесни
кръга от възможности. Hе öе открил нищо, което да отговарn на тези параметри.
Bместо това в полицейскиn арxив се öе натъкнал на оöир на железарско магазинче
в град Cперивил, щата Bирджиниn. То öило заöутано в краn на слnпа уличка. Hо
показаниn на соöственика витрината öила разöита с ритник в малките часове на
новогодиmната нощ. Hонеже öило празник, в касата нnмало пари. Доколкото
соöственикът можел да определи, от инвентара липсвал само един железен лост.
Cъмър се върна при картата на стената и заöи едно каöарче върxу град
Cперивил, Bирджиниn. Беmе толкова малък, че каöарчето го закриваmе целиn. Cлед
това заöи още едно каöарче върxу Lрийн Bали. Двете точки önxа на малко повече
от половин сантиметър една от друга. Lлавичките на каöарчетата почти се
допираxа. Mежду двата града едва ли имаmе повече от петнайсетина километра.
¬ Bиж сега ¬ каза Cъмър.
Cтанаx от öxрото си и се загледаx в картата. Cперивил се падаmе на завоn
на mосе, което продължаваmе на xгозапад към Lрийн Bали и по-нататък. B другата
посока то не водеmе за никъде освен направо за Bаmингтон. Cъмър заöи трето
каöарче върxу Bаmингтон. Hостави върxа на кутрето си върxу него. Hосле сложи
средниn си пръст върxу Cперивил, а показалеца върxу Lрийн Bали.
¬ Bасел и Kумър ¬ каза тn. ¬ Те са. Тръгнали са от Bаmингтон, задигнали
са лоста от Cперивил и са разöили вратата на мисис Kреймър в Lрийн Bали.
¬ Cамо дето не са те ¬ казаx аз. ¬ Bасел и Kумър току-що са öили
пристигнали на летището. Hе са имали кола, нито пък са се опитали да поръчват.
Ти сама направи справка за теле¡онните им разговори.
Тn не отговори.
¬ U двамата са канцеларски плъxове ¬ казаx аз. ¬ Да ги уöиеm, не могат да
разöиnт витрина на магазин.
Cъмър маxна ръката си от картата. Aз се върнаx на öxрото и подредиx
списъците на личниn състав в изрnдна купчинка.
¬ Трnöва да се съсредоточим върxу Kарöоун ¬ казаx.
¬ Тогава е редно да променим плана ¬ рече тn. ¬ Детектив Kларк престава
да се занимава с железни лостове. Bече е намерил този, който му трnöва.
Kимнаx.
¬ Bръщаме се към традиционните, доказали се във времето методи на
разследване.
¬ Kоито са?
¬ Hnмам представа. Aз съм завърmил ,.ест Hойнт°. Hе съм учил в mкола за
военни полицаи.
Теле¡онът на öxрото иззвънn. Bдигнаx слуmалката. Cъщиnт топъл, интимен,
xжнnmки глас повтори заклинаниnта за 10-33 по отноmение на 10-16 от Iорт
Джаксън, които önx чувал и преди. Hриеx разговора, натиснаx öутона за
високоговорител, оöлегнаx се на стола и зачакаx. Hомещението се изпълни с
електронен mум. Hосле се чу щракване.
¬ Ричър? ¬ каза Cанчес.
¬ Да, и лейтенант Cъмър. Hа високоговорител сме.
¬ Uма ли други в стаnта?
¬ Hе.
¬ Bратата затворена ли е?
¬ Да. Kакво става?
¬ Oт полициnта на Kълъмöиn се оöадиxа отново, това става. Cнасnт ми на
час по лъжичка. Hвно много им е гот. Hnмаm представа как злорадстват.
¬ Bащо?
¬ Bащото Бруöейкър е имал xероин в джоöа си. Три пликчета ка¡nв xероин. U
голnма пачка пари. Oт полициnта казват, че öил уöит при сделка, след като
настъпили усложнениn.
15
Aз съм 1960-и наöор, което ще рече, че през Lnтото на лxöовта съм öил
едва на седем, в краn на е¡ективното американско присъствие във Bиетнам съм öил
на тринайсет, а при окончателното ни изтеглnне оттам ¬ на петнайсет години.
Mоже да се каже, че съм пропуснал основната част от главоöолиnта, които
американската армиn си е имала с наркотиците. Hай-гъстата Розова мъгла ме е
подминала. .ловил съм малко от по-късната, вече стаöилна ¡аза. Hодоöно на много
други войници, и аз съм опитвал по малко трева, колкото да си израöотn
предпочитаниn към един или друг сорт и източник, но в никакъв случай не в
количества, които öиxа ме поставили на челните места в списъка на американските
наркомани. Така че, поне що се отнасn до наркотиците, си останаx лxöител. Eдин
от онези, които опитват, тоест купуват, а не продават.
Hо като военен полицай съм виждал да се продава доста дрога. Разследвал
съм öезöрой сделки. Hnкои успеmни, други не. Bнам кое как става. U ако има
нещо, което съм разöрал със стопроцентова сигурност, то е, че когато нnкоn
сделка се провали, в смисъл, че единиnт от двамата остане проснат на земnта, в
джоöовете на трупа нnма нищо. Hито стока, нито пари. Това е толкова просто и
nсно. Aко уöитиnт е купувачът, то продавачът си тръгва с всичката налична стока
плxс парите на купувача. Aко пък очистnт продавача, клиентът придоöива цnлото
налично количество öез пари. Така или иначе, едната от страните реализира
значителна печалöа на цената на два курmума и малко ровене из чужди джоöове.
Eто защо казаx:
¬ Lлупости, Cанчес. Това е инсценировка.
¬ Eстествено. Bнам го и öез да ми кажеm.
¬ Oпита ли се да им го оönсниm?
¬ Cмnтаm ли, че öеmе нужно? Те може да са цивилни, но не са глупаци.
¬ Bащо злорадстват тогава?
¬ Hонеже това им развързва ръцете. Aко не са в състоnние да разкриnт
случаn, могат да го пиmат улична свада между пласsори. Така накисват Бруöейкър,
а свалnт всnкаква отговорност от сеöе си.
¬ Oткрили ли са свидетели?
¬ Hито един.
¬ Hроизведени са изстрели ¬ казаx аз. ¬ Bсе нnкой ги е чул.
¬ Hе и според местните полицаи.
¬ .илард ще превърти ¬ рекоx аз.
¬ Това е най-малкиnт ни проöлем.
¬ Uмаm ли алиöи?
¬ Aз ли? Трnöва ли да имам?
¬ .илард ще се опита да те притисне. Tе използва срещу теö всичко, за
което може да се xване, за да му играеm по свирката.
Cанчес не отговори веднага. B настъпилата пауза mумът по линиnта се
усили. Hосле отново се чу гласът му.
¬ Mислn, че нnма за какво да се xване ¬ каза той. ¬ Bсе пак не аз, а
градската полициn отправn оöвинениnта.
¬ Ти се пази ¬ казаx аз.
¬ Бъди спокоен.
Hатиснаx копчето и прекъснаx връзката. Cъмър мислеmе. Lицето й öеmе
напрегнато, долните й клепачи потрепваxа.
¬ Kакво? ¬ запитаx аз.
¬ Cигурен ли си, че е инсценировка?
¬ Hnма как да не е.
¬ E, доöре ¬ каза тn. ¬ Xуöаво. ¬ Bдигна ръка и n постави върxу картата.
Kутрето върxу Iорт Бърд, показалеца върxу град Kълъмöиn. ¬ Да приемем, че е
инсценировка. Oчертава се една закономерност. Дрогата и парите в джоöа на
Бруöейкър са същото, което öеmе клонът в задника на Kарöоун и киселото млnко по
гърöа му. Hрекалено старателен опит за отклонnване на следствието. Bа
прикриване на истинскиn мотив. Това вече не са догадки, а реално установен
метод на действие. Uзвърmителnт е един и същ. Cлед като е премаxнал Kарöоун
тук, той се е метнал на колата и е потеглил за Kълъмöиn, за да очисти и
Бруöейкър. Такава е последователността на съöитиnта. Bсичко си идва на мnстото.
-асове, разстоnниn, начинът на мислене.
Hогледнаx n. Mалката й ка¡nва ръка öеmе разперена върxу картата като
морска звезда. Bърxу ноктите си имаmе прозрачен лак. Oчите й öлестnxа.
¬ Bащо е изxвърлил лоста? ¬ запитаx. ¬ Cлед Kарöоун, но преди Бруöейкър.
¬ Hредпочитал е с пистолет ¬ каза тn. ¬ Kато всеки нормален човек. Cамо
дето тук не е можел да го използва. Bдига много mум. Hредстави си: изстрели
късно вечерта, на километър и половина от щаöа на öазата, всички щnxа да xукнат
натам. Докато в града, и то в скапан квартал като онзи, nвно е разчитал, че
никой нnма да оöърне внимание. Kакто впрочем е станало.
¬ Mожел ли е оöаче да öъде сигурен?
¬ Hе ¬ каза тn. ¬ Hе напълно. Той е определил мnстото на срещата, така че
поне е знаел къде отива. Hо не е можел да знае какво ще намери там. Cигурно е
искал да запази лоста като резервно оръжие. Cамо че лостът е öил покрит с кръв
и косми от Kарöоун. Бързал е, не е имал време да го почисти. Bемnта е öила
замръзнала. Hе е имало трева, за да го изöърmе. Hе е можел да го качи така в
колата. Bероnтно се е притеснnвал, че ще го спрат за проверка по пътn. Bатова
го е заxвърлил.
Kимнаx. Bсе пак един стоманен лост не е незаменим.
Hистолетът е далеч по-надеждно оръжие срещу силен и предпазлив противник.
Oсоöено в öлизък öой, например в слnпа уличка. Oсоöено на откритото
пространство, където öе повалил Kарöоун. Hрозnx се. Bатвориx очи. Oткритото
пространство, където öе повалил Kарöоун. Oтвориx ги отново.
¬ Той е уöил Kарöоун тук ¬ казаx аз. ¬ Hосле се е метнал на колата и е
подкарал към Kълъмöиn, за да очисти Бруöейкър.
¬ Uменно ¬ каза Cъмър.
¬ Hо ти смnтаm, че вече е öил с кола.
¬ Uменно ¬ повтори тn.
¬ Тоест смnтаm, че уöиецът е докарал Kарöоун до онова мnсто край пътn,
ударил го е с лоста по главата, поставил е трупа, както го завариxме, след
което се е върнал в öазата. Bаклxчениnта ти са доста доöри. U мnстото, където
откриxме лоста, ги потвърждава.
¬ Благодарn ¬ каза тn.
¬ Cлед което и двамата предположиxме, че е паркирал колата и се е
приöрал.
¬ Точно така ¬ кимна тn.
¬ Cамо дето последното не е вnрно. Bащото току-що казаxме, че оттам е
подкарал право към Kълъмöиn. Bа срещата с Бруöейкър. Това са три часа път.
Бързал е. Hе е имал време за гуöене.
¬ Точно така ¬ повтори тn.
¬ Cледователно не е паркирал колата ¬ продължиx аз. ¬ Дори не е докосвал
спирачката. Bместо това се е насочил право към главниn портал. Hnма друг начин
да се излезе от öазата. .öиецът е минал през главниn портал, Cъмър, и то
веднага след като е премаxнал Kарöоун, тоест нnкъде между девет и десет
вечерта.
¬ Hровери в разпечатката ¬ каза тn. ¬ Hа öxрото ти е.
Hровериxме n заедно. Cлед операциn ,Cправедлива кауза° в Hанама нивото на
оxраната във военните öази на американска териториn öе повиmено с една степен,
което означаваmе, че освен в компxтъра всички влизаниn и излизаниn през портала
се записваxа най-подроöно в подвързана книга с номерирани страници.
Разполагаxме с ¡отокопие от страницата за 4 nнуари. Cигурен önx, че е
автентична, а данните на неn ¬ пълни и точни. Bоенната полициn може да има
много недостатъци, но неумението да води документациn не е сред тnx.
Cъмър взе страницата от ръцете ми и n залепи със скоч до картата.
Bастанаxме един до друг и се зачетоxме. Беmе разделена на mест гра¡и: дата, час
на влизане, час на излизане, номер на превозното средство, пътуващи, причина.
¬ Тра¡икът е öил реxав ¬ отöелnза Cъмър.
Hе казаx нищо. Hе можеx да преценn дали оöщо деветнайсет преминаваниn в
двете посоки означават реxав тра¡ик. Oще не önx свикнал с Iорт Бърд, а и
отдавна не önx дежурил на портал. Hо денnт със сигурност изглеждаmе спокоен в
сравнение с новогодиmната нощ.
¬ Hовечето са влизаниn, xората са се връщали на раöота ¬ каза Cъмър.
Kимнаx. B гра¡ата -ас на влизане имаmе четиринайсет вписваниn, които не
¡игурираxа в -ас на излизане. -етиринайсет коли önxа влезли, öез да излnзат
повече. -етиринайсет дуmи се önxа върнали от отпуск за празниците. Uли от
пътуваниn извън öазата по други причини. Aз също ¡игурираx между тnx: 4.1.90,
23:02, Ричър, Дж., м-р, BБ. Hа четвърти nнуари 1990 г., в единайсет и две
минути вечерта, майор Джак Ричър се öе завърнал в öазата. Oт Hариж, след като
се öе отöил в нnкогаmниn каöинет на Lарöър в Рок Kрийк. B гра¡ата | на
превозното средство пиmеmе: пеmа. Cержантката ми, онази с малкото дете, също n
имаmе в списъка ¬ öеmе пристигнала от нnкакъв адрес извън öазата, за да застъпи
нощна смnна. -асът на пристигане öеmе отöелnзан като девет и трийсет, колата й
öеmе с номера от Cеверна Kаролина.
-етиринайсет влезли öез последвало излизане. U пет излезли.
Трима от последните önxа редовни доставчици на продукти. Hай-вероnтно
големи камиони. B една военна öаза постъпва много xрана. Hонеже има много
гладни гърла. Три камиона дневно ми изглеждаmе нормална öройка. Bсеки от трите
камиона öе вписан като влnзъл по нnкое време в ранниn следоöед и след това
отметнат като излnзъл след правдоподоöен интервал от час, час и нещо.
Hоследниnт öеmе напуснал öазата малко преди три.
¬ Hрез следващите седем часа ¬ нищо. Hредпоследното регистрирано излизане
öеmе на самите Bасел и Kумър, след вечерnта им в о¡ицерскиn клуö. Бnxа
напуснали öазата през главниn портал в 22:01 часа. Kато час на влизане öе
отöелnзано 18:45. Bаписан öеmе номерът на служеöната им кола от Hентагона, а в
гра¡ата за причина пиmеmе: Hео¡ициално гостуване.
Hет излизаниn. -етири изnснени, оставаmе още едно.
Eдинственото друго лице, напуснало Iорт Бърд на 4 nнуари, öе отметнато по
следниn начин: 4.1.90, 22:11, Три¡онов, C, с-т. B съответната гра¡а öеmе вписан
регистрационен номер от Cеверна Kаролина. Hnмаmе час на влизане. Hищо в гра¡ата
за причина. Hnкакъв сержант на име Три¡онов öе прекарал във Iорт Бърд целиn ден
или може öи цnлата предиmна седмица и öе напуснал öазата в десет и единайсет
минути вечерта. Hе öеmе вписана причина, тъй като нnмаmе изрично изискване
военнослужещите да посочват такава при излизане. Mожело е да се предположи, че
сержант Три¡онов отива да вечерn или да изпие една öира, или да си достави
нnкакъв друг вид развлечение. Hричина се иска на влизане във военна öаза, не на
излизане.
Hровериxме още веднъж, за да сме сигурни. Cъщиnт резултат. Oсвен генерал
Bасел и полковник Kумър с теxниn мъркxри гранд маркиз öез mо¡sор и малко след
тnx нnкакъв сержант на име Три¡онов с неизвестно каква кола никой друг не öе
излизал през портала на четвърти nнуари, независимо дали пеmа или с превозно
средство, ако не се öроnxа трите камиона на доставчиците рано следоöед.
¬ Така ¬ рече Cъмър. ¬ Cержант Три¡онов значи. Kойто и да е Три¡онов, той
е наmиnт човек.
¬ Трnöва да е той.
Oöадиx се на портала. Hопаднаx на същиn младеж, който ми öеmе направил
справката за Bасел и Kумър. Hознаx го по гласа. Hакараx го да провери в книгата
и да ми каже кога точно сержант Три¡онов се е върнал в öазата, като започне
след страницата, от коnто имаxме ¡отокопие. Oönсниx му, че може да е станало
най-рано около четири и половина сутринта на пети nнуари. Hастана кратка пауза.
B слуmалката чуваx как младежът оöръща плътните корави листове на книгата.
Раöотеmе öавно и старателно.
¬ Точно в пет сутринта, сър ¬ каза след малко той. ¬ Тук пиmе: пети
nнуари, нула-пет-нула-нула, сержант Три¡онов, завръщане. ¬ -уx го как прелисти
още една страница. ¬ Oтметнат е като излnзъл в двайсет и два и единайсет
предиmната вечер.
¬ Cпомнnm ли си за него?
¬ Hапусна десетина минути след о¡ицерите от öронетанковите войски, за
които вече ме питаxте. Доколкото си спомнnм, öързаmе. Hе изчака öариерата да се
вдигне докрай, ами се промуmи под неn.
¬ C каква кола öеmе?
¬ C ,Kорвет°, струва ми се. Hе öеmе нова, но изглеждаmе доста доöре.
¬ Kогато се върна, пак ли ти öеmе на пост?
¬ Тъй вnрно, сър.
¬ Bаöелnза ли нещо?
¬ Hищо неоöичайно, сър. Размениxме си две приказки, разöира се. Uмаmе
чуждестранен акцент.
¬ C какво öеmе оöлечен?
¬ C цивилки, сър. Mислn, че с кожено nке. Hредположиx, че е öил в градски
отпуск.
¬ B момента в öазата ли е?
-уx как се оöръщат страници. Hредставиx си го как прокарва пръст по
редовете след 05:00 на 5 nнуари.
¬ Hе е отметнат да излиза повторно, сър ¬ каза войникът. ¬ Hоне до този
момент. Bначи е нnкъде в öазата.
¬ Hсно ¬ казаx. ¬ Благодарn. ¬ U затвориx теле¡она.
Cъмър ме гледаmе очаквателно.
¬ Bърнал се е в пет сутринта ¬ казаx аз. ¬ Три и половина часа, след като
часовникът на Бруöейкър е спрnл.
¬ Hътnт оттам дотук е три часа ¬ каза тn.
¬ B момента öил в öазата.
¬ Kой е той?
Oöадиx се в щаöа. Bададоx им същиn въпрос. Те ми казаxа кой е. Bатвориx
теле¡она и погледнаx Cъмър.
¬ Бил от ,Делта°. Българин, изönгал от режима. Hривлекли са го на служöа
като инструктор. Bнаел неща, които наmите момчета не знаели.
Cтанаx от öxрото и пристъпиx до картата на стената. Hоставиx върxовете на
пръстите си върxу каöарчетата. Kутрето на Iорт Бърд, показалеца на Kълъмöиn.
Cnкаm се опитваx да потвърдn теориnта си с допир. Двеста и четирийсет
километра. Три часа и дванайсет минути от тук до там, три часа и трийсет и
седем минути от там до тук. Hресмnтаx наум. Cредна скорост седемдесет и пет
километра в час нататък, mейсет и mест оöратно. Hощем, по празни пътища, с
,Tевролет Kорвет°. Mогъл е да го направи, дори да е карал на ръчна спирачка.
¬ Да пратим ли xора да го арестуват? ¬ запита Cъмър.
Hоклатиx глава.
¬ Hе. Tе ида лично.
¬ Разумно ли е?
¬ Mоже öи не. Hо не искам тиn типове да реmат, че съм се уплаmил от тnx.
Cъмър помисли малко.
¬ Tе дойда с теö ¬ рече тn.
¬ Доöре ¬ казаx аз.
Беmе пет следоöед, точно трийсет и mест часа, откакто Три¡онов се öе
върнал в öазата. Bремето öеmе студено и мрачно. Bзеxме оръжие, öелезници и
найлонови пликове за улики. Oтидоxме в автопарка на военната полициn и
намериxме един xъмър със заварена зад предните седалки реmетка, öез вътреmни
дръжки на задните врати. Kакто винаги караmе Cъмър. Hаркираxме пред оградата на
нnкогаmниn затвор, където се помещаваmе ,Делта°. -асовиnт ни пусна да влезем
пеmа. Трnöваmе да заоöиколим главната сграда, докато открием вxода на теxниn
сержантски клуö. Cпрnx се, Cъмър застана зад мен.
¬ Cмnтаm ли да влизаm? ¬ запита тn.
¬ Cамо за минута.
¬ Cам?
Kимнаx.
¬ Да. Hосле отиваме в оръжейниn склад.
¬ Hе е много разумно ¬ каза тn. ¬ Hо-доöре да дойда с теö.
¬ Bащо?
Тn се поколеöа.
¬ Kато свидетел, предполагам.
¬ Cвидетел на какво?
¬ Hа това, което ще ти направnт.
.смиxнаx се.
¬ Mного мило.
Бутнаx вратата и влnзоxме. Bътре öеmе претъпкано с xора. Hомещението öеmе
полутъмно и изпълнено с цигарен дим. Oще щом ме видnxа, всички утиxнаxа.
Тръгнаx напред. Те останаxа по местата си. Cамо öавно се извърнаxа с лице към
мен. Cтоnxа като заковани и ме гледаxа. Bаоöикалnx ги един по един. Hикой не се
отдръпна, за да ми направи път. Докато минаваx, леко ме öутаxа с рамене. Aз тnx
също. Bисок съм метър и деветдесет и три и тежа сто и пет килограма. Kато ме
öутат, öутам и аз.
Така прекосиx ¡оайето и влnзоx в öара. Там се случи същото. Tумът секна
мигновено. Xората се оöърнаxа и ме загледаxа. Bапроправnx си път с öутане. Hе
се чуваmе нищо, освен тежко диmане, поскърцване на подметки по пода и глуxо
удрnне на рамо в рамо. Hогледът ми öеmе прикован в една точка на отсрещната
стена. Oтнnкъде се поnви младежът с öрадата и тена и ми прегради пътn. B ръката
си държеmе xалöа öира. Hродължиx да се движа направо, той се наведе леко
надnсно, при което се сöлъскаxме и половината от öирата му се лисна на
линолеума.
¬ Разлn ми питието ¬ каза той.
Cпрnx се. Hогледнаx надолу. Hосле в очите му.
¬ Oöлижи си го.
Uзвестно време стоnxме и се гледаxме. Hосле го заоöиколиx и продължиx
пътn си. .сетиx нnкакъв сърöеж по гърöа си. Bнаеx, че стои и ме гледа. Cамо че
нnмаx намерение да се оöръщам. B никакъв случай. Oсвен ако отзад не се чуеmе
троmене на öутилка в ръöа на маса.
Hе се чу нищо подоöно. Доöраx се до отсрещната стена. Hротегнаx ръка и n
пипнаx, както плувец докосва öасейна в краn на всnка дължина. Oöърнаx се и
тръгнаx назад. Oöратниnт път не öеmе по-различен. B помещението цареmе мъртва
тиmина. Lеко ускориx крачките. Bаразöлъскваx по-силно тълпата. Това произведе
нужниn е¡ект. Бnx на средата на пътn между стената и ¡оайето, когато тези пред
мен започнаxа да се отдръпват леко встрани. Hравеxа ми път.
Реmиx, че сме си казали каквото трnöва. Bатова във ¡оайето започнаx да се
отклонnвам леко от пътn си, за да не ги докосвам. Те разöраxа и ми върнаxа
комплимента. Доöраx се до изxода почти като цивилизован човек в нормална гъста
тълпа. Hри вратата спрnx. Oöърнаx се. Oгледаx най-öлизките лица, едно по едно,
като öроnx наум: xилnда, две xилnди, три xилnди, четири xилnди. Hосле им
оöърнаx гръö и излnзоx на чист въздуx.
Cъмър n нnмаmе.
Oгледаx се и след секунда n видnx да излиза от служеöниn вxод на три
метра от мен. Cигурно оттам се öе озовала нnкъде зад öара. Hвно öе влnзла, за
да ми пази гърöа.
Тn ме погледна и каза:
¬ Cега вече знаеm.
¬ Kакво знам? ¬ запитаx аз.
¬ Kак се е чувствал първиnт чернокож в армиnта. A също и първата жена.
* * *
Bаведе ме до стариn самолетен xангар, където се намираxа оръжейните
складове. Hресnкоxме една öетонна площадка от mест-седем метра и влnзоxме
отстрани през вxода за личниn състав. Тn nвно не се öе mегувала, като
разправnmе, че вътре има достатъчно желnзо за въоръжаване на цnла а¡риканска
държава с диктаторски режим. Hод nрката светлина на провесените от тавана лампи
се виждаmе малък парк от специализирани öойни маmини, а останалата част от
огромното помещение öеmе задръстена с всевъзможни преносими оръжиn. Kато видnx
този арсенал, си казаx, че полковник Дейвид Бруöейкър е използвал доста доöре
връзките си в Hентагона.
¬ Eто там ¬ каза Cъмър и тръгна към нnкакво заградено с телена мрежа
пространство, около пет на пет, с ламаринен покрив. Hриличаmе на казармен
кучкарник. Bратата, също от телена мрежа, зееmе mироко отворена; на xалката
висеmе катинар. Bътре се виждаmе висок плот като в öанка или поща, а зад него ¬
мъж с каму¡лажна уни¡орма. Kато ни видn, той не отдаде чест, нито застана
мирно. Hо не ни и оöърна гръö. Hросто стоеmе и ни гледаmе с öезразличие ¬ нещо,
което öеmе върxът на куртоазиnта за член на отрnда ,Делта°.
¬ Kакво оöичате? ¬ запита той, сnкаm öеmе продавач в магазин, а ние
клиенти. Hа стелажите зад гърöа му önxа наредени поизтрити от ползване лични
огнестрелни оръжиn от всnкакъв вид. Различиx поне пет вида автомати и леки
картечници. Cъщо и автоматични пуmки M16, A1 и A2. U много пистолети. Hnкои
нови и лъскави, други старички и поочукани. Бnxа подредени прилежно, но öез
излиmно престараване. Oчевидно öеmе, че за тези, които ги ползваxа, това önxа
оöикновени оръдиn на труда ¬ ни повече, ни по-малко.
Hа плота пред мъжа лежеmе инвентарна книга.
¬ Тук записваm какво се взема и връща, нали? ¬ запитаx.
¬ Kато в оxранnем паркинг ¬ каза той. ¬ Hравилникът на öазата заöранnва
внасnне на лично оръжие в помещениnта. ¬ Докато говореmе, той поглеждаmе към
Cъмър. Hредполагам, че önxа минали веднъж същите въпроси с неn, когато öе доmла
да го пита за новиn ,Xеклер & Kоx° на Kарöоун.
¬ Kакъв пистолет ползва сержант Три¡онов? ¬ запитаx аз.
¬ Три¡онов ли? Той предпочита ,Tаер LБ°.
¬ Hокажи ми го.
Oръжейникът се оöърна към стелажа и свали един черен щаер. Hодаде ми го,
като го държеmе за цевта. Uзглеждаmе смазан и доöре поддържан. Aз вече önx
извадил найлонов плик и той го пусна вътре. Bатвориx пластмасовиn цип на плика
и огледаx оръжието през найлона.
¬ Деветмилиметров ¬ каза Cъмър.
Kимнаx. Беmе xуöав пистолет, но с тъжна историn. B ,Tаер-Даймлер-Hуx° го
önxа разраöотили с надеждата за големи поръчки от австрийската армиn, но в
последниn момент се öе поnвила конкуренциnта с ,Lлок° и им öе отмъкнала търга
под носа. Така че ,Tаер LБ° öе осиротnл като Hепелnmка. U подоöно на неn
притежаваmе редица отлични качества. Hълнителnт му съöираmе осемнайсет патрона,
което öеmе доста много, но празен тежеmе едва килограм и сто грама, което öеmе
доста малко. Mожеmе да се разглоöи и сглоöи отново за дванайсет секунди, което
öеmе доста öързо, но най-доöрото му качество öеmе умно измислената система за
отвеждане на газовете. Bсички автоматични оръжиn използват част от силата на
öарутните газове в патронника, за да приведат меxанизма в готовност за пореден
изстрел, като изxвърлnт изстрелnната гилза и вкарат на нейно мnсто следващиn
патрон. Hо на практика нnкои патрони са остарели, с отслаöнал зарnд или други
де¡екти и не произвеждат една и съща взривна енергиn. Aко такъв нестандартен
патрон öъде изстрелnн от нnкои системи пистолети, меxанизмът само ще изкиxа и
нnма да се зареди за пореден изстрел. Aко пък зарnдът е прекалено силен, може
да пръсне затвора. Hо този щаер öеmе пригоден да раöоти еднакво доöре с
всnкакви патрони. Aко аз önx войник от специалните части, принуден да разчита
на случайни öоеприпаси, задигнати от партизански измет, щnx да изöера щаера.
Така щnx да съм сигурен, че всеки патрон в цевта ще гръмне както и когато
трnöва.
Hрез найлоновиn плик натиснаx копчето за освоöождаване на пълнителn,
което се намира зад спусъка, и разтърсиx плика, докато пълнителnт изпадна от
ръкоxватката. Беmе стандартниnт пълнител на пистолета, за осемнайсет патрона,
но в момента öеmе зареден с mестнайсет. Дръпнаx рамата и изxвърлиx патрона от
цевта. C него ставаxа седемнайсет. Cледователно Три¡онов öе напуснал öазата с
деветнайсет патрона ¬ осемнайсет в пълнителn и един в цевта, а се öе върнал със
седемнайсет ¬ mестнайсет в пълнителn и един в цевта. Два патрона липсваxа.
¬ Uмаm ли теле¡он? ¬ запитаx мъжа.
Той посочи с глава теле¡онната каöина в ъгъла на xангара, на mест-седем
метра от раöотното му мnсто. Oтидоx до теле¡она и наöраx номера на моnта
сержантка. Hnмаmе n, вместо неn отговори е¡рейторът от Lуизиана. Iената от
нощната смnна сигурно си öеmе още у дома, във ¡ургона, и приспиваmе детето или
си вземаmе дуm, преди да тръгне за раöота.
¬ Cвържи ме със Cанчес в Джаксън ¬ казаx аз. Hосле зачакаx, долепил
слуmалка до уxото си. Mина една минута. Hосле още една.
¬ Kакво има? ¬ чуx накраn гласа на Cанчес.
¬ Oткрили ли са гилзите? ¬ запитаx аз.
¬ Hе ¬ отвърна той. ¬ Oнn сигурно е почистил след сеöе си.
¬ Iалко. Mожеxме да ги сравним с оръжието, за да го пъxнем на топло.
¬ Ти си открил уöиеца?
¬ B момента държа пистолета му. ,Tаер LБ°, зареден, с два липсващи
патрона.
¬ Kой е той?
¬ Tе ти кажа после. Hека и цивилните да се потрудnт малко.
¬ Hnкой от наmите ли е?
¬ Да, колкото и тъжно да звучи.
Cанчес не каза нищо.
¬ Oткрили ли са курmумите? ¬ запитаx аз.
¬ Hе ¬ отвърна той.
¬ Kак така? Hали е станало в слnпа уличка? Kъде öиxа могли да отидат?
Bаöили са се в нnкоn стена, и толкова.
¬ Aко е така, нnма да ни свърmат раöота. Tе са де¡ормирани до
неузнаваемост.
¬ Те са с цели ризи, нnма да са де¡ормирани ¬ казаx аз. ¬ Hай-малкото
öиxме могли да ги претеглим.
¬ Да, но не са ги открили.
¬ A търсnт ли ги?
¬ Hе знам.
¬ Hоnвиxа ли се свидетели?
¬ Hе.
¬ Oткриxа ли колата на Бруöейкър?
¬ Hе.
¬ Трnöва да е там нnкъде, Cанчес. Той е отиmъл с кола, пристигнал е между
полунощ и един. Kолата му се заöелnзва лесно. Hе се ли опитват да n откриnт?
¬ Uма нещо, което криnт от мен. .сещам го.
¬ .илард поnвnвал ли се е?
¬ Oчаквам го всеки момент.
¬ Kажи му, че случаnт ,Бруöейкър° е разкрит ¬ рекоx аз. ¬ Kажи му още, че
си чул, че другиnт случай изоöщо не е öил злополука. Това ще го зарадва много.
Bатвориx теле¡она и се върнаx в телената клетка. Cъмър öеmе влnзла при
мъжа и двамата преглеждаxа инвентарната книга.
¬ Hогледни ¬ каза ми тn. C двата си показалеца сочеmе две отделни
вписваниn в книгата. Три¡онов öе изписал личниn си деветмилиметров ,Tаер LБ° в
седем и трийсет вечерта на четвърти nнуари, а го öе върнал в пет и петнайсет
сутринта на пети. Hодписът му öеmе с едри неравни öукви. Kато öългарин öеmе
свикнал да пиmе на кирилица, помислиx си, и сега му öеmе трудно с латиницата.
¬ Bащо го е взел? ¬ запитаx аз.
¬ Hе ги питаме ¬ каза оръжейникът. ¬ Hросто ги отмnтаме в книгата.
Uзлnзоxме от xангара и тръгнаxме към спалните помещениn. Mинаxме покрай
открит паркинг, на който имаmе петдесетина коли. Oöикновени войниmки возила,
повечето американски, почти нито една вносна. Mежду тnx се виждаxа нnколко
оöикновени седана, но повечето önxа пикали и джипове или големи детройтски
купета. Hnкои от последните önxа със спортни ивици през каросериnта или
изрисувани надлъж с огнени езици; нnкои önxа с повдигнати задни ресори, xромови
джанти и mироки гуми с тлъсти, изпъкнали öукви. U само един корвет. Hркочервен,
паркиран доста встрани, поне през десетина своöодни места от най-öлизката кола.
Oтклониxме се от пътn си, за да го огледаме.
Беmе на десетина години. Безупречно чист отвън и отвътре. Uзмит и
пастиран през последните ден-два. Kалниците önxа чисти и отдолу. Lумите ¬ черни
и лъскави. Hа стената на xангара, само на десетина метра, се виждаmе навит
черен маркуч. Hаведоxме се и надникнаxме през прозорците. Bътреmността на
колата изглеждаmе като почистена с памуче, изсмукана с праxосмукачка, напоена с
дезин¡екционни разтвори. Kолата öеmе двуместна, но отзад имаmе поличка за
öагаж. Hеголnма, но достатъчна за стоманен лост, скрит под палто. Cъмър
приклекна и прокара пръсти по первазите под вратите. Бnxа чисти.
¬ Hикакъв праxолnк от пътn ¬ каза тn. ¬ Hикаква кръв по седалките.
¬ Hито ко¡ичка от кисело млnко на пода ¬ допълниx аз.
¬ Hочистил n е идеално.
Cтанаxме, минаxме през портала и заклxчиxме пистолета на Три¡онов в
жаöката на xъмъра. Hосле влnзоxме в помещениnта на ,Делта°.
Този път не желаеx да намесвам помощник-командира. Uскаx само да изкараме
Три¡онов оттам, преди нnкой да е разöрал какво става. Bатова минаxме през
вратата на куxнnта, спрnx един келнер и му казаx да намери Три¡онов в столовата
и да го повика в куxнnта под нnкакъв претекст. Hосле излnзоxме на студа и
зачакаxме. Kелнерът се поnви след пет минути и каза, че Три¡онов го нnмало в
столовата.
Bлnзоxме оöратно и тръгнаxме към спалните помещениn. Eдин войник, който
излизаmе от дуmовете, ни каза къде да търсим. Mинаxме покрай празната стаичка
на Kарöоун. Bътре öеmе спокойно, всичко си öеmе на мnстото. Cтаnта на Три¡онов
öеmе през три врати по същиn коридор. Bлnзоxме, öез да чукаме. Bратата öеmе
отворена. -овекът си öеmе вътре, седнал на тnсното войниmко легло, и четеmе
книга.
Hе знаеx какво да очаквам. Доколкото ми öеmе известно, в Българиn нnмаmе
специални части. Bъв Bарmавскиn договор рnдко се срещаxа елитни войски.
-еxословакиn притежаваmе една доста доöра въздуmнопреносима öригада, Hолmа също
имаmе своите въздуmно ¬ и морскодесантни дивизии. Hай-öлизкиnт аналог на отрnда
,Делта° оöаче се намираmе в Cъветскиn съxз и се наричаmе ,Bисотники°. Тези önxа
корави типове. Uзвън това в Uзточна Eвропа öитките се реmаваxа с численост на
живата сила. Xвърли достатъчно пуmечно месо срещу врага и ще поöедиm, стига да
приемеm, че две трети от xората ти са допустима загуöа. Така и ставаmе.
Тогава какъв öеmе този човек?
Cпециалните части на HAТO придават осоöено значение на издръжливостта и
тренираността при подöора на xората си. Cред тnx има мъже, спосоöни да проönгат
осемдесет километра с пълно снарnжение. Те са в състоnние да стоnт öудни цnла
седмица и да преодолnват в öърз марm всnкакви терени. Bатова елитните части на
HAТO са съставени от дреöни, жилави мъже с ¡изика на маратонски öегачи. Докато
този öългарин öеmе исполин. Bисок поне колкото мен, ако не и повече. Cигурно
имаmе метър и деветдесет и осем, сто и десет-петнайсет килограма. C оöръсната
глава. U с едро, изсечено лице, което можеmе да мине както за груöовато и
жестоко, така и почти за красиво, в зависимост от светлината. B момента тn
идваmе от една ¡луоресцентна тръöа на тавана и не му правеmе осоöена услуга.
Три¡онов изглеждаmе уморен. Близко разположените му очи гледаxа с пронизващ
поглед от дълöоките орöити. Беmе малко по-възрастен от мен, може öи на трийсет
и две-три. Ръцете му önxа огромни. Oöлечен öеmе с нова каму¡лажна уни¡орма, öез
таöелка с името, öез отличителни знаци за чин и войскова принадлежност.
¬ Cтани! ¬ изкомандваx аз.
Три¡онов остави внимателно книгата на леглото, разтворена и с лицето
надолу, сnкаm се öоеmе да не си загуöи страницата.
Cложиxме му öелезници и го качиxме на xъмъра. Той не се противеmе. Беmе
едър, но кротък. Uзглежда, се öе примирил със съдöата си. Cnкаm съзнаваmе, че е
öило само въпрос на време, докато разните инвентарни и портални книги го
издадат.
Bакараxме го öез инциденти до каöинета ми, наредиxме му да седне и
разкопчаxме за момент öелезниците, колкото да приковем дnсната му китка към
крака на стола. Hосле извадиxме нов чи¡т öелезници и направиxме същото и с
лnвата. Kитките му önxа деöели колкото глезените на повечето мъже.
Cъмър отиде до картата на стената и известно време остана загледана в
каöарчетата сnкаm за да привлече погледа му натам и да му каже: Bнаем всичко.
Aз седнаx зад öxрото.
¬ Kак се казваm? ¬ запитаx аз. ¬ Bа протокола.
¬ Три¡онов ¬ отвърна той. Aкцентът му öеmе гърлен и насечен.
¬ Mалко име?
¬ Cлави.
¬ Cлави Три¡онов ¬ повториx аз. ¬ -ин?
¬ B родината си önx полковник ¬ каза той. ¬ Тук съм сержант.
¬ Oткъде си?
¬ Oт Cо¡иn ¬ отвърна той. ¬ Българиn.
¬ Mного млад си öил за полковник.
¬ Бnx много доöър в това, което върmеx.
¬ A какво върmеmе?
Той не отговори.
¬ Xуöава кола имаm ¬ рекоx аз.
¬ Благодарn ¬ отвърна той. ¬ Hnл живот съм мечтал за такава.
¬ Kъде xоди с неn през нощта на четвърти?
Hе отговори.
¬ B Българиn нnма специални части ¬ казаx аз.
¬ Така е ¬ отвърна той. ¬ Hnма.
¬ Тогава какво си правил там?
¬ Cлужиx в редовната армиn.
¬ Kато какъв?
¬ Бnx о¡ицер за връзка. Тристранна: между öългарската армиn, тайните
служöи и съветските ,Bисотники°.
¬ Kвали¡икациn?
¬ Hет години оöучение в LР..
¬ Kакво е това?
Той се усмиxна.
¬ Mислn, че знаете какво е.
Kимнаx. Cъветското LР. е нещо средно между наmата военна полициn и отрnда
,Делта°. Kорави мъже, еднакво готови да насочат nростта си навън и навътре.
¬ Kакво правиm тук? ¬ запитаx го аз.
¬ B Aмерика ли? ¬ рече той. ¬ -акам.
¬ Kакво чакаm?
¬ Kраn на комунистическата окупациn на моnта страна. Kойто ще дойде много
скоро, надnвам се. U тогава ще се върна. Lордеn се с родината си. Тn е
прекрасна страна, пълна с прекрасни xора. Aз съм националист.
¬ Kакво преподаваm в ,Делта°?
¬ Hеща, които вече са остарели. Kак да се öорnт срещу това, което önx
оöучен да върmа. Cамо че тази öитка вече е приклxчила, струва ми се. Bие
поöедиxте.
¬ Трnöва да ни кажеm къде си öил през нощта на четвърти.
Той мълчеmе.
¬ Bащо изönга от комунизма?
¬ Bащото съм патриот.
¬ Това отскоро ли е?
¬ Bинаги съм öил патриот. Hо по едно време стана опасно да не ме
разкриnт.
¬ Kак се измъкна?
¬ Hрез Турциn. Oтидоx в една американска öаза.
¬ Разкажи ми за нощта на четвърти.
Той пак млъкна.
¬ Hистолетът ти е у нас ¬ казаx аз. ¬ Тази нощ си го взел от оръжейната.
Hапуснал си öазата в десет и единайсет минути и си се върнал в пет сутринта.
Той мълчеmе.
¬ Uзстрелnл си два патрона.
Той мълчеmе.
¬ Bащо си мил колата?
¬ Bащото е xуöава. Mиn n два пъти седмично. Без изклxчение. Hnл живот съм
мечтал за такава кола.
¬ Бил ли си нnкога в Kанзас?
¬ Hе.
¬ E, сега ще идеm. Hnма да имаm скоро път към Cо¡иn. Bместо това
заминаваm за военниn затвор Iорт Lевънуърт.
¬ Bащо?
¬ Bнаеm защо.
Три¡онов не помръдваmе. Cедеmе аöсолxтно неподвижно. Hрегърöен, с китки,
приковани към стола под коленете му. Aз също седnx и не мърдаx. Hе знаеx как да
постъпn. Hаmите момчета от ,Делта° са специално оöучени да устоnват на разпити.
Bнаеx това. Тренирани са да издържат на оöраöотка с псиxотропни вещества, на
поöои, насилие над сетивата им и всичко, за което може да се сети човек.
Uнструкторите им съзнателно ги подлагат на същото, за да свикват. Така че дори
не можеx да си представn какво е изтърпnл Три¡онов за пет години оöучение в
LР.. Hищо не можеx да му направn. Hе че имаx осоöени задръжки да поступам
нnкого при нужда. Hо önx сигурен, че този човек нnма да каже дума, дори да го
разкъсам на парчета.
Bатова приönгнаx до оöичайните средства за разпит. Uзмама и подкуп.
¬ Hnкои xора смnтат, че Kарöоун е позор за армиnта ¬ казаx аз. ¬ Hали
сxващаm? Bатова може по изклxчение да проnвим разöиране. Ти изпей какво е
станало и заминаваm оöратно в Турциn. Mожеm и там да изчакаm, докато стане
време да се приöереm в родината и да се правиm на патриот.
¬ Bие сте уöили Kарöоун ¬ каза той. ¬ Така говорnт xората.
¬ Lреmат оöаче ¬ казаx аз. ¬ Uзоöщо не съм öил там. Oсвен това не съм
уöил и Бруöейкър. Hонеже и там не съм öил.
¬ Hито пък аз ¬ каза той.
Три¡онов седеmе неподвижен. Hосле изведнъж нещо сnкаm му просветна. Oчите
му започнаxа да се движат. Hърво налnво, после надnсно. Hогледът му се спрn
върxу картата на Cъмър. Oгледа разположението на каöарчетата. Oгледа и самата
неn. .стните му помръднаxа. Bидnx, че си каза: Kарöоун. Hосле и: Бруöейкър. Hе
издаде никакъв звук, но устните му изрекоxа точно това.
¬ -акайте ¬ каза той.
¬ Kакво да чакам?
¬ Hе!
¬ Kакво не?
¬ Hе, сър!
¬ Lовори, Три¡онов!
¬ Bие си мислите, че имам нещо оöщо с Kарöоун и с Бруöейкър?
¬ A ти си мислиm, че нnмаm, така ли?
Той отново се умълча. Bаöи поглед надолу.
¬ Lовори, Три¡онов! ¬ повториx аз.
Той вдигна глава.
¬ Hе съм öил аз.
Cедnx и го гледаx. Hаöлxдаваx лицето му. Bече mест години се занимаваx с
разпитване на xора и Три¡онов öеmе поне xилnдниnт, който ми казваmе не съм öил
аз и при това ме гледаmе право в очите. Hроöлемът öеmе, че част от тези xилnда
казваxа истината. Bече започваx да си мислn, че самиnт Три¡онов е един от тnx.
B този човек имаmе нещо. Uзведнъж ме оöзе неприnтно предчувствие.
¬ Tе ти се наложи да го докажеm ¬ рекоx аз.
¬ Hе мога.
¬ Tе трnöва да можеm. Uли отиваm в пандиза. Те може и да си затворnт
очите за Kарöоун, но Бруöейкър нnма да ти се размине току-така.
Той мълчеmе.
¬ Да започнем отначало ¬ казаx. ¬ Kъде öеmе през нощта на четвърти?
Той само поклати глава.
¬ Xодил си нnкъде ¬ казаx аз. ¬ Това поне е сигурно. Cлед като не си öил
в öазата. Oтметнали са те на портала. Hа излизане и на влизане. U си носил
пистолет.
Mълчеmе и ме гледаmе. Aз също. Mълчаx и го гледаx. Беmе изпаднал в онова
отчаnно, напрегнато мълчание, което önx виждал толкова пъти преди ¬ мълчание,
при което човек се раздира от вътреmен кон¡ликт. Bзе да се върти на стола си.
Oтначало едва доловимо. C резки движениn ¬ ту насам, ту натам. Kато че се
öореmе с двама врагове ¬ единиnт отлnво, другиnт отдnсно. Cnкаm xем искаmе да
ми каже къде е öил, xем не можеmе. Bатова и подскачаmе така на стола си,
попаднал между пословичната наковалнn и пословичниn чук.
¬ Hрез нощта на четвърти nнуари ¬ подxванаx отново аз ¬ извърmи ли нещо
нередно?
Hогледите ни се срещнаxа. Xлътналите в орöитите му очи се приковаxа в
моите.
¬ E, доöре тогава ¬ казаx. ¬ Bреме е да изöираm. Това, което си направил,
по-лоmо ли е, отколкото ако öеmе застрелnл Бруöейкър?
Той не отговори.
¬ Да не öи да си отиmъл във Bаmингтон и да си изнасилил десетгодиmните
внучки на президента?
¬ Hе съм ¬ отвърна той.
¬ Hека ти подскажа нещо. B твоето положение единствено това öи öило по-
страmно, отколкото ако си застрелnл Бруöейкър.
Той мълчеmе.
¬ Lовори!
¬ Cтава въпрос за нещо лично ¬ каза той.
¬ Kакво е това лично нещо?
Той не отговори. Cъмър въздъxна и се отдръпна от картата. B този момент
nвно си мислеmе, че Три¡онов може да е öил нnкъде, но това нnкъде не е öило
Kълъмöиn, щата £жна Kаролина. Hогледна ме с вдигнати вежди. Три¡онов отново се
размърда на стола си. Белезниците му изтракаxа върxу металните крака.
¬ Kакво ще стане с мен? ¬ запита той.
¬ Bависи какво си направил ¬ отвърнаx аз.
¬ Hолучиx едно писмо.
¬ Да получаваm писма не е престъпление.
¬ Oт приnтел на мой приnтел.
¬ Разкажи ми за писмото.
¬ Uма един човек в Cо¡иn ¬ започна той.
U както си седеmе, приведен напред и с приковани към краката на стола
китки, сержант Три¡онов ми разправи историnта с писмото. Hо тона му усетиx, че
й придава нnкакво осоöено значение ¬ на нещо уникално, типично öългарско, но
истината öеmе, че в историnта му нnмаmе нищо заöележително. Bсъщност всеки един
от нас öи могъл да n разкаже.
B Cо¡иn живеел нnкакъв човек. -овекът имал сестра. Cестрата öила
гимнастичка, не много известна, коnто по време на едно турне в Kанада изönгала
от групата и след време се заселила в Tатите. Oмъжила се за американец,
получила гражданство. Aла съпругът й се оказал негодник. Hе след дълго жената
започнала да пиmе на öрат си в Българиn. Дълги, тъжни писма. Bа поöои, тормоз,
жестокост и самота. Iивотът й се öил превърнал в ад. Kомунистическите цензори
пропускали писмата, защото всичко лоmо, казано за Aмерика, öило доöре доmло.
Братът в Cо¡иn имал приnтел, който се познавал с група дисиденти. Eдин от тnx
измъкнал отнnкъде адреса на Три¡онов във Iорт Бърд, Cеверна Kаролина. Hреди да
изönга в Турциn, самиnт Три¡онов поддържал контакти с дисидентските среди.
Hриnтелnт от Cо¡иn накарал öрата да напиmе писмо и го предал на човек, който
внасnл маmинни части от Aвстриn. Hри следващото си пътуване човекът пуснал
писмото до поискване. Три¡онов го получил на втори nнуари. Uмето му öило
изписано с големи öукви на кирилица, цnлото писмо öило покрито с пощенски марки
и стикери за Luftpost.
Hрочел писмото сам в стаnта си. Bеднага разöрал какво се иска от него.
Bремето и пространството, както и оöстоnтелството, че не познавал подателn,
изведнъж се стопили до незначителност пред чувството за лоnлност към един
сънародник; Три¡онов така се разnрил, сnкаm öиели и тормозели соöствената му
сестра. Iената живеела в Kейп Iиър* и на Три¡онов това име му се сторило доста
подxодnщо за нейната ситуациn. Hроверил на картата къде се намира Kейп Iиър.
[* Hос Cтраx (англ.). ¬ Б.пр.]
Hървиnт му своöоден момент след получаване на писмото öила вечерта на
четвърти nнуари. Cъставил си план за действие и репетирал речта си, коnто се
свеждала до простото житейско правило, че не е за препоръчване да се тормозnт
öългарки, които имат приnтели наöлизо.
¬ Hазиm ли писмото? ¬ запитаx го аз.
Той кимна.
¬ Hо нnма да можете да го прочетете, защото е на öългарски.
¬ C какво öеmе оöлечен онази нощ?
¬ C цивилни дреxи. Hе съм глупак.
¬ Kакви точно?
¬ Kожено nке. Джинси. Риза. Bсе американски. Eдинствените цивилни дреxи,
които имам.
¬ Kакво му направи?
Той не отговори. Cамо поклати глава.
¬ E, доöре ¬ казаx аз. ¬ Oтиваме в Kейп Iиър.
Без да свалnме öелезниците на Три¡онов, го качиxме в задната част на
xъмъра. Cъмър седна зад волана. Kейп Iиър се намираmе на Aтлантическото
крайöрежие, на около сто и петдесет километра от öазата. Hътуването с xъмъра
öеmе доста уморително. Hредположиx, че с корвета не öи öило така. Hосле се
сетиx, че не съм се качвал на корвет. Дори не познаваx човек, който да има
такава кола.
Hикога не önx xодил в Kейп Iиър. Това öеmе едно от многото места в
Aмерика, които не önx посещавал. Hо önx гледал ¡илма. Cамо дето не си спомнnx
къде. Mоже öи в нnкоn палатка в далечна гореща страна. -ерно-önл, с Lрегъри Hек
и Роöърт Mичъм, които нещо не се разöираxа помежду си. Hе öеmе лоm, доколкото
си спомнnx, но като цnло ме öеmе подразнил. Bъв всеки случай пуöликата го öеmе
освиркала. Роöърт Mичъм трnöваmе да се разкара още в началото, вместо да се
размотава цели деветдесет минути, колкото да запълни времето.
Mного преди да стигнем, мръкна. Hодминаxме пътна таöела в покрайнините на
.илмингтън, коnто възxвалnваmе градчето като историческа заöележителност с
живописно старо пристанище, но не можаxме да му се насладим, понеже в този
момент Три¡онов се оöади от задната седалка, за да ни каже да завием налnво
през нnкакви öлата. Hродължиxме още известно време в мрака, докато стигнаxме до
друго отклонение за населено мnсто на име Cаутпорт.
¬ Kейп Iиър е точно срещу Cаутпорт ¬ каза Cъмър. ¬ Това е остров в
океана. Mислn, че има мост.
Hо ние се отклониxме много преди öрега. Hе стигнаxме дори до Cаутпорт.
Докато минаваxме покрай нnкакъв лагер от ¡ургони вдnсно от mосето, Три¡онов
отново се оöади от задната седалка и ни каза да отöием. Mnстото öеmе равно и
правоъгълно, като изкуствена суmа, сnкаm нnкой öеmе засипал с пръст и заравнил
част от öлатото, за да се получи правоъгълник с размера на две ¡утöолни игрища.
Bаравнениnт участък öеmе опасан от всички страни с отточни канавки. Iици,
опънати на дървени стълöове, снаöдnваxа с електричество стотина ¡ургона,
разпръснати из правоъгълника. Hа светлината на ¡аровете се виждаmе, че нnкои от
¡ургоните J са луксозни, с двойни разгъващи се корпуси и малки пристройки, дори
с цветни градинки и дървени огради. Други önxа съвсем прости и доста очукани.
Два-три önxа изпаднали от трупчетата си и изглеждаxа изоставени. Mакар да се
намираxме поне на петнайсетина километра навътре в суmата, морските öури по
тези места достигаxа надалеч.
¬ Eто тук ¬ каза Три¡онов. ¬ Cвийте вдnсно.
Hрез участъка минаваmе mирок черен път, от който вдnсно и влnво се
отклонnваxа по-тесни пътища. Три¡онов ни казваmе накъде да караме, докато през
лаöиринта от коловози стигнаxме до килнат на една страна лимоненозелен ¡ургон,
който öе виждал и по-доöри времена. Боnта се лxщеmе на големи парцали, муmамата
на покрива се öеmе нагърчила и прокъсала. Kоминчето пуmеmе, в прозореца се
виждаxа синкави отöлnсъци от телевизор.
¬ Kазва се Eлена ¬ рече Три¡онов.
Oставиxме го заклxчен в xъмъра и почукаxме на вратата на Eлена. Iената,
коnто ни отвори, можеmе да послужи за илxстрациn на темата ,съпружески тормоз°
в нnкоn енциклопедиn. Hо лицето си имаmе öелези от поöой, очите й önxа
насинени, носът счупен. Бе оöгърнала тnлото си с ръце, сnкаm n öолnxа реöрата.
Беmе по тънка роклn, с мъжки оöувки. Hо току-що се öе изкъпала, а косата й öе
сресана старателно назад. Oчите й грееxа със странен öлnсък. B тnx се четеmе
спотаена гордост, нnкакво осоöено задоволство, че все пак е жива. Тn ни изгледа
притеснено, превита под тройното öреме на öедността, страданието и
перманентното унижение на новиn имигрант.
¬ Kакво оöичате? ¬ каза тn. Aкцентът й öеmе като на Три¡онов, но гласът й
öеmе по детски писклив и в известен смисъл трогателен.
¬ Трnöва да поговорим ¬ каза кротко Cъмър.
¬ Bа какво?
¬ Bа това, което Cлави Три¡онов е направил за вас.
¬ Hе е направил нищо ¬ каза тn.
¬ Hо името му ви е познато.
Тn се замисли. Hосле каза:
¬ Mолn, влезте.
Oчакваx да заварn вътре xаос ¬ навсnкъде празни öутилки, препълнени
пепелници, мръсотиn и öезпорnдък. Hо ¡ургонът се оказа чист и подреден. Bсnко
нещо си öеmе на мnстото. Беmе малко студено, но се търпеmе. Hри това освен неn
нnмаmе никой друг.
¬ Cъпруга ви нnма ли го? ¬ запитаx аз.
Iената поклати глава.
¬ Kъде е?
Hе отговори.
¬ Hредполагам, че е в öолница ¬ оöади се Cъмър. ¬ Hрава ли съм?
Eлена само вдигна глава и n погледна.
¬ Mистър Три¡онов ви е помогнал ¬ казаx аз. ¬ Cега е ваm ред да му
помогнете.
Тn мълчеmе.
¬ Aко не е öил при вас, за да направи нещо доöро, значи е öил другаде, за
да направи нещо лоmо. Такава е ситуациnта. U аз трnöва да знам кое от двете е
вnрно.
Тn мълчеmе.
¬ Mного е важно ¬ настоnx аз.
¬ Aми ако и двете неща са лоmи? ¬ каза тn.
¬ Тези две неща изоöщо не могат да се сравнnват ¬ казаx аз. ¬ Hовnрвайте
ми. Hnмат нищо оöщо. Така че най-доöре ми кажете какво точно се случи, става
ли?
Тn не отговори веднага. Hристъпиx малко по-навътре във ¡ургона.
Телевизорът öеmе настроен на оöразователна програма. Bвукът öеmе намален. Bъв
въздуxа витаеmе слаöа миризма на почистващи препарати. Cъпруга й го нnмаmе и
Eлена öе оöърнала нова страница в живота си, като се öе xванала за ко¡ата и
парцала, и за самооöразованието.
¬ Hе знам какво точно се случи ¬ каза тn. ¬ Mистър Три¡онов просто дойде
и отведе нанnкъде съпруга ми.
¬ Kога?
¬ Mиналата вечер. Hо-точно около полунощ. Kаза, че öил получил писмо от
öрат ми в Cо¡иn.
Kимнаx. Oколо полунощ значи. Три¡онов öеmе излnзъл през портала на Iорт
Бърд в десет и единайсет минути и öе изминал сто и петдесет километра за час и
петдесет минути. Точно с осемдесет километра в час, максималната разреmена
скорост за щата. Hри това с корвет. Hогледнаx Cъмър. Тn кимна. Hроста
аритметика.
¬ Kолко време öеmе при вас? ¬ запитаx аз.
¬ Hnколко минути. Беmе много вежлив. Hредстави се, кара ми какво е доmъл
да направи и защо.
¬ U това öеmе всичко?
Eлена пак кимна.
¬ C какво öеmе оöлечен?
¬ C джинси. U кожено nке.
¬ U с каква кола дойде?
¬ Hе знам как се казва. Hиска, червена. Cпортна кола. Bдигаmе силен mум с
ауспусите си.
¬ Hсно ¬ казаx аз. Kимнаx на Cъмър и двамата тръгнаxме към вратата.
¬ Cъпругът ми ще се върне ли? ¬ запита Eлена.
Hредставиx си Cлави Три¡онов ¬ такъв, какъвто го önx видnл първиn път.
Mетър и деветдесет и осем, сто и десет-петнайсет килограма, с оöръсната глава.
Cпомниx си големите му ръце с деöели китки, остриn пронизващ поглед, петте
години в LР..
¬ Mного се съмнnвам ¬ казаx аз.
* * *
Kачиxме се в джипа. Cъмър запали двигателn. Oöърнаx се и погледнаx
Три¡онов през металната реmетка.
¬ Kъде го остави? ¬ запитаx.
¬ Kрай mосето за .илмингтън.
¬ Kога?
¬ B три сутринта. Cпрnx до една теле¡онна каöина и позвъниx в полициnта.
Hе си казаx името.
¬ Три часа си го млатил?
Той кимна öавно.
¬ Uскаx да съм сигурен, че ме разöира доöре.
Cъмър се запровира между ¡ургоните, намери изxода и пое на север по
mосето за .илмингтън. Hодминаxме туристическата таöела на вxода на градчето и
тръгнаxме да търсим öолницата. Hамериxме n на около половин километър по-
нататък. Uмаmе доста приличен вид. Двуетажна сграда с вxод за линейки, с голnма
козирка. Cъмър паркира на мnсто, запазено за нnкакъв доктор с индийско име, и
двамата слnзоxме. Oтклxчиx задната врата и казаx на Три¡онов да дойде с нас.
Cвалиx му öелезниците и ги сложиx в джоöа си.
¬ Kак се казва съпругът? ¬ попитаx.
¬ Hикълс ¬ отвърна той.
Тримата влnзоxме заедно през вxода за линейки и аз показаx на дежурниn
диспечер значката си. Uстината е, че тn не ми даваmе никакви осоöени привилегии
в цивилниn свnт, но човекът реагира, сnкаm от неn произтичаmе неограничена
власт. Hовечето цивилни реагират така, като n видnт.
¬ Рано сутринта на пети nнуари ¬ казаx аз ¬ нnкъде след три часа е приет
пациент.
-овекът отвори mка¡а пред сеöе си и извади две тънки папки.
¬ Mъж или жена?
¬ Mъж.
Той върна едната папка на мnстото й.
¬ Безименен пациент ¬ каза той. ¬ Kлоmар, öез документи за самоличност,
öез здравна застраxовка. Твърди, че се казвал Hикълс. Hолицаите са го намерили
на пътn.
¬ Това е наmиnт човек ¬ казаx аз.
Той изгледа уни¡ормата ми.
¬ Bаmиnт човек?
¬ Mоже да сме в състоnние да му платим сметката ¬ казаx аз.
Това привлече вниманието му. -овекът погледна замислено папките в mка¡а,
сnкаm си мислеmе: A кой ще плати за останалите двеста?
¬ B реанимациnта е ¬ каза той и посочи към асансsора. ¬ Hа вториn етаж.
Тръгнаxме към асансsора и тримата. Hа вториn етаж се огледаxме и по
таöелите откриxме реанимациnта. Cестрата пред вратата ни спрn. Hоказаx й
значката си и казаx:
¬ Hикълс.
Cестрата посочи с пръст към една отделна стаn със затворена врата на
отсрещната страна на коридора.
¬ Hет минути ¬ каза тn. ¬ -овекът е много зле.
Kато чу това, Три¡онов се усмиxна. Hресnкоxме коридора и отвориxме
вратата. Cветлината öеmе намалена. Hа леглото лежеmе нnкакъв мъж. Bаспал.
Трудно öе да се каже дали е едър или дреöен. Hе се виждаmе много от него.
Hелиnт öеmе в гипс. Двата му крака önxа вдигнати на екстензиn, а коленете му
önxа омотани в öинт с дренажи. Cрещу леглото, на нивото на очите ми, имаmе
светлинно таöло, покрито с рентгенови снимки. Bапалиx лампата и го погледнаx.
Oтстрани на всnка снимка с ¡лумастер пиmеmе Hикълс. Uмаmе снимки на ръцете и
краката му, на реöрата, клxчиците и таза. -овеmкото тnло има повече от двеста
основни кости, а на наmиn Hикълс май повечето му önxа строmени. Тази година той
щеmе да се окаже голnмо перо в öxджета за рентген на öолницата.
Bагасиx лампата и ритнаx два пъти крака на леглото. Mъжът се размърда.
Cъöуди се. Bзрn се в полумрака и като видn Три¡онов, изражението на лицето му
öеmе предостатъчно като алиöи. Беmе изражение на див, животински ужас.
¬ Bие двамата чакайте отвън.
Cъмър изведе Три¡онов, а аз се приöлижиx до горната таöла на леглото.
¬ Kак си, тъпо копеле? ¬ запитаx го.
Mъжът на име Hикълс öеmе поöелnл като вар, изпотен и треперещ в гипсовите
си отливки.
¬ Този е! ¬ каза той. ¬ Дето излезе. Той ми направи това.
¬ Kакво ти направи?
¬ Hрострелn ме в краката.
Kимнаx. Hогледнаx öинтовете на коленете му. Hикълс öеmе прострелnн в
капачките. Две капачки ¬ два курmума. Два изстрелnни патрона.
¬ Oтпред или отстрани?
¬ Oтстрани.
¬ Oтпред е по-зле ¬ казаx аз. ¬ Uмал си късмет. Hе че много го
заслужаваm.
¬ Hищо не съм направил!
¬ Така ли? Току-що видnx жена ти.
¬ Mръсна öългарска кучка.
¬ Hе говори така.
¬ Тn си е виновна! Kато не слуmа какво й се говори. Mъжът трnöва да се
слуmа. Тъй пиmе в Биöлиnта.
¬ H млъквай ¬ казаx аз.
¬ Hnма ли да направиm нещо?
¬ Tе направn ¬ казаx аз. ¬ Ти само гледай.
Hосле замаxнаx с ръка, сnкаm гонеx муxа от чарmа¡а. Lеко заöърсаx
колnното му с кокалчетата си. Той изпищn от öолка, а аз станаx и тръгнаx към
вратата. Kато излnзоx, сестрата ме гледаmе въпросително.
¬ Mного е зле ¬ казаx и си тръгнаx.
Cлnзоxме с асансsора и минаxме през главниn вxод, за да изöегнем дежурниn
диспечер. Cтигнаxме мълчаливо до xъмъра. Oтвориx задната врата, но преди
Три¡онов да се качи, го спрnx. Hротегнаx ръка и се здрависаxме.
¬ Uзвинnвам се ¬ казаx аз.
¬ Tе си имам ли неприnтности? ¬ запита той.
¬ Hе и с мен ¬ отвърнаx аз. ¬ Ти си мой човек. Hо си извадил голnм
късмет. Mожел си да улучиm ¡еморалната артериn. Tnл си да го уöиеm като нищо. U
тогава щеmе да загазиm здравата.
Три¡онов се усмиxна. Беmе напълно спокоен.
¬ Тренирал съм пет години в LР. ¬ каза той. ¬ Bнам как се уöиват xора.
Bнам и как не се уöиват.
16
Bърнаxме щаера на Три¡онов и спрnxме пред портала на ,Делта°, за да
слезе. Hредположиx, че още с влизането си ще го сдаде в оръжейната, после ще
отиде в стаnта си и ще продължи да чете книгата си оттам, където го önxме
прекъснали. Bърнаxме xъмъра в автопарка на военната полициn и отидоxме в
каöинета ми. Cъмър веднага се залепи за ¡отокопието от книгата на портала,
което все така си висеmе, залепено с тиксо на стената до картата.
¬ Bасел и Kумър ¬ каза тn. ¬ Това са единствените други лица, напускали
öазата тази вечер.
¬ Bначи са отиmли на север ¬ казаx аз. ¬ Aко искаm да кажеm, че са
изxвърлили ку¡арчето от колата, то трnöва да се съгласиm, че са отиmли на
север. A не на xг, към Kълъмöиn.
¬ Hсно ¬ каза тn. ¬ Bначи Kарöоун и Бруöейкър не са уöити от един и същ
човек. Hnма връзка помежду им. Cамо дето си загуöиxме времето.
¬ Доöре доmла в реалността ¬ отвърнаx аз.
Реалността се усложни допълнително, когато след двайсетина минути
теле¡онът иззвънn. Беmе моnта сержантка. Cанчес ме търсел от Iорт Джаксън,
съоöщи тn и ни свърза.
¬ .илард дойде и си замина ¬ започна той. ¬ Hевероnтна, историn.
¬ Hали ти казаx!
¬ Cкача и се трътка като полудnл.
¬ Hо ти öеmе öетон, нали?
¬ U слава öогу!
Hомислиx малко.
¬ A спомена ли му за моn човек?
U той помисли нnколко секунди, преди да отговори:
¬ Hали ти така ме посъветва. Hе трnöваmе ли?
¬ Oказа се ¡алmива следа. Oтначало изглеждаmе оöещаващо, но не стигнаxме
доникъде.
¬ E, той точно затова идва при теö. Тръгна преди два часа. Mного ще се
разочарова, като научи.
¬ Cтраxотно ¬ казаx аз.
¬ U какво ще правиm сега? ¬ попита Cъмър.
¬ Kакво представлnва .илард? Hо същество.
¬ Oöикновен кариерист ¬ каза тn.
¬ Hравилно.
B армиnта има двайсет и mест отделни военни званиn.
Eдин новоöранец постъпва в казармата като редник; в краn на първата
година, освен ако не направи нnкоn голnма дивотиn, автоматично го повиmават в
старmи редник, а след още година, или дори по-рано, в редник първи клас. Oттам
нагоре военната йерарxиn достига чак до армейски генерал с пет звезди, макар че
аз лично съм чувал само за двама такива: Джордж .оmингтън и Дуайт Дейвид
Aйзенxауер. Aко се преöроnт всички подвидове на сержантскиn и подо¡ицерскиn
състав, които са оöщо седем на öрой, от звание майор има седем стъпала нагоре и
осемнайсет стъпала надолу. Kоето ще рече, че един майор като мен öи трnöвало да
има доста сериозен опит с дисциплинарното неподчинение, при това и в двете
посоки ¬ като извърmител и потърпевm. Hри наличието на двайсет и mест стъпала в
йерарxиnта и на милион военнослужещи, които ги заемат, неподчинението във
войската е развито до истинско изкуство. U за всеки творчески акт на това
изкуство винаги са нужни две страни.
Eто защо аз отпратиx Cъмър да си xоди и зачакаx сам .илард. Oтначало тn
се възпротиви. B краn на краищата се разöраxме, че поне единиnт от двама ни
трnöва да се сниmи, докато отмине öурnта. Така че Cъмър отиде да си изnде
вечерnта със закъснение, докато моnта сержантка ми донесе сандвич. Iиле и
mвейцарско сирене, önл xлnö, майонеза, горчица. Iилето ¬ розово на цвnт. Беmе
доста доöър сандвич. Hосле, разöира се, и ка¡е. Бnx преполовил втората чаmа,
когато .илард пристигна.
Bлезе направо. Oстави вратата отворена. Aз не станаx. Hе отдадоx чест.
Hродължиx да отпивам от чаmата си. Той понесе това стоически, както и önx
очаквал. Hвно този път öе реmил да се прави на тактичен. Bащото си
въоöразnваmе, че разполагам със заподозрnн, който öи öил в състоnние да отнеме
случаn ,Бруöейкър° от полициnта на Kълъмöиn и да прекъсне връзката между
елитниn полковник и наркопласsорите в онази мизерна уличка. Bатова си öе
наложил да се държи лxöезно. Дори, ако се наложи, едва ли не да се сприnтели с
един свой подчинен. Та сега кротко седна и започна да си подръпва крачолите.
Iизиономиnта му öеmе съзаклnтнически предразполагаща, като за задуmевен мъжки
разговор.
¬ Mного приnтно се пътува от Джаксън ¬ каза той. ¬ Hътищата са екстра.
Hе отговориx.
¬ Току-що си купиx един класически ,Hонтиак LТO° ¬ продължи той. ¬
Cтраxотна кола. Cложиx й xромови лайсни на калниците. C четири деöели ауспуxа.
Uстинска ¡уриn.
Hе отговориx.
¬ Oöичаm ли спортни возила? ¬ запита той.
¬ Hе ¬ отвърнаx аз. ¬ Hредпочитам автоöусите.
¬ Hе е осоöено заöавно.
¬ Доöре, нека се изразn другоnче: доволен съм от размера на пениса си. Hе
търсn компенсациn.
Той преöледнn. Hосле почервенn. Cтана направо като корвета на Три¡онов.
Uзгледа ме с омраза, сnкаm се готвеmе да ме наöие.
¬ Kажи ми докъде стигна с Бруöейкър ¬ каза той.
¬ Бруöейкър не е мой случай.
¬ Cанчес ми каза, че си открил извърmителn.
¬ Iалmива тревога.
¬ Cигурен ли си?
¬ Aöсолxтно.
¬ B кого се съмнnваmе?
¬ B öивmата ти съпруга.
¬ Kакво?
¬ Hnкой ми öеmе разправnл, че е спала с половината полковници в армиnта.
Такава си öила винаги, нещо като xоöи. Та си рекоx, че това може да вклxчва и
Бруöейкър. Kато са половината, mансът е петдесет на петдесет.
Той се оöлещи.
¬ Cпокойно, mегувам се ¬ казаx аз. ¬ Hищо нnмаmе. Bаöлудиxме се.
Той извърна поглед, разтреперан от nрост. Cтанаx и затвориx вратата.
Bърнаx се зад öxрото си. Cеднаx. Hогледнаx го.
¬ Hаxалството ти е невероnтно ¬ каза той.
¬ Aми оплачи се тогава, .илард. Uди при нnкой по-нагоре и му разправи как
съм наранил чувствата ти. Bиж дали ще ти повnрват. Bиж също и как ще приемат
¡акта, че не можеm да се справиm сам с мен. Hредстави си какво ще ти се впиmе в
досието. U какво впечатление ще направи това на комисиnта, като дойде времето
да ти приmиnт едната звезда.
Той се гърчеmе на стола. Тnлото му се лxлееmе, изцъклениnт му поглед
öлуждаеmе из стаnта. Cпрn се върxу картата на Cъмър.
¬ Kакво е това?
¬ Kарта ¬ отвърнаx аз.
¬ Hа какво?
¬ Hа източните щати.
¬ A какви са тиn каöарчета?
Hе отговориx. .илард стана и пристъпи към стената. Докосна каöарчетата с
пръст, едно по едно. Bаmингтон, Cперивил, Lрийн Bали. U по-нататък: Роли, Iорт
Бърд, Kейп Iиър, Kълъмöиn.
¬ Kакво значи всичко това? ¬ запита той.
¬ Hищо. Hросто каöарчета.
Той измъкна каöарчето от Lрийн Bали.
¬ Mисис Kреймър. Kазаx ти да не се занимаваm повече с неn.
Uзвади и останалите каöарчета. Xвърли ги на пода. Hосле видn страницата
от книгата на портала. Hрегледа имената и се спрn на реда с Bасел и Kумър.
¬ Kазаx ти и с тnx да не се занимаваm.
Xвана листа и го смъкна със замаx от стената. C лепенките се отлxщиxа
парченца мазилка. Hосле смъкна и картата. Bаедно с неn падна още мазилка,
посипа се праx. Oт каöарчетата по стената önxа останали микроскопични дупчици.
Cамите те приличаxа на карта. Uли на съзвездие.
¬ Hадупчил си стената ¬ каза той. ¬ Hnмаm право да повреждаm армейското
имущество. Това е öезотговорно. Kакво ще си помислnт xората, които влизат тук?
¬ Tе си кажат, че е имало карта на стената. Ти си тоn, който n смъкна и
направи xаоса.
.илард xвърли смачканата xартиn на пода.
¬ Uскаm ли да отида в казармата на ,Делта°? ¬ запита той.
¬ A ти искаm ли да ти извиn врата?
Той притиxна. Cлед малко каза:
¬ Би трnöвало да мислиm и за своето повиmение. Uли смnтаm, че ще станеm
подполковник, докато съм още тук?
¬ Hе ¬ отвърнаx аз. ¬ Hе смnтам. Hо пък и не очаквам да се задържиm тук
за дълго.
¬ Hе си познал. Това е чудесно местенце. B армиnта винаги ще има нужда от
ченгета.
¬ Hе и от тъпи копелета като теö.
¬ Разговарnm с висmестоnщ о¡ицер!
Oгледаx се.
¬ Kакво съм казал? Hе виждам свидетели.
Той мълчеmе.
¬ Hроöлемът ти е, че нnмаm авторитет пред мен ¬ продължиx аз. ¬ Tе ми е
интересно да видn как ще го разреmиm. Mоже да се опитаме да го разреmим заедно,
като мъж с мъж. Hавит ли си?
¬ Uмаm ли оöезопасен ¡акс? ¬ запита той.
¬ Разöира се ¬ отвърнаx аз. ¬ Oтпред, пред вратата е. Mинал си покрай
него на влизане. Ти какво, освен глупав, да не си и слnп?
¬ Бъди до ¡акса точно в девет нула-нула утре сутринта. Tе ти изпратn
нnколко писмени заповеди.
Той ме изгледа с омраза за последно. Hосле излезе и затръmна вратата с
такава сила, че стената потрепери, а въздуmното течение повдигна пръснатите
xартии на два пръста от пода.
Oстанаx на öxрото. Hозвъниx на öрат ми във Bаmингтон, но не отговарnmе.
Mина ми през ум да се оöадn на майка ми, но реmиx, че нnмам какво да й кажа.
Hо-точно, каквото и да й кажеx, за неn щеmе да прозвучи като: Oще ли си жива?
Bеднага щеmе да си помисли, че само затова й се оöаждам.
Hосле станаx от стола, вдигнаx картата и n изгладиx с ръце. Oтново n
залепиx на стената. Cъщо и списъка от портала, отстрани до неn, но веднага го
свалиx. Hnмаmе повече нужда от него. Cмачкаx го на топка и го xвърлиx в коmа.
Oставиx картата сама на стената. Cержантката ми донесе още ка¡е. Bа момент си
помислиx за öащата на детето й. Kъде ли öеmе той сега? Дали не n öеmе тормозил?
Aко е öило така, най-вероnтно лежеmе погреöан в нnкое öлато. Uли в нnколко
öлата ¬ на парчета. Теле¡онът на öxрото ми иззвънn и тn вдигна слуmалката
вместо мен. Hосле ми n подаде.
¬ Детектив Kларк ¬ каза. ¬ Oт Bирджиниn.
Bлачейки каöела на теле¡она около öxрото, отново седнаx.
¬ Uма напредък ¬ каза той. ¬ Lостът от Cперивил е оръжието на
престъплението. Това поне е сигурно. Bзеxме идентична мостра от железарскиn
магазин и съдеöниnт лекар каза, че раната съвпада.
¬ Браво ¬ казаx аз.
¬ Така че продължавай да търсиm. Разкриxме наmиn случай, но с твоn не
можем да се занимаваме повече. Hnма как да оправдаn разxодите.
¬ Разöирам ¬ казаx аз. ¬ Oчакваx го.
¬ Oттук нататък се оправnй сам, приnтел. Cъжалnвам.
Hе отговориx.
¬ Hещо ново при теö? Hамери ли човека?
.смиxнаx се на сеöе си. Да имаm да вземаm, приnтел. Kато нищо не дадеm,
нищо не получаваm. Hе че önx намерил човека де.
¬ Tе ти кажа, като откриn нещо.
Cъмър се върна след трийсетина минути и аз n пратиx да се наспи. Kазаx й
да ме чака за закуска в о¡ицерскиn клуö. Точно в девет, когато трnöваmе да
пристигнат заповедите на .илард. Реmиx, че ще xапнем xуöаво, öез да öързаме ¬
много nйца, много ка¡е, ¬ и че около десет и петнайсет полека-лека ще се
пренесем в каöинета ми.
¬ Hреместил си картата ¬ заöелnза тn.
¬ .илард n смъкна, та трnöваmе да n закача отново.
¬ Той е опасен човек.
¬ Mоже öи ¬ отвърнаx. ¬ A може и да не е. Bремето ще покаже.
Тръгнаxме си. Mоnта стаn öеmе в оöщежитието за о¡ицери и приличаmе на
оöикновена стаn в мотел. Cамото оöщежитие наподоönваmе мотел ¬ редица къщички
на улица, носеща името на отдавна загинал герой от войните. Oт пътn се отделnmе
алейка, коnто водеmе до вxодната ми врата. Hа всеки двайсетина метра имаmе
улични лампи. Тази до вратата ми öеmе изгорnла. Hо-скоро счупена с камък. Hо
тротоара се виждаxа посипани стъкълца. A в сенките ¬ три мъжки ¡игури. Hодминаx
първата. Беmе сержантът от ,Делта°, онn с öрадата и тена. Hочука по ци¡ерöлата
на часовника си. Bториnт направи същото. Третиnт само ми се усмиxна. Bлnзоx в
стаnта и затвориx вратата. Hе ги чуx да си тръгват. Тази нощ не спаx много
доöре.
Hа сутринта тримата ги нnмаmе. Доöраx се жив до о¡ицерскиn клуö. B девет
трапезариnта öеmе почти празна, което имаmе своите предимства. Hо също и нnкои
недостатъци, например xраната ¬ каквото öеmе останало ¬ се претоплnmе от доста
време. Hо като цnло ситуациnта öеmе öлагоприnтна. Aко можеx да изöирам,
предпочитаx спокойствието пред току-що приготвената xрана. Cъс Cъмър седнаxме
един срещу друг на мажа маса в средата на помещението. Oметоxме почти всичко,
останало по тавите. Cъмър изnде около половин килограм мxсли и öезöрой
öисквити. Беmе дреöна, но наöиваmе nко. Това трnöваmе да й се признае. Uзпиxме
спокойно ка¡ето и öез да öързаме, към десет и двайсет се поnвиxме в каöинета
ми. Там öеmе лудница. Bсички теле¡они звънnxа. E¡рейторът от Lуизиана
изглеждаmе силно притеснен.
¬ Hе вдигайте ¬ каза ми той. ¬ Hолковник .илард е. Hастоnва за незаöавно
потвърждение, че сте получили заповедите му. Hаправо е öесен.
¬ A какви са заповедите му?
E¡рейторът се наведе над öxрото и ми подаде нnкакъв ¡акс. Теле¡оните не
млъкваxа. Hе поеx листа, а минаx зад него и надникнаx през рамото му. Iаксът се
състоеmе от два гъсто отпечатани аöзаца. .илард ми нареждаmе да отида в
интендантството и да прегледам инвентарните списъци и книгите за изписване на
инструменти. Bъз основа на тnx да изготвn точна справка за наличностите в
склада. Hосле да сравнn заклxчениnта си с инвентаризациn на мnсто. Cлед което
да съставn списък на всички липси, както и да предложа начин, по който да öъде
издирено къде се намират в настоnщиn момент. Iаксът завърmваmе с инструкции да
изпълнn всичко стриктно и незаöавно. U да му се оöадn, за да потвърдn на мига
получаването на заповедта.
Bаповедта си öеmе класическо казармено извращение. Hnкога са карали
новоöранците да öоnдисват въглища с önла öоn, да ринат пnсък с чаени лъжички
или да миnт пода с четка за зъöи. A това сега öеmе модерниnт еквивалент.
Aöсолxтно öезсмислена задача, коnто щеmе да ми отнеме две седмици.
.смиxнаx се.
Теле¡оните не спираxа да звънnт.
¬ Тази заповед не е попадала в ръцете ми ¬ казаx му. ¬ Uзоöщо не си ме
виждал.
¬ A къде сте?
¬ Kажи му, че нnкой е xвърлил станиол от дъвка в леxата с цветn пред щаöа
на öазата. Kажи му, че не мога да допусна армейски имоти да се замърсnват по
този начин. U че от сутринта издирвам извърmителn.
Hосле изведоx Cъмър по-далеч от звънnщите теле¡они.
¬ Aма че тъпо копеле!
¬ Трnöва да се покриеm ¬ каза тn. ¬ Той ще те търси навсnкъде.
Cпрnx и се огледаx. Cиво неöе. Cиви сгради. Cтуд.
¬ Да си вземем един ден почивка ¬ предложиx аз. ¬ Да отидем нnкъде.
¬ Uмаме задачи.
Kимнаx. Kарöоун. Kреймър. Бруöейкър.
¬ Hе можем да останем тук ¬ казаx аз, ¬ така че нищо не можем да направим
за Kарöоун.
¬ Hе искаm ли да отидем до Kълъмöиn?
¬ Cлучаnт не е наm ¬ отвърнаx. ¬ Kаквото е имало да се прави, Cанчес го е
направил.
¬ Cтудено е за плаж ¬ каза Cъмър.
Kимнаx отново. Uзведнъж ми се прииска да не öеmе толкова студено за плаж.
Hрииска ми се да видn Cъмър по öански. Kолкото може по-оскъден.
¬ Трnöва да се раöоти ¬ каза тn.
Hогледнаx на xг и после на запад, отвъд сградите на öазата. Hа xоризонта
се виждаxа дървета ¬ черни, мокри, мъртви. Mалко по-öлизо ¬ висок, задрnмал
öор. Hредставиx си, че не е далеч от мnстото, където önxа открили Kарöоун.
Kарöоун.
¬ Да идем в Lрийн Bали ¬ казаx аз. ¬ Да посетим детектив Kларк. Той е
подxванал нещо. Mоже да му помогнем да го довърmи. Mоже точно в този момент
една четиричасова разxодка да си струва труда.
¬ Hлxс четири часа на връщане.
¬ Tе оönдваме по пътn. Mоже и да вечерnме нnкъде. Hещо като самоотлъчка.
¬ Tе ни намерnт.
Hоклатиx глава.
¬ Mен никой не може да ме намери ¬ казаx. ¬ Hикога.
Uзчакаx Cъмър на тротоара. Тn се върна след пет минути със зелениn
mевролет, който önxме ползвали и преди. Oще не önx успnл да помръдна от мnстото
си, и тn спрn плътно до öордxра и свали прозореца.
¬ Разумно ли е? ¬ попита.
¬ Друго не ни остава ¬ отвърнаx аз.
¬ Uскам да кажа, сега ще ни отметнат на портала. Bреме на излизане: десет
и трийсет. .илард ще провери.
Hе отговориx. Cъмър се усмиxна.
¬ Mожеm да се скриеm в öагажника ¬ предложи тn. ¬ Kато минем през
портала, ще спра да излезеm.
Hоклатиx глава.
¬ Hnма да се криn ¬ казаx аз. ¬ Hе и заради едно тъпо копеле като .илард.
Aко провери в книгата на портала, ще му кажем, че сме xодили в друг щат да
търсим онn, дето е изxвърлил станиола от дъвка. Uли дори в друга държава.
Hапример в Таити.
Cеднаx до неn, преместиx седалката докрай назад и отново се замислиx за
öански костxми. Тn вдигна крак от спирачката и подкара колата по главната алеn.
Hамали и спрn на портала. Oт öудката излезе редник от военната полициn с
öележник в ръка. Hогледна номерата ни и ние му показаxме личните си карти.
Bаписа имената ни. Hогледна в колата, провери на задната седалка. Hосле кимна
към öудката и öариерата започна да се вдига много öавно. Беmе деöела стоманена
тръöа с противотежести на червени и öели ивици. Cъмър изчака, докато се вдигне
вертикално, после настъпи газта и потеглиxме сред оöлак син дим.
Докато пътуваxме на xг, времето постепенно се оправи. Uзмъкнаxме се изпод
деöелата пелена от ниски сиви оöлаци и над нас засиn nрко зимно слънце. Hонеже
колата öеmе военна, нnмаmе радио. Hа мnстото на радиокасето¡она, какъвто имат
всички цивилни модели, öеmе поставено пластмасово капаче. Bа да не ни е скучно,
разменnxме по нnкоn дума, но повечето време пътуваxме в мълчание.
.сещането за своöода öеmе осоöено. Бnx прекарал почти целиn си живот в
изпълнение на заповеди; армиnта ми казваmе къде да отида и какво да правn през
всnка минута от живота си. Cега се чувстваx като ученик, изönгал от училище.
Oказа се, че извън казармата има свnт. Eдин свnт, който съществуваmе, гонеmе
задачи, xаотичен и öезразöорен, и аз önx част от него, макар и за малко.
Oöлегнаx се и се загледаx в света, нижещ се край прозорците като накъсана лента
от nрки мигновени оöрази, подоöни на слънчеви отöлnсъци по повърxността на
река.
¬ Uмаm ли öански, цnл или от две части? ¬ оöадиx се аз.
¬ Bащо?
¬ Hросто питам. Mислеx си за плажа.
¬ Mного е студено.
¬ Hрез август нnма да öъде.
¬ Mислиm ли, че още ще си тук през август?
¬ Hе.
¬ Iалко ¬ отвърна тn. ¬ Hnма да разöереm какъв е öанскиnт ми.
¬ Mоже да ми пратиm снимка.
¬ Докъде?
¬ Hай-вероnтно до Iорт Lевънуърт ¬ казаx аз. ¬ До строго оxранnваното
крило.
¬ Cериозно те питам. Kъде очакваm, че ще си?
¬ Hnмам представа. До август има още осем месеца.
¬ Kое е най-xуöавото мnсто, където си служил?
.смиxнаx се. Oтговориx същото, както всеки път, когато ми задават този
въпрос:
¬ Тук. Kъдето съм в момента.
¬ Hищо, че .илард ти дуxа във врата?
¬ .илард не ме засnга. Той ще си иде много преди мен.
¬ A защо изоöщо е тук?
Размърдаx се на седалката.
¬ Брат ми смnта, че подражават на корпорациите. Hекадърници като .илард
не са оöременени със статуквото.
¬ Bначи пращат тук нnкакъв тип, оöучен да съставn алгоритми за
потреöление на гориво, и за една седмица на главата му се стоварват двама уöити
военнослужещи. A той не иска да разследва нито единиn, нито другиn случай.
¬ -овекът не е с остарnло мислене ¬ отвърнаx. ¬ Трnöва да се върви
напред. Да се гледа голnмото.
Cъмър се усмиxна. Cвърна в отклонението за Lрийн Bали с голnма скорост,
öез да отделn крак от педала.
Hолицейското управление на Lрийн Bали се намираmе на север, малко извън
градчето. Cградата се оказа по-голnма, отколкото önx очаквал, но същото можеmе
да се каже и за самото градче. Cлед красивиn център, който вече önxме виждали,
на север се простираmе зона от търговски и промиmлени оöекти, стигаща почти до
Cперивил. .частъкът изглеждаmе достатъчно голnм за двайсет-трийсет полицаи.
Cамата сграда öеmе проектирана както повечето сгради върxу евтина земn ¬ ниска
и разлnта, с едноетажен централен корпус и две крила под прав ъгъл. Iасадите
önxа от öетон, но о¡ормени като каменна зидариn. Oтпред имаmе ливада с
ка¡еникава трева; от двете страни ¬ паркинги. Bнамето на пилона висеmе
öезжизнено в неподвижниn въздуx. Hелиnт комплекс изглеждаmе нnкак излиmно
помпозен и същевременно поизöелnл от силното слънце.
Hа десниn паркинг намериxме празно мnсто между две öели патрулни коли.
Cлnзоxме от mевролета и под nрките лъчи се запътиxме към вxода, влnзоxме и
попитаxме дежурниn за детектив Kларк. -овекът се оöади по вътреmниn теле¡он и
посочи към лnвото крило на сградата. Mинаxме по един неугледен коридор и се
озоваxме в помещение с размери на öаскетöолно игрище. Това öеmе отделението на
детективите. B преграденото с mперплатова стена преддверие önxа наредени четири
стола за посетители, а до стъклената портална врата имаmе секретарско öxро.
Bстрани зад вратата öеmе каöинетът на началника, а останалото помещение öеmе
заето от три двойки черни öxра, долепени едно до друго, покрити с разxвърлnни
папки и теле¡они. Hокрай стените önxа наредени метални mка¡ове. Hрозорците önxа
немити от години; щорите на повечето önxа увиснали и изпочупени.
Cекретарското öxро öеmе празно. B помещението се виждаxа само двама
детективи, и двамата със спортни сака от туид, и двамата седнали с гръö към
нас. Eдиниnт öеmе Kларк. Lовореmе по теле¡она. Uздрънчаx с резето на вратата. U
двамата се оöърнаxа едновременно. Kларк ни погледна изненадано, после ни маxна
да влезем. Hридърпаxме по един стол и седнаxме от двете страни на öxрото. Той
продължаваmе да говори по теле¡она. Cедnxме и чакаxме. Bа да уöиn времето, се
поогледаx. Kаöинетът на началника öеmе със стъклени стени от кръста нагоре.
Bътре имаmе огромно öxро. Bад öxрото нnмаmе никого. Hо върxу плота nсно се
виждаxа две гипсови отливки, много прилични на онези, които öе направил наmиnт
патоанатом. Hе станаx да ги разгледам отöлизо. Cтори ми се неучтиво.
Kларк приклxчи разговора. Bатвори теле¡она и си отöелnза нещо върxу голnм
жълт öележник. Hосле изпусна mумно въздуx и изöута стола си назад, за да е с
лице и към двама ни. Hе каза нищо. Hвно разöираmе, че не сме доmли просто на
гости. Hо не се реmаваmе да ни запита направо дали имаме нещо за него. Hе
искаmе да изглежда глупаво, ако отречем.
¬ Mинаваxме оттук и реmиxме да се отöием ¬ казаx.
¬ Xуöаво ¬ отвърна той.
¬ Трnöва ни малко помощ ¬ продължиx аз.
¬ Kаква по-точно?
¬ -удим се дали не öи могъл да ни дадеm öележките си за лоста. Bече не ти
трnöват. Cлед като си разкрил твоn случай.
¬ Бележки ли?
¬ Oт проверката на железарските магазини. Рекоxме си, че ще спестим
време, ако продължим оттам, докъдето си стигнал.
¬ Mожеx да ви ги пратn по ¡акса.
¬ Cигурно са много. Hе искаxме да те затруднnваме.
¬ Mожеmе да ме нnма.
¬ Hие, така или иначе, минаваxме оттук.
¬ Xуöаво ¬ повтори той. ¬ Бележките за лоста значи. ¬ Bавъртn се на стола
си, стана и пристъпи към един от mка¡овете. Bърна се със зелена папка, деöела
колкото показалец. Hусна n на öxрото. Тn тупна с глуx звук върxу плота. ¬ .спеx
¬ рече той и седна.
Kимнаx на Cъмър и тn вдигна папката. Oтвори n. Беmе пълна с xартии. Тn ги
запрелиства и направи гримаса. Hодаде ми папката. Bътре имаmе öезкраен списък
от магазини, разпръснати по цnлата териториn между Hx Джързи и Cеверна
Kаролина. C имена, адреси и теле¡онни номера. Cрещу стотина от тnx имаmе
отметки. Cрещу останалите около четиристотин нnмаmе такъв знак.
¬ Трnöва да внимавате ¬ каза Kларк. ¬ Hа нnкои места му викат лост, на
други щанга. Hостарайте се да им оönсните за какво точно става дума.
¬ Различни размери ли имат?
¬ Hай-различни. Hаmиnт е от големите.
¬ Mоже ли да го видn? Uли е в склада за веществените доказателства?
¬ Hе става дума за доказателство ¬ отвърна Kларк. ¬ Това не е истинското
оръжие. Hросто идентична мостра, коnто сме взели назаем от магазина в Cперивил.
Hе може да послужи пред съда.
¬ Oтговарn ли на гипсовите отливки?
¬ Aöсолxтно ¬ отвърна той. Hосле отново стана, отиде в каöинета на
началника и взе отливките от öxрото. Държеmе по една във всnка ръка и ги
постави на своето öxро. Mного приличаxа на наmите. Hозитив и негатив, също като
при нас. Lлавата на мисис Kреймър öеmе много по-малка от тази на Kарöоун,
затова лостът öе засегнал по-малка част от оöиколката й. Така че отпечатъкът от
смъртоносната рана öеmе по-къс, но не по-малко дълöок и зловещ.
Kларк вдигна отливката и прокара пръст по вдлъöнатината.
¬ Cтраxотен удар ¬ каза той. ¬ Търсим висок мъж, много силен, деснnк. Да
си виждал нnкого, който отговарn на описанието?
¬ Bиждам един всеки път, като погледна в огледалото.
Oтливката от смъртоносното оръжие също öеmе по-къса от наmата. Uзвън това
öеmе почти същата. C малки грапавини и меxурчета в гипса, но иначе инструментът
öеmе прав, гладък и изглеждаmе öрутално е¡икасен.
¬ Mоже ли да видn самиn лост? ¬ запитаx аз.
¬ Разöира се. Kларк се наведе и отвори едно чекмедже на öxрото си.
Oтдръпна се, за да не ми пречи. Hадникнаx напред и видnx същиn железен лост,
както предиmната сутрин. Cъс същата ¡орма, същите очертаниn, същиn цвnт, същиn
размер, същите завити краища, същото осмоъгълно сечение. Cъщата лъскава черна
öоn, същата прецизност на израöотката. Беmе аöсолxтно идентичен във всnко
отноmение с лоста, който önxме оставили в моргата на Iорт Бърд.
Kачиxме се на колата и изминаxме петнайсетте километра до Cперивил. Oт
списъка на Kларк намериxме адреса на железарскиn магазин. Беmе едва на петиn
ред, понеже се намираmе много öлизо до Lрийн Bали. Cрещу неговиn теле¡онен
номер нnмаmе отметка. Hо с молив öеmе написано: Hе отговарn. Hредположиx, че
през последните дни соöственикът се е занимавал със стъклари и застраxовки и
xората на Kларк може öи са щели да му се оöадnт повторно, ако междувременно не
önxа излезли резултатите от криминалниn полицейски арxив.
Cперивил не öеmе голnм град, затова реmиxме да го оöиколим с колата, за
да открием адреса. Трnöваmе да минем три пъти по главната улица, докато
заöележим таöелката с името на прnката, където öеmе железарскиnт магазин.
Таöелката сочеmе към слnпа тnсна уличка. Hроврnxме се между два реда дървени
къщи и стигнаxме до вътреmно дворче, в дъното на което öеmе магазинът.
Hриличаmе на едноетажна плевнn, öоnдисана така, че да наподоönва градска къща.
Hа ¡асадата имаmе стара метална таöела, върxу коnто öеmе изписано ¡амилно име.
Hо нищо не личеmе да е част от верига. Hай-оöикновено американско семейно
магазинче, оцелnло през превратностите на икономически спадове и възxоди.
Mnстото öеmе идеално за среднощен оöир. Тиxо, усамотено, невидимо за
минувачите по главната улица, öез втори етаж, на който да живее нnкой. Bлnво
имаmе витрина, а вдnсно от неn ¬ остъклена вxодна врата, като продължение на
витрината. Разделnmе ги само рамката. B стъклото на витрината зееmе дупка с
¡ормата на полумесец, временно запуmена с mперплат, старателно изрnзан до
нужниn размер. Hредположиx, че дупката е проöита с ритник. Беmе öлизо до
вратата. Hредставиx си, че достатъчно висок мъж е можел да öръкне през отвора и
да свали резето. Трnöвало е просто да се протегне и да извие силно ръка, за да
не закачи дреxата си на стъклото. Hредставиx си го долепил лnва öуза до
студеното стъкло, задъxан, опипваm в тъмното вратата, за да намери резето.
Hаркираxме точно пред магазина. Cлnзоxме от колата и цnла минута
разглеждаxме витрината. Беmе пълна със стока. Hо от този, който n öеmе
подредил, нnмаmе да излезе аранжор на Hето Aвенx. Bитрината öеmе наредена öез
въоöражение. Без замисъл. Bсичко öеmе просто наслагано едно до друго върxу
ръчно сковани лавици. Hа всеки артикул имаmе етикет с цената. Bитрината сnкаm
казваmе: Това имаме. Aко ви трnöва, влезте и си го купете. Uначе стоката
изглеждаmе качествена. Mежду артикулите имаmе нnкои доста странни предмети.
Hnмаx представа за какво служат. Hе разöираx много от сечива и инструменти.
Cамиnт аз önx използвал само ножове, и то рnдко. Hо си дадоx сметка, че
соöственикът подöира старателно нещата, които продава.
Bлnзоxме. Hа вратата имаmе оöикновено звънче, което дрънна при
отварnнето. Hростата логика и редът, които önxме заöелnзали на витрината, се
възпроизвеждаxа и вътре. Hавсnкъде изрnдно подредени стелажи, лавици и коmове.
Hодът öеmе от mироки чамови дъски. Bад тезгnxа стоеmе възрастен мъж, нnкъде
между mейсет и седемдесетгодиmен. Бе чул звънеца и гледаmе към нас. Cреден на
ръст, слаöичък, леко прегърöен. C кръгли очила и сива плетена жилетка. Oчилата
му придаваxа вид на интелектуалец, който не е докосвал по-голnм инструмент от
миниатxрна отвертка. Hа човек, който вместо да продава сечива и железариn, öи
öил далеч по на мnсто в нnкой университет, за да преподава историnта на теxниn
дизайн, производство и усъвърmенстване.
¬ Kакво оöичате? ¬ запита той.
¬ Доmли сме във връзка с откраднатиn железен лост ¬ казаx аз. ¬ Uли
щанга, както може öи се нарича по тиn места.
Той кимна.
¬ Lост е доöре. Tанга ми звучи неточно.
¬ E, доöре, доmли сме във връзка с откраднатиn лост.
Той се усмиxна.
¬ Bие сте от войската. Да не е оönвено военно положение?
¬ Bодим паралелно разследване ¬ каза Cъмър.
¬ Oт военната полициn ли сте?
¬ Да ¬ отвърна Cъмър и ни представи с имената и чиновете ни. B отговор
той ни каза своето име, което съответстваmе на таöелата над вратата.
¬ Hужна ни е малко оöща ин¡ормациn ¬ казаx аз. ¬ Bа пазара на железни
лостове.
Uзражението му показваmе, че темата го интересува, öез да го вълнува
осоöено. Bсе едно да разпитваm нnкой съдеöен лекар за пръстови отпечатъци,
вместо за ДHK. Lично аз имаx впечатлението, че железните лостове са спрели да
се развиват преди доста време.
¬ Oткъде да започна? ¬ запита той.
¬ Hапример колко различни вида има?
¬ Десетки ¬ отвърна той. ¬ B страната има поне mест ¡ирми, с които öиx
търгувал. U много други, с които не öиx.
Oгледаx се.
¬ Hонеже винаги продавате само най-доöрото?
¬ Uменно ¬ каза той. ¬ Hе мога да се състезавам с големите вериги само по
цената. Bатова предлагам най-качественото.
¬ Bаели сте доöра пазарна ниmа.
Той отново кимна.
¬ Hай-евтините железни лостове се внасnт от Kитай ¬ каза той. ¬ Там ги
произвеждат в големи серии от чугун, ковано желnзо, нискокачествена стомана. Те
изоöщо не ме интересуват.
¬ Kакво ви интересува тогава?
¬ Bнасnм известен öрой титанови лостове от Eвропа ¬ каза той. ¬ Mного
скъпи, но и много здрави. U най-важното, изклxчително леки. Cпециално
разраöотени за полицаи и пожарникари. Uли за подводна раöота, където има
опасност от корозиn. Uли за други цели, където е неоöxодимо нещо малко,
леснопреносимо и изклxчително издръжливо.
¬ Cамо че откраднатиnт лост не е от тnx.
Cтарецът поклати глава.
¬ Hе, титановите лостове са за специалисти. Другите видове, които
предлагам, са за по-mирока пуöлика.
¬ U какви са те?
¬ Mагазинът ми е малък ¬ каза той. ¬ Bатова подöирам много внимателно
стоката, коnто предлагам. Kоето, от една страна, може да е öреме, но, от друга,
е много приnтно, понеже изöорът разкрепостnва. Това са реmениn, които вземам
съвсем сам. Така че като става дума за лостове, моnт изöор на материал е
високовъглеродна xромова стомана. Hосле възниква въпросът: дали да öъде
еднократно или двойно темперирана? Lичното ми предпочитание е за двойно
темперираната заради по-високата nкост. A накрайниците трnöва да са тънки, за
удоöство, следователно трnöва да са отделно закалени, за öезопасност. Това при
определени ситуации öи могло да спаси човеmки живот. Hредставете си, че
раöотите на висока подпокривна греда и внезапно ви се строmи накрайникът. Kато
нищо ще паднете.
¬ Bероnтно ¬ казаx аз. ¬ Bначи лостовете трnöва да са от подxодnща
стомана, двойно темперирани, с отделно закалени накрайници?
¬ Bсъщност един-единствен път направиx компромис с такъв артикул.
Hредпочитаниnт от мен производител не израöотваmе лостове с дължина под
четирийсет и пет сантиметра. Докато на мен ми трnöваmе трийсетсантиметров лост.
Cигурно сме го изгледали неразöиращо, защото той поnсни:
¬ Bа разковаване на подпокривни напречници. Aко раöотите в пространство с
размери четирийсет на четирийсет сантиметра, не можете да използвате четирийсет
и пет сантиметров лост, нали?
¬ Cигурно ¬ съгласиx се аз.
¬ Така че аз поръчваx трийсетсантиметрови лостове с половин цол деöелина,
макар че önxа само еднократно темперирани. Mислn, че върmеxа раöота. Uмам
предвид по отноmение на здравината. Hри трийсетсантиметрово рамо силата на
човеmката ръка не е достатъчна, за да го пречупи.
¬ Hсно ¬ казаx аз.
¬ Uзвън този конкретен артикул и специализираните титанови лостове всичко
останало поръчвам само от една много стара ¡ирма в Hитсöърг на име ,Iортис°. Те
произвеждат два модела по мои специ¡икации. Eдиниnт е дълъг четирийсет и пет
сантиметра, другиnт деветдесет. U двата са с напречно сечение три четвърти цол.
Oт високовъглеродна двойно темперирана xромова стомана, с отделно закалени
накрайници, с покритие от висококачествена öоn.
¬ U са ви откраднали точно един деветдесетсантиметров?
Той ме изгледа, сnкаm önx nсновидец.
¬ Детектив Kларк ни показа мострата, коnто сте му заели.
¬ Cега разöирам ¬ каза той.
¬ Uскате да кажете, че деветдесетсантиметровиnт стоманен лост на ,Iортис°
със сечение три четвърти цол е рnдък артикул?
Cтарецът направи гримаса, сnкаm öеmе леко разочарован от моnта
несxватливост.
¬ Hродавам по един годиmно ¬ каза той. ¬ Mаксимум два, ако имам късмет.
Това е скъп инструмент. A и xората все по-малко ценnт истинското качество. Kато
пословичната свинn и кладенчовата вода, öиx казал.
¬ Hавсnкъде ли е така? ¬ запитаx.
¬ Hавсnкъде?
¬ Uмам предвид и в останалите магазини в оöластта. Hо отноmение на
инструментите на ¡ирмата ,Iортис°.
¬ Cъжалnвам ¬ каза той. ¬ Mоже öи не се изразиx достатъчно nсно. Тези
лостове се произвеждат специално за мен. Hо мой проект и специ¡икации. Те са
уникати.
Uзгледаx го невnрващо.
¬ Hроизвеждат ги специално за ваmиn магазин?
Cтарецът кимна.
¬ Eдна от привилегиите на независимостта.
¬ .никати в öуквалниn смисъл?
Той отново кимна.
¬ Eдинствени в целиn свnт.
¬ Kога продадоxте за последен път такъв лост?
¬ Hреди около девет месеца.
¬ Боnта изтрива ли се с времето?
¬ Разöирам какво ме питате ¬ каза старецът. ¬ U отговорът е: да. Aко сте
открили лост, който изглежда съвсем нов, той положително е откраднатиnт навръx
Hова година.
Bзеxме назаем оöразец за сравнение ¬ същиn, какъвто имаmе и детектив
Kларк. Hо матовата черна повърxност на метала öлестnxа микроскопични капчици
маmинно масло; в средата öеmе увит с мека xартиена кърпа за xващане. Hоложиxме
го внимателно като тро¡ей върxу задната седалка на mевролета. Cлед това
оönдваxме в колата. Xамöургери, взети от едно крайпътно заведение на стотина
метра от железарскиn магазин.
¬ Kакви три нови ¡акта установиxме? ¬ запитаx Cъмър.
¬ Hърво, че мисис Kреймър и Kарöоун са уöити с едно и също оръжие. Bторо,
че ще се поöъркаме окончателно, докато установим връзката между двете уöийства.
¬ U трето?
¬ Hе се сещам.
¬ Третото е, че наmиnт човек е познавал доста доöре Cперивил. Ти можеm ли
да откриеm това магазинче в тъмна нощ, и то когато öързаm, освен ако не
познаваm града?
Тn погледна през предното стъкло. Bxодът на тnсната уличка едва се
различаваmе между сградите. Hо пък ние вече знаеxме, че е там. Oсвен това öеmе
посред önл ден.
Cъмър затвори очи.
¬ Да се съсредоточим върxу оръжието ¬ каза тn. ¬ Да заöравим всичко
друго. Hредстави си го. Cпециално израöотен лост. .никален в света. Bадигнат от
онази уличка. Oзовава се в Lрийн Bали в два след полунощ на първи nнуари. Oттам
във Iорт Бърд, в девет вечерта на четвърти. Hропътувал е известно разстоnние.
Bнаем точно къде е започнало пътуването, знаем и къде е завърmило. Hе знаем
къде е öил междувременно, но сме сигурни, че е минал през една определена
точка. Hрез главниn портал на Iорт Бърд. Hе знаем точно кога, но че е минал, в
това нnма съмнение.
Cъмър отвори очи.
¬ Трnöва да се върнем в öазата ¬ каза тn. ¬ Да прегледаме отново
порталната книга. Lостът е преминал през портала най-рано в mест сутринта на
първи nнуари, защото Iорт Бърд е на четири часа път от Lрийн Bали. A на
излизане най-късно в осем вечерта на четвърти nнуари. Това е един промеждутък
от осемдесет и mест часа. Трnöва да проверим в порталната книга кой е влизал и
излизал от öазата тогава. Bащото се знае със сигурност, че лостът е минал през
портала, както и че е öил пренесен от нnкого.
Hе казаx нищо.
¬ Cъжалnвам ¬ доöави Cъмър. ¬ Tе са доста имена.
-увството, че сме като ученици, изönгали от клас, отдавна ни öеmе
напуснало. Uзлnзоxме отново на mосето и потеглиx на изток, като търсеxме
магистрала 95. Hа кръстовището поеxме на xг към Iорт Бърд. Kъм .илард, който
звънеmе по теле¡она. Kъм разnрениn отрnд ,Делта°. Mалко преди щатската граница
пак се муmнаxме под пелената от плътни сиви оöлаци. Hеöето притъмнn. Cъмър
вклxчи ¡аровете. Mинаxме покрай полицейскиn участък, който този път се падаmе
от другата страна на mосето. Hокрай мnстото, където önxа открили ку¡арчето на
Kреймър. Hокрай паркинга на километър и половина по-нататък. Mагистралата
направи mирок завой и се опъна в посока изток-запад. Oтклониxме се от неn на
детелината при xотела на Kреймър. Mотелът остана назад, а ние öързо изминаxме
останалите петдесет километра до портала на Iорт Бърд. Дежурниnт полицай ни
отметна точно в 19:30. Aз му поискаx вписваниnта за периода от 06:00 часа на
първи nнуари до 20:00 на четвърти nнуари. Kазаx му, че очаквам да получа
незаöавно в каöинета си копиn за тези осемдесет и mест часа.
B каöинета ми öеmе тиxо. Hnмаmе n сутреmната теле¡онна атака. Cержантката
с детето отново öеmе дежурна.
Uзглеждаmе уморена. Hомислиx си, че едва ли успnва да се наспи. Раöотеmе
по цели нощи, а през денn сигурно се занимаваmе с малкиn. Тежък живот. Hа
маmината се правеmе ка¡е. Kазаx си, че и двамата се нуждаем от оöодрnване. Mоже
öи тn повече от мен.
¬ B ,Делта° са станали неспокойни ¬ каза ми, като влnзоx. ¬ Bнаnт, че сте
арестували öългарина.
¬ Hе съм го арестувал. Cамо му зададоx нnколко въпроса.
¬ Те не изглеждат осоöено склонни да видnт разликата. Uдваxа да ви търсnт
разни xора.
¬ Bъоръжени ли önxа?
¬ Hе е нужно да са въоръжени. Трnöва да им наложите заöрана да напускат
помещениnта. Uмате право. Bие сте изпълнnващиnт длъжността командир на военната
полициn в öазата.
Hоклатиx глава.
¬ Hещо друго?
¬ Hолковник .илард каза да му се оöадите до полунощ, иначе щnл да ви пиmе
самоотлъчка. Kаза да ви предам, че не се mегува.
Kимнаx. Hе öеmе зле като следващ xод. Eдно оöвинение в самоотлъчка срещу
подчинен щеmе да се отрази доöре на командира. Hnмаmе да го накара да изглежда
смеmен, като човек öез авторитет. Eдно оöвинение в самоотлъчка си оставаmе
винаги за сметка на подчинениn.
¬ Друго? ¬ запитаx отново аз.
¬ Cанчес поиска десет-mестнайсет ¬ каза сержантката. ¬ До Iорт Джаксън. A
öрат ви се оöади отново.
¬ Oстави ли съоöщение?
¬ Hе.
¬ Доöре ¬ казаx аз.
Bлnзоx и седнаx зад öxрото. Bдигнаx теле¡она. Cъмър застана до картата.
Hрокара пръсти по каöарчетата: от Bаmингтон до Cперивил, от Cперивил до Lрийн
Bали, накраn от Lрийн Bали до Iорт Бърд. B същото време аз наöраx номера на
Джо. Той вдигна на второто позвънnване.
¬ Lовориx с мама ¬ каза той. ¬ Oще се държи.
¬ Тn каза скоро, Джо. Това не значи, че се нуждае от денонощно öдение.
¬ Tе стане по-скоро, отколкото мислим. Uли отколкото ни се иска.
¬ Kак ти се стори?
¬ Lласът й трепереmе.
¬ A ти как си?
¬ Lоре-долу ¬ отвърна той. ¬ Ти?
¬ Lодината ми започна доста ко¡ти.
¬ Твой ред е да й се оöадиm.
¬ Tе й се оöадn ¬ оöещаx. ¬ До нnколко дни.
¬ Oще утре ¬ настоn Джо и затвори.
Cедnx неподвижно една минута. Hосле почукаx по вилката, за да освоöодn
линиnта, и помолиx сержантката да ме свърже със Cанчес. B Джаксън. Bачакаx с
допрnна до уxото слуmалка. Cъмър стоеmе права и ме гледаmе.
¬ Денонощно öдение ли?
¬ Bсеки момент трnöва да й свалnт гипса ¬ казаx аз. ¬ Тn нnма търпение.
Cъмър ме изгледа още веднъж, после се оöърна към картата. Aз поставиx
теле¡она на високоговорител и положиx слуmалката на öxрото. Hо линиnта се чу
припукване и след миг гласът на Cанчес:
¬ Досега се разправnx с полициnта в Kълъмöиn за колата на Бруöейкър.
¬ Oще ли не са n открили? ¬ запитаx.
¬ Hе ¬ отвърна той. ¬ Hито пък се опитват да n откриnт. Kоето ми се
струва малко странно. Bатова ги тормозn.
¬ E, и?
¬ Току-що изплxxа камъчето.
¬ Тоест?
¬ Бруöейкър не е уöит в Kълъмöиn ¬ каза Cанчес. ¬ Трупът му просто е öил
заxвърлен там. Това е.
17
Cанчес ни каза, че съдеöните лекари от град Kълъмöиn открили нееднозначни
ливидни петна по тnлото на Бруöейкър, което според тnx означавало, че е öил
мъртъв от три часа, когато трупът му е öил заxвърлен в онази слnпа уличка.
Lивидността показва какво се случва с кръвта на човека, след като умре. Cърцето
спира, кръвното налnгане спада до нула, кръвта се оттича до най-ниските части
на тnлото единствено по силата на земното притеглnне. Cлед известно време
кожата започва да се оцветnва в лилаво. Mежду три и mест часа по-късно цветът
се ¡иксира трайно, подоöно на проnвена снимка. Така на човек, умрnл по гръö,
гръдниnт коm ще öъде öлед, а гърöът ¬ лилав. U оöратното при човек, умрnл по
корем. Докато при Бруöейкър ливидните петна öили навсnкъде. Eто защо съдеöните
медици от Kолумöиn предположили, че е öил уöит, след което е прекарал по гръö
около три часа, докато е öил пренесен и заxвърлен по корем в уличката. Били
доста сигурни в оценката си за трите часа, тъй като петната започват да се
¡иксират тогава. Докторите казали, че имало следи от ранно ¡иксирана ливидност
по гърöа, но основните ливидни петна öили по корема. Kазали още, че Бруöейкър
имал mирока ивица от оöгорnла кожа по гърöа си. Hаправо öил опечен.
¬ Бил е в öагажник на кола ¬ казаx аз.
¬ Точно над ауспуxа ¬ допълни Cанчес. ¬ Hътувал е три часа, а отдолу му е
парело.
¬ Това променn много неща.
¬ Hай-вече оönснnва защо mевролетът не е открит в Kълъмöиn.
¬ Hито пък гилзите от курmумите. U защо нnма свидетели.
¬ E, какво знаем сега?
¬ Три часа с кола? ¬ казаx аз. ¬ U то нощем по празни пътища? Това може
да означава район с радиус триста километра.
¬ Доста оömирен кръг ¬ каза Cанчес.
¬ Hад двеста и осемдесет xилnди квадратни километра. Hи по радиуса на
квадрат. Kакво прави полициnта в Kълъмöиn по въпроса?
¬ Bече си измиxа ръцете. Cлучаnт е преxвърлен на IБР.
¬ A какво смnта Бxрото за историnта с дрогата?
¬ Oтнасnт се скептично. Bнаnт, че xероинът не е по наmата част. Bъв
войската си падаме по мариxуана и ам¡етамини.
¬ Де да öеmе така ¬ подxвърлиx аз. ¬ B момента и едното, и другото ще ми
дойдат много доöре.
¬ Hо те знаnт, че момчетата от ,Делта° xодnт къде ли не. B Hакистан, в
£жна Aмерика. Xероинът идва оттам. Bатова и от IБР, и от градската полициn ще
си имат едно наум.
¬ Cамо си гуönт времето. Xероин значи? Бруöейкър по-скоро öи умрnл.
¬ Kато се замислиm, той точно това е и направил.
Hо линиnта отново се чу щракване. Uзклxчиx говорителn и затвориx
теле¡она.
¬ Bероnтно е станало на север ¬ каза Cъмър. ¬ Бруöейкър е тръгнал от
Роли. Трnöва да търсим колата му нnкъде там.
¬ Cлучаnт не е наm ¬ казаx аз.
¬ Доöре де, IБР да n търси там.
¬ Cигурен съм, че това и правnт.
Hа вратата се почука. Bлезе един е¡рейтор от военната полициn със снопче
листове в ръка. Oтдаде уставно чест, пристъпи крачка напред и положи листовете
на öxрото ми. Oтстъпи крачка назад, отново отдаде чест и каза:
¬ Kопиnта от книгата на портала, сър. Oт първи до четвърти този месец
между часовете, указани от вас.
Hосле се оöърна и излезе. Hогледнаx xартиите на öxрото си. Oöщо седем-
осем листа. Hе öеmе чак толкова страmно.
¬ E, на раöота ¬ казаx аз.
Oперациn ,Cправедлива кауза° ни помогна и този път. Hовиmената степен на
öойна готовност в öазите означаваmе, че голnма част от домаmните отпуски около
Hова година са öили отменени. Hе че имаmе съществена причина, понеже ставащото
в Hанама не ни заплаmваmе с нищо, но при военните всичко се върmеmе така. Kакъв
е смисълът да има различни степени на öойна готовност, ако не да öъдат
променnни? A какъв е смисълът да öъдат променnни, ако нnма последици за личниn
състав? Bащо да се правnт драми в чужöина, ако те не се усещат в родината?
Cъщевременно какъв öеmе смисълът от отмnна на отпуските, ако на xората не
се предложеmе нnкакво друго занимание? Bатова в такива периоди се планираxа
допълнителни занnтиn и ежедневни öойни тревоги. Hовечето изнурителни и
започващи рано сутрин. Oт което основната полза önxме извлекли ние: почти
всички, излизали в отпуск за Hова година, се önxа върнали в öазата сравнително
рано. Hnкъде докъм четири-пет сутринта, понеже след mест движението през
портала öеmе намалnло рnзко.
Броnт на влезлите през осемнайсетте часа на първи nнуари, които ни
интересуваxа, възлизаmе на деветнайсет. Aз и Cъмър önxме сред тnx. Бnxме се
приöрали от посещението при вдовицата, като пътем се önxме отöили в ,.олтър
Рийд°. Bадраскаxме имената си от списъка.
Hа следващиn ден, втори nнуари, öроnт на влезлите в öазата, ако не се
смnтаxме ние двамата, öеmе mестнайсет дуmи. Hа трети nнуари ¬ дванайсет. До
20:00 часа на четвърти ¬ седемнайсет. Oöщо mейсет и две имена през
интересуващиn ни период от осемдесет и mест часа. Oт тnx девет önxа цивилни
доставчици. Bадраскаxме ги. Eдинайсет се повтарnxа. Бnxа влизали и излизали по
нnколко пъти. Раöотеxа в öазата, но живееxа извън неn. Cред тnx öеmе и моnта
сержантка. Aз лично n задраскаx, понеже öеmе жена. U то нисичка. Hри всички
останали случаи на повтарnщи се имена задраскаxме второто и следващите
влизаниn.
Hакраn се получи списък на четирийсет и едно лица, всеки записан с
¡амилиn, чин и начална öуква на соöственото име. Hnмаmе начин да се разöере кои
от тnx önxа мъже и кои жени. Oще по-малко кои от мъжете önxа едри, силни и
деснnци.
¬ Tе им определn пола ¬ каза Cъмър. ¬ Oще пазим списъците от изпита за
¡изическа издръжливост. Там са записани с трите си имена.
Kимнаx. Oставиx n да се занимава с това. Hозвъниx на патоанатома и му
наредиx да ме чака в моргата. Hезаöавно.
Oтидоx с колата до моргата, за да не ме видnт, че се разxождам из öазата
с железен лост. Hаркираx пред вxода и зачакаx. Докторът пристигна след пет
минути, пеmа, откъм о¡ицерскиn клуö. Cигурно десертът му öеmе останал недоnден.
Uли дори основното nстие. Cлnзоx да го посрещна, наведоx се и измъкнаx лоста от
задната седалка. Той му xвърли öърз поглед и тръгна към вxода. Hвно се досещаmе
какво се иска от него. Oтклxчи вратата на каöинета, запали осветлението и се
наведе над öxрото. Oтклxчи чекмеджето. Uзвади лоста, с който öеmе уöит Kарöоун.
Hостави го върxу öxрото. Aз поставиx до него взетиn назаем оöразец. Развиx
xартиената кърпа. Uзравниx двата лоста. Бnxа идентични.
¬ Uма ли големи различиn? ¬ запита патоанатомът. ¬ Mежду отделните видове
лостове, искам да кажа.
¬ Hовече, отколкото очаквате ¬ отвърнаx аз. ¬ Току-що ми öеmе изнесен
подроöен урок по тази материn.
¬ Hа мен тиn двата ми изглеждат еднакви.
¬ Те са еднакви. Kато две капки вода. Mожете да ми вnрвате. Hравени са по
поръчка. U са уникални.
¬ Bие познаваxте ли лично Kарöоун? ¬ запита той.
¬ Mного öегло.
¬ Kаква öеmе стойката на тnлото му?
¬ B какъв смисъл?
¬ Xодеmе ли прегърöен?
Cпомниx си сумрака в стриптийз öара. U мъждивата светлина от лампите на
паркинга. Hоклатиx глава.
¬ Hе öеmе достатъчно висок, за да се прегърöи ¬ казаx аз. ¬ Беmе жилав,
nк, с изправена стойка. Cnкаm xодеmе на пръсти. Uзглеждаmе доста атлетичен.
¬ E, доöре.
¬ Bащо доöре?
¬ Bащото ударът е öил насочен леко надолу. Hе право надолу, като със
секира, а в xоризонтален замаx с леко понижение. Mоже да се каже, почти
xоризонтален. Kарöоун е висок един и седемдесет и осем. .дарът е попаднал на
около метър и mейсет и пет над земnта, при положение, че в момента на
нанасnнето му той не е öил леко наведен. Kоето означава, че нападателnт е öил
висок мъж.
¬ Това вече ни го казаxте ¬ отöелnзаx аз.
¬ Hаöлnгам, че е много висок. Hаправиx нnкои изчислениn. Hачертаx сxема.
.öиецът е öил най-малко метър и деветдесет, метър и деветдесет и три.
¬ Kато мен ¬ казаx аз.
¬ U с ваmата сила ¬ допълни той. ¬ Hикак не е лесно да се разöие череп.
Hрипомниx си мnстото на престъплението. Беmе осеnно с малки ту¡и
изсъxнала трева, тук-там с нападали клони, нnкои деöели като човеmка китка, но
извън това теренът öеmе практически равен. .öиецът и жертвата önxа стоnли на
една и съща височина.
¬ Mетър и деветдесет до метър и деветдесет и три ¬ повториx. ¬ Lотов ли
сте да го потвърдите?
¬ Bа пред съда ли?
¬ Cлучаnт се води злополука ¬ казаx аз. ¬ Hnма да има съд. Bсичко си
остава между нас. Hросто искам да знам дали си гуön времето, като проверnвам
xора под метър и деветдесет.
Докторът си пое дълöоко въздуx и издиmа.
¬ Да кажем, метър и осемдесет и седем ¬ рече той. ¬ Kато долна граница.
Bа по-сигурно. Eдин вид кое¡ициент на греmка. Lотов съм да потвърдn за метър и
осемдесет и седем. Mожете да разчитате на мен.
¬ Доöре ¬ казаx аз.
Той почти ме изöута навън, загаси лампите и заклxчи вратата.
Kогато се върнаx, завариx Cъмър да ме чака седнала зад öxрото. Беmе
приклxчила с определnнето на половете. Hе й öе отнело много време. Cписъците от
изпита за издръжливост önxа доста подроöни, точни и подредени по азöучен ред,
като цnлата документациn в армиnта.
¬ Трийсет и трима мъже ¬ каза тn. ¬ Двайсет и трима сержанти, десет
о¡ицери.
¬ Kакви са?
¬ Bсnкакви. Домаmните отпуски на ,Делта° и на рейнджърите са öили напълно
отменени, но са имали пропуски за градски отпуск. Разöира се, Kарöоун също е
след излизалите.
¬ Hего можем да задраскаме.
¬ E, доöре, трийсет и двама мъже ¬ каза тn. ¬ Mежду които и патоанатомът.
¬ Hего също можем да не го öроим.
¬ Bначи трийсет и един. U сред тnx все още ¡игурират Bасел и Kумър.
Bлезли и излезли на първи, влезли повторно на четвърти в седем вечерта.
¬ U тnx ги маxни ¬ казаx аз. ¬ B това време са вечерnли. Риöа и пържоли.
¬ Двайсет и девет ¬ каза тn. ¬ Двайсет и двама сержанти и седем о¡ицери.
¬ Доöре ¬ казаx аз. ¬ Cега иди в щаöа и вземи здравните им картони.
¬ Bащо?
¬ Bа да видим колко са високи.
¬ Hе можем да проверим за mо¡sора на Bасел и Kумър ¬ майор Mарmъл, който
ги возеmе на Hова година. Той се води посетител. Hnма здравен картон при нас.
¬ U öез това не е öил тук в нощта, когато е уöит Kарöоун. Mожеm да
задраскаm и него.
¬ Oстават двайсет и осем ¬ каза тn.
¬ Bначи ни трnöват двайсет и осем здравни картона.
Cъмър плъзна по öxрото ми листче xартиn. Беmе същото, на което önx
написал 973. Hървоначалната öройка на заподозрените.
¬ Hапредваме ¬ каза тn.
Kимнаx. Тn се усмиxна и стана. Uзлезе от стаnта и аз седнаx на мnстото
си. Cтолът öеmе топъл от допира на тnлото й. Беmе приnтно усещане. Bдигнаx
теле¡она и казаx на моnта сержантка да ме свърже с началника на склада. Mинаxа
нnколко минути, докато го намери. Hредположиx, че е трnöвало да го изкара от
столовата. Cигурно önx развалил и неговата вечерn също като на доктора. Hо пък
и аз самиnт не önx xапвал нищо.
¬ Да, сър? ¬ чуx гласа му, nвно раздразнен.
¬ Uмам въпрос към теö, mе¡е ¬ казаx аз. ¬ Hещо тъкмо по твоnта част.
¬ Kакво например?
¬ Uнтересуват ме средниnт ръст и тегло на американските военнослужещи от
мъжки пол.
-овекът не каза нищо, но усетиx как раздразнението му сnкаm преминава.
Bсnка година интендантството на американската армиn закупува нnколко милиона
уни¡орми и два пъти повече чи¡тове оöувки, всичко това с пари от държавниn
öxджет, така че нnма как да не знаnт телесната аритметика на xората си с
точност до един сантиметър и десет грама. Hросто не могат да си го позволnт, и
то öуквално. Eто защо тиловаците много се гордеnт с познаниnта си и оöичат да
ги изтъкват.
¬ Hnма проöлем ¬ каза човекът. ¬ Hълнолетното мъжко население на Tатите
на възраст между двайсет и петдесет години е със среден ръст метър и седемдесет
и четири сантиметра и със средно тегло осемдесет и един килограма. B армиnта
латиноамериканците са по-многоöройни, отколкото в страната като цnло, което
снижава средниn ръст с три сантиметра, тоест метър и седемдесет и един. B
резултат от ¡изическото натоварване оöаче средното тегло е по-високо с килограм
и половина и се равнnва на осемдесет и два и половина, тъй като се знае, че
мускулите тежат повече от тлъстините.
¬ Това статистиката за тази година ли е? ¬ запитаx аз.
¬ Bа миналата ¬ отвърна той. ¬ Тази едва сега започва.
¬ Kакво е разпределението по ръстови групи?
¬ Kакво точно ви интересува?
¬ Kаква част от мъжете са високи от метър и осемдесет и седем нагоре?
¬ Eдин от десет ¬ отвърна той. ¬ B армиnта това са около деветдесет
xилnди дуmи. Kолкото да напълнnт един стадион. B öаза като наmата, да речем,
нnкъде около сто и двайсет. Kолкото за един полупразен самолет.
¬ E, mе¡е ¬ казаx аз, ¬ öлагодарn ти. ¬ U затвориx.
Eдин от десет. Cлед малко Cъмър щеmе да донесе двайсет и осем здравни
картона. Девет десети от тnx щnxа да öъдат на мъже, твърде ниски, за да ги
öроим. B най-доöриn случай щеmе да ни се наложи да разследваме само двама. B
най-лоmиn трима. Двама или трима ¬ това öеmе много по-доöре от деветстотин
седемдесет и трима. Hапредваxме. Hогледнаx часовника. Oсем и половина. .смиxнаx
се. Iивотът е гаден, .илард, помислиx си.
Iивотът е гаден, спор нnма, само че гадостите се случваxа все на нас, не
на .илард. Теориnта на вероnтностите ни погоди номер и независимо от всnкакви
статистики и усреднени величини всичките двайсет и осем картона, които донесе
Cъмър, се оказаxа на ниски мъже. Hай-висок измежду тnx öеmе нnкакъв тип с ръст
метър и осемдесет и два, с който човек може само условно да мине за висок. Hа
всичко отгоре тежеmе седемдесет и два килограма. U öеmе военен капелан.
Kато дете önx живnл един месец с родителите си в нnкакво öунгало извън
öазата, вече не помнn къде. Hnмаxме маса за xранене. Mайка ми се оöади на
нnкого и ни докараxа една, разглоöена и опакована с картон. Oпитаx се да й
помогна да n сглоöи. Bсички части önxа налице. Lаминиран плот с четири
xромирани крака и четири големи стоманени öолта. Hоставиxме всичко на пода в
малката трапезариn. Hо масата за нищо на света не искаmе да се сглоöи. Hросто
отказваmе. Беmе с нnкаква mантава конструкциn. -астите не си пасваxа.
Kоленичиxме с мама на пода сред праxолnка и умрелите xлеöарки. Lладкиnт xром
öеmе студен. Ръöовете на плота önxа остри и грапави в четирите ъгъла. Mасата не
щеmе и не щеmе да се сглоöи. Bърна се Джо, опита се и не успn. Баща ми също не
успn. Hnл месец се xраниxме прави в куxнnта. Kогато стана време да се изнасnме,
още не önxме сглоöили масата. U сега изведнъж се почувстваx така, сnкаm отново
се öореx с неn. Hищо не пасваmе. Hа пръв поглед всичко изглеждаmе наред, но
после се измnтаmе и не искаmе да се сглоöи.
¬ Lостът не е доmъл сам в öазата ¬ каза Cъмър. ¬ Hnкой от двайсет и
осемте го е внесъл. Hnма друг начин да се озове тук.
Hе казаx нищо.
¬ Uскаm ли вечерn? ¬ попита тn.
¬ Kогато съм гладен, мислn по-доöре.
¬ Hе ни останаxа много неща за оöмислnне.
Kимнаx. Cъöраx на купчинка двайсет и осемте здравни картона и ги оставиx
на öxрото. Hай-отгоре сложиx листа на Cъмър с трийсет и трите имена. Трийсет и
трима, от които önx извадил Kарöоун, който нnмаmе как да е внесъл лоста, за да
се самоуöие с него. U патоанатомът, който не приличаmе на уöиец, öеmе дреöен и
нnмаmе силен замаx. Cъщо и Bасел и Kумър, и теxниnт mо¡sор Mарmъл, които имаxа
желnзно алиöи. Bасел и Kумър се önxа тъпкали с xрана в столовата, а Mарmъл не
се öе поnвnвал в öазата онази вечер.
¬ Bсъщност Mарmъл защо го е нnмало? ¬ запитаx.
Cъмър кимна.
¬ Този въпрос не престава да ме тормози ¬ каза тn. ¬ Cnкаm Bасел и Kумър
са имали да криnт нещо от него.
¬ Те само са вечерnли.
¬ Hо Mарmъл сигурно е öил с тnx на погреöението на Kреймър. Cледователно
те може изрично да са му казали да не ги кара този ден. Hещо като заповед да
слезе от колата и да си остане вкъщи.
Kимнаx още веднъж. Hредставиx си дългата опаmка от черни лимузини на
военното гроöище ,Aрлингтън° под оловното nнуарско неöе. Hредставиx си
церемониnта, сгъването на знамето, салxтите на почетниn взвод. Hижещата се
оöратно към колите процесиn от гологлави мъже с вдигнати nки на палтата, за да
се предпазnт от студа, а може öи и от преxвърчащ снnг. Hредставиx си как Mарmъл
чинно държи задните врати на колата ¬ първо на Bасел, после и на Kумър. Cигурно
ги öеmе закарал до Hентагона, там öе слnзъл, а Kумър öе седнал зад волана.
¬ Трnöва да говорим с него ¬ казаx аз. ¬ Да разöерем точно какво са му
казали. Kаква причина са му изложили. Mоже öи се е почувствал неловко. Bа
амöициозен младеж като него едва ли е öило приnтно да го пренеöрегнат така.
Bдигнаx слуmалката и поръчаx на моnта сержантка да открие теле¡онниn
номер на майор Mарmъл. Oönсниx й, че е от щаöа на XII корпус, öазиран във
Bаmингтон. Тn каза, че след малко ще ми звънне. Двамата със Cъмър зачакаxме.
Cедnx и замислено гледаx картата на стената. Kазаx си, че е редно да извадим
каöарчето от Kълъмöиn. То само изкривnваmе картината. Oчевидно Бруöейкър не
öеmе уöит там. A нnкъде другаде. Hа север, на xг, на изток, на запад от
Kълъмöиn.
¬ Cмnтаm ли да се оöадиm на .илард? ¬ запита ме Cъмър.
¬ Mоже öи ¬ казаx аз. ¬ Bероnтно утре.
¬ Hе преди полунощ, както е наредил?
¬ Hе искам да му доставnм тази радост.
¬ Рисковано е.
¬ Uмам защита.
¬ Bащитата ти нnма да трае вечно.
¬ Hnма значение. Така или иначе, от ,Делта° скоро ще ме погнат. B
сравнение с това всичко останало си е чиста теориn.
¬ Oöади се на .илард още тази вечер ¬ каза тn. ¬ Hослуmай ме.
Hогледнаx n.
¬ Kазвам ти го като на приnтел ¬ продължи тn. ¬ Cамоотлъчката е сериозно
провинение. Hnма смисъл да усложнnваm нещата.
¬ Доöре ¬ казаx аз.
¬ Oще сега ¬ настоn тn. ¬ Kакво ти пречи?
¬ Доöре ¬ повториx аз. Hосегнаx към теле¡она, но преди да вдигна
слуmалката, моnта сержантка подаде глава през вратата. Kаза, че майор Mарmъл
вече не öил в Cъединените щати. Bременната му командировка към Hентагона öила
прекратена. Oтзован öил в Lерманиn. Бил излетnл от öазата ,Aндрxс° на пети
nнуари сутринта.
¬ Hо чиn заповед? ¬ запитаx аз.
¬ Hа генерал Bасел ¬ отвърна сержантката.
¬ Доöре ¬ казаx аз.
Тn затвори вратата.
¬ Hа пети nнуари ¬ повтори замислено Cъмър.
¬ Cутринта след уöийствата на Kарöоун и Бруöейкър.
¬ Hвно знае нещо.
¬ Та той дори не е öил тук!
¬ Bа какво им е притрnöвало тогава да го криnт?
¬ Mоже да е съвпадение.
¬ Hе оöичам съвпадениnта.
Kимнаx.
¬ E, доöре ¬ казаx. ¬ Oтиваме в Lерманиn.
18
Разöира се, не очакваx .илард да разреmи подоöна задгранична експедициn,
затова отидоx в комендантството и отмъкнаx тесте ваучери за служеöна
командировка. Bърнаx се в каöинета си и на реда KOMAHДUРOBAH написаx върxу
всичките соöственото си име, а на реда OДOБРUL поставиx твърде прилични подоöиn
на подписа на Lион Lарöър.
¬ Hаруmаваме закона ¬ каза Cъмър.
¬ Това е като öитката при Kурск ¬ отвърнаx аз. ¬ Kъсно е да се връщаме
назад.
Тn се поколеöа.
¬ Uзöирай ¬ казаx аз. ¬ Uдваm или не, öез никакъв натиск от моn страна.
Тn не отговори.
¬ Bаучерите ще се върнат чак след месец-два ¬ продължиx аз. ¬ Дотогава
или .илард ще си е отиmъл, или аз. Hnмаме какво да гуöим.
¬ Доöре ¬ каза тn.
¬ Bърви да си стегнеm öагажа. Bа три дни.
Cъмър излезе, а аз повикаx сержантката и й казаx да установи кой е
следващиnт по ранг след мен, за да ме замества. Тn се върна след минута с името
на една жена капитан, коnто önx виждал в о¡ицерскиn клуö. Oнази със счупената
ръка. Hаписаx й öележка, че ще отсъствам три дни, и n оставnм за свой
заместник. Hосле вдигнаx теле¡она и се оöадиx на Джо.
¬ Bаминавам за Lерманиn ¬ казаx му.
¬ -удесно ¬ отвърна той. ¬ Hриnтно пътуване.
¬ Hе мога да пътувам до Lерманиn, öез да се отöиn в Hариж на връщане ¬
казаx аз. ¬ Hали разöираm, при тези оöстоnтелства.
Джо се замисли.
¬ Така е ¬ отвърна той. ¬ Hаистина не е редно.
¬ Hе върви да не се отöиn ¬ казаx аз. ¬ Hо тn не öива да си помисли, че n
оöичам повече, отколкото ти. Това също не е редно. Така че трnöва и ти да
дойдеm.
¬ Kога? ¬ запита той.
¬ Bземи нощниn полет след два дни. Tе те чакам на ,Дsо Lол°. U ще отидем
заедно да n видим.
Cъмър ме чакаmе на тротоара пред къщичката ми и заедно понесоxме чантите
си към mевролета. U двамата önxме оöлечени с каму¡лажни уни¡орми, защото
прецениxме, че по това време имаме най-голnм mанс да xванем нnкой транспортен
самолет от ,Aндрxс°. Bече öеmе късно за нощен граждански полет, а не искаxме да
се öавим до сутринта. Kачиxме се на колата и спрnxме да ни отметнат на портала.
Разöира се, Cъмър караmе. Тn даде газ и когато колата се ускори достатъчно,
отпусна педала и подкара равномерно с двайсетина километра над позволената
скорост.
Oöлегнаx се и се зазnпаx в пътn. Oглеждаx öанкетите, крайпътните магазини
и öензиностанции, другите автомоöили. Hа петдесетина километра на север минаxме
покрай мотела на Kреймър. Bлnзоxме в детелината и свиxме към магистрала 95.
Hродължиxме на север. Hодминаxме паркинга. Hодминаxме и мnстото на километър и
половина по-нататък, където önxа открили ку¡арчето на Kреймър. Bатвориx очи.
Hрез целиn път до военновъздуmната öаза ,Aндрxс° съм спал непроöудно.
Kогато стигнаxме, отдавна минаваmе полунощ. Oставиxме mевролета на служеöниn
паркинг и размениxме два от ваучерите срещу две места на öорда на един C-130 на
транспортниn корпус, който излитаmе за Iранк¡урт в три сутринта. Bачакаxме в
нnкакъв салон, осветен от öели луминесцентни тръöи; седnxме върxу тапицирана с
винил пейка сред оöичайната тълпа командировани, с каквито са пълни военните
летища. Bойската непрестанно е в движение. Hо всnко време на денонощието нnкой
отива нnкъде, друг се връща. Bсички мълчаxа. Hа път никой с никого не говори.
Cедnxме по неудоöните си места, уморени, сxванати и öезмълвни.
Oönвиxа качването на öорда трийсет минути преди времето за излитане.
Bаточиxме се в индийска ниmка по пистата и по спуснатата рампа се изкачиxме в
търöуxа на самолета. B централниn отсек имаmе дълга редица палети с товар.
Hасnдаxме върxу сгъваеми седалки, с гръö към стените на корпуса. Hомислиx си,
че първокласниnт салон на ,Eр Iранс° е за предпочитане. B транспортниn корпус
нnма стxардеси и не се сервира ка¡е.
Uзлетnxме с малко закъснение, като отначало се насочиxме на запад срещу
вnтъра. Hад Bаmингтон направиxме öавен завой на 180 градуса и поеxме право на
изток. .сещаx с тnлото си движението на самолета. Hnмаmе прозорци, но знаеx, че
сме над града. Hnкъде там öеmе Джо и спеmе.
C наöирането на височина стените на корпуса изстинаxа ужасно и всички се
наведоxме напред, подпрели лакти на колене. Tумът не ни позволnваmе да говорим.
Cедnx, вперил очи в палета с танкови öоеприпаси пред сеöе си, докато погледът
ми се замъгли и отново заспаx. Бnx в крайно неудоöна поза, но едно от
предимствата на военната служöа е, че човек се научава да спи навсnкъде. Докато
стигнем, се öудиx поне десетина пъти, като през повечето време önx в състоnние
на полусън. Ревът на двигателите и свистенето на въздуmната струn покрай
корпуса ми действаxа приспивно. B крайна сметка успnx да си почина. Hе като в
легло, но все пак.
Бnxме във въздуxа почти осем часа, когато самолетът започна да се
сниmава. Hа öорда нnмаmе радиоуредöа, затова минаxме öез оöодрителните
оönснениn на пилота. Hросто в един момент ревът на моторите се понижи с една
степен, корпусът се наведе напред, а уmите ни започнаxа да заглъxват. Hътниците
около мен наставаxа и започнаxа да се протnгат. Cъмър седеmе оöлегната на един
сандък с öоеприпаси и триеmе очи като котка. Uзглеждаmе доста доöре. Kосата й
öеmе късо подстригана и не се öе разроmила, а очите й öлестnxа. Bидът й
издаваmе упорита реmимост, сnкаm знаеmе, че n чака позор или слава, но още не
öеmе сигурна кое от двете.
Bсички отново насnдаxме и затегнаxме коланите, готови за кацане. Kолелата
допрnxа пистата, двигателите оöърнаxа тnгата с вой, спирачките се задействаxа с
всичка сила. Hалетите се лxmнаxа напред, изопвайки докрай привързващите каиmи.
Hосле ревът на двигателите спадна до глуxо öоöотене и известно време се
плъзгаxме по пистата, докато накраn спрnxме. Рампата се спусна и през отвора се
показа вечерен здрач. B Lерманиn öеmе пет следоöед, mест часа напред спрnмо
Uзточното крайöрежие, един час пред Lринуич. .мираx от глад. Cлед онзи сандвич
в Cперивил предниn ден не önx xапвал нищо. Двамата със Cъмър се изправиxме,
вдигнаxме чантите си и се наредиxме на опаmката за слизане. Hолека-лека се
спуснаxме по рампата и се озоваxме на пистата. Bремето öеmе мрачно и студено.
Kажи-речи, като в Cеверна Kаролина.
Bзеxме един от автоöусите за военнослужещи, който ни откара до
гражданскиn терминал на ¡ранк¡уртското летище. Hататък трnöваmе да се оправnме
сами. Hnкои от останалите пътници си önxа уредили посрещане и транспорт, но не
и ние. Bатова се наредиxме на опаmката за таксита, състоnща се главно от
цивилни. Bапристъпваxме напред, крачка по крачка. Kогато ни дойде редът,
подадоxме на mо¡sора един ваучер и му казаxме да ни откара до öазата на XII
корпус. Той с радост изпълни желанието ни. Hаmиnт ваучер можеmе да се размени
срещу долари във всnка американска военна öаза, а и на връщане сигурно нnмаmе
да се движи празен. Kато нищо щеmе да качи двама-трима танкисти, реmили да
прекарат нощта във ¡ранк¡уртските заведениn. Kато много други германци през
последните четири и половина десетилетиn си изкарваmе xлnöа покрай
американската армиn. Kолата му öеmе мерцедес.
Hътуваxме трийсет минути. Bсе на изток, през предградиn, които по нищо не
се отличаваxа от много други населени места в Lерманиn. Oгромни пространства,
застроени нnкъде през петдесетте години с почти еднакви жълтеникави сгради.
.лиците на новите квартали се виеxа в плавни дъги, ориентирани в посока изток-
запад, следвайки пътn на nтата öомöардировачи. Hито една държава в света не öе
гуöила война така, както Lерманиn. Hодоöно на много други, и аз önx виждал
снимки от 1945 година. Думата поражение не öеmе достатъчно силна, за да изрази
станалото. Cтраmниnт съд прилnгаmе може öи по-доöре. Hnлата страна е öила
стрита на праx от силата на ответниn удар. Cледите щnxа да останат за вечни
времена в арxитектурата. U под неn. Bсеки път, когато теле¡онната компаниn
копаеmе за полагане на подземни каöели, излизаxа черепи и кости, разöити
порцеланови сервизи, ръждnсали вериги от танкове. Bсеки път, когато се правеmе
първа копка за нова сграда, до öагера заставаmе свещеник, за да прочете молитва
за погреöаните отдолу. Aз съм роден в Берлин и прекараx детството си,
заоöиколен от американци, а също и от десетки квадратни километри криво-лnво
закърпена, опустоmена земn. Те започнаxа всичко, казваxме ние.
.лиците в предградиnта önxа чисти и доöре поддържани. Oт двете страни
имаmе ненатрапчиви магазинчета, а над тnx ¬ жилищни сгради. Bитрините önxа
пълни с лъскави стоки. .личните надписи önxа с черни öукви на önл ¡он ¬
арxаичен mри¡т, който ги правеmе трудни за четене. Тук-там имаmе малки таöелки,
указващи посоката към американските военни оöекти. Те се наöиваxа в очи.
Тръгнаxме по таöелките към XII корпус, като скоро излnзоxме от застроените
квартали и пресnкоxме двукилометрова ивица разорана земn. Бnxа оöикновени ниви,
но на мен ми заприличаxа на нnкакви защитни заграждениn, изолиращи военната
öаза от цивилниn свnт. Hа изток неöето öеmе съвсем притъмнnло.
Дванайсети корпус се помещаваmе в нnкогаmна промиmлена зона, xарактерна
за златната ера на нацизма. Hрез трийсетте години нnкакъв индустриалец построил
огромен заводски комплекс върxу площ от четири квадратни километра. Hо средата
имаmе импозантна административна сграда, сега превърната в щаö, а зад неn ¬
редици от ниски метални складове, простиращи се на стотици метри. Cкладовете
önxа öомöардирани толкова пъти и с такава nрост, че от тnx önxа останали само
стърчащи усукани железа. B същото време административната сграда öеmе само
частично повредена. Hрез 1945 година нnкаква уморена от öитки американска
танкова дивизиn öила изöрала мnстото за свой временен лагер. Uзнемощели от глад
жени с öасмени рокли и изöелели заöрадки öили докарани от Iранк¡урт да трупат
öоклука на купчини срещу xрана. Bа целта им öили раздадени лопати и ръчни
колички. Hосле инженерниnт корпус ремонтирал сградата и доразчистил терена с
öулдозери. Hа нnколко пъти Hентагонът отпуснал значителни суми, но си струвало.
До 1953-та опустоmениnт заводски комплекс се превърнал в оöразцова американска
военна öаза. U сега туxлените сгради önxа старателно почистени, önлата öоn
öлестеmе, околовръст се издигаmе здрав зид. Hавсnкъде се виждаxа пилони със
знамена и караулки с часови. Uмаmе нnколко столови, военна öолница и смесен
магазин. Cъщо и казарми за личниn състав, раöотилници и складове. U най-вече
споменатите четири квадратни километра земn, всеки квадратен метър от които към
1953-та вече öеmе покрит с американски танкове. Bсичките строени в редици,
оöърнати с дулата на изток, готови да се втурнат в öой с врага.
Kогато ¬ трийсет и седем години по-късно ¬ пристигнаxме в öазата, öеmе
паднал мрак. Hо ние знаеxме, че по същество нищо не се е променило. Танковете
сега önxа различни, но това öеmе всичко. Cтарите M4 ,Tърман°, които спечелиxа
Bтората световна война, отдавна ги нnмаmе, ако не се смnтаxа двата великолепно
реставрирани оöразеца, застанали на пост или като символи от двете страни на
главниn портал. Бnxа поставени върxу öетонни ¡ундаменти, с вирнати предници,
сnкаm преодолnващи поредното препnтствие. Бnxа красиво öоnдисани в
масленозелено, с по една önла петолъчка от двете страни на купола. Uзглеждаxа
като нови. Bад тnx започваmе дълга алеn с öоnдисани в önло öордxри, в дъното на
коnто се виждаmе осветената с прожектори ¡асада на щаöа. Hо-назад önxа навесите
с основните öойни танкове на американската армиn M1A1 ,Eйöрамс° ¬ стотици,
нови-новенички, наредени един до друг, струващи по четири милиона долара всеки.
Cлnзоxме от таксито, пресnкоxме тротоара и се запътиxме към караулката до
портала. Bначката ми на майор от специалните части ни отвори вратите на öазата.
Hоначало тази значка ми отварnmе всnка врата на всеки американски военен оöект
където и да öило по света, освен в най-вътреmниn кръг на Hентагона. Hонесоxме
чантите си по алеnта.
¬ Uдвал ли си тук преди? ¬ запита Cъмър.
Hоклатиx глава, öез да заöавnм крачка.
¬ Бил съм в Xайделöерг с пеxотата ¬ казаx аз. ¬ Mного пъти.
¬ Hаöлизо ли е?
¬ Hе е далеч.
Kъм вxода на щаöа водеxа нnколко mироки каменни стъпала. Hnлата сграда
странно напомнnmе Kапитолиn на нnкой малък американски щат. Uзкачиxме стъпалата
и влnзоxме. Bад вратата имаmе гиmе, а зад него войник. Hе военен полицай, а
оöикновен новоöранец от корпуса. Hоказаxме му служеöните си карти.
¬ Tе се намери ли мnсто за нас във ваmето оöщежитие? ¬ запитаx го.
¬ Hnма проöлем, сър ¬ отвърна той.
¬ Две стаи ¬ казаx аз. ¬ Eдна нощувка.
¬ Tе се оöадn да ги запазn ¬ рече той. ¬ Bие следвайте таöелите.
U войникът посочи с пръст към дъното на коридора. Там имаmе още врати,
нnкои от които водеxа навън, към останалата част на комплекса. Hогледнаx
часовника си. Hоказваmе точно дванайсет на оönд. Oще öеmе нагласен на източно
американско време. B Lерманиn öеmе mест вечерта и вече се öеmе мръкнало.
¬ Uскам да се срещна с командващиn военната полициn в öазата ¬ казаx аз.
¬ Дали е още в каöинета си?
Bойникът вдигна теле¡она и скоро получи отговор. Hосочи ни едно mироко
стълöище, което водеmе към горниn етаж.
¬ Lоре, вдnсно ¬ каза той.
Kачиxме се по стълöите и свиxме вдnсно. Тръгнаxме по дълъг коридор с
много врати от двете страни. Бnxа от масивно дърво, с прозорчета от реле¡но
стъкло. Hамериxме вратата, коnто ни трnöваmе, и влnзоxме. B предната стаичка
имаmе öxро, а зад него сержант. Cамата стаичка öеmе почти идентична с тази на
моnта сержантка в Бърд. Cъщата öоn, същиnт под, същата меöелировка, същата
температура и миризма. Cъщото ка¡е в същата стандартна маmина. Cамиnт сержант
приличаmе на много други сержанти, които önx виждал. Cпокоен, делови,
невъзмутим, готов да повnрва, че той единствен върти служöата ¬ което може öи
öеmе и вnрно. Kогато влnзоxме, той вдигна глава и ни огледа. Hужна му öе около
половин секунда, за да реmи кои сме и какво искаме.
¬ Hредполагам, че търсите майора ¬ рече той.
Kимнаx. Cержантът вдигна теле¡она и позвъни във вътреmниn каöинет.
¬ Bлизайте направо ¬ каза той.
Bлnзоxме и вътре видnx друго öxро, а зад него ¬ един тип на име Cуон.
Hознаваx го доöре. Hоследниn път се видnxме във Iилипините преди три месеца,
когато го önxа назначили там уж за цnла година.
¬ Hе ми казвай, че си тук от двайсет и девети декември ¬ казаx вместо
поздрав аз.
¬ Bамръзнаxа ми мартинките ¬ отвърна той. ¬ Бnx оöлечен като за екватора;
тиn некадърници три дни не можаxа да ми намерnт зимна уни¡орма.
Hоследното не ме изненада. Cуон öеmе нисък и разплут, почти квадратен.
Hредполагам, че в скалата на интендантството щеmе да ¡игурира като напълно
отделна категориn.
¬ Kомендантът тук ли е? ¬ запитаx.
Той поклати глава.
¬ B командировка.
¬ Lарöър ли подписа заповедта ти?
¬ Така се твърди.
¬ Разöираm ли нещо?
¬ Hищичко.
¬ Aз също.
Той вдигна рамене. Kакво друго да очакваm?
¬ Това е лейтенант Cъмър ¬ представиx n аз.
¬ Oт Cто и десета специална част ли е?
Cъмър поклати глава.
¬ Hо иначе си n öива ¬ казаx аз.
Cуон протегна късата си деöела ръка през öxрото и двамата се здрависаxа.
¬ Търсn един тип на име Mарmъл ¬ казаx аз. ¬ Mайор. Бил в щаöа на
Дванайсети корпус.
¬ Да не е загазил?
¬ Друг е загазил. Hадnвам се, че Mарmъл ще ми помогне да разöера кой. Ти
познаваm ли го?
¬ Hе съм чувал за него ¬ каза Cуон. ¬ Oтскоро съм тук.
¬ Bнам ¬ казаx аз. ¬ Oт двайсет и девети декември.
Той се усмиxна, отново вдигна рамене, този път извинително, и посегна към
теле¡она. Kаза на сержанта да намери Mарmъл и да го уведоми, че искам да го
видn в удоöен за него момент. Докато траеmе разговорът, аз се озърнаx.
Kаöинетът на Cуон изглеждаmе също така временен и чужд, както моnт във Iорт
Бърд. Cъс същиn часовник на стената. Eлектронен, öез стрелка за секундите. Hе
тиктакаmе. U в момента показваmе mест и десет.
¬ Hещо ново покрай теö? ¬ попитаx аз.
¬ Hищо осоöено ¬ отвърна Cуон. ¬ Hnкакъв пилот на xеликоптер отиmъл на
пазар в Xайделöерг и го сгазила кола. U това с Kреймър, разöира се. .öийството
му доста поразöърка нещата тук.
¬ Kой се гласи за негов заместник?
¬ Bасел, предполагам.
¬ Bапознаx се с него ¬ казаx аз. ¬ Hе ме впечатли осоöено.
¬ .öийството на Kреймър е лоm знак. Bадават се промени. Да можеmе да ги
чуеm тукаmните как си говорnт! Mного са омърлуmени.
¬ Cтатуквото не може да се запази ¬ казаx аз. ¬ Cамо това се чува
навсnкъде.
Теле¡онът иззвънn. Cуон го вдигна, слуmа около минута и затвори.
¬ Mарmъл не е в öазата ¬ каза той. ¬ Бил на нощни маневри. Tnл да се
върне сутринта.
Cъмър ме погледна. Bдигнаx рамене.
¬ Kанn ви на вечерn ¬ каза Cуон. ¬ -увствам се самотен тук сред
кавалериnта. Cлед час в о¡ицерскиn клуö, става ли?
Hонесоxме öагажа си към оöщежитието и намериxме определените ни стаи.
Mоnта доста приличаmе на онази, в коnто öе умрnл Kреймър, само дето öеmе по-
чиста. Uначе по нищо не се различаваmе от стандартна стаn в американски мотел.
Mоже öи нnкоn xотелска верига навремето öе спечелила търга за държавната
поръчка. Cлед което önxа докарали със самолет цnлата меöелировка ¬ от леглата,
та чак до закачалките за кърпи и тоалетните чинии.
Uзöръснаx се, взеx си дуm и се преоöлnкоx в чиста уни¡орма. Hетнайсет
минути преди да изтече дадениnт ни от Cуон час, почукаx на вратата на Cъмър. Тn
отвори. Uзглеждаmе свежа и изкъпана. Cтаnта й приличаmе досущ на моnта, само че
вече мириmеmе на жена. Bъздуxът уxаеmе на xуöав пар¡xм.
Бързо намериxме о¡ицерскиn клуö. Bаемаmе половината от приземниn етаж на
едно от крилата към главната сграда. Беmе просторно помещение с високи тавани и
сложни гипсови орнаменти. Cъстоеmе се от ¡оайе, öар и столова. Oткриxме Cуон в
öара. Беmе в компаниnта на нnкакъв подполковник в парадна уни¡орма, с
отличителни знаци на пеxотата върxу ревера. Беmе малко неочаквано да видим
пеxотинец в öаза на öронетанковите войски. Hа таöелката с името му пиmеmе
Cаймън. Cтори ми се, че се готви да вечерn с нас. Cаймън ни се представи. Бил
от пеxотата, о¡ицер за връзка при XII корпус. B öазата на пеxотата в Xайделöерг
имало друг като него, но от танкистите.
¬ Oтдавна ли сте тук? ¬ запитаx го.
¬ Oт две години ¬ каза той, което ме зарадва. Трnöваmе ми ин¡ормациn, а
от Cуон можеmе да се научи толкова, колкото от мен за Iорт Бърд. Hосле си
казаx, че Cаймън не случайно е поканен на наmата маса. Cуон се öеmе досетил
какво ми трnöва и се öе заел да ми го достави, öез да съм го молил. Такъв си
öеmе той.
¬ Hриnтно ми е да се запознаем, подполковник ¬ казаx аз и кимнаx на Cуон,
за да му öлагодарn. Uзпиxме по една-две студени американски öири от високи
запотени чаmи и после се преместиxме в столовата. Cуон öеmе запазил места.
Kелнерът ни поведе към една от ъгловите маси. Cеднаx на мnсто, от което да
наöлxдавам цnлото помещение. Hаоколо не се виждаmе нито една позната
¡изиономиn. Bасел го нnмаmе, също и Kумър.
Mенxто öеmе стандартно. Mожеmе да се намираме във всеки друг о¡ицерски
клуö по света. Hелта на тези заведениn не е да запознават военнослужещите с
осоöеностите на местната куxнn. Hапротив, те са предназначени да ги накарат да
се почувстват у дома си. Uмаmе изöор между риöа и пържола. Риöата може и да
öеmе европейска, но месото за пържолата със сигурност öеmе докарано през
океана. Hnкой политик от животновъдните щати öе уредил за изöирателите си
изгодна сделка с Hентагона.
Oтначало поговориxме на злоöодневни теми. Hооплакаxме се от заплатите и
осигуровките, заговориxме за оöщи познати. Cтана дума и за ,Cправедлива кауза°
и Hанама. Hодполковник Cаймън ни каза, че преди два дни xодил в Берлин и си
взел отломка от стената като сувенир. Cмnтал да n монтира в плексигласов куö. U
да го предава на деца и внуци като семейна реликва.
¬ Hознавате ли майор Mарmъл? ¬ запитаx го аз.
¬ Cравнително доöре ¬ отвърна той.
¬ Kой е той всъщност? ¬ запитаx.
¬ Това о¡ициален разговор ли е?
¬ Bсъщност не.
¬ Mайор Mарmъл е човек, който чертае планове. Uли поточно стратегии.
-овек на дългосрочните сxеми. Cтрува ми се, че генерал Kреймър го xаресваmе.
Bинаги го държеmе край сеöе си, öеmе го направил о¡ицер от разузнаването.
¬ Той има ли опит в разузнаването?
¬ Hе о¡ициално. Hо съм сигурен, че по ротациn е служил и там.
¬ U сега е част от приöлижениn екип, така ли? -увал съм името на Kреймър
да се споменава на един дъx с Bасел и Kумър, но не и с Mарmъл.
¬ Mарmъл също е в екипа ¬ каза Cаймън. ¬ Това е сигурно. Hо нали знаете
какви са щаöните о¡ицери. Xаресат си нnкого, но гледат да не личи много
отстрани. Bатова го товарnт с всnкаква черна раöота. Да прави ка¡е, да носи
ку¡арите им, да ги вози, но когато стане напечено, се съветват за всичко с
него.
¬ Cега, като Kреймър го нnма вече, дали нnма Mарmъл да се придвижи
нагоре? Да заеме мnстото на Kумър например?
Cаймън направи гримаса.
¬ Би трnöвало. Той е поддръжник на öронетанковите войски, ¡анатизиран до
мозъка на костите си. Kато всички останали. Cамо дето никой не знае със
сигурност какво има да става сега. Cмъртта на Kреймър не öи могла да ги завари
в по-неподxодnщ момент.
¬ Cветът се променn ¬ казаx аз.
¬ Aма какъв свnт öеmе само, а? ¬ отöелnза Cаймън. ¬ Cветът на Kреймър.
Hравен като по мnрка за него. Bавърmил ,.ест Hойнт° през петдесет и втора, а до
петдесет и трета öази като тази тук вече са öили напълно окомплектовани и в
течение на öлизо четирийсет години са тnxната крепост, центърът на вселената.
Така са се окопали, че не е за вnрване. Bие давате ли си сметка кой род войски
са направили най-много за родината?
¬ Hе. Kой?
¬ Hе öронетанковите. Hито пък пеxотата. Uстинските царе на съвременниn
театър на öойните действиn са инженерниnт корпус. Hавремето танкът ,Tърман° е
тежал трийсет и осем тона и е öил mирок два метра и седемдесет. Bа да се стигне
днес до M1A1 ,Eйöрамс°, който тежи седемдесет тона и е mирок три и трийсет.
Така че през тези изминали öлизо четирийсет години инженерните войски нито за
миг не са оставали öез раöота. Разmирnвали са пътища, стотици мили пътни
артерии из цnла Bападна Lерманиn. .крепвали са мостове. Hо дnволите, те дори са
строили пътища и мостове. C десетки при това. Aко искаm една вълна от
седемдесеттонни танкове да се устреми по команда на изток, трnöва да се
погрижиm първо пътищата и мостовете да n издържат.
¬ Разöирам ¬ казаx аз.
¬ U всичко това струва милиарди долари ¬ продължи Cаймън. ¬ Разöира се,
те са знаели от кои пътища и мостове да започнат най-напред. Bнаели са откъде
тръгват, знаели са и къде искат да стигнат. Cъветвали са се със стратезите,
оглеждали са внимателно картите, преди да се заxванат с öетона и ко¡ража. Cлед
което са построили тилови станции навсnкъде, където е имало нужда от тnx.
Hостоnнни складове за гориво-смазочни материали, погреöи, ремонтни раöотилници,
стотици на öрой по цnлото протежение на предварително определени трасета. Така
че ние öуквално сме се сраснали с тази земn. Бойните полета на Cтудената война
са излети от öетон и издnлани от камък, Ричър.
¬ Mоже да се каже, че инвестициnта си е струвала. B крайна сметка ние
поöедиxме.
Cаймън кимна.
¬ Hравилно. Hо какво ще стане оттук нататък? ¬ запита той.
¬ Oще инвестиции ¬ казаx аз.
¬ Точно така. Kакто във ¡лота, когато големите öронирани крайцери са öили
изместени от самолетоносачите. Това е öило краnт на една ера и началото на
друга. Танковете ,Eйöрамс° са като крайцерите. Те са прекрасни маmини, но
морално остарели. Eдинствениnт начин, по който могат да се използват, е по
специално построени пътища, водещи в предварително изöрани посоки.
¬ Те са подвижни ¬ казаx аз. ¬ Kато всеки танк.
¬ Hе са осоöено подвижни ¬ каза Cаймън. ¬ Bие знаете ли къде ще е
следващата öитка?
Bдигнаx рамене. B този момент ми се прииска Джо да е при нас. Hего много
го öиваmе по геополитическите раöоти.
¬ B Близкиn изток може öи? ¬ казаx аз. ¬ B Uран или Uрак, да кажем. Cега,
като вече са си поели дъx, отново ще им се прище да направnт нnкоn дивотиn.
¬ Uли на Балканите ¬ каза Cуон. ¬ Kогато Cъветите руxнат окончателно, там
има една тенджера под налnгане, коnто само чака да се вдигне капакът.
¬ E, доöре ¬ каза Cаймън. ¬ Да вземем Балканите. Hапример £гославиn. Aко
има нещо да става, то ще е там, дума да нnма. Те само чакат да гръмне първата
пуmка. U какво правим ние в такъв случай?
¬ Hращаме една-две въздуmнопреносими дивизии ¬ каза Cуон.
¬ E, доöре ¬ съгласи се Cаймън. ¬ Да кажем, че им пратим Oсемдесет и
втора и Cто и първа. Hри леко въоръжение можем да разположим първите три
öаталsона до една седмица. Hо какво ще правим, след като веднъж стигнем там? Bа
тnx ние сме незначителна пречка като спnщите полицаи по улиците. Tе се наложи
да чакаме по-тежките части. A това вече е проöлем. Танкът ,Eйöрамс° тежи
седемдесет тона. Hе може да се пренасn по въздуxа. Трnöва да се натовари на
влак, после на кораö. U това е лесната част. Трудната започва оттам нататък.
Bащото не стига да пренесеm само танка. Bа всеки тон танк трnöват по четири
тона гориво и друго снарnжение. Тиn чудовища горnт по пет литра на километър.
Hосле трnöват резервни двигатели, öоеприпаси, цели öригади меxаници за
поддръжка. Lогистиката нnма край. Bсе едно да преместиm една желnзна планина.
Bа да се превозnт достатъчно танкови öригади, които да реmат изxода на войната,
е неоöxодима минимум mестмесечна подготовка, и то денонощна.
¬ Hрез това време въздуmнопреносимите части здравата ще загазnт ¬
отöелnзаx аз.
¬ U още как! ¬ каза Cаймън. ¬ A това са все мои момчета и ме öоли за тnx.
Aко изпратим лековъоръжени десантчици срещу каквито и да öило противникови
танкове, ще ги смачкат. Така че през тези mест месеца ще ни се скъсат нервите.
Hо с това проöлемите не свърmват. Kакво ще стане например, когато
öронетанковите öригади стигнат до местоназначението? Kато слnзат от кораöа и на
две преки по-нататък затънат в калта? Bащото, ако нито пътищата са достатъчно
mироки, нито мостовете достатъчно здрави, така и ще си останат на пристанището.
U от калта ще гледат öезпомощно как изöиват пеxотата пред очите им.
Bсички мълчаxа.
¬ Uли да вземем Близкиn изток ¬ продължи Cаймън. ¬ Bсички знаем, че Uрак
си иска оöратно Kувейт. Aми ако наxлуnт? B дългосрочен план öиxме могли лесно
да спечелим тази война, понеже за танка пустинnта е като степите на Hентрална
Eвропа, само е малко по-праmно и горещо. Hлановете, които имаме за Eвропа, ще
послужат и там. Hо ще стигнем ли изоöщо дотам? Uли ще оставим пеxотата да ни
чака mест öезкрайни месеца, за да спира с телата си врага? Та иракчаните ще ги
прегазnт за две седмици!
¬ Трnöва ни въздуmна сила ¬ каза Cуон. ¬ .дарни xеликоптери.
¬ Де да öеmе толкова просто ¬ каза Cаймън. ¬ Cамолетите и xеликоптерите
изглеждат много доöре на картинка, но сами по сеöе си не могат да спечелnт нито
една öитка. Bойните се печелnт, когато по земnта стъпват öотуmи.
.смиxнаx се. B известен смисъл това си öеmе най-оöикновено пеxотинско
самоxвалство. Hо в него имаmе истина.
¬ Та какво ще стане тогава? ¬ запитаx.
¬ Cъщото, което стана с ¡лота през четирийсет и първа ¬ отвърна Cаймън. ¬
Докато се усетnт, öронираните крайцери са отиmли в историnта и на тnxно са
доmли самолетоносачи. Tо се отнасn до нас, сега трnöва да се интегрираме. Hа
първо мnсто трnöва да разöерем, че наmите леки части са твърде уnзвими, а
тежките са твърде öавни. Cледователно трnöва да се откажем от делението на леки
и тежки. Hеоöxодими са ни интегрирани öригади за öързо реагиране с öронирани
маmини, ненадвиmаващи двайсет тона и достатъчно малки, за да се поöерат в
търöуxа на един C-130. Тоест да стигаме по-öързо до мnстото на öоn и да се
сражаваме по-гъвкаво и умно. Cтратегическото планиране никога вече нnма да се
основава на öитки по сценарий между стада динозаври.
Cаймън се усмиxна и каза:
¬ C други думи, водеща ролn отсега нататък ще играе пеxотата.
¬ Bие разговарnли ли сте нnкога с такива като Mарmъл на тези теми?
¬ C теxните стратези ли? Bа нищо на света.
¬ Те как виждат öъдещето?
¬ Hnмам представа. U не ме интересува. Бъдещето принадлежи на пеxотата.
Bа десерт имаmе nöълков пай, после ка¡е. Hревъзxодно както винаги.
Hостепенно от öъдещето се върнаxме към дреöнотемието на настоnщето. Kелнерите
оöикалnxа öезmумно около нас. Беmе най-оöикновена вечер в о¡ицерски клуö, макар
и на xилnди километри от предиmниn.
¬ Mарmъл ще се върне призори ¬ каза ми Cуон. ¬ Oглеждайте се за колата на
разузнаването в краn на първата колона.
Kимнаx. Hредставиx си, че зазорnването във Iранк¡урт през nнуари настъпва
нnкъде около седем часа. Hагласиx вътреmниn си часовник на mест. Hодполковник
Cаймън ни пожела лека нощ и си тръгна. Cъмър öутна стола си назад и се изтегна
удоöно, доколкото можеmе да се изтегне минsонче като неn. Cуон се наведе
напред, подпрnл лакти на масата.
¬ Cмnтаm ли, че в тази öаза влиза много дрога? ¬ попитаx аз.
¬ Bащо, да не искаm малко? ¬ отвърна той.
¬ Kа¡nв xероин ¬ казаx аз. ¬ Hе за лична употреöа.
Cуон кимна.
¬ Kазват, че можел да се намери при турските гастарöайтери. Uли при
пласsорите на крек.
¬ -увал ли си за един тип на име .илард? ¬ запитаx го.
¬ Hовиnт mе¡ ли? ¬ рече той. ¬ Hолучиx докладна. Hикога не съм го срещал.
Hо нnкои xора тук го познават. Бил клечка в разузнаването, занимавал се с
танкове.
¬ Hисал е алгоритми ¬ казаx аз.
¬ Bа какво?
¬ Bа потреöлението на гориво на съветските Т-80, доколкото знам. Hо което
можело да се разöере колко учениn правnт.
¬ U сега е mе¡ на Cто и десета?
Kимнаx.
¬ Uменно. Да се чудиm просто.
¬ -е как е успnл да се намърда там?
¬ Hвно се е xаресал на нnкого.
¬ Трnöва да разöерем на кого. Bапочни да пускаm доноси по негов адрес.
Kимнаx отново. Aмериканската армиn наöроnва öлизо милион, а в крайна
сметка всичко се свежда до това кой на кого се е xаресал. Kакво друго да
очакваm?
¬ Aз си лnгам ¬ казаx и станаx от масата.
Cтаnта ми в оöщежитието за командировани öеmе толкова стандартна, че
минута след като затвориx вратата, заöравиx къде се намирам. Bакачиx уни¡ормата
си в гардероöа, измиx се и се муmнаx в леглото. -арmа¡ите мириmеxа на същиn
перилен препарат, какъвто армиnта използва навсnкъде по света. Bамислиx се за
майка ми в Hариж и за Джо във Bаmингтон. Mайка ми може öи вече си öе легнала.
Джо сигурно още öеmе в служöата си, каквато и да öе тn. Kазаx си mест сутринта
и затвориx очи.
Bазорnването настъпи в 6:50, когато със Cъмър вече стоnxме до източниn
портал на XII корпус. B ръцете си държаxме големи чаmи с ка¡е. Bемnта под
краката ни öеmе замръзнала; стелеmе се мъгла. Hеöето öеmе сиво, пейзажът
пастелно зеленикав, с ниски заоöлени xълмове, незаöележителен като голnма част
от Eвропа. Тук-там стърчаxа дървета. Cпnщата зимна земn мириmеmе слаöо на
изгнила органична материn. Беmе много тиxо.
Cлед портала пътnт завиваmе леко на изток-североизток и се гуöеmе в
мъглата по посока на Русиn. Беmе прав и mирок, изграден от стоманоöетонни
öлокове. Kаменните öордxри önxа тук-там нащърöени от танкови вериги. Oт
камъните се önxа отчупили големи клиновидни парчета. Танкът не се кара лесно.
Cтоnxме и чакаxме. Тиmината öеmе пълна.
U тогава ги чуxме.
Kой е най-xарактерниnт звук на двайсети век? Hо този въпрос може много да
се спори. Bа нnкои това може да е плътното öоöотене на самолетен двигател. Hа
нnкой самотен едновитлов изтреöител, реещ се из лазурното неöе нnкъде в
началото на 40-те години. Uли nростниnт писък на реактивен преxващач, който
прелита ниско над земnта и кара прозорците да треперnт. Uли може öи
равномерното, пулсиращо ¡xт-¡xт-¡xт на xеликоптерен ротор. Uли гроxотът на
тежко натоварен 747 при излитане. Uли трnсъкът на падащи öомöи. Bсички тези
звуци са достойни кандидати за първото мnсто. Bащото принадлежат единствено на
двайсети век. Hрез цnлата дотогаваmна историn на човечеството никой от тnx не е
съществувал.
Hnкой смаxнат романтик öи предложил песен на Бийтълс. Hещо с йе-йе-йе,
удавено в писъците на екзалтирана пуöлика. Cклонен съм да разöера и подоöен
изöор. Aла песен и писъци на екзалтациn не отговарnт на условието. Mузика и
човеmко желание е имало откакто свnт светува. Те не са изоöретени след 1900-а
година.
Hе, според мен öезспорната звукова емöлема на двайсети век е металното
чаткане и стъргане на танкови вериги по паваж. Този звук е отеквал във Bарmава
и Ротердам, в Cталинград и Берлин. Hосле в Будапеща и Hрага, в Cеул и Cайгон.
Това е един жесток, всnващ ужас звук. Bвукът на страxа. Uзраз на огромното
öрутално надмощие. U на неангажираното, надменно öезразличие. Танковите вериги
стържат и чаткат по паважа и със самиn звук ви казват, че нnма как да öъдат
спрени. -е човекът е слаö и öезпомощен срещу маmината. Uзведнъж едната верига
спира, докато другата продължава да се движи, танкът завива на мnсто и се
понасn право към вас, ревейки и чаткайки с веригите си. Това е истинскиnт звук
на двайсети век.
-уxме приöлижаването на танковата колона на XII корпус много преди да n
видим. Tумът достигаmе до нас през мъгла ¬ гроxот на вериги, вой на турöини.
-уваxме стъргането на предавките и с телата си усетиxме мощни, плътни виöрации,
които се предаваxа по земnта и оттам по xодилата ни с всnко поредно стъпване на
звено от веригата върxу öетона. -уваxме xрускането на камъчета по пътn, които
се стриваxа на праx под огромната тежест.
U чак тогава ги видnxме. Bодещиnт танк изплува пред нас от мъглата.
Движеmе се öързо, като леко се накланnmе ту напред, ту назад, после веднага
заставаmе xоризонтално. Двигателnт ревеmе. Bад него идваxа втори, трети, още и
още. Движеxа се в колона по един като нnкаква армада призрачни кораöи от ада.
Lледката öеmе изумителна. Танкът M1A1 прилича на акула, на жив организъм,
еволxирал до точката на аöсолxтното съвърmенство. Той е неоспоримиnт цар на
джунглата. Hито един друг танк на света не е в състоnние дори да го одраска.
Hелиnт е оöвит в öронn, съставена от слой оöеднен уран, затиснат между два
листа валцована стомана, плътна и непроöиваема. Bсnкакви снарnди, ракети и
кинетични проектили отскачат от него като гумени топчета. Hо най-xитрото е, че
застава на такава дистанциn, от коnто е недостижим за въпросните снарnди,
ракети и кинетични проектили. Hросто си стои там и гледа как мунициите на
противника падат в праxолnка нnкъде далеч пред него. Cлед което спокойно
насочва могъщото си оръдие и стрелn, и секунда по-късно на два километра и
половина в далечината неöлагоразумниnт нападател изöуxва в пламъци и изгарn
като ¡акел. Танкът M1A1 ,Eйöрамс° е върxовното мощно въплъщение на
несправедливостта.
Bодещиnт танк мина покрай нас. Три метра и трийсет mирок, öлизо осем
дълъг, два и осемдесет и пет висок. Cедемдесет тона. Двигателnт виеmе, земnта
трепереmе под тежестта му. Bеригите скриптnxа и чаткаxа, и приплъзваxа по
öетона. Cлед него мина и вториnт танк. Hосле третиnт, четвъртиnт, петиnт. Tумът
öеmе оглуmителен. Oгромни маси метал завиxрnxа въздуxа, изпълнен с изгорели
газове. Oръдиnта сnкаm се поклащаxа във въздуxа, навеждаxа се, после се
изправnxа.
B колоната имаmе оöщо двайсет танка. Kогато и последниnт мина през
портала, mумът и виöрациите постепенно отслаöнаxа. Cлед нnколко секунди от
мъглата изскочи колата на разузнаването, коnто се движеmе на известно
разстоnние зад колоната. Беmе специално оöорудван xъмър, с малка противотанкова
ракетна установка на покрива. Bътре имаmе двама дуmи. Aз излnзоx на пътn му,
вдигнаx ръка и зачакаx. Hе познаваx Mарmъл, önx го виждал само веднъж, в
тъмното купе на служеöната кола пред щаöа на Iорт Бърд. Hо въпреки това веднага
разöраx, че двамата мъже в xъмъра са други xора. Бnx запомнил, че Mарmъл е
едър, докато тиn двамата önxа дреöни като повечето танкисти. Танкът ,Eйöрамс°
не може да се поxвали с просторна вътреmност.
Xъмърът спрn пред мен, аз заоöиколиx предницата и застанаx до прозореца
на mо¡sора. Cъмър невъзмутимо зае позициn до другата врата. Tо¡sорът свали
стъклото и ме изгледа учудено.
¬ Търсn майор Mарmъл ¬ казаx аз.
Tо¡sорът öеmе капитан, пътникът също. U двамата önxа оöлечени в танкови
екипи, с топли зимни куртки и mлемо¡они. Hа ръкавите си пътникът имаmе джоöове,
от които стърчаxа писалки. Hа коленете му имаmе öележници. Lъсто изписани. Hвно
с резултатите от стрелöата.
¬ Mарmъл го нnма ¬ каза mо¡sорът.
¬ Kъде е? ¬ запитаx аз.
¬ Kой се интересува?
¬ Mожете да прочетете сам ¬ казаx аз. Бnx с каму¡лажките от предиmната
вечер. Hа nката си имаx дъöови листчета, на джоöа ми nсно пиmеmе Ричър.
¬ Oт коn част? ¬ запита човекът.
¬ Hе ви трnöва да знаете.
¬ Mарmъл замина за Kали¡орниn ¬ каза той. ¬ Hреместен е по спеmност във
Iорт Lруин.
¬ Kога?
¬ Hе мога да ви кажа.
¬ Oпитайте.
¬ Hnкъде снощи.
¬ Hе е много точно.
¬ -естно, не мога да ви кажа.
¬ Kакво толкова спеmно е възникнало в Lруин?
¬ U това не знам.
Oтдръпнаx се от прозорчето.
¬ Kарайте ¬ казаx му.
Xъмърът освоöоди пространството между нас и със Cъмър се срещнаxме на
средата на пътn. Bъв въздуxа се носеmе миризма на изгорели газове от дизелови и
турöинни двигатели; öетонът под краката ни öеmе прnсно изранен от веригите на
танковете.
¬ Cамо си загуöиxме времето ¬ каза Cъмър.
¬ Mоже öи не. Bависи кога е отпътувал Mарmъл. Aко е öило след оöаждането
на Cуон, това може все пак да значи нещо.
Uзвестно време оöикалnxме между три различни служöи, опитвайки се да
разöерем в колко часа Mарmъл е напуснал öазата. Hакраn се озоваxме в оömирниn
каöинет на вториn етаж, където се намираmе командването на генерал Bасел. Hего
го нnмаmе. Разговарnxме с поредниn капитан, който приличаmе повече на
администратор в голnма компаниn.
¬ Mайор Mарmъл е взел граждански полет в двайсет и три часа ¬ каза той. ¬
Oт Iранк¡урт за ,Дълес°. Там има седемчасов престой и после продължава за Lос
Aнджелис. Lично му издадоx ваучерите.
¬ Kога?
¬ Hри тръгването му.
¬ Тоест в колко часа?
¬ Три часа преди полета.
¬ Bначи около осем?
Kапитанът кимна.
¬ Точно в осем.
¬ Hреди това му е öило казано, че е записан да участва в нощни маневри.
¬ Така öеmе. Hо плановете се промениxа.
¬ Bащо?
¬ Hе мога да ви кажа.
Hвно в XII корпус Hе мога да ви кажа öеmе стандартниnт отговор на всички
въпроси.
¬ Kакво ли толкова е станало в Lруин?
¬ Hе мога да ви кажа.
Това ме накара за миг да се усмиxна.
¬ Kога е издадена заповедта за преместването на Mарmъл?
¬ B седем часа.
¬ Hисмено?
¬ .стно.
¬ Oт кого?
¬ Oт генерал Bасел.
¬ Bасел ли е подписал и ваучерите?
Kапитанът кимна.
¬ Да. Той трnöва да ги одоöри.
¬ Uскам да говорn с него.
¬ Lенералът замина за Lондон.
¬ Bа Lондон? ¬ повториx аз.
¬ Bа среща в öританското Mинистерство на отöраната. Hолучи внезапна
покана.
¬ Kога отпътува?
¬ Двамата с майор Mарmъл тръгнаxа заедно за летището.
¬ A къде е полковник Kумър? ¬ запитаx аз.
¬ B Берлин. Bа сувенири.
¬ Cамо не ми казвайте, че и той е тръгнал за летището с Bасел и Mарmъл.
¬ Hе ¬ отвърна капитанът. ¬ Bзе влака.
¬ Cтраxотно ¬ казаx аз.
Двамата със Cъмър отидоxме в о¡ицерскиn клуö да закусим. Cеднаxме на
същата ъглова маса, както и предиmната вечер. Eдин до друг, с гръö към стената,
като наöлxдаваxме помещението.
¬ U така ¬ казаx аз, ¬ в осемнайсет и десет служöата на Cуон започва да
разпитва за местонаxождението на Mарmъл и петдесет минути по-късно той получава
назначение във Iорт Lруин. Cлед час вече не е в öазата.
¬ Докато Bасел изчезва за Lондон ¬ каза тn. ¬ A Kумър се мnта на влака да
си купува сувенири от Берлин.
¬ Hа нощниn влак ¬ доöавиx аз. ¬ Kой пътува с нощен влак за удоволствие?
¬ Bсеки от тnx има нещо да крие.
¬ Oсвен мен и моnта маймунка ¬ казаx аз.
¬ Kакво?
¬ Това е песен на Бийтълс ¬ оönсниx аз. ¬ Eдна от мелодиите на двайсети
век.
Cъмър ме погледна въпросително.
¬ Kакво толкова имат да криnт? ¬ каза тn.
¬ Ти ми кажи!
Cъмър постави длани върxу масата и си пое дълöоко въздуx.
¬ Bиждам част от оönснението ¬ каза тn.
¬ Aз също.
¬ Дневниnт ред ¬ каза тn. ¬ Това е оöратната страна на същата монета, за
коnто говореmе снощи подполковник Cаймън. Той nвно злорадстваmе, че пеxотата ще
поизмести öронетанковите войски. Kреймър положително се е досетил за същото.
Eдин генерал с две звезди не може да е глупак. Така че кон¡еренциnта в Lруин
навръx Hова година е öила за това как да си опазnт своето. Kак да не предадат
спечелените позиции.
¬ Oтказва ли се лесно човек от такова нещо?
¬ Kъде ти! ¬ възкликна тn. ¬ Cъщо като капитаните на öронираните крайцери
преди толкова години.
¬ U така, какво е съдържал дневниnт ред?
¬ Eдна част отöрана, една част нападение ¬ каза тn. ¬ Това е най-öлизко
до ума. Aргументи против интегрираните öойни части, подигравки с леките
öронирани маmини, възxвала на соöствените им умениn и опит.
¬ Дотук съм съгласен ¬ казаx аз. ¬ Hо не е öило само това. Mного скоро
Hентагонът ще öъде засипан от подоöни докладни и възражениn. ,Bа° и ,против°,
,понеже° и ,оöаче°, край нnма да има. Hо в този дневен ред е имало и нещо
друго, заради което толкова отчаnно се опитваxа да си върнат екземплnра на
Kреймър. Kакво ли е öило?
¬ Hnмам представа ¬ каза тn.
¬ Aз също.
¬ U защо изönгаxа снощи и тримата? ¬ запита Cъмър. ¬ Та те са имали
достатъчно време да унищожат екземплnра на Kреймър и всичко останало. Така че
са можели спокойно да те излъжат какво е съдържал дневниnт ред, за да ги
оставиm на мира. Mожели са дори да ти подxвърлnт ¡алmив документ. Да ти кажат:
ето, това е, нnма друго, уöедете се сам.
¬ Uзönгали са заради мисис Kреймър ¬ казаx аз.
Тn кимна.
¬ U аз мислn, че Bасел и Kумър са n уöили. Kреймър внезапно умира и
топката остава в тnxното игрище. Cъзнават, че трnöва да направnт всичко, за да
заличат следите. Mисис Kреймър е просто една невинна жертва.
¬ Bвучи твърде логично ¬ казаx аз, ¬ само дето и двамата не ми изглеждат
осоöено високи и nки.
¬ U двамата са много по-високи и по-nки от мисис Kреймър. Cтанало е
толкова öързо, реагирали са панически, може пък и резултатите от експертизата
да не са съвсем точни. Hnмаме представа колко са опитни полицаите от Lрийн
Bали. Oткъде да знаем, може за патоанатом да ползват нnкой семеен лекар, учил
два семестъра съдеöна медицина. Kакво разöира той?
¬ Mоже и така да е ¬ казаx аз. ¬ Hо все пак не виждам как са могли да го
направnт. Kато извадим времето за придвижване от Bаmингтон, плxс десетте минути
за откриване на железарскиn магазин и задигане на лоста, остават им само десет
минути за реакциn. Oсвен това не са имали кола, нито са поръчвали.
¬ Mоже да са наели такси. Uли нnкоn от колите на xотела. U ние никога
нnма да n открием. Hавръx Hова година всичко живо е öило в движение.
¬ Разстоnнието е голnмо. Cметката ще е öила солена. Bсе нnкой mо¡sор ще
си n спомни.
¬ Hавръx Hова година ¬ каза тn ¬ такситата и лимузините на Bаmингтон
плъзват по трите околни щата. Hаемат ги до къде ли не. Bсичко е възможно.
¬ Eдва ли ¬ отвърнаx аз. ¬ -овек не наема всеки ден такси или лимузина по
марmрут, вклxчваm оöир в железарски магазин и разöиване на частен дом.
¬ Hе е задължително mо¡sорът да е видnл нещо. Bасел или Kумър, или и
двамата може да са извървели пеmа слnпата уличка до магазина. U да са се
върнали след пет минути с лоста под палтото. Cъщо и при мисис Kреймър. Таксито
е спрnло отпред, а действието се е развило зад къщата.
¬ Рискът е твърде голnм. Bаmингтонските таксиджии четат вестници като
всички нас. Mоже öи дори повече, понеже са все в задръстваниn. Kато прочете
историnта за Lрийн Bали, човекът ще се сети за двамата пътници.
¬ Да, но те не са смnтали, че рискуват. Hе са очаквали нещата да се
развиnт така. Mислели са, че мисис Kреймър ще е в öолницата при съпруга си. U
са си казали, че ваmингтонските вестници нnма да се занимават с нnкакви глупави
оöири в Cперивил и Lрийн Bали.
Kимнаx. Дойде ми наум нещо, което детектив Kларк öе казал преди нnколко
дни: Бnx изпратил xората си да разпитват по къщите. Hо улицата имаmе коли.
¬ Mоже и да си права ¬ казаx аз. ¬ Mоже öи трnöва да проверим такситата.
¬ Hай-трудната нощ в годината ¬ каза тn. ¬ Kакто и за доказване на алиöи.
¬ Kакво наxалство, а? ¬ подxвърлиx аз. ¬ Да наемеm такси, за да свърmиm
нещо такова.
¬ Трnöват железни нерви ¬ съгласи се тn.
¬ Aко нервите им са железни, защо се разönгаxа снощи?
Uзвестно време Cъмър не отговори.
¬ Hаистина нnма логика ¬ каза накраn тn. ¬ Те не могат вечно да önгат и
сигурно сами го разöират. Рано или късно ще им се наложи да се оöърнат и да
почнат да xапnт.
¬ Така е. U трnöваmе да го направnт тук и сега. Hа свой терен. Hе
разöирам защо се поколеöаxа.
¬ Kогато започнат да xапnт, ще xапnт nко. Hnлата им кариера е заложена на
карта. Cъветвам те да се пазиm.
¬ Ти също ¬ казаx аз.
¬ Hападението е най-доöрата защита.
¬ Така е.
¬ Bначи тръгваме да ги гоним?
¬ Uска ли питане?
¬ Kого пръв?
¬ Mарmъл ¬ казаx аз. ¬ Той ми трnöва най-много.
¬ Bащо?
¬ Uма едно просто правило ¬ казаx аз. ¬ Тръгваm да гониm тоn, който е
изönгал най-далеч. Oсвен това Mарmъл ми се струва слаöото им звено.
¬ Cега ли тръгваме? ¬ запита тn.
Hоклатиx глава.
¬ Hърво отиваме в Hариж. Трnöва да видn майка ми.
19
Oпаковаxме си öагажа, освоöодиxме стаите в оöщежитието и минаxме да се
сöогуваме със Cуон. Той ни чакаmе с новина.
¬ Трnöва да ви арестувам и двамата ¬ каза Cуон.
¬ Bащо?
¬ Bа самоотлъчка. .илард е издал заповед да ви приöерем още щом се
поnвите.
¬ Kакво, по целиn свnт ли?
Cуон поклати глава.
¬ Hе, само в тази öаза. Kолата ви е öила намерена в ,Aндрxс° и .илард е
говорил с транспортните войски. Така че е разöрал накъде пътувате.
¬ Kога получи телекса?
¬ Hреди час.
¬ A ние кога си тръгнаxме оттук?
¬ -ас преди това.
¬ U накъде заминаxме?
¬ Hnмам представа. Hе ми казаxте. Hомислиx си, че се връщате в öазата.
¬ Благодарn ти ¬ казаx аз.
¬ Hай-доöре наистина не ми казвай накъде тръгвате.
¬ Bа Hариж ¬ казаx аз. ¬ Hо лична раöота.
¬ Kакво, по дnволите, става тук?
¬ Ex, ако знаеx.
¬ Да повикам ли такси?
¬ Би öило много лxöезно от твоn страна.
Десет минути по-късно вече седnxме в друг мерцедес на път за там,
откъдето önxме доmли.
Bа полета от Iранк¡урт до Hариж имаxме изöор между две авиокомпании:
,Lу¡тxанза° и ,Eр Iранс°. Aз лично предпочитаx ,Eр Iранс°. Hърво, ка¡ето им
öеmе по-доöро, и второ, ако .илард се заxванеmе да ни търси по гражданските
превозвачи, най-напред щеmе да провери в ,Lу¡тxанза°. Bа толкова глупав го
смnтаx.
Размениxме още два от ваучерите срещу две места в икономическа класа за
полета в десет. Cеднаxме в салона до изxода и зачакаxме. Бnxме в каму¡лажни
уни¡орми, но не се наöиваxме на очи. Hnлото летище öеmе пълно с американски
военни. Bидnx и нnколко полицаи от XII корпус, които патрулираxа по двойки. Hо
не се уплаmиx осоöено. Hредположиx, че това е рутинно дежурство в помощ на
гражданската полициn. Hе önxа тръгнали да търсnт нас. Uмаx чувството, че
телексът на .илард ще отлежава върxу öxрото на Cуон най-малко час-два.
Kачиxме се навреме и сложиxме чантите си в öагажника над седалката.
Bакопчаxме коланите и се настаниxме удоöно. Oсвен нас в самолета имаmе още поне
десетина военни. Hариж винаги е öил привлекателно мnсто за американските
войници в Lерманиn. Bремето си оставаmе все така мъгливо. Hо не толкова, че да
ни заöави. Uзлетnxме навреме, издигнаxме се над сивиn град и оöърнаxме нос на
xгозапад, над пастелни полn и огромни горски масиви. Cкоро изпълзnxме над
оöлаците, в оöлnното от слънце лазурно неöе, и земnта под нас се загуöи.
Hолетът öеmе кратък. Oще не önx допил второто си ка¡е, когато започнаxме
да се сниmаваме. Cъмър пиеmе сок. Uзглеждаmе нервна. Донnкъде развълнувана,
донnкъде разтревожена. Hомислиx, че това сигурно е първото й пътуване до Hариж.
Kакто и първата й самоотлъчка. .сещаx, че тn й тежи. -естно казано, и на мен ми
тежеmе. Cамоотлъчката усложнnваmе нещата. Mожеmе да минем и öез неn. Hо не önx
изненадан, че .илард ни е подгонил като самоотлъчили се. Това öеmе следващиnт
му логичен xод. Cега очакваx да изпрати циркулnрно писмо по целиn свnт: Uздирва
се еди-кой си.
Kацнаxме на ,Роаси-Tарл дsо Lол° и в единайсет и половина вече минаваxме
по ръкава към терминала. Lетището öеmе претъпкано. Hа опаmката за таксита öеmе
истинска лудница, също като при предиmното ми идване с Джо. Bатова се отказаxме
и отидоxме на спирката на летищните автоöуси. Uзчакаxме си реда и се качиxме. B
Hариж öеmе значително по-топло, отколкото във Iранк¡урт. Hодаваmе се öледо
зимно слънце, а в такива дни градът изглеждаmе ¡антастично.
¬ Била ли си тук преди? ¬ запитаx аз.
¬ Hе, никога ¬ каза Cъмър.
¬ Hървите двайсет минути не гледай през прозореца. Mожеm да погледнеm,
когато минем Hери¡ерик.
¬ Kакво е това?
¬ Oколовръстното mосе. Hещо като Белтуей във Bаmингтон. Oттам навътре
започват xуöавите квартали.
¬ Mайка ти там ли живее?
Kимнаx.
¬ Да, на една от най-красивите улици в квартала с посолствата. Близо до
Aй¡еловата кула.
¬ Hаправо при неn ли отиваме?
¬ Hе. -ак утре. Днес ще се правим на туристи.
¬ Bащо?
¬ Tе изчакаме да дойде и öрат ми. Hе мога да ида сам при неn. Трnöва да
сме заедно.
Cъмър не отговори. Cамо ме погледна. Aвтоöусът потегли. Hрез цnлото време
тn гледаmе през прозореца. Hо отражението й в стъклото видnx, че е съгласна с
мен. Oтвъд Hери¡ерик наистина öеmе по-xуöаво.
Cлnзоxме на Hлас дsо л'Oпера, застанаxме един до друг на тротоара и
изчакаxме останалите пътници да се разотидат. Mислеx си, че преди да
предприемем каквото и да öило, трnöва да намерим xотел да си оставим öагажа.
Тръгнаxме по Рx дsо ла Hе, минаxме през площад ,Bандом° и стигнаxме до
Тxйлери. Oттам завиxме надnсно и поеxме по ,Tан-з-Eлизе°. Mоже öи на света има
и по-xуöави места за разxодка с xуöава жена в нnкой мързелив ден под öледото
зимно слънце, но на мен не ми önxа известни. Hа Рx Mарösо¡ свиxме влnво и
излnзоxме на Aвенx Джордж . точно пред едноименниn xотел.
¬ Това как ти се струва за нощувка? ¬ подxвърлиx аз.
¬ Дали ще ни пуснат да влезем? ¬ запита Cъмър.
¬ Uма само един начин да разöерем.
Hресnкоxме улицата и нnкакъв човек с цилиндър ни отвори вратата. Mомичето
на рецепциnта носеmе на ревера си нnколко значки с малки знаменца, по едно за
всеки език, който говореmе. Bаговориx n на ¡ренски, което n зарадва. Hодадоx й
два ваучера и поискаx две стаи. Тn не се поколеöа и за миг. Hресегна се и ни
подаде клxчовете, сnкаm й önx платил в злато или с кредитна карта. Такова
заведение öеmе xотел ,Джордж V°. Бnxа виждали какво ли не.
Cтаите, които ни даде многоезичната рецепционистка, гледаxа на xг и от
двете се виждаmе отчасти Aй¡еловата кула. Eдната öеmе оöзаведена в öледосинsо и
имаmе дневна и öанn с размерите на игрище за тенис. Другата, през три врати по
същиn коридор, öеmе в жълто и излизаmе на öалкон с парапет от ковано желnзо.
¬ Ти изöирай ¬ казаx на Cъмър.
¬ Тази с öалкона ¬ отвърна тn.
Hуснаxме чантите на пода, изкъпаxме се и след петнайсет минути се
срещнаxме във ¡оайето. Бnx гладен и готов да оönдваме, но Cъмър имаmе други
идеи.
¬ Uскам да си купn дреxи ¬ каза тn. ¬ Туристите не оöикалnт града с
каму¡лажна уни¡орма.
¬ Aз правn изклxчение ¬ отвърнаx.
¬ Bеднъж направи изклxчение от изклxчението ¬ каза тn. ¬ Oтпусни се,
поживей малко. Kъде да отидем най-напред?
Bдигнаx рамене. -овек не може да извърви и двайсет крачки в Hариж, öез да
мине поне покрай три магазина за дреxи. Hо в повечето за една дреxа ти искат
месечната заплата.
¬ Mожем да проöваме в ,Бон Mарmе° ¬ казаx аз.
¬ Kакво е това?
¬ .ниверсален магазин ¬ отвърнаx. ¬ Буквално означава ,евтин пазар°.
¬ .ниверсален магазин, който се казва ,Eвтин пазар°?
¬ Cамо като за мен ¬ казаx аз.
¬ Hnкъде другаде?
¬ B ,Cамаритен° ¬ предложиx аз. ¬ Kрай реката, до Hон Hsо¡. Hа покрива
има тераса с прекрасна гледка.
¬ Да идем там.
Тръгнаxме пеmа покрай реката. Разстоnнието не öеmе малко, чак до върxа на
острова Lа Cите. Uзвървnxме го за повече от час, понеже се спираxме да
разглеждаме едно-друго по пътn. Mинаxме покрай Lувъра. Oгледаxме малките зелени
сергии на xудожниците, подпрени на крайречната стена.
¬ Kакво значи Hон Hsо¡? ¬ запита Cъмър.
¬ Hов мост.
Тn огледа критично древната каменна зидариn.
¬ Това е най-стариnт мост в Hариж ¬ казаx аз.
¬ A защо тогава му викат нов?
¬ Bащото нnкога е öил нов.
Bлnзоxме на топло в огромниn универсален магазин. Kато във всички подоöни
заведениn, най-отпред önxа щандовете с козметика, изпълващи въздуxа с
öлагоуxаниn. Cъмър ме отведе на горниn етаж, където önxа дамските дреxи. Cеднаx
на едно удоöно кресло и n оставиx да разглежда. Тn се заöави около половин час.
Kогато се върна, öеmе неузнаваема. -ерни оöувки, черна прилепнала пола,
мериносов пуловер в сиво и önло, сиво вълнено сако. U öаретка. Hриличаmе на
кинозвезда. B ръката си стискаmе ¡ирмен плик на ,Cамаритен° с уни¡ормените
дреxи и öотуmи.
¬ Твой ред е ¬ каза тn и ме поведе към отдела за мъжка кон¡екциn.
Eдинствените им панталони с 95-сантиметра вътреmна дължина на крачола önxа
произведена в Aлжир имитациn на американски джинси, така че това реmи въпроса.
Kъм тnx си купиx светлосин суичър и черно пуxено nке, което на всичко отгоре
öеmе в тон с военните ми öотуmи.
¬ Kупи си öарета ¬ посъветва ме Cъмър и аз си купиx öарета. Беmе черна с
кожен xастар. Bа всичко платиx в долари по много изгоден курс. Hреоöлnкоx се в
проöната. Hатъпкаx уни¡ормата в плика на магазина. Hогледнаx се в огледалото,
наxлупиx наxакано öаретата на челото си и излnзоx навън.
Cъмър не каза нищо.
¬ A сега на оönд ¬ подканиx n аз.
Kачиxме се в ка¡е-ресторанта на деветиn етаж. Беmе студено за терасата,
но си намериxме мnсто до прозореца, откъдето гледката öеmе горе-долу същата. Hа
изток се виждаmе ,Hотр Дам°, а далеч на xг ¬ кулата Mонпарнас. Cлънцето още
проöлnсваmе през оöлаците. Cтраxотен град.
¬ Kак е успnл .илард да открие колата ни? ¬ запита Cъмър. ¬ Kак изоöщо е
знаел къде да n търси? Tатите са голnма държава.
¬ Hе n е открил той ¬ отвърнаx аз. ¬ Hnкой му е казал къде е.
¬ Kой?
¬ Bасел ¬ предположиx аз. ¬ Uли Kумър. B öазата на Дванайсети корпус
сержантът на Cуон е споменал името ми по теле¡она. Така че още преди да
разкарат Mарmъл оттам, са позвънили на .илард в Рок Kрийк и са му казали, че
съм в Lерманиn и им досаждам. Hитали са го как така ме е пуснал да пътувам. U
са му наредили да ме приöере моментално.
¬ Те не могат да нареждат на един следовател от специалните части къде да
xоди!
¬ Bече могат, чрез .илард. C него са стари приnтели. Току-що се сетиx как
е станало. Bсъщност Cуон практически ни го каза, но аз отначало не вклxчиx.
.илард има връзки в öронетанковите войски от времето, когато е служил в
разузнаването. Bа кого е раöотил през всичките тези години, когато е претакал
горивото на Cъветите и всички останали дивотии? Bа танкистите, естествено. Там
има стари връзки. Bатова се öеmе разпенил толкова, като научи за Kреймър. Той
пет пари не дава, че армиnта като цnло може да изпадне в трудно положение. Hего
го вълнува само какво ще стане с öронетанковите войски.
¬ Hонеже са негови xора.
¬ Uменно. Bатова Bасел и Kумър поöегнаxа снощи. Bа да дадат на .илард
възможност и време да се разправи с нас.
¬ .илард знае, че не е подписвал ваучерите ни.
Kимнаx.
¬ Това поне е сигурно.
¬ Bдравата сме загазили. Xем самоотлъчка, xем крадени ваучери.
¬ Tе се оправим.
¬ Kак точно?
¬ Kато разкрием уöиеца.
¬ A смnтаm ли, че ще го разкрием?
Hе отговориx.
* * *
Cлед оönда минаxме на другиn öрnг на реката и по заоöиколен марmрут се
върнаxме в xотела. Cъс спортните си дреxи, понесли в ръце пликовете от
,Cамаритен°, приличаxме на туристи. Lипсваmе ни само ¡отоапарат. Bnпаxме по
витрините на öулевард ,Cен Iермен°, разгледаxме Lxксемöургската градина,
Uнвалидите и Eкол Mилитер. Hосле тръгнаxме по Aвенx Боске, като минаxме на
петдесет метра зад жилищната сграда на майка ми. Hе казаx нищо на Cъмър. Тn
щеmе да ме накара да се отöиn, за да n видn. Hресnкоxме отново Cена по Hон
д'Aлма и пиxме ка¡е в едно öистро на Aвенx Hx Uорк. Hосле полека се
заизкачваxме по xълма към xотела.
¬ Bреме е за следоöедна почивка ¬ каза Cъмър. ¬ Hосле ще вечерnме.
Радваx се, че ще подремна. Бnx доста уморен. Hроснаx се на леглото в
öледосинnта стаn и след минута съм заспал.
Cъмър ме съöуди след два часа, като ми позвъни по теле¡она от стаnта си.
Uскаmе да ме пита дали знам нnкакви ресторанти в града. Hариж е пълен с
ресторанти, но аз önx оöлечен като идиот, а в джоöа си имаx по-малко от трийсет
долара. Bатова предложиx едно заведение на Рx Bерне. Там, доколкото знаеx,
пускаxа по джинси и суичър, öез да те гледат накриво и öез да ти смъкнат кожата
от гърöа.
Cрещнаxме се във ¡оайето. Cъмър изглеждаmе все така ослепително.
Hрилепналата пола и вълненото сако й стоnxа точно толкова доöре вечерта,
колкото и през денn. Беmе свалила öаретата. Aз пък önx с моnта. Тръгнаxме към
,Tан-з-Eлизе°. Kакто си вървnxме, Cъмър направи нещо неочаквано: xвана ме за
ръка. Беmе тъмно и около нас се разxождаxа и други двойки, така че сигурно й се
öе видnло естествено. Hа мен също. Толкова естествено, че öлизо минута не си
дадоx сметка какво е направила. Uли че в постъпката й може да има нещо нередно.
Hа неn nвно също й е öила нужна минута, за да осъзнае това, защото ме погледна
притеснено и издърпа ръката си.
¬ Uзвинnвай ¬ каза тn.
¬ Hnма за какво ¬ отвърнаx аз. ¬ Cтана ми приnтно.
¬ Беmе неволно ¬ каза тn.
Hродължиxме да крачим и свиxме по Рx Bерне. Hамериxме ресторанта. Беmе
ранна nнуарска вечер и съдържателnт веднага ни настани на ъглова маса. Hа
масата имаmе вазичка с цветn и запалена свещ. Hоръчаxме си кана вода и гара¡а
червено вино, докато реmим какво ни се nде.
¬ Тук си като у дома си ¬ каза ми Cъмър.
¬ Hе точно ¬ отвърнаx аз. ¬ Aз никъде не съм си у дома.
¬ Lовориm доста доöре ¡ренски.
¬ Cъщо и английски. Kоето не значи, че в Cеверна Kаролина съм си у дома.
¬ Hо нnкои места ти xаресват повече от други.
Kимнаx.
¬ Тук не е лоmо.
¬ Hравиm ли планове за öъдещето?
¬ Ти си като öрат ми. Той все ме кара да правn планове.
¬ Hещата се променnт.
¬ Bинаги ще има нужда от полицаи ¬ казаx аз.
¬ Hолицаи със склонност към самоотлъчка?
¬ Трnöва само да открием уöиеца ¬ казаx аз. ¬ Uли на мисис Kреймър, или
на Kарöоун. Uли може öи на Бруöейкър. Uмаме три възможности.
Тn не отговори.
¬ Cпокойно ¬ казаx аз. ¬ -етирийсет и осем часа сме извън света. Hека да
се радваме на живота. Aко се тормозим, доникъде нnма да стигнем. Hамираме се в
Hариж.
Cъмър кимна. Hаöлxдаваx лицето й. .сетиx как се опитва да потисне
мрачните си мисли. Oчите й öлестnxа изразително на пламъка на свещта. Kато да
виждаxа öедите пред неn, струпани на купчини, като каmони в склад. .сетиx и как
се мъчи да се промуmи покрай тnx, като дете, öързащо да се скрие в онова тиxо,
öезопасно местенце в дъното на гардероöа.
¬ Hий си виното ¬ казаx аз. ¬ Bаöавлnвай се.
Ръката ми лежеmе неподвижно върxу масата. Cъмър се пресегна и леко n
стисна, после вдигна чаmата си.
¬ Cеверна Kаролина нnма да ни изönга ¬ каза тn.
U двамата си поръчаxме по три nстиn от менxто. Hосле в продължение на три
часа nдоxме, öез да öързаме. Lледаxме да не говорим за раöота. Hасочваxме
разговора към лични теми. Aз й разправиx за Джо, после съвсем öегло и за майка
ми. Тn пък ми разказа за семейството си ¬ за многото си öратn и сестри, за
öезöройните си öратовчеди, така че öързо заöравиx кой кой е. Hрез цnлото време
гледаx лицето й на светлината на свещта. Hветът на кожата й öеmе заöъркан от
медно червеникаво и аöаносово черно. Oчите й önxа като въглени. -елxстта й öеmе
деликатна, като от ¡ин порцелан. Uзглеждаmе аöсурдно дреöничка и креxка за
военнослужещ. Hо после се сетиx за значките й на стрелец. Бnxа повече от моите.
¬ Tе ме запознаеm ли с майка си? ¬ попита тn.
¬ Cтига да искаm ¬ отвърнаx. ¬ Hо е много öолна.
¬ Hе öеmе ли само със счупен крак?
Hоклатиx глава.
¬ Uма рак.
¬ Mного ли е сериозно?
¬ Hо-сериозно не öи могло да öъде.
Cъмър кимна.
¬ Така и предположиx. Uзглеждаm разстроен още откакто се върна предиmниn
път.
¬ Така ли?
¬ Hnма как да не ти се отрази.
Kимнаx отново.
¬ Hовече, отколкото önx предполагал.
¬ Bащо, не се ли разöираxте?
¬ Разöираxме се много доöре. Hо човек рано или късно умира. Hо принцип
тези неща не öива да ни изненадват.
¬ Mоже öи не öива да идвам. Hnма да е удоöно. Bървете само двамата с Джо.
¬ Тn оöича да се среща с нови xора.
¬ Mоже да не се чувства доöре.
¬ Tе видим. Cигурно ще поиска да n заведем на оönд.
¬ A как изглежда?
¬ .жасно ¬ казаx аз.
¬ Тогава едва ли ще иска да се среща с нови xора.
Uзвестно време седnxме мълчаливо. Kелнерът ни донесе сметката. Двамата си
преöроиxме парите, платиxме наполовина и оставиxме приличен öакmиm. Hа връщане
към xотела вървnxме, xванати за ръце. Този път вече ни изглеждаmе съвсем
нормално. Бnxме сами, двамата, сред едно море от неприnтности ¬ нnкои оöщи,
други лични. -овекът с цилиндъра ни отвори вратата и ни пожела ,Bonne nuite°.
Kачиxме се с асансsора, един до друг, öез да се докосваме. Kогато стигнаxме на
етажа, Cъмър трnöваmе да тръгне налnво, аз надnсно. Беmе неловко. U двамата
мълчаxме. Bиждаx, че на неn й се иска да дойде с мен, а пък на мен страmно ми
се искаmе да тръгна с неn. Hредставиx си стаnта й ¬ жълтите стени, аромата на
пар¡xм. Lеглото. Hредставиx си как свалn пуловера си през глава. Kак разкопчава
ципа на новата си пола и n оставn да се свлече на пода. Cигурно öеmе с
копринена подплата. Hредставиx си дори лекото проmумолnване.
Bнаеx, че не е редно. Hо вече и öез това се önxме самоотлъчили. Бnxме се
накиснали здравата. Така че това щеmе да ни донесе утеxа и радост.
¬ U така, утре в колко часа? ¬ запита тn.
¬ Bа мен по-рано ¬ отвърнаx аз. ¬ Трnöва да öъда на летището в mест.
¬ Tе дойде с теö. Да ти правn компаниn.
¬ Благодарn.
¬ Hnма защо.
Cтоnxме и се гледаxме.
¬ Tе трnöва да станем около четири ¬ каза тn.
¬ Там нnкъде ¬ казаx аз. ¬ Oколо четири.
Cтоnxме и се гледаxме.
¬ E, тогава лека нощ ¬ каза тn.
¬ Hриnтни сънища ¬ отвърнаx аз.
Oöърнаx се и закрачиx надnсно по коридора, öез да поглеждам назад. -уx
как вратата й се отвори и затвори секунда след моnта.
Беmе единайсет, когато си легнаx, но не ми се спеmе. Oколо час лежаx и
гледаx в тавана. Hрез прозореца влизаmе светлината на града ¬ студена,
жълтеникава и призрачна. Bиждаxа се и отöлnсъци от празничната украса на
Aй¡еловата кула, които примигваxа в златисто. Hито öавно, нито öързо ¬ просто
ритмично и неумолимо. Bсnка секунда mарките на гипсовиn таван се променnxа.
Hnкъде на съседна улица се чу скърцане на спирачки, после по-наöлизо лай на
куче, после самотни стъпки по тротоара под прозорците, далечен автомоöилен
клаксон. Hостепенно градът утиxна и тиmината ме притисна отвсnкъде. Тиmината
виеmе в уmите ми като полицейска сирена. Bдигнаx ръка и в тъмното погледнаx
часовника си. Беmе полунощ. Cвалиx ръката си върxу завивката и изведнъж ме оöзе
такава самота, че останаx öез дъx.
Cветнаx лампата и се претърколиx по леглото до теле¡она. Hа малка таöелка
над öутоните за наöиране önxа написани указаниn. Bа да изöерете друга xотелска
стаn, натиснете три плxс номера на стаnта. Hатиснаx три и наöраx съответниn
номер. Тn отговори на първото позвънnване.
¬ Бу