'N®Ω-´’ù— ´ßª’Ææ’q °ç°æ¤ ™‰ü¿’!

   

•C-M© éıØÁq-Lç-í˚™ ÇØ˛-™„jØ˛ Nüµ∆†ç
ïçô †í∫-®√™x 5 ®ÓV©
°æE Nüµ∆-†ç°j °æJ-Q-©†
ÖüÓu-í∫’© °œç†’
¢Á·û√h-©Â°j ûªy®Ω™ Ææp≠‘d-éπ-®Ωù
ñ«®·çö¸ ≤ƒd°∂ˇ éıEq™¸
Ææ´÷-¢Ë-¨¡ç™ Ææ®√\®Ω’ ¢Á©xúÕ

£j«ü¿-®√-¶«ü˛, †÷uÆˇ-ô’úË: ®√≠æZ ÖüÓu-í∫’-©èπ◊
°æü¿O N®Ω-´’ù ´ßª’-Ææ’q†’ v°æÆæ’h-ûª-´·†o 58 à∞¡x
†’ç* 60 à∞¡xèπ◊ °çîË ßÁ÷îªØËD v°æ¶µº’-û√y-EéÀ
™‰ü¿E Ææp≠æd-¢Á’içC. Ñ v°æA-§ƒ-ü¿-††’ ™í∫úË A®Ω-Ææ \Jç-*-†ô’d Ææ®√\®Ω’ ûËLa îÁÊ°p-ÆœçC. ¢√®√-EéÀ âü¿’®Ó-V© °æE Nüµ∆Ø√Eo ûÌ©’ûª ïçô †í∫-®√™x v°æ¢Ë¨¡-°-ôd-úøç°j Åüµ¿u-ߪ’†ç îËߪ’-†’çC. îªçü∆ûÓ
èπÿúÕ† °œç†’ Nüµ∆-†ç™ ÖüÓu-í∫’© †’ç* ®√•öÀd† ®Ω÷.160 éÓôxèπ◊ v°æ¶µº’ûªy ¢√ö«†’ ïûª-îËÆœ
†´ç•®Ω’ 15éπ™«x ™„éπ\©’ ûË©’-Ææ’hçC. •C-M©
éıØÁq-Lç-í˚™ ÅØ˛-™„jØ˛ Nüµ∆-Ø√Eo v°æ¢Ë-¨¡-°-úø’-ûª’çC.
®√≠æZç™ áEo ÖüÓu-í¬©’ ë«Sí¬ Ö†oD 15
®ÓV™xí¬ ûËLa, ¢√öÀ ¶µºKhéÀ ÅçîÁ-©-¢√-Kí¬ îª®Ωu©’
îË°æ-úø-û√-´’E Ææ®√\®Ω’ v°æéπ-öÀç-*çC.
ÖüÓu-í∫’©’ v°Aæ ≥- ƒeû- tª é- πçí¬ ¶µ«NçîË ñ«®·çö¸
≤ƒd°ˇ∂ éıEq™¸ Ææ´÷-¢¨-Ë »Eo ü∆ü∆°æ¤ Ø√©’-Íí∞¡x ûª®√yûª
v°¶æ ºµ’ûªyç •’üµ¿¢- √®Ωç Ééπ\úø E®Ωy£- «œ ç-*çC. ®√≠æçZ ™E 16 í∫’Jhç°æ¤ §ÒçC† ÖüÓuí∫ Ææç°∂æ÷© †’ç*
32 ´’çC v°Aæ E- ü- ¿µ’©’, NNüµ¿ ¨»ê©èπ◊ îÁçC† 25
´’çC ÅCµé- ¬-®Ω’©’ Ñ Ææ´÷-¢¨-Ë ¡ç™ §ƒ™Ô_Ø- √o®Ω’.
ñ«®·çö¸ ≤ƒd°ˇ∂ éıEq™¸ îµ®jÁ ΩtØ˛ £æ«Ùü∆™ v°¶æ ºµ’ûªy

v°üæ ∆µ † 鬮Ωuü- ¿Jz áÆˇO v°≤æ ƒü˛ NNüµ¿ Å稻-©Â°j
ÖüÓuí∫ Ææç°∂æ÷© Ø√ߪ’è- π◊©’, ÅCµé- ¬-®Ω’©ûÓ îªJaçî√®Ω’. Åñ„çú≈ Å稻-©Â°j NNüµ¿ ¨»ê©’ ûÌ©’ûË éπÆ-æ
®Ωûª’h îË°öæ dÀ Ééπ\úø àüÓ äéπ E®Ωß
-g ª÷Eo ûÁLß
- ª’ñ- -‰
ߪ÷Lq´¤Ø√o.. éÌEoç-öéÀ À ´÷vû¢ª ’Ë Å™«çöÀ éπ®ÆΩ- ûæ ª’h
ïJ-T†- ô’d Ææp≠æ¢-d Á’çi C. N’í∫û- √N Éçé¬ °æJQ- ©- † ü¿¨¡™ØË Ö†o-ô’dí¬ Ææ´÷-ü∆µ Ø- √©’ ´î√a®·. ¢Á·ûªhç
137 Åñ„çú≈ Å稻-™x†’ 30 Å稻-©Â°j îªJaç-îö-ª «EÍé È®çúø’†- o®Ω í∫çô© Æ洒ߪ’ç °æöçdÀ C. 3 ØÁ©™x
´’®Ó Ææ´÷-¢¨-Ë »Eo E®Ωy£- «œ ç* N’í∫û√ ¢√öÀ°j îªJa≤ƒh´- ’E Æ‘áÆˇ ¢Á©ú-x çÕ î- √®Ω’. ÖüÓuí∫ Ææç°∂æ÷© Ø√ߪ’èπ◊©’ íÓ§ƒ© È®úÕ,f ≤ƒyN’-íıú˛, éπAh †Jqç-£…æ È- ®úÕ,f
Ø√®√-ߪ’ù, džç-ü¿®- √´¤, ¢Áçéπô- È- ®úÕ,f Ææ’¶«s-È®úÕ,f üËO
v°≤æ ƒ-ü¿®- √´¤, £æ«†’-´’ç-ûÈ-ª ®úÕ,f ©éπ~ tù˝, ü¿ßª÷é- π®Ω È®úÕ,f
¢Áçéπõ- ¨-‰ ¡y®- ®Ω- √´¤, éÌ™«xß
- ª’°æp ûªCûª®Ω’©’ Ñ Ææ´÷-¢-Ë
¨¡ç™ §ƒ™Ô_Ø- √o®Ω’.
°æü¿O N®Ω-´’ù ´ßª’-Ææ’q°j éÌçü¿®Ω’ v°æA-E-üµ¿’©’
í∫öÀd-í¬ØË °æô’d-°æ-ö«d®Ω’. Ñ Nïc-°œhE v°æ¶µº’ûªyç É°æpöÀÍé A®Ω-Ææ \-Jç-*-†ô’d ÅCµ-é¬-®Ω’©’ Ê°®Ì\-†í¬ ´’®Ó≤ƒJ °æJ-Q-Lç-î√-©E ¢√®Ω’ éÓ®√®Ω’. ¢√®√-EéÀ âü¿’
®ÓV© °æE Nüµ∆-Ø√Eo í∫ûªç™ ´‚úø’-≤ƒ®Ω’x v°æ¢Ë¨¡-°öÀd NNüµ¿ 鬮Ω-ù«© ´©x v°æ¶µº’ûªyç ®Ωü¿’l-îË-Æœ†
N≠æ-ߪ÷Eo ÅCµ-é¬-®Ω’©’ í∫’®Ω’h-îË-ߪ’í¬ éπFÆæç ïçô
†í∫-®√-™x-ØÁjØ√ v°æßÁ÷-í¬-ûªt-éπçí¬ îË°æ-ö«d-©E Ø√ߪ’èπ◊©’ éÓ®√®Ω’. DE°j °æJ-Q-Lç-îª-ö«-EéÀ v°æ¶µº’ûªyç

ÅçU-éπ-Jç-*çC. Ωa-éÌ-*a† ´’J-éÌEo Å稻©’,
¢√öÀ°j Ææ®√\®Ω’ v°æA Ææpçü¿†©’ É™« ÖØ√o®·..
★ ®√≠æçZ ™ à ¨»ê™ áEo ë«S©’ Ö†oD 15
®ÓV-™xí¬ ûËLa ¢√öÀ ¶µºKh°j ûªü¿’°- Jæ Ææ´÷-¢¨Ë ¡ç™
v°¶æ ºµ’ûªyç ûª† E®Ωß
-g ª÷Eo ¢Á©’-´J- Æ- æ’hçC. °æçî√-ߪ’B-®√ñ¸ ûªCûª®Ω ¨»ê-™xE û√û√\-Léπ ÖüÓu-í∫’© ¶µºKh°jØ√ ®√†’†o Ææ´÷-¢¨-Ë ¡ç™ ûÁLß
- ª’ñ- Ɖ æ’hçC.
★ ®√ï-éÃߪ’ Ø√ߪ’-èπ◊© ñéπuç ´©x •C-M© éıEqLçí˚ v°ævéÀߪ’ í¬úÕ-ûª-°æpç-ü¿E, Åçü¿’-´©x ÇØ˛-™„jØ˛
Nüµ∆†ç 鬢√-©E Ø√ߪ’-èπ◊©’ éÓ®Ωí¬ v°æ¶µº’ûªyç
ÅçU-éπ-Jç-*çC.
★ éıEq-Lç-í˚™ Nûªçû
- ª’´- ¤©’, N¢√£æ«ç é¬E ´’£œ«∞¡©- èπ◊ v§ƒüµ∆†uç. §ƒ®Ωü- ¿®- Ωzé- πçí¬ E®Ωy£- «œ ç-îçË ü- ¿’èπ◊
O©’í¬ éıEq-Lçí˚ °æJQ- ©- †- èπ◊ ¨»ë«-°®-æ ¢Ω- Á’†i Ææç°∂æ÷©
v°Aæ Eüµ¿’©†’ Ç£æ…y-Eç-îçË ü- ¿’èπ◊ ≤ƒ†’-èπÿ©- ûª.
★ êñ«-Ø√-¨»-ê™ °J-T† °æE ¶µ«®√-EéÀ ņ’-í∫’ùçí¬ ûªy®Ω™ 1000 §ÚÆæ’d© ¶µºKh.
★ >™«x °æJ≠æûª’h©’ E®Ωy£
- «œ Æ- æ’h†o ÖüÓu-í∫’© v§ƒNúøçö¸ °∂çæ ú˛†’ võï„ K °æJC- ™-µ éÀ ûË´ô- ç°j °æJQ- ©- †.
★ °æü¿O N®Ω-´’ù Æ洒ߪ’ç-™ E ÇJnéπ v°æßÁ÷-ï-Ø√©†’ ÂÆéπç-úøK vÍíú˛ Ö§ƒ-üµ∆u-ߪ·© ´®Ωèπ◊ >™«x
≤ƒn®·-™ØË É´y-ôç°j Åüµ¿u-ߪ’†ç.
★ ᙸ-öÃÆ‘ Nüµ∆-†ç™ ´÷®Ω’p-©èπ◊ A®Ω-Ææ \-®Ωù.
v°æ¶µº’ûªyç v°æߪ÷ù 鬮Ω’f-©†’ É¢√y-©E, ¢√öÀ Çüµ∆®Ωçí¬ îËÊÆ v°æߪ÷-ù«-©èπ◊ ÇKdÆ‘, È®j™‰y ¨»ê© †’ç*
v°æ¶µº’-ûªy¢Ë’ Ææ´÷-î √-®√Eo ûÁ°œpç--éÓ-¢√-©-ØËC
ÖüÓu-í∫’© v°æA-§ƒ-ü¿†.
★ áçÑ¢Ó, úŒÑ¢Ó ûªCûª®Ω §ÚÆæ’d© ÆæKyÆæ’ E•çüµ¿-†©’ ûªy®Ω™ ¢Á©xúÕ. Ö§ƒ-üµ∆u-ߪ·© Åv°ç-öÃÆˇ
Nüµ∆†ç ®Ωü¿’lèπ◊ °‘Ç-®˝Æ‘ É°æp-öÀÍé Æœ§∂ƒ®Ω’q îËÆœ-†çü¿’† ü∆E °æôx Ææ®√\®Ω’ ≤ƒ†’-èπÿ-©ûª.
★ 2002 úŒáÆ‘q ü∆y®√ Eߪ’N
- ’-ûª’™- †j„ Ö§ƒ-ü∆µ u-ß·ª ©èπ◊ §ƒûª °œçª ’ Nüµ∆†ç ´Jhç°- ¤æ †- èπ◊ ÅçU-鬮Ωç.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful