qÉÇ§É mÉÑwmÉqÉ

Á pÉSìÇ MülÉåïÍpÉ: ´ÉÑlÉÑrÉÉqÉ SåuÉÉ:|
pÉSìÇ mÉzrÉåqÉɤÉÍpÉrÉïeɧÉÉ:||
ÎxjÉUæUÇaÉæxiÉѹÒuÉÉÇxÉxiÉlÉÔÍpÉ:|
urÉzÉåqÉ SåuÉÌWûiÉÇ rÉSÉrÉÑ:||
xuÉÎxiÉ
xuÉÎxiÉ
xuÉÎxiÉ
xuÉÎxiÉ

lÉ ClSìÉå uÉÚkÉ´ÉuÉÉ:|
lÉ: mÉÔzÉÉ ÌuɵÉuÉåSÉ:||
lÉxiÉɤrÉÉåï AËU¹lÉåÍqÉ:|
lÉÉå oÉÚWûxmÉÌiÉSïkÉÉiÉÑ

Á zÉÉÎliÉ:| zÉÉÎliÉ:|| zÉÉÎliÉ:||
Á rÉÉåmÉÉqÉ mÉÑwmÉqÉç uÉåS | mÉÑwmÉuÉÉlÉç mÉëeÉÉuÉÉlÉç mÉzÉÑqÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ|
cÉÇSì qÉÉuÉÉ AmÉÉqÉç mÉÑwmÉqÉç | mÉÑwmÉuÉÉlÉç mÉëeÉÉuÉÉlÉç mÉzÉÑqÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ|
rÉ LuÉqÉç uÉåS | rÉÉåmÉÉ qÉÉrÉiÉlÉqÉç uÉåS | AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
AÉÎalÉuÉÉï AmÉÉ qÉÉrÉiÉlÉqÉç| AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
rÉÉå alÉæU AÉrÉiÉlÉqÉ uÉåS | AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
AÉmÉÉå uÉÉ AalÉæU AÉrÉiÉlÉqÉç | AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
rÉ LuÉqÉç uÉåS | rÉÉåmÉÉ qÉÉrÉiÉlÉqÉç uÉåS | AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
uÉÉrÉÑuÉÉï AmÉÉ qÉÉrÉiÉlÉqÉç| AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
rÉÉå uÉÉrÉÉæU AÉrÉiÉlÉqÉ uÉåS | AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
AÉmÉÉå uÉæ uÉÉrÉÉæU AÉrÉiÉlÉqÉç | AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
rÉ LuÉqÉç uÉåS | rÉÉåmÉÉ qÉÉrÉiÉlÉqÉç uÉåS | AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ ||
AxÉÉåuÉæ iÉmÉ³É qÉÉrÉiÉlÉqÉç| AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
rÉÉå qÉÑwrÉ iÉmÉiÉ AÉrÉiÉlÉqÉ uÉåS | AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
AÉmÉÉå uÉÉ AqÉÑwrÉ iÉmÉiÉ AÉrÉiÉlÉqÉç | AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
rÉ LuÉqÉç uÉåS | rÉÉåmÉÉ qÉÉrÉiÉlÉqÉç uÉåS | AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |

cÉÇSì qÉÉuÉÉ AmÉÉ qÉÉrÉiÉlÉqÉç| AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
rÉzÉç cÉÇSì qÉxÉ AÉrÉiÉlÉqÉ uÉåS | AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
AÉmÉÉå uÉæ cÉÇSì qÉxÉ AÉrÉiÉlÉqÉç | AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
rÉ LuÉqÉç uÉåS | rÉÉåmÉÉ qÉÉrÉiÉlÉqÉç uÉåS | AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
lɤɧÉÉÍhÉ uÉÉ AmÉÉ qÉÉrÉiÉlÉqÉç| AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
rÉÉå lɤɧÉÉÍhÉ AÉrÉiÉlÉqÉ uÉåS | AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
AÉmÉÉå uÉæ lɤɧÉÉhÉÉqÉç AÉrÉiÉlÉqÉç | AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
rÉ LuÉqÉç uÉåS | rÉÉåmÉÉ qÉÉrÉiÉlÉqÉç uÉåS | AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
mÉeÉïlrÉÉå uÉÉ AmÉÉ qÉÉrÉiÉlÉqÉç| AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
rÉ: mÉeÉïlrÉxrÉç AÉrÉiÉlÉqÉ uÉåS | AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
AÉmÉÉå uÉæ mÉeÉïlrÉxrÉç AÉrÉiÉlÉqÉç | AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
rÉ LuÉqÉç uÉåS | rÉÉåmÉÉ qÉÉrÉiÉlÉqÉç uÉåS | AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
xÉÇuÉixÉUÉå uÉÉ AmÉÉ qÉÉrÉiÉlÉqÉç| AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
rÉxÉç xÉÇuÉixÉUxrÉç AÉrÉiÉlÉqÉ uÉåS | AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
AÉmÉÉå uÉæ xÉÇuÉixÉUxÉç AÉrÉiÉlÉqÉç | AÉrÉiÉ lÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ |
rÉ LuÉqÉç uÉåS | rÉÉåmxÉÑ mÉëÌiÉ̹iÉÉÇ uÉåS| mÉëirÉåuÉ ÌiɹÇÌiÉ
UÉeÉÉÍkÉUÉeÉÉrÉ mÉëxɽ xÉÉÌWûlÉå |
lÉqÉÉå uÉrÉqÉ uÉæ´ÉuÉhÉÉrÉ MÑüqÉïWåû|
xÉ qÉå MüÉqÉÉlÉ MüÉqÉÉrÉ qɽqÉ|
MüÉqÉåµÉUÉå uÉæ´ÉuÉhÉÉrÉ SSÉiÉÑ|
MÑüoÉåUÉrÉ uÉæ´ÉuÉhÉÉrÉ| qÉWûÉUÉeÉÉrÉ lÉqÉ:||
Á zÉÉÎliÉ:| zÉÉÎliÉ:|| zÉÉÎliÉ:||
WûËUÇ: Á iÉixÉiÉ

xÉÇSpÉï:

ÄrÉeÉÑU uÉåS- iÉæ§ÉÏrÉ AÉUlrÉMüqÉ 1.22

SåuÉlÉÉaÉËU ÍsÉÌmÉ qÉkrÉå xÉÇMüsÉlÉ : erÉÉåÌiÉÇSì ÌMüssÉåSÉU

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful