)) ¤ )) ¤ )) ¤ )) ¤ )) ¤ >rr rrtrrrtrrªr ªrrrŠ )) >rr rrtrrrtrrªr ªrrrŠ )) >rr rrtrrrtrrªr ªrrrŠ )) >rr rrtrrrtrrªr ªrrrŠ )) >rr rrtrrrtrrªr ªrrrŠ

))
DeLe mehlecees”OŸeeŸe:
ªrtr +rªªrrªrr rr ªrr trr rr ¦ rr aªr-rr aªr trrªrŠ tr+rr trrªr rr ¢r rr ªrªr r )
r` ªrrrr¦rrr rr¦rr ªrr ªr. -rrªrªrr ªr. rr¦rr +rr t ªr-r rr¦r tªr=rr +rr t strrr¦r r` ªrr` ªr.
ªrr ªr rr¦r ªrrttrr` ªrrr¦ tªr=rr +rr t strrr¦r rrr` t¢rrrr trºrr +rªrtrrt. ªr¢r tr rr¦t.
trªrrtrªr. +rrtrrr` tºrtr rrrrrr ×rr rr ¦ r` rr¤ +rr rrr rr¦r` rtrrºr rr¦rr rr¦tªr rrt ªrrr.
ªr a stªrrr` a rrt r` ªrrra -r-rr rr¦r ªrs ) +rªrrr +rªªrrªrr rr ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢r ªr
sªrr tr trªar`+rtr +rªrrr¦ rrtrr¦ trrªrr rr¦r r`rrªrr r. r`¤rªrrr¦r trrrrªrrªr trºrr
+rªr ‰rªr +rrtrªrªrr rr trrrªrrr¦ r` tra rr ªrr)
øa +rªªrrªr rr¦ +rr`ªtrrr rrrrrr¦ rr ªrrªr+rt ªr ªrr rr¦rrr¦t trrªr rr¦r
tªrªr ªrr¤rrtrrr¢r rr¦t r`aªrr r`rr¦ ¤rr ªrrªrr ‘rraªrtrªrrªtrtrtrrªrr’- ‘rraªrtrªrrªtrtrtrrªrr’- ‘rraªrtrªrrªtrtrtrrªrr’- ‘rraªrtrªrrªtrtrtrrªrr’- ‘rraªrtrªrrªtrtrtrrªrr’- rrsrrr
+r-ør trrr¦rt r` tºrtr +rªtrŠrr¦t¢rªrrrrr r . str rr +rr` trrrªr >r ‰ ªrr ªrr rrrªrtrr
r) rrtrrrtrrr rr +r-ør trrr¦rt r`tºrr`tr rrªrr r? ªrrtr tr ªrrªrr rrtrrrtrrr rr¦r
trrrtr trr rrtr r r`rr¦t +rr rr¦rr rr¦rs rr¦rrr sªr aršrr¦trr r) rrrrrrrªr +rr
rr¦trt ªr tr ¤rrªr. ¤trr +rªrtºrr rr¦ªr +rrªrªrr? trrrr¢rtrr tr rrtrrrtrrr rr¦r
¤rrªrrr¦rtr rr¦ªr +rrªr ªrr ? rr¦ªr rr trr r ? str rrt ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢r rr¦rtr r -
>rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r >rr +rªrªrrªr ªrr-r
rrªªrrtr-r¦rrªrrŠ rrrºr ªrrªr ªr=rªrrar>rªrŠ) rrªªrrtr-r¦rrªrrŠ rrrºr ªrrªr ªr=rªrrar>rªrŠ) rrªªrrtr-r¦rrªrrŠ rrrºr ªrrªr ªr=rªrrar>rªrŠ) rrªªrrtr-r¦rrªrrŠ rrrºr ªrrªr ªr=rªrrar>rªrŠ) rrªªrrtr-r¦rrªrrŠ rrrºr ªrrªr ªr=rªrrar>rªrŠ))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
+rtrrrªr trrrrr rrr ªrºrr -rrtªrr`tr tr-ø¢r))º)) +rtrrrªr trrrrr rrr ªrºrr -rrtªrr`tr tr-ø¢r))º)) +rtrrrªr trrrrr rrr ªrºrr -rrtªrr`tr tr-ø¢r))º)) +rtrrrªr trrrrr rrr ªrºrr -rrtªrr`tr tr-ø¢r))º)) +rtrrrªr trrrrr rrr ªrºrr -rrtªrr`tr tr-ø¢r))º))
rrrºr ! tr rr srrr +rrtr-r¦ r ¤ rrªrªrrrrr. ªrrrtr ªrrr +rr` rrtr ‘rrar>rªrŠ’- ‘rrar>rªrŠ’- ‘rrar>rªrŠ’- ‘rrar>rªrŠ’- ‘rrar>rªrŠ’-
+rºrr tr rr t rrtrªr¢r rr rr¦t. ªrr ªr rr rrªrr r +rr (ør zrr¦t ªrrr ` rr srrr¦r r` ¤rtr
trrr¦rt tr rrªrtr` rtr ¤rrªr ªrr. strrr¦r tr ªr) r` ¤rtr ¤rrªrªr rr ¦ rr>rrtr rr rrrrrªr +rr
tr rrªr ªr tr ¤rrªr) r` ªr+r r` trªrr rr¦r str trrrrr ¤rrªrrr¦rtr rrt rr ªrŠ ªrrr a tr r -
-rrªr tr:r trr`ªr-rrªrr`rra ªroªrrrªrrrrrtrŠ) -rrªr tr:r trr`ªr-rrªrr`rra ªroªrrrªrrrrrtrŠ) -rrªr tr:r trr`ªr-rrªrr`rra ªroªrrrªrrrrrtrŠ) -rrªr tr:r trr`ªr-rrªrr`rra ªroªrrrªrrrrrtrŠ) -rrªr tr:r trr`ªr-rrªrr`rra ªroªrrrªrrrrrtrŠ))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
ªr¤-rrtªrr ªrr +rªrr:ªªr¤-rrtrªªrrrªrr`rrrªrtr))¤)) ªr¤-rrtªrr ªrr +rªrr:ªªr¤-rrtrªªrrrªrr`rrrªrtr))¤)) ªr¤-rrtªrr ªrr +rªrr:ªªr¤-rrtrªªrrrªrr`rrrªrtr))¤)) ªr¤-rrtªrr ªrr +rªrr:ªªr¤-rrtrªªrrrªrr`rrrªrtr))¤)) ªr¤-rrtªrr ªrr +rªrr:ªªr¤-rrtrªªrrrªrr`rrrªrtr))¤))
rr tr t r` rrªr str r` ªr-rrªrtrr` rtr -rrªr rr¦r trrrr ¢r trr tr rr¦r ªrr) rr r` tr rr¦rrr
rr ªr-r r` ¤rtrrr¦r tr r` ¤ rr¦ttrr r . str +rrr trtr-ªr rr¦r trrr` rtr rr ¦ trrºr r` rrrrªr ªrrrrr
¤rrªrrr¦rtr rr¦r ªrrrr -rrªr r) rrtrrtr-ªr rrtrrrtrrr rr¦r trtªror ¤rrªrrr¦rtr rr¦r
ªrrrr -rrªr r) rrrrrr×rr rr¦r ¤rr¦ trrºr trªrªr rr¦rªr rr¦tªr rr¦r ¤rr orrrtrr
r`rrrrtrr r. ªrr r`ªr-rrªr r) rr¦tr ªrr tr+r ¤rr¦ trrºr trªrrr¦ zaªr rr rr¦rªr
rr¦ttrr r ? r` rr¦tr trrr¦rt ªrr sartrr. ªr artrr +rr t trrr ¦r` tr rr ¦ zªz tr r` ªrrr¦rrrrr¦t
tªr=rr trrr¦ rr¦r atr trªr rr¦tr rrtrr r? strrr¦r str rr¦rªr-tr¢rrrrr rr¦r ªrrrr
r`ªr-rrªr r) str r`ªr-rrªrtrr`rtr -rrªr rr¦r trrrr¢rtrr tr rr¦rªrr. r`¤rtr ¤rrªrrr¦t
(tr ªrrr¦t ªrrr ` tr trrt rr +rr t rr ¦ø +rr ¤rrªrªr ªrr ªªr ªrrr tr ¤rrªr ªrr) ¤rrªrªr ªrrrrr
rr¦r traªrr ªrrtr rr¦rr r-
rrªrrªrr¢rr trrœrrr rr¦r`>rcrtrr`tr r`traªr) rrªrrªrr¢rr trrœrrr rr¦r`>rcrtrr`tr r`traªr) rrªrrªrr¢rr trrœrrr rr¦r`>rcrtrr`tr r`traªr) rrªrrªrr¢rr trrœrrr rr¦r`>rcrtrr`tr r`traªr) rrªrrªrr¢rr trrœrrr rr¦r`>rcrtrr`tr r`traªr))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
ªrtrtrrrrr`rr r`trarªrr rr¦r`>rªrrr ªrr`-r tr-ªrtrŠ))-)) ªrtrtrrrrr`rr r`trarªrr rr¦r`>rªrrr ªrr`-r tr-ªrtrŠ))-)) ªrtrtrrrrr`rr r`trarªrr rr¦r`>rªrrr ªrr`-r tr-ªrtrŠ))-)) ªrtrtrrrrr`rr r`trarªrr rr¦r`>rªrrr ªrr`-r tr-ªrtrŠ))-)) ªrtrtrrrrr`rr r`trarªrr rr¦r`>rªrrr ªrr`-r tr-ªrtrŠ))-))
r¤rrtr rrªrrªrr rr rr¦rs rr rrªrrªr rrtr trrr`rtr rr¦ r`rrªr ªrtªr rr¦ttrr r
+rrt sªr ªrtªr rr¦tªrªrrrr ªrrr`ªrªrr rr +rr rr¦rs r`ªrtrrr rr rr×rr rrsr tr-ªr
(trrorrtrr¦rt` rr ¦ trrºr ¤rrªrtrr r ) +rªr trrrrr tr-ªr r rr¦rr ? ¤rr¦ tºrrªr rrt
r` rr¢z=rr rr r +rºrªrr trªr ªr ªªrrrtr r ? str rrt ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢r rr¦rtr r -
+rr`rrtrrrr:ªrrrr ªrrªrŠ ar rrªrr ªrr`atªr -r) +rr`rrtrrrr:ªrrrr ªrrªrŠ ar rrªrr ªrr`atªr -r) +rr`rrtrrrr:ªrrrr ªrrªrŠ ar rrªrr ªrr`atªr -r) +rr`rrtrrrr:ªrrrr ªrrªrŠ ar rrªrr ªrr`atªr -r) +rr`rrtrrrr:ªrrrr ªrrªrŠ ar rrªrr ªrr`atªr -r))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
+rr¶rt strrªr rr r`+rªrr trrr¦r`trt¤ªrr))×)) +rr¶rt strrªr rr r`+rªrr trrr¦r`trt¤ªrr))×)) +rr¶rt strrªr rr r`+rªrr trrr¦r`trt¤ªrr))×)) +rr¶rt strrªr rr r`+rªrr trrr¦r`trt¤ªrr))×)) +rr¶rt strrªr rr r`+rªrr trrr¦r`trt¤ªrr))×))
+r¤rªr! +rr`rr. ¤rrr. +rr`ªr. ªrrªr +rrt +rrrr¦rrr trºrr rrªr. ªrr`a +rrt
+rrrr¦rt - ¤tr ªrr +rra trrr¦rt rr¦ +rarªrrrrr rrtr trrr¦r`tr r) ªrr +r¤ªrr
rr rr trrr ¦r` tr r )
+rrrtªrr`rrtrttªrªªrr trrr¦r`tr r`ªrr`a rr rrtrrr) +rrrtªrr`rrtrttªrªªrr trrr¦r`tr r`ªrr`a rr rrtrrr) +rrrtªrr`rrtrttªrªªrr trrr¦r`tr r`ªrr`a rr rrtrrr) +rrrtªrr`rrtrttªrªªrr trrr¦r`tr r`ªrr`a rr rrtrrr) +rrrtªrr`rrtrttªrªªrr trrr¦r`tr r`ªrr`a rr rrtrrr))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
¤rrªr+rtrr rrrrªrrrr ªrªra ªrrªrtr ¤rªrtr))¤)) ¤rrªr+rtrr rrrrªrrrr ªrªra ªrrªrtr ¤rªrtr))¤)) ¤rrªr+rtrr rrrrªrrrr ªrªra ªrrªrtr ¤rªrtr))¤)) ¤rrªr+rtrr rrrrªrrrr ªrªra ªrrªrtr ¤rªrtr))¤)) ¤rrªr+rtrr rrrrªrrrr ªrªra ªrrªrtr ¤rªrtr))¤))
‘sªrrr ’ +rºrr tr ªrr +rra trrr¦rtr ªrrrrr trr rr tr +rrrtr trrr ¦r` tr r +rºrr tr
¤rz trrr¦r`tr r) rrrrªrrr +r¤rªr! strtr atrtr rr¦r ¤rrªr=rr ‘rrtr’ +rºrrtr
-rtrªr trrr¦r`tr ¤rrªr. r`¤rtrtr trrrr¢r ¤rªrtr ªrrt¢r r`rr¦ªrr r+rr r) ªrr r
¤rrªrrtrrr) ¤rrªrrtrrr +rr trrr¦r`tr rr¦ trrªrªªr rr trªr rr¦ rr¦rt¢r trrr¦r`tr rr r)
¤trcrrªrrr`ªr +rtrrr`ªr trªrr¢rrtªrrrªrrtªr) ¤trcrrªrrr`ªr +rtrrr`ªr trªrr¢rrtªrrrªrrtªr) ¤trcrrªrrr`ªr +rtrrr`ªr trªrr¢rrtªrrrªrrtªr) ¤trcrrªrrr`ªr +rtrrr`ªr trªrr¢rrtªrrrªrrtªr) ¤trcrrªrrr`ªr +rtrrr`ªr trªrr¢rrtªrrrªrrtªr))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
+rr rr¦ttªrtªr ¤rªrtrŠ tr+rªrŠ trrrªrttrºrr))º)) +rr rr¦ttªrtªr ¤rªrtrŠ tr+rªrŠ trrrªrttrºrr))º)) +rr rr¦ttªrtªr ¤rªrtrŠ tr+rªrŠ trrrªrttrºrr))º)) +rr rr¦ttªrtªr ¤rªrtrŠ tr+rªrŠ trrrªrttrºrr))º)) +rr rr¦ttªrtªr ¤rªrtrŠ tr+rªrŠ trrrªrttrºrr))º))
+r¤rªr! ¤trr trrrsr r`rr¦ trrrr¢r +rtr ‘¤trcrrªrrr`ªr’- ‘¤trcrrªrrr`ªr’- ‘¤trcrrªrrr`ªr’- ‘¤trcrrªrrr`ªr’- ‘¤trcrrªrrr`ªr’- sªr rrrrtrrr¦r`trªrr
tr. rrtr +rrt +rrrtr trrr¦r`trªrr tr rr strrªr rrªrªrrrr r) ªrrr arªrr ¤rr¦rrrªr
ªrr r` ªr r ) rr trrrr ¢r ¤rªrtr rr¦r strrr` -r trºrr trrrªr =rr r +rºrr tr rr rr rr¦rt¢r
r ) ¤rªrtr rr¦r strrr` -r rr srtr r +rr t (trrrªr` r` ªrrrªr +rr rr srrr r ) ¤rªr trrr¦
trrr ¦r` tr r` ªrcrrrrªr r . trªr trrr¦ rr rr strrr¦r strrr` -r r +rr t ¤rªr rr¦r s rrrrrr ×rr
trrr ¦r` tr rr¦r rrrt rrr rr trr r . trªr rr rr rrrrtrrrªr +rr r . ¤rr +rªr +rªr rr +rrtrr
r )
tr r` ¤ rr¦r strrr` -r +rr t trrrªr rr ¦ trrªr rr¦r rrrªrªr trrrr¤r ªr rr¦r tr rrr tr
aarr r) r`ªr+r rr¦ +rªrrr¦ rrrŒrr rr str r`rr¦trr-ªr-r`rr¦trr trtr trrrsrrªr rr¦r
trªrrtr -rrrr +rr trr r ) rr¦r s rr¦rtrr r r` rr¦ trrrªr rr tr trrt z ªr ¤rrtrr r . trr
r` rr¦trr rr ¦ +rªr trrt tr ªr strªrr ªrr -r +rr ¤rrtrr r r` rr¦ rr ºªrr ¤rrr ¤rrtrr r ) rr¦r s
strr rr¦r rr¦ªrrrrtr rr¦rtrr r r` rr¦ strr r` aªr trªrrr¦r rr ¦trrrr tr ªrrªrr ¤rrtrr r trr
rr¦rs r`ªrtªr trrrªr. ªrr`rrr`-rrr¦ trrrªr rr¦r ªr¢rªrr rr ªªrttr r· r`rr¦ªtr ªrrªr+rt
>rrrr¦r¢r rr¦ +rªrtrrt trrr¦r`tr +rªrrr`a r. rrr`tªrtrªr rrtr tr r. r`rr¦ªtr ªrr ªr¤
rr¦+rr ªrrr r s )
+rrttrrªr ªrrrrrªºrr rr¦ +rªrtrrt rrªr ªr trrrªr aarr ºrr) strrr¦ trrºr
ªªrrtr ªrtr`rrªrr ªr rrttªr rr¦r trrªr rr ªrrªr ªrrªrrr¦t r`rrrrrrªr rr¦ ¤rr¦ s-rªr
r`rrart rr¦r rrt¢r rrr ºrr) rrrrrrrr¦rt >rrrr¦r¢r rr¦ srrarrr ¤ªr ¤rrªrªr tr
trrªrr` ªªrtr sªrrr ¦ trrrrr¦rrrr ªr rrrŒr +rrªrªrtr rr rr rr¦¢z rr r` ªr rr ¦ rr ªr rrrrr ¦¢z ªr
¤rr zrtr trrrªr rr¦r +rrarr aarr rrrr trttrtr r) ªr r`rrrrrrªr rr¦ s-rt rr
rr rrr+r¢r ªrar rr ¦ r` rr¦ªrrt trtr ºr )
+rrªrªrtr rr¦ zrarr trr¦ªªr rr¦ +rraªr +rrt ªrrªr +rªªrrªr rr¦ +rªrtrrt
rrr ªrrr¦rr` a ªrtr` rrªrr ªr tr tr ¤rr tr rr ør r` rr¦ rrrrr ¦¢z ªr ¤rr ªr rrrrtrrrªr rr ªrš
rr ¦ rr-r rrt +rªrªrrªr ªrrrrrr rr ¦ªa rr ¦ arr ªr r` rr¦ªr ºr · r` rr¦ªtr ªr trr rrrrt rr ªr rr rr ¦
ºr . rrrtr rr ¦ø rr trrrªr rr ªr r ¤ ºr ) sªrrr ¦ ¤rªrr rr ¦ ªrra ªr rr¦r s trrrªr r +rr
+rr t ªr tr r` ¤ rr z ªrr ) trªr rr ¦ø ªrºrrªrtr r . trªr sªrr ªr rr ¦trr trrrªr a arr?
trtr ¤rr ªr ªrtrrªrr r`rr¦ rrrrr¦¢zªr ¤rr rr¦r trrºrªrr tr trtrªr rrrr¦t ªrt-
ªrrtrªr¢r ªr sªr arr ªr r` aªrr) rrrrr ¦¢z ªr ¤rr ªr rr¦rr r` rr¦ rr +rrrrrr¦r ªrr rrrªrr
a arªrr -rrrtrr r . r` ¤rtrtr tr r` ttr rr rr¦t ªrr +rrtrrr +rªrªtr ªrr r` ªrªrr rr +r rr¢r
rr¦ttrr r) +rªrªrrªr ªr tªrrrr¦rt r`rr¦ªrr) ¤rr¦ r`aªr ¤rªr rrr`ªr +rrrªr +rr>rrr rr
+rªrªrrªr rr ¦ r` -rªtrªr rr trªrrªr rr tr ºr . trªr sªr r` aarrs rr zr r` rr¦ -rrtr +rr t
tr trrr ¢ srr zrr¦t sªrrr ¦ =rrt +rr trr r ) strrr ‘rrªrt’ ørrr ªr rrªrr tr ºr )
sªrrr¦r -rrr š rr ªrtr` rr rrrrr ¦¢z ªr +rr +rr tr ºr ) ªr sªrt-sªrt ªr-rªr rr ¦ r` rr¤
+rrªr tr ºr ) +rrrr¦rrr. tr ªr . rr ºªrr . -rª¢rrr. tªrªr . ¤ªrr r` trrr ¢zrr tr+rr str
trrr ¢ rr z ªr ªrªr ) strªr rr rrrrr ¦¢z ªr ¤rr rr¦r ªrtªra rr¦r rr z +rr t strrr ¦ rr-r
rrt ¤rr¦ r`rrrr r`aarrs r`aªrr) +rrtr rr¦ trrºr rrrrr¦¢zªr ¤rr +rr str r`rrrr rr¦
sat rr -rrr ªrªr +rrt +rrrªrr +rr>rrr. trªrrr¢zrr trr`rtr trr`¤ rr¦r ¤rrr`ªrtr
rrrªrr +rrt rrªrŠ +rrtr rr¦ trrºr str r`rrrr rr¦ sat tr ªr ªrrrt +rr ªrªr) ªrªr
arrrªr rrt rrrrr¦¢zªr ¤rr ªr +rrrªr rr¦r strr +rr>rrr rr +rrrªr rr +rrtrªr rrt
rrrªrr)
trr¤ r r`rr¦ rr¦trzr ªrrr rr¦ +r¤rªr rr¦ rr>rrtr sªr rrr`ªr ªr s+rtrªr ¶rªr
rr¦r +rrrªr zaªr rr aarr. +rªr+rªr rr aarr) ªrrrt trªr rr¦ø ¤ªrr-rr¦r-tªrr
ºrr) +rtrŠ trrrªr ªrrªrr rr¦ zaªr rr s+rt tr r`rrrrªrªrrrrr +rªr+rr`tr r) +r¤rªr
rr ¦ rr r` tr rr¦rrr rr ªrr ªrr rr ¦ zaªr rr tr trrt rr¦r trªrrr r` rršrr¦t +rªªr-r¦ rrtrrrtrrr
rr rrrr ªr-rtrr r. ªrrr trrrªr r) ªrrrt trrrªr ªrrr rrtrr) rrrrtrrrªr rrtrt
trtr rr +rztr rr¦r +rr`ªrªr-rªrrªr r`tºrr`tr r) ªrr r`›r¦ªrrtrrrr¦ r) rr¦ªrrr ªrr`a
tr r` ªr¢r ªr rr ªr ªrrrr +r rr rr¦r rr tr ¤rªr rr¦ttr r . -rrr rrr rr ªrr +rrrr)
strr rrt +rrªr a ar -
rr-rŠ rrttrt ªrrªªrr`trr¦r`&rar`ttr ªrªr=rªr) rr-rŠ rrttrt ªrrªªrr`trr¦r`&rar`ttr ªrªr=rªr) rr-rŠ rrttrt ªrrªªrr`trr¦r`&rar`ttr ªrªr=rªr) rr-rŠ rrttrt ªrrªªrr`trr¦r`&rar`ttr ªrªr=rªr) rr-rŠ rrttrt ªrrªªrr`trr¦r`&rar`ttr ªrªr=rªr))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
rrr`ªr trªrr`rra trrtr trªr rrr`¢rªr¢rr sªr))»)) rrr`ªr trªrr`rra trrtr trªr rrr`¢rªr¢rr sªr))»)) rrr`ªr trªrr`rra trrtr trªr rrr`¢rªr¢rr sªr))»)) rrr`ªr trªrr`rra trrtr trªr rrr`¢rªr¢rr sªr))»)) rrr`ªr trªrr`rra trrtr trªr rrr`¢rªr¢rr sªr))»))
ªrªr¤rªr! rrt r`trªrrªr r`rr¦r`-rªrrrªr +rr atrtr ªrttr ªrrr r) ªrr trrrr¢r
¤rªrtr tr ªr rr rrr` ¢rªrr rr ¦ tr¶rr rr t rr ªr ºrr r +rr r ) r trr · rrtªtr ¤rrªr ªr rr¦ªr?
¤rªr (strr +rªªrrªr rr ¦ trºrrr rrrr rr¦ rr ¦ +rªr trrt` +rªrªªr +rrtrr` -r¦ (+rr` -r¦`
tr rr t rrtrªr¢r rr rr¦t ªrr ªr rr strr =rr tr rrªr ¤rrªr ) strrr ¦ r` ªrªrr ªrrr ) ªrr ªr
rr rrªrªrr +rrªrrªrrr¦ r )
ttrr:rrrrtr rr¦rªtrªr tr+rrr`trr rrr`rrtrªrªrrŠ) ttrr:rrrrtr rr¦rªtrªr tr+rrr`trr rrr`rrtrªrªrrŠ) ttrr:rrrrtr rr¦rªtrªr tr+rrr`trr rrr`rrtrªrªrrŠ) ttrr:rrrrtr rr¦rªtrªr tr+rrr`trr rrr`rrtrªrªrrŠ) ttrr:rrrrtr rr¦rªtrªr tr+rrr`trr rrr`rrtrªrªrrŠ))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
tr¢rªrŠ trªrªrarr rrªaŠ ar rrr×rr ªrrr))¿)) tr¢rªrŠ trªrªrarr rrªaŠ ar rrr×rr ªrrr))¿)) tr¢rªrŠ trªrªrarr rrªaŠ ar rrr×rr ªrrr))¿)) tr¢rªrŠ trªrªrarr rrªaŠ ar rrr×rr ªrrr))¿)) tr¢rªrŠ trªrªrarr rrªaŠ ar rrr×rr ªrrr))¿))
rr¦r ªtr ªr! ¤rrr rr rr ttr r ) -rª¢rrr +rr t tr ªr rr trrr¦rrr r ) trrrr ¢r ªr ar
rr +rr rr¦rt r ) (+rr -+rr -rr¦rt` tªrªr rr¦r +rrrr¦rt r ) +rrrr¦rrr rr rrªa +rr t
rr×rrr rr rr×rrtªr r) trºrr rr-
rr¢ªrr ªrªªrŠ rrr`ºrªªrr -r tr¤r>rrr`trr rr¢ªrr ªrªªrŠ rrr`ºrªªrr -r tr¤r>rrr`trr rr¢ªrr ªrªªrŠ rrr`ºrªªrr -r tr¤r>rrr`trr rr¢ªrr ªrªªrŠ rrr`ºrªªrr -r tr¤r>rrr`trr rr¢ªrr ªrªªrŠ rrr`ºrªªrr -r tr¤r>rrr`trr r` ªr+rrªrtrr ) r` ªr+rrªrtrr ) r` ªr+rrªrtrr ) r` ªr+rrªrtrr ) r` ªr+rrªrtrr ))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
¤rr ªrªr trªr +r tr rr trrr>rrr` trr trrrr` tªrrr ))º)) ¤rr ªrªr trªr +r tr rr trrr>rrr` trr trrrr` tªrrr ))º)) ¤rr ªrªr trªr +r tr rr trrr>rrr` trr trrrr` tªrrr ))º)) ¤rr ªrªr trªr +r tr rr trrr>rrr` trr trrrr` tªrrr ))º)) ¤rr ªrªr trªr +r tr rr trrr>rrr` trr trrrr` tªrrr ))º))
rrºªrr rr rrr`ªrªr ªrªªr +rrt +rr`ªr rr tr¤r r) trrrr¢r ¤rrªrr rr sªrrr¦r
¤rrªrªr r +rrt trrrr`tªrªrr rr sªrrr¦r trrr r)
ªrr¤r rrr trªr+rtrrªrr r`ªrr`a rrrºr trªrrtrªrrr) ªrr¤r rrr trªr+rtrrªrr r`ªrr`a rrrºr trªrrtrªrrr) ªrr¤r rrr trªr+rtrrªrr r`ªrr`a rrrºr trªrrtrªrrr) ªrr¤r rrr trªr+rtrrªrr r`ªrr`a rrrºr trªrrtrªrrr) ªrr¤r rrr trªr+rtrrªrr r`ªrr`a rrrºr trªrrtrªrrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
ªrr`aªrr`arrtrrrrr`trr tr¤rttr¤rr`tªrªrrrrrrr))º«)) ªrr`aªrr`arrtrrrrr`trr tr¤rttr¤rr`tªrªrrrrrrr))º«)) ªrr`aªrr`arrtrrrrr`trr tr¤rttr¤rr`tªrªrrrrrrr))º«)) ªrr`aªrr`arrtrrrrr`trr tr¤rttr¤rr`tªrªrrrrrrr))º«)) ªrr`aªrr`arrtrrrrr`trr tr¤rttr¤rr`tªrªrrrrrrr))º«))
rrrºr ! tr trrrr ¢r +r trr rr¦r trªrrtrªr rr¦rt¢r +rºrr tr ªrr ¤r rr sr rr ¤rrªr) rr
ªr r` arrrªrr rr¦r ªr r` a +rr t tr ¤rr` tªrªrr rr¦r tr ¤r r ) strr ›r¦rr rr ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢r
rr¦rtr r-
ªrrr ªrrrªrtrr -rrr rr¦rrrtrªrr`ªrªrr`¤rtrrr) ªrrr ªrrrªrtrr -rrr rr¦rrrtrªrr`ªrªrr`¤rtrrr) ªrrr ªrrrªrtrr -rrr rr¦rrrtrªrr`ªrªrr`¤rtrrr) ªrrr ªrrrªrtrr -rrr rr¦rrrtrªrr`ªrªrr`¤rtrrr) ªrrr ªrrrªrtrr -rrr rr¦rrrtrªrr`ªrªrr`¤rtrrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
ªrrrrr`ªr×ar +rtrrr rr¦rrrr:r`trr +rttrrr+r))ºº)) ªrrrrr`ªr×ar +rtrrr rr¦rrrr:r`trr +rttrrr+r))ºº)) ªrrrrr`ªr×ar +rtrrr rr¦rrrr:r`trr +rttrrr+r))ºº)) ªrrrrr`ªr×ar +rtrrr rr¦rrrr:r`trr +rttrrr+r))ºº)) ªrrrrr`ªr×ar +rtrrr rr¦rrrr:r`trr +rttrrr+r))ºº))
r +rttr>r‰ +r¤rªr! rr ªrrrªrrªrr rr¦r rr¦rrrªrr +rrt +rrtrr`-r¦tr`rtr ªrrr
r) trtrrt rr trªr ªrrrªrrªr rr trr ªrªrtr r) rr¦rs a¢z-ªrarr¦ rrªrrtrr r. trr
rr¦r s rrtrrr¢r srr¦š ar rr¦ttrr r · r` rr¦ªtr ªrrr . >rr rr ¦r¢r rr¦rtr r r` rr¦ rr¦rrr +rr t
trªr tr rrt ¤rr ªrrr r ªrr rr r ) ªrrr ªrrttrr` ªrrr¦ ªrrr r ) trªr +r trr rr ªrrr rr ¦
+rªrrr¦rr rr¦rrrªrr rr r) rrtªrzr rrtrrrtrrr rr ¤rr¦rrrªr ªrrr r. ¤rr trªrrr¦r
ªrrt¢r r`rr¦ªr r¤ r) ¤rr rrr+rtr +rrtrrr r ªrrr ªrrr r) ¤rr strtr +rr`ªrtrªr
tarªrªrrrrr rr¦rrrªrr r. rr r) +rrªr +rr >rrrr¦r¢r ªr rr¦rr r`rr¦. +r¤rªr! rrtr
trrr` rtr rr ¦ r` rr¤ s-ør rr¦t) trªr rr¦rrrªrrªr trr ªrr` ¤r tr r · r` rr¦ªtr str rrtrrrtrrr
rr¦r rrrªr rr¦r rr¦rrrªrr +rrªrrªrrr¦ r +rªªrºrr +rrrr trrªrªr rr¦rr rr trªr-r ªrrr
rr ªr ) ¤ trr rr¦rrrªrr +rr rr tr rr a ªr r )
ªr -rªr trrr`-ªrrr¦r +rrªrr tr¤rtrrttrrrrtrr>r ªr) ªr -rªr trrr`-ªrrr¦r +rrªrr tr¤rtrrttrrrrtrr>r ªr) ªr -rªr trrr`-ªrrr¦r +rrªrr tr¤rtrrttrrrrtrr>r ªr) ªr -rªr trrr`-ªrrr¦r +rrªrr tr¤rtrrttrrrrtrr>r ªr) ªr -rªr trrr`-ªrrr¦r +rrªrr tr¤rtrrttrrrrtrr>r ªr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
rr-r ¤ªrr`tr trrr`ªªrr`a ªr tªrr trrr tr rrr`ªr))º¤)) rr-r ¤ªrr`tr trrr`ªªrr`a ªr tªrr trrr tr rrr`ªr))º¤)) rr-r ¤ªrr`tr trrr`ªªrr`a ªr tªrr trrr tr rrr`ªr))º¤)) rr-r ¤ªrr`tr trrr`ªªrr`a ªr tªrr trrr tr rrr`ªr))º¤)) rr-r ¤ªrr`tr trrr`ªªrr`a ªr tªrr trrr tr rrr`ªr))º¤))
+rrt +rr ¤rr tr-ªrªr¢r tr strrªr rrªrªrrrr +rrªr r. ¤rr t¤rrªr¢r +rrt
trrrr ªr ¢r tr strrªr rr ªr ªrrrr +rrªr r . sªr trªrrr¦r tr rr srtr rr strrªr rr ªr ªrrrr
r. ¤trr ¤rrªr) rrtªtr ªrrttrªr rr sªrrr rr +rrt ªr rrt rr ªrrr r) rrªrrr`rr¦ ªr rr
sªrrr arr ªrr r +rr r +rr t ªr ªr rr rr srrr trªr rr rr¦t rrrtr r · rrªrr r` rr¦ rr sr rr¦rr
tr trrrr ªrrr r) rr r`ªrrrrr r. rrsr sªrrr rr¦ø rrrªrr ªrrr r) strr`rr¤ rrsrrr
trªr rr ªrrr rr¦t rrrtr ) ¤ trr rr ªr rrt +rr -
r` ¤rtr trrr¦rt +rrtrrr rr¦r srrr` tºrr` tr tr rr rrtr t rr¦r +r ar-rªrrtr rrªrtrr
r . +rrtrrr rr¦r +rªr +rºrªrr ¤rrr tr rr¦r s trªrr ¤rªr ªrrr r . strr trrr¦rt trrr ¦r` tr
rrtrrrtrrr rr¦r srrr` tºrr` tr rr rr +rrrªrr rr¦rªr rr¦t rrrtrr r ) rrtrrrtrrr strrr ¦ ªr ¢r
+rr t rr¦rªrr tr r` ªrrr rr trtrr r )
r`ªrr`+rªr¢rrrªr+rrªrtr`+rŠ trªrr`rra ¤rªrtr) r`ªrr`+rªr¢rrrªr+rrªrtr`+rŠ trªrr`rra ¤rªrtr) r`ªrr`+rªr¢rrrªr+rrªrtr`+rŠ trªrr`rra ¤rªrtr) r`ªrr`+rªr¢rrrªr+rrªrtr`+rŠ trªrr`rra ¤rªrtr) r`ªrr`+rªr¢rrrªr+rrªrtr`+rŠ trªrr`rra ¤rªrtr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
rrrr`rtr ªrrr`+r¤rrªrrr`tr rrrrr+ªrŠ rrtrrªªrªrrr))º-)) rrrr`rtr ªrrr`+r¤rrªrrr`tr rrrrr+ªrŠ rrtrrªªrªrrr))º-)) rrrr`rtr ªrrr`+r¤rrªrrr`tr rrrrr+ªrŠ rrtrrªªrªrrr))º-)) rrrr`rtr ªrrr`+r¤rrªrrr`tr rrrrr+ªrŠ rrtrrªªrªrrr))º-)) rrrr`rtr ªrrr`+r¤rrªrrr`tr rrrrr+ªrŠ rrtrrªªrªrrr))º-))
trrr` -ªrrr¦. tr¤rtr +rr t trrrrtr sªr trr ªr ªr ¢rr rr ¦ rr¦rªr =rr +rrªrr tr ªrr
trrtr ¤rªrtr rrrr`rtr rr trr r strr`rr¤ rrrªr sªr trrªrr ªr¢rr tr rrt rrsr
+rr`ªrªrrrrr rr¦r tr-ªr tr +rrrr trrr¦rt ªrrr ¤rrªrtr) rr sªr trrªrr ªr¢rr tr rrt r
+rºrr tr ¤rªr trrr¦ +r rrrrrªr +rr ªr ¢rr rr¦r +rrªrt¢r r` ªrcrrrrªr r . trªr trrr¦ rr¦r s
rr sr ªrrr ¤rrªrtrr) str +r+rr -rrrªrr r . ªrr trrr r +rr t-
aªrr zrrrr ªr¢rrrªrr rrrr rrrªrr attªrªrr) aªrr zrrrr ªr¢rrrªrr rrrr rrrªrr attªrªrr) aªrr zrrrr ªr¢rrrªrr rrrr rrrªrr attªrªrr) aªrr zrrrr ªr¢rrrªrr rrrr rrrªrr attªrªrr) aªrr zrrrr ªr¢rrrªrr rrrr rrrªrr attªrªrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
rrrrrªr ªr trrrcrªtr rrrªrrrrtrr trtr`ªtr tr))º×)) rrrrrªr ªr trrrcrªtr rrrªrrrrtrr trtr`ªtr tr))º×)) rrrrrªr ªr trrrcrªtr rrrªrrrrtrr trtr`ªtr tr))º×)) rrrrrªr ªr trrrcrªtr rrrªrrrrtrr trtr`ªtr tr))º×)) rrrrrªr ªr trrrcrªtr rrrªrrrrtrr trtr`ªtr tr))º×))
ªrr r`ªrªr¢rrrªrr rrtr +ra+rtr rrrªrr attrt r· r`rr¦ªtr ¤rr rr×rr rrsr rr
r`ªrtªtrt +r¤rtr r. ªr str rrrªrr rr¦r rrrt rrr ¤rrtr r) ªrr rrrªrr r trr aªrr.
rrtªtr +rªrtªr-rr ¤rrrrrr¦t strrr¦r rr ¤rr ªr rr¦tªr rrªr ) strtr rrrt rrrªrr r )
ªr rrr arrr¦r`trªrr rrorŠ trrrcrªtr ªrtrªrrrrŠ) ªr rrr arrr¦r`trªrr rrorŠ trrrcrªtr ªrtrªrrrrŠ) ªr rrr arrr¦r`trªrr rrorŠ trrrcrªtr ªrtrªrrrrŠ) ªr rrr arrr¦r`trªrr rrorŠ trrrcrªtr ªrtrªrrrrŠ) ªr rrr arrr¦r`trªrr rrorŠ trrrcrªtr ªrtrªrrrrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
rrrªrªrrrrztr-rrªrr +rrtrt +rrªrrrrr`>rtrrŠ))º¤)) rrrªrªrrrrztr-rrªrr +rrtrt +rrªrrrrr`>rtrrŠ))º¤)) rrrªrªrrrrztr-rrªrr +rrtrt +rrªrrrrr`>rtrrŠ))º¤)) rrrªrªrrrrztr-rrªrr +rrtrt +rrªrrrrr`>rtrrŠ))º¤)) rrrªrªrrrrztr-rrªrr +rrtrt +rrªrrrrr`>rtrrŠ))º¤))
¤rr rr sr r` ªrtªtrt +r¤rtr r . ªr ¤rrªrtr r ) r` rr¦t +rr rrr ªr ªrrr +r¤rtr ) rrrªrr
zrtr r`¤rªrrr¦ -rrªr rr¦r +rrrrt¢r rr¦t r`rrªrr ªrªrr r. ¤rr +rrtrtr tªr+rrªr rr¦r
ªrrt¢r r` rr¦ªr r ¤ rrªr rªrr rr +rªrrr. rr¦rrr-›r¦r ªrrr` a a rrr ¦r` trªrr rr¦r rr¦tªr ªrrrr
rr o rrr ªr rr sr ªrrr +r¤rtr ) trr +r¤rtrr rr¦r ªr r ?-
-rtrr`ªrªrr +r¤rªtr rrr ¤rªrrŠ trrr¦r`trªrr:¤rªr) -rtrr`ªrªrr +r¤rªtr rrr ¤rªrrŠ trrr¦r`trªrr:¤rªr) -rtrr`ªrªrr +r¤rªtr rrr ¤rªrrŠ trrr¦r`trªrr:¤rªr) -rtrr`ªrªrr +r¤rªtr rrr ¤rªrrŠ trrr¦r`trªrr:¤rªr) -rtrr`ªrªrr +r¤rªtr rrr ¤rªrrŠ trrr¦r`trªrr:¤rªr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
+rrtrr r`¤r-rrtrtºrrºrr -rrªrr -r +rttrrr+r))ºº)) +rrtrr r`¤r-rrtrtºrrºrr -rrªrr -r +rttrrr+r))ºº)) +rrtrr r`¤r-rrtrtºrrºrr -rrªrr -r +rttrrr+r))ºº)) +rrtrr r`¤r-rrtrtºrrºrr -rrªrr -r +rttrrr+r))ºº)) +rrtrr r`¤r-rrtrtºrrºrr -rrªrr -r +rttrrr+r))ºº))
r +rttr>r‰ +r¤rªr! ‘trrr¦r`trªrŠ’- ‘trrr¦r`trªrŠ’- ‘trrr¦r`trªrŠ’- ‘trrr¦r`trªrŠ’- ‘trrr¦r`trªrŠ’- s-rrr +rºrrtr r`ªrªrtr rr¦rr (r`¤rtrrr¦
rrr` t¢rrrr rr >r ªr rr¦r trrr` rtr rr . strrr¦r ` rr¦tªr ªrrrr . ‘+rºrr ºrr ’ ‘+rºrr ºrr ’ ‘+rºrr ºrr ’ ‘+rºrr ºrr ’ ‘+rºrr ºrr ’ +rºrr tr trrr¦rrr.
‘+rrtrŠ’ ‘+rrtrŠ’ ‘+rrtrŠ’ ‘+rrtrŠ’ ‘+rrtrŠ’ +rºrrtr aŠar tr øšªr rr¦r s-ørªrrrr. ‘r`¤r-rrtrŠ’ ‘r`¤r-rrtrŠ’ ‘r`¤r-rrtrŠ’ ‘r`¤r-rrtrŠ’ ‘r`¤r-rrtrŠ’ +rºrrtr trtªror
=rr tr ¤rrªrªr rr¦r s-ørªrrrr +rr t ‘-rrªrr ’ ‘-rrªrr ’ ‘-rrªrr ’ ‘-rrªrr ’ ‘-rrªrr ’ +rºrr tr ¤rr trªr rr rr¦r r` tºrr` tr rr r
- ªr -rrtr trrr¦rt rr ¦ +r-r¦¤rªr rr sr +r¤rtr r )
‘+rºr ’ ªrr ªrttr r . r` ¤rtrtr rrrrt rrtr t +rºrªrr trrªrªªrr rr¦r rr r` tr rr )
strr`rrªr +rºr. rr¦rrrªrrªr trªr rr¦ø rrrrr trr +rªrªrrªr zrtr rr¢r rrtrr r)
>rr rr ¦r¢r rr¦rtr r r` rr¦ rr rr rr ¢r rr¦ttrr r · r` rr¦ªtr strªrr rr ªrrttrr` ªrrr¦ ‘+rºr ’
ªrrr r ) +rrr` trrrr¦ trrrrr` -r rr r` tºrt trrrrr` -r r . ªrrr +rºr r )
trr trrr` trr¦ ‘+rºr ’ rr¦r rr r` tr rr¦ttr -rr¦ttr +rªrªrrªr ªrrttrr` ªrrr¦ +rºr +rrr` trrrr¦
trrrrr`-r rr¦r +rrt ªror atr r· rrªrrr`rr¦ ªr ¤rrªrtr r r`rr¦ strªr rr tr rrtr +r-r¦
trarr ªrrr rrªrr strr`rrªr ªr +rrr`trrrr¦ trrrrr`-r +rr str aªr rrªrtr r) ‘rrrrr¦ ‘rrrrr¦ ‘rrrrr¦ ‘rrrrr¦ ‘rrrrr¦
rrrr rrtrrrrr¦ r`ªrªrrr’ rrrr rrtrrrrr¦ r`ªrªrrr’ rrrr rrtrrrrr¦ r`ªrªrrr’ rrrr rrtrrrrr¦ r`ªrªrrr’ rrrr rrtrrrrr¦ r`ªrªrrr’- rrrrr¦ rr rrr+r +rrt rrtrrrrr¦ rr r`ªrªrrr ªr arªrr
+rªrªrrªr rr¦r ªrttr ¤ r ) +rrrªr +r-r¦ rr¦r arrrrr ªrrr ør ztr )
‘+rrtr .’ ‘+rrtr .’ ‘+rrtr .’ ‘+rrtr .’ ‘+rrtr .’- ¤rr a Šarr rr ) ‘r` ¤r-rrtr Š’ ‘r` ¤r-rrtr Š’ ‘r` ¤r-rrtr Š’ ‘r` ¤r-rrtr Š’ ‘r` ¤r-rrtr Š’- trrrrrtrr tr ¤rrªrªr rr¦r s-ørªrrrr
r` ¤r-rrtr rr sr +r¤rtr r ) trrªrªrr rr¦r rrr` trrrr ªr +rªrtºrr rr r` aªarr ªr (trtªror arr ªr`
rr¦r +rªrtºrrªrrrr -rrªrr +rr rr sr +r¤rtr r ) str trrr¦rt -rrt trrr¦rt rr ¦ +r-r¦ rr sr +r¤rtr
r . r` ¤rªrrr -rrªrr >r ‰ r +rºrr tr -rrªrr +rr +r-r¦ rr r ) sªr trªrrr +rr -
trrrr -rrªrr r`ªrtªrªr-r¦ ¤rr¦+rr`-r¦r`ªrr`rrrªrtr) trrrr -rrªrr r`ªrtªrªr-r¦ ¤rr¦+rr`-r¦r`ªrr`rrrªrtr) trrrr -rrªrr r`ªrtªrªr-r¦ ¤rr¦+rr`-r¦r`ªrr`rrrªrtr) trrrr -rrªrr r`ªrtªrªr-r¦ ¤rr¦+rr`-r¦r`ªrr`rrrªrtr) trrrr -rrªrr r`ªrtªrªr-r¦ ¤rr¦+rr`-r¦r`ªrr`rrrªrtr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
r`trªrr r`r -rrr`ªrªrr:tªrºrrrr tr -r rrrr r`trªrŠ))º»)) r`trªrr r`r -rrr`ªrªrr:tªrºrrrr tr -r rrrr r`trªrŠ))º»)) r`trªrr r`r -rrr`ªrªrr:tªrºrrrr tr -r rrrr r`trªrŠ))º»)) r`trªrr r`r -rrr`ªrªrr:tªrºrrrr tr -r rrrr r`trªrŠ))º»)) r`trªrr r`r -rrr`ªrªrr:tªrºrrrr tr -r rrrr r`trªrŠ))º»))
+r¤r ªr! sªrrr +rr r` ªrtªr rr srrr ¤rr¦r +rrªr rr r` tºrtr. +rªrªªr +rr` -r¦ªrrrrr
-rrªrr r`ªrr`rr¤ r· rrªrrr`rr¦ trrorrtrr¦rt rr¦ trr`rtr ¤rrªrªrªrrrr -rrªrr rr¦r rr
+rtªrªtr r`trªr r +rrt ªrr -rrªrr +rr rrsr +rtªrªtr r`trªr r) ªrr -rrªrr rrtr rr
tªr=rr r-
sartrŠ trªr ¤ªrtr -rrªrr tªrrtrrªr rr rrtrrr) sartrŠ trªr ¤ªrtr -rrªrr tªrrtrrªr rr rrtrrr) sartrŠ trªr ¤ªrtr -rrªrr tªrrtrrªr rr rrtrrr) sartrŠ trªr ¤ªrtr -rrªrr tªrrtrrªr rr rrtrrr) sartrŠ trªr ¤ªrtr -rrªrr tªrrtrrªr rr rrtrrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
+rrr`tºrtrŠ tr r`r ªr-r¦rtrrr rrrrrªrrªr-rrrr ªrr`trrr))º¿)) +rrr`tºrtrŠ tr r`r ªr-r¦rtrrr rrrrrªrrªr-rrrr ªrr`trrr))º¿)) +rrr`tºrtrŠ tr r`r ªr-r¦rtrrr rrrrrªrrªr-rrrr ªrr`trrr))º¿)) +rrr`tºrtrŠ tr r`r ªr-r¦rtrrr rrrrrªrrªr-rrrr ªrr`trrr))º¿)) +rrr`tºrtrŠ tr r`r ªr-r¦rtrrr rrrrrªrrªr-rrrr ªrr`trrr))º¿))
ªrcrr` rr ªr -rrtr trrr¦rt rr ¦ +r-r¦ sart rr r (rr¦r ªr-trr sarttrr rr¦t ar ?
rrªrr +rrrrrr ¦ +rr` -r¦ rr¦tªr tr +rªrªrrªr rr¦r rr ¦ø r` rrrr ¤rrtrr r ? rrªrr +rªrªrrªr
rr rr¦rs rr¦rrr r r`¤rtr +rrrrªr rrtr rr¦t r`aªrr? ªrrr. ªrttrtrŠ ªrrr sart r ¤rr
+rrrªrr +rrtrrr rr¦r +rªrr ªrr` tr rr ªr rrr -rrªr . ¤rr strrr ¦ sart rr ¦ r` rrªr +rrrtrt
r ) str trrr¦rt ªrr trªr sart r )` rrtªtr -rrªrr trr trrorrtr rr tr tªr=rr rr r .
¤ trr rr tr rrrªªrtrr r · rrªrr r` rr¦ ªrr r` tºrtªr r` a -rrªrr +r-r¦ trªrr -rrr ªrr` trtªr=rr
rrsrrr rr r`tºrtr r) +rºrrtr ªrr rr r. ªrr rrsrrr r) rrsrrr +rrt strrr rr¦rs
+rªtrt ªrrr r) strr rrt rrªrŠ ªrrr atr r-
ªrrªrr ¤rªrrªrrrrªtr -rrªrªrrªrrr trrrcrtr) ªrrªrr ¤rªrrªrrrrªtr -rrªrªrrªrrr trrrcrtr) ªrrªrr ¤rªrrªrrrrªtr -rrªrªrrªrrr trrrcrtr) ªrrªrr ¤rªrrªrrrrªtr -rrªrªrrªrrr trrrcrtr) ªrrªrr ¤rªrrªrrrrªtr -rrªrªrrªrrr trrrcrtr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
ªrrtraªrŠ trªrr`rrr`tr tr rrrrtrrr trarr+rŠ))ºº)) ªrrtraªrŠ trªrr`rrr`tr tr rrrrtrrr trarr+rŠ))ºº)) ªrrtraªrŠ trªrr`rrr`tr tr rrrrtrrr trarr+rŠ))ºº)) ªrrtraªrŠ trªrr`rrr`tr tr rrrrtrrr trarr+rŠ))ºº)) ªrrtraªrŠ trªrr`rrr`tr tr rrrrtrrr trarr+rŠ))ºº))
+r+ªrrtr rr¦ttr-rr¦ttr ªrrtr ¤rªrrr rr¦ +rªtr rr¦ ¤rªrr rr. trrr`rtrªrrrr
¤rªrr rr trrorrtrr¦rt rr¦r trrrtr r+rr -rrªrr ‘trªr rr¦ø ªrrtraªr rr r’ - str
trrr¦rt rr t rr¦r +r¤rtrr r ) ªrr rrrrtrrr +rr` tr a rr +r r ) ªrr r` rr¦trr ªrrtr a ªr rr¦r
trr` trrrr ªrrr ªr oªrrtrr ªrr` rrr¦ +rrrªr +rr trt rr str rrtrra ªr rr¦r ªrrtr rrrtrr r )
strr -rrªrr rrrrtrrr rr¦r >rrrr¦r¢r tr-ªrarrr +rr rr¦rtr r) sªrr rrrrrr×rrr tr
ªrrrt trrrr¤r rr rr¦rªrr¢r trr+rªr r ) str trrr¦rt rr ¦ trtªror tr-ªrarrr rrrrrr ×rr
>rr rr ¦r¢r rr ¦ rrªar rr +rr` tra rr +r r )
¤rªr >r ªr +rr t tr ªr (rr r` -r¦ +rr t +rr ªr` ar ªrr rr +rªrªrrªr tr r` rrrrtr r .
trªr trr tr+rr rr¦r ¤rr¦rrrªr +rªrªrrªr rr¦r +r¤rªr rr¦tªrr -rrr`r¤. r`rr¦t +rr rrrªr
sªr ªrrr +r¤rtr ) rrªrr ? >rr rr ¦r¢r rr ¦ rr rrªar rr -
rr¦rrrttrttrztr-rrªrrŠ trrrcrªtr:ªªraªrtrrŠ) rr¦rrrttrttrztr-rrªrrŠ trrrcrªtr:ªªraªrtrrŠ) rr¦rrrttrttrztr-rrªrrŠ trrrcrªtr:ªªraªrtrrŠ) rr¦rrrttrttrztr-rrªrrŠ trrrcrªtr:ªªraªrtrrŠ) rr¦rrrttrttrztr-rrªrrŠ trrrcrªtr:ªªraªrtrrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
tr tr r`ªrªrrrrrrtºrrªr trrr¦tªrr r`ªrªrtrrŠ tªrªrr))¤«)) tr tr r`ªrªrrrrrrtºrrªr trrr¦tªrr r`ªrªrtrrŠ tªrªrr))¤«)) tr tr r`ªrªrrrrrrtºrrªr trrr¦tªrr r`ªrªrtrrŠ tªrªrr))¤«)) tr tr r`ªrªrrrrrrtºrrªr trrr¦tªrr r`ªrªrtrrŠ tªrªrr))¤«)) tr tr r`ªrªrrrrrrtºrrªr trrr¦tªrr r`ªrªrtrrŠ tªrªrr))¤«))
‘‘ªrr tr-ªrarrr rrrrtrrr +rºrªrr rrtrrrtrrr rr trªr rr¦ø r)’’ - rrrªr
¤trr trrrsr ªrrr rrrtr· rrªrrr`rr¦ +rrªrr rr¦r rr¦rrrªrr+rr zrtr rrrªrr rr¦r r`ªrªrrr¦
+rrrrt¢r rr¦t r` rrªrr ªrªrr r strr` rr¤ ªr +rrrªrr trrr ¦r` tr +rºrr tr ¤rªrr-¤rªrrrªtrtr
tr +rr`¤rtr trtrr¦rtr rr¦ tªr+rrªr tr trr`ttr rrrr¦t rrsr rrtrrrtrrr tr r`+rªr +rªªr
aªrtrr+rr +rrt sªrrr¦ r`rr¤ tr-rr`rrtr r`ªrªrrrr rr¦r rrt¢r rrtr r) ªrrr ‘+rªªr
a ªrtrr’ rr¦r trtr ªr rrrrrr ªrrt +rrªrr r )
ªrr ªrr ªrr ªrr trªr +r-r¦Š >raªrrr`-rtrr`rr-ør`tr) ªrr ªrr ªrr ªrr trªr +r-r¦Š >raªrrr`-rtrr`rr-ør`tr) ªrr ªrr ªrr ªrr trªr +r-r¦Š >raªrrr`-rtrr`rr-ør`tr) ªrr ªrr ªrr ªrr trªr +r-r¦Š >raªrrr`-rtrr`rr-ør`tr) ªrr ªrr ªrr ªrr trªr +r-r¦Š >raªrrr`-rtrr`rr-ør`tr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
trtªr trtªrr-rrrr >rar trrrrªr r`ªraªrrrªrrrr))¤º)) trtªr trtªrr-rrrr >rar trrrrªr r`ªraªrrrªrrrr))¤º)) trtªr trtªrr-rrrr >rar trrrrªr r`ªraªrrrªrrrr))¤º)) trtªr trtªrr-rrrr >rar trrrrªr r`ªraªrrrªrrrr))¤º)) trtªr trtªrr-rrrr >rar trrrrªr r`ªraªrrrªrrrr))¤º))
¤rr -¤rr trrr¦rrrr +r-r¦ r` ¤rtr-r` ¤rtr a ªrtrr rr ¦ tªr=rr rr¦r >rar tr rr ¤rªrr
-rrrtrr r. rr strr aªrtrr rr¦ trr`tr strrr¦r >rar rr¦r r`tºrt rr¦ttrr r) rr r`tºrt
rr¦ttrr r · rrªrr r` rr¦ a ªrtrr ªrrrr rr¦r rr¦r s ªrttr rr trr trªr trr ªrr a ªrtrr rr >rar
rr¦r r` tºrt rr¦ttrr)
tr trªrr >raªrr ªr-r¦ttrtªrrtrªrªrrrrrtr) tr trªrr >raªrr ªr-r¦ttrtªrrtrªrªrrrrrtr) tr trªrr >raªrr ªr-r¦ttrtªrrtrªrªrrrrrtr) tr trªrr >raªrr ªr-r¦ttrtªrrtrªrªrrrrrtr) tr trªrr >raªrr ªr-r¦ttrtªrrtrªrªrrrrrtr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
rr+rtr -r trtrŠ rr¦rrrrªrrªrªr r`ªrr`rtrrr`ªr trrªr))¤¤)) rr+rtr -r trtrŠ rr¦rrrrªrrªrªr r`ªrr`rtrrr`ªr trrªr))¤¤)) rr+rtr -r trtrŠ rr¦rrrrªrrªrªr r`ªrr`rtrrr`ªr trrªr))¤¤)) rr+rtr -r trtrŠ rr¦rrrrªrrªrªr r`ªrr`rtrrr`ªr trrªr))¤¤)) rr+rtr -r trtrŠ rr¦rrrrªrrªrªr r`ªrr`rtrrr`ªr trrªr))¤¤))
ªrr rr×rr str >rar tr ªr-r¦ rrrr¦t str aªr-r`ªrrrr rr¦ rr¤rªr rr trtrrt
rrtrr r +rrt aªrtrr rr¦ rrrªªrrr tr rrt rr zrtr r`ªrr`rrtr sªr sr`-øtr +rrªrr rr¦r
r` ªrŠtrªa r trrrtr rr trr r ) +rr ªr rr¦r ªr a trr r ? rr rr a trr r ) strrr¦r >rar rr¦r
rrr` t¢rrrr r +rr ªr. ªr r` rr¦ r` rr¦trr a ªrtrr rr¦r a ªr) r` rr¦ªtr ªrr rr¦rr trr rrr rr rr trr
r r`rr¦t strrr ªrtrs rrªrr r? str rrt rr¦rtr r-
+rªtrªr-r rr¦rr trrrr trzªrtªrrrrrrªrtrrrr) +rªtrªr-r rr¦rr trrrr trzªrtªrrrrrrªrtrrrr) +rªtrªr-r rr¦rr trrrr trzªrtªrrrrrrªrtrrrr) +rªtrªr-r rr¦rr trrrr trzªrtªrrrrrrªrtrrrr) +rªtrªr-r rr¦rr trrrr trzªrtªrrrrrrªrtrrrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
aªrrªaªrªr¤rr ªrrr`ªtr rrz-r¦r ªrrr`ªtr rrrrrr`rr))¤-)) aªrrªaªrªr¤rr ªrrr`ªtr rrz-r¦r ªrrr`ªtr rrrrrr`rr))¤-)) aªrrªaªrªr¤rr ªrrr`ªtr rrz-r¦r ªrrr`ªtr rrrrrr`rr))¤-)) aªrrªaªrªr¤rr ªrrr`ªtr rrz-r¦r ªrrr`ªtr rrrrrr`rr))¤-)) aªrrªaªrªr¤rr ªrrr`ªtr rrz-r¦r ªrrr`ªtr rrrrrr`rr))¤-))
rrtªtr sªr +rrrrªrr`a ªrrrrr rr¦r ªrr rr¦rr ªrrrrªrrªr r) +rr¤r rr¦rr r
trr +rr ªrtr -+rr ªrtr ªr¤ rr ¤rrªr ªrr strr` rr¤ ªrrrrªrrªr r ) a ªrtrr+rr rr¦r rr ¤rªr ªrrrr
a ªrtrr+rr rr¦r trrrtr rr tr r +rºrr tr a ªrtrr +rr ªrrrrªrrªr r ) a ªrtrr+rr tr rr rr¦t
ªrrªrªrrrªr ¤rªrtr rrr`tªrtrªrrrrrr +rrt rrt¢rªrrrr r) rrtr +r-r¦ rrsr rr trrrtr
rr trr r . ¤rr +rªªr-r¦ r ‘ªr r` ‰rr¦r rrtrrrrrr` ªtr’ rrrtrr r )
+rªªrrªr trrªr rr ªrrªr+rt >rrrr¦r¢r ªr rr¦rr r`rr¦ str ªr-r zrtr trrrrrrªr
aªrtrr+rr +rºrrtr aªrr trrrra rr¦r sªrr`tr rr¦tr) ¤ªrr-¤ªrr aªrr trrrra rr¦r
sªrr` tr rr ªrr . ªrrr tr rrrtr sªrr` tr r ) ›r¦rrrrŠ sªrr` tr rr¦ttr -rr¦ttr rrtrr>r ªr rr¦r
trrrtr rr¦t rrr) ªrrr aªrtrr str aªrr trrrra rr¦r trrrr r. r`¤rtrtr rrtrraªr
rrtrrrtrrr rr¦r aªrtªr +rr`¤rtr r`rr¦ªrr ¤rrtrr r) aªrr trrrra rrror rr¦ r`rr¤ r.
r`¤rtrrr¦ øªªrrtr rror¢rr rr¦r r`ªr=rr¢r ªrrtrr rr¦ trrrrrªr +rªªrrªr rr r`rr¦ªrr
ªrªrr r )
‘a ªrtrr’ zaªr rr ¦ +rªtrtrrr rr rrtrra ªr rrtrrrtrrr rr ¦ a ªrtªr rr¦r +rr` ¤r tr
rr¦trªr ªrrrr tra ªr ¢rr rr¦r ªrrrr r ) ºrr trr ªrr +r at rr¦r ªrttr · r` rr¦ªtr rr¦rrrrªtrt
rr rrrªrr ªr +rrtrt rr¦r ªrttr rr¦r ªrrrt aarªrr trrt+r rr¦t r`aªrr) rrr`trªrr ªro
rrr . rr¦rr rr¦r¢z t-r zrrr +rr t ªrrttrr` ªrrr¦trr tr a t ar z rr ªrªr ) >rr rr ¦r¢r ªr
str +r rr` ªtr rr¦r r` ªrtrrr¦t¢r srrªr -r¦ -rrt rrrr rr¦r rr r` rr¦ªrr) ªrr trr rr rrrrrr ªrrt
‘+rªªr a ªrtrr+rr ’ rr¦r ªrrrr rr tr r ¤ sªrr ªr rr¦rr r` rr¦ a ªrtrr rr tr rr ªrrr ) rrr ªrr
rr¦r >rar ¤rrr sr rr¦trr r . ªrrr rr rr ar zr rr rr¦t sªrrr¦r >rar rr¦r rr ¤ rr¦ttrr
r +rrt rr rr ªrrr rr¦rr +rr atrr r) ªrr rr¦rr +rr ªr+rt r) rr¦rr ªr¤ rr ¤rrtr
r. aªrtrr ªr¤ rr ¤rrtr r +rrt aªrtrr+rr rr¦r rr¤rªrªrrrrr +rr ªr¤ rr ¤rrtrr r)
r` ¤rªrrr¦r r` ªrªr rr¦ ªr¤ rr ªrªrr r . ªr rr oªr r` a rr +rªªr a ªrtrr+rr rr¦r rr ¤rtr r )
>rrrr¦r¢r trr ªrrr trrr¦ rr¦rtr r r`rr¦ +rªªr aªrtrr+rr rr¦r rr¤rªr rr¦r r`ªrªrrªr rr
+rªr r` -r¦tr ªrtr r (+rrªr a ar ªr . +rªªrrªr º.¤-`)
+rªªr-r¦ ªªrr`-r¦rrrrrªr rrªªrªtr rrrrrªraªrŠ) +rªªr-r¦ ªªrr`-r¦rrrrrªr rrªªrªtr rrrrrªraªrŠ) +rªªr-r¦ ªªrr`-r¦rrrrrªr rrªªrªtr rrrrrªraªrŠ) +rªªr-r¦ ªªrr`-r¦rrrrrªr rrªªrªtr rrrrrªraªrŠ) +rªªr-r¦ ªªrr`-r¦rrrrrªr rrªªrªtr rrrrrªraªrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
rrt +rrªrrr¤rrªrªtrr rrrrrªªrªrrrªr-rrrrr))¤×)) rrt +rrªrrr¤rrªrªtrr rrrrrªªrªrrrªr-rrrrr))¤×)) rrt +rrªrrr¤rrªrªtrr rrrrrªªrªrrrªr-rrrrr))¤×)) rrt +rrªrrr¤rrªrªtrr rrrrrªªrªrrrªr-rrrrr))¤×)) rrt +rrªrrr¤rrªrªtrr rrrrrªªrªrrrªr-rrrrr))¤×))
ªrcrr` rr ¤rªr a ªrtrr+rr rr ¦ ªrrrr rrt. a ªrtrr ªrrrr rr¦r rr¦r s ªrttr r rr ªrrr .
¤rr rr¦rr r`rrrrtrr r ªrr +rr ªrrrrªrrªr r. r`rr¦t +rr trªr rrrªr rrtr +r¤rªr ªrrr
rr¦ttr · rrªrr r` rr¦ ªr r` arr ªr rr ×rr (¤r trr r` rrørr rrrr rr¦ rr +rrªrr r` rr¦ rr¦rrrªrr+rr
zrtr r`¤rªrrr¦r -rrªr +rrrztr rr ªrªrr r ªr` rrt trªrr-rrr. +rr`ªrªrrrrr +rrt
rrtrrtr+rrªr rr¦r +rrrr trrr¦rt ªrrr ¤rrªrtr . strr` rrªr ªr rr sr +rªªr-r¦ rr ×rr rr¦r
ªªrr`-r¦+rrªr rr¦r trrrtr r+rr rrrªrtr r. rrªrrªr rrrªrtr r) +rºrrtr >rrrr¦r¢r +rr
rrªr rªr rrtr tªrrtr ªrr ªrr ºr . ªrr ªr +rt ºr ) ¤rr tªrªr ªrr ªrr rr +rr t a trtr rr¦r +rr
ªrrªr trarªr rr¦tªr rr¦r r`¤rªrrr orrrtrr rr. sªr ªrrªr+rt rr¦rtr r) trrªrªrr rr¦
trrr ar t rr rr zrr¦t ›r¦rrrr. stºrrªr rr tr -rr tr rrrrrr ×rr +rr strr rrtrr+rrªr rr
r` tºrtr rr ¤rrtr r ) rrtr tªrrtr rr tr r ¤ +rr ªr strr +rªªr-r¦ tªr=rr rr r` tºrtr rr
¤rrtr r· r`rr¦t +rr rr¦rrrªrr+rr tr r`ªrªrrr rrªaªrr`a rr¦ rrrªr sªr trrªrrt¢r
ªªrr`-r¦ rr rrrªrtr r) ªr trr-rtr r r`rr¦ rrrrtr rr trtr trr ªrr +rr rrar r¤ r.
+rªrªrrªr rr ¦tr rr trrr¦tr r ? sªr ªr -rrtr rr¦r ar rr +rr rrªrr r ? ¶r` ¤rrrtr rr¦ttr r
trr rrtrt rr r`aarrs rrztrr r) ªr rrrrrr×rr rr¦ ªrrttrr`ªrrr¦ tªr=rr rr¦r aar
rrªrr ªrrr rrrtr ? str rrt ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢r tr rr tr ªr -
ªrrr trrr¦rrrŠ trªrtªr ªrrªrrrrªrrtrrrrªrtrŠ) ªrrr trrr¦rrrŠ trªrtªr ªrrªrrrrªrrtrrrrªrtrŠ) ªrrr trrr¦rrrŠ trªrtªr ªrrªrrrrªrrtrrrrªrtrŠ) ªrrr trrr¦rrrŠ trªrtªr ªrrªrrrrªrrtrrrrªrtrŠ) ªrrr trrr¦rrrŠ trªrtªr ªrrªrrrrªrrtrrrrªrtrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
rror:ªr ªrrr`+r¤rrªrrr`tr rrrrr¦r rrrrr¤rrrªªrªrrr))¤¤)) rror:ªr ªrrr`+r¤rrªrrr`tr rrrrr¦r rrrrr¤rrrªªrªrrr))¤¤)) rror:ªr ªrrr`+r¤rrªrrr`tr rrrrr¦r rrrrr¤rrrªªrªrrr))¤¤)) rror:ªr ªrrr`+r¤rrªrrr`tr rrrrr¦r rrrrr¤rrrªªrªrrr))¤¤)) rror:ªr ªrrr`+r¤rrªrrr`tr rrrrr¦r rrrrr¤rrrªªrªrrr))¤¤))
trrrrrªªr rrªrrªr rr¦ r`rr¤ rrrªrr ¤rr¦ rrtar r. r`¤rtrrr¦ zrtr rrtrrrtrrr
trªrºrr r`ørrr r) ªrrªr-trrªrªrr trrrsrrr¦t ªrr strrr trªr-r rrtrr r) strrr¦
rr>rrtr ªrr ªrrrrªrr +rºrr tr ªrr ªrr` ›r¦ªrr +rr ¤rr¦ +rrªrt¢r rr r ) ªrr ªr rr¦r +rªr ‰rªr
rr¦ttr -rr¦ttr strrr¦r rrtrrr¦r‰r ªrr ªrr= otrr +rr ¤rrªr rrt ªrr r` ørrr r +rr rrtrrrtrrr
r`ªrr`atr rrtrr r) ªrrªr+rt rr¦rtr r r`rr¦ rr +rrrªrr ªrrªrrrrªrr tr orr¦r r+rr r)
rr¦ªrrr ªrrªr rr¦r rrr`trrrrªr +rªrtºrr ªrrrr rr rrsr ªrºrrºr aar trrr¦tr r) rr
trªrrr¦ r`rrªr trtªror ªrrr r strr`rrªr ªrr +r-rrªrr rrªrrªr rrsr ¤rªrrtr`rtr
(r`¤rtr +rªr ¤rªrr ªrrr rrªrr r`. +rr`ªrªrrrrr (r`¤rtrrr¦r ªrrrr ªrrr rrªrr r`.
+rªªr-r¦ tªr=rr (r` ¤rtr rr ªrŠ ªªr-r¦ ªrrr rr ªrr r ` rr¦r ªrrr ¤rrªrtrr) +r¤r ªr +rr
>rrrr¦r¢r rr¦r +rrrªrr rr trtr rrªrrªr rrrªrtrr ºrr) +rrªr sªrrªr ¶r`¤ r`aªrr trr
+r¤r ªr r` ªr zr` ªr zrªr rrªrr. trrºr ªrr rr¦tªr rrªrr) ªrttr trŠ +rªªr-r¦r` tºrtr rrrrrr ×rr
rr¦r rrr-rrªrªr rr rrrrrrªr trrªrŠ +rªªr rr r) +rrªr rr¦rtr r-
ªrarr trrrtrrtrrr`ªr ªrtrrrrªrrr`ªr -rr¤rªr) ªrarr trrrtrrtrrr`ªr ªrtrrrrªrrr`ªr -rr¤rªr) ªrarr trrrtrrtrrr`ªr ªrtrrrrªrrr`ªr -rr¤rªr) ªrarr trrrtrrtrrr`ªr ªrtrrrrªrrr`ªr -rr¤rªr) ªrarr trrrtrrtrrr`ªr ªrtrrrrªrrr`ªr -rr¤rªr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
+rr`ªrrªrrr`¢r -r +rtrrr`ªr rrr tr ªra ªr rr¦>rªr))¤º)) +rr`ªrrªrrr`¢r -r +rtrrr`ªr rrr tr ªra ªr rr¦>rªr))¤º)) +rr`ªrrªrrr`¢r -r +rtrrr`ªr rrr tr ªra ªr rr¦>rªr))¤º)) +rr`ªrrªrrr`¢r -r +rtrrr`ªr rrr tr ªra ªr rr¦>rªr))¤º)) +rr`ªrrªrrr`¢r -r +rtrrr`ªr rrr tr ªra ªr rr¦>rªr))¤º))
+r¤rªr! rr +rtrrtr. ªrtrrrrªr +rrt +rr`ªrrªr rr rrªrªrrrr trrrr¢r trrr`¢rªrr
rr¦r ¤rrªrtrr r · rrtªtr rr sr rr¦r s ªrrr ¤rrªrtrr) rrªrr ªrrr ¤rrªr rrrtrr?-
s-ørzrrtrrrtºrªr zªzrrrrªr +rrttr) s-ørzrrtrrrtºrªr zªzrrrrªr +rrttr) s-ørzrrtrrrtºrªr zªzrrrrªr +rrttr) s-ørzrrtrrrtºrªr zªzrrrrªr +rrttr) s-ørzrrtrrrtºrªr zªzrrrrªr +rrttr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
trªr+rtrrr`ªr trrrrrr trªr ªrrr`ªtr rrtªtrrr))¤»)) trªr+rtrrr`ªr trrrrrr trªr ªrrr`ªtr rrtªtrrr))¤»)) trªr+rtrrr`ªr trrrrrr trªr ªrrr`ªtr rrtªtrrr))¤»)) trªr+rtrrr`ªr trrrrrr trªr ªrrr`ªtr rrtªtrrr))¤»)) trªr+rtrrr`ªr trrrrrr trªr ªrrr`ªtr rrtªtrrr))¤»))
+rttrªrrrr +r¤rªr! s-ør +rrt zrr +rºrrtr trªr-zrrrr`a zªz rr¦ rrrr tr
trtrrt rr¦ trrrr¢r trr¢rr +rtªrªtr rrrr rr¦r trrrtr rr tr r strr`rr¤ rrsr ªrrr
¤rrªr rrrtr ) trr rrªrr rr¦r s ¤rrªr ªrr rr ªrrr ? ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢r rr¦rtr r -
ªrrrr tªrªtrªrtr rrrrr ¤rªrrªrr rr¢ªrrr¦rr¢rrrr) ªrrrr tªrªtrªrtr rrrrr ¤rªrrªrr rr¢ªrrr¦rr¢rrrr) ªrrrr tªrªtrªrtr rrrrr ¤rªrrªrr rr¢ªrrr¦rr¢rrrr) ªrrrr tªrªtrªrtr rrrrr ¤rªrrªrr rr¢ªrrr¦rr¢rrrr) ªrrrr tªrªtrªrtr rrrrr ¤rªrrªrr rr¢ªrrr¦rr¢rrrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
tr zªzrrrrr`ªrrr-r¦r +r¤rªtr rrr ¶o›rtrrŠ))¤¿)) tr zªzrrrrr`ªrrr-r¦r +r¤rªtr rrr ¶o›rtrrŠ))¤¿)) tr zªzrrrrr`ªrrr-r¦r +r¤rªtr rrr ¶o›rtrrŠ))¤¿)) tr zªzrrrrr`ªrrr-r¦r +r¤rªtr rrr ¶o›rtrrŠ))¤¿)) tr zªzrrrrr`ªrrr-r¦r +r¤rªtr rrr ¶o›rtrrŠ))¤¿))
rrtªtr rr¢ªr rr¦rr (¤rr trtrr`tr rr¦r +rªtr rr¦tªrªrrrrr r. r`¤rtrrr¦r ªrrrr
rr¦rªrrr rr¦rr. r`ªrªrtr rr¦rr. ªr-r rr¦r trr`›r¦ªrr rr¦rrr¦t ªrrtrªrrt trrrsrrªrr r.
str rr¦rr rr¦r ` rr¦tªr ªrrrr r` ¤rªr +r-r¦r rr¦r rrrrr ªr¤ rr ªrªrr r . ªr trªr-z rrrr` a
zªz rr¦ rrrr tr +rrrr trrr¦rt rr-r¦ rrrr¦t. ›rtr rr ¶o trrr¦t rrsr +r¤rtr r)
r` rr¦trr` rr¤ +r¤rtr r ?-
¤rtrrrt¢rrrrorrªr rrrrrrr`>rtªr ªrtrr`ªtr ªr) ¤rtrrrt¢rrrrorrªr rrrrrrr`>rtªr ªrtrr`ªtr ªr) ¤rtrrrt¢rrrrorrªr rrrrrrr`>rtªr ªrtrr`ªtr ªr) ¤rtrrrt¢rrrrorrªr rrrrrrr`>rtªr ªrtrr`ªtr ªr) ¤rtrrrt¢rrrrorrªr rrrrrrr`>rtªr ªrtrr`ªtr ªr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
tr ªrzr trr`zaŠ rr¦ttªrrrªªrrtrr rr¦rr -rrr`arrrrr))¤º)) tr ªrzr trr`zaŠ rr¦ttªrrrªªrrtrr rr¦rr -rrr`arrrrr))¤º)) tr ªrzr trr`zaŠ rr¦ttªrrrªªrrtrr rr¦rr -rrr`arrrrr))¤º)) tr ªrzr trr`zaŠ rr¦ttªrrrªªrrtrr rr¦rr -rrr`arrrrr))¤º)) tr ªrzr trr`zaŠ rr¦ttªrrrªªrrtrr rr¦rr -rrr`arrrrr))¤º))
¤rr rr tr rrt¢r rr rr¦t ¤rtr +rr t rrt¢r tr rr r` -r¦ rrrªr rr ¦ r` rr¤ trªrtªr rr¦ttr
r. ªr rr×rr str ªrzr rr¦r. trrrr¢r +rªªrrtrr rr¦r +rrt trrrr¢r rr¦rr rr¦r ¤rrªrtr
r) +rrt strr ›r¦rr rr-
trrr`ªr+rtrrr`ªraªr rrr trrr`ªrªr-r -r ªr r`ªraŠ) trrr`ªr+rtrrr`ªraªr rrr trrr`ªrªr-r -r ªr r`ªraŠ) trrr`ªr+rtrrr`ªraªr rrr trrr`ªrªr-r -r ªr r`ªraŠ) trrr`ªr+rtrrr`ªraªr rrr trrr`ªrªr-r -r ªr r`ªraŠ) trrr`ªr+rtrrr`ªraªr rrr trrr`ªrªr-r -r ªr r`ªraŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
trªrr¢rrr¦rrr:r`rr -r rrr tr r`ªraªr-r¦-rtrtrŠ))-«)) trªrr¢rrr¦rrr:r`rr -r rrr tr r`ªraªr-r¦-rtrtrŠ))-«)) trªrr¢rrr¦rrr:r`rr -r rrr tr r`ªraªr-r¦-rtrtrŠ))-«)) trªrr¢rrr¦rrr:r`rr -r rrr tr r`ªraªr-r¦-rtrtrŠ))-«)) trªrr¢rrr¦rrr:r`rr -r rrr tr r`ªraªr-r¦-rtrtrŠ))-«))
¤rr rr×rr +rr`ªr+rtr. +rr`ªraªr trºrr +rr`ªrªr-r rr¦ trr`rtr rrsr ¤rrªrtr r.
rrsrrr trrrrr`rtr r`-r-rªrrrr ªr rr×rr +rªtrrr¦rrr rr +rr rrsrrr¦r rr ¤rrªrtr r.
rr srrr rr r` tºrtr trtr r +rr t tra ªr rr sr trrrtr trtr r ) øªªrr trªr -tr-rrstrªr
rrrrrr¦ rr sªrrªr rr¦rr r`rr¦ rrsr rr¦rs ªrrr ¤rrªrtrr· rrªrrr`rr¦ ªr rrrrrrttr r)
r`rr¦ªtr ¤rr str rrrr tr øšªr rr¦ r`rr¤ trªrtªrrrrrr r. ªr (º` trrrr¢r ªrzr.
(¤` trrrr¢r +rªªrrtrr. (-` trrrr¢r rr¦rr. (×` trrrr¢r +rr`ªr+rtr.
(¤` trrrr¢r +rr`ªraªr +rrt (º` trrrr¢r +rr`ªrªr-rtrr`rtr rrsrrr¦r ¤rrªrtr r
+rºrr tr sªr trªrrr¦r rrr` t¢rrrr rr (tra ªr ×` r ) ªrrr rr sr ¤rrªrtrr r . ¤ trr ªrrr
r` rr¦ rr¦r s ªrrr ¤rrªrtrr)
r`ªrrrr¦rr— r`ªrrrr¦rr— r`ªrrrr¦rr— r`ªrrrr¦rr— r`ªrrrr¦rr—
str trrtrªr +rªªrrªr rr ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢r ªr ªrtrrªrr r` rr¦ +rªrªªr +rrªr tr
rr srrr trrrr` rr tr rr rr¦t. rr t +rrr` >rtr rr rr¦t ¤rr ªrr ªr rr rrªrtrr r ªrr trrrrr=rr
tr rr sr ¤rrªrtrr r ) rr sr ¤rrªrªr rr ¦ r` rr¤ r¤rrtr rr rr¦r s r` ªrtrrr rr trªrtªr rr¦ttrr
r +rr t trªrtªr rr¦tªr ªrrrrr rr r` ªrtrrr rr rr¦r s ¤rrªrtrr r ) ªrr rr sr r` rr¢z=rr rr
¤rr¦arrrªr ªrrr ªrtªr trªrªr ªªrrrtr aartrr r) +rra +rarªrrrrr rrtr ¤rz
trrr¦r`tr r +rrt strrr¦ +rªtrtrrr rr ¤rrªr=rr rrtr -rtrªr trrr¦r`tr r) sªrr arªrr
rr ¦ tr ªrr ªr tr rr tr ¤rªrtr ar zr r ) tr ¤r +rr t ªrrr rr t rr zrtr r ) trªr +rr t rr¦rrr
tr tr`rtr ªrrr trºrr ªrrrrªrrr¦rr rr¦rrrªrr +rr rr rr r) ¤rtrr r`rr¦ trªr rr¦rrrªrr¤
trr ªrr`¤rtr r. rrr`rr¦ªr rrtr trrr`rtr rr¦ r`rr¤ rr¦rrrªrr rr¦t) ¤trr s-ør rr¦r
+r+ªraªr rrªrr rrtr rr trtrra r) rr¦ªrrr rrtrrrtrrr rr¦r rrrªr rr¦r rr¦rrrªrr rr
‘ªrrrr ªr rr ¦rr rr¦rrrªrr’ r )
>rrrr¦r¢r ªr ªrtrrªrr r`rr¦ rr trrªrr ªr¢rr tr +rtrrtr r) rrtrr rr¦r trrrr
rr¦trr ¦ rrtrr+rrªr rr r` tºrtr r · r` rr¦ªtr +rr ªrrtr-r¦ rr o rr ×rr trr ªr rr sr ªr +r¤rrr¦t
+rªªr a ªrtrr+rr rr¦r srrrtrªrr rr¦ttr r . ¤rªrr` rr¦ ªrrr a ªrtrr ªrrrr rr¦r rr¦r s r rr
ªrrr ) rrtºrt. rrrªrr . rr z r` ¤rtrrr¦r +rr ªr rr ¤rªrr -rrrtr r . strr rr sªrrr¦r >rar
rr¦r rr rr rr¤ rr¦ttrr r) strrr¦r +rrz rr arzr rrrr¦t rr rr rr¦rr atrr r·
rrªrr r` rr¦ ªr ªrrr rr¦r s a ªrtrr r . ªr r` rr¦trr a ªrtrr rr ¦ rrrtr rr¦r s +rr ªr rr r ) rrr ªr
rrsr trrªrrt¢r ªªrr`-r¦ trrrsrrr¦t ªrrr +r¤rtr· rrªrrr`rr¦ rr ªrrªr-trr`›r¦ªrr zrtr
o rr¦r r +rr r ) +rªr ‰rªr rr¦ttr -rr¦ttr ªrr ªrrrrªrr rr¦r +rrªrt¢r rrrt rr¦tªr ªrrrr rr
rr sr rrtr tªrrtr rr¦r +rr +rªªr-r¦ =rr rr ¤rrªrtr r . +rªªr r` tºrr` trªrr rr ªrrr )
rrt +r-r¦ -rrt trrr¦rt rr¦ r - +rºrrºrr. +rrtr. r`¤r-rrtr +rrt -rrªrr)
r` -rªtrªr rr¦ttr -rr¦ttr +rªr rr¦ ¤rªrrr rr ¦ +rr` ªtrrr ¤rªrr rr trrr` rtrªrrrrr -rrªrr rr tr
rr tªr=rr r +rºrrtr +rªrrr¦ ¤rªrrr tr r`-rtrªr rr¦trr¦ str +rªrªrttªr=rr rr¦r
trrrtr r` rr¦ªrr ¤rrtrr r ) trªr-z rr rr ¦ rrr r tr +rr›r¦rªtr rrªr rªr rr sr rr¦arr` rr ªrrr
¤rrªr trrr¦tr· r`rr¦ªtr trªr-zrr rr¦ rrrr tr tr`rtr rrrr¦t ¤rr r`ªrªrtrrr¦rr (r`¤rtr
tr or rr rr +rrtrªrªrr rr¦r trrr¦tr r ` rr¦r r` -rªtrªr rr¦ttr r ¤ ¤rtr-rrt¢r tr ø šªr
rr ¦ r` rr¤ trªrtªrrrr rr r . ªr rr ×rr trrrr ¢r =rr tr rr sr ¤rrªr rr tr r ) ªr trrrr ¢r
ªrzr rr¦r. trrrr¢r +rªªrrtrr rr¦r. trrrr¢r +rr`ªraªr rr¦r. trrrr¢r rr¦rr rr¦r +rrt
trrrr ¢r ªr-r rr ¦ trr` rtr rr sr ¤rrªrtr r ) ªr rr srrr trªr rr rr¦ttr r +rr t +rªtrrr¦rrr
rr +rr rrsrrr¦r rr ¤rrªrtr r +rºrrtr r`rr¦t rr¦+rr ªr r`ªrtrrtr ªrrr rrtr)
str +rªªrrªr rr rrtrrrtrrr rr¦r trrrrr ¤rrªrrr¦rtr rr¦r r`ªrªr-rªr r. +rtrŠ-
¤ trttrr`ar`tr >rrrrzªrªraªrrtrrtrrrr`ªrrrttr ªrzrr`ªrcrrªrr ªrrªrrrrŒr ¤ trttrr`ar`tr >rrrrzªrªraªrrtrrtrrrr`ªrrrttr ªrzrr`ªrcrrªrr ªrrªrrrrŒr ¤ trttrr`ar`tr >rrrrzªrªraªrrtrrtrrrr`ªrrrttr ªrzrr`ªrcrrªrr ªrrªrrrrŒr ¤ trttrr`ar`tr >rrrrzªrªraªrrtrrtrrrr`ªrrrttr ªrzrr`ªrcrrªrr ªrrªrrrrŒr ¤ trttrr`ar`tr >rrrrzªrªraªrrtrrtrrrr`ªrrrttr ªrzrr`ªrcrrªrr ªrrªrrrrŒr
>rr rr ¦r¢rr¤r ªrtrrªrra ‘trrrrrªrr ªrŠ’ ªrrrr trrtrrrr :ªªrrªrŠ))»)) >rr rr ¦r¢rr¤r ªrtrrªrra ‘trrrrrªrr ªrŠ’ ªrrrr trrtrrrr :ªªrrªrŠ))»)) >rr rr ¦r¢rr¤r ªrtrrªrra ‘trrrrrªrr ªrŠ’ ªrrrr trrtrrrr :ªªrrªrŠ))»)) >rr rr ¦r¢rr¤r ªrtrrªrra ‘trrrrrªrr ªrŠ’ ªrrrr trrtrrrr :ªªrrªrŠ))»)) >rr rr ¦r¢rr¤r ªrtrrªrra ‘trrrrrªrr ªrŠ’ ªrrrr trrtrrrr :ªªrrªrŠ))»))
str trrr¦rt >rr rra +rªrªra ªrr trr=rrr srrr` ªrrra ¤ªr ªr zrr` ªrcrr trºrr ªrr ªrrrrŒr
r` ªrrrªrrr¦ >rr rr ¦r¢r +rr t +r¤r ªr rr ¦ tr ªrra rr ‘trrrrr ¤rrªrrr¦rtr ’ ªrrrrrr¦ trrtrªrr
+rªªrrªr rr ¢r rr trr r )
sr`tr >rrrrtrrtrrrtr rrtrrrªrªatªr r`rrrªr tªrrrrr +rzªrzrªrªarr¦tr sr`tr >rrrrtrrtrrrtr rrtrrrªrªatªr r`rrrªr tªrrrrr +rzªrzrªrªarr¦tr sr`tr >rrrrtrrtrrrtr rrtrrrªrªatªr r`rrrªr tªrrrrr +rzªrzrªrªarr¦tr sr`tr >rrrrtrrtrrrtr rrtrrrªrªatªr r`rrrªr tªrrrrr +rzªrzrªrªarr¦tr sr`tr >rrrrtrrtrrrtr rrtrrrªrªatªr r`rrrªr tªrrrrr +rzªrzrªrªarr¦tr
>rrrra+rªrªraªrrtrrªrrŠ ‘‘ªrºrrºrªrrtrr’’ +rrrªr ‘trrrrrªrrªrŠ’ ªrrrr >rrrra+rªrªraªrrtrrªrrŠ ‘‘ªrºrrºrªrrtrr’’ +rrrªr ‘trrrrrªrrªrŠ’ ªrrrr >rrrra+rªrªraªrrtrrªrrŠ ‘‘ªrºrrºrªrrtrr’’ +rrrªr ‘trrrrrªrrªrŠ’ ªrrrr >rrrra+rªrªraªrrtrrªrrŠ ‘‘ªrºrrºrªrrtrr’’ +rrrªr ‘trrrrrªrrªrŠ’ ªrrrr >rrrra+rªrªraªrrtrrªrrŠ ‘‘ªrºrrºrªrrtrr’’ +rrrªr ‘trrrrrªrrªrŠ’ ªrrrr
trrtrrrr :ªªrrªrŠ))»)) trrtrrrr :ªªrrªrŠ))»)) trrtrrrr :ªªrrªrŠ))»)) trrtrrrr :ªªrrªrŠ))»)) trrtrrrr :ªªrrªrŠ))»))
))rr`tŠ ¤ trtr trtr)) ))rr`tŠ ¤ trtr trtr)) ))rr`tŠ ¤ trtr trtr)) ))rr`tŠ ¤ trtr trtr)) ))rr`tŠ ¤ trtr trtr))

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful