XVIII. évfolyam, 3. szám 2004.

március

Ára: 49 Ft

Balmazújváros
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGALATI LAPJA

Március 15.

Összegzés és hitvallás „Az életem tettem rá erre az iskolára"
Beszélgetés Végh István, nyugdíjba vonuló igazgatóval
Lezárult egy fejezet a Kalmár Zoltán Általános Iskola törté­ netében. Végh István, az intéz­ mény vezetője, a tavalyi év nyarán - egészségügyi okok miatt - kérte nyugdíjazását. A tanár úr jelenleg felmen­ tési idejét tölti, így a megérde­ melt pihenés első időszakában volt ideje arra, hogy visszate­ kintsen az elmúlt évtizedekre, pályája főbb állomásaira. - 1971-ben végeztem a főis­ kolán, majd öt éven keresztül Egyek-Telekházán tanítottam, ahol igazgatóhelyettes voltam. Feleségemmel 1976-ban ke­ rültünk Balmazújvárosra, s már nem is volt más munkahelyünk. Akkor még 1. Számú Általános Iskola és Gimnázium néven mű­ ködött az intézmény, és Kalmár Zoltán volt az igazgatója. Minden más volt, mint Egyeken. Egy 16 fős, kis tantes­ tületből, egy 36 fős közösségbe kerültünk. Meglepően tapasztal­ tuk azt is, hogy a kollektívából csak mi ketten végeztünk nappa­ li tagozaton két-két szakot: fele­ ségem magyar-történelmet, én pedig biológia-testnevelést. Persze nagyon j ó tanárok voltak, de akkor még az volt az 200 000 forint sportpálya építé­ sére. Ha azonnal nem kezdtük volna el az összeg célszerű fel­ használását, ezt a pénzt elvonták volna az intézménytől. Rögtön munkához kellett te­ hát látnom. Megterveztem a sportcentrum szerkezetét, majd utánajártam a kivitelezés legopti­ málisabb megoldásainak. Renge­ teget autóztam saját költsége­ men, de megérte, mert egy évvel később sikerült átadni a megye egyik legkorszerűbb ilyen jellegű építményét. Az Arany János utcai iskolában lévő sportcentrum tar­ talmazott egy 25*50 méteres sa­ lakos futballpályát, egy háromsá­ vos atlétapályát, egy röplabdapá­ lyát, egy távolugró nekifutót és egy 60 méteres futósávot. A hiva­ talos átvételnél értékét 950 000 forintra becsülték fel. A későbbiekben rengeteg versenyt bonyolítottunk itt le. Rendeztünk megyei viadalokat, kétszer adtunk otthont az úttörőolimpia kispályás labdarú­ gó döntőjének, de folyamatosan nálunk vendégeskedtek a járási atlétikai döntő versenyzői is. Sok örömet szerzett nekünk ez a gyönyörű sportcentrum. (Folytatás a 2. oldalon)

A Református Egyház koszorúz
Balmazújváros város az 184849-es forradalom és szabadság­ harc emlékének tisztelgett a délelőtt 10 órakor kezdődő ün­ nepségen. A Kossuth szobornál a Bocskai István Altalános Is­ kola tanulói adtak műsort, majd Gál István polgármester tartotta meg köszöntőjét. A megemlékezés koszorúit az önkormányzat képviselői, intézmények, társadalmi, civil szervezetek és politikai pártok tagjai helyezték el. Az ünnepség keretében dél­ után 15 órakor ..Pásztorélet és népi vadfogás a Tiszántúlon" címmel a Semsey Andor Múze­ umban kiállítás nyílt, majd a Veres Péter Altalános Művelő­ dési Központ művészeti cso­ portjainak kulturális gálaműso­ rát tekinthették meg az érdeklő­ dők.

általános, hogy a pedagógusok levelezőn szerezték meg diplo­ májukat, míg közben képesítés nélkül tanítottak. Nagyot válto­ zott azóta a világ. - Azonnal beilleszkedett az új környezetbe? - Nem hagytak sok időt ar­ ra, hogy megszokjam az új kör­ nyezetet, mert már az iskolaév elején - szeptemberben - behí­ vatott a Tanácsházára az akkori pénzügyi osztályvezető, és meg­ kaptam az első jelentősebb fel­ adatomat. Kiderült, hogy már két éve az iskola rendelkezésére áll

A Bocskai István Általános Iskola tanulóinak ünnepi műsora

Kitüntetés
Március 15-e alkalmából Mádl Ferenc köztársasági elnök TatáiZsolt nyugalmazott középisko­ lai tanárnak érdemes és ered­ ményes munkássága elismeré­ seként a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkeresztet adomá­ nyozta. A kitüntetést március 12-én a Néprajzi Múzeumban Magyar Bálinttól vehette át.

Balmazújváros Város Képvi­ selő-testülete az Áht. 89. § (1) bek. alapján a Városi Könyv­ tár alapító okiratának 1. pontját névváltozás miatt 2004. augusztus 20-tól módo­ sítja. Az intézmény megneve­ zése: Lengyel Menyhért Vá­ rosi Könyvtár. A testület hozzájárul ahhoz, hogy a Szociális Gondozó- és Szolgáltató Központ a HajdúBihar Megyei Munkaügyi Köz­ pont Balmazújvárosi Kirendelt­ ségéhez 1 fő kisebbségi mene­ dzser munkavégzésére pályáza­ tot nyújtson be. A pályázathoz szükséges saját részt, 187.578 forintot az önkormányzat bizto­ sítja a 2004. évi közhasznú fel­

adatokra elkülönített céltartalék terhére. Az 1/2000. (1.07.) SZCSM rendelet létszámnormatívái alapján az Ápolási és Gondozá­ si Otthon ápolói-gondozói je­ lenlegi létszám 1 fővel csökken­ tésre kerül. A létszámcsökkentés következtében kifizetendő, fel­ mondási időre járó munkabér és végkielégítés forrását, azaz 2.200.000 forintot a 2004. évi költségvetés általános tartaléka terhére a Képviselő-testület biz­ tosítja, egyúttal felkéri a pol­ gármestert ezen összeg pályá­ zati úton való visszaigénylésé­ re. Továbbá a Balmazotthon Ápolási és Gondozási Közhasz­ nú Társaság részére szociális-

mentálhigiénés munkakör be­ töltésére 1 fő álláshely forrását biztosítja 2004. március 01. napjától a 2004. évi költségve­ tés általános tartaléka terhére. A Képviselő-testület Radócz István, a Városgazdálko­ dási Kht. ügyvezetője részére 2004. március l-jétől - az ügy­ vezetői tisztség betöltéséig - de legfeljebb 2 év időtartamra, 2006. február 28-ig a Balmazúj­ város, Bocskai u. 3., II/8. szám alatti 2 szobás önkormányzati bérlakást városi érdekből bizto­ sítja. A testület vállalja, hogy a helyi közlekedést legalább 2004. december 31-ig folyama­ tosan fenntartja.

INTERJÚ

2 0 0 4 . március

Összegzés és hitvallás

„Az é l e t e m t e t t e m rá erre az iskolára"
Beszélgetés Végh István, nyugdíjba vonuló igazgatóval
(Folytatás az 1. oldalról) - Mire volt a legbüszkébb ebben az időszakban? - Rendszeresen vezettem a tanítványaim által elért eredmé­ nyek listáját, így munkámról fo­ lyamatos visszajelzéseket kap­ tam. Azt hiszem elmondhatom, elégedett lehetek az évek során begyűjtött dicsőségtáblákkal. Az Atlétikai Szövetség által kiadott évkönyvek országos ranglistáin az első hat között szerepelt több diákom ís. Ezen túl, az iskola sporttago­ zatának megalapításáig két OSN-rendezvényre vagyok a legbüszkébb. Ezek 1982-ben és 1986-ban voltak, s 18 község szerepelt az újvárosi programon. Városunk öt iskolájának 1200 gyermeke adott elő egy olyan gyakorlatot, amelynek a koreog­ ráfiáját én terveztem. Erről, mint díjnyertes gyakorlatról, fénykép jelent meg egy szakkönyvben, de méltatták a testnevelők szak­ folyóiratában is. - Elmondható tehát, hogy munkáját nem csak városi, de megyei és országos szin­ ten is elismerték? - Úgy gondolom, hogy igen. 1983-ban kineveztek testnevelés szakfelügyelőnek, majd szakta­ nácsadóként folytattam a mun­ kámat egészen 1990-ig. - Itt újabb határvonalhoz érkeztünk, hiszen ebben az évben lett igazgató. - A sporttagozat megalapítá­ sa után, a szaktanácsadói munka során újabb kihívásokat keres­ tem. Ez valóban 1990-ben kö­ vetkezett be, amikor Király Ist­ ván nyugdíjba vonulása után át­ vehettem az iskola vezetését. Remek tantestületet vehet­ tem át, s közösen egyre komo­ lyabb eredményeket értünk el. Azt gondolom, 1995 és 2000 kö­ zött az intézmény legsikeresebb öt évét zárhattuk. Megpróbáltuk egyénivé tenni az iskolát. Ezért indítottuk el 1991-től a gálaműsorok lebo­ nyolítását, ahol tanulóink egy látványos program keretében mutathatták be tudásukat egy­ másnak, a szülőknek, s minden érdeklődőnek. A gálaműsorokat minden páratlan évben rendez­ tük meg, s ez a hagyomány azóta is él. Később a többi iskola is át­ vette tőlünk az ötletet, tehát nyu­ godtan elmondhatom, mindenki­ nek tetszett. zetőktől is. Pontos kimutatásaim vannak tehát arról, hogy az előb­ bi szempontok szerint hogyan teljesítettek az iskola tanulói, ez­ által pedagógusai. Ezek alapján mérhetők sike­ reink, amelyek összesítése azt mutatja, eredményeink az elmúlt évtizedben folyamatosan gyara­ podtak, egyre nagyobb célkitű­ zéseket teljesítettek. hiszen önkormányzati kép­ viselő is volt. - Már 1990-ben elindultam választásokon, de akkor egy sza­ vazattal kevesebbet kaptam, mint a győztes jelölt. Négy évvel később aztán sikerült nyernem. A képviselőség mellett az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sport Bizottság elnöki poszt­ ját is elláttam, egészen 2002-ig. Nehéz évek voltak, hiszen er­ re az időszakra estek az intézmé­ nyek átszervezései. Azt gondo­ lom, amennyire lehetséges, j ó megoldások születtek. Képvise­ lőségem nyolc éve alatt sokat fejlődött a város. Örülök annak, hogy ehhez én is hozzájárulhat­ tam. - Milyen kitüntetésekben részesült pályája folya­ mán? - 1993-ban megkaptam a Toldi Miklós-díjat. Ezt az orszá­ gos - miniszteri - elismerést ab­ ban az évben vezették be, a test­ nevelők munkájának legna­ gyobb elismeréseként. Büszke vagyok arra, hogy hat társammal közösen én lehettem az első, aki ebben az elismerésben részsült Magyarországon. Társadalmi munkámért sok­ szor díjaztak, de pedagógiai ki­ tüntetésem nincs. A tavalyi év decemberében az önkormányzat Balmazújváros Sportjáért kitüntető címet ado­ mányozott nekem. Ez nagyon jól esett, hiszen életem nagy ré­ szét a város sportéletének szen­ teltem. - Az iskola névadójával Kalmár Zoltánnal - éveken keresztül együtt dolgozha­ tott. Milyen érzés volt nyomdokaiba lépni? - Zoli bácsit a megyei mun­ kaközösség vezetőjeként ismer­ tem meg. Nagyszerű ember volt, ő alapította a helyi gimnáziumot is. Én sem véletlenül kerültem Balmazújvárosra, hiszen több helyen volt a megyében hiányzó testnevelő, de én csak ide akar­ tam jönni, hogy vele dolgozhas­ sak. Mint ember, mint pedagógus, mint vezető, példakép volt szá­ momra. Tőle tanultam meg, hogy kell szeretni a diákokat, tisztelni a szülőket, mint peda­ gógus. Nehéz volt tehát utána igazgatónak lenni, de szerencsé­ re ez egy folyamat volt. Mikor ő meghalt, Király István - aki 30 évig volt a helyettese - vette át a feladatát, s az ö szellemében ve­ zette tovább az iskolát. Nekem sem volt más dolgom, folytat­ nom kellett az örökét, az új tör­ vényekhez igazítva az intéz­ mény működését. Úgy érzem, ez az iskola még ma is azért elismert sokak szá­ mára, mert a tantestületben még vannak olyanok, akik az ő keze alatt lettek elismert pedagógu­ sok. Én édesapám 1977-es halála után apámként tiszteltem Kal­ már Zoltánt. Remélem a szelle­ me tovább fog élni. Azok is kö­ vetik majd elveit, akik már csak rajtam keresztül ismerhették meg hitvallását. - Továbbra is nagy lelkese­ déssel beszél volt iskolájá­ ról. Mégsem szakad el telje­ sen az intézménytől? - Elődöm - Király István megírta az iskola történetét. Én most az intézmény önállóvá vá­ lásának 50. évfordulója alkalmá­ ból meg szeretném írni a sportta­ gozat elmúlt 17 éves históriáját. Nem lehet igazán elszakadni at­ tól, ami kitöltötte az ember eddi­ gi életét. Csak az intenzitás csök­ ken, a lelkesedés megmarad. Turi Sándor

- Elérkeztünk a jelenhez. Elégedetten vonul nyugdíj­ 1994-ben iskolánk felvette ba? Kalmár Zoltán nevét, akinek ak­ - Mikor igazgató lettem, azt kor emlékeztünk meg halálának mondtam családom tagjainak, 10. évfordulójáról. Még ebben hogy én ráteszem az életem erre az évben elindítottuk el a Kal­ az iskolára. Az elmúlt több mint már-napok megrendezését is, egy évtizedben teljes energiával amely szintén hagyománnyá dolgoztam, de sajnos ezt az vált, s minden év februárjában egészségem is megsínylette. színes programokkal, tanulmá­ Tulajdonképpen teljes pálya­ nyi versenyekkel várja a város futásom során a munka volt az diákjait. első számomra. Én azért lettem Sportvonalon kiemelkedő pedagógus, mert szeretem a gye­ eredményeket értünk el, de rekeket, imádom a hivatásomat. hangsúlyozom, nem csak a tago­ Sajnos, éppen emiatt, a két fiam­ zat sikereiből éltünk. A népdal­ énekléstől, a történelmen át, a ra kevés időm jutott. Sokat vi­ táztunk erről a feleségemmel, de latinig (amely nálunk önként vá­ nekem az volt a szerencsém, lasztható, osztályozott tantárgy) hogy ő mindig odafigyelt gyer­ kiválót teljesítettek tanulóink. mekeinkre megosztva magát a Gazdasági vonalon is igye­ hivatás és a család között. keztünk előrelépni. Mi voltunk a Volt amikor egy hétig nem város öt általános iskolája közül voltam otthon, mert folyamato­ az elsők, akik önállóan gazdál­ san versenyeztettem a tanítvá­ kodtunk, már 1991 január 1-től. nyaimat. Emlékszem, annyi idő­ Ezen túl sok apró dolgot so­ re találkoztunk csak, hogy csalá­ rolhatnék még, amely odaveze­ dom kijött az állomásra, én le­ tett, hogy egyre sikeresebbek, a szálltam a vonatról, csapatot városban egyre elismertebbek cseréltem, s mielőtt visszaindul­ lettünk. tam volna, válthattunk néhány - Hogyan mérhetők ezek a szót. Ilyen dolgokat biztosan sikerek? nem csinálnék még egyszer vé­ - Fontos szó, hogy mérhető. gigEgy iskola eredményessége leg­ Persze az ember szívesebben inkább abban nyilvánul meg, emlékszik a pozitívumokra, s milyen teljesítményt tudnak fel­ azokból ráadásul jóval több volt. mutatni tanulói, hogyan boldo­ Nem lehetek elégedetlen, kerek, gulnak a továbbtanulás során. egész pályafutás áll mögöttem. Úgy érzem, elégedetten vonul­ Említettem már, hogy én fo­ hatok nyugdíjba. lyamatosan vezettem tanítvá­ nyaim eredményeit pályám so­ - Pedagógus hivatása mel­ rán, s miután igazgató lettem, lett a közélet egy másik sze­ ezt kértem a munkaközösségve­ letéből is kivette a részét,

V é g h István tanítványainak e r e d m é n y e i (1976-2003)
Járási úttörőolimpia Labdarúgás: 4 első hely Atlétika: 28 első hely, 18 második hely, 4 harmadik hely Megyei Atlétika: 22 első hely, 5 második hely, 10 harmadik hely Országos területi Atlétika: 2 második hely Országos Atlétika: 6. hely, 13. hely (Az országos ranglistán 4-8. hely között több korosztályban több tanuló volt rangsorolva.) Labdarúgás: Megyei 14 első hely, 6 második hely, 3 harmadik hely Országos területi 3 második hely, 1 harmadik hely Országos 2 első hely, 1 második hely, 1 harmadik hely Nemzetközi 1 első hely, 6 második hely, 1 harmadik hely

Iskolai e r e d m é n y e k az 1 9 9 5 - 2 0 0 0 közötti időszakban
Sportversenyek: Megye:i Országos: Nemzetközi: Szaktárgyi Megyei: Országos: 102 első, 79 második, 29 második, 10 m á s o d i k , pályázatok: 26 harmadik 18 h a r m a d i k hely, hely, 67 harmadik 16 h a r m a d i k 7 harmadik hely, hely, hely.

33 első, 6 első,

versenyek, 43 első,

36 második,

29 első, 24 második, 1 harmadik hely.

Nemzetközi:

2 0 0 4 . március

ÚJVÁROS

ÚTON EURÓPÁBA
Információs alpontot nyitott Balmazújváro­ son a megújuló megyei önkormányzat
Elsőként Balmazújvároson nyílt meg a Hajdú-Bihar me­ gyei Európai Információs Pont alközpontja. A tervek szerint a megye kistérségeiben további nyolc alpont kialakí­ tására kerül majd sor. A Váro­ si Könyvtárban működő új in­ tézményt Gyula Ferencné, a megyei közgyűlés alelnöke és Gál István polgármester adta át. A megyei önkormányzat az­ zal a céllal telepít Európai Infor­ mációs alközpontokat a kistérsé­ gekbe, hogy segítse az állampol­ gárok számára az uniós csatla­ kozásra történő felkészülést. Az intézményeken keresztül lehető­ ség nyílik arra, hogy a megye la­ kói hozzáférhessenek mind­ azokhoz az EU-val kapcsolatos információkhoz, amelyek a min­ dennapi élethez szükségesek és amelyek iránt érdeklődnek. Az alközpontok feladata az Unióval összefüggésben felmerülő kér­ dések megválaszolása, az Euró­ pai Uniós források megszerzésé­ hez szükséges tudnivalók köz­ vetítése, az EU területén történő munkavállalás vagy tanulás iránt érdeklődők igényeinek a kiszolgálása. A betérők egyes ki­ adványokat helyben tanulmá­ nyozhatnak, míg másokat haza is vihetnek. Mindemellett az al­ központ munkatársai segítséget nyújtanak a különböző pályázati űrlapok letöltésében. A fő cél az, hogy a megye lakói is részesül­ hessenek az Európai Unió pol­ gárait megillető komfort-érzet­ ből. Az új intézmény szolgálta­ tásait bárki igénybe veheti; az állampolgárok, a gazdasági tár­ saságok és a civil szervezetek érdeklődésére egyaránt számíta­ nak. gyei önkormányzatra, mint egy nagy vörös épületre valahol Debrecenben; hanem egy olyan fórumot jelentene számukra, ahol segítenek az embereknek problémáik megoldásában. Ugyancsak a szolgáltatási célo­ kat támasztja alá tavalyi kezde­ ményezésünk , az Esélyek Házá­ nak életrehívása. Ez is hozzájá­ rul ahhoz, hogy a Megyeháza ne csak egy homályos fogalom le­ gyen, hanem megőrizze eredeti rendeltetését - hiszen annak ide­ jén közadakozásból jött létre, abból a megfontolásból, hogy a közjavát szolgálja. - Ugyanakkor a csatlako­ zásnak nemcsak az előnyeit, de a hátrányait is szeretnénk tuda­ tosítani - tette hozzá az alelnök. - Az igazság az, hogy akárcsak egy házasságban, az Unióban is adódhatnak konfliktushelyzetek, véleménykülönbségek, amelye­ ket tudnunk kell kezelni, tolerál­ ni. Az ismeretterjesztés érdeké­ ben szellemi munícióról és anyagi forrásokról egyaránt gondoskodunk. Reméljük, így sokat tudunk tenni azért, hogy az emberek minél felkészülteb­ ben váljanak az EU polgáraivá. S.B.A.

Hová tartozunk?
A tömegpszichológiával fog­ lalkozó írások közül Hamvas Béla 1988-ban írt sorait szeretném idézni: „A tömeg uralma azt jelen­ ti, hogy az egyéni, világos, értel­ mes, józan, tudatos tevékenység helyébe a tömeg zavaros, vak, ho­ mályos, tudattalan tevékenysége lép, és ezzel az egész emberi lét elhomályosul, elsüllyed... Azzal, hogy a tömeg jut felülre, szükség­ képpen együtt jár, hogy a tudatta­ lan tevékenység jut felülre. Az egyéni és világos gondolkodás és tevékenység elkezd a tömeg zava­ ros, tudattalan tevékenységétől függeni. Ami egyszerű és értel­ mes, az függ a vaktól és a zava­ rostól. A magasabb függ az ala­ csonyabbtól. Fordított helyzet tá­ mad. Az ember fejjel lefelé kezd élni, s a következmények belátha­ tatlanok." Egy másik írásban Ortega y Gasset spanyol filozófus már 1929-ben kétféle emberi magatar­ tásról írt. Az autentikus (hiteles, elhivatott) emberről, aki igényes, aki sokat vár el önmagától, ezért állandóan kötelezettségekkel és feladatokkal terheli meg magát. Elete örökös fáradozás, feszült­ ség, szüntelen munkálkodás. Sze­ rinte ez a típus kisebbségben van. Az emberek többsége inkább a tömegember típushoz sorolható. Mi jellemzi ezt a típust? Elsősor­ ban az, hogy nem vár önmagától semmit. Kitűnően érzi magát olyannak, amilyen. Nem akar vál­ tozni, és senkitől sem hajlandó ta­ nulni valamit, mert elégedett ön­ magával. Erőkifejtés nélkül akar élni, a munka helyett a fogyasz­ tást, a feladatok helyett a problé­ mák elodázását tartja fontosnak. Az élet értelme a szerzés, az anya­ gi jólét jár neki, mint a levegő. A civilizációnak csak az eredménye­ it akarja felhasználni, az okaival és a feltételeivel nem törődik. Nem érdeklődik az eredményes élet elve iránt „az elvtelenségre való jogot" magától értetődőnek tartja. Ortega úgy véli, a világ ugyan civilizált lett, de az embe­ rek nem azok. A „közönségesség általános joggá válik", s az élet el­ veszti hagyományos eszméit, nor­ máit. Ortegának az írásaiban megje­ lenő pesszimista állásfoglalás a tömegemberről csak egy a sok kö­ zül. Ma is igen ijesztő a jelenség. Sokan látják problémának, hogy a hangzatos szólamokat zengők, a „hatalom /=pénz?/" megszerzését és megtartását követelők közül egyesek milyen ügyesen használ­ ják ki a demokrácia kereteit, lehe­ tőségeit. De hát nem lehet tudni, ki is az a „tömegember"? A tömegpszi­ chológusok megfigyelték, hogy a tömegben az egyéni tudat meg­ semmisül. A legértelmesebb em­ ber is egyik pillanatról a másikra „megbutul". A tömegbe zsúfoló­ dott ember úgy érzi, mindent megtehet, mert a tömeg erő, amelyben minden résztvevő egy­ formán cselekszik, és ez az egy­ formaság felment minden szemé­ lyes felelősség alól is. Létezik-e tehát tömegember a sokaságtól függetlenül? Feltéte­ lezhető, hogy bizonyos hajlamok, tulajdonságok meghatározzák, hogy kik azok, akik szívesen csat­ lakoznak a sokasághoz, kik azok, akik hajlandóak feladni eredeti el­ képzelésüket, ha látják és hallják, hogy sokan velük ellentétes állás­ pontot képviselnek. Az egyének szívesen csatlakoznak a vélt több­ ség véleményéhez, mert úgy ér­ zik, akkor vannak biztonságban, ha elfogadják a „hivatalos"=többségi állásfoglalást. A csatlakozás és önfeladás azonban nem min­ denkire jellemző, vannak erős egyéniségek, akik képesek ellen­ állni a tömeghatásnak, akik bíz­ nak saját tudásukban és értékíté­ letükben. Vigyázzunk, hogy nehogy úgy járjunk, mint Gasset tömeg­ embere, hogy noha nincs önálló véleményünk, mégis mindenbe beleszólunk, mert úgy érezzük, nekünk mindig, mindenben iga­ zunk van. így az év elején gondolják vé­ gig, hogy az autentikus vagy a tö­ megember típusba sorolnák-e ön­ magukat? Takács Erika

Területalapú támogatás igénylése az Európai Unióban
gisztrációs igazolással együtt a termelök ügyfél-blokk adatlapot is kaptak, ezen kellett bejelenteni azokat a területeket, melyeken mezőgazdasági gazdálkodást folytatnak. Mindazoknak, akik az adatlapokat visszaküldték, az MVH térítésmentesen megküldi április 1-jéig a 2004. évi terület­ alapú támogatásokhoz szükséges kérelem csomagot. A támogatási kérelmet május 20-ig kell benyúj­ tani postán, vagy személyesen. Aki a határidőt elmulasztja utóla­ gosan legkésőbb június 15-ig be­ adhatja, de a 25%-os támogatás naponta 1%-kal csökken (25 % 25 nap). A támogatható terület mi­ nimális nagysága parcellánként 0,3 ha, igénylőnként pedig 1 ha a szántó és gyep esetén. 1 hektár. Az egyszerűsített támogatási rendszerben támogatott növények közé tartoznak a szántóföldi növé­ nyek (gabonafélék, hüvelyesek, burgonya, takarmánycélú gyöke­ rek és káposztafélék, ipari növé­ nyek, olajosmagvak, rostnövé­ nyek, gyógynövények, egyéb ipa­ ri növények, zöldségek, gyümöl­ csök, fóliás- és üvegházi növé­ nyek, takarmánynövények, a pi­ hentetett terület), a gyümölcsül­ tetvények, a szőlőültetvények, a rét és legelő. Nemzeti kiegészítés­ re azonban már csak a következő kultúrákat termelők jogosultak: gabonafélék, olajnövények, fehér­ jenövények, rostnövények, nagymagvú hüvelyesek, komló, rizs, dohány és gyep. A támogatásra jo­ gosultság általános feltételeihez tartozik többek között az is, hogy a mezőgazdasági területet j ó kultúrállapotban kell tartani. E miatt követelmény a talajerózió elleni védekezés megfelelő eszkö­ zökkel, a talajok szervesanyag­ tartalmának megfelelő szinten tar­ tása, a talajszerkezet megőrzése megfelelő géphasználattal, mini­ mális szintű művelés biztosítása a terület pusztulásának megelőzése érdekében. Ha az összes feltétel­ nek sikerül megfelelni, az idei év­ ben kb. 37.000 - 38.000 Ft/ha tá­ mogatásra lehet számítani (az euró - forint árfolyamtól függő­ en). A támogatási összeg két rész­ ből áll: egy Európai Uniós támo­ gatásból, ennek mértéke 17.500 18.000 Ft/ha, és egy hazai támo­ gatásból, ennek mértéke: 19.000 20.000 Ft/ha. Az Uniós keretet 4,48 millió hektárra osztják, a nemzetit pedig 3,77 millió hektár­ ra, azaz a GOFR növényekre. (GOFR: gabona-, olaj-, fehérje- és rostnövények.) A támogatásra jo­ gosultak köre: aki a Közösség te­ rületén gazdálkodó mezőgazdasá­ gi termelő, illetve akit a tagállam annak ismer el, aki a 141/2003. Korm. rend. alapján regisztrált mezőgazdasági termelő, aki támo­ gatási kérelmet nyújt be és betart­ ja a támogatás jogosultsági krité­ riumait. A támogatást igénylők szigorú ellenőrzésre számíthat­ nak, az összes igényt formailag és tartalmilag ellenőrzik, melyhez segítséget nyújt az erős informati­ kai háttér. A termelők 5%-át vélet­ lenszerű kiválasztás alapján kint a termőhelyen is ellenőrzik, itt kü­ lönös hangsúlyt fektetnek az igé­ nyelt terület pontos nagyságára, továbbá arra, hogy az ott található kultúrfaj egyezzen meg a lejelen­ tettel és a földterület jó mezőgaz­ dasági, és környezetvédelmi álla­ potban legyen. Tévedés esetén annak nagyságától függően - ará­ nyos támogatáscsökkentésre lehet számítani. Szándékosság esetén pedig - annak súlyától függően 1-5 évig ki is zárhatják az igénylőt minden támogatásból. Az ellenőr­ zések után a támogatás ebben az évben két kifizetési időszakban lesz, a nemzeti összeget 2004 szeptember 1-től ( 18.000-20.000 -Ft ) az UNIÓ-s pedig december 01. és április 01. között várható. Kívánok minden termelőnek a következő évben is sikeres gaz­ dálkodást! ifj. Tar István okleveles agrármérnök

2004. május 1-jei EU-s csatlako­ zásunk időszerűvé teszi, hogy olvasóinkat tájékoztassuk a tá­ mogatások igénylésének folya­ matáról. Ezen belül a legtöbb gazdálkodót a területalapú tá­ mogatás érinti. Ahhoz, hogy az EU-ban támo­ gatást igényelhessen a termelő, a föld használója ügyfél-regisztráci­ óban kell részt vennie. Ennek ke­ retében egy egységes ügyfélnyil­ vántartást hoznak létre az EU el­ - A megyei önkormányzat várásoknak megfelelően mind­ célkitűzései között szerepel az azok számára, akik közösségi és ún. „ szolgáltató megye „ kiala­ nemzeti támogatást akarnak kítása - tudtuk meg Gyula igénybe venni. Ferencnétől, a megyei közgyű­ Minden korábbi nyilvántartás­ lés alelnökétől. - Ez a kifejezés ban szereplő személy kapott adat­ tulajdonképpen egyfajta tartalmi lapot, nyilvántartási kérelmet, me­ megújulást jelent a megyei ön­ lyen alapvető adatait és bank­ számlaszámát kellett feltüntetnie. kormányzat életében. Arra tö­ Eltérés az előző évekhez képest, rekszünk, hogy intézményein­ hogy ajövőben nem kell évről-év­ ken keresztül emelhessük szol­ gáltatásaink színvonalát. Ez a re bejelentkezni, csak ha változás áll be az igénylő adataiban, és ezt spektrum igen széles, az oktatás­ 15 napon belül kell jelezni a Me­ tól kezdve, a gyermekvédelmen zőgazdasági- és Vidékfejlesztési és a szociális intézményeinken Hivatalnál (MVH). A bejelentke­ keresztül valamennyi létesítmé­ ző ügyfelet az MVH nyilvántar­ nyünk felvállalja az EU-hoz tásba vette és regisztrációs igazo­ kapcsolódó ismeretek közvetíté­ lást küldött, amelyen szerepel az illető regisztrációs száma is. Ez a sét, az uniós pályázati lehetősé­ számsor azért fontos, mert végig­ gekről történő tájékoztatást. Azt kíséri a termelöt EU-s élete folya­ szeretnénk, ha Hajdú-Bihar la­ mán, minden támogatási igénynél kói nem úgy gondolnának a me­ ezt kell majd feltüntetnie. A re­

KÚLTÚRA

2004. március

Fényűző télűző
A cím tartalmában és hangu­ latában is egy fergeteges, pompás, mintegy kétórás far­ sangi télűző műsort jelez, melynek szervezője a mind­ annyiunk által nagyra becsült balmazújvárosi Hímes nép­ táncegyüttes volt. Február 28-án a fellépés előtti sürgés-forgásban kértem vezetőjüket, Jeremiás Lajost, hogy szóljon röviden magukról. - A legrégebbi táncosok 1996 szeptemberében egy szü­ reti bál alkalmával léptek fel először. A siker után fogalma­ zódott meg bennük az a gondo­ lat, hogy továbbra is együtt ma­ r a d n á és szervezett formában ápolják a néphagyományokat. Nos, így alakult meg a Himes együttes, mely azóta sok szép sikert aratott, sokfelé jártak. Még vannak a régiekből is, de az élet némelyeket elszólít más­ felé, és így természetesen cseré­ lődik a tagság. Jelenleg tizenha­ tan vagyunk az úgynevezett nagy Hímesben. A kis Himes csoportban is ugyanennyien, akiknek lelkesedését, ügyessé­ gét látva reméljük, meg is ma­ radnak, hiszen nagy szüksé­ günk lenne arra, hogy létszá­ munk növekedjen. Ha bárme­ lyik iskolából jönni akarnak gyerekek, szívesen látjuk őket. és köszönjük azoknak a szülők­ nek a hozzáállását, akik értékes Lánchagyományaink megisme­ rése érdekében gyermekeiket a jóra, szépre, a magyar tánc elsa­ játítására ösztönzik. Egyesületi formában műkö­ dünk, önkormányzatunk is fon­ tosnak tartja létezésünket. Kö­ telességemnek tartom itt meg­ említeni támogatóinkat és kö­ szönetet mondani nekik: Bal­ mazújváros Önkormányzata; Balmazújváros Rendőrkapi­ tánysága; Balmazújváros Ön­ kéntes Tűzoltó Egyesülete; Ve­ res Péter Altalános Művelődési Központ és Alapfokú Művésze­ ti Iskola; ZEA 93; BÉVISZFÉM Kft; HEXA-METÁL Kft.; Puszta Konzerv Kft.; Bak Jó­ zsef vállalkozó; JUHÁSZ TÜZÉP; UNITRADE 94 Kft.; Földesi János vállalkozó; HaasBrandt Gyuláné; Rákóczi Nép­ kör; 48-as Olvasó Népkör; id. Vincze József. Természetesen köszönet illeti a táncosok szüle­ it, hozzátartozóit és mindazo­ kat, akik bármiben segítségünk­ re voltak. Támogatóink mellett pályáz­ ni szoktunk, és műsoraink be­ vétele is segíti fennmaradásun­ kat. Anyagi gondokkal küszkö­ dünk, mint más kulturális egye­ tették esztétikai jó érzékkel. Igazi harmónia volt előadók és nézők között. Együtt dobbant a láb és a szív, mert a nézők lelké­ be valami jót és szépet vará­ zsoltak a szereplők. A közönség között, figyelve az idősebb nők és férfiak arcát, látszott rajtuk a fiatalságukon elmerengő, visszaemlékező boldogság, amikor a híres bá­ lok, lakodalmak, nevezetes öszszejövetelek alkalmával ők is hasonló hévvel és érzésekkel járták a magyar táncokat. Mert a néptánc ott lüktet valamennyi­ ünk vénájában, csak a mostani „széljárásban" nem elegendően művelik. Pedig akik egy kicsit is magyarnak érzik magukat, népünk temperamentumából, habitusából eredően a lélek mé­ lyén igény van rá. Akár bevallja ezt valaki, akár nem. Egy-egy jó műsoron a kö­ zönség hamar oldódik s ráhan­ golódik néphagyományaink ér­ tékeire. Érdemes költeni rá a közpénzekből, ha egyesek sze­ rint úgymond „nem kifizeten­ dő" is. A magyar néptánc tar­ tást, jó értelmű büszkeséget ad, amely virtuozitásában, néplelki mondanivalójában felveszi a versenyt bármely nép táncával. Himes néptáncegyüttesünk­ re mi balmazújvárosiak büsz­ kék lehetünk. Ők a nép egykori érzéseit, kifejező mozdulatait örökítik át színpadra. Képesek arra, hogy a néptáncból színhá­ zi produkciót alkossanak. A rendkívül gazdag hagyomá­ nyokra építve a mai kornak megfelelő mozgásanyaggal, technikai tudással, teljesít­ ménnyel, lelkesedéssel rendel­ keznek, s ezzel mutatkoztak meg előttünk is Télűző műso­ rukban. Egyes táncokat olyan kifeje­ zően adtak elő, ami hivatásos együtteseknek is érdeme lehet­ ne. Van közöttük olyan, akit szí­ vesen látnának profi társulatok is. A Himes jó példa arra, hogy az ifjúság számára a néptánc összetartó erőt, egészséges szemléletet, fegyelmet, tartást és a régi ősökig visszanyúló kultúrát ad a fiataloknak. Fizi­ kailag pedig erőt. Mi, balmazújvárosiak a Himes együttessel még sosem vallottunk szégyent, remélhető­ leg a jövőben sem. Biztosíték erre az, hogy tiszta forrásból merítik kincseiket, tudásukat. Valóságos értékek birtokosai. Kitartó, hű őrzői néptánc kultú­ ránknak. Burai István

sületek, de reménykedünk, hogy lesz még jobb. Tartva az emberi jó kapcso­ latot, mára meghívtuk a régi tagjainkat is. Vendégegyüttesként pedig a debreceni Hajnalpelikát. Zene­ kari kísérőnk a Szeredás együt­ tes. Én két éve kerültem ide és úgy veszem észre, hogy jó kö­ zösségbe jöttem. A 48-as és a Rákóczi Népkörrel korrekt a kapcsolatunk. Bármikor fordu­ lunk hozzájuk, segítségükre mindig számíthatunk. Fordítva pedig mi viszonozzuk ezt. Ha­ sonlót mondhatok a Bekker Gyula igazgató úr vezette mű­ velődési központról is. A mai műsorunkat meg­ előzte február 21-én az a felvo­ nulásunk, ahol régi szokás sze­ rint zajkeltéssel próbáltuk elűz­ ni a telet, hírverést csináltunk a közeledő tavasznak és a mosta­ ni programnak. Még csak anynyit szeretnék elmondani az új­ városiaknak: a Himes tánc­ együttes minden nehézségek el­ lenére él és keményen dolgozik, hogy minél több szép élményt tudjon nyújtani mindenkori kö­ zönségének. A műsor szünetében Bekker Gyulát, a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfo­ kú Művészeti Iskola igazgatóját kértem néhány szóra: Hogyan tudnak, akarnak segíteni a Himes néptáncegyüttesnek?

- Először is örülök a szép si­ kernek, ami ezen az előadáson is megmutatkozott. Az idén a művelődési központban is elin­ dult egy néptánc csoport. Ok ta­ gozatosként fognak működni magasan képzett szakember ve­ zetésével. Azt szeretnénk, hogy a Himes néptáncegyüttesnek az utánpótlása megfelelő legyen, ebben szeretnénk segíteni. Na­ gyon jó kapcsolatban vagyunk az együttes vezetőivel, egy célt szolgálunk. Ez pedig hagyomá­ nyaink ápolása, megőrzése és felmutatása. A műsorról A színházteremnyi néző sze­ retettel várta, hogy az alábbi szereplők színre lépjenek pro­ dukciójukkal: Himes együttes: Magyarbödi. Dunamenti, Nagyecsedi, So­ mogyi, Sziki táncokkal. Himes fiúk: Kalotaszegi le­ gényessel. Kis Himes: Rábaközi tán­ cokkal Jeremiás Ádám: Botolóval. Hajnalpelika: Mátyusföldi táncokkal Himes és Flajnalpelika: Nád­ udvari táncokkal és Hortobágyi táncokkal. Már az első számnál jó volt hallani, hogy a táncolók ének­ szóval is aláfestették táncukat. Mindvégig besegítettek ebbe a színpadot körbeülő, éppen pihe­ nőben lévő csoportok is. Lát­ ványnak és hangzásnak is kelle­

mes volt ez. Családias hangula­ tot teremtve, idézve az ősi szo­ kást. Ugyanis a régi magyar népköltészetben külön csopor­ tot alkottak a táncdalok. Ezeket csak tánc közben énekelték. Va­ gyis ha táncoltak, mindig ének­ szóval kísérték magukat. A leg­ utóbbi 80-100 évben járják ze­ nekari kísérettel a néptáncot. Azt megelőzően ritka nagy mu­ latságok idején egy-egy citerás, furulyás. dudás stb. szolgálta a zenét. A műsor folyamán zsizsegően pörögtek a lányok, arcuk örömöt, vidámságot, derűt su­ gárzott. A táncforgás sokszor olyan sebesen siklott, olyan súlytalannak látszó lebegéssel suhantak, hogy szinte repültek tőle. A fiúk pedig feszesen, mél­ tóságteljesen irányították, röpí­ tették őket. A jó hangulat egyre fokozódott a közönség körében is. Nemcsak a tenyerek csattan­ tak tapsra, de a lábak is ritmus­ ra dobbantak. Ezek a fiúk és lányok elis­ merésre méltó tehetségükön kí­ vül szorgalmukból, kitartásuk­ ból, egymás iránti tiszteletükből is példát adtak. Bebizonyítot­ ták, hogy igen fogékonyak a néphagyományok iránt. Szen­ vedélyesen, kifejezően adták elő a különböző táncokat. Hol dübörgött a színpad a táncmoz­ dulatok súlyától, hol lassú szélsusogású mozdulatokkal káp­ ráztattak el bennünket. Mindezt

2 0 0 4 . március

KÖZÉLET Változások a helyi szociális rendeletben
Az Szt. 38. § (1) bekezdésében meghatározottak figyelembevéte­ lével lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg­ kisebb összegének 150 %-át, felté­ ve, hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjöve­ delmének a) 25 %-át az egyszemélyes háztartás esetén, illetve, ha a ház­ tartásban élő személyek több mint fele a 4. § (1) bekezdésének db) pontja szerinti gyermek vagy fo­ gyatékos személy b) 30 %-át az a) pontba nem tar­ tozó házastárs esetén meghaladja. sonként - az alábbi mértéket isme­ ri el: a. vízfogyasztás legfeljebb 3 m'/fő/hó b. villanyfogyasztásként legfel­ jebb (villanyfütés nélkül) 200 kW/hó/háztartás - egy- és kétszemélyes háztar­ tás esetén 100 kW/hó/háztartás - villanyárammal történő fűtés esetén 1.500 kW/hó/háztartás c. gázenergia fogyasztásként legfeljebb 260 m3/hó/háztartás - egy- és kétszemélyes háztar­ tásban konvektoros fűtés esetén 130 m3/hó/háztartás d. széntüzelés esetén 12.000.Ft/hó/háztartás - egy- és kétszemélyes háztar­ tásban egyedi fűtésmód esetén 6.000.- Ft/hó/háztartás e. társasházi lakások közös költsége lakásonként 1.800.- Ft/hó f. ha a lakásban több háztartás van, az a-e.) pontokban elismert költségek azok számával osztandók. (5) A lakhatással kapcsolatos költségeket a kérelem benyújtását megelőző 6 havi (ebben legalább 3 hó fűtési idény számla) számlával kell igazolni. A magánszemélyek tulajdoná­ ban álló lakásbérleti díjat a szerző­ déssel, illetve a bérbeadó és bérlő személyes nyilatkozatával kell iga­ zolni. Amennyiben a kérelmező az igazolásokat nem tudja csatolni, a kérelmező személyes, büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatko­ zatával pótolhatja. (6) A lakásfenntartási támoga­ tás megállapításának idejét az Szt. 39. § (3) bekezdése szabályozza. (7) A támogatás mértéke az Szt. 38. § (2) bekezdésében foglalt (un.: normatív támogatás) és a R. 3. §-ában szabályozott méltányos­ sági lakásfenntartási támogatás esetében havi 2.500.- Ft-tól az öregségi nyugdíj mindenkori leg­ kisebb összegének 25 %-áig ter­ jedhet. (8) A kérelmek elbírálásánál az alacsonyabb jövedelemmel, vagy magas lakáshitel törlesztő részlet­ tel rendelkezőket előnyben kell ré­ szesíteni. (9) Amennyiben a támogatás a lakbér, közműdíj, társasházi közös költség, vagy a pénzintézeti köl­ csön megfizetésének terheit csök­ kenti, úgy az - a sorrendiség meg­ határozásánál a kérelmező kérését is figyelembe véve - közvetlenül a jogosult szervhez kerül átutalásra, míg albérleti díjhoz nyújtott támo­ gatás esetén az a kérelmező részé­ refizetendőki. A tüzelővásárláshoz nyújtott támogatás történhet készpénzben és utalvány formájában is. (10) A lakásfenntartási támoga­ tás összege a kérelem benyújtásá­ nak hónapja 1. napjától egész hó­ napra állapítandó meg. (kivonat Balmazújváros Város Önkormányzatának 9/2003. (1V.01.) B.újv. Ör. sz. rendelete szo­ ciális ellátások helyi szabályzatai­ ból)

Nagy családok Balmazújvároson a 20. században
Az 1930-as években Kiss Gé­ za kákicsi református lelkész Baranya megye déli részén, a Dráva folyó mellett elterülő Ormánságban élő nép anyagi és szellemi kultúrájával kap­ csolatos gyűjtést végzett. Megdöbbenten tapasztalta: a falvakban egyre több az olyan család, melyekben hiányzik az utód, az öregek magukra maradtak. Szaporodtak a fia­ talasszonyok halálesetei, me­ lyek nagy része magzatelhaj­ tás következménye volt. Be­ szögezett ajtók, ablakok, gyomfelverte udvarok, ki­ pusztult otthonok, elnéptele­ nedő iskolák jellemezték eze­ ket a színtiszta református magyar településeket. A z uralkodóvá vált egyke követ­ kezménye volt mindez. Az egyke tudatos törekvés arra, hogy egy-egy családban csak egy gyermek szülessék. Az etnográfus lelkész az elsők kö­ zött hívta fel a figyelmet az egyke veszélyeire, az ormánsá­ gi nép gyors fogyására. Ebben az időben Balmazúj­ városon még nem kellett félni a lakosság fogyásától. A község lélekszámának állandó gyara­ podását bizonyították a nép­ számlálási adatok és dr. Ivánka Gyula községi orvos feljegyzé­ sei. A kilátástalanság, a nagy nyomor világában ís jelentős mértékű volt a gyermekáldás. Amikor az Ormányság jómódú lakosainál az egyke miatt alig született gyermek, nálunk a két világháború között évente jóval félezer felett volt az élveszületettek száma. Pl. 1936-ban 613 gyermek szüle­ tett. Sok volt a nagy létszámú család. Voltak édesanyák, akik tíznél is több gyermeket szül­ tek, és családfők, akik gondos­ kodtak a sok gyermek felneve­ léséről. Emlékezzünk rájuk! A most induló sorozatban néhány nagy családdal ismer­ kedhetnek meg a BALMAZÚJ­ VÁROS olvasói. fel. József és Zsuzsanna örök hűséget fogadtak egymásnak, és 1925. január 12-én házassá­ got kötöttek. A z egybekelés után József szüleinél laktak. A község elöljárósága a Bánlak szikes, agyagos talajú, belvízzel tarkított részén házhelyet kínált részükre is. Nem építettek ide, mert az ifjú férj nővére felaján­ lotta részükre a Nagycsür utca (ma Csokonai utca) 1. szám alatt levő kis családi házát. Ide költöztek. József ekkor az út­ fenntartóknál volt napszámos. A Debrecen felé vezető ország­ úton dolgozott. Javította a ma­ kadám útburkolatokat, az út­ padkát. Az útkaparó - így ne­ vezték az újvárosiak az útkar­ bantartókat - felesége már a szíve alatt hordta első magzatát. Megszületett első gyermekük, de a kisfiú hamar meghalt. Egy év múlva újra fiú született, de ez a csecsemő sem élt sokáig. A bánat helyett nemsoká öröm költözött a Bereczék házába, hi­ szen a korán elhunyt gyerme­ kek után még öt fiúnak és hat leánynak adott életet Berecz Józsefné. A 11 gyermek közül Sára és István egyéves koruk­ ban fertőző, járványos gyer­ mekbetegségben meghaltak. A kilenc gyermeket nagy gondok között szeretettel nevelték. Nem voltak gazdagok, mégis arra törekedtek, hogy az életük nyugodt mederben haladjon. Ehhez hozzájárult az Országos Nép— és Családvédelmi Alap (ONCSA) is. A Böszörményi útnál, a zsidó temető mellett 1940 körül felépítették a sok­ gyermekes családok részére az ONCSA-házakat. Berecz Jó­ zsefek részére is kiutaltak egyet. A csűri házat eladták, és 1943-ban beköltöztek az új épületbe. Gábor, a legkisebbik gyermekük már itt született. elvégzése után dolgozni men­ tek. Berecz József életbölcses­ ségének köszönhető a család összetartása, viszonylagos jólé­ te. Házuk telke a temetőig nyúlt. Ehhez megvásárolta szomszédja telkének jelentős részét, a megnagyobbodott tel­ ket hat részre osztották. Ezekre hat gyermekének építtetett há­ zat. 1960. december 22-én vá­ ratlanul meghalt Berecz József. Halála után a család össze­ tartása egyedül az édesanya fel­ adata lett. 250 forint özvegyi nyugdíjából nevelte, taníttatta az iskolás korú Gábort. Nem érezte magát elhagyatottnak. Gyermekei féltő szeretettel vet­ ték körül, segítették, - szükség esetén gondosan ápolták. 1978ban ö is eltávozott az élők sorá­ ból. Ezután a családban bőven aratott a halál. A fiúk közül már csak Sándor él. Három leány­ testvér özvegységre jutott. Jó­ zsefnek és Jánosnak meghalt a felesége. A Berecz testvérek épp­ olyan példásan nevelték gyer­ mekeiket, mint ahogyan velük szüleik tették. Az unokák is ér­ demes, kiváló felnőttek lettek. József (neje Molnár Emma) le­ ánya óvónő, fia jogi egyetemet is végzett rendőrtiszt. Sándor (felesége Szanka Julianna) idősebbik leánya érettségizett, ma vállalkozó, a fiatalabbik gyógy­ pedagógiai tanár Budapesten. János (az ő házastársa Számadó Margit volt) leánya tanítónő, fia jogász Pécsett. A fiatalon el­ hunyt Gábor (hitvese Koroknai Julianna) fia autószerelő, leá­ nya újságíró diplomával is ren­ delkező tanítónő. Róza (Kordás Sándorné) férje első házasságá­ ból három érettségizett gyerme­ kének nevelőanyja, édes mosto­ hája. Zsuzsanna (Csige Imréné) két fia közül az idősebb autó­ szerelő, a fiatalabb tisztviselő. Julianna (Posta Jánosné) leánya Püspökladányban postafőtiszt, fiai közül János erdőmérnök Miskolcon, Gábor testnevelő tanár Balmazújvároson. Margit (Molnár Józsefné) leánya is, fia is pedagógus. Erzsébet (K. Nagy Imréné) két fia és leánya kiváló szakmunkások. Mind a 18 Berecz unoka családot alapított. Őket is az a magasztos cél hajtja, mint szü­ leiket, a nagyszülőket: felhőtlen jövőt biztosítani a Berecz csa­ lád legifjabb nemzedékének. Király István

Lakásfenntartási támogatásra 3. §
(1) Az Szt. 38. § (2) bekez­ désén túl méltányosságból támo­ gatás nyújtható a. Ha a lakás alapterülete a mi­ nimális lakásnagyságot, a 100 m2t nem haladja meg, komfortfoko­ zatra tekintet nélkül. b. Ha a lakásban bejelentett la­ kóhellyel rendelkező együtt élő közeli hozzátartozók számára te­ kintettel a lakás egy főre számított alapterülete nem több 25 m2-nél. c. Ugyanazon lakásra vonatko­ zó több jogosult esetén a támoga­ tást a lakás tulajdonosának, albér­ lőjének vagy tényleges használójá­ nak lehet megállapítani. (2) A támogatás megítélésének feltételei: Az (1) bekezdésében meghatá­ rozottak figyelembevételével la­ kásfenntartási támogatásra jogo­ sult az a személy, akinek a háztar­ tásában az egy főre jutó havi jöve­ delem nem haladja meg az öregsé­ gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsé­ ge: - a háztartás havi összjövedel­ mének 35 %-át eléri, vagy megha­ ladja, - kétszemélyes háztartás esetén a havi összjövedelem 25 %-át eléri vagy meghaladja, - egyszemélyes háztartás, vala­ mint a gyermekét egyedül nevelő szülő esetén, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át eléri vagy meghaladja. (3) A (2) bekezdés alkalmazá­ sában a lakásfenntartás költségei­ nél az alábbi kifizetések vehetők számításba: - lakbér, albérleti díj - lakáscélú pénzintézeti köl­ csön törlesztő részlete - közös költsége - csatornahasználati díj - villanyáram, víz- és gázfo­ gyasztás, valamint a tüzelőanyag költségei a (4) bekezdésben elis­ mert mértékig. (4) Az Szt. 38. § (6) bekezdése alapján az önkormányzat - laká­

A családfő 1945 után is útőr maradt. Hitvese vezette a ház­ tartást. Náluk példás volt a rend, a tisztaság. Gyermekeiket pontosan járatták az iskolába. A fiúk szakmát tanultak. József traktoros, majd raktáros volt az A Berecz család Elepi Állami Gazdaságban. Sándor a Hortobágyi Állami Az 1899-ben született Berecz Gazdaság autóbuszvezetője lett. Józsefet és öt testvérét napszá­ János is vezetett traktort, majd mos édesapja és háztartásbeli gépkarbantartóként dolgozott. édesanyja nevelte. A fiatalem­ Gábor autószerelő szakmát ta­ ber is napszámosként kereste nult. A lányok közül csak Juli­ kenyerét. Megismerkedett a tő­ anna tanult középiskolában. le négy évvel fiatalabb Nádasdi Debrecenben a kereskedelmi Zsuzsannával. A Nádasdi csa­ szakiskolában érettségizett. Ró­ ládban nagy volt a gyermekál­ za varrónő lett. Zsuzsanna, dás. A földbérlő és öt holdon Margit és Erzsébet az általános gazdálkodó szülők hat fiú és iskola nyolcadik osztályának négy leánygyermeket neveltek

INNEN-ONNAN

2 0 0 4 . március
Nemzetközi és Országos Gyermekrajzpályázat
korát, nemét. 6. Egy személy csak egy rajz­ zal pályázhat. 7. A beküldött rajzok a kiírók tulajdonát képezik, a pályázók nem kapják vissza azokat. 8. Különdíjak kiadására van lehetőség. 9. Beadási határidő: 2004. áp­ rilis 2., péntek. Az elbírálás április közepéig megtörténik. A nyerteseket levél­ ben értesítjük, illetve a díjazottak neve olvasható lesz az interneten (www.foldes.hu). A munkákat alkotóművészek­ ből és térségünk közismert köz­ életi személyiségeiből álló füg­ getlen zsűri bírálja el. Díjak: Értékelés korcsopor­ tonként. A nyertesek hangulatos nyaralásban és értékes tárgyjutal­ makban részesülnek. A pályázatokat a következő címre várjuk: Földes Nagyköz­ ség Önkormányzata, 4177 Föl­ des, Karácsony S. tér 5. Bővebb felvilágosítás kérhe­ tő: Tel./Fax: +36 54 531-000, tel.: + 36 54 531-001. E-mail: fsph@axelero.hu. A borítékra kérjük ráírni a jel­ igét: „UNIÓS RAJZPÁLYÁ­ ZAT" Számítunk a gyerekek és taná­ rok érdeklődésére. Várjuk a raj­ zokat. Sok sikert kívánunk az alko­ táshoz! Földes Nagyközség Önkor­ mányzata

Légy jó mindhalálig
E szavakkal szól az emberhez Szókratész, a Biblia és Móricz Zsigmond. Ismert a mondás, csak a mindennapi életben nem elégszer - vagy csak ké­ sőbb - eszmélünk rá. Pedig az ember számára ez a legfel­ sőbb igazság. Gondjaink, ba­ jaink után rohanunk. Nincs időnk elgondolkozni - így mondjuk. A kórház azonban olyan hely, ahol a számtalan próbatét­ eleinknek egyik kritikus és va­ lódi helyszíne a fehér magány. Több heti bentlétemkor magam is tapasztaltam ezt. Ott a tehe­ tetlenségben, kiszolgáltatott­ ságban - a leggondosabb keze­ lés és ápolás mellett is - el lehet töprengeni a lét és nemlét, a jó és rossz mikéntjén és miértjén. Rájöhetünk arra; ember, ne bízd el magad Istennel és a sorssal szemben. Mert az élet nem más, mint születésünk pillanatától kezdve elindulni a „mindhalá­ lig"'. A legszebbek, a legegész­ ségesebbnek látszóak is poten­ ciálisan mind betegek. Sokszor csak pillanat műve, hogy mivé lesz az ember. Aki ateista ágálhatna - el­ lentétben a hívővel - úgy: ha feltámadunk akkor miért halunk meg és fordítva: miért meghalni ha úgyis feltámadunk? De most nem erről akarok szólni. Fogad­ juk el, hogy sok millió ember­ nek éppen a hinni tudás ad erőt az élet elviseléséhez. Senki sem tudja, hogy a ma még van és holnap már nincs között mennyi az ideje. Igyekezzünk hát megtenni azt a jót, amit tehetünk, aka­ runk. Örüljünk ha egymásnak a legapróbbnak látszó kelleme­ set, szívderítőt szolgálhatjuk. (Míg lehet!) Mert ilyen kis röp­ ke, gyönyörűséges örömökből áll ez az egyre kegyetlenebbé váló, ugyanakkor hamar elmúló élet. Mindezt pedig ne álfilantrópizmusból - hamis em­ berbaráti szeretetből, érzésből tegyük, hanem tiszta szívből. Az emberséghez, jósághoz nem kell - úgynevezett - nagy dol­ gokra gondolni. Aki kicsiben jó, nagyban is az. Vagyis, aki kisebb bajokban igaz segítsé­ günkre van, minden valószínű­ séggel - ha csak teheti - na­ gyobb bajok esetén is velünk érez, számíthatunk rá. Nekem már az is jólesik, ha jártamban­ keltemben számtalan ismerő­ söm üdvözöl, szól néhány j ó szót, és én is ugyanezt tehetem. Olykor még ennél kevesebb is elég: egy integetés, egy mo­ soly... „Amint kívánjátok, hogy cselekedjenek veletek az embe­ rek, azonképpen cselekedjetek is más emberekkel." Ami neked nem jó, a másiknak sem jó az. Ne tegyél hát olyat, ami neked is rossz lenne. A jóság kölcsön jár. Ha valaki jó hozzánk, mi is azok legyünk hozzá! Az igazi jóság mindig csöndes, szerény. A harsogó, hivalkodó jóság csu­ pán „démoni" jóakarat. Uram bocsáss! - inkább mondjon valaki egy „kacskarin­ gósat" (ha már nem tudott tízig számolni) és szálljon magába utána, mintsem hazugul szólni a jót, közben rosszat kívánni. Szokták mondani, hogy amikor jót tesz az ember, akkor valami isteni szól belőle. Az örök Szép, az örök érvényű Jó. No, és micsoda szól olyankor, amikor a másikat megölné egy kanál vízben, amikor lop, csal vagy valóban öl is... Mert bi­ zony jó és rossz együtt terem, mint ahogyan a föld termi a vi­ rágot, kalászt, de a dudvát is. Nehéz dolgok ezek! Vannak olyanok, akik a rosszakaratot is képesek ajó ké­ pében fölmutatni. Akkor leg­ rosszabb a rossz, amikor magát jónak mutatja. Amikor úgy tet­ teti mintha jót akarna tenni, amikor álarcot ölt. Tartózkod­ junk az ilyenektől, mert utána még butának, ostobának is tart, hiszen azt hiszi, hogy nem lá­ tunk át rajta. Valahol hallottam: A „jó­ akaróimtól" ments meg Uram, az ellenségeimmel magam is el­ bírok. Ez az érdekes értelmű mondat nem a jóság ellen szól, hanem valójában az a tanulsá­ ga, hogy a kétszínű még az el­ lenségnél is többet árthat a má­ siknak. Vigyázzunk akkor is, ha azt tapasztaljuk, hogy ajószívűségünkkel visszaélnek, mert van ilyen is. Sajnos. Ugyanakkor ügyeljünk ar­ ra, hogy j ó szándékunkból akaraton kívül - nehogy árta­ lom származzék. Jól kell hát megválasztanunk az időt, mó­ dot, hangnemet.., hogy ne kell­ jen magyarázkodnunk, mente­ getőznünk utána. Manapság a tiszta hitnek, gondolatnak, a jóságnak és sze­ retetnek nincs nagy divatja és értéke. Sokan vetik ugyan ajót, mégsem elég kél ki belőle, vagy még az is elhal, ami kikelt. Úgy ahogyan a gondosan elvetett vetőmag ha rossz talajra hull, nem lesz belőle viruló, termő növény. Hinni, bízni azért mindig kell abban, hogy a jóra való haj­

Földes Nagyközség Önkormány­ zata az Európai Unióhoz történő csatlakozás jegyében Nemzetközi lam sokaknak megvan a lelké­ és Országos Gyermekrajzpályá­ ben, ösztöneiben, idegeiben. A zatot hirdet: „Együtt az úton az jóság a lélek nemessége az em­ Európai Unióba" címmel. beri valóság iránti bölcs alázat­ Célja, hogy a csatlakozó or­ ra. Ezt erőltetni nem szabad szágok gyermekeit e közös ren­ csak szolgálni a legmélyebb és dezvénnyel közös gondolkodásra legigazibb tulajdonságainkkal, késztesse, illetve az első év ta­ emberségünkkel. Ne csak tudd pasztalatainak ismeretében - az a jót, cselekedd is. Szerényen, éppen aktuális európai uniós ese­ csendben. A becsületesek in­ ményekhez kapcsolódva - a pá­ kább hallgatnak, hogy hamisat lyázat kiírásával hagyományt te­ vagy igaztalant ne szóljanak. remtve, évről évre megismételje. Vannak, akik kérdezik: vajon Jelentkezési tudnivalók: elég meleg-e még a szív, elég 1. A pályázaton három korcso­ forró-e még a lélek a jóra, szép­ portban vehetnek részt a gyerekek: re, emberségre. Mert a jóság 1. korcsoport: 6-10 éves csak így tud hatolni szívtől-szíII. korcsoport: 11-14 éves vig, lélektől-lélekig. E z így III. korcsoport: 15-18 éves ko­ igaz. ngNagy dolog a jóakarat külö­ 2. A rajz bármilyen papíron, nösen olyanok számára, akik­ táblán beküldhető, melynek max. nek se híre, se dicsősége, akik mérete A/3-as (42 cm x 30 cm). Technika tetszőlegesen választ­ elesettek, szerető vigasztalójuk ható. sincsen. Érdekes módon mégis 3. Minden rajzot paszpartúráközöttük találunk több olyat, val ellátva, kiállításra kész álla­ akiknek ha rosszá kellene lenni­ potban kérünk beküldeni. ük egy kevéske jóért - hát nem 4. Egy mellékelt jelentkezési tennék meg. Nagy betegségük­ lapot kérünk kitölteni és a bekül­ ben is inkább fohászkodnak, re­ dött rajz paszpartúrájának jobb ménykednek, vagy beletörőd­ alsó elől lévő sarkába ragasztani. nek... Ne bántsd hát ajót, mert (A jelentkezési lapok fénymásol­ annál jobb az. hatók) Évszázadokon át, főleg az 5. Egy pályázati listát ugyan­ egyházak (néhány állami intéz­ csak mellékelni kell minden pá­ mény mellett) ölelték karjukba lyázati csomaghoz, melynek tar­ a megfáradtakat, ők tudták az talmaznia kell: a pályázati rajzok emberi kétségbeesést, a letörtszámát, címét, a pályázók nevét, ségbe, kilátástalanságba esett ember pszichéjét túlvilági re­ ménnyel, az ott eljövő jóság ígéretével megvigasztalni. Amíg éltek, emberhez méltóvá Ha már elvégeztél 10 osztályt, tenni lényüket. vagy van egy szakmád, a Csiha Ezt nem vitatva mi, maiak Győző Közép- és Szakképző Is­ ha más módszerekkel is - azt kola (4080 Hajdúnánás, Baross tartsuk szem előtt, hogy amíg u. 11.sz.) van erőnk, időnk, lehetőségünk, az alábbi szakmák megszerzését tegyük meg mindazt ajót, amit ajánlja: tehetünk egymásért. (Én most * Nőiruha- készítő nem a senkiházi, link, rongy­ * Férfiruha- készítő emberekről szólok...) * Mezőgazdasági gépész Mert azért más is tud lenni az ember, ha megérinti ajó. Ott a kórteremben az éppen lábado­ zók mennyi jóakarattal adtak egy korty vizet, egy falat enni­ valót, gyógyszert, igazították meg a fekhelyet, takarták be a tehetetleneket. Sorolhatnám. Jóságukat szinte észrevétlenül cselekedték. Lehet, hogy társa­ ik betegségén nem sokat - vagy semmit sem - javítottak, de amit és ahogyan tették, az min­ denképpen jótett volt. A magam baja közben ilyesmik is megfordultak gon­ dolataimban ott a 113-ban. Jóból sohasem elég - tartja a népi mondás. Hát, legyetek jók — ha tud­ tok! Burai István * * * * * * * Szerkezetlakatos Hegesztő Kőműves Szobafestő- mázoló és tapétázó Asztalos Ács- állványozó Géplakatos

Jó szakemberekre mindig szükség lesz
Célunk: Jogi alapismeretekkel rendelke­ ző, a jogász munkáját segítő szakalkalmazottak képzése. A képesítés megszerzése után a tanulók a Pécsi Egyetem Jogi Karán folytathatják tanulmányai­ kat eredményes felvételi vizsga után. Bővebb felvilágosítás Katona Gábor igazgatóhelyettesnél az 52 570-533-as telefonszámon.

Bővebb felvilágosítás Katona Gábor igazgatóhelyettesnél az 52 570-533-as telefonszámon.

Elsőként Hajdúnánáson! A Csiha Győző Közép— és Szak­ képző Iskola (4080 Hajdúnánás, Baross u. 1 l.sz.) AKKREDITÁLT KÉPZÉS kere­ tében érettségizett fiatalok részé­ re Felsőfokú jogi asszisztens képesítés megszerzését kínálja.

Ha van érettségid, és szeretnél szakmát tanulni, gyere a A Csiha Győző Közép- és Szak­ képző Iskolába (4080 Hajdúná­ nás, Baross u. ll.sz.) Az alábbi képzési lehetőségeket kínáljuk: * Autószerelő * Idegenforgalmi technikus * Idegenvezető * Faipari technikus * Ruhaipari technikus * Számítástechnikai programozó * Személy- és vagyonőr * Szoftverüzemeltető Bővebb felvilágosítás Katona Gábor igazgatóhelyettesnél az 52 570-533-as telefonszámon.

2 0 0 4 . március Változások a női kézilabda-csapatnál
Bravúros őszi idényt produ­ kált a Melkó Károly által irá­ nyított női kézilabda-csapat. A megyei bajnokság harmadik helyén álló gárdáról szóló leg­ frissebb információkról a tré­ ner tájékoztatja olvasóinkat. -A tavaszi idénytől Balmaz­ újvárosi KC néven fogunk sze­ repelni a találkozókon. A válto­ zás szükségessé vált, hiszen az egyesület nevében is szereplő MINEX Kft megszűnt. A közgyűlést követően új, háromtagú elnökség kezdte meg működését: Szabó Miklós elnök, Kertész József és Melkó Károly. - Az Önkormányzati támo­ gatáson kívül néhány helyi vál­ lalkozó támogat minket. Na­ gyon örülök, hogy több vállal­ kozóval sikerült megállapod­ nunk és bízom benne, hogy to­ vábbi tárgyalásaink is eredmé­ nyesek lesznek. Mivel csapa­ tunkban sok fiatal játszik így Ok a jövőt támogatják. Az alakulatot támogató vál­ lalkozók nevét a következő so­ rokban olvashatják: Jókai Ist­ v á n - Pusztadrog Kft, Berecz János- B-Comprex Bt., Juhász Sándor - Juhász Tüzép, Korok­ nál Imre - Autósiskola, AGROTEAM Kft.. Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet, Ferenczi András vállalkozó, Dr. Molnár Tibor ügyvéd. - A téli szünetben az ellenfe­ lek alaposan megerősödtek és mi is próbálunk lehetőségeink-

SPORT / JOG

Mérkőzésről mérkőzésre
17. forduló: Balmazújváros - Rakamaz 0-3 (0-0) BFC: Plutcer - Vaszilkó A., BFC-Nagyhegyes l - l (1-0) Fige, Arany, Dobi - Nagy O. Gólszerző: Babotán József (Kiss A. a 75. percben), Szabó Vámospércs-BFC 2-3 (0-2) B, Bajusz, Szabó I. - Murák Gólszerzők: Bajusz József, (Rédai N . az 57. percben), Babotán József, Szabó Imre Babotán (Rédai G. a 81. perc­ BFC-Budaörs 3-1 (0-0) ben) Gólszerzők: Nagy Csaba, Nagy Kiállítva: Dobi a 72. percben Ottó, Szabó Imre Tóth Gábor (edző): AjogtalaNagyhegyes-BFC 0-4 (0-2) nak tűnő tizenegyes után az Gólszerzők: Szabó Balázs (2), egyébként is gyenge napot kifo­ Bajusz József, Dobi János gó csapatunk lélekben is feladta BFC-Hajdúnánás 4-2 (4-0) a mérkőzést. Gólszerzők: Arany László (2), Szabó Imre (középpályás): Az Babotán József, Szabó Balázs első félidőben még jól tartottuk magunkat, bár adódtak lehető­ NB III. Tisza csoport ségei ellenfelünknek. A máso­ 16. forduló: dik játékrészben mintha bent Hajdúböszörmény - Balmaz­ maradtunk volna az öltözőben, újváros 2-0 (1-0) és ezt az ellenfél azonnal ki­ BFC: Plutcer - Vaszilkó A.. használta. Tizenöt perc alatt Fige. Arany. Vaszilkó I. durva egyéni hibákból kaptunk Rátkai (Kiss A. a 72. percben). 3 gólt, s bár kaptunk egy jogta­ Szabó B., Bajusz (Murák a 83. lan gólt, egy tizenegyest, ez mit percben), Dobi (Szabó I. a 66. sem von le a teljesítményünk­ percben) - Rédai N., Babotán ből. Kiállítva: Vaszilkó I. a 61. perc­ ben

hez mérten igazolni. Ebben is segítséget nyújtanak támogató­ ink. A gárda gerincét továbbra is a helyi utánpótlás ( elsősor­ ban a Kalmár Zoltán Altalános Iskola) alkotja. -A felkészülés közben részt vettünk a Hajdú-kupán is ami el­ sősorban az ellenfelek feltérképe­ zésében nyújtott segítséget szá­ munkra, hiszen sérülések miatt egyetlen mérkőzésen sem tudtunk a legjobb összeállításunkkal kiáll­ ni. — értékelt a tréner. - Az elmúlt évben a felnőtt és az utánpótlás összesített eredmények alapján Magyaror­ szág első lett a világranglistán. Ez jelzi, hogy sikersportágról van szó, ezért is lenne fontos, hogy Balmazújvároson is to­ vábbfejlődjön. A gyermekek nagy része az általános iskola befejezése után abbahagyni kényszerül az aktív sportolást. -Az április 3-án, Nagyhe­ gyesen kezdődő bajnoki pont­ vadászatban szeretnénk megtar­ tani dobogós helyezésünket, és továbbra is felvenni a versenyt a megerősített csapatokkal. A tavaszi idénytől minden csapat mérkőzésenként két NB II-ben szereplő játékost kettős játéken­ gedéllyel szerepeltethet a me­ gyei bajnokságban. A szponzori kör bővülésével nyáron tovább tudnánk erősíteni a csapatot. A találkozók eredményeit figyelemmel kísérhetik követ­ kező számainkban. Bodnár László

Balmazújvárosi FC edzőmérkőzései:

Tóth Gábor (edző): Közepes színvonalú találkozón megérde­ melt hazai győzelem született. Bajusz József (középpályás): Megilletődötten kezdtük a mér­ kőzést, és amikor már kezdtük felvenni a játék ritmusát, akkor a kiállítás és a büntető megpe­ csételte sorsunkat.

NB Il-es Ifjúsági Labdarúgó Bajnokság eredményei: Létavértes - Balmazújváros 2-2 (0-2) Gólszerzők: Murák K., Kiss A. Balmazújváros - Hajdúnánás 6-1 (3-0) Gólszerzők: Rédai G. (3), Kis M. (2), Szarvas E. NB Il-es Serdülő Labdarúgó Bajnokság eredményei: Létavértes — Balmazújváros 0-6 (0-2) Gólszerzők. Kállai G. (2), Ferenczi J., Pinczés D., Nagy D., Koroknai Á. Balmazújváros - Hajdúnánás 5-1 (3-0) Gólszerzők: Jókai T. (2), Koroknai Á., Pinczés D., Kállai G. NB Il-es Férfi Kézilabda Baj­ nokság eredményei: Mátészalka - Balmazújvárosi KK 31-24 (12-17) Gólszerzők: Sebők Sz. (7), Ta­ kács P. (5), Kövér T. (4). Tréki T. (4), Szabó L. (3), Jenéi T. Balmazújvárosi K K - N y í r b á ­ tor 25-25 (13-9) Gólszerzők: Sebek Sz. (8), Kö­ vér T. (5). Tréki T. (5), Takács P. (3), Molnár I. (2), Jenéi T., Sza­ bó L. B. L.

KARATE
A 2004. február 28-án Martfűn megrendezett Diákolimpián a bal­ mazújvárosi KYOKUSHIN Kara­ te Klub versenyezői ismét győze­ delmeskedtek. Tóth Judit junior versenyező a dobogó legfelsőbb fokára állhatott. Felhősi András gyennek korosztályban III. helye­ zett, míg Kelemen Máté, Száva Zsuzsanna és Csige Zsolt tovább jutott a március 14-én Veszprém­ ben megrendezett Diákolimpiára, ahol Kelemen Máté II., Száva Zsuzsanna III. helyezést ért el.

„A JOG NEM TUDÁSA NEM MENTESÍT"
Termőföldet más célú hasznosí­ tással járó beruházás céljára csak kivételesen - elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével - lehet fel­ használni. A szőlő, a gyümölcsös, az öntözésre berendezett és meliorált terület, valamint az át­ lagosnál jobb minőségű termő­ föld csak különösen indokolt esetben - helyhez kötött beru­ házás céljára - vehető igénybe. A hulladéklerakó telepek céljá­ ra, a környezetvédelmi követel­ mények betartása mellett, me­ zőgazdasági művelésre alkal­ matlan vagy gyenge minőségű területet kell kijelölni. A z igénybevételt az indokolt szük­ ségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. Belterületi, illetőleg beépí­ tésre szánt területi felhasználás­ ra kerülő területek folyamato­ san, a településfejlesztés meg­ valósításától függően, vonhatók a belterületbe. A termőföld más célú hasznosítása időleges vagy

Az alapítvány III. A termőfőid más célú hasznosítása
végleges lehet. A termőföld más célú időle­ ges hasznosítása csak meghatá­ rozott időre, legfeljebb egy al­ kalommal öt évre engedélyez­ hető. A z időlegesen más célra hasznosított termőföldön - a határidő lejárta után - az igény­ be vevő köteles az ingatlan­ nyilvántartásban rögzített előző állapotot helyreállítani, és a ter­ mőföldet m e z ő - vagy erdőgaz­ dasági termelés céljára alkal­ massá tenni (a továbbiakban: eredeti állapot helyreállítása). Ha a más célú hasznosítás folytán az érintett terület leg­ alább egy gazdasági évben me­ z ő - vagy erdőgazdasági terme­ lésre alkalmatlanná válik, a más célú hasznosítás időlegesnek minősül. Az időleges hasznosí­ tás akkor engedélyezhető, ha a kérelemhez mellékelik a terület eredeti állapotának helyreállítá­ sára készített tervet, és a terv előirányozza a helyreállításhoz szükséges munkák elvégzését. Időleges hasznosításnak kell tekinteni a villamos berendezé­ sek elhelyezését biztosító hasz­ nálati jog, a vezetékjog, a víz­ vezetési és bányaszolgalmi jog olyan gyakorlását, amely a ter­ melés folytatását, illetőleg a ta­ lajvédelmi előírások betartását nem teszi lehetővé. Ezt a tényt a jog gyakorlásának megkezdésé­ től számított nyolc napon belül a jogosult köteles a földhivatal­ nak bejelenteni. A bejelentés el­ mulasztása esetén a földvédel­ mi járulékon felül, annak há­ romszoros összegét földvédel­ mi bírságként kell megfizetni. A termőföld más célú hasz­ nosítását a területileg illetékes földhivatal engedélyezi. Ha a más célú hasznosítás engedé­ lyezése iránti kérelem több földhivatal illetékességi terüle­ tén fekvő termőföldre vonatko­ zik, a kérelmet a megyei földhi­ vatal bírálja el. Ha pedig az érintett terület több megye terü­ letén fekszik, a kérelmet - elő­ zetes egyeztetést követően - te­ rületi illetékességüknek megfe­ lelően ugyancsak a megyei földhivatalok bírálják el. Ha a más célú hasznosítást 1 hektárnál nagyobb területű ter­ mőföldre kezdeményezik - ide­

értve a belterületbe vonást is az első fokú, illetve a másodfo­ kú eljárásra a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ál­ tal rendeletben kijelölt körzeti, illetve megyei földhivatal ille­ tékes. A kérelemnek a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt tartalmaznia kell. A kérelemhez mellékelni kell a földmérési alaptérképnek a más célú hasznosításra tervezett te­ rületet feltüntető másolatát és az ehhez tartozó területkimu­ tatást. A földhivatal más célú hasznosítás engedélyezéséről helyszíni vizsgálat alapján dönt, illetőleg előterjesztést tesz az engedélyezésre jogosult megyei földhivatalhoz. A ter­ mőföld más célú hasznosítására kiadott engedély, ha e hasznosí­ tás megkezdésére öt év alatt nem kerül sor, érvényét veszti. (Sorozatunk következő részében az egyesületekre vonatkozó sza­ bályokat tekintjük át) dr. Molnár Tibor ügyvéd

KALAUZ
RÓLUNK
január

2 0 0 4 . március

ÍRTAK „Ingatlanközvetítő­ értékbecslő",

Világhírű drámaíró, színpadi szerző, forgatókönyvíró, Balmazújvároson született 1880-ban

Új táblák Balmazújvárosban Napló, január 6., 5. oldal

-

„Társasházkezelő" tanfolyamunk beindult. Csatlakozhat.

Veres Péter műveiből — Vers és Prózamondó verseny - Napló, január 8., 7. oldal Jő exportnád-alappal 10., 3. oldal A szlkfű a hosszú élet titka Szarvas Imréné 100 éves Napló, január 13., 5. oldal Országos finálékért kéziztek és szolgál­

I N D E X 52/326-281, 8-12 ó r á i g .

nak a nádasok - Napló, január

Véradások időpontjai

fociztak a diákok: Kalmár Zol­ tán Altalános Iskola gárdája nagy csatában elbukta a döntőt - N a p l ó j a n u á r 13., 10. oldal Kultúra napja - Napló, január 15., 7. oldal Még áll a régi kalapos-műhely

2004. év
Január 26., hétfő; február 24., kedd; március 25., csü­ törtök; április 29., csütörtök; május 27.. csütörtök; június 28.. hétfő; július 29., csütör­ tök; augusztus 30., hétfő; szeptember 29., szerda; ok­ tóber 27., szerda; november 26., péntek; december 29., szerda. A véradások időpontja és helye minden alkalommal 8.30 - 16.00 óra között az ügyeleti rendelő épületében (mentőállomás).

(Mihalkó Zoltán kalapkészítő) - N a p l ó , január 19., 5. oldal

A 48-as Olvasó Népkör
tagsága február 28-ai közgyű­ lésén Pénzes Sándort elnök­ nek és Zabos Ferencet alel­ nöknek megválasztotta. Az elnökség célként tűzte ki azt. hogy az Olvasókör helyisé­ geit úgy alakítsa át, hogy az kulturált, esztétikus környeze­ tével, hagyományainak megőr­ zésével, tovább ápolásával már az uniós követelményeknek is megfeleljen.

ANYAKÖNYV
(február) születés: névadó: házasság: válás: haláleset: 3 1 16 A keresztrejtvényt helyesen E. 86., Katona Péter, Petőfi u. 36. a.. Pénzes Anett, Tóth Á. u 23. Megfejtés: SÁRGA CSIKÓ, FEHÉR SÁRI BÍRÓ, TÚRI BERNÁT, Beküldési határidő: 2004. GYŐRI ISTVÁN, ANNA Nyerteseink Előző lapszámunk nyerte­ Április 2 3 . , p é n t e k , 9.00 és sei: Bordás Flórián, Bajcsy-Zs. nyereményeiket Gábor H. április 15. Postacím: 4060 Bal­ mazújváros, Pf. 6. postai úton kapják meg. 17

megfejtők és visszaküldők kö­ zött 3 db 2.000 forintos vásárlá­ si utalványt sorsolunk ki.

Balmazújváros
Közszolgálati havilap Kiadja Balmazújváros önkormányzata Felelős kiadó: Kasmir Plan Bt. ügyvezetője Megbízott szerkesztő: Domokos J á n o s jdomokos@axelero.hu telefon: 30-565-0030 Munkatárs: Túri Sándor telefon: 20-977-9094 A szerkesztőség postacíme: 4060 Balmazújváros, pf.: 6 Telefax: (52) 370-035 Telefon: (52) 370-719 Készül a Kasmir Plan Bt. gondozásában 4200 Hajdúszoboszló, Baross utca 1. ISSN 1417-4944

PROGRAM ELŐZETES
Április 3 . , s z o m b a t , 9.00 óra: Kerékpártúra a Keleti-fő­ csatornánál Április 8., csütörtök, 14.00 óra: Játszóház Április 2 1 . , szerda: A Debreceni Egyetem Kon­ zervatóriuma Szimfonikus Zenekarának hangversenye. Vezényel: K o v á t s Zoltán Helye: S z í n h á z t e r e m B e l é p ő : 2 0 0 forint Április 2 4 . , s z o m b a t , 7.00 óra: Buszos kirándulás ( D e b r e c e n - Vekeri tó vagy Bükk hegység). 10.30 óra: Gyermekszínház. A Ciróka Bábszínház e l ő a d á s á b a n látható a Gólyakalifa Április 2 2 . , c s ü t ö r t ö k , 16.00 óra: Játszóház

MAGÁNYOSOK TÁRSKERESŐ IRODÁJA
Balmazújváros, Szántó K. u. 86..4?: (Bánlak 4. u.) Bejelentkezés 06/30 4 70-46-20: telefonon: 274-873