P. 1
Dnevni avaz [broj 5414, 30.9.2010]

Dnevni avaz [broj 5414, 30.9.2010]

|Views: 439|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ~etvrtak, 30. 9. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5414 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

AMAN

Poglavar IZBiH dobio presti`no svjetsko priznanje

JORDANSKI KRALJ URU^IO NAGRADU REISU CERI]U
Najvi{e sam sretan zbog na{e Islamske zajednice, zbog na{eg naroda, zbog mojih Bo{njaka koji se iskreno raduju {to je jordanski kralj Abdulah II prepoznao nekoga njihovog i na taj na~in ih po~astio, kazao je reisu-l-ulema

Poruke: Ameri~ki ambasador pi{e za „Avaz“

NAKON IZBORA MORA SE OZBILJNO PO^ETI RADITI
3. strana

Sve~anost u Amanu: Reis Ceri} primio je visoko priznanje od jordanskog kralja Abdulaha II

N
7. str.

POKLON ^ITAOCIMA - AUTOOZNAKA BiH FTV: Posljednje predizborno izdanje ’60 minuta’

a prijedlog Kraljevske akademije „Al elBejt“ za islamsku misao u Amanu ju~er je jordanski kralj Abdulah II bin

el-Husejn uru~io svjetsku nagradu „Kralj Abdulah I bin elHusejn“ za 2010. godinu reisul-ulemi dr. Mustafi Ceri}u, u znak priznanja za njegov intele-

ktualni doprinos u slu`bi islama i muslimana te {irenju islamske tradicije i kulture, prenosi slu`bena novinska agencija Rijaseta IZBiH, Mina. 2. strana

Otkrivamo: Predsjednik SDA rasipa narodni novac

ZAVR[NA DEBATA LIDERA STRANAKA
TUZLA

TIHI]U DR@AVA PLATILA 51.143 KM ZA TRO[KOVE MOBITELA
5. strana

FOJNICA

Ogor~enje zbog pritvaranja profesora

16. strana

Sletio vozilom u provaliju

15. str.

2

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

aktuelno

AMAN Poglavar IZBiH dobio presti`no svjetsko priznanje

Jordanski kralj uru~io nagradu reisu Ceri}u
Najvi{e sam sretan zbog na{e Islamske zajednice, zbog na{eg naroda, zbog mojih Bo{njaka, kazao je reisu-l-ulema
Na prijedlog Kraljevske akademije „Al el-Bejt“ za islamsku misao u Amanu ju~er je jordanski kralj Abdulah II bin el-Husejn uru~io svjetsku nagradu „Kralj Abdulah I bin el-Husejn“ za 2010. godinu reisu-l-ulemi dr. Mustafi Ceri}u, u znak priznanja za njegov intelektualni doprinos u slu`bi islama i muslimana te {irenju islamske tradicije i kulture, prenosi Mina.
„Klas“: Ki{a nije otjerala ogor~ene radnike
(Foto: N. Bo`ovi})

Obespravljeni pred kapijom preduze}a

Radnici „Klasa“ {trajkuju gla|u
Jedini smo hranioci u porodicama, na{a djeca su gladna, poru~uju radnici
Osam nekada{njih radnika sarajevskog „Klasa“, koji tvrde da su na prevaru ostali bez posla, ju~er je ispred glavne kapije ovog preduze}a zapo~elo {trajk gla|u. kovodstva agencije „Tip Security“, jer radnicima nekoliko mjeseci nisu upla}ivani doprinosi. - Moja `ena je u devetom mjesecu trudno}e. Na birou joj je re~eno da ne mo`e ovjeriti zdravstvenu knji`icu. Imam jo{ jedno dijete. Svi smo mi porodi~ni ljudi. Na{a djeca jedva pre`ivljavaju. Bili smo jedini hranioci u na{im porodicama - ka`e Velidan Hod`i}.

^ast vjere
Ovo je druga presti`na nagrada reisu-l-ulemi Ceri}u od ha{emitske kraljevske ku}e. Kao {to je poznato, reis Ceri} bio je 2007. godine dobitnik kraljevskog Ordena elHusejn prvog reda za izuzetni doprinos u promoviranju islamske misli i kulture. ^injenica da je svjetsku nagradu za 2010. godinu, a koja nosi ime utemeljitelja ha{emitske kraljevine, osobno uru~io sada{nji kralj, najbolje govori o vrijednosti priznanja koje reis Ceri} donosi ne samo na{oj Islamskoj zajednici nego i na{oj dr`avi Bosni i Hercegovini. Izboriti se za tako presti`no mjesto u svijetu velikih alima i intelektualaca, poput {ejhu-l-Azhara, predstavlja veliki uspjeh i veliku ~ast za sve muslimane Bo{njake ma gdje bili, ali i obavezu da budu svi zajedno na putu zajedni~kog cilja, a

Kralj Abdulah II: Uru~io reisu nagradu

Reis Ceri}: Presti`no priznanje

Borba za prava
Njihov zahtjev „Klasovoj“ upravi je jasan - `ele se vratiti na svoja radna mjesta. - Pritiscima su nas natjerali da prije|emo u za{titarsku agenciju „Tip Security“, koju je osnovala grupacija Selimovi}. Tada nam je obe}ano da }emo se, ako se ne{to desi, vratiti u „Klas“, a sada nas tjeraju u potpuno drugu firmu „Alarm West“, koja je od sredine ovog mjeseca preuzela obezb-

Upla{ene kolege
Radnici isti~u da }e najmanje 50 uposlenika „Klasa“ potvrditi istinitost njihove pri~e. - Svi bi stali uz nas, ali ne smiju - dodaju uglas. Niko od direktora „Klasa“ ju~er

to je ~ast vjere i sloboda domovine. Povodom jo{ jednog svjetskog priznanja u Jordanu, Mina je zamolila reisu-l-ulemu dr. Mustafu Ceri}a da ka`e {ta za njega zna~i nagrada „Kralj Abdulah I bin el-Husejn“. - Hvala Uzvi{enom Allahu na svim nimetima kojima nam ovozemaljski `ivot ~ini sretnim, a jedan od njih je priznanje koje vam daju ljudi koji prepoznaju vrijednost va{eg truda i rada za op}e dobro. Dobiti svjetsku nagradu „Kralj

Abdulah I bin el-Husejn“ iz ruke kralja Abdulaha II bin el-Husejna zaista je velika ~ast i zadovoljstvo. Najvi{e sam sretan zbog na{e Islamske zajednice, zbog na{eg naroda, zbog mojih Bo{njaka koji se, to vrlo dobro znam, iskreno raduju {to je jordanski kralj Abdulah II prepoznao nekoga njihovog i na taj na~in ih po~astio. To je zaista tako.

Otvorena vrata
Ova nagrada pripada mojoj zajednici, mom narodu i mojoj domovini. Ona pripada bo{nja~kim potomcima, kojima ova nagrada otvara vrata, ako Bog da, za trajno prijateljstvo s jordanskim potomcima te bolju i sretniju budu}nost za sve nas. Zato velika hvala Kraljevskoj akademiji „Al el-Bejt“ {to me predlo`ila, posebno na{em velikom prijatelju princu Gaziju bin Muhamedu bin Talalu {to ima povjerenje u nas - kazao je reis Ceri} za Minu.

Konferencija o prirodnoj okolini
U Amanu je ju~er zavr{ena trodnevna konferencija u organizaciji Instituta „Al el-Bejt“ za islamsku misao o temi „Prirodna okolina u islamu“, s kominikeom u kojem se apelira na za{titu prirodne okoline kao zajedni~kog dobra za `ivot na zemlji. - Kur’an i sunnet podsje}aju da je priroda dar Bo`iji i zato se prema tom daru ljudi moraju odgovorno odnositi - nagla{ava se u kominikeu. Dr. Enes Kari} govorio je na konferenciji u Amanu o temi „Prirodna okolina u Kur’anu“.

Sindikat slu{a gazde
Radnici tvrde da su jo{ ranije znali da od Sindikata „Klasa“ ne mogu o~ekivati nikakvu podr{ku ni za{titu, jer i „sindikalisti rade po zahtjevu gazda“. je|enje Selimovi}evih firmi. Mi to ne `elimo, jer „Klas“ je na{a firma. Jo{ pro{le godine tra`ili smo da nas vrate, ali nisu htjeli - ka`e jedan od {trajka~a Damir [ahi}. Naglasio je da su odlu~ni da {trajkuju do kona~nog rje{avanja ove situacije. - Borimo se za na{a prava. Nismo do{li da pravimo probleme, da ometamo proizvodnju hljeba, kako nas optu`uje Uprava, ili da nekoga napadamo. Sve smo uredno prijavili policiji i obezbje|enje nas ne}e mo}i otjerati - ka`u radnici. Razo~arani su i pona{anjem ru- Od pla}a su nam odbijali za Sindikat, a on u to vrijeme nije ni postojao. Kada je osnovan, od njega niko nije imao koristi - tvrde radnici. nije htio primiti {trajka~e. Prema ogor~enim radnicima jedino su sijevali ljutiti pogledi za{titara, a ~ula su se i njihova upozorenja da se odmaknu od kapije. Tek oko 14.30 sati s radnicima je razgovarala predstavnica „Klasovog“ sindikata. Rekla im je da „Klas“ nema nikakvu obavezu prema otpu{tenim radnicima te im je savjetovala da se obrate agenciji „Tip Security“. - Opet nam je ponu|en prelazak u „Alarm West“, ali nismo pristali. Ostajemo ispred kapije „Klasa“ do daljnjeg - poru~ili su E. HALA] {trajka~i.

Vanredna sjednica rezultirala novinama

Arifovi}: Vlada me se `eli rije{iti po svaku cijenu
Vlada FBiH utvrdila je ju~er na vanrednoj sjednici Prijedlog zakona o dopunama Zakona o Poreznoj upravi (PU) FBiH. Novina je {to se precizira da Vlada, osim {to imenuje, kako je u aktuelnom zakonu, i razrje{ava du`nosti direktora i zamjenika direktora Porezne uprave FBiH. Midhat Arifovi}, direktor PUFBiH, tvrdi da Ministarstvo finaArifovi}: nsija FBiH i Vlada Haoti~no ovim pote- stanje zom pripremaju teren za nastavak nelegalne procedure smjene njega i njegovog zamjeni-

Zadr`avanje statusa
Novopredlo`enim rje{enjima koja je Vlada ju~er utvrdila omogu}uje se i da, u slu~aju smjene, direktor i zamjenik direktora Porezne uprave FBiH zadr`e status dr`avnih slu`benika i budu raspore|eni u skladu sa Zakonom o dr`avnoj slu`bi u FBiH.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana EPBiH sakrio ~ak 254 miliona maraka!
- I? [ta }e se desiti? Da ne}e, kojim slu~ajem, neko zaglaviti robije ili }e mu biti oduzeta imovina? Ne}e! I sumnjam da je ovo prava cifra, bojim se da je mnogo vi{e novca u pitanju. Jedina nada su nam izbori i promjene, pa se mo`da i mo`emo nadati da }e nova vlast pohapsiti ove krimi(katilferman) nalce.

ka Vinka Kri`ana. Arifovi}a i Kri`ana Vlada je nedavno razrije{ila du`nosti, ali su rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu vra}eni na posao. - Vlada se po svaku cijenu `eli rije{iti nas dvojice. Za{to su ~lanovi Vlade i ministar finansija (Vjekoslav Bevanda) toliko uporni da smijene mene i mog zamjenika, a ne diraju nijednu drugu instituciju? Samo smo mi na udaru ka`e Arifovi}. Dodaje da zbog ovakvog stanja Porezna uprava ve} trpi dosta {tete, da su uposlenici zbunjeni, da ne znaju kako da se pona{aju... - Bavimo se sobom umjesto poslom. Jednostavno se pravi haoti~no stanje u Poreznoj upravi. Za ovo }e neko morati odgovarati B. T. kazao nam je on.

aktuelno

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Fahir KARALI] (fkaralic@avaz.ba)

PORUKE Autorski tekst ameri~kog ambasadora za „Avaz“

Nakon izbora mora se ozbiljno po~eti raditi
Kada razmislim o izazovima s kojima se suo~ava Bosna i Hercegovina, ne mogu a da ne pomislim na te{ku borbu koja je oblikovala Sjedinjene Dr`ave
I prije nego {to sam do{ao u Bosnu i Hercegovinu prije nekoliko sedmica, znao sam da je 3. oktobar va`an datum. Na taj dan iskoristit }ete najva`nije pravo koje ima svaki gra|anin u demokratskom dru{tvu. Glasat }ete. Tog dana }ete vi, koji ste pro{li toliku bol i patnju, direktno preuzeti odgovornost za svoju budu}nost. Gra|ani Bosne i Hercegovine stekli su pravo na slobodan izbor i vi imate pravo da od svojih politi~kih lidera o~ekujete da reflektuju va{e stavove i da slu`e va{im interesima. Iskreno se nadam da }ete ovu svoju ulogu ozbiljno shvatiti i mudro glasati.

Sit gladnom ne vjeruje!
Socijalno neosjetljiva vlast ne zna ili se pravi da ne zna da su ljudi naprosto gladni
Obespravljeni radnici uni{tenih dr`avnih preduze}a skoro svakodnevno se odlu~uju na o~ajni~ki korak: tra`e svoja prava ispred zgrade Vlade Federacije BiH. Protesta nikada nije bilo vi{e. Samo za posljednji mjesec u Alipa{inoj ulici u Sarajevu, na adresi Vlade FBiH, pojavili su se radnici „Borca“, „Hidrogradnje“, „Polihema“, „Feroelektra“... ne{to ranije i borci. Svi tra`e samo jedno: prava koja su izgubili. Tra`e hljeba. Osim batina, niko ni{ta nije dobio. Zajedni~ko za sve proteste je da se radnicima nikada niko iz vlasti nije obratio. Nikada niko nije na{ao za shodno da iza|e pred njih, ako ni{ta drugo da im makar ka`e da se nemaju ~emu nadati. Radnici „Feroelektra“, koji su posljednji protestirali protiv kriminalne privatizacije koja je uni{tila njihovo preduze}e, tra`ili su sastanak s premijerom Mustafom Mujezinovi}em. Iako ih je od premijera dijelilo dvadesetak metara uga`ene livade, te bezbroj specijalaca, Mujezinovi}u, zavaljenom u udobnu fotelju, nije palo na pamet da se obrati radnicima. Obe}ao im je da }e ih primiti poslije izbora. Vrhunac cinizma i beskrupuloznosti pokazao je federalni ministar energije i rudarstva Vahid He}o. Na apele o~ajnih radnika da im pomogne He}o se samo {eretski nasmije{io i produ`io dalje u svom luksuznom automobilu. Vlastodr{ci se ovako oholo pona{aju jer su, o~ito, uvjereni da }e i nakon 3. oktobra zadr`ati svoje fotelje. Zato na bira~e, koji su ih i doveli na te pozicije, vi{e ne obra}aju pa`nju ni pet dana prije izbora. Stara poslovica ka`e „Sit gladnom ne vjeruje“. Iako im je dovoljno samo da pogledaju uga`enu livadu ispred Vlade Federacije, koja svjedo~i o kulminaciji nezadovoljstva naroda, socijalno neosjetljiva vlast ne zna ili se pravi da ne zna da su ljudi naprosto gladni. Ali, „narod zna“. Narod zna da je gladnih stomaka vi{e nego ikada, da redovi ispred narodnih kuhinja nikada nisu bili du`i, da je armija nezaposlenih sve brojnija... Narod zna da ovako vi{e ne mo`e.

Pokreta~ka snaga
Otkako sam do{ao, shvatio sam da je fokus mog interesovanja prvi ponedjeljak u oktobru, a ne toliko prva nedjelja u tom mjesecu. ^vrsto vjerujem da se svi moramo fokusirati na 4. oktobar. Tada Bosna i Hercegovina mora prevazi}i retoriku i po~eti proizvoditi rezultate, od formiranja nove koalicione vlasti, do istinskog anga`mana na tra`enju zajedni~ke osnove za

Pi{e: Patrik S. MUN, ambasador SAD u BiH
su tome posve}eni i anga`irani gra|ani. Kada razmislim o izazovima s kojima se suo~ava Bosna i Hercegokoje su iz nje proizlazile mi ne gledamo kao na gre{ke ili slabosti. Vidimo ih kao dokaz demokratije koja funkcioni{e. U svakom periodu velikih promjena u Sjedinjenim Dr`avama, glas naroda bio je klju~an. Te promjene ~inile su nas ja~im i uspje{nijim.

SAD su za suverenu i mirnu BiH
Sjedinjene Dr`ave opredijeljene su za stabilnu, suverenu i mirnu Bosnu i Hercegovinu. Tako|er smo opredijeljeni da pomognemo Bosni i Hercegovini da nepovratno slijedi put ka evroatlantskim integracijama. Za mene je ovaj posao ~ast i privileostvarenje reformi koje su potrebne ovoj zemlji. Taj ponedjeljak bit }e dan kada }e prosperitet ove zemlje i njenih gra|ana postati pokreta~ka snaga za djelovanje izabranih zvani~nika; dan kada }e sukobi morati ustupiti mjesto zajedni~kim nastojanjima; dan kada mora po~eti ozbiljan posao na pribli`avanju Bosne i Hercegovine NATO-u i EU. SAD su spremne podr`ati ova nastojanja, ali mi to ne mo`emo uraditi umjesto vas. Za uspjeh su potrebni i izabrani zvani~nici koji gija, ali sam tako|er u potpunosti svjestan svih izazova s kojima je suo~ena ova zemlja. Moje kolege u Ameri~koj ambasadi i ja `elimo i spremni smo ulo`iti na{e znanje, resurse i iskustvo da bismo na pozitivan na~in utjecali na situaciju. vina, ne mogu, a da ne pomislim na te{ku borbu koja je oblikovala Sjedinjene Dr`ave. Od na{eg ro|enja iz pepela revolucije, kroz mra~ni period gra|anskog rata, do na{e borbe za jednakost, gra|ani i lideri zajedno su radili na pobolj{anjima, postizanju konsenzusa i popravci onoga {to nije dobro, a neposredan rezultat tog rada jesu sada{nja stabilnost i prosperitet moje zemlje. Ustvari, na{ ustav je 17 puta zna~ajno promijenjen otkako je prvi put potpisan prije vi{e od 200 godina. Na ovu borbu i promjene

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

[iri interesi
Do{ao sam u Bosnu i Hercegovinu razmi{ljaju}i o ovim paralelama, s nadom da }e glasanje 3. oktobra pokrenuti ovda{nje politi~ke lidere da istinski djeluju, predano rade i do|u do neophodnih kompromisa koji }e donijeti jedinstvo, stabilnost i prosperitet koje svaki gra|anin Bosne i Hercegovine zaslu`uje. Sjedinjene Dr`ave pro{le su kroz izuzetno izazovna vremena. I sigurno je da je jo{ vi{e izazova pred nama. Amerika je uspjela tek nakon {to su politi~ki lideri prevazi{li li~ne interese i potra`ili zajedni~ku osnovu koja je poslu`ila {irim interesima i povela zemlju naprijed. To je ono {to se mora dogoditi 4. oktobra - i de{avati svakog narednog dana.

U saradnji s Ambasadom SAD

OSBiH }e uni{titi 30.061 pu{ku
Oru`ane snage (OS) BiH, u saradnji s Nacionalnom gardom ameri~ke dr`ave Merilend i Razvojnim programom UN-a (UNDP), uni{tit }e 30.061 komad pu{aka M16A1, saop}eno je ju~er iz Ambasade SAD, prenijela je Srna. Navodi se da je uni{tavanje oru`ja zapo~eto u Visokom 15. septembra i da }e biti nastavljeno do kraja oktobra, a ovaj proces demilitarizacije posmatrali su ambasador SAD u BiH Patrik Mun (Patrick Moon), s predstavnicima Ureda za saradnju u oblasti odbrane, Ureda vojnog ata{ea Ambasade SAD i komandantom [taba NATO-a u BiH brigadnim generalom Dejvidom Enjartom (David Enyeart). Oru`je je donirano devedesetih godina u okviru programa „Obu~i i opremi“, a sada je postalo vi{ak Oru`anim snagama BiH. Uni{tavanje finansira UNDP dok su vojnici iz , Nacionalne garde Merilenda bili na lokaciji kao posmatra~i kako bi potvrdili uni{tenje svakog komada oru`ja po serijskom broju.

Visoko: Mun prisustvovao uni{tavanju

4
Sa skupa: Poziv na jedinstvo

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

aktuelno

MOSTAR Pobjedni~ka atmosfera na skupu Saveza za bolju budu}nost BiH
HDZ BiH u Grudama

Historijsko vrijeme za Hrvate u BiH
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} izjavio je na predizbornom mitingu u Grudama da ovu stranku ‘’nije stid re}i da `eli hrvatski entitet u BiH’’, javila je Fena. Isti~u}i da je ovo vrijeme za Hrvate u BiH zaista historijsko, on je naveo da je HDZ, pozivaju}i hrvatski narod na jedinstvo, pokrenuo ‘’novi pokret, sli~an jedinstvu devedesetih godina, jer se i tada promi{ljalo kako posti}i ravnopravnost Hrvata u BiH’’.

Ovacije za Radon~i}a i SBB BiH
Mora prestati politika korumpiranih ministara koji rade na daljinski upravlja~ svojih ovda{njih mentora iz Be~a, mora zavladati pravda i red u BiH. Mi to mo`emo obezbijediti uz na{ ve} znani slogan „Zatvor za mafiju, sloboda za ekonomiju“, poru~io Radon~i}

Stranke u kampanji

SDA najvi{e tro{i
„Transparency International BiH“ utvrdio je da je u tre}oj sedmici predizborne kampanje deset odabranih stranaka na ogla{avanje u elektronskim i {tampanim medijima ukupno utro{ilo oko 1,7 miliona KM, {to je duplo vi{e nego u prve dvije sedmice kampanje, prenosi Fena. - Podaci govore da je SDA utro{ila najvi{e novca. Naime, SDA je samo za sedam dana utro{ila vi{e od 250.000 KM i tako ukupnim tro{kovima kampanje od skoro 350.000 KM „prestigla“ SNSD, koji je utro{io oko 270.000, SBiH i SBB BiH koji su utro{ili po oko 250.000 KM - navodi TIBiH.

Prepuna dvorana „Midhat Hujdur“: Apsolutna sigurnost u izbornu pobjedu SBB BiH

(Foto: B. Nizi}; F. Fo~o)

Drskost SNSD-a

Arkanova Ceca na mjestu zlo~ina
Nastupom Svetlane Cece Ra`natovi} na predizbornom skupu u Bijeljini, SNSD je jo{ jednom pokazao drskost prema nesrpskim stanovnicima Semberije. Naime, Cecin suprug, ratni zlo~inac @eljko Ra`natovi} Arkan, u ovom kraju ~uven je po ubila~kom pohodu svoje garde, koja je prvih dana aprila 1992. u Bijeljini ubila najmanje 100 civila. SNSD 18 godina kasnije, uz pjesmu i igru s Arkanovom Cecom, ponavlja pri~u o nemogu}nosti postojanja BiH i obe}ava samostalnost E. M. RS.
(Foto: G. Bobi})

U punoj dvorani „Midhat Hujdur“, koja prima oko 2.500 ljudi, sino} je u Mostaru odr`an centralni skup Saveza za bolju budu}nost BiH - SBB BiH Fahrudin Radon~i} za Hercegova~ko-neretvanski kanton.

Revizija privatizacije
U atmosferi nabijenoj pozitivnim emocijama i s apsolutnom sigurno{}u u izbornu pobjedu, predstavljeni su kandidati za izbore 3. oktobra. - Nije kod nas Bo{njaka red da se hvalimo, ali nakon {to sam osnovao najve}i novinski sistem u historiji BiH, napravio najvi{u zgradu u ovoj dr`avi, ovih dana sam siguran da smo napravili i najve}u stranku u Bosni i Hercegovini. Mostar je pravo mjesto da ka`em da }emo poni{titi ratnu i prljavi dio poratne privatizacije, a onima koji su u va{em kantonu nekada{nje gigante kupili, odnosno oteli za samo jednu marku pla}enu dr`avi, velikodu{no }emo dati dvije marke i vratiti narodu ono {to je njegovo - rekao je Fahrudin Radon~i}, predsjednik SBB BiH i kandidat za bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH. Predsjedniku Saveza sino} u Mostaru trebalo je nekoliko minuta da se, uz stalno zahvaljivanje na nevjerovatnom do~eku i ovacijama, obrati ~lanovima i

I ovog puta predsjednika SBB BiH na ulazu u grad do~ekala je kolona automobila

Ceca i Dodik: Negiranje BiH

simpatizerima koji su sve vrijeme skandirali. - Mora prestati politika korumpiranih ministara koji rade na daljinski upravlja~ svojih ovda{njih mentora iz Be~a ili nekih drugih gradova, moraju zavladati pravda i red u BiH. Mi to mo`emo obezbijediti uz na{ ve} znani slogan „Zatvor za mafiju, sloboda za ekonomiju“ istakao je Radon~i}. On je posebno zahvalio Mostarcima na tome {to su podigli glave i {to su se po~eli suprotstavljati onima koji su ovaj grad htjeli pretvoriti u vlastitu pr}iju. Predsjednik Saveza za bolju budu}nost BiH i si-

no} je, kao i u drugim gradovima {irom dr`ave, proveo vi{e od sat fotografiraju}i se s pristalicama nakon zavr{etka skupa.

Dres za BiH i SBB
Mostarci su posebno srda~no pozdravili i dr. Husu Obradovi}a, Nihada Alikadi}a, Samira Leri}a, Nerminu Frenjo i dr. Emira Kabila. Leri}, nosilac liste za Dr`avni parlament i biv{i kapiten ko{arka{ke reprezentacije, u vrlo nadahnutom govoru rekao je da je nekada nosio dres Bosne i Hercegovine, a da sada s jednakim patriotizmom nosi dres Saveza za bolju budu}nost BiH. F. F.

Radon~i} je proveo vi{e od sat fotografiraju}i se s pristalicama

pogledi

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

5

OTKRIVAMO Predsjednik SDA nemilice tro{i narodni novac

Tihi}u dr`ava platila 51.143 KM za tro{kove mobitela
Predsjednik SDA u 2008. u prosjeku mjese~no pravio telefonski ra~un od 2.000 KM Majki} potro{ila svega 2.370 maraka
Parlament BiH platio je narodnim parama predsjedniku SDA i ~lanu Kolegija Doma naroda Sulejmanu Tihi}u za ~etiri godine mandata astronomski telefonski ra~un od 51.143 marke. Prve godine (2007.) Tihi}evi telefonski impulsi ko{tali su porezne obveznike 6.337 KM, da bi ve} naredne taj ra~un dostigao vrtoglavih 23.806 maraka. Predsjednik SDA ni u recesijskoj 2009. nije osjetnije smanjio apetite, pa je na koncu godine njegov telefonski ra~un iznosio 15.197 maraka. Za osam mjeseci posljednje godine mandata Tihi}ev ra~un za telefon iznosio je 5.803 marke.
(Foto: Reuters)

Skromniji u drugom domu
Znatno skromniji od kolega iz Doma naroda bili su ~lanovi Kolegija Predstavni~kog doma. Aktuelni predsjedavaju}i Niko Lozan~i} za ~etiri godine na telefon je potro{io 10.145 maraka, a njegovi zamjenici Milorad @ivkovi} i Beriz Belki} 13.726, odnosno 13.672 marke.

Tihi}: Bezobzirni parlamentarac

No, nije Tihi}u odjednom proradila savjest, ve} je njegov ra~un u koliko-toliko podno{ljive okvire svela Zajedni~ka komisija za administrativne poslove, koja je ~lanovima Kolegija mjese~nu potro{nju telefona limitirala na 1.000 maraka. S druge strane, biv{i ~lan Kolegija Doma naroda Parlamenta BiH Mladen Ivani}, kojeg je zbog raskida koalicije PDP-a i SNSDa pro{le godine u Kolegiju zamijenila Du{anka Majki}, za tri godine potro{io je 26.205 KM. No, treba imati na umu da je Ivani} ~lan Parlamentarne delegacije BiH u Vije}u Evrope i da je ~esto slu`beno boravio u Strazburu. Da {tednja nije ja~a strana ni drugom dopredsjedavaju}em Doma Iliji Filipovi}u, pokazao je i njegov telefonski listing. Iako se ne mo`e uporediti s Tihi}evim astronomskim iznosom, ipak nije zanemarljiva Filipovi}eva ~etverogodi{nja potro{nja od 19.782 marke. Od svih ~lanova Kolegija ubjedljivo najmanje potro{ila je SNSD-ovka i aktuelna predsjedavaju}a Doma naroda Du{anka Majki}. Za njen telefonski ra~un u 2009. i 2010. pla}eno je 2.370 maS. RO@AJAC raka.

Glava{: Uto~i{te u BiH bilo samo privremeno

Li~nost dana

Branimir Glava{

Pravda za bjegunca
Hrvatski general osu|en je za zlo~ine i, ako }emo po{tivati institucije, njemu je mjesto u zatvoru
Hrvatskom generalu Branimiru Glava{u Sud BiH izrekao je kaznu od osam godina zatvora, potvrdiv{i tako presudu i osudu hrvatskog pravosu|a od koje je Glava{ poku{ao pobje}i u na{u zemlju. Ovakav epilog jednog od naj~uvenijih slu~ajeva zloupotrebe dvojnog dr`avljanstva i bijega osu|enika preko granice u susjednu dr`avu, logi~an je i razumljiv. Glava{ je osu|en za ratne zlo~ine po~injene nad srpskim civilima u Osijeku i, ako }emo biti legalisti i po{tivati institucije prava i pravi~nosti, njemu je, koliko god neko u Hrvatskoj generalno imao simpatije za svakog branitelja, mjesto iza re{etaka. Godinama su razni osu|enici, kriminalci i odmetnici bje`ali iz Srbije i Hrvatske u BiH i obratno, koriste}i ~injenicu da ove dr`ave nisu na{le hrabrosti i pravnih mehanizama da se dogovore i suprotstave tome. Nedavno potpisani sporazumi, me|utim, otvorili su vrata pravosu|u, a zatvorili granice osu|enicima kakav je Glava{. Neki }e se sjetiti njegovih demago{kih izjava o tome da mu je BiH druga domovina. No, apsolutno je jasno da je on u bh. paso{u vidio samo vlastiti interes i za{titu od zatvora, ba{ kao {to i bh. bjegunci, poput Ivana Bendera, nalaze uto~i{te u hrvatskoj putovnici. Nakon presude Glava{u, BiH mo`e ~iste savjesti i otvoreno zahtijevati od Hrvatske da postupi na isti na~in prema Benderu i drugim osu|enicima iz BiH koji su se sklonili u toj dr`avi. Dodatno ohrabrenje jeste da je bh. pravosu|e, ta~nije Sud BiH, svoj dio posla uradilo efikasno, uva`avaju}i u cijelosti sudski proces i presudu Hrvatske. Ovo je posebno zna~ajno imaju}i u vidu da se radi o presudi za ratni zlo~in koji je u~injen protiv civilnog staT. L. novni{tva.

Kako je tro{en novac poreznih obveznika

Vlast za ~etiri godine zaradila 9,5 milijardi KM
Za pobolj{anje polo`aja mladih izdvojeno samo 0,05 posto od sume koja je vlastima bila na raspolaganju
Analizom bud`eta institucija BiH, entiteta i kantona za period 2007-2010. godina utvr|eno je da su bh. vlasti izabrane na op}im izborima 2006. za ~etiri godine mandata raspolagale sa 24,7 milijardi KM. Od toga je na pla}e i naknade zaposlenih u dr`avnim, entitetskim i kantonalnim institucijama oti{lo 9,5 milijardi KM, a za administrativne tro{kovi jo{ 2,2 milijarde. To zna~i da je za te dvije stavke izdvojeno 47,9 posto bud`etskog novca. Re~eno je to na ju~era{njoj pres-konferenciji Agencije za lokalne razvojne inicijative (ALDI), koja je uz podr{ku Centara civilnih inicijativa (CCI) realizirala projekt monitoringa javne potro{nje. - Iako su vladaju}e stranke obe}avale da }e smanjiti broj zaposlenih i administrativne tro{kove u dr`avnim institucijama, desilo se obratno, pa su tro{kovi administracije u 2010. za milijardu i po maraka ve}i nego u 2006. godini - kazala je Meliha Ga~anin iz ALDI-ja.

Premijer manjeg entiteta u Beogradu

Dodik: Haris Silajd`i} veoma koristan za RS
Premijer RS Milorad Dodik ocijenio je ju~er da }e „arogancija Sarajeva otjerati RS iz BiH“, a da je „Haris Silajd`i} veoma koristan za RS, jer mnogo poma`e u tome“. - Ne poku{avam da smanjim tu aroganciju, poku{avam da je ohrabrim. Haris Silajd`i} mnogo u tome poma`e - on mnogo pri~a. Mnogi ne vole Harisa, ali on je veoma koristan za nas - rekao je Dodik u Beogradu na sastanku s predstavnicim udru`enja Srba iz BiH i Hrvatske, javila je Srna. Dodik je u Beogradu rekao da je BiH „nemogu}a dr`ava“ i da ne vidi mogu}nost da ona opstane u sada{njem obliku, koji je „nametnula“ me|unarodna zajednica. Dodik: - Uvjeren sam da Odlu~ivanje o }e srpski narod jestatusu dnog dana na referendumu odlu~iti o svom statusu, o statusu RS u BiH - kazao je Dodik.

S pres-konferencije: Administracija pojela 47,9 posto bud`eta

(Foto: M. Kadri})

„Velika ~ajanka“ u deset gradova BiH
U deset gradova BiH 1. oktobra bit }e istovremeno odr`ane uli~ne akcije „velika ~ajanka“ gdje }e gra|anima i gra|ankama biti dijeljeni ~aj i kafa da bi se animirali na izlazak na predstoje}e izbore. Projekt nosi naziv „Osna`ivanje uloge `ena - 101 razlog za{to glasati za `enu“, prenijela je Fena.

Govore}i o drugim stavkama, ona je navela kako je aktuelna vlast u svom mandatu za zapo{ljavanje izdvojila 367 miliona KM ili 1,5 posto ukupnih bud`eta, dok je

za pobolj{anje polo`aja mladih izdvojeno samo 14 miliona KM, odnosno 0,05 posto od ukupne sume koja je vlastima bila na raspoB. T. laganju.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

mozaik

„Avaz“ saznaje Ju~er po~elo snimanje filma An|eline \oli

Na{i glumci okupirali filmski set u Budimpe{ti
Prve scene snimili Zana Marjanovi} i Goran Kosti}, Sarajlija koji `ivi u Londonu Ekipi }e se pridru`iti Vanesa Glo|o i Jasna Ornela Bery
Kitovi do{li u potrazi za hranom

Los An|eles

Plavi kitovi do{li blizu obale
Grupa plavih kitova, najve}ih `ivotinja na svijetu, do{la je prvi put blizu obale i to u Los An|elesu. Uzrok ovom raritetu je kril, organizam sli~an {kampu kojeg kitovi vole jesti, a ~esto prebiva u blizini obale. Alisa [ulman Janiger (Schulman) je stru~njak za kitove i ka`e da za jedan dan kit mo`e pojesti i do 40 miliona krila te da se na podru~ju Los An|elesa nalaze velike zalihe. - Vjerujemo da se na podru~ju izme|u Santa Monike i Njuporta nalazi dvjestotinjak plavih kitova - izjavila je Janiger. Biolozi su, me|utim, zabrinuti za sigurnost kitova, jer je velika {ansa da jednog od njih udari putni~ki ili teretni brod. Pretpostavlja se da na svijetu `ivi oko 10.000 plavih kitova.

Dugoo~ekivano snimanje filma slavne oskarovke An|eline \oli (Angelina Jolie) zvani~no je po~elo ju~er u ranim jutarnjim satima u Budimpe{ti, kako je i planirano.

Kamere u Sarajevu
Od na{eg sagovornika, koji nije `elio da mu objavljujemo ime, a koji radi na filmskom setu u Ma|arskoj, saznajemo da }e snimanje trajati dva mjeseca. Posljednje dvije sedmice kamere }e se preseliti u Sarajevo, gdje }e se snimati, kako smo ranije pisali, i na Jevrejskom groblju. Prve scene ju~er su snimili glumci koji tuma~e glavne uloge, sarajevska glumica Zana Marjanovi} i Goran Kosti}, tako|er Sarajlija koji `ivi Londonu. Osim njih, prve kadrove uradili su i Rade [erbed`ija, te sarajevski glumci Fe|a [tukan, Branko \uri}, Ermin Sijamija, Ermin Bravo, Alma Terzi}, Boris Ler i D`ana Pinjo, kao i Beogra|anin Nikola \uri~ko. Kako saznajemo, u narednih nekoliko dana ekipi u Budi-

Marjanovi}: Prve scene

Glo|o: Dobila ulogu

Hap{enja u Turskoj

Prostitucija na Ataturkovoj jahti
Turska policija uhapsila je vi{e mu{karaca i `ena kod Antalije na jahti koja je svojevremeno pripadala Mustafi Kemalu Ataturku, pod sumnjom da je taj luksuzni brod bio pretvoren u javnu ku}u. „Savarona“ je nekada bila jahta osni- „Savarona“: Pretvorena u javnu ku}u va~a turske republike doma}im i stranim turistima, Ataturka. Nakon njegove smrti izjavio je da ne zna za {ta su je ko1938. godine ona je jedno vrijeme ristili njegovi klijenti. pripadala dr`avnom turisti~kom U svoje vrijeme „Savarona“ je preduze}u. Prije 30 godina, na- bila jedna od najve}ih jahti na kon po`ara, brod je kupio Kahra- svijetu. Duga je 136 metara, ima man Sadikoglu. Novi vlasnik Sa- tursko kupatilo, 17 luksuznih kadikoglu, koji je jahtu iznajmljivao bina, kinosalu, |akuzi.

mpe{ti pridru`it }e se jo{ dvije sarajevske glumice Vanesa Glo|o i Jasna Ornela Bery.

Epska drama
Na{ sagovornik isti~e da je snimanje proteklo u najboljem redu, a ne krije ni odu{evljenje rediteljkom za koju ka`e da je ui-

stinu divna. An|elina \oli snima svoj rediteljski prvjenac ~ija se radnja odvija u periodu od 1992. do 1995. u Bosni i Hercegovini. U sredi{tu ove epske drame, koja je jo{ bez naslova, jeste ljubavna pri~a izme|u srpskog vojnika i A. Gr. Bo{njakinje.

Nakon objavljivanja uznemiruju}e fotografije

Prona|ena osoba koja je maltretirala dijete
Tu`ila{tvu SBK dostavljen izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu protiv 38-godi{njeg S. A. iz Kiseljaka
Pripadnici Federalne uprave policije, tragom fotografije objavljene u medijima na kojoj se vidi da je iz vozila u pokretu kroz prozor dr`ano maloljetno dijete, identificirali su vozilo i osobe koje su bile prisutne tokom spornog doga|aja. Utvr|eno je da je S. A. 22. avgusta ove godine, u ulici Sarajevski put, na izlazu iz Kiseljaka, izbacio kroz suvoza~ev prozor ~etverogodi{nje dijete i dr`ao ga tako dok se vozilo kretalo pri brzini od najmanje 40 kilometara na sat.

Na granici s Makedonijom

Bugari „uhapsili“ magarca {vercera cigareta
Bugarska pograni~na policija kod Simitlija u blizini bugarskomakedonske granice „uhapsila“ je magarca u poku{aju da iz Makedonije u Bugarsku prokrijum~ari tri transportne kutije cigareta. Magarac je znao put napamet, a otkriven je na {umskom putu preko Ogra|en planine na relaciji od makedonskog grada Berovo ka bugarskom selu Su{ica, pi{e sofijski dnevnik „Trud“. Nakon snimanja magarca i sa~injavanja zapisnika cigarete su zaplijenjene u korist dr`ave, a `ivotinja je vra}ena makedonskim policajcima. Policajci su zaklju~ili da je magarac makedonski, jer potkovice nisu bile iste kao i bugarske.

Ugro`avanje sigurnosti ~etverogodi{njaka

Otkriven asteroid opasan za Zemlju
Jo{ jedan potencijalno opasan asteroid proletjet }e blizu Zemlje. Teleskop na Havajima Pan-Starrs PS1 otkrio je asteroid nazvan 2010 ST3, promjera oko 43 metra. Taj komad svemirskog kamena trebao bi proletjeti na oko 6,4 miliona kilometara od Zemlje, {to je sigurna udaljenost, ali nau~nici vjeruju kako bi se za 90 godina mogao vratiti i ponovno zaprijeti, prenosi space.com.

Zeherovi}: Pohvala FUP-u

Takav ~in bezobzirnog pona{anja doveo je do ugro`avanja sigurnosti djeteta i izazivanja opasnosti po `ivote ljudi. Stoga je FUP dostavio Tu`ila{tvu SBK u Travniku izvje{taj protiv 38-godi{njeg S. A. iz Kiseljaka zbog postojanja osnovane sumnje da je po~inio krivi~na djela zapu{tanje ili zlostavljanje djeteta ili maloljetnika i izazivanje op}e opasnosti.

U Udru`enju „DjeCa“, koje je ranije pozvalo nadle`ne institucije da prona|u i adekvatno kazne krivce, ju~er su pohvalili identificiranje po~inioca ovog djela. - Brza i efikasna reakcija policije za svaku je pohvalu. Nadamo se da }e i Tu`ila{tvo pokazati podjednaku efikasnost u daljnjem procesuiranju ovog slu~aja - kazala nam je Lana Zeherovi}, izvr{na B. T. direktorica Udru`enja.

mozaik

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

7

[ta ka`u poznati
Mirko Novosel

FTV Posljednje predizborno izdanje magazina „60 minuta“

Zavr{na debata ~elnika najve}ih stranaka
Sulejman Tihi} odbio da se pojavi u studiju „60 minuta“ nakon debakla od pro{log puta i straha od duela s Fahrudinom Radon~i}em

Ponosan sam na sve {to sam napravio u karijeri
Novosel: Glad za pobjedom

- I danas tvrdim da je sport najbolji ambasador dr`ave i nema tog pokreta i politike koji mogu promovirati jednu zemlju poput vrhunskih sportskih mom~adi ili reprezentacija. Ponosan sam na sve ono {to sam napravio u svojoj karijeri, a danas mi nakon svega nedostaje malo natjecateljskog naboja, ona glad za pobjedama.
(Biv{i ko{arka{ za „Nacional“)

Denis Latin

Kazna za lo{a djela do|e i bez mog djelovanja
- Mogu re}i da nisam osvetoljubiv ~ovjek. Stekao sam uvjerenje da zapravo ta nekakva kazna za lo{a djela do|e i bez mog djelovanja. Ne moram ja tu ni{ta urLatin: Nisam aditi. Taj neko kad-tad dobije po nosu i bez mene.
(Novinar za „Azru“) osvetoljubiv

Lucija [erbed`ija

Ne mogu se zamisliti kao glumica u sapunici
Radon~i}, Lagumd`ija, Ivankovi} Lijanovi}, Ljubi}: Izabrali ih gledaoci [erbed`ija: ^udne re~enice

- Ne mogu se zamisliti kao glumica u nekoj sapunici. Da me pozovu, mislim da ne bih prihvatila ulogu. S finansijske strane to je super za na{e uvjete, ali da sam razdvojena od djece svakodnevno na toliko dugo, izgovaraju}i te ~udne re~enice, bojim se da ne bih izdr`ala.
(Glumica na „Indexu“)

Zavr{na debata iznimno gledanog magazina „60 minuta“ Federalne televizije (FTV) ve~eras u 20.10 sati ponovo }e ugostiti lidere vode}ih bh. stranaka, one kojima su gra|ani proteklih dana SMS glasanjem dali najve}u podr{ku. Podsjetimo, prvi ljudi vode}ih stranaka gostovali su u emisiji popularnog Bakira Had`iomerovi}a i pro{le sedmice, koja je imala izuzetnu gledanost u cijeloj zemlji.

U ve~era{njoj emisiji sudjelovat }e predsjednici Saveza za bolju budu}nost BiH Fahrudin Radon~i}, koji je osvojio ubjedljivih 17.997 glasova, NSRzB-a Mladen Ivankovi} Lijanovi} (13.412 glasova), SDP-a BiH Zlatko Lagumd`ija (6.236 glasova) i koalicije HDZ 1990 - HSP Bo`o Ljubi} (1.608 glasova). U emisiji je trebao u~estvovati i ~elnik SDA Sulejman Tihi}, ~ija je stranka osvojila

2.919 glasova. Pod la`nom izlikom da je „rekao sve {to je imao“, Tihi} je naprasno odustao od gostovanja. Stvarni razlog je ~injenica da Tihi} izbjegava novi javni duel s Radon~i}em, jer je u prvom debatnom duelu {ef SDA do`ivio nejvjerovatan debakl! Sli~no je ranije uradio i predsjednik SBiH Haris Silajd`i}, koji je tako|er odbio dolazak u F. V. „60 minuta“.

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Stro`ije kontrole uvoza hrane i formiranja cijena
- Inspekcije bi trebale mnogo aktivnije kontrolirati uvoz hrane, distribuciju, prodaju i njen kvalitet. Uvozimo ogromne koli~ine hrane, a vjerovatno samo mali dio pro|e adekvatnu kontrolu. Uz to, treba kontrolirati i na~in na koji trgovci formiraju cijene, jer su rasponi veliki, posebno kada su u pitanju artikli koje svi moramo ku(^italac P L.) . piti.

Zamjerili mu {to je u ekipi imao bo{nja~ku djecu

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

30. 9. 2010.

Trener dao ostavku zbog nacionalista
Petar Mihajlovi} iz Ugljevika, nakon deset godina provedenih na mjestu trenera prve ekipe FK Borac iz Ugljevi~ke Obrije`i, tokom kojih je vodio i {kolu fudbala, dao je ostavku zbog nacionalista koji su se obru{ili na njega. U ispovijesti za „Dnevni avaz“, ovaj fudbalski stru~njak, ~uven podjednako u BiH, Srbiji i Hrvatskoj, tvrdi da je njegov jedini grijeh {to je me|u 40 mladih talenata bilo i {estero djece bo{nja~ke nacionalnosti i {to je povodom Ramazanskog bajrama pozvao djecu da jedni drugima uvijek ~estitaju vjerske blagdane. Zbog toga je pozvan na odgovornost, a bo{nja~ka djeca vi{e ne treniraju u FK Borac. - Ho}u da ~uje bosanskohercegova~ka javnost da su zbog nacionalista iz Savjeta Mjesne zajednice 15 godina nakon rata naru{eni osnovni sportski principi zajedni{tva. Bio sam s djecom kao roditelj, u~io ih fudbalu i ljudskosti, a onda sam po~eo dobivati prijete}e poruke i telefonske pozive u kojima sam vrije|an. Kada su me pozvali na sastanak ~ija }e tema biti pitanje Bajrama i bo{nja~ke djece, odlu~io sam dati ostavku - ka`e Petar Mihajlovi}. Kao uspje{ni realizator projekta „Zabavna {kola fudbala“, koji je finansirala Vlada Kraljevine Danske, a nakon ostavke u FK Borac, Mihajlovi}eva `elja je da osnuje {kolu fudbala u bo{nja~kom selu Janjari u op}ini Ugljevik u kojoj bi ponovo okupio djecu, mlade fudbalske talente.
Mihajlovi}: Dobivao prijete}e poruke E. M.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 18 18 BANJA LUKA BR^KO 18 TUZLA 18 ZENICA 17 SARAJEVO 16 GORA@DE 16
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Prete`no obla~no U jutarnjim satima,

Nakon prijave upla{enih gra|ana Br~kog

Od italijanskih lovaca oduzeti 90 pu{aka i kamion municije
Prije nekoliko sedmica policija Br~ko Distrikta djelovala je po prijavama upla{enih gra|ana, jer je ve}a grupa lovaca pucala u blizini ku}a, i tom prilikom policajci su oduzeli ~ak 90 lova~kih pu{aka i kamion lova~ke municije, saznaje „Dnevni avaz“ u lokalnoj policiji. Policija je, kako nam je potvr|eno, protiv firme „Erik-Mir“ koja je i organizirala lov, Osnovnom sudu Distrikta podnijela zahtjev za pokretanje prekr{ajnog postupka. - Donijeli smo rje{enje u upravnom postupku, a u skladu sa zakonom o oru`ju i municiji, o privremenom oduzimanju navedenog oru`ja i municije. Ako se doka`e da je u ovom predmetu bilo prekr{aja, onda }e to oduzimanje biti trajno, a ako se to ne doka`e, sve }e biti vra}eno vlasnicima - objasnio je za na{ list portparol policije u Br~kom Halid Emki}. Oduzete pu{ke i municija su uskladi{teni u magacinu Oru`anih snaga BiH u Srebreniku. Sumnju da iza organizacije spomenutog lova u kojem su u~estvovali italijanski dr`avljani, stoji i „krupna zvjerka“ iz lokalne Vlade podgrijava i ~injenica da je u tom periodu na snazi bila zabrana lova na teritoriji Distrikta, a da su tada Italijani lovili prepelice. - Uglavnom svi lovci znaju ko stoji iza ovoga. Taj funkcioner je uzeo dobre pare za to, jer ako imamo na umu da se za ulovljenu prepelicu u BiH pla}a 12 maraka, a da se u Italiji prodaje za 50 eura, onda je ra~unica prosta - objasnio nam E. R. je lovac iz Br~kog.

mjestimi~no i prije LIVNO podne, po kotlinama i uz rije~ne tokove, o~eku18 ju se magla i niski oblaci, a u ostalim podru~jima sun~ano uz malu do umjerenu obla~nost. Poslije podne, u cijeloj zemlji, prete`no sun~ano. Krajem dana i u no}i sa ~etvrtka na petak do}i }e do postepenog naobla~enja. Vjetar, slab do umjeren, sjeverni i sjeveroisto~ni.

23 MOSTAR

NEUM 22

^ETVRTAK
30. 9. 2010.

PETAK
1. 10. 2010.

SUBOTA
2. 10. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 4 C do 15 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 3 C do 17 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 40C do 180C
DNEVNE TEMPERATURE

od 160C do 230C

od 170C do 240C

od 190C do 260C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorolo{ka prognoza povoljnija je u odnosu na prethodne dane. Najve}i problemi javljat }e se kod osoba sa psiho smetnjama, ponajvi{e glavobolja, promjena raspolo`enja i nesanica. S obzirom na to da }e osjet hladno}e biti izra`eniji, astmati~ari i osobe s bolestima krvnih sudova trebali bi reducirati boravak na otvorenom tokom jutarnjih i ve~ernjih sati.

Grad Sarajevo
Izlazak 06.42 Zalazak 18.30

30. 9. 2010.
Izlazak 22.47 Zalazak 13.46

Brzo - kratko
Rasprave o bezviznom re`imu

8

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

teme

Francuska tra`i garancije od BiH
Francuska }e od BiH i Albanije zatra`iti „sigurnosne garancije“ u perspektivi ukidanja viza za njihove dr`avljane koji }e putovati u {engenskom prostoru, izjavio je u ju~er dr`avni sekretar za evropske poslove Pjer Lelu{ (Pierre Lellouche) prenio je AFP . - Tra`it }emo sigurnosne garancije od ove dvije zemlje. Vize su stvar sigurnosti, a ne samo vrsta diplomatskog poklona koji se nudi na putu Evropske unije i njihovo ukidanje treba da prate vrlo ozbiljne garancije - kazao je LeLelu{: Stvar sigurnosti lu{ tokom saslu{anja pred Komisijom za vanjske poslove ne preciziraju}i o kakvim se garancijama radi.

BRUKA Novi „biser“ u na{im ud`benicima

Da bi dobili varnice ma~ku bi trebalo vu}i po }ilimu!
U materijalnom smislu nije napravljen veliki propust, ali u humanom, to je trebalo zaobi}i, ka`e @muki}
Nakon skandala kada je otkriveno da u jednom ud`beniku za osnovnu {kolu „vuk `ivi na drvetu“, internet-portale ju~er je preplavio novi zanimljiv „biser“ na{eg obrazovnog sistema.

Po~ele ekshumacije u op}ini Prijedor

Prona|eni skeletni ostaci tri osobe
Ekshumacije na podru~ju op}ine Prijedor zapo~ele su ju~er. Na lokalitetu Kozarca, u mjestu Kalata, ekshumirani su kompletni skeletni ostaci dvije osobe. - Prema na{im informacijama, rije~ je o bo{nja~kim `rtvama stradalim u periodu 1992. godine - kazala je za Fenu portparol Instituta za nestale osobe Lejla ^engi}. Dodala je da je na lokalitetu ^arakovo - poljski put ekshumirano jedno nekompletno tijelo. Tako|er se pretpostavlja da je rije~ o bo{nja~koj `rtvi.

Stati~ki eksperiment
Naime, u ud`beniku fizike za osmi razred osnovne {kole, autora Azize Skoko i Kasima Imamovi}a, prilikom obja{njavanja jednog stati~kog eksperimenta, autori su naveli da treba uzeti ma~ku, razli~itim brzinama vu}i je po }ilimu..., a krajnji ishod bi trebale biti varnice koje lete! Dodu{e, navode da je potrebna jedna ma~ka ili komad ne~ega {to je maljavo, primjera radi zimska jakna. Za eksperiment je potrebna jo{

Skup{tina Privredne komore FBiH

Hamdo Katica predsjednik
Na konstituiraju}oj sjednici Skup{tine Privredne komore FBiH odr`anoj u Mostaru za predsjednika Skup{tine izabran je Hamdo Katica, a za njegovog zamjenika Ivo Gari}. Novoizabrani zastupnici izabrali su tajnim glasanjem Upravni odbor od 11 ~lanova i NaKatica: Nova dzorni odbor od pet ~lanova, javila je Fena Skup{tina je verificirala programske aktivnosti i fina- funkcija nsijski plan do kraja 2010. godine, te utvrdila aktivnosti za dono{enje novog zakona o privrednim komorama u FBiH.

Ma~ka i na slikovitom prikazu

U Bratuncu gorio ured Komisije za povratak

Smajilovi} priveden, pa pu{ten ku}i
U Bratuncu je u utorak izgorio ured Op}inske komisije za povratak i obnovu koji se nalazi u samom centru grada. Prema izjavama o~evidaca, osoba za koju se sumnja da je zapalila ured, iza{la je iz putni~kog automobila „passat“ crvene boje, razvalila vrata, polila prostoriju benzinom, te je potom zapalila. Prema rije~ima Dragomira Peri}a, portparola CJB Bijeljina, pod sumnjom da je podmetnula po`ar privedena je jedna osoba bo{nja~ke nacionalnosti s inicijalima K.S. Saznajemo da je rije~ o Kemalu Smajilovi}u, koji je nakon 24 sata zadr`avanja pu{ten Prostorija u kojoj je podmetnut po`ar ku}i. I. R.

Ud`benik fizike: Zanimljiv opis

i tamna soba sa }ilimom ili itisonom, gdje ima dovoljno prostora. - Polako po~nite da vu~ete po }ilimu jaknu koja le`i na jednoj strani. Poku{ajte razli~ite brzine i posmatrajte {ta }e se desiti. Ma~ke i drugi maljavi predmeti }e nagomilati elektricitet kada ih vu~ete preko }ilima. Mo`da }ete vidjeti i varnice kako bljeskaju izme|u mace i }ilima - navodi se, izme|u ostalog, u ud`beniku. Sretko @muki}, stru~ni savjetnik u Ministarstvu obrazovanja i nauke KS, bio je ju~er zate~en ovim slu~ajem, te ka`e da je mogao biti na|en bolji primjer za opisivanje eksperimenta.

- U materijalnom smislu, tu nije napravljen veliki propust, ali u humanom smislu, to je trebalo zaobi}i. Na recenzentima je bilo da uka`u, da sugeri{u na ono {to bi bilo najbolje, jer to nekako asocira na nehuman odnos prema `ivotinjama - kazao nam je @muki}.

Reakcije Ministarstva
Upitan ho}e li biti neke reakcije Ministarstva, on nam je ju~er rekao da je Vije}e za ud`beni~ku politiku spremno prihvatiti sve primjedbe, jer su nastavnici, u~enici i javnost bitan faktor koji ukazuje na neloB. T. gi~nosti u ud`benicima.

Incident u [turli}u

Kamenovano vozilo na~elnika Cazina
U [turli}u je preksino} kamenovano privatno vozilo u kojem se nalazio Nermin Ogre{evi}, na~elnik op}ine Cazin. Napad je izveden nakon izbornog skupa simpatizera A-sda na izlazu iz [turli}a, na dijelu puta na kojem je neophodno usporiti kretanje vozila. Prema Ogre{evi}evim rije~ima, o~igledno je da je akciju izvelo vi{e osoba, a veli~ina kamenica i {teta O{te}enja na automobilu na vozilu svjedo~e da je ovaj ~in imao za cilj nanijeti putnicima povrede M. D. s najte`im posljedicama.

Prekju~er u 95. godini u Sarajevu

Umro akademik Grujica @arkovi}
Akademik Grujica @arkovi} umro je prekju~er u 95. godini u Sarajevu, saop}ila je Akademija nauka i umjetnosti (ANU) BiH, prenijela je Onasa. Akademik @arkovi} dao je veliki doprinos u nau~nom radu i primjeni istra`iva~kih rezultata na preventivnom djelovanju, suzbijanju i spre~avanju nezaraznih bolesti u BiH i nekada{njoj SFRJ. Zajedni~ka komemorativna sjednica ANUBiH, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Zavoda za javno zdravstvo FBiH bit }e odr`ana sutra u prostorijama ANUBiH u 12 sati. Akademik @arkovi} bit }e sahranjen istog dana na gradskom groblju Lav u 14.30 sati.

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

9

IZBORI Kuhinje pojedinih partija smislile novu prevaru

Vladaju}e stranke obmanjuju bira~e da se mo`e glasati za dva ~lana Predsjedni{tva BiH ^etiri posljednje godine
Incko: Vi{e „~istih“ politi~ara

Incko za „Neue Zuricher Zeitung“

Cilj je, kako saznajemo, u~initi neva`e}im {to ve}i broj glasa~kih listi}a simpatizera Fahrudina Radon~i}a i @eljka Kom{i}a

Izborni {tabovi vladaju}ih stranaka posljednjih dana namjerno {ire neistine o na~inu glasanja za ~lana Predsjedni{tva BiH na narednim izborima kako bi u~inili neva`e}im {to ve}i broj listi}a glasa~a Fahrudina Radon~i}a i @eljka Kom{i}a, saznaje „Dnevni avaz“.

u BiH su izgubljene
U Parlament BiH treba u}i vi{e `ena, evropski orijentiranih poslanika, mladih i privrednika
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) tvrdi da su ~etiri posljednje godine u BiH bile izgubljene godine, da je prevladavala stagnacija i da se to vi{e ne smije ponoviti. - Moramo to sprije~iti. Ta~no je da ankete pokazuju ulazak istih politi~kih partija u Parlament BiH, ali nadam se nekoj novoj mje{avini, do koje bi moglo do}i nakon {to je uveden sistem otvorenih lista - rekao je Incko za list „Neue Zuricher Zeitung“. On je izrazio nadu da }e u Parlament BiH u}i vi{e `ena, evropski orijentiranih poslanika, mladih i privrednika, prije svega vi{e „~istih“ politi~ara. - ^ak i najubje|eniji nacionalisti osje}aju da ovako ne mo`e dalje. Politi~ari u BiH moraju barem u nekim oblastima skinuti svoje etni~ke nao~ale, kroz koje gledaju na zemlju - rekao je Incko . Nagla{avaju}i da je svjestan da svaki narod ne mo`e imati svoga Vilija Branta (Willy Brandt) ili Nelsona Mandelu, Incko smatra da treba pomagati one politi~are koji se kre}u u tom pravcu kako bi i unutar BiH do{lo do pomirenja.

Telali na terenu
Kako nam je potvrdilo vi{e izvora, centrale vladaju}ih stranaka dale se upute svojim ljudima „na terenu“ da gra|ane obmanjuju da je mogu}e glasati za ~lanove Predsjedni{tva iz dva naroda, bo{nja~kog i hrvatskog. Na ovu taktiku odlu~ili su se kada su shvatili da njihovi kandidati nemaju izgleda za ulazak u ovu dr`avnu instituciju, gdje se najve}e {anse daju upravo Radon~i}u i Kom{i}u.

S prethodnih izbora: Bira~e namjerno zbunjuju

Ispravna verzija
Da bi se otklonile sve zablude, va`no je pojasniti da gra|ani mogu glasati za samo jednog kandidata, iz samo jednog naroda. Dakle, onaj ko glasa za kandidata za bo{nja~kog ~lana, ne mo`e glasati i za kandidata za hrvatskog ~lana, jer bi u tom slu~aju listi} bio neva`e}i i glas bi propao.

- Ima dosta ljudi koji bi glasali za Radon~i}a, ali im je drag i Kom{i}. Oni takvim ljudima govore da mogu glasati za obojicu, jer je jedan kandidat iz reda bo{nja~kog, a drugi iz reda hrvatskog naroda. Na taj na~in, naravno, ti listi}i postali bi neva`e}i i glasovi bi propali - pojasnio je sagovornik „Avaza“, i sam svjedok ove prevare. Prema njegovim rije~ima, ove stranke ve} su „po mahalama“ poslale svoje „telale“ da {ire pri~u kako „treba glasati za Fahru i @eljka“.

Jo{ je skandaloznije da pojedine stranke, poput SDA, na ovaj na~in obu~avaju ~ak i svoje posmatra~e, {to nam je li~no potvrdio jedan od njih.

Skandal na obuci
- Prijavio sam se da budem posmatra~ na izborima u ime SDA. Na obuci nam je re~eno da oni koji namjeravaju glasati za Bakira Izetbegovi}a ne trebaju zaokru`ivati nikoga drugog osim njega. Tako|er nam je re~eno da one osobe koje se

dvoume izme|u Radon~i}a i Kom{i}a, mogu glasati za obojicu - ispri~ao nam je ovaj sagovornik, koji nas je, iz razumljivih razloga, zamolio da mu ne otkrivamo identitet. Odmah mu je, naravno, bilo jasno da to {to im govore nije ta~no i da nema nikakve logike. Shvatio je, ka`e, da im na taj na~in zapravo daju sugestije kakvu verziju oni trebaju prenijeti bira~ima za koje uo~e da su simpatizeri spomenuta dva G. MRKI] politi~ara.

I u Holandiji o op}im izborima u BiH

Bosna bira reformu ili nazadak
U prepunoj sali Kulturnog centra u holandskom Utrehtu preksino} je odr`ana veoma interesantna javna debata o predstoje}im izborima u BiH. Panel pod nazivom „Bosna bira: reformu ili nazadak“ uprili~ili su nevladina organizacija IKV Pax Christi i Institut za politiku iz Utrehta. Kao panelisti u~estvovali su dr. Dejvid ^endler (David Chandler) s Univerziteta Vestminster, dr. Suad Arnautovi}, ~lan Centralne izborne komisije (CIK) BiH i profesor Fakulteta politi~kih nauka u Sarajevu, Aleksandra Leti} iz Helsin{kog odbora za ljudska prava u RS i Maja Nenadi} s Univerziteta u Amsterdamu. Moderator je bila Lin Varvake (Leen Vervaeke), ugledna novinarka holandskog dnevnog lista

Arnautovi}: Jedan od panelista u Utrehtu

Ramo Kaba{i, penzionisani oficir Armije RBiH

Neka se Bakir Izetbegovi} stidi {to je uvrijedio Albance
Na stotine Albanaca poginulo brane}i BiH Zna li Bakir da trg u Prizrenu nosi ime njegovog oca
Tuzlak Ramo Kaba{i, penzionisani oficir Armije RBiH, ju~er je o{tro reagirao zbog izjave kandidata SDA za ~lana Predsjedni{tva BiH u emisiji Federalne televizije „60 minuta“ da ga Kosovo ne interesira, „jer se Kosovo, odnosno kosovski Albanci, nisu mnogo brinuli ni za Bosnu“. - Neka se Izetbegovi} stidi rije~i kojima je uvrijedio Albance. Ja sam ratovao za Bosnu i izgubio zdravlje ratuju}i. Na stotine Albanaca poginulo je brane}i BiH, a samo u Tuzlanskom kantonu je 36 {ehida Albanaca. U Tuzli su me|u najboljim i
Kaba{i: Bosna na srcu

„De Volkskrant“. Debati su prisustvovali i profesori i studenti Univerziteta u Utrehtu, zvani~nici MVP-a Holandije, me|u kojima i prva ambasadorica Holandije u BiH, kao i predstavnici vi{e organizacija bh. dijaspore u Holandiji. Prisutnima se govorom obratila i ambasadorica BiH u Holandiji Miranda Sidran-KaM. K. mi{ali}.

Aliju do`ivljavamo kao oca
- Ja po nacionalnosti jesam Albanac, ali sam u du{i Bosanac. Od svakoga sam o~ekivao uvredu, ali ne od sina ~ovjeka kojeg mi, Albanci, do`ivljavamo kao oca - naglasio je Kaba{i.
Izetbegovi}: Te{ke uvrede

najomiljenijim komandantima bili upravo Albanci. Tukao sam se s ljudima koji su, nakon rata, vrije|ali ime rahmetli Alije Izetbegovi}a, Bakirovog oca. Neka zna gospodin Izetbegovi} da su Albanci imali izbor da idu iz ove zemlje, ali su ostali zato {to im je Bosna na srcu, ni{ta manje nego njemu - poru~io je uvrije|eni Kaba{i. On navodi da na Kosovu po{tuju rahmetli Aliju Izetbegovi}a i pita se „zna li Bakir Izetbegovi} da trg u Prizrenu nosi ime njegovog A. H. oca“.

Franjo Topi} pozvao glasa~e na izbore

Ne treba glasati za one koji ne vole cijelu BiH
Predsjednik Hrvatskog kulturnog dru{tva (HKD) „Napredak“ Franjo Topi} uputio je javni poziv i apel svim glasa~ima da u {to ve}em broju iza|u na izbore, javila je Fena. - Ne `elim nikome sugerirati za koga }e glasati, ali `elim re}i za koga se ne treba glasati: ne treba glasati za one koji kukaju, a ne ~ine da bude bolje, ne treba glasati za one koji ne vole cijelu BiH i ne bore se za sve Hrvate od Mostara, preko Sarajeva, do Banje Luke, ne treba glasati za one koji su prikriveno protiv povratka, ne treba glasati za one koji govore da ne mo`emo `ivjeti s drugima, ne treba glasati za one koji govore da ovo ne valja, a ne nude ni{ta bolje - poru~io je Topi}.

Klub poznatih

Edis @ili}

10

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

teme

O mom imid`u ne brine se niko
Li~ni profil tuzlanskog glumca
Ime i prezime: Edis @ili}. Datum i mjesto ro|enja: 18. februara 1985. godine u Tuzli. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: @ivim s majkom. Bra~no stanje: Neo`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 17. septembra i 18. februara. Koji automobil vozite: „Fiat uno“. Kako se odmarate: Le`e}i. Omiljeni muzi~ar: Edo Maajka, TBF, Gibboni, „Letu {tuke“. Volite li kuhati: Da, ali samo za svoj u`itak. Najdra`a knjiga: „Tvr|ava“. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi} i Vilijam [ekspir (William Shakespeare). Umjetnik kojeg cijenite: Zijah Sokolovi}, Robert de Niro, Me{a Selimovi}. Za koji klub navijate: Bajern Minhen. Koga biste poveli na pusti otok: Djevojku Unu i Beara Grilsa (Bear Grylls) da nam pomogne. Jeste li ljubomorni: Da. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Vrline. Biste li ikada oprostili nevjeru: Mo`da. Bavite li se sportom: Rekreativno. Omiljena hrana i pi}e: Meso i voda.

BRUKA Federalni premijer obi{ao sarajevsku zaobilaznicu

Zbunjeni Mujezinovi} ponavljao: „Pa, ovo je bilo i pro{le godine!“
Pravi krivac za sporu izgradnju je Federalna vlada Inspekcija zabranila radove na nasipima Ni rije~i o „Hidrogradnji“
Premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinovi} pet dana pred izbore zainteresirao se za izgradnju sarajevske zaobilaznice, iako mediji ve} mjesecima upozoravaju na ogromne probleme u vezi s ovim projektom. Mujezinovi} je ju~er obi{ao ovo gradili{te zajedno s federalnim ministrom komunikacija i prometa Nai-

@ili}: Navija za Bajern

Ko se brine o Va{em imid`u: Niko posebno. Volite li i}i u {oping: Da, a volim kupovati odje}u. Jeste li sujevjerni: Katkad. Imate li ku}nog ljubimca: Ne, ali bih zaista volio imati. Koji je Va{ `ivotni moto: „Work hard, trust in God“. Va{ najbolji prijatelj je: Ba}ko i Mido. Pratite li politi~ku situaciju: Onoliko koliko je potrebno. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Te{ko da se ne{to mo`e uraditi za 15 minuta. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne vjerujem.

Kazneni penali
[e}kanovi} je kazao da rok za zavr{etak definitivno ne}e biti ispo{tovan i da }e od narednog mjeseca SCT pla}ati kaznene penale. Pravdi} je dodao da }e Federacija, ako raskine ugovor sa SCT-om, naplatiti garanciju od 7,6 miliona eura. lom [e}kanovi}em, direktorom Federalne direkcije za ceste Ljubom Pravdi}em i glavnim entitetskim inspektorom Ibrahimom Tirkom.

Sarajevska zaobilaznica: Mujezinovi} u neuspjeloj predizbornoj kampanji

(Foto: O. Kadribegovi})

Problemi s novcem
Predstavnici izvo|a~a radova Mujezinovi}u su pokazivali {ta je do sada ura|eno, ali je razo~arani premijer samo ponavljao: „Pa, to je bilo i pro{le godine.“

SMS
PODR[KA RADON^I]U - Gospodinu Fahrudinu Radon~i}u i SBB BiH treba dati masovnu podr{ku na izborima 3. oktobra, iz mnogo razloga. Od svih predizbornih obe}anja jedino se Radon~i} izdvaja po onim najbitnijim za ovaj narod, a to je da }e donijeti zakon o reviziji privatizacije od 1991. godine do sada, kada je oplja~kana imovina ovog naroda vrijedna milijarde maraka. Radon~i} ka`e, i ja mu vjerujem, da }e dvije godine biti dovoljne da se zaustavi siroma{tvo i otvore brojna radna mjesta, ili }e SBB BiH raspisati vanredne izbore. Vjerujem da }e Radon~i} ispuniti obe}ano. Zato pozivam na{ narod da iza|e na izbore, jer s pravim ljudima mo`emo postati [vicarska! U LA@I SU KRATKE NOGE - Pitam se gdje je taj Haris Silajd`i}, koji nam je prije ~etiri godine obe}avao 100 posto BiH, a dobili smo 100 posto RS? Izgleda da je postao svjestan da su u la`i kratke noge, pa se sada ne smije pojaviti nigdje u medijima koji nisu pod njegovom kontrolom.

Dnevni avaz 061-142-015
JO[ MALO PARADE Po ulicama Mostara paradiraju automobili s plakatima SDA. Sram ih bilo, sada su se sjetili gradske zone, pa neka im glasove daju oni iz prigradskih naselja, jer su samo njima i pomagali. Mogu jo{ malo paradirati, do 3. oktobra, a onda zbogom lopovi. Vjerna ~itateljica iz Mostara PROVIZIJA NA KOVANICE - U tr`nom centru u Bosanskoj Krupi uzimaju proviziju na kovanice eura od 15 posto. Meni su uzeli ~ak i vi{e 60 feninga na dva eura. [ta je to nego {verc eura i plja~ka ionako oplja~kanog naroda. Naravno, inspekcije nigdje ni na mapi. Dokle tako? NEMA PRAVDE - Srpska pravoslavna crkva, da uistinu jeste ono {to bi trebala biti, do sada bi sama sklonila crkvu iz dvori{ta nane Fate Orlovi}, uputila gestu izvinjenja i time pokazala da vjeruje u Boga i pravdu. Ali, ne! Gdje su me|unarodna zajednica, OHR, Ustavni sud BiH, ima li iko u ovoj dr`avi ko mo`e za{tititi privatnu imovinu?

^injenica je, naime, da su protekle godine radovi na ovom projektu veoma sporo napredovali. Pravdi} je kazao da je to zbog toga {to izvo|a~ radova, slovenski SCT, ima problema s novcem. Niko nije imao odgovora na pitanje kako je onda toj istoj kompaniji prije nekoliko mjeseci dat novi posao vrijedan vi{e od 100 miliona maraka - izgradnja tunela Vijenac. Delegacija je do{la i do mjesta na kojem je, kako je

„Avaz“ pisao, SCT samovoljno izmijenio projekt i umjesto dva mosta izgradio zemljane nasipe kako bi ostvario nezakonite u{tede. Kako je novinarima potvrdio Tirak, inspekcija je zaustavila radove na tom dijelu trase dok se ovaj spor ne okon~a. Jasno je da je pravi cilj ju~era{nje predstave u re`iji Mustafe Mujezinovi}a bio da se sva krivica svali na slovensku kompaniju, iako je pravi krivac za nezapam}enu bruku zvanu sarajevska

zaobilaznica - Federalna vlada. Prvi finansijski ugovor za zaobilaznicu, naime, datira jo{ iz 2000., {to zna~i da federalne vlasti za punih deset godina nisu uspjele izgraditi ni 5,5 kilometara autoputa, kolika je du`ina prve dionice, koju radi SCT.

Imovinski odnosi
Na druge dvije dionice nesposobne vlasti nisu uspjele rije{iti ~ak ni imovinske odnose, tako da radovi tamo nisu ni po~eli, iako je kompletna zaobilaznica, i to nakon {to su rokovi nekoliko puta pomjerani, trebala biti zavr{ena do kraja narednog mjeseca. O gladnim radnicima „Hidrogradnje“, koji su podizvo|a~i na ovom projektu, a kojima se duguje veliki broj pla}a, dok im se doprinosi ne upla}uju ve} godinama, niko od Vladinih du`nosnika ju~er nije rekao G. MRKI] ni rije~i.

Potpisan ugovor za tri kilometra autoputa
Predstavnici Federalne direkcije za autoceste i konzorcija doma}ih firmi potpisali su ju~er u Zenici ugovor o izgradnji poddionice Gorica - Drivu{a na dionici Kakanj - Drivu{a na koridoru 5C. Ugovor je vrijedan oko 24 miliona eura, a dionica duga oko tri kilometra. Rok za izvo|enje radova je dvije godine. Konzorcij ~ine firme „Euro-“Asfalt“, @GP Sarajevo, GP „Put“ i „HidrogradA. D`. nja“.

S potpisivanja ugovora

Reagiranje Fakulteta politi~kih nauka

Cijena mastera je osnovana
Rije~ je o doedukaciji studenata koji su zavr{ili predbolonjski studij
Stru~ni kolegij Postdiplomskog studija (master 4+1) Fakulteta politi~kih nauka (FPN) oglasio se povodom informacija o cijeni ovog studija koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti. Kako je navedeno, cjenu ovog studija utvrdio je Upravni odbor fakulteta, a u nju su uklju~eni nastava, ispiti, vje`be, seminarski radovi, prijava, ocjena i odbrana magistarskog rada. Kako su pojasnili, Odluka Vlade Kantona Sarajevo o cijeni drugog i tre}eg ciklusa studija odnosi se na studije po va`e}im nastavnim planovima i programima Bolonjskog procesa (3+2) i tu odluku ovaj fakultet u potpunosti primjenjuje. - Po posebnom projektu doedukacije studenata koji su zavr{ili predbolonjski studij, sa~injeni su nastavni planovi i programi postdiplomskog studija, takozvani master 4+1 re~eno je u saop}enju koje potpisuju dekan FPN-a Mirko Pejanovi} i rukovodilac studija 4+1 Me|unarodni odnosi i ekonomska diplomatija Nijaz Durakovi}. Kako tvrde, obim nastavnih obaveza po osnovu ovih studija prema{uje nastavne norme utvr|ene kantonalnim aktima, a i nastava se izvodi van redovnih rasporeda nastave, te je iz tog razloga cijena studija osnovana. Dodaju da FPN nije bio u obavezi organizirati ovakvu vrstu studija, ali da je to u~injeno zbog odgovornosti prema velikom broju svr{enih studenata u ~etverogodi{njem trajanju. Napominju da je sa svim studentima potpisan ugovor kojim je definirana i cijena. Kolegij podsje}a da po-

Pejanovi}: Po{tujemo Odluku gre{ne informacije {iri polaznik studija Teufik Had`iahmetovi}, koji se predstavlja kao predstavnik studenata. Radi se, kako tvrde, o studentu koji nije uspio izvr{iti svoje studentske obaveze i njegovom poku{aju manipulacije drugim studentima.

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

11

AFERE Nakon {to im je uzeo novac od far me junadi

[efket Hafizovi} jo{ jednom prevario {kolske drugove?!
Sabahudin Sulji} ju~er od nas saznao da je Op}inski sud u Visokom odbacio tu`bu protiv Hafizovi}a i Mujkanovi}a kao neosnovanu
njegov advokat D`email Be}irovi}, koji je znao da je presuda donesena, ali mu je, uprkos tome, napravio urgenciju. Za presudu je Sulji} od nas saznao tek ju~er.

Ha­i­ o­ i}:­Str­ ­ a~ki­utje­ aj­ fz v an c

Srebreni~anina Sabahudina Sulji}a, koji godinama `ivi i radi u [vicarskoj, jo{ jednom su prevarile {kolske kolege [efket Hafizovi}, potpredsjednik Narodne skup{tine RS iz SDA, i Abdulah Mujkanovi}, kadar Stranke za BiH.

Ho}e li Re{id Hafizovi} o~itati moralnu lekciju i bratu [efketu?
politi~ara i novinara uglednih medija koji mu nisu po volji. Prevareni Srebreni~ani s pravom se pitaju ho}e li Re{id sada o~itati moralnu bukvicu i svom bratu [efketu.

Fa­ ­ a­pr­ ­ a­a rm op l
Sulji}, naime, tvrdi da su njega i Safeta Muji}a, Srebreni~anina koji `ivi u Njema~koj, Hafizovi} i Mujkanovi} prevarili nakon {to su odlu~ili dio novca investirati u BiH. Plan je bio, o ~emu je “A vaz” ve} pisao, da se kod Visokog napravi farma junadi, u koju bi sva ~etvorica ulo`ila svoj novac. Muji} i Sulji} trebali su slati novac iz inozemstva, a Hafizovi} i Mujkanovi} organizirati posao u BiH. No, nakon {to su poslali novac, prilikom posjete BiH ustanovili su da je farma propala, a ve}i dio novca zavr{io u d`epovima Hafizovi}a i Mujkanovi}a. Pribavljaju}i sve dokaze, Sulji} i Muji} tu`ili su bh. dvojac pred Op}inskim sudom u Visokom, a gla-

Pr­ ­ met­opstr­ ­­ ­ ­ ed uiran
- Jo{ jednom sam prevaren. O~ito je da i moj advokat radi za njih. Uzeo mi je nekoliko hiljada maraka, a radio za njih. Tu`it }u i advokata, i Hafizovi}a, i Mujkanovi}a. Imam sve dokaze da sam pre varen, ~ak i priznanice iz banke. Ovdje je politika uplela svoje prste, jer je Hafizovi} mo}an te je iskoristio strana~ke veze. Pretpostavljao sam da }e predmet biti opstruiran do izbora, ali da }e ovako zavr{iti, nisam ni sanjao - ka`e nam Sulji}. Advokat D`email Be}irovi} kazao nam je da mu je poznato da je Sud donio odluku o odbacivanju tu`be, ali i da }e se na tu odluku `aliti. Na na{ upit kako }e se `aliti kada je zakonski rok bio 30 dana te da je istekao 30. juna, Be}irovi} je kazao da }e ve} ne{to F. KARALI] smisliti.

Dok Hafizovi} vara ~ak i {kolske drugove, njegov brat Re{id Hafizovi}, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, po Sarajevu dijeli moralne lekcije svima, od reisu-l-uleme Mustafe ef. Ceri}a do

Su­ji}:­Po­ lao­ur­ e­ ci­u­ne­zna­u}i l s g n j j da­je­tu`ba­odbi­e­ a j n

vno ro~i{te odr`ano je 3. marta ove godine. S obzirom na to da ni nakon nekoliko mjeseci nisu dobili nikakvu obavijest iz Suda, Sulji} je posjetio BiH, te je 15. jula uputio urgenciju Sudu da {to prije rije{i spor. No, Sulji} nije znao da je Op}inski sud u Visokom jo{ 31. maja tu`bu odbacio kao neosnovanu. ^ak mu to nije rekao ni

OBAVJE[TENJE
za sve ~lanove i simpatizere Saveza za bolju budu}nost BiH - SBB BiH Fahrudin Radon~i}

da­pr­ ­ u­ tvu­ e­ e­ce­ tr­ ­ nom­pr­ ­ i­ bo­ ­ om­sku­ u­za­BiH­ is s j t n al ed z rn p

POZIV

30. septembra, ~etvrtak, s po~etkom u 19 sati, na trgu ispred Narodnog pozori{ta u Sarajevu
Osim­pr­ ­ sta­ lja­ ja­ka­ di­ a­ a­za­pr­ ­ sto­ e}e­izbo­ e,­na­sku­ u­}e­go­ o­ ­ ­ i­no­ i­ ­ i­li­ ta­za­dr`avni­ni­ o,­ ed v n n d t ed j r p v rit s oc s v kao­i­pr­ ­ sje­ nik­Sa­ e­ a­za­bo­ ju­bu­ u}no­ t­BiH­Fa­ r­ ­ in­Ra­ on~i} ed d v z l d s h ud d Ce­ tr­ ­ a­SBB­BiH­ n al

12

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

panorama

PRNJAVOR Nova skup{tinska ve}ina u Skup{tini op{tine

Ekshumacija u dvori{tu porodi~ne ku}e Talund`i}a

(Foto: D. Stojni})

U kozara~kom naselju Kalate

Donijeli odluku o pokretanju opoziva na~elnika Toma{a
Odbornici biv{e skup{tinske ve}ine ne priznaju odluke nove ve}ine Referendum zakazan za 24. oktobar
Odbornici nove skup{tinske ve}ine u prnjavorskoj Skup{tini op{tine donijeli su na 19. redovnoj sjednici odluku o pokretanju opoziva na~elnika Darke Toma{a. Za odluku je glasalo 16 odbornika SDS-a, PDP-a, SRS Dr.V.[e{elj i Franjo Rover, iz reda nacionalnih manjina. da to pozivanje biv{e ve}ine i na~elnika op{tine na mi{ljenje Ministarstva ne pije vode. Mi smo donijeli odluku o pokretanju opoziva na-

Ekshumirani posmrtni ostaci dvije `rtve
Na podru~ju Kalata, u Kozarcu kod Prijedora, ~lanovi Tima za tra`enje nestalih BiH ju~er su iz pojedina~ne grobnice koja se nalazi u samom dvori{tu porodi~ne ku}e Ahmeta Talund`i}a, ekshumirali posmrtne ostatke dvije osobe za koje se pretpostavlja da su `rtve iz proteklog rata. Doktor Nermin Sarajli}, specijalista sudske medicine iz Sarajeva, kazao je kako je rije~ o jednoj mu{koj i jednoj `enskoj osobi. - Kod `rtva nisu prona|ena li~na dokumenta, no po tragovima dobro o~uvane odje}e mo`e se pretpostaviti da je rije~ o `rtvama iz proteklog rata koje su stradale na ovom podru~ju {to }e biti naknadno utvr|eno DNK analizom kazao je dr. Sarajli} i dodao da su ju~er ekhumirana tijela proslije|ena u halu [ejkov~a kod Sanskog Mosta. Ekshumaciji u Kalatama, koja je provedena po naredbi Suda BiH prisustvovao je i Branko Mitrovi}, okru`ni tu`ilac iz Banje Luke, koji radi na referatu ratnih zlo~ina, policija i krim inspektori iz SJB Prijedor, te ~lanovi Instituta za tra`enje nestalih BiH, kancelarija u Biha}u. M. Z.

To je paravan
- To {to radi tzv. nova skup{tinska ve}ina ko{tat }e gra|ane ove op{tine najmanje 200.000 KM i ne znam kome je ovo sve trebalo. Narod treba da zna da razlozi za moj opoziv ne le`e u mome radu ve} iza toga stoje oni kojima nova ve}ina treba da poslu`i kao paravan za legalizaciju nekih radnji koje nisu u skladu sa zakonom - ka`e Darko Toma{. ~elnika op{tine i za 24. oktobar zakazan je referendum na kome }e se gra|ani izjasniti o povjerenju Darki Toma{u - ka`e Brane @uni} i napominje da je povelik spisak razloga koji su doprinijeli da se donese ovakva D. ^OLI] odluka.

Odluka Suda
Sjednici nisu prisustvovali odbornici biv{e skup{tinske ve}ine, koju je predvodio SNSD, a koji ne priznaju odluke nove ve}ine, po{to smatraju da je napravljena na nezakonit na~in. Naime, 7. septembra prekinuta je posebna sjednica SO na kojoj se trebalo raspravljati o povjerenju skup{tinskom rukovodstvu na ~elu sa predsjednikom @eljkom Simi}em i potpredsjednikom Bo`idarom Ivanovi}em. Me|utim, radi navodnih prijetnji koje je dobio SMS-om, @eljko Simi} (SNSD) prekinuo je sjednicu na samom po~etku, dok se radikal Bo-

[ta mi se (ne)svi|a u Teo~aku

Odbornici donose odluku o opozivu na~elnika

Potrebno vi{e apoteka
- U Teo~aku mi se svi|a kvalitetno opremljeni Dom zdravlja sa svim njegovim prate}im objektima, ambulantama porodi~ne medicine i slu`bom za laboratorijsku dijagnostiku. Ova ustanova u potpunosti odgovara zahtjevima stanovnika Teo~aka. Ono {to mi se ne svi|a je to {to nije na adekvatan na~in, prema potrebama gra|ana, razvijena mre`a apotekarske djelatnosti. Mirsada ^elikovi}, nastavnica Gra|ani nakon obavljenog prvog i kontrolnog pregleda u porodi~nim ambulantama na Numeri i u Snije`nici moraju dodatno tro{iti svoje vrijeme i novac za odlazak do apoteke u centru kako bi nabavili lijekova za propisanu terapiju - ka`e Mirsada ^elikovi}, nastavnica razrE. D`. edne nastave.

`idar Ivanovi} nije ni pojavio u sali.

Mi{ljenje Ministarstva
Me|utim, sjednica je nastavljena pod predsjedavanjem Brane @uni}a (PDP), koga je nedavno na funkciju predsjedavaju}eg vratio Okru`ni sud u Banjoj Luci, smatraju}i da je nelegalno smijenjen u septembru pro{le godine, ali tu odluku

biv{a skup{tinska ve}ina nikada nije ispo{tovala. S druge strane, stiglo je i mi{ljenje resornog entitetskog ministarstva u kome stoji da smjena Simi}a nije u skladu sa zakonom, {to je bio razlog da odbornici SNSD-a i njihove koalicije ne prisustvuju sjednici SO, niti priznaju njene odluke. - Mi{ljenje Ministarstva za nas nije obavezuju}e tako

Izborna groznica zahvatila i Zvornik

Mitrovi} tra`i smjenu Stevanovi}a
Po~elo prikupljanje potpisa kako bi se pokrenula inicijativa za smjenu
Kao da je izborna groznica zahvatila op{tine regije Bira~ pa nakon smjene na~elnika [ekovi}a i Osmaka, sada je i grupa Zvorni~ana predvo|ena Had`i Jovanom Mitrovi}em po~ela prikupljanje potpisa kako bi pokrenula inicijativa za smjenu aktuelnog na~elnika Zorana Stevanovi}a. Puno toga Mitrovi} prebacuje aktuelnom na~elniku i doju~era{njem saradniku, od nepo{tovanja zakona o javnim nabavkama i zakona o radnim odnosima, samovolju, a prijeti i podno{enjem krivi~ne prijave. - On gleda samo svoj interes, kr{i zakone, bud`et je u dubiozi od 10 miliona maraka - nabraja Mitrovi}, koji, iako mu je zbog sukoba interesa oduzet mandat poslanika u Parlamentarnoj skup{tini BiH i zabranjeno da bude biran na neku politi~ku funkciju, nije politi~ki pasivan, naprotiv. Stevanovi} na Mitrovi}eve optu`be ka`e da nemaju upori{ta i da je sve to pra-

Ko se „oteo“ kontroli
Nezvani~no smo saznali da se Stevanovi} „oteo“ kontroli pa je to bio razlog {to je prekinuta koalicija SNSD i DNS u Skup{tini op{tine Zvornik. Koliko je sukob poprimio dimenzije govori i to da Had`ija, kako ga Zvorzna predizborna pri~a te da stoji iza svega {to je radio. - Nisam do{ao na ovu funkciju da bih ne{to u{i~ario, ni~ani zovu, poziva ~lanove i simpatizere svoje partije da na op{tim izborima ne glasaju za Dodika i Radmanovi}a, ve} za Tadi}a i Ivani}a, iako su njegova i Stevanovi}eva partija koalicioni partneri na izborima. ako sam {ta pogrije{io postoje nadle`ni organi da to utvrde - ka`e Stevanovi}.
M. M.

Snje`ana Prorok u Od`aku

Misica zahvaljuje sponzorima
Miss BiH Snje`ana Prorok ju~er je posjetila Od`ak i zahvalila se „Fashion shopu“ koji je na izboru za Mis BiH bio sponzor modne kolekcije koje su Radnice „Fashion shopa“ sa Snje`anom Prorok takmi~arke nosile u predstavljanju. Snje`ana je dan provela probaju}i razne modele ove modne ku}e, a neke je i kupila. Ina~e, „Fashion shop“ pored sponzorstva na takmi~enju ljepote, u~estvuje u gotovo svim modnim i humanitarnim aktivnostima Posavskog kantona i {ire. A. O.

Mlade Gora`danke u akciji

Prikupljale pomo} za lije~enje Nedima ]osovi}a
U mno{tvu strana~kih {tandova, tri Gora`danke ju~er su u centru grada prona{le prostor za postavljanje vlastitog {tanda na kojem su prikupljale sredstva za oboljelog dje~aka Nedima ]osovi}a. Apel za pomo} djetetu, ~iju dijagnozu ljekari u BiH jo{ nisu uspjeli utvrditi, Belma Salihi}, Nejra ^ajevi} i Zehra Selak prona{le su na facebooku i u saradnji sa JU Centar za kulturu pokrenuli akciju. Belma je anga`irana kao volonterka u Op}ini Gora`de, Nejra je studentica Fakulteta islamskih nauka, a Zehra je u~enica Srednje mje{ovite {kole. Nakon {to u BiH nije mogla biti uspostavljena ta~na dijagnoza, Nedim ]osovi} izmje{ten je u Sloveniju gdje bi, nakon mjesec dana fizikalnih terapija i kori{tenja lijekova, trebao biti utvr|en ta~an uzrok oboljenja. Za ovaj tretman potrebno je 18.386 eura. Al. B.

Izlo`ba u Narodnoj biblioteci Derventa

Derventski trg nekad i danas
Izlo`ba fotografija „Derventski Trg nekad i danas“ autora Savka Pe}i}a Pese otvorena je u prostorijama Narodne biblioteke „Branko Radi~evi}“ Derventa, koja je u saradnji sa SKK „Vihor“ organizator izlo`be. Postavljeno je 90 fotografija, mada je autor imao dilemu koje fotografije izlo`iti, jer je od po~etka do zavr{etka rekonstrukcije derventskog Trga zabilje`io vi{e od 2.000 fotografija. Izlo`ba je otvorena u vrN. S. ijeme rada biblioteke od osam do 18 sati.

Gora`dani su se odazivali i davali svoj prilog

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

13

14

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

hercegova~ko-neretvanski kanton

PROZOR/RAMA Prekinuta burna sjednica Op}inskog vije}a

Miholjski dernek protekao pod ki{obranima i tendama

Miholjski dernek u Prozoru

Od provokacija i optu`bi do predizborne retorike
U OV uz na~elnika op}ine jo{ {est zdravstvenih radnika koja je ometala d`enazu prijavljena sudu
Ju~era{nja sjednica OV Prozor/Rama po mnogo ~emu li~ila je na neke prethodne. Sjednica je obilovala provokacijama, grubim optu`bama, pau{alnim ocjenama, hvalisanju uspjeha vlastite stranke i njenih kadrova, na kraju i predizbornom retorikom, a kad je atmosfera uzavrela, naprasno je prekinuta. Verbalno sukobljavanje po~elo je ve} kod usvajanja dnevnog reda, kada je Mesud Hero zatra`io da se s dnevnog reda skine odluka o osnivanju Doma za stare i nemo}ne osobe „Rama“ koji bi se trebao graditi zajedni~kim u~e{}em op}ine i Ku}e mira Franjeva~kog samostana Rama. sati hod`a i had`ija“, aludiraju}i na vije}nike Mirzu \ogi}a i Mehmeda Heru. Replicirao mu je Mirza \ogi} izjavom da Mesud Hero ima takve ustanove u Sarajevu, gdje stalno `ivi, da mu je interes blokiranje projekata u ovoj op}ini i da svi u vije}u trebaju podr`ati izgradnju ovoga objekta. Na ju~era{njoj sjednici raspravljano je o informaciji o stanju sigurnosti na podru~ju op}ine kojom prilikom je zapovjednik PS Ante [ar~evi} informisao o slu~ajevima ometanja d`enaza. U prvom slu~aju istra`itelji nisu mogli prona}i svjedoke koji bi potvrdili anonimnu dojavu o provokaciji, a u drugom slu~aju prekr{ilac je indentifikovan i podnijeta je prijava Op}inskom sudu Konjic. U informaciji o ostvarivanju prihoda bud`eta navedeno je da su planirani prihodi ostvareni 62, a ra-

Sumiranje rezultata berbe i `etve
Mada je prije na dan, pa ~ak i prethodne no}i, izgledalo da }e posljednji godi{nji va{ar u Prozoru, koji se odr`ava povodom vjerskog praznika Miholja, prote}i uz „miholjsko sunce“, to se nije dogodilo. Derne~ane je do~ekala ki{a, pa je dernek u ve}em dijelu odr`an pod ki{obranima i tendama. Ina~e, posljednji godi{nji dernek po tradiciji je dan kada se sumiraju rezultati berbe i `etve i po~inju prave pripreme za zimu, a ovaj su najbolje iskoristile doma}ice za nabavku namirnica za spremanje zimnice. Sada{nji derneci nisu ni sjena nekada{njih. Malo je robe doma}e proizvodnje, a posebno je malo doma}eg vo}a, povr}a, mlije~nih i mesnih proizvoda. Sada se na uli~nim tezgama nudi skoro sva mogu}a trgova~ka roba. Na tezgama ima tekstila, obu}e, galanterije, plasti~nog posu|a, tepiha, ribarskog pribora, a me|u rijetkim doma}im proizvodima bile su kovane alatke i upotrebni predmeti u doma}instvu, H. M. koje su donijeli kova~i iz Gornjeg Vakufa.

Osoba

Tre}a sajamska manifestacija u Stocu

Hercegova~ki plodovi Mediterana
Stolac }e od danas biti doma}in tre}e po redu sajamske manifestacije pod nazivom „Hercegova~ki plodovi Mediterana“. Sajam }e trajati do subote, 2. oktobra, a na njemu se o~ekuje u~e{}e izlaga~a iz stola~ke op}ine, te susjednih op}ina u HNK, kao i iz op}ina u RS. Uz pokroviteljstvo Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, odr`avanje sajma podr`ali su i Op}ina Stolac, zemljoradni~ke zadruge Agroplod i Crni}i, Duhanska stanica Stolac, te Udru`enje „Hercegova~ki plodovi Mediterana“ iz Stoca. [tandovi i izlo`beni prostor nalaze se u kompleksu DuN. B. hanske stanice u Stocu.

Verbalni sukobi po~eli kod usvajanja dnevnog reda

Stanje sigurnosti
Hero je rekao da bo{nja~ki vije}nici to ne bi trebalo podr`ati a da ga posebno zanima kako }e o tome „gla-

Nastavak nakon izbora
Predsjednik OV Zajko ^orbad`i} prekinuo je zasjedanje jer se, po njegovoj ocjeni i na ovoj sjednici po~ela voditi predizborna kampanja i najavio nastavak nakon izbora. Predsjednik Kluba HDZ BiH dr Pavo Radi} smatra da sjednicu nije trebalo prekidati i da je predsjednik OV trebao vije}nike koji su burnije govorili trebao urazumiti. Pavo Radi} je mi{ljenja da je predsjednik ^orbad`i} grubo povrijedio Poslovnik o radu OV.

U mostarskom Centru za kulturu u Mostaru

shodi 42 posto na {to je dr. Ivka Babi} izrazila mi{ljenje da bud`et nije dobro planiran, a Mesud Hedo je [ar~evi}: rekao da izPodnijeta vje{taj kasni prijava i da je potrebno odmah pristupiti izradi rebalansa bud`eta.

Izlo`ba fotografija Stiva Horna

Blokiranje projekata
Na dnevnom redu se na{la i informacija o obavezama po ugovorima i dugovima javnih preduze}a. U fokusu pa`nje na{ao se ovda{nji

Dom zdravlja, {to je i razumljivo jer se u ovom sazivu OV, uz na~elnika op}ine, na{lo ~ak {est radnika iz obBabi}: lasti zdravsNeplaniran tva, pa su se bud`et dva HDZ-a optu`ivali za netransparentan rad i za blokiranje projekata, zbog ~ega je ova ustanova do{la u veoma nezavidnu situaciju. Nakon toga uslijedio je, bez konsultovanja ostalih klubova u OV, prekid sjeH. MANOV dnice.

Uz prigodnu sve~anost u jablani~kom naselju Mirci

Sedam izbjegli~kih porodica dobili klju~eve novih stanova
Porodice koje su uselile u novoizgra|enu zgradu su iz Prozora, ^apljine i Jablanice
U jablani~kom naselju Mirci ju~er je sve~ano otvoren novoizgra|eni stambeni objekat za sedam porodica iz kolektivnog centra Gornja Kolonija, koje su se uselile 20. septembra. Ove porodice nisu imale uslove za povratak u svoje prijeratne domove te je ovo bio i povod za ukidanje kolektivnog centra Gornja Kolonija.
Detalj sa otvorenja izlo`be

Nakon Travnika, Sarajeva i Jajca preksino} su i Mostarci imali priliku vidjeti izlo`bu „Slike bez granica“ ameri~kog fotografa Stiva Horna (Steve). U organizaciji Centra za kulturu Mostar, u ~ijoj je galeriji i prire|ena izlo`ba, i Zavi~ajnog muzeja Travnik, brojni posjetioci imali su priliku vidjeti fotografije ovog Amerikanca koji je u proteklom periodu nekoliko puta dolazio u na{u zemlju i bilje`io zanimljive objekte i ljude. Nakon obra}anja direktorice mostarskog Centra za kulturu, Jelke Kebo, izlo`bu je otvorila direktorica Zavi~ajnog M. Sm. muzeja Travnik, Fatima Masli}.

Jo{ puno posla
Zgradu su sve~ano otvorili predstavnici Ameri~ke ambasade, CRS-a, UNHCRa i Op}ine. Porodice koje su uselile u novoizgra|enu zgradu su iz Prozora, ^apljine i Jablanice. Ugovore i klju~eve porodicama je uru~io Naveed Hussain, predstavnik UNHCR-a za BiH. - Federalno ministarstvo ve} du`i niz godina ima izuzetno dobru saradnju sa UNHCR-om i CRS-om i razvili smo projekt „Socijalnog stanovanja“ i uspje{no realizovali projekte u Fojnici, Srebrenici, Drvaru i pripremamo jedan u Gora`du i Fo~i. Ostaje nam jo{ puno posla jer u Federaciji ima jo{ 47.000 raseljenih osoba - rekao je Edin Mu{i}, federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice.

^ovjek se ne mo`e po`aliti
- U kolektivnom centru bila sam deset godina, a prije toga u Donjoj Jablanici u jednoj hrvatskoj ku}i pa sam dobila delo`aci- Ham{i}: Sad ju i tako se je ovdje fino na{la u kolektivnom centru. Sada je ovde fino, ~ovjek se ne mo`e po`aliti. Hvala im {to su nam napravili ovu zgradu ali mi nedostaju moja djeca - kazala je Fatima Ham{i} iz Prozora.

Iz Op}inske izborne komisije Jablanica

Hussain uru~uje ugovore i klju~eve

Sve spremno za 3. oktobar
Op}inska izborna komisija Jablanica je svoje aktivnosti po~ela prije nekoliko mjeseci. - Odradili smo sve pripreme za ove izbore, komisija je aktivno radila i donesene su odluke o odre|ivanju bira~kih mjesta i na tom planu nije bilo promjena u odnosu na pro{le op}inske izbore. U Jablanici }e 3. oktobra biti otvoreno 17 redovnih bira~kih mjesta, jedno za glasanje u odsutnosti i dva mobilna tima koja }e raditi na ovim izboima. ^lanovi bira~kih odbora pro{li su obuku a najvi{e su zastupljene mlade i {kolovane osobe. Obavljena je akreditacija posmatra~a kojih ima 202 iz politi~kih stranaka - kazala El. B. je [emsa [ehi}, predsjednica OIK Jablanica.

- Ovo je posebno mjesto za mene, jer je ovo prvi grad u BiH koji sam posjetio i vidio kolektivni centar u svom `ivotu. Puno posla je ve} ura|eno od strane lokalne zajednice i me|unarodne zajednice ali sav posao nije zavr{en - rekao je Naveed Hussain, predstavnik UNHCR-a za BiH.

Cjelokupan projekt
- Mi `elimo ponuditi kreativna rje{enja raselje-

nim osobama, a u ovom slu~aju su to bile raseljene osobe koja nisu imale mogu}nost povratka na prijeratne domove iz raznih razloga. CRS je uklju~en u cijeli proces, a uloga nam je da vodimo cjelokupan projekt, od odabira korisnika u saradnji sa UNHCR-om do izgradnje zgrade i saradnje sa op}inskim vlastima - naglasio je Jacob Hershman, direktor CRS-a za E. BRKI] BiH.

crna hronika

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

15

NESRE]A Nedaleko od Proko{kog jezera kod Fojnice

Poginuo nakon slijetanja automobila u duboku provaliju
Fadil Merd`ani} (25) bio za volanom „golfa 2“ iz kojeg je ispao tokom prevrtanja niz liticu i slijetanja u provaliju duboku oko 400 metara
Fadil Merd`ani} (25) iz Prokosa smrtno je stradao kada je svojim automobilom „golf 2“ sletio u provaliju duboku 400 metara na lokalitetu Hrid, kilometar prije Proko{kog jezera. Kako smo nezvani~no saznali, nastradali Merd`ani} je u no}i s nedjelje na ponedjeljak od ku}e oti{ao svojim automobilom u nepoznatom pravcu. Nakon {to se nije ni drugi dan pojavio ku}i, njegov otac Sakib nestanak je prijavio policiji. Slu`benici

Sa potrage za tijelima kod Kaknja

Istraga protiv Turkovi}a i ostalih

Zatra`en pritvor za uhap{enu ~etvorku
Tu`ila{tvo BiH ju~er je zatra`ilo odre|ivanje jednomjese~nog pritvora za Fikreta Sekovi}a, vlasnika zeni~ke firme „Edelhollz“, te Harisa Ali}a iz Zenice, Samira Alagi}a iz Bijeljine i Nijaza Zubana, biv{eg {efa Kargo centra na Sarajvskom aerodromu, koji su u ponedjeljak uhap{eni zbog sumnje da pripadaju kriminalnoj organizaciji Zijada Turkovi}a. Osim za ve} spomenuta krivi~na djela za koja se tereti ova organizirana grupa, jedan od uhap{enih sumnji~i se i za krivi~no djelo izazivanja op}e opasnosti. Ina~e, Tu`ila{tvo je zatra`ilo pritvaranje zbog opasnosti od ometanja krivi~nog postupka utjecajem na svjedoke i sau~esnike, te zbog ~injenice da se radi o krivi~nom djelu za koje se mo`e izre}i kazna zatvora od deset godina ili te`a kazna, a s obzirom na na~in izvr{enja ili posljedicu krivi~nog djela, postoji stvarna prijetnja naru{avanja javnog reda pu{tanjem ovih osoba na slobodu. Sekovi}ev advokat Arnaut Ko~iz kazao nam je Tu`ila{tvo nema dokaza da je njegov branjenik bio umije{an u preprodaji droga. Na lokalitetu Donjih Ti~i}a kod Kaknja ju~er do poslijepodnevnih sati nisu primije}ene aktivnosti istra`nog tima na pronalasku tijela ubijenih Toli}a i Ajdarija. B. C.

Totalno uni{teni automobil u kojem je nastradao voza~

(Foto: H. ^ukle)

Mjesto izlijetanja

(Foto: H. ^ukle)

Merd`ani}: Smrt u 25. godini

Policijske stanice Fojnica su nastradalog Fadila i njegov automobil prona{li prekju~er u popodnevnim satima 400 metara ispod Hrida podno Proko{kog jezera. Na lice mjesta iza{la je i medicinska ekipa Doma zdravlja Fojnica, kao i pripadnici Policijske uprave Kiseljak, koji su obavili uvi|aj. Automobil je potpuno uni{ten, a nastradali je prona|en tridesetak me-

tara dalje od automobila te se pretpostavlja da je tokom pada s litice ispao iz vozila. Iza poginulog Fadila Merd`ani}a ostali su supruga Sanela i dijete staro samo tri mjeseca. Za sada se ne znaju uzroci nesre}e, a policajci provode intenzivnu istragu. Oni koji su poznavali nastradaloga kazali su nam da je bio miran i povu~en ~ovjek.
H. ^u.

Nesre}a na putu Sarajevo - Pale

Poginuo suvoza~ u „golfu“

Kantonalni sud Sarajevo

Ku~evi} tra`i manju kaznu za {amaranje ispred zgrade Suda BiH
Pod jakim mjerama osiguranja ju~er je iz KPZ-a Zenica u Kantonalni sud Sarajevo dovezen Tasim Ku~evi} kojeg je Sud BiH osudio na 12 godina zatvora zbog organiziranja prostitucije u svojim ugostiteljskim objektima u Tuzlanskom kantonu. Ku~evi} je dovezen u Sarajevo zbog sjednice Apelacionog vije}a Kantonalnog suda u Sarajevu na kojem su razmatrane `albe na presudu od 21. aprila kada je Ku~evi} u Op}inskom sudu Sarajevo osu|en na dvije godine i ~etiri mjeseca zbog nasilni~nog pona{anja, odnosno {amaranja Safije Mahmutovi} u krugu Suda BiH. Tom prilikom Safiji Mahmutovi} nanesene su lak{e povrede, a ovaj slu~aj koji su ovjekovje~ile televizijske kamere izazvao je zgra`avanje i `estoko reagiranje javnosti. Prestavnici Tu`ila{tva ju~er nisu do{li na sjednicu, dok je Ku~evi}ev advokat Senad Kreho zatra`io manju kaznu za svog branjenika tvrde}i da su za mnogo te`a krivi~na djela, kao {to je poku{aj ubistva, izricane mnogo bla`e sankcije. Apelaciono vije}e Kantonalnog suda naknadno }e saop}iti svoju odluku.
B. C.

Policajci tokom uvi|aja na mjestu sudara

(Foto: J. Brutus)

U saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~er poslijepodne dogodila na magistralnom putu Sarajevo - Pale, u mjestu ^eljigovi}i, poginuo je Milojica S. iz Fo~e. Prema prvim informacijama, nastradali se nalazio na mjestu suvoza~a u automobilu „golf 2“ kojim je upravljala njegova supruga Rada S., a koji se sudario s kamionom u`i~kih registarskih oznaka. Milojica S. podlegao je

povredama na licu mjesta, a po{to je ostao priklije{ten u automobilu, pozvani su vatrogasci koji su morali sje}i vozilo kako bi ga izvukli. Navodno je do nesre}e do{lo kada je „golf“ pre{ao u suprotnu saobra}ajnu traku i direktno se sudario s kamionom. Na mjestu nesre}e policajci su obavili uvi|aj, a tijelo poginulog prevezeno je u mrtva~nicu, gdje }e biti obavljeD`. Ma. na obdukcija.

Ku~evi}: Dovezen iz KPZ-a Zenica

Gornji Rainci kod Kalesije

Pokosio je infarkt na predizbornom skupu SDA
U Gornjim Raincima kod Kalesije preksino} oko 22 sata od posljedica infarkta umrla je Fata Memi} (61), supruga [abana Memi}a. Fata je te ve~eri sa sinom, k}erkom i unukom bila na predizbornom skupu SDA koji se odr`avao na sportskom poligonu O[ „Gornji Rainci“. Poslije skupa prire|ena je igranka. Fata je neposredno prije smrti igrala u kolu. Kada je iza{la iz kola i krenula ku}i, pala je ispred ulaza na igrali{te. Me|u prisutnima koji su joj poku{ali pomo}i bio je i Mujo Me{anovi} iz Gornjih Vukovija. - Odjednom je pala. Pri{li smo da joj pomognemo, ali mi se ~ini da je ve} bila mrtva. Ipak, hitno je prevezena u kalesijski Dom zdravlja ispri~ao nam je Me{anovi}. U Domu zdravlja de`urni ljekar Damir Husi} mogao je samo konstatirati smrt Fate Memi}. Memi}i su rodom iz Kamenice kod Zvornika, a trenutno su nastanjeni u Gornjim RainciF. S. ma.

Tri i po mjeseca od nestanka

Kamperu iz Francuske ni traga ni glasa
Pro{lo je vi{e od tri mjeseca od nestanka Martena Benoa Nikolasa @ilijama (Martin Benoit Nicolas Guilliame - 21), kampera iz Francuske, koji je posljednji put vi|en na lokalitetu Nacionalnog parka Sutjeska kod Fo~e. Od ^ede Zelovi}a, na~elnika Civilne za{tite Fo~a, saznajemo da potraga za mladi}em nije zvani~no obustavljena. - Povremeno odemo na tu lokaciju, ali nema nikakvih tragova. U prethodnim potragama u~estvovali su psi traga~i, specijalne jedinice Civile za{tite i EUFOR-ov helikopter, ali bezuspje{no jer se ipak radi o prevelikom prostranstvu - ka`e Zeli}. Napominjemo da je Benoa u NP Sutjeska stigao 14. juna. Prijavio se na recepciji hotela „Mladost“ na Zelengori, ali je spavao u {atoru koji je montirao pored bazena u blizini. Sutradan je oti{ao u obilazak lokaliteta Donjih i Gornjih Bara, pra{umu Peru}icu, a potom je namjeravao da ide na rafting niz rijeku Taru. Policija pretpostavlja kako se nesretni 21-godi{njak, bez dovo-

16

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

crna hronika

TUZLA Ogor~ena akademska javnost

Marten: Nestao u planinskim vrletima

Pritvoren profesor koji je branio oca od bandita koji su ga davili
Zar je Jasmin Adrovi} (24) trebao pustiti da mu lopovi udave oca, istuku njega, a potom sjednu u ukradeni auto i odu, ka`e advokat Rifat Konji}
Odluka Tu`ila{tva TK i Kantonalnog suda Tuzla da profesora biologije Jasmina Adrovi}a (24) osumnji~i za poku{aj ubistva i odredi mu jednomjese~ni pritvor, izazvala je burne reakcije u akademskoj zajednici, ali i cjelokupnoj javnosti. po bijela dana, po~eli obijati automobil Feriza Adrovi}a, koji je bio parkiran ispred zgrade u kojoj on `ivi. Profesor Adrovi} je iza{ao ispred zgrade, ali razbojnici su, umjesto da pobjegnu, fizi~ki nasrnuli na njega i po~eli ga daviti. Kako bi spasio oca, Jasmin Adrovi} se umije{ao u incident. Kvalifikacija djela i odre|ivanje pritvora Jasminu Adrovi}u, kao i istraga protiv Fariza Adrovi}a, ~ime je svrstan u isti rang s kriminalcima i napada~ima, izazvali su pravi {ok u javnosti. Njihov advokat Rifat Konji} ka`e da je rje{enje o pritvaranju uglednog gra|anina Jasmina Adrovi}a neprihvatljivo, pogotovo obrazlo`enje Suda da se njegovim boravkom na slobodi ugro`ava javni red i mir.

ljno iskustva i opreme, zaputio u planinska bespu}a, gdje se i izgubio. Tokom brojnih potraga pretra`en je lokalitet Bara, ronioci su istra`ili dno jezera u blizini, ali od Francuza nije bilo ni traga. Porodica nestalog mladi}a i Francuska ambasada u Sarajevu mole sve one koji znaju bilo {ta o njegovom nestanku ili su eventualno prona{li neki trag da se jave u Policijsku stanicu Fo~a na broj telefona (058/210-794) ili u Francusku ambasadu u Sarajevu na broj (033/282-050). Njegove majka i sestra su nedavno posjetile Fo~u, kao i predstavnici Francuske ambasade. Ad. A. - Al. B.

Obijali vozilo
Jasmin je pritvoren nakon {to je brane}i oca Feriza Adrovi}a, tako|er uglednog univerzitetskog profesora, ~akijom povrijedio napada~a Denisa Be{i}a. Naime, Denis Be{i} i Jasmin Pele{, osobe s podebljim kriminalnim dosjeima, u pro{lu nedjelju su, u

Feriz Adrovi}: Univerzitetski profesor na meti razbojnika

Kantonalni sud Mostar

Za ubistvo brata osam i po godina zatvora
Ilija Su{ak (52) priznao je ju~er pred Kantonalnim sudom u Mostaru krivicu za ubistvo svoga brata Marka (47) i poku{aj ubistva drugoga brata Vidaka u incidentu koji se u maju ove godine desio ispred njihove porodi~ne ku}e u Gabeli kod ^apljine. Sudsko vije}e na ~elu sa sudijom Hamom Kebom usvojilo je sporazum o priznanju krivice Su{ka, te ga je osudilo na jedinstvenu kaznu zatvora od osam i po godina. Prema optu`nici, Ilija je, nakon sva|e u kafe-baru, ubio Marka ispaliv{i nekoliko hitaca u njegovu glavu. Ilija je poku{ao ubiti i drugoga brata Vidaka, koji je, me|utim, pobjegao u ku}u i A. Du. zaklju~ao se.

Danas protesti ispred zgrade Tu`ila{tva i suda?
Ve} danas bi se studenti i ~lanovi akademske zajednice mogli okupiti na javnom protestu ispred zgrade Tu`ila{tva i Suda. @ele za{tititi, kako se isti~e, ditkinje Rozalije D`ani}, kojim je Jasmin Adrovi} pritvoren, izazvalo je ogor~enje i na Univerzitetu u Tuzli. Unija studenata i Sindikat visokog obrazovanja ju~er su o{tro reagirali, tra`e}i od pravosudnih institucija da gnitet i ljudsko dostojanstvo uglednih i ~asnih ljudi, te upozoriti pravosu|e da se ne trebaju obra~unavati s njima nego sa dokazanim kriminalcima. isprave svoju gre{ku. - Jesu li Adrovi}i krivi {to su poku{ali za{tititi sebe i svoju imovinu? Jesu li krivi {to su radili posao policije i Tu`ila{tva? - navodi se u saop}enju Unije i SiE. H. ndikata.

O{tra reakcija
- Ulo`io sam `albu na to rje{enje i ~ekam odgovor. Ne mogu a da ne upitam: [ta su trebali da urade Adrovi}i da sprije~e lopove da im ne ukradu auto, da ih ne udave i ne tuku? Zar je Jasmin Adrovi} trebao pustiti da lopovi udave njegovog oca, istuku njega, a potom sjednu u ukradeno auto i odu - ka`e Konji}. Prijedlog tu`ioca Mugdima Zul~i}a i rje{enje su-

Konji}: Ulo`io `albu

Dobrljin kod Bosanskog Novog

Uhap{eni osumnji~eni za silovanje 20-godi{njakinje
U prijedorskom tu`ila{tvu ju~er je saslu{an Jasminko Crnki} (44), mje{tanin Dobrljina kod Bosanskog Novog, koji se tereti da je prije tri dana zajedno s An|elkom Novakovi}em (25) iz Dobrljina navodno silovao 20-godi{nju mje{tanku M. R. Slu~aj je policiji prijavila njena majka Jagoda R. iz Dobrljina, nakon ~ega je Crnki} uhap{en i proslije|en ovom tu`ila{tvu. Novakovi}, vlasnik „ford escorta“ u kojem je djevojka navodno silovana, nakon dvodnevnog bijega ju~er je uhap{en i saslu{an u policiji u Bosanskom Novom, odakle }e biti proslije|en tu`ila{tvu. Nezvani~no saznajemo da ginekolo{kim pregledom kod 20-godi{njakinje, koja navodno ima samo ogrebotine po rukama, nisu potvr|eni tragovi silovanja, {to je dodatno zakompliciralo cijeli slu~aj. Ina~e, prema nezvani~nim saznanjima, djevojka je Crnki}a i Novakovi}a upoznala u jednoj kafani u Dobrljinu i to nakon sva|e s momkom. Kratko kafansko poznanstvo okon~ano je zajedni~kim odlaskom u „ford escort“, u kojem se navodno i dogodilo silovaM. Z. nje.

PS Bosanski Novi: Uhap{eni proslije|eni tu`ila{tvu

(Foto: D. Stojni})

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

17

18 ^etvrtak, 30. septembar/rujan 2010. Dnevni avaz

oglasi

biznis

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

19

ANALIZA Kako se tro{e sredstva iz dr`avnog bud`eta

Aktuelne vlasti novcem gra|ana BiH finansiraju izbornu kampanju
Ministri i njihovi pomo}nici {araju uzdu` i poprijeko o tro{ku poreznih obveznika
Kako se izborna kampanja pribli`ava svom kraju, tako smo svjedoci sve ve}e brutalnosti ljudi koji obna{aju doma}u vlast. Brojni ministri i njihovi pomo}nici {araju BiH uzdu` i poprijeko o tro{ku poreznih obveznika. parlamentarizma. Da bi Parlament BiH imao puni dignitet, on bi morao kontrolirati i Centralnu banku BiH (CBBH) i valutni odbor, tj. monetarnu vlast koja je izvan svake kontrole. Kome odgovaraju monetarne vlasti u BiH?
HNB: Dvocifreni rast na godi{njem nivou

Podaci Hrvatske narodne banke

Najgori rezultati
Ovo kolosalno rasipanje dr`avnog novca prate i skupe kampanje. Na tro{kove ministarstava knji`i se sva ispraznost politike koju su njihovi ministri vodili u protekle ~etiri godine. Treba re}i da se pojedini ministri ne pona{aju tako samo u posljednjih mjesec dana. Dr`avni revizori upozoravaju ve} dugo da postoje ministri koji vi{e od 20 dana provode na slu`benom putu. Svima je ve} jasno da se ne radi o slu`benim puto-

Valutna reforma
Sada mo`emo re}i - nikome u na{oj zemlji, mo`da nekome u inostranstvu, u {ta je, tako|er, te{ko povjerovati. Monetarno-kreditni odbor Parlamenta BiH morao bi imati potpuni uvid u rad CBBH kako bi mogao utjecati na visinu deviznih rezervi, kurs doma}e valute. Mini valutna reforma, odnosno korekcija monetarne politike treba iskoristiti da konsezusom utvrdimo ime na{oj valuti koje }e odra`avati bit BiH i njenu tradiciju. Sarajevo treba postati istinski glavni grad, metropola, centar jugoisto~ne Evrope. Da bi to postalo, Sarajevo se mora rije{iti bespravne gradnje, jer u glavnom gradu postoji 30.000 bespravnih objekata.
(Autor teksta je doktor ekonomskih nauka)

Ukupna aktiva NHB-a 11,4 milijarde eura
Prema posljednjim podacima Hrvatske narodne banke (HNB), tokom avgusta nastavljen je sna`an rast ukupne aktive koja je dosegnula 11,4 milijarde eura, ~ime je ponovo prije|en najvi{i nivo otkako su podaci dostupni. Iako je na mjese~nom nivou rast ukupne aktive od 1,3 posto donekle ubla`en, ona je na godi{njem nivou nastavila sna`an rast po dvocifrenim stopama. U usporedbi s pro{logodi{njim avgustom, ukupna aktiva tako je bila vi{a za 17,5 posto. Kao i prethodnih mjeseci, rast ukupne aktive HNB-a ostvaren je ponajprije pove}anjem strane aktive.

Pi{e: Dr. Anton Jekauc
vanjima, ve} o odlascima u svoje vikendice na Blidinju, Masnoj Luci, Bjela{nici, Jahorini i u drugim mjestima {irom na{e lijepe domovine. S druge strane, {ta re}i o parlamentarcima? Oni isto tako vrlo malo vremena provode u parlamentima. Rijetko je koji od njih pro{le godine ostvario primanja manja od 100.000 maraka. Procjenjuje se da bi samo na povratu novca od nezakonito napla}enih dnevnica dr`avni bud`et bio ve}i za vi{e od 100 miliona maraka. Postoji nekoliko rekordera ~iji tro{kovi putovanja samo u ovoj godini prelaze 50.000 KM. Zbog toga se, valjda, od 28 postoje}ih dr`avnih parlamentaraca ~ak 21 ponovo prijavio da obavlja istu du`nost, uprkos najmizernijim rezultatima ostvarenim u historiji bh.

Vlada postigla sporazum s kreditorima

Izgradnja koridora 5C
Izgradnja koridora 5C i obilaznica mora biti zavr{ena u prve dvije godine nove vlasti i predstavljat }e prvi test njene sposobnosti upravljanja razvojem. Do sada je svake godine u izgradnju Sarajeva ulagano skoro milijardu eura, dok }e s investicijama za obilaznice to iznositi dvije milijarde.

Gr~ke banke privredi daju 25 milijardi eura

Trgovinska razmjena u prvih osam mjeseci ove godine

Izvoz iz RS pove}an za 31,1 posto
Ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene RS u prvih osam mjeseci ove godine iznosio je 2,68 milijardi dolara, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 55,9 posto, podaci su Zavoda za statistiku RS. Izvoz je porastao za 31,1 posto i iznosio je ukupno 961,98 miliona dolara, dok je uvezeno robe u vrijednosti od 1,72 milijarde dolara, {to je za 8,4 posto vi{e nego u istom periodu lani. U posmatranoj strukturi izvoza, najvi{e se izvozila elektri~na energija, koja, uz sirovu naftu, zauzima zna~ajno mjesto i kada je u pitanju uvoz. U RS se najvi{e uvozilo iz Rusije 23,7 posto i Srbije - 21,2 posto, dok se iz RS najvi{e izvozilo u Srbiju i Italiju. B. S. Gr~ka: Likvidnost uz dr`avne garancije

Vlada Gr~ke postigla je sporazum s tamo{njim bankama o pove}anju njihove likvidnosti uz dr`avne garancije, {to bi trebalo gr~koj privredi donijeti 25 milijardi eura kredita. Sklopili smo dogovor o likvidnosti s bankama, a cilj je

da se na tr`i{te ubrizga garantirani iznos od 25 milijardi eura, u obliku zajma, saop}eno je iz gr~kog ministarstva finansija. Gr~ka vlada lani je osigurala 30 milijardi eura dr`avnog novca za banke, kako bi se lak{e suo~ile s finansijskom krizom.

Berzanski barometar za 29. 9. 2010. godine

RS: Izvoz vrijedan 961,98 miliona dolara

Euro/dolar 1,3612 0,19%

Nafta 76,43 po barelu 0,33%

Zlato 1.312.60 $ po unci 0,18%

U organizaciji VTKBiH i Kantonalne privredne komore

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,393628 1,395722 26,738031 0,079403 0,261812 0,706478 1,713606 0,565032 0,244877 0,213113 1,467424 0,984479 2,263797 1,433356 0,047156 1,843273 1,955830 1,397121 1,399220 26,805044 0,079602 0,262468 0,708249 1,717901 0,566448 0,245491 0,213647 1,471102 0,986946 2,269471 1,436948 0,047274 1,847893 1,955830 1,400614 1,402718 26,872057 0,079801 0,263124 0,710020 1,722196 0,567864 0,246105 0,214181 1,474780 0,989413 2,275145 1,440540 0,047392 1,852513

Prezentacija projekta EXPRO II u Tuzli
Vanjskotrgovinska komora (VTK) BiH i Kantonalna privredna komora Tuzla, u saradnji s konsultantskom ku}om WYG, promoviraju izvoz BiH u sklopu projekta Evropske unije EXPRO II, koji podr`ava Evropska komisija. Promocija projekta uprili~ena je ju~er u Tuzli za predstavnike firmi iz oblasti drvoprerade, metalske i prehrambene industrije, javlja Fena. Predstavnici dvadesetak preduze}a iz TK koja ve} izvoze svoje proizvode ili imaju potencijale za izvoz, prisustvovali su prezentaciji programa na kojoj su detaljno upoznati s na~inom u~e{}a u programu i mogu}nostima koje im se, kao sada{njim ili budu}im izvoznicima, pru`aju kroz ovaj projekt. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1,4 miliona eura i bit }e realiziran u dvije faze. Prva faza podrazumijeva stvaranje strate{kog plana promocije izvoza na nivou dr`ave, a druga pomo} malim i srednjim preduze}ima pri izvozu i razvoju izvoza uz odre|ena grant sredstva.

20

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

biznis

FINANSIJE Dominik Stros-Kan, ~elnik MMF-a

Iako su izgledi vrlo mali, valutni rat nije nemogu}
Trgovanje 617.831 KM

Ulaga~i fokusirani na dionice fondova
Svi indeksi zavr{ili u pozitivnoj zoni
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 617.831 marku, a u sklopu 62 transakcije ukupno su prometovana 163.562 vrijednosna papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 10.494 KM, me|u fondovima 344.090, obveznicama FBiH 20.907, na primarnom tr`i{tu 85.504, a na sekundarnom 156.833 marke. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`io je GP Put iz Sarajeva, od 13,03 posto, dok je najve}i dnevni

Pojedine dr`ave obaraju vrijednost nacionalne valute kako bi pove}ale konkurentnost na stranom tr`i{tu Sukobi mogu imati negativne posljedice
Prijetnja svjetskog valutnog rata je mala, ali se ne mo`e u potpunosti isklju~iti, izjavio je direktor Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) Dominik Stros-Kan (Dominique Strauss-Kahn) nakon niza intervencija na valutnim tr`i{tima. la na klju~ni izvozni sektor te zemlje. Proteklih sedmica brojne vlade, od Kolumbije do Singapura, priznale su da su intervencijama nastojale sniziti vrijednost svojih valuta kako bi njihov izvoz bio jeftiniji. Najnoviji spor povezan s nastojanjima zemalja da budu konkurentnije nakon recesije izbio je na relaciji SAD - Kina.

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,73% 0,79% 0,11% 1.466,73 891,05 939,28

Najnoviji spor
U kontekstu vala nezadovoljstva koji su izazvale svjetske ekonomske sile ulijevanjem novca na valutna tr`i{ta kako bi njihov izvoz bio jeftiniji od konkurencije, Stros-Kan je izjavio kako bi mogu}e posljedice valutnog rata trebale natjerati zemlje da razmisle na predah.

pad registrirao sarajevski Pak centar, od 16,25 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX porasla je za 0,73 posto, na 1.466,73 poena. Indeks SASX-10 dobio je na vrijednosti 0,79 posto i iznosi 891,05 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 ve}a za 0,11 posto i iznosi 939,28 poena.

Kineski izvoz
Sjedinjene Dr`ave godinama se `ale da Kina na umjetan na~in odr`ava nisku vrijednost juana, spre~avaju}i njegov rast kako bi do punog izra`aja do{la velika zarada kineskih izvoznika, iskazana u stranim valutama. Pitanje valute bit }e tako|er me|u glavnim ta~kama dnevnog reda ministara finansija i centralnih banaka na godi{njem MMFovom sastanku u Va{ingtonu idu}e sedmice te na skora{njem samitu najrazvijenijih zemalja svijeta (G20) u Ju`noj Koreji.

Stros-Kan: Zemlje trebaju razmisliti o predahu

Odgovornost Fonda
Jedan biv{i du`nosnik MMF-a upozorava da i sam Fond dijelom snosi odgovornost za aktuelno ja~anje napetosti. - MMF se odrekao odgovornosti za nadzor i sada svi mogu raditi {ta `ele. Ako Kina mo`e intervenirati i osam godina zaredom manipulirati kursom svoje valute, a MMF na to uop}e ne reagira, {ta spre~ava druge da rade isto - kazao je biv{i du`nosnik MMF-a Moris Goldstajn (Morris Goldstein).

Kursna lista SASE na dan 29. 9. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
ZVANI^NA KOTACIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA ZIF BOSFIN DD SARAJEVO ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR ZIF PROF PLUS DD SARAJEVO OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA A OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA D OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA E BH TELECOM D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BIH FAMOS D.D. SARAJEVO GP PUT D.D. SARAJEVO INGRAM DD SREBRENIK PAK CENTAR D.D. SARAJEVO PLIN SARAJEVO D.D. SARAJEVO SODASO HOLDING DD TUZLA SIPOREX D.D. TUZLA SANITEKS D.D. VELIKA KLADUŠA

14,99 3,10 2,55 4,95 3,95 39,52 30,39 30,70 18,96 69,58 25,50 3,00 9,80 23,10 6,70 10,00 19,50 30,03 3,50

0,13
KOTACIJA FONDOVA

700 986 1.590 249 85.000 23.572 18.070 20.149 950 950 41 102 190 210 406 7.650 122 2.225 400

10.494,80 3.057,37 4.054,50 1.232,55 335.746,40 9.315,94 5.492,47 6.099,22 18.010,00 66.448,50 1.045,50 306,00 1.862,00 4.850,00 2.720,20 76.500,00 2.379,00 66.816,75 1.400,00

5 4 1 1 4 3 2 3 7 9 1 1 2 3 1 7 3 3 2

- Mislim da je vjerovatnost za takav rat relativno mala, jer svi uvi|aju da bi preveliki sukobi imali negativne posljedice. Uprkos tome, mogu}nost postoji - kazao je Stros-Kan. Na po~etku sedmice brazilski ministar finansija Gido Mantega (Guido) izrazio je nezadovoljstvo utjecajem ja~anja brazilskog rea-

0,02 2,00 0,00 5,33
OBVEZNICE FBiH

Bonitetna agencija Moody’s

Tr`i{te plemenitih metala

3,73 0,56 2,28
PRIMARNO TR@I[TE

Slovenskim bankama smanjen kreditni rejting
Agencija za kreditni rejting Moody’s smanjila je kreditni rejting Novoj Ljubljanskoj banci (NLB) i Novoj Kreditnoj banci Maribor (NKBM), dvjema najve}im slovenskim bankama u prete`nom vlasni{tvu dr`ave. Jedna od vode}ih me|unarodnih bonitetnih agencija smanjila je ocjenu dugoro~nog depozitnog rizika te finansijskog potencijala banaka. Za obje banke je ocjena budu}ih izgleda negativna, a Moody’s upozorava na slabljenje kreditne sposobnosti u Sloveniji i regiji i na slabiji finansijski polo`aj banaka, prenijeli su slovenski mediji. U Novoj Ljubljanskoj banci smanjivanje rejtinga tuma~e pritiskom u koji je vode}a slovenska banka do{la zbog slabljenja svog kreditnog portfelja.

3,87 -1,49 0,91 0,00 13,03 -11,17 -16,25 0,00 0,00 0,10 -12,50

SEKUNDARNO TR@IŠTE

Fina unca zlata ju~er ko{tala 1.312,65 dolara

Promet 90.998 maraka

Pad cijene akcija Sani~ana
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 69 transakcija ostvaren promet od 90.998 KM, a najve}i je obavljen obveznicama za izmirenje ratne {tete 3, u vrijednosti od 18.555 maraka, uz rast cijene od 0,3 posto. Me|u fondovima najve}i promet je ostvaren akcijama Zeptera, u iznosu od 8.004 marke. Najve}i porast cijene imale su akcije Balkan investment fonda, od 9,84 posto, a gubitnik dana bio je emi-

Cijena zlata dostigla novi historijski rekord
Cijena zlata ponovo je oborila rekord, deseti put u posljednjih 12 trgovinskih dana, jer investitori o~ekuju novu injekciju novca ameri~ke centralne banke (Fed) u ekonomiju SAD. Cijena zlata ju~er je u Evropi stigla do 1.312,65 dolara za finu uncu (31,1 gram). Sna`an kurs juana podi`e o~ekivanja od potra`nje za zlatom u Kini. Investitori su i dalje zabrinuti za du`ni~ku krizu u eurozoni, mogu}nosti deflacije i recesije s dvostrukim dnom u SAD. Iako i dalje postoji veza s dolarom, rast cijene ovog puta vi{e se povezuje s investicijskom potra`njom i ekonomskim brigama. I ostali plemeniti metali prate trend. Cijena srebra porasla je za 0,7 posto, na 21,85 dolara.

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,39% 0,72% 839,66 1.409,76

tent Sani~ani iz Prijedora, s padom od 16 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 0,39 posto, na 839,66 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS ve}a za 0,72 posto i iznosi 1.409,76 poena.

NLB: Negativni budu}i izgledi

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 29. 9. 2010.
Naziv emitenta
Nova banka a.d. Banja Luka Tr`nica a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4

Kompletirana peta revizija stand-by aran`mana

Prosje~na cijena
0,844 1,43 3,9 32,61 30,5874

Promjena u%
-0,12 2,14 0 0,3 -0,53

Maks. cijena
0,845 1,44 3,91 32,61 31,05

Min. Ukupan cijena promet (KM)
0,844 1,4 3,9 32,61 30,036 7.624,60 16.869,08 8.004,32 18.555,09 15.957,16

MMF odobrio Srbiji tran{u kredita od 366,5 miliona eura
Izvr{ni odbor Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF), kompletiraju}i petu reviziju stand-by aran`mana vrijednog 2,9 milijardi eura, odobrio je Srbiji povla~enje nove tran{e u vrijednosti od 366,5 miliona eura. Kako se navodi na portalu MMF-a, ta me|unarodna finansijska organizacija pozvala je Srbiju da nastavi raditi na smanjenju bud`etskog deficita, prenose regionalne agencije. Zamjenik glavnog direktora i vr{ilac du`nosti predsjedavaju}eg Izvr{nog odbora Muriljo Portugal (Murilo) pohvalio je srbijanske aktivnosti na njenom ekonomskom programu, poduprtom stand-by aran`manom sa MMF-om, navode}i da je to ubla`ilo prelijevanje globalne finansijske krize te pomoglo uspostavi umjerenog ekonomskog oporavka.

BERZANSKA KOTACIJA

KOTACIJA FONDOVA SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE

biznis

Dnevni avaz ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010. 21

Ukratko

22
BRISEL Zasjedanje Evropske komisije

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

globus

Pokretanje postupka protiv Francuske zbog progona Roma
Madrid: Povrije|eno 11 osoba
(Foto: AFP)

Francuska je izazvala talas kritika nakon {to je u julu nare|ena deportacija vi{e od 1.700 Roma koji su do{li iz drugih ~lanica EU
Evropska komisija odlu~ila je ju~er pokrenuti postupak protiv Francuske zbog kr{enja pravila Evropske unije o slobodi kretanja kontroverznom odlukom o deportaciji Roma koji su do{li iz drugih ~lanica EU, objavio je vode}i zvani~nik Unije za sudstvo, prenosi AFP . i pozvala na zakonske akcije protiv Sarkozijeve vlade. Tako|er je rekla da je potezi francuske vlasti podsje}aju na progone i deportacije u Drugom svjetskom ratu.

Sukobi {trajka~a i policije
MADRID - U ju~era{njim sukobima {trajka~a i policije na protestima u vi{e {panskih gradova povrije|eno je najmanje 11 osoba, javio je {panski nacionalni radio. Radnici u [paniji ju~er su stupili u generalni {trajk, protestiraju}i zbog vladinih mjera za smanjenje bud`etskog deficita i prevazila`enja krize. [trajka~i su sprije~ili kamione da dostave robu u prodavnice u Madridu, Barceloni i drugim velikim gradovima.

Dvije akcije
Zvani~ni Pariz se tereti za dvije akcije, prva je diskriminacija i kr{enje Evropskog poglavlja na osnovna ljudska prava, dok je druga kr{enje pravila EU o slobodi kretanja. Francuska se nalazi me|u nekoliko dr`ava koje nisu prepisale pravila Evropske unije o slobodi kretanja u svoj zakon. Vi{e dr`ava EU, ali i politi~ara u Francuskoj, o{tro je kritiziralo Sarkozija, optu`uju}i ga za diskriminaciju prema etni~koj manjini u EU. Francuska je tokom ove godine protjerala oko 8.000 Roma u Rumuniju i Bugarsku i do temelja uni{tila njihova naselja.

Najvi{e du`nosti za Jong-una
PJONGJANG - Kim Jongun, najmla|i sin sjevernokorejskog lidera Kima Jong-Ila koji zbog slabog zdravlja priprema nasljednika, imenovan je na najvi{e du`nosti u komunisti~koj stranci ove azijske dr`ave. Kim Jong-Un je tako postao ~lan Centralnog komiteta jedine stranke na vlasti i potpredsjednik njene Centralne vojne komisije, prenosi agencija KCNA.

Kr{enje pravila
Nakon otvorenog sukoba Brisela i Pariza, te nekoliko sedmica prepucavanja, Evropska komisija se ju~er sastala u belgijskoj prijestonici iza zatvorenih vrata kako bi odlu~ila o pokretanju postupka protiv Francuske. - Odlu~ili smo pokrenuti postupak zbog kr{enja pravila. Francuska nije implementirala odgovaraju}e garancije u svoje zakonodavstvo kako bi osigurala slobodu kretanja - izjavila je komesarka EU za sudstvo Vivijan Reding (Vi-

Sprije~ena sloboda kretanja Roma

Dogovorena manjinska vlada
AMSTERDAM - Tri holandske stranke desnog centra dogovorile su se, poslije tri mjeseca pregovaranja, da formiraju prvu poslijeratnu manjinsku vladu u toj dr`avi, izjavio je lider liberala Mark Route holandskom televizijskom kanalu NOS. Lideri Liberalne i Demohri{}anske stranke postigli su dogovor o formiranju prve manjinske vlade od 1939. godine, koju }e u parlamentu podr`ati antiislamska Slobodarska stranka.

viane) za francusku televizijsku stanicu „France-24“. Francuska je izazvala talas kritika nakon {to je predsjednik Nikolas Sarkozi (Nicolas Sarkozy) u julu naredio deportaciju vi{e od 1.700 Roma koji su do{li iz

drugih ~lanica EU, ponajvi{e iz Bugarske i Rumunije, dok su njihova improvizirana naselja uni{tena. Reding je po~etkom ovog mjeseca kazala kako je „u`asnuta“ uvjetima u kojima je realizirana deportacija Roma

Poku{aj spa{avanja mirovnih pregovora

Uhap{eno 19 hakera-plja~ka{a
LONDON - Specijalna jedinica Scotland Yarda za elektronske zlo~ine uhapsila je 19 osoba osumnji~enih da su izvukle vi{e miliona dolara iz britanskih banaka tako {to su „upale“ u ra~une klijenata. Policija traga za najmanje 9,5 miliona dolara ukradenih iz banaka u Velikoj Britaniji tokom posljednja tri mjeseca nakon upada hakera-plja~ka{a u online ra~une klijenata.

Netanjahu posve}en postizanju sporazuma
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) izjavio je ju~er na sastanku s ameri~kim izaslanikom za Bliski istok D`ord`om Mi~elom (George Mitchell) da su on i njegova vlada posve}eni postizanju mirovnog sporazuma s Palestincima. Netanjahu se sastao s Mi~elom u Cezareji nekoliko dana nakon {to je istekao moratorij na izgradnju jevrejskih naselja na Zapadnoj obali, jer se Izrael nije povinovao pozivu predsjednika SAD Baraka Obama (Barack) i me|unarodne zajednice da ga produ`i. Takav potez doveo je do dnik Mahmud Abas nakon sastanka Arapske lige, zakazanog za ponedjeljak u Kairu. Netanjahu je istakao da je Izrael posve}en miru „koji }e {tititi sigurnost i vitalne interese Izraela“, izraziv{i nadu da }e se „dobri razgovori, koji su po~eli s Abasom, nastaviti da bi se postigao sporazum u roku od jedne godine“. Netanjahu se osvrnuo i na govor izraelskog {efa diplomatije Avigdora Libermana (Lieberman) u utorak u UN-u, u kojem je predlo`ena razmjena teritorija i naroda s Palestincima, naglasiv{i da to ne predstavlja izraelsku politiku.

Smanjen broj `rtava odrona
MEKSIKO SITI - Iako se u prvim informacijama spominjalo 300 uni{tenih ku}a i oko hiljadu izgubljenih `ivota u odronima u meksi~kom gradu Santa Mariji, spasila~ke ekipe zatekle su druga~iju situaciju, objavile su ju~er agencije. Meksi~ke vlasti dramati~no su smanjile broj osoba za koje se vjeruje da su zatrpane u odronima. Spasila~ke ekipe su uspjele u}i u grad na jugu dr`ave i za sada je potvr|ena smrt 11 osoba. Vlast je prvobitno pustila informaciju u kojoj se govori o zakopavanju stotina ku}a u kojima su najvjerovatnije stradale stotine osoba.

Sa susreta Mi~ela i Netanjahua: Razgovor u Cezareji

(Foto: AFP)

zastoja tek obnovljenih mirovnih pregovora, jer Palestinci prijete da }e ih prekinuti ako

se moratorij ponovo ne uvede. Kona~nu odluku o tome donijet }e palestinski predsje-

Incident u Dizeldorfu

Zbog sumnje da je finansirao El-Kaidu

Potvr|ena smrt 11 osoba

Na zgradu generalnog konzulata Hrvatske u njema~kom Dizeldorfu ju~er su ba~ena dva Molotovljeva koktela, koja su pri~inila manju {tetu, a policija je uhapsila napada~a. U napadu nije bilo povrije|enih, osim {to je generalni konzul Vjekoslav Kri`anec bio primljen u bolnicu zbog udisanja dima

Ba~eni Molotovljevi kokteli Uhap{en Amerikanac na konzulat Hrvatske al`irskog porijekla
odakle je brzo pu{ten. Kako je saop}ilo Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske, intervencijom radnika u konzulatu i vatrogasaca po`ar je ubrzo uga{en, a u prostorijama je do{lo do manjih o{te}enja. Njema~ka policija uhapsila je napada~a i nad njim provela kriminalisti~ku obradu. Ameri~ki dr`avljanin al`irskog porijekla uhap{en je ju~er u [paniji zbog sumnje da je finansirao sjevernoafri~ko krilo El-Kaide. Ministarstvo unutra{njih poslova identificiralo je osumnji~enog kao Muhameda Omara Debija (43) koji je uhap{en u gradi}u blizu Barcelone, prenose agencije. Debi je optu`en za pranje i slanje novca preko Al`ira }eliji El-Kaide u zemljama Magreba. Debijeva veza u Al`iru bio je Tufik Mizi, kojem je poslao vi{e od 80.000 dolara i koji je novac proslije|ivao sjevernoafri~kom krilu El-Kaide.

globus

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

23

ZAVJERE Obavje{tajci otkrili planove El-Kaide

Scenarij iz Mumbaija spreman za ve}e evropske gradove
Planirani udari na metropole u Francuskoj, Velikoj Britaniji i Njema~koj Mogu}e {irenje akcije na SAD
Zapadne obavje{tajne agencije otkrile su plan ElKaide da organizira teroristi~ke napade u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Njema~koj po uzoru na onaj u indijskom Mumbaiju, objavili su ju~er svjetski mediji. su ga vo|e teroristi~ke organizacije koje se kriju u plemenskim podru~jima Pakistana. Kao mogu}a meta navedene su i Sjedinjene Dr`ave, o ~emu je obavije{ten ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack), prenosi „ABC News“ izjave zvani~nika. Planovi su bili u poodmakloj fazi, no njihova realizacija se nije trebala desiti u skorije vrijeme, navodi „Sky News“ i dodaje kako su ih ozbiljno poremetile pogibije lidera El-Kaide u proteklim danima. Dobro naoru`ani timovi terorista-komandosa planirali su uzeti za taoce osobe iz zapadnih dr`ava, a potom ih ubiti u scenariju iz 2008. godine. Tada je deset terorista u dva hotela u indijskom Mumbaiju, tokom trodnevnog krvoproli}a, usmrtilo 166, a ranilo vi{e od 300 osoba.

Obama: Otvoreno o vjeri

(Foto: AFP)

Pitanje vjeroispovijesti predsjednika

Obama kazao da je kr{}anin po izboru
Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) ju~er je otvoreno govorio o svojoj vjeri, opisuju}i sebe kao „kr{}anina po izboru“, javljaju ameri~ki mediji. Obamu su na skupu u Albukerkiju, Novom Meksiku, pitali za{to je kr{}anin, na {ta je rekao da je to zato {to pouke Isusa Hrista govore o na~inu `ivota koji bi `elio da vodi, „da se brinem o svojoj bra}i, sestrama, da vodim ra~una o drugima koji vode ra~una o meni“. Kada je rije~ o vjeri u SAD, ju~er je objavljeno istra`ivanje pokazalo kako ateisti i agnostici bolje poznaju religiju od pripadnika najve}ih vjerskih zajednica. Vi{e od pola protestanata nije moglo identificirati Martina Lutera kao osobu koja je inspirisala reformaciju, dok 45 posto katolika nije znalo da, prema tuma~enju njihove crkve, hljeb i vino u pri~estima postaju tijelo i krv Hristova. Oko 40 posto Jevreja nije znalo da je Majmonid, jedan od najve}ih rabina i intelektualaca u historiji, bio Jevrej.

Pogibije lidera
Militanti, s bazom u Pakistanu, planirali su simultane udare na London i ve}e francuske i njema~ke gradove, citirao je „Sky News“ obavje{tajne izvore. Prema BBC-ju, ovo je bio jedan od ozbiljnijih planova El-Kaide za napade u proteklim godinama, a osmislile
(Foto: AFP)

Mumbai: Ubijeno 166 osoba 2008. godine

Pucnjava na univerzitetu

Uhap{en Nijemac
„Wall Street Journal“ objavio je da je ameri~ka CIA poja~ala napade bespilotnim letjelicama na plemenske oblasti Pakistana kako bi sprije~ila atake na evropske gradove. U je-

Pariz: Nova la`na uzbuna

dnom od napada, kasno preksino}, ubijen je El-Kaidin {ef operacija za Afganistan i Pakistan [eik Fateh. Izvor koji je odao planove teroristi~ke organizacije je Nijemac, osumnji~en za terorizam, koji je uhap{en pri poku{aju da do|e u Evropu i sada je zatvoren u

Afganistanu. Izvje{taji o otkrivenim planovima javili su se nakon {to je Ajfelov toranj, kasno preksino}, po drugi put evakuiran zbog la`ne dojave o postavljenoj bombi i ~estih upozorenja kako Francuskoj prijete napadi ekstremista.

Ubio se u biblioteci

Stav ministra Drucasa

Gotovo devet mjeseci nakon potresa

Nije se jo{ slegla pra{ina Haiti nije dobio ni cent od raspada Jugoslavije pomo}i SAD za obnovu
Gr~ka smatra da perspektiva evropskih i evroatlantskih integracija Balkana predstavlja garanciju budu}e stabilnosti i razvoja regiona, rekao je u Njujorku gr~ki ministar vanjskih poslova Dimitris Drucas (Droutsas). - Perspektiva integracije ~itavog regiona u evropske i evroatlantske institucije je na~in da se ubudu}e garantira stabilnost i razvoj - rekao je Drucas tokom debate u Generalnoj skup{tini Ujedinjenih naroda. On je kazao kako je Balkan i dalje osjetljiva oblast {to se ti~e stabilnosti, te da se „jo{ nije slegla pra{ina koja se podigla raspadom biv{e Jugoslavije“. Drucas je ocijenio da tokom kriti~nih godina raspada biv{e Jugoslavije, Gotovo devet mjeseci nakon katastrofalnog potresa, vi{e od milion Hai}ana jo{ `ivi na ulicama me|u hrpama ru{evina, a jedan od razloga je {to iz SAD nije stigao nijedan cent od obe}anih 1,15 milijardi dolara za obnovu. Port-o-Prens: @ivot bez skloni{ta i hrane Novac za obnovu u ovoj godini u martu miliona dolara, manje od 15 je obe}ala ameri~ka dr`avna ta- posto od ukupno obe}anog za jnica Hilari Klinton (Hillary razdoblje 2010-2011. Samo dva posto ru{evina Clinton). SAD su ve} potro{ile vi{e od 1,1 milijarde dolara za je uklonjeno, a izgra|eno je humanitarnu pomo} nakon 13.000 privremenih sklopotresa, ali bez dugoro~nih sr- ni{ta, manje od 10 posto od edstava ne mo`e po~eti reko- planiranog broja. Pro{le senstrukcija poru{enog Port-o- dmice je zaustavljanje radova Prensa gdje je smrtnost u por- urodilo tragi~nim posljedicaastu, dok pre`ivjeli `ive bez ma. U petak je oluja uni{tila oko 8.000 cerada, {atora i skloni{ta ili hrane. Haiti ne dobiva puno ni od {upa u glavnom gradu, te drugih donatora. Pedesetak usmrtila najmanje {est osoba, drugih dr`ava i organizacija uklju~uju}i dvoje djece. Sve obe}alo je ukupno 8,75 milija- vi{e prijeti i izbijanje nasilja, rdi dolara za obnovu, ali je na dok zemljoposjednici prijete Haiti do sada stiglo samo 686 delo`acijom cijelih kampova.
(Foto: AFP)

Ostin: Prona|en kala{njikov napada~a

(Foto: AP)

Mu{karac naoru`an juri{nom pu{kom AK-47 pucao je u nekoliko navrata preksino} na Teksa{kom univerzitetu u Ostinu, pri ~emu nikoga nije ubio, a zatim je izvr{io samoubistvo, saop}ila je ta ustanova, dodaju}i da je s njim mo`da bila druga osoba za kojom se traga. - Potvr|eno je da je osoba umije{ana u pucnjavu u kampusu izdahnula na {estom spratu biblioteke „Perry-Castanede“ zbog povreda mecima koje je sama se-

bi zadala - pi{e na internetstranici univerziteta. Policija je izvijestila da je prona{la kala{njikov iz kojeg je mu{karac pucao. Identitet napada~a jo{ nije utvr|en, kao ni motivi napada. Teksa{ki univerzitet ve} je bio popri{te jednog od najgorih pokolja u SAD. Prvog dana avgusta 1966. student ^arls Vitmen (Charles Whitmann) ubio je 15 osoba, me|u kojima svoju suprugu i majku u njihovom domu, a zatim ga je ustrijelila policija.

Drucas: Osjetljiva oblast

prisustvo EU na Balkanu nije bilo adekvatno i da je imalo {tetne posljedice u rje{avanju uzastopnih kriza.

Biv{i premijer Islanda ide na sud
Islandski parlament izglasao je da biv{i premijer ove zemlje Geir Horte treba biti izveden pred specijalni sud jer, kako se smatra, nije sprije~io finansijski krah dr`ave 2008. godine. Horte je tako postao prvi svjetski lider koji je upu}en pred specijalni sud zbog mogu}eg pokretanja procesa na osnovu optu`bi da je postupao nesmotreno uo~i finansijske krize.

Slu~aj „Fimi media“

Uhap{en Mladen Bari{i}, direktor Carinske uprave
Direktor Carinske uprave Hrvatske i biv{i blagajnik HDZ-a Mladen Bari{i} uhap{en je ju~er u Zagrebu, kazao je portparol hrvatskog MUP-a Krunoslav Borovec, te dodao kako je Bari{i} uhap{en zbog slu~aja „Fimi media“ ne `ele}i otkriti druge pojedinosti. Mediji ve} nekoliko mjeseci Bari{i}a povezuju s navodnim crnim fondom u HDZ-u koji se punio novcem dobivenim od poslova kompanije njegove prijateljice Nevenke Jurak, vlasnice firme „Fimi media“, s javnim preduze}ima. Sumnja se da je Bari{i} po nalogu biv{eg premijera Hrvatske Ive Sanadera bio veza izme|u Jurak i direktora javnih preduze}a od kojih su neki ugovorili poslove s tom agencijom za

24

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

globus

HRVATSKA Neslu`beni podaci nesre}e kod Slunja

Kontakt pri usponu izazvao pad MiG-ova
Veoma mogu}e da je do „sudara“ do{lo nakon ga|anja cementnim bombama, tokom ispravljanja i penjanja letjelice
Komisija za istra`ivanje nesre}e dva MiG-a 21 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) iznad Slunja pregledala je snimke koje je napravio tre}i avion koji se nalazio neposredno iza sru{enog dvojca. U tre}em MiG-u, navodi „Ve~ernji list“, nalazio se iskusni pilot koji je vidio cijeli doga|aj i uzviknuo: „Isko~i, isko~i.“ Komisija jo{ nije objavila informacije za javnost, ali se neslu`beno saznaje da se na snimku vidi kontakt dva MiG-a. avioni sudarili, a „sve je ostalo mogu}e tek u promilima vjerovatno}e“. I on smatra da je kontakt nastao tokom uspinjanja aviona.

Bari{i}: Biv{i blagajnik HDZ-a

tr`i{no ogla{avanje. USKOK je protiv Bari{i}a prije nekoliko mjeseci pokrenuo istragu, no {ef Carinske uprave tada nije uhap{en, za razliku od Jurak koja je u pritvoru.

Top Gan
Veterani smatraju da bi bilo lo{e re}i da su se hrvatski piloti „igrali Top Gana“, aludiraju}i na poznati film, jer je rije~ o iskusnim pilotima koji lete vi{e od deset godina, te je sigurno da kontakt i nesre}a nisu proizvod nediscipline. Vjeruju u pouzdanost i disciplinu pilota, pa tvrde da se ova gre{ka mora svrstati u onih „dva posto“ o~ekivanih i dopu{tenih gre{aka. - Sve to ide u rok slu`be tvrde i ka`u da, poka`e li se i slu`benom istragom da su piloti napravili „o~ekivanu“ gre{ku, ne}e biti posljedica po njihovu karijeru. Svaka druga odluka o cehu pilota bila bi do~ekana kao apsurdna, smatraju veterani-piloti.

Budu}i susret Klinton i E{ton

Balkan jedna od tema
Balkan }e biti jedna od tema sastanka ameri~ke dr`avne tajnice Hilari Klinton (Hillary Clinton) i visoke predstavnice EU za vanjsku politiku i sigurnost Ketrin E{ton (Catherine Ashton) u Va{ingtonu, potvr|eno je u Stejt departmentu. - Kada se one sretnu, razgovaraju o {irokom krugu pitanja. Siguran sam da }e se tu na}i Iran, Bliski istok i Balkan, kao ne{to na ~emu radimo intenzivno s Evropskom unijom - izjavio je portparol Stejt departmenta Filip Krouli (Philip Crowley).

Dva naleta
Neslu`bene izjave ka`u da je do{lo do, uvjetno re~eno, „sudara“ aviona, a iskusni piloti pretpostavljaju da se to moglo desiti izme|u prvog i drugog naleta tokom vje`be. Veoma je mogu}e da je do „sudara“ do{lo nakon ga|anja cementnim bombama, tokom ispravljanja i penjanja aviona koji izvode desni zavoj

Letjelice HRZ-a pale tokom vje`be kod Slunja

(Foto: Ve~ernji list)

i u tom se trenu ne mogu dobro vidjeti. To bi zna~ilo da su se u tom manevru dvije letjelice previ{e pribli`ile i zato je iskusniji pilot poru~io dvojici mla|ih da isko~e i sa~uvaju `ivote. - To se doga|a, meni se to dogodilo desetak puta, ali me

Bog sa~uvao - kazao je za „Ve~ernji list“ jedan penzionisani pilot koji je na MiGovima letio i u JNA i HRZ-u. Danijel Borovi}, pilot koji je na hrvatsku stranu prebacio MiG od kojeg je nastao HRZ, kazao je za „Vjesnik“, ne znaju}i {ta je na snimku, da je gotovo sigurno da su se

kiosk

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

25

BRITANIJA Roditelji odlu~ili tu`iti bolnicu

Oslijepili dijete tokom rutinskog poro|aja
I suprug i ja ostali smo traumatizirani, a moje dijete }e `ivjeti s posljedicama ljekarske gre{ke cijeli `ivot, ka`e majka Ema
Nestru~nom upotrebom pincete britanski ljekari i{~upali su oko iz {upljine i o{tetili lobanju Havijera Cutila (Xavier Cutille) u decembru pro{le godine u bolnici „Scunthorpe“. Dje~ak nikada ne}e vidjeti na lijevo oko, a njegovi roditelji Ema Portogalo (Emma Portogallo, 22) i Danijel Kutilo (Daniel, 23) tek }e za nekoliko godina znati ta~no koliko je o{te}enje mozga. Ema je stigla u bolnicu 21. decembra pro{le godine. Imala je dug poro|aj, na kraju su je ljekari poku{ali poroditi vakuumom, ali nisu uspjeli. Iako vi{e od tri poku{aja nisu preporu~ljiva, ljekar je stao tek nakon sedmog puta. Nakon toga su je odveli u salu i dali joj epiduralnu anesteziju iako je nisu upozorili na mogu}e posljedice niti su joj dali da potpi{e pristanak. Po~eli su vaditi dijete medicinskom pincetom. Nakon {to se Havijer rodio, oko mu je bilo o{te}eno. Kasnije tog dana operirali su mu oko i otkrili da ima o{te}enje mozga. - I suprug i ja ostali smo traumatizirani, a moje dijete }e `ivjeti s posljedicama ljekarske gre{ke cijeli `ivot - rekla je Ema. Njihov advokat objasnio je da tra`e od{tetu kako bi pokrili budu}e medicinske tro{kove. Portparol bolnice rekao je da su napravili internu istragu kako bi otkrili {ta je po{lo po zlu. Medicinsko osoblje razgovaralo je s roditeljima nakon poro|aja. - Nakon incidenta poo{trili smo obuku na{ih ljudi. Izuzetno nam je `ao zbog nesretnog slu~aja i nagla{avamo da nam je i dalje najbitnija sigurnost `ena i djece u na{oj bolnici - saop}eno je iz bolnice.

Havijer ima i o{te}enja mozga

Djevoj~ica optu`ena za zlo~in

Ubila mu{karca koji joj je silovao sestru, a sud ga oslobodio
Optu`ena djevoj~ica rekla je policiji kako ju je Dejli napastvovao jo{ od njene 11. godine
Djevoj~ica (14) iz Londona navodno je ubila ~ovjeka koji je silovao njenu sestru, a sud ga je oslobodio optu`bi. Optu`ili su nju i momka njene sestre da su Roberta Dejlija (Daley, 45) izboli no`em te ga pustili da iskrvari u njegovoj kuhinji u aprilu ove godine. Optu`ena djevoj~ica rekla je policiji kako ju je Dejli napastvovao jo{ od njene 11. godine. Dejli je njenu 16-godi{nju sestru nazvao nekoliko minuta nakon {to su ga oslobodili optu`bi. Navodno ju je poziv jako uznemirio, a nakon toga mu je poslala i SMS. - Zaista ne `elim imati ni{ta s tobom. Perverzan si i nikada ti ne}u oprostiti napisala je djevojka u poruci. Njena sestra odlu~ila je uzeti pravdu u svoje ruke te se obra~unati s mu{karcem. Tokom hap{enja policiji je rekla kako je Dejli „prljavi pedofil“ koji ju je napastvovao jo{ od njene 11. godine. Djevoj~ica i momak negiraju da su ubili Dejlija, a istraga se nastavlja.

Dejli: Izboden no`em

Amerikanac imao nevjerovatnu sre}u

Osvojio milion dolara, a potom jo{ dva
Prvi put dvije milionske nagrade

Jedan Amerikanac osvojio je u junu milion dolara u igri na sre}u, a ovog mjeseca sre}a se ponovila, samo dvostruko ve}a - dobio je dva miliona dolara. Ernest Pulen (Pullen, 57), koji `ivi u ameri~koj dr`avi

Misuri, penzionisao se u junu nakon uspjeha u nagradnoj igri. Zvani~nik lutrije Misurija D`on Vels (John Wels) izjavio je da {ansa da neko dobije milion dolara u nagradnoj igri iznosi jedan prema 2,28 miliona. - I ranije se de{avalo da

u~esnici dobiju nekoliko vrijednih nagrada, ali ovo je prvi put u povijesti lutrije Misurija da neko i drugi put dobije milionsku nagradu - rekao je Vels. Dio novca koji je osvojio na grebalicama, Pulen namjerava ulo`iti u radove na svojoj novoj ku}i.

26

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

kiosk

SU\ENJA Nijemac bi mogao biti osu|en na 15 godina zatvora

Mu{karac prona|en u kasinu

Malezijac odglumio otmicu

Poku{ao izvu}i novac od supruge za kockanje
Jedan 37-godi{nji Malezijac uhap{en je i optu`en za iznudu, jer je odglumio otmicu da bi od svoje supruge izvukao novac kako bi mogao nastaviti kockati. Neimenovani mu{karac je mobitelom poslao poruku `eni da su ga zato~ili zelena{i te da ga ne}e pustiti dok im ne isplati oko 5.000 eura. Rekao joj je da novac uplati na njegov teku}i ra~un, ali `ena je umjesto da slijedi upute, oti{la u policiju. - Kada smo ga na{li, kockao je u kasinu - rekli su iz policije.

Trikom iz filma „Kad jaganjci utihnu“ silovao 1.000 `ena
Na sudu je kazao da mrzi inteligentne `ene i kako ima neopisivu `elju da ih degradira
U Njema~koj je po~elo su|enje Jergu P. (Joerg, 46) iz Altenahra za silovanje i seksualno zlostavljanje hiljadu `ena u 22 godine. Najgori evropski silovatelj zavodio je `ene trikom sa`aljenja iz filma „Kad jaganjci utihnu“. U filmu se ubica pretvara da mu je slomljena ruka. Namami `rtvu u stan kako bi mu pomogla poma}i namje{taj i zatim je udari u glavu. Jerg je nekoliko puta glumio sli~nu povredu. Znao je i kucati `enama na vrata i moliti ih da ga puste u WC. Silovao je `ene i za vrijeme godi{njeg odmora koje je provodio sa suprugom i dvoje djece. Iskrao bi se kako bi napadao `ene, a zatim se vratio kao da ni{ta nije bilo. Prije nego {to bi napao, satima je posmatrao ku}u kako bi se uvjerio da je `ena sama. Naoru`an no`em i ~arapom na glavi, provaljivao je u

Uhap{en Srbijanac

Silovao k}erku, poku{ao silovati i unuku
Ranka K. (60) iz sela Belegi{ kod Starih Banovaca u Srbiji uhapsili su zbog sumnje da je deset godina silovao svoju k}erku S. K. (34). Navodno je poku{ao silovati i unuku. Ranka je prijavila k}erka zbog straha da }e po~eti silovati i njenu k}erku. S. K. se razvela 2000. godine, a od tada je `ivjela s ocem. Njega terete da ju je silovao od juna 2000. do 21. septembra ove godine. @ena nije nikome govorila o silovanju, jer ju je bilo strah reakcije okoline, a vidjela je kako on poku{ava silovati i njenu k}erku te je htjela za{tititi dijete pa ga je prijavila policiji.

Jerg lo{e ~ita i pi{e

ku}e i silovao ih. Tako je napao devet puta. Priznao je 20 silovanja u Njema~koj, Holandiji i Luksemburgu, a rekao je sudu da uzmu u obzir jo{ 1.000 seksualnih prijestupa. Na sudu je kazao i da mrzi inteli-

gentne `ene i kako ima neopisivu `elju da ih degradira. - @elim se osvetiti inteligentnim `enama - rekao je Jerg. Jerg lo{e ~ita i pi{e. To je pridonijelo poreme}aju li~nosti zbog koje se mora seksua-

lno dokazivati. Uhva}en je u martu zahvaljuju}i DNK dokazu. Tada je rekao da je odlazio prostitutkama kako bi se rije{io nagona, ali ni{ta nije pomoglo. Bit }e osu|en narednog mjeseca, a mogao bi dobiti 15 godina zatvora.

Panika na letu iz Var{ave u ^ikago

Avion se vratio na aerodrom nakon tu~e putnika i osoblja
Avion poljske kompanije „Lot“, koji je iz Var{ave poletio u ^ikago, vratio se ubrzo nakon polijetanja na var{avski aerodrom, jer se jedan svadljivi putnik potukao sa ~lanom posade, izjavila je portparol aviokompanije Martina Mar~ak. Mar~ak je rekla da je putnik iz biznis klase zahtijevao da njegov sin iz ekonomske bude preba~en u biznis klasu i potukao se sa ~lanom posade nakon {to je njegov zahtjev odbijen. Zabrinut za sigurnost ostalih putnika, pilot je odlu~io da se vrati na var{avski aerodrom. Problemati~ni Amerikanac predat je grani~noj policiji po slijetanju u Var{avu i on je uhap{en, a ostali putnici su kasnije ponovo poletjeli za ^ikago.

Pilot odlu~io vratiti letjelicu

Agencije prenose da se za tu~u u avionu saznalo zahvaljuju}i Poljaku koji je posmatrao de{avanje na letu Var{ava-^ikago i obavijestio medije.

Rusi najavili lansiranje

Prva komercijalna svemirska stanica do 2016. godine
Privatna ruska svemirska kompanija i dr`avna svemirska agencija planiraju izgraditi i pustiti u pogon prvu svjetsku komercijalnu svemirsku stanicu i o~ekuju da }e biti lansirana do 2016. godine. Sergej Kostenko, izvr{ni direktor Orbitalnih tehnologija sa sjedi{tem u Moskvi, izjavio je da }e stanica nuditi svoje usluge svemirskim turistima i istra`iva~ima. Kostenko je kazao da }e stanica u po~etku biti opremljena da primi sedam osoba, ali da }e biti u stanju za zna~ajna {irenja kapaciteta. Ruska svemirska dr`avna agencija, koja bi trebala imati koristi od najavljene stanice iznajmljivanjem lansirne rampe za svemirske kapsule, saop}ila je da bi se stanica mogla koristiti kao sigurnosna podr{ka Me|unarodnoj svemirskoj stanici u hitnim situacijama.

Me|unarodna svemirska stanica

oglasi

Dnevni avaz ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010. 27

28

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

kultura

„Avaz“ saznaje Kamerni teatar 55 na novoj turneji

Predstava „@aba“ u Be~u i Pragu
\erkovi}: Predstavlja na{u zemlju

Sarajevski glumci i na turneji po Srbiji Nadam se da }e Kamerni teatar zaraditi ozbiljan novac, ka`e Top~i}
Sarajevski Kamerni teatar 55 sa svojom predstavom „@aba“, koju je prema tekstu Dubravka Mihanovi}a re`irao Elmir Juki}, kre}e na veliku turneju po Srbiji. Direktoru ovog teatra Zlatku Top~i}u ju~er je potvr|eno i gostovanje ove popularne predstave u Be~u 17. oktobra, a dan poslije i u Pragu.

Na izlo`bi „Artisterium“ u Gruziji

Andrej \erkovi} predstavlja dva rada
Na Godi{njoj me|unarodnoj izlo`bi savremene umjetnosti „Artisterium 2010“, koja }e biti odr`ana od 2. do 10. oktobra u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, na{u zemlju predstavljat }e umjetnik Andrej \erkovi}. Na poziv kustosice Magde Guruli, sarajevski umjetnik predstavit }e se sa dva rada, „The Star-Spangled Banner“ iz 2008. i „Vi (ni)ste ovdje“ iz 2009. godine. Tema ovogodi{njeg izdanja je „Imagine the Future“, a u~estvuju umjetnici iz ciA. Gr. jelog svijeta.

Iskoristio priliku
- Nakon samo tri godine kada smo gostovali s predstavom „Helverova no}“, ponovo se vra}amo u poznati teatar „Akzent“ u centru Be~a, ovoga puta sa „@abom“. Kada smo imali svjetsku premijera filma

Film „Na putu“ Jasmile @bani}

Od danas u kinima u Izraelu
Prikazivanje filma „Na putu“ Jasmile @bani} zapo~et }e danas u Izraelu. Premijernim prikazivanjem u Cirihu, 7. oktobra po~et }e i {vicarska distribucija filma, a odmah nakon nje i ~e{ka. Francuska, Japan, Brazil distribuciju zapo~inju po~etkom idu}e godine. A. Gr.

Pred glumcima iznimno naporan tempo

KULT/ART TELEKS

„Ostavljeni“ u Karlovim Varima u ^e{koj, pri susretu s ljudima na tom festivalu iskoristio sam priliku da pri~am o „@abi“ i dogovorim gostovanje u Pragu, {to su odmah prihvatili. Tako|er, oba izvo|enja, i u Be~u i u Pragu, bit }e titlovana na engleski jezik - rekao nam je Top~i}.

Veliko interesiranje
Top~i}: Povratak 19. oktobra

Kada je u pitanju Srbija, prvo izvo|enje „@abe“ bit }e 11. oktobra na festiva-

lu posve}enom Zoranu Radmilovi}u u Zaje~aru, a zatim 12. i 13. na sceni „Ateljea 212“ u Beogradu. - U Sarajevo se vra}amo tek 19. oktobra i bit }e to iznimno naporan tempo za glumce. Mo`da je prerano o tome govoriti, ali u Srbiji postoji toliko interesiranje za predstavu da smo pozvani da „@abu“ igramo u brojnim gradovima, {to }emo i napraviti. Odlazimo u deset srbijanskih gradova iz dva puta. U prvih pet gradova

igrat }emo po~etkom decembra, a u drugih pet u februaru idu}e godine. Nadam se da bi Kamerni teatar mogao na ovaj na~in zaraditi ozbiljan novac - rekao nam je Top~i}. Sarajevski glumci Emir Had`ihafizbegovi}, Mirsad Tuka, Aleksandar Seksan i Moamer Kasumovi} tako }e nastupiti i pred publikom u Novom Sadu, U`icu, Kru{evcu, Kragujevcu, Jagodini....
A. GRABOVAC

Mladenko Marijanovi}, dobitnik nagrade „Mak Dizdar“

Ima ve} jednu objavljenu zbirku pri~a
PRIZREN - U povodu obilje`avanja 50 godina postojanja, Me|unarodni teatarski festival MESS u~estvovao je u programu „Sarajevo Festival u Prizrenu“. Promoviraju}i sadr`aje programa Modula Memorije, MESS je od 27. do 29. oktobra predstavio filmski, teatarski, izdava~ki i fotografski sadr`aj. Prezentirani su i filmovi Danisa Tanovi}a i Jasmile @bani}. Osim „Grbavice“, prikazano je i pet dokumentarnih filmova rediteljke @bani}. Publika je u Domu kulture vidjela i film Dine Mustafi}a „Remake“. Festival MESS je organizirao i dolazak scensko-poetskog recitala „Svjedok“ Miodraga Trifunova koji je igran pred 400 gledalaca, navodi se u saop}enju A. Gr. MESS-a. Knji`evnik iz Vare{a Mladenko Marijanovi} ovogodi{nji je dobitnik nagrade „Mak Dizdar“ za neobjavljenu knjigu koju dodjeljuje manifestacija „Slovo Gor~ina“ u Stocu. Kako nam je kazao, ovo mu je prva nagrada. - Prvi put sam aplicirao i eto, posre}ilo mi se. Iza sebe do sada imam ve} jednu objavljenu zbirku pri~a „Kad i zvona zanijeme“. Ona je objavljena u izdanju HKD „Napredak“ u Vare{u, gdje je bila i promocija. Knjiga je izazvala pozitivne kritike ~italaca - pri~a nam Marijanovi}. Ina~e, sve pri~e koje se nalaze u ovoj zbirci objavljivane su u vare{kom mjese~niku „Bobovac“. - [to se ti~e moje nove zbirke „Hajduci stupaju u {trajk“, ona bi trebala iza}i krajem godine, a promocija bi bila na idu}oj manifestaciji „Slovo Gor~ina“ - nastavlja Marijanovi} te dodaje da sada novom zbirkom treba opravdati povjerenje koje mu A. Ke. je ukazao `iri.

Marijanovi}: Prva nagrada

Dje~ije pozori{te RS u Banjoj Luci

Bosansko narodno pozori{te Zenica

Praizvedba predstave „Vuk i sedam jari}a u muzeju bajki“
Praizvedba predstave „Vuk i sedam jari}a u muzeju bajki“ bit }e odr`ana 3. oktobra u 11 sati u Dje~ijem pozori{tu RS u Banjoj Luci. Rije~ je o lutkarskoj predstavi Predraga Bjelo{evi}a, direktora ove ku}e, koji zajedno sa Biserkom Kolevskom potpisuje i re`iju. Od predstave, kako nam je re~eno, o~ekuje se mnogo, jer je ansambl iscrpno radio na probama, a nakon premijere planirani su nastupi i na festivalima. Scenografiju, maske, lutke i kostime potpisuje Marijeta Golomehova, autor muzike je Mladen Matovi}, koreografi Rene Savi} i Snje`ana Bijeli}, a sekretar re`ije Aleksandar Pejakovi}. U predstavi igraju Sa{a T erzi}, Ana Mazalica, Zorana [uman, \ur|a VuV. S. ka{inovi}...

Glavni partner i koordinator „No}i teatra“
Od ove godine Bosansko narodno pozori{te Zenica glavni je partner i koordinator Me|unarodnog pozori{nog projekta „No} teatra“ za BiH koji }e biti realiziran 20. novembra. - Nakana i `elja je da zajedni~ki otvorimo sva bh. pozori{ta i scene kao mjesta susreta, dijaloga, dru`enja i novih spoznaja, ~ime oboga}ujemo redovan program, ali i zadr`avamo na{e posjetioce kazao nam je Hazim Begagi}, A. D`. direktor BNP-a.

Mazalica i [uman: Igraju u predstavi

jet set

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

29

MISICE Mirsada Smajlovi} napokon se vratila ku}i

U Albaniji sam bila bez podr{ke, a d`eparac su mi dali roditelji
Na{u predstavnicu na izboru Miss Globe International 2010 na Aerodromu u Sarajevu nije do~ekala Ema Alagi}, koja ju je tamo i poslala
Misterija Mirsade Smajlovi}, bh. predstavnice na izboru Miss Globe International 2010, preksino} je napokon razrije{ena. Ova 21godi{nja ljepotica vratila se iz Albanije, gdje je provela dvadeset dana bez gotovo ikakvog kontakta s porodicom u rodnim Doborovcima kod Gra~anice. Tako su preksino} i Mirsadini zabrinuti i iscrpljeni roditelji, koji su strahovali za k}erkinu sudbinu, napokon mogli odahnuti i spavati mirno. sam ja, do{lo bez ikakve podr{ke. Ema je trebala sti}i nekoliko dana pred izbor, ali je imala nekih neodlo`nih obaveza u BiH ka`e Mirsada te se pita {ta bi bilo da joj je u najju`nijem albanskom gradu Sarandi ne{to zaista krenulo po zlu.
]uri}: Zadovoljan pjesmom „Ti i ja“

Amel ]uri} na luksuznom brodu

Babe i `abe
Organizatori ovog izbora ljepote u BiH nisu imali apsolutno nikakvu obavezu da finansijski podr`e u~esnice, koje ipak predstavljaju dr`avu na jednom takmi~enju.

Priprema bend za svirku na krstarenju
Amel ]uri} je u studiju AL zavr{io snimanje pjesme „Ti i ja“, za koju je muziku, tekst i aran`man uradio Amil Lojo. - Zadovoljan sam kako nova pjesma zvu~i, ali nisam siguran da li }e se uskoro na}i na radiostanicama ili }u prvo snimiti spot. „Ti i ja“ najavit }e izlazak mog novog albuma krajem godine - ka`e ]uri}, koji isti~e da novu pjesmu planira predstaviti i u Hrvatskoj. Pjeva~ iz Gra~anice nedavno je okupio novi bend u kojem su Amil Lojo, Anes Beglerbegovi}, Emir Jugo i Sanin Lutvi}. - Sa ovim bendom nastupit }u na „Balkan Cruiseu“, krstarenju na luksuznom brodu od [vedske do Finske 16. oktobra. Na brodu }e biti nekoliko hiljada ljudi, a na svakom spratu }e se izvoditi razli~ita vrsta muzike od sevdaha do elektronske. Sa bendom ve} uveliko pripremam repertoar na kojem }e se na}i hitovi s prostora biv{e Jugoslavije - ka`e D. Z. ]uri}.

Majka u panici
Na Aerodromu u Sarajevu Mirsadu nije do~ekala Ema Alagi}, vlasnica bh. licence za izbor Miss Globe International 2010, nego momak Dino, koji je posljednjih dana tako|er na sve na~ine poku{avao dobiti informaciju vi{e o svojoj djevojci. - Hvala Bogu stigla sam `iva i zdrava. Zapravo, meni je u Albaniji bilo lijepo,

Nejasno saop}enje
U na{u redakciju ju~er je stiglo i {turo saop}enje iz Direkcije Miss Globe BiH u kojem se, stje~e se dojam, poku{avaju iskupiti za na~injene propuste. Uz izjavu Mirsade Smajlovi} kako joj je u Albaniji bilo prekrasno (?!), na kraju saop}enja stoji i: - Sada Mirsadi preostaju brojne obaveze na fakultetu, ali kruna Miss Globe BiH joj i dalje stoji na glavi. - U Albaniju sam oti{la sa d`eparcem koji su mi dali roditelji. Agencija „Sol Azur“ obezbijedila mi je avionsku kartu. Dobila sam ve~ernje haljine i tradicionalnu no{nju u kojoj sam predstavljala BiH i to sam shvatila kao podr{ku - govori ljepotica. Izlet u svijet ljepote i mode za ovu studenticu `urnalistike je zauvijek zavr{en. O razlozima ne `eli previ{e govoriti, tek toliko da joj je fakultet na prvom mjestu i da, kako ka`e, ne `eli mije{ati babe i `abe. A. I.

Smajlovi}: [ta bi bilo da mi se u Albaniji ne{to desilo

Alagi}: Neodlo`ne obaveze

ali je problem u tome {to nisam imala mogu}nost da ostvarim kvalitetan kontakt s porodicom i prijateljima. Iz hotela nisam mogla uspostaviti internacionalne telefonske pozive, tako da se sve svelo na poneki SMS. O~ekivala sam da }e bar ne-

Daleko od glamura i sjaja
Mirsada Smajlovi} je potvrdila i sumnje mnogih da je izbor Miss Globe International daleko od glamura i sjaja kakvim je predstavljen u BiH. - Ne mogu re}i da za mene nije bilo lijepo iskustvo, ali ne mogu ni dati pravu ocjenu doga|aja, jer ne znam {ta se de{ava na drugim izborima. Mogu re}i da su Albanci uradili {to su najbolje mogli - dodaje Mirsada.

ko mojoj mami javiti da je finale, koji je trebao biti odr`an u subotu, prolongiran za nedjelju, ali to niko nije uradio i ona se na{la u velikoj panici - govori Mirsada. Tako|er isti~e da je bila jedna od rijetkih djevojaka koja je za vrijeme boravka u Albaniji bila prepu{tena sama sebi. - Ve}ina predstavnica je do{la sa svojim menad`erima, a mnoge djevojke su doputovale s porodicama. Neke su se u~esnice poznavale odranije, pa su se zajedno dr`ale i tokom priprema. Malo djevojaka je, kao {to

Tomislav Ka{ljevi} poru~io @eri:

„Berette“ zavr{ile snimanje albuma

„Kad spomene{ Davora, kupi Dariju barem ~okoladu!“
Sr|an Jovanovi}, menad`er internet zvijezde

Gode nam pohvale Brane Jakubovi}a
Grupa „Berette“ iz [irokog Brijega, pro{logodi{nji pobjednici „Jeager Music Nigta“, u studiju Brane Jakubovi}a zavr{ila je snimanje svog debitantskog albuma. - Ostalo je jo{ da uradimo finalni miks i album s na{ih jedanaest pjesama spreman je za {tampanje. Drago nam je {to smo imali priliku da sara|ujemo sa Jakubovi}em i veoma nam gode njegove pohvale. Ipak, on je ~lan „Dubioze kolektiv“, koja }e sigurno napraviti veliki uspjeh u cijelom regionu - ka`e Tomislav Zovko, lider grupe D. Z. „Berette“.

Ko na „Farmi“ Ekremu Jevri}u podme}e svinjetinu?
„Air Pinkom“ u Ljubljanu

[ta je @eljko Mitrovi} obe}ao Rebeki Dremelj?
„Berette“: Na CD-u 11 pjesama

Na kioscima svakog ~etvrtka

30 ^etvrtak, 30. septembar/rujan 2010. Dnevni avaz

oglasi

Mjese~ni bilans stanja se izdaje da bi se obezbijedile informacije o radu Centralne banke Bosne i Hercegovine prema pravilu currency boarda i da bi se ponudile posebne informacije koje zahtijeva Zakon o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Neke posebne karakteristike bilansa stanja od 31. augusta su: Na dan 31. augusta Banka je zadovoljila obaveze pravila currency boarda kako to navodi ~lan 31. Zakona. Stanje neto strane aktive prevazilazi njenu monetarnu pasivu u konvertibilnim markama (KM) za 491.484 hiljade KM. Ovo je prikazano u stavki neto devizna aktiva minus monetarna pasiva. Devizna aktiva se investira uglavnom u vrijednosne papire i depozite koji se dr`e kod ino-banaka. Bilans stanja tako|er prikazuje kompoziciju dr`anja valuta tako {to ih diferencira u EUR i ostale valute. Ban~ine devizne investicije donose prihod za Banku. Monetarna pasiva je u najve}em obimu predstavljala obavezu Banke za KM novac u opticaju (2.367.755 hiljada KM) i depozite rezidentnih banaka (3.426.747 hiljada KM). Kapital i rezerve odra`avaju po~etni kapital, rezerve, dionice i akumulirane dobiti Banke od po~etka njenog rada 11. augusta 1997. Kao depozitar za ~lanstvo Bosne i Hercegovine u MMF-u, Banka iskazuje u bilansu stanja MMF-ove ra~une 1 i 2 kao stranu pasivu, i ~uva vrijednosne papire Vlade Bosne i Hercegovine vezane za ~lanstvo. Istovremeno djeluju}i i kao fiskalni agent u ime Vlade u njenim odnosima sa MMF-om, Banka evidentira sredstva i obaveze Vlade vezane za ~lanstvo na povjerila~kim ra~unima odvojenim od bilansa stanja. Konsolidacijom svih ra~una vezanim za ~lanstvo Bosne i Hercegovine u MMF-u izra~unava se obaveza kao neto ~lanska pozicija od 1.083.453 hiljade KM. Banka tako|er vodi odre|ene ra~une stranih valuta u smislu sporazuma izme|u Vlade Bosne i Hercegovine i stranih vlada i finansijskih organizacija, kao i devizne ra~une dr`avnih institucija i agencija za koje Banka djeluje kao agent. Kako ovi ra~uni nisu niti aktiva niti pasiva CB BiH, oni nisu uklju~eni u gore navedeni bilans stanja. Ukupni iznos sredstava koja se dr`e na ovim ra~unima je bio 523.929 hiljada KM. Dalji upiti koji se ti~u Mjese~nog bilansa stanja mogu se uputiti Odjeljenju za ra~unovodstvo i finansije u Sarajevu na tel. (33) 27 81 19, fax. (33) 27 82 94. Predstavnici medija mogu se obratiti Slu`bi za odnose s javno{}u na tel. (33) 27 81 23, fax. (33) 27 82 96. Centralna banka Bosne i Hercegovine je neovisna monetarna institucija BiH i nema nikakvih organizacijskih veza sa bilo kojom poslovnom bankom.

show biz

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

31

Za sedam miliona dolara

SKANDALI Reakcija Bosanke na tu`bu nogometa{a

Hilari Daf prodaje vilu
Mlada glumica Hilari Daf Daf: Seli se (Hilary Duff) prodaje svo- na Beverli ju vilu u mediteranskom Hils stilu koja se nalazi u Kaliforniji po cijeni od sedam miliona dolara. Ameri~ka glumica i njen suprug Majk Komri (Mike Comrie), s kojim je nakon trogodi{nje veze u avgustu ove godine uplovila u bra~nu luku, odlu~ili su da }e im novo gnijezdo biti na obroncima Beverli Hilsa. Hilari je vilu, koja je trenutno na tr`i{tu nekretnina, 2004. godine platila 3,5 miliona dolara. U ku}i se nalaze ~udne tematske prostorije poput soba za ispijanje konjaka i za zamotavanje poklona.

Irma Nezirovi}: Bekam je obi~ni manipulator
Engleski nogometa{ tvrdi da }e donirati u dobrotvorne svrhe sav novac koji eventualno dobije putem suda od Irme
Britanski listovi jednostavno ne prestaju pisati o skandalu u ~ijem su sredi{tu Bosanka Irma Nezirovi} alijas Nici i nogometna zvijezda Dejvid Bekam (David Beckham). Tabloid „The Sun“ je tako u ju~era{njem izdanju objavio da }e nogometa{, nakon {to je podnio tu`bu te{ku 16 miliona funti protiv elitne prostitutke, donirati u dobrotvorne svrhe sav novac koji eventualno dobije putem suda od Irme. Bekam tvrdi da je odluku donio nakon razgovora sa suprugom Viktorijom (Victoria) te je obrazlo`io re~enicom kako „ne `eli prljavi novac obi~ne la`ljivice“. S druge strane, Irma Nezirovi} je putem engleskih medija poru~ila nogometa{u: - Veoma se radujem dolasku na sud i prilici da ka`em istinu. Dokazat }u da je gospodin Bekam jedan obi~ni manipulator. Engleski nogometa{ podnio je tu`bu protiv Irme Nezirovi} nakon {to je Bosanka magazinu „In Touch“ ispri~ala kako je prije tri godine imala seksualnu aferu s njim. Bekam u tu`bi od Irme tra`i 16 miNezirovi}: Raduje se su|enju

liona funti za {tetu koju je nanijela njemu i njegovoj porodici. Kako je „Dnevni avaz“ ve} pisao, 26-godi{nja Irma `ivjela je u Sarajevu s roditeljima i mla|im bratom. Tokom agresije na na{u zemlju, s majkom Nadijom i bratom Damirom oti{la je u Holandiju, da bi se potom preselila u London, te na koncu u Njujork.

Autobiografija australske pjeva~ice

Bekam: Ne `eli „prljavi novac“

Minog: Kratki brak s D`ulijanom Mekmehonom

Vratila se kod roditelja

„O~ajna ku}anica“ tvrdi

Paparaci istjerali Keli Ozborn iz ku}e
Keli Ozborn (Kelly Osbourne) bila je prisiljena napustiti svoju ku}u u Los An|elesu jer su je okupirali paparaci. Realiti zvijezda osje}ala se kao zatvorenik u svom domu ispred kojeg su kampovali fotografi poku{avaju}i je slikati, pa je bila prisiljena iseliti se. - Jako puno ljudi me poku{alo fotografirati u mom domu. Provalili su mi ulazna vrata i moji roditelji smatraju kako nije sigurno da `ivim sama - isti~e Keli. Ozborn se vratila kod svojih roditelja Ozija (Ozzy) i [eron (Sharon) te je poru~ila da se svojoj ku}i ne}e vi{e vra}ati. Nedavno se na svom Twitter profilu po`alila na paparace. - Stvarno mi je dosta da mi paparaci sjede ispred ku}e. Moram se seliti! Nemam uop}e privatnosti jer su pre{li sve granice. Ostat }u kod roditelja dok se ne preselim u sigurniju zgradu - ka`e Keli.

Dani Minog tvrdi da je svekrva nije voljela
Australska pjeva~ica Dani Minog (Dannii Minouge), sestra popularnije Kajli, napisala je u autobiografiji da je biv{a svekrva, pokojna Sonja Mekmehon (Sonia McMahon), nije voljela. Dani, koja se za D`ulijana Mekmehona (Julian) udala 1994. godine, ka`e kako nije bila dobrodo{la u njihovu porodi~nu ku}u za vrijeme trajanja njihovog kratkog braka. - Nije mi nijednom bilo dozvoljeno posjetiti njihovu ku}u nedjeljom. Morala sam sjediti u automobilu i ~ekati D`ulijana kada bi i{ao kod majke. Ona nije htjela imati ni{ta sa mnom. Jednostavno joj nisam bila dovoljno dobra za njenog sina - napisala je Minog u autobiografiji. D`ulijanov pokojni otac bio je biv{i australski premijer, ser Vilijam Mekmehon (William).

Eva se poistovjetila s likom koji glumi
Longorija-Parker: Voli kuhati

Ispovijest voditeljice Majlin Klas

Tokom intervjua predlo`en joj seks
Ameri~ka televizijska voditeljica Majlin Klas (Myleene Klass) otkrila je kako joj je jedan o`enjeni holivudski glumac prije {est mjeseci tokom intervjuu na ru~ku ponudio da s njim potpi{e ugovor o seksu i diskreciji. Voditeljica, koja je nedavno objavila da o~ekuje drugo dijete, odbila je ponudu jer ne `eli varati zaru~nika Grejema Kvina (Grahama Quinna) s kojim ima k}erku Avu. - Prije {est mjeseci zamolio me da potpi{em neku vrstu ugovora o seksu s njim. Zapitala sam se s koje je on planete. Srela sam ga nekoliko puta. Pomislila sam koliko je jadna njegova supruga i da ne `elim varati zaru~nika - rekla je Klas. Voditeljica ~esto putuje u Los An|eles kako bi intervjuirala zvijezde za CNN-ov {ou „The Screening Room“. Radila je intervjue s Bredom Pitom (Brad Pitt), D`ord`om Klunijem (George Clooney), D`onijem Depom (Johnny Depp) i Robertom de Nirom, od kojih niko nije u braku.

Eva LongorijaParker (Longoria) otkriva da se napokon mo`e poistovjetiti sa svojim likom u „O~ajnim ku}anicama“. Glumica, koja je u braku s ko{arka{em Tonijem Parkerom (Tony), priznaje da se u prvim sezonama serije osje}ala udaljeno od svog lika, seksi doma}ice Gabrijel

Solis (Gabrielle). - Osje}am kako sada imam puno toga zajedni~kog s Gabrijel, jer ona prije nije htjela imati djecu, imala je vanbra~nu aferu, nije kuhala i bila je moja ~ista suprotnost. Ja sam, s druge strane, prava ku}anica, volim kuhati i ne mogu do~ekati da imam djecu - ka`e Eva.

32

^etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

sveznadar
Rizici pu{enja

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

49

Ta~no Neta~no
Krou je pogr1.D`imime zazakon postao afri~kog dno Amerikance porijekla? di Trevi je najmonume2.Fontanarimska barokna fontana? ntalnija 3.[ansona je vrsta francuske pjesme?
1. TA^NO

ZDRAVLJE Tvrdnje nau~nika sa Oksforda

Ote`an je transfer }elija do maternice

Genetski defekt uzrokuje migrene
Nau~nici vjeruju da }e njihov rad dovesti do razvoja novih terapija za te{ke glavobolje koje poga|aju svaku petu osobu
Istra`iva~i sa Oksford univerziteta identificirali su genetski defekt povezan s razvojem migrena, objavio je ~asopis „Nature Medicine“. Nau~nici vjeruju da }e njihov rad dovesti do razvoja novih terapija za te{ke glavobolje koje poga|aju svaku petu osobu. Klju~ni gen nazvan TRESK otkriven je kod porodica ~iji ~lanovi ~esto imaju migrene, a istra`iva~i smatraju da je njegova prisutnost direktno povezana s razvojem ovih glavobolja. Pokazalo se kako u situacijama kada ovaj gen ne funkcionira pravilno faktori iz okoline mogu znatno lak{e utjecati na centre za bol u mozgu. U ranijim istra`ivanjima otkriveni su dijelovi DNK koji
Gen TRESK otkriven je kod porodica ~iji ~lanovi ~esto imaju migrene

Vanmateri~na trudno}a
Hemijski spoj iz dima cigareta uzrokuje reakciju koja mo`e dovesti do vanmateri~ne trudno}e, upozoravaju {kotski nau~nici. Njihova testiranja su pokazala kako kotinin dovodi do pove}anja nivoa proteina PROKR1 u jajovodu, {to ote`ava transfer jajnih }elija do maternice te uzrokuje pove}anje izgleda za vanmateri~nu trudno}u. „American Journal of Pathology“ objavio je i kako `ene koje pu{e te kod kojih se razvila vanmateri~na trudno}a imaju u prosjeku dvostruko ve}i nivo PROKR1 nego `ene koje ne pu{e te su imale zdravu trudno}u.

D`im Krou zakon pogrdno ime ze crnce
D`im Krou zakon postao je pogrdno ime za Amerikance afri~kog porijekla. Njime je zao{trena rasna segregacija na jugu SAD, a va`io je od 1877. do ~ak pedesetih godina 20. stolje}a. Naziv je uzet iz predstava putuju}ih zabavlja~a. Poslije rekonstrukcije, perioda poslije Ameri~kog gra|anskog rata, zakonodavna tijela ju`nih dr`ava usvojila su zakon koji je propisivao odvajanje „bijelih i obojenih ljudi“ u javnom prijevozu. Zakon je kasnije pro{iren na {kole, restorane i druga javna mjesta. Godine 1954. Vrhovni sud SAD proglasio je segregaciju u dr`avnim {kolama neustavnom u parnici Braun protiv Odbora za obrazovanje, a kasnijim presudama ukinuti su i drugi D`im Krou zakoni.
2. TA^NO

pove}avaju rizik za migrene u op}oj populaciji, no sada je po

prvi put identificiran gen direktno odgovoran za migrene.

Penzija iz Crne Gore
Sa 55 godina `ivota i 30 sta`a ostvarila sam pravo na prijevremenu starosnu penziju u FBiH. Pokrenut je postupak za ostvarivanje dijela penzije u Crnoj Gori jer od 30 godina ukupnog penzijskog sta`a 10 godina sam ostvarila u Crnoj Gori. Da li ispunjavam uvjete za ostvarivanje prava na penziju u Crnoj Gori, pita R. J. iz Fojnice. Odredbom ~lana 17. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Crne Gore, propisano je da osiguranik stje~e pravo na starosnu penziju kad navr{i 65 godina `ivota (mu{karac), odnosno 60 godina (`ena) i najmanje 15 godina penzijskog sta`a. Osiguranik stje~e pravo na starosnu penziju kad navr{i 40 godina sta`a (mu{karac), odnosno 35 godina (`ena) i najmanje 55 godina `ivota. Kako vi imate 55 godina `ivota i 30 sta`a, jer se sta` ostvaren u Crnoj Gori u smislu zaklju~enog Sporazuma sabira sa sta`om ostvarenim u BiH, ne ispunjavate uvjete za ostvarivanje prava na dio penzije u Crnoj Gori jer u prvom slu~aju nemate 60 godina `ivota, a u drugom imate potrebne godine `ivota, ali nemate 35 godina sta`a. Pravo na dio penzije u Crnoj Gori ostvarit }ete kada navr{ite 60 godina `ivota.
Federalni zavod PIO

Oprezno kada kupujete {minku

Kozmeti~ki testeri puni su bakterija
Kupovanje nove kozmetike pravi je u`itak gotovo svakoj `eni, ali isto tako mo`e biti opasno za zdravlje. Isprobavanjem nove boje ru`a, maskare ili kreme iz probnih pakiranja riskirate svoje zdravlje zbog bakterija koje se nalaze u testerima koje probaju brojni ljudi, upozoravaju stru~njaci. U zapanjuju}oj studiji medicinskoga koled`a D`eferson u Pensilvaniji, istra`iva~i su otkrili da je svaki tester {minke koji je bio analiziran sadr`avao bakteriju E. coli. Dvogodi{nje istra`ivanje pokazalo je kako je najve}i nivo bakterija prisutan subotom kada su i trgovine pune ljudi. Bakterija E. coli mo`e uzrokovati gr~eve u `elucu i proljev, ali

Fontana di Trevi monument usred Rima
Fontana di Trevi je najmonumentalnija rimska barokna fontana, izvedena po Berninijevoj zamisli. Dovr{io ju je arhitekta Nicole Salvija 1762. godine. Fontana ozna~ava kraj akvadukta „Aqua Virgine“ koji je sagra|en u doba Marka Agripe, zna~i pod kraj stare ere. Na prvoj razini fontane nalazi se reljef jedne djevojke, popularne djevice po kojoj je akvadukt nazvan. Nazvan je po djevoj~ici koja je Agripi i pokazala izvor vode. Usred fontane je postavljena skulptura Neptuna, vladara mora, dok se s bo~nih strana nalaze Tritoni. Navodno, to su Neptunovi sinovi, morski borci. Jedan od njih se mori, poku{ava obuzdati konja, dok drugi mirno vodi tu `ivotinju. Salvi je htio time predstaviti mo} Neptuna, ali i }udljivost mora.
3. TA^NO

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

Gotovo svaki tester je sadr`avao bakteriju E. coli

mo`e biti i fatalna. Prona|ene su i bakterije stafilokok i streptokok, koje mogu uzrokovati infekcije. Me|u opasnim posljedicama probanja testne kozmetike je i pojava herpesa na usnama.

BO@iCA IZ DREVNE KO[ENJE MITOLOGIJE TRAVE UNUKA BELZEBUBA VELIKI EVROPSKI PLANINSKI MASIV TEMELJ, BAZA

RA^UNI

LAGANO

GLUMICA VALI

TANASIJE ODMILJA

ITALIJA AKADEMIJA NAUKA I UMJETN. KO[ARKA[. STRU^NJAK PETAR ZNAK ZA ZAUSTAVLJANJE KRIVINE,, ZAVOJI

DIJELOVI MOLEKULA

NOVOST

POSTAVITI PITANJE

[ansona - pojava iz 12. stolje}a
[ansona (pjesma) je vrsta francuske pjesme. [ansone za solo pjeva~e bez instrumentalne pratnje koje su komponirali trubaduri prvi put su se javile u 12. stolje}u. [ansone s instrumentalnom muzikom i partiturom za jedan ili vi{e instrumenata u 14. i 15. stolje}u pisali su Gijom de Ma{o i drugi, u strogim utvr|enim formama. Oko 1.500 {ansona za nekoliko glasova napisali su @osen de Pre i njegovi savremenici. U posljednjih nekoliko stolje}a ovaj pojam se ~esto koristi za francuske pjesme kabaretskog stila.

NA^IN RADA MINERAL IZ ATAKAME TV VODITELJICA VATRI]

VO]NI NAPITAK (mn.) TIGANJ

PISAC ANDRI]

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
GALAMA, VRISKA

BIV[I ITAL. DNEVNI LIST O.T.

KONSPIRATOR, AGDA, NEPERI, TR, LOTA, KAL, OLOVKE, BANI, LINEARNO, I^, ICA, PERNICA, KEJSI STONER 2300

PJEVA^ NA SLICI

GLUMICA TEJLOR SEKUNDA

ALBANSKA TELEGRAF. AGENCIJA

NEVJERNICI

50 ^etvrtak, 30. septembar/rujan 2010. Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

51

Ekonomi~no i okolinski optimalno grijanje i hla|enje reprezentativnih objekata Poslednja rije~ tehnike iz Japana

Gasne kompresione toplotne pumpe AISIN -TOYOTA
garantovano smenjenje pogonskih tro{kova za grijanje i hla|enje za 30-40 %. Kompaktne jedinice se postavljaju se na otvorenom prostoru ili na krovu, te se isklju~uje potreba kotlova, dimnjaka, rashladnih ure|aja, posebne prostorije za smjestaj opreme, kao i posebnih instalacija jake struje. Mogu} pogon prirodnim gasom i te~nim naftnim gasom. Sanitarna voda tokom ve}eg dijela godine se dobiva iz istog sistema potpuno besplatno. Na va{ upit dostavljamo e-mailom detaljne informacije, prospekte i odgovaramo na va{a pitanja. Ovla{teni partner za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru :

Bakarevi}a 64 i Igmanska bb (krug Pretisa) u Vogo{}i. Kontakt telefoni su : 033 571 000, 061 201 814 Telefax: 033 571 001 e-mail : peljtos@bih.net.ba Iz na{e proizvodnje posebno preporu~ujemo ve} dobro poznate i provjerene

TEGAS PEM

FASADNE GASNE PE]I „ EMINA“
kao rje{enje za decentralizovano grijanje porodi~nih ku}a i stanova i kao dopunsko grijanje stanova sa vlastitim centralnim grijanjem radi u{teda koje se ostvaruju izbjegavanjem uklju~ivanja kotla ili bojlera kada se grije samo jedna ili dvije prostorije.

Ne {tedite na komforu, {tedite na smanjenju utro{ka energije za grijanje

VRANICA d.d. SARAJEVO PONOVO OGLA[AVA prodaju poslovnih prostora i stanova izgra|enih za tr`i{te I. Poslovni prostor koji se nalazi u Mostaru, naselje Donja Mahala, ul. Gojka Vukovi}a, Lamela 10, prizemlje, povr{ine 37,58 m2 Dodatne informacije vezane za prodaju i dogovor za razgledanje poslovnog prostora u Mostaru mogu se dobiti putem telefona 033 715 220 ili 062 164 700 II. Pet poslovnih prostora u Vare{u, naselje Majdan, povr{ine od 44 do 135 m2. III. Tri poslovna prostra povr{ine po 63 m2, koji se nalaze u Zanatskom centru u Vare{u IV. Devet stanova koji se nalaze u Vare{u naselje Majdan, povr{ine od 52 do 63 m2 Dodatne informacije vezane za prodaju i dogovor za razgledanje poslovnih prostora i stanova u Vare{u mogu se dobiti na telefon 032 843 114 ili 061 493 481 Svi poslovni prostori i stanovi prodaju se u zate~enom stanju. Ponude za kupovinu treba dostavljati u zatvorenim kovertama sa naznakom „ponuda“ na adresu: Vranica d.d. Sarajevo, ulica Antuna Branka [imi}a br. 8 Sarajevo Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana ogla{avanja.

52

^etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Podru`nica „Elektrodistribucija“, Sarajevo

Obavje{tavamo sve zainteresirane ponu|a~e da je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podru`nica „Elektrodistribucija“ Sarajevo u Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine broj 75/10, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Sl. glasnik br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06 i 70/06) objavila

Podru`nice „Elektrodistribucije“ Sarajevo, PJ Gora`de te~nim gorivima“ 10304-OP-020/10 „Projektovanje, nabavka materijala i izgradnja TS 10(20)/0,4kV Bra}e Muli} 1, 10(20)kV kablovski priklju~ak za TS 10(20)/04 kV Bra}e Muli} 1 i NN kablovskog priklju~ka sa mjernim ormarom za kupca Gradiz“ Svaki ponu|a~ koji je zainteresiran za u~estvovanje na Javnom nadmetanju du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na faks +387 33 75 15 75. Detaljne informacije i uslovi za u~e{}e su navedeni u zvani~nom Obavje{tenju. Ostale dodatne informacije mogu se dobiti putem navedenog broja faksa ili na telefon broj +387 33 75 14 70, odnosno na Web stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (www.elektroprivreda.ba)

JAVNA NADMETANJA PO OTVORENOM POSTUPKU
za izbor najpovoljnijih ponuda 10304-OP-015A/10 „Usluge snabdijevanja vozila Podru`nice „Elektrodistribucije“ Sarajevo te~nim gorivima“ 10304-OP-019/10 „Usluge snabdijevanja vozila

Na osnovu odluke Nastavno-nau~nog vije}a Ma{inskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 03-200-0010536/10 od 07. 09. 2010. godine, Ma{inski fakultet Univerziteta u Zenici daje slijede}u

Kandidat Mustafa Had`ali}, dipl. in`., javno }e braniti magistarski rad pod naslovom: „Prilog definisanju prora~una pogona dizanja izvoznih postrojenja“ dana 28. septembra (utorak) 2010. godine sa po~etkom u 11 sati u ~itaonici Ma{inskog fakulteta Univerziteta u Zenici, ulica Fakultetska br. 1, Zenica. Magistarski rad se mo`e pogledati svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 14,00 u Sekterijatu Ma{inskog fakulteta Univerziteta u Zenici. SEKRETARIJAT FAKULTETA

OBAVIJEST

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-dobojski kanton Zemlji{no-knji`ni ured OP]INSKI SUD U TE[NJU Broj: 039-0-DN-10-001 001 Te{anj, 23. 09. 2010. godine

Dnevni avaz

~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

53

Na osnovu ~l. 63. i 67. a u vezi sa ~l. 88. st. 2. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH („Slu`bene novine FBiH“, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Te{nju, Zemlji{noknji`ni ured

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 039-0-Dn-10-001 001, a po zahtjevu Ganjgo Ahmeta sin Ahmeta iz Te{nja, Mrkoti} bb, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknj`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u posjedovni list broj 142, katastarska op}ina Mrkoti}, ozna~ene sa: - k.~. br. 1022 zv. Trnova~e, njiva 6 klase povr{ine 2701 m2, {to odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 258/4, upisana u zk. ul. br. 374 k.o. SP- Mrkoti}, - k.~. br. 1029 zv. Trnova~e, {uma 3 klase povr{ine 2541 m2, {to odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 539/5, upisana u zk. ul. br. 438 k.o. SP - Kalo{evi}, - k.~. br. 1030/1 zv. Trnova~e, njiva 5 klase povr{ine 8761 m2, {to odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 539/2, upisana u zk. ul. br. 438 k.o. SP - Kalo{evi}, - k.~. br. 1030/2 zv. Trnova~e, njiva 4 klase povr{ine 1118 m2, {to odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 539/3, upisana u zk. ul. br. 438 k.o. SP - Kalo{evi}, - k.~. br. 1030/8 zv. Trnova~e, ku}a i zgrade povr{ine 27 m2 i pristupni put povr{ine 1146 m2, {to odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 539/4, upisana u zk. ul. br. 438 k.o. SP - Kalo{evi}, - k.~. br. 1030/6 zv. Trnova~e, ku}a i zgrade povr{ine 169 m2, dvorit{e povr{ine 500 m2 i njiva 5 klase povr{ine 1016 m2, {to odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 259/4, upisana u zk. ul. br. 375 k.o. SP - Mrkoti}, - k.~. br. 1030/9 zv. Trnova~e, ku}a i zgrade povr{ine 80 m2 i njiva 5 klase povr{ine 9716 m2, {to odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 257/2, upisana u zk. ul. br. 376 k.o. SP - Mrkoti}. Prema podacima katastra Op}ine Te{anj posjednik navedenih nekretnina je Ganjgo Ahmet sin Ahmeta iz Te{nja, Mrkoti} bb sa dijelom 1/1, dok su prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda Te{anj kao suvlasnici nekretnina u zk. ul. br. 374 k.o. SP - Mrkoti} upisani Cerovac Mustafa, Cerovac Be}ir, Pilav r. Cerovac Helija, Cerovac Hana, D`uhera r. Cerovac Mejra, ^aplja r. Cerovac Naza, Rahi} r. Cerovac Ajka, Cerovac Idriz, Cerovac Husein, Cerovac Nezir, Rizvanovi} Remzija, Sara~ r. Cerovac Mufija, Cerovac Adem, Bobari} r. Cerovac Mina, Cerovac Senad, Selava Alija, Krd`ali} Suvada, Desnica Aj{a, Glinka Zekija i Memi} [emsudin, kao suvlasnici nekretnina u zk. ul. br. 438 k.o. SP - Kalo{evi} upisani su \uhera Fatima, \uhera Hasan, Barjektarevi} r. \uhera Zarfa, Hajdarevi} r. \uhera [ehrija, Hod`i} r. \uhera [aha, [e~i} r. Planjac D`ehva, \uhera Smajl i Rizvanovi} Hana, kao vlasnik nekretnina u zk. ul. br. 375 k.o. SP - Mrkoti} upisan je Kadri} Avdo sin Avde, a u zk. ul. br. 376 k.o. SP - Mrkoti} kao suvlasnici nekretnina upisani su Cerovac r. Kadri} Melva, Rami} r. Kadri} Nura, Kadri} Ramo, Kadri} Avdo, Kadri} Asim, Rahi} Hakija, Kadri} Ramiz, Ganjgo Ahmet, Ganjgo Ema, Ganjgo Azemina, Ganjgo [aban i Ganjgo Avdo. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njiihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Aldin [abanovi}

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-DN-10-000 074 Te{anj, 24. 9. 2010. godine Na osnovu ~l. 63. i 67. a u vezi sa ~l. 88. st. 2. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Te{nju, Zemlji{noknji`ni ured

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 039-0-Dn-10-000 074, a po zahtjevu „TE[PED“ d.o.o. Te{anj, koje zastupa zakonski zastupnik direktor Hod`i} Edina, k}i Adila, zastupan po punomo}niku advokatu Leki} Drinki iz Te{nja, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana po novom premjeru u posjedovni list broj 104, katastarska op}ina Te{anj II, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 208/1 zv. „Ku}i{te“, dvori{te povr{ine 268 m2, {to odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. 49/2, upisana u zk. ul. br. 8540 k.o. SP-Te{anj. Prema podacima katastra Op}ine Te{anj posjednik navedene nekretnine je TE[PED d.o.o. Te{anj sa dijelom 1/1, dok su prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda Te{anj kao suvlasnici navedene nekretnine upisani Gavri} Ivo, Gavri} Aleksa, Gavri} Kosta, Gavri} Jefa i ^aji} ro|. Gavri} Draginja. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Aldin [abanovi}

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-10-000 128 Zavidovi}i, 21. 09. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-10-000 129 Zavidovi}i, 21. 09. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-10-000 128, po zahtjevu Alihod`i} Ibrahima sin Muharema iz Osje~ana bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u posjedovni list broj 1614, katastarska op}ina Vozu}a, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 3145/4 „Kamen“ oranica 5 klase povr{ine 3053 m2 Prema podacima iz katastara posjednik navedene nekretnine je Alihod`i} Ibrahim Muharemov, Vozu}a, [ljivi}i, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-10-000 129, po zahtjevu [ehi} Nezira sin Nezira iz Borovnice bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 289, katastarska op}ina ^ardak, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 96 „Bara“ oranica 3 klase povr{ine 275 m2 - katastarska ~estica broj 97 „Bara“ oranica 3 klase povr{ine 225 m2 - katastarska ~estica broj 158/1 „Bara“ oranica 4 klase povr{ine 761 m2 - katastarska ~estica broj 159/1 „Bara“ oranica 4 klase povr{ine 939 m2 Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je [ehi} Nezir Nezirov, ^ardak, Borovnica bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedein rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-10-000 127 Zavidovi}i, 21. 9. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-10-000 123 Zavidovi}i, 21. 09. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-10-000 127, po zahtjevu Falji} Raze, k}i Mustafe iz Donje Lovnice, zastupane po punomo}niku Falji} Memi{u, sin Mehmeda iz Zavidovi}a, Dolovi bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 1434, katastarska op}ina Donja Lovnica, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 725 „Dolovi“ oranica 6 klase povr{ine 990 m2 - katastarska ~estica broj 726 „Dolovi“ oranica 6 klase povr{ine 3.032 m2 - katastarska ~estica broj 727/4 „Dolovi“ {uma 6 klase povr{ine 459 m2 Prema podacima iz katastra posjednica navedenih nekretnina je Falji} Raza Mustafina, Zavidovi}i, Donja Lovnica, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{nokni`nom predmetu broj: 042-0-DN-10-000 123, po zahtjevu [ijerki} Edina sin Ismeta iz Lijev~e bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u posjedovni list broj 895, katastarska op}ina Bajvati, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 3216 „Ora{je“ oranica 4 klase povr{ine 1254 m2 Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je [ijerki} Edin Ismetov, ^ardak, Lijev~a bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

54

^etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

LOTO

6/42

GARANTOVANI JACK POT ZA 79. KOLO JOKER-a 50.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ 78. KOLA JOKERA OD 28. 09. 2010.godine

GARANTOVANI JACK POT ZA 79. KOLO LOTO-a 350.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ 78. KOLA LOTO-a OD 28. 09. 2010.godine

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA

DOBITNA KOMBINACIJA 78. KOLA LOTO-a

29

23

33 08

41 19
933819 903038

08 19

23

29 33 41
JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA
DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

6

POGODAKA DOBITAKA NEMA POGODAKA DOBITAKA IMA 17 POGOTKA DOBITAKA IMA 842 POGOTKA DOBITAKA IMA 12.543

5 4 3

6
506,00 KM 13,60 KM 2,00 KM

BROJA DOBITAKA

IMA 1
BROJA DOBITAKA

50.000,00 KM 1.000,00 KM 524,70 KM 37,50 KM 3,10 KM 1,00 KM

DOBITAK SA 6 BROJEVA

5 4
3 2 1

IMA 1
BROJA DOBITAKA

- JACK POT

IMA 1
BROJA DOBITAKA

SREBRENIK ZASTUPNIK : 00184 4020392 S 1x6

DOBITAK SA 5 BROJEVA
ZASTUPNIK : 00322 4020205 R 1x5 DOBITAK SA 4 BROJA ZASTUPNIK : 00059 3970041 S 1x4

IMA 21
BROJA DOBITAKA

IMA 254
BROJ DOBITAKA

U 78. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114.684,60 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57.342,30 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 14.335,60 + JP 306.205,20 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .320.540,80 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.601,30 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.468,50 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.936,90 KM

IMA 2.522

U 78. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.052,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.026,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.405,20 + JP 14.727,40 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.132,60 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.620,80 KM

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 29. 09. 2010.godine
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 29.09.2010.godine

DOBICI SA 5 POGODAKA
ZASTUPNIK : 00066 4020049 S 3x5 15x4 10x3 ZASTUPNIK : 00085 4020100 R 1x5 ZASTUPNIK : 00198 4010291 R 1x5 ZASTUPNIK : 00225 4020183 R 1x5 ZASTUPNIK : 00248 4020156 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00311 4010114 R 1x5 1x4 ZASTUPNIK : 00388 4020054 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00424 4010007 R 1x5 ZASTUPNIK : 00588 4020264 R 1x5 ZASTUPNIK : 00619 4010336 R 1x5 ZASTUPNIK : 00683 4010053 S 2x5 5x4 ZASTUPNIK : 00748 4020433 R 1x5 1x3

KONA^AN IZVJE[TAJ 76. KOLA LOTO-a OD 21.09.2010.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 76. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO U 76. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116.567,10 KM UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58.283,55 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 14.570,90 + JP 281.397,30 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295.968,20 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.742,50 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.656,70 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23.313,40 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
SA 6 POGODAKA SA 5 POGODAKA DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA IMA DOBITAKA IMA DOBITAKA IMA 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .485,70 KM 760 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,30 KM 9.935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,30 KM

NOVÈANI DOBITAK 1.000,00 KM

GRA^ANICA

1. 780076840200187
DOBITNI LISTI]I U IGRI IGRA^ - GOST U 77. i 78. KOLU

SA 4 POGOTKA SA 3 POGOTKA

DOBITNI LISTI]I U IGRI IGRA^ - GOST IZ 75. i 76. KOLA
1. 760000139100230 - SARAJEVO . . . . .900,00 KM 2. 750001438400039 - SARAJEVO . . .1.800,00 KM 3. 760036439100280 - CAZIN . . . . . . . .700,00 KM 4. 750042138400044 - GRADA^AC . . . . .600,00 KM 5. 750018438400369 - SREBRENIK . . . .600,00 KM 6. 760013239200252 - TRAVNIK . . . . . .600,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 76. KOLO LOTO-a JE 29.10.2010.GOD.
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 29.09.2010.godine

1. 780039140200019 - BIHA] 2. 780032540200101 - GRADA^AC 3. 780079340200012 - JABLANICA 4. 780013240200511 - TRAVNIK 5. 780000140200511 - SARAJEVO 6. 780015040100162 - ZENICA

KONA^AN IZVJE[TAJ 76. KOLA JOKERA OD 21.09.2010.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 76. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO U 76. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.343,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.171,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.434,30 + JP 12.260,90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.695,20 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.737,20 KM

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 29.09.2010.godine

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA

OBAVJE[TENJE ZA IGRA^E
SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 - cijena poruke 0,50 KM + PDV

SA 6 BROJEVA SA 5 BROJEVA SA 4 BROJA SA 3 BROJA SA 2 BROJA SA 1 BROJEM

DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO DOBITAKA NEMA DOBITAKA IMA DOBITAKA IMA DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .839,00 KM 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59,90 KM 233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,40 KM

DOBITAKA IMA 2.381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 76. KOLO JOKERA JE 29.10.2010.GOD.

oglasi

Dnevni avaz ~evtrtak, 30. septembar/rujan 2010. 55

56

^etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
lje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji do Sebilja, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobu djevojci-studentici ili zaposlenoj na ^. Vili. Tel. 033 649152. Izdajem sobu studentima kod stud. doma Ned`ari}i. Tel. 061 546 066. Izdajem sprat ku}e Ilid`a, kompletno namje{ten, strancima ili pos. ljudima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan Alipa{ino polje A-faza. Tel. 061 349 669. Izdajem stan na Soukbunaru. Tel. 033 219-869, 061 866 409. Izdajem stan sa vi{e le`aja u privatnoj ku}i, 80 KM po le`aju, Bare-[ip. Tel. 062 139 215. Izdajem stan u centru grada sa gara`om na du`i period. Tel. 062 258 306, 062 986 371. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem studentici jednokrevetnu sobu kod Pivare. Tel. 033/441-476. Izdajem u centru ^obanije-Zvijezda, dvosoban namje{ten stan, sve novo, strancima, studenticama. Tel. 033 444-137, 061 930 219. Iznajmljujem stan kod OHR-a, namje{ten, 700 KM. Tel. 061 142 704. Jednokrev. soba studentu ili zapos. mu{karcu sa centr. grijanjem, upotreba kupatila i TV-a. Tel. 033 457-657. Jednokrev. soba, Dobrinja 3. Tel. 066 603 733. Jednos. konf. stan namje{ten kod Dr`avne bolnice. Tel. 033 212-994, A. Jabu~ice. Jednos. stan namje{ten, Vele{i}i. Tel. 033 442-477. Kanc. prostore u pos. objektu u Sarajevu, Ned`ari}i. Zvati od 16-20 h. Tel. 061 130 504. Kasindolska uliuca, pos. protor 40 m2. Tel. 061 157 193. Kod Vije}nice u Sarajevu, izdajem dvosoban stan studenticama ili zaposlenoj `eni, poseban ulaz. Tel. 062 682 185. Ko{. brdo, A. Hangija, dvosoban namje{ten stan. Tel. 033 442-998, 062 139 085. Ko{. brdo, ~etverosoban stan za 3 studenta ili zaposleni, eta`no grijanje. Tel. 061 537 239. Ku}u, jednospratnu za stanovanje, vrlo povoljno. Tel. 062 106 447, 033 511-963, Binje`evo. N. [opa Stup, pos. prostor 35 m2. Tel. 458-506, 062 007 338. Namje{ene dvije sobe samcima, jednokrev., pos. ulaz, pogodno za studente, |ake. Tel. 211-467. Namje{ten stan u Hrasnom, Trg heroja, sve ostalo po dogovoru. Tel. 061 187 482. Namje{ten stan, trosoban. Tel. 212-563, 063 284 767. Namje{tena soba sa upotrebom kuhinje. Tel. 063 123 964. Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu auto-praonu. Tel. 061 244 166. Ned`ari}i, sobe studentima i zapos. osobama. Tel. 062 124 318. Neum - apartmani povoljno, klima, gara`a, www.villalamia.com Tel. 033 535-121, 062 214 946. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Orebi}: Izdajem, soba, kuhinja, kupatilo, tersa, TV, klima, ro{tilj, parking, blizina mora, 30 EUR-a. Tel. 00385 20 713-793, 00385 98 92 46 035. Otok Hvar-Su}uraj, apartmani 35 osobni, uz pla`u izdajem. Tel. 00385 21 773-305, 00385 99 683 0611. Podhrastovi-okretaljka, izdajem namje{ten stan, 2 studenta-nepu{a~i. Tel. 061 219 013. Pofali}i kod FDS, namje{ten stan, za studentice ili zapos. djevojke. Tel. 061 227 070. Pos. prostor 15 m2, ^. Vila, pogodan za predstavni{tvo ili kancelarije. Tel. 061 275 282. Pos. prostor 16 m2, Ferhadija, stkaleni grad, 700 KM. Tel. 061 142 704. Pos. prostor 50 m2, u Hrasnom, zgrada mali Bosmal. Tel. 033 489-002, 061 254 038. Pos. prostor 60 m2 do gl. ceste u B. Potoku, mo`e za sve namjene. Tel. 062 154 130. Pos. prostor 90 m2, uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Pos. prostor izdajem za trafiku, ul. ^ekalu{a. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Poslovni prostor u „Papagajci“ od 25 m2, izdajem, ulaz sa ulice Hamdije Kre{evljakovi}a. Tel. 061 147 336. Povoljno, jednos. stan polunamje{ten ili prazan, pos. ulaz, sve posebno. Tel. 629-054, Ilid`a-Otes. Prazan stan u priv. ku}i, 45 m2. Tel. 061 572 742. Prazan stan u priv. ku}i. Tel. 061 572 742. Radnicima izdajem namje{tene sobe. Tel. 061 926 348. Rajlovac-Zabr|e do br. 7, izdajem pos. prostor 80 m2. Tel. 065 684 987. Saraj polje, ul. S. M. Dende, trosoban potpuno namje{ten stan u zgradi, III sprat, na du`i period. Tel. 062 943 493. Skenderija, tros. extra lux. namje{ten stan u zgradi, 1.000 KM. Tel. 061 925 649. Soba na N. Breci kod Klini~kog centra Ko{evo. Tel. 061 537 588. Soba namje{tena, centralno grijanje, kuhinja, kupatilo, Hrasno. Tel. 521-618, 061 529 838. Sobu studentici islamskog fakulteta, upotreba kuhinje, kupatila, centr. grijanje. Tel. 610-840. Socijalno, izdajem sobu `enskoj osobi. Tel. 641-885. Stan Ko{. Brdo, 25 m2, stan na ^obaniji jednosoban namje{ten. Tel. 061 019 236. Stan namje{ten na spratu, samcima, pos. ulaz, voda, struja, grijanje, blizu Saobra}ajne. Tel. 211-467. Stan od 70 m2 izdajem za tri studenta, sa dvije terase, svi uslovi. Tel. 062 226 665, Ko{. brdo. Strogi centar, pos. prostor pogodan za kancelarije, trgovinu i sl. Tel. 033 227-609. Studentima jednos. namje{ten stan, S. Grad, Pirin brijeg. Tel. 033 238-553, 061 139 542. [oping-vanjska strana, izajem gara`u. Tel. 657-189 i 061 912 565. Tros. namje{ten stan za 3 studenta u priv. ku}i. Tel. 033 659-834, Pofali}ka. Trosoban namje{ten stan, 350 KM. Tel. 212-563, 063 284 767. U Starom Gradu izdajem poslovni prostor pogodan za trgovinu, kancelarije. Tel. 033 227-609. Ugostiteljski objekat 53 m2, sa inventarom, Ilid`a, sa ba{tom i parkingom. Tel. 062 435 756. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

MALI

OGLASI
Prodaja
avan. Tel. 061 251 423. Korsa C, 2002. god., 1.0 benzin, ABS, servo, 2 vrata, 4x airbag, crvena, al. felge, servisna knjiga, tek registrovana. Tel. 062 814 399, Sarajevo. Laguna dizel, karavan, 2004. god., siva boja, cijena po dogovoru. Tel. 420-606, 062 390 579. Limarija, branici za WW, Audi, [koda i Fiat, noviji modeli. Tel. 061 227 070. Ljetne gume interkontinental od Golfa 4 karavana, iz Njema~ke. Tel. 061 159 507. Ljetne gume, skoro nove 205-5515. Tel. 061 761 812. MAN 19-403, teglja~, tek uve`en. Tel. 061 141 292. Mercedes 1.7 CDI, 200. god., ili mijenjam za Fiat Punto. Tel. 061 262 976. Mercedes 190 dizel, automatik, 1988., registrovan, u odli~nom stanju. Tel. 061 500 037. Mercedes A 160, avangard, 2001. god., ko`a, klima, navigacija, ABS, ESp, ful oprema, servisna knjiga, registrovan. Tel. 061 350 093, Sarajevo. Mercedes E klasa, 220 CDI, avangard, sivi, al. felge, xenon, ko`a, model novi. Tel. 066 364 848. Motor Piagioo, 2009. god., jakna i dvije kacige. Tel. 062 846 348. Nissan kabrio, bijelui, 1.4 benzin, u dobrom stanju, 1991. g., cijena 2.300 KM, hitno. Tel. 061 584 434, Visoko. Nov Fi}o, 2008., ful oprema u garanciji. Tel. 061 143 036. Opel Astra G OPC 2000. g., 118 KW, 2.0, registrovana do 6. 2011., 8.000. Tel. 062 905 809. Opel Corsa 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, 90.000 pre{ao, tek registrovan, vlasnik od uvoza, cijena 8.000 KM. Tel. 061 835 565. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena fiksna 2.500 KM. Tel. 061 551 317. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Pe`o 206 1.4 HDI, 2004. god., dvoja vrata, bijela boja, tek registrovan, pre{ao 79.000 km. Tel. 062 991 267. Pe`o 206 HDI 1.4, full oprema, god. 2003., uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, cijena 7.800 KM. Tel. 061 107 285. Povoljno Audi 80 („jaje“), 1991. god., benzin, metalik plavi. Tel. 062 682 185. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora za sva vozila, zamjena neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193. Prodajem Golf 3 GTD, 1992. u odli~nom stanju. Cijena 5.000 KM. Tel. 061 180 144. Prodajem i ugra|ujem ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. Prodajem ili mijenjam Audi A6, 2.5 TDI, 1998. g. Tel. 061 820 107. Prodajem ili mijenjam Ford Fiesta, god. 96. terenac, Niva i sl. Tel. 061 493 085. Prodajem ili mijenjam [kodu Feliciju,d izel, 99. g., za Fabiju do 1 godine starosti. Tel. 061 398 653. Prodajem Mercedes 190 D, automatik, registrovan, god. 1988. Tel. 062 316 992. Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Prodajem-mijenjam Reno Clio 1.5 DCI, 2004. god., kupljen i odr`avan u Bunji. Tel. 061 537 588. Renault Kangoo, 2004. god., 1.5 DCI, hitno. Tel. 061 761 812. Reno 11 registrovan, izvanredno stanje, met. boja, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Reno Clio 1.2 B, 2003. god., zlatni, 3 vrata, full oprema, 90.000 pre{ao, pla}eni carina i PDV, cijena do registr. 7.700 KM. Tel. 061 835 565. Reno Clio 1.2, plave boje, 1996. god. Tel. 062 105 871. Reno Kango 1.9 D, 2003. god., putni~ki, maxi, tek registrovan. Tel. 061 141 292. Renault megane 1,5 DCI, 2007. god,metalik top stanje servisna knjiga tek registrovan, cijena 12 700KMTel. 062 111 110. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. T 4 2.5 TDI, 1+5, 2000. god., tek uve`en. Tel. 061 141 292. Teretna prikolica, Euro kola sa poklopcem, zatvorena, vel. 100x130, dobra, novija. Tel. 061 357 786. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW Polo, 2008. god., 1.9 SDI, pr{ao 21.000 km. Tel. 061 962 073. VW T4 1.9 TD, 2000. god., tek uve`en, povoljno. Tel. 061 141 232. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Zastava 126, PGL, nova proizvodnja. Tel. 033 464-029.

Airbag na volanu i tabli, Golf 4, Audi 3-6, Pasat 4-5 Merc. Tel. 061 200 203. Al. felge mim trokrake, talijanke 15. Tel. 062 844 933. Alfa 146, 2000. god., 1.9 JTD, reg. 22. 6. 2011. god., klima, alarm, mo`e zamjena, 6.900 KM. Tel. 062 205 698. Aluminijske ~etiri felge trinaeske 175/70/13. Tel. 061 548 447. Astra Enjy kraj 2008., GTC spart cupe 1.6 115 KS, crvena met., max oprema, reg. do 5. 2011., odli~no stanje, gara`irana. Tel. 061 173 947. Audi A-4, 1.9 TDI, 2004. god., 20.000 KM, mo`e i zamjena. Tel. 061 531 130. Auto limar, radim sve vrste autolimarskih radova, brzo, jeftino, kvalitetno. Tel. 061 270 427. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. Brava 1.9 JTD, kraj 2000. god., metalik svijet. plavi, registr. do 25. 7. 2011., el. podiza~i stakla, klima, nove gume. Cijena 7.900 KM. Tel. 033 464418. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., reg. god. dana. Tel. 061 144 162. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Dijelove za Zastavu 101, zglobove, l. volana, le`ajeve, farove, instrument table. Tel. 061 250 763. Dijelovi Opel Omega B karavan, 97. god., 2.0 benz. Tel. 061 200 203. Dizali~nu korpu 25 metara na prikolici. Tel. 061 141 292. D`eta turbo dizel, 92., gara`irana sa prikolicom. Tel. 061 314 549. \ip Hunday Santa Fe 2.0 CRDI, 4 WD (4x4), 2001. god., registrovan, pre{ao 115.000 km, o~uvan. Tel. 061 490 570. \ip Mitcubishi pajero pinin, 1.8, 4x4, redukcija, 3 vrata, kuka, registrovan, god. 2000., cij. 10.400 KM. Tel. 061 102 888. Fiat Brava, 2000. god., 1.6 benz., ful oprema, pre{ao 100.000 km, u odli~nom stanju. Tel. 061 276 207. Ford Fiesta 1.25 life, 2006. god., 3 vrata, oprema servo, 100.000 pre{la, cijena 10.300 KM. Tel. 061 804 298, 062 156 312. Ford Fiesta, 2003. god., benzin 1.3, ful oprema, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, cijena 7.700 KM. Tel. 061 107 285. Ford Focus 2005., benzinac 1.8 registrovan do 8. 2011., oprema, povoljno. Tel. 061 185 192. Ford Tranzit, 2002., 2.4 TDI, dugi, visoki, hitno. Tel. 061 911 652. Gepek (vrata) za Audi A6, 190 KM. Tel. 061 709 956. Golf 2 dizel, 87. god., bijele boje, cijena 2.800 KM. Tel. 061 244 290. Golf 3, 1996., 3 vrata, nije registrovan, prodajem. Tel. 061 829 191. Golf III, 96. god., 1.4 benzin, 5100 KM. Tel. 061 434 867 Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf 2 1,3 benzin, 1985. god. ispravan, ne registrovan, fiksno 1500 KM.Tel. 061 542 493 Golf 87. god., dizel, u dijelovima. Tel. 061 504 190. Golf dizel, 1983. god., reg. do aprila 2011., bez ulaganja, cijena 1.600 KM. Tel. 061 988 697. Golf II dizel, 90.000, u odli~nom stanju, boja bijela, dvoja vrata, cijena 5.000 KM. Tel. 061 242 261. Gume skoro nove na ~el. felgama 175-65-14 C. Tel. 062 844 933. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Hunday Matriks, 1.5 D, 5 vrata, prvi vlasnik, ful oprema, sme|a, met., registrovana. Tel. 061 217 897, 061 172 465. Kombi VW teretni, 86. god., ispr-

Kupovina
Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem Golfa 2, stranca, crvene boje. Tel. 061 504 190. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 614 887, 061 249 467. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Kupujem razne dijelove za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Vozila kupujem ni`e vrijednosti havarisana i na str. tablama. Tel. 061 758 217.

Izdavanje
Izdajem dvokrevetnu manju garsonjeru studentima (zasebna gra|evina u dvori{tu), Grbavica Tranzit, 2 x 70 KM + re`ije. Tel. 061 172 327. 14859-1tt Izdajem manji jednoiposoban stan, polunamje{ten ili namje{ten, parno, poseban ulaz, Saraj polje. Tel. 066 276 246. 12774-1Nd` Izdajem namje{ten dvosoban stan, ul. Bra}e Begi} 26, Ko{evsko brdo. Tel. 062 330 610. 14930-1tt Izdajem stan za poslovni prostor, visoko prizemlje, 45 m2. Ulica Kemala Kapetanovi}a 30. Tel. 061 212 241. 14936-1tt Izdajem trosoban stan u bosanskoj ku}i u blizini Katedrale. Tel. 061 167 907. 14937-1tt Izdajem luksuzno namje{ten stan na Marijin Dvoru, kod mosta Suade D. Cijena po dogovoru. Tel. 061 363 212. 12812-1Nd` Aerodromsko naselje, iznajmljujem pos. prostor od 75 m2 u privatnoj ku}i. Tel. 061 988 697. Aneks, izdajem namje{ten dvosoban stan. Tel. 061 355 517. Aneks, jednos. namje{ten stan blizu trolejb. stanice. Tel. 033 489-002, 061 254 038. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Bistrik 19, pos. prostor opremljen za buregd`inicu, sa inventarom. Tel. 062 922 511. Brije{}e, izdajem ili prodajem zemlji{te na 820 m2, put sa tri strane, pogodno za gra|evinsko stovari{te. Tel. 061 84 84 33. Bu}a Potok kod Interexa, namje{tenu garsonjeru 37 m2, sa balkonom, novogradnja, 300 KM + re`ije. Tel. 061 495 609. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. Centar, izdajem 1-soban namje{ten stan. Tel. 033 444-843. ^. Vila, jednoipos. stan dvjema studenticama. Tel. 061 191 528. ^. Vila, jednoiposoban stan dvjema studenticama. Tel. 061 191 528. ^. Vila, namje{ten jednoipos. stan, dvjema studenticama. Tel. 061 191 528. ^ekalu{a, izdajem prostor-trafiku. Tel. 061 149 442, 061 233 948. ^etiri le`aja za radnike na terenu ili preno}i{te, priv. ku}a, pos. ulaz. Tel. 629-054, Ilid`a-Otes. Dvije dvokrev. sobe, upotreba kuhinje, centralno grijanje, lokacija Grbavica. Tel. 062 994 704. Dvoipos. moderno opremljen stan u centru grada, eta`no, izdajem. Tel. 062 465 466.

Dvos. namje{ten stan bra~nom paru na du`e vrijeme, priv. ku}a, TV, parking, kod Suda BiH, Aneks. Tel. 033 616-136. Dvos. prazan stan povoljno, odvojen sprat ku}e. Tel. 522-715. Dvos. stan namje{ten, pos. ulaz sa grijanjem, S. Zajke. Tel. 061 233 948, 061 149 442. Dvos. stan, strogi centar, eta`no, 700 KM. Tel. 061 142 704. Extra namje{tena soba studentu ili samcu kod Islamskog fakulteta. Tel. 061 958 368. Ferhadija, tros. stan namje{ten drugi sprat, 800 KM. Tel. 061 142 704. Gara`u zidanu sa kanalom izdajem, ul. Grbavi~ka do br. 39. Tel. 641293. Garsonjera nenamje{tena, 100 KM. Tel. 057 340 862, 066 472 012. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, izdajem kancelarijski prostor kod R. komerca. Tel. 033 535052. Hrasno, polunamje{ten dvosoban stan bra~nom paru. Tel. 065 534 126. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Ilid`a, 80 m2, stan Ciglane 76 m2, stan M. Dvor 50 m2. Tel. 061 019 236. Izdaje se namje{ten jednosoban stan strancu ili zaposlenoj osobi, Centar-Katedrala. Tel. 061 503 868. Izdajem 100 m2 poslovno skladi{te i 150 m2 stamb. prostora u Doglodima. Tel. 061 561 132. Izdajem ~etverosoban stan u strogom centru Sarajeva, sa ba{tom, povoljno. Tel. 061 382 261. Izdajem dvoiposoban polunamje{ten stan u priv. ku}i, poseban ulaz. Tel. 033/454-424. Izdajem dvosoban lijepo namje{ten stan na Vracama iznad Policijske akademije u privatnoj kuæi, internet, kablovska, 450 KM. Tel. 062 587 200 Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036. Izdajem dvokrevetnu sobu u centru po mogu}nosti zaposlenim ili strancima. Tel. 061 911 928. Izdajem gara`u preko puta Medic. fakulteta. Tel. 033/207-936. Izdajem gara`u u Zagreba~koj ul., pored [umarskog fakulteta. Tel. 061 867 579. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednok. sobu studentu u blizini Medic. i Gra|. fakulteta, naselje N. Breka. Tel. 033 443-282, 062 147 525. Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje studentima - Bjelave. Tel. 061 802 958. Izdajem jednokrevetnu sobu sa manjom kuhinjom, poseban ulaz, upotreba kupatila, mu{karcu. Tel. 033 532-035. Izdajem jednosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i. Tel. 033 655329. Izdajem jednosoban stan 50 m2, namje{ten, strogo poseban ulaz, cen. grijanje, sa parking mjestom, kablovska TV, internet, sve posjeduje. Zvati od 12-20 h. Tel. 033 458-323. Izdajem namje{ten dvosoban stan sa gara`om, cen. grijanje, kablovska i sat., poseban ulaz. Tel. 033 667 008, 062 972 326. Izdajem namje{ten stan sa grijanjem u Butmiru. Tel. 033 680-001. Izdajem namje{tenu dvokrevetnu garsonjeru, poseban ulaz, cen. grijanje, kod Ba{~ar{ije. Tel. 033 535-401. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 35 m2 u Pofali}ima kod benzinske pumpe, pogodan za kancelarije. Tel. 061 132 268. Izdajem pos. prostor na [ipu (nov) od 35 m2. Tel. 062 320 648. Izdajem poslovne prostore za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj po-

Prodaja
Povoljno - 68 m2, Dobrinja 2, ul. E. Zole, c.g., VIII kat, 1.500 KM/m2. Tel. 066 488 818. 14819-1tt Hitno prodajem vikend ku}u 130 m2 i oku}nice 1.500 m2, voda, struja, Puhovik put prema Rakovici. Tel. 033/639-052, 061 136 309. 12720-1Nd` Prodajem ili izdajem izuzetno lijep stan 80 m2, u ul. Ferhadija 4, I sprat. Zvati na tel. 062 422 158 ili 00381 63 604-858.12746-1Nd` Prodajem gara`u 18 m2, u Juki}evoj, stambena zgrada, cijena 11.000 KM. Tel. 061 224 104, 066 719 741. 12743-1Nd` Prodajem 1.100 m2 zemlji{ta, Zabr|e-Rajlovac - 26.000 KM. Tel. 061 813 250. 12776-1Nd` Prodajem stan u S. Koloniji, 3 eta`e, ba{ta, renoviran, `ute fasad. cigle, 120.000 KM, 1/1. Tel. 061 177 556. 14932-1tt Prodajem manju ru{evnu ku}u, svi priklju~ci, vl. 1/1, ku}a do restorana „Kibe“, Vrbanju{a 166. Tel. 061 212 241. 14936-1tt Hrasno 29 m2, ul. P Ribara . 58.000 KM. ^. Vila nova zgrada 40 m2 - 116.000 KM. Stup nova zgrada 51 m2 - 82.000 KM. Tel. 061 509 705. 14952-1tt Prodajem stan u centru kod Katedrale, 120 m2, II sprat, kompletno adaptiran i dvosoban stan 55 m2 na Mojmilu. Tel. 061 206 728. 14956-1tt [vrakino - ul. Prvomajska (kod MUP-a), garsonjera 29 m2, na II spratu, cen. grijanje, adaptirana, vl. 1/1, 47.000 KM. Tel. 061 269 835. 14935-1tt A. Polje, Trg nezavisnosti, 8 sp., dvosoban 74 m2, 95.000 KM. Tel. 061 926 069. A. [a}irbegovi} 16/16, stan 50 m2, 1/1, cijena 1.600 KM/m2. Pogled u grad. Tel. 062 452 371. Adaptiran jednosoban stan 36 m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 062 993 253. Aerodrom. naselje F. prop{erna, I sp., dvostran, adaptiran. Tel. 061 926 069.

Dnevni avaz
Ahatovi}i, prodajem ku}icu sa parcelom I 42.000 KM i parcelu II sa temeljima 24.000 KM, mo`e zamjena za stan u Sarajevu. TRel. 061 203 367. Alipa{ino polje C-faza, prodajem stan 42 m2, zatvoreni balkon - 65.000 KM. Tel. 546-226. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 062 156 982. Bare-[ip, gara`a novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Biha} stan 92 m2 + gara`a, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061 483 448 i 061 144 086. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka 52 m2, stan sa ba{tom, ekstra lokacija, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061 183 433. Breka 58 m2, I sp., gara`a 16 m2, H. Su{i}a, 75.000 EUR-a. Tel. 061 926 069. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, potpuno adaptiran, sve novo, sa dosta nove opreme. Tel. 061 106 424. Centar 55 m2, II sp., Titova, 155.000 KM. Tel. 061 926 069. Centar Sarajeva, stan 68 m2. Tel. 061 817 523. Centar, Drvenija, „Metalka“ neboder, dvos. stan 51 m2, sprat 5, vl. 1/1. Tel. 061 139 592, 061 270 605. Centar, Ko{. Brdo, II sp., balkon, novija gradnja, 39 m2, 78.000 KM. Tel. 061 926 069. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, Radi}eva ul. garsonjera 29 m2, pogodna za ured. Tel. 063 814 521. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar, ul. Jezero kod Predsjedni{tva, tros. stan 72 m2, vl. 1/1, hitno. Tel. 061 139 592. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. D. Malta 66 i 55 m2, stan Ciglane, 81 m2, stan Ciglane 83 m2+gara`a. Tel. 061 019 236. Dev. vikend i 9 dun. zemlje, D. Vlakovo. Tel. 066 603 733. Dobrinja 3, III sprat, 74 m2, dvostrano orijentisan, 3 sobe, kupatilo, WC, dva balkona, 113.000 KM. Tel. 061 804 298, 061 308 689. Dobrinja 3, ul. Salke Neze~i}a, 4. sprat, prodajem stan 60 m2. Tel. 033 467-716. Dobrinja 4, Gandijeva (Federacija), dvoipos. stan 65 m2, 3 sp., 50.000 EUR-a. Tel. 382 67 553 500. Dobro{evi}i, ku}a 8x6 m, dvije eta`e, oku}nica 1.000 m2, dozvola, vl. 1/1, hitno. Tel. 061 139 592, 061 270 605. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvoipos. stan u strogom centru Sarajeva. Tel. 061 817 523. Dvos. stan 52 m2 znad Op{te bolnice, eta`. grijanje, ba{ta, 1.750 KM/m2, 91.000 KM. Tel. 062 619 266. Dvos. stan na Dobrinji, ul. S. Neze~i}a 55 m2. Tel. 061 516 713. Dvos. stan [vrakino selo, suteren. Tel. 063 978 103, 033 612-306. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Gra|. zemlji{te na petlji u Vogo{}i, povr{. 1,5 dun. Tel. 061 019 236. Grbavica 56m2, c.g., balkon, adaptiran, 95.000 KM. Tel. 061 926 069. Grbavica, K. Kapetanovi}a, stan 54,60 m2, drugi sprat, 130.000. Tel. 061 516 713. Grbavica, troiposoban stan renoviran, sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Grbavica, ul. Beh. Muteveli}a, 53 m2/II sprat, 1.900 KM/m2. Tel. 066 813 754. H. ^emerli}a, Grbavica stan 53 m2, 4 kat, renoviran. Tel. 061 842 626. Hitno 70 m2 centar, Avaz, kompletno renoviran, osun~an, 4. sprat, gara`a, 138.000 KM. Tel. 061 186 665. Hitno prodajem adaptiran jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM fiksno. Tel. 061 811 144. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno, dvos. stan 57 m2, prvi sprat, 60.000 EUR-a. Tel. 062 978 560. Hrasno, jednosoban 38 m2, 2. sprat, sre|en, A. Lipa, prodajem. Tel. 061 555 949. Hrasno, Trg heroja, 18 sp., bakon, c.g., 36 m2, jednoipos. 65.000 KM. Tel. 061 926 069. Ilid`a, Mala aleja, jednosoban stan 46 m2, sa dnevnim boravkom, vl. 1/1, hitno. Tel. 061 439 592. Ilid`a-Centar, stan 53 m2, I sp. Tel. 066 251 589. Ilid`a-Lu`ani, stan 56 m2, III sprat, cijena po dogovoru. Tel. 033 623534. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata sa grara`om, i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ispod [aminog Gaja uz glavnu cestu dunum zemjle, vrlo povoljno. Tel. 062 138 905. Jednos. stan 35 m2, na D. Malti, papiri uredni. Tel. 061 778 081. Jednos. stan 38 m2, 2 kat, ^. Vila, ul. F. Hauptmana. Tel. 061 842 626. Kontejner za stanovanje zeleni, dim. 6x2,4 m, sa klimom, cijena dogovor. Tel. 061 485 271. Ko{. brdo, prodajem stan 59 m2 + balkon, 1.850 KM/m2. Tel. 061 387 197. Ko{. brdo, ul. Zuke D`umhura, potpuno renoviran i namje{ten stan 32 m2, cijena po dogovoru. Tel. 061 778 706. Ku}a sa ba{tom na Vratniku. Tel. 536-239. Ku}a sa oku}nicom 210 m u Neumu. Tel. 036 884 371, 036 806 667. Lijepa manja ku}a kod Vje}nice, cijena 105.000 EUR-a. Tel. 033 239910. Lu`ani stan 60 m2, cijena 1.600 KM/m2. Tel. 033 621-023, 066 357 804. M. Dvor, prodajem stan 40 m2. Tel. 062 724 003. Mo{tra-Dol-Visoko, prodajem ku}u, 3 duluma zemlje, voda, struja, telefon, pogodno za vikendice. Tel. 062 721 479, 032 741-447. Na Trgu heroja jednos. stan 36 m2, potpuno renoviran, 3 kat. Tel. 061 501 417. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Orebi}: Prodajem apartman 27 m2, (II sprat), soba, kuhinja, kupatilo, TV; klima, terasa, potpuno opremljen, 35.000 EUR-a. Tel. 00385 20 713-793, 00385 98 92 46 035. Otoka, stan 76 m2, vl. 1/2, prodajem, a mo`e i zamjena za more uz razliku novca. Tel. 062 422 290. Otoka, ul. Grbavi~ka, dvosoban stan 53 m2, PVC stolarija, useljiv, vl. 1/1, hitno. Tel. 061 139 592. Porodi~na ku}a 8x7,5 m2, sa 1.500 m2 zemlji{ta, sun~ana strana, PaleBrij`d`a bb. Tel. 033/563-834. Pra~a, prodajem ku}u ili mijenjam za manji stan u Sarajevu. Tel. 061 144 982. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem dva stana u Ferhadiji, veli~ine 80 m2 i 47 m2, stanovi su uknji`eni. Tel. 061 220 541. Prodajem dvosoban stan 1/1, 71 m2, III sprat, Otes-Ilid`a, povoljno. Tel. 061 172 053. Prodajem dvosoban stan u dobrom stanju, III sprat, ul. Dervi{a Numi}a, 116.000 KM. Tel. 063 191 201, 00385 91 177 4627. Prodajem ili mijenjam ku}u u Sreseru-Pelje{ac, za Sarajevo. Tel. 061 262 337. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednosoban stan 47 m2, 36.900 EUR-a, Alipa{ino, Semira Fra{te. Tel. 454-579. Prodajem ku}u na sprat, 1/1, posebni ulazi, povoljno. Tel. 061 506 750. Prodajem ku}u Sutina-Mostar, 57 m2 + terasa 24 m2, vo}njak 1.250 m2, ima sve dozvole. Tel. 033 215-199, 063 722 002. Prodajem ku}u, gara`u i zemlju, ul. Obhod`a 30. Tel. 062 504 781. Prodajem lijepu bosansku ku}u u blizini Vije}nice. Tel. 061 935 062. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zaseban ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem stan 50 m2, A-faza, A. polje, Ante Babi}a, cijena po dogovoru. Tel. 451-594. Prodajem stan 54 m2, Obala kulina bana 21/II, Stari Grad. Tel. 062 920 191. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan Mojmilo, 53 m2, sa stvarima, sve novo. Tel. 061 299 371, 061 377 898. Prodajem stan novogradnjaNed`ari}i od 37,20 m2, parking mjesti ispod zgrade. Tel. 062 170 897. Prodajem stan od 40 m2, II prat, M. Dvor. Tel. 061 715 543. Prodajem useljivu ku}u 240 m2, pijaca Vrap~i}i Mostar, ili mijenjam za Trebinje, Sarajevo. Tel. 061 301 772. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Radni~ka 122, ku}u, dva podruma, vis. prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice. Tel. 065 185 108. Rakovica-Kakrinje, prodajem ku}u, tri duluma zemlje, vo}njak u rodu, pogodno za p~elare. Tel. 033 443-439. Rje~ica kod restorana „Dolina mira2, 50 dun. zemlje, povoljno, hitno, vl. 1/1. Tel. 061 139 592, 062 270 605. Sarajevo, ^. Vila, 2-soban 54 m2+predulaz, u dobrom stanju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 079 791. Stan 1.050 KM/m2, prvi sprat, adaptiran, Had`i}i. Tel. 033 219-530. Stan 38 m2, blizu svi fakulteti, bolnice, vrti}i.Tel. 062 110 722. Stan 53 m2, cijena 1.050 KM/m2, Had`i}i. Tel. 061 156 823. Stan 67 m2, 2 kat, ul. Trampina, centar. Tel. 061 842 626. Stan 80 m2, 1.700 KM/m2, Olimpijska 4 sp. Tel. 033 546-556. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos. prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, komunalije uredne, vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608. Stup-Ba~i}i, jednoipos. stan 38 m2, 8 sp., novogradnja, cijena po dogovoru. Tel. 061 472 971. Super ponuda, ku}a Dobrinja, Hajrudina [abanije,1 60.000 KM. Tel. 061 842 626. [vrakino selo, prodajem dvosoban stan ili mijenjam za manji. Tel. 063 978-103, 033 612-306. U Rakovici 1.268 m2, pogodno za gradnju iznad glavne ceste. Tel. 061 375 695, 062 991 835. Vi{njik 33 m2, ravni dio, adaptiran, 88.000 KM. Tel. 061 926 069. Vogo{}a ul. P Zvijezda, dvoi.O. pos. stan 65 m2 sa gara`om 15 m2, vl. 1/1, hitno. Tel. 062 270 605. Vogo{}a, jednosoban stan 33 m2 sa balkonom. Tel. 033 433-980. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa, 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Zemlja 53 dun. podru~je Rogatica, prodajem ili mijenjam za Kanton Sarajevo. Tel. 062 321 088.

~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

57

Zamjena
Kvalitetan dvosoban stan, Dobrinja 4, RS, 4. sprat, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Zamjena 30 duluma zemlje u RS, za 12 na Sarajevskom kantonu. Tel. 033/634-300. Mijenjam dvosoban stan 54 m2, za manji uz doplatu (suteren). Tel. 063 978 103. Hrasnica, mijenjam stan 53 m2, suteren, plinsko cent. grijanje, za manju ku}u u Kantonu Sarajevo. Tel. 061 867 880, 033 514-170. Dvos. stan u naselju Otoka, jako uslovan, vlasni{tvo 1/1, za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668.

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 11537-1ND@

Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 14766-1tt VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, aut. osigura~a, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 14818-1tt TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 12811-1Nd` ELEKTRI^AR sa VODOINSTALATEROM sve vrste popravki vodo. i el. instalacija, sanitarija, bojlera, pe}i, t. baterija i sl. Tel. 061 222 228. 12756-1Nd` Molersko-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Novo, najjeftinije u gradu izvo|enje svih vrsta radova na instalacijama cen. grijanje i plinskim instalacija. Tel. 062 471 243. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 062 118 202. Kirby dubinsko usisavanje iu pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazim va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Iskusan prof. (simult. prev.) prevodi na engleski i francuski, tehni~ku i stru~nu dokumentaciju. Tel. 062 757 808. Instrukcije - engleski i arapski jezik. Profesorica. Tel. 033 611-023. Sve vrste gra|evinskih poslova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Vr{imo presnimavanje sa VHS kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Matematika za popravne, profesor sa iskustvom, uspjeh zagarantovan. Tel. 061 135 748. Prof. daje instrukcije iz engleskog jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 439. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. [ivanje `. konfekcije, sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza. Engleski jezik, sudski prevodilac, prevod i poduka. Tel. 061 533 935. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. PC serviser nudi usluge opravke ra~unara, XP antivirus i drugo, dola, zak besplatan. Tel. 062 328 044. Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Molerske usluge, vrlo kvalitetno. Tel. 062 127 525. Auto limar radi sve vrste autolim. radova, jeftino, brzo, kvalitetno. Tel. 061 270 427. ^asovi engl. jezika. Tel. 061 334 895. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Zidar i tesar radimo sve gra|evi-

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 14789-1TT Pentium 4 IBM 2.4 GHz, 512 MB, ram, 40 GB HDD, win xp, kao nov sa opremom, 150 KM. Tel. 066 739 251. Trake za mjerenje {e}era u krvi, Contour TS. Tel. 061 709 897. Prodajem sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463-489. Kombinovani {poret veoma jeftino, zvati iza 16 h. Tel. 061 138 114. Plin. pe} 7 KW na od`ak i pe} Susler kraljica na ~vrsto gorivo, zvati poslije 17 h. Tel. 061 200 867. Stol za dnevni boravak, boja sme|a, 120 KM. Tel. 450-940. Prodajem fasadnu plinsku pe}. Tel. 033 458 375. Polovan crijep vi{e vrsta, vrlo povoljno. Tel. 062 282 682. Ve{ ma{inu AEG u ispravnom stanju, povoljno. Tel. 061 382 230. Kreveti}e za bebe, piknik korpe, ve{ korpe, klofere, tacne i dr. od pru}a. Tel. 061 200 894, 033/525-966. Korpe i kaveze za ma~ke, pse, stalke za cvije}e, opletene boce i dr. od pru}a. Tel. 061 200 894, 033 525 966. Razne modele stolica, fotelja i stolova od pru}a, povoljno. Tel. 061 200 894 i 033 525-966. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas, sva ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. ]urke 3 uzrasta, patke, guske, gu{~iju mast, donosim na ku}. adresu, `ive ili o~i{}ene. Tel. 061 925 691. Klasi~nu gitaru sa futrolom. Tel. 033/472-252. Ilid`a-Pejton, polovni prozori 1,80x1,40, tri komada sa `aluzinama, termo staklo. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Prodajem biciklo. Tel. 061 745 586, Ilid`a. Prodajem i iznajmljujem pletene korpe za ki}enja, za svadbe. Tel. 061 505 859. Dobar trosjed, ul. Mojmilo. Tel. 033 464-029. Prodajem 100 posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Njema~ki plamenik za centralno grijanje na lo` ulje. Tel. 00385 91 531 2179. Spremnici za bilo koju namjenu od polipropilena po va{em nacrtu. Tel. 00385 91 531 2179. Prozor 120x140, 1 kom. sa `aluzinama. Tel. 062 534 241. [iva}u ma{inu u koferu, tip „Brother“. Tel. 062 534 241.

EXTRA POVOLJNO! Prodaja ogrijeva (metrice, }utci, cijepana) 57 KM. (Ugalj drveni 85 KM). Tel. 063 825 017. 12752-1Nd` D.O.O. „GORI VATRA“. Prodaja ogrijeva u svim oblicima. Koli~ina zagarantovana. Cijena povoljna. Krediti za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama do 10 rata. Tel. 061 173 949. 12760-1Nd` AKCIJA: Prodaja ogrijeva u svim oblicima. Koli~ina zagarantovana. Cijena povoljna. Krediti za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama. Tel. 061 360 298. 12760-1Nd` U prodaji su iscijepana bukova drva po vrlo povoljnoj cijeni. Cijena 1 m - 60 KM, kao i sve vrste drvenog i kamenog uglja. Kontakt tel. 066 439 275. 12820-1Nd` Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Tel. 061 757 925. Prodajem klavir (Belarusd) puno, lakirano, sme|e drvo, nova klavijatura, 2.000 KM. Tel. 062 946 642. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Prodajem cvijet fikus. Tel. 062 146 540. Mediven ~arape za vene `enske, duge i kratke, povoljno. Tel. 061 052 033. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja, 30 kom. = 9 KM „A“ i 10 KM „S“ klase, mlade prepelice nosivlje 5 KM, besplatna dostava. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Prodajem sve vrste rezane gra|e, lamperiju, b. pod. Tel. 065 689 523. Prodajem polovan ugao radi selidbe. Tel. 659-358. Prodajem povoljno o~uvana tri ormara, jedan je sa ladicama.Tel. 061 556 761 Prodajem kremu neven za otoke, opekotine i srce. Tel. 033 663-847. Prodajem dobro o~uvane ru~no ra|ene original orijentalne (nepal i perzijske) }ilime i staze. Tel. 033/452018. Prodajem sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463-489. Bosanska vunena tkanica 6 boja, {irina 55 cm, 7 m - 50 KM. Tel. 210736. Nove rekte za stoni tenis, bolje kvalitete. Tel. 061 159 507. Lim sudoper, lavabo, bojler od 50 litara, prozor dupli 140x120. Tel. 061 159 507. Radi selidbe prodajem kori{ten el. {poret, 4 ringle, rerna ispravna, 50 KM. Tel. 033 210-014. Hitno prodajem radi selidbe dvije velike sobne stala`e, obadvije 100 KM. Tel. 033 210-014. Prodajem klavir. Tel. 062 007 926. Cvijet fikus sa dosta listova, visok 2 m. Tel. 062 908 522, 033 444-111. [take podlaktne dvodjelne. Tel. 061 069 614, 033 444-117. Prodajem za ugostiteljske objekte radne stolove rostfrajne, sudoper sa 2 korita, 4 kompleta stolova sa stolicama, fri`ideri, elektri~ni profesionalni {poret, vodopropusni tepih za ba{tu 25 m2. Sve u jako dobrom stanju. Tel. 061 988 697. Trosjed, dvosjed, fotelja i komode, vrlo povoljno. Tel. 061 722 652, 061 217 622. Pentium 4 Dell 3.0 GHr, IGB ram, 160 GB, HDD, DVD/CDRW, licencni, win, XP garancija. Tel. 062 , 267 695.

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Hitno kupujem gara`u u naselju C-5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. Sarajevo, kupujem garsonjeru, jednosoban ili dvosoban stan u centru i okolini. Tel. 061 700 642. Agenciji potreban stan-pos. prostor za kancelarije od Skenderije do Ba{~ar{ije (Obala). Tel. 061 925 649. Potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje (agencija). Tel. 061 925 649. Agenciji potreban dvos. stan u zgradi, opremljen, za stanovanje na 1 god. Tel. 062 465 466. Stranac tra`i stan ili ku}u namje{teno, bli`e centru. Tel. 063 325 729. Potreban stan za stranu `ensku osobu, namje{ten na godinu. Tel. 061 142 704. Tra`im cimerku (studenticu), stan na Ko{. Brdu, cijena 125 KM sa grijanjem. Tel. 061 631 077.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 11655-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 13459-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 11182-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 11797-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610000. PTT „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 14538-1tt

58

^etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Bravar, sve bravarske usluge, povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Dajem instrukcije iz matematike i fizike. Mob. 062 343 100. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. [ivanje trajnih autopresvlaka, paleta boja, popravak sjedi{ta, neba, tapacirunga, poda. Tel. 061 215 658. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenja vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu ili ru~no u praonici sa dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673284. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Molersko-farbarske usluge. Tel. 062 823 902. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Kombijem prevozim razne vrste robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, kompletne adaptacije stanova i ku}a. Tel. 062 402 122. VKV moler radi ~isto, uredno, kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519. Engleski, njema~ki, prevodi, instrukcije, dipl. radovi, disertacije, pripreme za ispite. Tel. 063 947 405. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika i organizovanih grupa luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima, tokom godine. Tel. 061 382 301, 033 473-574. Studentica ekonomije instruira matematiku za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 929 114. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 422 040. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Radimo molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Elektri~ar - elektro instalater, sve vrste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061 398 483. Radim kompletnu adaptaciju stana, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. @ohare, `ute mrave, stjenice, buhe i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovima sa garancijom. Tel. 234-805. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno, garancija. Tel. 062 553 100. Uni{tavanje `ohara, stjenica, buha, mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033 546-770. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Klimatiziranim kombijima prevoz na more sa smje{tajem, grupna putovanja kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Servis zdravlja - uni{tavamo moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026, 062 328 447. Vodoinstalater sa 30 god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u i pro~epljenje. Tel. 535-659, 062 139 034. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo, postavljamo gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog, matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Uredno i kvalitetno sa dugogodi{njim iskustvom radim molersko farbarske radove. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Iskusan: zidar, tesar, kerami~ar, vodoinstalater, radi i komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Prevoz putnika Sarajevo-more, klimatizirano, novim lux kombijem, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Kombi prijevoz povoljno. Tel. 062 302 327. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Vr{im prevoz putnika na more i po BiH, klimatizirano: Tel. 062 642 538. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Nudimo sve vrste detektivskih usluga, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. Prevoz luxuznim kombijem na more i druge destinacije. Tel. 061 107 928. Postavljanje, bru{enje svih vrsta podova, parketa i laminata. Tel. 062 921 100. Voda, plo~ice, centralno grijanje, zidane kade, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Moler. Tel. 061 867 007. Kuhinje, ameri~ki plakari, montiram namje{taj, postavljam laminat, 3 KM - m2. Tel. 061 267 648. radnim iskustvom. Tel. 033 537-437. Lakirer, lakiram sve vrste stolarskog namje{taja. Tel. 061 902 537. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Nudim pomo} starim i bolesnim osobama: obilazak, odlazak u kupovinu, pla}anje re`ija i sl. uz nov~anu naknadu. Tel. 062 760 012. Voza~ auto dizali~ar ili ~uvar-portir, tra`i posao. Tel. 062 327 717. Bespl. uklju~enje, zarada 30 posto+rabat+vrijedni pokloni, Oriflame. Tel. 061 599 706. Pi{em seminarske, maturske i diplomske radove. Tel. 033 617-087. ^i{}enje ku}a, stanova, pos. prostora, po{teno, pedantno. Tel. 061 289 900. Vr{imo presnimavanje sa videokaseta na DVD diskove, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Elektri~ar, opravlja el. instalacije i ugra|uje nove. Tel. 061 133 829. Radim sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208435, 061 905 734. Penzioner 50 godina tra`i posao ~uvara-kurira ili voza~a B i C kategorije. Tel. 062 154 130. Potrebne 2 radnice za poslu`ivanje u ugostiteljskom objektu. Tel. 061 719 853. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Fizioterapeutske usluge kod svih dijagnoza, njega starih i bolesnih. Tel. 061 308 689. Komercijalist s voza~kom, izuzetno poznajem Banja Luku, Biha}, Prijedor, tra`im posao. Tel. 061 774 318. Motelu „Alem“ potreban kuhar sa poznavanjem dalmatinske kuhinje, po`eljno radno iskustvo. Tel. 710420, 658-499. ^uvala bi dijete u svom stanu, ul. Ko{evo, centar. Tel. 061 229 499. Gospo|a srednjih godina ~uvala bi dijete vrlo odgovorna, na Grbavici. Tel. 062 843 726. Frizerskom salonu potreban mu{ko-`enski frizer. Tel. 061 812 902.

nske radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468. Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. Radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Zidar sa grupom radi krovove, fasade i ostale radove. Tel. 062 196 097. Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel. 061 969 966. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. Tel. 061 248 036. Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622, 062 012 291. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Rigips majstor radi potkrovlja,

Ponuda-potra`nja
Primaju se radnice (`enske osobe) na obuku i radni odnos u Fabrici obu}e u Doglodima. Tel. 066 857 420. 12571-1Nd` Potrebna komunikativna trgovkinja u prodavnici nakita. Po mogu}nosti sa radnim iskustvom i poznavanjem engleskog jezika. Tel. 033/533-539. 14874-1tt ^istim ku}e, stanove, pos. prostore i peglam ve{. Tel. 061 828 175. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu starih, bolesnih, 24 sata sa vama. Tel. 061 237 641. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih djecu i odr`avala stan. Tel. 061 220 782. Fast-fudu potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja, dnevnica 35 KM, isplata svaku no}. Tel. 062 670 734. Poma`em osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih premeta, uklju~uju}i strane jezike. Tel. 061 670 078, Novo Sarajevo. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Potrebna djevojka za rad u kafi}u, u centru. Tel. 062 320 648. ^uvala bih dijete u svom stanu u centru. Tel. 061 911 928. 11. oktobra po~inje kurs Italijanskog jezika, Udru`enje Italijana. Tel. 061 223 407. Profesionalno ~i{}enje stanova, pos. prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210-017. Potreban momak sa radnim iskustvom za rad u kafeu u centru grada. Tel. 061 278 917. Povoljno, ~i{}enje unutra{njosti automobila, cijena po dogovoru. Tel. 061 204 169. Najpovoljnije u gradu, izdajem stolice 20 ko. i vi{e po 1 KM/kom. Tel. 061 563 292. Engleski jezik, prevodim i podu~avam. T 063 717 908 i 033 214-151. el. VK zidar sa grupom, radi fasade, zidanje, keramika, malter, rigips. Tel. 062 196 097. Mlad, zdrav i stru~an moler tra`i posao, obavljao bi i po potrebi i dr. poslove. Tel. 066 832 479. Dugogodi{nji pravnik u penziji, dobar poznavalac prava iz vi{e oblasti, `eli da se uklju~i u razne aktivnosti. Tel. 062 321 732. Ozbiljna `ena ~uvala bi dijete. Tel. 646-636. Povoljno, unutra{nje ~i{}enje auta. Tel. 063 204 169. Restoranu potreban konobar sa

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. Isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 14734-1tt Kupujem staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu (obveznice), dionice firmi i fondova, isplata odmah. Prodajem certifikate za otkup stana. Tel. 061 836 657. 12803-1Nd` Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi
Na osnovu ~lana 3. stav (2) Odluke o odobravanju projekta nabavke/izgradnje objekata za smje{taj institucija Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“ br. 65/10) i ~lana 4. stav (2) Rje{enja o imenovanju Komisije za realizaciju projekta nabavke/izgradnje objekta za smje{taj institucija Bosne i Hercegovine (br. 06/I-16-111667-5/10 od 07.09.2010. godine), Komisija za realizaciju projekta nabavke/izgradnje objekta za smje{taj institucija Bosne i Hercegovine u ime ugovornog organa Slu`be za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine objavljuje:

Dnevni avaz

~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

59

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora DD BH Telecom Sarajevo, a u vezi sa Rje{enjem br. 11.1.-6927/10 direktora Direkcije i ~lana 4 Uputstva o postupku za prodaju sredstava DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Biha} upu}uje:

JAVNI POZIV
ZA NABAVKU/KUPOVINU OBJEKTA ZA POTREBE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

JAVNI POZIV
Broj: 11.3 -11605/10 Za prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju rashodovanih sredstava

I- PREDMET JAVNOG POZIVA (1) Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnije ponude za nabavku/kupovinu objekta pogodnog za smje{taj institucija BiH u Mostaru, uklju~uju}i i njegovu predaju u funkcionalnu upotrebu. (2) Objekat koji je predmet kupovine mora ispunjavati slijede}e uvjete: - Samostoje}a poslovna zgrada u centralnoj gradskoj zoni „DISTRIKT“ prilago|ena za obavljanje uredske djelatnosti, povr{ine cca 2000 m2. - Zgrada mora posjedovati uporabnu dozvolu, mora biti uknji`ena u gruntovnicu i katastar te ne smije biti hipotekarno optere}ena, imovinsko pravni odnosi u potpunosti rije{eni. - Do zgrade mora biti omogu}en pristup vozilima i pje{acima sa ulice, nesmetan pristup invalidnim osobama kao i vertikalna komunikacija - lift u unutra{nosti zgrade. - Zgrada mora biti priklju~ena na elektri~nu mre`u, vodovod, kanalizaciju i PTT mre`u, sa minimalno 40 priklju~aka i opti~kim kablom, te mora posjedovati alternativni izvor napajanja elektri~nom energijom i osiguranu protupo`arnu za{titu objekta. - Zgrada mora biti useljiva odmah, odnosno biti 100 % zavr{ena i slobodna u trenutku preuzimanja tj. potpisivanja ugovora. II-PRAVO U^E[]A Pravo u~e{}a po ovom javnom pozivu imaju sva fizi~ka i pravna lica sa podru~ja Bosne i Hercegovine, koja dostave kompletnu tra`enu dokumentaciju. III-DETALJNE INFORMACIJE Detaljne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana od 9.00 do 17.00 sati u prostorijama Slu`be za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Trg Bosne i Hercegovine broj 1 Sarajevo ili na telefon 033 284 562. IV-KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 1) ponu|ena cijena 30 % 2) Opremljenost prostora (internet priklju~ak, video nadzor, na~in grijanja i hla|enja, prilagodljivost prostora invalidnim osobama.... ) 30 % 3) Starost zgrade 20 % 4) Kvaliteta gradnje, stanje i vizuelni izgled objekta 20% V- SADR@AJ I NA^IN DOSTAVE PONUDE ZA JAVNI NATJE^AJ Ponude se dostavljaju u dvije odvojene i posebno zape~a}ene koverte na dolje navedenu adresu, a moraju sadr`avati odvojen tehni~ki od financijskog dijela ponude, ozna~enim kao „Tehni~ki dio ponude“ i „Cijena ponude“ sa imenom i prezimenom i kontakt telefonom ponu|a~a na pole|ini obje koverte. Ponude sa naznakom: „NE OTVARATI-PONUDA ZA NABAVU/KUPOVINU OBJEKTA“ dostaviti direktno ili putem po{te u roku 21 dan od dana objave ovog javnog poziva na adresu: Slu`ba za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Trg Bosne i Hercegovine broj 1, Sarajevo. Potrebna dokumentacija u tehni~kom dijelu ponude: Pored dokaza o ispunjavanju uvjeta iz to~ke I stav (2) ovog Javnog poziva, ponu|a~ je du`an dostaviti i slijede}u dokumentaciju, original ili ovjerene kopije: 1. Za pravne osobe izvadak iz sudskog registra ne starije od 90 dana, za fizi~ke osobe ovjerena kopija osobne iskaznice; 2. Zemlji{no knji`ni izvadak i posjedovni list za navedeni objekat ne stariji od mjesec dana; 3. Uvjerenje porezne uprave da nema dospjelih a neizmirenih obveza; 4. Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje da nema dospjelih a neizmirenih obveza; 5. Uvjerenje Zavoda za mirovinsko osiguranje da nema dospjelih a neizmirenih obveza; 6. Uvjerenje Zavoda za zdravstveno osiguranje da nema dospjelih a neizmirenih obveza; 7. Projekat samostoje}eg objekta koji treba sadr`avati: tlocrte svih eta`a, fasade, najmanje jedan presjek objekta, izra~un bruto povr{ine i izra~un neto povr{ine objekta, fotografije fasada kao i unutra{njost objekta; 8. To~nu adresu objekta iz koje se vidi da je smje{ten u Centralnoj zoni „Distrikta“ u gradu Mostaru. Potrebna dokumentacija za financijski dio ponude: 1. Ponu|ena cijena u KM po m2 neto povr{ine objekta bez ura~unatog PDV-a i ukupna cijena ponude. 2. Ovjerena izjava da objekat podlije`e pod obra~un poreza na dodanu vrijednost ili porez na promet nepokretnosti. . VI-OTVARANJE PONUDA Komisija }e pristupiti otvaranju ponuda koje su pristigle u nazna~enom roku, i to na na~in da }e se prvo otvoriti tehni~ki dio ponude. Ponude koje zadovolje kriterije iz tehni~kog dijela, uzet }e se kao valjane te }e komisija pristupiti obilasku ponu|enih objekata. Zatim, Komisija }e izvr{iti bodovanje na osnovu kriterija, bez ponu|ene cijene. Nakon toga izvr{it }e se komisijsko otvaranje koverata sa financijskim dijelom ponude, te izvr{iti kona~no bodovanje. Ponude koje ne zadovolje tehni~ki dio ne}e se uzimati dalje u razmatranje.

I Predmet poziva Premet poziva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju rashodovanih srestava kako slijedi: TK kablovi: 27.895,60 kg i ukupne po~etne vrijednosti u iznosu 88.226,23 KM Navedeni kablovi nalaze se u objektima DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Biha}, Centar Telekomunikacija u ulici Had`iabdi}a mahala 43 i u skladi{tu Vedro polje, Ivana Frane Juki}a bb, Biha}. II Uslovi za u~e{}e Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja svoje ponude - zape~a}ene koverte dostave putem po{te ili neposredno na Protokol DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Biha}. III Sadr`aj ponude Ponuda treba da sadr`i: - Naziv/ime i prezime, ta~nu adresu i broj telefona lica, - Kopiju Rje{enja o registraciji/kopiju CIPS-ove li~ne karte, - Potvrdu o uplati iznosa od 10% po~etne cijene (8.822,60 KM) na ime kaucije na ra~un Direkcije Biha} kod UniCredit banke broj 3385002200168760 sa naznakom: Uplata kaucije za u~e{}e po javnom pozivu broj 11.3 -11605/10, - Ukupnu Cijenu bez ura~unatog PDV-a, iznos PDV-a i ukupnu cijenu sa PDV-om izra`enu u KM za TK Kablove navedene u ta~ki I, - Opcija ponude 60 dana. IV Rok za dostavu ponude Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koje svoje ponude - zape~a}ene koverte dostave putem po{te ili li~no na adresu BH Telecom dd Sarajevo, Direkcija Biha}, Bosanska 5, 77000 Biha} sa naznakom „ NE OTVARATI - Ponuda broj 11.3 - 11605/10“. Krajnji rok za podno{enje ponuda je 15.10.2010.godine do 11 sati, TK kablovi se mogu pogledati dana 11.10.2010.godine na lokacijama navedenim u ta~ki I. V Javno otvaranje ponuda Javno otvaranje ponuda }e se odr`ati 15.10.2010.godine u 11,15 sati u Direkciji Biha}, u sali na III spratu u zgradi JP BH

Po{te, CP Biha}, Bosanska 3. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i koji su dostavili ponudu, odnosno osobe koje su ovla{tene za u~e{}e. VI Ocjena ponuda Prodaja }e se izvr{iti ukoliko su dostavljane najmanje tri (3) pismene kompletne ponude.Nakon otvaranja ponuda i ogla{avanja njihovog sadr`aja, Komisija utvr|uje i objavljuje koja je ponuda najbolja i zaklju~uje postupak prodaje.Za kupca }e biti progla{en ponu|a~ sa kompletnom dostavljenom ponudom i sa najvi{om ponu|enom cijenom za navedeno sredstvo. U slu~aju da su ponude istovjetne, Komisija }e od ponu|a~a tra`iti da se izjasne ko nudi vi{e za predmetno sredstvo ili }e dati primjeren rok ponu|a~ima da se izjasne o novoj ponudi. Ponuda koja ne bude sadr`avala sve potrebne elemente definisane u ta~ki II, ne}e se uzeti u razmatranje. Povrat upla}ene kaucije svim ponu|a~ima izvr{it }e se uplatom na ra~un ponu|a~a, izuzev ponu|a~u koji je izabran kao najpovoljniji, u slu~aju da odustane od kupovine. Kupac sa najvi{om ponu|enom cijenom }e sklopiti kupoprodajni ugovor sa prodavcem, te je du`an uplatiti kupoprodajnu cijenu na ra~un prihoda BH Telecom dd Sarajevo, Direkcija Biha} kod Unicredit bank, broj 3385002200167887 u roku od pet (5) dana nakon sklapanja ugovora, a u svakom slu~aju prije preuzimanja sredstva koja su predmet sklopljenog ugovora. Ukoliko ponu|a~ sa najvi{om ponu|enom cijenom ne uplati iznos prodajne cijene u roku, ugovor o kupoprodaji postaje neva`e}i, te gubi pravo na povrat kaucije. Sve tro{kove vezane za kupovinu (demontiranje, transport i ostalo) snosi kupac. Sve aktivnosti vezane za demonta`u i preuzimanje }e se provesti u prisustvu ovla{tenog lica prodavca. Predaja kupljenih sredstava kupcu izvr{it }e se na lokacijama navedenim u ta~ki I po izvr{enoj uplati ugovorene cijene i uz potpis zapisnika o primopredaji sredstava. VII Kontakt Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 037/310 110

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-10-000 126 Zavidovi}i, 21. 09. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

nica 5 klase povr{ine 280 m2 - katastarska ~estica broj 714/1 „Ravnica“ ku}a i zgrada povr{ine 15 m2, vo}njak 1 klase povr{ine 1593 m2. Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Taletovi} Enes Ramizov, Zavidovi}i, Dubravica, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 0420-DN-10-000 126, po zahtjevu Taletovi} Enesa sin Ramiza iz Dubravice, zastupan po punomo}niku Hutinovi} Salimu sin Ibri{ima iz Dubravice, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 779, katastarska op}ina Dubravica, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 361 „Ravnica“ ora-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U @EP^U ZEMLJI[NOKNJI@NI URED BR. 044-0-Dn-09-000025 @EP^E, 16. 9. 2010. godine Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u

vr{ine 77 m2 i broj: 925/23 zv.: „Ku}a i dvori{te“ kulture privredna zgrada povr{ine 53 m2, ukupno povr{ine 3.160 m2. Prema podacima iz katastra, kao posjednik gore navedene nekretnine upisano je TP NOVA TRGOVINA @ep~e, sa dijelom 1/1. Pozivaju se osobe koje pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Osobe koje pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada prikupljenih dokaza. Zemlji{no-knji`ni referent Mario [iri}, mr.sc.

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0Dn-09-000025, po zahtjevu JP NOVA TRGOVINA DD @ep~e u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u posjedovni list broj 331, katastarske op}ine Mra~aj, ozna~ene kao kastastarska ~estica: broj 748 zv.: „Osjelina“, kulture njiva 4. klase, povr{ine 3.030 m2, broj: 925/8 (d) zv.: „Dvori{te“, kulture dvori{te po-

60

^etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Naziv ugovora: Vodoopskrba i sanitacija u Federaciji Bosne i Hercegovine Obnova i pro{irenje vodoopskrbnih i kanalizacijskih sistema i postrojenja u Federaciji BiH 2010/S 168-256470 Lokacija - Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, vi{e op}ina 1. Broj objave OJ S 168.31.8.2010 2. Postupak Otvoreni postupak 3. Program Ostalo 4. Finansiranje EU/EIB Grant/kredit (br. granta/kredita 24.569 (BA)) 5. Ugovorni organ Krajnji korisnici / op}ina (razne) 6. Opis ugovora Bosna i Hercegovina je dobila kredit od Europske investicijske banke (EIB) i namjerava koristiti navedena sredstva za Program vodoopskrbe i sanitacije u Federaciji BiH koji }e se provoditi kroz Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva (FMPV[) entiteta Federacije Bosne i Hercegovine (entitet). Projekti }e se realizirati u raznim op}inama (krajnji korisnici) na teritoriju Federacije BiH u cilju pobolj{anja pru`anja komunalnih usluga, osiguravaju}i opskrbu zdravstveno ispravnom vodom za pi}e i smanjuju}i zaga|enje pre~i{}avanjem otpadnih voda. 7. Indikativan broj i nazivi lotova Broj tendera i/ili lotova jo{ nije kona~no odre|en. 8. Planirani datum objave obavijesti o nabavci Po~ev{i od IV. kvartala 2010. 9. Ostale informacije a. Vrsta ugovora: dobra, radovi i usluge, U sklopu Projekta vr{it }e se nabavka dobara, radova i usluga, a pojedina~ni tender }e, izme|u ostalog, obuhva}ati: studije, projekte obnovu, nadogradnju ili izgradnju nove vodovodne infrastrukture vodoopskrbnih sistema pro{irenje postrojenja za pre~i{}avanje vode za pi}e kanalizacijski sistemi postrojenja za pre~i{}avanje otpadnih voda mehani~ku i elektri~nu opremu pomo} i materijale za mjere u{tede vode i energije nadzor i tehni~ku pomo} b. Okvirni bud`et: 120 milijuna eura 10. Kontakt osoba: Alma Imamovi}, direktor privremenog PMU Adresa: E - mail adresa: sektorvoda@fmpvs.gov.ba Tel: +387 33 226 849 Faks: +387 33 205 620
Napomene: Mora postojati vremenski razmak od najmanje 30 kalendarskih dana izme|u objave ove prognoze ugovora i objave obavijesti o nabavci vezane za nju. Zainteresirana fizi~ka ili pravna lica, stoga, ne bi trebala u ovom stadiju slati nikakve prijedloge ili zahtjeve za informacijama.

BA-Sarajevo: Federation of Bosnia and Herzegovina: Rehabilitation and extension of water supply and waste water collection (EIB) 2010/S 168-256470 Contract Title: Water and Sanitation FBiH Rehabilitation and extension of water supply and waste water collection systems and installations in FBiH Location - Bosnia and Herzegovina, Federation of Bosnia and Herzegovina, multiple municipalities 1. Publication reference OJ S 168, 31.8.2010 2. Procedure Open procedure 3. Programme Other 4. Financing EU/EIB Grant/Loan (Grant/Loan Number 24.569 (BA)) 5. Contracting Authority Final Beneficiaries / Municipality (various) 6. Description of the contract Bosnia and Herzegovina has received a loan from the European Investment Bank (EIB) and intends using the proceeds of the loan to implement a Water and Sanitation Programme in the FBiH, through the Federal Ministry of Agriculture, Water Management and Forestry (FMoAWMF) of the Entity Federation of Bosnia and Herzegovina (Entity). The projects will be carried out in various municipalities (Final Beneficiaries) located in the Federation of Bosnia and Herzegovina and aim to improve water service and public health by providing safe drinking water supply and reducing waterborne pollution through the collection and treatment of wastewaters. 7. Indicative number and titles of lots The number of tenders and/or lots is not finally decided yet. 8. Scheduled publication date of the procurement notices Starting from 4th quarter 2010 9. Other information a. Nature of Contracts: Goods, works and services, The Project will require the procurement of the goods, works and services and the individual tender will cover inter alia: Studies, Designs Rehabilitation, upgrade or new construction of Water resource infrastructure Water supply systems Extension of drinking water treatment facilities Waste water collection systems Waste water treatment facilities Mechanical and electrical equipment Assistance and materials for Water and energy efficiency measures Supervision and Technical Assistance b. Indicative budget: E 120 Million 10. Contact person: Ms. Alma Imamovi}, Transitional PMU Manager Address: E - mail address: sektorvoda@fmpvs.gov.ba Tel: +387 33 226 849 Fax: +387 33 205 620 Notes: There must be an interval of at least 30 calendar days between the publication of this contract forecast and the publication of the corresponding procurement notice. Natural or legal persons interested should not therefore send proposals or requests for information at this stage. This notice in TED website: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256470-2010:TEXT:EN:HTML

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU
Na osnovu Odluke Nastavno-nau~nog vije}a Filozofskog fakulteta u Sarajevu od 7. 9. 2010. godine, Filozofski fakultet u Sarajevu
objavljuje

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU Na osnovu ~lana 103. stava 3., 4. i 5. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ broj: 22/10. - Pre~i{}eni tekst) i Odluke Nastavnonau~nog vije}a Fakulteta od 7. 9. 2010. godine, Filozofski fakultet u Sarajevu

objavljuje

KONKURS
Za prijem kandidata za pedago{ko obrazovanje u akademskoj 2010/2011. godini. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, na protokol Fakulteta, soba 75/I. Obrazac prijave je dostupan i na web stranici Fakulteta. Uz prijavu na Konkurs kandidati su du`ni prilo`iti: - ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enom fakultetu, vi{oj {koli ili diplomu o zavr{enom petom stepenu, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih/vjen~anih, - potvrdu o radnom statusu, ukoliko je kandidat zaposlen, - uplatnicu. Primalac: Filozofski 1401010000418297. fakultet u Sarajevu, ra~un Volksbank Sarajevo broj:

KONKURS
Za prijem kandidata na KURS BOSANSKOG JEZIKA ZA STRANE DR@AVLJANE u akademskoj 2010/2011. godini Kurs bosanskog jezika traje 12 sedmica sa fondom od 70 nastavnih sati (2 puta sedmi~no po 3 sata). Cijena kursa po kandidatu iznosi 450,00 KM uklju~uju}i i nastavni materijal. Nakon obavljenog kursa kandidati }e dobiti potvrdu o obavljenom kursu. Zainteresirani kandidati mogu zatra`iti provjeru ste~enog znanja koja }e se obaviti pred posebnom komisijom. O obavljenoj provjeri izdaje se poseban certifikat koji se posebno pla}a (uvjerenje o aktivnom ili pasivnom znanju bosanskog jezika) u iznosu od 150,00 KM. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, na protokol Fakulteta, soba 75/I ili po{tom na adresu Filozofski fakultet u Sarajevu, Franje Ra~kog 1, 71000 SARAJEVO. Obrazac prijave je dostupan i na web stranici Fakulteta.

Pozivaju}i se na odredbe Statuta - Skup{tine od 26. 6. 2002. godine Asocijacije kompozitora - muzi~kih stvaralaca - AMUS

POZIVAMO
~lanove Udru`enja na sastanak Skup{tine, dana 12. 10. 2010. godine u 12 sati u salonu BKC - Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu Inicijatori - ~lanovi Udru`enja
14946-1tt

Uz prijavu na Konkurs kandidati su du`ni prilo`iti: - ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enom {kolovanju; - ovjerenu kopiju rje{enja o nostrifikaciji (ukoliko je kandidat posjeduje); - izvod iz mati~ne knjige ro|enih/vjen~anih; - ovjerenu fotokopiju paso{a; - ovjerenu fotokopiju rje{enja o privremenom boravku; - potvrdu o radnom statusu, ukoliko je kandidat zaposlen/fotokopiju rje{enja o odobrenoj radnoj dozvoli; - uplatnicu. Primalac: Filozofski fakultet u Sarajevu, ra~un Volksbank Sarajevo broj: 1401010000418297.

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 29.09.2010. godine JU Univerzitet u Zenici daje slijede}u:

OBAVIJEST
Mr.sc. Nino Serdarevi}, iz mjesta Zenice, javno }e braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „EFEKTI PRIMJENE BALANCED SCORECARD-A NA PRIVREDNA DRU[TVA U BOSNI I HERCEGOVINI“

dana 30.10.2010. godine s po~etkom u 11,00 sati u sali broj 10 Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, Ul. Travni~ka cesta broj 1, Zenica. Doktorska disertacija mo`e se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici. REKTORAT JU UNIVERZITET U ZENICI

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

61

dragom prijatelju

RASIM LAPANDI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Imamovi} Kemal, Sabrina, Sajra i Benjamin
N

NA[OJ VOLJENOJ

INDA DAUTOVI]
30. 9. 2006 - 30. 9. 2010.
Bila si ono {to drugi ne znaju i ne mogu biti. Uvijek si s nama u na{im srcima. Ferid, Meldijana, Amer, Enida i Nane

14957-1tt

Navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg brati}a, kuma i bliskog ro|aka

FAHRUDIN (MUSTAFE) D@IDO
INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@IUN „Mi smo Allahovi i mi }emo se Njemu vratiti“ Nasiha Misimovi} i Senad Misimovi} sa porodicom
N

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

mom dragom prijatelju

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj kolegici

RASIMU LAPANDI]U
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj Abdulah Ibrakovi}
461-1ze

D@ENITA KADI]
Seko na{a, nikad te ne}emo zaboraviti... Nedostaje{ nam... Tvoji ti}evi Alma i Elma
14964-1tt

EMIR SELIMOVI]
Posljednji pozdrav bratu na{e radne kolegice Selme Had`i} TD MARKETI KOLEKTIV PJ 120
14965-1tt

AZRI HOD@I]
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
N

Dana 30. 9. 2010. navr{ava se godina dana od kada je preselila na ahiret na{a draga
Dana 30. 9. 2010. godine navr{ava se devet tu`nih godina otkako nije sa nama na{a draga majka, svekrva i nana Dana 30. 9. 2010. godine navr{ava se devet tu`nih godina otkako nije sa nama na{a draga majka, svekrva i nana

Dana 25. 9. 2010. navr{ila su se 52 dana od smrti na{eg oca

ZAHA BE]IRBA[I], ro|. BOR^AK
Po dobrom }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati i u srcu ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet, d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoj sin Nermin sa porodicom
12818-1nd`

D@ENITA (SENADINA) KADI]
ZAHA BE]IRBA[I], ro|. BOR^AK
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet, d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoj sin Amir sa porodicom
12818-1nd`

Tuga za tobom nije u rije~ima, ve} u srcima... Postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene koje s bolom podsje}aju na sve ono {to je izgubljeno tvojim odlaskom... Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet i sve d`enetske ljepote! Tvoji: majka Suada, otac Senadin, sestra Minela, brat Arman, nane Fadila i D`emila
14961-1tt

MURADIF (DURME) HUJDUR
Sa ljubavlju i po{tovanjem, Djeca sa porodicama
12822-1nd`

62

^etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

KIMETI (SMAILA) MAMI], ro|. LJUCA
Draga mama, Molim dragog Allaha d`.{. da Ti otvori Svoje d`enetske ba{~e, da podari lijepi d`enet Tvojoj plemenitoj du{i. Uzalud smo se nadali da ovaj put nije Tvoja zadnja predaja, ali oti{la si tiho i dostojanstveno kao {to si i bila, ponosna, dostojanstvena i velikog srca za sve ljude. Lijepo je biti dio Tebe. Hvala Ti beskrajno na tome i ljubavi koju si nam pru`ila i ostavila dobro po kojem }emo Te uvijek pamtiti. Neka Ti je veliki rahmet. Tvoji k}erka I{ana i zet Izet Ale~kovi}
14941-1tt

Navr{ilo se 40 dana od kada nas je napustio na{ dragi otac

Dana 30. 9. 2010. navr{ava se 6 TU@NIH mjeseci od smrti mog dragog supruga

RASIM (MUHAMEDA) ^ENGI]
Nedostaje{ nam. Azra i Adnan sa porodicama
12814-1nd`

RADOSLAVA - RADETA TROJANOVI]A
30. 3. 2010 - 30. 9. 2010.
Zaborav ne postoji, utjehe nema jer voljeni nikad ne umiru. Tvoja Mara HVALA SVIMA KOJI GA SE SJE]AJU. Dana 30. 9. 2010. u 13 sati posjetit }emo njegov vje~ni dom i polo`iti cvije}e.
14947-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

mom velikom prijatelju, bratu

Danas, 30. 9. 2010. navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

EMIRU SELIMOVI]U
Tuga, bol beskrajna, praznina. Pamtim te po dobrom, uvijek si bio dobar drug i dobra du{a. Zauvijek }e{ ostati u mom srcu. Nema mome drugu kraj! ANEL HUSEINBEGOVI]
12808-1nd`

IBRAHIM ORMAN
Njegujemo tople uspomene i ~uvamo te u beskrajnoj ljubavi. Tvoji najmiliji sinovi Rusmir i Mustafa sa porodicama
14943-1tt

FATIMA MUSABA[I], ro|. BOROVAC
30. 9. 1982 - 30. 9. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Suljo sa porodicom
14581-1tt

SJE]ANJE

na na{u dragu

Dana 30. 9. 2010. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog

Dana 30. 9. 2010. navr{ava se 45 dana otkako vi{e nije sa nama na{ dragi suprug, otac, brat, dedo

SAJTO (AJDINA) BAJRAMOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i plemeniti lik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e biti istog dana u d`amiji (Sjeverni logor) prije podne namaza. Tvoji najmiliji: supruga Ferida, sinovi Re{ad, Mesud, Sead, k}erka Maida, nevjeste Nermina i Jasmina, unu~ad Mirsad, Merima, Kenan, Mirela, Ajla, Sabina, Lejla, Alen i Alena, brat, sestre, amid`i}, amid`i~ne, daid`i}i, daid`i~ne, bad`anak, svastika, {ura 1418-1mo sa porodicama.

BOBU
Dvije godine su pro{le otkad nisi sa nama, ali }e{ uvijek biti u na{im srcima. Tvoji Mi{ki}i i Mameled`ije
14949-1tt

RADETA TROJANOVI]A
30. 3. 2010 - 30. 9. 2010.
Nedostaje{ nam. Po~ivaj u miru. Tvoji: Sa{a, Merima, Vanja i Dubravko
14947-1tt

SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

na divne roditelje

majci

MELKA ATI]
]AMIL HAD@I]
O`alo{}eni: sin Hajrudin, snaha Suada, unuke Meliha, Mediha i Aida sa svojim porodicama
12819-1nd`

ZEHRA HAD@I], ro|. MORI]
1919 - 30. 9. 1979.
1030-1tz

1912 - 16. 6. 1974.
Ponosni smo {to smo imali takve roditelje. Djeca: Munevera, Mirsada i Miralem s porodicama

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em radnom kolegi

na{em dragom kolegi i velikom ~ovjeku

EMIR (OSMAN) SELIMOVI]
SARAJEVOSTAN d.d.
N

dr. sc. IBRAHIM HAD@I]
S po{tovanjem }emo ~uvati uspomenu na zajedni~ki rad i prijateljstvo. Kolege sa Ma{inskog fakulteta u Sarajevu
N

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

63

direktoru i vlasniku

voljenom, suprugu i ocu

had`i RASIM (HASAN) LAPANDI]
(1946 - 2010)
„REDEX“ d.o.o. Banovi}i
N

had`i RASIM (HASAN) LAPANDI]
(1946 - 2010)
Supruga Emina Sinovi Edin i Amir K}erka [efija
N

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 30. septembra 2010. godine navr{avaju se tri godine od smrti

suprugu na{e kolegice

EMIRU PA[ALI]U
Kolektiv Ekonomskog fakulteta u Sarajevu
N

ZIJADA - ZIJE TURKU[I]A
sekretara AMK „Banovi}i“ iz Banovi}a S tugom i po{tovanjem, BIHAMK - Bosanskohercegova~ki auto-moto klub
N

Dana 30. 9. 2010. godine navr{avaju se tri tu`ne i bolne godine otkako nije sa nama na{a draga supruga, sestra i tetka

Dana 30. 9. 2010. navr{avaju se dvije godine od smrti supruga, oca i deda

EMINA PA[I]
Vrijeme prolazi, a tuga i bol zauvijek ostaju. Vole te tvoji Suprug Sead i sestra Mirzeta sa porodicom
14938-1tt

SAFET ([A]IR) ^AMPARA
Neka ti Allah podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Porodica ^ampara
1415-1mo

SJE]ANJE

Danas, 30. septembra 2010. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{e drage

Dana 30. 9. 2010. godine navr{ava se 15 tu`nih godina od kako je kao pripadnik Armije BiH dao svoj `ivot za odbranu svoje i na{e domovine

HAMIDA (RAGIB) AVDI], ro|. SELIMOVI]
Sretni smo {to smo Te imali i beskrajno tu`ni {to vi{e nisi sa nama. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Sutra, 1. 10. 2010. (petak) u mjesnoj zajednici u Binje`evu, prije d`uma namaza prou~it }e se tevhid. Zahvalna porodica
12775-1nd`

Danas, 30. septembra 2010. navr{ava se {est mjeseci od smrti moje drage tetke

HAMIDA (RAGIB) AVDI], ro|. SELIMOVI]
Dok budem `ivjela, uvijek }u se sje}ati Tebe i Tvojih besjeda koje su me znale razveseliti. Neka Ti je vje~ni rahmet. Tvoja sestri~na Alma sa porodicom iz Wuppertala
12775-1nd`

SENAD (FERID) SUHI]
Dragi brate! Bol nije u rije~ima ve} u mom srcu, gdje }e{ zauvijek ostati. Svaki dan sve mi vi{e nedostaje{. Voli te tvoja sestra Senada Tahmi{~ija sa porodicom
460-1ze

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom babu, puncu i dedu

dragom babu, puncu i dedu

ADEM (JAKUP) BARU^IJA
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Had`ira, zet Rasim, unu~ad Mubera i Meldin Muratovi}
111

ADEM (JAKUP) BARU^IJA
Molimo Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoji k}erka Almasa, zet Nurko, unuci Mirnes i Haris Ba{i}
111

64

^etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

na na{e najmilije

SJE]ANJE

na na{eg dragog direktora

JAN^I] DRAGAN
25. 9. 2002 - 25. 9. 2010.

NEBOJ[A
30. 9. 2004 - 30. 9. 2010.

NIJAZA BEGOVI]A
(30. 9. 2007 - 30. 9. 2010)
S tugom, po{tovanjem i ljubavlju, Porodica
12786-1nd`

Vrijeme neumitno prolazi, a sje}anje na Tvoj dragi lik ostaje zauvijek u na{im srcima. Kolektiv Srednjo{kolskog centra Had`i}i
N

Dana 1. 10. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kada nije sa nama na{a draga majka, nena i pranena

SJE]ANJE

FADILA MERD@ANI], ro|. AVDI]
Vrijeme prolazi, ali sje}anje, ljubav i po{tovanje ostaju. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Sejdo, Salla i Mirsad sa porodicama Tevhid }e se prou~iti dana 6. 10. 2010. godine u 14.00 sati u Gradskoj d`amiji u Zavidovi}ima.
12800-1nd`

prim. dr. MIRZO BEGTA[EVI]
S po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Direktor prim. Had`ihusejnovi} dr. Rusmir i uposlenici JU Op{ta bolnica Konjic
N

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{u

D@ENITU - SLA\U KADI]
30. 9. 2009 - 30. 9. 2010.
Utjehe nema, zaborav ne postoji, samo ogromna tuga i beskrajna ljubav onih koji te vole. Tvoji: Ilona, Zlatana, Memo, Ike i Nermina
12805-1nd`

Dana 30. septembra 2010. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od kako je preselio na ahiret

Dana 29. 9. 2010. godine navr{ava se godinu dana od smrti na{e drage majke, bake i prabake

ZEJNIL (ADEM) POPARA
Ni vrijeme koje prolazi, ni `ivot koji neumorno te~e ne mo`e izbrisati sje}anje na tebe. Tu`an je ovaj dan koji nas podsje}a na rastanak sa tobom, ali smo ponosni {to smo te imali i uvijek }e{ biti u na{im mislima. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Od Sabine i Alena
12741-1nd`

LJUBICE (SIME) SKO^AJI]
10. 1. 1929 - 29. 9. 2009.
Vrijeme prolazi, ali sje}anja i uspomene ostaju. Spomenka i Jusuf sa djecom
PTT

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 30. 9. 2010. godine navr{ava se 6 godina od kada nije sa nama na{ voljeni

U petak, 1. 10. 2010. godine navr{ava se godina dana otkako je preselio na ahiret moj voljeni otac

ALMIN (MEHO) PA[ALI]
Vrijeme prolazi, ali bol i tuga u na{im srcima zauvijek ostaju. Ti i dalje `ivi{ u na{im srcima i na{im pri~ama. Na{a ljubav i sje}anje na tebe traja}e cijeli na{ `ivot. U na{im srcima osta}e{ vje~no voljen i nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote.

MUSTAFA (SULEJMANA) JELE^
Ka`u da vrijeme lije~i bol, vrijeme je pro{lo a bol i tuga su jo{ uvijek duboko u nama. Tvoju ljubav i plemenitost nikad ne}emo zaboraviti. Bio si i ostao veliki ~ovjek, pun ljubavi i razumijevanja za sve nas. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sin Muharem i snaha Senada Hatma dova }e se prou~iti u Begovoj d`amiji u petak, 1. 10. 2010. godine poslije d`uma namaza u 13.40 sati. 12139-1nd`

LJUBOMIR JURI]
30. 9. 1997 - 30. 9. 2010.
Dragi na{, S po{tovanjem ~uvamo uspomene na tebe. Tvoji: Ljilja, Sanja i @eljko sa porodicama
PTT

BORJANA BARU^IJA BOBA
Sa ljubavlju i po{tovanjem, zauvijek Duca i Du{ko
14877-1tt

Vole te zauvijek tvoji: otac Meho, majka [efija, seka Alma i zet Emir
12755-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

Dana 30. 10. 2010. godine navr{avaju se dvije godine otkako je preselio na ahiret

na na{eg

TU@NO SJE]ANJE

Dana 30. septembra 2010. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, punac i dedo

ZEJNIL (ADEM) POPARA
Uvijek }emo te se sje}ati s ljubavlju, po{tovanjem i ponosom. Dok `ivimo mi `ivje}e{ i ti u na{im mislima. Tvoji: supruga [emsa, k}erke Enisa, Zineta i Zlata, zetovi Zenur i Mersin, unuk Emir i unuke Azra i Emina
12788-1nd`

NIJAZA BEGOVI]A
30. 9. 2007 - 30. 9. 2010.
Supruga Ramiza, k}erka Merjema i sin Mirza
12794-1nd`

FAHRUDIN (MUSTAFA) D@IDO
U na{im srcima uvijek }e{ ostati voljen, po{tovan i nikad zaboravljen. Tvoje tetke Hasija i Nasiha
14860-1tt

Dnevni avaz
Na{oj sre}ici

~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

65

INDI DAUTOVI]
30. 9. 2006 - 30. 9. 2010.
Svaki dan po~inje i zavr{ava sa tobom u srcu i mislima. Volimo te puno, puno. Tvoja Neka, tata i mama
12826-1nd`

INDA DAUTOVI]
Samo da zna{ da stalno mislimo na tebe. Puno te volimo i uvijek }emo te voljeti. Dedo, nena, dajo, Sofija, Jesenko, Aner
12827-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na{oj dragoj sestri i tetki

na na{eg

Dana 30. 9. 2010. godine navr{avaju se tri godine od kada nas je iznenada napustio na{ voljeni i po{tovani prijatelj i radni kolega

BEHARI TABAKOVI], ro|. BEGOVI]
Sestri} Ned`ad, snaha Fahira, Alen i Dino, sestra Had`ira i svak [aban
677-1go

NIJAZA BEGOVI]A
POSLJEDNJI SELAM

30. 9. 2007 - 30. 9. 2010.
Otac Safet, sestra Nijaza, zet Hamo, sestri}i Elma i Kenan
12828-1nd`

SANEL PITA
S po{tovanjem, KOLEKTIV DRVOPROMETA D.O.O. SARAJEVO
N

velikom ~ovjeku i patrioti

RASIMU LAPANDI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sinan Sinanovi} sa porodicom
04501

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na{em prijatelju velikanu bosanskohercegova~kog sporta
POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

EMIRU SELIMOVI]U doc. dr. EMIRU PA[ALI]U
Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati i nikada zaboraviti. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
14970-1tt

EMIRU SELIMOVI]U
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Fazli} Amir, Alma i Aida
12825-1nd`

Od Namika, Mele i Eldina Omerovi}

Od Admira i Anje

14971-1tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em

majci na{e radne kolegice

na{em dragom

BEHARI TABAKOVI] EMIRU SELIMOVI]U
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Selma, zet Mirza i sestri} Adnan
12825-1nd`

a porodici izrazi iskrenog sau~e{}a. Kolege i prijatelji iz Ministarstva za pravosu|e, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de
N

POSLJEDNJI SELAM

EMIRU

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

majci na{e radne kolegice Melihe

EMIRU SELIMOVI]U
Krupa, Bajc, Faruk Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: tetka Suada i tetak Bego, ro|aci Aid, Sanela, Edvin, Nihad, Sadeta, Asmir i nena Nevzeta
12825-1nd`

SEJDI ZUKI]
Direktorica i uposlenici JU „Centar za sport i rekreaciju“

14969-1tt PTT

66

^etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragoj sestri

dragoj sestri

BEHARI TABAKOVI], ro|. BEGOVI]
Brat Osman, snaha Zehra, brati} Ermin, Meho i Tarik
674-1go

BEHARI TABAKOVI], ro|. BEGOVI]
Brat Begovi} Alija sa suprugom Nazilom, k}erkama Muneverom, Enverom i D`enitom, zetom Suvadom i unukama Anisom i Aminom
675-1go

BEHARI TABAKOVI], ro|. BEGOVI]
Djever Adil Tabakovi}, jetrva Sehija, Adnan, Aida, Dina, Kuda, Amina i Nura
676-1go

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

Obavje{tavamo porodicu, prijatelje i poznanike da se navr{ava 7 tu`nih dana kako nas je napustio

na{em dragom, jedinom bratu

dragom prijatelju

D@EMAL ARNAUT RASIMU LAPANDI]U
Bilo je lijepo dru`iti se sa tobom. Porodica Belmin, Belma i Zlatan ]orovi}
14966-1tt 14954-1tt

D@EMAL ([ERIF) POZDER

Tvoje sestre Minka i Azra sa porodicom
14963-1tt

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na na{eg dragog dragoj snahi i dajd`inici Dana 30. 9. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kako nas je napustio na{ dragi
TU@NO SJE]ANJE

ZLATAN SADIKOVI]
30. 9. 1983 - 30. 9. 2010.

ATIF SADIKOVI]
Sa velikom ljubavlju i ponosom ~uvat }emo te u na{im srcima. Supruga Izeta, sinovi Semir i Emir, snahe Enida i Elmina, unu~ad Semra i Aldin
12821-1nd`

Voljeni MOJ! Danas TI je ro|endan, ali TE nema, oti{ao si, ostavio me vje~no uplakanu, uzalud se nadam da }e{ se odnekud pojaviti. Voli te TVOJA MAMA K}erka Sandra, brat Igor, ro|ak Vedran i ostali koji TE puno VOLE
14967-1tt

BEHARI TABAKOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Razija Balti} sa porodicom
12815-1nd`

HASIBA (OMERA) ZUKANA
30. 9. 1977 - 30. 9. 2010.
S puno ljubavi uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Porodica Zukan
12823-1nd`

U ~etvrtak, 30. 9. 2010. godine navr{ava se godina dana neizmjerne tuge otkako nas je prerano i iznenada napustio na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

D@EVAD (NURIJE) SKORUPAN
1960 - 2009.
Smrt je dio `ivljenja. ^ovjek umire kada ga zaborave, a ti }e{ `ivjeti dok god `ivimo mi koji te volimo. Vje~no zahvalni i neutje{ni, ponosni i tu`ni: sin Nedim, k}erka Belma i supruga Edina
12824-1nd`

dragoj prijateljici

POSLJEDNJI POZDRAV

po{tovanoj gospo|i

AZRI HOD@I] KIMETA MAMI]
Mnogo sam tu`na, moja draga Azra. Tvoja Jadranka Ke{mer
14940-1tt 14973-1tt

Emina Frizerski salon „Royal“

POSLJEDNJI SELAM

Danas, 30. septembra 2010. godine navr{avaju se dvije godine od prerane smrti na{e mame i supruge

velikom prijatelju kluba

RASIMU MUJI]U
FK OLIMPIC
N

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

BORJANE - BOBE BARU^IJA, ro|. VUJINOVI]
Vrijeme prolazi... Ni{ta vi{e isto nije... @ivje}e{ vje~no u na{im srcima... U 16,00 sati polo`i}emo cvije}e. Ema, Ina i Murat
14975-1tt 12830-1nd`

SEJDI ZUKI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Fazli} Enes, Mira, Amir, Damir, Dalila, Dijana

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a draga

~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

67

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

SEJDA (had`i ALIJE) ZUKI], ro|. MUZUR
preselila na ahiret u srijedu 29. 9. 2010. godine u 66. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak 30. 9. 2010. godine poslije ikindije namaza 16.15 h na mjesnom groblju Donji Kotorac. O@ALO[]ENI: k}erke Samira, Amra, Meliha, unuka Anela, unuk Rijad, zet Suad, sestra Zubejda, bra}a Mehmed i Ramiz, zet Alija, snahe Nermina i Mulija, sestri}i i sestri~ne, brati}i i brati~ne sa porodicama, Bi~o Enisa sa porodicom, teti}i i teti~ne, dajd`i}i i dajd`i~ne, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. O`alo{}ene porodice: Zuki}, Meri}, Muzur, Ga~evi}, Lokvan~i}, Fazli}, Mujagi}, Salkovi}, Be}irovi}, Zjajo, Deli}, Vite{ki}, Bi~o, Kuli}, Omerovi}, Sarajki}, Stamboli}, Mujanovi}, Jela{kovi}, Jela~i}, Serdarevi}, Had`i}, Erovi}, Duran, Kolenovi}, Turulja, Mehmedspahi} Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti Branilaca Donjeg Kotorca 26.
12833-1nd`

VLADO ^OLI]
1922 - 2010.
preminuo 28. 9. 2010. u 89. godini.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

BEHARA TABAKOVI], ro|. BEGOVI]
dana 28. 9. 2010. godine preselila na ahiret u 55. godini. D`enaza polazi u ~etvrtak, 30. 9. 2010. godine ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du u 13.00 sati, d`enaza }e se klanjati na mezarju Bogunovac-Beri~ u 14.00 sati gdje }e se i ukopati. Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i, ul. Rogati~ke brigade 17 - Vinari}i u 14.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: k}erke Alma i Senija, unuci Harun i Amar, zet Hamed, bra}a Hurem, Alija, Osman, Ahmed, sestre Had`ira i Ramiza, sestri}i, brati}i, brati~ne, sestri~ne, djever Adil, jetrva Sehija, svaci [aban i Asim, zaova Raza sa porodicom, porodice Tabakovi}, Begovi}, [abanija, Topuz, Ad`em, Turulja, Pezo, Tanjo, Had`i}, Balti}, ]erimagi}, Kurtovi}, Salihovi}, Kuduz, Gabela, Musi}, Bukva, Herak, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
673-1go

Sahrana na{eg oca, svekra i djeda obavi}e se u ~etvrtak, 30. 9. 2010. godine u 14.30 h na Top~iderskom groblju u Beogradu.

O@ALO[]ENI: sinovi Zdravko i Dragan, snaja Aleksandra, unuke Una i Lara, unuci Haris i Boris i ostala rodbina

14982-1tt

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Danas se navr{ava 9 godina otkada nisi sa nama

na{oj dragoj na{oj tetki na{oj tetki

na{oj ljubavi i ponosu

ZAHA (BOR^AK) BE]IRBA[I]
Sa ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo te u srcu. Sin Azim, snaha Maida i unuci Kerim i Kenan
12836-1nd`

SEJDI ZUKI], ro|. MUZUR SEJDI ZUKI]
Ne postoje rije~i utjehe, samo ostaju dobra djela koja si ~inila za nas. Tvoji neutje{ni: Nina, D`evad, D`enaida i Lejla Bi~o
12834-1nd`

SEJDI ZUKI]

SEJDA (had`i ALIJE) ZUKI], ro|. MUZUR
Porodica Muzur: brat Mehmed, snaha Nermina, brati} Nermin
12835-1nd`

SEJDA ZUKI], ro|. MUZUR
Uvijek u srcu, mislima, previ{e voljena da bi ikad bila zaboravljena. Tvoji najvoljeniji: k}eri Samira, Amra, Meliha, Anela, Rijad i Suvad
12833-1nd`

Porodica Zjajo: Edin, Emina i Ahmed
12835-1nd`

Porodica Salkovi}: Elmir, Merima, Ammar i Nedim
12835-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj sestri i tetki

Tridesetog septembra 2010. godine navr{ava se sedam dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, dedo i brat

EMIR SELIMOVI]

SEJDI ZUKI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: brat Ramiz, snahe Mulija i Lejla, brati} Kenan i Faris, brati~na Edisa sa porodicom
12835-1nd`

[EFIK (HASAN) \ONLAGI]
Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 30. 9. 2010. godine u Ali-pa{inoj d`amiji poslije ikindija namaza (16.15). O`alo{}ena porodica
14979-1tt

Prijatelji i radne kolege iz Distributivnog servisnog centra Sarajevostan
14981-1tt

68

^etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

Sa tugom i bolom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{

had`i RASIM (HASAN) LAPANDI]
(1946 - 2010)
preselio na ahiret 28. 9. 2010. godine u 64. godini D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 30. 9. 2010. godine na mjesnom mezarju u Banovi}i Selu u 16.30 sati. D`enaza polazi ispred ku}e `alosti u ul. Bosanska br. 1 (Hanke) u 14.30 sati. Hatma dova }e se prou~iti u porodi~noj ku}i s po~etkom u 13.30 sati.

Tevhid }e se obaviti u d`amiji u Banovi}i Selu s po~etkom u 15.00 sati. Prijevoz je obezbije|en sa polaskom ispred robne ku}e „Vema“ u Hankama u 14.30 sati. O@ALO[]ENI: supruga Emina, sinovi Edin i Amir, k}erka [efija, bra}a Kasim, Husejin i [ahbaz, sestra Hava, snahe Aida, Alija, [uhreta i Hatid`a, zetovi Fahir, Mehmed, unu~ad Inela i Muhamed, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije, prijatelji i poznanici.
N

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a draga

ENEZA KREMO, ro|. MRGAN
1924 - 2010.
dana, 29. 9. 2010. godine u 04.00 sati, nakon kra}e bolesti, u 87. godini preselila na ahiret. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 30. 9. 2010. godine u 16.00 sati na Gradskom groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i pokopati. Prevoz obezbije|en u 15.00 sati ispred Gimnazije sa stajali{tima: [emovac, Ograda, Tekija, [ari}a d`amija, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, Autobuska stanica, Zalik. O@ALO[]ENI: nevjesta Jo`ica, sestri}i i brati}i Vilmana - Vi{nja, Lela, Zlatko, Mirela, Ademir - Miro, Miralem, Dragan, \enka - \ana, rodica Na|a Bijedi}, te porodice: Kremo, Mrgan, Kazazi}, Kara~i}, Filipovi}, Muhedinovi}, Frko, ^olakovi}, Had`ajli} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
14983-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj Teti

Dana 30. septembra 2010. godine navr{avaju se 4 tu`ne godine od smrti na{eg najdra`eg

ENEZI KREMO, ro|. MRGAN
S po{tovanjem i tugom opra{tamo se od na{e drage i dobre Tete. Tvoji: Lejla, Mirela, Miralem i Enes
14980-1tt

OMER (SABIT) D@ANKO
S ljubavlju i po{tovanjem, nikad zaboravljen. O`alo{}ena porodica
14974-1tt

Dnevni avaz
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

69

JUSUF (ADEM) MEDUNJANIN
preselio na ahiret u utorak, 28. 9. 2010. godine u 53. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 30. 9. 2010. godine u 16.00 sati na mezarju Hrankovi}a - Plav. O@ALO[]ENI: majka Suma, supruga [emsija, sinovi Ismet i Kenan, k}erke Medina i Lejla, sestra \ulsuma Durmo sa djecom, Hajrija i Omer Hasanbegovi}, Remzija Agovi} sa sinovima, Nafija Omeragi} sa porodicom, Nurija Preljvukaj sa porodicom, amid`i} Anes Medunjanin sa porodicom, tetka Nadira Kardovi} sa porodicom, dajd`a Suljo Lucevi} sa porodicom, punica, {ura i svastike sa porodicama, te porodice Medunjanin, Markovi}, Durmo, Hasanbegovi}, Agovi}, Omeragi}, Preljvukaj, Kardovi}, Lucevi}, Red`epagi}, Muminovi}, Neljkovi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

EMIR (OSMAN) SELIMOVI]
iz Bijeljine preselio na ahiret poslije kratke i te{ke bolesti u utorak, 28. septembra 2010. godine, u 26. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 30. septembra 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: otac Osman, majka Senada, sestra Selma, zet Mirza, sestri} Adnan, nena Nevzeta, daid`a Senad, daid`inica Bernanda, daid`i}i Adi i Deni, tetka Suada, tetak Bego, teti} Aid, teti~ne Alma i Sanela, tetak Haso, teti} Nedim, teti~ne Amra i Lejla, amid`e Adnan, Omer i Zekerijah, strine Hanka i Mevlida, amid`i}i i amid`i~ne, te porodice Selimovi}, Had`imuharemovi}, Had`i}, Mujanovi}, Muminovi}, Fazli} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Krivoglavci II br. 12 - (kod spomenika).
111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

KENAN (SEAD) LUKOVAC
preselio na ahiret u utorak, 28. 9. 2010. godine u 1. mjesecu. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 30. 9. 2010. godine u 11.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Mirela, otac Sead, dede Ejub i Ilijaz, nana Elida, amid`a D`enan, tetke Azra, Amina i Selma, te porodice Lukovac, Krije{torac, Bajrovi}, Pita, Ahmethod`i}, kao i ostala rodbina RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Tu`nim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi

akademik GRUJICA (STOJANA) @ARKOVI]
preminuo 28. 9. 2010. godine. Sahrana }e se obaviti 01. 10. 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Lav. O@ALO[]ENI: supruga Veda, sestre Jelena i Nada, ne}akinje, unuke, praunuke, ostala rodbina i brojni prijatelji
111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

D@EMAL (ALIJA) ARNAUT
preselio na ahiret poslije te{ke bolesti u utorak, 28. septembra 2010. godine, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 30. septembra 2010. godine u 16.00 sati na Bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: sestre Minka i Azra, sestri~na Mirela, sestri}i Vedad, Dino i Dani, zet Ibrahim Djana i Fric Frankovi}, daid`a Hamid, tetke Alema, Naza i Nura, rodica Minka Barlov sa suprugom, te porodice Arnaut, Ahatovi}, D`evlan, Djana, Frankovi}, Hajdarevi}, Gr~ko, Ma{ala, Barlov, Merd`ani} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.00 sati u ku}i `alosti u ulici Brdo d`amija br. 2.
111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MELKA ATI], ro|. SALIHOVI]
preselila na ahiret u utorak, 28. septembra 2010. godine, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 30. septembra 2010. godine u 14.00 sati na Bakijskom mezarju Faleti}i. O@ALO[]ENI: sin Hajrudin, k}erke Zemka i Munira, zetovi Kemal, [u}ro i Momir, snaha Suada, unu~ad Alma, Almir, Mediha, Meliha, Adis, Vedran, Jasenko, Jasmina i Aida, zet Mido, snaha Arijana, praunu~ad Amar, Ajla, Zerina, Rijad i D`ana, brat Adil sa porodicom, sestre \ula, Zemka i Zlata sa porodicama, te porodice Ati}, Salihovi}, Hodovi}, Halilovi}, Jovan~i}, Parla, Dervi{evi}, Husi}, Zend`eli} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ulici Trg solidarnosti br. 15/IV, stan Halilovi}. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi otac, brat i djed

SALEM (MU[AN) BA[I]
preselio na ahiret u utorak, 28. septembra 2010. godine, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 30. septembra 2010. godine u 15.00 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: sinovi Hidajet i Mirsad, sestre Tima i Masa, snahe Lamija, Hamida, Mira i Muvedeta - Veda, unu~ad Faruk, Naida i Mia te porodice Ba{i}, Muhovi}, ]orovi}, Smajovi}, Alajbegovi} te ostala rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u ku}i `alosti u ulici Hasana Brki}a br. 25/II - Grbavica.
111

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

...za ovaj trenutak pripremite se... (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

^EDO (\OR\O) STANI[I]
preminuo 24. 9. 2010. godine. Sahrana }e se obaviti 30. 9. 2010. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: prijatelji i kom{ije iz ulica Zmaja od Bosne i [ibenska.
111

BAJRAM (JUSUF) ZAJMOVI]

POKOPNO DRU[TVO

preselio na ahiret dana 29. 9. 2010. godine u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 30. 9. 2010. u 14 h na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Mirsad, k}erke Senada, Jasmina, unuci Damir, Armin, Erdal, Ermin, unuke Sabina, Rubina, Maida, praunuci Vildan, Asja, Naida, zetovi, snahe, sestri}i, sestri~ne te porodice: Zajmovi}, Idrizovi}, Hajradinovi}, Bejtula, Dervi{evi}, Salihbegovi}, Had`agi}, Ha{ani te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije ul. Adema Bu}e 130 u 14.00 h.
4860-sh

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

70

^etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

Dnevni avaz

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZAPADNOHERCEGOVA^KI KANTON OP]INSKI SUD U [IROKOM BRIJEGU Broj: 64 0 Mal 002084 08 Mal [iroki Brijeg, 03. 09. 2010. godine Op}inski sud u [irokom Brijegu po stru~nom suradniku Mirjani Kevo, u pravnoj stvari tu`itelja JP HT d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira bb, Mostar, protiv tu`enika Anton Kapular, Vrpolje bb (kod [i{ovi}), Rakitno, op{tina Posu{je, radi isplate, vrijednost spora 794,54 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. i st. 5. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Slu`bene novine“ FBiH br. 53/03, 73/05 i 19/06) (u daljem tekstu skra}eno ZPP FBiH), objavljuje slijede}i: 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnka i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a).

U PRODAJI

U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a):

OGLAS
Tu`eniku Anton Kapular, Vrpolje bb (kod [i{ovi}), Rakitno, op}ina Posu{je dostavlja se na obavezni odgovor tu`ba sa prilozima tu`itelja zaprimljena u ovom sudu dana 29. 07. 2008. godine s tu`benim zahtjevom koji glasi:

Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a).

Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a).

„Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju na ime isporu~ene elektri~ne energije ukupan iznos od 794,54 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 29. 07. 2008. godine pa do isplate, te nadoknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka, sve u roku do 15 dana“.

Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a).

Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak

Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.

Stru~ni suradnik Mirjana Kevo

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 V 003219 06 V Biha}, 17. 09. 2010. godine PRAVNA STVAR: Predlaga~: Mujaga Kurtovi} Protivnik predlaga~a: Hasan Kurtovi} Radi: dioba nekretnina

POZIV
Za: Kurtovi} Ibrahim Pozivate se na ro~i{te za dan 11. 10. 2010. godine, u 12 sati, kod ovog suda, soba broj: 24/II. Sudija Jasmina Nezirevi}

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 80 0 P 003876 08 P Bijeljina, 11. 06. 2010. godine

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 80 0 Mal 008293 08 Mal Bijeljina, 27. 08. 2010. godine

OGLAS

OGLAS
U sporu koji se vodi kod Osnovnog suda u Bijeljini, pod poslovnim br: 80 0 Mal 008293 08 Mal, po tu`bi tu`ioca „Nova Banka“ a.d. Banja Luka, Filijala Bijeljina, radi duga, ovim putem se prvotu`enom Avramovi} An|elku iz Bijeljine, ul. Bo{ka Buhe br. 17, sada nepoznatog prebivali{ta, odnosno boravi{ta, dostavlja: Tu`ba, sa prilozima, na obavezan pismeni odgovor, s tim da je prvotu`eni du`an dati i dostaviti pismeni odgovor na tu`bu, u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa, uz upozorenje da }e u protivnom sud donijeti presudu zbog propu{tanja, kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`ioca, ~ije je dono{enje tu`ilac u tu`bi predlo`io. U pismenom odgovoru na tu`bu, tu`eni se mo`e izjasniti da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, iznijeti razloge osporavanja tu`benog zahtjeva, iznijeti ~injenice na kojima zasniva svoje navode i predlo`iti dokaze kojima se te ~injenice utvr|uju. Tu`ba sa prilozima objavljena je i na oglasnoj tabli ovog suda, a dostavljanje iste se smatra izvr{enim protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u dnevnim novinama. SUDIJA, Destanovi} Senad

U sporu koji se vodi kod Osnovnog suda u Bijeljini, pod poslovnim br: 80 0 P 003876 08 P po tu`bi tu`iioca, Raiffeisen bank DD BiH - Glavna Filijala Tuzla, radi duga, vsp. , 9.348,88 KM, ovim putem se tu`enom, Gajs Kristijanu, sin Ivice, iz Bijeljine, ul. Moskovska br. 20, dostavlja: Tu`ba, sa prilozima, na obavezan pismeni odgovor, s tim da je tu`eni du`an dati i dostaviti pismeni odgovor na tu`bu, u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa, uz upozorenje da }e u protivnom sud donijeti presudu zbog propu{tanja, kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`ioca, ~ije je dono{enje tu`ilac u tu`bi predlo`io. U pismenom odgovoru na tu`bu, tu`eni se mo`e izjasniti da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, iznijeti razloge osporavanja tu`benog zahtjeva, iznijeti ~injenice na kojima zasniva svoje navode i predlo`iti dokaze kojima se te ~injenice utvr|uju. Tu`ba sa prilozima objavljena je i na oglasnoj tabli ovog suda, a dostavljanje iste se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u dnevnim novinama. SUDIJA, Destanovi} Senad

OGLAS
U sporu koji se vodi kod Osnovnog suda u Bijeljini, pod poslovnim br: 80 0 P 0033310 07 P po tu`bi tu`ioca „Nova Banka“ a.d. Banja Luka, Filijala Bijeljina, zastupana po dir, ektoru Miloradu And`i}u iz Banje Luke, radi duga, vsp. 4.325,37 KM, ovim putem se tu`enom Stefanovi} Nikoli iz Bijeljine, ul. Nikole Tesle br. 27, dostavlja: Tu`ba, sa prilozima, na obavezan pismeni odgovor, s tim da je tu`eni du`an dati i dostaviti pismeni odgovor na tu`bu, u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa, uz upozorenje da }e u protivnom sud donijeti presudu zbog propu{tanja, kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`ioca, ~ije je dono{enje tu`ilac u tu`bi predlo`io. U pismenom odgovoru na tu`bu, tu`eni se mo`e izjasniti da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, iznijeti razloge osporavanja tu`benog zahtjeva, iznijeti ~injenice na kojima zasniva svoje navode i predlo`iti dokaze kojima se te ~injenice utvr|uju. Tu`ba sa prilozima objavljena je i na oglasnoj tabli ovog suda, a dostavljanje iste se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u dnevnim novinama. SUDIJA, Destanovi} Senad

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U GRADA^CU Broj 28 0 Mal 009304 09 Mal Grada~ac, 11. 05. 2010. godine Op}inski sud u Grada~cu, sudija Alma Ali}, u pravnoj stvari tu`ioca D.D. BH Telecom Sarajevo - Direkcija Tuzla, protiv tu`enog Top~agi} D`evada iz Grada~ca, ul. [ehida bb., radi duga v.s.p. 712,55 KM, gore ozna~enog dana, donio je slijede}u

- na iznos od 118,15 KM po~ev od 25. 10. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 56,65 KM po~ev od 25. 11. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 38,75 KM po~ev od 25. 12. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 43,35 KM po~ev od 25. 01. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 43,35 KM po~ev od 25. 02. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 412,30 KM po~ev od 25. 03. 2009. godine do dana uplate kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 85,00 KM, sve u roku od 15 dana od dana prijema presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija Alma Ali} POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~lana 328 i 329 ZPP-a.

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni Top~agi} D`evad iz Grada~ca, ul. [ehida bb., da tu`iocu D.D. BH Telecom Sarajevo - Direkcija Tuzla, na ime duga isplati iznos od 712,55 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, pa do dana isplate, kako slijedi:

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 108690 09 P Sarajevo, 20. 09. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Emina Kurtovi} Sabljica u pravnoj stvari tu`itelja Intesa Sanpaolo Bank d.d. Bosna i Hercegovina, iz Sarajeva, ul. Obala Kulina bana br. 9-A, protiv tu`enih 1. Tataragi} Alma iz Sarajeva, ulica Skenderija br. 27, 2. Fetahovi}i Edin iz Sarajeva, ulica Husrefa Red`i}a br. 1 i 3. Eterovi} Amila iz Sarajeva, ulica Mar{ala Tita br. 8, radi duga, vsp. 11.276,00 KM, van ro~i{ta dana 20. 09. 2010. godine u smislu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH objavljuje izvr{enja. Tu`bom je predlo`eno i dono{enje presude zbog propu{tanja. Tu`enik u odgovoru na tu`bu mo`e ista}i procesne prigovore, te je potrebno da se izjasni priznaje li ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, te ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. stav 2. ZPP-a). Tu`enik u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu mo`e podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Ako tu`enik ne dostavi u zakonskom roku pismeni odgovor na tu`bu, kojom je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja sud }e donijeti presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presudu zbog propu{tanja) osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivne stranke, sa pozivom na gornji broj predmeta. Dostava tu`be na odgovor tu`eniku Tataragi} Almi smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja. SUDIJA Emina Kurtovi} Sabljica BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ 65 0 P 044278 07 P Sarajevo, 22. 09. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Vesna Merdanovi} u pravnoj stvari tu`itelja Intesa SanPaolo banka dd BiH, raniji naziv UPI BANKA DD ul. Obala Kulina bana br. 9A, Sarajevo, pravni sljednik LT Gospodarska banka dd Sarajevo, protiv tu`enih Hajdarbegovi} Meliha iz @ivinica ul. Druga ulica broj 106, Lulo Kenan iz Sarajeva ul. Merhemi}a trg br. 14, Hod`i} Sead iz Tuzle, ul. Kaldrma br. 4 i Bo{kailo D`emal ul. Blagovac br. I/10, radi duga, vsp. 8.981,90 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje sljede}i

Dnevni avaz

~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

71

rno isplatiti iznos od 8.981,90 KM, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini zatezne kamate, po~ev od 27. 12. 2002. godine, pa do isplate, uz naknadu tro{kova ovog postupka tu`itelju, a sve u roku od 30 dana. U slu~aju da tu`eni ne postupe u skladu sa ~l. 70. ZPPa i ne dostave pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, tu`itelj predla`e da sud sukladno ~l. 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku Suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj Izjave i potpis podnositelja (^lan 334 Zakona o parni~nom postupku). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasinva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore. Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Gordana Stojakovi}, s.r.

OGLAS
Poziva se tu`enik TATARAGI] ALMA iz Sarajeva, ul. Skenderija br. 27., da u roku od 30 dana dostave sudu pismeni odgovor na tu`bu kojom je predlo`eno da se tu`eni solidarno obave`u da isplate tu`itelju du`no potra`ivanje u iznosu od 11.276,00 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama za period po~ev od dana 16. 11. 2006. godine (kao dana dospije}a mjenice) do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog

OGLAS
Poziva se tu`eni Hod`i} Sead iz Tuzle ul. Kaldrma br. 4, da dostave odgovor na tu`bu tu`itelja Intesa SanPaolo banka dd BiH od 05. 04. 2007. godine kojom je tu`itelj predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom se tu`eni Hajdarbegovi} Meliha, Lulo Kenan, Hod`i} Sead i Bo{kailo D`email, du`ni tu`itelju Intesa SanPaolo banka dd BiH, solida-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 1 122428 10 I Sarajevo, 17. 09. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Ajla Papovi} Mujan, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA Sarajevo, Obala Kulina Bana br. 9a, protiv izvr{enika GERGI] ADIS iz Sarajeva, ul. Fra Matije Divkovi}a br. 37., radi izvr{enja, v.s. 2.340,95 KM, na osnovu ~l. 10. i 21. Zakona o izvr{nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 32/03 i 33/06), a u vezu sa ~lanom 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03, na prijedlog tra`ioca izvr{enja

konskom zateznom kamatom po~ev od dana 09. 09. 2009. godine pa do isplate, te tro{kova protesta u iznosu od 55,00 KM, kao i tro{kova izvr{nog postupka, izvr{enje je odre|eno: a) Na nov~anim sredstvima - pla}i koju izvr{enik ostvaruje kod poslodavca „LORA“ d.o.o. Sarajevo, Saliha Ud`varli}a br. 10, te uplatom nov~anih sredstava na ra~un tra`ioca izvr{enja br. 154001000000190 kod Intesa SanPaolo banka dd BiH Sarajevo, sve do namirenja tra`bine. U slu~aju nemogu}nosti naplate na nov~anom potra`ivanju, izvr{enje }e se provesti: c) popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 93,60 KM. SUDIJA Ajla Papovi} Mujan POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku, smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 PS 064368 08 PS Sarajevo, 03. 09. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aleksandra Vuleta, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „BONGO“ DOO SARAJEVO, ul. Halilovi}i br. 4, koga zastupa advokat Sara~evi} Sejfo iz Sarajeva, protiv tu`enog „KILJOS“ DOO SARAJEVO, ul. Luja Pastera br. 10, radi duga v.s.p. 8.730,15 KM, u postupku pripremanja glavne rasprave, dana 03. 09. 2010. godine, donio je slijede}u:

Osnovanost tu`benog zahtjeva proizilazi iz ~injenica koje su navedene u tu`bi, a iste nisu u o~iglednoj suprotnosti sa dokazima koje je tu`ilac predlo`io ili sa ~injenicama koje su op{te poznate, te iz sadr`aja tu`be proizilazi da se radi o zahtjevima kojima stranke mogu raspolagati. Sud je u postupku pripremanja glavne rasprave utvrdio da je tu`enom dostavljena tu`ba, u kojoj je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, a da u roku od 30 dana nije dostavljen odgovor na tu`bu u pismenom obliku, jer je tu`bu sa prilozima primio dana 01. 02. 2010. godine, s obzirom da mu je dostavljanje izvr{eno u skladu sa odredbama ~lana 348. stav 3. do 7. ZPP-a, ali svoj odgovor nije dostavio u zakonskom roku, te je sud primjenom ~lana 182. st. 1. ZPP-a donio odluku kao u izreci presude. Odluka o tro{kovima parni~nog postupka donesena je na osnovu ~lana 396. ZPP-a, a isti se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 261,90 KM i odluku suda u iznosu od 130,95, te zastupanja tu`itelja po advokatu i to sastav tu`be u iznosu od 360,00 KM, {to sve ukupno iznosi 752,85 KM. SUDIJA Aleksandra Vuleta POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba.

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da isplati tu`itelju na ime duga iznos od 8.730,15 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana podno{enja tu`be tj. 14. 11. 2008. godine pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 752,85 KM, sve to u roku od 30 dana.

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU odre|eno dana 13. 01. 2010. godine, po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 12. 11. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice serijski broj AF1069675, protestirane dana 09. 09. 2009. godine kod Op}inskog suda u Sarajevu pod brojem 2052/09, protiv izvr{enik Gergi} Adisa iz Sarajeva, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 2.340,95 KM, sa za-

Obrazlo`enje
U tu`bi zaprimljenoj dana 14. 11. 2008. godine tu`itelj je podnio tu`beni zahtjev kao u izreci presude.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 65 P 094523 09 P 2 Sarajevo, 23. 09. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermina Sijer~i}, u pravnoj stvari Doutlik Rudolf iz Sarajeva, ul. Odoba{ina br. 116, zastupan po punomo}nicima Melihi Filipovi} i mr. Kenanu Ademovi}u, advokatima iz Sarajeva protiv tu`enih Doutlik Miljenko iz Sarajeva ul. Vi{njik br. 38, Begovi} Jusuf iz Sarajeva ul. Grbavi~ka br. 40 D, Begovi} Damir iz Sarajeva ul. Grbavi~ka br. 40 D, Begovi} Ivan iz Sarajeva, ul. Grbavi~ka br. 40 D, Begovi} Nina iz Sarajeva ul. Grbavi~ka br. 40 D, Stjepanovi} @ivan iz Sarajeva ul. Grbavi~ka br. 60/6, Nevisti} Gordana iz Omi{a ul. Slavin br. 17, Sunari} Dubravka iz Mostara ul. Bra}e Feji}a br. 58, @arkovi} Slobodan nepoznatog boravi{ta, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva dosjelo{}u dana 23. 09. 2010. godine donio je sljede}i oglas, na osnovu ~lana 348 ZPP-a sljede}i:

Pozivaju se tu`eni @ivan Stjepanovi} iz Sarajeva ul. Grbavi~ka br. 60/6 i @arkovi} Slobodan, nepoznatog boravi{ta da pristupe na PRIPREMNO ro~i{te zakazano za dan ^ETVRTAK 18. 11. 2010. godine u sati, u Op}inski sud u Sarajevu soba broj 318/III, i ujedno se obavje{tava da }e u skladu a ~lanom 76. i 94. stav 3. ZPP-a istog dana biti odr`ano glavno ro~i{te. Upozoravaju se tu`eni @ivan Stjepanovi} iz Sarajeva ul. Grbavi~ka br. 60/6 i @arkovi} Slobodan, nepoznatog boravi{ta da }e se postupak voditi i u njegovoj odsutnosti ukoliko ne pristupi na pripremno ro~i{te. Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz. Dostava se smatra obavljenom nakon proteka 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. SUDIJA Nermina Sijer~i}, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 09 65 Ps 018571 06 Ps Sarajevo, 25. 10. 2007. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Radivoje Stani{i}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja ELKO MARI] DOO MOSTAR, ulica Zalik broj 12, Mostar, zastupano po punomo}niku Sadovi} Damiru, advokatu iz Mostara, protiv tu`enog FITTICH-IPM DOO SARAJEVO, ulica Zmaja od Bosne broj 74, Sarajevo, radi duga v.s.p. 32.660,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH,

Tu`eni je du`an isplatiti tu`itelju iznos od 32.660,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom u smislu ~lana 1. Zakona o visini zatezne kamate i to: - na iznos od 16.330,00 KM po~ev od 05. 04. 2002. godine do isplate, - na iznos od 16.330,00 KM po~ev od 05. 06. 2002. godine do isplate, te da mu naknadi tro{kove postupka u iznosu od 1.469,70 KM sve u roku od 30 dana od dono{enja presude pod prijetnjom izvr{enja. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ~lan 183. stav 1. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. Sudija Radivoje Stani{i}

OGLAS POZIV
OSNOVNI SUD U SREBRENICI Broj: 82 0 Mal 001814 09 Mal Dana: 14. 7. 2010. godine Osnovni sud u Srebrenici po sudiji Be{i} Reufu u pravnoj stvari tu`ioca Telekom Srpske AD Banja Luka, ul. Mladena Stojanovi}a broj 8, protiv tu`enog \or|evi} Sla|ana iz Srebrenice, Ko{tanovici bb radi duga VSP 1.162,31 KM, van ro~i{ta, dana 14. 7. 2010. godine donio je

OBJAVLJUJE PRESUDU
zbog propu{tanja
BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj predmeta: 80 0 Mal 011650 09 Mal Bijeljina

PRESUDU
- Zbog propu{tanja USVAJA SE tu`beni zahtjev tu`ioca i obavezuje tu`eni \or|evi} Sla|an da po osnovu duga koji proisti~u iz zasnovanog pretplatn~kog odnosa o kori{}enju usluga GSM MS1 mre`e, za period od 15. 10. 2008. godine do 26. 9. 2009. godine, isplati iznos od 1.162,31 KM, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 12. 10. 2009. kao danom podno{enja tu`be sudu, pa do isplate, kao i tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 75,00 KM, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom sudskog izvr{enja.

eci. U tu`bi navodi da je sa tu`enim zasnovao pretplatni~ki odnos o kori{}enju usluga GSM MS1 mre`e. Koriste}i ove usluge za telefon broj 38766700905 tu`eni je napravio dug u utu`enom iznosu, zbog ~ega je tu`ilac predlo`io da sud donese presudu kao u izreci. Postupaju}i po tu`bi tu`ioca sud je shodno odredbi ~lana 70/1 ZPP-a dana 27. 4. 2010. dostavio tu`bu na pismeni odgovor uz upozorenje na posljedice propu{tanja roka od 30 dana za davanje pismenog odgovora na tu`bu. Kako tu`eni nije dao pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa odredbom ~lana 70/1 ZPP-a, a tu`ilac je predlo`io da se u smislu ~lana 182 ZPP-a donese presuda zbog propu{tanja. Cijene}i da su ispunjeni zakonski uslovi iz ~lana 182 ZPP-a sud je donio ovu presudu zbog propu{tanja. Odluku o tro{kovima parni~nog postupka sud je donio na osnovu ~lana 386/1 ZPP-a. Ovi tro{kovi se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 50,00 KM i takse na presudu zbog propu{tanja u iznosu od 25,00 KM. Sudija Be{i} Reuf POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{nje stanje u skladu sa ~lanom 328 i 329 ZPP-a.

OGLAS
U sporu koji se vodi kod Osnovnog suda u Bijeljini, pod poslovnim brojem 80 0 Mal 011650 09 Mal po tu`bi tu`ioca Telekom Srpske a.d. Banjaluka, protiv tu`enog ^ovi} Momira iz Bijeljine, ul. Svetog Save bb, a sada na sudu nepoznatoj adresi, radi isplate duga, v.p.s. 2.189,40 KM, dostavlja se tu`enome ^ovi} Momiru, tu`ba s prilozima na obavezan odgovor, sve s naslova duga iz me|usobnog pretplatni~kog odnosa o kori{tenju usluga GSM MS1 mre`e za broj telefona 38765961789 za period od 15. 03. 2008. godine zaklju~no sa 16. 02. 2009. godine. Tu`eni je u obavezi pismeni odgovor na tu`bu dostaviti sudu u roku od 30 dana od dana dostave, uz upozorenje da }e u protivnom sud donijeti presudu zbog propu{tanja kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`ioca, a ~ije je dono{enje tu`ilac u tu`bi predlo`io. U pismenom odgovoru na tu`bu, tu`eni se mo`e izjasniti da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, iznijeti razloge osporavanja tu`benog zahtjeva, iznijeti ~injenice na kojima zasniva svoje navode i predlo`iti dokaze kojima se te ~injenice utvr|uju. Tu`ba s prilozima objavljena je i na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Bijeljini, a dostavljanje iste se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovoga oglasa u dnevnim novinama. SUDIJA Gu`vi} Bo`ana

Obrazlo`enje
Tu`bom podnesenom ovom sudu dana 12. 10. 2009. godine, tu`ilac je tra`io da sud donese presudu kao u izr-

72 ^etvrtak, 30. septembar/rujan 2010. Dnevni avaz
„INGRAP“ d.d. Had`i}i, ulica Had`eli br. 118 i 116, U STE^AJU 71240 HAD@I]I tel/fax: 033/420-217, 420-137, 420-157 PDV broj: 200574830005 ID broj: 4200574830005 UniCredit Bank 3386902227074331 Broj: 65 0 ST 057 693 08 ST Na osnovu ~lana 101. i 103. Zakona o ste~ajnom postupku (Slu`bene novine FBiH br. 29/03 i 32/04) i Odluke Skup{tine povjerilaca od 16. 04. 2009. godine i Odluke Odbora povjerilca od 03. 09. 2009. godine o prodaji imovine ste~ajnog du`nika „Ingrap“ d.d. u ste~aju, Had`i}i, ste~ajni upravnik objavljuje:
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\EWA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF PHYSICAL PLANNING

OGLAS
ZA PRODAJU NEKRETNINA PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA PREDMET PRODAJE: LOT 1. OPIS NEKRETNINE Poslovni prostor, posebni dio stambeno poslovne zgrade u prizemlju koji se sastoji od 1 kancelarije, jednog mokrog ~vora, hodnika i ulaza, ukupne povr{ine 26,00 m2, u glavnoj ulici Had`eli 126, Had`i}i (ZK. ulo`ak 2406) PO^ETNA CIJENA U KM 1.500,00 KM po m2

Na osnovu ~lana 56. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), Federalno ministarstvo prostornog ure|enja Objavljuje

mlji{tu ozna~enom kao k.~. 7/1 K.O. Gora`de I, podru~je op}ine Gora`de, a u skladu sa ~lanom 56. stav 3. i 4. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH 2. Na javni poziv stranke u postupku su du`ne da se izjasne u roku od osam dana, odnosno najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva. 3. Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat mo`e se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva. 4. Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvr{iti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog ure|enja, ul. Mar{ala Tita br. 9a, od 10 do 14 sati, u roku 15 dana. Broj: UPI/03-23-2-256/10

JAVNI POZIV
za uvid u GLAVNI PROJEKAT PROIZVODNOG OBJEKTA „212-A“, autor projekta: „Uniprojekt“ d.o.o. Gora`de, investitor: UNIS „GINEX“ d.d. Gora`de 1. Na Javni poziv mogu se javiti samo stranke u postupku izdavanja odobrenja za gra|enje objekta „212-A“ za proizvodnju inicijalnih kapisli za strelja~ku municiju tipa BOXER vla`nim postupkom, na gra|evinskom ze-

USLOVI, TERMIN I NA^IN PRODAJE Imovina se prodaje u zate~enom stanju na dan prodaje po sistemu „vi|eno-kupljeno“ Cijena u oglasu je bez poreza Ponu|ena cijena ne mo`e biti manja od po~etne cijene u oglasu Imovina se prodaje u stambeno poslovnim cjelinama (LOT 1), ~ije su karakteristike navedene u gornjoj tabeli. Prodaja imovine se vr{i putem prikupljanja pismenih ponuda (u zatvorenim kovertama) na oglas o javnom nadmetanju. Imovina koja je predmet prodaje mo`e se razgledati svakog radnog dana u vremenu od 9-12 ~asova uz prethodnu najavu na telefon 033/420-157, i 061/511-386 Pravo u~e{}a na oglasu za prodaju nekretnina imaju sva pravna i fizi~ka lica koja blagovremeno dostave pismene prijave i izvr{e uplatu na ime osiguranja u~e{}a na javnom nadmetanju u iznosu od 1/10 (10%) od po~etne cijene poslovnog prostora, zaklju~no sa danom 14. 10. 2010. godine. Uplata osiguranja se vr{i na TR. UniCredit Bank 3386902227074331 sa naznakom „U~e{}e na javnom nadmetanju“. Uplata osiguranja u~e{}a na ra~un ste~ajnog du`nika mora biti na ra~unu najkasnije 18.10. 2010. godine. Dostavljene prijave na oglas, po{tom ili osobno, moraju biti propisno zatvorene i adresirane na „Ingrap“ d.d. u ste~aju, Had`eli 116 i 118, Had`i}i, sa naznakom „Ne otvaraj, Ponuda na oglas o javnom nadmetanju za prodaju nekretnina“. Otvaranje prispjelih ponuda }e se izvr{iti dana 19. 10. 2010. godine u 11 ~asova u prostorijama ste~ajnog du`nika, „Ingrap“ d.d. u ste~aju, Had`i}i. Po obavljenom nadmetanju za kupca }e biti progla{en ponu|a~ sa najvi{om ponu|enom cijenom postignutom na javnom nadmetanju. Kupcu }e upla}eno osiguranje biti ura~unato u cijenu. Ponu|a~ima ~ija ponuda ne bude prihva}ena, vratit }e se polo`eno osiguranje u roku od sedam dana nakon zaklju~ivanja javnog nadmetanja. Kupac sa najvi{om ponu|enom cijenom du`an je platiti kupoprodajnu cijenu na ra~un prodavca u roku do 30 dana od dana progla{enja kupca. Kupac pla}a porez i snosi ostale tro{kove koji terete kupoprodaju. Ugovor o kupoprodaji kupac i ste~ajni upravnik }e sa~initi najkasnije u roku od tri dana nakon uplate kupoprodajne cijene i tro{kova kupoprodaje. Ukoliko ponu|a~ sa najvi{om ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku, gubi pravo na povrat osiguranja, a kupcem se progla{ava naredni najpovoljniji ponu|a~ koji je zadovoljio uslove prodaje. Primopredaja imovine izvr{it }e se odmah po uplati kupoprodajne cijene sa poreskim obavezama i tro{kovima kupoprodaje. Javno nadmetanje }e se obaviti i ako na njemu u~estvuje najmanje jedan ponu|a~ koji ispunjava sve propisane uslove. Sve dodatne informacjie u vezi prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon 033/420-157 i 061/511-386.

Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline USK-a u saradnji sa „Energopetrol“ d.d. Sarajevo, Podru`nica Biha} upu}uje

POZIV
za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za rekonstrukciju poslovnog objekta benzinske pumpe sa prate}im sadr`ajima „Energopetrol“ d.d. Sarajevo, Podru`nica Biha}, na lokaciji u ulici Put V korpusa bb. Ripa~. 1. Predlo`ena aktivnost: Izdavanje okolinske dozvole za rekonstrukciju poslovnog objekta benzinske pumpe sa prate}im sadr`ajima „Energopetrol“ d.d. Sarajevo, Podru`nica Biha}, na lokaciji u ulici Put V korpusa bb. Ripa~. 2. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline USK-a 3. Tok postupka: a) Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pismenoj formi primjedbi, informacija, analiza ili mi{ljenja relevantnih za datu aktivnost b) Organ uprave za dobijanje relevantne informacije, vr{enje uvida u dokumentaciju, podno{enje primjedbi, mi{ljenja i sugestija, kao i izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline Unsko-sanskog kantona, Alije \erzeleza 2, Biha}, i c) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 1092580 09 I Sarajevo, 08. 09. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Aida Spahi}, u pravnoj stvari tra`ioca Partner INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH SARAJEVO, ul. Obala Kulina bana broj 9a, protiv izvr{enika [ehi} Amira iz Sarajeva, ul. Hamdije ^emerli}a broj 16, [ehi} Samira iz Vogo{}e, ul. P Zvijezda broj 42 .O. i [ehi} Teufika iz Sarajeva, ul. Radni~ka broj 70-e, radi izvr{enja, v.s.p. 3.230,20 KM, na osnovu ~l. 10. i 21. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 32/03 i 33/06), a u vezi sa ~lanom 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03, na prijedlog tra`ioca izvr{enja

K O N KU R S

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU odre|eno dana 16. 06. 2009. godine, po Prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 12. 05. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice broj AF0657324 koja je protestirana kod Op}inskog suda u Sarajevu pod broj 253/09 izdate dana 25. 06. 2003. godine a dospjela na pla}anje dana 23. 01. 2009. godine, protiv izvr{enika [ehi} Amira iz Sarajeva, ul. Hamdije ^emerli}a broj 16, [ehi} Samira iz Viogo{}e, ul. P Zvijezda broj 42 i [ehi} Teufika iz Sarajeva, ul. Radni~ka broj 70-e, izvr{enje je .O. odre|eno i to: 1. Na nov~anim sredstvima - pla}i, pljenidbom 1/2 pla}e do iznosa 1.000,00 KM, odnosno 2/3 pla}e preko iznosa od 1.000,00 KM, (u skladu ~lana 138. Zakona o izvr{nom postupku) do izmirenja cjelokupnog duga, koju izvr{enici ([ehi} Amir) ostvaruje kod poslodavca „JU STUDENTSKI CENTAR SARAJEVO, ul. Radi}eva broj 6, ([ehi} Samir) kod JP Telecom Sarajevo, ul. Obala Kulina bana broj 8 i ([ehi} Teufik) kod „[ipad Komerc-In`injering“ d.o.o. Sarajevo, ul. Trampina broj 12, prijenosom i uplatom tih nov~anih sredstava na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH, Sarajevo, ul. Obala Kulina bana broj 9a broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine, U slu~aju nemogu}nosti naplate na nov~anom potra`ivanju izvr{enje }e se provesti: 2. Zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika [ehi} Amira, [ehi} Samira i [ehi} Teufika, koje se nalaze u mjestu njihovog boravi{ta, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da su oni njihovi vlasnici, shodno odredbama od ~l. 114 do ~l. 135 Zakona o izvr{nom postupku, te uplatom nov~anih sredstava koja se ostvare prodajom pokretnih stvari, te uplatom istih, na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH Sarajevo, ul. Obala Kulina bana broj 9a, broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine. Sudija Aida Spahi}, s.r. POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku, smatra se izvr{enom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja.

JU SREDNJA GRA\EVINSKOGEODETSKA [KOLA Sarajevo u saradnji sa DVV International - Ured u Sarajevu, objavljuje

- da kandidati nisu stariji od 40 godina, - prednost }e imati kandidati koji se nalaze na Birou za zapo{ljavanje. Prijave kandidata se primaju li~no u Sekretarijatu JU Srednje gra|evinsko-geodetske {kole Sarajevo, ul. Franca Lehara broj 5, zaklju~no sa danom 08. 10. 2010. godine do 12,00 sati. Obuka po~inje 16. 10. 2010. godine i odvija}e se subotom i nedjeljom u prijepodnevnim satima. Po zavr{etku obuke kandidati dobijaju uvjerenje o stru~nom osposobljavanju i od [kole i od DVV International. Uz prijavu na oglas kandidati su du`ni dostaviti: - svjedo~anstvo o zavr{enoj osnovnoj {koli, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - potvrdu da se vode na Birou za zapo{ljavanje, ako se nalaze na Birou. Za sve informacije kandidati se mogu obratiti u [kolu na tel. 033/214-543.

OGLAS
za prijem kandidata na obuku - stru~no osposobljavanje putem kursa za zanimanja: kerami~ar i moler-farbar Obuka - stru~no osposobljavanje za zanimanje kerami~ar i moler-farbar bi se odvijala putem kursa u trajanju od dva (2) mjeseca u prostorijama i radionicama {kole u grupama od 10 kandidata. Obuka - kurs je besplatan, jer cjelokupnu obuku - kurs FINANSIRAJU DVV International Ured u Sarajevu i JU Srednja gra|evinsko-geodetska {kola. USLOVI ZA PRIJEM KANDIDATA NA OBUKU SU: - minimalno zavr{ena osnovna {kola,

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

73

KUP BiH Bez pobjednika u duelu pro{losezonskih finalista

Parad`ik pokvario derbi
Sudija iz Ljubu{kog pokazao kako ne treba dijeliti pravdu
Stadion u Banjoj Luci. Gledalaca: 4.000. Sudija: Goran Parad`ik (Ljubu{ki) 5. Pomo}nici: Dalibor Dra{kovi} (Lukavica, od 46. minute Eldis Pro{i} iz Cazina), Adnan Alispahi} (Zenica). Delegat: Radislav Kunda~ina (Trebinje). @uti kartoni: Raspudi}, Puziga}a, Avduki}, Staji}, Sakan (Borac), Markovi}, ]ulum, Popovi}, Kerla, Savi}, [ehi}, ^oli} (@eljezni~ar). Crveni karton:

Isklju~en Osim

S utakmice na Bilinom polju: Dujkovi} interveni{e ispred Adilovi}a

^elik - Slavija 1:1

Remi najpravedniji ishod
Doma}ima pripalo prvo, gostima drugo poluvrijeme
Stadion Bilino polje. Gledalaca: 400. Sudija: Predrag Stanki} (Bijeljina) 6,5. Pomo}nici: Dario Primorac (Ljubu{ki) i Dragan Keranovi} (Prijedor), Delegat: Ferid ^ov~i} (Gora`de). Strijelci: 1:0 - Dilaver (18), 1:1 Ra{evi} (58). @uti kartoni: Milo{evi}, Adilovi}, Dilaver (^elik), Lackanovi}, Simi}, Stankovi} (Slavija). Igra~ utakmice: Dario Puri} (^elik) 7. ^ELIK: Bilobrk 5,5, Nemeljakovi} 5, Jusi} 5,5, Milo{evi} 5,5, Sadikovi} 5, Puri} 7, Zahirovi} 6,5, Jamak 6 (od 70. Hori} -), Kapetan 5,5 (od 84. Smriko -), Dilaver 7 (od 70. [i{i} -), Adilovi} 6. Trener: Abdulah Ibrakovi}. SLAVIJA: Dujkovi} 7, Popovi} 6, S. Radovanovi} 6,5, Lackanovi} 5,5, Stankovi} 6, Ra{evi} 7, N. [e{lija 6, Simi} 6 (od 46. Peri{i} 6), Todorovi} 6 (od 78. I. Radovanovi} -), Kokot 7, B. [e{lija 6 (od 88. Radonja -). Trener: Dragan Bjelica. ^elik i Slavija odigrali su miroljubivih 1:1, {to je po svemu vi|enom na Bilinom polju i najpravedniji ishod. Doma}ini su na krilima sjajnog Darija Puri}a stvorili izglednije prilike u prvom poluvremenu, kad su i do{li u vodstvo u 18. minuti. Puri} se prethodno izborio za loptu, u{ao u {esnaesterac pored \or|a Lackanovi}a, sna`no {utirao po zemlji, golman Ratko Dujkovi} je odbio loptu, na koju je natr~ao Haris Dilaver i sa oko osam metara je zakucao u mre`u za 1:0. S tim rezultatom oti{lo se na odmor. U drugom dijelu kao da su iza{le potpuno druge ekipe na teren. Slavija se otvorila, a u 58. minuti uspjela je i poravnati. Zoran Kokot je na desnoj strani iskoristio gre{ku doma}e odbrane, lijepo ubacio loptu u peterac. Dejan Ra{evi} se na{ao iza le|a Elvisa Sadikovi}a i rutinski pospremio loptu u donji lijevi ugao doma}eg golmana Luke Bilobrka. Gosti su u 68. minuti postigli i drugi gol kada je Kokot {utirao glavom, ali je gol poni{ten zbog ofsaV. BEGUNI] jda.

Prvi me~evi osmine finala
Proleter - Zrinjski 4:2 ^elik - Slavija 1:1 Omladinac - [iroki Brijeg 2:0 Kozara - Sloboda 1:1 Sarajevo - Sloboda 4:1 Leotar - Branitelj 1:1 Borac - @eljezni~ar 0:0 Danas: Olimpik - UNIS (15.30) Revan{ utakmice su 20. oktobra Amar Osim (trener @eljezni~ara, 81. minuta). Igra~ utakmice: Borislav Miki} (Borac) 7. BORAC: Avduki} 7, ]ori} 7, Stupar 6, Puziga}a 6,5, Nikoli} 6, Raspudi} 6,5, Miki} 7, Trivunovi} 6,5, Staji} 6,5 (83. Vidakovi} -), Stan~eski 7, Maleti} 7 (83. Sakan -). Trener: Vlado Jagodi}. @ELJEZNI^AR: [ehi} 7, ]ulum 6, ^oli} 6,5 (90. Perak -), Zeba 6,5 (90. Vi{}a -), Popovi} 6, Me{i} 6,5, Savi} 7, Markovi} 6,

Sa me~a u Banjoj Luci: Borba za loptu Trivunovi}a i Be{lije

(Foto: M. Lugi})

Kerla 6,5, Stani} 6, Be{lija 6,5 (76. Radovanovi} -). Trener: Amar Osim. Derbi osmine finala Kupa BiH i pro{losezonskih finalista Borca i @eljezni~ara zavr{io je bez pobjednika, iako su oba rivala propustila po nekoliko prilika.

Izjave trenera
Vlado Jagodi}
- ^estitao bih igra~ima oba tima na dobroj i borbenoj utakmici. Znali smo da }e protiv @elje biti te{ko i iskreno, kada ve} nismo pobijedili, mnogo sam zadovoljniji rezultatom 0:0 nego da je bilo, recimo, 1:1.

Obostrana {teta
Gostima je pripalo prvih pola sata, Banjalu~ani su dominirali u nastavku, ali se mre`e Asmira Avduki}a, odnosno Ibrahima [ehi}a, nisu zatresle.

Amar Osim
- Uvijek sam tvrdio da je Banja Luka jedan od rijetkih bh. gradova gdje se mo`e igrati fudbal. To se pokazalo i ovaj put i velika je {teta samo {to publika nije vidjela neki pogodak. Na`alost, ponovo je u glavnoj ulozi bio sudija, ovoga puta arbitar iz Ljubu{kog Goran Parad`ik,

Zamijenjen pomo}ni sudija
U 34. minuti dogodila se rijetko vi|ena situacija na na{im stadionima. Du{ko Staji} je u poku{aju da uposli Darka Maleti}a natr~ao na pomo}nog sudiju Dalibora Dra{kovi}a i nakon `estokog sudara obojica su ostala le`ati na terenu. Dra{kovi} je zbog povrede na poluvremenu svoje mjesto pored aut-linije morao ustupiti Eldisu Pro{i}u, dok je Staji} nastavio igrati.

koji se potrudio da bh. fudbalskoj javnosti poka`e kako se jedan derbi ne smije suditi. Niz gre{aka na obostranu {tetu morao se izroditi i fitilj je bio upaljen u 80. minuti. Nakon duela Borisa Raspudi}a i Sr|ana Savi}a gostuju}i igra~ pao je kao poko{en, dr`e}i se za glavu, ali je Parad`ik, koji je stajao u neposrednoj blizini, samo odmahnuo rukom. Samo nekoliko sekundi kasnije, Sr|an Stani} grubo je startovao na Raspudi}a, {to je bio znak da se svi akteri na|u u klin~u.

Leotar - Branitelj 1:1

Blijeda igra Trebinjaca
Stadion Police u Trebinju. Gledalaca: 300. Sudija: Midhat Arnautovi} (Tuzla) 6,5. Pomo}nici: Zlatan Be~irovi} (Srebrenik) i Ratko ^uni} (Banja Luka). Delegat: Damir [ari} (Tuzla). Strijelci: 0:1 - Eminovi} (2), 1:1 - Stojanovi} (13, penal). @uti kartoni: Vu~ini}, ^orlija (Leotar), Ferenc, Knezovi} (Branitelj). Igra~ utakmice: Franjo Deli} (Branitelj) 6,5. LEOTAR: Milenkovi} 5,5, Vu~ini} 5,5, [araba 5,5, Radovi} 5,5 (46. Komneni} 5,5), ^orlija 6, Andri} 5,5, Mandi} 5,5, Milutinovi} 5,5 (71. Mijailovi} -), Marjanovi} 5,5 (62. Ze~evi} 5,5), Rajovi} 5,5, Stojanovi} 6. Trener: Vuka{in Vi{njevac. BRANITELJ: ^ugalj 6,5, Vazge~ 6,5, Gagro 6,5, Suton 6 (63. Ivi} 6), Margeta 6, Betani} 6 (78. Knezovi} -), Eminovi} 6,5, Deli} 6,5, Juri} 6, Dragi}evi} 6, Ferenc 6,5 (53. Zovko 6). Trener: Slaven Musa. Leotar i Branitelj odigrali su 1:1 u prvom me~u osmine finala Kupa BiH. Ve} u 2. minuti desio se hladan tu{ na Policama. Na lijevoj strani svojim ~uvarima je pobjegao Ivan Ferenc, uputio je idealan

Pljuvanje, {tipanje...
Gu`va je trajala nekoliko minuta uz obostrano {tipanje, pljuvanje i vrije|anje, a onda je Parad`ik prona{ao solomonsko rje{enje pokazav{i nekoliko `utih kartona igra~ima oba tima te Amaru Osimu put u svla~ionicu. S. KOTARA[

Kozara - Sloboda 1:1

Stojanovi}: Realizirao penal

Tuzlaci otvorili put ka ~etvrtfinalu
Stadio Kozare u Bosanskoj Gradi{ci. Gledalaca: 400. Sudija: Elmir Pilav (Sarajevo) 7. Pomo}nici: Senad Ibri{imbegovi} (Travnik), Haris Bakovi} (Sarajevo). Delegat: Krunoslav D`ijan (Bok). Strijelci: 1:0 - Studen (30, penal), 1:1 - Halilovi} (39). @uti kartoni: Gavari}, Malki}, Daji} (Sloboda). Crveni karton: Mersed Malki} (Sloboda, 76. minuta, drugi `uti). Igra~ utakmice: Denis Mujki} (Sloboda) 7. KOZARA: Kozi} 6,5, Stan~i} 6, Petrovi} 6,5, Gigovi} 6,5, Baji} 6, Gnjati} 6, Jandri} 6 (80. Stojni} -), Topi} 6 (60. Uji} -), Studen 7, Mazalica 6,5 (55. Spasojevi} 6,5), Koji} 7. Trener: Vinko Marinovi}. SLOBODA: Mujki} 7, Aleksi} 6,5 (57. Bori} 6,5), Jogun~i} 7, Zoleti} 6, Efendi} 6,5, Gavari} 6,5, Malki} 6, Daji} 6,5 (62. ^ehaji} -), Smajlovi} 7, Me{anovi} 6,5, Halilovi} 7 (73. Vukomanovi} -). Trener: Vlatko Glava{. Sloboda je ju~era{njim remijem u Bosanskoj Gradi{ci protiv Kozare otvorila put ka ~etvrtfinalu Kupa BiH. Oba pogotka pala su u prvom poluvremenu, a prvoliga{ iz RS do{ao je u vodstvo u 30. minuta kada je Nenad Studen realizirao jedanaesterac. Prethodno je u {esnaestercu Tuzlaka Stefan Gavari} oborio Dejana Koji}a, a sudija Elmir Pilav pokazao je na bijelu ta~ku. Gosti su izjedna~ili ve} u 38. minuti. Almir Halilovi} je {utirao, lopta je zaka~ila Studena, promijenila smjer i zavr{ila u mre`i Kozare. U drugom dijelu nije bilo izglednijih prilika, a zbog drugog `utog kartona Mersed Malki} je u 76. minuti morao napustiti teren. Z. VAJKI]

centar{ut, a na drugoj stativi sam je bio Sanjin Eminovi} koji je pospremio loptu u gol. Trebinjci su izjedna~ili u 13. minuti kada je Toni Gagro u svome kaznenom prostoru sru{io Nenada Stojanovi}a. Sudija Midhat Arnautovi} je dosudio penal, a siguran realizator bio je sam Stojanovi}. On i Zoran Rajovi} su do kraja prvog dijela imali po dvije izgledne prilike da Leotar dovedu u vodstvo, ali ih nisu iskoristili. U drugom poluvremenu doma}i su igrali veoma blijedo {to je Mostarcima i{lo u prilog, pa su na kraju zaslu`eno ostali nepoM. PILJEVI] ra`eni.

74

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

sport

KO[EVO Sarajevo - Sloboda (Bosanski Novi) 4:1

Ivankovi}: Proma{io penal

Bordo tim na revan{ s tri gola prednosti Iznena|enje u Mionici
Omladinac - [iroki Brijeg 2:0
Sarajevo za samo ~etiri minute postiglo dva gola Avdi} dvostruki strijelac Rahmanovi} i Murselovi} strijelci za doma}ine
Omladinac je pokazao vi{e `elje za pobjedom i u prvom poluvremenu potpuno dominirao. Prvi gol je postignut u 12. minuti nakon {to je nad Muamerom Salihba{i}em startovao Vlado Hrka~, a sudija Danijel Paji} pokazao na bijelu ta~ku. Penal je izveo Roko Agati}, a Nikola Mari} kratko odbio loptu do Benjamina Rahmanovi}a koji dovodi doma}e u vodstvo od 1:0. U drugom poluvremenu [iroki je preuzeo inicijativu. Po`rtvovanost doma}ina se isplatila u 82. minuti. Enes Br~kali} je poveo akciju po desnoj strani, dodao do Salihba{i}a koji nakon driblinga centrira za Damira Murselovi}a ~iji udarac brani Mari}, ali Murselovi} se uspio opet dokopati lopte i poslati je u mre`u - 2:0. U 85. minuti [iroki je mogao smanjiti rezultat iz penala, ali je kapiten Jure Ivankovi} propustio priliku {utirav{i preko gola.
D`. DELI]

Stadion Lipik u Mionici. Gledalaca: 800. Sudija: Danijel Paji} (Bijeljina) 7. Pomo}nici: Dalibor Mavrak (Mostar) i Almir ^i{i} (Mostar). Delegat: Viktor Malenica (Kre{evo). Strijelci: 1:0 - Rahmanovi} (12), 2:0 - Murselovi} (82). @uti kartoni: Zoni}, Salihba{i}, Murselovi}, Rahmanovi} (Omladinac), Hrka~, Ivankovi}, Glavina ([iroki Brijeg). Igra~ utakmice: Damir Bilajac (Omladinac) 7,5. OMLADINAC: Bilajac 7,5, N. Huseinba{i} 7,5, Huseinagi} 7, Zoni} 7 (od 57. Sulji} 6,5), Rahmanovi} 7,5, Br~kali} 7,5, Hasanovi} 7, Salihba{i} 7,5, Agati} 7 (od 72. A. Huseinba{i} -), Joksimovi} 7, Bratanovi} 7 (od 61. Murselovi} 7,5). Trener: Fuad Grbe{i}. [IROKI BRIJEG: Mari} 6,5, Hrka~ 6 (od 68. Roskam 6), Brekalo 6,5, ]utuk 6, Ivankovi} 7, Vicer 7, Bari{i} 6, Mi{i} 6,5, Glavina 6 (od 46. Perica 6), Alves 6, Marki} 6 (od 46. Diogo 6). Trener: Ivo I{tuk.

Jahovi} posti`e gol za 2:0: Sadr`ajan me~ na Ko{evu

(Foto: N. Bo`ovi})

Olimpic protiv Unisa
Posljednju utakmicu osmine finala Kupa BiH u fudbalu danas }e odigrati ekipe Olimpica i Unisa. Me~ }e biti odigran na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“ na Ko{evu sa po~etkom u 15.30 sati. Glavni sudija je Oliver Ko`ul iz [irokog Brijega, a pomo}nici }e mu biti Toni Bandi} iz Gruda te Dalibor Hrsti} iz Vitine. A. ^.

Zrinjski posramljen u Tesli}u

Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Gledalaca: 500. Sudija: Radoslav Vukasovi} (Trebinje) 7. Pomo}nici: Elvis Pro{i} (Cazin) i Jasmin Smaji} (Tuzla). Delegat: Lazar Martinovi} (^apljina). Strijelci: 1:0 D`akmi} (2), 2:0 - Jahovi} (4), 2:1 - Zdjelak (8), 3:1 Avdi} (51), 4:1 - Avdi} (59). @uti kartoni: Guti} (Sarajevo) i Keranovi} (Sloboda). Igra~ utakmice: Alen Avdi} (Sarajevo) 7. SARAJEVO: Hamzi} 6, Arsenijevi} 6 (70. [ehovi} ), Muharemovi} 6,5, D`akmi} 6,5, Guti} 6, Torlak 6, Hamzagi} 6,5, Jahovi}

6,5, [}epanovi} 6 (73. ^ampara -), Koja{evi} 7, Avdi} 7 (79. Nuhi} -). Trener: Mirza Vare{anovi}. SLOBODA: Drlja~a 6, Tica 5,5, Keranovi} 6, Babi} 5,5, Luka~ 5,5, Jelisavac 5,5, Ivan~evi} 5,5 (46. Krecelj 5,5), Kolund`ija 6, Zec 5,5, [abi} 5,5 (54. Antoni} 5,5), Zdjelar 6 (80. Mustedanagi} -). Trener: Zlatko Jelisavac. U vrlo sadr`ajnoj prvoj utakmici osmine finala Kupa BiH, Sarajevo je ispunilo cilj i nad Slobodom iz Bosanskog Novog ostvarilo ubjedljivu pobjedu, pa na revan{ putuje s tri gola prednosti.

Po~etak je bio vrlo buran. Ve} u drugoj minuti Muhamed D`akmi} je prizemnim udarcem sa 25 metara pogodio mre`u Vladimira Drlja~e, a u ~etvrtoj na semaforu je ve} bilo 2:0, nakon {to je Adis Jahovi} poentirao sa {est-sedam metara. Neo~ekivano, gosti su se u `ivot vratili u 9. minuti, kada je Boban Zdjelar iskoristio indolentnost stoperskog para Sarajeva i odmjerenim udarcem sa desetak metara s desne strane smanjio na 2:1. Do kraja poluvremena Sarajevo je preko Damira Koja{evi}a, Alena Avdi}a i Adisa Jahovi}a imalo jo{ tri

vrlo povoljne prilike, dok je s druge strane Zdjelar zamalo lobovao istr~alog Dinu Hamzi}a. U drugom poluvremenu, Sarajevo je u rasponu od 51. do 59. minute zabilo dva gola, a strijelac oba bio je Avdi}. Prvo je nakon kornera topovskim udarcem pogodio pre~ku, od koju se lopta odbila u gol, a onda je iskoristio dubinsku loptu Branislava Arsenijevi}a i sa 10 metara postavio kona~nih 4:1. Gosti su najbolju {ansu u nastavku imali preko Ananda Krecelja, koji je u 54. minuti pogodio stativu.
M. TANOVI]

Gre{ke skupo pla}ene
Ni to {to je Zrinjski u Tesli}u nastupio znatno oslabljen ne mo`e biti opravdanje za sramotu koju im je priredio Proleter u prvoj utakmici osmine finala Kupa BiH. Istina, „Plemi}i“ i nakon 2:4 imaju ulogu favorita za plasman u idu}e kolo, ali je ovaj poraz jo{ jednom potvrdio da su ambicije dana{njeg Zrinjskog u raskoraku s objektivnim mogu}nostima. - Slabo smo u{li u utakmicu, a nakon toga se bilo te{ko vratiti. Puno smo grije{ili u defenzivi, dok smo u napadu olako propu{tali prilike koje smo stvarali. Mislim da }emo u revan{u znati opravdati ulogu favorita protiv Proletera, ali va`nije od toga je izvu}i pouke iz ovog poraza - izjavio je asistent Marijana Bloudeka Dragan Peri}. Ma. P.

Proleter iznenadio mostarski Zrinjski

Iznena|enja daju posebnu dra` Kupu
Nakon senzacionalne pobjede Proletera nad Zrinjskim (4:2) u prvoj utakmici osmine finala, trener kluba koji se natje~e u Prvoj ligi RS Zoran Dujakovi} kazao je da iznena|enja sli~na ovom zapravo i daju posebnu dra` Kupu BiH. - Za{to kriti, gosti su me iznenadili u negativnom, a moji momci u najpozitivnijem smislu. Sretan sam, kao nikada prije na sportskom terenu. Hvala navija~ima, bravo i za goste koji su korektno podnijeli poraz. Na vrijeme smo postigli dva, kasnije i tre}i, a kada su Mostarci bili blizu poravnjanja, dali smo i ~etvrti gol, te na najbolji na~in ostvarili najve}i uspjeh u bogatoj historiji kluba. Obe}avam, ni u revan{u Pod Bijelm brijegom ne}emo se osramotiti kazao je Dujakovi}, koji je prije dvije sedmice na klupi Proletera naslijedio Darka I. I. Vojvodi}a.

Dujakovi}: Najve}i uspjeh u historiji

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

75

VELE@ Demir Hoti} podnio ostavku na mjesto trenera

Ne `eli raditi u lo{oj atmosferi
Ispada da sam ja krivac za krizu, a svi znamo kakva je situacija bila kad sam do{ao, ka`e Hoti}
Epizoda Demira Hoti}a na klupi Vele`a zavr{ena je vrlo brzo. Preuzeo je kormilo „Ro|enih“ samo sedam dana prije prve utakmice protiv Budu}nosti, a ostavku je podnio u utorak nave~er. Njegov skor na klupi Vele`a su tri pobjede, jedan remi i ~etiri poraza, uz eliminaciju u Kupu BiH. Ostavka je, rekli bismo, logi~an slijed stvari. Kada ekipa u|e u lo{u seriju i nani`e ~etiri poraza - tri u prvenstvu i jedan u Kupu onda promjena na klupi ne predstavlja iznena|enje. Me|utim, nakon subotnjeg poraza Vele`a od @eljezni~ara u Vrap~i}ima (1:3), Demir Hoti} se doimao kao osoba kojoj se ne ide s klupe. Dva dana kasnije, situacija se, ipak, promijenila. Za{to? - Na`alost, stvorila se negativna atmosfera, a ja ne `elim biti dio toga. Razgovarao sam s ljudima u klubu skoro tri sata i neke stvari se nisu poklopile. Vele` nije klub Demira Hoti}a, to je ipak ne{to vi{e od obi~nog kluba. Znam da nije lako, da u svakom klubu ima problema, ali se Vele` kao klub mora izdi}i kazao je i dodao: - Raditi u Vele`u bila mi je posebna ~ast. @elim oti}i ~ista obraza. Sada se

Ve~eras drugo kolo Evropske lige
Hoti}: Tri pobjede, remi i poraz na klupi „Ro|enih“

Obad i Spahi} na klupi
Prema Kalajd`i}evim rije~ima, u subotu protiv Leotara ekipu }e s klupe voditi Adis Obad i Enes Spahi}. - Nakon toga slijedi pauza u prvenstvu, koju moramo iskoristiti kako bismo rije{ili neke stvari. Trebamo poku{ati organizirati Skup{tinu kako bismo zvani~no dobili predsjednika, direktora, jer i ja ovu funkciju obavljam kao vr{ilac du`nosti. Naravno, moramo na}i i rje{enje za mjesto trenera - istakao je Kalajd`i}.

pri~a o toj krizi, o borbi za opstanak, ispada kako sam ja krivac, iako znamo kakva je situacija bila u trenutku kada sam do{ao - zaklju~io je. Vr{ilac du`nosti direktora Avdo Kalajd`i} kazao je da su odgovorni, bez obzira na trenuta~ne rezultate, davali podr{ku Hoti}u. - Odr`ali smo sjednicu

Upravnog odbora kluba, na kojoj je bio prisutan i Hoti}, i iskazali smo mu punu podr{ku. Me|utim, on je ostao ~vrst pri svojoj odluci da podnese ostavku. Moram priznati da smo malo razo~arani takvom odlukom, koja mo`da i nije korektna, s obzirom na polo`aj ekipe - naglasio je KaF. IBRULJ lajd`i}.

Hajduk i Dinamo na velikim isku{enjima
AEK Sanela Jahi}a gostuje Zenitu, a [tili}ev Leh doma}in Salcburgu
Ve~eras se igraju druge utakmice Evropske lige. Dinamo Vahida Halilhod`i}a otputovao je u u`areni Solun, gdje }e se sastati sa PAOK-om, u ~ijem bi se sastavu trebao na}i bh. napada~ Zlatan Muslimovi} prvi put nakon operacije. lo{em raspolo`enju. Sanel Jahi} bi trebao zaigrati na desnom boku. - Favoritu grupe idemo u najgorem trenutku. Slabo smo krenuli u prvenstvo i ostali bez trenera. @ao mi je {to je Bajevi} podnio ostavku, ali to je nogomet. Pred nama je te`ak ispit, ali ko zna, mo`da ovo bude pozitivna {ok terapija. Nekako je u pravilu da odigra{ do-

^elnici NSBiH odr`ali sastanak u Cirihu

Travnik izme|u ^elika i Slavije

Pranjkovi} i Saraj~i} opet u igri
Nogometa{i Travnika nakon poraza u Zenici od ^elika (0:2) potpuno su se okrenuli subotnjem susretu sa Slavijom na Piroti. „Veziri“ su na Bilinom polju nastupili bez Darija Pranjkovi}a i Midheta Saraj~i}a, ali }e ih trener Ned`ad Selimovi} sigurno uvrstiti u sastav protiv Slavije. Pranjkovi} je dobio slobodan dan za sestrinu svadbu, a Saraj~i} je ve} sanirao povredu ruke. Ozljeda najboljega strijelca Nusmira Faji}a u Zenici nije ostavila ve}eg traga, a oporavio se i Haris Zatagi}, kojem je u Zenici razbijena arkada, pa }e obojica biti spremni do subote. Trener Selimovi} posmatrao je ju~era{nju utakmicu Kupa na Bilinom polju, gdje je upravo gostoS. P. vala Slavija.

Rasprodati Poljud
Senijad Ibri~i} i Hajduk do~ekuju Anderleht na raspr-

Delegacija NSBiH: Informirali predstavnike FIFA-e i UEFA-e o situaciji u Savezu

Ustupaka nema, Statut se mora uskladiti
Delegacija Nogometnog saveza BiH u sastavu Sulejman ^olakovi}, Bogdan ^eko, Iljo Dominkovi} i Jasmin Bakovi} odr`ala je ju~er prvi sastanak sa predstavnicima FIFA-e i UEFA-e koji su predvodili potpredsjednici svjetske i evropske asocijacije D`efri Tompson (Geoffrey Thompson) i Alan Hansen. Predstavnici NSBiH detaljno su informirali doma}ine o trenutnoj situaciji u Savezu sa naglaskom na finansijsko stanje i organizacioni ustroj. ^elnici FIFA-e i UEFA-e potvrdili su da se Statut mora uskladiti i da po tom pitanju ustupaka nema i da nema {anse da se oni dogode. Nikakvi rokovi za to nisu spominjani. Tompson i Hansen su informirali delegaciju Saveza da }e se Status NSBiH odrediti na sastancima izvr{nih odbora UEFA-e i FIFA-e koji su zakazani za 4. i 29. oktobar. ^olakovi} i dru{tvo poku{ali su na~eti temu deblokade sredstava namijenjenih izgradnji reprezentativnog centra u Zenici, te onih namijenjenih omladinskom nogometu i projektu „Grassroots“, ali je re~eno da }e se o tome govoriti na dana{njem sastanku sa predsjednikom FIFA-e Sepom Blaterom (Sepp Blatter) koji po~inje A. N. u devet sati.

Ibri~i}: Ho}e li se ve~eras radovati

Pranjkovi} i Saraj~i}: Propustili Zenicu

Stojanovi} i Vi{njevac se pomirili
Trener Leotara Vuka{in Vi{njevac i fudbaler Nenad Stojanovi} prevazi{li su sve dosada{nje probleme, pa je napada~ vra}en u prvi tim i ponovo trenira s ekipom. - Vuka{in Vi{njevac je uva`io moje izvinjenje pred svim igra~ima, a potom je prihvatio da se vratim u takmi~arsku ekipu. Ovo je rje{enje najbolje za sve - kaM. P. zao nam je Stojanovi}.

odatom Poljudu. Split je danima na nogama, Belgijancima se sprema pakleni do~ek. - Danima je sve u znaku utakmice. Stadion }e biti prepun. Nema sumnje da je Anderleht kvalitetna ekipa, ali nije u rangu nepobjedivih. Pokazao nam je to njihov duel sa Partizanom. Respektujemo ih, ali se ne bojimo. Vjerujem da smo u stanju odigrati jo{ jednu dobru utakmicu i na{im navija~ima prirediti veliku radost - rekao je Ibri~i}. U prvom me~u AEK je sa 3:1 savladao Hajduk. Grci su, u me|uvremenu, ostali bez trenera, jer je Du{ko Bajevi} podnio ostavku, pa na megdan Zenitu putuju u

bru utakmicu kada to najmanje o~ekuje{. Rusi su jaki, ali poku{at }emo ih iznenaditi - kazao je Jahi}.

Rahimi} protiv Sparte
Nakon remija u Torinu Semir [tili} sa Lehom do~ekuje Salcburg, koji je u prvom kolu pora`en na svom terenu od Man~ester sitija. Elvir Rahimi} i CSKA su favoriti u duelu s pra{kom Spartom i o~ekuju drugu pobjedu u takmi~enju. Jang bojs, u ~ijem sastavu igra Senad Luli}, do~ekuje {panski Hetafe. Ognjen Vranje{ je sa [erifom u Tiraspolu doma}in kijevskom DiA. N. namu.

76
1. Bajern 2 2 0 0 4:1 6 2. Klu` 2 1 0 1 3:3 3 1. ^elzi 2 2 0 0 6:1 6 1. Real 2. Spartak 2 2 0 0 4:0 6 3. Marsej 2 0 0 2 0:3 0 3. Roma 2 1 0 1 3:3 3 4. Bazel 2 0 0 2 2:4 0 4. @ilina 2 0 0 2 1:7 0

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

sport

E F G H
2 2 0 0 3:0 6 2. Milan 2 1 1 0 3:1 4 3. Ajaks 2 0 1 1 1:3 1 4. Okser 2 0 0 2 0:3 0

1. Arsenal 2 2 0 0 9:1 6 2. [ahtjor 2 2 0 0 4:0 6 3. Partizan2 0 0 2 1:4 0 4. Braga 2 0 0 2 0:9 0

LIGA PRVAKA Drugo kolo u grupama E, F, G i H
Murinjo: Prona}i na~in da lak{e posti`emo golove

Madridski klub jo{ bez poraza

Murinjo sa Realom primio samo jedan gol
Portugalac pokazao da je majstor defanzive, ali mora poraditi na efikasnosti
Od dolaska @ozea Murinja (Jose Mourinho) na klupu, Real Madrid postao je ekipa koja izuzetno te{ko prima golove, no, za razliku od pro{lih sezona, „Kraljevi“ su i prili~no neefikasni. U sedam utakmica pod vodstvom Portugalca, Real je primio samo jedan gol, u Sosijedadu (2:1 za Real), a strijelac za doma}ine je bio Raul Tamudo. Madri|ani su postigli svega devet golova, od toga tri Espanjolu u {panskoj ligi. Posljednju utakmicu u Ligi {ampiona u gostima su savladali Okser sa 1:0, golom Anhela di Marije (Angel di Maria). Iako rezultati potvr|uju ono {to va`i za Murinja, da je trener kojem je odbrana prioritet, te da njegove ekipe ne igraju atraktivan i efikasan nogomet, trofejni stru~njak ne smatra da njegova ekipa igra defanzivno. - Bilo je utakmica kada smo stvarali po 15 {ansi, ali nismo postizali golove, kao u Majorci i Levanteu. Svi govore da ne zaslu`ujemo pobjedu ako ne damo gol. Protiv Oksera smo, eto, zabili gol, pa je valjda i na{a pobjeda zaslu`ena - govori Murinjo. Gonzalo Iguain (Higuain) nije u golgeterskoj formi kao pro{le sezone, Karim Benzema nikako da proradi u Realu, a ni Kristijano Ronaldo (Cristiano) te{ko pronalazi put do gola protivnika. - Kada sam do{ao u Madrid, Real je imao defanzivnih problema. Sada smo mnogo ja~i u odbrani, ali moramo prona}i na~in da lak{e posti`emo golove smatra trener koji jo{ nije pora`en na klupi Reala. Murinjova ekipa morat }e {to prije pobolj{ati efikasnost, jer me~evi sa najja~im protivnicima tek dolaze. Naredne dvije utakmice Lige {ampiona igrat }e protiv Milana, a u novembru }e u {panskoj ligi odmjeriti snage sa gradskim rivalom Atletikom, BarceloZ. [. nom i Valensijom.

Real, ^elzi i Arsenal sigurni
Ajaks i Milan igrali 1:1
Ajaks i Milan u Amsterdamu su odigrali 1:1 u derbiju 2. kola u okviru grupe G Lige prvaka. Oba gola pala su u prvom poluvremenu. Ajaks je poveo preko Munira El-Hamdauija, a za Milan je strijelac bio Zlatan Ibrahimovi}, nekada{nja zvijezda Ajaksa. U zanimljivoj utakmici u Beogradu, Arsenal je savladao Partizan sa 3:1, u susretu u kojem su dosu|ena ~ak tri jedanaesterca, dva za Beogra|ane, a jedan za Engleze. Iskori{ten je ostao samo jedan, i to prvi za Partizan, koji u posljednjih pola sata bez isklju~enog Marka Jovanovi}a nije mogao parirati mnogo boljim „Topnicima“. Dok je ^elzi bio siguran protiv Marseja, ~iji je otpor slomio u prvom poluvremenu, Real je do pobjede u Okseru do{ao golom rezerviste Anhela di Marije (Angel Maria) u 81. minuti. Aktuelni evropski viceprvak Bajern u Bazelu je dugo gubio, da bi s dva gola Bastijana [vajn{tajgera (Bastian Schweinsteiger), od ~ega je jedan bio iz penala, do{ao do preokreta. @ilina je pretrpjela i drugi poraz. Slovaci su izgubili u Moskvi od Spartaka s 0:3, a na{ fudbaler Admir Vladavi} igrao je od 65. minute.

[vajn{tajger preokrenuo za Bajern u Bazelu

Ibrahimovi} posti`e gol za Milan u Amsterdamu (Foto: Reuters)

Kulio, Hora, Traor (82. Bjelanovi}). Trener: Sorin Kartu.

Bazel - Bajern 1:2
Strijelci: 1:0 - Frej (18), 1:1 - [vajn{tajger (56, penal), 1:2 - [vajn{tajger (89) BAZEL: Kostanco, Inkum, Abraham, Ferati, Safari, [a}iri (80. ^iperfild), Japi (90. Almerares), Hugel (87. Kabral), Stoker, [treler, Frej. Trener: Torsten Fink. BAJERN: But, Lam, Van Bujten, Bad{tuber, Pranji}, Van Bomel, [vajn{tajger, Altintop (46. Gomez), Miler, Kros (56. Oli}), Klose (77. Timo{~uk). Trener: Luis van Gal.

Valerij Karpin. @ILINA: Dubravka, Guldan, Pjacek, Surek, Mraz, Rilke (65. Vladavi}), Pecalka (46. Sisej), Vitor, Majtan (82. Angelovi}), Je`, Oravec. Trener: Pavel Hapal.

^elzi - Marsej 2:0
Strijelci: 1:0 - Teri (7), 2:0 - Anelka (28, penal) ^ELZI: ^eh, Ivanovi}, Aleks, Teri, Kol, Mikel (88. Mekehran), Esijen, @irkov (73. Starid`), Kakuta (62. Ramire{), Anelka, Maluda. Menad`er. Karlo An~eloti. MARSEJ: Mandanda, Kabore, Diavara, Mbia, Hajnce, Gonzalez, Sise, [ejru (59. Ajeu), Remi, @injak (59. Valbuena), Brandao. Trener: Didije De{amp.

dka, Kontu (46. Jelen), Pedreti, Ndinga, Langil (78. Traor), [afni (88. Kersija), Olieh. Trener: @an Fernandez. REAL: Kasiljas, Arbeloa, Pepe, Ramos, Marselo, Kedira, Alonso, L. Diara (75. Di Marija), Iguain (85. M. Diara), Benzema (58. Ozil), Ronaldo. Trener: @oze Murinjo.

U Atini zboden navija~ Kopenhagena
Uo~i sino}njeg me~a izme|u Panatinaikosa i Kopenhagena u Ligi prvaka u Atini je no`em uboden jedan danski navija~, saop}ila je gr~ka policija. Kako se navodi, 27-godi{nji Danac uboden je u le|a u tu~i ispred no}nog bara u ranim jutarnjim satima. Nije u kriti~nom stanju, ali je zadr`an u bolnici.

GRUPA H Partizan - Arsenal 1:3
Strijelci: 0:1 - Ar{avin (15), 1:1 - Kleo (33, penal), 1:2 - [amak (71), 1:3 - Skila~i (82). Crveni karton: Jovanovi} (Partizan) u 56. minuti. PARTIZAN: Stojkovi}, Stevanovi}, Jovanovi}, Krstaji}, Lazevski, Tomi} (59. Savi}), Petrovi} (69. Smiljani}), Medo, Ili}, Boja (84. Ilijev), Kleo. Trener: Aleksandar Stanojevi}. ARSENAL: Fabianski, Sanja, \uru, Skila~i, Gibs, Rosicki, Song, Denilson, Ar{avin (84. Kli{i), Vil{er (74. Nasri), [amak (74. Vela). Menad`er. Arsen Venger.

GRUPA E Roma - Klu` 2:1
Strijelci: 1:0 - Mekses (69), 2:0 - Borielo (71), 2:1 - Rada (78) ROMA: Lobont, Sisinjo (64. Kaseti), Mekses, Burdiso, Kastelini, Menez (46. Adriano), Pizaro, De Rosi, Perota, Toti, Vu~ini} (64. Borielo). Trener: Klaudio Ranijeri. KLU@: Klaro, Panin, Alkantara, Kadu, Rada, Dika, Kivuvu, Edimar (68. Kone),

Novina prilikom prelaska igra~a

FIFA uvela elektronsku kontrolu transfera
FIFA je saop}ila da od 1. oktobra po~inje primjena novog elektronskog sistema kontrole transfera. To zna~i da }e svi klubovi na svijetu imati obavezu da ispune formulare sa svim tra`enim podacima o transferu. Formulare }e popunjavati i klub koji prodaje igra~a i onaj koji ga kupuje, a u slu~aju da se podaci ne poklapaju, uslijedit }e istraga i kazna. Da bi mogli potpisati ugovor o prodaji, odnosno kupovini nogometa{a, oba kluba }e morati navesti visinu transfera, iznos pla}e, ime agenta ili pravnog zastupnika, njegovu proviziju i du`inu trajanja ugovora. Transfer se ne}e mo}i obaviti ako klub koji kupuje igra~a ne uplati novac sa svog bankovnog ra~una na ra~un kluba koji prodaje igra~a. FIFA na ovaj na~in `eli stati ukraj pla}anjima iz crnih fondova, odnosno pranju novca, te onemogu}iti dosada{nju praksu da su vlasnici igra~a bili menad`eri ili agenti, a ne klubovi za koje igraju. Onemogu}it }e se otimanje djece iz ju`noameri~kih i afri~kih klubova. Klubovi koji budu falsificirali podatke bit }e ka`njeni oduzimanjem bodova, prebacivanjem u ni`i rang takmi~enja i zabranom prodaje i kupovine igra~a na odre|eno vrije(A. N.) me.

GRUPA F Spartak - @ilina 3:0
Strijelci: 1:0 - Ari (34), 2:0 - Ari (61), 3:0 - Ibson (89). SPARTAK: Dikan, Par{ivljuk, Pareha, Su~i, Makejev, Mekgridi, [e{ukov (90. Sabitov), Ari, Kombarov (84. Maidana), Aleks, Veliton (67. Ibson). Trener:

GRUPA G Ajaks - Milan 1:1
Strijelci: 1:0 - El-Hamdaui (33), 1:1 - Ibrahimovi} (37) AJAKS: Stekelenburg, Van der Vil, Alderveireld, Vertongen, Anita (38. Sulejmani), De Zeuv (79. Lindgren), De Jong, Enoh, Suarez, El-Hamdaui, Emanuelson. Trener: Martin Jol. MILAN: Abiati, Zambrota, Silva, Nesta, Antonini, Gatuso, Pirlo, Flamini (52. Boateng), Robinjo (85. Inzagi), Ibrahimovi}, Zedorf (85. Abate). Trener: Masimilijano Alegri.

Braga - [ahtjor 0:3
Strijelci: 0:1 - Adriano (56), 0:2 - Adriano (72), 0:3 - Kosta (90, penal) BRAGA: Garsija, Rodrigez (36. Paulao), Moises, Silvio, Vandinjo (74. Mosoro), Aguiar, Salino (55. Lima), Alan, Cezar, Mateus. Trener: Domingos Paklensija. [AHTJOR: Pjatov, Srna, Ku~er, Rakitski, Rat, Hub{man (79. Vicenec), Gai (66. D`edson), Kosta, Mkitarjan, Vilian, Adriano (75. Eduardo). Trener: Mir~ea Lu~esku. (M. T.)

Okser - Real 0:1
Teri i Kakuta slave pogodak ^elzija
(Foto: AP)

Strijelac: 0:1 - Di Marija (81). OKSER: Sorin, Hengbart, Kulibali, Grihting, Du-

sport

Dnevni avaz, ~etvrtak, 30. septembar/rujan 2010.

77

KO[ARKA Bosna igrala protiv francuskog Nansija

Katastrofa „Studenata“!
Statistika
Bosna 30/21 1 poen 32/19 2 poena 25/5 3 poena 33 Skokovi 12 Asistencije 10 Osvojene lopte 17 Izgubljene lopte 22 Prekr{aji Nansi 20/15 33/23 30/10 40 15 10 21 25

Nakon ju~era{njeg poraza 74:91, bh. predstavniku }e revan{ kvalifikacija za Euro~elend` kup biti samo formalnost

Detalj s utakmice: Sigurna pobjeda Jedinstva

Po~ela PLBiH za odbojka{ice

[ampionke prejake za Biha}
Dvorana Luke u Biha}u. Gledalaca 200. Sudije: Slavi{a Kuzmanovi} (Banja Luka) i Armin Mujki} (Zenica). Rezultat: Biha} Preminger Jedinstvo Br~ko 0:3 (13:25, 12:25, 18:25). BIHA] PREMINGER: Mufti}, Binjo{, D`afi}, Lipova~a, Sivi}, Jusi}, He}i}, Turni} Kosetica, Dizdari}, M. Jusi}, Pe~enkovi}. Trener: Zlatan Ibuki}. JEDINSTVO BR^KO: Mitrovi}, Vasi}, Sirotanovi}, Okuka, Selimovi}, Blagi}, Omerhod`i}, Petrovi}, Bujak, Vidovi}, Milanovi}, Omerovi}. Trener: Goran Had`i}. U prvom susretu ovosezonske Premijer lige za odbojka{ice, {ampionski sastav Jedinstva bio je prejak za doma}i Biha} Preminger. Br~anke su slavile za manje od sat igre. U ostalim susretima prvog kola u subotu se sastaju: Jahorina - Hercegovac, Gacko Radnik, Bosna - Tuzla, Kula E. A. Grada~ac - Glasinac.

Izjave trenera
Dejan Pare`anin
Detalj iz Skenderije: Kru{lin i Zimi} pod ko{em Nansija
(Foto: M. Kadri})

Mala dvorana KSC Skenderija u Sarajevu. Gledalaca 300. Sudije: Miroslav Tomov (Bugarska), Boris Gabara (Slova~ka), Petar Denkovski (Makedonija). Tehni~ka gre{ka: Linehan (21). Rezultat: Bosna ASA BH Telecom - Nansi 74:91 (19:28,11:19, 21:24, 23:20). BOSNA ASA BH TELECOM: Batina 4, Buza 7, ^amd`i} 2, Demi}, Dikson 13, \urasovi} 5, Hod`i} 16, Kru{lin 9, Muji} 2, Pa{ali} 8, Radi}, Zimi} 8. Trener:

Dejan Pare`anin. NANSI: Akingbala 15, Badijen, Brun 5, Darden 23, Grant 12, Linehan, Mims 19, Njimolu 4, Samnik 13, Sila, Vahovjak. Trener: @an Lik Mon{o. Katastrofa! Ova rije~ najbolje opisuje start ko{arka{a Bosne ASA BH Telecoma u novu sezonu. Francuski Nansi ponizio je ju~er sarajevske „Studente“ na njihovom parketu i prakti~no ve} u prvoj utakmici kvalifikacija (re-

van{ je 5. oktobra u Nansiju) rije{io pitanje plasmana u grupnu fazu Euro~elend` kupa. Gosti su nametnuli silovit tempo igre, {to podmla|eni, a o~ito i kvalitetom nedorasli doma}i tim, nije uspio zaustaviti. Nansi je u 17. minuti vodio sa 22 poena razlike (44:22), a maksimalnih plus 26 (77:51) imali su osam minuta prije kraja utakmice.
E. JESENKOVI]

- Mnogi od mojih ko{arka{a po prvi put bili su u ulogama nosioca igre, {to su iskoristili gosti iz Francuske. Sada nam samo preostaje da u revan{u poku{amo popraviti utisak.

Igokea otpustila dvojicu igra~a

\urkovi} i Kora} prekobrojni
Marko \erasimovi} i Bojan \urica jedina su dva preostala igra~a od pro{le sezone u timu na{eg viceprvaka Igokee. Klub iz Aleksandrovca otpustio je pro{logodi{njeg krilnog centra Marka \urkovi}a, te plejmejkera Nikolu Kora}a koji je stigao ovog ljeta, ali se u pripremnom periodu nije nametnuo treneru Slobodanu Klipi. Igokea za svoj prvi nastup u regionalnoj NLB ligi planira dovesti nove igra~e na ovim pozicijama. V. B.

@an Lik Mon{o
- Utakmica je odlu~ena na samom po~etku kada smo stekli zna~ajnu prednost. Bosna je u fini{u uspjela smanjiti zaostatak, {to zna~i da se u revan{u ne smijemo opustiti.

Teniski ATP ~elend`er u Napulju

[etki} pora`en u 2. kolu
Nakon {to je napravio najve}e iznena|enje ATP ~elend`era u Napulju izbaciv{i doma}eg asa Filipa Volandrija (Filippo), Aldin [etki} zaustavljen je u 2. kolu. Na{eg najboljeg tenisera savladao je Hrvat Antonio Vei} (182. na ATP listi) sa 6:3, 6:3, plasirav{i se u ~etvrtfinale. [etki} je prolaskom kroz kvalifikacije i plasmanom u 2. kolo osigurao nove bodove na rang-listi, pa bi od ponedjeljka mogao popraviti svoj najbolji plasman u karijeri, kada je bio na 327. poziciji (trenutno 332). (Z. [.)

Kvalifikacije za Euroligu

[ahovska olimpijada u Hanti Mansijsku
Mu{ka reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je poraz u osmom kolu 39. {ahovske olimpijade u ruskom Hanti Mansijsku, dok su na{e igra~ice ostvarile novu pobjedu. Bh. {ahisti su nakon pobjeda nad Trinidadom i Tobagom, Engleskom i Gr~kom, remija s Poljskom i Islandom te poraza od Ukrajine i Kube, u osmom kolu pora`eni od Kazahstana sa 1,5;2,5. Borki Predojevi}, Emir Dizdarevi} i Dalibor Stojanovi} su remizirali, dok je jedini poraz pretrpio Bojan Kurajica. [ahistiknje su savladale Novi Zeland s 3:1. Pobjede su ostvarile Elena Bori} i Mira Dedijer, dok su Dijana Dengler i Sanja Dedijer remizirale. Reprezentativke BiH su u dosada{njem dijelu takmi~enja pobijedile Honduras, Zambiju i Novi Zeland, remizirale s Banglade{om, Venecuelom i Gvatemalom te pora`ene od Rusije i Norve{ke.

Hemofarm u minusu Pobjeda `ena, poraz mu{karaca {est poena
Jedini preostali NLB liga{, vr{a~ki Hemofarm, pora`en je u prvom me~u drugog kola kvalifikacija za Euroligu u Berlinu od Albe sa 67:73, pa }e sutra u uzvratnoj utakmici u Vr{cu loviti zaostatak od {est poena. Rezultati: GRUPA A: Alba - Hemofarm 73:67, [arloa - Uniks 75:69; GRUPA B: Le Man Asvel 85:75, Budiveljnik - Himki 58:87. Rezultati prvih me~eva kvalifikacija za Eurokup: APOEL - Beneton 55:97, Lije` - Hapoel J. 59:62. Rezultati prvih me~eva kvalifikacija za Euro~elend`: Minsk 2006 - Antverpen 87:87, Nor~eping - Alstar 85:84, Deksija - Trefl Sopot 74:71, Pariz L. - Maka(V. B.) bi Haifa 75:63.

Ko{arka u kolicima

Start prvenstva 16. oktobra
Prvenstvo BiH u ko{arci u kolicima, u kojem }e, kao i pro{le sezone, igrati devet klubova, po~et }e 16. oktobra. Naslov prvaka i osvaja~a Kupa branit }e Sana iz Sanskog Mosta. Na startu }e biti odigrani sljede}i me~evi: Vrbas Una Sana, Sana - 3K Sarajevo, Sana - @KK Bambi, Veterani - Bijeljina, Bosna - Zmaj V. B. Grada~ac.

Zavr{eni izbori za predsjednika FIDE

Uprkos zabrani transfera

Kirsan Iljum`inov pobijedio Anatolija Karpova
Kirsan Iljum`inov ostat }e predsjednik Svjetske {ahovske federacije (FIDE). To su odlu~ili delegati 81. kongresa FIDE, koji se odr`ava u ruskom Hanti Mansijsku, za vrijeme Olimpijade. Za Iljum`inova, ina~e predsjednika ruske republike Kalmikije, glasalo je 95 delegata, a za Anatolija Karpova 55, dok je 13 listi}a progla{eno neva`e}im. Iljum`inov, koji je na funkciji predsjednika FIDE od 1995. godine, odmah je svom pora`enom suparniku ponudio mjesto potpredsjednika FIDE.
M. B. Iljum`inov: Ponudio Karpovu mjesto potpredsjednika

Olimpija dovela Pinknija i Gregorija
Slovenskog euroliga{a i viceprvaka Union Olimpiju pro{le je sedmice, zbog duga prema i dalje aktuelnim igra~ima Vladi Ilijevskom i Sa{i O`boltu, FIBA kaznila zabranom transfera. Uprkos tome, ljubljanski klub je anga`irao dvojicu igra~a. Rije~ je o Amerikancima Kevinu Pinkniju (Kevinn Pinkney), 27-godi{njem 208 cm visokom krilnom centru, i Keniju Gregoriju (Kenny Gregory), iskusnom krilu (197 cm, 32 g). S njima su potpisani jednogodi{nji (V. B.) ugovori.

^ETVRTAK 30. 9. 2010.

21.05
NOGOMET, OBN

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

19.35

RETROVIZOR

17.00

FEDERACIJA DANAS

23.55

CSI LAS VEGAS

21.00

ISPUNI MI @ELJU

18.00

ALL ABOUT

Euro liga: PAOKDinamo Zg

16.50
SERIJA, HAYAT TV

Indija
Maja ide kod ljekara i saznaje da je trudna. U me|uvremenu, u Brazilu, Duda zakazuje pregled kod ljekara i saznaje da je u drugom stanju. A{ima odlazi u kozmeti~ki salon kako bi razgovarala s Ilanom o Zecu jer je pretukao njenog sina, ali ona govori svojoj radnici da ka`e A{imi kako ona nije tu. Ravi i Ra` se vra}aju u Indiju.

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Mini school 09.10 Japanske pri~e, animirana serija 09.20 Uradi sam, uradi sama 09.25 BHT vijesti 09.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos 12.00 BHT vijesti 12.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 190/313 13.05 Moja mala kuhinja, r. 13.15 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija, r. 14.20 BHT Vijesti 14.30 Ko{arka: EuroChallenge Cup. Bosna ASA BH Telecom Sluc Nancy, snimak, r. 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, igrana serija, 97/124 17.35 Moja mala kuhinja 17.45 Nedirnuta priroda Japana, strana dokumentarna serija, 10/10 18.15 Putovanja, putovanja, strana dokumentarna serija, 13/13 18.40 Business News 18.45 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Op{ti/op}i izbori 2010, debatna emisija 22.10 BHT vijesti 22.20 Zgo{}anski ste}ak, reporta`a 22.25 Business News 22.30 Afganistan, tragom dolara, strani dokumentarni program 23.35 Ni{ta za izgubiti, holandski igrani film 01.00 Pregled programa za petak
19.15 20.00 20.20 20.45 20.55 21.30 21.40 22.00 22.15 22.30 [to da ne? - revijalni prog. EPP, muzika Puls Muzika i EPP Emisija istina Vijesti Jukeboks Izborna hronika Intervju dana, repriza Jukebox

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 15. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 62. epizoda 10.30 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija, 13. epizoda 11.00 CSI: Miami, igrana serija, 25. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 16. epizoda 13.05 Crni vitez, ameri~ki igrani film 14.40 Sarajevska hronika, r. 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, doma}a igrana serija, 9. epizoda 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 145. epizoda 17.00 Federacija danas 17.20 Ne daj se, Nina, igrana serija, 14. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.12 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 27. epizoda 18.49 Dnevnik, najava 18.47 Lud, zbunjen, normalan, humoristi~ka serija, 28. epizoda Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta 22.10 Dnevnik, najava 22.15 [etnja sa ~udovi{tima: @ivot prije dinosaura, dokumentarni program BBC, 3. dio 22.55 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.25 Izborna hronika 23.55 Oko 2, hongko{ki igrani film 01.30 Federacija danas, r. 01.50 Dnevnik 3, r. 02.15 Pregled programa za petak
18.15 19.00 20.15 20.40 22.00 22.40 23.00

06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.30 Skrivena kamera, zabavna emisija 09.00 Ludo srce, telenovela 09.55 Top Shop 10.10 A la Carte, kulinarski show 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.20 Otvorena vrata, serija 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.15 The Border, kriminalisti~ka serija 13.05 Top Shop 13.30 Kralj Queensa, zabavna emisija 13.55 Vremenska prognoza 14.00 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.00 Vremenska prognoza 15.05 Top Shop 15.30 Vremenska prognoza 15.35 Gümüº, turska telenovela 17.00 Vremenska prognoza 17.05 Vox Populi 17.05 A la Carte, kulinarski show 17.45 Stol za 4, kulinarski show 18.20 Otvorena vrata, serija 18.55 Euro liga: Hajduk St. Anderlecht, prijenos utakmice I. poluvrijeme 19.50 OBN Info 20.00 Euro liga: Hajduk St. - Anderlecht, prijenos utakmice - II. poluvrijeme 20.55 Vremenska prognoza 21.05 Euro liga: PAOK - Dinamo Zg, prijenos utakmice I. poluvrijeme 21.50 Vremenska prognoza 21.55 Euro liga: PAOK - Dinamo Zg, prijenos utakmice - II. poluvrijeme 22.55 Vox populi, talk show 23.00 Biseri: Laka, talk show 23.55 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 01.00 Euroliga: Pregled kola

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 18. epizoda 09.20 Graditelj Bob, crtani film, 18. epizoda 09.20 Timmy, crtani film, 18. epizoda 09.30 Jagodica Bobica, crtani film, 18. epizoda 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film, 18. epizoda 10.30 Winx, crtani film, 35. epizoda 11.00 Winx, crtani film, 36. epizoda 11.20 Aladin, crtani film, 18. epizoda 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 26. epizoda 13.00 1001 no}, igrana serija, 27. epizoda 14.00 Reporta`a 15.00 Moj dom 15.49 Sport centar 15.50 Pali an|eo, igrana serija, 24. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 27. epizoda 18.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija 4. epizoda 18.43 Biometeorolo{ka prognoza 18.45 ZMBT profili 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 28. epizoda 21.00 Ispuni mi `elju 22.20 Seks i grad, igrana serija, 20. epizoda 23.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija, 19. epizoda 23.40 Sport centar 23.45 Pali an|eo, igrana serija, 24. epizoda 00.30 Bisto BiH

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma, u`ivo 11.00 Gre{ne du{e, serija 12.00 Info top, informativni program 12.10 Sve za ljubav, reality 13.00 Farma, u`ivo 14.00 Info top, informativni program 14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top, informativni program 16.00 Gre{ne du{e, serija 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma, u`ivo 18.00 All about, zabavna emisija 18.30 Info top, informativni program 18.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma vtr 21.00 Zabranjeni forum 23.00 Farma, u`ivo 00.00 Bjekstvo sa Kube, film 02.00 Gold express

TV Alfa
07.00 Alfa mozaik - jutarnji program 08.00 Kursad`ije - repriza 08.45 EPP muzika 09.00 Sponzorisani program 09.15 [to da ne? - revijalni program, repriza 09.30 Vijesti 09.45 Alfa mozaik - jutarnji prog. 10.30 Vijesti 11.30 Vijesti (Alfa mozaik) 12.00 Poznati 12.30 Vijesti 12.40 Sponzorisani program 13.15 Muzika 13.30 Vijesti 13.33 JUKEBOX i EPP 14.30 Vijesti 14.35 JUKEBOX i EPP 15.30 Vijesti 15.35 JUKEBOX i EPP 16.30 Vijesti 16.35 Muzika 17.30 Vijesti 17.45 Intervju dana 18.40 Centralna info. emisija

TV Gora`de
08.00 08.30 17.05 19.00 19.30 20.00 Dnevnik, r. Reprizni program SMS CHAT Dnevnik Muzi~ki program Izbori 2010 - predstavljanje politi~kih partija i saop{tenja 22.30 Folk takt 23.00 Dnevnik 23.30 Glas Amerike

Izbori 2010 Dnevnik KISS Izbori 2010 Film: D`ingis Kan Reporta`a Dnevnik KISS r. Izvidnica, em. o braniteljima

20.05 21.30 22.00 23.00

U fokusu Dnevnik 2 Gordost Igrani film Pregled programa za petak

21.45 22.15 23.30 00.00

Liberty TV [ou na moj na~in Glas Amerike Odjava programa

21.00 Strana~ka hronika 22.30 Pregled dana

TV Bugojno
18.00 Vijesti 18.10 Izbori - neposredno obra}anje - Hrvatska Koalicija HDZ 1990 - HSP BiH 18.25 Potez r. 19.00 Informator 19.30 Muzika 20.00 1001 no} - igrana serija 21.00 Ispuni mi `elju - emisija 22.20 Seks i grad - serija 23.00 Pozori{te u ku}i - serija

TV Zenica
17.00 17.30 17.50 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 21.30 22.00 Oliverov Twist Dje~iji program Ze sport plus TV izlog Frej`er, humoristi~ka serija Zenica danas Izborna hronika Sati muzike, muzi~ka emisija Zona kantona TV izlog Plima `ivota, igrana serija

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 00.00 00.05 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Zabranjena ljubav Razgovor s povodom Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Tri minuta Film

TV Kakanj
14.00 16.30 17.00 17.05 18.00 18.45 19.30 20.00 20.50 21.00 Debate, izbori 2010. O~i du{e, serija Flash vijesti Saga, serija Druga strana ljubavi Denis napast Dnevnik FTV Vijesti IC Izborni blok Sva djeca zaslu`uju jednaka prava 22.00 Saga, serija

TV TK
17.00 Izbori 2010, izborni `urnal 17.30 Pe~at u vremenu, dokumentarni program 18.00 ^etiri `ene, serijski program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Bestseller TV 19.35 Dje~iji program 20.05 Kastro: Nedovr{ena pri~a, strani dok. program 21.00 Izbori 2010: Neposredno obra}anje 21.30 Paso{ za Ju`nu Ameriku, zabavni program 22.15 Vijesti 22.30 Prvi talas, igrana serija

TV Visoko
18.30 19.30 20.05 20.30 20.50 22.35 23.10 23.30 Klinika - serijski program r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Izborna hronika Klinika - serijski program Aktuelnosti, r TV strane

TV HEMA
16.00 Izaberi zdravlje - emisija o zdravlju -repriza 17.02 Muzi~ki program 18.00 Vijesti 19.00 Muzi~ki program 20.00 City light - muzi~ka emisija 21.00 Sve o svemu, dok. program 22.00 Hema magazin informativni program

TV Cazin
18.00 18.45 19.15 20.00 20.30 21.00 Igrani program, repriza O tome se govori, repriza Turizam plus, repriza TV panorama Svjetlost islama Igrani program

BN
18.00 Danas u Srpskoj, informativni program 18.30 Svijet na dlanu 19.00 Sport fle{ 19.30 BN monitor 20.10 TV drama

TV KISS
17.00 [kola ribolova iz barke 18.00 Reporta`a

TV USK
18.10 Jaci, dje~iji program 19.00 Dnevnik 1 TV USK 19.30 Muzi~ki program

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

23.00
FILM, Nova TV

17.45

BEOGRADSKA HRONIKA

20.00 KONJI^KI SKOKOVI

22.00

KUGLANJE

22.30

ATLETIX

19.00

ULOVLJENI

21.10

DFC

20.15 ALARM ZA KOBRU 11

20.15

POPSTARS ...

17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori a baba se ~e{lja 21.05 Rezervisano vrijeme 22.00 Vijesti 22.05 Raspakivanje 23.05 [ta radite, bre 23.20 Ima li `ivota u Srbiji: Zapadna Srbija

15.00 Biciklizam 17.25 Olimpijske igre 17.30 Fudbal 17.40 Stoni tenis 20.00 Konji~ki skokovi 21.45 Borila~ki sport 23.00 Svi sportovi 23.05 Svi sportovi 23.10 Wwe 23.40 Wwe

14.00 Stoni tenis 17.30 Tenis: Wta Turnir Tokio 18.30 Kriket 19.30 Vijesti 20.00 Obaranje ruke 20.30 Video igre 21.00 Vazdu{ne trke 22.00 Kuglanje 23.00 Longdrajv golf 23.30 Surfing 23.45 Vijesti

16.30 Najbolja utakmica Premier League 18.15 Premier League: Birmingham - Wigan 20.00 Premier League Magazin 20.30 Profi boks 21.30 TWS 22.30 Atletix 23.00 FullTilt Poker 00.00 Liga sampiona: Rubin Barcelona

16.00 Vrhunske zmije otrovnice 17.00 Zato~eni u inozemstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 Uhva}eni na djelu 21.00 Divlja Rusija 22.00 Zato~eni u inozemstvu 23.00 Uhva}eni na djelu

17.00 MTV The Movies 17.30 MTV Express Connect 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography 20.00 Just See MTV 21.10 DFC 21.50 3 From 1 22.00 Buried Life 22.20 The Hard Times Of Rj Berger 22.40 Valemont

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Alarm za kobru 11, serija 21.15 Kosti, serija 22.15 CSI, serija 23.10 CSI, serija

15.00 Mi smo porodica 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Popstarsdjevojke zauvijek, {ou 22.30 Red! 23.35 TV total

Ku}a lete}ih bode`a
Pred kraj dinastije Tang, policajci Jin i Leo se udru`e s Mei. Mei je plesa~ica optu`ena za veze s revolucionarnom frakcijom zvanom „Ku}a lete}ih bode`a“. No policajci odlu~e da je ne privedu pravdi nego da je spase zarobljeni{tva. Tako je Jin odvodi na sjever u nepoznato. Na tom dugom i opasnom putovanju njih dvoje se po~nu zbli`avati. Uloge: Take{i Kane{iro, Andi Lau, @ang Ziji Reditelj: @ang Jimou

^ETVRTAK 30. 9. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Imate priliku da se oslobodite okova pro{losti, Napokon posti`ete zadovoljstvo i emotivni sklad. 21. III - 20. IV Posao: Ostvarenje dugoro~nih planova zasad nije mogu}e. Realnije sagledajte stvarno stanje u ovoj sferi. Zdravlje: Osjetljivi ste na promjene vremena.
OVAN

17.10

KARMELITA

20.15

1 PROTIV 100

17.10

MOJA @ENA I DJECA

21.05 LUD, ZBUNJEN, NORMALAN

09.15 Karmelita, tv novela **.** Mala tv 10.00 Naruto, crtana serija 10.35 Konstruktorske katastrofe, dokumentarni program 11.30 Izborna hronika, repriza 12.00 Vijesti 12.20 Profajler, serija 13.05 Dolina sunca, tv novela 14.40 Mts magazin, muzi~ka emisija 15.05 Pakov svijet, serija **.** Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.10 Karmelita, tv novela 18.00 Bosnalijekova TV ordinacija 18.30 Brojevi, serija 19.15 Svje`a ze~etina, crtani film 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.02 Sport 20.05 Izbori 2010., tv debata 22.10 Uz svjetski dan vegeterijanstva, reporta`a 22.45 Vijesti 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Izborna hronika 23.30 Megakatastrofe, dokumentarni program 00.15 Hag - Su|enje Radovanu Karad`i}u, snimak 01.15 Profajler, serija 02.00 Brojevi, serija 02.45 Mts magazin

07.40 08.35 08.40 09.07 10.00 10.10 10.15 10.20

11.00 11.15 12.00 12.30 13.20 14.05 14.14 14.20 15.05 15.40 16.15 16.25 17.50 18.30 18.45 19.30 20.15 21.15 22.00 22.30 22.35 23.05 23.15 00.05 00.50 01.35 02.20 03.05

Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska ^arolija 10, serija (57/80)* Vijesti Vijesti iz kulture Skica za portret Overland 3 - Od Cape Towna do Nord Kappa: Arapski poluotok, dok. serija (8/13)* Kod Ane Oprah show (1245.)* Dnevnik More ljubavi, telenovela (55/165)* Sutra je novi dan 2, serija (21/28)* Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Trenutak spoznaje Luda ku}a 2, hum. serija (19/32)* Starogradsko polje, dok. film Vijesti Hrvatska u`ivo 8. kat, talk-show Kod Ane Odmori se, zaslu`io si 1 TV serija (9/14)* Dnevnik 1 protiv 100, kviz* Otvoreno Pola ure kulture Tako lako Dnevnik 3 Vijesti iz kulture Na rubu znanosti: Eric Pearle i rekonekcija Galactica 4, serija (5/21) (R)* Sutra je novi dan 2, serija (21/28) (R)* 24 (7), serija (12) (6/24) (R)* Oprah show (1245.) (R)* Fotografija u Hrvatskoj

06.25 More ljubavi, telenovela (54/165) (R)* 07.10 Krava i pile, crtana serija (6/26)* 07.35 @deronja, crtana serija (20/20)* 07.55 Mala TV: TV vrti}: Kviz Zauvijek prijatelji: ^okoladno jajce, crtani film ^arobna plo~a - engleski (2/26) 08.25 Dvorac igra~aka 2, serija za djecu (9/20)* 08.50 [kolski program: Najprofesori i za{to Kokice, Abeceda EU: Slovo I 09.35 Mega Mindy, serija za djecu (1/39)* 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.30 Galactica 4, serija (5/21)* 14.10 [kolski program 14.55 Talijan, ruski film* 16.30 Veronica Mars 1, serija za mlade (7/22) 17.10 Moja `ena i djeca 5, humoristi~na serija (7/26)* 17.33 Pastel 17.35 Mijenjam svijet: Zabrinuti gra|ani 18.00 Znanstvene vijesti 18.15 Nogomet, EL - emisija 18.55 Nogomet, EL: Hajduk Anderlecht, prijenos 20.50 Nogomet, EL - emisija 21.00 Nogomet, EL: PAOK - Dinamo, prijenos 22.55 Nogomet, EL - emisija 23.25 24 (7), serija (12) (6/24)* 00.10 Zovem se Earl 4, humoristi~na serija (12) (2/27)* 00.30 Retrovizor: Dva i pol mu{karca 4, humoristi~na serija (20/24)* 00.50 Retrovizor: Dr. House 3, serija (12) (23/24)* 02.20 Kraj programa

05.55 Hitni slu~aj, serija 06.50 Na{a mala klinika, serija 07.35 Bumba, serija 07.55 Fifi, serija 08.05 Roary, serija 08.35 Dona Barbara, serija 10.25 U ime ljubavi, serija 12.15 IN magazin, doma}a produkcija 13.14 PBZ Pitanje dana 13.15 Najbolje godine, doma}a serija 14.00 Dona Barbara, serija 16.00 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti Nove TV, informativni program 17.25 U ime ljubavi, serija 18.20 IN magazin, doma}a produkcija 19.09 PBZ Pitanje dana 19.15 Dnevnik Nove TV, info. program 20.05 Najbolje godine, doma}a serija 21.05 Lud, zbunjen, normalan, serija 21.40 Provjereno, magazin 22.45 Ve~ernje vijesti, informativni program 23.00 KU]A LETE]IH BODE@A (12), igrani film 01.20 Seks i grad, hit serija 01.50 Ezo TV (18), tarot show 02.50 Vjerovali ili ne, serija 03.15 GOSPODAR PLIME (15), igrani film 05.20 Kraj programa

Ljubav: Postoji ozbiljna {ansa da se iznenada zaljubite u osobu koju dugo poznajete. Emocije su uzvra}ene. 21.IV - 22.V Posao: Mogu}e su nesuglasice s osobom koja vam je privatno draga, ali sa kojom ne znate sura|ivati. Zdravlje: Vedri, energi~niji nego ina~e.
BIK

znate biti s obje noge na zemlji, kada je to zaista potrebno. Posao: Te`ite luksuzu, pove}ano tro{ite. Ne bi bilo lo{e da poka`ete svoju prakti~nost i racionalan duh. Zdravlje: Poradite na ja~anju imuniteta.
23.V - 22.VI

BLIZANCI Ljubav: Pripremiti se za manju krizu. Sre}om,

Ljubav: @elite da iza|ete negdje. Djelomi~no, kako biste pobjegli od ljubavnih problema, koji i nisu stra{ni. 23.VI - 22.VII Posao: Morate najve}i i najodgovorniji dio posla sami obaviti. Ako izdr`ite napore, rezultati mogu biti izvrsni. Zdravlje: Pote{ko}e sa cirkulacijom.
RAK

Ljubav: Ozbiljna veza je te{ko ostvariva. Svje`a ljubav, u najboljem slu~aju, pretvara se u avanturu. 23.VII - 22.VIII Posao: Pripremite se za neo~ekivane preokrete i probleme koji kvare va{e raspolo`enje i poslovni zanos. Zdravlje: Gotovo odli~no.
LAV

Ljubav: Novoj ljubavi „kumuje“ prijateljstvo. Najvjerovatnije, osobe iz poslovne okoline ili iz familije. 23.VIII - 22.IX Posao: Oslonite se na svoje snage. Ne slu{ajte savjete nezvanih osoba, kojih je, za va{ uskus, previ{e. Zdravlje: Emotivna preoptere}enost donosi krizu.
DJEVICA

Ljubav: Nemate nekih „konkretnih“ problema. I sami se pitate za{to ste ponekad poti{teni ili nezadovoljni. 23.IX - 22.X Posao: Budite umjereniji u preuzimanju obaveza. Bez bojazni odbijte zadatke koji vam ne odgovaraju. Zdravlje: Zapamtite: najva`nije je zdravlje!
VAGA

21.00
TOK [OU, PINK BH

Zabranjeni forum
Tema ovosedmi~nog izdanja Zabranjenog foruma je „[ta je po Vama obrazovan ~ovjek?!“. ^ovjek koji ima diplomu? ^ovjek koji puno ~ita? ^ovjek koji ima op}e znanje? ^ovek koji zna da se izra`ava? Kako se danas diplomira, magistrira ili doktorira u BiH? Da li `ivimo sa nepismeno{}u u 21.vijeku? Ovo su samo neka od pitanja o kojima }e se razgovarati u dana{njoj emisiji.

22.20 Seks i grad
SERIJA, HAYAT TV

Keri nastavlja vezu sa Zvjerkom, ali insistira na tome da on bolje upozna njene prijatelje. Samanta po~inje vrijeme provoditi sa jednim zgodnim sedamdesetogodi{njakom. Miranda do`ivi lo{e iskustvo sa o`enjenim mu{karcem i po~inje se vi|ati sa jednim konobarom, Stivijem Bredijem.

ljubav ili strpljenje. Zapitajte se da li je to prava ljubav? 23.X - 22.XI Posao: Tokom cijelog dana puno razmi{ljate o finansijskoj situaciji i o poslovima koji mogu da je poprave. Zdravlje: Nemojte se zapu{tati.
STRIJELAC Ljubav: Odlu~ni ste u nakani da se malo
23.XI-22.XII

[KORPIJA Ljubav: Sami stavljate na isku{enje partnerovu

„odmorite“ od emotivnih zapleta. Razmislite {ta o~ekujete od ljubavi. Posao: Zahvaljuju}i poznanstvu sa jednom osobom, bude se u vama nove ambicije. Mogu}e je unapre|enje. Zdravlje: Prolazne tegobe. Ljubav: Mo`ete o~ekivati uzbu|enja i dinami~niji ljubavni `ivot. Mo`da se iznenada `estoko zaljubite. 23.XII-21.I Posao: Poslovi se rje{avaju, idu u `eljenom pravcu. Sada vam je drago zbog jedne davne odluke. Zdravlje: Ni{ta zabrinjavaju}e.
JARAC

Biseri: Laka

Elvir Lakovi} Laka je dobio ime po poznatoj zagreba~koj pjeva~ici Elviri Vo}i. TOK [OU, OBN Kako sam ka`e - za jedno slovo nije postao pjeva~ica, ve} pjeva~. Emisija „Biseri“ obiluje duhovitostima momka iz Gora`da, koji je 2008. godine zadivio Evropu svojim nastupom na Eurosongu. Ubrzo je uslijedila MTV nagrada. Vanji Buli}u Laka je pri~ao o danima kada je svirao narodnjake u kafani, o bak{i{u koji pokupe harmonika{ i pjeva~ica, o kelnerisanju u Njujorku, o crnkinji koja mu je bila djevojka i jo{ mnogo zanimljivih doga|aja.

23.00

Bjekstvo sa Kube 00.00
Biv{i agent FILM, PINK BH CIA-e prihva}a misiju da pomogne kubanskom zatvoreniku za koga vjeruje da je nepravedno osu|en, ali preokret nastaje kada se ispostavi da je zatvorenik vrlo opasni pla}eni ubica. Sada kao sau~esnik, agent mora da smisli kako da na|e izlaz iz ove situacije i izbjegne hap{enje.... Uloge: Geri Bazi, Roj [ajder, Stiven Bauer Reditelj: D`ejms Beket

Nemojte prenaglo donijeti zaklju~ak o krajnjem ishodu... Posao: Sklonost neplaniranom tro{enju ili rasipnost iznenada }e vas dovesti u malu krizu. Dr`ite se plana. Zdravlje: Obogatite jelovnik.
22.I-19.II

VODOLIJA Ljubav: Udvara vam se jedna zanimljiva osoba.

Ljubav: Nema razloga za zabrinutost, jo{ manje za povla~enje u sebe ili optu`ivanje partnera. Posao: Poslovi vezani za inostranstvo i dalje su 20.II-2O.III izvrsno aspektirani. Ipak, neodlu~ni ste i zabrinuti. Zdravlje: Smanjite nervozu.
RIBE
branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,

281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Najvi{e mrtvih u Meksiku

Ubistva novinara
@ENEVA - Najmanje 90 novinara je ubijeno prilikom obavljanja du`nosti od po~etka godine, {to je za 25 posto vi{e nego u 2009., saop}ila je ju~er nevladina organizacija „Presse Embleme Campagne“ (PEC) u [vicarskoj. Meksiko je i dalje najopasnija dr`ava zbog stalnih sukoba vojske i narko-kartela u kojima je ubijeno 13 zaposlenika u medijima.

Obama: Planira novo egzoti~no putovanje s prijateljicama

(Foto: Reuters)

Mi{el Obama umorna od `ivota u Bijeloj ku}i

DOSTA JOJ ULOGE PRVE DAME
Navodno je mu`u, predsjedniku SAD, zaprijetila razvodom ako se opet kandidira
VA[INGTON - Mi{el Obama (Michelle) navodno je umorna od `ivota u Bijeloj ku}i i, kako prenose ameri~ki tabloidi, suprugu, predsjedniku Baraku Obami (Barack), rekla je da joj je dosta uloge prve dame SAD. - Mi{el se gu{ila u suzama i ~ak zaprijetila da }e se rastaviti od Baraka ako se ponovo kandidira za predsjednika - pi{e tabloid „National Enquirer“. Mi{el je navodno urlala na supruga: „Mrzim te {to si me uvukao u sve ovo. Dosta mi je!“ Druga tema, kada je rije~ o prvom paru SAD, jesu tro{kovi Mi{el Obame. Navodno su se predsjednikovi savjetnici „uhvatili za glavu“ kada su saznali da liderova supruga planira novo egzoti~no putovanje s prijateljicama, kao i preure|enje doma u ^ikagu. Zabrinjava ih, naime, brojka od dva miliona dolara koju za sve to namjerava potro{iti. Nedavno je preuredila i predsjednikov ured, a savjetnici su izjavili kako je zadnje {to Obami treba da bira~i misle da mu supruga Bijelu ku}u do`ivljava kao dobitak na lutriji.
Hitler: Odbio obnoviti isplate

Isplata duga
BERLIN - Njema~ka }e 3. oktobra isplatiti posljednji dio reparacija, 92 godine nakon poraza u Prvom svjetskom ratu. Isplate su bile obustavljene 1931. godine, za vrijeme svjetske ekonomske krize, a 1933. ih je Adolf Hitler odbio obnoviti. Me|utim, 1953. godine, Zapadna Njema~ka je pristala izmiriti svoje obaveze.

Otkriven kostur opto~en zlatom
ATINA - Gr~ki arheolozi su na Kreti, nedaleko od anti~kog grada Eleuterne, prona{li grobnicu koja sadr`i drevni kostur opto~en zlatom, {to je jedinstveno otkri}e i u toj dr`avi, potvrdio je arheolog Nikolas Stampolidis koji radi na iskopinama. On je rekao da otkrivena grobnica datira iz sedmog stolje}a prije Hrista i da je u njoj vi{e od 3.000 komada zlatnih folija i drugih drevnih predmeta, prenijela je agencija AP .

Iskosa

La`ni mu{karac
Veliki problemi u Saksoniji
(Foto: AFP)

Nove poplave u Njema~koj i Poljskoj
Grobnica na|ena nedaleko od Eleuterne

BERLIN/VAR[AVA - Obilne ki{e ponovo su ju~er paralizirale Njema~ku i Poljsku. U njema~koj pokrajini Saksoniji progla{ena je vanredna odbrana od poplava, jer nivo rijeka konstantno raste, a meteorolozi i narednih dana predvi|aju ki{u.

Ovo je drugi put ove godine da je Njema~ka pogo|ena poplavama. I zapadna Poljska opet je poplavljena. Najgore je u gradovima Sulikovo i Lugov. Nivo vode polako raste, pa je ve}ina stanovnika uspjela iznijeti stvari.

EDINBURG - Samanta Bruks iz [kotske (Samantha Brooks, 25) obmanula je dvije djevojke uvjeriv{i ih da je mu{karac te je spavala s objema, a s jednom je bila u vezi ~ak {est godina. Na sudu nije negirala optu`be te }e ostati u pritvoru do zavr{etka su|enja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->