> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

De voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens Mr. J. Kohnstamm Postbus 93374 2509 AJ Den Haag

Directoraat-Generaal Veiligheid Korpsbeheer en Relatiebeheer Agentschappen Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon P.Dekkers T 070-4268544 Philip.Dekkers@minbzk.nl

Datum 16 augustus 2010 Betreft vragen CBP over maatregelen EIS

Kenmerk 2010-2000003016 Uw Kenmerk z2010-00633

Geachte heer Kohnstamm, Op 29 juni 2010 heeft u mij bericht te overwegen om - gelet op de definitieve bevindingen van uw onderzoek naar de invoer van het Europol Informatiesysteem door het Korps landelijke politiediensten – tot handhaving over te gaan. Voordat u vervolgstappen onderneemt, heeft u mij in de gelegenheid gesteld om mijn zienswijze met betrekking tot dit voornemen te geven. U heeft aangegeven dat ik dit mondeling kan doen in op 12 augustus 2010 geplande hoorzitting of schriftelijk. In reactie op mijn verzoek om uw vragen schriftelijk te beantwoorden heeft u mij op d.d. 29 juli jl. vier vragen gestuurd. Hieronder zal ik u per vraag mijn zienswijze kenbaar maken. 1. Zijn de eerste twee voor maart 2010 aangekondigde maatregelen inmiddels operationeel? In uw vraag informeert u concreet naar de operationaliteit van de volgende maatregelen: • het aanmaken van een mutatie in de basisvoorziening opsporing (BVO) waarin de ‘EIS-waardigheid’ van een zaak wordt onderbouwd en waarbij wordt verwezen naar de mutatienummers die voor de beoordeling hiervan relevant zijn; • het selecteren van zaak door een teamlid (dus: op welk moment in het onderzoek blijkt de zaak EIS-waardig en kan hij worden doorgeleid naar EIS) en het uitoefenen van controle hierop door de bevoegd functionaris. Ten aanzien van deze maatregelen bericht ik u als volgt. Het maken van bovengenoemde mutatie in BVO vormt nu een vast onderdeel van het werkproces. Voor het maken van deze mutaties zijn respectievelijk bij de dienst Nationale Recherche de teamleiders van de onderzoeken waar de melding uit voortkomt aangewezen en bij de blauwe diensten de rechercheportefeuillehouders. Tevens is de gebruikershandleiding aangepast en op het KLPD intranet geplaatst, zodat deze voor iedere KLPD’er raadpleegbaar is. Omdat deze maatregelen – onder andere door een gebrek aan capaciteit en de huidige ICT-voorziening – nog onvoldoende operationeel zijn, heeft de korpsleiding
Pagina 1 van 3

van het KLPD besloten een aantal aanvullende maatregelen te nemen gericht op het sturen en monitoren van de kwaliteit van de EIS-meldingen. Het gaat hier concreet om: • een wekelijkse controle op de EIS mutaties (kwantiteit en kwaliteit) door het kwaliteitsbureau van de dienst Nationale Recherche (deze toetsing vindt plaats door de ‘bevoegd functionaris’ zoals bedoeld in de Wet Politiegegevens); • een maandelijkse steekproef op zaken die in EIS zijn ingevoerd; • maandelijkse rapportages vanuit de diensten Ipol en Nationale Recherche aan de korpsleiding over de operationaliteit van de vastgestelde werkprocessen en de kwaliteit van de nieuwe EIS mutaties. 2. Zijn er positieve resultaten geboekt t.a.v. de synchronisatie van de aanen afmelding van rechercheonderzoeken in de VROS met het EIS-proces? Ja, de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (VtsPN) heeft begin 2010 de opdracht gekregen om de basisvoorziening opsporing (BVO) hiervoor aan te passen. De VtsPN heeft aangekondigd de aangepaste versie dit najaar op te leveren. Het KLPD is voor invoering van het aangepaste systeem afhankelijk van de voortgang van de VtsPN. 3. Zijn er positieve resultaten geboekt t.a.v. de gedachtenwisseling over de invulling van periodieke inhoudelijk controles? Om de oude en nieuwe gegevens in BVO en EIS te toetsen dient extra capaciteit te worden ingezet. In 2006 zijn over de capaciteitsbehoeften voor de invoer van het EIS bij het KLPD reeds afspraken gemaakt met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanwege vertragingen in de projectfase van de implementatie van EIS bij het KLPD hebben deze afspraken niet geleid tot een daadwerkelijke capaciteitsuitbreiding. Op dit moment is overleg gaande tussen het KLPD en de ministeries van BZK en Justitie om te bepalen op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de destijds gemaakte afspraken. 4. Tot welke conclusies bent u op grond van het rapport van defintieve bevindingen van het CBP gekomen omtrent het herbeoordelen van de opgenomen registraties in het EIS? In uw rapportage komt u tot de conclusie dat er bij het KLPD onvoldoende maatregelen zijn getroffen opdat de gegevens die in EIS worden ingevoerd juist en nauwkeurig zijn. Ik onderschrijf deze conclusie en ik heb bovenstaande maatregelen getroffen om te zorgen voor de noodzakelijke kwalitatieve verbetering van de invoer in EIS. Naast de organisatorische aanpassingen zal er ook een schoningsslag plaatsvinden. Dit betekent dat alle gegevens die reeds in EIS zijn ingevoerd opnieuw zullen worden getoetst en waar nodig veranderd of verwijderd.

Datum 16 augustus 2010 Kenmerk 2010-2000003016

Pagina 2 van 3

Resumerend Vanwege het capaciteitsbeslag en de ICT aanpassingen die met bovenstaande veranderingen gemoeid zijn, zullen de maatregelen niet per ommegaande tot een verbeterd EIS leiden. Voor de invoer van de aangepaste werkprocessen is gebleken dat een proces van monitoring, terugkoppeling en sturing noodzakelijk is om tot een daadwerkelijke kwaliteitsverbetering te komen. Deze maatregelen hebben daarom als doel om per 1 januari 2011 een correct en goed gevuld EIS te kunnen presenteren. Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. DE BEHEERDER VAN HET KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN, voor deze, DE DIRECTEUR-GENERAAL VEILIGHEID VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

Datum 16 augustus 2010 Kenmerk 2010-2000003016

H.W.M. Schoof

Pagina 3 van 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful