(ජූම්ලා

)

අත්ෙපොත

පරිගණක විදා හා ඉංජිෙන්රු අධයනාංශය
ෙමොරටුව විශ්වවිදාලයය
ශී ලංකාව

Joomla User Manual
(joomla 1.5)
Edition – December 2008

Prepared under the LAKapps project. Partially funded by e-Society Development
Initiative, ICTA, Sri Lanka.

LAKapps project
C/o Department of Computer Science and Engineering (CSE),
University of Moratuwa,
Moratuwa 10 400,
Sri Lanka.
E-Mail : lakapps@nic.lk
Web : http://www.lakapps.lk

LAKapps project partners :
Department of Computer Science and Engineering, University of Moratuwa, Sri Lanka.
LK Domain Registry, University of Moratuwa, Sri Lanka.
Arthur C Clarke Institute for Modern Technologies (ACCIMT), Moratuwa, Sri Lanka.
LKiNG, Sri Lanka.
UNI-Consultancy Services, University of Moratuwa, Sri Lanka.

Author :
Nadeeka Dahanayake
LK Domain Registry,
University of Moratuwa,
Sri Lanka.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
To view a copy of this license, visit - http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

ii

ජූම්ලා අත්ෙපොත
(joomla 1.5)

සැකසුම - ෙදසැම්බර් 2008

ලකැප්ස් (LAKapps) වාපෘතිය යටෙත් සකස් කරන ලදී. අර්ධ වශෙයන් මූලමය දායකත්වය
ශී ලංකා ICTA ආයතනෙය්, e- සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහනෙවතිනි.

ලකැප්ස් වාපෘති
වාපෘති දායකත්වය
පරිගණක විදා හා ඉංජිෙන්රු අධයනාංශය,
ෙමොරටුව විශ්වවිදාලය,
ෙමොරටුව 10 400,
ශී ලංකාව.
විද=ත් ලිපිනය : lakapps@nic.lk
ෙවබ්
: http://www.lakapps.lk

ලකැප්ස් වාපෘති
වාපෘති දායකත්වය
• පරිගණක විදා හා ඉංජිෙන්රු අධනාංශය, ෙමොරටුව විශ්ව විදාලය, ශී ලංකාව.
• LK වසම් ෙල්ඛකාධිකාරය, ෙමොරටුව විශ්වවිදාලය, ශී ලංකාව.
• නවීන තාක්ෂණ පිළිබඳ ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය (ACCIMT), ෙමොරටුව, ශී ලංකාව.
• ලංකා අන්තර්ජාල සමූහය
• යුනි-කන්සල්ටන්සි ස(ර්)විසස් , ෙමොරටුව විශ්වවිදාලය ශී ලංකාව.
කර්තෘ :
නදීකා දහනායක
LK වසම් ෙල්ඛකාධිකාරය,
ෙමොරටුව විශ්වවිදාලය,
ශී ලංකාව.
ෙමම කෘතිය Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License හා අනුකූල ෙව් . ෙම්
පිළිබඳ වැඩිදුර කියවීම සඳහා http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ෙවත යන්න.

iii

පටුන
1. හැදින්වීම
1
1.1 පරිශීලකයන් සඳහා ජූම්ලා
1
1.2 සකසන්නන් සඳහා ජූම්ලා
2
2. ඉතිහාසය
3
3. ස්ථාපනය
5
3.1 පද්ධති අවශතාවයන්
6
3.2 ජූම්ලා ස්ථාපනය
6
3.2.1 ෙගොනු ලබා ගැනීම
6
7
3.2.2 ෙපෙදසි ස්ථාපනය
3.2.3 දුරස්ථ ස්ථාපනය
7
3.2.4 බවුස ස්ථාපනය
7
3.2.4.1 ස්ථාපන පියවර
9
4. සිංහල භාෂා පැෙක්ජය ස්ථාපනය
16
5. භාවිතය
18
6. ජූම්ලා පරිශීලකයන්
19
6.1 පරිශීලක වර්ග හා පෙව්ශ අවසර
19
6.1.1 ආගන්තුකයන්
19
6.1.2 ලියාපදිංචි පරිශීලකයන්
19
6.1.2.1 සාමාන පරිශීලකයන්
19
6.1.2.2 පාලක පරිශීලකයන්
20
7. ලියාපදිංචිය
22
8. නැති වූ මුර පදය ෙහෝ පරිශීලක නාමය නැවත ලබා ගැනීම 23
24
9. ෙලොගින් හා ෙලොග් අවුට්
9.1 User Menu
24
9.1.1 Your Details
25
10. ඉදිරි ෙපළ තුළින් කියාකාරකම් සඳහා පෙව්ශය
26
10.1 අන්තර්ගත කළමනාකරණය
26
10.1.1 ඔබ කර්තෘ ෙලස පද්ධතියට ඇතුළු වූ
26
අවස්ථාවකදී

iv

10.1.1.1 Submit an Article
10.1.2 ඔබ සකසන්නකු ෙලස පද්ධතියට ඇතුළු වූ
අවස්ථාවක දී
10.1.2.1 අන්තර්ගත සකස් කිරීම
10.1.3 ඔබ පකාශනය කරන්ෙනකු ෙලස
පද්ධතියට ඇතුළු වූ අවස්ථාවක දී
10.1.3.1 Submit a Web Link
11. පසු ෙපළ තුළින් කියාකාරකම් සඳහා පෙව්ශය
11.1 පරිපාලක පෙව්ශය
11.2 පාලක පුවරුව
11.2.1 ෙමනු විකල්ප
11.2.2 සබැඳි ෙබොත්තම්
11.2.3 පාලක ෙමොඩියුල
11.2.3.1 Logged in Users
11.2.3.2 Popular
11.2.3.3 Recent added Articles
11.2.3.4 Menu States
11.3 මාධ කළමනාකරු
11.3.1 ෙෆෝල්ඩරයක් සෑදීම
11.3.2 ෙගොනුවක් උඩු ගත කිරීම
11.3.3 ෙගොනුවක් මකා දැමීම
11.4 ෙමනු කළමනාකරු
11.4.1 නව ෙමනුවක් සෑදීම
11.4.2 ෙමනුවක් සැකසීම
11.4.3 ෙමනුවක් මකාදැමීම
11.4.4 ෙමනුවක් පිටපත්කිරීම
11.4.5 ෙමනු අයිතම කළමනාකරු
11.4.5.1 නව ෙමනු අයිතමයක් සෑදීම
11.4.5.2 ෙමනු අයිතමයක් සකස් කිරීම
11.4.5.3 ෙමනු අයිතමයක් මකා දැමීම
11.4.5.4 ෙමනු අයිතම චලනය
11.4.5.5 ෙමනු අයිතම පිටපත් කිරීම
11.5 අන්තර්ගත කළමනාකරණය
11.5.1 අංශ කළමනාකරු
v

26
31
31
32
32
34
34
35
35
36
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
45
46
46
47
47
48
50
51
51
52
52
53

11.5.1.1 නව අංශයක් සෑදීම
11.5.2 පවර්ග කළමනාකරු
11.5.2.1 නව පවර්ගයක් සෑදීම
11.5.3 ලිපි කළමනාකරු
11.5.3.1 නව ලිපියක් සෑදීම
11.5.4 මුල් පිටුෙව් කළමනාකරු
11.5.5 කසළ කළමනාකරු
11.6 පරිශීලක කළමනාකරු
11.6.1 නව පරිශීලකයකු සෑදීම
11.7 දිගු කළමනාකරු
11.8 සංරචක කළමනාකරණය
11.8.1 බැනර
11.8.1.1 බැනර ෙසේවාලාභි කළමනාකරු
11.8.1.1.1 නව බැනර ෙසේවාලාභිෙයකු
සෑදීම
11.8.1.2 පවර්ග කළමනාකරු (බැනර)
11.8.1.2.1 නව පවර්ගයක් සෑදීම
11.8.1.3 බැනර කළමනාකරු
11.8.1.3.1 නව බැනරයක් සෑදීම
11.8.2 ඇඳුනුම්
11.8.2.1පවර්ග කළමනාකරු
(ඇඳුනුම් විස්තර)
11.8.2.1.1 නව පවර්ගයක් සෑදීම
11.8.2.2 ඇඳුනුම් කළමනාකරු
11.8.2.2.1 නව ඇඳුනුමක් සෑදීම
11.8.3 පුවත් සංගහ
11.8.3.1 පවර්ග කළමනාකරු (පුවත් සංගහ)
11.8.3.1.1 නව පවර්ගයක් සෑදීම
11.8.3.2 පුවත් සංගහ කළමනාකරු
11.8.3.2.1 නව පුවත් සංගහයක් සෑදීම
11.8.4 ඡන්ද
11.8.4.1 ඡන්ද කළමනාකරු
11.8.4.1.1 නව ඡන්දයක් සෑදීම
11.8.5 සංබාෙල්ඛන ෙසවුම
vi

54
55
57
58
59
62
64
65
67
68
71
71
72
73
74
75
76
77
78
78
79
80
81
83
83
84
84
85
86
86
87
88

11.8.6 ෙවබ් සබැඳි
89
11.8.6.1 පවර්ග කළමනාකරු (ෙවබ් සබැඳි) 89
11.8.6.1.1 නව පවර්ගයක් සෑදීම
90
11.8.6.2 ෙවබ් සබැඳි කළමනාකරු
91
11.8.6.2.1 නව ෙවබ් සබැඳියක් සෑදීම
92
11.9 ෙමොඩියුල කළමනාකරු
93
11.9.1 නව ෙමොඩියුලයක් සෑදීම
94
11.10 ෙප්නු මෘදුකාංග කළමනාකරු
95
11.11 ෙගෝලීය විනාස කිරීම්
96
11.12 භාෂා කළමනාකරු
103
11.13 අච්චු කළමනාකරු
104
11.13.1අච්චුව සැකසීම
105
11.14 බහු තැපෑල
108

vii

1.හැඳි
හැඳින්වීම
හැඳින්වීම
ජූම්ලා යනු ඔබට ෙවබ් අඩවි හා අෙනකුත් බල සබැඳි ෙයදුම් සෑදීම
සඳහා උපකාර වන සම්මාන දිනූ CMS පද්ධතිය කි. ෙමය ඕනෑ ම
අෙයකුට ෙනොමිෙල් ලබා ගත හැකි විවෘත මූලයක් (Open
Source)වන අතර ෙලෝක වාප්ත (WWW) සහ අන්තර්ජාලය තුළ
අන්තර්ගත පකාශනය සඳහා PHP සහ MYSQL දත්ත
සමුදාය(Database) උපෙයෝගී කර ගනිමින් නිර්මාණය කර ඇත.
ෙමහි දී ඔබෙග් පහසුව සඳහා පිටු හැඹිලි ගත කිරීම (caching),
ෙවබ් සුවිච ගත කිරීම්, RSS සංගහ, මූදූණය කළ හැකි පිටු
අනුවාදන, බ්ෙලොග්, දින දසුන් සහ ෙවබ් අඩවි ෙසවුම් වැනි
ලක්ෂණ ඇතුළත් කර ඇත.
CMS යනු ෙල්ඛ හා අෙනකුත් අන්තර්ගත සංවිධානය සහ සුසාධ
සැකසීම සඳහා උපෙයෝගී කර ගත හැකි පද්ධතිය කි. ෙමය ෙවබ්
අඩවි සහ ෙවබ් අන්තර්ගත කළමනාකරණය සඳහා බහුල ව භාවිතා
කරන ෙවබ් ෙයදුම කි.

1.1 පරිශීලකයන් සඳහා ජූම්ලා
මූලික ජූම්ලා පැෙක්ජය පහසුෙවන් ස්ථාපනය(Install) කළ හැකි
පරිදි සැලසුම් කර ඇත. ෙමය කම ෙල්ඛන සකසන්ෙනකු
(Programmer) ෙනොවන අෙයකුට වුව ද ඉතා පහසුෙවන් භාවිත
කළ හැකි ය.
ජූම්ලා පැෙක්ජය සාර්ථක ව ස්ථාපනය වී ඇති අවස්ථාවක දී, ඔබට
පරිගණක පිළිබඳ විෙශේෂිත දැනුමක් ෙනොමැති වුව ද ෙමය ඉතා
පහසුෙවන් භාවිත කළ හැකි ය. එනම් ඔබෙග් ආයතනය ෙහෝ
සංවිධානෙය් ෙවබ් අඩවිය පවත්වා ෙගන යාමට අවශ අන්තර්ගත
නිර්මාණය/ෙවනස් කිරීම, අනුරූ ඇතුළත් කිරීම / උඩුගත කිරීම
වැනි කළමනාකරණ කටයුතු සිදු කළ හැකි ය.

1

ෙම් සඳහා ඔබට පද සකසුව(Microsoft Office Word ) පිළිබඳ
මුලික දැනුමක් පමණක් පමාණවත් ය.
ඔබට සරල බවුසරයක අතුරු මුහුණත හරහා පහත කාර්යයන් ඉතා
පහසුෙවන් සිදු කළ හැකි ය.
• අලුත් නිෙව්දනයක් ඇතුළත් කිරීම.
• පුවත් අංගයක් ඇතුළත් කිරීම.
• කාර්යමණ්ඩල ෙතොරතුරු අඩංගු පිටු කළමනාකරණය.
• නව අංශ කාණ්ඩ සහ පටුන අයිතම අසීමිත පමාණයක්
ඇතුළත් කිරීම.

1.2 සකසන්නන් සඳහා ජූම්ලා
මූලික ජූම්ලා පැෙක්ජය උපෙයෝගී කර ගනිමින් ඔබට පහත පද්ධති
පහසුෙවන් සාදා ගත හැකි ය.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

සංගෘහිත(Integrated) e.වානිජ පද්ධති(e-commerce)
භාණ්ඩ ෙල්ඛන පාලන පද්ධති
දත්ත වාර්තා ෙමවලම්
අභිරුචි නිෂ්පාදන නාමාවලි
සංකීර්ණ ෙවළද ඩිෙරක්ටරි
ෙවන්කරවා ගැනීෙම් පද්ධති
සංනිෙව්දන ෙමවලම්
ෙයදුම් සම්බන්ධක

මූලික ජූම්ලා පැෙක්ජය ෙබොෙහෝ කියාකාරකම් සඳහා පහසුකම්
සපයා ඇත. නමුත් ෙබොෙහෝ සංවිධාන සහ ආයතනයන්ට ෙවනත්
අමතර කියාකාරකම් ද අවශ ෙව්. ෙම්වා ඔබට අවශ පරිදි ජූම්ලා
ෙවබ් අඩවිය තුළින් ඉතා පහසුෙවන් ලබා ගත හැකි ය.

2

2. ඉතිහාසය
Mambo යන CMS පද්ධතිෙයහි වැඩි දියුණු කරන ලද
නිපැයුමක් ෙලස 2005 අෙගෝස්තු 17 වන දින පථමවරට ජූම්ලා
හඳුන්වා ෙදන ලදී.
ජූම්ලා සහ ජූම්ලා අච්චු පරිශීලකයන් අතර ජනපිය වීමට ෙපර
ජනපිය ම CMS පද්ධතිය ෙලස Mambo පැවතිනි. ෙමම අවධිෙය්
දී Mambo පකාශනය කරන ලද Miro International Pvt Ltd
මගින් එය ඔවුන්ෙග් ෙවළඳ ලකුණ ෙලස භාවිත කිරීමට තීරණය
කරන ලදී. Mambo විවෘත මූලයක් වන බැවින් එහි කමෙල්බ
සකසන්නන් ෙමයට සිය විෙරෝධතාව පකාශ කරන ලද අතර ෙමහි
පතිඵලයක් ෙලස ෙමොවුන් විසින් නව වාපෘතියක් ආරම්භ කරන
ලදී.
Andrew Eddie විසින් මූලිකත්වය දරන ලද ෙමම වාපෘතිය සඳහා
ෙනොතිබුණ
අතර
Mambo
නමක් ෙයෝජිත

පරිශීලකයන් ෙවත ෙමය
දැනුම්
දීම
සඳහා
ඔවුන්
WWW.OpenSourceMatters.org ෙලස නව ෙවබ් අඩවියක්
නිර්මාණය කරන ලදී.
Andrew Eddie විසින් Mambo හි වර්තමාන තත්ත්වයන්, එය
විවෘත මූල මෘදුකාංග සඳහා බලපාන ආකාරය සහ ෙම් පිළිබඳව
ඔවුන් විසින් ගන්නා ලද කියාමාර්ග පිළිබඳ ෙතොරතුරු සඳහන්
ලිපියක් MamboServer.com හි ෙපොදු ෙපෝරමයට ඇතුළත් කරන
ලද අතර වාර්ථාසහගත ෙලස දහස් ගණන් පරිශීලකයන් දිනක්
ඇතුළත ෙමයට පිළිතුරු සපයන ලදී. ෙමොවුන් සියලු ෙදනා ම
Miro International Pvt Ltd සමාගම විසින් ගන්නා ලද තීරණය
පිළිබඳ ව විෙරෝධතාව පළ කරන ලදී.
විවෘත මූලයක් යනු කුමක් දැ යි අදාල කණ්ඩායම් අතර සාකච්ඡා
විය.
විවෘත මූල මෘදුකාංග සඳහා Copyright, Trademark
වැනි ෙයදුම් භාවිත ෙනොකළ යුතු බව ෙමහි දී සෑම ෙදනාෙග් ම
අදහස විය. සති 2 කින් පසු ව OpenSourceMatters.org ෙවබ්
අඩවිය නව නිපැයුම “සාමූහික” යන අර්ථය ෙදන ජූම්ලා ෙලස නම්
කරන ලද බව නිෙව්දනය කරන ලදී.
3

පථම ජූම්ලා1.0.0 අනුවාදනය 2007 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින
පසිද්ධියට පත් කරන ලදී. ෙමය නවත ම Mambo අනුවාදනය වන
Mambo 4.5.2.2.3 ට ෙබොෙහෝ ෙසයින් සමාන විය. නමුදු ජූම්ලාහි
ආරක්ෂිත තත්ත්වයන් ඉතා ඉහල මට්ටමක පැවතිණි.
ජූම්ලා කණ්ඩායම විසින් සියලුම PHP5 පැෙක්ජයන් නැවත ලිවීම
ආරම්භ කරන ලද අතර 2007 ෙදසැම්බර් මස නවත ම ජූම්ලා
අනුවාදනය වන ජූම්ලා1.5 පසිද්ධියට පත් කරන ලදී.

4

3. ස්ථාපනය
ජූම්ලා පරිශීලකයන් සඳහා පූර්ව සම්පාදිත අනුමැති කම පවතී.
උදාහරණ :- ෙවබ් අඩවි තුළදී ඔවුනට සිදු කළ හැකි කාර්යන්
එබැවින් ඔබෙග් ෙවබ් අඩවිෙය් කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා
ඔබට අවශ පරිදි පරිශීලකයන් නිර්මාණය කළ හැකි ය.
උදාහරණ :1. ඔබෙග් ෙවබ් අඩවිෙය් සියලුම කළමනාකරණ කටයුතු එක්
පුද්ගලෙයකු විසින් සිදු කිරීම.
ෙමහි දී ඔබට ජූම්ලා ස්ථාපන අවස්ථාෙව් දී ෙපරනිමි ව සෑෙදන
සුපිරි පරිපාලක ගිණුම පමණක් පමාණවත් ෙව්.
2. ඔබෙග් ෙවබ් අඩවිෙය් අන්තර්ගත පකාශනය කිරීම පාලනය එක්
පුද්ගලෙයකු සහ පරිපාලන කටයුතු ෙවනත් පුද්ගලෙයකු විසින්
සිදු කරනු ලැබීම.
ෙමහි දී ඔබට, අන්තර්ගත සෑදීම සඳහා - සංස්කාරවරෙයක්
ෙසෝදුපත් කියවා එය පකාශනය සඳහා පකාශකෙයක්
අච්චු සැලසුම් කිරීම, සංරචක යනාදිය සඳහා සුපිරි පරිපාලකෙයක් වශෙයන් ෙවන් ෙවන් ව
කළමනාකරුවන් සඳහා ගිණුම් සෑදීම ට සිදු ෙව්.

5

3.1 පද්ධති අවශතාවයන්
අවශතාවයන්
පළමු ව ඔබෙග් ෙවබ් ෙසේවාදායකයා(Web Server) ෙහෝ ෙවබ්
සත්කාරය සඳහා ෙසේවා සපයන්නා(Service Provider) විසින් පහත
සඳහන් අව ම අවශතාවයන් සපුරා ඇති බව තහවුරු කර ගන්න.
• PHP http://www.php.net
• MYSQL http://www.mysql.com
• Apache http://www.apache.org
ජූම්ලා පැෙක්ජය ෆයර්ෙෂොක්ස්, ඉන්ටර්ෙනට් එක්ෙස්ෆෝලර් සහ
ෙනස්ට්ෙක්ප් යන පධාන බවුසරයන්හි දී භාවිත කළ හැකි ය.

3.2
2 ජූම්ලා ස්ථාපනය
3.2
2.1
1 ෙගොනු ලබා ගැනීම
ජූම්ලා පැෙක්ජය බාගත කිරීමට පළමු ව 3.1 හි සඳහන් මූලික
පද්ධති අවශතාවයන් ඇති බවට තහවුරු කර ගත යුතු ය.
ජූම්ලා ෙවබ් අඩවිය වන http://www.joomla.org ෙවතින් ඔබට
ඉතා පහසුෙවන් ජූම්ලා පැෙක්ජය ලබාගත හැකි ය.
ෙමම ෙගොනු පවතිනුෙය් සංරක්‍ෂිත හැකිලුම්(Zip) ෙලසය.
WinRAR වැනි කමෙල්ඛනයක් භාවිත කර ෙමය පසාරණය
කරගන්න.
ජූම්ලා Linux, Free BSD, Mac OSX සහ Windows NT/2000
සඳහා පරීක්‍ෂා කර ඇති අතර PHP සහ MYSQL සහිත Apache
ෙවබ් ෙසේවාදායකයන්හි දී ද ෙහොඳින් කියාත්මකෙව්. (ජූම්ලා
කියාත්මක වීම සඳහා PHP, MYSQL, Zlib සහ XML මගින්
සම්පාදනය විය යුතු ය.)

6

3.2
2.2
2 ෙපෙදසි ස්ථාපනය (Install Localy)
බාගත කර ගන්නා ලද ෙගොනු ඔබෙග් ෙවබ් ෙසේවාදායකෙය්
මූලයට(root) පසාරණය කරන්න. ෙමය ඔබ Apache ෙවබ්
ෙසේවාදායකයක් භාවිත කරන්ෙන් නම්, Windows පද්ධති සඳහා
c:\apache\groupapache\htdocs සහ Unix පද්ධති සඳහා
/usr/local/apache/htdocs වන නමුදු ෙමය විවිධ තත්ව යටෙත්
ෙවනස් විය හැකි ය.

3.2
2.3
3 දුරස්ථ ස්ථාපනය (Install
Remotely)
(
ෙමහි දී ඔබ විසින් ජූම්ලා ස්ථාපනය සඳහා අනුගමනය කළ යුතු
පියවර ඔබෙග් සත්කාරකය ලබා ෙදන පහසුකම් සහ ෙසේවාදායක
පෙව්ශය පිළිබඳ ඔබ තුළ ඇති දැනුම අනුව ෙවනස් ෙව්.
දුරස්ථ ස්ථාපන සඳහා සරල පියවර
1.ෙෆෝල්ඩරයක් තුළට ජූම්ලා ෙගොනු පසාරණය කරන්න.
2.ෙවබ් ෙසේවාදායකෙය් මූලෙයහි ෙෆෝල්ඩරයක් සාදන්න.
ෙගොනු සංකමණ ෙපොෙටොෙකෝල (FTP) කමෙල්ඛයක් භාවිතෙයන්
උදාහරණ :- Filezilla පසාරණය කරන ලද ජූම්ලා ෙගොනු ඉහත
ෙෆෝල්ඩරය තුළට ඇතුළු කරන්න.
3. ෙවබ් බවුසරය මත ඔබෙග් ෙවබ් අඩවිෙය් ලිපිනය සඳහන්
කිරීෙමන් ස්ථාපන කියාවලිය ආරම්භ කරන්න.
උදාහරණ :- http://www.yourdomainname.lk

3.2
2.4 බවුස
බවුස ස්ථාපනය (Browser Installation)
1.ෙෆෝල්ඩරයක් තුළට ජූම්ලා ෙගොනු පසාරණය කරන්න.
2.FTP කමෙල්ඛයක් භාවිතාෙයන් සියලුම ජූම්ලා ෙගොනු
ෙසේවාදායකෙය් මූලෙයහි ෙෆෝල්ඩරයක් තුළට ඇතුළු කරන්න.
7

සියලුම ෙගොනු ෙසේවාදායකෙය් මූලය තුළ ඇති බවට තහවුරු
කරගන්න.
3. ෙවබ් බවුසරය මත ඔබෙග් ෙවබ් අඩවිෙය් ලිපිනය සඳහන්
කිරීෙමන් ස්ථාපන කියාවලිය ආරම්භ කරන්න.
ෙමහි දී ඔබට ජූම්ලා ස්ථාපන කියාවලිෙය් පළමු පියවර වන
Choose Language යන පිටුව දිස් ෙව්.

1 රූපය
ෙමම පිටුව දිස් ෙනොවන්ෙන් නම් පහත කරුණු
අවධානය ෙයොමු කරන්න.

පිළිබඳ ව

1. සියලුම
ජුම්ලා
ෙගොනු
හා ෙෆෝල්ඩර
සාර්ථක

ඔබෙග් ෙසේවාදායකෙය් මූලයට ඇතුළත් ව ඇති බව.
2. ඔබෙග් පැරණි ෙවබ් අඩවිය ඉවත් කළ බව.
3. ඔබට Apache/MYSQL/PHP ෙවබ් ෙස්වාවන් ඇති බව.
4. සියලුම අතවශය MYSQL, Zlib සහ XML ෙමොඩියුල PHP
තුළ කියාත්මක බව.

8

ෙමම කරුණු පරීක්‍ෂා කළ පසු ද ඔබට Choose Language පිටුව
ලබාගැනීමට ෙනොහැකි නම් http://yourdomainname.com/
installation/index.php යන ලිපිනය භාවිත කරන්න.
ෙමහි දී ද ඔබට අදාල පිටුව ලබා ගැනීමට ෙනොහැකි නම් ඔබෙග්
ෙසේවාදායකෙය් Apache / MYSQL / PHP
යන
ෙවබ් ෙසේවාවන් ෙනොමැති වීම විය හැකි ය. ෙම් පිළිබඳ ඔෙබ්
සත්කාරය සපයන්නාෙගන් විමසන්න.

1.2.4.1ස්ථාපනය පියවර
ෙමහි දී පධාන පියවර 7ක් ඇත.
1.Choose Language (1 රූපය)
ෙමහි දී ඔබ විසින් ස්ථාපන කියාවලිය සිදු විය යුතු භාෂාව ෙත්රිය
යුතු ය. ෙ ස්ථාපන කියාවලිය සිංහල භාෂාෙවන් ලබා ගැනීම සදහා
‘si-LK - Sinahala(Sri Lanka)’ ෙලස සදහන් කරන්න.
ඉන් පසු ව Next ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.
2. ෙපර ස්ථාපන පිරික්සුම

2 රූපය
9

ෙමහි පධාන ෙකොටස් 2කි.
පළමු ෙකොටසින් ඔබ විසින්
ජූම්ලා කියාත්මක වීම සඳහා
අතවශය සාධක සපුරා ඇති බව පරීක්‍ෂා කරනු ලැෙබ්.
ෙදවන ෙකොටසින් PHP පිහිටුවීම් පිළිබඳ ව පරීක්‍ෂා කරනු ලැෙබ්.
ඉහළ දකුණු පස ෙකළවෙරහි ඇති ‘නැවත පිරික්සන්න’ ෙබොත්තම
මගින් ඔබට ඉහත සඳහන් කරුණු නැවත වරක් පරීක්‍ෂා කළ හැකි
ය.
අවශ නම් නැවත වරක් Choose Language ලබා ගැනීම සඳහා
‘පසු පසට’ ෙබොත්තම භාවිත කරන්න.
ඊළඟ පියවර ෙවත යාම සඳහා ‘ඊළග’ ෙබොත්තම මත ක්ලික්
කරන්න.

3. වරපත

3 රූපය
ෙමමගින් ඔබට මෘදුකාංගය භාවිතය සඳහා අදාල තත්ත්වයන්
සහ ෙකොන්ෙද්සි පිළිබඳ ව අවෙබෝධ ලබා ගත හැකි ය.
10

ඊළඟ පියවර යාම සඳහා ‘ඊළග’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.
4. දත්ත සමුදාය

4 රූපය
දත්ත සමුදා
වර්ගය
සත්කාරක නාමය

- ෙමහි දත්ත සමුදාෙයහි වර්ගය
MYSQL සඳහන් කරන්න.
- සත්කාරය සපයන්නා විසින් සපයන
ලද නම
ෙහෝ
localhost ෙලස සඳහන් කරන්න.

පරිශීලක නාමය

- 1. සත්කාරය සපයන්නා විසින් ලබා
ෙදන ලද පරිශීලක නාමය ෙහෝ
2. ඔබ විසින් දත්ත සමුදා ෙසේවාදායකය
සාදන අවස්ථාෙව්දී ඇතුළත් කළ
පරිශීලක නාමය ෙහෝ
3. MYSQL හි ෙපරනිමි ව පවත්නා
root යන පරිශීලක නාමය ෙහෝ විය
හැකි ය.
11

ෙමයින් ඔබට අදාල පරිශීලක නාමය
සඳහන් කරන්න.
මුරපදය

- ෙමය සටහන් කිරීම අතවශය
ෙනොෙව්.
සත්කාරය සපයන්නා විසින් ඔබට
password ලබා දී ඇත්නම් එය සඳහන්
කරන්න.

දත්ත සමුදා
නාමය
උසස් සිටුවීම්

- ඔබෙග් දත්ත සමුදාය හදුනා ගැනීම
සඳහා නමක් සඳහන් කරන්න.
- ෙමහි දී දත්ත සමුදාෙයහි පවත්නා වගු
ඉවත් කිරීෙම් (Drop Existing Table)
විකල්පයට අනුකූල ව පැරණි දත්ත
සමුදාය රක්‍ෂිත කිරීෙම් විකල්පය ද ලබා
දී ඇත.(Backup old Tables)
පළමු ස්ථාපනෙය් දී ෙමය ෙපරනිමි
තත්වෙය් ම තබන්න.

අදාල දත්ත ඇතුළත් කිරීෙමන් පසු ව ‘ඊළග’ ෙබොත්තම ක්ලික්
කරන්න.
5. FTP සිටුවීම්

5 රූපය
12

ඔබට අවශ නම් ෙවබ් අඩවිය සඳහා FTP පද්ධතියක් සකීය කළ
හැකි ය.
ෙම් සඳහා FTP ‘ෙගොනු පද්ධතිය සකීය කරන්න’ යන්න ‘ඔව්’
ෙලස සඳහන් කරන්න.
FTP පරිශීලකනාමය, මුරපදය සහ FTP මූල ෙපත සදහා අදාල
කරුණු සදහන් කරන්න.
ඉන් පසු ස්වයංකීය ෙසවුම් FTP ෙපත ෙහෝ FTP සිටුවීම් තහවුරු
කරන්න ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.
උසස් සිටුවීම් යන ෙකොටසට FTP සත්කාරය සහ ෙපොට සදහා
අදාල කරුණු සදහන් කරන්න. ෙමහිදී ඔබට අවශනම් ලබා දුන්
මුර පදය සුරකිය හැකිය.
ඉන් පසු ව ‘ඊළග’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.
6. පධාන විනාස

6 රූපය

13

ෙමහි පධාන ෙකොටස් 3 කි.
1. අඩවි නාමය - ඔබෙග් ෙවබ් අඩවිෙය් නම සඳහන් කරන්න.
2. පරිපාලක ඉ-තැපැල හා මුර පදය තහවුරු කරන්න ජූම්ලා ස්ථාපන කියාවලිෙය් දී ස්වයංකීය ව සුපිරි පරිපාලක
ගිණුමක් නිර්මාණය ෙව්. ෙමහි දී ඔබ විසින් සඳහන් කරන e-mail
සහ Password එම සුපිරි පරිපාලක ගිණුම සඳහා පද්ධතිය
මගින් ෙයොදාගනී.
Your e-mail - වලංගු ඉ-තැපැල් ලිපිනයක් සඳහන් කරන්න.
Admin Password - මුර පදයක් සඳහන් කරන්න.
Confirm Password - ඉහත මුර පදය නැවත වරක් සඳහන්
කරන්න.
පරිපාලක පෙව්ශෙය් දී Admin යන පරිශීලක නාමය සමග
ඔබට ෙමම මුර පදය සඳහන් කළ හැකි ය.
3. . නියැදි දත්ත, පෙව්ශනය පිළිනැගුම ෙහෝ රක්ෂිත අන්තර්ගත
ෙවත සංකමණය ෙමමගින් ඔබෙග් ජූම්ලා අඩවිය සඳහා ආදර්ශන දත්ත ලබා ගත
හැකි ය. ඔබ පළමු වරට ජූම්ලා අඩවියක් නිර්මාණය කරන
අවස්ථාවක දී ෙමය පෙයෝජනවත් ෙව්.
ආදර්ශන දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා Install Sample Data ෙබොත්තම
මත ක්ලික් කරන්න.
ඉන් පසු ව ‘ඊළග’ ෙබොත්තම මත ක්ලික් කරන්න.

14

7. අවසානය

7 රූපය

ෙමය ස්ථාපන කියාවලිෙය් අවසාන පියවරය.
ස්ථාපන කියාවලිය සම්පුර්ණ වීම සඳහා ඔබ ෙසේවාදායක මූලෙයහි
අඩංගු INSTALLATION ෙෆෝල්ඩරය මකා දමන්න.
ඔබෙග් ෙවබ් අඩවිය ලබා ගැනීම සදහා
සහ
පරිපාලක කවුළුව ලබා ගැනීම සදහා
මත ක්ලික් කරන්න.

15

ෙබොත්තම මත
ෙබොත්තම

4. සිංහල භාෂා පැෙක්ජය ස්ථාපනය
ෙම් සඳහා 11.1 පරිපාලක පෙව්ශෙයහි සඳහන් ආකාරයට පාලක
පුවරුව ලබා ගන්න.

8 රූපය
ඉන් පසු ව ඉහත රූපෙයහි සටහන් ආකාරයට Install/Uninstall
මත ක්ලික් කරන්න. එවිට ඔබට Extention Manager කවුළුව දිස්
ෙව්.

9 රූපය

16

(වැඩිපුර ෙතොරතුරු සඳහා 11.9 දිගු කළමනාකරු බලන්න.)
ජූම්ලා සිංහල භාෂා පැෙක්ජය si-LK.administrator, si-LK.site
යන හැකිලුම් ෙගොනු 2කින් සමන්විත ය.
ෙමම ෙගොනු 11.9 දිගු කළමනාකරුහි සඳහන් ආකාරයට උඩුගත
කර ගන්න.
ෙමම ෙගොනු සාර්ථක ව උඩුගත වූ පසු ව පාලක පුවරුෙවහි ඇති
Language Manager භාවිතෙයන් (11.14 භාෂා කළමනාකරු
බලන්න.)ඔබෙග් ෙවබ් අඩවිෙයහි සහ පරිපාලකෙයහි භාෂාව
සිංහල ෙලස සකස්කර ගන්න.
එවිට ඔබෙග් ෙවබ් අඩවිෙයහි සහ පරිපාලක කවුළුෙවහි
අන්තර්ගතයන් සිංහෙලන් දර්ශනය වනු ඇත.

17

5. භාවිතය
ඔබ ජූම්ලා පද්ධතිය නිවැරදි ව ස්ථාපනය කරගත් පසු ව ඔබෙග්
ෙවබ් අඩවිය නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා වැදගත් වන විවිධ
අංගයන් හඳුනා ගනිමු.
අච්චුව (Template):- ෙමය ඔබට අවශ පරිදි ෙවනස් කර ගත
හැකි ය.
සංරචක (Components):- ෙමය ජූම්ලාහි පධාන කියාකාරී අංගයක්
වන අතර ඔබෙග් ෙවබ් අඩවි අච්චුෙවහි දර්ශනය ෙව්.
ජූම්ලා ස්ථාපන අවස්ථාෙව් දී බැනර, ඇඳුනුම්, පුවත් සංගහ, ඡන්ද
සහ ෙවබ් සබැඳි යන සංරචක පද්ධතිය විසින් ම සපයා ෙදනු
ලැෙබ්.
ෙමයට අමතරව ජූම්ලා සාමාඡිකයන් විසින් අමතර සංරචකයන් ද
නිපදවනු ලැබ ඇත. http://extensions.joomla.org ෙහෝ
http://developer.joomla.org මගින් ඔබට අවශ සංරචක බාගත
හැක.
ෙමොඩියුල (Modules):- ෙමමගින් ඔබෙග් ෙවබ් අඩවි සඳහා නව
කියාකාරකම් එකතු කර ගත හැකි ය. ෙමය ඔබෙග් ෙවබ් අච්චුෙවහි
ඕනෑ ම ස්ථානයක දර්ශනය විය හැකි කුඩා අංගය කි. ෙමය ඔබට
ඉතා පහසුෙවන් පාලක අංශෙය් දී ස්ථාපනය කරගත හැක.
ෙමහි Main Menu, Top Menu, අච්චු ෙත්රීම, ඡන්ද ඇතුළුව තවත්
ෙබොෙහෝ දෑ අඩංගු ෙව්.
ෙමයට අමතරව ජූම්ලා සාමාඡිකයන් විසින් අමතර ෙමොඩියුල ද
නිපදවනු ලැබ ඇත. http://extensions.joomla.org ෙහෝ
http://developer.joomla.org මගින් ඔබට අවශ ෙමොඩියුල බා
ගත කළ හැකි ය.

18

6. ජූම්ලා පරිශීලකයන්
6.1 පරිශීලක වර්ග හා පෙව්ශ
පෙව්ශ අවසර (Access privileges))
ආගන්තුක(Guest) හා ලියාපදිංචි(Registered) ෙලස පරිශීලකයන්
පධාන වර්ග ෙදකකි.

6.1.1 ආගන්තුකයන්
ඔබෙග් ෙවබ් අඩවියට පැමිෙණන අමුත්තන් ෙමෙසේ හැඳින්ෙව්.
සුපිරි පරිපාලක විසින් අවසර ලබා ෙදන ලද අන්තර්ගතයන්
පමණක් ෙමොවුනට දිස් ෙව්.

6.1.2 ලියාපදිංචි පරිශීලකයන්
ෙමොවුන් විසින් ඔබෙග් අඩවිෙයහි ලියාපදිංචි වීම සඳහා පරිශීලක
නාමයක් සහ මුර පදයක් ලබා ෙගන ඇත. එය භාවිතෙයන්
අඩවියට ෙලොග් වූ විට දී ෙමොවුනට අමතර කියාකාරකම් ද සිදු කළ
හැකි ය.
ෙමොවුන් සාමාන හා පාලක පරිශීලකයන් ෙලස පධාන ෙකොටස් 2
කට ෙබෙද්.

6.1.2.1 සාමාන පරිශීලකයන්
ෙමම පරිශීලකයන්ට ෙවබ් අඩවිය සඳහා නව
නිර්මාණය කළ හැකි ය.
ෙමොවුන්,
1.ලියාපදිංචි පරිශීලකයන්
2. කර්තෘ
3. සකසන්නා
4. පකාශනය කරන්නා
ෙලස පධාන ආකාර 4කින් නිර්මාණය කළ හැකි ය.

19

අන්තර්ගතය

පරිශීලක වර්ගය
ලියාපදිංචි
පරිශීලකයන්
කර්තෘ

සකසන්නා

පකාශනය කරන්නා

වරපසාද
වරපසාද
ඔබට ෙවබ් අඩවිෙය් පකාශ කිරීම සඳහා
නව ෙවබ් සබැඳි ලබා දිය හැකි ය.
ආගන්තුක පරිශීලකයන්ට දිස් ෙනොවන
අන්තර්ගතයන් ද ඔබට දිස් ෙව්.
ඔබට නව අන්තර්ගතයක් නිර්මාණය කළ
හැකි ය.
එය ෙවබ් අඩවිෙයහි දිස්විය යුතු ආකාරය
සහ එය පකාශනය කළ යුතු දිනය ආදී
කරුණු ද ඔබට අවශ පරිදි සැකසිය හැකි
ය.
ඔබට නව අන්තර්ගතයක් නිර්මාණය කළ
හැකි ය.
මීට අමතර ව ෙවනත් අය විසින් සාදන ලද
අන්තර්ගතයන් ෙවනස් කිරීමට ද හැකි ය.
ඔබට කර්තෘන්ට සහ සකසන්නන්ට සිදු
කළ හැකි සියලු ම කාර්යයන්ට අමතර ව
අන්තර්ගතයන් ෙවබ් අඩවිෙයහි පකාශනය
ද සිදු කළ හැකි ය.

1 වගුව
ෙපරනිමි ව සියලුම පරිශීලකයන් ලියාපදිංචි
පරිශීලකයන්
කාණ්ඩයට අයත් ෙව්.
සුපිරි පරිපාලකට ෙහෝ පරිපාලකට ෙමොවුන්ට ලබා දී ඇති අවසර
තත්ත්වයන් ෙවනස් කළ හැකි ය.

6.1.2.2 පාලක පරිශීලකයන්
ඔබ ෙග් අඩවිය සඳහා පාලක පරිශීලක ගිණුම් සෑදිය හැකි
ආකාර 3ක් පවතී.
1. සුපිරි පරිපාලක
2. පරිපාලක
3. කළමනාකරු
20

පරිශීලක
පරිශීලක වර්ගය
කළමනාකරු

පරිපාලක

සුපිරි පරිපාලක

වරපසාද
වරපසාද
ඔබට ඉදිරි ෙපළ දී පකාශනය
කරන්නාට සිදු කළ හැකි සියලුම
කාර්යන් සිදු කළ හැකි ය.
පාලක කවුළුව තුළ දී ඔබට සියලු ම
අන්තර්ගතයන් පාලනය කළ හැකි ය.
නමුදු,
• අච්චු කළමනාකරණය
• දිගු ඇතුළත් කිරීම ෙහෝ මකා
දැමීම
• නව පරිශීලකයකු සෑදීම ෙහෝ
ඔවුන් ෙග් දත්තයන් ෙවනස් කිරීම
සඳහා අවසර ෙනොමැත.
ඔබට,
• දිගු ඇතුළත් කිරීම සහ මකා
දැමීම
• අච්චු ෙවනස් කිරීම
• තමාට අඩු ෙහෝ සමාන
තත්ත්වයන්
සහිත
පරිශීලකයන්ෙග්
දත්ත
ෙවනස් කිරීම සිදු කළ හැකි
ය.
නමුදු ඔබට සුපිරි පරිපාලකෙග් ගිණුම්
දත්ත ෙහෝ ෙගෝලීය විනාසයන්
ෙවනස් කිරීම සඳහා අවසර ෙනොමැත.
ඔබට ජූම්ලා ෙවබ් අඩවිය තුළ සියලුම
පාලක කටයුතු සිදු කළ හැකි ය.
නව සුපිරි පරිපාලකු සෑදීමට ෙහෝ
පවත්නා
පරිශීලකෙයකුට
සුපිරි
පරිපාලක අවසර ලබා දීමට ද
හැකියාවක් පවතී.
2 වගුව
21

7. ලියාපදිංචිය
ඔබට ජූම්ලා ෙවබ් අඩවියක ලියාපදිංචි විය හැකි ආකාර 2ක් පවතී.
1.ෙලොග් ෙපෝරමෙයහි ‘ගිණුමක් සාදන්න’ සබැඳිය සපයා ඇති
අවස්ථාවන්හි දී ඔබට එය භාවිතෙයන් නව ගිණුමක් සාදා ගත
හැකි ය.
2.සබැඳිය සපයා නැති අවස්ථාවන්හි දී සුපිරි පරිපාලක ෙහෝ
පරිපාලක මගින් නව ගිණුමක් සාදා ගත හැකි ය.
පහත රූපෙයහි එම අවස්ථාවන් දක්වා ඇත.

සබැඳිය සපයා
ඇති අවස්ථාව

සබැඳිය සපයා
නැති අවස්ථාව
10 රූපය

ඔබ ‘ගිණුමක් සාදන්න’ සබැඳිය භාවිතෙයන් ලියාපදිංචි වූ විට දී,
ඔබ විසින් සඳහන් කරන ලද e-තැපැල් ලිපිනය ෙවත පද්ධතිය
මගින් ලියාපදිංචිය සම්පූර්ණ වීමට අදාල සබැඳිය ලබා ෙද්.

22

8. නැති වූ මුර පදය ෙහෝ පරිශීලක නාමය නැවත ලබා
ගැනීම
ඔබට ඔබෙග් මුර පදය ෙහෝ පරිශීලක නාමය
අමතක
වූ අවස්ථාවන්හි දී ජූම්ලා පද්ධතිය මගින් ඔබට නැවතත් මුර පදයක්
ෙහෝ පරිශීලක නාමයක් ස්වයංකීය ව සාදා ගැනීමට පහසුකම්
සපයා ඇත.
ෙම් සඳහා ඔබෙග් අවශතාවය අනුව ‘ඔබෙග් මුර පදය අමතකද?’
ෙහෝ ‘ඔබෙග් පරිශීලක නාමය අමතක ද?’ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න.

11 රූපය
අදාල තීරයට ඔබෙග් e-තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත්කරන්න.
‘ඉදිරිපත් කරන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.
ඔබෙග් නව පරිශීලක නාමය ෙහෝ මුර පදය සපයන ලද e-තැපැල්
ගිණුම ෙවත ලබා ෙද්.

23

9. ෙලොගින් හා ෙලොග් අවුට්
ෙලොගින්
ෙම් සඳහා Login Form (10 රූපය) යට ඔබෙග් පරිශීලක නාමය
හා මුර පදය ඇතුළු කර ‘ෙලොගින්’ෙබොත්තම මත ක්ලික් කරන්න.

9.1 User Menu

12 රූපය
ඔබ අඩවියට ෙලොග් වූ විට දී වම් පසින් ෙමම ෙමනුව දිස් ෙව්.
ෙමනු විකල්ප
Your Details
Submit an Article
Submit a Web Link
Logout

ෙතොරතුරු
ෙවබ් අඩවිෙයහි අඩංගු ඔෙබ් ෙතොරතුරු
අවශ නම් ෙමහි දී ෙවනස් කළ හැකි
ය.
නව අන්තර්ගතයන් ෙවබ් අඩවියට
සැපයිය හැකි ය.
නව ෙවබ් සබැඳියන් ෙවබ් අඩවියට
සැපයිය හැකි ය.
ෙමමගින් ඔබට
පවත්නා සැසිය
අවසන් කිරීම සිදු කළ හැකි ය.
3 වගුව
24

9.1.1 Your Details

13 රූපය
ෙමහි දී ඔබට ඉහත සඳහන් දත්තයන් අවශ පරිදි ෙවනස් කිරීම
සිදු කළ හැක.

25

10. ඉදිරි ෙපළ
ෙපළ තුළින් කියාකාරකම්
කියාකාරකම් සඳහා පෙව්ශය
පෙව්ශය
හැදින්වීම
ෙවබ් අඩවිය තුළට ෙලොග් වූ විට දී සෑම පරිශීලකෙයකුට ම එක ම
ආකාරයක User Menuවක් දිස් ෙව්. නමුදු එහිදී සිදු කළ හැකි
කියාකාරකම් ලබා දී ඇති අවසර ඇති අවසර අනු ව ෙවනස් ෙව්.

10.1 අන්තර්ගත
අන්තර්ගත කළමනාකරණය
ෙමහි දී සිදු කළ හැකි පධාන කාර්යයන්
1. පද්ධතියට නව අන්තර්ගත එකතු කිරීම
2. අවශ විට දී එම අන්තර්ගත ෙසෝදුපත් කිරීම හා සැකසීම
3. අන්තර්ගත පකාශනය

10.1.1 ඔබ කර්තෘ ෙලස පද්ධතියට ඇතුළු වූ අවස්ථාවක දී
10.1.1.1 Submit an Article
නව අන්තර්ගත එකතු කිරීම සඳහා User Menu ෙවහි Submit an
Article ක්ලික් කරන්න.

26

14 රූපය

සකසනය
පළමු ව සිරැසිය යන ෙක්‍ෂේතයට අන්තර්ගතය සඳහා සුදුසු නමක්
ඇතුළු කරන්න.
ඉන් පසු ව අන්තර්ගතය ඇතුළු කිරීම සඳහා ලබා දී ඇති කවුළුවට
ඔබෙග් අන්තර්ගතය ඇතුළු කරන්න.
අන්තර්ගතය ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඔබට HTML පිළිබඳ දැනුමක්
අවශ ෙනොෙව්. ෙමහි දී අන්තර්ගතයන් පහසුෙවන් ඇතුළත් කිරීම
සඳහා
27

ෙෆොන්ටෙය් පමාණය, වර්ගය සහ පැහැය ෙත්රීමට හැකි
වීම.
• බුලට ෙහෝ සංඛා ලැයිස්තු දැක්වීම.
• ෙපළ වම, මැද ෙහෝ දකුණට සම ෙපළ කිරීම.
• අදි බැඳි සබැඳි ඇතුළු කිරීම.
• වගු සෑදීම සහ සැකසීම.
වැනි පහසුකම් ලබා දී ඇත.
ඔබෙග් අන්තර්ගතය සඳහා ඉතා පහසුෙවන් අනුරූ ඇතුළත් කළ
හැකි ය.
ඔබට අනුරුවක් ඇතුළත් කිරීමට අවශ විට දී ‘අනුරුව’ ෙබොත්තම
ක්ලික් කරන්න.

15 රූපය
එවිට දිස්වන කවුළුෙවන් (15 රූපය) ඔබට අවශ අනුරුව
ෙතෝරාගන්න. ඉන් පසු ව ‘ඇතුළත් කරන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික්
කරන්න. ඔබ ෙතෝරාගත් අනුරුව අන්තර්ගතය තුළ දැකිය හැකි ය.
‘පිටු
කඩනය’ ෙබොත්තම මගින් ඔබෙග් ලිපිෙයහි
අවශ ස්ථානයන්හි කැඩුමක් ලබාගත හැකි ය. ෙමම පිටුව ෙවබ්
28

අඩවිෙයහි දර්ශනය වීෙම් දී එහි පත්ෙලහි දිස්වන ඊළඟ සහ ආපසු
යන සබැඳි මගින් ඒවා එකිෙනක සබැඳිවීම පහසු කරයි.
‘සුරකින්න’ සහ ‘අවලංගු කරන්න’ යන ෙබොත්තම් භාවිතෙයන්
ඇතුළත් කරන ලද අන්තර්ගතයන් ෙවබ් අඩවිය ෙවත සැපයීම ෙහෝ
අවලංගු කිරීම සිදු කළ හැකි ය.
පකාශනය කරන්ෙන්
ෙමමගින් අන්තර්ගතය පකාශනය කිරීම සඳහා අවශය
• අන්තර්ගතය දිස් විය යුතු පරිශීලකයන්
• අන්තර්ගතය පකාශන විය යුතු ආරම්භක සහ අවසන්
දිනයන්
• ෙමම අන්තර්ගතය ඔබෙග් මුල් පිටුෙවහි දර්ශනය විය යුතු
ද යන්න
ආදී කරුණු සැකසිය හැකි ය.
ෙක්‍ෂේතය
අංශය
පවර්ගය
මුල් පිටුෙව්
ෙපන්වන්න
කර්තෘ අන්වර්ත
නාමය

පකාශනය අරඹන්න

විස්තර
ලිපිය අයත් විය යුතු අංශය ෙතෝරන්න.
ලිපිය අයත් විය යුතු පවර්ගය ෙතෝරන්න.
ඔබෙග් ලිපිය ෙවබ් අඩවිෙයහි මුල්
පිටුෙවහි දිස් වීමට අවශ විට දී ‘ඔව්’ ෙලස
සඳහන් කරන්න.
ඔබට ෙවනත්නමක් භාවිත කරමින් නව
ලිපියක් සැකසීම සිදු කළ හැකි ය. එෙසේ
සකසන ලද ලිපිය සකසන්නා ෙහෝ
පකාශනය කරන්නා ෙවත නැවත
පරීක්‍ෂණය සඳහා ෙයොමු ෙකෙර්.
ඔබෙග් ලිපිය ෙවබ් අඩවිෙයහි දිස්වීම
ආරම්භ විය යුතු දිනය සහ ෙව්ලාව සඳහන්
කරන්න.
ෙමහි දී වසර - මාසය - දිනය ෙලස දත්ත
ඇතුළත් කළ යුතු ය.
ෙමහි දී ඔබට
ෙබොත්තම ක්ලික්
29

පකාශනය අවසන්
කරන්න
පෙව්ශ මට්ටම

පටිපාටිය

කිරීෙමන් කැලැන්ඩරය ලබා ගත හැකි ෙව්.
ෙමය ඔබට දත්ත ඇතුළු කිරීම පහසු කරයි.
ලිපිය ෙවබ් අඩවිෙයහි දිස්වීම අවසන් විය
යුතු දිනය සහ ෙව්ලාව සඳහන් කරන්න.
ෙමහි දී ද ඔබට කැලැන්ඩරය භාවිත කළ
හැකි ය.
ලිපිය කුමන පරිශීලකයන්ට දිස් විය යුතුද
යන්න සඳහන් කරන්න.
ෙමහි පෙව්ශ 3ක් පවතී.
ෙපොදු - ෙමහි දී ඔබෙග් ලිපිය අමුත්තන්
ඇතුළු සියලු ම පරිශීලකයන්ට දිස් ෙව්.
ලියාපදිංචි - ෙමහි දී ඔබෙග් ලිපිය
ලියාපදිංචි පරිශීලකයන්ට පමණක් දිස්ෙව්.
විෙශේෂෙමහි
දී
ඔබෙග්
ලිපිය
කළමනාකරු, සුපිරි පරිපාලක ෙහෝ
පරිපාලක
විසින්
අවසර
ලබාදුන්
පරිශීලකයන්ට පමණක් දිස් ෙව්.
නව ලිපියක් සකසා සුරැකූ විට දී එය ලිපි
ලැයිස්තුෙවහි ඉහළින් ම ස්ථාන ගතෙව්.
පසු ව
සකසන්නා ෙහෝ පකාශනය
කරන්නාට එය ලැයිස්තුගත විය යුතු
අනුපිළිෙවළ තීරණය කළ හැකි ය.
4 වගුව

පාර-දත්ත (Meta Data)
අවශ නම් ලිපිය හා සබැඳි පාර- දත්ත සඳහන් කරන්න.

30

10.1.2
ඔබ සකසන්නකු ෙලස පද්ධතියට ඇතුළු වූ
10
අවස්ථාවක දී
කර්තෘන්ට තම ලිපි පකාශනය සිදු කළ පසු ව ද එය නැවත සකස්
කළ හැකි ය. සකසන්නට සහ පකාශනය කරන්නන්ට අන් අයෙග්
ලිපි ද සකස් කළ හැකි ය.ෙම් සඳහා පුවත් සැපයීම සඳහා භාවිත
කරන ලද කවුළුව ම භාවිත කළ හැකි ය.

10.1.2.1 අන්තර්ගත සකස් කිරීම
ෙමය සිදු කළ හැක්ෙක් කර්තෘන්, සකසන්නන් සහ පකාශනය
කරන්නන්ට පමණි.
ෙවබ් අඩවිය තුළට ෙලොග් වූ විට දී ඔබට සකස් කිරීමට අවසර ලැබී
ඇති අන්තර්ගතයන් ඉදිරිෙයන් ඒ බව සඳහන් ෙව්. (16 රූපෙය් ප
රිදි)

16 රූපය
‘සකසන්න’ ෙබොත්තම මත ක්ලික් කිරීම මගින් ඔබට අන්තර්ගත
සැකසීමට අවශ කවුළුව ලබා ගත හැකි ය.
අවශ පරිදි අන්තර්ගතය සැකසූ පසු ව සුරකින්න ෙබොත්තම
ක්ලික් කරන්න.

31

10.1.3
10 3 ඔබ පකාශනය
පකාශනය කරන්ෙනකු ෙලස පද්ධතියට ඇතුළු වූ
අවස්ථාවක දී
ෙමහි දී ඔබට නව අන්තර්ගතයක් සෑදීම , කර්තෘන් සහ සකසනන්
විසින් සාදන ලද අන්තර්ගතයන් සකස් කිරීම හා ඒවා ෙවබ්
අඩවිෙය් පකාශනය කිරීම ද සිදු කළ හැකි ය.
ෙමහි දී ඔබට ඉහත 14 රූපෙයහි ‘පකාශනය කරන්ෙන්’ යන්ෙනහි
පකාශිත ෙලස නව ෙක්‍ෂේතයක් දක්නට ලැෙබ්.ෙමය භාවිතෙයන්
ඔබට ඉතා පහසුෙවන් ලිපි පකාශන සිදු කළ හැකි ය.

10.1.3.1 Submit a Web Link
ෙමමගින් ඔබට ෙවනත් පෙයෝජනවත් ෙවබ් අඩවි ඔබෙග් ෙවබ්
අඩවිය හා සබැඳිය හැකි ය. ෙම්වා ඕනෑ ම ලියාපදිංචි
පරිශීලකයකුට ඔබෙග් ෙවබ් අඩවි ෙවත ලබා දිය හැකි ය.

17 රූපය
17 රූපය

17 රූපය
නම - ෙවබ් සබැඳුම සඳහා නමක් සඳහන් කරන්න.
පවර්ගය - පතන ෙමනුව තුළින් පවර්ගයක් ෙතෝරන්න.
URL - ෙවබ් සබැඳිෙය් ලිපිනය සඳහන් කරන්න.
පකාශිත - ෙමය පකාශනය කළ යුතු නම් පකාශිත
යන්න’ඔව්’ෙලස සඳහන් කරන්න.
විස්තරය - ෙමම ෙක්‍ෂේතෙය් ෙවබ් සබැඳුම පිළිබඳ ව ෙකටි
විස්තරයක් සඳහන් කරන්න.
32

ඉන් පසු ව ‘සුරකින්න’ ෙහෝ ‘අවලංගු කරන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික්
කරන්න.
ඔබ විසින් සුරකින්න ෙබොත්තම ක්ලික් කළ විට දී, ෙමය නැවත
වරක් පරීක්‍ෂා කරන ෙලස සඳහන් පණිවිඩයක් ද සමඟ ඔබ ව
මුල්පිටුව ෙවත ෙයොමුෙකෙර්.
ෙමම ෙවබ් සබැඳියන් ඔබට ඉදිරි ෙපළහි දී පකාශනය කිරීමට
පහසුකම් ෙනොමැත. ෙමය ෙවබ් අඩවි තුළ පකාශන සිදු කළ
හැක්ෙක් පරිපාලකයන්ට පමණි.
Main Menu හි ඇති Web Links තුළ පකාශනය කළ ෙවබ්
සබැඳියන් දක්නට ලැෙබ්.(18 රූපය)

18 රූපය

33

11.
11 පසු ෙපළ තුළින් කියාකාරකම්
කියාකාරකම් සඳහා පෙව්ශය
පෙව්ශය
11.1 පරිපාලක පෙව්ශය
පෙව්ශය
www.yourdomainnam.com/administrator මගින් ඔබට
පරිපාලක පෙව්ශ තිරය ලබා ගත හැකි ය.

19 රූපය

ඔබ විසින් ලබා ෙගන ඇති පරිශීලක නාමය සහ මුර පදය සඳහන්
කරන්න. පතන ලැයිස්තුෙවන් ඔබට අවශ භාෂාව ෙතෝරන්න. ඉන්
පසු ව ‘ෙලොගින්’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න. එවිට ඔබට පාලක
පුවරුව දිස්ෙව්.

34

11
1.2
2 පාලක පුවරුව

20 රූපය
ෙමය පාලක මුල් පිටුව ෙලස ද හඳුන්වනු ලැෙබ්.
ෙමනු විකල්ප, සබැඳි ෙබොත්තම් සහ පාලක ෙමොඩියුල ෙලස පධාන
ෙකොටස් 3 ක් ඇත.

11
1.2
2.1
1 ෙමනු විකල්ප

21 රූපය
ඔබෙග් ගිණුම් වර්ගය අනුව ඔබට දිස්වන ෙමනු සහ ඒවාෙය් අනු
ෙමනු විකල්ප ෙවනස් ෙව්.
ඔබෙග් දකුණු පසින් ඇති
ෙබොත්තම මගින් ඔබෙග්

35

ෙවබ් අඩවිෙයහි ෙපර දසුනක් ද,
ලැබී ඇති පුද්ගලික හසුන් සංඛාව ද,
ෙලොග් වී ඇති පරිශීලකයන් සංඛාව සහ
ෙව්.

ෙබොත්තම මගින් ඔබට
ෙබොත්තම මගින්
ෙබොත්තම ද දිස්

11
1.2
2.2
2 සබැඳි ෙබොත්තම්

22 රූපය
අනුරුව

නම
නව ලිපියක් එක්
කරන්න
ලිපි කළමනාකරු
මුල් පිටුෙව්
කළමනාකරු
අංශ කළමනාකරු

36

විස්තරය
නව ලිපියක් සෑදිය හැකි ය.
සියලුම
ලිපි
අයිතම
කළමනාකරණය සිදු කළ
හැකි ය.
මුල්
පිටුෙවහි
ඇති
අන්තර්ගතයන්
කළමනාකරණය සිදු කළ
හැකි ය.
සිදු කළ හැකි ය.

පවර්ග
කළමනාකරු
මාධ
කළමනාකරු

පවර්ග කළමනාකරණය සිදු
කළ හැකි ය.
ෙවබ් අඩවිෙයහි අඩංගුව ඇති
අනුරෑ කළමනාකරණය සිදු
කළ හැකි ය.
ෙමනු කළමනාකරු ෙමනු කළමනාකරණය සිදු
කළ හැකි ය.
භාෂා කළමනාකරු භාෂා කළමනාකරණය සිදු
කළ හැකි ය.
පරිශීලක
පරිශීලකයන්
කළමනාකරු
කළමනාකරණයට සිදු කළ
හැකි ය.
ෙගෝලීය විනාස
ෙගෝලීය විනාස සිදු කළ
හැකි ය.
5 වගුව

ෙවනත් ෙබොත්තම්
ෙබොත්තම් අනුරුව

කාර්යය
කාර්යය
සුරකින්න

විස්තරය
දත්ත සුරකිය හැකි ය.
ෙමහි
දී ඔබ

නැවතත්
අදාල
ලැයිස්තු
කවුළුව ෙවත
ෙයොමුෙකෙර්.
ෙමම ෙබොත්තම් මත
ක්ලික් කළ විට දී
ඔබෙග්
දත්ත
සුරෙකන
නමුදු
කවුළුව ෙනොෙවනස් ව
පවතී.

ෙයොදන්න

37

ෙපර දසුන

අවලංගු කරන්න
උදව්
පකාශනය කරන්න
ෙපර නිමිය

පකාශනය ඉවත්
කරන්න
කසළ

සකසන්න
නව
HTML සකසන්න
CSS සකසන්න

38

ෙමය
භාවිතෙයන්
අදාල
කවුළුෙවහි
ෙපර දසුනක් ලබා
ගත හැකි ය.
ඔබෙග්
කාර්යය
අවලංගු කළ හැකි ය.
අවශ අවස්ථාවලදී
වැඩිපුර
ෙතොරතුරු
ලබා ගත හැකි ය.
අන්තර්ගතයන් ෙවබ්
අඩවිෙයහි පකාශනය
සිදු කළ හැකි ය.
ෙවබ්
අඩවිෙයහි
දිස්විය යුතු අච්චුව සහ
භාෂාව ෙත්රිය හැකි
ය.
අන්තර්ගතයන්
ෙවබ්
අඩවිෙයහි
පකාශනය
අවසන්
කළ හැකි ය.
අනවශ
අන්තර්ගතයන් ලිපි
කසළ බදුන ෙවත
යැවීය හැකි ය.
පවත්නා අයිතමයන්
අවශ පරිදි සැකසිය
හැකි ය.
නව අයිතමක් සෑදිය
හැකි ය.
අච්චුෙවහි
සැකසුම
HTML ෙක්ත මගින්
සකස් කළ හැකි ය.
අච්චුෙවහි . CSS
ෙගොනුව
සැකසිය

පිළිනැගුම

පිටපත් කරන්න
චලනය කරන්න
සංරක්‍ෂණය
කරන්න
සංරක්‍ෂණය ඉවත්
කරන්න
රුචියන්

හැකි ය.
ලිපි කසළ බදුන ෙවත
යවන ලද අයිතම
නැවත
ස්ථාපනය
සඳහා ෙයොදාගනී.
පටුන අයිතම පිටපත්
කළ හැකි ය.
අංශ සහ පවර්ග අතර
අයිතම චලනය කළ
හැකි ය.
පටුන
අයිතම
සංරක්‍ෂණය කළ හැකි
ය.
පටුන
අයිතම
සංරක්‍ෂණය
ඉවත්
කළ හැකි ය.
වැඩි පුර ෙතොරතුරු
ලබා ගත හැකි ය.

6 වගුව

11
1.2.3 පාලක ෙමොඩියුල
ෙමහි දී ඔබට ෙලොග් වී සිටින පරිශීලකයන්, ස්ථාපනය වී ඇති
සංරචක, වඩාත් ජනපිය ලිපි, නවත ම අයිතම සහ ෙමනු අදාල
අයිතම සංඛාව ද සහිත ව දිස් ෙව්.
11
1.2
2.3
3.1
1 Logged in Users

23 රූපය
39

ෙමහි දී ඔබට පද්ධතියට ෙලොග් වී සිටින සියලු ම පරිශීලකයන්
(පාලක සහ සාමාන) පිළිබඳ ව ෙතොරතුරු දිස්ෙව්. ඔබෙග්
පරිශීලක නාමය මත ක්ලික් කිරීම මගින් පරිශීලක සකසුම් පිටුව
ලබා ගත හැකි ය.

11
1.2
2.3
3.2
2 Popular

24 රූපය
ඔබෙග් අඩවිය තුළ වඩාත් ජනපිය ලිපි, ඒවා සාදන ලද දිනය සහ
භාවිත වූ වාර සංඛාව ද දිස් ෙව්.

11
1.2
2.3
3.3
3 Recent added Articles

25 රූපය
ෙවබ් අඩවියට ඇතුළත් කරන ලද නවත ම අයිතමයන් ඒවා සාදන
ලද දිනය සහ නිර්මාපකයා ද සමඟ දිස් ෙව්.
40

11
1.2
2.3
3.4
4 Menu States

26 රූපය
ෙවබ් අඩවිෙයහි පවතින ෙමනු සහ ඒවාෙය් සම්පූර්ණ අයිතම
සංඛාව ද දිස් ෙව්.
ෙමතැන් සිට ඔබෙග් ෙවබ් අඩවිය කළමනාකරණය සඳහා
අවශ කරුණු පිළිබඳ ව බලමු.

11.3 මාධ කළමනාකරු
කළමනාකරු, සුපිරි පරිපාලක සහ පරිපාලකට ෙමය දිස් ෙව්.
ඔබට ෙමම කවුළුව මාධ කළමනාකරු සබැඳි ෙබොත්තම ක්ලික්
කිරීෙමන් ෙහෝ අඩවිය
මාධ කළමනාකරු ෙලස ද
ලබා ගත හැකි ය.

27 රූපය
41

ෙමහි දී ෙවබ් අඩවිය තුළ භාවිතා වන සියලුම අනුරූ පාලනය සිදු
කළ හැකි ය.ෙමහි දී ඔබට M-images , Banners , Smiles සහ
Stories යන ෙගොනු , ඒවා තුළ ඇති අනු ෙගොනු සහ අඩංගු අනුරූ ද
දිස් ෙව්.
විස්තරාත්මක දසුන් යන සබැඳිය මගින් එක් එක් අනුරුව පිළිබදව
වැඩිපුර ෙතොරතුරු(දිග පළල සහ පමාණය) ලබාගත හැකි ය.
සටහන :- ෙමහි දී ඩිෙරක්ටරියක් තුළට තවත් ඩිෙරක්ටරියකින්
අනුරූ චලනය ෙහෝ පිටපත් කිරීම සිදු කළ ෙනොහැකි ය.
ෙමහි දී ඔබට සිදු කළ හැකි කියාකාරකම් බලමු.

11
1.3.1 ෙෆ
ල්ඩරයක් සෑදීම
ෙෆා◌
ා◌්ල්ඩරයක්
28 රූපය
28 රූපය
ෙමහි දී ඔබට දත්ත සඳහන් කළ යුතු ෙක්‍ෂේතයන් 2ක් දිස්ෙව්.
පළමුවන ෙක්‍ෂේතයට නව ෙෆෝල්ඩරය සෑදීමට බලාෙපොෙරොත්තු
වන ස්ථානය සඳහන් කරන්න. ෙදවන ෙක්‍ෂේතයට නව ෙෆෝල්ඩරය
සඳහා නමක් සඳහන් කරන්න. ඉන් පසු ව ’ෙෆෝල්ඩරයක්
සාදන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න. එවිට තිරය නැවුම් කරණය වී
නව ෙෆෝල්ඩරය දිස් ෙව්.

11
1.3.2 ෙගොනුවක් උඩු ගත කිරීම

29 රූපය

42

පද්ධතිය තුළට නව අනුරුවක් ඇතුළත් කිරීම සඳහා ෙමය
ෙයොදාගනී.
පළමු ව උඩු ගත කිරීමට අවශ අනුරුව ෙතෝරා ගැනීම සඳහා
‘Browse Files’ ෙබොත්තම් ක්ලික් කරන්න.
එවිට දර්ශනය වන Select files කවුළුෙවන් ඔබට අවශ අනුරුව
ෙතෝරාගන්න. Open ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.
එවිට ඔබෙග් අනුරුෙවහි ලිපිනය ෙක්‍ෂේතය තුළ ඔබට දිස් ෙව්.
ඉන් පසු ව ‘උඩු ගත කිරීම ආරම්භ කරන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික්
කරන්න.
උඩු ගත කිරීම සම්පූර්ණ වූ විට දී අනුරුෙවහි සිගිති රුවක්
(Thumbnail View) තිරය මත දිස් ෙව්.

11
1.3.3
3 ෙගොනුවක් මකා දැමීම
ඔබට අනවශ ෙගොනුවක් මකා දැමිය හැකි ආකාර 2ක් පවතී.
1. ෙගොනුවට පහළින් දිස්වන
ක්ලික් කරන්න.
2. ෙගොනුවට පහලින් දිස්වන
ෙබොත්තම ආධාරෙයන් අදාල
ෙගොනුව ෙතෝරාගන්න. ඉන් පසු ව දකුණු පස ඉහළින් සටහන් ව
ඇති ‘මකා දමන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.

11.4
11 ෙමනු කළමනාකරු
සුපිරි පරිපාලක සහ පරිපාලකට පමණක් ෙමය දිස් ෙව්.
ඔබට ෙමම කවුළුව ෙමනු කළමනාකරු සබැඳි ෙබොත්තම ක්ලික්
කිරීෙමන් ෙහෝ ෙමනු
ෙමනු කළමනාකරු ෙලස ද ලබා
ගත හැකි ය.
ෙමහි දී ඔබට ජූම්ලා පද්ධතිෙයහි අඩංගු සියලුම ෙමනු සහ ඒවාෙය්
අන්තර්ගත පාලනය කළ හැකි ය. ජූම්ලා පද්ධතිය තුළ ෙපර නිමි
ව Main- Menu, Other-Menu, Top Menu සහ User Menu අඩංගු
ෙව්.
43

30 රූපය
තීරුෙවහි නම
#
විකල්ප
ෙබොත්තම
සිරැසිය

වර්ගය
ෙමනු අයිතම(ය)
# පකාශිත
# අපකාශිත
# කසළ
ෙමොඩියුල #
ID

විස්තරය
රය
ජූම්ලා පද්ධතිය මගින් ස්වයංකීය ව
ෙයොදනු ලබන අංක පිළිෙවළකි.
ෙමනුවක් ෙත්රීම සඳහා උපෙයෝගී කර
ගත හැකි ය.
ෙමනු සාදන අවස්ථාෙව් දී ඒ සඳහා ලබා
ෙදන ලද නම් දිස් ෙව්.
අවශ විටක දී ෙමම නම් ෙවබ් අඩවිය
තුළද දර්ශනය කළ හැකි ය.
එක් එක් ෙමනුව අයත් වන ෙමනු වර්ගය
දක්වා ඇත.
ෙමය මත ක්ලික් කිරීෙමන් ඔබට ෙමනු
අයිතම කළමනාකරුෙග් තිරය ලබා ගත
හැකි ය.
එක් එක් ෙමනුෙවහි පකාශනය කරන ලද
ෙමනු අයිතම සංඛාව දක්වා ඇත.
එක් එක් ෙමනුෙවහි පකාශනය ෙනොකරන
ලද ෙමනු අයිතම සංඛාව දක්වා ඇත.
ඔබ විසින් කසළ බදුන කරා යවන ලද
ෙමනු අයිතම සංඛාව දක්වා ඇත.
ෙමනුව සමග සම්බන්ධ ව ඇති ෙමොඩියුල
සංඛාව දක්වා ඇත.
දත්තසමුදාය තුළදී ෙමනුව සඳහා භාවිත
වන සංරචක අංකය දක්වා ඇත.
7 වගුව
44

11.4.1 නව ෙමනුවක් සෑදීම
‘නව’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.

31 රූපය
අතත නාමය

-

සිරැසිය

-

හැඳින්වීම

-

ෙමොඩියුල
සිරැසිය

-

ජූම්ලා පද්ධතිෙය් ෙක්ත තුළදී ෙමනුව
හඳුනා ගැනීම සඳහා නමක් සඳහන්
කරන්න.
ෙමහි දී සඳහන් කරන නෙමහි වචන අතර
හිදැස් ෙනොතිබීම අවශය.
ෙමනුව සඳහා සුදුසු නමක් සඳහන්
කරන්න.
ෙමනුව පිළිබඳ ෙකටි හැඳින්වීමක් සඳහන්
කරන්න.
ෙමවලම් ඉඟියක් සඳහන් කරන්න. ෙමය
හිස් ව තැබූ විට දී ෙමොඩියුල ෙනොසෑෙද්.
එවිට ෙමනුව ෙවබ් අඩවිය තුළ දිස් ෙනොෙව්.

සියලුම දත්ත සඳහන් කළ පසු ව ‘සුරකින්න’ ෙබොත්තම ක්ලික්
කරන්න. එවිට විසින් සාදන ලද නව ෙමනුව ෙමොඩියුල
කළමනාකරු කවුළුෙවහි දිස් ෙව්.
නව ෙමනුව ෙපරනිමි ව අකීය ෙලස පවතී. එබැවින් ෙවබ් අඩවිය
තුළ දිස් ෙනොෙව්. ෙමය සකීය කිරීම සඳහා 11.11 ෙමොඩියුල
කළමනාකරු බලන්න.

45

11.4.2
2 ෙමනුවක් සැකසීම
ෙමහි දී ඔබ විසින් සාදන ලද ෙමනුවක් නැවත වරක් සකස් කළ
හැකි ය.
පළමු ව සකස් කිරීමට අවශ ෙමනුව විකල්ප ෙබොත්තම මගින්
ෙතෝරාගන්න. ඉන් පසු ව ‘සකසන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.

32 රූපය
ඔබට අවශ ෙවනස්කම් සිදු කළ පසු ව ‘සුරකින්න’ ෙබොත්තම
ක්ලික් කරන්න.

11.4.3 ෙමනුවක් මකාදැමීම
ඔබට අනවශ ෙමනු මකා දැමිය හැකි ය.
පළමු ව මකා දැමීමට අවශ ෙමනුව විකල්ප ෙබොත්තම මගින්
ෙතෝරාගන්න. ඉන් පසු ව ‘මකාදමන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික්
කරන්න.

33 රූපය
එවිට දිස්වන කවුළුෙවන් ද නැවත වරක් මකා දමන්න ක්ලික්
කරන්න.

46

11.4.4
4 ෙමනුවක් පිටපත් කිරීම
ෙමහි දී පවත්නා ෙමනුවක් පිටපත් කිරීම සිදු කළ හැකි ය.
පළමු ව පිටපත්කිරීමට අවශ ෙමනුව විකල්ප ෙබොත්තම මගින්
ෙතෝරාගන්න. ඉන් පසු ව ‘පිටපත්කරන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික්
කරන්න.

34 රූපය
නව ෙමනුව සඳහා නමක් සඳහන් කරන්න. ෙමොඩියුලය සඳහා ද
නව නමක් සඳහන් කරන්න. ඉන් පසු ව නැවතත්
‘පිටපත්කරන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.

11.4
4.5
5 ෙමනු අයිතම කළමනාකරු
ෙමහි දී ෙමනු තුළ අඩංගුව ඇති අයිතමයන් කළමණාකරණය සිදු
කළ හැකි ය.
ෙමය ඔබට ෙමනු කළමනාකරුහි අවශ ෙමනුෙවහි
ෙබොත්තම ක්ලික් කිරීෙමන් ෙහෝ ෙමනු
අවශ ෙමනුව
මත ක්ලික්කිරීම මගින් ද ලබාගත හැකි ය.

47

35 රූපය

11.4.5.1 නව ෙමනු අයිතමයක් සෑදීම
‘නව’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.
ෙමහි දී ඔබට සෑදීම ට අවශ ෙමනු අයිතම වර්ගය මත ක්ලික්
කරන්න.

36 රූපය

ඉන් පසු ව දිස් වන තිරෙයන් ද ඔබට සෑදීම ට අවශ ෙමනු අයිතම
වර්ගය ෙතෝරන්න.

48

36 රූපය

36 රූපය

37 රූපය
එවිට නව ෙමනු අයිතමය පිළිබඳ ව විස්තර ඇතුළත් කිරීම සඳහා
කවුළුවක් දිස් ෙව්. ෙමහි අඩංගු කරුණු ඔබ විසින් ෙතෝරා ගන්නා
ලද ෙමනු අයිතම වර්ගය අනුව ෙවනස් ෙව්. වර්ගය ෙවනස්
කරන්න ෙබොත්තම මගින් අවශ නම් ඔබ විසින් ෙතෝරන ලද
අයිතම වර්ගය ෙවනස් කළ හැකි ය.
ෙමහි දී සිරැසිය සඳහා ෙමනු අයිතමය සඳහා නමක් සඳහන්
කරන්න,
අන්වර්ථ නාමය සඳහා අන්වර්ථ නාමයක් සඳහන් කරන්න,
ෙපන්විය යුතු සඳහා අයිතමය ෙපන්විය යුතු ෙමනුව ෙතෝරන්න,
පකාශිත සඳහා ෙමනු අයිතමෙය් පකාශිත අපකාශිත බව සඳහන්
කරන්න,
පෙව්ශ මට්ටම සඳහා ෙමනුව දිස් විය යුතු පරිශීලයන් වර්ගය
සඳහන් කරන්න,
ක්ලික් කිරීෙම් දී විවෘත විය යුත්ෙත් සඳහා ෙමනුව විවෘත විය යුතු
ආකාරය යන කරුණු සඳහන් කරන්න.
ෙමහි වම් පස සඳහන් වන පරාමිති - මූලික, පරාමිති - සංරචක සහ
පරාමිති - පද්ධති යන ෙකොටසින් ඔබට ඔබෙග් අයිතම දිස් විය යුතු
පිළිෙවළ, කර්තෘ ෙග් නාමය, නිර්මිත දිනය හා ෙව්ලාව ………
යනාදිය සකස් කළ හැකි ය.
ඉන් පසු ව සුරකින්න යන ෙබොත්තම් මත ක්ලික් කරන්න.

49

38 රූපය
ඔබ විසින් සාදන ලද නව ෙමනු අයිතම, අදාළ ෙමනුෙවහි ෙමනු
අයිතම තුළ දිස්ෙව්.ෙමය ෙවබ් අඩවිය තුළ දී අදාළ ෙමනුව
යටෙතහි දිස් ෙව්.

11
1.4
4.5
5.2
2 ෙමනු අයිතමයක්
අයිතමයක් සකස් කිරීම
ෙමහි දී ඔබ විසින් සාදන ලද ෙමනු අයිතමයක් නැවත වරක් සකස්
කළ හැකි ය.
පළමු ව සකස් කිරීමට අවශ ෙමනු අයිතමය විකල්ප ෙබොත්තම
මගින් ෙතෝරාගන්න. ඉන් පසු ව ‘සකසන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික්
කරන්න.

39 රූපය
50

ඔබට අවශ ෙවනස්කම් සිදු කළ පසු ව ‘සුරකින්න’ ෙහෝ
‘ෙයොදන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.
ෙවනස් කමක් සිදු කිරීමට ෙනොමැති අවස්ථාවක දී ‘වසන්න’
ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.

11
1.4
4.5
5.3
3 ෙමනු අයිතමයක්
අයිතමයක් මකා දැමීම
ඔබට අනවශ ෙමනු අයිතම මකා දැමිය හැකි ය.
පළමු ව මකාදැමීමට අවශ ෙමනු අයිතමය විකල්ප ෙබොත්තම
මගින් ෙතෝරාගන්න. ඉන් පසු ව ‘මකාදමන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික්
කරන්න.

11
1.4
4.5.4 ෙමනු අයිතම චලනය
චලනය
ඔබට ඔබෙග් ෙමනු අයිතමයක් ෙවනත් ෙමනුවකට චලනය කිරීම
සිදු කළ හැකි ය.
ෙම් සඳහා පළමු ව චලනය කිරීමට අවශ අයිතමය ෙහෝ අයිතම
විකල්ප ෙබොත්තම් මත සටහන් කරන්න. ඉන් පසු ව ‘චලනය
කරන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න. එවිට පහත තිරය දිස් වනු
ඇත.

40 රූපය
චලනය කළ යුතු නව ෙමනුව ෙත්රීෙමන් පසු ව
කරන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.
51

‘චලනය

11.4
4.5.5 ෙමනු අයිතම පිටපත් කිරීම
ඔබට ඔබෙග් එක් ෙමනුවක ඇති අයිතමයක් ෙවනත් ෙමනුවකට
පිටපත් කිරීම සිදු කළ හැකි ය.
පිටපත් කිරීමට අවශ අයිතමය විකල්ප ෙබොත්තම් මත සටහන්
කර ‘පිටපත් කරන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න. එවිට පහත තිරය
දිස් ෙව්.

41 රූපය
ෙමනු අයිතමය පිටපත් කළ යුතු නව ෙමනුව ෙත්රීෙමන් පසු ව
‘පිටපත් කරන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.

11.5 අන්තර්ගත කළමනාකරණය
ෙමය පධාන වශෙයන් ෙකොටස් 3 කින් යුක්ත ය.
1 . අංශ - ෙම්වා තුළ පවර්ග (Category) අඩංගු ෙව්.
2 . පවර්ග - ෙම්වා තුළ අන්තර්ගත අයිතම අඩංගු ෙව්.
3 . අන්තර්ගත අයිතම - ඔබෙග් පිටු තුළ අඩංගු වන ෙපළ සහ
අනුරූ(Images) ෙමයට අයත් ෙව්.
එබැවින් ඔබට අන්තර්ගත අයිතමක් සෑදීම සඳහා අංශ සහ පවර්ග
අතවශයෙව්.

52

11
1.5
5.1
1 අංශ කළමනාකරු
කළමනාකරු
ෙමය කළමනාකරු , සුපිරි පරිපාලක සහ පරිපාලකට දිස් ෙව්.

42 රූපය
ෙපරහන යන ෙක්‍ෂේතය භාවිතෙයන් ඔබට අවශ අංශය ඉතා
පහසුෙවන් ලබා ගත හැකි ය. ෙම් සඳහා ෙපළක් ෙක්‍ෂේතයට ඇතුලු
කරන්න. ‘යන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න. එවිට එම ෙපළට
අදාළ අංශ දිස් ෙව්.
එෙසේ ෙනොමැති නම් අංශෙය් තත්ත්වය අනු ව ෙපරණය සිදු කළ
හැකි ය.

තීරුෙවහි නම
#
විකල්ප ෙබොත්තම
සිරැසිය
පකාශිත
පටිපාටිය

විස්තරය
ජූම්ලා පද්ධතිය මගින් ස්වයංකීයව ෙයොදනු
ලබන අංක පිළිෙවළකි.
අංශය ෙත්රීම සඳහා උපෙයෝගී කර ගත හැකි
ය.
දැනට පවත්නා අංශයන් සඳහන් ෙව්.
අංශය පකාශනය කිරීම සිදු කළ හැකි ය.
ෙමහි දී අංශ කළමනාකරු තුළ දී අංශ දිස්වන
පිළිෙවළ සකස් කළ හැකි ය.
53

පෙව්ශ මට්ටම
# පවර්ග
# සකීය
# කසළ
ID

පරිශීලක මට්ටම දක්වයි.
අංශය තුළ අඩංගු ව ඇති පවර්ග සංඛාව
දක්වා ඇත.
අංශය තුළ අඩංගු පටුන අයිතම සංඛාව
දක්වා ඇත.
ඔබ විසින් කසළ බදුන කරා යවන ලද
අංශයන් සංඛාව දක්වා ඇත.
දත්ත සමුදාය තුළදී අංශය සඳහා භාවිත වන
සංරචක අංකය දක්වා ඇත.
8 වගුව

11
1.5
5.1
1.1
1 නව අංශයක් සෑදීම
‘නව’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.

43 රූපය
විස්තරය
සිරැසිය - අංශය සඳහා නමක් සඳහන් කරන්න.
අන්වර්ථ නාමය - සකසන්නා ෙලස සඳහන් විය යුතු නම සඳහන්
කරන්න.
54

පකාශිත - අංශය පද්ධතිය තුළ පකාශනය කළ යුතු ද යන්න
සඳහන් කරන්න.
පෙව්ශ මට්ටම - අංශය දිස්විය යුතු පරිශීලකයන් කාණ්ඩය සඳහන්
කරන්න.
අනුරුව - අවශ නම් අංශය සඳහා අනුරුවක් ඇතුළත් කළ හැකි
ය.
අනුරූ ස්ථානය - ඔබ විසින් අනුරුවක් ෙතෝරා ඇති අවස්ථාවකදී
එය දිස්විය යුතු ස්ථානය සඳහන් කරන්න.
හැඳින්වීම
අංශය පිළිබඳ ව ෙකටි හැඳින්වීමක් සඳහන් කරන්න.
‘සුරකින්න’ ෙහෝ ‘ෙයොදන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.
එවිට ඔබ විසින් සාදන ලද නව අංශය අංශ කළමනාකරු
කවුළුෙවහි දිස් ෙව්.
ඔබට අවශ පරිදි අංශ පිටපත් කිරීම, මකා දැමීම සහ සැකසීම සිදු
කළ හැකි ය.

11.5.2
පවර්ග කළමනාකරු
11
ෙමය කළමනාකරු , සුපිරි පරිපාලක සහ පරිපාලකට දිස් ෙව්.

44 රූපය
ෙපරහන යන ෙක්‍ෂේතය භාවිතෙයන් ඔබට අවශ පවර්ගය ඉතා
පහසුෙවන් ලබා ගත හැකි ය. ෙම් සඳහා ෙපළක් ෙක්‍ෂේතයට ඇතුළු
55

කරන්න. ‘යන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න. එවිට එම ෙපළට
අදාල පවර්ග දිස් ෙව්.
එෙසේ ෙනොමැති නම් පවර්ගයකට අයත් ෙනොවන සහ පවර්ගෙය්
තත්ත්වය අනු ව ෙපරණය සිදු කළ හැකි ය.
තීරුෙවහි නම

විස්තරය
ජූම්ලා පද්ධතිය මගින් ස්වයංකීයව ෙයොදනු
#
ලබන අංක පිළිෙවළකි.
විකල්ප ෙබොත්තම පවර්ගය ෙත්රීම සඳහා උපෙයෝගී කර ගත
හැකි ය.
සිරැසිය
දැනට පවත්නා පවර්ගයන් සඳහන් ෙව්.
පකාශිත
පවර්ගය පකාශනය කිරීම සිදු කළ හැකි ය.
පටිපාටිය
ෙමහි දී පවර්ග කළමනාකරු තුළ දී පවර්ගය
දිස්වන පිළිෙවළ සකස් කළ හැකි ය.
පෙව්ශ මට්ටම
පරිශීලක මට්ටම දක්වයි.
අංශය
පවර්ගයට අදාළ අංශය දක්වා ඇත.
ඔබ විසින් කසළ බදුන කරා යවන ලද
# කසළ
පවර්ගයන් සංඛාව දක්වා ඇත.
9 වගුව

56

11.5.2.1 නව පවර්ගයක් සෑදීම
‘නව’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.

45 රූපය

විස්තරය
සිරැසිය - පවර්ගය සඳහා නමක් සඳහන් කරන්න.
අන්වර්ථ නාමය - සකසන්නා ෙලස සඳහන් විය යුතු නම සඳහන්
කරන්න.
පකාශිත - පවර්ගය පද්ධතිය තුළ පකාශනය කළ යුතුද යන්න
සඳහන් කරන්න.
අංශය - ඔබෙග් පවර්ගය සඳහා අංශයක් සඳහන් කරන්න.
පෙව්ශ මට්ටම - පවර්ගය දිස්විය යුතු පරිශීලකයන් කාණ්ඩය
සඳහන් කරන්න.
අනුරුව - අවශ නම් පවර්ගය සඳහා අනුරුවක් ඇතුළත් කළ හැකි
ය.
අනුරූ ස්ථානය - ඔබ විසින් අනුරුවක් ෙතෝරා ඇති අවස්ථාවක දී
එය දිස්විය යුතු ස්ථානය සඳහන් කරන්න.

57

හැදින්වීම
පවර්ගය පිළිබඳ ව ෙකටි හැඳින්වීමක් ඇතුළත් කරන්න.
ඉන් පසු ව ‘සුරකින්න’ ෙහෝ ‘ෙයොදන්න’
ක්ලික් කරන්න.

යන ෙබොත්තම මත

ඔබට අවශ පරිදි පවර්ග පිටපත් කිරීම, මකා දැමීම, චලනය කිරීම
සහ සැකසීම සිදු කළ හැකි ය.

11.5.3 ලිපි කළමනාකරු
කළමනාකරු, සුපිරි පරිපාලක සහ පරිපාලකට දිස් ෙව්.

46 රූපය
තීරුෙවහි නම
#
විකල්ප ෙබොත්තම
සිරැසිය

විස්තරය
ජූම්ලා පද්ධති ය මගින් ස්වයංකීය ව ෙයොදනු
ලබන අංක පිළිෙවළකි.
ලිපිය ෙත්රීම සිදු කළ හැකි ය.
පද්ධතිය තුළ පවත්නා ලිපි දිස් ෙව්. ෙමය මත
ක්ලික් කිරීෙමන් ලිපිය සකස් කිරීම සිදු කළ
හැකි ය. ෙවනත් අෙයකු විසින් ලිපිය පරීක්‍ෂා
කරන අවස්ථාවක දී
ෙමය අගුළු ලූ
58

පකාශිත
මුල් පිටුව
පටිපාටිය
පෙව්ශ මට්ටම
අංශය
පවර්ගය
කර්තෘ
දිනය
වැදුම් (Hits)
ID

ආකාරෙයන් දිස් ෙව්.
ලිපිය පකාශනය කිරීම සිදු කළ හැකි ය.
ලිපිය මුල් පිටුෙවහි දිස් වන්ෙන් ද? යන්න
සඳහන් කළ හැකි ය.
ලිපි කළමනාකරු තුළ දී ලිපි දිස්වන පිළිෙවළ
සඳහන් ෙව්.
පරිශීලක මට්ටම දක්වයි .
ලිපියට අදාල අංශය සඳහන් ෙව්.
ලිපියට අදාල පවර්ගය සඳහන් ෙව්.
ලිපිය සාදන ලද කර්තෘෙග් නාමය සඳහන්
ෙව්.
ලිපිය සාදන ලද දිනය සඳහන් ෙව්.
ලිපිය පරිහරණය කරන ලද වාර සංබාව
සඳහන් කරයි.
දත්ත සමුදාය තුළදී ලිපිය සඳහා භාවිත වන
සංරචක අංකය සඳහන් කරයි.
10 වගුව

ෙපරහන යන ෙක්‍ෂේතය භාවිතෙයන් ඔබට අවශ ලිපි ඉතා
පහසුෙවන් ලබා ගත හැකි ය. ෙම් සඳහා ෙපළක් ෙක්‍ෂේතයට ඇතුළු
කරන්න. ‘යන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න. එවිට එම ෙපළට
අදාල ලිපි දිස් ෙව්.
එෙසේ ෙනොමැති නම් අංශය, පවර්ගය, කර්තෘ සහ තත්ත්වය අනුවද
ඔබට ෙපරනය සිදු කළ හැකි ය.

11.5.3.1 නව ලිපියක් සෑදීම
ෙමය ඔබට
පාලක පුවරුෙවහි ඇති ‘නව ලිපියක් එක් කරන්න’ ක්ලික්
කිරීෙමන් ෙහෝ
ලිපි කළමනාකරුහි ‘නව’ ෙබොත්තම ක්ලික් කිරීෙමන් ලබා ගත
හැකි ය.
59

47 රූපය
සිරැසිය - ෙමහි දී ඔබෙග් ලිපිය සඳහා සුදුසු නමක් සඳහන්
කරන්න.
අන්වර්ථ නාමය - ලිපිය සඳහා අන්වර්ථ නමක් සඳහන් කරන්න.
අංශය - ලිපිය ඇතුළත් විය යුතු අංශය ෙතෝරන්න.
පවර්ගය - ලිපිය ඇතුළත් විය යුතු පවර්ගය ෙතෝරන්න.
පකාශිත - ලිපිෙය් පකාශන තත්ත්වය සඳහන් කරන්න.
මුල් පිටුව - ලිපිය මුල් පිටුව දිස් විය යුතු ද යන්න සඳහන් කරන්න.
පහල කවුළුව තුළට ඔබෙග් ලිපිය ඇතුළු කරන්න.
වම් පසින් ඔබට පරාමිති 3ක් දිස් ෙව් .

60

පරාමිති - ලිපිය
කර්තෘ - ලිපිෙය් කර්තෘ ෙලස සඳහන් විය යුතු නම ෙතෝරන්න.
කර්තෘ අපර නාමය - කර්තෘ සඳහා අපර නාමයක් සඳහන්
කරන්න.
පෙව්ශ මට්ටම - ලිපිය දිස්විය යුතු පරිශීලකයන් කාණ්ඩය
සඳහන් කරන්න.
නිර්මිත දිනය - ලිපිය සාදන ලද දිනය සඳහන් කරන්න.
පකාශනය ආරම්භ කරන්න - ලිපිය ෙවබ් අඩවිෙයහි දිස්වීම ආරම්භ
විය යුතු දිනය සඳහන් කරන්න.
පකාශනය අවසන් කරන්න - ලිපිය ෙවබ් අඩවිෙයහි දිස්වීම
අවසන් විය යුතු දිනය සඳහන් කරන්න.
පරාමිති - උසස්

48 රූපය

61

ෙමහි දී ඔබෙග් ලිපිය ෙවබ් අඩවිය තුළ දිස්වීෙම් දී එහි අඩංගු විය
යුතු විය යුතු කරුණු සකස් කළ හැකි ය.
පාරපාර- දත්ත ෙතොරතුරු

49 රූපය
ෙමහි දී ඔබට අවශ නම් ඔබට ලිපිය පිළිබඳ පාර- දත්ත ෙතොරතුරු
ඇතුළත් කළ හැකි ය.
ෙමෙසේ සාදන ලද ලිපි ඔබට අවශ පරිදි සැකසීම, මකාදැමීම
පිටපත් කර ගැනීම, චලනය කිරීම, පකාශනය කිරීම, සංරක්ෂණය
ෙහෝ සංරක්ෂණය ඉවත් කිරීම සිදු කළ හැකි ය.

11.5.4 මුල් පිටුෙව් කළමනාකරු
ෙමහි දී ඔබට ෙවබ් අඩවිෙයහි පළමු පිටුෙවහි දිස්විය යුතු ලිපි
කළමණාකරණය සිදු කළ හැකි ය.
කළමනාකරු, සුපිරි පරිපාලක සහ පරිපාලකට දිස් ෙව්.

62

50 රූපය

තීරුෙවහි නම
#
විකල්ප ෙබොත්තම
සිරැසිය
පකාශිත
පටිපාටිය
පෙව්ශ මට්ටම
ID
අංශය
පවර්ගය
කර්තෘ

විස්තරය
ජූම්ලා පද්ධතිය මගින් ස්වයංකීය ව ෙයොදනු
ලබන අංක පිළිෙවළකි.
අයිතම ෙත්රීම සිදු කළ හැකි ය.
මුල් පිටුෙවහි පකාශනය කරන ලද
අන්තර්ගතයන් සඳහන් ෙව්.
අන්තර්ගතයන් මුල් පිටුෙවහි පකාශනය සිදු
කළ හැකි ය.
මුල් පිටුව තුළ දී ලිපි දිස්වන පිලිෙවළ සකස්
කළ හැකි ය.
පරිශීලක මට්ටම දක්වයි.
දත්ත සමුදාය තුළ දී ලිපිය සඳහා භාවිත වන
සංරචක අංකය සඳහන් කරයි.
ලිපියට අදාල අංශය සඳහන් කරයි.
ලිපියට අදාල පවර්ගය සඳහන් කරයි.
ලිපිය සාදන ලද කර්තෘෙග් නම සඳහන් ෙව්.
11 වගුව

ෙමහි දී ඔබට මුල් පිටුෙවහි දිස් විය යුතු ලිපි සංරක්‍ෂණය කිරීම,
පකාශනය කිරීම, පකාශනය ඉවත් කිරීම සහ මකාදැමීම සිදු කළ
හැකි ය.

63

11.5.5 කසළ කළමනාකරු
ඔබ විසින් කසළ බදුන ෙවත යවන ලද ලිපි කළමනාකරණය සිදු
කළ හැකි ය.

51 රූපය
තීරුෙවහි නම
#
විකල්ප ෙබොත්තම
සිරැසිය
ID
අංශය
පවර්ගය

විස්තරය
ජූම්ලා පද්ධතිය මගින් ස්වයංකීය ව ෙයොදනු
ලබන අංක පිළිෙවළ කි.
අයිතම ෙත්රීම සිදු කළ හැකි ය.
කසළ බදුෙනහි ඇති අන්තර්ගතයන් සඳහන්
ෙව්.
දත්ත සමුදාය තුළ දී අයිතම සඳහා භාවිත වන
සංරචක අංකය සඳහන් කරයි.
අයිතමට අදාල අංශය සඳහන් කරයි.
අයිතමට අදාල පවර්ගය සඳහන් කරයි.
12 වගුව

ෙමහි ෙමවලම් තීරුෙවහි ‘පිළිනැගුම’(Restore) සහ ‘මකා දමන්න’
ෙබොත්තම් ඇත .
‘පිළිනැගුම’ ෙබොත්තම මගින් ඔබට කසළ බදුන කරා යවන ලද
අයිතමයක් නැවත ස්ථාපනය සිදු කළ හැකි ය.
‘මකා දමන්න’ ෙබොත්තම මගින් ඔබට කසළ බදුන කරා යවන ලද
අයිතමයක් මකා දැමීම සිදු කළ හැකි ය.

64

11.
11.6 පරිශීලක කළමනාකරු
ඔබෙග් ෙවබ් අඩවිෙය් ලියාපදිංචි වී සිටින සියලුම පරිශීලකයන්
කළමනාකරණය සිදු කළ හැකි ය.( පසු ෙපළ සහ ඉදිරි ෙපළ)
පරිශීලක අවසර මට්ටම්
නව
පරිශීලකය
කු සෑදීම

පරිශීලක
යන් මකා
දැමීම

පරිශීලකය
න් සකසුම

සුපිරි
පරිපාලක
පරිපාලක      

කළමනාක
රු   

පකාශනය
කරන්නා
සකසන්නා
ලියාපදිංචි

අවසර
මට්ටම
ෙවනස්
කිරීම  

(සටහන
බලන්න) 

(සටහන
බලන්න) 

(තම ගිණුම
පමණි)
12 වගුව

සටහන :- පරිපාලක සහ කළමනාකරුට පාලනය කළ හැක්ෙක්
තමාට වඩා පහළ මට්ටම් වල පරිශිලක ගිණුම් පමණි.

65

52 රූපය
තීරුෙවහි නම
#
විකල්ප ෙබොත්තම
නම
පරිශීලක නාමය
ෙලොග් වූ
සකීය
සමුහය
ඊ - තැපෑල
අවසන්
ID

විස්තරය
ජූම්ලා පද්ධතිය මගින් ස්වයංකීය ව
ෙයොදනු ලබන අංක පිළිෙවළකි.
පරිශීලකයන් ෙත්රීම සිදු කළ හැකි
ය.
පරිශීලකෙග් නම
පද්ධතිය තුළට ෙලොග් වූ විට දිස් වන
නම සඳහන් ෙව්.
පද්ධතිය තුළට ෙලොග් වූ ෙහෝ ෙනොවූ
බව සඳහන් ෙව්.
ගිණුම
කියාකාරී
අවස්ථාෙව්
පවත්ෙන් ද? යන්න සඳහන් ෙව්.
පරිශීලක කුමන කාණ්ඩයට අයත්
වන්ෙන්ද යන්න සඳහන් ෙව්.
පරිශීලකයාෙග් e - තැපැල් ලිපිනය
සඳහන් ෙව්.
පරිශීලකයා අවසන් වරට ෙලොග් වූ
දිනය සහ ෙව්ලාව සඳහන් ෙව්.
දත්ත සමුදාය තුළ දී භාවිත වන
අංකය සඳහන් ෙව්.
13 වගුව
66

ෙමහි දී ඔබට පරිශීලක ලැයිස්තුව ‘කණ්ඩායම’(Group) ෙහෝ
‘ෙලොග් වූ ෙහෝ ෙනොවූ’ තත්ත්වය මත ෙපරණය කළ හැකි ය.

11.6.1
1 නව පරිශීලකයකු සෑදීම
‘නව’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.

53 රූපය
නම
පරිශීලක නාමය
e - තැපෑල
නව මුර පදයක්
මුර පදය තහවුරු
කරන්න
සමුහය
පසු අනන්ත භාෂාව
ඉදිරි පස අනන්ත

පරිශීලකෙග් නම ඇතුළත් කරන්න.
පද්ධතිය තුළ දී භාවිතා කළ යුතු නම
ඇතුළත් කරන්න.
පරිශීලකයාෙග් e - තැපැල් ලිපිනය
ඇතුළත් කරන්න.
මුර පදයක් ඇතුළත් කරන්න.
පළමු මුර පදය ම නැවත වරක් ඇතුළත්
කරන්න.
පරිශීලක අයත් විය යුතු කාණ්ඩය ඇතුළත්
කරන්න.
පසු ෙපළ දී භාවිත විය යුතු භාෂාව සඳහන්
කරන්න.
ඉදිරි පස දී භාවිතා විය යුතු භාෂාව සඳහන්
67

භාෂාව
පරිශීලක සකසනය
උදව් අඩවි
ෙව්ලා කලාපය

කරන්න.
සැකසුම් සඳහා භාවිත කිරීමට අදහස්
කරන සකසනය සඳහන් කරන්න.
භාවිත කිරීෙම් දී උදව් ලබා ගැනීමට
බලාෙපොෙරොත්තු වන අඩවිය සඳහන්
කරන්න.
ඔබෙග් ෙව්ලා කලාපය සඳහන් කරන්න
14 වගුව

‘සුරකින්න’ යන ෙහෝ ’ෙයොදන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.
එවිට ඔබ විසින් සාදන ලද නව පරිශීලකයා පරිශීලක කළමනාකරු
කවුළුෙවහි දිස් ෙව්.
පරිශීලකයකු මකා දැමීම, සැකසීම සහ පද්ධතිෙයන් ෙලොග් අවුට්
කිරීම ද ෙමහි දී සිදු කළ හැකි ය.
ඉදිරිෙපළදී පරිශීලෙයකු ‘ගිණුමක් සාදන්න’ සබැඳිය භාවිතෙයන්
ගිණුමක් සාදා ගත් අවස්ථාවන්හිදී, එම ගිණුම ෙපරනිමි ව අකීය
තත්ත්වෙය් පවතී. සුපිරි පරිපාලක, පරිපාලක ෙහෝ කළමනාකරු
විසින් ෙමම ගිණුම සකීය කළ යුතු ය.

11.7 දිගු කළමනාකරු
ෙමය සුපිරි පරිපාලක සහ පරිපාලකට දිස් ෙව්.
ෙමය දිගු
ස්ථාපනය / අස්ථාපනය මගින් ලබා ගත
හැකි ය.
ෙමහි දී සංරචක, ෙමොඩියුල, ෙප්නු මෘදුකාංග, භාෂාවන් සහ අච්චු
ස්ථාපනය සහ අස්ථාපනය සිදු කළ හැකි ය.

68

ස්ථාපනය

54 රූපය
ෙමහි දී ඔබට ස්ථාපනය කළ හැකි කම 3ක් පවතී.
1.ඇසුරුම්
ඇසුරුම් ෙගොනුව උඩුගත කරන්න
ෙමහි දී හැකිලුම් (.Zip) ආකාරෙයන් පවතින ෙගොනු උඩුගත කළ
හැකි ය.
ෙමම ෙගොනු උඩුගත කළ විට දී ස්වයංකීය ව ස්ථාපනය වීම සිදු
ෙව්.
අදාල ෙගොනුව ලබා ගැනීම සඳහා ‘Browse’ ෙබොත්තම ක්ලික්
කරන්න.එවිට දිස් වන කවුළුෙවන් අදාල ෙගොනුව ෙතෝරා ‘Open’
ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න. ඉන් පසු ව ‘ෙගොනුව උඩුගත කරන්න
& ස්ථාපනය කරන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.
එවිට ෙගොනු උඩුගත වීෙමහි සාර්ථක බව ෙහෝ අසාර්ථක බව
සඳහන් පණිවිඩයක් ඔබට තිරය මත දිස් ෙව්.

69

2.ඩිෙරක්ටරියකින්
ඩිෙරක්ටරියකින් ස්ථාපනය කිරීම
ඡුම්ලා පද්ධතිය තුළට හැකිළුම් ෙගොනු ස්ථාපනය සිදු කළ
ෙනොහැකි අවස්ථා වල දී පළමු ව එම ෙගොනු ෙසේවාදායකය තුළ
joomla_root/administrator/components/com_installer/
component/yourcomponentname තුළට දිග හැරීම සිදු කළ යුතු
ය.
ඉන් පසු ව එහි ෙපත නිවැරදි ව ඩිෙරක්ටරියකින් ස්ථාපනය කිරීම
යන ෙක්‍ෂේතය තුළට ඇතුලු කරන්න .
ඉන් පසු ව ‘ස්ථාපනය කරන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.
එවිට ෙගොනු ස්ථාපනය වීෙමහි සාර්ථක බව ෙහෝ අසාර්ථක බව
සඳහන් පණිවිඩයක් තිරය මත දිස් ෙව්.
3.URL එකකින් ස්ථාපනය කිරීම
ෙමහි දී ෙක්‍ෂේතය තුළට අදාල ෙපත නිවැරදි ව ඇතුලු කර
‘ස්ථාපනය කරන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.
එවිට ස්ථාපනය වීෙමහි සාර්ථක බව ෙහෝ අසාර්ථක බව සඳහන්
පණිවිඩයක් තිරය මත දිස් ෙව්.
අස්ථාපනය කිරීම
උදාහරණ :- ඔබට සංරචකයක් අස්ථාපනය කිරීමට අවශ යැයි
සිතමු.
ෙම් සඳහා පළමු ව සංරචක යන ෙබොත්තම මත ක්ලික් කරන්න.
එවිට පද්ධතිය තුළ අන්තර් ගත සියලු ම සංරචකයන් දිස් ෙව්.

70

55 රූපය
ඔබට අස්ථාන ගත කිරීමට අවශ සංරචකය විකල්ප ෙබොත්තම
මගින් ෙතෝරාගන්න. ‘අස්ථාපනය’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.
ෙමහි දී සංරචකය සම්පූර්ණෙයන් ම පද්ධතිය තුළින් මකා දැමීමක්
සිදු ෙව්. ෙම්වා නැවත පිළිනැගුම සිදු කළ ෙනොහැකි ය.

11.8 සංරචක කළමනාකරණය
ජූම්ලා ස්ථාපන අවස්ථාෙව් දී ෙපරනිමි ව බැනර, ඇඳුනුම්, පුවත්
සංගහ, ඡන්ද, ෙසවුම්, ෙවබ් සබැඳි යනා දී සංරචක ඔබට දැකිය
හැකි ය.

11.8.1 බැනර
ෙමහි බැනර, ෙසේවාලාභින් සහ පවර්ග ෙලස විකල්ප 3ක් පවතී.
ඔබට නව බැනරයක් සෑදීම සඳහා ෙසේවාලාභිෙයකු සහ පවර්ගයක්
අතවශය ෙව්.

71

11.8.1
1.1
1 බැනර ෙසේවාලාභි කළමනාකරු

56 රූපය
තීරුෙවහි නම
#
විකල්ප ෙබොත්තම
ෙසේවාලාභියාෙග් නම

ඇඳුනුම්

බැනර

ID

විස්තරය
ජූම්ලා පද්ධතිය මගින් ස්වයංකීය ව
ෙයොදනු ලබන අංක පිළිෙවළ කි.
බැනර ෙසේවාලාභින් ෙත්රීම සිදු කළ
හැකි ය.
බැනර කළමනාකරුහි බැනර නියම
කළ හැකි වාපාරයන්, සංවිධාන සහ
පුද්ගලයන් ෙග් නම් සඳහන් ෙව්.
ෙසේවාලාභියාෙග් නම යන තීරුෙවහි
සඳහන් වාපාරයන්, සංවිධාන සහ
පුද්ගලයන් සඳහා
වගකිව
හැකි
පරිශීලකෙයකුෙග් නම සඳහන් ෙව්.
අදාල ෙසේවාලාභියා සඳහා බැනර
කළමනාකරු තුළ පවත්නා පකාශිත
ෙහෝ අපකාශිත බැනර සංඛාව සඳහන්
ෙව්.
දත්ත සමුදාය තුළදී භාවිත වන අංකය
සඳහන් ෙව්.
15 වගුව
72

11.8.1
1.1
1.1 නව බැනර ෙසේවාලාභිෙයකු සෑදීම
‘නව’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.

57 රූපය
විස්ත රය
ෙසේවාලාභියාෙග් නම - නමක් සඳහන් කරන්න.
ඇඳුනුම් නාමය, ඇඳුනුම් e-තැපැල - ෙමය පිළිබඳ ව විමසිය යුතු
පුද්ගලෙයකුෙග් නම සහ ඔහුෙග් ඉ-තැපැල් ලිපිනය සඳහන්
කරන්න.
ඉන් පසු ව ‘සුරකින්න’ ෙහෝ ’ෙයොදන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික්
කරන්න.
එවිට ඔබ විසින් සාදන ලද නව ෙසේවාදායකයා බැනර ෙසේවාලාභී
කළමනාකරු කවුළුෙවහි දිස් ෙව්.
ෙමහි දී ද ඔබට ෙසේවාලාභිෙයකු සැකසීම සහ පවත්නා
ෙසේවාලාභිෙයකු මකා දැමීමද සිදු කළ හැකි ය.

73

11.8
1.2
2 පවර්ග
11 8.1
පවර්ග කළමනාකරු (බැ
(බැනර
බැනර)
නර)

58 රූපය
තීරුෙවහි නම
#
විකල්ප ෙබොත්තම
සිරැසිය

පකාශිත
අනුපිළිෙවල
පෙව්ශ මට්ටම
ID

විස්තරය
ජූම්ලා පද්ධතිය මගින් ස්වයංකීය ව ෙයොදනු
ලබන අංක පිළිෙවළකි.
පවර්ගය ෙත්රීම සිදු කළ හැකි ය.
පවර්ගය නිර්මාණය කිරීෙම් දී ලබා ෙදන ලද
නම් සඳහන් ෙව්. ෙමය මත ක්ලික් කිරීෙමන්
පවර්ගය සකස් කිරීම සිදු කළ හැකි ය.
පවර්ගය පකාශනය සිදු කළ හැකි ය.
පවර්ග කළමනාකරු තුළදී පවර්ග දිස්වන
පිළිෙවළ සකස් කළ හැකි ය.
පරිශීලක මට්ටම දක්වයි .
දත්තසමුදාය තුළදී ලිපිය සඳහා භාවිත වන
සංරචක අංකය සඳහන් කරයි.
16 වගුව

74

11.8.1
1.2.1 නව පවර්ගයක් සෑදීම
‘නව’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.

59රූපය
විස්ත රය
සිරැසිය - පවර්ගය සඳහා නමක් සඳහන් කරන්න.
අන්වර්ථ නාමය - අන්වර්ථ නමක් සඳහන් කරන්න.
පකාශිත - පකාශන තත්ත්වය සඳහන් කරන්න.
පෙව්ශ මට්ටම - පරිශීලක මට්ටම සඳහන් කරන්න.
අනුරුව - අවශනම් පවර්ගය සඳහා අනුරුවක් ඇතුළත් කළ හැකි
ය.
අනුරූ ස්ථානය - ඔබ විසින් අනුරුවක් ෙතෝරා ඇති අවස්ථාවක දී
එය දිස්විය යුතු ස්ථානය සඳහන් කරන්න.
හැදින්වීම
පවර්ගය පිළිබඳ ව ෙකටි හැඳින්වීමක් සඳහන් කරන්න.
75

‘සුරකින්න’ ෙහෝ ‘ෙයොදන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.
එවිට ඔබ විසින් සාදන ලද නව පවර්ගය පවර්ග කළමනාකරු
(බැනර) කවුළුෙවහි දිස්ෙව්.
ෙමහි දී ද ඔබට පවර්ගයක් සැකසීම, පකාශනය කිරීම, පකාශනය
ඉවත් කිරීම සහ පවත්නා පවර්ගයක් මකා දැමීම ද සිදු කළ හැකි
ය.

11.8.1
1.3
3 බැනර කළමනාකරු
සුපිරි පරිපාලක සහ පරිපාලකට දිස් ෙව්.
ෙමහි දී ඔබට ෙවබ් අඩවිය තුළ ඇති පකාශනය කරන ලද සහ
ෙනොකරනද ලද සියලුම බැනර දිස් ෙව්.

60 රූපය

76

11.8.1
1.3
3.1 නව බැනරයක්
බැනරයක් සෑදීම
‘නව’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.

61 රූපය
නම - බැනරය සඳහා නමක් සඳහන් කරන්න.
අන්වර්ථ නාමය - අන්වර්ථ නමක් සඳහන් කරන්න.
බැනරය ෙපන්වන්න - බැනරය පකාශනය කළ යුතු ද? යන්න
සඳහන් කරන්න.
පිළිෙවළ - පිළිෙවළ සඳහන් කරන්න.
පවර්ගය - බැනරය අයත් විය යුතු පවර්ගය ෙතෝරන්න.
ෙසේවාලාභියාෙග් නම - ෙසේවාලාභියාෙග් නම ෙතෝරන්න.
හැඟීම් මිල දී ගන්නා ලදී - බැනරය දිස් විය යුතු වාර ගණන සඳහන්
කරන්න. එෙසේ ෙනොමැති නම් අසීමිත ෙලස සඳහන් කරන්න.
ක්ලික් URL - බැනරය ක්ලික් කළ විට දී විවෘත විය යුතු පිටුෙවහි
සම්පූර්ණ ලිපිනය සඳහන් කරන්න.
ක්ලික් ගණන - බැනරය ක්ලික් කළ වාර ගණන සඳහන් ෙව්. ෙමහි
අගය 0 කිරීම සඳහා ‘ක්ලික් කිරීම් යළි-සිටුවීම් කරන්න’ ක්ලික්
කරන්න.
අභිරුචි බැනර ෙක්තය - ෙක්ත සඳහන් කරන්න.
විස්තර - ෙකටි විස්තරයක් සඳහන් කරන්න.
77

බැනර අනුරූ ෙත්රීම්කාරකය - අනුරුවක් ෙතෝරන්න.
බැනර අනුරුව - ඉහත ෙතෝරාගත් අනුරුව ෙමහි දිස් ෙව්.
‘සුරකින්න’ ෙහෝ ‘ෙයොදන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.
එවිට ඔබ විසින් සාදන ලද නව බැනරය බැනර කළමනාකරු
කවුළුෙවහි දිස් ෙව්.
ෙමහි දී ද ඔබට බැනරයක් සැකසීම, පකාශනය කිරීම, පකාශනය
ඉවත් කිරීම, පිටපත් කිරීම සහ පවත්නා බැනරයක් මකා දැමීමද සිදු
කළ හැකි ය.

11.8.2
ඇඳුනුම්
11
කළමනාකරු, සුපිරි පරිපාලක සහ පරිපාලකට දිස් ෙව්.
ෙමමගින් ඔබෙග් අඩවිෙයහි ඇඳුනුම් කළමනාකරණය සිදු කළ
හැකි ය.
ෙමහි ඇඳුනුම් සහ පවර්ග ෙලස විකල්ප 2ක් පවතී.
ඔබට ඔබෙග් ෙවබ් අඩවියට ඇඳුනුම් අවශ පමාණයක් ඇතුළත්
කළ හැකි ය. එවිට ෙවබ් අඩවිය තුළ දී පරීශීලකයන්ට අවශ
ඇදුනුම ෙතෝරා ගත හැකි ය.
11.8.2.1 පවර්ග
පවර්ග කළමනාකරු (ඇඳුනුම්
(ඇඳුනුම් විස්තර)
ර)
ඇඳුනුමක් සෑදීම සඳහා පවර්ගයක් අතවශය ෙව්.

62 රූපය

78

තීරුෙවහි නම
#
විකල්ප ෙබොත්තම
සිරැසිය

පකාශිත
අනුපිළිෙවල
පෙව්ශ මට්ටම
ID

විස්තරය
ජූම්ලා පද්ධතිය මගින් ස්වයංකීය ව ෙයොදනු
ලබන අංක පිළිෙවළකි.
පවර්ගය ෙත්රීම සිදු කළ හැකි ය.
පවර්ගය නිර්මාණය කිරීෙම් දී ලබා ෙදන ලද
නම සඳහන් ෙව්. ෙමය මත ක්ලික් කිරීෙමන්
පවර්ගය සකස් කිරීම සිදු කළ හැකි ය.
පවර්ගය පකාශනය සිදු කළ හැකි ය.
පවර්ග කළමනාකරු තුළ දී පවර්ග දිස්වන
පිළිෙවළ සකස් කළ හැකි ය.
පරිශීලක මට්ටම දක්වයි .
දත්තසමුදාය තුළ දී පවර්ගය සඳහා භාවිත වන
සංරචක අංකය සඳහන් ෙව්.
17 වගුව

11.8.2
2.1.1 නව පවර්ගයක් සෑදීම
‘නව’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.
වැඩිපුර ෙතොරතුරු සඳහා 11.8.1.2.1 නව පවර්ගයක් සෑදීම
බලන්න.
ෙමහි දී ඔබට පවර්ගයක් සැකසීම, පවත්නා පවර්ගයක් මකා දැමීම,
පකාශනය කිරීම සහ පකාශනය ඉවත් කිරීම යන ආදිය සිදු කළ
හැකි ය.

79

11.8.2
2.2 ඇඳුනුම් කළමනාකරු

63 රූපය
තීරුෙවහි නම
#
විකල්ප ෙබොත්තම
නම
පකාශිත
පිළිෙවළට
සැකසිය යුත් ෙත්
පෙව්ශ මට්ටම
පවර්ග
පරිශීලකට සබැදී
ඇත
ID

විස්තරය
ජූම්ලා පද්ධතිය මගින් ස්වයංකීයව ෙයොදනු
ලබන අංක පිළිෙවළකි.
ඇඳුනුම් ෙත්රීම සිදු කළ හැකි ය.
ඇදුනුම නිර්මාණය කිරීෙම් දී ලබා ෙදන ලද
නම සඳහන් ෙව්. ෙමය පුද්ගල නාමයක් ෙහෝ
සංවිධානයක නාමයක් ෙහෝ විය හැකි ය.
ඇදුනුම පකාශනය සිදු කළ හැකි ය.
ඇඳුනුම් දිස්වන පිළිෙවළ සකස් කළ හැකි ය.
පරිශීලක මට්ටම දක්වයි .
අදාල පවර්ග සඳහන් ෙව්.
ඇඳුනුම ලියාපදිංචි පරිශීලකෙයකුට සබැඳි විට
ඔහුෙග් පරිශීලක නාමය ෙමහි සඳහන් ෙව්.
දත්තසමුදාය තුළ දී ලිපිය සඳහා භාවිත වන
සංරචක අංකය සඳහන් කරයි.
18 වගුව

80

11.8.2
2.2.1 නව ඇඳුනුමක් සෑදීම
නව ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.

64 රූපය
විස්ත රය
නම - ඇදුනුම සඳහා නමක් සඳහන් කරන්න.
අන්වර්ථ නාමයක - අන්වර්ථ නාමයක් සඳහන් කරන්න.
පකාශිත - ඇදුනුම පකාශනය කරන්ෙන්ද? යන්න සඳහන් කරන්න.
පවර්ගය - පවර්ගයක් සඳහන් කරන්න.
පරිශිලකෙයකු සමග සබැඳි ඇත - අවශ නම් පරිශීලකෙයකු
සඳහන් කරන්න.
පෙව්ශ මට්ටම - පරිශීලක කාණ්ඩය සඳහන් කරන්න.

81

ෙතොරතුරු
ඇඳුනුමෙග් ස්ථානය - ෙම් සඳහා නමක් භාවිතා කිරීම වඩාත්
සුදුසුෙව්. උදාහරණ :- CEO
e-තැපැල - පවත්නා e - තැපැල් ලිපිනයක් සඳහන් කරන්න.
වීදි ලිපිනය - ලිපිනය සඳහන් කරන්න.
නගරය,
රට,
තැපැල් ෙක්තය,
දුරකථනය,
ජංගම
දුරකථනය, ෆැක්ස්, ෙවබ් URL සහ විවිධ ෙතොරතුරු සඳහා අදාල
දත්තයන් ඇතුළත් කරන්න.
ෙමහි දී ඔබට අවශ නම් අනුරුවක් ද ඇතුළත් කළ හැකි ය.
පරාමිති
ඇඳුනුම් පරාමිති යන්ෙනන් ඔබට ඇදුනුෙමහි නම, ස්ථානය, e තැපැල යනාදිය ෙවබ් අඩවිය තුළ දර්ශනය කිරීම පාලනය කළ
හැකි ය.
උසස් පරාමිති යන්ෙනන් ඔබට ලිපින, e - තැපැල් ලිපින, දුරකථන,
ෆැක්ස් සහ විවිධ ෙතොරතුරු සඳහා නිරූපකයන් ෙත්රිය හැකි ය.
e-තැපැල පරාමිති යන්නට ඔබෙග් e-තැපැල් ෙෆෝරමය දර්ශනය,
විස්තර ෙපළක් සඳහන් කිරීම, e-තැපැල් පිටපත සැඟවීම වැනි
කරුණු ඇතුළත් කළ හැකි ය.
‘සුරකින්න’ ෙහෝ ‘ෙයොදන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.
එවිට ඔබ විසින් සාදන ලද නව ඇඳුනුම ඇඳුනුම් කළමනාකරු
කවුළුෙවහි දිස් ෙව්.
ඔබට නව ඇඳුනුමක් සැකසීම, පකාශනය කිරීම, පකාශනය ඉවත්
කිරීම සහ පවත්නා ඇඳුනුමක් මකා දැමීම ආදිය සිදු කළ හැකි ය.

82

11.8.3 පුවත් සංගහ
සංගහ
සුපිරි පරිපාලක සහ පරිපාලකට දිස් ෙව්.
ෙමය විවිධ අඩවි සමග පටුන ෙබදාහදා ගැනීම සඳහා භාවිත කරයි.
ෙමහි සංගහ සහ පවර්ග ෙලස විකල්ප 2ක් පවතී.
ෙමහි දී ඔබට පවත්නා පුවත් කළමනාකරණය, ඒවා පවර්ග තුළට
යැවීම සහ විවිධ අඩවි වලින් ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට හැකි වන
පරිදි පුවත් සංගහය සැකසීම සිදු කළ හැකි ය.

11.8.3.1 පවර්ග
පවර්ග කළමනාකරු (පුවත්
(පුවත් සංගහ
සංගහ)
පුවත් සංගහයක් සෑදීම සඳහා පවර්ගයක් අතවශය ෙව්.

65 රූපය
තීරුෙවහි නම
#
විකල්ප ෙබොත්තම
සිරැසිය
පකාශිත

විස්තරය
ජූම්ලා පද්ධතිය මගින් ස්වයංකීය ව ෙයොදනු
ලබන අංක පිළිෙවළකි.
පවර්ගය ෙත්රීම සිදු කළ හැකි ය.
පවර්ගය නිර්මාණය කිරීෙම්දී ලබා ෙදනලද
නම සඳහන් ෙව්.
පවර්ගය පකාශනය සිදු කළ හැකි ය.
83

අනුපිළිෙවළ
පෙව්ශ මට්ටම
ID

පවර්ග දිස්වන පිළිෙවළ සකස් කළ හැකි ය.
පරිශීලක මට්ටම දක්වයි .
දත්තසමුදාය තුළ දී පවර්ග සඳහා භාවිත වන
සංරචක අංකය සඳහන් කරයි.
19 වගුව

11.8.3
3.1.1 නව පවර්ගයක් සෑදීම
‘නව’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.
වැඩිපුර ෙතොරතුරු සඳහා 11.8.1.2.1 නව පවර්ගයක් සෑදීම
බලන්න.
ෙමහි දී ඔබට පවර්ගයක් සැකසීම, පවත්නා පවර්ගයක් මකා දැමීම,
පකාශනය කිරීම සහ පකාශනය ඉවත් කිරීම යන ආදිය සිදු කළ
හැකි ය.

11.8.3.2 පුවත් සංගහ
සංගහ කළමනාකරු

66 රූපය

84

තීරුෙවහි නම
#
විකල්ප ෙබොත්තම
පුවත් සංගහ
නාමය
පකාශිත
පටිපාටිය
පවර්ගය
ලිපි #
හැඹිලි කාලය

විස්තරය
ජූම්ලා පද්ධතිය මගින් ස්වයංකීය ව ෙයොදනු
ලබන අංක පිළිෙවළකි.
පුවත් සංගහය ෙත්රීම සිදු කළ හැකි ය.
පුවත් සංගහයන්හි නම් සඳහන් ෙව්. ෙමය
ෙවබ් පිටුෙවහි දී සිරැසිය ෙලස ද දිස් ෙව්.
පුවත් සංගහය පකාශනය සිදු කළ හැකි ය.
ෙමම පිළිෙවළ ඔබට අවශ පරිදි සකස් කර
ගත හැකි ය.
පුවත් සංගහයට අදාල පවර්ගය දක්වයි.
එක් එක් පුවත් සංගහෙයහි දිස්වන පුවත්
අයිතම සංඛාව සඳහන් ෙව්.
පුවත් සංගහ ෙවබ් අඩවිය තුළ හැඹිලි ගත
කළ කාලය දක්වයි.
20 වගුව

11.8.3
3.2
2.1 නව පුවත් සංගහ
සංගහයක් සෑදීම

67 රූපය

85

නම - පුවත් සංගහය සඳහා නමක් සඳහන් කරන්න.
අන්වර්ථ නාමය - අන්වර්ථ නමක් සඳහන් කරන්න.
පකාශිත - පුවත් සංගහය පකාශනය කරන්ෙන් ද? යන්න සඳහන්
කරන්න.
පවර්ගය - පවර්ගයක් සඳහන් කරන්න.
සබැඳිය - පුවත් සංගහය සඳහා අදාල URL සඳහන් කරන්න.
ලිපි ගණන - දර්ශනය විය යුතු අයිතම සංබාව සඳහන් කරන්න.
Cache time - හැඹිලි ගත විය යුතු කාලය සඳහන් කරන්න.
‘සුරකින්න’ ෙහෝ ‘ෙයොදන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.
එවිට ඔබ විසින් සාදන ලද නව පුවත් සංගහය පුවත් සංගහය
කළමනාකරු කවුළුෙවහි දිස් ෙව්.
ෙමහි දී ඔබට පුවත් සංගහයක් සැකසීම, පවත්නා පුවත් සංගහයක්
මකා දැමීම, පකාශනය කිරීම සහ පකාශනය ඉවත් කිරීම යන
ආදිය සිදු කළ හැකි ය.

11.8.4
ඡන්ද
11
සුපිරි පරිපාලක සහ පරිපාලකට දිස් ෙව්.
ෙමහි දී ඔබෙග් අඩවිය තුළට පිවිෙසන අමුත්තන් සඳහා විවිධ
ආකාරෙය් ඡන්ද සැකසීමට සහ ඒවා පාලනය සිදු කළ හැකි ය.
ඡන්ද පකාශනය කළ පසු ව එයට අදාල ෙමොඩියුලය ද පකාශනය
කළ යුතු ය. ෙමම ෙමොඩියුලය මගින් ඔබට ඡන්ද පතිඵල ලබා
ගැනීම සඳහා සබැඳියක් ද සපයයි.

11
1.8
8.4
4.1 ඡන්ද කළමනාකරු

68 රූපය
86

තීරුෙවහි නම

විස්තරය
ජූම්ලා පද්ධතිය මගින් ස්වයංකීය ව ෙයොදනු
#
ලබන අංක පිළිෙවළකි.
විකල්ප ෙබොත්තම ඡන්දය ෙත්රීම සිදු කළ හැකි ය.
ඡන්ද සිරැසිය
දැනට පවත්නා ඡන්දයන් සඳහන් ෙව්.ෙමය
ෙවබ් පිටුෙවහි දී සිරැසිය ෙලස ද දිස් ෙව්.
පකාශිත
පුවත් ඡන්දය පකාශනය සිදු කළ හැකි ය.
මනාප
ලබා ෙගන ඇති මනාප සංඛාව දක්වයි.
විකල්ප
පිළිතුරු සඳහා අඩංගු කළ හැකි පතිචාර
සංබාව දක්වයි.
විරාම
පරීශීලකෙයකුට ඡන්දය ලබා දිය හැකි කාල
සීමාව දක්වයි.
ID
දත්ත සමුදාය තුළදී භාවිත වන අංකය දක්වයි.
21 වගුව

11.8.4.1.1 නව ඡන්දයක්
ඡන්දයක් සෑදීම

69 රූපය

87

විස්තරය
සිරැසිය - ඡන්දය සඳහා නමක් සඳහන් කරන්න.
අන්වර්ථ නාමය - අන්වර්ථ නාමයක් සඳහන් කරන්න.
විරාමය - එක ම ඡන්දය සඳහා 2 වරක් මනාප සඳහන් කිරීම සඳහා
අව ම කාල පරතරය සඳහන් කරන්න.
පකාශිත - පකාශනය කරන්ෙන් ද? යන බව සඳහන් කරන්න.
විකල්ප
ඡන්දය සඳහා විකල්ප සඳහන් කරන්න.
අවශ නම් ෙමහි ෙපර දසුනක් ද ලබා ගත හැකි ය.
‘සුරකින්න’ ෙහෝ ‘ෙයොදන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.
එවිට ඔබ විසින් සාදන ලද නව ඡන්දය ඡන්ද කළමනාකරු
කවුළුෙවහි දිස් ෙව්.
ෙමහි දී ඔබට ඡන්දයක් සැකසීම, පවත්නා ඡන්දයක් මකා දැමීම,
පකාශනය කිරීම සහ පකාශනය ඉවත් කිරීම යන ආදිය සිදු කළ
හැකි ය.

11.8.5
සංබාෙල්ඛන
11
සංබාෙල්ඛන ෙසවුම්
කළමනාකරු , සුපිරි පරිපාලක සහ පරිපාලකට දිස් ෙව්.
ෙමහි දී ෙවබ් අඩවිෙය් ෙසවුම් පිළිබ ද වාර්තාවක් ලබා ගත හැකි
ය.

70 රූපය

88

තීරුෙවහි නම
#
ෙපළ ෙසවුම
ඉල්ලූ වාර ගණන

විස්තරය
ජූම්ලා පද්ධතිය මගින් ස්වයංකීය ව ෙයොදනු
ලබන අංක පිළිෙවළකි.
ෙවබ් අඩවිෙය්දී ෙසවුම ෙක්‍ෂේතය තුළට ඇතුළු
කරන ලද ෙපළ දිස් ෙව්.
ඉල්ලුම් කරන ලද ෙපළ ෙවබ් අඩවි පටුන තුළ
දී අඩංගු වූ අවස්ථා ගණන දක්වයි.
22 වගුව

ෙමහි දී ෙපළ ෙසවුම ‘යළි සිටුවීම’ සිදු කළ හැකි ය.

11.8.6
ෙවබ් සබැඳි
11
සුපිරි පරිපාලක සහ පරිපාලකට දිස් ෙව්.
ෙමහි ෙවබ් සබැඳි සහ පවර්ග ෙලස විකල්ප 2ක් පවතී.

11.8.6.1 පවර්ග
පවර්ග කළමනාකරු (ෙවබ්
(ෙවබ් සබැඳි)
සබැඳි)

71 රූපය

89

තීරුෙවහි නම
#
විකල්ප ෙබොත්තම
සිරැසිය
පකාශිත
අනුපිළිෙවල
පෙව්ශ මට්ටම
ID

විස්තරය
ජූම්ලා පද්ධතිය මගින් ස්වයංකීයව ෙයොදනු
ලබන අංක පිළිෙවළ කි.
පවර්ගය ෙත්රීම සිදු කළ හැකි ය.
පවර්ගයන්හි නම් සඳහන් ෙව්.
පවර්ගය පකාශනය සිදු කළ හැකි ය.
පවර්ග දිස්වන පිලිෙවළ සකස් කළ හැකි ය.
පරිශීලක මට්ටම දක්වයි .
දත්තසමුදාය තුළදී පවර්ගය සඳහා භාවිත වන
සංරචක අංකය සඳහන් කරයි.
23 වගුව

11.8.6
6.1.1 නව පවර්ගයක් සෑදීම
‘නව’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.
වැඩිපුර ෙතොරතුරු සඳහා 11.8.1.2.1 නව පවර්ගයක් සෑදීම
බලන්න.
ෙමහි දී ඔබට පවර්ගයක් සැකසීම, පවත්නා පවර්ගයක් මකා දැමීම,
පකාශනය කිරීම සහ පකාශනය ඉවත් කිරීම යන ආදිය සිදු කළ
හැකි ය.

90

11
1.8
8.6
6.2 ෙවබ් සබැඳි කළමනාකරු

72 රූපය

තීරුෙවහි නම
#
විකල්ප ෙබොත්තම
සිරැසිය
පකාශිත
පටිපාටිය
පවර්ගය
වැදුම්

විස්තරය
ජූම්ලා පද්ධතිය මගින් ස්වයංකීය ව ෙයොදනු
ලබන අංක පිළිෙවළ කි.
ෙවබ් සබැඳිය ෙත්රීම සිදු කළ හැකි ය.
ෙවබ් සබැඳියන්හි නම් සඳහන්ෙව්.
ෙවබ් සබැඳිය පකාශනය සිදු කළ හැකි ය.
ෙවබ් සබැඳිය දිස්වන පිළිෙවළ සකස් කළ
හැකි ය.
ෙවබ් සබැඳියට අදාල පවර්ගය දක්වයි.
ෙවබ් අඩවිය තුළදී සබැඳිය භාවිත වී ඇති වාර
ගණන දක්වයි.
24 වගුව

91

11.8.6
6.2
2.1 නව ෙවබ් සබැඳියක්
සබැඳියක් සෑදීම

73 රූපය
විස්තරය
නම - ෙවබ් සබැඳිය සඳහා නමක් සඳහන් කරන්න.
අන්වර්ථ නාමය - අන්වර්ථ නාමයක් සඳහන් කරන්න.
පකාශිත - පකාශනය කරන්ෙන්ද යන බව සඳහන් කරන්න.
පවර්ගය - අදාල පවර්ගය ෙතෝරන්න.
URL - ෙවබ් සබැඳිය සඳහා සම්පූර්ණ URL සඳහන් කරන්න.
පරාමිතිය
ඉලක්කය - ෙවබ් සබැඳිය දර්ශනය විය යුතු කවුළුව ෙතෝරන්න.
හැඳි
හැඳින්වීම
ඳින්වීම
ෙවබ් සබැඳිය පිළිබඳ ෙකටි හැදින්වීමක් ඇතුළත් කරන්න.
ඉන් පසු ව සුරකින්න ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.

ෙමහි දී ඔබට ෙවබ් සබැඳියක් සැකසීම, පවත්නා ෙවබ් සබැඳියක්
මකා දැමීම, පකාශනය කිරීම සහ පකාශනය ඉවත් කිරීම යන
ආදිය සිදු කළ හැකි ය.
92

11.9 ෙමොඩියුල කළමනාකරු
සුපිරි පරිපාලක සහ පරිපාලකට දිස් ෙව්.
ෙමහි දී පද්ධතිය තුළ අඩංගු සියලු ම ෙමොඩියුල කළමනාකරණය
සිදු කළ හැකි ය.

74 රූපය
තීරුෙවහි නම

විස්තරය
ජූම්ලා පද්ධතිය මගින් ස්වයංකීය ව ෙයොදනු
#
ලබන අංක පිළිෙවළ කි.
විකල්ප ෙබොත්තම ෙමොඩියුලය ෙත්රීම සිදු කළ හැකි ය.
ෙමොඩියුල නාමය ෙමොඩියුලයන්හි නම් සඳහන් ෙව්.
පකාශිත
ෙමොඩියුලය පකාශිත බව ෙහෝ අපකාශිත බව
දක්වයි.
පටිපාටිය
ෙමම පිළිෙවළ ඔබට අවශ පරිදි සකස් කර
ගත හැකි ය.
පෙව්ශ මට්ටම
පරිශීලක පෙව්ශ මට්ටම දක්වයි.
ස්ථානය
ෙමොඩියුලය ෙවබ් පිටුව තුළ දර්ශනය විය යුතු
ස්ථානය සඳහන් කළ හැකි ය.
පිටු
ෙමොඩියුලය දිස් විය යුතු පිටු පමාණය සැකසිය
හැකි ය.
වර්ගය
ෙමොඩියුලයෙයහි වර්ගය සඳහන් කරයි.
25 වගුව
93

11.9.1 නව ෙමොඩියුලයක්
ෙමොඩියුලයක් සෑදීම
‘නව’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.

75 රූපය
ෙමහි දී ඔබ සෑදීමට අදහස් කරන ෙමොඩියුලය ෙතෝරන්න.
‘ඊළග’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.

76 රූපය

ෙමහි දී අදාල දත්ත ඇතුළත් කර ‘සුරකින්න’ ෙහෝ ‘ෙයොදන්න’
ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.
ෙමහි දී ඔබට අඩවිය සහ පරිපාලක සඳහා ෙමොඩියුලයක් සැකසීම
, පවත්නා ෙවබ් ෙමොඩියුලයක් මකා දැමීම, සකීය කිරීම සහ අකීය
කිරීම යන ආදිය සිදු කළ හැකි ය.

94

11
1.10
10 ෙප්නු මෘදුකාංග කළමනාකරු
සුපිරි පරිපාලක සහ පරිපාලකට දිස් ෙව්.

77 රූපය
තීරුෙවහි නම

විස්තරය
ජූම්ලා පද්ධතිය මගින් ස්වයංකීය ව ෙයොදනු
ලබන අංක පිළිෙවළ කි.
විකල්ප ෙබොත්තම ෙප්නු මෘදුකාංග ෙත්රීම සිදු කළ හැකි ය.
ෙප්නු මෘදුකාංග
ෙප්නු මෘදුකාංගයන්හි නම් සඳහන් ෙව්.
නාමය
සකීය
ෙප්නු මෘදුකාංගය සකීය බව ෙහෝ අකීය බව
දක්වයි.
පටිපාටිය
ෙමම පිළිෙවළ ඔබට අවශ පරිදි සකස් කර
ගත හැකි ය.
පෙව්ශ මට්ටම
පරිශීලක පෙව්ශ මට්ටම දක්වයි.
වර්ගය
ෙප්නු මෘදුකාංගෙය් වර්ගය දක්වයි.
ෙගොනුව
ෙප්නු මෘදුකාංගෙය් අදාල ෙගොනුව දක්වයි.
දත්තසමුදාය තුළදී ෙප්නු මෘදුකාංගය සඳහා
ID
භාවිත වන සංරචක අංකය සඳහන් කරයි.
#

26 වගුව
ෙමහි දී ඔබට ෙප්නු මෘදුකාංග සැකසීම, පවත්නා ෙප්නු මෘදුකාංග
සකීය කිරීම සහ අකීය කිරීම යන ආදිය සිදු කළ හැකි ය.

95

11
1.11
11 ෙගෝලීය විනාස
විනාස කිරීම් (Gloabal Configuration)
සුපිරි පරිපාලකට පමණක් දිස් ෙව්.

78 රූපය
ෙමහි දී ජූම්ලා පද්ධතිෙයහි ෙමෙහයුම් සිටවුම් පාලනය සිදු කළ
හැකි ය. ෙමහි දී ෙසේවාදායකෙයහි ඇති configuration.php
ෙගොනුව යාවත්කාලීන වීම සිදු ෙව්.
ඔබට අඩවිය, පද්ධතිය සහ ෙසේවාදායකෙයහි ෙගෝලීය විනාස
කිරීම් සිදු කළ හැකි ය.
අඩවිය පටිත්ත (Site Tab)
තීරුෙවහි නම
විස්තරය
අඩවි සිටුවීම
අඩවිය ෙනොබැදී ඇත ෙමමගින් ඔබෙග් ෙවබ් අඩවිය අලුත්වැඩියා
කරන අවස්ථා වල දී එය අන්තර්ජාලය තුළ
දිස් වීම තාවකාලික ව නැවත් විය හැකි ය.
ෙනොබැදි පණිවිඩ
අඩවිය ෙනොබැඳී ඇත යන්න ඔව් ෙලස
සඳහන් කර ඇති විට දී ෙවබ් අඩවි
පරිශීලකයන්ට දිස් විය යුතු පණිවිඩය ෙමහි
සටහන් කළ හැකි ය.
96

අඩවි නාමය
ෙපරනිමි
WYSIWYG
සකසනය
ලයිස්තුෙව් දිග
පාර දත්ත සිටවුම්
ෙගෝලීය අඩවි පාර
විස්තරය
ෙගෝලීය අඩවි පාරමූල පද

සිරැසි පාර ටැගය
(Meta
Tag)ෙපන්වන්න
කර්තෘ පාර ටැගය
ෙපන්වන්න
SEO සිටවුම්

පරිශීලක ෙවබ් බවුසරෙය් සිරැසි තීරෙයහි
දර්ශනය විය යුතු නාමය ෙහෝ කරුණ ෙමහි
සඳහන් කළ හැකි ය.
ඔබෙග් පටුන අයිතම සැකසීම සඳහා
භාවිතා කිරීමට අදහස් කරන සකසනය
ෙතෝරන්න.
පරිපාලකට දර්ශනය වන සියලු ම ලයිස්තු
වල අයිතම දර්ශනය විය යුතු පමාණය
සැකසිය හැකි ය.
ෙසවුම් යන්ත සඳහා ඔබෙග් ෙවබ් අඩවිය
පිළිබඳ ව විස්තරයක් සපයන්න. ෙමය පද
20 කට පමණ සීමා කිරීම ඉතා වැදගත් ෙව්.
වැදගත් කරුණු :• පද විස්තර අනුලකුණු 300 -500
අතර පවත්වා ගැනීම
• එකම පදය නැවත නැවත භාවිත
ෙනොකිරීම
• පද එකිෙනක ෙවන් කිරීම
උදාහරණ :- ජූම්ලා , ජූම්ලා
පටුන දිස්වන අවස්ථාෙව් දී සිරැසි යන
ටැගය දිස් වීම ෙහෝ ෙනොවීම සැකසිය හැකි
ය.
පටුන දිස්වන අවස්ථාෙව්දී කර්තෘ යන
ටැගය දිස් වීම ෙහෝ ෙනොවීම සැකසිය හැකි
ය.
ඔබෙග්
ෙවබ්
අඩවිය
Apache
ෙසේවාදායකෙයහි සත්කාරකය කර ඇති
අවස්ථාවන්හි දී පමණක් ෙමය දිස් ෙව්.
27 වගුව

97

පද්ධතිය පටිත්ත (System Tab)

79 රූපය
තීරුෙවහි නම
පද්ධති සිටුවීම්
පදය ෙතෝරන්න

විස්තරය

ෙමය ජූම්ලා පද්ධතිය ස්ථාපන
අවස්ථාෙව් දී සෑෙදන අනුපම පදයකි
.
ෙලොග් ෙෆෝල්ඩරය සඳහා
ෙසේවාදායකය තුළ ෙලොග් ෙෆෝල්ඩරය
ෙපත
අඩංගු ස්ථානය සඳහන් කරන්න.
ෙවබ් ෙසේවා සකීය කරන්න ඔබෙග් ෙවබ් ෙසේවාව සකීය ෙහෝ
අකීය කළ හැකි ය.
උදව් ෙසේවාදායකය
ඔබෙග් ෙවබ් අඩවිය සඳහා උදව් ලබා
ගත හැකි ෙසේවාදායකෙයක් සඳහන්
කරන්න.
පරිශීලක සිටුවීම්
පරිශීලක ලියාපදිංචියට
ෙමය ඔව් ෙලස සකස් කළ විට දී
ඉඩ ෙදන්න
Login Form හි ගිණුමක් සාදන්න
යන සබැඳිය දිස් ෙව්.
නව පරිශීලක ගිණුම්
ෙමමගින් පද්ධතිෙයහි ගිණුම් සාදන
වර්ගය
පරිශීලකයන්ෙග්
ගිණුම් වර්ගය
සැකසිය හැකි ෙව්.
98

නව පරිශීලක ගිණුම් සකීය ෙමය ඔව් ෙලස සකස් කළ විට දී
කරන්න
පරිශීලකෙග් e-තැපැල් ලිපිනයට
ලියාපදිංචිය සම්පූර්ණ වීම සඳහා
අවශ සබැඳිය යවනු ලැෙබ්.
මාධ සිටුවීම්
නීතානුකූල දිගු
ඔබෙග් ෙවබ් අඩවිය සඳහා භාවිත
කළ හැකි ෙගොනු වර්ග ෙමහි සඳහන්
ෙව්.
උපරිම පමාණය
පද්ධතිය තුළට මාධයන් උඩුගත
කළ හැකි උපරිම සීමාව ෙමහි
සඳහන් ෙව්.
ෙගොනු ෙෆෝල්ඩරය සඳහා
ෙගොනු ෙෆෝල්ඩරය සඳහා නිවැරදි
ෙපත
ෙපත ෙමම ෙක්‍ෂේතෙය් සඳහන්
කරන්න .
අනුරූ ෙෆෝල්ඩරය සඳහා
අනුරූ ෙෆෝල්ඩරය සඳහා නිවැරදි
ෙපත
ෙපත ෙමම ෙක්‍ෂේතෙය් සඳහන්
කරන්න .
සීමා කරන ලද උඩුගත
උඩුගත කිරීම් සීමා කළ යුතු ද?
කිරීම්
යන්න තීරණය කළ හැකි ය.
MIME වර්ග පරීක්‍ෂා
MIME වර්ග පරීක්‍ෂා කළ යුතු ද?
කරන්න
යන්න තීරණය කළ හැකි ය.
නීතානුකූල අනුරූ දිගු
ඔබෙග් ෙවබ් අඩවිය සඳහා භාවිතා
කළ හැකි අනුරූ වර්ග ෙමහි සඳහන්
ෙව්.
නිෙදොසීම් සිටුවීම්
නිෙදොසීම් පද්ධතිය
නිෙදොසීම් පද්ධතියක් අවශ ෙහෝ
ෙනොවන බව තීරණය කළ හැකි ය.
නිෙදොසීම් භාෂාව
නිෙදොසීම් පද්ධතියක් අවශ ෙහෝ
ෙනොවන බව තීරණය කළ හැකි ය.
හැඹිලි සිටුවීම්
හැඹිලි
ෙමය ඔව් ෙලස සකස් කිරීෙමන්
ඔබෙග් ෙවබ් අඩවිය කාර්ය සාධනය
වැඩි දියුණු කර ගත හැකි ය.
හැඹිලි කාලය
ෙගොනු හැඹිලි ගත විය යුතු කාලය
99

හැඹිලි හසුරුව
සැසි සිටුවීම්
සැසි ආයු කාලය

සැසි හසුරැව

සඳහන් කළ හැකි ය.
ෙගොනු හැඹිලි ගත ව තබන ෙගොනුව
ෙහෝ ඩිෙරක්ටරිය සැකසිය හැකි ය.
ෙමහි සඳහන් කාලෙයන් පසු ව
පරිශීලකයන් සහ පරිපාලකයන්
පද්ධතිය තුළින් ස්වයංකීයව ෙලොග්
අවුට් ෙව්.
සැසි හසුරුව කළ යුතු ආකාරය
සඳහන් කළ හැකි ය.
28 වගුව

ෙසේවාදායක පටිත්ත (Server Tab)

80 රූපය

100

තීරුෙවහි නම
ෙසේවාදායක සිටුවීම්
Temp-folder සඳහා
ෙපත
GZIP පිටු හැකිලීම

ෙදෝෂ වාර්තාකරණය

ෙපෙදසි සිටුවීම්
ෙව්ලා කලාපය
FTP සිටුවීම්
FTP සකීය කිරීම
FTP සත්කාරක
FTP ෙපොට
FTP පරිශීලක නාමය
FTP මුර පදය
FTP මූලය

විස්තරය
Temp ෙෆෝල්ඩරය සඳහා නිවැරදි ෙපත
ෙමම ෙක්‍ෂේතෙය් සඳහන් කරන්න.
ෙමය ඔව් ෙලස සකස් කිරීෙමන්
ඔබෙග් ෙවබ් ෙසේවාදායකය හරහා
දත්ත හකුලා යැවිය හැකි ෙව්.
ෙමමගින් ඔබෙග්
ෙවබ් අඩවිය
දර්ශනය වීමට ගත වන කාලය අඩු ෙව්.
නිෙදොසීම් පද්ධතියක් අවශ ෙලස
සඳහන් කළ විට දී ෙමය භාවිතා කළ
හැකි ය.
System Default - ෙසේවාදායකෙයහි
php.ini ෙගොනුවට අනුව ෙදෝෂ වාර්තා
කරණය සිදු කරයි.
None - ෙදෝෂ වාර්තාකරණය සිදු
ෙනොකරයි.
Simple
E_ERROR
|
E_WARNING
|
E_PARSE
භාවිතාෙයන් ෙදෝෂ වාර්තාකරණය සිදු
කරයි.
Maximum - ඉතා උපරිම මට්ටෙමන්
ෙදෝෂ වාර්තාකරණය සිදු කරයි.
අවශ පරිදි ෙව්ලා කලාපය සැකසිය
හැකි ය.
FTP සකීය කිරීම ෙහෝ අකීය කිරීම
තීරණය කළ හැකි ය.
FTP සත්කාරකය සඳහන් කළ යුතු ය.
FTP ෙපොටය සඳහන් කළ යුතු ය.
පරිශීලක නාමයක් සඳහන් කළ යුතු ය.
මුර පදයක් සඳහන් කළ යුතු ය.
FTP මූලය සඳහන් කළ යුතු ය.
101

දත්ත සමුදා සිටුවීම්
දත්ත සමුදා වර්ගය
සත්කාරක නාමය
පරිශීලක නාමය
දත්ත සමුදාය
දත්ත සමුදා - උපසර්ගය
තැපැල් සිටුවීම්
තැපැල්කරු
තැපෑලෙගන්
එවන්නාෙග් නම

Sendmail ෙපත

SMTP සත්යාපනය

SMTP පරිශීලක නාමය

SMTP මුර පදය
SMTP සත්කාරකය

ඔබෙග් දත්ත සමුදාෙය් වර්ගය සඳහන්
කළ යුතු ය.
දත්ත සමුදාය සඳහා සත්කාරක
නාමයක් සඳහන් කළ යුතු ය.
දත්ත සමුදාය සඳහා පරිශීලක නමක්
සඳහන් කළ යුතු ය.
දත්ත සමුදාය හදුනා ගැනීම සඳහා
නමක් සඳහන් කළ යුතු ය.
දත්ත සමුදාය සඳහා සුදුසු උපසර්ගයක්
සඳහන් කළ යුතු ය.
ෙවබ් අඩවිය තුළින් e-තැපැල් යැවිය
යුතු ආකාරය සඳහන් කරන්න.
e -තැපැල් යැවීෙම් දී සඳහන් විය යුතු e
-තැපැල් ලිපිනය සඳහන් කරන්න.
e-තැපැෙල්
දී
එවන්නා
යන ෙක්‍ෂේතෙයහි සටහන් විය යුතු නම
සඳහන් කරන්න.
සත්කාරකෙයහි
Sendmail
කමෙල්බය සඳහා නිවැරදි ෙපත ෙමම
ෙක්‍ෂේතෙය් සඳහන් කරන්න .
ෙමය භාවිතා වනුෙය් තැපැල්කරු
යන්ෙනහි දී SMTP ෙසේවාදායකය
ෙලස සටහන් කර ඇති විට දී පමණි .
SMTP සත්කාරකයට පෙව්ශ වීමට
අවශ පරිශීලක නාමය සඳහන්
කරන්න.
SMTP සත්කාරකයට පෙව්ශ වීමට
අවශ මුර පදය සඳහන් කරන්න.
SMTP සත්කාරකෙය් නම සඳහන්
කරන්න.
29 වගුව
102

11.12 භාෂා කළමනාකරු
සුපිරි පරිපාලකට දර්ශනය ෙව්.
ෙමහි දී ඔබට ෙවබ් අඩවිෙයහි සහ පරිපාලක කවුළුෙවහි
අන්තර්ගතයන් දිස් විය යුතු භාෂාව අවශ පරිදි සකස් කළ හැකි
ය.

81 රූපය

තීරුෙවහි නම
#
විකල්ප ෙබොත්තම
භාෂා නාමය
ෙපරනිමිය
අනුවාදනය
දිනය
කර්තෘ
කර්තෘ ඉ-තැපැල්

විස්තරය
ජූම්ලා පද්ධතිය මගින් ස්වයංකීය ව ෙයොදනු
ලබන අංක පිළිෙවළ කි.
භාෂාව ෙත්රීම සිදු කළ හැකි ය.
පද්ධතිය තුළ පවත්නා භාෂාවන් දිස් ෙව්.
අඩවිය තුළ සහ පරිපාලක කවුළුෙවහි දැනට
භාවිතා වන භාෂාවන් දිස් ෙව්.
භාෂා ෙගොනුෙවහි අනුවාදන අංකය දිස් ෙව්.
භාෂා ෙගොනුව සාදන ලද දිනය දිස් ෙව්.
භාෂා ෙගොනුෙවහි කර්තෘෙග් නම දිස් ෙව්.
භාෂා ෙගොනුෙවහි කර්තෘෙග් e-තැපැල්
ලිපිනය දිස් ෙව්.
30 වගුව

103

ෙමහි දී ඔබට පවත්නා භාෂාව ෙවනස් කිරීමට අවශ විටක දී
විකල්ප ෙබොත්තම භාවිතෙයන් නව භාෂාව ෙතෝරා ‘ෙපරනිමිය’
ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.
ෙවබ් අඩවිය සඳහා නව භාෂාවක් එක් කිරීම සඳහා 11.7 දිගු
කළමනාකරු බලන්න.

11
1.13
13 අච්චු කළමනාකරු
සුපිරි පරිපාලකට දිස් ෙව්.
ෙවබ් අඩවිෙයහි සහ පාලක කවුළුෙවහි අච්චු පාලනය සිදු කළ
හැකි ය.

82 රූපය
තීරුෙවහි නම
#
විකල්ප ෙබොත්තම
අච්චු නාමය
ෙපරනිමිය
පැවරූ

විස්තරය
ජූම්ලා පද්ධතිය මගින් ස්වයංකීය ව ෙයොදනු
ලබන අංක පිළිෙවළ කි.
අච්චුව ෙත්රීම සිදු කළ හැකි ය.
පද්ධතිය තුළ පවත්නා අච්චු දිස්ෙව්.
අඩවිය තුළ සහ පරිපාලක කවුළුෙවහි දැනට
භාවිත වන අච්චුව දිස් ෙව්.
ෙමහි දී ඔබ ෙමනු අයිතම සහ පටුන සඳහා
අඩවිය තුළ දී භාවිත කළ අච්චුවට වඩා
ෙවනස් අච්චු දිස් වන ෙලස සකසන ලද ෙහෝ
ෙනොවන බව දිස් ෙව්.
104

අනුවාදනය
දිනය
කර්තෘ

ඔබ ෙමනු අයිතම සහ පටුන සඳහා ෙවනත්
අච්චු ෙතෝරා ඇති විට දී ෙමහි
ළකුණක්
දිස් ෙව්.
අච්චුෙවහි අනුවාදන අංකය දිස් ෙව්.
අච්චුව සාදන ලද දිනය දිස් ෙව්.
අච්චුෙවහි කර්තෘෙග් නම දිස් ෙව්.
31 වගුව

ෙමහි දී ඔබට පවත්නා අච්චුව ෙවනස් කිරීමට අවශ විටක දී
විකල්ප ෙබොත්තම භාවිතෙයන් නව අච්චුවක් ෙතෝරා ‘ෙපරනිමිය’
ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.

11
1.13
13.1
13 1 අච්චුව සැකසීම
ඔබට පවත්නා අච්චුවක් අවශ ආකාරයට සකසා ගැනීමද සිදු කළ
හැකි ය. ෙම් සඳහා ඔබට HTML සහ CSS ෙක්ත පිළිබද දැනුමක්
අවශ ෙව්.
ෙමහි දී ඔබට සැකසීමට අවශ අච්චුව විකල්ප ෙබොත්තම
භාවිතෙයන් ෙතෝරා ‘සකසන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.

83 රූපය
ෙමහි පධාන ෙකොටස් 3ක් දක්නට ලැෙබ්.

105

විස්තර
ෙමහි අච්චුව පිළිබදව ෙකටි විස්තරයක් සඳහන් ෙව්.
ෙමනු පැවරුම්
ෙමහි අච්චුව පැවරුම් පිළිබදව විස්තරයක් සඳහන් ෙව්.
ෙමනු පැවරුම් කළ හැකි අවස්ථාවක් පහත රූපෙය් දිස් ෙව්.

84 රූපය
පරාමිති
ෙමහි දී අච්චුෙව් වර්ණ ෙවනස් කිරීම සහ පළල සැකසිය හැකි ය.
ඔබට අච්චුෙවහි HTML ෙක්ත ෙවනස් කිරීමට අවශ විට දී
HTML ‘සකසන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.

85 රූපය
අවශ පරිදි ෙක්ත ෙවනස් කළ පසු ව සුරකින්න ෙහෝ ෙයොදන්න
යන ෙබොත්තම මත ක්ලික් කරන්න.

106

ඔබට අච්චුෙවහි CSS ෙක්ත ෙවනස් කිරීමට අවශ විට දී CSS
සකසන්න යන ෙබොත්තම මත ක්ලික් කරන්න.

86 රූපය
ෙමහි දී ඔබට ෙගොනු සැකසිය හැකි ෙහෝ ෙනොහැකි බව ෙගොනු
නාමයට ඉදිරිෙයන් දක්වා ඇත.
සකසුමට අවශ ෙගොනුව විකල්ප ෙබොත්තම භාවිතෙයන් ෙතෝරා
‘සකසන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික් කරන්න.

87 රූපය

එවිට එයට අදාල ෙක්තයන් දිස් ෙව් .අවශ පරිදි ෙක්ත ෙවනස්
කළ පසු ව ‘සුරකින්න’ ෙහෝ ‘ෙයොදන්න’ ෙබොත්තම ක්ලික්
කරන්න.
107

ෙවබ් අඩවිය සඳහා නව අච්චුවක් එක් කිරීම සඳහා 11.7 දිගු
කළමනාකරු බලන්න.

11
1.14
14 බහු තැපෑල
සුපිරි පරිපාලකට දිස් ෙව්.

88 රූපය
ෙමහි දී ඔබට එක් පරිශීලකෙයකුට ෙහෝ
කණ්ඩායමකට හසුන් යැවීම සිදු කළ හැකි ය.

108

පරිශීලකයන්

ෙක්‍ෂේතය
අපර සමූහය සඳහා
තැපැල් කරන්න
HTML පකාරෙයන්
යවන්න
සමූහය
මාතෘකාව
හසුන

විස්තරය
ෙමමගින් පසු කාලීනව e-තැපැල් හසුන්
ලද පරිශීලකයන් පිළිබඳ දත්ත ලබා ගත
හැකි ය.
ෙමමගින් ඔබෙග් හසුන සඳහා සරල
ෙපළ වලට අමතර ව HTML ෙක්තද
ඇතුළු කළ හැකි ය.
ෙමම හසුන් යැවිය යුතු පරිශීලකයන්
සඳහන් කළ හැකි ය.
ඔබෙග් හසුන හඳුනා ගැනීම සඳහා සුදුසු
ෙකටි හැඳින්වීමක් සඳහන් කරන්න.
ඔබෙග් හසුන ඇතුළත් කරන්න.
32 වගුව

109

ෙමම කෘතිය සැකසීෙම් දී Joomla මෘදුකාංගෙයහි ‘Help’ යටෙත්
වූ ෙතොරතුරු සහ අන්තර්ජාලෙයන් ඒ සම්බන්ධෙයන් වූ ලිපි ආශය
කර ගන්නා ලදී.

110