You are on page 1of 16

apríl 2007

 Spoločné stretnutia

 Večera Pánova o 10.00 hod. počas bohoslužieb


1. 4. ; 6. 4.; 8. 4.; 6. 5.

 Veľká noc
6. 4. Veľký Piatok o 17.00 hod
Bohoslužby s Večerou Pánovou Daniel Pastirčák
Anton Srholec

8. 4. Veľkonočná nedeľa o 10.00 hod Josef Sýkora


Bohoslužby s Večerou Pánovou

9. 4. Veľkonočný pondelok o 10.00 hod Igor André

 Modlitebné stretnutie
15. 4. Žalm 132: Žehnanie kráľovi a mestu – modlitby za vrchnosť
Jozef
Kerekréty
22. 4. Modlitby za starší dorast a mládež Josef
Sýkora

29. 4. Modlitba – stretnutie s Bohom, ktorý koná v skrytosti


Jozef
Ban

Všetci ste srdečne pozvaní na spoločné modlitby. Svoje námety


na spoločné modlitby nám oznámte na tel. 4599 4701.
Jozef Ban
 Nedeľné dopoludňajšie bohoslužby o 10.00 hod._
1. 4. Novomesačné bohoslužby Daniel Pastirčák
Kvetná nedeľa
8. 4. Veľkonočná nedeľa Josef Sykora

15. 4. O zákone Juraj Kušnierik

22. 4. Nezosmilníš Daniel Pastirčák

29. 4. O Cirkvi Pavel Hošek

 Nedeľné bohoslužby v Svätom Jure o 10.00 hod._ __


Infocentrum Prostredná ul. 13

Apríl – mesiac dobrej správy o smrti a vzkriesení

1. 4. Veľkňažská modlitba Tom Johnson

8. 4. BOHOSLUŽBY NEBUDÚ
Koná sa Veľkonočný zborový výlet na strednom Slovensku

15. 4. Čo je evanjelium? Milan Mitana

22. 4. Evanjelium – dobrá a zlá správa Juraj Kušnierik

29.4. Evanjelium – dobrá správa pre tých, ktorí stratili nádej


Daniel Pastirčák

POD LAMPOU

s hosťami Štefanom Hríbom a Jurajom Kušnierikom

Téma: Ubaviť sa k smrti


(alebo hody, zábava a zmysel života)
Sobota 21. 4. o 17:00 hod. v Infocentre počas Svätojurských hodov
Pravidelné aktivity:

2
DEŇ AKTIVITA
Pondelok 16:00 – 17:30 eSko = telocvičňa pre 11-14 ročných
Utorok
Streda
Štvrtok 18:30 Modlitebné stretnutie
Piatok 16:30 TEEN GIRLS = stretnutie pre veriace tínedžerky
17:07-18:30 KEMP = stretnutie pre tínedžerov a tínedžerky
Sobota 15:00-16:30 KLUB = stretnutie pre deti každý druhý týždeň)
Nedeľa 9:00-9:30 Modlitby (v Infocentre)
10:00-11:30 Bohoslužby a detská besiedka (v Infocentre)

Bližšie info u Milana Mitanu: mmitana@stonline.sk tel: 0903-776563

 Nedeľné duchovné stíšenia v Betánii o 10.00 hod._ _ __


Aktivačno-geriatrické centrum Betánia, Partizánska 6

1. 4. Jozef Kerekréty
8. 4. Jan Komrska
15. 4. Milica Kailingová
22. 4. Josef Sýkora
29. 4. Igor André

Veľkonočná kaplnka

3. 4. o 15.30 hod. Veľkonočná kaplnka s Večerou Pánovou


Daniel Pastirčák, Jozef Lupták

 Nedeľné večerné bohoslužby o 18.00 hod


v Zborovom dome Cukrová 4
15. 4. Vladimír Jurčo
22. 4. Odkaz Modrého kríža Tŕne, M. Betinová, D. Pastirčák
25. 3. skupinka Korint: Jan Komrska a Viera Komrsková

 Nedeľné večerné bohoslužby


v kaplnke Domu Betánia Senec o 18.00 hod

3
Každú prvú nedeľu v mesiaci
v kaplnke Domu Betánia Senec, Štefánikova 107

Najbližšie budú v nedeľu 1. 4.

 Nedeľné večerné bohoslužby v angličtine


v kaplnke The Well o 17.00 hod.
Každú nedeľu o 17.00 hod.
v budove CZŠ Narnia na Beňadickej ul. č. 38 v Petržalke

 Biblické štúdium - streda o 18.45 hod._____________


Výkladom Listu apoštola Pavla Filipským - Radosť v utrpení
slúži brat kazateľ Daniel Pastirčák

 Pravidelné stretávania
 Mládež
Každý štvrtok o 19.00 hod. na 1. poschodí zborového domu, Cukrová 4
Kontakt: Adam Markuš: 0903 803 900, email:
adam.markush@gmail.com

 Starší dorast
Každý piatok o 17.30 hod.
Kontakt: Bohuslava Bánová: 0907 292 417, email: dorast.cbba@gmail.com

 Mladší dorast
Každú nedeľu o 8.45 hod. okrem prvej nedele v mesiaci
Kontakt: Dušan Číčel 6446 2477, email: dusan.cicel@fbe.cz

Letný pobyt mladšieho dorastu sa uskutoční od soboty 30. júna do 7.júla


2007 v rekreačnom zariadení BJB na Chvojnici (slovensko - moravské
pomedzie). Prihlásiť sa môžete u vedúcich dorastu.
4
 Školská besiedka
Tento školský rok sa stretávame s deťmi vo veku 1. až 5. ročníka základnej
školy každú nedeľu okrem prvej nedele v mesiaci, keď sú spoločné
bohoslužby. Začíname o 8.45 hod. do 9.45 hod. v jedálni a po spoločnom
úvode sa rozchádzame do skupiniek v priestoroch modlitebne.
Kontakt: Lenka Borošová, tel.: 0905 569 452.

 Predškolská besiedka
Malé deti 3 – 6 ročné pozývame počas bohoslužieb každú nedeľu, okrem 1.
nedele v mesiaci, na 2. poschodie, kde od 10.00 hod. budeme spolu s
Kvapôčkou spoznávať biblické príbehy.
Kontakt:
Marta Machajdíková, tel.:5296 7593, 0915 446 507, email: cbba@cbba.sk

 Kvapôčky
Kontakt: Ján Machajdík, tel.: 63 827 217, mobil.: 0907 354 054,
www.kvapocky.cbba.sk

 Mráčiky
Kontakt Martina Petijová, mobil: 0908 766 327
http://mraciky.googlepages.com

 Diakonia zboru informuje


 Konferencia pre seniorov
Milí seniori, srdečne vás pozývame na konferenciu, ktorá je určená práve pre
vás. Konferencia bude 16. 6. - 23. 6. 2007 na Zemplínskej Šírave. Poplatok za
celý pobyt je 2500,-Sk.
Ešte sa môžete prihlásiť do 15. apríla 2007 u Mila Kavického alebo Dušana
Kintlera.
 Staršovstvo zboru informuje
Na stretnutí staršovstva, ktoré bolo 12. marca, sme sa okrem prípravy
členského zhromaždenia, diskusii o práci našich kazateľov a ďalších

5
pravidelných záležitostí venovali aj anglickým bohoslužbám The Well a našej
„stanici“ vo Sv. Jure. Preto pár slov práve o týchto dvoch aktivitách.
Anglické bohoslužby The Well v priestoroch CZŠ na Beňadickej ulici sa
začali asi pred rokom z iniciatívy Toma a Debbie Johnsonovcov. Za ten čas sa –
až na Johnsonovcov – kompletne zmenil tím ľudí, ktorí bohoslužby pripravujú.
Bohoslužby sa stále pravidelne konajú, problémom je, že sa nepodarilo vytvoriť
„jadro“ skupiny. Preto aj účasť veľmi kolíše, pričom záťaž na všetkých, ktorí
bohoslužby organizujú, je veľká. V rozhovore s Tomom sme sa dohodli, že
v priebehu najbližších dvoch mesiacov zorganizujeme otvorenú diskusiu o The
Well a jej budúcnosti. Chceme sa modliť za to, aby nám a Johnsonovcom Pán
Boh ukázal, kadiaľ máme ísť a dával nám silu a tvorivosť potrebnú na cestu.
Práca vo Sv. Jure sa postupne rozvíja. Milan Mitana a Radko Krúpa nás
informovali o svojich aktivitách (hlavne práca s deťmi), ale aj o aktivitách v
„miestnej politike“, ktoré občas spôsobujú aj napätie s mestskými úradníkmi.
Ich občiansku angažovanosť sme ocenili, no zhodli sme sa na tom, že nie je
dobré v týchto záležitostiach vystupovať v mene cirkvi. Vznik stanice vo Sv.
Jure považujeme za požehnanie nášho zboru. Keď budete mať chuť stráviť
nedeľné bohoslužby v menšom spoločenstve, vo Sv. Jure ste kedykoľvek vítaní.
Bohoslužby sú v nedeľu o 10.00 hodine v budove Informačného centra.
Najbližšie stretnutie staršovstva zboru bude 2. apríla. Vaše otázky a podnety
môžete poslať mailom na adresu cbba@cbba.sk.
Prajem vám požehnané prežitie Veľkej noci.
Juraj
Kušnierik

Milí priatelia,
niektorí z vás ste vyjadrili túžbu byť spolu ešte nejaký čas po bohoslužbách.
Každú prvú nedeľu v mesiaci vás pozývame po novomesačných
bohoslužbách na čaj a kávu.
Dobrovoľníkov, ktorí by pripravili občerstvenie, prosím, aby sa prihlásili u
mňa alebo v kancelárii zboru.
Bližšie informácie Marta Machajdíková tel. 5296 7593, 0915 446 507 alebo
Judita Bánová: banovci@gmail.com.
Judita
Bánová

 Rozlúčili sme sa
s Rudolfom Uhrom vo veku 81 rokov (23. 3.2007)
6
 Blahoželáme k narodeninám
3. 4. Milena Betinová (77)
15. 4. Marta Slováková (70)

.Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec...nášho Pána


Ježiša,nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech
spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo mu je milé.
List Židom 13; 20 -
21

 Oznamy, inzeráty
 Konferencia o rodine - Prešov
KONFERENCIA O RODINE 3. ročnik, 4. - 6. máj 2007

„...a keby sa zohol, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje
meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich
zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich zem.“
2. Kron.
7, 14;
Hlavná téma:
Vnútorné zranenia v rodinách a Božie uzdravenie:
- Zranenia z prenatálneho a detského obdobia (piatok večer)
- Zranenia z obdobia puberty a dospievania (sobota doobeda)
- Zranenia z manželského spolužitia v rodine medzi manželmi a rodičmi i deťmi
a Božie uzdravenie (sobota poobede)
- Zranenia rodiny a jednotlivcov od ostatných kresťanov a vedúcich v cirkvi a
Božie uzdravenie (nedeľa ráno)
Okrem hlavnej témy budú na konferencii semináre:
1. Daniel Pastircak /CB/ - Ako (ne)viest deti k Bohu!
Pálčivá otázka kresťanských otcov a matiek, ktorí si uvedomujú, že viera je
vecou osobnej skúsenosti a nie dedičstvom, hľadanie pozitívnych a vyvarovanie
sa negatívnym spôsobom, ako privádzať deti k Ježišovi Kristovi, seminár nie
7
len pre rodičov, ale aj pre pracovníkov s deťmi.
2.Tono Parilak s manželkou /GKC/ - „Prečo sa navzájom milujeme a
súčasne zraňujeme“?
Seminár zameraný na zranenia medzi partnermi v manželstve, naivné predstavy
z chodenia versus realita, dlhodobé zanedbávanie potrieb svojho partnera,
hľadanie odpustenia, uzdravenia i obnovenia vzťahu, postupné prehĺbenie
dôvery a intimity, ktorá bola narušená.
3. Branislav Škripek /RKC/ - „100% chlap“
Seminár odhaľujúci Boží zámer pre mužov a jeho 100% uskutočnenie v živote
každého veriaceho muža, tiež uzdravenie rán, ktoré bránia v naplnení tohto
Božieho zámeru, tento seminár je určený aj pre ženy, aby boli pomocou pri
dosahovaní tohto cieľa, nie prekážkou.
4. Julko Kremský /BJB/ - Radosti a strasti staršieho veku
5. Ľubo Badiar s manželkou /ECAV/ - „Už toho mám dosť!“
Vážne krízy v rodine, medzi manželmi ako napr. konflikty, hádky, nevera,
násilie, neodpustenie... tiež rany vyplývajúce zo vzťahu medzi rodičmi a
dospievajúcimi deťmi...
6. Katka Lenková/AC/ - Ako nedostať alebo rozchodiť„kopačky“
Seminár zameraný na problematiku zranení z obdobia hľadania partnera,
chodenia, nezrelých vzťahov, rozchodov, má poukázať na predpoklady
zdravého biblického chodenia.
Prežívame urgentnú potrebu venovať sa hlbšie tématike vnútorných rán a
uzdravení v rodinách a z rodín. Vnímame to ako jednu z vážnych prekážok
požehnania i rastu cirkvi a budovania blízkych vzťahov medzi jednotlivcami v
spoločenstvách a spoločnosti. Bude možnosť prihlásiť sa na pastoračný
rozhovor alebo modlitby s vedúcimi seminárov, či spoveď kňaza. Pozývame
nielen ľudí zo všetkých kresťanských cirkví, zborov, komunít, ale aj všetkých
ľudí, ktorých trápi kríza rodín a snažia sa hľadať Božie riešenie.
Cena:- predplatné do 20. 4.2007 150,-Sk- na mieste 200,-Sk
- čiastočné vstupné - piatok 50,-Sk, sobota 150,-SK, nedeľa voľný vstup a
spoločný obed (pozvaní sú všetci)
REGISTRÁCIA: Ako sa zaregistrujete:
1. mailom konferenciarodin@inmail.sk.
2. poštou na adresu: Lýdia Sochová, Prostejovská 50, 080 01 Prešov (kontakt
0907 360706) , Martin Andruscak 0904 528189
WEB: http://www.cbpo.sk/www/index.php Konferenčný poplatok uhraďte
na bankový účet: 962 855 64/0900, Slovenská sporiteľňa -var. symbol: 1111.
Do správy pre príjemcu napíšte svoje meno a priezvisko kvôli identifikácii.
Pavol Bíroš
 Vzdelávací projekt MAPA
OZ Nová nádej Slovensko pripravuje nový vzdelávací program MAPA.

8
Cieľom tohoto programu je pripraviť pracovníkov z rôzneho denominačného
cirkevného prostredia pre skvalitnenie práce s deťmi a mládežou v oblasti
teológie, psychológie, sociálnych a pedagogických zručností.
Projekt vznikol ako mapa kopírujúca potreby viacerých cirkví na Slovensku
v oblasti vzdelávania pracovníkov s deťmi a mládežou (DaM). Tiež chce byť
pomocou pri orientovaní sa pracovníkov s DaM v poznávaní seba samého, v
objavovaní duchovných hodnôt, v spôsoboch práce so skupinou, vo voľbe
metód, postupov pri práci s DaM.
Ako pridanú hodnotu tohto projektu vnímame nadviazanie kontaktov,
vzťahov medzi priamymi účastníkmi a to na ekumenickej úrovni.
Projektovou manažérkou tohoto projektu je Oľga Komrsková, trénerka
a konzultantka v oblasti vzdelávania a práce s deťmi, mládežou a rodinou.
Projekt MAPA sa bude realizovať od mája 2007 do júna 2008. Bližšie
informácie sa dozviete na www.novanadej.sk/vzdelavanie.

 Hľadáme asistenta / asistentku


Hľadáme „kamaráta / kamarátku“ na aktívnu asistenciu pre 15-ročného
chlapca na vozíčku, ktorý rád cvičí a má zmysel pre hudbu a humor.
Kedy: ihneď na poobedia od 15.00 – 18.00, na mesiac júl aj doobeda.
Odmena podľa dohody. Kontakt: 02 / 5441 4501, 0905 554820

 Veľký detský letný pobyt 2007 pre 6 – 12 ročných

Všetky dievčatá a chlapcov vo veku 6 – 12 rokov pozývame na


Veľký detský letný pobyt 2007, čiže prvý spoločný celoslovenský tábor CB
Termín: 4.-11. 8. 2007
Miesto: Chata Homôlka v Strážovských vrchoch
Cena: 2 100,-Sk /bez dopravy/
Doprava: bude organizovaná spoločne - upresníme dodatočne

Záväzné prihlášky odovzdajte vedúcim besiedky do konca apríla 2007

Všetky informácie sa dozviete u Lenky Borošovej, vedúcej školskej besiedky


/mobil: 0905 569 452/
alebo u Dagmar Danelovej, koordinátorky pre prácu s deťmi CB
/mobil: 0903 967 411, tel.: 02-64782104, e-mail: danel@centrum.sk/
 SEN / CityGate štúdijná komnita
V apríli pokračuje v SEN/CityGate študijná komunita Open House. Privítame
každého, kto má záujem o hlbšie štúdium kresťanstva, alebo hľadá bezpečný
priestor na riešenie svojich otázok.
9
V rámci Open House vás tiež pozývame na Večery v SEN/CityGate (stretnutia
sú vždy o 19:00, preklad do slovenčiny zabezpečený).

2. aprila: Café “Now and Not Yet” alebo Božie kráľovstvo medzi nami (Alona
Dengacheva a Sarah Liechty)
16. apríl: Genesis a stvorenie (Marsh Moyle)

30. apríl: Worship hudba a duchovný konzumerizmus (Daniel Matej)


Bližšie informácie nájdete u Mira Jurika na tel: 5341 6293 alebo e-maile
miro@citygate.org

• Tábor YWAM:

medzinárodný kresťanský tábor organizovaný Mládežou s misiou na Slovensku


(YWAM) - služba rodinám
- zaujímavé doobedňajšie prednášky pre dospelých, zamerané na vyváženosť
rodinného života a vzťahov, praktické využitie v živote rodiny, v partnerskom
vzťahu, pri výchove detí...
- paralelne s prednáškami bohatý program pre deti v skupinách podľa veku –
hry, duchovná škola, tvorivosť, šport, súťaže a iné
- strava 3x denne, romantický večer
- ubytovanie v hoteli Lomnistá (2-5 lôžkové apartmány a izby), či v priľahlých
chatkách (2+2+2 lôžkových)
- voľný čas, ktorý možno využiť pripravenými spoločnými aktivitami, ale aj
individuálne
- šport, rozhovory, modlitby, zábava
- duchovná starostlivosť skúsených pracovníkov v oblasti služby rodinám zo
zahraničia i zo Slovenska
- nádherná oblasť Lomnistej doliny s množstvom ďalších možností
(www.hotellomnista.sk)
Miesto: hotel Lomnistá v Lomnistej doline v Nízkych Tatrách
Príchod: 1. tábor: 15. júla (nedeľa) popoludní
2. tábor: 22. júla (nedeľa) popoludní
Odchod: 1. tábor: 21. júla (sobota) dopoludnia
2. tábor: 28. júla (sobota) dopoludnia
Prihlášky posielajte čo najskôr na nižšie uvedené kontakty, kde sa tiež môžete
dozvedieť viac o tom, čo Vás zaujíma.
Poštou: YWAM – Mládež s misiou, Radlinského 28, 811 07 Bratislava

10
E-mailom: tabor@ywam.sk Web: www.ywam.sk/tabor
Infolinky: 0905 562 289 - Steve Kilbry, 0911 745 863 - Peter Černák, 0904
362 439 - Vlado Sochor

 Zborové kontakty
Správca zboru tel. kancelária: 5296 4949, email: pastirco@cbba.sk
Daniel Pastirčák

Asistent kazateľa tel. kancelária: 5296 7592, email: sykora@cbba.sk


Josef Sýkora

Kancelária Zboru CB Bratislava: tel: 5296 7593, email: cbba@cbba.sk


Marta Machajdíková 0915 446507

Správca zborového domu


Ľubomír Melna: tel.: 5296 7593, mobil: 0905 759 895, email: melna@cbba.sk

Svoje peňažné príspevky môžete poslať na:


Zborový účet: 2665040073 / 1100 Účet Fond pomoci: 2652040613 / 1100

Informačný list vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Cukrová 4, Bratislava


Len pre vnútornú potrebu Zboru CB Bratislava

Pozvanie ku spoločnej zborovej modlitbe


Apríl 2007

V predvečer sviatkov Veľkej noci Ježiš vedel, že nastal čas,


aby opustil tento svet a odišiel k Otcovi. Tak veľmi miloval tých,
ktorí sa k nemu priznávali, že im prejavoval lásku až do konca.
Pri večeri,... vstal Ježiš od stola a hoci si bol vedomý, že mu
11
Otec dal neobmedzenú moc a že od Boha prišiel a k nemu sa
teraz vracia, odložil vrchný odev, vzal uterák a prepásal sa
ním. Potom nalial vodu do umývadla a začal učeníkom
umývať a utierať zaprášené nohy...
Keď umyl nohy poslednému, obliekol sa, vrátil sa k stolu
a spýtal sa ich: Pochopili ste, prečo som to urobil? Oslovujete
ma Majstre a Pane. A je to správne. Naozaj som. Ak som vám
teda ja, váš Majster a Pán, umyl nohy, aj vy ste povinní takto si
navzájom slúžiť. Dal som vám príklad. Aj vy konajte podobne.
Ev. Jána 13, 1 – 4,12 -15

• Ježiš prichádza odpúšťať a milovať


Ťažký je pre kresťana čin odpustenia, ktorý premieňa obidve
zúčastnené strany. Je v tom však výzva vykonať činy, ktoré
znamenajú viac, ako len ukazujú.
„ Povedz mama, je pravda, že treba vždy všetkých milovať?“
Z tejto otázky bola mama zrejme zmätená. Avšak, kto by sa
necítil ako ona pred takouto detskou otázkou? Skutočne, takto
položená otázka je otázkou odpustenia. Pre toto dieťa „nemilovať
vždy všetkých“ znamená, že má problém odpustiť jednému
kamarátovi. Je pravda, že je často veľmi ťažké nájsť gesto alebo
slovo, ktoré vyjadruje odpustenie, ktoré ho robí účinným, ktoré
transformuje každú zúčastnenú stranu.
Táto ťažkosť je pre kresťana tiež výzvou. Pretože má žiť podľa
Ježišovho vzoru, kresťan je povolaný predkladať spôsoby
odpúšťania, ktoré vyjadrujú milosrdenstvo a dobrotu Božiu pre
celého človeka. Kresťan je povolyný predkladať prejavy, ktoré
znamenajú viac, ako je to, čo ukazujú. Ako to robil Ježiš vo
svojom živote!
Evanjelista Ján pripomína, že Ježiš v prorockom čine vykonáva
skutok odpustenia, ktorý znamená spasenie. „Vediac, že Otec
všetko vložil do jeho rúk, že prišiel od Boha a vracia sa k Bohu,
Ježiš začal umývať nohy svojim učeníkom.“ Také je znamenie –
povedalo by sa. Že celá Ježišova misia, ktorú proklamoval celý
svoj život, sa sústredila v tomto čine, ako keby bol prišiel na
svet len ho naplniť. Ako keby po umývaní nôh učeníkom mohol
opustiť tento svet v istote, že povedal ľuďom podstatu svojho
poslania.
12
Tento čin predstavuje radikálnu lásku Boha, ktorý posiela
svojho Syna, aby nám slúžil, aby zaujal medzi nami posledné
miesto. Jasné, že impulzívny Peter bol rozrušený, keď zvolal:
“Ty, Pane, mne umývaš nohy?...nikdy!“ Čo však bolo potrebné
pre Krista, nositeľa poslušnosti a lásky - pokľaknúť pred
Judášom a umyť mu nohy, akoby sa nič nedialo. Čo sa týka
Ježiša, znamená to byť v službe človeka až do konca. Mať
rovnakú lásku pre zradcu a verného, pre hriešnika a pre
svätého, pre veriaceho a neveriaceho.
Čo sa týka nás, ktorým je adresované toto posolstvo, pre nás
platí predovšetkým – vidieť v Ježišovi Stvoriteľa na kolenách
pred svojím stvorením, pokorne ho prosiť o dovolenie ho
milovať, o dovolenie mu odpustiť, o dovolenie ho zachrániť.
Treba byť Bohom, urobiť to. Len Boh môže takto konať.
Môžeme odpúšťať, ak milujeme, ak odpúšťame s láskavosťou,
keď sme sami prijali to najväčšie odpustenie – a to zdarma od
toho, ktorý na kríži povedal: “Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo
robia.“
Preložila Milena Betinová z Časopisu prot. Cirkvi – Strassbourg
2006, Pierre Baas

Zamyslime sa nad tým, ako je to s nami, v našich


vzťahoch:
• Nemám na niekoho „ťažké srdce“? Možno mi ublížil
a ja mu nemôžem odpustiť. Moja sebaľútosť sa nabaľuje
a premieňa na horu horkosti a zatrpknutia. Viem
pomenovať konkrétne tohto človeka?
„...a odpusti nám, ako aj my odpúšťame.“

• Čo naše manželstvá? Ako naše manželstvo zveľaďuje


krásu, presadzuje spravodlivosť a ničí zlo? Každý z nás je
hriešnik, ktorý má v sebe zakorenený egoizmus, službu
samému sebe...
„Najúspešnejšie manželstvá sú tie, kde sa manželia
navzájom často žiadajú o odpustenie a vzájomne si
odpúšťajú.“ D.B. Allender

13
• Aké je ovzdušie našej rodiny? Je také, že premáhaní
Božou láskou vnášame pocit prijatia, pochopenia ? Sme
príkladom našim deťom vo vyznaní svojich omylov
a prinášaním odpustenia?

• Aká je moja služba či aktivita v duchovnej oblasti?


Čo je pre mňa v nej najdôležitejšie? Obraciam pozornosť
na seba, na moje skúsenosti či poznania, na moje
osvedčené metódy...(čím niekedy možno aj posúdim
neúspešnosť aktivity toho druhého), alebo obraciam
pozornosť na Vteleného Božieho Syna?!
C.S.Lewis povedal svojmu duchovnému dieťaťu: „Vnímaj
ma ako spolupacienta v rovnakej nemocnici, ktorý ti môže
poradiť preto, že bol do nej prijatý o niečo skôr ako ty.“

„Pamätajte vždy na to, že sluha nie je väčší ako pán. A vyslanec


nie je dôležitejší ako ten, čo ho vyslal.
A nezabudnite, že kto prijíma toho, koho pošlem, mňa prijíma.
A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý mňa poslal.“ Ev. Jána 13.
16, 20

• Neprestávame prosiť za našich chorých:

Obzvlášť za sestru Milenku Jurčovú a Janka Machajdíka

Ďalej za sestry: Martu Špánikovú, Vierku Krattmulerovú,


Ľudmilu Rosiarovú, Zuzanu Melnovú

• Ďakujeme a prosíme za našich starších bratov


a sestry:

sestry: Katarínu Malíkovú s dcérou Danicou,


Gizelu Potúčkovú, Milenu Betinovú
Lýdiu Budajovú, Martu Slovákovú
Drahušku Janotkovú

14
bratov: Samuela Spišiaka, Gustava Surkoša,
Dušana Kleina, Milana Košáreka

• 23.marca sme sa rozlúčili s bratom Rudkom Uhrom.


Uverejňujeme niečo z jeho života.

Náš brat Rudolf Uher


sa narodil 15. februára 1926 v Bratislave ako druhé dieťa
manželov Márie a Jozefa Uhrovcov. Vyrastal vo veľkej rodine,
kde bolo sedem detí. Od malička bol tichý a málovravný, čo sa
ešte prehĺbilo, keď mal úraz, ktorý ho poznačil na celý život. O to
viac sa potom venoval svojej veľkej záľube – elektronike,
v ktorej dosiahol vysoký stupeň vedomostí, ale aj praktickej
zručnosti.
Keď sa počas štúdií na Slovenskej vysokej škole technickej, na
fakulte elektrotechnickej v Bratislave dostal do problémov kvôli
svojmu kresťanskému presvedčeniu, odišiel do Prahy, kde
dokončil štúdiá na Českom vysokom učení technickom.
Po návrate do Bratislavy pracoval na viacerých pracoviskách,
ale kvôli nezakrývanej viere mal len obmedzené možnosti
postupu v práci.
Počas vojny rodičia Uhrovci ukrývali židovské deti. Aj preto
ich zo skromného pivničného bytu deložovali na ulicu. Vtedy im
pomoc poskytol brat Linhart a niektorí ďalší, ktorí ich prichýlili.
Ovplyvnený a povzbudený príkladom svojich rodičov neskôr
Rudko sám poskytoval pomoc mnohým iným. Často u neho
prespávali v zime bezdomovci, pomohol viacerým, čo ho
požiadali o pomoc. Najviac času a práce však dával do tichej
a nenápadnej služby druhým v tom, že im opravoval rádiá a
televízory. Bol vždy ochotný pomôcť aj nám, mladším,
materiálne či cennou technickou radou. Pri stavbách modlitební
Cirkvi bratskej v 70. rokoch bol aktívnym brigádnikom a svoje
zvláštne obdarovanie pre elektroniku využil pri práci na ozvučení
priestorov v modlitebni na Cukrovej.
Rudko mal mimoriadne hlboký a srdečný vzťah k vážnej
hudbe a až do vysokého veku spieval v zborových spevokoloch,

15
ktoré svojou službou prinášali aj v našom zborovom
spoločenstve mnoho dobrého.
V roku 1995 uzavrel manželstvo s Jarmilou Vajcikovou.
Spolu sme ich vídali v nedeľných zhromaždeniach a Rudko
nechýbal ani na pravidelných spoločných stretnutiach seniorov.
V zhromaždení nemal len svoje obľúbené miesto v lavici. Mal
úprimnú túžbu počuť Božie Slovo, ktoré sa aj snažil napĺňať vo
svojom živote. Sme vďační za spoločné chvíle s ním.
Jeho osobitá interpretácia života viery, lásky a nádeje s Pánom
Ježišom zostáva obohatením nášho zborového spoločenstva.
V posledných mesiacoch sme si všímali jeho telesnú slabosť.
Nechýbali mu však duchovná sviežosť a pohľad viery, upretý do
večnosti. Možno by svoju životnú nádej ešte rád vyjadril slovami
dávnej spevokolovej piesne: „Kde budeš Ty, chcem i ja
prebývať, ani smrť ma od Teba neoddelí.”
Zomrel náhle 15. marca večer. Nestačil sa rozlúčiť ani
s najbližšími v rodine ani s priateľmi. Možno, keby mohol,
povedal by nám všetkým na konci svojej pozemskej cesty, na
ktorej nebol ušetrený prehier a trpkých skúšok, predsa len svoje
životné vyznanie: „Okúste a vidzte, že dobrý je Hospodin,
blahoslavený je každý, ktorý dúfa v Neho.”
Odišiel, no vieme, že sa spolu raz stretneme a čo nebolo
dopovedané, si dopovieme.
Zo spomienok rodiny vybrali I.Ferenčík, M.Machajdíková

Pripravili: Jozef a Zuzana Banovci


Pozn. Ak sme na niekoho nechtiac zabudli, veľmi nám pomôžete, ak
nám to dáte vedieť. Tiež, keď máte nejakú konkrétnu prosbu za seba,
či niekoho druhého, alebo vďačnosť, čím sa chcete s ostatnými
podeliť, budeme veľmi vďační, keď nám to oznámite, aby sme to mohli
uverejniť. Kontakt: 02/45994701, 0908733188,
jz.banovci@gmail.com

16

Rate