CUVÂNT CĂTRE "MICA TURMĂ" Cuvânt înainte Pionierii noştri înfruntă lumina

Lucrătorii adventişti de ziua a şaptea vor saluta apariţia acestui facsimil Cuvânt către "mica turmă". Acest remarcabil document, editat în timpul perioadei critice de patru ani între Marea Dezamăgire din octombrie 1844 şi memorabilele conferinţe de Sabat din 1848, oferă o introspecţie în experienţa şi gândirea pionierilor noştri în eforturile lor cele mai serioase de a descoperi poziţia şi lucrarea lor şi de a stabili ce viitor este rezervat pentru credincioşi şi pentru lume. În timp ce această broşură, editată în mai 1847, conţine declaraţii semnate de primii trei lucrători, James White, Ellen G. White şi Joseph Bates, este în primul rând o publicaţie a lui James White devotată lămuririi vederilor sale cu privire la profeţii neîmplinite. La vremea aceea probabil ca nu existatu mai mult de o sută de adventişti păzitori ai Sabatului în Statele Unite. Ca lucrător tânăr de douăzeci şi cinci de ani, el a lucrat aproape singur în lămurirea vederilor pe care le formulase până la acea vreme. Acest lucru a avut loc cu aproape un an înainte de convocarea primelor cinci conferinţe de Sabat, timp în care aceia pe care noi îi stimăm astăzi ca fiind înaintaşii noştri spirituali se întâlneau împreună şi, cu minţile şi inimile deschise, cercetau Cuvântul lui Dumnezeu pentru a înţelege mai bine adevărurile acestuia. Cu o înţelegere deplină a cadrului istoric a broşurii Cuvânt către "mica turmă", cititorul nu va fi deranjat să afle că în câteva dintre punctele de vedere formulate de către James White, unele au fost modificate de către el în anii de mai târziu, ca puncte de vedere descoperite mai clar în urma unui studiu matur şi mai profund. Acest document prezintă în primul rând un tablou al încercării unuia dintre lucrători de a încuraja şi de a ajuta pe cei din jurul lui la răspândirea luminii care începuse să se dezvolte. Pentru cineva familiarizat cu multele voci contemporane care se fac auzite prin apărarea unor vederi discordante şi poziţii extremiste, claritatea raţionamentului, corectitudinea esenţială a perspectivei şi puritatea învăţăturii acestor articole sunt remarcabile. De asemenea, interesul faţă de această primă publicaţie îl constituie cele trei comunicări scrise de doamna E.G. White, ce descriu experienţele care se află încă înaintea poporului lui Dumnezeu. Două dintre acestea, fiind prezentări ale unor viziuni importante, au fost tipărite şi retipărite în mare măsură în cărţile lui E.G. White. Unele cuvinte, propoziţii şi fraze, care au apărut în aceste prime consemnări, au fost omise de către doamna E.G. White în tipăririle de mai târziu, fiind o sursă de îngrijorare pentru unii. Pentru un scurt rezumat al primei tipăriri a acestor viziuni, cât şi o discuţie despre omisiuni, împreună cu explicaţia doamnei White, cititorul este rugat să consulte anexa.

Este dorinţa sinceră a editorilor şi a Trustului de publicaţii Ellen White de a reedita această broşură Cuvânt către "mica turmă" în această formă, identică cu publicaţia originală, tocmai pentru a ajuta la o mai bună înţelegere a experienţei întemeietorilor mesajului şi pentru a satisface dorinţa frecvent exprimată de a avea la-ndemână, pentru un studiu atent, viziunile iniţiale ale doamnei E.G. White, aşa cum au fost tipărite prima dată.

Cuvânt către "mica turmă"
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Următoarele articole au fost scrise pentru DAY-DAWN, fiind publicat în Canandai gua, New York, de către O.R.L. Crosier. Dar fiindcă acest ziar este deja publicat şi fiindcă noi nu ştim când va fi publicat iarăşi, ne-am gândit că este cel mai bine să le oferim în această formă unora dintre noi din Maine. Doresc să atrag atenţia "micii turme" la acele lucruri care vor avea loc în curând pe acest pământ. După ce Mântuitorul nostru vorbise despre "strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă", El spuse: "Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie". Luca 21:28. Nu ne bucurăm să ştim ca semenii noştri vor fi în strâmtorare şi vor suferi de foame, însă adevăraţii credincioşi vor privi în sus şi se vor bucura la vederea răscumpărării, în vremea când acest semn sigur al venirii Fiului omului începe să se arate. Când privim la celelalte naţiuni şi le vedem cum se uită după hrană la naţiunea noastră, iar apoi se uită la deficitul şi la preţul crescând al hranei din ţara noastră, nu ne putem îndoi că asupra naţiunilor pământului vine grabnic "un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum". Brunswick, Maine, 30 mai 1847. JAMES WHITE ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ultimele şapte plăgi "Apoi am văzut în cer un alt semn mare şi minunat: şapte îngeri, care aveau şapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Apocalipsa 15:1. De mai bine de un an, credinţa mea este bine ancorată în faptul ca ultimele şapte plăgi se află toate în viitor şi că vor fi toate revărsate înainte de prima înviere. Nu cred că este de datoria mea să încerc să lămuresc fiecare plagă în parte, cu toate acestea am motive sa cred că ele urmează să fie revărsate înainte de a doua venire. În lumina Bibliei putem vedea în mod distinctiv evenimentele din experienţa noastră trecută, în timp ce 2

evenimentele din viitor nu pot fi vazute în ordinea lor atât de clar. Dacă este adevărat că plăgile urmează se fie revărsate pe pământ înainte de învierea şi schimbarea celor sfinţi, atunci nu a sosit timpul pentru noi să vedem lumină în privinţa lor, ca să putem înţelege şi simţi mai bine forţa cuvintelor lui Hristos? "Vegheaţi dar în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla, şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului." Luca 21:36. Din ultima propoziţie a versetului 1, cap. 15 a cărţii Apocalipsa "căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu", se arată clar că plăgile conţin întreaga mânie a lui Dumnezeu ce va fi revărsată asupra oamenilor răi. Potirele mâniei vor fi revărsate cu siguranţă în ziua mâniei lui Dumnezeu şi a Mielului. Isus este reprezentat cu claritate în Biblie în diferite slujbe, lucrări şi sub forma a diferite personaje. În timpul crucificării El era mielul blând înjunghiat. De la înălţare şi până la închiderea uşii în octombrie 1844, Isus stă cu braţele Sale pline de iubire şi milă întinse, gata să primească, şi pledând pentru cauza fiecărui păcătos, pe toţi cei care vin la Dumnezeu prin El. În ziua a zecea a lunii a şaptea a anului 1844, El a trecut în Sfânta Sfintelor, unde El continuă să fie "mare preot peste casa lui Dumnezeu". Dar când lucrarea Sa preoţească se sfârşeşte în acel loc, El va dezbrăca haina Sa preoţească şi va îmbrăca veşmintele Sale împărăteşti, pentru a aduce la îndeplinire judecata celor răi. Acum, unde trebuie să căutăm noi ziua mâniei, în care vor fi revărsate potirele mâniei? Nu la răstignire şi nici în timpul în care Isus îşi aduce la îndeplinire lucrarea Sa preoţească în sanctuarul ceresc. Ci în momentul când El îşi dezbracă haina preoţească şi îşi pune "hainele mâniei" pentru a "răsplăti fiecăruia după faptele lui şi va da potrivnicilor Săi mânia"; atunci va fi venit ziua mâniei Sale. Întrucât "mânia lui Dumnezeu" asupra celor răi este conţinută în plăgi, această zi a mâniei fiind încă în viitor, atunci concluzia este că plăgile sunt tot în viitor. Eu cred că versetele următoare sunt o profeţie care se împlineşte din octombrie 1844 încoace. "Şi astfel judecata s-a întors îndărăt, iar dreptatea a stat deoparte; căci adevărul s-a poticnit în piaţa de obşte şi neprihănirea nu poate să se apropie. Adevărul s-a făcut nevăzut şi cel ce se depărtează de rău este jefuit. Domnul vede, cu privirea mânioasă, că nu mai este nici o judecată. El vede că nu este nici un om şi Se miră că nimeni nu mijloceşte." Isaia 59:14,15,16. Cred că ultimele două versete care vorbesc despre faptul că Domnul "ia răzbunarea ca o haină" ca să dea "potrivnicilor Săi mânia", indică spre mânia lui Dumnezeu din cele ultimele şapte plăgi. Dumnezeu a arătat această zi a mâniei, în viziune profetică, unora dintre slujitorii Săi prin diverse simboluri. Ezechiel a văzut-o în oamenii cu "unealta de nimicire" ucigând "pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii şi pe femei". Ezechiel 9:5,6. Ioan a văzut-o în "ultimele şapte plăgi"; în vreme ce Ezdra a văzuto în foamete, molimă şi sabie. Biblia conţine multe descrieri despre 3

. le vor putrezi ochii în găurile lor. "Dar iată urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi slavă mare. "Îi voi aduce (pe sfinţi) cu braţ întins şi puternic şi voi lovi Egiptul cu plgi. ca mai înainte.această zi grabnică a mâniei. care se vor întâmpla. grânarele stau goale. Ţefania 1:17. După cum plăgile din Egipt au fost revărsate chiar înainte de eliberarea lui Israel. căci mii vor cădea în jurul lor. vor fi distruşi de "strălucirea venirii Sale".27. Daniel 12:1.13. "Oamenii îşi vor da sufletul de groază. hambarele sunt stricate." Vezi Psalm 91:5-10. "Gemeţi! căci ziua Domnului este aproape: ea vine ca o pustiire a Celui Atotputernic! De aceea toate mâinile slăbesc şi orice inimă omenească se topeşte.24. însă încurajarea ar fi fără folos dacă sfinţii sunt facuţi nemuritori înainte ca plăgile sa cadă. Plăgile din Egipt şi izbăvirea vechiului Israel din robie sunt o umbră evidentă a ultimilor şapte plăgi şi a eliberării sfinţilor. în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Sfinţii sunt încurajaţi să nu se teamă de plăgi în vremea aceea. care vor lupta împotriva Ierusalimului (sfinţilor). Aceasta constituie o dovadă evidentă că plăgile vin înainte şi nu după a doua venire. căci s-a stricat semănătura!" Vezi Ioel 1:15-18." Luca. Putem observa acest lucru în Psalmul 91 unde mulţi dintre cei răi vor fi distruşi.." "S-au uscat seminţele sub bulgări. deoarece sfinţii vor scăpa de el pentru a putea sta "în picioare la venirea Fiului omului". şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului" la apariţia Sa. care nu au fost nimiciţi de plăgi. Habacuc 3:12. care nu vor şti ce să facă"." Zaharia 14:12. şi le va putrezi limba în gură. căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Sunt foarte sigur că Mântuitorul nostru se referă la acelaşi eveniment când vorbea despre "strâmtorare printre neamuri. Ezechiel 20:33-38. 21:26. dar de tine nu se va apropia. La a doua apariţie a Domnului nostru Isus Hristos. în timp ce sfinţii sunt se află pe pământ în starea lor muritoare." Vezi Isaia 13:6-11. să vină înainte de eliberarea sfinţilor. "Sionul va fi mântuit prin judecată…" Isaia 1:27. Ieremia 30:23. 2Ezdra 15:10-13. 4 . ">Vai! ce zi!< Da. ziua Domnului este aproape. vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic. pentru că cei răi nu vor suferi din cauza plăgilor după ce vor fi nimiciţi de slava mistuitoare a venirii Sale. Le va putrezi carnea stând încă în picioare.18. tot astfel trebuie să ne aşteptăm ca ultimele şapte plăgi." 2Ezdra 15:11. 2T esaloniceni 2:8. cei răi. fiindcă Dumnezeu va trimite îngeri să-i păzească pentru ca nici o plagă să nu se atingă de locuinţa lor. care îi va lovi pe cei răi. "O mie să cadă alături de tine şi zece mii la dreapta ta. Acest lucru ne asigură că necazul vine înainte de a doua venire. În versetul 36 ni se spune să veghem tot timpul şi să ne rugăm "ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea.

în timp ce mânia mistuitoare a lui Dumnezeu se revarsă peste aceia care au respins sfatul şi poruncile Lui. Apocalipsa 7:1-3. Atunci. Marcarea sau sigilarea sfinţilor pare să arate spre marcarea sau ungerea stâlpilor şi uşiorilor uşii caselor întregului Israel. El va trimite îngerii Săi "şi va 5 . căci până atunci n-o va face. care zguduie cerurile şi pământul.Oamenii cu unealta de nimicire în mâinile lor au porunca: "să nu vă atingeţi de nici unul din cei ce au semnul pe frunte!". dar înainte ca vocea lui Isus să-i cheme pe sfinţii adormiţi. glasul Lui răsună din Ierusalim." Ioel 3:16. până când slujitorii lui Dumnezeu sunt sigilaţi pe frunţile lor. Israel era păzit. nici marea. şi ocrotirea copiilor lui Israel. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Vocea lui Dumnezeu "Domnul răcneşte din Sion. căutaţi smerenia! Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului." Ţefania 2:3. Vocea lui Dumnezeu. care-i cheamă pe sfinţi din morminte. care face să se cutremure cerurile şi pământul. de se zguduie cerurile şi pământul. ca să încerce pe locuitorii pământului". Dar eu cred că putem vedea clar că aici sunt două evenimente distincte. la vremea masacrului. care îşi mărturisesc greşelile lui Dumnezeu şi unul faţă de celălalt. nici copacii". Aceia care-şi fac datoria faţă de Dumnezeu şi faţă de copiii Lui cât mai bine cu putinţă. vor fi păziţi "de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. fiind vindecaţi de greşelile lor. El părăseşte sanctuarul ceresc şi "va coborî din ceruri" împreună cu sfinţii îngeri. Însă acum trebuie sa las acest subiect şi să închei cu îndemnul profetului: "Căutaţi pe Domnul toţi cei smeriţi din ţară care împliniţi poruncile Lui! Căutaţi dreptatea. căci ei vor fi sigilaţi înainte ca plăgile să cadă. Adevăratul Israel al lui Dumnezeu va fi protejat sigur când Hristos stăpâneşte naţiunile cu un "toiag de fier" şi le va "sfărâma ca pe vasul unui olar". Dar Domnul este scăparea poporului Său. Scriitorii şi lectorii celei de a doua veniri. deoarece El a promis că îngerii Lui îi va ocroti şi îi va păzi în toate căile lor. se vor odihni în braţele sigure ale îngerilor sfinţi. vine "din Sion" şi se aude "din Ierusalim". ceea ce arată că sfinţii însemnaţi sunt încă în starea lor muritoare. Aceia care păzesc cuvântul "răbdării" lui Hristos în acest timp de aşteptare şi încercare. Celor "patru îngeri" li se spune să nu vatăme "pământul. înainte ca Domnul să treacă prin Egipt şi să ucidă pe întâii născuţi egipteni. Apocalipsa 3:10. au confundat de obicei vocea lui Dumnezeu. Omul "îmbrăcat cu o haină de in" îi marchează pe sfinţi înainte ca să înceapă masacrul. cu "vocea Fiului lui Dumnezeu". Urmaşii umili ai Mielului nu au de ce să se teamă de groaza zilei mâniei Lui. pentru că Dumnezeu era protectorul lor în acea noapte primejdioasă.

Aici vom introduce un citat din The True Midnight Cry din 22 august 1844. şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Această voce care iese "din scaunul de domnie" şi care produce cutremurele. eu cred că trebuie să fim siguri şi nu greşim dacă noi credem că vom auzi vocea lui Dumnezeu care zguduie cerurile şi pământul înainte ca Isus să se coboare din ceruri cu îngerii şi trâmbiţa pentru a trezi la viaţă şi a aduna pe cei aleşi în văzduh. nici îngerii din ceruri. iar dacă nu veghem. Matei 24:30.17. cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu. Mulţi cred că acest pasaj dovedeşte că oamenii nu vor cunoaşte niciodată acest timp. el spune în Marcu 13:32: >Cât despre ziua aceea. din scaunul de domnie. Apocalipsa 3:2. De aceea. Apoi. în timp ce vocea Lui îi cheamă să se întâlnească cu El "în văzduh". în nori. Însa eu cred că. Se va pogorî din cer. care se aude "din Ierusalim". ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Dacă vocea lui Dumnezeu. Isus va veni la noi "ca un hoţ" şi "nu vom şti ceasul acela". ci numai Tatăl<. nimeni. cu un strigăt. nu ştie nimeni. ceea ce nu este în armonie cu învăţăturile apostolului Pavel. care vom fi rămas.31. sau ceasul acela. din scaunul de domnie" nu este "vocea Fiului lui Dumnezeu" care-i învie pe sfinţi. Ieremia 25:30. a ieşit un glas tare care zicea: >S-a isprăvit!<" În acelaşi timp are loc şi un mare cutremur de pământ produs de vocea care a ieşit "din scaunul de domnie". şi putem fi toţi de acord asupra acestui punct. ce face să se prăbuşească oraşele naţiunilor. 2Tesaloniceni 1:7. "Cu privire la timpul acelei veniri (a lui Hristos). Dar dacă ar dovedi acest lucru. 1Tesaloniceni 4:16. Deci. provine din faptul că ni se spune să veghem pentru aceasta. învie pe cei sfinţi. Ioel 3:16.aduna pe cei aleşi din cele patru vânturi".3. pentru că dacă vocea care îi învie pe sfinţi iese din templul ceresc "din scaunul de domnie". apoi împuterniceşte oştirea cerească să conducă pe cei sfinţi să se întâlnească cu El "în văzduh". ar trebui de asemenea să dovedească şi faptul că Fiul lui Dumnezeu nu va cunoaşte niciodată acest timp. atunci Isus rămâne în ceruri pe scaunul de domnie şi-i cheamă pe cei aleşi la întâlnirea cu El în templu. nici Fiul. "Căci însuşi Domnul. Nu vor fi făcute cunoscute ziua şi ora apariţiei lui Isus de către vocea Dumnezeului cel veşnic? Că ziua şi ora vor fi cunoscute de către copiii lui Dumnezeu. şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. atunci ei vor trebui să se întâlnească cu Domnul în Ierusalim. trebuie să fie aceeaşi voce care se aude "din Ierusalim" şi care zguduie cerurile şi pământul. pentru că pasajul declară în mod clar acelaşi lucru şi cu privire la El.31. şi de către nimeni altcineva. ci doar aceia care veghează cu adevărat şi "ţin cu tărie" vor cunoaşte acel timp. Însă poate vreun om să creadă că 6 . noi cei vii. Apocalipsa 16:17. după cum o declară şi în privinţa oamenilor şi îngerilor." 1Tesaloniceni 4:16. scufundând insule şi munţi. Isus mai întâi "se va coborî din ceruri" împreună cu îngerii Săi.17. citim: "Şi din Templu. în timp ce vocea Lui îi cheamă afară din morminte. Devine clar că această voce care iese "din Templu. La revărsarea celor şapte potire. vom fi răpiţi toţi împreună cu ei.

şi va fi prins în laţul Meu. nici Fiul. şi nu va mai fi amânat. ci doar Dumnezeu Tatăl va face cunoscute ziua şi ora. îţi vei mânca pâinea tremurând. ce înseamnă acest cuvânt de batjocură. şi ţara va fi pustiită. în mijlocul casei lui Israel! Căci Eu. voi vorbi. Pe toţi cei ce stau în jurul lui şi îi sunt de ajutor. Dumnezeu. Aceasta este varianta corectă conform celor mai capabili critici ai secolului. Dumnezeu: Voi face să înceteze acest cuvânt de batjocură. voi rosti un cuvânt şi7 . atunci în mod cert acest text nu poate dovedi niciodată că oamenii nu vor fi făcuţi să înţeleagă timpul respectiv. Îmi voi întinde mreaja peste el. Următoarea profeţie clarifică acest lucru. şi voi scoate sabia după ei. în ţara Haldeilor. Cuvântul "a cunoaşte" este folosit aici cu acelaşi sens pe care Pavel îl oferă în 1Corinteni 2:2. îl voi duce la Babilon." Eu cred că varianta de mai sus reprezintă vederea corectă şi clară a subiectului. De aceea spune-le: Se apropie zilele.Domnul nostru slăvit. Într-o veche versiune englezească acest pasaj sună astfel: >Dar ziua şi ora aceea nici un om nu le poate face cunoscute. Domnul. nici prorociri înşelătoare. Cetăţile pline cu popor vor fi nimicite. şi pe toate oştile lui. vor sparge zidul ca să-l scoată afară. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului. ca să ştiţi că Eu sunt Domnul<. şi nu se va mai întrebuinţa în Israel. şi îţi vei bea apa cu nelinişte şi groază. fără influenţa oamenilor. din pricina silniciei tuturor celor ce o locuiesc. Astfel. în zilele voastre. când îi voi împrăştia printre neamuri. şi toate vedeniile se vor împlini! Căci nu vor mai fi vedenii mincinoase. da. căci ţara le va fi jefuită de tot ce are. îşi va acoperi faţa. căruia i s-a dat toată puterea în ceruri şi pe pământ. şi toate vedeniile rămân neîmplinite? De aceea spune-le: Aşa vorbeşte Domnul. despre locuitorii Ierusalimului din ţara lui Israel: Ei îşi vor mânca pâinea cu nelinişte. îngerilor şi a Fiului. dar nu-i va vedea. ci Tatăl<. şi va muri acolo. nici îngerii care sunt în ceruri. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: >Fiul omului. ca să istorisească toate urâciunile lor printre neamurile la care vor merge. Atunci vor şti că Eu sunt Domnul. Iar acest lucru înseamnă în mod necesar că Dumnezeu face cunoscut timpul. adică timpul precis al celei de a doua veniri a Fiului Său. şi îi voi risipi în felurite ţări. pe care-l întrebuinţaţi în ţara lui Israel: Zilele se lungesc. Spune poporului din ţară: Aşa vorbeşte Domnul. este ignorant şi va rămâne astfel cu privire la acel timp până în momentul când El vine să judece lumea? Dacă nu. ce voi spune se va împlini. de foamete şi de ciumă. şi că Tatăl va face cunoscut timpul precis al venirii lui Hristos. Pavel a înţeles bine multe alte lucruri. "Domnitorul care este în mijlocul lor îşi va pune lucrurile pe umăr şi va pleca pe negură. în primul pasaj citat se declară că nimeni. casă de îndărătnici. îi voi risipi în toate vânturile. însă el era hotărât să facă cunoscut printre corinteni nimic altceva decât pe Hristos şi pe El răstignit. şi să ştie că Eu sunt Domnul. şi îşi vor bea apa cu groază. ca să nu vadă pământul cu ochii. Dar voi lăsa din ei vreo câţiva oameni care vor scăpa de sabie.

zice Domnul. ce voi spune se va împlini şi nu va mai fi amânat". ca şi timpul împlinirii lui. dacă subiectul acestei profeţii este timpul. Viziunea adevărată (sau lumina) despre timp a fost scrisă pe table. Ce este acest cer care urmează să fie zguduit şi făcut sul ca o carte? Nu putem vedea acest eveniment atât de clar în momentul de faţă. cu toate acestea. nu cea a lui Dumnezeu. pentru că nu putem vedea întregul clar deodată. este aceeaşi cu cerul care "s-a strâns ca o carte de piele" din Apocalipsa 6:14. candelele noastre care ard descoperă noi obiecte. Domnul. vocea Lui îl va face cunoscut sfinţilor Săi? Întrucât semnele în soare. însă cuvântul rostit de "Domnul Dumnezeu" va fi adevăratul timp şi se va împlini. Aceste preziceri linguşitoare au fost primite cu bucurie de "casa răzvrătită" a lui Israel într-o anumită măsură. conform cu Matei 24:29. voi vorbi. Falsele viziuni care au fost scrise şi care au fost susţinute de către "casa răzvrătită" a lui Israel. lună şi stele au fost literale. De aceea este clar că acest ultim semn va avea loc când "Domnul răcneşte din Sion" şi zguduie cerurile şi pământul. vom produce 8 . nu s-au împlinit. de la Tatăl şi Fiul. prin revărsarea Duhului Sfânt. În curând se va isprăvi cu proverbul care spune că "toate viziunile nu se împlinesc". falsele viziuni vor înceta. precum şi ziua a zecea a lunii a şaptea a anului 1844. Dumnezeu. ca atunci când mâna lui Dumnezeu era la lucru în privinţa timpului.l voi împlini. la ce altă concluzie putem ajunge decât că acel cuvânt pe care Tatăl îl rosteşte este timpul adevărat. dar este datoria noastră să primim şi să preţuim lumina pe care o înţelegem cu privire la acest subiect sau cu privire la oricare alt eveniment din viitor. Acest semn nu se află în trecut. nu putem vedea totul deodată. "Domnul Dumnezeu" a promis să vorbească şi ne asigură că acel cuvânt pe care-l va rosti "se va împlini".25. dar lucrarea nu avea o influenţă sfântă şi sfinţitoare. Dumnezeu a confirmat proclamarea din 1843. Dumnezeu făcând lucrul acesta. Matei 24:29. Ezechiel 12:25. Dacă respingem o lumină mică. însă. eu cred că toţi vor admite că acel cuvânt pe care Domnul Dumnezeu îl rosteşte este chiar timpul adevărat. zguduirea puterilor cerului trebuie să fie ea literală. Din luna a şaptea 1844. şi când El vorbeşte. Isus ne-a lăsat făgăduinţa sigură că Tatăl Lui va face cunoscute ziua şi ora venirii Sale." Ezechiel 12:22-25. iar ca semn trebuie să aibă loc înainte de venirea lui Hristos. însă noi toţi ştim că aceasta este lucrarea omului. Atunci zguduirea puterilor cerului. "Căci Eu. scriind şi proclamând viziuni false. iar El va vorbi din ceruri şi va oferi poporului Său adevărul despre timpul împlinirii profeţiei. pentru că la ambele evenimente urmează căderea stelelor. Întrucât călătorim înainte spre Cetatea sfântă. Cu această mărturie înaintea noastră. Subiectul acestei profeţii este timpul despre viziunile adevărate şi cele false. Habacuc 2:2. "casa răzvrătită" a lui Israel a început să îndepărteze "pietrele de hotar". Acum. Noi credem că semnele din Apocalipsa 6:12-14 sunt aceleaşi cu cele din Matei 24:29 şi Marcu 13:24.

zicând munţilor şi stâncilor să cadă peste ei şi să-i ascundă de strălucirea venirii Lui (care înseamnă distrugerea tuturor celor răi care au mai rămas pe pământ la venirea Lui. Deci. în care zboară păsările cerului . luna şi stelele . Şi. se aplică cerului stelar. soarele. prăbuşirea oraşelor naţiunilor. Dacă Hristos s-ar ivi brusc. însă eu cred că este clar acest lucru dacă facem comparaţie între Apocalipsa 16:17-21 şi Apocalipsa 6: 14-17. Pare destul de clar că toate potirele. atunci nimeni nu s-ar mai ascunde în peşteri.Apocalipsa 19:17. nici cerul stelar şi nici biserica lui Dumnezeu de pe pământ nu vor fi zguduite şi făcute sul ca o carte. care zicea: >S-a isprăvit!<" Apocalipsa 16:17. pentru ca cei răi să aibă şansa de a se ascunde de Mielul pe care nu-l aşteaptă în peşteri. pe care o faci sul" şi "toţi munţii şi toate ostroavele s-au mutat din locurile lor". deoarece ar fi fără folos. "împăraţii pământului şi domnitorii… s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor" de slava teribilă a venirii lui Isus. iar sufletele noastre se vor desfăta cu descoperirea adevărurilor Bibliei binecuvântate. Această vedere. şi cine poate sta în picioare?" Apocalipsa 6:17. După cum putem vedea ceea ce provoacă zguduirea puterilor cerului şi un mare cutremur de pământ sau zguduirea pământului este potirul al şaptelea şi vocea lui Dumnezeu. precum şi marele cutremur de pământ. Aici putem vedea că cei răi care se ascund privesc încă înainte spre timpul când doar cei sfinţi vor "putea sta în picioare" înaintea lui Hristos la apariţia Sa. După ce cerul "s-a strâns ca o carte de piele. Dar dacă preţuim lumina tot atât de grabic după cum ne-o descoperă Domnul. "Al şaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. se aplică bisericii lui Dumnezeu de pe pământ . 9 . covârşiţi fiind de chinul soartei lor aşteptate (când Hristos şi îngerii se apropie de pământ pentru a-i învia şi aduna pe cei aleşi). Apoi. prin vocea lui Dumnezeu. ei strigă: "a venit ziua cea mare a mâniei Lui.Apocalipsa 14:6.Ge neza 1:8-17. iar acest eveniment constituie ultimul semn literal chiar înaintea semnului Fiului omului care apare în ceruri. văgăuni sau printre stânci. atunci El va face să crească lumina.nemulţumire conducătorului nostru ceresc şi vom fi lăsaţi în întuneric. după cum învaţă unii. Mai întâi este aplicat Paradisului. în ultima instanţă. se aplică atmosferei care înconjoară acest pământ. din scaunul de domnie. ci mai degrabă atmosfera din jurul pământului în care zboară păsările cerului. conform 2Corinteni 12:2-4. vocea lui Dumnezeu din scaunul de domnie. au loc înainte de venirea lui Isus. nici Paradisul.7. tunetele şi fulgerele. În al treilea rând. a ieşit un glas tare. vocile.18. Acest lucru arată că toate schimbările trebuie să aibă loc pe suprafaţa pământului înainte de venirea lui Isus. pe neaşteptate în lume. Cuvântul cer se aplică la cel puţin patru locuri sau lucruri în Scripturi. mutarea din locurilor lor a munţilor şi insulelor. Şi din Templu. însoţit de către "toţi sfinţii îngeri". unde Pavel a fost luat în viziune. 2Tesaloniceni 2:8). fără îndoială va fi imediat respinsă de către mulţi care pretind că îl aşteaptă pe Isus zi şi noapte.

ziua odihnei se iveşte la glasul lui Dumnezeu. iar slava care vine dinaintea noastră. Atunci sfinţii vor cunoaşte mai bine adevăratul preţ al speranţei binecuvântate şi se vor bucura că au fost socotiţi demni să sufere ocara. atunci ne vom ridica din slavă în slavă. pentru că au stat aproape de adevăr şi au ascultat cu stricteţe de toate "poruncile lui Dumnezeu". slava era asupra acestuia. când vine împreună cu toţi îngerii Săi sfinţi. Dumnezeu a promis că este "nădejdea poporului Său" la vremea când vocea Sa zguduie cerurile şi pământul. în Evrei 12:22-27. Va fi o zi a bucuriei pentru cei sfinţi. că El încă vorbeşte din "Cetatea Dumnezeului cel viu" şi clatină "încă o dată nu numai pământul. pentru a ne pregăti în vederea slavei acelei scene. miezul zilei. Această revărsare a Duhului Sfânt trebuie să aibă loc înainte de a doua venire a lui Hristos. până când Hristos apare ca să ne 10 . ci şi cerul". completată fiind de răsăritul soarelui iar a doua. şi vor fi umpluţi cu Duhul Sfânt ca să fie pregătiţi pentru a-l putea vedea pe Isus şi a sta în picioare înaintea Lui la apariţia Sa. tot la fel ca şi Moise. în dimineaţa bucuriei dinaintea noastră. În faţa prezenţei unui singur înger. Copiii Săi nu au de ce să se teamă de grozăviile acelei zile. în aşa fel încât a fost necesar să-şi acopere faţa cu un văl înaintea fraţilor săi. care nu o puteau suporta şi care auzeau cuvântului lui Dumnezeu din gura lui. deoarece toţi cei răi care sunt în viaţă vor fi nimiciţi de "arătarea venirii Sale". vocea Sa "a clătinat pământul". deoarece în starea noastră prezentă nici unul din noi nu poate sta în picioare nici măcar pentru o clipă înaintea strălucirii acelei veniri. Să nu ne aşteptăm noi oare la acelaşi rezultat care are aceeaşi cauză? Dacă ne aşteptăm.. când lumina şi slava Sa se află asupra noastră. atunci va fi şansa pentru toţi cei răi. atunci toţi vor avea slava revărsată asupra lor. la învierea lui Hristos. pentru a se pregăti să stea în picioare înaintea Fiului lui Dumnezeu. când Dumnezeu vorbeşte din sfânta Cetate pentru tot poporul Său. să se ascundă de prezenţa Mielului. De aceea este necesar ca sfinţii să se împărtăşească într-o mare măsură din slava lui Dumnezeu. fiindcă ei vor fi ocrotiţi în faţa prăbuşirii oraşelor. Când Dumnezeu a vorbit lui Moise la Sinai. prima. Cu toate acestea. Tot astfel. Promisiunea lui Dumnezeu nu poate da greş. Când Tatăl îşi face auzită vocea "din scaunul de domnie". aşa cum a făcut cu Moise. zorii dimineţii. iar de Pavel suntem învăţaţi. Când Dumnezeu a vorbit lui Moise. garda romană s-a prăbuşit la pământ asemenea unui om mort. a aştepta şi de a trece prin încercări este reprezentată printr-o noapte întunecată. peşterile şi văgăunile nu sunt un adăpost pentru ei în faţa slavei mistuitoare a gloatei sfinte. stâncile. cum n-a mai fost de când sunt oamenii pe pământ". care nu sunt nimiciţi de plăgile care au căzut pe pământ. ceea ce produce "un mare cutremur de pământ. Starea noastră prezentă de a veghea. Sunt două părţi ale dimineţii. pentru că ei vor fi atunci "izbăviţi" de toţi duşmanii din afară. venire care trebuie să distrugă pe "omul fărădelegii". 2Tesaloniceni 2:8.văgăuni şi printre stâncile munţilor. munţilor şi caselor. printr-o dimineaţă.

Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică. înşelăciunea. conform Daniel 12:1.2. Că Isus s-a ridicat. Este limpede pentru mine că există patru evenimente distincte. învierea celor drepţi la viaţă veşnică. toate în viitor. cred pe deplin. că toate aceste evenimente îşi vor găsi împlinirea la cea de-a doua venire a lui Hristos. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Timpul strâmtorării "În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail. al treilea. 11 . pentru a-şi primi împărăţia şi puterea ca să domnească. poporul tău va fi mântuit. Însă pentru că eu nu pot armoniza nici una dintre aceste vederi cu Biblia. pare a fi un alt eveniment pentru un alt scop. Numărul ei este 666. timpul strâmtorării. a închis uşa şi a venit înaintea Celui îmbătrânit de zile pentru a primi împărăţia în luna a şaptea a anului 1844. doresc cu modestie să ofer fraţilor şi surorilor mele vederea mea cu privire la aceste evenimente. al doilea. întunericul umbrei nopţii se va risipi înaintea slavei scenelor pregătitoare ale venirii fiului omului. izbăvirea sfinţilor şi ultimul. şi anume oricine va fi găsit scris în carte. Această ultimă putere care calcă în picioare pe sfinţi este scoasă în evidenţă în Apocalipsa 13:11-18. căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare. Această putere este ultima care calcă în picioare biserica adevărată a lui Dumnezeu şi. Mult din puterea. ceea ce înseamnă că Mihael nu s-a sculat în picioare. urmează implicit că această ultimă putere opresivă încă nu "şi-a ajuns sfârşitul". fiindcă adevărata biserică este călcată în picioare şi izgonită de către toată creştinătatea. glorie! Aleluia! În sărmana mea inimă arde un foc pentru împărăţia lui Dumnezeu. Mihael se scoală la timpul când ultima putere descrisă în capitolul 11 îşi va ajunge sfârşitul şi nimeni nu-i va fi într-ajutor. Ridicarea Lui în 1844 a avut ca scop închiderea uşii şi venirea la Tatăl Lui. Primul.îmbrace cu nemurire. Matei 25:10 şi Daniel 7:13. scularea lui Mihael. Dar în vremea aceea. Unii spun că scularea lui Mihael. Dacă noi "ţinem cu tărie" încă câteva zile.14. Dar scularea lui Mihael. cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. însă scularea lui Mihael are ca scop de a-şi manifesta puterea Sa regească. prin distrugerea celor răi şi izbăvirea poporului Său. după cum rezultă din Luca 13:25. minunile şi opresiunea ei. fără-ndoială se vor manifesta pe durata ultimei ei bătălii în timpul "ultimelor şapte plăgi". O. Alţii spun că Mihael s-a sculat în ziua a zecea a lunii a şaptea 1844. că de la acea vreme încoace noi trecem printr-un "timp de necaz cum n-a fost niciodată" şi că izbăvirea sfinţilor are loc la prima înviere. ocrotitorul copiilor poporului tău." Daniel 1 2:1. în timp ce insist cu această dulce perspectivă înaintea adevăraţilor credincioşi. pe care deja o are. dându-ne astfel viaţa veşnică. şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică. timpul strâmtorării şi izbăvirea sfinţilor au loc în viitor.

El va dezbrăca hainele Sale preoţeşti şi va îmbrăca hainele Sale regeşti şi coroana. Dar când Mihael se scoală pentru a stăpâni. Iacov s-a înspăimântat foarte mult şi l-a apucat groaza". Aceasta se întâmpla chiar înainte de eliberarea lui Israel din robia egipteană. vor fi văzute şi mai clar la încheierea luptei cu icoana fiarei. Acest lucru este clar arătat de către magicienii din Egiptul antic. minuni pe care Moise le realizase prin puterea lui Dumnezeu.7. Sfinţii adevăraţi vor fi aduşi în aceeaşi situaţie la timpul împlinirii profeţiei din Apocalipsa 13:11-18. iar Esau pe cei necredincioşi. nici una n-a fost ca ea? Este o vreme de necaz pentru Iacov. cu profeţia lui Obadia. când Isus îşi încheie lucrarea Sa de ispăşire în Sfânta Sfintelor. pentru a împlini profeţia aceasta. Din momentul acesta şi până la apariţia lui Hristos sfinţii vor avea putere asupra naţiunilor care au mai rămas după căderea plăgilor. Comparând Geneza 32 cu Ieremia 30:7 şi. înfăptuind cele mai multe minuni. pentru că atunci nimeni nu ar mai rămâne până la transformare. Strâmtorarea lui Iacov a început atunci când mesagerii s-au întors la el şi i-au spus: ">Ne-am dus la fratele tău Esau. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Timpul strâmtorării lui Iacov "Vai! căci ziua aceea este mare." Ieremia 30:7. deoarece se vorbeşte despre această înviere ca despre un eveniment separat. ci. Dacă eliberarea sfinţilor vii nu are loc până la prima înviere. ci necazul naţiunilor pământului cauzat de "ultimele şapte plăgi". putem vedea că Iacov reprezintă credincioşii. El are deja multe coroane într-o coroană. şi deci să nu ne aşteptăm să vedem tot aşa o mare manifestare a puterii diavolului chiar înainte de eliberarea glorioasă a sfinţilor? Dacă Mihael s-a sculat în 1844. conform cu Apocalipsa 13:11-18. Noi credem că Marele nostru Preot este îmbrăcat asemenea marelui preot evreu. care i-au înşelat pe faraon şi oştirea lui. care se află chiar în faţa noastră. atunci ce putere "îşi va ajunge sfârşitul şi nimeni nu-i va fi într-ajutor… la vremea aceea"? Strâmtorarea care urmează să vină la timpul când Mihael se scoală nu este încercarea sau necazul sfinţilor.aproape de timpul ajungerii ei la sfârşit. pentru a veni spre pământ ca să-i manifeste puterea sa regească domnind peste naţiuni şi sfărâmându-le în bucăţi. Eliberarea sfinţilor vii are loc înainte de prima înviere. Astfel. Apocalipsa 19:16. fapt ce la ve provoca teamă 12 . Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor. şi el vine înaintea ta cu patru sute de oameni<. atunci de ce se vorbeşte despre înviere ca despre un eveniment separat. de asemenea. dar Iacov va fi izbăvit din ea. Nu am nici o îndoială că aceste două personaje vor fi scoase în evidenţă. trebuie să fie dat un decret pentru omorârea celor sfinţi. Cei sfinţi nu vor fi omorâţi. conform cu Levitic 16. Geneza 3 2:6. după eliberare? Este clar că eliberarea se face la glasul lui Dumnezeu.

15. şi nu va mai rămâne nici unul din casa lui Esau. Când Isus îşi va sfârşi lucrarea Sa în sanctuarul ceresc şi va veni pe marele nor alb cu secera în mână. care ne poartă prin istoria poporului lui Dumnezeu pe pământ. Personal. Toate clasele credincioşilor aşteptători ai celei de a doua veniri sunt de acord că îngerul. 14. un duh de îndurare şi de rugăciune…" "Ţara se va jeli.000. apoi versetul al şaselea începe cu un alt lanţ de evenimente. nu pot vedea nimic în trecutul ca şi în prezentul istoriei noastre care să corespundă timpului strâmtorării lui Iacov sau celor aleşi care să strige ziua şi noaptea. Nu cu mult timp în urmă mă aflam la o întrunire unde predomina sentimentul că dacă toţi trebuie să-şi facă lucrarea. după cum este consemnat în cap.şi suferinţă. scos în evidenţă în versetele 6 şi 7 din acest capitol. Lui Ioan i s-a arătat o fiară şi icoana ei. căci Domnul a vorbit!" Ob adia 1:18. dar casa lui Esau va fi miriştea pe care o vor aprinde şi o vor mistui. Sunt uimit cum unii dintre fraţii noştri aproape că ne impun să ieşim şi să lucrăm. În ultima luptă cu icoana fiarei. 14. atunci ar trebui să se roage ca Hristos să se coboare pe pământ în douăzeci şi patru de ore. strigând ziua şi noaptea pentru izbăvire. prezent şi viitor. 13 . Geneza 32:24. stau în picioare pe muntele Sionului. şi cât de firesc a fost pentru el sa vadă mai departe cum cei 144. Este clar că atunci când vine timpul pentru această strigare. Însă timpul special al sfinţilor pentru întristare şi rugăciune este în mod evident încă în viitor. fiecare familie deosebit: familia casei lui David deosebit. împreună cu Mielul. după cum citim în cap. Dorinţa şi rugăciunea oricărui suflet curat este: "Vie împărăţia Ta". aşa cum este reprezentat prin îngerul care strigă la Isus ca să-şi arunce secera ascuţită şi să secere.16. atunci va sosi timpul de a striga ziua şi noaptea. 13.12. versetele 1-5. Ezechiel 7:15. care obţin biruinţa asupra fiarei şi a icoanei ei. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Gânduri cu privire la Apocalipsa 14 Capitolul 13 din Apocalipsa şi primele cinci verste din capitolul 14 al aceleaşi cărţi. cei aleşi vor avea revărsat asupra lor spiritul rugăciunii. până la răscumpărarea celor 144.000. "Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului. Aici eu cred că împărţirea ar trebui facută între versetele 5 şi 6 din cap. şi femeile ei deosebit…" Zaharia 12:10. este un lanţ al evenimentelor din trecut. sfinţii vor striga zi şi noapte şi vor fi eliberaţi de vocea lui Dumnezeu. deoarece versetul 6 începe cu o serie de evenimente referitoare la mesajele succesive ale sfântului adevăr advent. Apocalipsa 14:14. Când Iacov se afla în situaţie disperată. când se va da un decret ca toţi cei care nu se închină icoanei fiarei "să fie omorâţi". el s-a luptat cu îngerul "până s-a crăpat de ziuă". Luca 17:7. Atunci "casa lui Iacov va fi un foc şi casa lui Iosif o flacără.

dar în altele avem vederi foarte diferite. în timpul acestui înger al treilea. Am fost foarte interesată de ceea ce ai scris în Dawn şi în suplimentul acestuia. pentru faptul că mă adresez ţie în mod public de data aceasta. tocmai la timp pentru ei ca să poată scăpa din bisericile lor. "aici". înainte de a doua venire. Mă vei scuza. este aceea că eu nu am considerat că am datoria clară de a scrie până acum. Lucrarea îngerului al doilea a fost aceea de a arăta credincioşilor aşteptători că Babilonul a căzut. vol. Maine 21 aprilie 1847 Către fratele Eli Curtis. din luna a şaptea 1844 încoace. până ce puterea strigătului de la miezul nopţii i-a trezit. New York City Stimate frate. îmi adresezi cu amabilitate invitaţia de a-ti scrie. de a "primi" semnele care eliberează grupul fecioarelor înţelepte. în timpul strigătului îngerului al doilea. în Day-Dawn. o avertizare pentru cei sfinţi de a "ţine cu tărie" şi de a nu da înapoi. Întrucât timpul de aşteptare. Fără îndoială. ori altfel suntem lipsiţi de o regulă de interpretare a acestui capitol. urmează că îngerul al doilea ne-a adus în luna a şaptea 1844. al răbdării. Eu nu sunt de acord cu aceia care fac două mesaje de strigare. Unde i-ai văzut tu. etc. atunci devine evident că noi trăim în timpul mesajului îngerului al treilea. tocmai o asemenea avertizare? Cu certitudine că da. Suplimentul tău se află în faţa mea acum şi cer permisiunea să 14 . şi sunt pe deplin acord cu tine în unele puncte. atunci toţi cei cinci îngeri scoşi în evidenţă în acest capitol reprezintă cinci mesaje distincte. a început din luna a şaptea 1844 şi întrucât categoria celor care ţin Sabatul. 1.. care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus". Şi pentru că o mare parte dintre ei nu au învăţat acest adevăr. Ultimii doi îngeri sunt mesaje de rugăciune. "a căzut Babilonul cel mare" şi vocea "ieşiţi din el poporul Meu". JAMES WHITE ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Topsham. vom avea o mai bună înţelegere a acestora la timpul împlinirii lor. Ioan? Păi. În versetul 12 citim: "Aici este răbdarea sfinţilor. numerele 10 şi 11. şi este încă. Singura scuză pe care ţi-o pot oferi. Dacă acest fapt este adevărat. conţine amândouă aceste mesaje.reprezintă mesajul advent către biserică şi lume. Mesajul celui de-al treilea înger a fost. înainte de a sosi ziua a zecea. deoarece fiecare predică tipărită sau rostită cu privire la acest subiect. a apărut de la acel timp încoace. nu am nici o îndoială. pentru faptul că nu am scris înainte. Nu a fost oare adevăratul mesaj pentru poporul lui Dumnezeu.

In "ceasul ispitei" care urmează să vină. din care sfinţii vor fi eliberaţi de vocea lui Dumnezeu. la distrugerea finală a lui "Gog şi Magog". ce trebuie curăţit la sfârşitul celor 2300 de 15 . Cel atotputernic suflă de la marele Său tron. vor fi mântuiţi în cele din urmă. Apoi vor apărea cerurile cele noi şi pământul cel nou. să-ţi arunce secera şi să secere . Tu crezi că aceia care se închină la picioarele sfinţilor (Apocalipsa 3: 9). însă scularea lui Mihael (Daniel 12:1) pentru a-şi elibera poporul. întreaga oştire a celor răi va fi arsă "rădăcină şi ramură". Tu de asemenea crezi că Mihael s-a sculat şi că timpul strâmtorării a început în primăvara anului 1844. Acesta va fi timpul strâmtorării lui Iacov (Ieremia 30:5-8). iar când ei sunt gata să ia Cetatea. ei vor şti că sunt pierduţi pe vecie şi. călătorind apoi într-un car de nori. Habacuc 3:12. Atunci sfinţii "vor zidi case" şi "vor sădi vii". Cei răi înconjoară "tabăra sfinţilor". intrând în Sfânta Sfintelor în luna a şaptea a anului 1844. Sunt pe deplin acord cu tine că vor fi două învieri literale. Isaia 65:17. ţie şi turmei împrăştiate a lui Dumnezeu. când îşi dezbracă haina preoţească şi îmbracă hanele împărăteşti. "zdrobind neamurile în mânia" ca să-şi elibereze poporul. Am văzut că toţi neprihăniţii morţi au fost înviaţi de vocea Fiului lui Dumnezeu. Aici avem vederi diferite. chiar la vremea când morţii cei răi au fost înviaţi. şi-L dau să fie batjocorit". Am văzut. avându-l pe Satana conducătorul lor. spre a arăta fiecăruia adevăratul caracter. la prima înviere. că după cum Hristos este viţa. sfinţii strigând zi şi noapte la Isus. în afara celor o mie de ani. Domnul mi-a arătat în viziune că Isus s-a ridicat şi a închis uşa. Acest lucru nu va avea loc decât atunci când Isus îşi va termina slujba preoţească în sanctuarul ceresc. care se află pe nor. ce am văzut în viziune referitor la aceste lucruri despre care ai scris tu. Eu cred că sanctuarul. pentru că Dumnezeu mi-a arătat că această categorie erau pretinşi adventişti care apostaziaseră şi care au răstignit "din nou pentru ei. asupra Cetăţii. 2Petru 3:13) nu vor apărea decât după învierea şi distrugerea celor răi la sfârşitul celor o mie de ani. şi că Satana i-a înşelat prin faptul că i-a făcut să creadă că pot ocupa Cetatea sfântă în care se află sfinţii. tot astfel Satana este "rădăcina" şi copiii lui "mlădiţele" sau ramurile. vor îngenunchia la picioarele sfinţilor. covârşiţi de chinul teribil al sufletului lor. şi că toţi cei care au fost înviaţi la a doua înviere au fost arşi şi au încetat să mai existe.declar. suflarea unui foc mistuitor care se pogoară asupra celor răi şi îi arde şi "rădăcină şi ramură". Am văzut că Satana a fost "dezlegat şi va ieşi din temniţa lui" la sfârşitul celor o mie de ani. Atunci Isus va avea în mâna Sa o seceră ascuţită (Apocalipsa 14:14). punându-şi pe cap coroana. de asemenea. pe Fiul lui Dumnezeu. Sunt de asemenea de acord cu tine că cerurile cele noi şi pământul nou (Apocalipsa 21:1. încetând să mai existe. se află încă în viitor. iar copiii Săi mlădiţele.

în zilele acelea. feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci. Visuri şi viziuni se găsesc printre semnele care preced zilele grandioase şi remarcabile ale Domnului. au fost văzute în ziua aceea. Ştiu că aceasta este o poziţie foarte nepopulară cu privire la acest subiect. cu mai bine de un an în urmă. s-a împlinit în întregime în ziua Cincizecimii. şi luna în sânge. etc. trebuie să fie clar pentru orice minte fără prejudecăţi că a sosit timpul în mod deplin când copiii lui Dumnezeu se pot aştepta la visuri şi viziuni de la Dumnezeu. că fratele Crosier a avut adevărata lumină cu privire la curăţirea sanctuarului. tinerii voştri vor avea vedenii. chiar printre adventişti. însă toată profeţia se va împlini "în zilele din urmă. Trebuie să avem in minte faptul că aceste 16 . dar eu am sperat cu smerenie să fie retezată cu ajutorul "sabiei Duhului" cel puţin din unele minţi. însă eu aleg să cred cuvântul Domnului în privinţa acestui punct. sânge. înainte ca să vină ziua Domnului. Eu conchid că nu există nici un credincios al celei de-a doua veniri care să creadă că profeţia lui Ioel. White ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ "În zilele de pe urmă. şi că a fost voia Lui ca fratele Crosier să-şi publice vederile în Day-Star. Şi fiindcă semnele acelei zile au avut loc şi încă sunt în curs de împlinire. suplimentul din 7 februarie 1846. Noi nu putem crede că semnele în soare şi lună. E. Mă simt pe deplin autorizată de Domnul să recomand acest supliment oricărui sfânt. zice Dumnezeu. zice Dumnezeu"." Fapte 2:17-20. sau că au existat viziuni ori visuri printre ei în acel ceas emoţionant. "Petru s-a sculat în picioare cu toţi cei unsprezece" şi a citat versetele de mai sus din profeţia lui Ioel. şi bătrânii voştri vor visa visuri! Da. precum şi de lipsa unei vederi corecte asupra acestui subiect. Sunt pe deplin conştientă de prejudecata multor minţi în privinţa acestui subiect. este Noul Ierusalim. deoarece nu există nici cea mai mică dovadă că orice parte a profeţiei s-a împlinit atunci. Scopul său era acela de a arăta că uimitoarea lucrare care avusese loc în ucenici în acel timp era subiectul profeţiei şi lucrarea lui Dumnezeu.. G. voi turna din Duhul Meu peste orice făptură. foc şi un vârtej de fum. Domnul mi-a arătat în viziune. afară de partea referitoare la revărsarea Duhului Sfânt. aceasta fiind cauzată în principal de învăţătura adventiştilor populari. şi vor prooroci. Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ. soarele se va preface în întuneric.zile. chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna. din Duhul Meu. pentru că nu există nici o dovadă cu privire la un asemenea lucru. "Când ziua Cincizecimii a sosit" şi ucenicii "erau în armonie în acelaşi loc" plini de Duhul Sfânt. Mă rog ca aceste rânduri să se dovedească a fi o binecuvântare pentru tine şi pentru toţi copiii dragi care le citesc. citată de Petru. ziua aceea mare şi strălucită. în care Isus este slujitor. mai degrabă decât învăţăturile oamenilor. O parte a acestei profeţii s-a împlinit în ziua Cincizecimii.

deasupra departe de lumea întunecată." 1Tesaloniceni 5:20-22. În timp ce mă rugam la altarul familial. Întrucât nu pot exista alte zile mai în urmă decât zilele din urmă. Feriţi-vă de orice se pare rău. Sper ca toţi cei care o pot citi să capete înţelepciune şi siguranţă. Adevăratele viziuni sunt date să ne conducă la Dumnezeu şi cuvântul Lui scris. consider că este de datoria mea să vă ofer o scurtă schiţă a ceea ce Dumnezeu mi-a descoperit. în timp ce noi privim nu la lucrurile care se văd şi sunt temporare. cum că nu va mai fi nimic mai mult descoperit prin viziuni. şi păstraţi ce este bun. ci la lucrurile care nu se văd şi sunt veşnice. că este o ţară bună şi că putem să ne suim şi s-o luăm în stăpânire. potrivit mărturiei lui Petru. Este singura noastră regulă de credinţă şi practică. până când Hristos apare pe norii cerului.visuri şi viziuni trebuie să aibă loc în "zilele din urmă". Is aia 8:20. după cum ne vorbesc următoarele versete biblice: "Nu dispreţuiţi prorociile. Însă durerile noastre sunt uşoare." "La lege şi la mărturie! Căci dacă nu vor vorbi aşa. separate de Biblie. cu referinţe biblice. aşa cum adunarea lui Israel i-ar fi omorât cu pietre pe Caleb şi Iosua pentru raportul lor (Numeri 14:10). atunci este cert ca noi să ne aşteptăm la asemenea descoperiri. Ci cercetaţi toate lucrurile. pentru care mulţi m-ar omorî cu pietre. însă dacă această opinie este corectă. însă acelea care sunt date pentru o nouă regulă a credinţei şi practicii. prin visuri şi viziuni.Hr. Nu este un motiv însă ca. Viziunea următoare a fost publicată în Day-Star. după ce Ioan a închis revelaţia în anul 96 d. pentru folosul micii turme. Am încercat să aduc înapoi un bun raport şi câţiva struguri din Canaanul ceresc. Duhul Sfânt a venit peste mine şi mi s-a părut că mă înalţ mai sus şi tot mai sus. lucrând pentru noi o greutate veşnică şi nespus de mare a slavei. Sfinţii cei dragi vor avea multe încercări prin care trebuie să treacă. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Către rămăşiţa împrăştiată de pretutindeni Deoarece Dumnezeu mi-a arătat în viziune sfântă călătoriile poporului aşteptător spre Cetatea sfântă şi răsplata bogată ce va fi dată acelora care aşteaptă întoarcerea Domnului lor de la nuntă. Mi-am întors privirea spre poporul aşteptător din 17 . cu mai bine de un an în urmă. La cererea prietenilor este republicată în această mică broşură. nu pot fi de la Dumnezeu şi trebuie respinse. Eu ştiu că printre adventişti există o opinie foarte populară. Dar eu vă declar. Biblia este o revelaţie perfectă şi completă. Dumnezeu să ne arăte împlinirea trecutului. fraţi şi surori în Domnul. prezentului şi viitorului prin cuvântul Lui în aceste zile din urmă. atunci zilele din urmă s-au sfârşit în timpul lui Ioan. nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. când acesta se afla pe insula Patmos. sunt doar pentru o clipă.

(f). peste tot în jurul norului fiind zece mii de îngeri. care se afla chiar înaintea lor. La vederea stării noastre fericite şi sfinte. Ei au căzut toţi dea lungul cărăruii. iar cei răi au căzut fără ajutor la pământ. căzându-i peste umeri. în mâna Sa dreaptă avea o seceră ascuţită. însă nu i-am putut găsi – când o voce mi-a spus: "Priveşte din nou şi uită-te puţin mai sus". (d). Curând ochii noştri au fost atraşi spre răsărit. Atunci Isus i-a încurajat ridicând braţul Său drept glorios şi din care ieşea o lumină glorioasă ce se unduia asupra grupei aşteptătorilor. deoarece apăruse un mic nor negru. pe măsură ce se apropia şi devenea din ce în ce mai luminos. Noi toţi priveam în tăcere solemnă norul. În acest timp cei 144. iar în cea stângă o 18 . ei erau în siguranţă. care ne-a descoperit ziua şi ora venirii lui Isus. Baza lui părea asemena focului. Ei aveau o lumină strălucitoare fixată în spatele lor la capătul de început al cărăruii. Sfinţii cei vii. iar feţele noastre au început să lumineze şi să strălucească de slava lui Dumnezeu. aşa încât ei să nu se împiedice. (n). spunând că nu Dumnezeu a fost acela care-i condusese până acum. deoarece se aşteptau să fi intrat în ea mai dinainte. (b). ceea ce a condus la căderea lor de pe cărăruie în lumea rea şi întunecată de dedesubt. pe cap având coroane. (m). iar ei s-au poticnit întorcânduşi privirea de la semn şi pierzând din vedere pe Isus. în vreme ce cei răi gândeau că este un tunet sau un cutremur de pământ. până când am auzit vocea lui Dumnezeu asemenea multor ape.000 erau toţi sigilaţi şi uniţi perfect. Mi-am ridicat privirea şi am văzut o cărăruie strâmtă. îngustă. (c). poporul aşteptător călătorea spre Cetatea sfântă. lăsând picioarele lor într-un întuneric desăvârşit. iar ei au strigat: "Aleluia!" Alţii au tăgăduit în pripă lumina din spatele lor. Iar pe nor şedea Fiul omului. au cunoscut şi au înţeles vocea. care cântau cel mai frumos cântec. care se afla la capătul celălalt al cărăruii. cam cât jumătatea palmei unui om. (a). (g). mai strălucitor şi mai glorios. (l). (o). peste el trecând un curcubeu. (j). ca faţa lui Moise când a coborât de pe Muntele Sinai. părul Lui fiind alb şi ondulat.lume. (k). (i). Le era tot la fel de imposibil să urce pe cărăruie iarăşi şi să meargă spre Cetate. Pe frunţile lor era scris Dumnezeu. Picioarele Lui păreau ca focul. unul după altul. Dacă ei îşi ţineau ochii fixaţi asupra lui Isus. Lumina din spatele lor i-a părăsit. ca şi întregii lumi rele care-l respinsese pe Dumnezeu. 144. conducându-i spre cetate. când noi ne-am ridicat mâna în numele lui Dumnezeu. Noul Ierusalim şi o stea glorioasă ce conţinea noul nume al lui Isus. Această lumină strălucea asupra tuturor de-a lungul cărăruii şi le oferea lumină pentru picioarele lor. cei răi se înfuriaseră şi se grăbiseră din cale afară să ne prindă ca să ne arunce în închisoare. despre care un înger mi-a spus că era strigătul de la miezul nopţii. (e). Dar curând unii au început să obosească şi spuneau că cetatea era prea departe. Atunci a ştiut sinagoga lui Satana că Dumnezeu ne-a iubit pentru că ne-am spălat picioarele unul altuia şi că am salutat pe fraţii sfinţi cu o sărutare sfântă. Când Dumnezeu a rostit timpul. El a revărsat asupra noastră Duhul Sfânt. nor despre care noi am ştiut că era semnul Fiului omului. care se ridica cu mult deasupra lumii. (h).000 la număr. iar ei s-au închinat la picioarele noastre. până când s-a arătat a fi un mare nor alb. Pe această cărăruie.

cercetându-i pe copiii Săi mai adânc şi tot mai adânc. Aşa că acesta era pomul vieţii. (y). Noi am încercat evocăm marile noastre încercări. (aa). încât n-am mai putut vorbi despre ele. iar pe fiecare parte a râului se afla pomul vieţii. când se cobora pe norul învăluit în flăcări de foc. noi am fost schimbaţi şi strânşi laolaltă cu ei. feţele noastre s-au luminat şi bucuria a umplut foecare inimă. pe ambele maluri ale râului vieţii. (bb). a strigat (t): "Treziţi-vă! Treziţi-vă! Treziţi-vă!. de la umeri până la picioare. Cei 144. Aici am văzut pomul vieţii şi tronul lui Dumnezeu. Unele coroane păreau împovărate de stele. La început crezusem că văd doi pomi. aţi stat fermi în adevărul Meu. Apoi. în aceeaşi clipă. El ne-a dat harpe de aur şi laurii victoriei. (x). M-am uitat din nou şi am văzut că ei erau uniţi la vârf într-un singut pom. Ochii Săi erau ca flacăra focului. când fraţii Fitch şi Stockman. iar fructul era glorios şi părea asemenea aurului amestecat cu argintul. ambele fiind din aur pur transparent. voi cei care dormiţi în ţărână. pentru a-l întâmpina pe Domnul în văzduh. au venit la noi şi ne-au întrebat prin ce am mai trecut noi în timp ce ei dormiseră. La auzul acestor cuvinte. a apucat poarta şi aceasta s-a dat înapoi din balamalele ei de aur şi ne-a spus: "Voi v-aţi spălat hainele în sângele Meu. Apoi s-a făcut un mare cutremur de pământ. în timp ce altele aveau doar puţine.trâmbiţă. cei 144. (z). când Isus şi-a făcut auzit glasul. Unii dintre ei aveau coroane foarte strălucitoare.000 stăteau într-un careu perfect. (u). Aceia care au mâinile curate şi inima pură vor sta în picioare. harul Meu este suficient pentru voi. (p). şi ridicaţi-vă". (q). cu mâna Sa dreaptă. când Isus a adus cu Sine coroanele pe care. Noi toţi am intrat în nor şi timp de şapte zile am urcat spre marea de cristal. care predicaseră Evanghelia împărăţiei şi pe care Dumnezeu i-a trecut la odihnă spre mântuirea lor. intraţi". Din tron ieşea un râu de apă curat. toate feţele au pălit. însă ele păreau atât de mărunte în comparaţie cu greutatea de slavă nespus de mare care ne înconjura. Pe un mal al râului era un trunchi al pomului. alţii nu atât de strălucitoare. Ei toţi erau îmbrăcaţi cu o mantie albă glorioasă. Noi toţi am intrat în Cetate şi am simţit că avem dreptul deplin de a intra în ea. Îngerii erau toţi aproape de noi când am plecat de pe marea de sticlă înspre poarta Cetăţii. Mormintele s-au deschis. când ei au recunoscut pe prietenii lor care fuseseră smulşi de moarte şi. Îngerii au luat o notă mai înaltă şi au cântat iarăşi.000 au strigat: "Aleluia!". iar cei morţi au ieşit din ele îmbrăcaţi în nemurire. Aici. apoi ridicându-şi ochii şi mâinile spre ceruri. Noi toţi ne-am dus sub pom şi am şezut pentru a privi slava locului. Isus şi-a ridicat braţul Său drept glorios. (r). iar cele ale celor pe care Dumnezeu îi respinsese s-au întunecat. pe măsură ce norul se apropia tot mai mult de pământ. le-a pus pe capetele noastre. El privea la mormintele sfinţilor adormiţi. Apoi a sunat trâmbiţa de argint lui Isus. (w). (v). şi toţi am strigat: "Aleluia! Cerul este 19 . ramurile lui aplecându-se spre locul unde mă aflam. Atunci noi toţi am strigat: "Cine va putea sta în picioare? Este haina mea fără pată?" Apoi îngerii au încetat să mai cânte şi pentru un timp scurt s-a făcut o tăcere înspăimântătoare. pe marea de sticlă. (s). Toţi însă erau mulţumiţi cu desăvârşire cu coroanele lor. iar pe celălalt mal un alt trunchi.

aşa cum stăteau ei fiecare pe un capăt al capacului. Apoi noi am început să ne uităm la splendidele lucruri din afara cetăţii. iar pe mulţi sfinţi i-am văzut intrând în case. şi noi am atins harpele noastre glorioase. (ee). Apoi ne-am uitat în sus şi am văzut cetatea ce mare. Într-o clipă am zburat în sus şi am intrat. mielul. prefăcându-se într-un şes mare. În ele se afla o poliţă de aur. El a dat-o la o parte cu braţul Său drept şi m-a invitat să iau seama. se afla un vas din aur cu mană. Noi toţi am coborât din acest loc în cetate şi. Daniel şi mulţi alţii. despre care Isus mi-a spus că este al lui Aaron. (gg). am strigat: "Niciodată nu se veştejesc!" Apoi am văzut un câmp cu iarbă grasă. iar noi toţi am strigat: "Cetatea. aşa cum se unduia ea mândră spre slava Regelui Isus. O lumină splendidă strălucea deasupra capetelor lor. leopardul şi lupul. cu cele douăsprezece temelii şi douăsprezece porţi. fiind sprijinite pe patru piloni şi împodobite cu perle. cu Isus înaintea noastră. care avea un chenar superb. struguri şi rodii pe care le-a dus jos în cetate şi pe care le-a pus pe o masă de cină. am coborât din cetate pe acest pământ. având şi fructe. am mai văzut un toiag. făcând să răsune bolţile cereşti. Noe. alune. cetatea cea mare. se coboară jos de la Dumnezeu. După aceea am intrat într-un câmp plin cu tot felul de animale – leul. iar pe el se aflau doi îngeri strălucitori – aripile lor întinzându-se peste chivot. Am mai văzut un alt câmp plin cu tot felul de flori. apoi noi am strigat: "Aleluia! Amin". şi s-a coborât fixându-se pe locul unde ne aflam noi. din ceruri" (ff). nici vorbă de aşa ceva. extrem de frumoasă la privire. poleit cu aur pur. L-am văzut pe Isus apropriindu-se şi luând mană. foarte frumoase la privire. în perfectă armonie. Am văzut două vergele lungi din aur pe care erau spânzurate fire de argint. de o nuanţă gălbuie. L-am rugat pe Isus să mă lase să văd ce se afla în interior. câte trei pe fiecare latură şi câte un înger la fiecare poartă. Era nevoie de mai mulţi oameni care să poată căra un ciorchine aici. era de un verde viu şi avea o reflexie de argint şi de aur. (dd). (ii). l-am văzut înmugurit şi înflorit. case ce aveau să fie locuite de către sfinţi. L-am întrebat pe Isus ce era înăuntrul perdelei. era foarte frumoasă. noi am trecut prin mijlocul lor şi ele ne-au urmat 20 .destul de ieftin!". ce aveau înfăţişarea argintului. Acolo am văzut cele mai frumoase case. M-am apropiat să văd cât de mult a luat din fructe şi am văzut că mai rămăsese tot la fel de mult. având feţele întoarse una spre cealaltă şi privind în jos. ochii noştri au fost atraşi mai sus la ceva care părea ca argintul. dar nu aşa cum lucrăm noi pământul aici. aici i-am văzut pe bunul părinte Avraam. Am văzut acolo un chivot splendid. ca un chenar pe partea de jos. (hh). Iacov. iar pe fire se aflau strugurii cei mai frumoşi. iar ei continuau să înalţe cu glas tare şi să adreseze rugăciuni lui Dumnezeu. asemănător coroanelor lui Isus. (cc). pe un mare munte. Pe când priveam cu uimire slava locului. care nu a rezistat în faţa lui Isus şi care s-a despărţit în două. dedesubt unde se întindeau aripile îngerilor. apoi au ieşit afară pe câmp să lucreze pământul. Am văzut o perdea cu un tiv greu din argint şi aur. În chivot. Aici şi-au luat coroanele strălucitoare de pe cap şi le-au aşezat pe poliţă. stând toate împreună. şi când le-am cules. pe Isaac.

totuşi ochii noştri o puteau cuprinde. aplecat sub greutatea smochinelor sale coapte. pentru că ne îndreptam spre Muntele Sion. Erau tot felul de copaci în jurul templului. Ei bine.000. veţi putea cunoaşte curând toate aceste lucruri. iar noi toţi am strigat: "Aleluia!". bradul. ca o margine a hainelor lor. (kk). El mi-a zis: "Nu acum. dar. pinul. Isus şi-a înălţat vocea Sa fermecătoare şi a zis: "Doar cei 144. (ll). Însă după puţină vreme. nu. iubiţi fraţi şi surori. (oo). Noi am strigat: "Aleluia! Slavă!". fiind împodobiţi cu perlele cele mai frumose. Muntele Sion se afla chiar înaintea noastră. Mă simt foarte singură aici. O. în jurul lui aflându-se alţi şapte munţi pe care creşteau trandafiri şi crini. noi am întâlnit un grup de persoane care contempla minunile acelui loc. căci am văzut o ţară mai bună. aţi suferit pentru Mine. nu vi le pot descrie. spunând: "Veniţi poporul Meu. toate lucrurile de pe pământ arată atât de sumbru. ci luminoasă. am ieşit afară. voi aţi ieşit din necazul cel mare şi aţi făcut voia Mea. veşmintele lor erau de un alb curat. şi am intrat în cetate. L-am rugat pe Isus să mă lase să mănânc din fructe. iar noi am strigat: "Vom locui în siguranţă în locuri sălbatice şi vom dormi în păduri". toţi făcând locul peste măsură de încântător. rodii. nu. Uneori cred că nu mai pot rămâne aici. măslinul. dacă aş putea vorbi în limba Canaanului. Lucrurile extraordinare pe care le-am văzut. struguri. (jj). dacă rămâneţi credincioşi. După ce am privit slava tempului. dacă aş 21 . toţi de un aur transparent.paşnice. l-am întrebat pe Isus cine erau. (mm). dacă vei fi credincioasă. Aceia care mănâncă din fructele acestei ţări nu se mai întorc iarăşi pe pământ. Apoi am intrat într-o pădure. iar pe munte era aşezat un templu splendid. Atunci Isus ne-a lăsat şi s-a dus în Cetate. Acest templu era sprijinit pe şapte piloni. atunci aş putea vorbi puţin şi despre slava lumii de sus. culegând florile care nu se ofileau niciodată. care se întindea pe multe mile. căci mă voi încinge şi vă voi sluji". Pe când îi salutam. Şi iam văzut pe micuţi căţărându-se. O. smochine. Am văzut o masă de argint curat. Am observat ceva roşu. Curând noi am auzit iarăşi glasul Lui fermecător. coroanele lor erau strălucitoare. Împreună cu ei mai era o mare mulţime de copilaşi. cimişirul. folosindu-şi aripile lor micuţe spre a zbura pe vârful munţilor. (nn). ramurile copacilor unduindu-se încoace şi încolo. sau dacă alegeau. Când ne aflam pe punctul de a intra în templul sfânt. plină de strălucire în orice loc. ce înfrumuseţau locul. şi ei aveau un tiv roşu la veşmintele lor. binecuvântat fie Domnul. În timp ce călătoream. Şi a mai zis: "Tu trebuie să te întorci din nou pe pământ şi să spui tuturor ce ţi-am descoperit". există o întâlnire specială pentru aceia care au sigiliul viului Dumnezeu. rodiul şi smochinul. Apoi un înger m-a escortat cu blândeţe înapoi în această lume întunecată. precum şi multe alte feluri de fructe. mirtul. vei putea mânca din fructul copacului vieţii şi vei putea bea apă din fântână". alune. Şi am văzut fructul pomului vieţii.000 întră în acest loc". Noi am trecut prin păduri. dar nu asemenea pădurilor întunecoase pe care le avem noi aici. Mi-a răspuns că erau martirii care fuseseră omorâţi din pricina Lui. mana. veniţi la cină. Am văzut acolo table de piatră pe care erau gravate cu litere de aur numele celor 144. Noi ne-am aşezat toţi la masă.

c Ezechiel 43:2. Howland's. w Apocalipsa 15:2. care s-au întâlnit la Bro. Stimate frate Bates: . iar El oferea rugăciunile sfinţilor. În cetate am văzut un templu în care am intrat. cc Exod 25:18-20. Noi eram extrem de fericiţi. În chivot era un vas de aur cu mană. r Apocalipsa 8:1. înainte de a ajunge la prima perdea. Duhul Sfânt a venit asupra noastră. toiagul lui Aaron care înmugurise şi tablele de piatră care erau îndoite asemenea unei cărţi. Curând am fost absentă în privinţa lucrurilor pământeşti şi am fost răpită într-o viziune a slavei lui Dumnezeu. era o slavă de o strălucire nespusă. h Apocalipsa 3:9. ff Apocalipsa 21:10-13. kk Ieremia 31:15-17. aş zbura departe de aici şi mi-aş găsi liniştea. p 1Tesaloniceni 4:16. etc. având aripile întinse deasupra chivotului. iar pe cealaltă 22 . ee Zaharia 14:4. bb Isaia 65:17. Matei 2:18. a Matei 7:14. Am trecut printr-o uşă. i Matei 24:30. Şi. Tatălui Său. o Apocalipsa 14:14. b Matei 25:6. n Apocalipsa 1:15. pe când ne rugam. y Isaia 26:2. Aici am văzut altarul tămâierii. Am văzut un înger zburând iute înspre mine. Între îngeri se afla o cădelniţă de aur. e Ioan 12:29. hh Isaia 65:21. k Luca 21:27. l Apocalipsa 19:12. Isus le-a deschis şi am văzut cele zece porunci scrise pe ele cu degetul lui Dumnezeu. ll 2Ezdra 2:19. În Sfânta Sfintelor am văzut un chivot. Marcu 13:32. ii Isaia 11:6-9. (f). După ce am văzut slava Sfintei. (c). Această perdea a fost ridicată şi am trecut în Locul sfânt (Sfânta. deasupra şi pe ambele părţi era aurul cel mai pur. Ioel 3:16. Apocalipsa 7:9. n. z Apocalipsa 22:1-2. Isus a dat la o parte a doua perdea şi am trecut în Sfânta Sfintelor. x Apocalipsa. La fiecare capăt al chivotului se afla câte un heruvim splendid. oo Luca 12:37. (e).tr. g Apocalipsa 8:12. v 2Ezdra 2:43. Apocalipsa 16:17. Isaia 41: 19. Deasupra chivotului. Feţele lor erau întoarse una către cealaltă. q Apocalipsa 1:14. m Apocalipsa 1:14. j Apocalipsa 14:14. jj E zechiel 34:25. (a). Maine 7 aprilie 1847. Evrei 9:3-5. unde şedeau îngerii. u 1Tesaloniceni 4:17. aa 2 Corinteni 4:17. împreună cu fumul tămâii. (b). tămâia din cădelniţă scotea fum. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Topsham. t Ioan 5:25. gg Isaia 65:21. fiind orientate în jos. dd Numeri 17:8. (d).).Ultimul Sabat ne-am întâlnit cu iubiţii fraţi şi surori de aici. nn Apocalipsa 14:3. s 2Tesaloniceni 1:7-8. Noi am simţit un spirit neobişnuit de rugăciune.avea aripi asemenea porumbelului. Pe o tablă erau patru. Şi când rugăciunile sfinţilor se înălţau la Isus. sfeşnicul cu cele şapte lămpi şi masa pe care se aflau pâinile punerii înainte. care părea asemenea unui tron unde locuia Dumnezeu. El m-a luat repede de pe pământ şi m-a dus în Cetatea sfântă. Isus stătea lângă chivot. mm Isaia 60:13. f Isaia 10:27. d Ezechiel 12:2 5.

aleşii lui Dumnezeu văd în mod clar că noi avem adevărul şi au ieşit şi au suferit persecuţia împreună cu noi. (o). Şi la începutul timpului de strâmtorare. fiindcă Sabatul a fost pus de o parte pentru a fi ţinut în cinstea numelui sfânt al lui Dumnezeu. Acest lucru a înfuriat biserica şi pe adventiştii nominali (cu numele). crezând că în felul acesta răul va fi oprit. El ar fi trebuit să rescrie porunca Sabatului. Noi avem deplina libertate de a le încălca pe toate. dar apoi a renunţat la el şi a călcat porunca sfântă. Însă am văzut că se citeşte în acelaşi fel ca atunci când a fost scrisă pe tablele de piatră de către degetul lui Dumnezeu şi date lui Moise pe Sinai: "Dar ziua a şaptea este Sabatul Domnului Dumnezeului tău". Dar cea de-a patra (porunca Sabatului) strălucea mai mult decât celelalte la un loc. Am văzut că Sabatul nu fusese pironit pe cruce. (g). după care va trebui să primim semnul fiarei şi al icoanei ei. (n). (h). Însă papa l-a schimbat din ziua a şaptea cu prima zi a săptămânii. Am văzut că numărul (666) icoanei fiarei s-a format. zidul despărţitor al adevăratului Israel al lui Dumnezeu de necredincioşi. (i). (p) şi că fiara a fost cea care a schimbat Sabatul. Cei răi credeau că noi am adus judecăţile care cad asupra lor. şi că Sabatul este marea chestiune care ţine în armonie inimile sfinţilor dragi ai lui Dumnezeu. Dacă cineva a crezut şi a ţinut Sabatul. atunci şi celelalte nouă porunci ar fi fost pironite. Dacă ar fi fost. (m). atunci acesta îşi va închide porţile Cetaţii sfinte. Atunci am strigat toţi zi şi noapte pentru izbăvire. Ei s-au ridicat şi s-au sfătuit să ne şteargă de pe pământ. Ei au ridicat sabia să ne omoare. scrisă pe tablele de piatră. În acest timp. Ei nu respinseseră lumina cu privire la Sabat. Am văzut că Dumnezeu a avut copii care nu au văzut şi nu au ţinut Sabatul. ci pe cel al papei. o aureolă de slavă înconjurându-l. Şi am văzut că dacă Dumnezeu ar fi schimbat Sabatul. ţinând nu Sabatul lui Dumnezeu. (q). In timpul strâmtorării am fugit toţi din oraşe şi sate. care acum se află în chivot. dar s-a rupt şi a căzut. boli şi o mare confuzie pe pământ. noi am fost umpluţi cu Duhul Sfânt pentru a ieşi (l) şi a proclama Sabatul mai deplin. pe fruntea şi pe mâna lor" nu vor mai putea cumpăra şi vinde. primind binecuvântarea ce-l însoţeşte. fiind citită astfel: Prima zi este Sabatul Domnului Dumnezeului tău. 23 . Cele patru de pe prima tablă străluceau mai puternic decât celelalte şase.şase porunci. în Sfânta Sfintelor din templul ceresc. Sabatul sfânt arăta splendid. Tot ceea ce ni se cerea să facem era să renunţăm la Sabatul lui Dumnezeu şi să-l ţinem pe cel al papei. (j). Am văzut că Sabatul sfânt este. când aceştia nu au putut combate Sabatul adevărat. şi va fi. Am văzut sabie. iar icoana fiarei urmase după ea. tot la fel de sigur după cum este un Dumnezeu care domneşte acolo sus în ceruri. fiindcă el urma să schimbe vremurile şi legea. (k). pentru că El niciodată nu se schimbă. care au intrat cu sabia în casele sfinţilor. Am văzut că Dumnezeu nu a schimbat Sabatul. însă am fost urmăriţi de cei răi. inclusiv porunca a patra. Am văzut că toţi cei care "nu vor primi semnul fiarei şi al icoanei ei. din ziua a şaptea în ziua întâi. tot la fel de fără putere ca şi un pai. foamete.

Totul era de o solemnitate înfricoşătoare. o Apocalipsa 1 24 . Pe el şedea Fiul omului. sfânt. (z). sfinţii strigau: "Glorie! Aleluia!" Feţele lor erau luminate de slava lui Dumnezeu şi străluceau ca faţa lui Moise când acesta coborâse de pe Sinai. Iar când carul s-a ridicat ca bubuitul tunetului. scuturându-se de lanţurile care-l legau. El a rostit o frază. e Evrei 9:4. când pământul trebuie să se odihnească. căci cei răi nu puteau înţelege cuvintele vocii lui Dumnezeu. 2Ezdra 15:5-27. k Exod 20: 10. şi aripile. în timp ce stăpânul lui cel rău era confuz şi nu ştia ce să facă. Curând a apărut un mare nor alb. (hh). La sfârşitul fiecărei fraze. Nori grei întunecaţi se iviseră şi se ciocneau unul de altul. Iar când Dumnezeu a rostit ziua şi ora venirii lui Isus. Isus a deschis porţile Cetăţii de aur şi ne-a condus înăuntru. şi i-a îmbrăcat cu o slavă nemuritoare. n 2Ezdra 16:68-74. Soarele se ivise şi luna se oprise în loc. a Evrei 9:1-24. (jj). j Apocalipsa 11:19. strigau: "Sfânt". apoi s-a oprit. La început. cu fericită speranţă. Atunci a început anul de veselie sau jubileul. (s). iar suita de îngeri sfinţi din jurul norului strigau: "Sfânt. în timp ce cuvintele făceau pământul să vibreze. Când a fost zărit prima dată. am putut privi persoana Sa minunantă. în timp ce se înălţa ca bubuitul unui tunet. (bb). g Isaia 58:13-14. (r). (t). însă pe măsură ce se apropia de pământ. Israelul lui Dumnezeu stătea cu ochii fixaţi în sus. (ii). Aici ni s-a spus bun-venit. Vocea Fiului lui Dumnezeu i-a înviat pe sfinţii adormiţi. Cerul s-a deschis şi s-a închis. (x). Dar mai era un loc senin de slavă frumoasă. Marea fierbea ca o oală pe foc şi arunca pietre pe uscat. (aa). Cei răi nu se puteau uita la ei din cauza slavei. Arăta mai frumos ca niciodată. De fiecare parte a carului erau aripi. sfânt este Domnul Dumnezeul cel atotputernic!" iar sfinţii din nor strigau: "Glorie! Aleluia!". ascultând cuvintele care ieşeau din gura lui Iehova şi zguduiau pământul ca bubuitul celui mai puternic tunet. Când binecuvântarea veşnică a fost rostitiă asupra celor care l-au onorat pe Dumnezeu. Arăta extraordinar de frumos. L-am văzut pe sclavul pios ridicându-se în triumf şi biruinţă. (cc). Râurile încetaseră să mai curgă. (w). acest nor era semnul Fiului omului în ceruri. şi era în freamăt. (u). roţi. Munţii s-au zguduit asemenea unei trestii în vânt şi au aruncat peste tot stânci zgrunţuroase. Sfinţii cei vii au fost schimbaţi într-o clipă şi au fost luaţi împreună cu cei înviaţi într-un car de nori. f E xod 31:18. roţile strigau: "Sfânt". de unde a venit glasul lui Dumnezeu asemenea multor ape. White. l Osea 6:2-3. G. (ff). prin păzirea Sabatului Lui cel sfânt. (gg). b Exod 25:18-22.iar strigătul s-a înălţat la Dumnezeu. c Exod 25:20-22. Şi carul de nori s-a înălţat cu tunet înspre Cetatea sfântă. şi a enunţat legământul Său veşnic pentru poporul Său. când se mişcau. (y). h Maleahi 3:6. Din partea sorei voastre. s-a auzit un puternic strigăt de biruinţă asupra fiarei şi icoanei ei. pentru că am ţinut "poruncile lui Dumnezeu" şi pentru că aveam "dreptul să mâncăm din pomul vieţii". nu l-am văzut pe Isus pe nor. (dd). d Apocalipsa 8:3-4. m Ezechiel 7:10-19. (ee). i Daniel 7:25. E. iar dedesubtul lui. (v). care a zguduit cerurile şi pământul.

Matei 24:29. împreună cu alţii. Eu cred că ea este un copil plin de sacrificiu de sine. pe data de 6 luna trecută. z Ezechiel 20:37. r Luca 18:7-8. Starea de confuzie provocată de strigătul: "Iată aici!. Cred că lucrarea este a lui Dumnezeu şi este dată spre a mângâia şi întări "poporul Său risipit. Luca 17:30-36 – vezi traducerea lui Ca mpbell. q Ezechiel 7:15-16." Amin. La o întrunire în Fairhaven. acesta nefiind în stare prezinte multe txte conflictuale care le-au fost arătate.. În timpul vizitelor pe care ea le-a făcut la New Bedford şi Fairhaven. Marcu 13:32. bb Înţelepciunea lui Solomon 5:1-5. gg Ioan 5:25-28. Iată acolo!". mai ales surorii ei mai mari. hh 1Tesaloniceni 4:17. Evrei 12:22-25. în prezenţa altora. totuşi mă simt alarmat şi foarte mult încercat. sfâşiat şi batjocorit". eu am căutat ocazii. Ea va sta la testul oamenilor. şi mă uitam atent la orice mişcare spre a detecta înşelăciunea sau vreo influenţă mesmerică. când mintea ei părea eliberată de frământare (în afara întâlnirilor). ştiau bine cu ce interes şi intensitate ascultam eu la orice cuvânt. de la acea vreme încoace. x Habacuc 3:8-10. de la încheierea lucrării noastre pentru lume în octombrie 1844. de atunci încoace. w Apocalipsa 6:14. de a fi martor la aceste lucruri. am văzut că ea a avut o viziune similară pe care apoi am scris-o. chiar dacă s-ar nărui lumea! "Este scris: Omul nu trăieşte numai cu pâine. Se poate spune că o trimit 25 . ii Isaia 26:2. iar pentru vreme îndelungată nu am vrut să cred că ceea ce a scris nu ar fi provenit decât din starea debilă prelungită a corpului ei. De aceea. a produs nespus de multă încurcătură şi dificultăţi poporului sincer şi inimos al lui Dumnezeu. Mărturisesc că am primit lumină şi învăţătură din multe pasaje biblice pe care nu le puteam înţelege clar înainte. iar cei care fuseseră prezenţi pe durata unora dintre aceste scene pline de frământare. Evrei 12:25-27.3:15-17. u 2Ezdra 15:34-35. y Ez echiel 12:25. s Habacuc 3:11. v Ioel 3:16. Au trecut deja doi ani de când l-am văzut întâiaşi dată pe autorul viziunii şi de când am auzit relatarea miezului viziunilor ei. t 2Ezdra 6:24. aa Ieremia 25:30-31. Isaia 2:19-21. şi de asemenea în Topsham. ee Luca 21: 27 ff Matei 24:30. cc Daniel 12:10. ca să aflu pe cât posibil adevărul. Deşi nu pot vedea nimic în ele care să militeze împotriva Cuvântului. Me. ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Acum pot vorbi cu încredere pentru mine însumi. onestă şi inimoasă şi că va fi mântuită dacă ascultă întru totul de voinţa lui Dumnezeu. am văzut-o în viziune de multe ori. la întrunirile noastre. Şi am mulţumit lui Dumnezeu pentru oportunitatea pe care am avut-o. jj Apocalipsa 22: 14 -------------------------------------------------------------------------------------------------^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ REMARCE: Viziunea de mai sus a fost publicată fără a se scoate sau a se adăuga ceva la "cuvântul sigur al profeţiei". p Apocalipsa 13:18. dd Apocalipsa 14:14. aşa cum lea publicat ea în Portland (6 aprilie 1846) de atunci încoace. pentru a-i pune întrebări ei şi prietenilor care o însoţeau.

în principal. Gorham. nu am nici o teamă. Sunt mulţumită. nu am nici cea mai mică umbră de rea-credinţă cu privire la voi în privinţa acestei chestiuni. Se prea poate să-mi exprim credinţa faţă de voi în această privinţă. care şi-a expus punctul de vedere în mod onest. spre binele vostru sau al meu. sau al editorului. Necredinţa era subiectul lui. Me. Această greşeală nu există în copia originală pe care o deţin acum. sentimentele. cu privire la viziuni. Ale lui Rousseau. fără îndoială. să cunoască ceva din experienţa şi chemarea autorului acestor viziuni. în care imaginaţia ei se avântă fără control asupra unor subiecte de care ea este cel mai mult interesată. Eu cred că felul în care voi priviţi viziunile din partea lui Dumnezeu este doar o reverie religioasă. am pus această viziune împreună cu referinţele biblice şi remarcele în această mică lucrare. ea este absentă la tot ce se întâmplă în jurul ei. În ambele cazuri. Nu exită argument biblic împotriva ei. Ale ei sunt religioase. astfel încât să poată circula mai mult printre sfinţi. fără să vă rănesc – ceea ce va fi. Puteţi intra în posesia viziunii de mai sus dacă plătiţi la poştă pe numele James White. iar reveriile sale sunt religioase. Nu este loc de a spune decât foarte puţin acum.. dar pentru că această foaie nu poate circula fără costuri mari. pentru unii dintre cititorii acestei mici lucrări. Reveriile sunt de două feluri: păcătoase şi religioase. Religia este subiectul ei. aşa cum tu şi ea credeţi că sunt. scrisă de către autor. Aceia care au primit mica foaie vor vedea că atunci când se face referire la Exod 26:35 există o greşeală la rândurile 10 şi 11 din prima coloană de sus. nu este adevarat cu privire la viziune. împreună cu "remarcele" fratelui Bates.pentru a întări argumentul cu privire la ultima mea lucrare în Sabat. de aceea reveriile lui erau păgâne. O fac în sensul declarat mai sus. "Eu nu pot subscrie la viziunile sorei Ellen ca fiind de inspiraţie divină. sunt obţinute din învăţătura anterioară sau din studiu. cu toate acestea. fără îndoială. dar voi face o declaraţie despre câteva fapte binecunoscute prietenilor din est. În acelaşi timp. JOSEPH BATES Fairhaven. Massachusetts ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Unii dintre prietenii noştri au văzut această viziune. şi aceasta pentru că autorul nu "obţine sentimentele" viziunilor ei "din 26 . publicate pe o mică foaie. În nici un caz nu cred că viziunile ei sunt asemenea unora de la diavolul. De aceea. Cât timp este absorbită de aceste reverii. am corectat această greşeală pe care o făcusem în copierea rapidă a viziunii spre a o trimite fratelui Bates. "un necredincios omagiat francez" erau păcătoase. şi nu mă-ndoiesc de acest lucru. Mai întâi voi oferi un extras al unei scrisori din partea unui prieten drag." Totuşi. indiferent cât de adevărat ar putea fi acest extras în privinţa reveriilor sau iluziilor. În privinţa acelei lucrări. admit posibilitatea ca eu să fiu greşit.

renunţaseră la strigătul de la miezul nopţii şi uşa închisă. Ellen se afla cu grupa la Carver. Că Paradisul a fost luat de pe pământ după căderea omului. Însă pentru că aceste locuri nu conţin Templul lui Dumnezeu. Este un fapt ştiut că mulţi se aşteptaseră ca Domnul să vină în luna a şaptea a anului 1845. pe când era în viziune. La conferinţa noastră din T opsham. cred. ca fiind de domeniul trecutului. a putut să ofere o descriere clară a Lunilor lor.24. Cu câteva zile înainte de a trece timpul. Sfântul Pavel. De aceea. trebuie să cred că cerul în care se află Templul lui Dumnezeu este Noul Ierusalim." Apocalipsa 11:19. Când ea a primit prima ei viziune. unde a văzut în viziune că noi vom fi dezamăgiţi şi că sfinţii trebuie să treacă prin "timpul strâmtorării lui Iacov". căci nu mai există nici un alt loc pe pământ care să corespundă descrierii pe care a dat-o Moise. Ea a fost condusă către planetele Jupiter. în noiembrie trecut. La vremea aceea. ca şi pentru ea însăşi. a fost dus până în al treilea cer sau în paradis. (unde locuiau părinţii ei). Maine. Este bine ştiut că ea nu cunoştea nimic despre astronomie şi nu a putut răspunde la o întrebare legată de planete. ea şi toţi cei din grupul din Portland. După ce ea a ieşit din viziune. etc. templul lui şi mobila acelui templu au antitipuri precise în Paradis. Vechiul Ierusalim şi templul lui erau tipuri ale Noului Ierusalim şi ale templului lui Dumnezeu în care se află. De asemenea. va veni timpul când aceste semne despre care v-am spus se vor împlini. Că Hristos urma să vină atunci. eu am fost la Fairhaven şi Dart mouth.17 şi Apocalipsa 1 4:6. Chivotul conţinea tablele de piatră pe care Dumnezeu scrisese cu degetul Său cele zece porunci. iar Mireasa va apărea şi 27 . ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Templul lui Dumnezeu "Şi Templul lui Dumnezeu. el a văzut totodată şi chivotul. Templul lui Dumnezeu în care se află chivotul testamentului Lui este în cer. care se află în viitor. în decembrie 1844. în Templul Său. credeam cu fermitate. şi încă una. Viziunea ei despre strâmtorarea lui Iacov era cu totul nouă pentru noi. şi a fost pus în Sfânta Sfintelor.învăţătura anterioară". Atunci Dumnezeu i-a arătat în viziune eroarea pe care o făcuseră ea şi grupul din Portland.. Saturn. a fost deschis: şi s-a văzut chivotul legământului Său. Ellen a avut o viziune a lucrării lui Dumnezeu. aşa cum se afla în tip. profetul spune: "Iată. iar circa şaizeci şi-au mărturisit eroarea şi au recunoscut că experienţa lor din luna a şaptea era lucrarea lui Dzumnezeu. în acelaşi loc în antitip. Mass. înainte de a fi avut această viziune. Cuvântul "cer" se aplică şi altor locuri din afara Noului Ierusalim. care credem că este Noul Ierusalim. Când Ioan a văzut deschiderea Templului Noului Ierusalim. vezi Geneza 1:8. Maine.. Mass. Apoi ea a relatat viziunea grupei. care este în cer. G eneza 3:23. cu un mesaj legat de acest punct al timpului. este clar că vechiul Ierusalim. este un lucru foarte clar.

Cel Atotputernic.8. Temeliile. Templul vechiului Ierusalim a fost clădit intenţionat pentru închinarea vechiului legământ. a fost ridicat de Domnul şi nu de om. ci spune că n-a văzut nici un templu acolo. Templul sau sanctuarul Noului Ierusalim. pentru a învia sfinţii adormiţi şi pentru a-i schimba pe aceia care sunt vii la vremea respectivă. Apocalipsa 20:7-9. Evenimentul care va introduce ziua judecăţii va fi venirea Fiului omului. 2Petru 3:7. Această zi va avea o durată de o mie de ani. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Judecata "Când va veni Fiul omului în slava Sa. unde vor sluji lui Dumnezeu "zi şi noapte". va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Al doilea eveniment va fi şederea Împăratului "pe tronul slavei Sale". pe când vechiul Ierusalim a fost zidit după acesta. Matei 19:2 8. cu toţi sfinţii îngeri. Apocalipsa 17:15. Ioan a văzut în viziune lungimea timpului în cadrul căruia Hristos şi sfinţii vor sta pe tronurile judecăţii. mai este numită Templul lui Dumnezeu. dar nu se aştepta s-o gasească decât atunci când vor învia cei credincioşi. Apocalipsa 21:10. Templul nu va mai fi de folos Noului Ierusalim. şi a scris: "Şi am văzut nişte scaune de domnie. după ce Isus a pironit pe cruce legea ceremonială. căci acum este retrasă de pe pământ" 2Ezdra 7:26. Apocalipsa 21:3. Cetatea. Matei 25:31-33. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre. ceea ce înseamnă că Noul Ierusalim este mai vechi decât vechiul Ierusalim.se va arăta. tot la fel ca şi templul vechiului legământ. Împăratul nu va şedea pe tronul slavei Sale. Atunci doar Cetatea sfântă va fi Cortul (Tabernaclul) sau Templul lui Dumnezeu. Aceste versete arată în mod evident spre cele mai importante evenimente ale zilei judecăţii. când Hristos îşi va sfârşi lucrarea Sa în sanctuarul ceresc şi îşi va răscumpăra poporul. şi va pune oile la dreapta. Avraam privea prin credinţă către această Cetate "care are temelii". Isaia 33:20." Apocalipsa 21:22. unde Hristos este slujitor. pentru că Domnul Dumnezeu. El nu ne spune ce s-a făcut cu templul. Şi am văzut 28 . intenţionat pentru închinarea noului legământ. sunt Templul ei. De aceea. Cetatea sfântă mai este numită Cortul lui Dumnezeu. iar caprele la stânga Lui. însă nu este numită astfel până când este aşezată pe noul pământ. până când aceia care l-au urmat sunt înviaţi şi şed pe tronurile judecăţii împreună cu El. zidurile şi porţile Noului Ierusalim au fost create cu siguranţă în Paradis. Ioan a avut o viziune referitoare la Cetatea sfântă când aceasta se coboară pe pământ. şi celor ce au şezut pe ele. dar numai după ce sfinţii sunt înviaţi şi strânşi în Cetatea. la sfârşitul celor o mie de ani. ceea ce indică faptul că el văzuse un templu acolo mai înainte. de asemenea. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. ca şi Mielul. zicând: "În cetate n-am văzut nici un Templu. li s-a dat judecata.

şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei. înainte ca ei să învieze? Cu certitudine. Atunci Dumnezeu va face toate lucrurile noi.sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu. dar acest lucru nu este adevărat. precum şi la distrugerea Ierusalimului. însă revărsarea tuturor acestor judecăţi nu poate fi executarea finală a judecăţii. la sfârşitul celor o mie de ani. Toate naţiunile vor sta atunci înaintea Lui. Apocalipsa 20:4. pentru că numele sfinţilor sunt scrise în ceruri. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 29 . Aceasta va fi moartea a doua. Ei au înviat. atunci eu cred că nu va putea fi găsită în Biblie. Toate naţiunile nu pot fi astfel adunate. Aceasta va fi executarea judecăţii finale a tuturor celor răi. ci ei îşi vor auzi sentinţa după ce vor învia. El de asemenea a văzut foc coborât "de la Dumnezeu din cer" care i-a mistuit. este imposibil! Ioan i-a văzut pe toţi cei răi înviaţi şi strânşi în jurul "taberei sfinţilor". Al cincilea eveniment va fi executarea judecăţii finale. blestemaţilor. Dumnezeu a executat judecăţile Sale asupra celor răi în zilele lui Lot şi Noe. În final. la sfârşitul mileniului. în viaţă. Sentinţa Sa asupra întregii oştiri a lui Gog şi Magog va fi: "Duceţi-vă de la Mine. Dumnezeu va avea un Univers curat. iar Isus şi îngerii vor şti exact cine va învia şi va fi adus în Noul Ierusalim. îngerii lui şi toţi cei răi vor arde "rădăcină şi ramură". cei răi nu sunt condamnaţi înainte ca Hristos să vină. Al patrulea eveniment va fi pronunţarea sentinţei de către Împăratul cerului. Apoi Împăratul le v-a spune celor de la dreapta Lui: "Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii". în locurile lor separate. Atunci. când morţii cei răi vor fi înviaţi şi strânşi de jur în prejurul Cetăţii sfinte. Unii au invocat motivul că sunt necesari o mie de ani pentru a aduce la îndeplinire executarea judecăţii celor răi. De aceea. pentru că diavolul. şi va executa judecăţile Sale asupra celor răi. decât la sfârşitul celor o mie de ani. De aceea. care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui! " Matei 25:41. Dacă aceasta nu ar fi sentinţa finală a judecăţii. Me. în focul cel veşnic. Al treilea eveniment va fi strângerea tuturor naţiunilor înaintea Împăratului. la revărsarea ultimelor şapte plăgi. JAMES WHITE Această broşură se poate obţine plătind prin poştă pe numele subscriitorului. şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani". aşa cum cred unii. Nu este necesar ca sentinţa finală sa fie dată înaintea primei învieri. şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. cum poate fi executată judecata asupra celor răi. Matei 25:34. deoarece omul fărădelegii trebuie să fie distrus cu strălucirea slavei celei de a doua veniri a lui Hristos. Sfinţii se vor afla atunci în Cetate. cei răi trebuie să rămână tăcuţi în ţărână pe durata celor o mie de ani. iar cei răi în afara ei. Adresa mea poştală este Gorham.

Gurney. adresată lui Eli Curtis. pe 6 aprilie 1846. White care nu au mai fost retipărite Cititorul va observa că în broşura Cuvânt către "mica turmă" au fost incluse trei rapoarte izvorâte din condeiul doamnei Ellen White.ANEXĂ Declaraţii ale lui Ellen G. doamna White se referă la punctele sale de vedere asupra unor puncte ca cele două învieri.G. a fost retipărită în formă de pamflet de către James White şi H. Declaraţia care apare în Cuvânt către "mica turmă". Această scrisoare publicată nu a mai fost niciodată retipărită. cu excepţia unor schimbări editoriale minore şi adăugarea unor referinţe biblice. aşa cum a fost tipărit prima oară. aş fi fost mult mai scrupuloasă". care se găseşte la paginile 15-19. E. şi publicată întâiaşi dată de către destinatar în The Day-Star. White este inserat în pagimile 19-21 şi este o retipărire a unei scrisori adresate lui Joseph Bates. Acesta a fost pentru prima oară publicată în formă de pamflet de către Joseph Bates. Al treilea raport al lui Ellen G. după care este purtată în viitor unde vede scenele legate de conflictele şi biruinţa bisericii. 14 martie 1846. fiind scris în 20 decembrie 1845. intitulat "Către rămăşiţa împrăştiată de pretutindeni". Prima. doamnei White arătându-i-se Sfânta Sfintelor din sanctuarul ceresc.S. aşa cum a fost prezentată în articolele din Day-Dawn. Ar fi interesant de notat că doamna White declară într-un post scriptum al scrisorii ei către domnul Enoch Jacobs. ca răspuns la cererea lui ca doamna White să comenteze poziţia sa profetică. în care prezintă un raport al unei viziuni ce a fost dată în 7 aprilie 1847. comentând mai târziu. că acest raport "nu a fost scris pentru publicare" şi. este identică cu raportul deplin al viziunii. Harmon. preîntâmpinând astfel necesitatea de a fi repetate. este scrisoarea care apare la paginile 12 şi 13. Cetatea sfântă. Apoi. în Day-Star. Cel de-al doilea raport al doamnei White. 30 . ca o scrisoare personală adresată lui Enoch Jacobs. În această scrisoare. etc. pe 24 ianuarie 1846. ca prezentare mai deplină a punctelor sale de vedere asupra acestor subiecte. este un raport al primei sale viziuni. curăţirea sanctuarului. ea scrie: "Dacă aş fi crezut cumva că urmează să fie răspândit printre mulţi cititori ai ziarului.

32-35 (în ediţia engleză). 19. voi omite o porţiune şi voi preveni repetarea".G. intenţionată a fi doar o "schiţă". White. Vă oferim două ilustraţii în acest sens. White din Cuvânt către "mica turmă" au fost inserate de James White. O prezentare mai deplină a scenelor care reprezentau doar o scurtă schiţă în primele ei viziuni a fost oferită în ultimele capitole ale acestei cărţi. Mai multe viziuni recente au fost mult mai depline. aşa cum este prezentată în această carte. 9. paginile 13-20. De aceea. aşa cum se poate observa din declaraţia lui ce apare în josul paginii a 14-a. a fost publicată la Saratoga Springs. 64-67. White.fiind însoţit de remarcele lui. White În august 1851. care se găseşte acum la paginile 32 şi 33 a cărţii Experienţe şi viziuni. White şi scrisoarea către Joseph Bates. James White şi-a asumat reponsabilitatea deplină pentru inserarea tuturor acestor referinţe. Aproape de jumătatea paginii a 17-a din broşura Cuvânt către "mica turmă" găsim o declaraţie ce descrie templul din cer şi ceea ce a văzut doamna White în acest templu.G. doamna White declara: "Aici vă voi prezenta viziunea care a fost publicată prima oară în 1846. La pag. White. aşa cum se gasesc tipărite în această broşură.G. care se găsesc la pag.Vezi Experienţe şi viziuni. O schiţă a experienţei creştine şi a viziunilor lui Ellen G. pag. White. doamna White şi-a informat cititorii că ea nu a inclus tot ceea ce apăruse în rapoartele acestor viziuni publicate anterior. aceasta fiind o carte apocrifă.G. pentru că este o repetare în multe privinţe a descrierii date la pag.G. La aceste referinţe se adaugă şi şase referiri la cartea a doua a lui Ezdra. 21 a broşurii Cuvânt către "mica turmă". În această viziune am văzut foarte puţine evenimente cu privire la viitor. Referinţele biblice care apar în rapoartele lui E. ce au apărut în Cuvânt către "mica turmă" – prima viziune a lui E. New York. unde ea subliniază totodată şi motivul pentru aceste omisiuni. însă găsim un capitol întreg consacrat acestui subiect în cartea Experienţe şi viziuni. pag. Introducând prima ei viziune. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Prima carte a lui E. 20 a broşurii Cuvânt către "mica turmă" apare un scurt paragraf care se ocupă cu "semnul fiarei". Au fost adăugate. ele nefiind parte din raportul 31 . Astfel. în prima ediţie a primei cărţi a lui E. prima carte a ei O schiţă a experienţei creştine şi a viziunilor lui Ellen G. de asemenea. Printre articolele care sunt cuprinse în această lucrare de şaizeci şi patru de pagini sunt şi ultimele două la care tocmai ne-am referit. referinţe biblice de James White la cea de al treilea raport al lui E. Acest paragraf a fost de asemenea omis de doamna White. Această declaraţie este una care a fost omisă când ea a pregătit materialul pentru prima carte.

. Faptul că acest număr apar în paranteză indică în mod clar că acesta nu era o parte a viziunii. şi el presupune că motivul pentru aceste omisiuni intenţionate este acela că aceste pagini învaţă doctrine care acum sunt negate de noi ca popor. a scris destul de mult cu privire la aceste omisiuni. toamna trecută.. 32 .* Când m-am decis să public Experienţe şi viziuni în Oakland.. prin care se arată motivul pentru care s-au făcut omisiuni când ea a publicat prima ei carte. din Michigan în California – traversând câmpii de nu mai puţin de şaptesprezece ori – am pierdut orice urmă a primelor lucrări publicate... Iată explicaţia ei mai jos.. În schimbările frecvente de localitate pe care le-am efectuat în istoria timpurie a lucrării de publicare şi apoi în călătoriile aproape neîncetate pe care le-am întreprins de la Maine la Texas... au fost omise în lucrarea de curând publicată.. ediţia era mică şi s-a vândut repede.. ci a fost inserat de Joseph Bates. Înainte de a ne referi la diferitele pasaje despre care se spune că au fost omise. tipărită în 1851. în 1883. Procedând astfel noi am crezut că vom obţine o copie exactă a primelor viziuni. aşa cum au fost ele publicate. noi am fost obligaţi să trimitem în Mic higan spre împrumut o copie a cărţii Experienţe şi viziuni. icoana fiarei şi numărul 666 sunt inserate în paranteze litere care fac referire la versete biblice. după cum am declarat în prefaţa cărţii Experienţe şi viziuni. 20... care conţinea mai multă informaţie. Când primele mele viziuni au fost publicate prima oară în formă de broşură (Cuvânt către "mica turmă").. Se poate observa de asemenea că la mijlocul pag.. la care s-a făcut referire mai sus. este potrivit să subliniez câţiva factori. Aceasta a fost urmată la câţiva ani de o carte mai mare. din Marion. primul editor. sub titlul Experienţele şi viziunile lui Ellen White. intitulată O comparaţie a primelor scrieri ale lui Ellen White cu publicaţiile de mai târziu. În plus. ea. Experienţa creştină şi viziunile doamnei E...doamnei White. Scriitorul declară că porţiuni din primele mele viziuni. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Explicaţia doamnei White Recent mi-a fost atrasă atenţia asupra broşurii de şaizeci de pagini publicată de .. la scurta declaraţie a doamnei White din 1851. doar cu schimbări verbale faţă de lucrarea originală. Iowa. El ne mai acuză şi de înşelăciune voită prin faptul că susţinem că Experienţe şi viziuni este o reeditare completă a primelor mele viziuni. tot aşa cum au fost şi referinţele biblice ale lui James White şi care reflectă vederea pe care a avut-o el la vremea aceea. Aceasta a fost retipărită.G.. White.. în legătură cu declaraţia privitoare la fiară.... în care s-au făcut doar schimbări verbale faţă de lucrarea originală. la prima publicare.

(p. unul după altul.. poporul aşteptător călătorea spre Cetatea sfântă.. despre care un înger mi-a spus că era strigătul de la miezul nopţii. conducându-i spre cetate. iar ei au strigat: "Aleluia!" Alţii au tăgăduit în pripă lumina din spatele lor..Şi aici am sa fac o paranteză pentru a face apel la toţi din poporul nostru ca. Atunci Isus i-a încurajat ridicând braţul Său drept glorios şi din care ieşea o lumină glorioasă ce se unduia asupra grupei aşteptătorilor. Acum urmează fragmentul despre care se spune că se află în lucrarea originală. deasupra departe de lumea întunecată. dacă cineva are în posesie vreo copie a vreuneia sau mai multora dintre primele mele viziuni. Din dorinţa de a nu reţine nimic din ceea ce am publicat vreodată.. care se afla chiar înaintea lor. ca şi întregii lumi rele care-l respinsese pe Dumnezeu. Duhul Sfânt a venit peste mine şi mi s-a părut că mă înalţ mai sus şi tot mai sus. să-mi facă marea favoare de a mi le trimite fără întârziere. Mi-am ridicat privirea şi am văzut o cărăruie strâmtă.. care se ridica cu mult deasupra lumii.. iar ei s-au poticnit întorcându-şi privirea de la semn şi pierzând din vedere pe Isus. lăsând picioarele lor într-un întuneric desăvârşit. Pe această cărăruie. Dar curând unii au început să obosească şi spuneau că cetatea era prea departe. Lumina din spatele lor i-a părăsit. Mi-am întors privirea spre poporul aşteptător din lume.. deoarece se aşteptau să fi intrat în ea mai dinainte.... intitulată Cuvânt către "mica turmă".. Declaraţii omise Primul citat menţionat de .. Această lumină strălucea asupra tuturor de-a lungul cărăruii şi le oferea lumină pentru picioarele lor... ei erau în siguranţă. Iată rândurile omise în Experienţe şi viziuni: "Le era tot la fel de imposibil (cei care au renunţat la credinţa în mişcarea din 1844) să urce pe cărăruie iarăşi şi să meargă spre Cetate. aşa cum au fost publicate înainte de 1851. Ei au căzut toţi de-a lungul cărăruii. Dacă ei îşi ţineau ochii fixaţi asupra lui Isus.. aşa încât ei să nu se împiedice. publicată în 1847. care se afla la capătul celălalt al cărăruii. este dintr-o broşură de douăzeci şi patru de pagini. simt marea satisfacţie de a oferi publicului orice rând din scrierile mele. dar care nu se găseşte în Experienţe şi viziuni sau 33 .. ceea ce a condus la căderea lor de pe cărăruie în lumea rea şi întunecată de dedesubt". Promit să returnez copia de îndată ce va fi produsă o copie după aceasta.. îngustă.. însă nu i-am putut găsi – când o voce mi-a spus: >Priveşte din nou şi uită-te puţin mai sus<. care au fost tipărite vreodată. spunând că nu Dumnezeu a fost acela care-i condusese până acum. 15) Voi da contextul pentru a se vedea clar forţa deplină a expresiilor: "În timp ce mă rugam la altarul familial. Ei aveau o lumină strălucitoare fixată în spatele lor la capătul de început al cărăruii.

A mai existat o uşă închisă şi în zilele lui Avraam. au fost mistuiţi de focul trimis din cer. în afara lui Lot. Dar de fapt ele învaţă doar ceea ce a fost şi este încă susţinut de noi ca popor. declarând că experienţa lor a fost o amăgire. care nu mai pledează pentru ei. prin aceasta au respins Duhul lui Dumnezeu. Ei au căzut toţi de-a lungul cărăruii. unul după altul. că a existat o uşă închisă în 1844. a soţiei lui şi a celor două fete ale sale. au fost lăsaţi în întuneric. după dezamăgirea din 1844. Aceia care n-au văzut lumina. şi nimeni nu va închide. 34 . Dumnezeu însuşi a dat mesajul uşii închise lui Noe: "Duhul Meu nu va rămâne pururea în om. am susţinut şi eu împreună cu corpul adventiştilor faptul că uşa milei a fost închisă pentru totdeauna lumii. vi se lasă casa pustie".. De asemenea. Iar aceia care au aceeptat-o şi au primit Duhul Sfânt ce însoţea proclamarea mesajului din cer. Aruncând o privire în urmă de-a lungul timpului şi până în zilele din urmă. Adevărul despre uşa închisă Pentru o vreme. Această poziţie am adoptat-o înainte de a-mi fi dată prima viziune. şi toţi. Apocalipsa 3:7. şi eu încă cred. Cel ce închide. nu se fac vinovaţi de respingerea ei. Ceea ce a corectat eroarea noastră a fost lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu. dar nu în sensul în care am folosit prima dată termenul sau aşa cum a fost folosit de oponenţii noştri. Cel ce ţine cheia lui David. dar au respins acea lumină. " Se pretinde că aceste expresii sau exprimări sunt o dovadă în favoarea doctrinei uşii închise şi că acesta este motivul omiterii lor în ediţiile de mai târziu. Eu cred mai departe în teoria uşii închise. a mai existat o uşă închisă în timpul lui Hristos. căci şi omul nu este decât carne păcătoasă: totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani". E existat o uşă închisă în vremea lui Noe. şi nimeni nu va deschide". aceeaşi putere nemărginită proclama prin Ioan: "Iată ce zice Cel Sfânt. Fiul lui Dumnezeu a declarat iudeilor necredincioşi ai acelei generaţii: "Iată. La vremea aceea a avut loc o retragere a Spiritului lui Dumnezeu de la neamul omenesc. Cel ce deschide. Mila a încetat să mai pledeze pentru locuitorii Sodomei. "Mi s-a arătat în viziune. Cel Adevărat. care a pierit în apele potopului. şi ne-a făcut în stare să vedem adevărata poziţie. ca şi întregii lumi rele care-l respinsese pe Dumnezeu.Scrieri timpurii: "Le era tot la fel de imposibil (cei care au renunţat la credinţa în mişcarea din 1844) să urce pe cărăruie iarăşi şi să meargă spre Cetate. dar care după aceea au renunţat la credinţa lor.. aşa după cum voi arăta în cele ce urmează. Toţi cei care au văzut lumină în mesajele primului şi al doilea înger.

domnule . cu privire la faptul că sufletul este muritor. Citatul este următorul: "Vederile noastre cu privire la lucrarea care se află înaintea noastră au fost extrem de vagi şi neclare... atât pe aceia care au refuzat să accepte mesajul când li s-a prezentat. Aceştia aveau doar o formă de evlavie şi pretindeau a fi urmaşii lui Hristos. 49. 171 (ediţia din 1880.. Mărturii pentru comunitate.. întrucât între timp mi-am schimbat vederile asupra acestui punct. pag. Vezi de asemenea şi ediţia din 191 5. Noe. Isaac. semnat de nouă dintre membrii noştri proeminenţi. iar eu nu am fost niciodată. că lucrarea noastră pentru >lume< s-a încheiat şi că solia se limita doar la aceia care păstrau credinţa adventă originală. am găsit de cuviinţă să elimin acest paragraf. Daniel şi mulţi alţii" (pag. Waggoner).. respingând lumina. 17). deci. apărătoarea altui punct de vedere. oponenţii noştri presupun că eu credeam atunci în nemurirea sufletului şi că. exprimând serioase îndoieli cu privire la posibilitatea lui de a fi mântuit. având în vedere că nu făcuse parte din >mişcarea din 1844<".. prin voce sau condei. Nu se face nici o referire la aceia care nu au văzut lumina şi.Doar categoria care a dispreţuit lumina din cer n-a mai putut fi atinsă de Duhul lui Dumnezeu. Atât de ferm se credea acest lucru. care nu se fac vinovaţi de respingerea ei. H. Ei sunt pe lângă adevăr aici ca şi în alte presupuneri.. 35 . ceea ce a şi făcut numaidecât O presupunere lipsită de raţiune Într-un alt fragment din broşura Cuvânt către "mica turmă". pag. în original). unii încă păstrând ideea adoptată de corpul credincioşilor adventişti în 1844. Aceste două categorii sunt scoase în evidenţă în viziune – cei care au declarat că lumina pe care au urmat-o este o amăgire. aşa cum am declarat. având în frunte pe William Miller." Pentru a dovedi că am crezut şi am învăţat doctrina uşii închise. vorbesc despre scenele care se petrec pe pământ şi despre starea oamenilor sfinţi din vechime. Deoarece vorbesc despre faptul că i-am văzut pe aceşti oameni. încât unul din membrii noştri aproape că a respins mesajul.. vol. În anul 1844 am acceptat doctrina pe care şi acum o susţinem.. şi cei răi din lume care. au fost respinşi de Dumnezeu. 39. Iacov. atunci am fi găsit de cuviinţă să eliminăm şi alte pasaje. dar neavând nici o legătură cu Dumnezeu au fost luaţi captivi de înşelăciunile lui Satana. 1 pag.. 40. 170. Iar această categorie includea. după cum poate fi văzut în Schiţe din viaţa mea. mi-a fost dată prin viziune o mărturie de încurajare pentru el de a nădăjdui în Dumnezeu şi de a-şi preda pe deplin inima lui Isus. dar după aceea au renunţat la credinţa lor. Dacă noi am fi eliminat acest fragment din pricina învăţăturii lui. La aceasta doresc să mai adaug doar faptul că. vă ofer un citat din Review din 11 iunie 1861. cât şi pe aceia care l-au primit. la aceeaşi întrunire unde se impusese ca acel mesaj să nu-i fie dat acestui frate (J. aşa cum i-am văzut: "Avraam.

Nu există nimic în acest fragment pe care noi încă să nu îl susţinem. Sigiliul lui Dumnezeu O altă "omitere" este aceasta: "Ei bine. 14 (în ediţia prezentă pag. binecuvântat fie Domnul. există o întâlnire specială pentru aceia care au sigiliul viului Dumnezeu". 36 . În acelaşi fel mi-au fost prezentate judecata. O citare greşită În acest citat se găsesc de asemenea cuvintele următoare: "Am văzut două vergele lungi din aur pe care erau spânzurate fire de argint. la pag. când sfinţii înviaţi vor fi adunaţi în împărăţia lui Dumnezeu. Când vorbim despre fructe de aur nu înţelegem ca şi cum am spune că fructul este compus din acel metal preţios. (pag. iar la pag. Expresii sau exprimări similare sunt folosite zilnic de fiecare om în conversaţii obişnuite. Nu trebuie să se presupună că strugurii erau ataşaţi firelor de argint sau vergelelor de aur. 13 a cărţii Experienţe şi viziuni (ediţia din 1882. iubiţi fraţi şi surori. ci pur şi simplu că acesta are înfăţişarea aurului. acuzându-mă pe mine de înşelăciune în virtutea unei simple "presupuneri". ci că aceasta era înfăţişarea lucrurilor prezentate. Trimiterea la publicaţiile noastre va arăta că noi credem în continuare că neprihăniţii cei vii vor primi sigiliul lui Dumnezeu înainte de încheierea timpului de probă. a doua venire a lui Hristos. 18). 18) declar că mi s-a arătat o mare grupă care suferise martiriul datorită credinţei lor. Aceeaşi regulă aplicată cuvintelor mele duce la eliminarea tuturor scuzelor unei înţelegeri greşite. Adevărul în acest caz este că în aceste viziuni am fost dusă înainte în timp. Nemurirea sufletului nu este mai mult învăţată în pasajul "eliminat" decât în ultimele două menţionate. în prezenta ediţia la pag. aceste fire fiind ataşate vergelelor de aur". stabilirea sfinţilor pe noul pământ.În legătură cu prima mea viziune. Şi că aceştia se vor bucura de onoruri speciale în împărăţia lui Dumnezeu. Care au fost motivele care l-au îndemnat pe scriitorul fragmentului de mai sus să distorsioneze cuvintele mele? Eu nu declar că strugurii creşteau pe fire de argint. Oponenţii mei ridiculizează "acea expresie slabă şi copilărească despre struguri frumoşi ce cresc pe fire de argint. etc. eu vorbesc despre faptul că am văzut fraţi care au avut doar puţin timp înainte de a adormi în Isus. iar pe fire se aflau strugurii cei mai frumoşi". 17). Poate presupune cineva că aceste scene au avut totuşi loc? Oponenţii mei dau pe faţă spiritul de care sunt mânaţi. Ceea ce am văzut este descris aşa cum mi s-a arătat.

Ellen G. însă eu nu mam simţit liberă nici măcar de a lua în seamă alocuţiunile lor detestabile. voi fi pregătită să vorbesc pe înţeles cu privire la ele. 1883 37 . Am făcut aceste declaraţii în speranţa venirii în ajutor a minţilor oneste. White MS 4. dar apoi a renunţat la el şi a călcat porunca sfântă. Sunt lucrători din aşa-numitele biserici ortodoxe ce umblă din loc în loc pentru a purta război cu adventiştii de ziua a şaptea.. reproş şi minciună. dar care au renunţat la credinţa lor şi au îndrăznit să violeze legea lui Dumnezeu. vor descoperi. primind binecuvântarea ascultării care o însoţeşte. care exhultă declarându-mă o înşelătoare. formalişti şi fanatici. Zeflemiştii zilelor din urmă sunt conduşi de către acei lucrători ce spun despre ei înşişi că sunt păzitorii lui Dumnezeu. (pag.. 32-35 în ediţia prezentă) a cărţii Experienţe şi viziuni: "Dacă cineva a crezut şi a ţinut Sabatul. primind binecuvântarea ce-l însoţeşte. Şi nu am de gând să mă despart de acest obicei. atunci acesta îşi va închide porţile Cetaţii sfinte. tot la fel de sigur după cum este un Dumnezeu care domneşte acolo sus în ceruri". Cu privire la ele voi spune doar atât: când am să obţin broşura care le conţine. dar care nu au fost incluse în ultimele mele scrieri. chiar dacă au putut fi şi unele suflete sincere abătute de vrăjmaşii adevărului. Acest război a fost dus timp de aproape patruzeci de ani. astfel încât să pot fi sigură de corectitudinea citatelor şi să pot vedea pentru mine legătura." Mai sunt alte două pasaje despre care se spune că se găsesc în prima mea broşură. 20) "Aceia care au văzut în mod clar şi au acceptat deplin adevărul cu privire la porunca a patra. De la începutul lucrării mele am fost urmărită de ură. dacă persistă în această cale a neascultării. reproşurile şi insinuările lor. lucrătorii bisericilor căzute şi adventiştii de ziua întâi sunt uniţi în lucrarea de atacare violentă a doamnei White.Lepădarea Sabatului Se spune că pasajul următor este omis din viziunea relatată la paginile 25-28 (pag. făcând din doamna White subiectul cărţilor lor. că porţile cetăţii lui Dumnezeu vor fi închise pentru ei. Lumea necredincioasă. Baza rapoartelor insinuante şi defăimătoare a fost grabnic şi cu nesaţ adunată şi pusă în circulaţie de răzvrătiţi.

38 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful