ျပည္တင

ြ း္ ျပည္ပရွိ ျမန္မာျပည္သအ
ူ ေပါင္းသိ႔ု တပ္လန
ွ ႏ
္႔ ႈးိ ေဆာ္ခ်က္
ရက္စြဲ ။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔

စစ္အာဏာရွင္တိုက္ဖ်က္ေရး

။ ၂၈၊ ၀၉၊ ၂၀၁၀

လူထုလႈပ္ရွားမႈေကာ္မီတီအေနျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အဆံုးသတ္ေစေရးအတြက္ ( ၁၀. ၁၀. ၂၀၁၀ ) ( ၁၀ ) သံုးလံုး အျဖဴေရာင္
လူထုလႈပ္ရွားမႈၾကီးကို
ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ
ဟန္ခ်က္ညီညီ

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ

ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီရရွိေရး

လူထုတိုက္ပြဲမ်ားကို

သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္
သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ျခင္း၊
အျဖဴေရာင္မ်ားကို

လူထုလႈပ္ရွားမႈတရပ္အေနျဖင့္

အရွိန္ျမင့္

ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ

ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊
၀တ္ဆင္၊

ယေန႔မွ

ၾကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားေနသူမ်ားႏွင့္

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္

ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းတို႔ကို

ဆင္ျမန္းၾကရန္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔

အေျခခံကာ

စတင္ကာ

ပူးေပါင္းကာ
ျဖစ္သည္။

လႈပ္ရွားမႈတိုင္းတြင္
စုေပါင္းညီညြတ္စြာ

စစ္အာဏာရွင္တိုက္ဖ်က္ေရး

လူထုလႈပ္ရွားမႈေကာ္မီတီမွ ေလးစားစြာ အသိေပးတပ္လွန္႔ႏိႈးေဆာ္လိုက္သည္။

ú မတရားအသင္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ နအဖႏွငၾ့္ ကံ့ဖ႕ြံ တိအ
ု႔ ား ျပည္သလ
ူ ူထတ
ု ရပ္လးံု မွ
ဆန္က
႔ ်င္ၾက

ú ၂၀၀၈ ခုႏစွ ္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပက
ြဲ ို နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္
တိက
ု ဖ
္ ်က္ၾက

ú ၁၉၉၀ ခုႏစွ ္ ေရြးေကာက္ပဲရြ လဒ္ကအ
ုိ ေျခခံသည့္

ျပည္သ႕ူ ၾကားျဖတ္အစိုးရ

တရပ္ အျမန္ဆးံု ဖြ႕ဲ စည္းၾက

စစ္အာဏာရွငတ
္ က
ုိ ဖ
္ ်က္ေရး လူထလ
ု ပ
ႈ ရ
္ ာွ းမႈေကာ္မတ
ီ ီ
၁။ ၂၀၁၀ လူထလ
ု ႈပရ
္ ာွ းမႈေကာ္မတ
ီ ီ ( ျပည္တင
ြ း္ )
၂။ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ( ျပည္ပ ) ( 88GSE )
၃။ ဗမာႏိုင္ငလ
ံ ုးံ ဆိင
ု ရ
္ ာ ရဟန္းပ်ိဳမ်ားသမဂၢ ( ABYMU )
၄။ ဗမာႏိုင္ငလ
ံ ုးံ ဆိင
ု ရ
္ ာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ( ဗကသ ) ( ABSFU )
၅။ ျပည္ပေရာက္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕ ( ဌာနခ်ဳပ္ ) ( ONSOB – HQ )
၆။ ျပည္ပေရာက္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕ ( ဌာနခြဲ ) ( ONSOB – Thailand )
၇။ ျမန္မာ့ဒမ
ီ ုက
ိ ေရစီအင္အားစု ( နယ္သာလန္ ) ( BDC - NL)

၈။ ျမန္မာ့ဒမ
ီ ုက
ိ ေရစီအင္အားစု ( ေဖါ့၀န
ိ း္ ) ( BDC – Fort Wayne, USA )
၉။ ျမန္မာ့ဒမ
ီ ုက
ိ ေရစီအင္အားစု ( စကၤာပူ ) ( BDC – SG )
၁၀။ ျမန္မာ့ဒမ
ီ ုက
ိ ေရစီအင္အားစု ( အေနာက္ ဗာဂ်ီးနီးယား ) ( BDC - West Virginia, USA )
၁၁။ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအစည္းအရုးံ ( San Francisco - Bay, USA )
၁၂။ ရခိင
ု ဒ
္ မ
ီ ုက
ိ ေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ ( ျပည္ပ )
၁၃။ ဒီမက
ို ရက္တစ္စစ္သည္ေဟာင္းမ်ား ( ျမန္မာႏိင
ု င
္ ံ)
၁၄။ ဒီမက
ို ရက္တစ္ျမန္မာ့လေ
ူ႔ ဘာင္အဖြဲ႕ ( BDS )
၁၅။ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြငအ
့္ ေရး ဒီမုက
ိ ရက္တစ္ပါတီ ( ဗဟိဌ
ု ာနခ်ဳပ္ ) ( USA )
၁၆။ အထက္ျမန္မာျပည္ ေက်ာင္းသားလူငယ္အင္အားစု ( ျပည္တင
ြ း္ )
၁၇။ အမ်ိဳးသားလြတေ
္ ျမာက္ေရး လႈပရ
္ ာွ းမႈအဖြဲ႕ ( ျပည္တြငး္ )
၁၈။ ျမန္မာႏိင
ု င
္ လ
ံ ုးံ ဆိင
ု ရ
္ ာသံဃာ့ကယ
ို ္စားလွယမ
္ ်ားအဖြ႕ဲ ( ABMRC )
၁၉။ ကမၻာ့ရခိင
ု ေ
္ ဖာင္ေဒးရွငး္ ( WAF )
၂၀။ သံးု ေရာင္ျခယ္ ( ဂ်ပန္ )
၂၁။ သာသနာေတာ္ကာကြယေ
္ ရးတပ္ဥးီ

Contact

Ø

အရွငထ
္ ာ၀ရ (+91) 9953208002 ၊ ကိေ
ု အာင္ျမင္ထ
့ န
ြ း္ ( 260 ) 249 7189 ၊ ေတဇသူရ (+45) 50 15
75 02 ၊ ကိထ
ု န
ြ း္ ထြန္း ( 503 ) 334 9997 ၊ ကိုျမတ္သဟ
ီ (+31) 61603181 ၊

E-mail @

a_htun@yahoo.com , tayzathura@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful