Instrucþiuni de utilizare

pentru personalul de deservire Vitodens 100, tip WB1 Vitodens 200, tip WB2 Vitopend 100, tip WH1 Vitopend 200, tip WH2 Cu automatizare pentru funcþionare cu temperaturã constantã

VITODENS VITOPEND

5575 398 RO

8/2001

Pãstraþi aceste instrucþiuni!

Generalitãþi

Mãsuri de siguranþã
Vã rugãm sã respectaþi cu stricteþe aceste mãsuri de siguranþã, pentru a exclude pericole ºi daune umane ºi materiale. În caz de miros de gaz H Nu fumaþi! Evitaþi focul deschis ºi producerea de scântei (de exemplu aprinderea luminii sau conectarea de aparate electrice) H Deschideþi ferestrele ºi uºile H Închideþi robinetul de gaz H Informaþi din afara clãdirii firma specializatã în instalaþii de încãlzire/ firma de instalaþii din contract H Respectaþi mãsurile de siguranþã impuse de ROMGAZ (vezi contor de gaz) ºi de firma specializatã în instalaþii de încãlzire (vezi protoco lul de punere în funcþiune/protoco lul de instruire a utilizatorului insta laþiei). În caz de pericol H Deconectaþi imediat instalaþia de la reþea, de exemplu de la siguranþa separatã sau de la un întrerupãtor principal (cu excepþia cazului când se percepe miros de gaz). H Închideþi robineþii de pe conductele de combustibil. H În caz de incendiu utilizaþi un ex tinctor adecvat. Intervenþii la aparat Montajul, prima punere în funcþiune, întreþinerea ºi reparaþiile trebuie efectuate de personal de specialitate autorizat (firmã specializatã în insta laþii de încãlzire/firma de instalaþii din contract). La intervenþii la aparat/instalaþia de încãlzire acestea se deconecteazã de la tensiune (de exemplu de la sigu ranþa separatã sau de la un între rupãtor principal) ºi se asigurã împo triva unei reconectãri accidentale. La combustibil gazos se închide în plus robinetul de gaz ºi se asigurã împotriva deschiderii accidentale. Montajul unor componente suplimentare Montarea unor componete suplimen tare care nu au fost verificate împreunã cu aparatul, poate influenþa în mod negativ funcþionarea acestuia. Pentru daunele rezultate în urma acestui fapt nu preluãm garanþia ºi nici rãspunderea. Condiþii care trebuie îndeplinite de încãperea de amplasare H Sã nu se producã impurificarea aerului prin hidrocarburi haloge nate (conþinute de exemplu în spray-uri, vopsele, substanþe dizol vante ºi detergente). H Sã nu se producã mult praf H Sã nu existe permanent umiditate ridicatã H Sã fie protejatã la îngheþ H Temperatura mediului ambiant max. 35 ºC H Spaþiul sã fie bine aerisit ºi orificiile de aerisire (dacã existã) nu au voie sã fie închise

2

5575 398 RO

Capacitate
Pagina

Indicaþii importante Pe scurt

Generalitãþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mãsuri de siguranþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 2

Utilizare imediatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instalaþia de încãlzire este reglatã din fabricaþie ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privire de ansamblu a elementelor de comandã ºi afiºaj . . . . . . . . . . . . . . . Selectarea regimului de funcþionare (iarnã, varã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modificarea temperaturii de ambianþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informare cu privire la temperaturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4 5 5 6 6

Instrucþiuni de utilizare pe larg

Pornirea ºi oprirea instalaþiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prima punere în funcþiune ºi repunerea în funcþiune a instalaþiei de încãlzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scoaterea din funcþiune a instalaþiei de încãlzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alte reglaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modificarea temperaturii agentului termic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modificarea temperaturii apei calde menajere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activarea ºi dezactivarea funcþiei de confort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 7 7 8 8 8 9

Informaþii generale

Cum se procedeazã, dacã ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diagnozã ºi remediere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instrucþiuni pentru întreþinere ºi curãþire Sfaturi privind economisirea de energie
...............................................

9 9 10 10

.................................................

5575 398 RO

3

Utilizare imediatã

Instalaþia de încãlzire este reglatã din fabricaþie ...
Automatizarea este reglatã din fabricaþie pentru o funcþionare standard. Instalaþia de încãlzire este pregãtitã pentru funcþionare. Reglajele de bazã din fabricaþie pot fi modificate în mod individual ºi conform dorinþelor. Regimul de funcþionare este reglat pe Încãlzire ºi apã caldã, adicã se realizeazã încãlzirea încãperilor ºi prepararea de apã caldã menajerã (dacã existã un boiler respectiv un preparator instantaneu de apã caldã menajerã). Funcþia de confort este conectatã la cazanul cu preparator instantaneu de apã caldã mena jerã încorporat, acest lucru însemnând cã instantaneu se poate pune la dispoziþie apã caldã menajerã (nu la Vitopend 100).

4

5575 398 RO

Utilizare imediatã

Privire de ansamblu a elementelor de comandã ºi afiºaj
Manometru Display Deblocare pentru avarie la arzãtor Comutatorul de testare/verificare Buton rotativ Temperatura a.c.m. Semnalizatorul de funcþionare a arzãtorului Semnalizatorul de avarie la arzãtor Comutatorul pornit-oprit al instalaþiei Buton rotativ Temperatura agentu lui termic Selectorul de programe Comutator pentru funcþia de confort (numai la cazan cu preparator instan taneu de apã caldã menajerã încor porat, nu la Vitopend 100)

1 0

2 4

3

70

50

-

+
T1 T2 S1

-

+

S7 S6 S5 S4 S3 S2

Selectarea regimului de funcþionare (iarnã, varã)
Alegeþi unul din regimurile de funcþionare corespunzãtor opþiunii dumneavoastrã. Atenþie! Poziþiile T1 pânã la S7 sunt prevãzute numai pentru lucrãri de întreþinere ºi de service ºi vor fi utilizate exclusiv de firma de instalaþii de încãlzire. Încãlzire ºi apã caldã menajerã H Încãlzire, când nu se preparã apã caldã menajerã H Preparare de apã caldã menajerã (dacã existã un boiler sau un pre parator instantaneu de apã caldã menajerã) H Protecþie împotriva îngheþului a ca zanului ºi a boilerului de apã caldã menajerã. Numai apã caldã menajerã H Fãrã încãlzire H Preparare de apã caldã menajerã (dacã existã un boiler sau un pre parator instantaneu de apã caldã menajerã) H Protecþie împotriva îngheþului a ca zanului ºi a boilerului de apã caldã menajerã. Regim deconectat H Fãrã încãlzire H Fãrã preparare de apã caldã mena jerã H Protecþie împotriva îngheþului a ca zanului ºi a boilerului de apã caldã menajerã. Exemplu Pentru iarnã ºi pentru perioadele de trecere.

Exemplu Vara.

Indicaþie! Pompa de circulaþie se porneºte pentru scurt timp la fiecare 24 de ore pentru a nu se bloca. 5575 398 RO 5

5

Utilizare imediatã

Modificarea temperaturii de ambianþã
Dispozitiv de reglaj al temperaturii de ambianþã În completarea automatizãrii cazanului trebuie instalat un dispozitiv separat pentru reglarea temperaturii de ambianþã (de exemplu un cronotermostat) într-una din camerele apartamentului, dacã instalaþia de încãlzire urmeazã sã fie reglatã în funcþie de temperatura de ambianþã doritã. Reglajele se vor efectua conform in strucþiunilor de utilizare corespunzãtoare. Trebuie respectate de asem nea urmãtoarele elemente: H Selectorul de programe al automa tizãrii cazanului trebuie sã fie în po ziþia rw. H La butonul rotativ r tempera tura agentului termic trebuie sã fie reglatã la o valoare suficient de ridicatã. H Toate ventilele termostatice ale ra diatoarelor trebuie sã fie deschise complet în încãperea în care se aflã dispozitivul de reglaj.

Cronotermostat

Informare cu privire la temperaturi
La automatizare puteþi obþine informaþii în legãturã cu urmãtoarele tempera turi momentane: H temperatura apei din cazan H temperatura apei calde menajere

60

Temperatura apei din cazan se afiºeazã în regimurile de funcþio nare 9 Regim deconectat ºi rw Încãlzire ºi apã caldã menajerã. Temperatura apei calde menajere se afiºeazã numai în cadrul regimului de funcþionare w Numai apã caldã.

Selectorul de programe se trece eventual în aceastã poziþie ºi apoi din nou în poziþia doritã.

50

Indicaþie! Butonul rotativ w nu are voie sã fie rotit la stânga pânã în poziþia limitã.

6

5575 398 RO

Pornirea ºi oprirea instalaþiei

Prima punere în funcþiune ºi repunerea în funcþiune a instalaþiei de încãlzire
Prima punere în funcþiune ºi adaptarea automatizãrii la condiþiile locale ºi de construcþie trebuie executatã de firma de instalaþii de încãlzire. Înainte de a porni instalaþia de încãlzire dupã ce a fost scoasã din funcþiune o perioadã mai lungã, vã recomandãm sã luaþi legãtura cu firma specializatã în instalaþii de încãlzire. 1. Controlaþi periodic presiunea în instalaþia de încãlzire la manome trul 1. Presiunea minimã în instalaþie: 0,8 bar. Dacã indicatorul manometrului se aflã sub marcajul de 0,8 bar, atunci presiunea în instalaþie este prea scãzutã în acest caz anun þaþi firma specializatã în instalaþii de încãlzire. 2. Numai în cazul funcþionãrii cu racord la coº: Se verificã dacã gurile de aerisire din încãperea de amplasare a ca zanului sunt deschise ºi dacã nu sunt blocate. 3. Se deschide robinetul de gaz 2. 4. Se conecteazã alimentarea de la reþea (de exemplu de la siguranþa separatã). 5. Se conecteazã comutatorul pornitoprit 3 al instalaþiei. Instalaþia de încãlzire ºi teleco manda, dacã este conectatã, sunt pregãtite acum pentru funcþionare. Indicaþie! La funcþionare cu racord la coº, aerul de ardere se ia din încãperea de amplasare.

123 0 4

70 –+ S7 T1 S6 T2 S5 S1 S4 S2 S3

50 – +

Scoaterea din funcþiune a instalaþiei de încãlzire
Dacã doriþi sã nu utilizaþi instalaþia de încãlzirea o perioadã de timp, de exem plu în concediul de varã, comutaþi pe regim deconectat (vezi Selectarea regi mului de funcþionare la pag. 5). Dacã doriþi sã nu utilizaþi instalaþia de încãlzire pentru o perioadã mai lungã (mai multe luni), este bine sã o scoateþi din funcþiune. Înainte de a scoate din funcþiune instalaþia de încãlzire pentru o perioadã mai lungã, vã recomandãm sã luaþi legãtura cu firma de instalaþii de încãlzire. Aceasta poate lua mãsurile necesare, în mãsura în care acest lucru este nece sar, de exemplu pentru protecþia împotriva îngheþului a instalaþiei sau pentru protejarea suprafeþelor de schimb de cãldurã. 1. Se închide comutatorul pornitoprit al instalaþiei. 2. Se închide robinetul de gaz ºi se asigurã împotriva deschiderii acci dentale. 3. Se deconecteazã tensiunea de re þea (de exemplu de la siguranþa separatã). Instalaþia de încãlzire este acum deconectatã de la alimentarea de la reþea. Nu mai este asiguratã protecþia împotriva îngheþului. Indicaþie! Reglajele fãcute la automatizare se pãstreazã.

5575 398 RO

7

Alte reglaje

Modificarea temperaturii agentului termic
Dacã reglajul fãcut la aparatul de reglaj al temperaturii de ambianþã nu este suficient pentru a atinge temperatura de ambianþã doritã (de exemplu într-o iarnã cu temperaturi foarte scãzute), se poate modifica de la automatizare ºi temperatura agentului termic. Dacã este conectat un cronotermostat: Temperatura doritã se regleazã de la cronotermostat. Vã rugãm sã respectaþi instrucþiunile separate de utilizare.

Se regleazã temperatura doritã a agentului termic la butonul rotativ r. Domeniu de reglaj: de la cca 42 pânã la 84 ºC. În timpul efectuãrii reglajului, tempe ratura doritã a agentului termic este afiºatã intermitent, iar simbolul r de pe display semnalizeazã intermi tent.

Modificarea temperaturii apei calde menajere

Numai la cazan cu boiler separat pentru preparare de a.c.m. sau cu preparator instantaneu de a.c.m. încorporat

Temperatura apei calde menajere se alege conform dorinþei personale (de exemplu pentru duº).

Se regleazã temperatura doritã a agentului termic la butonul rota tiv w. Domeniu de reglaj: de la cca 32 pânã la 57 ºC. În timpul efectuãrii reglajului, tempe ratura doritã a agentului termic este afiºatã intermitent, iar simbolul w de pe display lumineazã intermitent.

Indicaþie! Dacã se roteºte butonul rotativ w la stânga pânã la limitã, acþio neazã numai protecþia contra îngheþului. Pe display apare afiºat 5 (cores punde la cca 5 ºC).

8

5575 398 RO

Cum se procedeazã, dacã ... Activarea ºi dezactivarea funcþiei de confort
Numai la cazane cu preparator instantaneu de apã caldã menajerã încorporat (nu la Vitopend 100)

În cazul în care funcþia de confort este activatã, preparatorul instantaneu de apã caldã menajerã este menþinut la temperatura necesarã (în stand-by). În felul acesta, apa caldã menajerã este asiguratã instantaneu. Cu ajutorul comutatorului / funcþia de confort poate fi activatã ºi dezactivatã. Indicaþie! Funcþia de confort poate fi dezacti vatã, pentru a evita pornirea caza nului ºi în felul acesta a economisi consumul de energie necesar pen tru menþinera în stand-by, atunci când nu se consumã apã caldã (de exemplu noaptea).

Diagnozã ºi remediere
Cum se procedeazã, dacã ... ... instalaþia de încãlzire nu porneºte Cauza Întrerupãtorul pornit-oprit de la auto matizare este deconectat Selectorul de programe nu este în po ziþia corectã Remediere Se conecteazã Se regleazã regimul de funcþio nare w sau rw. La funcþionare în combinaþie cu un cronotermostat: Se regleazã regimul de funcþionare rw. Se informeazã firma specializatã în instalaþii de încãlzire La gaz metan: Se deschide robinetul de gaz sau se cer informaþii la ROMGAZ. La gaz lichefiat: Se verificã rezerva de combustibil ºi se completeazã. Se informeazã firma specializatã în instalaþii de încãlzire Se apasã tasta de deblocare pentru avarie la arzãtor EU dacã nici dupã aceastã încercare arzãtorul nu porneºte, trebuie anunþatã firma spe cializatã în instalaþii de încãlzire Se informeazã firma specializatã în instalaþii de încãlzire Se informeazã firma specializatã în instalaþii de încãlzire Se regleazã o valoare mai ridicatã pentru temperatura agentului termic la butonul rotativ r (vezi pag. 8) sau se regleazã o valoare mai ridicatã pentru temperatura de ambianþã (vezi instrucþiunile de utilizare pentru cronotermostat) La cazane cu boiler separat pentru preparare de apã caldã menajerã: Se aºteaptã pânã când se încãlzeºte apa din boilerul pentru preparare de apã caldã menajerã. Numai la cazane cu preparator in stantaneu de apã caldã menajerã încorporat: Se opreºte consumul de apã caldã. Se informeazã firma specializatã în instalaþii de încãlzire Se noteazã codul de avarie ºi se in formeazã firma specializatã în insta laþii de încãlzire 9

Siguranþa de pe circuitul de distribuþie a curentului (siguranþa din locuinþã) sau din automatizare a deconectat ... arzãtorul nu porneºte sau porneºte în mod neregulat Nu existã gaz

Defecþiune la automatizare ... arzãtorul nu porneºte, semnaliza torul de avarie la arzãtor U de la automatizare este pe roºu Pornire incorectã

Lipsã de apã ... arzãtorul se opreºte, chiar dacã nu s-a atins temperatura doritã în încãperi p Avarie pe circuitul de alimentare cu aer proaspãt sau pe traiectul de eva cuare de gaze arse Temperatura agentului termic sau temperatura de ambianþã doritã sunt reglate la o valoare prea scãzutã.

... încãperile sunt reci, deºi arzãtorul este în funcþiune

Prepararea de apã caldã menajerã se face cu prioritate

5575 398 RO

Avarie la cronotermostat ... un cod de avarie este afiºat inter mitent pe display Avarie la instalaþia de încãlzire

Instruc iuni pentru întreþinere/Sfaturi pentru economisirea de energie

Instruc iuni pentru întreþinerea ºi curãþirea instalaþiei de încãlzire
Întreþinere Efectuarea lucrãrilor de întreþinere la o instalaþie de încãlzire este prevãzutã de normativele în vigoare. Recomandãm sã aveþi grijã ca insta laþia de încãlzire sã fie revizuitã pe riodic, pentru a asigura o funcþionare fãrã deficienþe, economicã ºi ecolo gicã a acesteia. În acest scop este cel mai indicat sã se încheie un contract de întreþinere cu firma de instalaþii de încãlzire. Curãþire Carcasa cazanului poate fi curãþitã cu detergenþi obiºnuiþi (nu se va utiliza pulbere abrazivã).

Sfaturi privind economisirea de energie
Pe lângã faptul de a beneficia de avantajele unei instalaþii de încãlzire mo derne, puteþi economisi în mod suplimentar energie prin reglarea instalaþiei de încãlzire. Urmãtoarele mãsuri vã ajutã în acest sens: H Aerisiþi corect: Deschideþi ferestrele 1 complet pentru scurt timp ºi închideþi pe aceastã perioadã ventilele termo statice 2 H Evitaþi încãlzirea excesivã: Se va urmãri atingerea unei tempe raturi de ambianþã de 20 ºC, cu fie care grad de temperaturã de am bianþã se economisesc pânã la 6 % cheltuieli de încãlzire H Închideþi jaluzelele (dacã existã) la ferestre când se însereazã H Reglaþi corect ventilele termosta tice 2 H Nu blocaþi accesul la radiatoa rele 3 ºi ventilele termostatice 2 H Folosiþi posibilitãþile individuale de reglare a automatizãrii 4: Reglaþi temperatura apei calde me najere din boilerul 5 de la auto matizarea 4. H Supravegheaþi consumul de apã caldã menajerã: Pentru duº se consumã în general mai puþinã energie decât pentru o baie.
Tipãrit pe hârtie ecologicã, albitã fãrã clor

1 2 4

3

5

Viessmann SRL Str. Prahova nr. 2 RO-2200 Braºov www.viessmann.ro E-Mail: viessmann@viessmann.ro 10

5575 398 RO

Firma Viessmann î i rezervã dreptul de a efectua modificãri tehnice!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful