ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA Catedra "Bănci şi Burse de Valori

"

Anatolie Caraganciu

Gheorghe Iliadi

(M A N U A L)

Chişinău 2004

2

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA Catedra "Bănci şi Burse de Valori"

Anatolie Caraganciu

Gheorghe Iliadi

MONEDĂ ŞI CREDIT
(M A N U A L)

Editura ASEM
3

4

CZU 336.7 (075.8) C23 Lucrarea a fost recomandată pentru editare de Consiliul metodico-ştiinţific al ASEM (proces-verbal nr. 1 din 24 februarie 2004) şi aprobată de Senatul ASEM (proces-verbal nr. 6 din 25 februarie 2004)

Referenţi: conf. univ. dr. V.Fetiniuc, ASEM conf. univ. dr. E.Fuior, UCCM Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Caraganciu Anatolie Monedă şi credit: man. / Anatolie Caraganciu, Gheorghe Iliadi; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Catedra „Bănci şi Burse de Valori”. – Ch.: ed. ASEM, 2004. – 249 p. Bibliogr. p. 249 (2 tit.) ISBN 9975-75-232-2 200 ex. 336.7 (075.8)

©A. Caraganciu © G. Iliadi Chişinău – 2004 ISBN 9975-75-232-2

5

Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM 6 .

CUPRINS Introducere Partea I. Echilibrul monetar şi inflaţia Capitolul 13. Moneda şi sistemul monetar Capitolul 1. Piaţa capitalurilor de împrumut şi rata dobânzii Capitolul 8. Creditul şi dobânda Capitolul 5. Teoriile asupra creditului Partea III. Moneda şi creditul în economia de piaţă Capitolul 12. Instituţiile financiar-creditare internaţionale Partea IV. Relaţiile de credit şi formele de credit Capitolul 7. Băncile şi sistemul bancar Capitolul 9. Originea şi esenţa banilor Tipurile lor Capitolul 2. Funcţiile banilor şi circulaţia monetară Capitolul 3. Esenţa sistemului de credit. Banca centrală şi rolul ei în sistemul bancar Capitolul 10. structura şi funcţiile sale Capitolul 6. Băncile comerciale şi funcţiile lor Capitolul 11. Direcţiile politicii de stabilizare în condiţiile economiei de tranziţie 7 4 6 6 23 41 61 77 77 103 117 132 140 140 160 182 195 195 207 222 . Piaţa monetară şi politica monetar-creditară Capitolul 14. Sistemul bănesc şi elementele sale de bază Capitolul 4 Principalele teorii monetare Partea II.

În compartimentul II “Creditul şi dobânda” sunt abordate problemele sistemului creditar. În compartimentul III “Băncile şi sistemul bancar” este analizată apariţia şi evoluţia băncilor şi a sistemului bancar naţional. băncile au un rol determinant în economia naţională. Pe lângă rolul mai sus numit. 8 . nivelul de dezvoltare şi stabilitatea circulaţiei monetare determină situaţia economică într-o ţară. Primul compartiment este dedicat monedei şi sistemului monetar. cursul “Monedă şi credit” ocupă un rol important în cunoaşterea şi perceperea realităţii studiate a noilor concepţii teoretice şi metodologice. disciplina universitară “Monedă şi credit”. De asemenea. a legităţilor obiective şi a diferitor probleme de ordin monetar şi bancar. Anume studiile în domeniul monetar. Dezvoltarea relaţiilor de credit. bancar conduc la aprofundarea cunoştinţelor unui specialist în domeniu. în domeniul finanţelor. funcţiile monedei. în asigurarea şi perfecţionarea circuitului fluxurilor monetare în diferite ramuri şi sectoare ale economiei. în acest compartiment se studiază organizarea monetară la nivel naţional şi internaţional. funcţiile creditului şi dobânda. formele creditului. creditar. Ele pun baza tuturor specialităţilor economice şi în special. creditul. esenţa. sunt analizate esenţa. precum şi practica internaţională în domeniu. unde este tratată apariţia monedei. În conexiune directă cu disciplinele financiare. de asemenea mai are un rol de iniţiere a studenţilor sub un aspect evolutiv a banilor şi relaţiilor creditarbancare la etapa actuală.Introducere La etapa de tranziţie la economia de piaţă moneda. formele monedei. masa monetară. Disciplina "Monedă şi credit" este de pregnantă importanţă pentru cursul "Bazele activităţii bancare". Ea este compusă din patru compartimente.

studenţii anului II în decursul unui semestru susţin două testări. În fiecare compartiment sunt evidenţiate toate nuanţele teoriilor monetare. Meritele pentru configurarea de ansamblu a lucrării revin deplin profesorului Anatolie Caraganciu. În compartimentul IV este abordată problema monedei şi a creditului în perioada de tranziţie la economia de piaţă. Programa cursului este realizată pentru 32 ore prelegeri şi 14 ore seminare. precum şi politica monetar-creditară. Veronica Cuhal şi dna asistent Oxana Untu. tehnoredactarea a fost efectuată de dna drd. Autorii prezentului manual menţionează faptul că la elaborarea capitolelor: „Teorii asupra creditului” şi “Piaţa monetară şi politica monetar-creditară” cu drept de coautor a participat dna drd. şi teoriilor privind circulaţia monetar-creditară. Veronica Cuhal. 9 . Liliana Dragoman şi dna laborant Ludmila Trocinel.precum şi a sistemului bancar internaţional. respectiv e analizat echilibrul monetar şi inflaţia. În cadrul disciplinei "Monedă şi Credit". de asemenea la traducerea materialelor în limba româna au participat dna drd. Iar testul final este examenul. teoriilor despre credit. Aducem sincere mulţumiri persoanelor menţionate.

Prin urmare. teoria raţionalistă. Ei au apărut stihinic şi. Rolul banilor se rezumă la funcţiile de intermediar în schimbul de diverse mărfuri în diferite etape ale dezvoltării societăţii. căreia i-a fost atribuită funcţia de echivalent general. valoarea de schimb. au suferit numeroase modificări. se află în centrul atenţiei gândirii umane. ♦ Formele monedei: moneda metalică. Inventarea banilor a fost una din cele mai mari realizări ale civilizaţiei umane. marfă-intermediar. Extinderea schimbului de mărfuri s-a soldat cu desprinderea spontană de masa celorlalte mărfuri a unei mărfi specifice. banii sunt o marfă deosebită. banii au apărut o dată cu schimbul de mărfuri ca un derivat al acestui schimb (operaţiilor comerciale). esenţă. etape în evoluţia monedei. din cele mai vechi vremuri şi până în prezent. biletul de bancă. divizarea muncii. pe parcursul dezvoltării producţiei de mărfuri. în calitate de categorie istorică şi economică. Ca o categorie istorică. moneda electronică. Din 10 . MONEDA ŞI SISTEMUL MONETAR Capitolul 1. cambia. Aceasta înseamnă că. valoarea de întrebuinţare. titlurile de credit. teoria evoluţionistă. cecul. TIPURILE LOR Obiectivele de studiu: ♦ Moneda: concept. moneda de hârtie. ORIGINEA ŞI ESENŢA BANILOR. biletul la ordin.Partea I. moneda de hârtie. titlurile de credit. marfă-semn de valoare. banii. echivalent general. Noţiunile fundamentale: Moneda. titluri de credit contemporane ♦ Rolul monedei în economia mondială. moneda metalică.

precum şi rolul lor în dirijarea societăţii umane. conceptelor (definiţiilor). servind indivizilor şi comunităţilor umane ca instrument util de intermediere privind soluţionarea problemelor perfecţionării relaţiilor în domeniul schimbului. Un volum atât de mare de investigaţii. ci şi întregii societăţi umane. şi ale teoriei financiar-bancare. iar în prezent creşte în progresie geometrică. în general. În primul rând. Cu toate acestea. Platon şi Aristotel şi până la începutul secolului XX (adică într-o perioadă de circa 2300 de ani). în secolul trecut. în literatura economică persistă diverse interpretări ale originii şi esenţei banilor. interpretărilor. au fost publicate circa 6 mii de lucrări (monografii. 11 . conceptuale ale sistemului bănesc. Se presupune că. Importanţa mereu crescândă a banilor determină ideea ipotetică precum că banii ca atare vor exista întotdeauna. de la Xenophon. în general. banii au o însemnătate utilitar-aplicativă. articole ştiinţifice etc. potrivit calculelor făcute de cercetători. precum şi profunzimea cercetărilor ştiinţifice consacrate problemelor teoriei monetare au făcut să scadă simţitor numărul „petelor oarbe” din spaţiul cunoştinţelor acumulate. nu e mai mică importanţa lor ştiinţifico-cognitivă. precum şi al recomandărilor practice confirmă actualitatea acestor probleme şi necesitatea continuării studierii şi perfecţionării sistemului bănesc. Totodată. în particular. numărul acestor publicaţii a sporit considerabil. lipsind unitatea de opinii şi asupra altor probleme fundamentale. ei sunt necesari nu numai fiecărui individ.) – toate consacrate problemei banilor. În al doilea rând. deoarece. căci banii constituie unul din cele mai interesante domenii ale ştiinţei economice. este în afara oricăror dubii ideea utilităţii banilor pentru oameni. Diversitatea şcolilor şi abordărilor soluţionării problemelor monetare. caracterul contradictoriu al sintezelor şi concluziilor ştiinţifice asupra cercetărilor teoretice. manuale. fiind cel mai important instrument de reglementare a asigurării necesităţilor vitale.timpul Greciei antice. ca instrument de reglementare a vieţii individului.

după conţinut. 1964. ei reprezintă ceva mult mai esenţial. această idee a lui Aristotel şi-a găsit întruchiparea legislativă într-una din formulele dreptului roman. esenţei lor. 1955. nici relaţiile (sociale) dintre oameni. economistul american Paul A. Astfel. Galbrith. a valorii banilor. iar un alt economist de vază... există şi în concepţiile şi opiniile unor economişti de vază contemporani. „Foglio”. de exemplu. стр. (Vezi: Filozofia Greciei. E necesar să existe o anumită unitate (de măsură). Primul tip – abordarea raţionalistă explică – apariţia banilor ca rezultat al unui acord între oameni. prin decret. precum şi altor obiecte 12 .. Accentul subiectiv-psihologic în problema originii banilor. dacă banii. Interpretarea originii banilor include două tipuri de abordări conceptuale: raţionalistă şi evolutivă. efectuate cu ajutorul unui instrument ales special – o marfă deosebită. însă (bazată) pe convenţionalitate. John K. care îndeplineşte funcţia convenţională de echivalent general. Ea va face ca toate lucrurile să fie comensurabile. pp. Москва.. reprezintă un document care oferă oficial dreptul de a procura orice bunuri vitale şi patrimoniale. ce favorizează mişcarea valorilor în cadrul operaţiunilor de schimb. căci totul se va măsura cu moneda”. ca formă. Samuelson întrevede în bani un convenţionalism social artificial (Самуэльсон П.69). prin care se declara stabilirea de către împărat. ce contribuie la dezvoltarea economiei. Edit..Aşadar. condiţionat de abordarea conceptuală raţionalistă a interpretării naturii. Mai târziu. nu vor exista nici schimbul. Вводный курс. Această teză conceptuală a fost enunţată pentru prima dată de către Aristotel în opera sa filozofică „Etica lui Nicomah”: „toate lucrurile care participă la procesul de schimb au nevoie să fie cumva comparate cu ceva. susţine că „atribuirea îndeplinirii funcţiilor de bani unor metale preţioase. în lumea antică.. decât un simplu instrument pasiv. Экономика. Dacă acest ceva lipseşte. apoi.891-892).

Abordarea conceptual-evolutivă a explicării originii banilor a fost formulată pentru prima dată de către K. Marx. Mărfurile menţionate reprezentau ca şi cum prototipul echivalentului general. când procesul de schimb este mijlocit de echivalentul general al valorii. when it Went. căci tot ce se producea sau se dobândea se şi consuma imediat de către membrii tribului. propuse de triburile vecine. Galbrith – Money when it Came. reprezentanţii acestei concepţii consideră că banii sunt produsul unei convenţii încheiate între oameni. formă-valoare simplă evoluează în formă-valoare dezvoltată (ce se caracterizează prin aceea că o marfă poate fi schimbată pe o serie de alte mărfuri-echivalente). în etapa iniţială a evoluţiei formelor valorii. rolul echivalentelor a fost atribuit unei serii de mărfuri-intermediare ale schimbului. după o lungă perioadă de dezvoltare a relaţiilor de schimb. cu sau fără voia oamenilor. De-a lungul dezvoltării societăţii umane. Doar în unele cazuri (bunăoară. apoi aceasta formă-valoare din urmă cedează locul formei-valoare generale. Conform teoriei sale.7). Prin urmare.scumpe este rezultatul unui acord între oameni (K. care erau schimbate pe alte produse necesare. dacă se nimerea vreun an deosebit de roditor) se iveau surplusuri de anumite produse. un fel de bani primitivi. s-a soldat cu faptul că anumite mărfuri s-au desprins de masa celorlalte şi au căpătat proprietatea de marfă deosebită. îndeplinind funcţia de bani. London: 1976. În faza timpurie a evoluţiei societăţii umane. specială. În consecinţă. banii au apărut ca urmare a procesului evolutiv care. De remarcat că. a cărui merit constă în fundamentarea caracterului mărfar al provenienţei banilor. fără să existe reguli. norme sau alte condiţii prestabilite. p. nu era nevoie de bani. adică un instrument de schimb tehnic. o dată cu ivirea unor surplusuri stabile de produse. 13 . apare necesitatea schimbului permanent de rezerve acumulate.J. Schimbul în cazul acestor operaţii rare se făcea ocazional.

Astfel. poziţia geografică. în fond – cu bucata. pe cale firească. atribuirea funcţiei de echivalent general banilor de metal. măsurarea valorii cu ajutorul lor se făcea într-un mod foarte convenţional. omogenitatea materialului monetar. istoria şi tradiţiile sale. În ultimă instanţă. graţie cărora doar lor le-a putut reveni funcţia de bani universali: propria valoare înaltă. spre deosebire de celelalte echivalente. ce ar fi permis efectuarea unor operaţiuni de schimb cu caracter stabil sau normativ. evolutivă.). Aceasta a fost cu putinţă datorită faptului că.Totodată. treptat. Anume în aceste condiţii s-a cristalizat forma bănească a valorii. ce se caracterizează prin desprinderea unei mărfi speciale. a fost ca o consecinţă a unei selecţii naturale multiseculare. care permitea divizarea lor în fragmente de orice mărime. ce pretinde la rolul de echivalent general şi se referă la o singură marfă specială – banii. la a cărei bază stăteau însuşirile fizice ale mărfii. 14 . Dezvoltarea ulterioară a producţiei de mărfuri şi a schimbului s-a datorat separării meşteşugurilor de agricultură în urma avansării diviziunii sociale a muncii. siguranţa integrităţii (fiind inalterabili etc. iar supremaţia în sfera elaborării mijloacelor de producţie începe să o deţină metalele. căci conţinutul material al mărfurilor destinate schimbului nu vădea nici un fel de caracteristici calitative sau cantitative. banii de metal posedă calităţi extrem de specifice şi au o serie de priorităţi. a apărut forma-valoare bani. Aşadar. rudimentar. în decursul istoriei civilizaţiei umane. Acest fapt a fost favorizat şi de circumstanţa că celelalte mărfuri au încetat să mai corespundă rolului de obiecte de bază ale procesului de schimb. condiţiile naturale şi economice ale statului dat. cea mai potrivită pentru rolul de „unitate de măsură a tuturor mărfurilor” – echivalentul general. funcţia echivalentului general şi-a găsit cel mai bine expresia în două metale preţioase: aurul şi argintul.

iar mărfurile celorlalţi producători servesc drept valori de întrebuinţare. de întrebuinţare. pâinea satisface nevoia de hrană. banii nu sunt doar o marfă ordinară. în care o marfă este schimbată pe o altă marfă. reprezentând o corelaţie cantitativă bine determinată. Spre deosebire de celelalte mărfuri. ei posedă un caracter special privind funcţionarea valorii de întrebuinţare şi valorii ca atare. ca marfă. Dar nu toate mărfurile pot servi concomitent şi ca valori de întrebuinţare. Contradicţia internă a mărfii dintre valoarea de întrebuinţare şi valoarea ei efectivă se manifestă în procesul schimbului şi-şi găseşte soluţionarea pe calea diviziunii mărfurilor în mărfuri propriu-zise şi bani. unică.După cum s-a remarcat. Deoarece banii sunt „marfa mărfurilor”. ce rezidă în capacitatea ei de a satisface o anumită necesitate. Generalizând rezultatele analizei evoluţiei trecerilor reciproce a diverselor forme ale valorii de la forma-valoare simplă la forma-valoare bani şi punând accentul pe rolul 15 . automobilul – nevoia deplasării ş. Pentru fiecare producător propria marfă serveşte drept valoare de schimb. spre deosebire de celelalte mărfuri. paltonul – nevoia de îmbrăcăminte. şi ca echivalente generale. doar banii pot apărea în calitate de întruchipare generală şi nemijlocită a valorii.d. banii. specifică. posedă o valoare generală de întrebuinţare. bine determinată (de exemplu. Dar.m. ca marfă specifică. însă. Orice marfă are şi o valoare a sa. servesc drept echivalent general.a. Anume banii reprezintă acea marfă specifică ce posedă calitatea de schimbabilitate generală nemijlocită. în afară de aceasta. Deci banii. ce constă în posibilitatea de a putea fi schimbaţi pe orice marfă. de valoare generală de întrebuinţare. ce nu reprezintă decât întruchiparea valorii lor de consum. Toate acestea se referă întru totul şi la marfa monetară (aurul e întrebuinţat pentru confecţionarea bijuteriilor).). fiindcă valoarea lor de întrebuinţare exprimă valoarea altor mărfuri.

Plenitudinea conţinutului esenţei economice a banilor e asigurată de caracteristicile participării lor la realizarea diverselor tipuri de relaţii sociale. Deci banii reprezintă un element activ necesar şi o componentă firească a activităţii economice a societăţii. dezvăluie trinitatea proprietăţilor fundamentale ale acestora: − imediata schimbabilitate generală. deşi pot fi folosiţi în continuare ca valoare (monedă) de schimb. care exprimă valoarea mărfurilor. nu de întrebuinţare sau de producţie: ei îşi gătesc utilitatea în sfera economică a operaţiilor de schimb intermediate (ca măsură a valorilor mijlocului de circulaţie şi a mijlocului de acumulare) în cazul recunoaşterii lor generale în această funcţie în cadrul unei asociaţii de plăţi. pierzându-şi caracterul de marfă şi transformându-se într-o categorie economică independentă. la repartiţia produsului naţional brut şi la procurarea de bunuri imobiliare şi funciare. Conţinutul esenţial al banilor. − materializarea timpului total de muncă.important al banilor ca factor ce reflectă relaţiile sociale avansate. Rezultă deci că banii nu pot fi bunuri economice decât ca mijloc de schimb. a cărui formă naturală fuzionează cu funcţia socială de echivalent general al valorii. În condiţiile actuale ale cristalizării şi maturizării relaţiilor de piaţă. servind drept echivalent general al relaţiilor comerciale (marfare) dintre participanţii şi verigile procesului de reproducţie. Această tendinţă firească vădeşte faptul că banii din ce în ce mai mult diferă de celelalte mărfuri. semnele monetare şi banii din circulaţia prin virament (fără numerar) îşi pierd treptat propria valoare. ce 16 . ca o categorie economică independentă. precum şi la stabilirea preţurilor. − cristalizarea valorii de schimb. nu doar ca un mijloc tehnic de rulaj. se poate conchide că esenţa banilor constă în calitatea lor de a fi un tip specific de marfă.

funcţia echivalentului era îndeplinită de marfa care se bucura de cea mai mare cerere sau care. care vor fi analizate mai detaliat în cadrul următorului capitol. decât unele proprietăţi specifice. Apariţia banilor a contribuit masiv la dezvoltarea şi perfecţionarea relaţiilor social-economice în sfera producţiei de mărfuri. cu ajutorul banilor. Din cele de mai sus. Acelaşi popor. De regulă. Acest adevăr e confirmat de faptul că în majoritatea limbilor lumii atât banii. dar aceasta din urmă se manifestă cel mai bine în funcţiile îndeplinite de bani. Cu alte cuvinte. banii sunt ceea ce folosim în calitate de monedă. cât şi vitele se numeau la fel. precum şi diferite popoare au folosit concomitent diferite echivalente pentru bani. cele mai frecvent folosite şi publicate în literatura economică sunt două: 1) Banii reprezintă o marfă deosebită care îndeplineşte funcţia de echivalent general. cu acelaşi cuvânt sau cu cuvinte apropiate ca sens. Deci toate lucrurile care îndeplinesc funcţia de monedă se şi numesc bani. fonetică era comună.nu-şi păstrează. rezultă că definiţia banilor completează esenţa lor. forma oferta. Din toate definiţiile. în asemenea caz. Generalizarea făcută mai sus ne permite să dăm definiţia banilor. Dar cel mai frecvent şi cea dintâi marfă-intermediar în multe din primele state au fost vitele. se calculează valoarea oricărei mărfi. care sunt inerente mărfii propriu-zise. au avut diverse echivalente sau au fost reprezentaţi de diverse mărfuri speciale. în virtutea faptului că se afla din belşug. De exemplu. banii. 2) Banii sunt un mijloc de schimb care favorizează producţia de mărfuri şi este acceptat de toţi în spaţiul dat de efectuare a plăţilor. bogăţia 17 . Pe parcursul evoluţiei lor. Prin urmate. garantându-se schimbul de bani pe orice marfă. în diverse stadii ale procesului diviziunii sociale a muncii. sub forma lor monetară. în diferite perioade ale istoriei sale. a căror rădăcină.

argintul cedând teren în faţa aurului. Drept mărfuri-echivalente intermediare serveau. ale căror formă. placă. cât şi argintul. În consecinţă. în aceeaşi perioadă.d. între care fusese stabilit prin lege un anumit raport de greutate – echivalent. deja în sec. fiindcă o bară din argint era tăiată cu dalta în bucăţi egale – ruble. Iniţial lingourile de metal aflate în circulaţie aveau o anumită greutate. XIII) grivna cântărea o livră (funt) de argint.m. Începând cu sec. Aproximativ. pentru luidorul de aur şi pentru ecu-ul de argint exista o singură unitate monetară de calcul – livra. în Roma antică – bronzul. în Franţa. rubiti – a tăia). cerealele. blănurile. sarea şi alte bogăţii naturale. adică a semnelor băneşti.a. marcă (jumătate de funt) ş. la baterea pretutindeni a monedelor. În Grecia antică (Sparta). În perioadele mai târzii ale constituirii lor.eroilor în eposul lui Homer şi a triburilor germanice se măsura cu numărul capetelor de vite. La început. funcţia de bani o îndeplineau în egală măsură atât aurul. banii metalici au suferit mutaţii esenţiale în urma trecerii rapide de la banii „cântăriţi” la banii socotiţi. XIV. „număraţi”. livră (funt). În Rusia Kieveană (sec. întreaga diversitate a tipurilor monetare poate fi redusă la banii de metal. banii de metal aveau aspectul unor lingouri de diverse forme (bară. regimul monometalismului de aur a fost introdus în cele mai mari ţări ale lumii. De exemplu. iar grivna tăiată în două se numea rublă (de la rus. de asemenea.a. sârmă ş. Însă. de aceea denumirile mai multor unităţi băneşti indicau o masă concretă de metal: liră sterlină. XIII. În decursul istoriei umane.). pe măsură ce avansa diviziunea socială a muncii şi se perfecţionau relaţiile marfă-bani. aspect şi conţinut al masei metalice se stabileau prin lege. în istoria banilor începe o nouă perioadă – depăşirea treptată a dificultăţilor în sfera funcţionării bimetalismului. Primele monede (în fond. masa unui peni englezesc echivala cu greutatea a 32 de boabe de grâu. primii 18 . în calitate de bani se folosea fierul.

depreciaţi (adică bani de hârtie şi de credit. Procesul demonetizării aurului a avut loc din pricina unor cauze obiective.bani adevăraţi) au apărut într-o colonie a Greciei antice – statul Lidia (Asia Mică). când rolul principal aparţinea aurului. extragerea aurului a prins a rămânea în urmă faţă de ritmul creşterii economice a majorităţii ţărilor lumii şi. mai târziu. Dar în anii 70 ai secolului XX s-a produs fenomenul demonetizării aurului – acest metal şi-a pierdut funcţiile monetare. acesta având o valoare mai mică. fiind bătute dintr-un aliaj natural de aur şi argint (electrum). respectiv. Astfel. Aurul a obţinut prioritatea datorită luării în considerare a proprietăţilor sale absolut specifice – este cea mai valoroasă bogăţie naturală. în sistemele monetare ale principalelor ţări s-au produs schimbări radicale – banii cu valoare deplină (adică banii a căror valoare nominală corespundea valorii metalului nobil ce-l conţineau) au fost substituiţi de banii convenţionali. În primul rând. în secolul VII î. care îndeplineau funcţiile de semne valorice). Utilizarea în continuare a monedelor de aur în acest scop frâna modernizarea şi 19 . începând cu anul 1976. Pe la începutul secolului XX. faţă de procesul asigurării cu mijloace de circulaţie şi de executare a plăţilor. respectiv. Mai întâi aurul a încetat să îndeplinească funcţiile de mijloc de circulaţie şi plată în cadrul rulajului intern al ţărilor.Hr. preţul lui neputând fi influenţat decât de cantitatea aurului însuşi dobândit în lume. apoi. în cele mai de frunte ţări industriale ale lumii s-a instaurat monometalismul de aur. în vreme ce argintului i-a fost rezervat un rol mult mai modest. şi funcţiile de bani universali. Baterea monedelor a marcat etapa care a încheiat procesul de constituire a banilor.. Anume valoarea stabilă a aurului a făcut ca acesta să devină unitate de măsură pentru calcularea valorii tuturor celorlalte mărfuri şi. a putut servi drept argument pentru utilizarea lui în calitate de monedă universală (bani mondiali).

introducerea metodelor progresiste în sistemul de organizare a decontărilor. Evoluţia acestor operaţii de substituire reciprocă a fost un proces istoric destul de îndelungat şi a cunoscut trei etape: 20 . istoriceşte. accelerarea circuitului economic şi prosperarea comerţului. al preschimbării în semne valorice a banilor metalici cu valoare deplină. care aveau aceleaşi consecinţe dezastruoase de dezorganizare a procesului de schimb. Banii de hârtie (biletele de tezaur) Trecerea la utilizarea în rulaj a semnelor valorice a marcat începutul unei noi etape în dezvoltarea şi perfecţionarea sistemelor monetare: aurul pe pieţele interne şi pe piaţa mondială a fost dezlocuit de banii de hârtie şi de credit (bancnote). Necesităţile sporite de aur pentru tehnologiile avansate ale industriei moderne au dus la limitarea resurselor destinate baterii monedelor. o cauză esenţială a substituirii banilor cu valoare reală (deplină) de către semnele monetare au fost aşteptările zadarnice privind reducerea considerabilă a costurilor de circulaţie. Banii de hârtie. au apărut ca urmare a circulaţiei banilor metalici şi participă la circulaţia monetară în calitate de înlocuitori ai monedelor de argint sau de aur. precum şi la emisiuni suplimentare de semne valorice cu scopul acoperirii propriilor cheltuieli. Cauzele acestui fenomen constau în uzarea rapidă a monedelor. când aceştia joacă rolul de intermediar în schimbul de mărfuri. Un alt motiv. a fost durata prea scurtă de funcţionare a banilor ca mijloace de circulaţie. mai puţin important. reprezentând semne monetare sau bani cu valoare deplină. Posibilitatea obiectivă a circulaţiei substituenţilor banilor reali a apărut datorită specificului funcţiei banilor ca mijloc de circulaţie. remarcat încă de K. precum şi deteriorarea şi falsificarea acestora. Marx. Aceasta ducea la dezechilibrarea schimbului şi la deprecierea ulterioară a banilor. În fine.

urmată de transformarea ulterioară a acestora în semne ale valorii. Natura economică a introducerii în circulaţie a banilor de hârtie este condiţionată de principala predestinare a acestora – obţinerea unor vărsăminte suplimentare în vistierie. Cele trei etape sus-indicate de evoluare a posibilităţilor de circulaţie a substituenţilor monedelor de aur în posibilităţi reale de circulaţie ne permit să remarcăm o particularitate importantă a banilor de hârtie: aceştia pierzându-şi în procesul evoluţiei valoarea lor iniţială. etapa III – emiterea banilor de hârtie (bilete de tezaur) cu un curs forţat în scopul obţinerii beneficiului de emisiune. care gestionează direct formarea şi executarea bugetului de stat sau indirect – banca centrală a ţării. iar o data cu aceasta şi posibilitatea de a îndeplini funcţia de mijloc de cumpărare şi plată. În acest scop. statul le atribuie un alt curs. etapa II – reducerea premeditată de către emitent a conţinutului metalic cu scopul de a obţine venituri suplimentare pentru vistieria statului.etapa I – uzarea firească a monedelor şi scăderea lor în greutate. folosite de acesta din urmă pentru acoperirea cheltuielilor bugetare. care pune la dispoziţia guvernului creditele necesare. Deoarece emiterea banilor de hârtie (bilete de tezaur) de către guvern este condiţionată de nevoia de resurse financiare suplimentare. ca rezultat. forţat (nominal) şi. adică aceasta nu este reglementată de necesităţile de bani ale circulaţiei monetare şi marfare. capătă o valoare reprezentativă în sfera circulaţiei. final al emisiunii banilor de hârtie. trezoreria). Diferenţa dintre valoarea nominală a banilor de hârtie emişi şi costul emiterii lor (cheltuielile pentru hârtie şi tipar) constituie venitul de emisie – adevăratul obiectiv. necesare pentru acoperirea deficitului bugetar. în sistemul monetar 21 . e lansată o emisiune directă de bani de hârtie de către organul guvernamental de resort – Ministerul Finanţelor (administraţia financiară.

După ce relaţiile marfă-bani au căpătat un caracter general în domeniul activităţii economice. banii de credit devin o marfă universală. Situaţia se agravează şi din cauză că banii de hârtie. Întrucât prima necesitate mereu creşte. încetează să mai circule. neavând valoare proprie şi neputând fi acumulaţi funcţional şi nici păstraţi ca economii sau ca tezaur. Banii de credit În condiţiile producţiei capitaliste. dar serveau ca semne de credit ale banilor cu valoare deplină. circulaţia e separată de 22 . acesta din urmă separă din mediul său un segment căruia îi atribuie funcţii monetare. se intensifică circulaţia capitalului. iar cea de a doua. iar în Europa şi America – în sec. XII. o emisiune excedentară ar putea provoca devalorizarea banilor de hârtie. Dacă în formaţiunea precapitalistă. fiindcă impunea o neîncetată creştere a costurilor nete ale rulajului pe măsură ce sporeau producţia şi volumul operaţiilor comerciale. s-a extins considerabil practica folosirii creditului comercial şi bancar. hârtia-monedă (asignaţia) este cunoscută din 1769. de regulă. rămâne pe loc (sau chiar scade – din cauza declinului economic). De aceea sunt guvernaţi de cu totul alte legi. În Rusia. care nu aveau valoare proprie. în condiţiile simplei producţii de mărfuri (M–B–M1). ce ţine de sfera superioară a procesului social-economic. Apăruse necesitatea înlocuirii banilor metalici cu mijloace de credit pentru asigurarea circulaţiei. în locul circulaţiei mărfurilor. XVII-XVIII. când. Banii de hârtie au apărut pentru prima dată în China – sec. În condiţiile date. În societatea capitalistă avansată. (de mărfuri). baza metalică a circulaţiei băneşti a devenit o adevărată frână a sistemului monetar. blocând canalele rulajului şi provocând devalorizarea inflaţionistă şi instabilitatea întregului sistem monetar.apar posibilităţi şi premise reale ale instabilităţii circulaţiei banilor.

nu din circulaţia. Cambii financiare se numesc cambiile ai căror plătitori sunt băncile.producţie. forma monetară este din ce în ce mai efemera. O varietate a cambiilor financiare o reprezintă obligaţiile de tezaur. Există mai multe tipuri de cambii. Cambia (vecselul) reprezintă un titlu de creanţă a cărei bază o constituie creditul comercial. se manifestă tot mai clar ca o necesitate socială abia în faza procesului de producţie. adică să confirme că este de acord să o plătească girând-o. O dată cu creşterea volumului circulaţiei. prin care emitentul se obligă să plătească înainte de scadenţă deţinătorului cambiei o anumită sumă de bani. specifică a producţiei. posedarea capitalului de producţie a oferit premisele necesare pentru ca banii de credit să apară dintr-o formă modificată. Cambii de acest tip dacă se respectă toate cerinţele privind perfectarea lor. sunt acceptate de bănci în calitate de gaj sau se iau în calcul la garantarea împrumuturilor acordate. Principala funcţie economică a cambiei constă în folosirea ei ca instrument în operaţiile de credit. Prin urmare. iar timpul lucrat inclus în mărfuri. căci ea apare ca un capital ce reprezintă o relaţie socială. O dată cu dezvoltarea relaţiilor marfă-bani. şi mărfurile nu sunt recunoscute public decât atunci când se transformă în bani. Trăgătorul trebuie să accepte cambia. în formaţiunea dezvoltată a capitalismului (B–M–B1) nu e necesar ca marfa să fie recunoscută public. emise pentru acoperirea cheltuielilor bugetare. Cambia transferabilă (trata) conţine o dispoziţie în scris a deţinătorului (trasului) dată plătitorului (trăgătorului) ca acesta să plătească suma de bani indicată în cambie unei terţe persoane către care a fost transferată cambia – destinatarului (remitentului). 23 . cambia devine un instrument universal de credit şi plată (decontare). Cambia simplă reprezintă un titlu de creanţă. din rotaţia capitalului. Cambiile bazate pe tranzacţiile comerciale se numesc comerciale.

iar dacă sunt folosite pentru acoperirea cheltuielilor de stat. bancnotele în prezent sunt emise de Banca Centrala şi sunt garantate de guvern. În plus. Principalele căi de emitere a bancnotelor actuale sunt: − creditarea bancară a economiei. se transformă de fapt din bani de credit în bani de hârtie. supunându-se. bancnota se bucură de circulaţie universală. de către orice întreprinzător şi e garantată individual. Bancnotele emise în scopul creditării circulaţiei de mărfuri reprezintă bani de credit. Bancnota se deosebeşte de cambiile comerciale după: • durata termenului (urgenţa scadenţei) – cambia reprezintă un angajament (titlu de creanţă) pe termen scurt (de 3-6 luni). − creditarea bancară a guvernului (când. acestea nu şi-au păstrat decât parţial fundamentala condiţie de marfă sau de credit. − sporirea rezervelor de valută aur în ţările cu balanţa activă a plăţilor. fiind lansată de Banca Centrală de emisiuni. Bancnota diferă de cambie. a cărei solvabilitate nu poate fi pusă la îndoială. Cecul este un document întocmit după o anumită formă şi conţine dispoziţia necondiţionată a emiţătorului cecului către 24 . în temei. care asigură relaţia dintre circulaţia monetară şi dinamica reproducţiei capitalului public. în locul titlurilor de creanţă. sunt emise bancnote). Bancnotele sunt emise prin efectuarea operaţiunilor de credit – pe calea scontării cambiilor de către banca emitentă. legităţilor circulaţiei banilor de hârtie. • tipul garanţiei – cambia este lansată în circulaţie individual. iar bancnota un angajament (titlu de creanţă) perpetuu. dar şi de banii de hârtie.Bancnota (biletul de bancă) este un titlu de creanţă al băncii şi reprezintă banii de credit. Din cauza suspendării schimbului de bancnote pe aur.

circulaţia cecurilor joacă un rol extrem de important. Banii electronici. Circulând în cadrul ciclului comercial şi deservind operaţiile de cumpărare-vânzare a mărfurilor. care vine în locul banilor cash şi cecurilor şi prin care posesorul poate lua de la bancă împrumuturi pe termen scurt. precum şi ca element al sistemului de decontări prin virament (fără numerar).instituţia de credit. Apariţia noilor metode de stingere sau de transferare a datoriilor a fost condiţionată de trecerea la utilizarea pe larg a calculatoarelor electronice. pentru ca această să-i plătească deţinătorului suma indicată în cec. de mecanizarea şi automatizarea operaţiunilor bancare. Această etapă reprezintă o treaptă calitativ nouă în evoluţia circulaţiei monetare. Volumul operaţiilor cu cecuri îl depăşeşte considerabil pe cel cu bani cash. Caracterul economic al cecului constă în faptul că el poate fi folosit ca mijloc de circulaţie şi plată. ca mijloc de încasare a banilor cash din bancă. majoritatea plăţilor pentru mărfuri şi servicii executându-se fără numerar – prin intermediul cecurilor. În condiţiile capitalismului dezvoltat. cecurile îndeplinesc funcţia de mijloc de circulaţie. Noile posibilităţi tehnice ce s-au ivit în activitatea bancară permit înlocuirea cecurilor cu cartele de material plastic – carduri (de debit şi de credit). Cecul poate fi folosit pentru a primi (banii respectivi) de la bancă. 25 . precum şi pentru plătirea mărfurilor cumpărate sau serviciilor prestate. Aceştia sunt bani depuşi în conturile incluse în memoria computerelor băncilor şi pot fi gestionaţi cu ajutorul unui dispozitiv electronic special. Cardul este un mijloc modern de decontări. Cele mai răspândite şi populare sunt cardurile comerciale.

credit. 2000. 3. Общая теория денег и кредита. Cоколова О. 35-39 26 . Editura Didactică şi pedagogică. Descrieţi esenţa abordării conceptuale raţionaliste a banilor. деньги и кредит. Explicaţi conţinutul esenţial al banilor ca categorie economică independentă ce dezvăluie trinitatea proprietăţilor fundamentale ale acestora. 4. Floricel C. Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor: 1. Dardac N.. Финансы. 3. 7.Concluzie În urma divizării muncii din totalitatea mărfurilor a fost stihinic selectată una. М. 5. 6. care executa funcţia de echivalent general în intermedierea schimburilor de marfă. Basno C. valorii de întrebuinţare şi valorii de echivalent general. 5 . Ce rol îi revine avansării diviziunii sociale a muncii în apariţia şi dezvoltarea banilor. Bucureşti. O dată cu dezicerea de standardul de aur în sistemele băneşti valoarea intrinsecă a banilor tinde spre zero. Literatura: 1. concomitent creşte pericolul dezechilibrelor monetare. Ф. Descrieţi formele istorice al banilor. Monedă. Юристь. 80-88. 2001. pag. Descrieţi esenţa abordării conceptuale evolutive a banilor. Prezentaţi definiţiile categoriei economice „bani”.. 1997. bănci. с. Pe parcursul dezvoltării industriei şi comerţului moneda schimba formele evoluând la unele tot mai favorabile volumelor mari şi vitezei accelerate a tranzacţiilor. В. Explicaţi esenţa valorii de schimb. Москва: ЮНИТИ.25 2. Жуков Е. c. 2.

banii. a căror proprietate principală (pe care ne vom strădui să o argumentăm în prezentul capitol) este stabilitatea. pe măsură ce se dezvoltau şi se perfecţionau relaţiile marfă-bani. conţinut. instrument de rezervă al valorii. ♦ Masa monetară: concept. ca echivalent general. Pe parcursul evoluţiei lor istorice. rolul banilor. principala particularitate a funcţiilor banilor. Noţiunile fundamentale: Funcţiile monedei. bunăoară. mijloc de circulaţie. în afară de cele două funcţii obligatorii – măsură a valorii şi mijloc de circulaţie. FUNCŢIILE BANILOR ŞI CIRCULAŢIA MONETARĂ Obiectivele de studiu ♦ Funcţiile monedei: etalon al valorii. bani universali. agregatele monetare. circulaţia monetară. Caracteristica funcţiilor monedei prin prisma diferitelor opinii. circuitul monetar. Agregatele şi indicatorii masei monetare ♦ Factorii ce determină masa monetară. Totodată. mijloc de plată.Capitolul 2. în majoritatea cazurilor. în vreme ce. se poate schimba. Multiplicatorul monetar şi al creditului. necesarul banilor în circulaţie. masa monetară. După cum s-a menţionat în capitolul precedent. Într-adevăr. de asemenea. au început să 27 . esenţa banilor se manifestă prin funcţiile lor. ♦ Circuitul monetar şi circulaţia monetară – trăsături caracteristice. esenţă. rămâne neschimbată şi constă în faptul că aceste funcţii nu sunt îndeplinite decât de aceiaşi bani. în diverse condiţii. vă veţi putea convinge că funcţiile banilor aproape că nu se supun modificărilor. lichiditate. structură.

ci 28 . în etapa actuală. Deci. precum şi prin modul de exprimare de către ei nu numai a mărimii absolute. ca mărime iniţială se ia nu volumul individual al cheltuielilor de muncă necesară unui singur producător de mărfuri. De remarcat că îndeplinirea acestei funcţii. concretizată în bani. banii îndeplinesc cinci funcţii. Caracterul activ al influenţei banilor se manifestă prin modul de folosire a lor în scopul stimulării reducerii costurilor de producţie a mărfurilor. care exprimă consumul de muncă socialmente necesară producerii lor. La calcularea preţurilor mărfurilor. în condiţiile existenţei banilor de aur sau a valutei convertibile (monedă liber schimbabilă).îndeplinească şi alte funcţii: cea de mijloc de tezaurizare (mijloc de acumulare) şi cea de mijloc de plată. ci valoarea însăşi a mărfurilor. de aceea aceştia din urmă servesc drept întruchipare şi unitate de măsură generală a valorilor marfare. adesea e recunoscută şi funcţia lor de monedă universală (ca mijloc internaţional de plată). când banii sunt folosiţi în tranzacţiile monetare dintre ţări. Totodată. nu poate fi supusă îndoielilor. Această constatare ne permite să tragem concluzia că la baza stabilirii preţurilor la mărfuri stă mărimea cheltuielilor de muncă socialmente necesară pentru producerea lor. Acest mod de abordare a problemei determinării valorii mărfurilor pe calea stabilirii preţurilor ne ajută să înţelegem mai bine cum îşi îndeplinesc banii funcţia de mijloc de măsură a valorii. Banii ca măsură a valorii Mărimea valorii mărfurilor e determinată în urma raportării acestora la (sau asimilării lor cu) un anumit număr de bani. pe care le vom analiza mai jos. Pe lângă funcţiile enumerate. Tocmai de aceea în preţuri sunt incluse cheltuielile socialmente necesare pentru producerea fiecărui tip de marfă. trebuie să se ţină cont de faptul că criteriul de bază al comensurabilităţii mărfurilor nu sunt banii propriu-zis. ci volumul cheltuielilor de muncă socialmente necesară producerii mărfurilor. 1.

mărfurile puteau fi raportate între ele potrivit unei proporţii constante de metal monetar. respectiv. etalonul oficial al preţurilor. fiindcă aceştia posedau ei înşişi o valoare concretă. etalonul preţurilor. care în ţara dată era considerată unitate monetară. Ulterior. jucau rolul de intermediar la stabilirea preţului mărfii. s-a soldat cu ivirea contradicţiei dintre unitatea de măsură stabilită oficial (etalon) şi conţinutul efectiv de metal al unităţii monetare însăşi. banii. ca un proces bine gândit încă înainte de schimbul pe bază de bani. şi de aceea nici nu avea nevoie de prezenţa banilor reali. creată de munca socialmente necesară. evaluarea în bani a mărfurilor se efectua cu ajutorul unor unităţi speciale. Sistemul valutar din Jamaica (19761978) a anulat preţul oficial la aur. adică unei unităţi de măsură strict stabilite. a raportului de preţuri dintre mărfuri. o îndeplineau banii reali (cu valoare deplină). banii au făcut ca mărfurile să devină comensurabile cu ajutorul etalonului oficial al preţurilor. îndeplinind funcţia de măsură a valorii. În acelaşi timp. însă.şi a mărimii relative a valorii anumitor mărfuri şi. ce servea pentru calcularea preţurilor costului tuturor mărfurilor. legalizate de măsurare a substanţei materiale a unui singur echivalent general al valorii – aur sau argint. aceasta se numea etalon al preţurilor – o cantitate anumită de metal. Totodată. parităţile de aur în vigoare (proporţiile conţinutului de aur al unităţilor băneşti) şi. Ca rezultat. în ultimă instanţă. îndeplinirea acestei funcţii a banilor decurgea în mod ideal. treptat. prin urmare. 29 . Mai târziu. a început a se separa de conţinutul exprimat prin masă (greutate). Prin urmare. ca măsură a valorii. funcţia banilor. În faza timpurie a constituirii relaţiilor schimbului de mărfuri (perioada circulaţiei banilor de metal). care a fost înlocuit cu etalonul efectiv al preţurilor. fapt care. stabilit spontan în procesul schimbului de piaţă. Datorită acestui fapt.

iar în sfera schimbului are loc definitiva recunoaştere publică a lui. de valoarea bancnotei. servesc circulaţia capitalului. mărimea preţului depinde de raportul dintre cererea şi oferta pieţei pentru această marfă. preţurile se reflectă nemijlocit în mărfuri. în primul rând. e necesar să fie recunoscute şi unele noi particularităţi sau caracteristici ale etalonului preţurilor. care e stabilită de valoarea mărfurilor reprezentate de ea şi de numărul bancnotelor aflate în circulaţie. Datorită acestui fapt. esenţa funcţiei de măsură a valorii banilor actuali trebuie să includă şi ideea că funcţia menţionată o pot îndeplini şi banii cu valoare redusă (nominali). în condiţiile relaţiilor de marfă-bani dezvoltate. că se bazează în mare măsură pe tradiţionalele corelaţii existente în cazul utilizării banilor cu 30 . În plus. nu a mărfii. preţul reprezintă o formă de manifestare a raportului de schimb al mărfii date faţă de toate celelalte mărfuri. preţul începe a se forma deja în procesul de producţie. Acest fapt denotă faptul că. şi de aceea îndeplinirea de către ei a funcţiei de măsură a valorii depăşeşte cadrul sferei de schimb. de recunoaşterea publică a comodităţii utilizării unităţii monetare în calitate de etalon pentru măsurarea valorilor relative ale diferitelor bunuri şi resurse. în primul rând. iar aurul îşi pierde importanţa lui ca unitate de măsură specifică a valorii reprezentative a banilor de credit şi de hârtie. în circulaţia banilor de credit neconvertibili (de hârtie). modul de executare a funcţiilor de măsură a valorii a suferit unele schimbări. Tocmai de aceea. ale nivelurilor şi corelaţiilor dintre preţurile diverselor mărfuri. trebuie să se ţină cont de faptul că banii de credit. ca expresie a capitalului bănesc. se prea poate. Mărimea (nivelul) preţului este determinată. în condiţiile economiei de piaţă dezvoltate. Dar în asemenea caz e nevoie.În noile condiţii ale circulaţiei banilor de credit lipsiţi de valoare proprie (discreţi). nu numai faţă de o singură marfă monetară sub formă de metal nobil. Totodată. care deocamdată. Aşadar. În primul rând. servind şi sfera de producţie.

valoare deplină. circulaţia de mărfuri este deservită de bani. preţurile scad şi. banii. timpului şi particularităţilor acestui proces. de raportul efectiv dintre oferta de mărfuri şi cererea solvabilă etc. depăşind cadrul schimbului de mărfuri. caracterul contradictoriu al procesului de schimb nu dispare. Circulaţia mărfurilor se separă în două procese de 31 . prin urmare. cu procesele informaţionale. ca mijloc de circulaţie contribuie la dezvoltarea şi perfecţionarea sferei operaţiilor comerciale (aceluiaşi schimb de mărfuri). datorită cărui fapt pot fi depăşite hotarele spaţiului. Circulaţia de mărfuri. Căci. − coincidenţa în timp şi spaţiu a actelor de vânzare şi cumpărare. trebuie reduse preţurile. E important să se aibă în vedere faptul că schimbarea preţurilor nu se produce numai în legătură cu schimbarea etalonului lor. După cum se poate vedea. fiindcă nu necesită: − corespunderea reciprocă a necesităţilor celor doi producători de mărfuri. 2. După apariţia banilor. Funcţia banilor ca mijloc de circulaţie În sfera schimbului de mărfuri M–B–M. când oferta depăşeşte cererea. De aici rezultă că. banii joacă rolul de factor intermediar în schimbul de mărfuri şi îndeplinesc funcţia de mijloc de circulaţie. ci şi în legătură cu schimbarea valorii mărfurilor. În plus. ci dimpotrivă – se amplifică. are o seamă de avantaje comparativ cu schimbul de marfă pe marfă. în acest proces. la stabilirea preţurilor la mărfuri trebuie să se ţină cont de faptul existenţei unei cereri solvabile. intermediată de bani. pentru a putea vinde mărfurile. care sunt caracteristice schimbului direct de mărfuri. Prin urmare. banii ca mijloc de circulaţie asigură executarea plăţilor pentru cumpărarea materiei prime şi a materialelor şi achitarea cu producătorii de mărfuri pentru producţia finită.

un alt proprietar va rămâne cu marfa nevândută.m. apoi să cumpere în schimb noi materii prime şi materiale. condiţionată de funcţia banilor ca mijloc de circulaţie. Îndeplinind rolul de intermediar efemer la cumpărarevânzare.d. adică vânzare şi cumpărare. În plus. neputând. actele de cumpărare şi de vânzare se separă. dacă procesul de metamorfoză M–B–M nu se întrerupe. forma monetară a valorii devine marfară. iar circulaţia banilor derivată.a. funcţia de mijloc de circulaţie o îndeplinesc banii de credit şi banii de hârtie. rămânând pentru deservirea perpetuă a schimbului de mărfuri. devenind independente. dispar din circulaţie. când aurul se demonetizează. mărfurile. Mişcarea mărfurilor este iniţială. cumpăra marfa unui al treilea proprietar de mărfuri ş. Astfel. banii efectivi (cu valoare deplină) pot fi înlocuiţi cu bani semne ale valorii. care nu trebuie neapărat să aibă valoare deplină. conducânduse după interesele economice personale. În prezent.metamorfoză: M–B şi B–M. în 32 . fiind totodată proprietarul mărfii sale. între care se poate produce un decalaj. Această deducţie rezultă. iar banii nu pleacă din această sferă. nu banii ideali. Funcţia banilor ca mijloc de circulaţie o îndeplinesc banii reali. În felul acesta. iar în urma cumpărării pe banii câştigaţi a altei mărfi. după vânzarea lor. după ce-şi vinde marfa. căci anume schimbările structurale în procesul de producere şi vânzare a produsului social sunt cauzele iniţiale ale situaţiilor de criză. determinată. valoarea acesteia se transformă din marfară în monetară. este una din premisele declinului economic. de exemplu. Eventualitatea unei discordanţe (rupturi) în procesul de cumpărare şi vânzare. Totodată se modifică formele valorii: la vânzarea mărfii. Totuşi. circulaţia banilor se produce pe baza banilor cu funcţia de mijloc de cumpărare. Fiecare producător de marfă. fiind însă totodată necesară pentru asigurarea continuităţii circulaţiei de mărfuri şi procesului de reproducţie. are dreptul să o vândă. la rândul său. proprietarul mărfii s-ar putea să nu cumpere o altă marfă – în asemenea caz.

care ar putea fi obţinută dacă banii ar fi puşi la păstrare în hârtii de valoare. cu rare excepţii. pe vremuri. banii. Prin urmare. adică fezabilitatea acestei funcţii rezultă din separarea în spaţiu şi timp a celor două acte – vânzare şi cumpărare. acumulare şi păstrare ca economii Banii sunt întruchiparea (expresia) generală a avuţiei publice – astfel se explică năzuinţa oamenilor spre acumularea lor – lucru posibil. o parte dintr-aceştia era depusă în tezaur. materiei prime. Acest fenomen (al acumulării) este favorizat de lichiditatea înaltă a banilor. Acumularea banilor e o condiţie necesară a dezvoltării continue a populaţiei de mărfuri. La procedura de acumulare a banilor recurg şi persoanele fizice atunci când vor să-şi cumpere mărfurile necesare. funcţia de acumulare a tezaurelor juca un rol economic important – cea de regulator spontan al legii circulaţiei băneşti. banii îşi îndeplinesc funcţia de formare a tezaurelor. de asemenea. În condiţiile circulaţiei monetare metalice. pentru capitalizarea profitului în vederea lărgirii producţiei. Pentru îndeplinirea funcţiei de tezaurizare (mijloc de acumulare şi economie). acumulări şi economii. Funcţia banilor ca mijloc de tezaurizare. în acelaşi timp aveau şi valoare deplină. Pentru procurarea utilajului. sub formă de bunuri imobiliare etc. când sunt scoşi un timp din circulaţie şi se află la producătorii de mărfuri. Dacă cererea de bani metalici scădea. dacă vânzarea (M–B) nu este urmată de cumpărare (B–M). fapt care.primul rând. şi erau reali (fiind de aur şi argint). 3. iar 33 . producătorul trebuie sa acumuleze sub formă de bani o parte din profitul realizat. determină o formă comodă de păstrare a bogăţiilor. din faptul prevalării cantitative a tranzacţiilor în care banii sunt folosiţi tocmai în calitatea respectivă. cu toate că stăpânirea lor. nu e aducătoare de venituri băneşti. combustibilului.

după natura lor. Acumularea capitalului (de împrumut) pe termen lung se realizează. adică e vorba de o amânare a plăţilor. absolut necesare în condiţiile instabilităţii economice şi politice. nu mai pot juca acest rol. cu ajutorul emisiunilor de titluri şi acumulării mijloacelor băneşti libere (devenite disponibile) în rezerve ale circulaţiei monetare interne şi externe. ca mijloc de circulaţie nu servesc banii înseşi. introduşi în circulaţie. Banii de credit. iar funcţia de mijloc de acumulare şi păstrare a economiilor populaţiei a revenit banilor de credit.dacă cererea de bani creştea – dimpotrivă. Tezaurele au început să fie considerate un fel de fonduri de garanţie (asigurare). 4. de regulă. îndeplinesc funcţia de acumulare şi economisire pe calea mobilizării veniturilor temporar disponibile (libere) şi a acumulărilor sub formă monetară şi transformării acestora în capital de împrumut. Funcţiile banilor ca mijloc de plată Ca o urmare a inegalităţii ciclurilor producţiei diferitelor mărfuri şi perioadelor circulaţiei lor. În cazul dat. s-ar putea să nu dispună de bani în numerar. banii îndeplinesc funcţia de mijloc de plată. această funcţie a rezervei de aur (tezaur) a Băncii Centrale nu mai există – din cauza retragerii aurului din circulaţia bănească internă. cumpărătorii potenţiali. La folosirea lor. către momentul apariţiei pe piaţă a proprietarului de mărfuri. În asemenea situaţie. nu pot forma un tezaur. întocmai ca şi capitalul monetar. 34 . În prezent. pe care-l reprezintă. devine necesară cumpărarea-vânzarea în credit a mărfurilor. fiindcă. a caracterului sezonier al producţiei şi desfacerii mărfurilor. ci titlurile de creanţă exprimate de aceştia. aceştia erau scoşi din tezaur şi puşi în circulaţie. din care acestea sunt scoase după necesitate. Banii de credit fără valoare proprie (inconvertibili). posedând o valoare reprezentativă.

Cu alte cuvinte.Procesul de cumpărare-vânzare în credit poate fi redat precum urmează: C–M. Către momentul scadenţei creanţelor. achitării arendei funciare. B–C. Dar şi mai târziu. iar mai târziu. funcţia banilor universali s-a stabilit iniţial sub formă de lingouri din diverse metale nobile. sub influenţa procesului demonetizării. întrucât mulţi proprietari de mărfuri cumpără unul de la altul mărfuri în credit. În funcţia de mijloc de plată. insolvabilitatea unuia dintre ei va provoca neapărat insolvabilitatea celorlalţi. în condiţiile capitalismului dezvoltat – doar din aur. Ca mijloc de plată. de exemplu. fapt care poate provoca situaţii de criză şi falimentarea masivă a proprietarilor de mărfuri. impozitelor şi taxelor etc. implementării utilizării banilor electronici. banii apar ca o verigă ce încheie procesul de schimb şi ca o realizare independentă a valorii însăşi. ci şi pe parcursul amortizării împrumuturilor băneşti. 5. apare pericolul unei rupturi în lanţul onorării obligaţiilor de credit (creanţelor). rolul aurului a suferit o serie de schimbări importante din cauza eliminării lui din sfera relaţiilor valutare internaţionale. ce deservesc aceste relaţii pe piaţa mondială. 35 . banii funcţionează nu numai în momentul achitării plăţilor pentru mărfurile cumpărate în credit. Istoriceşte. în cazul funcţionării banilor ca mijloc de plată. debitorul poate deveni insolvabil şi. cartelelor de credit (cardurilor) etc. angajamentele pe termen asupra împrumuturilor sau cambiilor bancare. unde C reprezintă titlul de creanţă (creanţa). M–B. Aceste consecinţe negative în sfera operaţiilor de plată pot fi atenuate întrucâtva prin introducerea sistemului de plăţi anunţate din timp. Funcţia banilor universali Dezvoltarea relaţiilor politice şi economice internaţionale oferă condiţii favorabile pentru evoluarea formelor funcţionale ale banilor universali.

Folosirea banilor în calitate de mijloc de transferare a avuţiei naţionale dintr-o ţară în alta (pentru achitarea contribuţiilor. în cazul dat. − ECU (unitate valutară europeană. e folosit ca mijloc de plată în balanţele internaţionale. folosită de ţările-membre ale Sistemului Valutar European – 36 . Aurul. O dată cu perfecţionarea relaţiilor marfă – bani şi dezvoltarea rapidă a relaţiilor economice internaţionale.). balanţa de plăţi. îşi află expresia în relaţiile mutuale dintre ţări sau dintre subiecţii economici-persoane juridice sau fizice. banii îndeplinesc funcţia de: − mijloc internaţional de plată. acordarea de împrumuturi şi credite externe). când e nevoie de importarea unor mărfuri cu achitarea urgentă a plăţilor în aur. − întruchipare generală a avuţiei publice. Utilizarea largă a creditului internaţional poate crea o situaţie când volumul de plăţi al ţării în străinătate va depăşi volumul încasărilor din ţările străine. în special. cumpărare şi acumulare a rezervelor au prins a exercită funcţia valutelor celor mai dezvoltate ţări (în primul rând.Banii. în cazul unor circumstanţe extraordinare (secetă etc. a dolarului american). ca echivalent general. Mijloacele internaţionale de plată. Pe piaţa mondială a apărut o serie de noi forme funcţionale ale banilor universali sub aspectul unor substituenţi (înlocuitori) de bani: − SDR (drepturi speciale de tragere – mijloace de plată emise de Fondul Valutar Internaţional. După orientarea lor funcţională şi destinaţie. în funcţia de monedă universală. funcţia banilor universali a fost supusă la o serie de limitări esenţiale în sfera executării decontărilor în aur. − mijloc internaţional de cumpărare – de exemplu. destinate reglementării soldului balanţelor de plată).

unde nu se admite folosirea oricăror substituenţi. trebuie să fie stabilă. Dar. mijloace de decontări interstatale pentru intervenţiile valutare.V. Cu alte cuvinte. Proprietatea aurului de a se transforma în orice mijloace băneşti (actuale şi viitoare) care circulă realmente. valoarea unei rezerve stabile şi sigure „pentru toate timpurile şi popoarele”. Renunţarea la baza metalică a banilor a constituit una din schimbările cele mai radicale produse în evoluţia banilor. cât şi la nivel de stat. e necesar ca circulaţia monetară să-şi păstreze sau să-şi crească capacitatea de cumpărare şi cursul în 37 . înlocuit cu succes în unele cazuri. prin metoda „coşului de valute” al ţărilor-membre. acest metal nobil. în funcţie de ponderea fiecăreia în volumul operaţiilor comerciale. în primul rând. îi atribuie tezaurului de aur semnificaţia de marfă absolută atât la nivel privat. aceşti substituenţi reprezintă: unităţi internaţionale de calcul.E. iar prin intermediul acestora – în orice marfă. Valoarea convenţională a noilor substituenţi monetari este determinată. Dar mai există un principiu foarte esenţial în teoria monetară şi în practica folosirii banilor – tendinţa de reducere a echivalentului general concrescut cu aurul. care.). e nevoie de anumite condiţii. regulatoare ale raporturilor dintre cursurile valutare de piaţă.S. cursul mediu ponderat al valutelor etc. este înlocuit treptat de moneda unică – EURO. continuă să joace rolul de bani cu funcţia de tezaur în calitate de fond de garanţie (asigurare). Circulaţia bănească Pentru deplina realizare a posibilităţilor influenţei economice a banilor asupra dezvoltării economiei de piaţă. baza de exprimare a parităţilor valutelor ţărilormembre. Cea mai importantă dintre ele – mişcarea banilor în ţară în sfera circulaţiei. îndeplinind funcţiile de mijloc de circulaţie şi de mijloc de plată. începând de la 1 ianuarie 2000. În condiţiile relaţiilor actuale de marfă – bani.

Lipsa sau maturitatea insuficientă a acestei condiţii ar putea îngreuia mult îndeplinirea funcţiilor monetare în cadrul dezvoltării producţiei sociale. circulaţia monetară deserveşte circuitul şi rotaţia capitalurilor. care generează diverse contradicţii (creând totodată condiţiile necesare înlăturării acestora) între două elemente principale în care se împarte lumea mărfurilor: marfă şi bani. în ultimă instanţă. fiind o cauză serioasă a tensionării situaţiei social-economice din ţară. deci este caracteristică tuturor formaţiunilor sociale. De aceea cercetarea ei. O importanţa nu mai mică are corelaţia dintre masele monetară şi marfară care.valută forte. Funcţionarea acestor legi are o importanţă universală. necesară pentru exercitarea funcţiei de mijloc de circulaţie. unde: 38 . împărţită la numărul de rotaţii (viteza circulaţiei) ale unităţilor monetare omonime: M = PQ V . K. Baza obiectivă a acestui proces o constituie producţia de mărfuri. O dată cu avansarea diviziunii sociale a muncii şi formarea pieţelor naţionale şi mondiale în perioada capitalismului. Marx a descoperit legea circulaţiei băneşti ca o formă de funcţionare (expresie) a legii valorii în sfera circulaţiei. O circulaţie monetară raţional organizată. Analizând evoluţia formelor valorii şi circulaţiei monetare. în numerar şi prin virament. trebuie să fie echivalentă cu suma preţurilor (costurilor) mărfurilor vândute. poate contribui la realizarea procesului de circulaţie a mărfurilor şi de mişcare a capitalurilor fictiv şi de împrumut. adică pentru ţările care-şi reformează economia naţională pe baza relaţiilor de piaţă. determină starea circulaţiei băneşti din ţară. Esenţa legii circulaţiei băneşti îşi găseşte expresia în faptul că orice cantitate de bani. în care există relaţii marfă-bani. mijloceşte circulaţia şi schimbul produsului social total. este absolut motivată din punct de vedere metodologic pentru condiţiile economiilor de tranziţie.

acest proces voalat. poziţia dominantă pe piaţă nu o deţin vânzătorii. nivelul preţurilor acestora şi viteza circulaţiei băneşti. în condiţiile planificării centralizate a producţiei şi repartizării produselor finite este exprimat în mod artificial prin două acte independente: M – B (vânzarea mărfii cu bani). de schimb în natură între producătorii de marfă. când. respectând legile pieţei în etapele iniţiale de valorificare a ei. spre deosebire de economiile cu relaţii de piaţă stabilite deja. o serie de dificultăţi specifice au apărut în cazul primului act. pe măsura trecerii de la stilul de gospodărire administrativ de comandă şi planificare centralizată la mecanismul de piaţă de autoreglare a economiei. Aceştia din urmă controlează cu ajutorul banilor volumul şi calitatea mărfurilor. Dar. iar. în consecinţă. într-un fel condamnabil.M indică suma de bani. Înlocuirea rigidelor instrumente limită-normativ prin alegerea liberă a genurilor şi sferelor activităţii de antreprenoriat şi acordarea unor drepturi largi proprietarilor – producători de mărfuri pentru realizarea actelor de cumpărare-vânzare după principiul concurenţei şi formării liberale a preţurilor le-a atribuit banilor un rol activ în organizarea producţiei sociale. producătorii sunt aceia care suferă pierderi. B – M (cumpărarea mărfii cu bani). O dată cu dezvoltarea relaţiilor marfă-bani. În felul acesta. V – viteza circulaţiei banilor. Q – cantitatea de bani. ci cumpărătorii. rolul banilor s-a schimbat în mod radical. legea circulaţiei băneşti exprimă dependenţa reciprocă dintre masa mărfurilor aflate în circulaţie. P – preţul mărfii. producătorii de mărfuri se văd în mod obiectiv nevoiţi să-şi restructureze producţia şi să ia măsuri în vederea îmbunătăţirii 39 . În perioada timpurile a economiei tranzitorii. Trocul. formează conjunctura cererii şi ofertei.

În ultimă instanţă. De altfel. cu atât mai mică este cantitatea (masa) de bani necesară circulaţiei). Totodată. Cel mai important factor este schimbarea volumului mărfurilor aflate în circulaţie şi a nivelului preţurilor la mărfurile şi serviciile care exercită o influenţă decisivă asupra cuantumului necesităţii de bani a economiei sau a unităţii economice. anume în aceste sectoare se îndreaptă capitalurile disponibile.calităţii şi asortimentului mărfurilor. de dezvoltarea sectorului decontărilor prin virament şi de viteza circulaţiei banilor. concurenţa predetermină necesitatea reducerii costurilor producţiei. căci la baza preţurilor stă valoarea mărfii sau cuantumul (volumul) cheltuielilor de muncă socialmente necesară pentru producerea şi vânzarea ei. necesare şi economice pentru societate se dovedesc a fi rentabile. 40 . se poate asigura o influenţă regulatoare efectivă asupra procesului de formare a preţurilor şi deci dezvoltarea proporţională a economiei de piaţă. sporesc investiţiile şi. o dată cu schimbarea rolului banilor şi cu modificarea relaţiilor băneşti sporeşte şi eficienţa producţiei sociale. respectiv. În felul acesta. o influenţă inversă asupra cantităţii de bani aflaţi în circulaţie este exercitată de gradul de evoluare a creditului (deoarece cu cât mai multe mărfuri se vând în credit. creşte producţia. datorită interacţiunii legii valorii şi legii circulaţiei monetare ca formă de expresie a celei dintâi. adică să facă investiţii în proporţii considerabile. Pe măsura însuşirii metodelor şi factorilor de reglementare a dezvoltării producţiei de mărfuri şi perfecţionării circulaţiei monetare după principiul folosirii banilor ca mijloc de plată. asupra cantităţii (masei) banilor necesari circulaţiei îşi exercită impactul (influenţa) diverşi factori şi diverse condiţii de dezvoltare a sectorului productiv. În condiţiile trecerii la economia de piaţă. în sfera circulaţiei. doar ramurile care asigură fabricarea unor mărfuri noi. Drept rezultat.

Totodată există şi o serie de legi speciale ale circulaţiei banilor de hârtie şi de credit. puterea de cumpărare a banilor nu este determinată de aur. în epoca circulaţiei banilor de metal. ci de valoarea mărfurilor şi serviciilor vândute pe bani lichizi. şi invers proporţional – cu viteza circulaţiei banilor. legea circulaţiei monetare formulată de K. se declanşa procesul invers de scurgere a banilor din tezaur în sfera circulaţiei. masa monetară se reglementa spontan. Dacă necesitatea de bani scădea. Din relaţia sus-prezentată se poate deduce că masa monetară necesară circulaţiei se schimbă direct proporţional cu suma totală a costurilor (preţurilor) mărfurilor vândute efectiv minus suma costurilor (preţurilor) mărfurilor vândute în credit. întră în vigoare legea circulaţiei hârtie-bani. iar. După cum s-a remarcat mai sus. Legea circulaţiei băneşti se poate referi la orice tip de bani. În această etapă a evoluţiei monetare. De aceea emisiunile suplimentare de semne băneşti fac să scadă puterea de cumpărare a unităţii 41 . fără a include suma creanţelor reciproc rambursabile. stihinic.Astfel. prin intermediul banilor cu funcţie de tezaurizare. precum şi cu volumul plăţilor scadente (ce trebuie onorate). Marx poate fi redată prin formula: M = PQ − K + a − b . dacă necesitatea creştea. Când pentru circulaţie sunt folosite bancnotele şi banii de hârtie. monedele de aur erau scoase din circulaţie şi vărsate în tezaur. b – suma plăţilor reciproc rambursabile. a – plăţile scadente (suma plăţilor pentru stingerea creanţelor). restabilindu-se astfel nivelul normal (necesar). unde: V K – indică suma costurilor (preţurilor) mărfurilor vândute în credit.

aflate în componenţa masei monetare. De remarcat că nu preţurile mărfurilor depind de cantitatea banilor în circulaţie. depunerile aflate în bănci şi depozitele la cerere. cantitatea banilor aflaţi în circulaţie depinde de preţurile la mărfuri. au diferite grade de lichiditate.monetare şi neapărat implică creşterea nivelului general al preţurilor mărfurilor. iar preţurile şi volumul operaţiilor băneşti vor creşte. puterea de cumpărare a unităţii băneşti va scădea. După cum vedem. trebuie să se ţină cont în special de aspectul calitativ al masei monetare. în aceleaşi condiţii. Diversele mijloace de cumpărare şi de plată. survine din nou starea de dezechilibru. întreprinderilor şi statului. Preţul mărfurilor. Dacă emiterea semnelor băneşti continuă. adică până la acele mijloace băneşti. şi. M3 – agregatul M2 plus certificate şi obligaţiuni. se formează înaintea începutului circulaţiei. fiind expresia monetară a valorii acestor mărfuri. de fiecare dată. În circulaţie intră doar cantitatea de bani necesară pentru realizarea sumei date a preţurilor mărfurilor. Această stare de balansare se menţine până în momentul când se stabileşte un echilibru între valoarea mărfurilor vândute şi a serviciilor contra plată şi volumul masei monetare aflate în circulaţie. calculate cu ajutorul grupărilor de active lichide în ordine descrescândă până la lichiditatea zero. M2 – agregatul M1 plus depunerile pe termen ale populaţiei. ce deservesc circuitul economic din ţară. 42 . agregatele băneşti sunt nişte mărimi alternative ale masei monetare. ci dimpotrivă. de aceea. exprimat prin agregatele băneşti ce urmează: M0 – masa banilor cash în circulaţie. pentru a căror transformare în „bani lichizi” e nevoie de un termen lung. când e analizată starea circulaţiei băneşti. aparţinând persoanelor particulare. Masa monetară include totalitatea mijloacelor de cumpărare şi de plată. M1 – agregatul M0 plus mijloacele din conturi.

în afară de agregate monetare. accelerarea circulaţiei băneşti este direct proporţională (echivalentă) cu creşterea masei monetare. şi ale sistemului bancar. Viteza circulaţiei este determinată de raportul dintre produsul naţional brut sau venitul naţional şi masa monetară (M1 sau M2). plus rezervele obligatorii ale băncilor şi plus mijloacele din conturile corespondente). fiindcă permite să se ţină mai bine cont de gradul de presiune a mijloacelor băneşti asupra fiecărui agregat pentru formarea cererii. prin urmare. cât şi monetari. deci. se utilizează şi o serie de indicatori speciali. O mare importanţă are calculul multiplicatorului (masei) monetare – un indicator ce ne arată care sunt posibilităţile economiei. fiind totodată unul din factorii. Dacă circulaţia banilor se accelerează. cât şi de viteza circulaţiei banilor. accelerarea circulaţiei banilor este echivalentă (direct proporţională) cu creştere masei monetare. în alte condiţii similare. cu alte cuvinte. în ansamblu. de sporire a masei monetare în circulaţie.O asemenea organizare a structurii masei monetare sporeşte eficacitatea gestionării circulaţiei băneşti. Accelerarea sau reducerea vitezei circulaţiei banilor reflectă o serie de factori – atât de ordin general economic. Indicatorul vitezei de rotaţie a banilor în volumul operaţiilor de plăţi este calculat raportând suma mijloacelor transferate din conturile bancare curente la cuantumul (volumul) mediu al masei băneşti. în particular. Pentru a efectua o analiză eficace a modificării circulaţiei băneşti. Acest indicator se calculează prin raportarea agregatului monetar M2 faţă de baza monetară (ce include agregatul M0 plus mijloacele băneşti din casele băncilor. poate fi deservit un volum mai mare de operaţii economice cheltuind mai puţini bani. 43 . Volumul masei monetare depinde atât de volumul operaţiilor economice din ţară. şi a preţurilor pe piaţa de mărfuri şi servicii. Însă.

88-121 3. 4. В. Explicaţi Legea circulaţiei băneşti. 2001. În evaluarea masei monetare într-o economie concretă un rol determinant revine agregatelor monetare. La rândul său complexul agregatelor monetare luat în consideraţie este determinat de condiţiile specifice a sistemelor financiar-bancare a diferitor ţări. 1997. деньги и кредит. Финансы. Dardac N. Monedă. М. Ф. 7. 3. кредит.. Literatura: 1. 1997. Explicaţi funcţia banilor ca mijloc de circulaţie. Enumeraţi funcţiile banilor. Жуков Е. Cоколова О. funcţia banilor – bani universali. Юристь. pag. 2000. Explicaţi funcţia banilor ca mijloc de plată. acumulare şi păstrare ca economii. bănci. 13-33 44 . 9. 40-46 4. Общая теория денег и кредита. 6. Bucureşti. с. А. credit. Дробозина Л. денежное обращение. Москва: ЮНИТИ. Explicaţi funcţia – banii ca măsura valorii. с. Floricel C. c. Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor: 2. Editura Didactică şi pedagogică. se modifică doar unele particularităţi de manifestare a lor. М. Финансы. Explicaţi 8. Explicaţi funcţia banilor ca mijloc de tezaurizare.. Basno C. 76 -85 2. 5. ЮНИТИ. Formulaţi criteriile determinării agregatelor monetare.Concluzie Evoluţia formelor istorice a banilor şi dezvoltarea economiei nu schimbă esenţa funcţiilor monedei.

condiţiile politice şi social-economice stabilite de-a lungul istoriei ţării. dezvoltarea relaţiilor marfă-bani. Tipuri de sisteme băneşti Sistemul bănesc. elemente. SISTEMUL BĂNESC: TIPURILE ŞI ELEMENTELE SALE DE BAZĂ ♦ ♦ ♦ ♦ Obiectivele de studiu Sistemul monetar naţional: concept. politica scontului. formele. a luat naştere istoriceşte o dată cu consolidarea statalităţii diferitelor ţări ale lumii în secolele XVI-XVII. targhetarea. Pe măsură ce se consolidau modul capitalist de producţie. Potrivit conceptelor actuale. statul ţinea cont de tradiţiile. definiţia de „sistem bănesc” reflectă totalitatea mai multor elemente de bază: 45 .Capitolul 3. Noţiunile fundamentale: Sistemul monetar. deşi unele elemente ale acestui sistem apăruseră mult mai înainte. sistemul valutar. Adoptând o serie de legi. condiţiile şi mecanismul funcţionării sistemelor sale băneşti. elemente. Necesitatea şi particularităţile sistemului valutar contemporan. se formau pieţele monetare şi se cristalizau premisele obiective pentru introducerea reglementării de stat a circulaţiei băneşti. ce reglementau organizarea circulaţiei băneşti. euro. privit ca o corelaţie dialectică între formele şi funcţiile componentelor sale în cadrul procesului circulaţiei băneşti. monometalismul. Caracteristica sistemului valutar european. Sistemul monetar (valutar) internaţional: concept. Fireşte. evoluţie. au implicat unele corective în procesul de modificare a sistemelor băneşti în diferite etape ale evoluţiei acestora. fiecare ţară a început să determine pe cale legislativă. emisiunea banilor. evoluţie. bimetalismul. caracteristica generală.

denumirea unităţii monetare ca unitate de calcul a banilor. Unele dintre conceptele expuse ceva mai sus au fost analizate în materialele din prelegerile anterioare. dacă va fi necesar să modernizeze în permanenţă anumite laturi ale organizării sistemului bănesc ca urmare a perfecţionării în mod obiectiv a raporturilor marfăbani. până şi o simplă enumerare a elementelor fundamentale ale sistemului bănesc ne permite să tragem concluzia ce urmează. care e necesară pentru exprimarea valorii mărfii. modul de organizare a circulaţiei băneşti la nivelurile micro. Definiţia „sistemului bănesc” include o serie de factori obiectivi şi subiectivi ce determină formele şi conţinutul acestui sistem. − metodele de reglementare a circulaţiei monetare. În această ordine de idei. − etalonul preţului. cât şi componenta funcţională a sistemului bănesc. − modul de organizare a rotaţiei banilor în ţară. însă nu poate să nu ţină cont de ele. însă. − tipurile de bani şi de semne băneşti care se află în circulaţie şi reprezintă mijlocul legal (oficial) de plată. condiţionate de existenţa şi puterea de influenţă exercitată asupra lui de către relaţiile marfă-bani în dezvoltare. Tipul sistemului bănesc e determinat de forma de − 46 .şi macro. relaţiile marfă-bani în curs de dezvoltare. Fireşte. sub raport evoluţional. primii (factori) includ. statul poate modifica parţial sau în întregime unele elemente ale sistemului. iar cei de-ai doilea – actele juridice ale statului. ce reglementează atât componentele structurale. − modul (procedura) de emisiune şi caracterul garantării semnelor băneşti puse în circulaţie. altele vor fi studiate în cele ce urmează.ale economiei naţionale.

Monedele din aceste metale. iar banii de credit pot fi schimbaţi pe aceste metale. Sunt cunoscute trei varietăţi ale bimetalismului: 1. Sistemul de valută paralelă. conform legislaţiei în vigoare. a căpătat o largă răspândire în epoca acumulării primitive a capitalului. În funcţie de metalul care a fost acceptat în ţara dată în calitate de echivalent general şi de bază a circulaţiei monetare. adică de capacitatea circulaţiei monetare de a se extinde sau restrânge corespunzător necesităţilor băneşti ale circuitului economic. când organizarea circulaţiei băneşti nu era prerogativa absolută. în stadiul iniţial al funcţionării lor.funcţionare a banilor: ca marfă-echivalent general sau ca semne monetare. în procesul circulaţiei. îl îndeplinesc concomitent şi aurul. sistemele băneşti se clasifică în următoarele tipuri: • sistemul circulaţiei metalice. ca sistem bănesc. iar banii efectivi (cu valoare deplină) sunt scoşi din circulaţie. există două tipuri de sisteme băneşti: bimetalic şi monometalic (bimetalismul şi monometalismul). • sistemul circulaţiei semnelor monetare. corespunzător preţului de 47 . când marfa bănească (metalele nobile) circulă nemijlocit şi îndeplineşte toate funcţiile banilor. adică dreptul de monopol al statului. sistemele băneşti depind de o serie de factori-condiţii: • stabilitate şi echilibru. erau bătute liber şi circulau în condiţii egale. care indică invariabilitatea relativă a valorii masei monetare. După cum ne arată experienţa istorică. când raportul dintre monedele de aur şi argint se stabilea spontan. Bimetalismul. Bimetalismul prevede că rolul de echivalent general. şi argintul. Astfel. • elasticitate. care nu pot fi schimbaţi pe aur şi argint. când în circulaţie se află bani de credit şi de hârtie.

fiind stabilit raportul valoric oficial dintre aur şi argint de 1:15. fiind bătute liber.piaţă al metalului. 3. bani „răi” sunt banii a căror valoare pe piaţa de 48 . XIX. Franţa. când monedele de aur şi de argint exercitau concomitent funcţia de mijloace de plată legale. practic. acestea îndeplineau. Belgia. rolul semnelor de aur. frânând dezvoltarea relaţiilor de piaţă. a două metale – aur şi argint – nu se potrivea caracterului funcţiei banilor. În plus. iar în câteva ţări din Europa de Vest – şi în secolul XIX. la finele sec. iar baterea monedelor de aur şi de argint şi primirea lor de către populaţie se efectua conform acestui raport. Bimetalismul a căpătat o largă răspândire în secolele XVIXVIII.5. Nu difereau decât condiţiile emisiunii. De exemplu. monedele de aur au prins a se scurge din sfera circulaţiei în tezaure. nu cunoşteau au nici un fel de restricţii şi limite. în calitate de măsură a valorii. înfiinţând aşa-zisa Uniune Monetară a Ţărilor Latine (18651878). În 1865. raportul valoric rigid fixat între aur şi argint nu corespundea valorii lor de piaţă. 2. fiindcă monedele de aur. Elveţia şi Italia au încercat să perpetueze bimetalismul printr-o convenţie internaţională. când statul fixa un raport ferm între metale. Sistemul valutei „şchioape”. dacă monedele de argint erau bătute în regim închis (discret). Această convenţie monetară prevedea baterea liberă din ambele metale a monedelor în valoare de 5 franci şi mai mult. Drept măsură a valorii nu putea servi decât o singura marfă. Ca urmare a ieftinirii procesului de extragere şi elaborare a argintului. Sistemul de valută dublă. şi a deprecierii lui. În epoca bimetalismului. Totuşi sistemul bănesc bimetalic era inadecvat necesităţilor economiei capitaliste dezvoltate. căci utilizarea concomitentă.

Monometalismul aur (standard). în India (aa. fapt ce reflectă funcţionarea legii lui Copernic-Greshem: „banii buni sunt eliminaţi din circulaţie de banii răi”. Norvegia şi Danemarca – în 1892. monometalismul a fost introdus în ultima treime a secolului XIX: în Germania – în anii 1871-1873. în funcţie de caracterul circulaţiei şi al schimbului semnelor valorice băneşti în aur. – în 1990. 49 . de încetinire a dezvoltării producţiei de mărfuri. Din cauza restricţiilor privind extragerea aurului şi argintului în lume. s-a constituit mai întâi în Marea Britanie (sfârşitul sec. în Austria – în 1892. Monometalismul argint a funcţionat în Rusia (aa. la instaurarea monometalismului – sistem bănesc. în S. În majoritatea altor state. 1852-1893).A. Dezvoltarea capitalismului şi cerinţele riguroase ale funcţionării legii valorii au adus.metale scumpe e mai mică decât valoarea oficială a banilor. XVIII) fiind consfinţit prin lege în anul 1816. iar bani „buni” sunt banii care ajung să fie mai scumpi decât valoarea lor oficială. în Suedia. Discordanţa dintre cantitatea (volumul) mărfii monetare şi necesitatea de bani a pieţei a putut fi înlăturată prin punerea în circulaţie a semnelor valorii banilor efectivi (cu valoare deplină): de credit şi de hârtie. în Rusia şi Japonia – în 1897. există trei varietăţi de monometalism-aur: standardulaur. ca tip de sistem bănesc. Aici putem remarca doar faptul că. 18431852). 1847-1875). în ultimă instanţă. în Olanda (aa.U. a apărut tendinţa generală de stopare a creşterii masei monetare şi. iar monedele şi semnele valorice aflate în funcţiune sunt convertibile în aur sau argint. drept urmare. Evoluţia sistemelor valutare naţionale vom analiza-o în detaliu mai jos. în Franţa – în anii 1876-1878. standardul-aur lingouri şi standardul-aur devize (aur valută). care prevede că un singur metal (aurul sau argintul) poate servi ca echivalent general şi drept bază a circulaţiei băneşti.

aurul îndeplinind toate funcţiile băneşti. Din cauză că valoarea aurului-marfă era supusă doar unor fluctuaţii nesemnificative. care puteau fi fonduri de rezervă pentru circulaţia internă. realizarea plenară a legilor economiei de piaţă. Dar funcţionarea standardului-aur cerea ca băncile centrale de emisiuni să dispună de rezerve suficiente de aur. care corespundea mai bine cerinţelor capitalismului din perioada liberei concurenţe. contribuia la accelerarea ritmului creşterii producţiei sociale. Acest sistem bănesc stabil stimula dezvoltarea relaţiilor de credit. acumulându-se la particulari sub formă de tezaur. prin urmare. monede metalice divizionare) puteau fi schimbaţi liber şi în cantităţi nelimitate pe monede de aur după valoarea lor nominală. şi de aceea ulterior este recunoscut ca sistem clasic de circulaţie bănească. la monetăria ţării). asigurând preschimbarea în aur a bancnotelor şi servind totodată drept 50 . contribuind la dezvoltarea rapidă a producţiei. iar surplusul de bani în monedă de aur se scotea din circulaţie. − se permitea exportarea şi importarea fără restricţii a aurului şi valutei străine şi funcţionarea pieţelor de aur libere. sistemului de credit. Acest standard se evidenţia prin următoarele particularităţi fundamentale: − în sfera circulaţiei interne a ţării se aflau monede de aur. comerţului mondial şi exportului de capital. − banii de credit aflaţi în circulaţie (bancnote. datorită elasticităţii şi stabilităţii sale. corespundea perfect cerinţelor economiei de piaţă. legăturilor economice externe.Cel mai stabil şi mai flexibil (elastic) dintre sistemele băneşti a fost sistemul standardului-aur (monedă). − se permitea baterea liberă a monedelor de aur cu conţinut fix de aur de către persoane private (de regulă. deci. standardul-aur. ca sistem bănesc autocrescând.

în Franţa valoarea unui lingou de 12. După Primul Război mondial. totuşi. când de asemenea nu mai circula monede de aur şi nu era permisă baterea liberă a banilor. fiind interzisă libera migraţie a aurului dintr-o ţară în alta. fapt ce a pus în pericol schimbul liber al banilor cu valoare redusă (nominală) pe monede de aur. păstrând aurului rolul de marfă monetară. în anii primului război mondial. în circulaţie lipseau monedele de aur şi nu se permitea baterea lor liberă. căci şi o formă şi cealaltă formă avea ca scop limitarea preschimbării în aur a semnelor valorice. Tocmai din acest motiv. În această perioadă. în Austria. Germania. Standardul-aur lingouri. restricţii severe la utilizarea lui în operaţiile comerciale. nici o ţarăi n-a mai reuşit să-şi stabilizeze moneda prin restabilirea standardului-aur. În circulaţie se aflau bancnote inconvertibile în aur. Pe parcursul reformelor băneşti (1924-1929) revenirea la standardul-aur s-a produs sub două forme reduse – de standardaur lingouri şi de standard-aur devize. Danemarca. iar schimbul bancnotelor se efectua pe bază de lingouri-aur. prevedea.4 kg de aur echivala cu 1700 de lire sterline. Spre deosebire de standardul-aur (monedă).7 kg era de 21500 de franci. În Marea Britanie valoarea unui lingoustandard de 12. Norvegia şi încă în vreo 30 de ţări a fost fixat standardul-aur devize (aur valută). care erau schimbate în valuta ţărilor cu standard-aur lingouri. creşterea deficitelor bugetare. iar preschimbarea bancnotelor se făcea pe devize (mijloace de plată în valută străină). Metoda politicii de devize permite cumpărarea în cantităţi mari a valutei străine sau vânzarea monedei naţionale pe bani 51 . ulterior. ce depăşea vădit ca volum rezervele de aur ale băncilor de emisiune. standardul-aur a încetat să mai existe şi.rezervă de bani universali. acoperirea acestora cu împrumuturi şi cu emisiuni monetare sporinde s-au soldat cu creşterea masei băneşti în circulaţie.

însă numai băncilor centrale străine). a fost tezaurizat de gospodăriile casnice şi de diverse firme şi companii. Sistemul monometalismului-aur s-a prăbuşit din cauza mai multor cauze: costurile prea mari ale circulaţiei. 52 . Prin această metodă s-a reuşit ca încă pe o scurtă perioadă să fie păstrată raportul indirect dintre aur şi unităţile băneşti ale ţărilor standardului-aur şi devize. Semnele valorice (bancnote. o altă cauză decisivă a 1 În S. bilete de tezaur) au eliminat aurul din circulaţie. preschimbarea în aur a bancnotelor a fost suspendată în august 1971 (până atunci acest schimb era permis.A.U.a. Şi numai Sistemul valutar internaţional din Jamaica (1976-1978) a consfinţit prin lege demonetizarea aurului. Totodată.A. care a fost scos definitiv şi din circuitul internaţional de bancnotele inconvertibile.străini în funcţie de cursul de piaţă al acestora din urmă. fiind reduse costurile de deservire a acestui proces. menţinând astfel cursul stabil al monedei naţionale. au apărut create condiţii favorabile pentru restaurarea temporară a stabilităţii sistemelor băneşti ale multor ţări şi au putut fi concentrate în băncile centrale ale statelor economic dezvoltate a rezervelor naţionale de aur şi a rezervelor valutare.U. limitarea extragerii metalelor nobile ş. cambii. O nouă tentativă de reanimare a standardului-aur şi devize a fost făcută în 1944 prin înfiinţarea sistemului valutar mondial din Bretton-Wood cu participarea ţărilor cu valută liber convertibilă. Totodată a crescut rolul statelor în reglementarea organizării circulaţiei băneşti. Datorită acestui fapt. Acesta s-a depus în băncile centrale. Însă marele crah economic din anii 1929-1933 a eliminat monometalismul aur din circulaţia monetară1. iar în locul lui a fost implementat noul sistem de rulaj intern de semne valorice inconvertibile – un sistem monetar al banilor de credit şi de hârtie neconvertibili aur neacoperiţi în aur. cecuri. De menţionat că acest sistem a fost introdus doar pentru băncile centrale şi instituţiile guvernamentale ale ţărilor care cumpărau lingouri-aur pe dolari S.

de regulă.U. Din acel moment. Unitatea bănească are.I. când analizăm şi evaluăm elementele sistemelor băneşti. etalonul oficial al preţurilor. trebuie să pornim de la realitatea materială şi de la forma de funcţionare a banilor. un sistem zecimal de divizare: 1:10:1000 (1 dolar S. Formarea şi consolidarea.m. 1 rupie indoneziană – cu 100 de seni ş.). pe arena evoluţiei istorice a banilor şi a sistemelor băneşti ale ţărilor străine a început să funcţioneze sistemul de circulaţie a semnelor monetare inconvertibile în aur – banii de credit şi de hârtie. Reforma valutară din Jamaica a substituit preţul oficial la aur şi 53 .a. Constituirea sistemului bănesc al oricărei ţări presupune determinarea denumirii însăşi a unităţii băneşti. va fi utilizat pentru comensurarea şi exprimarea valorilor (preţurilor) tuturor mărfurilor. 1 liră sterlină – cu 100 de peni. în orice ţară. ţările-membre ale F. a unui anumit tip de sistem bănesc au fost condiţionate de mai mulţi factori socialpolitici.A. Astfel. după cum s-a remarcat la începutul prelegerii. echivalează cu 100 de cenţi..d. Cel de-al doilea element al sistemului bănesc – etalonul preţurilor – este instituit de stat luând în calcul puterea de cumpărare a banilor pe piaţa internă. în anul 1978. Din cauza creşterii necontenite a preţurilor la aur. şi-a pierdut sensul economic.fost intensificarea procesului reglementării de către stat a circulaţiei băneşti şi necesităţii redistribuirii venitului naţional prin intermediul beneficiului de la emisiunea banilor. au renunţat la stabilirea unui conţinut fix în aur pentru unităţile băneşti. o dată cu dezvoltarea capitalismului monopolist de stat şi încetarea schimbului în aur a banilor de credit. de nivelul dezvoltării producţiei sociale. Să analizăm deci mai detaliat evoluţia şi starea actuală a elementelor de bază ale sistemului bănesc. în primul rând. De aceea. în majoritatea ţărilor. enumerate la începutul prelegerii date.M. adică consfinţirea prin legea semnului monetar care. ulterior.

De exemplu. Dacă în ţările puternic industriale. de regulă. 5. revine trezoreriilor. O parte neînsemnată a emisiunilor de bani cash (circa 10%). 50. 10. În ţările cu economie avansată. 2 şi 1 dolar (emisiunea bancnotelor de 500 dolari şi cu o valoare mai mare a fost suspendată).conţinutul de aur al unităţilor băneşti. 10. 20. Bancnotele puse în circulaţie reprezintă bani de credit. e necesar să fie intermediată de mişcarea (traficul) mărfurilor. 1 şi ½ peni. 5 şi 1 liră sterlină. 20. în S. precum şi de monedele divizionare (banii mărunţi). 5 şi 10 peni noi. de regulă. În afară de bancnote. 25. Un asemenea mecanism de emisiune a banilor creează un 54 . 10 şi 1 cent. în unele ţări în curs de dezvoltare aceştia se află în circulaţie în cantităţi destul de mari. Un element nu mai puţin important al sistemului bănesc îl reprezintă categoriile (felurile) de bani – mijloace legale de plată. circulă bancnote de 50.A. monede divizionare şi semne monetare de hârtie de mică valoare – bilete de tezaur. care emit. Banca de emisiune. E vorba. de emitere a semnelor băneşti. care valorează. bilete de tezaur în valoare de 100 dolari.U. cecurile. 2 peni. respectiv. din momentul emiterii şi până în momentul scoaterii lor din circuit. instrumentele de credit ale circulaţiei includ cambiile. nu se mai emit bani de hârtie de stat (bilete de tezaur). se achită cu băncile comerciale în bancnote. de biletele de bancă şi de banii de hârtie (bilete de tezaur). în calitatea sa de creditor final (de ultimă instanţă). banca centrală deţine dreptul de emisiune a biletelor de bancă (bancnotelor). care constituie segmentul majoritar al circulaţiei băneşti în numerar. monede de 1 liră sterlină şi de câte 50. 10. 50. se află în circulaţie: bilete de bancă de 100. Se mai află în circulaţie şi vechile monede divizionare de 1 şi 2 şilingi. Circulaţia banilor de credit. Un alt element al sistemului bănesc îl constituie emisiunea – procedură. monede de argint şi de aramă-nichel de către 1 dolar. În Marea Britanie. consfinţită prin lege. în primul rând.

statul este acela care realizează reglementarea bănească şi de credit a economiei. Banii emişi nu aveau o acoperire specială. creşte volumul circulaţiei de mărfuri. încep a îndeplini în circuitul bănesc funcţia de bancnote. ambele tipuri de bani. Regulile de emisiune nu fac nici o deosebire între banii de credit şi cei de hârtie. iar unele valute (convertibile) – şi pe piaţa externă. În multe ţări puternic industrializate. Datorită faptului că politica monetară e strâns legată de cea a creditelor. satisfăcând în felul acesta necesitatea pieţei de mijloace suplimentare de plată. Banii de credit sunt emişi de băncile de emisiune. Volumul emisiunilor este limitat. Băncile de emisiune îşi sporesc investiţiile de credit în economia naţională prin emiterea banilor de credit. precum şi de rezervele valutare şi cambiile de care dispune. în anii 70 a fost implementată targhetarea. treptat. emisiunea semnelor monetare inconvertibile în aur este monopolizată de stat. Emisiunea banilor de hârtie o executa statul (trezoreria). În plus. Era suficientă autoritatea puterii de stat (guvernului). Într-adevăr.sistem elastic de „reglementare automată” a masei monetare aflate în circulaţie. adică stabilirea unor repere (scopuri) privind reglementarea 55 . creşte cererea de credit. Emiterea tuturor tipurilor de semne monetare intră în atribuţiile băncilor de emisiune – responsabile de organizarea circulaţiei băneşti în ţară şi răspunzătoare de buna funcţionare a acesteia. pe măsură ce sporeşte volumul de producţie. Un alt element important al sistemului bănesc îl constituie procedura emisiunii banilor de credit şi de hârtie neconvertibili în aur. În prezent. căci ambele tipuri de bani reprezintă mijloace de cumpărare şi de plată obligatorii pe piaţa internă a ţării. Premisele economice şi istorice diferite ale apariţiei şi utilizării banilor de credit şi de hârtie au predeterminat şi o procedură diferită a emiterii lor. Banii de credit puşi în circulaţie sunt asiguraţi (acoperiţi) de rezerva de aur a băncii emitente.

C. fapt ce influenţează rata dobânzii de piaţă.F. O metodă eficace de reglementare a circulaţiei băneşti o reprezintă politica scontului (sau procentuală) a Bănci Centrale. organizarea întregii circulaţii băneşti.R.F. Sistemul Federal de Rezervă (S. În ţările cu economie de piaţă dezvoltată. îşi exercită influenţa asupra volumului şi structurii masei monetare în circulaţie. În S.U. Activizând procesul de vânzare şi cumpărare (în proporţii mari) a hârtiilor de valoare. depozitate în Banca Centrală.) prezintă periodic Congresului dări de seamă cu privire la ritmurile de creştere sau de reducere a masei monetare în circulaţie. Majorând sau scăzând taxa scontului. începând din 1975. Volumul investiţiilor de credit este influenţat prin aplicarea unei asemenea măsuri ale Băncii Centrale ca modificarea normativului de rezerve obligatorii ale băncilor comerciale.R.. La dispoziţia B.A. banca stimulează când „expansiunile de creditelor”. planificate pentru viitoare 12 luni. publică cu regularitate datele privind reperele (scopurile) şi ritmurile de creştere a mijloacelor băneşti. S. se află un întreg sistem de măsuri economice şi administrative de reglementare a masei monetare puse în circulaţie. Operaţiile băncilor comerciale de asemenea contribuie la 56 . ca centru de emisiune a ţării.C. B. asigură monitorizarea circulaţiei băneşti şi perfecţionează mereu sistemul ei de organizare. Ea îndeplineşte funcţia de acumulare a rezervei de asigurare şi funcţia de reglementare monetară şi de credit a masei de bani în circulaţie. Banca Centrală. a componentelor ei este reglementată de stat conform legislaţiei. când „restricţiile de credit”. Cea mai răspândită măsură de reglementare economică a circulaţiei băneşti constă în participarea Băncii Centrale la operaţiile de pe piaţa publică de hârtii de valoare. după care se orientează în politica lor băncile centrale.creşterii masei monetare în circulaţie şi a creditului pentru perioada ulterioară.

a mijloacelor de plată în sfera decontărilor prin virament (fără numerar). sau hârtiilor de valoare de stat (H. prin urmare. care se efectuează prin trecerea sumei de credit în conturile corespondente ale băncilor comerciale.S. În asemenea cazuri. efectuată în procesul de creditare a statului. băncilor comerciale le-au fost stabilite norme-limită pentru sporul anual de credit bancar (conform deciziei Băncii Centrale sau organului guvernamental de resort). Măsurile administrative de reglementare a masei monetare aflate în circulaţie includ restricţiile impuse băncilor comerciale privind acordarea anumitor feluri de credite (creditul pentru consum. cambiile bancare emise de băncile comerciale. influenţează agregatul M2. în special. în timpul operaţiilor de cumpărare a valutei străine.). În felul acesta. Pentru organizarea eficientă a circulaţiei băneşti în ţară. cât şi. masa monetară aflată în circulaţie sporeşte. putem remarca cele mai tipice trăsături caracteristice care reflectă particularităţile 57 . În unele ţări. căci suma creditului acordat. iar creşterea soldurilor (rămăşiţilor de mijloace) în conturile de decontare şi conturile curente face să sporească resursele de credit ale băncii comerciale şi. în primul rând. analizând elementele sistemelor băneşti în diferite faze ale constituirii şi dezvoltării. pe baza emisiunilor de depozit-cecuri. fapt ce va spori considerabil masa monetară în circulaţie. a băncilor comerciale.). După cum se ştie. masa monetară creşte ca rezultat al sporirii atât a soldurilor (rămăşiţelor) de bani cash. are o deosebită importanţă emisiunea biletelor bancare. făcându-l să crească. Datorită acestui fapt. creditul oferit speculanţilor de bursă etc. certificatele de depozit pot fi folosite ca mijloace de plată. peste 90% din volumul operaţiilor băneşti se face sub formă de decontări prin virament. trecută în contul clientului. Totodată. să crească şi investiţiile de credit. în ţările cu economie avansată. în conturile bugetului de stat din Banca Centrală.sporirea masei monetare.V.

− 58 . într-o mai mare măsură. O parte componentă. se transformă (degenerează) în bani de hârtie. − trecerea la banii de credit inconvertibili în aur. asigurării în aur a bancnotelor şi preschimbării lor în aur. dar relativ independentă. treptat. consfinţită prin legislaţia naţională.lor actuale: anularea conţinutului oficial de aur. Separarea treptată (pe măsură ce se dezvoltă raporturile comerciale internaţionale) de sistemul bănesc a fost provocată de nevoia de a reglementa procedura şi condiţiile decontărilor (achitărilor) băneşti reciproce între ţara dată şi alte state. în fond. care a integrat în acest proces şi sistemele valutare naţionale. ce au apărut ca o relaţie de cauză şi efect a funcţionării banilor în cadrul operaţiilor internaţionale. − intensificarea reglementării monopoliste de stat a circulaţiei băneşti. retragerea aurului din circulaţie. include sistemul mondial şi sisteme regionale de organizare a relaţiilor valutare. care. a sistemului bănesc o constituie sistemul valutar naţional ca formă juridică de stat de organizare a relaţiilor valutare. Pătrunderea capitalurilor ţărilor dezvoltate în economia naţională a altor ţări. ci şi. pentru acoperirea cheltuielilor statului (emisiunile fiind asigurate. intensificarea relaţiilor şi interdependenţelor economice au condiţionat apariţia şi cristalizarea elementelor sistemului economic general. În ultimă instanţa. − predominarea în circulaţia bănească a operaţiilor prin virament. în afară de sistemele valutare naţionale. economia de piaţă contemporană. cu titluri de stat). − punerea bancnotelor în circulaţie nu numai pentru creditarea bancară a unităţilor economice.

în sfârşit. a formelor de decontare. care a recunoscut oficial aurul drept unica formă de bani universali. Standardul-aur reţinea creşterea nejustificată a volumului circulaţiei băneşti. iar un dolar american – cu 1. deservind diverse ţări. în felul acesta. perfectarea juridică a Primului sistem valutar mondial a fost încheiată şi legalizată printr-un acord interstatal abia în 1867. dacă după conţinutul în aur o liră engleză echivala cu 0. organizaţiile de executare a reglementării valutare. au apărut condiţii favorabile pentru dezvoltarea comerţului internaţional. Valutele 59 .3 grame de aur. Ceva mai târziu. a căror început a fost pus prin introducerea în viaţa economică a standardului de aur în perioada 1816-1821. emitenţii sistemelor diferă după nivelurile sarcinilor. Însă.A. corespunzător conţinutului lor în aur declarat.Lista principalelor elemente ale sistemelor valutare este identică pentru toate nivelurile şi include anumite valute şi unităţi monetare de calcul.U. ce prevedea schimbul valutelor naţionale pe aur şi invers. de reglementare a lichidităţii valutare. o decizie similară a fost luată de guvernul S. Astfel. precum şi întreaga comunitate mondială. la Conferinţa de la Paris. a pieţelor valutare şi a pieţelor de aur şi. utilizare a mijloacelor de credit ale circulaţiei. Perioada standardului-aur (monedă) începe din 1821 o dată cu adoptarea de către guvernul Marii Britanii a hotărârii cu privire la convertibilitatea în aur a lirei sterline. Fireşte.5 grame de aur. Evoluţia sistemului valutar mondial s-a derulat pe parcursul internaţionalizării raporturilor economice şi reglementării procedurii decontărilor reciproce. condiţiilor şi sferelor de funcţionare. cursul lirei sterline în raport cu dolarul era de 1:5. regiuni. regimuri de parităţi şi cursuri ale valutelor. Fluxurile transnaţionale de aur au stabilizat cursurile de schimb ale valutelor şi. condiţii speciale de convertibilitate. Valutele dependente de standardul-aur erau corelate după cursul ferm. căci nu permitea sporirea necontrolată a masei monetare.

Marea Britanie. francului ş. Standardul-aur (monedă) a încetat să mai corespundă proporţiilor crescânde ale relaţiilor economice şi condiţiilor economiei de piaţă dirijată. Apăruseră condiţii favorabile pentru instituirea regimului de cursuri valutare liber-flotante în funcţie de cererea şi oferta pieţei. Cel de-al II-lea sistem valutar mondial a fost înfiinţat la Conferinţa de la Genova din 1922.. ce determina parităţile-aur ale acestora. Reglementarea valutară se realiza prin promovarea unei politici valutare active. În anii ′ 30. Aceşti bani de credit naţionali au prins a îndeplini funcţiile de mijlocare internaţionale de plată şi rezervă. iar în sfera raporturilor economice internaţionale predominau relaţiile comerciale şi de plăţi bilaterale. sistemul valutar mondial s-a descompus în câteva blocuri: ale dolarului. conversiunea în aur a valutelor era implementată nu numai direct (S. Totodată. În condiţiile menţinerii parităţiloraur şi regimului cursurilor valutare liber-flotante ale parităţiloraur.. prin intermediul valutelor străine (Germania şi încă vreo 30 de ţări). Agravarea crizei Sistemului valutar din Geneva a impus 60 . treptat. Descoperirea noilor zăcăminte aurifere erau urmate de fiece dată de salturi ale inflaţiei. Franţa).a. însă sistemul valutar se caracteriza prin instabilitate. iar în timpul Celui de-al Doilea Război Mondial decontările internaţionale se efectuau după schema de schimb clearing (fără numerar) din cauza unor stricte limitări valutare. ci şi indirect.U. erau liber convertibile în aurul ce fusese recunoscut ca monedă universală. lirei sterline. pierzându-şi efectiv funcţiile de sistem bănesc şi valutar. În calitate de mijloace de decontări internaţionale urmau să fie folosite aurul şi valutele (devize) a 30 de ţări.(monede naţionale) ale ţărilor aveau un anumit conţinut în aur. În perioada interbelică.A. statutul valutei de rezervă nefiind atribuit vreunei valute. au prins a se manifesta şi părţile negative ale standardului-aur (monedă). iar schimbările spontane privind cantitatea aurului dobândit implicau grave fluctuaţii ale masei monetare.

principiile acestui sistem au încetat să mai corespundă noii amplasări de forţe în lume (crescuse inflaţia şi instabilitatea balanţelor de plăţi).I. Însă.U.U. Cel de-al III-lea sistem valutar mondial a fost numit Bretonn-Wood. până la urmă.A. cu prăbuşirea sistemului. a căpătat 61 .A.U.necesitatea elaborării unui nou sistem valutar mondial.U. la care a fost adoptată decizia de a crea Fondul Monetar Internaţional (F. − în calitate de bani universali. Principalele elemente ale acestui sistem se bazau pe următoarele principii: − aurul îndeplinea funcţia de bani universali în calitate de mijloc pentru stingerea creanţelor internaţionale şi de mijloace de rezervă păstrate în conturile băncilor din S. pe care nu le puteau modifica.A. preluând denumirea localităţii unde a avut loc Conferinţa ordinară valutar-financiară internaţională (S. mai mult decât cu 10%. Sistemul Bretonn-Wood. cel de al IV-lea sistem valutar mondial.U.M. Actualul.M. erau folosite valutele S.. 1944).A.I.U.1035 grame aur. pentru 1 uncie monetară. iar cursurile valutei mai mult decât cu ± 1%. trezoreria S. − dorind să atribuie dolarului statutul de valută de rezervă.). îl preschimba pe aurul băncilor centrale străine potrivit echivalentului său oficial în aur existent în 1934.M.. în care şi-au găsit expresia poziţiile dominante ale S. deja la începutul anilor ′ 70. – dolarul şi Marii Britanii – lira sterlină..I. cea ce s-a soldat. şi Marea Britanie sau în hârtii de valoare pe termen scurt ale guvernelor acestor ţări.A. − ţările-membre ale F. au stabilit parităţile propriilor monede în dolari S. adică cu câte 35 de dolari S.A.U. fără acordul conduceri F. a prins a fi considerat sistem al standardului dolar-aur..A. care era egală cu 31.

se calculează pe baza „coşului valutar” a 5 ţări (din 1981) şi este revăzută peste fiecare 5 ani. − printr-o decizie a Conferinţei valutar-financiare. Cu toate acestea. de la englez ECU – European Currency Unit). iar principala sarcină a F. precum şi cotizaţiile ce trebuiau plătite în aur de ţărilemembre ale F. fapt care. Acest sistem nu se bazează pe unitatea D. a fost anulat preţul oficial la aur.T. fiindcă a fost legalizat în 1976 prin Acordul statelor-membre ale F.U. dolarul continuând să fie în mod efectiv principala valută de rezervă: − fiecărei ţări i se acordă dreptul să-şi aleagă singură orice regim pentru cursul valutar.S. în fond. la materialele din aur.I. constă în intensificarea reglementării valutei interstatale.M. Sistemul valutar regional sau S.A. în special. Cu toate acestea.V.M. deşi fusese eliminat pe cale legală din sistemul valutar mondial. ponderea valutelor S. ci pe ecu (unitate valutară europeană. − valoarea D.E.I.S.. în cadrul Uniunii Europene (U.. a cărei valoare este determinată pe baza „coşului 62 .E. (drepturi speciale de tragere. Impactul proceselor internaţionale asupra procesului de transformare a sistemelor băneşti naţionale în sisteme regionale se manifestă cel mai pregnant în Europa. La baza lui stau principiile de mai jos: − nici o valută naţională n-a obţinut de-jure statutul de valută de rezervă. aurul continuă să îndeplinească funcţia de bani universali ca mijloc internaţional de rezervă. în coşul valutar constituie cca 40%. (Sistemul valutar european) a fost formulat în 1979.T. de la Kingston (Jamaica). a dat un caracter legal procesului de demonetizare a aurului.I.T.denumirea de Sistem Jamaican.M.S. iar rolul de mijloc principal internaţional de plată şi rezervă a fost atribuit unei noi valute (monede) colective – unitatea bănească internaţională D.). sau SDR – în engleză: Special Drawing Rights).

soluţionarea diverselor probleme valutare este de competenţa Bănci Centrale Europene din Francfurt-pe-Main. 63 .valutelor” a 12 ţări. Ca urmare a integrării avansate. Monedei euro devine valută internaţională de rezervă. povara fiscală şi stimulată creşterea investiţiilor capitale şi a productivităţii muncii. sistemul fiscal. a început. introducerea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor de tip unic. Se preconizează că aceste transformări vor permite să fie mai uşor stopată inflaţia.. practic. precum şi înlocuirea cu acestea a monedelor naţionale. euro. Începând din 1999. care impune dolarului american să se retragă de pe unele pieţe de capitaluri. preţurile şi politica monetară. potrivit proiectelor creatorilor săi. Noua unitate bănească. capitaluri. reduse ratele dobânzilor. introducerea monedei euro a făcut să dispară deosebirile existente privind organizarea decontărilor şi creditului. care. servicii. devenind monedă (valută) unică a ţărilor Uniunii Europene. iar în atribuţiile băncilor naţionale ale statelor-membre nu intră decât înfăptuirea politicii valutare. în prezent. deja formate în ţările U. Conform Acordului cu privire la Uniunea Europeană. De la 1 ianuarie 2002. ia fiinţă o uniune valutară. în ansamblu. semnat în februarie 1992 la Maastricht (Olanda). bazată pe introducerea în locul monedelor naţionale a unei singure unităţi monetare – euro. şi nicidecum definirea acesteia. politica cursurilor valutare. 32% din valoarea cărora revin mărcii germane.E. A fost stabilită şi o serie de criterii economice destul de severe ale integrării cu drepturi depline în noua uniune economică şi valutară. a aşezat baza necesară sub pieţele unice de mărfuri. să consolideze o piaţă internă şi uniune vamală unică. asigurată stabilitatea finanţelor statului. a reuşit să înlocuiască deja celelalte semne băneşti şi ECU.

Sistemele monetare tot mai mult se bazează pe convenţii între grupuri de ţări sau comunitatea mondială în întregime.I. c. М. М. 5. Деньги. банки. с. Dardac N. ЮНИТИ. 4. Enumeraţi principalele poziţii ale acordului statelormembre ale F. 2000. 3. Editura Didactică şi pedagogică. Subiectele pentru verificarea cunoştinţelor: Numiţi elemente de bază ce reflectă definiţia de „sistem bănesc”. de la Kingston (Jamaica). кредит. 70-86 4. В.M. 122-130. 2. 1. Юристь. Ф. 6.. денежное обращение. Bucureşti.Concluzie Etapele evoluţiei sistemelor monetare naţionale şi internaţionale marchează limitarea treptată şi renunţarea definitivă în final la implicarea directă a metalelor preţioase în formarea sistemelor monetare. Monedă. Numiţi principalele principii a formării sistemului valutar naţional. 1997. Москва: ЮНИТИ. кредит. credit. А. Literatura: Basno C.. Дробозина Л. 3.. 2001. Финансы. Жуков Е. Floricel C. 64 . Numiţi elementele de bază a sistemului valutar mondial Bretton-Wood. с. Cоколова О. деньги и кредит. 29-46 2. bănci. Enumeraţi şi definiţi sistemele băneşti. Numiţi metodele răspândite de reglementare economică a circulaţiei băneşti. Финансы. 1997. 43-50 1.

Noţiunile fundamentale: Teoriile monetare.Capitolul 4. Principiile primare ale metalismului timpuriu s-au format în perioada acumulării primitive a capitalului. nominalistă şi cantitativă. Pentru metalismul timpuriu era caracteristică identificarea banilor. nominalism. Modificările principiilor conceptuale de bază ale teoriilor monetare sunt determinate de condiţiile social-economice şi politice din fiecare ţară. Fondatorul metalismului a fost W. însă. Teoriile actuale a monetarismului contemporan. ca avuţie a societăţii. în Anglia – una din cele mai dezvoltate ţări din acea epocă. adepţii şi contribuţia lor. neometalism. Metalismul (teoria monetară metalistă). Totodată. Teoriile monetare cantitative (clasice): esenţă. este necesar să remarcăm trei orientări de bază: metalistă. premisele metodologice fundamentale ale acestor teorii au o singură tendinţă – orientarea lor spre elaborarea recomandărilor practice privind perfecţionarea politicii economice. ce trebuie să fie adecvată situaţiilor concrete şi fazelor ciclului economic sau specificului economiei tranzitorii. PRINCIPALELE TEORII MONETARE 0 1 2 3 Obiectivele de studiu Teoria monetară metalistă: esenţă. teoriile cantitative. În teoriile monetare.Stafford (1554-1612). metalism. într-o etapă sau alta a dezvoltării sale. monetarismul contemporan. cu metalele nobile (aurul şi 65 . contribuţia diferitor adepţi la dezvoltarea ei. adică în secolele XVI-XVII. şcoala din Chicago. Teoria monetară nominalistă.

Reprezentanţii acestei teorii (T. deci. ci în totalitatea relaţiilor materiale de producţie precum şi celor spirituale. s-au schimbat concepţiile asupra izvoarelor avuţiei societăţii: se considera că acestea nu erau comerţul exterior şi metalele nobile. metalismul servea pentru argumentarea reformelor băneşti. ci producţia manufacturieră în plină dezvoltare şi agricultura.argintul). Nors. teoria metalistă a banilor. În al doilea rând. Deficienţele metalismului timpuriu constau într-o serie de principii greşite. căci ei nu înţelegeau faptul că bogăţia unei comunităţi nu constă în cantitatea de aur sau de argint. capitalul funcţional (pus în funcţiune). interesele capitalului comercial şi se baza pe una din orientările politicii economice a acelei epoci – mercantilismul. reprezentările despre avuţia societăţii ale adepţilor acestei teorii erau mărginite. cu alte cuvinte. care anterior exprimase interesele comerţului. Mai târziu. Conform acestei premise teoretice iniţiale. al căror obiectiv prioritar era stoparea inflaţiei.XIX. în sec. A. Man. 66 . XVIII – prima jumătate a sec. al căror sold activ favorizează afluxul de metale nobile în economia naţională. iar circulaţia banilor de metal se considera prea costisitoare pentru bugetul statului. D. îşi pierde adepţii şi poziţiile. Metalismul exprima. Se acorda prioritate pieţei interne. După încheierea epocii de acumulare primitivă a capitalului. cărora li se atribuia îndeplinirea exclusivă (pe bază de monopol) a tuturor funcţiilor banilor. metaliştii nu prevedeau oportunitatea şi caracterul firesc al procesului de substituire a banilor efectivi (cu valoare deplină) de către banii de hârtie. În stadiul de dezvoltare atins în acea perioadă. în primul rând. izvorul avuţiei societăţii este comerţul exterior (operaţiile de export). În primul rând. nu pe cele ale burgheziei industriale. Mocretien) s-au postat pe aceeaşi poziţie de luptă împotriva deteriorării monedelor.

ce nu puteau fi convertiţi în bani de metal. creditul a prins a juca un rol important în economia naţională. iar acest fapt. Partizanii reanimării acestei idei erau reprezentaţi de o seamă de savanţi. Ristte promovau ideea refacerii standardului-aur şi în cadrul circulaţiei interne a banilor. Rueffe şi M. între timp. Knis (1821-1898) nu numai că a contribuit la renaşterea concepţiilor metaliştilor din prima perioadă a metalismului.În cea de-a doua jumătate a sec. ci şi bancnotele Băncii Centrale.1871-1873). J. Dânsul a modernizat esenţial opiniile precedesorilor săi asupra noilor condiţii. Knis se pronunţa contra banilor de hârtie. Halperin şi economistul francez Ch. dându-şi seama de imposibilitatea restabilirii standardului-aur monedă. ce consta în faptul că economiştii germani începuseră a fi de părerea că material bănesc poate fi nu numai metalul (nobil). Debres. ci şi a implementat un nou principiu conceptual. După prăbuşirea Sistemului valutar Bretton-Vood la începutul anilor ′ 70. încercau să-şi adapteze teoria pentru implementarea unor noi standarde – aşa-numitele forme „reduse” – standardulaur lingouri şi standardul-aur devize. recunoscând rostul bancnotelor. În anii ’60. economistul german K. impuse de introducerea standardului-aur monedă în Germania (aa. E vorba de cea dintâi metamorfoză a metalismului. 67 . la rândul său. susţinând politica guvernului Franţei de convertire a în aur a părţii majoritate a avuarelor păstrate în dolari. când adepţii teoriei metaliste. Dar. XIX. Toullemone. Mai târziu. Economiştii francezi A. era un argument solid pentru noi emisiuni de bancnote. s-a produs a treia metamorfoză a teoriei metaliste a banilor. au lansat ideea necesităţii introducerii standardului-aur. K. Cea de a doua metamorfoză a metalismului s-a produs după Primul Război Mondial. au fost făcute noi încercări de argumentare a necesităţii restabilirii standardului-aur. cunoscută cu denumirea de neometalism. De menţionat că. economistul american M.

Această teorie s-a constituit în perioada pătrunderii masive în sfera circulaţiei băneşti a monedelor depreciate. Knapp. au fost economiştii englezi J. Barkly (16851753) şi J. Banii. banii erau consideraţi un fel de scară a preţurilor cu gradaţii egale. nu punea moneda cu valoare deplină. în Germania) s-a produs în perioada de la sfârşitul sec. au o anumită putere de cumpărare. în opinia sa. Nominalismul (teoria monetară nominalistă)..Regan a înfiinţat o Comisie specială pentru problema dată. la bază teoriei sale. R. pierzându-şi astfel capacitatea de etalon al valorii mărfurilor şi fiind consideraţi doar un simplu instrument tehnic în relaţiile de schimb. Cei dintâi reprezentanţi ai nominalismului timpuriu. a căror valoare reprezentativă le-o atribuie statul. Cu alte cuvinte. Ulterioara evoluţie a nominalismului (în special.consultanţi (consilieri) şi funcţionari americani – autori ai politicii economice Regan („regonomica”). Dar. La baza nominalismului stăteau trei principii fundamentale: banii sunt fabricaţi (emişi) de stat. XX: Esenţa nominalismului s-a manifestat cel mai pregnant în teoria monetară a economistului german G. XIX şi începutul sec. esenţa banilor se rezumă la etalonul ideal al preţurilor. Renunţarea la ideea naturii (caracterului) de marfă a banilor îi lipseşte pe aceştia din urmă de valoarea lor independentă. Stuart (1712-1780). pentru a justifica deteriorarea premeditată a monedelor în vederea sporirii veniturilor vistieriei statului. valoarea lor este indicată de nominal. Knapp (18421926). negând astfel teoria valorii muncii. care negau valoarea intrinsecă (de marfă) a banilor.A. G. spre deosebire de nominalismul timpuriu.U. Eroarea nominaliştilor constă în principiul lor teoretic precum că valoarea banilor o stabileşte statul. potrivit acestei teorii. preşedinte al S. ci hârtia-monedă 68 . însă. care a decis definitiv că reintroducerea standardului-aur nu este raţională şi nici oportună. Ajungând.

Knapp. ce se adeverea pe măsură ce se răspândeau şi creştea popularitatea banilor de credit. în ultimă instanţă. ca bază teoretică pentru justificarea renunţării la standardul-aur. iar eliminarea din circulaţie a aurului de către banii de hârtie considera că e o emancipare a banilor faţă de aur. nu lua în calcul decât biletele de tezaur şi monedele divizionare (de schimb) ale statului. fapt care. ei ar asigura continua prosperitatea societăţii. conduce la 69 . Nominalismul a evoluat. şi de aceea esenţa banilor nu constă în materialul din care sunt confecţionate aceste semne. prin urmare. şi. banii reprezintă un mijloc de plată de hârtie sau. deoarece când a încercat să aprecieze esenţa banilor.(biletul de tezaur). „a cincea roată la căruţa”. bancnote. Bendicsen a încercat să fundamenteze din punct de vedere economic teoria monetară de stat (oficială). În opinia lui G. care acordă dreptul de a beneficia de alte servicii în schimbul celor dintâi. Totodată. El a declarat ca ideali doar banii de hârtie. Astfel. fiind mai „elasici” decât aurul.M. De exemplu. a ignorat teoria valorii. analizând conceptul de masă monetară. Keynes. Keynes considera banii de aur „un vestigiu al epocii barbariei”. cecuri) au fost excluşi din studiul său. J. Tentativa sa de a argumenta din punct de vedere economic nominalismul a eşuat. Banii de credit (cambii. altfel-zis. toţi banii civilizaţi sunt de hârtie. apreciind banii ca o dovadă a prestării unor servicii membrilor societăţii. În opinia lui J. obiectivul practic al nominalismului lui Keynes se rezuma la fundamentarea teoretică a trecerii la circulaţia banilor de hârtie şi reglementarea economiei prin gestionarea procesului inflaţiei.M. semne monetare înzestrate de către stat cu putere de cumpărare. Economistul austriac F. în perioada crahului economice din anii 1929-1933. ci în normele de drept care reglementează utilizarea lor. fapt care a condiţionat caracterul nefondat al concepţiei sale.

determinau această valoare pe calea estimării subiective a „utilităţii” banilor. a capacităţii lor de cumpărare. a fost lansată pentru prima dată de economistul francez. „putere de cumpărare” prin adoptarea unor decrete de stat. banii sunt un produs al ordinii de drept a statului. Teoria monetară cantitativă. nu de măsură (etalon) a valorii. În opinia lor. ei nu consideră că valoarea banilor poate fi stabilită printr-un decret guvernamental. Principala eroare a nominaliştilor consta în faptul că. Ipoteza privind teoria monetară cantitativă. care consideră că banii reprezintă o convenţionalitate socială artificială şi de aceea nu sunt decât nişte semne convenţionale. poziţia dominantă în teoriile monetare a fost deţinută de teoria cantitativă.identificarea banilor cu etalonul preţurilor şi unitatea ideală de calcul. Knapp şi adepţilor săi. E foarte aproape de această opinie punctul de vedere al economistului contemporan american P. Această doctrină economică ne explică nivelul preţurilor la mărfuri şi valoarea banilor prin cantitatea lor (masa monetară) aflată în circulaţie. care a apărut în secolele XVI-XVII. care a făcut uz pe larg de emisiunile băneşti (pe suport de hârtie) pentru a-şi finanţa necesităţile sale militare în Primul Război Mondial. Samuelson. Dânsul explica pricina 70 . ci şi de costul mărfii. J. În consecinţă. ei le atribuiau acestora „valoare”. O serie de economişti contemporani nu împărtăşesc concepţiile fundamentale ale economistului G. separând hârtia-monedă nu numai de aur. o creaţie a puterii de stat. a căror funcţie de bază este cea de mijloc de plată. iar în sfera relaţiilor de plată. Preluând de la nominalişti negarea concepţiei metaliste a teoriei muncii. Însă. perioada hiperinflaţiei din Germania anilor ′ 20 a pus capăt supremaţiei nominalismului în domeniul teoriilor monetare. Nominalismul a jucat un rol important în economia politică a Germaniei. Bodens (1530-1596).

scumpetei mărfurilor de pe piaţa europeană prin creşterea afluxului de metale nobile. Noua teorie a fost preluată şi dezvoltată de englezii David Hume (1711-1776), James Mill (1773-1836), precum şi de francezul Charle Montesquieu (1689-1755), care, însă, remarcau proporţionalitatea dintre schimbarea cantităţii banilor aflaţi în circulaţie şi valoarea lor. Încercând să stabilească legătura cauzală şi proporţională dintre afluxul de metale nobile din America şi majorarea preţurilor în secolele XVI-XVII, D. Hume a emis teza: „Valoarea banilor este determinată de cantitatea lor.” Un reprezentant remarcabil al teoriei monetare cantitative în sec. XVIII a fost David Ricardo (1772-1823). Totodată, e necesar să se ţină cont de caracterul duplicitar al concepţiilor sale: pe de o parte, el recunoştea faptul că valoarea banilor este determinată de consumul de muncă necesar pentru fabricarea lor, iar pe de altă parte, considera că, în anumite „perioade, valoarea unei unităţi monetare se schimbă în funcţie de schimbarea cantităţii banilor”. Astfel, Ricardo explica, în special, care sunt cauzele deprecierii bancnotelor Băncii Engleze după anularea în 1797 a legii convertirii lor în aur. Adepţii teoriei cantitative, după cum se poate vedea din cele relatate mai sus, porneau de la ideea că banii nu sunt decât mijloc de circulaţie, susţinând în mod greşit că în procesul circulaţiei, datorită apariţiei situaţiei de echilibru între masa monetară şi volumul de mărfuri, s-ar putea stabili preţurile şi determina valoarea banilor. O altă eroare a lor constă, pe de o parte, în concepţia precum că întreaga masă monetară se află în circulaţie, iar pe de altă parte – în ignorarea legii economice obiective, prin care se determină cantitatea de bani necesară în circulaţie, în vreme ce, dacă există monede cu valoare deplină, în circulaţie nu e pusă decât cantitatea de bani necesară către momentul dat pentru asigurarea rulajului, cu luarea în calcul a decontărilor prin virament, vitezei circulaţiei unităţilor băneşti şi termenelor
71

de prorogare a plăţilor. Punctul vulnerabil al teoriei monetare cantitative era nerecunoaşterea tezaurului ca regulator spontan al circulaţiei metalice, deşi trebuie să ţinem cont de faptul că în prima perioadă a existenţei sale nu circulau bani de hârtie, ci doar de metal. La începutul secolului XX, teoria monetară cantitativă prinde a cuceri poziţii dominante în gândirea economică occidentală ca element important al teoriei neoclasice a reproducţiei. În etapa contemporană a evoluţiei teoriei cantitative, putem remarca faptul că ea este pe deplin bazată pe banii de credit şi pe circulaţia banilor de hârtie. Cea mai mare popularitate o au două variante ale acestei teorii: 1) „varianta tranzacţionară” a lui Irving Fisher (englez. transaction – tranzacţie, afacere); 2) „varianta Cambridge” sau concepţia „soldurilor de casă” a lui Alfred Marshall şi Artur Pigou. Prima variantă a teoriei monetare cantitative, elaborată de către economistul american I. Fisher (1867-1947), nega valoarea muncii şi pornea de la „puterea de cumpărare a banilor”. Această variantă e bazată pe expresia dublă a sumei tranzacţiilor de schimb de mărfuri pentru o anumită perioadă. În acest scop, I. Fisher evidenţia patru factori de care depinde „puterea de cumpărarea a banilor”: M – masa monetară în circulaţie; V – viteza circulaţiei băneşti; P – nivelul mediu ponderat al preţurilor (preţul mediu); Q – cantitatea mărfurilor. Prezentând tranzacţiile de schimb de mărfuri ca produs al înmulţirii masei monetare M cu viteza medie a circulaţiei banilor şi ca produs al înmulţirii cantităţii mărfurilor vândute Q cu preţul lor mediu P, Irving Fisher, admite egalitatea lor şi, în
72

felul acesta, determină ecuaţia sau „formula schimbului”: MV = PQ Ulterior, I. Fisher, procedând în spiritul teoriei monetare cantitative, a admis că în decursul unor perioade de scurtă durată, mărimile sus-indicate rămân neschimbate, viteza circulaţiei banilor este determinată de factorii de lungă durată (gradul de dezvoltare a creditului, starea mijloacelor de telecomunicaţie etc.), producţia de mărfuri poate fi sporită, întrucât, potrivit doctrinei neoclasice, capitalismului îi este proprie utilizarea completă a resurselor. Eliminând, în felul acesta, din procesul de analiză V şi Q, Fisher trage din relaţia funcţională a formulei (ecuaţiei) concluzia că preţurile mărfurilor P sunt direct proporţionale cu masa monetară din circulaţie M, ceea ce şi constituie esenţa teoriei cantitative a banilor. Eroarea lui I. Fisher consta în faptul că el nu considera mărimi variabile decât două mărimi – cantitatea banilor (masa monetară) şi preţurile. În activitatea economică efectivă, cantitatea (volumul) mărfurilor şi viteza circulaţiei unităţilor monetare se schimbă (din cauza caracterului ciclic al economiei şi specificului etapei de tranziţie a constituirii pieţei) şi influenţează în mod esenţial circulaţia bănească şi formarea preţurilor. Practica economică confirmă faptul că orice creştere a preţurilor nu este condiţionată doar de masa monetară, ci şi de o serie de alţi factori, în special de politica producătorilor monopolişti. Varianta Cambridge a teoriei monetare cantitative (sau a teoriei „soldurilor de casă”) a fost preluată şi dezvoltată de economiştii englezi A. Marshall, A. Pigou, D. Robertson. Dacă în „varianta tranzacţionară” a lui I. Fisher banii nu apar decât în funcţiile de mijloc de circulaţie şi de mijloc de plată, apoi, spre deosebire de acesta, A. Pigou le atribuia o deosebită importanţă ca mijloc de acumulare la subiecţii economici. Totodată, în ambele variante ale teoriei monetare cantitative se ignoră funcţia banilor ca măsură a valorii şi rolul lor de echivalent
73

general al valorii. A doua deosebire nu mai puţin importantă constă în faptul că, dacă teoria monetară cantitativă a lui I. Fisher se baza iniţial pe analiza ofertei de bani, Şcoala din Cambridge punea la baza cercetărilor sale cererea de bani, pe care o considera egală cu cererea de mărfuri şi servicii. În plus, dacă pentru I. Fisher elementul determinant este aflarea nemijlocită a banilor în circulaţie, pentru adepţii Şcolii din Cambridge principalul constă în ideea că banii se bucură de o cerere specifică şi rămân în afara circulaţiei (la anumite persoane juridice şi fizice) sub formă de „solduri de casă”. Spre deosebire de I. Fisher, care analizează cuantumurile globale ale întregului capital public şi nivelul general al preţurilor, A. Pigou accentuează importanţa capitalurilor individuale şi a comportării proprietarilor lor, atrăgând atenţia asupra preţurilor „relative”, nu asupra nivelului lor „absolut”. Totodată, după A. Pigou, „soldurile de casă” includ banii în numerar şi resturile de fonduri disponibile din conturile curente, adică dânsul defineşte cantitatea banilor ca pe o sumă totală a numerarului (soldurilor) de casă al populaţiei şi întreprinderilor. Deşi modul de abordare al lui A. Pigou diferă de cel al lui I. Fisher, totuşi acesta, în esenţă, rămâne în limitele teoriei monetare cantitative, căci stabileşte o relaţie directă între bani şi preţuri. Acest lucru e confirmat prin formula lui A. Pigou: M=KPQ sau P=M/Q, care este analoagă cu „ecuaţia (formula) schimbului” a lui I. Fisher, întrucât în ea: M – exprimă masa monetară, P – nivelul preţurilor, Q – cantitatea (volumul) mărfurilor (sau volumul fizic al circulaţiei mărfurilor), K – partea venitului anual pe care participanţii la rulaj sunt dispuşi să o păstreze sub formă de bani lichizi. Formula cambridgiană, în fond, este identică cu „ecuaţia schimbului”, deoarece K exprimă mărimea inversă
74

(coeficientul) a indicatorului vitezei circulaţiei banilor

1  K =  V 
Diferenţa dintre cele două abordări constă în faptul că I. Fisher lega caracterul constant al vitezei circulaţiei unităţii băneşti V de invariabilitatea factorului rotaţiei, iar A. Pigou prezenta coeficientul K drept mărime inversă (ca semnificaţie) indicatorului V şi îl lega de factorul psihologic, adică de abilităţile şi deprinderile partenerilor de circulaţie. Dacă în formula lui Pigou se va schimba coeficientul K, vom obţine formula lui Fisher. Aşadar, similaritatea variantelor teoriei monetare cantitative se manifestă prin faptul că ambii teoreticieni păstrau aceleaşi variabile M şi P, deducând cauzalitatea creşterii preţurilor (P) din modificarea masei monetare (M), adică, în ultimă instanţă, din ambele variante poate fi trasă aceeaşi concluzie – schimbarea cantităţii banilor (masei monetare) este cauza şi nu efectul schimbării preţurilor. Principala greşeală a reprezentanţilor teoriei monetare cantitative constă în acea că, în opinia lor, mărfurile intră în circulaţie fără preţuri, iar banii – fără valoare, „apoi, în timpul acestui proces, o parte din „amalgamul” de mărfuri este schimbată ca o parte corespunzătoare din mormanul de metale (K. Marx). În anii ’20-’30 s-a vădit inconsistenţa teoriei monetare cantitative – devenise clar că viteza circulaţiei banilor, considerată invariabilă de către reprezentanţii acestei teorii, este supusă unor fluctuaţii puternice. În plus, Marele Crah din anii 1929-1933 a demonstrat caracterul eronat încă al unei premise – privind utilizarea maximală a resurselor. Mai mult decât atât, concepţia dată nu prevedea influenţa exercitată de asociaţiile monopoliste asupra practicii formării preţurilor, considerând acest proces un rezultat al schimbării cantităţii banilor aflaţi în
75

ci şi toate depozitele băncilor comerciale (atât pe cele la cerere. numărul banilor puşi în circulaţie constituie factorul determinant al formării conjuncturii economice.circulaţie. sau a preţurilor diverselor mărfuri. Friedman. C. Marshall şi L. Monetariştii au introdus o serie de momente noi în teoria monetară cantitativa a predecesorilor lor: − în primul rând. Brunner. continuând să confirme doar relaţia unilaterală de cauză-efect. Contingentul adepţilor teoriei monetariste contemporane include o serie de economişti celebri ca M. ei au renunţat la condiţia 76 . Meltser şi D. Cu alte cuvinte. ei consideră că aceasta şi în prezent se poate realiza automat pe calea modificării preţurilor „relative”. Pornind de la modelele echilibrului în economie (ale lui A. Friedman nu includea în masa monetară doar banii în numerar (bancnotele şi monedele). − în al treilea rând. cât şi pe cele scadente). ei recunosc că este necesar să se ţină cont de schimbările vitezei circulaţiei unităţii monetare. M. Walras). A. înfiinţată în anii ’50. ei s-au dezis de ideea privind proporţionalitatea dinamicii masei monetare şi preţurilor. Liderul monetariştilor „şcolii din Chicago”. Toate acestea au determinat scăderea popularităţii acestei concepţii. Cauza schimbării acestui nivel ei o deduc din cuantumul masei monetare. deşi nu acordă acestui factor o prea mare importanţă. adică „absolut” – nivelul general al preţurilor. iar principalul obiect al cercetării trebuie să fie trecerea de la nivelul echilibrului la alt nivel. dinamica venitului naţional şi nivelul preţurilor le considera fenomene derivate din masa monetară. conform acestei teorii. întrucât există o legătură directă între fluctuaţiile masei monetare în circulaţie şi cuantumul produsului naţional brut. Monetarismul contemporan. − în al doilea rând. Totodată. Laidner.

fac să apară noi decalaje şi crize în economie. economiei stihinice de mărfuri îi este proprie o deosebită stabilitate internă. sau privind sporirea venitului naţional real (I). k – coeficientul rezervei de bani raportată la beneficiu. Adepţii săi se pronunţau adversari ai concepţiei keynesiste de intervenţie în procesele economice. privind invariabilitatea volumului (masei) de mărfuri. care reflectă relaţia dintre rezerva bănească şi venit. schimbarea mărimii masei monetare (M) poate implica o serie de schimbări corespunzătoare: sau privind majorarea preţurilor (P). recomandate de keynesişti nu numai că nu asigură ameliorarea stării economice. În opinia lui M. ci şi. dinamica masei monetare are pentru monetarişti importanţă maximă când vor să explice fluctuaţiile din procesul reproducţiei. După cum rezultă din formula de mai sus. − în al patrulea rând. sau privind modificarea coeficientului.formulată de I. dar în esenţă are funcţia de fundamentare a aceleiaşi relaţii cauzale unilaterale dintre masa monetară şi preţuri: M = kPI. Fisher. dimpotrivă. Friedman. unde: M – indică masa monetară. iar politica monetară şi de credit este considerată de ei cel mai eficient instrument de dirijare şi reglementare a dezvoltării economice. Concepţia lui M. ca şi toţi ceilalţi 77 . I – venitul naţional calculat în preţuri invariabile. Ei susţineau că măsurile guvernamentale în vederea stimulării cererii. Analizând această relaţie. Friedman. M. Fisher. condiţionată de funcţionarea mecanismelor de concurenţă şi de formare a preţurilor. când analizau perioadele lungi. P – indicele preţurilor. Friedman poate fi exprimată printr-o formulă ce nu diferă decât sub aspect exterior de formula lui I.

ci prin intermediul nivelului preţurilor comerciale.exponenţi ai teoriei cantitative. adoptate de guvern în legătură cu prezenţa costurilor variabile (loch-uri) între modificarea indicatorilor valorici în expresie bănească şi factorii reali ai producţiei. pleacă de la masa monetară spre preţuri. întreprinderii. care serveşte pentru argumentarea relaţiei cauzale dintre cantitatea de bani aflată în circulaţie şi nivelul preţurilor comerciale. − un mecanism specific „de transmisie” a influenţei banilor asupra factorilor reali de reproducţie: nu prin intermediul ratei dobânzii. însă. O largă răspândire a curentului neoclasic al 78 . conform căreia fluctuaţiile conjuncturii economice pot fi determinate de schimbările produse în masa monetară. după cum credeau keynesiştii. alcătuind o baza teoretică unică. − teza (ipoteza) privind ineficienţa măsurilor de reglementare economică. potrivit căreia masa monetară aflată în circulaţie sporeşte automat cu câteva procente anual. indiferent de starea gospodăriei. în modul cel mai clar şi plenar. versiunea lui Milton Friedman. problema posibilităţii unei relaţii inverse şi ignorând practica formării monopoliste a preţurilor. care include: − teoria monetară cantitativă. fără a ridica. indiferent de fază. Cu toate că monetarismul se caracterizează printr-o serie de orientări şi modificări ce se completează reciproc. − sistemul cursurilor valutare flotante pentru „autoreglementarea” echilibrului economic extern. ciclu etc.. − teoria monetară a ciclurilor industriale. concepţia sa contemporană enunţă. − „legea monetară” (sau regula K – a procentelor).

nominalistă şi cantitativă. rolul activ al masei monetare a început să fie determinat nu numai de emisiune. după care urmează investiţiile în hârtii de valoare. Patinkin. D. apariţia fenomenelor de criză în economie. el consideră că „rezervele de casă” sunt cea mai lichidă formă investiţonală. clar se evidenţiază trei orientări de bază: metalistă. favorizând creşterea şomajului într-o serie de ţări capitaliste dezvoltate. Totodată. ci şi de modificarea „rezervelor de casă”. cât şi de nivelul general al preţurilor. Astfel. investiţii şi „rezerve de casă”) atât de stabilirea preţurilor „convenţionale”.monetarismului şi a versiunii cambridgeiste a teoriei monetare cantitative. au grăbit. Concluzie Modificările principiilor conceptuale ale teoriilor economice la general. Friedman atribuie economiei stihinice 79 . apoi – în capital efectiv. al cărei reprezentant este D. precum şi celor monetare sunt determinate de condiţiile social-economice într-o etapă sau alta a dezvoltării societăţii. a fost înregistrată în anii ’70 ai secolului XX. Tezele conceptuale sus-enunţate ale monetarismului contemporan (modern) au fost utilizate de către organele guvernamentale în combaterea stagflaţiei şi au servit drept bază teoretică pentru programele statului de reglementare monetară şi de credit a economiei. leagă utilizarea beneficiilor pentru trei scopuri (consum. Implementarea ideilor monetariste. încă. D. în cazul dat. Patinkin. În teoriile monetare. În lucrările sale. el a complicat formula simplă a dependenţei direct proporţionale dintre masa monetară şi preţuri. Patinkin porneşte de la dependenţa cauzală direct proporţională dintre masa monetară şi preţuri. bazată pe acesta. deşi a contribuit întrucâtva la stoparea proceselor inflaţioniste. Drept consecinţă. Principala divergenţă a teoriilor monetare contemporane constă în faptul că adepţii lui M.

Subiectele pentru verificarea cunoştinţelor: 1. 147-154 80 . Caracterizaţi principalele poziţii ale metalismului (teoria monetară metalistă). credit. 2. Caracterizaţi principalele poziţii ale teoriei monetare nominaliste. 91100 2.. Floricel C. 1997. 4. Caracterizaţi principalele poziţii ale variantei Cambridge a teoriei monetare cantitative (sau a teoriei „soldurilor de casă”). Общая теория денег и кредита. Caracterizaţi principalele poziţii ale monetarismului contemporan. Monedă. 2000. Basno C. Москва: ЮНИТИ. Caracterizaţi principalele poziţii ale teoriei monetare cantitative. Editura Didactică şi pedagogică. Dardac N. 3.. bănci.de mărfuri o deosebită stabilitate internă. pag. c. 5. condiţionată de funcţionarea mecanismelor de concurenţă şi de formare a preţurilor. Ф. Literatura: 1. adepţii lui J. Bucureşti. Keynes se pronunţă pentru intervenţie în procesele economice. Жуков Е.

de stimulare. apoi repartizarea acestora între anumite verigi economice în condiţii de plată. Funcţiile creditului: de redistribuire. De eficacitatea şi funcţionarea neîntreruptă a mecanismului financiar şi de credit. funcţia de înlocuire a monedei. Activitatea de credit reprezintă o sferă a iniţiativei private (antreprenoriatului). de accelerare a concentraţiei capitalului. conţinut. Noţiunile fundamentale: Sistem creditar. STRUCTURA ŞI FUNCŢIILE SALE ♦ ♦ ♦ ♦ Obiectivele de studiu Creditul: necesitate. de înlocuire a monedei efective cu titlurile de credit. de economisire. precum şi în soluţionarea problemelor sectorului cheltuieli a bugetului de Stat. trăsăturile caracteristice ale creditului. De aceea sistemul de organizare a deservirii financiare şi de credit joacă un rol important în dezvoltarea businessului subiecţilor economici şi al populaţiei.Partea II. ESENŢA SISTEMULUI DE CREDIT. esenţă. de siguranţa şi gradul de garanţie a îndeplinirii obligaţiilor de către 81 . CREDITUL ŞI DOBÂNDA Capitolul 5. principii. de accesul liber la resursele băneşti. concentrarea capitalului. Rolul sistemului bancar şi a Băncii Centrale în efectuarea operaţiilor de creditare. Formele organizaţiilor bancare şi financiare de creditare. Operaţiunile de credit întră în atribuţiile celor mai diverse instituţii bancare şi parabancare. organizaţiile financiare de creditare. funcţia de economisire. funcţia de redistribuire a capitalului. exigibilitate şi rambursabilitate. al cărei scop este atragerea şi acumularea mijloacelor temporar disponibile.

Spre deosebire de finanţarea bugetară nerambursabilă. formele şi mecanismele preponderente de gospodărire pot favoriza dezvoltarea şi perfecţionarea relaţiilor financiare şi de credit. care a unit din punct de vedere organizaţional băncile şi alte instituţii financiare de credit. ci şi ritmurile dezvoltării economiei naţionale în ansamblu. dispunând de un mecanism adecvat realizării operaţiunilor de credit. sistemul de credit a prins a stimula mai eficace atât întrebuinţarea propriului capital.debitori şi creditori depinde în mare măsură nu numai obţinerea la timp şi în cantităţi suficiente a mijloacelor necesare de către anumite unităţi gospodăreşti. Trecerea la reformarea sistemului directiv-distributiv de reglementare centralizată şi rigidă a economiei. inclusiv a relaţiilor financiare şi de credit. care corespund nevoilor efective ale producţiei sociale. Sistemul de credit modernizat. populaţiei şi statului (guvernului). verificate de experienţa mondială. Actualul sistem de credit are ca scop mobilizarea capitalurilor şi veniturilor temporar disponibile ale societăţii. La rândul lor. cu condiţia rambursării şi achitării unei plăţi prestabilite. Fiecărei etape a dezvoltării economiei îi corespunde un anumit sistem de forme organizaţionale şi metode economice de realizare a obiectivelor sus-enunţate. cât şi a mijloacelor împrumutate. gratuită. pentru a-l oferi ulterior spre folosinţă pe un anumit termen. dar pot fi şi un obstacol. în faza tranzitorie de constituire a principiilor economiei de piaţă. în special a sferei producţiei materiale şi serviciilor. a făcut să devină necesară şi reformarea radicală a sistemului de credit – acest pivot al activităţii vitale a societăţii. subiecţilor economici. se caracterizează prin forme juridice de organizare mult mai progresiste. organizaţii administrativteritoriale şi alte structuri. 82 . frânând realizarea firească şi eficientă a scopurilor lor practice. acumularea şi transformarea acestora în capital de împrumut.

necesită o organizare corespunzătoare a verigilor 83 . este diversă şi structura organizaţiilor de credit. Pentru majoritatea ţărilor puternic industrializate din Europa de Vest. sistemul de credit s-a constituit. De regulă. fiecare dintre acestea îndeplinindu-şi funcţiile specifice de acumulare şi distribuire a capitalului bănesc. pot fi definite particularităţile sistemelor de credit din diverse ţări. După numărul de verigi ale sistemului de credit şi gradul de dezvoltare a acestora. Acest sistem întruneşte diverse forme de credit şi.U. sunt caracteristice sistemele de credit cu trei sau patru niveluri. care alcătuiesc. în vederea implementării relaţiilor de credit. De aceea împărţirea funcţiilor între anumite verigi ale sistemului de credit este motivată obiectiv prin diversitatea metodelor şi mijloacelor de activitate ale acestora şi rolul diferit pe care îl au în procesul de reproducţie a capitalului. Sistemul de credit. Gradul de dezvoltare a structurilor enumerate. este diferit. care reprezintă organizaţiile bancare şi parabancare. ca şi orice ramură a economiei naţionale. respectiv. Pot fi evidenţiate două grupuri omogene de relaţii de credit specifice: cele din cadrul instituţiilor bancare şi cele din cadrul instituţiilor nebancare. în diferite ţări. Respectiv. casele de scont). în primele niveluri intră diverse tipuri de bănci. ca un ansamblu. Primul susbsistem include bănci şi alte instituţii de tip bancar (de exemplu.În ţările industriale avansate. în ansamblul lor. formează aşa-numitele subsisteme bancar şi parabancar.. S. unde funcţionează normal mecanismul de piaţă care autoreglează procesul de deservire a necesităţilor pieţei prin intermediul masei monetare. un complex de forme şi funcţii organizaţional-juridice specializate. în condiţiile actuale. conceptul de „sistem de credit”. Cel de-al doilea sistem este reprezentat de instituţiile specializate financiare şi de credit şi cele poştale şi de asigurări.A. ambele verigi ale sistemului de credit. Japonia. iar în ultimele – instituţiile specializate financiare şi de credit nebancare.

F. În vederea coordonării activităţii acestora din urmă.sale. instituţiile financiare şi de credit specializate (I. precum şi alte instituţii specializate în operaţii pur bancare. în a nu permite creşterea sau reducerea neîntemeiată a volumului operaţiunilor de credit.S. prestate către anumite unităţi economice. efectuând totodată analiza acestei activităţi şi îndreptând-o. care deţin licenţa sa. căruia îi revine cea mai mare pondere a sarcinii de deservire financiară şi de credit a ciclului economic.C. verificare şi supraveghere decât privind instituţiile bancare. eficienţa financiară şi de credit a ciclului economic. însă. nucleul sistemului de credit îl alcătuieşte sistemul bancar. Principala sarcină a organului administrativ constă în a asigura continuitatea şi siguranţa funcţionării sistemului de credit. În afară de aceasta. organul administrativ este abilitat cu funcţia de supraveghere (monitorizare) a activităţii instituţiilor de credit.) se caracterizează prin subordonare dublă: 84 . prin folosirea pârghiilor existente. care îndeplineşte funcţiile de gestiune a proceselor de organizare a deservirii financiare şi de creditdecontare a economiei. nu-şi exercită direct influenţa şi nu-şi îndeplineşte funcţiile de reglementare. Banca Centrală şi instituţiile sale nu-şi pot exercita influenţă directă decât în anumite situaţii. Asupra celorlalte verigi ale sistemului de credit. Unicul organ coordonator al activităţii instrumentelor de credit este Banca Centrală (de emisiune). ce se manifestă prin interconexiunea operaţiunilor financiare şi de credit şi prin raporturile reciproce dintre diverse sectoare ale pieţei serviciilor financiare şi de credit. o anumită ordine ierarhică a structurii elementelor ce o alcătuiesc: evidenţierea verigii centrale administrative şi a organelor inferioare (funcţionale). Conform specializării funcţionale şi volumului serviciilor financiare de credit. iar în majoritatea cazurilor – doar o influenţă intermediată. Banca Centrală. pe făgaşul necesar.

se practică divizarea sistemului bancar şi parabancar în sectoare. specializându-se în anumite operaţiuni financiare. nimeresc sub impactul acţiunilor de reglementare ale departamentelor de resort. de asigurare.S. şi verigile inferioare. fiind legate de efectuarea operaţiunilor financiare şi de credit. de rigoare ale unui departament nu se potrivesc cu indicaţiile altui departament.F. De exemplu. pe de altă parte. Şi nu rareori se întâmplă că unele cerinţe normative. Pentru a stabili contacte şi relaţii durabile între veriga superioară.pe de o parte. făcând uz de indicaţiile normative cele mai convenabile lor..a. În felul acesta. situaţie care permite instituţiilor de credit să manevreze. acestea sunt nevoite să se conducă după regulile în vigoare ale Băncii Centrale. Ca propagatori ai măsurilor adoptate de Banca Centrală pot servi instituţiile sale regionale. aceasta din urmă desemnează o Instituţie Centrală a sectorului respectiv. sectorul băncilor funciare. ce includ o serie de instituţii similare după caracteristicile lor funcţionale.C. de conducere. Pentru realizarea principalelor obiective ale politicii Băncii Centrale. În scopul creşterii gradului de eficacitate şi operativitate a măsurilor de reglementare ale Băncii Centrale. sectorul creditului de consum. de un „mecanism de transmisie” adecvat. e nevoie de existenţa unor canale sigure de legătură. Scopul principal al acestei divizări constă în instituirea unor reguli şi proceduri regulatoare diferenţiate în funcţie de specificul organizării operaţiunilor şi activităţii instituţiilor fiecărui sector. verigile inferioare ale sistemului de credit se pot afla concomitent în subordonare dublă sau triplă. sectorul companiilor leasing ş. abilitată cu organizarea acţiunilor şi măsurilor de 85 . I. investiţionale etc. iar la nevoie – instituţiile special desemnate şi abilitate de către Banca Centrală. care să contribuie la aducerea cât mai operativă la cunoştinţa verigilor inferioare a deciziilor adoptate de conducerea de vârf.

care ocupă primele două niveluri ale sistemului 86 . Banca Centrală nu mai rămâne bancă. În cadrul sistemului bancar cu un singur nivel. cele mai importante unităţi structurale. pot fi remarcate. în sensul deplin al cuvântului. după cum rezultă din analiza structurii organizaţional-funcţionale. Sistemul bancar cu două niveluri se bazează pe relaţiile reciproce dintre bănci sub două aspecte: pe verticală şi pe orizontală. decât pentru două categorii de clienţi – băncile comerciale şi cele specializate şi structurile guvernamentale. În cazul dat. inclusiv Banca Centrală. În funcţie de modul de cosubordonare a instituţiilor de credit. ca centru administrativ. Acest principiu structural este caracteristic atât ţărilor cu structuri economice în curs de dezvoltare. se află pe aceeaşi treaptă ierarhică. conform legislaţiei bancare şi ierarhiei sistemului de credit. în primul rând. toate instituţiile de credit. devenind însă prioritare funcţiile sale de „bancă a băncilor” şi de administrare a activităţii instituţiilor bancare. şi verigile inferioare – băncile comerciale specializate. Relaţiile de subordonare pe verticală sunt relaţiile dintre Banca Centrală. cât şi ţărilor cu regimuri totalitare de guvernare (administrativă de comandă). de conducere. relaţiile pe orizontală presupun relaţii de parteneriat bazate pe drepturile egale dintre diferite verigi. universalizarea operaţiunilor şi funcţiilor lor.reglementare şi verificare. pentru reglementarea şi supravegherea funcţionării pieţei de servicii financiare şi de credit. Astfel. îndeplinind funcţii analogice de prestare a serviciilor de credit şi de decontare şi plată pentru clientela sa. se produce divizarea funcţiilor administrative şi operaţionale. legate de deservirea economiei. care sunt parte integrantă a întregului sistem bancar. două tipuri de structură a sistemului bancar: cu un singur nivel şi cu două niveluri. Sistemul bancar cu un singur nivel presupune predominarea relaţiilor orizontale dintre bănci.

gestionarea depozitelor şi altor bunuri ale clienţilor). În categoria operaţiunilor bancare tipice întră: − atragerea mijloacelor în conturile de decontare (curente) şi pentru depuneri (investiţii) pe termen. de regulă. sunt băncile. pe care le vom analiza la sfârşitul acestei prelegeri). ocupă primul loc după volumul propriilor resurselor). care prestează partea majoritară a serviciilor şi. tradiţional. Actualmente. abilitate cu dreptul de emitente a semnelor monetare 87 . dispărând treptat limita dintre tradiţionalele operaţiuni bancare şi cvasibancare. legate de acest gen de activitate. Acesta este cel mai răspândit grup de instituţii de credit (ele. respectiv.bancar. Totuşi. Băncile de emisiuni. sfera de activitate a băncilor include comerţul (tranzacţiile) cu bani şi prestarea de servicii. − darea cu împrumut a mijloacelor acumulate în condiţii de plată. băncile îşi asumă anumite riscuri (legate de pierderea rezervelor şi veniturilor băneşti acumulate) faţă de clientelă şi deponenţi. sunt instituţii de profil universal (cu excepţia doar a unui număr mic dintre acestea). decontărilor în numerar. băncile se clasifică în doua categorii de bază: cu drept de emisiune şi fără drept de emisiune. depuneri) fixate pe sume. în fond. Practicând intermedierea în sfera creditelor. − executarea decontărilor. specificul activităţii băncilor constă în faptul ca resursele bancare se formează pe bază de titluri de creanţă (depozite. şi limita dintre operaţiunile bancare şi parabancare (din nivelurile 3 şi 4 ale sistemului de credit. exigibilitate şi rambursabilitate. Prin urmare. persoanelor juridice şi fizice (intermedierea plăţilor. apoi. Acestea. În funcţie de specificul funcţiilor îndeplinite. sunt băncile centrale. servirea de casă. cadrul operaţiunilor bancare s-a lărgit considerabil.

Printre alte funcţii. „bancher al guvernului”. precum şi a tipurilor documentelor de plată care circulă în ţara dată. nici organe ale conducerii (administraţiei) de stat în sensul tradiţional al cuvântului. „bancă a băncilor”. a pieţelor de operaţiuni de credit pe termen scurt şi pe termen lung. constă în gestionarea activităţii de emisiune. fiindcă pasivele sale includ mijloacele bugetare şi numerarul aflat în circulaţie. s-ar dezorganiza întreaga circulaţie bănească a ţării. de credit şi de decontare şi plată a sistemului bancar. − determinarea bazelor juridice şi precizarea principiilor de funcţionare a instituţiilor financiare şi de credit. − funcţia de centru de decontare şi de rezervă al băncilor. Banca de emisiuni dispune de sume foarte mari de bani. În ierarhia 88 . nu abilitează cu dreptul de emisiune decât o singură bancă. Principala sarcină a băncilor care îndeplinesc funcţiile de băncii centrale şi care nu fac comerţ cu marfă monetară decât în mediul bancar. − rolul de „creditor în ultimă instanţă”. fără a stabili nemijlocit relaţii cu anumite unităţi economice. căci dacă ar fi împuternicite toate băncile cu dreptul de emitere a banilor. în jurul căruia se grupează toate celelalte bănci şi instituţii de credit. cele mai caracteristicile pentru Banca Centrală sunt: − emiterea banilor şi controlul asupra circulaţiei băneşti. Practica mondială cunoaşte diferite metode de constituire a băncilor centrale. a structurii lor organizaţionale.destinate circulaţiei. Banca de emisiuni devine un adevărat centru de organizare a activităţii bancare a ţării. de care nu pot dispune alte bănci. Această situaţie îi o sferă posibilitatea de a acorda sprijin tuturor celorlalte bănci şi de a dirija activitatea acestora. Ele nu reprezintă nici organizaţii comerciale. Statul. − stabilirea obiectivelor prioritare ale politicii monetare şi de credit şi ale politicii valutare a ţării şi realizarea lor. de regulă.

Banca Centrală ocupă un loc special. conturile structurilor şi organizaţiilor guvernamentale.sistemelor bancare ale ţărilor cu o economie de piaţă dezvoltată. sunt: − Banca Centrală unitară cu o participare de 100% a statului la formarea capitalului ei. numerarul (soldurile) de casă. depunerile de valori în aur şi valută. a creditului. Pentru a-şi putea îndeplini funcţiile. care reprezintă unul din capitolele de bază ale pasivului bilanţului său. operaţiunile de credit şi reescont. Dintre operaţiunile active. reglementării circulaţiei băneşti. ci şi îndeplineşte funcţia de organ al reglementării de către stat a economiei. precum şi capitalul (fondurile) şi rezervele băncilor. 89 . Banca Centrală are nevoie de o largă reţea de instituţii regionale şi de un aparat central. În conformitate cu funcţiile sus-indicate. alte pasive. Principalele forme juridice de organizare a activităţii Băncii Centrale. în condiţiile actuale. nu numai că păstrează rezervele oficiale de aur şi valută. o parte din ale cărei acţiuni aparţin statului (sau statul nu participă de loc). Abilitarea Băncii Centrale cu drepturile sus-enumerate şi cu alte drepturi (acestea vor fi analizate mai detaliat într-o prelegere special rezervată) asigură funcţionarea eficientă a primelor două niveluri ale sistemului bancar. cea mai mare importanţă o au tranzacţiile cu hârtii de valoare de stat. Principala sursă a rezervelor sale este emiterea semnelor băneşti. Ea nu numai că deţine monopolul emiterii bancnotelor (biletelor de bancă). sunt sistematizate şi operaţiunile active şi pasive ale Băncii Centrale. − uniunea de tip asociativ (cu participarea sau fără participarea structurilor de stat). − societatea pe acţiuni. Un rol important în organizarea operaţiunilor în pasiv ale Băncii Centrale îl joacă resturile de mijloace (soldurile) în conturile bancare corespondente şi de rezervă.

prestarea serviciilor financiare şi de credit pentru ciclul economic intern şi extern. băncile comerciale se ocupă. persoane juridice şi fizice. Activitatea de intermediere a băncilor face să scadă gradul de risc şi incertitudine în sfera economică atât în ţară cât şi dincolo de hotarele ei. cu toate tipurile de operaţiuni financiare. executării plăţilor. altor servicii bancare.sistemul de bănci independente. de credit şi decontare. organizarea decontărilor în domeniul economiei naţionale. care îndeplinesc. practic. Băncile celui de-al doilea nivel asigură intermedierea în sfera creditelor şi investiţiilor. Alcătuiesc veriga inferioară a sistemului bancar (ocupând al doilea nivel în ierarhia sistemului de credit). În ultima perioadă. băncile comerciale universale. Băncile comerciale (universale). Principala componentă a acestei verigi o reprezintă băncile comerciale (universale) a căror activitate este universală. funcţiile de Bancă Centrală. se angajează din ce în ce mai mult într-o activitate − 90 . Concentrând cea mai mare parte a capitalului de împrumut. de la 100 la 300 de feluri de operaţiuni. − asigurarea funcţionării mecanismului de decontare şi plăţi. care constă dintr-o reţea de instituţii bancare independente (autonome) şi care prestează nemijlocit servicii de credit şi decontare pentru clientelă pe baze comerciale. sistematizarea operaţiunilor de efectuare a plăţilor. potrivit unor calcule. legate de deservirea ciclului economic al clientelei lor. Principalele funcţii tradiţionale ale băncii comerciale sunt: − acumularea mijloacelor. care execută. economiilor şi sumelor băneşti temporar disponibile. − scontarea cambiilor şi evidenţa operaţiunilor cu aceste titluri. − creditarea anumitor unităţi economice. în ansamblu.

necaracteristică lor. căci acest tip de specializare influenţează în principiu caracterul activităţii băncii. O particularitate a activităţii băncilor de investiţii constă în orientarea acestora spre deservire şi participarea la activitatea de emisiune şi de fundare a companiilor industriale. a unui sau două servicii pentru majoritatea clienţilor lor. concurând pentru atragerea noilor clienţi cu perspectivă. pătrunzând în anumite sfere. includerea lor în componenţa holdingurilor bancare sau a marilor companii financiare ce pot presta un spectru larg de servicii financiare. structurii bilanţului băncii. determină specificul formării activelor şi pasivelor. inclusiv pe calea lansării împrumuturilor prin emiterea de obligaţiuni şi acordării de împrumuturi pe termen lung. lărgind mereu spectrul serviciilor prestate şi îmbunătăţind calitatea lor. Băncile de scont şi de depozit sunt specializate în operaţiuni de acordare a creditelor pe termen scurt (în medie. Activitatea băncilor specializate are ca scop prestarea. comunale) sau specializarea într-o anumită ramură. Aceste bănci adesea sunt foarte eficiente atât din punct de vedere a sistemului bancar însuşi. leasing şi factoring şi practicând şi alte genuri de servicii financiare şi de credit. Băncile de investiţii şi de inovaţii sunt specializate în acumularea mijloacelor băneşti pe termene lungi. Băncile specializate. netradiţionale pentru bănci. pentru atragerea şi plasarea mijloacelor băneşti temporar 91 . precum şi modul de organizare a lucrului cu clientela. Drept un alt tip de specializare poate servi prestarea de servicii doar unei anumite categorii de clienţi (de exemplu. Cel mai pregnant se manifestă specializarea funcţională a băncilor. de la 3 la 6 luni). de antreprenoriat financiar. cooperatiste. băncilor bursiere. de regulă. cât şi a întregii ramuri industriale.

Specificul operaţiunilor constă în existenţa. Specializarea băncilor ipotecare constă în acordarea de credit ipotecar garantat (reipotecat) cu bunuri imobiliare. contribuirea la deservirea financiară şi de credit şi la dezvoltarea sferei cooperaţiei. clădiri. altfel zis. Băncile ipotecare (funciare) efectuează operaţiuni de credit pentru atragerea şi plasarea mijloacelor pe termen lung. practic. Termenul informării diferă în mod esenţial de la bancă la bancă. Specificul formării pasivului băncilor ipotecare constă în ponderea considerabilă a fondurilor proprii şi atrase pe calea lansării de obligaţiuni ipotecare şi a titlurilor de gaj. care permit retragerea mijloacelor depuse la termen. pentru a căror retragere băncile cer să fie informate din timp. şi a fondurilor de rezervă cu destinaţie specială. Aceste bănci îşi organizează activitatea pe baza atragerii depunerilor mici pe un anumit termen. deşi. gajate cu bunuri imobiliare (pământ.disponibile. Băncile de economii (banca de împrumut şi economii. oricând şi fără nici o restricţie. alte construcţii). iar. cooperativele. Scopul organizării şi activităţii băncilor cooperatiste (cooperativelor) nu este obţinerea profitului. în volumul total al operaţiunilor active. precum şi acordarea de credit populaţiei. o pondere esenţială au operaţiunile de credit şi de scont cu poliţe (cambii) comerciale cu scadenţă scurtă. banca de împrumut şi ajutor reciproc) acumulează venituri şi economiile populaţiei şi acordă împrumuturi pentru necesităţi de consum. ca să-şi înştiinţeze clientela. de regulă. În volumul operaţiunilor active predomină depunerile ipotecare gajate cu bunuri imobiliare şi hârtii de valoare. desigur. garantate cu imobile. Factori ai băncilor cooperatiste sunt. pe lângă fondurile tradiţionale. În 92 . ci satisfacerea necesităţii de servicii bancare a membrilor cooperativei de credit sau. majoritatea lor practică administrarea facturilor scadente cu diverse regimuri de utilizare. cu excepţia sumelor deosebit de mari.

cât şi ca orice altă unitate economică. formele şi felurile de control. 93 . respectiv. Fundarea băncilor comunale (municipale) are ca scop contribuirea la dezvoltarea şi prestarea serviciilor financiare şi de credit sferei economice locale. instituţiile bancare se clasifică în bănci unitare.volumul operaţiunilor active se evidenţiază împrumuturile pe termen scurt şi pe termen mediu. păstrarea valorilor. a procesului de producţie. au căpătat răspândire în mai puţine ţări. operaţiunile de scont şi factoring. operaţiunile de leasing şi factoring. În funcţie de forma de organizare a activităţii. depind posibilităţile reale de sporire a fondurilor proprii şi de atragere a mijloacelor băneşti împrumutate. inclusiv din fondurile speciale. băncilor cooperatiste le este caracteristică practica acordării de împrumuturi. Forma organizaţional-juridică de activitate este un factor extrem de important pentru crearea. garantate. unipersonală şi au un singur proprietar – statul sau o persoană privată. De alegerea corectă a formei juridice. fapt ce are o mare importanţă pentru activitatea băncilor. caracterul şi specificul organizării procesului de gestiune şi. Există două tipuri principale: asociaţii şi societăţi pe acţiuni. de parteneriat a diferitelor persoane fizice şi juridice la formarea propriului capital. operaţiunile de andosare (prin procură). Băncile sociale (în participaţie) sunt bazate pe participarea colectivă. cu valori financiare şi materiale. sociale (în participaţie) şi pe acţiuni. consolidarea şi dezvoltarea economică ulterioară a persoanei juridice atât ca instituţie bancară. Crearea şi activitatea băncilor comunale sau a băncilor care deservesc economia locală. mai târziu. Totodată. de regulă. Băncile unitare reprezintă instituţii bazate pe o conducere autoritară.

uniuni. Societatea pe acţiuni este principala. fundată în baza unui acord şi asocieri a unei părţi din patrimoniul membrilor care o alcătuiesc după principiul calităţii de membru. sau devin membre ale asociaţiilor interbancare sau intergospodăreşti. ligi) şi comerciale (carteluri.Asociaţia reprezintă o uniune de întreprinderi şi organizaţii (precum şi de cetăţeni). interbancare şi asociaţii intergospodăreşti. grupări bancare. în scopul desfăşurării activităţii economice în comun şi obţinerii profitului. sporirii eficienţei politicii promovate. sunt create diverse uniuni bancare. bazate pe sistemul de participare mutuală la capital sau pe relaţii contractuale. Principalele particularităţi şi caracteristici ale activităţii structurilor asociative sunt: − caracterul benevol al calităţii de membru 94 . societăţile pe acţiuni pot avea statut de companie subordonată sau de filială. iar actualmente şi cea mai eficientă formă juridică de organizare a activităţii. înfiinţează diverse uniuni. fiind şi una din cele mai răspândite varietăţi de societăţi cu răspundere limitată. bazate atât pe principiile de asociere benevolă a unor structuri independente. Specializarea se manifestă cel mai pregnant în activitatea şi structura organizatorică a uniunilor asociative şi corporative. control şi administrare centralizată. Băncile. sindicate. subordonare şi dependenţă directă. În scopul coordonării şi elaborării de comun acord a acţiunilor. cât şi pe drepturile de proprietate. consorţii). Asociaţiile şi uniunile. în scopul protecţiei intereselor lor profesionale. iar între cele asociative – în activitatea organizaţiilor necomerciale (asociaţii. În funcţie de caracterul relaţiilor reciproce cu compania-pilot.

întreprinderilor. − delegarea unei serii de împuterniciri uniunii asociative în baza deciziilor adoptate de membrii săi. − forma convenţională (pe baza de contract) de organizare a relaţiilor dintre asociaţie şi membrii acesteia. Întreaga activitatea operativă valutar-financiară şi contractual-juridică este realizată de aparatul de specialişti calificaţi incluşi în schema de personal. Asociaţiile şi uniunile au statut de persoană juridică. adunarea generală alege organul administrativ (consiliul de conducere).bazat pe comunitatea de interese. procesele de pregătire şi realizare a deciziilor. Pentru conducerea întregii activităţi. Pentru administrarea diverselor tipuri de structuri asociative poate fi instituit un aparat executiv care să asigure funcţionarea organului superior şi celui executiv. 95 . cooperativelor şi populaţiei. iar membrii lor îşi păstrează independenţa economică deplină şi drepturile de persoană juridică. în perioada dintre întrunirile generale. Principalul obiectiv al activităţii lor este asigurarea îmbinării intereselor dezvoltării economice cu satisfacerea intereselor comerciale ale membrilor şi favorizarea dezvoltării şi sporirii volumului de producţie a mărfurilor şi serviciilor prestate organizaţiilor. balanţă şi patrimoniu autonom. ce s-au unit după principiul benevol şi pe baza comunităţii de interese economice. Toate relaţiile economice şi de producţie şi celelalte raporturi reciproce dintre membrii asociaţiei şi dintre aceştia şi asociaţie se stabilesc pe bază de contract. Uniunile şi asociaţiile reprezintă organizaţii de sine stătătoare înfiinţate ca unităţi structurale independente.

Ligile. şi coordonarea activităţii băncilor comerciale. iar patrimoniul său este împărţit proporţional contribuţiei fiecărui participant (membru). corespunzător specificului activităţii 96 . comunicaţii. În perioada dintre adunările generale. sau se încheie un nou contract consorţial. Organul suprem de conducere a ligii este adunarea generală a membrilor săi. iar conducerea curentă a activităţii ligii o înfăptuieşte organul ei executiv – direcţia ligii bancare. programe investiţionale etc. inclusiv bănci. de tip comercial. care contribuie la dezvoltarea sferei bancare şi participă energic la activitatea băncilor. precum şi alte persoane juridice şi fizice. sau uniuni pur interbancare. sau alte uniuni profesionale. Membri ai ligilor pot fi băncile comerciale. a cărei scop este implementarea unui proiect. de diverse unităţi economice. reprezintă sau asociaţii internaţionale.). Toţi membrii ligilor sunt egali în drepturi. În majoritatea lor. Consorţiul. sociale. tehnico-ştiinţifice sau altor programe – consorţiul sau îşi încetează activitatea. activitatea ligii bancare e dirijata de un consiliu coordonator. Activitatea consorţiului este organizată după principiul finanţării comune în participaţie a lucrărilor. organizaţiile financiare şi de credit. ţinând cont de practica mondială. participarea la formularea bazei legislative şi normative pentru prosperarea activităţii bancare. Sensul principal al activităţii ligii băncilor constă în unirea eforturilor tuturor membrilor lor în vederea perfecţionării sistemului bancar. este consorţiul. care reprezintă o asociaţie provizorie. După atingerea scopului – realizarea programelor investiţionale. uniunilor bancare în scopul realizării programelor cu caracter general bancar (informaţie. uniunile şi asociaţiile bancare. O formaţiune asociativă foarte răspândită. pe bază contractuală. Funcţiile de bază ale ligii bancare sunt: favorizarea dezvoltării independente a tuturor varietăţilor şi tipurilor de bănci şi instituţii de credit.

conform unei înţelegeri între parteneri. comercializează de sine stătător producţia în conformitate cu contractul încheiat. În asemenea caz. acestea îşi pierd independenţa comercială complet. precum şi după principiul răspunderii materiale pentru neexecutarea sau executarea lor inadecvată. Persoanele juridice-membre ale cartelului îşi păstrează independenţa economică. Direcţia. Este un tip de asociaţie de întreprinderi. deşi toţi membrii sindicatului continuă să fie persoane juridice de sine stătătoare. Sindicatul poate fi condus. În practica bancară. înfiinţate pentru realizarea unor lansări (emisiuni) importante de hârtii de valoare. ce presupune centralizarea aprovizionării membrilor săi şi desfacerii mărfurilor produse de ei. mărfuri şi servicii.organizaţiilor fondatoare. organizaţii. furnizată de întreprinderile sindicatului. la a cărui bază stă acordul cu privire la cotarea volumului de producţie. condiţiile de comercializare şi delimitare a pieţelor de desfacere. de sindicat. organizaţii. care asigură în mod centralizat desfacerea şi efectuează achiziţiile. ci şi asociaţiile acestora. adună toate comenzile de producţie. sau de un organ administrativ special creat în acest scop. şi le 97 . Cartelul este o asociaţie de întreprinderi. deservirea activităţii de emitere-fondare. iar pe cea de producţie – parţial. desfăşurată de clienţi. Adesea uniunile consorţiale bancare se mai numesc sindicate bancare. care trebuie să fie abilitat cu drepturile corespunzătoare şi să aibă statut de persoană juridică. Sindicatul. preţurile şi tarifele de vânzare. fapt care permite eliminarea concurenţei dintre partenerii lui în domeniul achiziţiilor de materie primă şi vânzării producţiei finite. sunt cunoscute cu denumirea de sindicate şi asociaţiile bancare provizorii. Sindicatele bancare. sau de unul dintre membrii săi. bănci. bănci. Membri ai sindicatului pot fi nu numai întreprinderile şi băncile.

financiare şi comerciale. Activitatea lor se concentrează. Cea mai cunoscută formă de tratare a noţiunii de concerne este aceea de uniune a unui număr mare de întreprinderi industriale. fără calcularea precisă a sumei acestora. înfăptuiesc o activitate în comun pe baza centralizării funcţiilor pentru dezvoltarea tehnico-ştiinţifică şi de producţie. bazată pe forma publică de proprietate şi deţinere a pachetului majoritar de acţiuni. sau prin aceea că prestează. precum şi o activitate investiţională. societăţi şi bănci. de organizaţii. sau prin faptul că deservesc anumite categorii de clienţi. putem remarca două tipuri de organizaţii de acest gen. prestării de servicii pentru o clientelă mai specifică (de exemplu. Instituţiile financiare şi de credit nebancare completează spectrul operaţiunilor efectuate de bănci pe piaţa capitalurilor de împrumut. în temei. unind diverse structuri ale pieţei respective întrun singur sistem. În funcţie de gradul de stricteţe a reglementării şi licenţierii activităţii instituţiilor parabancare. de regulă. Spre deosebire de bănci. În componenţa concernului intră holdingul (societate-pilot pe acţiuni) şi societăţile pe acţiuni subordonate lui. Nivelurile trei şi patru ale structurii ierarhice a sistemului de credit includ organizaţiile parabancare. Concernele. determină în sistemul de credit. financiară. în fond. unul ori două tipuri de servicii. respectiv. Aceste instituţii financiare şi de credit specializate diferă de celelalte prin orientarea lor. care. Întreprinderile-membre al concernului. servicii de factoring). nivelurile sale trei şi patru: 98 . în fond. Acumulările şi economiile persoanelor juridice şi fizice sunt investite de instituţiile financiare şi de credit ale sferei nebancare în efecte corporative şi de stat. instituţiile financiare de credit nebancare îşi formează resursele pe baza creanţelor specifice. deservirii unui segment redus al pieţei şi.repartizează corespunzător cotelor stipulate în contract. economică externă şi administrativă. asupra organizării micului credit.

creditul specializat. acţiunilor. s-ar putea stabili unele restricţii). Marile societăţi de asigurări se organizează sub formă de companii mutuale.C. Mijloacele acumulate. adică îşi asumă obligaţia să recompenseze pagubele o dată cu intrarea în vigoare a cazului de asigurare.F. Deoarece afluxul de mijloace băneşti sub formă de prime şi venituri din asigurări este cu mult mai mare decât sumele plăţilor anuale către deţinătorii de poliţe. − Companiile de asigurări sunt cele mai importante dintre instituţiile financiare şi de credit specializate. efectelor de stat. practic. − creditul universal. companiile de asigurări pot face investiţii substanţiale în efecte de mare rentabilitate cu termene fixe de stingere. Companiile de investiţii au căpătat o răspândire largă în ţările cu economie de piaţă avansată şi reprezintă societăţi pe acţiuni care se ocupă cu acumularea de fonduri băneşti de la investitorii particulari prin metoda emiterii propriilor hârtii de valoare şi plasarea ulterioară a acestora în acţiuni şi obligaţiuni 99 . O altă formă de organizare a societăţilor de asigurări sunt societăţile pe acţiuni. iar cotele lui de participare reprezintă partea sa socială. din contul vânzării poliţelor de asigurare cetăţenilor şi oamenilor de afaceri (întreprinzătorilor) sunt folosite pentru cumpărarea obligaţiunilor companiilor industriale şi comerciale. când există o delimitare precisă între operaţiunile bancare şi cele parabancare şi când se aplică interdicţii şi se impun limite pentru bănci privind efectuarea operaţiunilor cvasibancare şi nu este permisă exercitarea funcţiilor bancare „clasice” ale instituţiilor financiare de credit specializate (I.). tuturor tipurilor de instituţii de credit posibilitatea de a presta diferite genuri de servicii financiare şi de credit (ce-i drept.S. care înfăptuiesc asigurarea. când fiecare posesor de poliţă de asigurare este totodată coproprietar al companiei. care oferă.

Producându-se în calitate de intermediar financiar. Aceste mijloace se investesc. care se cotează pe piaţa titlurilor de valoare şi nu pot fi răscumpărate până în momentul lichidării companiei). Deoarece capitalul poate fi investit în diferite hârtii de valoare. companiile de investiţii se clasifică în două categorii principale: de tip închis (cu un număr fix de acţiuni emise. aceste companii tind. prin procură. precum şi din veniturile provenite din operaţiunile active (în temei. iar companiile de tip deschis – pot atrage credite bancare. riscul acestor investiţii scade considerabil pentru investitorii privaţi. mijloacele luate cu împrumut: companiile de tip închis pot lansa (emite) obligaţiuni de împrumut plasabile pe piaţa hârtiilor de valoare. care şi-au încredinţat propriile economii companiilor de investiţii. de tip deschis (aceste companii oricând îşi pot vinde şi răscumpăra noile acţiuni emise de ele). în efectele întreprinderii care a creat fondul. Resursele lor se acumulează din vărsămintele regulate ale persoanelor juridice şi fizice. Fondurile pot fi gestionate de către întreprinderi sau. în definitiv. precum şi ale companiilor conexe şi subordonate (fondurile de pensii constituite din fondul centralizat). Fondurile de pensii sunt create de companiile private sau de stat pentru a executa plata pensiilor muncitorilor şi funcţionarilor care au atins vârsta respectivă. de către bănci (fondurile neasigurate) şi companiile de 100 . În afara propriilor mijloace. În funcţie de metodele de acumulare a resurselor.ale persoanelor juridice din ţară şi din străinătate. companiile de investiţii sunt în drept să folosească în proporţii limitate. să-şi asigure lor şi investitorilor beneficii cât mai mari şi mai sigure. iar plata pensiilor este executată din încasările şi veniturile curente (fonduri de pensii care n-au fost constituite din fondul centralizat). efectuate cu hârtii de valoare ale fondurilor). mai cu seamă.

cambii şi alte documente prezentate băncilor-membre ale Camerei. 101 . factoring etc. în ultima perioadă. când companiile industriale îşi acordă reciproc credite comerciale. Companiile financiare acordă credit solicitanţilor (clientelei) cumpărând titlurile lor de creanţă. Prin intermediul oficiilor poştale. Băncile care au sold debitor la decontările zilei expirate. iar băncile cu sold creditor – să primească banii cuveniţi de la ea. acestea din urmă acumulează economii de la populaţie. ocupă un loc important holdingurile. În plus. Camera calculează soldul global al fiecărei bănci. La sfârşitul zilei. încasează şi eliberează mijloace băneşti. cele specializate în acordarea unor împrumuturi mici solicitanţilor individuali. Sistemul poştal şi de economii reprezintă o varietate deosebită a instituţiilor financiare de credit specializate. Există trei tipuri de companii financiare: cele de credit pentru consuma. acestea acumulează un număr mare de acţiuni de la firmele industriale şi comerciale. Companiile financiare. fapt ce le permite să controleze activitatea acestora. îşi extind spectrul de operaţiuni şi servicii prin efectuarea tranzacţiilor leasing. cele de intermediere. efectuate cu toţi ceilalţi membri ai Camerei. instituţiile financiare şi populaţie. trebuie să verse suma ce o datorează în contul Camerei de decontare. destinate cumpărării mărfurilor de folosinţă îndelungată.asigurare (fonduri asigurate). În mediul companiilor financiare. Camera de decontare nu efectuează compensările decât în bază de cecuri. Camerele de decontare (de cliring) sunt instituite pentru efectuarea plăţilor prin compensarea reciprocă a datoriilor şi creanţelor între bănci. efectuând totodată operaţiuni financiare de credit şi coordonând toate acţiunile. Principalele surse de mijloace ale companiilor financiare sunt depozitele pe termen.

Serviciile de factoring sunt prestate. firme. iar ceilalţi bani îi trece în rezerva ce urmează să fie restituită după achitarea de către debitor a întregii sume datorate. de regulă. Firmele de factoring organizează vânzarea de conturi către firma-factor. se aleg cu fondurile fixe de care au nevoie în activitatea lor economică. de procurarea maşinilor şi utilajului se ocupă companiile şi firmele de leasing subordonate băncilor. Totodată. asumarea de către factor a răspunderii pentru toate operaţiunile de evidenţă a vânzărilor companiei şi de administrare a conturilor (facturilor) debitorilor acesteia. apoi le dau cu chirie întreprinderilor arendaşe. Deoarece întregul risc de neplată a facturilor şi-l asumă factorul. care achită chiria pe parcursul utilizării obiectelor de arendă. marilor companii. fără a-şi cheltui banii. cât şi pentru arendaşi. chiar dacă cumpărătorul depăşeşte termenul de plată. există diverse tipuri de servicii factoriale: cumpărarea facturilor cu rabat şi cu achitarea plăţii către factor. care poate fi reprezentată de orice bancă comercială. garantarea achitării totale a plăţii pentru marfa livrată. Leasingul este avantajos atât pentru organizaţiile de leasing. companie financiară sau firmă factorială specializată. acesta. aceştia din urmă.Firmele de leasing cumpără maşini şi utilaj. achită iniţial doar partea majoritară din plata cuvenită (80-90% din suma totală a facturilor). În cazul acestor tranzacţii. care efectuează un volum impunător de operaţii comerciale. 102 . De regulă. de întocmire regulată a situaţiilor cu privire la starea conturilor şi încasarea datoriilor (împrumuturilor). de regulă. Primele obţin din aceste tranzacţii beneficii. plătitorul pe bază de cont (debitorul) primeşte un aviz cu privire la vânzarea creanţelor sale şi este dator să achite plăţile necesare nemijlocit factorului.

serviciile de consultanţă şi audit prestate membrilor asociaţiei. ele efectuează operaţiuni de păstrare a valorilor depuse de clienţii lor. în momentul 103 . Societăţile de credit sunt create în vederea prestării serviciilor de credit şi plată pentru propriii membri. în temei. scontarea poliţelor. Capitalul societăţilor se acumulează din taxele de înscriere (înregistrare) ale membrilor. operaţiunile de intermediere a tranzacţiilor comerciale şi de comision. Fiecare membru al societăţii. din atragerea operaţiunilor comerciale şi de intermediere pe baze de comision. Asociaţiile (alianţele) de credit sunt organizaţii cooperatiste de economii. private şi mixte (cu capital privat şi de stat). de către sindicate sau grupuri de persoane private. Fondurile lor se acumulează din cotizaţiile şi cotele de participare ale asociaţilor şi din mijloacele provenite din emisiunile de obligaţiuni. acordarea de împrumuturi pe termen scurt. deservirii businessului mic şi mijlociu. de vânzare pe baze de comision a bunurilor lombardate. În funcţie de gradul de participare a statului şi a capitalului privat la activitatea lombardurilor. împrumuturile de consum acordate membrilor lor. care se unesc pe bază de interese materiale comune. cât şi persoane juridice. în temei. Membri ai societăţii pot fi atât persoane fizice. Pe lângă acordarea de credite. în temei. Fondurile lor se formează din cotele de participare şi taxele nerambursabile de înscriere. ce alcătuiesc 5080% din valoarea bunului dat în gaj.Lombardurile practică. Mijloacele acumulate sunt destinate acordărilor de împrumutări. Societăţile de creditare reciprocă sunt destinate. acestea din urmă se clasifică în lombarduri publice. create. Activele asociaţiilor de credit includ. gajate cu bunuri imobiliare. de regulă.

însuşind multe din tranzacţiile analogice bancare (recepţionarea depunerilor.a. Mai mult decât atât. O dată cu înfiinţarea noilor instituţii de credit. sau în efectuarea unor operaţiuni strict determinate. cât şi fără acestea. efectuarea calculelor ş. ci şi rivalitatea dintre noile organizaţii nebancare financiare şi de credit specializate. Companiile de asigurări rivalizează cu fondurile de pensii pentru atragerea economiilor viitorilor pensionari şi investirea lor în sfera creditului de consum. a crescut nu numai rivalitatea dintre instituţiile „noi” şi „vechi”. Asemenea societăţi sunt instituţiile parabancare. Dezvoltarea sistemului bancar cu multe niveluri a făcut să se intensifice concurenţa dintre diferite instituţii financiare de credit.). De exemplu. în ultima perioadă organizaţiile parabancare şi-au extins spectrul de operaţiuni. în perioada de depresie. după cum s-a remarcat deja. în perioada de înviorare şi avânt economic – lupta pentru atragerea mijloacelor acumulate şi a economiilor populaţiei sub formă de depuneri pe termen.intrării. Astfel. se înteţeşte lupta pentru investirea capitalului de împrumut. taxe de asigurare şi vărsăminte în fondul de pensii. Creşterea tensiunii concurenţiale dintre diverse instituţii financiare de credit reflectă situaţia de pe pieţele capitalurilor de împrumut în diferite faze ale ciclului economic. varsă o parte din suma creditului (ce i-a fost deschis) cu titlu de plată a cotei sale de asociat. achită creditul (plătind dobânda) şi o parte din suma pagubelor societăţii. băncile de economii folosesc din plin posibilităţile concurenţei 104 . care. La ieşirea din societate. Între instituţiile de credit se desfăşoară o aprigă luptă de concurenţă – atât a preţurilor. numai că în proporţii mult mai mici. apoi i se restituie taxa de înscriere şi bunurile depuse în gaj. de regulă. acordarea împrumuturilor. practică organizarea sferei micului credit şi se specializează în prestarea serviciilor pentru un cerc restrâns de clienţi.

prestează clienţilor o gamă mult mai variată de servicii. Sporind dobânzile la depuneri. Spre deosebire de finanţarea bugetară nerambursabilă. să crească nivelul şi calitatea administrării acestora din urmă. Actualul sistem de credit are ca scop mobilizarea capitalurilor şi veniturilor temporar disponibile ale societăţii. populaţiei şi statului (guvernului). gratuită. obţin avantaje în lupta de atragere a economiilor populaţiei.valorice (de preţuri). cu condiţia rambursării şi achitării unei plăţi prestabilite. Pentru a-şi spori competitivitatea. verificate de experienţa mondială. cât mai flexibile. implementează noi tipuri de asigurare. sistemul de credit a prins a stimula mai eficace atât întrebuinţarea propriului capital. altor instituţii financiare şi de credit a făcut să scadă considerabil cheltuielile. Companiile de asigurări. cât şi a mijloacelor împrumutate. Urmărind acelaşi scop. acumularea şi transformarea acestora în capital de împrumut. subiecţilor economici. fapt ce a condus la creşterea considerabilă a volumului operaţiunilor şi tranzacţiilor lor active. marile instituţii financiare şi de credit utilizează pe larg noile realizări ale tehnicii şi tehnologiile informaţionale avansate. se caracterizează prin forme juridice de organizare mult mai progresiste. dispunând de un mecanism adecvat realizării operaţiunilor de credit. Concluzie Sistemul de credit modernizat. pentru a-l oferi ulterior spre folosinţă pe un anumit termen. introducerea tehnicii electronice de calcul în activitatea băncilor. De exemplu. instituţiile financiare de credit mai mari au început să presteze servicii firmelor mici şi mijlocii. asigură condiţii avantajoase la încheierea contractelor. băncile de economii. companiilor de asigurări. fondurile de pensii utilizează metodele concurenţei nonvalorice (fără implicarea preţurilor). Astfel. 105 .

1997. Monedă. Prezentaţi trăsăturile caracteristice ale creditului în diferite sisteme economice. Cоколова О. Editura Didactică şi pedagogică.. Финансы. Bucureşti. pag 125 -131 2. Numiţi cele mai caracteristice funcţii ale Băncii Centrale. Explicaţi rolul Băncii Centrale în reglementarea relaţiilor de credit. abilitate pentru eliberarea creditelor.. 2001. Юристь. Explicaţi necesitatea reglementării domeniului creditar. 106 . деньги и кредит. 6. credit. 105-115 1. 3. 2. 7. Dardac N.1. М. Literatura: Basno C. bănci. с. Subiectele pentru verificarea cunoştinţelor: Explicaţi rolul creditului în economie. Numiţi funcţiile caracteristice ale băncilor comerciale. Enumeraţi şi caracterizaţi instituţiile financiare. В. 4. 5. Floricel C.

aportul la formarea sistemelor băneşti contemporane. creditul bancar. Prin urmare. caracteristică. această valoare poate fi transmisă altui subiect care duce lipsă de mijloace proprii şi. relaţii financiare internaţionale. clasificare. determinat de dinamica (circulaţia) valorii pe bază de restituire exprimă categoria economică – relaţii de credit. Noţiunile fundamentale: Creditul comercial. ci.Capitolul 6. datorită creditului. se transmite o valoare în folosinţă temporară cu restituirea obligatorie a acesteia în termenul stabilit şi plata dobânzii pentru folosirea ei. de fapt. în felul acesta. care nu este folosită în tranzacţiile economice şi deci nu intră în ciclul de reproducţie. Cu alte cuvinte. numai odată cu dezvoltarea circuitului mijloacelor producătorilor de mărfuri şi atingerea unui anumit 107 . Deoarece în tranzacţiile de credit nu are loc un schimb echivalent marfă-bani. relaţiile de credit. ♦ Rolul şi locul relaţiilor de credit în economie. Totodată. RELAŢIILE DE CREDIT ŞI FORMELE DE CREDIT Obiectivele de studiu ♦ Obiectivitatea necesităţii apariţiei relaţiilor de credit. ♦ Formele creditului: esenţă. Relaţiile de credit Un anumit tip de relaţii sociale. apariţia relaţiilor de credit ca o forma specială (distinctă) a relaţiilor valorice are loc o dată cu disponibilizarea de valoare (capital) la un subiect economic. rambursarea valorii împrumutate reprezintă trăsătura distinctivă proprie creditului în calitatea sa de categorie economică. asigurând funcţionarea ei în cadrul procesului de reproducţie. În cadrul sistemului economic de astăzi creditul se acordă şi se restituie sub formă bănească.

care este transmis în folosinţă temporară contra unei plăţi numită dobândă. În economia de piaţă a zilelor noastre. Cu ajutorul creditului. adică capitalurile băneşti disponibile şi veniturile întreprinderilor. e necesar nu numai să scoatem la iveală cauzele obiective ale apariţiei lor. ale gospodăriilor casnice (particulare) şi ale statului se acumulează şi se transformă în capital de împrumut. pe baza relaţiilor de credit nu se acumulează numai capital bănesc.nivel al producţiei de mărfuri şi al circulaţiei mărfurilor au apărut şi premisele formării relaţiilor de credit. precum şi mijloacele temporar disponibile ale statului. trebuie avut în vedere faptul că legităţile circuitului de capitaluri determină particularităţile mişcării creditului în toate formele lui. dar şi să înţelegem rolul creditorului şi debitorului în organizarea raporturilor de credit. ci şi veniturile băneşti şi economiile diferitelor grupuri sociale ale societăţii. indiferent cine apare în calitate de subiect al relaţiilor de credit. legităţile evoluţiei relaţiilor de credit au început a se defini ca legităţi ale eliberării valorii sub formă bănească în procesul circuitului de capital la producătorii de mărfuri. care a devenit disponibil în procesul de reproducţie a capitalului industrial şi a capitalului-marfă. 108 . Totodată. datorită încheierii circuitului valorii la un debitor concret se formează posibilităţi economice favorabile pentru rambursarea creditului. Utilizarea mijloacelor mobilizate în baza relaţiilor de credit nu se limitează exclusiv la deservirea circuitului capitalului industrial şi al capitalului-marfă. În condiţiile relaţiilor marfare (comerciale) avansate. ca o categorie economică. În felul acesta. În scopul unei elucidări mai detaliate şi mai profunde a esenţei relaţiilor de credit. cât şi ca legităţi ale folosirii valorii împrumutate în circuitul de capital la debitor. se asigură transformarea capitalului bănesc în capital de împrumut.

acumulării şi întrebuinţării valorii în procesul circuitului de capitaluri. creditul reprezintă o formă de mişcare a capitalului de împrumut. acţionând ca intermediar. Totodată. Nivelul şi caracterul relaţiilor de credit între subiecţii economici ai pieţei sunt determinate de modul de producţie. Debitorul reprezintă subiectul care obţine credit şi îşi asumă obligaţia să restituie în termenul stabilit valoarea luată cu împrumut şi să plătească dobândă pentru timpul cât a folosit împrumutul. care asigură răspunderea patrimonială a unuia faţă de celălalt. În cadrul relaţiilor de credit. În calitatea sa de categorie economică. relaţiile de credit se pot realiza şi fără participarea băncilor. a întregului proces de reproducţie. Redistribuind mijloacele materiale şi băneşti. proprietar al mijloacelor împrumutate. relaţiile de credit sunt o categorie în dezvoltare. unul şi acelaşi subiect economic se poate prezenta în acelaşi timp şi ca creditor. Banca însă. care acordă împrumut şi pentru care primeşte dobândă. temporar disponibile. în toate cazurile se prezintă în numele său şi îşi asumă toate riscurile ce decurg din aceasta. care de asemenea poartă un caracter obiectiv. În condiţiile unui sistem bancar dezvoltat. datorită căruia se formează capitalul de împrumut şi se asigură folosirea lui productivă. între caracterul 109 . pe bază de restituire şi plată a dobânzii. Relaţiile dintre creditor şi debitor se construiesc ca relaţii între subiecţii juridic independenţi. Creditorul este subiect al relaţiilor de credit. creditul soluţionează contradicţiile ce pot apare la orice subiect economic între cheltuielile de producţie curente şi venituri. şi ca debitor.În calitate de subiect ai relaţiilor de credit apar creditorul şi debitorul. căruia îi corespunde gradul său de maturitate a relaţiilor de credit. care reflectă legităţile disponibilizării. La baza relaţiilor dintre creditor şi debitor stă interesul economic reciproc în ce priveşte transmiterea în folosinţă temporară a valorii. prin urmare şi de influenţă a creditului asupra dezvoltării economiei naţionale.

Această funcţie de redistribuire a creditului poartă un caracter social şi influenţează activ asupra dirijării capitalului bănesc total. plasarea eficientă a capitalului de împrumut se reglementează prin acţiunea legii valorii. Capitalul natural-material. creditul stimulează economic folosirea eficientă atât a propriului capital. Spre deosebire de finanţarea rambursabilă şi nerambursabilă de la buget. De aceea. ceea ce în mod obişnuit se realizează sub formă de mişcare a capitalului bănesc. cât şi a mijloacelor împrumutate. Esenţa acestei reformări constă în reducerea la maximum a redistribuirii centralizate a resurselor băneşti şi trecerea la mişcarea preponderent orizontală pe piaţa financiară. ceea ce asigură proporţionalitatea necesară în dezvoltarea producţia socială. Fără participarea creditului. În condiţiile economiei de piaţă. uniformizare a ratei profitului.sezonier al producţiei şi desfacerea mărfii în ramurile economiei naţionale. Creditul este capabil să influenţeze volumul şi 110 . Capitalul de împrumut se redistribuire între ramuri. este restructurarea circulaţiei băneşti şi a creditului. procesul constituirii şi lărgirii unei producţii de înaltă rentabilitate din contul propriilor acumulări ar decurge extrem de lent. crearea căreia înseamnă schimbarea de principiu a rolului instituţiilor creditare în dirijarea relaţiilor economice. creditul este necesar ca mecanism flexibil de transfuzie a capitalului dintr-o ramură în alta. În legătură cu aceasta. depăşire a caracterului limitat al capitalului individual. migrând (orientându-se după reperele pieţei) în acele sfere cărora li se acordă preferinţă conform programelor naţionale de dezvoltare a economiei ţării. Capitalul bănesc pe principii de credit migrează din ramurile cu o rată scăzută a profitului în ramurile cu o rată înaltă a profitului. sub formă de mijloace de producţie. între volumul necesar al cheltuielilor capitale şi propriile acumulări existente (sub formă de profit şi amortizare). nu poate migra dintr-o ramură în altă. una din condiţiile obligatorii de formare a pieţei în etapa de tranziţie de la economia administrativă de comandă la cea de piaţă.

Acest mod de efectuare a operaţiilor cu mijloace băneşti sub aspect tehnic este simplu.structura masei băneşti. de creare a unor firme mai mari. adică fără participarea banilor numerar. În ţările economic dezvoltate toţi participanţii la producţia socială – persoane juridice şi fizice – îşi păstrează economiile şi mijloacele băneşti temporar disponibile în conturile la băncilor. sigur şi economicos. crearea unor noi întreprinderi de producţie prioritare. exportul de mărfuri. Tot spre aceasta. Reglementând accesul solicitanţilor de credit. El accelerează dinamica mijloacelor băneşti în economia naţională. de formare a companiilor transnaţionale. ceea ce conduce la micşorarea cheltuielilor de circulaţie şi la sporirea eficienţei reproducţiei sociale în ansamblu. Creditul asigură întreţinerea circuitului neîntrerupt al capitalului în producţia socială. 111 . implementarea altor tipuri ale activităţii de întreprinzător. la piaţa capitalurilor de împrumut. orientează băncile spre creditarea prioritară a întreprinderilor şi ramurilor a căror activitate corespunde sarcinilor de dezvoltare social-economică. a întreprinderilor în cadrul micului business. sunt orientate şi alte funcţii ale creditului. stimulare a investiţiilor în construcţia de locuinţe. cu implementarea tehnicii noi. volumul operaţiilor de plăţi. contribuind astfel la sporirea eficienţei lui. Contribuind la constituirea diferitelor forme a banilor de credit. ramurilor rămase în urmă etc. statul acordă garanţii şi facilităţi din partea guvernului. el creează baza pentru dezvoltarea decontărilor fără numerar. Aceasta permite să se efectueze decontări băneşti prin înscrierea în conturi de bancă. precum şi a firmelor. Creditul este unul din factorii de transformare a întreprinderilor individuale în societăţi pe acţiuni. reutilarea tehnică a întreprinderilor în funcţiune. Concentrarea şi centralizarea cu ajutorul creditului a unor importante resurse băneşti permite efectuarea unor cheltuieli mari legate de realizarea programelor la scara economiei naţionale. viteza de circulaţie a banilor. valorificarea sectoarelor. în condiţiile economiei de piaţă.

ceea ce se realizează în procesul de creditare a economiei naţionale din contul emisiunii monetare. construcţia de vile. Funcţionarea normală a economiei de piaţă este condiţionată nemijlocit de asigurarea volumului operaţiilor de plăţi. este considerat creditul cămătăresc. Ca rezultat. precum şi întrebuinţarea valorii împrumutate. Funcţionarea economiei naţionale pe principii de piaţă. Cu ajutorul creditului se întăresc relaţiile economice internaţionale îndreptate spre dezvoltarea economiei mondiale. forma iniţială sub aspect istoric a creditului. costurile legate de confecţionarea. cumpărarea lucrurilor necesare pentru gospodărire).sporeşte resursele creditare ale băncilor şi reduce cheltuielile de circulaţie. numărarea şi paza banilor numerar. se pot rezolva şi multe probleme sociale legate de bunăstarea populaţiei (procurarea mărfurilor de folosinţă îndelungată. reflectând particularităţile creditorului şi debitorului. Asupra acestei forme de credit ne 112 . Totodată. crearea infrastructurii de piaţă necesare nu sunt cu putinţă fără utilizarea şi perfecţionarea pe o perioadă îndelungată a relaţiilor de credit şi a formelor de credit. Datorită creditului. forma cea mai simplă. noţiunea de credit ca un tot unitar se păstrează. Acestea pot fi emisiuni de bani numerar (bancnote). dar şi emisiuni de cecuri-depozite. După cum se ştie. Formele de credit Formele de credit corespund structurii relaţiilor de credit. se formează o cerere suplimentară de mărfuri şi servicii. şi de aceea mai puţin dezvoltată. e necesar să se aibă în vedere faptul că oricum s-ar schimba relaţiile dintre creditor şi debitor şi caracterul folosirii valorii împrumutate. care de asemenea au un caracter obiectiv. transportarea. resursele materiale şi de muncă existente în economia naţională se includ în circuitul economic.

Creditul comercial este creditul pe care întreprinzătorii în funcţiune şi-l acordă unul altuia sub formă de marfă cu amânarea plăţii. Creditul comercial este limitat de: − mărimea capitalurilor de rezervă ale întreprinzătorilor care funcţionează. sunt întreprinzătorii în funcţiune. În condiţiile actuale. iar creditul cămătăresc în multe ţări a fost interzis prin lege. iar obiectul creditului bancar este capitalul bănesc de împrumut. Creditul bancar este creditul pe care băncile şi alte instituţii creditare îl acordă întreprinzătorilor care funcţionează şi altor debitori sub formă de împrumuturi băneşti. − destinaţia sa: el poate fi acordat de către ramurile producătoare de mijloace de producţie ramurilor ce consumă mijloace de producţie. în ţările cu o economie de piaţă dezvoltată creditele se prezintă sub mai multe forme: bancar. iar creditori întotdeauna sunt băncile. adică de volumul capitalului-marfă şi al celui bănesc. aici însă vom menţiona doar că ea a avut două particularităţi distincte. În al doilea rând. Obiectul creditului comercial este capitalul-marfă. Creditori debitori. pentru consum. ratele foarte înalte ale dobânzilor pentru credit şi diversitatea mare a cotelor acestora. după care mişcarea capitalului de împrumut a fost subordonată intereselor reproducţiei lărgite. banii luaţi cu împrumut erau folosiţi neproductiv. dar nu 113 . În cazul creditului bancar întreprinzătorii în funcţiune apar numai în rolul de debitori. Monopolul cămătăriei a durat până la apariţia băncilor.vom opri mai amănunţit cu altă ocazie. ci ca mijloc de plată sau de cumpărare. în cazul creditului comercial. În primul rând. adică nu în calitate de capital. comercial. care în momentul dat nu este necesar pentru circulaţie. de stat şi internaţional.

plasarea soldurilor depunerilor din instituţiile de economii în 114 . care se realizează sub formă de credit pentru consum. Creditul comercial se întocmeşte (perfectează) prin cambie – obligaţie de plată a cumpărătorului faţă de furnizor de o formă strict stabilită. Debitorii pot să obţină credit în orice sumă. Dobânda pentru creditul comercial. care se deosebeşte printr-un nivel înalt. El poate fi dat şi de către bănci sau alte instituţii creditoare în cazul cumpărării mărfurilor de consum şi plăţii serviciilor. Obiectul său îl constituie mărfurile de folosinţă îndelungată şi serviciile. se plăteşte din veniturile populaţiei şi apare ca o formă secundară a redistribuirii venitului naţional. pentru orice termen şi să folosească mijloacele primite în orice sferă a activităţii economice. Creditul de stat şi creditul privat. de aceea obiectul creditării este capitalul bănesc. care are ca scop obţinerea profitului de la împrumuturi. inclusă în preţul mărfii şi în suma cambiei. Spre deosebire de creditul comercial. transformând în capital o parte din veniturile băneşti şi economiile tuturor păturilor societăţii. Dobânda la creditul pentru consum. este mai mică decât pentru creditul bancar. Împletirea creditului comercial cu cel bancar se manifestă în creditarea consumatorului final. Creditul pentru consum îşi găseşte expresia mai cu seamă în acordarea termenelor de amânare a plăţii la vânzarea mărfurilor. Creditul de stat. Creditul pentru consum poate îmbrăca formele de marfă şi bănească. care deserveşte numai circulaţia mărfurilor. se realizează sub forma împrumuturilor de stat prin emiterea obligaţiilor de tezaur.invers. Creditul comercial este un credit pe termen scurt. dacă în calitate de debitor sau creditor apare statul. creditul bancar are o sferă de utilizare mai largă: el contribuie de asemenea şi la acumularea capitalului. Creditul bancar întotdeauna apare sub formă bănească.

Mijloacele obţinute din împrumuturile de stat nu participă la circuitul capitalului productiv. Creditul internaţional se caracterizează prin următoarele particularităţi: − creditori şi debitori sunt persoane juridice private (bănci. − mijloacele împrumutate sunt folosite în ţara debitorului drept capital care aduce dobândă. Baza obiectivă pentru apariţia acestui timp de credit a constituit-o intensificarea internaţionalizării vieţii economice şi dezvoltarea formelor internaţionale ale capitalismului monopolist de stat. În condiţiile capitalismului dezvoltat. Creditul internaţional participă. în cazul căruia creditori şi debitori sunt persoane juridice şi fizice. creditul de stat se deosebeşte de cel privat. adică mişcarea capitalului de împrumut în sfera relaţiilor economice internaţionale. împrumuturile de stat devin una din modalităţile cele mai importante de finanţare a cheltuielilor bugetare ale statelor. băncilor şi altor persoane juridice ale altor ţări în condiţii de exigibilitate şi pe bază de plată. Rezultatul recurgerii la împrumuturile de stat este creşterea datoriei de stat. Creditul internaţional. ci sunt folosite pentru acoperirea deficitelor bugetare. înseamnă acordarea împrumuturilor de către guverne. companii). la schimbarea formelor valorii. suma dobânzii pentru achitarea acesteia deseori depăşeşte volumul lansării de noi împrumuturi. 115 . bănci. la producţia valorilor materiale. Prin toate acestea. la circulaţia capitalului în toate stadiile lui. instituţii şi organizaţii de stat. − drept sursă a dobânzii pentru împrumut serveşte munca lucrătorilor salariaţi din ţara debitoare.efecte publice. instituţii valutarcreditare internaţionale. Creditul internaţional. în strânsă interacţiune cu creditul intern. alte persoane juridice ale unor state guvernelor.

− intensificarea concentrării şi centralizării capitalului. − reducerea cheltuielilor de circulaţie în sfera decontărilor internaţionale prin dezvoltarea plăţilor fără numerar în diferite valute. uneori de către intermediari – brokeri.Creditul internaţional îndeplineşte funcţii specifice. pe termen lung (mai mult de 5 ani). − formă: în mărfuri şi în valută. se accelerează capitalizarea plusvalorii. şi financiare. Cu ajutorul creditului internaţional. împrumuturi şi credite de stat acordate pe bază bilaterală (interstatale) şi pe bază multilaterală (acordate de către instituţii 116 . − modul de garantare: credite garantate (cu mărfuri. − tipul creditorului: credite private acordate de către persoane juridice (de companie). se lărgesc posibilităţile de acumulare a capitalului. În cadrul internaţionalizării producţiei şi a schimbului. − condiţiile de realizare: creditele. pe care creditorii le trec în contul debitorului şi accepte (credite prin acceptare). la baza cărora stă acceptarea tratei de către debitor sau bancă. pe termen mijlociu (de la 1 an până la 5 ani). legate de operaţiile de comerţ exterior. − obiectele de creditare: comerciale. determinate de mişcarea capitalului de împrumut în sfera relaţiilor economice internaţionale: − redistribuirea capitalurilor între ţări în scopul asigurării reproducţiei capitaliste lărgite. care se clasifică după: − termenele de rambursare: pe termen scurt (până la 1 an). negarantate). au cunoscut o mai largă dezvoltare diferite forme ale creditului internaţional. documente ordonatoare de mărfuri şi alte documente comerciale şi valori) şi credite în alb (de blanchetă. bănci (bancare).

Rolul de frunte în acordarea lor îl joacă SUA. credite mixte cu participarea creditorilor privaţi şi a statului. O varietate a creditelor bancare internaţionale sunt creditele bancare pentru export. După cum am mai menţionat. într-o măsură sau alta. persoanelor juridice şi fizice) pe termen scurt. tehnică de aviaţie. reprezintă un împrumut acordat de compania (firma) unei ţări unei companii a altei ţări sub formă de livrări de mărfuri cu amânarea plăţii. este subvenţionat de stat. În baza creditelor pe termen scurt. Creditele bancare internaţionale sunt o formă de credit în cazul căreia băncile unei ţări acordă mijloace băneşti în folosinţă temporară debitorilor din altă ţară (statului. Creditele internaţionale private şi de companie sunt o varietate a creditului comercial în sfera relaţiilor economice internaţionale. distingem credite pe termen scurt (până la 1 an). adică mijloacele împrumutate pot fi folosite în orice scopuri. se creditează exportul de carburanţi şi materii prime. acordate importatorilor străini nemijlocit de 117 . în funcţie de termenul pentru care au fost acordate. a celor pe termen lung – utilaj complex pentru întreprinderile metalurgiei grele şi obiecte de infrastructură. articole din metal. ele se efectuează prin trată. nave. De regulă. semifabricate. care concurează între ele. fiindcă sistemul de creditare a exportului.valutare şi de credit internaţionale). loturi nu prea mari de maşini şi utilaje. utilaj în complet. piese de schimb. Dobânzile pentru creditele de companie în mod curent sunt mai mici decât dobânzile de pe piaţă. a creditelor pe termen mijlociu – loturi mari de maşini şi utilaje. pe termen mijlociu (până la 5 ani) şi pe termen lung (mai mult de 5 ani). Decontările pentru creditele de companie se pot face şi în cont deschis. după cum găseşte de cuviinţă debitorul. mediu şi lung. Creditele bancare nu au caracter „legat”. Europa Occidentală. Japonia. Cea mai largă răspândire o cunosc creditele de companie acordate de exportatori importatorilor.

În timpul celui de-al doilea război mondial. au apărut la începutul anilor ′ 70 ca urmare a creşterii interesului marilor bănci internaţionale de a avea surse de capitaluri de împrumut pe termen lung pentru clienţii lor – corporaţiile transnaţionale. împrumut în dolari SUA plasat în Franţa sau Elveţia). Valuta principală a euroobligaţiunilor este dolarul SUA. valuta împrumutului în euroobligaţiuni este cea străină (de exemplu. precum şi de către bănci specializate pentru comerţul exterior. Creditele de stat internaţionale – împrumuturi şi credite bilaterale (interguvernamentale) care au apărut în anii primului război mondial în legătură cu livrările de mijloace de către SUA în Europa sub formă bănească sau de mărfuri acordate de către o ţară altei ţări în baza unor acorduri interguvernamentale. Euroobligaţiunile (eurobonduri). Mai târziu. pe seama căruia revin circa 60% din totalul emisiunilor de euroobligaţiuni. în condiţiile internaţionalizării producţiei şi a capitalului. adică titlurile de creanţă emise de debitor la primirea unui împrumut pe termen lung pe piaţa europeană. accentuării dezvoltării 118 . în care sunt reprezentate băncile câtorva ţări. de către un sindicat de emisiune. euroobligaţiunile sunt plasate concomitent pe pieţele câtorva ţări.către băncile comerciale sau consorţii ale acestora. Plasarea împrumutului în euroobligaţiuni se realizează. Spre deosebire de tradiţionalele obligaţiuni străine emise de persoane juridice străine pe piaţa de capital a unei ţări. schimbărilor structurale în economie. obişnuit. Un segment mare al creditelor bancare internaţionale îl constituie piaţa creditelor europene – împrumuturi internaţionale acordate de către marile bănci comerciale din contul resurselor pieţei valutare europene pe un termen de la 2 până la 10 ani cu rate ale dobânzii flotante. Pentru creditori. împrumuturile internaţionale nu au jucat un rol semnificativ.

iar după termenul pentru care au fost acordate – în împrumuturi pe termen scurt. mijlociu şi lung. a căror funcţie de bază este realizarea reglementării valutare şi de credit interstatale. a ţării împrumutătoare sau în valuta unei terţe ţări. în baza căreia se elaborează recomandări ce urmează a fi executate în mod obligatoriu. Împrumuturile interguvernamentale se acordă preponderent de către ţările industrial dezvoltate ţărilor în curs de dezvoltare. După cel de-al doilea război mondial au apărut organizaţii valutare şi de credit internaţionale. În cazul în care ţara solicitantă nu acceptă recomandările respective. Împrumuturile internaţionale ale statelor capitaliste au. Când se hotărăşte asupra chestiunii acordării creditului. deşi acestea din urmă. de regulă. Împrumuturile pot fi lansate în valuta ţării creditoare. ţara care îl solicită trebuie să prezinte o informaţie detaliată privind situaţia sa economică şi financiară. destinaţie specială sau o clauză aferentă (80% din volumul total al împrumuturilor). strict vorbind. se clasifică în împrumuturi în valută şi împrumuturi în mărfuri (sub formă de subvenţii şi de aşa-numite donaţii. Beneficiari de credite sunt statele care au nevoie de resurse financiare pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă. Creditele acordate de organizaţiile valutare şi de credit internaţionale prevăd clauze obligatoare. Stingerea împrumuturilor internaţionale se face în rate egale după expirarea aşa-zisei perioade de graţie (3-5 ani). Împrumuturile şi creditele internaţionale universale (multilaterale). nu se acordă. După veniturile ce se obţin de la acestea. După formă. Concluzie 119 . de regulă. în cursul căreia se plăteşte numai dobânda. creditul.inegale a ţărilor capitaliste volumul împrumuturilor interguvernamentale a început să crească rapid. ele se împart în împrumuturi cu dobândă şi fără dobândă. nu sunt împrumuturi internaţionale).

bănci. Общая теория денег и кредита. 2001. 3. pag. 8. Explicaţi noţiunea economică de credit comercial şi bancar. М. 2000. Explicaţi noţiunea economică de credit comercial şi bancar. Ф. Subiectele pentru verificarea cunoştinţelor: Explicaţi apariţia relaţiilor de credit ca o forma specială (distinctă) a relaţiilor valorice. 131-144 2. Floricel C. 180-186 120 . 1. c. 4. Literatura: 1. Descrieţi rolul creditului în asigurarea activităţilor de producţie şi celor comerciale.. cât şi ca legităţi ale folosirii valorii împrumutate în circuitul de capital la debitor. Bucureşti. деньги и кредит. Monedă. Numiţi şi explicaţi esenţa formelor de credit. Explicaţi noţiunea economică de credit de consum. 2. Ele au început a se defini ca legităţi ale eliberării valorii sub formă bănească în procesul circuitului de capital la producătorii de mărfuri. Basno C. Cоколова О.Odată cu dezvoltarea circuitului mijloacelor producătorilor de mărfuri şi atingerea unui anumit nivel al producţiei de mărfuri şi al circulaţiei mărfurilor au apărut şi premisele formării relaţiilor de credit. с. 6. Dardac N. Финансы. 22-30 3. Explicaţi noţiunea economică de credit de stat şi privat. Москва: ЮНИТИ. 9. credit. Explicaţi noţiunea economică de credit comercial şi bancar. 5. В. Юристь. Жуков Е.. Explicaţi noţiunea economică de credit internaţional. 7. Editura Didactică şi pedagogică. 1997.

Capitolul 7. capitalul de împrumut. În timpul orânduirii sclavagiste. Cămătarii acordau credit în natură sau în bani. iar în perioada feudalismului s-a trecut definitiv la creditul sub formă bănească. cererea şi oferta de credit. au existat alte forme de credit. primare. era practicat pe larg creditul cămătăresc – împrumuturi băneşti acordate cu condiţia ca solicitantul (debitorul) să achite dobândă. capitalul industrial. pe baza dezvoltării relaţiilor marfă-bani şi diferenţierii patrimoniale a societăţii. dobânda nominală. Creditul cămătăresc (zarafii) a apărut în perioada descompunerii orânduirii comunei primitive. micilor meseriaşi şi ţăranilor. Obiectul creditului cămătăresc este capitalul cămătăresc. care nu erau condiţionate nemijlocit de circuitul fondurilor producătorilor de mărfuri. Noţiunile fundamentale: Piaţa creditului. Concentrarea unor sume mari de bani în 121 . o dată cu proprietatea privată asupra mijloacelor de producţie. dobânda reala. înainte de apariţia capitalurilor de împrumut. care era garantat prin ipotecarea pământului. capitalul comercial. − Funcţiile şi factorii ce determină nivelul dobânzii. Acestea deserveau cheltuielile neproductive ale nobilimii. participanţi şi intermediari − Elemente definitorii a dobânzii şi formele ei. PIAŢA CAPITALURILOR DE ÎMPRUMUT ŞI RATA DOBÂNZII Obiectivele de studiu − Caracteristica pieţei creditului: noţiune. creditul cămătăresc a continuat să se dezvoltate. În formaţiunile precapitaliste. În decursul evoluţiei istorice a formaţiunilor sociale. banii.

În perioada capitalismului. mijloace de producţie. în majoritate. arendaşii de impozite. cămătarii se alegeau cu cea mai mare parte din venituri. Totodată. adică servesc ca mijloc de obţinere a plusvalorii. de regulă. această formă de credit a jucat un rol dublu în istoria evoluţiei societăţii umane: pe de o parte. mănăstirile. capitaliştii din comerţ şi industrie. Creditori erau negustorii. 122 .mâinile cămătarilor a favorizat acumularea capitalului iniţial. creditul cămătăresc reţinea investirea mijloacelor în ramurile de producţie. creditul reprezintă una din formele circulaţiei capitalului de împrumut – capitalul bănesc dat cu împrumut în condiţii de exigibilitate. Solicitanţi de credit erau. pe de altă parte – la crearea premiselor economice necesare cristalizării relaţiilor capitaliste de producţie. Deoarece specificul creditului cămătăresc consta în preponderenţa utilizării neproductive a împrumuturilor de către debitori şi rata înaltă a dobânzii. precum şi templele. creditul cămătăresc a fost substituit de creditul capitalist. Sumele mari de bani. garanţie şi plată sub formă de dobândă. O dată cu instaurarea capitalismului. din cauza dobânzilor excesive. care se concentrau în mâinile cămătarilor (zarafilor) reprezentau nişte surse importante pentru acumularea iniţială a capitalului industrial. care foloseau împrumuturile pentru satisfacerea propriilor nevoi de diverse obiecte de consum. rambursare. căci. producătorii locali – ţăranii şi meşteşugarii. creditul cămătăresc a contribuit la zdruncinarea formelor de proprietate care stăteau la baza orânduirii politice. bisericile. Creditului capitalist se caracterizează printr-o serie de particularităţi: − solicitanţii de credit sunt. Capitalul cămătăresc investit în producţia industrială se transforma în capital funcţional. − mijloacele împrumutate sunt folosite în calitate de capital funcţional (în funcţiune). pentru achitarea impozitelor şi altor taxe şi datorii.

o parte din valoarea lui se acumulează sub formă de capital bănesc temporar disponibil. de regulă. − necesitatea acumulării plusvalorii sub formă bănească până atinge proporţiile necesare lărgirii producţiei. − existenţa unui decalaj vremelnic între momentul vânzării mărfii şi momentul achitării salariilor. − caracterul circulaţiei unei părţi constante a capitalului circulant. capitalul variabil se transformă în capital bănesc temporar disponibil. temporar devenite disponibile în procesul circuitului capitalului industrial şi comercial au servit drept sursă primară pentru acumularea capitalurilor de împrumut. Din cauza necoincidenţei perioadei desfacerii producţieimarfă şi perioadei achitării salariilor. Dacă partea plusvalorii anuale destinate capitalizării nu va ajunge pentru a cumpăra tehnică nouă şi a 123 . esenţa capitalului de împrumut este determinată de cauzele obiective ale apariţiei sale în condiţiile relaţiilor capitaliste de producţie. trece o bucată de timp. capitalurile băneşti.În cadrul întregii diversităţi a circuitului mijloacelor producătorilor de mărfuri. Anume. care reflectă circuitul capitalului industrial şi comercial. De aceea o parte din veniturile băneşti provenite din vânzarea mărfurilor se eliberează sub formă de capital bănesc temporar disponibil. După vânzarea mărfurilor. Disponibilitatea capitalului bănesc este condiţionată de factorii ce urmează: − caracterul rotaţiei capitalului fix. În intervalul cuprins între vânzarea mărfurilor finite şi cumpărarea materiei prime şi a materialelor necesare producţiei de noi mărfuri. partea uzată a capitalului fix se acumulează sub formă de fonduri de amortizare până în momentul sosirii termenului de înnoire a capitalului fix. În perioada dintre amortizarea anuală parţială şi de amortizare totală a capitalului fix.

nici în comerţ. Dar întrucât banii deţinuţi nu aduc plusvaloare. în definitiv. În plus. se poate da acestora din urmă definiţia de mai jos: Capital de împrumut este capitalul bănesc dat cu împrumut de către capitaliştii-proprietari. Analizând cauzele disponibilităţii capitalurilor băneşti şi sursele de acumulare a capitalurilor de împrumut. în capital de împrumut se transformă şi mijloacele băneşti temporar disponibile ale Bugetului de Stat. sursele de bază ale capitalului de împrumut includ economiile băneşti ale populaţiei (gospodăriile casnice) şi acumulările băneşti ale statului. care de serveşte. adică prin împrumutarea capitalului bănesc temporar disponibil. păstrând-o sub formă bănească. ci le dau cu împrumut altor capitalişti (sau statului). fondurilor de pensii şi altor instituţii. capitalistul va trebui să o economisească în fiecare an. circuitul capitalului în funcţiune (funcţional) şi care aduce 124 . într-un anumit moment poate fi inclusă în ciclul de producţie sau poate fi folosită în tranzacţiile economice. încă o sursă de acumulare a capitalurilor de împrumut o reprezintă economiile băneşti ale diferitelor pături ale societăţii capitaliste. sau capitaliştii financiari. Rentierii.implementa tehnologii avansate. Şi. O altă sursă de acumulare a capitalurilor de împrumut o reprezintă capitalurile rentiere. precum şi ale companiilor de asigurări. această contradicţie poate fi soluţionată prin acordare de credite. nu-şi investesc capitalurile nici în industrie. apariţia capitalului de împrumut se produce doar atunci când valoarea. De aici rezultă că apariţia capitalului bănesc temporar disponibil este o necesitate obiectivă. care sunt plasate sub formă de depuneri în instituţiile de credit. în temei. Aşadar. venind în contradicţie cu natura însăşi a capitalului ca valoare aflată mereu în circulaţie. Totodată. care devine disponibilă la un agent economic.

adică banii sunt daţi împrumut cu scopul de a 125 . în aparenţă. capitalul. îşi însuşeşte plusvaloarea sub formă de profit. Deoarece capitaliştii cumpără cu bani forţă de muncă (precum şi mijloace de producţie).. aceeaşi sumă a valorii aparţine capitalistului-creditor. Spre deosebire de circuitul capitalului industrial D – T.T – D1 şi de circuitul capitalului comercial D – T – D1. banii se transformă în capital. iar în calitate de capital-proprietate. În societatea capitalistă.. căci devin instrument de exploatare a muncitorilor salariaţi. de „stoarcere” a plusvalorii. Această stare de lucruri atribuie banilor (în funcţia de capital) plusvaloare de consum – capacitatea de a aduce profit – calitate improprie lor în simpla economie producătoare de produsemarfă. Totodată. căruia aceasta trebuie restituită după expirarea termenului de împrumut. pe care capitaliştii-creditori „o vând” capitaliştilor-comercianţi sau capitaliştilor-industriaşi.P.. capitalul în funcţiune îşi începe şi îşi încheie ciclul de rotaţie în întreprinderea debitorului.dobânzi. banii apar în calitate de valoare producătoare de plusvaloare. se prezintă ca o marfă specifică. Particularităţile capitalului de împrumut se deosebeşte în multe privinţe de cele ale capitalului industrial sau comercial. Capitalul de împrumut se caracterizează printr-o formă de circulaţie specifică. Capitalul de împrumut este capital-proprietate spre deosebire de capitalul-funcţie.. Capitalul de împrumut este cedat în gestiune (folosinţă) vremelnică capitalistului industrial (fabricant) sau capitalistului-comerciant. prin exploatarea muncitorilor salariaţi. În condiţiile modului capitalist de producţie. Utilizarea capitalului bănesc dat cu împrumut se exprimă prin faptul că întreprinzătorul-debitor îşi cumpără cu acest capital mijloace de producţie şi braţe de muncă şi. circulaţia capitalului de împrumut se reduce la formula D – D1. Sistemul de circulaţie al acestui capital se numeşte credit.

Debitorul are posibilitatea să restituie creditorului banii cu dobândă doar dacă banii fac o rotaţie efectivă în calitate de capital şi sunt folosiţi pentru obţinerea plusvalorii în urma exploatării muncitorilor salariaţi în procesul de producţie. contradicţia dintre capital şi muncă atinge apogeul. De aceea se creează aparenţa că banii „dau naştere” la alţi bani.P. în vreme ce rambursarea lui cu dobândă nu are loc decât după expirarea termenului stabilit. Capitalul de împrumut se caracterizează printr-o formă specifică de înstrăinare –cea de împrumut. productivă şi de marfă). în sfera capitalului de împrumut.. Relaţia dintre capitalul de împrumut şi capitalul industrial Circulaţia specifică a capitalului de împrumut nu este posibilă decât pe baza şi ca rezultat al circuitului capitalului industrial D – T. iar capitalul comercial – două (bănească şi de marfă). Împrumutul se deosebeşte de procesul cumpărare-vânzare prin deplasarea unilaterală a valorii: capitalul trece mai întâi doar de la creditor la debitor. Deoarece capitalul industrial îmbracă trei forme (băneasca.fi restituiţi cu dobândă proprietarului după expirarea unui anumit termen. marfa e transmisă de la vânzător cumpărătorului şi. Caracterul fetişist al capitalului de împrumut constă în faptul că proprietatea de a crea un spor (dobândă) se atribuie banilor ca atare. La cumpărarevânzare.. capitalul de împrumut îşi păstrează mereu aceeaşi formă – bănească. suma de bani echivalentă valorii mărfii trece de la cumpărător la vânzător. În circulaţia (dinamica) de împrumut D – D 1 nu se observă alte verigi de intermediare între acordarea de capital cu împrumut şi rambursarea lui cu dobândă.. concomitent. 126 . De acea. Relaţia socială a căpătat forma definitivă de raport între un anume lucru (în cazul dat banii) şi acesta însuşi.. Capitalul de împrumut reprezintă cea mai fetişizată formă de capital.T – D1.

Cauzele faptului că ritmul de acumulare a capitalului de împrumut depăşeşte ritmul de acumulare a capitalului efectiv. iar valoarea efectivă a clădirilor şi utilajului industriei prelucrătoare – doar de 1..A. o parte din care o întoarce sub formă de dobândă capitalistuluicreditor.8 ori. sau plusvaloarea obţinută. adică valoarea.6 ori. cât şi capitalul de împrumut. ci doar mobilizarea de către sistemul de credit a unui volum din ce în ce mai mare de venituri şi rezerve băneşti. Deoarece are loc transformarea în proporţii din ce în ce mai mari a veniturilor băneşti şi a economiilor diverselor clase sociale în capital de împrumut. angajează şi exploatează muncitorii. Dar ritmurile creşterii lor diferă: capitalul de împrumut se acumulează mai rapid decât cel efectiv (real). ci şi de bani ca atare. constau în creşterea păturii de rentieri şi dezvoltarea sistemului de credit. capitalistul industrial. din 1960 şi până în 1995.Capitalistul împrumutător nu vine în contact şi nu are relaţii nemijlocite cu muncitorii salariaţi. care a luat cu împrumut un capital bănesc de la capitalistul-creditor.U. Legătura reciprocă dintre capitalul de împrumut şi capitalul real şi bani O dată cu dezvoltarea economiei de piaţă sporesc atât capitalul efectiv (real). mijloc de 127 . banii înşişi îndeplinesc funcţia de măsură a valorii. obţine plusvaloare. Însă. De exemplu. Deosebirea din punct de vedere calitativ a capitalului de împrumut de banii ca atare constă în faptul că acesta reprezintă capitalul în sine. în S. acest capitalist intră direct în relaţii doar cu debitorul – capitalistul industrial sau capitalistul financiar. datoria totală publică şi privată (ce reflectă cuantumul capitalului) a crescut în expresie reală (preţuri invariabile) de 2. Capitalul de împrumut nu se deosebeşte numai de capitalul efectiv. deşi nu are formă bănească. acumularea capitalului de împrumut nu exprimă acumularea capitalului efectiv. În cazul dat.

Piaţa capitalurilor de împrumut se divizează în două sectoare: piaţa monetară şi piaţa de capitaluri. Instrumentele pieţei monetare au un grad înalt de lichiditate şi pot fi vândute şi cumpărate.circulaţie etc. a cărei funcţie principală constă în transformarea fondurilor băneşti pasive (inactive) în capital de împrumut pentru deservirea circuitului capitalurilor industrial şi comercial în funcţiune. Masa capitalurilor de împrumut depăşeşte cantitatea banilor în circulaţie.U. Mecanismul funcţionării pieţei capitalurilor de împrumut este cel de intermediere autoreglementată a procesului de redistribuţie a capitalului în funcţie de conjunctura cererii şi ofertei de capital. pe termene de până la un an. de regulă.A. Capitalul de împrumut se deosebeşte de bani şi din punct de vedere cantitativ: masa (volumul) capitalurilor de împrumut în cadrul societăţii depăşeşte considerabil cantitatea de bani aflată în circulaţie. Relaţiile reciproce de credit dintre creditori şi debitori au loc pe piaţa capitalurilor de împrumut. Piaţa capitalurilor de împrumut reprezintă totalitatea instituţiilor financiare şi de credit.. 128 .. deoarece una şi aceeaşi unitate bănească poate îndeplini de repetate ori funcţia de capital de împrumut. Prin piaţa monetară se subînţelege piaţa operaţiunilor de credit cu scadenţă scurtă. care-şi orientează fluxul de mijloace băneşti de la proprietari (creditori) spre beneficiarii de credit (debitori) şi invers. însă nu asigură creşterea (sporul) valorii. care face parte din piaţă financiară. În S. la finele anului 1995. iar cantitatea de bani lichizi în circulaţie – circa 146 miliarde de dolari. suma totală a datoriei publice şi private constituia 20 trilioane de dolari. Cel mai mare sector al pieţei monetare este piaţa obligaţiunilor de tezaur cu scadenţa mai mică de un an.

care alcătuiesc un vast spectru de cumpărători. pentru investitorii privaţi. Al treilea sector dintre cele mai mari ale pieţei de capitaluri este piaţa de obligaţiuni corporative. Principalii posesori ai acestor titluri adesea deţin până la 30% din volumul total al obligaţiunilor corporative. Dobânda pentru împrumut este o categorie economică obiectivă. Al doilea sector (element). prin factori de intermediere – fondurile de pensii. erau cunoscute o mulţime de 129 . Totodată. trebuie să se ţină seama de faptul că între aceste pieţe există o strânsă şi permanentă legătură reciprocă. adică piaţa titlurilor de ipotecă pentru bunuri imobiliare. dacă vom ţine cont de faptul că valoarea totală a titlurilor prezentate la licitaţii se află nemijlocit în mâinile persoanelor private. de asemenea. după volumul de valori. companiile şi corporaţiile de asigurări. de regulă. Încă în antichitate. constă în faptul că sunt protejate contra riscului de credit. În definitiv. Dobânda pentru împrumut reprezintă costul unei valorii cedate temporar în folosinţă sub formă bănească. cealaltă parte de acţiuni individualii o stăpânesc. Această piaţă include. al pieţei de capitaluri este piaţa ipotecară. sau sub formă de bunuri materiale. Diferenţa dintre piaţa monetară şi piaţa de capitaluri nu este esenţială. Ce mai extins dintre sectoarele sale este piaţa de acţiuni. procurate de instituţii şi persoane particulare. piaţa de capitaluri include şi piaţa efectelor de stat pe termen lung.Piaţa de capitaluri este piaţa unde se încheie tranzacţii de cumpărare-vânzare a hârtiilor de valoare cu scadenţa de peste un an. căci este bazată pe un criteriu simplu – durata lungă a operaţiunilor de credit. Esenţa dobânzii pentru împrumut. care determină raporturile dintre diverse taxe procentuale ce apar pe piaţa capitalurilor de împrumut. Partea atractivă a obligaţiunilor de stat pe termen lung şi mediu. operaţiunile de credit pe termen lung şi pe termen mediu.

constituit atât pe baza mijloacelor proprii. Profitul obţinut din capitalul de împrumut se divizează în două elemente: 1) dobânda însuşită de capitalistul-creditor şi 2) venitul antreprenorial însuşit de capitalistul-debitor în funcţiune (industriaş sau comerciant). respectiv. în bani. cereale şi alte produse. sub formă naturală: vite. de asemenea. De aceea între creditorul-posesor al valorii date cu titlu de împrumut şi întreprinzătorul care cumpără mijloacele primite în rulaj există mereu o discordanţă a intereselor economice. ia în calcul mai 130 . Ea stimulează din punct de vedere economic achitarea totală şi la timp a creditului oferit de bancă. Dobânda pentru împrumut îndeplineşte încă o funcţie.feluri de împrumuturi în natură. Astfel. Dacă capitalul circulant. cât şi a celor împrumutate va fi gestionat iraţional. dobânda care o plătesc capitaliştilor-creditori reprezintă „preţul” capitalului. dobânda era achitată. pentru care se plăteau dobânzi. Divizarea profitului în dobândă şi venit antreprenorial capătă importanţă universală şi poate fi aplicată până şi faţă de venitul la propriul capital al întreprinzătorilor. Deoarece capitaliştii în funcţiune apar în calitate de „cumpărători” ai acestui tip specific de marfă – capitalul. Dobânda de împrumut este partea plusvalorii pe care capitaliştii în funcţiune o dau capitaliştilor-creditori. Nevoia de a achita dobânda pentru împrumutul acordat îl sileşte pe debitor să folosească (gestioneze) cu eficienţă maximă atât propriile mijloace. să-şi sporească profitul din capitalul investit. Creditorul. când calculează mărimea dobânzii pentru împrumutul acordat. Dacă împrumuturile erau băneşti. nu numai faţă de venitul obţinut la capitalul de împrumut. cât şi mijloacele împrumutate. costul creditului s-ar putea dovedi foarte mare şi va înghiţi tot profitul. în cazul folosirii productive a creditului. sursa dobânzii pentru împrumut o reprezintă profitul realizat de întreprinzător în urma utilizării valorii împrumutate.

depinde în fiece moment de o mulţime de factori care se schimbă mereu. şi rata medie a dobânzii. înregistrată la moment pe piaţa monetară. disponibilul şi modul de garantare a creditului. Creşterea scadenţei conduce la creşterea riscului bancar de neachitare a creditului şi a dobânzilor calculate pentru împrumutul acordat. Dobânda pentru împrumut are un anumit nivel.mulţi factori: mărimea şi termenul de achitare a creditului. În primul rând. De aceea. De exemplu. calculată pe fiecare împrumut concret. posibilitatea îndeplinirii la timp de către debitor a obligaţiilor sale faţă de creditor.000 lei. situaţia pe piaţa de capitaluri de împrumut.000/100. sau rată. de regulă. cu 131 . Rata dobânzii e stabilită prin intermediul mecanismului concurenţei existente pe piaţa capitalurilor de împrumut şi depinde de fiece dată de raportul dintre oferta şi cererea de capitaluri de împrumut. în sfera circulaţiei băneşti. rata dobânzii va fi 3 (3. trebuie să se ţină cont de durata (scadenţa) creditului. Dinamica ratei media dobânzii (media dobânzii) se calculează prin raportarea ofertei la cererea de capital de împrumut. Însă rata dobânzii. iar venitul anual din acest capital este de 3.000 × 100).000 lei. dacă capitalul de împrumut echivalează cu suma de 100. adică media dobânzii calculată pe întregul ciclu. Rata dobânzii este supusă fluctuaţiilor provocate de schimbarea mărimii ofertei şi cererii de capitaluri de împrumut. Rata dobânzii exprimă raportul dintre suma venitului anual realizat din capitalul de împrumut şi suma capitalului dat cu împrumut. E necesar să se facă diferenţă dintre rata dobânzii de piaţă. rata medie a profitului indică limita maximă pentru rata dobânzii. Rata dobânzii depinde nemijlocit de rata profitului: în condiţii obişnuite. Rata dobânzii şi factorii determinării ei.

S-a constituit un spectru larg de rate a dobânzilor. De aceea. Mărimea dobânzii este influenţată şi de destinaţia creditului. În plus. de consum) şi de profilul (caracterul) activităţii beneficiarului de credit (companie industrial-comercială. pierderile creditorului cresc. bancar. de stat. De exemplu. în funcţie de mărimea creditului. Dobânzi mari se stabilesc şi la acordarea împrumuturilor cu un grad înalt de risc. Totodată. probabilitatea falimentării concomitente a câtorva debitori este mai mică decât probabilitatea falimentării unui singur debitor. În condiţiile actuale ale concurenţei pe piaţa monetară. pentru credite medii şi pentru credite mici. Rate mai mici se stabilesc la împrumuturile cu un grad înalt de garanţie – sub formă de bunuri lichide mobiliare şi imobiliare. în S. făcând ca tranzacţia să devină nerentabilă. rata dobânzii se diferenţiază pe categorii: pentru credite mici.cât este mai lungă durata împrumutului. deoarece. 132 . întreprindere agricolă.A. Rata dobânzii depinde şi de modul de garantare a creditului. adică negarantat). în cazul insolvabilităţii debitorului. Nivelul dobânzilor depinde de forma creditului (comercial. Rata dobânzii depinde de mărimea creditului. în anul 1991. De exemplu: la împrumuturile date pentru depăşirea dificultăţilor financiare. Rate mai mari se stabilesc la creditul de blanchetă (în alb. titluri de valoare uşor vandabile. persoană particulară).. pentru realizarea unor scopuri investiţionale etc. rata dobânzii pentru credite a oscilat de la 4. fiindcă acesta prezintă pentru creditor un risc sporit. deservirea micilor creditori duce la creşterea costurilor băncii. cu atât mai mare este dobânda. putem observa că există tendinţa de a se stabili o rată unică a dobânzii pentru împrumut.U.99% (la obligaţiile de tezaur cu termenul vânzării de 90 de zile) la 18.24% (dobânda încasată la cumpărarea cartelelor de credit).

volumul capitalurilor industrial şi marfar scade. adică pot fi de ordin general sau particular (individual). iar cererea scade. În faza respectivă. nu capitalul de împrumut. capitalul de împrumut. iar mijloacele băneşti retrase din circulaţie şi devenite disponibile completează capitalul de împrumut. Rata reală e aceeaşi rată nominală corectată corespunzător ritmurilor inflaţiei. circulă în sensul invers al circulaţiei capitalului industrial. rata dobânzii atinge cota maximă. rata dobânzii creşte. Aşadar. Rata nominală este calculată în expresie bănească.Există rate nominale şi reale ale dobânzii pentru împrumut. de asemenea. fiindcă în perioada respectivă producătorii de mărfuri folosesc cu precădere propriul capital. Prin urmare. iar oferta de capitalul de împrumut scade. Astfel. În faza superioară a ciclului industrial. cât şi la nivelul microeconomic. În faza de depresie. rata dobânzii este minimă. rata dobânzii pentru împrumut este mică. Creditul nu este folosit doar pentru lărgirea producţiei. în diverse faze ale ciclului industrial. La factorii de ordin general trebuie atribuite fazele ciclului industrial. din cauza reducerii şi stagnării producţiei. Factorii de ordin general pot include. În perioada de criză. ci şi pentru tranzacţiile speculative pe pieţele de devize (valutară). Oferta de capital de împrumut creşte. iar factorii de ordin particular – genurile de tranzacţii creditoare pentru atragerea mijloacelor temporar disponibile şi plasarea acestora. În această fază a ciclului industrial are loc goana pentru bani ca mijloace de plată. situaţia circuitului bănesc. factorii care influenţează mărimea dobânzilor se află în corelaţie cu evoluţia diverselor procese economice atât la nivelul macroeconomic. căci ritmul de sporire a investiţiilor pe bază de credit depăşeşte considerabil ritmul de creştere a producţiei. pieţei de efecte (hârtii de valoare). de valori şi de mărfuri. în prima fază a ciclului industrial. nivelul de dezvoltare a pieţelor monetare. 133 .

Creditul acordat în condiţiile ratei flotante din băncile străine se numeşte credit roll-over. Acest gen de relaţii de credit poate fi practicat atât pe piaţa naţională. În primul rând. Cumpărând cambia (poliţa) înainte de scadenţa acesteia. se ia taxa scontului. care-şi orientează fluxul de mijloace băneşti de la proprietari (creditori) spre beneficiarii de credit (debitori) şi invers. pe căi indirecte. a cărei funcţie principală constă în transformarea fondurilor băneşti pasive (inactive) în capital de împrumut pentru deservirea circuitului capitalurilor industrial şi comercial în funcţiune. influenţează asupra cuantumului investiţiilor creditoare. Modificarea ratei dobânzilor reflectă fluctuaţia ratei dobânzilor pe pieţele capitalurilor de împrumut în decursul termenului de utilizare a creditului. Într-o serie de ţări. banca plăteşte creditorului valoarea ei minus dobânzile. În afara factorilor de piaţă. este vorba de stabilirea ratei oficiale a dobânzii. adică taxa de rescontare a cambiilor (poliţelor) de către Banca Centrală. Mecanismul funcţionării pieţei capitalurilor de împrumut este cel de intermediere 134 . statul. a căror mărime depinde de taxa scontului şi durata perioadei de stingere a cambiei. perfecţionarea sistemului de credit. cât şi pe piaţa internaţională a capitalurilor de împrumut. Concluzie Piaţa capitalurilor de împrumut reprezintă totalitatea instituţiilor financiare şi de credit.Rata dobânzii poate să se modifice (devenind flotantă) sau poate să rămâne aceeaşi pe toată durata împrumutului. stimulează dezvoltarea anumitor ramuri ale economiei. preţul creditului poate fi reglementata de stat. Reglementând nivelul dobânzilor. ce influenţează formarea dobânzii pentru împrumut. pe a cărei bază Banca Centrală să acorde credite băncilor comerciale. drept rată oficială a B.C. masei monetare aflate în circulaţie.

Cоколова О. 6.autoreglementată a procesului de redistribuţie a capitalului în funcţie de conjunctura cererii şi ofertei de capital. 1997. capitalul real şi bani.144 -159. 2001. Explicaţi dependenţa ratei dobânzii de fazele ciclurilor economice. 5. деньги и кредит. Explicaţi rolul ratei dobânzii în reglementarea stihiinică a economiei. credit. Юристь. Literatura: Basno C. Explicaţi particularităţile capitalului de împrumut. 135 . 3. Monedă. 2. 2. 4. Explicaţi deosebirile între capitalul de împrumut. Bucureşti. Editura Didactică şi pedagogică.. Финансы. Subiectele pentru verificarea cunoştinţelor Numiţi şi explicaţi esenţa formelor istorice de credit. Numiţi segmentele pieţei de capital. М. 1. pag.186-188 1. Floricel C. с.. bănci. Dardac N. В. 7. Explicaţi factorii determinanţi al ratei dobânzii.

care reprezintă o dobîndă foarte ridicată percepută la împrumuturi şi practicată în sclavagism. XII-XIV. Apariţia creditului se leagă de un anumit stadiu de dezvoltare al schimbului. Activitatea acestora era însă în realitate cămătărie2 şi zărăfie3. Creditul a apărut pe baza dezvoltării producţiei de mărfuri. Dovezi privind activitatea de acordare a împrumuturilor au fost găsite încă în Codul de legi a lui Hammurabi în Babylonul Antic în sec. când vânzătorul preda valori de întrebuinţare în schimbul unor promisiuni că va primi cândva o valoare. pîrghia de auto-reglementare a economiei Relaţiile de credit au existat încă în economiile premonetare. Una din celebrele 2 Cămătărie provine de la noţiunea de camătă. din cauza resurselor băneşti limitate şi a riscului de nerambursare. Teoria naturalistă a creditului Teoria capitalo . dar în mod sigur la greci (“trapeziţi”) şi romani (“argentari”).creativă a creditului Noţiunile fundamentale: Dobînda. 3 Zărăfie înseamnă îndeletnicirea zarafului de a schimba banii.XVIII î. cele din oraşelerepublici italiene. Primele institute care au efectuat operaţii de profilul actualelor bănci au fost.Capitolul 8.Hr. Negustoria de bani a existat probabil la egipteni şi fenicieni. când au apărut şi s-au dezvoltat raporturile marfă-bani. feudalism şi capitalismul în ascensiune. Teoriile economice atestă apariţia iniţială a noţiunii de credit încă în antichitate. adică în sec. unde constituia monopolul marilor proprietari funciari şi al preoţilor. în Orientul Mijlociu. probabil. 136 . TEORII ASUPRA CREDITULUI ♦ ♦ ♦ Obiectivele de studiu Etapele dezvoltării teoriilor asupra creditului.

de asemenea. după revoluţia industrială. exercitând un efect multiplicator asupra activităţii economice. fără a folosi alt izvor de venit. făcând posibilă anticiparea cumpărărilor. condamnă mai ales camăta. astfel. împrumutatul se serveşte de credit ca de un fond destinat 137 . fie ca de o rezervă destinată pentru consumul său imediat. atunci el poate să reconstituie capitalul şi să plătească şi dobânda. Zaharia) în încercarea lor de a impune în viaţa de toate zilele principiile adevărului. Isaia. în 1171. fireşte o condamnă în termeni categorici. Prima bancă a fost. Profeţii biblici (Eremia. însă ea a fost recunoscută oficial ca bancă de viramente abia în 1587 sub denumirea Banco di Rialto. În viziunea lui Adam Smith împrumutatul poate dispune de credit. şi. reglementând preţurile în aşa mod încât acestea să asigure vânzătorilor un profit moderat. cunoscută sub denumirea Banca din Veneţia. Daniel. fie ca de un capital. acorda împrumuturi familiilor princiare din Italia şi din întreaga Europă. care aflându-se la guvernarea provinciei Florenţa. considerată a se afla la temelia îmbogăţirii unora şi sărăcirii altora. Dacă împrumutatul utilizează creditul în calitate de capital destinat pentru întreţinerea lucrătorilor productivi. înfiinţată in Italia. justiţiei şi echităţii sociale. culmea hrematisticii (acumularea bogăţiei sub forma de bani) o constituie camăta. Creditul a devenit unul din mecanismele fundamentale ale vieţii economice începând din 1850. precum şi vânzarea mărfurilor în credit. susţine el ”banii nu nasc bani”. Pe parcursul dezvoltării ştiinţei economice au fost formulate diverse concepţii şi expuse păreri cu privire la credit. pe care.” În viziunea lui Aristotel.familii italiene din domeniul activităţii de credit a fost familia Medici. care îi reconstituie valoarea cu un profit. deoarece. Dacă. Platon considera că „statul trebuie să ţină sub control încasarea dobânzii pentru împrumuturi (a cametei). însă.

Aproape toate împrumuturile se fac în bani. el nu poate nici să înapoieze capitalul. Banca lui n-a funcţionat nici o zi. nu sunt banii. el face ca un risipitor care iroseşte pentru întreţinerea unor inactivi ceea ce era destinat pentru susţinerea celor activi. Proudhon creează o „ bancă populară”. este o formă a plusvalorii şi are la temelia sa munca neplătită a muncitorilor. ca şi profitul. Proudhon urmează mai multe scopuri: făcând creditul accesibil muncitorilor. dar în realitate lucrul de care împrumutatul are nevoie şi pe care şi împrumutătorul i-l dă. Singurii oameni cărora li se împrumută de obicei fonduri băneşti. În acest caz. nici să plătească dobânda.pentru consumul lui imediat. El considera că dobânda. Căutând să acţioneze în spiritul socialiştilor idealişti. În formularea. el intenţiona să-i prefacă pe micii producători în proprietari. sunt nobilii rurali. Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865). dezvoltarea şi perpetuarea concepţiilor cu privire la credit şi dobândă. creditul apare în cadrul acelor relaţii prin care înstrăinarea mărfii este separată în timp de realizarea preţului ei. Mai târziu. cum ar fi proprietatea sau renta pământului. spune Smith. care urma să acorde credit fără dobândă. care se împrumută pe ipotecă. fără a înstrăina sau ataca vre-un alt izvor de venit. Dar ideea unui credit ieftin sau gratuit a rămas. ci valoarea banilor sau bunurile care se pot cumpăra cu ei. adept al socialismului de piaţă şi în acelaşi timp părintele anarhismului va înainta teoria creditului gratuit. totodată creditul gratuit urma să ducă la scăderea preţurilor şi deci la creşterea nivelului de trai al maselor largi populare. adică să convingă prin exemplu personal. fără a se aştepta să se facă din ele o întrebuinţare prea folositoare. Prin crearea acestei bănci. gânditorii s-au angajat în 138 . deoarece nimeni nu s-a găsit predispus să împrumute cuiva bani „pe degeaba”. După Karl Marx. fiind apoi preluată de John Maynard Keynes.

justificarea şi utilizarea dobânzii. Reducerea ratei dobânzii poate fi realizată pe calea sporirii cantităţii de bani aflaţi în circulaţie (măsură care în mod evident duce la inflaţie). Tot el consideră că stimularea investiţiilor private urma să se înfăptuiască prin intermediul micşorării ratei dobânzii. în ciuda faptului că realitatea relaţiilor economice afirma permanent prezenţa acestui „accident” economic în cadrul procesului de creditare. teologilor şi profeţilor s-a manifestat din cele mai vechi timpuri şi a durat secole. În general dobânda se considera ca ceva contrar eticii.explicarea. Un credit ieftin nu numai că ar stimula investiţiile private. cei care produc şi nu cei care. Ridicarea ratei dobânzii în perioada expansiunii economice nu reuşea să 139 . care nu investeşte. această clasă parazitară. obţin venituri fabuloase. dobândă şi rata dobânzii. nu produce. Dar doctrina lui Keynes suferă de un şir de neajunsuri şi inexactităţi. John Maynard Keynes. pentru a stimula investiţiile. ci şi ar scoate terenul de sub picioarele rentierilor. Această poziţie a filosofilor. capitalurile private preferă să plece peste hotare. considerat a fi cel mai mare economist al secolului XX. Asemeni lui Aristotel şi canoniştilor medievali. Keynes pune accentul pe o intervenţie indirectă de natură creditară. va avea alte idei referitoare la credit. s-a dovedit a fi insuficientă propunerea de a micşora rata dobânzii în scopul stimulării investiţiilor private. ar fi sortită pieirii. latură specifică a relaţiilor de credit. Unul din scopurile principale ale politicii monetare ale lui Keynes este menţinerea ratei dobânzii la cel mai scăzut nivel posibil. Astfel. tezaurizând moneda. de aceea trebuie stimulaţi şi încurajaţi. Iar printr-o micşorare progresivă a ratei dobânzii până la zero. Deoarece când în timpul crizei statul micşorează rata dobânzii. savantul englez considera că banii nu produc nimic.

iar profesorul F. precum şi fondurile strânse prin vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni pot fi folosite pentru acordarea de împrumuturi întreprinderilor de stat şi particulare. Implicaţiile creditului în multiplele sfere ale economiei şi influenţa sa asupra creşterii economice şi echilibrului monetar explica interesul specialiştilor pentru conţinutul creditului şi definirea lui. În teoriile economice contemporane creditul este definit ca o relaţie bănească între o persoană fizică sau juridică. rolul şi importanţa creditului în economia fiecărei ţări 140 . cu rezerva dreptului de a avea pretenţiuni asupra lor. conform căreia creditul se caracterizează în acel act de schimb privat-economic. care acordă unei alte persoane numită debitor. Fondurile disponibile. prin care un subiect economic cedează în proprietatea unui alt subiect economic. Utilizarea raţională a creditului sporeşte puterea productivă a capitalului şi asigură un volum mare de produse. numită creditor. Pe măsura dezvoltării economicosociale. valori economice. în general cu o dobândă stabilă în funcţie de riscul pe care şi-l asumă creditorul sau de reputaţia debitorului. potrivit înţelegerii între părţi”. Francezul Charles Gide defineşte creditul ca fiind schimbul unei bogăţii prezente contra unei bogăţii viitoare.Leitner este de părere că ”sub credit înţelegem cedarea şi primirea unui bun la o epocă. constând în economii pentru diferite perioade de timp. Creditul este unul din motoarele principale ale întregului angrenaj economico-social. Una din cele mai complete definiţii a dat-o germanul Wagner. cât de rata profitului. întrucât creşterea era stimulată nu atât de rata dobânzii. un împrumut în bani sau care vinde mărfuri sau servicii pe datorie.încetinească ritmurile de creştere economică. Creditul permite disponibilizarea de fonduri lichide pentru investiţii sau activităţi curente. în credinţa că acelaşi bun sau altul de aceeaşi valoare va fi restituit la o dată în viitor.

participă la creşterea gradului de centralizare şi concentrare a capitalului. Printr-o analiză atentă a cererilor de credite se favorizează orientarea disponibilităţilor spre ramurile sau activităţile mai rentabile. contribuind astfel la creşterea avuţiei reale a societăţii.au marcat o creştere considerabilă. Având în vedere cele prezentate. băncile. se poate observa importanţa pe 141 . diversificarea funcţiilor îndeplinite de credit. în urma mobilizării lor de către bănci. creditul îndeplineşte o funcţie distributivă prin faptul că redistribuie rezervele băneşti disponibile la un moment dat în economie sub forma împrumuturilor acordate anumitor ramuri. care poate provoca recesiune. transformă economiile sterile în capitaluri productive. acest lucru asigurând o mai mare posibilitate de adaptare la cerinţele pieţei interne şi externe. având loc totodată. Deci. prin creditarea acestora. Prin disponibilităţi sunt desemnate atât excedentele din conturile întreprinderilor deschise la bănci şi aflate temporar în stare inactivă. Economisirea fără investire conduce la tezaurizare. resurse ale sistemului de credit şi sunt utilizate prin redistribuire la acordarea creditelor economiei. cât şi sumele economisite de populaţie pentru diferite scopuri şi depuse spre păstrare la băncile comerciale. Oferind întreprinzătorilor toate aceste disponibilităţi. Din acest motiv se poate afirma că. creditul sporeşte puterea de acţiune productivă a capitalului. prin funcţia sa distributivă. în cadrul căruia mijloacele băneşti ale întreprinderilor. sectoare sau domenii de activitate care au nevoie de mijloace de finanţare. Din faptul că nu orice individ dispune de calităţile necesare sau capitalului necesar pentru a desfăşura activitatea de întreprinzător. creditul. rezervele de casă ale firmelor păstrate în conturi la bănci. creditul apare ca un sistem de relaţii între bănci şi întreprinderi. În primul rând. cât şi mijloacele băneşti ale sistemului financiar devin.

) s-a ajuns la diminuarea utilizării numerarului şi în consecinţă la creşterea în proporţii mari a monedei de cont (scripturale). Nu putem ignora nici importanţa creditului în acoperirea bugetului de stat prin creditul public. noile tehnici şi instrumente de plată oferite de existenţa creditului făcând faţă creşterii volumului de tranzacţii. Odată cu diversificarea tehnicii de plată (virament. creditul este un important factor al creşterii economice.care o are creditul în procesul de transformare a economiilor în investiţii. adesea promotoare ale inovaţiei ceea ce favorizează concurenţa. cu efectele sale pozitive asupra economiei în ansamblul său. la rularea continuă a fondurilor. Deci. creditul contribuie la stabilitatea preţurilor. creditul joacă un rol de diminuare a iniţiativelor nerentabile. Un întreprinzător care prezintă iniţiative riguros fundamentate şi însoţite de garanţii reale acoperitoare poate să obţină un credit. De asemenea. O altă funcţie importantă a creditului este cea de emisiune monetară. la multiplicarea monedei scripturale. 142 . Reglând dimensiunile cererii şi ale ofertei de mărfuri tocmai prin creditarea consumului pe de o parte şi creditarea stocurilor pe de altă parte. creditul contribuie la proliferarea firmelor de mici dimensiuni. Prin aceasta s-a asigurat şi importanta reducere a cheltuielilor cu circulaţia banilor. credit ipotecar etc. cec. trată etc. Astfel. Un rol deosebit îl are creditul în promovarea relaţiilor economice internaţionale prin creditarea activităţilor de comerţ exterior cel mai frecvent cu avantaje deosebite pentru producător. nici prezenţa din ce în ce mai masivă a lui în rândul populaţiei sub formele sale de credit de consum. Prin urmărirea şi verificarea atentă a modului de utilizare a sumelor primite. care provoacă pierderi. creditul contribuie la viteza de rotaţie a banilor. Ca urmare a naturii sale.

Dardac N.. trebuie menţionat. Enumeraţi principalele teorii asupra creditului şi explicaţi particularităţile specifice a lor. Odată cu relevarea acestor funcţii importante. Monedă. 3. pag. 4. credit. bănci. Basno C. 1997. Общая теория денег и кредита. 74-79. devenind o activitate economică deosebit de importantă. 2. Concluzie În dezvoltarea sa teoriile asupra creditului actualmente îi oferă ultimului un rol activ în procesele de autoreglementare în economie. rolul şi amploarea creditului au crescut mult. Ф. 143 . Bucureşti. Floricel C.160-167 2.. 1. Subiectele pentru verificarea cunoştinţelor: Numiţi etapele apariţiei şi dezvoltării creditului. prin cumpărarea pe credit şi plata în rate a unor bunuri de folosinţă îndelungată. Explicaţi esenţa teoriilor de credit – creator a capitalurilor.creditul exercită o influenţă benefică asupra consumului. Editura Didactică şi pedagogică. Formulaţi definiţia creditului. Жуков Е. Literatura: 1. c.. 2000. în acelaşi timp că abuzul de credit prezintă şi dezavantaje importante. Pe acest fond. o dată cu dezvoltarea economico-socială. Implicaţiile creditului în multiplele sfere ale economiei şi influenţa sa asupra creşterii economice şi echilibrului monetar explica reflectarea lui în teoriile economice contemporane. falimente ale instituţiilor insolvabile sau influenţe negative asupra conjuncturii economice. putând să determine pierderi pentru instituţiile de credit. Москва: ЮНИТИ.

♦ Funcţiile Băncii Centrale: (emisiunea monetară. reglementarea activităţii instituţiilor de creditare. Băncile comerciale practicau pe larg emiterea bancnotelor ca sursă de mobilizare a mijloacelor băneşti. dezvoltării băncilor şi a sistemului bancar. ♦ Particularităţile sistemul bancar al Republicii Moldova. emisiunea monetară. Pe măsură ce se dezvolta sistemul creditar. politica monetar-creditară şi valutară).Partea III. Banca Centrală. reglementarea activităţii bancare. dreptul de monopol asupra emiterii bancnotelor să se atribuie doar unei singure bănci. politica monetară Apariţia băncilor centrale. păstrarea rezervelor oficiale ale ţării. Noţiunile fundamentale: Sistem bancar. pentru ca. BANCA CENTRALĂ ŞI ROLUL EI ÎN SISTEMUL BANCAR Obiectivele de Studiu ♦ Concept de bancă şi sistem bancar: privire generală asupra apariţiei. Apariţia băncilor centrale a fost condiţionată istoriceşte de concentrarea emisiunii biletelor de bancă în mâinile câtorva 144 . ♦ Formele de organizare şi structura organizatorică a Băncii Centrale. BĂNCILE ŞI SISTEMUL BANCAR Capitolul 9. evolua procesul de concentrare a emisiunii biletelor de bancă într-un număr restrâns de bănci comerciale mari. în consecinţă. În prima perioadă a dezvoltării capitalismului nu exista o deosebire clară între băncile centrale (de emisiune) şi băncile comerciale. bancher al statului.

îşi puteau pierde capacitatea de mijloc de circulaţie. iar în etapa actuală se numeşte simplu – Bancă Centrală. au existat două căi (metode) de înfiinţare a băncilor centrale. a prins a evolua rapid procesul de naţionalizare a băncilor centrale. promulgând o serie de legi corespunzătoare. La finele sec. căci bancnotele emise pentru împrumuturi de o sumedenie de bănci mărunte. Banca Centrală îndeplineşte într-un fel funcţia de subdiviziune organizatorică de bază a sistemului naţional de credit.19 – începutul sec. băncile centrale ale multor state latinoamericane) au fost întemeiate chiar de la bun început ca centre de emisiune. Banca Engleză a devenit centru de emisiune în anul 1844. În 1938. fundate în 1913.A.. Banca Franceză – în 1848. Această denumire reflectă rolul băncii pe care îl joacă în sistemul de credit al ţării. a fost naţionalizată Banca Canadiană.bănci comerciale dintre cele mai fiabile. în primul rând.19 – începutul sec. sprijinea activ acest proces. în 1946 – Banca Engleză şi Banca Franceză. Alte bănci (băncile federale ale S. în ţările ale căror relaţii capitaliste s-au constituit relativ devreme (la mijlocul sec. Statul.20). în majoritatea ţărilor emisiunea tuturor bancnotelor se concentrase într-o singură bancă. În epoca capitalismului monopolist de stat. Astfel. Acest fenomen s-a produs.U. care se bucurau de încrederea generală şi ale căror bancnote puteau îndeplini cu succes funcţia de instrument de credit universal în sfera circulaţiei. Banca Spaniolă – în 1874.20. care au făcut să crească tendinţele reglementării monopoliste de stat a economiei. în cazul falimentarii emitenţilor. care a început să fie numită Bancă Centrală de Emisiune. care mai înainte aveau statut de bancă acţionară. 145 . Unele dintre bănci au devenit centrale ca urmare a îndelungatei evoluţii istorice. De-a lungul istoriei. în 1942 – Banca Niponă. Naţionalizarea băncilor centrale au grăbit Marele Crah din anii 1929-1933 şi izbucnirea Celui de-al Doilea Război Mondial.

conform legii. bănci pe acţiuni şi bănci mixte – societăţi pe acţiuni. Banca Centrală dispune de ea ca proprietar. Banca Centrală. strânsele relaţii dintre Banca Centrală şi stat nu indică faptul că acesta din urmă îşi poate exercită fără nici o limită influenţa asupra politicii băncii. De cea mai mare independenţă beneficiază acele bănci care. Statul este interesat în fiabilitatea Băncii Centrale – datorită rolului extrem de important al acesteia din urmă în sistemul de credit al ţării. este.F. În această categorie intră majoritatea băncilor. din punct de vedere juridic. în procesul de promovare a politicii sale economice. indiferent de faptul dacă statul era sau nu era posesorul capitalului băncii.După Primul Război Mondial. Totuşi. independentă: proprietatea ei se consideră separată de cea a statului. au apărut instituţii de emisiune de stat în R. 55% din capitalul Băncii Nipone. După cum am remarcat mai sus.G. între bancă şi stat s-au constituit relaţii strânse. bănci naţionale. Gradul de independenţă a Băncii Centrale faţă de organele executive ale puterii diferă de la ţară la ţară. În condiţiile actuale. în fond. băncile centrale sunt. indiferent de cine-i posesorul capitalului. băncile centrale pot fi clasificate în: bănci de stat. din punctul de vedere formal. o parte a capitalului cărora aparţine statului. Formele de organizare a băncilor centrale. De exemplu. Însă. altele – ca bănci pe acţiuni. Istoria dezvoltării instituţiilor bancare demonstrează că. sunt subordonate Ministerului Finanţelor. în funcţie de caracterul proprietăţii asupra capitalului. doar o parte din capitalul Băncii Naţionale a Elveţiei. 50% din capitalul Băncii Naţionale a Bulgariei sunt capitaluri de stat. în majoritatea ţărilor. unele bănci centrale au fost de la bun început înfiinţate ca bănci de stat. istoriceşte. 146 . – Bundes bank (1957) şi în Austria – Banca de Rezervă a Austriei (1960). fiind naţionalizate ulterior. care în etapa actuală au devenit deosebit de puternice. până şi în cazurile în care. nu aparţin statului.

în planul pe termen lung de realizare a politicii Băncii Centrale sunt indicate nemijlocit priorităţile cursului macroeconomic al guvernului. tendinţele de obţinere a independenţei faţă de guvern ale băncilor centrale au crescut. Pentru a realiza aceste obiective. Fiecare bancă centrală are o sarcină prioritară – să menţină puterea de cumpărare şi cursul valutar al monedei naţionale şi să asigure stabilitatea şi lichiditatea sistemului bancar. Din acest motiv. În definitiv. îmbină în sine şi trăsături de bancă. acesta fiind preocupat. fără o corelare strânsă a principalelor sale elemente: politica bănească şi de credit şi politica financiară. fiindcă politica economică a guvernului nu poate fi promovată cu succes. Funcţiile băncilor centrale. de asemenea. Banca Centrală îndeplineşte următoarele funcţii de bază: reglementarea sistemului bănesc şi de credit. şi trăsături de instituţie (organ) de stat. orice Bancă Centrală. de bancă a guvernului. funcţia de reglementare a sistemului bănesc şi de credit este cea mai eficientă şi ocupă un loc prioritar. de problemele în legătură cu apropierea campaniei electorale. Totodată. care nu arareori ajunge în contrazicere cu obiectivele de scurtă durată ale guvernului. eficienţa şi fiabilitatea sistemului de plăţi. De remarcat că în anii (80-(90. de bancă a băncilor. 147 . independenţa Băncii Centrale are un caracter relativ.Un anumit grad de independenţă faţă de guvern a Băncii Centrale este o condiţie obligatorie a eficacităţii activităţii sale de menţinere a stabilităţii valutare băneşti şi de credit. bunăoară. precum şi funcţiile – economică externă. Acest fapt e deosebit de important. În sistemul măsurilor de exercitare a influenţei managementului bancar asupra implementării politicii băneşti şi de credit a statului. emiterea cu drept de monopol a bancnotelor. într-o anumită măsură. şi sub aspectul limitării posibilităţilor statului de a beneficia de resursele Băncii Centrale pentru a acoperi deficitul bugetar. de control şi supraveghere (monitorizare) a activităţii instituţiilor de credit.

Aceasta este una dintre cele mai vechi şi importante funcţii ale băncilor centrale. Băncii Centrale. În această situaţie. O dată cu dezvoltarea capitalismului. legătura nemijlocită dintre bancnote şi circulaţia mărfurilor a slăbit evident. drept exercitat în procesul creditării băncilor comerciale. Banca Centrală asigură cu drept de monopol emisiunea banilor în monedă. Banca Centrală cumpără monede de la vistieria statului după valoarea lor nominală. de regulă. bancnotele Băncii Centrale erau garantate dublu: în aur şi în cambii comerciale. iar diferenţa dintre valoarea nominală şi costul de producţie a monedelor este inclusă în veniturile bugetului de stat. adică a monedei naţionale de credit. de baterea acestora se ocupă Ministerul Finanţelor. monopolul asupra emisiunii biletelor de bancă a fost atribuită doar unei singure bănci – Centrală. însă. emisiunea bancnotelor este înfăptuită cu precădere în bonuri de tezaur ale guvernului. în calitate de reprezentant al statului. cumpărării titlurilor de valoare în valută. apoi. După renunţarea la sistemul standardului-aur. Monedele cumpărate sunt lansate în circulaţie 148 . în urma procesului de centralizare (concentrare) a emiterii bancnotelor în mâinile celor mai mari bănci şi transformării acestor bănci în bănci centrale. În epoca monometalismului-aur. În ce priveşte cazul din urmă. unanim acceptată în ţară ca mijloc de stingere a creanţelor. Funcţia de emitere cu drept de monopol a bancnotelor. bugetului de stat. În unele ţări.Tocmai de aceea aici o vom menţiona doar printre celelalte funcţii. Actualmente. consacrându-i un spaţiu mai larg în cadrul unei prelegeri speciale. Banca Centrală e abilitată cu dreptul exclusiv de lansare a banilor lichizi în circulaţie. ea a suferit o serie de modificări esenţiale: dacă în prima perioadă de constituire a sistemelor de credit atât băncile comerciale. i se atribuie monopolul doar asupra emisiunii bancnotelor. cât şi băncile centrale înfăptuiau emisiunea bancnotelor.

realizând operaţiuni în sfera circulaţiei rezervelor valutare în aur. Banca Centrală este promotorul politicii valutare de stat. precum şi de angajamentele sale pe plan extern. deoarece obligaţiunile (titlurile) emise de B. după cum s-a menţionat deja. cât şi dincolo de frontierele ei. controlului circulaţiei valorilor valutare atât în propria ţară.C. însă emisiunea de bancnote continuă să rămână absolut necesară – pentru efectuarea plăţilor în sfera comerţului en-detail. Funcţia de realizare (implementare) a politicii valutare. Bancnotele. precum şi pentru asigurarea lichidităţii sistemului de credit. Monopolul (dreptul exclusiv) de emitere a banilor a făcut ca Banca Centrală să devină centru de emisiune-casă al sistemului bancar. ce prevede un complex de măsuri al căror scop constă în consolidarea poziţiilor economice externe ale ţării. de starea balanţei de plăţi şi circulaţiei băneşti. − înfăptuirea reglementării (gestiunii) valutare şi a controlului valutar pe calea reglementării decontărilor internaţionale. pot servi drept rezervă de casă pentru orice bancă comercială. În linii generale. − înfăptuirea colaborării valutare internaţionale şi participarea la lucrările de pregătire a acordurilor (convenţiilor) internaţionale asupra problemelor 149 . asumate ca participant (membru) al organizaţiilor internaţionale valutare şi de credit. participarea la elaborarea prognozei şi organizarea procesului de întocmire a balanţei de plăţi. alcătuiesc doar o parte neînsemnată a masei monetare a ţărilor puternic industrializate. − formarea rezervelor valutare şi administrarea acestora.de către Banca Centrală o dată cu bancnotele emise de ea. politica valutară constă în: − reglementarea cursului valutar pe calea menţinerii cursului de schimb al monedei naţionale. Obiectivele (direcţiile) politicii valutare sunt determinate de situaţia economică şi politică din ţară. balanţei plăţilor.

creditor. Funcţia de bancă a guvernului. În sec. În majoritatea ţărilor. reprezentând ţara dată în aceste organizaţii. serveşte drept centru de decontare al sistemului bancar. Banca Centrală le acordă asistenţă de credit. tranzacţiile pe piaţa deschisă. adică rezervele lor de casă. băncile comerciale din majoritatea ţărilor. Banca Centrală nu se implică în relaţii directe cu oamenii de afaceri şi populaţia. precum şi cu organizaţiile valutare şi de credit internaţionale şi regionale. Funcţia de bancă a băncilor.respective. În calitate de bancher al guvernului. Aceste rezerve se mai numesc rezerve bancare obligatorii. colaborării cu băncile centrale ale altor ţări. Spre deosebire de băncile comerciale.). coordonează şi reglementează organizarea sistemelor de decontare. erau datoare să-şi păstreze o parte din rezervele de casă la Banca Centrală.a. conform legii. Banca Centrală îşi deschide conturile pentru guvern şi departamentele guvernamentale.20. Clientela sa de bază o alcătuiesc băncile comerciale. Banca Centrală se prezintă şi în calitate de casier. Aceasta din urmă păstrează numerarul disponibil al băncilor comerciale. una din atribuţiile Băncii Centrale este executarea de casă a 150 . băncile centrale sunt strâns legate de instituţia statului. consultant financiar. Banca Centrală stabileşte raportul minimal dintre rezervele obligatorii şi obligaţiile depozitare (norma rezervelor obligatorii). Preluând spre păstrare rezervele de casă ale băncilor comerciale. După cum s-a remarcat. Istoriceşte. instituirea cerinţelor de rezervă faţă de bănci ş. indiferent de cui aparţine capitalul. care acţionează ca un fel de intermediari între sfera economică şi Banca Centrală. Ea organizează decontările interbancare. băncile comerciale plasau aceste rezerve în Banca Centrală cu titlu de fond de garanţie pentru amortizarea depozitelor. Instrumentele politicii valutare constau în intervenţiile valutare şi în mulţimea de mecanisme ale reglementării monetare şi de credit (politica scontului.

iar în unele ţări (Canada. în alte ţări (Germania. Italia. − modifică condiţiile vânzării. − prin diverse metode. gestionează datoria publică. exercitată de Banca Centrală asupra băncilor comerciale. Veniturile guvernului. Norvegia) – alte organisme. Austria. Franţa) – Banca Centrală. 151 . Danemarca. taxe şi împrumuturi. Rusia) funcţia de control şi supraveghere o îndeplineşte în mod exclusiv Banca Centrală. Principalele obiective ale funcţiei de supraveghere şi control. sunt trecute într-un cont fără dobândă al trezoreriei din Banca Centrală.). Elveţia. Banca Centrală aplică diverse metode de gestionare a datoriei publice: − cumpără sau vinde titluri (obligaţiuni) de stat cu scopul de a influenţa cursul şi rentabilitatea lor. Banca Centrală exercită controlul şi supravegherea băncilor în scopul menţinerii stabilităţii şi fiabilităţii sistemului bancar. sporeşte atractivitatea titlurilor de stat pentru mobilizarea (atragerea) investitorilor privaţi. sunt: − eliberarea licenţelor pentru activitatea bancară şi efectuarea anumitor tipuri de operaţiuni (valutare. nu Banca Centrală. oferă consultaţii Ministerului Finanţelor în problemele alegerii zilei pentru organizarea emisiunilor şi calcularea gradului de rentabilitate al efectelor de stat în funcţie de situaţia pe piaţa hârtiilor de valoare. organizarea achitării dobânzilor pentru ele.bugetului de stat. Prin gestiunea datoriei publice se au în vedere operaţiunile Băncii Centrale de plasare şi amortizare a împrumuturilor. toate cheltuielile guvernului fiind acoperite din acest cont. Într-o serie de ţări (Australia. comisia bancară etc. Banca Centrală creditează statul. În majoritatea ţărilor lumii. în colaborare cu de alte organisme (trezoreria. conversiunilor şi consolidării acestor împrumuturi. apărării intereselor deponenţilor şi creditorilor. provenite din impozite. Funcţia de control şi supraveghere (monitoring).

a căpătat un caracter internaţional. − verificarea şi analiza dărilor de seamă financiare. În aprilie 1977. treptat. Ea îşi exercită influenţa asupra ratei dobânzii pentru împrumutul acordat. aplicate în statele cele mai dezvoltate ale lumii. în colaborare cu reprezentanţii organelor de control bancar din 15 ţări. Aceste principii au fost aprobate de conducerea băncilor centrale ale „celor zece”. „Principiile de la Basel” au fost elaborate de grupul „celor zece” ţări. Această situaţie determină poziţia specială ocupată de Banca 152 . asigurând totodată emisiunea şi stingerea titlurilor (obligaţiunilor) guvernamentale. fapt condiţionat de internaţionalizarea băncilor (activităţii bancare). iar organelor de control bancar din toate ţările li s-a propus să se conducă după respectivele principii. sistemul de control bancar. În ultimele decenii ale secolului 20. conţinând 25 de principii care stau la baza organizării unui control şi gestiuni bancare eficiente. Banca Centrală creează instrumentele necesare de credit pentru circulaţie. Creditând statul şi băncile. În fond. prezentate de instituţiile bancare. cu metale preţioase). În 1975.cu hârtii de valoare. − stabilirea normativului pentru rezervele obligatorii şi instituirea sistemului de normative economice. preşedinţii băncilor centrale a 10 ţări europene puternic industrializate au înfiinţat la Basel Comitetul pentru problemele controlului şi reglementării bancare. Toate funcţiile Băncii Centrale sunt strâns corelate între ele. sau „Comitetul lui Cook”. numit astfel în cinstea directorului Băncii Engleze Piter Cook – iniţiatorul creării acestui organism internaţional de control (supraveghere). Comitetul din Basel a prezentat documentul „Principiile fundamentale de supraveghere eficientă a activităţii bancare”. controlul respectării lor. ele conţin o serie de cerinţe standard. efectuarea reviziilor pe teren.

Preşedintele Băncii Naţionale este desemnat de Parlament. B. alcătuit din cinci membri: Preşedintele Băncii Naţionale (preşedintele Consiliului Administrativ). este abilitat cu o serie de atribuţii care nu sunt de competenţa Consiliului Administrativ. locţiitorul preşedintelui Consiliului Administrativ asigură prezentarea periodică de către departamente. alte subdiviziuni.Centrală în sistemul bancar şi creează premise obiective pentru exercitarea funcţiei sale principale – de reglementare bănească şi de credit. Toţi membrii Consiliului Administrativ sunt numiţi pe un termen de 7 ani. elaborează şi realizează principalele obiective ale politicii monetare (valutare) şi de credit bazate pe relaţiile de piaţă. 153 .M. direcţii şi secţii (filiale) a dărilor de seamă asupra următoarelor probleme: − administrarea operaţiunilor Băncii Naţionale şi a efectuării lor. reprezintă Banca Naţională în relaţiile cu alte instituţii. a cărei sarcină principală constă în asigurarea şi menţinerea stabilităţii monedei naţionale. participă la discutarea rapoartelor despre situaţia economică şi politică a ţării. Preşedintele prezintă Consiliului Administrativ propunerile cu privire la politica monetară şi valutară şi asigură implementarea lor. stabileşte şi susţine (menţine) condiţiile impuse de pieţele monetară. Banca Naţională a Moldovei este banca centrală a ţării. servicii. Banca Naţională este condusă de Consiliul Administrativ. În cadrul îndeplinirii funcţiilor sale. trei vicepreşedinţi. în care scop. Structura organizatorică a Băncii Naţionale include departamente. prim-vicepreşedintele (locţiitorul preşedintelui Consiliului Administrativ). direcţii. care contribuie la dezvoltarea consecventă şi stabilă a ţării.N. Consiliul Administrativ determină regulile de funcţionare a Băncii Naţionale. Urmărind acest scop. de credit şi valutară.

rata dobânzii pentru depozitele din Banca Naţională. aprobă. volumul şi condiţiile emiterii lor. inclusiv restricţiile asupra operaţiunilor pe piaţa liberă. tipurile şi volumul rezervelor pe care instituţiile financiare sunt obligate să le păstreze la Banca Naţională. stabileşte valoarea nominală. − alte dări de seamă conform deciziei Consiliului Administrativ. punerea la dispoziţie a altor instrumente financiare bancare.situaţia sistemului financiar. efectuate de Banca Naţională. Consiliul Administrativ îndeplineşte funcţiile ce urmează: − determină politica monetară a statului. primeşte şi aprobă actele de uz general ale Băncii Naţionale. cu o majoritate de cel puţin două treimi din voturile membrilor Consiliului prezenţi la şedinţă. condiţiile de acordare a creditelor. adoptă deciziile cu privire la colaborarea Băncii Naţionale cu organizaţiile internaţionale. prezintă propuneri cu privire la sporirea capitalului Băncii Naţionale. inclusiv a băncilor. De asemenea. − aprobă fiecare credit acordat Guvernului în limitele stabilite de politica monetară. − 154 . − adoptă decizii cu privire la noi emisiuni de titluri (obligaţiuni) ale Băncii Naţionale. aprobă rapoartele. procedura de lansare în circulaţie şi condiţiile de retragere din circulaţie. modul de prezentare grafică a bancnotelor şi monedelor. dările de seamă financiare anuale (gestiunea financiară) şi recomandările ce urmează să fie prezentate de către Banca naţională Guvernului şi Parlamentului. inclusiv regulile de stabilire a cursului monedei naţionale. − determină politica valutară a ţării. defineşte titlurile de creanţă.

periodic. licenţierea activităţii bancare şi controlului bancar. îşi asumă obligaţii şi execută operaţiuni legate de participarea R. desemnat pe o perioadă de cinci ani de către Consiliul Administrativ. cooperează cu organizaţii internaţionale care au ca obiectiv asigurarea stabilităţii financiare şi economice pe calea colaborării internaţionale. efectuează verificarea contabilă a dărilor de seamă contabile şi a documentelor contabile necesare şi prezintă concluzii asupra lor. efectuează controlul asupra operaţiunilor Băncii Naţionale. Banca Naţională. în consiliile şi organizaţiile pentru soluţionarea problemelor politicii monetare şi de credit. procedura şi condiţiile de angajare a personalului Băncii Naţionale. datelor monitorizării pieţei monetare şi gestiunii statistice.M. 155 . determină structura Băncii Naţionale. În limita competenţei sale. în colaborare cu experţii controlului intern.aprobă devizul (planul de cheltuieli) al Băncii Naţionale. − aprobă Statutul (Regulamentul) Băncii Naţionale şi stabileşte regulile de administrare şi de funcţionare a băncii. inclusiv asupra masei monetare. procedurilor de gestiune contabilă şi executării devizului băncii. prezintă Consiliului Administrativ rapoarte de expertiză şi recomandări (sugestii) asupra rezultatelor controlului.Moldova în organizaţiile internaţionale. acordării creditelor.N. reprezintă ţara la consfătuirile (forurile) interguvernamentale. balanţei de plăţi şi situaţiei pe piaţa valutară. Banca Naţională colaborează cu Guvernul Republicii Moldova în vederea realizării obiectivelor sale. stabileşte regulile de control intern. B. influenţează şi desfiinţează secţii şi reprezentanţe ale Băncii Naţionale. Controlorul-şef. Organul de control intern al Băncii Naţionale este condus de controlorul-şef. informează asupra indicatorilor analizei macroeconomice. modului de verificare a conturilor şi registrelor contabile.

Banca prezintă Parlamentului comisiilor sale permanente note explicative asupra problemelor politicii promovate de ea şi. în colaborare cu Guvernul. se calculează după scăderea costurilor operaţionale din anul respectiv şi acoperirea datoriilor riscante şi compromise. Capitalul băncii nu poate fi micşorat decât cu condiţia introducerii modificărilor necesare în Legea Băncii Naţionale. În colaborare cu Guvernul. cantitatea de capital care lipseşte sub forma unor titluri de valoare ale Guvernului. aprobată de Parlament. calculate după rata pieţei. Ministerul Finanţelor. Venitul net (beneficiul) Băncii Naţionale. în timp de 60 de zile după publicarea balanţei. minus cotele de amortizare. instrucţiuni şi dispoziţii. alte persoane juridice şi fizice. la cererea Parlamentului. Conform sarcinii şi funcţiilor sale de bază. regulamente. Statul alocă întregul capital şi este posesorul lui.M. Banca Naţională. răscumpărarea hârtiilor de valoare păstrate în Banca Naţională. care au forţă obligatorie (putere de lege) pentru instituţiile financiare. care prevăd achitarea dobânzilor. determină şi implementează politica monetară şi valutară a ţării. o expunere a politicii monetare şi valutare dirijate pentru anul următor şi pentru o perioadă mai lungă.N. Banca Naţională emite decizii. pe fiecare an financiar. avizează proiectele de legi. întocmirea bilanţului şi evaluarea politicii monetare şi valutare pe anul trecut. nu mai târziu de 1 februarie. prezintă Parlamentului şi Guvernului şi publică ulterior un raport de evaluare a situaţiei economice şi financiare a statului. Pentru a-şi îndeplini funcţiile. Capitalul Băncii Naţionale poate fi sporit prin decizia Consiliului Administrativ. În fiece an. În cazul scăderii valorii activelor din balanţa Băncii Naţionale faţă de suma pasivelor şi a capitalului disponibil. B.N.M. transmise acesteia de Ministerul 156 . transferă B. Banca Naţională prezintă Parlamentului prognoza îndeplinirii balanţei de plăţi a ţării pe anul în curs şi pe anul viitor. precum şi condiţiile de la care a pornit pentru determinarea acestei politici.

în fondul de rezervă. Rezervele obligatorii sunt menţinute prin metoda de reţinere a numerarului în case sau în conturile corespondente ale băncilor ori în conturile speciale ale conturilor din Banca Naţională. contribuind la funcţionarea eficientă a sistemului de achitări interbancare. după prelevarea a 20% din suma de venituri rămasă. sau chiar partea majoritară.Finanţelor în contul capitalului care lipseşte. În afară de funcţiile principale deja enumerate ale băncilor centrale. Suma venitului net este trecută în contul de venituri al Bugetului de Stat. în baza rezultatelor. monitorizează sistemul naţional de plăţi. ce depăşeşte 5% din suma pasivelor pe a căror bază sunt calculate aceste rezerve. aducându-le totodată la cunoştinţa opiniei publice. prezintă Guvernului propunerile sale. Controlul devizului. în conformitate cu condiţiile convenţiilor internaţionale. banca Naţională a Moldovei: − efectuează analiza economică şi monetară (financiară) şi. este efectuat de Curtea de Conturi. − în numele guvernului (statului). aprobat de Consiliul Administrativ al Băncii Naţionale. − emite (acordă) licenţe şi reglementează activitatea instituţiilor financiare.Moldova la activitatea organizaţiilor publice internaţionale în sfera bancară. de credit şi monetară. În cazul nerespectării de către băncile comerciale a 157 . execută operaţiuni legate de participarea Republicii . până în momentul în care acesta va depăşi de două ori volumul de capital de care dispune. Aceasta din urmă plăteşte (acoperă în numerar) o mică parte din rezervele obligatorii. întocmeşte balanţa de plăţi a statului. Banca Naţională a Moldovei stabileşte pentru băncile comerciale norme de rezerve obligatorii în raport cu volumul depozitelor şi altor active similare destinate acestui scop. îşi asumă obligaţii.

împrumut. Creditele pot fi acordate de Banca Naţională sub formă de avans. cu două sau mai multe andosamente cambiale. Creditele negarantate nu sunt acordate decât în cazuri excepţionale. când e nevoie să fie păstrată integritatea sistemului bancar. pentru întreaga perioadă a acestei încălcări. cu termenul de rambursare nu mai lung de nouă luni din ziua procurării lor de Banca Naţională. Banca Naţională aduce la cunoştinţa opiniei publice rata minimă a dobânzii pentru creditele acordate băncilor. asigurate contra riscurilor. dintre care măcar unul aparţine uneia dintre bănci. care au fost emise de Guvern şi fac parte din emisiunea de stat. în volumul stabilit de Banca Naţională. vânzare. nici o 158 . Periodic. existent la data fixării lipsei de capital.cerinţelor privind rezervele obligatorii. emise şi prezentate pentru scopuri comerciale. Banca Naţională poate acorda băncilor credite garantate cu: − hârtii de valoare. Banca Naţională funcţionează în calitate de bancher şi agent fiscal al statului şi organelor acestuia. − cambii simple şi trate. Amenda este încasată la Bugetul de Stat prin decontarea peremptorie a banilor din contul băncii sancţionate în contul Băncii Naţionale. − documente prevăzute în lista de titluri. criteriile obiective după care sunt admise băncile la concursul de obţinere a creditelor. − depozite şi alte conturi în Banca Naţională sau într-o altă instituţie financiară acceptată de bancă. având un termen de rambursare de maximum un an din ziua procurării lor de Banca Naţională. industriale sau agricole oneste. banca Naţională le administrează o amendă în mărime de un salariu de bază pe o zi. Însă. evaluare şi reevaluare a instrumentelor (pe bază de concurs şi fără concurs). − hârtii de valoare emise de Banca Naţională. emise pe baza valorilor în mărfuri şi materiale.

Banca Naţională primeşte depozite de la trezorerie şi de la alte organisme de stat. ţine evidenţa pe conturi şi prestează alte servicii financiare.M. în problemele de competenţa sa. execută plăţi în limitele soldurilor aflate pe conturi. − achitarea sumei majoritare pentru hârtiile de valoare. Impozitele.tranzacţie sau operaţiune (exceptând acordarea de credite statului) nu poate servi ca asistenţă financiară pentru organele respective. vizând următoarele domenii: − marketingul hârtiilor de valoare emise de stat şi de organismele sale. Banca prezintă Guvernului explicaţiile de rigoare cu privire la problemele băneşti şi financiare ce ţin de competenţa ei. în funcţie de depozitariu. primeşte şi eliberează sume de bani.N. iar Guvernul se consultă cu B. − alte domenii care corespund sarcinilor şi funcţiilor principale ale Băncii Naţionale. Banca Naţională exercită funcţia de agent fiscal al statului în organizaţiile de servire a efectelor de stat sub formă de înscrisuri în conturi. emise şi eliberate de către stat Băncii Naţionale cu dobânzi la nivelul ratelor de piaţă şi cu termene de rambursare corespunzătoare termenului respectiv al creditului garantat de ele. Banca Naţională acordă statului credite doar în lei. Pentru fiecare credit. dobânzilor şi altor comisioane. taxele şi alte plăţi obligatorii încasate de la contribuabili şi intrate în conturile Bugetului de Stat şi în fondurile extrabugetare din băncile care le deservesc pe acestea sunt trecute în contul unic al trezoreriei din Banca Naţională sau într-un alt cont corespunzător al bugetului local nu mai târziu de sfârşitul zilei care urmează după ziua încasării lor. abilitează alte bănci să primească depozitele respective în condiţiile stabilite după principiul înţelegerii mutuale. care sunt garantate cu titluri de creanţă negociabile. La intervenţia Guvernului. se perfectează un acord între Guvern (în persoana Ministerului 159 .

sau dacă sunt necesare pentru acordarea de credite băncilor. valută străină. emise 160 . ţine cont de rezervele internaţionale de valută ale statului. − să ceară instituţiilor financiare să prezinte Băncii Naţionale informaţia necesară pentru a-şi desfăşura activitatea. Banca Naţională exercită funcţia de agent al statului la aplicarea legislaţiei controlului valutar. în bancnote şi monede sau conturi bancare în valută străină plasate în străinătate. oricare alte active recunoscute pe plan internaţional. eliberează şi retrage licenţe. informaţii şi alte date prevăzute de legislaţie. în bilanţul său. Banca Naţională editează acte normative. se transmit dări de seamă.Finanţelor) şi Banca Naţională. Prin intermediul B. prezentându-le: în aur. Referitor la problemele de reglementare valutară. rata dobânzii pentru ele şi alte comisioane. În scopul licenţierii (emiterii licenţelor). să ceară instituţiilor financiare să adopte măsuri în vederea ameliorării situaţiei în care s-au pomenit sau să aplice faţă de acestea sancţiunile prevăzute de lege. − să controleze (inspecteze) toate instituţiile financiare. Banca Naţională are dreptul să: − editeze actele normative necesare şi să ia măsurile corespunzătoare pentru a-şi exercita împuternicirile şi a-şi îndeplini obligaţiile. Banca Naţională este în drept să cumpere şi să vândă hârtii de valoare emise de stat..M. monitorizează şi reglementează activitatea instituţiilor care practică schimbul valutar.N. termenele. determină metodele de stabilire a cursului valutar al leului moldovenesc în raport cu alte monede naţionale. poliţe (cambii) cu achitarea în valută străină. dacă acestea sunt pasibile de stingere în termen de 180 de zile. în care se indică suma creditului. exercitării controlului (supravegherii) şi reglementării activităţii instituţiilor financiare.

în special. nu i se permite să practice nici o activitate comercială. de băncile centrale ale acestora sau de organizaţii publice financiare internaţionale. fie prin asumarea datoriei sau a altor acţiuni analogice. banca prezintă Parlamentului şi Guvernului un raport asupra situaţiei rezervelor valutare internaţionale. până la data de 25 a fiecărei luni. 161 . Banca Naţională prezintă Parlamentului: − darea de seamă financiară aprobată prin avizul organizaţiei de control intern. să cumpere (dobândească) dreptul de proprietate cu caracter financiar. inclusiv ale instituţiilor financiare. comercial. să achiziţioneze acţiunile subiecţilor economiei. Raportul va conţine. − raportul asupra activităţii sale şi operaţiunilor efectuate în decursul anului precedent. Rezervele valutare internaţionale sunt menţinute de Banca Naţională la nivelul necesar realizării politicii monetare şi valutare a statului. În afară de aceasta. − raportul asupra situaţiei economice a statului. participaţie la credit. Banca va prezenta raporturi şi recomandări de acest gen până se va constata că situaţia s-a redresat. fie prin acordare de credit directă sau indirectă. Banca Naţională prezintă Parlamentului şi Guvernului o scurtă sinteză asupra situaţiei financiare din luna precedentă. de asemenea. o serie de recomandări cu privire la modul de ameliorare a situaţiei.şi garantate de alte state. Dacă rezervele valutare scad la nivelul care pune în pericol politica valutară a statului sau realizarea în termenul convenit a tranzacţiilor internaţionale. fie prin utilizarea oricăror instrumente care implică diverse genuri de obligaţii. indicând cauzele care au condiţionat reducerea acestora. fie prin procurare de credit. agricol. industrial. În termen de patru luni după încheierea anului financiar. Banca Naţională nu este în drept să acorde nici un fel de sprijin financiar. precum şi în acorduri încheiate de ele asupra operaţiunilor forvard şi de răscumpărare (a titlurilor).

proprietatea. păstrare a bunurilor gajate. de care are nevoie pentru activitatea sa. contribuie la sistematizarea regulilor şi practicii de culegere. orice drepturi în sfera operaţiunilor pe care banca nu este abilitată să le efectueze. − să dobândească. stabileşte condiţiile de păstrare a secretului privind această informaţie. emise de emitenţi fiabili. instituţiile financiare. procesare şi transmitere a informaţiei. determină genurile şi procedura prezentării informaţiei statistice primare de care are nevoie de către organizaţiile care sunt datoare să o prezinte băncii.Totodată. precum şi tranzacţiile şi operaţiunile efectuate de ea sunt scutite de plata impozitelor. bunurile şi veniturile sale. − să-şi investească mijloacele financiare în titluri lichide. cu condiţia înstrăinării lor cât mai urgente. − să acorde credite oricărui salariat în baza regulamentului aprobat de Consiliul Administrativ al băncii. efectuare a operaţiunilor cliring. taxelor vamale şi altor taxe. Băncii Naţionale i se permite: − să investească nu mai puţin de 29 la sută din capitalul propriu şi din fondurile sale în organizaţii care se obligă să presteze servicii de evaluare. însă – doar Băncii Naţionale şi altor instituţii financiare. alte persoane juridice şi fizice. de la organele de stat competente. procesare şi utilizare a datelor statistice în limitele competenţei sale. Dacă se constată că au fost încălcate legile sau nerespectate cerinţele prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale. gestionare. în scopul achitării datoriei sale. editare a instrumentelor financiare. prestare a serviciilor de curier şi vânzare a patrimoniului. aceasta din urmă este abilitată: − să pedepsească cu avertizare în scris. Banca Naţională. Banca Naţională adună informaţia statistică primară. 162 .

pag. Literatura: 1. Explicaţi necesitatea reglementării activităţii bancare. Subiectele pentru verificarea cunoştinţelor: 1. 230-240 163 . Monedă. Basno C. Dardac N. − să aplice amenzi şi să le încaseze în mod forţat (peremptoriu) într-o proporţie de trei ori mai mare decât venitul obţinut sau paguba cauzată. 6. Litigiile apărute între Banca Naţională şi alţi subiecţi sunt judecate în instanţă sau examinate de judecata arbitrală (arbitraj). care a început să fie numită Bancă Centrală de Emisiune. ce şi-a permis să încalce legea. 1997. credit. Definiţi noţiunea şi elementele cheie a politicii monetare. bănci.. − sa retragă licenţe. Această denumire reflectă rolul băncii pe care îl joacă în sistemul de credit al ţării. − să suspendeze pe un timp sau pentru totdeauna activitatea vinovatului. 2. Numiţi etapele constituirii a băncilor centrale. − Concluzie Apariţia Băncilor Centrale este determinată de faptul că în majoritatea ţărilor emisiunea tuturor bancnotelor se concentrase într-o singură bancă. 4. Banca Centrală îndeplineşte într-un fel funcţia de subdiviziune organizatorică de bază a sistemului naţional de credit. Editura Didactică şi pedagogică. 3.. un acord care să prevadă o serie de măsuri pentru înlăturarea respectivelor încălcări (abateri). Bucureşti. Explicaţi necesitatea existenţei Băncii Centrale. 5. Descrieţi principalele caracteristici a Băncii Naţionale din Moldova. Floricel C.să încheie cu instituţia. Enumeraţi şi explicaţi funcţiile băncilor centrale.

♦ Tipuri de operaţiuni ale băncilor comerciale. Noţiunile fundamentale: Baca comercială. Băncile şi operaţiunile bancare.. 158-169. piaţa de capital. schimbul de mărfuri şi plăţile. hârtii de valoare ş. Общая теория денег и кредита. intermediator în relaţii economice ale agenţilor economici. depozit. Ionescu L.a. Жуков Е. orientarea ei spre deservirea tuturor agenţilor economici indiferent de sfera de activitate. astfel termenul „comercial” în noţiunea de bancă şi-a pierdut sensul iniţial. Termenul de creditare se majora treptat. ♦ Structura organizatorică a băncilor comerciale. Ф. Acum acest termen presupune caracterul „de afacere” al băncii. când băncile sprijineau preponderent comerţul.2. o parte a resurselor bancare a început să se învestească în capital fix. concept şi principii de funcţionare. investiţii. Odată cu dezvoltarea industriei. Editura Economică. BĂNCILE COMERCIALE ŞI FUNCŢIILE LOR Obiectivele de studiu ♦ Băncile Comerciale: esenţă. Principalii clienţi ai acestor bănci erau „comercianţii” – de aici se trage şi noţiunea de „bancă comercială”. 1996. c. 164 .. 2000.71-90 3. Capitolul 10. pag. Termenul de „bancă comercială” a apărut în primele etape de dezvoltare ale activităţii bancare. Москва: ЮНИТИ. au apărut operaţiile de creditare pe termen scurt a ciclului de producţie. credit.

asigurând redistribuirea interramurală şi interregională a capitalului bănesc. crearea condiţiilor favorabile pentru creşterea economică. O trăsătură specifică băncilor comerciale constă în faptul că scopul de bază al activităţii lor este obţinerea profitului. având rolul de intermediari financiari. care includ creditarea. Băncile acumulează partea de bază a resurselor de creditare şi oferă clienţilor ei un complex de servicii financiare. decontări. a statului şi a populaţiei. Ele sunt nişte organizaţii multifuncţionale ce activează în diferite sectoare ale pieţei capitalului de împrumut. În Republica Moldova crearea şi funcţionarea băncilor comerciale se bazează pe „Legea cu privire la instituţiile financiare”. În aceasta şi constă „interesul comercial” din sistemul relaţiilor de piaţă. băncile comerciale ale unor ţări pot presta clienţilor lor până la câteva sute de servicii. În prezent. creditarea întreprinderilor industriale. În economia de piaţă modernă activitatea băncilor comerciale are un rol major datorită legăturii lor cu toate sectoarele economiei. a valutei străine etc. Creşterea rolului economic al băncilor comerciale se observă în prezent şi prin lărgirea sferei lor de activitate şi dezvoltarea unor tipuri noi de servicii financiare. vânzarea-cumpărarea şi păstrarea valorilor mobiliare. aprobată la 21 iulie 1995. banca – este o instituţie financiară care primeşte de la persoane fizice sau juridice depozite sau echivalentele lor. Mecanismul bancar de distribuire şi redistribuire a capitalului pe sfere şi ramuri permite dezvoltarea economiei în dependenţă de necesităţile obiective ale producerii şi contribuie la restructurarea economiei. Băncile comerciale moderne. În conformitate cu această lege. 165 . deschiderea depozitelor. Scopul băncilor este de a asigura circulaţia continuă a capitalului şi a banilor. îndeplinesc o funcţie macroeconomică importantă.În mecanismul de funcţionare al sistemului de creditare al statului un rol important îl au băncile comerciale.

ce pot fi transferate prin intermediul diferitor instrumente de plată, şi care foloseşte total sau parţial aceste mijloace pentru acordarea de credite sau investire pe propriul său cont şi risc.

166

Formele organizatorico-juridice ale băncilor comerciale Băncile comerciale reprezintă al doilea nivel al sistemului bancar. În calitate de persoană juridică, cu scopul de a obţine profit, banca: – atrage pe depozite mijloace băneşti ale persoanelor fizice şi juridice; – plasează aceste mijloace din nume propriu şi pe cont propriu, în condiţii de rambursare, achitare, urgenţă; – ţine evidenţa conturilor bancare ale persoanelor fizice şi juridice. Banca comercială poate fi creată ca societate economică cu capital acţionar, adică în formă de societate pe acţiuni (SA). Activitatea băncilor, create sub formă de societate pe acţiuni (BCA), se reglementează conform „Legii cu privire la instituţiile financiare” şi „Legii cu privire la societăţile pe acţiuni”. Societatea pe acţiuni este organizaţia comercială al cărei capital social este divizat într-un număr anumit de acţiuni, care atestă drepturile obligatorii ale acţionarilor faţă de această societate. Acţionarii nu răspund de angajamentele societăţii şi poartă riscul legat de activitatea ei, în limita costului acţiunilor pe care le deţin. Acţionarii care nu au achitat pe deplin acţiunile, poartă responsabilitate solidară privind angajamentele întreprinderii în limita costului acţiunilor neachitate. Banca pe acţiuni poartă răspundere pentru angajamentele sale în limita întregului său patrimoniu, dar nu este responsabilă pentru angajamentele acţionarilor săi. Dacă falimentul băncii pe acţiuni este condiţionat de activitatea sau pasivitatea acţionarilor săi sau a altor persoane, care dădeau instrucţiuni obligatorii personalului băncii şi dirijau cu activitatea ei, atunci, în caz de insuficienţă de patrimoniu, asupra acestor acţionari sau altor persoane, se poate impune responsabilitatea subsidiară pentru angajamentele băncii.

167

Banca acţionară poate fi societate pe acţiuni de tip deschis sau închis, fapt determinat de statutul ei. Dacă banca este o societate pe acţiuni de tip deschis, atunci ea este în drept să efectueze subscrierea deschisă la acţiunile emise şi să le realizeze liber pe piaţă. Acţionarii băncii pot vinde acţiunile pe care le deţin fără acordul celorlalţi acţionari. BCA de tip deschis i se permite şi subscrierea închisă. În acest caz acţiunile se repartizează doar fondatorilor băncii sau unui cerc restrâns de persoane dinainte stabilit. Cu toate acestea, dreptul de a petrece subscriere închisă la acţiunile emise trebuie să fie prevăzut în Statutul BCA deschise şi în actele legislative ale Republicii Moldova. Numărul de acţionari ai BCA deschise nu este limitat. Banca creată sub formă de SA de tip închis nu are dreptul să petreacă subscriere deschisă la acţiunile emise sau să le ofere printr-o altă modalitate unui număr nelimitat de persoane. O BCA de tip închis nu poate avea mai mult de 50 acţionari. Dacă numărul acţionarilor depăşeşte cifra de 50, atunci banca trebuie să se transforme în SA de tip deschis pe perioada de un an. În caz contrar, banca va fi lichidată prin judecată. Acţiunile BCA de tip închis se repartizează doar fondatorilor săi sau unui cerc restrâns de persoane dinainte stabilit. În Republica Moldova fondatori ai băncilor comerciale pot fi atât persoane juridice, cât şi fizice. Pentru formarea capitalului social al băncii nu se permite utilizarea mijloacelor din bugetul consolidat, fondurilor extrabugetare de stat, mijloacelor băneşti libere, aflate sub administrarea organelor centrale ale puterii de stat (cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie). Mijloacele băneşti ale subiecţilor Republicii Moldova, precum şi mijloacele băneşti libere ale subiecţilor Republicii Moldova, aflate în administrarea organelor puterii de stat, organelor de administraţie locală, pot fi utilizate pentru formarea capitalului social al băncii, dacă acest fapt este

168

prevăzut de legislaţia specială a Republicii Moldova sau de hotărârea organului de administraţie locală. Pentru formarea capitalului social al băncii poate fi atras şi capital străin. În prezent, ponderea lui în sistemul bancar din Republica Moldova este limitată de o cotă, care se calculează ca raportul dintre suma capitalului instituţiilor creditare cu investiţii străine şi a capitalului filialelor băncilor străine şi capitalul social total al instituţiilor creditare, înregistrate în RM. Organele de conducere ale Băncii Comerciale Organul suprem de conducere al băncii (în orice formă organizatoro-juridică a ei) este Adunarea Generală a Acţionarilor sau Membrilor. Ea se convoacă anual pentru hotărârea următoarelor întrebări: – modificarea statutului băncii sau a capitalului social; – aprobarea rezultatelor financiare ale activităţii anuale; – distribuirea profitului; – alegerea Consiliului băncii etc. În băncile acţionare în care numărul de acţiuni cu drept de vot depăşeşte 100, se formează comisia de numărare a voturilor. Componenţa numerică şi personală a acestei comisii este propusă de Consiliul Directorilor băncii şi este stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor. Consiliul Directorilor (Consiliul de Supraveghere) realizează conducerea generală a activităţii băncii, executând dispoziţiile Consiliului băncii şi a Adunării Generale a Acţionarilor şi îşi asumă responsabilitatea pentru rezultatele activităţii băncii. Consiliul directorilor stabileşte direcţiile prioritare de activitate, precum şi politicile de creditare, de investiţii şi valutară ale băncii. Politica dusă de bancă trebuie să asigure atingerea scopurilor propuse, chiar şi în cazul unor schimbări radicale în situaţia economică din ţară şi pe piaţa valutară. Consiliul directorilor recomandă mărimea dividendelor,
169

utilizarea fondului de rezervă, crearea filialelor şi reprezentanţelor, aprobă încheierea contractelor importante, acordarea unor credite mari etc. La existenţa a peste 1000 acţionari, Consiliul directorilor trebuie să fie format din cel puţin 7 persoane; peste 10000 de acţionari – cel puţin 9 persoane. Activitatea Consiliului directorilor este condusă de Preşedintele consiliului. Consiliul directorilor ia decizia referitor la structura băncii, aprobă dările de seamă a subdiviziunilor structurale. Structura organizatorică a băncii este determinată de funcţiile ei: creditare, investiţii, servicii de trust, transferuri internaţionale, deschiderea şi deservirea depozitelor. Activitatea curentă a băncii este condusă de Organul executiv unitar (director, director general) sau de Organul executiv colegial (administraţia băncii, direcţia). În ultimul caz, directorul băncii mai îndeplineşte şi funcţia de preşedintele consiliului băncii. În competenţa organului executiv intră toate întrebările referitoare la activitatea curentă a băncii (cu excepţia celor care, conform statutului, sunt soluţionate de Adunarea Generală). Numărul de secţii în bancă depinde de mărimea băncii şi caracterul activităţii ei, dificultăţii şi diversităţii serviciilor bancare oferite clienţilor, şi include următoarele compartimente structurale: 1. Secţia de creditare 2. Secţia de investiţii şi valori mobiliare 3. Secţia depozite şi operaţiuni de casă

4. Secţia operaţiuni economice externe

5. Secţia marketing

6. Secţia contabilitate

170

2. la Adunarea generală a acţionarilor. Funcţiile băncilor comerciale Principalele funcţii ale băncilor sunt: – acumularea şi mobilizarea capitalului bănesc. Astfel. – crearea instrumentelor de plată. În conformitate cu legea. pe care băncile trebuie să le respecte. În faţa relaţiilor directe dintre deţinătorii de mijloace băneşti libere şi debitorii de capital 171 . cât din iniţiativă proprie. 1. – intermedierea în operaţiunile de creditare. BNM duce evidenţa permanentă a activităţii băncilor comerciale prin intermediul normativelor economice şi a altor norme prudenţiale. Mijloacele băneşti libere ale persoanelor juridice şi fizice acumulate de către bancă. – servicii de consulting. pe de o parte aduc venit deţinătorilor lor sub formă de dobândă. operaţiunile bancare se realizează în funcţie de tipul de licenţă acordată de către BNM. se alege comisia de cenzori sau cenzorul.În scopul asigurării controlului activităţii economicofinanciare a băncii. atât şi conform hotărârii Adunării generale a acţionarilor. O altă funcţie importantă a băncilor este intermedierea în operaţiunile de creditare. în special prin intermediul băncilor are loc concentrarea mijloacelor băneşti şi transformarea lor ulterioară în capital. Economiile acumulate pot fi utilizate pentru diferite necesităţi economice şi sociale. – efectuarea decontărilor şi plăţilor. conducerii băncii. Mobilizarea mijloacelor băneşti temporar libere şi transformarea lor în capital este una dintre cele mai timpurii funcţii bancare. Adunarea generală a acţionarilor stabileşte organul de audit al băncii şi costul serviciilor lui. Comisia de cenzori verifică rezultatele activităţii băncii în decursul anului şi mai mult. – organizarea emisiunii şi plasării valorilor mobiliare. iar pe de altă parte creează baza operaţiunilor de creditare.

precum şi diferenţa dintre termenul de rambursare a împrumutului termenul. inclusiv şi băncile centrale. în astfel de ţări se creează diferite sisteme de plată. Băncile. Majoritatea decontărilor dintre întreprinderi se realizează fără numerar. iar pentru a accelera decontările şi a mări siguranţa plăţilor se introduc sistemele de decontare electronică. 3. De aici rezultă şi importanţa mare a băncilor în efectuarea decontărilor şi plăţilor. Creditele bancare se îndreaptă în diferite sectoare ale economiei. Deţinătorul de capital nu dispune de informaţie despre situaţia financiară reală a debitorului.apare problema necoincidenţei dintre volumul de capital oferit şi cel cerut. sau girosistemele în formă de societăţi pe acţiuni. primesc bani în cont şi ţin evidenţa tuturor întrărilor şi ieşirilor de mijloace băneşti. create de băncile participante la decontări. Relaţiile de creditare directă dintre deţinătorii de capital şi debitori sunt împiedicate şi de riscul de nerambursare a creditului. intrând în rolul de intermediari financiari. De exemplu. când între bănci se înfiinţează relaţii reciproce. Funcţionarea efectivă a sistemului de plăţi în ţările cu o infrastructură destul de dezvoltată necesită o performanţă a tehnicilor de plată. adică de a majora sau micşora masa 172 . necesar debitorului respectvei sume. înlătură aceste greutăţi. ce presupun deschiderea conturilor corespondente. Centralizarea plăţilor în bănci duce la micşorarea cheltuielilor de circulaţie. Băncile comerciale. Din acest motiv. sistemele de „clearing” a marilor bănci comerciale cu o reţea densă de filialele şi sucursale. O economie stabilă nu poate exista fără un sistem de decontări băneşti organizat şi bine reglat. O funcţie specifică băncilor comerciale este capacitatea lor de a crea sau lichida bani. Decontările se realizează şi prin intermediul băncilor corespondente. asigurând diversificarea producţiei. deţinând rolul de intermediari în plăţi efectuează decontări la ordinul clienţilor.

monetară. Crearea mijloacelor de plată este legată direct de activităţile de creditare şi depozitare ale băncilor. Depozitul poate fi creat pe două căi: introducerea numerarului în bancă de către client sau acordarea creditului debitorului. Cu toate acestea, aceste operaţiuni influenţează diferit masa monetară în circulaţie. Astfel, dacă clientul a introdus în bancă 100000 USD şi a încredinţat băncii să depună această sumă în contul său la vedere, atunci rezultatul acestei operaţiuni va fi majorarea soldului de casă în activul bilanţului şi majorarea soldului depozitelor în pasiv cu aceeaşi sumă. Totodată, volumul total de mijloace băneşti în economie va rămâne neschimbat, deoarece s-a realizat un transfer de bani din formă de numerar în forma fără numerar. Alt exemplu, debitorul a primit un credit în valoare de 100000 USD şi banca a depus această sumă în contul de depozit a clientului. Drept rezultat, în economie volumul total de mijloace băneşti s-a majorat cu 100000 USD, deoarece prin procesul de creditare banca a creat mijloace noi de plată. Totuşi, băncile pot nu doar să creeze ci şi să lichideze banii. Acest fapt se realizează prin rambursarea creditelor de către debitori prin decontarea banilor din conturile lor de depozite. În acest caz, totalul masei monetare din economie se diminuează. Existenţa cererii la credite permite mecanismului modern de emisiune să lărgească limitele emisiunii monetare, fapt care se confirmă prin creşterea masei monetare în ţările industrial dezvoltate. Dar economia are nevoie de o cantitate optimală, nu excesivă de bani în circulaţie, fapt datorită căruia băncile comerciale activează în limita anumitor restricţii (rezerve obligatorii), impuse de băncile centrale. Băncile comerciale îndeplinesc şi funcţia emitentconstitutivă, realizând emisia şi plasarea valorilor mobiliare, în special a acţiunilor şi obligaţiilor. Pe lângă aceasta, băncile au posibilitatea să direcţioneze economiile lor în scopuri de
173

producţie. Piaţa valorilor mobiliare completează sistemul de creditare şi colaborează cu el. La ordinul întreprinderilor, care au nevoie de investiţii pe termen lung şi care recurg la emisiuni de acţiuni şi obligaţii, băncile îşi asumă determinarea mărimii, condiţiilor, termenului emisiei, alegerea tipului de valori mobiliare, precum şi obligaţiunea de plasare şi organizare a circulaţiei lor secundare. Băncile garantează cumpărarea valorilor mobiliare emise, cumpărându-le şi apoi vânzându-le din cont propriu sau creează în acest scop sindicate bancare, care oferă credite cumpărătorilor de acţiuni şi obligaţiuni. Angajamentele cu privire la sume impunătoare, luate de companiile mari, pot fi distribuite de bancă prin vinderea lor directă clienţilor săi, dar nu prin metoda de vânzare liberă la bursa de valori. Competenţa economică suficientă şi posibilitatea de control a situaţiilor economice permit băncilor să desfăşoare activitatea de „consulting” a clienţilor. Băncile efectuează analiza activităţii financiare a întreprinderilor, starea evidenţei lor contabile, apreciază strategia de dezvoltare şi depistează direcţiile posibile de majorare a veniturilor. Ocupându-se de operaţiunile cu valori mobiliare, băncile apreciază perspectiva de emitere a noilor acţiuni ale clientului şi posibilitatea plasării lor; consultă clienţii în alegerea firmelor, care sunt gata să-şi asume responsabilitatea privind plasarea noilor valori mobiliare. Băncile oferă următoarele servicii de consultanţă: acoperirea conturilor, activitate creditară şi de casă, recomandări privind efectuarea operaţiunilor pe pieţele valutară şi de mărfuri. Lista serviciilor de consultanţă, oferite de băncile comerciale în diferite sfere ale activităţii lor, poate include: – în domeniul de creditare şi decontări – informaţii despre conjunctura pieţei monetare, modificarea ratei dobânzii, despre condiţiile şi formele de creditare, eliberarea de recomandări referitor la deservirea
174

creditelor în diferite tranzacţii, analiza organizării decontărilor fără numerar, cercetarea modalităţilor de perfecţionare a lor; – în sfera emisiunii valorilor mobiliare şi a operaţiunilor cu ele – informaţie despre conjunctura pieţei valorilor mobiliare, modificarea cursului lor, despre emitenţii de valori mobiliare, explicarea ordinii de emitere a valorilor mobiliare şi regulile de utilizare a lor; – în sfera investiţiilor capitale – informaţii cu privire la conjunctura pieţei serviciilor de construcţie, preţurile la materialele de construcţie şi tarifele la diferite lucrări de montare şi de construcţie, efectuarea calculului eficienţei economice a investiţiilor capitale etc. În prezent, băncile comerciale se confruntă cu o intensificare a concurenţei din partea multor instituţii de creditare specializate, precum şi a corporaţiilor industriale mari, care au creat companii financiare proprii. Concurenţa stimulează băncile să găsească noi sfere de activitate, să mărească numărul serviciilor oferite clienţilor şi să îmbunătăţească calitatea deservirii. Tendinţa de lărgire a spectrului de funcţii al băncilor comerciale evoluează în condiţiile contemporane. Pentru întărirea poziţiei pe piaţă, băncile tot mai des îndeplinesc operaţiuni necaracteristice băncilor, pătrunzând în sferele netradiţionale ale antreprenoriatului financiar. Astfel, se măreşte rolul băncilor în funcţionarea economiei. Operaţiunile băncilor comerciale Băncile comerciale pot îndeplini un întreg complex de diferite operaţiuni. Să examinăm mai amănunţit caracterul operaţiunilor comerciale efectuate de bancă. Definirea băncii ca instituţie, care acumulează mijloace băneşti libere şi le plasează în baza rambursabilă, permite să evidenţiem în activitatea ei operaţiuni pasive şi active.
175

Cu ajutorul operaţiunilor pasive băncile îşi formează resursele. Esenţa lor constă în atragerea diferitor tipuri de plasamente, primirea creditelor de la alte bănci, emisia valorilor mobiliare proprii, precum şi realizarea altor operaţiuni în rezultatul cărora se măresc resursele băncii. Din punct de vedere istoric, operaţiunile pasive aveau un rol prioritar faţă de cele active, astfel, pentru efectuarea operaţiunilor active o condiţie obligatorie este suficienţa resurselor. Prin urmare, operaţiunile pasive includ: – primirea depozitelor (plasamentelor); – deschiderea şi deservirea conturilor clienţilor, inclusiv şi cele ale băncilor corespondente; – emisia valorilor mobiliare proprii (obligaţiuni, cambii, certificate de depozit şi de economii); – primirea creditelor interbancare, şi resurselor creditare centralizate; – operaţiunile REPO; – creditele eurovalutare. O formă specială a resurselor bancare îl reprezintă capitalul propriu al băncii. Capitalul propriu având un suport legislativ bine conturat şi o determinare funcţională, este baza financiară de dezvoltare a băncii. El permite realizarea plăţilor de compensaţie investitorilor şi creditorilor în caz de pierderi sau falimentul băncii; menţine volumul şi diversitatea operaţiunilor în conformitate cu scopurile băncilor. Capitalul propriu al băncii include: – capitalul social; – capitalul de rezervă; – fonduri speciale; – profitul nedistribuit timp de un an. Elementul de bază al capitalului propriu este capitalul social. El se formează diferit, în funcţie de forma organizaţională a băncii. Dacă banca este societate pe acţiuni, atunci capitalul ei social se formează din mijloacele
176

acţionarilor, acumulate în rezultatul vânzării acţiunilor. Banca formată ca SRL îşi creează capitalul social din contul cotei de participare a membrilor. Indiferent de forma organizatoricojuridică a băncii, capitalul ei social se formează totalmente din contul depunerilor membrilor (persoanelor fizice şi juridice) şi asigură respectarea de către bancă a obligaţiunilor sale. Capitalul de rezervă are scopul de acoperire a pierderilor posibile ale băncii în urma operaţiunilor efectuate. Mărimea lui se determină ca cotă procentuală din capitalul social. Sursa de formare a capitalului de rezervă sunt alocaţiile din profit. Băncile creează şi alte fonduri speciale, precum: „Uzura mijloacelor fixe”, „Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată”, formate pe calea alocaţiilor pentru amortizare, precum şi fondurile stimulării economice create din profit. La fondurile speciale bancare se atribuie şi mijloacele, primite din supraevaluarea fondurilor de bază, conform hotărârilor guvernului; mijloacele acumulate din vânzarea acţiunilor primilor posesori la un preţ mai mare decât valoarea nominală etc. Structura modernă a bazei de resurse a băncilor comerciale de regulă se caracterizează printr-o pondere mică a mijloacelor proprii. În ţările cu economie de piaţă bine dezvoltată cota mijloacelor proprii în total resurse constituie 15-20%, ceea ce permite asigurarea stabilităţii şi siguranţei băncilor. Capitalul propriu în totalul resurselor băncii, constituie nu mai mult de 10%. Partea de bază a resurselor băncii o formează mijloacele atrase, care acoperă de la 80% la 90% din tot necesarul de mijloace băneşti pentru realizarea operaţiilor bancare active. Mărimea maximă a mijloacelor atrase depinde de capitalul propriu al băncii. În diferite ţări există mai multe normative de corelaţie dintre capitalul propriu şi mijloacele atrase. Aceste normative variază de la raportul 1:10 la 1:100. D e exemplu, în Elveţia, acest raport este de 1:12, iar în Japonia de 1:83.
177

în general. transferate băncii de către deţinătorul lor pentru păstrare cu anumite condiţii. Ele sunt utilizate pentru realizarea decontărilor curente şi. După fixarea termenului resursele atrase se divizează în resurse dirijate şi în pasive curente. curente şi corespondente. atrase de bancă. Depozitele la vedere sunt plasate de către bancă în diferite conturi deschise de client. Resursele dirijate includ depozite la termen. în orice moment. Operaţiunile legate de atragerea mijloacelor fixe în depozite se numesc operaţiuni de depunere. depozitele se mai clasifică conform termenului de retragere în: depozite la termen şi la vedere. În condiţii de concurenţă aprigă. populaţiei şi altor bănci. Pentru bănci. prin urmare. resursa de bază pentru desfăşurarea operaţiunilor active de creditare. instabile. depozitele sunt principala modalitate de operaţiune pasivă şi. Retragerea depozitelor poate fi în numerar sau în forma decontărilor fără numerar.Banca comercială are posibilitatea de a atrage mijloacele întreprinderilor. deţinătorilor de conturi li se oferă o dobândă mică sau nu li se plăteşte deloc. În funcţie de depunător. în monedă naţională sau valută străină). ceea ce îngustează sfera lor de utilizare de către băncile comerciale. depozitele se clasifică în depozite ale persoanelor juridice şi depozite ale persoanelor fizice. pot fi total sau parţial folosite. precum şi prin îmbunătăţirea calităţii deservirii. Pasivele curente se formează din soldurile conturilor de decontare. 178 . instituţiilor. Din acest motiv. organizaţiilor. Depozitele la vedere sunt. Depozitul – mijloacele băneşti (în numerar sau fără numerar. Există mai multe principii de clasificare a depozitelor. în vederea atragerii depozitelor. şi credite interbancare. băncile comerciale tind să atragă mai mulţi clienţi şi stimulează sporirea depozitelor la vedere prin acordarea serviciilor suplimentare deţinătorilor de conturi.

O varietate a depozitului la termen este şi certificatul de depozit. Deţinătorilor de conturi li se oferă un certificat nominal special. transferate în conturile de depozit pe un termen stabilit cu o plată a dobânzii. Ele se plasează şi se retrag în suma totală sau parţială şi se confirmă prin eliberarea livretului de economii. Un rol important în resursele băncii îl joacă depozitele de economii ale populaţiei. Dar. în care este indicată scadenţa şi rata dobânzii. la client se micşorează volumul mijloacelor în depozit. în care se indică termenul obligatoriu de rambursare de către bancă şi mărimea supraplăţii. Pentru prima dată el a fost introdus în 1961 de o bancă americană. Ele pot fi nominale sau la purtător. depozitele cu destinaţie specială. în acest caz. 179 . Certificatul de depozit este o dovadă scrisă a depunerii în bancă a unei sume de bani suficient de mari. Acestea pot fi depozitele. în special. Aceste depozite sunt deosebit de populare în ţările înalt dezvoltate. plata cărora este legată de concediu. Certificatele de depozit se emit de către bănci cu o rată a dobânzii stabilită în contract. aşa-numitele depozite de sărbători. destinat să atragă mijloace pe un termen exact stabilit. Banca este interesată în atragerea depozitelor la termen. zi de naştere.Depozitele la termen sunt mijloacele băneşti. Dreptul de primire a depozitului conform certificatului de depozit poate fi transferat unei terţe persoane. Certificatele de depozit se acordă doar persoanelor juridice. Rata dobânzii depinde de mărimea şi termenul depozitului. deoarece ele sunt stabile şi permit băncii să utilizeze mijloacele depunătorilor termen îndelungat. oferite de către bănci pe termen stabilit sau la vedere. Pentru persoanele fizice se utilizează certificatele de economii. pe un termen fixat sau la vedere. Obligaţiunea că deţinătorul depozitului la termen va folosi banii doar la scadenţă nu exclude posibilitatea de retragere a mijloacelor băneşti înainte de termen.

180 . insuficienţa mijloacelor băneşti libere în anumite regiuni. Când firma vrea să investească o sumă mare de bani pe un termen scurt.Depozitele sunt o sursă importantă a băncilor comerciale. mobilizate de alte instituţii creditare. pentru realizarea operaţiilor de decontare şi plată la ordinul fiecăreia. precum şi în formă de credite lombard. le impune să ia măsuri de diversificare a serviciilor care contribuie la atragerea depozitelor. în condiţiile relaţiilor de corespondenţă. acestei surse de formare a mijloacelor bancare îi sunt caracteristice şi unele neajunsuri. Firma îşi poate rambursa mijloacele chiar în ziua următoare şi poate primi o dobândă puţin mai mică decât cea la certificatele de depozit. Creditele băncilor centrale se oferă băncilor comerciale cu scopul de refinanţare în bază concurenţială. Structura lor în bancă este flexibilă şi stabilită în dependenţă de conjunctura pieţei valutare. În primul rând. şi totuşi. este vorba despre cheltuielile considerabile ale băncii pentru atragerea mijloacelor în depozite. pentru atragerea operativă a mijloacelor băneşti suplimentare. Totuşi. O altă metodă de atragere a mijloacelor sunt tranzacţiile REPO. băncile comerciale folosesc posibilităţile pieţei interbancare de resurse. În condiţiile actuale. ea cumpără de la bancă hârtii de valoare de stat cu condiţia răscumpărării lor ulterioare de către bancă. Mecanismul relaţiilor corespondente interbancare presupune deschiderea conturilor corespondente de către o bancă în alta. Pe lângă aceasta. Operaţiunea pasivă a băncilor comerciale este primirea resurselor de credit centralizate. mobilizarea mijloacelor în depozite depinde considerabil de depunători şi nu de bancă. unde are loc vânzarea mijloacelor băneşti. de regulă. lupta concurenţială dintre bănci pe piaţa resurselor de credit. Creditul interbancar se oferă. Acestea reprezintă un acord încheiat între o bancă şi o firmă sau dealer-ii hârtiilor de valoare de stat.

alte operaţiuni. care reprezintă unul din serviciile oferite de bancă clienţilor ei. – după modul de rambursare: credite rambursate total sau în tranşe. Operaţiuni de creditare. Ele aduc băncilor o parte importantă din venituri. Operaţiunile de creditare reprezintă baza activităţii bancare în plasarea resurselor ei. asigurat. 3. populaţiei. transport. Acordurile de acest fel au devenit o sursă importantă de atragere a mijloacelor băneşti temporar libere. pe termen lung (peste 5 ani). de investiţii. care pot fi clasificate conform următoarelor criterii: – după debitor: credite întreprinderilor. pe termen mediu (1-5 ani).1. Operaţiunile active. Băncile comerciale oferă clienţilor lor diferite tipuri de credite. de decontare şi de casă. 181 . ce creează baza formării portofoliului de investiţii. – după ramura economiei în care activează debitorul: credite pentru industrie. Operaţiunile active ale băncii pot fi divizate în patru grupe: de creditare. băncilor. – în funcţie de sfera de funcţionare: credite în sfera productivă şi credite pentru circulaţie. comerţ. – după termenul de utilizare: credite pe termen scurt (până la un an). agricultură. 4. guvernului şi organelor administraţiei publice locale. Operaţiunile active ale băncii reprezintă plasarea resurselor mobilizate ale băncii cu scopul de a obţine profit şi de asigurare a lichidităţii. în rezultatul cărora se formează portofoliul de credite al băncii. – după caracterul de asigurare: credit ipotecar. Băncile oferă credite în conformitate cu respectarea următoarelor principii (adică condiţiile de oferire a creditelor). garantat şi negarantat (credit în alb). 2.

ceea ce asigură operativitatea satisfacerii lui. permite satisfacerea nevoilor clientului în mijloace. Canada. debitorul 182 . În majoritatea ţărilor creditele se acordă. rambursare. Prin overdraft banca acordă credit. Acest fel de credit este legat de satisfacerea necesităţii curente de mijloace împrumutate şi se caracterizează prin scurtă durată. prin deschiderea liniei de credit. Băncile altor ţări (Marea Britanie. Soldul debitor al acestui cont înseamnă acordarea creditului clientului. conform căreia banca se obligă să-i ofere debitorului credit într-o sumă anumită pe termen stabilit. Linia de credit se deschide de obicei pe termen de un an. Drept rezultat. Olanda. de regulă. Contul curent reprezintă îmbinarea contului de creditare cu contul de decontare. Astfel. Pe parcursul termenului stabilit. fără analiza cauzelor apariţiei necesităţii lui.) folosesc overdraft-ul ca formă de creditare pe termen scurt. fiind o varietate a contului curent. Suma maximă a overdraft-ului se indică în contract la deschiderea contului curent. SUA etc. în momentul insuficienţei lor pentru finisarea decontărilor curente. Organizarea activităţii de creditare presupune diferite forme de acordare a creditului. În acest caz între bancă şi client se încheie o înţelegere. în SUA. deschis debitorului de credit. solvabilitate şi destinaţie. eliberând clientului banii prin cec sau plătind diferenţa de sold a contului lui curent. Această formă de creditare. termen. Prin prezenţa contractului corespunzător acordarea unui astfel de credit se face practic automat.care se folosesc în comun şi stipulează realizarea lor în comun: garanţie. în limita restricţiilor impuse. Belgia şi alte ţări este larg răspândită forma de impunere a limitei la contul curent. Reglarea volumului creditului acordat se realizează în multe ţări prin stabilirea limitei liniei de credit. Germania. Plata pentru credit se încasează doar pentru folosirea de facto a creditului. în contul curent apare un sold debitor. iar soldul creditor – existenţa resurselor proprii în cont.

plăteşte debitorului doar 80-90% din suma totală. banca analizează solvabilitatea clientului şi informaţia despre starea debitorilor lui. Operaţiunile de leasing reprezintă darea în arendă pe termen lung a maşinilor. În grupa operaţiilor active de credit ale băncilor se includ şi operaţiunile de factoring şi leasing. echipamentelor. Totuşi. Băncile comerciale. Deoarece tot riscul de insolvabilitate şi-l asumă banca (factor). Banca procură dreptul de a cere plata şi de cumpărător al producţiei. fără convorbiri adiţionale sau oarecare alte înregistrări. utilizând acest fel de credit. imobilelor şi a altor 183 .poate primi credit în orice moment. iar restul (rezerva) i se rambursează după achitarea întregii sume a creditului. Factoring-ul reprezintă cesiunea în contul băncii a creanţelor neplătite. La hotărârea întrebării privind acordarea creditului. mărind volumul profitului şi intensificând relaţiile cu clienţii. de obicei. de regulă. Astfel este vorba despre creanţe pe termen scurt. În acest caz suma creditului acordat se transferă din debitul contului de împrumut în creditul contului de decontare al clientului. obţin posibilitatea suplimentară de diversificare a operaţiunilor sale. O formă de organizare a activităţii de creditare bancare în alte ţări este eliberarea împrumutului prin contul de credit. este însoţită de condiţia de menţinere de către client a unei sume minime de compensaţie. ea. dacă situaţia financiară a clientului se înrăutăţeşte. Concomitent ea creditează capitalul circulant al beneficiarului şi ia asupra sa riscul lui de credit. Este posibilă şi achitarea directă a documentelor de plată a debitorului din contul de credit. banca are dreptul să anuleze înţelegerea până la scadenţa. în valoare de 20-30% din limita liniei de credit. Încheierea contractului. ce apar între agenţii economici în procesul de realizare a producţiei şi reprezintă o variaţie a operaţiunilor comerciale ce se îmbină cu creditarea. Linia de credit se foloseşte doar în cazul debitorilor fideli băncii cu un grad înalt de încredere.

banca poate singură să ofere în arendă maşinile şi echipamentele proprii. În procesul de creditare nu trebuie de încălcat aşa-zisa „regulă bancară de aur”. Direcţiile principale ale politicii de credit sunt: alegerea posibililor clienţi debitori şi a tipurilor de credite oferite. Politica de creditare formează direcţiile de bază de acordare a creditelor. Băncile şi companiile de leasing din toată lumea folosesc leasing-ul financiar. să crediteze şi întreprinderile producătoare. care dau în arendă maşini şi echipamente. Eficacitatea operaţiunilor de credit ale băncii este determinată de politica ei de creditare. în procesul căreia banca apare drept investitor. Astfel de valori mobiliare pot fi 184 . investind resurse în valori mobiliare sau procurând drepturi de activitate economică comună. Băncile pot. de asemenea. Cea mai răspândită dintre ele este creditarea de către bancă a companiilor de leasing. practic. organizarea optimală a activităţii de creditare. şi care efectuează deservirea lor tehnică. El se caracterizează prin termenul mediu şi lung al contractelor. nivelul înalt de amortizare. costul total al bunului dat în arendă. La sfârşitul termenului contractului arendatorul poate răscumpăra obiectul de leasing la valoarea rămasă. Plasamentele de credit trebuie să fie rentabile şi sigure pentru bancă. Pe lângă aceasta.elemente de capitalul fix ale întreprinderilor arendatoare. Operaţiunile băncilor cu valori mobiliare O altă operaţiune activă a băncii comerciale este activitatea ei investiţională. Nivelul riscului de credit poate fi determinat ca mărimea maximă admisibilă de risc la un debitor. Băncile pot participa la operaţiunile de leasing sub diferite forme. conform căreia termenul creditelor acordate nu trebuie să întreacă termenul resurselor băncii. care presupune. Scopul băncii constă în atingerea corelaţiei optime dintre risc şi profitul operaţiilor de credit.

obligaţiunile de stat. cu atât mai des se va modifica preţul valorii mobiliare. de încasare. operaţiile active cu cambii includ: operaţiile de scontare şi de rescontare. Investind în valori mobiliare. Cu cât scadenţa valorii mobiliare este mai mică. De exemplu. – existenţa valorilor mobiliare cu o lichiditate înaltă. – nivelul de dezvoltare al pieţei valorilor mobiliare. – starea bazei normativ-legislative. băncile se conduc nu numai de interesul profitabilităţii şi siguranţei depunerilor. Operaţiile cu valorile mobiliare includ şi operaţiile cu valorile mobiliare cotate la bursă. Cu cât scadenţa este mai mare. cambiile etc. Profitabilitatea valorilor mobiliare depinde de scadenţa lor. dobânzilor la obligaţiuni şi cambii.acţiunile simple şi privilegiate. 185 . în primul rând. – structura sistemului financiar-creditar. Investiţiile băncii în valori mobiliare cu lichiditate înaltă îi permit să le vândă uşor în caz de necesitate şi să efectueze plăţi pe contul de corespondenţă. cele de creditare. oferirea cauţiunilor cambiale etc. – structura portofoliului valorilor mobiliare. operaţiile de acceptare. Investind în valori mobiliare. depinde de modificarea dividendelor la acţiuni. care la rândul său. pentru băncile comerciale. obligaţiunile. cu atât preţul ei de piaţă este mai stabil. sunt mai favorabile investiţiile în valori mobiliare pe termen scurt decât în cele pe termen lung. Din acest motiv. băncile urmează. Profitabilitatea activităţii investiţionale ale băncilor este influenţată de următorii factori: – starea economiei. dar urmăresc şi un alt scop – dirijarea solvabilităţii şi lichidităţii lor. care reglează emisiunea şi circulaţia valorilor mobiliare. scopul obţinerii profitului.

2001. Clasificaţi operaţiunile băncilor comerciale. Общая теория денег и кредита. 132-164 186 . Monedă. 1997. pag.Concluzie Băncile comerciale au rolul de intermediari financiari şi îndeplinesc o funcţie macroeconomică importantă. Cоколова О.. c. Descrieţi rolul băncilor comerciale în economie. asigurând redistribuirea interramurală şi interregională a capitalului bănesc. Москва: ЮНИТИ. 2000. Mecanismul bancar de distribuire şi redistribuire a capitalului pe sfere şi ramuri permite dezvoltarea economiei în dependenţă de necesităţile obiective ale producerii şi contribuie la restructurarea economiei. Dardac N. Ф. Descrieţi organele de conducere ale Băncii Comerciale. 170-269. Bucureşti. В. 2. Floricel C. деньги и кредит. Literatura: 1. Editura Didactică şi pedagogică.. Numiţi formele organizatorico-juridice ale băncilor comerciale. Финансы. 4. Clasificaţi funcţiile băncilor comerciale. Юристь. Жуков Е. 5. Subiectele pentru verificarea cunoştinţelor: 1. М. 3. bănci. 3. Basno C. Creşterea rolului economic al băncilor comerciale se observă în prezent şi prin lărgirea sferei lor de activitate şi dezvoltarea unor tipuri noi de servicii financiare destinate deservirii clientelei. credit. с. 190-225 2.

băncile centrale ale acestor ţări sunt simultan şi clienţii ei. Printre primii ei acţionari în afară de băncile centrale ale ţărilor menţionate. INSTITUŢIILE FINANCIAR-CREDITARE INTERNAŢIONALE Obiectivele studiului ♦ Cadrul organizatoric şi legislativ actual a activităţii monetar-financiare internaţionale. Fiind acţionari ai BDI. ♦ Structura organizatorică a organismelor creditarfinanciare internaţionale. Ele urmăresc scopurile lor. Banca decontărilor internaţionale – este prima bancă creată pe baza convenţiei interguvernamentale a Angliei. Instituţiile financiar-creditare internaţionale au fost create şi activează pe baza convenţiilor interstatale. Belgiei. Peste doi ani de activitate încă 19 ţări europene au devenit membrii ei. Aceste ţări au semnat de asemenea o convenţie cu Elveţia în conformitate cu care sediul BDI a fost stabilit la Basle. Germaniei. Banca decontărilor internaţionale (BDI). Scopul creării BDI a fost contribuţia la colaborarea băncilor centrale ale ţărilor participante şi asigurarea decontărilor internaţionale între ele. Ele sunt menite să regleze relaţiile economice internaţionale. Italiei. mai erau şi băncile comerciale separate din Statele Unite în frunte cu Casa bancară Morgan. Noţiunile fundamentale: Fondul Monetar Internaţional. Franţei şi Japoniei. rezolvă diferite probleme şi activează pe scară globală sau regională. Prioritatea în conducerea 187 . Banca Mondială. De aceea BDI mai este numită şi banca internaţională a băncilor centrale.Capitolul 11. Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare.

188 . în anul 1944 Conferinţa Valutar-financiară Internaţională de la Bretton-Woods (SUA) a înfiinţat două organizaţii: Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD). Conducerea activităţii BDI se efectuează de către Adunarea Generală şi de Consiliul Directorilor. BDI este recunoscută în toată lumea ca un important centru informaţional de cercetare. activitatea cărora va fi examinată mai jos.activităţii BDI tradiţional aparţine ţărilor din Europa de Vest. Banca efectuează operaţiuni de depozitare-creditare. inclusiv cele cu aur. În prezent mai mult de 30 de state sunt membri ai BDI. Polonia ş. Pentru restabilirea şi stabilizarea economiilor ţărilor europene distruse în timpul celui de-al doilea război mondial. Bulgaria. dar dolarul SUA se foloseşte pentru plata dividendelor acţionarilor. inclusiv statele europene – foste socialiste: Albania. Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca Mondială). care au devenit membri încă până la al doilea război mondial. Componenţa participanţilor şi geografia operaţiunilor BDI contemporane atestă transformarea ei dintr-o organizaţie vest-europeană regională într-o organizaţie valutarcreditară internaţională. cu toate că influenţa SUA aici sporeşte. şi de asemenea realizează reglementarea interstatală a relaţiilor valutar-creditare. de bursă şi altele. Francul de aur elveţian a fost aprobat ca valută de decontare. Ungaria.a. Conform statutului funcţiile ei principale sunt asigurarea condiţiilor favorabile pentru efectuarea operaţiunilor financiare internaţionale şi îndeplinirea rolului de persoană împuternicită la realizarea decontărilor internaţionale ale participanţilor. dar banca însuşi este palata de decontări. Ea duce o politică de colaborare activă cu alte organizaţii financiar-creditare internaţionale.

Numărul cel mai mare de voturi îl posedă SUA (peste 19%) şi ţările Uniunii Europene (circa 30%). scopul lor comun fiind de a contribui la formarea economiei de piaţă deschisă în lume. alese după criteriul geografic. mărimea cărora depinde de potenţialul economic şi de activitatea ţării în comerţul internaţional. restul aparţine numeroaselor ţări în curs de dezvoltare. Organul de conducere al FMI este Consiliul Directorilor şi este format din miniştrii finanţelor sau conducătorii băncilor centrale ale ţărilorparticipante şi se întrunesc anual. Fondul Monetar Internaţional a început să activeze în luna martie a anului 1947 în calitate de organ specializat al ONU. iar capitalul s-a majorat practic de 16 ori. Numărul voturilor fiecărei ţări în organele de conducere ale Fondului se stabileşte în funcţie de cota de participare la capital. Directoratul – organul executiv include şase reprezentanţi ai ţărilor cu cea mai mare cotă de participare în capitalul Fondului şi 16 – din alte ţări. Funcţiile principale ale FMI sunt: – contribuţia la dezvoltarea comerţului internaţional şi cooperării valutare. Reşedinţa lui se află în New-York. În perioada iniţială de activitate Fondul întrunea 49 de ţări şi dispunea de un capital de 8 mld $ SUA. dar a doua să stimuleze dezvoltarea economică îndelungată a ţărilor-participante. Două treimi din capital aparţine unui contingent restrâns de ţări dezvoltate. – susţinerea stabilităţii parităţii valutare şi înlăturarea restricţiilor valutare. În ultimii ani au crescut cotele şi respectiv şi numărul de voturi al membrilor. 189 .Primul a fost destinat să susţină stabilitatea sistemelor valutare mondiale. Capitalul FMI se constituie din contribuţiile participanţilor (în conformitate cu cotele fixate). În prezent numărul participanţilor a cresut aproape de 4 ori.

Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare funcţionează din anul 1946 în calitate de organ specializat independent de ONU în deciziile sale. contribuie la ridicarea nivelului de trai al cetăţenilor. – Centrul internaţional de reglementare a problemelor investiţionale (CIRPI) – în 1966. iar numărul fondatorilor în prezent include 180 de ţări.resurselor creditare oricăror ţăriparticipante pentru echilibrarea balanţelor de plăţi. Fiecare ţară în funcţie de cotă în FMI. voturile în organele de conducere. posedă partea sa de acţiuni şi. este numită Banca Mondială (BM). Titlu de membru al Fondului este o cerinţă obligatorie pentru intrarea ţării în BIRD şi în alte organizaţii valutarcreditare înrudite. Echipa BM este un partener în crearea pieţei. posedând un capital social în mărime de circa 200 mld $. mai ales în ţările sărace şi în cele în curs de dezvoltare. Consiliul Directorilor – organul suprem de conducere al Băncii. dar BIRD. – Agenţia multilaterală de garantare a investiţiilor (AMGI) – în 1988. respectiv. Cel mai mare acţionar este SUA având circa 17% de voturi. În prezent toate aceste instituţii formează echipa Băncii Mondiale cu reşedinţa în Washington. În 1993 Republica Moldova a devenit membru BIRD cu toate drepturile. întărirea potenţialului economic. fiind întemeietoarea şi lanţul de bază al echipei. Banca Mondială este cea mai mare subdiviziune a Echipei. – Asociaţia internaţională de dezvoltare (AID) – în 1960. El este format din miniştrii finanţelor sau conducătorii 190 – acordarea . În măsura extinderii activităţii sale Banca a creat 4 subdiviziuni înrudite: – Corporaţia financiară internaţională (CFI) în 1956. Federaţia Rusă posedă circa 3%.

care depăşeşte 7000 de persoane etc. deşi maximizarea lui nu este scopul primordial. Banca are un venit stabil (mai mult de 1 mld $ anual). Reprezentanţii regionali se aleg de la o singură sau câteva ţări. Venitul se foloseşte la dezvoltarea proprie. Conducerea principalelor direcţii funcţionale ale activităţii este executată de trei directori coordonatori.– – – – băncilor centrale ale ţărilor-participante. Preşedintele Băncii este în acelaşi timp şi preşedintele consiliului executiv. modificarea mărimii capitalului social. mediul înconjurător. Funcţiile principale ale BM sunt: activitatea de investire în ţările în curs de dezvoltare conform unui spectru larg de direcţii – de la ocrotirea sănătăţii. până la infrastructura şi reformele politicii economice. aprobarea devizelor financiare. activitatea analitică şi consultativă asupra problemelor economice. dar dividende acţionarilor nu se plătesc. de asemenea. Consiliul este constituit din 24 de persoane – câte un reprezentant de la cei mai mari acţionari şi 19 regiuni. numirea în funcţie şi concedierea personalului. rectificarea permanentă a componenţei şi conţinutului serviciilor prestate şi. detaliilor programelor realizate. Consiliile Directorilor BM şi FMI anual organizează şedinţe comune. Consiliul executiv de directori conduce activitatea zilnică. educaţie. intermedierea în redistribuirea resurselor între ţările bogate şi sărace. se află permanent în reşedinţă şi săptămânal petrece şedinţe. suspendarea temporară a calităţii de membru etc. Preşedintele înaintează spre examinare propunerea în legătură cu alocarea împrumuturilor. 191 . este condus de preşedinte şi rezolvă problemele admiterii noilor ţări.

În activitatea sa BM se conduce după următoarele principii: – alocarea resurselor – numai pentru investiţii de capital efective care contribuie la creşterea economică a ţărilor în curs de dezvoltare; – luarea deciziilor investiţionale – pe baza considerentelor economice ţinând cont de gradul probabilităţii rambursării resurselor; – acordarea creditelor – numai contra garanţiile guvernelor ţărilor-debitoare, mijloacele financiare nu se investesc în capitalurile sociale; – lipsa restricţiilor la folosirea resurselor acordate în limita ţării-participante. – Orientarea activităţii preşedintelui şi personalului doar în interesele Băncii dar nu a altor subiecţi, inclusiv guvernele ţărilor. Direcţia principală a activităţii BM până la mijlocul anilor ’50 era stimularea dezvoltării economiilor ţărilor vest-europene distruse în timpul războiului. Succesiv politica creditară se schimba şi acum o parte esenţială a resurselor se alocă ţărilor în curs de dezvoltare în Asia, Africa, America Latină şi Europa de Est. În afară de aceasta, în comparaţiei cu sectorul industrial a crescut partea mijloacelor îndreptate pentru dezvoltarea agriculturii, ocrotirii sănătăţii, educaţiei etc. Banca acordă împrumuturi ţărilor în curs de dezvoltare pe termen de 15-17 ani cu rata dobânzii mai redusă decât cele acordate de către băncile comerciale. În fiecare jumătate de an ratele dobânzii se reexaminează. Ultimul timp mărimea lor s-a schimbat în limitele de 7-7,5%. Se practică acordarea unei perioade de graţie de aproximativ cinci ani până la termenul de rambursare a sumei de bază a împrumuturilor. Pe parcursul activităţii sale de 50 de ani BM a acordat împrumuturi în suma ce depăşeşte 300 mld $,pentru realizarea a mai mult de 6000 de programe în 140 de ţări ale lumii,
192

depăşind de două ori rezultatele FMI. Participarea la ea aproape a tuturor ţărilor lumii îi dă posibilitatea de a acţiona la scară globală. Executând diferite funcţii, BM şi FMI sunt parteneri şi se completează reciproc. Corporaţia Financiară Internaţională (CFI) a fost creată pentru stimularea activităţii sectorului privat al economiei ţărilor în curs de dezvoltare fără primirea garanţiilor guvernamentale. Ea emite obligaţiuni proprii, care deţin cel mai înalt rating pe piaţa mondială. Circa o cincime din necesităţile de resurse atrase sunt acoperite din contul împrumuturilor de la Banca Mondială. Corporaţia poate investi mijloace în capitalurile sociale ale întreprinderilor, cărora le acordă credite. Ea finanţează crearea întreprinderilor noi şi reconstrucţia celor în funcţiune – de la uzine până la bănci. De asemenea se acordă multă atenţie dezvoltării business-ului mic şi ocrotirii mediului înconjurător. La fel se acordă servicii de consulting şi ajutor tehnic organelor locale de conducere şi întreprinderilor după un spectru larg de direcţii. Unul dintre cele mai importante principii ale activităţii CFI este: – finanţarea nu mai mult de 25% din suma totală de cheltuieli la proiecte; – achiziţionarea nu mai mult de 35% de acţiuni ale întreprinderilor şi neparticiparea în conducerea lor (neavând în posesie pachetul de control). Mărimile ratelor dobânzilor depind de potenţialul economic al ţărilor şi de caracterul proiectului finanţat. Rambursarea împrumuturilor se efectuează timp de 3-15 ani cu posibilitatea de amânare a plăţii până la 12 ani. În prezent Corporaţia aprobă anual împrumuturi pentru peste 200 proiecte în sumă care depăşeşte 3 mld $. Participanţii ei sunt 170 de ţări. Asociaţia Internaţională de Dezvoltare (AID) a fost creată pentru acordarea ajutorului celor mai sărace ţări în curs de dezvoltare, care nu sunt în stare să ia împrumuturi de la BM.
193

Asociaţia, ca regulă, acordă împrumuturi fără dobândă pe termen de 30-40 ani, în funcţie de solvabilitatea ţării şi cu o perioadă de graţie până la 10 ani. În prezent, dreptul de a primi astfel de credite îl au ţările cu venit anual pe cap de locuitor care nu depăşeşte 835 dolari. Mijloacele AID se formează în măsura contribuţiilor (de subscriere şi voluntar) a participanţilor mai bogaţi şi, de asemenea, de la venituri şi plăţi la creditele acordate. Federaţia Rusă contribuie mult la completarea mijloacelor Asociaţiei. În pofida independenţei sale juridice, AID în multe cazuri realizează activitate comună cu BM, are un personal comun, încăperi şi alt utilaj tehnic. În prezent Asociaţia anual acordă credite la peste 125 de proiecte în sumă totală de circa 6 mld $, participanţii ei fiind 159 de ţări. Centrul Internaţional de Reglementare a Problemelor Investiţionale (CIRPI) a fost creat pentru stimularea extinderii investiţiilor pe calea asigurării condiţiilor pentru ţinerea tratativelor conciliatorii şi de arbitraj între guvernele ţărilor şi investitorii străini. Centrul realizează, de asemenea, activitate consultativă şi de editură cu privire la asigurarea legală a investiţiilor străine. În prezent participanţii lui sunt 126 de ţări, dar numărul total al cazurilor de litigii examinate depăşeşte 30. Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor (AMGI) – a fost creată pentru acordarea ajutorului ţărilor în curs de dezvoltare privind atragerea investiţiilor străine private pe calea acordării garanţiilor investitorilor de riscuri politice cum ar fi: – exproprieri; – operaţiuni militare şi dezordini publice; – încălcarea condiţiilor contractelor etc. Agenţia de asemenea acordă servicii consultative guvernelor cu privire la posibilităţile şi condiţiile atragerii investiţiilor. Dintre cererile privind asigurarea investiţiilor prioritate se acordă celor argumentate din punct de vedere financiar, economic şi ecologic şi care sunt apte să contribuie la
194

dezvoltarea ţării. Poliţele de asigurare AMGI garantează investiţiile private timp de 15-20 ani, astfel mărimea maximă de asigurare pe un singur proiect nu depăşeşte 50 mln $. În prezent contractele eliberate de Agenţie asigură anual fluxul investiţiilor directe în mărime peste 2,5 mld dolari, ce permite ţărilor în curs de dezvoltare să creeze circa 10 mii locuri de muncă suplimentare. Numărul total de contracte eliberate (aproximativ 200) în prezent asigură o acoperire în sumă de peste 2 mld $. Membri ai AMGI sunt 132 de ţări. Instituţiile financiar-creditare regionale internaţionale Apariţia acestor instituţii este legată de accelerarea distrugerii sistemului colonial mondial în anii ’60, de extinderea colaborării regionale şi integrarea economică a ţărilor în curs de dezvoltare. La băncile regionale se referă: – Banca Americană de Dezvoltare (BAD) – înfiinţată în 1959; – Banca Africană de Dezvoltare (BAD) – 1964; – Banca Asiată de Dezvoltare (BAD) – 1966. Fondatorii băncilor, în afară de ţările în curs de dezvoltare ale regiunilor corespunzătoare, au devenit şi alte state: SUA, Japonia, unele state din Europa de Vest. Aceasta a permis extinderea posibilităţilor financiare ale activităţii lor. Băncile au scopuri comune, efectuează operaţiuni de acelaşi tip, colaborează între ele şi cu alte instituţii internaţionale. Ţările-participante în curs de dezvoltare primesc ajutorul lor financiar pentru realizarea în special a proiectelor infrastructurale şi, de asemenea, pentru dezvoltarea întreprinderilor cu profil extractiv şi prelucrativ. Banca Europeană pentru Investiţii (BEI) – a fost înfiinţată în 1958 de către ţările-membre ale UE. Scopurile creării băncii au fost finanţarea pe termen lung (20-25 ani) a regiunilor slab dezvoltate, realizarea proiectelor comune a ţărilor –participante,
195

îmbunătăţirea structurii ramurale de producere în ţările europene şi, de asemenea, creditarea privilegiată (până la 30-40 ani) a participanţilor-asociaţi. Consiliul Directorilor, care este constituit din miniştrii finanţelor ţărilor-participante şi Directorat – preşedintele şi câţiva adjuncţi ai lui se află în fruntea Băncii. Astfel de ţări ca Germania, Franţa, Anglia şi Italia deţin cota cea mai mare în capitalul social care constituie circa 15 mld EURO. Mărimea capitalului de rezervă depăşeşte 10% din capitalul social. BEI atrage mijloacele pe pieţele de capital europene şi internaţionale, efectuând o emisiune sistematică a obligaţiunilor, valoarea nominală a cărora se exprimă în dolari SUA, EURO şi alte valute. Dezvoltarea energeticii, transportului, telecomunicaţiilor – sunt direcţiile principale ale investiţiilor Băncii. Completând mijloacele debitorilor, creditele ei, de obicei, acoperă nu mai mult de jumătate din cheltuielile la proiecte şi pot fi acordate în EURO şi în alte valute. Conjunctura pieţei determină mărimea plăţii pentru credite. Astfel de ţări ca Italia, Anglia, Franţa şi Irlanda sunt debitori potenţiali ai Băncii. Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) – a fost înfiinţată în 1991 pentru susţinerea ţărilor Europei Centrale şi de Est, inclusiv CSI în reconstituirea economiei de piaţă. Fondatorii Băncii în prezent sunt 60 de state, inclusiv toate ţările europene, Rusia, un şir de ţări din alte regiuni ale lumii (SUA, Japonia) şi astfel de organizaţii, precum UE şi BEI. Capitalul social constituie 20 mld EURO. Banca îşi desfăşoară activitatea în ţările – operaţiuni, numărul cărora a atins 26 după intrarea, în 1996 a Bosniei şi Herţegovinei. Reşedinţa BERD este la Londra, având 28 reprezentanţe în toate ţările-operaţiuni (în afară de Armenia). Spre deosebire de alte ţări, Rusia are patru reprezentanţe: centrală – Moscova şi regionale – Sankt Petersburg, Ekaterinburg şi Vladivostok.
196

iar volumului total – 15 mld EURO. conduce Banca şi este constituit din miniştrii finanţelor sau conducătorii băncilor centrale ale ţărilorparticipante şi reprezentanţii UE şi BEI. În principal aceasta este o completare a eforturilor altor creditori pentru acordarea ajutorului întreprinderilor care au nevoie de resurse financiare. de asemenea. Strategia de dezvoltare a BERD în perioada 1998-2001 prevedea mărirea sumei angajamentelor noi anuale până la 2.e. alte subdiviziuni funcţionale (departamente şi secţiuni). structura organizatorică a Băncii include un rând de filiale teritoriale şi ramurale şi. în frunte cu preşedintele şi doi adjuncţi. Banca activează atât în sectorul public. cât şi în cel privat al economiei asumându-şi riscuri care sunt peste puterile multor investitori naţionali şi străini. pe probleme bugetare şi administrative. Fiecare din directori intră în componenţa unuia din cele trei Comitete ale Consiliului: de revizie. acordarea creditelor pentru realizearea proiectelor concrete. La începutul anului 1998 Banca avea aprobate circa 600 proiecte în sumă de peste 14 mld EURO. 197 . În 1997 Banca a alocat peste 2. Atrăgând mijloacele pe pieţele internaţionale în condiţii destul de favorabile.7 mld EURO. Multe din obligaţiile sale el le deleghează Consiliului Directorilor.3 mld EURO pentru realizarea a 143 proiecte noi. BERD acordă serviciile sale la preţuri comerciale. În afară de aceasta.Consiliul de administraţie. de politică financiară şi operaţională. patru adjuncţi şi 23 de directori. care realizează conducerea activităţii zilnice şi care este constituit din preşedinte. Numărul total al personalului depăşeşte 1100 persoane (luând în consideraţie guvernele în ţările-operaţiuni). Funcţiile principale ale BERD sunt: – finanţarea directă i.

– neobligativitatea prezenţei în formă bănească a cotei de participare la proiect. – cerinţele de la alţi participanţi ai cofinanţării privind acordarea mijloacelor suplimentare. – finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu ajutorul intermediarilor. – cuprinderea tuturor ţărilor-operaţiuni. eficienţei utilizării resurselor energetice. În afară de aceasta. de asemenea. – cerinţele faţă de alţii.mijloacelor în capitalul social şi. privind achiziţionarea pachetelor de control de acţiuni sau drepturilor suficiente pentru conducerea întreprinderilor. 198 – investirea . – colaborarea cu intermediari financiari. Priorităţile operaţionale ale Băncii includ: – dezvoltarea sectorului privat. garantarea plasării acţiunilor întreprinderilor de stat şi private. – investiţii în capitalul social. În activitatea sa Banca se conduce după următoarele principii: – limitarea volumului finanţării la 35% din cheltuielile totale pe fiecare proiect. Banca tinde spre asigurarea dezvoltării ecologic pure şi stabile a economiilor. – neacordarea mijloacelor investitorilor pentru achiziţionarea acţiunilor deja emise sau care se emit din nou. – acordarea pentru proiectele sectorului privat nu mai mult de două treimi din suma mijloacelor împrumutate şi nu mai puţin de o treime din capitalul social. în special investitorii industriali. – acordarea garanţiilor pentru asigurarea debitorului accesului la sursele de capital.

Didactică şi pedagogică. Subiectele pentru verificarea cunoştinţelor: 1. Ele sunt menite să formeze nişte mecanisme pentru rezolvarea diferitelor probleme de ordin economic şi financiar pe scară globală sau regională. Explicaţi atribuţiile Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi Băncii Internaţionale de Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca Mondială). pag. 339-344 2. 1997. Floricel C. Literatura 1. . bucureşti. Determinaţi necesitatea şi constituirea băncii decontărilor internaţionale. 2. Ed. Căile stabilităţii monetare. 316-334 199 ... 1993. pag.Concluzie Instituţiile financiar-creditare internaţionale au fost create şi activează pe baza convenţiilor interstatale. Numiţi instituţiile financiar-creditare regionale internaţionale. Dumitrescu F. Academiei române. 3.A.Bucureşti. Relaţii valutar-financiare internaţionale. Ed. R.

tipuri. Însă. restaurare.Partea IY. politica antiinflaţionistă. MONEDA ŞI CREDITUL ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ Capitolul 12. ECHILIBRUL MONETAR ŞI INFLAŢIA. care implică nu numai schimbarea raportului între marfă şi preţuri. ♦ Politici antiinflaţioniste şi reformele monetare. nulificare. Ea poate fi determinată şi de alţi factori. Însă ea este determinată de creşterea dimensiunilor de reproducere. forme de manifestare. Noţiunile fundamentle: Inflaţia. În acest caz tot apare creşterea preţurilor. Obiectivele de studiu ♦ Echilibrul monetar: concept. Inflaţia – creşterea nivelului general al preţurilor. efecte. Drept simplificare este considerarea de inflaţie a orice creştere a preţurilor. În condiţiile când legătura între semnele valorice şi aur practic nu există. cauze. hiperinflaţia. inflaţia e un proces mult mai complicat. datorată unei emisii băneşti excesive (drept urmare a ignorării legităţilor circulaţiei monetare). devine inevitabilă apariţia dereglărilor în funcţionarea legilor circulaţiei monetare. poartă denumirea de inflaţie. Provenienţa latină – inflaţio (umflare). În baza acestei simplificări se afla teoria cantitativă a banilor. Nu fiecare ieftinire a banilor de hârtie poartă caracter inflaţionist.faza ciclică de creştere a economiei. forme. reînnoirea capitalurilor productive şi nu de inflaţie. denominare. care duce la supraîncarcarea canalelor de circulaţie cu sume excesive de bani de hârtie neacoperiţi cu creşterea respectivă a masei 200 . Devalorizarea banilor de hârtie. de exemplu . însoţită de reducerea puterii de cumpărare a banilor. cum ar fi. ♦ Inflaţia: esenţa. devalvare.

inclusiv nemonetari.d. Dinamica proceselor inflaţioniste parcurge câteva etape. dependentă de mai mulţi factori. care se manifestă prin reducerea ofertei de mărfuri sau/şi pierderea calităţii lor. dominant în secolul XIX asigura stabilitatea preţurilor şi a circulaţiei monetare. Au apărut premise pentru dezechilibrarea circulaţiei monetare. ce asigura stabilitatea relativă a preţurilor. care diferă prin gradul manifestării inflaţiei: − în prima etapă a inflaţiei rata ieftinirii banilor rămâne în urmă de rata creşterii masei monetare. Până la prima criză mondială din anii 1929-1933 inflaţia se finaliza prin restabilirea standardului metalic. Preţul administrativ se plasează mai jos de preţul de echilibru. Inflaţie puternică a însoţit războiul de independenţă a SUA în anii 1775–1783. devine cronică. Standardul aur–monedă. atingând rate majore în Germania interbelică. De aceea cererea ridicată determină apariţia decalajului între cerere şi ofertă. În aceste cazuri inflaţia era periodică. războiul civil în Franţa în anii 1861–1865. În perioade scurte preţurile au crescut sute şi mii de ori. dispar stimulentele pentru sporirea calităţii şi ofertei mărfurilor. mai târziu – permanent şi global. apare deficitul relativ şi absolut. în Marea Britanie în anul 1797 în timpul războiului cu Franţa ş. Cele din urmă duc la redistribuirea produsului intern brut.m. fiind provocată de emisii excesive de bani de hârtie pentru finanţarea războaielor. În cazul inflaţiei mascate statul î-şi asumă controlul preţurilor. Până acest moment inflaţia avea un caracter provizoriu şi local. În perioada interbelică el este înlocuit de circulaţia banilor de hârtie.a.mărfare. Apare noţiunea de inflaţie nemascată (se manifestă prin creşterea preţurilor) şi de inflaţie mascată. între preţul de echilibru şi cel administrativ. ieftinirii permanente a puterii de cumpărare a banilor. Creşte 201 . Cazuri multiple de inflaţie au avut loc în secolele XVIII – XIX. Drept consecinţă.

Inflaţia galopantă. rata creşterii preţurilor depăşeşte 100% pe an. Altă cauză a inflaţiei – creşterea cheltuielilor de producţiei în rezultatul creşterii salariilor. Populaţia “fuge de bani”. 2. Surplusul banilor emişi deja nu stimulează extinderea producerii şi a comerţului. Căderea puterii de cumpărare a banilor iniţiază o neîncredere faţa lor. “Banii ard mâinile”. Creşterea masei monetare este economic justificată. − în a doua etapă rata inflaţiei depăşeşte rata creşterii masei monetare. Drept consecinţă rata devalorizării banilor depăşeşte viteza emisiei. dar concomitent descreşte cererea pentru credit şi se micşorează viteza de rotaţie a banilor. În acest caz procesul inflaţionist poate fi lansat fără excesul cererii. Viteza rotaţiei banilor se măreşte. Frica ieftinirii continuă a banilor impune posesorii de bani să le transforme cât mai repede în diferite bunuri materiale. care creează posibilităţi pentru obţinerea profiturilor exagerate. saturând necesităţile pieţei în bani. Emisiile suplimentare complet sau parţial sunt însuşite de sfera comercială.cererea pentru mărfuri şi servicii. 3. Indicile preţurilor şi rata ieftinirii banilor determină diferite tipuri ale inflaţiei. În teoria monetară se determină: 1. Producerea şi comerţul î-şi iau proporţii crescânde. 202 . Hiperiflaţia. precum şi indicelui preţurilor în segmentele separate ale pieţei. indicile preţurilor constituie de la 10 până la 100% pe an. Inflaţia înceată (târâtă). Cererea excesivă se manifestă prin creşterea preţurilor. volumul producţiei descreşte. Puterea banilor de cumpărare î-şi păstrează tendinţa de creştere. fapt ce determină diminuarea cererii pentru mijloacele de plată. costului materiei prime. indicele preţurilor nu depăşeşte 5-10% pe an.

Apariţia şi dezvoltarea proceselor inflaţioniste în economia naţională poate fi determinată precum de încălcarea legităţilor circulaţiei monetare. a întâmpinat greutăţi de ordin economic şi tensiune socială şi politică. datoriilor statului. Republica Moldova. Teoria inflaţiei. mergând pe calea reformelor. În sfera relaţiilor creditar-băneşti el s-a manifestat într-o inflaţie profundă şi îndelungată. premisa extinderii producţiei.4. Menirea metodelor statistice de analiză nu se limitează numai la determinarea tipului inflaţiei. creşterea preţurilor şi redistribuirea produsului naţional în favoarea statului. grupelor separate a populaţiei. care se îmbogăţesc din contul operaţiilor speculative pe pieţele mărfare şi băneşti. Inflaţia ca proces social şi economic se manifestă prin supraîncărcare a canalelor de circulaţie monetară de bani devalorizaţi. efectul urmărilor sociale şi economice depind de starea economiei. Ţările dezvoltate consideră că inflaţia înceată nu numai nu este periculoasă. rata creşterii preţurilor depăşeşte 50% pe lună. rate înalte a şomajului şi ca urmare căderea nivelului de trai a păturilor largi a societăţii. nivelul de dezvoltare a relaţiilor marfă – bani. dar şi este o condiţie obligatorie. Inflaţia poate să dăuneze orice ţară unde există relaţii marfă – bani. Profunzimea şi longitudinea proceselor inflaţioniste. Superhiperinflaţia. expansiunea creditară a băncilor şi finanţarea forţată a investiţiilor în industria grea provoacă încălcarea legităţilor 203 . creşterea nejustificată a masei monetare în circulaţie(inflaţia cererii). Criza economică s-a evidenţiat prin căderea bruscă a producţiei. Mult mai important este determinarea factorilor determinanţi a inflaţiei şi pârghiilor de stăpânire a ei. aşa şi de creşterea preţurilor din cauza creşterii cheltuielilor de producţie. Creşterea deficitului bugetar.

Actualmente există trei direcţii în teoria inflaţiei: teoria inflaţiei lui Keynes. când se procedează la emisia expansivă pentru cumpărarea valutelor străine. Starea circulaţiei monetare într-o economie poate fi considerată drept criteriu a eficienţei vieţii economice sociale şi politice. cât de cei de producţie. De exemplu. teoria cantitativă. aur. producţiei.M. Teoria inflaţiei lui Keynes. Este posibilă şi apariţia inflaţiei prin import. creşterea masei monetare în condiţiile 204 . teoria cheltuielilor extraordinare. Adepţii acestei teorii (J. căderea productivităţii muncii. conduce la inflaţie. Keynes evidenţiază două tipuri de inflaţie: − inflaţia parţială(moderată sau înceată). monetaristă. În acelaşi timp creşterea cererii din partea populaţiei. determinată de cererea excesivă.Keynes. Ei recomandă să fie stimulate investiţiile statului şi cele private. Din aceste motive economiştii demonstrează un interes sporit faţa problemelor circulaţiei monetare. că mărirea cererii din partea statului şi oamenilor de afaceri aduce la creşterea producţiei şi ocupaţiei. în conformitate cu Keynes. Inflaţia cheltuielilor este determinată nu atât de factori băneşti. În condiţiile inflaţiei banii se ieftinesc în raport cu marfă. în cazul când ea are un caracter neproductiv. Aşadar inflaţia se manifestă în domeniul circulaţiei marfar-băneşti. concomitent limitând fondurile de salarizare. Ei consideră. care determină creşterea preţurilor. În această concepţie.circulaţiei monetare şi inflaţiei cererii. rolul activ îl are cererea “eficientă” de bani. Însă cauzele ei primordiale se află în domeniul proceselor de reproducere. valută străină. creşterea cheltuielilor pentru producţie fără creşterea concomitentă a productivităţii muncii. B. care e capabilă să formeze masa monetară. determinată de cererea excesivă.Hunson) reiese din analiza veniturilor şi cheltuielilor ale agenţilor economici şi influenţei lor asupra creşterii cererii.

Fridmen) analizează inflaţia drept un fenomen monetar.şomajului. − inflaţia reală(galopantă) – are loc când rata şomajului este egală cu zero. rezultatul excesului banilor în circulaţie. Soluţia. Ei analizează ciclele industriale ca schimb al 205 . precum în aceste perioade. în conformitate cu Keynes. care reflecta relaţia inversă în formarea preţurilor şi a şomajului în Marea Britanie. Monetariştii contrează metodele de reglare aciclice. perioadele de stagnare sau criză. Concepţia monetaristă a inflaţiei. ratele inflaţiei nu se micşorau. lezând drepturile angajaţilor. dar se măreau. care neagă “curba lui Philips”. Ei analizează corelarea indicilor masei monetare şi volumului real al PNB. În conformitate cu “curba lui Philips” au fost elaborate propuneri pentru stăpânirea inflaţiei. În baza teoriei inflaţioniste lui Keynes a apărut aşa numita “curba lui Philips”. în baza analizei tendinţelor în economia Marei Britanii între 1861-1957 a ajuns la concluzia că cu ajutorul inflaţiei aproape 100 de ani s-a reuşit să confrunte căderea producţiei şi stimularea ocupaţiei forţei de muncă. constă în efectuarea unei “politici inflaţioniste monetare flexibile”. procentului şi banilor” (1936) Keynes recomanda evitarea reducerii salariilor “băneşti”. iar stabilizarea preţurilor era însoţită de reducerea ratei ocupaţiei forţei de muncă şi activităţii economice. Philips. Însă crizele economice în anii 1974-1975 şi 1980-1982 au evidenţiat un fenomen nou – stagflaţia. chemată să diminueze salariile reale. Cercetătorul din Noua Zelandă. Adepţii acestei teorii (M. propagate de noii Keynesişti. care nu prezintă pericol precum contribuie la atragerea şomerilor în câmpul muncii şi puţin se reflectă în creşterea preţurilor. În acest caz creşterea masei monetare în întregime se reflectă în creşterea preţurilor de marfă şi servicii. Reieşind din cele expuse în lucrarea sa “Teoria generală a şomajului. menţinând-o la un nivel moderat.

Teoria inflaţiei. Experienţele istorice ne demonstrează că statul poate să emite şi să lanseze în circulaţie orice cantitate a banilor e hârtie. Concluzia generală fiind: precum inflaţia susţine creşterea producţiei. Teoria menţionată este drept bază a politicilor antiinflaţioniste ce promovează “stabilizarea” salariilor şi restricţionarea veniturilor populaţiei. Concluzia finală constă în afirmaţia că rata creşterii salariilor nu trebuie să depăşească rata productivităţii muncii. Dacă nu se ţine cont de menţionatele legităţi banii se devalorizează în raport cu marfă. Inflaţia se reflectă în toate domeniile activităţii sociale şi economice ale societăţii. aur şi valută străină. Puterea reală de cumpărare a banilor de hârtie se determină de condiţiile economice a pieţei şi legităţile economice. limitând ultima la reducerea cererii.Kuen). Conform acestei teorii inflaţia este sensibilă doar la mărirea cheltuielilor ce ţin de salarizare. care considera că dacă prima fază a inflaţiei(parţială) reprezintă inflaţia cererii. ce este factorul monetar al inflaţiei. iniţiate de cheltuieli excesive de producţie (J.Keynes. În ţările dezvoltate.diferitor faze – inflaţie(creştere) şi deflaţie(criză). Ea este strâns legată cu concepţia lui Keynes. P. Subaprecierea acestui fapt în Moldova a subminat eficienţa politicii antiinflaţioniste statale. W. În caz contrar va fi iniţiată lansarea spiralei inflaţioniste.M. ea trebuieşte menţinută la rate moderate. Aşa cum moneda naţională nu-şi 206 . care este susţinută de majoritatea economiştilor contemporani. datorând luptei concurenţiale între producători de mărfuri – inflaţia cheltuielilor creează condiţii pentru combaterea ei însuşi. Această teorie explică creşterea preţurilor prin creşterea cheltuielilor de producţiei. Însă din acest moment influenţa statului asupra circuitului bănesc se termină.Thorry. atunci faza a doua inflaţia(reală) – rezultatul inflaţiei cheltuielilor de producţie. Ea serveşte drept baza teoriei spiralei inflaţioniste “salariile – preţurile”.

care va înlocui complect moneda veche puternic devalorizată. ♦ Devalvare – reducere oficială a standardului de aur a valorii monedei sau a ratei de schimb valutar. diferite surogate monetare – fapt ce dăunează economia naţională: ♦ Este frânată dezvoltarea relaţiilor financiare şi de credit. 207 .execută. urmată de toate consecinţele sociale şi economice. Reducerea cererii din partea populaţiei induce căderea continuă a producerii. Sunt cunoscute câteva tipuri de reformă monetară: ♦ Nulificare – presupune introducerea unei unităţi noi de monedă. Aşadar. ♦ Capitalul părăseşte sfera producerii şi se plasează preponderent în circulaţia (comercializarea) mărfurilor. sau nu pe deplin î-şi execută funcţiile ea este substituită de valuta străină. Metoda radicală de stabilizare a circulaţiei monetare este reforma monetară. ♦ Statul pierde eficienţa controlului asupra fluxurilor monetare. sarcina primordială în politica economică a guvernului Republicii Moldova este nu numai restabilirea veniturilor populaţiei. dar şi depăşirea nivelului lor din perioada anticipată a crizei – ce-i posibil de obţinut numai prin creştere economică. Programul reformei monetare. marfă. – creşte tensiunea socială. esenţa ei este determinată de specificul procesului inflaţionist şi condiţiile concrete de delimitare a circulaţiei băneşti în ţară. ♦ Restaurare – restabilirea standardului de aur a valorii monedei. Însă efectuare unei reforme eficiente necesită crearea unor condiţii de ordin economic şi social. ♦ Povara principală cazând pe umerii păturilor largi a populaţiei.

reducerea nivelului tensiunii sociale şi economice sunt posibile întreprinderea diferitor acţiuni. Printre cei mai importanţi factori nemonetari putem menţiona factorii structurali şi formarea preţurilor de către stat şi în condiţiile de monopol. sa promovat politica monetară şi creditară deflaţionistă axată pe reducerea relativă a masei monetare în circulaţie. Limitarea ratei de creştere a salariilor cu rata de creştere a productivităţii muncii. Inflaţia la etapa contemporană este un proces polifactorial. ♦ Politica stimulării extinderii producerii şi creşterii economiilor populaţiei. Pentru a avea efect trebuie coordonată în timp cu creşterea respectivă a preţurilor. Republica Moldova. În dependenţă de natura şi caracterul lor factorii inflaţionişti se divizează în monetare şi nemonetare. Pentru stabilizarea circulaţiei băneşti. în primul rând. Consecinţele aferente acestei politici sunt – căderea drastică a producerii şi creşterea ratei şomajului.♦ Denominare – mărirea proporţională a scalei preţurilor prin “radierea zerurilor”. Mai putem menţiona următoarele politici: ♦ Politica veniturilor – controlul concomitent al nivelului preţurilor şi salariilor. care acţionează cum în sfera producerii şi comercializării aşa şi în circulaţia monetară. 208 . ♦ Politica indexării – compensarea pierderilor populaţiei în urma devalorizării banilor. dezechilibrării circulaţiei băneşti ca urmare a creşterii preţurilor. Printre factorii structurali ai inflaţiei putem menţiona: ♦ Discordanţa între structura investiţiilor şi cererii solvabile. ce creează în consecinţă depăşirea cererii asupra ofertei. Apariţia şi dezvoltarea ei este determinată de intercalarea şi interacţiunea a diferitori factori.

Principiul “liderismul în formarea preţului” constă în faptul. reducerea producerii în serii. Ca consecinţă schimbării asortimentului şi calităţii producţiei. insuficienţa resurselor de investiţie şi termenul mare de implementare a investiţiilor capitale. Corporaţiile transnaţionale ce promovează politica unică în formarea preţului la nivelul economiei mondiale. negocierile deschise sau voalate vizavi de strategia preţurilor între monopoluri creează fundamentul pentru majorarea preţului. Convenţiile de cartel. agravează procesele inflaţioniste. ♦ Dezechilibrarea cererii şi ofertei drept consecinţă a susţinerii cererii prin mărirea masei monetare în circulaţie.♦ Folosirea parţială a potenţialului de producere. că antreprenorii se orientează la preţurile stabilite de monopolul-lider. Un rol important în dezvoltarea proceselor inflaţioniste. Monopolurile creează condiţii suplimentare pentru majorarea preţurilor datorită metodelor defalcărilor accelerate de amortisment. etc. condiţiilor comercializării. ♦ Concurenţa ce nu ţine de formare a preţurilor. încercând concomitent să niveleze preţurile mondiale orientându-se spre limita de sus. influenţei cererii prin intermediul publicităţii induce la creşterea cheltuielilor ce sunt incluse în preţ. cheltuielilor pentru majorarea remunerării muncii. în paralel cu monopolurile îi aparţine statului. Metodele principale de formare a preţurilor în condiţii de monopol sunt: ♦ Coordonare a preţurilor între monopoliile de frunte. Reglementarea 209 .

În continuare. Sumele prevalării cheltuielilor asupra veniturilor (deficitul bugetar) sunt finanţate din împrumuturile băncii centrale. 210 . dificultăţile economice erau depăşite prin intermediul finanţării din contul deficitului bugetar. deseori. inflaţia în creştere duce la micşorarea consumului şi a economiilor. creşterea deficitului balanţei de plăţi. mărirea importurilor. la creşterea preşurilor. Reglementarea de stat a economiei. Emisia banilor era stopată în perioadele de criză de băncile centrale din motivul evitării intensificării excesive a proceselor de creditare. Deficitul bugetar apare când necesarul cheltuielilor depăşeşte veniturile acumulate. ce la rândul său stimulează dezvoltarea proceselor de producere. Deficitul bugetului de stat se măreşte proporţional cu nivelul implicării statului în procesele economice. Influenţa inflaţiei asupra economiei naţionale poartă un caracter contradictoriu. respectiv. şi anume: ♦ Criza sistemei finanţelor publice. ♦ Expansia creditară – mărirea volumului creditării în forma bănească scriptuală. iniţiază activizarea factorilor băneşti a inflaţiei. ce creează baza creşterii emisiei banilor creditări şi cererii solvabile.economiei de către stat are drept scop diminuarea crizelor ciclice ale supraproducerii şi asigurarea creşterii economice. inflaţia moderată duce la creşterea cererii solvabilă. Prin implicarea sa în procesele economice statul tinde să înlăture disproporţiile create de situaţiile de crize. Utilizarea acestor împrumuturi pentru acoperirea deficitului bugetar duce la mărirea masei monetare în circulaţie şi. Cel mai mare pericol inflaţia prezintă pentru persoanele cu veniturile fixe. reducerea investiţiilor şi exporturilor. Pe de o parte. În rezultatul inflaţiei se redistribue venitul naţional în favoarea păturilor cu veniturile înalte şi în detrementul restului populaţiei. Pe de altă parte.

creditorilor şi populaţiei. 211 . ce deţine economiile (primordial în cash).

Editura Didactică şi pedagogică. 2.343-367. 4. Жуков Е. с. Общая теория денег и кредита. Cоколова О. Monedă. Юристь. Prezentaţi clasificarea inflaţiei. creşterea preţurilor şi redistribuirea produsului naţional în defavoarea paturilor cu venituri mici. 3. 2001. 3. М. 5. Финансы. Explicaţi efectele inflaţiei asupra domeniilor economice şi financiare. Москва: ЮНИТИ. Basno C. Ф. Floricel C.. Subiectele pentru verificarea cunoştinţelor: 1. 2. Dardac N. Literatura: 1. bănci. pag. aşa şi de creşterea preţurilor din cauza creşterii cheltuielilor de producţie (inflaţia cheltuielilor).111-123. 1997. creşterea nejustificată a masei monetare în circulaţie(inflaţia cererii). Numiţi etapele procesului de inflaţie. Apariţia şi dezvoltarea proceselor inflaţioniste poate fi determinată precum de încălcarea legităţilor circulaţiei monetare. 2000. credit. деньги и кредит. В.. 212 . Numiţi şi explicaţi esenţa teoriilor asupra inflaţiei.87-102. Bucureşti. Prezentaţi definiţia inflaţiei.Concluzie Inflaţia ca proces social şi economic se manifestă prin supraîncărcare a canalelor de circulaţie monetară de bani devalorizaţi. c.

Între politica monetară şi de credit există o strânsă interdependenţă. rata capitalizării. circuitul bănesc. financiară şi valutară. stabilitatea preţurilor. • Politica monetar-creditară: concept. Politica monetară poate fi definită ca “ansamblu al măsurilor monetare luate de 213 . comercială. rezervele obligatorii. Din acest motiv. obiective. Tradiţional.Capitolul 13. adesea în literatura de specialitate se utilizează doar termenul politică monetară. prin care se subînţelege şi politica de credit. instrumentele politicii monetare. cum ar fi politica bugetară. echilibrul extern). Politica economică a oricărui stat modern cuprinde mai multe politici. conţinut şi instrumentele realizării politicii monetarcreditare. care prin intermediul instrumentelor şi pârghiilor sale exercită o influenţă deosebită asupra cursului vieţii economice. o importanţă deosebită îi revine politicii monetare şi de credit. Noţiunile fundamentale: Piaţa moneteară. credite selective. una presupunând-o şi completând-o pe cealaltă. Cererea şi oferta de monedă. PIAŢA MONETARĂ ŞI POLITICA MONETAR-CREDITARĂ Obiectivele de studiu • Piaţa monetară. Alături de aceste politici. Factorii ce determină cererea şi oferta de monedă. operaţiuni pe piaţa deschisă. politica monetară reprezintă un ansamblu de acţiuni exercitate de stat şi de Banca Centrală destinate controlului asupra ofertei de monedă şi utilizate ca un instrument de realizare a obiectivelor generale ale politicii economice (creşterea economică. fiecare având un rol bine determinat în contribuirea la creşterea economică şi asigurarea bunăstării populaţiei. ocuparea forţei de muncă. a preţurilor.

Bucureşti.”4 Politica monetară mai poate fi definită şi ca un ansamblu de acţiuni exercitate de autoritatea monetară (Banca Centrală) asupra masei monetare şi asupra activelor financiare.”6 4 C. p. Politici economice. Kiriţescu. sau pentru influenţarea într-un anumit sens a conjuncturii economice. (2) prin intermediul mijloacelor lichide bancare asupra capacităţii de credit a băncilor. Dobrescu Moneda. 5 Manolescu Gh. expansiunea. Concepte. în vederea orientării economiei pe termen scurt sau mediu. cum sunt: stabilitatea. cu ajutorul unor instrumente specifice. Bucureşti 1998. experienţe. instrumente. Întrucât acest echilibru este fundamentat pe echivalenţa cererii şi ofertei de bunuri şi servicii. 1997. 214 . politica de credit este menită să influenţeze indirect fluxul cheltuielilor printr-o acţiune în trei trepte: (1) asupra mijloacelor lichide ale băncilor.C. De fapt.5 Politica de credit poate fi definită ca “politica Băncii Centrale (în unele state şi a Guvernului) care. p. „Având însă în vedere parţialitatea suprapunerii între politica monetară şi controlul ofertei de monedă în abordarea modernă a instrumentului monetar.M. ansamblul de reguli pe care Banca Centrală le impune celorlalte bănci şi instituţii financiare vizează atingerea unor obiective generale ale ţării. (3) prin intermediul acordării de credite. restructurarea.160. E. urmăreşte să asigure prin intermediul creditului echilibrul general economic. deschiderea cu eficienţă a economiei naţionale spre exterior. Mică enciclopedie. deci asupra volumului creanţelor bancare. implicit al cheltuielilor. politica monetară poate fi definită funcţional ca regrupând ansamblul acţiunilor care influenţează nivelul de activitate economică şi preţurile prin intermediul volumului şi costului monedei”.stat şi de Banca Centrală pentru realizarea echilibrului dintre masa banilor în circulaţie şi nevoile de bani ale economiei. deci prin influenţarea volumului creanţelor bancare asupra volumului plăţilor.216.

care este determinat de orientările şi priorităţile social-economice ale fiecărui stat şi. reducerea şomajului etc. trebuie de menţionat faptul că obiectivul politicii monetare a oricărei Bănci Centrale este strict determinat de două aspecte generale: − cadrul legislativ al Băncii Centrale.. ce constituie o parte componentă a politicii economice a guvernului. cum ar fi stabilitatea preţurilor. Drept exemplu al obiectivului final al politicii monetare realizate de unele Bănci Centrale poate servi informaţia prezentată în tabelul de mai jos: OBIECTIV FINAL SUA Rata şomajului şi creşterea economică Uniunea Europeană Stabilitatea preţurilor Ţările scandinave (Suedia. E. nivelul de dezvoltare a unor ramuri ale economiei etc. − nivelul de dezvoltare al economiei (piaţa financiar-bancară. stabilitatea externă a monedei naţionale.). Dobrescu Moneda. Stabilitatea preţurilor şi rata şomajului Norvegia. Mică enciclopedie. Situaţia în domeniul economiei în mare măsură este dependentă de activitatea domeniului monetar-creditar.216. Finlanda) România Rata inflaţiei Bulgaria Stabilitatea externă Republica Moldova Stabilitatea monedei naţionale ŢARA 6 C. Kiriţescu. Bucureşti 1998. creşterea economică. dezvoltarea infrastructurii economiei. Ţinând cont de faptul că politica monetară a oricărei Bănci Centrale nu poate avea în acelaşi timp mai multe obiective finale.M. p.Banca centrală – promotorul principal al politicii monetarcreditare în cadrul reglementării economiei.C. 215 . Scopurile politicii economice a guvernului pot fi multiple şi intercirelate.

adică cu apariţia funcţiei a “băncii băncilor”. iar bancnotele băncii centrale. obligaţilor de stat şi a altor hârtii de valoare. variază atât obiectivele intermediare. capital propriu şi împrumutat ş. Metodele indicate ale reglementării monetar-creditare pot fi numite generale şi anume prin faptul că ele influenţează operaţiunile tuturor băncilor comerciale şi piaţa capitalului de împrumut la general. doar 1025%. adică operaţiuni de vânzare-cumpărare a cambiilor. impunea organizaţiile creditare să 216 . cele mai utilizate fiind: ♦ Dirijarea ratei dobânzii la operaţiunile băncii centrale (politica dobânzii).d. cât şi instrumentele utilizate in realizarea lor. De menţionat faptul. De aici rezultă că reglementarea de stat a domeniului monetar-creditar poate fi eficient numai în cazul când statul poate influenţa volumul şi specificul operaţiunilor băncilor comerciale prin intermediul băncii centrale. activele lichide şi depozite. că în majoritatea ţărilor depozitele bancare constituie 7590% din masa monetară. ♦ Schimbarea normelor rezervelor minimale obligatorii a băncilor.m. Banca centrală. ridicând rata capitalizării.). Apariţia acestei metode este legată de transformarea băncii centrale în creditorul băncilor comerciale. spre a fi atins de fiecare Bancă Centrală.Este evident faptul că în funcţie de obiectivul final propus. ♦ Operaţiuni pe piaţa deschisă.a. Se cunosc diverse metode a acestei influenţe. Fundamentul domeniului monetar-creditar constituie băncile comerciale şi alte organizaţii de creditare (după numărul instituţiilor şi volumului resurselor creditare). ♦ Reglementarea normativelor economice pentru bănci (proporţia între rezervele de casă şi depozite. Politica ratei de capitalizare constituie o metodă tradiţională a reglementării creditare – ea este utilizată intens din mijlocul secolului XIX.

însă ea continue să joace un rol important în realizarea politicii monetar-creditare. impunea mărirea ratei dobânzii şi. ce la rândul său duce la reducerea împrumuturilor. crea dificultăţi la acumularea resurselor bancare. Banca Naţională stabileşte şi periodic dă publicităţii rata minimală a dobânzii (adică rata capitalizări. conform căreia sunt eliberate creditele băncilor comerciale). ca rezultat. În perioada contemporana importanţa acestei metode în comparaţie cu altele sa diminuat. Acesta influenţează şi echilibrarea balanţei de plăţi şi cursului valutar. la rândul său. micşorarea volumului operaţiunilor creditare. Creşterea ratelor contribuie la atragerea capitalului străin pe termen scurt. ce activizează balanţa de plăţi. Micşorarea ratei băncii centrale duce la rezultate contradictorii.18). Aceasta. Politica pieţei deschise constă în vânzare-cumpărare pe piaţa liberă a hârtiilor de valoare de stat şi private. Banca Naţională sau cu alte angajamente prin intermediul cumpărării. adică masei monetare şi măreşte nivelul mediu al dobânzii pentru creditul comercial. Mărind rata capitalizării. schimbarea ratelor oficiale joacă un rol de avertisment pentru întreagă piaţă a capitalului de împrumut: mărirea ratei duce la implementarea politicii creditare de restricţionare. ce micşorează sau măreşte sursele libere utilizate de bănci în scopurile creditării. măreşte oferta valutei străine. Respectiv scade cursul valutei străine şi creşte cel a monedei naţionale. 217 . vânzării sau păstrării (operaţiunile SPOT şi FORWARD). Deci. Conform Legii despre Banca Naţională a Moldovei (art.reducă împrumuturile. Conform articolului 15 a Legii Băncii Naţionale a Moldovei. micşorarea – la expansia creditară. ea poate realiza operaţiuni pe pieţele financiare cu angajamentele financiare de lungă durată emise de stat. banca centrală micşorează posibilitatea băncilor comerciale şi clienţilor săi la obţinerea creditelor.

banca centrală transferă sumele respective băncilor comerciale. respectiv capacitatea lor de creditare. În acest caz banca centrală micşorează rezervele băncilor comerciale şi. În aşa mod banca centrală impulsionează banii în economie. Cumpărarea lor de 218 . creşte rata dobânzii. Concomitent. Pentru reglementarea ratelor dobânzii la împrumuturile de lungă durată tradiţional sunt folosite operaţiunile băncii centrale cu angajamentele statale de lungă durată. Aşadar politica pieţei deschise este mai eficientă în perioadele de inflaţie. Procurând hârtiile de valoare. cumpărând din rezervele lor hârtiile de valoare de scurtă durată cu preţul curent de piaţă. cumpărarea-vânzarea cambiilor trezorăriale schimbă raportul cerere-ofertă şi respectiv profitabilitatea lor. ea susţine băncile. Iar dacă banca centrală nu doreşte mărirea ratelor. mărind în aşa mod rezervele lor. Vânzarea lor reduce banii în piaţa monetară şi contribuie la mărirea ratelor dobânzii. sunt influenţate ratele de scurtă durată pe piaţa monetară şi cursul monedei naţionale.În ţările cu o piaţă dezvoltată a hârtiilor de valori cea mai utilizată metodă a reglementării monetar-creditare constituie operaţiile pe pieţele deschise. Pentru reglementarea ratelor dobânzii la împrumuturile de scurtă durată tradiţional sunt folosite operaţiunile băncii centrale cu cambiile (trezorăriale şi comerciale) şi obligaţiile statale de scurtă durată. Cumpărarea hârtiilor de valoare de către banca centrală în perioadele de încetinire a activităţii economice şi apariţia posibilităţii de a mări volumul creditelor nu garantează că clienţii vor dori să se împrumute. mai eficient reduce banii în circulaţie decât măreşte. În final. prin intermediul operaţiunilor de piaţa deschisă. În rezultat se reduce suma banilor în circulaţie. banca centrală transferă sumele respective de la băncile comerciale în conturile sale. Vânzând hârtiile de valoare. care influenţează activitatea băncilor comerciale prin intermediul volumului rezervelor de care dispun. Banca centrală.

Reducerea profitabilităţii obligaţiunilor de lungă durată duce la diminuarea ratelor de lungă durată pe piaţa monetară. Mărirea normei înseamnă că mai marea parte a resurselor băncii este rezervată în conturile băncii centrale şi nu poate fi folosită pentru eliberarea creditelor. Vânzarea pe piaţa deschisă a obligaţiunilor de către banca centrală. ratelor dobânzii şi preţului hârtiilor de valoare de stat. Ulterior el a devenit un instrumentariu de reglementare a lichidităţii bancare. De exemplu. când rata inflaţiei era înaltă. operaţiunile menţionate de piaţa deschisă influenţează starea rezervelor al sistemului bancar şi sunt folosite drept metodă de reglementare a resurselor bancare. Schimbând norma rezervelor minimale obligatorii. Micşorarea normei sporeşte capacitatea de creditare şi măreşte masa monetară. iar atunci. O metodă eficientă de influenţare a resurselor băncilor comerciale şi capacităţii lor de finanţare este modificarea normelor rezervelor minimale obligatorii. Banca centrală obligă băncile comerciale să depună în conturile speciale a băncii centrale o parte stabilită a depunerilor şi depozitelor obţinute.banca centrală duce la creşterea preţului lor de piaţă (în rezultatul creşterii cererii). Creşterea preţului obligaţiunii înseamnă reducerea profitabilităţii lor reale. cresc dobânzile pentru credite. banca centrală influenţează direct lichiditatea băncii. norma era mult mai mare (în 1993 – 28%). iniţial a apărut pentru asigurarea intereselor clienţilor – deţinători a depozitelor. 1993. duce la micşorarea preţului şi creşterea profitabilităţii lor. norma actuală e stabilită în mărime de 8%. În consecinţă se reduc împrumuturile bancare şi masa monetară. Stabilirea normei rezervelor obligatorii – este o metodă de influenţă directă a rezervelor bancare. 219 . Iniţial aceasta metodă are aplicată în SUA în a. respectiv cresc ratelor dobânzii la împrumuturile de lungă durată. micşorează dobânda. Aşadar. Acest sistem. care este determinată de raportul dobânzii pe obligaţiune către preţul ei de piaţă.

politica creditară nu poate asigura adaptarea totală a creditului la situaţie economică. Printre metode aici apar reglementările masei monetare în circulaţie. comerţului exterior).27 Legea cu privire la banca naţională). destinate reglementării diferitor forme de credit (de exemplu. de consum) sau creditării diferitor ramuri (construcţie de locuinţe. alte direcţii de creditare. determinate de necesitatea soluţionării programelor de talie naţională. adică diferenţei între suma asigurată prin gaj şi mărimea împrumutului primit. Printre metode selective se enumeră: ♦ Restricţionarea mărimii creditelor bancare pentru unele bănci sau împrumuturi (plafonul de sus). elaborarea şi distribuirea recomandărilor băncilor comerciale despre folosirea eficientă a împrumuturilor.Banca Naţională a Moldovei (BNM) stabileşte cerinţele menţinerii rezervelor obligatorii ce ţin de depozite (stipulat art. spre asigurarea ratelor stabile de creştere economică. În sens larg ea este orientată spre combaterea inflaţiei şi şomajului. Dar. Politica monetar-creditară trebuie examinată în sens larg şi îngust. Pot fi folosite diferite metode selective. Scopul politicii creditare selective constă în orientare creditelor neeficiente şi problematice spre utilizarea rentabilă şi eficientă. de aceea azi ea este realizată prin intermediul diferitor metode fragmentare. programele de creditare a construcţiei de locuinţe. în general. mari consumători de energie. În Republica Moldova exemple de aceste metode sunt – gazificarea întreprinderilor industriale. În sens îngust ea este orientată spre stabilire cursului valutar optimal cu aplicarea intervenţiei 220 . ♦ Reglementarea condiţiilor obţinerii creditelor. cum ar fi – stabilirea mărimii marjei. Metodele de selecţie se implementează prin diferite căi: aplicarea ratelor facilitare a dobânzii. lichidităţii sistemului bancar şi ratei dobânzilor la împrumuturile de lungă durată.

BNM refinanţează băncile comerciale. comercializarea cu hârtiile de valoare. Intervenţia valutară – politica vânzării-cumpărării pe piaţa valutară a valutei străine de către banca centrală. altor metode de reglementare a ratelor de scurtă durată. Scopurile principale ale acestei politici sunt – atingerea creşterii stabile a economiei. Reglementare monetar-creditară a economiei Republicii Moldova se efectuează de BNM aplicând modificarea normei rezervelor minimale obligatorii. Pentru influenţare a lichidităţii sistemului bancar. ponderate la risc. schimbarea cotelor procentuale a băncii centrale. riscul maximal ce revine unui consumător de împrumuturi. . BNM vinde dolarii pe piaţă. oferindu-le credite pe termen scurt şi depozitând mijloacele libere a băncilor cu plata unei dobânzi fixate. În scopul reglementării relaţiilor de credit BNM stabileşte în sistemul bancar următoarele normative economice: mărimea minimală a capitalului statutar.valutare. stabilirea normativelor economice pentru băncile comerciale. de exemplu. respectiv. nivelului jos al şomajului şi inflaţiei. cotele riscului valutar şi de dobândă. Cumpărând sau vânzând valuta străină banca centrală schimbă raportul cerere-ofertă la valuta străină şi. normele folosirii surselor proprii ale băncii pentru cumpărarea acţiunilor persoanelor juridice. Reglementarea economiei prin influenţa stării creditului şi circulaţiei băneşti – elementul principal al politicii economice a guvernului. ratelor dobânzii la credite şi depozite. Când BNM cumpără dolari – cursul lor creşte. Dacă. indicatorii lichidităţii bancare în formă de raport între active şi angajamentele băncii în dependenţă de termenul rambursării şi posibilitatea vinderii activelor. se schimbă cursul monedei naţionale.oferta dolarilor se măreşte şi cursul lor de schimb se micşorează. echilibrarea balanţei de plăţi. 221 . raportul de limită între capitalul statutar şi suma activelor.

Schimbul natural între producători de mărfuri a fost înlocuit cu două acte separate: primul M – B – vinderea mărfii contra bani. în primul rând. precum anume cumpărătorul ocupă poziţia preferenţială pe piaţă. 222 . datorând legii costului. se asigură dezvoltarea proporţională a economiei de piaţă. În diferite zone ale ţării sau chiar în aceeaşi zonă preţurile aceleiaşi mărfi pot fi diferite. să îmbunătăţească calitatea şi să diversifice asortimentul. să diversifice asortimentul dar şi să se reducă cheltuielile de producere. calitatea şi asortimentul mărfurilor. Cumpărând sau respingând marfa el. ce nu corespunde cerinţelor cumpărătorilor. devin cei mai rentabili. se manifestă rolul activ al banilor în organizarea producerii sociale. Marfa. Preţurile relativ înalte în condiţiile neschimbate vorbesc despre existenţa cererii excesive. producătorii sunt nevoiţi să reducă producerea mărfurilor inutile. Aşadar. Supunându-se legilor pieţei. Prin aceasta. al-doilea B – M – cumpărarea mărfii contra bani. În ramurile respective se alocă capitalurile libere. În condiţiile economiei de piaţă extrem de complicat s-a dovedit a fi primul act – vinderea mărfii contra bani. ce asigură producerea celor mai necesare pentru societate mărfuri cu cheltuieli mici. Lupta concurenţială impune producătorii nu numai să îmbunătăţească calitatea. sporirea eficienţei producerii sociale. Cu apariţia banilor relaţiile economice în societate sau complicat. Reducerea preţurilor vorbeşte despre existenţa ofertei excesive.Banii şi relaţiile economice în societate. Producătorii. cu alte cuvinte – cantitatea muncii social necesare pentru producerea şi comercializarea ei. cu ajutorul banilor controlează cantitatea. cresc investiţiile ce duce la creştere economică în unele ramuri a economiei naţionale şi cădere în altele. sau rămâne nevândută în stocuri sau se vinde cu preţ redus. Producătorii suferă de pierderi. ce reglementează procesul formării preţurilor. În fundamentul preţului se află costul mărfii.

223 . ♦ Cererea de bani din partea activelor. Puterea de cumpărare a banilor (de credit şi de hârtie) depinde de raportul între bani. Schimbările continue până la atingere echilibrului între costul mărfurilor şi serviciilor pe de o parte şi masei monetare în circulaţie pe de altă parte. În caz contrar banii pot să îngreuneze dezvoltarea economiei şi să provoace tensiunea social-economică. Emisia suplimentară de bani micşorează puterea de cumpărare a unităţii monetare şi majorează preţurile. circuitul bănesc în ţară trebuie să fie stabil. necesari pentru circulaţie. După părerea mai multor economişti puterea de cumpărarea a banilor este determinată de costul mărfurilor şi serviciilor vândute contra bani. Cererea de bani. În primul rând. În legătură cu faptul că fiecare unitate monetară într-o perioadă de timp poate deservi câteva afaceri.Marx. şi efectivul banilor în circulaţie. Legea circulaţiei monetare. suma plăţilor la momentul expirării termenului de plată. trebuie de ţinut cont şi de viteza circulaţiei. formulată de K. Starea circulaţiei monetare depinde de mulţi factori. dar de bază este raportul între masa de mărfuri şi masa monetară. cantitatea mărfurilor şi serviciilor prestate vândute în rate. Fiecare dată puterea de cumpărare se va reduce iar preţurile şi masa monetară va creşte. adică să-şi păstreze sau sa-şi mărească capacitatea de cumpărare şi cursul monedei naţionale. Există două motive principale ce determină cointeresarea agenţilor economici şi gospodăriilor casnice în lichiditatea monetară: ♦ Cererea de bani pentru afaceri.Pentru realizarea deplină a capacităţilor influenţei banilor asupra dezvoltării economiei de piaţă sunt necesare anumite condiţii. volumul achitărilor reciproce efectuate fără intermedierea bunilor. Dacă emisia nejustificată continue procesul se repetă. spune: cantitatea manilor necesară pentru circulaţia mărfurilor depinde de preţurile mărfurilor.

dacă se micşorează preţurile la obligaţiuni proprietarul lor are pierderi. sau în cazul creşterii volumului producerii. adică într-o metodă comodă de încheiere a afacerilor de procurare a mărfurilor şi serviciilor. se determină preponderent de produsul intern brut (PIB). Întreprinderile au nevoie de bani pentru plata procurărilor de materie primă.m. energie.Primul motiv. necesari pentru efectuarea afacerilor. Pentru a determina cererea la bani în calitate de active e necesar să conştientizăm ca toate formele existente ale activelor financiare au atât avantaje câr şi dezavantaje. cu atât mai mulţi bani sunt necesari pentru deservirea afacerilor. în cazul când obligaţiunile pot fi vândute doar după expirarea unui termen anumit. forţă de muncă ş. Întreprinderile sau gospodăriile casnice au nevoie de mai mulţi bani sau în cazul creşterii preţurilor. Cantitatea de bani.a. Gospodăriile casnice trebuie să aibă destui bani pentru cumpărarea alimentaţiei. evident constă în faptul că oamenii au nevoie de bani ca mijloc de circulaţie. Aceasta calitate este deosebit de importantă când se aşteaptă căderea preţurilor la mărfuri. 224 . Al doilea motiv al existenţei cererii pentru bani decurge din funcţia lor ca mijloc de economii. Oamenii pot păstra activele lor financiare în diferite forme. Banii necesari pentru toate cele menţionate formează cererea de bani pentru afaceri. Cu cât mai mare este valoarea totală bănească a mărfurilor şi serviciilor în circulaţie.d. De exemplu: activele financiare în forma de obligaţiuni şi în forma de bani oferă prin capacitatea sa de a fi utilizaţi imediat la cumpărături.d.a. În ambele cazuri volumul afacerilor în expresie bănească va fi mai mare. de exemplu: acţiunile corporaţiilor. serviciilor comunale ş. Respectiv banii sunt solicitaţi şi în calitate de active. servicii şi altele. De exemplu. mărfurilor de uz cotidian şi termen lung. obligaţiile de stat şi particulare sau în bani.m. Cererea pentru bani este în corelare directă cu PIBul nominal (PIB în evaluarea monetară).

În economia contemporană. 225 . crearea banilor este strâns legată cu operaţiunile de creditare. Dacă obligaţiunea aduce un venit de 10%.banii de hârtie şi banii în conturi – sunt datorii sau promisiuni de plată. la rândul său. atunci proprietarul a 100 lei bani lichizi îşi pierde venitul anual de 10 lei. cantitatea activelor în forma bani va fi mică. Fiecare proprietar al banilor refuză sau jertfeşte venitul în formă de dobândă. Fiind în posesia banilor. întreprinderile şi gospodăriile casnice suportă pierderi temporare. sa fii posesorul unei sume importante în bani lichizi nu este convenabil şi respectiv.Dezavantajul posesiei banilor în calitate de activ în comparaţie cu obligaţiuni constă în faptul că ei nu aduc venit în formă de dividend. În rezultatul comparaţiilor sus-numite este necesar de decis câte active financiare sa fie păstrate în forma de bani şi câte în forma de obligaţiuni. Decizia în primul rând depinde de rata dobânzii. Economisind sursele băneşti populaţia devine creditor al instituţiilor de creditare. Când rata dobânzii este mică. Aceasta va contribui ocupaţiei depline. care. Atragerea surselor băneşti libere şi alocarea lor optimală este funcţia primordială a instituţiilor de creditare. În primul rând trebuie de conştientizat că componentele principale ale ofertei de bani . alocând aceste surse devin creditori al populaţiei. Oferta banilor. Banii de hârtie reprezintă angajamentele băncilor centrale aflate în circulaţie. De aceea este cert faptul. cererea de bani în calitate de active se schimbă invers proporţional cu rata dobânzii. oamenii preferă sa deţină majoritatea activelor în forma de bani. Statul are nevoie de pârghii de gestionare a ofertei de bani ca să asigure cantitatea de bani în circulaţie necesară pentru anumit nivel al activităţii economice. iar banii în conturi – datoriile băncilor comerciale faţa clienţilor săi. stabilităţii preţurilor şi creşterii economice. Şi invers – când rata dobânzii este înaltă.

Specifica relaţiilor bănesc-marfare constă în faptul că are loc nu numai circulaţia banilor dar şi circulaţia mărfurilor (costurilor). 226 . circuitul banilor aici este legată cu circuitul invers direcţionat al mărfurilor. Intercorelarea compartimentelor separate a circuitului bănesc cu sistemul relaţiilor de piaţă Din schema 1 este evident că sistema relaţiilor de piaţă este divizată în două domenii: bănesc-mărfare şi bănescnemărfare. Interdependenţa a circuitului monetar cu sistema relaţiilor de piaţă este prezentată în schema 1.Circuitul monetar în economia de piaţă. Sectorul extern al economiei Sectorul naţional al economiei Sistemul relaţiilor de piţ Relaţiile bănesc-marfare Relaţiile bănesc-nemarfare Piaţa mijloacelor de producere Piaţa Piaţa forţei mărfurilor de muncă de consum Piaţa serviciilor de credit Piaţa hârtiilor de valoare Piaţa CIRCUITULBĂNESCGENERALI ZAT Circuitul bănesc de achitări Circuitul bănesc de achitări Circuitul bănesc de achitări Schema 1.

6. Fiecare compartiment al circuitului bănesc deserveşte domeniul corespunzător al relaţiilor de piaţă. 227 . care sunt soluţionate circuitul bănesc deservind sistemul relaţiilor de piaţă: ♦ Circuitul bănesc. trecând dintr-o parte al circuitului bănesc în altul. Banii liber circulă. 3. de exemplu. făcând să varieze costul acestei monede centrale. 4. putem formula două probleme majore. Explicaţi esenţa creditării selective. Explicaţi esenţa rezervelor minime obligatorii. cantitatea banilor la creditor temporar se micşorează şi corespunzător se reduce capacitatea lui de activitate în alte domenii ale pieţei. variaţiile cotelor rezervelor obligatorii etc. Explicaţi esenţa ratei de capitalizare. Explicaţi esenţa operaţiunilor pe piaţa deschisă. care pot fi folosite în diferite domenii. cumpărările şi vânzările de titluri pe piaţa deschisă (open market). asigură trecerea liberă a capitalurilor între diferite sfere a relaţiilor de piaţă. 2. Subiectele pentru verificarea cunoştinţelor: 1. Aceasta permite transferul operativ al banilor în diferite domenii în corespundere cu cerinţele pieţei. Pe piaţa resurselor creditare. 5. Concluzie Banca Centrală acţionează asupra lichidităţii bancare începând să regleze cantitatea de monedă centrală pe care ea o pune la dispoziţie băncilor.În cadrul relaţiilor bănesc-nemarfare circuitul costurilor nare loc. ♦ Circuitul bănesc creează bani noi. se schimbă doar posesorii banilor. prin utilizarea instrumentelor clasice ale politicii monetare: manevrarea taxei scontului şi a rescontului. Aşadar. Numiţi metodele generale ale reglementării monetarcreditare. distribuind banii între compartimentele sale. Explicaţi esenţa politicii monetare.

Noţiunile fundamentale: Politica de stabilizare. Încasările fiscale.Capitolul 14. Politica de stabilizare depinde în mare măsură de concepţia teoretică adoptată de adepţii diverselor opinii economice. ce 228 . ce expun în mod diferit mecanismul funcţionării economiei de piaţă. exercitând o influenţă nemijlocită asupra schimbării nivelului general de producere (PNB). economia de tranziţie. Bazele teoretice ale politicii de stabilizare în conceptele keynesiste şi monetariste Etapele ciclurilor economice ce parvin în urma scăderii şi creşterii producţiei necesită realizarea unei politici de stabilizare. I. Elaborarea ei devine primordială mai cu seamă în condiţiile economiilor de tranziţie caracterizate printr-un mecanism de piaţă insuficient de dezvoltat. • Direcţiile de coordonare a politicilor monetarcreditare şi fiscal-bugetare în scopul stabilizării economiei naţionale. concepţia monetaristă. • Eficienţa promovării politicii de stabilizare în condiţiile economiei de tranziţie. DIRECŢIILE POLITICII DE STABILIZARE ÎN CONDIŢIILE ECONOMIEI DE TRANZIŢIE Obiectivele de studiu • Bazele teoretice a politicii de stabilizare în concepţiile keynesiste şi monetariste. Keynesiştii consideră politica fiscală o modalitate de stabilizare a economiei deoarece cheltuielile publice pentru mărfuri şi servicii constituie o parte componentă a cheltuielilor agregate. concepţia keynesistă. Discuţiile teoretice între neokeynesişti şi monetarişti se axează în jurul problemei referitoare la influenţa banilor în dezvoltarea economiei de piaţă.

Astfel. creşte cererea pentru bani pe pieţele financiare ce generează ridicarea ratei dobânzii. diferenţele dintre tratările monetariste şi keynesiste se reduc la necesitatea 229 . deoarece ea dăunează şi distruge libertatea individuală. Din cele expuse mai sus. deoarece economia de piaţă în condiţiile utilizării integrale a resurselor în mod automat tinde să menţină starea de echilibru unde activează impecabil anumite „pârghii” şi „stabilizatoare” existente de dezvoltare economică. ei nu neagă posibilitatea influenţării procesului de stabilizare prin politica creditar-monetară. strâmtorează sfera businessului privat. deoarece statul recurgând la împrumuturi pe piaţa financiară substituie sau. Respectiv. Rezultă că politica fiscală realizată în vederea stabilizării economiei nu-şi atinge scopul. În acelaşi timp. în cele din urmă. că prin mijlocirea consumului. conform căruia creşterea cheltuielilor publice cauzează deficitul bugetar. Politica lor este fundamentată de „efectul de substituire”. ele de asemenea influenţează nivelul PNB. mai exact.reprezintă a doua parte a politicii fiscale au o influenţă directă asupra veniturilor ce sunt îndreptate spre consum şi economii. Postulatul cel mai important al teoriei lor – mecanismul economiei de piaţă nu este în stare să redreseze situaţia economică în perioadele îndelungate de stagnare şi crize. micşorarea PNB. poate fi concluzionată necesitatea de reducere a intervenţiei în procesele de reproducţie. Politica fiscală propusă de neokeynesişti constă în reglarea de către stat a cererii agregate prin acţiuni planificate de influenţare a impozitelor şi cheltuielilor publice. dar care este considerată mai puţin eficientă în perioadele descreşterii şi depresiei. Ca urmare. Rezultă. monetariştii sunt de părerea că politica fiscală nu poate constitui un mijloc sigur de stabilizare a economiei. statul recurgând în această situaţie la împrumuturi bancare. se produce o scădere a cererii pentru banii destinaţi investiţiilor. La fel ca neoclasicii. scăderea acestora provocând reducerea cheltuielilor agregate şi.

conform căreia individul contribuie la realizarea scopurilor sociale într-o măsură mai efectivă atunci când urmăreşte interesele personale. iar intervenţia statului trebuie realizată în perioada creşterilor şi descreşterilor ciclice. dar va favoriza destabilizarea şi creşterea continuă a inflaţiei. Reprezentantul cel mai de vază al şcolii monetariste M. în cazul existenţei unor indici care atestă tendinţa de descreştere a sferei bancare şi antreprenoriale se recurge în mod urgent la politica banilor ieftini. Mai mult ca atât. Keynesiştii sunt de părerea că piaţa nu este un sistem autoregulator. Friedman susţine ideea lui Smith. Ca rezultat. Însă realizarea unei politici monetar-creditare optimale.Friedman se opune unor iluzii. Probabilitatea determinării momentului exact al începutului influenţei ofertei monetare asupra PNB este redusă. decât atunci când scopul este orientat spre realizarea interesului social (conform principiului „mâinii invizibile” şi libertăţii economice a lui Smith). prin intermediul politicii fiscale ce include un sistem impozitar corespunzător. perioada dintre schimbarea ofertei monetare şi a efectului pe care-l exercită asupra PNB este destul de lungă. în primul rând. fixarea normelor procentuale şi alte metode. Acest interval de timp poate fi relativ scurt (de la 6 la 8 luni) sau îndelungat (până la 2 ani). peste jumătate de an economia se poate pomeni în prag de inflaţie. conform cărora intervenţia statului în perioada descreşterii şi depresiei ar explica necesitatea reglării pieţei. E evident că poziţia monetariştilor decurge din tezele lor fundamentale despre importanţa ofertei monetare în activitatea economică şi despre politica monetar-creditară corectă ca factor important de stabilizare.abordării unei probleme mai ample referitoare la posibilitatea şi necesitatea reglementării pieţei. adică la diminuarea ratei dobânzii. 230 . M. fundamentate ştiinţific comportă un şir de probleme. Mai mult ca atât. În primul rând. iar politica întreprinsă nu doar nu va opri acest proces.

Modelul macroeconomic monetarist conferă rolul prioritar în reglarea cererii monetare agregate politicii Băncii Centrale. în acelaşi timp. Discrepanţele opiniilor keynesiste şi monetariste decurg din conceptele lor teoretice. iar a doua . Câteodată în scop de stabilizare instituţiile de creditare practică scăderea ratei dobânzii în locul majorării ei. în timp ce neokeynesiştii accentuează importanţa atât a politicii monetar-creditare. prima fiind redată printr-o curbă descendentă. ei susţin ideea reglementării circulaţiei monetare prin intermediul mecanismelor normative şi planice. Divergenţele şi similarităţile concepţiilor keynesiste şi monetariste alternative devin mai clare în procesul examinării grafice a cererii şi ofertei agregate. În vederea evitării unei astfel de situaţii. oferta monetară în creştere va favoriza cheltuielile şi. în opţiunea monetariştilor politica optimală pe termen lung constă în creşterea permanentă a masei monetare care s-ar egala cu creşterea reală a nivelului de producere în mărime de aproximativ 3-5%. fapt ce se poate însă solda cu o agravare a procesului inflaţionist.prin una ascendentă. Astfel. pot surveni dificultăţi în reglarea nivelului ratei dobânzii.Friedman şi adepţii săi recomandă consolidarea legislativă a unei reguli monetare. deplasarea curbei cererii agregate în dreapta sau stânga se explică prin majorarea şi micşorarea ofertei monetare: în cazul majorării cererii se produce o 231 . cât şi a celei fiscale a statului. respectiv. Este evident. o creştere anuală a PNB în mărime de 3-5% trebuie să fie acompaniată de o creştere similară a ofertei monetare. Asemenea keynesiştilor. este exclusă posibilitatea inflaţiei cauzate de o masă monetară limitată. În modelul monetarist. în conformitate cu care oferta monetară să aibă acelaşi ritm de creştere ca şi PNB. M.În al doilea rând. că dacă oferta monetară este controlată şi nu depăşeşte o anumită limită. În aşa mod. Aşadar. nivelul de producere.

Graficul AS demonstrează că majorarea cererii agregate în modelul keynesistPreflectată prin trecerea curbei AD1 în AD2 va cauza o 2 creştere neînsemnată a preţurilor de la P1 la P2. În modelul monetarist linia ofertei agregate în ascendenţă bruscă poate fi explicată printr-un nivel al economiei cu un potenţial de angajare deplină care e asigurată Preţ de flexibilitatea preţurilor şi nivelul salarial. O comparaţie a graficelor ne demonstrează că această linie ilustrează nivelul economiei când o angajare totală a forţei de muncă şi utilizarea deplină a potenţialului productiv nu au fost atinse. cel puţin referitor la cheltuielile agregate. În schimb. Modelul lui Keynes Oferte agregate . Modelul keynesist ţine cont nu doar de cheltuielile agregate dar şi de politica fiscală şi monetară a statului. care la rândul său contribuie la creşterea PNB. iar în cazul diminuării – spre stânga. De aceea se poate afirma că în cazul respectiv opiniile monetariştilor se apropie de acele ale clasicilor. deoarece la ele se adaugă achiziţiile publice. AD2 Opiniile contradictorii despre caracterul ofertei agregate explică discrepanţele examinate anterior în tratarea politicii de stabilizare aAD1keynesiştilor şi monetariştilor. Graficul ofertei agregate elaborat de keynesişti are o prezentare diferită. AD1 ВНП1 ВНП2 232 BHП Schema 1. El reprezintă o linie în ascendenţă lentă ce trece într-o dreaptă orizontală paralelă axei absciselor. Graficul propus de monetarişti reprezintă o curbă bruscă care trece într-o dreaptă verticală paralelă axei ordonatelor. P1 volumul real de producere va cunoaşte o creştere considerabilă exprimată prin deplasarea în dreapta a PNB (din poziţia PNB1 AD2 la PNB2). Graficele cererii agregate (vezi schema 1. Anume aşa era redată oferta agregată de economiştii clasici. acest model având un caracter mai complex. În afară de aceasta încasările fiscale favorizează consumul.2) ilustrează mai clar şi pronunţat diferenţele.deplasare a curbei spre dreapta.

Preţ AD2 P2 AD1 AS AD2 AD1 ВНП1 ВНП2 BHП Schema 2. Modelul monetarist 233 Oferte agregate .

Modelul monetarist se axează pe procesele de autoorganizare a sistemului economic în general şi a mecanismului de piaţă în particular. se impune întrebarea despre contrazicerea sau complementaritatea modelelor keynesiste şi monetariste. adică intervenţia statului. Însă este cert faptul că amplasarea integrală în condiţiile antreprenoriatului privat este imposibilă. Răspunsul la această întrebare ar putea fi desprins în urma unei examinării exhaustive a concepţiei generale.Conform modelului monetarist. Finanţarea deficitului bugetar realizată de către guvern cauzează mai întâi de toate creşterea masei monetare. Prin urmare. deoarece se recurge la creditele Băncii Centrale. el presupune şi o anumită influenţă de reglare. Monetariştii au o opinie contrară: o creştere neesenţială a nivelului de producţie poate fi atinsă în baza creşterii preţurilor şi a tendinţei spre atingerea angajării integrale. Keynesiştii se bazează pe concepţia că în condiţiile antreprenoriatului privat este imposibilă utilizarea integrală a potenţialului productiv. De aceea extinderea cererii agregate favorizează creşterea nivelului real al producţiei şi angajării. însă. În asemenea context. fapt ce este însoţit de 234 . Însă trebuie să se ţină cont de faptul că un astfel de sistem nu poate fi în exclusivitate autoorganizator. Un compromis între keynesişti şi monetarişti este posibil numai în condiţiile angajării totale. modelul keynesist accentuează necesitatea reglării exterioare a sistemului economic. Divergenţele în opinii şi tratări pot avea următoarele explicaţii. ambele modele se referă la aspecte diferite ale aceleaşi probleme de dezvoltare economică şi respectiv se complementează mai degrabă decât se exclud reciproc. Politica monetară şi fiscală sunt interdependente. În mod contrar. deplasarea curbei cererii din poziţia AD1 în AD2 va genera o creştere neînsemnată a PNB şi o deplasare semnificativă a P1 la P2.

Ei recunosc că metodele politicii monetare se realizează operativ şi flexibil spre deosebire de metodele politicii fiscale care se implementează numai după procese îndelungate de coordonare între organele legislative şi administrative. Direcţiile de coordonare a politicilor monetarcreditare şi fiscal-bugetare în scopul stabilizării economiei naţionale Elaborarea metodelor strategice de stabilizare a economiei naţionale la etapa actuală de reformare a pieţei nu poate să se producă în mod autonom. II. Aceste probleme necesită o evaluare ştiinţifică a situaţiei .efectul de multiplicare a creşterii depozitelor bancare. Politica monetară este un instrument eficient de luptă împotriva inflaţiei şi de depăşire a crizelor. decizii bine fondate din punct de vedere 235 . Atât teoriile economiei de piaţă cât şi practica implimentării lor au contribuit la pronunţarea tendinţelor de contopire şi legităţilor de interdependenţă sincronizată a mijloacelor de stabilizare bugetar-fiscale şi monetar-creditare. Reiese că politica fiscală se bazează pe politica monetară. dar şi printre neokeynesişti. fapt ce sporeşte eficienţa lor. Ea constituie o parte componentă a unui program integru de măsuri care prevăd crearea noilor instrumente şi pârghii de stabilizare economică. Perioada care a succedat implementarea noilor reforme care au respins mecanismul centralizat a dirijării de comandă a economiei a confirmat inexistenţa unei alternative la metodele bancare şi bugetare de reglare a pieţei. în calitate de mecanism regulator. a căpătat un număr impunător de adepţi nu numai printre monetarişti. Astfel. Politica monetară. economia naţională capătă noi trăsături care ridică noi probleme în faţa ştiinţei şi practicii economice. proces caracteristic economiilor de piaţă în tranziţie (care nu are analogii în ştiinţa şi practica mondială).

în faţa sarcinii de realizare a 236 . rolul pieţei se intensifică. în sfera financiară. Nivelul de stabilitate şi menţinere a creşterii economice este determinat de corelarea metodelor de autoreglare indirectă a pieţei şi de influenţa statală directă. orice model naţional de reglare economică trebuie să asigure statul cu pârghii de echilibrare macroeconomică şi cu posibilitatea utilizării selective a metodelor fiscal-bugetare şi monetar-creditare de reglare economică. Pe parcursul ciclului economic ce caracterizează inflaţia. E de notat că în perioada de statornicire a economiei de piaţă în majoritatea ţărilor străine. iar la etapele creşterii economice. Problema asigurării continue a stabilităţii economiei naţionale impune alegerea anumitor modalităţi de realizare a politicii de corelare a intervenţiei statale şi a mecanismului de autoregulare al pieţei care la rândul lor sunt determinate de conceptele şi idealurile filosofice ce stau la baza diferitor şcoli şi curente politico-economice ce reflectă gradul de intervenţie statală în sistemul economic şi. Aceste din urmă alcătuiesc modalitatea cea mai importantă de influenţă statală asupra elementelor fundamentale ale procesului de stabilizare a producerii în sisteme economice multisectoriale şi complexe. mai întâi de toate.metodologic şi luarea măsurilor concrete menite să asigure stabilizarea şi creşterea durabilă a economiei naţionale. În situaţia macreconomică creată la prima etapă a reformei (1991-1993) Guvernul. Astfel. Slăbirea mecanismului de dirijare centralizată a realocării resurselor avea loc sub influenţa tot mai pronunţată a liberalizării economiei utilizării a metodelor indirecte de reglare bugetară şi bancară. criza şi depresia mecanismele regulatorii ale pieţei pierd din intensitate ca consecinţă a manifestării mai pronunţate a rolului statului. etapele ce se caracterizau prin influenţă accentuată din partea statului alternau cu etapele de libertate pentru antreprenoriat.

scopurilor prioritare ale politicii social-economice. că tentativa tranziţiei rapide la economia de piaţă liberalizată a generat o criză financiară îndelungată. A fost adoptată direcţia de minimalizare a intervenţiei statale în economia care deja intrase în perioada de hiper-inflaţie. modalitatea principală de reglare indirectă a proceselor economice fiind considerată circulaţia monetară. de creştere a producerii şi bunăstării. Practica economică internaţională confirmă rolul determinant ce-l deţin sectoarele real şi financiar ale economiei în depăşirea inflaţiei. respectiv. În condiţiile actuale de reformare economică a Moldovei. menţinerea cursului de schimb stabil al valutei naţionale şi activizarea proceselor de producere şi investiţionale. când se impun probleme de stabilizare macroeconomică şi. în asigurarea echilibrului macroeconomic cu ajutorul pârghiilor financiare şi monetar-creditare ce se complementează. determinate de trăsături specifice perioadei de tranziţie. se ajunge în situaţia când circuitul fondului de producere nu este asigurat în mod 237 . concomitent. ce constă în încadrarea economiei naţionale în contextul noilor relaţii de piaţă şi. a făcut o alegere conceptuală în procesul de elaborare a reformelor ce consta în schema monetaristă de „implementare de şoc” în sistema relaţiilor de piaţă. statul se confruntă cu o sarcină mai dificilă. Implementarea politicii fiscal-bugetare şi monetarcreditare unice trebuie să asigure realizarea unor influenţe macroeconomice mai ample asupra economiei naţionale însoţită de posibilitatea corectării operative a măsurilor întreprinse. E cunoscut faptul. Dar în lipsa unei baze conceptuale cu privire la formarea şi funcţionarea mecanismului de interdependenţă ale celor două sectoare din economia naţională.

care generează venituri mari. De aceea. ci deţin o poziţie determinantă în economia naţională. asigurând o acumulare considerabilă a lor. Sfera de producere nu este în stare să concureze cu sectorul financiar. Această situaţie este cauza schimbării accentelor în economia politică de la teoriile monetariste la teoriile keynesiste referitoare la reglarea financiară directă.suficient de volumul miljloacelor proprii pentru continuarea procesului de reproducţie. Întârzierea reformelor în sectorul real a cauzat în momentul actual anumite disproporţii şi contradicţii. Această situaţie a provocat o stare de criză în circulaţia plăţilor pe plan intern. spre depăşirea descreşterii producerii şi asigurarea protecţiei sociale a populaţiei. fiscale şi altor metode financiare de creştere a cererii în scopul reglării economice sunt bine fundamentate şi orientate. măsurile de activizare a relaţiilor interbugetare şi ale metodelor bugetare. Disproporţiile parvenite în dezvoltarea sectoarelor real şi financiar ale economiei şi întârzierea redresării producerii accentuează şi mai mult dezechilibrul între tempourile de reducere a producerii mărfurilor şi de creştere a masei monetare. cum ar fi creanţe şi neachitări în sectorul real al economiei. ceea ce la rândul său condiţionează pe de o parte transferul resurselor financiare şi creditare în sectorul financiar. iar pe de altă parte crearea diferitor forme de creditare mutuală fără aplicarea ratei dobânzii. Reglarea statală în condiţiile actuale reprezintă un cadru de măsuri de supraveghere a organelor de conducere în scopul asigurării în baza legislaţiei în vigoare a unei funcţionări stabile a structurilor sectorului financiar al economiei şi evitării tendinţelor de destabilizare în sectorul real al economiei. Actualmente condiţiile enumerate anterior nu sunt doar prezente. mai ales în urma operaţiunilor pe piaţa de capital. în primul rând. Se 238 .

pot fi utilizate la alegerea 239 . consolidarea elementelor separate ale unei politici monetare şi creditare eficiente. Indicatorii şi baza de date a monitoringului permite calcularea unui şir de indicatori sintetici noi şi a unor solduri importante. cât şi în cadrul structurilor de piaţă aparte. efectuate în baza examinării descrise anterior. dezvoltarea continuă a relaţiilor de piaţă.subînţelege o schemă mai adecvată a mişcării fondurilor financiare atât la nivel macroeconomic. sistemului fiscal şi relaţiilor bugetare. În urma cercetării s-a ajuns la concluzia că impedimentul cel mai important în dezvoltarea economiei Moldovei îl constituie neconcordanţa acţiunilor întreprinse de structurile de conducere. cât şi stabilirea şi analizarea unor interdependenţe structurale şi cauzale. Realizarea măsurilor de stabilizare generează necesitatea elaborării unui monitoring balanţier a circulaţiei financiare ce ar asigura supravegherea tuturor etapelor de mişcare a fluxurilor financiar-creditare la nivel macroeconomic. reflectarea următoarelor etape a circulaţiei fluxurilor financiar-creditare ale agenţilor interni şi externi. factori ce determină maturitatea stării financiare a ţării. Evaluările faptice ale resurselor financiare. Ameliorarea mecanismului de reglare financiară şi creditară în condiţiile actuale constituie priorităţi ale măsurilor de supraveghere în cadrul instituţiilor ramurale şi urmăresc scopul asigurării unei funcţionări durabile doar a structurilor organizaţionale ale sectorului financiar al economiei. Direcţia strategică o constituie menţinerea volumului de producţie şi angajare la un nivel cât se poate de aproape de cel optimal în condiţiile unor ritmuri stabile de inflaţie şi ameliorare a bunăstării populaţiei. Se impune problema elaborării unor noi măsuri de stabilizare menite să asigure o executare flexibilă şi rapidă a parametrilor schemei economiei naţionale în baza unui complex de măsuri de influenţare economice. financiarcreditare şi administrative.

Strategia de menţinere a circulaţiei băneşti trebuie continuată printr-un control riguros al emisiunii monetare şi prin organizarea circulaţiei băneşti în baza circulaţiei echilibrate dintre bani lichizi şi hârtii de valoare. ci capătă o situaţie stabilă. Compartimentul II În calitate de mecanisme de echilibrare se va utiliza întregul potenţial de mijloace de influenţă bugetare şi de 240 . Totalitatea metodelor strategice de asigurare a echilibrului economic naţional poate fi redus la următoarele direcţii fundamentale. de stopare. din contra. Aceste relaţii monetare vor fi menţinute printr-un mecanism financiar-creditar integru.preferinţelor şi priorităţilor de echilibrare a veniturilor şi cheltuielilor economiei naţionale şi pot servi de asemenea drept criterii de referinţă pentru elaborarea şi crearea unei politici financiare. în condiţiile economiei de piaţă. Totalitatea relaţiilor enumerate necesită o armonizare dinamică şi o reglare permanentă. ce ar asigura o stabilitate a întregului sistem. ce formează trei compartimente de metode de reglare. de intervenţie statală asupra dezvoltării social-economice. detectând abaterile maximale şi minimale acceptabile. Compartimentul I Mecanismul în vigoare de menţinere a inflaţiei la nivel macroeconomic prin intermediul controlului creşterii masei monetare din circulaţie nu este doar menţinut. cât şi cadrul normativ şi argumentat din punct de vedere ştiinţific. Indicatorii monitoringului sectorului financiar şi real al economiei servesc drept semnal pentru alegerea opţiunii corecte de utilizare a mecanismelor corespunzătoare de stimulare sau. care cuprinde măsuri acceptabile. Aceşti indicatori urmăresc evoluţia parametrilor dezvoltării lor.

amortizarea accelerată. sistemul de comenzi de stat pentru mărfuri şi servicii. Printre cele mai importante mijloace bugetare se consideră cheltuielile publice (subsidii. încât ele. reducerea impozitelor directe şi extinderea celor indirecte. Modalităţi eficiente de regulamentare fiscală pot fi şi schimbarea conţinutului şi structurii impozitelor. În scopul stabilizării sectorului real al economiei naţionale este important de a utiliza metode de reducere a deficitului bugetar cunoscute în practica mondială ţinând cont de specificul sectorului respectiv (reducerea cheltuielilor şi mărirea veniturilor. garanţiile guvernamentale pentru creditele de investiţii oferite băncilor comerciale.).impozitare. subvenţii. Măsurile întreprinse trebuie realizate în aşa mod. transferul cheltuielilor în sectoarele mai puţin afectate de inflaţie. utilizarea creditelor fiscale. să-şi aducă aportul la stabilizarea nivelului preţurilor. în cadrul sistemului economic de piaţă. stimularea activităţilor investiţionale şi inovative prin acordare de scutiri fiscale. cât şi mijloace dinamice de regulamentare indirectă valutară şi vamal-tarifară. finanţarea deficitului prin metode cu caracter inflaţionist redus). ajutor financiar etc. care sunt mult mai efective decât mijloacele de control valutar direct şi restricţiile la import şi export. schimbarea obiectului şi metodelor de impozitare. Compartimentul III Stimularea sectorului structural-investiţional presupune flexibilitatea în utilizarea modalităţilor indirecte de regulamentare economică pe larg utilizate de către ţările dezvoltate. atingerea unui grad 241 . cum ar fi: creditele fiscale pentru cercetare şi investiţii. leasingul financiar şi comercial. cât şi în sectorul de asigurare socială a populaţiei. Modalităţile fiecăruia din compartimentele enumerate mai sus se includ în procesul de influenţare a sectorului real şi financiar al economiei.

Anume cu ajutorul mecanismelor recomandate se poate elabora un complex de măsuri comune şi specializate. cât şi particularităţile reglementării din partea statului a relaţiilor bugetar-fiscale şi monetar-creditare în condiţiile stimulării 242 . implementarea unei politici fiscal-bugetare şi monetar-creditare unice şi bine coordonate ar permite nu doar exercitarea funcţiilor de stimulare a reglementării statale. ce ar asigura o influenţă sistemică din partea statului asupra dimensiunii sectorului şi interdependenţele lui cu alte sectoare. care determină mişcarea limitelor lor într-o economie complexă şi multisectorială. Elaborarea unui proiect de legi „Cu privire la armonizarea acţiunilor de asigurare a echilibrului economic” este destul de concludentă în această ordine de idei. Menirea de bază a acestei legi trebuie să fie înaintarea unui set de măsuri de coordonare a activităţii îndreptate spre menţinerea economiei în parametrii stării de echilibru. soluţionarea acestei probleme va semnifica pentru organele de reglementare statale asigurarea stării de echilibru şi la nivel macroeconomic. În acelaşi timp. ci şi a celui real al economiei. de asigurare organizaţionalinformaţională a evaluării analitice a conjuncturii. Astfel. funcţionarea liberalizată a instrumentelor indirecte de echilibrare a mecanismelor de piaţă poate fi complimentată de metode de stimulare directă bugetar-fiscale şi de influenţă monetarcreditară. Adică.înalt de angajare şi la echilibrul economic însoţit de o creştere durabilă şi echilibrată a economiei. care în cazul consolidării lor legislative va crea premise favorabile pentru funcţionara sincronizată şi eficientă nu doar a sectorului financiar. Articolele legii respective vor dezvălui conţinutul bazei legislative şi economice de asigurare a stabilităţii financiar-economice. dar şi realizarea influenţelor macroeconomice asupra sectorului financiar şi real al economiei cu combinarea posibilităţii de corectare operativă a măsurilor întreprinse în domeniul privatizării.

Realizarea metodelor sus-menţionate de formare şi funcţionare a totalităţii instrumentelor de reglementare din partea statului a economiei în condiţiile noi se va solda neapărat cu stabilizarea sectoarelor financiare şi reale. reducerea cheltuielilor agenţilor economici. în mod contrar. rezultă că prin politica monetară se poate atinge mărirea sau.economiei „în proces de slăbire„ sau încetinire a ritmului său de „încălzire”. e valabilă presupunerea conform căreia tendinţa spre un sistem economic cu dezvoltare dinamică nu poate asigura rezultatul scontat. cererea monetară e instabilă. În acelaşi timp. iar oferta monetară are un caracter endogen. Se face simţită nevoia de eforturi conştiente de transformare. Dacă ar fi să considerăm că circulaţia monetară poartă un caracter stabil şi previzibil. caz în care politica fiscală şi bugetară prezintă o cale mai sigură de reglementare. Eficienţa politicii de stabilizare în condiţiile economiei de tranziţie Instrumentele fiscal-bugetare şi monetar-creditare sunt considerate drept element principal al politicii economice generale la etapa trecerii la relaţiile de piaţă. aşa cum ele ţin cont de legăturile obiective dintre categoriile valorice şi realitate. bazate pe prelucrarea ştiinţifică ulterioară a problemei în cauză şi pe activitatea bine determinată a organelor decizionale în domeniul reformelor de piaţă în economia naţională. Dacă. politica monetară se dovedeşte a fi neeficientă. I. adică reglarea eficientă a dezvoltării economice. 243 . Practica internaţională din ultimii ani permite formularea unui şir de concluzii cu privire la eficienţa politicii bugetare şi monetare. iar oferta monetară e exogenă. însă. dacă ea parcurge calea de evoluţie firească.

Examinarea etapelor de desfăşurare a mecanismului de realizare a deciziilor luate de Banca Centrală se reduce în linii generale la următoarea concluzie. La etapa a treia oferta monetară generează ieftinirea banilor. menţinerea nivelului inflaţiei. La prima etapă Banca Centrală măreşte masa monetară (de exemplu.În astfel de condiţii rolul de bază în realizarea unei politici statale reuşite de stabilizare este atribuit Băncii Centrale. în consecinţă oferta monetară creşte. Prin politica monetar-creditară Banca Centrală tinde să asigure condiţii favorabile pentru creşterea economică şi urmăreşte scopuri concrete cum ar fi monitorizarea şi reglarea tempourilor dezvoltării economice. Ministerului de Economie şi altor ramuri ale organelor de conducere implicate în reglarea circuitului monetar al ţării. Ministerului de Finanţe. politica de rescont. modificarea normelor cu privire la nivelul minim al rezervelor obligatorii pentru instituţiile bancare. atenuarea fluctuaţiilor ciclice pe piaţa de mărfuri. banca centrală deţine poziţia dominantă în Republica Moldova (BNM) atât în sfera emisiunii monetare cât şi în cea de realizare a politicii monetare statale prevăzute pentru perioade scurte de timp şi efectuată prin metode indirecte. capital şi forţei de muncă. cererea agregată. Banca Centrală modifică cererea agregată printr-un şir de pârghii succesive: masa monetară. norma procentuală. cumpărând obligaţii de la băncile comerciale sau micşorând nivelul minim al rezervelor obligatorii). Cel mai important instrument la realizarea acestui obiectiv îl constituie operaţiunile pe piaţa secundară a valorilor mobiliare. investiţiile de capital. La etapa a doua are loc extinderea cu efect multiplicator a depozitelor bancare. venitul naţional. În cadrul acestui proces. Utilizând metodele sus-menţionate de influenţare a masei monetare şi a creditului. asigurarea echilibrului balanţei de plăţi. adică micşorarea ratei dobânzii care duce la 244 .

Debitorii sunt de acord să achite rata dobânzii reale. 245 . Micşorarea ratei dobânzii favorizează accesul la resursele creditare şi produce o majorare a nivelului de investiţii. deoarece datoria va fi lichidată şi ea prin bani devalorizaţi. creşterea investiţiilor de capital va provoca nu doar o accelerare a procesului inflaţionist. proces ce va avea un efect pozitiv asupra măririi nivelului de producţie şi sporirii PNB. eficacitatea ei fiind subminată de survenirea unor procese auxiliare. ce va deplasa punctul de echilibru al pieţei monetare spre dreapta şi va corespunde micşorării ratei dobânzii. În aşa mod poate fi redată concepţia keynesistă cu privire la politica statală monetară ca mijloc de influenţare a investiţiilor de capital. angajării şi PNB.mărirea cererii pentru investiţii. Majorarea preţurilor impune băncile să recurgă la mărirea ratei dobânzii nominale până la nivelul său real (ce ţine cont de rata inflaţiei). la cea de a cincea etapă. Analiza grafică a mecanismului de influenţare prin politica monetară a volumului PNB (vezi schema) reconfirmă existenţa interdependenţei pieţei investiţiilor financiare. Modelul keynesist de stimulare a activităţii de afaceri şi a creşterii economice stabileşte direcţiile principale ale politicii monetare în vederea măririi masei monetare (ofertei monetare). Însă creşterea masei monetare generează un proces inflaţionist. Şi în final. ci şi o creştere atât a producţiei cât şi a amplasării forţei de muncă şi a veniturilor. scopul final de creştere a PNB neputând fi atins. Cert e însă faptul că în realitate politica monetară poate avea rezultate imprevizibile. Urmează că acţiunile întreprinse de către Banca Centrală s-au soldat nu cu micşorarea ci cu majorarea ratei dobânzii. Să considerăm situaţia în care Banca Centrală adoptă direcţia de majorare a ofertei monetare scontând pe micşorarea ratei dobânzii.

I – volumul investiţiilor. 246 Y YB . guvernul poate asigura o creştere a PNB prin creşterea masei monetare conform schemei examinate. este important de diferenţiat rezultatele pe termen scurt de acele pe termen lung ale politicii monetare. cauzând doar inflaţie şi accentuând astfel concepţia despre caracterul neutru al banilor. Y – volumul PNB. Neokeynesiştii consideră că salariul şi preţurile nu sunt instrumente flexibile. S MD MD – curba cererii de bani.MD MS r rA MS1 I rA rB MS MS1 rB IA IB I I S I 0 0 0 YA M – masa monetară. Opiniile neokeynesiştilor şi a monetariştilor diferă la acest capitol. cel puţin pe termen scurt. Însă această creştere a masei monetare nu va mai asigura o creştere considerabilă a PNB pe termen lung. MS MS – curba ofertei de bani. de aceea. SS – curba ofertei de investiţii În conexiune cu cele expuse anterior. II – curba cererii de investiţii.

Reese. Savantul englez G. fapt ce la IS atestă că piaţa monetară se va afla atunci în echilibru când majorarea venitului real va corespunde cu cel mai înalt nivel al LM IS1 ratei dobânzii. să controleze doar tempoul inflaţiei. P r ro 247 0 yo y y . conform teoriei lor. că curba „LM” trebuie să fie înclinată de IS2 nord-est spre sud-vest. Hinks a elaborat în baza teoriei keynesiste un model standard de echilibrare a pieţei. Curba IS (Investmen-Saning) caracterizează echilibrul în sectorul real al economiei. dacă pe axa ordonatelor vom fixa rata dobânzii. Ei consideră preţurile şi salariul instrumente flexibile. ce corespunde echilibrului pieţei mărfurilor. Ea trece printr-o mulţime de puncte ce reprezintă combinaţii ale ratei dobânzii r cu nivel real al veniturilor Y. În urma rezolvării ecuaţiilor. că în executare grafică curba „IS” trebuie să fie înclinată de la nordvest spre sud-est. cu atât mai înaltă este rata dobânzii pentru a atinge punctul de echilibru. G. cât şi pe termen scurt fiind în stare. iar pe axa absciselor – nivelul venitului real. G. că cu cât mai mic este nivelul venitului real.Higgs a demonstrat. politica de control a masei monetare atât pe termen lung. Curba „LM” (Liquidity-Money) caracterizează echilibrul sectorului monetar al economiei şi parcurge prin puncte ce reprezintă combinaţii ale ratei dobânzii cu nivelul real al venitului. Echilibrul total al pieţei reale şi monetare este cercetat cu ajutorul curbelor IS-LM. Utilizând metoda algebrică de rezolvare a ecuaţiilor keynesiste ce caracterizează piaţa de mărfuri. adică cererea se egalează cu oferta monetară. Aceste viziuni teoretice au căpătat denumirea de concepţie de neutralitate absolută a banilor.r Opinia monetariştilor diferă.Hiks a demonstrat.

în poziţia 248 0 yo y y . denumită de keyesişti „capcană de lichiditate”. P Dacă curba „IS” intersectează curba „LM” în partea stângă.IS2 reprezintă nivele joase ale ratei ce IS dobânzii. Curba „IS” poate IS1 intersecta curba „LM” în oricare parte a sa. Adică. atunci avem situaţia paradoxală. pe când partea dreaptă a curbei ocupă o poziţie aproape LM verticală.r r ro Graficul ne demonstrează că curba „LM” are configuraţie deosebită partea stângă a ei. aproape orizontală. este aproape orizontală. moment în care apar diferite variante de echilibru.

Teoretic se poate presupune. căci oferta valorilor mobiliare pe termen scurt. Scopul reglementării monetar-bugetare constă nu doar în controlul asupra masei monetare. dar şi în tendinţa de a asigura lichiditatea economiei în general de care depinde luarea deciziilor de către subiecţii economici referitor la cheltuielile făcute. iar rata dobânzii nu se va schimba. reprezintă o piedică în lupta afectivă împotriva inflaţiei. Într-o astfel de situaţie ipotetică majoritatea agenţilor economici. cât şi intensificarea şomajului nu sunt în stare să schimbe rata dobânzii şi venitul de echilibru. Deci piaţa monetară se va afla în stare de echilibru indiferent de schimbările nivelului venitului. că în cazul „capcanei de lichiditate” atât reproducerea mărfurilor şi căderea ulterioară a preţurilor. Unica soluţie de depăşire a crizei ar putea fi măsurile cu caracter fiscal (bugetar) întreprinse de către guvern ce vor favoriza o deplasare a curbei „IS” spre dreapta. Instrumentele de autoreglare a pieţei economice încetează să mai acţioneze în asemenea caz. prognozând o creştere a ratei dobânzii va manifesta o cerere speculativă pentru bani. elasticitatea cererii de bani se apropie procentual de infinit. termenul creditului) favorizând sau complicând astfel cheltuielile care sunt finanţate din contul 249 .aproape orizontală a curbei „LM” şi a nivelului ratei dobânzii scăzut. O consecinţă analogică va provoca existenţa riscului considerabil de cumpărare a obligaţiunilor (în calitate de active alternative) ca consecinţă a unui nivel scăzut a ratei dobânzii. Măsurile politicii monetare schimbă condiţiile creditării (referitoare la rata dobânzii. Politica monetară trebuie coordonată cu cea financiară în primul rând în scopul administrării datoriei publice. care sunt quasibani. O astfel de situaţie subminează eficienţa politicii monetare statale: piaţa monetară se va afla într-o stare de echilibru constant la o rată a dobânzii scăzute şi a oricărui nivel al venitului indiferent de creşterea masei monetare în rezultatul acţiunilor Băncii Centrale.

Politica monetară este mai flexibilă şi mai mobilă decât cea bugetară care necesită decizii parlamentare. procurarea utilajului. făcând mai dificilă accesibilitatea solicitanţilor de credite. mai există şi unele dezavantaje. în acest mod ea contribuie la asigurarea stabilităţii. Eficienţa lor e dependentă nu doar de condiţiile implementării lor ci şi de locul 250 . politicile monetară şi creditară nu constituie panaceul stabilizării economiei. Stabilitatea economiei poate fi atinsă în cazul când „oficialităţile monetare” reuşesc să menţină un anumit tempouri al creşterii masei monetare sau să limiteze într-un cadru îngust schimbarea creşterea ei. Cu toate acestea. Iată de ce se face necesar ca politica monetară şi financiară să ţină cont de diversitatea conecţiei existente între rata dobânzii şi resursele creditare pe de o parte şi între interesele variate ale instituţiilor bancare şi financiare pe de alta. de aceea posibilităţile politicii monetare sunt dependente de schimbările priorităţilor economice în perioade diferite. Politica trebuie să ţină cont de oferta de credite ale agenţilor economici.creditelor atât în sfera de consum cât şi de investiţii (construcţii. deoarece pe lângă toate avantajele. Politica financiară şi monetară flexibilă care se bazează respectiv pe oscilarea nivelului impozitar realizează obiective cu privire la redresarea economiei şi asigurare a dezvoltării continue. economiilor lichide cât şi de oferta monetară a economiei la general. astfel facilitând sau. din contra. Eficacitatea oscilării ratei dobânzii şi presiunii fiscale se manifestă nu atât în cadrul luării deciziilor de către deţinătorii şi solicitanţii de capital cât în procesul decizional al băncilor comerciale şi antreprenorilor de care în mare măsură depinde oferta de credite şi care sesizează cele mai infime schimbări în procesul de stimulare a sferei de producere şi servicii. formarea rezervelor).

La etapa actuală de trecere la relaţiile de piaţă în toate ramurile economiei politica monetară reprezintă o modalitate eficientă de realizare a politicii generale de echilibrare a dezvoltării economice. Modalităţile enumerate de influenţă constituie un element fundamental al politicii economice generale iar procesul direcţionării lor depinde de guvernul care activează sub controlul parlamentului. Ea este utilizată în corelaţie strânsă cu politicile bugetară. Din totalitatea măsurilor şi acţiunilor strategice pot fi menţionate cele mai primordiale. care necesită o reorientare şi reorganizare.pe care îl deţin alături de alte metode de influenţare ale politicii economice generale ale statului. Punând la dispoziţia economiei modalităţile de plată şi stimulând economia. În primul rând. Organele de conducere realizează distribuirea lor efectivă în sferele respective. politica monetară capătă un caracter limitat de orientare. Caracterul problemelor de conecţiune ale procesului de stabilizare determină felul de abordare a deciziilor lor. În realizarea acestui obiectiv trebuie antrenate toate instrumentele sistemului de reglare statală. Dar creşterea economică nu poate dura în condiţiile apariţiei proceselor inflaţioniste ce cauzează majorarea preţurilor şi deficitul balanţei de plăţi. vamală şi acea a preţurilor. structurile puterii ce au responsabilitatea implementării politicii monetare şi financiare pot favoriza creşterea economică în cazul existenţei factorilor de producere în aşteptarea utilizării. Astfel în perioadele când se face necesară stabilizarea economiei. prioritatea strategică a bugetului de stat şi creditării bancare trebuie să servească investiţiilor de producere. Scopul unic al politicii economice integre trebuie să devină reînnoirea reproducerii extinse de mărfuri şi servicii. inclusiv finanţarea bugetară şi creditarea bancară. Semnificaţia investiţională a bugetului poate fi 251 .

utilizarea căruia va permite statului să iniţieze procesul de creare a locurilor de muncă ce necesită capacitate ştiinţifică înaltă. investiţiile trebuie efectuate nu în formă bănească. investiţiile de producţie trebuie excluse din circuitul speculativ bursier. fapt ce va asigura utilizărilor programată şi conform destinaţiei cu evaluarea obligatorie a cantităţii. e necesară determinarea raţională a anumitor termeni. de exemplu cinci ani. cu preponderenţă în sfera agriculturii. ci în forma utilajului tehnologic de calitate înaltă. sarcinile reale şi practica impun întreprinderea măsurilor de reglare directă şi indirectă. În scopul elaborării şi implementării lui se face necesară instituirea unui organ de planificare macroeconomică având un spectru de împuterniciri în volum nu mai mic decât acel al Agenţiei de planificare economică din Japonia. să asigure importarea celor mai înaintate tehnologii. În acest sens. e necesară o schimbare radicală a politicii împrumuturilor externe. calităţii şi rentabilităţii locurilor de muncă nou create şi controlul strict al eficienţei reale. În al doilea rând.considerată drept restabilită atunci. În al treilea rând. 252 . similară celei petrecute în Japonia în anii 50-80. în baza căruia va fi posibilă realizarea modernizării tehnologice a economiei naţionale. când fondul total al acumulărilor de producţie va constitui nu mai puţin de 25-30% din buget. În particular. În aşa mod bugetul capătă rolul celui mai important factor de reglare a nivelului şi eficienţei economiilor. care trebuie să adopte un caracter productiv şi investiţional. Planul respectiv va fi obligator atât pentru organizaţiile statale cât şi cele bancare. să garanteze locuri de muncă şi să pună bazele creării unui sector industrial naţional competitiv. În linii generale. politica integră statală a planului de producere şi investiţii). pe parcursul cărora este realizată politica bine orientată a procentului jos de împrumut (altfel spus.

calităţii şi caracterului tehnologic al potenţialului productiv al ţării. uşoară şi alimentară să atingă nivelul competitiv. − organizarea funcţionării sistemului bancar în domeniul creditării agriculturii pentru a exclude depăşirea de către sectorul bancar a limitelor stabilite pentru creditare. − crearea criteriului de eficacitate al finanţării bugetare în forma sporirii veniturilor bugetului de stat 253 . − crearea unui sistem de realizare şi creditare a programelor investiţionale de importanţă strategică ce favorizează dezvoltarea structurii. − trecerea de la taxa pe valoare adăugată la impozitul pe circulaţia produselor şi serviciilor de consum final care ar elimina reducerea artificială a cererii intermediare pentru produsele destinate scopurilor tehnice şi de producere şi ar genera creşterea cererii finale. cu alte cuvinte cu referinţă la cota-parte a sferei de producţie în PIB şi nu la cea de servicii. totodată parametrii şi ratele dobânzilor creditării sferei de producere şi investiţionale trebuie realizată în cadrul indicatorilor de control.În al patrulea rând. − elaborarea unei politici antiinflaţioniste de menţinere a preţurilor cu rentabilitate minimală referitor la cheltuielile de producţie a mărfurilor şi serviciilor. adică unor astfel de preţuri şi tarife ce ar permite mărfurilor din industriile prelucrătoare. în scopul evitării devalorizării investiţiilor şi veniturilor investiţionale se recomandă: − elaborarea unui program statal integru cu privire la emisiune cu un nivel al creşterii masei monetare determinat în strictă dependenţă de creşterea sferei de producţie.

Concluzie Discuţiile teoretice între keynesişti şi monetarişti se axează în jurul problemei referitoare la influenţa banilor în 254 . în condiţiile reducerii activităţii de afaceri. amplificarea disproporţiilor în economie organele de conducere vor încerca să evite supraîncălzirea sferei de afaceri prin limitarea creditului. bugetar şi financiar al Moldovei constituie sarcinile primordiale ale unei stabilizări financiare reale ce poate fi atinsă doar prin realizarea lor.a. Moldova va deveni insolvabilă fapt ce va genera riscul unei crize masive de îndatorare.ca urmare a creşterii încasărilor din impozitul pe circulaţia mărfurilor şi serviciilor de consum naţional. descreşterii procesului de producţie şi intensificării şomajului băncile centrale tind să învioreze sfera de afaceri prin extinderea creditului. În acest fel. reţinerea emisiunii diferitor modalităţi de plată ş. reglarea masei monetare în corespundere cu creşterea volumului de mărfuri. lichidarea căreia va pune în pericol securitatea naţională. eliminarea inflaţiei importate. Şi invers. activităţi cu caracter speculativ.d.m. Realizarea acestor măsuri va permite orientarea politicii monetar-creditare şi fiscal-bugetare în direcţia stimulării creditului şi emisiunii monetare (expansiune creditară) sau la reţinerea şi limitarea lor(restricţia monetară). în condiţiile redresării economice însoţită deseori de „febra bursieră”. micşorarea ratei dobânzii şi presiunii fiscale. În caz contrar. majorarea preţurilor. restabilirea independenţei sistemului monetar. ceea ce va permite o acoperire sigură în mărfuri a sporirii atât a bugetului cât şi a masei monetare la general. mărirea ratei dobânzii şi nivelului impozitelor. Supunerea politicii bugetare şi monetar-creditare scopurilor de reproducţie.

Floricel C. Keynesiştii consideră politica fiscală o modalitate de stabilizare a economiei deoarece cheltuielile publice pentru mărfuri şi servicii constituie o parte componentă a cheltuielilor agregate. exercitând o influenţă nemijlocită asupra schimbării nivelului general de producere. 2001.dezvoltarea economiei de piaţă. Basno C. Bucureşti. В.361-365. deoarece economia de piaţă în condiţiile utilizării integrale a resurselor în mod automat tinde să menţină starea de echilibru unde activează impecabil anumite „pârghii” şi „stabilizatoare” existente de dezvoltare economică. Финансы. Monetariştii sunt de părerea că politica fiscală nu poate constitui un mijloc sigur de stabilizare a economiei. 255 . Юристь. Cоколова О. pag. Literatura: 1.. Dardac N. 2. М.100-102. деньги и кредит. bănci. 125-130.. Editura Didactică şi pedagogică. с. 1997. Monedă. credit.

Comanda _____.Semnat pentru tipar 29. Rotaprint.2 Coli de tipar 15. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 59 Tel.04 Format 60 x 84 1/16. Coli editoriale 12. Tipografia Academiei de Studii Economice din Moldova Chişinău-2005.7.03. str. 22-27-68 256 . Tirajul 200 ex.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful