You are on page 1of 36

www.krajinaforce.

com
1 DnevniciAlojzaStepinca
Bnevnici Alojzija Stepinca
BranimirStanojeviđ:
NegiranjeulogeoužasnimdogaĜajima
OsimpetknjigaDnevnikanadbiskupaAlojzijaStepincazakojeseujavnostiznapostojiišestai
nalaziseuBeogradu
Sveđepokrititravaizaborav,savpraiskonskiužasuoēimaljudikojiseodvodeuneumtnusmrt,ikrik
majkeivrisakdeteta,samotrebaupornoponavljatijednomusaglašenulažiinsistiratinanjoj.Treba
sejatitutravulažiizaborava,neprestano,iopet,dokneizbledeslikestotinahiljadaumorenihljudi,
kojibimoralidapronaĜusvojspokojunašemljudskom,ēistomseđanju.Trebaštovišemistificirati,
tumaēiti,pronalaziti„novedokaze“kojiđestvarpokolja,istrebljenjaimržnje,objasnitinašto
prihvatljivijinaēinkojigovori,neoēinjenicamaveđoostrašđenostiprotivnikakojijevaljdaizmislio
logoresmrti,ogromnuinajtužnijugalerijuslikaubijenedece,ljudi,nemođnihstaraca,slike
bestijalnogiživljavanjanadsvakomekonijeistoveran,istokrvan...
Otudneprestanipokušajudaseodredenekinovibrojeviubijenih,mnogomanji,dasezverskinaēin
likvidacijeodmenihladnimreēnikomravnodušnosti,daselicitiranadgrobovimainadživima,dase
licitiradopotpuneobesmišljenosti.
Knjigeibeskonaēnifeljtoniuprodukcijionihkojibi,dajeēasti,moralidaumuknuzauvek,širese
brzinomogavnihtraēevaibrzinomkuge.Acilj?Daseiztemeljanovedržaveiskopajugromadena
kojimapiše:Jasenovac,Slano,StaraGradiška,pokoljuGlini,Jadovno...Daseizpredvorjalažnoga
slobodarstvaisjajaseđanja,uklonenastotinehiljadaploēica,anasvakojpojedanlik,pojedantužni
osmeh,painadesetinehiljadakozaraēkedece.Tosuskorosvaonadecaodvedenaulogore,
odvojenaodmajki,umorenaužasnomsmrđu,odvedenapodnoguMajeBuĜon,podlopatusestre
Pulherijekojajevoleladatrebitusrpsku,jevrejskuiromskugamad.Tususlikesvedece,paionih
kojejespaslaDijanaBudisavljeviđsasvojimprijateljimaikojajesvedoēilaoēinjenicidaseblaženi
Stepinacnikadanijehteookrenutinaužasinjenapreklinjanjadajojuspasavanjutedecepomogne.
DanašnjetumaēenjenekadašnjihzbivanjauNDHjednostavnasu.Negovoreuprilogistinisakojom
semnoginemogusuoēitiveđvišeodpolaveka.Katoliēkacrkvapresvega,kaoinosiociustaške
ideologijekrviitlakojajeuvekmogladaraēunananjenuzaštituipodršku.Toseodnosinabroj
umorenihljudiumnogobrojnimlogorimauHrvatskoj,kaoinaulogu,smisaoiznaēajustaške
ideologijeinjenogdelovanjaudugomperioduodvremenapojavefašizmauEvropidodanašnjih
dana.Sastavnideotogstavajeupornonegiranjeulogeiznaēajapojedinihliēnostikaoštoje
nadbiskupzagrebaēki,AlojzijeStepinac,usramnim,aužasnimdogaĜajimauNezavisnojDržavi
HrvatskojuvremeDrugogsvetskograta.Ogromnaprodukcijafalsifikata,‘’novihsvedoēenja’’i
saznanjaprostojeneverovatna.Naravno,nijereēsamooStepincu,veđioperjanicamatogpokreta;
Paveliđu,Kvaterniku,Budaku,paiužasnimubicamakakvisubiliLuburiđ,Francetiđ,fraFilipoviđ,
Majstoroviđ...

www.krajinaforce.com
2 DnevniciAlojzaStepinca
Nepiobojni ziu uobio siacunatog
cutanja
Mistifikacijednevnikapoēelesuranoitrajudodanašnjihdana,jerjenjihovsadržajveomateško
prilagoditiizgraĜenojslicioblaženomStepincu
Zadivnoēudosaēuvanasusvedoēenjapreteklihžrtava,ēitavebiblioteke,kompletniarhivi,alii
seđanjaljudikojisupoznavaliinajēuvanijetajnekojenasdanaszanimaju.Uovomsluēajutosu
izmeĜuostalih,JakovBlaževiđ,VladimirBakariđ,paistraživaēDragojeLukiđ,aliigeneralJeftoŠašiđ
nakogasusvizaboravilikaonamoguđegsvedoka,paigeneralJovoPopoviđtakoĜe.Imajuđisveovo
uvidumožeseuēinitisuvišnimnapordasejošjednomstaneuodbranuistine.
A,opet,kadaproēitatestavkojiizražavacitatkojisledi,apoznajeteistorijuBalkana,suoēavatesesa
sarkazmomunjegovomnajogoljenijemsmislu,sabestidnošđukojojjeteškonađiprimer:
„OdmahpouspostaviNezavisneDržaveHrvatske,ustaškijerežim,potaknutodnacistiēkeNJemaēke,
poēeosustavniprogonŽidova,akasnijeiRomakaoiprogonSrba.Katoliēkajecrkvaprosvjedovala
protivtihmjera,aosobitojeagilanbioAlojzijeStepinac.OdluēnojeosuĜivaorasistiēkuteorijuina
njojzasnovanupraksu,tepokušavaopomođiupojedinimsluēajevima.Utomejeimaosamo
ograniēeniuspjeh,alinekolikostotinaŽidovaspasenojenjegovimosobnimzalaganjem,kaoi
zalaganjemdrugihsveđenikaipredstavnikaSvetestoliceuNDH.Postojezamjerkedanionni
Katoliēkacrkvaucjelininisuuēinilisveštosumogliitrebali.StepinacjeosuĜivaorasizamiprijerata,
primjericeupropovjedinaStarugodinu1938,uskladusaenciklikomMitbrenenderSorgeiz1938.u
kojojjepapaPijeDžIosuĜujerasizaminacionalsocijalistiēkouēenje.’’
MnogogodinaseoēekivalodađeseudnevnicimaAlojzijaStepincanađiionidelovikojiđedati
dovoljnomaterijalaipotvrdititeorijeoherojskom,milosrdnomimudromdržanjuStepinca.Uta,za
praveljudeherojskavremena,zakukavicekukaviēka,zazloēincezloēinaēka,kojiđenatajdeoistorije
Hrvatskebacitinekonovo,lepšesvetlo.Razlogajebilo,mislilose,jerkakodrugaēijeobjasnititoliko
godinaupornogodbijanjadesednevniciotvorezaradoznaleistraživaēe,aliizauspaljenebranioce
Stepinēeve.Tajneprobojnizidđutanjaotvoriojenesluđeniposaopojedinimistraživaēima,njihov
prepispostojiinalaziseuBeogradu.utiseonjimaiporedēinjenicedasudostupnazlatnimi
ograniēenimperimanovinaraGlasaKoncila,kojiseneprestano,godinama,krozbezbrojtekstovai
feljtonatrudedasatkajumrežuodlažizalakoverne,zaonekojiznajumaloilinimalo.
OriginalnidnevnikAlojzijaStepinaca,odkadajepronaĜenuZagrebaēkojnadbiskupiji,zajednosa
delomdokumentacijeNezavisneDržaveHrvatske,kompletomgramofonskihploēasasnimljenim
govorimaPaveliđa,sadelomzlataiztrezoraustaškedržaveukomejebilouglavnomzlatnihzubai
veštaēkihvilicapobijenihnesretnikaumnogobrojnimlogorimasmrti,nalazioseuarhivuRepubliēkog
sekretarijataunutrašnjihposlovaHrvatskeuZagrebu,urednoodloženiēuvanpodbrojem001050Ͳ
31.
Dnevnikimapettomovaiprvadvanosenaslov,drAlojzijeStepinacnadbiskupkoadjutor,dokjena
ostalatrionnadbiskupzagrebaēki.

www.krajinaforce.com
3 DnevniciAlojzaStepinca
UztekstdnevnikaispisanrukomStepinca,aponekadinjegovihsekretara,IvanaŠaliđa,Stjepana
LackoviđaiFranjaKoktana,kojibiposugestijamasvognadbiskupabeležilipojedinostikojesu
smatranevažnim,mnoštvojeizlepljenihfotografijaipozivnicasaraznihsveēanostinakojimaje
Stepinacuēestvovao.
SakrioihjeuNadbiskupijikanonikIvandijatakoštoihjeuzidaoudeojedneodpodrumskih
prostorija.NokakoOZNAsvedoznatakojeiovatajnaubrzorazotkrivena,pomalokasnozasuĜenje
Stepincu,kojijeveđbioosuĜenizatvorenuLepoglavi.
Dnevnicisuprepisaniubrzopootkrivanju,oēemusvedoēiakademikLJuboBoban,inesamoon,jer
seusvomraduslužioprepisom,adaoriginalnednevnikenikadanijevideo.
Mistifikacijednevnikapoēelesurano,veđpoštosuotkriveniitrajudodanašnjihdana.Nekadazato
štosubilinedostupni,adanaszatoštosuvansvihoēekivanjadostupni,istogaštojenjihovsadržaj
veomateškoprilagoditiizgraĜenojslicioblaženomStepincu.Sadavišenemapreprekakojeđe
potvrditiistinitosttezedasuStepinaciMaēekustoliēiliPaveliđaiotvorilivratanadolazeđemzloēinu
kojiđeseartikulisatiiuēvrstitikrozzakoneipraksuNezavisneDržaveHrvatske.Pazaštoseondađuti.

www.krajinaforce.com
4 DnevniciAlojzaStepinca
Nistifikacija ubistva kialja Aleksanuia
StepinacusvomdnevnikubeležiposetukraljuAleksandru,3.jula1934.godine,komesesmerno
poklonioiprednjimpoložiozakletvunavernostkaokoadjuktorinovinadbiskup

Zaštoseidaljepothranjujuipotkrepljujustarimitoviilaž?Moždazbognovihlažiinovihdržavnih
tvorevinakojenedasenisuodreklesramasvojeistorije,veđbaštinedobarnjendeo,ugraĜujuđii
deoosuĜeneustaškeideologijeunjenetemelje,naroēitodeopraksekrozmnogeakcijetakozvanog
domovinskograta.
DnevnikjeskorošezdesetgodinabiootuĜensateritorijeHrvatske,biojeuBeogradu,koristiogaje
BlaževiđuprocesuprotivStepinca...Izabraojesamonekedelovednevnikakojisupotkrepljivali
pojedinedelovenjegoveoptužnice...,nekesuodtezakojeidalje,protivsvihēinjenicaisvakelogike
egzistiraju,pasejošidograĜuju,novimtumaēenjimaupornozanemarujuđiistinu.
NadbiskupStepinacjeprviputpritvoren17.maja1945,apušten3.juna,dabiseveđsutradan
pojaviourazgovorusaTitom.Nisutobiliobeđavajuđirazgovoriisamosuutvrdilimišljenjenovih
vlastidaseStepinacmoraizvestipredsud.Doduše,velikajesređapratilaStepinca,štonikonije
znao,jerprvihdanapoštosupartizanskejediniceušleuZagreb,TitojeposlaoJeftuŠašiđasa
nekolikozadataka,odkojihsudvazanimljivazaovupriēu.DanarediKoēiPopoviđudapovuēesrpske
brigadekakomusenebiprebacivalodasutiborciuništiligrad,akakosetoinaēegovorilo,svakom
prilikom,zasrpskejedinicekojesuuZagrebušlenakrajuPrvogsvetskograta,i‘’daseuhapsionaj
zloēinacStepinacidaseodmahrašēistisanjim’’.LJudekojisuposlatidauhapseStepincavratioje
Hebrang,kasnijeobjašnjavajuđisvojuodlukupotrebomdamusejavnosudi,štobibiloveoma
znaēajnoikorisnozadržavukojasestvaraizaistinuoizdajniēkomradudobrogdelakatoliēkogklera
injihovognadbiskupa.

www.krajinaforce.com
5 DnevniciAlojzaStepinca
Potpunitekstdnevnikasvakakomogudapomognupažljivomistraživaēudautvrdistvarnemotive
Stepincazanjegovodelovanjeiponašanjeukljuēnimpolitiēkimmomentimainjegovomodnosu
premanajistaknutijimliēnostimaikreatorimastrašnihdogaĜajakojisutrajaligodinama.
StepinacusvomdnevnikubeležiposetukraljuAleksandru,3.jula1934.godine,komesesmerno
poklonioiprednjimpoložiozakletvunavernostkaokoadjuktorinovinadbiskupumestoteško
obolelogBauera.Kakoseizdnevnikavidi,kraljinadbiskupodmahsusesložiliokojednogpitanja,
kojeseodnosilonaodbranupostojeđegdruštvenogporetka.UzapisuodtogdanaStepinacje
zabeležiodajerekaokraljuAleksandru‘’dajejedinoKatoliēkacrkvadoraslakomunizmuikadraje
uhvatitisesnjimukoštac’’.NatojekraljAleksandar,premaStepinēevomdnevniku,odgovorio:‘’To
jeimojeuverenje,Preuzvišeni,dajejedinokatoliēkacrkvakadradržatifrontuprotivkomunizmai
menijeveomadragodasteovakootvoreniiiskreni...’’
MnogovišezajedniēkogStepinacjenašaousvomodnosusaknezomPavlom,kojije,posleubistva
kraljaAleksandra,uMarseljuuoktobru1934.preuzeoglavneposloveuKraljeviniJugoslaviji,kao
prvinamesnik.
Iztogvremenadatirajednaodznaēajnihmistifikacija,kojaseseponekakvojnerazumljivojinerciji
održaladodanašnjihdana.OdnosisenaubistvokraljaAleksandrakojesuorganizovaleobaveštajne
službefašistiēkeNemaēkeiItalije,aizvršilacjebioVladoGeorgijev,alijasernozemski,liēniubica
VanēaMihajlovaiegzekutorVMROͲa,tejednašaēicaustaških‘’revolucionara’’obuēavanihulogoru
uJankaPustiuMaĜarskoj.
ŠtosetiēeljudiAntaPaveliđa,grupebednihkukavicakojimasezbognjihovogdržanjauMarseju
ernozemskizarekaodađeihsvepobiti,štobibezsumnjeiuēiniodanijeubijenpoštojeizvršio
atentat,kraljAleksandarbidoživeodubokustarost.Tojenajkrađapriēaopolitiēkimotivisanojtvrdnji
dasuAleksandraubileustaše,štojedalekoodsvakeistineispadauizmišljenestranice„herojske“
ustaškeprošlosti.
UloziVanēaMihajlovautimzbivanjimanikadanijeposveđenaposebnaizasluženapažnja.Presvega
radiēinjenicedajeNemaēkapoprincipustvaranjaparadržavnekreatureNezavisnedržaveHrvatske,
hteladanapraviisliēnuMakedonijusaMihajlovimnaēelu,bezuspešnododuše,aliidabiseistražile
njegoveposebnevezesaVatikanom,podēijomjezaštitomdoživeodubokustarost,nekažnjenzbog
mnogobrojnihzloēinakojimajebioobeležennjegovživot.UmrojeuVatikanusedamdesetihgodina.
injenicadajeēitavDrugisvetskiratproveouZagrebu,gdeježiveoukuđudoPaveliđeve,govorio
njihovojvelikojbliskosti.

www.krajinaforce.com
6 DnevniciAlojzaStepinca
Koliko puta i kome se zaklinjao
Rasparēavanjekorpusaslovenskihnarodainjihovihdržava,takoprepoznatljivouvremekojem
smosvedoci,aakteriisti.NemaēkaiVatikan,presvih

KraljAleksandarje1934.godinedaosaglasnostdaStepinacbudeizabranzakoadjutorazagrebaēkog
nadbiskupa,tekpoštojeinformisanodvojnihvlastidajeStepinacbiodobrovoljacusrpskojvojscina
solunskomfrontu,gdejedobioiēinoficirasrpskekraljevskevojskeigdesezakleonavernost.Koliko
seputaikomesvezaklinjaonavernost?
PrethodnojeStepinackaoaustrijskioficir,zakletnavernostAustroͲUgarskojMonarhiji,otišaona
frontnaSoēu,1917.godine.Poslepadauzarobljeništvo1918.godinenaPijavi,prijavljujeseu
zarobljeniēkomlogorukaodobrovoljacubrigadu„Jugoslavija“kojaodlazinasolunskifront.Oseđao
setadaprojugoslovenskiidajesvojdoprinosrušenjuAustroͲUgarskeMonarhije.
Sedamdesetihgodina,pisacovihredovadobiojejednoneobiēnoipodužepismoizZagorja.Na
kariranompapiru,pedantnimrukopisom,uzdobruocenuknjige„AlojzijeStepinac,zloēinacili
svetac“,bilojepregrštzanimljivihpodatakakojisuseticaliAlojzijaStepincainjegasamoga.Onisu
presvegabilizajednoubogosloviji,alisuseikasnijepovremenosretali.Tajneobiēni,iveoma
obrazovanēovek,kojidanasniježiv,alimuimenepominjembarzasad,zbogpoznatihdogaĜanjai
velikeiugledneporodicekojajeostalaizanjega,veomajeneobiēnoipreciznoopisaoliēnost
Stepincakrozvišeživotnihprimera,odkojihsebašnijedannebimogaosmatratinipametnimni
plemenitim.„Nimalosiguraniuverenubiloštaštoēini...Sklonpotkazivanjudrugova...Sposobanda
seprilagodisvakomokruženjunanaēindaseodnjeganerazlikujebašnimalo...Neinteligentanali
nauēen...“.„NašLojzek“,govorilajegrupasrpskihoficiraupivniciuBrnunašemsvedoku,kojije
poslePrvogsvetskogratastudiraouehoslovaēkojkaoionisami.IspostavilosedajeLojzekbio
zapravoAlojzijeStepinacokojemsutimladiljudiimalipunoreēihvaleiprijateljstva.ApoStepincu,

www.krajinaforce.com
7 DnevniciAlojzaStepinca
sudeđipremanjegovomdnevnikubilasutodvasvetakojasenemogupomiriti,kojinemajuniēega
dodirnog,nikakvihmostovaljudskosti.ZanimljivosvedoēenjenekogakojeStepincaliēno,veoma
dovropoznavao,vrednijejeiraditogaštopotvrĜujeliēniodnosBlaževiđa,Bakariđa,Šašiđaiostalih,
kojisubiliuprilicidaveomaširokosagledajuStepincainjegovodelovanje.
Stepinēevdnevnikotkrivanjegovupsihologiju,metodmišljenja,kaoinjegovuveštinuurazgovorus
drugimljudima,ēijamišljenjaopetnijedelio.Naprimer,udnevnikujezabeležiotoksvojihrazgovora
skraljemAleksandromKaraĜorĜeviđem,zatimknezomPavlom,predsednikomkraljevskevlade
MilanomStojadinoviđem,kaoisapatrijarhomSrpskepravoslavnecrkveVarnavom.Tujeon
neobiēnopažljivovodioraēunaoēemusanjimagovori,pokušavajuđidanaĜezajedniēkuplatformuu
pitanjimakaoštoje„borbaprotivkomunizma“,auvekjeusvakomrazgovorupodvlaēiosvoju
pokornostjugoslovenskojdržavi.Sdrugestrane,udnevnikupostojimnogozapisaizkojihmožedase
dobijezakljuēakdajeStepinacžestokoradionarazbijanjuteistedržaveuduhutradicionalnih
stavovaVatikana.Povremenobinjegovestranice,narazoēarenjesvihkojisuodnjegovogsadržaja
oēekivaliznaēajneodgovore,liēionastranicetaštineiideološkeuspaljenostimladeustašice,do
autizmasveštenikaizgubljenogusvetumolitvineosetljivognaljudskesudbineidogaĜanjaiz
najbližegnjegovogokruženja.

Staiokatolici nisu piiznavali papu u
Rimu
NadbiskupAlojzijeStepinacbiojeogorēeniprotivnikhrvatskestarokatoliēkecrkve,nazivajuđije
„truležom“.Oddržavejetražiodaadministrativnimmeramazabraninjenrad
UDalmacijiiSloveniji,austrijskevlastisudozvolilejoš1874.godinestvaranjestarokatoliēkecrkve,
kojaserazlikujeodrimokatoliēkepotomeštojevršilasvabogosluženjasamonaživimnarodnim
jezicima.Svešteniciibiskupimoglisudasežene,iakoveđimajuēin.Brakovisusemoglirazvoditi,a
crkvenizakoninisuimaliobavezesmrtnogagrehausluēajuprestupa.Sveštenikeibiskupebiraoje
samnarodnažupskimskupštinamaicrkvenimsaborima.Crkvenimimanjemupravljaojesamnarod,
acrkvenaupravaimalajesamonadzor.Župnicisuprimalistalnumeseēnuplatu,dužnostimjebila
dasvecrkvenefunkcijenaroduvršebesplatno.Starokatoliēkecrkveusvetunisupriznavalipapuu
Rimu,kaovrhovnogstarešinucrkve,negojesvakinarodimaosvojuautonomnuorganizaciju.Radi
jedinstvenogradausvimstarokatoliēkimcrkvamausvetu,sastajalisusesvakedrugegodinesvi
katoliēkibiskupinaposebanzborpodpredsedništvomstarokatoliēkognadbiskupauUtrehtuu
Holandiji.
RimokatoliēkacrkvauJugoslavijivodilajevelikuborbukakobisezabranioradstarokatoliēkecrkve.
Ali,utomenijeuspela,jerjekrajemdecembra1923.godine,rešenjemMinistarstvavera,utvrĜeno
daseistarokatoliēkacrkva,poUstavuKraljevineJugoslavije,priznaiuHrvatskoj,anesamou
DalmacijiiSloveniji.Zaprvogbiskupastarokatoliēkecrkve,sasedištemuZagrebu,izabranjeMarko
KaloĜera,bivšikanonikstolnogkaptolauSplitu.NadbiskupAlojzijeStepinacjenaravnobioogorēeni
protivnikhrvatskestarokatoliēkecrkve.Pritom,onjemanjepažnjeposveđivaoraspravisa

www.krajinaforce.com
8 DnevniciAlojzaStepinca
starokatoliēkimverovanjima,veđjetražiooslonacudržavinebilimuonapomoglada
administrativnimmeramazabraniradstarokatoliēkecrkve.
KadjestvorenaBanovinaHrvatska,uavgustu1939.godine,Stepinacjevršiožestokipritisakna
rukovodstvoHrvatskeseljaēkestrankedasestarokatoliēkacrkvastavivanzakona.Nasastankusa
VlatkomMaēekom,12.oktobra1939.godine,kakotostojiuStepinēevomdnevniku,predaomuje
posebnupromemoriju,kakobivoĜaHrvatskeseljaēkestrankeštotaēnijesproveonadbiskupove
želje.PosebnomtaēkomstavljaseudužnostdrMaēekudauēinisveštobipomoglouništenju
starokatolikakojejeStepinacuovomtekstunazvao„truležomnanašemnarodnomorganizmui
valjagaodstraniti“.PoznatojedasuuAustrougarskojkrugoviurimokatoliēkojcrkvinaēelus
naslednikomprestolaFrancFerdinandom,vodiližestokuborbuprotivmasonskelože.Masonisubili
progonjeni,aposebnosepazilodanipokojucenunauēniciiliumetnici,kojisubiliodgajaniuonom
štosezvalomasonskiduh,nedobijunikakavpoložajnesamoudržavnojslužbinegoniujavnom
životuBeēa.
Stepinēevdnevnikotkrivadajeiongajioistomišljenjeomasoneriji.Onjenjupoistovetiosa
centralistiēkimsistemomuBeogradu.TakojeStepinac30.maja1934.godineupisaosledeđe:
„UJugoslavijivladadanasmasonerija.NažalostiusrcuhrvatskognarodauZagrebuugnijezdilaseta
paklenadružba,leglonemorala,korupcijeisvakognepoštenja,zakletineprijateljicrkvekatoliēke,pa
prematomeihrvatskognaroda.Bezznanjaiodobrenjamasonerijenemoženitkodođinauplivni
kakavpoložaj.Niješalauhvatitisesnjomukoštac,aipaksemorauinteresucrkve,narodahrvatskog
isamedržaveJugoslavije,akomislidaljeegzistirati.Jerovonasiljekojedanasvlada,podržava
masonerija...“

www.krajinaforce.com
9 DnevniciAlojzaStepinca
Tesna saiaunja sa ustasama

IzdnevnikasetakoĜemoženaslutitiismisaoposebnogsporazumaopodelivlastiuKraljevini
JugoslavijikojisusklopiliVlatkoMaēekiDragišaCvetkoviđ.Timejejugoslovenskateritorijapodeljena
nainteresnesfereizmeĜuBeogradaiZagrebapajeiteritorijaBosneiHercegovinerasparēanana
hrvatskuisrbijanskuinteresnusferu.NadbiskupStepinacje,kaoiustašeAntePaveliđa,smatraoda
suhrvatskegranicenaDriniidaBosnaiHercegovinatrebaucelostidapripadneHrvatskoj.Osvojim
stavovimaStepinacjeostaviotragoveudnevniku.Podtaēkom7.promemorijekojujeostavioo
razgovorusadrVlatkomMaēekom,12.oktobra1939.godine,Stepinackaže:
„NadbiskupjestavioMaēekunasrceplanskukolonizacijusjeverozapadneBosne.Akosebudedobro
provodila,bitđeBosnabrzonaša.“
IzdnevnikasetakoĜevididajeStepinacPaveliđubioduhovniotacipolitiēkimentorkaoidaje
održavaovezesabrojnimustaškimprvacimauZagrebu,jošpreinvazijeHitleraiMusolinijana
Jugoslaviju1941.godine.Tujereē,presvega,oPaveliđevimpredstavnicimakojejepersonifikovao
MiloBudak,tvoracnajstrašnijihkrilaticapoput„Srbenavrbe“,kaoidrugihkojisuuoēirataživeliu
Zagrebubiloilegalnoilipolulegalno,alinikadabezpažnjeipodrškeKatoliēkecrkve.
ZnaēajnojedajeutimrazgovorimasaustaškimprvacimanadbiskupStepinacuvekzadržavaosebi
pravokonaēnogarbitraosvimnajbitnijimpolitiēkimodlukama,dajuđipritomesvojojmentorskoj
uloziverskuformu,naosnovuēinjenicedajebionajvišacrkvenaliēnostuHrvatskoj.Izdnevnikase
vididajeveđ30.avgusta1940.godinenadbiskupStepinacprimiouposetudrMileBudaka,kojijepo
dolaskuPaveliđanavlastpostaoministarunjegovojvladiikojijeprvi,javno,obrazlagaonužnost
genocidanadSrpskimnarodomuHrvatskoj,kaoinadJevrejimaiRomima.Prilikomovograzgovora,
BudakjetražioodStepincadanesmetarimokatoliēkimsveštenicimakojisubiliustaškiorijentisani,
dasaraĜujuutajnimustaškimorganizacijama.StepinacjeodgovoriodrBudakupitijskimreēima,jer
sesmatraovišimodbilokakvepolitiēkestrankeilistrujeuHrvatskoj.

www.krajinaforce.com
10 DnevniciAlojzaStepinca
„Odgovoriosamdađujednakommjerommjeritiijednimaidrugima,doklegodnezadiruudogme
crkve,jerjenašazadađaobožavatiduše,anevoditistranaēkupolitiku.„
Kadasu10.aprila1941.fašistiēkefalangeizpravcaKriževacaušleuZagreb,sporazumomHitlerai
Musolinija,AntePaveliđjesanekolikostotinasvojihljudiveđupuđentamo.OdreĜenamujedužnost
poglavnikakvislinškeNezavisneDržaveHrvatske.AlizbogizvesnihnesporazumaizmeĜunemaēkei
italijanskediplomatijezadržanjeizvanZagreba.UglavnomgraduHrvatskezamenjivaogajeSlavko
Kvaternik,kojizasebeuzimaēingenerala,dabikasnijepostaovojskovoĜa.
KvaternikjeuimePaveliđa10.aprilaistegodineproglasiouspostavljanjeNezavisneDržaveHrvatske.
OnjedodolaskaPaveliđabiostvarnivrhovnipredstavnik.NadbiskupAlojzijeStepinacjesamodva
dananakonproglašenjaNDH,12.aprila1941.posetioKvaternika.Timejeuspostavljenauska
saradnjaizmeĜuustaškogpokretainajvišegpredstavnikarimokatoliēkecrkvenevlastiuhrvatskoj
državi.Doduše,onajenatajnaēinsamoformalizovana,dokjestvarnasaradnjaveđuvelikotrajalai
davalasvojepoēetnerezultate.UstoliēavanjePaveliđaiuopšteustaškeideologijeinjihovenazovi
države,biojezadatakkojisuosimNemaēkeiItalijeobaviliStepinaciMaēek.RadiostanicaZagreb,
meĜuprvimodredbamaustaškihvlastiobjavljujepozivustašamauprovincijskimgradovimaiselima
daseusvrhuorganizovanjavlastiiorijentacijeobrađajuisveštenicima.NadbiskupStepinacjetom
aktudaoineposrednupomođ,svojomposetomidobrodošlicomKvaterniku.Veđsutradan,13.
aprila,KvaternikjedošaouKatedralugdegajeStepinacblagoslovio.

www.krajinaforce.com
11 DnevniciAlojzaStepinca
Pavelic Ǧ iskien i veian katolik

Kadaje16.aprilastigaouZagrebgeneralGlaisevonHorstenau,ugradjeušaoiAntePaveliđ.
PaveliđevprviaktbilajenaredbadanateritorijiNDHvažeratnizakoniitalijanskeinemaēkevojne
sileidanemaēkiiitalijanskikomandantiimajupunuvlastnaovompodruēju.
NadbiskupStepinacnijeēasioniēasaveđjeotišaouBanskedvore,gdejeAntePaveliđotvoriosvoju
kancelariju,iizraziosvojupunupodrškuustaškojdržavi,štojeobjavljenoutadašnjojustaškoji
katoliēkojštampi.UēetvrtomtomuStepinēevogdnevnikanastranama205,206,i207.poddatumom
od27.april1941.govoriseštasezbilotokomteposete.JednaodkljuēnihtvrdnjijedasePaveliđ
obavezaoStepincudađeistrebitistarokatolikekaoisrpskupravoslavnucrkvu.„Prvihdananakon
povratkapoglavnikaimaojenadbiskupprvisastanaksnjimeunekadanjimBanskimdvorima“...
„NadbiskupmujezaželioBožjiblagoslovuradu“.
„Poglavnikje,kadajenadbiskupsvršio,odgovoriodaželiusvemuiđinarukuKatoliēkojcrkvi.I
nadaljedaneđebititolerantanpremaSrpskojpravoslavnojcrkvijertozanjeganijecrkvanego
politiēkaorganizacija.Izsvegajenadbiskupdobiodojam,dajepoglavnikiskrenikatolikidađecrkva
imatisloboduusvojemdjelovanju,iakosenadbiskupnepodajeiluzijidabisvemogloiđibez
poteškođa“.
OsastankunadbiskupasPaveliđem,poddatumom,27.aprila1941,udnevnikustojiiovo:
„IzBeogradajestigaouZagrebauditornuncijaturezaputuRim.Navratiojenadbiskupunaprolazui
tomprilikommujenadbiskuprazložiosituacijuizamoliodaodedosvetogoca,temuusmenosve
razloži,kadjepoštanskisaobrađajnemoguđ.Nadbiskupjepreporuēionajtoplije,dadouspostave,
odnosnopriznanjadefaktoDržaveHrvatskesastraneSvetestolice,doĜeštoprije“...
„Nakonrazgovorasaauditoromnuncijatureotišaojenadbiskupdopoglavnikaisaopđiomu,daje
poduzeokorakedadoĜedoprvogkontaktaizmeĜuSvetestoliceiNezavisneDržaveHrvatske.
Poglavnikjepozornoslušao.“(BeleškajepisanarukomceremonijaraCvetana.)
OdgovorodpapePijaDžIIstigaojeposledvenedelje.UēetvrtomtomuStepinēevogdnevnikana
strani216zapisanoje:

www.krajinaforce.com
12 DnevniciAlojzaStepinca
„IzRimasevratioauditornuncijatureuBeograduisvratioseknadbiskupudamureferirao
razgovorusasvetimocem.Rekaojedajesvetiotacpažljivoslušao,aondarekaoauditoru,nekakaže
nadbiskupudapošaljepismenireferatuRimštoprije.Tomzgodomrekaojesvetiotac,dabi
inicijativazauspostavudiplomatskihodnosamoraladođisastranevlade,aSvetastolicanijedosada
ništaprimila.“
Svetioēe!
KadjedakleblagaprovidnostBožjadala,dapreuzmemkormilosvojeganarodaisvojedomovine,
ēvrstosamodluēioižarkoželim,dahrvatskinarod,vjeransvojojdavnojprošlosti,ostanevjeraniu
buduđnostiSvetomapostoluPetruinjegovimnasljednicima,anašadomovina,prožetaevanĜeoskim
zakonom,postaneKristovokraljevstvo.UtomzaistavelikomdjeluživomolimpomođTvojesvetosti.
Atakovompomođusmatramponajprijeto,daTvojasvetostvrhovnimsvojimapostolskimugledom
priznanašudržavu,zatimdaseudostojištoprijemiposlatisvojegazamjenika,kojiđemipomagati
Tvojimoēinskimsavjetima,tenapokondameniinarodumojemudjeliapostolskiblagoslov.Kleēeđi
donoguTvojesvetostiljubimposveđenudesnukaonajposlušnijisinsvetostiTvoje...“
Dana18.umaju1941.godinenakonceremonijepredavanja„hrvatskekrune“savojskomprincu
vojvodiodSpoletakojijepristaodasenazoveTomislavomII,papajeprimioiPaveliđaistogadana.
Audijencijajebiladvostruka:jednaspecijalnozaPaveliđa,adrugazaPaveliđaiēitavunjegovusvitu
ministara,generala,dostojanstvenika,kojagajepratiliuRim.UPaveliđevojsvitijebioijedanbiskup
izZagreba,FranjoSalis.

www.krajinaforce.com
13 DnevniciAlojzaStepinca
Piice o Bivatskojǡ kao iaju na zemlji

UStepinēevomdnevniku,uēetvrtomtomu,nastrani223.stoji:
„Danas,17.maja1941.jeotputovaladelegacijanaēelusapoglavnikomuRim.Preuzvišenijepo
biskupuSalisuposlaosvetomocujedanopširanreferat“.
DošavšiuRimbiskupSalisjeodmahpredaotaj„opširnireferat“,aonjebiotakvevrste,dasepapa
nijeustruēavaodaodobriaudijencije,kojejePaveliđtražio,akojejeStepinacpreporuēiopapi.
BiskupSalisurediojesveformalnostiuvezisaudijencijomPaveliđa.
KomentarKatoliēkoglistauZagrebu,od23.maja1941.godinevezanzaovajdogaĜaStepinacje
staviousvojdnevnik:
„NasvršetkupovijesnogadanaprimljenjepoglavnikdrAntePaveliđuposebnuaudijencijukod
SvetogocaPijaDžII.Izatogajesvetiotacprimiouaudijencijuiēlanovehrvatskogdržavnog
izaslanstva.Hrvatskinarod,dakle,dobivauobnovljenojdržavisvojtradicionalnioblikkraljevstva,
simboliēkiizraženukruniZvonimirovoj.NosilacZvonimirovekrunepostajeēlanSavojskedinastije,
jedneodnajstarijihevropskihdinastija,kojuvežuuzKatoliēkucrkvudubokevezejerjeiznjepoteklo
višesvetacaiblaženika.’’
UjednojvatikanskojpublikacijibiografijiAlojzijaStepinca,kojujenapisaoopatAleksaBenigar1974.
godineuRimu,opisanojekakojepapaprimioPaveliđa.OtomeBenigar,na371.stranici,kaže:
‘’Alisamokaokatoliēkogvjernika,anekaodržavnogpoglavara.Tomzgodomizraziomujesvoju
ljubavpremahrvatskomnarodu,ēijamujevjernostpremaSvetojstolicidobropoznata.Objasniomu
je,dajeslužbenopriznanjeNezavisneDržaveHrvatskeodvišeosjetljivenaraviteSvetastolicane
obiēajetoēinitiuratnovrijeme,negoēekasvršetakrataimirovneugovore,jermorasaēuvati

www.krajinaforce.com
14 DnevniciAlojzaStepinca
nepristrasnostiuzetiuobziriostalekatoliēkevjernike,kojihimadeposvuda.Paveliđjesasvoje
straneopetovanoiotvorenoizjavio,kakohrvatskinarodželiureditisvojevladanjeizakonodavstvo
premanaēelimakatoliēkevjere.’’
NarednaposetaPaveliđubilajetakoznaēajnazaStepincadanamjeostaviozapisukomesekaže:
„AkotajēovekbudeupravljaoHrvatskomdesetgodina,kakomijepripovedao,Hrvatskađebitiraj“.
Veđposlenekolikodanaizdaojenadbiskupsvomkleruokružnicukojaodiše„iskrenimrodoljubljem“
preporuēujuđiPaveliđaiustaškirežim,„svestanvelikeiteškeodgovornosti“,svimvernicimai
sveštenicima.
„OdazovitesestogaspremnoovommomepozivunauzvišeniradokoēuvanjaiunapreĜenja
NezavisneDržaveHrvatske“,azatimēitamoudnevniku:Ͳ„Poznavajuđimuževekojidanasupravljaju
sudbinomhrvatskognaroda,mismodubokouvjereni,dađenašradnaiđinapunorazumijevanjei
pomođ.Mivjerujemoioēekujemo,dađeCrkvauuskrslojDržaviHrvatskojmođiupunojslobodi
naviještatineoboriveprincipevjeēneistineipravde...“
„Poglavniēe,
Akojeistina,kaoštojeste,dajeljubavpremanarodu,izkojegasmonikli,postulatnaravnogzakona,
ondanemasumnje,dajetaljubavsamimprstomBožijimupisanaunašasrca.I,akojeistina,kaošto
jeste,dajezaēetniknašesvetevjere,kojuispovijedamo,samBog,ondajesigurno,dazarazumna
ēovjekanemasukobaizmeĜuljubavipremasvetojvjeriiljubavipremasvomenarodu,kodobjekao
dvijeroĜenesestriceiizviruizBožjegabiđakaojedinstvenogizvora.

www.krajinaforce.com
15 DnevniciAlojzaStepinca
Zive paliliǡ na komaue sekli
PodpritiskomsvakodnevnihizveštajaiintervencijapredstavnikaItalijeiNemaēkeuZagrebu,
Paveliđjeprestaodanegirapogrome.IporeduveravanjakojajedaodađeprogoniSrbabiti
obustavljeni,situacijajeostalanepromenjena.ZloēinisusereĜalijedanzadrugim

Dramatiēneizveštaje,proprađenefotografijamaifilmovima,omasovnimzloēinimanadsrpskim
narodom,dostavljalesuipojedinenemaēkejedinicekojesuoperisalenateritorijiNDH,kaoi
nemaēkikonzulatiutojzemlji.NemaēkikomandantSarajevapukovnikSušnig(Suschnigg)išef
nemaēketajnepolicijedrHajnrih(HeinrichleiterderGocheimpolizei)urazgovorusa
„zapovjednikommjesta“,ustaškimpukovnikomStipēeviđem,ipukovnikomPacakomupozorilisu
predstavnikeNDHna„divljipostupak“(NJildeBenehmigung)ustašapremaSrbima,ina„nasilje
najgorevrste“.Oni,istina,nemajunamerudasemešajuuunutrašnjestvariiodnospremaSrbima,
naglasiojedrHajnrih,alidužnisudaukažudatakvipostupcimoguimatizaposledicuugrožavanjei
narušavanjemiraiporetka,azatosuipakoninadležni.Primeraradi,naveojesluēajkojisedogodio
baštihdana,taēnije16.juna.UstaškikamionprevoziojepohapšeneSrbeizSarajevauTravnik,ina
mostuuLašvisvisupoubijaniibaēeniureku.Tojeostavilo„strahovitutisaknažitelje“,aništa
manjenijezaosuduniprovokacijakojasedogodilauTravniku15.junaprilikomsveēanogustoliēenja
župana.UstašaKutiđ,usvomvatrenomgovoru,nasveēanostijerekaokakojenaputuzaTravnikna
njegovautootvorenapaljba,štonijeodgovaraloistini,azbogēegajeodmah,nalicumesta,streljano
15Srba.
GeneralfonHorstenauiposlanikKaše,svakiposvojojliniji,intervenisalisukodPaveliđaiKvaternika.
Interesantnojeivrednozabeležitirazliēitpristupproblemunasiljaodstranenemaēkihokupacionih
snaga,sjednestrane,iitalijanskih,sadruge.DoksuItalijaniusvojimizveštajimaMusolinijui
Vrhovnojkomandiakcenatstavljalinahumanustranu,naprotivzakonjeinepravdukojaseēini
nedužnomcivilnomstanovništvu,nemaēkiizveštaji,bezizuzetka,pogromeposmatrajukrozprizmu
strategije,eventualnihposledicakojemoguimatipobezbednost,uzēestokonstatacijuo
nedoraslostiHrvatazasamostalanživot.UprilogSrbareagovalajeinemaēkanacionalnamanjinau
Hrvatskoj,zahtevajuđiodRajhadasnagomsvogoružjaspreēinasilje,štojeodbaēenouz
obrazloženjedaseradi„onezavisnojdržavi“idaNemaēkaneželidasemešauunutrašnjestvari.
Nasuprottome,italijanskigeneralLucanozahtevaojeodpredstavnikaustaškevlastiuGackuda
moraju„prisustvovatiekshumacijilješinaSrbaizSkuma,kojumisliizvršitizapardana“.

www.krajinaforce.com
16 DnevniciAlojzaStepinca
ZLOINIKAKVESVETJOŠNIJEVIDEO
Veđ30.junastreljanojeuLJubuškom90Srba,1.julaustašesuzapalileseloSuvaju;izgoreloje25
kuđa,austašesunalicumestaubile300muškaraca,ženaidece,jedandeosuzakopaliutrirake,a
ostalespalili.ŽenipravoslavnogsveštenikaSpaseLavrnje,navodiseuizveštajuitalijanskih
karabinjera,„ustašesurasporiletrbuh,izvukavšiživodetekojesupotomubili.DevojēiciAnĜelijiKeđi
zabilisunoževeugrudi.Osimtoga,uhvatilisuZorkuKeđu,kojajebežalaizzapaljenekuđe,iživusu
jebaciliuvatru.
PodpritiskomsvakodnevnihizveštajaiintervencijapredstavnikaItalijeiNemaēkeuZagrebu,Paveliđ
jekonaēnoprestaodanegirapogrome,aliuzkonstatacijudajeupitanju„nacionalnarevolucija“,u
kojojjedošlodoprekoraēenjadozvoljenihgranica,prebacujuđipritomsvuodgovornostna„divlje“
ustaše,neprecizirajuđištasepodtimpojmompodrazumeva.IporeduveravanjakojajePaveliđdao
nemaēkomiitalijanskomposlanikuuZagrebu,dađeprogoniSrbabitiobustavljeni,situacijajeostala
nepromenjena.IzporodiceSaveKeđezaklanojeiubijeno12lica,meĜukojimasedmorodece.Dana
2.julauseluOsredciustašesuzapalilezapaljivimbombamanekolikokuđaimagazina,ubiliRadu
Grbiđa,JovanaGrbiđa,IvanaiStevana,zatimNikoluiorĜaDamjanoviđa,BokanDanila,Zoriđ
Jovana,PejiđSmiljanuiNovakoviđIliju.Istogdana,useluKruškovaēikodSrba,zaklanajeporodica
DavidaDesniceod4ēlana,zatimženaikuđnapomođnicaAndrijePeriđa,kaoiMilkaRaĜenoviđ,Soka
iJovankaRaĜenoviđisinNikolaRaĜenoviđ.Napokon,ustašesuopljaēkalesvetrgovineuopštiniSrb,
privatnestanoveizbeglihporodicaiodvelisvustoku“,završavasvojizveštajKomandantteritorijalne
legijekarabinjera,upuđenprefekturiuZadruiKraljevskomguverneruzaDalmaciju.

www.krajinaforce.com
17 DnevniciAlojzaStepinca
Satanizacija piavoslavne veie
NameruopokrštavanjuSrbaStepinacjepomenuovišeputaudnevniku,anajjasnijezapisom17.
januara1940.godine,zavremeposeteknezaPavlaZagrebu,ovimreēima:

„StogaveđuinteresuRimokatoliēkecrkvemoramouēinitisvedanarodhrvatskiostanezdravi
kulturnojaēi.Togajesaēuvalouovih20godina,atođemupomođiubuduđnostiuborbiza
opstanak.NajidealnijebibilodaseSrbivratevjerisvojihotaca,tj.daprignuglavuprednamjesnikom
KristovimSv.Ocem.OndabismoimikonaēnomogliodahnutiuovomdijeluEvrope,jerbizantizamje
odigraostrašnuuloguupovijestiovogdijelasvijetauvezisaTurcima.“
SliēnojeStepinaczapisaoipovodompuēauBeogradu,27.marta1941.godine.Tusenjegovo
mišljenjenijemnogorazlikovaloodHitlerovogstavaunareĜenjuizdatom27.marta,onužnosti
uništenjaJugoslavijeivojnoipolitiēkiikaodržave:
„Sveusvemu,HrvatiiSrbidvasusvijeta,sjeverniijužnipolkojisenikadneđepribližitiosimēudom
Božjim.Shizma(tj.pravoslavlje)najveđejeprokletstvoEvrope,skoroveđenegoprotestantizam.Tu
nemamorala,nemanaēela,nemapravde,nemapoštenja“.OdgovornostVatikanautolikojeveđa
ukolikojekatoliēkacrkvauNDH,naēelusanadbiskupomStepincem,pozdravilaiusvojila„zakonske
odredbeoprijelazusjednevjerenadrugu“istovremenokadajepoēeloustaškoklanjeSrba,Jevrejai
RomauNDH.KatoliēkilistjeuZagrebu3.juna1941.godineovakopohvaliododatnezakonske
odredbeodopuniZakonskeodredbeoprijelazusjednevjereudrugu,kaoiUputeprilikomprijelaza
sjednevjereudrugukojesudonetenainicijativurukovodstvakatoliēkecrkveuNDH,nazasedanju
BiskupskekonferencijeuZagrebu:
„NadbiskupStepinacje,uzsaglasnostipodnadzoromopataJosipaRamiraMarkonea,papskog
legatauNDH,sazvaonovuBiskupskukonferencijuuZagrebuod17.pado20.studenog1941,kojaje
bilaposveđenaprijelazimagrkoͲistoēnjakanakatoliēkuvjeru“.
NakonferencijijetadaizabraniposebniodborkojiđerukovoditiakcijomprekrštavanjaSrbau
katoliēanstvo.UodborsuizabraninadbiskupStepinac,predsednikBiskupskekonferencije,biskup
senjskimonsinjorViktorBuriđiadministratorkriževaēkeeparhije,monsinjorJankoŠimrak.Posle
konferencije,sviuēesnicinaēelusaStepincemposetilisupoglavnikaAntuPaveliđaipredalimu
jednupredstavkuosvojimodlukama.NesumnjivodanajveđuodgovornostzaprekrštavanjeSrbau

www.krajinaforce.com
18 DnevniciAlojzaStepinca
katoliēanstvoimanadbiskupStepinac,komejeAntePaveliđposlužiokaospremniinstrumentutom
poslu.
Benigarusvojojpreporucizasvecadonosiinarednidokumenatkaoizvanredanprimerslepilai
ograniēenosti,dajuđimunaravnopozitivnoznaēenje:
Makardasuovakveocjeneobiēnoosobnoobojene,ēininamsedajeuovomspisuizreēen
nepristrasansud,idonosimogakaosvjedoēanstvoonogvremena,daštoboljeosvijetlimoprilikeu
kojimajetadaživioidjelovaozagrebaēkinadbiskupStepinac,neulazeđiosobnourasudbuosamoj
stvari“.

www.krajinaforce.com
19 DnevniciAlojzaStepinca
Refoime i veliko spiemanje NBB

UNezavisnojDržaviHrvatskojjedržavnaupravauēinilamnogodobra.Onajeusmjerilatežištesvoga
djelovanjanaunutrašnjeureĜenjedržaveuduhuNaēelaustaškogpokreta,kojanisuusebi
sadržavalaništa,štobiseprotivilovjerskojižudorednojnauci,ipakjelatinskiprijevodtihNaēelabio
poslanpapiPijuDžII.
Domobranske,ustaškeiporuēniēkepostrojbeumnožavalesusesvakogdana.NeviĜenooduševljenje
mladihHrvata,daseoēuvanova,vlastitadržava,biojenajboljiplebiscit,kojijehrvatskinarodikada
proveo.
Uprvadvamjesecasuuloženestotinemilijunakunazavelikejavneradove:zaisušenjemoēvarnih
polja,zaregulacijurijeka,gradnjuradniēkihstanova,unutarnjukolonizaciju.Zasveteradoveu
preĜašnjojJugoslavijinijebilo„budžetskihmoguđnosti“.Svidruštveninarodnislojevidalisusena
zdraviikonstruktivniradunovojdržavi.
Vladajepoduzelamjerezapopravakjavnogmorala.DrMileBudakodržaojeprekoradija,prigodom
majēinadana,važangovoropodizanjuobiteljskogaživotaiozaštitiobiteljisbrojnomdjecom,o
potrebiiskorjenjivanjanarodnogporokakletveipsovke.Obustavljenesunovine:Jutarnjilist,Obzor,
Veēer,Novosti,Morgenblatt,amjestonjihpokrenutisunovilistovi.Novinskarubrika„dopisivanje“,
pravisvodniēkioglasi,izašlajeunovimlistovima.Zakonskomodredbom,od4.studenoga1941,
zabranjenojeprosjaēenje,skitanje,bludniēenje.Nestalesuizizlogatrgovinabesramneslikeikipovi,
kojisugodinamapodizlikomumjetnostikvarilijavnimoral.Izdanesuvrlooštremjere(smrtna
kazna)protivpobaēaja.
Napodruējudruštvenogzakonodavstvanajavljenesumjere,kojesuišlezatim,daseradudade
doliēnomjestoidamuseosigurapravednanagrada,daseškolskaomladinaradompriviknena
strogusteguizdravnaivanživot.
Dabisenedeljaiblagdanidoliēnosvetkovali,bilojeodreĜeno,dakotarskeoblastiiopštinska
poglavarstvanatedanenedržesjedniceopštinskogzastupstva,kadatonijeodprijekepotrebe.
NakulturnompodruējudržavajepreuzelaizdavanjeHrvatskeenciklopedije.Državajedavala
sloboduzaosnivanjevjerskihškola.Katoliēkomredovništvupriznalajepravo,daotvarajusvoje

www.krajinaforce.com
20 DnevniciAlojzaStepinca
škole.USarajevujebioosnovanFranjevaēkibogoslovnifakultet,uZagrebujepodignuta
veliēanstvenaislamskadžamija,auraznimsmjerovimapogodovanojeiislamskojvjeroispovijesti...“
UvezisaovakvompolitikomuNDH,usamomVatikanusuēinjeniznaēajninaporikakoodpapePija
DžIinjegovogdržavnogsekretarakardinalaPađelija(kasnijepapaPijeDžII),daseklerštoviše
podstaknenaborbuprotivpravoslavlja,štoseogledaloiupostavljanjuvišebiskupainadbiskupa
osvedoēenihneprijateljapravoslavljuitadašnjojKraljeviniJugoslaviji.

0loga vatikana u ustaskom pokietu

AkoikadabuduotvoreniarhiviVatikana,aunjimazaistasaēuvanasvarelevantnadokumenta,onda
đemođidaseutvrdikolikosuopravdanasvapodozrenjaoodgovornostiVatikanaugenociduprotiv
SrbauHrvatskojtokomDrugogsvetskograta,njegovaodgovornostzamasovnukonverzijusrpskog
pravoslavnogstanovništva,kaoipomaganjumnogimratnimzloēincimadaizbegnuhapšenjai
suĜenja.
SobziromnaformalnuneutralnostVatikana,kaocentrastvarnemođisvekolikeKatoliēkecrkve,pri
komesudelovalipredstavnici,diplomatskipresvega,mnogihdržavazarađenogsveta,paizarađenih
strana,bilojetozgodnomestozamnogobrojnekombinacijediplomatskoͲšpijunskogkaraktera.
Svesnipredstojeđegkrahaikraja,onikojisudošlisaKaptolailiuopšteizNDHrazvijajuširokui
snažnuaktivnost.KnezLobkoviē,toboženepriznatipredstavnikNDHkaomeĜunarodno
neprihvađenedržavnetvorevine,kaotajnipapinkomornik,biojeveomauticajan.Jedanodonihkoji
suuVatikanupronašlipoljesvogdelovanjabiojeiDraganoviđ,kojituuspostavljaprvešpijunske
kontakte.Uostalom,satimjezadatkomidošao.Onje,izmeĜuostalog,jedanodonihkoji
uspostavljakontaktesaAngloͲAmerikancima,štojerezultiralopokušajemzavereVokiđͲLorkoviđ,a
potominjihovimsmaknuđem,jerniAngloͲAmerikancinisubiliutomēasuspremnidaprihvate
njihovoviĜenjepokušajaspasavanjamonstruozneNDH,kaokatoliēkogbedemaspramnarastajuđeg
komunizma.DraganoviđjebritanskomposlanstvupriVatikanu1944.godinepredaomemorandumu
komesenjegovitvorcipreporuēujukaomoguđisaradnicii,naravno,slugeueventualnoprihvađenoj
varijantioēuvanjasamostalnostiNDH(kaodajeonatoikadabila),makarkaodelaPodunavske
federacijesrednjoevropskihnaroda,zakojuseizuzetnozalagaoameriēkikardinalSpelman.Alii
mnogimdrugimabilaprihvatljivakaorešenja.

www.krajinaforce.com
21 DnevniciAlojzaStepinca
Jošjedandokazopovezanostiustašaicrkveznaēajanjeposvojojtežini.PovezanostKatoliēkecrkvei
ustaškogpokretadatirajošodgodinapreDrugogsvetskograta,adopunogizražajadolazi1941.
proglašenjemNDH.Uustaškojikatoliēkojštampiobjavljivanisutekstovikojisvedoēedatasaradnja
trajeoddanaosnivanjaustaškogpokreta.Ujednomodprvihbrojevalista„Ustaša“,kojijeizlaziou
Zagrebu1941,pouspostavljanjukleroustaškevladavine,odnosnoproglašenjaNDH,objavljenje
tekstotakozvanomprvomustaškomroju.

Katolicki svestenici Ǧ saucesnici zlocina

UztekstsuobjavljenedvefotografijenakojimasevidikuđanaKaptolubroj4Ͳstepeniceprvih
„djelatnih“ustaša.Paondauistomlistuod28juna1942.povodomsmrtizloēincaMiškaBabiđa,
objavljenajefotografijakojapredstavljaulazukatakombenaKaptolu,uztekst:„Krugrevolucionara
zapoēinjenajborbenijerazdobljeusvojojdjelatnosti,kadkatakombenaKaptolupostajupravo
stjecišteurote“.Ili,tekst„UlogasveđenstvauobnoviNDH“,ubožiđnombroju„NezavisneDržave
Hrvatske“,glasilahrvatskogustaškogpokreta,kojijeizašao1941,ukomestoji:„OsobitomeĜu
poletnommladomgeneracijom,meĜuonimakojidanasimajudvadesetipetudoēetrdesetipetu
godinu,našloihsekojisuodmahshvatiliustaškipokretisvrstaliseuredovepoglavnikovihustaša,
dabraneēastHrvatske,idaseborezaostvarenjehrvatskihdržavnihprava...Mladijesvešteniēki
naraštajvrlozdušnoivjernosvojuzadađuisavjesnoispuniosvojunarodnudužnost.Franjevaēke
gimnazijeuSinju,ŠirokomBrijegu,iVisokom,bogoslovskauēilištauMakarskoj,iMostaru,Splitu,pa
TeološkifakultetuZagrebu,bilisupravažarištanacionalnesvijestiignjijezdaizkojihsuizlijetalajata
nesamolevitairadnikauvinogradubožijem,veđinarodnihboraca,odgojiteljanarodneiustaške
svijesti“.
UpotvrduovogagovoriiēinjenicadajeViktorGutiđ,jednaodveomaistaknutihliēnostiustaškog
režima,kojijeiizdaoprviproglasofiziēkomistrebljenjuSrba,jošutokuletaijeseni1940.
proputovaoBosanskomkrajinomgdejepostavioizakleoustaškepoverenike,tabornike,rojnikei

www.krajinaforce.com
22 DnevniciAlojzaStepinca
ustaše,iuistovremeobišaojeisvesamostaneižupnedvorove,zakleofratre,župnikeisveštenike
navernostpoglavnikuiNDH.
PovezavšisesaustašamauNDHiinostranstvu,katoliēkisveštenicisuuzblagoslovnadbiskupa
Stepinca,znajuđizapolitiēkeciljeveimetodeborbePaveliđa,postalisauēesniciiizvršioci,vrloēestoi
inicijatoriustaškihzloēina.Ovonijebilosluēajno,jerjedosvogpostankaustaškipokretimaoaktivnu
podrškuivernogsaveznikadelakatoliēkogklera,aaktivnostkatoliēkogklerapoproglašenjaNDH
imalajesvojekoreneupoliticikatoliēkogepiskopata,istavuVatikanapremaJugoslaviji.Sa
izuzetkommalobrojnihsveštenikakojisuseprikljuēilioslobodilaēkojborbiilisupakostalipovuēeni,
katoliēkiklersestaviouotvorenuslužbufašistiēkeNemaēkeiItalijekojesuokupiraleJugoslavijui
ustaškojNDH.

Foimiianje ustaske oiganizacije u
emigiaciji

MeĜutimsveštenicimabilojeionihmalovidljivih,alinezamenljivih,poputKrunoslavaDraganoviđa,
vezanogzasvakuznaēajnuakcijuKatoliēkecrkveuoēi,zavremeinakonrata.Odpovratkaveriotaca,
kakosenazivalopokrštavanjeSrba,uēestvovanjeusvimtajnimdiplomatskimmisijamauVatikanuza
koristustaškevlasti,padoorganizovanjatakozvanog„Tunelapacova“,mrežepodznakomKaritasa
prekokojesusvizloēinciod„ugleda“uEvropi,bežaliuAmeriku,Argentinu,Urugvaj,Paragvaj...U
tomVatikanskomposluDraganoviđujepomagaoLiēoeli,aiznjihovogzajedniēkogposlaipranjai
sakrivanjapopljaēkanogblagapoEvropiprekoAmbrozijanskebankekojuoduvekkontrolišeaktuelni
papa,izrastamasonskaložaP2,onakojajeprenekolikodecenijauzdrmaladobardeosvetaiVatikan
naravno,svojimskoropotpunimkrahom.
PoslesamoēetirigodineodzareĜenja,preporuēenodvrhobosanskognadbiskupaIvanaŠariđaiz
Sarajeva,DraganoviđodlaziuRim(1932)gdekaopitomacZavodasv.JeronimastudiranaIstoēnom
institutu.ZapaziogajeipreporuēioŠariđnadbiskupikleroustaša,kojiđeushiđenopozdravitidolazak
Paveliđanavlast1941.SeđajuđisesvogsusretasanjimuBazilicisv.PetrauRimu,prilikomprve

www.krajinaforce.com
23 DnevniciAlojzaStepinca
posetetekizabranompapiPijuDžII,napisaojeotužnuodupoglavnikukojujeobjavljivaladobesvesti
svakatoliēkaštampa.Šariđ,kaocrkvenivelikodostojnikzanadbiskupavrhobosanskogpostavljenje
1922.godine.PovezansaustašamaizmeĜudvarata,pomagaojenjihovodelovanjenesamou
Jugoslaviji,veđiuItalijiiJužnojAmerici.ŠariđjeuBosniiHercegoviniuēestvovaousvimakcijamaza
dolazakustašanavlastinjihovomuēvršđivanju.NJegovajevilauSarajevu,veđodprvihaprilskih
dana1941,bilamestookupljanjasvihznaēajnihiokupatorskihfunkcionera,ameĜunjegovim
sveštenicimaisticalisuseonikojisuuēestvovaliupokoljimasrpskogstanovništvaiJevreja,poput
sveštenikaBožidaraBrala,poglavnikovogpoverenikazaBosnuiHercegovinu.PobegaojeizZagreba
maja1945.uAustriju,apotomuŠpaniju.UMadridusakupljaokosebeodbegleratnezloēincei
stvaraustaškuorganizacijuuemigraciji.ZloēinacMaksLuburiđ,takoĜeizbegaouŠpaniju,biomujei
levaidesnaruka.PosleatentatauArgentiniiranjavanja,kojeseokonēalonjegovomsmrđu1958.
godine,tamođeimsepridružitiiAntePaveliđ.

Donošenjeplatformeodelovanjukleroustaša
Opteređeni„vjeromotaca“ipotrebomdaseodlutalinjojvrate,opijenimoguđnošđunovogkrstaškog
rata,usvetlupolitiēkihprilika1939.godineimoguđnostistvaranjaNDH,nazagrebaēkom
univerzitetukleroustašeorganizujukonferencijukojojsuprisustvovali,osimAlojzaStepincai
KrunoslavaDraganoviđa,nadbiskupIvanŠariđ,reisululemaFehimSpaho,MileBudak,buduđi
ministarupaveliđevojvladi,JurajŠutejiprestavnicikonzulata:Nemaēke,Francuske,Engleske,Italije
iMaĜarskeikluba„Napredak“,ēijajeupravabilaurukamakleroustaša.Ovajekonferencijadala
platformubuduđegdelovanjakleroustaša,naštasusigurnomoraledaraēunajuzemljeēijisu
posmatraēibiliprisutni.OmiljenatezaDraganoviđevaopokrštavanjuSrbaelaboriranajeinaovom
skupu.ZakljuēciovogaskupaiDraganoviđeva„otkriđa“kojasuiznetatadadaje„prelaženjekatolika
upravoslavljeistorijskadramahrvatskenacijenaēelateprobleme...„,podolaskuustašanavlast
poslužiđeraspirimeĜamaistokaizapada,damodernahrvatskaistorijskanaukadugonijeuoēavala
verskeinacionalnemržnjeibiđerazlogiopravdanjezagenocidnadsrpskimnarodom,zasve
strahotepostratištimailogorimamonstruozneNDH.
Draganiđeva„nauēnaotkriđa“
NaDrugojbiskupskojkonferencijiuZagrebuod17.do20.novembra1941,hrvatskikatoliēki
episkopatstvaraOdbortrojice,sastavljenodnadbiskupaStepinca,biskupasenjskogBuriđai
apostolskogadministratorakriževaēkebiskupijeŠimraka.Kao„struēnjak“Draganoviđjeušaou
radnoͲizvršniodborzapitanjakonverzije,uēijemsusastavujoš:FranjoHerman,AugustinJuretiđ,
JankoKalajiNikolaBoriđ.OvanabrojanadružinaCrkvenaēelosaAlojzijemStepincem,uz
neposrednusaradnjusaustaškomvlašđu,sa„revnošđu“kleroustaškogsveštenstvaiuzpređutno
odobravanjeVatikana,sprovešđeDraganoviđeva„nauēnaotkriđa“,iznjegovedoktorskedisertacije,i
njegoveteorijuovrađanju„vjerisvojihotaca’krozkroznezapamđeniterorkoordiniranoddržavei
crkve,akojiđesvojimsadizmomisurovošđuprevaziđisveštojedotadaljudskirodvideoizapamtio.

www.krajinaforce.com
24 DnevniciAlojzaStepinca
Biana Buuisavljevic Ǧ sveuok uāasa
JedanodzadatakatogistogDraganoviđabiojedauveriSvetogOcauispravnostustaškepolitike,
tvrdeđizavestiozloēinimauNDH,zakojeseiuVatikanuodavnoznalo,dasulaž.ToštoSvetom
OcunijebiloteškopoverovatiuStepinēevapismaiDraganoviđevaobjašnjenja,imasvoje
tumaēenjeuklerikalnojpoliticiVatikana.DraganoviđjevrloveštoiposlušnoposredovaoizmeĜu
StepincaiPijaDžII

„Najljepšijeēinnadbiskupoveljubavispasavanjenevinedjece“,pišeStepinēevbiografBenigar,“koja
suostalabezkuđeiroditeljaprigodomratnihzahvatanaKozari,godine1942.godine,piše25.
kolovozaupravinadbiskupnasvežupneuredepismo,kojimjavlja,dajenjegova„Karitas“preuzela
plemenituzadađu,dasmještavakoddobrihvjernikasiromašnudjecunaprehranu.Molidabižupnici
iupraviteljižupausvojimkuđamanajhitnijeporadiliutomsmjeru,dasenaĜeštovišetakvihdobrih
vjernika,kojisuvoljnipreuzetidjecu.MeĜutomdjecomimaidojenēadi,kojatrebajunaroēitu
njegu....Nadbiskupjeubrezoviēkidvoracsmjestiooko80napuštenedjecesvakevjereizsvihkrajeva
Hrvatske,asestreodNašeGospesuimalevoditibriguonjima.Djecasugazavoljela,jerjezalazio
meĜunjih.imbigaopaziladajedošao,svabisesjatilaokonjega.Onpaknijenikadadošaopraznih
ruku.Takvisususretiiziskivaliodnjegadostaifiziēkognaporaisnage,jersusetadjecavješalai
penjalaponjemu,vuklagazakaput,natezalaipotezalaamoitamo.Bilojedanakadsestom
djecomigrao,kaonekođsv.FilipNerinaGianicolouRimu,snjimabiobilaziolivade,dasakuplja
hruljtevezasamostanskepatke...Natajjenaēinodgodine1942.do1944.spasenoodgladaismrtii
zbrinuto6.717djece,odkojihjebilooko6.000djece,ēijisuroditeljibilipravoslavnevjereilisuse
nalazilimeĜupartizanima.Poznatojedajenadbiskupustupiousvomparkuivelikistaklenjakidao
gaureditiupravozaizbjegliēkudjecu,skojomjeprigodiceradorazgovarao...“,kažeBenigar.
DianaBudisavljeviđ,roĜenaObekser,rodilaseiškolovalauInsbrukuuAustriji.UdavšisezaJulija
Budisavljeviđa.Onjebioprofesorhirurgije,dolaziuZagreb1919.godine,gdejeosnovaoZavodza
hirurgijupriMedicinskomfakultetu.PoēetkomDrugogsvetskogratagospoĜaBudisavljeviđje
pripadalavišimintelektualnimkrugovima.Kadjesaznalazastradanjepravoslavnihženaidjeceu
logoruLoborͲgrad,sagrupomsaradnika,odkojihsubilinajznaēajnijidrinž.MarkoVidakoviđiinž.
uroVukosavljeviđ,organizovalajeakcijuzapomođdeci.Odpoēetnihaktivnostiskupljanjapomođiu

www.krajinaforce.com
25 DnevniciAlojzaStepinca
hrani,odeđiilekovimazastradaleženeidecutoubrzoprerastauorganizacijuspašavanjadece,
taēnijeogromnogbrojanesretnikaoduzetihodmajkimeĜukojimajebiloimalihbeba.Koristeđise
svojimporeklom,aliiugledomsvogsupruga,tedobrimpoznanstvomsanemaēkimoficiromVon
KotzijanomiusaradnjisaKamilomBreseromuspelajedaoslobodivelikibrojdeceizlogoraStara
Gradiška.
ZloēinpodplaštommilosrĜa
Tusenjenaaktivnostnijezaustavila,pasebrojspasenedecepopeona12.000.Odvažnaiēestita,
rukovodilajespasavanjemkozaraēkedece,animirajuđisveveđibrojēestitihljudikojisutudecu
usvajali.ZahvaljujuđiēinjenicidajeovadivnaženaizmeĜuostalognapravilatajnu,aizuzetno
preciznukartoteku,mnogesumajkeposleratapronašlesvojudecu,štojojjeibilanamera.Usvom
dnevniku,toskoromitskobiđe,kojedanaspoēivauInsbruku,DijanaBudisavljeviđ,izmeĜuostalog
piše:
3.listopada1941.
„Mojašogorica,graMiraKuljeviđsaznalajedapostojivelikikoncentracijskilogorukojemseosim
Židovkinalazeipravoslavkesdjecom....OdluēilesmoseotomepobližeinformiratiuŽidovskoj
opđini...Utovrijemesmosamonamjeravalemjeseēnodavatinovēanepriloge.“
6.veljaēe1942.
„UvijeksenašaonetkodapomogneŽidovkamaikomunistkinjama,doksezapravoslavnenijenitko
brinuo.“
DijanaBudisavljeviđjeostavilaiseđanjenaStepincapokomegajestotinuputamolilazapomođi
uslugu,„onbiobeđaoaliništanebiuradio“.Kadajejednagrupadecebilasmeštenau
NadbiskupskomstaklenikuDijanajeStepincamolilazabaremmalomlekaizštalenadbiskupijegdeje
biloutovremeosamdesetkrava,alinijedobilanilitru.Tolikoootužnimpastoralnimslikama
Benigarovebiografijesveca.
KontaktStepincaiPaveliđasenijeprekidaoniujednomtrenutku.esteposete,dopunjavanesu
uēestalimpismenimobrađanjem.Nekolikoodtihpisamajesvakakoneophodnosagledativeoma
temeljitoipokušatibarempronađiodgovornanjihovsadržaj.Naime,živetiutakosurovom
vremenu,znatištaseokovasdešavaidržatiseformeupredlozimaiobrađanju,tosemožepodvesti
samopodsmišljenureakcijukojaumirujevašusavest,umeriukojojjeimate.Godine1941,
nadbiskupje,uputiopismoPaveliđu,ukojemtražidase„ublažiteškasudbinaprogonjenihljudi“.Evo
kakoonosvojimdelomizgleda.
„Poglavniēe!
SlobodansamkaonadbiskupizastupnikKatoliēkecrkveskrenutiVašupažnjunanekepojave,koje
mebolnodiraju.Pripominjemodmah,dasamuvjeren,daseovepojavedešavajubezVašegaznanja,
adađesejedvatkonađi,kojiđeimatismjelosti,daVasnanjihupozori,padamijetovišedužnost,
dajatouēinim.ujemsvišestrana,dasetuitamoneēovjeēnoiokrutnopostupasnearijevcima
prigodomdeportiranjausabirnelogore,aiusamimtimlogorima;štoviše,daodtakvapostupka

www.krajinaforce.com
26 DnevniciAlojzaStepinca
nijesuizuzetanidjeca,nistarci,nibolesnici.Znadem,dameĜutima,kojisedeportiraju,imadeu
novijedobaikatolikakonvertita,pamijetovišedužnost,dasezanjihzauzmem...“
„Dozvolitemi,gospodinePoglavniēe,danajprijeopsenitoistaknemovo:odnosnemjere,kojeseu
tomsmjeruprovode,moglebiseprovoditi,adapostignupotpuniuēinak,nahumanijiiobzirniji
naēintako,daseuēovjekuzaistagledaēovjekaislikuBožju,osobitodasepokaželjudskiikršđanski
obzirpremaslabimstarcimaistaricama,nejakojinedužnojdjeciipremabolesnicima.Iutamnici
najgorihzloēinacaprodirublagezrakeēovjeēnostiiKristoveljubavi!Nadležnimorganima,anapose
organima,kojiprovodedeportacijuikojisenalazeusabirnimiradnimlogorima,trebalobiskrenuti
pažnjunatemomente,padazaistadoĜudoizražaja...“
„Slobodansamdaspomeneminekepojedinaēnestvariusmjeruublaženjapostupka:a)dase
upuđivanjeulogorevršinatajnaēin,daimbudeomoguđeno,daspremenajnužnijestvari,damogu
ureditisvojenajhitnijeobvezeipremaobiteljiipremaslužbi;b)daseotpremanjenevršiu
prenatrpanimplombiranimvagonima,naroēitonenaudaljenamjesta;c)daseinterniranimadaje
dovoljnahrana;d)dasebolesnimaomoguđilijeēniēkanjega;e)dasedozvoliotpremanjenajnužnije
hraneiomoguđidopisivanjesobitelji“.

www.krajinaforce.com
27 DnevniciAlojzaStepinca
Razgovoi sa Nacekom ostao je obavijen
tajnom

Dakle,kakosevidiizdelapismakojecitiramo,nijevažnasudbinaonihstotinehiljadanesretnika,veđ
naēinnakojisetaubilaēkamašinerijapremanjimaodnosi.Štođeređidanepraviēnasmrtmožeda
budeumnogomehumanijaukolikosudželativaljdaljubazniji.IakojeStepinacpredviĜaoslom
osovineBerlinͲRim,asnjomiPaveliđevavladanjaiustaškogrežima,sasvojejestraneuēiniosve,što
jesamomogaoištojebilospojivosnjegovimpoložajem,dasaēuvadobroimehrvatskognarodaida
Hrvatskabudesamostalnadržava.
PredviĜajuđiskorašnjiporazuratu,zaštanijetrebalobitiprepametan,Stepinacdanonođno
uspostavljakontaktekakobiNezavisnuHrvatskuspasaoodosloboĜenja,ikakobiakojeikako
moguđenaveoEngleskuiAmerikudaokupirajunjegovoēedo.
EvoštaotomepišeBenigar:
„HrvatskomkiparuIvanuMeštroviđuzahvaljujemoslijedeđucrticu.Kadsusepoēetkomg.1943.u
vanjskomsvijetusastalnestranepoēeleširitinesamoistinitevijesti,negoipretjeraneilažnei
zlonamjerneglasineoustaškomrežimuisvesetopripisivaloHrvatskomNarodu,poslaoje
nadbiskuppovjerljivoporukusvimžupnicima,ukljuēivšiioneuDalmaciji,damuistotakopovjerljivo
pošaljupodatkeozlodjelimapoēinjenimodnacistaifašistananašempodruēju.Odazvaloihse85po
sto.Sveteizvještajestaviojeutorbicuzaspiseiodletio26.svibnjaistegodinezrakoplovomuRim.U
RimusesastaosIvanomMeštroviđem,komujepovjerio,dakanipredatiSv.Ocusvenavedene
dokumente“.

www.krajinaforce.com
28 DnevniciAlojzaStepinca
„Stepinacjeovajput,nastavljaMeštroviđ,biovrlouzrujaniispriēaomije,kakosumunacistipre
osamdanastrijeljaliroĜenogbratazbogvezespartizanima.(Ubijenjeodstranenacistazbog
saradnjesapartizanima).Istakaoje,kakosuokupatorisveokrutnijiikakosuprilikeuHrvatskojsve
žalosnije,ēemusunajveđimdijelomkriveborbeizmeĜuēetnikaiustaša,kojisujednakookrutni,a
štojedovelododotadaneviĜenemržnjeizmeĜuHrvataiSrba.Izniojeēinjenicudasenaobjestrane
generaliziramržnja.KaodokazdajenetaēnodasviSrbimrzeHrvate,iznioještojenedavnodoživios
jednimsrpskimēasnikom.TajēasnikmujedošaonaKaptoliispriēaoslijedeđe:Posljednjihdana
opstankaNezavisneDržaveHrvatskePaveliđjeposlao,prekošvicarskogkonzula,svogodaslanika
(ministraV.Vraniđa)uItalijuglavnomzapovjedništvusavezniēkihsnagasmolbomdabisavezniēka
vojskaokupiralaHrvatskuitakojespasilaodkomunizma.
PaveliđjenekolikodanaprijepovlaēenjaponudioStepincudapreuzmevlast,padabijeonpredao
voĜstvupartizanskevojske.DvailitridanaprijeslomanadbiskupsesastaosadrMaēekom,kojije
biojošuvijekpodpaskomustaškoggeneralaMoljkova.Dotadanitkonijesmioknjemu.Moljkovje
stigaonaveēeroko8automponadbiskupadagaotpratikMaēeku.Nadbiskupnijespomenuo
nikomekamoide,panisvomtajniku.DrMaēekjeostaozapanjenkadgajeugledao.Razgovorje
trajaotrisata,Maēekjebioizjaviodaostaje.Prvedane,dađesenegdjesakriti,akasnijedađeveđ
iđi.Osadržajutograzgovoranijesevišeništasaznalo.

www.krajinaforce.com
29 DnevniciAlojzaStepinca
Bosleunost i upoinost u uokazivanju
neistine

Maēek,meĜutim,ipaknijeostaoudržavi,veđjepobegaoglavombezobzira.
ZarnijekontinuiranapoplavatekstovauHrvatskojupravoto.Sadakadasustvorilisvojudržavutreba
svojimnovimnaraštajima,aisvetu(uskorašnjimdogaĜajimakojisujojprethodili,ponovosuizvršili
genocidnadsrpskimnarodom)pokazati‘’slavnuistorijusvojihpredaka’’Ͳpokušavajuđidau
drugaēijemsvetluprikažuStepinca,paPaveliđa,paJasenovac,pasejošdrznudaodJevrejatraže
proglašavanjeStepincazapravednika...tedaužasnezloēinekojesuustašepoēiniletadapod
PaveliđemiStepincemod1941.do1945,ipodHDZiTuĜmanomod1991.doproglašenja
nezavisnosti,prikažukaoborbuzaosloboĜenjehrvatskognarodainjegovuvekovnutežnjuza
svojomdržavomiizbrisatiklerofašistiēkeinacistiēkekorene...
JakovBlaževiđ,previšeoddvedecenije,1985.godine,govoređio„zaboravljanju“prošlostiiStepincu
kogajeveomadobroupoznao,previšeoddvedecenije,aštojeaktuelnoidanas,samonasuverava
uneverovatnuupornostidoslednostudokazivanjuneistina:
„Ovo‘dasezaboravi’’’,tonijedovoljnoreēeno.Negoidemomidalje.Azaštosetokrijeodjavnosti?
Tkojetosakrio?Nijetozaborav,negotuimanekenamjere.E,to.Natomejainsistiram.Tkojeto
meĜunamakojitosadnedajedaseiznosenateleviziji,današatelevizijaištampaobilježi25Ͳ
godišnjicusmrtitograzbojnika.DavidimokakoonidetomPaveliđusasvojimprelatima,razumiješ,
pamuseondaklanja,padajeproglase,izjaveprotivnaroda.E,sadštajeto,kakavjetomarazam
kodnas,tkojeto?Atotrebaprokopati,daganaĜešividišzaštotoradi’’.
TrebapogledatisamonekolikostranadispozitivapresudenakojimasenižudokazanekriviceͲisveje
jasno.Znamdajeutovrijeme,kadaseseotkrileonevulgarnestvari,dajeStepinacprimiousvoj
domudrugojpolovinirujna1945.ustaškogpukovnikaibivšegglavnogravnateljazajavniredi
sigurnost,E.Lisaka,padajePaveliđsvojuarhivupohraniokodnjega,dajeēuvaoploēesa
Paveliđevimgovorima,padajeonozlato,srebroizubeiēeljustikojesutrganeizlogorskihžrtava
pohranionaKaptolu,itdͲnarodtražioštoveđukaznu.Jerdrugojebilonaširokompolitiēkomplanu

www.krajinaforce.com
30 DnevniciAlojzaStepinca
raskrinkavatineprijatelja,adrugastvarsuovikonkretnidokazi,kadasitopokazaoonimakojijoš
nisudovoljnodoraslikonkluzijamapolitiēkenaravi,irekao:Evo,tojeStepinac.Paveliđmuostavio
zlato,ostaviosrebro,ostavioarhivu,primaojeoverazbojnike,davaoimtookrvavljenozlato,kao
poputbinudamogubježativanzemlje,nakonzavršetkarataradionanastavljanjukrvoproliđa...
...„AstvarjesadautomeͲzaštomiđutimo?Zaštosmomisamomalosvojedobnodalinateleviziji
kakoStepinacidePaveliđuuposetu.Otvorilito,papresjekli.Itojenestalo.Atotrebadasedaje,
razumiješ.Znaškakojetoupeēatljivastvar.“
„Bezokupacije,odnosnoširokepolitiēkepodrškeMaēekaiStepinca,nebibiloPaveliđa.Onisunjega
inaugurirali.Oduskršnjenedjelje1941.godineodutorka,dvadanaPaveliđēuēiuKarlovcusasvojom
grupomustaškihrazbojnikaēekajuđidaseMaēekiStepinacdogovoresaspecijalnimizaslanikom
firera.Paveliđjebioizvršilactogaštosuseonidogovorili,StepinaciMaēeksukonstitutivnielementi
NDH,anePaveliđ,samposebi.

www.krajinaforce.com
31 DnevniciAlojzaStepinca
Zatocenik fanatizovanog
antikomunizma

OnnijebionekautjecajnapolitiēkasnagadokMaēeknijedaosvoj„Proglashrvatskomnarodu“,a
Stepinacneštokasnijesvom„katoliēkomstadu“,dajetoostvarenjevelikihsanjahrvatskognarodai
dataj„davnoželjkovaniideal“imadasepodrži.Tojeto.
...“Nijemeimpresioniraokaoosoba.Shvatiosamgaodpoēetkadokrajakaoograniēenaēovjeka,
nesposobnadauēestvujeutomsuĜenju,dauĜeujednudiskusiju,razmatranjetadašnjepolitiēke
situacijeisvogdjelovanja.Uopđenijebiosposobanzato.NJegovaodbranajebila:„Mojajesavjest
ēista“.Takodaonposvojojpojavi,naēinuponašanjaitd,nijeostavljaonekuimpresijuēovjekaod
znaēaja,negoimpresijujednogprosjeēnogpopa,kojisenašaousituacijikadajetrebalodadade
verbalnubitku.MeĜutim,onješutio.Kapituliraojeodpoēetkadokraja.Govorioje:„Mojajesavjest
ēista“,igotovastvar.BezobziranatoštojenasuĜenjustalnobiojedanameriēkikardinal,kojise,
kadjeStepinaculaziousudnicu,stalnodizaoidubokomuseklanjaokao„velikojglavi“,ovajnije
mogaoništausvojuodbranuređi.Iskrenoreēeno,ostaviojedojamlukavogkrašiēkogseljaka,na
kojegjenakalemljenajezuitskamantija,pasadtosvojelukavstvonepokazujepodzagorskim
šeširiđemnegopodmantijomikukuljicom.Zatoēenikfanatiziranogantikomunizma,vezansvojom
ograniēenošđuzasvogfašistiēkoggospodara,PijaDžII,onjemoždaibojeđiseBoga,uglavnom
ponavljao:„Mojasavjestjeēista“.
„Iprematome,Stepinēevacrkvakonzekventnoseorganizacijski,ideološki,politiēki,historijski,
održava.OninaStepinēevudjeluidejamaosnivajuisadašnjupolaznuosnovicukojomulazeuodnose
usvijetuikodnas,jednimnaokonovimjezikom.Evo,ovaKuhariđevaokružnicapovodomgodišnjice
Stepinēevesmrt,tojejednaēistopolitiēkarabota,jeziēkizamumuljena.AštajeStepinacbio,tone
trebamenemnogodapitate.Nego,daseobjaviislikamainjegovimposlanicama,kakojepodržao
Paveliđa,kadjeovajinstalirannavlast.IkadjePaveliđbežao1945.ikadjePaveliđevavladaslala
adresezapadnimsaveznicima,podpretpostavkomdađeseRusiionisukobiti,kadimsePaveliđ
stavljanaraspoloženjeistiēuđidajeNDHtrajnaivjekoveēnatvorevinahrvatskognaroda,
istovremenoseStepinacobrađazapadnimsaveznicima.Koordiniranosuradili.Totrebaizvuđii
štampati.AdanascrkvaništanegovoridajeStepinēevacrkvabilaizdajniēkapolitikaprema
hrvatskomnarodu.TaizdajniēkapolitikajeukontinuitetuRimskecrkve.Nemojtenikadagovoriti
katoliēkacrkva,uvekgovoriteRimskacrkva.“

www.krajinaforce.com
32 DnevniciAlojzaStepinca
„Da,da.OnjebioPaveliđev,ustaškiduhovnipastir.Aonoštosamranijegovorioo
kleronaciobalistima,orlovimaikrižarima,tojprijeratnojklerofašistiēkojštampi,fanatizacijihrvatskih
nacionalistakrozcrkvu,tooniidanasradeinastavljaju.Imajumođnuorganizacijuištampui
ugraĜujuseujezgrokontrarevolucije.Naravno,uizmjenjenimsvjetskimidrugimuslovima,alioni
istrajavaju.UvijekkaosamostalnielementtražesaveznikausvijetuprotivsocijalistiēkeJugoslavije,a
toznaēiiprotivhrvatskognaroda.Antikomunizamimjecentralnaorijentacija.Tojeosnovno.
Rimokatoliēkacrkvajebilaufunkcijispasavanjanajreakcionarnijihrežima.Uvrijemerataje,
naravno,bilaprotivnarodnooslobodilaēkogpokreta.Tojejednakonzekventnalinijakojusamotreba
znatipratitikrozhodnikelabirinataiuovojnovojsituaciji.Alitojeistalinija.Itoupornoistalinija.“

www.krajinaforce.com
33 DnevniciAlojzaStepinca
Piivilegovan u ounosu na uiuge
iobijase

NištaStepincunijeznaēilomoretugekojesuprednjeganasuĜenjuizlilisvedocisvihužasa.NJemuje
savestbilaēista.Ondegdejetođutanjemoraodazamenikrikēoveka,neizostavno,ostalojehladno
liceēovekakojijesveštenik.Odsvega,naStepincajesamojednastvarostavilautisakiotomenam
jeostaozapis:„KadjeErihuLisakubilaproēitanaosuda,kojomsekažnjavanasmrtvješanjem,onje
povikao:‘ŽivjelaNezavisnaDržavaHrvatska!‘.ZaLisakajerazumljivo.Morampriznatidasejeēasno
ijunaēkiponio.Bioježrtvasvojeideje.Možeitekakoslužitizaprimjerodluēnostiimnogisemoraju
prednjimpostidjeti.Kolikojesamomukapodnio!DoksunekinašisvešteniciͲutuēenihživacaͲ
svaštagovorili,Lisakjetihogovorio:‘Žalosno!Žalosno!‘Govoriojetakodaijaēujem.Proglasilisuga
zloēincem,imenestavilidonjega,dametobožeponize“.
Mioēiglednopreozbiljnoshvatamoneēijeproglašenjezasveca.Ili,makarbitakotrebalodabude.Da
binekopostaosvetacmoraojedabudeilimuēenikilitvoriteljēudesnihdela.Stogasenaknadno
domišljajunajrazlēitijidogaĜajikojibigauvrstiliujednuilidrugugrupu.Tebiojemuēenikjerjebio
takodugouzatvoru,tetamojetrovanodēegajepotomumrouKrašiđuukuđnompritvoru.Istine
radi,stvarisustajaleumnogomedrugaēije.Kakonebismobilioptuženizaizmišljanje,citirađemo
jednostavnoBenigarainjegovubiografijuStepincakojagapreporuēujezasveca.
„Nadbiskupnijebiostavljenu‘karantenu’,veđsumuodmahdodijeliliposebnuđelijuukrilukojesu
logorašismatralipovlaštenim.Tokrilosesastojaloodnekolikosoba,kojesusvojevremenoslužile
kaouredkaznionice.Tkojeboravioutomkrilubiojepotpunoodijeljenodostalihlogorašaistajao
podstrogimnadzoromupravnikaJosipaŠpiranca.Zbogtogastrogognadzorabilokakavdodirs
drugimzatvorenicimabiojeposveonemoguđen.
PrvasobanadesnoodglavnogulazabilajestanicamilicionarakojisubiliodreĜenizaslužbuutom
odjeljenju.Drugajesobabiladodijeljenanadbiskupu.Zanjegasuoddvijusobauēinilijednu,
porušivšizidkojiihjedijelio.
Usobijenadbiskupimaovojniēkikrevet,stolistolicu,dvijepolicezaknjigeijedanstariormarza
odijelo.Upoēetkujeimaosvojmalipisađistroj.KasnijesumuKolumbovivitezoviizAmerike
poklonilinovi.Tređamujesobaslužilakaokapelica,unjujeupravastavilalijepizhrastovine
umjetniēkiizrezbarenoltar.KakokrižnaoltarunijeimaoSpasiteljevalika,jedanodutamniēenih
sveštenikajepotajnodžepnimnožemizrezbariokrasnomaloraspelo,tj.križsaSpasiteljevimlikom,

www.krajinaforce.com
34 DnevniciAlojzaStepinca
dugaēak12,8cm,aširok8,2cm.Nadbiskupjetoraspelopriēvrstionaoltarnikriž.Premabilješcikoju
jesamnapisaonaceduljicuiposlaounadbiskupskidvoruZagrebu,hranajebiladobraipostupak
uljudan.PoruēiojedamuzbogtoganešaljuhranuizZagreba.Onjejedinidobivaoposebnuhranu,
graĜansku,kojumujepripravljalanekapravoslavkauobližnjemžupnomdvoru.Hranubidonosilina
glavniulazukaznionicu,aprimaobijeslužbujuđiēasnik,pregledaoipredaoodgovornom
zapovjedniku,dajeotpreminadbiskupu.Dnevnojedobioivino,kojemujebilopotrebnoradi
probave.Svakimjesecjedobioibocurakije,kojuonnijepio,veđjujepokloniokojemusupatniku.“

www.krajinaforce.com
35 DnevniciAlojzaStepinca
Pocetak uiugog kiuga laāi i nesieca

AštosenjegovebolestiitakozvanogtrovanjatiēeBenigarzapisuje:
„Udrugojpolovicitravnjag.1953.ukuđanisuzapažali,dasusenakardinalovulicupojavilecrvenoͲ
ljubiēastemrlje.Koncemsvibnjaistegodinegajeposjetionjegovosobnilijeēnikiobaviostruēni
pregledzdravstvenogstanja,kojejebilozadovoljavajuđe.Jedinogajesmetalaupadnaljubiēastaboja
cijelogalica,obauhaišake.Kakonijeponiosasobompotrebitesprave,pošaojeponjihuZagreb.
VrativšiseuKrašiđuēinipotpunipregledkrvi,kojijepotvrdiosumnjuotežemoboljenjukrvii
ustanoviodiagnozu:morbusvasšuez,ēijelijeēenjepremadosadašnjemiskustvunijeuspješno,i
bolestbimoglatrajatinajduljedesetgodina...
IzvršnovijeđeHrvatskeposlaloje,15.lipnja1953,lijeēniikukomisiju,pethematologa,uKrašiđ,da
ustanovestvarnozdravstvenostanjekardinalovo.Onjebionašetnji.Vrativšisebiosesavuznojio.
Lijeēnicisuēekalipredkuđom.Kardinalseispriēao,dasemoranajprijepresvuđi.UmeĜuvremenu
župnikjedošljakepoēastio.Kadasekardinalpresvukao,pozovevoĜukomisije,partijca,lijeēnika
UDBͲeuZagrebu,temuizjavi,dakomisijuneželiprimitiuprilikama,ukojimasenalazi,jerdaimade
svojelijeēnike,kojisuveđustanovili,oēemuseradi.Onisumudosta,ionostajeuKrašiđu,gdjeđese
lijeēiti,kakomože.Lijeēnikseispriēavaotvrdeđi,daonivjerujuunalaznjegovihlijeēnika,alitusu
hematolozi,kojisubašzatakvebolestistruēnjaci.
...26.srpnja1953,u10,30s.prijepodne,stiglisuupratnjidr.BogiēeviđauKrašiđspecijalistiiz
AmerikedrJohnLanjrence,direktorDonnerLaboratorysasveuēilištauKaliforniji,idrFrancisRuzich,
kirurgizikaga.ProfesordrLanjrencedoniojesasobompoposebnomodobrenjuameriēkog
kongresa,kojejedanoperacclamationem,injekcijuP.32,tj.radioaktivnifosfor.Injekcijumuje
nakonsvestranogitemeljitogpregledauštrcao.Drugogdanaujutrovratilisuseobojicaopetu
pratnjidrBogiēeviđaiizdaliobavijest,ukojojsuistaknuli,dasunašilijeēniciodliēnolijeēilikardinala,
asamozdravljedanijekritiēno,negogotovoosigurano.IzatogaposjetapošlisuodmahuRim,da
obavijestesv.ocaobolesnikovustanju.NakontrimjesecaimalisustiđilijeēniciizŠvicarske,dadadu
bolesnikujošjednukoliēinuradioaktivnogfosfora.

www.krajinaforce.com
36 DnevniciAlojzaStepinca
Kardinaljenakonteinjekcijeupravooživio.Redovitojeopetnedjeljomiblagdanimapoēeoslužitisv.
misupodnevnicusapropovijedu.Tekmusevratio.Osjeđaosejesvježzarad...Utrijenavratabio
kodnjegainajuvaženijihematologuEvropiprofesorLudvigHeilmeyer,direktorsveuēilišneklinikeza
unutrašnjebolestiuFrajburguuBreisgaukaokonzilijarnilijeēnik.“
Eto,tojesvapriēaomuēeništvu.TojestvarnaslikaStepincakojiseproteklihnekolikodanaopet
pojaviounovomfeljtonuGlasakoncilakaonekosasvimdrugi,neprepoznatljivdotemeredase
ēovekupitaimalivišeStepinaca,jernigdenireēioratu,pokrštavanju,logorimasmrti,klanju,
bestijalnomiživljavanjunadnemođnim,nanajnemođnijomdecom,ženamaistarcima.PošteĜeniod
svegatogapoēinjesenovikruglaži,novikrugnesređa,koznakadaizakoga,alinesređaneizostavno.

BranimirStanojeviđͲGlasJavnostimart.2008
Kraj

Zajosdokumenataposjetitewww.krajinaforce.com