เรียนผู้ใช้ บริการ Hotmail ทุกท่ าน

สื บเนื่องจากปั ญหาที่ท่านแจ้งมาเกี่ยวกับการล็อกอินเข้าใช้อีเมลของท่านใน Hotmail เราขอแจ้งให้ท่าน
ทราบเกี่ยวกับปั ญหาและวิธีการแก้ไขดังต่อไปนี้
สถานการณ์
ตั้งแต่วนั ที่ 20 กันยายนโดยประมาณ ทีมงาน Windows Live ได้เริ่ มต้นขั้นตอนการป้ องกันอีเมลสแปม โดยส่ ง
อีเมลแจ้งให้ลูกค้าเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านและทางานร่ วมกับเจ้าของอีเมลที่โดนเจาะข้อมูลเพื่อคืนสิ ทธิ การใช้งาน
ที่ถูกต้องให้แก่ผใู ้ ช้งานที่ได้รับผลกระทบ การกระทาดังกล่าวเป็ นไปเพื่อต้องการกาจัดอีเมลสแปมที่ก่อปั ญหา
ให้แก่ผใู ้ ช้บริ การอีเมลของ Hotmail เพราะหลายท่านยังไม่ทราบว่าอีเมลของตนเองโดนคุกคามแล้ว เราได้
ประกาศแจ้งเกี่ยวกับมาตรการข้างต้นนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 24 กันยายน นี้เวลา 10:00 ที่http://Microsoftontheissues.com
จานวนผู้ได้ รับผลกระทบ
จากความพยายามที่ผา่ นมา เราพบว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ มีอีเมลที่ได้รับผลกระทบในจานวนไม่ถึง 1% ของจานวน
ผูใ้ ช้ Hotmail ทั้งหมดทัว่ โลก ซี่ งทาให้เกิดกรณี เช่นการเข้าสู่ Hotmail โดยใช้รหัสผ่านเดิมไม่ได้
การแก้ไข
สาหรับท่านที่เข้าใช้บริ การของ Hotmail ไม่ได้ โปรดแจ้งปัญหาการใช้งานของท่านไปที่ลิงค์ตามคาแนะนาที่
แนบ และจากนั้นทีมงานสนับสนุนจะเข้าช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาของท่านภายใน 48 ชัว่ โมง
ทางบริ การ Hotmail ที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้จดั เตรี ยมทีมงานพิเศษกว่า 300 คน เพื่อช่วยให้บริ การ
ทุกท่านอย่างเร็ วที่สุด และเราต้องกราบขออภัยอย่างยิง่ ในกรณี ความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น มา ณ ที่น้ ีดว้ ยค่ะ
ด้วยความเคารพอย่างสู ง
กมลภัทร แสวงกิจ
ผูจ้ ดั การธุ รกิจออนไลน์ ประจาประเทศไทย
Microsoft Advertising

คาแนะนาในการกู้ Hotmail คืน (ใช้ Menu ภาษาไทย)
1.

Set IE Browser เป็ นไทย เพื่อทาให้เข้าสู่ www.Windowslivehelp.com เป็ นภาษาไทยได้
1.
2.
3.
4.

เลือก IE
เลือก Tools (มุมบนซ้ายสุ ด)
เลือก Internet options
เลือก language => ไทย

2.

เข้าไปที่ http://windowslivehelp.com/accountrecovery

3.

คลิก ลิงค์หน้าการตรวจสอบของ Windows Live ID ที่
http://windowslivehelp.com/passwordreset.aspx และ คลิก ดาเนินการต่อ 2 ครั้ง

4.

ใส่ ขอ้ มูล email ที่ใช้สาหรับติดต่อเพื่อการนี้ คลิก ดาเนินการต่อ

5.

ใส่ ขอ้ มูล email Hotmail ที่มีปัญหา คลิก ดาเนิ นการต่อ

6.

ใส่ ขอ้ มูล ส่ วนตัวต่างๆ แล้ว คลิก ดาเนินการต่อ

ในช่อง IP Address คลิกที่ http//www.whatismyip.com ตามลิงค์ที่แนะนา เพื่อดู IP Address ของท่าน

7.

จด PIN คลิก Check box และ คลิก ห้องสนทนาส่ วนตัว

8.

ใส่ PIN คลิก Submit

9.

ข้อมูลจะถูก post เรี ยบร้อยแล้ว

10.

ท่านจะได้รับ Email จาก Windowslivehelp support team และรอการดาเนินการภายใน 48 ชม.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful