Ñoà aùn moân hoïc 2

Maïch Töï Ñoäng Traû Lôøi Ñieän Thoaïi

CHÖÔNG IV: THIEÁT KEÁ CHI TIEÁT

I. SÔ ÑOÀ KHOÁI TOÅNG QUAÙT:

Giao tieáp ñöôøng daây

Nhaän bieát chuoâng

Boä ñeám

Maïch hybrid vaø maïch loïc Maïch phaùt tieáng noùi

Maïch ñieàu khieån relay

Maïch phaùt hieän busy tone

Ø Khoái giao tieáp ñöôøng daây coù nhieäm vuï giao tieáp vôùi ñöôøng line caû tín hieäu laãn tín hieäu thoaïi. Ø Ñaûm baûo trôû khaùng 600 Ω. Ø Khoái nhaän bieát tín hieäu chuoâng nhaän bieát ñöôïc khi toång nhaän chuoâng. Ø Boä ñeám seõ ñeám soá laàn ñoå chuoâng.
SVTH : Hoà Chaán Hoa – Voõ Kim Hoaøng Trang 21

tuï C1 ngaên doøng DC neân khoâng coù doøng phaân cöïc cho diode quang vì theá diode quang taét. II MAÏCH GIAO TIEÁP ÑÖÔØNG DAÂY VAØ CAÛM BIEÁN CHUOÂNG: 5V Ring C1 Dz R2 Bridge Tip C2 4N35 Taïo CLK cho boä ñeám 7414 R4 C4 R3 • Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Bình thöôøng khi chöa coù tín hieäu chuoâng thì ñieän aùp treân ñöôøng daây laø Vdc coù trò soá 48V. Ñieän aùp ôû chaân vaøo cuûa IC 7414 laø möùc [0] do ñoù ngoõ ra seõ laø möùc [1]. Ø Maïch phaùt hieän busy tone khi coù tín hieäu baùo baän khoái naøy seõ phaùt hieän vaø ñöa tín hieäu nhaèm giaûi toûa maïch keát thuùc quùa trình ghi. Ø Maïch ñònh thôøi coù nhieäm vuï giaûi toûa maïch ghi tieáng noùi khi gaëp tröôøng hôïp maùy bò baän. Ø Maïch phaùt tieáng noùi seõ phaùt ra tieáng noùi : “Chuû nhaø ñi vaéng…” khi môùi taïo traïng thaùi nhaác maùy. Ø Maïch hybrid vaø maïch loïc caùch ly tín hieäu thu vaø tín hieäu phaùt. Khi coù tín hieäu chuoâng thì SVTH : Hoà Chaán Hoa – Voõ Kim Hoaøng Trang 22 . loaïi boû nhöõng tín hieäu coù taàn soá cao hôn taàn soá tín hieäu thoaïi.Ñoà aùn moân hoïc 2 Maïch Töï Ñoäng Traû Lôøi Ñieän Thoaïi Ø Maïch ñieàu khieån relay seõ ñieàu khieån relay taïo traïng thaùi nhaác maùy giaû.

85*10 -3 A Choïn ñieän aùp rôi treân diode chænh löu laø 0.2V ⇒ VR3 = Vcc – VSat = 5 – 0. vaø caàu diode cho neân taïo doøng phaân cöïc thuaän cho diode quang daãn. tín hieäu naøy qua tuï C1. taïo thaønh moät xung kích cho boä ñeám.2 = = 360Ω Idc 5 * 10 −3 R2 = Choïn giaù trò thöïc teá laø R2 = 330 Ω • Ñieän trôû haïn doøng qua Transistor quang R3: Khi Transistor daãn baûo hoøa thì VSat = 0. Thoâng thöôøng ngöôøi ta seõ choïn ZC2 = R2 ⇒ ZC2 = 330 Ω 1 SVTH : ⇒ C Chaán Hoa – Voõ Kim 1 Hoà 2 = Hoaøng ≈ 19.3µ F = 2πfZC 2 2 * 3.2 = 4.Ñoà aùn moân hoïc 2 Maïch Töï Ñoäng Traû Lôøi Ñieän Thoaïi ñieän aùp treân ñöôøng daây coù trò hieäu duïng laø 70 ÷ 90 Vrms vaø taàn soá laø 25Hz.7 V Ñieän trôû haïn doøng R2 : Choïn ñieän aùp ghim cho diode Zener laø Vz = 12V • Vdc − Vz − Vdiode 15 − 12 − 1.14 * 25 * 330 Trang 23 .8 = = 1000 Ω IE 5 * 10 −3 Choïn R3 = 1K • Tuï loïc C2: Tuï C2 ñöôïc tính sau cho coù theå bypass moät phaàn tín hieäu chuoâng vaø toaøn boä tín hieäu thoaïi. • Tính toaùn caùc giaù trò linh kieän: Choïn ñieän aùp hieäu duïng tín hieäu chuoâng laø Vrms = 90V Choïn IDC = 5mA Choïn ñieän aùp ngoõ ra caàu chænh löu laø VDC = 15V Doøng I AC qua caàu chænh löu ñöôïc tính theo coâng thöùc: IAC = (π/2)*IDC = 7.8V ⇒ R3 = VR 3 4. Ñieän aùp chaân 1 cuûa 7414 seõ laø [1] vaø aùp ngoõ ra seõ laø [0].

68 µF / 150 V * Maïch tích phaân R4. Vn Vin Vout SVTH : Hoà Chaán Hoa – Voõ Kim Hoaøng Trang 24 Vh . C4 Maïch tích phaân coù thôøi haèng τ = R4*C4 trong thôøi gian ≤ 2s phaûi thu ñöôïc möùc ñieän aùp ngöôõng töø logic 0 leân logic 1 cuûa coång NOT (loaïi Schmitt trigger). möùc ñieän aùp ngöôõng Vn =3.4 Ω ⇒ C1 = 0.7 µF Choïn C1 = 0.2V 4 * 25 * 22 * 10 − 6 * 330 * 2 Maët khaùc.5V öùng vôùi ñieän aùp nguoàn 5V. ta coù phöông trình: IAC*ZC1 + 2*V D + V AC = 90 ⇔ 7.2 = 90 ⇔ ZC1 = 8076.7 + 25.85*10 -3*ZC1 + 2*0.Ñoà aùn moân hoïc 2 Maïch Töï Ñoäng Traû Lôøi Ñieän Thoaïi Choïn C2 = 22 µF / 50 V • Tuï C1 : Ta coù: Vac = ( 4 * f * C2 * R2 + 1) 4 * f * C 2 * R2 * 2 *Vdc ⇒ Vac = 4 * 25 * 22 *10 −6 * 330 + 1 * 15 = 25.

SVTH : Hoà Chaán Hoa – Voõ Kim Hoaøng Trang 25 . ta coù : R4 = 0 . suy ra chu kì T =0. Vc(t) Giaûn ñoà thôøi gian naïp tuï Vc (t) = Vcc*( 1 – e -t/τ t ) vôùi τ = R4*C4 Ta choïn τ (thôøi haèng) cuûa maïch phaûi lôùn hôn chu kì moät xung tín hieäu chuoâng.7 KΩ 30.2 = 6.04s. ta choïn τ = 0.10 − 6 Choï n giaù trò thöïc teá R4 = 6. Ñeå ñôn giaûn cho vieäc tính toaùn. Nhö vaäy quaù trình quaù ñoä chöa keát thuùc thì coù 1 xung khaùc taùc ñoäng tieáp vaøo maïch neân ñieän aùp cöù theá taêng daàn.04s 2s Tín hieäu vaøo laø moät chuoãi xung. Nhö vaäy quaù trình quaù ñoä chöa keát thuùc thì coù moät xung khaùc taùc ñoäng tieáp vaøo maïch neân ñieän aùp cöù theá taêng daàn leân.8 KΩ.Ñoà aùn moân hoïc 2 Maïch Töï Ñoäng Traû Lôøi Ñieän Thoaïi Ta coù taàn soá tín hieäu chuoâng laø 25 Hz. Do ñieän aùp treân tuï naïp chöa ñeán giaù trò max thì ñaõ xaû.2s. thôøi gian xaû chöa heát thì phaûi naïp tieáp vì theá ñieän aùp cöù taêng daàn. choïn tuï C4 =30µF. thôøi haèng τ = R4*C4 cuûa maïch lôùn hôn raát nhieàu chu kì cuûa moät xung. Nhö vaäy khi coù chuoâng qua opto ta nhaän ñöôïc xung nhö sau : 0.

Vaäy ta coù theå xem ñaùp öùng cuûa maïch tích phaân öùng vôùi 1 xung coù T = 2s.Ñoà aùn moân hoïc 2 Maïch Töï Ñoäng Traû Lôøi Ñieän Thoaïi Vaäy ñieän aùp cuûa tuï C4 sau 0.5V thì maát moät khoaûng thôøi gian laø 0. nhö vaäy tuï C4 xaû raát chaäm ta xem nhö noù naïp maø khoâng xaû.46V Nhö vaäy ñeå ñaït ñöôïc 3.02 / 0.02s laø: VC ( 0.(1 – e-0.2 ) = 0. Tuï C4 ñöôïc naïp qua R4 vaø xaû qua (R4 + R3). V 2s T III MAÏCH ÑEÁM HOÀI CHUOÂNG: 7414 A B Ro(1) Ro(2) QA QB QC QD 1 2 7408 Ctr Relay 3 7493 OUT BUSY TONE RESET OUTPUT Trang 26 SVTH : Hoà Chaán Ro(1)– Voõ Kim HoaønQC QB QA Hoa Ro(2) QD g H H L L L L .3s.8.02 ) = 4.

IV MAÏCH CONTROL RELAY: Maïch ñieàu khieån relay duøng ñeå chuyeån töø maïch nhaän bieát chuoâng sang maïch nhaác maùy giaû. khi khoâng coù tín hieäu chuoâng thì ngoõ ra seõ laø möùc [1].2 KΩ C945 SVTH : Hoà Chaán Hoa – Voõ Kim Hoaøng Trang 27 . nhö vaäy ngoõ ra cuûa maïch caûm bieán chuoâng seõ taïo thaønh xung CLOCK taùc ñoäng ñeán maïch ñeám hoài chuoâng.Ñoà aùn moân hoïc 2 Maïch Töï Ñoäng Traû Lôøi Ñieän Thoaïi Moãi khi coù tín hieäu chuoâng thì maïch caûm bieán chuoâng seõ nhaän bieát vaø xuaát ra ôû ngoõ ra laø möùc [0]. Sau khi ñeám 5 hoài chuoâng thì taïi ngoõ ra chaân soá 3 cuûa 7408 (IC coång And) seõ laø möùc [1] vaø seõ taùc ñoäng ñeán maïch Control Relay. 12V D1 7408 R 8.

2 K V.3933.10 Choïn R = 8. Relay ñoùng.7 IB R= 5 − 0. Tín hieäu treân ñöôøng truyeàn veà SVTH : Hoà Chaán Hoa – Voõ Kim Hoaøng Trang 28 .Ñoà aùn moân hoïc 2 Maïch Töï Ñoäng Traû Lôøi Ñieän Thoaïi Sau 5 hoài chuoâng thì ngoõ ra 7408 leân [1]. Neân nhieäm vuï cuûa maïch Hybrid laø caùch ly tín hieäu thu vaø phaùt.2 = 39.7 = 7.88. trôû khaùng 300 Ω ta coù : Icsat = 12 − 0. laøm cho C945 daãn. Toång ñaøi nhaän bieát traïng thaùi nhaác maùy laø nhôø vaøo toång trôû cuûa bieán aùp caùch ly. Ta söû duïng Transistor C945 vôùi caùc thoâng soá sau: • β = 100 ÷ 300 • PMAX = 250 mW • ICMAX = 100mA Choïn Relay 12V. MAÏCH HYBRID VAØ MAÏCH LOÏC: Nhö ta ñaõ bieát. Diode D1 baûo veä transistor Q traùnh quaù aùp khi Relay ñoùng ngaét.10 3 Ω −3 0.7 − 0.33mA 300 Choïn h fe = β = 10 ⇒ IB = I CSAT = 0.3933mA h fe R= VCONTROL −RELAYl − VD 2 − 0. nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa heä thoáng ñieän thoaïi laø tín hieäu truyeàn ñi vaø veà treân cuøng moät ñoâi daây.

Maïch loïc laø loïc thoâng thaáp chuû yeáu laø loïc laáy tín hieäu thoaïi (300Hz ÷ 3000KHz). nhaèm loaïi boû caùc taàn soá cao hôn ngoaøi yù muoán. 1/ Maïch Hybrid: Maïch Hybrid ñöôïc thieát keá döïa treân ñaëc tính cuûa Op-Amp VR 1K Maïch phaùt R1 22K R1 330 3 + 8 1 Maïch loïc TL082 2 4 R3 22K Tính toaùn vaø söû duïng linh kieän: moái quan heä giöõa ñieän aùp ngoõ ra maïch Hybrid VR vaø ñieän aùp nhaän veà töø ñöôøng daây VT ñöôïc xaùc ñònh baèng phöông phaùp choàng chaäp.Ñoà aùn moân hoïc 2 Maïch Töï Ñoäng Traû Lôøi Ñieän Thoaïi chæ ñi theo ngoõ Rx vaøo maïch. vaø tín hieäu töø heä thoáng phaùt chæ phaùt ra theo ngoõ Tx ñi ñeán ñöôøng daây ñieän thoaïi. + Tröôøng hôïp VL = 0 RL Z2 VT 3 + 2 8 VR1 Z1 4 TL082 SVTH : Hoà Chaán Hoa – Voõ Kim Hoaøng Trang 29 . ñoàng thôøi ngaên caùch phoå taàn cuûa tieáng noùi. Muïc ñích laø ñeå ngöôøi goïi khoâng nghe thaáy tieáng noùi cuûa mình trong loa.

Ñoà aùn moân hoïc 2 Maïch Töï Ñoäng Traû Lôøi Ñieän Thoaïi Neáu xem nhö Op-Amp laø lyù töôûng ta coù: V R1 − V− V− − VT = Z3 Z1 V− ZL = VT Z L + Z 2 ⇒ V R1 = Z3 (Z 3 + Z 1 ) Z1 V− − Z3 V Z1 T ⇒ V R1 = Z 1Z L − Z 2 Z 3 V Z1 ( Z 2 + Z L ) T + Tröôøng hôïp V T = 0: VL Z2 ZL 3 2 8 1 4 TL082 VR2 VT Z1 Z3 V+ = Z2 V Z2 + ZL L  Z  V R 2 =  1 + 3 V +  Z1    Ta coù :  Z  Z 2  ⇒ V R2 = 1 + 3   Z  Z + Z VL   1  2 L  SVTH : Hoà Chaán Hoa – Voõ Kim Hoaøng Trang 30 .

ta coù: VR = VR 1 + VR 2 =  Z + Z3 Z 1Z L − Z 2 Z 3 VT +  1  Z Z1 (Z 2 + Z L )  1  Z 2    Z + Z VL   2 L  Ñeå trieät tieáng doäi thì tín hieäu thu vaøo VR phaûi ñoäc laäp vôùi tín hieäu phaùt VT.2K 10K SVTH : Hoà Chaán Hoa – Voõ Kim Hoaøng Trang 31 . ⇒ Z2 = Z L = 600 Ω Do Op-Amp coù trôû khaùng ngoû vaøo lôùn neân ñeå phoái hôïp trôû khaùng ta choïn Z1 vaø Z3 ñuû lôùn ñeå phoái hôïp trôû khaùng (töø vaøi chuïc KΩ trôû leân). ⇒ Z2 = Z L ⇒ Z1 = Z 3 Giaù trò chuaån hoùa cuûa ZL trong thoâng tin laø 600 Ω ño ôû taàn soá 800Hz. Tuy nhieân trong baêng taàn ñieän thoaïi ZL thay ñoåi khoâng ñaùng keå neân ta coù theå xem nhö thuaàn trôû. Trong maïch naøy ta choïn Z1 = Z 3 = 22 K 2/ Maïch loïc thoâng thaáp: Maïch coù nhieäm vuï phoái hôïp trôû khaùng nhaèm loïc laáy baêng taàn ñieän thoaïi (300Hz ÷ 3000KHz). C1 270µF R1 180K R2 180K 3 2 8 1 4 C2 270µF R3 R4 8.Ñoà aùn moân hoïc 2 Maïch Töï Ñoäng Traû Lôøi Ñieän Thoaïi AÙp duïng nguyeân lyù choàng chaäp. loaïi boû caùc taàn soá cao hôn ngoaøi yù muoán. ⇒ Z1ZL – Z2Z3 = 0 Ñeå tín hieäu töø ñöôøng daây ñeán maïch thu lôùn nhaát thì ZL+Z2 phaûi nhoû nhaát.

VI. taùc ñoäng ñeán transistor laøm cho relay ngaét.Ñoà aùn moân hoïc 2 Maïch Töï Ñoäng Traû Lôøi Ñieän Thoaïi Haøm truyeàn cuûa maïch loïc thoâng thaáp hoài tieáp döông : H (S ) = AV 0 1 + [C1 (R1 + R2 ) + C2 R1 (1 − AV 0 )]ω 0 S + ω 0 C1C2 R1R2 S 2 Ñeå ñôn giaûn trong maïch ñieän ta choïn R1 = R 2 vaø C 1 = C2. Töø treân ta coù AV0 = 3 – 1. choïn R3 = 8. ta choïn C = 270µF.6 ≈ 13. MAÏCH BUSY TONE: Toång ñaøi caáp Busy-tone khi taát caû caùc ñöôøng daây keát noái thoâng thoaïi ñeàu bò baän hay thueâ bao bò goïi ñang thoâng thoaïi. vaø ñoàng thôøi Reset boä ñeám hoài chuoâng. SVTH : Hoà Chaán Hoa – Voõ Kim Hoaøng Trang 32 . choïn R = 180K ⇒ C ≈ 260µF .6 Maët khaùc ta laïi coù AV0 = 1 + (R3 / R4 ). daãn ñeán hôû maïch taïo nhaác maùy vaø ñoùng boä caûm bieán chuoâng. Vì vaäy ta thieát keá maïch nhaän bieát tín hieäu busy tone naøy ñeå nhaän bieát gaùc maùy cuûa thueâ bao ôû ñaàu kia.8 K Choïn giaù trò chuaån R4 = 10K. luùc ñoù töø haøm truyeàn treân ta coù haøm truyeàn ñaït ñöôïc ruùt goïn nhö sau: H (S ) = AV 0 ω 2 0C 2 R 2 S 2 + 1 + ω 0 S [CR(3 − AV 0 )] Töø baûng haøm Butterworth ta coù : b1 = ω 0 (3 − AV 0 )RC = 2 b2 = ω 0 R 2C 2 = 1 1 R= ω C 2 Ta coù Ñeå phoái hôïp trôû khaùng ta choïn R phaûi lôùn.2K ⇒ R4 = 8.2 : 0. hoaëc 2 thueâ bao ñang thoâng thoaïi thì moät beân gaùc maùy.4 = 1.

Khi bieân ñoä vaøo lôùn hôn moät ñieän aùp chuaån naøo ñoù (Vref) thì tín hieäu seõ ñöôïc truyeàn qua boä so saùnh. coøn nhoû hôn ñieän aùp chuaån thì khoâng qua boä so saùnh.Ñoà aùn moân hoïc 2 Maïch Töï Ñoäng Traû Lôøi Ñieän Thoaïi Ñeå nhaän bieát tín hieäu busy tone coù taàn soá 425Hz. Khi taàn soá ñaàu vaøo baèng vôùi taàn soá trung taâm ( f IN = fOUT ) thì chaân ra seõ coù möùc logic thaáp. SVTH : Hoà Chaán Hoa – Voõ Kim Hoaøng Trang 33 . duøng IC TL 082. Vì vaäy ñeå vieäc taùch vaø nhaän chính xaùc ta neân qua boä so saùnh. Maët khaùc do tín hieäu naøy cuõng naèm trong daõi tín hieäu aâm taàn nhöng coù bieân ñoä baèng 3V trong khi bieân ñoä tín hieäu aâm taàn chæ khoaûng vaøi chuïc mV.7 K Ñaëc ñieåm cuûa maïch so saùnh 1 möùc naøy laø bieán ñoåi tín hieäu ngoõ vaøo hình sin thaønh daïng xung vuoâng. Ñaây laø moät IC chuyeân duïng ñeå taùch tone coù chöùa moät voøng khoùa pha beân trong. bieân ñoä ñænh ñænh 3V ta söû duïng IC LM 567. • Tính toaùn: Choïn ñieän aùp chuaån Vref = 1V.5K Choïn giaù trò thöïc teá R2 = 2. ta coù: Vref = R2 Vcc = 1V R1 + R2 Choïn R1 = 27 K ⇒ R2 = 2.

2 = R3 + R4 12 ⇒ R3 = 60R4 Choïn R4 = 2. Tín hieäu xung naøy qua caàu phaân aùp R3.1R5C 4 SVTH : Hoà Chaán Hoa – Voõ Kim Hoaøng Trang 34 .Ñoà aùn moân hoïc 2 Maïch Töï Ñoäng Traû Lôøi Ñieän Thoaïi Vin Vref 0 Vout Vcc Khi coù tín hieäu busy tone ñöa ñeán ngoõ vaøo chaân soá 3 cuûa TL082. ngoõ ra seõ taïo thaønh moät daõy tín hieäu daïng xung coù bieân ñoä baèng vôùi möùc ñieän aùp nguoàn cuûa Op Amp. neân ta coù: R4 0.2K ta tính ñöôïc R3 = 132K Choïn R3 = 120K. R4 ñeå haïn bieân cho phuø hôïp vôùi ngoõ vaøo IC taùch tone. Coâng thöùc tính taàn soá trung taâm cuûa LM 567: f0 = 1 1.2V. Ñaàu vaøo chaân soá 3 cuûa LM 567 chòu ñieän aùp nhoû hôn hoaëc baèng 0.

tuï ñònh thôøi (R 5 thöôøng ñöôïc choïn trong khoaûng 2K ÷ 20 K).1* 2 *10 3 * 425 C2 laø tuï loïc thoâng thaáp. VII. 1:1 Zener 4. MAÏCH TAÏO TAÛI GIAÛ: Laø moät bieán aùp caùch ly coù trôû khaùng Zbieán aùp = 600Ω. thueâ bao goïi nhaän ñöôïc traïng thaùi nhaác maùy cuûa thueâ bao bò goïi. hoaëc choïn quaù nhoû thì maïch hoaït ñoäng cuõng khoâng oån ñònh.5K. Khi maïch ñeám hoài chuoâng ñeám tôùi hoài thöù 5 thì maïch ñieàu khieån Relay cho pheùp Relay ñoùng chuyeån töø maïch nhaän bieát chuoâng sang traïng thaùi nhaác maùy giaû.7V Maïch taïo taûi giaû SVTH : Hoà Chaán Hoa – Voõ Kim Hoaøng Trang 35 . Thoâng thöôøng choïn C1 = 2C2 = 2.1µF 1.Ñoà aùn moân hoïc 2 Maïch Töï Ñoäng Traû Lôøi Ñieän Thoaïi Vôùi R5 vaø C4 laàn löôït laø ñieän trôû ñònh thôøi.7V Zener 4.47µF. C0 vaø C3 laø tuï lieân laïc ta choïn giaù trò laø 0. VR5 = 1K Vôùi f0 = 425 Hz ta coù : Choïn C4 = 1µF ⇒ C4 = 1 = 1.2µF. Ñeå tieän lôïi ta cho : R5 = R5 + VR5 = 2K Choïn R5 = 1. vì neáu choïn quaù lôùn thì thôøi gian treã giöõa 2 traïng thaùi ñoùng vaø môû seõ lôùn daãn ñeán maïch hoaït ñoäng khoâng chính xaùc. ta choïn C2 = 1µF C1 laø tuï loïc ngoõ ra ñöôïc choïn töông ñoái.

3V nhaèm baûo veä IC. SVTH : Hoà Chaán Hoa – Voõ Kim Hoaøng Trang 36 .Ñoà aùn moân hoïc 2 Maïch Töï Ñoäng Traû Lôøi Ñieän Thoaïi Do ñieän aùp laøm vieäc cuûa IC trong maïch laø 5V neân ta choïn zener laø 4.7 V ñeå ghim möùc aùp coá ñònh khoaûng 5.

1*R2*C2 Choïn t = 4 phuùt = 4*60 = 240s Choïn C2 = 1000µF ⇒ R2 = 220K SVTH : Hoà Chaán Hoa – Voõ Kim Hoaøng Trang 37 . ngoõ ra naøy seõ ñöôïc ñöa vaøo coång logic OR taùc ñoäng vaøo maïch thu nhaèm giaûi toûa vieäc thu. chaân soá 3 cuûa IC555 (chaân out) seõ leân möùc cao [1]. ngay luùc naøy chaân soá 2 cuûa IC555 cuõng bò keùo xuoáng möù c thaáp. Keát noái maïch nhö hình sau : Vcc +15V R2 Töø boä ñeám R1 10K 2 8 4 6 7 C2 7414 555 1 C1 5 3 ñeán coång logic 7414 • Tính R2 vaø C2: Ta coù : t (high) = 1. Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa maïch nhö sau: Khi xung töø ngoõ ra IC 7414 chuyeån xuoáng möùc thaáp [0]. MAÏCH ÑÒNH THÔØI: Ta söû duïng IC Timer 555 ñeå taïo maïch ña haøi ñôn oån.Ñoà aùn moân hoïc 2 Maïch Töï Ñoäng Traû Lôøi Ñieän Thoaïi VIII.