P. 1
hp_kniha

hp_kniha

|Views: 20,700|Likes:
Published by Martin Bodnar

More info:

Published by: Martin Bodnar on Oct 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. Úvod do hospodárskej politiky
 • 1.1 Definícia a predmet hospodárskej politiky
 • 1.2 Nositelia hospodárskej politiky
 • 1.3 Ciele hospodárskej politiky
 • 1.3.1 Všeobecné a tradičné ciele
 • 1.3.2 Racionalita cieľov, hierarchia cieľov a vzťahy medzi cieľmi
 • 1.4 Nástroje hospodárskej politiky
 • 1.5 Vzťah medzi cieľmi a nástrojmi hospodárskej politiky
 • 1.6 Typy hospodárskej politiky
 • 1.6.1 Makroekonomická a mikroekonomická hospodárska politika
 • 1.6.2 Systémotvorná a regulatívna hospodárska politika
 • 1.6.3 Dopytovo orientovaná a ponukovo orientovaná hospodárska politika
 • 1.7 Inštitucionálne podmienky realizácie hospodárskej politiky
 • 1.8 Hranice hospodárskej politiky
 • 1.9 Hospodársko-politické rozhodovanie
 • 1.9.1 Informácie pre hospodársku politiku
 • 2. Vývoj hospodárskej politiky
 • 2.1 Prehľad vývoja hospodárskej politiky
 • 2.1.1 Zrod hospodárskej politiky
 • 2.1.2 Zdroje formovania hospodárskej politiky
 • 2.1.3 Formovanie hospodárskej politiky
 • 2.1.4 Reakcie na keynesiánsku hospodársku politiku
 • 2.1.5 Súčasný vývoj hospodárskej politiky
 • 2.2 Koncepcie hospodárskej politiky
 • 2.2.1 Liberálna hospodárska politika
 • 2.2.2 Intervencionistická hospodárska politika
 • 3.1 Stabilita a rovnováha
 • 3.2 Ekonomický cyklus
 • 3.2.1 Súvislosti politicko-ekonomického cyklu
 • 3.3 Stabilizačná politika ako nástroj stabilizácie ekonomiky
 • 3.3.1 Ciele stabilizačnej politiky
 • 3.3.2 Nástroje stabilizačnej politiky
 • 3.3.3 Časové oneskorenia v stabilizačnej politike
 • 3.3.4 Koncepcie stabilizačnej politiky
 • 3.4 Prorastovo orientovaná hospodárska politika
 • 4.1 Fiškálna a rozpočtová politika
 • 4.2 Ciele fiškálnej politiky
 • 4.3 Nástroje fiškálnej politiky
 • 4.3.1 Vládne výdavky
 • 4.3.2 Zmeny daní
 • 4.3.3 Vzťah medzi výdavkovým a daňovým multiplikátorom
 • 4.3.4 Vplyv daňových zmien a vládnych výdavkov na agregátnu ponuku
 • 4.4 Typy fiškálnej politiky
 • 4.4.1 Vplyv expanzívnej fiškálnej politiky na ekonomiku
 • 4.4.2 Vplyv reštriktívnej fiškálnej politiky na ekonomiku
 • 4.5 Štátny rozpočet – základný nástroj fiškálnej politiky
 • 4.5.1 Rozpočtový schodok
 • 4.5.2 Financovanie schodku štátneho rozpočtu
 • 4.6 Daňová reforma
 • 4.7 Problémy a komplikácie fiškálnej politiky
 • 4.7.1 Problémy načasovania
 • 4.7.2 Problém politického cyklu a náchylnosť k expanzii
 • 4.7.3 Efekt vytesnenia
 • 4.7.4 Fiškálna politika v otvorenej ekonomike
 • 4.7.5 Dvojité deficity v malých otvorených ekonomikách
 • 5. Menová politika
 • 5.1 Vzájomný vzťah monetárnej a menovej politiky
 • 5.2 Ciele menovej politiky a menové kritériá
 • 5.2.1 Vzájomný vzťah medzi cieľmi menovej politiky a hospodárskej politiky
 • 5.3 Nástroje menovej politiky
 • 5.3.1 Priame nástroje menovej politiky
 • 5.3.2 Nepriame nástroje menovej politiky
 • 5.3.3 Súčasnosť nástrojov menovej politiky
 • 5.4 Typy menovej politiky
 • 5.4.1 Vplyv expanzívnej menovej politiky na ekonomiku
 • 5.4.2 Vplyv reštriktívnej menovej politiky na ekonomiku
 • 5.4.3 Dilema centrálnej banky
 • 5.5 Vzájomný vzťah fiškálnej a menovej politiky
 • 5.5.1 Súbežné pôsobenie a dôsledky kombinácií fiškálnej a menovej politiky
 • 6. Vonkajšia hospodárska politika
 • 6.1 Vymedzenie vonkajšej hospodárskej politiky
 • 6.1.1 Segmenty vonkajších ekonomických vzťahov
 • 6.2 Ciele a nástroje vonkajšej hospodárskej politiky
 • 6.2.1 Autonómne nástroje vonkajšej hospodárskej politiky
 • 6.2.2 Zmluvné nástroje vonkajšej hospodárskej politiky
 • 6.3 Platobná bilancia
 • 6.4 Devízový kurz
 • 6.5 Vyrovnávacie procesy
 • 6.5.1 Automatické vyrovnávacie mechanizmy
 • 6.5.2 Vyrovnávacie mechanizmy hospodársko-politických rozhodnutí
 • 6.6 Teoréma lokomotívy a princíp importovanej inflácie
 • 6.6.1 Teoréma lokomotívy
 • 6.6.2 Princíp importovanej inflácie
 • 7. Štruktúrna politika
 • 7.1 Východiska štruktúrnej politiky
 • 7.1.1 Štruktúra ekonomiky
 • 7.1.2 Štruktúrne zmeny
 • 7.1.3 Konkurencieschopnosť
 • 7.2 Vymedzenie štruktúrnej politiky
 • 7.3 Ciele a nástroje štruktúrnej politiky
 • 7.3.1 Ciele štruktúrnej politiky
 • 7.3.2 Nástroje štruktúrnej politiky
 • 7.3.3 Základné oblasti a nástroje štrukturálnej politiky
 • 7.4 Prístupy k štruktúrnej politike
 • 7.4.1 Tradičná štruktúrna politika
 • 7.4.2 Nový (liberálny) smer štruktúrnej politiky
 • 7.5 Druhy štruktúrnej politiky
 • 7.6 Ukazovatele merania stavu a vývoja štruktúry ekonomiky
 • 7.7 Úspešnosť štruktúrnej politiky
 • 8.1 Východiská politiky hospodárskej súťaže
 • 8.2 Vývoj teoretickej a praktickej politiky ochrany hospodárskej súťaže
 • 8.3 Ciele a nástroje politiky hospodárskej súťaže
 • 8.4 Relevantný trh
 • 8.5 Formy obmedzovania konkurencie
 • 8.5.1 Dohody a formy dohodnutého správania sa trhových subjektov
 • 8.5.2 Zneužitie ekonomickej sily
 • 8.5.3 Zlučovanie subjektov – koncentrácie
 • 8.5.4 Štátny zásah alebo regulácia
 • 8.6 Ukazovatele štruktúry odvetvia
 • 8.6.1 Stupeň koncentrácie
 • 8.6.2 Herfindahl-Hirschmanov index
 • 8.6.3 Larnerov index
 • 8.7 Úspešnosť uplatnenia politiky ochrany hospodárskej súťaže
 • 9.1 Východiská politiky rozdeľovania a dôchodkovej politiky
 • 9.2 Meranie nerovnosti
 • 9.2.1 Lorenzová krivka
 • Graf 9.1 Lorenzová krivka
 • 9.2.2 Giniho koeficient
 • 9.3 Ciele a nástroje prerozdeľovacej a dôchodkovej politiky
 • 9.4 Makroekonomická výkonnosť a prerozdeľovanie
 • 10. Sociálna politika a politika zamestnanosti
 • 10.1 Sociálna politika
 • 10.1.1 Východiská sociálnej politiky a jej vymedzenie
 • 10.1.2 Vymedzenie sociálnej politiky
 • 10.1.3 Vzťah sociálnej politiky a hospodárskej politiky
 • 10.1.4 Princípy sociálnej politiky
 • 10.1.5 Funkcie sociálnej politiky
 • 10.1.6 Ciele a nástroje sociálnej politiky
 • 10.2 Politika zamestnanosti
 • 10.2.1 Východiská existencie politiky zamestnanosti
 • 10.2.2 Vymedzenie politiky zamestnanosti
 • 10.2.3 Ciele a nástroje politiky zamestnanosti
 • 10.2.4 Miera nezamestnanosti a jej meranie
 • 10.2.5 Náklady spojené s existenciou nezamestnanosti
 • 10.2.6 Dôsledky existencie nezamestnanosti
 • 11. Environmentálna politika
 • 11.1 Východiská environmentálnej politiky
 • 11.1.1 Životné prostredie a ekológia
 • 11.1.2 Vymedzenie environmentálnej politiky
 • 11.2 Ciele a nástroje environmentálnej politiky
 • 11.4 Ekonomicky optimálne množstvo znečistenia
 • 12. Hodnotenie výsledkov hospodárskej politiky
 • 12.1 Spôsoby hodnotenia výsledkov hospodárskej politiky
 • 12.1.1 Tempo ekonomického rastu
 • 12.1.2 Magický n-uholník
 • 12.1.4 Rating
 • 13. Makroekonomický vývoj Slovenska
 • 13.1 Stručný prehľad makroekonomického vývoja Slovenska
 • 13.1.1 Východiskový stav (do roku 1989)
 • 13.1.2 I. etapa – Etapa počiatočnej stabilizácie (1990 – 1992)
 • 13.1.3 II. etapa – Etapa oživenia ekonomiky (1993 – 1995)
 • 13.1.4 III. etapa – Etapa nerovnovážneho rastu (1996 – 1998)
 • 13.1.5 IV. etapa – Etapa obnovenia rovnováhy (1998 – 2002)
 • 13.1.6 V. etapa – Etapa napredovania (2002 – 2006)

Ekonomická sila podnikateľského subjektu sa prejavuje postavením na trhu s extrémnou
formou – formou dominantného postavenia na trhu. Dominantné postavenie trhu má
podnikateľský subjekt alebo niekoľko podnikateľských subjektov, ktoré nie sú vystavené
podstatnej súťaži, alebo ktoré sa vzhľadom na svoju ekonomickú silu môžu správať nezávisle.
Dominantné postavenie podnikateľského subjektu na trhu nie je zakázané. Jednoznačné
dominantné postavenie na trhu majú monopoly.
Monopol sám o sebe vo svojej podstate predstavuje pre ekonomiku vznik trhovej
nedokonalosti, ktorú možno vymedziť ako vysoké ceny na úkor spotrebiteľov, neefektívnu
alokáciu zdrojov mimo súlad s trhom, obmedzenie technického a ekonomického pokroku,
deformovanie v rozdeľovaní dôchodkov, či hrozbu zlučovania hospodárskej a politickej moci.
Toto však nie je možné považovať za dôvod k štátnym zásahom a regulácii v rámci politiky
ochrany hospodárskej súťaže. Za zneužívanie trhovej moci však už možno považovať to, keď
podnik neprimerane podhodnocuje výkony dodávateľov alebo vyžaduje neprimerané
protihodnoty u odberateľov, ak podnik ovládajúci trh presadzuje zvýšenie svojich cien alebo
smeruje k presunu niektorých svojich nákladov na dodávateľa, a to aj vtedy keď ich
nespôsobili (napríklad náklady na skladovanie a riziko zo skladovania vyplývajúce).
Prostriedky, ktorými sa monopol snaží obmedzovať rozvoj konkurencie sú:
výlučné väzby, ktorými určuje svojich odberateľov alebo zaväzuje dodávateľa
k výhradným dodávkam (typické sú recipročné obchody, kedy dominantný podnik
nakupuje len u tých firiem, ktoré zároveň odoberajú jeho produkciu),
uzavieranie dohôd, ktoré smerujú k uzavretiu vstupu do odvetvia – t.j. je výhradným
dodávateľom jedinečnej suroviny alebo jedinečného investičného statku je vlastníkom
patentu, na ktorý odmieta poskytnúť konkurujúcim subjektom licenciu,

Hospodárska politika

109

sqeezing je situácia, kedy dominantný podnik ovláda ako trh finálnej produkcie tak aj
trh medziproduktu a znemožňuje tak efektívnu konkurenciu na trhu finálnej produkcie
tým, že zvyšuje ceny medziproduktu a zároveň znižuje ceny finálneho výrobku,
cenová diskriminácia, t.j. nerovné cenové podmienky pre obchodných partnerov,
získavanie podielov v konkurujúcich spoločnostiach a prepojené riadenie
konkurujúcich podnikov.
Takéto správanie podnikateľských subjektov s dominantným postavením na trhu nie je
v trhovej spoločnosti prípustné, preto je zakázané.
Účelom politiky hospodárskej súťaže nie je postihovať alebo zakazovať samotnú
existenciu monopolu alebo dominantného postavenia na trhu, ale zabrániť subjektom s týmto
postavením zneužitie svojho postavenia. Problémom je samotné komplikované preukázanie
zneužitia postavenia na trhu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->